Samsung | UA48J6200AK | Samsung 48'' Full HD Flat Smart TV J6200 Series 6 คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

LED TV
คู่มือผู้ใช้
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ถ้าต้องการรับบริการที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่
www.samsung.com/register
รุ่น__________ หมายเลขซีเรียล_____________
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
1
2015-03-31
�� 3:55:30
ค�ำเตือน! ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่ส�ำคัญ
(โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะใช้โทรทัศน์ของคุณ)
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงภายใน มี
อันตรายในการสัมผัสด้วยวิธีใดๆ ก็ตามกับชิ้นส่วน
ภายในของผลิตภัณฑ์นี้
มีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด
ค�ำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าถอดฝา
ปิด (หรือด้านหลัง) ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบ�ำรุงได้ด้วย
ตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบ�ำรุง
สัญลักษณ์นี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้มีเอกสารส�ำคัญ
เกี่ยวกับการใช้งานและการบ�ำรุงรักษา
สล็อตและช่องเปิดในตู้และที่ด้านหลังหรือด้านล่างมีให้ส�ำหรับการระบายอากาศที่จ�ำเป็น เพื่อให้อุปกรณ์ท�ำงานอย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันการ
เกิดความร้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิดเหล่านี้ต้องไม่ถูกปิดกั้นหรือคลุมโดยเด็ดขาด
-- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ในพื้นที่แคบ เช่น ตู้หนังสือหรือตู้บิลท์อิน ยกเว้นกรณีที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม
-- ห้ามวางอุปกรณ์นี้ใกล้หรือวางบนเครื่องท�ำความร้อน หรือในต�ำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
-- ห้ามวางภาชนะที่ใส่น�้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
ห้ามมิให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือวางไว้ใกล้น�้ำ (ใกล้อ่างอาบน�้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน หรือถังซักผ้า ในพื้นที่เปียก หรือ ถ้าอุปกรณ์เปียกน�้ำโดยไม่
ตั้งใจ ให้ถอดปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทันที
อุปกรณ์นี้ใช้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในการทิ้งแบตเตอรี่เหล่านี้อย่างเหมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งหรือการน�ำไปใช้ซ�้ำ
อย่าใช้ไฟเกินก�ำลังของเต้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง
และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมื่อทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าและถอดเสา
อากาศหรือระบบเคเบิล วิธีนี้จะป้องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนื่องจากฟ้าผ่าและกระแสไฟฟ้ากระชาก
ก่อนที่จะต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับเต้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงนั้น
ตรงกับการจ่ายไฟฟ้าของท้องถิ่น
ห้ามใส่วัตถุที่เป็นโลหะในช่องเปิดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนี้อาจมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด้านในของอุปกรณ์ ควรให้ช่างที่มีความช�ำนาญเท่านั้นเป็นผู้เปิดอุปกรณ์นี้
โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให้แน่นหนา เมื่อถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง โปรดดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นด้วยการดึงที่สายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือที่เปียก
หากอุปกรณ์ไม่ท�ำงานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติเกิดขึ้น ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับ
อนุญาต
โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถ้าไม่ได้ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือถ้าคุณจะออกจากบ้านเป็นเวลานาน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็ก ผู้สูงอายุ
หรือบุคคลทุพพลภาพอยู่ตามล�ำพังในบ้าน)
-- ฝุ่นละอองที่สะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือท�ำให้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม้ โดยท�ำให้สายไฟเกิดประกายและความร้อน หรือท�ำให้ฉนวนเสื่อม
สภาพ
โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อสอบถามข้อมูลเมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์ในต�ำแหน่งที่มีฝุ่นละอองมาก มีอุณหภูมิสูงหรือต�่ำ มีความชื้น
สูง มีสารเคมี หรือต�ำแหน่งที่มีการท�ำงานตลอด 24 ชั่วโมง เช่นในท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็นต้น มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
ต่ออุปกรณ์
ใช้เฉพาะปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้าที่ลงกราวด์เท่านั้น
-- การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านั้น)
ในการปิดอุปกรณ์นี้อย่างสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง โปรดจัดให้เต้ารับที่ผนังและปลั๊กไฟอยู่ในจุดที่เข้าถึงได้ง่าย
อย่าปล่อยให้เด็กโหนตัวกับผลิตภัณฑ์
เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่) ในต�ำแหน่งที่ปลอดภัยและพ้นมือเด็ก
อย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ซึ่งไม่มั่นคง เช่น ชั้นวางที่ไม่มั่นคง พื้นเอียง หรือต�ำแหน่งที่มีการสั่นสะเทือน
อย่าท�ำผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นหรือกระแทก ถ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ
ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าแห้งและนุ่ม ห้ามใช้สารเคมี เช่น แว็กซ์
เบนซีน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ น�้ำมันหล่อลื่นหรือสารซักฟอก สารเคมีเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์
ภายนอก หรือท�ำให้สัญลักษณ์และข้อความที่พิมพ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกน�้ำหยดใส่หรือมีน�้ำกระเด็นใส่
โปรดอย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
ห้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให้ความร้อนกับแบตเตอรี่
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด ถ้าคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ผิดประเภท เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ประเภทที่เหมือนหรือเทียบเท่ากัน
ค�ำเตือน - เพื่อป้องกันการลุกลามในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โปรดเก็บเทียนและสิ่งของที่มีเปลวไฟอื่นๆ ห่างจากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา
ไทย - 2
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
2
2015-03-31
�� 3:55:31
มีอะไรในกล่อง
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ (AAA x 2)
ค�ำแนะน�ำตามข้อบังคับ
คู่มือผู้ใช้
สายไฟ
บัตรรับประกัน (อาจไม่มีให้ในบางสถานที่)
สาย ข้อมูลรายการ
-- โปรดตรวจสอบว่าสิ่งต่อไปนี้รวมอยู่กับโทรทัศน์ของคุณ ถ้ามีสิ่งใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
-- สายเคเบิลที่ไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถซื้อแยกต่างหาก
-- เปิดกล่องและตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่เก็บอยู่ภายในวัสดุบรรจุภัณฑ์
ค�ำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนื่องจากแรงกดโดยตรงเมื่อด�ำเนินการไม่ถูก
ต้อง เราขอแนะน�ำให้ยกโทรทัศน์ที่ขอบ ตามที่แสดง
โปรดอย่าสัมผัส
หน้าจอ
ไทย - 3
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
3
2015-03-31
�� 3:55:31
การตั้งค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์เป็นครั้งแรก จะเริ่มการตั้งค่าเริ่มต้น ระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้น, เชื่อมต่อเครือข่าย, ใช้ข้อตกลง Smart Hub, เชือมโยง
ที่มาของสัญญาณโทรทัศน์แบบสด และตั้งค่าการควบคุมกล่องรับสัญญาณเคเบิลของคุณ
ถ้าต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โทรทัศน์ของคุณ โปรดเริ่มต้น e-Manual ภายในโทรทัศน์หลังจากที่ด�ำเนินการ ตั้งค่า เริ่มต้นเสร็จ
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ e-Manual โปรดดูที่ "e-Manual" ในหน้า 8
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ระบบ > เปลี่ยน PIN
เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรทัศน์
1. เรียกใช้ เปลี่ยน PIN และจากนั้นป้อนรหัสผ่านปัจจุบันในฟิลด์รหัสผ่าน รหัสผ่านเริ่มต้นคือ “0-0-0-0”
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่แล้วป้อนอีกครั้งเพื่อยืนยัน การเปลี่ยนรหัสผ่านจะเสร็จสิ้น
-- ถ้าคุณลืมรหัส PIN ให้กดล�ำดับตัวเลขต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ต PIN เป็น “0-0-0-0”:
โหมดสแตนด์บาย: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (เปิด)
การใช้ปุ่มควบคุมโทรทัศน์
คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมโทรทัศน์ที่ด้านหลังของโทรทัศน์แทนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการท�ำงานส่วนใหญ่ของโทรทัศน์
: เปิด Smart Hub
เมนูควบคุม
: เปิดเมนู
: ในการเลือกที่มา
: ปิด TV
ควบคุมสติ๊ก
ควบคุมสติ๊ก อยู่ที่มุมด้านซ้าย
ล่างที่ด้านหลังของโทรทัศน์
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ไทย - 4
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
4
2015-03-31
�� 3:55:32
รีโมทคอนโทรลมาตรฐาน
แสดงและเลือกที่มาวิดีโอที่ใช้ได้
เปิดและปิดโทรทัศน์
เปิดหรือปิด โหมดกีฬา
เข้าใช้ช่องได้โดยตรง
เลือกเปิดเทเลเท็กซ์, ดับเบิล, มิกซ์, หรือ
ปิด
กลับสู่ช่องก่อนหน้า
ปรับระดับเสียง
เปลี่ยนช่องปัจจุบัน
เปิดและปิดเสียง
เปิดแอปพลิเคชั่น Smart Hub โปรดดูที่
e-Manual ในบท คุณสมบัติ Smart
> Smart Hub
แสดง รายการช่อง
เปิด OSD (เมนู)
แสดงข้อมูลรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์
(EPG)
เลือกฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว
แสดงข้อมูลบนหน้าจอโทรทัศน์
ออกจากเมนู
เลื่อนเคอร์เซอร์ เลือกเมนูบนหน้าจอ และ
เปลี่ยนค่าที่เห็นบนเมนูของโทรทัศน์
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
ใช้ปุ่มเหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
โทรทัศน์
E-MANUAL: แสดง e-Manual
SEARCH: เรียกใช้ฟังก์ชั่นค้นหา
EXTRA: แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการปัจจุบัน
AD/SUBT.: แสดง ทางลัดการเข้าใช้งาน
P.SIZE / PIC SIZE: เปลี่ยนขนาดภาพ
ใช้ปุ่มเหล่านี้ในคุณลักษณะเฉพาะ ใช้ปุ่ม
เหล่านี้ตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอโทรทัศน์
P.MODE / PICTURE: การเปลี่ยนโหมดภาพ
S.MODE: แสดงรายการของโหมดเสียงและ
เปลี่ยนโหมด
-- ชื่อปุ่มข้างต้นอาจแตกต่างไปจากชื่อที่ใช้จริง
การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล
ใส่แบตเตอรี่ให้ขั้วตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
-- ใช้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
-- แสงสว่างจ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลี่ยงการใช้งานเมื่ออยู่ใกล้ไฟฟลู
ออเรสเซนต์หรือป้ายนีออน
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
ไทย - 5
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
5
2015-03-31
�� 3:55:32
การต่อเข้ากับเครือข่าย
การเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับเครือข่ายจะท�ำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ เช่น Smart Hub รวมทั้งการอัพเดทซอฟต์แวร์
การเชื่อมต่อเครือข่าย - ไร้สาย
เชื่อมต่อโทรทัศน์กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้เราเตอร์หรือโมเด็มมาตรฐาน
เราเตอร์ IP ไร้สายหรือโมเด็มที่มี
เซิร์ฟเวอร์ DHCP
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มีให้)
การเชื่อมต่อเครือข่าย - ใช้สาย
แผงด้านหลังของโทรทัศน์ เชื่อมต่อโทรทัศน์กับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN
-- โทรทัศน์ไม่สนับสนุนความเร็วเครือข่ายที่ต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 10Mbps
-- ใช้สาย Category 7 ส�ำหรับการเชื่อมต่อ
ไทย - 6
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
6
2015-03-31
�� 3:55:33
เครือข่ายมือถือ
ความพร้อมในการใช้งานขึ้นอยู่กับรุ่นและพื้นที่
ขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ ฟังก์ชั่นบางอย่างอาจใช้ไม่ได้
โปรดดูแผนภาพและต่ออุปกรณ์ Mobile Dongle (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับพอร์ต USB ต้องต่อ Mobile Dongle เข้ากับโทรทัศน์เพื่อ
ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ แต่ Mobile Dongle นั้นจ�ำหน่ายแยกต่างหากและไม่มีให้บริการจาก Samsung
ถ้าประสบปัญหาในการใช้บริการออนไลน์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
-- เมื่อคุณใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณมือถือ (การ์ดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ขนาดใหญ่, อุปกรณ์ USB อาจไม่ท�ำงานตามปกติเนื่องจาก
สัญญาณรบกวนระหว่างพอร์ต USB หรือเครือข่ายไร้สายอาจไม่ท�ำงานตามปกติเนื่องจากสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ต่อพ่วงและสิ่ง
แวดล้อม ในกรณีนี้ ให้ใช้สาย USB ส�ำหรับต่อขยาย
บริการโทรคมนาคมและชื่อรุ่นที่สนับสนุน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ e-Manual
ไทย - 7
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
7
2015-03-31
�� 3:55:34
เครื่องหมาย e-Manual
e-Manual ที่รวมอยู่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักๆ ของโทรทัศน์
-- คุณสามารถดาวน์โหลดและดูฉบับพิมพ์ของ e-Manual ได้ทางเว็บไซต์ Samsung
การแสดง e-Manual:
•
จอ บนรีโมทคอนโทรลมาตรฐาน ให้กดปุ่ม E-MANUAL
•
ที่เมนูของโทรทัศน์ ให้เลือก การสนับสนุน > e-Manual
ใช้ปุ่มที่มีให้บนหน้าจอหลักของ e-Manual
(ค้นหา): เลือกรายการจากผลการค้นหาเพื่อโหลดหน้าที่เกี่ยวข้อง
(ดัชนี): เลือกหัวข้อจากรายการเพื่อไปยังหน้าที่เกี่ยวข้อง
-- ความพร้อมในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือภาษา
(ช่องที่ดูล่าสุด): เลือกหน้า e-Manual จะข้ามไปยังหน้าที่เลือก
การเข้าถึงหน้าจอเมนูที่เกี่ยวข้องจากหน้าหัวข้อของ e-Manual
(ลองทันที): ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงรายการเมนูที่เกี่ยวข้อง และลองใช้คุณสมบัติได้ทันที
(ลิงค์): ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงหน้าการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
-- คุณไม่สามารถเข้าถึง e-Manual ได้จากบางหน้าจอเมนู
การอัพเดท e-Manual เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
คุณสามารถอัพเดท e-Manual ได้ในลักษณะเดียวกับการอัพเดทแอปพลิเคชั่น
ไทย - 8
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
8
2015-03-31
�� 3:55:34
การแก้ไขปัญหาและการบ�ำรุงรักษา
การแก้ไขปัญหา
ถ้าโทรทัศน์เกิดปัญหา ขั้นแรก ให้ตรวจสอบรายการปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นไปได้ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถดูหัวข้อการ
แก้ไขปัญหาใน e-Manual ถ้าเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้ โปรดเข้าสู่ “www.samsung.com” และคลิกการสนับสนุน
หรือติดต่อศูนย์บริการที่ปรากฏในปกหลังของคู่มือนี้
-- จอภาพ TFT LED นี้ประกอบด้วยพิกเซลขนาดเล็กที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต แต่อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดอยู่บ้างในหน้าจอ
พิกเซลเหล่านี้จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
-- เพื่อให้โทรทัศน์ของคุณอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดโปรดอัพเกรดเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุด ใช้ฟังก์ชั่น อัพเดทเดี๋ยวนี้ หรือ อัปเดตอัตโนมัติ ใน
เมนูของโทรทัศน์ (MENU > การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัพเดทเดี๋ยวนี้ หรือ MENU > การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ >
อัปเดตอัตโนมัติ)
ปัญหา
การแก้ไขและค�ำอธิบาย
โทรทัศน์ไม่สามารถเปิดท�ำงาน
ตรวจสอบว่าสายไฟต่ออยู่อย่างถูกต้อง และรีโมทมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้และมีการท�ำงานอย่าง
ถูกต้อง ถ้าต่อสายไฟอย่างถูกต้องแล้ว และรีโมทคอนโทรลท�ำงานได้เป็นปกติ ปัญหาอาจเกิด
จากการเชื่อมต่อสายของเสาอากาศหรือไม่ได้เปิดกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม โปรด
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเสาอากาศหรือเปิดกล่องรับสัญญาณเคเบิล/ดาวเทียม
โทรทัศน์ไม่สามารถเปิดได้
ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ากระแสสลับต่อกับโทรทัศน์และกับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา
ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังใช้งานได้
ลองกดปุ่ม P ของโทรทัศน์เพื่อตรวจสอบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากรีโมท ถ้าเปิดโทรทัศน์ได้
โปรดดูที่ “รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้” ที่ด้านล่าง
ไม่มีภาพ/ภาพวิดีโอ
ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย ถอดสายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์และอุปกรณ์ภายนอกและ
เชื่อมต่อใหม่
ตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอของอุปกรณ์ภายนอก (เคเบิล/เครื่องรับสัญญาณ, DVD, Blu-ray เป็นต้น)
ให้ตรงกับอินพุตของโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอาต์พุตของอุปกรณ์ภายนอกเป็น HDMI
เอาต์พุตนี้ควรต่อกับอินพุต HDMI ของโทรทัศน์
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้เปิดไว้
โปรดเลือกที่มาของอินพุตที่ถูกต้อง
เริ่มต้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใหม่ด้วยการถอดสาย และจากนั้นต่อสายไฟของอุปกรณ์ใหม่
รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ได้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้ว (+/–) อยู่ในทิศทางที่ถูก
ต้อง
ท�ำความสะอาดช่องส่งสัญญาณของเซนเซอร์บนรีโมท
ลองหันรีโมทไปทางโทรทัศน์โดยตรง ให้ห่าง 1.5 - 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลของเคเบิล/เครื่องรับ
สัญญาณไม่ได้เปิด/ปิดโทรทัศน์หรือ
ปรับระดับเสียง
ตั้งโปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิล/เครื่องรับสัญญาณเพื่อใช้งานโทรทัศน์ได้ โปรดดูคู่มือผู้
ใช้ของเคเบิล/เครื่องรับสัญญาณเพื่อดูรหัสของ SAMSUNG TV
ไทย - 9
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
9
2015-03-31
�� 3:55:35
เซนเซอร์ประหยัดและความสว่างของหน้าจอ
เซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน้าจอ คุณสมบัตินี้จะวัดความสว่างของห้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ เพื่อ
ลดการใช้พลังงาน ถ้าต้องการปิดคุณสมบัตินี้ โปรดไปที่ MENU > ระบบ > วิธีประหยัด > เซนเซอร์ประหยัด
-- ถ้าหน้าจอมืดเกินไปขณะที่คุณชมโทรทัศน์ในที่มืด อาจเกิดจาก เซนเซอร์ประหยัด
-- อย่าน�ำสิ่งของวางปิดบริเวณเซนเซอร์ เนื่องจากจะท�ำให้ภาพมีความสว่างลดลง
การดูแลโทรทัศน์
-- ถ้ามีสติ๊กเกอร์ติดกับหน้าจอโทรทัศน์อาจมีฝุ่นละอองหลงเหลืออยู่หลังจากที่คุณน�ำสติ๊กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่นละอองออก
ก่อนที่จะชมโทรทัศน์
-- พื้นผิวภายนอกและหน้าจอโทรทัศน์อาจเป็นรอยขูดขีดระหว่างการท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพื้นผิวภายนอกและหน้าจออย่าง
ระมัดระวัง โดยใช้ผ้านุ่มเพื่อป้องกันรอยขูดขีด
อย่าพ่นสเปรย์น�้ำหรือสารท�ำความสะอาดลงที่โทรทัศน์โดยตรง ของเหลวที่เข้าสู่
ผลิตภัณฑ์อาจท�ำให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต
ปิดโทรทัศน์จากนั้นเช็ดคราบและรอยนิ้วมือบนหน้าจอเบาๆ ด้วยผ้าไมโคร
ไฟเบอร์ ท�ำความสะอาดตัวเครื่องโทรทัศน์ด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ ห้ามใช้
ของเหลวที่ติดไฟง่าย (เช่น เบนซีน ทินเนอร์ เป็นต้น) หรือสารท�ำความสะอาด
ส�ำหรับรอยที่หลุดออกยาก ให้ใช้น�้ำยาท�ำความสะอาดหน้าจอฉีดพ่นลนผ้าเล็ก
น้อย
ค�ำเตือนเกี่ยวกับภาพนิ่ง
หลีกเลี่ยงการแสดงภาพนิ่ง (เช่นไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิ่ง (เช่น โลโก้ของรายการโทรทัศน์แถบข้อมูลหุ้นหรือข่าวสาร
ที่ด้านล่างของหน้าจอ) หรือภาพพาโนรามาหรือภาพรูปแบบ 4:3 บนหน้าจอ ถ้าคุณแสดงภาพนิ่งเป็นเวลานานบนหน้าจอจะท�ำให้เกิดภาพ
ค้างบนจอ LED และมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ด้านล่าง:
••
หลีกเลี่ยงการเปิดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็นเวลานาน
••
พยายามแสดงภาพทุกประเภทแบบเต็มหน้าจอ ใช้เมนูรูปแบบภาพของโทรทัศน์ซึ่งตั้งค่าให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
••
การลดความสว่างและความเข้มของหน้าจอจะช่วยป้องกันการเกิดภาพค้างได้
••
ใช้คุณสมบัติทั้งหมดของโทรทัศน์ที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะภาพค้างบนหน้าจอ โปรดดูรายละเอียดที่ e-Manual
ไทย - 10
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
10
2015-03-31
�� 3:55:35
การติดตั้งโทรทัศน์
การติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง
ถ้าคุณติดตั้งโทรทัศน์กับผนัง ควรติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำเท่านั้น ถ้าไม่ติดตั้งอย่างถูกต้อง โทรทัศน์อาจเลื่อนหรือ
ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงกับเด็กหรือผู้ใหญ่ และท�ำให้โทรทัศน์เกิดความเสียหายร้ายแรงได้
การติดตั้งชุดขายึดกับผนัง
คุณสามารถยึดโทรทัศน์กับผนังโดยใช้ชุดขายึดกับผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
อุปกรณ์ติดผนัง
โทรทัศน์
C
ส�ำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งขายึดกับผนัง โปรดดูค�ำแนะน�ำที่มีมาพร้อมกับชุดขายึดกับผนัง เราขอแนะน�ำให้ติดต่อช่างเพื่อ
รับความช่วยเหลือเมื่อติดตั้งที่ยึดของขายึดกับผนัง ไม่แนะน�ำให้ด�ำเนินการด้วยตนเอง Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้งขาตั้งติดผนังด้วยตนเอง
ไทย - 11
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
11
2015-03-31
�� 3:55:36
หมายเหตุและข้อมูลจ�ำเพาะของชุดขายึดติดผนัง VESA
คุณสามารถติดตั้งขายึดกับผนังบนก�ำแพงที่แข็งแรงซึ่งตั้งฉากกับพื้น ก่อนที่จะต่อขาตั้งติดผนังกับพื้นผิวที่ไม่ใช่ผนังปูน โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้บ้านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าติดตั้งโทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให้โทรทัศน์ตกหล่น และส่งผลให้บุคคล
ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขนาดโทรทัศน์ ข้อก�ำหนดรูสกรู VESA (A * B) เป็น
เป็นนิ้ว
มิลลิเมตร
สายผลิตภัณฑ์
200 × 200
40
48
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
M8
4
20 ~ 21
20.7 ~ 21.7
50
LED-TV
C (มม.)
400 × 400
55
20.6 ~ 21.6
20.3 ~ 21.3
60
21 ~ 22
อย่าติดตั้งชุดขายึดกับผนังของคุณในขณะที่เปิดโทรทัศน์อยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟฟ้าช็อต
••
ส�ำหรับขายึดกับผนังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
มาตรฐานของขายึดกับผนังนั้นๆ
••
ห้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่น ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ Samsung
ไม่มีความรับผิดต่ออุบัติเหตุในลักษณะเหล่านี้
••
Samsung ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมื่อใช้ขายึดกับผนังที่ไม่ใช่
มาตรฐาน VESA หรือไม่ได้ระบุไว้ หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการติดตั้งผลิตภัณฑ์
••
อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณที่มีความเอียงมากกว่า 15 องศา
••
การติดตั้งโทรทัศน์กับผนังต้องใช้คนสองคนเสมอ
การระบายอากาศโทรทัศน์อย่างเหมาะสม
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์ให้เว้นระยะอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างโทรทัศน์และวัตถุอื่น (ผนัง, ตู้ เป็นต้น) เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเพียง
พอ หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิภายในเพิ่มขึ้น
เมื่อคุณติดตั้งโทรทัศน์โดยใช้ขาตั้งหรือขายึดติดผนัง เราขอแนะน�ำให้คุณใช้ชิ้นส่วนของ Samsung Electronics เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ผู้
ผลิตรายอื่นจัดเตรียมให้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
การติดตั้งพร้อมขาตั้ง
การติดตั้งกับขายึดติดผนัง
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
การยึดโทรทัศน์กับขาตั้ง
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีอุปกรณ์เสริมตามที่แสดง และประกอบขาตั้งตามค�ำแนะน�ำในการประกอบที่มีให้
ไทย - 12
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
12
2015-03-31
�� 3:55:36
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย: การยึดโทรทัศน์กับผนัง
ข้อควรระวัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให้โทรทัศน์ร่วงหล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าให้
เด็กโหนหรือท�ำให้โทรทัศน์เคลื่อน การด�ำเนินการนี้อาจท�ำให้โทรทัศน์พลิกหล่น ท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยที่มีให้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัย
ของโทรทัศน์ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โปรดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังที่
อธิบายด้านล่าง
เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์หล่น
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้เป็นค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป ขายึด สกรู และสายรัดนั้นไม่ได้มาจาก Samsung จะต้องซื้อแยกต่างหาก เราขอแนะน�ำให้ติดต่อ
บริการติดตั้งหรือผู้ติดตั้งโทรทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น
1. ใส่สกรูในที่ยึดและขันเข้ากับผนังให้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูติดตั้งกับผนังอย่าง
แน่นหนาแล้ว
-- คุณอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น พุก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผนัง
2. ถอดสกรูออกจากส่วนกลางด้านหลังของโทรทัศน์ใส่สกรูในที่ยึด จากนั้นขันสกรู
เข้ากับโทรทัศน์อีกครั้ง
-- สกรูเหล่านี้อาจไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับรุ่น 40-60 นิ้ว โปรดซื้อ
สกรู M8
3. ต่อที่ยึดที่ติดตั้งไว้กับโทรทัศน์และที่ยึดที่ติดกับผนังด้วยสายเคเบิลที่มีความแข็ง
แรง จากนั้นมัดสายให้แน่น
-- ติดตั้งโทรทัศน์ใกล้ผนัง เพื่อไม่ให้เอนกลับไปด้านหลัง
-- ต่อสายรัดเพื่อให้ที่ยึดติดกับผนังอยู่ในความสูงเดียวกับหรือต�่ำกว่าที่ยึดส่วน
ที่ติดกับโทรทัศน์
-- คลายสายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโทรทัศน์
ติดตั้งกับผนัง
4. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดมีความแน่นหนา ตรวจสอบการเชื่อมต่อเป็น
ประจ�ำเพื่อดูว่ามีร่องรอยการสึกหรอหรือช�ำรุดหรือไม่ ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของการเชื่อมต่อ โปรดติดต่อช่างติดตั้งที่มีความช�ำนาญ
การจัดเรียงสายโดยใช้ที่ยึดสาย
ไทย - 13
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
13
2015-03-31
�� 3:55:37
ข้อมูลจ�ำเพาะและข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
1920 × 1080
ความละเอียดการแสดงผล
ข้อควรพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิขณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
ความชื้นขณะท�ำงาน
10% ถึง 80%, ไม่กลั่นตัว
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
ความชื้นในการจัดเก็บ
5% ถึง 95%, ไม่กลั่นตัว
0˚
การหมุนขาตั้ง (ซ้าย / ขวา)
ชื่อรุ่น
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
UA40J6200
UA48J6200
102 ซม.
121 ซม.
10W × 2
เสียง (เอาต์พุต)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
90.72 × 53.65 × 6.31 ซม.
107.58 × 63.12 × 6.35 ซม.
พร้อมขาตั้ง
90.72 × 58.56 × 28.81 ซม.
107.58 × 68.17 × 31.05 ซม.
7.8 กก.
11.3 กก.
น�้ำหนัก
ไม่มีขาตั้ง
พร้อมขาตั้ง
ชื่อรุ่น
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
8.7 กก.
12.3 กก.
UA50J6200
UA55H6200
126 ซม.
139 ซม.
10W × 2
เสียง (เอาต์พุต)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
111.68 × 65.44 × 6.37 ซม.
123.06 × 71.84 × 6.40 ซม.
พร้อมขาตั้ง
111.68 × 70.36 × 31.05 ซม.
123.06 × 77.06 × 31.05 ซม.
ไม่มีขาตั้ง
12.8 กก.
15.7 กก.
พร้อมขาตั้ง
13.8 กก.
16.7 กก.
น�้ำหนัก
UA60J6200
ชื่อรุ่น
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
152 ซม.
เสียง (เอาต์พุต)
10W × 2
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครื่อง
136.50 × 79.74 × 6.44 ซม.
พร้อมขาตั้ง
136.50 × 85.98 × 36.94 ซม.
น�้ำหนัก
ไม่มีขาตั้ง
23.5 กก.
พร้อมขาตั้ง
25.6 กก.
-- การออกแบบและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-- ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายไฟ และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน โปรดดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์
ไทย - 14
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
14
2015-03-31
�� 3:55:37
การลดการใช้พลังงาน
เมื่อคุณปิดโทรทัศน์ เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ในโหมดนี้ เครื่องจะยังใช้พลังงานในปริมาณเล็กน้อย ในการลดการใช้พลังงาน ให้
ถอดปลั๊กสายไฟเมื่อคุณไม่ใช้โทรทัศน์เป็นเวลานาน
ใบอนุญาต
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ไทย - 15
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
15
2015-03-31
�� 3:55:38
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
หากมีค�ำแนะน�ำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
ประเทศ
ศูนย์ดูแลลูกค้า
เว็บไซต์
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-01-2399-888
www.samsung.com/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
9612300300
www.samsung.com/in/support
SRI LANKA
94117540540
www.samsung.com/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
021 36 11 00
www.samsung.com/n_africa/support
IRAN
021-8255 [CE]
www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA
8002474357
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80-1000-12
www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA
18252273
www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/n_africa/support
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
[J6200-ASIA]BN68-07224F-THA.indb
1
01
2015-03-31
�� 3:55:39
Download PDF