Samsung | UA49KU6400K | Samsung UA49KU6400K คู่มือการใช้

คู่มือผู้ใช้
ซีรี่ส์ 6
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ www.samsung.com/
register
รุ่น_________________หมายเลขซีเรียล_______________________
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
1
2016-04-21
�� 4:02:38
คำ�เตือน! คำ�แนะนำ�ด้านความปลอดภัยที่สำ�คัญ
(โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเพือ
่ ความปลอดภ ัยก่อนทีจ
่ ะใชโ้ ทรท ัศน์ของคุณ)
ข้อควรระวัง
ผลิตภัณฑ์คลาส II: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าไม่ต ้องมีการ
่ มต่อวงจรลงดิน (กราวด์) เพือ
เชือ
่ ความปลอดภัย
่ งไฟฟ้าช็ อต ห้ามเปิ ด
มีความเสีย
่ งทีจ่ ะเกิดไฟฟ้ าช็อต โปรดอย่าถอด
ข ้อควรระวัง: เพือ
่ ลดความเสีย
ิ้ ส่วนทีผ
ฝาปิ ด (หรือด ้านหลัง) ไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมบ�ำรุงได ้ด ้วย
่ วชาญในการซ่อมบ�ำรุง
ตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู ้เชีย
แรงดันไฟฟ้ า AC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้
สัญลักษณ์นเี้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับ
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน มีอน
ั ตราย
้ ส่วนภายในของ
ในการสัมผัสด ้วยวิธใี ดๆ ก็ตามกับชิน
ผลิตภัณฑ์นี้
แรงดันไฟฟ้ า DC: สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าแรงดันไฟฟ้ าทีใ่ ช ้
เครือ
่ งหมายนีเ้ ป็ นแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรง
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสารส�ำคัญเกีย
่ วกับ
การใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
ข ้อควรระวัง อ่านค�ำแนะน� ำส�ำหรับการใช ้งาน: สัญลักษณ์
นีแ
้ จ ้งให ้ผู ้ใช ้อ่านคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้เพือ
่ ดูข ้อมูลด ้านความปลอดภัย
ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพิม
่ เติม
สล็อตและช่องเปิ ดในตู ้และทีด
่ ้านหลังหรือด ้านล่างมีให ้ส�ำหรับการระบายอากาศทีจ่ �ำเป็ น เพือ
่ ให ้อุปกรณ์ท�ำงานอย่างเหมาะสม และเพือ
่ ป้ องกันการเกิดความ
ร ้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิ ดเหล่านีต
้ ้องไม่ถก
ู ปิ ดกัน
้ หรือคลุมโดยเด็ดขาด
-- ห ้ามวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีแ
่ คบ เช่น ตู ้หนังสือหรือตู ้บิลท์อน
ิ ยกเว ้นกรณีทม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศอย่างเหมาะสม
-- ห ้ามวางอุปกรณ์นใี้ กล ้หรือวางบนเครือ
่ งท�ำความร ้อน หรือในต�ำแหน่งทีไ่ ด ้รับแสงแดดโดยตรง
่ งทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
-- ห ้ามวางภาชนะทีใ่ ส่น�้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากอาจมีความเสีย
ห ้ามมิให ้อุปกรณ์นถ
ี้ ก
ู ฝนหรือวางไว ้ใกล ้น�้ ำ (ใกล ้อ่างอาบน�้ ำ อ่างล ้างมือ อ่างล ้างจาน หรือถังซักผ ้า ในพืน
้ ทีเ่ ปี ยก หรือ ถ ้าอุปกรณ์เปี ยกน�้ ำโดยไม่ตงั ้ ใจ ให ้ถอด
ปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด ้รับอนุญาตทันที
อุปกรณ์นใี้ ช ้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข ้อก�ำหนดด ้านสิง่ แวดล ้อมในการทิง้ แบตเตอรีเ่ หล่านีอ
้ ย่างเหมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ขอข ้อมูล
เกีย
่ วกับการทิง้ หรือการน� ำไปใช ้ซ�้ำ
อย่าใช ้ไฟเกินก�ำลังของเต ้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช ้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให ้ไฟไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
โปรดเดินสายไฟไม่ให ้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุตา่ งๆ ทีอ
่ าจมีการวางทับได ้ ใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษกับสายไฟทีป
่ ลั๊ก เต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง และจุดที่
สายไฟออกจากอุปกรณ์
เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมือ
่ ทิง้ ไว ้โดยไม่มผ
ี ู ้ดูแลหรือไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าและถอดเสาอากาศหรือ
ระบบเคเบิล วิธน
ี จ
ี้ ะป้ องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนือ
่ งจากฟ้ าผ่าและกระแสไฟฟ้ ากระชาก
ก่อนทีจ่ ะต่อสายไฟฟ้ ากระแสสลับเข ้ากับเต ้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้ าของตัวแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงนัน
้ ตรงกับการ
จ่ายไฟฟ้ าของท ้องถิน
่
ห ้ามใส่วต
ั ถุทเี่ ป็ นโลหะในช่องเปิ ดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนีอ
้ าจมีอน
ั ตรายจากไฟฟ้ าช็อต
เพือ
่ ป้ องกันไฟฟ้ าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด ้านในของอุปกรณ์ ควรให ้ช่างทีม
่ ค
ี วามช�ำนาญเท่านัน
้ เป็ นผู ้เปิ ดอุปกรณ์นี้
โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให ้แน่นหนา เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง โปรดดึงทีต
่ วั ปลั๊กเสมอ ห ้ามถอดปลั๊กตู ้เย็นด ้วยการดึงทีส
่ ายไฟ ห ้าม
สัมผัสสายไฟด ้วยมือทีเ่ ปี ยก
หากอุปกรณ์ไม่ท�ำงานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิน
่ ผิดปกติเกิดขึน
้ ให ้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ า ถ ้าไม่ได ้ใช ้โทรทัศน์เป็ นเวลานาน หรือถ ้าคุณจะออกจากบ ้านเป็ นเวลานาน (โดยเฉพาะเมือ
่ มีเด็ก ผู ้สูงอายุ หรือบุคคล
ทุพพลภาพอยูต
่ ามล�ำพังในบ ้าน)
่ มสภาพ
-- ฝุ่ นละอองทีส
่ ะสมอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต หรือท�ำให ้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม ้ โดยท�ำให ้สายไฟเกิดประกายและความร ้อน หรือท�ำให ้ฉนวนเสือ
้ สูง มีสารเคมี
โปรดติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต เมือ
่ สอบถามข ้อมูลเมือ
่ ต ้องการติดตัง้ อุปกรณ์ในต�ำแหน่งทีม
่ ฝ
ี นละอองมาก
ุ่
มีอณ
ุ หภูมส
ิ งู หรือต�ำ่ มีความชืน
หรือต�ำแหน่งทีม
่ ก
ี ารท�ำงานตลอด 24 ชัว่ โมง เช่นในท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็ นต ้น มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่ออุปกรณ์
ใช ้เฉพาะปลั๊กและเต ้ารับไฟฟ้ าทีล
่ งกราวด์เท่านัน
้
-- การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านัน
้ )
ในการปิ ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง โปรดจัดให ้เต ้ารับทีผ
่ นังและปลั๊กไฟอยูใ่ นจุดทีเ่ ข ้าถึงได ้ง่าย
เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี)่ ในต�ำแหน่งทีป
่ ลอดภัยและพ ้นมือเด็ก
อย่าท�ำผลิตภัณฑ์รว่ งหล่นหรือกระแทก ถ ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให ้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ
ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด ้วยผ ้าแห ้งและนุ่ม ห ้ามใช ้สารเคมี เช่น แว็กซ์ เบนซีน
แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ น�้ ำมันหล่อลืน
่ หรือสารซักฟอก สารเคมีเหล่านีอ
้ าจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์ภายนอก หรือ
ท�ำให ้สัญลักษณ์และข ้อความทีพ
่ ม
ิ พ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
อย่าให ้ผลิตภัณฑ์ถก
ู น�้ ำหยดใส่หรือมีน�้ำกระเด็นใส่
โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ
ห ้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให ้ความร ้อนกับแบตเตอรี่
่ งทีจ่ ะเกิดการระเบิด ถ ้าคุณเปลีย
มีความเสีย
่ นแบตเตอรีเ่ ป็ นแบตเตอรีผ
่ ด
ิ ประเภท เปลีย
่ นแบตเตอรีโ่ ดยใช ้แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ไทย - 2
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
2
2016-04-21
�� 4:02:41
มีอะไรในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าสิง่ ต่อไปนีร้ วมอยูก
่ บ
ั โทรทัศน์ของคุณ ถ ้ามีสงิ่ ใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในพืน
้ ที่
รีโมทอัจฉริยะ Samsung & แบตเตอรี่ (AA x 2)
ค�ำแนะน� ำตามข ้อบังคับ
รีโมทคอนโทรล & แบตเตอรี่ (AAA x 2)
สายไฟ
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
บัตรรับประกัน (อาจไม่มใี ห ้ในบางสถานที)่
้
4 ชิน
ตัวแปลง COMPONENT IN / AV IN
ตัวแปลงทีย
่ ด
ึ ผนัง
ตัวน� ำเคเบิล
(อาจไม่มใี ห ้ในบางพืน
้ ที)่
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
้ แยกต่างหาก
-- สายเคเบิลทีไ่ ม่รวมอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์นัน
้ สามารถซือ
-- เปิ ดกล่องและตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีเ่ ก็บอยูภ
่ ายในวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
ค�ำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนือ
่ งจากแรงกดโดยตรงเมือ
่ ด�ำเนิน
การไม่ถก
ู ต้อง เราขอแนะน�ำให้ยก TV ทีข
่ อบ ตามทีแ
่ สดง
ห ้ามสัมผัส
หน ้าจอ!
ไทย - 3
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
3
2016-04-21
�� 4:02:42
เกีย
่ วก ับรีโมทคอนโทรล
ั่ ต่างๆ อยูท
เรียนรู ้ว่าปุ่ มฟั งก์ชน
่ ใี่ ดในรีโมท เช่น: SOURCE, MUTE, < CH >, SPORTS, EXTRA,
RETURN และ EXIT
, INFO, CH LIST,
-- รีโมทคอนโทรลนีม
้ ป
ี มภาษาเบรลล์
ุ่
ทป
ี่ ม
ุ่ เปิ ดปิ ด, ช่อง, ระด ับเสียง และ Enter และสามารถใช ้งานได ้โดยผู ้มีความบกพร่องในการ
มองเห็น
(เปิ ดปิ ด): เปิ ดและปิ ด TV
SOURCE: แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้
ตัวเลข: เข ้าใช ้ช่องได ้โดยตรง
TTX/MIX: เลือกเปิ ดเทเลเท็กซ์, ดับเบิล, มิกซ์ หรือ ปิ ด
่ อ
่ งก่อนหน ้า
PRE-CH: กลับสูช
y: ปรับระดับเสียง
MUTE: เปิ ดและปิ ดเสียง
z: เปลีย
่ นช่องปั จจุบน
ั
CH LIST: เริม
่ ต ้น รายการช่อง
SPORTS: เปิ ดหรือปิ ด โหมดฟุตบอล
่ ต ้น หน้าจอแรก
(Smart Hub): เริม
GUIDE: แสดงข ้อมูลรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPG)
EXTRA: แสดงข ้อมูลรายละเอียดเกีย
่ วกับรายการปั จจุบน
ั
INFO: แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับโปรแกรมหรือเนือ
้ หาปั จจุบน
ั
(Enter): เลือกหรือเรียกใช ้รายการทีโ่ ฟกัส
u d l r: เลือ
่ นเคอร์เซอร์ เลือกเมนูบนหน ้าจอ และเปลีย
่ นค่าทีเ่ ห็นบนเมนูของ
โทรทัศน์
RETURN: กลับสูเ่ มนูหรือช่องก่อนหน ้า
EXIT: ออกจากเมนู
ใช ้ปุ่ มเหล่านีต
้ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอโทรทัศน์
SETTINGS: ตัง้ ค่าเมนู การตงค่
ั้ าอย่างรวดเร็ว บน การตงค่
ั้ า ของหน ้าจอหลัก
AD/SUBT.: แสดง ทางล ัดการเข้าใชง้ าน
REC: บันทึกสิง่ ทีค
่ ณ
ุ ก�ำลังชมอยู่
': หยุดการเล่นเนือ
้ หา
ใช ้ปุ่ มเหล่านีใ้ นคุณลักษณะเฉพาะ ใช ้ปุ่ มเหล่านีต
้ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอโทรทัศน์
่ บตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
การใสแ
ใส่แบตเตอรีใ่ ห ้ขัว้ ตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
-- ใช ้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
-- แสงสว่างจ ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลีย
่ งการใช ้งานเมือ
่ อยูใ่ กล ้ไฟฟลูออ
เรสเซนต์หรือป้ ายนีออน
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
ไทย - 4
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
4
2016-04-21
�� 4:02:44
ั การ
เกีย
่ วก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung (เวอร์ชน
ี ง)
โต้ตอบด้วยเสย
เปิ ดและปิ ด TV
(การจดจ�ำเสียง): เรียกใช ้ การโต ้ตอบด ้วยเสียง กดปุ่ ม พูดค�ำสัง่ เสียง จาก
นัน
้ ปล่อยปุ่ มเพือ
่ เรียกใช ้ การโต ้ตอบด ้วยเสียง เมือ
่ กดหนึง่ ครัง้ ค�ำแนะน� ำ การ
โต ้ตอบด ้วยเสียง จะปรากฏ
123 (แป้ นตัวเลข): เมือ
่ กด แถบตัวเลขจะปรากฏบนหน ้าจอ เลือกหมายเลข
และจากนัน
้ เลือก เสร็จ เพือ
่ ป้ อนค่าตัวเลข ใช ้ส�ำหรับเปลีย
่ นช่อง ป้ อน PIN
ป้ อนรหัสไปรษณีย ์ เป็ นต ้น
-- เมือ
่ กดเป็ นเวลา 1 วินาทีขน
ึ้ ไป เมนู TTX จะปรากฏ
ปุ่ม 4 สี: ใช ้ปุ่ มสีเหล่านีเ้ พือ
่ เข ้าถึงตัวเลือกเพิม
่ เติมทีร่ ะบุในคุณสมบัตท
ิ ใี่ ช ้งาน
EXTRA: ขณะทีช
่ มเนือ
้ หา กดเพือ
่ แสดงข ้อมูลเพิม
่ เติมจากผู ้ให ้บริการเนือ
้ หา
้ /ลง/ซา้ ย/ขวา): เลือ
แป้นทิศทาง (ขึน
่ นโฟกัส และเปลีย
่ นค่าทีป
่ รากฏบน
เมนูของ TV
เลือก: เลือกหรือเรียกใช ้รายการทีโ่ ฟกัส เมือ
่ กดขณะชมเนือ
้ หา ข ้อมูลรายการ
โดยละเอียดจะปรากฏ
ั
(กลับ): กดเพือ
่ กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า เมือ
่ กดเป็ นเวลา 1 วินาทีขน
ึ้ ไป ฟั งก์ชน
้ สุดลง เมือ
ทีท
่ �ำงานอยูจ
่ ะสิน
่ กดขณะชมรายการ ช่องก่อนหน ้าจะปรากฏ
(Smart Hub): กดเพือ
่ กลับไปที่ หน ้าจอแรก
(เล่น/พัก): เมือ
่ กด การควบคุมการเล่นจะปรากฏ คุณสามารถใช ้การ
่ ทีเ่ ล่นอยู่
ควบคุมนีเ้ พือ
่ ควบคุมเนือ
้ หาสือ
VOL (ระดับเสียง): เลือ
่ นปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ ปรับระดับเสียง ในการปิ ดเสียง ให ้
กดปุ่ ม เมือ
่ กดเป็ นเวลา 1 วินาทีขน
ึ้ ไป เมนู ทางล ัดการเข้าใชง้ าน จะปรากฏ
CH (ช่อง): เลือ
่ นปุ่ มขึน
้ หรือลงเพือ
่ เปลีย
่ นช่อง ในการเปิ ดหน ้าจอ ข้อมูล
รายการ ให ้กดปุ่ ม
ไทย - 5
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
5
2016-04-21
�� 4:02:46
การจ ับคู่ TV ก ับ รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
เมือ
่ คุณเปิ ด TV เป็ นครัง้ แรก รีโมทอัจฉริยะ Samsung จะจับคูก
่ บ
ั โทรทัศน์โดย
อัตโนมัต ิ ถ ้า รีโมทอัจฉริยะ Samsung ไม่จับคูก
่ บ
ั TV โดยอัตโนมัต ิ ให ้ชีไ้ ปทีเ่ ซนเซอร์
รีโมทคอนโทรลของ TV จากนัน
้ กดปุ่ ม
และ
ค ้างไว ้ในภาพต่อไปพร ้อมกันเป็ นเวลา
3 วินาทีขน
ึ้ ไป
การติดตงแบตเตอรี
ั้
ใ่ น รีโมทอ ัจฉริยะ Samsung
ในการติดตัง้ แบตเตอรี่ ให ้ดันฝาครอบด ้านหลังเปิ ดในทิศทาง
ของลูกศร และใส่แบตเตอรีต
่ ามทีแ
่ สดงในภาพ โปรดใส่ให ้ขัว้
บวกและขัว้ ลบอยูใ่ นทิศทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง
-- แนะน� ำให ้ใช ้แบตเตอรีอ
่ ล
ั คาไลน์เพือ
่ ให ้มีอายุการใช ้งาน
ยาวนาน
การใช ้ อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์
คุณสามารถเปิ ด TV ด ้วยปุ่ ม อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ ทีด
่ ้านล่างของ TV จากนัน
้ ใช ้ เมนูควบคุม จะปรากฏเมือ
่ มีการกดปุ่ มขณะที่
โทรทัศน์เปิ ดอยู่ ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้งาน โปรดดูภาพด ้านล่าง
เมนูควบคุม
: ปิ ดเครือ
่ ง
: เพิม
่ เสียง
: เปลีย
่ นช่องขึน
้
: ลดเสียง
: เปลีย
่ นช่องลง
: ทีม
่ า
อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ / เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
กด: ย้าย
กดค้าง: เลือก
อุปกรณ์ควบคุมโทรท ัศน์ นัน
้ อยูท
่ ด
ี่ ้านล่างของ TV
ไทย - 6
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
6
2016-04-21
�� 4:02:49
การต่อเข้าก ับเครือข่าย
่ มต่อโทรทัศน์เข ้ากับเครือข่ายจะท�ำให ้คุณสามารถเข ้าถึงบริการออนไลน์ได ้ เช่น Smart Hub รวมทัง้ การอัพเดทซอฟต์แวร์
การเชือ
ื่ มต่อเครือข่าย - ไร้สาย
การเชอ
่ มต่อโทรทัศน์กบ
เชือ
ั อินเทอร์เน็ ตโดยใช ้เราเตอร์หรือโมเด็มมาตรฐาน
เราเตอร์ IP ไร ้สายหรือโมเด็มทีม
่ ี
เซิรฟ
์ เวอร์ DHCP
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มใี ห ้)
้ าย
ื่ มต่อเครือข่าย - ใชส
การเชอ
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
่ มต่อโทรทัศน์กบ
เชือ
ั เครือข่ายโดยใช ้สาย LAN
-- โทรทัศน์ไม่สนับสนุนความเร็วเครือข่ายทีต
่ �ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 10Mbps
่ มต่อ
-- ใช ้สาย Cat 7 (ประเภท *STP) ส�ำหรับการเชือ
* Shielded Twist Pair
ไทย - 7
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
7
2016-04-21
�� 4:02:51
จากนน
ั้ e-Manual
e-Manual ทีร่ วมอยูม
่ ข
ี ้อมูลเกีย
่ วกับคุณสมบัตห
ิ ลักๆ ของโทรทัศน์
-- คุณสามารถดาวน์โหลดและดูฉบับพิมพ์ของ e-Manual ได ้ทางเว็บไซต์ Samsung
การแสดง e-Manual:
• ทีเ่ มนูของ TV ให ้เลือก
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > เปิ ด e-Manual
้ ่ มใน
การใชป
ุ
e-Manual
ค ้นหา
เลือกรายการจากผลการค ้นหาเพือ
่ โหลดหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ดัชนี
เลือกค�ำหลักเพือ
่ ไปยังหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ช่องทีด
่ ล
ู า่ สุด
เลือกหัวข ้อจากรายการหัวข ้อทีด
่ ล
ู า่ สุด
ลองทันที
คุณสามารถเข ้าถึงรายการเมนูทเี่ กีย
่ วข ้องและทดลองใช ้คุณสมบัตโิ ดยตรง
ลิงค์
ใช ้ส�ำหรับเข ้าถึงหน ้าอ ้างอิงทีเ่ กีย
่ วข ้อง
-- หน ้าจอเมนูบางอย่างจะไม่สามารถใช ้ได ้จาก e-Manual
การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ช่องข ้อความการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นจะปรากฏเมือ
่ TV เริม
่ ต ้นท�ำงานครัง้ แรก ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอเพือ
่ ให ้การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถด�ำเนินการในขัน
้ ตอนนีไ้ ด ้ภายหลังในเมนู
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้น
ไทย - 8
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
8
2016-04-21
�� 4:02:53
การแก้ไขปัญหาและการบ�ำรุงร ักษา
การแก้ไขปัญหา
ถ ้าโทรทัศน์เกิดปั ญหา ขัน
้ แรก ให ้ตรวจสอบรายการปั ญหาและวิธแ
ี ก ้ไขปั ญหาทีอ
่ าจเป็ นไปได ้ หรืออีกวิธห
ี นึง่ คุณสามารถดูหวั ข ้อการ
แก ้ไขปั ญหาใน e-Manual ถ ้าเคล็ดลับการแก ้ไขปั ญหาเหล่านีไ้ ม่สามารถใช ้ได ้ โปรดเข ้าสู่ “www.samsung.com” และคลิกการสนับสนุน
หรือติดต่อศูนย์บริการทีป
่ รากฏในปกหลังของคูม
่ อ
ื นี้
ั ้ สูงในการผลิต แต่อาจมีจด
-- จอภาพ TFT LED นีป
้ ระกอบด ้วยพิกเซลขนาดเล็กทีต
่ ้องใช ้เทคโนโลยีชน
ุ สว่างหรือจุดมืดอยูบ
่ ้างในหน ้าจอ
พิกเซลเหล่านีจ
้ ะไม่มผ
ี ลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ั อ ัพเดทเดีย
๋ วนี้ หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ ใน
-- เพือ
่ ให ้โทรทัศน์ของคุณอยูใ่ นสภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดอัพเกรดเป็ นซอฟต์แวร์ลา่ สุด ใช ้ฟั งก์ชน
๋ วนี้ หรือ อ ัปเดตอ ัตโนม ัติ)
เมนูของ TV ( >
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > การอ ัปเดตซอฟต์แวร์ > อ ัพเดทเดีย
โทรท ัศน์ไม่สามารถเปิ ดได้
• ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ ากระแสสลับต่อกับโทรทัศน์และกับเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังอย่างแน่นหนา
• ตรวจสอบว่าเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังท�ำงานและสัญญาณการท�ำงานของ TV สว่างเป็ นสีแดงคงที่
• ลองกดปุ่ มเปิ ด/ปิ ด ของ TV เพือ
่ ตรวจสอบว่าปั ญหาไม่ได ้เกิดจากรีโมทคอนโทรล ถ ้าเปิ ดโทรทัศน์ได ้ โปรดดูท ี่ “รีโมทคอนโทรลใช ้
งานไม่ได ้” ทีด
่ ้านล่าง
ี ง หรือภาพ/วิดโี อ/เสย
ี งจากอุปกรณ์ภายนอกผิดเพีย
้ น หรือมี
ไม่มภ
ี าพ/วิดโี อ/เสย
ั
ั
่ ง
ข้อความ "สญญาณอ่
อนหรือไม่มส
ี ญญาณ"
บน TV หรือไม่พบชอ
่ มต่อกับอุปกรณ์ถก
• ตรวจสอบว่าการเชือ
ู ต ้อง และสายทัง้ หมดต่อไว ้อย่างเหมาะสม
่ มต่อกับ TV และอุปกรณ์ภายนอกและเชือ
่ มต่อใหม่ ลองใช ้สายเคเบิลอืน
• ถอดสายทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ ถ ้าเป็ นไปได ้
• ยืนยันว่าได ้เลือกทีม
่ าอินพุตไว ้อย่างถูกต ้อง (
> ทีม
่ า)
• ด�ำเนินการตรวจสอบด ้วยตนเองของ TV เพือ
่ พิจารณาว่าปั ญหาเกิดจาก TV หรืออุปกรณ์ (
ตรวจสอบด้วยตนเอง > เริม
่ การทดสอบเสียง หรือ เริม
่ การทดสอบภาพ)
>
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน >
่ มต่อใหม่ด ้วยการถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์แต่ละชนิด และต่อปลั๊กกลับเข ้าดังเดิม
• ถ ้าการทดสอบมีผลเป็ นปกติ ให ้เริม
่ ต ้นอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อในคูม
่ มต่อ
ถ ้าปั ญหายังคงอยู่ ให ้ดูค�ำแนะน� ำการเชือ
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
่ มต่อกับเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เรียกใช ้ การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ เพือ
• ถ ้าโทรทัศน์ของคุณไม่ได ้เชือ
่ ค ้นหาช่อง (
การตงค่
ั้ า > การแพร่ภาพ > การปร ับแต่งอ ัตโนม ัติ)
>
รีโมทคอนโทรลใชง้ านไม่ได้
• ตรวจสอบว่าสัญญาณเปิ ดเครือ
่ งของ TV กะพริบเมือ
่ คุณกดปุ่ มเปิ ดของรีโมท ถ ้าไม่กะพริบ ให ้เปลีย
่ นแบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรล
• โปรดใส่แบตเตอรีโ
่ ดยให ้ขัว้ (+/–) อยูใ่ นทิศทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง
• ลองหันรีโมทไปทางโทรทัศน์โดยตรง ให ้ห่าง 1.5 - 1.8 เมตร
• ถ ้า TV มาพร ้อมกับรีโมทคอนโทรล (รีโมท Bluetooth) ให ้จับคูร่ โ
ี มทกับ TV (โปรดอ่านค�ำแนะน� ำใน e-Manual)
ั
รีโมทคอนโทรลของกล่องร ับสญญาณเคเบิ
ลหรือดาวเทียมไม่สามารถใชเ้ ปิ ดหรือปิ ด TV
ี ง
หรือปร ับระด ับเสย
• ตัง้ โปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิลหรือดาวเทียมเพือ
่ ใช ้งาน TV ได ้ โปรดดูคม
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ของกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม
เพือ
่ ดูรหัสของ SAMSUNG TV
ไทย - 9
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
9
2016-04-21
�� 4:02:54
การตงค่
ั้ า TV สูญหายไปหล ังจากผ่านไป 5 นาที
• TV อยูใ่ น โหมดร้านค้า เปลีย
่ น โหมดการใชง้ าน เป็ น โหมดใชง้ านในบ้าน (
โหมดการใชง้ าน > โหมดใชง้ านในบ้าน)
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > การตงค่
ั้ าขนสู
ั้ ง >
Wi-Fi ไม่สม�ำ่ เสมอ
่ มต่อเครือข่าย (
• ตรวจสอบว่า TV มีการเชือ
>
การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย)
• ตรวจสอบว่าได ้ป้ อนรหัสผ่าน Wi-Fi ไว ้ถูกต ้อง
• ตรวจสอบระยะห่างระหว่าง TV และโมเด็ม/เราเตอร์ ระยะห่างไม่ควรเกิน 15.2 เมตร
• ลดสัญญาณรบกวนด ้วยการไม่ใช ้หรือปิ ดอุปกรณ์ไร ้สาย นอกจากนี้ ให ้ตรวจสอบว่าไม่มส
ี งิ่ กีดขวางระหว่าง TV และโมเด็ม/เราเตอร์
(ความแรงของ Wi-Fi อาจลดลงเนือ
่ งจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า, โทรศัพท์ไร ้สาย, ผนังหิน/เตาผิง, ฯลฯ)
เรือ
่ งราวเดียว
หลายเรือ
่ งราว
เราเตอร์ไร ้สาย
เครือ
่ งทวนสัญญาณไร ้สาย
• ติดต่อ ISP และขอให ้รีเซ็ตวงจรเครือข่ายเพือ
่ ลงทะเบียนทีอ
่ ยู่ Mac ของโมเด็ม/เราเตอร์และ TV ใหม่
ปัญหาของแอปวิดโี อ (Youtube เป็นต้น)
>
การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือข่าย > ตงค่
ั้ า IP > ตงค่
ั้ า DNS > ป้อนด้วย
ตนเอง > DNS Server > ป้ อน 8.8.8.8 > ตกลง
• เปลีย
่ น DNS เป็ น 8.8.8.8 เลือก
• รีเซ็ตโดยเลือก
การตงค่
ั้ า > การสน ับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > รีเซ็ ต Smart Hub
>
การสน ับสนุนระยะไกลคืออะไร
บริการการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะช่วยให ้คุณสามารถรับการสนับสนุนจากช่างของ Samsung ทีส
่ ามารถด�ำเนินการได ้จาก
ระยะไกลในแบบตัวต่อตัว
• วินจ
ิ ฉั ย TV ของคุณ
• ปรับการตัง้ ค่า TV ให ้กับคุณ
• รีเซ็ตค่าจากโรงงานส�ำหรับ TV ของคุณ
• ติดตัง้ การอัพเดทเฟิ รม
์ แวร์ตามทีแ
่ นะน� ำ
การสน ับสนุนระยะไกลท�ำงานอย่างไร
คุณสามารถให ้ฝ่ ายเทคนิคของ Samsung ซ่อมบ�ำรุง TV ของคุณจากระยะไกล:
1. โทรติดต่อศูนย์การติดต่อของ Samsung และขอใช ้บริการสนับสนุนระยะไกล
2. เปิ ดเมนูใน TV ของคุณและไปทีส
่ ว่ น การสน ับสนุน
3. เลือก การจ ัดการระยะไกล จากนัน
้ อ่านและยอมรับข ้อตกลงบริการ เมือ
่ หน ้าจอ PIN ปรากฏขึน
้ ให ้แจ ้งหมายเลข PIN กับตัวแทน
4. จากนัน
้ ตัวแทนจะเข ้าถึง TV ของคุณ
ไทย - 10
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
10
2016-04-21
�� 4:02:56
เซนเซอร์ประหย ัดและความสว่างของหน้าจอ
เซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน ้าจอ คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะวัดความสว่างของห ้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์โดยอัตโนมัต ิ เพือ
่
ลดการใช ้พลังงาน ถ ้าต ้องการปิ ดคุณสมบัตน
ิ ี้ โปรดไปที่
>
การตงค่
ั้ า > ระบบ > วิธป
ี ระหย ัด > เซนเซอร์ประหย ัด
-- ถ ้าหน ้าจอมืดเกินไปขณะทีค
่ ณ
ุ ชมโทรทัศน์ในทีม
่ ด
ื อาจเกิดจาก เซนเซอร์ประหย ัด
-- อย่าน� ำสิง่ ของวางปิ ดบริเวณเซนเซอร์ เนือ
่ งจากจะท�ำให ้ภาพมีความสว่างลดลง
ค�ำเตือนเกีย
่ วก ับภาพนิง่
หลีกเลีย
่ งการแสดงภาพนิง่ (เช่นไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิง่ (เช่น โลโก ้ของรายการโทรทัศน์แถบข ้อมูลหุ ้นหรือข่าวสาร
ทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ) หรือภาพพาโนรามาหรือภาพรูปแบบ 4:3 บนหน ้าจอ ถ ้าคุณแสดงภาพนิง่ เป็ นเวลานานบนหน ้าจอจะท�ำให ้เกิดภาพ
่ งทีจ่ ะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบต
ค ้างบนจอ LED และมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพือ
่ ลดความเสีย
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำทีด
่ ้านล่าง:
• หลีกเลีย
่ งการเปิ ดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็ นเวลานาน
• พยายามแสดงภาพทุกประเภทแบบเต็มหน ้าจอ ใช ้เมนูรป
ู แบบภาพของโทรทัศน์ซงึ่ ตัง้ ค่าให ้มีความเหมาะสมมากทีส
่ ด
ุ
• การลดความสว่างและความเข ้มของหน ้าจอจะช่วยป้ องกันการเกิดภาพค ้างได ้
• ใช ้คุณสมบัตท
ิ งั ้ หมดของโทรทัศน์ทอ
ี่ อกแบบมาเพือ
่ ลดภาวะภาพค ้างบนหน ้าจอ โปรดดูรายละเอียดที่ e-Manual
การดูแลโทรท ัศน์
-- ถ ้ามีสติ๊ กเกอร์ตด
ิ กับหน ้าจอโทรทัศน์อาจมีฝนละอองหลงเหลื
ุ่
ออยูห
่ ลังจากทีค
่ ณ
ุ น� ำสติ๊ กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่ นละอองออก
ก่อนทีจ่ ะชมโทรทัศน์
-- พืน
้ ผิวภายนอกและหน ้าจอโทรทัศน์อาจเป็ นรอยขูดขีดระหว่างการท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพืน
้ ผิวภายนอกและหน ้าจออย่างระมัดระวัง
โดยใช ้ผ ้านุ่มเพือ
่ ป้ องกันรอยขูดขีด
• อย่าพ่นสเปรย์น�้ำหรือสารท�ำความสะอาดลงทีโ่ ทรทัศน์โดยตรง ของเหลวที่
่ ลิตภัณฑ์อาจท�ำให ้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม ้ หรือไฟฟ้ าช็อต
เข ้าสูผ
• ปิ ดโทรทัศน์จากนัน
้ เช็ดคราบและรอยนิว้ มือบนหน ้าจอเบาๆ ด ้วยผ ้าไมโคร
ไฟเบอร์ ท�ำความสะอาดตัวเครือ
่ งโทรทัศน์ด ้วยผ ้านุ่มชุบน�้ ำหมาดๆ ห ้าม
ใช ้ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย (เช่น เบนซีน ทินเนอร์ เป็ นต ้น) หรือสารท�ำความ
สะอาด ส�ำหรับรอยทีห
่ ลุดออกยาก ให ้ใช ้น�้ ำยาท�ำความสะอาดหน ้าจอฉีดพ่น
ลนผ ้าเล็กน ้อย
ไทย - 11
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
11
2016-04-21
�� 4:02:57
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์
การติดตงโทรท
ั้
ัศน์ก ับผน ัง
ถ ้าคุณติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนัง ควรติดตัง้ ตามทีผ
่ ู ้ผลิตแนะน� ำเท่านัน
้ ถ ้าไม่ตด
ิ ตัง้ อย่างถูกต ้อง โทรทัศน์อาจเลือ
่ นหรือ
ร่วงหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บร ้ายแรงกับเด็กหรือผู ้ใหญ่ และท�ำให ้โทรทัศน์เกิดความเสียหายร ้ายแรงได ้
ส�ำหรับรุน
่ ทีม
่ ต
ี วั แปลงส�ำหรับการติดตัง้ กับผนัง โปรดติดตัง้ ตัวแปลงตามทีแ
่ สดงในภาพด ้านล่าง ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ชุดโครงยึดติดผนัง
-- - โปรดดูคม
ู่ อ
ื การติดตัง้ ทีม
่ าพร ้อมกับชุดโครงยึดติดผนังของ Samsung
Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตวั คุณเองหรือบุคคลอืน
่ ถ ้าคุณเลือกทีจ่ ะติดตัง้
ขาตัง้ ติดผนังด ้วยตนเอง
ตัวแปลงทีย
่ ด
ึ ผนัง
อุปกรณ์ตด
ิ
ผนัง
โทรทัศน์
C
ตัวแปลงทีย
่ ด
ึ ผนัง
อุปกรณ์ตด
ิ
ผนัง
โทรทัศน์
C
หมายเหตุและข้อมูลจ�ำเพาะของชุดขายึดติดผน ัง VESA
คุณสามารถติดตัง้ ขายึดกับผนังบนก�ำแพงทีแ
่ ข็งแรงซึง่ ตัง้ ฉากกับพืน
้ ก่อนทีจ่ ะต่อขาตัง้ ติดผนังกับพืน
้ ผิวทีไ่ ม่ใช่ผนังปูน โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล ้บ ้านเพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม
่ เติม ถ ้าติดตัง้ โทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให ้โทรทัศน์ตกหล่น และส่งผลให ้บุคคล
ได ้รับบาดเจ็บสาหัส
ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดขายึดกับผนังมีแสดงไว ้ในตารางด ้านล่างนี้
ถ ้าคุณติดตัง้ ขาตัง้ ติดผนังของผู ้ผลิตรายอืน
่ โปรดสังเกตความยาวของสกรูทส
ี่ ามารถใช ้ต่อ TV เข ้ากับขาตัง้ ติดผนังทีแ
่ สดงในคอลัมน์ C
ของตารางด ้านล่าง
ขนาดโทรทัศน์
เป็ นนิว้
ข ้อก�ำหนดรูสกรู VESA (A * B) เป็ น
มิลลิเมตร
40 ~ 43
200 x 200
49 ~ 65
C (มม.)
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
43 ~ 45
M8
4
400 x 400
ไทย - 12
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
12
2016-04-21
�� 4:02:59
อย่าติดตงชุ
ั้ ดขายึดก ับผน ังของคุณในขณะทีเ่ ปิ ดโทรท ัศน์อยู่ ซึง่ อาจส่งผลให้บค
ุ คลได้ร ับบาดเจ็บอ ันเนือ
่ งมา
จากไฟฟ้าช็ อต
• โปรดอย่าใช ้สกรูทม
ี่ ข
ี นาดยาวกว่าขนาดมาตรฐานและไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA สกรูทม
ี่ ข
ี นาดยาวเกินไปอาจท�ำให ้เกิด
ความเสียหายต่อภายในของชุดโทรทัศน์
• ส�ำหรับขายึดกับผนังทีไ
่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั มาตรฐานของขายึด
กับผนังนัน
้ ๆ
• ห ้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให ้ผลิตภัณฑ์รว
่ งหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้ Samsung ไม่มค
ี วามรับ
ผิดต่ออุบต
ั เิ หตุในลักษณะเหล่านี้
• Samsung ไม่มค
ี วามรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมือ
่ ใช ้ขายึดกับผนังทีไ่ ม่ใช่มาตรฐาน VESA
หรือไม่ได ้ระบุไว ้ หรือลูกค ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
• อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณทีม
่ ค
ี วามเอียงมากกว่า 15 องศา
• การติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนังต ้องใช ้คนสองคนเสมอ
้ ย
การจ ัดเรียงสายโดยใชท
ี่ ด
ึ สาย
การระบายอากาศโทรท ัศน์อย่างเหมาะสม
เมือ
่ คุณติดตัง้ โทรทัศน์ให ้เว ้นระยะอย่างน ้อย 10 ซม. ระหว่างโทรทัศน์และวัตถุอน
ื่ (ผนัง, ตู ้ เป็ นต ้น) เพือ
่ ให ้มีการระบายอากาศอย่างเพียง
พอ หากไม่มก
ี ารระบายอากาศทีด
่ ี อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือเกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์ ซึง่ เกิดจากอุณหภูมภ
ิ ายในเพิม
่ ขึน
้
้ ส่วนของ Samsung Electronics เท่านัน
้ ส่วนทีผ
เมือ
่ คุณติดตัง้ โทรทัศน์โดยใช ้ขาตัง้ หรือขายึดติดผนัง เราขอแนะน� ำให ้คุณใช ้ชิน
้ การใช ้ชิน
่ ู้
ผลิตรายอืน
่ จัดเตรียมให ้ อาจส่งผลให ้เกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนือ
่ งมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
การติดตงพร้
ั้
อมขาตงั้
การติดตงก
ั้ ับขายึดติดผน ัง
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
ไทย - 13
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
13
2016-04-21
�� 4:03:01
การยึดโทรท ัศน์ก ับขาตงั้
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีอป
ุ กรณ์เสริมตามทีแ
่ สดง และประกอบขาตัง้ ตามค�ำแนะน� ำในการประกอบทีม
่ ใี ห ้
ข้อควรระว ังเพือ
่ ความปลอดภ ัย: การยึดโทรท ัศน์ก ับผน ัง
ข้อควรระว ัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให ้โทรทัศน์รว่ งหล่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อย่า
ให ้เด็กโหนหรือท�ำให ้โทรทัศน์เคลือ
่ น การด�ำเนินการนีอ
้ าจท�ำให ้โทรทัศน์พลิกหล่น ท�ำให ้เกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ ได ้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีม
่ ใี ห ้ในแผ่นข ้อมูลความปลอดภัย
ของโทรทัศน์ เพือ
่ ความมัน
่ คงและความปลอดภัยเพิม
่ ขึน
้ โปรดติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังที่
อธิบายด ้านล่าง
ห ้ามวางโทรทัศน์ไว ้ในสถานทีซ
่ งึ่ ไม่มน
ั่ คง โทรทัศน์อาจร่วงหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บร ้ายแรงหรือเสียชีวต
ิ การบาดเจ็บ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะทีเ่ กิดขึน
้ กับเด็กนัน
้ สามารถป้ องกันได ้โดยใช ้ข ้อควรระวังทีป
่ ฏิบต
ั ไิ ด ้ง่ายเช่น:
• การใช ้ตู ้หรือขาตัง้ ทีแ
่ นะน� ำโดยผู ้ผลิตโทรทัศน์
• ใช ้เฟอร์นเิ จอร์ทส
ี่ ามารถรองรับโทรทัศน์ได ้อย่างปลอดภัยเท่านัน
้
• ด�ำเนินการเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าโทรทัศน์ไม่วางอยูต
่ รงขอบของเฟอร์นเิ จอร์ทส
ี่ นับสนุน
• ไม่วางโทรทัศน์บนเฟอร์นเิ จอร์สง
ู (เช่น ตู ้วางของหรือตู ้หนังสือ) โดยไม่ยด
ึ ทัง้ เฟอร์นเิ จอร์และโทรทัศน์กบ
ั โครงสร ้าง
รองรับทีเ่ หมาะสม
• ไม่วางโทรทัศน์บนผ ้าหรือวัสดุอน
ื่ ทีค
่ น
ั่ ระหว่างโทรทัศน์กบ
ั เฟอร์นเิ จอร์ซงึ่ ใช ้รองรับ
• ให ้ความรู ้กับเด็กๆ เกีย
่ วกับอันตรายของการปี นป่ ายเฟอร์นเิ จอร์เพือ
่ เอือ
้ มถึงโทรทัศน์หรือปุ่ มควบคุมต่างๆ
ถ ้าจะเก็บรักษาหรือเคลือ
่ นย ้ายโทรทัศน์เครือ
่ งทีม
่ อ
ี ยูไ่ ว ้ในต�ำแหน่งอืน
่ จะต ้องค�ำนึงถึงข ้อควรพิจารณาข ้างต ้นนีเ้ ช่น
เดียวกัน
เพือ
่ ป้องก ันไม่ให้โทรท ัศน์หล่น
1. ใส่สกรูในทีย
่ ด
ึ และขันเข ้ากับผนังให ้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูตด
ิ ตัง้ กับผนังอย่าง
แน่นหนาแล ้ว
-- คุณอาจต ้องใช ้อุปกรณ์เพิม
่ เติม เช่น พุก ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของผนัง
2. ใส่สกรูในทีย
่ ด
ึ ชุดทีส
่ อง และขันสกรูเข ้ากับ TV ให ้แน่นหนา
้ สกรูทม
-- สกรูอาจไม่ได ้มาพร ้อมกับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ โปรดซือ
ี่ ข
ี ้อมูลจ�ำเพาะ
ดังนี้
3. ต่อทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้กับโทรทัศน์และทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ กับผนังด ้วยสายเคเบิลทีม
่ ค
ี วามแข็ง
แรง จากนัน
้ มัดสายให ้แน่น
-- ติดตัง้ TV ใกล ้ผนัง เพือ
่ ไม่ให ้เอนกลับไปด ้านหลัง
-- ต่อสายรัดเพือ
่ ให ้ทีย
่ ด
ึ ติดกับผนังอยูใ่ นความสูงเดียวกับหรือต�ำ่ กว่าทีย
่ ด
ึ ส่วนที่
ติดกับ TV
ไทย - 14
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
14
2016-04-21
�� 4:03:02
ข้อมูลจ�ำเพาะและข้อมูลอืน
่ ๆ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ความละเอียดการแสดงผล
3840 x 2160
ข ้อควรพิจารณาด ้านสิง่ แวดล ้อม
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
้ ขณะท�ำงาน
ความชืน
10% ถึง 80%, ไม่กลัน
่ ตัว
อุณหภูมใิ นการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
้ ในการจัดเก็บ
ความชืน
5% ถึง 95%, ไม่กลัน
่ ตัว
การหมุนขาตัง้ (ซ ้าย / ขวา)
0˚
เสียง (เอาต์พต
ุ )
20W
่ รุน
ชือ
่
UA40KU6400
UA43KU6400
100 ซม.
108 ซม.
ตัวเครือ
่ ง
90.37 x 51.98 x 5.41 ซม.
96.68 x 56.42 x 5.50 ซม.
พร ้อมขาตัง้
90.37 x 57.52 x 30.40 ซม.
96.68 x 61.90 x 30.40 ซม.
ไม่มข
ี าตัง้
9.2 กิโลกรัม
10.5 กิโลกรัม
พร ้อมขาตัง้
10.5 กิโลกรัม
12.0 กิโลกรัม
่ รุน
ชือ
่
UA49KU6400
UA55KU6400
123 ซม.
138 ซม.
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
น�้ ำหนัก
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
109.94 x 63.87 x 5.53 ซม.
123.52 x 71.51 x 5.47 ซม.
พร ้อมขาตัง้
109.94 x 70.90 x 33.41 ซม.
123.52 x 78.67 x 33.41 ซม.
ไม่มข
ี าตัง้
14.0 กิโลกรัม
16.9 กิโลกรัม
พร ้อมขาตัง้
16.1 กิโลกรัม
19.1 กิโลกรัม
น�้ ำหนัก
่ รุน
ชือ
่
UA65KU6400
ขนาดภาพ (แนวทแยง)
163 ซม.
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
145.61 x 84.04 x 5.44 ซม.
พร ้อมขาตัง้
145.61 x 92.43 x 37.87 ซม.
น�้ ำหนัก
ไม่มข
ี าตัง้
23.2 กิโลกรัม
พร ้อมขาตัง้
26.7 กิโลกรัม
-- การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
-- ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับการจ่ายไฟ และข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้พลังงาน โปรดดูทฉ
ี่ ลากของผลิตภัณฑ์
ไทย - 15
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
15
2016-04-21
�� 4:03:03
้ ล ังงาน
การลดการใชพ
เมือ
่ คุณปิ ดโทรทัศน์ เครือ
่ งจะเข ้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย ในโหมดนี้ เครือ
่ งจะยังใช ้พลังงานในปริมาณเล็กน ้อย ในการลดการใช ้พลังงาน ให ้
ถอดปลั๊กสายไฟเมือ
่ คุณไม่ใช ้โทรทัศน์เป็ นเวลานาน
ใบอนุญาต
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้องก ันการลุกลามในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม้ โปรดเก็บเทียนและสงิ่ ของทีม
่ ี
เปลวไฟอืน
่ ๆ ห่างจากผลิตภ ัณฑ์ตลอดเวลา
ไทย - 16
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
16
2016-04-21
�� 4:03:05
เว้นหน้านี้ว่างไว้
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
17
2016-04-21
�� 4:03:05
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทว่ ั โลก
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG customer care center
หากมีค�ำแนะน� ำหรือข ้อสงสัยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
ประเทศ
ศูนย์ดแ
ู ลลูกค้า
เว็บไซต์
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
www.samsung.com/th/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll Free)
www.samsung.com/in/support
SRI LANKA
0117540540
0115900000
www.samsung.com/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
3004 (Toll Free)
www.samsung.com/n_africa/support
IRAN
021-8255 [CE]
www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA
800 247 3457 (800 24/7 HELP)
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80 1000 12
www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
TURKEY
444 77 11
JORDAN
0800-22273
06 5777444
SYRIA
962 5777444
LEBANON
961 1484 999
IRAQ
964 77 261 72220
964 75 118 92525
MOROCCO
080 100 22 55
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
UKU6400Q_XT_BN68-07922C-00_THA.indb
18
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant
www.samsung.com/n_africa/support
-00
2016-04-21
�� 4:03:06
Download PDF

advertising