Samsung | CS-21Z57ML | Samsung CS-21Z57ML คู่มือการใช้

„
โทรทัศนสี
CS21Z30/21Z40/21Z45/21Z50/21Z57
CS21K40/CS21M40/CS21Z58/
CS29K40/29K30/29M17/29M40
คมู อื การใชงาน
โปรดอานคมู อื การใชงาน
ใหละเอียดกอนเปดเครื่องรับโทรทัศน
„
Serial number______________
ลงทะเบียนสินคาออนไลนไดที่
www.samsung.com/global/register
บันทึก Model และ Serial number สินคาของทาน
Model_______________
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
โปรดอานขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย กอนที่จะติดตั้งหรือใช
งานเครื่อง
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ขอควรระวัง : เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรเปด
ฝาหลังเครื่องหรือตรวจซอมเครื่องเอง ควรใหชางผูชำนาญเปน
ผูตรวจซอมเทานั้น
รูปสายไฟในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ เตือนใหระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูงที่อยูในเครื่อง
1
เครือ่ งหมายอุทานในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ
เตือนใหระมัดระวังและใหความสำคัญกับคำแนะนำ
ในคมู อื ทีม่ เี ครือ่ งหมายนี้
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
Š ตำแหนงของชองระบายความรอนของตัวเครือ่ ง ควรจัดใหอยใู นทีๆ่ มี
การถายเทอากาศสะดวก เพือ่ ใหเครือ่ งสามารถใชงานไดตามปกติเปน
การปองกันไมใหเกิดความรอนในเครือ่ งมากเกินไป
- ไมควรนำผาหรือวัตถุอนื่ ๆ มาปดชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอรนเิ จอรดงั กลาวจะปด
ชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งในทีค่ บั แคบ เชนชัน้ วางหนังสือ
- ใหผลิตภัณฑของทานตั้งหางจากผนังหรือกำแพงประมาณ 10CM(4นิ้ว)
ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลกบั เครือ่ งกระจายความรอน หรือเครือ่ งทำความ
รอนหรือทีๆ่ มีแสงแดดสองถึง
Š ไมควรวางวัตถุทอี่ าจทำใหเกิดการติดไฟไวใกลตวั เครือ่ ง เชนเทียนไข,
ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ และอืน่ ๆ
Š หามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาลัด
วงจรได
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลสถานทีเ่ ปยกชืน้ หรือโดนน้ำไดงา ย
(เชน อางลางหนา หรืออางลางจาน เปนตน) ถาเครือ่ งไดรบั ความเสีย
หายใหดงึ ปลัก๊ ออก และสงตัวแทนจำหนายทันที
Š ทานสามารถทำความสะอาดเครือ่ งได โดยใชผา หมาดๆ เช็ด แตตอ งดึง
ปลัก๊ ออกกอนทุกครัง้
Š ไมควรวางเครื่องไวในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
Š เมือ่ ตองการทิง้ แบตเตอรี่ ควรทิง้ ในถังขยะเฉพาะที่ ไมควรทิง้ ลงในถัง
ขยะทัว่ ๆ ไป
Š ตัดแหลงจายไฟฟา โดยดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบ
Š อยาเสียบสายไฟเขาเตาเสียบหรือสายพวงมากเกินไป เพราะอาจทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรได
Š ควรติดตัง้ ปลัก๊ ไฟใหหา งจากทางเดินและยึดปลัก๊ ไฟไวกบั ผนัง ซึง่ ทีต่ ดิ ตัง้
ปลัก๊ ไฟตองอยใู นบริเวณทีส่ ะดวก และตองหางจากตัวเครือ่ งพอประมาณ
Š เพือ่ ปองกันความเสียหายอันเนือ่ งมาจากฟาผา หรือเมือ่ ไมไดใชเครือ่ ง
เปนเวลานาน ควรดึงปลัก๊ ไฟออกจากเตาเสียบ และดึงสายอากาศหรือ
สายเคเบิลออกจากตัวเครือ่ ง
Š กอนจะตอ AC power cord เขากับ DC adapter ตองแนใจวาคาความ
ตางศักยของ DC adapter สัมพันธกบั ไฟฟาของพืน้ ทีท่ อี่ าศัยอยู
Š อยาสอดวัตถุใดๆ ทีเ่ ปนโลหะเขาไปในเครือ่ ง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรได
Š เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรตรวจซอมเครือ่ งเอง
ควรติดตอชางผชู ำนาญเปนผตู รวจซอมเทานัน้
Š เมือ่ ตองการดึงปลัก๊ ออก ควรจับทีห่ วั ปลัก๊ อยาดึงทีส่ ายไฟ
Š ถาเครือ่ งทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกลิน่ ผิดปกติ ใหดงึ ปลัก๊
ออกทันที และติดตอศูนยบริการ
Š วางเครือ่ งไวใกลกบั ทีเ่ สียบปลัก๊
ภาษาไทย - 1
19/9/2550, 13:50
Š ดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ กอนซอมเครือ่ ง
Š ควรดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ เมือ่ ไมไดดโู ทรทัศนเปนเวลานาน
หรือเมือ่ ไมไดอยบู า น (โดยเฉพาะเมือ่ มีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคล
ทุพพลภาพอยบู า นเพียงลำพัง)
- การสะสมของฝนุ เปนสาเหตุทที่ ำใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟฟารัว่
หรือประกายไฟเนือ่ งจากฉนวนเสือ่ มสภาพ
Š ควรติดตอศูนยบริการทีไ่ ดรบั อนุญาต เมือ่ จะทำการติดตัง้ ทีวใี นบริเวณ
ทีม่ ฝี นุ มาก, อุณหภูมสิ งู หรือต่ำ, ความชืน้ สูง, บริเวณทีม่ สี ารเคมี และ
สถานทีท่ เี่ ปดทำการ 24 ชัว่ โมง เชน สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือทีอ่ นื่ ๆ
ทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายตอทีวไี ด
Š ควรติดตัง้ ทีวใี หหา งจากผนังมากกวา (10 ซม./ 4 นิว้ ) เพือ่ การระบาย
อากาศทีด่ ี
คำเตือน - เพือ่ ปองกันการแพรขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือ
สิง่ อืน่ ใดทีส่ ามารถทำใหเกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑนที้ กุ ครัง้
AA68-03905D-02
ปุมควบคุม (เฉพาะรุน)
ขึ้นอยูกับรุน
4
5
6
ตัวรับสัญญาณรีโมท
ไฟแสดงสภาวะ Standby
ปมุ เปด/ปดเครือ่ ง
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทาน
ปมุ แสดงรายการเมนู
ปมุ ปรับระดับเสียง
ปมุ เลือกชองสถานี
ดานหนา(หรือดานขาง)ทีวี (เฉพาะรนุ )
1
2
3
สายเคเบิลทีวี
หรือ
สายเคเบิลทีวี
หรือ
 เมือ
่ อยใู นโหมด Standby ทานสามารถกดปมุ 3
เพื่อเปดเครื่องรับโทรทัศน(เฉพาะรุน)
 เมือ
่ อยใู นรายการเมนู ปมุ 2 และ 3 จะทำงานเหมือน
ปุม T/S/W/X ที่อยูบนรีโมทคอนโทรล
ถาไมไดใชรีโมทเปนเวลานาน หรือรีโมทไมทำงาน
ทานสามารถใชปุมคอนโทรลที่หนาเครื่องได

2
การตอสายสัญญาณ (เฉพาะรุน)
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
การตอสายสัญญาณ (เฉพาะรุน)
เมื่อทานตอระบบออดิโอหรือวีดีโอเขากับโทรทัศนของทาน
โปรดตรวจใหแนใจวาปดสวิทชอุปกรณที่นำมาตอ
เรียบรอยแลว
โปรดตรวจเช็คใหแนใจวาตอสายสัญญาณถูกตอง
สีที่แจ็คตองตรงกับชองเสียบที่ตัวเครื่อง
ขึ้นอยูกับรุน
¾ ภาพขางตนอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทาน
การตอสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี
ตอสายอากาศหรือสายเคเบิลเขาจุดที่ 1 (75 Ω)
เพื่อการรับชมโทรทัศนที่ดี ตองรับสัญญาณจากแหลงจายใด
แหลงจายหนึง่ ดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีว,ี
หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากทานใชสายอากาศแบบภาย
ในอาคาร ตองทำการปรับจนกวาจะไดภาพที่ชัดเจนที่สุด
การตอ RCA เอาทพทุ
จุดตอ RCA 2 ใชกบั เครือ่ งบันทึกวีดโี อ(VCR) หรือเครือ่ งเสียง
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ RCA 3 ใชกับอุปกรณดังตอไปนี้ : เครื่องเลนวีดีโอ(VCR),
เครื่องเลนดีวีดี,decoder,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,วีดีโอเกมส,
หรือเครื่องเลนเลเซอรดิสก (ถาใชอุปกรณที่เปนโมโนใหตอเขาที่
จุดตอ AUDIO-L อินพุท)
จุดตอ RCA 4 ใชกบั อุปกรณทมี่ จี ดุ ตอ Component output (480i
/576i เทานัน้ ) เชน เครือ่ งเลนดีวดี ี
ภาษาไทย - 2
16/8/2550, 19:46
Video อินพุท
หูฟง
Audio อินพุท
ดานหนา (หรือดานขาง) ทีวี (เฉพาะรนุ )
11
2
3
Audio อินพุท
Audio อินพุท
1
1
Video อินพุท
Video อินพุท
2
หูฟง
2
3
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใชกบั กลองวีดโี อ,
เครื่องเลนเลเซอรดิสก หรือวีดีโอเกมส
การตอชุดหูฟง
จุดตอ 3 (หูฟง)ใชฟงเสียงจากโทรทัศนโดยปราศจากเสียง
รบกวนจากบุคคลอื่นๆ อยางไรก็ตาม การฟงเสียงดังมากๆ
อาจเปนอันตรายตอหูหรือการไดยินของทาน
¾ ถาตอ AV กับอุปกรณภายนอกทั้งดานหนา(หรือดานขาง)
และดานหลังของโทรทัศน เครื่องจะรับสัญญาณจาก
ตัวทีต่ อ อยดู า นหนากอน
รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุน)
ปมุ POWER
ใชสำหรับเปด/ปดเครื่อง
ปุมตัวเลข
ใชสำหรับเลือกชองโดยตรง
3
3
ปมุ -/- ใชเลือกชองตั้งแตชอง 10 ขึ้น
ไป กดปุมนี้จะปรากฏ
สัญลักษณ “_ _” ทีห่ นาจอ
และกดหมายเลขชองสถานี
ที่ตองการ
¾ รีโมทอาจจะไมทำงานถาที่บริเวณหนาเครื่องมี
แสงสวางมากเกินไป
¾ รีโมทนี้เปนรีโมทพิเศษแบบสำหรับผูมีปญหาดานสายตา
โดยมีอักษรเบลลที่ปุม POWER ,ปุมเลือกชองสถานี ,
และปุมเพิ่ม / ลดระดับเสียง
1
2
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ปมุ
ใชเพิ่มหรือลดระดับเสียง
ปมุ MENU
ใชแสดงเมนูหรือกลับสูหนา 14
จอปกติ
ปุม T/S/W/X
ใชปรับคาตางๆ ในเมนู 15
ปมุ S.MENU
ใชแสดงรายการปรับเสียง
ปมุ TURBO
16
ใชเลือกเสียงหนักแนน
ปมุ DUAL I-II
ใชเลือกระบบสเตอริโอหรือ
โมโน ขณะอยใู นโหมด AV 17
หรือ Component
18
ปมุ SOURCE
ใชแสดงแหลงจายทั้งหมด
19
ปมุ INFO
ใชดูขอมูลของชองสถานี
และสถานะตางๆ ที่ตั้งคาไว
20
ปมุ PRE-CH
ใชดสู ลับระหวาง 2
ชองลาสุดที่ชม
P
/P
ใชเลือกชองถัดไปหรือชอง
กอนหนา
ปมุ EXIT
ใชออกจากเมนูหรือกลับสู
หนาจอปกติ
ปมุ MUTE
ใชปดเสียงชั่วคราว และ
กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก
หรือกดปุม
หรือ
ปมุ ENTER
ใชยืนยันการเลือก ขณะอยูใน
รายการเมนู
ปุม S.MODE
ใชเลือกรูปแบบเสียง
ปุม P.MODE
ใชเลือกรูปแบบภาพ
ปมุ TV
ใชกลับไปโหมด TV เมือ่ อยใู น
โหมดแหลงจายภายนอก
ปมุ SLEEP
ใชตั้งเวลาปดเครื่องอัตโนมัติ
-------------------------------------------การใสแบตเตอรี่
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แลวใส
แบตเตอรี่ขนาด AAA เขาไปจากนั้น
ปดฝาครอบ ถารีโมททำงานผิดปกติ
ใหเช็ควา ใสแบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม
โดยขั้ว +,- ของแบตเตอรี่ตองตรงกับ
ขั้ว +,- ที่รีโมท หรือเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม
แมงกานีส เปนตน
¾ ไมควรใสแบตเตอรี่ตางชนิดกัน เชน ใสอัลคาไลนรวมกับ
ภาษาไทย - 3
16/8/2550, 17:28
การเปดและปดโทรทัศน
สายไฟจะอยูที่ดานหลังโทรทัศน
1 เสียบปลั๊กไฟเขาที่เตาเสียบที่เหมาะสมกัน
ความถีท่ ใี่ ช 50 หรือ 60 เฮิรท
¾ แรงดันไฟฟาที่ใชจะบอกอยูที่ฉลากดานหลังเครื่อง
2 กดปุม “I” (เปด/ปด) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง) ของโทรทัศน
3 กดปุม POWER ที่รีโมทเพื่อเปดเครื่องในขณะที่อยูในโหมด
Standby ได ซึง่ จะปรากฏชองสถานีสดุ ทายกอนปดเครือ่ ง
ถายังไมไดตั้งชองสถานี หรือภาพไมชัดเจน ใหอางอิง
“การตั้งชองอัตโนมัติ” ที่หนา 4 หรือ “การตั้งชองดวยตนเอง”
ทีห่ นา 5
¾ เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูใหตั้งคา
โดยอัตโนมัติ ใหดใู นเมนู “การตัง้ คา”
และเลือกรายการ “Plug & Play” ทีห่ นา 4
4 กดปุม “I” (เปด/ปด) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง) ของโทรทัศน
เพื่อปดเครื่อง
การปดเครื่องใหอยูในโหมด Standby
ทานสามารถปดโทรทัศนใหอยใู นโหมด Standby ได เพือ่ ชวยลด
คากระแสไฟฟา และชวยลดการเสื่อมสภาพของหลอดภาพดวย
และจะมีประโยชนมากเมื่อทานตองการพักการชมไวชั่วคราว (เชน
ในระหวางรับประทานอาหาร)
1 กดปุม POWER ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน โทรทัศนจะปด
และอยใู นโหมด standby
2 เมื่อตองการเปดโทรทัศน สามารถทำไดงาย โดยกดปุม
POWER อีกครั้ง
หรือปมุ ตัวเลขเพือ่
/P
เปดเครื่องได
¾ ทานสามารถกดปมุ TV, P
เมื่อไมไดดูโทรทัศนเปนเวลานาน (เชนไปเที่ยวตางจังหวัด)
ควรปดเครื่องโดยกดปุม “I” (เปด/ปด) ที่ดานหนาเครื่อง
(หรือดานขาง) และควรดึงปลั๊กไฟและสายอากาศออกดวย
การดูรายการเมนู
1 กดปุม MENU
จะปรากฏรายการเมนูหลักที่หนาจอ ซึ่งดานซายของเมนูจะมี
ไอคอนอยู 5 แบบคือ : สัญญาณเขา, การปรับภาพ,
การปรับเสียง, ตั้งชองสถานี, และ การตั้งคา
2 กดปุม T หรือ S เพือ่ เลือกไอคอน(icon) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อเขาไปสูเมนูยอยของแตละไอคอน(icon)
3 กดปมุ T หรือ S เพือ่ เลือกรายการ(ในเมนู) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
4 กดปุม T/S/W/X เพื่อตั้งคารายการที่เลือก
กดปุม MENU เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา
5 กดปุม EXIT เพื่อออกจากเมนู
การตัง้ คา - Plug & Play (เฉพาะรนุ )
ตอ...
เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาใหตั้งคาโดย
อัตโนมัติ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1 ถาโทรทัศนอยูในโหมด
Standby ใหกดปมุ POWER
ที่รีโมท จะปรากฏขอความ
เริม่ Plug & Play
กดปุม ENTER
จะปรากฏเมนู เลือกภาษา
2 กดเพื่อเลือกเมนูเลือกภาษา
โดยกดปุม T หรือ S
กดปุม ENTER จะปรากฏ
“เช็คสายอากาศเขา”
4
จะหายไปภายใน 30 วินาที
¾ ถาไมกดเลือกภาษา เมนูเลือกภาษา
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
3 เริ่มการคนหาชองสถานี กดปุม
ENTER หากตองการหยุดการ
คนหา กดปมุ ENTER อีกครั้ง
เมื่อคนหาชองสถานีเสร็จ
จะปรากฏเมนู ตั้งนาฬิกา
จะถูกเลือก
4 กดปมุ W หรือ X เพือ่ เลือ่ นไป
ที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุม
T หรือ S เพือ
่ ตัง้ เวลา
5 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุม MENU
จะปรากฏขอความ ขอใหสนุก
กับการชม จากนั้นทานสามารถ
รับชมรายการโทรทัศนไดตามปกติ
หากตองการตัง้ คา Plug & Play อีกครั้ง
วิธีทำ: MENU p T/S
(การตั้งคา) p ENTER p T/S
(Plug & Play) p ENTER
ภาษาไทย - 4
16/8/2550, 17:30
สัญญาณเขา - เลือกรับสัญญาณ
ทานสามารถเลือกสัญญาณจาก
แหลงจายภายนอก เชน เครื่องเลน
วีดโี อ (VCR) , เครือ่ งเลนดีวดี ี ,
set-top box, และสัญญาณโทรทัศน
(สถานีสงหรือสัญญาณดาวเทียม)
¾ ทานสามารถเปลี่ยนแหลงจายไดงายโดยกดปุม
SOURCE ทีรีโมท หากตองการกลับไปดูรายการปกติ
กดปุม TV ที่รีโมท
ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองอัตโนมัติ
เครื่องรับโทรทัศนสามารถคนหายานความถี่ของสัญญาณได โดย
เลือกพื้นที่การรับสัญญาณใหตรงกับพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู และ
จะบันทึกชองสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขชองสถานีอาจ
จะไมตรงกับชองจริง แตอยางไรก็ตาม ทานสามารถสลับชอง
สถานีหรือลบชองที่ไมตองการได
ชองสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับ
ตามความถี่ที่คนพบ( จากความถี่
ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด )
¾ หากตองการหยุดการคนหากอนคนหาเสร็จ ใหกดปุม ENTER
เมื่อคนหาเสร็จ จะปรากฏเมนู สลับชองสถานี ทานสามารถ
สลับชองสถานีที่บันทึกไวได ดูรายละเอียดไดที่เมนู “ตั้งชองสถานีสลับชองสถานี” ในหนา 5
หากไมตองการสลับชองสถานี ใหกดปุม EXIT
ตัง้ ชองสถานี - สลับชองสถานี
ตัง้ ชองสถานี - เพิม่ ชอง/ลบชอง

การตัง้ คา - การตัง้ เวลา
ตั้งเวลาเปด/ตั้งเวลาปด
ทานสามารถตั้งเวลาเปด/ปดเครื่องโดยอัตโนมัติไดตามเวลา
ทีท่ า นตองการ
ทานตองตั้งนาฬิกากอนทุกครั้ง
เวลาที่ตั้งไวจะหายไป
¾ เมือ่ กดปมุ “ I ” (On/Off) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง)เครือ่ ง
นาฬิกา
ทานสามารถตั้งเวลาที่เครื่อง
รับโทรทัศนได เมื่อกดปุม INFO
ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปจจุบัน
ทานตองตัง้ เวลากอนเสมอหาก
ตองการตั้งเวลาเปด/ปดเครื่องอัตโนมัติ
ทานสามารถขามชองที่ไมตองการ
ใหแสดง จากการใชคำสั่งคนหาชอง
สถานี ชองสถานีที่ไมไดทำการลบ
ชองจะแสดงผลทุกชอง
วิธีทำ:
ENTER p T/Sp ENTER : เลือก เพิม่ ชอง หรือ ลบชอง
ตัง้ ชองสถานี - ปรับภาพอยางละเอียด
ปดเครื่องอัตโมัติ
เมื่อทานตั้งเวลาเปดเครื่องไวที่ “เปด” และเมื่อเครื่องเปด
อัตโนมัติ แลวไมมีการใชงานติดตอกันนานเกิน 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นเครื่องจะปดเองอัตโนมัติเพื่อเปนการปองกัน
การเกิดความรอนสูงที่ตัวเครื่อง หรือไฟฟาลัดวงจรซึ่งอาจ
เกิดขึน้ ไดหาก “เปด” โทรทัศนทงิ้ ไวเปนเวลานาน
ทานสามารถเลือกการตั้งเวลาปดเครื่อง
ไดระหวาง 30 ถึง 180 นาที
หลังจากที่ทานไดตั้งเวลาแลว
ทีวีของทานจะปดโดยอัตโนมัติ
และ ทานสามารถเลือกการ
ตั้งเวลาปดไดโดยกดปุม SLEEP
ที่รีโมท
การตั้งเวลาปดเครื่อง

ทานสามารถสลับชองสถานีที่
บันทึกไวได คุณสมบัตินี้อาจ
จำเปนตองใชหลังจากที่
ใชคำสั่งตั้งชองอัตโนมัติ
 จากชอง : หมายเลขชองที่ตองการเปลี่ยน
ไปชอง : หมายเลขชองใหมที่ตองการใหแสดง
บันทึก : ยืนยันการสลับชองสถานี

ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองดวยตนเอง

ทานสามารถตั้งชองสถานีไดดวย
ตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณ
ทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งชองดวยตน
เองทานสามารถ:
- ตั้งชองสถานีหรือไมตั้งชองรับ
สถานีทคี่ น พบ
- ตั้งหมายเลขชองสถานีเพื่อตองการใหจดจำงาย
T/Sp
ภาษาไทย - 5
16/8/2550, 17:31
วิธีทำ:
W/X : ทานสามารถปรับความคมชัดของภาพและเสียงได
ENTER : ทานสามารถรีเซ็ตการตัง้ คาทัง้ หมดได
MENU : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง
ถาสัญญาณภาพที่ไดรับชัดเจนดีอยูแลว
ทานไมจำเปนตองใชฟงกชั่น
ปรับภาพอยางละเอียดเนื่องจาก
การปรับภาพจะทำโดยอัตโนมัติใน
ขั้นตอนคนหาและบันทึกอยูแลว
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่การรับสัญญาณ
โทรทัศนไมชัดเจนหลังจากการตั้งชองอัตโนมัติ
ทานสามารถปรับภาพอยางละเอียดเพิ่มเติมได
 ชองที่บันทึก (ชองสถานีที่ตองการตั้งชองสถานี)
 ระบบสี: อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
 ระบบเสียง: BG/DK/I/M
 คนหา (เมื่อทานไมทราบหมายเลขชองสถานีสง):
เมนูนี้จะคนหายานความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ยานแรก หรือ
ชองสถานีที่ทานเลือกไว
บันทึก (บันทึกเมื่อตั้งคาเสร็จแลว)

5
¾ ถาไมมีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ใหเลือกระบบเสียงอีกครั้ง
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
การตัง้ คา - ล็อคชองสถานี
 รูปแบบภาพ: ไดนามิค/
ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร/
ปรับตามใจชอบ
สามารถเลือกรูปแบบภาพ
ไดตามตองการ
การปรับภาพ - รูปแบบภาพ
โทนสี : เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอนุ 1/อบอนุ 2
ภาษาไทย - 6
16/8/2550, 17:32
 DNIe Jr (Digital Natural Image engine Junior)
คุณสมบัตินี้ชวยปรับปรุงภาพใหสวางขึ้น,คมชัดขึ้น,รายละเอียด
ภาพมากขึน้ ,และสวนทีเ่ ปนสีขาวใหขาวขึน้ เทคโนโลยี DNIe Jr
จะชวยปรับทุกสัญญาณใหเหมาะกับการรับชมทีวีของทาน
 ลดสัญญาณรบกวน
ถาโทรทัศนของทานมีสัญญาณ
รบกวน ทานสามารถใชฟงกชั่น
นี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและ
เงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ
การปรับภาพ - ลดสัญญาณรบกวน /
DNIe Jr(เฉพาะรุน)
 รี เ ซ็ ต
ทานสามารถยกเลิกการตั้งคาในแตละโหมดได (ไดนามิค,
ภาพมาตรฐาน, ภาพยนตร หรือ ปรับตามใจชอบ)
โดยจะกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน

 ความเข ม ของภาพ/ความสว า ง/ความคมชั ด /สี /
ความสมดุลสี (NTSC เทานัน้ )
โทรทัศนมีการตั้งคาหลายแบบซึ่งทานสามารถตั้งไดตามตองการ
ที่รีโมทคอนโทรล
¾ สามารถเลือกรูปแบบภาพไดงายโดยกดปุม P.MODE
คุณสมบัตินี้ใชสำหรับล็อคชอง
สถานีและไมสามารถยกเลิกการ
ล็อคโดยใชปุมที่ดานหนาหรือดาน
ขางได แตสามารถใชรีโมทได
ดังนั้นควรเก็บรีโมทใหพนจากเด็ก
เพื่อปองกันไมใหเด็กดูรายการที่ไมเหมาะสม
 ล็อคชองสถานี: เปด/ปด
ถาทานตองการยกเลิกการล็อคชองสถานี ตั้งเปน ปด
 ชองทีบ
่ นั ทึก: ชองสถานีที่ถูกล็อค
ล็อค: เมื่อกดปุม ENTER จะปรากฏคำวา ล็อค

¾เมื่อชองสถานีถูกล็อค เมื่อทานกดปุมที่หนาเครื่องจะไม
สามารถเขารายการ ตั้งชองสถานี ไดและจะปรากฏขอความ
ไมสามารถทำงานได สามารถเขาเมนูนไี้ ดโดยใชรโี มทเทานัน้
การตัง้ คา - เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน
 เลือกภาษา
เมื่อทานเปดเครื่องโทรทัศนครั้ง
แรก ทานสามารถเลือกภาษาที่
ตองการใหแสดงที่หนาจอได
6
 ภาพสีน้ำเงิน
ถาไมมีสัญญาณหรือสัญญาณไมดี หนาจอภาพจะเปนสีน้ำเงิน
โดยอัตโนมัติ ถาทานไมตองการใหหนาจอภาพเปนสีน้ำเงิน
ใหตงั้ รายการ ภาพสีน้ำเงิน ไวที่ ปด
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
การปรับเสียง - รูปแบบเสียง/ ปรับ/
เสียงหนักแนน
 รูปแบบเสียง: เสียงมาตรฐาน/
เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร/
เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
ทานสามารถเลือกรูปแบบ
เสียงไดตามความตองการ
¾ สามารถเลือกรูปแบบเสียงไดงายโดยกดปุม S.MODE
ที่รีโมทคอนโทรล
 ปรับ: เสียงทุม/เสียงแหลม/เสียงซาย-ขวา
ทานสามารถปรับแตงเสียงไดตามตองการ
¾ ถาทานปรับแตงคาใดๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเปน
เสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ
 การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ(เฉพาะรุน)
การรับสัญญาณการกระจายเสียงของแตละสถานีจะปรับ
สัญญาณของระดับเสียงไมเทากันโดยโหมดนี้จะทำการ
ปรับระดับเสียงอัตโนมัติใหทุกชองสถานีไดรับสัญญาณ
เสียงในระดับเทากันทุกชองสถานี
 เสียงหนักแนน
ฟงกชั่นนี้จะทำใหสัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแนน
และคมชัด เมื่อทานดูรายการเพลง, ภาพยนตร
หรือรายการอื่นๆ ของชองสถานี
¾ ทานสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดงายโดยกดปุม TURBO ที่รีโมท
เทเลเท็กซ (เฉพาะรนุ )
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
7
ชองสถานีสวนมากจะมีบริการขอมูลขาวสารมากมาย ซึ่งหนาตาง
เทเลเท็กซ จะบอกวิธีการใชบริการนั้นๆ นอกจากนี้ทานสามารถ
เลือกตัวเลือกตางๆ ไดตามตองการโดยกดปุมที่รีโมท
ขอมูลเทเลเท็กซจะแสดงบนจอภาพไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนก็ตอเมื่อ มีสัญญาณที่ดี มิฉะนั้นขอมูลอาจจะหาย
หรือขอมูลบางหนาอาจจะไมแสดง
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
(hold)
ใชหยุดหนาเทเลเท็กซคางไว ถาเลือกหนาสำรอง และขอมูลมี
หนาสำรองมากกวาหนึ่งหนา ก็จะแสดงขอมูลของหนาสำรอง
จนกวาจะถึงหนาสุดทาย หากตองการยกเลิกใหกดปุมนี้อีกครั้ง
(index)
ปมุ แสดงหัวขอหนาเทเลเท็กซตลอดเวลาขณะทีท่ า นรับชมเทเลเท็กซ
(sub-page)
ปุมเลือกหนาสำรองเทเลเท็กซ
(size)
กดปุมนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหนาจอสวน
ครึ่งลางของหนาจอใหกดปุมนี้อีกครั้ง
หากตองการกลับสูหนาจอปกติ กดปุมนี้อีกครั้งหนึ่ง
(teletext on/mix)
ปุมแสดงเทเลเท็กซและถากดปุมนี้อีกครั้ง
จะสามารถรับชมภาพจากสถานีพรอมกับหนาเทเลเท็กซได
(mode)
ปมุ เลือก LIST/FLOF ถาทานกดเขาไปในโหมด LIST จะเขาไปใน
List save mode ซึง่ ในโหมดนีท้ า นสามารถบันทึกหนาเทเลเท็กซ
ได โดยกดปุม (Store)
(reveal)
ปุมไมแสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ(เชน คำตอบในเกมคำถามเปนตน)
หากตองการกลับไปหนาจอปกติให กดปุมนี้อีกครั้ง
(page up)
ใชแสดงเทเลเท็กซหนาถัดไป
(page down)
ใชแสดงหนาเทเลเท็กซยอนหลัง
(cancel)
ใชยกเลิกหนาเทเลเท็กซ
ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
ถาสถานีสงสงดวยระบบ FASTEXT หัวขอที่แสดงอยูดานลาง
จะแสดงดวยปุมสีที่แตกตางกันไป สามารถเลือกหัวขอไดโดย
กดปุมสีที่รีโมทใหตรงตามหัวขอที่ตองการ ในการเลือกหนา
เทเลเท็กซสีอื่น และดูชองตอไปหรือชองกอนหนา ใหกดปุมสีใน
ลักษณะเดียวกัน
(store)
ใชปุมนี้เพื่อบันทึกหนาเทเลเท็กซ
ภาษาไทย - 7
16/8/2550, 17:32
การแกไขขอขัดของเบื้องตน
กอนติดตอศูนยบริการควรตรวจเช็คปญหาเบื้องตนตามขั้นตอน
ดานลางกอน และหากไมสามารถแกไขปญหาได กรุณาจดชื่อรุน
หมายเลขเครื่อง และติดตอศูนยบริการซัมซุงใกลบานทาน
ไมมีภาพหรือเสียง
 ตรวจเช็คการเสียบปลั๊กไฟฟา
 ตรวจวาเปดสวิทช “I”(เปด/ปด) ที่หนาเครื่อง และปุม
POWER ที่รีโมทหรือยัง
 ตรวจเช็คการปรับภาพในสวนตางๆ
 ตรวจการปรั บ ระดั บ เสี ย ง
มีภาพปกติแตไมมีเสียง
 ตรวจการปรั บ ระดั บ เสี ย ง
 ตรวจการเปด/ปดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท
ไมมีภาพหรือเปนภาพขาวดำ
 ตรวจการปรั บ สี
 ตรวจวาเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีสงถูกตองหรือไม
ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน
 เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงอาจสรางคลื่นรบกวน ให
ยายไปใหไกล
 เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม
ภาพและเสียงไมชัดเจน
 ตรวจดูทิศทาง, ตำแหนง และการเชื่อมตอของเสาอากาศ
สัญญาณรบกวนนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใชเสาอากาศภาย
ในอาคาร
รีโมททำงานผิดปกติ
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
 ทำความสะอาดชองสงสัญญาณรีโมท
ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่
ตรวจเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง


การปรับภาพ
สัญญาณเขา
- รูปแบบภาพ
- รูปแบบภาพ
ความเขมของภาพ
ความสวาง
ความคมชัด
สี
ความสมดุลสี(NTSCเทานั้น)
โทนสี
รีเซ็ต
- ลดสัญญาณรบกวน - ปด/เปด
- DNIe Jr
- ปด/เปด
- เลือกรับสัญญาณ
แผนผังรายการเมนู
การปรับเสียง
- รูปแบบเสียง
- ปรับ
- เสียงหนักแนน
- โทรทัศน/AV/Component
ตัง้ ชองสถานี
- ตัง้ ชองอัตโนมัติ
- ตัง้ ชองดวยตนเอง - เพิม่ ชอง/ลบชอง
- ปรับภาพอยางละเอียด
- สลับชองสถานี
- ปด/เปด
- นาฬิกา
- ตัง้ เวลาเปด
- ตัง้ เวลาปด
ชองทีบ่ นั ทึก
ระบบสี
ระบบเสียง
คนหา
บันทึก
: เฉพาะรนุ
- ไดนามิค/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร/ปรับตามใจชอบ
- ปกติ/อบอนุ 1/อบอนุ 2/เย็นตา2/เย็นตา1
ภาษาไทย - 8
16/8/2550, 17:32
- อัตโนมัต/ิ PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- BG/DK/I/M
- เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร/เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
- เสียงทมุ /เสียงแหลม/เสียงซาย-ขวา
- ปด/เปด
การตั้งคา
8
- ล็อคชองสถานี
- ภาพสีน้ำเงิน
- Plug & Play
- เลือกภาษา
- การตั้งเวลา
AA68-03905D-00Tha_1(ecn).pmd
รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ
โทรทัศนแบบมาตรฐาน(4:3, คืออัตราสวนความกวางตอความสูง)
ไดรบั การออกแบบมาเพือ่ รับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3
และภาพทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวสม่ำเสมอไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่
ทีห่ นาจอ เชน แถบดำดานบนและดานลาง(ภาพแบบ wide screen)
นานเกิน 15 % ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
โทรทัศนแบบจอกวาง( wide screen 16:9) ไดรบั การออกแบบมาเพือ่
ชมภาพแบบ wide screen ซึง่ ภาพทีห่ นาจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9
หรือขยายภาพแบบมาตรฐานใหเต็มหนาจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหว
สม่ำเสมอ ไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่ เชน แถบสีดำดานขางทีเ่ กิด
จากชมวีดโี อหรือรายการทีวใี นรูปแบบมาตรฐาน(4:3) นานเกิน 15%
ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
นอกจากนี้ การชมภาพนิง่ และขอความอืน่ ๆ เชน รายงานสตอคของตลาด,
วีดโี อเกมส, โลโกตา งๆทีห่ นาจอ,เวบไซทหรือคอมพิวเตอรกราฟฟคและ
แพทเทิรน ตางๆ ควรจะถูกจำกัดการชมดังเชนทีก่ ลาวไวขา งตนเชนกัน
การแสดงภาพนิง่ เกินกวาเวลาทีก่ ำหนด อาจทำใหเกิดการ burn-in ได
เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการนี้ ควรเปลีย่ นชองและภาพเรือ่ ยๆ และชมภาพแบบ
เต็มหนาจอ, ไมชมภาพทีเ่ ปนแพทเทิรน นิง่ ๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน
รนุ ทีเ่ ลือกขนาดภาพได ควรใชคณ
ุ สมบัตนิ ใี้ นการควบคุมการแสดงภาพ
แบบตางๆ ใหแสดงแบบเต็มหนาจอ
ขอควรระวัง ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมใหเหมาะสม
หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและ
การใชงานไมเหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยูนอกเหนือการรับประกัน
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ(Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232
โทร (Tel) : 0-2689-3232
แฟกซ (Fax) 0-2689-3298
เว็บไซด : www.samsung.com/th
Download PDF

advertising