Samsung | LA23R51B | Samsung LA23R51B Hướng dẫn sử dụng

BN68-00817M-X0ThaCover-1.qxd
8/2/2005
3:02 PM
Page 1
â·Ã·Ñȹ LCD
LA23R51B
- ºÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒÂ
- 㹡óշÕèà¡Ô´¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔà¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ㪌§Ò¹¼ÅÔµÀѳ±
¡ÃسҵԴµ‹ÍµÑÇá·¹¨Ó˹‹ÒÂËÃ×ÍÈٹºÃÔ¡Òâͧ¤Ø³
¤ÙÁ‹ Í× ¡ÒÃ㪌§Ò¹
¡‹Í¹àÃÔèÁ㪌§Ò¹â»Ã´Í‹Ò¹¤Ù‹Á×ÍàÅ‹Á¹ÕéÍ‹ҧÅÐàÍÕ´
áÅÐà¡çºäÇŒà¾×èÍ¡ÒÃ͌ҧÍÔ§ã¹Í¹Ò¤µ
àÁ¹Ùº¹¨ÍÀÒ¾
¨Í PC
ÀÒ¾«ŒÍ¹ÀÒ¾ (PIP)
à·àÅà·ç¡«
BN68-00817M-00
ÍØ»¡Ã³¹Õéà»ç¹ÍØ»¡Ã³Áҵðҹ´Ô¨ÔµÍÅ ¤ÅÒÊ B
ŧ·ÐàºÕ¹ÊÔ¹¤ŒÒÍ͹äŹìä´Œ·Õè www.samsung.com/global/register
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 2
¡ÒÃàµ×͹ŋǧ˹ŒÒàÁ×èÍÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼ÅÀÒ¾¹Ôè§
ÀÒ¾¹Ôè§ÍÒ¨¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¶ÒÇáѺ¨Íâ·Ã·Ñȹ
• â·Ã·Ñȹ´Ô¨ÔµÍÅàôÕé: àÁ×èͤسàÅ×Í¡âËÁ´¨Í
»¡µÔ (4:3) à¾×èÍÃѺªÁÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ
Ẻ´Ô¨µÔ ÍÅ SD-grade (áÅÐàÍÒ·¾Øµ¢Í§
¡Å‹Í§ÃѺÊÑ−−Ò³ (Set-Top Box) ¤×Í 480p)
¶Ö§áÁŒÇÒ‹ ÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈẺ´Ô¨µÔ ÍŨеŒÍ§ÍÂÙã‹ ¹
ÃٻẺ HD ¨Í¡ÇŒÒ§ (16:9) 㹺ҧ¡Ã³Õ¼ÍŒÙ Í¡ÍÒ¡ÒÈ
ÍÒ¨¹ÓàʹÍÃÒ¡Ò÷Õè¼ÅÔµã¹ÃٻẺ¨Í»¡µÔ (4:3) µÒÁ
Ẻà´ÔÁ â´Âà»ÅÕè¹ÊÑ−−Ò³à»ç¹ÃٻẺ´Ô¨ÔµÍÅ «Öè§ã¹
¡Ã³Õ¹Õé ´ŒÒ¹«ŒÒÂáÅдŒÒ¹¢ÇҢͧ¨ÍÀÒ¾¨Ð¶Ù¡µÑ´ÍÍ¡
¢ŒÍÊѧࡵ: 㹡óշÕè¢Íº·Õ贌ҹ«ŒÒ ´ŒÒ¹¢ÇÒ áÅеç
¡ÅÒ§¢Í§¨ÍÀÒ¾áÊ´§¼Å¤ŒÒ§à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
¹Ò¹ »ÃÔÁÒ³¡ÒáÃШÒ¢ͧáʧ¨ÐäÁ‹¤§·Õè
«Öè§ÍÒ¨·ÓãËŒ¢Íº´ŒÒ¹¢ŒÒ§à¡Ô´ÃÍÂÀÒ¾¢Öé¹ä´Œ
• â·Ã·Ñȹ´Ô¨ÔµÍÅàôÕé: àÁ×èͤسàÅ×Í¡âËÁ´¨Í
¡ÇŒÒ§ (16:9) à¾×èÍÃѺªÁÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ
Ẻ´Ô¨µÔ ÍÅ SD-grade (áÅÐàÍÒ·¾Øµ¢Í§
¡Å‹Í§ÃѺÊÑ−−Ò³ (Set-Top Box) ¤×Í 1080i)
ËŒÒÁ»Å‹Í¨ÍÍÂÙã‹ ¹ÊÀÒÇÐËÂØ´ªÑÇè ¤ÃÒÇ (Pause Mode)
à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹ «Ö§è ¤Ø³ÍÒ¨¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃäËÁŒÅ¡Ñ ɳÐ
à´ÕÂǡѺÀÒ¾·ÕèáÊ´§à¡Ô´¢Ö鹶ÒÇÃËÃ×ͪÑèǤÃÒÇä´Œ
• â·Ã·Ñȹ´Ô¨ÔµÍÅàôÕé: àÁ×èÍâ·Ã·ÑȹÃѺÊÑ−−Ò³
HD-grade (áÅÐàÍÒ·¾Øµ¢Í§¡Å‹Í§ÃѺÊÑ−−Ò³
(Set-Top Box) ¤×Í 1080i)
àÁ×èͤسÃѺªÁÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈẺ´Ô¨µÔ ÍÅ HD-grade
º¹â·Ã·ÑȹẺ»¡µÔ (4:3) ´ŒÇ¡ÒÃàÅ×Í¡ ¨ÍÀÒ¾¢¹Ò´
“16:9” ËÃ×Í “¾Òâ¹ÃÒÁÒ” ¤Ø³¨Ð
ÊÒÁÒöÃѺªÁÃÒ¡ÒÃä´Œ ᵋ¢Íº´ŒÒ¹º¹áÅдŒÒ¹Å‹Ò§
¢Í§¨Í¨Ð¶Ù¡µÑ´ÍÍ¡
¢ŒÍÊѧࡵ: 㹡óշÕè¢Íº´ŒÒ¹º¹ ´ŒÒ¹Å‹Ò§ áÅеç
¡ÅÒ§¢Í§¨ÍÀÒ¾áÊ´§¼Å¤ŒÒ§à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
¹Ò¹ »ÃÔÁÒ³¡ÒáÃШÒ¢ͧáʧ¨ÐäÁ‹¤§·Õè
«Öè§ÍÒ¨·ÓãËŒ¢Íº´ŒÒ¹¢ŒÒ§à¡Ô´ÃÍÂÀÒ¾¢Öé¹ä´Œ
ËŒÒÁ»Å‹Í¨ÍÍÂÙã‹ ¹ÊÀÒÇÐËÂØ´ªÑÇè ¤ÃÒÇ (Pause Mode)
à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹ «Ö§è ¤Ø³ÍÒ¨¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃäËÁŒÅ¡Ñ ɳÐ
à´ÕÂǡѺÀÒ¾·ÕèáÊ´§à¡Ô´¢Ö鹶ÒÇÃËÃ×ͪÑèǤÃÒÇä´Œ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 3
• â·Ã·Ñȹ´Ô¨ÔµÍÅẺÃÇÁ (¨Í¡ÇŒÒ§): àÁ×èÍ
â·Ã·ÑȹÃѺÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ SD-grade
(Ẻ»¡µÔ) (ÃѺÊÑ−−ҳẺ»¡µÔ 480p)
• â·Ã·Ñȹ´Ô¨ÔµÍÅàôÕé (¨Í¡ÇŒÒ§): àÁ×èÍâ·Ã·Ñȹ
ÃѺÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ SD-grade (Ẻ»¡µÔ)
(´ŒÇ¡ŋͧÃѺÊÑ−−Ò³ (Set-Top Box))
• àÁ×èͤسÃѺªÁÊÑ−−Ò³ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈẺ
͹ÒÅçÍ¡ (Ẻ»¡µÔ) º¹â·Ã·Ñȹ¨Í¡ÇŒÒ§
(´ŒÇ¡ÒÃàÅ×Í¡âËÁ´¨ÍÀÒ¾ 4:3)
¶Ö§áÁŒÇÒ‹ ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈẺ´Ô¨µÔ ÍŨеŒÍ§ÍÂÙã‹ ¹ÃٻẺ
HD ¨Í¡ÇŒÒ§ (16:9) 㹺ҧ¡Ã³Õ¼ÍŒÙ Í¡ÍÒ¡ÒÈÍÒ¨¹Ó
àʹÍÃÒ¡Ò÷Õè¼ÅÔµã¹ÃٻẺ¨Í»¡µÔ (4:3) µÒÁẺ
à´ÔÁ â´Âà»ÅÕÂè ¹ÊÑ−−Ò³à»ç¹ÃٻẺ´Ô¨µÔ ÍÅ «Ö§è 㹡óÕ
¹Õ鴌ҹ«ŒÒÂáÅдŒÒ¹¢ÇҢͧ¨ÍÀÒ¾¨Ð¶Ù¡µÑ´ÍÍ¡
¢ŒÍÊѧࡵ: 㹡óշÕè¢Íº·Õ贌ҹ«ŒÒ ´ŒÒ¹¢ÇÒ áÅеç
¡ÅÒ§¢Í§¨ÍÀÒ¾áÊ´§¼Å¤ŒÒ§à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
¹Ò¹ »ÃÔÁÒ³¡ÒáÃШÒ¢ͧáʧ¨ÐäÁ‹¤§·Õè
«Öè§ÍÒ¨·ÓãËŒ¢Íº´ŒÒ¹¢ŒÒ§à¡Ô´ÃÍÂÀÒ¾¢Öé¹ä´Œ
ËŒÒÁ»Å‹Í¨ÍÍÂÙã‹ ¹ÊÀÒÇÐËÂØ´ªÑÇè ¤ÃÒÇ (Pause Mode)
à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹ «Ö觤سÍÒ¨¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃäËÁŒÅѡɳÐ
à´ÕÂǡѺÀÒ¾·ÕèáÊ´§à¡Ô´¢Ö鹶ÒÇÃËÃ×ͪÑèǤÃÒÇä´Œ
• àÁ×èͤسªÁ´ÕÇÕ´Õ «Õ´Õ ËÃ×ÍÇÔ´ÕâÍ ã¹áºº¨Í¡ÇŒÒ§
(21:9) º¹¨Íâ·Ã·ÑȹẺ¨Í¡ÇŒÒ§ (16:9)
• àÁ×èͤسàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍà ËÃ×Íà¤Ã×èͧàÅ‹¹
à¡ÁࢌҡѺâ·Ã·Ñȹ áÅÐàÅ×Í¡âËÁ´¨ÍÀÒ¾ 4:3
㹡óշÕè¤Ø³àª×èÍÁµ‹Íà¤Ã×èͧàÅ‹¹´ÕÇÕ´Õ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
ËÃ×Íà¤Ã×èͧàÅ‹¹à¡Á ࢌҡѺâ·Ã·Ñȹ¨Í¡ÇŒÒ§ à¾×èͪÁ
ÀҾ¹µÃËÃ×ÍàÅ‹¹à¡Áã¹âËÁ´¨ÍÀÒ¾»¡µÔ (4:3) ËÃ×Í
ã¹âËÁ´¨Í¡ÇŒÒ§ (21:9) ´ŒÒ¹«ŒÒÂáÅдŒÒ¹¢ÇÒ ËÃ×Í
´ŒÒ¹º¹áÅдŒÒ¹Å‹Ò§¢Í§¨Í¨Ð¶Ù¡µÑ´ÍÍ¡
¢ŒÍÊѧࡵ: 㹡óշÕè¢Íº·Õ贌ҹ«ŒÒ ´ŒÒ¹¢ÇÒ áÅеç
¡ÅÒ§¢Í§¨ÍÀÒ¾áÊ´§¼Å¤ŒÒ§à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ
¹Ò¹ »ÃÔÁÒ³¡ÒáÃШÒ¢ͧáʧ¨ÐäÁ‹¤§·Õè
«Öè§ÍÒ¨·ÓãËŒ¢Íº´ŒÒ¹¢ŒÒ§à¡Ô´ÃÍÂÀÒ¾¢Öé¹ä´Œ
ËŒÒÁ»Å‹Í¨ÍÍÂÙã‹ ¹ÊÀÒÇÐËÂØ´ªÑÇè ¤ÃÒÇ (Pause Mode)
à»ç¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹ «Ö§è ¤Ø³ÍÒ¨¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃäËÁŒÅ¡Ñ ɳÐ
à´ÕÂǡѺÀÒ¾·ÕèáÊ´§à¡Ô´¢Ö鹶ÒÇÃËÃ×ͪÑèǤÃÒÇä´Œ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 2
ÊÒúÑ−
¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍáÅСÒÃàµÃÕÂÁâ·Ã·Ñȹ/¨ÍÁ͹ÔàµÍÃ
ἧ¤Çº¤ØÁ .................................................................................................................................................................................
ἧàª×Íè Áµ‹Í ................................................................................................................................................................................
- ¡ÒÃàª×Íè Áµ‹ÍàÊÒÍÒ¡ÒÈËÃ×Íà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¤àºÔÅâ·Ã·Ñȹ..............................................................................................
- ¡ÒÃàª×Íè Áµ‹ÍÍØ»¡Ã³ A/V ÀÒ¹͡..............................................................................................................................
- SERVICE...............................................................................................................................................................................
- ¡ÒÃàª×Íè Áµ‹ÍÍØ»¡Ã³µ‹Ò§æ (DTV/DVD).......................................................................................................................
- ¡ÒÃàª×Íè Áµ‹Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ..................................................................................................................................................
- ¡ÒÃàª×Íè Áµ‹Í AUDIO..........................................................................................................................................................
- Åçͤ Kensington................................................................................................................................................................
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ (¿Ñ§¡ªÑ¹è ·Ñ§é ËÁ´Â¡àÇŒ¹à·àÅà·ç¡«).......................................................................................................
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ (¿Ñ§¡ªÑ¹è à·àÅà·ç¡«)...................................................................................................................................
¡ÒÃãʋẵàµÍÃÕãè ¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ .....................................................................................................................................
ÒÃà»Ô´áÅлԴâ·Ã·Ñȹ............................................................................................................................................................
¡ÒûÃѺâ·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³ä»·Õâè ËÁ´Êáµ¹´ºÒÂ.............................................................................................................
ÃÙ¨Œ ¡Ñ ¡ÑºÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ.............................................................................................................................................................
¾ÅÑ¡á͹´à¾ÅÂ.........................................................................................................................................................................
àÅ×Í¡ÀÒÉҢͧ¤Ø³....................................................................................................................................................................
4
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
¡ÒÃàÅ×Í¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃ
¡Òúѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃẺÍѵâ¹ÁÑµÔ ..................................................................................................................................
¡Òúѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒôŒÇµ¹àͧ.......................................................................................................................................
¡ÒûÃѺà»ÅÕÂè ¹ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ.......................................................................................................................................................
¡ÒèѴ»ÃÐàÀ·ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õäè ´Œº¹Ñ ·Ö¡äÇŒ ..........................................................................................................................
¡ÒáÓ˹´ª×Íè ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ.........................................................................................................................................................
¡ÒûÃѺª‹Í§ÃÒ¡ÒÃãËŒª´Ñ ...................................................................................................................................................
15
16
18
19
20
21
¡ÒûÃѺÀÒ¾
¡ÒûÃѺÁҵðҹÀÒ¾............................................................................................................................................................
¡ÒûÃѺᵋ§ÀÒ¾.......................................................................................................................................................................
¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹â·¹ÊÕ ........................................................................................................................................................................
¡ÒÃÃÕà«çµ¡ÒÃµÑ§é ¤‹ÒÀÒ¾à»ç¹¤‹ÒàÃÔÁè µŒ¹¢Í§âç§Ò¹..........................................................................................................
¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹¢¹Ò´ÀÒ¾...............................................................................................................................................................
¡ÒÃËÂØ´ÀÒ¾¹Ô§è ..........................................................................................................................................................................
¡ÒÃ㪌 Digital NR (¡ÒÃÅ´ÊÑ−−ҳú¡Ç¹´Ô¨µÔ ÅÑ ) ....................................................................................................
¿Ñ§¡ªÑ¹»ÃѺÀÒ¾ãËŒ¤ÁªÑ´´ŒÇ DNIe (Digital Natural Image engine) .............................................................
¡ÒûÃѺÊբͧ©Ñ¹ .......................................................................................................................................................................
¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´áººä´¹ÒÁÔ¡Ê.....................................................................................................................................................
à«ç¹à«ÍäÇÒÁÊÇ‹Ò§.................................................................................................................................................................
¡ÒêÁÀÒ¾«ŒÍ¹ÀÒ¾ (PIP)...................................................................................................................................................
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
¡ÒÃµÑ§é ¤‹ÒàÊÕ§
¡ÒûÃѺÃдѺàÊÕ§...................................................................................................................................................................
¡ÒûԴàÊÕ§ªÑÇè ¤ÃÒÇ.................................................................................................................................................................
¡ÒÃàÅ×Í¡âËÁ´àÊÕ§..................................................................................................................................................................
¡ÒûÃѺÁҵðҹàÊÕ§...........................................................................................................................................................
¡ÒûÃѺ¡ÒÃµÑ§é ¤‹ÒàÊÕ§............................................................................................................................................................
33
34
34
35
35
ÀÒÉÒä·Â-2
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 3
ÊÒúÑ−
¡ÒÃµÑ§é ¤‹ÒàÊÕ§
µÑ§é ¤‹Ò TruSurround XT (SRS TSXT)............................................................................................................................
»ÃѺÃдѺàÊÕ§â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ..................................................................................................................................................
¡ÒÃàª×Íè Áµ‹ÍËÙ¿§Ñ ........................................................................................................................................................................
¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÒõѴàÊÕ§ÀÒÂã¹ (Internal Mute)...............................................................................................................
¡ÒÃàÅ×Í¡¿Ñ§àÊÕ§¢Í§ÀÒ¾«ŒÍ¹.............................................................................................................................................
36
37
38
38
39
¡Òõѧé àÇÅÒ
¡ÒáÓ˹´¤‹ÒáÅСÒÃáÊ´§¼ÅàÇÅһѨ¨Øº¹Ñ ..................................................................................................................
¡Òõѧé àÇÅÒ»Ô´à¤Ã×Íè §................................................................................................................................................................
¡Òõѧé àÇÅÒà»Ô´áÅлԴâ·Ã·ÑȹÍѵâ¹ÁÑµÔ .........................................................................................................................
¡ÒÃ㪌ÅÍç ¤à¾×Íè »éͧ¡Ñ¹à´ç¡......................................................................................................................................................
40
41
42
43
¡ÒûÃѺµÑ§é ¤‹ÒÍ×¹è æ
¡ÒáÓ˹´âËÁ´ Blue Screen..........................................................................................................................................
¡ÒÃàÅ×Í¡àÊÕ§à¾Å§..................................................................................................................................................................
¡ÒÃàÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³¨Ò¡áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡................................................................................................................
¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾¨Ò¡áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡.....................................................................................................................
44
44
45
46
¡ÒûÃѺµÑ駤‹Ò à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
ÇÔ¸¡Õ ÒÃµÑ§é ¤‹Ò«Í¿µáÇà PC ¢Í§¤Ø³ (ÊÓËÃѺÃкº Windows XP).....................................................................
¡ÒûÃѺ˹ŒÒ¨Í PC â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ......................................................................................................................................
¡ÒûÃѺᵋ§ÀҾẺËÂÒºáÅÐÅÐàÍÕ´.........................................................................................................................
¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹µÓá˹‹§¨ÍÀÒ¾...................................................................................................................................................
¡ÒáÓ˹´¤‹ÒàÃÔÁè µŒ¹¢Í§¨ÍÀÒ¾.........................................................................................................................................
47
48
49
50
51
¡ÒÃ㪌¤Ø³ÅѡɳÐà·àÅà·ç¡«
µÑǶʹÃËÑÊà·àÅà·ç¡«..............................................................................................................................................................
¡ÒÃáÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅà·àÅà·ç¡« ..............................................................................................................................................
¡ÒÃàÅ×͡˹ŒÒà·àÅà·ç¡«·Õµè ÍŒ §¡ÒÃ.......................................................................................................................................
¡ÒÃ㪌 FLOF à¾×Íè àÅ×͡˹ŒÒà·àÅà·ç¡«.............................................................................................................................
52
52
53
54
¤Óá¹Ð¹Ó¡ÒÃ㪌§Ò¹
¡ÒÃᡌ䢻Ñ−ËÒ: ¡‹Í¹¡ÒõԴµ‹Íá¼¹¡ãËŒºÃÔ¡ÒÃ...........................................................................................................
¡ÒõԴµÑ§é ªØ´ÍØ»¡Ã³ÂÖ´¼¹Ñ§ ..................................................................................................................................................
¡ÒõԴµÑ§é ¢ÒµÑ§é ...........................................................................................................................................................................
¡ÒÃ㪌§Ò¹Åçͤ¹ÔÃÀÑ Kensington.....................................................................................................................................
¢ŒÍÁÙŨÓà¾ÒдŒÒ¹à·¤¹Ô¤áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ................................................................................................................
âËÁ´¨ÍÀÒ¾ (PC)...................................................................................................................................................................
ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Ò¢Í§¢ÑÇé µ‹ÍÊÑ−−Ò³......................................................................................................................................
ä´ÍÐá¡ÃÁªØ´ÍØ»¡Ã³.............................................................................................................................................................
55
56
58
59
60
61
62
63
ÊÑ−Åѡɳ
¡´
¢ŒÍÊÓ¤Ñ−
ËÁÒÂà˵
ÀÒÉÒä·Â-3
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 4
ἧ¤Çº¤ØÁ
SOURCE
áÊ´§ÃÒ¡ÒÃáËÅ‹§ÍÔ¹¾Øµ·ÕèÁÕÍÂÙ‹·Ñé§ËÁ´
(TV, AV,1 AV2, S-Video, Component1,
Component2, PC)
¤Ø³ÊÒÁÒö㪌»ØèÁ SOURCE
º¹á¼§¤Çº¤ØÁ¢Í§â·Ã·Ñȹà¾×èÍ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä´Œ´ŒÇÂ
MENU
¡´à¾×èÍàÃÕ¡´ÙàÁ¹Ù¿Ñ§¡ªÑè¹µ‹Ò§æ¢Í§â·Ã·Ñȹº¹¨ÍÀÒ¾
- VOL +
¡´»ØèÁ¹Õé àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁËÃ×ÍÅ´ÃдѺ¤ÇÒÁ´Ñ§¢Í§àÊÕ§
ÃÇÁ·Ñé§ãªŒÊÓËÃѺàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ¢Í§àÁ¹Ùº¹¨ÍÀÒ¾´ŒÇÂ
CH
¡´»ØèÁ¹Õé àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕ蹪‹Í§Ê¶Ò¹
ÃÇÁ·Ñé§ãªŒÊÓËÃѺäÎäÅ·µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ¢Í§àÁ¹Ùº¹¨ÍÀÒ¾
(¶éÒäÁèãªéÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
¤Ø³ÊÒÁÒöà»Ô´â·Ã·Ñȹ䴌´ŒÇ¡Òá´»ØèÁàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹× µ‹Ò§æ)
ÀÒÉÒä·Â-4
(Power)
¡´»ØèÁà»Ô´/»Ô´â·Ã·Ñȹ
ä¿áÊ´§¡Ò÷ӧҹ
¡Ð¾ÃÔºáÅдѺàÁ×èÍà»Ô´à¤Ã×èͧ
áÅÐÊÇ‹Ò§ã¹âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂ
à«ç¹à«ÍõÃǨ¨Ñºáʧ
»ÃѺ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§¨ÍÀÒ¾â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
â´ÂµÃǨËÒ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
à«ç¹à«ÍùÕé¨Ð·Ó§Ò¹àÁ×èÍ㪌§Ò¹µÑÇàÅ×Í¡à«ç¹à«ÍäÇÒÁÊÇ‹Ò§
(Brightness Sensor) (â»Ã´´Ù·ËèÕ ¹ŒÒ 30)
à«ç¹à«ÍÃÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
ªÕéÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅä»·Õè¨Ø´¹Õ麹â·Ã·Ñȹ
ÅÓ⾧
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 5
ἧàª×èÍÁµ‹Í
¡ÃÐáÊä¿à¢ŒÒ
¡‹Í¹·Õè¨Ðàª×èÍÁµ‹ÍÃкºÍÍ´ÔâÍáÅÐÇÔ´ÕâÍࢌҡѺ·ÕÇÕ â»Ã´µÃǨÊͺãˌṋã¨Ç‹Òä´Œ»Ô´ÍØ»¡Ã³·Ñé§ËÁ´áÅŒÇ
ÀÒÉÒä·Â-5
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 6
ἧàª×èÍÁµ‹Í
¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍàÊÒÍÒ¡ÒÈËÃ×Íà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¤àºÔÅâ·Ã·Ñȹ
¡Ò÷Õè¨ÐªÁª‹Í§ÃÒ¡ÒÃ䴌͋ҧªÑ´à¨¹ à¤Ã×èͧÃѺ¨ÐµŒÍ§ä´ŒÃѺÊÑ−−Ò³¨Ò¡µŒ¹·Ò§Ë¹Ö觵Œ¹·Ò§ã´µ‹Í仹Õé:
- àÊÒÍÒ¡ÒÈÀÒ¹͡
- à¤Ã×Í¢‹ÒÂà¤àºÔÅ·ÕÇÕ
- à¤Ã×Í¢‹Ò´ÒÇà·ÕÂÁ
¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³ A/V ÀÒ¹͡
- µ‹ÍÊÒ RCA ËÃ×Í S-VIDEO ࢌҡѺÍØ»¡Ã³ A/V ÀÒ¹͡·Õ¶è ¡Ù µŒÍ§àª‹¹ VCR, DVD ËÃ×Í Camcorder
- µ‹ÍÊÒÂà¤àºÔÅÍÍ´ÔâÍ RCA ࢌҡѺª‹Í§àÊÕº “R - AUDIO - L” ·Õ贌ҹËÅѧ¢Í§â·Ã·ÑȹáÅÐàÊÕº»ÅÒÂÍÕ¡´ŒÒ¹Ë¹Öè§
ࢌҡѺª‹Í§àÊÕºÊÑ−−Ò³ÍÍ´ÔâÍÍÍ¡º¹ÍØ»¡Ã³ A/V
- ÊÒÁÒöµ‹ÍËٿѧࢌҡѺª‹Í§àÊÕºËٿѧ ( ) ·ÕèÍÂÙ‹´ŒÒ¹ËÅѧ¢Í§â·Ã·ÑÈ¹ä´ ¢³Ð·Õèàª×èÍÁµ‹ÍËٿѧÍÂ
¨ÐäÁ‹ÁÕàÊÕ§ÍÍ¡¨Ò¡ÅÓ⾧ÀÒÂã¹à¤Ã×èͧ
SERVICE
- ª‹Í§µ‹ÍÊÓËÃѺ¡Òë‹ÍÁºÓÃا
¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍÍØ»¡Ã³µ‹Ò§æ (DTV/DVD)
-
µ‹ÍÊÒÂÊÑ−−Ò³¤ÍÁâ¾à¹¹·ÇÔ´ÕâÍࢌҡѺ¢Ñéǵ‹Í (“PR”,“PB”,“Y”) ´ŒÒ¹ËÅѧâ·Ã·Ñȹ
áÅе‹ÍÊÒÂÍÕ¡´ŒÒ¹Ë¹Öè§à¢ŒÒ¡Ñº¢Ñéǵ‹Í¤ÍÁâ¾à¹¹·ÇÔ´ÕâÍÍÍ¡·ÕèµÃ§¡Ñ¹¢Í§ DTV ËÃ×Í DVD
¶ŒÒ¤Ø³µŒÍ§¡Òõ‹Í·Ñ駡ŋͧÃѺÊÑ−−Ò³ (Set-Top Box) áÅÐ DTV (ËÃ×Í DVD) ¤Ø³¤Çõ‹Í¡Å‹Í§ÃѺÊÑ−−Ò³¡Ñº DTV
(ËÃ×Í DVD) áŌǨ֧µ‹ÍÊÒ DTV (ËÃ×Í DVD) ä»Âѧ¢ÑÇé µ‹Í¤ÍÁâ¾à¹¹· (“PR”,“PB”,“Y”) º¹â·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³
¢ÑÇé µ‹ÍÊÑ−−Ò³ Y, Pb áÅÐ Pr º¹ÍØ»¡Ã³ DTV ËÃ×Í DVD ¢Í§¤Ø³ ºÒ§¤ÃÑ§é ¨ÐÁÕµÇÑ ÍÑ¡Éà Y, B-Y áÅÐ R-Y ËÃ×Í Y,
Cb áÅÐ Cr »ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹
µ‹ÍÊÒÂÊÑ−−Ò³àÊÕ§ RCA ä»Âѧ “R - AUDIO - L” ´ŒÒ¹ËÅѧâ·Ã·Ñȹ
áÅе‹Í»ÅÒÂÍÕ¡´ŒÒ¹Ë¹Ö觢ͧÊÒÂࢌҡѺ¢Ñéǵ‹ÍÊÑ−−Ò³àÊÕ§ÍÍ¡·ÕèµÃ§¡Ñ¹¢Í§ DTV ËÃ×Í DVD
áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³
ÇÔ´âÕ Í
¤ÇÒÁ¶Õ¡è ÒÃÊ᡹ÀÒ¾á¹Ç¹Í¹
(kHz)
¤ÇÒÁ¶Õ¡è ÒÃÊ᡹ÀÒ¾á¹ÇµÑ§é
(Hz)
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´
(á¶Ç)
áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³
PAL
SECAM
NTSC4.43
NTSC3.58
15.625
15.625
15.734
15.734
50
50
60
60
575
575
483
483
ÊÒÂÊÑ−−Ò³t1/2
480/60i
480/60p
576/50i
576/50p
720/60p
1080/50i
1080/60i
15.734
31.469
15.625
31.250
45.000
28.125
33.750
60
60
50
50
60
50
60
483
483
576
576
720
1080
1080
ÀÒÉÒä·Â-6
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 7
ἧàª×èÍÁµ‹Í
¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
- àª×Íè Áµ‹ÍÊÒÂà¤àºÔÅ D-Sub ࢌҡѺ “PC (PC IN)” ·Õ´è ÒŒ ¹ËÅѧ¢Í§à¤Ã×Íè §
áÅе‹Í»ÅÒÂÍÕ¡´ŒÒ¹Ë¹Öè§à¢ŒÒ¡Ñº¡ÒôáÊ´§¼Å¢Í§à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
- µ‹ÍÊÒÂÊÑ−−Ò³àÊÕ§ÊàµÍÃÔâÍࢌҡѺ “AUDIO (PC IN)” ·Õ贌ҹËÅѧ¢Í§à¤Ã×èͧ
áÅе‹Í»ÅÒÂÍÕ¡´ŒÒ¹à¢ŒÒ¡Ñºª‹Í§ “Audio Out” ·Õè«ÒÇ´¡Òô¢Í§à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
¡ÒÃàª×Íè Áµ‹Í AUDIO
- àª×Íè Áµ‹ÍÊÒÂà¤àºÔÅÊÑ−−Ò³àÊÕ§ RCA ࢌҡѺ “R - AUDIO - L” ·Õ´è ÒŒ ¹ËÅѧ¢Í§à¤Ã×Íè §
áÅе‹ÍÊÒ·ÕèµÃ§¡Ñ¹à¢ŒÒ¡Ñºª‹Í§àÊÕº·ÕèáÍÁ»ÅÔ¿ÒÂàÍÍÃËÃ×ÍÃкºâÎÁà¸ÕÂàµÍà DVD
à»Ô´àÊÕ§ÀÒÂã¹
I»Ô´àÊÕ§ÀÒÂã¹
äÁ‹ÁÊÕ −Ñ −Ò³ÀÒ¾
ÅÓ⾧
RF
àÍÒµ¾ØµÅÓ⾧
Mute
Mute
AV, S-Video
àÍÒµ¾ØµÅÓ⾧
Mute
Mute
ÊÑ−−Ò³àÊÕ§ÍÍ¡
Component, PC, HDMI RF
àÍÒµ¾ØµÅÓ⾧
àÍÒµ¾ØµàÊÕ§
Mute
àÍÒµ¾ØµàÊÕ§
Mute
Mute
AV, S-Video
SàÍÒµ¾ØµàÊÕ§
SàÍÒµ¾ØµàÊÕ§
SàÍÒµ¾ØµàÊÕ§
Component, PC, HDMI
àÍÒµ¾ØµàÊÕ§
àÍÒµ¾ØµàÊÕ§
àÍÒµ¾ØµàÊÕ§
Åçͤ Kensington
- â»Ã´Í‹Ò¹ “¡ÒÃ㪌ÅÍç ¤¡Ñ¹â¢Á Kensington” ·ÕËè ¹ŒÒ 59
ÀÒÉÒä·Â-7
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 8
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ (¿Ñ§¡ªÑè¹·Ñé§ËÁ´Â¡àÇŒ¹à·àÅà·ç¡«)
»ØèÁÊáµ¹´ºÒ¢ͧâ·Ã·Ñȹ
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 11)
»ØèÁµÑÇàÅ¢ÊÓËÃѺ¡´ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃ
àÅ×Í¡âËÁ´ TV â´ÂµÃ§
»Ô´àÊÕ§ªÑèǤÃÒÇ
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 34)
-à¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§
-Å´ÃдѺàÊÕ§
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 33)
»Ô´à¤Ã×èͧÍѵâ¹ÁѵÔ
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 41)
áÊ´§àÁ¹ÙáÅÐÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 12)
ª‹Í§ÃÒ¡Òá‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
àÅ×Í¡áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³·ÕèÁÕÍÂÙ‹
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 46)
㪌à¾×èÍ´Ù¢ŒÍÁÙŨҡ¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ
³ »Ñ¨¨ØºÑ¹ (â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 40)
ÍÍ¡¨Ò¡ OSD
¤Çº¤ØÁà¤ÍÃà«ÍÃã¹àÁ¹Ù
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 12)
à»Ô´/»Ô´¤Ø³ÅѡɳÐÀÒ¾«ŒÍ¹ÀÒ¾
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 31~32)
¡ÒÃàÅ×Í¡âËÁ´àÊÕ§
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 34)
àÅ×Í¡àÍç¿à¿ç¡µàÊÕ§ (â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 22)
àÅ×Í¡àÍç¿à¿ç¡µÀÒ¾
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 35)
¡ÒÃàÅ×Í¡ SRS TSXT
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 36)
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅÍÒ¨·Ó§Ò¹ªŒÒËÃ×Í·Ó§Ò¹¼Ô´»¡µÔËÒ¡ÁÕáʧ¨Ò¡ËÅÍ´ä¿ã¡ÅŒ¡Ñº
ÀÒÉÒä·Â-8
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 9
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ (¿Ñ§¡ªÑè¹à·àÅà·ç¡«)
ÍÍ¡¨Ò¡Ë¹ŒÒ¨Íà·àÅà·ç¡«
ËÂØ´ÀÒ¾à·àÅà·ç¡«
P
:
P
:
à·àÅà·ç¡«Ë¹ŒÒµ‹Íä»
à·àÅà·ç¡«Ë¹ŒÒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹
àÅ×Í¡âËÁ´à·àÅà·ç¡«
(LIST/FLOF)
˹ŒÒÃͧ¢Í§à·àÅà·ç¡«
à»Ô´à¼Âà·àÅà·ç¡«
´Ñª¹ÕàÅ×Í¡à·àÅà·ç¡«
¡àÅÔ¡à·à·àÅà·ç¡«
ºÑ¹·Ö¡à·àÅÕè¡«
àÅ×Í¡¢¹Ò´à·àÅà·ç¡«
áÊ´§¼Åà·àÅà·ç¡«/¼ÊÁ¢ŒÍÁÙÅà·àÅà·ç¡«
áÅСÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ»¡µÔࢌҴŒÇ¡ѹ
¿Ñ§¡ªÑ¹ à·àÅà·ç¡«: â»Ã´Í‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´ã¹Ë¹ŒÒ 52-54
ÀÒÉÒä·Â-9
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 10
¡ÒÃãʋẵàµÍÃÕèã¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
1
2
àÅ×è͹½Ò¤ÃͺÍÍ¡ãËŒÊØ´
ãʋẵàµÍÃÕ袹Ҵ AAA 2 ¡ŒÍ¹Å§ä»
µÃǨÊͺ¢ÑÇé “+” áÅÐ “–”
¢Í§áºµàµÍÃÕèãËŒµÃ§¡Ñ¹¡Ñºã¹á¹ÇÀÒ¾´ŒÒ¹ã¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
3
ãÊ‹½Ò¤Ãͺ¡ÅѺࢌҷÕè
㹡óշÕè¤Ø³¨ÐäÁ‹ãªŒ§Ò¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹
ãËŒ¶Í´áºµàµÍÃÕèÍÍ¡áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒänj㹷Õè·ÕèÁÕÍÒ¡ÒÈáËŒ§áÅÐàÂç¹
ÊÒÁÒö㪌§Ò¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅä´Œä¡Å¶Ö§ 23 ¿Øµ¨Ò¡â·Ã·Ñȹ
(㹡ÒÃ㪌§Ò¹â·Ã·Ñȹâ´Â·ÑèÇä» áºµàµÍÃÕè¨Ð㪌§Ò¹ä´Œ¹Ò¹»ÃÐÁÒ³ 1 »Õ)
ËÒ¡ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅäÁ‹·Ó§Ò¹!
µÃǨÊͺ´Ñ§¹Õé:
1. â·Ã·Ñȹà»Ô´ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹?
2. ¢ÑéǺǡáÅТÑéÇź¢Í§áºµàµÍÃÕèÊÅѺ´ŒÒ¹¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹?
3. ä¿áºµàµÍÃÕèËÁ´ËÃ×ÍäÁ‹?
4. 俴ѺËÃ×Í»ÅÑê¡ä¿äÁ‹ä´Œµ‹ÍÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹?
5. 㹺ÃÔàdz¹Ñé¹ÁÕ¡ÒÃ㪌§Ò¹ä¿¿ÅÙÍÍàÃÊૹµáºº¾ÔàÈÉ
ËÃ×Í»éÒÂ俹ÕÍ͹ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹?
ÀÒÉÒä·Â-10
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:24 PM
Page 11
¡ÒÃà»Ô´áÅлԴâ·Ã·Ñȹ
ÊÒÂä¿ËÅÑ¡¨ÐµŒÍ§àÊÕºࢌҡѺ´ŒÒ¹ËÅѧ¢Í§â·Ã·Ñȹ
1
2
3
4
àÊÕºÊÒÂä¿ËÅѡࢌҡѺൌÒÃѺ·ÕèàËÁÒÐÊÁ
¼ÅÅѾ¸:
ä¿ÊÑ−−Ò³Êáµ¹´ºÒ¨ÐÊÇ‹Ò§¢Ö¹é º¹á¼§´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ
áç´Ñ¹ä¿ËÅÑ¡¨ÐáÊ´§ÍÂÙ‹·Õ贌ҹËÅѧâ·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³
áÅФÇÒÁ¶Õ¨è Ðà»ç¹ 50 ËÃ×Í 60Hz
¡´»ØÁè POWER ·Õèἧ¤Çº¤ØÁ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ
¼ÅÅѾ¸:
ÃÒ¡Ò÷Õè¤Ø³´Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡¢Öé¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
¡´»ØèÁ ËÁÒÂàÅ¢ (0~9) ËÃ×Í¡´»ØèÁàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ ¢Öé¹/ŧ ( / )
º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ ËÃ×Í»ØèÁ CH ·Õ贌ҹ¢ÇҢͧà¤Ã×èͧ
àÁ×èͤسà»Ô´â·Ã·Ñȹ¢Ö鹤ÃÑé§áá
à¤Ã×èͧ¨ÐãËŒ¤Ø³àÅ×Í¡ÀÒÉҢͧÃÒ¡ÒÃàÁ¹Ù·Õè»ÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾
(â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ 14)
àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒûԴâ·Ã·Ñȹ ãËŒ¡´»ØèÁ POWER
ÍÕ¡¤ÃÑé§
¡ÒûÃѺâ·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³ä»·ÕèâËÁ´Êáµ¹´ºÒÂ
à¾×Íè à»ç¹¡ÒûÃÐËÂÑ´ä¿¿éÒ ¤Ø³ÊÒÁÒöà»Ô´â·Ã·ÑȹãËŒÍÂÙã‹ ¹âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂä´Œ
âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂÁÕ»ÃÐ⪹¡Ã³Õ·µèÕ ÍŒ §¡ÒÃËÂØ´ªÁªÑÇè ¤ÃÒÇ
(ઋ¹ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ ·Ò¹ÍÒËÒÃ)
1
2
¡´»ØèÁ POWER º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
¼ÅÅѾ¸:
¨ÍÀÒ¾¨Ð´Ñºä» áÅШÐÁÕä¿ÊÑ−−Ò³Êáµ¹´ºÒÂ
ÊÕÊŒÁ»ÃÒ¡¯·Õ贌ҹ˹ŒÒâ·Ã·Ñȹ
㹡ÒÃà»Ô´â·Ã·Ñȹ¡ÅѺ¢Öé¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§ à¾Õ§ᵋ¡´»ØèÁ POWER
»ØèÁËÁÒÂàÅ¢ (0~9) ËÃ×Í»ØèÁàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ ¢Öé¹/ŧ ( / ) ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§
ËŒÒÁ»Å‹ÍÂãËŒ·ÕÇÕÍÂÙ‹ã¹âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹
(ઋ¹ àÁ×èÍ¤Ø³ä» ·‹Í§à·ÕèÂÇã¹ÇѹËÂØ´)
»ÅÑê¡·ÕÇÕÍÍ¡¨Ò¡àµŒÒÃѺËÅÑ¡áÅÐàÊÒÍÒ¡ÒÈ
ÀÒÉÒä·Â-11
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:25 PM
Page 12
ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÑºÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ㪌à¾×èÍ:
à»ÅÕ蹪‹Í§ÃÒ¡ÒÃáÅлÃѺàÊÕ§
µÑ§é ¤‹Ò·ÕÇâÕ ´Â㪌ÃкºàÁ¹Ù on-screen
µÒÃÒ§µ‹Í仹Õé¨ÐáÊ´§»ØèÁ·Õè㪌º‹ÍÂáÅÐ˹ŒÒ·Õè¢Í§»ØèÁàËÅ‹Ò¹Ñé¹
»ØèÁ
~
¿Ñ§¡ªÑ蹡ÒêÁ
¿Ñ§¡ªÑè¹àÁ¹Ù
㪌à¾×èÍáÊ´§ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃ
·ÕèºÑ¹·Ö¡äÇŒ¶Ñ´ä»
-
㪌à¾×èÍáÊ´§ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃ
·ÕèºÑ¹·Ö¡äÇŒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
-
㪌à¾×èÍáÊ´§ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèàÅ×Í¡
㹡ÒÃàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ·ÕèÁÕµÑÇàÅ¢ÊͧµÓá˹‹§
¨ÐµŒÍ§¡´µÑÇàÅ¢µÓá˹‹§·ÕèÊͧâ´Â·Ñ¹·ÕËÅѧ¨Ò¡·Õè
¡´µÑÇàŢ㹵Óá˹‹§áá
¶ŒÒ¡´µÓá˹‹§·ÕèÊͧªŒÒà¡Ô¹ä»¨Ð·ÓãËŒâ·Ã·ÑȹáÊ´§
ª‹Í§Ê¶Ò¹ÕµÒÁµÑÇàÅ¢·Õè¡´ã¹µÓá˹‹§áá᷹
MUTE
㪌à¾×èÍà¾ÔèÁàÊÕ§
-
㪌à¾×èÍÅ´àÊÕ§
-
㪌à¾×èͻԴàÊÕ§ªÑèǤÃÒÇ
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃà»Ô´àÊÕ§ãËŒ¡´»ØèÁ¹ÕéÍÕ¡¤ÃÑé§ ËÃ×Í¡´»ØèÁ
MENU
㪌à¾×èÍáÊ´§Ãкº
àÁ¹Ù on-screen
EXIT
㪌ÊÓËÃѺÍÍ¡¨Ò¡ÃкºàÁ¹Ùº¹¨ÍÀÒ¾
/
㪌à¾×èÍà»ÅÕè¹ä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡ÒêÁ»¡µ
㪌à¾×èÍàÅ×è͹¨Ò¡àÁ¹Ùã¹áµ‹ÅÐÃÒ¡ÒÃ
㪌à¾×èÍàÅ×Í¡ÃÒ¡ÒÃàÁ¹ÙËÃ×Íà¾ÔèÁ¤‹Ò¢Í§ÃÒ¡Ò÷Õè¶Ù¡àÅ×Í¡
㪌à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒËÃ×ÍÅ´¤‹Ò¢Í§àÁ¹Ù·Õè¶Ù¡àÅ×Í¡
ENTER
ÀÒÉÒä·Â-12
-
㪌ÊÓËÃѺÂ×¹Âѹ¡ÒÃàÅ×Í¡¢Í§¤Ø³
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:25 PM
Page 13
¾ÅÑ¡á͹´à¾ÅÂ
àÁ×èÍà»Ô´â·Ã·Ñȹ㹤ÃÑé§áá ˹ŒÒ¨Í¨Ð»ÃÒ¡¯¡ÒûÃѺµÑ駤‹Òµ‹Ò§æ
Í‹ҧÍѵâ¹ÁѵãÔ ËŒà»ç¹ä»µÒÁ·Õ¼è ãŒÙ ªŒµÍŒ §¡ÒÃ
¡ÒÃµÑ§é ¤‹Òµ‹Ò§æ ÁÕ´§Ñ µ‹Í仹Õé
1
¶ŒÒâ·Ã·ÑȹÍÂÙ‹ã¹âËÁ´Êáµ¹´ºÒ ãËŒ¡´»ØèÁ POWER ( )
º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
¼ÅÅѾ¸:
»ÃÒ¡¯¢ŒÍ¤ÇÒÁ Start Plug & Play «Ö觨лÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ªÑèÇ¢³Ð
¨Ò¡¹Ñ¹é àÁ¹Ù Language ¨ÐáÊ´§¢Öé¹â´ÂÍѵâ¹Áѵ
2
àÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í
ÀÒÉÒµ‹Ò§æ ·ÕèÁÕãËéàÅ×Í¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡Ë¹Ö§è ¨Ò¡ 5 ÀÒÉÒ
3
¡´»ØÁè ENTER ËÃ×Í»ØèÁ à¾×èÍÂ×¹Âѹ¡ÒÃàÅ×Í¡
¼ÅÅѾ¸:
¢ŒÍ¤ÇÒÁ Check antenna input.
¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹â´ÂÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡»ØèÁ OK
4
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸:
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¾×é¹·ÕèÃѺªÁµ‹Ò§æ ä´Œ ´Ñ§¹Õé:
Asia/W.Europe - CIS/E.Europe - China Hong Kong/UK - Australia - NZL/Indonesia South Africa - America
5
àÅ×Í¡ Area (¾×é¹·ÕèÃѺªÁ) ¢Í§¤Ø³â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸:
àÁ¹Ù Auto Store ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹â´Â¶Ù¡àÅ×Í¡ÍÂÙè·Õè Start
6
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸:
¡Ò䌹ËÒª‹Í§Ê¶Ò¹Õ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹áÅÐÊÔé¹Êشŧâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃËÂØ´¡Ò䌹ËÒ¡‹Í¹·Õèà¤Ã×èͧ¨ÐÊÔé¹ÊØ´¡Ò䌹 ãËŒ¡´»ØèÁ
ENTER â´Â¶Ù¡àÅ×Í¡ÍÂÙ‹·Õè Stop
7
¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡ªÑÇè âÁ§ ¹Ò·Õ ËÃ×ͪ‹Ç§àÇÅÒ am/pm â´Â¡´»ØÁè
ËÃ×Í
¡Ó˹´ªÑÇè âÁ§ ¹Ò·Õ ËÃ×ͪ‹Ç§àÇÅÒ am/pm
â´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í
(â»Ã´Í‹Ò¹ËÑÇ¢ŒÍ ¡ÒáÓ˹´¤‹ÒáÅСÒÃáÊ´§¼ÅàÇÅһѨ¨Øº¹Ñ ˹ŒÒ 40)
¡´»ØèÁ ENTER
8
¡´»ØèÁ ENTER à¾×èÍÂ×¹Âѹ¡ÒûÃѺᵋ§¤‹Ò¢Í§·‹Ò¹
¼ÅÅѾ¸:
¢ŒÍ¤ÇÒÁ Enjoy your watching. ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Ö¹é
áŌǪ‹Í§Ê¶Ò¹Õ ·Õèä´ŒºÑ¹·Ö¡äÇŒ¨Ð¶Ù¡àÃÕ¡¢Öé¹ÁÒ
¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ªÑèÇâÁ§áÅйҷÕâ´Â¡´»ØèÁµÑÇàÅ¢·ÕèÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ䴌ઋ¹¡Ñ¹
ÀÒÉÒä·Â-13
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:25 PM
Page 14
¾ÅÑ¡á͹´à¾ÅÂ
¶ŒÒ¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃÃÕà«ç·¤Ø³ÅѡɳйÕé...
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õäé Á‹ÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œã¹âËÁ´ PC
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
Plug & Play ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡
4
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: »ÃÒ¡¯¢ŒÍ¤ÇÒÁ Start Plug & Play
5
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒâŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ¡ÒûÃѺµÑ駿ѧ¡ªÑè¹¹Õé â»Ã´Í‹Ò¹Ë¹ŒÒ·Õ輋ҹÁÒ
àÅ×Í¡ÀÒÉҢͧ¤Ø³
àÁ×èͤسà»Ô´à¤Ã×èͧ㪌§Ò¹à»ç¹¤ÃÑé§áá
¤Ø³µŒÍ§àÅ×Í¡ÀÒÉÒ«Ö§è ¨Ð㪌㹡ÒÃáÊ´§¼ÅàÁ¹ÙáÅСÒÃáÊ´§Ê¶Ò¹Ð
ÀÒÉÒä·Â-14
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Language
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ÀÒÉÒµ‹Ò§æ ·ÕèÁÕãËŒàÅ×Í¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
5
àÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×͡˹Ö觨ҡ 5 ÀÒÉÒ
6
àÁ×èͤس¾Í㨡ѺµÑÇàÅ×Í¡·Õèä´ŒàÅ×Í¡áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ
¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾µÒÁ»¡µÔ
«éÓä»àÃ×èÍÂæ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:25 PM
Page 15
¡Òúѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃẺÍѵâ¹ÁѵÔ
¤Ø³ÊÒÁÒö¤Œ¹ËÒᶺÊÑ−−Ò³¤ÇÒÁ¶Õ·è ÊèÕ ÒÁÒöÃѺ䴌 (¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃÃѺ
ÊÑ−−Ò³¤ÇÒÁ¶Õè¹Ñé¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºáµ‹ÅлÃÐà·È) ËÁÒÂàÅ¢ÃÒ¡Ò÷Õèẋ§ÊÃÃãËŒÍѵâ¹ÁѵÔ
ÍÒ¨äÁ‹µÃ§¡ÑºËÁÒÂàÅ¢ÃÒ¡Ò÷Õèá·Œ¨ÃÔ§ËÃ×Í·Õ赌ͧ¡Òà Í‹ҧäáçµÒÁ ¤Ø³ÊÒÁÒö
ẋ§¨Ñ´ËÁÒÂàÅ¢´ŒÇµ¹àͧáÅÐźª‹Í§·ÕèäÁ‹µŒÍ§¡ÒôÙä´Œ
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Channel
3
¡´»ØèÁ ENTER
Area ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡
¼ÅÅѾ¸:
4
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
àÅ×Í¡ Area ¢Í§¤Ø³â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í «éÓä»àÃ×èÍÂæ
¼ÅÅѾ¸: »ÃÐà·È·ÕèÊÒÁÒö㪌§Ò¹¿Ñ§¡ªÑè¹¹Õéä´Œ 䴌ᡋ:
Asia/W.Europe - CIS/E.Europe - China Hong Kong/UK - Australia - NZL/Indonesia South Africa - America
5
¡´»ØèÁ ENTER
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Auto Store
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹Ù Auto Store ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹â´Â¶Ù¡àÅ×Í¡ÍÂÙè·Õè Start
7
¡´»ØèÁ ENTER à¾×Íè àÅ×Í¡ Channel
àÁ¹Ù‹Í¨Ðà»ÅÕè¹á»Å§ä»àÃ×èÍÂæ µÑé§áµ‹ Start ¨¹¶Ö§ Stop
àÁ×èÍ¡Ò䌹ËÒª‹Í§Ê¶Ò¹ÕàÃÔèÁ¢Öé¹
¡Ò䌹ËÒ¨ÐÊÔé¹ÊØ´â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
¼ÅÅѾ¸:
¨ÐÁÕ¡ÒèѴ»ÃÐàÀ·ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃáÅкѹ·Ö¡äÇŒµÒÁÅӴѺ
«Ö§è ¨ÐáÊ´§ ãËŒàËç¹µÓá˹‹§ã¹á¶ºÊÑ−−Ò³¤ÇÒÁ¶Õè
(·ÕèàÃÔèÁ¨Ò¡ÊÑ−−Ò³¤ÇÒÁ¶Õè µèÓÊش仨¹¶Ö§¤ÇÒÁ¶ÕèÊÙ§ÊØ´)
ÃÒ¡Ò÷ÕèàÅ×Í¡äÇŒàÃÔèÁáá¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
㹡ÒáÅѺÊÙ‹àÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃËÂØ´¡Ò䌹ËÒ¡‹Í¹·Õèà¤Ã×èͧ¨ÐÊÔé¹ÊØ´¡Ò䌹 ãËŒ¡´»ØèÁ
ENTER â´Â¶Ù¡àÅ×Í¡ÍÂÙ‹·Õè Stop
8
ËÅѧ¨Ò¡·Õè Auto Store ´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ àÁ¹ ÙSort ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
àÃÕ§µÒÁÅӴѺ·Õ赌ͧ¡Òà (´Ù˹ŒÒ 19)
9
àÁ×èͪ‹Í§ÃÒ¡ÒÃä´Œ¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡áÅŒÇ ¤Ø³ÊÒÁÒö:
µÑ駪×èÍãËŒ¡Ñºª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèºÑ¹·Ö¡äÇÑ (´Ù˹ŒÒ 20)
à¾ÔèÁËÃ×Íźª‹Í§Ê¶Ò¹Õ (´Ù˹ŒÒ 18)
ËÒ¡¨Óà»ç¹ ãËŒ»ÃѺ¡ÒÃÃѺÊÑ−−Ò³ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃãËŒªÑ´à¨¹ (´Ù˹ŒÒ 21)
ÀÒÉÒä·Â-15
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:25 PM
Page 16
¡Òúѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒôŒÇµ¹àͧ
¤Ø³ÊÒÁÒöºÑ¹·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕÇäÕ ´ŒÁÒ¡¶Ö§ 100 ª‹Í§ ÃÇÁ¶Ö§ª‹Í§µ‹Ò§æ ·ÕÃè Ѻ¨Ò¡
à¤Ã×Í¢‹ÒÂà¤àºÔÅ
àÁ×èͨкѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒôŒÇµ¹àͧ ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡:
ºÑ¹·Ö¡ËÃ×ÍäÁ‹ºÑ¹·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃᵋÅЪ‹Í§·ÕèËÒà¨Í
ËÁÒÂàÅ¢¢Í§ÃÒ¡Ò÷Õ赌ͧ¡ÒÃÃкت‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õèä´ŒºÑ¹·Ö¡änjᵋÅЪ‹Í§
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Channel
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Manual Store
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Manual Store ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹ÁÒ
¾ÃŒÍÁ¡Ñº Programme ·ÕèàÅ×Í¡äÇŒ
5
¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
㹡ÒáÓ˹´ËÁÒÂàÅ¢â»Ãá¡ÃÁãËŒ¡ºÑ ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ ãËŒËÒËÁÒÂàÅ¢·Õ趡٠µŒÍ§
â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǡ´ ENTER
¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ËÁÒÂàÅ¢â»Ãá¡ÃÁãËŒ¡Ñºª‹Í§Ê¶Ò¹Õä´Œâ´Â¡Òá´»ØèÁµÑÇàÅ¢
º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Colour System
¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡Áҵðҹ¢Í§ÃкºÊÕ·Õ赌ͧ¡Òà â´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í «éÓæ áÅС´»ØÁè
ENTER
¼ÅÅѾ¸: ÁҵðҹÊÕ¨ÐáÊ´§µÒÁÅӴѺµ‹Í仹Õé:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC 4.43 - NTSC 3.58
7
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound System
¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡ Sound System ·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
áŌǡ´»ØÁè ENTER
¼ÅÅѾ¸: ÁҵðҹàÊÕ§¨ÐáÊ´§µÒÁÅӴѺµ‹Í仹Õé:
BG - DK - I - M
8
ÀÒÉÒä·Â-16
«éÓä»àÃ×èÍÂæ
à¾×èÍãËŒª‹Í§ÊÑ−−Ò³·Ñé§ËÁ´ÂŒÒÂä»ÂѧËÁÒÂàŢʶҹշÕ赌ͧ¡ÒÃ
ãËŒ·ÓµÒÁ¢Ñ¹é µÍ¹·Õè 5 ¶Ö§ 7 ËÅѧ¨Ò¡àÅ×Í¡ Programme (â»Ãá¡ÃÁ)
â´Â¡´»Ø‹Á ËÃ×Í
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:25 PM
Page 17
¡Òúѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒôŒÇµ¹àͧ
9
ËÒ¡¤Ø³·ÃÒºËÁÒÂàÅ¢ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õè¨ÐºÑ¹·Ö¡...
ãËŒ¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡ C (ʶҹն‹Ò·ʹ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ) ËÃ×Í¡´ S (ʶҹն‹Ò·ʹ·Ò§ÊÒÂà¤àºÔÅ)
â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǨ֧¡´»ØèÁ
¡´»ØèÁ à¾×Íè àÅ×᪹͡à¹Å
àÅ×Í¡ËÁÒÂàÅ¢·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
¶ŒÒà¡Ô´àÊÕ§¼Ô´»¡µÔ¢Öé¹ËÃ×;ºÇ‹ÒäÁ‹ÁÕàÊÕ§ã´æ ÍÍ¡ÁÒ
ãËŒàÅ×Í¡ÃкºàÊÕ§·Õ赌ͧ¡ÒëéÓÍÕ¡¤ÃÑé§
¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´áª¹à¹Åâ´Â¡´»ØèÁµÑÇàÅ¢·ÕèÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
10
ËÒ¡¤Ø³äÁ‹·ÃÒºËÁÒÂàÅ¢ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃãËŒ¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Search
¡´»ØÁè ENTER
àÃÔèÁµŒ¹¡Òà Search â´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØÁè ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇ»ÃѺ (Tuner) ¨Ð¤Œ¹ËÒᶺÊÑ−−Ò³¤ÇÒÁ¶Õ訹¡ÃзÑè§
ª‹Í§ÃÒ¡Òê‹Í§ááËÃ×ͪ‹Í§·ÕèàÅ×Í¡»ÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾
11
¡´»ØÁè
ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Store
àÅ×Í¡ OK â´Â¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃáÅÐËÁÒÂàÅ¢ÃÒ¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡äÇŒáÅŒÇ
12
·Ó«éÓµÒÁ¢Ñ鹵͹·Õè 8 ¶Ö§ 10 à¾×èͺѹ·Ö¡ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃᵋÅЪ‹Í§
13
¡´»ØÁè MENU à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹àÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹¡ÒÃÃѺªÁµÒÁ»¡µÔ
âËÁ´ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ
P (âËÁ´â»Ãá¡ÃÁ): àÁ×èÍ¡ÒèٹÃѺª‹Í§Ê¶Ò¹ÕàÊÃç¨ÊÔé¹ Ê¶Ò¹Õ¶‹Ò·ʹ
ÊÑ−−Ò³µ‹Ò§æ ã¹¾×é¹·Õè¢Í§¤Ø³¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒáÓ˹´à»ç¹ËÁÒÂàÅ¢ª‹Í§
ʶҹըҡ P00 ¶Ö§ P99 ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õä´Œ â´Â¡Òá´
ËÁÒÂàÅ¢µÓá˹‹§¢Í§Ê¶Ò¹ÕàÁ×Íè ÍÂÙã‹ ¹âËÁ´¡Ò÷ӧҹ¹Õé
C (âËÁ´ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ¨ÃÔ§): ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õä´Œâ´Â¡Òá´
ËÁÒÂàÅ¢ª‹Í§Ê¶Ò¹ÕàÁ×èÍÍÂÙ‹ã¹âËÁ´¡Ò÷ӧҹ¹Õé
S (âËÁ´ª‹Í§Ê¶Ò¹Õà¤àºÔÅ·ÕÇÕ): ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õä´Œ â´Â¡ÒÃ
¡´ËÁÒÂàÅ¢ª‹Í§Ê¶Ò¹Õà¤àºÔÅ·ÕÇÕàÁ×èÍÍÂÙ‹ã¹âËÁ´¡Ò÷ӧҹ¹Õé
ÀÒÉÒä·Â-17
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 18
¡ÒûÃѺà»ÅÕ蹪‹Í§Ê¶Ò¹Õ
¤Ø³ÊÒÁÒöᡪ‹Í§ÃÒ¡ÒÃ·Õ¤è ³
Ø àÅ×Í¡ÍÍ¡¨Ò¡¡Ò䌹ËÒª‹Í§ÃÒ¡ÒÃä´ŒàÁ×èͤŒ¹ËÒ¼‹Ò¹
ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèºÑ¹·Ö¡äÇŒ ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèàÅ×Í¡ãËŒ¢ŒÒÁ仨ÐäÁ‹áÊ´§¢Öé¹ÁÒ
ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ѧé ËÁ´·Õäè Á‹ä´ŒàÅ×Í¡ãËŒ¢ÒŒ Á仨ÐáÊ´§¢Ö¹é ÁÒã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡Ò䌹ËÒ
ÀÒÉÒä·Â-18
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Channel
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Add/Delete
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ʶҹТͧª‹Í§Ê¶Ò¹Õ»Ñ¨¨ØºÑ¹¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹ÁÒ
4
¡´»ØèÁ / à¾×èÍàÅ×᪹͡à¹Å·Õ赌ͧ¡ÒÃà¾ÔèÁËÃ×Íź
¼ÅÅѾ¸: ¶ŒÒª‹Í§Ê¶Ò¹Õ·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃá¡Œä¢äÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹ã¹Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨Ó¿Ñ§¡ªÑè¹
Add ÃÒ¡Òèж١àÅ×Í¡áÅÐáÊ´§¢Ö¹é ÁÒ áµ‹ËÒ¡ÁÕª‹Í§Ê¶Ò¹Õ
·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃÍÂÙ‹ã¹Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨ÓÍÂÙ‹áÅŒÇ ¿Ñ§¡ªÑè¹ Delete
ÃÒ¡Òèж١àÅ×Í¡áÅÐáÊ´§¢Ö¹é ÁÒá·¹
5
¡´»ØÁè ENTER
6
·ÓµÒÁ¢Ñ鹵͹·Õè 4 áÅÐ 5 ÊÓËÃѺᵋÅÐ᪹à¹Å·Õ赌ͧ¡ÒÃà¾ÔèÁËÃ×Íź
7
¡´»ØÁè MENU à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹àÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹¡ÒÃÃѺªÁµÒÁ»¡µÔ
à¾×èÍà¾ÔèÁËÃ×Íź᪹à¹Å
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 19
¡ÒèѴ»ÃÐàÀ·ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õèä´ŒºÑ¹·Ö¡äÇŒ
¤Ø³ÊÒÁÒöÊѺà»ÅÕè¹ËÁÒÂàÅ¢ÃÐËÇ‹Ò§ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃÊͧª‹Í§·ÕèºÑ¹·Ö¡änj䴌à¾×èÍ:
à»ÅÕÂè ¹á»Å§ÅӴѺ¢Í§ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃ·Õ¶è ¡Ù ºÑ¹·Ö¡äÇŒâ´ÂÍѵâ¹ÁѵãÔ ËŒàÃÕ§µÒÁ
ÅӴѺµÑÇàÅ¢
¡Ó˹´ËÁÒÂàÅ¢·Õè¨Ó§‹ÒÂãËŒ¡ºÑ ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õ褳
Ø ªÁà»ç¹»ÃШÓ
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Channel
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sort
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: Prog., Ch. áÅÐ Name ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
àÅ×Í¡ËÁÒÂàÅ¢ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õ赌ͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹´ŒÇ¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
˹Ö觤ÃÑé§ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ËÁÒÂàÅ¢áÅЪ×è᪹ͧ͢à¹Å·ÕèàÅ×Í¡¨ÐàÅ×è͹价ҧ¢ÇÒ
5
¡´»ØÁè
ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×è͹ä»ÂѧµÓá˹‹§·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕè¹ áŌǡ´»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèàÅ×Í¡¨ÐÊÅѺ·Õè¡Ñºª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèºÑ¹·Ö¡äÇŒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
ã¹ËÁÒÂàÅ¢´Ñ§¡Å‹ÒÇ
6
·Ó«éÓ¢Ñ鹵͹·Õè 4 ¶Ö§ 5 ¡Ñºª‹Í§Ê¶Ò¹ÕÍ×è¹æ ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃàÃÕ§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§
7
¡´»ØÁè MENU à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹àÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹¡ÒÃÃѺªÁµÒÁ»¡µÔ
ÀÒÉÒä·Â-19
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 20
¡ÒáÓ˹´ª×Íè ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ
ª×èͪ‹Í§Ê¶Ò¹Õ¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔàÁ×èÍ¢ŒÍÁÙŪ‹Í§Ê¶Ò¹Õä´ŒÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ
ª×èÍàËÅ‹Ò¹ÕÊé ÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ä´Œ ´ŒÇ¡ÒáÓ˹´ª×Íè ãËÁ‹ãËŒ
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Channel
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Name.
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: Prog., Ch. áÅÐ Name ¢³Ð¹Õé¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
¶ŒÒ¨Óà»ç¹ ãËŒàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ·Õ赌ͧ¡ÒõÑ駪×èÍãËÁ‹â´Â¡Òá´»ØèÁ
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸:
ᶺ¡ÒÃàÅ×Í¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹ÃÍºæ ¡Ãͺª×èÍ
5
㹡ÒÃ...
ãËŒ¤³
Ø ...
àÅ×Í¡µÑÇÍÑ¡Éà ËÁÒÂàÅ¢
ËÃ×ÍÊÑ−Åѡɳ·Õ赌ͧ¡ÒÃ
àÅ×è͹ä»ÂѧµÑÇÍÑ¡ÉõÑǵ‹Íä»
àÅ×è͹¡ÅѺä»ÂѧµÑÇÍÑ¡ÉõÑÇ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
Â×¹Âѹª×èÍ·ÕèµÑé§
¡´»ØèÁ
ËÃ×Í
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ
¡´»ØèÁ
¡´»ØèÁ ENTER
µÑÇÍÑ¡É÷ÕèÊÒÁÒö㪌䴌Áմѧ¹Õé:
µÑÇÍÑ¡ÉÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ (A~Z)
µÑÇàÅ¢ (0~9)
ÊÑ−Åѡɳ¾ÔàÈÉ ( _, ª‹Í§ä¿)
ÀÒÉÒä·Â-20
6
·Ó¢Ñ鹵͹·Õè 4 ¶Ö§ 5 «éÓÍÕ¡¤ÃÑé§àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒõÑ駪×èͪ‹Í§Ê¶Ò¹ÕÍ×è¹æ ãËÁ‹
7
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 21
¡ÒûÃѺª‹Í§ÃÒ¡ÒÃãËŒªÑ´
¶ŒÒÊÑ−−Ò³ªÑ´à¨¹áÅŒÇ ¤Ø³äÁ‹¨Óà»ç¹µŒÍ§»ÃѺª‹Í§ÃÒ¡ÒÃÍÕ¡
à¹×èͧ¨Ò¡·ÕÇըлÃѺ¡ÒÃÃѺÊÑ−−Ò³â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¢Ñ¹é µÍ¹¡Ò䌹ËÒáÅкѹ·Ö¡ Í‹ҧäáçµÒÁ ËÒ¡ÊÑ−−ҳ͋͹ËÃ×ͼԴà¾ÕÂé ¹
¤Ø³ÍÒ¨µŒÍ§»ÃѺÊÑ−−Ò³ª‹Í§ÃÒ¡ÒôŒÇµ¹àͧ
àÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒûÃѺÀҾẺÅÐàÍÕ´
1
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
2
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Channel
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Channel
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Fine Tune
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ᶺá¹Ç¹Í¹¨Ð»ÃÒ¡¯¢Ö¹é
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍãˌ䴌µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃ
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: à¤Ã×Íè §ËÁÒ´͡¨Ñ¹ “*” ¨Ð»ÃÒ¡¯·Õ´è ÒŒ ¹¢ÇҢͧËÁÒÂàŢ᪹à¹Å
ËÁÒÂàŢ᪹à¹Å¨Ðà»ç¹ÊÕá´§
àÁ×è͵ŒÍ§¡Òà Reset ¤‹Ò¡ÒèٹÀҾẺÅÐàÍÕ´ ãËŒàÅ×Í¡ÃÕà«ç·
â´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǵÒÁ´ŒÇ»ØèÁ ENTER
5
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
᪹à¹Å·Õè»ÃѺµÑé§â´ÂÅÐàÍÕ´áÅкѹ·Ö¡äÇŒ ¨ÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ´͡¨Ñ¹ “*”
·Õ´è ÒŒ ¹¢ÇÒÁ×ͧ͢ËÁÒÂàŢ᪹à¹Åã¹á¶ºáÊ´§áª¹à¹Å
áÅÐËÁÒÂàÅ¢¢Í§áª¹à¹Å¨Ðà»ç¹ÊÕá´§
ÀÒÉÒä·Â-21
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 22
¡ÒûÃѺÁҵðҹÀÒ¾
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ª¹Ô´¢Í§ÀÒ¾·ÕèµÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ㹡ÒÃÃѺªÁ¢Í§¤Ø³ÁÒ¡·ÕèÊØ´
1
2
3
4
5
6
7
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
¡´»ØèÁ ENTER
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Mode
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: Mode ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡
àÅ×Í¡àÍç¿à¿¡µÀÒ¾·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í ËÅÒÂæ ¤Ãѧé
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸:
àÍç¿à¿¡µÀÒ¾·ÕèÁÕãˌ㪌Áմѧµ‹Í仹Õé:
Dynamic - Standard - Movie - Custom
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
㹡ÒÃáÊ´§ÀÒ¾ ¤Ø³ÍÒ¨à¾Õ§¡´»ØÁè âËÁ´ÀÒ¾ P.MODE (Picture Mode)
ÀÒÉÒä·Â-22
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 23
¡ÒûÃѺᵋ§ÀÒ¾
à¤Ã×èͧâ·Ã·ÑȹÁÕ¤‹Ò»ÃѺµÑé§ËÅÒ¤‹Ò·Õè¨Ðª‹Ç¤Ǻ¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÀҾ䴌
1
2
3
4
5
6
7
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
¡´»ØèÁ ENTER
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Mode
àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡ Contrast Brightness Sharpness Colour (ÊÕ) ËÃ×Í Tint
·Õè¨Ð»ÃѺâ´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ᶺá¹Ç¹Í¹¨ÐáÊ´§¢Ö¹é ÁÒ
੾ÒÐã¹âËÁ´ PC à·‹Ò¹Ñé¹·Õè»ÃѺ¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´áÅФÇÒÁÊNjҧ䴌
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍËÒ¤‹Ò·Õ赌ͧ¡ÒÃ
¡´»ØèÁ ENTER
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
¡ÒõÑ駤‹Ò·Õè»ÃѺ¨Ð¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡á¡¨Ò¡¡Ñ¹ µÒÁâËÁ´¢Í§ÍÔ¹¾Øµ
¤‹Ò¤ÇÒÁàÍÕ§¨Ð¶Ù¡ “àÅԡ㪌” 㹡óյ‹Í仹Õé
• âËÁ´ÍйÒÅçÍ¡ (RF, Video, S-Video)
㹡óշÁèÕ ¡Õ ÒÃµÑ§é ¤‹ÒÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¾Øµà»ç¹ PAL-50, PAL-CN áÅÐ SECAM
• âËÁ´¤ÍÁâ¾à¹¹· áÅÐ DVI
㹡óշÕèÁÕ¡ÒõÑ駤‹ÒÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¾Øµà»ç¹
60Hz; 480i, 480p, 720p @60Hz, 1080i @60Hz
ÀÒÉÒä·Â-23
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 24
¡ÒÃà»ÅÕè¹ⷹÊÕ
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡â·¹ÊÕ·ÕèÁͧ´ÙáÅŒÇʺÒµҤسÁÒ¡·ÕèÊØ´
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Mode
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡¿Ñ§¡ªÑ¹ Colour Tone áŌǡ´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í «éÓËÅÒÂæ ¤Ãѧé
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸:
µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂً䴌ᡋ:
Cool2 - Cool1 - Normal - Warm1 - Warm2
6
àÁ×èͤس¾Í㨡ѺµÑÇàÅ×Í¡·Õèä´ŒàÅ×Í¡áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾µÒÁ»¡µÔ
¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´¤‹Ò Colour Tone ÊÓËÃѺâËÁ´ÀҾᵋÅÐâËÁ´
¡ÒÃÃÕà«çµ¡ÒÃµÑ§é ¤‹ÒÀÒ¾à»ç¹¤‹ÒàÃÔÁè µŒ¹¢Í§âç§Ò¹
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑ§é ¤‹Ò¡ÒÃáÊ´§¼ÅÀÒ¾ãËŒ¡ÅѺà»ç¹¤‹ÒàÃÔÁè µŒ¹¨Ò¡âç§Ò¹
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Mode
5
¡´»ØÁè
6
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
ËÃ×Í
à¾×èÍàÅ×Í¡ÃÕà«çµ (Reset) ¨Ò¡¹Ñ¹é ¡´»ØèÁ ENTER
¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´¤‹Ò Reset ÊÓËÃѺâËÁ´ÀҾᵋÅÐâËÁ´
ÀÒÉÒä·Â-24
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 25
¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹¢¹Ò´ÀÒ¾
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¢¹Ò´ÀÒ¾·Õè´·Õ ÊèÕ ´Ø ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ¤Ø³
1
2
3
4
5
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
¡´»ØèÁ ENTER
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à×è¾×èÍàÅ×Í¡¿Ñ§¡ªÑ¹ Size áŌǡ´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í «éÓËÅÒÂæ ¤Ãѧé
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂً䴌ᡋ:
Wide - Panorama - Zoom - 4:3
Zoom : ¢ÂÒÂÀÒ¾ÁØÁ¡ÇŒÒ§ 16:9 (ã¹á¹ÇµÑ§é )
à¾×èÍãËŒ¾Í´Õ¡Ñº¢¹Ò´Ë¹ŒÒ¨Í àÅ×Í¡
â´Â¡´»ØèÁ
ËÃ×Í ãªŒ»ØèÁ ËÃ×Í
à¾×èÍàÅ×è͹ÀÒ¾¢Öé¹ËÃ×Íŧ ËÅѧ¨Ò¡àÅ×Í¡áÅŒÇ
ãˌ㪌»ØèÁ ËÃ×Í
à¾×èÍ¢ÂÒÂËÃ×ÍÅ´¢¹Ò´ÀÒ¾ã¹á¹ÇµÑé§
ã¹âËÁ´ PC ÊÒÁÒö»ÃѺ¤‹Òà»ç¹âËÁ´¨Í¡ÇŒÒ§áÅÐâËÁ´ 4:3
à·‹Ò¹Ñé¹
ÀÒÉÒä·Â-25
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 26
¡ÒÃ㪌 Digital NR (¡ÒÃÅ´ÊÑ−−ҳú¡Ç¹´Ô¨µÔ ÅÑ )
ËÒ¡ÊÑ−−Ò³·Õèà¤Ã×èͧÃѺâ·Ã·Ñȹ䴌ÃѺäÁ‹ªÑ´à¨¹
¤Ø³ÊÒÁÒö㪌¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õéà¾×èÍÅ´ÊÑ−−ÒÃú¡Ç¹áÅÐà§Ò·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Ö鹺¹¨ÍÀÒ¾
1
2
ÀÒÉÒä·Â-26
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Digital NR
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
6
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:26 PM
Page 27
¿Ñ§¡ªÑ¹»ÃѺÀÒ¾ãËŒ¤ÁªÑ´´ŒÇ DNIe (Digital Natural Image engine)
à·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹¢Í§«ÑÁ«Ø§·ÓãËŒ¤³
Ø ÊÒÁÒöÃѺªÁÀÒ¾·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÁÒ¡¢Ö¹é
â´ÂÁÕ¡ÒûÃѺ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¢Í§Ê ÃÇÁ·Ñ§é ¡ÒûÃѺà¾ÔÁè ÊÕ¢ÒÇ
ÁÕÍÑÅ¡ÍÃÔ¸ÖÁãËÁ‹·Õ誋Ǫ´àªÂÀÒ¾ ·Óãˌ䴌ÀÒ¾·ÕèÊÇ‹Ò§áÅЪѴਹÁÒ¡¢Öé¹
à·¤â¹âÅÂÕ DNIe ª‹ÇÂãËŒ¤³
Ø ÃѺªÁÊÑ−−Ò³ÀҾ䴌·¡Ø ª¹Ô´
¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙµÇÑ Í‹ҧ¡Ò÷ӧҹ¢Í§¤Ø³ÊÁºÑµÔ DNIe
㹡ÒûÃѺ»ÃاÊÑ−−Ò³ÀÒ¾â´Â¡Ó˹´âËÁ´
DNIe Demo à»ç¹ On
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØÁè
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
5
à¾×èÍàÅ×Í¡¿Ñ§¡ªÑ¹ DNIe Demo áŌǡ´»ØÁè ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
DNIe Demo: Off
äÁ‹ãªŒ§Ò¹âËÁ´ DNIe Demo
DNIe Demo: On
¨ÍÀÒ¾´ŒÒ¹¢ÇÒ¨ÐáÊ´§ÀÒ¾·Õè»ÃѺ»Ãا´ŒÇ DNle
ÀÒ¾´ŒÒ¹«ŒÒÂÁ×ͨÐà»ç¹ÀÒ¾µÒÁ»¡µÔ
àÁ×èͤس¾Í㨵ÑÇàÅ×Í¡ä´ŒàÅ×Í¡áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾µÒÁ»¡µÔ
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õé¨ÐäÁ‹·Ó§Ò¹àÁ×èÍáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÍÂÙ‹ã¹âËÁ´ PC
âËÁ´ DNle Demo
ä´ŒÃѺ¡ÒÃÍ͡Ẻà¾×èÍãËŒáÊ´§¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¢Í§ÀÒ¾·ÑèÇ仡Ѻ·Õè㪌 DNIe
µÒÁ»¡µÔ à¤Ã×èͧ¨ÐáÊ´§ÀÒ¾â´Â㪌¤Ø³ÊÁºÑµÔ DNle
ÀÒÉÒä·Â-27
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 28
¡ÒûÃѺÊբͧ©Ñ¹
¡ÒäǺ¤ØÁ My Colour Control à»ç¹¡ÒûÃѺÊÕµÒÁµŒÍ§¡Òà ઋ¹ ÊÕ¹Óé à§Ô¹ ÊÕà¢ÕÂÇ ÊÕªÁ¾Ù
â´ÂäÁ‹ÁռšѺÊÕÍ×è¹æ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒªÁᵋÅФ¹ÊÒÁÒöªÁÀÒ¾ã¹ÃٻẺ·Õ赌ͧ¡ÒÃ
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡¿Ñ§¡ªÑ¹ My Colour Control áŌǡ´»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á My Colour Control
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡¿Ñ§¡ªÑ¹ Easy Control áŌǡ´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡áËÅ‹§·ÕèÁҢͧÀÒ¾«ŒÍ¹â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǵÒÁ´ŒÇ»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³¨Ð»ÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾µÒÁÅӴѺ´Ñ§µ‹Í仹Õé:
Blue - Green - Pink - Standard - Custom
6
¡´»ØÁè
ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡¿Ñ§¡ªÑ¹ Detail Control áŌǡ´»ØÁè ENTER
àÅ×Í¡áËÅ‹§·ÕèÁҢͧÀÒ¾«ŒÍ¹â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǵÒÁ´ŒÇ»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³¨Ð»ÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾µÒÁÅӴѺ´Ñ§µ‹Í仹Õé:
Pink - Green - Blue - Reset
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍãˌ䴌µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃ
¡´»ØèÁ ENTER
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·ÕèµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍŒ͹¡ÅѺ价ÕèàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
7
8
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õé¨Ð¨ÑºÀÒ¾»Ñ¨¨ØºÑ¹ã¹Ë¹ŒÒ¨Íà»ç¹ÀÒ¾¹Ôè§à¾×èÍ·Õè¨Ð»ÃѺÊÕ
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õ¨é ÐäÁ‹·Ó§Ò¹¡ÑºâËÁ´ÊÑ−−Ò³ÀÒ¾ PC áÅСÒõÑ駤‹Ò PIP
㹡ÒÃ㪌¤Ò‹ àÃÔÁè µŒ¹ÊÓËÃѺÊÕ My Colour Control ãËŒàÅ×Í¡ÃÕà«çµ (Reset)
â´Â¡´»ØÁè
ËÃ×Í áÅС´»ØÁè ENTER
ÀÒÉÒä·Â-28
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 29
¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´áººä´¹ÒÁÔ¡Ê
¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´áººä´¹ÒÁÔ¡Ê
¤×Í¡ÒõÃǨ¨Ñº¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒÂÊÑ−−Ò³ÀÒ¾ÍÔ¹¾Øµâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
áÅзӡÒûÃѺᵋ§à¾×èÍãˌ䴌¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´·Õè´Õ·ÕèÊØ´
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Dynamic Contrast
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Dynamic Contrast
5
àÅ×Í¡ On â´Â¡Òá´»ØèÁ
¡´»ØèÁ ENTER
6
àÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾µÒÁ»¡µÔ
ËÃ×Í
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õ¨é ÐäÁ‹·Ó§Ò¹¡ÑºâËÁ´ÊÑ−−Ò³ÀÒ¾ PC áÅСÒõÑ駤‹Ò PIP
ÀÒÉÒä·Â-29
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 30
à«ç¹à«ÍäÇÒÁÊÇ‹Ò§
à«ç¹à«ÍäÇÒÁÊÇ‹Ò§
¤×Í¡ÒûÃѺ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§Ë¹ŒÒ¨Í«Öè§ÁÕ·Ñé§áººÍѵâ¹ÁѵÔáÅÐẺ»ÃѺ´ŒÇµÑÇàͧ
â´Â¡ÒõÃǨ¨Ñº¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§ÊÀÒÇÐáÇ´ÅŒÍÁÃͺ¢ŒÒ§â´Â㪌à«ç¹à«ÍõÃǨ¨Ñº
áʧÊÇ‹Ò§
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Brightness Sensor
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Brightness Sensor
5
àÅ×Í¡ On â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§Ë¹ŒÒ¨Í¨Ð¶Ù¡»ÃѺâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔâ´Âà»ÅÕè¹ä»
µÒÁ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§ÊÀÒÇÐáÇ´ÅŒÍÁÃͺ¢ŒÒ§
6
àÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER à¾×èÍŒ͹¡ÅѺ价ÕèàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õ¨é ÐäÁ‹·Ó§Ò¹¡ÑºâËÁ´ÊÑ−−Ò³ÀÒ¾ PC
ÀÒÉÒä·Â-30
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 31
¡ÒêÁÀÒ¾«ŒÍ¹ÀÒ¾ (PIP)
¤Ø³ÊÒÁÒöáÊ´§ÀÒ¾«ŒÍ¹¢Í§ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷յè ÍŒ §¡ÒÃËÃ×ÍÀÒ¾ÇÔ´âÕ ÍäÇŒÀÒÂã¹ÀÒ¾ËÅÑ¡ ´ŒÇÂÇÔ¸¹Õ éÕ
¤Ø³¨ÐÊÒÁÒöÃѺªÁËÃ×͵ÃǨÊͺÃÒ¡ÒÃâ·Ã·ÑȹµÒÁ»¡µÔËÃ×ÍÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¾ØµÇÔ´âÕ Í¨Ò¡ÍØ»
¡Ã³·Õµè Í‹ ¾‹Ç§ÍÂÙä‹ ´Œã¹¢³Ð·Õªè ÁÊÑ−−Ò³ÇÔ´âÕ Í¨Ò¡ª‹Í§Í×¹è ÍÂÙ‹
PIP ¨Ð㪌䴌੾ÒÐã¹âËÁ´ PC ᵋ¨Ð㪌¡ÑºâËÁ´Í×è¹æ äÁ‹ä´Œ
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Picture
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Picture
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ PIP áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á PIP
5
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
àÅ×Í¡ On â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǡ´»ØÁè ENTER
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡ PIP ä´Œâ´Â¡´»Ø‹Á PIP
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Source áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡áËÅ‹§·ÕèÁҢͧÀÒ¾«ŒÍ¹â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǵÒÁ´ŒÇ»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³¨Ð»ÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾µÒÁÅӴѺ´Ñ§µ‹Í仹Õé:
TV- AV1 - AV2 - S-Video - Component1 - Component2
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×͡䴌੾ÒÐÍØ»¡Ã³ÀÒ¹͡·Õèàª×èÍÁµ‹ÍÍÂÙ‹¡Ñºâ·Ã·Ñȹ
¤Ø³äÁ‹ÊÒÁÒö㪌¿§Ñ ¡ªÑ¹ Swap (ÊÅѺ) áÅÐ Size (¢¹Ò´) ã¹ PIP
ÀÒÉÒä·Â-31
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 32
¡ÒêÁÀÒ¾«ŒÍ¹ÀÒ¾ (PIP)
[PC/HDMI]
7
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Position áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡µÓá˹‹§¢Í§ÀÒ¾«ŒÍ¹â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í áŌǵÒÁ´ŒÇ»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: ¤Ø³ÊÒÁÒöŒÒÂÀÒ¾Ãͧ
8
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Programme áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃÃѺªÁ¼‹Ò¹·Ò§ÀÒ¾«ŒÍ¹â´Â¡Òá´»ØèÁ
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: Programme ·ÕèºÑ¹·Ö¡äÇŒã¹Ë¹‹Ç¤ÇÒÁ¨Ó¨ÐáÊ´§¢Öé¹ÁÒ
ËÅÑ¡: PC, ÀÒ¾ªŒÍ¹: TV
“Programme” (â»Ãá¡ÃÁ) ¨Ð㪌§Ò¹ä´ŒàÁ×Íè ·ÕÁè ÒÊÑ−−Ò³¢Í§ÀҾ‹Í
ÂÍÂÙã‹ ¹âËÁ´ TV
9
àÁ×è͵Œ ͧ¡ÒáÅѺä»ÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔãËŒ¡´»ØèÁ EXIT
¡ÒõÑ駤‹Ò¿Ñ§¡ªÑ¹ PIP
TV
AV1
AV2
TV
X
X
X
X
X
X
X
AV1
X
X
X
X
X
X
X
AV2
X
X
X
X
X
X
X
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
Component1
X
X
X
X
X
X
X
Component2
X
X
X
X
X
X
X
PC
O
O
O
O
O
O
X
ËÅÑ¡
ÀÒÉÒä·Â-32
ÀÒ¾ªŒÍ¹
O : PIP ·Ó§Ò¹
X : PIP äÁ‹·Ó§Ò¹
S-Video Component1 Component2
PC
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 33
¡ÒûÃѺÃдѺàÊÕ§
¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺÃдѺàÊÕ§ä´éâ´ÂãªéÃâÕ Á·¤Í¹â·ÃÅ
¡´»ØèÁ
à¾×èÍà¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§
¼ÅÅѾ¸: ¨ÐÁÕᶺá¹Ç¹Í¹»ÃÒ¡¯¢Ö¹é
áÅÐàÊÕ§¨Ð´Ñ§¢Ö鹨¹¡Ç‹Ò¤Ø³¨Ð»Å‹Í»ØèÁ·Õè¡´
à¤ÍÃà«ÍèÐà¤Å×è͹价ҧ¢ÇÒà¾×èÍáÊ´§ãËŒàËç¹ÃдѺàÊÕ§
¡´»ØèÁ
à¾×èÍ»ÃѺãËŒàÊÕ§àºÒŧ
¼ÅÅѾ¸: ¨ÐÁÕᶺá¹Ç¹Í¹»ÃÒ¡¯¢Ö¹é
áÅÐàÊÕ§¨ÐàºÒŧ¨¹¡Ç‹Ò¤Ø³¨Ð»Å‹Í»ØèÁ·Õè¡´
à¤ÍÃà«ÍèÐà¤Å×è͹价ҧ«ŒÒÂà¾×èÍáÊ´§ãËŒàËç¹ÃдѺàÊÕ§
¡ÒûÃѺᵋ§Í×è¹æ à¡ÕèÂǡѺàÊÕ§¨ÐÊÒÁÒö·Óä´Œº¹µÑÇà¤Ã×èͧâ·Ã·Ñȹ
â»Ã´Í‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁã¹Ë¹ŒÒ 34 ¶Ö§ 39
ÀÒÉÒä·Â-33
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:27 PM
Page 34
¡ÒûԴàÊÕ§ªÑÇè ¤ÃÒÇ
¤Ø³ÊÒÁÒö»Ô´àÊÕ§ªÑÇè ¤ÃÒÇä´Œ
µÑÇÍ‹ҧ: 㹡óշÕè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃÃѺâ·ÃÈѾ·
1
¡´»ØèÁ MUTE
¼ÅÅѾ¸: àÊÕ§¨Ð¶Ù¡»Ô´ áÅлÃÒ¡¯¤ÓÇ‹Ò Mute º¹¨ÍÀÒ¾
2
àÁ×èͤسµŒÍ§¡ÒáÅѺ仿ѧàÊÕ§àËÁ×͹à´ÔÁ ãËŒ¡´»ØèÁ MUTE
«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§ ËÃ×Í¡´»ØèÁ»ÃѺÃдѺàÊÕ§
¼ÅÅѾ¸: àÊÕ§¨Ð¡ÅѺÁÒà»ç¹»¡µÔã¹ÃдѺà´ÔÁ·Õèà¤Âà»ç¹ÍÂÙ‹ áÅФÓÇ‹Ò
Mute º¹¨ÍÀÒ¾¨ÐËÒÂä»
¡ÒÃàÅ×Í¡âËÁ´àÊÕ§
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑ§é ¤‹ÒâËÁ´àÊÕ§´ŒÇ¡Òá´»ØÁè “DUAL”
àÁ×èͤس¡´»ØèÁáÅŒÇ âËÁ´àÊÕ§»Ñ¨¨ØºÑ¹¨Ð»ÃÒ¡¯¢Ö鹺¹Ë¹ŒÒ¨Í
»ÃÐàÀ·¢Í§àÊÕ§
âÁâ¹
FM
Stereo
ÃкºÊàµÍÃÔâÍ
Ãкº´ÙÍÑÅ
DUAL l/ll
MONO
STEREO
MONO
DUAL l
DUAL ll
MONO
âÁâ¹
NICAM
Stereo
ÃкºÊàµÍÃÔâÍ
Ãкº´ÙÍÑÅ
MONO
STEREO
MONO
DUAL l
DUAL ll
¤‹Ò´Õ¿Íŵ
à»ÅÕè¹â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
DUAL l
à»ÅÕè¹â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
DUAL l
¶ŒÒÀÒÇСÒÃÃѺÊÑ−−Ò³äÁ‹ªÑ´à¨¹
¤Ø³¨Ð¿Ñ§ä´ŒÊдǡ¡Ç‹Ò¶ŒÒµÑ駤‹ÒâËÁ´ãËŒÍÂÙ‹ã¹µÓá˹‹§ Mono
¶ŒÒÊÑ−−Ò³ÊàµÍÃÔâÍ͋͹¡ÓÅѧáÅÐà¡Ô´¡ÒÃÊѺà»ÅÕè¹ÊÑ−−Ò³â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
ãËŒà»ÅÕ蹡ÅѺä»ÊÙ‹âËÁ´ Mono
ÀÒÉÒä·Â-34
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 35
¡ÒûÃѺÁҵðҹàÊÕ§
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡»ÃÐàÀ·«Òǹ´àÍç¿à¿¡µ·Õµè ÍŒ §¡Òÿѧã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡Òà ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈä´Œ
1
2
3
4
5
6
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Sound
¡´»ØèÁ ENTER
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: Mode ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡
àÅ×Í¡ÅѡɳÐàÊÕ§â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í ËÅÒÂæ ¤ÃÑé§ áŌǡ´»ØèÁ
ENTER
¼ÅÅѾ¸: â·Ã·ÑȹÁÕ«Òǹ´àÍç¿à¿ç¡µ´Ñ§µ‹Í仹Õé:
Standard - Music - Movie - Speech - Custom
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹Õéä´Œ à¾Õ§ᵋ¡´»ØèÁÅѡɳÐàÊÕ§
S.MODE (ÃкºàÊÕ§) º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
¡ÒûÃѺ¡ÒõÑ駤‹ÒàÊÕ§
¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺ¤‹Ò´Ñ§µ‹Í仹Õãé ËŒàËÁÒСѺ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧ¤Ø³ä´Œ
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Sound
4
¡´»ØèÁ ENTER
àÅ×Í¡ Equalizer â´Â¡Òá´»ØèÁ
5
àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍãˌ䴌µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃ
¡´»ØèÁ ENTER
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
3
7
ËÃ×Í
áŌǡ´»ØÁè ENTER
ËÃ×Í
ËÒ¡¤Ø³à»ÅÕ蹤‹ÒàËÅ‹Ò¹Õé ÁҵðҹÀÒ¾¨Ðà»ÅÕè¹à»ç¹ Custom â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
¡ÒûÃѺºÒÅÒ¹«àÊÕ§ L/R
㹡ÒûÃѺºÒÅÒ¹«àÊÕ§ L/R ¢Í§ÅÓ⾧
¡ÒûÃѺẹ´ÇÔ¸ (100, 300, 1k, 3k, 10k)
㹡ÒûÃѺÃдѺ¤ÇÒÁ¶Õè¢Í§áº¹´ÇÔ¸µ‹Ò§æ
ÀÒÉÒä·Â-35
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 36
µÑ§é ¤‹Ò TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT à»ç¹à·¤â¹âÅÂÕ SRS ·ÕÁè ÊÕ ·Ô ¸ÔºµÑ Ã
«Ö§è ª‹ÇÂᡌ䢻Ñ−ËÒ¡ÒÃàÅ‹¹à¹×Íé ËÒẺ 5.1
ẺËÅÒÂ᪹à¹Å¡ÑºÅÓ⾧ÊͧµÑÇ
TruSurround ¨ÐãËŒàÊÕ§àÊÁ×͹¨ÃÔ§¼‹Ò¹ÃкºàÅ‹¹àÊÕ§ẺÊͧÅÓ⾧
ÃÇÁ¶Ö§ÅÓ⾧ÀÒ ã¹à¤Ã×Íè §ÃѺâ·Ã·Ñȹ´ŒÇÂ
áÅÐÊÒÁÒö㪌§Ò¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÃٻẺÁÑŵÔ᪹à¹Åä´Œ·Ñé§ËÁ´
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Sound
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ
5
àÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³¨Ð»ÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾µÒÁÅӴѺ´Ñ§µ‹Í仹Õé:
¼ÅÅѾ¸:
Off - 3D Mono - Stereo
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
6
ËÃ×Í
à¾×èÍàÅ×Í¡ SRS TSXT áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¤Ø³ÂѧÊÒÁÒö¡Ó˹´µÑÇàÅ×Í¡¹Õéä´Œ§‹Ò´Ò ´ŒÇ¡Òá´»ØèÁ SRS
·ÕèÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
TruSurround XT, SRS áÅÐÊÑ−Åѡɳ à»ç¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäŒÒ¢Í§
SRS Labs, Inc. à·¤â¹âÅÂÕ
TruSurround XT ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃ͹Ø−Òµ¨Ò¡ SRS Labs, Inc.
ÀÒÉÒä·Â-36
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 37
»ÃѺÃдѺàÊÕ§â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
ᵋÅÐʶҹÕÍÍ¡ÍÒ¡Òȵ‹Ò§ÁÕû٠ẺÊÑ−−Ò³à»ç¹¢Í§µ¹àͧ
¨Ö§äÁ‹ãª‹àÃ×èͧ§‹ÒÂÊÓËÃѺ¤Ø³·Õè¨Ð»ÃѺÃдѺàÊÕ§·Ø¡¤ÃÑ駷ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹪‹Í§Ê¶Ò¹Õ
¤Ø³ÅѡɳоÔàÈɹÕé¨Ðª‹Ç¤س»ÃѺÃдѺàÊÕ§¢Í§ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ·ÕèàÅ×Í¡â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
â´Â¡ÒÃÅ´ÃдѺàÊÕ§àÍÒ·¾ØµàÁ×èÍÊÑ−−Ò³¡ÒÃà»ÅÕ蹤ÇÒÁ¶Õè¤Å×è¹ÁÕÃдѺÊÙ§
ËÃ×Íà¾ÔèÁÃдѺàÊÕ§àÍÒ·¾ØµàÁ×èÍÊÑ−−Ò³¡ÒÃà»ÅÕ蹤ÇÒÁ¶Õè¤Å×è¹ÁÕÃдѺµèÓ
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Sound
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Auto Volume
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
5
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µ
ÀÒÉÒä·Â-37
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 38
¡ÒÃàª×èÍÁµ‹ÍËٿѧ
¤Ø³ÊÒÁÒöµ‹ÍËٿѧࢌҡѺâ·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³
㹡óշ¤èÕ ³
Ø µŒÍ§¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡Ò÷ÕÇâÕ ´ÂäÁ‹Ãº¡Ç¹¤¹Í×¹è æ ã¹ËŒÍ§
àÊÕºËٿѧࢌÒä»ã¹ÁÔ¹Ôá¨ç¤¢¹Ò´ 3.5mm º¹á¼§¢Ñéǵ‹Í¢Í§â·Ã·Ñȹ
¼ÅÅѾ¸: ¤Ø³¨Ðä´ŒÂÔ¹àÊÕ§¼‹Ò¹·Ò§Ëٿѧ᷹
ÊÓËÃѺÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ
à¡ÕèÂǡѺÇÔ¸Õ¡ÒûÃѺµÑ駤‹Ò¢Í§ËٿѧµÒÁ¤ÇÒÁªÍº â»Ã´Í‹Ò¹´ŒÒ¹Å‹Ò§
àÁ×èͤسãÊ‹á¨ç¤¢Í§ËٿѧࢌҡѺ¾Íõ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö㪌 SRS TSXT,
Internal Mute áÅÐ Sound Select (ã¹âËÁ´ PIP) ෋ҹѹé ã¹àÁ¹Ù Sound
¡ÒÃ㪌˿٠§Ñ ¿Ñ§àÊÕ§·Õè´§Ñ ÁÒ¡æ à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹
ÍÒ¨à¡Ô´ÍѹµÃÒµ‹Í¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃä´ŒÂԹ䴌
¤Ø³¨ÐäÁ‹ä´ŒÂÔ¹àÊÕ§ã´æ ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡ÅÓ⾧àÁ×èͤسµ‹ÍËٿѧࢌҡѺÃкº
¡ÒÃàÅ×Í¡¡ÒõѴàÊÕ§ÀÒÂã¹ (Internal Mute)
ËÒ¡¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃä´ŒÂ¹Ô àÊÕ§¼‹Ò¹ÅÓ⾧á¡ ãˌ¡àÅÔ¡áÍÁ»ÅÔ¿ÒÂàÍÍÃã¹à¤Ã×Íè §
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Sound
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Internal Mute
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
6
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µ
àÁ×Íè ¡Ó˹´ Internal Mute à»ç¹ On àÁ¹Ù Sound ¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒö»ÃѺ䴌
¡àÇŒ¹¡ÒÃàÅ×Í¡àÊÕ§ (Sound Select)
(ã¹âËÁ´ PIP)
ÀÒÉÒä·Â-38
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 39
¡ÒÃàÅ×Í¡¿Ñ§àÊÕ§¢Í§ÀÒ¾«ŒÍ¹
ÃÐËÇ‹Ò§·Õè㪌¿Ñ§¡ªÑè¹ÀÒ¾«ŒÍ¹ÀÒ¾ ¤Ø³ÊÒÁÒöÃѺ¿Ñ§àÊÕ§¢Í§¨ÍÀÒ¾«ŒÍ¹ä´
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Sound
3
¡´»ØèÁ ENTER
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Sound Select áŌǨ֧¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å Main áÅÐ Sub
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡¹ÕéàÁ×èÍ PIP ÁÕ¤‹Òà»ç¹ On
5
àÅ×Í¡ Sub â´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ¤Ø³ÊÒÁÒö¿Ñ§àÊÕ§¢Í§¨ÍÀÒ¾«ŒÍ¹
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÿѧàÊÕ§¢Í§Ë¹ŒÒ¨ÍËÅÑ¡ ãËŒµÑ駤‹Òä»·Õè Main
ÀÒÉÒä·Â-39
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 40
¡ÒáÓ˹´¤‹ÒáÅСÒÃáÊ´§¼ÅàÇÅһѨ¨Øº¹Ñ
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑ駹ÒÌԡҢͧâ·Ã·Ñȹ à¾×èÍ·Õè¨Ðä´ŒáÊ´§àÇÅÒ㹻Ѩ¨ØºÑ¹ä´ŒàÁ×èͤس¡´»ØèÁ
INFO ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³¨ÐµŒÍ§µÑé§àÇÅÒãËŒàÃÕºÌÍ ¶ŒÒ¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃ㪌¿Ñ§¡ªÑè¹µÑé§àÇÅÒ
à»Ô´/»Ô´ Íѵâ¹ÁѵÔ
¶ŒÒ¤Ø³¶Í´»ÅÑê¡ÊÒÂä¿ÍÍ¡¤Ø³¨ÐµŒÍ§µÑé§àÇÅÒãËÁ‹
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Time
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹Ù Time ¨ÐáÊ´§¢Öé¹ÁÒ â´ÂÁÕµÑÇàÅ×Í¡ÍÂÙ‹·Õè Clock Set
4
¡´»ØèÁ ENTER
5
à¾×èÍ·Õè¨Ð...
ãËŒ¡´...
àÅ×Íè ¹ä»Âѧ Hour ËÃ×Í Minute ËÃ×Í am/pm
»ØÁè
ËÃ×Í
µÑ駤‹ÒªÑèÇâÁ§ Hour ËÃ×Í Minute ËÃ×Í am/pm
»ØÁè
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
6
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»èØ‹Á MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
7
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃãËŒáÊ´§¼Å..
ãËŒ¡´...
àÇÅһѨ¨ØºÑ¹áÅÐʶҹТͧàÊÕ§/ÀÒ¾·Õèä´ŒàÅ×Í¡äÇŒ
»ØÁè INFO
¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ¤Ø³ÂѧÊÒÁÒöµÑ駪ÑèÇâÁ§áÅйҷÕä´Œâ´Â¡´»ØèÁµÑÇàÅ¢º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
ÀÒÉÒä·Â-40
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 41
¡ÒõÑé§àÇÅÒ»Ô´à¤Ã×èͧ
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡àÇÅÒÃÐËÇ‹Ò§ 30 ¶Ö§ 180 ¹Ò·Õ
ËÅѧ¨Ò¡àÇÅҴѧ¡Å‹ÒÇ â·Ã·Ñȹ¨ÐࢌÒÊÙâ‹ ËÁ´Êáµ¹´ºÒÂâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Time
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹Ù Time ¨ÐáÊ´§¢Öé¹ÁÒ â´ÂÁÕµÑÇàÅ×Í¡ÍÂÙ‹·Õè Clock Set
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í ËÅÒÂæ ¤Ãѧé
áŌǵÑÇàÅ×Í¡¨Ðǹ¡ÅѺä»ÊÙ‹¤‹ÒàÃÔèÁµŒ¹·ÕèµÑé§äÇŒÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: â·Ã·Ñȹ¨ÐࢌÒÊÙ‹âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂ
â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔàÁ×è͹ÒÌÔ¡ÒèѺàÇÅÒà´Ô¹¶Ö§ 0
6
㹡ÒáàÅÔ¡¡ÒõÑé§àÇÅÒ»Ô´à¤Ã×èͧ ãËŒàÅ×Í¡ Off â´Â¡´»ØèÁ
ËÃ×Í áÅС´»ØÁè ENTER
7
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
à¾×èÍàÅ×Í¡ Sleep Timer
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑé§àÇÅÒ»Ô´à¤Ã×èͧ à¾Õ§ᤋ¡´»ØèÁ SLEEP ·ÕèÍÂÙ‹º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
1
¡´»ØÁè SLEEP º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
¼ÅÅѾ¸: ¶ŒÒÂѧäÁ‹ä´ŒµÑé§àÇÅÒ»Ô´à¤Ã×èͧ ¨ÍÀÒ¾¨ÐáÊ´§¤ÓÇ‹Ò Off
ËÃ×ÍÁÔઋ¹¹Ñé¹ â·Ã·Ñȹ¨ÐºÍ¡àÇÅÒ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙ‹¡‹Í¹·Õèà¤Ã×èͧ¨Ð»Ô´
µÑÇàͧáÅÐࢌÒÊÙ‹âËÁ´Êáµ¹´ºÒÂ
2
àÅ×Í¡ª‹Ç§àÇÅÒ·Õèä´ŒµÑé§Å‹Ç§Ë¹ŒÒÊÓËÃѺãËŒâ·Ã·Ñȹà»Ô´ÍÂÙ‹¡‹Í¹¨Ð»Ô´
â´Â¡Òá´»ØèÁ SLEEP «éÓä»àÃ×èÍÂæ
ÀÒÉÒä·Â-41
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 42
¡ÒõÑé§àÇÅÒà»Ô´áÅлԴâ·Ã·ÑȹÍѵâ¹ÁѵÔ
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑé§àÇÅÒãËŒà»Ô´/»Ô´à¤Ã×èͧ â´Â¨ÐÁռŵ‹Íâ·Ã·Ñȹ´Ñ§¹Õé:
à»Ô´ÊÇÔ·ªÍѵâ¹ÁÑµÔ áÅШٹÃѺª‹Í§ÃÒ¡Ò÷Õè¤Ø³àÅ×Í¡ÍÂÙ‹ã¹¢³ÐµÑé§àÇÅÒ
»Ô´ÊÇÔ·ªÍѵâ¹ÁÑµÔ µÒÁàÇÅÒ·Õè¤Ø³ä´ŒµÑé§äÇŒ
¢Ñ鹵͹áá ¤×Í¡ÒõÑé§àÇÅÒ¹ÒÌԡҢͧâ·Ã·ÑȹŒ
(â»Ã´Í‹Ò¹ËÑÇ¢ŒÍ “¡ÒáÓ˹´¤‹ÒáÅСÒÃáÊ´§àÇÅһѨ¨Øº¹Ñ ” ã¹Ë¹ŒÒ 40 )
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Time
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹Ù Time ¨ÐáÊ´§¢Öé¹ÁÒ â´ÂÁÕµÑÇàÅ×Í¡ÍÂÙ‹·Õè Clock Set
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ On Timer
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹Ù On Timer ¨ÐáÊ´§¢Ö¹é ÁÒ
5
µÑ駤‹ÒàÇÅÒ ª‹Í§Ê¶Ò¹Õ áÅÐÃдѺàÊÕ§·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃãËŒà»Ô´¢Öé¹ÁÒ
à¾×èÍ·Õè¨Ð...
ãËŒ¡´...
àÅ×è͹ä»Âѧ Hour, Minute, am/pm,
Programme áÅÐ Volume
»ØÁè
ËÃ×Í
µÑ駤‹Ò Hour, Minute ËÃ×Í am/pm,
Programme áÅÐ Volume
»ØèÁ
ËÃ×Í
àÅ×è͹价Õè Activation
»ØèÁ
ËÃ×Í
àÅ×Í¡ Yes à¾×èÍãËŒ¤‹Ò·ÕèµÑé§äÇŒ·Ó§Ò¹
»ØèÁ
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Off Timer
㹷ӹͧà´ÕÂǡѹ ¤Ø³ÊÒÁÒöµÑé§àÇÅÒ·Õ赌ͧ¡ÒûԴÊÇÔ·ªà¤Ã×èͧÍѵâ¹ÁѵÔ
¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ¤Ø³ÂѧÊÒÁÒöµÑ駪ÑèÇâÁ§áÅйҷÕä´éâ´Â¡´»ØèÁµÑÇàÅ¢º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
ÀÒÉÒä·Â-42
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:28 PM
Page 43
¡ÒÃ㪌ÅçÍ¤à ¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹à´ç¡
¤Ø³ÊÁºÑµ¹Ô ªéÕ Ç‹ ÂãËŒ¤³
Ø »éͧ¡Ñ¹äÁ‹ãËŒÁ¡Õ ÒÃ㪌 §Ò¹â´ÂäÁ‹ä´ŒÃºÑ ͹Ø−Òµ ઋ¹
»éͧ¡Ñ¹äÁ‹ãËŒà´ç¡´ÙÃÒ¡Ò÷Õäè Á‹àËÁÒÐÊÁ ´ŒÇ¡ÒõѴÀÒ¾áÅÐàÊÕ§
¤Ø³äÁ‹ÊÒÁÒö»Å´ Child Lock â´Â㪌»ÁèØ ·Õáè ¼§·ÕÁè ÁØ ¢ÇÒÅ‹Ò§
ÁÕà¾Õ§ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅà·‹Ò¹Ñ¹é ·ÕÊè ÒÁÒö»Å´Åçͤ Child Lock ´Ñ§¹Ñ¹é
â»Ã´à¡çºÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅãËŒ¾Œ¹Á×Íà´ç¡
¿Ñ§¡ªÑ¹¹Õäé Á‹ÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œã¹âËÁ´ PC
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Child Lock
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Child Lock
4
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: Child Lock ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Programme
7
¡´»ØÁè
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ª‹Í§ÊÑ−−Ò³·Õè¨ÐÅçͤ
8
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Lock
9
¡´»ØÁè
ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Locked à¾×èÍÅçͤª‹Í§ÊÑ−−Ò³¹Ñé¹
10
·ÓµÒÁ¢Ñ鹵͹·Õè 6 áÅÐ 9 ÊÓËÃѺᵋÅЪ‹Í§·Õ赌ͧ¡ÒÃÅçͤËÃ×ͻŴÅçͤ
11
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µ
ÀÒÉÒä·Â-43
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 44
¡ÒáÓ˹´âËÁ´ Blue Screen
¶ŒÒâ·Ã·ÑȹäÁ‹ÊÒÁÒöÃѺÊÑ−−Ò³ã´æ ä´Œ ËÃ×ÍÊÑ−−Ò³ÁÕÃдѺµèÓÁÒ¡ â·Ã·Ñȹ¨Ð
áÊ´§¨ÍÀÒ¾à»ç¹ÊÕ¿éÒâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔà¾×èÍá·¹·Õè¾×é¹ËÅѧ¢Í§¨ÍÀÒ¾·ÕèÁÕÊÑ−−ҳú¡Ç¹
¶ŒÒ¤Ø³Âѧ¤§µŒÍ§¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾·ÕÁè ÃÕ Ð´ÑºÊÑ−−Ò³µèÓ ¤Ø³¨ÐµŒÍ§»Ô´âËÁ´ “Blue
screen” ¡‹Í¹
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Blue Screen
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
5
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µ
1
¡ÒÃàÅ×Í¡àÊÕ§à¾Å§
¤Ø³ÊÒÁÒöµÑé§ãËŒÁÕàÊÕ§à¾Å§àÁ×èÍà»Ô´ËÃ×ͻԴâ·Ã·Ñȹ䴌
1
2
ÀÒÉÒä·Â-44
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ Melody
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
à¾×èÍàÅ×Í¡ On
5
¡´»ØÁè EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 45
¡ÒÃàÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³¨Ò¡áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡
¤Ø³ÊÒÁÒö㪌â·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÑ−−Ò³àÍÒ·¾Øµ¢Í§àÊÕ§/ÀÒ
¾·Õ赌ͧ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä»Âѧ¢Ñéǵ‹ÍÀÒ¹͡
1
2
3
4
5
6
¡´»ØèÁ MENU
¡´»ØèÁ ENTER à¾×èÍàÅ×Í¡ Input
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Input
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³¨Ð»ÃÒ¡¯µÒÁÅӴѺµ‹Í仹Õé:
TV - AV1 - AV2 - S-Video - Component1 Component2 - PC
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×͡䴌੾ÒÐÍØ»¡Ã³ÀÒ¹͡·Õèàª×èÍÁµ‹ÍÍÂÙ‹¡Ñºâ·Ã·Ñȹ
àÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
·Ó«éÓ¢Ñ鹵͹·ÕèÕ 1
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Edit Name
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Edit Name
àÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒûÃѺà»ÅÕ蹤‹Òâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂً䴌ᡋ:
AV1 - AV2 - S-Video - Component1 - Component2 PC
¡´»ØèÁ ENTER
7
àÅ×Í¡ÍØ»¡Ã³·Õ赌ͧ¡ÒÃâ´Â¡Òá´»ØèÁ ËÃ×Í ËÅÒÂæ ¤Ãѧé
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂً䴌ᡋ:
---- - VCR - DVD - D-VHS - Cable STB - HD STB Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver - Game Camcorder - DVD Combo - DHR - PC
8
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»èØ‹Á MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
DHR: à¤Ã×Íè §ºÑ¹·Ö¡ DVD HDD
ÀÒÉÒä·Â-45
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 46
¡ÒÃÃѺªÁÀÒ¾¨Ò¡áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡
àÁ×èͤسàª×èÍÁµ‹Í¡ÑºÃкºÊÑ−−Ò³àÊÕ§áÅÐÀÒ¾·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹
¤Ø³ÊÒÁÒöàÃÕ¡´ÙáËÅ‹§ÊÑ−−Ò³·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹¹Ñé¹â´Â¡ÒÃàÅ×Í¡ÍÔ¹¾Øµ·ÕèàËÁÒØÐÊÁ
1
µÃǨÊͺ¡ÒÃàª×èÍÁµ‹Í¾×é¹°Ò¹µ‹Ò§æ ·Õ赌ͧµ‹ÍãËŒàÃÕºÌÍÂ
2
¡´»ØÁè SOURCE
¼ÅÅѾ¸: ÍØ»¡Ã³·Õè¡ÓÅѧ¶Ù¡»ÃѺ¤‹ÒáÅÐʶҹТͧàÊÕ§¨ÐáÊ´§ÍÂÙ‹·Ò§´ŒÒ¹º¹«ŒÒÂ
¢Í§¨Íâ·Ã·Ñȹ
3
¡´»ØÁè SOURCE ¨¹¡ÃзÑè§àÅ×Í¡áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¾Øµ·Õè¤Ø³µŒÍ§¡ÒÃä´Œ
¶ŒÒ¤Ø³à»ÅÕè¹áËÅ‹§ÊÑ−−Ò³ÀÒ¹͡㹢³Ð·Õè¡ÓÅѧÃѺªÁÀÒ¾ÍÂÙ‹
ÍÒ¨µŒÍ§ãªŒàÇÅÒÊÑ¡¤Ãً˹Ö觡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡ÑºÀÒ¾º¹¨Í
¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡âËÁ´ TV â´Â¡´»ØèÁ TV ËÃ×Í / ·ÕèÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
ᵋ¤Ø³¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒöàÅ×Í¡â´Â¡Òᴻ؋Á SOURCE ä´Œ
ÀÒÉÒä·Â-46
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 47
ÇÔ¸¡Õ ÒÃµÑ§é ¤‹Ò«Í¿µáÇà PC ¢Í§¤Ø³ (ÊÓËÃѺÃкº Windows XP)
¡ÒÃµÑ§é ¤‹Ò¡ÒÃáÊ´§¼Å¢Í§ Windows ÊÓËÃѺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍ÷ÑÇè 仨ÐáÊ´§ÍÂÙ´‹ ÒŒ ¹Å‹Ò§
ᵋ¨ÍÀÒ¾¨ÃÔ§¢Í§à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÍҨᵡµ‹Ò§ä» â´Â¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºàÇÍêѹ¢Í§ Windows
áÅСÒô¡ÒÃáÊ´§¼Å ᵋáÁŒÇÒ‹ ¨ÍÀÒ¾¨ÃÔ§¨Ðµ‹Ò§ä»
ᵋ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒõÑ駤‹Ò·ÑèÇ仨ÐÁÕ¼Åઋ¹à´ÕÂǡѹ㹡óÕʋǹãË−‹
(Áԩйѹé â»Ã´µÔ´µ‹Í¼Ù¼Œ ÅÔµ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃËÃ×͵ÑÇá·¹¨Ó˹‹Ò¢ͧ Samsung)
1
Íѹ´Ñºáá ãËŒ¤ÅÔê¡·Õè “Control Panel” ã¹àÁ¹ÙàÃÔÁè µŒ¹¢Í§ Windows
2
àÁ×èͨͤ͹â·ÃžÒà¹Å»ÃÒ¡¯¢Öé¹ ãˤÅÔê¡·Õè
“Appearance and Themes” áÅШÐÁÕä´ÍÐÅçÍ¡ºçÍ¡«·Õè¨ÍáÊ´§¼Å
»ÃÒ¡¯¢Öé¹.
3
àÁ×èͨͤ͹â·ÃžÒà¹Å»ÃÒ¡¯¢Öé¹ ãËŒŒ¤ÅÔê¡·Õè “Display”
áÅШÐÁÕä´ÍÐÅçÍ¡ºçÍ¡«·Õè¨ÍáÊ´§¼Å»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
ä»Âѧá·çº “Settings” º¹ä´ÍÐÅçÍ¡ºçÍ¡«·ÕèáÊ´§¼Å
¢¹Ò´·Õè¶Ù¡µŒÍ§ (¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´) ¤×Í
àËÁÒÐÊÁ·ÕÊè ´Ø (Optimum): 1360 x 768
¶ŒÒµÑÇàÅ×Í¡¤ÇÒÁ¶Õèá¹Ç´Ô觻ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹º¹ä´ÍÐÅçÍ¡ºçÍ¡« ¡ÒõÑ駤‹Ò
¤‹Ò·Õè¶Ù¡µŒÍ§¤×Í “60” ËÃ×Í “60 Hz” ËÃ×ÍÁԩйÑé¹ ãËŒ¤ÍÔê¡ “OK”
áÅÐÍÍ¡¨Ò¡ä´ÍÐÅçÍ¡ºçÍ¡«
* ´Ù·èÕ “âËÁ´¡ÒÃáÊ´§¼Å” ·ÕËè ¹ŒÒ 61
ÀÒÉÒä·Â-47
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 48
¡ÒûÃѺ˹ŒÒ¨Í PC â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
¿Ñ§¡ªÑ¹è ¡ÒûÃѺ¤‹Òâ´ÂÍѵâ¹Áѵ¨Ô зÓãËŒ¤³
Ø ÊÒÁÒö㪌¨ÍÀÒ¾ PC ¢Í§â·Ã·Ñȹ
㹡ÒÃµÑ§é ¤‹ÒµÑÇàͧãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÑ−−Ò³ÀÒ¾ PC ·Õàè ¢ŒÒÁÒ
¤‹Ò¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ ËÂÒº áÅеÓá˹‹§¢Í§ÀÒ¾¨Ð¶Ù¡»ÃѺâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
¡´»ØÁè SOURCE º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ à¾×èÍàÅ×Í¡âËÁ´ PC
1
2
ÀÒÉÒä·Â-48
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ PC
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÊÓËÃѺàÁ¹Ù PC ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Auto Adjustment
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ¤Ø³ÀÒ¾áÅеÓá˹‹§¢Í§¨ÍÀÒ¾¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒûÃѺâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 49
¡ÒûÃѺᵋ§ÀҾẺËÂÒºáÅÐÅÐàÍÕ´
¨Ø´»ÃÐʧ¤¢Í§¡ÒûÃѺᵋ§ÀÒ¾ ¤×Í à¾×è͡ӨѴËÃ×ÍÅ´ÊÑ−−ҳú¡Ç¹º¹ÀÒ¾
¶ŒÒ»ÃѺÀÒ¾à»ç¹áººÅÐàÍÕ´áÅŒÇ ÊÑ−−ҳú¡Ç¹ÂѧäÁ‹ËÁ´ä»
ãËŒ»ÃѺ¤ÇÒÁ¶ÕèãËŒ´Õ·ÕèÊØ´ (ẺËÂÒº) áŌǨ֧»ÃѺẺÅÐàÍÕ´ÍÕ¡¤ÃÑé§
ËÅѧ¨Ò¡·ÕèÅ´ÊÑ−−Ò³ÀҾú¡Ç¹áÅŒÇ ãËŒ»ÃѺÀÒ¾ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍãËŒÀÒ¾ÍÂÙ‹µÃ§¡ÅÒ§¨Í
¡´»ØÁè SOURCE º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ à¾×èÍàÅ×Í¡âËÁ´ PC
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ PC
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÊÓËÃѺàÁ¹Ù PC ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
ãËŒ¡´»ØèÁ ENTER ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: Image Lock ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Coarse ËÃ×Í Fine
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ᶺá¹Ç¹Í¹¨Ð»ÃÒ¡¯¢Ö¹é
6
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍ»ÃѺ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÀÒ¾º¹¨Í
¡´»ØèÁ ENTER
ᶺá¹ÇµÑé§ÍÒ¨»ÃÒ¡¯¢Öé¹ ËÃ×ÍÀÒ¾ÍÒ¨¾ÃèèÒÁÑÇä´Œ
7
àÁ×èͤس¾Í㨡Ѻ¤‹Ò·Õè»ÃѺµÑé§áÅŒÇ ãËŒ¡´»èØ‹Á MENU à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ
ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT à¾×èÍ¡ÅѺä»ÂѧÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁÍÂÙ‹µÒÁ»¡µÔ
ÀÒÉÒä·Â-49
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 50
¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹µÓá˹‹§¨ÍÀÒ¾
¡´»ØÁè SOURCE º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ à¾×èÍàÅ×Í¡âËÁ´ PC
1
2
ÀÒÉÒä·Â-50
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ PC
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÊÓËÃѺàÁ¹Ù PC ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Position
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺµÓá˹‹§¢Í§ÀҾ䴌
5
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ËÃ×Í
¡´»ØèÁ ENTER
6
¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍŒ͹¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺä»ÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
à¾×èÍ»ÃѺµÓá˹‹§ã¹á¹ÇµÑé§
à¾×Íè »ÃѺµÓá˹‹§ã¹á¹Ç¹Í¹
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 51
¡ÒáÓ˹´¤‹ÒàÃÔÁè µŒ¹¢Í§¨ÍÀÒ¾
¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕ蹤‹Ò·ÕèµÑé§äÇŒ·Ñé§ËÁ´¢Í§¨ÍÀÒ¾â´Â㪌¤‹Ò´Ô¿Íŵ᷹
¡´»ØÁè SOURCE º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ à¾×èÍàÅ×Í¡âËÁ´ PC
1
2
¡´»ØèÁ MENU
¼ÅÅѾ¸: àÁ¹ÙËÅÑ¡¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Setup
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂً㹡ÅØ‹Á Setup
3
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ PC
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÊÓËÃѺàÁ¹Ù PC ¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹
4
¡´»ØèÁ ËÃ×Í à¾×èÍàÅ×Í¡ Image Reset
¡´»ØèÁ ENTER
¼ÅÅѾ¸: ¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕ蹤‹Òµ‹Ò§æ
·Ñé§ËÁ´¢Í§ÀÒ¾·ÕèµÑé§ÁÒ¨Ò¡âç§Ò¹ãËŒ¡ÅѺä»ÊÙ‹¤‹ÒàÃÔèÁµŒ¹ä´Œ
5
¡´»ØèÁ MENU à¾×èÍŒ͹¡ÅѺä»ÂѧàÁ¹Ù¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ËÃ×Í¡´»ØèÁ EXIT
à¾×èÍ¡ÅѺä»ÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
ÀÒÉÒä·Â-51
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 52
µÑǶʹÃËÑÊà·àÅà·ç¡«
ª‹Í§ÃÒ¡ÒÃʋǹãË−‹¨ÐÁÕÊ−
Ñ −Ò³ “à·àÅà·ç¡«” Ê‹§ÁÒ´ŒÇÂ
«Ö觡ç¤×Í˹ŒÒ·ÕèãËŒ¢ŒÍÁÙŵ‹Ò§æ ઋ¹:
àÇÅÒÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈÃÒ¡ÒÃâ·Ã·Ñȹ
¡Ãдҹᨌ§¢‹ÒÇáÅоÂҡóÍÒ¡ÒÈ
¼Å¡ÕÌÒ
¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
˹ŒÒà·àÅà·ç¡«¨Ðẋ§ÍÍ¡à»ç¹Ë¡ËÁÇ´ËÁÙ‹:
ʋǹ
A
B
C
D
E
F
à¹×Íé ËÒ
ËÁÒÂàŢ˹ŒÒ·ÕèàÅ×Í¡
ʶҹÕÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ
ËÁÒÂàŢ˹ŒÒ»Ñ¨¨ØºÑ¹ËÃ×ÍʶҹСÒ䌹ËÒ
Çѹ·ÕèáÅÐàÇÅÒ
¢ŒÍ¤ÇÒÁ
¢ŒÍÁÙÅʶҹÐ
¡ÒÃáÊ´§¼Å¢ŒÍÁÙÅà·àÅà·ç¡«
¤Ø³ÊÒÁÒöáÊ´§¢ŒÍÁÙÅà·àÅà·ç¡«çä´ŒµÅÍ´àÇÅÒ
ᵋ¡ÒÃÃѺÊÑ−−Ò³¨ÐµŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹Ð·Õè´Õ ÁԩйÑé¹:
¢ŒÍÁÙÅÍÒ¨¨ÐËÒÂä»
à¤Ã×Íè §ÍÒ¨¨ÐäÁ‹áÊ´§¼ÅºÒ§Ë¹ŒÒ
àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒÃà»Ô´âËÁ´à·àÅà·ç¡« áÅÐáÊ´§Ë¹ŒÒ¨Íà·àÅà·ç¡«
1
㪌»ØèÁ
2
¡´»ØèÁ TTX/MIX ( / ) à¾×èÍ㪌§Ò¹âËÁ´à·àÅà·ç¡«
3
4
(
)
ËÃ×Í
(
)
㹡ÒÃàÅ×Í¡ª‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃà·àÅà·ç¡«
¼ÅÅѾ¸: ˹ŒÒà¹×éÍËҨлÃÒ¡¯º¹¨ÍÀÒ¾ ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕ¡˹ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢Öé¹ÁÒ
áÊ´§¼Åä´ŒÍÕ¡µÅÍ´àÇÅÒ â´Â¡Òá´»ØèÁ MENU ( )
ãËŒ¡´»ØèÁ TTX/MIX ( / ) ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: ¨ÍÀÒ¾¨Ðẋ§à»ç¹Êͧʋǹ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ Double Teletext
¹Õ骋ÇÂãËŒ¤Ø³ÊÒÁÒöªÁ¡ÒÃá¾Ã‹ÀÒ¾¨ÃÔ§áÅТŒÍÁÙÅà·àÅà·ç¡«ã¹¨Í·Õèᡨҡ¡Ñ¹
ãËŒ¡´»ØèÁ TTX/MIX ( / ) ÍÕ¡¤ÃÑé§
¼ÅÅѾ¸: ¡ÒÃá¾Ã‹ÀÒ¾¨ÃÔ§¨ÐáÊ´§¾ÃŒÍÁ¡ÑºË¹ŒÒ¢Í§à·àÅà·ç¡«·Õè˹ŒÒ¨Í
5
àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒáÅѺä»ÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔãËŒ¡´»ØèÁ PIP ( )
6
¡´»ØèÁ TV( ) «éÓÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§à·àÅà·ç¡«
ËÒ¡ÁÕÍÑ¡¢ÃзÕèäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§»ÃÒ¡¯¢³Ð·Õè´Ù¢ŒÍ¤ÇÒÁ
â»Ã´µÃǨÊͺNjÒÀÒÉҢͧ¢ŒÍ¤ÇÒÁàËÁ×͹¡ÑºÀÒÉÒã¹àÁ¹Ù “Setup”
ËÒ¡ÀÒÉÒµ‹Ò§¡Ñ¹
ãËŒàÅ×Í¡ÀÒÉÒà´ÕÂǡѹ¡Ñº¢Í§¢ŒÍ¤ÇÒÁ ã¹àÁ¹Ù “Setup” ·ÕËè ¹ŒÒ
ÀÒÉÒä·Â-52
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 53
¡ÒÃàÅ×͡˹ŒÒà·àÅà·ç¡«·Õ赌ͧ¡ÒÃ
¡´»ØÁè ËÁÒÂàÅ¢º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ à¾×Íè ÃкØËÁÒÂàŢ˹ŒÒâ´ÂµÃ§:
1
ãÊ‹ËÁÒÂàŢ˹ŒÒ¨Ó¹Ç¹ÊÒÁËÅÑ¡·ÕèÍÂÙ‹ã¹à¹×éÍËÒ´ŒÇ¡Òá´»ØèÁµÑÇàÅ¢
¼ÅÅѾ¸: µÑǹѺàŢ˹ŒÒ»Ñ¨¨ØºÑ¹¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹áÅШÐáÊ´§¼Å˹ŒÒ·Õè
µŒÍ§¡ÒâÖé¹ÁÒ
2
¶ŒÒ˹ŒÒ·ÕèàÅ×Í¡äÇŒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºË¹ŒÒÃͧ ˹ŒÒÃͧ¨ÐáÊ´§¼ÅµÒÁÅӴѺàŢ˹ŒÒ
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃËÂØ´ÀÒ¾¹Ôè§ã¹Ë¹ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇãËŒ¡´»ØèÁ PRE-CH ( )
¡´»ØèÁ PRE-CH ( ) ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍ¡ÅѺÊÙ‹¡Ò÷ӧҹ
3
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ㪌µÑÇàÅ×Í¡áÊ´§¼Åµ‹Ò§æ Áմѧµ‹Í仹Õé:
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃãËŒáÊ´§¼Å...
ãËŒ¡´...
·Ñ駢ŒÍÁÙÅà·àÅà·ç¡«
áÅЪ‹Í§ÃÒ¡Ò÷ÕèÃѺªÁµÒÁ»¡µÔ
TTX/MIX ( / )
¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õ請͹äÇŒ
(¡µÑÇÍ‹ҧઋ¹ ¤Óà©Å¢ͧà¡Á¤Ó¶ÒÁ)
¨ÍÀÒ¾»¡µÔ
INFO ( )
INFO ( ) ÍÕ¡¤ÃÑé§
˹ŒÒÃͧ
´ŒÇ¡ÒÃãÊ‹ËÁÒÂàÅ¢ 4 ËÅÑ¡
SLEEP ( )
˹ŒÒ¶Ñ´ä»
˹ŒÒ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé
Page Up (àÅ×è͹¢Öé¹) ( )
Page Down (àÅ×è͹ŧ) ( )
µÑÇÍÑ¡Éâ¹Ò´ãË−‹à»ç¹Êͧ෋Òã¹:
•¨ÍÀҾʋǹº¹
•¨ÍÀҾʋǹŋҧ
SIZE ( )
•Ë¹Ö觤ÃÑé§
•Êͧ¤ÃÑé§
¨ÍÀÒ¾»¡µÔ
•ÊÒÁ¤ÃÑé§
ÀÒÉÒä·Â-53
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 54
¡ÒÃ㪌 FLOF à¾×èÍàÅ×͡˹ŒÒà·àÅà·ç¡«
ËÑÇ¢ŒÍµ‹Ò§æ ã¹Ë¹ŒÒà·àÅà·ç¡«¨ÐÁÕÃËÑÊÊÕ áÅШÐàÅ×Í¡ä´Œ¡çµ‹ÍàÁ×èÍ¡´»ØèÁÊÕº¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
1
áÊ´§¼Åà¹×éÍËÒà·àÅà·ç¡«â´Â¡Òá´»ØèÁ TTX/MIX ( /
2
¡´»ØèÁÊÕà´ÕÂǡѹ¡ÑºËÑÇ¢ŒÍ·Õ赌ͧ¡ÒÃàÅ×Í¡ ËÑÇ¢ŒÍ·Õè¾ÃŒÍÁ㪌§Ò¹¨Ð»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ã¹
¢ŒÍÁÙÅáÊ´§Ê¶Ò¹Ð
)
¼ÅÅѾ¸: ˹ŒÒà¹×éÍËÒ¨ÐáÊ´§¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕÃËÑÊÊÕà¾ÔèÁàµÔÁ«Öè§ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÊÕä´Œ´ŒÇÂ
ÇÔ¸Õà´ÕÂǡѹ
3
4
ÀÒÉÒä·Â-54
㹡ÒÃáÊ´§...
ãËŒ¡´...
˹ŒÒ·ÕèáÅŒÇ
»ØèÁÊÕá´§
˹ŒÒ¶Ñ´ä»
»ØèÁÊÕà¢ÕÂÇ
àÁ×èÍàÊÃç¨ÊÔé¹áÅŒÇ ãËŒ¡´»ØèÁ¡àÅÔ¡ PIP ( ) à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ¡ÒÃÃѺªÁÃÒ¡ÒõÒÁ»¡µÔ
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:29 PM
Page 55
¡ÒÃᡌ䢻Ñ−ËÒ: ¡‹Í¹¡ÒõԴµ‹Íá¼¹¡ãËŒºÃÔ¡ÒÃ
¡‹Í¹·Õ¨è еԴµ‹ÍÈٹºÃÔ¡ÒÃËÅѧ¡ÒâÒ¢ͧ Samsung ãËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒõÃǨÊͺàº×éͧµŒ¹´Ñ§µ‹Í仹Õé
ËÒ¡¤Ø³äÁ‹ÊÒÁÒöᡌ䢻Ñ−ËÒâ´Â㪌¤Óá¹Ð¹Ó´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé ãËŒ¨´ËÁÒÂàÅ¢Ãع‹ áÅÐËÁÒÂàÅ¢à¤Ã×Íè §¢Í§â·Ã·ÑȹáÅеԴµ‹Í¡Ñº
µÑÇá·¹¨Ó˹‹ÒÂã¹·ŒÍ§¶Ô¹è ¢Í§¤Ø³
äÁ‹ÁÕàÊÕ§ËÃ×ÍÀÒ¾
ÀÒ¾»¡µÔᵋäÁ‹ÁÕàÊÕ§
äÁ‹ÁÕÀÒ¾ËÃ×ÍÀÒ¾à»ç¹ÊÕ¢ÒÇ´Ó
ÁÕ¤Å×¹è ú¡Ç¹ÀÒ¾ áÅÐàÊÕ§
ÀÒ¾¾Ã‹ÒÁÑÇËÃ×ͤŌÒ¡ѺÁÕËÔÁе¡
àÊÕ§¼Ô´à¾ÕÂé ¹ä»
ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ·Ó§Ò¹¼Ô´»¡µÔ
»ÃÒ¡¯¢ŒÍ¤ÇÒÁ “Check signal cable.”
»ÃÒ¡¯¢ŒÍ¤ÇÒÁ “Not Supported Mode”
ã¹âËÁ´ PC
ÀÒ¾ÊÇ‹Ò§ËÃ×ÍÁ×´à¡Ô¹ä»
ã¹âËÁ´ PC
ÁÕᶺá¹Ç¹Í¹¡Ð¾ÃÔºËÃ×ÍÊÑ蹺¹ÀÒ¾
ã¹âËÁ´ PC
ÁÕᶺá¹ÇµÑ駡оÃÔºËÃ×ÍÊÑ蹺¹ÀÒ¾
ã¹âËÁ´ PC
˹ŒÒ¨Í´Ñºä»áÅÐä¿ÊÑ−−Ò³¡Ð¾ÃÔº·Ø¡æ1ÇÔ¹Ò·
ã¹âËÁ´ PC
ÃÙ»ÀÒ¾»ÃÒ¡¯Í‹ҧäÁ‹¤§·ÕèËÃ×ÍÀÒ¾ÁÕÍÒ¡ÒÃÊÑè¹
µÃǨ´ÙÇ‹Òµ‹ÍÊÒÂä¿ËÅÑ¡¡Ñº»ØèÁൌÒÃѺáÅŒÇ
µÃǨ´ÙNjҤس䴌¡´»ØèÁ POWER ·Õ贌ҹ¢ÇÒÅ‹Ò§¢Í§á¼§¤Çº¤ØÁáÅŒÇËÃ×ÍäÁ‹
µÃǨ´ÙÇ‹Òä´ŒÁÕ¡ÒõÑ駤‹Ò¤ÇÒÁࢌÁáÅФÇÒÁÊÇ‹Ò§¢Í§ÀÒ¾äÇ
µÃǨÊͺÃдѺàÊÕ§
µÃǨÊͺÃдѺàÊÕ§
µÃǨÊͺNjÒÁÕ¡Òá´»ØèÁ MUTE º¹ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅËÃ×ÍäÁ‹
µÃǨÊͺNjҡÒõѴàÊÕ§ÀÒÂã¹ (“Internal Mute”) »Ô´ÍÂÙ‹
»ÃѺ¡ÒõÑ駤‹ÒÊÕ
µÃǨ´ÙÇ‹ÒÃкº¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ·ÕèàÅ×Í¡äÇŒ¶Ù¡µŒÍ§ ËÃ×ÍäÁ‹
·´Êͺ´ÙÇ‹Òà¤Ã×èͧ㪌俿éÒã´·ÕèÁռšѺâ·Ã·Ñȹ áÅÐàÅ×è͹ãˌˋҧÍÍ¡ä»
ËÃ×ÍͺºÐ ÒàÊÕº»ÅÑê¡â·Ã·ÑȹࢌҡѺൌÒÃѺÍ×è¹
µÃǨ´Ù·ÔÈ·Ò§ µÓá˹‹§ áÅСÒÃàª×èÍÁµ‹Í¢Í§àÊÒÍÒ¡ÒÈ ÊÑ−−ҳú¡Ç¹¹Õé
ÁÑ¡à¡Ô´¢Öé¹à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒÃ㪌àÊÒÍÒ¡ÒÈã¹·ÕèËÁ
à»ÅÕè¹ẵàµÍÃÕèÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ
·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Íº´ŒÒ¹º¹¢Í§ÃÕâÁ·¤Í¹â·ÃÅ (ª‹Í§Ê‹§ÊÑ−−Ò³)
µÃǨÊͺ¢Ñéǵ‹Í¢Í§áºµàµÍÃÕè
µÃǨÊͺNjÒä´ŒàÊÕºÊÒÂà¤àºÔÅࢌҡѺà¤Ã×èͧ PC ËÃ×Í
ÇÔ´ÕâÍÍ‹ҧṋ¹Ë¹ÒáÅŒÇ
µÃǨ´ÙÇ‹Òà»Ô´à¤Ã×èͧ PC ËÃ×Í ÇÔ´ÕâÍáÅŒÇ
µÃǨÊͺ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´ÊÙ§ÊØ´áÅФÇÒÁ¶Õè¢Í§ÍÐá´»àµÍÃÇÔ´ÕâÍ
à»ÃÕºà·Õº¤‹ÒàËÅ‹Ò¹Õé¡Ñº¢ŒÍÁÙÅã¹âËÁ´¨ÍáÊ´§¼Å
»ÃѺ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§áÅФÇÒÁࢌÁ
»ÃѺ¿Ñ§¡ªÑè¹ÀҾẺÅÐàÍÕ´
»ÃѺ¿Ñ§¡ªÑè¹ÀҾẺËÂÒº áÅлÃѺ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´
â·Ã·Ñȹ㪌Ãкº¡Òè‹Ò¡ÓÅѧ俢ͧµ¹ÍÂÙ‹
àÅ×è͹àÁÒÊËÃ×Í¡´á»é¹ã´¡çä´Œ¢Í§¤ÕºÍô
µÃǨ´ÙÇ‹Ò¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´áÅФÇÒÁ¶Õè¢Í§¡ÒÃáÊ´§¼Å¨Ò¡
¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃËÃ×ͺÍôÇÔ´ÕâÍà»ç¹âËÁ´·ÕèÁÕÍÂÙ‹ã¹â·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³ËÃ×ÍäÁ‹
¤ÇõÃǨÊͺ ¤Í¹â·ÃžÒà¹Å, Display áÅÐ Settings
㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍâͧ¤Ø³
¶ŒÒ¡ÒõÑ駤‹ÒäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ãˌ㪌â»Ãá¡ÃÁÂÙ·ÔÅÔµÕè¢Í§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃà¾×èÍà»ÅÕ蹡ÒõÑé§
¤‹Ò¡ÒÃáÊ´§¼Å
â·Ã·Ñȹ¢Í§¤Ø³ÃͧÃѺ¿Ñ§¡ªÑ¹¡ÒÃáÊ´§¼ÅẺÁÑŵÔÊ᡹
·ÕèÍÂÙ‹ÀÒÂã¹â´àÁ¹¤ÇÒÁ¶Õ赋Í仹Õé:
¤ÇÒÁ¶Õáè ¹Ç¹Í¹ (kHz): 30 ~ 61
¤ÇÒÁ¶Õáè ¹ÇµÑ§é (Hz): 60 ~ 75
ÍѵÃÒÃÕà¿ÃªÊÙ§ÊØ´ (at 60Hz): 1360 X 768
ã¹âËÁ´ PC ÃÙ»ÀÒ¾äÁ‹ÍÂÙµ‹ ç¡Åҧ˹ŒÒ¨Í
»ÃѺµÓá˹‹§ã¹á¹Ç¹Í¹áÅÐá¹ÇµÑ§é
ἧ TFT LCD à»ç¹á¼§·Õ»è ÃСͺ´ŒÇ¨شàÅç¡æ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡(sub pixels) (3,147,264) «Ö觵ŒÍ§ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ·Õè¡ŒÒÇ˹ŒÒ㹡ÒüÅÔµ Í‹ҧäáçµÒÁ
ÍÒ¨¨ÐÁըشÊÇ‹Ò§áÅÐÁ×´à¡Ô´¢Ö鹺¹¨ÍÀÒ¾àÅ硹ŒÍ ¨Ø´àËÅ‹Ò¹Õé¨ÐäÁ‹Áռŵ‹Í»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¼ÅÔµÀѳ±
ÀÒÉÒä·Â-55
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:30 PM
Page 56
¡ÒõԴµÑ駪شÍØ»¡Ã³ÂÖ´¼¹Ñ§
¡ÒõԴµÑé§áºº¹Õé¨Ð㪌àÁ×è͵ŒÍ§¡ÒÃÂÖ´ªØ´µÔ´¼¹Ñ§à¢ŒÒ¡Ñº¼¹Ñ§¤Í¹¡ÃÕµ ÊÓËÃѺ¡ÒõԴµÑ駺¹ÇÑÊ´ØẺÍ×è¹
â»Ã´µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁ µÑÇá·¹·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒºŒÒ¹¢Í§¤Ø³
ªØ´ÍØ»¡Ã³»ÃСͺ (¨Ó˹‹ÒÂᡵ‹Ò§ËÒ¡)
M4 X L15
á·‹¹ÂÖ´µÔ´¼¹Ñ§
ªØ´á·‹¹ÂÖ´
Ê¡ÃÙ: 8EA
¾Ø¡½Ñ§µÔ´¼¹Ñ§:Œ 4EA
¤Ù‹Á×Í¡ÒõԴµÑé§
M4 X L20
Ê¡Ã٢ѹäÁŒ: 4EA
¡ÒõԴµÑ§é ªØ´ÂÖ´µÔ´¼¹Ñ§
1
·Óà¤Ã×Íè §ËÁÒµÓá˹‹§¢Í§ÃÙº¹¼¹Ñ§
à¨ÒÐÃÙ¤ÇÒÁÅÖ¡ 35 ÁÁ. ·Õµè Óá˹‹§·Õè·Óà¤Ã×Íè §ËÁÒ ˹ŒÒ
ãÊ‹¾Ø¡ ࢌÒä»ã¹ÃÙᵋÅÐÃÙº¹¼¹Ñ§
ÂÖ´á·‹¹ÂÖ´ ¡Ñº¼¹Ñ§´ŒÇÂÊ¡ÃÙ ËÅѧ¨Ò¡µÔ´µÑ駰ҹÃͧ
¡Ñºá·‹¹ÂÖ´ áÅŒÇ
¢ŒÍÊѧࡵ:
¶ŒÒ¡ÒõԴµÑé§á·‹¹ÂÖ´¡Ñº¼¹Ñ§äÁ‹á¹‹¹¾ÍÍÒ¨·ÓãËŒâ·Ã·ÑȹáÍÅ«Õ´Õµ¡Å§ÁÒä´Œ
ÀÒÉÒä·Â-56
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 57
¡ÒõԴµÑ駪شÍØ»¡Ã³ÂÖ´¼¹Ñ§
¡ÒõԴµÑ§é ªØ´ÂÖ´µÔ´¼¹Ñ§
2
3
»Ô´à¤Ã×èͧáÅжʹ»ÅÑê¡ÍÍ¡¨Ò¡àµŒÒÃѺ
ÇÒ§â·Ã·Ñȹâ´ÂãËŒ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¤ÇèÓŧº¹¼ŒÒ¹Ø‹ÁËÃ×ÍàºÒк¹âµÐ
ä¢Ê¡ÃÙÊÕèµÑÇÍÍ¡¨Ò¡´ŒÒ¹ËÅѧ¢Í§à¤Ã×èͧÃѺâ·Ã·Ñȹ
á¡¢ÒµÑé§ÍÍ¡¨Ò¡à¤Ã×èͧ
㪌½Ò»Ô´ÃÙ´ŒÒ¹Å‹Ò§
µÔ´ªØ´á·‹¹ÂÖ´ ·Õ贌ҹËÅѧ¢Í§â·Ã·ÑȹáÅТѹ ãˌṋ¹
ÊÍ´µÑÇÂÖ´·Ñé§ÊÒÁ¢Í§á·‹¹ÂÖ´ ࢌҡѺËͧ¢Í§ªØ´ÂÖ´µÔ´¼¹Ñ§
»ÃСºá·‹¹ÂÖ´ ¡ÑºªØ´ÂÖ´µÔ´¼¹Ñ§ ࢌҴŒÇ¡ѹâ´Â㪌ʡÃ٢ѹ
ËÁÒÂà˵Ø: ¡‹Í¹·Õè¨ÐµÔ´µÑ駨ÍäÇŒº¹¼¹Ñ§ ãËŒµ‹ÍÊÒÂà¤àºÔÅä»Âѧà¤Ã×èͧãËŒàÊÃ稡‹Í¹
ÀÒÉÒä·Â-57
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 58
¡ÒõԴµÑ§é ¢ÒµÑ§é
<2>
ÇÒ§â·Ã·Ñȹâ´ÂãËŒ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ¤ÇèÓŧº¹¼ŒÒ¹Ø‹ÁËÃ×ÍàºÒк¹âµÐ
2. àÅ×è͹â·Ã·ÑȹµèÓŧ ã¹·ÔÈ·Ò§µÒÁÅÙ¡Èà (à»ç¹ÁØÁ©Ò¡) áŌǻÃѺ¢ÒµÑé§ãˌࢌҷÕè
3. ¢Ñ¹Ê¡ÃÙÊÕèµÑÇÂÖ´¢ÒµÑé§ãˌṋ¹
1.
ÀÒÉÒä·Â-58
<3>
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 59
¡ÒÃ㪌§Ò¹Åçͤ¹ÔÃÀÑ Kensington
Åçͤ Kensington à»ç¹ÍØ»¡Ã³·Õè㪌ÊÓËÃѺµÃÖ§à¤Ã×èͧ ãËŒäÁ‹ÊÒÁÒöà¤Å×è͹ŒÒÂä´ŒàÁ×èÍ㪌㹷ÕèÊÒ¸ÒóÐ
ÍØ»¡Ã³Åçͤ¹Õé¨ÐµŒÍ§«×éÍᡵ‹Ò§ËÒ¡ ÅѡɳÐáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÅçͤ¨ÃÔ§æ ÍÒ¨¨Ðᵡµ‹Ò§¨Ò¡ã¹ÀÒ¾µÑÇÍ‹ҧ ·Ñ駹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¼ÙŒ¼ÅÔµ
â»Ã´Í‹Ò¹¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ㪌§Ò¹·ÕèÁÕÁÒ ¡ÑºµÑÇÅçͤ¹ÔÃÀÑ Kensington à¾×èÍ¡ÒÃ㪌§Ò¹·Õè àËÁÒÐÊÁ
ÊÒÂà¤àºÔÅ
ÃÙ» 2
ÃÙ» 1
<ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁ>
ÊÍ´ÍØ»¡Ã³·Õ赌ͧ¡ÒÃÅçͤࢌÒä»ã¹ÊÅç͵¢Í§Åçͤ Kensington ·ÕèÍÂÙ‹º¹â·Ã·Ñȹ LCD (ÃÙ» 1)
áÅŒÇËÁعãËŒÍÂÙ‹ã¹µÓá˹‹§Åçͤ (ÃÙ» 2)
2. µ‹ÍÊÒÂà¤àºÔŵÑÇÅçͤ Kensington
3. µÔ´µÑé§Åçͤ¹ÔÃÀÑ Kensington ¡ÑºâµÐËÃ×ÍÇѵ¶ØÍØ»¡Ã³ã´æ ·ÕèÁÕ¹éÓ˹ѡÁÒ¡
1.
ÀÒÉÒä·Â-59
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 60
¢ŒÍÁÙŨÓà¾ÒдŒÒ¹à·¤¹Ô¤áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
ÃØ‹¹
¾Òà¹Å
¢¹Ò´
¢¹Ò´¡ÒÃáÊ´§¼Å
»ÃÐàÀ·
Pixel Pitch
ÁØÁ¡ÒêÁ
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´
¤ÇÒÁ¶Õè
á¹Ç¹Í¹
á¹ÇµÑ§é
Êբͧ¡ÒÃáÊ´§¼Å
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´¢Í§ PC
ÊÙ§ÊØ´
à ËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´
ÊÑ−−Ò³ÍÔ¹¾Øµ
«Ô§¡ì
ÊÑ−−Ò³ÇÔ´ÕâÍ
·ÕÇÕ
ÃкºÊÕ
LA23R51B
23” á¹Ç·á§ (16:9)
508.125 (á¹Ç¹Í¹) x 285.696 (á¹ÇµÑ§é ) ÁÁ.
(20.00 (á¹Ç¹Í¹) x 11.25 (á¹ÇµÑ§é ) »Í¹´)
a-si TFT active matrix
0.372 (á¹Ç¹Í¹) x 0.372 (á¹ÇµÑ§é ) ÁÁ.
(0.015 (á¹Ç¹Í¹) x 0.015 (á¹ÇµÑ§é ) »Í¹´)
170/170 (á¹Ç¹Í¹/á¹ÇµÑ§é )
1366 (á¹Ç¹Í¹) x 768 (á¹ÇµÑ§é )
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16,777,216 ÊÕ
1360 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz
H/V Separate, TTL, P. ËÃ×Í N.
0.7 Vp-p @ 75 âÍËÁ
ÃкºàÊÕ§
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3.58, 4.43)
BG, DK, I, L
ÇÔ´âÕ Í
ÃкºÊÕ
ÃкºÀÒ¾
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
¤ÍÁâ¾à¹¹µ1/2
ÍÔ¹¾ØµÇÔ´ÕâÍ
ÍÔ¹¾ØµàÊÕ§
µÑǨ‹ÒÂä¿
ÍÔ¹¾Øµ
¡ÓÅѧ俷Õè㪌
ÊÙ§ÊØ´
»ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹
¢¹Ò´ (¡ x Å x Ê)
µÑÇâ·Ã·Ñȹ
¾ÃéÍÁ¢ÒµÑé§
ÀÒÉÒä·Â-60
1.0 Vp-p @ 75 âÍËÁ
500mVrms
AC 100 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
100 W
<1.2 W
583.0 x 90.0 x 443.0 ÁÁ.
( 22.95 x 3.54 x 17.44 »Í¹´)
583.0 x 206.0 x 484.7 ÁÁ.
( 22.95 x 8.11 x 19.08 »Í¹´)
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 61
¢ŒÍÁÙŨÓà¾ÒдŒÒ¹à·¤¹Ô¤áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
LA23R51B
ÃØ‹¹
¹éÓ˹ѡ
¾ÃéÍÁ¢ÒµÑé§
8.6 ¡¡. (18.96 »Í¹´)
¢ŒÍ¤Çäӹ֧´ŒÒ¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ
ÍسËÀÙÁÔ¢³Ð㪌§Ò¹
¤ÇÒÁª×¹é ¢³Ð㪌§Ò¹
ÍسËÀÙÁÔ㹡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ
¤ÇÒÁª×é¹ã¹¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ
10 °C ¶Ö§ 40 °C (50 °F ¶Ö§ 104 °F)
10% ¶Ö§ 80%, äÁ‹Á¡Õ ÒúպÍÑ´
-20 °C ¶Ö§ 45 °C (-4 °F ¶Ö§ 113 °F)
5% ¶Ö§ 95%, äÁ‹Á¡Õ ÒúպÍÑ´
¤Ø³ÅѡɳÐ੾ÒТͧàÊÕ§
ÍÔ¹¾ØµàÊÕ§
ÍÔ¹¾ØµàÊÕ§ (PC)
àÊÕ§¢Í§ËÙ¿§Ñ
¤ÇÒÁ¶Õè
¡Òõͺʹͧ
á¨ç¤ RCA (L, R), 0.5Vrms (-9dB)
3.5ø á¨ç¤ÊàµÍÃÔâÍ, 0.5Vrms (-9dB)
ÊÙ§ÊØ´àÍÒ·¾Øµ 10mW
(3.5ø á¨ç¤ÊàµÍÃÔâÍ, 32âÍËÁ)
RF : 80Hz ~15kHz (at -3dB)
A/V : 80Hz ~20kHz (at -3dB)
Sound
¡ÓÅѧ俿éÒ
3D Surround
ÊàµÍÃÔâÍ
3WX2
SRS TruSurroundXT
Nicam/A11
âËÁ´¨ÍÀÒ¾ (PC)
·Ñ駵Óá˹‹§áÅТ¹Ò´¢Í§¨ÍÀÒ¾¨Ðᵡµ‹Ò§¡Ñ¹·Ñ駹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº»ÃÐàÀ·¢Í§¨Í¤ÍÁ¾ÔÇàµÍà áÅФÇÒÁÅÐàÍÕ´¢Í§ÀÒ¾
µÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§áÊ´§âËÁ´¡ÒÃáÊ´§ÀÒ¾·Ñ§é ËÁ´·ÕÃè кºÃͧÃѺ¡Ò÷ӧҹ:
âËÁ´
¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´
640 x 480
720 x 400
¤ÇÒÁ¶Õè á¹Ç¹Í¹
(¡ÔâÅàÎÔõ«)
31.469
31.469
¤ÇÒÁ¶Õáè ¹ÇµÑ§é
(àÎÔõ«)
59.940
70.087
IBM
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.364
56.476
60.023
47.712
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.000
70.069
75.029
60.015
¤ÇÒÁ¶Õ¹è ÒÌÔ¡Ò¾Ô¡à«Å ¢ÑéÇ·Õè»ÃÐÊÒ¹¡Ñ¹
(àÁ¡ÐàÎÔõ«)
(á¹Ç¹Í¹/á¹ÇµÑ§é )
25.175
-/28.322
-/+
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
85.800
-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
äÁ‹ÃͧÃѺ¡Ò÷ӧҹâËÁ´ÍÔ¹àµÍÃàÅ«
â·Ã·ÑȹÍÒ¨·Ó§Ò¹¼Ô´»¡µÔ¶ŒÒ㪌§Ò¹¡ÑºÃٻẺÊÑ−−Ò³ÀÒ¾·ÕèäÁ‹ãª‹áººÁҵðҹ
ÀÒÉÒä·Â-61
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 62
ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Ò¢Í§¢ÑÇé µ‹ÍÊÑ−−Ò³
ª‹Í§àÊÕºÍÔ¹¾Øµ PC (15 ¢Ò)
¢Ò¢ÑÇé µ‹Í
1
2
3
4
5
6
7
8
ÊÑ−−Ò³
ÊÕá´§ (R)
ÊÕà¢ÕÂÇ (G)
ÊÕ¹Óé à§Ô¹ (B)
ÊÒ´Թ
¡ÃÒÇ´ (DDC)
¡ÃÒÇ´ÊÕá´§ (R)
¡ÃÒÇ´ÊÕà¢ÕÂÇ (G)
¡ÃÒÇ´ÊÕ¹éÓà§Ô¹ (B)
ÀÒÉÒä·Â-62
¢Ò¢ÑÇé µ‹Í
9
10
11
12
13
14
15
ÊÑ−−Ò³
ʧǹäÇŒ
¡ÃÒÇ´ Sync
ÊÒ´Թ
¢ŒÍÁÙÅ (DDC)
ÊÑ−−Ò³«Ô§¡á¹ÇÃÒº
ÊÑ−−Ò³«Ô§¡á¹Ç´Ô§è
¹ÒÌÔ¡Ò (DDC)
BN68-00817M-X0Tha.qxd
8/2/2005
6:32 PM
Page 63
ä´ÍÐá¡ÃÁªØ´ÍØ»¡Ã³
ÀÒÉÒä·Â-63
Download PDF

advertising