Samsung | HG32AE570SK | Samsung HG32AE570SK คู่มือการใช้

460/470/570/670
LED TV
คูม
่ อ
ื การติดตัง้
้ ผลิตภัณฑ์ Samsung เพือ
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ
่
ให ้การรับประกันมีผลสมบูรณ์ โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ท ี่
www.samsung.com/register
รุน
่
หมายเลขซีเรียล
ภาพและการแสดงภาพประกอบในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีม
้ ใี ห ้ส�ำหรับการอ ้างอิงเท่านัน
้ และอาจแตกต่างไปจากลักษณะทีป
่ รากฏจริงของ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบ
ค�ำแนะน�ำ
ั เชิงโต ้ตอบผ่านกล่องรับสัญญาณ (SBB/STB) ทีเ่ ชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์ และสามารถเชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์เครือ
โทรทัศน์เครือ
่ งนีม
้ ฟ
ี ั งก์ชน
่ งอืน
่ ๆ ในระบบที่
ควบคุมด ้วยคอมพิวเตอร์ส�ำหรับโรงแรมและธุรกิจภาคบริการท่องเทีย
่ ว
yy การท�ำงานเชิงโต้ตอบ: เมือ
่ เปิ ดโทรทัศน์ขน
ึ้ เครือ
่ งจะส่งค�ำสัง่ เพือ
่ ระบุหา SBB/STB เมือ
่ ระบุได ้แล ้ว โทรทัศน์จะเปลีย
่ นเป็ นโหมด ONLINE และมี
การควบคุมผ่าน SBB/STB อย่างสมบูรณ์ เมือ
่ โทรทัศน์อยูใ่ นโหมด ONLINE เครือ
่ งจะไม่รับรู ้ค�ำสัง่ ผ่าน IR (รีโมทของ Samsung) และจะท�ำงานตาม
โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซ
yy การท�ำงานแบบสแตนด์อโลน: ถ ้าไม่พบ SBB/STB ทีร่ ะบุได ้ โทรทัศน์จะเปลีย
่ นเป็ นโหมด STAND-ALONE โดยมีการท�ำงานทีจ่ �ำกัด
โหมดการท�ำงาน
เมือ
่ มีการใช ้งานโทรทัศน์นี้ (ในโหมดโรงแรม) โดยใช ้ SBB/STB เครือ
่ งจะอยูใ่ นสถานะอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี:้
่ สารแบบแอคทีฟ ซึง่ จะ
yy ONLINE หรือ STAND-ALONE ในสถานะ STAND-ALONE นัน
้ โทรทัศน์จะท�ำงานเป็ นโทรทัศน์ของโรงแรม แต่ไม่มก
ี ารสือ
่ มต่อกับ SBB/STB
ป้ องกันไม่ให ้ผู ้เข ้าพักพยายามโกงระบบด ้วยการตัดการเชือ
เปิ ดโหมด
โรงแรม
โทรทัศน์ส�ำหรับ
โรงแรม
SBB/STB ออนไลน์
ถ ้าส�ำเร็จภายใน
10 ครัง้
โหมดสแตนด์
อโลน
SBB/STB ออนไลน์
- ไม่ส�ำเร็จติดต่อ
กัน 10 ครัง้
พลังงาน
เปิ ด
SBB/STB สถานะ
- พยายามทุก 2
วินาที
โหมดออนไลน์
อัตราเรียกข ้อมูล 20/วินาที
ในการตัง้ ค่ารายละเอียดเกีย
่ วกับโหมดสแตนด์อโลนหรือโหมดโต ้ตอบ โปรดดูทห
ี่ น ้า 39-44 (การตัง้ ค่าข ้อมูลตัวเลือกของโรงแรม: โหมดสแตนด์อโลนและ
โหมดโต ้ตอบ)
yy การท�ำงานบางอย่างอาจถูกจ�ำกัดไว ้เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ผู ้เข ้าพัก “โกง” ระบบโทรทัศน์
่ ง, ปลั๊กแอนด์เพลย์ในเมนูหลัก (โหมดสแตนด์อโลน)
yy ไม่มเี มนูหลัก (โหมดโต ้ตอบ) หรือเมนูชอ
yy จ�ำกัดระดับเสียงและการล็อคหรือปลดล็อคแผงควบคุม
ค�ำเตือนเกี่ยวกับภาพนิ่ง
หลีกเลีย
่ งการแสดงภาพนิง่ (เช่นไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิง่ (ภาพลายน�้ ำ เช่น โลโก ้ของรายการโทรทัศน์ ภาพพาโนรามาหรือภาพรูป
่ มสภาพของฟอสเฟอร์
แบบ 4:3 แถบข ้อมูลหุ ้นหรือข่าวสารทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ) บนหน ้าจอ การแสดงภาพนิง่ เป็ นเวลานานบนหน ้าจอจะท�ำให ้เกิดการเสือ
่ งทีจ
หน ้าจอไม่สม�ำ่ เสมอกัน ซึง่ จะมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพือ
่ ลดความเสีย
่ ะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำทีด
่ ้านล่าง:
yy หลีกเลีย
่ งการเปิ ดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็ นเวลานาน
yy พยายามแสดงภาพแบบเต็มหน ้าจออยูเ่ สมอ โดยใช ้เมนูรป
ู แบบภาพของโทรทัศน์เพือ
่ ให ้ได ้ภาพทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ
yy ลดค่าความสว่างและคอนทราสต์ให ้เป็ นค่าทีต
่ �ำ่ สุดเท่าทีส
่ ามารถใช ้ได ้ โดยทีย
่ งั มีคณ
ุ ภาพของภาพตามต ้องการ การใช ้ค่าเกินจากนีอ
้ าจท�ำให ้มีการเกิด
ภาพค ้างเร็วขึน
้
่ มสภาพของหน ้าจอ ควรใช ้คุณสมบัตเิ หล่านีบ
yy โทรทัศน์มค
ี ณ
ุ สมบัตซ
ิ งึ่ ออกแบบมาเพือ
่ ลดภาพค ้างและการเสือ
้ อ
่ ยๆ โปรดดูรายละเอียดเพิม
่ เติมในคูม
่ อ
ื ผู ้
ใช ้
การจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้ง
รักษาระยะห่างทีก
่ �ำหนดระหว่างผลิตภัณฑ์และวัตถุอน
ื่ ๆ (เช่น ผนัง) เพือ
่ ให ้มีการระบายอากาศทีเ่ หมาะสม
มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือเกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์ เนือ
่ งจากอุณหภูมภ
ิ ายในเพิม
่ ขึน
้
้ ส่วนที่ Samsung Electronics จัดเตรียมให ้เท่านัน
✎✎เมือ
่ ใช ้ขาตัง้ หรือขายึดกับผนัง ใหใช
้ ้ชิน
้
้ ส่วนทีม
yy ถ ้าคุณใช ้ชิน
่ าจากผู ้ผลิตรายอืน
่ อาจส่งผลให ้เกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนือ
่ งมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
✎✎ลักษณะทีป
่ รากฏอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
การติดตั้งพร้อมขาตั้ง
การติดตั้งกับขายึดติดผนัง
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
สารบัญ
yy การติดตัง้ ขาตัง้ LED TV.....................................................................................................................4
yy การประกอบขาตัง้ แบบหมุน (อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )..................................................................................14
่ มต่อ...................................................................................................................15
yy ภาพรวมของแผงเชือ
yy การใช ้คอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์......................................................................................................27
yy การดูรโี มทคอนโทรล........................................................................................................................28
่ มต่อโทรทัศน์เข ้ากับ SBB.........................................................................................................32
yy การเชือ
่ มต่อล�ำโพงในห ้องน�้ ำ..............................................................................................................34
yy การเชือ
่ มต่อ MediaHub HD...............................................................................................................36
yy การเชือ
่ มต่อ RJP (Remote Jack Pack)................................................................................................37
yy การเชือ
yy การตัง้ ค่าข ้อมูลตัวเลือกของโรงแรม......................................................................................................39
yy การติดตัง้ ขายึดกับผนัง......................................................................................................................66
yy การยึด TV กับผนัง............................................................................................................................68
yy ล็อค Kensington Lock ป้ องกันโจรกรรม...............................................................................................68
yy ข ้อมูลจ�ำเพาะ..................................................................................................................................69
ไทย
3
ไทย
yy อุปกรณ์เสริม...................................................................................................................................4
อุปกรณ์เสริม
✎✎ โปรดตรวจสอบว่ามีสงิ่ ต่อไปนีม
้ าให ้พร ้อมกับโทรทัศน์ LED ของคุณ ถ ้ามีสงิ่ ใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่าย
✎✎ สีและรูปทรงของสิง่ ต่อไปนีอ
้ าจแตกต่างกันไปตามรุ่น
yy
yy
yy
yy
yy
yy
รีโมทคอนโทรล & แบตเตอรี่ (AAA x 2)
สายไฟ
คูม
่ อ
ื ความปลอดภัย (อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )
ชุดติดตัง้ ส�ำหรับโรงแรม (อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )
สายข ้อมูล (อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )
อะแดปเตอร์แบบติดผนัง (อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )
yy
yy
yy
yy
yy
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ อย่างรวดเร็ว
ขาตัง้ น� ำทาง
สกรู
ขาตัง้
ขาตัง้ แบบเก็บสาย (อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )
✎✎ ขาตัง้ และสกรูขาตัง้ อาจไม่รวมอยูใ่ นบางรุ่น
✎✎ สายเคเบิลข ้อมูลอาจไม่รวมอยูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ให ้บริการ SI
การติดตั้งขาตั้ง LED TV
องค์ประกอบของขาตั้ง
้ ส่วนทีใ่ ห ้มา
ในการติดตัง้ ขาตัง้ ให ้ใช ้องค์ประกอบและชิน
HG**EE470
A
หรือ
หรือ
B
หรือ
ขาตัง้
C
หรือ
ขาตัง้ น� ำทาง
(M4 X L12)
สกรู
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
A
C
HG28EE470
C
4 ตัว (M4 X L12)
ห ้ามใช ้สารเคมี
ห ้ามใช ้จาระบี
ห ้ามใช ้น�้ ำมัน
ด ้านข ้าง
4
ไทย
B
A
โปรดทราบ
ด ้านหลัง
C
4 ตัว (M4 X L12)
ภาพด ้านบน
ด ้านหน ้า
A
4 ตัว (M4 X L12)
3 ตัว (M4 X L12)
HG32EE470
B
C
ภาพด ้านบน
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
X X
O
O
OO
✎✎วางผ ้านุ่มบนโต๊ะเพือ
่ ป้ องกันโทรทัศน์ จากนัน
้ วางโทรทัศน์ราบบนผ ้า ให ้หน ้าจอคว�ำ่ ลง
✎✎สอดขาตัง้ น� ำทางเข ้าไปในช่องทีด
่ ้านล่างของ TV
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
4 ตัว (M4 X L12)
HG28EE470
3 ตัว (M4 X L12)
4 ตัว (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
ขาตัง้
1
3 ตัว (M4 X L12)
สกรู
2
ไทย
5
HG28EE460
A
B
C
ขาตัง้
ขาตัง้ น� ำทาง
4 ตัว (M4 X L12)
1 C
2
7 ตัว (M4 X L12)
สกรู
3
C
3 ตัว (M4 X
L12)
ด ้านหน ้า
B
A
ภาพด ้านบน
โปรดทราบ
ห ้ามใช ้สารเคมี ห ้ามใช ้จาระบี
ห ้ามใช ้น�้ ำมัน
✎✎วางผ ้านุ่มบนโต๊ะเพือ
่ ป้ องกันโทรทัศน์
จากนัน
้ วางโทรทัศน์ราบบนผ ้า ให ้หน ้า
จอคว�ำ่ ลง
✎✎สอดขาตัง้ น� ำทางเข ้าไปในช่องทีด
่ ้านล่าง
ของ TV
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
ขาตัง้
ขาตัง้ น� ำทาง
1
2
ด ้านหน ้า
B
A
3
C
4 ตัว (M4 X
L12)
ภาพด ้าน
บน
โปรดทราบ
ห ้ามใช ้สารเคมี ห ้ามใช ้จาระบี
6
สกรู
4 ตัว (M4 X L12)
C
ไทย
ห ้ามใช ้น�้ ำมัน
✎✎วางผ ้านุ่มบนโต๊ะเพือ
่ ป้ องกันโทรทัศน์
จากนัน
้ วางโทรทัศน์ราบบนผ ้า ให ้หน ้า
จอคว�ำ่ ลง
✎✎สอดขาตัง้ น� ำทางเข ้าไปในช่องทีด
่ ้านล่าง
ของ TV
8 ตัว (M4 X L12)
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
้
ซ ้าย: 1 ชิน
้
ขวา: 1 ชิน
C
้
2 ชิน
ขาตัง้
4 ตัว (M4 X L12)
ขาตัง้ น� ำทาง
1
2
สกรู
3
C
4 ตัว
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
ขาตัง้
ขาตัง้ น� ำทาง
(M4 X L12)
สกรู
1
C
4 ตัว (M4 X L12)
ไทย
7
2
!
3
C
3 ตัว (M4 X L12)
!
8
ไทย
HG32AE570
A
B
ขาตัง้
1
4 ตัว (M4 X L12)
สกรู
2
2 ตัว (M4 X L12)
2 ตัว (M4 X L12)
3
ไทย
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
ขาตัง้
ขาตัง้ น� ำทาง
1
2
3
4 ตัว (M4 X L12)
10
ไทย
4 ตัว (M4 X L12)
สกรู
HG58AE570
B
A
C
ขาตัง้
ขาตัง้ น� ำทาง
8 ตัว (M4 X L12)
สกรู
1
C
4 ตัว (M4 X
L12)
B
俯视图
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
O O
X X
4
4 ตัว (M4 X L12)
4 ตัว (M4 X L12)
ไทย
11
HG**AE570 (ยกเว้นประเทศจีนและฮ่องกง)
A
B
ขาตัง้
ขาตัง้ น� ำทาง
C
1-1
C
หรือ
(M4 X L12)
สกรู
4 ตัว (M4 X L12)
2-1
B
A
โปรดทราบ
ห ้ามใช ้สารเคมี
ห ้ามใช ้จาระบี
ห ้ามใช ้น�้ ำมัน
C
3-1
✎✎วางผ ้านุ่มบนโต๊ะเพือ
่ ป้ องกันโทรทัศน์ จากนัน
้ วางโทรทัศน์
ราบบนผ ้า ให ้หน ้าจอคว�ำ่ ลง
✎✎สอดขาตัง้ น� ำทางเข ้าไปในช่องทีด
่ ้านล่างของ TV
้ สุดตามทิศทางของลูกศร
✎✎เลือ
่ นและประกอบให ้ถึงเส ้นสิน
4 ตัว (M4 X L12)
✎✎ขันสกรูด ้านล่างก่อน และใส่สกรูด ้านบนทีหลังสุด
✎✎ใส่สกรูตามค�ำแนะน� ำในคูม
่ อ
ื
2
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
3
O
OO
O
✎✎วางผ ้านุ่มบนโต๊ะเพือ
่ ป้ องกันโทรทัศน์ จากนัน
้ วางโทรทัศน์ราบบนผ ้า ให ้หน ้าจอคว�ำ่ ลง
✎✎สอดขาตัง้ น� ำทางเข ้าไปในช่องทีด
่ ้านล่างของ TV
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
4 ตัว (M4 X L12)
12
ไทย
X X
HG**EE670
A 1 ชิน
้
B 1 ชิน
้
32”
32”~55”
ขาตัง้
C
40”~55”
ขาตัง้ น� ำทาง
1
C
32” 7 ตัว (M4 X L12)
40”~55” 8 ตัว (M4 X L12)
สกรู
4 ตัว
(M4 X L12)
B
1-1
1-2
A
1-3
✎✎วางผ ้านุ่มบนโต๊ะเพือ
่ ป้ องกันโทรทัศน์ จากนัน
้ วางโทรทัศน์ราบ
บนผ ้า ให ้หน ้าจอคว�ำ่ ลง
2
2-1
3
3-1
3-2
2-2
2-3
3-2
3-1
C 40” ~ 55”
C 32”
3 ตัว (M4 X L12)
4 ตัว (M4 X L12)
ไทย
13
การประกอบขาตั้งแบบหมุน
ั การหมุน มุมการหมุนทีร่ องรับได ้แก่ 20°, 60° และ 90° และคุณสามารถเปลีย
บางรุน
่ รองรับฟั งก์ชน
่ นมุมการหมุนโดยใช ้ตัวหมุนของ
โครงยึด
รองรับรุน
่ แบบหมุน:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
การหมุน 20° ~ 60°
ถ ้าคุณประกอบก ้านทีด
่ ้านล่างของขาตัง้ เข ้ากับรูของตัวหมุนของโครงยึดในต�ำแหน่งทีม
่ เี ครือ
่ งหมาย 20° หรือ 60° จะท�ำให ้มีมม
ุ การ
หมุน 20° ~ 60° ในด ้านซ ้ายและขวา
(รูปทรงของขาตัง้ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุน
่ )
การหมุน 90°
ถ ้าคุณประกอบเฉพาะสกรูหลังจากทีน
่ � ำตัวหมุนของโครงยึดออก มุมการหมุนจะเท่ากับ 90° ไปทางซ ้ายและขวา
14
ไทย
ชุดติดตั้งส�ำหรับโรงแรม (อาจไม่มีให้ในบางรุ่น)
หมุด + น็ อต
้ (2 ตัว)
หมุดสัน
หมุดยาว (2 ตัว)
น็ อต (2 ตัว)
แหวนรอง (2 ตัว)
ด ้านบน
ด ้านล่าง
ยึดขาตัง้ เข ้ากับพืน
้ ผิวทีเ่ รียบ เช่น ด ้านบนของโต๊ะแต่งตัว บนโต๊ะ
้ วางโฮมเธียเตอร์ตามทีแ
หรือชัน
่ สดงในภาพ
ค�ำเตือน: เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดการบาดเจ็บ จะต ้องยึดอุปกรณ์ไว ้อย่างแน่นหนากับพืน
้ /โต๊ะตามค�ำแนะน� ำในการติดตัง้
ไทย
15
ภาพรวมของแผงเชื่อมต่อ
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
7
2 1
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
ไทย
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
$
ANT IN
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
ไทย
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
ไทย
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
HP-ID
PC IN
AUDIO
#
HG32EE460
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
6 8
4
8
HP-ID
PC IN
PC IN
AUDIO
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
RJP
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
5
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
ไทย
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
5
4
6
8
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
ไทย
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
䔍ܺ
PC 䔍ܺ
㽫㿟
Ꮋ
8
䷈㿟
ৈ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䔍ܺ
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
䷈㿟䔍ܺ
7
AV IN
@
䔍ܺ
HDMI 䔍ܺ
(DVI/ARC)
RJP
PC 䔍ܺ
䷈㿟
(5V 0.5A)
/ CLONING
Ꮋ
#
8
㽫㿟
HP-ID
ৈ
$
ANT 䔍ܺ
5
ไทย
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
ANT IN
$
DATA
HP-ID
1
4 3
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
ไทย
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7 @
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
RJP
5 6
VOL-CTRL
(5V 0.5A) /
CLONING
9
0 $
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 䕨ܺ
㾛书
Ꮋ
PC 䕨ܺ
䷈书
6
8
ৈ
1
DATA
HDMI 䕨覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 䕨ܺ
$
3
DC 19V
4
ไทย
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
ߛ䞤AV 䕨ܺ
@
HDMI
䕨覂 2
(DVI)
HDMI
䕨覂 1
(ARC)
3
PC 䕨ܺ
7
8
AV 䕨ܺ
(5V 0.5A)
/CLONING
4
㾛书
#
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
Ꮋ
HP-ID
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
Ꮋ
RJP
5
24
ไทย
6
໅䷈᥼ࠋ
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
䷈书
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
䷈书 ৈ
$
0
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกเข ้ากับโทรทัศน์ โปรดตรวจสอบว่าได ้ตัดการจ่ายไฟฟ้ าของอุปกรณ์แล ้ว
✎✎ เมือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอก ให ้จับคูส
ี องขัว้ การเชือ
่ มต่อกับสาย
✎✎ เมือ
่ เชือ
่ ข
1DATA
่ สารข ้อมูลระหว่างโทรทัศน์กบ
–– ใช ้ในการสนับสนุนการสือ
ั SBB
่ มต่อโดยใช ้ปลั๊กแบบ RJ-12 TV
–– เชือ
2CLOCK
ิ
ิ คุณสามารถใช ้ฟั งก์ชน
ิ
่ มต่อสายนาฬกาภายนอกเข
ั การแสดงนาฬกาภายนอกได
ตัง้ เวลาหลังจากเชือ
้ากับแจ็คของนาฬกา
้
3แจ็คหูฟัง
่ มต่อหูฟัง ระบบจะปิ ดเสียงจากล�ำโพงในตัว
สามารถต่อหูฟังเข ้ากับแจ็คหูฟังของโทรทัศน์ เมือ
่ เชือ
4HP-ID
่ มต่อเข ้ากับกล่องหูฟังแยกต่างหาก ดูรายละเอียดเพิม
่ ม
ต่อสายเข ้ากับ HP-ID และแจ็คหูฟังพร ้อมกัน และเชือ
่ เติมในหน ้า 35 เมือ
่ เชือ
ั ของหูฟัง
ต่อหูฟังเข ้ากับกล่องหูฟัง จะมีการท�ำงานเช่นเดียวกับฟั งก์ชน
5RJP
่ สาร RJP (Remote Jack Pack) ทีช
่ มต่ออุปกรณ์ชนิดต่างๆ เข ้ากับโมดูลเพิม
พอร์ตนีเ้ ป็ นพอร์ตการสือ
่ ว่ ยให ้คุณสามารถเชือ
่ เติม เพือ
่
ปรับปรุงการใช ้งานและเพือ
่ เพิม
่ ความสะดวก
6AV IN / COMPONENT IN
่ มต่อวิด ีโอ/เสียงของคอมโพเนนต์
–– เชือ
่ มต่อสายวิด ีโอคอมโพเนนต์ (อุปกรณ์เสริม) เข ้ากับแจ็คคอมโพเนนต์ (“PR”, “PB”, “Y”) ทีด
–– เชือ
่ ้านหลังของโทรทัศน์ และต่อปลาย
อีกด ้านเข ้ากับแจ็คสัญญาณวิด ีโอคอมโพเนนต์ออกของเครือ
่ งเล่น DVD
่ มต่อกล่องรับสัญญาณเข ้ากับเครือ
่ ม
–– ถ ้าคุณต ้องการต่อทัง้ กล่องรับสัญญาณและเครือ
่ งเล่น DVD คุณควรเชือ
่ งเล่น DVD จากนัน
้ เชือ
ต่อเครือ
่ งเล่น DVD เข ้ากับแจ็คคอมโพเนนต์ (“PR”, “PB”, “Y”) ของโทรทัศน์
–– แจ็ค PR, PB และ Y ในอุปกรณ์คอมโพเนนต์ (DVD) บางครัง้ อาจมีข ้อความก�ำกับ Y, B-Y และ R-Y หรือ Y, Cb และ Cr
่ มต่อสายสัญญาณเสียง RCA (อุปกรณ์เสริม) กับ [R - AUDIO - L] กับด ้านหลังของโทรทัศน์ และปลายอีกด ้านต่อเข ้ากับแจ็ค
–– เชือ
สัญญาณเสียงออกของเครือ
่ งเล่น DVD
7PC/DVI AUDIO IN
่ มต่อกับแจ็คอินพุตเสียงบนเครือ
เชือ
่ งขยายเสียง/โฮมเธียเตอร์
8PC IN
่ มต่อแจ็คเอาต์พต
เชือ
ุ วิดโี อทีค
่ อมพิวเตอร์
9VARIABLE AUDIO OUT
่ มต่อกล่องฝั งผนังห ้องน�้ ำและพอร์ตแปรผัน (RCA)
ใช ้ส�ำหรับเอาต์พต
ุ เสียงไปยังล�ำโพงในห ้องน�้ ำ เชือ
0VOL-CTRL
่ มต่อกล่องฝั งผนังห ้องน�้ ำและพอร์ต VOLCTRL
ใช ้ส�ำหรับควบคุมระดับเสียงของล�ำโพงในห ้องน�้ ำ เชือ
!COMMON INTERFACE
ไทย
25
@HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
่ มต่อกับแจ็ค HDMI ของอุปกรณ์ทม
เชือ
ี่ เี อาต์พต
ุ HDMI
่ มต่อสัญญาณเสียงส�ำหรับการเชือ
่ มต่อระหว่าง HDMI-HDMI การเชือ
่ มต่อ HDMI จะรองรับทัง้ สัญญาณ
–– ไม่จ�ำเป็ นต ้องมีการเชือ
เสียงและวิด ีโอ
่ มต่อ DVI ไปยังอุปกรณ์ภายนอก ใช ้สายแปลง DVI เป็ น HDMI หรือตัวแปลง DVI–– ใช ้แจ็ค HDMI IN (DVI) ส�ำหรับการเชือ
่ มต่อวิด ีโอและแจ็ค PC/DVI AUDIO IN ส�ำหรับสัญญาณเสียง
HDMI (DVI เป็ น HDMI) ส�ำหรับการเชือ
#USB (5V 0.5A) / CLONING
–– ขัว้ ต่อส�ำหรับการอัปเกรดซอฟต์แวร์, Media Play เป็ นต ้น
่ มต่อเพือ
–– การเชือ
่ ซ่อมบ�ำรุง
–– USB CLONING สนับสนุนมาตรฐาน USB 2.0 เท่านัน
้
$ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
่ งของโทรทัศน์อย่างถูกต ้อง โทรทัศน์จะต ้องรับสัญญาณจากแหล่งทีม
–– ในการดูชอ
่ าอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี:้
–– เสาอากาศภายนอก/ระบบโทรทัศน์ผา่ นสายเคเบิล
%EXT (RGB)
–– ในโหมด Ext. DTV Out จะสนับสนุนเฉพาะวิด ีโอและเสียง MPEG SD เท่านัน
้
โหมดการแสดงผล
คุณสามารถเลือกความละเอียดมาตรฐานทีร่ ะบุในคอลัมน์ความละเอียดได ้ TV จะปรับเข ้ากับความละเอียดทีค
่ ณ
ุ เลือกโดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อคอมพิวเตอร์เข ้ากับ TV ให ้ตัง้ ค่าความละเอียดหน ้าจอส�ำหรับ TV ทีค
หลังจากเชือ
่ อมพิวเตอร์ ความละเอียดทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ คือ
1920 x 1080 @ 60 Hz ถ ้าเอาต์พต
ุ จากคอมพิวเตอร์มก
ี ารตัง้ ค่าไว ้เป็ นความละเอียดอืน
่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุในตารางด ้านล่าง โทรทัศน์
อาจไม่แสดงผลเลย ตัง้ ค่าความละเอียดอย่างเหมาะสม โดยดูจากคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของคอมพิวเตอร์หรือการ์ดการแสดงผลของคอมพิวเตอร์
ขอแนะน� ำให ้ใช ้ความละเอียดทีอ
่ ยูใ่ นตารางนี้
✎✎ ความละเอียดสูงสุดคือ 1366 X 768 @ 60 Hz
โหมด
ความละเอียด
ความถี่แนวนอน
(KHz)
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
IBM
720 x 400
31.469
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
26
ไทย
ความถี่นาฬิกาพิกเซล
(MHz)
ขั้วของการซิงค์
(H / V)
70.087
28.322
-/+
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ ความละเอียดสูงสุดคือ 1920 X 1080 @ 60 Hz
โหมด
ความละเอียด
ความถี่แนวนอน
(KHz)
ความถี่แนวตั้ง
(Hz)
ความถี่นาฬิกาพิกเซล
(MHz)
ขั้วของการ
ซิงค์
(H / V)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35.910
53.783
56.456
75.231
59.950
59.959
74.777
74.857
32.750
81.750
95.750
130.000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
45.000
49.702
62.795
47.712
55.935
70.635
65.290
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
60.000
59.810
74.934
60.015
59.887
74.984
59.954
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
74.250
83.500
106.500
85.500
106.500
136.750
146.250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52.500
74.620
70.000
70.000
89.040
128.943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67.500
60.000
148.500
+/+
่ มต่อสาย HDMI/DVI คุณต ้องใช ้แจ็ค HDMI IN (DVI) (HG24EE470/460 ไม่มก
✎✎ เมือ
่ ใช ้การเชือ
ี ารสนับสนุน)
✎✎ ไม่สนับสนุนโหมดอินเทอร์เลซ
✎✎ ชุดนีอ
้ าจท�ำงานไม่ปกติถ ้าเลือกรูปแบบวิด ีโอทีไ่ ม่ได ้มาตรฐาน
✎✎ สนับสนุนโหมดแยกและคอมโพสิต ไม่มก
ี ารสนับสนุน SOG
ไทย
27
การใช้คอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์
คอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์ ซึง่ เป็ นปุ่ มแบบจอยสติ๊ กขนาดเล็กทีด
่ ้านหลังขวาของโทรทัศน์ ใช ้ส�ำหรับควบคุมได ้โดยไม่ต ้องมี
รีโมทคอนโทรล
คอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์มส
ี องประเภทด ้วยกัน
ประเภทแรกท�ำงานดังต่อไปนี้
การเลือก Media Play
การเลือก เมนู
เลือก ที่มา
เมนูฟังก์ชั่น
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ปิ ดเครือ
่ ง
อุปกรณ์ควบคุม
โทรทัศน์
ภาพนีว้ าดโดยหันหน ้า
เข ้าหาด ้านหน ้าของ TV
ั บางอย่างทีต
✎✎ ฟั งก์ชน
่ ้องใช ้รหัส PIN อาจใช ้ไม่ได ้
✎✎ สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
✎✎ ในการออกจากเมนู ให ้กดคอนโทรลเลอร์ค ้างไว ้มากกว่า 1 วินาที
ั ด ้วยการเลือ
✎✎ เมือ
่ เลือกฟั งก์ชน
่ นปุ่ มคอนโทรลเลอร์ขน
ึ้ /ลง/ซ ้าย/ขวา โปรดระวังอย่ากดปุ่ มคอนโทรลเลอร์ ถ ้าคุณกดก่อน คุณจะไม่
สามารถเลือ
่ นไปในทิศทางขึน
้ /ลง/ซ ้าย/ขวา
ประเภททีส
่ องท�ำงานดังต่อไปนี้
เปิ ด TV โดยใช ้ปุ่ ม P ทีร่ โี มทคอนโทรลหรือแผงควบคุมของ TV
✎✎ คอนโทรลเลอร์ของโทรทัศน์ทด
ี่ ้านล่างขวาใช ้ส�ำหรับควบคุมโทรทัศน์ของคุณไดโดยไม่
้
ต ้องใช ้รีโมทคอนโทรล
ั่ ด ้วยการกดปุ่ มควบคุมของโทรทัศน์ค ้างไว ้
✎✎ ถ ้าคุณกดปุ่ มนีก
้ อ
่ น เมนูควบคุมจะปรากฏขึน
้ คุณสามารถเลือกฟั งก์ชน
✎✎ สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
✎✎ เมือ
่ ใช ้ปุ่ มควบคุมของโทรทัศน์ คุณจะไม่สามารถด�ำเนินการอืน
่ ๆ ยกเว ้นการเปิ ดหรือปิ ดโทรทัศน์ เปลีย
่ นช่อง ปรับระดับเสียง และสลับ
ทีม
่ าอินพุต
: เปิ ดหรือปิ ดโทรทัศน์
Press: Move
Press & Hold: Select
เมนูควบคุม
/
: เปลีย
่ นช่อง
/
: ปรับระดับเสียง
: แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้
เซนเซอร์รโี มทคอนโทรล/คอนโทรลเลอร์โทรทัศน์
โหมดสแตนด์บาย
TV ของคุณจะเข ้าสูโ่ หมดสแตนด์บายเมือ
่ คุณปิ ดเครือ
่ ง และจะใช ้พลังงานไฟฟ้ าปริมาณเล็กน ้อย เพือ
่ ความปลอดภัยและลดการใช ้
พลังงาน คุณไม่ควรปล่อยให ้โทรทัศน์อยูใ่ นโหมดสแตนด์บายเป็ นเวลานานๆ (เมือ
่ เดินทางไปพักผ่อนในวันหยุด เป็ นต ้น) วิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือ
ถอดสายไฟออก
28
ไทย
การดูรีโมทคอนโทรล
✎✎ รีโมทคอนโทรลนีม
้ ป
ี มอั
ุ่ กษรเบร็ลล์อยูท
่ ป
ี่ ม
ุ่ Power, Channel และ Volume เพือ
่ ช่วยเหลือผู ้มีปัญหาในการมองเห็น
เปิ ดและปิ ด TV
แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้
ป้ อนหมายเลขช่องโดยตรง
สลับระหว่างเทเลเท็กซ์, ดับเบิล หรือ
ผสม
TTX/MIX
GUIDE
ปรับระดับเสียง
เปลีย
่ นช่อง
CH LIST
แสดงรายการช่องทีห
่ น ้าจอ
เลือ
่ นไปทีห
่ น ้าจอ HOME
HOME
แสดงเมนูหลักบนหน ้าจอ
CONTENT
CLOCK
ั่ ทีใ่ ช ้งานบ่อยได ้อย่าง
เลือกฟั งก์ชน
รวดเร็ว
ใช ้เลือกรายการเมนูบนหน ้าจอและเปลีย
่ น
ค่าของเมนู
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า
ปุ่ มในเมนู รายการช่อง, หน้าหลัก
เนื้อหา ฯลฯ
ALARM: ป้ อนชัว่ โมงทีจ
่ ะให ้โทรทัศน์
เปิ ด
X: เปิ ดหรือปิ ดภาพ 3D
(ใช ้ไม่ได ้)
SUBT.: แสดงค�ำบรรยายแบบดิจต
ิ อล
การแสดง Electronic Programme
Guide (EPG)
ตัดเสียงชัว่ คราว
ดู หน้าหลักเนื้อหา
กดเพือ
่ แสดงข ้อมูลบนหน ้าจอโทรทัศน์
CLOCK: เมือ
่ คุณกดปุ่ ม INFO ในโหมด
สแตนด์บาย เวลาจะปรากฏบนหน ้าจอ
โทรทัศน์
ออกจากเมนู
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
ใช ้ปุ่ มเหล่านีใ้ น หน้าหลักเนื้อหา
ไทย
29
เปิ ดและปิ ด TV
แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้
ป้ อนหมายเลขช่องโดยตรง
สลับระหว่างเทเลเท็กซ์, ดับเบิล หรือผสม
PRE-CH
ปรับระดับเสียง
CH
แสดงรายการช่องทีห
่ น ้าจอ
แสดงเมนูหลักบนหน ้าจอ
ั่ ทีใ่ ช ้งานบ่อยได ้อย่างรวดเร็ว
เลือกฟั งก์ชน
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
䯍㽟
CLOCK
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า
ALARM: ป้ อนชัว่ โมงทีจ
่ ะให ้โทรทัศน์
เปิ ด
X: เปิ ดหรือปิ ดภาพ 3D
(ใช ้ไม่ได ้)
SUBT.: แสดงค�ำบรรยายแบบดิจต
ิ อล
30
ไทย
เปลีย
่ นช่อง
เลือ
่ นไปทีห
่ น ้าจอ HOME
CONTENT
ใช ้เลือกรายการเมนูบนหน ้าจอและเปลีย
่ น
ค่าของเมนู
ปุ่ มในเมนู รายการช่อง, หน้าหลัก
เนื้อหา ฯลฯ
การแสดง Electronic Programme
Guide (EPG)
ตัดเสียงชัว่ คราว
ดู หน้าหลักเนื้อหา
กดเพือ
่ แสดงข ้อมูลบนหน ้าจอโทรทัศน์
CLOCK: เมือ
่ คุณกดปุ่ ม INFO ใน
โหมดสแตนด์บาย เวลาจะปรากฏบน
หน ้าจอโทรทัศน์
ออกจากเมนู
A
B
ALARM
DUAL
C
D
ใช ้ปุ่ มเหล่านีใ้ น หน้าหลักเนื้อหา
เปิ ดและปิ ด TV
แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้
ป้ อนหมายเลขช่องโดยตรง
การแสดง Electronic Programme
Guide (EPG)
ตัดเสียงชัว่ คราว
ปรับระดับเสียง
เปลีย
่ นช่อง
แสดงรายการช่องทีห
่ น ้าจอ
เลือ
่ นไปทีห
่ น ้าจอ HOME
แสดงเมนูหลักบนหน ้าจอ
㟣஧
㸂㴖
CONTENT
ดู หน้าหลักเนื้อหา
CLOCK
ั่ ทีใ่ ช ้งานบ่อยได ้อย่างรวดเร็ว
เลือกฟั งก์ชน
กดเพือ
่ แสดงข ้อมูลบนหน ้าจอโทรทัศน์
CLOCK: เมือ
่ คุณกดปุ่ ม INFO ใน
โหมดสแตนด์บาย เวลาจะปรากฏบน
หน ้าจอโทรทัศน์
ᇗ࢞
ใช ้เลือกรายการเมนูบนหน ้าจอและเปลีย
่ น
ค่าของเมนู
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า
ออกจากเมนู
ปุ่ มในเมนู รายการช่อง, หน้าหลัก
เนื้อหา ฯลฯ
ALARM: ป้ อนชัว่ โมงทีจ
่ ะให ้โทรทัศน์เปิ ด
X: เปิ ดหรือปิ ดภาพ 3D
(ใช ้ไม่ได ้)
SUBT.: แสดงค�ำบรรยายแบบดิจต
ิ อล
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
ใช ้ปุ่ มเหล่านีใ้ น หน้าหลักเนื้อหา
การใส่แบตเตอรี่ (ขนาดแบตเตอรี่: AAA)
ด ้านหลังของรีโมท
✎✎ หมายเหตุ
yy ถือรีโมทคอนโทรลในระยะไม่เกิน 23 ฟุตจากโทรทัศน์
yy แสงสว่างจ ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลีย
่ ง
การใช ้งานเมือ
่ อยูใ่ กล ้ไฟฟลูออเรสเซนต์พเิ ศษหรือป้ ายนีออน
yy สีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
ั ทีไ่ ม่มก
yy ปุ่ ม ‘3D’ บนรีโมทคอนโทรลใช ้ส�ำหรับฟั งก์ชน
ี ารสนับสนุน
✎✎หลังจากทีค
่ ณ
ุ ใส่แบตเตอรีแ
่ ล ้ว ใหใช
้ ้ไขควงเพือ
่ ขันสกรูทย
ี่ ด
ึ ฝา
ปิ ดแบตเตอรีใ่ ห ้เข ้าที่
เมือ
่ กดปุ่ มนี้ โทรทัศน์จะไม่มก
ี ารตอบสนองใดๆ
ไทย
31
การใช้ โหมดกีฬา
โหมดกีฬา t
OOMENU m → แอปพลิเคชัน → โหมดกีฬา → ENTER E
โหมดนีจ
้ ะมีเงือ
่ นไขการรับชมทีเ่ หมาะส�ำหรับชมการแข่งขันกีฬา
yy a (ซูม): หยุดการเล่นชัว่ คราวและแบ่งภาพออกเป็ น 9 ส่วน เลือกส่วนทีจ
่ ะซูม กดปุ่ มนีอ
้ ก
ี ครัง้ เพือ
่ เล่นต่อ
✎✎ เมือ
่ โหมดกีฬา ตัง้ ค่าเป็ น เป ิด โหมดภาพและเสียงจะถูกตัง้ ค่าเป็ น สนามกีฬา โดยอัตโนมัต ิ
✎✎ ถ ้าคุณปิ ดโทรทัศน์ขณะทีช
่ มใน โหมดกีฬา อยู่ โหมดกีฬา จะถูกปิ ดใช ้งาน
✎✎ เมือ
่ บริการข อ
้ มูล ท�ำงานอยู่ ซูม จะใช ้ไม่ได ้
32
ไทย
การเชื่อมต่อโทรทัศน์เข้ากับ SBB
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
สายข ้อมูล
HDMI IN
(DVI/ARC)
DATA
HP-ID
✎✎ ความพร ้อมในการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุ่น
่ มต่อแจ็ค DATA ของโทรทัศน์เข ้ากับแจ๊ค [ETH MODEM] ของ STB (SBB) ด ้วยสายข ้อมูล
1. เชือ
่ สารข ้อมูล
✎✎ ใช ้การสือ
ไทย
33
รายชื่อผู้ขายและสายข้อมูลที่ใช้ร่วมกันไดที่มาพร้อมกับโทรทัศน์
yy ยืนยันว่าคุณใช ้สายข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้องส�ำหรับผู ้ให ้บริการ โปรดดูฉลากรหัสของสายข ้อมูล
✎✎ ข ้อมูลจ�ำเพาะในการท�ำงานของสายข ้อมูล (RJ12) : RS232
34
ไทย
การเชื่อมต่อล�ำโพงในห้องน�้ำ
่ มต่อล�ำโพงในห ้องน�้ ำโดยใช ้วิธก
คุณสามารถเชือ
ี ารต่อไปนี้ (ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ภูมภ
ิ าค)
การเชื่อมต่อผ่านเอาต์พุตแปรผัน (ไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงภายนอก)
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
VIDEO
1
ล�ำโพง
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
2
กล่องควบคุมระดับเสียง
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
่ มต่อพอร์ต VARIABLE AUDIO OUT ของโทรทัศน์เข ้ากับล�ำโพงผนังในห ้องน�้ ำของโรงแรม
1. เชือ
ล�ำโพง +
ล�ำโพง -
N/C
่ มต่อแจ็ค VOL-CTRL ของโทรทัศน์เข ้ากับพอร์ตสวิตช์ของกล่องควบคุมระดับเสียงทีผ
2. เชือ
่ นังห ้องน�้ ำของโรงแรม
✎✎ เอาต์พต
ุ สูงสุดของล�ำโพงคือ 4W, 8Ω
✎✎ พอร์ต VARIABLE AUDIO OUT รองรับเอาต์พต
ุ MONO เท่านัน
้
yy การติดตัง้ การควบคุมระดับเสียง
–– ถ ้าคุณก�ำหนดค่ากล่องควบคุมระดับเสียงตามทีแ
่ สดงในภาพ คุณจะสามารถควบคุมระดับเสียงของล�ำโพงในห ้องน�้ ำได ้
่ มต่อจากกล่องควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์คอ
–– แจ็คทีใ่ ช ้ในการเชือ
ื แจ็คโทรศัพท์ปกติขนาด 3.5 มม.
–– สวิตช์ของกล่องควบคุมระดับเสียงประกอบด ้วยแทคท์สวิตช์
✎✎ การตัง้ ค่าโหมด Sub AMP
ั Sub AMP (ปิ ด PWM)
–– 0: ปิ ดฟั งก์ชน
–– 1: ก�ำหนดระดับเสียงของซับตามการควบคุมระดับเสียงหลัก กล่าวคือ ระดับเสียงซับจะถูกก�ำหนดตามระดับเสียงเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
ระดับเสียงต�ำ่ สุด และระดับเสียงสูงสุดของโหมดโรงแรม
–– 2: ก�ำหนดระดับเสียงตามการตัง้ ค่าของแผงควบคุมในห ้องน�้ ำ
yy ข ้อก�ำหนดของพอร์ตเอาต์พต
ุ แปรผัน
–– สายล�ำโพง: ใช ้สายของล�ำโพงทีย
่ าวไม่เกิน 82 ฟุต (25 ม.)
กล่องควบคุมระดับเสียง
VOL +
1
3
2
่
ระดับเสียง - ลด ระดับเสียง - เพิม
( ขาว 1 ) ( ด�ำ/แดง 2 )
VOL -
GND
( สายหุ ้มฉนวน 3 )
ไทย
35
HP-ID
คุณสามารถติดตัง้ กล่องหูฟังเพิม
่ เติมทีเ่ ตียงหรือโต๊ะท�ำงานเพือ
่ เพิม
่ ความสะดวก โดยด�ำเนินการตามขัน
้ ตอนทีอ
่ ธิบายด ้านล่างนี้
yy แผนภูมริ ายละเอียดของกล่องหูฟัง
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
HEADPHON BOX
A
กล่องหูฟัง
HP-ID
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<กล่องหูฟัง>
36
ไทย
การเชื่อมต่อ MediaHub HD
่ มต่อกับ MediaHub HD บนโต๊ะของโรงแรม
เอาต์พต
ุ ไปยังทีม
่ าภายนอกทีเ่ ชือ
MediaHub HD ด ้านหลัง
USB
HDMI
RS/232
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 สายข ้อมูล RS-232
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 สาย HDMI
✎✎ ความพร ้อมในการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั แต่ละรุ่น
่ มต่อพอร์ต RJP ของ TV และพอร์ต RS/232 ของ MediaHub HD
1. เชือ
่ มต่อพอร์ต HDMI IN ของ TV และพอร์ต HDMI ของ MediaHub HD
2. เชือ
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD เป็ นโมดูลฮาร์ดแวร์ทม
ี่ อ
ี น
ิ พุตเสียงและวิด ีโอแยกกัน (A/V, เสียง, คอมพิวเตอร์, HDMI และ USB) และเอาต์พต
ุ
่ มต่อจาก MediaHub ไปยังโทรทัศน์ MediaHub จะสือ
่ สารกับโทรทัศน์ผา่ น RS232 Hot
ทีต
่ รงกัน ทีม
่ าเอาต์พต
ุ ทีต
่ รงกันจะเชือ
ั ทีท
่ มต่อทีม
่ สารกับ
Plug & Play เป็ นฟั งก์ชน
่ �ำให ้ผู ้เข ้าพักโรงแรมสามารถเชือ
่ าภายนอกเข ้ากับ MediaHub ได ้ MediaHub จะสือ
โทรทัศน์ด ้วยการส่งข ้อความเกีย
่ วกับทีม
่ าทีใ่ ช ้งาน/ไม่ใช ้งาน โทรทัศน์จะสลับไปยังทีม
่ าภายนอกทีใ่ ช ้งาน
่ มต่อกับ HDMI ของ MediaHub เข ้ากับพอร์ต HDMI IN ของโทรทัศน์
–– คุณต ้องเชือ
่ มต่อโทรทัศน์กบ
–– เมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด ให ้เชือ
ั RJP ภายใน 10 วินาที
yy คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษ
–– PIP
–– การตรวจหาอัตโนมัต ิ
ไทย
37
การเชื่อมต่อ RJP (Remote Jack Pack)
่ มต่อกับ RJP บนโต๊ะของโรงแรม
เอาต์พต
ุ ไปยังทีม
่ าภายนอกทีเ่ ชือ
1 สาย D-sub / สัญญาณเสียงคอมพิวเตอร์
RJP ด ้านหลัง
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 สาย HDMI
3 สายวิดโี อ
2 สายสัญญาณเสียง
5
✎✎ ความพร ้อมในการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุ่น
่ มต่อพอร์ต PC IN / PC/DVI AUDIO IN ของโทรทัศน์กบ
1. เชือ
ั พอร์ต PC/AUDIO ของ RJP
่ มต่อพอร์ต AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] ของโทรทัศน์กบ
2. เชือ
ั พอร์ต VIDEO ของ RJP
่ มต่อพอร์ต AV IN [VIDEO] ของโทรทัศน์กบ
3. เชือ
ั พอร์ต VIDEO ของ RJP
่ มต่อพอร์ต HDMI IN ของโทรทัศน์กบ
4. เชือ
ั พอร์ต HDMI ของ RJP
่ มต่อพอร์ต RJP ของโทรทัศน์กบ
5. เชือ
ั พอร์ต RS/232 ของ RJP
✎✎ RJP (Remote Jack Pack) ทีใ่ ช ้ได ้กับ Samsung TV นีค
้ อ
ื TeleAdapt TA-7610
yy RJP (Remote Jack Pack): RJP ย่อมาจาก Remote Jack Pack เป็ นโมดูลฮาร์ดแวร์ทม
ี่ อ
ี น
ิ พุตเสียงและวิดโี อแยกกัน (A/V,
่ มต่อจาก RJP ไปยังโทรทัศน์ RJP จะสือ
่ สารกับ
เสียง, คอมพิวเตอร์ และ HDMI) และเอาต์พต
ุ ทีต
่ รงกัน ทีม
่ าเอาต์พต
ุ ทีต
่ รงกันจะเชือ
ั Hot Plug & Play จะช่วยให ้ผู ้เข ้าพักโรงแรมสามารถเชือ
่ มต่อแหล่งทีม
โทรทัศน์ผา่ น RS232 ฟั งก์ชน
่ าภายนอกเข ้ากับ RJP RJP จะ
่ สารกับโทรทัศน์ด ้วยการส่งข ้อความเกีย
สือ
่ วกับทีม
่ าทีใ่ ช ้งาน/ไม่ใช ้งาน โทรทัศน์จะสลับไปยังทีม
่ าภายนอกทีใ่ ช ้งานโดยดูจากล�ำดับ
ความส�ำคัญทีผ
่ ู ้ใช ้ตัง้ ค่า
่ มต่อ RJP
✎✎ คุณสามารถเลือก HDMI IN หรือ AV IN เมือ
่ เชือ
่ มต่อโทรทัศน์กบ
✎✎ เมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด ให ้เชือ
ั RJP ภายใน 10 วินาที
38
ไทย
yy คุณสามารถตัง้ ค่า RJP กลับเป็ นค่าเริม
่ ต ้นจากโรงงานด ้วยการกดปุ่ ม A/V และ HDMI พร ้อมกันค ้างไว ้ 10 วินาที เมือ
่ ไฟ LED
ทัง้ หมดกะพริบ 5 ครัง้ การเรียกคืนค่าจากโรงงานจะสมบูรณ์
yy RJP จะปิ ด LED ทัง้ หมดโดยอัตโนมัตห
ิ ลังจากผ่านไป 5 นาทีเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้มีแสงรบกวนในห ้องพักโดยไม่จ�ำเป็ น ไฟ LED ทีด
่ บ
ั
จะเปิ ดอีกครัง้ ถ ้าผู ้เข ้าพักสัมผัสปุ่ มใดก็ตาม และจะเริม
่ นับเวลา 5 นาทีใหม่ ถ ้าผู ้เข ้าพักสัมผัสปุ่ มทีม
่ าอืน
่ อีก โทรทัศน์จะเปลีย
่ นไปยัง
แหล่งทีม
่ าทีเ่ ลือกและไฟ LED นัน
้ ๆ จะสว่าง
่ สารระหว่างโทรทัศน์กบ
yy หลังจากการรีเซ็ต RJP หรือเปิ ด/ปิ ดโทรทัศน์ จะใช ้เวลาประมาณ 10 วินาทีในการเริม
่ ต ้นการสือ
ั RJP
yy ตารางต่อไปนีจ
้ ะแสดงเวลาโดยประมาณเป็ นวินาทีในการสลับจากโทรทัศน์ไปยังแหล่งทีม
่ าอินพุต โดยพิจารณาจากล�ำดับความ
ส�ำคัญ
่ มต่ออยู่
✎✎ สถานการณ์ 1: เมือ
่ ไม่มอ
ี น
ิ พุตเชือ
ทีม
่ า
่ มต่อกับ
การเชือ
AV
2 วินาที
PC
0.7 วินาที
HDMI
3.9 วินาที
่ มต่ออินพุตสองรายการขึน
่ มต่อและจากนัน
่ มต่อใหม่
✎✎ สถานการณ์ 2: เมือ
่ มีการเชือ
้ ไป และทีม
่ าอินพุตถูกตัดการเชือ
้ เชือ
ทีม
่ า
่ มต่อ
ตัดการเชือ
่ มต่อกับ
การเชือ
รวม
AV
4.5 วินาที
2 วินาที
6.5 วินาที
PC
0.7 วินาที
0.7 วินาที
1.4 วินาที
HDMI
3.9 วินาที
3.9 วินาที
7.8 วินาที
่ มต่อ AV, PC และ HDMI ทีท
✎✎ เช่น ถ ้า RJP มีการเชือ
่ �ำงานอยูท
่ งั ้ หมด AV จะมีล�ำดับความส�ำคัญสูงสุด ถ ้า RJP อยูใ่ นโหมด HDMI
่ มต่อใหม่ เวลาขัน
และผู ้เข ้าพักน� ำ AV ออกและเชือ
้ ต�ำ่ ทีต
่ ้องใช ้ในการสลับไปยัง AV คือ 6.5 วินาที
่ มต่อสัญญาณเสียง (iPod หรือเครือ
yy ในการเชือ
่ งเล่น MP3 อืน
่ ) โหมดดนตรีควรเป็ น ON และการตรวจหา Jack Ident ควรเป็ น OFF
yy แหล่งทีม
่ าอินพุตทีส
่ นับสนุนคือ A/V, PC และ HDMI
ไทย
39
การตั้งค่าข้อมูลตัวเลือกของโรงแรม
ในการป้ อน: กดปุ่ ม MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E ตามล�ำดับ (จากโหมดต ้อนรับ ระบบจะตัง้ ค่าเป็ นโหมดสแตนด์อโลน)
ในการออกจากเมนูน:ี้ ปิ ดและเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่
ั ของโทรทัศน์ส�ำหรับโรงแรม
ฟั งก์ชน
ค�ำอธิบาย
หมวดหมู่
รายการ
ค่าเริม
่ ต ้น
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy เลือก Hospitality Mode
yy โหมด Interactive: โทรทัศน์ท�ำงานกับ SI STB หรือ SBB
yy โหมด Standalone: โทรทัศน์ท�ำงานตามล�ำพัง โดยไม่ม ี SI STB หรือ SBB
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy โหมด Interactive: Samsung / 42M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy โหมด Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
ตัง้ ค่าเริม
่ ต ้นทีจ
่ ะมีผลเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
yy User Defined: ใช ้ส�ำหรับตัง้ ค่าช่องขณะเปิ ดเครือ
่ งและประเภทช่องด ้วย
ตนเอง ดูหมายเลขช่องขณะเปิ ดเครือ
่ งและประเภทช่องด ้านล่าง
yy Last Saved: ถ ้าคุณเลือกรายการนี้ เมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด จะแสดงช่องทีเ่ ปิ ดไว ้
เมือ
่ ตอนปิ ดเครือ
่ ง
Power On Channel Num
…
เมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด เครือ
่ งจะเปลีย
่ นมาเป็ นช่องนีโ้ ดยอัตโนมัต ิ
Power On Channel Type
…
yy เลือกช่วงของช่อง: ATV (ช่วงเสาอากาศอะนาล็อก), DTV (ช่วงเสาอากาศ
ดิจต
ิ อล), CATV (ช่วงเคเบิลอะนาล็อก) หรือ CDTV (ช่วงเคเบิลดิจต
ิ อล)
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
โทรทัศน์จะเปิ ดทีร่ ะดับเสียงนี้
Min Volume
0
ระดับเสียงขัน
้ ต�ำ่ ทีผ
่ ู ้ใช ้สามารถตัง้ ค่าในโหมดสแตนด์อโลนส�ำหรับโรงแรม
Max Volume
100
ระดับเสียงสูงสุดทีผ
่ ู ้ใช ้สามารถตัง้
Power On Source
TV
เลือกทีม
่ าอินพุตทีโ่ ทรทัศน์แสดงเมือ
่ เปิ ด
3
4
Power On
Power On Option
Last Option
ก�ำหนดสถานะของโทรทัศน์เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้ หลังจากทีไ่ ฟฟ้ าดับหรือหลัง
จากทีถ
่ อดปลั๊กโทรทัศน์แล ้วเสียบปลั๊กกลับดังเดิม
่ ถานะพลังงานล่าสุด ถ ้าก่อนหน ้านีอ
yy Last Option: กลับสูส
้ ยูใ่ นสถานะ
สแตนด์บาย เครือ
่ งจะกลับไปทีส
่ แตนด์บาย ถ ้าเปิ ดอยู่ เครือ
่ งจะกลับไปที่
เปิ ด
yy Power On: เมือ
่ มีพลังงานดังเดิม โทรทัศน์จะเปิ ด
yy Standby: เมือ
่ มีพลังงานดังเดิม โทรทัศน์จะเข ้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
Channel Setup
…
ั เมนูชอ
่ งบางอย่างได ้ทันทีโดยตรงในเมนูชอ
่ งของผู ้
ช่วยให ้คุณเข ้าถึงฟั งก์ชน
ใช ้ เช่น การปรับแต่งอัตโนมัต ิ การปรับแต่งด ้วยตนเอง การตัง้ ค่าเสาอากาศ
ฯลฯ
…
Channel Editor ช่วยให ้คุณแก ้ไขช่องทีเ่ ก็บไว ้ในหน่วยความจ�ำของโทรทัศน์
ได ้ คุณสามารถใช ้ Channel Editor เพือ
่ :
่ ช่อง และจัดเรียงช่องในล�ำดับของหมายเลขช่อง
yy เปลีย
่ นหมายเลขและชือ
ทีต
่ ้องการ
yy ใช ้การปิ ดวิดโี อกับช่องทีเ่ ลือก การปิ ดวิดโี อจะปิ ดวิดโี อจากช่องและจะ
เอาต์พต
ุ เฉพาะเสียงขณะทีแ
่ สดงไอคอนรูปล�ำโพงบนหน ้าจอ นอกจากนี้
Channel Editor ยังช่วยให ้คุณสามารถดูข ้อมูลเกีย
่ วกับแต่ละช่องได ้โดยง่าย
โดยไม่ต ้องแสดงแต่ละช่องโดยตรง
Channel
Channel Editor
40
ไทย
yy User Defined: ใช ้ส�ำหรับตัง้ ค่าระดับเสียงขณะเปิ ดเครือ
่ งด ้วยตนเอง ดู
หมายเลขระดับเสียงขณะเปิ ดด ้านล่าง
yy Last Saved: เมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด จะกลับไปสูร่ ะดับเสียงทีต
่ งั ้ ค่าไว ้เมือ
่ ปิ ด
เครือ
่ ง
ไม่
ั ของโทรทัศน์ส�ำหรับโรงแรม
ฟั งก์ชน
หมวดหมู่
รายการ
ค�ำอธิบาย
ON
่ งประเภทเสาอากาศทัง้ หมด (เสาอากาศ/
คุณสมบัตน
ิ ช
ี้ ว่ ยให ้คุณดู/เลือกดูชอ
เคเบิล หรือดาวเทียม) ในเวลาเดียวกัน
yy ON: เมือ
่ ON ผู ้เข ้าพักสามารถเข ้าถึงแผนผังช่องทัง้ หมดได ้ไม่วา่ จะเลือก
ประเภทเสาอากาศแบบใดไว ้ นอกจากนีร้ ายการช่องยังจะมีข ้อมูลของช่อง
ประเภทเสาอากาศและเคเบิล
yy OFF: เมือ
่ OFF ผู ้เข ้าพักสามารถเข ้าถึงแผนผังช่องทีต
่ รงกับประเภทเสา
อากาศทีเ่ ลือก [เสาอากาศ/เคเบิลหรือดาวเทียม] เท่านัน
้ รายการช่อง/ตัว
แก ้ไขจะแสดงเฉพาะช่องในประเภทเสาอากาศทีเ่ ลือกเท่านัน
้
OFF
yy ON: เลือกหมายเลขช่องรายการ DTV (ตัวแก ้ไขช่อง DTV ไม่สามารถเข ้า
ถึงได ้)
yy OFF: เลือกตรวจสอบหมายเลขช่องรายการ DTV (ตัวแก ้ไขช่อง DTV
สามารถเข ้าถึงได ้ แต่ไม่มก
ี ารสนับสนุนการอัปเดตหมายเลขช่องรายการ
เพิม
่ เติม)
ON
เมือ
่ ข ้อมูลไม่ตรงกันระหว่างข ้อมูลในแผนผังช่องและข ้อมูลทีส
่ ง่ มา โทรทัศน์
จะปรับแต่งช่องโดยอัตโนมัตเิ พือ
่ เรียกคืนข ้อมูล/พารามิเตอร์ในแผนผังช่อง
yy ON: เมือ
่ ข ้อความการสแกนช่องซ�้ำมีสถานะ ON OSD ทีแ
่ สดงว่าช่องก�ำลัง
ถูกสแกนซ�้ำจะปรากฏแก่ผู ้เข ้าพักโรงแรม
yy OFF: ผู ้ดูแลของโรงแรมสามารถ OFF ข ้อความการสแกนช่องซ�ำ้ ได ้ ถ ้าไม่
ต ้องการให ้แสดง OSD ข ้อความการสแกนช่องซ�้ำแก่ผู ้เข ้าพัก
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: ถ ้า Pan Euro MHEG ตัง้ ค่าเป็ นปิ ด MHEG จะท�ำงานตามข ้อก�ำหนด
ของผลิตภัณฑ์ทม
ี่ อ
ี ยู่
yy ON: ถ ้า Pan Euro MHEG ตัง้ ค่าเป็ นเปิ ด MHEG จะมีสถานะ ON ไม่วา่ จะมี
ข ้อก�ำหนดหรือภูมภ
ิ าคของผลิตภัณฑ์อย่างไร
My Channel
OFF
เปิ ดใช ้งานหรือปิ ดใช ้งานช่องของฉั น
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
ค่าเริม
่ ต ้น
Channel
่ ง (ใช ้ได ้เมือ
แก ้ไขหมวดหมูช
่ อ
่ ช่องของฉั นเปิ ดอยู)่
Subtitle Auto On
OFF
ั นีจ
ั ค�ำบรรยายโดยอัตโนมัตใิ นบางประเทศ ฟั งก์ชน
ั นีม
ฟั งก์ชน
้ ะเปิ ดฟั งก์ชน
้ ก
ี าร
สนับสนุนส�ำหรับโทรทัศน์ในโรงแรมทีม
่ ก
ี ารรับการถ่ายทอด DVB อยูแ
่ ล ้วและ
ั นีเ้ กีย
ส่งไปยังยุโรป ฟั งก์ชน
่ วข ้องกับข ้อก�ำหนดค�ำบรรยายใต ้ภาพของฝรั่งเศส
ั ค�ำบรรยายของประเทศอืน
ฟั งก์ชน
่ ๆ ตามข ้อก�ำหนดของประเทศนัน
้ ๆ ไม่วา่ จะ
ั เปิ ดค�ำบรรยายอัตโนมัตไิ ว ้หรือไม่
เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
ั เปิ ดค�ำบรรยายอัตโนมัตม
yy ON: เมือ
่ ฟั งก์ชน
ิ ส
ี ถานะ ON จะเป็ นไปตามข ้อ
ก�ำหนดค�ำบรรยายของฝรั่งเศส
ั เปิ ดค�ำบรรยายอัตโนมัตม
yy OFF: เมือ
่ ฟั งก์ชน
ิ ส
ี ถานะ OFF จะไม่เป็ นไปตามข ้อ
ก�ำหนดค�ำบรรยายของฝรั่งเศส
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: การแสดงข ้อมูล TTX แบบหน ้าจอกว ้าง
yy OFF: การแสดงข ้อมูล TTX แบบปกติ
ไทย
41
ไม่
5
ั ของโทรทัศน์ส�ำหรับโรงแรม
ฟั งก์ชน
หมวดหมู่
7
42
ค่าเริม
่ ต ้น
Picture Menu Lock
OFF
เปิ ดใช ้งานหรือปิ ดใช ้งานเมนูภาพ
Menu Display
ON
yy ON: เมนูหลักจะปรากฏ
yy OFF: เมนูหลักจะไม่ปรากฏ
Tools Display
ON
yy ON: เมนูเครือ
่ งมือจะปรากฏ
yy OFF: เมนูเครือ
่ งมือจะไม่ปรากฏ
Channel Menu Display
OFF
่ งจะปรากฏ
yy ON: เมนูชอ
่ งจะไม่ปรากฏ
yy OFF: เมนูชอ
Menu OSD
ิ
นาฬกา
6
เปิ ด/ปิ ดการท�ำงานของแผงด ้านหน ้า (ปุ่ มในเครือ
่ ง)
yy Unlock: ปลดล็อคปุ่ มของแผงควบคุมทัง้ หมด
yy Lock: ล็อคปุ่ มของแผงควบคุมทัง้ หมด
yy OnlyPower: ล็อคปุ่ มของแผงควบคุมทัง้ หมดยกเว ้นปุ่ มเปิ ด/ปิ ด
yy Menu/Source: ล็อคปุ่ มเมนูและทีม
่ าของแผงควบคุม
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
OFF: เมนูเริม
่ ต ้นจะไม่ปรากฏ
ON: เมนูเริม
่ ต ้นจะปรากฏ
Home Menu Editor
…
แก ้ไขเมนูเริม
่ ต ้น
Home Menu Auto Start
…
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
Wakeup
Time Channel Type
…
yy Wakeup: คุณสามารถระบุเวลาเพือ
่ ให ้ TV เปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
yy OnOff: ให ้โทรทัศน์เปิ ด/ปิ ดด ้วยตนเองโดยอัตโนมัตใิ นเวลาทีร่ ะบุ คุณ
สามารถตัง้ ค่าได ้ครัง้ ละสามเวลา
ิ
่ ง DTV ใช ้ตัง้ เวลา
ใช ้ข ้อมูลนาฬกาที
ช
่ อ
Time Channel Num
…
หมายเลขช่อง DTV
Music Mode AV
OFF
เปิ ดใช ้เอาต์พต
ุ เพลงจากเครือ
่ งเล่น mp3/เสียงผ่านทีม
่ าอินพุต AV เมือ
่ เปิ ด
ั ญาณวิดโี อ
คุณจะได ้ยินเสียงจากเครือ
่ งเล่นผ่านโทรทัศน์ ถึงแม ้ว่าจะไม่มส
ี ญ
ั ญาณวิดโี อ
ก็ตาม แต่ไฟส่องด ้านหลังของโทรทัศน์จะยังคงท�ำงาน ถ ้ามีสญ
เครือ
่ งจะท�ำงานตามปกติ
Music Mode PC
OFF
เปิ ดใช ้เอาต์พต
ุ เพลงจากเครือ
่ งเล่น mp3/เสียงผ่านทีม
่ าอินพุตคอมพิวเตอร์
เมือ
่ เปิ ด คุณจะได ้ยินเสียงจากเครือ
่ งเล่นผ่านโทรทัศน์ ถึงแม ้ว่าจะไม่ม ี
สัญญาณวิดโี อก็ตาม แต่ไฟส่องด ้านหลังของโทรทัศน์จะยังคงท�ำงาน ถ ้ามี
สัญญาณวิดโี อ เครือ
่ งจะท�ำงานตามปกติ
Music Mode Backlight
OFF
ตัวเลือกเปิ ด/ปิ ดไฟด ้านหลังในโหมดดนตรีเพือ
่ ประหยัดพลังงาน
Music Mode
ไทย
ค�ำอธิบาย
รายการ
ON: เมนูเริม
่ ต ้นตัง้ ค่าเป็ นเริม
่ ต ้นอัตโนมัต ิ
OFF: เมนูเริม
่ ต ้นไม่ตงั ้ ค่าเป็ นเริม
่ ต ้นอัตโนมัต ิ
ิ (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
เลือกประเภทนาฬกา
ิ
yy OFF: ตัวเลือกนาฬกาของตั
วเลือกโรงแรมจะใช ้ไม่ได ้
ิ SW
yy SW Clock: ใช ้ได ้เฉพาะนาฬกา
ิ LED จะท�ำงานเป็ นการลดแสง/
yy Ext. Clock: รายการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับนาฬกา
ิ
ทดสอบนาฬกา/รู
ปแบบเวลา
ิ
เลือกวิธอ
ี ป
ั เดตข ้อมูลนาฬกา
ิ
ใช ้ข ้อมูลนาฬกาจากช่
อง DTV เพือ
่ ตัง้ เวลาโดยอัตโนมัต ิ หรือตัง้ เวลาด ้วย
ตนเองเมือ
่ โทรทัศน์อยูใ่ นโหมดสแตนด์อโลน
ไม่
8
9
10
11
12
ั ของโทรทัศน์ส�ำหรับโรงแรม
ฟั งก์ชน
หมวดหมู่
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Eco Solution
ค�ำอธิบาย
รายการ
ค่าเริม
่ ต ้น
Priority AV
1
ถ ้ามีการตัง้ ค่าล�ำดับความส�ำคัญของแจ็ค ทีม
่ าทีต
่ รงกันจะได ้รับการตัง้ ค่าโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ ต่อแจ็ค ตามล�ำดับความส�ำคัญ
Priority PC
2
ถ ้ามีการตัง้ ค่าล�ำดับความส�ำคัญของแจ็ค ทีม
่ าทีต
่ รงกันจะได ้รับการตัง้ ค่าโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ ต่อแจ็ค ตามล�ำดับความส�ำคัญ
Priority HDMI
3
ถ ้ามีการตัง้ ค่าล�ำดับความส�ำคัญของแจ็ค ทีม
่ าทีต
่ รงกันจะได ้รับการตัง้ ค่าโดย
อัตโนมัตเิ มือ
่ ต่อแจ็ค ตามล�ำดับความส�ำคัญ
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
USB Pop-up Screen
Default
เลือกทีม
่ า RJP AV (การเลือกทีม
่ าขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ )
่ มต่อกับแจ็ค RJP (HDMI1/HDMI2/
เลือกทีม
่ า HDMI ของโทรทัศน์ทเี่ ชือ
HDMI3)
่ มต่ออุปกรณ์ USB เข ้ากับโทรทัศน์:
เมือ
่ เชือ
yy Default: หน ้าต่างป๊ อปอัปจะปรากฏ
yy Automatic: เปิ ดเมนูเนือ
้ หา USB โดยอัตโนมัต ิ
yy Disable: หน ้าต่างป๊ อปอัปและเมนูจะไม่ปรากฏ
External Source Banner
ON
ถ ้าตัง้ ค่าเปิ ดไว ้ โทรทัศน์จะแสดง External Source Banner (ข ้อมูล) เมือ
่
คุณเปลีย
่ นทีม
่ าของโทรทัศน์เป็ นอินพุตภายนอกอืน
่ กดปุ่ มข ้อมูล หรือเปิ ด
โทรทัศน์
yy ON: ข ้อมูลทีม
่ าภายนอกจะปรากฏบนหน ้าจอโทรทัศน์
yy OFF: ข ้อมูลทีม
่ าภายนอกจะไม่ปรากฏบนหน ้าจอโทรทัศน์
Auto Source
OFF
่ มต่อกับโทรทัศน์ โทรทัศน์จะระบุทม
yy ON: เมือ
่ ทีม
่ าอินพุตภายนอกเชือ
ี่ า
อินพุต จากนัน
้ สลับไปยังทีม
่ าอินพุตนัน
้ โดยอัตโนมัต ิ
ั ทีม
yy OFF: ฟั งก์ชน
่ าอัตโนมัตป
ิ ิ ดอยู่
Anynet+Return Source
Power On
Src
่ มต่อ
เลือกทีม
่ าของโทรทัศน์ทก
ี่ ลับมาใช ้หลังจากหยุดการเชือ
ั นีม
Anynet+(HDMI-CEC) (ฟั งก์ชน
้ ป
ี ระโยชน์มากส�ำหรับ Guestlink RJP)
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
ส�ำหรับสถานการณ์ทจ
ี่ ะใช ้งาน โปรดดูตารางด ้านล่าง
Sub Amp Mode
2
ก�ำหนดโหมดการท�ำงานของ Sub AMP
ั Sub AMP (ปิ ด PWM)
0: ปิ ดฟั งก์ชน
1: ก�ำหนดระดับเสียงของซับตามการควบคุมระดับเสียงหลัก กล่าวคือ ระดับ
เสียงซับจะถูกก�ำหนดตามระดับเสียงเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง ระดับเสียงต�ำ่ สุด และ
ระดับเสียงสูงสุด
2: ก�ำหนดระดับเสียงตามการตัง้ ค่าของแผงควบคุมในห ้องน�้ ำ
Sub Amp Volume
6
ระดับเสียง Sub AMP เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งครัง้ แรก
Energy Saving
OFF
ปรับความสว่างของโทรทัศน์เพือ
่ ลดการใช ้พลังงาน
ั ประหยัดพลังงาน
yy OFF: ปิ ดฟั งก์ชน
yy Low: ตัง้ ค่าโทรทัศน์เป็ นโหมดประหยัดพลังงานต�ำ่
yy Medium: ตัง้ ค่าโทรทัศน์เป็ นโหมดประหยัดพลังงานปานกลาง
yy High: ตัง้ ค่าโทรทัศน์เป็ นโหมดประหยัดพลังงานสูง
ไทย
43
ไม่
ั ของโทรทัศน์ส�ำหรับโรงแรม
ฟั งก์ชน
หมวดหมู่
รายการ
ค่าเริม
่ ต ้น
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
13
14
15
16
44
OFF
ไทย
เปิ ดหรือปิ ดคุณสมบัตโิ ลโก ้โรงแรม ถ ้าเปิ ดตัวเลือกนี้ เมือ
่ เปิ ดโทรทัศน์ โลโก ้
จะปรากฏก่อนสัญญาณจากแหล่งทีม
่ าเริม
่ ต ้นเป็ นเวลาตามทีร่ ะบุใน “Logo
Display Time”
Hospitality Logo DL
…
ดาวน์โหลดโลโก ้โรงแรม ข ้อก�ำหนดของไฟล์โลโก ้โรงแรม:
yy ไฟล์ BMP หรือ AVI เท่านัน
้
yy ขนาดไฟล์สงู สุด: BMP - 960 X 540, AVI - 30MB
่ เป็ น samsung.bmp หรือ samsung.avi
yy ไฟล์นต
ี้ ้องตัง้ ชือ
Logo Display Time
…
เวลาแสดงโลโก ้โรงแรม (3/5/7 วินาที) (ใช ้ได ้เฉพาะเมือ
่ “การแสดงเมนูเริม
่
ต ้น” เป็ นปิ ด)
Clone TV to USB
-
โคลนตัวเลือกของโทรทัศน์ปัจจุบน
ั ไปยังอุปกรณ์เก็บข ้อมูล USB
Clone USB to TV
-
โคลนตัวเลือกของโทรทัศน์ทบ
ี่ น
ั ทึกไว ้ในอุปกรณ์เก็บข ้อมูล USB ไปยัง
โทรทัศน์
Setting Auto Intialize
OFF
เมือ
่ การตัง้ ค่าการเริม
่ ต ้นอัตโนมัตเิ ปิ ดอยู่ และมีการปิ ดเครือ
่ งและเปิ ดใหม่ หรือ
มีการปิ ดและเปิ ดไฟฟ้ าหลัก ข ้อมูลจะถูกเรียกคืนไปยังค่าทีโ่ คลนมา ถ ้าไม่ม ี
ค่าทีโ่ คลนไว ้ แม ้เมือ
่ ตัง้ ค่าการเริม
่ ต ้นอัตโนมัตใิ ห ้เปิ ดอยู่ ระบบจะข ้ามการตัง้
ค่านี้ และการท�ำงานจะเหมือนกับเมือ
่ ตัวเลือกการตัง้ ค่าการเริม
่ ต ้นอัตโนมัต ิ
ปิ ดอยู่
REACH 4.0
OFF
yy ON: เปิ ด REACH 4.0
yy OFF: ปิ ด REACH 4.0
REACH Channel
…
เลือกช่องอัปเดตของ SIRCH
Group ID
…
เลือก ID กลุม
่ ของ SIRCH
REACH Update Time
…
เลือกเวลาอัปเดตของ SIRCH ในเวลาอัปเดตของ SIRCH คุณมีตวั เลือกที่
จะอัปเกรดอัตโนมัตใิ นเวลา 12:00 AM/PM หรือ 2:00 AM/PM คุณสามารถ
ด�ำเนินการอัปเกรดรายชัว่ โมงในช่วง 1 หรือ 2 ชัว่ โมง
REACH Update
Immediate
…
yy ON: เมือ
่ โทรทัศน์เข ้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย จะมีการอัปเดต SIRCH เสมอ
yy OFF: ด�ำเนินการอัปเดต SIRCH ในเวลาอัปเดต SIRCH ทีเ่ ลือกไว ้เท่านัน
้
แก ้ไขหมายเลขห ้อง
Cloning
Security
แสดงข ้อความต ้อนรับเป็ นเวลา 5 วินาทีเมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด
แก ้ไขข ้อความต ้อนรับ
Logo/Message
REACH Solution
ค�ำอธิบาย
Room Number
…
REACH Server Version
0000
ั ของไฟล์โคลน SIRCH ทีใ่ ช ้อยูใ่ นโทรทัศน์
แสดงเวอร์ชน
Factory Lock
OFF
ลบรายการอุปกรณ์เมือ
่ มีการเปิ ดหรือปิ ดเครือ
่ ง
yy ON: ต ้องใช ้รหัสผ่านก่อนทีจ่ ะเข ้าสูเ่ มนูโรงงาน
yy OFF: การก�ำหนดให ้ใช ้รหัสผ่านถูกปิ ด
Password Popup
…
เปิ ด/ปิ ดใช ้งานป๊ อปอัปรหัสผ่าน ถ ้าตัง้ ค่านีเ้ ป็ นปิ ด โทรทัศน์จะไม่แสดงหน ้า
ต่างป๊ อปอัปการป้ อนรหัสผ่านก่อนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถเข ้าสูเ่ มนูโรงงาน ถ ้าตัง้ ค่า
เป็ นเปิ ด หน ้าต่างป๊ อปอัปส�ำหรับป้ อนรหัสผ่านจะปรากฏ
Password Input
…
ป้ อนรหัสผ่าน 00000000
Password Setting
…
ตัง้ รหัสผ่านใหม่
Password Reset
…
รีเซ็ตรหัสผ่านเป็ น 00000000
Security Mode
…
โหมดรักษาความปลอดภัย ON หรือ OFF
USB
…
USB ปิ ดใช ้งานหรือเปิ ดใช ้งาน
HDMI
…
HDMI ปิ ดใช ้งานหรือเปิ ดใช ้งาน
TTX Security
…
ั TTX ปิ ดใช ้งานหรือเปิ ดใช ้งาน
ฟั งก์ชน
ไม่
17
ั ของโทรทัศน์ส�ำหรับโรงแรม
ฟั งก์ชน
หมวดหมู่
System
รายการ
ค�ำอธิบาย
ค่าเริม
่ ต ้น
Self Diagnosis for TV
…
เข ้าสูเ่ มนูตรวจสอบด ้วยตนเอง
yy ทดสอบภาพ: ใช ้ส�ำหรับตรวจหาปั ญหาของภาพ ถ ้าปั ญหาปรากฏในภาพ
ทดสอบ ให ้เลือกใช่ และปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอ
yy ทดสอบเสียง: ใช ้เสียงทดสอบในตัวเพือ
่ ตรวจหาปั ญหาของเสียง ถ ้าปั ญหา
เกิดขึน
้ ระหว่างการทดสอบ ให ้เลือกใช่ และปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอ
Self Diagnosis for HTV
…
่ สาร
ใช ้ส�ำหรับตรวจสอบสถานะของสัญญาณเสียงออกแบบแปรผันและการสือ
กับ SI STB หรือ SBB ถ ้าคุณพบปั ญหาในสัญญาณเสียงออกแบบแปรผันหรือ
่ สารกับ SI STB หรือ SBB ให ้เลือกรายการนี้
การสือ
SW Update
…
ั อัปเดต SW USB
ฟั งก์ชน
Service Pattern
OFF
แสดงรูปแบบบริการ
Sound Bar Out
OFF
่ มต่อเข ้ากับ
อุปกรณ์ภายนอก เช่น Samsung Sound Bar สามารถเชือ
่ มต่อ Anynet และสามารถก�ำหนดให ้สัญญาณเสียงของ
โทรทัศน์ผา่ นการเชือ
โทรทัศน์ออกทีอ
่ ป
ุ กรณ์ซาวด์บาร์ได ้ ถ ้าคุณสมบัตน
ิ ป
ี้ ิ ดอยูใ่ นเมนูโรงงานของ
ั นีจ
โรงแรม ฟั งก์ชน
้ ะปิ ดการท�ำงาน ล�ำโพงหลักของโทรทัศน์จะปิ ดเสียงขณะ
่ มต่อผ่าน HDMI
ทีต
่ วั เลือกซาวด์บาร์เปิ ด และล�ำโพงมีการเชือ
Contact Samsung
…
ข ้อมูลการติดต่อ Samsung
Standby LED
ON
ั เปิ ดเมือ
yy ON: IR ของฟั งก์ชน
่ อยูใ่ นสถานะสแตนด์บาย
ั ปิ ดเมือ
yy OFF: IR ของฟั งก์ชน
่ อยูใ่ นสถานะสแตนด์บาย
TV Reset
…
รีเซ็ตค่าจากโรงงาน
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) เป็ นเครือ
่ งควบคุมระยะไกลระดับมืออาชีพแบบโต ้ตอบทีช
่ ว่ ยให ้
่ ง เนือ
คุณส่งการอัปเดตเฟิ รม
์ แวร์ของโทรทัศน์ โคลนข ้อมูล แกไขการจั
้
บคูช
่ อ
้ หา S-LYNK REACH และเนือ
้ หา TICKER ผ่านทาง RF
ั REACH จะท�ำงานเฉพาะในโหมดสแตนด์อโลน
DTV ไปยังโทรทัศน์ในธุรกิจบริการท่องเทีย
่ วหลายร ้อยเครือ
่ งได ้พร ้อมกัน ฟั งก์ชน
เท่านัน
้ เซิรฟ
์ เวอร์ REACH มีจ�ำหน่ายแยกต่างหาก โปรดดูคม
ู่ อ
ื ของเซิรฟ
์ เวอร์ REACH ทีม
่ ม
ี าให ้กับผลิตภัณฑ์เซิรฟ
์ เวอร์ REACH เพือ
่
ดูข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเปิ ด
✎✎ เมนูบางอย่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและพืน
้ ที่
ไทย
45
โหมด HP
ล�ำโพง
หลัก
เปิ ด/ปิ ด
เสียง
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
สีเทา
OFF
OFF
สีเทา
OFF
OFF
สีเทา
OFF
ON
สีเทา
OFF
ON
สีเทา
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
ไทย
การท�ำงานของ
โทรทัศน์
ก�ำลังไฟฟ้ า
เสียงของล�ำโพงหลัก - ใช่ (ใช ้ระดับเสียงทีบ
่ น
ั ทึกล่าสุด/ผู ้ใช ้
ก�ำหนด)
เปิ ดเครือ
่ ง
เสียง HP - N/A
ล�ำโพงหลัก - เปลีย
่ นระดับเสียงตาม OSD ระดับเสียง
เพิม
่ /ลดระดับเสียง
เสียง HP - N/A
ล�ำโพงหลัก - ปิ ดเสียง
ปิ ดเสียง
เสียง HP - ใช่ - ใช ้ระดับเสียงจากระดับเสียง HP ในเมนูตวั เลือก
ของโรงแรม
เสียงล�ำโพงหลัก - ไม่ม ี (ปิ ดเสียง)
เพิม
่ /ลดระดับเสียง
HP - เพิม
่ /ลดระดับเสียงตามระดับเสียง HP ปั จจุบน
ั
เสียงล�ำโพงหลัก - ใช่
เปิ ดเสียง
เสียง HP - N/A
เสียงล�ำโพงหลัก - ไม่ม ี (ปิ ดเสียง)
เปิ ดเครือ
่ ง
เสียง HP - ใช่ (ใช ้ระดับเสียง HP จากโรงงาน)
ล�ำโพงหลัก - ปิ ดเสียง
เพิม
่ /ลดระดับเสียง
HP - เพิม
่ /ลดระดับเสียงตามระดับเสียง HP ปั จจุบน
ั
ล�ำโพงหลัก - ปิ ดเสียง (ไม่มก
ี ารด�ำเนินการ)
ปิ ดเสียง
HP - เปลีย
่ นเป็ นปิ ดเสียง
เสียงล�ำโพงหลัก - ไม่ม ี (ปิ ดเสียง)
เพิม
่ /ลดระดับเสียง
/ ปิ ดเสียง
HP - เพิม
่ /ลดระดับเสียงตามระดับเสียง HP ปั จจุบน
ั
เปิ ดเสียง
หมายเหตุ
ั นีค
ั
ฟั งก์ชน
้ ล ้ายกับฟั งก์ชน
ปกติ ยกเว ้นมีการก�ำหนด
เส ้นทางไปยังแจ็คหูฟัง
่ มต่อ
แม ้ว่าหูฟังจะไม่ได ้เชือ
ทางกายภาพก็ตาม
เสียงล�ำโพงหลัก - ไม่ม ี (ปิ ดเสียง)
HP - ใช่ (ใช ้ระดับเสียงตามระดับเสียง HP ปั จจุบน
ั )
เปิ ดเครือ
่ ง
เพิม
่ /ลดระดับเสียง
ถ ้าการจัดการ HP ปิ ด ล�ำโพงหลักจะถูกปิ ด
ปิ ดเสียง
ั นีจ
้ ะเหมือนกับ HTV ปกติ)
เพิม
่ /ลดระดับเสียง (ถ ้าการจัดการ HP ปิ ดอยู่ ฟั งก์ชน
คงสถานะปิ ดเสียง
เปิ ดเสียง
่ มต่อ/
เหมือนกับมีการเชือ
่ มต่อหูฟังโดย
ตัดการเชือ
ไม่มค
ี ณ
ุ สมบัตก
ิ ารจัดการ
HP
ข้อความต้อนรับ
คุณสมบัตข
ิ ้อความต ้อนรับช่วยให ้คุณสามารถแสดงข ้อความทีก
่ �ำหนดเองในโทรทัศน์ทก
ุ ครัง้ ทีผ
่ ู ้เข ้าพักเปิ ดโทรทัศน์
–– การตัง้ ค่าข ้อความต ้อนรับจะอยูใ่ นเมนูตวั เลือกของโรงแรม
–– ข ้อความต ้อนรับควรมีสถานะ ON เพือ
่ ให ้ข ้อความปรากฏเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<เมนูบางอย่างใช ้ไม่ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ และพืน
้ ที>
่
–– ข ้อความต ้อนรับมีความยาวได ้สูงสุด 25 อักขระ และสามารถแกไขได
้
ในเมนู
้
บริการของโรงแรม
–– อักขระทีป
่ ้ อนในข ้อความต ้อนรับมีดงั นี:้
✎✎ ใช ้ได ้เฉพาะอักขระตัวพิมพ์ใหญ่ A ถึง Z
้ปุ่ มน� ำทาง ปุ่ มสี และปุ่ ม Enter ของรีโมทคอนโทรลใน “Edit Welcome Message”
–– ข ้อความต ้อนรับนัน
้ สามารถแกไขโดยใช
้
OSD
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– ข ้อความต ้อนรับและโลโกโรงแรมไม่
้
สามารถท�ำงานพร ้อมกันได ้
ไทย
47
โลโก้โรงแรม
ั โลโก ้โรงแรมจะแสดงโลโก ้โรงแรมเมือ
ฟั งก์ชน
่ เปิ ดโทรทัศน์
–– การตัง้ ค่า Hospitality Logo อยูใ่ นเมนูโหมดโรงแรม
–– รายการเมนูดาวน์โหลดโลโก ้และการแสดงโลโก ้จะเปิ ดใช ้งานอยูเ่ มือ
่ คุณเปิ ดใช ้ตัวเลือกโลโกโรงแรม
้
–– ถ ้ามีรูปภาพโลโก ้อยูใ่ นหน่วยความจ�ำ และตัวเลือกโลโกโรงแรมเปิ
้
ดอยู่ โลโกโรงแรมจะปรากฏเมื
้
อ
่ เปิ ดโทรทัศน์
–– โลโกโรงแรมจะไม่
้
ปรากฏเมือ
่ ตัวเลือกโลโกโรงแรมเปิ
้
ดอยู่ แม ้ว่าจะมีการโหลดรูปภาพโลโกไว
้ ในโทรทั
้
ศน์แล ้วก็ตาม
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
ON
Edit Welcome Message
r
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<เมนูบางอย่างอาจใช ้ไม่ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั แต่ละรุน
่ และพืน
้ ที>
่
yy Hospitality Logo
–– ตัวเลือกนีช
้ ว่ ยให ้คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงรูปภาพโลโกโรงแรมหรื
้
อไม่
–– โดยค่าเริม
่ ต ้นจะถูกตัง้ ค่าไว ้เป็ น OFF
–– คุณสามารถตัง้ ค่าเป็ น OFF หรือ ON
–– เมือ
่ ตัง้ ค่า ON เมนูดาวน์โหลดโลโก ้และเวลาแสดงโลโก ้จะสามารถใช ้ได ้
yy Hospitality Logo DL
–– ตัวเลือกนีจ
้ ะช่วยให ้คุณอัปโหลดรูปภาพโลโก ้จากอุปกรณ์ USB ไปยังหน่วยความจ�ำของโทรทัศน์
–– ข ้อความแจ ้งให ้รอจะปรากฏขณะทีค
่ ด
ั ลอกรูปภาพไปยังโทรทัศน์
–– ข ้อความแจ ้งด�ำเนินการเสร็จจะปรากฏเมือ
่ การคัดลอกเสร็จสมบูรณ์
–– ข ้อความแจ ้งการท�ำงานล ้มเหลวจะปรากฏเมือ
่ การคัดลอกไม่เสร็จสมบูรณ์
่ มต่ออยู่
–– ข ้อความแจ ้งว่าไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB จะปรากฏถ ้าไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB เชือ
–– ข ้อความแจ ้งว่าไม่มไี ฟล์จะปรากฏถ ้าไม่มไี ฟล์ทจี่ ะคัดลอกในอุปกรณ์ USB หรือถ ้าไฟล์มรี ูปแบบไม่ถก
ู ต ้อง (ต ้องเป็ นไฟล์ BMP) ถ ้า
ข ้อความแจ ้งว่าไม่มไี ฟล์ปรากฏทัง้ ทีม
่ ไี ฟล์โลโก ้อยูใ่ นอุปกรณ์ USB โปรดตรวจสอบรูปแบบของไฟล์
yy รูปแบบไฟล์โลโก้
–– โทรทัศน์นส
ี้ นับสนุนเฉพาะรูปแบบไฟล์ BMP และ AVI
่ เป็ น samsung.bmp หรือ samsung.avi
–– ไฟล์นต
ี้ ้องตัง้ ชือ
–– ความละเอียดสูงสุดของรูปแบบ BMP คือ 1280 x 720
–– ขนาดไฟล์ส�ำหรับรูปแบบ AVI คือ 30MB
–– โทรทัศน์จะไม่เปลีย
่ นหรือปรับขนาดรูปภาพ
โคเด็ควีด ีโอ: H.264 /MPEG-4 /MPEG2
อัตราบิต: ต�ำ่ กว่า 10 Mbps
อัตราเฟรม: 24~30
ความละเอียด: 640*480 | 1920*1080
48
ไทย
การโคลน
ั ทีช
การโคลน USB เป็ นฟั งก์ชน
่ ว่ ยให ้คุณสามารถดาวน์โหลดการตัง้ ค่าทีผ
่ ู ้ใช ้ก�ำหนด (ภาพ, เสียง,
อินพุต, ช่อง, ตั้งค่า และ Hotel Setup) จากโทรทัศน์เครือ
่ งหนึง่ และอัปโหลดการตัง้ ค่าเดียวกัน
ไปยังโทรทัศน์เครือ
่ งอืน
่
การตัง้ ค่าทีผ
่ ู ้ใช ้ก�ำหนดทัง้ หมดจากโทรทัศน์ (เครือ
่ งหลัก) สามารถคัดลอกไปยังอุปกรณ์ USB ได ้
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– การโคลน USB สนับสนุนมาตรฐาน 2.0 เท่านัน
้
yy Clone TV to USB: การท�ำงานนีจ
้ ะคัดลอกข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้จากพืน
้ ทีท
่ เี่ จาะจงใน EEPROM
ของโทรทัศน์ไปยังอุปกรณ์ USB
1. ใส่ไดรฟ์ USB ในพอร์ต USB ทีด
่ ้านหลังของโทรทัศน์
Logo/Message
Cloning
่ วั เลือกของโรงแรมด ้วยการกดปุ่ มต่อไปนีต
2. เข ้าสูต
้ ามล�ำดับ:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. กดปุ่ ม ▲ หรือ ▼ เพือ
่ เลือก Clone TV to USB จากนัน
้ กดปุ่ ม ENTER
4. ข ้อความ “Clone TV to USB” จะปรากฏ ให ้กดปุ่ ม ENTER
5. คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการโคลน USB
yy ก�ำลังด�ำเนินการ: อยูร่ ะหว่างการคัดลอกข ้อมูลไปยังอุปกรณ์ USB
yy เสร็จสมบูรณ์: การคัดลอกเสร็จสมบูรณ์
yy ล้มเหลว: การคัดลอกไม่เสร็จสมบูรณ์
่ มต่ออยู่
yy ไม่มี USB: ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB เชือ
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
yy Clone USB to TV: การท�ำงานนีจ
้ ะอัปโหลดข ้อมูลจากอุปกรณ์ USB ไปยังโทรทัศน์
1. ใส่ไดรฟ์ USB ในพอร์ต USB ทีด
่ ้านหลังของโทรทัศน์
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
่ วั เลือกของโรงแรมด ้วยการกดปุ่ มต่อไปนีต
2. เข ้าสูต
้ ามล�ำดับ:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. กดปุ่ ม ▲ หรือ ▼ เพือ
่ เลือก Clone USB to TV จากนัน
้ กดปุ่ ม ENTER
4. ข ้อความ “Clone USB to TV” จะปรากฏ ให ้กดปุ่ ม ENTER
5. คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการโคลน USB
yy ก�ำลังด�ำเนินการ: ก�ำลังคัดลอกข ้อมูลไปยังอุปกรณ์ USB
yy เสร็จสมบูรณ์: การคัดลอกเสร็จสมบูรณ์
yy ล้มเหลว: การคัดลอกไม่เสร็จสมบูรณ์
่ มต่ออยู่
yy ไม่มี USB: ไม่มอ
ี ป
ุ กรณ์ USB เชือ
yy ไม่มีไฟล์: ไม่มไี ฟล์ทจ
ี่ ะคัดลอกในอุปกรณ์ USB
✎✎ เริม
่ ต ้นการคัดลอกจาก USB ไปยังโทรทัศน์ด ้วยการกดปุ่ ม ENTER ค ้างไว ้ 5 วินาที
ั CLONE ใช ้ได ้เฉพาะกับโทรทัศน์ทเี่ ป็ นรุ่นซีรส
✎✎ ฟั งก์ชน
ี่ เ์ ดียวกันเท่านัน
้ (ไม่สามารถใช ้ได ้กับ
์ น
รุ่นซีรส
ี่ อ
ื่ )
ส�ำหรับการโคลนทันทีอย่างรวดเร็วระหว่างการติดตัง้ ให ้ใส่ไดรฟ์ USB ทีม
่ ก
ี ารตัง้ ค่าหลักจากโทรทัศน์เครือ
่ งแรก จากนัน
้ กดปุ่ ม
Enter ค ้างไว ้ 5 วินาที
ไทย
49
Plug & Play ช่วยเหลือ
Plug & Play ของโหมดโรงแรมจะเลือกโหมดโรงแรม ตัง้ ค่าพืน
้ ทีแ
่ ละโหมดภาพโดยอัตโนมัต ิ
–– Plug & Play ของโหมดโรงแรมจะใช ้ได ้เพียงครัง้ เดียวเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งเป็ นครัง้ แรก
–– ซึง่ สามารถใช ้ไดัหลังจากทีต
่ ด
ิ ตัง้ โทรทัศน์เป็ นครัง้ แรก และโอนข ้อมูลการโคลนโทรทัศน์ไปยังไดรฟ์ USB
่ มต่อ USB จากนัน
–– ในการใช ้ TV ถัดไป คุณจะต ้องออกจาก Plug & Play ของโหมดโรงแรม เชือ
้ โคลน USB เข ้ากับโทรทัศน์
–– เมนูบางอย่างใช ้ไม่ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั รุ่นและพืน
้ ที่
ถ ้า “Standalone(Home Menu)” หรือ
“Interactive(STB)” ถูกเลือกไว ้
yy สถานการณ์สมมติของ UI
Region Settings
c
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
Country List
NONE
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
ถ ้า “เมนูโรงงาน”
ถูกเลือกไว ้
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
ถ ้า “โหมด
โคลนนิง่ ” ถูก
เลือกไว ้
ถ ้า “LYNK
REACH” ถูก
เลือกไว ้
Solution Setup
Room Number
Group
ถ ้า “การตัง้ ค่า TV พืน
้ ฐาน” หรือ “Commercial
TV Mode” ถูกเลือกไว ้
Configure your TV
Menu Language
c
All
Group ID
Commercial TV Mode
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
ถ ้า “Commercial TV Mode” ถูกเลือกไว ้ในขัน
้ ตอน
A โทรทัศน์จะเข ้าสูโ่ หมด RF
ถ ้า “Interactive(STB)” ถูกเลือกไว ้ในขัน
้ ตอน B
เมนูตวั เลือกของโรงแรมแบบโต ้ตอบจะปรากฏ
50
ไทย
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Factory Menu
A
1
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. การตั้งค่าพื้นที่
–– ตรวจสอบ การตั้งค่าพื้นที่
–– ถ ้าต ้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่า ให ้เลือกและกด ENTER
–– ถ ้าไม่ต ้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่า ใหไปยั
้ งขัน
้ ตอนถัดไป
2. ประเภทการติดตั้งโทรทัศน์
–– ถ ้าคุณเลือก “โหมดโคลนนิง่ ” ข ้อความ “Select Solution” จะปรากฏ
–– เลือก “การตัง้ ค่า TV พืน
้ ฐาน” หรือ “Commercial TV Mode” เพือ
่ ไปยังขัน
้ ตอนถัดไป
3. ภาษาของเมนู
–– เลือกภาษา OSD (การแสดงผลบนหน ้าจอ) ทีต
่ ้องการ
4. เลือกประเทศและโหมดภาพ
–– เลือกประเทศและโหมดภาพทีเ่ หมาะสม
–– อาจไม่มบ
ี างประเทศรวมอยู่ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั รุ่นและพืน
้ ที่
5. การปรับแต่งอัตโนมัติ
–– เลือกทีม
่ าเสาอากาศและประเภทช่อง ก�ำหนดการตัง้ ค่าและเลือก สแกน
ั การปรับแต่งอัตโนมัติ จะเริม
–– ฟั งก์ชน
่ ค ้นหาช่อง
้ ข ้อมูลช่องจะปรากฏ
–– เมือ
่ การปรับแต่งอัตโนมัติ เสร็จสิน
6. นาฬิกา
–– ตัง้ เวลาทีถ
่ ก
ู ต ้องโดยตัง้ ค่า DST (เวลาออมแสง) และ เขตเวลา
7. การตั้งค่าโทรทัศน์เสร็จสมบูรณ์
ไทย
51
HD Plug & Play – การตั้งค่าพื้นที่ (เฉพาะยุโรป)
yy การตัง้ ค่าพืน
้ ทีเ่ ป็ นการตัง้ ค่าซอฟต์แวร์ทส
ี่ �ำคัญมาก ประกอบด ้วยสิง่ ต่างๆ เช่น ภาษา ความถีข
่ องการแพร่ภาพ เป็ นต ้น
่ ประเทศที่
yy โทรทัศน์อาจไม่ท�ำงาน ถ ้าการตัง้ ค่าพืน
้ ทีไ่ ม่มก
ี ารก�ำหนดค่าอย่างถูกต ้อง เลือกการตัง้ ค่าพืน
้ ทีท
่ ถ
ี่ ก
ู ต ้อง โดยดูจากรายชือ
มีให ้
โทรทัศน์จะเริม
่ ท�ำงานใหม่โดยอัตโนมัตเิ พือ
่ ใช ้การตัง้ ค่าพืน
้ ทีใ่ หม่
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_FRANCE
EU_BENELUX
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
ไทย
กด ENTER และ HD plug&play ทัว่ ไป
จะด�ำเนินการต่อ
Start basic setup to use
your TV.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
หลังจากเริม
่ ต ้นใหม่ การตัง้ ค่า
พืน
้ ทีใ่ หม่จะปรากฏ
ถ ้าคุณต ้องการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าพืน
้ ทีห
่ ลัง
ั
จาก HD plug & play ให ้คลิกฟั งก์ชน
รีเซ็ตโทรทัศน์ในโหมดโรงงาน ขณะนี้
คุณสามารถด�ำเนินการต่อกับ HD plug &
play รวมถึงการเปลีย
่ นการตัง้ ค่าพืน
้ ทีด
่ ้วย
นาฬิกา SW
ิ SW จะแสดงเวลาปั จจุบน
นาฬกา
ั บนหน ้าจอเมือ
่ ผู ้ใช ้กดปุ่ มข ้อมูลบนรีโมทคอนโทรลขณะทีอ
่ ยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย
–– ถ ้าผู ้ใช ้กดปุ่ มข ้อมูลเมือ
่ โทรทัศน์อยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย โทรทัศน์จะเปิ ดและแสดงเวลาปั จจุบน
ั บนหน ้าจอเป็ นเวลา 10 วินาที และ
กลับสูโ่ หมดสแตนด์บาย
ิ
–– เวลาจะปรากฏเป็ นนาฬกาดิ
จต
ิ อลในขนาดแบนเนอร์ปกติ รูปแบบเวลา 12 หรือ 24 ชัว่ โมงจะพิจารณาจากรูปแบบของข ้อมูล
ั ปกติของปุ่ มข ้อมูลจะท�ำงาน
–– ถ ้าผู ้ใช ้กดปุ่ มข ้อมูลขณะทีโ่ ทรทัศน์เปิ ด ฟั งก์ชน
yy ค�ำอธิบายโดยละเอียด
ิ SW จะท�ำงานโดยขึน
–– นาฬกา
้ กับว่ามีการตัง้ ค่าเป็ นเปิ ด/ปิ ดในเมนูตด
ิ ตัง้ ของโรงงาน
ิ SW เปิ ด ตัวเลือกโลโก ้แบบรวดเร็ วจะถูกปิ ดโดยอัตโนมัต ิ (ในกรณีนี้ แม ้ว่าคุณจะเปิ ดตัวเลือกโลโก ้แบบรวดเร็ วอีกครัง้
–– ถ ้านาฬกา
ระบบจะปิ ดโดยอัตโนมัตเิ มือ
่ โทรทัศน์เปิ ดอีกครัง้ )
–– ถ ้ามีการปิ ดพลังงานไฟฟ้ าหลัก การตัง้ ค่าเวลาจะยังคงอยูใ่ นรุ่นทีม
่ ค
ี อนเดนเซอร์ส�ำรองและ RTC
–– เมือ
่ โทรทัศน์อยูใ่ นโหมดสแตนด์บายและแสดงเวลาปั จจุบน
ั การตัง้ ค่าปิ ดวิด ีโอและปิ ดเสียงจะยังคงอยู่
–– ในกรณีนี้ แม ้ว่าจะตัง้ ค่าโลโก ้ของโรงแรมเป็ นเปิ ด แต่การแสดงโลโก ้ของโรงแรมจะถูกข ้ามไป
–– คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะใช ้ได ้เฉพาะในโหมดสแตนด์อโลน
ิ SW ท�ำงาน
ั หลักอืน
–– ข ้อก�ำหนดฟั งก์ชน
่ ๆ เมือ
่ นาฬกา
–– ปุ่ มข ้อมูลจะท�ำงานเหมือนปุ่ มเปิ ดเครือ
่ ง
ิ SW ท�ำงานจะท�ำใหโทรทั
–– การกดปุ่ มเปิ ดเครือ
่ งหรือปุ่ มข ้อมูลขณะทีน
่ าฬกา
้
ศน์อยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย
ิ SW ท�ำงาน ปุ่ มอืน
–– ขณะทีน
่ าฬกา
่ ๆ นอกเหนือจากปุ่ มเปิ ดเครือ
่ งและปุ่ มข ้อมูลจะไม่มก
ี ารท�ำงาน
–– ในกรณีนี้ การตัง้ เวลาเปิ ดจะไม่ท�ำงาน
–– การตัง้ เวลาปิ ดและการตัง้ เวลาพักการท�ำงานจะท�ำงาน
ิ
–– เมือ
่ โหมดนาฬกาถู
กตัง้ ค่าเป็ นก�ำหนดเองในเมนูเวลา เวลาของระบบย่อยจะถูกรักษาไวโดยวงจร
้
RTC
–– แม ้ว่าจะไม่ได ้ก�ำหนดเวลาปั จจุบน
ั ไว ้ ระบบจะแสดงเวลาในลักษณะเดียวกับในเมนู (--:--)
ไทย
53
รีโมทคอนโทรลแบบหลายรหัส
รีโมทคอนโทรลแบบหลายรหัสเป็ นเครือ
่ งส่งพิเศษทีส
่ ามารถควบคุมโทรทัศน์หลายเครือ
่ งด ้วยรีโมทตัวเดียว
ั นีม
ฟั งก์ชน
้ ป
ี ระโยชน์ในสภาพแวดล ้อมทีม
่ โี ทรทัศน์ตงั ้ อยูใ่ นทีเ่ ดียวกันหลายเครือ
่ ง เช่นในโรงพยาบาล หมายเลข ID ชุดอุปกรณ์จะ
ปรากฏใน OSD ทีม
่ า ระบบนีร้ องรับการส่งสัญญาณปุ่ มรีโมททีต
่ า่ งกัน 9 แบบส�ำหรับการท�ำงานแบบหลายรหัส
รหัส ID เริม
่ ต ้นส�ำหรับโทรทัศน์แต่ละเครือ
่ งคือ “0”
รหัส ID นีส
้ ามารถตัง้ ค่าและรีเซ็ตได ้ในโหมดโทรทัศน์อะนาล็อกหรือโหมดคอมพิวเตอร์ (ใช ้ไม่ได ้ใน TTX หรือช่อง DTV)
–– รหัส ID มีได ้ตัง้ แต่ 0 ถึง 9
–– กดปุ่ ม RETURN + MUTE ค ้างไว ้มากกว่า 7 วินาที จากนัน
้ กดปุ่ มตัวเลขทีต
่ ้องการตัง้ ค่า
–– OSD ของ ID ชุดอุปกรณ์จะปรากฏในต�ำแหน่งกึง่ กลาง
–– ข ้อความต่อไปนีจ
้ ะปรากฏ “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter
the chosen digit.” (x คือตัวเลข) OSD นีจ
้ ะปรากฏจนกว่าจะมีการกดปุ่ มออก
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– ตัวอย่างเช่น โทรทัศน์และรีโมทคอนโทรลจะถูกตัง้ ค่าเป็ นรหัส ID #1 ถ ้าผู ้ใช ้กด #1
–– ข ้อความต่อไปนีจ
้ ะปรากฏ: “Remote control code is changed to 1”. จากนัน
้ จะสามารถควบคุมโทรทัศน์ด ้วยรีโมทคอนโทรลที่
มีรหัส ID เดียวกับโทรทัศน์
–– ถ ้ารหัส ID ระหว่างรีโมทคอนโทรลและโทรทัศน์ไม่ตรงกัน ข ้อความต่อไปนีจ
้ ะปรากฏ:
“ TV ID x” (x คือ ID ของโทรทัศน์)
–– ในการรีเซ็ตรหัส ID ให ้กดปุ่ ม EXIT + MUTE ค ้างไว ้เป็ นเวลานานกว่า 7 วินาที รหัส ID ของทัง้ โทรทัศน์และรีโมทคอนโทรลจะ
รีเซ็ตเป็ น “0” ข ้อความ “Remote control code is set to 0.” จะปรากฏ
–– วิธก
ี ารตัง้ ค่าหรือรีเซ็ต ID อาจแตกต่างกันไปส�ำหรับแต่ละรีโมทคอนโทรล ดูตารางด ้านล่าง
การตั้งเวลา
O MENU m → ระบบ → เวลา → นาฬิกา → ตั้งเวลา
yy มีการป้อนเวลา
–– กดปุ่ มรีโมทคอนโทรลเพือ
่ เลือก นาฬ ิกา และตัง้ เวลา
เวลา
นาฬิกา
ตั้งเวลาปิด
yy การตั้งเวลาของโหมดโต้ตอบ
–– ถ ้าระบบของโรงแรมส่งข ้อมูลเวลา ระบบจะตัง้ เวลาโดยอัตโนมัต ิ
ปิด
ตั้งเวลาเปิด
–– ถ ้าระบบของโรงแรมไม่สง่ ข ้อมูลเวลา ระบบจะไม่สามารถแสดงเวลาได ้
นาฬิกา
โหมดนาฬิกา
ิ
✎✎ ถ ้าตัง้ เวลาไว ้ นาฬกาจะปรากฏที
แ
่ ผงด ้านหน ้า
yy ตั้งเวลา
yy เขตเวลา
54
ไทย
ปรับด้วยตนเอง
Auto
Channel Bank Editor (Smoovie TV เท่านั้น)
คุณสามารถใช ้ Channel Bank Editor เพือ
่ แก ้ไขช่อง โดยมีตวั เลือก Bank 3 แบบ
ลูกค ้าของโรงแรมสามารถรับชมช่องต่างๆ ได ้ โดขึน
้ อยูก
่ บ
ั การ์ดของ Bank
การตั้งค่า Channel Bank Editor ในโหมดสแตนด์อโลน
1. เข ้าสูเ่ มนูสแตนด์อโลนของโรงแรมโดยกด “MUTE + 1 + 1 + 9 + Enter”
2. โปรดเลือกผู ้ให ้บริการ SI: “Smoovie”
3. คุณจะเห็นตัวเลือกเมนูใหม่ “Channel Bank Editor”
4. เข ้าสู่ “Channel Bank Editor”
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<เมนูบางอย่างอาจใช ้ไม่ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั แต่ละรุน
่ และพืน
้ ที>
่
5. แก ้ไข Channel Bank ดังทีแ
่ สดงในตัวอย่างด ้านล่าง
a. Bank1 (ช่องฟรี): เลือกช่องทีจ
่ ะใช ้เมือ
่ รีโมทคอนโทรลไม่มก
ี าร์ด
b. Bank2 (การ์ดครอบครัว - สีเขียว): เลือกช่องทีจ
่ ะใช ้เมือ
่ รีโมทคอนโทรลมีการ์ดสีเขียว
c. Bank3 (การ์ดส�ำหรับผูใหญ่ - สีแดง): เลือกช่องทีจ
่ ะใช ้เมือ
่ รีโมทคอนโทรลมีการ์ดสีแดง
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
ดูข้อมูลต่อไปนี้เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล SMOOVIE
1. ถ ้าคุณเลือก SMOOVIE เป็ น SI Vendor คุณควรใช ้รีโมทคอนโทรลของ SMOOVIE
2. เมือ
่ ใช ้ปุ่ มตัวเลือกของรีโมทคอนโทรล ผู ้ใช ้จะสามารถเลือกเฉพาะช่องของ Bank1
ด ้วยเหตุนี้ ถ ้าคุณต ้องการเปลีย
่ นช่องโดยใช ้การ์ดสีเขียวหรือสีแดง โปรดใช ้ปุ่ มเลือ
่ นช่องขึน
้ /ลง
3. ในข ้อมูลช่องหรือรายการช่อง ผู ้ใช ้จะเห็นเฉพาะรายการช่องใน Bank1
ไทย
55
Channel Editor
่ ช่อง
Channel Editor จะแก ้ไขหมายเลขและชือ
–– ใช ้ Channel Editor เพือ
่ เรียงล�ำดับหมายเลขช่องได ้ตามทีผ
่ ู ้ใช ้ต ้องการ
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<เมนูบางอย่างอาจใช ้ไม่ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั แต่ละรุน
่ และพืน
้ ที>
่
ขั้นตอนง่ายๆ ส�ำหรับตัวแก้ไขช่องในโหมดสแตนด์อโลน
ขัน
้ ตอน
การด�ำเนินการ
1
เลือก ‘บันทึกช่องอัตโนมัต’ิ จากเมนูตวั เลือกของโรงแรม
2
เลือก ‘ตัวแก ้ไขช่อง’ จากเมนูตวั เลือกของโรงแรม
3
รวบรวมตารางทีเ่ กีย
่ วข ้องกับรายการช่องทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเป็ นขัน
้ สุดท ้าย
4
จัดเรียงช่องโดยใช ้ปุ่ ม TOOLS ตามตารางทีร่ วบรวมขึน
้
5
กดปุ่ ม EXIT หรือ RETURN เพือ
่ ออก
<เพือ
่ ให ้เข ้าใจง่ายขึน
้ โปรดอ่านรายละเอียดต่อไปนี>
้
56
ไทย
My Channel
ก�ำหนดประเภทและหมวดหมูส
่ �ำหรับช่องทีโ่ รงแรมให ้บริการ ถ ้าผู ้ใช ้เลือกประเทศและหมวดหมู่ ระบบจะแสดงช่องทีต
่ รงกัน
yy คุณต ้องเลือกประเทศก่อน มิฉะนัน
้ จะไม่สามารถตัง้ ค่าหมวดหมู่
่ งอยู่ รายการช่องจะแสดงช่องทีใ่ ช ้ได ้ทัง้ หมด
yy ถ ้าคุณเลือกหมวดหมูท
่ ไี่ ม่มช
ี อ
yy My Channel ท�ำงานในโหมดสแตนด์อโลนเท่านัน
้
yy ผู ้ให ้บริการ SI ในโหมดสแตนด์อโลน: ไม่สามารถใช ้ได ้ถ ้าเลือก Smoovie ไว ้
yy นีค
่ อ
ื ตัวเลือกของโรงแรมในเมนูโรงแรม -> โหมดบริการ และไม่สามารถเปิ ดหรือปิ ดได ้
yy ตัวเลือกนีจ
้ ะใช ้ได ้เฉพาะเมือ
่ ตัง้ ค่าเป็ นเปิ ด
องค์ประกอบของช่อง [โหมดหมวดหมู]่
มาตรฐาน
หมวดหมู่
โหมดช่อง
การเปิ ดใช ้โหมดเสา
อากาศ
ค�ำอธิบาย
อากาศ/สาย
โรงแรม
ทัง้ หมด (เริม
่ ต ้น)
O
ข่าวสาร
O
วิทยุ
O
บันเทิง
O
กีฬา
O
โรงแรม
O
หมวดหมู่
แสดงโหมดช่องของหมวดหมูแ
่ ยกตามแต่ละประเทศทีม
่ ก
ี าร
จัดการในโหมดโรงงาน
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* ส�ำหรับจ�ำนวนรายการทีจ
่ ะปรากฏในรายการนี้ โปรดดูเอกสารการออกแบบ
ค�ำแนะน� ำปุ่ ม
ปุ่ ม
การด�ำเนินการ
น� ำทาง วิธใี ช ้
ป้ อน
เลือกรายการ
ป้ อน
เลือ
่ นช่องขึน
้ /ลง
เลือ
่ นตัวเลือกทีละหน ้า
(ไม่มค
ี �ำแนะน� ำ)
ขึน
้ /ลง
เลือ
่ นดูประเทศ/หมวดหมูใ่ นรายการ (โดยเวียนซ�้ำ)
ขวา
เลือกรายการทีไ่ ฮไลต์ จากนัน
้ เลือ
่ นไปยังส่วนหมวดหมู่
RETURN
่ น ้าจอก่อนหน ้า (การตัง้ ค่าหมวดหมู:่ ประเทศ & หมวดหมูล
กลับสูห
่ า่ สุด)
(ไม่มค
ี �ำแนะน� ำ)
EXIT
่ น ้าจอก่อนหน ้า (การตัง้ ค่าหมวดหมู:่ ประเทศ & หมวดหมูล
กลับสูห
่ า่ สุด)
(ไม่มค
ี �ำแนะน� ำ)
ย ้าย
ไทย
57
✎✎ หมายเหตุ
yy ส่วนนีอ
้ ธิบายถึงเลย์เอาต์ของ Front UI ทีป
่ รากฏเมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด (โหมดโรงงาน > โหมดหมวดหมู:่ ใช ้งาน)
yy หมวดหมูเ่ ป็ นรายการย่อยส�ำหรับแต่ละประเทศ
yy หน ้าจอการแพร่ภาพทีก
่ �ำลังแสดงในช่องล่าสุด
–– ในการเลือกการจับคูป
่ ระเทศ & ช่องของหมวดหมูก
่ อ
่ นหน ้า ให ้กด ‘สีน�้ำเงิน’ RETURN และ EXIT บนรีโมทคอนโทรลติดต่อกัน
เพือ
่ ปิ ด Front UI
✎✎ เบ็ดเตล็ด
yy ไฮไลต์เริม
่ ต ้น: รายการในหน่วยความจ�ำล่าสุด (ประเทศ, หมวดหมู)่
yy หมดเวลา (60 วินาที)
องค์ประกอบ
ไม่
่
ชือ
ค�ำอธิบาย
1
หน ้าจอพืน
้ หลัง
แสดงช่องล่าสุดทีเ่ ลือกเมือ
่ โทรทัศน์เปิ ด
2
่ ฟั งก์ชน
ั
ชือ
่ ของฟั งก์ชน
ั
ชือ
3
สถานะปั จจุบน
ั
แสดงการตัง้ ค่าประเทศ/หมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั
4
รายการประเทศ
รายการภายในรายการประเทศจะปรากฏ
แสดงประเทศทีเ่ ลือกล่าสุด
5
รายการหมวดหมู่
รายการภายในรายการหมวดหมูจ
่ ะปรากฏ
แสดงรายการหมวดหมูท
่ ใี่ ช ้ได ้ส�ำหรับแต่ละประเทศทีม
่ ก
ี ารจัดการในโหมดโรงงาน (แสดงรายการ
‘ทัง้ หมด’ เสมอ)
แสดงหมวดหมูท
่ เี่ ลือกล่าสุด
6
ไฮไลต์
่ รายการยาวเกินไปทีจ
่ ทัง้ หมด
ถ ้าชือ
่ ะแสดงในพืน
้ ที่ การเลือ
่ นข ้อความอัตโนมัตจิ ะแสดงชือ
7
สัญลักษณ์
ปรากฏเมือ
่ มีหน ้าก่อนหน ้าหรือถัดไป
8
น� ำทาง วิธใี ช ้
ค�ำแนะน� ำปุ่ มจะชิดขอบขวา
58
ไทย
การโต ้ตอบหลัก [รายการประเทศ]
yy หน ้านีแ
้ สดงถึงการโต ้ตอบทีเ่ ป็ นไปได ้เท่านัน
้ ซึง่ อาจไม่ตรงกับสิง่ ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอจริงทัง้ หมด
✎✎ หมายเหตุ
yy ผู ้ใช ้สามารถเลือ
่ นไปยังทีต
่ า่ งๆ ในรายการประเทศ & หมวดหมูแ
่ ต่ละรายการโดยกดปุ่ มขึน
้ หรือลงในรีโมทคอนโทรล
yy ระบบรองรับการเลือ
่ นแบบเวียนซ�้ำ
1
My Channel
My Channel
ลง
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
ขึน
้
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
ลง X 5
ขึน
้ X5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ขึน
้
ลง
ลง
ขึน
้
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ลง x N
ขึน
้ xN
้ สุด
สิน
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ไทย
59
การโต ้ตอบหลัก [หมวดหมูเ่ ริม
่ ต ้น]
yy หน ้านีแ
้ สดงถึงการโต ้ตอบทีเ่ ป็ นไปได ้เท่านัน
้ ซึง่ อาจไม่ตรงกับสิง่ ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอจริงทัง้ หมด
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / ขวา
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
ซ ้าย
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy ประเทศทีเ่ ลือกในปั จจุบน
ั จะถูกไฮไลต์
yy ไฮไลต์เริม
่ ต ้น: หมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั จะถูกเลือก
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / ขวา
Genre
Austria
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
Austria
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
ซ ้าย
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
} Keep Previous n Move E Enter
yy รายการอืน
่ ๆ ของประเทศจะถูกไฮไลต์
60
ไทย
OK
Cancel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy ไฮไลต์เริม
่ ต ้น: ทัง้ หมด
การโต ้ตอบในการเปลีย
่ นโหมด 1 (1/2)
yy หน ้านีแ
้ สดงถึงการโต ้ตอบทีเ่ ป็ นไปได ้เท่านัน
้ ซึง่ อาจไม่ตรงกับสิง่ ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอจริงทัง้ หมด
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ลง
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
ซ ้าย
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy โหมดหมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั : ประเทศทัง้ หมด /
กีฬา
ENTER / ขวา
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
ขึน
้
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ลง
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy เมือ
่ เลือกประเทศแล ้ว โฟกัสจะเลือ
่ นไปยัง
เมนูหมวดหมูโ่ ดยอัตโนมัต ิ
ENTER / ขวา
6
ไทย
61
การโต ้ตอบในการเปลีย
่ นโหมด 1 (2/2)
yy หน ้านีแ
้ สดงถึงการโต ้ตอบทีเ่ ป็ นไปได ้เท่านัน
้ ซึง่ อาจไม่ตรงกับสิง่ ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอจริงทัง้ หมด
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy ข ้อความแจ ้งการเปลีย
่ นโหมดของหมวดหมูเ่ สร็จสมบูรณ์จะปรากฏ
yy หมดเวลา (5 วินาที)
ENTER / RETURN / หมดเวลา
Genre Mode changed to Austria / News.
62
ไทย
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy กดปุ่ มซ ้ายเพือ
่ ออกจากหมวดหมูไ่ ปยังเมนูประเทศที่
ไฮไลต์ และรยการของประเทศทีเ่ ลือกอยู่
การโต ้ตอบในการเปลีย
่ นโหมด 2 (1/2)
yy หน ้านีแ
้ สดงถึงการโต ้ตอบทีเ่ ป็ นไปได ้เท่านัน
้ ซึง่ อาจไม่ตรงกับสิง่ ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอจริงทัง้ หมด
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ลง X 6
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
ขึน
้ X6
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy โหมดหมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั : ประเทศทัง้ หมด / กีฬา
ENTER / ขวา
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
น�้ ำเงิน
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy โหมดหมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั : ประเทศทัง้ หมด / กีฬา
yy เมือ
่ เลือกประเทศแล ้ว โฟกัสจะเลือ
่ นไปยังเมนู
หมวดหมูโ่ ดยอัตโนมัต ิ
ไทย
63
การโต ้ตอบในการเปลีย
่ นโหมด 1 (2/2)
yy หน ้านีแ
้ สดงถึงการโต ้ตอบทีเ่ ป็ นไปได ้เท่านัน
้ ซึง่ อาจไม่ตรงกับสิง่ ทีป
่ รากฏบนหน ้าจอจริงทัง้ หมด
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy โหมดหมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั : ออสเตรีย / ข่าว
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy โหมดหมวดหมูป
่ ั จจุบน
ั : ออสเตรีย / ข่าว
64
ไทย
ตัวแก ้ไขหมวดหมู่
yy การเลือกประเทศและหมวดหมูส
่ ามารถท�ำได ้ในเมนูรายการช่อง
yy กดปุ่ มสีแดงเพือ
่ ใช ้รายการย่อยของประเทศ ในทีน
่ ี้ ผู ้ชมสามารถเลือ
่ นลงและเลือกประเทศทีต
่ ้องการได ้
yy การเลือกหมวดหมูส
่ ามารถท�ำได ้โดยใช ้ปุ่ มซ ้าย/ขวา โดยเลือ
่ นในแนวนอนในเมนูรายการช่อง
yy ถ ้าผู ้ชมต ้องการเปลีย
่ นหมวดหมูห
่ รือประเทศในขณะทีโ่ ทรทัศน์เปิ ดอยู่ สามารถท�ำได ้โดยใช ้คุณสมบัตน
ิ ี้
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
นีค
่ อ
ื เครือ
่ งมือแก ้ไขส�ำหรับตัง้ ค่าหมวดหมูส
่ �ำหรับช่องโทรทัศน์ของโรงแรมแต่ละช่อง
สามารถเพิม
่ ช่องทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในหมวดหมูท
่ ต
ี่ ้องการได ้ในเมนูตวั แก ้ไขหมวดหมู่
ช่องหนึง่ ช่องสามารถอยูใ่ นหลายหมวดหมู่
ตัวเลือกหมวดหมูท
่ ใี่ ช ้ได ้คือ: ข่าว วิทยุ บันเทิง กีฬา และโรงแรม
การเลือกหมวดหมูส
่ ามารถท�ำได ้ใน FrontUI ของช่องของฉั น หรือในรายการช่อง
คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะเรียงช่องส�ำหรับหมวดหมูห
่ นึง่ ๆ ในรายการ ผู ้เข ้าชมสามารถเลือกหมวดหมูท
่ ต
ี่ ้องการ และเลือกช่องด ้วยการเลือ
่ น
ลงในรายการทีจ
่ ัดเรียง
ไทย
65
แผนผังช่องแบบผสม
ั จับคูช
่ งแบบผสมจะรวมช่องจากเสาอากาศ เคเบิล และดาวเทียม
ฟั งก์ชน
่ อ
ั จับคูช
่ งแบบผสมควรมีสถานะ ON เพือ
–– ฟั งก์ชน
่ อ
่ ทีจ่ ะรวมช่องจากเสาอากาศ เคเบิล และดาวเทียม
ั ‘Mixed Channel Map’ ในเมนูตวั เลือกของโรงแรม
–– ใช ้ตัวแกไขช่
้ องเพือ
่ เรียงช่องหลังจากเปิ ดฟั งก์ชน
ซาวด์บาร์
yy Samsung Sound-Bar & Hospitality TV ในปี 2015
–– ใช ้ Samsung Sound-Bar & การสนับสนุน Hospitality TV ส�ำหรับ HDMI 1.4 เพือ
่ ฟั งเสียงของโทรทัศน์ทางซาวด์บาร์โดยใช ้
สาย HDMI เส ้นเดียว
–– รุ่นทีส
่ นับสนุน:
yy ซาวด์บาร์: HW-F350/F450/F550
yy การท�ำงานของ “โหมดโรงแรม” จากซาวด์บาร์
–– ตัวเลือกของโทรทัศน์โรงแรมต่อไปนีค
้ วรมีการตัง้ ค่าล่วงหน ้า
yy ตัวเลือกของโรงแรม → เปิ ดเครือ
่ ง → ระดับเสียงขณะเปิ ดเครือ
่ ง = “เปิ ดใช ้” / ระดับเสียงขณะเปิ ดเครือ
่ ง / ระดับเสียงสูงสุด
yy ตัวเลือกของโรงแรม → อุปกรณ์ภายนอก → สัญญาณออกซาวด์บาร์ = “เปิ ด”
่ มต่อสาย HDMI จากพอร์ต HDMI OUT ของ Sound-BAR ไปยังพอร์ต HDMI1 ของโทรทัศน์โรงแรม
–– เชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์โรงแรมรุ่นปี 2015 ผ่านสาย HDMI ซาวด์บาร์จะตรวจหาโทรทัศน์โดยอัตโนมัตเิ มือ
–– หลังจากเชือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง และจะ
แปลงเป็ น “โหมดโรงแรม” ด ้วยตนเอง
่ มต่อ เมือ
–– การเปลีย
่ นแปลงระดับเสียงเมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง & และระดับเสียงสูงสุดในโทรทัศน์จะมีผลกับซาวด์บาร์ทเี่ ชือ
่ โทรทัศน์เริม
่ ต ้น
การท�ำงานสองครัง้
yy คุณสมบัติของ “โหมดโรงแรม” ในซาวด์บาร์
–– การเปิ ด/ปิ ดพร ้อมกับโทรทัศน์
–– ใช ้งาน HDMI_CEC
–– เข ้าถึงได ้ทางพอร์ต “HDMI OUT” เท่านัน
้ (อินพุตอืน
่ จะไม่ท�ำงาน)
–– ระดับเสียง “เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง” & “สูงสุด” จะตรงกับของโทรทัศน์ (ระดับเสียงของซาวด์บาร์จะถูกตัง้ ค่าไว ้ครึง่ หนึง่ ของโทรทัศน์)
–– ระดับเสียง “เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ ง” & “สูงสุด” นัน
้ สามารถปรับได ้ผ่านเมนูตวั เลือกของโรงแรมในโทรทัศน์ (ระดับเสียงของซาวด์บาร์ =
ระดับเสียงของโทรทัศน์/2) เช่น) ถ ้าการตัง้ ค่าระดับเสียงของโทรทัศน์คอ
ื “ระดับเสียงขณะเปิ ดเครือ
่ ง = 20 และระดับเสียงสูงสุด
= 90” ซาวด์บาร์จะท�ำงานโดยมีระดับเสียงขณะเปิ ดเครือ
่ ง = 10 ระดับเสียงสูงสุด = 45
ั อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุน
*ฟั งก์ชน
่
66
ไทย
การติดตั้งขายึดกับผนัง
ชุดขายึดกับผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) ช่วยให ้คุณสามารถยึดโทรทัศน์กบ
ั ผนัง ส�ำหรับข ้อมูลโดยละเอียดเกีย
่ วกับการติดตัง้ ขายึด
กับผนัง โปรดดูค�ำแนะน� ำทีม
่ ม
ี าพร ้อมกับขายึดกับผนัง ติดต่อช่างเพือ
่ รับความช่วยเหลือเมือ
่ ติดตัง้ ทีย
่ ด
ึ ของขายึดกับผนัง ไม่แนะน� ำให ้
ด�ำเนินการด ้วยตนเอง
Samsung Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตวั คุณเองหรือบุคคลอืน
่ ถ ้าคุณเลือกทีจ
่ ะติด
ตัง้ โทรทัศน์ด ้วยตนเอง
ตัวแปลงทีย
่ ด
ึ ผนัง
(อาจไม่มใี ห ้ในบางรุน
่ )
อุปกรณ์ตด
ิ
ผนัง
ตัวแปลงทีย
่ ด
ึ ผนัง
โทรทัศน์
C
อุปกรณ์ตด
ิ
ผนัง
ตัวแปลงทีย
่ ด
ึ ผนัง
โทรทัศน์
C
ไทย
67
ก่อนทีจ
่ ะติดตัง้ ชุดขายึดผนังอืน
่ ๆ โปรดประกอบตัวแปลงขายึดผนังทีม
่ ใี ห ้แยกต่างหากเข ้ากับ TV
มาตรฐานของชุดขายึดกับผนัง (VESA)
✎✎ ชุดขายึดกับผนังไม่ได ้มาพร ้อมกับโทรทัศน์ แต่มจี �ำหน่ายแยกต่างหาก
ติดตัง้ ขายึดกับผนังบนก�ำแพงทีแ
่ ข็งแรงซึง่ ตัง้ ฉากกับพืน
้ เมือ
่ ติดตัง้ กับวัสดุปลูกสร ้างอืน
่ ๆ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีใ่ กล ้ทีส
่ ด
ุ ถ ้าติด
ตัง้ บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให ้โทรทัศน์ตกหล่น และท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได ้
✎✎ หมายเหตุ
yy ขนาดมาตรฐานส�ำหรับชุดขายึดกับผนังมีแสดงไว ้ในตารางด ้านล่างนี้
้ ชุดขายึดกับผนัง ในชุดจะมีคม
้ ส่วนทัง้ หมดทีจ
yy เมือ
่ ซือ
ู่ อ
ื การติดตัง้ โดยละเอียดและชิน
่ �ำเป็ นส�ำหรับการประกอบจัดเตรียมไว ้ให ้
yy โปรดอย่าใช ้สกรูทไี่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA
yy อย่าใช ้สกรูทย
ี่ าวกว่าขนาดมาตรฐาน เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้เกิดความเสียหายกับภายในอุปกรณ์โทรทัศน์ได ้
yy ส�ำหรับขายึดกับผนังทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั มาตรฐาน
ของขายึดกับผนังนัน
้ ๆ
yy ห ้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให ้ผลิตภัณฑ์รว่ งหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้ Samsung ไม่ม ี
ความรับผิดต่ออุบต
ั เิ หตุในลักษณะเหล่านี้
yy Samsung ไม่มส
ี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมือ
่ ใช ้ขายึดกับผนังทีไ่ ม่ใช่มาตรฐาน
VESA หรือไม่ได ้ระบุไว ้ หรือลูกค ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
yy อย่าเอียงเกิน 15 องศาเมือ
่ ติดตัง้ โทรทัศน์นี้
นิ้ว
มาตรฐาน VESA (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
M4
4
M8
อย่าติดตัง้ ชุดขายึดกับผนังของคุณในขณะทีเ่ ปิ ดโทรทัศน์อยู่ ซึง่ อาจส่งผลให ้เกิดการบาดเจ็บอันเนือ
่ งมาจากไฟฟ้ าช็อต
68
ไทย
การยึด TV กับผนัง
[
ข้อควรระวัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให ้โทรทัศน์รว่ งหล่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ อย่าให ้เด็กโหนหรือท�ำให ้โทรทัศน์เคลือ
่ น
เนือ
่ งจากอาจท�ำให ้โทรทัศน์พลิกหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ ได ้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีม
่ ใี ห ้ในแผ่น
ข ้อมูลความปลอดภัย เพือ
่ ความมัน
่ คงและความปลอดภัยเพิม
่ ขึน
้ โปรดติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้โทรทัศน์หล่น
1. ใส่สกรูกบ
ั ทีย
่ ด
ึ และยึดให ้แน่นกับผนัง ตรวจสอบว่าสกรูตด
ิ ตัง้ กับผนังอย่างแน่นหนาแล ้ว
✎✎ คุณอาจต ้องใช ้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิม
่ เติม เช่น พุก ส�ำหรับผนังแต่ละประเภท
้ สิง่ เหล่านีแ
✎✎ เนือ
่ งจากไม่ได ้มีทย
ี่ ด
ึ สกรู และสายให ้เพิม
่ เติม โปรดซือ
้ ยกต่างหาก
2. ถอดสกรูออกจากส่วนกลางด ้านหลังของโทรทัศน์ใส่สกรูในทีย
่ ด
ึ จากนัน
้ ขันสกรูเข ้ากับโทรทัศน์อก
ี ครัง้
้ สกรูทม
✎✎ สกรูอาจไม่ได ้มาพร ้อมกับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ โปรดซือ
ี่ ข
ี ้อมูลจ�ำเพาะดังนี้
3. ต่อทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้กับโทรทัศน์และทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ กับผนังด ้วยสายยึดทีม
่ ค
ี วามแข็งแรง จากนัน
้ มัดสายให ้แน่น
✎✎ หมายเหตุ
yy ติดตัง้ TV ใกล ้ผนัง เพือ
่ ไม่ให ้เอนกลับไปด ้านหลัง
yy การต่อสายเพือ
่ ให ้ทีย
่ ด
ึ ทีผ
่ นังเท่ากับหรือต�ำ่ กว่าทีย
่ ด
ึ ทีโ่ ทรทัศน์จะมีความปลอดภัย
yy คลายสายก่อนทีจ
่ ะเคลือ
่ นย ้ายโทรทัศน์
่ มต่อทัง้ หมดมีความแน่นหนา ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อเป็ นประจ�ำเพือ
ั ญาณการช�ำรุด ถ ้ามีข ้อสงสัยเกีย
4. ตรวจสอบว่าการเชือ
่ ดูสญ
่ วกับ
่ มต่อ โปรดติดต่อช่างติดตัง้ ทีม
ความปลอดภัยของการเชือ
่ ค
ี วามช�ำนาญ
ล็อค Kensington Lock ป้องกันโจรกรรม
ล็อค Kensington Lock ไม่ได ้มาจาก Samsung เป็ นอุปกรณ์ทย
ี่ ด
ึ ระบบไว ้ทาง
กายภาพเมือ
่ ใช ้ในทีส
่ าธารณะ ลักษณะและวิธก
ี ารล็อคอาจแตกต่างจากภาพ ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิต โปรดดูคม
ู่ อ
ื ทีม
่ าพร ้อมกับ Kensington Lock เพือ
่ ดูข ้อมูลเพิม
่ เติม
เกีย
่ วกับการใช ้งานทีเ่ หมาะสม
ในการล็อคผลิตภัณฑ์ ให ้ท�ำตามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
โปรดค ้นหาไอคอน “K” ทีด
่ ้านหลังของโทรทัศน์ สล็อต Kensington อยูข
่ ้าง
ไอคอน “K”
1. คล ้องสายล็อค Kensington รอบๆ วัตถุทม
ี่ ข
ี นาดใหญ่และเคลือ
่ นทีย
่ าก เช่น
โต๊ะหรือเก ้าอี้
1
<อุปกรณ์เสริม>
่ ลายทีเ่ ป็ นห่วงคล ้องของสายล็อค Kensington Lock
2. เลือ
่ นปลายของสายทีม
่ ล
ี ็อคติดอยูเ่ ข ้าสูป
3. ใส่อป
ุ กรณ์ล็อคเข ้ากับช่อง Kensington ของผลิตภัณฑ์ (1)
4. ล็อคผลิตภัณฑ์
ั เจนกว่านี้ โปรดดูคม
✎✎ ค�ำแนะน� ำเหล่านีเ้ ป็ นค�ำแนะน� ำโดยทัว่ ไป ถ ้าต ้องการทราบค�ำแนะน� ำทีช
่ ด
ู่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีม
่ ากับอุปกรณ์ลอ
็ ค
้ แยกต่างหาก
✎✎ อุปกรณ์ลอ
็ คนัน
้ ต ้องซือ
✎✎ ต�ำแหน่งของพอร์ตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
ไทย
69
ข้อมูลจ�ำเพาะ
รายการ
ข ้อมูลจ�ำเพาะ
ระบบโทรทัศน์
24-32 นิว้ : 5W X 2
ล�ำโพงออก
สัญญาณเสียงแปรผัน
ล�ำโพง 4W โมโน 8 โอห์ม
PC
D-sub, Audio-L/R
A/V
แจ็คเสียงและวิดโี อ
EXT(RGB)
HDMI
เสาอากาศ
DATA
HG32AE570SJXXZ คือ 5W X 2,
รุน
่ 32 นิว้ อืน
่ 10W X 2
40-58 นิว้ : 10W X 2
สัญญาณเสียงออก
อินพุต
ความคิดเห็น
PAL,SECAM DVB-TC,DTMB (ฮ่องกง),DVBT2C
Scart แจ็ค
สามารถท�ำงานได ้กับข ้อก�ำหนด HDMI
แจ็ค Din, แจ็ค F 75 โอห์ม ไม่สมดุล
DATA
RJ-12
RJP
RS232
การหมุนขาตัง้ (ซ ้าย / ขวา)
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
เอาต์พต
ุ ของแจ็คเสียง
เอาต์พต
ุ เสียง BTL
20˚ / 60˚ / 90˚
รองรับรุน
่ แบบหมุน:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
ั่ หมุน
รุน
่ อืน
่ ๆ ไม่รองรับฟั งก์ชน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
้ ขณะท�ำงาน
ความชืน
10% ~ 80%
อุณหภูมใิ นการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
้ ในการจัดเก็บ
ความชืน
5% ~ 95%
✎✎ การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะข ้างต ้นอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบ
✎✎ ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับการจ่ายไฟ และข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้พลังงาน โปรดดูทฉ
ี่ ลากของผลิตภัณฑ์
✎✎ ภาพทีแ
่ สดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
70
ไทย
ไม่กลัน
่ ตัว
ไม่กลัน
่ ตัว
รูปแบบวีดีโอที่สนับสนุน
นามสกุลไฟล์
คอนเทนเนอร์
โคเด็ควิดีโอ
ความละเอียด
อัตราเฟรม (fps)
อัตราบิต
(Mbps)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
โคเด็คเสียง
20
Vorbis
✎✎ ข ้อจ�ำกัดอืน
่ ๆ
yy เนือ
้ หาวิดโี อจะไม่สามารถเล่น หรือเล่นไม่ถก
ู ต ้อง ถ ้ามีข ้อผิดพลาดในเนือ
้ หาหรือคอนเทนเนอร์
yy เสียงหรือวิดโี ออาจไม่ท�ำงานถ ้าเนือ
้ หามีอต
ั ราบิต/อัตราเฟรมมากกว่าค่าเฟรม/วินาทีทรี่ ะบุในตาราง
ั่ ค ้นหา (ข ้าม) จะไม่มก
yy ถ ้าตารางดัชนีมข
ี ้อผิดพลาด ฟั งก์ชน
ี ารสนับสนุน
yy อุปกรณ์ USB/กล ้องดิจต
ิ อลบางอย่างอาจไม่สามารถท�ำงานร่วมกับเครือ
่ งเล่น
yy เมนูอาจปรากฏขึน
้ ช ้าถ ้าวีดโี อมีอต
ั ราการส่งข ้อมูลมากกว่า 10Mbps (อัตราบิต)
ตัวถอดรหัสวีดีโอ
ตัวถอดรหัสเสียง
yy สนับสนุนสูงสุด H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS ไม่มก
ี ารสนับสนุน)
yy อัตราเฟรม:
–– ต�ำ่ กว่า 1280 x 720: สูงสุด 60 เฟรม
–– มากกว่า 1280 x 720: สูงสุด 30 เฟรม
yy VC1 AP L4 ไม่มก
ี ารสนับสนุน
yy GMC ไม่มก
ี ารสนับสนุน
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro สนับสนุนถึง 5.1 แชนเนลและโปรไฟล์ M2
ไม่มก
ี ารสนับสนุนเสียงแบบไม่มก
ี ารสูญเสียของ WMA
Vorbis สนับสนุนสูงสุด 2 แชนเนล
Dolby Digital Plus สนับสนุนสูงสุด 5.1 แชนเนล
รูปแบบค�ำบรรยายใต้ภาพที่สนับสนุน
yy ภายนอก
yy ภายใน
ชื่อ
นามสกุลไฟล์
ชื่อ
คอนเทนเนอร์
รูปแบบ
MPEG-4 timed text
.ttxt
Xsub
AVI
รูปแบบภาพ
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
รูปแบบข ้อความ
SubRip
.srt
Advanced SubStation Alpha
MKV
รูปแบบข ้อความ
SubViewer
.sub
SubRip
MKV
รูปแบบข ้อความ
Micro DVD
.sub หรือ .txt
MPEG-4 timed text
MP4
รูปแบบข ้อความ
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
รูปแบบภาพถ่ายที่สนับสนุน
นามสกุลไฟล์
ประเภท
รูปแบบไฟล์เพลงที่สนับสนุน
ความละเอียด
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
นามสกุลไฟล์
ประเภท
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
โคเด็ค
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
wav
wav
midi
midi
หมายเหตุ
สามารถรองรับได ้ถึง 2 แชนเนล
สามารถรองรับได ้ถึง 2 แชนเนล
WMA 10 Pro สนับสนุนถึง 5.1
แชนเนลและโปรไฟล์ M2 (ไม่ม ี
การสนับสนุนเสียง WMA แบบไม่ม ี
การสูญเสีย)
ไม่รองรับการค ้นหา
ไทย
71
ติดต่อ SAMSUNG ทั่วโลก
ถ ้าคุณมีข ้อซักถามหรือความคิดเห็นเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของ SAMSUNG
ประเทศ
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
VIETNAM
ศูนย์บริการลูกค้า
1300 362 603
0800 726 786
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
021-56997777
08001128888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
1800-SAMSUNG(726-7864)
0-2689-3232,
1800-29-3232
1800 588 889
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
HE460_470_570_670-WW-THA-01
Download PDF

advertising