Samsung | CS-21Z58M6 | Samsung CS-21Z58M6 คู่มือการใช้

โทรทัศนสี
CS21Z50/CS21Z57/CS21Z58/
CS21AE0/CS21AF0/CS21AJ0/
CS21AS0/CS21BF0
คมู อื การใชงาน
โปรดอานคมู อื การใชงาน
ใหละเอียดกอนเปดเครื่องรับโทรทัศน
และเก็บไวใชงานในโอกาสตอไป
ลงทะเบียนสินคาออนไลนไดที่
www.samsung.com/global/register
ทานสามารถดาวนโหลดคมู อื การใชงานไดจากเว็บไซด
www.samsung.com/th
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
โปรดอานขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย กอนที่จะติดตั้งหรือใช
งานเครื่อง
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ขอควรระวัง : เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรเปด
ฝาหลังเครื่องหรือตรวจซอมเครื่องเอง ควรใหชางผูชำนาญเปน
ผูตรวจซอมเทานั้น
รูปสายไฟในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ เตือนใหระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟาแรงสูงที่อยูในเครื่อง
เครือ่ งหมายอุทานในสามเหลีย่ มเปนสัญลักษณ
เตือนใหระมัดระวังและใหความสำคัญกับคำแนะนำ
ในคมู อื ทีม่ เี ครือ่ งหมายนี้
AA68-03974G-00
AA68-03974G-00Tha.pmd
คำเตือน! ขอแนะนำเพื่อความปลอดภัย
Š ตำแหนงของชองระบายความรอนของตัวเครือ่ ง ควรจัดใหอยใู นทีๆ่ มี
การถายเทอากาศสะดวก เพือ่ ใหเครือ่ งสามารถใชงานไดตามปกติเปน
การปองกันไมใหเกิดความรอนในเครือ่ งมากเกินไป
- ไมควรนำผาหรือวัตถุอนื่ ๆ มาปดชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอรนเิ จอรดงั กลาวจะปด
ชองระบายความรอน
- ไมควรวางเครือ่ งในทีค่ บั แคบ เชนชัน้ วางหนังสือ
- ใหผลิตภัณฑของทานตัง้ หางจากผนังหรือกำแพงประมาณ 10CM(4นิว้ )
ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลกบั เครือ่ งกระจายความรอน หรือเครือ่ งทำความ
รอนหรือทีๆ่ มีแสงแดดสองถึง
Š ไมควรวางวัตถุทอี่ าจทำใหเกิดการติดไฟไวใกลตวั เครือ่ ง เชนเทียนไข,
ทีเ่ ขีย่ บุหรี่ และอืน่ ๆ
Š หามวางภาชนะที่บรรจุน้ำบนเครื่อง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟาลัด
วงจรได
Š ไมควรวางเครือ่ งไวใกลสถานทีเ่ ปยกชืน้ หรือโดนน้ำไดงา ย
(เชน อางลางหนา หรืออางลางจาน เปนตน) ถาเครือ่ งไดรบั ความเสีย
หายใหดงึ ปลัก๊ ออก และสงตัวแทนจำหนายทันที
Š ทานสามารถทำความสะอาดเครือ่ งได โดยใชผา หมาดๆ เช็ด แตตอ งดึง
ปลัก๊ ออกกอนทุกครัง้
Š ไมควรวางเครื่องไวในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
Š เมือ่ ตองการทิง้ แบตเตอรี่ ควรทิง้ ในถังขยะเฉพาะที่ ไมควรทิง้ ลงในถัง
ขยะทัว่ ๆ ไป
Š ตัดแหลงจายไฟฟา โดยดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบ
Š อยาเสียบสายไฟเขาเตาเสียบหรือสายพวงมากเกินไป เพราะอาจทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรได
Š ควรติดตัง้ ปลัก๊ ไฟใหหา งจากทางเดินและยึดปลัก๊ ไฟไวกบั ผนัง ซึง่ ทีต่ ดิ ตัง้
ปลัก๊ ไฟตองอยใู นบริเวณทีส่ ะดวก และตองหางจากตัวเครือ่ งพอประมาณ
Š เพือ่ ปองกันความเสียหายอันเนือ่ งมาจากฟาผา หรือเมือ่ ไมไดใชเครือ่ ง
เปนเวลานาน ควรดึงปลัก๊ ไฟออกจากเตาเสียบ และดึงสายอากาศหรือ
สายเคเบิลออกจากตัวเครือ่ ง
Š กอนจะตอ AC power cord เขากับ DC adapter ตองแนใจวาคาความ
ตางศักยของ DC adapter สัมพันธกบั ไฟฟาของพืน้ ทีท่ อี่ าศัยอยู
Š อยาสอดวัตถุใดๆ ทีเ่ ปนโลหะเขาไปในเครือ่ ง เพราะอาจทำใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรได
Š เพือ่ หลีกเลีย่ งการโดนกระแสไฟฟาดูด ไมควรตรวจซอมเครือ่ งเอง
ควรติดตอชางผชู ำนาญเปนผตู รวจซอมเทานัน้
Š เมือ่ ตองการดึงปลัก๊ ออก ควรจับทีห่ วั ปลัก๊ อยาดึงทีส่ ายไฟ
Š ถาเครือ่ งทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกลิน่ ผิดปกติ ใหดงึ ปลัก๊
ออกทันที และติดตอศูนยบริการ
Š วางเครือ่ งไวใกลกบั ทีเ่ สียบปลัก๊
ภาษาไทย - 1
1
5/3/2552, 11:14
Š ดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ กอนซอมเครือ่ ง
Š ควรดึงปลัก๊ ออกจากเตาเสียบทุกครัง้ เมือ่ ไมไดดโู ทรทัศนเปนเวลานาน
หรือเมือ่ ไมไดอยบู า น (โดยเฉพาะเมือ่ มีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคล
ทุพพลภาพอยบู า นเพียงลำพัง)
- การสะสมของฝนุ เปนสาเหตุทที่ ำใหเกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟฟารัว่
หรือประกายไฟเนือ่ งจากฉนวนเสือ่ มสภาพ
Š ควรติดตอศูนยบริการทีไ่ ดรบั อนุญาต เมือ่ จะทำการติดตัง้ ทีวใี นบริเวณ
ทีม่ ฝี นุ มาก, อุณหภูมสิ งู หรือต่ำ, ความชืน้ สูง, บริเวณทีม่ สี ารเคมี และ
สถานทีท่ เี่ ปดทำการ 24 ชัว่ โมง เชน สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือทีอ่ นื่ ๆ
ทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายตอทีวไี ด
Š ควรติดตัง้ ทีวใี หหา งจากผนังมากกวา (10 ซม./ 4 นิว้ ) เพือ่ การระบาย
อากาศทีด่ ี
คำเตือน - เพือ่ ปองกันการแพรขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือ
สิง่ อืน่ ใดทีส่ ามารถทำใหเกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑนที้ กุ ครัง้
รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ
โทรทัศนแบบมาตรฐาน(4:3, คืออัตราสวนความกวางตอความสูง)
ไดรบั การออกแบบมาเพือ่ รับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3
และภาพทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวสม่ำเสมอไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่
ทีห่ นาจอ เชน แถบดำดานบนและดานลาง(ภาพแบบ wide screen)
นานเกิน 15 % ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
โทรทัศนแบบจอกวาง( wide screen 16:9) ไดรบั การออกแบบมาเพือ่
ชมภาพแบบ wide screen ซึง่ ภาพทีห่ นาจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9
หรือขยายภาพแบบมาตรฐานใหเต็มหนาจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหว
สม่ำเสมอ ไมควรชมกราฟฟคนิง่ และภาพนิง่ เชน แถบสีดำดานขางทีเ่ กิด
จากชมวีดโี อหรือรายการทีวใี นรูปแบบมาตรฐาน(4:3) นานเกิน 15%
ของการชมทีวที งั้ หมดตอ 1 สัปดาห
นอกจากนี้ การชมภาพนิง่ และขอความอืน่ ๆ เชน รายงานสตอคของตลาด,
วีดโี อเกมส, โลโกตา งๆทีห่ นาจอ,เวบไซทหรือคอมพิวเตอรกราฟฟคและ
แพทเทิรน ตางๆ ควรจะถูกจำกัดการชมดังเชนทีก่ ลาวไวขา งตนเชนกัน
การแสดงภาพนิง่ เกินกวาเวลาทีก่ ำหนด อาจทำใหเกิดการ burn-in ได
เพือ่ หลีกเลีย่ งอาการนี้ ควรเปลีย่ นชองและภาพเรือ่ ยๆ และชมภาพแบบ
เต็มหนาจอ, ไมชมภาพทีเ่ ปนแพทเทิรน นิง่ ๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน
รนุ ทีเ่ ลือกขนาดภาพได ควรใชคณ
ุ สมบัตนิ ใี้ นการควบคุมการแสดงภาพ
แบบตางๆ ใหแสดงแบบเต็มหนาจอ
ขอควรระวัง ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมใหเหมาะสม
หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและ
การใชงานไมเหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยูนอกเหนือการรับประกัน
ปุมควบคุม (เฉพาะรุน)
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทานขึ้นอยูกับรุน
ดานหนา(หรือดานขาง)ทีวี
1
2
3
ปมุ แสดงรายการเมนู
ปมุ ปรับระดับเสียง
ปมุ เลือกชองสถานี
4
5
6
ตัวรับสัญญาณรีโมท
ไฟแสดงสภาวะ Standby
ปมุ เปด/ปดเครือ่ ง
เมือ่ อยใู นโหมด Stanby ทานสามารถกดปมุ 3
เพื่อเปดเครื่องรับโทรทัศน(เฉพาะรุน)
 เมือ
่ อยใู นรายการเมนู ปมุ 2 และ 3 จะทำงานเหมือน
ปุม / / / ที่อยูบนรีโมทคอนโทรล
 ถาไมไดใชรีโมทเปนเวลานาน หรือรีโมทไมทำงาน
ทานสามารถใชปุมคอนโทรลที่หนาเครื่องได

เมื่อทานตอระบบออดิโอหรือวีดีโอเขากับโทรทัศนของทาน
โปรดตรวจใหแนใจวาปดสวิทชอุปกรณที่นำมาตอเรียบรอยแลว
และสีของแจ็คตองเหมือนกับชองตอที่ดานหลังโทรทัศน
การตอสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี
ตอสายอากาศหรือสายเคเบิลเขาจุดที่ 1 (75 Ω)
เพื่อการรับชมโทรทัศนที่ดี ตองรับสัญญาณจากแหลงจายใด
แหลงจายหนึ่งดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี,
หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากทานใชสายอากาศแบบภาย
ในอาคารตองทำการปรับจนกวาจะไดภาพที่ชัดเจนที่สุด
การตอ RCA เอาทพทุ
จุดตอ RCA 2 ใชกบั เครือ่ งบันทึกวีดโี อ(VCR) หรือเครือ่ งเสียง
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ RCA 3 และ RCA 4 ใชกบั อุปกรณดงั ตอไปนี้ : เครือ่ งเลน
วีดีโอ(VCR), เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,เครื่องเลนดีวีดี,
decoder,วีดีโอเกมส, หรือเครื่องเลนเลเซอรดิสก (ถาใชอุปกรณที่
เปนโมโนใหตอ เขาทีจ่ ดุ ตอ AUDIO-L อินพุท)
จุดตอ RCA 5 ใชกบั อุปกรณทมี่ จี ดุ ตอ DVD Component เอาทพทุ
ดานหนา (หรือดานขาง) ทีวี (เฉพาะรนุ )
การตอสายสัญญาณ (เฉพาะรุน)
¾ ภาพดานลางอาจจะไมเหมือนกับโทรทัศนของทานขึ้นอยูกับรุน
สายเคเบิลทีวี
¾ รีโมทอาจจะไมทำงานถาที่บริเวณหนาเครื่องมี
แสงสวางมากเกินไป
Video อินพุท
Video อินพุท
หูฟง
หรือ
รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุน)
Audio อินพุท
Audio อินพุท
ดานหลังทีวี
การตอชุดหูฟง(เฉพาะรุน)
จุดตอ 3 (หูฟง)ใชฟงเสียงจากโทรทัศนโดยปราศจากเสียงรบกวน
จากบุคคลอื่นๆ อยางไรก็ตาม การฟงเสียงดังเปนเวลานาน
อาจเปนอันตรายตอหูหรือการไดยินของทาน
¾ ถาตอ AV กับอุปกรณภายนอกทั้งดานหนา(หรือดานขาง)
และดานหลังของโทรทัศน เครื่องจะรับสัญญาณจาก
ตัวทีต่ อ อยดู า นหนากอน
โปรดตรวจเช็คใหแนใจวาตอสายสัญญาณถูกตอง
การตอ RCA อินพุท
จุดตอ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใชกบั กลองวีดโี อ,
เครื่องเลนเลเซอรดิสก หรือวีดีโอเกมส
หรือ
สายเคเบิลทีวี
ตอ...
ภาษาไทย - 2
AA68-03974G-00Tha.pmd
2
5/3/2552, 11:14
1
2
3
4
5
6
7
ปมุ POWER
ใชสำหรับเปด/ปดเครื่อง
ปมุ MENU
ใชแสดงเมนูหรือกลับสู
หนาจอปกติ
ปมุ / / /
ใชปรับคาตางๆ ในเมนู
P
/
ใชเพื่อเลือกชองถัดไป
หรือชองกอนหนา
8
ใชเพิ่มหรือลดระดับเสียง
ปมุ MUTE
ใชปดเสียงชั่วคราว และ
กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก
+
-,
หรือกดปมุ
ปุมตัวเลข
ใชสำหรับเลือกชองโดยตรง
ปมุ INFO
ใชดูขอมูลของชองสถานี
และสถานะตางๆ ทีต่ งั้ คาไว
ปมุ SOURCE
9
ใชแสดงแหลงจายทั้งหมด
10
11
ปมุ TOOLS(เฉพาะรนุ )
ใชเลือกฟงกชั่นทางลัดและ
ตรวจสอบการเลือกใชโดย
กดปมุ Tools
1.Sleep Timer
ใชเพื่อเลือกตั้งเวลาปดเครื่อง
2.Picture Mode
ใชเลือกรูปแบบภาพ
3.Sound Mode
ใชเลือกรูปแบบเสียง
4.Dual I-II
ใชเลือกโหมดเสียง
5.Turbo Sound
ใชเลือกเสียงหนักแนน
6.Sound Adjust
ใชแสดงเมนูการปรับเสียง
7. Easy View
ใชแสดง จัดกลุมชอง,
Channel Minimizer,
โหมดดนตรี,ปดเสียงครึ่งหนึ่ง
และอื่นๆ
ปมุ ENTER
ใชยืนยันการเลือก ขณะอยูใน
รายการเมนู
ปมุ EXIT
ใชออกจากเมนูหรือกลับสู
หนาจอปกติ
ปมุ PRE-CH
ใชดสู ลับระหวาง 2
ชองลาสุดที่ชม
--------------------------------------------
การใสแบตเตอรี่
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แลวใส
แบตเตอรี่ขนาด AAA เขาไปจากนั้น
ปดฝาครอบ ถารีโมททำงานผิดปกติ
ใหเช็ควา ใสแบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม
โดยขั้ว +,- ของแบตเตอรี่ตองตรงกับ
ขั้ว +,- ที่รีโมท หรือเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม
¾ ไมควรใสแบตเตอรี่ตางชนิดกัน เชน ใสอัลคาไลนรวมกับ
แมงกานีส เปนตน
การเปดและปดโทรทัศน
3
1 กดปุม MENU
จะปรากฏรายเมนูหลักที่หนาจอ ซึ่งดานซายของเมนูจะมี
ไอคอนอยู 5 แบบคือ : สัญญาณเขา, การปรับภาพ,
การปรับเสียง, ตั้งชองสถานี, และ การตั้งคา
2 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือกตัวเลือก ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อเขาไปสูเมนูยอยของแตละตัวเลือก
3 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือกรายการ(ในเมนู) ทีต่ อ งการ
กดปุม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
4 กดปุม / / / เพื่อตั้งคารายการที่เลือก
กดปุม MENU เพื่อกลับสูเมนูกอนหนา
5 กดปุม EXIT เพื่อออกจากเมนู
กดปมุ “POWER” หรือ P / หรือปมุ ตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล
และทานสามารถใชปมุ “ “ บนทีวขี องทานไดเชนกัน
¾ คำเตือน : ควรปดสวิตซทุกครั้งหากไมไดใชงาน โดยไมจำเปน
ปลั๊กไฟออกจากเครื่องถาไมจำเปน
การตัง้ คา - Plug & Play
เมื่อเปดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาใหตั้งคาโดย
อัตโนมัติ มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1 ถาโทรทัศนอยูในโหมด
Standby ใหกดปมุ POWER
ที่รีโมท จะปรากฏขอความ
เริม่ Plug & Play
กดปุม ENTER
จะปรากฏเมนู เลือกภาษา
¾ ถาไมกดปุม ENTER
ประมาณ 2 วินาที
เมนู เลือกภาษา จะ
ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
ตอ...
ภาษาไทย - 3
AA68-03974G-00Tha.pmd
การดูรายการเมนู
5/3/2552, 11:15
2 เลือกภาษาทีต่ อ งการโดยกดปมุ
กดปุม ENTER จะปรากฏ
ขอความ เช็คสายอากาศเขา
¾ ถาไมเลือกภาษา เมนู
เลือกภาษา จะหายไป
ภายใน 30 วินาที
หรือ
จากนัน้
3 ตองแนใจวาตอสายอากาศเขา
ทีโ่ ทรทัศนถกู ตอง (ดูราย
ละเอียดหนา 2) กดปมุ ENTER
จะปรากฏเมนู พื้นที่รับ
4 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือก
พืน้ ทีท่ ที่ า นอาศัยอยู และ
กดปุม ENTER
5 เริ่มการคนหาชองสถานี กดปุม
ENTER หากตองการหยุดการ
คนหา กดปุม ENTER อีกครั้ง
เมื่อคนหาชองสถานีเสร็จ
จะปรากฏเมนู ตั้งนาฬิกา
จะถูกเลือก
6 กดปมุ หรือ เพือ่ เลือ่ นไป
ที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุม
หรือ เพือ่ ตัง้ เวลา
7 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุม MENU
จะปรากฏขอความ ขอใหสนุกกับการชม จากนั้นทาน
สามารถรับชมรายการโทรทัศนไดตามปกติ
หากตองการตั้งคา Plug & Play อีกครัง้
วิธที ำ: MENU
/
(การตัง้ คา) ENTER
/
(Plug & Play) ENTER
สัญญาณเขา
เลือกรับสัญญาณ/ชื่อแหลงจาย

ตัง้ ชองสถานี - สลับชองสถานี
เลือกรับสัญญาณ
ทานสามารถเลือกสัญญาณ
จากแหลงจายภายนอก เชน
เครื่อง เลนวีดีโอ, เครื่องเลนดีวีดี
set-top box, และสัญญาณ
โทรทัศน(สถานีสงหรือสัญญาณดาวเทียม)
¾ ทานสามารถเปลี่ยนแหลงจายโดยงายโดยกดปุม
SOURCE ทีรีโมท หากตองการกลับไปดูรายการปกติ
กดปุม TV ที่รีโมท
ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองอัตโนมัติ
เครื่องรับโทรทัศนสามารถคนหายานความถี่ของสัญญาณได โดย
เลือกพื้นที่การรับสัญญาณใหตรงกับพื้นที่ที่ทานอาศัยอยู และ
จะบันทึกชองสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขชองสถานี
อาจจะไมตรงกับชองจริง แตอยางไรก็ตาม
ทานสามารถสลับชองสถานีหรือลบชองที่ไมตองการได
4
TV
จากชอง : หมายเลขชองที่ตองการเปลี่ยน
ไปชอง : หมายเลขชองใหมที่ตองการใหแสดง
 บันทึก
: ยืนยันการสลับชองสถานี


ตัง้ ชองสถานี - ตัง้ ชองดวยตนเอง
ทานสามารถตั้งชองสถานีไดดวย
ตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณ
ทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งชองดวยตน
เองทานสามารถ:
- ตั้งชองสถานีหรือไมตั้งชองรับ
สถานีทคี่ น พบ
- ตั้งหมายเลขชองสถานีเพื่อตองการใหจดจำงาย
(ชองสถานีที่ตองการตั้งชองสถานี)
อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
 ระบบเสียง: BG/DK/I/M
 คนหา (เมื่อทานไมทราบหมายเลขชองสถานีสง):
เมนูนี้จะคนหายานความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ยานแรก หรือ
ชองสถานีที่ทานเลือกไว
 ชองสถานีสง (เมื่อทานทราบหมายเลขชองสถานีสง)
¾ ทานสามารถกดปุมตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกชองสถานีสง
ไดโดยตรง
 บันทึก (บันทึกเมื่อตั้งคาเสร็จแลว)
¾ ถาไมมีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ใหเลือกระบบเสียงอีกครั้ง
Channel mode
 P (ชองรับสถานี) : เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งชองรับสถานี
แบบอัตโนมัติแลว หมายเลขชองสถานีในพื้นที่ที่ทาน
อาศัยอยู จะมีตงั้ แต P00 ถึง P99 ทานสามารถเขาชองสถานี
ได โดยการกดหมายเลขดังกลาว
 C (ชองสถานีสง ) : ทานสามารถเลือกชองสถานีสง
โดยการใสหมายเลขของชองสถานีสงแตละชอง
 S (ชองเคเบิล) : ทานสามารถเลือกชองสถานี โดยการใส
หมายเลขของสถานีสงสัญญาณเคเบิลแตละชอง
 ชองที่บันทึก
ชองสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับ
ตามความถี่ที่คนพบจากความถี่
ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด
¾ หากตองการหยุดการคนหา
กอนคนหาเสร็จ ใหกดปุม
ENTER
 ระบบสี:
เมื่อคนหาเสร็จ จะปรากฏเมนู
สลับชองสถานี ทานสามารถ
สลับชองสถานีที่บันทึกไวได ดู
รายละเอียดไดที่เมนู “ตั้งชองสถานี-สลับชองสถานี”
หากไมตองการสลับชองสถานี ใหกดปุม EXIT
ภาษาไทย - 4
AA68-03974G-00Tha.pmd
ทานสามารถสลับชองสถานีที่
บันทึกไวได คุณสมบัตินี้อาจ
จำเปนตองใชหลังจากที่
ใชคำสั่งตั้งชองอัตโนมัติ
5/3/2552, 11:16
ตัง้ ชองสถานี - เพิม่ ชอง/ลบชอง
ทานสามารถขามชองที่ไมตองการ
ใหแสดง จากการใชคำสั่ง
คนหาชองสถานี ชองสถานีที่
ไมไดทำการลบชองจะแสดงผล
ทุกชอง
การตัง้ คา - การตัง้ เวลา
การตัง้ คา - ล็อคชองสถานี
นาฬิกา
ทานสามารถตั้งเวลาที่เครื่อง
รับโทรทัศนได เมื่อกดปุม INFO
ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปจจุบัน
ทานตองตั้งเวลากอนเสมอหาก
ตองการตั้งเวลาเปด/ปดเครื่อง
อัตโนมัติ
¾ เมื่อกดปุม “I”(On/Off) ที่ดานหนา(หรือดานขาง)เครื่อง
เวลาที่ตั้งไวจะหายไป
 ตั้งเวลาปดเครื่อง
ทานสามารถตัง้ เวลาปดเครือ่ งไดระหวาง 30 ถึง 180 นาที
หลังจากไดตั้งเวลาแลว ทีวีของทาน
จะถูกปดโดยอัตโนมัติ
 กำหนดเวลาเปด/ปดเครื่อง
ทานสามารถกำหนดเวลาเปด/ปด
ชองสถานีโดยเฉพาะได สามารถ
ตั้งเวลาไดเมื่อตองการกำหนดชอง
¾ ทานสามารถเลือกกำหนดตั้งคาได
5 programme
¾ หากทานไมไดตั้งเวลากอน
อาจเกิดแสงกระพริบหลังจาก
เลือกใชฟงกชั่นกำหนดเวลาเปด/ปดเครื่องได
¾ ทานสามารถกดปมุ TOOLS และปอน Easy View เพือ่ เขา
ใชงานบนฟงกชั่นนี้ได
 ระดับเสียงเวลาเปด
ทานสามารถตั้งระดับเสียงเวลาเปดทีวีไดโดยอัตโนมัติ
วิธีทำ:
/ : เลือกยายการตั้งคาชั่วโมงหรือนาที
/ : ใชปมุ นีใ้ นการตัง้ คาชัว่ โมงหรือนาทีได
/ ENTER : เลือก Yes / No เพือ่ ใชงานหรือไมใชงานในการ
กำหนดการตั้งคาเวลา
ทานตองตั้งเวลากอน
ปดเครื่องอัตโมัติ
เมื่อทานตั้งเวลาเปดเครื่องไวที่ “เปด” และเมื่อเครื่องเปด
อัตโนมัติแลวไมมีการใชงานติดตอกันนานเกิน 3 ชั่วโมง
หลังจากนั้นเครื่องจะปดเองอัตโนมัติ เพื่อเปนการปองกัน
การเกิดความรอนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟาลัดวงจรซึ่งอาจเกิด
ขึ้นไดหากเปดโทรทัศนทิ้งไวเปนเวลานาน
คุณสมบัตินี้ใชสำหรับล็อคชอง
สถานีและไมสามารถยกเลิกการ
ล็อคโดยใชปุมที่ดานหนาหรือดาน
ขางได แตสามารถใชรีโมทได
ดังนั้นควรเก็บรีโมทใหพนจากเด็ก
เพื่อปองกันไมใหเด็กดูรายการที่ไมเหมาะสม

วิธีทำ:
ENTER : เลือก เพิม่ ชอง หรือ ลบชอง
ตัง้ ชองสถานี - ปรับภาพอยางละเอียด
ถาสัญญาณภาพที่ไดรับชัดเจนดีอยูแลว ทานไมจำเปนตองใช
ฟงกชั่นปรับภาพละเอียด เนื่องจากการปรับภาพจะทำโดย
อัตโนมัติในขั้นตอนคนหาและบันทึกอยูแลว อยางไรก็ตาม
ในกรณีทกี่ ารรับสัญญาณโทรทัศนไมชดั เจนหลังจากการตัง้ ชองอัตโนมัติ
ทานสามารถปรับภาพอยางละเอียดเพิ่มเติมได
วิธีทำ:
/ : ทานสามารถปรับความ
คมชัดของภาพและเสียงได
/ ENTER : ทานสามารถ
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดได
ENTER : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง
จัดกลุมชองสถานี
ทานสามารถเลือกคนหาชองสถานี
ไดตามตองการโดยทานสามารถเลือก
บันทึกชองสถานีไวบนรายการกลุม
เพื่อเลือก,รายการเพลง,ขาว,กีฬา,
หรืออื่นๆได ตามตองการ
วิธีทำ:
/ : ใชเลือกตัวอักษรและตัวเลข
/ : ใชเลื่อนไปอักษรตัวยอนหลังหรือถัดไป
/ : ใชยนื ยันการตัง้ ชือ่ ชองสถานี
¾ ทานสามารถใชปมุ TOOLS และปอน Easy View เพือ่ เขาใชงาน
บนฟงกชั่นนี้ได
ภาษาไทย - 5
AA68-03974G-00Tha.pmd
5
5/3/2552, 11:17
ล็อคชองสถานี: เปด/ปด
ถาทานตองการยกเลิกการล็อคชองสถานี ตั้งเปน ปด
 ชองทีบ
่ นั ทึก: ชองสถานีทถี่ กู ล็อค
 ล็อค: เมื่อกดปุม ENTER จะปรากฏคำวา ล็อค

¾ เมื่อชองสถานีถูกล็อค เมื่อทานกดปุมที่หนาเครื่อง
จะไมสามารถเขารายการ ตั้งชองสถานี ได
และจะปรากฏขอความ ไมสามารถทำงานได
ทานสามารถเขาเมนูนี้ไดโดยใชรีโมทเทานั้น
การตัง้ คา เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน /
ดนตรีปด /เปดทีวี / โหมดดนตรี

เลือกภาษา
เมื่อทานเปดเครื่องโทรทัศนครั้ง
แรก ทานสามารถเลือกภาษาที่
ตองการใหแสดงที่หนาจอได

ภาพสีน้ำเงิน
ถาไมมีสัญญาณหรือสัญญาณไมดี หนาจอภาพจะเปนสีน้ำเงิน
โดยอัตโนมัติ ถาทานไมตองการใหหนาจอภาพเปนสีน้ำเงิน
ใหตงั้ รายการ ภาพสีน้ำเงิน ไวที่ ปด

ดนตรีปด/เปดทีวี
ทานจะไดยินเสียงดนตรีทุกครั้งที่เปดและปดโทรทัศน

โหมดดนตรี
ทานสามารถรับฟงเสียงออดิโอได โดยไมแสดงภาพที่หนาจอ
¾เมื่อโหมดนี้ถูกเลือก ทานสามารถรับฟงเสียง
และไมสามารถมองเห็นภาพที่หนาจอได
¾ทานสามารถกดปมุ TOOLS และปอน Easy View เพือ่ เขา
ใชงานบนฟงกชั่นนี้ได
การปรับภาพ - รูปแบบภาพ

รูปแบบภาพ: ไดนามิค/
ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร/
ปรับตามใจชอบ
สามารถเลือกรูปแบบภาพ
ไดตามตองการ
¾ สามารถเลือกรูปแบบภาพ
ไดงายโดยกดปุม TOOLS ที่รีโมทคอนโทรลและเลือกโหมดภาพ
 ความเขมของภาพ/ความสวาง/ความคมชัด/สี/
ความสมดุลสี (NTSC เทานัน้ )
โทรทัศนมีการตั้งคาหลายแบบซึ่งทานสามารถตั้งไดตามตองการ
 โทนสี
: เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอนุ 1/อบอนุ 2
 รี เ ซ็ ต
ทานสามารถยกเลิกการตั้งคาในแตละโหมดได (ไดนามิค,
ภาพมาตรฐาน, ภาพยนตร หรือ ปรับตามใจชอบ)
โดยจะกลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
การปรับภาพ ลดสัญญาณรบกวน / DNIe Jr


ลดสัญญาณรบกวน
ถาโทรทัศนของทานมีสัญญาณ
รบกวน ทานสามารถใชฟงกชั่น
นี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและ
เงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ
DNIe Jr
คุณสมบัตินี้ชวยปรับปรุงภาพใหสวางขึ้น,คมชัดขึ้น,รายละเอียด
ภาพมากขึน้ ,และสวนทีเ่ ปนสีขาวใหขาวขึน้ เทคโนโลยี DNIe Jr
จะชวยปรับปรุงทุกสัญญาณใหเหมาะกับการรับชมทีวีของทาน
การปรับเสียง - รูปแบบเสียง / อิควอไลเซอร /
ระดับเสียงอัตโนมัติ / จำลองเสียงสเตอริโอ /
เทอรโบพลัส / ปดเสียงครึง่ หนึง่
รูปแบบเสียง: เสียงมาตรฐาน/
เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร/
เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ
ทานสามารถเลือกรูปแบบ
เสียงไดตามความตองการ
¾ สามารถเลือกรูปแบบเสียง
ไดงายโดยกดปุม TOOLS ที่รีโมทคอนโทรลและเลือกโหมดเสียง
 อิควอไลเซอร
ทานสามารถปรับแตงเสียงไดตามตองการ
¾ ถาทานปรับแตงคาใดๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเปน
เสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ
 การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
การรับสัญญาณการกระจายเสียงของแตละสถานีจะปรับ
สัญญาณของระดับเสียงไมเทากันโดยโหมดนี้จะทำการ
ปรับระดับเสียงอัตโนมัติใหทุกชองสถานีไดรับสัญญาณ
เสียงในระดับเทากันทุกชองสถานี
 จำลองเสียงสเตอริโอ
ระบบ “จำลองเสียงสเตอริโอ” จะเปลี่ยนสัญญาณเสียง
ที่เหมือนกัน 2 สัญญาณใหแยกเขาทางชองซายและขวา
เมื่อตั้งระบบ จำลองเสียงสเตอริโอ ไวที่ เปด หรือ ปด
จะสงผลตอสัญญาณเสียงทีท่ า นเลือกเชน เสียงมาตรฐาน,
เสียงเพลง, เสียงภาพยนตร, เสียงปราศรัย
 เทอรโบพลัส
ฟงกชั่นนี้จะทำใหสัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแนน
และคมชัด เมื่อทานดูรายการเพลง, ภาพยนตร
หรือรายการอื่นๆ ของชองสถานี


ปดเสียงครึง่ หนึง่
ทานสามารถลดระดับเสียงทีละครึ่ง จนปดเสียงในโหมดได
¾ ทานสามารถเลือกใชฟงกชั่นนี้ไดโดยกดปุม TOOLS
บนรีโมทและเลือก เทอรโบพลัส
¾ เมื่อคลิ๊กปุม “Mute” ฟงกชั่นนี้จะทำการลดระดับเสียง
ครึง่ หนึง่ ( )แสดงบนจอภาพของทาน, และปดเสียง
ในโหมด ( ) แสดงบนจอภาพเชนกัน
¾ ทานสามารถกดปมุ TOOLS และปอน Easy View เพือ่ เขา
ใชงานบนฟงกชั่นนี้ได
ตอ...
ภาษาไทย - 6
AA68-03974G-00Tha.pmd
6
5/3/2552, 16:45
Easy View - Channel Minimizer (ลดขนาดชอง)
Easy view เปนการรวมชองสถานี
เขาดวยกันเปนกลุมเพื่อเลือกรับชม
ชองสถานีโดยงาย ทานสามารถกดปุม
TOOLS บนรีโมทเพือ่ เลือก Easy View
Channel minimizer เปนลักษณะของ
การเลือกจัดกลุมชองโดยเลือก
หมายเลขชองสถานีไดตามตองการ
การเพิ่มชองสถานี
ทานสามารถเลือกเก็บชองสถานีได
โดยการเพิม่ เขาไปใน Channel minimizer
วิธที ำ :
S : ใชเพิม
่ ชองสถานีปจ จุบนั ใน Channel minimizer
¾ สามารถเพิ่มได 6 ชองสถานี
ทานสามารถลบชองสถานีใน Channel minimizer ไดโดยกดปมุ T
ตัง้ ชองสถานี - ขยายสัญญาณ (LNA)(เฉพาะรนุ )
ฟงกชั่นนี้จะมีประโยชนมากเมื่อ
สัญญาณออน,LNAซึ่งจะทำการขยาย
สัญญาณใหแรงขึ้น
ถาภาพมีสญ
ั ญาณรบกวนใหตงั้ ขยายสัญญาณ ไวที่ “On”
ทานสามารถขยายสัญญาณใหเหมาะสมกับภาพของทานโดย
เลือก”On” หรือ “Off” ได
วิธที ำ :
ENTER : On/Off
การเลือกรูปแบบเสียง (เฉพาะรุน)
เทเลเท็กซ (เฉพาะรนุ )
กดปุม TOOLS เพื่อทำการเลือก DUAL I-II ซึ่งใชแสดงหรือ
ควบคุมการทำงานของสัญญาณเสียงเอาทพุท เมื่อเปดเครื่องรับ
โทรทัศน สัญญาณเสียงจะถูกเลือกใหเปน“Daul-l” หรือ
“Stereo”,โดยอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยูกับการสงสัญญาณในขณะนั้น
ชองสถานีสวนมากจะมีบริการขอมูลขาวสารมากมาย ซึ่งหนาตาง
เทเลเท็กซ จะบอกวิธีการใชบริการนั้นๆ นอกจากนี้ทานสามารถ
เลือกตัวเลือกตางๆ ไดตามตองการโดยกดปุมที่รีโมท
ขอมูลเทเลเท็กซจะแสดงบนจอภาพไดอยางถูกตองและ
ชัดเจนก็ตอเมื่อ มีสัญญาณที่ดี มิฉะนั้นขอมูลอาจจะหาย
หรือขอมูลบางหนาอาจจะไมแสดง

NICAM Stereo
ประเภทของชองสถานี
ชองสถานีทวั่ ไป
(เสียงมาตรฐาน)
ทัว่ ไป + NICAM Mono
NICAM Stereo
NICAM DUAL - l/ll
 A2
1
2
ตำแหนงบนจอ
3
Mono (ใชปกติ)
Mono
Mono
(Normal)
NICAM
Stereo
Mono
NICAM
(Normal)
DUAL-I DUAL-II Mono
NICAM NICAM (Normal)
4
5
Stereo
ประเภทของชองสถานี
ชองสถานีทวั่ ไป
(เสียงมาตรฐาน)
ตำแหนงบนจอ
Mono (ใชปกติ)
Billingual or Dual-l/ll
Dual - l
DUAL-II
Stereo
Stereo
Mono
( Forced mono)
6
7
8
¾  ถาภาวะการรับฟงสัญญาณเสียงไมดี ใหเลือกไปอยูที่
โหมด Mono
 ถาสัญญาณสเตอริโอออนเกินไปหรือภาวะการรับ
สัญญาณไมดีหรือระบบเสียงสเตอริโอเกิดการสับเปลี่ยน
ขึ้นเอง ควรเลือกระบบเสียงใหอยูที่ Mono
 เมื่ออยูในโหมด AV และตองการฟงเสียงแบบโมโน
ใหตอสายสัญญาณเขาที่อินพุท “AUDIO-L” ที่ดานขางทีวี
ถามีเสียงโมโนออกที่ลำโพงดานซายเพียงดานเดียว
ใหกดปุม TOOLS เพื่อเลือก DUAL I-II
9
10
11
12
ภาษาไทย - 7
AA68-03974G-00Tha.pmd
7
5/3/2552, 11:19
(index)
ปุมแสดงหัวขอหนาเทเลเท็กซตลอดเวลาขณะที่ทานรับชม
เทเลเท็กซ
ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
ถาสถานีสงสงดวยระบบ FASTEXT หัวขอที่แสดงอยูดานลาง
จะแสดงดวยปุมสีที่แตกตางกันไป สามารถเลือกหัวขอไดโดย
กดปุมสีที่รีโมทใหตรงตามหัวขอที่ตองการ ในการเลือกหนา
เทเลเท็กซสีอื่น และดูชองตอไปหรือชองกอนหนา ใหกดปุมสีใน
ลักษณะเดียวกัน
(reveal)
ปุมไมแสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ(เชน คำตอบในเกมคำถาม
เปนตน) หากตองการกลับไปหนาจอปกติให กดปุมนี้อีกครั้ง
(teletext on/mix)
ปุมแสดงเทเลเท็กซและถากดปุมนี้อีกครั้ง
จะสามารถรับชมภาพจากสถานีพรอมกับหนาเทเลเท็กซได
(hold)
ใชหยุดหนาเทเลเท็กซคา งไว ถาเลือกหนาสำรอง และ
ขอมูลมีหนาสำรองมากกวาหนึ่งหนา ก็จะแสดงขอมูล
ของหนาสำรองจนกวาจะถึงหนาสุดทาย หากตองการยกเลิก
ใหกดปุมนี้อีกครั้ง
(store)
ใชปุมนี้เพื่อบันทึกหนาเทเลเท็กซ
(page up)
ใชแสดงเทเลเท็กซหนาถัดไป
(page down)
ใชแสดงหนาเทเลเท็กซยอนหลัง
(cancel)
ใชยกเลิกหนาเทเลเท็กซ
(sub-page)
ปุมเลือกหนาสำรองเทเลเท็กซ
(mode)
ปมุ เลือก LIST/FLOF ถาทานกดเขาไปในโหมด LIST
จะเขาไปใน List save mode ซึง่ ในโหมดนีท้ า นสามารถ
บันทึกหนาเทเลเท็กซได โดยกดปมุ
(Store)
(size)
กดปุมนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหนาจอ
สวนครึ่งลางของหนาจอใหกดปุมนี้อีกครั้ง
หากตองการกลับสูหนาจอปกติ กดปุมนี้อีกครั้งหนึ่ง
แผนผังรายการเมนู
: เฉพาะรนุ
การแกไขขอขัดของเบื้องตน
กอนติดตอศูนยบริการควรตรวจเช็คปญหาเบื้องตนตามขั้นตอน
ดานลางกอน และหากไมสามารถแกไขปญหาได กรุณาจดชื่อรุน
หมายเลขเครื่อง และติดตอศูนยบริการซัมซุงใกลบานทาน
ไมมีภาพหรือเสียง
 ตรวจเช็คการเสียบปลั๊กไฟฟา
 ตรวจวาเปดสวิทช “I”(เปด/ปด) ที่หนาเครื่อง และปุม
POWER ที่รีโมทหรือยัง
 ตรวจเช็คการปรับภาพในสวนตางๆ
 ตรวจการปรั บ ระดั บ เสี ย ง
มีภาพปกติแตไมมีเสียง
 ตรวจการปรั บ ระดั บ เสี ย ง
 ตรวจการเปด/ปดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท
ไมมีภาพหรือเปนภาพขาวดำ
 ตรวจการปรั บ สี
 ตรวจวาเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีสงถูกตองหรือไม
ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน
 เครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงอาจสรางคลื่นรบกวน ให
ยายไปใหไกล
 เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม
ภาพและเสียงไมชัดเจน
 ตรวจดูทิศทาง, ตำแหนง และการเชื่อมตอของเสาอากาศ
สัญญาณรบกวนนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใชเสาอากาศภาย
ในอาคาร
รีโมททำงานผิดปกติ
 เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
 ทำความสะอาดชองสงสัญญาณรีโมท
 ตรวจเช็คขั้วแบตเตอรี่
 ตรวจเช็ควาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ(Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232
โทร (Tel) : 0-2689-3232
แฟกซ (Fax) : 0-2689-3298
เว็บไซด : www.samsung.com/th
ภาษาไทย - 8
AA68-03974G-00Tha.pmd
8
5/3/2552, 11:19
Download PDF

advertising