Samsung | NQ50H5533KS | Samsung NQ50H5533KS คู่มือการใช้

NQ50H5533KS
เตาอบแบบฝงั ทีม่ รี ะบบ
MWO แบบผสม
คูม่ อื ผูใ้ ช้และการติดตัง้
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
imagine the possibilities
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ Samsung
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 1
2015-10-19
6:09:25
สารบัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
3
03
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
คุณสมบัติเตาอบ
16
16
17
18
แผงควบคุม
เตาอบ
อุปกรณ์เสริม
ก่อนการเริ่ มต้น
19
19
20
20
การตัง้ นาฬิกา
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
การเปิด/ปิดเสียงเตือน
การใช้เตาอบ
21
21
22
23
33
39
43
46
50
52
53
53
54
ประเภทการให้ความร้อน
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การใช้โหมดไมโครเวฟ
การใช้โหมดเตาอบ
โหมดผสม
การใช้โหมดอบผัก
การใช้โหมดเมนูอตั โนมัติ
คูม่ อื การปรุงอาหารด้วยการนึ่ง
เปิด/ปิดไฟ
การปรับเวลาอบอาหาร
ล็อคป้องกันเด็ก
การใช้โหมดท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
55
55
55
58
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
การแก้ไขปญั หา
รหัสข้อมูล
ข้อมูลด้านเทคนิ ค
59
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
59
ไทย - 2
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 2
2015-10-19
6:09:25
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
การใช้ค่มู ือฉบับนี้
•
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
•
อุปกรณ์เสริมและภาชนะทีเ่ หมาะสม
•
เคล็ดลับทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการปรุงอาหาร
•
เคล็ดลับในการปรุงอาหาร
ค�ำอธิ บายสัญลักษณ์และไอคอน
ค�ำเตือน
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิ ดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้ อยหรือทรัพย์สินเสียหาย
ค�ำเตือน อันตรายจากไฟ
ค�ำเตือน พืน้ ผิวร้อน
ค�ำเตือน ไฟฟ้า
ค�ำเตือน วัตถุทร่ี ะเบิดได้
ห้ามท�ำ
ห้ามสัมผัส
ห้ามถอดประกอบ
ท�ำตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด
ถอดปลักไฟจากเต้
๊
ารับไฟฟ้าทีผ่ นัง
ตรวจสอบว่าเครือ่ งมีการลงกราวด์ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพือ่ ขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ข้อมูลส�ำคัญ
ไทย - 3
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 3
2015-10-19
6:09:26
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์มากมาย เกีย่ วกับการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ
ของคุณ ดังนี้:
ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภัยที่สำ� คัญ
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิ งในอนาคต
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยตลอดเวลา
ก่อนที่จะใช้เตาอบ โปรดปฏิ บตั ิ ตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
ค�ำเตือน (การท�ำงานของไมโครเวฟเท่านัน้ )
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การ
ซ่อมแซมจากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บุคคลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูซ้ ่อม
บ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็ นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
อุปกรณ์น้ีใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพ
ร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็ นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้า
ได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่น
กับอุปกรณ์น้ี ห้ามมิให้เด็กเป็ นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปี
ขึน้ ไปและมีการดูแลโดยผูใ้ หญ่
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิด
เปลวไฟ
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป
ดังนัน้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ค�ำเตือน: ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และ
ตรวจสอบอุณหภูมกิ ่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ไทย - 4
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 4
2015-10-19
6:09:26
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�่ำเสมอ
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ
รวมถึงเด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั
ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
กรณีทส่ี ายไฟของเครือ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ่ี
มีความช�ำนาญเป็ นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิด
ได้
อุปกรณ์น้ีไม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็ นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึง
ค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
อุปกรณ์น้ีควรจะสามารถถอดสายไฟออกได้งา่ ยหลังจากทีต่ ดิ ตัง้ แล้ว สามารถด�ำเนิน
การถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟด้วยการท�ำให้ปลักอยู
๊ ใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ อือ้ มถึง หรือ
ใช้สวิตช์กบั การเดินสายคงทีต่ ามกฎของการเดินสาย
ไทย - 5
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 5
2015-10-19
6:09:26
ค�ำเตือน (การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ ) - อุปกรณ์เสริ ม
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ีในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่
ดูแล เนื่องจากจะมีอุณหภูมสิ งู
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อนภายในเตาอบ
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้า
ช็อต
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้ีและชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน โปรดใช้ความ
ระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อน ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์ ยกเว้น
กรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
อุปกรณ์น้ีสามารถใช้งานโดยเด็กอายุตงั ้ แต่ 8 ปีขน้ึ ไป และบุคคลทีม่ คี วามไม่สมบูรณ์
ทางกายภาพ ความรูส้ กึ หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้ามีการดูแลหรือ
ให้คำ� แนะน�ำ เกีย่ วกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และท�ำความเข้าใจกับอันตรายที่
อาจเกิดขึน้ ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
โดยไม่มกี ารดูแล
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ
เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็ นรอยและท�ำให้แก้วแตกได้
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ีทำ� งาน
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
ดูแลให้อุปกรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
อุปกรณ์น้ีไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
โปรดใส่กรอบด้านทีโ่ ค้งไว้ดา้ นหลัง เพือ่ ให้พอดีกบั ต�ำแหน่งรองรับ
เมือ่ ปรุงอาหารทีม่ นี ้�ำหนักมาก
ห้ามใช้ตะแกรงเตาอบส�ำหรับโหมดเตาอบไมโครเวฟ
ไทย - 6
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 6
2015-10-19
6:09:27
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำในการติ ดตัง้
ทัวไป
่
ข้อมูลด้านเทคนิ ค
การจ่ายไฟ: 220 โวลต์ ~ 50 เฮิ รตซ์
ขนาด (ก × ส × ล)
ขนาดชุดอุปกรณ์ :595 x 454.2 x 570 มม.
ขนาดส�ำหรับการฝงั อุปกรณ์ : 555 x 445 x 548.8 มม.
การทิง้ บรรจุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
บรรจุภณ
ั ฑ์อาจประกอบไปด้วยวัสดุต่อไปนี้:
- กระดาษแข็ง
- ฟิลม์ พอลิเอทิลนี (PE)
- พอลิสไตรีนไร้สารซีเอฟซี (โฟมแข็ง PS)
โปรดทิง้ วัสดุเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ ตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบสามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธที ง้ิ อุปกรณ์ภายในครัวเรือนอย่างมี
ความรับผิดชอบ
ไทย - 7
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 7
2015-10-19
6:09:27
ความปลอดภัย
ควรให้ชา่ งเทคนิคทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูเ้ ชือ่ มต่ออุปกรณ์ เตาอบนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้
ปรุงอาหารในเชิงพาณิชย์ ควรใช้สำ� หรับการปรุงอาหารในครัวเรือนเท่านัน้ อุปกรณ์น้ีจะมี
ความร้อนในระหว่างและหลังจากใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ มีเด็กเล็กอยูใ่ กล้ๆ
การเชื่อมต่อไฟฟ้ า
สายเมนของบ้านทีเ่ ชือ่ มต่ออุปกรณ์ควรเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของประเทศและท้องถิน่
อุปกรณ์น้ีควรจะสามารถถอดสายไฟออกได้งา่ ยหลังจากทีต่ ดิ ตัง้ แล้ว สามารถด�ำเนินการถอด
อุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟด้วยการท�ำให้ปลักอยู
๊ ใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ อือ้ มถึง หรือใช้สวิตช์กบั การ
เดินสายคงทีต่ ามกฎของการเดินสาย
ไทย - 8
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 8
2015-10-19
6:09:27
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
การติ ดตัง้ ในตู้ครัว
ตูค้ รัวทีส่ มั ผัสกับเตาอบจะต้องทนความร้อนสูงสุด 100 ºC
Samsung ไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายของตูท้ เ่ี กิดจากความร้อน
รูปภาพที่ 1เลือ่ นเตาอบเข้าไปในชัน้ วางบางส่วน
ดึงสายเชือ่ มต่อไปทีแ่ หล่งไฟฟ้า
รูปภาพที่ 2เลือ่ นเตาอบเข้าไปในชัน้ วางทัง้ เครือ่ ง
รูปภาพที่ 3ยึดเตาอบให้แน่นด้วยสกรูสองตัว (4 x 25 มม.) ทีม่ ใี ห้
รูปภาพที่ 4เชือ่ มต่อไฟฟ้า
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำ� งาน
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 3
รูปภาพที่ 2
รูปภาพที่ 4
ไทย - 9
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 9
2015-10-19
6:09:30
ขนาดของตู้สำ� หรับฝังอุปกรณ์
ต�่ำสุด 550
200 ตร. ซม.
600
ต�่ำสุด 50
ต่ำ� สดุ 56
4
-568
555
85
454.2
ต�่ำสุด 446
สูงสุด 450
445
358
พืน้ ทีว่ า่ งส�ำหรับ
เต้าเสียบไฟฟ้า
(ช่องขนาด 30 ซม.)
549
595
21
341
200 ตร. ซม.
โปรดถืออุปกรณ์โดยใช้มอื จับด้านข้างทัง้ 2 ด้านและ
มือจับประตูเมือ่ น�ำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
มือจับด้านข้าง
ขนาดส�ำหรับการฝังด้านล่าง
ต�่ำสุด 550
ต�่ำสุด 564
สูงสุด 568
มือจับด้านข้าง
ต�่ำสุด 446
สูงสุด 450
มือจับประตู
50
200 ตร. ซม.
ไทย - 10
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 10
2015-10-19
6:09:31
ทุกครัง้ โปรดท�ำความสะอาดให้ซลี ขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อ
เตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
1 ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน�้ำอุน่ ผสมน�้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและ
เช็ดให้แห้ง
2 ขจัดคราบอาหารทีก่ ระเด็นบนพืน้ ผิวด้านในของเตาอบด้วยผ้าชุบน�้ำยาล้างจาน ล้างให้
สะอาดและเช็ดให้แห้ง
3 เพือ่ ให้เศษอาหารทีแ่ ห้งแข็งหลุดออกง่ายขึน้ และขจัดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ ให้วางถ้วยน�้ำ
มะนาวผสมน�้ำในเตาอบ และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มทีเ่ ป็ นเวลาสิบนาที
4 ล้างจานทีใ่ ช้เครือ่ งล้างได้เมือ่ ใดก็ตามทีต่ อ้ งการ
โปรดอย่าท�ำน�้ำหกในช่องระบาย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทม่ี ฤี ทธิขั์ ดหรือกัดกร่อน หรือ
สารละลายเคมี โปรดใช้ความระมัดระวังขณะท�ำความสะอาดซีลขอบประตู เพือ่ ให้แน่ใจว่า
ไม่มเี ศษอาหารติดอยู่
• สะสม
• ท�ำให้ประตูปิดไม่สนิท
ท�ำความสะอาดภายในเตาอบหลังจากใช้งานทันที โดยใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ แต่โปรดรอให้
เตาไมโครเวฟเย็นลงก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาด เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
เมือ่ ท�ำความสะอาดส่วนบนทีอ่ ยูด่ า้ นในช่องเตาอบ ให้หมุนตัวท�ำความร้อน
ลง 45° แล้วท�ำความสะอาด (รุน่ ทีข่ ดลวดความร้อนหมุนได้เท่านัน้ )
ไทย - 11
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 11
2015-10-19
6:09:31
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
การท�ำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
โปรดท�ำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็ นประจ�ำ เพือ่ ไม่ให้มไี ขมันและเศษอาหาร
เกาะ:
• ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
• ประตูและซีลขอบประตู
• จานหมุนและวงแหวน (รุน่ ทีม่ จี านหมุนเท่านัน้ )
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมือ่ เก็บรักษาหรือน�ำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม
ห้ามใช้เตาอบ หากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย
• บานพับเสียหาย
• ซีลมีความเสียหาย
• โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืองอ
โปรดใช้บริการซ่อมบ�ำรุงโดยช่างผูช้ ำ� นาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านัน้
ห้ามถอดโครงภายนอกของเตาอบ หากเตาไมโครเวฟท�ำงานไม่ถกู ต้อง หรือต้องมีการ
บ�ำรุงรักษา หรือหากคุณมีขอ้ สงสัย
• ถอดสายไฟออกจากปลักที
๊ ผ่ นัง
• ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายทีอ่ ยูใ่ กล้
หากคุณต้องการเก็บเตาอบไว้ชวคราว
ั่
โปรดเก็บไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ละออง
สาเหตุ : ฝุน่ ละอองและความชืน้ อาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะส�ำหรับใช้งานเพือ่ การพาณิชย์
ห้ามเปลีย่ นหลอดไฟด้วยตนเอง เพือ่ ความปลอดภัย
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้ เพือ่ นัดหมายให้ชา่ ง
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูเ้ ปลีย่ นหลอดไฟให้
ไทย - 12
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 12
2015-10-19
6:09:31
ค�ำเตือน
ควรให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ คี วามช�ำนาญเท่านัน้ เป็ นผูแ้ ก้ไขหรือซ่อมแซมอุปกรณ์
ห้ามให้ความร้อนของเหลวหรืออาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดผนึกแน่นส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
เพือ่ ความปลอดภัย ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยแรงดันน�้ำหรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดไอน�้ำ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ีใกล้เครือ่ งท�ำความร้อน วัตถุไวไฟ ความชืน้ ต�ำแหน่งทีม่ นี ้�ำมันหรือฝุน่ ละอองมาก ในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั
แสงแดดโดยตรงหรือได้รบั น�้ำ หรือในทีซ่ ง่ึ อาจมีก๊าซรัว่ หรือบนพืน้ ทีไ่ ม่เรียบ
อุปกรณ์น้ีตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
น�ำสิง่ แปลกปลอมทัง้ หมด เช่น ฝุน่ ละอองหรือน�้ำออกจากขัว้ ของปลักไฟและหน้
๊
าสัมผัสเป็ นประจ�ำ โดยใช้ผา้ แห้ง
ห้ามดึงหรือบิดงอหรือวางสิง่ ของทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัว่ (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สมั ผัสกับปลักไฟ
๊
ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊
วยมือทีเ่ ปียก
ห้ามปิดเครือ่ งด้วยการถอดปลักไฟ
๊ ขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงานอยู่
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมหรือน�้ำเข้าเครือ่ ง ให้ถอดปลักไฟและติ
๊
ดต่อศูนย์บริการทีอ่ ยูใ่ กล้ทส่ี ดุ
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุทเ่ี ปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาด
อุปกรณ์
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟกับวัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ ใส่สายไฟไว้ระหว่างวัตถุหรือหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟที
๊
เ่ สียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าทีเ่ สียหาย หลวม เมือ่ ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายในหรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพืน้ ผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อนอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสกับส่วนทีร่ อ้ นจัดของเตาอบ
ให้เด็กอยูห่ า่ งจากประตูทเ่ี ปิดหรือปิด เนื่องจากอาจชนกับประตูหรือท�ำให้ประตูหนีบนิ้วได้
ไทย - 13
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 13
2015-10-19
6:09:33
ค�ำเตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่
ถือภาชนะ เพือ่ ป้องกันสถานการณ์น้ี โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพือ่ ให้อุณหภูมกิ ระจาย
ตัวอย่างสม�่ำเสมอทุกครัง้ คนอาหารระหว่างอุน่ ถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้ หลังจากอุน่
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
•
•
•
แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
ห้ามวางถาดหรือตะแกรงในน�้ำหลังจากทีท่ ำ� อาหารทันที เนื่องจากอาจท�ำให้ถาดหรือตะแกรงเกิดการแตกหักหรือเสียหาย
ได้
อย่าใช้เตาไมโครเวฟส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้ของเหลว
ทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ข้อควรระวัง
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ จานทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ
ส้อม ฯลฯ
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึน้ ซึง่ ท�ำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันอาหารร้อนเกินและไหม้
ห้ามจุม่ สายไฟหรือปลักในน�
๊ ้ ำ และระวังอย่าให้สายไฟอยูใ่ กล้พน้ื ผิวทีร่ อ้ น
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้
ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม นอกจากนี้ อย่าให้ความร้อนขวด เหยือก หรือภาชนะทีป่ ิดฝาสนิทหรือเป็ นสุญญากาศ
ถัวที
่ ม่ เี ปลือก มะเขือเทศ ฯลฯ
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ ขณะทีม่ กี ารระบาย
อากาศร้อนออกจากเตา เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป และตัดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้
จนกว่าจะเย็นลง
ทุกครัง้ จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะน�ำอาหารออกจากเตาเพือ่ ป้องกันความร้อนลวก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาที
หลังจากให้ความร้อนเพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาไมโครเวฟจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่
ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้ภายในเตาอบตลอดเวลา เพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีทเ่ี ตาไมโครเวฟ
ท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างทีก่ ำ� หนดในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย - 14
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 14
2015-10-19
6:09:34
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รบั พลังงานไมโครเวฟมากเกิ นไป (ฟังก์ชนั ่ MICROWAVE (ไมโครเวฟ) เท่านัน้ )
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือความ
เสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
(ก) รอยบุบ รอยขีดข่วน ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมแตกหัก
(ข) ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
•
•
•
•
ใช้อุปกรณ์น้ีเพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือน
บางอาจอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.
samsung.com
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหาร ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามอุน่ ผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ อาจ
ลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
ไทย - 15
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 15
2015-10-19
6:09:34
01 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
(a) ห้ามใช้เตาปรุงอาหารขณะทีเ่ ปิดประตู หรือแก้ไขดัดแปลงล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) หรือสอดสิง่ ใดลงในช่องของล็อค ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
(b) ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตู
และซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งาน
(c) ห้ามใช้เตาอบทีม่ คี วามเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างผูช้ ำ� นาญการซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟทีผ่ า่ นการฝึกอบรมโดยผูผ้ ลิต โปรดปิดประตู
ของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำ� รุดเสียหาย:
(1) ประตู (งอ)
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) ซีลประตูและผิวของซีล
(d) ห้ามปรับแก้หรือซ่อมบ�ำรุงเตาอบโดยบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ชา่ งซ่อมบ�ำรุงไมโครเวฟทีม่ คี วามช�ำนาญและได้รบั การฝึกอบรมโดยผูผ้ ลิต
คุณสมบัตเิ ตาอบ
แผงควบคุม
1
2
3
1 ปุม่ เลือกโหมด
2 จอแสดงผล
3 ปุม่ เลือกหลายฟงั ก์ชนั ่
ปุ่ มเลือกโหมด
1
234
1
2
3
4
5
5
6
6
7
8
9
ปิด
โหมดไมโครเวฟ+ย่าง
โหมดไมโครเวฟ+อบ
โหมดเมนูอตั โนมัติ
โหมดผัก
789
โหมดท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
โหมดย่าง
โหมดอบ
โหมดไมโครเวฟ
จอแสดงผล
2 1
8 7
3
1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
เปิด/ปิดไฟ
นาฬิกา
+30 วินาที
เวลาปรุงอาหาร
6
เวลาสิน้ สุด
เลือก
หยุด/ยกเลิก
เริม่ ต้น
ไทย - 16
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 16
2015-10-19
6:09:34
เตาอบ
แผงควบคุม
02 คุณลักษณะของเตาอบ
ขดลวดความร้อนด้านบน
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับของเตาอบ
ระดับ 3
ระดับ 2
ไมโครเวฟระดับ 1
ล็อคประตูนิรภัย
ประตู
มือจับประตู
• ระดับของชัน้ จะเริม่ ต้นจากด้านล่างขึน้ สูด่ า้ นบน
• ระดับ 4 และ 5 นัน้ จะใช้สำ� หรับฟงั ก์ชนการย่
ั่
างเป็ นหลัก
• ระดับ 1 ใช้สำ� หรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟพร้
ั่
อมกับถาดกระเบือ้ ง
• โปรดอ่านคูม่ อื การปรุงอาหารในคูม่ อื นี้เพือ่ พิจารณาระดับของชัน้ ทีเ่ หมาะสมกับอาหารของคุณ
ไทย - 17
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 17
2015-10-19
6:09:34
อุปกรณ์เสริ ม
เตาไมโครเวฟของคุณมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:
1 ถาดกระเบือ้ ง
(ใช้สำ� หรับโหมดไมโครเวฟ)
2 ถาดอบ
(ห้ามใช้ในโหมดไมโครเวฟ)
3 ตะแกรงส�ำหรับถาดกระเบือ้ ง
ทีร่ องย่าง
(ใช้สำ� หรับเมนูดว่ นและโหมดย่าง)
ถาดกระเบือ้ ง
4 หม้อนึ่ งไอน�้ำ โปรดดูหน้า 50 ถึง 52
ั่
่งอาหาร
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อนึ่งพลาสติกเมือ่ ใช้ฟงั ก์ชนระบบนึ
โปรดอ่านคูม่ อื การปรุงอาหารในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้ทราบอุปกรณ์เสริมทีเ่ หมาะสมส�ำหรับอาหารของคุณ
ไทย - 18
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 18
2015-10-19
6:09:35
ก่อนการเริม่ ต้น
เมือ่ เสียบปลักอุ
๊ ปกรณ์เป็ นครัง้ แรก จอแสดงผลจะส่องสว่าง หลังจากผ่านไปสามวินาที สัญลักษณ์นาฬิกาและ “12:00” จะกะพริบบนจอแสดงผล
การตัง้ นาฬิ กา
03 ก่อนที่จะเริ่ มต้น
1 กด นาฬิ กา “12:00” จะกะพริบ
2 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ชัวโมง
่
3 กด นาฬิ กา “00” (นาที) จะกะพริบ
4 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ นาที
5 กด นาฬิ กา
หากต้องการเปลีย่ นการตัง้ นาฬิกา ให้ทำ� ซ�้ำตามขัน้ ตอนที่ 1 ด้านบนนี้เพือ่ ให้จอแสดงผลกะพริบ
แล้วท�ำซ�้ำตามขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 5 ด้านบนนี้เพือ่ เปลีย่ นการตัง้ นาฬิกา
ไทย - 19
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 19
2015-10-19
6:09:35
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเมือ่ ไม่ได้ใช้เตาอบ
โหมดสแตนด์บาย
เตาอบจะใช้โหมสแตนด์บายเป็ นค่าเริม่ ต้นหลังจากทีไ่ ม่ได้ใช้งานเป็ นเวลา 2 นาที
โหมด ECO
1 กด เวลาสิ้ นสุด ค้างไว้เป็ นเวลา 3 วินาที เมือ่ เตาอบอยูใ่ นโหมด ECO จอแสดงผล
จะดับ และเตาอบจะไม่สามารถใช้งานได้
2 หากต้องการปิดใช้งานโหมด ECO ให้เปิดประตูหรือกดปุม่ ใดก็ได้
การเปิ ด/ปิ ดเสียงเตือน
1 หากต้องการปิดเสียงเตือน ให้กด เวลาปรุงอาหาร และ เวลาสิ้ นสุด พร้อมกัน
เป็ นเวลาหนึ่งวินาที
ขณะนี้ เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
2 หากต้องการเปิดเสียงเตือน ให้กด เวลาปรุงอาหาร และ เวลาสิ้ นสุด พร้อมกันเป็ น
เวลาหนึ่งวินาทีอกี ครัง้
ไทย - 20
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 20
2015-10-19
6:09:36
การใช้เตาอบ
ประเภทการให้ความร้อน
04 การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโหมดการให้ความร้อนและการตัง้ ค่าต่างๆ ของเตาอบโดยสรุป โปรดใช้คมู่ อื การปรุงอาหารในหน้าต่อไปนี้เพือ่ พิจารณาโหมดและ
การตัง้ ค่าทีเ่ หมาะสมส�ำหรับเมนูอาหารทัง้ หมดของคุณ
โหมดไมโครเวฟ
ใช้พลังงานไมโครเวฟเพือ่ ท�ำให้อาหารสุกและละลายน�้ำแข็ง ซึง่ เป็ นการปรุงอาหารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยไม่เปลีย่ นสีหรือรูปร่างของอาหาร ระดับไฟฟ้าและเวลาในการปรุงอาหารสามารถตัง้ ค่าด้วยตนเองได้เพือ่ ให้
เหมาะกับอาหารทีห่ ลากหลาย
โหมดเตาอบ
อบ
อาหารจะได้รบั ไอร้อนจากด้านหลังเตาอบ การตัง้ ค่านี้จะให้ความร้อนทีเ่ สมอกันและเหมาะส�ำหรับการอบ
อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำ: 180 °C
ย่าง
อาหารจะได้รบั ความร้อนจากขดลวดความร้อนด้านบน
อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำ: 220 °C
ฟังก์ชนแบบผสม
ั่
ไมโครเวฟ + ย่าง
ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เหมาะส�ำหรับการปรุงอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุ่นและท�ำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่น
เดียวกับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม
นอกจากนี้ โหมดนี้ยงั ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนทีเ่ กรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็ นชิน้ )
ไมโครเวฟ + อบ
ฟงั ก์ชนนี
ั ่ ้เหมาะส�ำหรับกับเนื้อและเป็ ดไก่ทกุ ชนิด ตลอดจนอาหารอบหม้อดินและกราแตง สปนั จ์เค้กและฟรุตเค้ก
เนื้อเบา พายและครัมเบิล เนื้อและไก่ยา่ ง
ฟังก์ชนอั
ั ่ ตโนมัติ
โหมดเมนูอตั โนมัติ
คุณสามารถเลือกการตัง้ ค่าการปรุงอาหารอัตโนมัตทิ ก่ี ำ� หนดโปรแกรมไว้แล้ว 15 รายการเพือ่ ความสะดวกของคุณ
เวลาและอุณหภูมจิ ะถูกตัง้ ไว้โดยอัตโนมัติ
คุณมีหน้าทีเ่ พียงเลือกโปรแกรมและน�้ำหนักอาหาร แล้วเริม่ ต้นกระบวนการปรุงอาหารอัตโนมัติ (‘A’ จะปรากฏใน
จอแสดงผลเมือ่ ใช้โหมดเมนูอตั โนมัต)ิ
โหมดผัก
คุณสามารถเลือกการตัง้ ค่าการปรุงอาหารอัตโนมัตทิ ก่ี ำ� หนดโปรแกรมไว้แล้ว 10 รายการเพือ่ ความสะดวกของคุณ
เวลาและอุณหภูมจิ ะถูกตัง้ ไว้โดยอัตโนมัติ
คุณมีหน้าทีเ่ พียงเลือกโปรแกรมและน�้ำหนักอาหาร แล้วเริม่ ต้นกระบวนการปรุงอาหารด่วน (‘U’ จะปรากฏใน
จอแสดงผลเมือ่ ใช้โหมดผัก)
ไทย - 21
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 21
2015-10-19
6:09:36
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
ไมโครเวฟเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟเพื่อ:
• โหมดไมโครเวฟ
• ฟงั ก์ชนแบบผสม
ั่
หลักการปรุงอาหาร
1 ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากคลืน่ ไมโครเวฟจะกระจายอย่างเป็ นระเบียบ ท�ำให้อาหารสุก
ทัวถึ
่ งกัน
2 อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การปรุงอาหารจะ
เกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3 เวลาปรุงอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ องอาหารนัน้ ๆ:
•
ปริมาณและความหนาแน่น
•
ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
•
อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (แช่เย็นหรือไม่)
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การปรุงอาหารจึงเกิดขึน้ ต่อเนื่องแม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม
ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ติ ามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้
•
•
อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
ไทย - 22
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 22
2015-10-19
6:09:36
การใช้โหมดไมโครเวฟ
โหมดไมโครเวฟจะใช้คลืน่ ความถีส่ งู เพือ่ ปรุงอาหาร คลืน่ ท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว ท�ำให้มกี ารเสียดทาน และท�ำให้อาหารสุก
ส�ำหรับโหมดไมโครเวฟ ให้ใช้ถาดกระเบือ้ งในระดับแรก
04 การใช้เตาอบ
การตัง้ ค่าโหมดไมโครเวฟ
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดไมโครเวฟ
เวลาและระดับพลังงาน (ค่าเริม่ ต้น: 800 วัตต์) จะปรากฏบนจอแสดงผล
2 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ เวลาปรุงอาหารทีต่ อ้ งการ เวลาปรุงอาหาร
สูงสุดคือ 90 นาที
3 หากต้องการเปลีย่ นระดับพลังงาน ให้กด เลือก แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่
เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงานทีต่ อ้ งการ
4 กด เริ่ มต้น เพือ่ เริม่ การปรุงอาหาร
ไทย - 23
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 23
2015-10-19
6:09:37
คู่มือระดับพลังงานไมโครเวฟ
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์ (%)
พลังงาน (W)
หมายเหตุ
สูง
100
800
ส�ำหรับการอุน่ ของเหลว
สูง ต�ำ่
83
700
ส�ำหรับอุน่ และปรุงอาหาร
สูงปานกลาง
67
600
ส�ำหรับอุน่ และปรุงอาหาร
ปานกลาง
50
450
ต�ำ่ ปานกลาง
33
300
ละลายน�้ำแข็ง
20
180
ส�ำหรับการละลายน�้ำแข็งและการปรุงอาหารแบบ
ยาวนาน
ต�ำ่
11
100
ส�ำหรับการละลายน�้ำแข็งอาหารทีม่ คี วามละเอียด
ส�ำหรับปรุงเนื้อและอุน่ อาหารทีม่ คี วามละเอียด
คู่มือภาชนะไมโครเวฟ
ภาชนะทีป่ รุงอาหารต้องยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และ
ทองแดง ดังนัน้ ห้ามมิให้ใช้ภาชนะโลหะในการปรุงอาหาร ภาชนะทีม่ ขี อ้ ความแจ้งว่าเหมาะส�ำหรับไมโครเวฟจะสามารถใช้งานได้ ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติมเกีย่ วกับภาชนะทีเ่ หมาะสม โปรดดูคมู่ อื ต่อไปนี้ และใช้วางแก้วน�้ำหรืออาหารไว้บนถาดกระเบือ้ ง
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิ ดเห็น

สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป
อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือ
ใช้ฟอยล์มากเกินไป
กระเบือ้ งและดิ นเผา

กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มัก
จะใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานกระดาษ โฟมแบบใช้แล้วทิ้ ง

อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
• ถ้วยโฟม

สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์

อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ

อาจเกิดประกายไฟ
อะลูมิเนี ยมฟอยล์
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
ไทย - 24
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 24
2015-10-19
6:09:37
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิ ดเห็น
เครื่องแก้ว

ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครือ่ งแก้วบาง

สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าว
หากได้รบั ความร้อนทันที
• โถแก้ว

ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
• จาน

อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
• ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง

04 การใช้เตาอบ
• ภาชนะส�ำหรับเตาอบและใส่อาหาร
โลหะ
กระดาษ
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ

ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวที่
มากเกินไป
• กระดาษรีไซเคิล

อาจเกิดประกายไฟ
• ภาชนะ

โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือ
เปลีย่ นสีเมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร

สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้
ความระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย

เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่
ต้องใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
พลาสติ ก
• ถุงแช่แข็ง
กระดาษไขหรือกระดาษอาบมัน

สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้
และกันอาหารกระเด็น
ประกายไฟเป็ นค�ำทีใ่ ช้กบั เตาไมโครเวฟ หมายถึงการเกิดประกายไฟในเตาอบ
 
 : แนะน�ำ
: ใช้อย่างระมัดระวัง
: ไม่ปลอดภัย
ไทย - 25
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 25
2015-10-19
6:09:37
คู่มือการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ
ค�ำแนะน�ำทัวไป
่
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป
พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง
การปิ ดหรือครอบอาหาร
ควรปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการปรุงอาหาร คุณสามารถปิดหรือครอบอาหารได้หลายวิธี เช่น
ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
เมือ่ ปรุงอาหารเสร็จ การพักอาหารเป็ นสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ จะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ขนาดพอเหมาะทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ (โปรดดูในตาราง)
อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนอาหารสองครัง้ ระหว่างอบ และหนึ่งครัง้ หลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ โปรดปิด
หรือครอบไว้ในขณะพักอาหาร
อาหาร
ส่วน (กรัม)
พลังงาน (วัตต์)
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ผักโขม
150
600
5-6
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่
300
600
8-9
2-3
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ถัว่
300
600
7-8
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ถัวเขี
่ ยว
300
600
7½-8½
2-3
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวม
(แครอท/ถัว/ข้
่ าวโพด)
300
600
7-8
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักรวม
(แบบจีน)
300
600
7½-8½
2-3
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ไทย - 26
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 26
2015-10-19
6:09:37
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักสด
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ขนาดพอเหมาะทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็นประมาณ 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหารหนัก 250 กรัม ยกเว้นทีม่ ี
ค�ำแนะน�ำอืน่ เกีย่ วกับปริมาณน�้ำ (โปรดดูทต่ี าราง) ปรุงโดยปิดฝาโดยใช้เวลาต�่ำสุด (โปรดดูตาราง) ปรุงต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
คนหนึ่งครัง้ ขณะปรุง และหนึ่งครัง้ หลังปรุง เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ครอบไว้ขณะพักอาหารเป็ นเวลา 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ:หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
อาหาร
ส่วน (กรัม) เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
04 การใช้เตาอบ
ผักสดทุกประเภทควรอบโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (800 วัตต์)
ค�ำแนะน�ำ
บร็อคโคลี่
250
500
4-5
5-6
3
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
กะหล�ำ่ บรัสเซล
250
5-6
3
เติมน�้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
แครอท
250
5-6
3
ฝานแครอทเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน
ดอกกะหล�ำ่
250
500
5-6
7-8
3
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่เป็ นครึง่ วางส่วนก้าน
ไว้ตรงกลาง
ซูกินี
250
3-4
3
ฝานเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม
มะเขือม่วง
250
3-4
3
ฝานมะเขือออกเป็ นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมต้น
250
3-4
3
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา
เห็ด
125
250
1-2
2-3
3
เตรียมเห็ดหัวเล็กทัง้ หัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็ นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บบี
น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน
หัวหอม
250
4-5
3
ฝานหัวหอมเป็ นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริ กหยวก
250
4-5
3
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ
มันฝรัง่
250
500
4-5
7-8
3
ชังน�
่ ้ ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือสีส่ ว่ น เป็ นชิน้ เท่าๆ กัน
หัวผักกาด
250
5-6
3
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก
ไทย - 27
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 27
2015-10-19
6:09:37
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
ข้าว: ใ ช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด (โปรดทราบว่าข้าวจะมีปริมาณเป็ นสองเท่าในระหว่างอบ) อบโดยปิดฝา
หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้คนก่อนทีจ่ ะพักอาหาร เติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนย โปรดทราบว่าข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด
หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
พาสต้า:
ใ ช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา คนเป็ นระยะระหว่างและ
หลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
อาหาร
ส่วน (กรัม)
พลังงาน (วัตต์)
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ข้าว
(หุงพอสุก)
250
375
800
17-18
18-20
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
เติมน�้ำเย็น 750 มล.
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
250
375
800
20-22
22-24
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
เติมน�้ำเย็น 750 มล.
ข้าวผสม
(ข้าว + ข้าวกล้อง)
250
800
17-19
5
เติมน�้ำเย็น 500 มล.
ข้าวโพดผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
250
800
18-20
5
เติมน�้ำเย็น 400 มล.
พาสต้า
250
800
10-11
5
เติมน�้ำร้อน 1000 มล.
ไทย - 28
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 28
2015-10-19
6:09:37
การอุ่นอาหาร
เตาไมโครเวฟของคุณจะอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วเดียวของเตาอบธรรมดา
การจัดวางและการปิ ดครอบ
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน คุณจะอุน่ อาหารชิน้ เล็กได้ดกี ว่า
การครอบอาหารไว้ในขณะอุน่ จะช่วยป้องกันอาหารแห้ง
04 การใช้เตาอบ
ระดับพลังงาน
คุณสามารถใช้ระดับพลังงานหลายแบบในการอุน่ อาหาร
โดยทัวไป
่ ส�ำหรับอาหารทีม่ คี วามละเอียดหรืออาหารทีร่ อ้ นเร็วและมีปริมาณมาก เช่น มินซ์พาย ควรใช้ระดับพลังงานต�่ำ
การคน
คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็ นไปได้ ควรคนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน การคนมีความส�ำคัญเมือ่ อุน่
ของเหลว
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เมือ่ อุน่ อาหารเป็ นครัง้ แรก ควรจดเวลาทีใ่ ช้เพือ่ น�ำไปใช้งานต่อได้ในอนาคต อย่าให้ความร้อนมากเกินไป ถ้าไม่แน่ใจ โปรดใช้เวลาปรุงอาหารให้
น้อยลง แล้วจึงเพิม่ เวลาในการให้ความร้อน ถ้าจ�ำเป็ น โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้ พักอาหารไว้ชวขณะหลั
ั่
งจากการอุน่ เพือ่ ให้อุณหภูม ิ
สม�่ำเสมอทัวกั
่ น ขอแนะน�ำให้พกั อาหารหลังจากอุน่ เป็ นเวลา 2-4 นาที
การอุ่นของเหลว
โปรดใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ ให้ความร้อนกับของเหลว ในการป้องกันการเดือดปะทุและการลวก โปรดใส่ชอ้ นหรือแท่งแก้วลงในน�้ำ คน
อาหารระหว่างอุน่ และคนทุกครัง้ หลังจากอุน่ พักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ
ไทย - 29
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 29
2015-10-19
6:09:37
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
อาหารทารก
โปรดใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารทารก เทอาหารในจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบอุณหภูม ิ อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำส�ำหรับการรับประทานคือระหว่าง 30-40 °C
นมส�ำหรับทารก
เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง
เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครัง้ ก่อนน�ำไปป้อน ทุกครัง้ จะต้องตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน แนะน�ำ
ให้รบั ประทานทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 37 °C
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
สัดส่วน
พลังงาน
เวลา
เวลาพักอาหาร
(นาที)
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
190 กรัม
600 วัตต์
30-40 วินาที
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คน
อาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อย่างละเอียด
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม +
ผลไม้)
190 กรัม
600 วัตต์
20-30 วินาที
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คน
อาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อย่างละเอียด
นมส�ำหรับทารก
100 มล.
200 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
50 วินาทีถงึ 1 นาที
2-3
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และเทลงในขวดแก้วทีฆ่ า่ เชือ้
แล้ว วางตรงกลางของถาดกระเบือ้ ง อบโดยไม่
ปิดฝา คนให้ทวและพั
ั่
กอาหารอย่างน้อย
3 นาที คนให้ทวก่
ั ่ อนรับประทาน และ
ตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด
ค�ำแนะน�ำ
ไทย - 30
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 30
2015-10-19
6:09:37
การอุ่นของเหลวและอาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
เครือ่ งดืม่
พลังงาน
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
250 มล. (1 แก้ว) 800 วัตต์
500 มล. (2 แก้ว)
1½-2
2-3
1-2
เทในถ้วยและอุน่ โดยไม่ปิดฝา วางถ้วยทีก่ ง่ึ กลาง
ของถาดกระเบือ้ ง ค่อยๆ คนก่อนและหลังจากเวลา
พักอาหาร
สัดส่วน
ค�ำแนะน�ำ
250 กรัม
800 วัตต์
3-4
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้
ทัวหลั
่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
สตูว์ (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5-6
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้
ทัวหลั
่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
พาสต้าราดซอส
(เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
5-6
2-3
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้
ทัวหลั
่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
อาหารชุด
(เย็น)
350 กรัม
450 กรัม
600 วัตต์
5-6
6-7
3
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างใน
จานกระเบือ้ ง ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
การละลายน�้ำแข็ง
ไมโครเวฟเป็ นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก
หากมีแขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ ง้ ตัว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็ นโลหะออก และน�ำอาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้
เพือ่ ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึ่งครัง้ เทของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ ตรวจดูอาหารเป็ นระยะ เพือ่ ไม่
ให้อุ่นจนเกินไป หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่ คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ ระหว่างการ
ละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้กดปุม่ หยุด/ยกเลิ ก เพือ่ พักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำแข็ง
ละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
ค�ำแนะน�ำ:
อ าหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่าอาหารทีม่ ชี น้ิ หนา และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึง
ค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็งและละลายอาหาร
ไทย - 31
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 31
2015-10-19
6:09:37
04 การใช้เตาอบ
ซุป (เย็น)
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ุณหภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็ นแนวทาง
ควรละลายน�้ำแข็งของอาหารแช่แข็งโดยใช้ระดับพลังงานละลายน�้ำแข็ง (180 วัตต์)
วางอาหารบนถาดกระเบือ้ ง ใส่ถาดไปทีช่ นั ้ วางระดับ 1
อาหาร
ส่วน (กรัม)
เวลา (นาที)
เนื้อสับ
250
500
6-7
8-12
สเต๊กหมู
250
7-8
500 (2 ชิน้ )
12-14
1200
28-32
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
200
6-7
ปลาทัง้ ตัว
400
11-13
300
ขนมปงั ก้อน
(ก้อนละ 50 กรัม)
ขนมปงั แผ่น/แซนด์วชิ
เวลาพักอาหาร
(นาที)
ค�ำแนะน�ำ
เนื้ อ
15-30
วางเนื้อบนจานกระเบือ้ ง หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม พลิกกลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลาย
น�้ำแข็ง
15-60
ขัน้ แรก ให้วางชิน้ ไก่ตดิ หนัง โดยให้หนังอยูข่ า้ งล่าง,
อกไก่ทงั ้ ชิน้ โดยให้ดา้ นหน้าอกอยูข่ า้ งล่างบนจาน
กระเบือ้ ง หุม้ ส่วนทีบ่ างและเล็ก เช่นปีก หรือก้นด้วย
ฟอยล์อะลูมเิ นียม พลิกกลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง
10-25
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้สว่ น
ทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วนทีบ่ างและหางปลา
ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม พลิกกลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง
6-7
5-10
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ และมี
เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่
2 ชิน้
4 ชิน้
1-1½
2½-3
5-20
วางขนมปงั เป็ นวงกลมบนจานหมุน โดยใช้กระดาษ
อเนกประสงค์หรือจานกระเบือ้ งรอง พลิกกลับด้านเมือ่
ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
250
500
4-4½
7-9
เนื้ อสัตว์ปีก (ไก่, เป็ ด)
ไก่ชน้ิ
ไก่ทงั ้ ตัว
ปลา
ผลไม้
เบอร์ร่ี
ขนมปัง
ไทย - 32
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 32
2015-10-19
6:09:37
การใช้โหมดเตาอบ
หากต้องการตัง้ ค่าโหมดเตาอบ
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดย่าง หรือ โหมดอบ โหมดเตาอบและอุณหภูมทิ ่ี
แนะน�ำจะปรากฏขึน้
04 การใช้เตาอบ
ย่าง
อบ
2 กด เลือก แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
3 กด เวลาปรุงอาหาร แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหาร
ทีต่ อ้ งการ
ตัง้ เวลาปรุงอาหารสูงสุด: 10 ชัวโมง
่
4 กด เริ่ มต้น
ไทย - 33
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 33
2015-10-19
6:09:38
การตัง้ ค่าการย่าง
อาหารจะได้รบั ความร้อนจากขดลวดความร้อนด้านบน
ส�ำหรับการย่าง ให้ใช้ทร่ี องย่างกับถาดกระเบือ้ งตามระดับ
5
* การตัง้ ค่าอุณหภูม:ิ 150-230 °C
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบทีเ่ ป็ นแก้วนัน้ เหมาะส�ำหรับอุณหภูมกิ ารปรุงอาหาร 150-230 °C
คู่มือการปรุงอาหาร
ใช้อุณหภูมแิ ละเวลาในตารางนี้เป็ นเกณฑ์สำ� หรับการย่าง
ก�ำหนดอุณหภูมกิ ารย่าง 220 °C อุน่ เป็ นเวลา 5 นาที
ระดับชัน้
เวลาส�ำหรับด้านที่
1 (ชม.)
เวลาส�ำหรับด้านที่
2 (ชม.)
อุปกรณ์เสริ ม
เคบับ
5
0:08 - 0:10
0:06 - 0:08
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
สเต๊กหมู
5
0:07 - 0:09
0:05 - 0:07
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ไส้กรอก
5
0:06 - 0:08
0:06 - 0:08
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ไก่ชน้ิ
5
0:20 - 0:25
0:15 - 0:20
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
สเต็คแซลมอน
5
0:08 - 0:12
0:06 - 0:10
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ผักหันเป็
่ นแว่น
5
0:15 - 0:20
-
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ขนมปงั ปิ้ง
5
0:02 - 0:03
0:01 - 0:02
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ชีสโทสต์
5
0:03 - 0:05
-
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
อาหาร
แนะน�ำให้อุน่ เตาอบล่วงหน้า
ถ้าคุณเปิดประตูขณะปรุงอาหารในเตาอบ เตาอบจะหยุดท�ำงาน
หากต้องการเริม่ ต้นเตาอบใหม่ ให้ปิดประตู แล้วกดปุม่ เริ่ มต้น
ไทย - 34
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 34
2015-10-19
6:09:38
การตัง้ ค่าการอบ
อาหารจะได้รบั ไอร้อนจากพัดลมและขดลวดความร้อน ซึง่ อยูท่ ด่ี า้ นหลังเตาอบ การตัง้ ค่านี้จะให้ความร้อนทีเ่ สมอกันและเหมาะส�ำหรับการอบ
หรือ
วางถาดทีร่ ะดับ
* การตัง้ ค่าอุณหภูม:ิ 40-230 °C
04 การใช้เตาอบ
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบทีเ่ ป็ นแก้วนัน้ เหมาะส�ำหรับอุณหภูมกิ ารปรุงอาหาร 40-230 °C
คู่มือการปรุงอาหาร
ใช้อุณหภูมแิ ละเวลาในตารางนี้เป็ นเกณฑ์สำ� หรับการอบ
เราขอแนะน�ำให้อุน่ เตาด้วยโหมดอบ
ระดับชัน้
อุณหภูมิ (°C)
เวลา (ชม.)
อุปกรณ์เสริ ม
เค้กเฮเซลนัตสีเ่ หลีย่ ม
2
160-170
1:00 - 1:10
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
เลมอนเค้ก รูปวงแหวนหรือรูปถ้วย
2
150-160
0:50 - 1:00
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
สปนั จ์เค้ก
2
150-160
0:25 - 0:35
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
แป้งรองฟลานผลไม้
2
150-170
0:25 - 0:35
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ฟรุตเค้กสตรูเซลแบน (แป้งยีสต์)
3
150-170
0:30 - 0:40
ถาดอบ
ครัวซองต์
2
170-180
0:10 - 0:15
ถาดอบ
ขนมปงั ก้อน
2
180-190
0:10 - 0:15
ถาดอบ
คุกกี้
3
160-180
0:10 - 0:20
ถาดอบ
มันฝรังทอดส�
่
ำหรับเตาอบ
3
200-220
0:15 - 0:20
ถาดอบ
อาหาร
แนะน�ำให้อุน่ เตาอบล่วงหน้า
ถ้าคุณเปิดประตูขณะปรุงอาหารในเตาอบ เตาอบจะหยุดท�ำงาน
หากต้องการเริม่ ต้นเตาอบใหม่ ให้ปิดประตู แล้วกดปุม่ เริ่ มต้น
ไทย - 35
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 35
2015-10-19
6:09:39
การตัง้ เวลาปรุงอาหาร
คุณสามารถก�ำหนดเวลาปรุงอาหารได้สงู สุด 10 ชัวโมง
่
หลังจากปรุงอาหารเสร็จแล้ว ขดลวดความร้อนจะปิดโดยอัตโนมัติ
1 เลือกโหมดและฟงั ก์ชนที
ั ่ ต่ อ้ งการ
ตัง้ ค่าอุณหภูม ิ หากต้องการ
2 กด เวลาปรุงอาหาร
3 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ เลือกเวลาปรุงอาหารทีต่ อ้ งการ แล้วกด เวลาปรุง
อาหาร
4 กด เริ่ มต้น เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาแล้ว เตาอบจะส่งเสียงเตือนและจะปิดการท�ำงาน
หากต้องการรีเซ็ตเวลาปรุงอาหารทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้ ให้ทำ� ซ�้ำตามขัน้ ตอนที่ 2 ถึง 4 ทีด่ า้ นบน
หากต้องการยกเลิกเวลาปรุงอาหารทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้ ให้กด เวลาปรุงอาหาร แล้วตัง้ เวลาเป็ นศูนย์
ไทย - 36
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 36
2015-10-19
6:09:39
การตัง้ เวลาสิ้ นสุด
คุณสามารถตัง้ เวลาทีต่ อ้ งการให้เตาอบหยุดการปรุงอาหาร
โหมดเวลาสิน้ สุดจะสามารถใช้ได้เฉพาะใน โหมดย่าง และ โหมดอบ
1 เลือกโหมดและฟงั ก์ชนที
ั ่ ต่ อ้ งการ
ตัง้ ค่าอุณหภูม ิ หากต้องการ
04 การใช้เตาอบ
2 กด เวลาสิ้ นสุด ค้างไว้ เวลาปจั จุบนั จะกะพริบบนจอแสดงผล
ตัวอย่าง:
เวลาปจั จุบนั คือ 13:00
“13:00” จะกะพริบบนจอแสดงผล
3 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าเวลาทีค่ ณ
ุ ต้องการให้สน้ิ สุดการปรุงอาหาร
แล้วกด เวลาสิ้ นสุด
ตัวอย่าง:
เวลาทีต่ อ้ งการคือ 14:00
4 กด เริ่ มต้น
เวลาปรุงอาหาร “1:00” จะปรากฏขึน้
เตาอบจะเริม่ ต้นท�ำงานทันที
เมือ่ ถึงเวลาสิน้ สุด เตาอบจะส่งเสียงเตือน “0:00” จะกะพริบบนจอแสดงผล แล้วเตา
อบจะปิดการท�ำงาน
1) คุณสามารถปรับเวลาสิน้ สุดได้ หากจ�ำเป็ น กด เวลาสิ้ นสุด แล้วเปลีย่ นเวลาโดยใช้ ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ จากนัน้ กด เวลาสิ้ น
สุด อีกครัง้
2) หากต้องการยกเลิกเวลาสิน้ สุด ให้กด เวลาปรุงอาหาร แล้วตัง้ เวลาเป็ น “0:00” จากนัน้ ให้กด เวลาปรุงอาหาร อีกครัง้
ไทย - 37
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 37
2015-10-19
6:09:39
การตัง้ ค่าการก�ำหนดเวลาล่วงหน้ า
ใช้การก�ำหนดเวลาล่วงหน้าเพือ่ ให้เตาอบเริม่ ต้นท�ำงานในภายหลัง
ตัวอย่าง:
เวลาปจั จุบนั : 12:00
เวลาปรุงอาหาร: 2 ชัวโมง
่
เวลาสิน้ สุด: คุณต้องการให้ปรุงอาหารเสร็จทีเ่ วลา 18:00
1 เลือกโหมดและฟงั ก์ชนที
ั ่ ต่ อ้ งการ ตัง้ ค่าอุณหภูม ิ หากต้องการ
2 กด เวลาปรุงอาหาร แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าระยะเวลาปรุง
อาหารทีต่ อ้ งการ (ในกรณีน้ีคอื 2 ชัวโมง)
่
3 กด เวลาสิ้ นสุด
•
ระบบจะบวกเพิม่ เวลาปรุงอาหารจากเวลาในปจั จุบนั
ในกรณีน้ี “14:00” จะปรากฏขึน้
4 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ เวลาสิน้ สุดทีต่ อ้ งการ
•
ในกรณีน้ีคอื “18:00” โปรดรอ 5 วินาทีเพือ่ ให้มกี ารตัง้ ค่าเวลาสิน้ สุดทีต่ อ้ งการ
5 กด เริ่ มต้น
ไอคอนจะปรากฏบนจอแสดงผลเพือ่ ให้ทราบว่าการก�ำหนดเวลาล่วงหน้าท�ำงานแล้ว
เตาอบจะเริม่ ต้นโดยอัตโนมัตติ ามเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ (16:00) และเวลาปรุงอาหารจะ
ปรากฏขึน้
1) คุณสามารถเปลีย่ นเวลาปรุงอาหารและเวลาสิน้ สุดได้ก่อนถึงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
2) เมือ่ ปรุงอาหารเสร็จแล้ว เตาอบจะส่งเสียงเตือน “0:00” จะกะพริบบนจอแสดงผล แล้วเตาอบจะปิดการท�ำงาน
ค�ำเตือน
โปรดอย่าปล่อยอาหารไว้ในเตาอบนานเกินไป อาจท�ำให้เน่าเสีย
ไทย - 38
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 38
2015-10-19
6:09:39
โหมดผสม
ไมโครเวฟ + ย่าง
การตัง้ ค่าไมโครเวฟ + ย่าง
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดไมโครเวฟ+ย่าง โหมดเตาอบ เวลา และระดับ
พลังงานจะปรากฏขึน้
2 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ เวลาปรุงอาหารทีต่ อ้ งการ
3 กด เลือก แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าพลังงานทีต่ อ้ งการ
4 กด เลือก แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
5 กด เริ่ มต้น
ไทย - 39
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 39
2015-10-19
6:09:40
04 การใช้เตาอบ
โหมดนี้จะใช้ความร้อนจากขดลวดทีม่ าจากการย่าง และปรุงอาหารในความเร็วของไมโครเวฟ เวลาปรุงอาหารน้อยลง และอาหารจะสุกเกรียม
ก�ำลังดี อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการปรุงแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่น
เดียวกับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาปรุงไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ โหมดนี้ยงั ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนที่
เกรียมกรอบ
ส�ำหรับโหมดไมโครเวฟ + ย่าง โดยปกติแล้ว ถาดกระเบือ้ งพร้อมด้วยทีร่ องย่างจะอยูใ่ น
ระดับ
* การตัง้ ค่าพลังงานของไมโครเวฟ: 100-600 วัตต์
* การตัง้ ค่าอุณหภูม:ิ 40-200 °C
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบทีเ่ ป็ นแก้วนัน้ เหมาะส�ำหรับอุณหภูมกิ ารปรุงอาหาร 40-200 °C
คู่มือการปรุงอาหาร
ใช้ระดับพลังงาน อุณหภูม ิ และเวลาในตารางนี้เป็ นเกณฑ์สำ� หรับการปรุงอาหาร
ไม่จำ� เป็ นต้องอุน่
ระดับชัน้
ระดับพลังงาน
(วัตต์)
อุณหภูมิ
(°C)
เวลาส�ำหรับด้านที่
1 (นาที)
เวลาส�ำหรับด้านที่
2 (นาที)
อุปกรณ์เสริ ม
มันฝรังอบ
่
4
600
180-200
10-15
-
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
มะเขือเทศย่าง
4
300
160-180
05-10
-
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
กราแตงผัก
4
450
180-200
10-20
-
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ปลาย่าง
4
300
180-200
04-08
04-06
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
ไก่ชน้ิ
4
300
180-200
10-15
10-15
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
อาหาร
ไทย - 40
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 40
2015-10-19
6:09:40
ไมโครเวฟ + อบ
โหมดนี้ผสมผสานพลังงานไมโครเวฟเข้ากับไอร้อน ซึง่ จะช่วยลดเวลาในการอบโดยทีอ่ าหารยังคงเหลืองเกรียมและกรอบ อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับ
โหมดนี้คอื เนื้อและเป็ ดไก่ทกุ ชนิด ตลอดจนอาหารอบหม้อดินและกราแตง สปนั จ์เค้กและฟรุตเค้กเนื้อเบา พายและครัมเบิล ผักย่าง สโคน และ
ขนมปงั
04 การใช้เตาอบ
การตัง้ ค่าไมโครเวฟ + อบ
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดไมโครเวฟ+อบ
โหมดเตาอบ เวลา และระดับพลังงานจะปรากฏขึน้
2 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ เวลาปรุงอาหารทีต่ อ้ งการ
3 กด เลือก แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าพลังงานทีต่ อ้ งการ
4 กด เลือก แล้วหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ตัง้ ค่าอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
5 กด เริ่ มต้น
ไทย - 41
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 41
2015-10-19
6:09:40
ส�ำหรับโหมดไมโครเวฟ + อบ โดยปกติแล้ว ถาดกระเบือ้ งพร้อมด้วยทีร่ องย่างจะอยูใ่ น
ระดับ
* การตัง้ ค่าพลังงานของไมโครเวฟ: 100-600 วัตต์
* การตัง้ ค่าอุณหภูม:ิ 40-200 °C
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบทีเ่ ป็ นแก้วนัน้ เหมาะส�ำหรับอุณหภูมกิ ารปรุงอาหาร 40-200 °C
คู่มือการปรุงอาหาร
ใช้ระดับพลังงาน อุณหภูม ิ และเวลาในตารางนี้เป็ นเกณฑ์สำ� หรับการปรุงอาหาร
ไม่จำ� เป็ นต้องอุน่
อาหาร
ระดับชัน้
ระดับพลังงาน อุณหภูมิ
(วัตต์)
(°C)
เวลาส�ำหรับด้าน เวลาส�ำหรับด้าน
ที่ 1 (นาที)
ที่ 2 (นาที)
อุปกรณ์เสริ ม
ไก่ทงั ้ ตัว 1.2 กก.
3
450
180-200
25-30
15-25
ทีร่ องย่าง +
ถาดกระเบือ้ ง
โรสต์บฟี /โรสต์แลมบ์
(สุกปานกลาง)
3
300
180-200
15-20
15-20
ทีร่ องย่าง +
ถาดกระเบือ้ ง
ลาซาญญ่า/พาสต้ากราแตงแช่แข็ง
3
450
180-200
20-25
-
ทีร่ องย่าง +
ถาดกระเบือ้ ง
กราแตงมันฝรัง่
3
450
180-200
10-15
-
ทีร่ องย่าง +
ถาดกระเบือ้ ง
ฟลานผลไม้สด
3
100
160-180
40-50
-
ถาดกระเบือ้ ง
ไทย - 42
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 42
2015-10-19
6:09:40
การใช้โหมดอบผัก
เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. ส�ำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นมีการแนะน�ำปริมาณน�้ำนอกเหนือไปจากนี้ (โปรดดูตาราง) อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ (โปรดดู
ในตาราง) อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครัง้ ระหว่างและหลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดและพักอาหาร 3 นาที
หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
04 การใช้เตาอบ
การตัง้ ค่าโหมดอบผัก
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดผัก
โหมดผักจะปรากฏขึน้
2 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ เลือกโหมดผักทีต่ อ้ งการ แล้วกด เลือก
3 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ก�ำหนดน�้ำหนัก
ถ้าคุณไม่ได้กำ� หนดน�้ำหนัก ระบบจะก�ำหนดน�้ำหนักให้โดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่าน
ไป 5 วินาที
4 กด เริ่ มต้น
ไทย - 43
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 43
2015-10-19
6:09:41
ค�ำแนะน�ำในการตัง้ ค่าเมนูผกั
ตารางต่อไปนี้จะแสดงผัก 10 รายการ โดยจะแสดงปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำทีค่ วรทราบ โปรแกรมอัตโนมัตเิ หล่านี้มโี หมดอบพิเศษ
ซึง่ ได้รบั การพัฒนามาเพือ่ ช่วยให้คณ
ุ ปรุงอาหารได้สะดวก
หมายเลข
อาหาร
น�้ำหนัก (กก.)
อุปกรณ์เสริ ม
ระดับชัน้
ค�ำแนะน�ำ
U:01
บร็อคโคลี่
0.2-0.3
0.3-0.4
ถาดกระเบือ้ ง
1
ล้างท�ำความสะอาดบร็อคโคลีส่ ดและหันเป็
่ นช่อๆ
ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ) เมือ่ อบ 0.2-0.3 กก. และเติมน�้ำ
45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับ 0.3 - 0.4 กก.
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา
คนอาหารหลังการอบ
U:02
ดอกกะหล�่ำ
0.2-0.3
0.3-0.4
ถาดกระเบือ้ ง
1
ล้างท�ำความสะอาดดอกกะหล�่ำสดและหันเป็
่ นช่อๆ
ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ 30 มล.
(2 ช้อนโต๊ะ) เมือ่ อบ 0.2-0.3 กก. และเติมน�้ำ
45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับ 0.3 - 0.4 กก.
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา
คนอาหารหลังการอบ
U:03
แครอทหันแว่
่ น
0.2-0.3
0.4-0.5
ถาดกระเบือ้ ง
1
ล้างท�ำความสะอาดแครอท และฝานออกเป็ นชิน้ ๆ
ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ
30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) เมือ่ อบ 0.2-0.3 กก. และเติม
น�้ำ 45-60 มล. (3-4 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับ 0.4-0.5 กก.
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา
คนอาหารหลังการอบ
U:04
มันฝรังอบทั
่ ง้ เปลือก
0.3-0.4
0.7-0.8
ถาดกระเบือ้ ง
1
ล้างท�ำความสะอาดมันฝรัง่ ทาน�้ำมันมะกอก
แล้วใช้สอ้ มเจาะเปลือก วางบนถาดกระเบือ้ ง
หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 3-5 นาที
U:05
มันฝรังปอกเปลื
่
อก
0.4-0.5
0.7-0.8
ถาดกระเบือ้ ง
1
ล้างมันฝรังและปอกเปลื
่
อก หันครึ
่ ง่ และใส่ในชาม
แก้วส�ำหรับใช้ในเตาอบทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ
15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) คนอาหารหลังการอบ
หากอบมากกว่าทีร่ ะบุไว้ ให้คนระหว่างการอบด้วย
พักอาหารเป็ นเวลา 3-5 นาที
U:06
ซูกนิ ี
0.2-0.3
0.3-0.4
ถาดกระเบือ้ ง
1
ฝานเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
หรือเนย ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด
อบโดยปิดฝา อบให้นุ่ม
U:07
มะเขือม่วงฝาน
0.1-0.2
0.3-0.4
ถาดกระเบือ้ ง
1
ฝานมะเขือออกเป็ นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาว
15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ี
ฝาปิด อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ
U:08
หัวหอมใหญ่ฝาน
0.2-0.3
0.4-0.5
ถาดกระเบือ้ ง
1
ฝานหัวหอมเป็ นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำเพียง
15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ี
ฝาปิด อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ
ไทย - 44
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 44
2015-10-19
6:09:41
หมายเลข
อาหาร
น�้ำหนัก (กก.)
อุปกรณ์เสริ ม
ระดับชัน้
ค�ำแนะน�ำ
ผักรวม
0.2-0.3
0.4-0.5
ถาดกระเบือ้ ง
1
ล้างท�ำความสะอาดผักสด ใส่ให้เสมอกันในชาม
แก้วทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) เมือ่
อบ 0.2-0.3 กก. และเติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ)
ส�ำหรับ 0.4-0.5 กก. วางชามตรงกลางของจาน
หมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ
U:10
ข้าวสวย
0.2-0.3
ถาดกระเบือ้ ง
1
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี า
ปิด (โปรดทราบว่าข้าวจะมีปริมาณเป็ นสองเท่าใน
ระหว่างอบ) อบโดยปิดฝา หลังจากอบเสร็จแล้ว
ให้คนก่อนทีจ่ ะพักอาหาร เติมเกลือหรือเครือ่ งเทศ
และเนย โปรดทราบว่าข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด
หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
โหมดปรุงอาหารด่วนใช้พลังงานไมโครเวฟเพือ่ ให้ความร้อนแก่อาหาร
ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับภาชนะและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอืน่ ๆ ของไมโครเวฟอย่างเคร่งครัดเมือ่ ใช้โหมดนี้
ไทย - 45
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 45
2015-10-19
6:09:41
04 การใช้เตาอบ
U:09
การใช้โหมดเมนูอตั โนมัติ
โหมดเมนูอตั โนมัติ จะมีการตัง้ ค่าทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้ลว่ งหน้า 15 รายการให้คณ
ุ เลือกใช้ (การปรุงอาหารอัตฏนมัติ 10 และการละลายน�้ำแข็งอัตโนมัติ 5) เพือ่ ปรุง
อาหาร ย่าง หรืออบอาหารจานโปรดของคุณได้สะดวก เวลาและระดับพลังงานในการปรุงอาหารจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ เลือกหนึ่งในการตัง้ ค่า 15 รายการ
และก�ำหนดน�้ำหนักเพือ่ เริม่ ต้นปรุงอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดเมนูอตั โนมัติ
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดเมนูอตั โนมัติ
โหมดเมนูอตั โนมัติ จะปรากฏขึน้
2 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ เลือกเมนูอตั โนมัติ ทีต่ อ้ งการ แล้วกด เลือก
3 หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั ่ เพือ่ ก�ำหนดน�้ำหนัก ถ้าคุณไม่ได้กำ� หนดน�้ำหนัก ระบบ
จะก�ำหนดน�้ำหนักให้โดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 5 วินาที
4 กด เริ่ มต้น
• เมนูอตั โนมัติ บางอย่างต้องกลับด้านอาหาร เตาอบจะส่งเสียงเพือ่ เตือนคุณ
• ระบบจะแสดงอุณหภูมขิ องเตาอบ
• อุณหภูมแิ ละเวลาไม่สามารถเปลีย่ นได้ในโหมดเมนูอตั โนมัติ
ไทย - 46
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 46
2015-10-19
6:09:41
คู่มือการตัง้ ค่าเมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 10 โปรแกรมส�ำหรับการอุน่ การปรุงอาหาร การย่าง และการอบ
โดยจะแสดงปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำทีค่ วรทราบ โปรแกรมอัตโนมัตเิ หล่านี้มโี หมดอบพิเศษ ซึง่ ได้รบั การพัฒนามาเพือ่ ช่วยให้คณ
ุ
ปรุงอาหารได้สะดวก
หมายเลข
อาหาร
อุปกรณ์เสริ ม
ระดับชัน้
ค�ำแนะน�ำ
ถาดกระเบือ้ ง
1
วางในจานกระเบือ้ ง และปิดด้วย
ฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้
เหมาะกับอาหารชุดทีม่ สี ว่ นประกอบ
3 อย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และ
เครือ่ งเคียงเป็ นมันฝรัง่ ข้าว หรือพาส
ต้า) หลังจากอบแล้ว ให้พกั อาหาร
เป็ นเวลา 3 นาที
A:01
อาหารส�ำเร็จ
0.3-0.35
0.4-0.45
A:02
พิซซ่าแช่แข็ง
0.3-0.35 ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
0.4-0.45
2
วางพิซซ่าแช่แข็งในเตาอบ
A:03
ลาซานญ่าแช่แข็ง
0.4-0.45 ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
0.6-0.65
2
วางลาซาญญ่าแช่แข็งในจานแก้ว
ไพเร็กซ์หรือจานกระเบือ้ งทีม่ ขี นาด
เหมาะสม หลังจากอุน่ แล้ว ให้พกั
อาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
A:04
ไก่ทงั ้ ตัว
1.1-1.15 ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
1.2-1.25
2
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่
ตัวไก่แช่เย็น วางด้านหน้าอกไว้ขา้ ง
ล่าง กลางตะแกรงทีร่ องย่างทีม่ ถี าด
กระเบือ้ ง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ
เสียงเตือน กดปุม่ เริม่ ต้นเพือ่ ด�ำเนิน
การต่อ พักอาหารเป็ นเวลา 5 นาที
หลังการอบ
A:05
ไก่ชน้ิ
0.6-0.7
0.9-1.0
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
4
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้
ทัวชิ
่ น้ ไก่แช่เย็น วางบนทีร่ องย่างที่
มีถาดกระเบือ้ งโดยให้ดา้ นหนังไก่อยู่
ข้างล่าง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียง
เตือน หลังจากอบแล้ว ให้พกั อาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
A:06
แกะย่าง
0.8-0.9
1.1-1.2
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
3
วางแกะย่างทีห่ มักแล้วบนตะแกรงที่
รองย่างทีม่ ถี าดกระเบือ้ ง เมือ่ ได้ยนิ
เสียงเตือน ให้กลับด้าน แล้วเริม่ ต้น
อบอีกครัง้
A:07
มันฝรังทอดแช่
่
เข็งส�ำหรับเตาอบ
0.3-0.4
0.45-0.5
ถาดอบ
3
วางมันฝรังทอดส�
่
ำหรับเตาอบทีแ่ ช่
แข็งไว้บนถาดอบทีเ่ ป็ นโลหะ
A:08
มันฝรังอบผ่
่ าซีก
0.4-0.5
0.6-0.7
ทีร่ องย่าง + ถาดกระเบือ้ ง
4
หันแบ่
่ งมันฝรังเป็
่ นครึง่ หัว วางเป็ น
วงบนถาด โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ท่ างที่
จะย่าง หลังจากอบแล้ว ให้พกั อาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย - 47
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 47
2015-10-19
6:09:41
04 การใช้เตาอบ
น�้ำหนัก
(กก.)
หมายเลข
อาหาร
น�้ำหนัก
(กก.)
อุปกรณ์เสริ ม
ระดับชัน้
ค�ำแนะน�ำ
A:09
แอปเปิ้ลพาย
1.2-1.4
ถาดอบ
2
วางแอปเปิ้ลพายบนจานโลหะทรง
กลม วางบนถาดอบ ช่วงน�้ำหนักจะ
รวมถึงแอปเปิ้ลด้วย เป็ นต้น
A:10
ดัตช์โลฟเค้ก
0.7-0.8
ถาดอบ
3
ใส่แป้งเค้กในพิมพ์โลหะส�ำหรับอบ
ทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดพอเหมาะ
(ความยาว 25 ซม.) วางพิมพ์ในแนว
ยาวหันไปทางประตูบนถาดอบ
ไทย - 48
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 48
2015-10-19
6:09:41
คู่มือการตัง้ ค่าการละลายน�้ำแข็งด่วนอัตโนมัติ
ตารางต่อไปนี้เป็ นการตัง้ โปรแกรมละลายน�้ำแข็งอัตโนมัตแิ บบต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรแกรมเหล่านี้
จะใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านัน้ โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมดออกก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ ดและไก่ และปลาในถาดกระเบือ้ ง
หมายเลข
อาหาร
น�้ำหนัก (กก.)
อุปกรณ์เสริ ม
ระดับชัน้
ค�ำแนะน�ำ
เนื้อ
0.2-1.5
ถาดกระเบือ้ ง
1
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ
เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู
สเต๊ก เนื้อเป็ นชิน้ เนื้อสับ
d:02
เนื้อไก่
0.2-1.5
ถาดกระเบือ้ ง
1
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับไก่เมือ่
ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับไก่ทงั ้ ตัว
หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้
d:03
ปลา
0.2-1.5
ถาดกระเบือ้ ง
1
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม
กลับปลาเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะ
ส�ำหรับปลาทัง้ ตัว หรือปลาชิน้
d:04
ขนมปงั /เค้ก
0.1-0.8
ถาดกระเบือ้ ง
1
วางขนมปงั บนกระดาษส�ำหรับเตาอบ และพลิกกลับ
ด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนถาด
กระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณ
จากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมือ่ คุณ
เปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงั ทุกประเภท
ไม่วา่ จะเป็ นแบบตัดหรือทัง้ ก้อน เช่นเดียวกับขนมปงั
ก้อนและแท่งแบบฝรังเศส
่ วางก้อนขนมปงั เป็ นวงกลม
โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุก
ประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนมเพสทรีแบบชอต/ครัสต์
เค้กผลไม้หรือครีม รวมทัง้ เค้กราดช็อคโกแล็ต
d:05
ผลไม้
0.1-0.6
ถาดกระเบือ้ ง
1
วางผลไม้แช่แข็งให้ทวและเสมอกั
ั่
นบนถาดกระเบือ้ ง
โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้เช่น ราสป์เบอร์ร่ี เบอร์รผ่ี สม
และผลไม้เมืองร้อน
โหมดละลายน�้ำแข็งด่วนใช้พลังงานไมโครเวฟเพือ่ ให้ความร้อนแก่อาหาร
ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับภาชนะและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอืน่ ๆ ของไมโครเวฟอย่างเคร่งครัดเมือ่ ใช้โหมดนี้
ไทย - 49
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 49
2015-10-19
6:09:41
04 การใช้เตาอบ
d:01
คู่มือการปรุงอาหารด้วยการนึ่ ง
หม้อส�ำหรับนึ่งใช้หลักการนึ่งด้วยไอน�้ำ ออกแบบมาส�ำหรับการปรุงอาหารในเตาไมโครเวฟ Samsung ของคุณได้รวดเร็วและดีต่อสุขภาพ
อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะส�ำหรับการหุงข้าว พาสต้า ผัก ฯลฯ ได้รวดเร็วและรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้
ชุดหม้อส�ำหรับนึ่งของไมโครเวฟประกอบด้วย 3 ส่วน:
หม้อ
ถาดรอง
ฝาปิด
ชิน้ ส่วนทัง้ หมดสามารถทนความร้อนได้ตงั ้ แต่ -20 °C ถึง 140 °C
เหมาะส�ำหรับการเก็บในช่องแช่แข็ง และสามารถใช้แยกกันหรือใช้รว่ มกันได้
เงื่อนไขของการใช้งาน:
ห้ามใช้:
• อบอาหารทีม่ นี ้�ำตาลหรือไขมันมาก
• กับการย่างหรือการให้ความร้อนโดยการหมุนหรือบนเตา
ล้างทุกส่วนให้สะอาดด้วยน�้ำยาล้างจานก่อนทีจ่ ะใช้ครัง้ แรก
ในการดูเวลาในการอบ โปรดดูคำ� แนะน�ำในตารางในหน้าถัดไป
การบ�ำรุงรักษา:
คุณสามารถล้างหม้อนึ่งในเครือ่ งล้างจาน
เมือ่ ล้างด้วยมือ ให้ใช้น้�ำร้อนและน�้ำยาล้างจาน ห้ามใช้แผ่นใยขัด
อาหารบางอย่าง (เช่น มะเขือเทศ) อาจท�ำให้พลาสติกสีเปลีย่ นไป ซึง่ เป็ นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของการผลิต
การละลายน�้ำแข็ง:
วางอาหารแช่แข็งทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน โดยไม่ปิดฝา ของเหลวจะอยูด่ า้ นล่างของหม้อ และจะไม่มผี ลต่ออาหาร
ไทย - 50
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 50
2015-10-19
6:09:41
การปรุงอาหาร:
อาหาร
หัวอาร์ทิโชค
ปริ มาณอาหาร
พลังงาน (วัตต์)
เวลาปรุง (นาที)
การประกอบ
300 กรัม (1-2 ชิน้ )
800 วัตต์
5-6
หม้อทีม่ ถี าดรอง+ ฝาปิด
ผักสด
300 กรัม
800 วัตต์
4-5
หม้อทีม่ ถี าดรอง+ ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ชังผั
่ กตามต้องการ (เช่น บร็อคโคลี่ ดอกกะหล�่ำ แครอท พริกหวาน) ล้างท�ำความสะอาด และหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ
กัน ใส่ถาดในหม้อ วางให้เสมอกันบนถาด เติมน�้ำสะอาด 2 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ผักแช่แข็ง
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
หม้อทีม่ ถี าดรอง+ ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
วางผักแช่แข็งลงในหม้อนึ่ง ใส่ถาดรองในหม้อ เติมน�้ำสะอาด 1 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา คนให้ทวหลั
ั ่ งการอบและพัก
อาหาร พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ข้าว
250 กรัม
800 วัตต์
15-18
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ขา้ วในหม้อนึ่ง เติมน�้ำเย็น 500 มล. ปิดฝา หลังการอบ ให้พกั อาหารเป็ นเวลา 5 นาทีสำ� หรับข้าวขาว และ
10 นาทีสำ� หรับข้าวกล้อง พักอาหารเป็ นเวลา 5-10 นาที
มันฝรังอบทั
่
ง้ เปลือก
500 กรัม
800 วัตต์
7-8
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักและล้างมันฝรังและวางในหม้
่
อ เติมน�้ำสะอาด 3 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
สตูว์ (เย็น)
400 กรัม
600 วัตต์
5½-6½
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ใส่สตูวใ์ นหม้อนึ่ง ปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ซุป (เย็น)
400 กรัม
800 วัตต์
3-4
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
เทลงในหม้อนึ่ง ปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ซุปแช่แข็ง
400 กรัม
800 วัตต์
8-10
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ซุปแช่แข็งในหม้อนึ่ง ปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหาร พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย - 51
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 51
2015-10-19
6:09:41
04 การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ล้างท�ำความสะอาดหัวอาร์ทโิ ชค ใส่ถาดรองในหม้อ จากนัน้ น�ำไปวางบนถาด เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
พลังงาน (วัตต์)
เวลาปรุง (นาที)
การประกอบ
ขนมปังยีสต์ไส้แยมแช่แข็ง
150 กรัม
600 วัตต์
1½-2½
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
พรมน�้ำเย็นทีด่ า้ นบนของอาหาร วางอาหารแช่แข็ง 1-2 ชิน้ เคียงข้างกันในหม้อนึ่ง ปิดฝา พักอาหารเป็ นเวลา
2-3 นาที
ผลไม้แช่อิ่ม
250 กรัม
800 วัตต์
3-4
หม้อ + ฝาปิด
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักผลไม้สด (เช่น แอปเปิ้ล แพร์ พลัม แอปปริคอต มะม่วง หรือสับปะรด) หลังจากปอกเปลือก ล้าง
และหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน ใส่ลงในหม้อนึ่ง เติมน�้ำ 1-2 ช้อนโต๊ะ และน�้ำตาล 1-2 ช้อนโต๊ะ ปิดฝา พักอาหารเป็ น
เวลา 2-3 นาที
การใช้งานหม้อนึ่ ง
+
หม้อทีม่ ถี าดรอง+ ฝาปิด
หม้อ + ฝาปิด
ข้อควรระวัง:
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ เปิดฝาหม้อนึ่ง เนื่องจากไอน�้ำทีอ่ อกมาอาจมีความร้อนจัด
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
เปิ ด/ปิ ดไฟ
กด เปิ ด/ปิ ดไฟ เพือ่ เปิดและปิด
เพือ่ การประหยัดพลังงาน ไฟของเตาอบจะดับภายในเวลาไม่กว่ี นิ าทีหลังจากเริม่ ปรุงอาหาร
ไทย - 52
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 52
2015-10-19
6:09:42
การปรับเวลาอบอาหาร
คุณสามารถปรับเวลาปรุงอาหารได้ดว้ ยการกด +30
• ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
• เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
04 การใช้เตาอบ
สามารถใช้งานได้ในระหว่างอยูใ่ น โหมดไมโครเวฟ โหมดไมโครเวฟ+ย่าง และ โหมดไมโครเวฟ
+อบ
ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้กด +30 หนึ่งครัง้ ต่อ 30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
•
ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ 3 นาที ให้กด +30 6 ครัง้
ล็อคป้ องกันเด็ก
การล็อคป้องกันเด็กจะช่วยให้คณ
ุ สามารถล็อคแผงควบคุมเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารใช้งานโดยไม่ตงั ้ ใจ
ในการล็อคเตาอบ
1 กด +30 และ เวลาปรุงอาหาร ค้างไว้พร้อมกับเป็ นเวลา 1 วินาที
2 สัญลักษณ์รปู ล็อคจะปรากฏบนจอแสดงผล แสดงให้ทราบว่าฟงั ก์ชนทั
ั ่ ง้ หมดถูกล็อค
ในการปลดล็อคเตาอบ
1 กด +30 และ เวลาปรุงอาหาร ค้างไว้พร้อมกับเป็ นเวลา 1 วินาที
2 ไอคอนรูปล็อคจะหายไปจากจอแสดงผล แสดงให้ทราบว่าปลดล็อคฟงั ก์ชนทั
ั ่ ง้ หมด
แล้ว
ไทย - 53
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 53
2015-10-19
6:09:42
การใช้โหมดท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
การท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำใช้สำ� หรับท�ำความสะอาดเตาได้ในเวลาเพียง 15 นาที
1 หมุน ปุ่ มเลือกโหมด ไปที่ โหมดท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
เวลา (15:00) จะปรากฏขึน้
2 กด เริ่ มต้น
เตาอบจะเริม่ ต้นท�ำงานโดยอัตโนมัติ
•
หลังจากผ่านไป 15 นาที เตาอบจะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติ เช็ดให้แห้ง
ด้วยผ้าแห้ง
• ใช้คณ
ุ สมบัตนิ ้ีเฉพาะเมือ่ เตาอบเย็นลงถึงอุณหภูมปิ กติ
• ห้ามใช้น้�ำกลัน่
• ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยแรงดันน�้ำสูง หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยการฉีดไอน�้ำในการท�ำความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ
ไทย - 54
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 54
2015-10-19
6:09:43
การแก้ไขปญั หาและรหัสข้อมูล
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
05 การแก้ไขปัญหา
ให้ชา่ งซ่อมบ�ำรุงทีม่ คี วามช�ำนาญเป็ นผูซ้ ่อมอุปกรณ์เท่านัน้
ถ้าต้องมีการซ่อมบ�ำรุงเตาอบ ให้ถอดปลักเตาอบและติ
๊
ดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ SAMSUNG
เมือ่ ติดต่อศูนย์บริการ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม:
•
หมายเลขรุน่ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ (ด้านในประตูเตาอบ)
•
รายละเอียดการรับประกัน
ค�ำอธิบายเกีย่ วกับปญั หาทีช่ ดั เจน
•
ถ้าต้องเก็บเตาอบชัวคราว
่
ให้เลือกทีส่ ะอาดและแห้ง เนื่องจากฝุน่ ละอองและความชืน้ จะท�ำให้เตาอบเสียหาย
การแก้ไขปัญหา
ถ้าคุณประสบปญั หากับเตาอบ โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีแ่ นะน�ำด้านล่าง ซึง่ อาจช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้คณ
ุ ติดต่อศูนย์บริการโดยไม่จำ� เป็ น
เตาและจอแสดงผลไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่าเสียบปลักกั
๊ บเต้าเสียบลงกราวด์ได้อย่างถูกต้อง
• หากเต้าเสียบบนผนังมีสวิตช์ควบคุมทีผ่ นัง ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์นนั ้ เปิดอยู่
• น�ำปลักออกจากเต้
๊
าเสียบ รอประมาณสิบวินาที และเสียบเข้าที่
• รีเซ็ตสะพานไฟ หรือเปลีย่ นฟิวส์ทข่ี าด
• เสียบเตาอบเข้ากับเต้าเสียบอืน่
• เสียบปลักของอุ
๊
ปกรณ์อน่ื ในเต้าเสียบ ถ้าอุปกรณ์อน่ื ไม่ทำ� งาน โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าทีม่ คี วามช�ำนาญให้มาซ่อมแซมเต้ารับบนผนัง
จอแสดงผลท�ำงาน แต่เตาอบไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่าปิดประตูแน่นแล้ว
• ตรวจสอบว่าวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ แปลกปลอมติดอยูใ่ นซีลประตูหรือไม่
• ตรวจสอบว่าประตูเสียหายหรือไม่
• กดปุม่ ยกเลิกสองครัง้ และป้อนค�ำสังในการปรุ
่
งทัง้ หมด
เตาอบไม่เริ่ มท�ำงานเมื่อคุณกดปุ่ มเริ่ มต้น
• ตรวจสอบว่าปิดประตูสนิทแล้ว
ไทย - 55
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 55
2015-10-19
6:09:43
มีควันและกลิ่ นเหม็นเมื่อเริ่ มต้นใช้งาน
• เป็ นอาการทีเ่ กิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากชิน้ ส่วนใหม่ได้รบั ความร้อน ควันและกลิน่ เหม็นจะหายไปหลังจากใช้งานประมาณ 10 นาที
ถ้าต้องการให้ควันและกลิน่ หายไปเร็วยิง่ ขึน้ โปรดใช้งานเตาไมโครเวฟโดยใส่มะนาวหรือน�้ำมะนาวไว้ในเตาอบ
เตาอบหยุดท�ำงานก่อนที่จะหมดเวลา
• อาจเกิดไฟดับ ถ้าไฟดับ ตัวแสดงเวลาจะแสดงผล: 88:88
• รีเซ็ตนาฬิกาและค�ำสังในการปรุ
่
งอาหาร
• รีเซ็ตสะพานไฟ หรือเปลีย่ นฟิวส์ทข่ี าด
• ตรวจสอบว่าวางเตาอบไว้อย่างถูกต้องตามค�ำแนะน�ำในการติดตัง้
อาหารสุกเกิ นไปหรือไม่สกุ พอ
• ตรวจสอบว่าก�ำหนดระยะเวลาการปรุงอาหารไว้เหมาะสมแล้วตามประเภทอาหาร
• ตรวจสอบว่าตัง้ ค่าระดับพลังงานไว้เหมาะสมแล้ว
อาหารไม่สกุ เลย
• ตรวจสอบว่าปิดประตูแน่นแล้ว
• ตรวจสอบว่าก�ำหนดค่าตัวตัง้ เวลาไว้อย่างถูกต้องแล้ว และ/หรือกดปุม่ เริม่ ต้นแล้ว
• รีเซ็ตสะพานไฟ หรือเปลีย่ นฟิวส์ทข่ี าด
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิ ดขึน้ ภายในเตาอบ (เกิ ดประกายไฟ)
• น�ำอุปกรณ์ ภาชนะ หรือลวดมัดทีเ่ ป็ นโลหะออก
• หากใช้ฟอยล์ ให้ใช้ขนาดเล็กๆ และเว้นช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งนิ้วระหว่างฟอยล์กบั ผนังของเตาอบ
เสียงการท�ำงานดังเกิ นไป
• เตาอบส่งเสียงดังในระหว่างการท�ำงาน เป็ นอาการปกติ
ถ้าได้ยนิ เสียงผิดปกติดงั อยูอ่ ย่างต่อเนื่อง โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
เตาอบท�ำให้เกิ ดสัญญาณรบกวนวิ ทยุหรือโทรทัศน์
• คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบา้ งเล็กน้อย เมือ่ เตาอบท�ำงาน เป็ นอาการปกติ นี่เป็ นอาการปกติ ในการแก้ไขปญั หานี้ โปรด
ติดตัง้ เตาไมโครเวฟให้หา่ งจากเครือ่ งรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
• ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล ในการแก้ปญั หานี้ ให้ถอดปลักและต่
๊
อใหม่อกี ครัง้ ตัง้
เวลาใหม่
หลอดไฟไม่สว่าง
• ห้ามเปลีย่ นหลอดไฟด้วยตนเอง เพือ่ ความปลอดภัย
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทีไ่ ด้รบั อนุญาตของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้ เพือ่ นัดหมายให้ชา่ งทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูเ้ ปลีย่ นหลอดไฟให้
ไทย - 56
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 56
2015-10-19
6:09:43
พัดลมท�ำงานต่อไป แม้ว่าจะปิ ดเตาอบแล้ว
• เป็ นอาการปกติ พัดลมระบายความร้อนอาจท�ำงานต่อไป เพือ่ ให้เตาอบเย็นลงหลังจากทีป่ ิดเตาอบแล้ว
เกิ ดไอน�้ำเกาะตัวในเตาอบ
• เป็ นอาการปกติ คุณสามารถเช็ดออกได้หลังจากปรุงอาหาร
05 การแก้ไขปัญหา
มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• เป็ นอาการปกติ
มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• เป็ นอาการปกติ
มีไอน�้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
• เป็ นอาการปกติ
ไทย - 57
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 57
2015-10-19
6:09:43
รหัสข้อมูล
สัญลักษณ์ของรหัส
ปัญหา
การแก้ไข
เกิ ดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระยะเวลาการกดปุ่ ม
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึน้ เมือ่ กดปุม่ ค้างไว้นานเกิน 60 วินาที
กด หยุด/ยกเลิ ก เพือ่ หยุดเตาอบ หลังจาก
เตาอบเย็นลงแล้ว ให้เริม่ ต้นเตาอบใหม่
ถ้าเตาอบยังคงพบปญั หานี้อยูห่ ลังจากด�ำเนิน
การข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ของ SAMSUNG ทีไ่ ด้รบั อนุญาต
เกิ ดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเปิ ดเซนเซอร์อณ
ุ หภูมิ
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึน้ เนื่องจากเซนเซอร์ชำ� รุด, เดินสายไฟไม่ถกู ต้อง,
PCB ช�ำรุด
เกิ ดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระยะเวลาท�ำงานของเซนเซอร์อณ
ุ หภูมิ
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึน้ เนื่องจากเซนเซอร์ชำ� รุด, เดินสายไฟไม่ถกู ต้อง,
PCB ช�ำรุด
เกิ ดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตรวจจับอุณหภูมิที่ผิดปกติ ของ
ไมโครเวฟ
ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ อุณหภูมขิ องช่องเตาอบสูงเกิน 210 °C
ในโหมดไมโครเวฟ
เกิ ดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการตรวจจับอุณหภูมิที่ผิดปกติ
ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึน้ เมือ่ อุณหภูมขิ องช่องเตาอบสูงเกิน 250 °C
เป็ นเวลา 10 นาที
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ในพืน้ ที่
เกิ ดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
ไทย - 58
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 58
2015-10-19
6:09:43
ข้อมูลด้านเทคนิค
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
รุ่น
NQ50H5533KS
การจ่ายไฟ
220 V - 50 Hz
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
2850 วัตต์
โหมดไมโครเวฟ
1650 วัตต์
โหมดย่าง
2300 วัตต์
โหมดอบ
2300 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 MHz
แมกนี ตรอน
OM75P(21)
วิ ธีระบายความร้อน
มอเตอร์พดั ลมระบายความร้อน
ขนาด (ก x ส x ล)
ขนาดชุดอุปกรณ์
595 x 454.2 x 570 มม.
ขนาดส�ำหรับการฝงั อุปกรณ์
555 x 445 x 548.8 มม.
50 ลิตร
ปริ มาตร
น�้ำหนัก
06 ข้อมูลด้านเทคนิ ค
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
สุทธิ
38.3 กิโลกรัม
พร้อมบรรจุภณ
ั ฑ์
45.5 กิโลกรัม
ไทย - 59
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 59
2015-10-19
6:09:43
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิ ดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
INDONESIA
021-56997777, 08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free]
1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile]
02- 422-2111 [Standard Landline]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/in/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540, 0115900000
www.samsung.com/support
DE68-04306P-01
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_TH.indd 60
2015-10-19
6:09:44
NQ50H5533KS
Combi MWO
Built-in Oven
user & installation
manual
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover
service calls to explain product operation, correct improper
installation, or perform normal cleaning or maintenance.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 1
2015-10-19
6:08:48
contents
SAFETY INFORMATION
3
OVEN FEATURES
16
BEFORE YOU START
19
OVEN USE
21
TROUBLESHOOTING AND
INFORMATION CODE
55
TECHNICAL DATA
59
03 Safety information
16 Control panel
17Oven
18Accessories
19 Clock settings
20 Setting the energy save mode
20 Turning the beeper on/off
21
22
23
33
39
43
46
50
52
53
53
54
Types of heating
How a microwave oven works
Using the microwave mode
Using the oven mode
Combination mode
Using the vegetable cook mode
Using the auto menu mode
Pure steam cooking guide
Lamp on/off
Adjusting the cooking time
Child safety lock
Using the steam clean mode
55 Storing and repairing your
microwave oven
55Troubleshooting
58 Information codes
59 Technical specifications
English - 2
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 2
2015-10-19
6:08:48
safety information
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
01 SAFETY INFORMATION
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s Instructions
contains valuable information on cooking with your microwave oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or
death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or
property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the
wall socket.
Make sure the machine is grounded
to prevent electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are obeyed
at all times.
Before using the oven, confirm that the following
instructions are followed.
WARNING (Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
English - 3
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 3
2015-10-19
6:08:49
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
This appliance is intended to be used in household only.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been
given so that the child is able to use the oven in a safe
way and understands the hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are aged from 8 years and above
and supervised.
Only use utensils that are suitable for use in microwave
ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep
an eye on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating
of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance
and keep the door closed in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of beverages can result
in delayed eruptive boiling, therefore care must be
taken when handling the container.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby
food jars shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns.
English - 4
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 4
2015-10-19
6:08:50
English - 5
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 5
2015-10-19
6:08:50
01 SAFETY INFORMATION
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should
not be heated in microwave ovens since they may
explode, even after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could
lead to deterioration of the surface that could adversely
affect the life of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control
area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then
used.
If the oven generates a strange noise, a burning
smell, or smoke is emitted, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service center.
Appliance should allow to disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
WARNING (Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is operated in the
combination mode, children should only use the oven
under adult supervision due to the temperatures
generated.
During use the appliance becomes hot. Care should
be taken to avoid touching heating elements inside
the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
English - 6
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 6
2015-10-19
6:08:50
Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the
restposition when cooking big loads.
Do not use oven rack for microwave
oven mode.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
General
Technical Information
Electrical Supply: 220 V ~ 50 Hz
Dimensions (W × H × D)
Set size : 595 x 454.2 x 570 mm
Built in size
: 555 x 445 x 548.8 mm
Disposal of Packaging and Appliance
Packaging is recyclable.
Packaging may consist of the following materials:
- cardboard;
- polyethylene film (PE);
- CFC-free polystyrene(PS rigid foam).
English - 7
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 7
2015-10-19
6:08:50
01 SAFETY INFORMATION
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal
scrapers to clean the oven door glass since they can
scratch the surface, which may result in shattering of
the glass.
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of
children less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control
system.
Please dispose of these materials in a responsible
manner in accordance with government
regulations.
The authorities can provide information on how
to dispose of domestic appliances in a responsible
manner.
Safety
This appliance should only be connected by a
qualified technician. The Oven is NOT designed
for use in a commercial cooking setting. It should
be used exclusively for cooking food in a home
setting. The appliance is hot during and after use.
Exercise caution when young children are present.
Electrical Connection
The house mains to which the appliance is
connected should comply with national and
local regulations. Appliance should allow to
disconnection of the appliance from the supply
after installation. The disconnection may be
achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in
accordance with the wiring rules.
Install in the Cabinet
Kitchen Cabinets in contact with the oven must be
heat-resistant up to 100 °C.
Samsung will take no responsibility for damage of
cabinets from the heat.
Fig1.Slide the oven partly into the recess.
Lead the connection cable to the power
source.
Fig2.Slide the oven completely into the recess.
English - 8
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 8
2015-10-19
6:08:50
Fig3.Fasten the oven using the two screws (4 x 25
mm) provoded.
Fig4.Make the electrical connection.
Check that the appliance works.
Fig3
Fig2
Fig4
01 SAFETY INFORMATION
Fig1
English - 9
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 9
2015-10-19
6:08:54
Building-in dimensions
Min. 550
200 cm²
600
Min.
555
85
Min. 50
564-
568
Min. 446
Max. 450
454.2
445
358
Space for
power outlet
(30 ¢ Hole)
549
595
21
341
200 cm²
Be sure to hold the appliance
with 2 side handles and door
handle when unpacking the
product.
Side handle
Built-under Dimensions
Min.
550
Min. 564
Max. 568
Side handle
Min. 446
Max. 450
Door handle
50
200 cm²
English - 10
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 10
2015-10-19
6:08:54
English - 11
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 11
2015-10-19
6:08:55
01 SAFETY INFORMATION
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven should
be cleaned regularly to prevent grease and food
particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings (Turntable type
model only)
ALWAYS ensure that the door seals are clean and
the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean condition
could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance
and possibly result in a hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth and
warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the inside
surfaces of oven with a soapy cloth. Rinse and
dry.
3.To loosen hardened food particles and remove
smells, place a cup of diluted lemon juice in
the oven and heat for ten minutes at maximum
power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any
abrasive products or chemical solvents. Take
particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
•Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
Clean the microwave oven cavity right after each
use with a mild detergent solution, but let the
microwave oven cool down before cleaning in
order to avoid injury.
When cleaning the upper part inside
the cavity, it will be convenient to turn
heater downward by 45° and clean it.
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken when
storing or having your microwave oven serviced.
The oven must not be used if the door or door
seals are damaged:
• Broken hinge
• Deteriorated seals
• Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair.
NEVER remove the outer casing from the oven. If
the oven is faulty and needs servicing or you are
in doubt about its condition:
• Unplug it from the wall socket
• Contact the nearest after-sales service centre
If you wish to store your oven away temporarily,
choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely affect the
working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in person
for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung
customer care centre to arrange for a qualified
engineer to replace the bulb.
English - 12
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 12
2015-10-19
6:08:55
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave
function.
01 SAFETY INFORMATION
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet
cleaners.
Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a
humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
This appliance must be properly grounded in accordance with local and
national codes.
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug
terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton the power cord.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate
immediately without touching the power plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an
operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign substance such
as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact
your nearest service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.
Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure
cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as
those of the product specifications.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug
adapter, an extension cord or an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord
between the objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall
socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your
nearest service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the
oven.
English - 13
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 13
2015-10-19
6:08:56
Do not store flammable materials in the oven. Take special care when
heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may
contact a hot part of the oven.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may
bump themselves on the door or catch their fingers in the door.
WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling,therefore care must be taken when handling the container; To
prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20
seconds after the oven has been switched off so that the temperature can
equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
•
•
•
Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
Cover with a clean, dry dressing.
Do not apply any creams, oils or lotions.
Do not put the tray or rack in water shortly after cooking because it may
cause breakage or damage of the tray or rack.
Do not operate the microwave oven for deep fat frying because the oil
temperature cannot be controlled. This could result in a sudden boil over
of the hot liquid.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT
use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and
burning food.
Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the
power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in
microwave ovens since they may explode, even after microwave heating
has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars,
containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire
as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch
itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid
unintentional burns.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the
liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid
getting scalded by escaping hot air or steam.
English - 14
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 14
2015-10-19
6:08:57
Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave
oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb
microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual.
(See installing your microwave oven.)
01 SAFETY INFORMATION
Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the
oven.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE
ENERGY. (MICROWAVE FUNCTION ONLY)
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with
the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert
anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and
door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth
and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused
by the customer. Items this stipulation covers include:
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
(b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
•
•
•
•
Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction
manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover
all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to
use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating
your appliance.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic
home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains,
which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for
damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible
result in a hazardous situation.
English - 15
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 15
2015-10-19
6:08:57
oven features
CONTROL PANEL
1
2
3
1. MODE SELECTOR
2. DISPLAY
3. MULTI FUNCTION SELECTOR
Mode selector
1
234
5
1. OFF
2. MICROWAVE + GRILL MODE
3. MICROWAVE + CONVECTION MODE
4. AUTO MENU MODE
5. VEGETABLE MODE
6
789
6. STEAM CLEAN MODE
7. GRILL MODE
8. CONVECTION MODE
9. MICROWAVE MODE
Display
2 1
8 7
3
1. LAMP ON/OFF
2. CLOCK
3. +30S
4. COOK TIME
4
5
6
5. END TIME
6. SELECT
7. STOP/CANCEL
8. START
English - 16
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 16
2015-10-19
6:08:58
OVEN
Control panel
02 OVEN FEATURES
Top heating elements
Level 5
Level 4
Oven
levels
Level 3
Level 2
Microwave level 1
Safety door lock
Door
Door handle
• Shelf levels are numbered from the bottom up.
• The levels 4 and 5 are mainly used for grill function.
• The level 1 is mainly used for microwave function with the ceramic tray.
• Please refer to Cooking Guides provided throughout this booklet to determine
appropriate shelf level for your dishes.
English - 17
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 17
2015-10-19
6:08:58
ACCESSORIES
The following accessories are provided with your microwave oven:
1. Ceramic tray.
(Useful for microwave mode)
2. Baking trays.
(DO NOT use for microwave mode.)
3. Grill insert for ceramic tray.
(Useful for speed menu and grill mode)
Grill Insert
Ceramic Tray
4. Pure steam cooker, refer to page 50 to
52.
Purpose: The plastic steam cooker when
using pure steam function.
Please refer to Cooking Guides in this manual to determine the appropriate
accessory for your dishes.
English - 18
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 18
2015-10-19
6:08:58
before you start
When the appliance is first plugged in, the display lights up. After three seconds, the
clock symbol and “12:00” blink on the display.
03 BEFORE YOU START
CLOCK SETTINGS
1. Press CLOCK. “12:00” blinks.
2. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set
the hour.
3. Press CLOCK. “00” (mins) blinks.
4. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set
the minutes.
5. Press CLOCK.
To change the clock settings, repeat step 1 above to blink the display.
Then, repeat steps 2 through 5 above to change the clock settings.
English - 19
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 19
2015-10-19
6:08:59
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
Energy save mode saves electricity when the oven is not being used.
Standby mode
The oven will default to Standby mode after 2 minutes of no activity.
ECO mode
1. Press and hold END TIME for 3 seconds. When
the oven is in ECO mode, the display turns off,
and the oven cannot be used.
2. To disable ECO mode, open the door or press any button.
TURNING THE BEEPER ON/OFF
1. To turn off the beeper, simultaneously press
and hold COOK TIME and END TIME for one
second.
The oven will now not beep to indicate the
end of a function.
2. To turn the beeper back on, simultaneously
press and hold COOK TIME and END TIME
again for one second.
English - 20
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 20
2015-10-19
6:08:59
oven use
TYPES OF HEATING
Microwave mode
Microwave energy is used to cook and defrost foods. It
provides fast efficient cooking without changing the colour or
form of food. Power level and cooking time are manually set to
suit various dishes.
Oven mode
Convection
Food is heated by hot air from the back of the oven. This
setting provides uniform heating and is ideal for baking.
Suggested temperature: 180 °C
Grill
Food is heated by the top heating element.
Suggested temperature: 220 °C
Combi-functions
Microwave + Grill
This function is suitable for all kind of cooked food which need
reheating and browning(e.g. baked pasta), as well as foods
which required a short cooking time to brown the top of the
food.
Also, this mode can be used for thick food portions that benefit
from a browned and crispy top(e.g. chicken pieces).
Microwave + Convection
This function is suitable for all kind of meat and poultry as well
as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and light fruit
cakes, pies and curmbels, roast beef and chicken.
English - 21
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 21
2015-10-19
6:09:00
04 OVEN USE
The following chart summarizes the various heating modes and settings available
on your oven. Use the Cooking Guides in the pages that follow to determine the
appropriate mode and setting for all your recipes.
Automatic functions
Auto Menu Mode
15 pre-programmed auto cook settings can be selected
for your convenience. Time and temperature will be set
automatically.
You simply select programme and weight your dish and start
the auto cooking process. (‘A’ appears in the display when Auto
Menu Mode)
Vegetable Mode
10 pre-programmed auto cook settings can be selected
for your convenience. Time and temperature will be set
automatically.
You simply select programme and weight your dish and start
the speed cooking process. (‘U’ appears in the display when
Vegetable Mode)
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Microwaves are high - frequency electromagnetic waves; the energy released enables
food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave to:
• Microwave mode
• Combi-functions
Cooking principle
1. The microwaves generated by the
microwave are distributed uniformly by
using a stirrer distribution system. The food
is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food
up to a depth of about 1 inch (2.5 cm).
Cooking then continues as the heat is
dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial Temp. (Refrigerated or not)
As the center of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be
respected to ensure.
• Even cooking of the food right to the center
• The same temperature throughout the food
English - 22
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 22
2015-10-19
6:09:00
USING THE MICROWAVE MODE
Microwave cooking uses high-frequency waves to cook food. The waves cause
molecules in the food to move rapidly, creating friction and the resulting energy cooks
the food.
For Microwave mode, use the ceramic tray on the first level.
04 OVEN USE
Setting microwave mode
1. Turn the MODE SELECTOR to MICROWAVE
MODE.
The time and power level (default: 800 W)
appear on the display.
2. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set the
desired cooking time. The max cooking time is
90 minutes.
3. To change the power level, press SELECT and
then turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to
set the desired power level.
4. Press START to start cooking.
English - 23
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 23
2015-10-19
6:09:00
Guide to microwave power levels
POWER LEVEL
PERCENTAGE
(%)
OUTPUT POWER
(W)
HIGH
100
800
For heating up liquids.
HIGH LOW
83
700
For heating up and
cooking food.
MEDIUM HIGH
67
600
For heating up and
cooking food.
MEDIUM
50
450
MEDIUM LOW
33
300
DEFROST
20
180
For defrosting and
continued cooking.
LOW
11
100
For defrosting delicate
foods.
REMARK
For cooking meat and
heating up delicate
foods.
Microwave cookware guide
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through
and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper reflect
microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials.
Cookware marked microwave - safe is always safe for use. For additional
information on appropriate cookware refer to the following guide and place a
glass of water or some food on the Ceramic tray.
Cookware
Aluminium Foil
MicrowaveSafe

Comments
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close
to the oven wall or if too much foil is
used.
China and
Earthenware

Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable Polyester
Cardboard Dishes

Some frozen foods are packaged in
these dishes.
• Polystyrene cups
containers

Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper

May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims

May cause arcing.
Fast – Food Packaging
English - 24
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 24
2015-10-19
6:09:01
Cookware
MicrowaveSafe
Comments
Glassware

Can be used, unless decorated with a
metal trim.
• Fine glassware

Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
• Glass jars

Must remove the lid. Suitable for
warming only.
•Dishes

May cause arcing or fire.
• Freezer bag twist
ties

04 OVEN USE
• Oven-to-table ware
Metal
Paper
• Plates, cups, napkins
and Kitchen paper

For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
• Recycled paper

May cause arcing.
•Containers

Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use Melamine
plastic.
• Cling film

Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.

Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
Plastic
• Freezer bags
Wax or Grease-proof
Paper

Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Arcing is the microwave term for sparks in the oven.
 
 : Recommended
: Use caution
: Unsafe
English - 25
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 25
2015-10-19
6:09:01
Microwave cooking guide
General guidelines
Food suitable for microwave cooking
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or
frozen vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces,
custard, soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked
in a microwave oven.
Covering during cooking
Food should be covered during cooking, as the evaporated water rises as steam
and contributes to the cooking process. Food can be covered in different ways
such as with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking, it is important to let food stand for the recommended standing
time to allow the temperature to even out within the food.
Cooking guide for frozen vegetables
Use a suitable glass Pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time
(see table).
Continue cooking to get the result you prefer. Stir twice during cooking and
once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Keep covered during
standing time.
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
Spinach
150
600
5-6
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Broccoli
300
600
8-9
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.)
cold water.
Peas
300
600
7-8
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Green Beans
300
600
7½-8½
2-3
Add 30 ml (2 tbsp.)
cold water.
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
300
600
7-8
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Mixed
Vegetables
(Chinese Style)
300
600
7½-8½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp.)
cold water.
Food
Instructions
English - 26
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 26
2015-10-19
6:09:01
Cooking guide for fresh vegetables
Use a suitable glass Pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp.)
for every 250 g unless another water quantity is recommended (see table) Cook
covered for the minimum time (see table) Continue cooking to get the result
you prefer. Stir once during and after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during the 3 minute standing time.
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (800 W).
Portion
(g)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Broccoli
250
500
4-5
5-6
3
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the center.
Brussels
Sprouts
250
5-6
3
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
Carrots
250
5-6
3
Cut carrots into even sized
slices.
Cauliflower
250
500
5-6
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut
big florets into halves. Arrange
stems to the center.
Courgettes
250
3-4
3
Cut courgettes into slices. Add
30 ml (2 tbsp.) water or a knob
of butter. Cook until just tender.
Egg Plants
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices
and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice.
Leeks
250
3-4
3
Cut leeks into thick slices.
Mushrooms
125
250
1-2
2-3
3
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice.
Spice with salt and pepper.
Drain before serving.
Onions
250
4-5
3
Cut onions into slices or halves.
Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
Pepper
250
4-5
3
Cut pepper into small slices.
Potatoes
250
500
4-5
7-8
3
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar sized
halves or quarters.
Turnip
Cabbage
250
5-6
3
Cut turnip cabbage into small
cubes.
Food
Instructions
English - 27
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 27
2015-10-19
6:09:01
04 OVEN USE
Hint:Cut fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut
the quicker they are cooked.
Cooking guide for rice and pasta
Rice: se a large glass Pyrex bowl with lid. (Note that rice doubles in
U
volume during cooking.) Cook covered. After cooking time is over,
stir before letting stand. Add salt or herbs and butter. Note that rice
may not have absorbed all water after the cooking time is finished.
Pasta:
se a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and
U
stir well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking.
Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
White Rice
(Parboiled)
250
375
800
17-18
18-20
5
Add 500 ml cold
water.
Add 750 ml cold
water
Brown Rice
(Parboiled)
250
375
800
20-22
22-24
5
Add 500 ml cold
water.
Add 750 ml cold
water
Mixed Rice
(Rice + Wild
Rice)
250
800
17-19
5
Add 500 ml cold
water.
Mixed Corn
(Rice + Grain)
250
800
18-20
5
Add 400 ml cold
water.
Pasta
250
800
10-11
5
Add 1000 ml hot
water.
Food
Instructions
English - 28
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 28
2015-10-19
6:09:01
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time a conventional
oven takes.
Arranging and covering
04 OVEN USE
Avoid reheating large items such as joints of meat since they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. You will have more success
reheating smaller pieces. Keeping food covered while heating will also help
prevent drying.
Power levels
Different power levels can be used for reheating foods.
In general, for large quantities of delicate food or foods that heat up quickly,
such as mince pies, it is better to use a lower power level.
Stirring
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving. Stirring is especially important when heating liquids.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken for future reference. Avoid overheating. If uncertain, it is preferable
to underestimate cooking time. Then extra heating time can be added, if
necessary. Always make sure that reheated food is piping hot throughout. Allow
food to stand for a short time after reheating to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes.
Reheating liquids
Take special care when heating liquids. To prevent eruptive boiling and possible
scalding, place a spoon or glass stick in the beverage. Stir during heating and
always stir after heating. Allow a standing time of at least 20 seconds after the
oven has been switched off to allow the temperature to even out.
English - 29
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 29
2015-10-19
6:09:01
Reheating baby food
Baby food
Extra caution should also be exercised when reheating baby foods. Put food
into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating.
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check temperature.
Recommended serving temperature is between 30-40 °C.
Baby milk
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with the nipple on, as the bottle may explode if overheated. Shake
well before standing time and again before serving. Always carefully check
the temperature of baby milk or food before serving. Recommended serving
temperature is 37 °C.
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Portion
Power
Time
Standing
time (min.)
Baby Food
(Vegetable
+ Meat)
190 g
600 W
30-40 sec.
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
Baby
Porridge
(Grain +
Milk +
Fruit)
190 g
600 W
20-30 sec.
2-3
Empty into ceramic
deep plate. Cook
covered. Stir after
cooking time. Stand
for 2-3 minutes.
Before serving,
stir well and check
the temperature
carefully.
Baby Milk
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
50 sec. to
1 min.
2-3
Stir or Shake well
and pour into a
sterilized glass
bottle. Place
into the centre
of ceramic tray.
Cook uncovered.
Shake well and
stand for at least
3 minutes. Before
serving, Shake
well and check
the temperature
carefully.
Instruction
English - 30
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 30
2015-10-19
6:09:01
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Portion
Power
Time
(min.)
Standing
time
(min.)
250 ml
(1 mug)
500 ml
(2 mugs)
800 W
1½-2
1-2
Pour into a ceramic cup and
reheat uncovered. Place
cup in the center of ceramic
tray. Stir carefully before
and after standing time.
Soup
(Chilled)
250 g
800 W
3-4
2-3
Pour into a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid.
Stir well after reheating.
Stir again before serving.
Stew
(Chilled)
350 g
600 W
5-6
2-3
Pour into a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid.
Stir well after reheating.
Stir again before serving.
Pasta
with
sauce
(Chilled)
350 g
600 W
5-6
2-3
Pour into a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid.
Stir well after reheating.
Stir again before serving.
Plated
meal
(Chilled)
350 g
450 g
600 W
5-6
6-7
3
Plate a meal of 2-3 chilled
components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling
film.
Food
Drink
Defrosting
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be a great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal
ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without a cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally
to make sure that it does not feel warm. If smaller and thinner parts of the
frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping very small strips
of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, press STOP/CANCEL
button and allow it to stand for 20 minutes before continuing. Leave the fish,
meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing time
for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please
refer to the table on the next page.
Hint:
lat food is defrosted better than thicker items, and smaller
F
quantities need less time than bigger ones. Remember this hint
while freezing and defrosting food.
English - 31
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 31
2015-10-19
6:09:01
04 OVEN USE
2-3
Instruction
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Frozen foods should be defrosted using defrosting power level (180 W).
Place food on ceramic tray, insert ceramic tray in shelf level 1.
Portion
(g)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Minced Beef
250
500
6-7
8-12
15-30
Pork Steaks
250
7-8
Place the meat on the
ceramic plate. Shield thinner
edges with aluminium foil.
Turn over after half of
defrosting time.
Chicken
Pieces
500
(2 pcs)
12-14
15-60
Whole
Chicken
1200
28-32
First, put chicken pieces
skin - side down, whole
chicken breast - side - down
on ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings
and ends with aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time.
Fish Fillets
200
6-7
10-25
Whole Fish
400
11-13
Put frozen fish in the middle
of ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the
thicker parts. Shield narrow
ends of fillets and tail of
whole fish With aluminium
foil. Turn over after half of
defrosting time.
300
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round
glass dish with a large
diameter.
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
5-20
250
500
4-4½
7-9
Arrange rolls in a circle
or bread horizontally on
kitchen paper on the ceramic
plate. Turn over after half of
defrosting time.
Food
Instructions
MEAT
POULTRY
FISH
FRUIT
Berries
BREAD
Bread Rolls
(each ca.
50 g)
Toast/
Sandwich
English - 32
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 32
2015-10-19
6:09:01
USING THE OVEN MODE
To set an oven mode
1. Turn the MODE SELECTOR to GRILL MODE
or CONVECTION MODE. The oven mode and
recommended temperature are displayed.
04 OVEN USE
Grill
Convection
2. Press SELECT and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired
temperature.
3. Press COOK TIME and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired
cooking time.
Max cooking time: 10 hours
4. Press START.
English - 33
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 33
2015-10-19
6:09:02
Grill setting
Food is heated by the top heating element.
For grilling, Grill insert with Ceramic Tray on
level 5 .
* Temperatures Setting: 150-230 °C
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 150-230 °C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for grilling.
Set 220 °C grill temperature, preheat for 5 minutes.
Food item
Shelf
level
1st side
time (h)
2nd side
time (h)
Accessory
Kebab spits
5
0:08 - 0:10 0:06 - 0:08
Grill Insert + Ceramic Tray
Pork steaks
5
0:07 - 0:09 0:05 - 0:07
Grill Insert + Ceramic Tray
Sausages
5
0:06 - 0:08 0:06 - 0:08
Grill Insert + Ceramic Tray
Chicken pieces
5
0:20 - 0:25 0:15 - 0:20
Grill Insert + Ceramic Tray
Salmon steaks
5
0:08 - 0:12 0:06 - 0:10
Grill Insert + Ceramic Tray
Sliced
vegetables
5
0:15 - 0:20
Grill Insert + Ceramic Tray
Toast
5
0:02 - 0:03 0:01 - 0:02
Grill Insert + Ceramic Tray
Cheese toasts
5
0:03 - 0:05
Grill Insert + Ceramic Tray
-
-
Preheating is recommended.
If you open the door while oven is cooking, the oven stops.
To restart the oven, close the door and press START button.
English - 34
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 34
2015-10-19
6:09:02
Convection setting
Food is heated by hot air from the fan and heating element, which are located in
the rear back side of the oven. This setting provides uniform heating and is ideal
for baking.
04 OVEN USE
Place the trays on Level
or
.
* Temperatures Setting: 40-230 °C
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-230 °C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with Convection mode.
Shelf
level
Temp. (°C)
Time (h)
Accessory
Hazelnut cake square
mould
2
160-170
1:00 - 1:10
Grill Insert +
Ceramic Tray
Lemon cake ringshaped or bowl mould
2
150-160
0:50 - 1:00
Grill Insert +
Ceramic Tray
Sponge cake
2
150-160
0:25 - 0:35
Grill Insert +
Ceramic Tray
Fruit flan base
2
150-170
0:25 - 0:35
Grill Insert +
Ceramic Tray
Flat streusel fruit cake
(yeast dough)
3
150-170
0:30 - 0:40
Baking tray
Croissants
2
170-180
0:10 - 0:15
Baking tray
Bread rolls
2
180-190
0:10 - 0:15
Baking tray
Cookies
3
160-180
0:10 - 0:20
Baking tray
Oven chips
3
200-220
0:15 - 0:20
Baking tray
Food item
Preheating is recommended.
If you open the door while oven is cooking, the oven stops.
To restart the oven, close the door and press START button.
English - 35
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 35
2015-10-19
6:09:03
Setting the cooking time
You can set the cooking time to max. 10 hours.
After cooking, the heating elements automatically turn off.
1. Select the desired mode and function.
Set the temperature if preferred.
2. Press COOK TIME.
3. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to select
the desired cooking time and then press COOK
TIME.
4. Press START. When the time has elapsed, a
beep sounds and the oven turns off.
To reset the programmed cooking time, repeat steps 2 through 4 above.
To cancel the programmed cooking time, press COOK TIME and set the
time to zero.
English - 36
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 36
2015-10-19
6:09:03
Setting the end time
You can set a specific time you would like the oven to stop cooking.
End Time mode can only be used in the GRILL MODE and CONVECTION MODE.
1. Select the desired mode and function.
Set the temperature if preferred.
04 OVEN USE
2. Press and hold END TIME. The current time
blinks on the display.
Example: Current time is 13:00.
“13:00” blinks on the display.
3. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set
the desired time you want cooking to end and
then press END TIME.
Example: Desired time is 14:00.
4. Press START.
Cooking time of “1:00” is displayed.
The oven will start promptly.
When the end time is reached, a signal sounds,
“0:00” blinks on the display, and the oven
turns off.
1) You can adjust the ending time if necessary. Press END TIME, change
the time using the MULTI FUNCTION SELECTOR, and then press END
TIME again.
2) To cancel the ending time, press COOK TIME, set the time to “0:00”, and
then press COOK TIME again.
English - 37
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 37
2015-10-19
6:09:03
Setting the delay start
Use Delay Start to delay the start of the oven’s operation.
Example: Current time: 12:00
Cooking time: 2 hours
End time: You wish to end cooking at 18:00
1. Select the desired mode and function. Set the
temperature if preferred.
2. Press COOK TIME, and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired
cooking duration. (In this case, 2 hours)
3. Press END TIME.
• The cooking time is added to the current
time.
In this case, “14:00” is displayed.
4. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set the
desired end time.
In this case, “18:00”. Wait 5 seconds, and the desired end time is set.
•
5. Press START.
An icon is displayed in the display,
indicating Delay Start is activated. The oven
automatically starts at the reserved time
(16:00), and the cooking time is displayed.
1) The cook time and end time can be changed before the reserved time.
2) When the cooking is complete, a signal sounds, “0:00” blinks on the
display, and the oven turns off.
WARNING
Do not leave food in the oven too long, as it may spoil.
English - 38
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 38
2015-10-19
6:09:03
COMBINATION MODE
Microwave + Grill
Setting Microwave + Grill
1. Turn the MODE SELECTOR to
MICROWAVE+GRILL MODE. The oven mode,
time and power level is displayed.
2. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set a
desired cooking time.
3. Press SELECT and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired power
level.
4. Press SELECT and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired
temperature.
5. Press START.
English - 39
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 39
2015-10-19
6:09:04
04 OVEN USE
This mode uses the radiant heat coming from the grill and cooks at the speed
of microwave cooking. Cooking time is decreased, and the food will have a nice
browning. Suitable food combinations include all kinds of cooked food that
need reheating and browning (baked pasta), as well as food that require a short
cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be used for thick
food portions that benefit from a browned and crispy top.
For Microwave + Grill, ceramic tray with grill
.
insert is usually placed on Level
* Microwave Power Setting: 100-600 W
* Temperatures Setting: 40-200 °C
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-200 °C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use power level with temperatures and times in this table as guidelines for
cooking.
Preheating is not needed.
Food item
Shelf
Power
level level (W)
Temp.
(°C)
1st side
time
(min.)
2nd side
time
(min.)
Accessory
Baked
potatoes
4
600
180-200
10-15
-
Grill Insert +
Ceramic Tray
Grilled
tomatoes
4
300
160-180
05-10
-
Grill Insert +
Ceramic Tray
Vegetable
gratin
4
450
180-200
10-20
-
Grill Insert +
Ceramic Tray
Roast fish
4
300
180-200
04-08
04-06
Grill Insert +
Ceramic Tray
Chicken pieces
4
300
180-200
10-15
10-15
Grill Insert +
Ceramic Tray
English - 40
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 40
2015-10-19
6:09:04
Microwave + Convection
This mode combines hot air and microwaves and reduces the cooking time
while giving the food a brown and crispy surface. Suitable food for this mode
include all kinds of meat and poultry as well as casseroles and gratin dishes,
sponge and light fruit cakes, pies and crumbles, roasted vegetables, scones and
breads.
04 OVEN USE
Setting Microwave + Convection
1. Turn the MODE SELECT to
MICROWAVE+CONVECTION MODE.
The oven mode, time and power level is
displayed.
2. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set a
desired cooking time.
3. Press SELECT and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired power
level.
4. Press SELECT and then turn the MULTI
FUNCTION SELECTOR to set the desired
temperature.
5. Press START.
English - 41
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 41
2015-10-19
6:09:04
For Microwave + Convection, ceramic tray with
.
grill insert is usually placed on Level
* Microwave Power Setting: 100-600 W
* Temperatures Setting: 40-200 °C
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-200 °C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use power level with temperatures and times in this table as guidelines for
cooking.
Preheating is not needed.
Food item
Shelf
Power
level level (W)
Temp.
(°C)
1st side
time
(min.)
2nd side
time
(min.)
Accessory
Whole chicken
1.2 kg
3
450
180-200
25-30
15-25
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
Roast beef/
Lamb (Medium)
3
300
180-200
15-20
15-20
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
Frozen lasagne/
Pasta gratin
3
450
180-200
20-25
-
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
Potato gratin
3
450
180-200
10-15
-
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
Fresh fruit flan
3
100
160-180
40-50
-
Ceramic Tray
English - 42
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 42
2015-10-19
6:09:04
USING THE VEGETABLE COOK MODE
Add 30-45 ml of cold water for every 250 g unless another water quantity is
recommended (see table). Cook covered for the minimum time (see table). Continue
cooking to get the result you prefer. Stir once during and once after cooking. Add, salt,
herbs, or butter after cooking. Cover and let stand for 3 minutes.
Setting vegetable cook mode
1. Turn the MODE SELECTOR to VEGETABLE
MODE.
Vegetable mode is displayed.
2. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to select
the desired vegetable mode, and then press
SELECT.
3. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set
the weight.
If you do not set the weight, after 5 seconds,
the weight is automatically set.
4. Press START.
English - 43
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 43
2015-10-19
6:09:05
04 OVEN USE
Cut fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are, the quicker they
will cook.
Guide to vegetable menu setting
The following table presents 10 vegetable. It contains its quantities, standing
times and appropriate recommendations. These auto programmes contain
special cook modes, which have been developed for your convenience.
Weight
(kg)
Accessory
U:01 Broccoli
Florets
0.2-0.3
0.3-0.4
Ceramic
tray
1
Rinse and clean fresh broccoli
and prepare florets. Put them
evenly into a glass bowl with
lid. Add 30 ml (2 tablespoons)
water when cooking for
0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml
(3-4 tablespoons) for 0.30.4 kg. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered.
Stir after cooking.
U:02 Cauliflower
Florets
0.2-0.3
0.3-0.4
Ceramic
tray
1
Rinse and clean fresh
Cauliflower and prepare
florets. Put them evenly
into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (2 tablespoons)
water when cooking for
0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml
(3-4 tablespoons) for 0.30.4 kg. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered.
Stir after cooking.
U:03 Sliced
Carrots
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic
tray
1
Rinse and clean carrots and
prepare even slices. Put them
evenly into a glass bowl with
lid. Add 30 ml (2 tablespoons)
water when cooking for
0.2-0.3 kg, and add 45-60 ml
(3-4 tablespoons) for 0.40.5 kg. Put bowl in the centre
of turntable. Cook covered.
Stir after cooking.
U:04 Jacket
Potatoes
0.3-0.4
0.7-0.8
Ceramic
tray
1
Rinse and clean potatoes,
Brush with olive oil and
pierce skin with a knife.
Put on ceramic tray. After
cooking, stand for 3-5
minutes.
No
Food item
Shelf
level
Recommendation
English - 44
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 44
2015-10-19
6:09:05
Weight
(kg)
Accessory
U:05 Peeled
Potatoes
0.4-0.5
0.7-0.8
Ceramic
tray
1
Rinse and peel potatoes, cut
into halves and put into an
oven-proof glass bowl with
lid. Add 15-30 ml of water
(1-2 tablespoons). Stir after
cooking. When cooking
higher quantities stir once
during cooking. Stand for 3-5
minutes.
U:06 Courgettes
0.2-0.3
0.3-0.4
Ceramic
tray
1
Cut courgettes into slices. Add
30 ml (2 tablespoons) water
or a knob of butter. Put them
evenly into a glass bowl with
lid. Cook covered. Cook until
just tender.
U:07 Sliced Egg
Plants
0.1-0.2
0.3-0.4
Ceramic
tray
1
Cut egg plants into small
slices and sprinkle with 15 ml
(1 tablespoon) lemon juice.
Put them evenly into a glass
bowl with lid. Cook covered.
Stir after cooking.
U:08 Sliced
Onions
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic
tray
1
Cut onions into slices or
halves. Add only 15 ml (1
tablespoon) water. Put them
evenly into a glass bowl with
lid. Cook covered. Stir after
cooking.
U:09 Mixed
Vegetables
0.2-0.3
0.4-0.5
Ceramic
tray
1
Rinse and clean fresh
vegetables. Put them evenly
into a glass bowl with lid. Add
15 ml (1 tablespoon) water
when cooking for 0.2-0.3 kg,
and add 30 ml (2 tablespoons)
for 0.4-0.5 kg. Put bowl in
the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking.
U:10 White Rice
0.2-0.3
Ceramic
tray
1
Use a large glass Pyrex
bowl with lid. (Note that rice
doubles in volume during
cooking.) Cook covered. After
cooking time is over, stir
before letting stand. Add salt
or herbs and butter. Note that
rice may not have absorbed
all water after the cooking
time is finished.
No
Food item
Shelf
level
Recommendation
English - 45
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 45
2015-10-19
6:09:05
04 OVEN USE
The Speed Cook Mode uses microwave energy to heat food.
Therefore guidelines for cookware and other microwave safety precautions
must be strictly observed when using this mode.
USING THE AUTO MENU MODE
Auto Menu mode allows you to choose from 15 pre-programmed settings (10 Auto
Cook and 5 Auto Defrost) to conveniently cook, roast, or bake your favorite foods.
The cooking time and power level are automatically set. Simply select one of the 15
settings and set the weight to start cooking.
Setting auto menu mode
1. Turn the MODE SELECTOR to AUTO MENU
MODE.
Auto Menu mode is displayed.
2. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to select
the desired Auto Menu, and then press SELECT.
3. Turn the MULTI FUNCTION SELECTOR to set
the weight. If you do not set the weight, after
5 seconds, the weight is automatically set.
4. Press START.
• Some of the Auto Menus require the food to be turned over. The oven
will beep to prompt you.
• The oven temperature is displayed.
• Temperatures and times cannot be changed in Auto Menu mode.
English - 46
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 46
2015-10-19
6:09:06
Guide to auto cook menu setting
The following table presents 10 Auto Programmes Reheating, Cooking, Roasting
and Baking.
It contains its quantities, standing times and appropriate recommendations.
These auto programmes contain special cook modes, which have been
developed for your convenience.
Accessory
A:01 Plated
Meal
0.3-0.35
0.4-0.45
Ceramic
tray
A:02 Frozen
Pizza
Food item
Shelf
level
Recommendation
1
Put on a ceramic plate and
cover with microwave cling
film. This programme is
suitable for meals consisting
of 3 components (e.g. meat
with sauce, vegetables and a
side dish like potatoes, rice
or pasta). After cooking stand
for 3 min.
0.3-0.35 Grill Insert
0.4-0.45 + Ceramic
Tray
2
Put frozen pizza on oven.
A:03 Frozen
Lasagne
0.4-0.45 Grill Insert
0.6-0.65 + Ceramic
Tray
2
Put frozen lasagne in a
suitable glass pyrex or
ceramic dish. After reheating
let stand for 2-3 minutes.
A:04 Whole
Chicken
1.1-1.15 Grill Insert
1.2-1.25 + Ceramic
Tray
2
Brush chilled chicken with
oil and spices. Put breastside-down, in the middle of
grill insert rack with ceramic
tray. Turnover, as soon as
the oven beeps. Put Start
button to continue process.
After cooking let stand for
5 minutes.
A:05 Chicken
Pieces
0.6-0.7
0.9-1.0
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
4
Brush chilled chicken pieces
with oil and spices. Put on
grill insert with ceramic tray
with the skin-side down.
Turnover, as soon as the
oven beeps. After cooking let
stand for 2-3 minutes.
A:06 Roast Lamb
0.8-0.9
1.1-1.2
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
3
Put marinated roast lamb on
grill insert rack with ceramic
tray. When beeps, turnover
and start again.
Baking
tray
3
Distribute frozen oven chips
on metal baking tray.
A:07 Frozen
0.3-0.4
Oven Chips 0.45-0.5
English - 47
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 47
2015-10-19
6:09:06
04 OVEN USE
Weight
(kg)
No
No
Food item
Weight
(kg)
Accessory
Shelf
level
Recommendation
A:08 Baked
Potato
Halves
0.4-0.5
0.6-0.7
Grill Insert
+ Ceramic
Tray
4
Cut potatoes into halves. Put
them in a circle on the tray
with the cut side to the grill.
After cooking let stand for
2-3 minutes.
A:09 Apple Pie
1.2-1.4
Baking
tray
2
Put apple pie into a round
metal dish. Put on the baking
tray. The weight ranges
include apple and so on.
A:10 Dutch Loaf
Cake
0.7-0.8
Baking
tray
3
Put fresh dough into suitable
sized rectangular metal
baking dish (length 25 cm).
Put dish length way to the
door on baking tray.
Guide to auto speed defrost setting
The following table presents the various Auto Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations. These programmes use
microwave energy only. Remove all packaging material before defrosting. Place
meat, poultry and fish on the ceramic tray.
No
Food Item
Weight
(kg)
Accessory
Shelf
level
Recommendation
d:01 Meat
0.2-1.5
Ceramic
tray
1
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
d:02 Poultry
0.2-1.5
Ceramic
tray
1
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
d:03 Fish
0.2-1.5
Ceramic
tray
1
Shield the tail of a whole fish
with aluminium foil. Turn
the fish over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole fishes as
well as for fish fillets.
English - 48
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 48
2015-10-19
6:09:06
No
Food Item
Weight
(kg)
Accessory
Shelf
level
Recommendation
Ceramic
tray
1
Put bread on a piece of
kitchen paper and turn over,
as soon as the oven beeps.
Place cake on ceramic tray
and if possible, turn over,
as soon as the oven beeps.
(Oven keeps operating and
is stopped, when you open
the door.) This programme is
suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for
bread rolls and baguettes.
Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable
for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for
short / crust pastry, fruit and
cream cakes as well as for
cake with chocolate topping.
d:05 Fruit
Ceramic
tray
1
Distribute frozen fruit
evenly on ceramic tray. This
programme is suitable for
fruits like raspberries, mixed
berries, and tropical fruits.
0.1-0.6
The Speed Defrost Mode uses microwave energy to heat food.
Therefore guidelines for cookware and other microwave safety precautions
must be strictly observed when using this mode.
English - 49
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 49
2015-10-19
6:09:06
04 OVEN USE
d:04 Bread/Cake 0.1-0.8
PURE STEAM COOKING GUIDE
The Pure Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for fast,
healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while
preserving their nutritional values.
The Microwave Pure steamer set is made up of 3 items:
Bowl
Insert tray
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 140 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Conditions of use:
Do not use:
• To cook foods with a high sugar or fat content.
• With the grill or rotating heat function or on a hob.
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out cooking times, please refer to the instructions in the table on
next page.
Maintenance:
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not use
abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal and
not a manufacturing fault.
Defrosting:
Place the frozen food in the steam bowl without the lid. The liquid will remain
in the bottom of the pot and will not harm the food.
English - 50
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 50
2015-10-19
6:09:07
Cooking:
Food
Artichokes
Serving
size
Power
(W)
Cooking time
(min.)
Handling
300 g
(1-2 pcs)
800 W
5-6
Bowl with Insert tray
+ Lid
Fresh
Vegetables
300 g
800 W
4-5
Bowl with Insert tray
+ Lid
Instructions
Weigh the vegetables (e.g. broccoli, cauliflower, carrots, pepper)
after washing, cleaning and cutting into similar size. Put tray
into bowl. Distribute vegetables on insert tray. Add 2 tbsp
water. Cover with lid. Stand for 1-2 minutes.
Frozen
Vegetables
300 g
600 W
8-9
Bowl with Insert tray
+ Lid
Instructions
Put the frozen vegetables into the steam bowl. Put insert tray
into bowl. Add 1 tbsp water. Cover with lid. Stir well after
cooking and standing. Stand for 2-3 minutes.
Rice
250 g
800 W
15-18
Bowl + Lid
Instructions
Put rice into the steam bowl. Add 500 ml cold water. Cover with
lid. After cooking let stand white rice 5 minutes, brown rice
10 minutes. Stand for 5-10 minutes.
Jacket
Potatoes
Stew
(Chilled)
Soup
(Chilled)
Frozen Soup
500 g
800 W
7-8
Bowl + Lid
Instructions
Weigh and rinse the potatoes and put them into steam bowl.
Add 3 tbsp water. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
400 g
600 W
5½-6½
Bowl + Lid
Instructions
Put stew into the steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing. Stand for 1-2 minutes.
400 g
800 W
3-4
Bowl + Lid
Instructions
Pour into steam bowl. Cover with lid. Stir well before standing.
Stand for 1-2 minutes.
400 g
800 W
8-10
Bowl + Lid
Instructions
Put frozen soup into steam bowl. Cover with lid. Stir well before
standing. Stand for 2-3 minutes.
English - 51
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 51
2015-10-19
6:09:07
04 OVEN USE
Instructions
Rinse and clean artichokes. Put insert tray into bowl. Set
artichokes on tray. Add 1 tbsp lemon juice. Cover with lid. Stand
for 1-2 minutes.
Serving
size
Food
Power
(W)
Cooking time
(min.)
Handling
Frozen Yeast
150 g
600 W
1½-2½
Bowl + Lid
Dumpling
Instructions
with Jam
Moist the top of filled dumplings with cold water. Put 1-2
Filling
frozen dumplings side by side into the steam bowl. Cover with
lid. Stand for 2-3 minutes.
Fruit
Compote
250 g
800 W
3-4
Bowl + Lid
Instructions
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums, apricots,
mangoes or pineapple) after peeling, washing and cutting into
similar sizes or cubes. Put into steam bowl. Add 1-2 tbsp water
and 1-2 tbsp sugar. Cover with lid. Stand for 2-3 minutes.
Handling of pure steam cooker
+
Bowl + Lid
Bowl with Insert tray + Lid
Precautions:
Take special care when opening the lid of your steamer, because the steam
escaping may be very hot.
Use oven gloves when handling after cooking.
LAMP ON/OFF
Press LAMP ON/OFF to turn on and off.
For energy saving, the oven light is switched off within
a few minutes after cooking starts.
English - 52
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 52
2015-10-19
6:09:08
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can adjust the cooking time by pressing +30.
• Check how cooking is progressing at any time simply
by opening the door.
• Increase the remaining cooking time.
04 OVEN USE
It is possible to operate during MICROWAVE MODE,
MICROWAVE+GRILL MODE and
MICROWAVE+CONVECTION MODE.
To increase the cooking time of your food, press +30
once for each 30 seconds that you wish to add.
•Example: To add 3 minutes, press +30 6 times.
CHILD SAFETY LOCK
Child Safety Lock allows you to lock the control panel to protect against unintended
use.
To lock the oven
1. Simultaneously press and hold +30 and COOK
TIME for 1 second.
2. A lock symbol appears on the display
indicating that all functions are locked.
To unlock the oven
1. Simultaneously press and hold +30 and COOK
TIME for 1 seconds.
2. The lock icon disappears on the display,
indicating that functions are unlocked.
English - 53
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 53
2015-10-19
6:09:10
USING THE STEAM CLEAN MODE
The steam clean allows you to sanitize your oven in just 15 minutes.
1. Turn the MODE SELECTOR to STEAM CLEAN
MODE.
The time (15:00) is displayed.
2. Press START.
The oven will start automatically.
• After 15 minutes, the oven will stop
automatically. Wipe it out with a dry cloth.
• Use this feature only when oven has cooled completely to room
temperature.
• DO NOT use distilled water.
• DO NOT use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners to clean
the microwave oven.
English - 54
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 54
2015-10-19
6:09:10
troubleshooting and
information code
05 TROUBLESHOOTING
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
Repairs should only be made by a qualified service technician.
If oven requires servicing, unplug the oven and contact
SAMSUNG Customer Service.
When calling, please have the following information ready:
• The model number and serial number (can be found inside the oven door)
• Warranty details
• Clear description of the problem
If oven must be temporarily stored, choose a clean dry place as dust and dampness can
cause damage.
TROUBLESHOOTING
If you have problems with your oven, try the solutions suggested below. They may
save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.
Neither the oven’s display nor the oven operate.
• Make sure the plug is properly connected to a grounded outlet.
• If the wall outlet is controlled by a wall switch, make sure the wall switch is
turned on.
• Remove the plug from the outlet, wait ten seconds, then plug it in again.
• Reset the circuit breaker or replace any blown fuse.
• Plug the oven into a different outlet.
• Plug a different appliance into the outlet. If the other appliance doesn’t work,
call a qualified electrician to repair the wall outlet.
The oven’s display works, but the power won’t come on.
• Make sure the door is closed securely.
• Check if any packaging material or anything else is stuck in the door seal.
• Check if the door is damaged.
• Press Cancel twice and enter all cooking instructions.
The oven does not start when you press the start button.
• Make sure the door is closed completely.
English - 55
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 55
2015-10-19
6:09:10
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will
disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting
lemon formation or lemon juice in the cabinet.
The power goes off before the set time has elapsed.
• It may occur a power outage. If there was a power outage, the time indicator
will display: 88:88.
• Reset the clock and any cooking instructions.
• Reset the circuit breaker or replace any blown fuse.
• Make sure the oven is placed properly in accordance with installation guide.
The food is either overcooked or undercooked.
• Make sure the cooking length is set appropriately by considering the type of
food.
• Make sure the power level is set appropriately.
The food is not cooked at all.
• Make sure the door is closed securely.
• Check if timer is set correctly and/or start button is pressed.
• Reset the circuit breaker or replace any blown fuse.
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Remove any metallic utensils, cookware, or metal ties.
• If using foil, use only narrow strips and allow at least one inch between the
foil and interior oven walls.
Operating noise is too loud.
• The oven makes noise during operation. This is normal.
If you hear an abnormal sound continuously, please contact the Samsung Call
Center.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away
from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may
be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it.
Reset the time.
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons.
Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
English - 56
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 56
2015-10-19
6:09:10
The fan continues to operate after the oven has been
turned off.
• This is a normal occurrence. Cooling fan may continue to operate for up to
cooling down the oven after oven has been turned off.
Condensation inside the oven.
05 TROUBLESHOOTING
• This is normal condition. Simply wipe away after cooking.
Air flow around the door and outer casing.
• This is normal condition.
Light reflection around the door and outer casing.
• This is normal condition.
Steam escaping from around the door or vents.
• This is normal condition.
English - 57
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 57
2015-10-19
6:09:11
INFORMATION CODES
Code symbol
Problem
Solution
KEY SHORT ERROR
This error occurs when a button is
pressed and held for over 60 seconds.
Press STOP/CANCEL
to stop the oven. After
cooling, please restart the
oven.
OVEN has still same
problem after above
action, then contact an
authorized SAMSUNG
Customer Service.
TEMP SENSOR OPEN ERROR
It occurs due to a defective sensor,
misplaced wires, a defective PCB.
TEMP SENSOR SHORT ERROR
It occurs due to a defective sensor,
misplaced wires, a defective PCB.
MICROWAVE ABNORMAL TEMP
SENSING ERROR
It occurs when the temperature of
cavity inside is over 210 °C in the
Microwave Mode.
ABNORMAL TEMP SENSING ERROR
It occurs when the temperature
of cavity inside is over 250 °C for
10 minutes.
Call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
COMMUNICATION ERROR
English - 58
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 58
2015-10-19
6:09:12
technical data
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications
and these user instructions are thus subject to change without notice.
Model
NQ50H5533KS
Power source
220 V - 50 Hz
Power
consumption
Maximum power
2850 W
Microwave mode
1650 W
Grill mode
2300 W
Convection mode
2300 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (21)
Cooling method
Cooling fan motor
Dimensions
(W x H x D)
Set size
595 x 454.2 x 570 mm
Built in size
555 x 445 x 548.8 mm
50 liter
Volume
Weight
06 TECHNICAL DATA
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Net
38.3 Kg
Shipping
45.5 Kg
English - 59
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 59
2015-10-19
6:09:12
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
BANGLADESH
0961-2300300
0800-0300300 (Toll free)
INDONESIA
021-56997777, 08001128888
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free]
1-800-8-726-7864
[Globe Landline and Mobile]
02- 422-2111 [Standard Landline]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232, 1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MACAU
0800 333
MYANMAR
+95-1-2399-888
SRI LANKA
0117540540, 0115900000
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
DE68-04306P-01
NQ50H5533KS_ST_DE68-04306P-01_EN.indd 60
2015-10-19
6:09:12
Download PDF

advertising