Samsung | FQ115T002/XST | Samsung FQ115T002/XST คู่มือการใช้

FQ115T
เตาอบปรุงอาหารแบบด่วน
คู่มือผู้ ใช้
คู่มือนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100 %
imagine the possibilities
ไทย
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ได้ที่
www.samsung.com/register
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 1
19/06/2012 09:01:38
การใช้คู่มือนี้
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อเตาปรุงอาหารแบบด่วนของ SAMSUNG
คู่มือผู้ ใช้นี้ประกอบด้วยคำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัยที่สำ�คัญ และข้อมูลที่จำ�เป็นในการใช้และบำ�รุงรักษาเตา
ปรุงอาหารแบบด่วนของคุณ ก่อนที่จะใช้เตาปรุงอาหารของคุณ โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในคู่มือนี้ และเก็บไว้
เพื่ออ้างอิงในอนาคต ที่ปกด้านในจะมีคู่มือค้นหาอย่างรวดเร็ว เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
• ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้ ในที่ปลอดภัยใกล้กับอุปกรณ์ เพื่อการอ้างอิง
ในอนาคต
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำ�แนะนำ�นี้เท่านั้น อุปกรณ์นี้ ไม่เหมาะสำ�หรับบุคคล (รวมถึง
เด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้
ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล คำ�เตือนและคำ�แนะนำ�
เพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณ
มีหน้าที่จะต้องใช้สามัญสำ�นึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำ�รุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
• เนื่องจากคำ�แนะนำ�ในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ�หรับหลายรุ่น ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจาก
ที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำ�เตือนบางอย่างอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรด
ติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
สัญลักษณ์และคำ�เตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำ�คัญ
สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ ในบทความของคู่มือผู้ ใช้นี้
คำ�เตือน
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บเพียง
เล็กน้ อยหรือทรัพย์สินเสียหาย
ข้อควรระวัง
ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้
เตาไมโครเวฟ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้
2_ การใช้คู่มือนี้
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 2
19/06/2012 09:01:38
ห้ามทำ�
ห้ามถอดประกอบ
ห้ามสัมผัส
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด
ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบที่ผนัง
ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ข้อมูลสำ�คัญ
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำ�ให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
(a)ห้ามใช้เตาปรุงอาหารขณะที่เปิดประตู หรือแก้ไขดัดแปลงล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักประตู) หรือสอด
สิ่งใดลงในช่องของล็อค ไม่ว่าในกรณีใดๆ
(b)ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มีอาหารหรือสารทำ�ความสะอาดค้าง
อยู่ที่ผิวหน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีก
ครั้งด้วยผ้านุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งาน
(c)ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำ�นาญการซ่อมบำ�รุงไมโครเวฟที่
ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ ไม่ชำ�รุด
เสียหาย:
(1) ประตู (งอ)
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) ซีลประตูและผิวของซีล
(d)ห้ามปรับแก้หรือซ่อมบำ�รุงเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมบำ�รุงไมโครเวฟที่มีความชำ�นาญและได้รับ
การฝึกอบรมโดยผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ Group 2 Class B ISM คำ�นิยามของ Group 2 ซึ่งมีอุปกรณ์ ISM ทั้งหมด ซึ่งมี
พลังงานความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นและ/หรือใช้ ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สำ�หรับการใช้กับวัสดุ และอุปกรณ์
EDM และอุปกรณ์เชื่อมโลหะ สำ�หรับอุปกรณ์ Class B คืออุปกรณ์ที่เหมาะสำ�หรับการใช้งานในสถานที่พัก
อาศัย และในสถานที่ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำ� ซึ่งจ่ายให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างสำ�หรับ
การใช้งานในครัวเรือน
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย _3
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 3
19/06/2012 09:01:39
คำ�เตือน
สัญลักษณ์คำ�เตือนสำ�คัญสำ�หรับการติดตั้ง
การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำ�โดยช่างเทคนิคการบำ�รุงรักษาไมโครเวฟที่ผ่านการรับรองและอบรมโดยผู้
ผลิต โปรดดูที่ส่วน “การติดตั้งเตาไมโครเวฟของคุณ”
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และใช้เต้ารับสำ�หรับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว ต่อสายไฟเข้ากับ
เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา นอกจากนี้ โปรดอย่าใช้สายไฟสำ�หรับต่อ
- หากไม่ปฏิบัติตามนี้ และใช้เต้ารับไฟฟ้าที่ผนังร่วมกับอุปกรณ์อื่นโดยผ่านสายไฟสำ�หรับต่อ หรือแถบ
ปลั๊กไฟ อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้เครื่องแปลงไฟฟ้า อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
การติดตั้งอุปกรณ์นี้ต้องกระทำ�โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรอง หรือบริษัทผู้ ให้บริการ
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำ�ความร้อน วัสดุที่ติดไฟง่าย
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำ�มัน หรือมีฝุ่นมาก ในตำ�แหน่งที่ได้รับแสงแดดหรือน้ำ� (น้ำ�ฝน) โดยตรง
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำ�แหน่งที่อาจมีก๊าซรั่วไหล
- อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
อุปกรณ์นี้ ไม่ได้ออกแบบมาสำ�หรับการติดตั้งในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และยานพาหนะใน
ลักษณะเดียวกัน
อุปกรณ์ต้องได้รับการลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อุปกรณ์กับท่อก๊าซ ท่อน้ำ�พลาสติก หรือสายโทรศัพท์
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
- ห้ามต่อปลั๊กไฟฟ้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อ
กำ�หนดของท้องถิ่นและของประเทศ
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำ�หรับการติดตั้ง
อุปกรณ์นี้ควรอยู่ในตำ�แหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กไฟได้ง่าย
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว
ติดตั้งและปรับระดับเครื่องซักผ้าบนพื้นที่สามารถรับน้ำ�หนักได้
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้มีการสั่นสะเทือนผิดปกติ เสียงรบกวน หรือมีปัญหากับผลิตภัณฑ์
ติดตั้งอุปกรณ์ โดยให้มีระยะห่างจากผนังอย่างเหมาะสม
- มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
ความสูงขั้นต่ำ�ของพื้นที่ว่างที่ต้องมีเหนือส่วนบนของเตาอบ
4_ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 4
19/06/2012 09:01:39
สัญลักษณ์คำ�เตือนร้ายแรงสำ�หรับไฟฟ้า
คำ�เตือน
นำ�สิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำ�ออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัสเป็นประจำ� โดย
ใช้ผ้าแห้ง
- ถอดปลั๊กไฟและทำ�ความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้ถูกทิศทาง เพื่อให้สายไฟพาดไปทางพื้น
- ถ้าคุณต่อปลั๊กไฟกับเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดนำ�ไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและทำ�ให้เกิดไฟ
ฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่
เสียหาย หลวม
- อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ห้ามใช้แรงดึงหรือหักงอสายไฟ
ห้ามบิดหรือผูกปมกับสายไฟ
อย่าแขวนสายไฟไว้กับโลหะ วางของหนักทับสายไฟ เดินสายไฟไว้ระหว่างวัตถุอื่น หรือดันสายไฟเข้าสู่
ช่องว่างด้านหลังอุปกรณ์
- อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ห้ามดึงสายไฟ เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
- ถอดปลั๊กไฟด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
เมื่ออุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำ�หรับไฟฟ้า
ถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
คำ�เตือน
สัญลักษณ์คำ�เตือนร้ายแรงสำ�หรับการใช้งาน
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ห้าม
สัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ
- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- อาจเกิดประกายไฟที่ทำ�ให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
โปรดระมัดระวังอย่าให้ประตู เครื่องทำ�ความร้อน หรือส่วนอื่นๆ สัมผัสกับร่างกายขณะปรุงอาหารหรือ
หลังจากปรุงอาหารเสร็จ
- อาจทำ�ให้เกิดการร้อนลวกได้
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย _5
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 5
19/06/2012 09:01:39
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายใน
เตาอบ������������������������������������������������������������������������������������������
ขณะที
�����������������������������������������������������������������������������������������
่ขยับที่ทำ�ความร้อน โปรดใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ขยับที่ทำ�ความร้อนขณะที่
สวมถุงมือนิรภัยที่มีให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ และโปรดตรวจสอบว่าความร้อนลดลงเพียงพอแล้ว (อย่าง
น้อย 10 นาทีหลังจากการย่างหรือการปรุงอาหารแบบผสม)������������������������������������������
ทุ�����������������������������������������
กครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำ�
อาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันความร้อนลวก
ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ
สาเหตุ: ไอร้อนหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้
ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้าออกไป ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้
อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำ�เสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้าจำ�เป็น และคนทุกครั้ง หลัง
จากอุ่น ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการปฐมพยาบาล:
- แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำ�เย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
- พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
- โปรดอย่าทาครีม น้ำ�มัน หรือโลชั่น
- ติดต่อแพทย์
กรณีที่ปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำ�นาญ
เป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจระเบิดได้ แม้ว่าจะ
สิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
คำ�เตือน: ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนที่
จะรับประทาน เพื่อลดความเสี่ยงของการลวก
คำ�เตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำ�พัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำ�แนะนำ�เพียงพอที่จะใช้
เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี
คำ�เตือน: เมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ ใหญ่ดูแล เนื่องจาก
จะมีอุณหภูมิสูง
อุปกรณ์นี้ ไม่เหมาะสำ�หรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่
เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดย
บุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
คำ�เตือน: ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการร้อนลวกโปรดอย่าให้เด็ก
เล็กเข้าใกล้
คำ�เตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งานอยู่
- การต่อปลัก๊ ไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าอีกครัง้ อาจทำ�ให้เกิดประกายไฟและทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก
- ถ้าเด็กนำ�ถุงพลาสติกมาสวมศีรษะ อาจทำ�ให้หายใจไม่ออก
6_ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 6
19/06/2012 09:01:39
อุปกรณ์นี้ ไม่เหมาะสำ�หรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่
เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดย
บุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต น้ำ�ร้อนลวก หรือบาดเจ็บได้
ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรุงอาหาร
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
เปิดภาชนะที่ปิดสนิท (ขวดอาหารสำ�หรับทารก ขวดนม ฯลฯ) และเจาะให้อาหารเช่น อาหารที่มีเปลือก
หรือถั่ว (ไข่ เชสต์นัต ฯลฯ) เป็นรูด้วยมีดก่อนที่จะปรุง
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดการร้อนลวกหรือบาดเจ็บเนื่องจากอาหารระเบิดหรือกระเด็น
ห้ามสัมผัสด้านในของอุปกรณ์หลังจากการปรุงอาหารทันที เนื่องจากภายในอุปกรณ์จะร้อนจัดหลังจากให้
ความร้อนเป็นเวลานาน หรือทำ�ความร้อนอาหารปริมาณน้อย ๆ
- อาจทำ�ให้เกิดการร้อนลวกได้
ห้ามใช้ฟอยล์อะลูมิเนียม วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น ภาชนะ ส้อม ฯลฯ) หรือภาชนะที่มีขอบทองหรือเงิน
- อาจทำ�ให้เกิดประกายไฟหรือเพลิงไหม้
ห้ามให้ความร้อนภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ และห้ามใช้ภาชนะเหล่านี้กับฟังก์ชันเตาอบ
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
อย่าให้อาหารสัมผัสกับขดลวดความร้อนขณะที่ปรุงอาหารในเตาอบ
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
อย่าให้ความร้อนกับอาหารมากเกินไป
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
ห้ามให้ความร้อนกับอาหารที่ห่อในกระดาษ เช่น นิตยสารหรือกระดาษหนังสือพิมพ์
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
ห้ามใช้หรือวางสเปรย์หรือวัตถุที่ติดไฟง่ายไว้ ใกล้เตาอบ
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามเปิดประตูเมื่ออาหารในช่องปรุงอาหารไหม้
- ถ้าคุณเปิดประตู ออกซิเจนจะไหลเข้าสู่ภายใน และทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้ได้
อย่าสอดนิ้ว สิ่งแปลกปลอม หรือวัตถุที่เป็นโลหะ เช่นเข็มหมุดหรือเข็มในช่องต่างๆ ของอุปกรณ์ ถ้ามี
การสอดสิ่งแปลกปลอมในช่องเหล่านี้ ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง และติดต่อผู้ ให้บริการ
หรือศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
ห้ามใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลว
เดือดจนเกินไป ขวดที่มีคอขวดเล็กอาจแตกระเบิดได้ หากร้อนจนเกินไป
ห้ามอุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย _7
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 7
19/06/2012 09:01:39
ห้ามสัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงเสียก่อน
ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ� และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน
ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำ�รุดเสียหาย
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาจะตัดพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย
คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ หลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที ขอแนะนำ�ให้วางแก้วใส่น้ำ�ไว้ ในเตา
อบตลอดเวลา น้ำ�จะดูดซับพลังงานไมโครเวฟไว้ ถ้ามีการเริ่มต้นเตาอบโดยไม่ได้ตั้งใจ
คำ�เตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซมจากช่างผูช้ �ำ นาญ
คำ�เตือน: โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ถ้าอุปกรณ์มีน้ำ�หกใส่ ให้ตัดไฟฟ้าและการจ่ายน้ำ�ทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องด้วยตนเอง
- เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่โครงเครื่อง อาจทำ�ให้มีไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- คุณอาจได้รับคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก
- เมื่อจำ�เป็นต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
คำ�เตือน: อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำ�นาญเป็นผู้ซ่อมบำ�รุงซึ่งต้องมีการ
ถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำ�เข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อมิให้เกิดเปลวไฟ
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำ�หรับการใช้งาน
โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ จานที่มีขอบทองหรือ
เงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ นำ�ลวดที่ใช้มัดปากถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำ�ให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ
อาหารปริมาณน้อยต้องการเวลาในการปรุงหรืออุ่นน้อยกว่า
ถ้าใช้ระยะเวลาปกติอาจทำ�ให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และไหม้ได้
คุณอาจได้ยินเสียงคลิก ระหว่างการทำ�งาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำ�แข็ง)
สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำ�งานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำ�ลังไฟฟ้า
ห้ามเด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรปล่อยเด็กเล็กไว้ตามลำ�พังใกล้เตา
ไมโครเวฟ เมื่อเตาทำ�งานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือซ่อนสิ่งที่เด็กสนใจไว้เหนือเตาอบ
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้ประตูขณะที่เปิดหรือปิด เนื่องจากอาจชนกับประตูหรือนิ้วติดประตูได้
8_ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 8
19/06/2012 09:01:39
โปรดระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องดื่มหรืออาหารอาจร้อนจัดหลังจากการให้ความร้อน
- โดยเฉพาะเมื่อป้อนอาหารเด็ก โปรดตรวจสอบว่าอาหารเย็นลงอย่างเพียงพอแล้ว
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนกับของเหลว เช่น น้ำ�หรือเครื่องดื่มอื่นๆ
- โปรดคนระหว่างและหลังการปรุง
- หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะที่ลื่นและมีคอแคบ
- นำ�ภาชนะออกหลังจากการให้ความร้อนแล้วอย่างน้อย 30 วินาที
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้อาหารในภาชนะเกิดการระเบิดล้นและทำ�ให้เกิดการลวกได้
อย่าจับอาหารหรือชิ้นส่วนใดๆ ระหว่างหรือหลังจากการปรุงอาหาร
- ใช้ถุงมือกันความร้อน เนื่องจากอาจมีความร้อนจัดและอาจลวกมือ
- ถ้าคุณดึงจานกระเบื้องหรือถาดอเนกประสงค์มาข้างหน้า อาหารอาจหกและอาจลวกมือได้
เมื่อพื้นผิวแตกร้าว ให้ปิดสวิตช์เปิด/ปิดของอุปกรณ์
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต
อย่าทำ�ให้กระจกของประตูเตาอบเป็นรอยโดยใช้ของแหลม
- อาจทำ�ให้กระจกเสียหายหรือแตก
อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิ่งของ (เช่น ผ้า ผ้าคลุมเตาอบ เทียนที่จุดไฟ บุหรี่ที่ติดไฟ จาน สารเคมี วัตถุ
ที่เป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
- สิ่งของ เช่น ผ้า อาจติดอยู่กับประตู
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปัญหากับผลิตภัณฑ์
อย่าใช้อุปกรณ์ขณะที่มือเปียก
- อาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ โดยตรง
- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือมีปัญหากับ
ผลิตภัณฑ์ได้
อย่าใช้แรงกดหรือกระแทกประตูหรือภายในอุปกรณ์มากเกินไป
- อาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บเนื่องจากคลื่นไฟฟ้ารั่วไหล
- การเหนี่ยวประตูอาจทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ร่วงหล่นและทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บ
- ถ้าประตูเสียหาย โปรดอย่าใช้อุปกรณ์ และโปรดติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก
- อาจทำ�ให้ซิงค์หรือกระจกเสียหายได้
ใช้อุปกรณ์หลังจากปิดประตูแล้วเท่านั้น
- ถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่เปื้อนสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษอาหาร อาจทำ�ให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์ได้
โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อนำ�วัสดุห่ออาหารออกจากอาหารที่เพิ่งออกจากเตาอบ
- ถ้าอาหารร้อนจัด ไอน้ำ�ร้อนอาจพ่นออกมาเมื่อนำ�วัสดุห่อออก และอาจลวกร้อนมือได้
โปรดอย่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ด้วยการดึงที่สายไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กและดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้าตรงๆ
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายไฟอาจทำ�ให้เกิดการลัดวงจร เพลิงไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย _9
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 9
19/06/2012 09:01:39
อย่าให้ ใบหน้าหรือตัวอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ขณะที่ปรุงอาหารหรือเมื่อเปิดประตูหลังจากปรุงอาหาร
- โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้เด็กเข้าใกล้อุปกรณ์
- อาจทำ�ให้เกิดการร้อนลวกได้
อย่าวางอาหารหรือของหนักไว้บนประตูขณะที่เปิดประตู
- อาหารหรือวัตถุอาจร่วงหล่นและทำ�ให้เกิดการร้อนลวกหรือบาดเจ็บได้
อย่าทำ�ให้ประตู ภายในเตาอบ หรือจานเย็นลงอย่างรวดเร็วด้วยการราดน้ำ�ระหว่างหรือหลังจากการปรุง
อาหาร
- อาจทำ�ให้อุปกรณ์เสียหาย ไอน้ำ�หรือละอองน้ำ�อาจทำ�ให้เกิดการร้อนลวกหรือบาดเจ็บ
อุปกรณ์นี้ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยเครื่องจับเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
คำ�เตือน
สัญลักษณ์คำ�เตือนร้ายแรงสำ�หรับการทำ�ความสะอาด
ห้ามทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการพ่นน้ำ�ลงบนเครื่องโดยตรง
โปรดอย่าใช้สารเคมีเช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์เพื่อทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
- อาจทำ�ให้สีเปลี่ยน เสื่อมสภาพ เสียหาย เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
ก่อนที่จะทำ�ความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ และนำ�
เศษอาหารออกจากประตูและช่องสำ�หรับใส่อาหาร
- มิฉะนั้นอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้สารทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือที่ขัดโลหะเพื่อทำ�ความสะอาดประตูเตาอบ เนื่องจากจะทำ�ให้
พื้นผิวเป็นรอยและทำ�ให้แก้วแตกได้
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำ�ให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ�หรือเครื่องทำ�ความสะอาดด้วยเครื่องฉีด
ไอน้ำ�
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำ�หรับการทำ�ความสะอาด
ทำ�ความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม่ำ�เสมอ
การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก
และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
โปรดระมัดระวังอย่าให้เกิดอันตรายขณะที่ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ (ภายนอก/ภายใน)
- คุณอาจได้รับบาดเจ็บเนื่องจากขอบอุปกรณ์ที่มีความคม
อย่าทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเครื่องทำ�ความสะอาดไอน้ำ�
- อาจทำ�ให้เกิดเพลิงไหม้
10_ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 10
19/06/2012 09:01:39
สารบัญ
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
12
15
18
19
คุณสมบัติเตาอบ
15 คุณสมบัติเตาอบ
16 อุปกรณ์เสริม
17 แผงควบคุม
ก่อนที่จะเริ่มต้น
18 การตั้งค่าเวลา
การใช้เตาอบ
การทำ�ความสะอาดและดูแลรักษา
49
51
54
การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 11
19
21
28
29
30
31
34
36
37
47
48
ประเภทการให้ความร้อน
การใช้ โหมดเตาอบ
การกำ�หนดเวลาปรุงอาหาร
การกำ�หนดเวลาสิ้นสุด
ฟังก์ชันกำ�หนดเวลาปรุงอาหาร
การใช้เมนูปรุงด่วน
การใช้ โหมดละลายน้ำ�แข็งด่วน
เตาไมโครเวฟทำ�งานอย่างไร
การใช้ โหมดไมโครเวฟ
การปิดเสียงเตือน
ล็อคป้องกันเด็ก
49 การใช้คุณสมบัติทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�
50 การทำ�ความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
51 การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
52 การแก้ไขปัญหา
53 รหัสข้อผิดพลาด
54 ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
สารบัญ _11
19/06/2012 09:01:39
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
ทั่วไป
ข้อมูลด้านเทคนิค
การจ่ายไฟฟ้า:
220 V ~ กระแสสลับ, 50 Hz
การใช้พลังงาน: 3150 W
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก):
595 X 460 X 520 มม.
อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของ EU
การทิ้งบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้
บรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์นี้สามารถรีไซเคิลได้
บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยวัสดุดังนี้:
- กระดาษแข็ง
- ฟิล์มโพลีเอธีลีน (PE);
- โฟมปราศจาก CFC (โฟมแข็ง PS)
โปรดทิ้งวัสดุเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถให้ข้อมุลเกี่ยวกับวิธีการทิ้งอุปกรณ์ภายในครัวเรือนที่ไม่ใช้งานแล้วในลักษณะ
ที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย
อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่มีความชำ�นาญเท่านั้น
เตาไมโครเวฟนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ ในปรุงอาหารในเชิงพาณิชย์ ควรใช้เฉพาะปรุงอาหารใคครัวเรือน
เท่านั้น
ในระหว่างและหลังการใช้งานอุปกรณ์นี้จะยังมีความร้อนสูง โปรดระมัดระวังไม่ให้เด็กเล็กเข้าใกล้และควรดู
แลอย่างใกล้ชิด
การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
สายไฟหลักในบ้านที่ต่อกับอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของประเทศและพื้นที่นั้น
ถ้าคุณต้องการต่อระบบไฟฟ้าแบบถาวร โปรดติดตั้งสวิตช์แบบหลายขั้วที่มีช่องว่างระหว่างหน้าสัมผัสอย่าง
น้อย 3 มม. ในสายที่จ่ายไฟ
12_ installing your microwave oven
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 12
19/06/2012 09:01:39
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
รูปที่ 1
รูปที่ 3.1
รูปที่ 3.2
รูปที่ 5
รูปที่ 3.3
รูปที่ 3.4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ _13
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 13
19/06/2012 09:01:39
รูปที่ 1 เลื่อนเตาไมโครเวฟเข้าสู่ช่องติดตั้งโดยไม่สุด
รูปที่ 2 เลื่อนเตาไมโครเวฟให้เข้าสู่ช่องติดตั้งจนสุด
รูปที่ 3 รูปที่ 3.1 ม ีรูที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
รูปที่ 3.2 จ ัดให้รูของ DECO ตรงกับรูรูปสี่เหลี่ยม
รูปที่ 3.3 ใส่ตะขอที่รูรูปสี่เหลี่ยม โดยเอียง DECO.
รูปที่. 3.4 ก ดลงให้เข้าชุดประกอบ
รูปที่ 4 ขันยึดเตาไมโครเวฟให้แน่นด้วยสกรูสี่ตัว (4 x 20 มม.) ที่มีให้
รูปที่ 5 ต่อสายไฟฟ้า และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำ�งานตามปกติ
600
min 564
max 568
460
520
595
min 446
max 450
min
550
min 446
max 450
min 564
max 568
min
550
50
50
200 cm²
14_ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 14
19/06/2012 09:01:40
คุณสมบัติเตาอบ
คุณสมบัติเตาอบ
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
ขดลวดความร้อนด้านบน
ระดับของเตาอบ
ไฟของเตาอบ
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
ล็อคประตูนิรภัย
ประตู
ด้ามจับประตู
หมายเหตุ
• ระดับของชั้นจะเริ่มต้นจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน
• ระดับ 4 และ 5 นั้นจะใช้สำ�หรับฟังก์ชันการย่างเป็นหลัก
• ระดับของไมโครเวฟจะใช้สำ�หรับฟังก์ชันไมโครเวฟเป็นหลัก
• โปรดอ่านคู่มือการปรุงอาหารในคู่มือนี้เพื่อพิจารณาระดับของชั้นที่เหมาะสมกับอาหารของคุณ
คุณสมบัติเตาอบ _15
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 15
19/06/2012 09:01:40
อุปกรณ์เสริม
เตาไมโครเวฟของคุณมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้:
1
ถาดกระเบื้อง
(เหมาะสำ�หรับโหมดไมโครเวฟ)
ที่รองย่าง
2
ถาดอบสองถาด
(ห้ามใช้ ในโหมดไมโครเวฟ)
ถาดกระเบื้อง

3
ที่รองย่างสำ�หรับถาดกระเบื้อง
(เหมาะสำ�หรับเมนูปรุงด่วนและโหมดย่าง)
4
ตะแกรงเตาอบ
(ห้ามใช้ ในโหมดไมโครเวฟ)
หมายเหตุ
โปรดอ่านคู่มือการปรุงอาหารในคู่มือนี้เพื่อพิจารณาใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับอาหารของคุณ
16_ คุณสมบัติเตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 16
19/06/2012 09:01:40
แผงควบคุม
23 4 5
7
16
คุณสมบัติเตาอบ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
8
9
ป ิด
โหมดเตาอบ
โหมดเมนูปรุงด่วน
โหมดละลายน้ำ�แข็งด่วน
โหมดไมโครเวฟ
ปุ่มเลือกโหมด
จอแสดงผล
ทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�
10
11
12
13
15
14
9. นาฬิกา
10. เวลาปรุงอาหาร
11. เวลาสิ้นสุด
12. อุณหภูมิ
13. ระดับพลังงาน/ป้อนข้อมูล
14. ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน
15. หยุด/ยกเลิก
16. เริ่มต้น
การใช้ปุ่มหมุนแบบป๊อปอัป
หมายเหตุ
ปุ่มเลือกโหมด (6) และ ปุ่มเลือกมัลติฟังก์ชัน (14) เป็นปุ่มหมุนแบบป๊อปอัป ให้กดและหมุน
ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการ
คุณสมบัติเตาอบ _17
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 17
19/06/2012 09:01:42
ก่อนที่จะเริ่มต้น
การตั้งค่าเวลา
เมื่อต่อไฟฟ้าเข้าเป็นครั้งแรก โปรดใช้ผลิตภัณฑ์หลังจากตั้งเวลาแล้ว เมื่อต่อไฟฟ้าเข้าเครื่องเป็นครั้งแรก
จอแสดงผลจะสว่าง หลังจากผ่านไปสามวินาที สัญลักษณ์นาฬิกาและ “12:00” จะกะพริบบนจอแสดงผล
1
2
3
4
กดปุ่ม นาฬิกา “12” จะเริ่มกะพริบ
กดปุ่ม นาฬิกา อีกครั้ง “00” จะเริ่มกะพริบ
หมุน ปุ่มเลือกมัลติฟังก์ชัน เพื่อตั้งชั่วโมง
หมุน ปุ่มเลือกมัลติฟังก์ชัน เพื่อตั้งนาที
5
กดปุ่ม นาฬิกา อีกครั้ง นาฬิกาจะได้รับการ
ตั้งค่าภายใน 5 วินาที
18_ ก่อนที่จะเริ่มต้น
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 18
19/06/2012 09:01:43
การใช้เตาอบ
ประเภทการให้ความร้อน
โหมดเตาอบ
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้จะสรุปโหมดการให้ความร้อนและการตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ได้ ในเตาอบของคุณ โปรดใช้คู่มือการ
ปรุงอาหารในหน้าถัดไปจากนี้ เพื่อพิจารณาเลือกโหมดและการตั้งค่าที่เหมาะสำ�หรับอาหารของคุณ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโหมดและการตั้งค่าต่างๆ ของเตาอบ
ใช้ตารางคำ�แนะนำ�ในการปรุงอาหารสำ�หรับโหมดเหล่านี้เป็นแนวทางในการปรุงอาหาร
โหมด
คำ�อธิบาย
การตั้งค่าการอบด้วยไอร้อนคู่
อาหารจะได้รับความร้อนจากไอร้อนจากด้านซ้ายและขวาของเตาอบ การตั้งค่านี้จะให้
ความร้อนสม่ำ�เสมอและเหมาะสำ�หรับการอบ
การตั้งค่าไอร้อน + ความร้อนด้านบน
ไอร้อนและขดลวดความร้อนด้านบนผสมกัน ทำ�ให้การตั้งค่านี้เหมาะสำ�หรับการอบกรอบ
และทำ�เกรียม เหมาะสำ�หรับการอบเนื้อ
การตั้งค่าความร้อนแบบเดิม
ความร้อนมาจากขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่าง การตั้งค่านี้เหมาะกับการอบและ
การย่าง
การตั้งค่าการย่าง
อาหารจะได้รับความร้อนจากขดลวดความร้อนด้านบน
การตั้งค่าไอร้อน + ความร้อนด้านล่าง
ไอร้อนและขดลวดความร้อนด้านล่างผสมกัน เพื่อให้อาหารเหลืองเกรียม
การใช้เตาอบ _19
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 19
19/06/2012 09:01:43
โหมดเมนูปรุงด่วน
โหมด
คำ�อธิบาย
เลือกการตั้งค่าเมนูปรุงด่วนที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วสิบสองโปรแกรมเพื่อปรุง ย่างและอบ
อาหารโปรดของคุณได้อย่างสะดวก เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำ�หนดโดยอัตโนมัติ
เพียงเลือกโปรแกรมและน้ำ�หนักเพื่อ
เริ่มต้นการปรุงอาหาร
โหมดละลายน้ำ�แข็งด่วน
โหมด
คำ�อธิบาย
เลือกการตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็งด่วนที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าถึงห้าแบบในการละลาย
น้ำ�แข็ง
เวลาและระดับพลังงานในการละลายน้ำ�แข็งจะถูกกำ�หนดโดยอัตโนมัติ เพียงเลือก
โปรแกรมและน้ำ�หนักเพื่อเริ่มต้นการละลายน้ำ�แข็ง
โหมดไมโครเวฟ
โหมด
คำ�อธิบาย
ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อทำ�ให้อาหารสุก และละลายน้ำ�แข็ง ทำ�ให้สามารถปรุงอาหาร
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำ�ให้อาหารเปลี่ยนสีหรือรูปร่าง ระดับพลังงานและ
เวลาในการปรุงนั้นสามารถตั้งค่าให้เหมาะกับอาหารประเภทต่างๆ
20_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 20
19/06/2012 09:01:43
การใช้ โหมดเตาอบ
ในโหมดนี้จะสามารถใช้การตั้งค่าได้ห้าแบบ โปรดดูคู่มือการปรุงอาหารในหน้า 23-27 เพื่อพิจารณาการตั้ง
ค่าที่เหมาะสม
การตั้งค่าโหมดเตาอบ
การใช้เตาอบ
1
หมุน ปุ่มเลือกโหมด ไปที่ตำ�แหน่งโหมดเตาอบ
2
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน ไปที่ตำ�แหน่ง
โหมดเตาอบที่ต้องการ โหมดของเตาอบและ
อุณหภูมิที่แนะนำ�จะปรากฏ
ไอร้อนคู่
ไอร้อน + ความร้อนด้านบน
ความร้อนแบบธรรมดา
ย่าง
ไอร้อน + ความร้อนด้านล่าง
หมายเหตุ
สวิตช์ ให้ความร้อนของไอร้อนและที่ย่างจะเปิดและปิดสลับกันอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุม
อุณหภูมิ
3
ในการเปลี่ยนอุณหภูมิ ให้กด อุณหภูมิ และ
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ
ที่ต้องการ
4
ในการเปลี่ยนเวลาปรุงอาหาร ให้กด เวลาปรุง
และหมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อตั้งค่า
เวลาปรุงอาหารที่ต้องการ
การใช้เตาอบ _21
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 21
19/06/2012 09:01:45
5
กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน
►สัญญาณ อุณหภูมิ บนจอแสดงผลจะสว่าง
ขึ้น และสัญญาณจะกะพริบหลังจากถึง
อุณหภูมิที่กำ�หนด
หมายเหตุ
1) ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า เวลาปรุงอาหาร และ อุณหภูมิ ได้
2) ในการตั้งค่าโหมดเตาอบ ขดลวดความร้อนของไอร้อนและขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่าง
จะเปิดและปิดสลับกันไปตลอดการปรุง เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
3) ระหว่างการปรุงอาหาร อุณหภูมิภายในเตาอบจะปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม อุณหภูมิ และ ระดับ
พลังงาน/ป้อนข้อมูล พร้อมกัน
ข้อมูลสำ�คัญ
เมื่อใช้ โหมดเตาอบ โปรดตรวจสอบว่าจานอบที่เป็นแก้วนั้นเหมาะกับอุณหภูมิการอบ 40 ~ 250°C
22_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 22
19/06/2012 09:01:46
การตั้งค่าการอบด้วยไอร้อนคู่ (
)
อาหารจะได้รับความร้อนจากไอร้อนจากด้านซ้ายและขวาของเตาอบ การตั้งค่านี้จะให้ความร้อน
สม่ำ�เสมอและเหมาะสำ�หรับการอบ
การใช้เตาอบ
เมื่อปรุงอาหารบนถาดอบสองถาดพร้อมกัน ให้วาง
ถาดบนระดับ และระดับ
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบที่เป็นแก้วนั้นเหมาะสำ�หรับอุณหภูมิ 40 ~ 250°C
คู่มือการอบอาหาร
ใช้อุณหภูมิและเวลาในตารางนี้เป็นเกณฑ์สำ�หรับการอบ
เราขอแนะนำ�ให้อุ่นเตาด้วยโหมดไอร้อนคู่
อาหาร
ระดับชั้น
อุณหภูมิ (°C)
อุปกรณ์เสริม
เวลา (ชม.)
เค้กเฮเซลนัตสี่เหลี่ยม
2
160-170
ชั้นของเตาอบ
1:00-1:10
เลมอนเค้ก รูปวงแหวนหรือ
รูปถ้วย
2
150-160
ชั้นของเตาอบ
0:50-1:00
สปันจ์เค้ก
3
150-160
ชั้นของเตาอบ
0:35-0:45
แป้งรองทาร์ตผลไม้
3
150-170
ชั้นของเตาอบ
0:25-0:35
ฟรุตเค้กสตรูเซลแบน (แป้ง
ยีสต์)
3
150-170
ถาดอบ
0:30-0:40
ครัวซองต์
3
170-180
ถาดอบ
0:10-0:15
ขนมปังก้อน
2
180-190
ถาดอบ
0:10-0:15
3/4
160-180
ถาดอบสองถาด
0:10-0:20
คุกกี้
หมายเหตุ
แนะนำ�ให้อุ่นเตาอบล่วงหน้า
การใช้เตาอบ _23
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 23
19/06/2012 09:01:46
การตั้งค่าไอร้อน + ความร้อนด้านบน (
)
ไอร้อนและขดลวดความร้อนด้านบนผสมกัน ทำ�ให้การตั้งค่านี้เหมาะสำ�หรับการอบกรอบและทำ�
เกรียม การตั้งค่านี้เหมาะสำ�หรับการปรุงอาหารประเภทเนื้อ
เมื่อปรุงอาหารประเภทเนื้อ ให้วางชั้นไว้ที่ระดับ
และใส่ถาดอบไว้บนระดับ เพื่อรองรับน้ำ�ที่หยด
ออกมา
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบที่เป็นแก้วนั้นเหมาะสำ�หรับอุณหภูมิ 40 ~ 250°C
คู่มือการอบอาหาร
ใช้อุณหภูมิและเวลาในตารางนี้เป็นเกณฑ์สำ�หรับการอบ
เราขอแนะนำ�ให้อุ่นเตาอบโดยใช้ โหมดไอร้อน + ความร้อนด้านบน
วางเนื้อบนตะแกรงเตาอบ ตามคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับระดับของชั้นในตาราง และใช้ถาดอบเป็นถาดรอง
น้ำ�มันที่ระดับ 1
อาหาร
ระดับชั้น
อุณหภูมิ (°C)
อุปกรณ์เสริม
เวลา (ชม.)
โรสต์บีฟ / 1 กก. สุกปานกลาง
3/1
170-190
ตะแกรงเตาอบ /
ถาดอบ
1:00-1:30
ขาหมู / ก้อน 1 กก.
3/1
180-200
ตะแกรงเตาอบ /
ถาดอบ
1:30-2:00
ขาแกะอบ / ขาแกะ 0.8 กก.
2/1
190-210
ตะแกรงเตาอบ /
ถาดอบ
0:50-1:20
ไก่ทั้งตัว ไก่ 1 กก.
3/1
170-190
ตะแกรงเตาอบ /
ถาดอบ
0:50-1:10
ปลาทั้งตัว 2 ชิ้น / 0.5 กก.
4/1
170-180
ตะแกรงเตาอบ /
ถาดอบ
0:30-0:40
อกเป็ด 0.3 กก.
4/1
180-200
ตะแกรงเตาอบ /
ถาดอบ
0:25-0:35
หมายเหตุ
แนะนำ�ให้อุ่นเตาอบล่วงหน้า
24_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 24
19/06/2012 09:01:46
การตั้งค่าความร้อนแบบไอร้อน (
)
ความร้อนมาจากขดลวดความร้อนด้านบนและด้านล่าง การตั้งค่านี้เหมาะกับการอบและการย่าง
มักจะวางถาดอบหรือตะแกรงเตาอบไว้ที่ระดับ
การใช้เตาอบ
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบที่เป็นแก้วนั้นเหมาะสำ�หรับอุณหภูมิ 40 ~ 250°C
คู่มือการอบอาหาร
ใช้อุณหภูมิและเวลาในตารางนี้เป็นเกณฑ์สำ�หรับการอบ
เราขอแนะนำ�ให้อุ่นเตาด้วยโหมดไอร้อน
อาหาร
ระดับชั้น
อุณหภูมิ (°C)
อุปกรณ์เสริม
เวลา (ชม.)
ลาซาญญ่า
3
200-220
ชั้นของเตาอบ
0:25-0:35
กราแตงผัก
3
180-200
ชั้นของเตาอบ
0:20-0:30
กราแตงมันฝรั่ง
3
180-200
ชั้นของเตาอบ
0:25-0:35
บาแก็ตต์พิซซ่าแช่แข็ง
3
160-180
ถาดอบ
0:10-0:15
มันฝรั่งทอดสำ�หรับเตาอบ
3
200-220
ถาดอบ
0:15-0:20
มาร์เบิลเค้ก
3
180-200
ชั้นของเตาอบ
0:50-1:10
มัฟฟิน
3
180-200
ชั้นของเตาอบ
0:10-0:15
คุกกี้
4
180-200
ถาดอบ
0:08-0:15
หมายเหตุ
แนะนำ�ให้อุ่นเตาอบล่วงหน้า
การใช้เตาอบ _25
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 25
19/06/2012 09:01:47
การตั้งค่าการย่าง (
)
อาหารจะได้รับความร้อนจากขดลวดความร้อนด้านบน
สำ�หรับการย่าง มักจะวางถาดกระเบื้องพร้อมที่รอง
ย่างไว้ที่ระดับ
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบที่เป็นแก้วนั้นเหมาะสำ�หรับอุณหภูมิ 40 ~ 250°C
คู่มือการอบอาหาร
ใช้อุณหภูมิและเวลาในตารางนี้เป็นเกณฑ์สำ�หรับการย่าง
กำ�หนดอุณหภูมิการย่าง 220°C อุ่นเป็นเวลา 3 นาที
ระดับชั้น
เวลาของด้าน 1
(นาที)
เวลาของด้าน 2
(นาที)
อุปกรณ์เสริม
คาบอบ
4
8-10
6-8
ถาดกระเบื้องและที่รองย่าง
เนื้อหมูเป็นชิ้น
4
7-9
5-7
ถาดกระเบื้องและที่รองย่าง
ไส้กรอก
4
4-6
3-5
ถาดอบ
ไก่เป็นชิ้น
4
10-15
8-10
ถาดกระเบื้องและที่รองย่าง
สเต็คแซลมอน
4
8-12
6-10
ถาดกระเบื้องและที่รองย่าง
ผักหั่นเป็นแว่น
5
5-7
3-5
ถาดอบ
ขนมปังปิ้ง
5
2-3
1-2
ชั้นของเตาอบ
ชีสโทสต์
5
4-5
-
ชั้นของเตาอบ
อาหาร
หมายเหตุ
อุณหภูมิที่แนะนำ�สำ�หรับการย่างคือ 220°C
ขอแนะนำ�ให้อุ่นเตาอย่างน้อยสามนาที
26_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 26
19/06/2012 09:01:47
การตั้งค่าไอร้อน + ความร้อนด้านล่าง (
)
ไอร้อนและขดลวดความร้อนด้านล่างผสมกัน เพื่อให้ความร้อนอาหาร เป็นการตั้งค่าที่เป็นประโยชน์
สำ�หรับการปรุงอาหารให้เหลืองกรอบ
มักจะวางถาดอบหรือตะแกรงเตาอบไว้ที่ระดับ
การใช้เตาอบ
* โปรดตรวจสอบว่าจานอบที่เป็นแก้วนั้นเหมาะสำ�หรับอุณหภูมิ 40 ~ 250°C
คู่มือการอบอาหาร
ใช้อุณหภูมิและเวลาในตารางนี้เป็นเกณฑ์สำ�หรับการอบ
เราขอแนะนำ�ให้อุ่นเตาด้วยโหมดไอร้อนคู่
อาหาร
ระดับชั้น
อุณหภูมิ (°C)
อุปกรณ์เสริม
เวลา (ชม.)
พิซซ่าสด
3
180-200
ถาดอบ
15-25
คิช/พายที่ปรุงเสร็จแช่เย็น
2
180-200
ตะแกรงเตาอบ
10-15
พิซซ่าแช่แข็งชนิดขึ้นด้วย
ตัวเอง
2
180-200
ถาดอบ
15-20
พิซซ่าแช่แข็ง
3
200-220
ตะแกรงเตาอบ
10-15
พิซซ่าแช่เย็น
3
180-200
ถาดอบ
8-15
พัฟแช่แข็งที่มีไส้ผลไม้
2
180-200
ถาดอบ
10-15
หมายเหตุ
แนะนำ�ให้อุ่นเตาอบล่วงหน้า
การใช้เตาอบ _27
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 27
19/06/2012 09:01:47
การกำ�หนดเวลาปรุงอาหาร

1
เลือกฟังก์ชันและอุณหภูมิของเตาอบที่ต้องการ ดูหน้า
37-38 สำ�หรับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับระดับพลังงาน
หมายเหตุ: ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลเพิ่มในแผงควบคุมเป็น
เวลา 5 วินาที ปุ่มเริ่มทำ�งานจะกะพริบ

3
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อกำ�หนดเวลาปรุง
อาหารที่ต้องการ
1) หลังจากผ่านไป 5 วินาที การตั้งค่าเวลาปรุง
อาหารจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติและ เริ่มทำ�งาน จะ
กะพริบ
2) กด เวลาปรุงอาหาร เพื่อสิ้นสุดการกำ�หนดเวลา
ปรุงอาหาร
2
กด เวลาปรุงอาหาร
4
กด เริ่มทำ�งาน เตาอบจะเริ่มต้นทำ�งานทันที
5
เมื่อเวลาที่กำ�หนดผ่านไปจนครบกำ�หนดแล้ว เตาอบ
จะส่งเสียงเตือนและจะปิดตัวลง
หมายเหตุ
ปุ่มเพิ่ม/ลด ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาปรุงอาหารที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าด้วย ปุ่มเลือก
หลายฟังก์ชัน เพื่อประสิทธิภาพการปรุงอาหารที่ดีขึ้น
28_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 28
19/06/2012 09:01:48
การกำ�หนดเวลาสิ้นสุด
1
2
3
4
เลือกฟังก์ชันและอุณหภูมิของเตาอบที่ต้องการ
กด เวลาสิ้นสุด
เวลาปัจจุบันจะปรากฏแบบกะพริบในจอแสดงผล
ตัวอย่าง
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อกำ�หนดจำ�นวน
ชั่วโมงและนาทีที่ต้องการ (14:00)
ตัวอย่าง
เวลาที่ต้องการคือ 14:00
การใช้เตาอบ

เวลาปัจจุบันคือ 13:00 ตัวเลขเวลาปัจจุบัน
“13:00” จะกะพริบ
กด เวลาสิ้นสุด อีกครั้ง
ตัวอย่าง
เวลาปัจจุบันคือ 13:00
เวลาสิ้นสุดที่ต้องการคือ 14:00
เวลาปรุง “1:00” จะปรากฏ
5
กด เริ่มทำ�งาน เพื่อเริ่มต้นเตาอบ
เตาอบจะเริ่มทำ�งาน
หมายเหตุ
1) เวลาปรุงอาหารจะนับถอยหลังในการแสดงผลเวลา เมื่อเวลาที่กำ�หนดผ่านไปจนครบกำ�หนดแล้ว
เตาอบจะส่งเสียงเตือนและจะปิดตัวลง
2) ระหว่างการปรุงอาหาร คุณสามารถปรับเวลาปรุงอาหารที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าด้วย ปุ่มเลือกหลาย
ฟังก์ชัน เพื่อประสิทธิภาพการปรุงอาหารที่ดีขึ้น
3) ระหว่างการปรุงอาหาร อุณหภูมิภายในเตาอบจะปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม อุณหภูมิ และ ระดับ
พลังงาน/ป้อนข้อมูล พร้อมกัน
การใช้เตาอบ _29
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 29
19/06/2012 09:01:48
ฟังก์ชันกำ�หนดเวลาปรุงอาหาร
ตัวอย่าง:
เวลาปัจจุบัน: 12:00
เวลาปรุงอาหาร: 2:00 ถ้าต้องการให้ปรุงเสร็จ 18:00

1
เลือกโหมดเตาอบและฟังก์ชันที่ต้องการ

3
กดปุ่ม เวลาสิ้นสุด
►“14:00” ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาปรุงอาหารเข้ากับ
เวลาปัจจุบัน จะปรากฏขึ้น
►ป้อนเวลาสิ้นสุดที่ต้องการ (18:00)
2
เลือกเวลาการปรุงอาหารและป้อนเวลาการปรุงอาหาร
ที่ต้องการ (2:00)
4
กดปุ่ม เวลาสิ้นสุด
►เตาอบจะเริ่มทำ�งานในเวลาที่กำ�หนดไว้ คือ
16:00
►เวลาปรุงอาหารจะปรากฏเมื่อเริ่มต้นการปรุง
อาหาร
หมายเหตุ
• เวลาสิ้นสุดจะปรากฏเมื่อสิ้นสุดการกำ�หนดเวลา
• คุณสามารถเปลี่ยนเวลาปรุงอาหารและเวลาสิ้นสุดได้ก่อนถึงเวลาที่กำ�หนดไว้
30_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 30
19/06/2012 09:01:49
การใช้เมนูปรุงด่วน
เลือกการตั้งค่าเมนูปรุงด่วนที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้วสิบสองโปรแกรมเพื่อปรุง ย่างและอบอาหารโปรดของคุณได้
อย่างสะดวก เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำ�หนดโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกการตั้งค่าหนึ่งในสิบสองแบบและ
ตั้งค่าน้ำ�หนักเพื่อเริ่มต้นการปรุงอาหาร
การใช้เตาอบ
การตั้งค่าโหมดเมนูปรุงด่วน
1
2
3
4
หมุน ปุ่มเลือกโหมด ไปที่ตำ�แหน่งเมนูปรุงด่วน
กด ระดับพลังงาน/ป้อนข้อมูล เพื่อเปลี่ยนน้ำ�
หนัก
5
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเลือกการตั้ง
ค่าเมนูปรุงด่วนที่ต้องการ โปรดดูตารางในหน้า
32-33 สำ�หรับคำ�อธิบายการตั้งค่าเมนูปรุงด่วน
12 แบบ
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเลือกน้ำ�หนักที่
ต้องการ
กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน
หมายเหตุ
• เมนูปรุงด่วนบางอย่างเป็นการทำ�งานแบบต่อเนื่อง บางเมนูต้องมีการกลับอาหาร ซึ่งเตา
อบจะส่งเสียงเตือนให้คุณทราบ
• อุณหภูมิของเตาอบที่กำ�หนดไว้ระหว่างการปรุงอาหารแบบเมนูด่วนจะปรากฏขึ้น
• อุณหภูมิและเวลาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการปรุงอาหาร
การใช้เตาอบ _31
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 31
19/06/2012 09:01:50
คู่มือการตั้งค่าเมนูปรุงด่วนอัตโนมัติ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 12 โปรแกรมสำ�หรับการปรุงอาหาร การย่าง และการอบ
แบบด่วน���������������������������������������������������������������������������������
ประกอบด้
��������������������������������������������������������������������������������
วยจำ�นวน เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ� โปรแกรมอัตโนมัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ
โหมดการปรุงอาหารแบบด่วน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ
ที่
อาหาร
น้ำ�หนัก
(กก.)
อุปกรณ์เสริม
ระดับ
ชั้น
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
4
วางพิซซ่าแช่แข็งกลางที่รองย่าง
ของถาดกระเบื้อง
คำ�แนะนำ�
1
พิซซ่าแช่แข็ง
0.1-0.2
0.2-0.3
0.3-0.4
0.4-0.5
2
มันฝรั่งทอดแช่แข็ง
สำ�หรับเตาอบ
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
ถาดอบ
3
วางชิปสำ�หรับเตาอบที่แช่แข็งไว้บน
ถาดอบที่เป็นโลหะ
โครเคทแช่แข็ง
0.4-0.5
0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
4
วางโครเคทแช่แข็งให้เสมอกันบนที่
รองย่างของถาดกระเบื้อง
ลาซาญญ่าแช่แข็ง
0.3-0.4
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
3
วางลาซาญญ่าแช่แข็งในจานไพ
เร็กซ์หรือจานกระเบื้องที่มีขนาด
เหมาะสม พักอาหารเป็นเวลา 3-4
นาทีหลังการอบ
กราแตงปลาแช่แข็ง
0.3-0.4
0.5-0.6
0.7-0.8
3
วางลาซาญญ่าแช่แข็งในจานไพ
เร็กซ์หรือจานกระเบื้องที่มีขนาด
เหมาะสม พักอาหารเป็นเวลา
3-4 นาที
ไก่เป็นชิ้น
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0
4
ใช้แปรงทาน้ำ�มันและเครื่องเทศให้
ทั่วชิ้นไก่แช่เย็น บางบนตะแกรงที่
มีถาดกระเบื้อง โดยให้ด้านหนังอยู่
ล่าง พลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียง
เตือน พักอาหารเป็นเวลา 2 นาที
หลังการอบ
ไก่ทั้งตัว
0.8-0.9
1.0-1.1
1.2-1.3
1.4-1.5
3
ทาน้ำ�มันและเครื่องเทศที่เนื้อไก่แช่
แบ็ง และวางให้อกอยู่ด้านบนของ
ตะแกรงลวดพร้อมถาดกระเบื้อง
พลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือน
พักอาหารเป็นเวลา 5 นาทีหลัง
การอบ
3
4
5
6
7
ถาดกระเบื้อง
ถาดกระเบื้อง
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
32_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 32
19/06/2012 09:01:50
น้ำ�หนัก
(กก.)
อุปกรณ์เสริม
ระดับ
ชั้น
สเต็กเนื้อ
0.3-0.6
0.6-0.8
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
4
วางสเต็คเนื้อคู่กันกลางที่รองย่าง
ของถาดกระเบื้อง
เนื้อย่าง
0.7-0.8
0.9-1.0
1.1-1.2
1.3 -1.5
3
หมักโรสต์บีฟและวางบนที่รองย่าง
วางทั้งหมดบนถาดกระเบื้องโดยให้
ด้านที่เป็นมันอยู่ด้านล่าง พลิกกลับ
ด้านเมื่อได้ยินเสียงเตือน หลังการ
อบ ห่อด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมเพื่อ
พักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาที
4
ทำ�ความสะอาดมันฝรั่ง และใช้ส้อม
เจาะเปลือก วางมันฝรั่ง (หัวละ
ประมาณ 200-250 ก.)
เคียงข้างกันบนตะแกรงพร้อมถาด
กระเบื้อง
พักอาหารเป็นเวลา 3-5 นาทีหลัง
การอบ
3
วางแป้งในถาดอบไพเร็กซ์กลม
ขนาดเหมาะสม โปรแกรมนี้เหมาะ
สำ�หรับแบทเตอร์ เช่น มาร์เบิลเค้ก
เลมอนเค้ก และเค้กเฮเซลนัต
3
ใส่แป้งมัฟฟินให้เสมอกันในแม่พิมพ์
โลหะ ซึ่งเหมาะสำ�หรับมัฟฟิน 12
ชิ้น วางจานบนตะแกรง แนะนำ�ให้
มีน้ำ�หนัก 0.5 - 0.6 กก. สำ�หรับ
มัฟฟินที่มีน้ำ�หนักชิ้นละ 45 ก. หรือ
ช่วงน้ำ�หนัก 0.7 - 0.8 กก. สำ�หรับ
มัฟฟินขนาดกลางชิ้นละ 65 กรัม
ที่
8
10 มันฝรั่งอบ
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0
11 เค้ก
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
12 มัฟฟิน
0.5-0.6
0.7-0.8
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
ถาดกระเบื้องและที่
รองย่าง
ถาดกระเบื้อง
ชั้นของเตาอบ
คำ�แนะนำ�
การใช้เตาอบ
9
อาหาร
ข้อมูลสำ�คัญ
การตัง้ ค่าของโหมดเมนูปรุงด่วนส่วนใหญ่จะใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อให้ความร้อนอาหาร ดังนัน้
โปรดปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�เกีย่ วกับภาชนะและข้อควรระวังเกีย่ วกับไมโครเวฟเมื่อใช้ โหมดนี้
คำ�เตือน
เมื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ในโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ โดยไม่มีผู้ ใหญ่ดูแล เนื่องจาก
จะมีอุณหภูมิสูง
การใช้เตาอบ _33
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 33
19/06/2012 09:01:50
การใช้ โหมดละลายน้ำ�แข็งด่วน
การตั้งค่าโหมดละลายน้ำ�แข็งด่วน
เลือกการตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็งด่วนที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าถึงห้าแบบในการละลายน้ำ�แข็ง เวลา
และระดับพลังงานในการละลายน้ำ�แข็งจะถูกกำ�หนดโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกการตั้งค่าและน้ำ�หนัก
เพื่อเริ่มต้นการละลายน้ำ�แข็ง
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งที่ส่วนกลางของจานกระเบื้อง วางในระดับ 1 ปิดประตู
1
หมุน ปุ่มเลือกโหมด ไปที่สัญลักษณ์ การ
ละลายน้ำ�แข็งด่วน (
)
2
3
เลือกน้ำ�หนักอาหาร โดยกดหมุ่น ปุ่มเลือกหลาย
ฟังก์ชัน
4
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อเลือกรายการ
ละลายน้ำ�แข็งที่ต้องการ กด ระดับพลังงาน/
ป้อนข้อมูล เพื่อกำ�หนดรายการละลายน้ำ�แข็ง
ที่ต้องการ โปรดดูตารางในหน้า 35 สำ�หรับคำ�
อธิบายการตั้งค่าละลายน้ำ�แข็งด่วน 5 แบบ
กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน เพื่อเริ่มการปรุง
เมื่อสิ้นสุดการปรุงอาหาร เตาจะส่งเสียงเตือน พร้อมกับกะพริบ “End” (สิ้นสุด) สี่ครั้ง หลังจากนั้น
เตาอบจะส่งเสียงเตือนนาทีละครั้งเป็นเวลา 3 นาที
ผลลัพธ์
• การละลายน้ำ�แข็งจะเริ่มต้น
• เตาอบจะส่งเสียงเตือนเมื่อครบครึ่งเวลาการละลายน้ำ�แข็งเพื่อให้คุณกลับอาหาร
ข้อมูลสำ�คัญ
• โปรดใช้ภาชนะที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
• คุณสามารถละลายน้ำ�แข็งโดยกำ�หนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกการทำ�งานแบบ
ไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ "การอบ/อุ่นอาหาร" ในหน้า 40
34_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 34
19/06/2012 09:01:51
คู่มือการตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็งอัตโนมัติ
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำ�แข็งต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�
แนะนำ�ต่างๆ โปรแกรมเหล่านี้ทำ�งานโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านั้น โปรดนำ�อาหารออกจากบรรจุ
ภัณฑ์ก่อนที่จะละลายน้ำ�แข็ง วางเนื้อ ไก่ และปลาในจานกระเบื้อง
อาหาร
น้�ำ หนัก
(กก.)
อุปกรณ์
เสริม
ระดับ
ชั้น
เวลาพัก
อาหาร
(นาที)
คำ�แนะนำ�
1
เนื้อ
0.2-2.0
ถาด
กระเบื้อง
1
20-90
หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อ
ได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับ
เนื้อ แกะ หมู สเต็ค เนื้อเป็นชิ้น เนื้อสับ
2
เป็ด ไก่
0.2-2.0
ถาด
กระเบื้อง
1
20-90
หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับ
เมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะ
สำ�หรับไก่ทั้งตัว หรือไก่ที่หั่นเป็นชิ้น
0.2
-.2.0
ถาด
กระเบื้อง
20-60
หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์
อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับปลา
ทั้งตัว หรือปลาชิ้น
3
ปลา
1
4
ขนมปัง/
0.1-1.0
เค้ก
ถาด
กระเบื้อง
1
10-30
วางขนมปังบนกระดาษสำ�หรับเตาอบ และพลิก
กลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ
วางเค้กบนจานกระเบื้อง และพลิกกลับด้าน
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะ
ทำ�งานต่อไป และจะหยุดเมื่อคุณเปิดประตู)
โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับขนมปังทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน เช่นเดียวกับ
ขนมปังก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก้อน
ขนมปังเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์
เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่
เหมาะสำ�หรับขนมพาสทรีแบบชอตหรือครัสต์
เค้กผลไม้หรือครีม รวมทั้งเค้กราดช็อคโกแล็ต
5
ผลไม้
ถาด
กระเบื้อง
1
5-15
วางผลไม้แช่แข็งให้เสมอกันบนจานกระเบื้อง
โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้เช่น ราสป์เบอรี่
เบอรี่ผสม และผลไม้เมืองร้อน
0.1-1.0
การใช้เตาอบ
ที่
ข้อมูลสำ�คัญ
• โหมดละลายน้ำ�แข็งด่วนใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อให้ความร้อนแก่อาหาร
• ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับภาชนะและข้อควรระวังเกี่ยวกับไมโครเวฟเมื่อใช้
โหมดนี้
การใช้เตาอบ _35
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 35
19/06/2012 09:01:51
เตาไมโครเวฟทำ�งานอย่างไร
ไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง พลังงานที่ปล่อยออกมาทำ�ให้อาหารสุกหรือร้อนขึ้น โดยไม่มีการเปลี่ยน
รูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟเพื่อ:
•
•
ละลายน้ำ�แข็ง
ปรุงอาหาร
หลักการอบอาหาร
1 ไมโครเวฟที่เกิดจากแม็กเนตรอนจะกระจายอย่างเป็นระเบียบ
ทำ�ให้อาหารสุกทั่วถึงกัน
2 อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนั้น
การอบอาหารจะเกิดขึ้นต่อไป เมื่อมีการถ่ายเทความร้อนภายใน
อาหาร
3 เวลาในการอบอาหารจะขึ้นอยู่กับภาชนะใส่อาหาร และ
คุณสมบัติของอาหารนั้นๆ:
• ปริมาณและความหนาแน่น
• ปริมาณน้ำ�ภายในอาหาร
• อุณหภูมิเริ่มต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
ข้อมูลสำ�คัญ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะนำ�
อาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม
ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามเวลาพักที่แนะนำ�ในตำ�ราอาหารและในคู่มือนี้เพื่อให้:
• อาหารสุกทั่วถึงกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมิเท่ากันทั้งหมด
36_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 36
19/06/2012 09:01:51
การใช้ โหมดไมโครเวฟ
การตั้งค่าโหมดไมโครเวฟ
1
2
3
4
หมุน ปุ่มเลือกโหมด ไปที่ตำ�แหน่งไมโครเวฟ
เวลาและระดับพลังงานจะปรากฏในจอแสดงผล
ในการเปลี่ยนระดับพลังงาน ให้กด ระดับ
พลังงาน/ป้อนข้อมูล และหมุน ปุ่มเลือกหลาย
ฟังก์ชัน ไปที่ระดับที่ต้องการ โปรดดูคู่มือการ
ปรุงอาหาร (หน้า 38-44) เพื่อดูคำ�แนะนำ�เกี่ยว
กับเวลาและระดับพลังงานในการปรุงอาหาร
การใช้เตาอบ
ไมโครเวฟคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง ในการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมใน
อาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน้ำ� ไขมัน และน้ำ�ตาลในอาหาร ไมโครเวฟทำ�ให้ โมเลกุลของอาหารเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็ว
การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ�ให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำ�ให้
อาหารสุก
หมุน ปุ่มเลือกหลายฟังก์ชัน เพื่อกำ�หนดเวลา
ปรุงอาหารที่ต้องการ เมื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร
แล้ว เริ่มทำ�งาน จะกะพริบ ถ้าไม่ต้องการ
เปลี่ยนระดับพลังงาน ให้กด เริ่มทำ�งาน เพื่อ
เริ่มต้นการปรุง
กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน เพื่อเริ่มการปรุง
การใช้เตาอบ _37
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 37
19/06/2012 09:01:52
คู่มือระดับพลังงานไมโครเวฟ
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์ (%)
พลังงาน (วัตต์)
หมายเหตุ
สูง
100
900
สำ�หรับการอุ่นของเหลว
สูง ต่ำ�
83
750
สำ�หรับอุ่นและปรุงอาหาร
สูงปานกลาง
67
600
สำ�หรับอุ่นและปรุงอาหาร
ปานกลาง
50
450
ต่ำ�ปานกลาง
33
300
ละลายน้ำ�แข็ง
20
180
สำ�หรับการละลายน้ำ�แข็งและการปรุงอาหาร
แบบยาวนาน
ต่ำ�
11
100
สำ�หรับการละลายน้�ำ แข็งอาหารทีม่ คี วามละเอียด
สำ�หรับปรุงเนื้อและอุ่นอาหารที่มีความละเอียด
คู่มือภาชนะไมโครเวฟ
ภาชนะทีป่ รุงอาหารต้องยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ไมโครเวฟจะสะท้อน
กับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และทองแดง ดังนัน้ ห้ามมิให้ ใช้ภาชนะโลหะในการปรุงอาหาร
ภาชนะทีม่ ขี อ้ ความแจ้งว่าเหมาะสำ�หรับไมโครเวฟจะสามารถใช้งานได้ สำ�หรับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
ภาชนะทีเ่ หมาะสม โปรดดูคมู่ อื ต่อไปนี้ และใช้ถาดกระเบือ้ งบนชัน้ ระดับ 1 เมื่อใช้ โหมดไมโครเวฟเสมอ
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมิเนียม
ใช้กับ
ไมโครเวฟได้

หมายเหตุ
สามารถใช้จำ�นวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่
ต้องการให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์
อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้
ฟอยล์มากเกินไป
จานรอง

ห้ามอุ่นให้ร้อนเกิน 8 นาที
กระเบื้องและดินเผา

ห้ามอุ่นให้ร้อนเกิน 8 นาที กระเบื้องพอร์ซเลน
ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้น
มักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง

อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
• ถ้วยโฟม

อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภท
นี้ สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะ
ทำ�ให้ โฟมละลาย
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์

อาจติดไฟ
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน
38_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 38
19/06/2012 09:01:52
อุปกรณ์
ใช้กับ
ไมโครเวฟได้
หมายเหตุ

อาจเกิดประกายไฟ
• ภาชนะสำ�หรับเตาอบและใส่อาหาร

ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง

สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลว แก้วที่บางมาก
อาจแตกหรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
• โถแก้ว

ต้องใช้ โดยไม่ปิดฝา เหมาะสำ�หรับการอุ่นอาหาร
เท่านั้น
• จาน

อาจเกิดประกายไฟ
• ลวดสำ�หรับมัดปากถุงแช่แข็ง

• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
เครื่องแก้ว
การใช้เตาอบ
โลหะ
กระดาษ
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ

สำ�หรับการอบเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร และ
ใช้ซับของเหลวที่มากเกินไป
• กระดาษรีไซเคิล

อาจเกิดประกายไฟ
• ภาชนะ

โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิด
อื่นอาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้าม
ใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ฟิล์มสำ�หรับปิดอาหาร

สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำ�ฟิล์ม
ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย

เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควร
เป็นแบบกักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้า
จำ�เป็นต้องใช้
พลาสติก
• ถุงแช่แข็ง
กระดาษไขหรือกระดาษอาบมัน

สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
หมายเหตุ
“ประกายไฟ” เป็นคำ�ที่ใช้กับเตาไมโครเวฟ หมายถึงการเกิดประกายไฟในเตาอบ
 : แนะนำ�
 : ใช้อย่างระมัดระวัง
 : ไม่ปลอดภัย
การใช้เตาอบ _39
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 39
19/06/2012 09:01:52
คู่มือการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ
คำ�แนะนำ�ทั่วไป
อาหารที่เหมาะสำ�หรับการอบด้วยไมโครเวฟ
อาหารหลายชนิดเหมาะสำ�หรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถั่ว ปลา
และเนื้อ ซึ่งแช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิ้งอบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว
ไมโครเวฟเหมาะสำ�หรับการอบอาหารแทบทุกชนิดที่สามารถอบด้วยวิธีนึ่ง
การปิดหรือครอบอาหาร
ควรปิดครอบอาหารระหว่างการปรุง เนื่องจากน้ำ�จะกลายเป็นไอและมีผลต่อการปรุงอาหาร สามารถ
ปิดครอบอาหารได้หลายวิธี เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มปิดอาหารที่เหมาะกับ
ไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
เมื่อการอบอาหารเสร็จ การพักอาหารเป็นสิ่งสำ�คัญ ซึ่งจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วถึงกัน
คู่มือการอบอาหารสำ�หรับผักแช่แข็ง
ใช้อ่างแก้วทนไฟไพเร็กซ์ที่มีฝาปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด (โปรดดูในตาราง)
อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนอาหารสองครั้งระหว่างอบ และหนึ่งครั้งหลังการอบ
เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
ส่วน (กรัม)
พลังงาน
(W)
เวลา
(นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
150
600
5-7
2-3
เติมน้ำ�เย็น 15 มล. (1
ช้อนโต๊ะ)
300
600
8-9
2-3
เติมน้ำ�เย็น 30 มล. (2
ช้อนโต๊ะ)
300
600
7-8
2-3
เติมน้ำ�เย็น 15 มล. (1
ช้อนโต๊ะ)
300
600
7½-8½
2-3
เติมน้ำ�เย็น 30 มล. (2
ช้อนโต๊ะ)
ผักรวมแช่แข็ง
(แครอท/ถั่ว/
ธัญพืช)
300
600
7-8
2-3
ผักรวมแช่แข็ง
(แบบจีน)
300
600
7½-8½
2-3
อาหาร
ผักขม
บร็อคโคลี่
ถั่ว
ถั่วเขียว
คำ�แนะนำ�
เติมน้ำ�เย็น 15 มล. (1
ช้อนโต๊ะ)
เติมน้ำ�เย็น 15 มล. (1
ช้อนโต๊ะ)
40_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 40
19/06/2012 09:01:52
คู่มือการปรุงอาหารสำ�หรับผักสด
ใช้อา่ งแก้วทนไฟไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด เติมน้�ำ เย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) สำ�หรับอาหาร 250 กรัม
ยกเว้นมีการแนะนำ�ปริมาณน้�ำ นอกเหนือไปจากนี้ (โปรดดูในตาราง) อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อย
ทีส่ ดุ (โปรดดูในตาราง) อบต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนเป็นระยะระหว่างและหลังการปรุง
เติมเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการปรุง ปิดฝาระหว่างเวลาพักอาหาร 3 นาที
การใช้เตาอบ
คำ�แนะนำ�
หั่นผักสดออกเป็นชิ้นเท่าๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
หมายเหตุ
ผักสดทุกประเภทควรอบโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (900 W)
ส่วน (กรัม)
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
250
500
3-4
6-7
3
กะหล่ำ�
บรัสเซล
250
5-6
3
แครอท
250
4-5
3
ฝานแครอทเป็นชิ้นเท่าๆ กัน
ดอกกะหล่ำ�
250
500
4-5
7-8
3
หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน หั่นแบ่งช่อขนาด
ใหญ่เป็นครึ่ง วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
250
3-4
3
ฝานเป็นชิ้นบางๆ เติมน้ำ� 30 มล. (2 ช้อน
โต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม
250
3-4
3
ฝานมะเขือออกเป็นชิ้นบางๆ และเติมน้ำ�
มะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ
250
3-4
3
หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนา
125
250
1-2
2-3
3
เตรียมเห็ดหัวเล็กทั้งหัว หรือหัวใหญ่ฝาน
เป็นแว่น อย่าเติมน้ำ� ให้บีบน้ำ�มะนาวเล็ก
น้อย โรยเกลือและพริกไทย เทน้ำ�ออก
ก่อนรับประทาน
250
4-5
3
ฝานหัวหอมเป็นแว่น หรือหั่นครึ่ง
เติมน้ำ� 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก
250
4-5
3
หั่นเป็นชิ้นบางๆ
มันฝรั่ง
250
500
4-5
7-8
3
ชั่งน้ำ�หนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่ง
หรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่าๆ กัน
หัวผักกาด
250
5-6
3
หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาดเล็ก
อาหาร
บร็อคโคลี่
ฟักทองน้ำ�เต้า
มะเขือม่วง
กระเทียม
เห็ด
หัวหอม
คำ�แนะนำ�
หั่นเป็นช่อขนาดเท่ากัน
วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
เติมน้ำ� 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
การใช้เตาอบ _41
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 41
19/06/2012 09:01:52
คู่มือการปรุงอาหารสำ�หรับข้าวและพาสต้า
ข้าว
ใช้อ่างแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด (โปรดทราบว่าข้าวจะมีปริมาตรเพิ่มเป็นสองเท่า
ระหว่างการหุง) อบโดยปิดฝา หลังจากหมดเวลาในการปรุง ให้คนก่อนพักไว้ เติมเกลือ
หรือเครื่องเทศและเนย โปรดทราบว่าข้าวอาจ ไม่ดูดซับน้ำ�ทั้งหมด หลังจากที่หมดเวลา
อบแล้ว
พาสต้า
ใช้ชามไพเร็กซ์แก้วขนาดใหญ่ เติมน้ำ�ร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยไม่ปิด
ฝา คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน้ำ�ออกให้หมด
หลังจากนั้น
อาหาร
ส่วน (กรัม)
พลังงาน
(W)
เวลา (นาที)
เวลาพักอาหาร
(นาที)
คำ�แนะนำ�
5
เติมน้ำ�เย็น 500
มล.
เติมน้ำ�เย็น 750
มล.
900
20-21
22-23
5
เติมน้ำ�เย็น 500
มล.
เติมน้ำ�เย็น 750
มล.
250
900
16-17
5
เติมน้ำ�เย็น 500
มล.
ธัญพืชผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
250
900
17-18
5
เติมน้ำ�เย็น 400
มล.
พาสต้า
250
900
10-11
5
เติมน้ำ�ร้อน 1000
มล.
ข้าวสวย
(หุงพอสุก)
250
375
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
900
15-16
17½-18½
250
375
ข้าวผสม
(ข้าวขาว + ข้าว
ซ้อมมือ)
42_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 42
19/06/2012 09:01:52
การอุ่นอาหาร
เตาไมโครเวฟของคุณจะอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวเดียวของเตาอบธรรมดา
ระดับพลังงาน
คุณสามารถใช้ระดับพลังงานหลายแบบในการอุ่นอาหาร
โดยทั่วไป สำ�หรับอาหารที่มีความละเอียดหรืออาหารที่ร้อนเร็วและมีปริมาณมาก เช่น มินซ์พาย ควร
ใช้ระดับพลังงานต่ำ�
การใช้เตาอบ
การจัดวางและการปิดฝา
ไม่ควรอุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วน
กลางจะร้อน การอุ่นเนื้อชิ้นเล็กๆ จะได้ผลดีกว่า การปิดฝาขณะให้ความร้อนจะทำ�ให้อาหารไม่แห้ง
จนเกินไป
การคน
คนให้ทั่ว หรือกลับด้านระหว่างการอุ่นอาหาร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครั้งก่อนรับ
ประทาน การคนมีความสำ�คัญมากเมื่ออุ่นอาหารที่เป็นของเหลว
เวลาในการให้ความร้อนและพักอาหาร
เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก การจดบันทึกเวลาที่ใช้ไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคตจะเป็นประโยชน์มาก อย่า
อุ่นร้อนจัดจนเกินไป ถ้าไม่แน่ใจ ขอแนะนำ�ให้ปรับเวลาปรุงอาหารน้อยๆ ก่อน จากนั้นเพิ่มเวลาใน
การปรุงได้ถ้าจำ�เป็น โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วกันทุกครั้ง พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อ
ให้อุณหภูมิสม่ำ�เสมอทั่วกัน เวลาพักอาหารที่เหมาะสมสำ�หรับการอุ่นก็คือ 2-4 นาที
การใช้เตาอบ _43
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 43
19/06/2012 09:01:52
การอุ่นของเหลว
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำ�หรับทารก เพื่อป้องกันการเดือดและ
กระเด็น ซึ่งอาจทำ�ให้อาหารลวก ให้ ใส่ช้อนหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม คนอาหารระหว่างอุ่นถ้าจำ�เป็น
และค้นทุกครั้งหลังจากอุ่นพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการ
ปรับอุณหภูมิ
การอุ่นอาหารสำ�หรับทารก
อาหารทารก
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารสำ�หรับทารก เทอาหารในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบ
ด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครั้ง และ
ตรวจสอบอุณหภูมิ แนะนำ�ให้รับประทานที่อุณหภูมิประมาณ 30-40°C
นมสำ�หรับทารก
เทนมในขวดแก้วที่ทำ�ความสะอาดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้
เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครั้งก่อนนำ�ไปป้อน
ทารก ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำ�หรับทารกก่อนที่จะนำ�ไปป้อน
แนะนำ�ให้รับประทานที่อุณหภูมิประมาณ 37°C
ละลายน้ำ�แข็ง
ไมโครเวฟเป็นวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ดีเยี่ยม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้
ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมีแขกมาเยี่ยมเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับการละลายน้ำ�แข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสามารถนำ�ไปปรุงอาหาร นำ�ที่รัดซึ่งเป็น
โลหะออก และนำ�อาหารออกจากวัสดุห่อหุ้ม เพื่อให้น้ำ�ซึ่งจะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มีฝาครอบ กลับด้านหนึ่งครั้ง เทของเหลวออก และนำ�เครื่องในออก
โดยเร็วที่สุด
ตรวจดูอาหารเป็นระยะ เพื่อไม่ให้อุ่นจนเกินไป
หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหุ้มส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์
อะลูมิเนียมชิ้นเล็กๆ ระหว่างการละลายน้ำ�แข็ง ถ้าเป็ดไก่เริ่มอุ่นที่ผิวนอก ให้กด หยุด/ยกเลิก เพื่อ
ให้เป็นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนที่จะดำ�เนินการต่อ���������������������������������������
พั��������������������������������������
กปลา เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้น้ำ�แข็ง
ละลายทั่วถึงกัน
เวลาพักอาหารเพื่อละลายน้ำ�แข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
คำ�แนะนำ�
อาหารที่มีลักษณะแบนจะละลายน้ำ�แข็งได้เร็วกว่า และปริมาณที่ไม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า
โปรดนึกถึงคำ�แนะนำ�นี้
เมื่อแช่แข็งและละลายอาหาร
สำ�หรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -20°C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็น
แนวทาง
ควรละลายน้ำ�แข็งของอาหารแช่แข็งโดยใช้ระดับพลังงานละลายน้ำ�แข็ง (180 วัตต์)
44_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 44
19/06/2012 09:01:52
อาหาร
สัดส่วน
เวลา (นาที)
เนื้อสับ
250 ก.
500 ก.
6-7
10-12
เนื้อหมูเป็นชิ้น
250 ก.
7-8
ไก่เป็นชิ้น
500 ก.
(2 ชิ้น)
12-14
ไก่ทั้งตัว
1200 ก.
28-32
ชิ้นเนื้อปลา
200 ก.
6-7
ปลาทั้งตัว
400 ก.
11-13
300 ก.
ขนมปังก้อน
(ก้อนละ 50 กรัม)
ขนมปังแผ่น /
แซนด์วิช
เวลาพักอาหาร
(นาที)
คำ�แนะนำ�
เนื้อ
วางเนื้อบนจานกระเบื้อง หุ้มส่วนที่บาง
ด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม พลิกกลับด้าน
เมื่อถึงครึ่งของเวลาละลายน้ำ�แข็ง
15-60
ขั้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจาน
กระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้านที่เป็น
หนังอยู่ข้างล่าง ส่วนไก่ทั้งตัวให้เอาด้าน
หน้าอกลง หุ้มส่วนที่บางและเล็ก เช่น
ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม
พลิกกลับด้านเมื่อถึงครึ่งของเวลา
ละลายน้ำ�แข็ง
10-25
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบื้องแบบ
เรียบ โดยให้ส่วนที่เล็กอยู่ใต้ส่วนที่หนา
กว่า หุ้มส่วนที่บางและหางปลาด้วย
ฟอยล์อะลูมิเนียม พลิกกลับด้านเมื่อถึง
ครึ่งของเวลาละลายน้ำ�แข็ง
6-7
5-10
วางผลไม้ ให้กระจายบนจานแก้วกลม
แบบเรียบ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่
2 ชิ้น
4 ชิ้น
1-1½
2½-3
5-20
250 ก.
500 ก.
4-4½
7-9
วางขนมปังเป็นวงกลมบนจานหมุน
โดยใช้กระดาษอเนกประสงค์หรือจาน
กระเบื้องรอง พลิกกลับด้านเมื่อถึงครึ่ง
ของเวลาละลายน้ำ�แข็ง
เป็ด ไก่
การใช้เตาอบ
15-30
ปลา
ผลไม้
เบอร์รี่
ขนมปัง
การใช้เตาอบ _45
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 45
19/06/2012 09:01:52
รวดเร็วและสะดวก
การละลายเนย
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก
ให้ความร้อน 30 - 40 วินาทีโดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
การละลายช็อกโกแล็ต
ใส่ช็อคโกแล็ต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 3 - 5 นาทีโดยใช้พลังงาน 450 วัตต์
คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย
การละลายผลึกน้ำ�ผึ้ง
ใส่เกล็ดน้ำ�ผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อน 20 - 30 วินาทีโดยใช้พลังงาน 300 วัตต์
การละลายเจลาติน
ใส่แผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ในน้ำ�เย็นเป็นเวลา 5 นาที
นำ�น้ำ�ออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาทีโดยใช้พลังงาน 300 W
คนหลังการละลาย
การปรุงน้ำ�ตาลเกลซหรือไอซิ่ง
ผสมเกลซสำ�เร็จรูป (ประมาณ 14 กรัม) กับน้ำ�ตาล 40 กรัมและน้ำ�เย็น 250 มล.
ปรุงโดยไม่ปิดฝาในชามแก้วไพเร็กซ์ ใช้พลังงาน 900 วัตต์ จนเกลซ/ไอซิ่งใส (ประมาณ 3½ ถึง 4½
นาที) คนสองครั้งระหว่างการปรุง คนสองครั้งระหว่างการอบ
การปรุงแยม
ใส่ผลไม้ 600 กรัม เช่น เบอรี่ชนิดต่างๆ ในชามแก้วไพเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสม
เติมน้ำ�ตาล 300 กรัมและคนให้เข้ากัน���������������������������������������������������
อบโดยปิ
��������������������������������������������������
ดฝาเป็นเวลา 10-12 นาที โดยใช้กำ�ลังไฟ 900 W
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ที่มีฝาปิดเกลียว
พักอาหารโดยปิดฝาเป็นเวลา 5 นาที
การปรุงพุดดิ้ง
ผสมผงพุดดิ้งกับน้ำ�ตาลและนม (500 มล.) ตามคำ�แนะนำ�ของผู้ผลิต จากนั้นคนให้เข้ากัน ใช้อ่าง
แก้วไพเร็กซ์ที่มีฝาปิดและมีขนาดเหมาะสม
อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 W
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
นำ�เมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน
ให้ความร้อน 3½ ถึง 4½ นาทีโดยใช้พลังงาน 600 วัตต์
พักในเตาเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที
46_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 46
19/06/2012 09:01:52
การปิดเสียงเตือน
เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง “End” กะพริบ 4 ครั้งในจอแสดงผล
ในการปิดเสียง ให้กดปุ่ม หยุด/ยกเลิก (
เริ่มทำ�งาน (
) และ
) พร้อมกัน และกดค้างไว้หนึ่งวินาที
2
การใช้เตาอบ
1
ในการเปิดเสียงดังเดิม ให้กด หยุด/ยกเลิก (
เริ่มทำ�งาน (
วินาที
) และ
) พร้อมกันอีกครั้งและกดค้างไว้หนึ่ง
การใช้เตาอบ _47
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 47
19/06/2012 09:01:53
ล็อคป้องกันเด็ก
การล็อคป้องกันเด็กของเตาอบช่วยให้คุณสามารถล็อคแผงควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้เตาอบโดยไม่ตั้งใจ
ในการล็อคเตาอบ
1
ไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
1
ไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
กดปุ่ม ทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ� และ นาฬิกา ค้าง
ในการปลดล็อคเตาอบ
กดปุ่ม ทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ� และ นาฬิกา ค้าง
2
ทราบว่าฟังก์ชันทั้งหมดถูกล็อค
2
ฟังก์ชันถูกปลดล็อคแล้ว
สัญลักษณ์รูปล็อคจะปรากฏบนจอแสดงผล แสดงให้
สัญลักษณ์ล็อคจะหายไป เป็นการแสดงให้ทราบว่า
48_ การใช้เตาอบ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 48
19/06/2012 09:01:54
การทำ�ความสะอาดและดูแลรักษา
การใช้คุณสมบัติทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�


1
หมุน ปุ่มเลือกโหมด ไปที่ตำ�แหน่ง “ปิด”
►เทน้ำ� 100 มล. ลงบนพื้นของเตาอบที่ว่าง
การทำ�ความสะอาดและดูแลรักษา
คุณสมบัติทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�ใช้สำ�หรับทำ�ความสะอาดเตาได้ ในเวลาเพียง 15 นาที
กระบวนการทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�ใช้เวลาสามนาทีครึ่ง และเวลาสแตนด์บายสำ�หรับกระบวนการนี้เท่ากับ
สิบเอ็ดนาทีครึ่ง
2
กดปุ่ม ทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ� เตาอบจะเริ่ม
ทำ�งานทันที
►หลังจากผ่านไป 15 นาที เตาอบจะหยุดโดย
อัตโนมัติ เช็ดด้วยผ้าแห้ง
ข้อมูลสำ�คัญ
• ใช้คุณสมบัตินี้เฉพาะเมื่อเตาอบเย็นลงถึงอุณหภูมิปกติ
• ห้ามใช้น้ำ�กลั่น
• ห้ามใช้เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ�สูง หรือเครื่องทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ� เพื่อความ
ปลอดภัย
�������������������������� _49
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 49
19/06/2012 09:01:55
การทำ�ความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
ทำ�ความสะอาดเตาอบของคุณเป็นประจำ� เพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันและเศษอาหารเกาะตัวสะสม โดยเฉพาะพื้น
ผิวภายนอกและภายใน ประตู และซีลประตู
1. ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำ�อุ่นผสมน้ำ�ยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำ�ยาล้างจาน ล้างให้
สะอาดและเช็ดให้แห้ง
3. เพื่อให้เศษอาหารที่จับแข็งหลุดออกและขจัดกลิ่น ให้วางถ้วยใส่น้ำ�มะนาวเจือจางบนพื้นของเตาอบที่ว่าง
และให้ความร้อนเป็นเวลา 10 นาทีโดยใช้พลังงานสูงสุด
4. ล้างภายใน
ข้อมูลสำ�คัญ
• ใช้ความระมัดระวังอย่าให้น้ำ�หกใส่บริเวณระบายอากาศ
• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ขัดหรือกัดกร่อน หรือสารละลายเคมี
• ตรวจสอบทุกครั้งว่าซีลประตูสะอาด เพื่อป้องกันเศษอาหารเกาะสะสม และเพื่อให้ประตูสามารถ
ปิดได้สนิท
50_ ��������������������������
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 50
19/06/2012 09:01:55
การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ
การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
ให้ช่างซ่อมบำ�รุงที่มีความชำ�นาญเป็นผู้ซ่อมอุปกรณ์เท่านั้น
ถ้าต้องมีการซ่อมบำ�รุง ให้ถอดปลั๊กเตาอบและติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ที่อยู่ใกล้บ้าน
เมื่อติดต่อศูนย์บริการ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ ไว้ ให้พร้อม:
• หมายเลขรุ่นและหมายเลขผลิตภัณฑ์ (ด้านหลังของเตาอบ)
• รายละเอียดการรับประกัน
• คำ�อธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่ชัดเจน
ถ้าต้องเก็บเตาอบชั่วคราว ให้เลือกที่สะอาดและแห้ง เนื่องจากฝุ่นละอองและความชื้นจะทำ�ให้เตาอบเสียหาย
การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด _51
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 51
19/06/2012 09:01:55
การแก้ ไขปัญหา
ถ้าคุณประสบปัญหากับเตาอบ โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ�ด้านล่าง ซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาและ
ช่วยให้คุณติดต่อศูนย์บริการโดยไม่จำ�เป็น
อาหารไม่ได้รับการปรุง
• ตรวจสอบว่าได้กำ�หนดเวลาไว้อย่างถูกต้องและกดปุ่มเริ่มต้นแล้ว
• ปิดประตูให้สนิท
• ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ทำ�ให้ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ไม่ได้ตัดไฟ
อาหารปรุงสุกเกินไปหรือไม่สุก
• ตรวจสอบว่าได้ ใช้เวลาการปรุงอาหารที่เหมาะสม
• ตรวจสอบว่าใช้ระดับพลังงานที่ถูกต้อง
มีประกายไฟและเสียงปะทุเกิดขึ้นในเตาอบ
• ตรวจสอบว่าคุณใช้ภาชนะที่เหมาะสมและไม่มีขอบโลหะ
• ตรวจสอบว่าไม่มีอุปกรณ์เช่น ส้อม ค้างอยู่ภายในเตาอบ
• ถ้าใช้ฟอยล์อลูมิเนียม ตรวจสอบว่าฟอยล์ไม่อยู่ชิดผนังเตาอบด้านในมากเกินไป
เตาอบทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
• อาจมีการรบกวนสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์บ้าง เมื่อเตาอบทำ�งาน
เพื่อให้มีการรบกวนต่ำ�สุด โปรดติดตั้งเตาอบให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
การรบกวนของกระแสไฟฟ้าทำ�ให้จอแสดงผลรีเซ็ต
• ถอดสายไฟของเตาอบออก ตั้งเวลาใหม่
เกิดไอน้ำ�เกาะตัวในเตาอบ
• กรณีนี้เป็นอาการปกติ คุณสามารถเช็ดออกได้หลังจากปรุงอาหาร
พัดลมทำ�งานต่อไป แม้ว่าจะปิดเตาอบแล้ว
• กรณีนเ้ี ป็นอาการปกติ พัดลมระบายความร้อนอาจทำ�งานต่อไปถึงสามนาทีหลังจากทีป่ ดิ เตาอบแล้ว
พบว่ามีอากาศไหลเวียนรอบประตูและกรอบด้านนอก
• กรณีนี้เป็นอาการปกติ
มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• กรณีนี้เป็นอาการปกติ
มีไอน้ำ�เล็ดรอดออกจากประตูหรือที่ระบายอากาศ
• กรณีนี้เป็นอาการปกติ
มีเสียงคลิกดังขึ้นขณะที่เตาอบทำ�งาน โดยเฉพาะในโหมดละลายน้ำ�แข็ง
• กรณีนี้เป็นอาการปกติ
52_ การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 52
19/06/2012 09:01:55
รหัสข้อผิดพลาด
รหัสข้อผิดพลาด
ฟังก์ชันทั่วไป
เซนเซอร์อุณหภูมิช็อต
ในกรณีที่ค่าของเซนเซอร์อุณหภูมิน้อยกว่า 5°C ระหว่างการทำ�งาน/การยกเลิก
เกิน 210°C ระหว่างการใช้ MWO
ในกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่า 210°C ระหว่างการใช้ MWO (ตรวจพบไฟ)
การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด
เซนเซอร์อุณหภูมิเปิด
ในกรณีที่ค่าของเซนเซอร์อุณหภูมิมากกว่า 250°C ระหว่างการทำ�งาน/การยกเลิก
DAMPER S/W (สวิตช์แดมเปอร์)
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจจับแดมเปอร์ว่าจะเปิดหรือปิดเป็นเวลา 2 นาที
การแก้ ไขปัญหาและรหัสข้อผิดพลาด _53
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 53
19/06/2012 09:01:56
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ ใช้นี้จึง
อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบตามระเบียบร่วม 2/1984 (III.10) BKM-IpM เราในฐานะผู้แทน
จำ�หน่าย ขอรับรองว่าเตาอบ FQ115T ของ Samsung มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อมูลจำ�เพาะทางเทคนิคที่
ระบุต่อไปนี้
รุ่น
FQ115T
แหล่งพลังงาน
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
ไมโครเวฟ
การย่างด้านบน
ขดลวดความร้อนด้านล่าง
ไอร้อนคู่
3150 W
1650 W
2800 W
1000 W
3000 W
พลังงานเอาต์พุต
100 W / 900 W (IEC-705)
ความถี่ขณะทำ�งาน
2450 MHz
แมกนีตรอน
OM75P(20)
วิธีระบายความร้อน
มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
ขนาดภายในเตาอบ
595 x 460 x 520 มม.
429 x 229 x 430 มม.
ปริมาตร
42 ลิตร
น้ำ�หนัก
สุทธิ
พร้อมบรรจุภัณฑ์
37 กก. โดยประมาณ
46 กก. โดยประมาณ
54_ ����������������������
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 54
19/06/2012 09:01:56
หมายเหตุ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 55
19/06/2012 09:01:56
หมายเหตุ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 56
19/06/2012 09:01:56
หมายเหตุ
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 57
19/06/2012 09:01:56
รหัส: DE68-03209Q
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_TH.indb 58
19/06/2012 09:01:56
FQ115T
Speed Cook Oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
ENGLISH
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 1
19/06/2012 09:05:26
using this manual
Thank you for purchasing a SAMSUNG speed cook oven.
Your Owner’s Manual contains important safety instructions and essential information on
using and caring for your new speed cook oven. Before using your oven, please read
all the information in this manual and keep it for future reference. A handy quick lookup guide explaining basic cooking operations is provided inside the front cover for your
convenience.
safety information
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place
near the appliance for your future reference.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This
appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible
conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution,
and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your
microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs
may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center
or find help and information online at www.samsung.com.
IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or
personal injury when using your microwave oven, follow
these basic safety precaution.
2_ using this manual
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 2
19/06/2012 09:05:26
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for help.
Note
Important
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO
EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a)Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open
or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock
holes.
(b)Do not place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues
to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept
clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c)Do not operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave
service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door
closes properly and that there is no damage to the:
(1)Door (bent)
(2)Door hinges (broken or loose)
(3)door seals and sealing surfaces
(d)The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified
microwave service technician trained by the manufacturer.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use
in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage
power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
safety information _3
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 3
19/06/2012 09:05:27
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION
The installation of this appliance must be performed by a qualified microwave service technician
trained by the manufacturer. Please see the section “Installing your Microwave Oven”.
Plug the power cord into the proper wall socket or higher and use the socket for this appliance
only. Plug the power plug into the wall socket firmly. In addition, do not use an extension cord.
- Failure to do so and sharing a wall socket with other appliances using a power strip or
extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Do not use an electric transformer. It may result in electric shock or fire.
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service
company.
- Failing to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or
injury.
The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the
microwave oven shall not be placed in a cabinet.
Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water (rain drops).
Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it
is in accordance with local and national codes.
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION
This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.
Install the appliance while maintaining the proper distance from the wall.
- Failure to do so may result in fire due to overheating.
The minimum height of free space necessary above the top surface of the oven.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR ELECTRIC
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the
floor.
- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within
the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
4_ safety information
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 4
19/06/2012 09:05:27
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged
power cord or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert
the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
When the appliance or the cord is damaged, contact your nearest service centre.
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR ELECTRIC
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during
a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR USING
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
Take care that the door, heater or any of the other parts do not come into contact with the body
while cooking or just after cooking.
- Failure to do so may result in burns.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the oven.
When moving heating elements, make sure to use the equipment designed to move heating
element while wearing safety gloves provided with the product, and see if temperature drops
sufficiently (at least 10 minutes after grill or combination cooking operation) after operation.
ALWAYS use oven gloves when removing a dish from the oven to avoid unintentional burn.
Stand at arms length from the oven when opening the door.
Reason : The hot air or steam released may cause scalding.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be
taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of
at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize.
Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow
these FIRST AID instructions:
-
-
-
-
Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
Cover with a clean, dry dressing.
Do not apply any creams, oils or lotions.
Contact a doctor
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
safety information _5
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 5
19/06/2012 09:05:27
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since
they may explode even after microwave heating has ended.
WARNING : The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and
the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
WARNING : Only allow children to use the oven without supervision when adequate
instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
WARNING : When the appliance is operated in the combination mode, children should only
use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
WARNING : Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children
should be kept away.
WARNING : Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the
possibility of electric shock.
Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in electric shock.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric
shock or fire.
Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be
dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
- Failing to do so may result in electric shock, burns or injury.
Never use this appliance for purposes other than cooking.
- Failure to do so may result in fire.
Open sealed containers (baby bottles, milk bottles, etc.) and make a hole in food items such as
shells or nuts (eggs, chestnuts, etc) with a knife, before cooking them.
- Failure to do so may result in burns or injury due to the item bursting.
Do not touch the inside of the appliance immediately after cooking, because the inside of the
appliance is hot after being heated for a long time or heating a small amount of food.
- Failure to do so may result in burns.
Do not use aluminium foil, metal objects (such as containers, forks, etc.) or containers with
golden or silver trims.
- This may result in sparks or fire.
Never heat plastic or paper containers and do not use them with the oven function.
- Failure to do so may result in fire.
Take care that food does not come into contact with the heater when cooking food with the
oven.
- This may result in fire.
Do not over-heat food.
- This may result in fire.
6_ safety information
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 6
19/06/2012 09:05:27
Do not heat food wrapped in paper such as magazines or newspaper.
- This may result in fire.
Do not use or place inflammable sprays or objects near the oven.
- This may result in fire or an explosion.
Do not open the door when the food in the cooking compartment is burning.
- If you open the door, an inflow of oxygen occurs and this may result in fire.
Do not insert fingers, foreign substances or metal objects such as pins or needles into the inlet,
outlet and holes. If a foreign substance is inserted into any of these holes, unplug the power
plug from the wall socket and contact your product provider or nearest service center.
- Failing to do so may result in electric shock or injury.
NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at the
bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also explode if
overheated.
NEVER heat a babys bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
DO NOT touch heating elements or interior oven walls until the oven be cooled down.
Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from heated
surfaces.
Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
DO NOT operate the microwave oven when it is empty. The power will be cut off automatically
for safety. You can operate normally after letting it stand for over 30 minutes. It is best to leave
a glass of water inside the oven at all times. The water will absorb the microwaves energy if the
oven accidently started.
WARNING : If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has
been repaired by a competent person.
WARNING : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are
liable to explode.
If the appliance is flooded cut the power immediately and please contact your nearest service
centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Since a high voltage current enters the product chassis, it may result in electric shock or fire.
- You may be exposed to electromagnetic waves.
- When repairing the appliance is required, contact your nearest service centre.
WARNING : It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service
or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure
to microwave energy.
safety information _7
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 7
19/06/2012 09:05:27
If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and
contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to
stifle any flames;
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR USING
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist
ties from paper or plastic bags.
Reason : Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility
of ignition;
Small amounts of food require shorter cooking or heating time.
If normal times are allowed they may overheat and burn.
You may notice a Clicking sound during operation (especially when the oven is defrosting).
Reason : This sound is normal when the electrical power output is changing.
Young children should NEVER be allowed to use or play with the microwave oven. Nor should
they be left unattended near the microwave oven when it is in use. Items of interest to children
should not be stored or hidden just above the oven.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep children
away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or
catch their fingers in the door.
Take care as beverages or food may be very hot after heating.
- Especially when feeding a child, check that it has cooled sufficiently.
Take care when heating liquids such as water or other beverages.
-
-
-
-
Make sure to stir during or after cooking.
Avoid using a slippery container with a narrow neck.
Remove the container at least 30 seconds after heating.
Failing to do so may result in an abrupt overflow of the contents and cause burns.
Do not hold food or any part there of during or immediately after cooking.
- Use cooking gloves because it may be very hot and you could burn yourself.
- If you pull the ceramic dish or well-being multi-purpose pan forwards, food may spill and this
may result in burns.
When the surface is cracked, turn the power switch of the appliance off.
- Failure to do so may result in electric shock.
Do not scratch the glass of the oven door with a sharp object.
- This may result in the glass being damaged or broken.
Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, oven cover, lighted
candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- Items, such as a cloth, may be caught in the door.
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
8_ safety information
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 8
19/06/2012 09:05:27
Do not operate the appliance with wet hands.
- This may result in electric shock.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with
the product.
Do not apply excessive pressure or impact to the door or to the inside of the appliance.
- This may result in deformation to the product or injury due to electric wave leakage.
- Hanging onto the door may result in the product falling and causing injury.
- If the door is damaged, do not use the appliance and contact your nearest service centre.
Do not place the appliance over a fragile object such as a sink or glass object.
- This may result in damage to the sink or glass object.
Use the appliance only after closing the door.
- If you use the appliance when it is contaminated by foreign substances such as food waste,
it may result in problems with the appliance.
Take care when removing the wrapping from food that has just been taken out of the appliance.
- If the food is hot, hot steam may be emitted abruptly when removing the wrapping and you
may burn yourself.
Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull
straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.
Do not put your face or body close to the appliance while cooking or when opening the door
just after cooking.
- Take care that children do not come close to the appliance.
- Failure to do so may result in burns from the heat.
Do not place food or heavy objects over the door when opening the door.
- The food or object may fall and this may result in burns or injury.
Do not abruptly cool the door, the inside of the appliance, or the dish by pouring water over it
during or just after cooking.
- This may result in damage to the appliance. The steam or water spray may result in burns or
injury.
Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
WARNING
SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket and
remove food waste from the door and cooking compartment.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
safety information _9
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 9
19/06/2012 09:05:27
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since
they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
CAUTION
CAUTION SIGNS FOR CLEANING
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Take care not to hurt yourself when cleaning the appliance (external/internal).
- You may hurt yourself on the sharp edges of the appliance.
Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- This may result in corrosion.
10_ safety information
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 10
19/06/2012 09:05:27
contents
INSTALLING YOUR
MICROWAVE OVEN
12
15
18
19
OVEN FEATURES
BEFORE YOU BEGIN
OVEN USE
CLEANING AND CARE
49
TROUBLESHOOTING &
ERROR CODE
51
54
TECHNICAL SPECIFICATIONS
15 Oven features
16 Accessories
17 Controls panel
18 Setting the clock
19
21
28
29
30
31
34
36
37
47
48
Types of heating
Using oven mode
Setting cook time
Setting end time
Cooking time reservation function
Using speed menu mode
Using speed defrost mode
How a microwave oven works
Using microwave mode
Switching off the beeper
Child safety lock
49 Using the steam clean feature
50 Cleaning your microwave oven
51 Storing and repairing your
microwave oven
52 Troubleshooting
53 Error code
54 Technical specifications
contents _11
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 11
19/06/2012 09:05:27
installing your microwave
oven
General
Technical Information
Electrical Supply: 220 V ~ AC, 50 Hz
Power consumption:
3150 W
Dimensions (w x h x d):
595 X 460 X 520 mm
This appliance complies with EU regulations
Disposal of Packaging and Appliance
Packaging is recyclable.
Packaging may consist of the following materials:
- cardboard;
- polyethylene film (PE);
- CFC-free polystyrene (PS rigid foam).
Please dispose of these materials in a responsible manner in accordance with government
regulations.
The authorities can provide information on how to dispose of domestic appliances in a
responsible manner.
Safety
This appliance should only be connected by a qualified technician.
The combi steam oven is NOT designed for use in a commercial cooking setting. It should
be used exclusively for cooking food in a home setting.
The appliance is hot during and after use. Exercise caution when young children are present.
Electrical connection
The house mains to which the appliance is connected should comply with national and
local regulations.
If you wish to make a fixed connection, ensure that a multipolar switch with a minimum
contact spacing of 3 mm is fitted in the supply line.
12_ installing your microwave oven
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 12
19/06/2012 09:05:28
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Fig. 1
Fig. 3.1
Fig. 3.2
Fig. 5
Fig. 3.3
Fig. 3.4
installing your microwave oven _13
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 13
19/06/2012 09:05:28
Fig. 1Slide the microwave oven partly into the recess. Lead the connection cable to the
power source.
Fig. 2Slide the microwave oven completely into the recess.
Fig. 3Fig. 3.1 there are squared holes.
Fig. 3.2 align hooks of DECO with squared holes.
Fig. 3.3 insert hooks into squared holes by inclining DECO.
Fig. 3.4 push downward to assemble.
Fig. 4Fasten the microwave oven using the four screws (4 x 20 mm) provoded.
Fig. 5Make the electrical connection. Check that the appliance works.
600
min 564
max 568
460
520
595
min 446
max 450
min
550
min 446
max 450
min 564
max 568
min
550
50
50
200 cm²
14_ installing your microwave oven
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 14
19/06/2012 09:05:28
oven features
OVEN FEATURES
Top Heating Elements
OVEN FEATURES
Control Panel
Oven Light
Level 5
Level 4
Oven Levels
Level 3
Level 2
Level 1
Safety Door Lock
Door
Door Handle
Note
• Shelf levels are numbered from the bottom up.
• The levels 4 and 5 are mainly used for grill function.
• The microwave level is mainly used for microwave function.
• Please refer to Cooking Guides provided throughout this booklet to determine
appropriate shelf level for your dishes.
oven features _15
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 15
19/06/2012 09:05:28
ACCESSORIES
The following accessories are provided with your microwave oven.
1
Ceramic Tray.
(Useful for Microwave Mode)
2
Two Baking Trays.
(DO NOT use for Microwave Mode)
4
Oven Rack.
(DO NOT use for Microwave Mode)
Grill insert
Ceramic tray
3
Grill Insert for Ceramic Tray.
(Useful for Speed Menu and Grill Mode)
Note
Please refer to Cooking Guides provided throughout this booklet to determine
appropriate accessory for your dishes.
16_ oven features
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 16
19/06/2012 09:05:29
CONTROLS PANEL
23 4 5
6
8
9
10
16
11
12
13
15
OVEN FEATURES
1
7
14
1. OFF
9. CLOCK
2. OVEN MODE
10.COOK TIME
3. SPEED MENU MODE
11. END TIME
4. SPEED DEFROST MODE
12.TEMPERATURE
5. MICROWAVE MODE
13.POWER LEVEL/ENTER
6. MODE SELECTOR
14.MULTI-FUNCTION SELECTOR
7. DISPLAY
15.STOP/CANCEL
8. STEAM CLEAN
16.START
Using pop up dials
Note
The MODE SELECTOR (6) and MULTI-FUNCTION SELECTOR (14) are
pop up dials. Simply press and turn to desired setting.
oven features _17
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 17
19/06/2012 09:05:30
before you begin
SETTING THE CLOCK
When connecting the power for the first time, please use the product after setting the
time. When the appliance is first plugged in, the DISPLAY lights up. After three seconds,
the Clock symbol and “12:00” blink on the DISPLAY.
1
Press CLOCK. The “12” starts blinking.
2
Turn MULTI-FUNCTION SELECTOR
to set hour.
3
Press CLOCK again. The “00” starts
blinking.
4
Turn MULTI-FUNCTION SELECTOR
to set minute.
Press CLOCK again. The clock sets by
itself within 5 seconds.
5
18_ before you begin
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 18
19/06/2012 09:05:31
oven use
TYPES OF HEATING
Oven Mode
OVEN USE
The following chart summarizes the various heating modes and settings available on
your oven. Use the Cooking Guides in the pages that follow to determine the appropriate
mode and setting for all your recipes.
The following table represents the various oven modes and settings of your oven.
Use the cooking guide tables for those modes as guidelines for cooking.
Mode
Description
Dual Convection Setting
Food is heated by hot air from the left and right sides of the oven.
This setting provides uniform heating and is ideal for baking.
Convection + Top Heat Setting
Hot air and top heating element combine, making this setting ideal
for crisping and browning. Especially recommended for meats.
Conventional Heat Setting
Heat comes from top and bottom heating elements. This setting is
suitable for baking and roasting.
Grill Setting
Food is heated by the top heating element.
Convection + Bottom Heat Setting
Hot air and the bottom heating element combine so food can be
crisped and browned.
oven use _19
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 19
19/06/2012 09:05:31
Speed Menu Mode
Mode
Description
Choose from twelve pre-programmed speed menu settings to
conveniently cook, roast or bake your favourite foods. Cooking time
and power level are automatically set. Simply select the programme
and weight to start cooking.
Speed Defrost Mode
Mode
Description
Choose from five pre-programmed speed defrost settings for
defrosting.
Defrosting time and power level are automatically set. Simply select
the programme and weight to start defrosting.
Microwave Mode
Mode
Description
Microwave energy is used to cook and defrost foods. It provides fast
efficient cooking without changing the colour or form of food. Power
level and cooking time are manually set to suit various dishes.
20_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 20
19/06/2012 09:05:31
USING OVEN MODE
Five settings are available under this mode. Check Cooking Guides on pages 23-27 to
determine appropriate setting.
Setting Oven Mode
OVEN USE
1
Turn MODE SELECTOR Dial to
oven mode position.
2
Turn MULTI-FUNCTION
SELECTOR Dial to desired
oven mode. The oven mode and
recommended temperature will be
displayed.
Dual Convection
Convection + Top Heat
Conventional Heat
Grill
Convection + Bottom Heat
Note
The convection heater and grill heater switch on and off constantly to
regulate the temperature.
3
To change temperature, press
TEMPERATURE and turn MULTIFUNCTION SELECTOR to set
desired temperature.
4
To set cooking time, press COOK
TIME and turn MULTI-FUNCTION
SELECTOR to set desired cooking
time.
oven use _21
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 21
19/06/2012 09:05:33
5
Press the START button.
► The TEMPERATURE indicator
on display will be lit and the
indicator will blink after the
temperature is reached.
Note
1) During cooking, COOK TIME and TEMPERATURE are available to change the
setting.
2) In Oven Mode settings, the convection heater and top and bottom heating
elements switch off and on throughout cooking to regulate the temperature.
3) During cooking, the inside temperature is displayed by pressing
TEMPERATURE and POWER LEVEL/ENTER at the same time.
Important
When using Oven Mode, be sure glass baking dishes are suitable for 40-250°C
cooking temperatures.
22_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 22
19/06/2012 09:05:34
Dual Convection (
) Setting
Food is heated by hot air from the left and right sides of the oven. This setting
provides uniform heating and is ideal for baking.
OVEN USE
When you cook on two baking trays at
the same time, place the trays on level
, and level .
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-250°C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with dual convection mode.
Shelf
level
Temperature
(°C)
Accessory
Time (h)
Hazelnut cake square
mould
2
160-170
Oven rack
1:00-1:10
Lemon cake ringshaped or bowl mould
2
150-160
Oven rack
0:50-1:00
Sponge cake
3
150-160
Oven rack
0:35-0:45
Fruit flan base
3
150-170
Oven rack
0:25-0:35
Flat streusel fruit cake
(yeast dough)
3
150-170
Baking tray
0:30-0:40
Croissants
3
170-180
Baking tray
0:10-0:15
Bread rolls
2
180-190
Baking tray
0:10-0:15
3/4
160-180
Two baking trays
0:10-0:20
Food item
Cookies
Note
Preheating is recommended.
oven use _23
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 23
19/06/2012 09:05:34
Convection + Top Heat (
) Setting
Hot air and top heating element combine, making this setting ideal for crisping
and browning. This setting is especially recommended for cooking meats.
When cooking meat, place on rack on
Level
and set baking tray on Level
to catch drippings.
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-250°C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for roasting.
We recommend to preheat the oven using Convection+Top Heat mode.
Put meat on oven rack, follow shelf level advice in the table and use baking tray
as oil pan on level 1.
Shelf
level
Temperature
(°C)
Accessory
Time (h)
Beef roast beef / 1 kg
medium
3/1
170-190
Oven rack /
Baking tray
1:00-1:30
Pork shoulder joint /
Roll 1 kg
3/1
180-200
Oven rack /
Baking tray
1:30-2:00
Lamb roast lamb / Leg
of lamb 0.8 Kg
2/1
190-210
Oven rack /
Baking tray
0:50-1:20
Chicken whole
Chicken 1 Kg
3/1
170-190
Oven rack /
Baking tray
0:50-1:10
Fish whole trouts 2 pcs
/ 0.5 Kg
4/1
170-180
Oven rack /
Baking tray
0:30-0:40
Duck breast 0.3 Kg
4/1
180-200
Oven rack /
Baking tray
0:25-0:35
Food item
Note
Preheating is recommended.
24_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 24
19/06/2012 09:05:35
Conventional Heat (
) Setting
Heat comes from top and bottom heating elements. This setting is suitable for
baking and roasting.
Baking tray or oven rack is usually placed
on Level .
OVEN USE
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-250°C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with Conventional Heat mode.
Shelf
level
Temperature
(°C)
Accessory
Time (h)
Lasagne
3
200-220
Oven rack
0:25-0:35
Vegetables gratin
3
180-200
Oven rack
0:20-0:30
Potato gratin
3
180-200
Oven rack
0:25-0:35
Frozen pizza baguettes
3
160-180
Baking tray
0:10-0:15
Oven chips
3
200-220
Baking tray
0:15-0:20
Marble cake
3
180-200
Oven rack
0:50-1:10
Muffins
3
180-200
Oven rack
0:10-0:15
Cookies
4
180-200
Baking tray
0:08-0:15
Food item
Note
Preheating is recommended.
oven use _25
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 25
19/06/2012 09:05:35
Grill (
) Setting
Food is heated by the top heating elements.
For grilling, ceramic tray with grill insert is
usually placed on Level .
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-250°C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for grilling.
Set 220°C grill temperature, preheat for 3 minutes.
Shelf
level
1st side time
(min.)
2nd side time
(min.)
Accessory
Kebab spits
4
8-10
6-8
Grill insert with
ceramic tray
Pork steaks
4
7-9
5-7
Grill insert with
ceramic tray
Sausages
4
4-6
3-5
Baking tray
Chicken pieces
4
10-15
8-10
Grill insert with
ceramic tray
Salmon steaks
4
8-12
6-10
Grill insert with
ceramic tray
Sliced vegetables
5
5-7
3-5
Baking tray
Toast
5
2-3
1-2
Oven rack
Cheese toasts
5
4-5
-
Oven rack
Food item
Note
Recommended temperature for grilling is 220°C.
Preheating for three minutes is recommended.
26_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 26
19/06/2012 09:05:35
Convection + Bottom Heat (
) Setting
Hot air and the bottom heating element combine to heat food. This is a useful
setting for crisping and browning.
Baking tray or oven rack is often used on
Level .
OVEN USE
* Please ensure that glass baking dishes are suitable for 40-250°C cooking
temperatures.
Cooking guide
Use temperatures and times in this table as guidelines for baking.
We recommend to preheat the oven with dual convection mode.
Shelf
level
Temperature
(°C)
Accessory
Time (h)
Fresh pizza
3
180-200
Baking tray
15-25
Chilled pre-baked
quiche / Pie
2
180-200
Oven Rack
10-15
Frozen self rising pizza
2
180-200
Baking tray
15-20
Frozen pizza
3
200-220
Oven Rack
10-15
Chilled pizza
3
180-200
Baking tray
8-15
Frozen puff pastry with
Fruit filled
2
180-200
Baking tray
10-15
Food item
Note
Preheating is recommended.
oven use _27
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 27
19/06/2012 09:05:35
SETTING COOK TIME
1
Select the desired oven function and
temperature. See page 37-38 for a guide
to the power levels.
2
Press COOK TIME.
4
Press START the oven will start
promptly.
Note : If there is no further entry on the
control panel for 5 seconds, start key
will blink.
3
Turn MULTI-FUNCTION SELECTOR
to set desired cook time.
1) After 5 seconds, setting cook time
ends automatically and START
blinks.
2) Press COOK TIME to end setting
cook time.
5
When the set time has elapsed, an
audible signal sounds and the oven
switches itself off.
Note
More/Less function. During cooking, you can adjust the pre-set cooking time with
MULTI-FUNCTION SELECTOR for better cooking performance
28_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 28
19/06/2012 09:05:36
SETTING END TIME
Select the desired oven function and
temperature.
2
Press END TIME.
The current time will be shown blinking
on the display.
OVEN USE
1
Example Current time is 13:00 The current
time’s digit “13:00” will blink.
3
Turn MULTI-FUNCTION SELECTOR
to set desired hour and minute. (14:00).
Example Desired time is 14:00.
5
4
Press END TIME again.
Example Current time is 13:00.
Desired end time is 14:00.
Cooking time “1:00” is displayed.
Press START to start the oven.
The oven will start promptly.
Note
1) The cooking time will count down in the time display. When the set time has
elapsed, an audible signal sounds and the oven switches itself off.
2) During cooking, you can adjust the preset cooking time with the MULTIFUNCTION SELECTOR for better cooking performance.
3) During cooking, the inside temperature is displayed by pressing
TEMPERATURE and POWER LEVEL/ENTER at the same time.
oven use _29
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 29
19/06/2012 09:05:37
COOKING TIME RESERVATION FUNCTION
Example : Current time : 12:00.
Cook time : 2:00 if you wish to end cooking at 18:00.
1
Select Oven Mode and desired function.
2
3
Press END TIME.
► “14:00”, which cook time is added to
current time, is displayed.
► Enter the desired End Time. (18:00)
4
Select Cook Time and enter the desired
cook time. (2:00)
Press END TIME.
► The oven automatically starts at the
reserved time of 16:00.
► The Cook Time is displayed at the
start of cooking.
Note
• End Time is displayed when reservation is completed.
• Cook Time and End Time can be changed before the reserved time.
30_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 30
19/06/2012 09:05:37
USING SPEED MENU MODE
Speed Menu Mode allows you to choose from twelve pre-programmed settings to
conveniently cook, roast or bake your favourite foods. Cooking time and power level are
automatically set. Simply select one of the twelve settings and set the weight to start
cooking.
OVEN USE
Setting Speed Menu Mode
1
Turn MODE SELECTOR to Speed
Menu position.
2
3
Press POWER LEVEL/ENTER to
change weight.
4
5
Press the START button.
Turn MULTI-FUNCTION
SELECTOR to select desired Speed
Menu setting. Refer to table on
pages 32-33 for a description of the
12 Speed Menu settings.
Turn MULTI-FUNCTION
SELECTOR to select desired
weight.
Note
• Some of the speed menus are continuous. Others require the food to be
turned over. the oven will beep to prompt you.
• The oven temperature set during the operation of the speed menu is
displayed.
• Temperatures and times cannot be changed during cooking.
oven use _31
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 31
19/06/2012 09:05:38
Guide to Auto Speed Menu Settings
The following table presents 12 Auto Programmes for Speed Cooking, Roasting
and Baking.
It contains its quantities, standing times and appropriate recommendations.These
auto programmes contain special cook modes, which have been developed for
your convenience.
No
Food item
Weight
(kg)
Accessory
Shelf
level
Recommendation
1
Frozen pizza
0.1-0.2
0.2-0.3
0.3-0.4
0.4-0.5
Grill insert with
ceramic tray
4
Put frozen pizza in the middle of
grill insert with ceramic tray.
2
Frozen oven
chips
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
Baking tray
3
Distribute frozen Oven Chips on
metal baking tray.
3
Frozen
croquettes
0.4-0.5
0.5-0.6
0.6-0.7
0.7-0.8
Grill insert with
ceramic tray
4
Put frozen potato croquettes
evenly on grill insert with ceramic
tray.
4
Frozen lasagne
0.3-0.4
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
Ceramic tray
3
Put frozen lasagne in a suitable
glass pyrex or ceramic dish.
After reheating let stand for 3-4
minutes.
5
Frozen fish
gratin
0.3-0.4
0.5-0.6
0.7-0.8
Ceramic tray
3
Put frozen fish gratin in a suitable
glass pyrex or ceramic dish.
After cooking stand for 3-4
minutes.
Chicken pieces
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0
4
Brush chilled chicken pieces with
oil and spices. Put on grill insert
with ceramic tray with the skinside down. Turn over, as soon as
the oven beeps. After cooking let
stand for 2 minutes.
7
Whole chicken
0.8-0.9
1.0-1.1
1.2-1.3
1.4-1.5
Grill insert with
ceramic tray
3
Brush chilled chicken with oil and
spices and put breast-side-down
on the grill insert with ceramic
tray. Turn over, as soon as the
oven beeps. After cooking let
stand for 5 minutes.
8
Beef steaks
0.3-0.6
0.6-0.8
Grill insert with
ceramic tray
4
Put beef steaks side by side
in the middle of grill insert with
ceramic tray.
Roast beef
0.7-0.8
0.9-1.0
1.1-1.2
1.3 -1.5
3
Marinate roast beef and put on
grill insert, set on ceramic tray
with the fat side down. Turn over
as soon as the oven beeps. After
cooking wrap in aluminium foil
and let stand for 5-10 minutes.
6
9
Grill insert with
ceramic tray
Grill insert with
ceramic tray
32_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 32
19/06/2012 09:05:38
No
10
12
Weight
(kg)
Baked potatoes
0.2-0.4
0.4-0.6
0.6-0.8
0.8-1.0
Cake
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Accessory
Grill insert with
ceramic tray
Ceramic tray
Oven rack
Shelf
level
Recommendation
4
Wash and clean potatoes and
pierce with a fork. Put potatoes
(each 200-250 g) side by side
on grill insert with ceramic tray.
After cooking let stand for 3-5
minutes.
3
Put dough into suitable sized
round glass pyrex baking dish.
This programme is suitable for
batter such as marble cake,
lemon cake and hazelnut cake.
3
Put muffin dough in metal muffin
dish, suitable for 12 muffins. Set
dish on oven rack. 0.5-0.6 kg
weight range is recommended
for muffins of each 45 g,
0.7-0.8 kg weight range is
recommended for medium sized
muffins of each 65 g.
OVEN USE
11
Food item
Important
Most of Speed Menu Mode settings use microwave energy to heat food.
Therefore guidelines for cookware and other microwave safety precautions
must be strictly observed when using this mode.
Warning
When the appliance is operated in the combination mode, children
should onlyuse the oven under adult supervision due to the temperatures
generated.
oven use _33
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 33
19/06/2012 09:05:38
USING SPEED DEFROST MODE
Setting Speed Defrost Mode
Choose from five pre-programmed microwave settings for defrosting. Defrosting
time and power level are automatically set. Simply select the setting and weight
to start defrosting.
Open the door. Place the frozen food in the centre of the ceramic tray. Position is
level 1. Close the door.
1
Turn MODE SELECTOR to Speed
3
Select the food weight by turning the
MULTI-FUNCTION SELECTOR.
Defrosting (
) symbol.
2
4
Turn MULTI-FUNCTION
SELECTOR to choose desired
defrost item.
Press POWER LEVEL/ENTOR to
set desired defrost item. Refer to
table on page 35 for a description of
the 5 Speed Defrost settings.
Press START to start cooking.
When cooking has finished, the oven will beep and flash “End” four times. The
oven will then beep one time per minute for 3 minutes.
Result
• Defrosting begins.
• The oven beeps half way through defrosting to remind you to turn the
food over.
Important
• Use only containers that are microwave-safe.
• You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
Cooking/Reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 40 for further details.
34_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 34
19/06/2012 09:05:39
Guide to Auto Speed Defrost Settings
The following table presents the various Auto Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations. These programmes use
microwave energy only. Remove all packaging material before defrosting. Place
meat, poultry and fish on the ceramic tray.
1
2
3
Food
item
Meat
Poultry
Fish
Weight
(kg)
Accessory
0.2-2.0
Ceramic
tray
0.2-2.0
0.2 -.2.0
Ceramic
tray
Ceramic
tray
Shelf
level
1
1
1
Standing
time
(min.)
Recommendation
20-90
Shield the edges with aluminium
foil. Turn the meat over, when
the oven beeps. This programme
is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops, minced meat.
20-90
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry
over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken
portions.
20-60
Shield the tail of a whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole
fishes as well as for fish fillets.
4
Bread /
Cake
0.1-1.0
Ceramic
tray
1
10-30
Put bread on a piece of kitchen
paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on
ceramic tray and if possible, turn
over, as soon as the oven beeps.
(Oven keeps operating and is
stopped, when you open the
door.) This programme is suitable
for all kinds of bread, sliced or
whole, as well as for bread rolls
and baguettes. Arrange bread
rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast
cake, biscuit, cheese cake and
puff pastry. It is not suitable for
short / crust pastry, fruit and
cream cakes as well as for cake
with chocolate topping.
5
Fruit
0.1-1.0
Ceramic
tray
1
5-15
Distribute frozen fruit evenly on
ceramic tray. This programme is
suitable for fruits like raspberries,
mixed berries, and tropical fruits.
OVEN USE
No
Important
• The Speed Defrost Mode uses microwave energy to heat food.
• Therefore guidelines for cookware and other microwave safety
precautions must be strictly observed when using this mode.
oven use _35
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 35
19/06/2012 09:05:39
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy
released enables food to be cooked or reheated without changing either
the form or the colour.
You can use your microwave to:
•
•
Defrost
Cook
Cooking Principle
1. The microwaves generated by the magnetron are
distributed uniformly by using stirrer distribution
system. The food is thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the food up to
a depth of about 1 inch (2.5 cm). Cooking then
continues as the heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used
and the properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (Refrigerated or not)
Important
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven.
Standing times specified in recipes and in this booklet must therefore be respected
to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre
• The same temperature throughout the food
36_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 36
19/06/2012 09:05:39
USING MICROWAVE MODE
Microwaves are high frequency electromagnetic waves. In microwave cooking,
microwave energy penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and sugar
content. The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly.
The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
1
3
Turn MODE SELECTOR to
microwave position. Time and power
level will appear on display.
To change power level, press
POWER LEVEL/ENTER and turn
MULTI-FUNCTION SELECTOR
to desired level. Refer to Cooking
Guides (pages 38-44) for guidelines
on appropriate cooking times and
power levels.
OVEN USE
Setting Microwave Mode
2
4
Turn MULTI-FUNCTION
SELECTOR to set desired cooking
time. When cooking time is set,
START will blink. If you do not wish
to change power level, press START
to start cooking.
Press START to start cooking.
oven use _37
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 37
19/06/2012 09:05:40
Guide to Microwave Power Levels
Power Level
Percentage
(%)
Output power
(W)
Remark
HIGH
100
900
For heating up liquids.
HIGH LOW
83
750
For heating up and cooking food.
MEDIUM HIGH
67
600
For heating up and cooking food.
MEDIUM
50
450
MEDIUM LOW
33
300
For cooking meat and heating up
delicate foods.
DEFROST
20
180
For defrosting and continued
cooking.
LOW
11
100
For defrosting delicate foods.
Microwave Cookware Guide
Cookware used for Microwave Mode must allow microwaves to pass through
and penetrate food. Metals such as stainless steel, aluminum and copper
reflect microwaves. Therefore, do not use cookware made of metallic materials.
Cookware marked microwave-safe is always safe for use. For additional
information on appropriate cookware refer to following guide and always use
ceramic tray on shelf Level 1 when using microwave mode.
Cookware
MicrowaveSafe
Comments
Can be used in small quantities to protect areas against
overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to
the oven wall or if too much foil is used.
Aluminium foil

Crusting plate

Do not preheat for more than 8 minutes.
China and earthenware

Do not preheat for more than 8 minutes.
Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china
are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes

Some frozen foods are packaged in these dishes.
• Polystyrene cups
containers

Some frozen foods are packaged in these dishes.
Can be used to warm food. Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Paper bags or
newspaper

May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims

May cause arcing.
Fast-food packaging
38_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 38
19/06/2012 09:05:40
Cookware
MicrowaveSafe
Comments
Glassware

Can be used, unless decorated with a metal trim.
• Fine glassware

Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass
may break or crack if heated suddenly.
• Glass jars

Must remove the lid. Suitable for warming only.
• Dishes

May cause arcing.
• Freezer bag twist ties

Metal
OVEN USE
• Oven-to-table ware
Paper
• Plates, cups,
napkins and Kitchen
paper

For short cooking times and warming. Also to absorb
excess moisture.
• Recycled paper

May cause arcing.
• Containers

Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other
plastics may warp or discolour at high temperatures. Do
not use Melamine plastic.
• Cling film

Can be used to retain moisture. Should not touch the
food. Take care when removing the film as hot steam
will escape.

Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight.
Prick with a fork, if necessary.
Plastic
• Freezer bags
Wax or Grease-proof
Paper

Can be used to retain moisture and prevent spattering.
Note
“Arcing” is the microwave term for sparks in the oven.



: Recommended
: Use Caution
: Unsafe
oven use _39
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 39
19/06/2012 09:05:40
Microwave cooking guide
General guidelines
Food suitable for microwave cooking
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard,
soups, steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a
microwave oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food
that would normally be prepared on a hob.
Covering during cooking
Food should be covered during cooking, as the evaporated water rises as steam
and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways such
as with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking, it is important to let food stand for recommended standing time to
allow the temperature to even out within the food.
Cooking guide for frozen vegetables
Use a suitable glass Pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time (see
table).
Continue cooking to get the result you prefer. Stir twice during cooking and once
after cooking.
Add salt, herbs or butter after cooking. Keep covered during standing time.
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
150
600
5-7
2-3
Add 15 ml (1 tbsp)
cold water.
300
600
8-9
2-3
Add 30 ml (2 tbsp)
cold water.
300
600
7-8
2-3
Add 15 ml (1 tbsp)
cold water.
300
600
7½-8½
2-3
Add 30 ml (2 tbsp)
cold water.
Mixed vegetables
(Carrots/peas/corn)
300
600
7-8
2-3
Add 15 ml (1 tbsp)
cold water.
Mixed vegetables
(Chinese style)
300
600
7½-8½
2-3
Add 15 ml (1 tbsp)
cold water.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
Green beans
40_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 40
19/06/2012 09:05:40
Cooking guide for fresh vegetables
Use a suitable glass Pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended (see table). Cook
covered for the minimum time (see table). Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and after cooking.
Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during the 3 minute standing time.
Cut fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut the
quicker they are cooked.
Note
OVEN USE
Hint
All fresh vegetables should be cooked using full microwave power (900 W).
Food
Portion
(g)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
250
500
3-4
6-7
3
250
5-6
3
250
4-5
3
Cut carrots into even sized
slices.
250
500
4-5
7-8
3
Prepare even sized florets. Cut
big florets into halves. Arrange
stems to the centre.
250
3-4
3
Cut courgettes into slices. Add
30 ml (2 tbsp.) water or a knob
of butter. Cook until just tender.
250
3-4
3
Cut egg plants into small slices
and sprinkle with 1 tablespoon
lemon juice.
250
3-4
3
Cut leeks into thick slices.
Broccoli
Brussels
sprouts
Carrots
Cauliflower
Courgettes
Egg plants
Leeks
Prepare even sized florets.
Arrange the stems to the
centre.
Add 60-75 ml (5-6 tbsp.) water.
125
250
1-2
2-3
3
Prepare small whole or sliced
mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon
juice. Spice with salt and
pepper. Drain before serving.
250
4-5
3
Cut onions into slices or
halves.
Add only 15 ml (1 tbsp.) water.
250
4-5
3
Cut pepper into small slices.
Mushrooms
Onions
Pepper
Instructions
oven use _41
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 41
19/06/2012 09:05:40
Food
Potatoes
Turnip
cabbage
Portion
(g)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
250
500
4-5
7-8
3
Weigh the peeled potatoes
and cut them into similar sized
halves or quarters.
250
5-6
3
Cut turnip cabbage into small
cubes.
Cooking guide for rice and pasta
Rice
Pasta
Use a large glass Pyrex bowl with lid. (Note that rice doubles in
volume during cooking.) Cook covered. After cooking time is over, stir
before letting stand. Add salt or herbs and butter. Note that rice may
not have absorbed all water after the cooking time is finished.
Use a large glass Pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and
stir well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking.
Cover during standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
Portion
(g)
Power
(W)
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Instructions
White rice
(Parboiled)
250
375
900
15-16
17½-18½
5
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water
Brown rice
(Parboiled)
250
375
900
20-21
22-23
5
Add 500 ml cold water.
Add 750 ml cold water
Mixed rice
(Nice + Wild
rice)
250
900
16-17
5
Add 500 ml cold water.
Mixed corn
(Rice + Grain)
250
900
17-18
5
Add 400 ml cold water.
Pasta
250
900
10-11
5
Add 1000 ml hot water.
42_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 42
19/06/2012 09:05:41
Reheating
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time a conventional oven
takes.
Arranging and Covering
Power Levels
Different power levels can be used for reheating foods.
In general, for large quantities of delicate food or foods that heat up quickly, such
as mince pies, it is better to use a lower power level.
OVEN USE
Avoid reheating large items such as joints of meat since they tend to overcook
and dry out before the centre is piping hot. You will have more success reheating
smaller pieces. Keeping food covered while heating will also help prevent drying.
Stirring
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving. Stirring is especially important when heating liquids.
Heating and Standing Times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken for future reference. Avoid overheating. If uncertain, it is preferable to
underestimate cooking time. Then extra heating time can be added, if necessary.
Always make sure that reheated food is piping hot throughout. Allow food
to stand for a short time after reheating to let the temperature even out. The
recommended standing time after reheating is 2-4 minutes
oven use _43
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 43
19/06/2012 09:05:41
Reheating liquids
Take special care when heating liquids. To prevent eruptive boiling and possible
scalding, place a spoon or glass stick in the beverage. Stir during heating and
always stir after heating.
Allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off
to allow the temperature to even out.
Reheating baby food
Baby Food
Extra caution should also be exercised when reheating baby foods. Put food into
deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating. Let stand for
2-3 minutes before serving. Stir again and check temperature. Recommended
serving temperature is between 30-40°C.
Baby Milk
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with nipple on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving. Always carefully check the temperature
of baby milk or food before serving.
Recommended serving temperature is 37°C.
Defrosting
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be a great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal
ties and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, STOP/CANCEL thawing
and allow it to stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting.
The standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted.
Please refer to the table on the next page.
Hint
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20°C, use the
following table as a guide.
Frozen foods should be defrosted using defrosting power level (180 W).
44_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 44
19/06/2012 09:05:41
Portion
Time
(min.)
Standing
time (min.)
Minced beef
250 g
500 g
6-7
10-12
15-30
Pork steaks
250 g
7-8
Place the meat on the ceramic
plate. Shield thinner edges
with aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time.
Chicken pieces
500 g
(2 pcs)
12-14
15-60
Whole chicken
1200 g
28-32
First, put chicken pieces first
skin-side down, whole chicken
breast-side-down on ceramic
plate. Shield the thinner parts
like wings and ends with
aluminium foil. Turn over after
half of defrosting time.
Fish fillets
200 g
6-7
10-25
Whole fish
400 g
11-13
Put frozen fish in the middle
of ceramic plate. Arrange the
thinner parts under the thicker
parts. Shield narrow ends of
fillets and tail of whole fish
With aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time.
300 g
6-7
5-10
Spread fruit on a flat, round
glass dish with a large
diameter.
Bread rolls
(each ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
1-1½
2½-3
5-20
Toast/Sandwich
250 g
500 g
4-4½
7-9
Arrange rolls in a circle or
bread horizontally on kitchen
paper on the ceramic
plate. Turn over after half of
defrosting time.
Food
Instructions
Meat
OVEN USE
Poultry
Fish
Fruit
Berries
Bread
oven use _45
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 45
19/06/2012 09:05:41
Quick & Easy
Melting butter
Put 50 g of butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W.
Melting chocolate
Put 100 g of chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes using 450 W.
Stir once or twice during melting.
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W.
Melting gelatine
Place dry gelatine sheets (10 g) in cold water for 5 minutes.
Put drained gelatine into a small glass Pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W.
Stir after melting.
Cooking glaze or icing
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g of sugar and 250 ml of cold
water.
Cook uncovered in a glass Pyrex bowl using 900 W until glaze/icing is
transparent (about 3½ to 4½ minutes). Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g of fruits such as mixed berries in a suitably sized glass Pyrex bowl.
Add 300 g of preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking.
Empty directly into small jam glasses with twist-off lids.
Let it stand with lid on for 5 minutes.
Cooking pudding
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass Pyrex bowl with lid.
Cook covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times during cooking.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium-sized ceramic plate.
Heat for 3½ to 4½ minutes using 600 W, stirring several times.
Let stand for 2 to 3 minutes in the oven.
46_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 46
19/06/2012 09:05:41
SWITCHING OFF THE BEEPER
The oven beeps at the end of cooking, “End” blinks 4 times on the display.
To switch beeper off, press STOP/
CANCEL (
) and START (
)
button at the same time and hold
for one second.
2
To switch beeper back on, press
STOP/CANCEL (
) and START
(
) button again at the same time
and hold for one second.
OVEN USE
1
oven use _47
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 47
19/06/2012 09:05:41
CHILD SAFETY LOCK
The oven’s Child Safety Lock allows you to lock the control panel to protect the oven
against unintended use.
To lock oven
1
Press STEAM CLEAN and
CLOCK at the same time and
hold for 3 seconds.
2
Lock symbol appears on display
indicating all functions locked.
2
Lock symbol disappears
indicating functions unlocked.
To unlock oven
1
Press STEAM CLEAN and
CLOCK at the same time and
hold for 3 seconds.
48_ oven use
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 48
19/06/2012 09:05:42
cleaning and care
USING THE STEAM CLEAN FEATURE
1
Turn MODE SELECTOR to “Off”
position.
► Pour about 100 ml water onto the
floor of the empty oven.
2
CLEANING AND CARE
The Steam Clean feature allows you to sanitize your oven in just 15 minutes.
The STEAM CLEAN process takes three and a half minutes, and the standby time for
the process is eleven and a half minutes.
Press STEAM CLEAN. The oven will
start automatically.
► After 15 minutes, the oven will stop
automatically. Wipe it out with a dry
cloth.
Important
• Use this feature only when oven has cooled completely to room temperature.
• Do NOT use distilled water.
• Do NOT use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners for safety
reasons.
cleaning and care _49
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 49
19/06/2012 09:05:43
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
Clean your oven regularly to prevent grease and food particles from
building up, especially on inside and outside surfaces, door and door
seals.
1. Clean outside surfaces with a soft cloth and warm soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on inside surfaces with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon
juice on the floor of the empty oven and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the inside.
Important
• Take special care NOT to spill water in the vents.
• NEVER use abrasive products or chemical solvents.
• ALWAYS ensure that door seals are clean to prevent particles from building up
so that the door can close properly.
50_ cleaning and care
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 50
19/06/2012 09:05:43
troubleshooting & error
code
Repairs should only be made by a qualified service technician.
If oven requires servicing, unplug the oven and contact the nearest
Samsung Customer Service Center.
When calling, please have the following information ready:
• The model number and serial number (Can be found at rear of the oven.)
• Warranty details
• Clear description of the problem
If oven must be temporarily stored, choose a clean dry place as dust and
dampness can cause damage.
TROUBLESHOOTING & ERROR CODE
STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN
troubleshooting & error code _51
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 51
19/06/2012 09:05:43
TROUBLESHOOTING
If you have problems with your oven, try the solutions suggested below.
They may save you the time and inconvenience of an unnecessary service
call.
Food remains uncooked.
• Ensure timer has been set correctly and Start button pressed.
• Firmly close door.
• Make sure you have not blown a fuse or triggered a circuit breaker.
Food is either overcooked or undercooked.
• Make sure appropriate cook time was used.
• Make sure appropriate power level was used.
Sparking and cracking (arcing) occur inside the oven.
• Make sure you are using proper cookware without metal trimmings.
• Make sure no forks or other metal utensils have been left inside the oven.
• If using aluminum foil, make sure it is not too close to inside walls.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference on televisions or radios may occur when the oven is
operating.
To minimize this effect, try to install oven away from televisions, radios and
aerials.
Electronic interference causes DISPLAY to be reset.
• Disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.
Condensation appears inside the oven.
• This is a normal occurrence. Simply wipe away after cooking.
The fan continues to operate after the oven has been turned off.
• This is a normal occurrence. Cooling fan may continue to operate for up to
three minutes
after oven has been turned off.
Air flow is detected around the door and outer casing.
• This is a normal occurrence.
Light reflection around the door and outer casing.
• This is a normal occurrence.
Steam escapes from around the door or vents.
• This is a normal occurrence.
A clicking sound occurs while the oven is operating, especially
in defrosting mode.
• This is a normal occurrence.
52_ troubleshooting & error code
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 52
19/06/2012 09:05:43
ERROR CODE
Error Code
General Functions
TEMP SENSOR SHORT
In case the value of a temperature sensor is less than 5°C during
operation / cancellation.
OVER 210°C DURING OPERATION OF MWO
In case the temperature rises over 210°C during operation of MWO
(FIRE sensed).
DAMPER S/W
In case it fails to sense DAMPER whether to open or close for 2
minutes.
TROUBLESHOOTING & ERROR CODE
TEMP SENSOR OPEN
In case the value of a temperature sensor is more than 250°C
during operation / cancellation.
troubleshooting & error code _53
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 53
19/06/2012 09:05:44
technical specifications
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Samsung strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as
distributors testify, that the FQ115T ovens of Samsung comply with the
undermentioned technological parameters.
Model
FQ115T
Power Source
220 V ~ 50 Hz
Power Consumption
Maximum Power
Microwave
Top Grill
Bottom Heater
Dual Convection
3150 W
1650 W
2800 W
1000 W
3000 W
Output Power
100 W / 900 W (IEC - 705)
Operating Frequency
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Cooling Method
Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven Cavity Net.
595 x 460 x 520 mm
429 x 229 x 430 mm
Volume
42 liter
Weight
Net
Shipping
37 kg approx
46 kg approx
54_ technical specifications
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 54
19/06/2012 09:05:44
memo
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 55
19/06/2012 09:05:44
memo
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 56
19/06/2012 09:05:44
memo
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 57
19/06/2012 09:05:44
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
1300-362-603
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
www.samsung.com
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698-4698
INDIA
3030-8282
1800-1100 11
1800-3000-8282
1800-266-8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
VIETNAM
1-800-588-889
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
Code No.: DE68-03209Q
FQ115T002_XST_DE68-03209Q_EN.indb 58
19/06/2012 09:05:44
Download PDF

advertising