Samsung | CS-21Z58MN | Samsung CS-21Z58MN คู่มือการใช้

โทรทัศนสี
คมู อื การใชงาน
โปรดอานคมู อื การใชงาน
ใหละเอียดกอนเปดเครื่องรับโทรทัศน
และเก็บไวใชงานในโอกาสตอไป
ลงทะเบียนสินคาออนไลนไดที่
www.samsung.com/global/register
ทานสามารถดาวนโหลดคมู อื การใชงานไดจากเว็บไซด
www.samsung.com/th
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
โปรดอานขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
กอนที่จะติดตั้งหรือใชงานเครื่อง
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ขอควรระวัง : เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรเปด
ฝาหลังเครื่องหรือตรวจซอมเครื่องเอง ควรใหชางผูชำนาญเปน
ผูตรวจซอมเทานั้น
รูปสายไฟในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ เตือนใหระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูงที่อยูในเครื่อง
1
เครือ่ งหมายอุทานในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ
เตือนใหระมัดระวังและใหความสำคัญกับคำแนะนำ
ในคมู อื ทีม่ เี ครือ่ งหมายนี้
AA68-03791A-02Tha_1005.pmd
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
Š ตำแหนงของชองระบายความรอนของตัวเครือ่ ง ควรจัดใหอยใู นทีๆ่ มี
การถายเทอากาศสะดวก เพือ่ ใหเครือ่ งสามารถใชงานไดตามปกติเปน
การปองกันไมใหเกิดความรอนในเครือ่ งมากเกินไป
- ไมควรนำผาหรือวัตถุอนื่ ๆ มาปดชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอรนเิ จอรดงั กลาวจะปด
ชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งในทีค่ บั แคบ เชนชัน้ วางหนังสือ
- ใหผลิตภัณฑของทานตั้งหางจากผนังหรือกำแพงประมาณ 10CM(4นิ้ว)
ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลกบั เครือ่ งกระจายความรอน หรือเครือ่ งทำความ
รอนหรือทีๆ่ มีแสงแดดสองถึง
Š ไมควรวางวัตถุทอี่ าจทำใหเกิดการติดไฟไวใกลตวั เครือ่ ง เชนเทียนไข,
ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ และอืน่ ๆ
Š หามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาลัด
วงจรได
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลสถานทีเ่ ปยกชืน้ หรือโดนน้ำไดงา ย
(เชน อางลางหนา หรืออางลางจาน เปนตน) ถาเครือ่ งไดรบั ความเสีย
หายใหดงึ ปลัก๊ ออก และสงตัวแทนจำหนายทันที
Š ทานสามารถทำความสะอาดเครือ่ งได โดยใชผา หมาดๆ เช็ด แตตอ งดึง
ปลัก๊ ออกกอนทุกครัง้
Š ไมควรวางเครื่องไวในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
Š เมือ่ ตองการทิง้ แบตเตอรี่ ควรทิง้ ในถังขยะเฉพาะที่ ไมควรทิง้ ลงในถัง
ขยะทัว่ ๆ ไป
Š ตัดแหลงจายไฟฟา โดยดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบ
Š อยาเสียบสายไฟเขาเตาเสียบหรือสายพวงมากเกินไป เพราะอาจทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรได
Š ควรติดตัง้ ปลัก๊ ไฟใหหา งจากทางเดินและยึดปลัก๊ ไฟไวกบั ผนัง ซึง่ ทีต่ ดิ ตัง้
ปลัก๊ ไฟตองอยใู นบริเวณทีส่ ะดวก และตองหางจากตัวเครือ่ งพอประมาณ
Š เพือ่ ปองกันความเสียหายอันเนือ่ งมาจากฟาผา หรือเมือ่ ไมไดใชเครือ่ ง
เปนเวลานาน ควรดึงปลัก๊ ไฟออกจากเตาเสียบ และดึงสายอากาศหรือ
สายเคเบิลออกจากตัวเครือ่ ง
Š กอนจะตอ AC power cord เขากับ DC adapter ตองแนใจวาคาความ
ตางศักยของ DC adapter สัมพันธกบั ไฟฟาของพืน้ ทีท่ อี่ าศัยอยู
Š อยาสอดวัตถุใดๆ ทีเ่ ปนโลหะเขาไปในเครือ่ ง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรได
Š เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรตรวจซอมเครือ่ งเอง
ควรติดตอชางผชู ำนาญเปนผตู รวจซอมเทานัน้
Š เมือ่ ตองการดึงปลัก๊ ออก ควรจับทีห่ วั ปลัก๊ อยาดึงทีส่ ายไฟ
Š ถาเครือ่ งทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกลิน่ ผิดปกติ ใหดงึ ปลัก๊
ออกทันที และติดตอศูนยบริการ
Š วางเครือ่ งไวใกลกบั ทีเ่ สียบปลัก๊
ภาษาไทย - 1
5/10/2550, 14:50
Š ดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ กอนซอมเครือ่ ง
Š ควรดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ เมือ่ ไมไดดโู ทรทัศนเปนเวลานาน
หรือเมือ่ ไมไดอยบู า น (โดยเฉพาะเมือ่ มีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคล
ทุพพลภาพอยบู า นเพียงลำพัง)
- การสะสมของฝนุ เปนสาเหตุทที่ ำใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟฟารัว่
หรือประกายไฟเนือ่ งจากฉนวนเสือ่ มสภาพ
Š ควรติดตอศูนยบริการทีไ่ ดรบั อนุญาต เมือ่ จะทำการติดตัง้ ทีวใี นบริเวณ
ทีม่ ฝี นุ มาก, อุณหภูมสิ งู หรือต่ำ, ความชืน้ สูง, บริเวณทีม่ สี ารเคมี และ
สถานทีท่ เี่ ปดทำการ 24 ชัว่ โมง เชน สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือทีอ่ นื่ ๆ
ทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายตอทีวไี ด
Š ควรติดตัง้ ทีวใี หหา งจากผนังมากกวา (10 ซม./ 4 นิว้ ) เพือ่ การระบาย
อากาศทีด่ ี
คำเตือน - เพือ่ ปองกันการแพรขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือ
สิง่ อืน่ ใดทีส่ ามารถทำใหเกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑนที้ กุ ครัง้
รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ
โทรทัศนแบบมาตรฐาน(4:3, คืออัตราสวนความกวางตอความสูง)
ไดรบั การออกแบบมาเพือ่ รับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3
และภาพทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวสม่ำเสมอไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่
ทีห่ นาจอ เชน แถบดำดานบนและดานลาง(ภาพแบบ wide screen)
นานเกิน 15 % ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
โทรทัศนแบบจอกวาง( wide screen 16:9) ไดรบั การออกแบบมาเพือ่
ชมภาพแบบ wide screen ซึง่ ภาพทีห่ นาจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9
หรือขยายภาพแบบมาตรฐานใหเต็มหนาจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหว
สม่ำเสมอ ไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่ เชน แถบสีดำดานขางทีเ่ กิด
จากชมวีดโี อหรือรายการทีวใี นรูปแบบมาตรฐาน(4:3) นานเกิน 15%
ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
นอกจากนี้ การชมภาพนิง่ และขอความอืน่ ๆ เชน รายงานสตอคของตลาด,
วีดโี อเกมส, โลโกตา งๆทีห่ นาจอ,เวบไซทหรือคอมพิวเตอรกราฟฟคและ
แพทเทิรน ตางๆ ควรจะถูกจำกัดการชมดังเชนทีก่ ลาวไวขา งตนเชนกัน
การแสดงภาพนิง่ เกินกวาเวลาทีก่ ำหนด อาจทำใหเกิดการ burn-in ได
เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการนี้ ควรเปลีย่ นชองและภาพเรือ่ ยๆ และชมภาพแบบ
เต็มหนาจอ, ไมชมภาพทีเ่ ปนแพทเทิรน นิง่ ๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน
รนุ ทีเ่ ลือกขนาดภาพได ควรใชคณ
ุ สมบัตนิ ใี้ นการควบคุมการแสดงภาพ
แบบตางๆ ใหแสดงแบบเต็มหนาจอ
AA68-03791A-02
ขอควรระวัง ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมใหเหมาะสม
หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและ
การใชงานไมเหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยูนอกเหนือการรับประกัน
ปุมควบคุม (เฉพาะรุน)
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทานขึ้นอยูกับรุน
ปมุ แสดงรายการเมนู
ปมุ ปรับระดับเสียง
ปมุ เลือกชองสถานี
ตัวรับสัญญาณรีโมท
ไฟแสดงสภาวะ Standby
ปมุ เปด/ปดเครือ่ ง
ดานหนา(หรือดานขาง)ทีวี
1
3
2
4
5
6
 เมือ
่ อยใู นโหมด Stanby ทานสามารถกดปมุ 3
เพื่อเปดเครื่องรับโทรทัศน(เฉพาะรุน)
 เมือ
่ อยใู นรายการเมนู ปมุ 2 และ 3 จะทำงานเหมือน
ปุม / / / ที่อยูบนรีโมทคอนโทรล
หรือรีโมทไมทำงาน
ทานสามารถใชปุมคอนโทรลที่หนาเครื่องได
 ถาไมไดใชรีโมทเปนเวลานาน
การตอสายสัญญาณ (เฉพาะรุน)
สายเคเบิลทีวี
หรือ
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทานขึ้นอยูกับรุน
ดานหลังทีวี
2
เมื่อทานตอระบบออดิโอหรือวีดีโอเขากับโทรทัศนของทาน
โปรดตรวจใหแนใจวาปดสวิทชอุปกรณที่นำมาตอเรียบรอยแลว
และสีของแจ็คตองเหมือนกับชองตอที่ดานหลังโทรทัศน
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
การตอสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี
ตอสายอากาศหรือสายเคเบิลเขาจุดที่ 1 (75 Ω)
เพื่อการรับชมโทรทัศนที่ดี ตองรับสัญญาณจากแหลงจายใด
แหลงจายหนึ่งดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี,
หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากทานใชสายอากาศแบบภาย
ในอาคารตองทำการปรับจนกวาจะไดภาพที่ชัดเจนที่สุด
การตอ RCA เอาทพทุ
จุดตอ RCA 2 ใชกบั เครือ่ งบันทึกวีดโี อ(VCR) หรือเครือ่ งเสียง
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ RCA 3 และ RCA 4 ใชกบั อุปกรณดงั ตอไปนี้ : เครือ่ งเลน
วีดีโอ(VCR), เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,เครื่องเลนดีวีดี,
decoder,วีดีโอเกมส, หรือเครื่องเลนเลเซอรดิสก (ถาใชอุปกรณที่
เปนโมโนใหตอ เขาทีจ่ ดุ ตอ AUDIO-L อินพุท)
จุดตอ RCA 5 ใชกบั อุปกรณทมี่ จี ดุ ตอ DVD Component เอาทพทุ
(480i เทานัน้ )
ดานหนา (หรือดานขาง) ทีวี
Audio อินพุท
Video อินพุท
หูฟง
Audio อินพุท
Video อินพุท
โปรดตรวจเช็คใหแนใจวาตอสายสัญญาณถูกตอง
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใชกบั กลองวีดโี อ,
เครื่องเลนเลเซอรดิสก หรือวีดีโอเกมส
ภาษาไทย - 2
3/9/2550, 13:40
การตอชุดหูฟง
จุดตอ 3 (หูฟง)ใชฟงเสียงจากโทรทัศนโดยปราศจากเสียงรบกวน
จากบุคคลอื่นๆ อยางไรก็ตาม การฟงเสียงดังมากๆ
อาจเปนอันตรายตอหูหรือการไดยินของทาน
¾ ถาตอ AV กับอุปกรณภายนอกทั้งดานหนา(หรือดานขาง)
และดานหลังของโทรทัศน เครื่องจะรับสัญญาณจาก
ตัวทีต่ อ อยดู า นหนากอน
รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุน)
¾ รีโมทอาจจะไมทำงานถาที่บริเวณหนาเครื่องมี
แสงสวางมากเกินไป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 ปม
ปมุ POWER
ุ PRE-CH
ใชสำหรับเปด/ปดเครื่อง
ใชดสู ลับระหวาง 2
ชองลาสุดที่ชม
ปุมตัวเลข
ใชสำหรับเลือกชองโดยตรง
13
ใชเลือกชองถัดไปหรือชอง
ปมุ -/- กอนหนา
ใชเลือกชองตั้งแตชอง 10
ขึ้นไป กดปุมนี้จะปรากฏ
14
ปมุ EXIT
สัญลักษณ “_ _” ทีห่ นาจอ
ใชออกจากเมนูหรือกลับสู
และกดหมายเลขชองสถานี หนาจอปกติ
ที่ตองการ
15 ปม
ุ MUTE
ปมุ
ใชปดเสียงชั่วคราว และ
ใชเพิ่มหรือลดระดับเสียง
กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก
หรือกดปุม หรือ
ปมุ MENU
ใชแสดงเมนูหรือกลับสู 16 ปมุ ENTER
หนาจอปกติ
ใชยืนยันการเลือก ขณะอยูใน
รายการเมนู
ปุม / / /
ใชปรับคาตางๆ ในเมนู 17 ปุม S.MODE
ใชเลือกรูปแบบเสียง
ปมุ S.MENU
ใชแสดงรายการปรับเสียง 18 ปุม P.MODE
ใชเลือกรูปแบบภาพ
ปมุ TURBO
ใชเลือกเสียงหนักแนน
19
ปมุ TV
ใชกลับไปโหมด TV เมือ่ อยใู น
ปมุ DUAL I-II
โหมดแหลงจายภายนอก
ใชเลือกระบบเสียง
20 ปม
ุ SLEEP
ปมุ SOURCE
ใชตั้งเวลาปดเครื่องอัตโนมัติ
ใชแสดงแหลงจายทั้งหมด
ปมุ INFO
ใชดูขอมูลของชองสถานี
และสถานะตางๆ ที่ตั้งคาไว
--------------------------------------------
3
การใสแบตเตอรี่
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แลวใส
แบตเตอรี่ขนาด AAA เขาไปจากนั้น
ปดฝาครอบ ถารีโมททำงานผิดปกติ .
ใหเช็ควา ใสแบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม
โดยขั้ว +,- ของแบตเตอรี่ตองตรงกับ
ขั้ว +,- ที่รีโมท หรือเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม
¾ ไมควรใสแบตเตอรี่ตางชนิดกัน เชน ใสอัลคาไลนรวมกับ
แมงกานีส เปนตน
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
การเปดและปดโทรทัศน
1 กดปุม MENU
จะปรากฏรายเมนูหลักที่หนาจอ ซึ่งดานซายของเมนูจะมี
ไอคอนอยู 5 แบบคือ : สัญญาณเขา, การปรับภาพ,
การปรับเสียง, ตั้งชองสถานี, และ การตั้งคา
2 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือกไอคอน(icon) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อเขาไปสูเมนูยอยของแตละไอคอน(icon)
3 กดปุม หรือ เพือ่ เลือกรายการ(ในเมนู) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
4 กดปุม / / / เพื่อตั้งคารายการที่เลือก
กดปุม MENU เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา
5 กดปุม EXIT เพื่อออกจากเมนู
การดูรายการเมนู
เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาใหตั้งคาโดย
อัตโนมัติ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1 ถาโทรทัศนอยูในโหมด
Standby ใหกดปมุ POWER
ที่รีโมท จะปรากฏขอความ
เริม่ Plug & Play
กดปุม ENTER
จะปรากฏเมนู เลือกภาษา
¾ ถาไมกดปุม ENTER
ประมาณ 2 วินาที
เมนู เลือกภาษา จะ
ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
ตอ...
การตัง้ คา - Plug & Play
สายไฟจะอยูที่ดานหลังโทรทัศน
1 เสียบปลั๊กไฟเขาที่เตาเสียบที่เหมาะสมกัน
¾ แรงดันไฟฟาที่ใชจะบอกอยูที่ฉลากดานหลังเครื่อง
ความถีท่ ใี่ ช 50 หรือ 60 เฮิรท
2 กดปุม “I” (เปด/ปด) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง) ของโทรทัศน
3 กดปุม POWER ที่รีโมทเพื่อเปดเครื่องในขณะที่อยูในโหมด
Standby ได ซึง่ จะปรากฏชองสถานีสดุ ทายกอนปดเครือ่ ง
ถายังไมไดตั้งชองสถานี หรือภาพไมชัดเจน ใหอางอิง
“การตั้งชองอัตโนมัติ” ที่หนา 4 หรือ “การตั้งชองดวยตนเอง”
ทีห่ นา 5
¾ เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูใหตั้งคา
โดยอัตโนมัติ ใหดใู นเมนู “การตัง้ คา”
และเลือกรายการ “Plug & Play” ทีห่ นา 4
4 กดปุม “I” (เปด/ปด) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง) ของโทรทัศน
เพื่อปดเครื่อง
การปดเครื่องใหอยูในโหมด Standby
ทานสามารถปดโทรทัศนใหอยใู นโหมด Standby ได เพือ่ ชวยลด
คากระแสไฟฟา และชวยลดการเสื่อมสภาพของหลอดภาพดวย
และจะมีประโยชนมากเมื่อทานตองการพักการชมไวชั่วคราว (เชน
ในระหวางรับประทานอาหาร)
1 กดปุม POWER ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน โทรทัศนจะปด
และอยใู นโหมด standby
2 เมื่อตองการเปดโทรทัศน สามารถทำไดงาย โดยกดปุม
POWER อีกครั้ง
เมื่อไมไดดูโทรทัศนเปนเวลานาน (เชนไปเที่ยวตางจังหวัด)
ควรปดเครื่องโดยกดปุม “I” (เปด/ปด) ที่ดานหนาเครื่อง
(หรือดานขาง) และควรดึงปลั๊กไฟและสายอากาศออกดวย
ภาษาไทย - 3
3/9/2550, 13:40
2 เลือกภาษาทีต่ อ งการโดยกดปมุ
กดปุม ENTER จะปรากฏ
ขอความ เช็คสายอากาศเขา
¾ ถาไมเลือกภาษา เมนู
เลือกภาษา จะหายไป
ภายใน 30 วินาที
3 ตองแนใจวาตอสายอากาศเขา
ทีโ่ ทรทัศนถกู ตอง (ดูราย
ละเอียดหนา 1) กดปมุ ENTER
จะปรากฏเมนู พื้นที่รับ
4 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือก
พืน้ ทีท่ ที่ า นอาศัยอยู และ
กดปุม ENTER
5 เริ่มการคนหาชองสถานี กดปุม
ENTER หากตองการหยุดการ
คนหา กดปมุ ENTER อีกครั้ง
เมื่อคนหาชองสถานีเสร็จ
จะปรากฏเมนู ตั้งนาฬิกา
จะถูกเลือก
6 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือ่ นไป
ที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุม
หรือ เพื่อตั้งเวลา
หรือ
จากนัน้
7 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุม MENU
จะปรากฏขอความ ขอใหสนุกกับการชม จากนั้นทาน
สามารถรับชมรายการโทรทัศนไดตามปกติ
4
หากตองการตัง้ คา Plug & Play อีกครั้ง
วิธีทำ: MENU
/
(การตั้งคา) ENTER
/
(Plug & Play) ENTER
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
เลือกรับสัญญาณ
ทานสามารถเลือกสัญญาณ
จากแหลงจายภายนอก เชน
เครื่องเลนวีดีโอ, เครื่องเลนดีวีดี
set-top box, และสัญญาณ
โทรทัศน(สถานีสงหรือสัญญาณดาวเทียม)
¾ ทานสามารถเปลี่ยนแหลงจายโดยงายโดยกดปุม
SOURCE ทีรีโมท หากตองการกลับไปดูรายการปกติ
กดปุม TV ที่รีโมท
สัญญาณเขา (เฉพาะรุน)
เลือกรับสัญญาณ/ชื่อแหลงจาย


ชื่อแหลงจาย
ทานสามารถตั้งชื่อแหลงจาย
ภายนอกได
ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองอัตโนมัติ
เครื่องรับโทรทัศนสามารถคนหายานความถี่ของสัญญาณได
โดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณใหตรงกับพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู
และจะบันทึกชองสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขชองสถานี
อาจจะไมตรงกับชองจริง แตอยางไรก็ตาม
ทานสามารถสลับชองสถานีหรือลบชองที่ไมตองการได
ชองสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับ
ตามความถี่ที่คนพบจากความถี่
ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด
¾ หากตองการหยุดการคนหา
กอนคนหาเสร็จ ใหกดปุม
ENTER
เมื่อคนหาเสร็จ จะปรากฏเมนู
สลับชองสถานี ทานสามารถ
สลับชองสถานีที่บันทึกไวได ดู
รายละเอียดไดที่เมนู “ตั้งชองสถานี-สลับชองสถานี”
หากไมตองการสลับชองสถานี ใหกดปุม EXIT
ภาษาไทย - 4
3/9/2550, 13:41
ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองดวยตนเอง
ทานสามารถตั้งชองสถานีไดดวย
ตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณ
ทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งชองดวยตน
เองทานสามารถ:
- ตั้งชองสถานีหรือไมตั้งชองรับ
สถานีทคี่ น พบ
- ตั้งหมายเลขชองสถานีเพื่อตองการใหจดจำงาย
 ชองที่บันทึก (ชองสถานีที่ตองการตั้งชองสถานี)
 ระบบสี: อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
 ระบบเสียง: BG/DK/I/M
 คนหา (เมื่อทานไมทราบหมายเลขชองสถานีสง):
เมนูนี้จะคนหายานความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ยานแรก หรือ
ชองสถานีที่ทานเลือกไว
 ชองสถานีสง (เมื่อทานทราบหมายเลขชองสถานีสง)
¾ ทานสามารถกดปุมตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกชองสถานีสง
ไดโดยตรง
 บันทึก (บันทึกเมื่อตั้งคาเสร็จแลว)
¾ ถาไมมีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ใหเลือกระบบเสียงอีกครั้ง
Channel mode
 P (ชองรับสถานี) : เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งชองรับสถานี
แบบอัตโนมัติแลว หมายเลขชองสถานีในพื้นที่ที่ทาน
อาศัยอยู จะมีตงั้ แต P00 ถึง P99 ทานสามารถเขาชองสถานี
ได โดยการกดหมายเลขดังกลาว
 C (ชองสถานีสง ) : ทานสามารถเลือกชองสถานีสง
โดยการใสหมายเลขของชองสถานีสงแตละชอง
S (ชองเคเบิล) : ทานสามารถเลือกชองสถานี โดยการใส
หมายเลขของสถานีสงสัญญาณเคเบิลแตละชอง

ตัง้ ชองสถานี - เพิม่ ชอง/ลบชอง
/
ENTER : เลือก เพิม่ ชอง หรือ ลบชอง
ทานสามารถขามชองที่ไมตองการ
ใหแสดง จากการใชคำสั่ง
คนหาชองสถานี ชองสถานีที่
ไมไดทำการลบชองจะแสดงผล
ทุกชอง
วิธีทำ:
ENTER
ตัง้ ชองสถานี - ปรับภาพอยางละเอียด
ถาสัญญาณภาพที่ไดรับชัดเจนดีอยูแลว ทานไมจำเปนตองใช
ฟงกชั่นปรับภาพละเอียด เนื่องจากการปรับภาพจะทำโดย
อัตโนมัติในขั้นตอนคนหาและบันทึกอยูแลว อยางไรก็ตาม
ในกรณีทกี่ ารรับสัญญาณโทรทัศนไมชดั เจนหลังจากการตัง้ ชองอัตโนมัติ
ทานสามารถปรับภาพอยางละเอียดเพิ่มเติมได
วิธีทำ:
/ : ทานสามารถปรับความ
คมชัดของภาพและเสียงได
/ ENTER : ทานสามารถ
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดได
MENU : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง
การตัง้ คา - การตัง้ เวลา
 นาฬิกา
ทานสามารถตั้งเวลาที่เครื่อง
รับโทรทัศนได เมื่อกดปุม INFO
ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปจจุบัน
ทานตองตั้งเวลากอนเสมอหาก
ตองการตั้งเวลาเปด/ปดเครื่อง
อัตโนมัติ
¾ เมือ่ กดปมุ “ I ”(On/Off) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง)เครือ่ ง
เวลาที่ตั้งไวจะหายไป
 ตั้งปดอัตโนมัติ
ทานสามารถเลือกชวงเวลาไดระหวาง 30 ถึง 180 นาที เพือ่ ตัง้
เวลาปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว เครื่องจะปดและเขา
Standby โหมด
¾ ทานสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดงาย โดยกดปุม SLEEP ที่รีโมท
ถาไมไดตั้งเวลาปดเครื่องไวจะปรากฏคำวา ปด แตถาตั้ง
เวลาปดเครื่องแลวจะปรากฏเวลาที่เหลือและเมื่อถึงเวลาที่
กำหนดไวโทรทัศนจะปดเครือ่ ง และเขาสโู หมด standby
โดยอัตโนมัติ
ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชือ่ ชองสถานี
ชื่อชองสถานีจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
เมื่อรับชมสัญญาณโทรทัศน และ
ทานสามารถเปลี่ยนชื่อของ
ชองสถานีไดตามตองการ
 ตั้งเวลาเปด/ตั้งเวลาปด
ทานสามารถตั้งเวลาเปด/ปดเครื่องโดยอัตโนมัติไดตามเวลา
ที่ทานตองการ
ทานตองตั้งนาฬิกากอนทุกครั้ง
สถานีเมื่อตั้งเวลาเปด
ทานสามารถตั้งชองสถานีที่ตองการชมเมื่อเปดเครื่องได
ภาษาไทย - 5
3/9/2550, 13:42
ปดเครื่องอัตโมัติ
เมื่อทานตั้งเวลาเปดเครื่องไวที่ “เปด” และเมื่อเครื่องเปด
อัตโนมัติแลวไมมีการใชงานติดตอกันนานเกิน 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นเครื่องจะปดเองอัตโนมัติ เพื่อเปนการปองกัน
การเกิดความรอนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟาลัดวงจรซึ่งอาจเกิด
ขึน้ ไดหากเปดโทรทัศนทงิ้ ไวเปนเวลานาน (เชน ในวันหยุด)
 ระดับเสียงเวลาเปด
สามารถตั้งระดับเสียงตามตองการ เมื่อเปดเครื่องได

วิธีทำ:
/ : ใชเลือกตัวอักษรและตัวเลข
/ : ใชเลื่อนไปอักษรตัวยอนหลังหรือถัดไป
ENTER : ใชยนื ยันการตัง้ ชือ่ ชองสถานี
TV
ตัง้ ชองสถานี - สลับชองสถานี
ทานสามารถสลับชองสถานีที่
บันทึกไวได คุณสมบัตินี้อาจ
จำเปนตองใชหลังจากที่
ใชคำสั่งตั้งชองอัตโนมัติ
5
 จากชอง : หมายเลขชองที่ตองการเปลี่ยน
ไปชอง : หมายเลขชองใหมที่ตองการใหแสดง
: ยืนยันการสลับชองสถานี

 บันทึก
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
การตัง้ คา - ล็อคชองสถานี
คุณสมบัตินี้ใชสำหรับล็อคชอง
สถานีและไมสามารถยกเลิกการ
ล็อคโดยใชปุมที่ดานหนาหรือดาน
ขางได แตสามารถใชรีโมทได
ดังนั้นควรเก็บรีโมทใหพนจากเด็ก
เพื่อปองกันไมใหเด็กดูรายการที่ไมเหมาะสม
 ล็อคชองสถานี: เปด/ปด
ถาทานตองการยกเลิกการล็อคชองสถานี ตั้งเปน ปด
ชองทีบ่ นั ทึก: ชองสถานีที่ถูกล็อค
ล็อค: เมื่อกดปุม ENTER จะปรากฏคำวา ล็อค


¾ เมื่อชองสถานีถูกล็อค เมื่อทานกดปุมที่หนาเครื่อง
จะไมสามารถเขารายการ ตั้งชองสถานี ได
และจะปรากฏขอความ ไมสามารถทำงานได
ทานสามารถเขาเมนูนี้ไดโดยใชรีโมทเทานั้น
การตัง้ คา เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน /
ดนตรีปด/เปดทีวี / ทดสอบรายการอัตโนมัติ
 เลือกภาษา
เมื่อทานเปดเครื่องโทรทัศนครั้ง
แรก ทานสามารถเลือกภาษาที่
ตองการใหแสดงที่หนาจอได
 ภาพสีน้ำเงิน
ถาไมมีสัญญาณหรือสัญญาณไมดี หนาจอภาพจะเปนสีน้ำเงิน
โดยอัตโนมัติ ถาทานไมตองการใหหนาจอภาพเปนสีน้ำเงิน
ใหตงั้ รายการ ภาพสีน้ำเงิน ไวที่ ปด
ทานจะไดยินเสียงดนตรีทุกครั้งที่เปดและปดโทรทัศน
 ดนตรีปด/เปดทีวี
 ทดสอบรายการอัตโนมัติ
เพื่อใหคุนเคยกับเมนูที่มีหลากหลายในเครื่องรับโทรทัศน
ทานสามารถศึกษาไดจากการทดสอบรายการอัตโนมัติที่มีใน
เครื่องรับโทรทัศน เมื่อตองการออกจากเมนูนี้ ใหกดปุม EXIT
การปรับภาพ - รูปแบบภาพ
 รูปแบบภาพ: ไดนามิค/
ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร/
ปรับตามใจชอบ
สามารถเลือกรูปแบบภาพ
ไดตามตองการ
¾ สามารถเลือกรูปแบบภาพ
ไดงายโดยกดปุม P.MODE ที่รีโมทคอนโทรล
: เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอนุ 1/อบอนุ 2
 ความเขมของภาพ/ความสวาง/ความคมชัด/สี/
ความสมดุลสี (NTSC เทานัน้ )
โทรทัศนมีการตั้งคาหลายแบบซึ่งทานสามารถตั้งไดตามตองการ
 โทนสี
 รี เ ซ็ ต
ทานสามารถยกเลิกการตั้งคาในแตละโหมดได (ไดนามิค,
ภาพมาตรฐาน, ภาพยนตร หรือ ปรับตามใจชอบ)
โดยจะกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การปรับภาพ - ลดสัญญาณรบกวน /
DNIe Jr (เฉพาะรนุ )
 ลดสัญญาณรบกวน
ถาโทรทัศนของทานมีสัญญาณ
รบกวน ทานสามารถใชฟงกชั่น
นี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและ
เงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ
6
 DNIe Jr (Digital Natural Image engine Junior)
คุณสมบัตินี้ชวยปรับปรุงภาพใหสวางขึ้น,คมชัดขึ้น,รายละเอียด
ภาพมากขึน้ ,และสวนทีเ่ ปนสีขาวใหขาวขึน้ เทคโนโลยี DNIe Jr
จะชวยปรับปรุงทุกสัญญาณใหเหมาะกับการรับชมทีวีของทาน
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
การปรับภาพ - ภาพซอนภาพ (เฉพาะรนุ )
1
ทานสามารถชมภาพซอนจากอุปกรณภายนอกในขณะชมทีวีได
โดยภาพซอนกับภาพหลักตองเปนสัญญาณจากแหลงจายที่ตางกัน
 ภาพซอนภาพ(PIP): เปด/ปด
สำหรับเปดหรือปดฟงกชั่นภาพซอนภาพ
/
/
3
เล็ก/ใหญ : ใชเลือกขนาดของภาพซอน
: ใชสลับระหวางภาพหลักและภาพซอน
 เลือกรับสัญญาณ
ทานสามารถเลือกแหลงจายของภาพซอนได 2
¾ ขึ้นอยูกับรุน: เลือกแหลงจายของภาพซอนที่ตางจากภาพ
หลักเทานั้น เชน ไมสามารถเลือกชมภาพหลักและภาพ
ซอนเปนทีวีพรอมกันได หรือถาเลือกจะปรากฏขอความ
“ไมสามารถทำงานได”
 สลับภาพ
 ขนาดภาพ:
/
ใชเปลี่ยนตำแหนงของภาพซอน
 ตำแหนงภาพ:
 ชองที่บันทึก
ใชเลือกชองสถานีของภาพซอน เมื่อแหลงจายของภาพซอนเปน
TV เทานัน้
ฟงกชั่นงายๆ ของรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถหยุดภาพซอนได
ภาษาไทย - 6
3/9/2550, 13:43
การปรับเสียง รูปแบบเสียง / อิควอไลเซอร /
ระดับเสียงอัตโนมัติ / จำลองเสียงสเตอริโอ /
เทอรโบพลัส
 รูปแบบเสียง: เสียงมาตรฐาน/
เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร/
เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
ทานสามารถเลือกรูปแบบ
เสียงไดตามความตองการ
¾ สามารถเลือกรูปแบบเสียง
ไดงายโดยกดปุม S.MODE ที่รีโมทคอนโทรล
 อิควอไลเซอร
ทานสามารถปรับแตงเสียงไดตามตองการ
¾ ถาทานปรับแตงคาใดๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเปน
เสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ
 ระดับเสียงอัตโนมัติ
สถานีสงแตละชอง จะมีภาวะการสงสัญญาณของมันเอง
จึงไมสะดวกที่จะปรับระดับเสียงทุกครั้งที่เปลี่ยนชอง ฟงกชั่น
“ระดับเสียงอัตโนมัติ” จะปรับระดับเสียงอัตโนมัติตาม
ความเหมาะสมกับภาวะเสียงเอาทพุทของสถานีสงตางๆ
ไมวาเสียงเอาทพุทของสถานีสงจะสูงหรือต่ำเกินไป
 จำลองเสียงสเตอริโอ
ระบบ “จำลองเสียงสเตอริโอ” จะเปลี่ยนสัญญาณเสียง
ที่เหมือนกัน 2 สัญญาณใหแยกเขาทางชองซายและขวา
เมื่อตั้งระบบ จำลองเสียงสเตอริโอ ไวที่ เปด หรือ ปด
จะสงผลตอสัญญาณเสียงทีท่ า นเลือกเชน เสียงมาตรฐาน,
เสียงเพลง, เสียงภาพยนตร, เสียงปราศรัย
 เทอรโบพลัส
ฟงกชั่นนี้จะทำใหสัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแนน
และคมชัด เมื่อทานดูรายการเพลง, ภาพยนตร
หรือรายการอื่นๆ ของชองสถานี
¾ ทานสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดงายโดยกดปุม TURBO ที่รีโมท
การเลือกรูปแบบเสียง (เฉพาะรุน)
เทเลเท็กซ (เฉพาะรนุ )
ตำแหนงบนจอ
ชองสถานีสวนมากจะมีบริการขอมูลขาวสารมากมาย ซึ่งหนาตาง
เทเลเท็กซ จะบอกวิธีการใชบริการนั้นๆ นอกจากนี้ทานสามารถ
เลือกตัวเลือกตางๆ ไดตามตองการโดยกดปุมที่รีโมท
ขอมูลเทเลเท็กซจะแสดงบนจอภาพไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนก็ตอเมื่อ มีสัญญาณที่ดี มิฉะนั้นขอมูลอาจจะหาย
หรือขอมูลบางหนาอาจจะไมแสดง
Stereo
Mono (ใชปกติ)
Mono
Mono
(Normal)
NICAM
Stereo
Mono
NICAM
(Normal)
DUAL-I DUAL-II Mono
NICAM NICAM (Normal)
ตำแหนงบนจอ
Dual - l
Mono
( Forced mono)
DUAL-II
Mono (ใชปกติ)
Stereo
1
ภาษาไทย - 7
3/9/2550, 13:43
(hold)
ใชหยุดหนาเทเลเท็กซคา งไว ถาเลือกหนาสำรอง และ
ขอมูลมีหนาสำรองมากกวาหนึ่งหนา ก็จะแสดงขอมูล
ของหนาสำรองจนกวาจะถึงหนาสุดทาย หากตองการยกเลิก
ใหกดปุมนี้อีกครั้ง
ปมุ DUAL l-ll เปนปมุ ทีใ่ ชแสดง
หรือควบคุมการทำงานของ
สัญญณาณเสียงเอาทพุท
เมื่อเปดเครื่องรับโทรทัศน
สัญญาณเสียงจะถูกเลือกใหเปน
“Daul-l” หรือ “Stereo”,โดยอัตโนมัติ
ซึ่งขึ้นอยูกับการสงสัญญาณในขณะนั้น
 NICAM
ประเภทของชองสถานี
ชองสถานีทวั่ ไป
(เสียงมาตรฐาน)
ทัว่ ไป + NICAM Mono
NICAM Stereo
NICAM DUAL - l/ll
 A2 Stereo
ประเภทของชองสถานี
ชองสถานีทวั่ ไป
(เสียงมาตรฐาน)
Stereo
Billingual or Dual-l/ll
¾


7
ถาภาวะการรับฟงสัญญาณเสียงไมดี ใหเลือกไปอยูที่
โหมด Mono
ถาสัญญาณสเตอริโอออนเกินไปหรือภาวะการรับ
สัญญาณไมดีหรือระบบเสียงสเตอริโอเกิดการสับเปลี่ยน
ขึ้นเอง ควรเลือกระบบเสียงใหอยูที่ Mono
เมื่ออยูในโหมด AV และตองการฟงเสียงแบบโมโน
ใหตอสายสัญญาณเขาที่อินพุท “AUDIO-L” ที่ดานขางทีวี
ถามีเสียงโมโนออกที่ลำโพงดานซายเพียงดานเดียว
ใหกดปุม DUAL l-ll
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(index)
ปุมแสดงหัวขอหนาเทเลเท็กซตลอดเวลาขณะที่ทานรับชม
เทเลเท็กซ
(sub-page)
ปุมเลือกหนาสำรองเทเลเท็กซ
(size)
กดปุมนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหนาจอ
สวนครึ่งลางของหนาจอใหกดปุมนี้อีกครั้ง
หากตองการกลับสูหนาจอปกติ กดปุมนี้อีกครั้งหนึ่ง
(teletext on/mix)
ปุมแสดงเทเลเท็กซและถากดปุมนี้อีกครั้ง
จะสามารถรับชมภาพจากสถานีพรอมกับหนาเทเลเท็กซได
(mode)
ปมุ เลือก LIST/FLOF ถาทานกดเขาไปในโหมด LIST
จะเขาไปใน List save mode ซึง่ ในโหมดนีท้ า นสามารถ
บันทึกหนาเทเลเท็กซได โดยกดปมุ
(Store)
(reveal)
ปุมไมแสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ(เชน คำตอบในเกมคำถาม
เปนตน) หากตองการกลับไปหนาจอปกติให กดปุมนี้อีกครั้ง
(page up)
ใชแสดงเทเลเท็กซหนาถัดไป
(page down)
ใชแสดงหนาเทเลเท็กซยอนหลัง
(cancel)
ใชยกเลิกหนาเทเลเท็กซ
ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
ถาสถานีสงสงดวยระบบ FASTEXT หัวขอที่แสดงอยูดานลาง
จะแสดงดวยปุมสีที่แตกตางกันไป สามารถเลือกหัวขอไดโดย
กดปุมสีที่รีโมทใหตรงตามหัวขอที่ตองการ ในการเลือกหนา
เทเลเท็กซสีอื่น และดูชองตอไปหรือชองกอนหนา ใหกดปุมสีใน
ลักษณะเดียวกัน
(store)
ใชปุมนี้เพื่อบันทึกหนาเทเลเท็กซ
การแกไขขอขัดของเบื้องตน
กอนติดตอศูนยบริการควรตรวจเช็คปญหาเบื้องตนตามขั้นตอน
ดานลางกอน และหากไมสามารถแกไขปญหาได กรุณาจดชื่อรุน
หมายเลขเครื่อง และติดตอศูนยบริการซัมซุงใกลบานทาน
ไมมีภาพหรือเสียง
 ตรวจเช็คการเสียบปลั๊กไฟฟา
 ตรวจวาเปดสวิทช “I”(เปด/ปด) ที่หนาเครื่อง และปุม
POWER ที่รีโมทหรือยัง
 ตรวจเช็คการปรับภาพในสวนตางๆ
 ตรวจการปรั บ ระดั บ เสี ย ง
มีภาพปกติแตไมมีเสียง
 ตรวจการปรั บ ระดั บ เสี ย ง
 ตรวจการเปด/ปดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท
ไมมีภาพหรือเปนภาพขาวดำ
 ตรวจการปรั บ สี
 ตรวจวาเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีสงถูกตองหรือไม
ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน
 เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงอาจสรางคลื่นรบกวน ให
ยายไปใหไกล
 เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม
ภาพและเสียงไมชัดเจน
 ตรวจดูทิศทาง, ตำแหนง และการเชื่อมตอของเสาอากาศ
สัญญาณรบกวนนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใชเสาอากาศภาย
ในอาคาร
รีโมททำงานผิดปกติ
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
 ทำความสะอาดชองสงสัญญาณรีโมท
ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่
ตรวจเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง


8
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ(Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232
โทร (Tel) : 0-2689-3232
แฟกซ (Fax) : 0-2689-3298
เว็บไซด : www.samsung.com/th
AA68-03791A-01Tha_0828.pmd
แผนผังรายการเมนู
ภาษาไทย - 8
3/9/2550, 13:44
: เฉพาะรนุ
Download PDF

advertising