Samsung | CS-29Z57ML | Samsung CS-29Z57ML คู่มือการใช้

โทรทัศนสี
คมู อื การใชงาน
โปรดอานคมู อื การใชงาน
ใหละเอียดกอนเปดเครื่องรับโทรทัศน
และเก็บไวใชงานในโอกาสตอไป
ลงทะเบียนสินคาออนไลนไดที่
www.samsung.com/global/register
ทานสามารถดาวนโหลดคมู อื การใชงานไดจากเว็บไซด
www.samsung.com/th
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
โปรดอานขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
กอนที่จะติดตั้งหรือใชงานเครื่อง
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ขอควรระวัง : เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรเปด
ฝาหลังเครื่องหรือตรวจซอมเครื่องเอง ควรใหชางผูชำนาญเปน
ผูตรวจซอมเทานั้น
รูปสายไฟในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ เตือนใหระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูงที่อยูในเครื่อง
1
เครือ่ งหมายอุทานในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ
เตือนใหระมัดระวังและใหความสำคัญกับคำแนะนำ
ในคมู อื ทีม่ เี ครือ่ งหมายนี้
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
Š ตำแหนงของชองระบายความรอนของตัวเครือ่ ง ควรจัดใหอยใู นทีๆ่ มี
การถายเทอากาศสะดวก เพือ่ ใหเครือ่ งสามารถใชงานไดตามปกติเปน
การปองกันไมใหเกิดความรอนในเครือ่ งมากเกินไป
- ไมควรนำผาหรือวัตถุอนื่ ๆ มาปดชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอรนเิ จอรดงั กลาวจะปด
ชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งในทีค่ บั แคบ เชนชัน้ วางหนังสือ
- ใหผลิตภัณฑของทานตั้งหางจากผนังหรือกำแพงประมาณ 10CM(4นิ้ว)
ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลกบั เครือ่ งกระจายความรอน หรือเครือ่ งทำความ
รอนหรือทีๆ่ มีแสงแดดสองถึง
Š ไมควรวางวัตถุทอี่ าจทำใหเกิดการติดไฟไวใกลตวั เครือ่ ง เชนเทียนไข,
ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ และอืน่ ๆ
Š หามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาลัด
วงจรได
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลสถานทีเ่ ปยกชืน้ หรือโดนน้ำไดงา ย
(เชน อางลางหนา หรืออางลางจาน เปนตน) ถาเครือ่ งไดรบั ความเสีย
หายใหดงึ ปลัก๊ ออก และสงตัวแทนจำหนายทันที
Š ทานสามารถทำความสะอาดเครือ่ งได โดยใชผา หมาดๆ เช็ด แตตอ งดึง
ปลัก๊ ออกกอนทุกครัง้
Š ไมควรวางเครื่องไวในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
Š เมือ่ ตองการทิง้ แบตเตอรี่ ควรทิง้ ในถังขยะเฉพาะที่ ไมควรทิง้ ลงในถัง
ขยะทัว่ ๆ ไป
Š ตัดแหลงจายไฟฟา โดยดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบ
Š อยาเสียบสายไฟเขาเตาเสียบหรือสายพวงมากเกินไป เพราะอาจทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรได
Š ควรติดตัง้ ปลัก๊ ไฟใหหา งจากทางเดินและยึดปลัก๊ ไฟไวกบั ผนัง ซึง่ ทีต่ ดิ ตัง้
ปลัก๊ ไฟตองอยใู นบริเวณทีส่ ะดวก และตองหางจากตัวเครือ่ งพอประมาณ
Š เพือ่ ปองกันความเสียหายอันเนือ่ งมาจากฟาผา หรือเมือ่ ไมไดใชเครือ่ ง
เปนเวลานาน ควรดึงปลัก๊ ไฟออกจากเตาเสียบ และดึงสายอากาศหรือ
สายเคเบิลออกจากตัวเครือ่ ง
Š กอนจะตอ AC power cord เขากับ DC adapter ตองแนใจวาคาความ
ตางศักยของ DC adapter สัมพันธกบั ไฟฟาของพืน้ ทีท่ อี่ าศัยอยู
Š อยาสอดวัตถุใดๆ ทีเ่ ปนโลหะเขาไปในเครือ่ ง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรได
Š เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรตรวจซอมเครือ่ งเอง
ควรติดตอชางผชู ำนาญเปนผตู รวจซอมเทานัน้
Š เมือ่ ตองการดึงปลัก๊ ออก ควรจับทีห่ วั ปลัก๊ อยาดึงทีส่ ายไฟ
Š ถาเครือ่ งทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกลิน่ ผิดปกติ ใหดงึ ปลัก๊
ออกทันที และติดตอศูนยบริการ
Š วางเครือ่ งไวใกลกบั ทีเ่ สียบปลัก๊
ภาษาไทย - 1
12/10/2550, 12:57
Š ดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ กอนซอมเครือ่ ง
Š ควรดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ เมือ่ ไมไดดโู ทรทัศนเปนเวลานาน
หรือเมือ่ ไมไดอยบู า น (โดยเฉพาะเมือ่ มีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคล
ทุพพลภาพอยบู า นเพียงลำพัง)
- การสะสมของฝนุ เปนสาเหตุทที่ ำใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟฟารัว่
หรือประกายไฟเนือ่ งจากฉนวนเสือ่ มสภาพ
Š ควรติดตอศูนยบริการทีไ่ ดรบั อนุญาต เมือ่ จะทำการติดตัง้ ทีวใี นบริเวณ
ทีม่ ฝี นุ มาก, อุณหภูมสิ งู หรือต่ำ, ความชืน้ สูง, บริเวณทีม่ สี ารเคมี และ
สถานทีท่ เี่ ปดทำการ 24 ชัว่ โมง เชน สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือทีอ่ นื่ ๆ
ทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายตอทีวไี ด
Š ควรติดตัง้ ทีวใี หหา งจากผนังมากกวา (10 ซม./ 4 นิว้ ) เพือ่ การระบาย
อากาศทีด่ ี
คำเตือน - เพือ่ ปองกันการแพรขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือ
สิง่ อืน่ ใดทีส่ ามารถทำใหเกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑนที้ กุ ครัง้
รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ
เกี่ยวรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ
โทรทัศนแบบมาตรฐาน(4:3, คืออัตราสวนความกวางตอความสูง)
ไดรบั การออกแบบมาเพือ่ รับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3
และภาพทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวสม่ำเสมอไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่
ทีห่ นาจอ เชน แถบดำดานบนและดานลาง(ภาพแบบ wide screen)
นานเกิน 15 % ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
โทรทัศนแบบจอกวาง( wide screen 16:9) ไดรบั การออกแบบมาเพือ่
ชมภาพแบบ wide screen ซึง่ ภาพทีห่ นาจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9
หรือขยายภาพแบบมาตรฐานใหเต็มหนาจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหว
สม่ำเสมอ ไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่ เชน แถบสีดำดานขางทีเ่ กิด
จากชมวีดโี อหรือรายการทีวใี นรูปแบบมาตรฐาน(4:3) นานเกิน 15%
ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
นอกจากนี้ การชมภาพนิง่ และขอความอืน่ ๆ เชน รายงานสตอคของตลาด,
วีดโี อเกมส, โลโกตา งๆทีห่ นาจอ,เวบไซทหรือคอมพิวเตอรกราฟฟคและ
แพทเทิรน ตางๆ ควรจะถูกจำกัดการชมดังเชนทีก่ ลาวไวขา งตนเชนกัน
การแสดงภาพนิง่ เกินกวาเวลาทีก่ ำหนด อาจทำใหเกิดการ burn-in ได
เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการนี้ ควรเปลีย่ นชองและภาพเรือ่ ยๆ และชมภาพแบบ
เต็มหนาจอ, ไมชมภาพทีเ่ ปนแพทเทิรน นิง่ ๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน
รนุ ทีเ่ ลือกขนาดภาพได ควรใชคณ
ุ สมบัตนิ ใี้ นการควบคุมการแสดงภาพ
แบบตางๆ ใหแสดงแบบเต็มหนาจอ
ขอควรระวัง ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมใหเหมาะสม
หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและ
การใชงานไมเหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยูนอกเหนือการรับประกัน
AA68-003797A-02
ปุมควบคุม (เฉพาะรุน)
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทาน
ขึ้นอยูกับรุน
การตอสายสัญญาณ (เฉพาะรุน)
ดานหลังทีวี
ภาษาไทย - 2
หรือ
12/10/2550, 12:57
การตอสาย SCART อินพุท/เอาทพุท
จุดตอ SCART 2 และ SCART 3 ใชตอ กับเครือ่ ง VCR,
เครือ่ งเลนดีวดี ,ี decoder, เครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม, วีดโี อเกมส
หรือเครื่องเลนเลเซอรดิสก
จุดตอ SCART 2 ใชสำหรับ RGB เอาทพทุ
สำหรับตอกับวีดีโอเกมสหรือเครื่องเลนเลเซอรดิสก
ตอ...
การตอสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี
ตอสายอากาศหรือสายเคเบิลเขาจุดที่ 1 (75 Ω) เพือ่ การรับ
ชมโทรทัศนที่ดี ตองรับสัญญาณจากแหลงจายใดแหลงจายหนึ่ง
ดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีว,ี หรือสัญญาณ
จากดาวเทียม หากทานใชสายอากาศแบบภายในอาคาร ตอง
ทำการปรับจนกวาจะไดภาพที่ชัดเจนที่สุด
เมื่อทานตอระบบออดิโอหรือวีดีโอเขากับโทรทัศนของทาน
โปรดตรวจใหแนใจวาปดสวิทชอุปกรณที่นำมาตอ
เรียบรอยแลว และของแจ็คตองตรงกับชองตอที่ดานหลัง
โทรทัศน
สายเคเบิลทีวี
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทาน
ขึ้นอยูกับรุน
ตัวรับสัญญาณรีโมท
ไฟแสดงสภาวะ Standby
ปมุ เปด/ปดเครือ่ ง
ปมุ แสดงรายการเมนู
ปมุ ปรับระดับเสียง
ปมุ เลือกชองสถานี
ดานหนา(หรือดานขาง)ทีวี
1
2
3
4
6
5
2
 เมือ
่ อยใู นโหมด Standby ทานสามารถกดปมุ 6
เพื่อเปดเครื่องรับโทรทัศน(เฉพาะรุน)
 เมือ
่ อยใู นรายการเมนู ปมุ 5 และ 6 จะทำงานเหมือน
ปุม / / / ที่อยูบนรีโมทคอนโทรล
 ถาไมไดใชรีโมทเปนเวลานาน หรือรีโมทไมทำงาน
ทานสามารถใชปุมคอนโทรลที่หนาเครื่องได
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ RCA 4 และ RCA 5 ใชกบั อุปกรณดงั ตอไปนี้ : VCR,
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,เครื่องเลนดีวีดี, decoder, วีดีโอเกมส,
หรือเครื่องเลนเลเซอรดิสก (ถาใชอุปกรณที่เปนโมโน ใหตอเขาที่จุด
ตอ AUDIO-L อินพุท)
จุดตอ RCA 7 ใชกบั อุปกรณทมี่ จี ดุ ตอ DVD Component เอาทพทุ
(480i เทานัน้ )
หูฟง
Video input
Audio input
S-Video input
การตอ RCA เอาทพทุ
จุดตอ RCA 6 ใชกบั เครือ่ งบันทึกวีดโี อ(VCR) หรือเครือ่ งเสียง
ดานหนา (หรือดานขาง) ทีวี (เฉพาะรนุ )
Audio input
Video input
หูฟง
S-Video input
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาตอสายสัญญาณถูกตอง สีของ
แจ็คตองเหมือนกับสีที่ชองตอดานหลังทีวี
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใชกบั กลองวีดโี อ,
เครื่องเลนเลเซอรดิสก หรือวีดีโอเกมส
การตอ S-VIDEO อินพุท
จุดตอ 3 (S-VIDEO) และ 1 (AUDIO-L/R) ใชตอกับอุปกรณ
ทีช่ อ งตอ S-Video เอาทพทุ เชนกลองวีดโี อหรือ VCR
การตอชุดหูฟง (เฉพาะรุน)
จุดตอ 4 (หูฟง)ใชฟงเสียงจากโทรทัศนโดยปราศจากเสียง
รบกวนจากภายนอก อยางไรก็ตามการฟงเสียงดังมากๆ อาจ
เปนอันตรายตอหูหรือการไดยินของทาน
¾ ถาตอ AV กับอุปกรณภายนอกทั้งดานหนา(หรือดานขาง)
และดานหลังของโทรทัศน เครื่องจะรับสัญญาณจาก
ตัวทีต่ อ อยดู า นหนากอน
รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุน)
3
7
6
5
4
SWAP
PIP
ปมุ
ใชเพิ่มหรือลดระดับเสียง
ปมุ MENU
ใชแสดงเมนูหรือกลับสูหนา
จอปกติ
ปุม T/S/W/X
ใชปรับคาตางๆ ในเมนู
ปมุ S.MENU
ใชแสดงรายการปรับเสียง
TTX/MIX SOURCE
¾ รีโมทอาจจะไมทำงานถาที่บริเวณหนาเครื่องมี
แสงสวางมากเกินไป
1
2
3
ปมุ POWER
ใชสำหรับเปด/ปดเครื่อง
ปุมตัวเลข
ใชสำหรับเลือกชองโดยตรง
ปมุ -/- ใชเลือกชองตั้งแตชอง 10 ขึ้น
ไป กดปุมนี้จะปรากฏ
สัญลักษณ “_ _” ทีห่ นาจอ
และกดหมายเลขชองสถานี
ที่ตองการ
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
8
9
10
11
12
13
14
15
22
21
16
ปมุ TURBO
ใชเลือกเสียงหนักแนน
ปุม P.SIZE
ใชเปลี่ยนขนาดจอ
17
ปมุ DUAL I-II
ใชเลือกระบบเสียง
ปมุ SOURCE
ใชแสดงแหลงจายทั้งหมด 18
ปมุ INFO
ใชดูขอมูลของชองสถานี 19
และสถานะตางๆ ที่ตั้งคาไว
20
ปมุ PRE-CH
ใชดสู ลับระหวาง 2
ชองลาสุดที่ชม
ใชเลือกชองถัดไปหรือชอง
กอนหนา
ปมุ EXIT
ใชออกจากเมนูหรือกลับสู
หนาจอปกติ
ปมุ MUTE
ใชปดเสียงชั่วคราว และ
กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก
หรือกดปุม หรือ
ปมุ ENTER
ใชยืนยันการเลือก ขณะอยูใน
รายการเมนู
ปุม S.MODE
ใชเลือกรูปแบบเสียง
ปุม P.MODE
ใชเลือกรูปแบบภาพ
ปมุ TV
ใชกลับไปโหมด TV เมือ่ อยใู น
โหมดแหลงจายภายนอก
ปมุ SLEEP
ใชตั้งเวลาปดเครื่องอัตโนมัติ
ปุมภาพซอนภาพ(เฉพาะรุน)
ใชงานเฉพาะรุนที่มีฟงกชั่น
ภาพซอนภาพ(PIP)
-------------------------------------------การใสแบตเตอรี่
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แลวใส
แบตเตอรี่ขนาด AAA เขาไปจากนั้น
ปดฝาครอบ ถารีโมททำงานผิดปกติ
ใหเช็ควา ใสแบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม
โดยขั้ว +,- ของแบตเตอรี่ตองตรงกับ
ขั้ว +,- ที่รีโมท หรือเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง
แมงกานีส เปนตน
¾ ไมควรใสแบตเตอรี่ตางชนิดกัน เชน ใสอัลคาไลนรวมกับ
ภาษาไทย - 3
12/10/2550, 13:21
การเปด/ปดโทรทัศน
สายไฟจะอยูที่ดานหลังโทรทัศน
1 เสียบปลั๊กไฟเขาที่เตาเสียบที่เหมาะสมกัน
ความถีท่ ใี่ ช 50 หรือ 60 เฮิรท
¾ แรงดันไฟฟาที่ใชจะบอกอยูที่ฉลากดานหลังเครื่อง
2 กดปุม “I” (เปด/ปด) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง) ของโทรทัศน
3 กดปุม POWER ที่รีโมทเพื่อเปดเครื่องในขณะที่อยูในโหมด
Standby ได ซึง่ จะปรากฏชองสถานีสดุ ทายกอนปดเครือ่ ง
ถายังไมไดตั้งชองสถานี หรือภาพไมชัดเจน ใหดูรายละเอียด
“การตั้งชองสถานี-ตั้งชองอัตโนมัติ” ที่หนา 4 หรือ “การตั้ง
ชองสถานี-ตัง้ ชองดวยตนเอง” ทีห่ นา 5
¾ เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูใหตั้งคา
โดยอัตโนมัติ ใหดใู นเมนู “การตัง้ คา”
และเลือกรายการ “การตัง้ คา-Plug & Play” ทีห่ นา 4
4 กดปุม “I” (เปด/ปด) ทีด่ า นหนา(หรือดานขาง) ของโทรทัศน
เพื่อปดเครื่อง
การปดเครื่องใหอยูในโหมด Standby
ทานสามารถปดโทรทัศนใหอยใู นโหมด Standby ได เพือ่ ชวยลด
คากระแสไฟฟา และการเสื่อมสภาพของหลอดภาพดวย และจะมี
ประโยชนมากเมื่อทานตองการพักการชมไวชั่วคราว (เชน ใน
ระหวางรับประทานอาหาร)
1 กดปุม POWER ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน โทรทัศนจะปด
และเขาสโู หมด standby
2 เมื่อตองการเปดโทรทัศน สามารถทำไดงาย โดยกดปุม
POWER อีกครั้ง
เมื่อไมไดดูโทรทัศนเปนเวลานาน (เชนไปเที่ยวตางจังหวัด)
ควรปดเครื่องโดยกดปุม “I” (เปด/ปด) ที่ดานหนาเครื่อง
(หรือดานขาง) แตถาจะใหดีที่สุดควรดึงปลั๊กไฟและสาย
อากาศออกดวย
การดูรายการเมนู
1 กดปุม MENU
จะปรากฏรายเมนูหลักที่หนาจอ ซึ่งดานซายของเมนูจะมี
ไอคอนอยู 4 แบบคือ : สัญญาณเขา, การปรับภาพ,
การปรับเสียง, ตั้งชองสถานี, และ การตั้งคา
2 กดปุม หรือ เพือ่ เลือกไอคอน(icon) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อเขาไปสูเมนูยอยของแตละไอคอน(icon)
3 กดปมุ
หรือ เพือ่ เลือกรายการ(ในเมนู) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
4 กดปุม / / / เพื่อตั้งคารายการที่เลือก
กดปุม MENU เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา
5 กดปุม EXIT เพื่อออกจากเมนู
การตัง้ คา - Plug & Play
Plug & Play
Enter
เช็คสายอากาศเขา
จากนัน้
เลือกรายการ
หรือ
Enter
ตอ...
ออก
เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาใหตั้งคาโดย
อัตโนมัติ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1 ถาโทรทัศนอยูในโหมด
Standby ใหกดปมุ POWER
ที่รีโมท จะปรากฏขอความ
PLUG&PLAY ซึ่งจะ
กระพริบอยูชั่วขณะ จากนั้น
จะปรากฏเมนู เลือกภาษา
2 เลือกภาษาทีต่ อ งการโดยกดปมุ
กดปุม ENTER จะปรากฏ
ขอความ เช็คสายอากาศเขา
4
¾ ถาไมเลือกภาษาใดๆ ประมาณ 2 วินาที
เมนู เลือกภาษา จะหายไปโดยอัตโนมัติ
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
3 ตองแนใจวาตอสายอากาศเขาที่
โทรทัศนถูกตอง (ดูรายละเอียด
หนา 2) กดปมุ ENTER
จะปรากฏเมนู ตั้งชองอัตโนมัติ
และเมนู พืน้ ทีร่ บั จะถูกเลือก
พืน้ ทีร่ บั
คนหา
เลือกรายการ
ยอนกลับ
ตัง้ ชองอัตโนมัติ
ASIA W/EUROP
CIS E/EUROPE
CHINA
HONGKONG U/K
ถัดไป
Enter
คนหา
Enter
เริ่มคนหา
คนหา
Enter
ขอใหสนุกกับการชม
เลือกรายการ
ยอนกลับ
การตัง้ เวลา
ยอนกลับ
ตัง้ นาฬิกา -- : --am
ตัง้ เวลาปดอัตโนมัติ : ปด
ตัง้ เวลาเปด -- : -- am ปด
ตัง้ เวลาปด -- : --am ปด
ระดับเสียงเวลาเปด : 10
Enter
หยุดคนหา
ยอนกลับ
เพือ่ เลือกพืน้ ทีท่ ที่ า นอาศัยอยู แลวกดปมุ
4 กดปุม ENTER อีกครั้ง
หรือ
5 กดปมุ
ENTER
เพือ่ เลือก
6 กดปุม หรือ
คนหา แลวกดปุม ENTER
7 กดปมุ ENTER เพือ่
เริ่มการคนหา หากตองการ
หยุดการคนหา ใหกดปมุ
ENTER อีกครั้ง
เมื่อคนหาชองสถานีเสร็จจะ
ปรากฏเมนู การตั้งเวลา
และ ตัง้ นาฬิกา จะถูกเลือก
8 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือ่ นไป
ที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุม
หรือ เพือ่ ตัง้ เวลา
9 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุม MENU จะปรากฏขอความ ขอให
สนุกกับการชม จากนั้นสามารถชมรายการโทรทัศนไดปกติ
การตัง้ คา
Plug&Play
เลือกภาษา
: ไทย
การตัง้ เวลา
ล็อคชองสถานี
ภาพสีน้ำเงิน
: ปด
ดนตรีปด /เปดทีวี : เปด
ถัดไป
ยอนกลับ
เลือกรายการ Enter
หากตองการตัง้ คา Plug & Play อีกครั้ง
วิธีทำ: MENU /
(การตั้งคา) ENTER
/
(Plug&Play) ENTER
ภาษาไทย - 4
12/10/2550, 12:57
AV1
AV2
S-Video
Component
เลือกรายการ
Enter
ยอนกลับ
: วีดโี อ
: ดีวดี ี
: เคเบิลทีวี
สัญญาณดาวเทียม
ถัดไป
เลือกรับสัญญาณ
เลือกรับสัญญาณ
โทรทัศน
ทานสามารถเลือกสัญญาณ
AV1
---AV2
---จากแหลงจายภายนอก เชน
S-Video
---Component
---เครื่องเลนวีดีโอ, เครื่องเลนดีวีดี
set-top box, และสัญญาณ
ยอนกลับ
เลือกรายการ Enter
โทรทัศน(สถานีสงหรือสัญญาณดาวเทียม)
¾ ทานสามารถเปลี่ยนแหลงจายโดยงายโดยกดปุม
SOURCE ทีรีโมท หากตองการกลับไปดูรายการปกติ
ชือ่ แหลงจาย
กดปุม TV ที่รีโมท
: ----
สัญญาณเขา (เฉพาะรุน)
เลือกรับสัญญาณ/ชื่อแหลงจาย


ชื่อแหลงจาย
ทานสามารถตั้งชื่อแหลงจาย
ภายนอกได
ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองอัตโนมัติ
พืน้ ทีร่ บั
คนหา
เลือกรายการ
คนหา
Enter
ยอนกลับ
ตัง้ ชองอัตโนมัติ
ASIA W/EUROP
CIS E/EUROPE
CHINA
HONGKONG U/K
ถัดไป
เครื่องรับโทรทัศนสามารถคนหายานความถี่ของสัญญาณได โดย
เลือกพื้นที่การรับสัญญาณใหตรงกับพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู และ
จะบันทึกชองสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขชองสถานีอาจ
จะไมตรงกับชองจริง แตอยางไรก็ตาม ทานสามารถสลับชอง
สถานีหรือลบชองที่ไมตองการได
ชองสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับ
ตามความถี่ที่คนพบจากความถี่
ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด
¾ หากตองการหยุดการคนหา
กอนคนหาเสร็จ ใหกดปุม
MENU
หยุดคนหา
เมื่อคนหาเสร็จ จะปรากฏเมนู
Enter
ยอนกลับ
สลับชองสถานี ทานสามารถสลับ
ชองสถานีที่บันทึกไวได ดูรายละเอียดไดที่เมนู “ตั้งชองสถานีสลับชองสถานี” หากไมตองการสลับชองสถานี ใหกดปุม EXIT
จากชอง
ไปชอง
บันทึก
ปรับ
:P1
: P -:?
ตัง้ ชองสถานี - สลับชองสถานี(เฉพาะรนุ )
ทานสามารถสลับชองสถานีที่
บันทึกไวได คุณสมบัตินี้อาจ
จำเปนตองใชหลังจากที่
ใชคำสั่งตั้งชองอัตโนมัติ
เลือกรายการ
 จากชอง : หมายเลขชองที่ตองการเปลี่ยน
ไปชอง : หมายเลขชองใหมที่ตองการใหแสดง
บันทึก : ยืนยันการสลับชองสถานี


ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองดวยตนเอง
สลับชองสถานี
ยอนกลับ
ทานสามารถตั้งชองสถานีไดดวย
ตัง้ ชองดวยตนเอง
ชองทีต่ อ งการบันทึก : P 3
ตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณ
ระบบสี
: อัตโนมัติ
ระบบเสียง
: BG
ทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งชองดวยตน
คนหา
: 46 MHz
ชองสถานีสง
:C1
บันทึก
:?
เองทานสามารถ:
ปรับ
ยอนกลับ
เลือกรายการ
- ตั้งชองสถานีหรือไมตั้งชองรับ
สถานีทคี่ น พบ
- ตั้งหมายเลขชองสถานีเพื่อตองการใหจดจำงาย
 ชองที่ตองการบันทึก (ชองสถานีที่ตองการตั้งชองสถานี)
 ระบบสี: อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NT4.43/NT3.58
 ระบบเสียง: BG/DK/I/M
 คนหา (เมื่อทานไมทราบหมายเลขชองสถานีสง):
เมนูนี้จะคนหายานความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ยานแรก หรือ
ชองสถานีที่ทานเลือกไว
 ชองสถานีสง(ในกรณีทราบหมายเลขของชองสถานีสง)
¾ ทานสามารถเลือกชองสถานีสงได โดยกดปุมตัวเลข
ที่รีโมทไดโดยตรง
บันทึก (บันทึกเมื่อตั้งคาเสร็จแลว)

5
¾ ถาไมมีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ใหเลือกระบบเสียงอีกครั้ง
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
Channel mode
 P(ชองรับสถานี) เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การตั้ ง ช อ งรั บ สถานี แ บบ
อัตโนมัติแลว หมายเลขชองสถานีในพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู
จะมีตั้งแต P00 ถึง P99 ทานสามารถรับชมชองสถานีได
โดยกดหมายเลขดังกลาว
 C(ชองสถานีสง) ทานสามารถเลือกชองสถานีสง โดยการ
ใสหมายเลขของชองสถานีสงแตละชอง
S(ชองเคเบิล)ทานสามารถเลือกชองสถานี โดยการใส
หมายเลขของสถานีสงสัญญาณเคเบิลแตละชอง

Enter
ยอนกลับ
เพิม่ ชอง/ลบชอง
: เพิม่ ชอง
: เพิม่ ชอง
: เพิม่ ชอง
: เพิม่ ชอง
: เพิม่ ชอง
ตัง้ ชองสถานี - เพิม่ ชอง/ลบชอง(เฉพาะรนุ )
ทานสามารถลบชองที่ไมตองการ
ชมได สวนชองที่ไมไดตั้งลบชองไว
จะแสดงผลทุกชอง
P1
P2
P3
P4
P5
เลือกรายการ
เลือก เพิ่มชอง หรือ ลบชอง โดยกดปุม ENTER ที่รีโมทซ้ำๆ
:
ยอนกลับ
ปด
เป ด
ตัง้ ชองสถานี
ตัง้ ชองสถานี - ขยายสัญญาณ(เฉพาะรนุ )
ฟงกชั่นนี้จะมีประโยชนมากเมื่อ
สัญญาณออน ซึ่งจะทำการขยาย
สัญญาณใหแรงขึ้น
Enter
ตั้งชองอัตโนมัติ
ตั้งชองดวยตนเอง
เพิ่มชอง/ลบชอง
สลับชองสถานี
ขยายสัญญาณ
เลือกรายการ
 ขยายสัญญาณ จะถูกตั้งไวในแตละชองสถานี
 ถาภาพมีสญ
ั ญาณรบกวนในขณะที่ ขยายสัญญาณ ถูกตั้งไวที่
เปด ใหตั้ง ปด
 คาเริ่มตนของ ขยายสัญญาณ อาจจะถูกตัง
้ ไวที่ เปด หรือ ปด
ขึ้นอยูกับโรงงานกำหนด
ภาษาไทย - 5
12/10/2550, 12:57
การตัง้ คา - การตัง้ เวลา
 ตัง
้ นาฬิกา
การตัง้ เวลา
ตัง้ นาฬิกา
--:-- am
ทานสามารถตั้งเวลาที่เครื่อง
ตัง้ เวลาปดอัตโนมัติ : ปด
รับโทรทัศนได เมื่อกดปุม INFO
ตัง้ เวลาเปด
--:-- am ปด
ตัง้ เวลาปด
--:-- am ปด
ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปจจุบัน
ระดั
บ
เสี
ย
งเวลาเป
ด
:
10
ทานตองตั้งเวลากอนเสมอหาก
ยอนกลับ
เลือกรายการ Enter
ตองการตั้งเวลาเปด/ปดเครื่องอัตโนมัติ
เวลาที่ตั้งไวจะหายไป
¾ เมื่อกดปุม “I” (เปด/ปด) ที่ดานหนา(หรือดานขาง)เครื่อง
 ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
ทานสามารถเลือกชวงเวลาไดระหวาง 30 ถึง 180 นาที เพือ่ ตัง้
เวลาปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว เครื่องจะปดและเขา
Standby โหมด
¾ ทานสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดงาย โดยกดปุม SLEEP ที่รีโมท
ถาไมไดตั้งเวลาปดเครื่องไวจะปรากฏคำวา ปด แตถาตั้ง
เวลาปดเครื่องแลวจะปรากฏเวลาที่เหลือและเมื่อถึงเวลาที่
กำหนดไวโทรทัศนจะปดเครือ่ ง และเขาสโู หมด standby
โดยอัตโนมัติ
ระดับเสียงเวลาเปด
สามารถตั้งระดับเสียงตามตองการ เมื่อเปดเครื่องได
 ตั้งเวลาเปด/ตั้งเวลาปด
ทานสามารถตั้งเวลาเปด/ปดเครื่องโดยอัตโนมัติไดตามเวลา
ที่ทานตองการ
ทานตองตั้งนาฬิกากอนทุกครั้ง

ปดเครื่องอัตโมัติ
เมื่อทานตั้งเวลาเปดเครื่องไวที่ “เปด” และเมื่อเครื่องเปด
อัตโนมัติแลวไมมีการใชงานติดตอกันนานเกิน 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นเครื่องจะปดเองอัตโนมัติ เพื่อเปนการปองกัน
การเกิดความรอนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟาลัดวงจรซึ่งอาจเกิด
ขึน้ ไดหากเปดโทรทัศนทงิ้ ไวเปนเวลานาน (เชน ในวันหยุด)
การตัง้ คา - ล็อคชองสถานี
X
คุณสมบัตินี้ใชสำหรับล็อคชอง
ล็อคชองสถานี
ล็อคชองสถานี
: เปด
สถานีและไมสามารถยกเลิกการ
ชองที่ตองการล็อค : P 1
ล็อค
:?
ล็อคโดยใชปุมที่ดานหนาหรือดาน
ขางได แตสามารถใชรีโมทได
ยอนกลับ
เลือกรายการ Enter
ดังนั้นควรเก็บรีโมทใหหางจากเด็ก
เพื่อปองกันไมใหเด็กดูรายการที่ไมเหมาะสม
 ล็อคชองสถานี: เปด/ปด
ถาทานตองการยกเลิกการล็อคชองสถานี ตั้งเปน ปด
ชองที่ตองการล็อค: ชองสถานีที่ถูกล็อค
ล็อค: เมื่อกดปุม ENTER จะปรากฏคำวา ล็อค


¾ เมื่อชองสถานีถูกล็อค เมื่อทานกดปุมที่หนาเครื่อง
จะไมสามารถเขาเมนู ตั้งชองสถานี และ ล็อคชองสถานี
ไดและจะปรากฏขอความ ไมสามารถทำงานได
ทานเขาเมนูนี้ไดโดยใชรีโมทเทานั้น
Enter
X
X
X
X
X
ยอนกลับ
X
การตัง้ คา
: ปด
: เปด
: ไทย
การตัง้ คา
การตัง้ คา เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน /
ดนตรีปด/เปดทีวี / ทดสอบรายการอัตโนมัติ
 เลือกภาษา
เมื่อทานเปดเครื่องโทรทัศนครั้ง
แรก ทานสามารถเลือกภาษาที่
ตองการใหแสดงที่หนาจอได
Plug&Play
เลือกภาษา
การตัง้ เวลา
ล็อคชองสถานี
ภาพสีน้ำเงิน
ดนตรีปด /เปดทีวี
ถัดไป
T
เลือกรายการ
S ถัดไป
ทดสอบรายการอัตโนมัติ
ออก
เลือกรายการ Enter
 ภาพสีน้ำเงิน
ถาไมมีสัญญาณหรือสัญญาณไมดี หนาจอภาพจะเปนสีน้ำเงิน
โดยอัตโนมัติ ถาทานไมตองการใหหนาจอภาพเปนสีน้ำเงิน ให
ตัง้ รายการ ภาพสีน้ำเงิน ไวที่ ปด
 ดนตรีปด/เปดทีวี
ทานจะไดยินเสียงดนตรีขณะเปด
และปดโทรทัศน
6
 ทดสอบรายการอัตโนมัติ
เพื่อใหคุนเคยกับเมนูที่มีหลากหลายในเครื่องรับโทรทัศน
ทานสามารถศึกษาไดจากการทดสอบรายการอัตโนมัติที่มีใน
เครื่องรับโทรทัศน เมื่อตองการออกจากเมนูนี้ ใหกดปุม EXIT
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
การปรับภาพ(เฉพาะรุน) รูปแบบภาพ/ปรับตามใจชอบ/
โทนสี/ขนาด/ลดสัญญาณรบกวน/DNIe Jr
X
X
X
X
X
X
X
 รูปแบบภาพ: ไดนามิค/
การปรับภาพ
รูปแบบภาพ
: ไดนามิค
ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร/
ปรั
บ
ตามใจชอบ
โทนสี
: ปกติ
ปรับตามใจชอบ
ขนาด
: ภาพปกติ
ลดสัญญาณรบกวน : ปด
DNIe Jr
: เปด
สามารถเลือกรูปแบบภาพ
PIP
ออก
เลือกรายการ Enter
ไดตามตองการ
¾ สามารถเลือกรูปแบบภาพไดงายโดยกดปุม P.MODE
ที่รีโมทคอนโทรล
โทนสี: เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอุน1/อบอุน2
 ปรับตามใจชอบ: ความเขมของภาพ/ความสวาง/
ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี (NTSC เทานั้น)
โทรทัศนมีการตั้งคาหลายแบบซึ่งทานสามารถตั้งไดตามตองการ
¾ หากทานปรับตั้งคาใดๆแลวรูปแบบภาพจะเปลี่ยน
เปน ปรับตามใจชอบ อัตโนมัติ

 ขนาด
ทานสามารถเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมกับการรับชมของทาน
ซึ่งขึ้นอยูกับรุนดวย
¾ ทานสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดงายโดยกดปุม P.SIZE ที่รีโมท
 ลดสัญญาณรบกวน
ถาโทรทัศนของทานมีสัญญาณรบกวน ทานสามารถใชฟงกชั่น
นี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ
 DNIe Jr (Digital Natural Image engine Junior)(เฉพาะรน
ุ )
คุณสมบัตินี้ชวยปรับปรุงภาพใหสวางขึ้น,คมชัดขึ้น,รายละเอียด
ภาพมากขึน้ ,และสวนทีเ่ ปนสีขาวใหขาวขึน้ เทคโนโลยี DNIe Jr
จะชวยปรับปรุงทุกสัญญาณใหเหมาะกับการรับชมทีวีของทาน
ภาษาไทย - 6
12/10/2550, 13:23
การปรับภาพ - ภาพซอนภาพ (เฉพาะรนุ )
Enter
X
การปรับภาพ
ยอนกลับ
เลือกรายการ
Enter
ภาพซอนภาพ
เลือกรับสัญญาณ
สลับภาพ
ขนาด
ตำแหนงภาพ
ชองสถานี
X
X
X
X
X
X
ยอนกลับ
: ใหญ
:
:P1
ภาพซอนภาพ
: เปด
: โทรทัศน
ทานสามารถชมภาพซอนจากอุปกรณภายนอกในขณะชมทีวีได
โดยภาพซอนกับภาพหลักตองเปนสัญญาณจากแหลงจายที่ตางกัน
S ถัดไป
ภาพซอนภาพ
เลือกรายการ
 ภาพซอนภาพ(PIP): เปด/ปด
สำหรับเปดหรือปดฟงกชั่นภาพซอนภาพ 1
 เลือกรับสัญญาณ
ทานสามารถเลือกแหลงจายของภาพซอนได 2
¾ ขึ้นอยูกับรุน: เลือกแหลงจายของภาพซอนที่ตางจากภาพ
หลักเทานั้น เชน ไมสามารถเลือกชมภาพหลักและภาพ
ซอนเปนทีวีพรอมกันได หรือถาเลือกจะปรากฏขอความ
“ไมสามารถทำงานได”
 สลับภาพ : ใชสลับระหวางภาพหลักและภาพซอน 3
 ขนาด : เล็ก/ใหญ : ใชเลือกขนาดของภาพซอน
 ตำแหนงภาพ :
ใชเปลี่ยนตำแหนงของภาพซอน
 ช อ งสถานี
ใชเลือกชองสถานีของภาพซอน เมื่อแหลงจายของภาพซอนเปน
TV เทานัน้
ฟงกชั่นงายๆ ของรีโมทคอนโทรล
ทานสามารถหยุดภาพซอนได
เลือกรายการ
Enter
ออก
การปรับเสียง
รูปแบบเสียง : เสียงมาตรฐาน X
อิควอไลเซอร
X
ระดับเสียงอัตโนมัติ : ปด
X
จำลองเสียงสเตอริโอ : ปด
X
เสียงหนักแนน
: ปด
X
การปรับเสียง(เฉพาะรนุ ) รูปแบบเสียง / อิควอไลเซอร /
ระดับเสียงอัตโนมัติ / จำลองเสียงสเตอริโอ /
เสียงหนักแนน
 รูปแบบเสียง: เสียงมาตรฐาน/
เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร/
เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
ทานสามารถเลือกรูปแบบ
เสียงไดตามความตองการ
¾ เลือกรูปแบบเสียงไดงายโดยกดปุม S.MODE ที่รีโมท
 อิควอไลเซอร(เฉพาะรุน)
ทานสามารถปรับแตงเสียงไดตามตองการ
¾ ถาทานปรับแตงคาใดๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเปน
เสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ
 ระดับเสียงอัตโนมัติ
สถานีสงแตละชอง จะมีภาวะการสงสัญญาณของมันเอง
จึงไมสะดวกที่จะปรับระดับเสียงทุกครั้งที่เปลี่ยนชอง ฟงกชั่น
“ระดับเสียงอัตโนมัติ” จะปรับระดับเสียงอัตโนมัติตาม
ความเหมาะสมกับภาวะเสียงเอาทพุทของสถานีสงตางๆ
ไมวาเสียงเอาทพุทของสถานีสงจะสูงหรือต่ำเกินไป
 จำลองเสียงสเตอริโอ
ระบบ “จำลองเสียงสเตอริโอ” จะเปลี่ยนสัญญาณเสียง
ที่เหมือนกัน 2 สัญญาณใหแยกเขาทางชองซายและขวา
เมื่อตั้งระบบ จำลองเสียงสเตอริโอ ไวที่ เปด หรือ ปด
จะสงผลตอสัญญาณเสียงทีท่ า นเลือกเชน เสียงมาตรฐาน,
เสียงเพลง, เสียงภาพยนตร, เสียงปราศรัย
 เสียงหนักแนน
ฟงกชั่นนี้จะทำใหสัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแนน
และคมชัด เมื่อทานดูรายการเพลง, ภาพยนตร
หรือรายการอื่นๆ ของชองสถานี
7
¾ ทานสามารถใชฟงกชั่นนี้ไดงายโดยกดปุม TURBO ที่รีโมท
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
เทเลเท็กซ (เฉพาะรนุ )
ชองสถานีสวนมากจะมีบริการขอมูลขาวสารมากมาย ซึ่งหนาตาง
เทเลเท็กซ จะบอกวิธีการใชบริการนั้นๆ นอกจากนี้ทานสามารถ
เลือกตัวเลือกตางๆ ไดตามตองการโดยกดปุมที่รีโมท
ขอมูลเทเลเท็กซจะแสดงบนจอภาพไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนก็ตอเมื่อ มีสัญญาณที่ดี มิฉะนั้นขอมูลอาจจะหาย
หรือขอมูลบางหนาอาจจะไมแสดง
1
(hold)
ใชหยุดหนาเทเลเท็กซคา งไว ถาเลือกหนาสำรอง และ
ขอมูลมีหนาสำรองมากกวาหนึ่งหนา ก็จะแสดงขอมูล
ของหนาสำรองจนกวาจะถึงหนาสุดทาย หากตองการยกเลิก
ใหกดปุมนี้อีกครั้ง
ภาษาไทย - 7
12/10/2550, 13:23
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(index)
ปุมแสดงหัวขอหนาเทเลเท็กซตลอดเวลาขณะที่ทานรับชม
เทเลเท็กซ
(sub-page)
ปุมเลือกหนาสำรองเทเลเท็กซ
(size)
กดปุมนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหนาจอ
สวนครึ่งลางของหนาจอใหกดปุมนี้อีกครั้ง
หากตองการกลับสูหนาจอปกติ กดปุมนี้อีกครั้งหนึ่ง
(teletext on/mix)
ปุมแสดงเทเลเท็กซและถากดปุมนี้อีกครั้ง
จะสามารถรับชมภาพจากสถานีพรอมกับหนาเทเลเท็กซได
(mode)
ปมุ เลือก LIST/FLOF ถาทานกดเขาไปในโหมด LIST
จะเขาไปใน List save mode ซึง่ ในโหมดนีท้ า นสามารถ
บันทึกหนาเทเลเท็กซได โดยกดปมุ
(Store)
(reveal)
ปุมไมแสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ(เชน คำตอบในเกมคำถาม
เปนตน) หากตองการกลับไปหนาจอปกติให กดปุมนี้อีกครั้ง
(page up)
ใชแสดงเทเลเท็กซหนาถัดไป
(page down)
ใชแสดงหนาเทเลเท็กซยอนหลัง
(cancel)
ใชยกเลิกหนาเทเลเท็กซ
ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
ถาสถานีสงสงดวยระบบ FASTEXT หัวขอที่แสดงอยูดานลาง
จะแสดงดวยปุมสีที่แตกตางกันไป สามารถเลือกหัวขอไดโดย
กดปุมสีที่รีโมทใหตรงตามหัวขอที่ตองการ ในการเลือกหนา
เทเลเท็กซสีอื่น และดูชองตอไปหรือชองกอนหนา ใหกดปุมสีใน
ลักษณะเดียวกัน
(store)
ใชปุมนี้เพื่อบันทึกหนาเทเลเท็กซ
การแกไขขอขัดของเบื้องตน
กอนติดตอศูนยบริการควรตรวจเช็คปญหาเบื้องตนตามขั้นตอน
ดานลางกอน และหากไมสามารถแกไขปญหาได กรุณาจดชื่อรุน
หมายเลขเครื่อง และติดตอศูนยบริการซัมซุงใกลบานทาน
ไมมีภาพหรือเสียง
 ตรวจเช็คการเสียบปลั๊กไฟฟา
 ตรวจวาเปดสวิทช “I”(เปด/ปด) ที่หนาเครื่อง และปุม
POWER ที่รีโมทหรือยัง
 ตรวจเช็คการปรับภาพในสวนตางๆ
 ตรวจการปรับระดับเสียง
มีภาพปกติแตไมมีเสียง
 ตรวจการปรับระดับเสียง
 ตรวจการเปด/ปดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท
ไมมีภาพหรือเปนภาพขาวดำ
 ตรวจการปรับระบบสีถูกตองหรือไม
 ตรวจวาเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีสงถูกตองหรือไม
ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน
 เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงอาจสรางคลื่นรบกวน ควร
ยายออกใหหาง
 เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม
ภาพเบรอและเสียงไมชัดเจน
 ตรวจดูทิศทาง, ตำแหนง และการเชื่อมตอของเสาอากาศ
สัญญาณรบกวนนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใชเสาอากาศภาย
ในอาคาร
รีโมททำงานผิดปกติ
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
 ทำความสะอาดชองสงสัญญาณรีโมท
ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่ ใสถูกขั้วหรือไม
ตรวจเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง


8
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ(Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232
โทร (Tel) : 0-2689-3232
แฟกซ (Fax) : 0-2689-3298
เว็บไซด : www.samsung.com/th
AA68-03797A-02Tha_0828.pmd
สัญญาณเขา
- รู ป แบบภาพ
- ปรับตามใจชอบ - โทนสี
- ขนาด
- ลดสัญญาณรบกวน - DNIe Jr
- ภาพซอนภาพ
-
ปด/เปด
ปด/เปด
ปด/เปด
ปด/เปด
ปด/เปด
ภาพซอนภาพ - ปด/เปด
เลือกรับสัญญาณ
สลับภาพ
ขนาด
ตำแหนงภาพ
ชองสถานี
- เลือกรับสัญญาณ
- ชื่อแหลงจาย
- วีดโี อ/ดีวดี /ี เคเบิลทีว/ี สัญญาณดาวเทียม/AV Receiver/DVD Receiver/เกมส/
กลองวีดีโอ/ดีวีดีคอมโบ
: เฉพาะรนุ
การปรับภาพ
- รูปแบบเสียง
- อิควอไลเซอร
- ระดับเสียงอัตโนมัติ - จำลองเสียงสเตอริโอ- เสียงหนักแนน
-
แผนผังรายการเมนู
รูปแบบเสียง
- ตั้งชองอัตโนมัติ
เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร/เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
- พื้นที่รับ
- ASIA W/EUROPE / CIS E/EUROPE / CHINA /
HONGKONG U/K / AUSTRALIA / NZ/INDONESIA /
SOUTH AFRICA / AMERICA
คนหา
ชองที่ตองการบันทึก
ระบบสี
- อัตโนมัติ/PAL/NT4.43/NT3.58
ระบบเสียง
- BG/DK/I/M
คนหา
ชองสถานีสง
บันทึก
- ปด/เปด
- ตั้งชองดวยตนเอง - เพิ่มชอง/ลบชอง
- สลับชองสถานี
- ขยายสัญญาณ
ไดนามิค/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร/ปรับตามใจชอบ
ความเขมของภาพ/ความสวาง/ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี(NTSC เทานั้น)
เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอุน1/อบอุน2
ตั้งชองสถานี
การตั้งคา
- Plug&Play
- เลือกภาษา
- การตั้งเวลา
- ตั้งนาฬิกา
- ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาเปด
- ตั้งเวลาปด
- ระดับเสียงเวลาเปด
- ล็อคชองสถานี
- ปด/เปด
- ภาพสีน้ำเงิน
- ปด/เปด
- ดนตรีปด/เปดทีวี - ปด/เปด
- ทดสอบรายการอัตโนมัติ
ภาษาไทย - 8
12/10/2550, 12:57
Download PDF

advertising