Samsung | UA32J4003AR | Samsung UA32J4003AR คู่มือการใช้

E-MANUAL
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ที่
www.samsung.com/register
รุ่น______________ หมายเลขซีเรียล______________
สารบัญ
การเชื่อมต่อเสาอากาศและอุปกรณ์ภายนอก
การใช้รีโมทและอุปกรณ์ต่อพ่วง
การเชื่อมต่อเสาอากาศ
การควบคุม TV ด้วยแป้นพิมพ์
การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอ
4.
การเชื่อมต่อ HDMI
5.
การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์
6.
การเชื่อมต่ออินพุตภายนอก
เสียง TV ผ่านล�ำโพงภายนอก
8.
การเชื่อมต่อเสียงดิจิตอล (ออปติคอล)
9.
การเชื่อมต่อเอาต์พุตเสียง
20.
การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์
21.
การใช้แป้นพิมพ์
การควบคุม TV ด้วยเมาส์
22.
การเชื่อมต่อเมาส์
23.
การใช้เมาส์
การป้อนข้อความโดยใช้ QWERTY
24.
การใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
11.
การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI
12.
การเชื่อมต่อด้วยพอร์ต HDMI (DVI) Port
13.
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
25.
การเชื่อมต่อสาย LAN
15.
การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง MHL เป็น HDMI
26.
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายโดยอัตโนมัติ
16.
หน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ใน TV (การมิเรอร์หน้าจอ)
26.
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายด้วยตนเอง
17.
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi Direct)
18.
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
28.
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยอัตโนมัติ
18.
ชื่อของ TV ในเครือข่าย
29.
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยตนเอง
31.
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วย WPS
การเลือกสัญญาณอินพุต
การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
32.
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
34.
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
เครือข่ายมือถือ
การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติ Smart
การดู TV
Smart Hub
การตั้งค่า ตั้งเวลารับชม
38.
การทดสอบการเชื่อมต่อ Smart Hub
64.
การตั้งค่า ตั้งเวลารับชม
39.
เปิด หน้าจอแรก
65.
การจัดการรายการ ตั้งเวลารับชม
40.
การเลื่อนไปยังหน้าจอแผงข้อมูล
40.
การใช้ สอนใช้งาน Smart Hub
40.
การรีเซ็ต Smart Hub
การใช้งาน Smart Hub ด้วย บัญชี Samsung
41.
การสร้าง บัญชี Samsung
42.
การสร้าง บัญชี Samsung โดยใช้บัญชี Facebook
43.
การลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Samsung
44.
การเชื่อมโยงบัญชี Samsung และแอปพลิเคชั่นของฉัน
45.
การเปลี่ยนและการเพิ่มข้อมูลไปยัง บัญชี Samsung
45.
การลบบัญชี Samsung ทั้งหมดจาก TV
การใช้งานแผงควบคุม SAMSUNG APPS
การใช้ รายการช่อง
การลงทะเบียน การน�ำออก และการแก้ไขช่อง
67.
การลงทะเบียนและน�ำช่องออก
68.
การแก้ไขช่องที่ลงทะเบียนไว้
68.
การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านในช่อง
68.
การเปลี่ยนหมายเลข
68.
การล็อค/ ปลดล็อคช่อง
การสร้าง รายการโปรด ส่วนตัว
69.
การลงทะเบียนหนึ่งช่องเป็น รายการโปรด
70.
การดูช่อง รายการโปรด เท่านั้น
70.
การแก้ไข รายการโปรด
47.
การใช้ฟังก์ชั่นเมนูป๊อปอัป
48.
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
49.
แอปพลิเคชั่นเริ่มต้น
50.
การใช้งาน Web Browser
53.
การจัดเรียง แอป บนหน้าจอ SAMSUNG APPS
74.
การดูการแพร่ภาพแบบภาพซ้อนภาพ
53.
การน�ำแอปพลิเคชั่นออกจาก TV
75.
การสแกนหาช่องที่ใช้ได้
54.
การจัดอันดับ/การเขียนบทวิจารณ์แอปพลิเคชั่น
54.
การอัพเดทแอปพลิเคชั่น
55.
คุณสมบัติของ SAMSUNG APPS
การเล่นรูปภาพ วิดีโอ และเพลง
56.
การเล่นเนื้อหาสื่อจากอุปกรณ์ USB
57.
การเล่นเนื้อหามัลติมีเดียที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่
59.
ปุ่มและฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้ในระหว่างดูรูปภาพ
60.
ปุ่มและฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้ในระหว่างดูวิดีโอ
62.
ปุ่มและฟังก์ชั่นที่ใช้ได้ในขณะเล่นเพลง
63.
ฟังก์ชั่นในหน้าจอรายการเนื้อหาสื่อ
เพิ่มความสมจริงในการรับชมกีฬา
73.
การเปิดใช้งาน Cricket Mode
คุณสมบัติการสนับสนุนการดู TV
การใช้ การตั้งค่าช่อง
76.
ประเทศ (พื้นที่)
76.
การปรับแต่งด้วยตนเอง
77.
การปรับแต่งหน้าจอแบบละเอียด
การตั้งค่าภาพและเสียง
ทั่วไป
การเปลี่ยนโหมดภาพและปรับคุณภาพของภาพ
การตั้งค่าเวลาและการใช้การตั้งเวลา
78.
การเลือกโหมดภาพที่ถูกต้องส�ำหรับสภาพแวดล้อมในการดู
90.
การตั้งเวลาปัจจุบัน
79.
การปรับคุณภาพของภาพส�ำหรับโหมดภาพแต่ละโหมด
91.
การใช้การตั้งเวลา
80.
การปรับแต่งโหมดภาพแต่ละโหมดแบบละเอียด (การตั้งค่าขั้นสูง)
82.
การปรับภาพเพื่อการดูที่ง่ายกว่าเคย (ตัวเลือกภาพ)
ฟังก์ชั่นการสนับสนุนภาพ
84.
การเปลี่ยน ขนาดภาพ และ ต�ำแหน่ง
85.
การฟังเสียงเท่านั้นโดยปิดหน้าจอ (ปิดภาพ)
85.
การรีเซ็ตการตั้งค่า โหมดภาพ
การเปลี่ยน โหมดเสียง และการใช้เอฟเฟกต์เสียง
86.
การเลือก โหมดเสียง ที่ถูกต้องส�ำหรับสภาพแวดล้อม
87.
การใช้เอฟเฟกต์เสียง
ฟังก์ชั่นการสนับสนุนเสียง
88.
การเลือกล�ำโพง
88.
การก�ำหนดประเภทการติดตั้ง TV
89.
การเปิดใช้งานเสียง (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
89.
การรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงทั้งหมด
การใช้คุณสมบัติการป้องกันหน้าจอและประหยัดพลังงาน
93.
การป้องกันการไหม้ของหน้าจอ
93.
การใช้คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
การใช้งาน Anynet+ (HDMI-CEC)
94.
การตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC)
การใช้ e-Manual
95.
การเริ่มต้น e-Manual
95.
คุณสมบัติของ e-Manual เพิ่มเติม
96.
การอัพเดท e-Manual เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
การอัพเดทซอฟต์แวร์
97.
การอัพเดทซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
97.
การอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB
98.
การเปิดใช้งานการอัพเดทซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
การป้องกัน TV จากการถูกแฮ็กและรหัสที่เป็นอันตราย
99.
การตรวจสอบ TV และสื่อจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่
99.
การสแกนโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด TV
99.
การเพิ่มรหัสที่เป็นอันตรายไปยังรายการที่บล็อคโดยอัตโนมัติ
การใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ
100. การเปิดใช้งาน ความเข้มสูง
100. การปรับ ความสว่างเมนู
คุณสมบัติการสนับสนุนการดู TV
101. การขยายพื้นที่โฟกัสของ Smart Hub
101. การเปลี่ยน ภาษาของเมนู
101. การใช้ Indian Cinema Mode
102. การใช้ฟังก์ชั่น Joy Plus Feature
102. เล่นเรื่องราวซ�้ำ
103. การบันทึกภาพหน้าจอ
103. การบันทึกเสียง
104. ข้อจ�ำกัด
104. การตรวจสอบ การแจ้งเตือน
105. การตั้งค่า รหัสผ่าน
105. การเปิดใช้งาน โหมดเกมส์
105. การล็อค/ปลดล็อคแผงปุ่มกด
105. การแสดง/ซ่อนโลโก้ Samsung ในขณะบูทเครื่อง
ไฟล์ของฉันไม่เล่น
ฉันต้องการรีเซ็ต TV
ปัญหาอื่นๆ
106. การลงทะเบียน TV เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง DivX (การดู
ภาพยนตร์ DivX ที่มีค่าใช้จ่าย)
107. การคืนค่า TV เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
107. การเปลี่ยน TV เป็นรุ่นส�ำหรับจัดแสดง (ส�ำหรับร้านค้าปลีก)
คุณสมบัติเทเลเท็กซ์
การแก้ไขปัญหา
การรับ การสนับสนุน
110. การสนับสนุนผ่าน การจัดการระยะไกล
111. การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อรับบริการ
มีปัญหากับหน้าจอ
112. การทดสอบภาพ
ฉันได้ยินเสียงไม่ชัด
หมายเหตุและข้อควรระวัง
โปรดอ่านก่อนใช้ SAMSUNG APPS
ข้อจ�ำกัดของ Web Browser
ข้อจ�ำกัดของไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลง
124. การโอนไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล
125. ค�ำบรรยายภายนอกที่สนับสนุน
125. ค�ำบรรยายภายในที่สนับสนุน
126. รูปแบบและความละเอียดของภาพที่สนับสนุน
126. รูปแบบและโคเด็คเพลงที่สนับสนุน
127. โคเด็ควิดีโอที่สนับสนุน
โปรดอ่านหลังจากติดตั้ง TV
129. ขนาดภาพและสัญญาณอินพุต
115. การทดสอบเสียง
129. การติดตั้งล็อค Kensington Lock ป้องกันโจรกรรม
มีปัญหากับการแพร่ภาพ
130. โปรดอ่านก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย
คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อ
ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Anynet+ (HDMI-CEC) ไม่ท�ำงาน
ฉันพบปัญหาในการเริ่มต้น/ใช้แอปพลิเคชั่น
โปรดอ่านก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (ความละเอียดที่สนับสนุน)
131. LED 4 ซีรี่ส์
133. LED 5 ซีรี่ส์
135. ความละเอียดที่สนับสนุนส�ำหรับสัญญาณวิดีโอ
ใบอนุญาต
ประมวลศัพท์
การเชื่อมต่อเสาอากาศ
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้านหลังของ
TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
ต้องเชื่อมต่อสายอากาศกับ TV เพื่อรับสัญญาณการแพร่ภาพ
"" ไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อมต่อสายอากาศเมื่อมีการใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
เชื่อมต่อสายอากาศที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมในการรับชมของคุณเข้ากับจุดเชื่อมต่อเสาอากาศของ TV ดังที่แสดงในภาพ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอ
TV ของคุณมีจุดเชื่อมต่อจ�ำนวนมากส�ำหรับอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น กล่องรับสัญญาณเคเบิล, เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม, เครื่องเล่น Blu-ray, เครื่องเล่น DVD, กล้องวิดีโอ และเครื่องเล่นเกม จุดเชื่อมต่อด้านล่างนี้คือรายการที่แนะน�ำ โดยจะ
แสดงล�ำดับตามคุณภาพของภาพ
●●
HDMI
●●
คอมโพเนนต์
●●
อินพุตภายนอก
เชื่อมต่ออุปกรณ์วิดีโอกับ TV ผ่านจุดเชื่อมต่อ HDMI เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ถ้าอุปกรณ์ไม่มีจุดเชื่อมต่อ HDMI ให้
ลองใช้จุดเชื่อมต่อคอมโพเนนต์เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุดในล�ำดับรองลงมา
"" จ�ำนวนจุดเชื่อมต่อ รวมทั้งชื่อและต�ำแหน่งของจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
"" โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ TV จ�ำนวนจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก รวมทั้งชื่อและต�ำแหน่ง
ของจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต
การเชื่อมต่อ HDMI
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้าน
หลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
ขอแนะน�ำให้ใช้ประเภทสาย HDMI ดังต่อไปนี้:
●●
สาย HDMI ความเร็วสูง
●●
สาย HDMI ความเร็วสูงที่มีอีเธอร์เน็ต
สาย HDMI มีข้อก�ำหนดบางประการ:
"" ใช้สาย HDMI ที่มีความหนา 14 มม. หรือน้อยกว่า
"" การใช้สาย HDMI ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจท�ำให้หน้าจอว่างเปล่าหรือเกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ
"" สาย HDMI และอุปกรณ์บางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับ TV ได้เนื่องจากข้อมูลจ�ำเพาะของ HDMI แตกต่างกัน
"" TV เครื่องนี้ไม่สนับสนุนช่องอีเธอร์เน็ตของ HDMI อีเธอร์เน็ตคือ LAN (Local Area Network) ที่สร้างด้วยสายเคเบิลโคแอกเชียลที่เป็น
มาตรฐานของ IEEE
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสาย HDMI กับจุดเชื่อมต่อเอาต์พุต HDMI ของอุปกรณ์วิดีโอและจุดเชื่อมต่ออินพุต HDMI ของ TV
"" จ�ำนวนจุดเชื่อมต่อ รวมทั้งชื่อและต�ำแหน่งของจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
เมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ที่คุณซื้อก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่
ที่ด้านหลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสาย AV คอมโพเนนต์กับจุดเชื่อมต่ออินพุตคอมโพเนนต์ของ TV และจุดเชื่อมต่อเอาต์พุตคอมโพเนนต์
ของอุปกรณ์
โปรดตรวจสอบว่าสีของสายตรงกับสีของจุดเชื่อมต่อ
เมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
การเชื่อมต่ออินพุตภายนอก
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้าน
หลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสาย AV กับจุดเชื่อมต่ออินพุต AV ของ TV และจุดเชื่อมต่อเอาต์พุต AV ของอุปกรณ์
ถ้าคุณใช้ขั้วต่ออินพุต AV ของ TV ให้ต่อสายวิดีโอเข้ากับขั้วต่อ Y บางรุ่นจะมีจุดเชื่อมต่อวิดีโอด้วย ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อสายกับจุด
เชื่อมต่อวิดีโอ
เมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
เสียง TV ผ่านล�ำโพงภายนอก
TV ของคุณมีจุดเชื่อมต่อจ�ำนวนมากส�ำหรับอินพุตเสียงจากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray และเครื่องเล่น DVD และส�ำหรับ
เอาต์พุตเสียงไปยังอุปกรณ์ เช่น แอมปลิฟายเออร์ จุดเชื่อมต่อมีดังนี้
●●
เสียงดิจิตอล (ออปติคอล)
●●
สัญญาณเสียงออก
มีปัญหาจ�ำนวนมากที่ต้องค�ำนึงถึงเมื่อใช้อินพุตเสียง:
●●
เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น โปรดใช้เครื่องรับ AV
●●
จ�ำนวนจุดเชื่อมต่อ รวมทั้งชื่อและต�ำแหน่งของจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
●●
โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ภายนอกเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ TV จ�ำนวนจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายนอก รวมทั้งชื่อ
และต�ำแหน่งของจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต
การเชื่อมต่อเสียงดิจิตอล (ออปติคอล)
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้าน
หลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
การเชื่อมต่อเครื่องรับ AV กับ TV ผ่านจุดเชื่อมต่อเสียงดิจิตอล (ออปติคอล) จะช่วยให้คุณได้รับฟังเสียงดิจิตอล
การเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้สายออปติคอลจะไม่ปิดล�ำโพง TV โดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดล�ำโพงของ TV ให้ตั้งค่า เอาต์พุต
เสียง TV (เสียง > การตั้งค่าล�ำโพง > เอาต์พุตเสียง TV) เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ ล�ำโพง TV
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงโดยใช้รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์ดังกล่าว
"" เสียงผิดปกติที่ดังมาจากอุปกรณ์เสียงในขณะที่คุณใช้งานอาจบ่งบอกถึงปัญหากับตัวอุปกรณ์เสียงเอง หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ขอความช่วย
เหลือจากผู้ผลิตอุปกรณ์เสียงดังกล่าว
"" เสียงดิจิตอลสามารถใช้ได้เฉพาะกับการแพร่ภาพแบบ 5.1 แชนเนล
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสายออปติคอลกับจุดเชื่อมต่อเอาต์พุตเสียงดิจิตอลของ TV และจุดเชื่อมต่ออินพุตเสียงดิจิตอลของ
อุปกรณ์
การเชื่อมต่อเอาต์พุตเสียง
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้าน
หลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
"" ชื่อและต�ำแหน่งของช่องต่ออาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงกับจุดเชื่อมต่อเอาต์พุตเสียงของ TV และจุดเชื่อมต่ออินพุตเสียงของอุปกรณ์
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โดยตรงกับ TV หรือกับเครือข่ายเพื่อดูหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาใน TV เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์กับ TV ดังนี้
●●
การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI
คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ TV โดยใช้สาย HDMI เพื่อแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน TV
●●
การเชื่อมต่อด้วยพอร์ต HDMI (DVI)
คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ TV ด้วยการเชื่อมต่อพอร์ต DVI ของคอมพิวเตอร์กับพอร์ต HDMI ของ TV ด้วยสาย
แปลง DVI เป็น HDMI เพื่อแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน TV
●●
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
เข้าถึงไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลงที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็วด้วยการเชื่อมต่อ TV และคอมพิวเตอร์ไปยังเรา
เตอร์หรือ AP เดียวกัน
การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้าน
หลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
ส�ำหรับการเชื่อมต่อ HDMI ขอแนะน�ำให้ใช้สาย HDMI ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้:
●●
สาย HDMI ความเร็วสูง
●●
สาย HDMI ความเร็วสูงที่มีอีเธอร์เน็ต
"" ใช้สาย HDMI ที่มีความหนา 14 มม. หรือน้อยกว่า การใช้สาย HDMI ที่ไม่ผ่านการรับรองอาจท�ำให้หน้าจอว่างเปล่าหรือเกิดข้อผิดพลาด
ในการเชื่อมต่อ
"" สาย HDMI และอุปกรณ์บางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับ TV ได้เนื่องจากข้อมูลจ�ำเพาะของ HDMI แตกต่างกัน
"" TV เครื่องนี้ไม่สนับสนุนช่องอีเธอร์เน็ตของ HDMI อีเธอร์เน็ตคือ LAN (Local Area Network) ที่ใช้สายเคเบิลโคแอกเชียลที่เป็น
มาตรฐานของ IEEE
"" คอมพิวเตอร์บางรุ่นไม่สนับสนุนอินเทอร์เฟซ HDMI ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจ�ำเพาะของอะแดปเตอร์กราฟิก ในกรณีนี้ ให้ใช้สายแปลง DVI
เป็น HDMI เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ TV
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสาย HDMI กับจุดเชื่อมต่อเอาต์พุต HDMI ของอุปกรณ์วิดีโอภายนอกและจุดเชื่อมต่ออินพุต HDMI
ของ TV
เมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
การเชื่อมต่อด้วยพอร์ต HDMI (DVI) Port
ถ้าอะแดปเตอร์กราฟิกของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนอินเทอร์เฟซ HDMI ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ TV ด้วยสายแปลง DVI
(Digital Visual Interactive) เป็น HDMI แต่การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง DVI เป็น HDMI จะมีการสนับสนุนจากพอร์ต HDMI
ส�ำหรับ DVI เท่านั้น และไม่สนับสนุนการส่งสัญญาณเสียง หากต้องการฟังเสียงคอมพิวเตอร์ผ่านโทรทัศน์ ให้ต่อล�ำโพงภายนอก
กับขั้วต่อสัญญาณเอาต์พุตเสียงของคอมพิวเตอร์
"" ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความละเอียดที่ TV สนับสนุน โปรดดูที่ "โปรดอ่านก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (ความละเอียดที่สนับสนุน)"
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสายแปลง DVI เป็น HDMI กับพอร์ต HDMI (DVI) ของ TV และพอร์ตเอาต์พุต DVI ของคอมพิวเตอร์
เมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
เข้าถึงและดู/เล่นไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลงอย่างรวดเร็วจากคอมพิวเตอร์ในหน้าจอ TV
1.
เชื่อมต่อ TV และคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์หรือ AP เดียวกัน เครือข่ายในบ้านจะได้รับการก�ำหนดค่าเมื่อมีการสร้างการเชื่อม
ต่อสองรายการ
""
เครือข่ายในบ้านช่วยให้สามารถแบ่งปันเนื้อหาระหว่าง TV, คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบใช้สายและ
ไร้สายเครื่องเดียวกัน
2.
จากคอมพิวเตอร์ ให้เลือก [Control Panel] > [Network and Internet] > [Network and Sharing Center] > [Change
advanced sharing settings] และเลือก [Choose media streaming options...] เพื่อเปิดใช้งานการสตรีมสื่อ
3.
จากรายการ ให้ตั้งค่า TV เป็น [Allowed]
4.
เริ่มต้น Windows Media Player จากคอมพิวเตอร์ ให้เลือก [Settings] > [Library Management] จากนั้นเพิ่มต�ำแหน่งที่
บันทึกไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลงไว้เพื่อเล่นรายการเหล่านี้ในหน้าจอ TV ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดู/เล่นไฟล์สื่อ
โปรดดูที่ส่วน "การเล่นเนื้อหามัลติมีเดียที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที"่
""
สามารถดู/เล่นไฟล์บนหน้าจอ ซึ่งย้ายไปยังโฟลเดอร์ค่าเริ่มต้นของ Windows Media Player
""
ตราบเท่าที่มีการเปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ไว้ อาจท�ำให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ถ้าไม่ต้องเข้า
ถึงข้อมูล
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกับ TV โดยตรงหรือเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่แบ่งปัน และแสดงหน้าจอหรือ
เนื้อหาของอุปกรณ์เคลื่อนที่บนหน้าจอ TV เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ TV ดังนี้
●●
การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง MHL เป็น HDMI
ต่อพอร์ต USB ของอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับพอร์ต HDMI ของ TV ด้วยสายแปลง MHL เป็น HDMI เพื่อดูหน้าจอของอุปกรณ์
เคลื่อนที่บน TV
●●
หน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ใน TV (การมิเรอร์หน้าจอ)
เชื่อมต่อ TV กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในแบบไร้สายด้วยฟังก์ชั่นการมิเรอร์เพื่อดูหน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่บน TV
●●
""
ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สนับสนุนการมิเรอร์เท่านั้น
""
ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi Direct)
Wi-Fi Direct ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ TV กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์หรือ AP เข้าถึงและเล่นไฟล์
รูปภาพ วิดีโอ และเพลงอย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่ในหน้าจอ TV
""
●●
ตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สนับสนุน Wi-Fi Direct
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
ดู/เล่นไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือ AP เดียวกับ TV บนหน้าจอ TV
การเชื่อมต่อด้วยสายแปลง MHL เป็น HDMI
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือเคเบิลกับ TV โปรดยืนยันหมายเลขรุ่นของ TV ก่อน แผ่นป้ายระบุหมายเลขรุ่นจะติดอยู่ที่ด้าน
หลังของ TV วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
TV ของคุณสนับสนุน MHL (Mobile High-definition Link) ผ่านสาย MHL MHL ท�ำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์วิดีโอ
ภาพ และเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ใน TV ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม MHL จะใช้ได้เฉพาะผ่านพอร์ต HDMI (MHL) ของ TV และ
สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์มือถือที่เปิดใช้งาน MHL เท่านั้น
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำหนดค่า MHL ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
"" การเชื่อมต่อสาย MHL เป็น HDMI จะเปลี่ยน ขนาดภาพ เป็น พอดีหน้าจอ โดยอัตโนมัติ การตั้งค่านี้จะไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้ตัว
แปลง HDMI ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าด้วยตนเองในเมนู
"" ถ้าคุณใช้ตัวแปลง HDMI อยู่ TV จะรับรู้สัญญาณว่าเป็นสัญญาณ HDMI และอาจตอบสนองแตกต่างจากการใช้การเชื่อมต่อสาย MHL
เป็น HDMI
โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสายแปลง MHL เป็น HDMI เข้ากับพอร์ต HDMI (MHL) ของ TV และพอร์ต USB ของอุปกรณ์มือถือ
เมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
หน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ใน TV (การมิเรอร์หน้าจอ)
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
"" ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เครือข่าย > การมิเรอร์หน้าจอ ลองทันที
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดใช้งานการมิเรอร์กับ TV ในแบบไร้สาย และเล่นไฟล์วิดีโอและเสียงบนอุปกรณ์ใน TV การมิเรอร์
หมายถึงฟังก์ชั่นที่จะเล่นไฟล์วิดีโอและเสียงที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งบน TV และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
"" หากต้องการใช้ฟังก์ชั่น การมิเรอร์หน้าจอ อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องสนับสนุนฟังก์ชั่นการมิเรอร์ เช่น AllShare Cast หรือ การมิเรอร์หน้าจอ
หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่สนับสนุนฟังก์ชั่นการมิเรอร์หรือไม่ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่
"" วิดีโอหรือเสียงอาจหยุดเล่นเป็นระยะ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพของเครือข่าย
การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
1.
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เรียกใช้ การมิเรอร์หน้าจอ อุปกรณ์เคลื่อนที่จะค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้ได้เพื่อเชื่อมต่อ
2.
จากรายการผลการค้นหา ให้เลือก TV TV จะแสดงหน้าต่างป็อปอัป
3.
ในหน้าต่างป็อปอัป ให้เลือก ยอมรับ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
""
อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการอนุมัติ
""
ถ้าคุณเลือก ปฎิเสธ อุปกรณ์จะไม่ปรากฏอีก และไม่สามารถเปิดใช้งานด้วยวิธีนี้ ไปที่ เครือข่าย > การมิเรอร์หน้าจอ > ตัวจัดการ
อุปกรณ์ เพื่ออนุญาตอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปฏิเสธไว้ก่อนหน้านี้
ไม่ค้นหา TV บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
1.
ไปที่ เครือข่าย > การมิเรอร์หน้าจอ เพื่อเรียกใช้ การมิเรอร์หน้าจอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก การมิเรอร์หน้าจอ ใน
รายการด้วยการกด SOURCE
2.
เรียกใช้การมิเรอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แสดงรายการในขณะค้นหาอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
3.
เลือก TV และระบบจะเชื่อมต่ออัตโนมัติ
""
เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองปิด TV แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
อนุญาต/ปฏิเสธการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
"" สามารถรับชมได้ต่อเมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อนุญาตการเชื่อมต่อ
1.
ไปที่ เครือข่าย > การมิเรอร์หน้าจอ > ตัวจัดการอุปกรณ์ เพื่อเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์์ เพื่อแสดงรายการของการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จ�ำเป็น
2.
คุณสามารถอนุญาตการเข้าถึงหรือปฏิเสธการเชื่อมต่อได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ใช้เราเตอร์ไร้สาย (Wi-Fi Direct)
เครือข่าย > Wi-Fi Direct ลองทันที
Wi-Fi Direct ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับ TV ได้โดยตรงโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์
กับ TV โดยใช้ Wi-Fi Direct คุณจะสามารถดู/เล่นไฟล์วิดีโอ รูปภาพ และเพลงจากอุปกรณ์บน TV ได้
"" อุปกรณ์เคลื่อนที่จะต้องสนับสนุน Wi-Fi Direct โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณต้องการใช้งานนั้นสนับสนุน Wi-Fi
Direct
"" วิดีโอหรือเสียงอาจหยุดเล่นเป็นระยะ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพของเครือข่าย
1.
เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วเริ่มต้น Wi-Fi Direct TV จะสแกนหาและแสดงรายชื่อของอุปกรณ์ที่
ใช้ได้ ชื่อของ TV จะปรากฏบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2.
เลือกอุปกรณ์จากรายการเพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ ถ้ามีค�ำขอการเชื่อมต่อจาก TV ข้อความการขออนุญาตจะปรากฏบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือในทางกลับกัน
3.
อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ การด�ำเนินการนี้จะท�ำให้กระบวนการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
ดูและเล่นไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่บน TV
1.
เชื่อมต่อทั้ง TV และอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเราเตอร์หรือ AP เครือข่ายในบ้านจะได้รับการก�ำหนดค่าเมื่อมีการสร้างการเชื่อมต่อ
""
2.
เครือข่ายในบ้านช่วยให้สามารถแบ่งปันเนื้อหาระหว่าง TV, คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบใช้สายและ
ไร้สายเครื่องเดียวกัน
เปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถดู/เล่นเนื้อหาที่แบ่งปันของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ใน TV ส�ำหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหามัลติมีเดีย โปรดดูที่ส่วน "การเล่นเนื้อหามัลติมีเดียที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที"่
""
ตราบเท่าที่มีการเปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ไว้ อาจท�ำให้มีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ปิดใช้งานการแบ่งปันไฟล์ถ้าไม่ต้องเข้า
ถึงข้อมูล
ชื่อของ TV ในเครือข่าย
เครือข่าย > ชื่ออุปกรณ์ ลองทันที
เลือกหรือป้อนชื่อ TV ที่จะให้ปรากฏในเครือข่าย
1.
เลือก ชื่ออุปกรณ์ จากเมนู เครือข่าย รายการจะปรากฏขึ้น
2.
เลือกชื่อจากรายการ หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เลือก ป้อนชื่อผู้ใช้งาน เพื่อป้อนชื่อด้วยตนเอง คุณสามารถดูชื่อของ TV ที่ระบุได้ใน
เครือข่าย
การเลือกสัญญาณอินพุต
คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อโดยใช้ปุ่ม SOURCE
ตัวอย่างเช่น หากต้องการสลับไปยังเครื่องเล่นเกมที่เชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อที่สองของ HDMI ให้กดปุ่ม SOURCE จากรายการ
ที่มา ให้เลือก HDMI2 เพื่อเปลี่ยนสัญญาณอินพุตเป็นโหมด HDMI ชื่อจุดเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้ในหน้าจอ ที่มา:
●●
ปุ่ม TOOLS
เลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก และกดปุ่ม Enter ค้างไว้ ฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้มีดังนี้:
""
ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ส�ำหรับแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไป
––
Anynet+ (HDMI-CEC): แสดงรายการอุปกรณ์ Anynet+ (HDMI-CEC) ที่เชื่อมต่อกับ TV
"" ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับ Anynet+ (HDMI-CEC) ที่ตั้งค่าเป็น เปิด
––
แก้ไขชื่อ: เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV เพื่อให้ทราบถึงที่มาภายนอกได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถก�ำหนด
ให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI เป็น DVI PC หรืออีกวิธีหนึ่ง ก�ำหนดให้คอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านสาย HDMI เป็น คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถก�ำหนดให้อุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อกับ TV
ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI เป็น อุปกรณ์ DVI
––
ถอด USB ออก: ใช้เพื่อน�ำอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV ออกได้อย่างปลอดภัย
"" ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกอุปกรณ์ USB ไว้
––
ข้อมูล: แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
การควบคุม TV ด้วยแป้นพิมพ์
ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ์ > การตั้งค่าแป้นพิมพ์ ลองทันที
คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อควบคุม TV
"" บางรุ่นจะไม่สนับสนุนแป้นพิมพ์ USB HID Class
การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์
การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB
เสียบสายแป้นพิมพ์เข้าในพอร์ต USB ของ TV ข้อความการเชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอ
การใช้แป้นพิมพ์
ใช้คุณสมบัติรีโมทต่อไปนี้กับแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV
●●
ปุ่มลูกศร (เลื่อนโฟกัส), ปุ่ม Windows (ปุ่ม MENU), ปุ่มรายการเมนู (ปุ่ม TOOLS), ปุ่ม Enter (เลือก/เรียกใช้รายการ), ESC
(ปุ่ม RETURN), ปุ่มตัวเลข (ปุ่มตัวเลข)
●●
F1 (a), F2 (b), F3 ({), F4 (}), F5 (
เสียง), F11 / F12 (ปุ่มช่อง)
●●
เลื่อนหน้าขึ้น/ลง: เลื่อนหน้าเว็บเบราว์เซอร์ขึ้น/ลง
●●
กดปุ่ม Enter ค้างไว้: บนหน้าจอ Smart Hub ให้ไปที่รายการและกด Enter ค้างไว้เพื่อแสดงเมนูตัวเลือก
""
), F6 (ปุ่ม SOURCE), F7 (ปุ่ม CH LIST), F8 (ปุ่ม MUTE), F9/F10 (ปุ่มระดับ
เมนูตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับบริบท
การเปลี่ยนแป้นพิมพ์ ลองทันที
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
เลือก ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ์ > การตั้งค่าแป้นพิมพ์ > เลือกแป้นพิมพ์ ก�ำหนดว่าจะใช้แป้นพิมพ์ประเภทใด
"" สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้เพียงประเภทเดียวในแต่ละครั้ง
ภาษาที่ป้อน ประเภทแป้นพิมพ์ และปุ่มสลับภาษา ลองทันที
เลือก ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ์ > การตั้งค่าแป้นพิมพ์ > ตัวเลือกแป้นพิมพ์ โดยสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
●●
ภาษาแป้นพิมพ์
ถ้าแป้นพิมพ์สนับสนุนหลายภาษา ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้จากรายการ
●●
ประเภทของแป้นพิมพ์
ระบุประเภทของภาษาที่เลือกใน ภาษาแป้นพิมพ์
""
●●
รายการ ประเภทของแป้นพิมพ์ จะแตกต่างกันไปตามภาษาที่เลือกใน ภาษาแป้นพิมพ์
สลับภาษาที่ป้อน
ถ้าแป้นพิมพ์สนับสนุนหลายภาษา ให้เลือกจากรายการว่าจะใช้ปุ่มใดเพื่อสลับภาษาต่างๆ
การควบคุม TV ด้วยเมาส์
ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ์ > การตั้งค่าเมาส์ ลองทันที
คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อควบคุม TV ได้ง่ายและสะดวกกว่าเคย
"" บางรุ่นจะไม่สนับสนุนเมาส์ USB HID Class
การเชื่อมต่อเมาส์
การเชื่อมต่อเมาส์ USB
เสียบสายเมาส์เข้าในพอร์ต USB ของ TV ข้อความการเชื่อมต่อจะปรากฏบนหน้าจอ
การใช้เมาส์
เมื่อเชื่อมต่อเมาส์ USB กับ TV ลูกศรจะปรากฏบนหน้าจอของ TV คุณสามารถใช้ลูกศรนี้เพื่อควบคุม TV เหมือนที่ด�ำเนินการกับ
คอมพิวเตอร์
●●
การเลือกและเรียกใช้รายการ
คลิกซ้ายที่เมาส์
●●
การแสดงปุ่มระดับเสียง ปิดเสียง และช่อง
เลือกไอคอนระดับเสียง/ช่องบนหน้าจอขณะชม TV ใช้ปุ่มบนหน้าจอเพื่อปรับระดับเสียงหรือเปลี่ยนช่อง
""
●●
เลือกไอคอนระดับเสียง/ช่องอีกครั้งเพื่อซ่อนปุ่ม
การแสดงปุ่ม เครื่องมือ
การคลิกขวาจะแสดงปุ่ม เครื่องมือ บนหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น TV ได้อย่างง่ายดาย
""
●●
ปุ่ม เครื่องมือ อาจแตกต่างกันไปทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่น
การแสดงเมนูตามบริบทใน Smart Hub
บนหน้าจอ Smart Hub ให้ไปที่รายการ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ 1 วินาที เมนูตัวเลือกที่ใช้ได้กับรายการที่เลือกไว้จะ
ปรากฏ
""
●●
เมนูตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับบริบท
การเลื่อนเมนู TV หรือหน้าจอ
เลื่อนล้อเมาส์ขึ้นหรือลง เพื่อเลื่อนเมนูหรือหน้าจอของ TV ขึ้น/ลง
●●
การออกจากเมนูของ TV หรือคุณสมบัติ
คลิกที่ปุ่ม X เพื่อปิดเมนู
""
ปุ่ม X จะปรากฏเมื่อใช้เมาส์ การคลิกซ้ายทันทีในขณะใช้คุณสมบัติจะท�ำให้ปุ่ม X ปรากฏขึ้น
การเปลี่ยนเมาส์ ลองทันที
เลือก ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ์ > การตั้งค่าเมาส์ > เลือกเมาส์ ก�ำหนดว่าจะใช้เมาส์ประเภทใด
"" สามารถใช้เมาส์ได้เพียงประเภทเดียวในแต่ละครั้ง
การเปลี่ยนปุ่มเมาส์และความเร็วของลูกศร ลองทันที
เลือก ระบบ > ตัวจัดการอุปกรณ์ > การตั้งค่าเมาส์ > ตัวเลือกเมาส์ โดยสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
●●
ปุ่มหลัก
เลือกปุ่ม (ซ้ายหรือขวา) ที่จะใช้ในการเลือกและเรียกใช้รายการ
●●
ความเร็วลูกศร
ปรับความเร็วในการเลื่อนของลูกศรที่จะปรากฏในหน้าจอ
การป้อนข้อความโดยใช้ QWERTY
ปุ่มกด QWERTY จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการป้อนข้อความ (การป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย การเข้าสู่ระบบบัญชี Samsung ของ
คุณ เป็นต้น) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้รีโมทคอนโทรล
การใช้ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
เลือก
●●
บนหน้าจอแป้นพิมพ์ QWERTY โดยสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
ภาษา
""
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่
เลือกภาษาจากรายการ
●●
ข้อความแนะน�ำ
เปิด/ปิดใช้งานคุณสมบัติข้อความที่แนะน�ำ การเปิดใช้งานคุณสมบัติ ข้อความแนะน�ำ จะท�ำให้คุณสามารถป้อนข้อความที่ขึ้น
ต้นด้วยอักขระที่คุณพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยแสดงค�ำที่แนะน�ำ เช่น หากต้องการป้อนค�ำว่า "Internet" คุณเพียงป้อนค�ำว่า
"In" แล้วเลือกค�ำว่า "Internet" จากรายการค�ำที่แนะน�ำ ค�ำนี้จะถูกจดจ�ำไว้เพื่อให้คุณสามารถป้อนข้อความเดียวกันซ�้ำได้
ง่ายยิ่งขึ้น
●●
รีเซ็ตการแนะน�ำข้อมูลตัวอักษร
ลบทั้งค�ำที่แนะน�ำและค�ำที่จดจ�ำไว้เพื่อล้างรายการ
●●
แนะน�ำตัวอักษรถัดไป
เปิด/ปิดใช้งานคุณสมบัติการช่วยสะกดค�ำ การเปิดใช้งานคุณสมบัติการช่วยสะกดค�ำจะท�ำให้คุณไม่ต้องค้นหาและเลือกปุ่ม
อักขระทีละตัว เช่น หากต้องการป้อนค�ำว่า "Internet" ให้เลือก "I" จากนั้นค�ำที่ระบบคาดเดาจะปรากฏขึ้นข้างๆ ปุ่ม เท่านี้คุณ
ก็สามารถเลือกค�ำที่ระบบคาดเดาเพื่อป้อนค�ำว่า "Internet"
""
แต่คุณสมบัตินี้จะจ�ำกัดเฉพาะค�ำที่มีการเพิ่มไปยังพจนานุกรมไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
การเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ตจะท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์และคุณสมบัติแบบสมาร์ท ตลอดจนช่วยให้คุณสามารถ
อัพเดทซอฟต์แวร์ของ TV ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อสาย LAN
การใช้สาย LAN
"" TV จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ถ้าความเร็วเครือข่ายต�่ำกว่า 10Mbps
"" ใช้สาย Cat 7 LAN เพื่อเชื่อมโยง TV กับจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ตสามารถท�ำได้สามวิธี โปรดดูแผนภูมิและเชื่อมต่อสาย LAN กับจุดเชื่อมต่อ LAN ที่ด้านหลังของ
TV
●●
โมเด็มภายนอก
●●
① เราเตอร์ IP + ② โมเด็มภายนอก
●●
เต้าเสียบ LAN ที่ติดตั้งบนผนัง
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายโดยอัตโนมัติ
เครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย ลองทันที
เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
1.
ตั้งค่า การเลือกเครือข่าย เป็น เคเบิล แล้วเลือก เชื่อมต่อ
2.
TV จะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ใช้ได้ เมื่อด�ำเนินการส�ำเร็จ คุณจะพบข้อความการยืนยัน เลือก ตกลง ถ้าการด�ำเนิน
การล้มเหลว ให้ลองอีกครั้งหรือเชื่อมต่อด้วยตนเอง
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายด้วยตนเอง
เครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย
ถ้าเครือข่ายต้องใช้ไอพีแอดเดรสแบบคงที่ คุณต้องป้อนค่าไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS เพื่อเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายด้วยตนเอง หากต้องการรับค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
"" โปรดดูที่ส่วน "ไอพีแอดเดรสแบบไดนามิคเทียบกับแบบคงที"่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ IP แบบไดนามิคและที่อยู่ IP แบบคงที่
1.
ตั้งค่า การเลือกเครือข่าย เป็น เคเบิล แล้วเลือก เชื่อมต่อ
การตั้งค่าเครือข่าย
เลือกประเภทเครือข่าย
การเลือกเครือข่าย
เคเบิล
เชื่อมต่อ
คุณสามารถเชื่อมต่อ TV ของคุณ
กับอินเทอร์เน็ตได้
2.
เลือก หยุด เมื่อ TV พยายามเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายถูกขัดจังหวะ ให้เลือก ตั้งค่า IP
การตั้งค่าเครือข่าย
ยกเลิกการตรวจสอบการเชื่อมต่อ
หยุดการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
ย้ายเครือข่าย
3.
ตั้งค่า IP
ลองอีกครั้ง
ปิด
ในหน้าจอ ตั้งค่า IP ให้ตั้งค่า ตั้งค่า IP เป็น ป้อนด้วยตนเอง แล้วป้อนค่า ไอพีแอดเดรส, Subnet Mask, Gateway และ DNS
Server จากนั้นเลือก ตกลง
●●
โปรดใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อป้อนค่าตัวเลข:
ตั้งค่าตัวเลขโดยใช้ปุ่ม u และ d ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลข
ตั้งค่า IP
ตัง้ ค่า IP
ป้อนด้วยตนเอง
ไอพีแอดเดรส
0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
ตัง้ ค่า DNS
ป้อนด้วยตนเอง
DNS Server
ตกลง
4.
0.0.0.0
ยกเลิก
TV จะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งโดยใช้การตั้งค่าที่ระบุ ข้อความการยืนยันจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ เลือก
ตกลง
""
ความเร็วของการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS
""
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
การสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
"" วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น
การเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ตจะท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์และคุณสมบัติแบบสมาร์ท ตลอดจนช่วยให้คุณสามารถ
อัพเดทซอฟต์แวร์ของ TV ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านอินเทอร์เน็ต
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยอัตโนมัติ
เครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย
เชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ตผ่านเราเตอร์ไร้สาย โปรดตรวจสอบว่าคุณมีการตั้งค่า SSID (ชื่อ) และรหัสความปลอดภัยของเราเตอร์
ไร้สายก่อนพยายามเชื่อมต่อ สามารถดูรหัสความปลอดภัยได้ที่หน้าจอการก�ำหนดค่าของเราเตอร์ไร้สาย
1.
ในหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่าย ให้ตั้งค่า การเลือกเครือข่าย เป็น ไร้สาย TV จะแสดงรายการของเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้ได้
โดยอัตโนมัติ
2.
เลือกเครือข่าย (SSID) ถ้าเครือข่ายที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้เลือก เพิ่มเครือข่าย แล้วป้อน SSID ของเครือ
ข่ายด้วยตนเอง
3.
ป้อนรหัสความปลอดภัยแล้วเลือก เสร็จ ถ้าเครือข่ายที่เลือกไม่ได้เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย TV ก็จะพยายามเชื่อม
ต่อทันที
4.
ระบบจะพยายามเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อเชื่อมต่อส�ำเร็จแล้ว TV จะแสดงข้อความการยืนยัน เลือก ตกลง ถ้าการด�ำเนินการล้ม
เหลว ให้ลองอีกครั้งหรือเชื่อมต่อด้วยตนเอง
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วยตนเอง
เครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย
ถ้าเครือข่ายต้องใช้ไอพีแอดเดรสแบบคงที่ คุณต้องป้อนค่าไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS เพื่อเชื่อมต่อกับเครือ
ข่ายด้วยตนเอง ถ้าต้องการรับค่าไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
"" โปรดดูที่ส่วน "ไอพีแอดเดรสแบบไดนามิคเทียบกับแบบคงที"่ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ IP แบบไดนามิคและที่อยู่ IP แบบคงที่
1.
การตั้งค่า การเลือกเครือข่าย เป็น ไร้สาย จะแสดงรายการเครือข่ายแบบไร้สายที่สามารถใช้ได้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
การตั้งค่าเครือข่าย
เลือกประเภทเครือข่าย
การเลือกเครือข่าย
ไร้สาย
เครือข่ายไร้สาย
AP0000
คุณสามารถเชื่อมต่อ TV ของคุณกับอินเทอร์เน็ต
AP0001
ได้ โปรดเลือกเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการ
ใช้งาน
เพิ่มเครือข่าย
รีเฟรช
WPS(PBC)
2.
เลือกเครือข่าย (SSID) ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ถ้าเราเตอร์ไร้สายไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้เลือก เพิ่มเครือข่าย แล้วป้อน
SSID ของเครือข่ายด้วยตนเอง
3.
ป้อนรหัสความปลอดภัยแล้วเลือก ตกลง ถ้าเครือข่ายที่เลือกไม่ได้เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย TV ก็จะพยายามเชื่อม
ต่อทันที
4.
เลือก หยุด เมื่อ TV พยายามเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายถูกขัดจังหวะ ให้เลือก ตั้งค่า IP
การตั้งค่าเครือข่าย
ยกเลิกการตรวจสอบการเชื่อมต่อ
หยุดการทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
ย้ายเครือข่าย
ตั้งค่า IP
ลองอีกครั้ง
ปิด
5.
ในหน้าจอ ตั้งค่า IP ให้ตั้งค่า ตั้งค่า IP เป็น ป้อนด้วยตนเอง แล้วป้อนค่า ไอพีแอดเดรส, Subnet Mask, Gateway และ DNS
Server จากนั้นเลือก ตกลง
●●
โปรดใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อป้อนค่าตัวเลข:
ตั้งค่าตัวเลขโดยใช้ปุ่ม u และ d ป้อนตัวเลขโดยตรงโดยใช้ปุ่มตัวเลข
ตั้งค่า IP
ตัง้ ค่า IP
ป้อนด้วยตนเอง
ไอพีแอดเดรส
0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
ตัง้ ค่า DNS
ป้อนด้วยตนเอง
DNS Server
ตกลง
6.
0.0.0.0
ยกเลิก
TV จะพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีกครั้งโดยใช้การตั้งค่าที่ระบุ ข้อความการยืนยันจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ เลือก
ตกลง
""
ความเร็วของการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS
""
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายด้วย WPS
เครือข่าย > การตั้งค่าเครือข่าย
สามารถกดปุ่มบนเราเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ตได้ถ้าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน WPS (การตั้งค่าการป้องกัน Wi-Fi) หรือ
PBC (การก�ำหนดค่าปุ่มกด)
"" ฟังก์ชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไร้สายที่ไม่สนับสนุน WPS โปรดตรวจสอบว่าเราเตอร์ไร้สายของคุณสนับสนุน WPS หรือไม่
1.
การตั้งค่า การเลือกเครือข่าย เป็น ไร้สาย จะแสดงรายการเครือข่ายแบบไร้สายที่สามารถใช้ได้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
2.
เลือก WPS(PBC) แล้วกดปุ่ม WPS หรือ PBC ที่อยู่บนเราเตอร์ภายในสองนาที
3.
TV จะแลกเปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID) และรหัสความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ข้อความการยืนยันจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ เลือก ตกลง
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ต โปรดอ่านข้อมูลด้านล่าง
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
ไม่พบสายเครือข่าย
ตรวจสอบว่าได้ต่อสายเครือข่ายแล้ว ถ้าเชื่อมต่อแล้ว โปรดตรวจสอบว่าเราเตอร์เปิดอยู่ ถ้าเปิดอยู่แล้ว ให้ลองปิดและเปิดใหม่
การตั้งค่าอัตโนมัติส�ำหรับไอพีล้มเหลว
โปรดด�ำเนินการต่อไปนี้หรือก�ำหนดค่า ตั้งค่า IP ด้วยตนเอง
1.
โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในเราเตอร์แล้ว และรีเซ็ตเราเตอร์
2.
ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
โปรดด�ำเนินการต่อไปนี้:
1.
โปรดตรวจสอบ ตั้งค่า IP ทั้งหมด
2.
โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในเราเตอร์ จากนั้นให้ถอดแล้วเสียบสายของเราเตอร์ใหม่
3.
ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายในระบบแล้ว แต่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
1.
โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย LAN ของอินเทอร์เน็ตแล้วกับพอร์ต LAN ภายนอกของเราเตอร์
2.
โปรดตรวจสอบค่า DNS ใน ตั้งค่า IP
3.
ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
การตั้งค่าเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายด�ำเนินการล้มเหลว
ไม่พบเราเตอร์ไร้สายที่เลือก ไปที่ การตั้งค่าเครือข่าย และเลือกเราเตอร์ที่ถูกต้อง
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สาย
โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
1.
ตรวจสอบว่าเปิดเราเตอร์แล้วหรือไม่ ถ้าเปิดอยู่แล้ว ให้ปิดและเปิดใหม่
2.
ป้อนรหัสความปลอดภัยที่ถูกต้อง ถ้าจ�ำเป็น
การตั้งค่าอัตโนมัติส�ำหรับไอพีล้มเหลว
โปรดด�ำเนินการต่อไปนี้หรือก�ำหนดค่า ตั้งค่า IP ด้วยตนเอง
1.
โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในเราเตอร์ จากนั้นให้ถอดแล้วเสียบสายของเราเตอร์ใหม่
2.
ป้อนรหัสความปลอดภัยที่ถูกต้อง ถ้าจ�ำเป็น
3.
ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
โปรดด�ำเนินการต่อไปนี้:
1.
โปรดตรวจสอบ ตั้งค่า IP ทั้งหมด
2.
ป้อนรหัสความปลอดภัยที่ถูกต้อง ถ้าจ�ำเป็น
3.
ถ้าวิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เชื่อมต่อกับเครือข่ายในระบบแล้ว แต่ไม่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
1.
โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย LAN ของอินเทอร์เน็ตแล้วกับพอร์ต LAN ภายนอกของเราเตอร์
2.
โปรดตรวจสอบค่า DNS ใน ตั้งค่า IP
3.
ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
การตั้งค่าเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ถ้าปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
เครือข่ายมือถือ
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจใช้ไม่ได้
โปรดดูแผนภาพและต่ออุปกรณ์ Mobile Dongle (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับพอร์ต USB ต้องต่อ Mobile Dongle เข้ากับ TV
เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ แต่ Mobile Dongle นั้นจ�ำหน่ายแยกต่างหากและไม่มีให้บริการจาก Samsung
"" ถ้าประสบปัญหาในการใช้บริการออนไลน์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่สนับสนุนมีดังนี้:
●●
Glo Bolt (หมายเลขรุ่น: E303)
●●
Etisalat (หมายเลขรุ่น: E303)
●●
Smart Communication (หมายเลขรุ่น: E3131S-3)
●●
Globe Telecom (หมายเลขรุ่น: E3331, E359S-2)
●●
Viettel (หมายเลขรุ่น: E173Eu-1)
●●
Vinaphone (หมายเลขรุ่น: E303u-1, E303s-1)
●●
DTAC (หมายเลขรุ่น: E3131)
●●
AIS (หมายเลขรุ่น: E3131, E303)
●●
Telcomsel (หมายเลขรุ่น: E303)
●●
Indosat (หมายเลขรุ่น: E303)
●●
Airtel (หมายเลขรุ่น: E1731, E3276S, E3276s-920, E3272)
●●
Idea (หมายเลขรุ่น: E1732)
●●
Tata Docomo (หมายเลขรุ่น: E177)
●●
Open Dongles - Airtel, Idea, TataDocomo, Aircel, Vodafone (หมายเลขรุ่น: E303C, E303U, E3121B, E3131B,
E369 mini)
●●
Zain (หมายเลขรุ่น: E367u-1, E303s-1)
●●
Orange (หมายเลขรุ่น: E367u-1, E3131s-2)
การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เครือข่าย > สถานะเครือข่าย ลองทันที
เครือข่าย
สถานะเครือข่าย
การตัง้ ค่าเครือข่าย
Wi-Fi Direct
การตัง้ ค่าอุปกรณ์มล
ั ติมเี ดีย
การมิเรอร์หน้าจอ
ชือ
่ อุปกรณ์
[TV]Samsung LE...
"" หน้าจอเมนูที่ปรากฏจริงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของ TV
ดูสถานะเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
Smart Hub
Smart Hub > เปิด Smart Hub ลองทันที
คุณสามารถใช้ Smart Hub เพื่อเปิดเว็บ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ไฟล์ภาพ วิดีโอ และเพลงที่เก็บไว้ใน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกได้ด้วย
"" บริการ Smart Hub บางอย่างเป็นบริการแบบมีค่าใช้จ่าย หากต้องการซื้อบริการดังกล่าว ต้องใช้บัญชีผู้ให้บริการหรือบัญชี Samsung
Apps TV (บัญชี Samsung)
"" โปรดเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ต TV ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Smart Hub
"" คุณสมบัติบางอย่างของ Smart Hub จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอาจใช้ไม่ได้โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ภาษา หรือพื้นที่
"" หากต้องการใช้ Smart Hub คุณต้องยอมรับข้อตกลงของผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณสมบัติและ
บริการที่เกี่ยวข้องกันได้ คุณสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดของ ข้อตกลงและนโยบาย ด้วยการไปที่ Smart Hub > ข้อตกลงและนโยบาย ถ้าคุณ
ไม่ต้องการใช้ Smart Hub อีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงได้ ลองทันที
"" การหยุดชะงักของบริการ Smart Hub อาจเกิดจากการขัดข้องของบริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
การทดสอบการเชื่อมต่อ Smart Hub
การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > การทดสอบการเชื่อมต่อ Smart Hub
ถ้า Smart Hub ไม่ท�ำงาน ให้ไปที่ การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > การทดสอบการเชื่อมต่อ Smart Hub
วินิจฉัยปัญหาด้วยการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ISP ของคุณ, เซิร์ฟเวอร์ของ Samsung และแผงข้อมูล Samsung Apps
"" หลังจากด�ำเนินการทดสอบเสร็จ ถ้า Smart Hub ยังคงมีปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือศูนย์บริการของ Samsung
เปิด หน้าจอแรก
กดปุ่ม SMART HUB ขณะที่ชม TV เพื่อเปิด หน้าจอแรก
ที่ หน้าจอแรก ให้ค้นหาแอปพลิเคชัน ช่อง หรือที่มาสัญญาณที่ต้องการและเข้าถึงฟังก์ชั่นที่ใช้ก่อนหน้านี้หรือที่ใช้บ่อยๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว
การตั้งค่ารายการโปรดของคุณ
1.
กดปุ่ม SMART HUB เพื่อเปิด หน้าจอแรก และจากนั้นย้ายไปยังรายการที่ต้องการ
2.
กดปุ่ม Enter ค้างไว้้ เมนูที่ขึ้นกับบริบทจะปรากฏขึ้น
3.
ในเมนูบริบท ให้เลือก เพิ่มในรายการโปรดต่างๆ เพื่อเพิ่มรายการที่เลือกในรายการโปรด ซึ่งจะเลื่อนไปยังค่าแรกสุดของ
รายการ
""
หากต้องการลบรายการโปรด ให้เลือกและกดปุ่ม Enter ค้างไว้เพื่อแสดงเมนูบริบท จากนั้นเลือก ลบจากรายการโปรด
การลบประวัติการดู
1.
กดปุ่ม SMART HUB เพื่อเปิด หน้าจอแรก และเลือก ล้างทั้งหมด คุณจะได้รับข้อความให้ยืนยันการเลือก
2.
เลือก ใช่ ในหน้าจอ ประวัติการดูของคุณจะถูกลบออกทั้งหมด
""
แต่รายการโปรดจะไม่ถูกลบออก
""
นอกจากนี้คุณยังสามารถลบประวัติการดูได้โดยเลือก ล้างทั้งหมด ในเมนู Smart Hub > การตั้งค่า หน้าจอแรก
การเลื่อนไปยังหน้าจอแผงข้อมูล
กดปุ่ม SMART HUB เพื่อเปิด หน้าจอแรก และเลือกไอคอนแผงข้อมูล คุณสามารถย้ายไปยังหน้าจอแผงข้อมูล ส�ำหรับแผงบริการ
แต่ละแผง จะมีฟังก์ชันใช้งานดังต่อไปนี้:
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
●●
SAMSUNG APPS
คุณสามารถใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ส�ำหรับข่าวสาร กีฬา สภาพภูมิอากาศ และเกมทั้งที่ให้บริการฟรีและคิดค่าใช้จ่ายใน TV
ได้เหมือนที่คุณใช้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
การใช้ สอนใช้งาน Smart Hub
การสนับสนุน > สอนใช้งาน Smart Hub
จากเมนู การสนับสนุน ให้เลือก สอนใช้งาน Smart Hub ซึ่งจะเป็นการท�ำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของ Smart Hub และแผงควบคุม
การรีเซ็ต Smart Hub
Smart Hub > รีเซ็ต Smart Hub ลองทันที
รีเซ็ตข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี Samsung และบัญชีบริการที่เชื่อมโยงอยู่ ตลอดจนข้อตกลงบริการและแอปพลิเคชั่น
Smart Hub.
การใช้งาน Smart Hub ด้วย บัญชี Samsung
บัญชี Samsung
ล็อกอิน
แก้ไขโปรไฟล์
เชือ
่ มโยงบัญชีบริการ
ลบบัญชีจาก TV
สร้างบัญชี
ข้อตกลงและเงือ
่ นไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
"" หน้าจอเมนูที่ปรากฏจริงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของ TV
การสร้าง บัญชี Samsung
Smart Hub > บัญชี Samsung ลองทันที
Smart Hub มีเนื้อหาข่าวสาร กีฬา สภาพภูมิอากาศ และเกมทั้งที่ให้บริการฟรีมากมาย ซึ่งคุณสามารถติดตั้งใน TV ได้โดยตรงใน
ลักษณะเดียวกับที่คุณด�ำเนินการในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
คุณสามารถสร้าง บัญชี Samsung โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ
"" หากต้องการสร้าง บัญชี Samsung คุณต้องยอมรับข้อตกลงของผู้ใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บัญชี Samsung มิฉะนั้นคุณจะไม่
สามารถสร้าง บัญชี Samsung ได้ คุณสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงได้โดยไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung > ข้อตกลงและ
เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
"" หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถสร้าง บัญชี Samsung ได้ที่ http://content.samsung.com คุณสามารถใช้ ID หนึ่งส�ำหรับทั้งกับ TV และ
เว็บไซต์
การสร้าง บัญชี Samsung โดยใช้เมนูลงชื่อสมัครใช้ บัญชี Samsung
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung > สร้างบัญชี และเลือก สร้างบัญชี Samsung
2.
ยอมรับที่จะใช้ บัญชี Samsung ให้เลือก ถัดไป
3.
สร้าง บัญชี Samsung ตามค�ำแนะน�ำในหน้าจอ สร้างบัญชี
เมื่อสร้าง บัญชี Samsung แล้ว คุณจะเข้าสู่ระบบ Smart Hub ได้โดยอัตโนมัติ
การสร้าง บัญชี Samsung โดยใช้บัญชี Facebook
ผู้ใช้ Facebook สามารถรับข้อมูลที่จ�ำเป็นจาก Facebook และสร้าง บัญชี Samsung ได้อย่างง่ายดาย
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung และเลือก ล็อกอิน
2.
เลือก + และเลือก สร้างด้วย Facebook
3.
ป้อน ID และรหัสผ่าน Facebook ของคุณและเลือก ลงชื่อ
4.
ยอมรับที่จะใช้ บัญชี Samsung ให้เลือก ถัดไป
5.
สร้าง บัญชี Samsung ตามค�ำแนะน�ำในหน้าจอ สร้างบัญชี เมื่อสร้าง บัญชี Samsung แล้ว ระบบจะลงชื่อเข้าใช้ให้คุณโดย
อัตโนมัติ
""
ถ้าคุณสร้าง บัญชี Samsung โดยใช้บัญชี Facebook บัญชีจะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ
การลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Samsung
Smart Hub > บัญชี Samsung > ล็อกอิน
การเข้าสู่ระบบและบันทึก บัญชี Samsung
ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung ใน TV คุณต้องบันทึก บัญชี Samsung ไว้ใน TV
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung และเลือก ล็อกอิน
2.
เลือก + และเลือก ลงชื่อ
3.
ป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นเลือก ลงชื่อ
""
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวเลือก ให้ฉันเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเข้าสู่ระบบ Smart Hub โดยอัตโนมัติ
""
ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ให้เลือก รีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อรับค�ำแนะน�ำการรีเซ็ตรหัสผ่านผ่านอีเมล
4.
เลือกภาพที่จะใช้เป็นภาพโปรไฟล์ บัญชี Samsung ได้รับการบันทึกไว้ใน TV แล้ว
5.
เลือก เสร็จ เพื่อเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung ของคุณ
การเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung ที่บันทึกไว้ใน TV ได้อย่างง่ายดาย
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung และเลือก ล็อกอิน
2.
เลือก บัญชี Samsung ลงชื่อ
3.
ใช้วิธีการเข้าสู่ระบบที่ก�ำหนดค่าไว้ส�ำหรับ บัญชี Samsung ที่เลือกเพื่อเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung
การเชื่อมโยงบัญชี Samsung และแอปพลิเคชั่นของฉัน
Smart Hub > บัญชี Samsung > เชื่อมโยงบัญชีบริการ
การเชื่อมโยง บัญชี Samsung กับบัญชีของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งใน TV จะช่วยให้คุณเข้าสู่ระบบบัญชีแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงไว้
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Facebook และเชื่อม
โยงบัญชี Facebook ของคุณกับ บัญชี Samsung ในกรณีนี้ การเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung จะท�ำให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชี
Facebook ของคุณได้โดยอัตโนมัติเช่นกัน
"" หากต้องการใช้ เชื่อมโยงบัญชีบริการ คุณต้องเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung ก่อน
การเชื่อมโยงบัญชีแอปพลิเคชั่น
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung และเลือก เชื่อมโยงบัญชีบริการ รายการของแอปพลิเคชั่นที่สามารถเชื่อมโยงกับ บัญชี
Samsung ของคุณจะปรากฏขึ้น
2.
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการ การเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างบัญชีอื่นจะปรากฏบนหน้าจอ
3.
ป้อน ID และรหัสผ่านในปัจจุบันของแอปพลิเคชั่นเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อการเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์ บัญชีแอปพลิเคชั่นจะมีการ
เชื่อมโยงกับ บัญชี Samsung
การตัดการเชื่อมต่อบัญชีที่เชื่อมโยง
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung แล้วเลือก เชื่อมโยงบัญชีบริการ เลือกแอปพลิเคชั่นเพื่อยกเลิกการเชื่อมโยง
2.
กรอบโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏ เลือก ใช่ เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่น
การเปลี่ยนและการเพิ่มข้อมูลไปยัง บัญชี Samsung
Smart Hub > บัญชี Samsung
คุณสามารถใช้เมนู บัญชี Samsung ในการจัดการ บัญชี Samsung ของคุณ
"" หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลบัญชี คุณต้องเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung
1.
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung และเลือก แก้ไขโปรไฟล์
2.
ป้อนรหัสผ่านแล้วเลือก เสร็จ หน้าจอแก้ไขโปรไฟล์จะปรากฏขึ้น
หน้าจอแก้ไขโปรไฟล์จะมีคุณสมบัติต่อไปนี้
●●
การแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์
ถ้าคุณเลือก แก้ไขภาพโปรไฟล์ ในหน้าจอเข้าสู่ระบบ คุณจะสามารถเปลี่ยนภาพของโปรไฟล์ได้
●●
การเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung ส�ำหรับ TV
เลือก วิธีลงชื่อ ที่หน้าจอเข้าสู่ระบบและเลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถก�ำหนดวิธีการเข้าสู่ระบบ TV ด้วย บัญชี
Samsung ที่บันทึกไว้
●●
การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ
ท�ำเครื่องหมายที่ตัวเลือก ให้ฉันเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเข้าสู่ระบบ Smart Hub โดยอัตโนมัติ
●●
การป้อนข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้
คุณสามารถป้อนชื่อ นามสกุล และวันเกิด
●●
เพิ่มบัตรเครดิตใน บัญชี Samsung เพิ่มบัตรเครดิตใน
เลือก เพิ่มบัตร พื่อเพิ่มบัตรเครดิตใน บัญชี Samsung ของคุณ การเพิ่มบัตรเครดิตในบัญชีของคุณจะท�ำให้การซื้อภาพยนตร์
และรายการ TV ออนไลน์ท�ำได้ง่ายขึ้น ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำง่ายๆ บนหน้าจอ
●●
การรับอีเมลเกี่ยวกับบริการของ Samsung
คุณสามารถก�ำหนดว่าจะรับอีเมลเกี่ยวกับบริการของ Samsung หรือไม่ การรับข้อมูลล่าสุด
การลบบัญชี Samsung ทั้งหมดจาก TV
Smart Hub > บัญชี Samsung > ลบบัญชีจาก TV
ไปที่ Smart Hub > บัญชี Samsung และเลือก ลบบัญชีจาก TV ข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านที่บันทึกไว้ใน TV ถูกลบ และข้อมูลบัญชี
ของแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงไว้จะถูกลบเช่นกัน
"" ในการลบข้อมูลบัญชีของคุณ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบด้วย บัญชี Samsung ของคุณ
การใช้งานแผงควบคุม SAMSUNG APPS
SAMSUNG APPS
แนะน�ำ
App ของฉัน
ยอดนิยม
มีอะไรใหม่
หมวดหมู่
"" หน้าจอเมนูที่ปรากฏจริงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของ TV
"" บริการนี้หรือบางฟังก์ชั่นของบริการอาจใช้ไม่ได้ในบางประเทศหรือพื้นที่
Smart Hub มีเนื้อหาข่าวสาร กีฬา สภาพภูมิอากาศ และเกมส์ที่ให้บริการฟรีมากมาย ซึ่งคุณสามารถติดตั้งใน TV ได้โดยตรงใน
ลักษณะเดียวกับที่คุณด�ำเนินการในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
"" ก่อนที่คุณจะใช้ SAMSUNG APPS โปรดเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ต TV ของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ SAMSUNG APPS
"" การเริ่มต้น Smart Hub เป็นครั้งแรกจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชั่นเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ แอปพลิเคชั่นเริ่มต้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
พื้นที่
การใช้ฟังก์ชั่นเมนูป๊อปอัป
เลื่อนโฟกัสไปยังแอปพลิเคชั่นและกดปุ่ม เข้า ค้างไว้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
●●
ย้าย
เปลี่ยนต�ำแหน่งแอปพลิเคชั่นที่เลือก
●●
ลบ
น�ำแอปพลิเคชั่นที่เลือกออก
●●
ลบหลายรายการ
น�ำแอปพลิเคชั่นหลายรายการออกพร้อมกันในคราวเดียว
●●
ดูรายละเอียด
เลื่อนไปยังข้อมูลโดยละเอียดของแอปพลิเคชั่นที่เลือก
●●
เปลี่ยนมุมมอง
คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเรียงโหมดมุมมองได้ด้วย Custom view หรือ เล่นบ่อยที่สุด
●●
ล็อค/ปลดล็อค
คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคแอปพลิเคชั่นที่เลือกได้ในหน้าจอ
●●
อัพเดทแอปฯ
คุณสามารถอัพเดทแอปพลิเคชั่นที่เลือกได้
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
"" เมื่อหน่วยความจ�ำภายในของ TV ไม่เพียงพอ คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นในอุปกรณ์ USB
"" เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ไอคอนของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ใน USB จะปรากฏบนหน้าจอ SAMSUNG APPS คุณสามารถใช้แอปพลิ
เคชั่นที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ USB ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับ TV ถ้าตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ในระหว่างที่แอปพลิเคชั่นท�ำ
งานอยู่ แอปพลิเคชั่นจะหยุดท�ำงาน
"" แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ USB จะไม่สามารถใช้ได้ใน TV หรือ PC อื่น
การติดตั้งอย่างรวดเร็ว
1.
ในหน้าจอ SAMSUNG APPS ให้เลือก ยอดนิยม, มีอะไรใหม่ หรือ หมวดหมู่
""
ยอดนิยม และ มีอะไรใหม่ จะแสดงแอปพลิเคชั่นยอดนิยมและใหม่ล่าสุดของ Samsung หากต้องการดูรายการแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
ให้เลือก หมวดหมู่ คุณสามารถดู Samsung Apps ที่แบ่งตามหมวดหมู่
2.
เลื่อนโฟกัสไปยังแอปพลิเคชั่นและกดปุ่ม เข้า ค้างไว้ เมนูป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
ในเมนูป๊อปอัปบนหน้าจอ ให้เลือก ดาวน์โหลด
""
4.
ในขณะที่ก�ำลังติดตั้งแอปพลิเคชั่น แถบความคืบหน้าจะปรากฏที่ด้านล่างของไอคอนแอปพลิเคชั่นเพื่อให้คุณดูความคืบหน้าการติด
ตั้งได้อย่างง่ายดาย
แอปพลิเคชั่นที่เลือกจะถูกติดตั้งใน TV
""
คุณสามารถดูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ในหน้าจอ SAMSUNG APPS
การติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากหน้าจอข้อมูลแอปพลิเคชั่นโดยละเอียด
1.
ในหน้าจอ SAMSUNG APPS ให้เลือก ยอดนิยม, มีอะไรใหม่ หรือ หมวดหมู่
""
ยอดนิยม และ มีอะไรใหม่ จะแสดงแอปพลิเคชั่นยอดนิยมและใหม่ล่าสุดของ Samsung หากต้องการดูรายการแอปพลิเคชั่นทั้งหมด
ให้เลือก หมวดหมู่ คุณสามารถดู Samsung Apps ทั้งหมดแยกตามประเภท
2.
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ
3.
เลือก ดาวน์โหลด ในหน้าจอข้อมูลโดยละเอียดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่เลือกใน TV
""
4.
ในขณะติดตั้งแอปพลิเคชั่น แถบความคืบหน้าจะปรากฏขึ้นใต้ไอคอนแอปพลิเคชั่น
เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ปุ่ม ดาวน์โหลด จะเปลี่ยนเป็น เปิดออก
""
คุณสามารถดูแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ในหน้าจอ SAMSUNG APPS
การเริ่มต้นแอปพลิเคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นในหน้าจอ SAMSUNG APPS เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
ไอคอนมีความหมายดังนี้:
●●
: แอปพลิเคชั่นถูกติดตั้งลงในอุปกรณ์ USB
แอปพลิเคชั่นเริ่มต้น
e-Manual
e-manual ที่รวมไว้ภายในจะมีข้อมูล
Web Browser
Web Browser คือแอปพลิเคชั่นส�ำหรับการเรียกดูอินเทอร์เน็ต
"" ใช้แป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อการเรียกดูเว็บที่สะดวกยิ่งขึ้น
"" หน้าการเรียกดูอาจแตกต่างจากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
การใช้งาน Web Browser
Web Browser คือแอปพลิเคชั่นส�ำหรับการเรียกดูอินเทอร์เน็ต เมื่อใช้ Web Browser คุณจะสามารถท่องอินเทอร์เน็ตใน TV ได้
เหมือนที่คุณใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังสามารถรับชมรายการ TV ไปพร้อมกันได้ในแบบภาพซ้อนภาพ
"" ใช้แป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อการเรียกดูเว็บที่สะดวกยิ่งขึ้น
"" หน้าจอการเรียกดูอาจแตกต่างจากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
วิธีการเรียกดู
Web Browser มีวิธีการเรียกดูสองแบบ:
ลูกศรการเรียกดู และ
ลิงค์การเรียกดู ทั้งนี้ ลูกศรการเรียกดู จะช่วยให้คุณสามารถ
เลื่อนลูกศรตัวชี้ส�ำหรับเลือก ในขณะที่ ลิงค์การเรียกดู จะท�ำให้สามารถใช้ลูกศรทิศทางเพื่อเลื่อนโฟกัส
วิธีการเรียกดูเริ่มต้นของ Web Browser คือ ลูกศรการเรียกดู ในการเปิดใช้งาน ลิงค์การเรียกดู ให้เลือกไอคอน ลิงค์การเรียกดู
ข้อมูลเบื้องต้นของแถบค�ำสั่งและสถานะ
เปิด Web Browser เพื่อแสดงแถบค�ำสั่งและสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ รายการที่ใช้ได้มีดังนี้:
●●
ย้อนกลับ
ย้ายไปที่เพจก่อนหน้า
●●
ไปข้างหน้า
ย้ายไปที่เพจถัดไป
●●
บุ๊คมาร์คและประวัติ
เลื่อนไปที่หน้าจอ บุ๊คมาร์คและประวัติ ในหน้าจอนี้ คุณสามารถเพิ่มเพจปัจจุบันในบุ๊คมาร์ก หรือย้าย แก้ไข หรือลบเพจที่
บุ๊คมาร์กไว้ เข้าถึงเพจที่เปิดแล้วได้ง่ายด้วยการดูในหน้าจอประวัติ
●●
โฮมเพจ
เลื่อนไปที่หน้าจอหลัก
●●
แถบที่อยู่
ตรวจสอบที่อยู่ของเพจปัจจุบัน หรือป้อนที่อยู่ของเว็บเพจเพื่อไปยังเพจนั้น
●●
รีเฟรช /
หยุด
โหลดเพจปัจจุบันใหม่ หรือหยุดการโหลดเพจปัจจุบันใหม่
เพิ่มในบุ๊กมาร์ก
●●
เพิ่มหน้าปัจจุบันไปยังบุ๊คมาร์ก
●●
ค้นหา
ค้นหาค�ำหลักโดยใช้เครื่องมือค้นหาที่ผู้ใช้ระบุ
""
ในการเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา ให้เลือกไอคอน
และจากนั้นเลือกเครื่องมือค้นหาในเมนู ตั้งค่าโปรแกรมค้นหา
ซูม
●●
ซูมเข้าหรือออกในเว็บเพจปัจจุบัน
ภาพซ้อนภาพ
●●
ใช้ Web Browser ขณะที่ชมรายการ TV ในหน้าจอเดียวกัน
""
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น
ลิงค์การเรียกดู /
●●
ลูกศรการเรียกดู
เลือกวิธีเรียกดูหนึ่งในสองวิธีที่ Web Browser สนับสนุน
การตั้งค่า
●●
ก�ำหนดค่า Web Browser
ปิด
●●
ออกจาก Web Browser
●●
แท็บใหม่
เปิดแท็บใหม่
การตั้งค่าการเรียกดู
เลือกรายการ
บนหน้าจอ ก�ำหนดค่าการเรียกดูได้ตามต้องการหรือเพื่อความสะดวกของคุณ
"" บางรายการอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บเพจ รายการที่ใช้ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีเทา
●●
เว็บไซต์ที่อนุมัติ
ในการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเว็บเพจที่ไม่เหมาะสม ให้จ�ำกัดการเข้าถึงเว็บเพจที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
""
คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเมื่อเลือก เว็บไซต์ที่อนุมัติ ป้อนรหัสผ่าน รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 0000
คุณสมบัติเว็บไซต์ที่อนุมัต:ิ เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน คุณสมบัติเว็บไซต์ที่อนุมัติ
รีเซ็ตรหัสผ่านส�ำหรับ เว็บไซต์ที่อนุมัต:ิ เปลี่ยนรหัสผ่าน
เพิ่มไซต์ปัจจุบัน: เพิ่มเว็บเพจปัจจุบันใน เว็บไซต์ที่อนุมัติ
จัดการเว็บไซต์ที่อนุมัต:ิ ป้อนที่อยู่ของเว็บเพจที่ต้องการเพิ่มใน เว็บไซต์ที่อนุมัติ หรือเลือกจากรายการและลบออก
""
การเปิดใช้งาน คุณสมบัติเว็บไซต์ที่อนุมัติ โดยไม่มีเว็บเพจระบุไว้จะเป็นการจ�ำกัดการเข้าถึงเว็บเพจทั้งหมด
●●
เปิดการเรียกดูส่วนตัว / ปิดการเรียกดูส่วนตัว
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานคุณสมบัติ การเรียกดูส่วนตัว การเปิดใช้งาน การเรียกดูส่วนตัว จะไม่บันทึกประวัติการเรียกดูของคุณ
""
●●
เมื่อเปิดใช้งาน การเรียกดูส่วนตัว ไอคอน
จะปรากฏที่จุดเริ่มต้นของแถบที่อยู่
ตั้งค่าโปรแกรมค้นหา
ตั้งค่าเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นจากรายการ
●●
การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์
ก�ำหนดค่า การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ เช่น พฤติกรรมการเรียกดูหรือการรักษาความปลอดภัย
ตั้งเป็นหน้าแรก: เลือกเว็บเพจและตั้งค่าเป็นเพจเริ่มต้น
ตัวบล็อคป็อปอัป: ปิดกั้นหรือเลิกปิดกั้นหน้าต่างป๊อปอัป
จ�ำกัด/ห้ามหน้าเว็บ: ปิดกั้นหรือเลิกปิดกั้นเพจต่างๆ เช่น เพจโฆษณา จัดการรายการของเพจเพื่อปิดกั้น โดยป้อนที่อยู่ของ
เว็บเพจ
ทั่วไป: ลบประวัติการเรียกดูหรือข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต หรือรีเซ็ต Web Browser ตั้งค่า โหมดความปลอดภัย เป็น เปิด
เพื่อจ�ำกัดการเข้าถึงโดยรหัสที่เป็นอันตรายหรือไซต์ฟิชชิง
เข้ารหัส: ตั้งค่า เลือกอัตโนมัติ เป็น เปิด หรือเลือกวิธีเข้ารหัสจากรายการ
ลูกศร: ปรับความเร็วของลูกศรในโหมด ลูกศรการเรียกดู หรือเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงลิงค์
ข้อมูลเบราเซอร์: ตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของ Web Browser
●●
ความช่วยเหลือ
ขั้นตอนนี้จะท�ำให้คุณได้รู้จักกับพื้นฐานของการใช้ Web Browser
การจัดเรียง แอป บนหน้าจอ SAMSUNG APPS
1.
ในหน้าจอ SAMSUNG APPS ให้เลื่อนแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการเปลี่ยนล�ำดับ
2.
กดปุ่ม Enter ค้างไว้เมนูป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
ในเมนูป๊อปอัป ให้เลือก ย้าย
4.
ย้ายแอปพลิเคชั่นไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการและเลือกแอปพลิเคชั่นอีกครั้ง
การน�ำแอปพลิเคชั่นออกจาก TV
"" โปรดทราบว่าถ้าน�ำแอปพลิเคชั่นออก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นจะถูกลบด้วย
การน�ำแอปพลิเคชั่นออกรายการเดียว
1.
ในหน้าจอ SAMSUNG APPS ให้เลื่อนแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการน�ำออก
2.
กดปุ่ม เข้า ค้างไว้ เมนูป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
ในเมนูป๊อปอัปบนหน้าจอ ให้เลือก ลบ หน้าต่างการยืนยันการน�ำออกจะปรากฏขึ้น เลือก ใช่ แอปพลิเคชั่นที่เลือกจะถูกน�ำ
ออก
การน�ำแอปพลิเคชั่นออกหลายรายการ
1.
ในหน้าจอ SAMSUNG APPS ให้เลื่อนแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการน�ำออก
2.
กดปุ่ม เข้า ค้างไว้ เมนูป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
ในเมนูป๊อปอัปบนหน้าจอ ให้เลือก ลบหลายรายการ ช่องท�ำเครื่องหมายจะปรากฏบนไอคอนแอปพลิเคชั่น
4.
เลือกแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณต้องการน�ำออกแล้วเลือก ลบ หน้าต่างการยืนยันการน�ำออกจะปรากฏขึ้น เลือก ใช่ แอปพลิ
เคชั่นที่เลือกจะถูกน�ำออก
การจัดอันดับ/การเขียนบทวิจารณ์แอปพลิเคชั่น
ในหน้าจอข้อมูลโดยละเอียดของแอปพลิเคชั่น คุณสามารถจัดอันดับแอปพลิเคชั่นหรือส่งบทวิจารณ์ไปยังนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ได้
"" หากต้องการจัดอันดับหรือเขียนบทวิจารณ์แอปพลิเคชั่น คุณต้องเข้าสู่ระบบ บัญชี Samsung คุณสามารถให้คะแนนหรือวิจารณ์ด้วย TV ที่
ซื้อแอปและเกมเท่านั้น
การอัพเดทแอปพลิเคชั่น
1.
ในหน้าจอ SAMSUNG APPS ให้เลื่อนแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการอัพเดท
2.
กดปุ่ม Enter ค้างไว้ เมนูป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
ในเมนูป๊อปอัปบนหน้าจอ ให้เลือก อัพเดทแอปฯ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
4.
เลือกแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณต้องการอัพเดทแล้วเลือก อัพเดท แอปพลิเคชั่นที่เลือกทั้งหมดจะอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
การตั้งค่าการอัพเดทแอปพลิเคชั่นอัตโนมัติ
Smart Hub > การตั้งค่าแอปฯ ลองทันที
ในการอัพเดทแอปโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ Smart Hub > การตั้งค่าแอปฯ และตั้งค่า อัปเดตอัตโนมัติ เป็น เปิด แอปที่ติดตั้งใน TV จะ
อัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อมีอัพเดทที่ใช้ได้
คุณสมบัติของ SAMSUNG APPS
Smart Hub > การตั้งค่าแอปฯ
คุณสามารถก�ำหนดค่าคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งใน TV ของคุณ
การตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบพุช
ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนแบบพุชจะท�ำให้แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ใน TV นั้นสามารถส่งการแจ้งเตือนและข้อความไปยังผู้ใช้ได้
1.
ไปที่ Smart Hub > การตั้งค่าแอปฯ > ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบพุช และตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบพุช เป็น เปิด
2.
ก�ำหนดการตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบพุช ของแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนแบบพุชเป็น เปิด ฟังก์ชั่นการแจ้ง
เตือนแบบพุชของแอปพลิเคชั่นที่เลือกจะเปิดใช้งาน
""
รายการแอปพลิเคชั่น การแจ้งเตือนแบบพุช จะแสดงเฉพาะแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้ซึ่งสนับสนุนการตั้งค่า ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบ
พุช
การใช้แอปพลิเคชั่นในขณะรับชม TV
ถ้ามีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงไปยังช่องหนึ่งใน TV คุณจะสามารถดูข้อมูลโปรแกรมและใช้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่งแอปพลิ
เคชั่นนั้นมีให้ในระหว่างรับชม TV ได้
ไปที่ Smart Hub > การตั้งค่าแอปฯ และตั้งค่า แอปฯ ที่คู่กับช่อง เป็น เปิด
"" คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน แอปฯ ที่คู่กับช่อง ซึ่งมีการติดตั้งไว้ใน TV เท่านั้น
การเล่นรูปภาพ วิดีโอ และเพลง
"" คุณไม่สามารถเล่นเนื้อหาสื่อได้ถ้า TV ไม่สนับสนุนเนื้อหาหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ข้อจ�ำกัดของไฟล์
รูปภาพ วิดีโอ และเพลง”
"" ส�ำรองข้อมูลไฟล์ส�ำคัญก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ที่เสียหายหรือสูญหาย
การเล่นเนื้อหาสื่อจากอุปกรณ์ USB
1.
ในการใช้ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย ให้กด MEDIA.P อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV จะปรากฏขึ้น
2.
เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเข้าถึง โฟลเดอร์หรือไฟล์ของอุปกรณ์ USB ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
3.
เลือกเนื้อหาสื่อที่คุณต้องการเล่น การด�ำเนินการนี้จะเป็นการเล่นเนื้อหาที่เลือก
""
หรืออีกวิธีหนึ่งคือไปที่เนื้อหาสื่อที่จะเล่น และกดปุ่ม ∂ เพื่อเล่นเนื้อหา
""
ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับ TV ในขณะรับชม TV หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏในหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถไปยังโฟลเดอร์หรือ
ไฟล์ของอุปกรณ์ USB ได้อย่างง่ายดาย
""
หรืออีกวิธีหนึ่ง ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์ USB ในหน้าจอ ที่มา หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏในหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถไปยังโฟลเดอร์หรือ
ไฟล์ของอุปกรณ์ USB ได้อย่างง่ายดาย
การน�ำอุปกรณ์ USB ออกอย่างปลอดภัย
1.
กดปุ่ม SOURCE หน้าจอ ที่มา จะปรากฏขึ้น
2.
ไปที่อุปกรณ์ USB ที่คุณต้องการน�ำออกและกดปุ่ม เข้า ค้างไว้หน้าต่างตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
3.
เลือก ถอด USB ออก จากรายการ
การเล่นเนื้อหามัลติมีเดียที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่
"" หากต้องการดูคู่มือเกี่ยวกับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ให้เลือก เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ใน อุปกรณ์เครือข่าย
การอนุญาตการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่
หากต้องการเล่นเนื้อหามัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใน TV คุณต้องอนุญาตการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ TV
"" คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่กับอุปกรณ์ DMC ใดก็ได้ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่
กับโทรทัศน์ ค้นหาเนื้อหามัลติมีเดีย และควบคุมการเล่นในโทรทัศน์ได้
1.
ไปที่เมนู เครือข่าย > การตั้งค่าอุปกรณ์มัลติมีเดีย อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV จะปรากฏขึ้น ลองทันที
2.
อนุญาตการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ TV คุณสามารถเล่นได้เฉพาะไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ที่ได้รับ
อนุญาตให้เชื่อมต่อกับ TV เท่านั้น
""
ถ้าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ส่งค�ำขอการเล่นเนื้อหามัลติมีเดีย หน้าต่างการยืนยันการอนุญาตเชื่อมต่อจะปรากฏใน TV เพื่อ
ให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย
เมื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้าน
"" หากต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายในบ้านโปรดดูที่ส่วน "การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์"
"" หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายในบ้านโปรดดูที่ส่วน "การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที"่
"" แต่เนื้อหาที่แบ่งปันโดยคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจไม่เล่น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารหัสและรูปแบบไฟล์ของเนื้อหา
นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจใช้ไม่ได้
"" เนื้อหามัลติมีเดียอาจเล่นสะดุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย ในกรณีนี้ ให้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
1.
ไปที่เมนู เครือข่าย > การตั้งค่าอุปกรณ์มัลติมีเดีย อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV จะปรากฏขึ้น
2.
เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายในบ้านโฟลเดอร์และไฟล์ที่แบ่งปันโดยอุปกรณ์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
3.
เลือกเนื้อหาสื่อที่คุณต้องการเล่นจากรายการ การด�ำเนินการนี้จะเป็นการเล่นเนื้อหาที่เลือก
""
หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้เลื่อนไปยังเนื้อหาสื่อและกด ∂ เพื่อเล่น
ปุ่มและฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้ในระหว่างดูรูปภาพ
กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าถึงปุ่มต่อไปนี้ การกด RETURN จะซ่อนปุ่มการเล่น
●●
พัก / เล่น
เริ่มต้นหรือหยุดสไลด์โชว์ คุณสมบัติสไลด์โชว์จะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่มีในโฟลเดอร์ที่เลือก โดยจะแสดงครั้งละหนึ่ง
รูปภาพ
●●
ก่อนหน้า / ถัดไป
ดูรูปภาพก่อนหน้า/ถัดไปในคิว
●●
การตั้งค่า
ฟังก์ชั่น
การตั้งค่าสไลด์โชว์
ค�ำอธิบาย
ความเร็ว: ตั้งค่าความเร็วของสไลด์โชว์
เอฟเฟกต์: ใช้เอฟเฟกต์การเปลี่ยนกับสไลด์โชว์
หมุน
หมุนรูปภาพ
ซูม
ซูมเข้าได้ถึง 4 เท่า
โหมดภาพ
เปลี่ยน โหมดภาพ
ฟังเพลงพื้นหลังในขณะดูภาพ
เพลงพื้นหลัง
"" ไฟล์เพลงต้องอยู่ในอุปกรณ์เดียวกับไฟล์รูปภาพ
"" เครื่องเล่นมินิจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อมีการเล่นเพลงพื้นหลัง ใช้เครื่องเล่นมินิเพื่อพักเพลงหรือเล่น
ไฟล์เพลงอื่น
โหมดเสียง
เลือกล�ำโพง
เปลี่ยน โหมดเสียง
"" ตัวเลือกนี้จะได้รับการสนับสนุนต่อเมื่อเพลงพื้นหลังก�ำลังเล่นอยู่
เลือกล�ำโพงส�ำหรับเพลงพื้นหลัง
"" ตัวเลือกนี้จะได้รับการสนับสนุนต่อเมื่อเพลงพื้นหลังก�ำลังเล่นอยู่
ฟังก์ชั่นเหมือนกับฟังก์ชั่น "คัดลอก" ของคอมพิวเตอร์ ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อส่งรูปภาพปัจจุบันไปยังอุปกรณ์จัดเก็บ
ส่ง
ข้อมูลอื่น
"" ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ฟังก์ชั่นนี้สนับสนุน โปรดดูที่ "การโอนไฟล์ของอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล"
ข้อมูล
ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพปัจจุบัน
ปุ่มและฟังก์ชั่นที่สามารถใช้ได้ในระหว่างดูวิดีโอ
กดปุ่ม เข้า เพื่อเข้าถึงปุ่มต่อไปนี้ การกด RETURN จะซ่อนปุ่มการเล่น
●●
พัก / เล่น
พักหรือเล่นวิดีโอ
เมื่อพักวิดีโอ คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ แต่จะไม่ได้ยินเสียงในขณะพักวิดีโอ
––
––
●●
ขั้นตอน: กด ∑ เพื่อสแกนวิดีโอที่พัก โดยจะสแกนครั้งละหนึ่งเฟรม
เล่นช้า: เลือกปุ่ม … เพื่อเล่นวิดีโอด้วยความเร็วที่ลดลง (1/8, 1/4, 1/2)
ย้อนกลับ / เลื่อนไปข้างหน้า
ย้อนกลับหรือเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้า เลือกปุ่มนี้ซ�้ำๆ เพื่อเพิ่มความเร็วในการย้อนกลับ/เลื่อนไปข้างหน้าได้สูงสุดถึง 3 เท่า หากต้องการคืนค่าความเร็วในการเล่นปกติ ให้เลือก ∂
●●
ก่อนหน้า / ถัดไป
เลือก € สองครั้งเพื่อเล่นวิดีโอก่อนหน้า การเลือก € หนึ่งครั้งจะเป็นการโหลดวิดีโอปัจจุบันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
หากต้องการเล่นวิดีโอถัดไป ให้เลือกปุ่ม ‚
●●
การตั้งค่า
ฟังก์ชั่น
เลือกฉาก
ค�ำอธิบาย
ชื่อฉาก: เลือกและเล่นวิดีโออื่นในโฟลเดอร์เดียวกัน
แถบเวลา: คุณสามารถใช้ปุ่ม l, r เพื่อสแกนผ่านวิดีโอในช่วงเวลา 1 นาที หรือป้อนค่าเวลาที่ต้องการเพื่อข้าม
วิดีโอไปยังจุดนั้น
ควบคุมค�ำบรรยายของวิดีโอ
ภาษา: เปิดหรือปิดค�ำบรรยาย
ค�ำบรรยาย
ซิงค์: เมื่อไม่ได้ซิงค์วิดีโอและค�ำบรรยาย คุณสามารถปรับการซิงโครไนซ์ได้
รีเซ็ตการซิงค์: รีเซ็ตการปรับการซิงโครไนซ์ค�ำบรรยายเป็น 0
ขนาด: เลือกขนาดตัวอักษรส�ำหรับค�ำบรรยาย
เข้ารหัส: ถ้าค�ำบรรยายใช้ไม่ได้ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่เข้ารหัส
ซ�้ำ
ตั้งค่าโหมดเล่นซ�้ำ เล่นซ�้ำ จะเล่นรายการปัจจุบันนี้ซ�้ำเท่านั้น เล่นซ�้ำหมด จะเล่นรายการทั้งหมดที่อยู่ใน
โฟลเดอร์นี้ซ�้ำ
ขนาดภาพ
เปลี่ยนขนาดภาพ แต่ขนาดภาพที่สนับสนุนจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิดีโอ
โหมดภาพ
เปลี่ยนการตั้งค่า โหมดภาพ
โหมดเสียง
เปลี่ยนการตั้งค่า โหมดเสียง
เลือกล�ำโพง
เลือกล�ำโพงเพื่อเล่นเสียง
ภาษาของเสียง
เลือกภาษาของเสียงที่ต้องการ ตัวเลือกนี้จะท�ำงานต่อเมื่อวิดีโอสนับสนุนเสียงหลายแทร็ค
ข้อมูล
ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอ
ปุ่มและฟังก์ชั่นที่ใช้ได้ในขณะเล่นเพลง
กดปุ่ม Enter เพื่อเข้าถึงปุ่มต่อไปนี้ การกด RETURN จะซ่อนปุ่มการเล่น
●●
พัก / เล่น
พักหรือเล่นเพลงต่อ
●●
ย้อนกลับ / เลื่อนไปข้างหน้า
ย้อนกลับหรือเลื่อนเพลงไปข้างหน้า
●●
ก่อนหน้า / ถัดไป
เลือก € สองครั้งเพื่อเล่นไฟล์เพลงก่อนหน้า การเลือก € หนึ่งครั้งจะเป็นการโหลดไฟล์เพลงปัจจุบันใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
หากต้องการเล่นไฟล์เพลงถัดไป ให้เลือกปุ่ม ‚
●●
ซ�้ำ
ตั้งค่าโหมดเล่นซ�้ำ เล่นซ�้ำ จะเล่นไฟล์เพลงปัจจุบันนี้ซ�้ำเท่านั้น เล่นซ�้ำหมด จะเล่นไฟล์เพลงทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ซ�้ำ
●●
สุ่ม
เล่นไฟล์เพลงตามล�ำดับหรือสุ่ม
●●
เลือกล�ำโพง
เลือกล�ำโพงเพื่อเล่นเสียง
●●
โหมดเสียง
เปลี่ยนการตั้งค่า โหมดเสียง
ฟังก์ชั่นในหน้าจอรายการเนื้อหาสื่อ
หน้าจอเนื้อหาสื่อส�ำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เลือกจะมีฟังก์ชั่นต่อไปนี้
●●
ตัวกรอง
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกรองรายการเพื่อดูเฉพาะไฟล์รูปภาพ วิดีโอ หรือเพลงที่อยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
●●
ตัวเลือก
""
ฟังก์ชั่นนี้สามารถไม่ใช้ได้เมื่อตั้งค่า ตัวกรอง เป็น ทั้งหมด
ฟังก์ชั่น
สไลด์โชว์
รายการที่จะเล่น
ค�ำอธิบาย
เริ่มต้นสไลด์โชว์
"" ตัวเลือกนี้ใช้ได้ส�ำหรับไฟล์รูปภาพ
เล่นเฉพาะเนื้อหาที่เลือก
ฟังก์ชั่นเหมือนกับฟังก์ชั่น "คัดลอก" ของคอมพิวเตอร์ ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อส่งเนื้อหาสื่อไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ส่ง
อื่น
"" ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ฟังก์ชั่นนี้สนับสนุน โปรดดูที่ "การโอนไฟล์ของอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล"
เข้ารหัส
เปลี่ยนชื่อรายการเล่น
ลบรายการเล่น
เพิ่มในรายการฯ
ถ้าชื่อของเนื้อหาสื่อปรากฏไม่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสได้
"" ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะส�ำหรับไฟล์เพลงเท่านั้น
เปลี่ยนชื่อรายการเล่น
"" ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้ต่อเมื่อเนื้อหาสื่อคือเพลง
ลบรายการเล่นที่คุณสร้างขึ้น
"" ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะส�ำหรับไฟล์เพลงเท่านั้น
เพิ่มไฟล์ไปยังรายการเล่นที่มีอยู่หรือสร้างรายการเล่นใหม่
"" ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะส�ำหรับไฟล์เพลงเท่านั้น
การตั้งค่า ตั้งเวลารับชม
ก�ำหนดค่า TV เพื่อแสดงช่องหรือโปรแกรมที่ต้องการตามเวลาและวันที่ที่ระบุ ไอคอน
จะปรากฏขึ้นข้างๆ โปรแกรมที่ก�ำหนด
ค่าไว้ส�ำหรับ ตั้งเวลารับชม
"" หากต้องการตั้งค่า ตั้งเวลารับชม คุณต้องตั้งนาฬิกาของ TV ก่อน ไปที่ ตั้งเวลา (ระบบ > เวลา > ตั้งเวลา)
การตั้งค่า ตั้งเวลารับชม
ช่อง ตั้งเวลารับชม
ฟังก์ชั่น ตั้งเวลารับชม ส�ำหรับโปรแกรมในช่องอะนาล็อกสามารถตั้งค่าได้ด้วยการระบุเวลาและวันที่
1.
เรียกใช้ ตัวจัดการตารางเวลา จากนั้นเลือก ตารางเวลา เมนูป็อปอัปจะปรากฏขึ้น เลือก ตั้งเวลารับชม เพื่อประมวลผล
2.
ระบุ ช่อง, ซ�้ำ และ เวลาเริ่มต้น ของโปรแกรม แล้วเลือก ตกลง เพื่อด�ำเนินการให้เสร็จสิ้น
การจัดการรายการ ตั้งเวลารับชม
การแพร่ภาพ > ตัวจัดการตารางเวลา
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเซสชัน ตั้งเวลารับชม หรือยกเลิกเซสชันตามก�ำหนดการทั้งหมด
การลบเซสชัน ตั้งเวลารับชม
คุณสามารถลบเซสชัน ตั้งเวลารับชม
1.
เลือก การแพร่ภาพ > ตัวจัดการตารางเวลา
2.
เลือกเซสชันจาก ตัวจัดการตารางเวลา หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
เลือก ลบ เพื่อยกเลิกเซสชันการดูที่เลือก
การแก้ไขเซสชัน ตั้งเวลารับชม
1.
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของเซสชัน ตั้งเวลารับชม เลือก การแพร่ภาพ > ตัวจัดการตารางเวลา
2.
เลือกเซสชันจาก ตัวจัดการตารางเวลา หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
3.
เลือก แก้ไข และเปลี่ยนการตั้งค่าของเซสชันที่เลือก
4.
เมื่อด�ำเนินการเสร็จสิ้น ให้เลือก ตกลง
การใช้ รายการช่อง
การแพร่ภาพ > รายการช่อง ลองทันที
เริ่มต้น รายการช่อง ในขณะรับชม TV เพื่อเปลี่ยนช่องหรือเพื่อดูว่าช่องอื่นมีอะไร เลือกช่องจาก รายการช่อง เพื่อข้ามไปยังตัวเลือก
นี้ทันที หากต้องการเลื่อนผ่านรายการอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ปุ่มเลื่อนช่องขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนโฟกัสครั้งละหนึ่งหน้า
หน้าจอ รายการช่อง มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
––
: ช่องอะนาล็อก
––
: ช่องโปรด
––
: ช่องที่ถูกล็อค
●●
การใช้งาน ตัวเลือก
กดปุ่ม l เพื่อเลือก ตัวเลือก โดยสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
ฟังก์ชั่น
ค�ำอธิบาย
ประเภท
ถ้าคุณเลือก ประเภท ช่องจะปรากฏในรายการระหว่างช่องต่างๆ ของ TV
แก้ไขรายการโปรด
ก�ำหนดช่องโปรด
●●
การเปลี่ยนเป็น รายการโปรด
กดปุ่ม r เพื่อเลือก รายการโปรด 1 ผ่าน รายการโปรด 5 เพื่อแสดงช่องของรายการที่เลือก แต่ รายการโปรด จะสามารถเลือก
ได้ต่อเมื่อมีช่องโปรดอย่างน้อยหนึ่งช่อง ถ้าคุณยังไม่ได้สร้างรายการโปรด คุณจะต้องสร้างรายการโปรดขึ้นมาก่อน
การลงทะเบียน การน�ำออก และการแก้ไขช่อง
การแพร่ภาพ > แก้ไขช่อง ลองทันที
เอาช่องออกจากดัชนีของช่อง คืนค่าช่องที่เอาออกไปแล้ว และเปลี่ยนชื่อช่องอะนาล็อก ไอคอนบนหน้าจอ แก้ไขช่อง มีความ
หมายดังนี้:
●●
: ช่องอะนาล็อก
●●
: ช่องโปรด
●●
: ช่องที่ถูกล็อค
การลงทะเบียนและน�ำช่องออก
การแพร่ภาพ > แก้ไขช่อง
การน�ำช่องที่ลงทะเบียนไว้แล้วออกไป
เอาช่องที่ลงทะเบียนไว้ออกจากดัชน
1.
เลือกช่องที่คุณต้องการน�ำออก ยกเลิกการเลือกช่องด้วยการเลือกช่องนั้นอีกครั้ง หากต้องการเลือกช่องทั้งหมด ให้เลือก ตัว
เลือก จากด้านล่างของหน้าจอ แล้วเลือก เลือกทั้งหมด จากรายการ
2.
เมื่อคุณเลือกแล้ว ให้เลือก ลบ จากด้านล่างของหน้าจอเพื่อน�ำช่องที่เลือกนั้นออก
การแก้ไขช่องที่ลงทะเบียนไว้
การแพร่ภาพ > แก้ไขช่อง
เลือก ตัวเลือก ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้ แต่ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณการ
แพร่ภาพ
●●
เลือกทั้งหมด
เลือกช่องทั้งหมดที่ปรากฏในหน้าจอ แก้ไขช่อง
●●
แก้ไขรายการโปรด
จัดระเบียบรายการโปรดเพื่อค้นหาช่องโปรด และสลับระหว่างช่องได้ง่ายขึ้น
●●
เปลี่ยนชื่อช่อง
เปลี่ยนชื่อช่องอะนาล็อก ชื่อใหม่ต้องมีความยาวไม่เกิน 5 อักขระ
●●
ข้อมูลช่อง
ตรวจสอบข้อมูลของช่อง
●●
ข้อมูล
แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการปัจจุบัน
การเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่านในช่อง
การแพร่ภาพ > แก้ไขช่อง
คุณสามารถล็อคช่องที่คุณไม่ต้องการให้เด็กๆ ได้ชม
"" หากต้องการเปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ตั้งค่า ล็อคช่อง เป็น เปิด ขั้นแรก ให้ไปที่ การแพร่ภาพ > ล็อคช่อง และตั้งค่าเป็น เปิด
ลองทันที
การเปลี่ยนหมายเลข
เปลี่ยนล�ำดับของช่องในการแก้ไขรายการช่อง เลือกช่องจากหน้าจอ แก้ไขช่อง แล้วเลือก เปลี่ยนหมายเลข ที่ด้านล่างของหน้าจอ
การล็อค/ ปลดล็อคช่อง
เลือกช่องจากหน้าจอ แก้ไขช่อง แล้วเลือก ล็อค หรือ ปลดล็อค ที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อหน้าต่างป้อนรหัสผ่านปรากฏขึ้น ให้ป้อน
รหัสผ่าน เพื่อล็อคหรือปลดล็อคช่องที่เลือก
การสร้าง รายการโปรด ส่วนตัว
การแพร่ภาพ > แก้ไขรายการโปรด ลองทันที
คุณสามารถก�ำหนดช่องที่ชมบ่อยไว้เป็นรายการโปรด ช่องโปรดจะมีการเน้นในหน้าจอ แก้ไขช่อง และ รายการช่อง ด้วยสัญลักษณ์
คุณสามารถสร้างรายการช่องโปรดได้มากถึง 5 รายการ
การลงทะเบียนหนึ่งช่องเป็น รายการโปรด
การแพร่ภาพ > แก้ไขรายการโปรด
การลงทะเบียนช่องปัจจุบันเป็น รายการโปรด
เพิ่มช่องปัจจุบันไปยังรายการ รายการโปรด
1.
เลือก TOOLS ในขณะรับชม TV เพื่อแสดงรายการตัวเลือก เลือก แก้ไขรายการโปรด จากรายการ
2.
จากหน้าต่างป๊อปอัป ให้เลือก รายการโปรด ทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มช่องปัจจุบันลงไป แล้วเลือก ตกลง
3.
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องปัจจุบันไปยัง รายการโปรด ที่เลือกไว้ ตกลง
การลงทะเบียนหลายช่องเป็น รายการโปรด
คุณสามารถลงทะเบียนหลายช่องเป็นรายการโปรดได้ในเวลาเดียวกัน
1.
เลือก การแพร่ภาพ > แก้ไขรายการโปรด
2.
เลือกช่องจากรายการที่กลางหน้าจอ
3.
เลือก แก้ช่องโปรด แล้วเปลี่ยน รายการโปรด 1 เป็น รายการโปรด 5 ที่คุณต้องการใช้
4.
เลือก เพิ่ม
การดูช่อง รายการโปรด เท่านั้น
คุณสามารถพลิกดูช่องรายการโปรดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เพียงปุ่มเลื่อนช่องขึ้น/ลง
"" รายการโปรดจะสามารถเลือกได้ต่อเมื่อมีช่องโปรดอย่างน้อยหนึ่งช่อง
1.
เรียกใช้ รายการช่อง (การแพร่ภาพ > รายการช่อง)
2.
กดปุ่ม r เพื่อเลือก รายการโปรด 1 ผ่าน รายการโปรด 5
3.
เลือกช่องจากรายการโปรดที่เลือก เพื่อเปลี่ยนช่องและ รายการช่อง จะเปลี่ยนเป็นช่องโปรดที่เลือก
การแก้ไข รายการโปรด
การแพร่ภาพ > แก้ไขรายการโปรด
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและแก้ไขรายการโปรดได้
คุณสมบัติของ แก้ไขรายการโปรด
เลือก ตัวเลือก จากด้านล่างของหน้าจอ แก้ไขรายการโปรด เพื่อเข้าถึงตัวเลือกต่อไปนี้:
●●
คัดลอกไปรายการโปรด
คัดลอกช่องจากรายการช่องโปรดหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง
""
●●
การด�ำเนินการนี้จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อโฟกัสเลือกช่องที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรดเท่านั้น
เปลี่ยนชื่อรายการโปรด
เปลี่ยนชื่อรายการช่องโปรดในปัจจุบัน
""
●●
การด�ำเนินการนี้จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อโฟกัสเลือกช่องที่ลงทะเบียนไว้ในรายการโปรดเท่านั้น
แก้ไขช่อง
คุณสามารถจัดการช่องที่บันทึกไว้ใน TV
●●
ข้อมูล
แสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรายการปัจจุบัน
การน�ำช่องที่ลงทะเบียนไว้ออกจาก รายการโปรด
เอาช่องออกจากรายการช่องโปรด
1.
เลือก แก้ช่องโปรด ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเปลี่ยนรายการโปรดเป็นรายการโปรดที่คุณต้องการใช้
2.
เลือกช่องที่คุณต้องการน�ำออกจากรายการโปรดที่เลือกไว้
3.
เลือก ลบ
การจัดเรียงล�ำดับ รายการโปรด ใหม่
จัดเรียงล�ำดับช่องใหม่ในรายการช่องโปรด
1.
เลือก แก้ช่องโปรด ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเปลี่ยนรายการโปรดเป็นรายการโปรดที่คุณต้องการใช้
2.
จากรายการโปรดที่เลือกนี้ ให้เลือกช่องที่คุณต้องการจัดเรียงล�ำดับใหม่
3.
เลือก เปลี่ยนล�ำดับ จากด้านล่างของหน้าจอ แล้วจัดเรียงล�ำดับช่องที่เลือกไว้ใหม่ กด Enter เพื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินการ
การเปลี่ยนชื่อ รายการโปรด
เปลี่ยนชื่อรายการช่องโปรดในปัจจุบัน
1.
เลือก แก้ช่องโปรด ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วเปลี่ยนรายการโปรดเป็นรายการโปรดที่คุณต้องการใช้
2.
เลือก ตัวเลือก รายการจะปรากฏขึ้น
3.
เลือก เปลี่ยนชื่อรายการโปรด จากรายการ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนชื่อรายการในหน้าต่างป๊อปอัป ชื่อใหม่
ต้องมีความยาวไม่เกิน 20 อักขระ
การคัดลอก รายการโปรด ไปยัง รายการโปรด อื่น
คัดลอกช่องจากรายการช่องโปรดหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง
1.
เลือก แก้ช่องโปรด แล้วเปลี่ยนรายการโปรดที่ด้านข้างของหน้าจอไปยังรายการโปรดที่คุณต้องการใช้
2.
จากรายการโปรดที่ปรากฏที่ด้านข้างของหน้าจอ ให้เลือกช่องทั้งหมดที่คุณต้องการคัดลอก
3.
เลือก ตัวเลือก รายการจะปรากฏขึ้น
4.
เลือก คัดลอกไปรายการโปรด จากรายการ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
5.
จากหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏบนหน้าจอ ให้เลือกรายการโปรดที่คุณต้องการคัดลอกช่องที่เลือกไว้นี้เพิ่มลงไป การด�ำเนิน
การนี้จะคัดลอกช่องที่เลือกไปยังรายการโปรดที่เลือกไว้
""
คัดลอกไปรายการโปรด จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีช่องในรายการโปรด
เพิ่มความสมจริงในการรับชมกีฬา
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ระบบ > Cricket Mode
"" ตัวเลือกที่แสดงจะเป็น Cricket Mode หรือ โหมดกีฬา นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่
Cricket Mode ช่วยให้สามารถตั้งค่าภาพและเสียงที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการแข่งขันกีฬา ท�ำให้เกมการแข่งขันมีภาพและเสียง
ราวกับว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในสถานที่จริง
การเปิดใช้งาน Cricket Mode
"" ตัวเลือกที่แสดงจะเป็น Cricket Mode หรือ โหมดกีฬา นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่
ระบบ > Cricket Mode
เลือก ระบบ > Cricket Mode แล้วตั้งค่า Cricket Mode เป็น เปิด การตั้งค่าภาพและเสียงของ TV จะได้รับการก�ำหนดค่าให้เหมาะ
สมส�ำหรับการแข่งขันกีฬาโดยอัตโนมัติ
"" การเปิดใช้งาน Cricket Mode จะเปลี่ยน โหมดภาพ เป็น สนามกีฬา และเปลี่ยน Cricket Mode เป็น สนามกีฬา ตลอดจนยังปิดใช้งานเมนู
ภาพ และ เสียง บางอย่าง
"" กด
ในขณะชม TV เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Cricket Mode
คุณสมบัติการสนับสนุนการดู TV
การดูการแพร่ภาพแบบภาพซ้อนภาพ
ภาพ > ภาพซ้อนภาพ ลองทันที
ใช้ฟังก์ชั่น ภาพซ้อนภาพ (ภาพซ้อนภาพ) เพื่อรับชม TV ในหน้าต่างเล็กพร้อมทั้งรับชมภาพจากที่มาภายนอก เช่น เครื่องเล่น
DVD, เครื่องเล่น Blu-ray หรือคอมพิวเตอร์ในพื้นหลัง
เลือก ภาพ > ภาพซ้อนภาพ เพื่อแสดงหน้าต่างการตั้งค่าภาพซ้อนภาพ หน้าต่างการตั้งค่านี้จะมีตัวเลือกต่อไปนี้:
●●
ภาพซ้อนภาพ
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน ภาพซ้อนภาพ
●●
ที่มา
เลือกที่มาภาพรองของ ภาพซ้อนภาพ
""
●●
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ช่อง
เลือกช่องภาพรองของ ภาพซ้อนภาพ
●●
ขนาด
เลือกขนาดภาพรองของ ภาพซ้อนภาพ
●●
ต�ำแหน่ง
เลือกต�ำแหน่งภาพรองของ ภาพซ้อนภาพ
●●
เลือกเสียง
เลือกที่มาของเสียง
ข้อจ�ำกัดของภาพซ้อนภาพ:
●●
ไม่สามารถใช้ Smart Hub ในขณะที่ ภาพซ้อนภาพ ท�ำงานอยู่
●●
การปิด TV จะเป็นการปิดใช้งานภาพซ้อนภาพโดยอัตโนมัติ
●●
การเล่นเกมหรือใช้คุณสมบัติคาราโอเกะบนหน้าจอหลักอาจท�ำให้คุณภาพของภาพซ้อนภาพลดลง
●●
หากต้องการให้ภาพซ้อนภาพท�ำงาน ที่มาของหน้าจอหลักจะต้องเป็นคอมโพเนนต์หรือ HDMI และความละเอียดของอินพุต
ต้องน้อยกว่า Full HD (FHD - 1080p) หน้าจอย่อยสนับสนุนเฉพาะช่องอะนาล็อกและ AV เท่านั้น แต่ในบางประเทศหรือ
บางรุ่นอาจไม่มีการสนับสนุนช่องอะนาล็อกและ AV
การสแกนหาช่องที่ใช้ได้
การแพร่ภาพ > การปรับแต่งอัตโนมัติ ลองทันที
สแกนและจัดท�ำดัชนีช่องที่ได้รับจากจุดเชื่อมต่ออินพุตเสาอากาศของ TV โดยอัตโนมัติ
"" ถ้ามีช่องที่บันทึกไว้ คุณสมบัตินี้จะลบรายการที่มีอยู่ แล้วบันทึกช่องที่สแกนใหม่
ถ้าเชื่อมต่อ TV กับกล่องสัญญาณเคเบิลหรือเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม คุณไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการดังนี้
1.
เลือก การแพร่ภาพ > การปรับแต่งอัตโนมัติ
2.
เลือก เริ่มต้น เมื่อได้รับพรอมต์ เพื่อเริ่มต้นฟังก์ชั่นรายการอัตโนมัติ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีเพื่อให้การด�ำเนิน
การเสร็จสมบูรณ์
●●
การปรับแต่งอัตโนมัติ
สแกนหาช่องโดยอัตโนมัติและบันทึกไว้ในหน่วยความจ�ำของ TV
การใช้ การตั้งค่าช่อง
การแพร่ภาพ > การตั้งค่าช่อง
ประเทศ (พื้นที่)
การแพร่ภาพ > การตั้งค่าช่อง > ประเทศ (พื้นที่)
เลือกประเทศ เพื่อให้ TV สามารถปรับอัตโนมัติเข้ากับช่องการแพร่ภาพได้อย่างถูกต้อง
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
การปรับแต่งด้วยตนเอง
การแพร่ภาพ > การตั้งค่าช่อง > การปรับแต่งด้วยตนเอง
สแกนหาช่องและบันทึกใน TV ด้วยตนเอง
ถ้าช่องถูกล็อคโดยใช้ฟังก์ชั่น ล็อคช่อง หน้าต่างป้อน PIN จะปรากฏขึ้น
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
1.
เลือก ใหม่
2.
ตั้งค่า โปรแกรม, ระบบสี, ระบบเสียง, ช่อง และ ค้นหา
3.
เลือก บันทึก เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ช่องจะได้รับการอัพเดทในรายการช่อง
โหมดช่อง
●●
P (โหมดโปรแกรม)
เมื่อการปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์ สถานีที่แพร่ภาพในพื้นที่ของคุณจะได้รับการก�ำหนดหมายเลขต�ำแหน่งตั้งแต่ P0 ถึง P99 คุณ
สามารถเลือกช่องด้วยการป้อนหมายเลขต�ำแหน่งในโหมดนี้
●●
C (โหมดช่องจากเสาอากาศ) / S (โหมดช่องจากเคเบิล)
ทั้งสองโหมดนี้ใช้ส�ำหรับเลือกช่องด้วยการป้อนหมายเลขที่ก�ำหนดส�ำหรับแต่ละสถานีที่แพร่ภาพทางเสาอากาศหรือเคเบิล
การปรับแต่งหน้าจอแบบละเอียด
การแพร่ภาพ > การตั้งค่าช่อง > ปรับละเอียด ลองทันที
"" ใช้ได้เฉพาะกับการแพร่ภาพแบบอะนาล็อกเท่านั้น
ภาพอะนาล็อกสั่นหรือมีสัญญาณรบกวน ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณสามารถปรับสัญญาณโดยละเอียดและ/หรือลดสัญญาณรบกวนเพื่อ
ท�ำให้ภาพชัดเจนขึ้น
1.
เลือก การตั้งค่าช่อง > ปรับละเอียด แถบการปรับจะปรากฏบนหน้าจอ
2.
กดปุ่ม l หรือ r เพื่อปรับการตั้งค่า เลือก บันทึก หรือ ปิด เพื่อใช้การตั้งค่าใหม อก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตการปรับแต่งแบบละเอียด
การเปลี่ยนโหมดภาพและปรับคุณภาพของภาพ
การเลือกโหมดภาพที่ถูกต้องส�ำหรับสภาพแวดล้อมในการดู
ภาพ > โหมดภาพ ลองทันที
โหมดภาพต่อไปนี้จะใช้การตั้งค่าความเข้มและความสว่างที่แตกต่างกันเพื่อให้ประสบการณ์ในการดูที่ดีที่สุดส�ำหรับสภาพแวดล้อม
"" เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ TV จะใช้ได้เฉพาะโหมด มาตรฐาน และ บันเทิง
●●
ไดนามิค
ถ้าแสงแวดล้อมสว่างมากเกินไปและท�ำให้หน้าจอพร่ามัว ให้ใช้โหมดนี้เพื่อท�ำให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
●●
มาตรฐาน
โหมดนี้คือโหมดเริ่มต้นที่เหมาะสมส�ำหรับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่
●●
ธรรมชาติ
โหมดนี้จะมีประโยชน์ส�ำหรับการลดอาการดวงตาอ่อนล้า
""
●●
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ภาพยนตร์
เหมาะส�ำหรับห้องมืด ส�ำหรับการชมภาพยนตร์ และเมื่อมีอาการดวงตาอ่อนล้า ท�ำให้หน้าจอมืดลงและลดแสงสะท้อน
●●
บันเทิง
ท�ำให้ภาพคมชัดเพื่อการรับชมภาพที่มีความสมจริงและเคลื่อนไหวชัดเจนยิ่งขึ้น
""
●●
เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ TV จะใช้ได้กับโหมด บันเทิง ถ้าโหมด บันเทิง ใช้ไม่ได้ ให้ตั้งค่า แก้ไขชื่อ เป็น DVI PC หรือ
คอมพิวเตอร์
สนามกีฬา
การตั้งค่า Cricket Mode (ระบบ → Cricket Mode) เป็น เปิด จะก�ำหนดค่า โหมดภาพ เป็น สนามกีฬา โดยอัตโนมัติเพื่อให้
ประสบการณ์ในการรับชมที่เหมือนจริงมากขึ้น
""
ผู้ใช้ไม่สามารถเลือก สนามกีฬา
""
ตัวเลือกที่แสดงจะเป็น Cricket Mode หรือ โหมดกีฬา นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่
การปรับคุณภาพของภาพส�ำหรับโหมดภาพแต่ละโหมด
ภาพ > ไฟด้านหลัง, ความเข้ม, ความสว่าง, ความคมชัด, สี หรือ สมดุลสี(G/R)
เลือกการตั้งค่ารายการใดรายการหนึ่งเพื่อแสดงแถบเลื่อน เปลี่ยนค่าการปรับโดยใช้ l, r เปลี่ยนรายการโดยใช้ u, d ค่าที่ปรับจะ
น�ำไปใช้กับที่มาและโหมดภาพในปัจจุบัน
"" การตั้งค่า สี และ สมดุลสี(G/R) ไม่สามารถปรับได้เมื่อเชื่อมต่อ TV กับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI
เลือก โหมดภาพ แล้วปรับการตั้งค่า
●●
ไฟด้านหลัง ลองทันที
ปรับค่าความสว่างของแต่ละพิกเซล การลดความสว่างจะช่วยลดการใช้พลังงาน
●●
ความเข้ม ลองทันที
ปรับความเข้มของหน้าจอ
●●
ความสว่าง ลองทันที
ปรับความสว่างโดยรวม
●●
ความคมชัด ลองทันที
เพิ่มความคมชัดหรือความมัวของขอบวัตถุ
●●
สี ลองทันที
ปรับความอิ่มตัวของสีโดยรวม
●●
สมดุลสี(G/R) ลองทันที
ปรับอัตราส่วนของสีเขียวถึงแดง เพิ่มค่าสีเขียวเพื่อท�ำให้สีเขียวอิ่มตัวและค่าสีแดงเพื่อท�ำให้สีแดงอิ่มตัว
""
ค่าที่ปรับจะมีการบันทึกไว้โดย TV ส�ำหรับที่มาและโหมดภาพในปัจจุบัน และยังคงมีผลทุกครั้งที่มีการเลือกที่มาหรือโหมดภาพนั้น
ดังนั้น TV จึงสามารถมีการตั้งค่าภาพที่แตกต่างกันส�ำหรับที่มาภายนอกแต่ละรายการ
การใช้การตั้งค่าคุณภาพในปัจจุบันกับที่มาอินพุตอื่น
ภาพ > ใช้โหมดภาพ ลองทันที
คุณสามารถใช้การตั้งค่าคุณภาพของภาพที่คุณก�ำหนดไว้ส�ำหรับ TV กับอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ TV หรือกับที่มาใน
ปัจจุบันเท่านั้น
ในการใช้การตั้งค่ากับอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ TV ให้เลือก ที่มาทั้งหมด ในการใช้การตั้งค่ากับอินพุตปัจจุบันเท่านั้น
ให้เลือก ที่มาปัจจุบัน
การปรับแต่งโหมดภาพแต่ละโหมดแบบละเอียด (การตั้งค่าขั้นสูง)
ภาพ > การตั้งค่าขั้นสูง ลองทันที
เลือก ภาพ > การตั้งค่าขั้นสูง เพื่อปรับแต่งลักษณะการแสดงผลของภาพแบบละเอียดในหน้าจอ TV ส�ำหรับ โหมดภาพ แต่ละ
โหมด
"" การตั้งค่าขั้นสูง จะใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า โหมดภาพ เป็น มาตรฐาน หรือ ภาพยนตร์
"" เมื่อเชื่อมต่อ TV กับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI ผู้ใช้จะสามารถปรับได้เฉพาะ สมดุลสีขาว และ แกมม่า
เลือก โหมดภาพ แล้วปรับการตั้งค่า
●●
ความเข้มแบบไดนามิค ลองทันที
ปรับความเข้มของหน้าจอโดยอัตโนมัติ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าความเข้มที่เหมาะสมที่สด
●●
ปรับสีด�ำ ลองทันที
ปรับความลึกของสีด�ำ
●●
โทนสีผิว ลองทันที
ปรับสีผิวให้คล�้ำหรือสว่าง
●●
โหมด RGB เท่านั้น ลองทันที
ปรับระดับสีแดง สีเขียว และสีน�้ำเงินแยกกัน
●●
ปรับเฉพาะสี ลองทันที
ปรับช่วงของสีที่สามารถปรากฏบนหน้าจอ อัตโนมัติ จะปรับพื้นที่สีโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุต ค่าพื้นฐาน
จะใช้ช่วงที่กว้างกว่าสัญญาณอินพุต ก�ำหนดเอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับพื้นที่สีได้ด้วยตนเอง
""
การใช้งาน ก�ำหนดเอง ขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
●●
สมดุลสีขาว ลองทันที
ปรับอุณหภูมิสีของภาพเพื่อท�ำให้วัตถุสีขาวปรากฏเป็นสีขาว และภาพโดยรวมดูเป็นธรรมชาติิ
""
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ปรับความเข้มของแสงสว่างของแต่ละสีด้วยเมนูออฟเซ็ต และความสว่างด้วยเมนูเกน หากต้องการเรียกคืนค่าเริ่มต้น ให้
เลือก รีเซ็ต
""
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
R-Offset / G-Offset / B-Offset: ปรับความความมืดของแต่ละสี (แดง, เขียว, น�้ำเงิน)
R-Gain / G-Gain / B-Gain: ปรับความความสว่างของแต่ละสี (แดง, เขียว, น�้ำเงิน)
●●
แกมม่า ลองทันที
ปรับความเข้มของสีหลัก
●●
ควบคุมแสง ลองทันที
ปรับความสว่างตามการเคลื่อนไหวบนหน้าจอเพื่อลดการใช้พลังงาน
""
คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า โหมดภาพ เป็น มาตรฐาน
""
การปรับการตั้งค่าของ ความเข้ม, ความสว่าง และคุณภาพของภาพอื่นๆ จะเป็นการปิดใช้งานคุณสมบัตินี้
การปรับภาพเพื่อการดูที่ง่ายกว่าเคย (ตัวเลือกภาพ)
ภาพ > ตัวเลือกภาพ ลองทันที
เลือก ภาพ > ตัวเลือกภาพ ส�ำหรับการปรับเพิ่มเติมเพื่อสร้างประสบการณ์การดูที่ง่ายกว่าเคย
"" เมื่อเชื่อมต่อ TV กับคอมพิวเตอร์ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI ผู้ใช้จะสามารถปรับได้เฉพาะ โทนสี
เลือก โหมดภาพ แล้วปรับการตั้งค่า
●●
โทนสี ลองทันที
ปรับโทนสี การตั้งค่านี้มีผลกับ โหมดภาพ แต่ละรายการ เมื่อเปลี่ยน โหมดภาพ การตั้งค่าที่สอดคล้องกันจะมีผลโดย
อัตโนมัติ
""
●●
ถ้ามีการตั้งค่า โหมดภาพ เป็น ไดนามิค คุณจะสามารถเลือกได้เฉพาะ เย็นตา หรือ มาตรฐาน
มุมมองล้างสัญญาณดิจิตอล ลองทันที
ลดสัญญาณรบกวนและภาพซ้อนที่เกิดขึ้นจากสัญญาณอ่อน การเลือก ปรับคุณภาพอัตโนมัติ จะแสดงความแรงของ
สัญญาณที่ด้านล่างหน้าจอ สีเขียวจะแสดงสัญญาณที่ดีที่สุด
""
●●
ใช้ได้เฉพาะกับช่องอะนาล็อกเท่านั้น
ตัวกรองสัญญาณ MPEG ลองทันที
ลดสัญญาณรบกวน MPEG และปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ
●●
ระดับสีด�ำ HDMI ลองทันที
อุปกรณ์ภายนอกบางอย่างที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านสาย HDMI อาจมีปัญหาต่างๆ เช่น ระดับสีด�ำต�่ำ ความเข้มต�่ำ และสีซีด ให้
ใช้ ระดับสีด�ำ HDMI ในการปรับระดับสีด�ำเพื่อชดเชยสีได้
""
สามารถใช้ได้เฉพาะผ่านสัญญาณอินพุตซึ่งเชื่อมต่อกับ TV ผ่านขั้วต่อ HDMI มีการตั้งค่าเป็น RGB444
●●
โหมดภาพยนตร์ ลองทันที
ปรับปรุงคุณภาพของภาพส�ำหรับภาพยนตร์ เลือกโหมดนี้ส�ำหรับการชมภาพยนตร์
""
●●
คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อชม TV หรือเมื่อสัญญาณอินพุตคือ AV, คอมโพเนนต์ (480i, 1080i) หรือ HDMI (1080i)
มุมมองล้างสัญญาณอะนาล็อก
""
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น
ฟังก์ชั่นนี้จะลดสัญญาณรบกวนแนวทแยงในภาพที่เกิดจากสัญญาณรบกวนระหว่างกัน ถ้าภาพโทรทัศน์ของคุณแสดง
สัญญาณรบกวนหรือการผิดเพี้ยนแนวทแยงเมื่อรับชม ให้เปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้
●●
LED เคลื่อนไหวคมชัด
""
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ขจัดรอยค้างของภาพจากฉากที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว เพื่อให้ภาพที่ชัดเจน
""
ถ้า LED เคลื่อนไหวคมชัด อยู่ในสถานะ เปิด ที่สัญญาณวิดีโอ 60Hz หน้าจออาจกะพริบ
ฟังก์ชั่นการสนับสนุนภาพ
การเปลี่ยน ขนาดภาพ และ ต�ำแหน่ง
การเลือกขนาดหน้าจอที่ถูกต้อง
ภาพ > ขนาดภาพ > ขนาดภาพ ลองทันที
รายการ TV และวิดีโอส่วนใหญ่จะแสดงแบบเต็มหน้าจอ แต่บางรายการและวิดีโอบางชนิดอาจใหญ๋กว่าหรือเล็กกว่า เปลี่ยนขนาด
หน้าจอส�ำหรับรายการและวิดีโอดังกล่าวเพื่อให้ภาพพอดีกับหน้าจอ
"" ขนาดหน้าจอที่สนับสนุนอาจแตกต่างกันไปตามสัญญาณอินพุต โปรดดูที่ส่วน "ขนาดภาพและสัญญาณอินพุต" ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับขนาดหน้าจอที่สนับสนุน
●●
16:9
ตั้งค่าภาพเป็นรูปแบบหน้าจอกว้าง 16:9
●●
ซูมแบบกว้าง
ขยายขนาดภาพมากกว่า 4:3 สามารถเลื่อนภาพที่ขยายขึ้นหรือลงได้
●●
ซูม
ขยายภาพกว้าง 16:9 ในแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับขนาดหน้าจอ สามารถเลื่อนภาพที่ขยายขึ้นหรือลงได้
""
●●
ซูม ไม่สามารถใช้ได้เมื่อตั้งค่า ขนาดภาพ เป็น ซูมแบบกว้าง
4:3
ตั้งค่าภาพเป็นโหมด 4:3 พื้นฐาน
[[ โปรดอย่าตั้งค่าให้ TV ใช้โหมด 4:3 เป็นเวลานาน ขอบสีด�ำที่ปรากฏบริเวณด้านซ้ายและขวา / บนและล่างของหน้าจออาจ
ท�ำให้เกิดการจ�ำภาพ ปรากฏการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ใน TV ทั้งแบบ LED และ PDP (รอยภาพค้าง - ปรากฏการณ์นี้สามารถเกิด
ขึ้นได้บน TV แบบ PDP) รอยไหม้บนหน้าจอจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
●●
พอดีหน้าจอ
แสดงภาพแบบเต็มโดยไม่ตัดออก
●●
ก�ำหนดเอง
ขยายหรือย่อรูปภาพอัตราส่วน 16:9 ในแนวตั้ง และ/หรือแนวนอน รูปภาพที่ขยาย/ย่อนั้นสามารถย้ายไปทางซ้าย ขวา ขึ้น
และลงได้
การปรับต�ำแหน่งของหน้าจอ
ภาพ > ขนาดภาพ > ซูม/ต�ำแหน่ง
ปรับต�ำแหน่งของหน้าจอ
ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับ ขนาดภาพ ที่ตั้งค่าเป็น ซูมแบบกว้าง, ซูม หรือ พอดีหน้าจอ ต�ำแหน่งของหน้าจอนั้นไม่สามารถ
ปรับได้ถ้าตั้งค่า ขนาดภาพ ไว้เป็น พอดีหน้าจอ
1.
หากต้องการปรับต�ำแหน่งของหน้าจอ ให้เลือก ภาพ > ขนาดภาพ > ซูม/ต�ำแหน่ง หรือ ต�ำแหน่ง หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
2.
เลือก ซูม หรือ ต�ำแหน่ง อีกครั้งจากหน้าต่างป๊อปอัป
3.
ปรับหน้าจอ เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก ซูม หรือ ต�ำแหน่ง แล้วเลือก ปิด เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตต�ำแหน่งของหน้าจอ
การฟังเสียงเท่านั้นโดยปิดหน้าจอ (ปิดภาพ)
ภาพ > ปิดภาพ ลองทันที
ปิดหน้าจอและเล่นเสียงผ่านล�ำโพงเท่านั้น หากต้องการเปิดหน้าจออีกครั้ง ให้กดปุ่มใดก็ได้นอกจากปุ่ม TV และ VOLUME
การรีเซ็ตการตั้งค่า โหมดภาพ
ภาพ > รีเซ็ตภาพ ลองทันที
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ต โหมดภาพ ในปัจจุบันเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน การด�ำเนินการนี้จะไม่มีผลกับการตั้งค่าของโหมดภาพอื่น
การเปลี่ยน โหมดเสียง และการใช้เอฟเฟกต์เสียง
การเลือก โหมดเสียง ที่ถูกต้องส�ำหรับสภาพแวดล้อม
เสียง > โหมดเสียง ลองทันที
โหมดเสียงจะใช้การปรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้ากับเอาต์พุตเสียง ซึ่งจะมีการปรับให้เหมาะสมส�ำหรับสภาพการดูและการฟังที่แตกต่าง
กัน
"" โหมดเสียงจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณฟังเสียงผ่านล�ำโพงภายนอก
●●
มาตรฐาน
โหมดนี้คือโหมดเสียงปกติ
●●
ดนตรี
โหมดนี้จะเน้นเสียงเพลงปกติแทนที่จะเป็นเสียงพูด
●●
ภาพยนตร์
โหมดนี้มีการปรับตั้งเพื่อให้ได้เสียงที่เหมาะส�ำหรับภาพยนตร์
●●
เสียงพูดชัดเจน
โหมดนี้จะเน้นเสียงพูด
●●
ขยายเสียง
โหมดนี้เพิ่มความเข้มโดยรวมของเสียงความถี่สูง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการรับฟังที่ดียิ่งขึ้น ได้รับการออกแบบมา
ส�ำหรับผู้ที่มีปัญหาในการได้ยิน
●●
สนามกีฬา
การตั้งค่า Cricket Mode (ระบบ > Cricket Mode) เป็น เปิด จะก�ำหนดค่า โหมดเสียง เป็น สนามกีฬา โดยอัตโนมัติเพื่อให้
ประสบการณ์ในการรับชมที่เหมือนจริงมากขึ้น
""
สนามกีฬา นั้นไม่สามารถเลือกโดยผู้ใช้
""
ตัวเลือกที่แสดงจะเป็น Cricket Mode หรือ โหมดกีฬา นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่
การใช้เอฟเฟกต์เสียง
เสียง > เอฟเฟกต์เสียง ลองทันที
ใช้เอฟเฟกต์เสียงเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียงของ TV
ข้อจ�ำกัด:
●●
เอฟเฟกต์เสียงสามารถใช้กับ โหมดเสียง ที่ตั้งค่าเป็น มาตรฐาน เท่านั้น
●●
เอฟเฟกต์เสียงจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณฟังเสียงผ่านล�ำโพงภายนอก
เลือก เอฟเฟกต์เสียง แล้วปรับการตั้งค่า
●●
DTS TruSurround หรือ DTS TruSurround HD ลองทันที
ให้เสียงที่คุณจะรู้สึกราวกับว่านั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตฮอลล์
●●
DTS TruDialog ลองทันที
เพิ่มความเข้มของเสียงเพื่อให้บทสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้น
●●
อีควอไลเซอร์ ลองทันที
ช่วยให้คุณสามารถปรับสมดุลของล�ำโพงและปรับแบนด์วิธ เลือก รีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า
ฟังก์ชั่นการสนับสนุนเสียง
การเลือกล�ำโพง ลองทันที
เสียง > การตั้งค่าล�ำโพง > เอาต์พุตเสียง TV
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกล�ำโพงที่ TV จะใช้ส�ำหรับเอาต์พุตเสียง หากต้องการฟังเสียงผ่านล�ำโพงของเครื่องรับที่เชื่อม
ต่ออยู่หรือโฮมเธียเตอร์เท่านั้น ให้เลือก เครื่องรับ หรือ Audio Out หากต้องการฟังเสียงผ่านล�ำโพงของ TV และล�ำโพงของเครื่อง
รับ AV ที่เชื่อมต่ออยู่หรือโฮมเธียเตอร์พร้อมกัน ให้เลือก ล�ำโพง TV ถ้าการด�ำเนินการนี้ท�ำให้เกิดเอฟเฟกต์เสียง Echo ให้เลือกตัว
เลือกล�ำโพงใดก็ได้นอกเหนือจาก ล�ำโพง TV เพื่อปิดเสียงล�ำโพงของ TV หรือปิดเครื่องรับหรือโฮมเธียเตอร์
"" การใช้ล�ำโพงภายนอกเพียงอย่างเดียวจะเป็นการปิดใช้งานปุ่มระดับเสียงและฟังก์ชั่นปิดเสียง นอกจากนี้ ตัวเลือก เสียง บางตัวเลือกจะถูก
ปิดใช้งานเช่นกัน
"" ในการฟังเสียงผ่านล�ำโพงของเครื่องรับหรือโฮมเธียเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่เท่านั้น โปรดต่อสาย SPDIF
การก�ำหนดประเภทการติดตั้ง TV
เสียง > การตั้งค่าล�ำโพง > ประเภทการติดตั้ง TV
ระบุประเภทการติดตั้ง TV เลือกระหว่าง ขาตั้งติดผนัง และ ขาตั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเสียงของ TV โดยอัตโนมัติ
การเปิดใช้งานเสียง (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
เสียง > การตั้งค่าเพิ่มเติม ลองทันที
ก�ำหนดค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเอาต์พุตเสียงที่เหมาะสมที่สุด
●●
รูปแบบเสียง ลองทันที
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
เลือกรูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิตอล (SPDIF) รูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิตอล (SPDIF) ที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ
ที่มาของอินพุต
●●
หน่วงเสียง ลองทันที
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
การตั้งค่านี้จะช่วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเวลาระหว่างแทร็คเสียงและวิดีโอในขณะที่คุณรับชม TV และฟังเสียงผ่าน
อุปกรณ์เสียงดิจิตอล การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้จะเป็นการแสดงแถบเลื่อนที่คุณจะสามารถใช้เพื่อปรับความล่าช้าได้ถึง
250ms
●●
ระดับเสียงอัตโนมัติ ลองทันที
เมื่อคุณเปลี่ยนช่อง ที่มาวิดีโอ หรือเนื้อหา ระดับเสียงอัตโนมัติ จะปรับระดับเสียงของ TV โดยอัตโนมัติเพื่อให้ระดับเสียงนั้น
เท่ากันส�ำหรับทุกที่มา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสลับจากแอปพลิเคชั่นวิดีโอแบบสตรีมเป็นเครื่องเล่น Blu-ray หรือช่อง TV โปรด
ระดับเสียงอัตโนมัติจะแก้ไขระดับเสียงถึง 12 เดซิเบลเพื่อให้เสียงเท่ากัน
ฟังก์ชั่น ระดับเสียงอัตโนมัติ มีการตั้งค่าสองรายการ: ปกติ และ กลางคืน ตัวเลือก ปกติ จะใช้ระดับปกติของการปรับระดับ
เสียง แต่ตัวเลือก กลางคืน จะใช้ระดับของระดับเสียงที่ต�่ำกว่าเล็กน้อยและเหมาะส�ำหรับการดู TV ในเวลากลางคืน ถ้าคุณ
ต้องการใช้การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ที่มาที่เชื่อมต่อเพื่อควบคุมเสียง ให้ปิดใช้งานฟังก์ชั่น ระดับเสียงอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น ระดับเสียงอัตโนมัติ กับอุปกรณ์ที่มา การควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์อาจท�ำงานได้ไม่ถูกต้อง
การรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงทั้งหมด
เสียง > รีเซ็ตเสียง ลองทันที
ใช้เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเสียงทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
การตั้งค่าเวลาและการใช้การตั้งเวลา
การตั้งเวลาปัจจุบัน
ระบบ > เวลา > ตั้งเวลา ลองทันที
ตั้งค่า วันที่ และ เวลา ด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบันโดยใช้รีโมท
"" ต้องรีเซ็ตนาฬิกาใหม่ทุกครั้งที่มีการตัดพลังงานไฟฟ้า
ตั้งค่าเวลา
ระบบ > เวลา > ตั้งค่าเวลา ลองทันที
ถ้าเวลาที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้สามารถใช้ ตั้งค่าเวลา เพื่อปรับความต่างของเวลาเป็นชั่วโมงจาก -12 ถึง +12 ชั่วโมง การเปลี่ยน ตั้ง
ค่าเวลา จะใช้ได้เมื่อตั้งค่า เวลา เป็นอัตโนมัติและมีการตั้งค่าผ่านเครือข่ายเท่านั้น
เวลาปัจจุบันจะถูกตั้งผ่านเครือข่าย ถ้า TV ไม่สามารถรับข้อมูลเวลาที่รวมมากับสัญญาณออกอากาศจากสถานี TV (เช่น: การชม
TV ผ่านกล่องรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น)
การใช้การตั้งเวลา
การใช้ ตั้งเวลาปิด
ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาปิด ลองทันที
ฟังก์ชั่นนี้จะปิด TV โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า เลือก ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาปิด คุณสามารถตั้งเวลาได้ถึง
180 นาที โดยเพิ่มได้ครั้งละ 30 นาที
การเปิด TV โดยใช้ ตั้งเวลาเปิด
ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาเปิด ลองทันที
ตั้งค่า ตั้งเวลาเปิด เพื่อให้ TV เปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่เลือก เลือก ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาเปิด หน้าต่างการก�ำหนดค่าการตั้ง
เวลาจะปรากฏขึ้น ก�ำหนดค่าการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
"" ตั้งเวลาเปิด สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีการตั้งค่า นาฬิกา
●●
ตั้งค่า
ระบุวันที่และระยะเวลา ใช้ ก�ำหนดเอง เพื่อระบุวันของสัปดาห์
●●
เวลา
ตั้งเวลาที่โทรทัศน์เปิดโดยอัตโนมัติ
●●
ระดับเสียง
ระบุระดับเสียงเมื่อ TV เปิด
●●
ที่มา
เลือกที่มาสัญญาณจากรายการ ระบุช่องหรือที่มาที่จะให้ปรากฏเมื่อ TV เปิดขึ้นมา หากต้องการระบุอุปกรณ์ USB คุณต้อง
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับ TV ก่อน หากต้องการเล่นสื่อจากที่มา HDMI หรือคอมโพเนนต์ เช่น เครื่องเล่น DVD หรือเครื่อง
เล่น Blu-ray อุปกรณ์จะต้องเปิดไว้แล้วและเล่นมีเดียเมื่อเปิด TV
●●
ช่อง
ตั้งค่า ที่มา เป็น TV เพื่อเลือกช่อง
●●
ดนตรี / รูปภาพ
ตั้งค่า ที่มา เป็น USB เพื่อเลือกโฟลเดอร์ USB ที่มีไฟล์เพลงหรือรูปภาพ การเลือกทั้งไฟล์เพลงและภาพจะเป็นการเล่นไฟล์
เพลงและแสดงภาพในเวลาเดียวกัน
ข้อจ�ำกัด:
●●
คุณสมบัตินี้จะไม่ท�ำงานอย่างถูกต้องถ้าอุปกรณ์ USB ที่เลือกไม่มีไฟล์มีเดียหรือไม่ได้ระบุโฟลเดอร์
●●
สไลด์โชว์จะไม่เริ่มต้นถ้ามีไฟล์เพลงเพียงไฟล์เดียวในอุปกรณ์ USB
●●
โฟลเดอร์ที่มีชื่อยาวจะไม่สามารถเลือกได้
●●
ใช้ชื่อโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันส�ำหรับอุปกรณ์ USB หลายอุปกรณ์
●●
โปรดใช้เมมโมรี่สติ๊ก USB และเครื่องอ่านมัลติการ์ด ตั้งเวลาเปิด อาจไม่ท�ำงานกับอุปกรณ์ USB ที่ใช้แบตเตอรี่บางอย่าง
เครื่องเล่น MP3 หรือ PMP เนื่องจาก TV อาจใช้เวลานานเกินไปในการจดจ�ำอุปกรณ์เหล่านี้
การปิด TV โดยใช้ ตั้งเวลาปิด
ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาปิด ลองทันที
ตั้งค่า ตั้งเวลาปิด เพื่อปิด TV โดยอัตโนมัติในเวลาที่ระบุ เลือก ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาปิด หน้าต่างการก�ำหนดค่าการตั้งเวลาจะ
ปรากฏขึ้น ก�ำหนดค่าการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
"" ตั้งเวลาปิด สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีการตั้งค่า นาฬิกา
●●
ตั้งค่า
ระบุวันที่และระยะเวลา ใช้ ก�ำหนดเอง เพื่อระบุวันของสัปดาห์
●●
เวลา
ตั้งเวลาที่โทรทัศน์ปิดโดยอัตโนมัติ
การใช้คุณสมบัติการป้องกันหน้าจอและประหยัดพลังงาน
การป้องกันการไหม้ของหน้าจอ
ระบบ > ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ ลองทันที
ภาพนิ่งอาจทิ้งภาพค้างที่เป็นรอยไหม้ไว้บนหน้าจอถ้าเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน ใช้คุณสมบัติการป้องกันหน้าจอเพื่อป้องกันหน้าจอ
เลือก ระบบ > ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ แล้วเลือกการตั้งเวลาจากรายการ ถ้าแสดงภาพนิ่งบนหน้าจอเป็นเวลานานกว่าที่คุณเลือกไว้
TV จะเปิดใช้งานคุณสมบัติป้องกันหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันภาพค้างที่เป็นรอยไหม้ซึ่งอาจท�ำให้หน้าจอเสียหาย
การใช้คุณสมบัติประหยัดพลังงาน
ระบบ > วิธีประหยัด ลองทันที
วิธีประหยัดจะปรับระดับความสว่างของ TV และป้องกันการเกิดความร้อนมากเกินไปเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม
●●
ประหยัดพลังงาน ลองทันที
เลือกการตั้งค่าความสว่างจากรายการเพื่อลดการใช้พลังงานของ TV
●●
เซนเซอร์ประหยัด ลองทันที
""
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ปรับระดับความสว่างของ TV โดยอัตโนมัติตามระดับแสงสว่างโดยรอบ เพื่อลดการใช้พลังงานของ TV ถ้าเซนเซอร์ประหยัด
ปรับระดับความสว่างของหน้าจอแล้ว คุณสามารถปรับความสว่างขั้นต�่ำของหน้าจอได้ด้วยการปรับ ไฟด้านหลังต�่ำสุด การ
เปลี่ยนเมนู ภาพ ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า ไฟด้านหลัง ในขณะที่ เซนเซอร์ประหยัด ท�ำงานอยู่จะเป็นการปิดใช้งาน เซนเซอร์
ประหยัด โดยอัตโนมัติ
เมื่อตั้งค่า เซนเซอร์ประหยัด เป็น เปิด หน้าจอจะมืดกว่าปกติ
●●
Stand by เมื่อไม่มีสัญญาณ ลองทันที
เลือกเวลาจากรายการ ถ้าไม่ได้รับสัญญาณมาเป็นเวลาหนึ่ง TV จะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใช้พลังงาน
●●
ปิดอัตโนมัติ ลองทันที
ถ้าเปิด TV ทิ้งไว้นานกว่าสี่ชั่วโมงโดยไม่มีการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ TV จะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความร้อนมากเกินไป
""
อุปกรณ์ที่รองรับ Anynet+ (HDMI-CEC) บางอย่างอาจไม่สนับสนุนคุณสมบัตินี้
การใช้งาน Anynet+ (HDMI-CEC)
ใช้ Anynet+ (HDMI-CEC) เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่สนับสนุน HDMI-CEC โดยใช้เพียงรีโมทคอนโทรลของ TV
โปรดทราบว่า Anynet+ (HDMI-CEC) จะท�ำงานเฉพาะกับรีโมทคอนโทรลของ TV และไม่ท�ำงานกับปุ่มบนแผงควบคุม
คุณสามารถก�ำหนดค่าฟังก์ชั่นรีโมทอเนกประสงค์ของ TV เพื่อควบคุมกล่องรับสัญญาณเคเบิลของบริษัทอื่น, เครื่องเล่น Blu-ray
และโฮมเธียเตอร์ที่ไม่สนับสนุน HDMI-CEC โดยใช้รีโมทคอนโทรลของ TV
ข้อจ�ำกัดของ Anynet+:
●●
ไม่สามารถใช้ Anynet+ เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่สนับสนุน HDMI-CEC
●●
อุปกรณ์ Anynet+ ต้องเชื่อมต่อกับ TV โดยใช้สาย HDMI สาย HDMI บางชนิดไม่สนับสนุน Anynet+ (HDMI-CEC) ใน
กรณีนี้ คุณจะต้องเปลี่ยนสาย HDMI
●●
รีโมทคอนโทรลของ TV อาจไม่ท�ำงานในบางสถานการณ์ ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้เลือกอุปกรณ์ Anynet+ อีกครั้ง
●●
Anynet+ (HDMI-CEC) จะท�ำงานกับอุปกรณ์ภายนอกที่สนับสนุน HDMI-CEC เท่านั้น และจะท�ำงานต่อเมื่ออุปกรณ์เหล่า
นั้นอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือเปิดอยู่
●●
Anynet+ (HDMI-CEC) สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอกที่เข้ากันได้เป็นจ�ำนวนมากถึง 12 อุปกรณ์ (ไม่เกิน 3 ส�ำหรับ
ประเภทเดียวกัน) แต่เมื่อใช้ระบบโฮมเธียเตอร์ จ�ำนวนของระบบที่สามารถควบคุมได้นั้นจะถูกจ�ำกัดให้เหลือแค่หนึ่งรายการ
●●
หากต้องการฟังเสียง 5.1 แชนเนลจากอุปกรณ์ภายนอก ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ TV ผ่านสาย HDMI และเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อ
เอาต์พุตเสียงแบบดิจิตอลของอุปกรณ์กับระบบโฮมเธียเตอร์โดยตรง
""
●●
(ขึ้นอยู่กับประเทศและรุ่น)
ระบบโฮมเธียเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ TV โดยใช้สาย HDMI และสายออปติคอลจะสนับสนุนสัญญาณเสียง 2 แชนเนลเท่านั้น แต่
เสียงแชนเนล 5.1 จะสามารถใช้ได้กับการแพร่ภาพดิจิตอลที่มีเสียง 5.1 แชนเนล
""
(ขึ้นอยู่กับประเทศและรุ่น)
การตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC)
ระบบ > Anynet+ (HDMI-CEC) ลองทันที
●●
Anynet+ (HDMI-CEC) ลองทันที
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน Anynet+ (HDMI-CEC) ตั้งค่าเป็น ปิด เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Anynet+ ตั้ง
ค่าเป็น เปิด เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Anynet+ (HDMI-CEC)
●●
ปิดอัตโนมัติ ลองทันที
เมื่อตั้งค่าเป็น ใช่ ให้ปิดอุปกรณ์ภายนอกที่รองรับ Anynet+ (HDMI-CEC) เมื่อปิด TV
""
●●
อุปกรณ์ที่รองรับ Anynet+ (HDMI-CEC) บางอย่างอาจไม่สนับสนุนคุณสมบัตินี้
การค้นหาอุปกรณ์ ลองทันที
ค้นหาอุปกรณ์ที่รองรับ Anynet+ (HDMI-CEC)
การใช้ e-Manual
การเริ่มต้น e-Manual
การสนับสนุน > e-Manual
e-manual ที่รวมไว้ภายในจะมีข้อมูล
"" นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดส�ำเนาของ e-manual จากเว็บไซต์ของ Samsung และอ่านทางคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์ออกมา
"" ค�ำสีเหลืองหมายถึงรายการเมนู ค�ำสีขาวที่เป็นตัวหนาจะหมายถึงปุ่มของรีโมทคอนโทรล ใช้ลูกศรเพื่อระบุเส้นทางเมนู (ตัวอย่าง: ภาพ >
โหมดภาพ)
1.
เลือก e-Manual แล้ว e-Manual จะเริ่มโหลด
2.
เลือกประเภทจากด้านข้างของหน้าจอ เมื่อเลือกได้แล้ว เนื้อหาของประเภทที่เลือกจะปรากฏขึ้น
3.
เลือกรายการเนื้อหาจากรายการ เพื่อเปิด e-manual ในหน้าที่สอดคล้องกัน
ถ้าค�ำอธิบายไม่พอดีในหน้าจอเดียว
คุณสามารถเลื่อนหน้าด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
●●
วางโฟกัสลงในหน้าเพื่อแสดง
/
บนหน้าจอ กดปุ่ม u, d
คุณสมบัติของ e-Manual เพิ่มเติม
การโหลดหน้าโดยใช้ค�ำหลัก
เลือก ค้นหา จากด้านข้างของหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอการค้นหา ป้อนค�ำที่ต้องการค้นหา แล้วเลือก เสร็จ เลือกรายการจากผลการ
ค้นหาเพื่อโหลดหน้าที่เกี่ยวข้อง
การโหลดหน้าจากหน้าดัชนี
เลือก ดัชนี จากด้านข้างของหน้าจอเพื่อแสดงหน้าจอดัชนี เลือกค�ำหลักจากรายการเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง
"" ความพร้อมในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือภาษา
การใช้ ประวัติ เพื่อโหลดหน้าที่อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้
เลือก หน้าที่เปิดอยู่ จากด้านข้างของหน้าจอ รายการของหน้าที่อ่านไปแล้วก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น เลือกหน้า e-Manual จะข้าม
ไปยังหน้าที่เลือก
การเข้าถึงเมนูจาก e-Manual (ลองทันที)
เลือก
(ลองทันที) ที่ค�ำอธิบายคุณสมบัติเพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่เกี่ยวข้องโดยตรง และลองใช้คุณสมบัติ กดปุ่ม E-MANUAL
"" ตัวเลือกเมนูบางอย่างไม่สามารถใช้ได้
การโหลดหน้าอ้างอิง
(ลิงค์) จากด้านข้างของหน้าค�ำอธิบายคุณสมบัติเพื่อเข้าถึงหน้าอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
เลือก
การอัพเดท e-Manual เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
คุณสามารถอัพเดท e-Manual ได้ในลักษณะเดียวกับการอัพเดทแอปพลิเคชั่น
1.
เลือกรายการ e-Manual ในหน้าจอ SAMSUNG APPS
2.
กดปุ่ม Enter ค้างไว้ เมนูตัวเลือกจะปรากฏขึ้น
3.
จากเมนูตัวเลือกในหน้าจอ ให้เลือก อัพเดทแอปฯ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏ
""
4.
อัพเดทแอปฯ จะปรากฏบนหน้าจอต่อเมื่อต้องมีการอัพเดท
เลือก e-Manual ในหน้าต่างป๊อปอัป แล้วเลือก อัพเดท คุณสามารถอัพเดท e-manual ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
การอัพเดทซอฟต์แวร์
การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ ลองทันที
โปรดตรวจสอบเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของ TV และอัพเกรด หากจ�ำเป็น
ถ้าเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ต TV จะถูกตั้งค่าให้อัพเดทซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่า
อัปเดตอัตโนมัติ (การอัปเดตซอฟต์แวร์ 〉 อัปเดตอัตโนมัต)ิ เป็น ปิด
การอัพเดทซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต
การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัพเดทเดี๋ยวนี้
เลือก การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัพเดทเดี๋ยวนี้ การอัพเกรดออนไลน์จะดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์การอัพเกรด
จากอินเทอร์เน็ตโดยตรง
"" ตัวเลือกนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
[[ โปรดอย่าปิดเครื่องจนกว่าการอัพเกรดจะสมบูรณ์ TV จะปิดและเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรดซอฟต์แวร์เสร็จ
การตั้งค่าวิดีโอและเสียงทั้งหมดจะกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากอัพเกรดซอฟต์แวร์
การอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB
การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัพเดทเดี๋ยวนี้
1.
ไปที่เว็บไซต์ของ Samsung ในคอมพิวเตอร์ และดาวน์โหลดแพคเกจการอัพเดทไปยังอุปกรณ์ USB
""
บันทึกแพคเกจการอัพเดทในโฟลเดอร์ระดับบนสุดของอุปกรณ์ USB มิฉะนั้น TV จะไม่สามารถค้นหาแพคเกจการอัพเดท
2.
เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีแพคเกจการอัพเดทกับ TV
3.
เลือก การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัพเดทเดี๋ยวนี้ ระบบจะอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช้แพคเกจการอัพเดทใน
อุปกรณ์ USB
[[ โปรดอย่าปิดเครื่องจนกว่าการอัพเกรดจะสมบูรณ์ TV จะปิดและเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการอัพเกรดซอฟต์แวร์เสร็จ
การตั้งค่าวิดีโอและเสียงทั้งหมดจะกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากอัพเกรดซอฟต์แวร์
การเปิดใช้งานการอัพเดทซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตอัตโนมัติ ลองทันที
ถ้าเชื่อมต่อ TV กับอินเทอร์เน็ต ตัวเลือก อัปเดตอัตโนมัติ จะอัพเกรดซอฟต์แวร์ของ TV ในขณะที่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ในโหมด
สแตนด์บาย TV จะปิดแต่ยังคงสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะช่วยให้ TV สามารถอัพเกรดตนเองได้โดยอัตโนมัติในขณะที่ไม่
ใช้งาน
"" ตัวเลือกนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เนื่องจากกระบวนการภายในของ TV มีการท�ำงาน หน้าจออาจมีแสงสว่างเล็กน้อย และอาจเป็นเช่นนั้นอยู่นานกว่า 1 ชั่วโมง จน
กระทั่งการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณยอมรับ ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของ Smart Hub อัปเดตอัตโนมัติ จะถูกตั้งค่าเป็น เปิด ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการอัพเดท
ซอฟต์แวร์ของ TV โดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่า อัปเดตอัตโนมัติ (การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตอัตโนมัต)ิ เป็นปิด
1.
เลือก การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตอัตโนมัติ
2.
ระบุเวลาที่คุณต้องการให้มีการอัพเกรด TV จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ตามเวลาที่ก�ำหนด ดาวน์โหลดแพคเกจการอัพเดท และ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ของตนเอง
การป้องกัน TV จากการถูกแฮ็กและรหัสที่เป็นอันตราย
ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ ลองทันที
เมื่อทีวีเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะเสี่ยงต่อการโดนแฮ็กและและการเข้ารหัสที่ประสงค์ร้ายได้ง่ายขึ้น ความปลอดภัยอัจฉริยะ จะปกป้อง
ทีวีและคลังเก็บสื่อมีเดียต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับทีวีจากการคุมคามเหล่านั้น
ไปที่ ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ และตั้งค่า ความปลอดภัยอัจฉริยะ เป็น เปิด ลองทันที
การตรวจสอบ TV และสื่อจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่ออยู่
ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ > สแกน
ไปที่ ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ และเลือก สแกน เพื่อสแกน TV และสื่อที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อหารหัสที่เป็นอันตราย ถ้าตรวจไม่พบ
รหัสที่เป็นอันตราย หน้าต่างการเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
ถ้าตรวจพบรหัสที่เป็นอันตราย
ถ้าพบรหัสที่เป็นอันตราย ผลลัพธ์ของการสแกนจะปรากฏบนหน้าจอ หน้าต่างผลลัพธ์นี้จะแสดงรหัสที่เป็นอันตรายทั้งหมดที่ตรวจ
พบ และเสนอตัวเลือกเพื่อให้กักเก็บรหัสหรืออนุญาตให้รหัสเหล่านี้คงอยู่ต่อไป
1.
เลือกรหัสที่เป็นอันตรายทั้งหมดเพื่อกักเก็บหรืออนุญาต
2.
เลือก บล็อค หรือ ยอมรับ เพื่อย้ายรหัสที่เป็นอันตรายที่เลือกไปยัง รายการที่ถูกแยกไว้ หรือ รายการที่อนุญาต
""
รายการที่ถูกแยกไว้ จะแสดงรหัสที่เป็นอันตรายที่ถูกบล็อคทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนต�ำแหน่งรหัสจากรายการนี้ไป
ยัง รายการที่อนุญาต
""
รายการที่อนุญาต จะแสดงรหัสที่เป็นอันตรายที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนต�ำแหน่งรหัสจากรายการนี้ไป
ยัง รายการที่ถูกแยกไว้
การสแกนโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด TV
ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ > การตั้งค่า สแกนอัตโนมัติ
ไปที่ ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ > การตั้งค่า แล้วตั้งค่า สแกนอัตโนมัติ เป็น เปิด เพื่อสแกน TV และสื่อจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อ
อยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเปิด TV
การเพิ่มรหัสที่เป็นอันตรายไปยังรายการที่บล็อคโดยอัตโนมัติ
ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ > การตั้งค่า ย้ายไปยังรายการที่ถูกแยกไว้โดยอัตโนมัติ
ไปที่ ระบบ > ความปลอดภัยอัจฉริยะ > การตั้งค่า และตั้งค่า ย้ายไปยังรายการที่ถูกแยกไว้โดยอัตโนมัติ เป็น เปิด รหัสที่เป็น
อันตรายที่พบในระหว่างการสแกนจะถูกเพิ่มไปยังรายการที่บล็อคโดยอัตโนมัติ
การใช้ฟังก์ชั่นอื่นๆ
การเปิดใช้งาน ความเข้มสูง
ระบบ > การเข้าใช้งาน > ความเข้มสูง ลองทันที
ไปที่ ระบบ > การเข้าใช้งาน และตั้งค่าตัวเลือก ความเข้มสูง เป็น เปิด ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนหน้าจอบริการหลักเป็นข้อความสีขาวบน
พื้นหลังสีด�ำ หรือเปลี่ยนเมนู TV แบบโปร่งแสงเป็นแบบทึบเพื่อให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายยิ่งขึ้น
การปรับ ความสว่างเมนู
ระบบ > การเข้าใช้งาน > ความสว่างเมนู ลองทันที
ไปที่ ระบบ > การเข้าใช้งาน และปรับระดับความทึบ ปรับความโปร่งแสงของเมนู
"" เมื่อการตั้งค่า ความเข้มสูง (ระบบ > การเข้าใช้งาน > ความเข้มสูง) เป็น เปิด การแสดงเมนูจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นแบบทึบแสงและ
คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า ความสว่างเมนู ได้
คุณสมบัติการสนับสนุนการดู TV
การขยายพื้นที่โฟกัสของ Smart Hub
ระบบ > การเข้าใช้งาน > ขยาย ลองทันที
ไปที่ ระบบ > การเข้าใช้งาน และตั้งค่า ขยาย เป็น เปิด เพื่อขยายรายการที่โฟกัสเมื่อคุณใช้ Smart Hub
การเปลี่ยน ภาษาของเมนู
ระบบ > ภาษาของเมนู ลองทันที
เลือก ระบบ > ภาษาของเมนู แล้วเลือกภาษาจากรายการ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาของเมนู
การใช้ Indian Cinema Mode
ระบบ > Indian Cinema Mode
เมื่อคุณตั้งค่า Indian Cinema Mode เป็น เปิด โทรทัศน์จะให้ภาพและเสียงที่ดีที่สุดส�ำหรับเนื้อหาที่ได้รับความนิยม
"" ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในบางรุ่นของบางภูมิภาคเท่านั้น
การใช้ฟังก์ชั่น Joy Plus Feature
ระบบ > Joy Plus Feature
ฟังก์ชั่นนี้จะแสดงการเก็บภาพหน้าจอหรือการบันทึกเสียงจากหน้าจอ TV ก่อนที่จะรับชมนอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกภาพและ
เสียงไว้ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV ได้อีกด้วยฟังก์ชั่นนี้จะให้ภาพบันทึกของหน้าจอ TV และการบันทึกเสียงที่คุณได้ชม
"" ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในบางรุ่นของบางภูมิภาคเท่านั้น
"" Joy Plus Feature มีให้ส�ำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการพาณิชย์หรือการสื่อสารกับสาธารณะ
"" ชื่อ Joy Plus Feature อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ โหมดโทรทัศน์ส�ำหรับครอบครัว หรือ Joy Plus Feature.
"" ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อบันทึกภาพหรือเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือใช้โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
"" Samsung ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กับการใช้บริการในทางไม่ชอบ
●●
Joy Plus Feature
เปิดหรือปิดฟังก์ชั่น Joy Plus Feature.
●●
อุปกรณ์บันทึกหลัก
คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เริ่มต้นที่จะบันทึกภาพและเสียงไว้
"" ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับ TV อยู่
""
ถ้าฟังก์ชั่น Joy Plus Feature ท�ำงานอยู่ ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ไม่ได้
เล่นเรื่องราวซ�้ำ
"" ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้ในบางรุ่นของบางภูมิภาคเท่านั้น
1.
หากต้องการเริ่มต้น เล่นเรื่องราวซ�้ำ ในขณะรับชม TV ให้กด b. จะเป็นการบันทึกเสียงแบบเรียลไทม์ และเก็บภาพหน้าจอ
ทุก 5 วินาทีไปพร้อมกัน
""
2.
จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นบนหน้าจอขณะที่บันทึก หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นจะแสดงระยะเวลาของการบันทึก
หากต้องการหยุด เล่นเรื่องราวซ�้ำ ให้กด b. รายการที่บันทึกได้จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .plt บนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV
ภาพขนาดเล็กของการบันทึกเรื่องราวจะปรากฏบนหน้าจอ
""
เลือกภาพขนาดเล็กเพื่อเล่นเสียงที่บันทึกไว้ใน Media Play.
""
คุณไม่สามารถเปลี่ยนช่องหรือที่มาสัญญาณเป็นอุปกรณ์ภายนอก ในการเปลี่ยนช่องหรือที่มาเป็นอุปกรณ์ภายนอก ขั้นแรกให้หยุด
การบันทึก
คุณสมบัติ เล่นเรื่องราวซ�้ำ เป็นเพียงแอปพลิเคชั่นที่มาจาก Samsung และ Samsung ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้งานโดยผู้
ใช้ แอปพลิเคชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานเป็นการส่วนตัวโดยผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งหมดในพื้นที่ ขณะที่ใช้แอปพลิเคชั่น และจะมีความรับผิดต่อความเสียหาย บทลงโทษ การด�ำเนินการทางกฎหมายที่
เกิดจากการใช้แอปพลิเคชั่นในทางที่ผิด รวมถึง โดยไม่จ�ำกัดเพียง การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
การบันทึกภาพหน้าจอ
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
1.
ในการบันทึกภาพหน้าจอขณะที่ชม TV ให้กด { จะเป็นการบันทึกภาพหน้าจอ อาจใช้เวลา 2 ถึง 3 วินาทีในการบันทึกภาพ
หน้าจอ
2.
เมื่อบันทึกแล้ว ภาพจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .jpg ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ ภาพขนาดเล็กของภาพที่บันทึกจะปรากฏบน
หน้าจอ
""
เลือกภาพขนาดเล็กเพื่อดูภาพที่บันทึกไว้ใน Media Play.
""
ความละเอียดของการบันทึกภาพหน้าจอ: 1280 x 720
การบันทึกเสียง
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
1.
กดปุ่ม }. จะเป็นการบันทึกเสียงแบบเรียลไทม์
""
2.
จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นบนหน้าจอขณะที่บันทึกหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นจะแสดงระยะเวลาของการบันทึก
ในการหยุดบันทึก ให้กด }. รายการที่บันทึกได้จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .wav บนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV ภาพขนาด
เล็กของเสียงที่บันทึกจะปรากฏบนหน้าจอ
""
เลือกภาพขนาดเล็กเพื่อเล่นเสียงที่บันทึกไว้ใน Media Play.
""
คุณไม่สามารถเปลี่ยนช่องหรือที่มาสัญญาณเป็นอุปกรณ์ภายนอกในการเปลี่ยนช่องหรือที่มาเป็นอุปกรณ์ภายนอก ขั้นแรกให้หยุด
การบันทึกเสียง
ข้อจ�ำกัด
"" อุปกรณ์ USB ต้องเชื่อมต่อกับ TV เพื่อที่จะใช้ได้
"" Joy Plus Feature สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีพื้นที่ว่างมากกว่า 5MB ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV
"" ห้ามปิด TV หรือถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะที่ใช้ Joy Plus Featureมิฉะนั้นไฟล์อาจไม่บันทึกหรือเล่นได้
"" ถ้าความแรงของสัญญาณแพร่ภาพลดลง หรือสัญญาณหายไปเลยขณะที่ใช้ Joy Plus Feature, ไฟล์นั้นๆ อาจไม่ถูกบันทึกหรือเล่น
"" Joy Plus Feature ไม่สามารถใช้ได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
ขณะที่ Media Play ท�ำงาน
––
––
ขณะที่ใช้ ภาพซ้อนภาพ
––
ไม่มีสัญญาณ
––
ช่องบริการข้อมูล
––
ช่องที่เข้ารหัส
––
ช่องแจ้งว่าไม่สามารถใช้บริการได้
––
ช่องที่มีการล็อคของผู้ปกครอง
การตรวจสอบ การแจ้งเตือน
ระบบ > การแจ้งเตือนภาษาของเมนู ลองทันที
เลือก การแจ้งเตือน จากเมนู ระบบ เพื่อดูรายการข้อความเหตุการณ์ที่สร้างโดย TV การแจ้งเตือน จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อมี
เหตุการณ์เช่น มีการเผยแพร่อัพเดทส�ำหรับแอ หรือมีการเข้า/ออกจาก บัญชี Samsung
"" เลือก ลบทั้งหมด เพื่อลบการแจ้งเตือนทั้งหมด
"" เลือก ประกาศบริการ เพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนบริการของ SMART TV ในเว็บเบราว์เซอร์
การตั้งค่า รหัสผ่าน
ระบบ > เปลี่ยน PIN ลองทันที
ตั้งค่า PIN (Personal Identification Number) เพื่อล็อคช่อง รีเซ็ต TV และเปลี่ยนการตั้งค่าของ TV
1.
เลือก ระบบ > เปลี่ยน PIN หน้าต่างป้อน PIN จะปรากฏขึ้น
2.
ป้อน PIN PIN เริ่มต้นคือ 0000
3.
ป้อน PIN ใหม่แล้วป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน การเปลี่ยน PIN จะเสร็จสิ้น
""
ถ้าคุณลืมรหัส PIN ให้กดล�ำดับตัวเลขต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ต PIN เป็น “0-0-0-0”: ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มต่อไปนี้บนรีโมทเพื่อ
รีเซ็ต PIN เป็น 0000: MUTE→ 8 → 2 → 4 → POWER (เปิด)
การเปิดใช้งาน โหมดเกมส์
ระบบ > ทั่วไป > โหมดเกมส์ ลองทันที
โหมดเกมจะปรับการตั้งค่าของ TV เพื่อการเล่นวิดีโอเกมในเครื่องเกม เช่น PlayStation™ หรือ Xbox™
ข้อก�ำหนด:
●●
โหมดเกมไม่สามารถใช้ได้ส�ำหรับการดู TV ตามปกติ
●●
โปรดเชื่อมต่อเครื่องเกมก่อนเปิดใช้งานโหมดเกม มิฉะนั้น คุณภาพของภาพอาจลดลง
●●
หน้าจออาจสั่นเล็กน้อย
●●
การเปิดใช้ โหมดเกมส์ จะตั้งค่า โหมดภาพ เป็น เกมส์ และตั้งค่า โหมดเสียง เป็น เกมส์ โดยอัตโนมัติ
●●
หากต้องการใช้อุปกรณ์ภายนอกอื่น ให้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมและปิดใช้งานโหมดเกมก่อน
การล็อค/ปลดล็อคแผงปุ่มกด
ระบบ > ทั่วไป > ล็อคแผงปุ่มกด ลองทันที
ใช้เพื่อล็อคหรือปลดล็อคแผงปุ่มกดของ TV
การแสดง/ซ่อนโลโก้ Samsung ในขณะบูทเครื่อง
ระบบ > ทั่วไป > โลโก้บูทเครื่อง ลองทันที
ใช้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแสดงโลโก้ Samsung ที่จะปรากฏเมื่อ TV เริ่มต้นท�ำงาน
การลงทะเบียน TV เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง DivX (การดูภาพยนตร์ DivX ที่มีค่าใช้
จ่าย)
ระบบ > Divx® Video On Demand ลองทันที
การดูภาพยนตร์ DivX ที่มีการป้องกัน DRM ของ DivX® ใน TV จะต้องลงทะเบียน TV เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง DivX ก่อน
"" DRM ("การจัดการสิทธิ์ดิจิตอล") Digital Rights Management คือมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบดิจิตอลที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อป้องกันลิขสิทธิ์
"" คุณสามารถรับชมเนื้อหา DivX ที่สร้างขึ้นแบบส่วนบุคคลหรือแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน TV
"" ไปที่เว็บไซต์ DivX (http://www.divx.com) และเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณก่อนลงทะเบียน TV เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง DivX ถ้า
คุณยังไม่มีบัญชี โปรดสร้างบัญชี
1.
เลือก ระบบ > Divx® Video On Demand หน้าต่างที่มีรหัสลงทะเบียนจะปรากฏบนหน้าจอ
2.
ไปที่เว็บไซต์ของ DivX ในคอมพิวเตอร์และคลิก [Register Your Device] ใน [Support] จากเมนูด้านบน
3.
ป้อนรหัสลงทะเบียนที่ปรากฏบนหน้าจอ TV ในฟิลด์ [Enter your registration code]
4.
ป้อนชื่อ TV ในฟิลด์ [Name your device] แล้วเลือก [NEXT]
5.
คลิก [DOWNLOAD] และบันทึกไฟล์ [device_name.divx]
6.
โอนไฟล์ [device_name.divx] จากคอมพิวเตอร์ไปยังอุปกรณ์ USB แล้วเสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับ TV
7.
เล่นไฟล์ [device_name.divx] ใน TV เพื่อลงทะเบียน TV เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรอง DivX
การคืนค่า TV เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > รีเซ็ต ลองทันที
ตัวเลือกนี้จะคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมดของ TV (ยกเว้นอินเทอร์เน็ต) ให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
1.
เลือก การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > รีเซ็ต หน้าต่างป้อน PIN รักษาความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
2.
ป้อน PIN รักษาความปลอดภัย แล้วเลือก ใช่ แล้วการตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต TV จะปิดและเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จากนั้น
ก็แสดงหน้าจอ ตั้งค่า
""
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ TV
การเปลี่ยน TV เป็นรุ่นส�ำหรับจัดแสดง (ส�ำหรับร้านค้าปลีก)
การสนับสนุน > โหมดใช้งาน ลองทันที
เลือก การสนับสนุน > โหมดใช้งาน > การสาธิตของร้าน เพื่อเปลี่ยน TV เป็นรุ่นส�ำหรับจัดแสดงเพื่อใช้ในการขายปลีก
"" ส�ำหรับผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด ให้เลือก การใช้งานในบ้าน
"" การสาธิตของร้าน ควรใช้ในการขายปลีกเท่านั้น เมื่อใช้ การสาธิตของร้าน ฟังก์ชั่นบางอย่างจะถูกปิดใช้งานและ TV จะรีเซ็ตตนเองโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง
คุณสมบัติเทเลเท็กซ์
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่
หน้าดัชนีของบริการเทเลเท็กซ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ เพื่อให้ข้อมูลเทเลเท็กซ์ปรากฏอย่างถูกต้อง การรับสัญญาณของ
ช่องรายการจะต้องคงที่ มิฉะนั้น ข้อมูลอาจขาดหายหรือบางหน้าอาจไม่ปรากฏ
"" คุณสามารถเปลี่ยนหน้าเทเลเท็กซ์โดยเลือกตัวเลขโดยใช้รีโมทคอนโทรล
/ เปิดเทเลเท็กซ์/มิกซ์/ปิด: เปิดใช้โหมดเทเลเท็กซ์ส�ำหรับช่องปัจจุบัน กดสองครั้งเพื่อซ้อนโหมดเทเลเท็กซ์กับหน้าจอการ
แพร่ภาพปัจจุบัน กดอีกครั้งเพื่อออกจากเทเลเท็กซ์
8 เก็บ: เก็บหน้าเทเลเท็กซ์
4 ขนาด: แสดงเทเลเท็กซ์ที่ครึ่งบนของหน้าจอเป็นขนาดสองเท่า ในการย้ายข้อความมาที่ครึ่งล่างของหน้าจอ ให้กดอีกครั้ง
ส�ำหรับการแสดงปกติ ให้กดอีกครั้งหนึ่ง
9 ค้างไว้: หยุดการแสดงไว้ที่หน้าปัจจุบัน ในกรณีที่มีหน้าระดับรองหลายหน้าตามมาโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการยกเลิก ให้กดอีก
ครั้ง
ปุ่มสี (แดง, เขียว, เหลือง, น�้ำเงิน): ถ้ามีการใช้ระบบ FASTEXT โดยบริษัทที่แพร่ภาพ หัวข้อต่างๆ ในหน้าเทเลเท็กซ์จะมีการ
ก�ำหนดสี และสามารถเลือกด้วยการกดปุ่มสี กดสีตามหัวข้อที่ต้องการ หน้าที่ก�ำหนดสีใหม่ไว้จะปรากฏ คุณสามารถเลือกรายการได้
ด้วยวิธีเดียวกัน ในการแสดงหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป ให้กดปุ่มสีที่ต้องการ
0 โหมด: เลือกโหมดเทเลเท็กซ์ (LIST / FLOF) ถ้ากดในโหมด LIST จะสลับโหมดไปที่โหมดบันทึกรายการ ในโหมดบันทึก
รายการ คุณสามารถบันทึกเพจเทเลเท็กซ์ไว้เป็นรายการโดยใช้ปุ่ม 8 (เก็บ)
1 หน้าย่อย: แสดงหน้าย่อยที่มี
2 เลื่อนหน้าขึ้น: แสดงหน้าเทเลเท็กซ์ถัดไป
3 เลื่อนหน้าลง: แสดงหน้าเทเลเท็กซ์ก่อนหน้า
6 ดัชนี: แสดงหน้าดัชนี (สารบัญ) เมื่อใดก็ตาม ขณะที่คุณดูเทเลเท็กซ์
5 เปิด: แสดงข้อความที่ซ่อน (ค�ำตอบของเกมค�ำถาม เป็นต้น) ถ้าต้องการแสดงหน้าจอปกติ ให้กดอีกครั้ง
7 ยกเลิก: ลดขนาดของการแสดงเทเลเท็กซ์ให้ซ้อนกับการแพร่ภาพปัจจุบัน
หน้าเทเลเท็กซ์ทั่วไป
ส่วน
สารบัญ
A
หมายเลขหน้าที่เลือก
B
ข้อมูลประจ�ำช่องที่แพร่ภาพ
C
หมายเลขหน้าปัจจุบันหรือการแสดงการค้นหา
D
วันที่และเวลา
E
ข้อความ
F
ข้อมูลสถานะ ข้อมูล FASTEXT
การรับ การสนับสนุน
TV มีระบบภายในหลายระบบที่ออกแบบมาส�ำหรับการสนับสนุนผู้ใช้และระบบของ TV
การสนับสนุนผ่าน การจัดการระยะไกล
การสนับสนุน > การจัดการระยะไกล ลองทันที
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ TV คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้ Samsung Electronics วินิจฉัย TV ให้กับคุณแบบ
ระยะไกล คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการก่อนใช้คุณสมบัตินี้ จากนั้น ช่างจาก Samsung Electronics จะวินิจฉัย
ซ่อมแซม และอัพเดท TV ของคุณจากระยะไกล
"" ตัวเลือกนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
บริการระยะไกลด�ำเนินการใดบ้าง
บริการการสนับสนุนระยะไกลของ Samsung จะช่วยให้คุณสามารถรับการสนับสนุนจากช่างของ Samsung ที่สามารถด�ำเนินการได้
จากระยะไกลในแบบตัวต่อตัว
●●
วินิจฉัย TV ของคุณ
●●
ปรับการตั้งค่า TVให้กับคุณ
●●
รีเซ็ตค่าจากโรงงานส�ำหรับ TV ของคุณ
●●
ติดตั้งการอัพเดทเฟิร์มแวร์ตามที่แนะน�ำ
ใช้บริการได้อย่างไร
หากต้องการใช้บริการช่างของ Samsung จากระยะไกล คุณสามารถท�ำได้ง่ายๆ
1.
โทรติดต่อศูนย์การติดต่อของ Samsung และขอใช้บริการสนับสนุนระยะไกล
2.
เปิดเมนูใน TV ของคุณและไปที่ส่วน การสนับสนุน
3.
เลือก การจัดการระยะไกล แล้วอ่านและยอมรับข้อตกลงบริการ เมื่อหน้าจอ PIN ปรากฏขึ้น ให้แจ้งหมายเลข PIN กับตัวแทน
4.
ตัวแทนจะเข้าถึง TV ของคุณ
การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อรับบริการ
การสนับสนุน > ติดต่อ Samsung ลองทันที
ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อค้นหาที่อยู่และหมายเลขติดต่อของเว็บไซต์บริการสนับสนุน หมายเลขรุ่นของ TV, เวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ของ TV,
ข้อมูล Smart Hub และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องใช้เพื่อรับการสนับสนุนบริการ
"" กด a เพื่อดูใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
มีปัญหากับหน้าจอ
การทดสอบภาพ
การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > ทดสอบภาพ ลองทันที
ก่อนที่คุณจะดูรายการปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ด้านล่าง ให้เรียกใช้การทดสอบภาพเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าปัญหาเกิดจาก TV หรือ
ไม่ การทดสอบภาพจะแสดงภาพความละเอียดสูงที่คุณจะสามารถตรวจสอบจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดได้ ถ้าภาพทดสอบไม่
ปรากฏ หรือถ้ามีสัญญาณรบกวนหรือการผิดเพี้ยนในภาพทดสอบ แสดงว่า TV อาจมีปัญหา ติดต่อศูนย์บริการของ Samsung เพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือ ถ้าภาพทดสอบแสดงอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหากับอุปกรณ์ภายนอก โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ ถ้าปัญหานี้
ยังคงอยู่ โปรดตรวจสอบความแรงของสัญญาณหรือดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอก
"" ถ้าภาพทดสอบไม่ปรากฏ หรือถ้ามีสัญญาณรบกวนหรือการผิดเพี้ยนในภาพทดสอบ แสดงว่า TV อาจมีปัญหา ติดต่อศูนย์บริการของ
Samsung เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
"" ถ้าภาพทดสอบแสดงอย่างถูกต้อง อาจมีปัญหากับอุปกรณ์ภายนอก โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ โปรดตรวจสอบความ
แรงของสัญญาณหรือดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอก
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
ถ้าโทรทัศน์ Samsung เกิดการกะพริบหรือแสงสว่างลดเป็นระยะๆ คุณอาจต้องปิดใช้งานคุณสมบัติ
การกะพริบและแสงสว่างลด
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานบางอย่าง ปิดใช้งาน ประหยัดพลังงาน (ระบบ > วิธีประหยัด > ประหยัด
พลังงาน) หรือ เซนเซอร์ประหยัด (ระบบ > วิธีประหยัด > เซนเซอร์ประหยัด)
ถ้าคุณพบว่าสีบนหน้าจอโทรทัศน์ Samsung ไม่ถูกต้องหรือสีขาวด�ำถูกปิด ให้เรียกใช้ ทดสอบภาพ (การ
สนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > ทดสอบภาพ)
การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์/สี
ของหน้าจอ
ถ้าผลการทดสอบระบุว่าปัญหาไม่ได้เกิดจาก TV โปรดด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
●●
ยืนยันว่าเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่ออินพุตวิดีโอของ TV กับจุดเชื่อมต่อเอาต์พุตวิดีโอของ
อุปกรณ์ภายนอกถูกต้องแล้ว
●●
โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออื่นด้วย ถ้าเชื่อมต่อ TV กับอุปกรณ์ภายนอกผ่านสาย
คอมโพเนนต์ ให้ยืนยันว่าแจ็ค Pb, Pr และ Y เสียบอยู่กับจุดเชื่อมต่อที่ถูกต้อง
ถ้าสีบน Samsung TV ถูกต้องแล้ว แต่มีความมืดหรือสว่างมากเกินไปเล็กน้อย ให้ลองปรับการตั้งค่าดังต่อ
ความสว่างหน้าจอ
Auto Motion Plus / เบลอ
ไปนี้ก่อน
●●
ไปที่เมนู ภาพ และปรับการตั้งค่า ความเข้ม, ความสว่าง, ความคมชัด, สี และ สมดุลสี(G/
R)
ถ้าคุณพบภาพซ้อนหรือภาพเบลอบนหน้าจอ ให้ใช้ตัวเลือก Auto Motion Plus (ภาพ > ตัวเลือกภาพ >
Auto Motion Plus) เพื่อแก้ไขปัญหา
"" ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับพื้นที่
ถ้า Samsung TV ปิดเครื่องเอง ให้ลองปิดใช้งานคุณสมบัติประสิทธิภาพการใช้พลังงานบางอย่างของ
TV ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน ตั้งเวลาปิด(ระบบ > เวลา > ตั้งเวลาปิด) หรือไม่ ตั้งเวลาปิด จะปิด TV โดย
โทรทัศน์ปิดเครื่องเอง
อัตโนมัติเมื่อพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน ตั้งเวลาปิด ให้ดูว่าได้เปิดใช้งาน Stand by เมื่อ
ไม่มีสัญญาณ(ระบบ > วิธีประหยัด > Stand by เมื่อไม่มีสัญญาณ) หรือ ปิดอัตโนมัต(ิ ระบบ > วิธีประหยัด >
ปิดอัตโนมัต)ิ หรือไม่ และให้ปิดใช้งานตัวเลือกเหล่านี้
เมื่อเปิด TV เครื่องรับรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ 5 ครั้งก่อนหน้าจอจะเปิดขึ้น ถ้าคุณพบปัญหาในการเปิด
โทรทัศน์ Samsung โปรดตรวจสอบรายการต่างๆ ก่อนแจ้งแผนกซ่อมบ�ำรุง ยืนยันว่าเชื่อมต่อสายไฟของ
ปัญหาในการเปิดเครื่อง
TV ได้อย่างถูกต้องที่ปลายทั้งสองด้าน และรีโมทคอนโทรลท�ำงานอย่างเป็นปกติ โปรดตรวจสอบว่าเชื่อม
ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิล TV ไว้แน่นแล้ว ถ้าคุณมีกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม โปรดยืนยันว่า
ได้เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องแล้ว
เริ่มต้น ตั้งค่า (ระบบ > ตั้งค่า) หรือ การปรับแต่งอัตโนมัติ (การแพร่ภาพ > การปรับแต่งอัตโนมัต)ิ
ไม่สามารถค้นหาช่อง
ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อ TV กับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม ให้เรียกใช้ ตั้งค่า (ระบบ > ตั้งค่า) หรือ การ
ปรับแต่งอัตโนมัติ (การแพร่ภาพ > การปรับแต่งอัตโนมัต)ิ
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
การแสดงผลของที่ร้านค้าจะปรับเป็นช่องดิจิตอล, HD (ความละเอียดสูง) ทั้งหมด
ถ้าคุณมีกล่องรับสัญญาณเคเบิล/เครื่องรับสัญญาณแบบอะนาล็อก ให้อัพเกรดเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบ
ดิจิตอล ใช้สาย HDMI หรือคอมโพเนนต์เพื่อแสดงคุณภาพของภาพแบบ HD (ความละเอียดสูง)
ภาพของ TV ไม่สวยเหมือนที่
เห็นในร้าน
ช่อง HD หลายช่องมีการพัฒนามาจากเนื้อหา SD (ความละเอียดมาตรฐาน) ค้นหาช่องที่แพร่ภาพเป็น
เนื้อหา HD จริง
●●
สมาชิกเคเบิล/ดาวเทียม: ทดลองช่อง HD จากช่องที่มีอยู่
●●
การเชื่อมต่อสายอากาศ: ทดลองช่อง HD หลังจากเรียกใช้ฟังก์ชั่นการปรับแต่งอัตโนมัติ
ปรับความละเอียดเอาต์พุตวิดีโอของกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียมเป็น 1080i หรือ 720p
การบีบอัดเนื้อหาวิดีโออาจท�ำให้ภาพเพี้ยนไป โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจากรายการกีฬาหรือ
ภาพยนตร์แอ็คชั่น
ภาพบิดเบี้ยว
ระดับสัญญาณต�่ำหรือคุณภาพต�่ำอาจท�ำให้ภาพบิดเบี้ยว ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจาก TV
การใช้โทรศัพท์มือถือใกล้กับ TV (ภายในระยะ 1 เมตร) อาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในช่องอะนาล็อก
และดิจิตอล
สีเพี้ยนหรือไม่มีสี
ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบคอมโพเนนต์ ให้ตรวจสอบว่าสายคอมโพเนนต์เชื่อมต่อกับแจ็คอย่างถูกต้อง
การเชื่อมต่อผิดหรือไม่แน่นอาจท�ำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสีหรือไม่มีภาพบนหน้าจอ
ไปที่เมนู ภาพ แล้วปรับการตั้งค่า โหมดภาพ, ความสว่าง, ความคมชัด และ สี
สีไม่สวยหรือภาพสว่างไม่พอ
ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน ประหยัดพลังงาน(ระบบ > เซนเซอร์ประหยัด > ประหยัดพลังงาน) หรือไม่
โปรดลองรีเซ็ตภาพ (ภาพ > รีเซ็ตภาพ)
มีเส้นประที่ขอบของหน้าจอ
ภาพเป็นขาวด�ำ
เมื่อเปลี่ยนช่อง ภาพค้าง บิด
เบี้ยว หรือล่าช้า
ถ้าตั้งค่า ขนาดภาพ เป็น พอดีหน้าจอ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น 16:9
เปลี่ยนความละเอียดของกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม
ถ้าคุณใช้อินพุตแบบคอมโพสิต AV ให้เชื่อมต่อสายวิดีโอ (สีเหลือง) เข้ากับแจ็คคอมโพเนนต์สีเขียวของ
TV
ถ้า TV เชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณเคเบิล ให้ลองรีเซ็ตกล่อง (ถอดและเชื่อมต่อสาย AC ใหม่ และรอ
จนกว่ากล่องสัญญาณจะเริ่มต้นใหม่ อาจใช้เวลาถึง 20 นาที)
ตั้งความละเอียดเอาต์พุตของกล่องรับสัญญาณเคเบิลเป็น 1080i หรือ 720p
ฉันได้ยินเสียงไม่ชัด
การทดสอบเสียง
การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > ทดสอบเสียง ลองทันที
ก่อนที่คุณจะดูรายการปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ด้านล่าง โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่ารายการเมนู เลือกล�ำโพง เป็น ล�ำโพง TV แล้ว
ฟังล�ำโพงอีกครั้ง ถ้า TV ยังไม่เล่นเสียง ให้เรียกใช้ ทดสอบเสียง ทดสอบเสียง จะใช้เสียงดนตรีในตัวส�ำหรับตรวจสอบปัญหาของ
เสียง ถ้า TV ไม่เล่นเสียงในระหว่าง ทดสอบเสียง หรือเสียงเพี้ยน แสดงว่าอาจเกิดปัญหากับ TV ติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ถ้า TV เล่นเสียงดนตรีของการทดสอบเสียงโดยไม่ผิดเพี้ยน แสดงว่าอาจมีปัญหากับอุปกรณ์ภายนอก
โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ภายนอก
"" ถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงดนตรีหรือเกิดปัญหา โปรดตั้งค่า เสียง > การตั้งค่าล�ำโพง > เอาต์พุตเสียง TV เป็น ล�ำโพง TV แล้วลองอีกครั้ง ถ้า
ปัญหายังคงอยู่ แสดงว่าอาจมีปัญหากับ TV ติดต่อศูนย์บริการของ Samsung เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
"" ถ้าเสียงดนตรีสามารถเล่นได้ แสดงว่าอาจมีปัญหากับอุป กรณ์ภายนอก โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ ถ้าปัญหานี้ยังคงอยู่ โปรดดูคู่มือผู้ใช้
ของอุปกรณ์ภายนอก
ปัญหา
ไม่มีเสียงหรือเสียงเบาเมื่อตั้งค่าระดับเสียงไว้สูงสุด
โปรดลองใช้วิธีนี้
โปรดตรวจสอบการควบคุมระดับเสียงของอุปกรณ์ (กล่องรับสัญญาณเคเบิล/
ดาวเทียม, DVD, Blu-ray ฯลฯ) ที่เชื่อมต่อกับ TV
ตั้งค่า เสียง > การตั้งค่าล�ำโพง > เอาต์พุตเสียง TV เป็น ล�ำโพง TV
ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ภายนอกอยู่ โปรดตรวจสอบตัวเลือกเอาต์พุตเสียงของ
อุปกรณ์ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเปลี่ยนตัวเลือกเสียงของกล่อง
รับสัญญาณเคเบิลเป็น HDMI ถ้ากล่องที่เชื่อมต่อกับ TV ของคุณอยู่นั้นใช้สาย
ภาพไม่มีปัญหาแต่ไม่มีเสียง
HDMI)
หากต้องการฟังเสียงคอมพิวเตอร์ผ่านโทรทัศน์ ให้ต่อล�ำโพงภายนอกกับขั้วต่อ
สัญญาณเอาต์พุตเสียงของคอมพิวเตอร์
ถ้า TV ของคุณมีแจ็คหูฟัง โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้ต่ออะไรไว้
เริ่มต้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่ด้วยการถอดสาย และจากนั้นต่อสายไฟของอุปกรณ์
เข้าไปใหม่
โปรดตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเอาต์พุตเสีย
ล�ำโพงมีเสียงผิดปกติ
งของอุปกรณ์ภายนอกได้ถูกต้องแล้ว ส�ำหรับการเชื่อมต่อเสาอากาศหรือเคเบิล
ให้ตรวจสอบข้อมูลของสัญญาณ ระดับสัญญาณต�่ำอาจท�ำให้เสียงเพี้ยนได้ เรียก
ใช้ ทดสอบเสียง (การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วยตนเอง > ทดสอบเสียง).
มีปัญหากับการแพร่ภาพ
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
ถ้าไม่ได้เชื่อมต่อ TV กับกล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม:
●● โปรดยืนยันว่าได้เชื่อมต่อสายโคแอกเชียลกับ TV ไว้แน่นแล้ว
TV รับไม่ได้ทุกช่อง
●● ถ้าคุณใช้เสาอากาศ โปรดยืนยันว่าเสาอากาศอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องและการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่น
หนา
●● เรียกใช้ ตั้งค่า(ระบบ > ตั้งค่า) หรือ การปรับแต่งอัตโนมัต(ิ การแพร่ภาพ > การปรับแต่งอัตโนมัต)ิ
การบีบอัดเนื้อหาวีดีโออาจท�ำให้ภาพเพี้ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพที่มีการเคลื่อนไหวอย่าง
ภาพบิดเบี้ยว
รวดเร็ว เช่น รายการกีฬาและภาพยนตร์แอ็คชั่น
สัญญาณต�่ำอาจท�ำให้ภาพบิดเบี้ยว ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจาก TV
คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อ
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
ข้อความ “ไม่สนับสนุนโหมด”
ปรากฏขึ้น
ภาพวิดีโอไม่มีปัญหาแต่ไม่มีเสียง
ตั้งค่าความละเอียดเอาต์พุตของคอมพิวเตอร์พีซี เพื่อให้ตรงกับความละเอียดที่ TV สนับสนุน
ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อ HDMI ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเอาต์พุตเสียงในคอมพิวเตอร์พีซีของคุณ
ถ้าคุณใช้สายแปลง DVI เป็น HDMI คุณต้องใช้สายสัญญาณเสียงแยกต่างหาก
ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ปัญหา
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายล้มเหลว
โปรดลองใช้วิธีนี้
ตรวจสอบว่า TV เชื่อมต่อกับเราเตอร์ IP ไร้สาย
โปรดตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่าย
การอัพเดทซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตล้มเหลว
ถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อ TV กับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย
การอัพเกรดจะหยุดด�ำเนินการถ้าคุณมีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
Anynet+ (HDMI-CEC) ไม่ท�ำงาน
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
โปรดยืนยันว่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ Anynet+ ระบบ Anynet+ สนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ Anynet+
เท่านั้น
โปรดตรวจสอบว่าสายไฟของอุปกรณ์ Anynet+ เชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ Anynet+
Anynet+ ใช้งานไม่ได้
ไปที่ ระบบ และดูว่าได้ตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เป็น เปิด แล้วหรือไม่
ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลของ TV อยู่ในโหมด TV
ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลท�ำงานได้กับ Anynet+
Anynet+ อาจไม่ท�ำงานเมื่อฟังก์ชั่นบางอย่างท�ำงาน (การค้นหาช่อง, Smart Hub, การตั้งงค่า
เป็นต้น)
ถ้าคุณถอดสาย HDMI ออกและเชื่อมต่อใหม่ ให้สแกนหาอุปกรณ์อีกครั้ง หรือปิด TV และเปิดใหม่
โปรดตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ Anynet+ กับ TV ได้ถูกต้องแล้ว จากนั้นไปที่เมนู ระบบ เพื่อดูว่า
ฉันต้องการเริ่มต้น Anynet+
ได้ตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เป็น เปิด แล้ว
เมื่อยืนยันแล้ว ให้เลือกปุ่ม TOOLS รายการจะปรากฏขึ้น เลือก Anynet+ (HDMI-CEC) จากรายการ
แล้วเลือกอุปกรณ์
ฉันต้องการออกจาก Anynet+
เลือก ชมโทรทัศน์ จากเมนู Anynet+
เลือกอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Anynet+ จากรายการ ที่มา
ข้อความ "เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
Anynet+..." หรือ "ตัดการเชื่อม
คุณไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลเมื่อก�ำหนดค่า Anynet+ หรือสลับเป็นโหมดมุมมอง ใช้
ต่อกับอุปกรณ์ Anynet+" ปรากฏ
รีโมทคอนโทรลหลังจากที่ TV ด�ำเนินการก�ำหนดค่า Anynet+ หรือสลับเป็นโหมดมุมมองแล้ว
บนหน้าจอ
อุปกรณ์ Anynet+ จะไม่สามารถ
เล่นได้
คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นเล่น เมื่อ ตั้งค่า อยู่ระหว่างการท�ำงาน
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สนับสนุน Anynet+ หรือไม่
ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสาย HDMI อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
ไปที่ ระบบ และดูว่าได้ตั้งค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เป็น เปิด แล้วหรือไม่
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่สามารถเล่น
สแกนหาอุปกรณ์ Anynet+ อีกครั้ง
อุปกรณ์ Anynet+ ต้องเชื่อมต่อกับ TV โดยใช้สาย HDMI โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อ
กับ TV ด้วยสาย HDMI หรือไม่ สาย HDMI บางชนิดไม่สนับสนุน Anynet+
ถ้าการเชื่อมต่อถูกตัดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือสาย HDMI ถูกถอดออก โปรดสแกนอุปกรณ์
อีกครั้ง
เสียงของ TV ไม่เล่นผ่านทาง
เครื่องรับ
เชื่อมต่อสายออปติคอลระหว่าง TV และเครื่องรับ
ARC เปิดใช้งานเสียงดิจิตอลที่จะออกผ่านพอร์ต HDMI (ARC)
แต่ ARC จะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อเชื่อมต่อ TV กับเครื่องรับเสียงที่สนับสนุน ARC เท่านั้น
ฉันพบปัญหาในการเริ่มต้น/ใช้แอปพลิเคชั่น
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
ฉันเริ่มต้นแอปพลิเคชั่น แต่แอป
ภาษาที่แอปพลิเคชั่นสนับสนุนอาจแตกต่างจากภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้ ความสามารถในการ
พลิเคชั่นเป็นภาษาอังกฤษ ฉันจะ
เปลี่ยนภาษาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
เปลี่ยนภาษาได้อย่างไร
ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ
แอปพลิเคชั่นของฉันไม่ท�ำงาน
โปรดดูส่วนวิธีใช้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น
ไฟล์ของฉันไม่เล่น
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
บางไฟล์ไม่สามารถเล่นได้
ปัญหานี้อาจเกิดกับไฟล์อัตราบิตสูง ไฟล์ส่วนใหญ่สามารถเล่นได้ แต่คุณอาจพบปัญหากับไฟล์อัตราบิตสูง
ฉันต้องการรีเซ็ต TV
รีเซ็ต
รีเซ็ตการตั้งค่า
การรีเซ็ต Smart Hub
เส้นทาง
การสนับสนุน > ตรวจสอบด้วย
ตนเอง > รีเซ็ต
Smart Hub > รีเซ็ต Smart
Hub
ค�ำอธิบาย
รีเซ็ต ภาพ, เสียง, ช่อง, Smart Hub และการตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นการ
ตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ยกเว้นการตั้งค่าเครือข่าย
รีเซ็ตข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี Samsung และบัญชีบริการที่
เชื่อมโยงอยู่ ตลอดจนข้อตกลงบริการและแอปพลิเคชั่น Smart Hub
ปัญหาอื่นๆ
ปัญหา
โปรดลองใช้วิธีนี้
การรับชม TV เป็นเวลานานอาจท�ำให้แผงควบคุมสร้างความร้อน ความร้อนจากแผงควบคุมจะถูก
TV ร้อนจัด
กระจายผ่านท่อระบายภายในที่วิ่งไปตามส่วนบน TV แต่ส่วนล่างอาจเกิดความร้อนเมื่อสัมผัสหลัง
จากที่มีการใช้งานยาวนาน ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลเด็กในขณะรับชม TV อยู่เสมอเพื่อป้องกันเด็ก
สัมผัสกับ TV แต่ความร้อนไม่ใช่ข้อบกพร่องและไม่มีผลกับการท�ำงานของ TV
ช่อง HD จะมีแถบสีด�ำด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ เมื่อแสดงเนื้อหา SD แบบขยาย (4:3)
ภาพไม่แสดงแบบเต็มหน้าจอ
แถบสีด�ำที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอเมื่อชมภาพยนตร์ที่มีอัตราส่วนภาพต่างจาก TV ของ
คุณ
ปรับตัวเลือกของขนาดภาพในอุปกรณ์ภายนอกหรือตั้งค่า TV เป็นแบบเต็มหน้าจอ
ข้อความ “ไม่สนับสนุนโหมด” ปรากฏ
TV ไม่สนับสนุนความละเอียดภาพเอาต์พุตของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบความละเอียดที่
ขึ้น
สนับสนุนของ TV และปรับความละเอียดเอาต์พุตของอุปกรณ์ภายนอกตามล�ำดับ
รายการค�ำบรรยายในเมนู TV เป็นสี
เทา
คุณจะไม่สามารถเลือกเมนู ค�ำบรรยาย ได้ถ้าคุณเลือกที่มาที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านการเชื่อม
ต่อ HDMI หรือคอมโพเนนต์ หากต้องการดูค�ำบรรยาย ให้เปิดฟังก์ชั่นค�ำบรรยายของอุปกรณ์
ภายนอก
ได้กลิ่นพลาสติกจาก TV
กลิ่นนี้เป็นเรื่องปกติ และจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป
TV เอียงไปด้านข้าง
ถอดขาตั้งออกจาก TV และประกอบใหม่
ปิดใช้งานตัวเลือก การแพร่ภาพ แล้ว
การแพร่ภาพ ใช้งานได้ต่อเมื่อมีการตั้งค่า ที่มา เป็น TV
ไม่สามารถเข้าถึงเมนู การแพร่ภาพ ในขณะรับชม TV ที่ใช้กล่องรับสัญญาณเคเบิลหรือเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม
การตั้งค่าหายไปหลังจาก 5 นาที หรือ
ทุกครั้งที่ปิด TV
ถ้าตั้งค่า โหมดใช้งาน เป็น การสาธิตของร้าน การตั้งค่าเสียงและวิดีโอของ TV จะมีการรีเซ็ตโดย
อัตโนมัติทุก 5 นาที
เปลี่ยน โหมดใช้งาน (การสนับสนุน > โหมดใช้งาน) เป็น การใช้งานในบ้าน
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย และเชื่อมต่อใหม่
เสียงหรือภาพวิดีโอขาดหายเป็นระยะ
เสียงหรือภาพวิดีโอขาดหายอาจเกิดจากการใช้สายที่ตึงหรือหนาเกินไป
ตรวจสอบว่าสายมีความยืดหยุ่นพอส�ำหรับการใช้งานระยะยาว ถ้าคุณยึด TV กับผนัง เราขอ
แนะน�ำให้ใช้สายที่มีตัวเชื่อมต่อ 90 องศา
มีจุดเล็กๆ บนกรอบของ TV
จุดนี้เป็นส่วนที่เกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ข้อบกพร่อง
เมนู PIP ไม่สามารถใช้ได้
ภาพซ้อนภาพ เป็นการท�ำงานที่จะใช้ได้ต่อเมื่อคุณใช้ที่มา HDMI หรือคอมโพเนนต์
POP (โฆษณาแบนเนอร์ภายใน TV)
จะปรากฏบนหน้าจอ
เปลี่ยน โหมดใช้งาน (การสนับสนุน > โหมดใช้งาน) เป็น การใช้งานในบ้าน
ปัญหา
TV มีเสียงแตกหัก
โปรดลองใช้วิธีนี้
การขยายและการหดตัวของกรอบด้านนอกของ TV อาจท�ำให้เกิดเสียงเหมือนแตกหัก กรณีนี้
ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ยังสามารถใช้งาน TV ได้อย่างปลอดภัย
TV ของคุณใช้วงจรสวิตช์ความเร็วสูงและกระแสไฟฟ้าระดับสูง TV
อาจดูเหมือนจะมีเสียงดังกว่า TV ทั่วไปเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสว่างของ TV
TV มีเสียงหึ่งๆ
TV ของคุณผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ด้านประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ที่ต้องการเสียงบางอย่างที่เกิดจาก TV ถือเป็นเรื่อ
งปกติและไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการขอเปลี่ยนสินค้าหรือรับเงินคืน
โปรดอ่านก่อนใช้ SAMSUNG APPS
●●
เนื่องจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน Samsung Smart Hub ตลอดจนข้อจ�ำกัดของเนื้อหาที่มีให้ คุณสมบัติบางอย่าง
แอปพลิเคชั่น และบริการบางชนิดอาจไม่มีให้ในบางอุปกรณ์หรือในบางพื้นที่ คุณสมบัติบางอย่างของ Smart Hub อาจต้อง
ใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมหรือมีค่าสมาชิก โปรดเข้าสู่ http://www.samsung.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล
อุปกรณ์และการให้บริการเนื้อหา ความพร้อมในการให้บริการและเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
●●
Samsung Electronics ไม่มีส่วนรับผิดชอบตามกฎหมายส�ำหรับการหยุดชะงักของบริการแอปพลิเคชั่นที่เกิดจากผู้ให้
บริการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ
●●
บริการแอปพลิเคชั่นอาจมีให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และเนื้อหาที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ของคุณ
●●
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น โปรดไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
●●
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรอาจท�ำให้เกิดความล่าช้าและการขัดจังหวะ นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่นอาจยุติการท�ำงาน
โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการท�ำงานของเครือข่าย ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ
ลองอีกครั้ง
●●
บริการและการอัพเดทแอปพลิเคชั่นอาจไม่สามารถใช้ได้
●●
เนื้อหาของแอปพลิเคชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
●●
บริการบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งใน TV
●●
ฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชั่นอาจเปลี่ยนเแปลงในแอปพลิเคชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นในอนาคต ถ้าเกิดกรณีนี้ ให้เรียกใช้บทแนะน�ำของ
แอปพลิเคชั่นหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
●●
แอปพลิเคชั่นบางอย่างอาจไม่สนับสนุนการท�ำงานที่หลากหลาย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ
ข้อจ�ำกัดของ Web Browser
●●
เลือก Web Browser หน้าจอการเรียกดูอาจแตกต่างจากในคอมพิวเตอร์ของคุณ
●●
เว็บเบราว์เซอร์ไม่สามารถท�ำงานได้กับแอปพลิเคชั่น Java
●●
คุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ถ้าคุณพยายามดาวน์โหลดไฟล์ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแทน
●●
เว็บเบราว์เซอร์อาจไม่สามารถเข้าถึงบางเว็บไซต์ได้
●●
ไม่สนับสนุนการเล่นวิดีโอ Flash
●●
อีคอมเมิร์ซส�ำหรับการซื้อออนไลน์นั้นไม่มีการสนับสนุน
●●
เมื่อใช้เว็บไซต์ที่มีหน้าต่างที่เลื่อนได้ การเลื่อนหน้าต่างอาจท�ำให้อักขระเสียหาย
●●
ActiveX ไม่มีการสนับสนุน
●●
บางตัวเลือกอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ในโหมด ลิงค์การเรียกดู (สลับไปยังการเรียกดูลูกศรเพื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้)
●●
สนับสนุนแบบอักษรในจ�ำนวนจ�ำกัด สัญลักษณ์และอักขระบางอย่างอาจปรากฏไม่ถูกต้อง
●●
การตอบกลับค�ำสั่งระยะไกลและการแสดงผลบนหน้าจอที่ปรากฏขึ้นอาจล่าช้าในขณะที่หน้าเว็บก�ำลังโหลด
●●
การโหลดหน้าเว็บอาจล่าช้าหรือหยุดชะงักเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการบางอย่าง
●●
ไม่สนับสนุนการคัดลอกและวาง
●●
เมื่อเขียนอีเมลหรือข้อความ ฟังก์ชั่นบางอย่าง เช่น การเลือกขนาดแบบอักษรและสีอาจไม่สามารถใช้ได้
●●
มีขีดจ�ำกัดส�ำหรับจ�ำนวนบุ๊กมาร์กและขนาดของไฟล์บันทึกที่สามารถบันทึกได้
●●
จ�ำนวนหน้าต่างที่สามารถเปิดได้พร้อมกันจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะขึ้นกับเงื่อนไขการค้นหาและรุ่นของ TV
●●
ความเร็วในการเรียกดูเว็บแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
●●
การเล่นวิดีโอในตัวจะปิดใช้งาน PIP โดยอัตโนมัติ การเล่นวิดีโออาจไม่เริ่มต้นหลังจากปิดใช้งาน PIP ในกรณีนี้ คุณจะต้อง
โหลดหน้าอีกครั้ง
●●
เว็บเบราว์เซอร์จะสนับสนุนไฟล์เสียงแบบ .mp3 เท่านั้น
●●
เว็บเบราว์เซอร์จะสนับสนุนรูปแบบไฟล์บางอย่างส�ำหรับการน�ำเข้าและส่งออกบุ๊กมาร์ก (รูปแบบที่ใช้ได้: Netscapebookmark file- 1)
●●
ไม่มีการแสดงข้อมูลโครงสร้างโฟลเดอร์เมื่อน�ำเข้าและส่งออกบุ๊กมาร์ก
●●
การส่งออกบุ๊กมาร์กไปยังอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ TV จะเป็นการบันทึกบุ๊กมาร์กในโฟลเดอร์ชื่อ "Samsung SmartTV
Bookmark"
●●
ถ้าไม่ได้ตั้งค่า ตั้งเวลา(ระบบ > เวลา > ตั้งเวลา) ประวัติการเรียกดูจะไม่มีการบันทึก
●●
ประวัติการเรียกดูจะถูกบันทึกไว้จากล�ำดับใหม่สุดไปหาเก่าสุด โดยที่รายการเก่าสุดจะถูกเขียนทับก่อน
●●
ที่มาวิดีโอจากผู้ให้บริการสตรีมที่ปรับให้เหมาะกับคอมพิวเตอร์พีซี อาจไม่สามารถเล่นได้อย่างเหมาะสมในเว็บเบราว์เซอร์
เฉพาะของเรา
●●
การใช้แป้นพิมพ์ QWERTY บนหน้าจอจะเป็นการปิดใช้งาน PIP โดยอัตโนมัติ (ยกเว้นเมื่อป้อน URL)
ข้อจ�ำกัดของไฟล์รูปภาพ วิดีโอ และเพลง
●●
TV สนับสนุนอุปกรณ์ MSC (Mass Storage Class) USB เท่านั้น MSC คือการก�ำหนดระดับส�ำหรับไดรฟ์ USB จ�ำนวนมาก
ประเภทของอุปกรณ์ MSC ประกอบด้วยฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก เครื่องอ่านแฟลชการ์ด และกล้องดิจิตอล (ไม่สนับสนุน USB
Hub) อุปกรณ์ชนิดนี้ต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของ TV โดยตรง TV อาจไม่สามารถจดจ�ำอุปกรณ์ USB หรืออ่านไฟล์ใน
อุปกรณ์ได้ถ้ามีการเชื่อมต่อกับ TV ผ่านสายต่อ USB โปรดอย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะที่ก�ำลังถ่ายโอนไฟล์
●●
อุปกรณ์ USB ที่ต้องการก�ำลังไฟฟ้าสูง (มากกว่า 500mA หรือ 5V) อาจไม่มีการสนับสนุน โทรทัศน์อาจไม่สนับสนุน HDD
(ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
●●
กล้องดิจิตอลและอุปกรณ์เสียงบางอย่างอาจไม่ท�ำงานร่วมกับ TV นี้
●●
ถ้ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB จ�ำนวนมากกับ TV เครื่อง TV อาจไม่สามารถจดจ�ำอุปกรณ์บางอย่างหรือทั้งหมดได้ อุปกรณ์
USB ที่ใช้การจ่ายไฟฟ้าสูง ควรต่อกับพอร์ต USB [5V, 1A]
●●
TV สนับสนุนระบบไฟล์ FAT, exFAT และ NTFS
●●
หลังจากจัดเรียงไฟล์ในโหมดมุมมองโฟลเดอร์ TV จะสามารถแสดงไฟล์ได้ถึง 1000 ไฟล์ต่อโฟลเดอร์ ถ้าอุปกรณ์ USB มี
ไฟล์และโฟลเดอร์มากกว่า 8,000 รายการ ไฟล์และโฟลเดอร์บางรายการอาจไม่สามารถเข้าถึงได้
●●
โหมดการเชื่อมต่อ PTP (pier to pier) จะใช้ได้สมบูรณ์เฉพาะส�ำหรับกล้องดิจิตอล ถ้าคุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็
ตกับ TV โดยใช้โหมด PTP นั้น TV อาจไม่มีการรับรู้
●●
ไฟล์บางประเภทจะใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
การโอนไฟล์ของอุปกรณ์เก็บข้อมูล
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีเนื้อหาสื่อ
อุปกรณ์เป้าหมาย
อุปกรณ์ USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive, อุปกรณ์เคลื่อนที่
SugarSync, Dropbox, SkyDrive
อุปกรณ์ USB
อุปกรณ์เคลื่อนที่
อุปกรณ์ USB
ค�ำบรรยายภายนอกที่สนับสนุน
"" บางไฟล์อาจไม่เล่นใน TV ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีเข้ารหัสไฟล์
"" ไฟล์บางประเภทจะใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
ชื่อ
รูปแบบ
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub หรือ .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
ค�ำบรรยายภายในที่สนับสนุน
"" บางไฟล์อาจไม่เล่นใน TV ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีเข้ารหัสไฟล์
"" ไฟล์บางประเภทจะใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
ชื่อ
คอนเทนเนอร์
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
TTML ในการสตรีมแบบเรียบ
MP4
SMPTE-TT TEXT
MP4
SMPTE-TT PNG
MP4
รูปแบบและความละเอียดของภาพที่สนับสนุน
"" บางไฟล์อาจไม่เล่นใน TV ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีเข้ารหัสไฟล์
"" ไฟล์บางประเภทจะใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
นามสกุลไฟล์
รูปแบบ
*.jpg
ความละเอียด
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
*.jpeg
รูปแบบและโคเด็คเพลงที่สนับสนุน
"" บางไฟล์อาจไม่เล่นใน TV ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีเข้ารหัสไฟล์
"" ไฟล์บางประเภทจะใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
นามสกุลไฟล์
*.mp3
รูปแบบ
โคเด็ค
หมายเหตุ
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
สนับสนุนสูงสุด 2 แชนเนล
*.ogg
OGG
Vorbis
สนับสนุนสูงสุด 2 แชนเนล
*.m4a
*.mpa
*.aac
สนับสนุนสูงสุด 10 Pro 5.1 แชนเนล
*.wma
WMA
WMA
ไม่มีการสนับสนุนเสียงแบบไม่มีการสูญเสียของ WMA
สนับสนุนสูงสุดถึงโปรไฟล์ M2
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
"*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
สนับสนุนประเภท 0 และประเภท 1
midi
midi
ไม่สนับสนุน "การค้นหา"
สามารถใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
โคเด็ควิดีโอที่สนับสนุน
"" บางไฟล์อาจไม่เล่นใน TV ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีเข้ารหัสไฟล์
"" ไฟล์บางประเภทจะใช้ไม่ได้ส�ำหรับบางรุ่น
รูปแบบไฟล์
คอนเทนเนอร์
วิดีโอโคเด็ค
ความละเอียด
Motion JPEG
640x480
อัตราเฟรม
(fps)
อัตราบิต
(Mbps)
โคเด็คเสียง
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
AVI
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
3GP
MOV
FLV
VRO
*.flv
VOB
*.vob
PS
*.svi
*.divx
*.webm
8
Dolby Digital
H.264 BP / MP / HP
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
AAC
1920x1080
สูงสุด 30
30
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
Window Media Video v9(VC1)
MPEG(MP3)
DTS(Core, LBR)
MPEG2
G.711(A-Law,
μ-Law)
TS
MPEG1
WebM
VP8
1920x1080
6~30
20
Vorbis
ข้อจ�ำกัดอื่นๆ
●●
โคเด็คอาจไม่ท�ำงานอย่างถูกต้องถ้ามีปัญหากับเนื้อหา
●●
เนื้อหาวิดีโอจะไม่สามารถเล่น หรือเล่นไม่ถูกต้อง ถ้ามีข้อผิดพลาดในเนื้อหาหรือคอนเทนเนอร์
●●
เสียงและวิดีโออาจไม่ท�ำงานถ้ามีอัตราบิต/อัตราเฟรมมาตรฐานมากกว่าอัตราความเข้ากันได้ของโทรทัศน์
●●
ถ้าตารางดัชนีมีข้อผิดพลาด ฟังก์ชั่น ค้นหา (ข้าม) จะไม่ท�ำงาน
●●
มิฉะนั้น เมื่อเล่นวิดีโอผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย วิดีโออาจมีการกระตุกเนื่องจากความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล
●●
อุปกรณ์ USB/กล้องดิจิตอลบางอย่างอาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับเครื่องเล่น
●●
การแสดงเมนูล่าช้าเมื่อส่งข้อมูลในอัตรา 10Mbps ขึ้นไป
ตัวถอดรหัสวิดีโอ
●●
สนับสนุนสูงสุด H.264, Level 4.1 (ไม่สนับสนุน FMO/ASO/RS)
●●
VC1 AP L4 ไม่มีการสนับสนุน
●●
GMC 2 ขึ้นไปไม่มีการสนับสนุน
ตัวถอดรหัสเสียง
●●
สนับสนุน WMA สูงสุดถึง 10 Pro 5.1 แชนเนล สนับสนุนสูงสุดถึงโปรไฟล์ M2
●●
ไม่มีการสนับสนุนเสียงแบบไม่มีการสูญเสียของ WMA
●●
QCELP และ AMR NB/WB ไม่มีการสนับสนุน
●●
สนับสนุน Vorbis สูงสุด 2 แชนเนล
●●
สนับสนุน Dolby Digital Plus สูงสุด 5.1 แชนเนล
●●
โคเด็ค DTS LBR สามารถใช้ได้เฉพาะในคอนเทนเนอร์ MKV/MP4/TS เท่านั้น
โปรดอ่านหลังจากติดตั้ง TV
ขนาดภาพและสัญญาณอินพุต
ขนาดภาพ
16:9
ซูมแบบกว้าง, ซูม
4:3
พอดีหน้าจอ
ก�ำหนดเอง
สัญญาณอินพุต
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), คอมโพเนนต์ (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), คอมโพเนนต์ (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), คอมโพเนนต์ (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
DTV (1080i, 1080p), คอมโพเนนต์ (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)
ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), คอมโพเนนต์ (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i,
1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
ระบบจะใช้การตั้งค่า ขนาดภาพ กับที่มาปัจจุบัน ขนาดภาพ ที่ใช้จะมีผลทุกครั้งที่คุณเลือกที่มานั้น ยกเว้นคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ค่า
การติดตั้งล็อค Kensington Lock ป้องกันโจรกรรม
Kensington Lock เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อป้องกันการโจรกรรม TV ล็อคช่อง Kensington ที่ด้านหลังของ TV ช่องนี้มี
ไอคอน K อยู่ข้างๆ หากต้องการใช้ล็อค ให้คล้องสายล็อครอบวัตถุที่มีน�้ำหนักมากเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ แล้วสอดสายล็อคผ่าน
ช่อง Kensington ของ TV ล็อคมีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก
วิธีใช้ Kensington Lock อาจแตกต่างกันไปส�ำหรับ TV แต่ละรุ่น โปรดดูคู่มือของ Kensington Lock ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ่านก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย
ข้อควรระวังของอินเทอร์เน็ตไร้สาย
●●
โทรทัศน์เครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอลการสื่อสาร IEEE 802.11a/b/g/n Samsung ขอแนะน�ำให้ใช้ IEEE 802.11n ไฟล์
วิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ TV ผ่านอาจเล่นสะดุด
●●
หากต้องการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย TV จะต้องเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายหรือโมเด็ม ถ้าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน DHCP ใน
กรณีนี้ TV จะสามารถใช้ไอพีแอดเดรส DHCP หรือแบบคงที่เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
●●
เลือกแชนเนลที่ไม่มีการใช้งานส�ำหรับเราเตอร์ไร้สาย ถ้าแชนเนลที่ตั้งค่าส�ำหรับเราเตอร์ไร้สายมีการใช้งานโดยอุปกรณ์อื่น
จะท�ำให้มักมีการรบกวนสัญญาณและ/หรือการสื่อสารล้มเหลว
●●
เครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่มีระบบการรักษาความปลอดภัยให้เป็นตัวเลือก หากต้องการเปิดระบบการรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายไร้สาย คุณจะต้องสร้างรหัสความปลอดภัยโดยใช้อักขระและตัวเลข รหัสความปลอดภัยนี้จะต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ
AP ที่เปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย
โปรโตคอลด้านความปลอดภัยแบบไร้สาย
TV จะสนับสนุนเฉพาะโปรโตคอลด้านความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย และไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ไร้สายที่ไม่มีการ
รับรอง:
●●
โหมดการตรวจสอบสิทธิ์: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
●●
ประเภทการเข้ารหัส: WEP, TKIP, AES
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดด้านการรับรอง Wi-Fi ใหม่ล่าสุด Samsung TV จะไม่สนับสนุนการเข้ารหัสการรักษาความปลอดภัย
WEP หรือ TKIP ในเครือข่ายที่เรียกใช้ในโหมด 802.11n
ถ้าเราเตอร์ไร้สายสนับสนุน WPS (Wi-Fi Protected Setup) คุณสามารถเชื่อมต่อ TV กับเครือข่ายโดยใช้ PBC (การก�ำหนดค่าปุ่ม
กด) หรือ PIN (Personal Identification Number) WPS จะก�ำหนดค่า SSID และรหัส WPA โดยอัตโนมัติ
โปรดอ่านก่อนเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (ความละเอียดที่สนับสนุน)
LED 4 ซีรี่ส์
หลังจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับ TV ให้ตั้งค่าความละเอียดหน้าจอส�ำหรับ TV ที่คอมพิวเตอร์ ความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด
คือ 1920 x 1080 @ 60 Hz ถ้ามีการตั้งค่านอกเหนือไปจากตารางด้านล่าง TV อาจไม่แสดงผลใดๆ ตั้งค่าความละเอียดอย่าง
เหมาะสม โดยดูจากคู่มือผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์หรือกราฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์
IBM
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
720x400
รูปแบบการแสดงผล
70Hz
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
31.469
70.087
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
28.322
-/+
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
MAC
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
รูปแบบการแสดงผล
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
640x480
67Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832x624
75Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA DMT
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
รูปแบบการแสดงผล
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
640x480
60Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640x480
72Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640x480
75Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800x600
60Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800x600
72Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800x600
75Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024x768
60Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024x768
70Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024x768
75Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1280x720
60Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1366x768
60Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
LED 5 ซีรี่ส์
เมื่อคุณเชื่อมต่อ TV กับคอมพิวเตอร์ ั้งค่าการ์ดแสดงผลของคอมพิวเตอร์เป็นความละเอียดมาตรฐานรายการใดรายการหนึ่งที่ระบุ
ไว้ในตารางด้านล่างนี้หรือในหน้าถัดไป TV จะปรับเข้ากับความละเอียดที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าความละเอียดที่
เหมาะสมที่สุดและที่แนะน�ำคือ 1920 x1080
การเลือกความละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางนี้อาจท�ำให้หน้าจอว่างเปล่า หรือเป็นเพียงการเปิดสัญญาณพลังงานไฟฟ้า โปรดดู
ความละเอียดที่เข้ากันได้จากคู่มือผู้ใช้ของการ์ดแสดงผล
IBM
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
720x400
รูปแบบการแสดงผล
70Hz
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
31.469
70.087
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
28.322
-/+
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
MAC
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
รูปแบบการแสดงผล
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
640x480
67Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832x624
75Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152x870
75Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
รูปแบบการแสดงผล
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
640x480
60Hz
31.469
59.940
25.175
-/-
640x480
72Hz
37.861
72.809
31.500
-/-
640x480
75Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800x600
60Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800x600
72Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800x600
75Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024x768
60Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024x768
70Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024x768
75Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152x864
75Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280x720
60Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280x800
60Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280x1024
60Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280x1024
75Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366x768
60Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440x900
60Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600x900RB
60Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680x1050
60Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920x1080
60Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
ความละเอียดที่สนับสนุนส�ำหรับสัญญาณวิดีโอ
CEA-861
ความละเอียด
(จุดxบรรทัด)
รูปแบบการแสดงผล
ความถี่แนวนอน
ความถี่แนวตั้ง
ความถี่ของนาฬิกา
(KHz)
(Hz)
(MHz)
ขั้ว (แนวนอน/แนว
ตั้ง)
720(1440)x480i
60Hz
15.734
59.940
27.000
-/-
720(1440)x576i
50Hz
15.625
50.000
27.000
-/-
720x480
60Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
720x576
50Hz
31.250
50.000
27.000
+/+
1280x720
60Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280x720
50Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1920x1080i
60Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920x1080i
50Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920x1080
60Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
1920x1080
50Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920x1080
30Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920x1080
25Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920x1080
24Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
ใบอนุญาต
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and DTS Express are registered trademarks or trademarks of
DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและรุ่น)
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS
in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United
States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก Dolby Laboratories
สัญลักษณ์ “Dolby” และ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
ประมวลศัพท์
●●
480i/480p/720p/1080i/1080p
โดยทั่วไปแล้วจะหมายถึงจ�ำนวนของบรรทัดการสแกนที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ระบุความละเอียดของหน้าจอ วิธีการสแกนมี
สองวิธี: อินเทอร์เลซและโปรเกรสซีฟ
––
การสแกน
การฉายพิกเซลแบบล�ำดับเพื่อสร้างรูปภาพ ยิ่งมีจ�ำนวนพิกเซลมากเท่าใด ภาพจะยิ่งมีความคมชัดและสีสันสดใสมาก
ขึ้น
––
โปรเกรสซีฟ
วิธีการสแกนแบบล�ำดับที่จะสแกนทุกบรรทัด แบบทีละรายการ
––
อินเทอร์เลซ
วิธีการสแกนแบบสลับที่จะสแกนแบบเว้นบรรทัดจนหมดหน้าจอ แล้วจึงเติมด้วยบรรทัดที่เหลืออยู่
ตัวอย่างเช่น) ถ้าจ�ำนวนบรรทัดการสแกนในแนวนอนคือ 480i
สแกน 240 บรรทัดตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด แล้วเริ่มสแกนอีก 240 บรรทัดที่เหลืออยู่เพื่อให้ได้ทั้งหมด 480 บรรทัด
* ความแตกต่างโดยทั่วไประหว่าง 480i และ 480p มีดังนี้:
480i
480p
15.75Khz
31.5Khz
FPS
30
60
บรรทัดบนหน้าจอ
480
480
ความถี่แนวนอน
●●
DVI (Digital Visual Interface)
การเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อ DVI ของ TV กับจุดเชื่อมต่อ DVI ของคอมพิวเตอร์ผ่านสายแปลง HDMI เป็น DVI จะช่วยให้คุณ
สามารถใช้ TV เป็นจอภาพคอมพิวเตอร์ได้ แต่สายแปลง HDMI เป็น DVI จะส่งสัญญาณวิดีโอเท่านั้น คุณต้องเชื่อมต่อชุด
ล�ำโพงไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้สายที่แยกต่างหากเพื่อฟังเสียงของคอมพิวเตอร์
●●
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI คือวิธีการส่งทั้งสัญญาณวิดีโอและเสียงผ่านสายเดียว
●●
ไอพีแอดเดรสแบบไดนามิคเทียบกับแบบคงที่
ถ้าเครือข่ายต้องการไอพีแอดเดรสแบบไดนามิค ให้ใช้โมเด็ม ADSL หรือเราเตอร์ที่สนับสนุน Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) โมเด็มและเราเตอร์ที่สนับสนุน DHCP จะให้ค่าไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ
DNS ซึ่ง TV ต้องใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ เพื่อจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง เครือข่ายในบ้าน
ส่วนใหญ่ใช้ไอพีแอดเดรสแบบไดนามิค
ถ้าเครือข่ายต้องการไอพีแอดเดรสแบบคงที่ ให้ป้อนค่าไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS ด้วยตัวเองเมื่อตั้งค่า
การเชื่อมต่อเครือข่าย ถ้าต้องการรับค่าไอพีแอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
(ISP)
ถ้าเครือข่ายต้องการไอพีแอดเดรสแบบคงที่ ให้ใช้โมเด็ม ADSL ที่สนับสนุน DHCP โมเด็ม ADSL ที่สนับสนุน DHCP จะ
สามารถใช้ไอพีแอดเดรสแบบคงที่ได้เช่นกัน
●●
อีเธอร์เน็ต
อีเธอร์เน็ตคือ LAN (Local Area Network) ที่ใช้สายเคเบิลโคแอกเชียลที่เป็นมาตรฐานของ IEEE
●●
การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์
มีการใช้การเชื่อมต่อคอมโพเนนต์ส�ำหรับเครื่องเล่นเกมและส่งสัญญาณวิดีโอด้วยการแบ่งสัญญาณเป็นสัญญาณความสว่าง
(Y) และสัญญาณสีอีกสองสัญญาณ (Pb และ Pr) จุดเชื่อมต่อจะมีการท�ำเครื่องหมายเป็น [Component IN]_(Pr, Pb, Y)
ที่ด้านหลังของ TV ในอุปกรณ์บางชนิด บางครั้งมีการท�ำเครื่องหมายเป็น Cr, Cb, Y โดยที่ Cb และ Cr คือการแปลงแบบ
ดิจิตอลส�ำหรับสัญญาณ Pb และ Pr
โดยปกติแล้ว จุดเชื่อมต่อจะเป็นสีแดง (R), สีน�้ำเงิน (B) และสีเขียว (G) ที่ก�ำหนดตามรหัสสี และจะแสดงภาพที่มีคุณภาพดี
ที่สุดส�ำหรับการเชื่อมต่อแบบอะนาล็อก
Download PDF

advertising