Samsung | MC28M6055CK/ST | Samsung เตาอบไมโครเวฟ อบ อุ่น ย่าง ทอด MC28M6055CK Convection, 28 ลิตร คู่มือการใช้

เตาไมโครเวฟ
คูม่ อื ผูใ้ ช้
MC28M6055**
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 1
2017-12-01
3:32:54
สารบัญ
สารบัญ
Hot blast
การย่าง
การเลือกอุปกรณ์เสริม
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
การใช้ไมโครเวฟผสม Hot Blast
การปิดเสียงเตือน
ั ชนั ่ ล็อคป้องกันเด็ก
การใช้ฟงก์
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ ปิด/ปิดจานหมุน
36
36
37
37
38
39
40
40
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
41
9
คูม่ อื การปรุงอาหาร
42
9
9
9
ไมโครเวฟ
การปรุงอาหาร
การอุน่ อาหาร
การอุน่ ของเหลว
การอุน่ อาหารส�ำหรับทารก
หมายเหตุ
ละลายน�้ำแข็ง
ย่าง
ไมโครเวฟ + ย่าง
เพิม่ พลังความร้อน
ไมโครเวฟ + เพิม่ พลังความร้อน
เคล็ดลับ
42
42
45
46
46
46
48
49
49
51
51
53
การแก้ไขปัญหา
54
ั
การแก้ไขปญหา
รหัสข้อมูล
54
57
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
58
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
3
ความปลอดภัยทัวไป
่
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
5
7
7
การติ ดตัง้ 8
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ จานหมุน
8
8
8
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
คุณสมบัติเตาอบ
10
เตาอบ
แผงควบคุม
10
10
การใช้เตาอบ
11
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การตัง้ เวลา
การอบ/อุน่ อาหาร
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัติ Hot Blast Auto
การใช้คณ
ุ สมบัติ ทอดไร้น้�ำมัน
การใช้คณ
ุ สมบัติ เมนูเพือ่ สุขภาพ
การใช้คณ
ุ สมบัติ เมนูไทย
การใช้คณ
ุ สมบัติ ละลายน�้ำแข็ง
ั
การใช้คณ
ุ สมบัติ แป้งขนมปง/โยเกิ
รต์ การใช้จานอบเกรียม
11
11
12
12
13
14
14
15
18
20
22
32
33
35
2 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 2
2017-12-01
3:32:54
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ฟังก์ชนั ไมโครเวฟเท่านัน้
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็น
ผูซ้ อ่ มบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
������������������������
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรด
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูม ิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงเปลื
ั ้ อกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารในไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
ไทย 3
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 3
2017-12-01
3:32:54
������������������������
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
������������������������
อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครังแรก
้
ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ - อุปกรณ์เสริม
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ใี นโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่
ดูแล เนื่องจากจะมีอณ
ุ หภูมสิ งู
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อน
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิ ์ขัดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ
เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็นรอยและท�ำให้แก้วแตกได้
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามติดตัง้ ผลิตภัณฑ์น้โี ดยมีประตูแบบตกแต่งเพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันความร้อนสูงเกิน
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้แี ละชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อปุ กรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
ข้อควรระวัง: ต้องมีผดู้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร ต้องมี
ผูด้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการปรุงอาหารแบบสัน้
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
4 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 4
2017-12-01
3:32:54
ความปลอดภัยทัวไป
่
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ที ำ� งาน
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ั ชนไมโครเวฟ
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงก์
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณทีก่ า๊ ซ
รัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัวหรื
้ อผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีกา๊ ซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อนอาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
พืน้ ผิวอาจมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามมิให้เด็กเป็นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการ
ดูแลโดยผูใ้ หญ่
ดูแลให้อปุ กรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
ไทย 5
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 5
2017-12-01
3:32:54
������������������������
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
������������������������
������������������������
ค�ำเตือนเกีย่ วกับไมโครเวฟ
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้อย่างน้อย
20 วินาทีกอ่ นถือ ถ้าจ�ำเป็น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสันลงส�
้ ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงเปลื
ั ้ อกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทังเปลื
้ อก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วยสุญญากาศ ถัว่
มะเขือเทศ เป็นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป และปิดการ
ท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครังเมื
้ อ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึง่ ของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่ ป้องกัน
การเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึง่ ช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชันวางเสี
้
ยหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชันวางไปจุ
้
ม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
6 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 6
2017-12-01
3:32:54
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็นอันตราย
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือ
ความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
•
•
•
•
•
ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงหมดที
ั้
ส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้อปุ กรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือนบาง
อย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี
www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
ไทย 7
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 7
2017-12-01
3:32:54
������������������������
•
ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่
ความปลอดภัย
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้พน้ื ผิว
ประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครังด้
้ วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญประตูเตาอบต้องปิดอย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะต้อง
ไม่เสียหาย
การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทังหมดต้
้
องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
การติ ดตัง้
สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
A
01 วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
•
B
•
•
การติ ดตัง้
C
02 จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออก
ท�ำความสะอาดได้งา่ ย
03 ตะแกรงสูง, ตะแกรงต�ำ ่ เพือ่ วางบนจานหมุน
คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้เพือ่ อบอาหารสองจานในเวลาเดียวกัน โดยวาง
จานเล็กไว้บนจานหมุน และวางจานทีส่ องบนตะแกรง คุณสามารถใช้
ตะแกรงนี้ ในการอบอาหารแบบ ย่าง ใช้ความร้อน และระบบผสม
D
A.
B.
C.
D.
•
•
เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม. พืน้ ผิวต้อง
รองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลัง
และผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจาก
เตาไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สาย
ส�ำหรับต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องใช้
เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครังแรก
้
20 ซม. ด้านบน
10 ซม. ด้านหลัง
10 ซม. ด้านข้าง
85 ซม. จากพืน้
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลองว่า
จานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
04 จานอบเกรียม ดูทห่ี น้า 35
จานอบเกรียมใช้ในการอบอาหารให้เหลืองเกรียมมากขึน้ ในการอบอาหาร
แบบไมโครเวฟ ย่าง และแบบผสม และท�ำให้แป้งของอาหารประเภท
เพสทรีและพิซซากรอบ
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
8 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 8
2017-12-01
3:32:55
การบ�ำรุงรักษา
การเปลีย่ นชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการ
ท�ำความสะอาดทังด้
้ านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มกี ลิ่นเหม็นและล้างออกยาก
1.
2.
3.
ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
อบเตาเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
A
•
•
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
ั
ถ้าคุณพบปญหาที
บ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ อ่ ตัวภายในเตาอบ
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
�������������
วิธีทำ� ความสะอาดรุน่ ที่มขี ดลวดความร้อนหมุนได้อยูภ่ ายใน
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
ั
• ถ้าคุณพบปญหาที
บ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ รับ
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความร้อน
ด้านบนลงประมาณ 45° (A) ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้จี ะช่วยให้สามารถท�ำ
ความสะอาดด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อน
กลับเข้าที่
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสันลง
้
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิ ์ขัดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย 9
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 9
2017-12-01
3:32:55
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
03
คุณสมบัติเตาอบ
04 05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Hot Blast Auto
ทอดไร้น้�ำมัน
เมนูเพือ่ สุขภาพ
เมนูไทย
ละลายน�้ำแข็ง
ั
แป้งขนมปง/โยเกิ
รต์
Hot Blast
ย่าง
ไมโครเวฟ
ระบบผสม
เปิด/ปิดจานหมุน
ั ชนั
ปุม่ เลือกหลายฟงก์
้
ล็อคปองกันเด็ก
หยุด/ประหยัดพลังงาน
เริม่ ท�ำงาน/+30 วินาที
09
12
01 ขดลวดความร้อน
02 ช่องระบายอากาศ
03 ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
04 สลักประตู
05 ประตู
06 จานหมุน
07 เฟืองหมุน
08 วงแหวน
09 แผงควบคุม
11
13
14
15
10 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 10
2017-12-01
3:32:55
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
ไมโครเวฟเป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ
การแก้ไขปัญหา ในหน้า 54
•
•
•
หมายเหตุ
ละลายน�้ำแข็ง
อุน่ อาหาร
อบอาหาร
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊ ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้ระดับพลังงานทีไ่ ม่ใช่ระดับสูงสุด
(100 % - 900 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
หลักการอบอาหาร
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นบนของประตู วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
1.
2.
3.
ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และกระจาย
อย่างเป็นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหารสุก
ทัวถึ
่ งกัน
อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ อง
อาหารนัน้ ๆ:
ปริมาณและความหนาแน่น
ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
การใช้เตาอบ
•
•
•
กดปุม่ โหมด ไมโครเวฟ และก�ำหนดเวลาเป็น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็นเวลา 4 หรือ 5 นาที น�้ำควรจะเดือด
ข้อควรระวัง
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ิ
ตามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
•
•
อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
อาหารมีอณ
ุ หภูมเิ ท่ากันทังหมด
้
ไทย 11
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 11
2017-12-01
3:32:56
การใช้เตาอบ
การตัง้ เวลา
การอบ/อุน่ อาหาร
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
ั บนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
โปรดตัง้ เวลาปจจุ
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
ขันตอนต่
้
อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
•
•
เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็นครังแรก
้
หลังจากไฟฟ้าดับ
ข้อควรระวัง
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
หมายเหตุ
1.
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
การใช้เตาอบ
กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าประเภทการแสดงเวลา
(12H หรือ 24H)
กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ให้การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ชัวโมง
่
กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ นาที
เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ให้
นาฬิกาเริม่ เดิน
เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
1
กดปุม่ ไมโครเวฟ
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
900 วัตต์
2.
(โหมดไมโครเวฟ)
(ก�ำลังไฟฟ้า)
หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั จนกว่าระดับพลังงานทีต่ อ้ งการปรากฏขึน้
ในขันตอนนี
้
้ ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
•
2
3.
3
4.
4
ถ้าไม่ตงั ้ ค่าระดับพลังงานภายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็น
ขันตอนการตั
้
ง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน การอบจะเริม่ ต้น
และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
12 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 12
2017-12-01
3:32:56
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
ั ชนระดั
ฟงก์
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้ พร้อมทังเวลาที
้
ใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหารนัน้
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถงึ หกระดับ
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
สูง
100 %
900 วัตต์
สูงปานกลาง
67 %
600 วัตต์
ปานกลาง
50 %
450 วัตต์
ต�ำ่ ปานกลาง
33 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
20 %
180 วัตต์
ต�ำ่
11 %
100 วัตต์
การปรับเวลาอบอาหาร
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หนึง่ ครังส�
้ ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
•
•
ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
วิธีที่ 1
ในการเพิม่ เวลาอบอาหารในระหว่างอบ ให้กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
หนึง่ ครังต่
้ อ 30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
• ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/
+30 วินาที หกครัง้
2
วิธีที่ 2
เพียงหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ปรับเวลาในการปรุงอาหาร
• ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และเมือ่ ต้องการลดเวลา
ปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
การใช้เตาอบ
1
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานทีร่ ะบุไว้
ถ้าคุณเลือก...
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ลดลง
ระดับพลังงานต�่ำ
เพิม่ ขึน้
ไทย 13
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 13
2017-12-01
3:32:56
การใช้เตาอบ
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
เตาอบมีโหมดประหยัดพลังงาน
•
•
•
ตรวจดูอาหาร
พลิกด้านหรือคนอาหาร
พักอาหาร
•
•
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
•
•
โดยสิน้ เชิง
•
•
เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึง่ ครัง้
การอบจะหยุดลง
หากต้องการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครังและกดปุ
้
ม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึง่ ครัง้
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน อีกครัง้
กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน
จอแสดงผลดับ
หากต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่
ั บนั
หยุด/ประหยัดพลังงาน จากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจจุ
ขณะนี้เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
หมายเหตุ
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัตโนมัติ
ั ชนใดเลยเมื
ั ชนจะถู
ถ้าคุณไม่เลือกฟงก์
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงก์
ั ่ กยกเลิก
และนาฬิกาจะแสดงผลหลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
การใช้เตาอบ
14 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 14
2017-12-01
3:32:57
การใช้คณ
ุ สมบัติ Hot Blast Auto
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ Hot Blast Auto
คุณสมบัติ Hot Blast Auto ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 10 แบบ โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุม่ ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ข้อควรระวัง
ตารางต่อไปนี้เป็นการตัง้ โปรแกรม Hot Blast Auto ทัง้ 10 โปรแกรม รวมทังปริ
้ มาณ เวลาพักอาหาร และค�ำแนะน�ำต่างๆ โปรแกรมเหล่านี้จะท�ำงาน
โดยการผสมไมโครเวฟ ระบบย่าง และขดลวดไอร้อน
รหัส
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ Hot Blast Auto
2.
เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขันตอนนี
้
้
ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
1
2
3.
4.
3
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
H1
พิซซ่าแช่แข็ง
300-350 กรัม
น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก และวางพิซซ่าบนตะแกรงต�่ำ
หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
H2
โฮมเมดพิซซ่า
500-550 กรัม
• ส่วนประกอบ
แป้งพิซซ่า (200-250 กรัม)
แป้งสาลีทำ� ขนมปงั 150 กรัม, ยีสต์แห้ง 3 กรัม, น�้ำมันมะกอก
0.5 ช้อนโต๊ะ, น�้ำอุน่ 100 มล., น�้ำตาลและเกลือ 0.5 ช้อนโต๊ะ
หน้า
ผักหันแว่
่ น 100 กรัม, มะเขือเทศบด 100 กรัม, มอสซาเรลลาชีส
80-100 กรัม
• วิธกี าร
ใส่แป้ง ยีสต์ น�้ำมัน เกลือ และน�้ำอุน่ ในถ้วยและผสมให้เป็นแป้ง
ค่อนข้างเปียก นวดในเครือ่ งตีแป้งหรือใช้มอื นวด 5-10 นาที ปิดฝา
และทิง้ ให้ขน้ึ ฟูเป็นเวลา 30 นาที
คลึงเป็นแผ่นและแผ่บนจานอบเกรียม ทามะเขือเทศบดบนแป้ง และ
ใส่ผกั โรยชีสให้เสมอกันด้านบน วางบนตะแกรงแบบสูง หลังจากปรุง
เสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
การใช้เตาอบ
1.
อาหาร
4
ไทย 15
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 15
2017-12-01
3:32:57
การใช้เตาอบ
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
H3
โฮมเมดลาซานญ่า
500-600 กรัม
1000-1100 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนผสม (1000-1100 กรัม)
น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ, เนื้อสับ 300 กรัม, ซอสมะเขือเทศ
200 กรัม, น�้ำสต็อคเนื้อ 100 มล., แผ่นลาซานญ่าแห้ง 150 กรัม
(8 แผ่น), หัวหอมใหญ่ 1 หัว (สับ), พาร์ซลียแ์ ห้ง
ออริกาโน ใบเบซิลอย่างละ
1 ช้อนชา, มอสซาเรลลาชีสขูด 200 กรัม ส�ำหรับปริมาณ
500-600 กรัม ให้ลดสัดส่วนลงครึง่ หนึง่
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
ซอส: อุน่ น�้ำมันในกระทะ จากนัน้ ปรุงเนื้อสับและหัวหอมสับเป็นเวลา
ประมาณ 10 นาทีจนกระทังเหลื
่ องทัวกั
่ น เทซอสมะเขือเทศและน�้ำ
สต็อคเนื้อ เติมเครือ่ งเทศแห้ง รอให้เดือด จากนัน้ ลดความร้อนลงเป็น
เวลา 30 นาที ปรุงแผ่นลาซานญ่าตามค�ำแนะน�ำบนบรรจุภณ
ั ฑ์ วาง
แผ่นแป้ง ซอสเนื้อ และชีสซ้อนสลับกันเป็นชันๆ
้ จากนัน้ โรย
มอสซาเรลลาชีสทีเ่ หลือให้ทวกั
ั ่ นทีด่ า้ นบนของแผ่นแป้ง จากนัน้ วาง
บนตะแกรงแบบต�่ำ หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
รหัส
H4
อาหาร
โฮมเมดกราแตง
ปริมาณอาหาร
500-600 กรัม
900-1000 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนผสม (900-1000 กรัม)
มันฝรัง่ 640 กรัม, นมสด 80 มล., ครีม 80 มล., ไข่ไก่ตใี ห้เข้ากัน
40 กรัม, เกลือ พริกไทย ลูกจันทน์เทศ อย่างละ 1 ช้อนชา, มอส
ซาเรลลาชีสขูด 120 กรัม, เนย, ไทม์ ส�ำหรับปริมาณ 500-600 กรัม
ให้ลดสัดส่วนลงครึง่ หนึง่
• วิธกี าร
ปอกเปลือกมันฝรังและฝานเป็
่
นแว่นหนา 3 มม. ทาเนยให้ทวพื
ั ่ น้ ผิว
ของจานกราแตง วางมันฝรังหั
่ นแว่
่ นบนผ้าสะอาด และปิดไว้ดว้ ยผ้า
สะอาดขณะทีเ่ ตรียมส่วนผสมทีเ่ หลือ ผสมส่วนผสมทีเ่ หลือยกเว้นชีส
ขูดในชามขนาดใหญ่ คนให้เข้ากัน วางชิน้ มันฝรังเป็
่ นชันๆ
้ ให้ซอ้ น
เหลือ่ มกันเล็กน้อย และเทส่วนผสมทับมันฝรัง่ โรยชีสขูดไว้ดา้ นบนให้
เสมอกันและวางบนตะแกรงต�่ำ หลังจากปรุงเสร็จ โรยใบไทม์สดเล็ก
น้อยและเสิรฟ์ หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
H5
เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางมันฝรังทอดแช่
่
แข็งส�ำหรับเตาอบให้เสมอกันบนจานอบเกรียม
น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็น
เวลา 2-3 นาที
H6
ปีกไก่ทอดรสเผ็ดแช่แข็ง
400-450 กรัม
500-550 กรัม
วางปีกไก่สำ� เร็จรูปแช่แข็ง (ปรุงส�ำเร็จ) บนจานอบเกรียม น�ำจาน
ไปวางบนตะแกรงแบบสูง หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา
2-3 นาที
H7
ไก่ชน้ิ อบ
500-600 กรัม
900-1000 กรัม
ชังน�
่ ้ำหนักปีกไก่ แล้วใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ วางบน
ตะแกรงสูงให้เสมอกัน เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน ให้พลิกไก่แล้วกดปุม่
เริม่ ท�ำงานเพือ่ ปรุงต่อ หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
16 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 16
2017-12-01
3:32:57
รหัส
อาหาร
H8
ไก่อบ
H9
พายเนื้อ
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
รหัส
1100-1200 กรัม
1200-1300 กรัม
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวเนื
ั ่ ้อไก่ วางด้านหน้าอกลง ที่
กลางจานอบเกรียม วางบนตะแกรงแบบต�่ำ เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน
ให้ใช้ปากคีบพลิกไก่แล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานเพือ่ ปรุงต่อ หลังจากปรุง
เสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
H10
500-600 กรัม
• ส่วนประกอบ
เนื้อวัว 200 ก., หันลู
่ กเต๋า, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมใหญ่
½ หัว (ฝานเป็นแว่น), เห็ด 80 ก. (หันแว่
่ น), พาร์ซลียแ์ ละไทม์สบั
ละเอียดอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสวูสเตอร์ไชร์ 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือและ
พริกไทย, แป้ง 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต็อคเนื้อร้อน 100 มล., แป้งเพสทรี
ส�ำเร็จรูป 120 ก., ไข่แดงตี 1 ฟอง
โฮมเมดมินคิ ชี
ปริมาณอาหาร
400-500 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนประกอบ
เพสทรี
แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม, เนย 80 กรัม, ไข่ 1 ฟอง, เบคอนหัน่
สีเ่ หลีย่ ม 30 กรัม, ครีม 60 กรัม, เครมเฟรช 60 กรัม, ไข่ 2 ฟอง,
ชีสขูด 40 กรัม, เกลือและพริกไทย
• วิธกี าร
ในการท�ำเพสทรี ให้ใส่แป้ง เนย และไข่ในโถ และผสมเป็นแป้งเพส
ทรีนุ่ม และพักไว้ในตูเ้ ย็นเป็นเวลา 30 นาที คลึงแป้งเพสทรีและวาง
ในพิมพ์โลหะทีท่ าเนยไว้ (เช่น พิมพ์มฟั ฟินส�ำหรับมินคิ ชี 6 ชิน้ ) ผสม
ครีม เบคอนหันสี
่ เ่ หลีย่ ม เครมเฟรช ไข่ ชีส เกลือ พริกไทย และ
เทส่วนผสมในพิมพ์ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ หลังจากปรุงเสร็จ พัก
อาหารเป็นเวลา 5 นาที
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
โรยแป้ง เกลือและพริกไทยบนเนื้อ ทอดน�้ำมันในกระทะ คนบ่อยๆ จน
กระทังเหลื
่ อง ใส่หวั หอม เห็ด พาร์ซลีย์ ไทม์ ซอสวูสเตอร์ไชร์และน�้ำ
สต็อคเนื้อ เมือ่ เดือด หรีไ่ ฟอ่อนทิง้ ไว้ประมาณหนึง่ ชัวโมง
่ เทส่วนผสม
ของไส้ในจานส�ำหรับเตาอบ และปิดด้วยแผ่นแป้งพาย และกดขอบ
เข้าด้วยกันเพือ่ ซีล ตกแต่งขอบของเพสทรีดว้ ยมีดและส้อม ตัดเป็น
รูปกากบาททีด่ า้ นบน และทาด้วยไข่แดงทีต่ ไี ว้ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
อาหาร
ไทย 17
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 17
2017-12-01
3:32:57
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติ ทอดไร้น�้ำมัน
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ ทอดไร้น�้ำมัน
คุณสมบัติ ทอดไร้น�้ำมัน 11 แบบ ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับประเภทของ ทอดไร้น้�ำมัน ได้ดว้ ยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 11 โปรแกรมส�ำหรับการทอดในโหมด ทอดไร้น�้ำมัน โดยจะแสดงปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
คุณจะใช้น้�ำมันน้อยลงเมือ่ เทียบกับการทอดด้วยอุปกรณ์ทอดด้วยน�้ำมัน แต่คณ
ุ ยังได้รบั อาหารรสชาติอร่อย โปรแกรมจะท�ำงานร่วมกันระหว่างการอบ
ตัวท�ำความร้อนด้านบน และพลังงานไมโครเวฟ
ข้อควรระวัง
1. มันฝรังและผั
่
ก
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
รหัส
1.
กดปุม่ ทอดไร้น�้ำมัน
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
คร๊อกเก้มนั ฝรัง่ แช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางโครเคทมันฝรังแช่
่ แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม วางจานบน
ตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
1-2
โฮมเมดเฟรนช์ฟรายส์
300-350 กรัม
450-500 กรัม
ใช้มนั ฝรังแบบแข็
่
งหรือแข็งปานกลาง แล้วล้างให้สะอาด ปอกเปลือก
มันฝรังแล้
่ วหันเป็
่ นแท่งให้มคี วามหนา 10x10 มม. แช่ไว้ในน�้ำเย็น
(30 นาที) ใช้กระดาษซับให้แห้ง ชังน�
่ ้ำหนักและทาน�้ำมันมะกอก
5 กรัม กระจายเฟรนช์ฟรายโฮมเมดให้ทวบนจานอบเกรี
ั่
ยม วางจาน
บนตะแกรงสูง พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
1-3
โปเตโตเวจด์
200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ล้างมันฝรังขนาดปกติ
่
แล้วหันเป็
่ นเสีย้ ว ใช้แปรงทาน�้ำมันมะกอกและ
เครือ่ งเทศ วางด้านทีห่ นลงบนจานอบเกรี
ั่
ยม วางจานบนตะแกรงสูง
พักอาหารเป็นเวลา 1-3 นาที
1-4
หัวหอมทอดแช่แข็ง
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ั ทวทั
วางหัวหอมหรือปลาหมึกหันแว่
่ นทีช่ บุ ขนมปงให้
ั ่ งจานอบเกรี
้
ยม
วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
1-5
บวบฝานสไลด์
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ล้างซูกนิ แี ละหันเป็
่ นแว่น ใช้แปรงทาน�้ำมันมะกอก 5 กรัมและเติม
เครือ่ งเทศ วางซูกนิ หี นแว่
ั ่ นบนจานอบเกรียมให้เสมอกัน แล้วตัง้ บน
ตะแกรงสูง กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30
วินาที เพือ่ ด�ำเนินการต่อ (เตาอบจะยังคงท�ำงานต่อไปถ้าคุณไม่กลับ
ด้าน) พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
1
2.
การใช้เตาอบ
2
3
4
3.
4.
5.
5
หมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทการปรุงอาหาร
ในขันตอนนี
้
้ ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทการปรุง
1) มันฝรังและผั
่
ก
2) อาหารทะเล
3) ไก่
เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขันตอนนี
้
้
ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
18 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 18
2017-12-01
3:32:57
3. ไก่
2. อาหารทะเล
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
กุง้ แช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ั แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม วางจาน
วางกุง้ ชุบเกล็ดขนมปงแช่
บนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
3-1
นักเกตไก่แช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางนักเก็ตไก่แช่แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรง
สูง พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
2-2
เนื้อปลาแช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ั แข็งให้กระจายเสมอกันบนจานอบ
วางเนื้อปลาชุดเกล็ดขนมปงแช่
เกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
3-2
น่องไก่
2-3
ปลาหมึกทอดแช่แข็ง
150-200 กรัม
250-300 กรัม
ั แข็งให้กระจายเสมอกันบน
วางปลาหมึกหันแว่
่ นชุบเกล็ดขนมปงแช่
จานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ชังน�
่ ้ำหนักน่องไก่ แล้วใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ วางบน
ตะแกรงสูงให้เสมอกัน กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน เตาอบจะ
หยุดการท�ำงาน กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เพือ่ ด�ำเนินการต่อ
พักอาหารเป็นเวลา 1-3 นาที
3-3
ปีกไก่
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ชังน�
่ ้ำหนักปีกไก่ แล้วใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ วางบน
ตะแกรงสูงให้เสมอกัน กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน เตาอบจะ
หยุดการท�ำงาน กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เพือ่ ด�ำเนินการต่อ
พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
การใช้เตาอบ
ไทย 19
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 19
2017-12-01
3:32:57
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติ เมนูเพือ่ สุขภาพ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ เมนูเพือ่ สุขภาพ
คุณสมบัติ เมนูเพือ่ สุขภาพ 13 แบบ มีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุม่ ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ข้อควรระวัง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1.
2.
การใช้เตาอบ
4
3.
4.
5.
5
อาหาร
เลือกประเภทอาหารด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั แล้วกด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
1) ธัญพืช/พาสต้า
2) ผัก
3) สัตว์ปีก/ปลา
เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขันตอนนี
้
้
ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
ข้าวกล้อง
150-200 กรัม
200-250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็น
สองเท่าของปริมาณอาหาร อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้
แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็นเวลา 5-10 นาที
1-2
เมล็ดควินวั
150-200 กรัม
200-250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็น
สองเท่าของปริมาณอาหาร อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้
แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็นเวลา 1-3 นาที
1-3
มักกะโรนี
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำร้อน
4 เท่า เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา คนให้เข้ากันแล้ว
พักอาหารไว้ จากนัน้ เทน�้ำออกให้หมด พักอาหารเป็นเวลา 1-3 นาที
กดปุม่ เมนูเพือ่ สุขภาพ
1
3
1. ธัญพืช/พาสต้า
รหัส
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
2
ตารางต่อไปนี้เป็นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับโปรแกรม เมนูเพือ่ สุขภาพ ประมาณ 13 แบบ
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
20 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 20
2017-12-01
3:32:57
3. สัตว์ปีก/ปลา
2. ผัก
รหัส
2-1
2-2
2-3
อาหาร
ถัวเขี
่ ยว
ผักโขม
มันฝรังปอกเปลื
่
อก
ปริมาณอาหาร
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างท�ำความสะอาดถัวเขี
่ ยว ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด เติม
น�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) เมือ่ อบ 200-250 กรัม และเติมน�้ำ 45 มล.
(3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับ 300-450 กรัม วางชามบริเวณกึง่ กลางของ
จานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็นเวลา
1-2 นาที
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
3-1
อกไก่
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ล้างอกไก่และวางบนจานแก้วก้นลึกส�ำหรับเตาอบ ปิดด้วยฟิลม์
ส�ำหรับไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
2 นาที
3-2
อกไก่งวง
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ล้างอกไก่งวงและวางบนจานแก้วก้นลึกส�ำหรับเตาอบ ปิดด้วยฟิลม์
ส�ำหรับไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
2 นาที
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด อย่าเติมน�้ำ วาง
ชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พัก
อาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
3-3
เนื้อปลาย่าง
200-300 กรัม
400-500 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
500-550 กรัม
ล้างมันฝรังและปอกเปลื
่
อก หันครึ
่ ง่ และใส่ในชามแก้วมีฝาปิด เติมน�้ำ 15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ) คนอาหารหลังการอบ หากอบมากกว่าที่
ระบุไว้ ให้คนระหว่างการอบด้วย พักอาหารเป็นเวลา 3-5 นาที
วางเรียงปลาให้เสมอกันบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรง
แบบสูง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน พักอาหารเป็นเวลา
1-2 นาที
3-4
สเต็กปลาแซลมอนย่าง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางเรียงสเต๊กปลาให้เสมอกันบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบน
ตะแกรงแบบสูง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน พักอาหาร 2 นาที
3-5
เนื้อปลาอบ
300-350 กรัม
400-500 กรัม
ทาน�้ำมันให้ทวตั
ั ่ วปลา (ปลาเทร้าท์หรือปลากะพง) จากนัน้ ใส่สมุนไพร
และเครือ่ งเทศ วางปลาเคียงข้างกัน โดยสลับหัวและหางไว้บนจานอบ
เกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียง
เตือน พักอาหาร 3 นาที
2-4
มะเขือม่วงย่าง
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ล้างมะเขือและหันเป็
่ นแว่น ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ วาง
ชิน้ ส่วนทีห่ นบนจานอบเกรี
ั่
ยม น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง กลับ
ด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน กดเริม่ เพือ่ อบต่อ (เตาอบจะท�ำงานต่อ
ไปถ้าคุณไม่พลิกกลับด้าน) พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
2-5
มะเขือเทศย่าง
400-450 กรัม
600-650 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดมะเขือเทศ หันครึ
่ ง่ และใส่ในจานส�ำหรับเตาอบ ใส่
ชีสปน่ ทีด่ า้ นบน วางจานบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
การใช้เตาอบ
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ไทย 21
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 21
2017-12-01
3:32:57
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติ เมนูไทย
คูม่ อื เมนูไทย
คุณสมบัติ เมนูไทย 40 รายการประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุม่ ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ข้อควรระวัง
ตารางต่อไปนี้เป็นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับโปรแกรม เมนูไทย ประมาณ 40 แบบ
รหัส
1
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
อาหาร
กุง้ ย่างพริกไทยด�ำ
ปริมาณอาหาร
1-2 คน
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1.
กดปุม่ เมนูไทย
เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
การใช้เตาอบ
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
2
3
กุง้ ลายเสือ 400 กรัม (10 ตัว), พริกไทยด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋าเล็ก
½ ถ้วย, รากผักชี 1-2 ราก, กระเทียมไทย 5 กลีบ, พริกปน่ 1 ช้อนชา,
น�้ำตาลทรายแดง ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ,
ไวน์ขาว 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ตีรากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอม ผ่ากุง้ เป็นสองซีก หมักด้วยส่วนผสมทัง้ หมดเป็นเวลา 15 นาที วางบนตะแกรง
สูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออกมาและผสมซอสหมักและพริกหวาน
ใส่ในเตาอบและกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที อีกครัง้ หลังจากปรุงเสร็จ เสิรฟ์ กับกุง้
1
2.
3.
ส่วนประกอบ
2
ซีโ่ ครงหมูซอสบาร์บคี วิ
2-4 คน
ซีโ่ ครงหมู 800 กรัม, น�้ำมันมะกอก 4 ช้อนโต๊ะ, เกลือ, พริกไทย, กระเทียมบด, พริก
ปาปริกา้ ส�ำหรับปรุงรส, น�้ำ ¼ ถ้วย, ข้าวโพด, พริกหวานเป็นเครือ่ งเคียง
สูตรซอสบาร์บคี ิว
น�้ำตาลทรายแดง 3 ช้อนโต๊ะ, ซอสมะเขือเทศ 2½ ช้อนโต๊ะ, ซอสวูสเตอร์ ½ ช้อนโต๊ะ,
ทาบาสโก้ 1 ช้อนชา, ดิฌงมัสตาร์ด ½ ช้อนโต๊ะ, บัลซามิค ½ ช้อนโต๊ะ, กระเทียมบด
¼ ช้อนชา, ปาปริกา้ ¼ ช้อนชา, พริกปน่ ½ ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมซอสบาร์บคี วิ ด้วยการผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกันในชามทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟได้ วางในเตาไมโครเวฟ และกด
ปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ แรก ให้น�ำซอสออก ปรุงรสซีโ่ ครงหมูดว้ ยเกลือ พริกไทย กระเทียม
บด ปาปรีกา้ และน�้ำมันมะกอก ห่อซีโ่ ครงในฟอยล์และวางบนจานอบเกรียม เติมน�้ำ วางในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที อีกครัง้ เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำออกและทาซอสบาร์บคี วิ ทีซ่ โ่ี ครง ใส่ขา้ วโพดและ
พริกหวานไว้ดว้ ยกัน วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที อีกครัง้ หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไป
รับประทาน
22 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 22
2017-12-01
3:32:58
รหัส
3
อาหาร
แซลมอนย่าง
ตะไคร้ซอสมะนาว
ปริมาณอาหาร
1-2 คน
ส่วนประกอบ
แซลมอน 200 กรัม, ตะไคร้ซอยละเอียด 1 ต้น, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกปน่ ½ ช้อนชา,
น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ
รหัส
5
อาหาร
ปลากระพงย่างกะทิ
ซอส
ไข่แดง 2 ฟอง, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชา,
มายองเนส 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย น�้ำมันมะกอก และตะไคร้เป็นเวลา 10 นาที เตรียมซอสด้วยการผสมส่วนผสมทัง้ หมด
เข้าด้วยกันในชามทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟได้ วางในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้
แรก ให้น�ำซอสออก น�ำแซลมอนทีห่ มักไว้วางบนจานอบเกรียม โดยวางด้านหนังก่อน วางในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที อีกครัง้ เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้พลิกอาหารแล้วกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที อีกครัง้
หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
4
2-4 คน
ปลาอินทรียส์ ดหันชิ
่ น้ 400 กรัม, น�้ำปลา ½ ถ้วย, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมส่วนผสมส�ำหรับหมักปลาอินทรียไ์ ว้ 1 ชัวโมง
่ และตากแดด 3-4 ชัวโมง
่ วางบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
2-4 คน
ส่วนประกอบ
ปลากะพง 400 กรัม (2 ชิน้ ), กะทิ ½ ถ้วย, กะปิ ½ ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดง 5 หัว,
พริกไทยขาว ½ ข้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 2 ช้อนโต๊ะ, พริกทอด
ผักชี ส�ำหรับตกแต่ง
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำหัวหอมแดง, พริกไทย, กะปิเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะทิ น�้ำมะขาม น�้ำตาลปี๊บ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก วางปลา (ให้หนังอยูด่ า้ นล่าง) บนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และ
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก เทซอส พลิกกลับด้าน น�ำเข้าเตาอบและกดปุม่ เริ่ม
ท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ ตกแต่งด้วยพริกทอดและผักชี น�ำมารับประทาน
6
หมูแดง
4 คน
เนื้อหมูสนั ใน 500 กรัม, รากผักชี 5 ราก, กระเทียม 10 กลีบ, พริกไทย ½ ช้อนชา,
เต้าหูย้ ้ี 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำเต้าหูย้ ้ี ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำผึง้ 2 ช้อนโต๊ะ,
ผงพะโล้ 2 ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกันและคลุกกับหมู และเติมส่วนผสมอืน่ คลุกและใช้สอ้ มจิม้ เนื้อหมู หมักอย่าง
น้อย 1 ชัวโมง
่ วางบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกด
ปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ รับประทานกับข้าวเหนียว
การใช้เตาอบ
ปลาอินทรียส์ ด
ย่างน�้ำปลาหอม
ปริมาณอาหาร
ไทย 23
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 23
2017-12-01
3:32:58
การใช้เตาอบ
รหัส
7
อาหาร
หมูยา่ งปลาเค็ม
ปริมาณอาหาร
2-4 คน
ส่วนประกอบ
ปลาอินทรียเ์ ค็ม 30-50 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ,
พริกขีห้ นูสบั ละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมันงา 1 ช้อนชา, หัวหอมแดงสับ ¼ ถ้วย, มะนาว 1 ลูก
รหัส
9
อาหาร
เสต็กเนื้อเนยสมุนไพร
ข้าวหน้าหมูยา่ งซอสงา
2 คน
การใช้เตาอบ
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุง น�ำมารับประทานกับข้าว ราดด้วยน�้ำซอสหมักและต้นหอม
เนื้อวัวริบอาย 400 กรัม, ไวน์แดง ¼ ถ้วย, พริกไทยอ่อน 1 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา,
น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดเอริงงิหนบางๆ
ั่
1 ถ้วย, พริกหวานสามสี 1 ถ้วย, หันยาว
่
ค�ำแนะน�ำ
ทุบเนื้อ หรือใช้สอ้ มจิม้ เพือ่ ให้เนื้อนุ่ม ต�ำพริกไทยส�ำหรับหมักเนื้อกับเกลือ พริกไทย ไวน์แดง น�้ำมันมะกอก อย่าง
น้อย 1 ชัวโมง
่ ผสมน�้ำมันมะกอก เกลือ พริกไทยกับผัก วางบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/
+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำออก วางเนื้อที่
หมักไว้บนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ าม ให้พลิกแล้วกดปุม่
เนื้อหมูสนั นอก 250 กรัม, น�้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ, โชยุ 3 ช้อนโต๊ะ,
มิรนิ 1½ ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ¼ ถ้วย, ขิงซอย ¼ ถ้วย, งาขาว 2 ช้อนโต๊ะ,
ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ ส�ำหรับโรยหน้า
ค�ำแนะน�ำ
หันหมู
่ เติมส่วนผสมส�ำหรับหมักเป็นเวลา 15 นาที
วางบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำออก ใส่ซอสหมักในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
2 คน
ส่วนประกอบ
เนยสมุนไพร
เนยจืด 3 ช้อนโต๊ะ, โรสแมรีส่ ด 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ั ้ หนา 1 ซม.
ผสมและคลุกส่วนผสมเข้าด้วยกัน ยกเว้นหัวหอมซอยและมะนาว คลุกให้เข้ากัน ปนให้
วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุง เสิรฟ์ พร้อมหัวหอมซอยและมะนาว
8
ปริมาณอาหาร
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที ระหว่างการอบ ผสมส่วนผสมของเนยสมุนไพรเข้าด้วยกัน และใส่ตเู้ ย็น หลังจากปรุงเสร็จ วาง
เนยสมุนไพรบนเนื้อทีป่ รุงเสร็จ น�ำมาใส่ไมโครเวฟเพือ่ ให้เนยละลาย รับประทานพร้อมกับผักย่าง
10
ไก่อบใบเตย
2-4 คน
เนื้ออกไก่ลอกหนัง 200 กรัม (1-2 ชิน้ ), ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ,
ซีอว้ิ ขาว 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมันงา ½ ช้อนโต๊ะ,
รากผักชี 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ใบเตย 8-10 ใบ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
หันไก่
่ เป็นชิน้ และหมักด้วยส่วนผสมเป็นเวลา 1 ชัวโมงและห่
่
อด้วยใบเตย วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกด
ปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ ปรุงเสร็จ รับประทานกับ
ซอสพริก
24 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 24
2017-12-01
3:32:58
รหัส
11
อาหาร
ข้าวต้มหมู
ปริมาณอาหาร
1-2 คน
ส่วนประกอบ
ข้าวสวย 1 ถ้วย, หมูสบั ½ ถ้วย, น�้ำ 500 มล., น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย ¼ ช้อนชา, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม, ผักชี, คึน่ ช่ายส�ำหรับโรยหน้า
รหัส
13
อาหาร
ต้มข่าไก่
ค�ำแนะน�ำ
ั ้ นก้อน ใส่หมูกอ้ น ข้าว น�้ำในชามแก้ว ใส่ซอี ว๊ิ คนให้เข้ากัน
คลุกหมูสบั พริกไทย และน�้ำมันหอยเข้าด้วยกัน ปนเป็
วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ ปรุงเสร็จ โรยต้นหอม คึน่ ช่าย และผักชีกอ่ น
รับประทาน
12
ต้มย�ำกุง้
2-3 คน
กุง้ 150 กรัม (1 ถ้วย), เห็ด 1 ถ้วย, ข่าหันแว่
่ น 4 แว่น, ใบมะกรูดฉีก 5 ใบ, ตะไคร้บบุ
2 ต้น, มะเขือเทศสีดา 4 ผล, น�้ำ 500 มล., นมข้นจืด ¼ ถ้วย, น�้ำปลา 2-3 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ, พริกขีห้ นู 10 เม็ด, ผักชีสำ� หรับโรยหน้า
2-4 คน
ส่วนประกอบ
อกไก่หนชิ
ั ่ น้ 250 กรัม, เห็ด 100 กรัม, กะทิ 500 มล., น�้ำ 200 มล., ข่าอ่อนหันแว่
่ น
1 ถ้วย (6 ชิน้ ), ตะไคร้ปนั ่ 2 ต้น, ใบมะกรูด 3 ใบ, หัวหอมแดง 5 หัว, พริกขีห้ นู 5 เม็ด,
น�้ำปลา 2-3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมน�้ำและกระทิ จากนัน้ เติมหัวหอม ตะไคร้ ใบมะกรูด ไก่ และเห็ดในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที ปรุงอาหารและปรุงรสด้วยน�้ำปลา น�้ำมะนาว และพริก จากนัน้ รับประทาน
14
แกงเขียวหวานไก่
3-4 คน
อกไก่หนชิ
ั ่ น้ 200 กรัม, พริกแกงเขียวหวาน 2 ช้อนโต๊ะ, กะทิ 500 มล., มะเขือหัน่ 1 ถ้วย,
น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนชา, ใบโหระพา ¼ ถ้ย, พริกชีฟ้ ้ าหันใช้
่ ตกแต่ง
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกะทิและน�้ำพริกแกงเขียวหวานให้เข้ากันในชาม ใส่ไก่ มะเขือ น�้ำตาลปี๊บ น�้ำปลาในชามแก้วและคนให้เข้ากัน วาง
ทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุง ใส่ใบโหระพาและพริกชีฟ้ ้ าจากนัน้ น�ำไป
รับประทาน
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ขา่ ตะไคร้ ใบมะกรูด มะเขือเทศ น�้ำพริกเผาในน�้ำเดือดในชามแก้ว และคนให้เข้ากัน เติมกุง้ เห็ด พริกขีห้ นู
วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ เติมนมข้นจืด น�้ำปลา
น�้ำมะนาวและคนให้เข้ากัน รับประทานขณะร้อน
ปริมาณอาหาร
ไทย 25
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 25
2017-12-01
3:32:58
การใช้เตาอบ
รหัส
15
อาหาร
ผักนึง่ น�้ำแดง
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
รหัส
3-4 คน
ผักกาดขาว 100 กรัม, เห็ดหอม 50 กรัม (10 ดอก), คะน้าฮ่องกง 100 กรัม (5 ต้น),
ั น�้ำ ½ ช้อนโต๊ะ, ซุปไก่ 1 ขวด 70 มล., ซอสหอยนางรม
ข้าวโพดอ่อน 50 กรัม (6 ฝก),
1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, น�้ำมันงา 1/8 ช้อนชา, เหล้าจีน 1 ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง
1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทยขาว ½ ช้อนชา
18
ค�ำแนะน�ำ
ล้างผักแล้วหันใส่
่ ชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน น�ำออก
มาและผสมส่วนผสมทีเ่ หลือเข้าด้วยกัน วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุง
เสร็จ น�ำไปรับประทาน
16
ไข่ตนุ๋ น�้ำเต้าหู้
3-4 คน
ไข่ 4 ฟอง, เม็ดแปะก๊วย ½ ถ้วย, ปูอดั 4 ชิน้ , ผงปรุงรส 1 ช้อนชา, น�้ำนมถัวเหลื
่ อง
1½-2 ถ้วย, พริกไทย ¼ ช้อนชา, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมสับ 2 ช้อนโต๊ะ
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ตีไข่และนมถัวเหลื
่ องเข้าด้วยกัน เติมซีอว้ิ ขาวและใส่ในชามแก้ว เติมส่วนผสมและน�ำมาใส่ถว้ ย วางทัง้ หมดในเตา
ไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงแล้ว น�ำมารับประทานโดยตกแต่งด้วยปูอดั แปะก๊วย และ
ต้นหอมสับ น�ำมารับประทาน
17
กุง้ นึง่ นมสด
2 คน
อาหาร
ปลานึง่ บ๊วย
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
2-3 คน
ปลากะพง 400 กรัม, เบคอนหัน่ ½ ถ้วย, บ๊วยดอง 2 ลูก, พริกชีฟ้ ้ าผ่า 1 เม็ด, ขิงสดหัน่
ฝอย 1 ถ้วย, เห็ดหอม ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ต้น, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อน
โต๊ะ, น�้ำสต๊อก ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและหันปลา
่ ใส่เบคอนและปลาในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่
ได้ยนิ เสียงเตือน คนส่วนผสมทีเ่ หลือเข้าด้วยกันและเทใส่ปลา วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/
+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
19
น�้ำ่ พริกซีฟ้ ดู ไข่ตม้
2-3 คน
ซีฟ้ ดู หัน่ 1½ ถ้วย, พริกขีห้ นูสด 20 เม็ด, กระเทียม 5 กลีบ, หัวหอมแดง ½ ถ้วย, ตะไคร้
ซอย ½ ถ้วย, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนชา, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
ค�ำแนะน�ำ
วางกุง้ และหมูสบั ในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน
บุบพริกขีห้ นู กระเทียมทุบ และใส่กะปิ น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว ใส่ตะไคร้ซอย หัวหอมแดง และซีฟ้ ดู ทีต่ ม้ เสร็จ ใส่ไข่ใน
ถ้วย เติมน�้ำและเกลือ ใส่ชามในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
กุง้ 200 กรัม, ไข่ 1 ฟอง, นมสด ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา, ผงกะหรี่ ½ ช้อนชา, พริก
ไทย ½ ช้อนชา, เห็ดหอม 50 กรัม (4 ดอก), คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ล้างกุง้ ผ่ากุง้ เป็นสองซีก จัดวางกุง้ ในภาชนะ ผสมเห็ดหอม คึน่ ช่าย นมสด ไข่ ผงกะหรี่ เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกัน
ในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
26 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 26
2017-12-01
3:32:58
รหัส
20
อาหาร
หมูมะนาว
ปริมาณอาหาร
2-3 คน
ส่วนประกอบ
เนื้อหมูสนั ใน 200 กรัม, มะนาวฝาน 5 แว่น, พริกขีห้ นูเขียว-แดง 15 เม็ด, กระเทียม
2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ,
ก้านคะน้าฝาน 1 ถ้วย, กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย
รหัส
22
อาหาร
สปาเก็ตตีข้ เ้ี มา
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและแล่หมูเป็นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน
ให้น�ำหมูออกมา และผสมน�้ำตาล น�้ำปลา น�้ำมะนาวในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุง ตีพริกขีห้ นูและกระเทียมผสมกัน รับประทานโดยวางกะหล�่ำปลีหนฝอยในจาน
ั่
วางหมูและเทน�้ำซอสราด ด้านบน
21
ย�ำถัวพู
่
2-3 คน
ถัวพู
่ หนั ่ 150 กรัม (2 ถ้วย), กุง้ ปอกเหลือก 1 ถ้วย, หมูสบั 100 กรัม, พริกขีห้ นูซอย
2 ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ
1½ ช้อนโต๊ะ, ถัวลิ
่ สงทอด 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมเจียว ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกแห้งทอด 7 เม็ด,
หัวกะทิ 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
2-3 คน
ส่วนประกอบ
สปาเก็ตตี้ 100 กรัม, เนื้อสับ 200 กรัม, กระเทียบสับ ¼ ถ้วย, พริกขีห้ นู 15 เม็ด,
พริกไทยอ่อน ¼ ถ้วย, กะเพรา 1 ถ้วย, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนชา,
ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่สปาเก็ตตีแ้ ละน�้ำในเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก สับพริกและกระเทียมเข้า
ด้วยกัน และคลุกกับเนื้อสับ น�้ำมันมะกอกในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง เติมน�้ำปลา ซอสปรุงรส น�้ำตาล ซอสหอยนางรม วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ าม เติมสปาเก็ตตีแ้ ละพริกไทยอ่อน กะเพราในเนื้อสับ วางทัง้ หมดในเตา
ไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
23
มักกะโรนีซอสเนื้อ
2-3 คน
มักกะโรนี 80 กรัม, พริกไทย ½ ช้อนชา, เนื้อสับ 200 กรัม, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ,
หอมใหญ่สบั ½ ถ้วย, แครอท ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ช้อนโต๊ะ, ใบเบยฺ์ 3 ใบ,
มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชา, มะเขือเทศบด 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พาร์สลียส์ บั 1½ ช้อนโต๊ะ
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่กงุ้ หมูสบั ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน น�ำอาหารออกมาและเติมถัวพู
่
คนให้เข้ากัน ตีไข่ ใส่เกลือ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำออก
ใส่พริกขีห้ นูแห้งและน�้ำมันในเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ าม ให้น�ำออก
ใส่หวั หอมและน�้ำมันในเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากอบเสร็จแล้ว ผสมน�้ำตาลปี๊บ น�้ำปลา
น�้ำมะนาว ซอสพริก และพริกขีห้ นูเข้าด้วยกัน ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน เทหัวกะทิและรับประทานพร้อมไข่
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ใส่มกั กะโรนีและน�้ำในเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก ผสมเนื้อสับกับน�้ำมัน เกลือ
และพริกไทย วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง เติมหัวหอม
แครอท คึน่ ช่าย มะเขือเทศ ใบเบย์ และปรุงรสด้วยน�้ำตาล เกลือ มะเขือเทศบด วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ คลุกมักกะโรนีและชีสพาร์เมซาน พาร์สลียเ์ ข้าด้วยกัน น�ำมารับประทาน
ไทย 27
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 27
2017-12-01
3:32:58
การใช้เตาอบ
รหัส
อาหาร
24
ก๋วยเตีย๋ วหมูสบั
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
รหัส
3-4 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ 300 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, ซอสปรุงรส 2 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย
½ ช้อนชา, น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า
2 ถ้วย, ข้าวโพดอ่อนหัน่ ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล
1 ช้อนโต๊ะ, ซอสมะเขือเทศ ½ ถ้วย, พริกไทย 1½ ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำสต๊อก 1 ถ้วย, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, ผักกาดหอมส�ำหรับประดับ
26
ค�ำแนะน�ำ
คลุกซีอว้ิ ด�ำกับก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน
ห้น�ำออก หมักหมูกบั ซอสปรุงรส พริกไทย ซอสหอยนางรมในชามแก้ว เติมน�้ำมัน กระเทียมสับ หัวหอม มะเขือเทศ
พริกไทย และคลุกอีกครัง้ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง
เติมซีอว้ิ ขาว น�้ำตาลและซอสมะเขือเทศ ผสมแป้งมันฮ่องกงกับน�้ำ เทใส่ชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ
และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ เทบนเส้น รับประทานพร้อมผัก
25
กุง้ ผัดเปรีย้ วหวาน
2-4 คน
การใช้เตาอบ
กุง้ 10 ตัว, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋า 1 ถ้วย, สับปะรดหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย,
หัวหอมใหญ่หนลู
ั ่ กเต๋า 1 ถ้วย, แตงกวา 1 ช้อนโต๊ะ (2 ลูก), กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ,
มะเขือเทศฝาน ½ ถ้วย, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก ¼ ถ้วย, ซอสปรุงรส ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำส้มสายชู ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ ¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกุง้ กระเทียม และน�้ำมันในถ้วย วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน
เติมผักและปรุงรส วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง
ให้น�ำออก คนให้เข้ากันและใส่ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
อาหาร
หมูผดั ขิง
ปริมาณอาหาร
2-4 คน
ส่วนประกอบ
หมูสนั ใน 200 กรัม, ขิงซอยละเอียด 200 กรัม (2½ ถ้วย), กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ,
เห็ดหูหนู ½ ถ้วย, ต้นหอมสับ ½ ถ้วย, พริกแดงหัน่ ¼ ถ้วย, เต้าเจีย้ ว 1½ ช้อนโต๊ะ,
ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกระเทียม หมู และน�้ำมันในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมขิงและผักทีเ่ หลืออยู่ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำออก คนให้เข้ากันและใส่ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
หลังจากปรุงเสร็จ รับประทานกับข้าว
27
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
3-4 คน
เนื้อสะโพกไก่ 250 กรัม, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ½ ถ้วย, ต้นหอม ¼ ถ้วย, พริกชีฟ้ ้ าแห้ง
5 เม็ด, เห็ดฟาง 1 ถ้วย, หอมใหญ่ ½ ถ้วย, พริกหวานสามสี 1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม
2 ช้อนโต๊ะ, ซีอวิ๋ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อนชา,
แป้ง 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำ ¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
หมักไก่กบั เกลือ พริกไทย น�้ำมัน วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน
ให้น�ำออก ใส่พริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ น�้ำมันในชามแก้ว วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ทีส่ อง ให้น�ำออก ผสมซีอว้ิ ขาว ซอสหอยนางรม น�้ำตาล น�้ำมันงา แป้งสาลี
และน�้ำเข้าด้วยกัน วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือนครัง้ ทีส่ าม
ให้ผสมและคลุกส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
28 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 28
2017-12-01
3:32:58
รหัส
28
อาหาร
กุง้ อบวุน้ เส้น
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
รหัส
2 คน
กุง้ ลายเสือ 250 กรัม, เบคอน 4 เส้น, วุน้ เส้นแช่น้�ำ 200 กรัม, พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา,
ชวงเจีย 1 ช้อนชา, กระเทียมทุบ ¼ ถ้วย, ขิงแก่ฝาน 4 ชิน้ , ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ,
ซีอว้ิ ขาว ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา ½ ช้อนชา, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
30
ค�ำแนะน�ำ
ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ น�้ำตาล และน�้ำมันงาเข้าด้วยกัน คลุกกุง้ และวุน้ เส้น ชวงเจีย คึน่ ช่าย พริกไทยเม็ด
และกระเทียบทุบเข้าด้วยกัน วางเบคอนและส่วนผสมอืน่ ๆ ในถ้วย วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้คลุกส่วนผสมแล้วน�ำเข้าเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
29
น�้ำพริกปลาย่าง
1-2 คน
ปลาแห้ง ½ ถ้วย, พริกขีห้ นูแห้ง 15 เม็ด, กระเทียมไทย 15 กลีบ, หอมแดง 8 หัว,
เกลือ ¼ ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
ลาบหมู
ปริมาณอาหาร
2-4 คน
ส่วนประกอบ
หมูสบั 250 กรัม, ตับหมู 100 กรัม, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย, หัวหอมซอย ½ ถ้วย,
ต้นหอมซอย 3 ช้อนโต๊ะ, พริกปน่ ½-1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำหรือน�้ำสต๊อก ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่ 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่หมูสบั และตับในถ้วย เติมน�้ำ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากอบเสร็จ
เติมหัวหอม ต้นหอม และใบสะระแหน่ ปรุงรสด้วยน�้ำมะนาว น�้ำปลา ข้าวคัว่ พริกปน่ และน�้ำตาล น�ำมารับประทาน
31
ข้าวอบเผือก
2 คน
ข้าวสวยหอมมะลิ 2 ถ้วย, เนื้อหมูสนั นอก 1 ถ้วย, กุนเชียง ½ ถ้วย,
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เผือกหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, แครอทหันลู
่ กเต๋า 2 ช้อนโต๊ะ,
ั 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอม 5 ดอก, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ,
ถัวฝ
่ กยาว
น�้ำตาล 2 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกระเทียม คอหมู กุนเชียงเข้ากับน�้ำมัน ใส่ชามแก้วและวางในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้คลุกส่วนผสมส่วนทีเ่ หลือ แล้วน�ำเข้าเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ
น�ำไปรับประทาน
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
วางปลาแห้งบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก ใส่พริกแห้ง
กระเทียม หัวหอมบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุง น�ำปลา กระเทียม
หัวหอม มาต�ำด้วยกัน เติมน�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว รับประทานกับผักสดหรือไข่ตม้
อาหาร
ไทย 29
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 29
2017-12-01
3:32:58
การใช้เตาอบ
รหัส
32
อาหาร
กล้วยบวชชี
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนประกอบ
กล้วยหันปอกเปลื
่
อก 250 กรัม, กะทิ 1 ถ้วย, น�้ำตาลปี๊บ 100 กรัม, น�้ำ 1½ ถ้วย,
เกลือ ¼ ช้อนชา
รหัส
35
อาหาร
ชาสะระแหน่เลมอน
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกะทิ น�้ำ น�้ำตาลปี๊บ และเกลือ คนให้เข้ากันจนละลาย ใส่กล้วย วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
33
มันต้มขิง
2 คน
มันเทศปอกเปลือก 300 กรัม, ขิง 50 กรัม, น�้ำตาล 150 กรัม, น�้ำ 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ปอกมัน ล้างและหันเป็
่ นชิน้ ขนาด 1” x 1” ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
34
น�้ำนมข้าวกล้องร้อน
2-4 คน
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 3 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 1 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา,
น�้ำ 5 ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ, ถัวแดงหรื
่
อเจลลีส่ ำ� หรับรับประทานร่วมกัน
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็นเวลา 3-5 ชัวโมง
่ ผสมน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอากากออก เทใส่ชามแก้ว แล้วใส่ใบเตย
น�้ำตาล เกลือ วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จแล้ว
ให้ดม่ื ขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อธัญพืชอืน่ ๆ
ปริมาณอาหาร
3-4 คน
ส่วนประกอบ
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง 1/3 ถ้วย, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ
และมะนาวเป็นชิน้ , น�้ำ 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ใบสะระแหน่และน�้ำในเตาอบ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากอบเสร็จแล้ว
ให้ผสมกับน�้ำตาลทรายแดงและน�้ำมะนาว รับประทานขณะร้อน
36
เห็ดอบสมุนไพร
2 คน
เห็ดเอริงงิ 100 กรัม, เห็ดนางฟ้า 100 กรัม, เห็ดฟาง 100 กรัม, หัวหอมแดงหันฝาน
่
6 ชิน้ , ข่าหันฝาน
่ 6 แว่น, ตะไคร้หนั ่ 6 ชิน้ , กระเทียมหันแว่
่ น 12 ชิน้ , พริกขีห้ นูสบั
12 เม็ด, ใบมะกรูดหันซอย
่
6 ใบ, ใบโหระพา ½ ถ้วย, เกลือส�ำหรับปรุงรส, น�้ำมันมะกอก
3 ช้อนโต๊ะ, ใบตองขนาด 7x7
ค�ำแนะน�ำ
หันเห็
่ ดเป็นชิน้ ๆ คลุกส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน น�ำส่วนผสม (ประมาณ 50 กรัม) วางไว้กลางใบตอง
จากนัน้ ห่อและกลัดไม้ ท�ำให้ได้ 6 ห่อ วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
หลังจากปรุง น�ำมารับประทานบนใบตอง
30 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 30
2017-12-01
3:32:58
รหัส
37
อาหาร
ข้าวอบต้มย�ำ
ปริมาณอาหาร
2-4 คน
ส่วนประกอบ
ตะไคร้ 2 ต้น, ข่าสับ 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียม 1 ช้อนโต๊ะ, ใบมะกรูดหันฝอย
่
1 ช้อนโต๊ะ,
ข้าวกล้องงอก 2 ถ้วย, กุง้ 4 ตัว
รหัส
อาหาร
39
ไก่ยา่ งน�้ำพริกเผา
ส่วนผสมเครือ่ งต้มย�ำ
น�้ำตาล ¼ ช้อนชา, น�้ำพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกขีห้ นู 1 ช้อนโต๊ะ, ผักชี, ต้นหอม, มะนาว, มะเขือเทศ, แตงกวาและเครือ่ งเคียงอืน่ ๆ
ค�ำแนะน�ำ
ผสมเครือ่ งต้มย�ำเข้าด้วยกัน จากนัน้ เติมพริกขีห้ นู ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด กระเทียม เห็ดฟาง และข้าว คลุกให้เข้ากัน
ใส่ในภาชนะอบและวางกุง้ ไว้ดา้ นบน ปิดฝา วางทัง้ หมดในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
หลังจากปรุงเสร็จแล้ว ให้รบั ประทานพร้อมผัก
38
สังขยาฟกั ทอง
4 คน
ฟกั ทองลูกเล็ก 1 ลูก (~800 กรัม), ไข่ไก่ 4 ฟอง, น�้ำตาลปี๊บ 90 กรัม, กะทิ 90 กรัม,
ใบเตย 3 ใบ
ส่วนประกอบ
3-4 คน
สะโพกไก่ 2 ชิน้ , รากผักชี 2 ราก, กระเทียม 10 กลีบ, พริกไทยด�ำ 1 ช้อนชา, เกลือ
½ ช้อนชา, น�้ำพริกเผา 2 ช้อนโต๊ะ, กะทิ 2 ช้อนโต๊ะ มะเขือเทศและใบโหระพาส�ำหรับเสิรฟ์
ค�ำแนะน�ำ
ต�ำรากผักชี กระเทียม และพริกไทยด�ำเข้าด้วยกัน คลุกส่วนผสมเข้ากับไก่ จากนัน้ ใส่เกลือ น�้ำพริกเผา กะทิ
และหมักเป็นเวลา 30 นาที วางบนตะแกรงต�่ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ
หันไก่
่ เป็นชิน้ และรับประทานกับสลัด
40
ฉู่ฉแ่ี ซลมอน
3-4 คน
เนื้อปลาแซลมอน 400 กรัม, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชา, พริกแกงพะแนง
1 ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว๊ิ 1 ช้อนชา, ครีม ½ ถ้วย, ถัวลั
่ นเตา ½ ถ้วย,
ใบมะกรูด 3 ใบ
ค�ำแนะน�ำ
ปรุงรสแซลมอนด้วยเกลือและน�้ำมันมะกอก ท�ำซอสพะแนงด้วยการผสมพริกแกงพะแนงกับน�้ำตาลปี๊บ ซีอว๊ิ และครีม
น�ำแซลมอนมาห่อฟอยล์ จากนัน้ ใส่ซอสทีเ่ ตรียมไว้และวางถัวลั
่ นเตาด้านบน วางบนจานอบเกรียมในเตาไมโครเวฟ
และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ น�ำออก ตกแต่งด้วยใบมะกรูดหันฝอยก่
่
อนน�ำไปรับประทาน
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ล้างฟกั ทองให้สะอาด ใช้มดี เจาะด้านบนเพือ่ ท�ำเป็นฝา คว้านไส้ฟกั ทองออกให้หมดและล้างด้านใน
วางฟกั ทองบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก ผสมไข่
น�้ำตาล กะทิ และใบเตย ใช้มอื ขย�ำจนกระทังน�
่ ้ำตาลละลาย จากนัน้ กรอกใบเตยออก
น�ำส่วนผสมของสังขยาเทลงในฟกั ทอง จากนัน้ ใส่ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที หลังจากปรุงเสร็จ
หันเป็
่ นเสีย้ วและรับประทาน
ปริมาณอาหาร
ไทย 31
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 31
2017-12-01
3:32:58
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติ ละลายน�้ำแข็ง
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ ละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัติ ละลายน�้ำแข็ง ช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนมปงั เค้ก หรือผลไม้ทแ่ี ช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ
คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
ตารางต่อไปนี้เป็นการตัง้ โปรแกรม ละลายน�้ำแข็ง ต่างๆ รวมทังปริ
้ มาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากอาหารก่อนทีจ่ ะละลาย
ั
น�้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ดไก่ และปลาในจานแก้วหรือกระเบือ้ งก้นแบน จัดวางขนมปงและเค้
กและผลไม้บนกระดาษซับมัน
ข้อควรระวัง
รหัส
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1.
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้อวัว
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็นชิน้ เนื้อสับ พัก
อาหารเป็นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้อไก่
200-1500 กรัม
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียง
จากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับไก่ทงตั
ั ้ ว หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้
พักอาหารเป็นเวลา 20-60 นาที
3
เนื้อปลา
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่
ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทังตั
้ ว หรือปลา
ชิน้ พักอาหารเป็นเวลา 20-50 นาที
กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
1
2.
การใช้เตาอบ
2
3.
4.
3
เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขันตอนนี
้
้
ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
•
•
5.
4
5
การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้อง
กลับอาหาร
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที อีกครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
32 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 32
2017-12-01
3:32:58
รหัส
4
5
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ั
ขนมปง/ขนมเค้
ก
125-1000 กรัม
ั
วางขนมปงแนวนอนบนกระดาษอเนกประสงค์
และกลับด้านเมือ่ มี
เสียงเตือน วางเค้กบนจานกระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียง
สัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมือ่ คุณเปิด
ั กประเภท ไม่วา่ จะเป็นแบบ
ประตู) โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงทุ
ั อนและแท่งแบบฝรังเศส
ตัดหรือทังก้
้ อน เช่นเดียวกับขนมปงก้
่ วาง
ั นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก
ก้อนขนมปงเป็
และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนมพาสทรีแบบชอตหรือ
ครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทังเค้
้ กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็น
เวลา 10-30 นาที
ผลไม้
100-600 กรัม
การใช้คณ
ุ สมบัติ แป้ งขนมปัง/โยเกิรต์
คุณสมบัติ แป้ งขนมปัง/โยเกิรต์ 5 แบบ ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
ั
คุณสามารถปรับประเภท แป้งขนมปง/โยเกิ
รต์ ได้ดว้ ยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั หลังจากกดปุม่ แป้ งขนมปัง/โยเกิรต์
ขันแรก
้
วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1.
กดปุม่ แป้ งขนมปัง/โยเกิรต์
2.
ั อโยเกิรต์ แล้วกด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
เลือกแป้งขนมปงหรื
1) การหมักแป้ง
2) โยเกิรต์ โฮมเมด
เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
1
วางผลไม้ให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้
ทุกประเภท พักอาหารเป็นเวลา 5-20 นาที
3.
2
3
4.
การใช้เตาอบ
4
ข้อควรระวัง
จานหมุนจะไม่ทำ� งานในระหว่างการท�ำโยเกิรต์
ไทย 33
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 33
2017-12-01
3:32:59
การใช้เตาอบ
2. โยเกิรต์ โฮมเมด
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ แป้ งขนมปัง/โยเกิรต์
ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธใี ช้โปรแกรมอัตโนมัตสิ ำ� หรับการท�ำแป้งยีสต์ให้ขน้ึ หรือการเตรียมโยเกิรต์
รหัส
1. การหมักแป้ ง
รหัส
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
แป้งพิซซ่า
300-500 กรัม
วางแป้งบนชามขนาดพอเหมาะและตัง้ บนตะแกรงต�่ำ ปิดด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม
1-2
แป้งเค้ก
500-800 กรัม
วางแป้งบนชามขนาดพอเหมาะและตัง้ บนตะแกรงต�่ำ ปิดด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม
1-3
แป้งขนมปงั
600-900 กรัม
วางแป้งบนชามขนาดพอเหมาะและตัง้ บนตะแกรงต�่ำ ปิดด้วยฟอยล์
อะลูมเิ นียม
อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
ถ้วยเล็ก
500 กรัม
แบ่งโยเกิรต์ ธรรมชาติ 150 กรัมลงในถ้วยเซรามิค 5 ถ้วยหรือโถแก้ว
ขนาดเล็กให้เท่าๆ กัน (30 กรัมต่อถ้วย) เติมนม 100 มล. ในแต่ละ
ถ้วย ใช้นมชนิดสเตอริไลซ์ (อุณหภูมหิ อ้ ง; ไขมัน 3.5 %) ปิดถ้วย
แต่ละใบด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟและตัง้ เป็นวงกลมบนจานหมุน
หลังจากเสร็จแล้ว ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นเป็นเวลา 6 ชัวโมง
่ ส�ำหรับครัง้
แรก เราขอแนะน�ำให้ใช้เชือ้ แบคทีเรียโยเกิรต์ แบบแห้ง
2-2
ถ้วยใหญ่
500 กรัม
ผสมโยเกิรต์ ธรรมชาติ 150 กรัมกับนมชนิดสเตอริไลซ์ 500 มล.
(อุณหภูมหิ อ้ ง; ไขมัน 3.5 %) เทลงในชามแก้วขนาดใหญ่ให้เสมอกัน
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟและตัง้ บนจานหมุน หลังจากเสร็จแล้ว
ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นเป็นเวลา 6 ชัวโมง
่ ส�ำหรับครังแรก
้
เราขอแนะน�ำให้
ใช้เชือ้ แบคทีเรียโยเกิรต์ แบบแห้ง
การใช้เตาอบ
34 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 34
2017-12-01
3:32:59
การใช้จานอบเกรียม
ข้อควรระวัง
คุณสามารถใช้จานอบเกรียมนี้เพือ่ ท�ำให้อาหารเหลืองเกรียม ไม่เพียงเฉพาะด้านบน แต่ยงั รวมถึงด้านล่างของอาหารทีก่ รอบเหลืองด้วยอุณหภูมขิ อง
จานอบเกรียม คุณสามารถอบอาหารหลากหลายชนิดด้วยจานอบเกรียมนี้ ดังทีจ่ ะแสดงในตาราง (ดูหน้าถัดไป) จานอบเกรียมนี้ยงั ใช้ได้กบั เบคอน ไข่
ไส้กรอก อีกด้วย
1.
4.
วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ
5.
เลือกเวลาและระดับพลังงานในการปรุงอาหาร (โปรดดูตารางทีด่ า้ นข้าง)
2.
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนเสมอเมือ่ จับจานส�ำหรับอบเกรียม เนื่องจากจานนี้จะร้อนจัด
โปรดอย่าวางภาชนะทีไ่ ม่ทนความร้อนบนจานอบเกรียม
ห้ามวางจานอบเกรียมโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด
โปรดทราบว่าจานอบเกรียมไม่สามารถใช้ในเครือ่ งล้างจานได้
หมายเหตุ
•
•
•
โปรดทราบว่าจานอบเกรียมนี้มชี นของเทฟล่
ั้
อน ซึง่ จะไม่ทนต่อการขูดขีด โปรดอย่าใช้ของมีคมเช่นมีดเพือ่ ตัดอาหารบนจานอบเกรียม
ท�ำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน�้ำอุน่ และน�้ำยาล้างจาน จากนัน้ ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน�้ำทีแ่ ข็งหยาบเกินไป เนื่องจากจะท�ำให้ผวิ หน้าของจานเสียหาย
การใช้เตาอบ
3.
วางจานอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุน่ ด้วยไมโครเวฟ + ย่าง ความร้อน
สูงสุด [600 วัตต์ + ย่าง] ตามเวลาและค�ำแนะน�ำทีแ่ สดงในตาราง
ทาน�้ำมันบนจาน ถ้าคุณต้องการท�ำอาหารเช่นเบคอนและไข่ดาว เพือ่ ให้
อาหารสุกเกรียมน่ารับประทาน
วางอาหารบนจานอบเกรียม
•
•
•
•
ไทย 35
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 35
2017-12-01
3:32:59
การใช้เตาอบ
Hot blast
การย่าง
โหมด Hot Blast นัน้ คล้ายกับเตาอบธรรมดา โดยไม่มกี ารใช้พลังไมโครเวฟ คุณสามารถก�ำหนดอุณหภูมไิ ด้ตามต้องการ ตัง้ แต่ 40 °C ถึง 200 °C และ
สามารถตัง้ เวลาได้สงู สุด 60 นาที
การย่างช่วยให้คณ
ุ อุน่ และท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครเวฟ
•
•
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครังที
้ ส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
คุณสามารถใช้ตะแกรงต�่ำเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
•
•
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครังที
้ ส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรงต�่ำ และน�ำไปวางบนจานหมุน
1.
1
การใช้เตาอบ
3
3.
4.
4
5.
5
2.
กดปุม่ ย่าง
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(โหมด Hot Blast)
(อุณหภูม)ิ
ตัง้ อุณหภูมโิ ดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั (อุณหภูม ิ : 40-200 °C, ช่วงละ 10 °C)
•
2
เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรง
กดปุม่ Hot Blast
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
180 °C
2.
1.
ถ้าไม่ตงั ้ ค่าอุณหภูมภิ ายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็นขันตอน
้
การตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั (ถ้าต้องการอุน่ เตาอบ ให้เลือก “ : 0”)
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
การอบจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
(โหมดย่าง)
2
•
คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
3.
ตัง้ ค่าเวลาย่างโดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
4.
• เวลาย่างสูงสุดคือ 60 นาที
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
เริม่ ต้นการย่าง และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
3
4
36 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 36
2017-12-01
3:33:00
การเลือกอุปกรณ์เสริม
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
การปรุงอาหารด้วยเตาอบทัวไปต้
่ องใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสม
คุณควรใช้เฉพาะภาชนะทีใ่ ช้ในเตาอบธรรมดาเท่านัน้
ภาชนะทีเ่ หมาะส�ำหรับไมโครเวฟมักจะไม่เหมาะกับการอบด้วยความร้อน
โปรดอย่าใช้ภาชนะหรือจานพลาสติก ถ้วยกระดาษ กระดาษเช็ดปาก เป็นต้น
หากคุณต้องการเลือกการอบแบบผสม (ไมโครเวฟและย่างหรือ Hot Blast )
โปรดใช้ภาชนะทีเ่ หมาะส�ำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านัน้
ข้อควรระวัง
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพือ่ ให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
ข้อควรระวัง
•
•
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ
เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหารทัวถึ
่ งกัน
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครังที
้ ส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้
และเหลืองน่ารับประทาน
เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงทีเ่ หมาะกับอาหารทีจ่ ะปรุง วางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาชนะหรือเครือ่ งใช้ทเ่ี หมาะสมในหัวข้อ
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร ทีห่ น้า 41
กดปุม่ ระบบผสม
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
Cb-1
(ไมโครเวฟ + ย่าง)
2.
ท�ำให้จอแสดงผลแสดง Cb-1 แล้วกด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
1
600 วัตต์
การใช้เตาอบ
1.
(ระบบผสมไมโครเวฟและย่าง)
(ก�ำลังไฟฟ้า)
2
ไทย 37
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 37
2017-12-01
3:33:00
การใช้เตาอบ
3.
3
เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสม โดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั จนกว่าจอจะแสดงก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ (600, 450, 300 วัตต์) ในขันตอนนี
้
้
ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
•
•
4
4.
5.
5
คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
ถ้าไม่ตงั ้ ค่าอุณหภูมภิ ายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็นขันตอน
้
การตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
• เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
การปรุงแบบผสมจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
การใช้ไมโครเวฟผสม Hot Blast
การอบด้วยระบบผสมใช้ทงพลั
ั ้ งงานไมโครเวฟและ Hot Blast คุณไม่จำ� เป็นต้องอุน่ เตาอบให้รอ้ น เนื่องจากเตาอบสามารถใช้พลังงานไมโครเวฟได้ทนั ที
คุณสามารถปรุงอาหารหลายประเภทโดยใช้การอบแบบผสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ :
•
•
•
เนื้อและไก่อบ
พายและเค้ก
อาหารไข่และชีส
ข้อควรระวัง
•
•
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหาร
ทัวถึ
่ งกัน
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครังที
้ ส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด คุณสามารถใช้ตะแกรงต�่ำเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และ
เหลืองน่ารับประทาน
เปิดประตู วางอาหารบนจานหมุน หรือใช้ตะแกรงแบบต�่ำซึง่ ต้องน�ำไปวางบนจานหมุนอีกที ปิดประตู ขดลวดความร้อนจะต้องอยูใ่ นแนวนอน
การใช้เตาอบ
1.
กดปุม่ ระบบผสม
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
Cb-1
(ไมโครเวฟ + ย่าง)
2.
ท�ำให้จอแสดงผลแสดง Cb-2 (ไมโครเวฟ + Hot Blast) ด้วยการหมุน ปุ่ ม
เลือกหลายฟังก์ชนั แล้วกด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
1
2
600 วัตต์
(ระบบผสมไมโครเวฟและ Hot Blast)
(ก�ำลังไฟฟ้า)
38 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 38
2017-12-01
3:33:00
3.
เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสม โดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั จนกว่าจอจะแสดงก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ (600, 450, 300, 180, 100 วัตต์)
ในขันตอนนี
้
้ ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
1.
•
3
4
ถ้าไม่ตงั ้ ค่าระดับพลังงานภายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็น
ขันตอนการตั
้
ง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ (เริม่ ต้น: 600 วัตต์)
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
การปิ ดเสียงเตือน
5
4.
1
2
(ระบบผสมไมโครเวฟและ Hot Blast)
180 °C
(อุณหภูม)ิ
เลือกอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมโดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั (อุณหภูม ิ :
200-40 °C) ในขันตอนนี
้
้ ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับ
พลังงาน
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30 วินาที
การปรุงแบบผสมจะเริม่ ต้น เตาอบจะเพิม่ ความร้อนจนถึงระดับทีต่ อ้ งการ
และจากนัน้ จะอบด้วยไมโครเวฟจนหมดเวลาอบทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3) เวลาปจจุ
1
การใช้เตาอบ
6
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ ไมโครเวฟ และ หยุด/ประหยัด
พลังงาน พร้อมกัน
เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
•
ถ้าไม่ตงั ้ ค่าอุณหภูมภิ ายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็นขันตอน
้
การตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ (เริม่ ต้น: 180 °C)
ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
•
6.
•
2.
•
5.
กดปุม่ ไมโครเวฟ และ หยุด/ประหยัดพลังงาน พร้อมกัน
เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
2
ไทย 39
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 39
2017-12-01
3:33:01
การใช้เตาอบ
การใช้ฟังก์ชนั ่ ล็อคป้ องกันเด็ก
การใช้คณ
ุ สมบัติเปิ ด/ปิ ดจานหมุน
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้จานทีม่ ขี นาดใหญ่เต็มเตา โดยหยุดการท�ำงานของจานหมุน (เฉพาะการปรุงอาหารด้วยตนเองเท่านัน้ )
1.
•
•
1
2
กดปุม่ ล็อคป้ องกันเด็ก เป็นเวลา 3 วินาที
ั ชนใดได้
เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงก์
ั่
)
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
ข้อควรระวัง
ผลการปรุงอาหารในกรณีน้อี าจไม่ดเี ท่าทีค่ วร เนื่องจากท�ำได้ไม่ทวถึ
ั ่ งดี ขอแนะน�ำให้คณ
ุ หมุนจานเองขณะทีป่ รุงอาหารไปได้ครึง่ หนึง่
ค�ำเตือน
ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยทีไ่ ม่มอี าหารในเตา อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครือ่ ง
2.
หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ ล็อคป้ องกันเด็ก เป็นเวลา
3 วินาที คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
1.
1
ั ชนั ไมโครเวฟ, ย่าง,
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน ในการตัง้ ค่าฟงก์
Hot Blast, Preheat (อุน่ เตา) และ ระบบผสม
ั ชนั ทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้ลว่ งหน้าหรือก่อนทีจ่ ะ
• ไม่สามารถใช้ได้กบั ฟงก์
กดปุม่ ไมโครเวฟ, ย่าง, Hot Blast, อุน่ เตา และ ระบบผสม
สัญลักษณ์เปิด/ปิดจานหมุนจะปรากฏบนจอแสดงผล จานหมุนจะไม่หมุน
ในระหว่างการอบ
2
(โหมดปิดจานหมุน)
2.
การใช้เตาอบ
ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน อีกครัง้
สัญลักษณ์เปิด/ปิดจานหมุนจะหายไปจากจอแสดงผล จานหมุนจะเริม่ หมุน
หมายเหตุ
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนจะสามารถใช้ได้เฉพาะในระหว่างการอบเท่านัน้
40 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 40
2017-12-01
3:33:01
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อปุ กรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
✓✗
ความคิดเห็น
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป อาจ
มีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์
มากเกินไป
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะใช้ได้
ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิง้
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
ความคิดเห็น
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
กระดาษ
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก
และกระดาษเช็ดมือ
✓
ส�ำหรับการอบเวลาสันๆ
้ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ ากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก
•
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อนุ่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบ
โลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
เครือ่ งแก้ว
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสีเมือ่
โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
•
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความ
ระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้องใช้
ส้อมเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
กระดาษมันหรือกระดาษไข
ภาชนะทีใ่ ช้ได้ในเตาอบและ
บนโต๊ะ
✓
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อนุ่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าวหาก
ได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหารเท่านัน้
�����������������������������
�
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
•
อุปกรณ์
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
✓
: แนะน�ำ
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
: ไม่ปลอดภัย
ไทย 41
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 41
2017-12-01
3:33:01
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ไมโครเวฟ
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่าง
รวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
การปรุงอาหาร
คูม่ อื การปรุงอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนอาหารสองครัง้
ระหว่างอบ และหนึง่ ครังหลั
้ งการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
ผักโขม
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ
บร็อคโคลี่
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป พุดดิง้
อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ง่ึ ตัวอย่างเช่น การละลายเนย
หรือช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำแนะน�ำประกอบ)
การปิ ดหรือครอบอาหาร
เวลา (นาที)
150 กรัม
600 วัตต์
5-6
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ถัว่
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี เช่น ใช้
จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และ
ทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ
ปริมาณอาหาร
ถัวเขี
่ ยว
คูม่ อื การปรุงอาหาร
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อณ
ุ หภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ผักรวม (แครอท/ถัวลั
่ นเตา/
ข้าวโพด)
ผักรวม (แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
42 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 42
2017-12-01
3:33:01
คูม่ อื การปรุงอาหารส�ำหรับผักสด
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นมีการแนะน�ำปริมาณน�้ำนอกเหนือไปจาก
นี้ โปรดอ่านตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึง่ ครังระหว่
้
างและหลังการอบ เติม
เกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็นเวลา 3 นาที
อาหาร
ซูกนิ ี
หันผั
่ กสดออกเป็นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
บร็อคโคลี่
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
4-4½
6-7
กะหล�่ำบรัสเซล
250 กรัม
900 วัตต์
250 กรัม
900 วัตต์
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
3½-4
250 กรัม
900 วัตต์
3-3½
250 กรัม
900 วัตต์
3½-4
125 กรัม
250 กรัม
900 วัตต์
1½-2
2½-3
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมเห็ดหัวเล็กทังหั
้ ว หรือหัวใหญ่ฝานเป็นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บบี น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย
เทน�้ำออกก่อนรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
4-4½
หัวหอม
4-4½
6½-7½
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่เป็นครึง่ วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง รับประทานหลังจากพักไว้
3 นาที
900 วัตต์
250 กรัม
900 วัตต์
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ดอกกะหล�่ำ
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
เห็ด
ค�ำแนะน�ำ
ฝานแครอทเป็นชิน้ เท่าๆ กัน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
เวลา (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ฝานมะเขือออกเป็นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
5½-6
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
แครอท
มะเขือ
กระเทียมต้น
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
ฝานเป็นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนย อบให้นุ่ม รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
หมายเหตุ
อาหาร
ปริมาณอาหาร
4-4½
ค�ำแนะน�ำ
ฝานหัวหอมเป็นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
พริกหยวก
250 กรัม
900 วัตต์
4½-5
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ไทย 43
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 43
2017-12-01
3:33:01
คูม่ อื การปรุงอาหาร
อาหาร
มันฝรัง่
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
4-5
7-8
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือสีส่ ว่ น เป็นชิน้ เท่าๆ กัน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
หัวผักกาด
250 กรัม
900 วัตต์
5½-6
คูม่ อื การปรุงอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
•
•
ข้าว: ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิม่ เป็นสองเท่าเมือ่ หุงสุกแล้ว อบโดยปิดฝา เมือ่ หมดเวลาอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนพัก
อาหาร และเติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนยตามต้องการ หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทังหมด
้
หลังจากทีห่ มดเวลาอบแล้ว
พาสต้า: ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะ
พักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
อาหาร
ข้าว (หุงพอสุก)
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
375 กรัม
450 วัตต์
15-16
17½-18½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
ข้าวกล้อง (หุงพอสุก)
250 กรัม
375 กรัม
450 วัตต์
18-19
20-21
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
ข้าวผสม (ข้าว + ข้าวกล้อง)
250 กรัม
450 วัตต์
18-19
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
ข้าวโพดผสม (ข้าว + ธัญพืช)
250 กรัม
450 วัตต์
20-21
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 400 มล. รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
พาสต้า
250 กรัม
900 วัตต์
9½-11
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำร้อน 1000 มล. รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
44 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 44
2017-12-01
3:33:01
อาหาร
บะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูป
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
ซองเล็ก 1 ซอง (80 กรัม)
ซองใหญ่ 1 ซอง (120 กรัม)
900 วัตต์
7-7½
9-9½
ค�ำแนะน�ำ
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ ใส่บะหมีแ่ ละเติมน�้ำอุณหภูมหิ อ้ ง 350 มล. ลงในชาม ปรุงอาหารโดยมีทป่ี ิด แล้วเจาะรู
หลังปรุงอาหารเสร็จ ให้เทน�้ำออกและผสมผงปรุงรสของบะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูป
การอุน่ อาหาร
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุน่ อาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วของการอุน่ ด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กบั อาหารทีเ่ ป็นของเหลว และมีอณ
ุ หภูมปิ กติ คือประมาณ +18 ถึง +20 °C
หรืออาหารแช่เย็นทีม่ อี ณ
ุ หภูม ิ +5 ถึง +7 °C
การจัดวางและการปิ ดครอบ
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน การอุน่ อาหารทีเ่ ป็นชิน้ เล็กๆ จะได้ผล
ดีกว่า
ระดับพลังงานและการคน
อาหารบางอย่างสามารถอุน่ ได้โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ แต่อาหารบางอย่างควรอุน่ โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง โดยทัวไป
่ คุณควรอุน่ อาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนัน้ ละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหาร
ชนิดทีร่ อ้ นเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น) คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครังก่
้ อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึง่ อาจท�ำให้อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหาร
ก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่ ปล่อยทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ใส่ชอ้ นพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารทีเ่ ป็นของเหลว ระวัง
อย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึง่ จะท�ำให้เสียรสชาติ) ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ประมาณเวลาอบให้นอ้ ยลง และเพิม่ เวลาในการอุน่ อาหาร ถ้าจ�ำเป็น
เวลาในการอุน่ และพักอาหาร
เมือ่ อุน่ อาหารเป็นครังแรก
้
คุณควรบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการอุน่ ไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคต โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้ พักอาหารไว้ชวขณะ
ั่
หลังจากการอุน่ เพือ่ ให้อณ
ุ หภูมสิ ม�ำ่ เสมอทัวกั
่ น เวลาพักอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอุน่ ก็คอื 2-4 นาที นอกจากทีแ่ นะน�ำเป็นอย่างอืน่ ในแผนผัง ใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ไทย 45
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 45
2017-12-01
3:33:01
คูม่ อื การปรุงอาหาร
การอุน่ ของเหลว
หมายเหตุ
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ คนอาหารระหว่างอุน่ ถ้าจ�ำเป็น และคนทุกครังหลั
้ งจาก
อุน่ เพือ่ ป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่ชอ้ นหรือแท่งแก้วในเครือ่ งดืม่ และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่
โปรดตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน เพือ่ ป้องการอาหารร้อนลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตาม
แผนผังต่อไปนี้
การอุน่ อาหารส�ำหรับทารก
การอุน่ ของเหลวและอาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหารทารก
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาทีกอ่ นรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ระหว่าง 30-40 °C
อาหาร
เครือ่ งดืม่ (กาแฟ ชา และน�้ำ)
นมส�ำหรับทารก
เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุน่ ขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง เขย่าก่อนพัก
อาหาร และเขย่าอีกครังก่
้ อนน�ำไปป้อน ! ทุกครัง้ จะต้องตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำส�ำหรับ
การรับประทาน: ประมาณ 37 °C
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
150 มล. (1 ถ้วย)
300 มล. (2 ถ้วย)
450 มล. (3 ถ้วย)
600 มล. (4 ถ้วย)
900 วัตต์
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
ค�ำแนะน�ำ
เทในถ้วยและอุน่ โดยไม่ปิดฝา วาง 1 ถ้วยตรงกลาง 2 ถ้วยตรงข้ามกัน และ 3 ถ้วยเป็นวงกลม ทิง้ ไว้ในเตา
ไมโครเวฟระหว่างพักอาหาร และคนให้ทวั ่ รับประทานหลังจากพักไว้ 1-2 นาที
ซุป (เย็น)
คูม่ อื การปรุงอาหาร
250 กรัม
350 กรัม
450 กรัม
550 กรัม
600 วัตต์
4-4½
5½-6
6½-7
8-8½
ค�ำแนะน�ำ
เทในจานหรือชามกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ คนอีกครังก่
้ อนรับประทาน
รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
สตูว์ (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
4½-5½
ค�ำแนะน�ำ
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครังก่
้ อนพักอาหาร
และรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
46 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 46
2017-12-01
3:33:02
อาหาร
พาสต้าราดซอส (เย็น)
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
350 กรัม
600 วัตต์
3½-4½
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเกตตีห้ รือบะหมีไ่ ข่) ในจานกระเบือ้ งแบน ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ
คนก่อนรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
พาสต้ามีไส้ราดซอส (เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
350 กรัม
450 กรัม
550 กรัม
600 วัตต์
5-6
6-7
7-8
ค�ำแนะน�ำ
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบแช่เย็น 2-3 อย่างในจานกระเบือ้ ง ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ รับประทาน
หลังจากพักไว้ 3 นาที
400 กรัม
600 วัตต์
อาหาร
อาหารส�ำหรับทารก
(ผัก + เนื้อสัตว์)
6-7
โจ๊กส�ำหรับทารก
(ธัญพืช + นม + ผลไม้)
นมส�ำหรับทารก
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา
190 กรัม
600 วัตต์
30 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อย่างละเอียด รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
190 กรัม
600 วัตต์
20 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อย่างละเอียด รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
100 มล.
200 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
1 นาที ถึง 1 นาที 10 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และเทลงในขวดแก้วทีฆ่ า่ เชือ้ แล้ว วางตรงกลางของจานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา คนให้ทวั ่
ก่อนรับประทาน และตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ชีสฟองดูพร้อมรับประทาน
(แช่เย็น)
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
4-5
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เทลลิน)ี ในจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะ
ระหว่างการอุน่ และคนอีกครังก่
้ อนพักอาหารและรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
อาหารชุด (เย็น)
การอุน่ อาหารและนมส�ำหรับทารก
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ชสี ฟองดูทพ่ี ร้อมรับประทานในชามแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอุน่ คนก่อน
รับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 1-2 นาที
ไทย 47
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 47
2017-12-01
3:33:02
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ละลายน�้ำแข็ง
อาหาร
ไมโครเวฟเป็นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมี
แขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ งตั
้ ว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็นโลหะออก และ
น�ำอาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้ เพือ่ ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึง่ ครัง้ เท
ของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ ตรวจดูอาหารเป็นระยะ เพือ่ ไม่ให้อนุ่ จนเกินไป หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่
คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง ถ้าเป็ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพือ่ ให้เป็นการ
พักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำแข็งละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
หมายเหตุ
อาหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็งและละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง
อาหาร
เนื้ อวัว
เนื้อสับ
สเต๊กหมู
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
250 กรัม
180 วัตต์
6-7
9-11
7-8
180 วัตต์
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
วางเนื้อบนจานหมุน หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
รับประทานหลังจากพักไว้ 15-30 นาที
เป็ ดไก่
ไก่ชน้ิ
ไก่ทงตั
ั้ ว
500 กรัม (2 ชิน้ )
1200 กรัม
180 วัตต์
180 วัตต์
14-15
32-34
เนื้ อปลา
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
ปลาทังตั
้ ว
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
200 กรัม
400 กรัม
180 วัตต์
180 วัตต์
6-7
11-13
ค�ำแนะน�ำ
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้สว่ นทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วนทีบ่ างและหางปลา
ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง รับประทานหลังจากพักไว้ 10-25 นาที
ผลไม้
เบอร์ร่ี
300 กรัม
180 วัตต์
6-7
ค�ำแนะน�ำ
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่) รับประทานหลังจากพักไว้
5-10 นาที
ขนมปัง
ั อน (ก้อนละ 50 กรัม)
ขนมปงก้
2 ชิน้
4 ชิน้
180 วัตต์
1-1½
2½-3
ั น / แซนด์วชิ
ขนมปงแผ่
250 กรัม
180 วัตต์
4-4½
ั
ขนมปงเยอรมั
น (แป้งสาลี+ไรย์)
500 กรัม
180 วัตต์
7-9
ค�ำแนะน�ำ
ั นวง หรือวางขนมปงแผ่
ั นเป็นแนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับด้านเมือ่
วางก้อนขนมปงเป็
ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง รับประทานหลังจากพักไว้ 5-20 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ขันแรก
้
ให้วางไก่เป็นชิน้ บนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้ดา้ นทีเ่ ป็นหนังอยูข่ า้ งล่าง ส่วนไก่ทงตั
ั ้ วให้เอาด้าน
หน้าอกลง หุม้ ส่วนทีบ่ างและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลาย
น�้ำแข็ง รับประทานหลังจากพักไว้ 15-60 นาที
48 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 48
2017-12-01
3:33:02
ย่าง
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยูบ่ ริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเกรียม
ทัวถึ
่ งกัน อุน่ เตาเพือ่ เตรียมการย่างเป็นเวลา 3-5 นาที เพือ่ ให้อาหารเกรียมเร็วขึน้
ภาชนะส�ำหรับการย่าง
อุปกรณ์จะต้องไม่ตดิ ไฟและอาจมีสว่ นประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อปุ กรณ์ทเ่ี ป็นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
คูม่ อื การย่างส�ำหรับอาหารสด
อุน่ เตาอบด้วยการย่างเป็นเวลา 3-5 นาที ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้ ใช้ถงุ มือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
อาหารสด
ั น
ขนมปงแผ่
ั ้งแบบมีทอ็ ปปิง
เนื้อเป็นชิน้ ไส้กรอก สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาทีแ่ ล่บางๆ แซนด์วชิ และขนมปงปิ
มะเขือเทศย่าง
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้เฉพาะโหมดย่าง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็นอย่างอืน่
มะเขือเทศ + ชีสโทสต์
มันฝรังอบ
่
ย่างเท่านัน้
3-3½
3-4
450 วัตต์ + ย่าง
4-6
-
400 กรัม (2 ชิน้ )
4 ชิน้ (300 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
5-7
-
4 ชิน้ (500 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
5-7
-
ค�ำแนะน�ำ
ั อน วางขนมปงปิ
ั ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ปิ้งขนมปงก่
500 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
11-13
-
11-13
-
ค�ำแนะน�ำ
หันแบ่
่ งมันฝรังเป็
่ นครึง่ หัว วางบนตะแกรงเป็นวงกลม โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ข่ า้ งล่าง
หมายเหตุสำ� คัญ
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้โหมดผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็นอย่างอืน่ โปรดดูคำ� แนะน�ำใน
แผนผังต่อไปนี้ คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทังสองด้
้
าน
4 ชิน้ (ชิน้ ละ 25 กรัม)
คูม่ อื การปรุงอาหาร
โทสต์ฮาวาย (แฮม สับปะรด
แผ่นชีส)
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง
อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่นเดียวกับอาหาร
ทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยงั ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนทีเ่ กรียมกรอบ (เช่น
ไก่เป็นชิน้ ซึง่ ควรกลับด้านเมือ่ อบได้ครึง่ ของระยะเวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในตารางการย่าง
2 ขัน้ (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ั อน วางขนมปงปิ
ั ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ปิ้งขนมปงก่
อุปกรณ์สำ� หรับการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ + ย่าง
โปรดใช้อปุ กรณ์ทค่ี ลืน่ ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ตดิ ไฟ โปรดอย่าใช้อปุ กรณ์หรือภาชนะทีเ่ ป็นโลหะกับการท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้อปุ กรณ์
ทีเ่ ป็นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
1 ขัน้ (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ชสี ทีด่ า้ นบน วางเป็นรูปวงกลมบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วางบนตะแกรงสูง พักอาหาร
เป็นเวลา 2-3 นาที
ไมโครเวฟ + ย่าง
การอบอาหารแบบนี้เป็นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุน
ของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว คุณสามารถใช้วธิ อี บอาหารร่วมกันได้สามแบบส�ำหรับรุน่ นี้ 600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ
300 วัตต์ + ย่าง
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
ั ก่ นั บนตะแกรง
วางแผ่นขนมปงคู
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง
หมายเหตุสำ� คัญ
ปริมาณอาหาร
กราแตงมันฝรัง/ผั
่ ก (เย็น)
450 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
ค�ำแนะน�ำ
วางกราแตงสดในจานแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก วางจานบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ไทย 49
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 49
2017-12-01
3:33:02
คูม่ อื การปรุงอาหาร
อาหารสด
แอปเปิ้ลอบ
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
แอปเปิ้ล 2 ผล
(ประมาณ 400 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
7-8
-
อาหารสด
กล้วยกล้าย
ค�ำแนะน�ำ
คว้านไส้แอปเปิ้ลและยัดด้วยลูกเกดและแยม ใส่อลั มอนด์ฝานบางๆ ไว้ดา้ นบน วางแอปเปิ้ลบนจานแก้วไพเร็กซ์
แบบเรียบ วางจานบนตะแกรงต�่ำ
ไก่ชน้ิ
500 กรัม (2 ชิน้ )
300 วัตต์ + ย่าง
10-12
7-9
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวชิ
ั ่ น้ ไก่ วางเป็นวงบนตะแกรงสูง หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
ไก่อบ
1200 กรัม
ด้านที่ 1: 450 W +
เพิม่ พลังความร้อน 200 °C
ด้านที่ 2 : 450 วัตต์ + ย่าง
20-22
20-22
ปริมาณอาหาร
ระดับพลังงาน
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
1 ลูก (200 กรัม)
1 ขัน:
้ 450 วัตต์ + ย่าง
2 ขัน:
้ ย่าง
6-7
4-5
ค�ำแนะน�ำ
ปอกเปลือกและฝานกล้ายให้หนาประมาณ 1 ซม. และวางบนจานอบเกรียมพร้อมกับตะแกรงย่าง
ทาน�้ำมันทังสองด้
้
าน ถ้ากล้ายนิม่ ให้ลดเวลา 1-2 นาที พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
มันเทศ
200 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
10-11
-
ค�ำแนะน�ำ
ปอกเผือกและหันเป็
่ นแท่งหนา 10 x 30 มม. ยาวประมาณ 10 ซม. วางบนจานอบเกรียมและทาน�้ำมันให้ทวั ่
ทุกด้าน วางบนตะแกรงสูงและปรุง พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวเนื
ั ่ ้อไก่ วางไก่บนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 5 นาทีหลังการอบ
ปลาย่าง
400-500 กรัม
300 วัตต์ + ย่าง
6-8
6-7
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ทาน�้ำมันให้ทวตั
ั ่ วปลา จากนัน้ ใส่สมุนไพรและเครือ่ งเทศ วางปลาสองตัวคูก่ นั (สลับด้านหัวและหาง) บนตะแกรงสูง
หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
ผักย่าง
300 กรัม
ย่าง
9-11
-
ค�ำแนะน�ำ
ั
ล้างและเตรียมผักเป็นแว่นๆ (เช่น ซูกนิ ี มะเขือ พริกหวาน ฟกทอง)
ใช้แปรงทาน�้ำมันมะกอกและเติมเครือ่ งเทศ
วางจานอบเกรียมบนตะแกรงสูง
50 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 50
2017-12-01
3:33:02
เพิ่มพลังความร้อน
การปรุงอาหารด้วยการเพิม่ พลังความร้อนเป็นการใช้ขดลวดความร้อนส�ำหรับย่างภายในกับวงแหวนความร้อนแบบไอพร้อมพัดลม ไอร้อนจะเปา่ จาก
ด้านบนของเตาอบผ่านช่องเข้าสูต่ วั เตาอบ ขดลวดความร้อนทีด่ า้ นบนและด้านหลัง และพัดลมทีผ่ นังด้านหลังจะท�ำให้ไอร้อนหมุนเวียนอย่างสม�ำ่ เสมอ
ภาชนะส�ำหรับการปรุงอาหารด้วยคุณสมบัติเพิ่มพลังความร้อน
ใช้อปุ กรณ์สำ� หรับเตาอบแบบธรรมดา ถาดส�ำหรับเตาอบ และภาชนะชนิดอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ได้ในเตาอบธรรมดา
คูม่ อื การอบด้วยการเพิ่มพลังความร้อนส�ำหรับอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
ั ชนั เพิม่ พลังความร้อนเพือ่ อุน่ เตาอบให้ได้อณ
ั ชนั เพิม่ พลังความร้อนตาม
ใช้ฟงก์
ุ หภูมติ ามต้องการ ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการปรุงอาหารด้วยฟงก์
แผนผังต่อไปนี้ ใช้ถงุ มือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
อาหาร
มินทิ าร์ต/พิซซ่าชิน้ เล็กแช่แข็ง
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการปรุงด้วยคุณสมบัติเพิ่มพลังความร้อน
การท�ำงานแบบนี้จะผสมผสานพลังงานไมโครเวฟเข้ากับไอร้อน ซึง่ จะช่วยลดเวลาในการอบโดยทีอ่ าหารยังคงเหลืองเกรียมและกรอบ
การอบด้วยความร้อนเป็นวิธปี รุงอาหารแบบดังเดิ
้ มทีแ่ พร่หลาย ด้วยการอบไอร้อนซึง่ กระจายหมุนเวียนด้วยพัดลมทีผ่ นังด้านหลัง
ชิปแช่เข็งส�ำหรับเตาอบ
เวลาอบ (นาที)
250 กรัม
200 °C
9-11
300 กรัม
200 °C
22-25
วางชิปแช่แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง
นักเก็ตไก่แช่แข็ง
อุปกรณ์สำ� หรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + เพิ่มพลังความร้อน
ควรยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ ใช้กบั เตาอบได้ (เช่น แก้ว ดินเผา หรือกระเบือ้ งเคลือบทีไ่ ม่มขี อบโลหะ) เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำ� หรับการอบด้วยไมโครเวฟ
+การย่าง
โหมด
วางพิซซ่าชิน้ เล็กบนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ
ั อน และเค้ก รวมทังฟรุ
ใช้โหมดนี้เพือ่ ท�ำบิสกิต สโคน ขนมปงก้
้ ตเค้ก ชูเพสตรี และซูเฟล
ไมโครเวฟ + เพิ่มพลังความร้อน
ปริมาณอาหาร
300 กรัม
200 °C
8-11
วางนักเก็ตแช่แข็งบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง
พิซซ่าแช่แข็ง
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการปรุงด้วยไมโครเวฟ + เพิ่มพลังความร้อน
300-400 กรัม
200 °C
11-14
170 °C
15-20
วางพิซซ่าแช่แข็งบนตะแกรงต�่ำ
ั เค้ก และฟรุตเค้กแบบเนื้อเบา พายและครัมเบิล ผักอบ ขนมปงกรอบและขนมป
ั
เนื้อและไก่ทกุ ชนิด และอาหารอบหม้อดิน กราแตง สปนจ์
งั
ลาซานญ่าแช่แข็ง
500 กรัม
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ลาซานญ่า/พาสต้ากราแต็งแบบ
โฮมเมด
ใส่พาสต้าในจานส�ำหรับเตาอบ วางจานบนตะแกรงต�่ำ
400 กรัม
450 วัตต์ + 180 °C
16-18
วางในจานแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสม หรือใส่ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม (ถ้าสามารถใช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ
ได้) วางลาซานญ่าแช่แข็งบนตะแกรงแบบต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ไทย 51
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 51
2017-12-01
3:33:02
คูม่ อื การปรุงอาหาร
อาหาร
ปริมาณอาหาร
โหมด
เวลาอบ (นาที)
โรสต์บฟี /โรสต์แลมบ์
(สุกปานกลาง)
1000-1200 กรัม
450 วัตต์ + 160 °C
20-22 (ด้านแรก)
14-16 (ด้านทีส่ อง)
ใช้แปรงทาน�้ำมันให้ทวชิ
ั ่ น้ เนื้อ และปรุงรสด้วยพริกไทย เกลือ และพริกปน่ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ โดยเริม่ จาก
ด้านมันอยูข่ า้ งล่าง หลังการอบ ห่อด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมเพือ่ พักอาหารเป็นเวลา 10-15 นาที
ั อนแช่แข็ง
ขนมปงก้
350 กรัม (6 ชิน้ )
180 วัตต์ + 160 °C
7-9
ั
วางขนมปงบนจานอบเกรี
ยม วางจานบนตะแกรงแบบต�่ำ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
มาร์เบิลเค้ก
700 กรัม
160 °C
อาหาร
กราแตงมันฝรังแบบโฮมเมด
่
ปริมาณอาหาร
โหมด
เวลาอบ (นาที)
500 กรัม
450 วัตต์ + 180 °C
18-22
ใส่กราแตงในจานส�ำหรับเตาอบ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ
โฮมเมดคีช (ขนาดกลาง)
500-600 กรัม
160 °C
45-50
เตรียมคีชโดยใช้กระทะโลหะขนาดกลางและวางบนตะแกรงแบบต�่ำ โปรดดูตำ� รับอาหารในคูม่ อื การเพิม่ พลัง
ความร้อนอัตโนมัติ
50-55
ใส่แป้งเค้กในพิมพ์โลหะสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดเล็กสีดำ � (ความยาว 25 ซม.) วางจานบนตะแกรงแบบต�่ำ พัก
อาหารเป็นเวลา 5-10 นาทีหลังการอบ
เค้กขนาดเล็ก
ชิน้ ละ 30 กรัม
160 °C
28-32
วางเค้กชิน้ เล็ก/มัฟฟินได้ถงึ 12 ชิน้ ในถ้วยกระดาษบนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็น
เวลา 5 นาทีหลังการอบ
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ั อนกลม
ครัวซองต์/ขนมปงก้
(แป้งสด)
เค้กแช่แข็ง
200-250 กรัม
200 °C
13-18
ั เย็นบนกระดาษส�ำหรับอบ ใช้ตะแกรงแบบต�่ำ
วางครัวซองต์หรือขนมปงแช่
1000 กรัม
180 วัตต์ + 160 °C
16-18
วางเค้กแช่แข็งบนตะแกรงแบบต�่ำโดยตรง หลังจากละลายและอุน่ แล้ว ให้พกั อาหารเป็นเวลา 15-20 นาที
52 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 52
2017-12-01
3:33:02
เคล็ดลับ
การปรุงพุดดิ้ง
การละลายเนย
ผสมผงพุดดิง้ กับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต จากนัน้ คนให้เข้ากัน ใช้อา่ งแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด อบโดยปิดฝาเป็นเวลา
6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 W คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก ให้ความร้อนเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 900 วัตต์ จนเนยละลาย
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
การละลายช็อกโกแลต
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบือ้ งให้เสมอกัน คนบ่อยๆ ระหว่างการอบเป็นเวลา 3½ ถึง 4½ นาที โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์
พักอาหาร 2-3 นาทีในเตาอบ ใช้ถงุ มือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ใส่ชอ็ กโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึก ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนช็อกโกแลตละลาย คนหนึง่ หรือสองครังระหว่
้
าง
การละลาย ใช้ถงุ มือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
การละลายผลึกน�้ำผึง้
ใส่เกล็ดน�้ำผึง้ 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน�้ำผึง้ ละลาย
การละลายเจลาติ น
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน
300 วัตต์ และคนหลังจากทีล่ ะลาย
การอบหน้ าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล. อบโดยไม่ตอ้ งปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน
900 วัตต์ จนกระทังหน้
่ าเค้ก/ไอซ์ซงิ่ ใส คนสองครังระหว่
้
างการอบ
การปรุงแยม
คูม่ อื การปรุงอาหาร
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รช่ี นิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัมและคนให้ทวั ่ อบโดยปิดฝาเป็นเวลา
10-12 นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ทีม่ ฝี าปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
ไทย 53
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 53
2017-12-01
3:33:02
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ั
ั
ถ้าคุณประสบปญหาอย่
างใดอย่างหนึง่ ทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญหาที
ใ่ ห้มา
ปัญหา
สาเหตุ
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้
สักครูเ่ พือ่ ให้เย็นตัว
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ั ยงของพัดลมระบายความร้อน
ฟงเสี
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหาร
อยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับเตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลัง
ของเตาอบเพือ่ การระบายอากาศ
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้
ผลิตภัณฑ์
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับเดียวกัน
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน และเตาอบ
ไม่ทำ� งาน
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะ
ทีม่ ฝี าปิดอาจท�ำให้เกิดเสียงแตก
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ใน
ระหว่างการปรุงอาหารเนื่องจากอาหารเกิด
การขยายตัว
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อนเกินไปในระหว่าง
การใช้งาน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับเตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลัง
ของเตาอบเพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ทีว่ า่ ง
ตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
น�ำวัตถุทงหมดที
ั้
ว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
การด�ำเนิ นการ
การแก้ไขปัญหา
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้ ผิว
ด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
ั ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน) เอาไว้
ตัง้ ค่าฟงก์
ั ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
ปิดฟงก์
เตาอบไม่ทำ� งาน
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตู
เพือ่ ความปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ เริ่ม
ท�ำงาน/+30 วินาที อีกครังเพื
้ อ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุงอาหาร
การด�ำเนิ นการ
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ทัวไป
่
กดปุม่ ไม่ลง
สาเหตุ
54 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 54
2017-12-01
3:33:02
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
เปิดประตูไม่สะดวก
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายใน
เตาอบ
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
เกิดประกายไฟในระหว่างการปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะในระหว่างการใช้
เตาอบ/ท�ำละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็นโลหะ
ั ชนการอุ
การให้ความร้อน รวมถึงฟงก์
ั่
น่ ท�ำงาน
ไม่ถกู ต้อง
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป
หรือใช้ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึง่ แก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั
ั ชนไมโครเวฟเป็
ไมโครเวฟได้ แล้วใช้ฟงก์
ั่
น
เวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจสอบว่าน�้ำร้อนหรือ
ไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้ ใช้
ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้นท�ำงานทันที
ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์
อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือ
เต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
1.
2.
3.
น�้ำหยด
มีไอน�้ำออกมาจากรอยแยกของประตู
มีน้�ำในเตาอบ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทังนี
้ ้จะขึน้
อยูก่ บั อาหาร กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
ความสว่างภายในเตาอบมีการเปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ ารเปลีย่ น
ั ชนั ่
ก�ำลังไฟฟ้าตามฟงก์
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุง
อาหารไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ไี ม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลมระบายอาหาร
ยังท�ำงานอยู่
ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลม
ระบายอากาศจะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีก
ประมาณ 3 นาทีหลังจากปรุงอาหารเสร็จ
กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ั ชนละลายไม่
ฟงก์
ั่
ทำ� งาน
ปรุงอาหารมากเกินไป
ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่ตดิ เลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน
ั ชนั ่
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงก์
Eco (ประหยัดพลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีก
ครัง้ หรือกดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจสอบ
อีกครัง้
ั ชนปรุ
ถ้าใช้ฟงก์
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียง
สัญญาณจะเตือนว่าได้เวลากลับด้านอาหารใน
ระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ เริ่ม
ท�ำงาน/+30 วินาที อีกครังเพื
้ อ่ เริม่ การ
ท�ำงานอีกครัง้
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบและ
มันคง
่
การแก้ไขปัญหา
มีเสียงบีป๊ ในระหว่างการปรุงอาหาร
ไทย 55
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 55
2017-12-01
3:33:02
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
จานหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่างการหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป
หรือภาชนะใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นใน
ของไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะทีใ่ หญ่
เกินไป
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
การด�ำเนิ นการ
เตาอบไม่รอ้ น
ประตูเปิด
มีควันออกมาในระหว่างอุน่
ในการใช้งานครังแรก
้
ควันอาจออกมาจาก
กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณใช้
ขดลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครังแรก
้
งานเตาอบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
ในการใช้งานครังแรก
้
ควันอาจออกมาจาก
กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณใช้
ขดลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครังแรก
้
งานเตาอบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
การแก้ไขปัญหา
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจาก
ขดลวดความร้อน
อาหารอยูใ่ กล้กบั ทีย่ า่ งเกินไป
วางอาหารให้มรี ะยะห่างทีเ่ หมาะสมในระหว่าง
การปรุงอาหาร
จัดเตรียมและ/หรือจัดวางอาหารไม่เหมาะสม
โปรดจัดเตรียมและจัดวางอาหารอย่าง
เหมาะสม
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจาก
ขดลวดความร้อน
มีกลิน่ ไหม้หรือกลิน่ พลาสติกเมือ่ ใช้เตาอบ
มีการใช้ภาพชนะทีเ่ ป็นพลาสติกหรือไม่คงทน
ต่อความร้อน
โปรดใช้ภาชนะทีเ่ ป็นแก้วทีเ่ หมาะส�ำหรับ
อุณหภูมสิ งู
มีกลิน่ เหม็นออกมาจากภายในเตาอบ
เศษอาหารหรือพลาสติกละลายและติดค้าง
อยูใ่ นเตาอบ
ั ชนไอน�
ใช้ฟงก์
ั ่ ้ำ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง คุณ
สามารถวางมะนาวฝานไว้ภายใน และให้
เตาอบท�ำงานเพือ่ ช่วยขจัดกลิน่ ให้เร็วขึน้
ย่าง
มีควันออกมาในระหว่างการใช้งาน
สาเหตุ
เตาอบ
ในขณะหมุน จานหมุนออกมานอกทีต่ ดิ ตัง้
หรือหยุดหมุน
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
ปัญหา
56 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 56
2017-12-01
3:33:02
ปัญหา
เตาอบปรุงอาหารได้ไม่ถกู ต้อง
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
มีการเปิดประตูเตาอบบ่อยครังในระหว่
้
าง
ปรุงอาหาร
ถ้าคุณเปิดเตาอบบ่อยครัง้ อุณหภูมภิ ายในจะ
ลดลง และอาจส่งผลต่อการปรุงอาหารของคุณ
มีการตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบอย่างถูกต้อง
แล้วลองอีกครัง้
วางอุปกรณ์เสริมส�ำหรับการย่างหรืออุปกรณ์
อืน่ ๆ ไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดใส่อปุ กรณ์เสริมอย่างถูกต้อง
มีการใช้ภาชนะทีผ่ ดิ ประเภทหรือขนาด
ผิดปกติ
ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสมซีง่ มีกน้ แบน
รหัสข้อมูล
รหัสการตรวจสอบ
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
C-20
ต้องตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์ของอุณหภูม ิ
กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน และใช้งานอีกครัง้ ถ้ายัง
มีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบไมโครเวฟนาน
กว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้
ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ที่
อยูใ่ กล้บา้ น
C-21
เซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมติ รวจจับอุณหภูมทิ ส่ี งู กว่า
ทีต่ งั ้ ค่าไว้
ปิดเตาอบไมโครเวฟเพือ่ ให้เตาเย็นลง แล้วลองตัง้ ค่าอีก
ครัง้ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
กดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ
ปุม่ หรือไม่ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบ
ไมโครเวฟนานกว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้ ถ้า
ยังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
C-d0
หมายเหตุ
ส�ำหรับรหัสทีไ่ ม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การแก้ไขปัญหา
ไทย 57
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 57
2017-12-01
3:33:02
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
บันทึก
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้จี งึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
รุน่
การจ่ายไฟ
การใช้พลังงาน
MC28M6055**
220 V – 50 Hz AC
พลังงานสูงสุด
2750 วัตต์
ไมโครเวฟ
1400 วัตต์
ระบบย่าง (ขดลวดความร้อน)
1350 วัตต์
การเพิม่ พลังความร้อน (ขดลวดความร้อน) สูงสุด 1900 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 900 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)
ความถีข่ องคลืน่ ขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ภายนอก (รวมมือจับ)
517 x 310 x 463 มม.
ช่องของเตาอบ
358 x 235.5 x 327 มม.
ปริมาตร
น�้ำหนัก
28 ลิตร
สุทธิ
17.9 กก. โดยประมาณ
����������������������
58 ไทย
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 58
2017-12-01
3:33:02
บันทึก
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 59
2017-12-01
3:33:02
บันทึก
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 60
2017-12-01
3:33:02
บันทึก
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 61
2017-12-01
3:33:02
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04444Y-01
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 62
2017-12-01
3:33:02
Microwave Oven
User manual
MC28M6055**
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 1
2017-12-01
3:33:05
Contents
Contents
Safety instructions
3
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
6
7
7
Installation
8
Accessories8
Installation site
8
Turntable8
Maintenance
9
Cleaning9
Replacement (repair)
9
Care against an extended period of disuse
9
Oven features
10
Oven10
Control panel
10
Oven use
11
How a microwave oven works
11
Checking that your oven is operating correctly
11
Setting the time
12
Cooking/Reheating12
Adjusting the cooking time
13
Stopping the cooking
14
Setting the energy save mode
14
Using the hot blast auto features 15
Using the slim fry features
18
Using the healthy cooking features
20
Using the thai menu features
22
Using the power defrost features
32
Using the dough proof/yogurt features
33
Using the crusty plate
35
Hot blast
36
Grilling36
Choosing the accessories
37
Combining microwaves and grill
37
Combining microwaves and hot blast
38
Switching the beeper off
39
Using the child lock features
40
Using the turntable on/off features
40
Cookware guide
41
Cooking guide
42
Microwaves42
Cooking42
Reheating45
Reheating liquids
45
Reheating baby food
45
Remark46
Defrosting47
Grill49
Microwave + Grill
49
Hot blast
51
Microwave + Hot blast
51
Tips and tricks
53
Troubleshooting
54
Troubleshooting54
Information code
57
Technical specifications
58
2 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 2
2017-12-01
3:33:05
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
English 3
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 3
2017-12-01
3:33:05
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 4
2017-12-01
3:33:05
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
English 5
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 5
2017-12-01
3:33:05
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs.
Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
6 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 6
2017-12-01
3:33:05
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
•
•
•
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
•
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 7
2017-12-01
3:33:05
Safety instructions
Microwave operation precautions
Limited warranty
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
•
A
B
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
The roller ring supports the turntable.
•
Installation
C
02 Turntable, to be placed on the roller ring
with the centre fitting on to the coupler.
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
03 High rack, Low rack, to be placed on the
turntable.
The metal racks can be used to cook
two dishes at the same time. A small
dish may be placed on the turntable and
a second dish on the rack. The metal
racks can be used in grill, hot blast and
combination cooking.
•
D
A.
B.
C.
D.
20 cm above
10 cm behind
10 cm on the side
85 cm of the floor
•
•
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both sides,
and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal with
a damp cloth before using your oven for
the first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
04 Crusty plate, see page 35.
The crusty plate is used to brown
food better in the microwave or grill
combination cooking modes. It helps
keep pastry and pizza dough crisp.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
8 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 8
2017-12-01
3:33:06
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
•
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
A
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
•
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 9
2017-12-01
3:33:06
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
Oven features
04 05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01 Hot Blast Auto
02 Slim Fry
03 Healthy Cooking
04 Thai Menu
05 Power Defrost
06 Dough Proof/Yogurt
07 Hot Blast
08 Grill
09 Microwave
10 Combi
11 Turntable On/Off
12 Multi Function Selector Dial
13 Child Lock
14 STOP/ECO
15 START/+30s
09
12
01 Heating element
02 Ventilation holes
03 Safety interlock holes
04 Door latches
05 Door
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Control panel
11
13
14
15
10 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 10
2017-12-01
3:33:06
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
Troubleshooting on the page 54.
•
•
•
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W)
is used, the water takes longer to boil.
Defrost
Reheat
Cook
Cooking principle.
•
•
•
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door. Place a
glass of water on the turntable. Close the door.
Press the Microwave mode and set the
time to 4 or 5 minutes by pressing the
START/+30s button.
The oven heats the water for 4 or
5 minutes. The water should then be boiling.
Quantity and density
Water content
Initial temperature (refrigerated or
not)
CAUTION
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•
•
Even cooking of the food right to the centre.
The same temperature throughout the food.
English 11
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 11
2017-12-01
3:33:07
Oven use
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
NOTE
Oven use
Setting the time
Cooking/Reheating
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
The following procedure explains how to cook or reheat food.
•
•
When you first install your microwave oven
After a power failure
CAUTION
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended. Open
the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
The following indications are displayed:
(Microwave mode)
900 W (Output power)
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1
2
3
Oven use
4
5
6
7
1. Press the Multi Function Selector Dial.
2. Turn the Multi Function Selector Dial to
set time display type. (12H or 24H)
3. Press the Multi Function Selector Dial to
complete the setup.
4. Turn the Multi Function Selector Dial to
set the hour.
5. Press the Multi Function Selector Dial.
6. Turn the Multi Function Selector Dial to
set the minute.
7. When the right time is displayed, press
the Multi Function Selector Dial to start
the clock.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
1
2
2. Turn the Multi Function Selector Dial
until the appropriate power level is
displayed. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to set the power
level.
3
•
4
If don’t set the power level within
5 seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
3. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
12 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 12
2017-12-01
3:33:07
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
DEFROST
20 %
180 W
LOW
11 %
100 W
•
•
Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
Increase the remaining cooking time
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press
the START/+30s button six times.
2
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Then the cooking time must be...
Higher power level
Decreased
Lower power level
Increased
1
Oven use
If you select a...
Method 2
Just turning Multi Function Selector Dial to
adjust cooking time.
• To increase cooking time, turn to right
and to decrease cooking time, turn to
left.
English 13
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 13
2017-12-01
3:33:07
Oven use
Stopping the cooking
Setting the energy save mode
You can stop cooking at any time so that you can:
The oven has an energy save mode.
•
•
•
Check the food
Turn the food over or stir it
Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
•
•
Completely
•
•
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press
the START/+30s button.
Press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
•
•
Press the STOP/ECO button.
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
Oven use
14 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 14
2017-12-01
3:33:08
Using the hot blast auto features
The 10 Hot Blast Auto features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
Hot blast auto guide
The following table presents 10 Hot Blast Auto programmes, quantities, standing
times and appropriate recommendations. Those programmes are running with a
combination of microwaves, grill and convection heater.
Code
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
1
3
4
Instructions
300-350 g
Remove a package and place the Pizza
on the low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H2
Homemade
Pizza
500-550 g
• Ingredients
Pizza dough (200-250 g)
150 g strong white bread flour, 3 g
dried yeast, 0.5 tbsp olive oil, 100 ml
warm water, 0.5 tbsp sugar and salt.
Topping
100 g Sliced Vegetables, 100 g Tomato
puree, 80-100 g grated Mozzarella
cheese.
Oven use
2
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various preprogrammed settings. At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Serving size
Frozen Pan
Pizza
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Hot Blast Auto button.
Food
H1
• Method
Put the flour, yeast, oil, salt and warm
water in a bowl and mix to a wettish
dough. Knead in a mixer or by hand
about 5-10 minutes. Cover with lid and
prove for 30 min.
Roll out into Crusty plate. Spread the
tomato puree on the dough and add
vegetables. Sprinkle cheese evenly on
top. Put them on the high rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
English 15
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 15
2017-12-01
3:33:08
Oven use
Code
H3
Food
Homemade
Lasagne
Serving size
500-600 g
1000-1100 g
Instructions
• Ingredients (1000-1100 g)
2 tbsp olive oil, 300 g minced beef,
200 g tomato sauce, 100 ml beef stock,
150 g dried lasagne sheets (8 sheets),
1 onion (chopped), 1 tsp each of dried
parsley flakes, oregano, basil, 200 g
grated mozzarella cheese – In case of
500-600 g, use half quantity.
Code
H4
Food
Homemade
Gratin
Serving size
500-600 g
900-1000 g
Instructions
• Ingredients (900-1000 g)
640 g potatoes, 80 ml milk, 80 ml
cream, 40 g beaten whole egg, 1 tsp
each of salt, pepper, nutmeg, 120
g grated mozzarella cheese, butter,
thyme – In case of 500-600 g, Use half
quantity.
• Method
Peel potatoes and slice them to 3 mm
thickness. Rub the butter all over the
surface of a gratin dish. Spread the
slices on a clean towel and keep them
covered with the towel while you
prepare the rest of the ingredients. Mix
the rest of the ingredients except for
grated cheese into a large bowl and
stir well. Layer the potato slices in the
dish slightly overlapping and pour the
mixture over the potatoes. Spread the
grated cheese over the top and put them
on the low rack. After cooking, serve
sprinkled with a few fresh thyme leaves.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
Oven use
• Method
Sauce: Heat the oil in a frying pan, then
cook the minced beef and chopped
onion for about 10 min until browned
all over. Pour over the tomato sauce
and beef stock, add the dried herbs.
Bring up to the boil, then simmer for
30 min. Cook lasagna noodles according
to package directions. Layer noodle,
meat sauce, and cheese then repeat.
Then sprinkle evenly with remaining
mozzarella cheese on the top of noodles
and put them in the low rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
H5
Frozen
French Fries
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen oven chips evenly
on the crusty plate. Set plate on the
high rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
H6
Frozen
Buffalo
Wings
400-450 g
500-550 g
Put the Frozen Buffalo Wings (precooked and spiced) on a side of the
crusty plate. Set plate on the high rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
16 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 16
2017-12-01
3:33:08
Code
Serving size
Instructions
Code
H7
Roast
Chicken
Pieces
Food
500-600 g
900-1000 g
Weigh chicken pieces and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. When the beep sounds, turn the
chicken over and press start to continue.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H9
H8
Roast
Chicken
1100-1200 g
1200-1300 g
Brush the chicken oil and spices fully.
Put Breast side down first on the crusty
plate. Put them on the low lack. When
the beep sounds, turn the chicken over
by using tongs and press the start
to continue. After cooking, stand for
2-3 minutes.
Food
Beef Steak
Pie
Serving size
Instructions
500-600 g
• Ingredients
200 g beef, cubed, 1 tbsp olive oil,
½ onion (sliced), 80 g mushroom (sliced),
1 tbsp each of parsley and thyme,
chopped, 1 tbsp Worcestershire sauce,
salt and pepper 2 tbsp flour, 100 ml hot
beef stock, 120 g ready-made pastry
dough, 1 egg yolk, beaten.
Oven use
• Method
Sprinkle the beef with four, salt and
pepper. Fry them in a frying pan with
oil, stirring frequently until browned.
Add onion, mushroom, parsley, thyme,
Worcestershire sauce and beef stock and
broil. After broiling, reduce to simmer
for an hour. Pour the filling mixture
to an oven dish and cover with the
pie pastry sheet and press the edge
together to seal. Decorate with pastry
trimming with knife and pork. Cut cross
the top and brush with beaten egg yolk.
Put them on the low rack. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
English 17
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 17
2017-12-01
3:33:08
Oven use
Code
Food
Serving size
H10
Homemade
Mini Quiche
400-500 g
Instructions
• Ingredients
Pastry
200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg,
30 g bacon, cubed, 60 g Cream, 60 g
Cream fraiche, 2 eggs, 40 g grated
cheese, salt and pepper.
Oven use
• Method
To make the pastry, put the flour,
butter and eggs in a bowl and mix to
a soften pastry and then rest it in the
refrigerator for 30 minutes. Roll out the
pastry and place in buttered metal tins
(like muffin mould for 6 mini quiches).
Mix the cream, cubed bacon, cream
fraiche, egg, cheese, salt, pepper and
pour the mixture into the moulds. Put
them on the low rack. After cooking,
stand for 5 minutes.
Using the slim fry features
The 11 Slim Fry features include/provide pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the
Slim Fry category by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Slim Fry button.
1
2
3
4
2. Turn the Multi Function Selector Dial to
select cook category. At that time, press
the Multi Function Selector Dial to select
the cook category.
1) Potatoes/Vegetables
2) Seafood
3) Chicken
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Fuction
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Fuction
Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
18 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 18
2017-12-01
3:33:08
5. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
5
Code
Food
Serving size
Frozen
Onion Ring
100-150 g
200-250 g
Put frozen breaded onion rings or frozen
breaded squid rings evenly on the crusty
plate. Set plate on low rack. Stand for
1-2 minutes.
1-5
Sliced
Courgettes
200-250 g
300-350 g
Rinse and slice courgettes. Brush with
5 g olive oil and add spices. Put slices
evenly on the crusty plate and set plate
on high rack. Turnover after beep sounds.
Press start to continue. (The oven keeps
operating if you do not turn over). Stand
for 1-2 minutes.
Serving size
Instructions
Slim fry guide
The following table presents the 11 Slim Fry auto programmes for frying. It
contains its quantities and appropriate instructions. You will use less oil compared
to frying with oil fryer, while you will get tasty results. Programmes are running
with a combination of convection, top heater and microwave energy.
1. Potatoes/Vegetables
Food
Serving size
Instructions
1-1
Frozen
Potato
Croquettes
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen potato croquettes
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
1-2
Homemade
French Fries
300-350 g
450-500 g
Use hard to medium type of potatoes
and wash them. Peel potatoes and cut
into sticks with a thickness of 10x10 mm.
Soak in cold water (for 30 min.). Dry them
with a towel, weigh them and brush with
5 g olive oil. Distribute homemade fries
evenly on the crusty plate. Set plate on
high rack. Stand for 1-2 minutes.
1-3
Potato
Wedges
200-250 g
300-350 g
400-450 g
2. Seafood
Code
Food
2-1
Frozen
Prawns
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded prawns evenly
on the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
2-2
Frozen Fish
Cutlets
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded fish cutlets
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
2-3
Frozen Fried
Squid
150-200 g
250-300 g
Distribute frozen breaded squid rings
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
Oven use
Code
Instructions
1-4
Wash normal sized potatoes and cut them
into wedges. Brush with olive oil and
spices. Put them with the cut side on the
crusty plate. Set plate on high rack. Stand
for 1-3 minutes.
English 19
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 19
2017-12-01
3:33:08
Oven use
Using the healthy cooking features
3. Chicken
Code
3-1
3-2
3-3
Food
Frozen
Chicken
Nuggets
Chicken
Drumsticks
Chicken
Wings
Serving size
Instructions
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen chicken nuggets evenly
on the crusty plate. Set plate on high rack.
Stand for 1-2 minutes.
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Weigh drumsticks and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-3 minutes.
200-250 g
300-350 g
Weigh chicken wings and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-2 minutes.
The 13 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the size
of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Healthy Cooking button.
1
Oven use
2
3
4
2. Select the category of food by turning
the Multi Function Selector Dial and
press the Multi Function Selector Dial.
1) Grain/Pasta
2) Vegetables
3) Poultry/Fish
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
20 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 20
2017-12-01
3:33:08
5. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
5
2. Vegetables
Food
Serving size
2-1
Green Beans
200-250 g
300-350 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking
for 200-250 g and add 45 ml (3 tbsp)
for 300-450 g. Put bowl in the center
of turntable. Cook covered. Stir after
cooking. Stand for 1-2 minutes.
2-2
Spinach
100-150 g
200-250 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the center of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
2-3
Peeled
Potatoes
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Wash and peel potatoes, cut into halves
and put into a glass bowl with lid. Add
15-30 ml of water (1-2 tbsp). Stir after
cooking. When cooking higher quantities
stir once during cooking. Stand for
3-5 minutes.
2-4
Grilled
Eggplants
100-150 g
200-250 g
Rinse and slice eggplants. Brush with oil
and spices. Put slices evenly on the crusty
plate. Set plate on the high rack. Turnover
after beep sounds. Press start to continue
(The oven keeps operating if you do not
turnover). Stand for 1-2 minutes.
2-5
Grilled
Tomatoes
400-450 g
600-650 g
Rinse and clean tomatoes. Cut them into
halves and put in an ovenware dish. Add
grated cheese on top. Put dish on the high
rack. Stand for 1-2 minutes.
Healthy cooking guide
The following table presents quantities and appropriate instructions about
13 Healthy Cooking programmes.
1. Grain/Pasta
Code
Food
Serving size
Instructions
1-1
Brown Rice
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with
lid. Add cold water of double quantity.
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
5-10 minutes.
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add cold water of double quantity. Cook
covered. Stir before standing time and
add salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with
lid. Add hot boiling water of 4 times,
a pinch of salt and stir well. Cook
uncovered. Stir before standing time and
drain thoroughly afterwards. Stand for
1-3 minutes.
Instructions
Oven use
Code
English 21
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 21
2017-12-01
3:33:08
Oven use
Using the thai menu features
3. Poultry/Fish
Code
3-1
3-2
3-3
3-4
Oven use
3-5
Food
Chicken
Breasts
Serving size
Instructions
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast and put on deep
glass ovenware dish. Cover with
microwave cling film and pierce film. Put
dish on the turntable. Stand for 2 minutes.
Turkey
Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse turkey breast and put on deep glass
ovenware dish. Cover with microwave
cling film and pierce film. Put dish on the
turntable. Stand for 2 minutes.
Grilled Fish
Fillets
200-300 g
400-500 g
Put fish fillets evenly on the crusty plate.
Set plate on the high rack. Turnover
as soon as the beep sounds. Stand for
1-2 minutes.
Grilled
Salmon
Steaks
200-250 g
300-350 g
Roast Fish
300-350 g
400-500 g
Put fish steaks evenly on the crusty plate.
Set plate on the high rack. Turnover
as soon as the beep sounds. Stand for
2 minutes.
Brush skin of whole fish (trout or gilthead)
with oil and add herbs and spices. Put fish
side by side, head to tail on the crusty
plate. Set plate on the high rack. Turnover
as soon as the beep sounds. Stand for
3 minutes.
The 40 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times. You
do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the
size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Thai Menu button.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial.
3. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2
3
22 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 22
2017-12-01
3:33:09
Thai menu guide
Code
The following table presents quantities and appropriate instructions for 40 Thai
Menu programmes.
Code
Food
Serving size
Ingredients
1
Grilled shrimp
with black
pepper
1-2 persons
400 g Tiger shrimp (10 ea), 1 Tbsp. Black
pepper, ½ cup Diced small bell peppers three
colors, 1-2 root Coriander root, 5 pieces Thai
garlics, 1 Tsp. Cayenne, ½ Tbsp. Red sugar,
½ Tsp. Salt, 2 Tbsp. Olive oil, 2 Tbsp. White wine.
2
Pork rib BBQ
2-4 persons
800 g Pork rib, 4 Tbsp. olive oil, Salt, pepper,
ground garlic, paprika for seasoning, ¼ cup
Water, Corn, bell pepper for side dish.
BBQ sauce recipe
3 Tbsp. Brown sugar, 2½ Tbsp. ketchup, ½ Tbsp.
Worcester sauce, 1 Tsp. tabasco, ½ Tbsp. Dijon
mustard, ½ Tbsp. balsamic, ¼ Tsp. ground garlic,
¼ Tsp. paprika, ½ Tsp. ground chili, ½ Tsp. salt.
Food
Salmon with
lemon sauce
Serving size
1-2 persons
Ingredients
200 g Salmon, 1 finely shredded lemongrass,
½ Tsp. Salt, ½ Tsp. pepper, 1 Tbsp. olive oil.
Sauce
2 eggs yolk, 2 Tbsp. Condensed milk, 2 Tbsp.
Lime juice, 1 Tsp. salt, 2 Tbsp. mayonnaise.
Instructions
Marinate salmon salt, pepper olive oil and lemongrass for
10 minutes. Making sauce by mix all ingredient together in
microwave safe bowl. Put it in microwave oven and press a
START/+30s button. When the first beeps, bring out a sauce. Put
a marinated salmon on the crusty plate and skin side first use.
Put it in microwave oven and press a START/+30s button again.
When the second beeps, turn the food and press a START/+30s
button again. After cooking, serve.
4
Grilled king
mackerel with
fish sauce
2-4 persons
400 g pieces. Fresh king mackerel, ½ cup Fish
sauce, ½ Tbsp. Sugar, ½ Tsp. Pepper, ½ cup
Water, 1 Tbsp. Oil.
Oven use
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper, pepper onion. Cut in both
shell shrimp, marinate with all ingredients for 15 minutes. Put
them on high rack in microwave oven and press a START/+30s
button. When the beeps, bring out them and Mix marinate sauce
and bell pepper. Put a sauce in oven and press a START/+30s
button again. After cooking, serve with grilled shrimp.
3
Instructions
Mix ingredients for marinate king mackerel in 1 hour and sunned
3-4 hour. Put them on low rack in microwave oven and press
button. When the beeps, turn over and press a START/+30s
button. After cooking, serve.
Instructions
Prepare BBQ sauce by mix all ingredient together in microwave
safe bowl. Put it in microwave oven and press a START/+30s
button. When the first beeps, bring out a sauce. Seasoning pork
rib with salt, pepper, ground garlic, paprika and olive oil. Put rib
in aluminium foil and put on the crusty plate, fill in water. Put it
in microwave oven and press a START/+30s button again. When
the second beeps, bring out and spread BBQ Sauce on rib. Put a
Corn and bell pepper together. Put them in microwave oven and
press a START/+30s button again. After cooking, serve.
English 23
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 23
2017-12-01
3:33:09
Oven use
Code
Food
Serving size
Ingredients
Code
Food
Serving size
Ingredients
5
Grilled
snapper with
coconut milk
2-4 persons
400 g Snapper (2 pieces), ½ cup Coconut milk,
½ Tbsp. Shrimp paste, 5 Shallots, ½ Tbsp. White
pepper, 1½ Tbsp. Palm sugar, 2 Tbsp. Tamarind
juice, Fried chili, coriander for decoration.
7
Roasted pork
with salted
fish
2-4 persons
30-50 g king mackerel salted, 200 g Minced
pork, 2 Tbsp. Shredded garlic, 1 Tbsp. Shredded
thin bird chili, ½ Tsp. Pepper, 1 Tbsp. Seasoning
powder, 1 Tsp. Sesame oil, ¼ cup Shredded
shallots, 1 Lime.
Instructions
Crush shallots, pepper, Shrimp paste together, add coconut milk,
tamarind juice, and palm sugar. Put them in microwave oven and
press a START/+30s button. When the beeps, bring out them. Put
fish (skin first) on the crusty plate in microwave oven and press
a START/+30s button. When the second beeps, bring out them,
pour sauce and turn over and press a START/+30s button. After
cooking, decorate with fried chili and coriander. Serve.
6
Roasted BBQ
pork
4 persons
Oven use
500 g Pork tenderloin, 5 roots Coriander root,
10 pieces Garlics, ½ Tsp. White pepper, 1 Tbsp.
Pickled bean curd, ½ Tbsp. Pickled bean curd
water, 1 Tbsp. Soy sauce, 2 Tbsp. Honey, 2 Tsp.
Pork stewed in gravy power.
Instructions
Crush coriander root, garlic, pepper together and mix with pork,
add other ingredients. Mash and use folk stab on pork, marinate
at least 1 hour. Put them on low rack in microwave oven and
press a START/+30s button. When the beeps, turn over and press
a START/+30s button. After cooking, slice, serve with sticky rice.
Instructions
Mix ingredients and mash together, except shredded shallots
and lime. Mash together. Form clots 1 cm, put them on crusty
plate in microwave oven and press a START/+30s button. When
the beeps, turn over and press a START/+30s button. After
cooking, serve for sliced shallots and lemon.
8
Rice with
roasted pork
with sesame
sauce
2 persons
250 g Pork sirloin, 2 Tbsp. Red sugar, 3 Tbsp.
Shoyu, 1½ Tbsp. Mirin, ¼ cup Sliced garlic,
¼ cup Shredded ginger, 2 Tbsp. white sesame,
2 Tbsp. Shredded spring onion, for sprinkle on
top.
Instructions
Sliced pork, add ingredients for marinate 15 minutes.
Put them on low rack in microwave oven and press a
START/+30s button. When the beeps, turn over and press a
START/+30s button. When the second beeps, bring out them. Put
a marinated sauce in microwave oven and press a START/+30s
button. After cooking, serve with rice sprinkled with a marinated
sauce and spring onion.
24 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 24
2017-12-01
3:33:09
Code
9
Food
Beef Steak
with Herb
Butter
Serving size
Ingredients
Code
Food
Serving size
2 persons
400 g Beef ribeye, ¼ cup Red wine, 1 Tsp.
Pepper corn, ½ Tsp. Salt, 1 Tbsp. Olive oil, 1 cup
Sliced Eringii Mushroom, 1 cup 3 color bell
peppers, Cut long lines.
11
Rice porridge
with pork
1-2 persons
Instructions
Mix minced pork, pepper, and oyster sauce together, mold into a
ball. Put rolled pork, rice, water in a glass bowl. Add soy sauce,
stir well. Put them in microwave oven and press a START/+30s
button. After cooking, sprinkle spring onions, celery, and
coriander on top before serve.
Herb Butter
3 Tbsp. Unsalted butter, 1 Tbsp. Fresh rosemary,
½ Tbsp. Chopped garlic, ¼ Tsp. Salt.
10
Pandan baked
chicken
2-4 persons
200 g (1-2 pieces) Chicken breast without skin,
1½ Tbsp. Oyster sauce, 1½ Tbsp. Soy sauce,
1½ Tbsp. Sugar, 1 Tsp. Pepper, ½ Tbsp. Sesame
oil, 1 Tbsp. Coriander root, 1 Tbsp. Chopped
garlic, 8-10 leaves Pandan leaf, 2 Tbsp. Oil.
12
Tom yam
Kung
2-3 persons
150 g (1 Cup) Prawn, 1 cup Mushrooms, 4 pieces
Sliced galangals, 5 leaf Shred kaffir lime, 2 trunk
Shred lemongrass, 4 yield Sida tomato, 500 ml
Water, ¼ cup Unsweetened condensed milk,
2-3 Tbsp. Fish sauce, 2-3 Tbsp. Lime juice,
1 Tbsp. Chili sauce, 10 pieces Pound bird Chili,
Coriander for sprinkle on top.
Oven use
Instructions
Pound beef or dipping with fork for soften. Crush pepper corn
for marinate beef with salt, pepper, red wine, olive oil at least
1 hour. Mix olive oil salt and pepper with vegetables. Put them
on low rack in microwave oven and press a START/+30s button.
When the beeps, turn over and press a START/+30s button.
When the second beeps, bring out them. Put marinated beef on
low rack in microwave oven and press a START/+30s button.
When the third beeps, turn over and press a START/+30s button.
During cooking, mix Herb butter ingredients together, take in the
fridge. After cooking, put herb butter on cooked meat, take to
microwave for melted butter. Serve with roasted vegetables.
Ingredients
1 cup Cooked rice, ½ cup Mince pork, 500 ml
Water, 1 Tbsp. Oyster sauce, ¼ Tsp. Pepper,
1 Tbsp. Soy sauce, spring onions, coriander,
celery for sprinkle on top.
Instructions
Add galangals, lemongrass, kaffir lime, Sida tomato, chili
sauce in boiled water in a glass bowl and stir well. Add prawn,
mushroom, bird chili. Put them in microwave oven and a
START/+30s button. After cooking, add unsweetened condensed
milk, fish sauce, lime juice, stir well. Serve hot.
Instructions
Slice chicken to pieces and marinate with ingredients for 1 hour
and warp with pandan. Put them on high rack in microwave
oven and press a START/+30s button. When the beeps, turn over
and press a START/+30s button. After cooking, serve with chili
sauce.
English 25
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 25
2017-12-01
3:33:09
Oven use
Code
Food
Serving size
Ingredients
Code
13
Tom Kha with
chicken
2-4 persons
250 g Slice chicken breast, 100 g Mushroom,
500 ml Coconut milk, 200 ml water , 1 cup
(6 pieces) Sliced young galangal, 2 Sliced
lemongrass, 3 Leaves kaffir leave, 5 Shallots,
5 Bird chili, 2-3 Tbsp. Fish sauce, 2-3 Tbsp. Lime
juice.
15
Food
Steamed
vegetables
with red
sauce
Instructions
Mixed water and coconut milk and add shallots, lemongrass,
kaffir leave, chicken and mushroom in a glass bowl. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
seasoning with fish sauce, lime juice and chili then serve.
14
Chicken with
green curry
3-4 persons
Oven use
200 g Slice chicken breast, 2 Tbsp. Green
curry paste, 500 ml Coconut milk, 1 cup Cut in
eggplant, 1 Tbsp. Fish sauce, 1 Tsp. Palm sugar,
¼ cup Sweet basil, Paprika slide for decorate.
Serving size
Ingredients
3-4 persons
100 g Lettuce, 50 g (10 pieces) Shiitake
Mushroom, 100 g (5 pieces) Kailan, 50 g
(6 pieces) Baby corn, ½ Tbsp. Water, 1 bottle.
Essence of Chicken 70 ml, 1 Tbsp. Oyster sauce,
½ Tsp. Sugar, ⅛ Tsp. Sesame oil, 1 Tsp. Chinese
liquor, 1 Tbsp. Hong Kong tapioca flour, ½ Tsp.
White pepper.
Instructions
Wash and chop vegetables in a glass bowl. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. When the
beeps, bring out them and mix remaining ingredients together.
Put them in microwave oven and press a START/+30s button.
After cooking, serve.
16
Instructions
Mixed coconut milk and green curry paste together. Add chicken,
eggplants, palm sugar, fish sauce in a glass bowl and mixed well.
Put them in microwave oven and press a START/+30s button.
After cooking, add sweet basil and paprika then serve.
Poached eggs
with Soybean
milk
3-4 persons
4 eggs, ½ cup Ginkgo, 4 pieces kani, 1 Tsp.
Seasoning powder, 1½-2 cup Soybean milk,
¼ Tsp. Pepper, 1 Tbsp. soy sauce, 2 Tbsp.
Chopped spring onion.
Instructions
Mix egg and soybean milk together soy sauce and put in a
glass bowl. Add ingredients and take to a bowl. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
decorate by kani, ginkgo and chopped spring onion. Serve.
17
Steamed
shrimp with
fresh milk
and Shiitake
Mushroom
2 persons
200 g shrimps, 1 egg, ½ cup Fresh milk, ¼ Tsp.
Salt, ½ Tsp. Curry powder, ½ Tsp. Pepper, 50 g
(4 ea) Shiitake Mushroom, ½ cup Chopped
celery.
Instructions
Wash shrimp, cut both shell of shrimp from head to tail. Sorted
shrimp into a container. Mix shiitake mushroom, celery, fresh
milk, egg, curry powder, Salt, and pepper together in a glass
bowl. Put them in microwave oven and press a START/+30s
button. After cooking, serve.
26 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 26
2017-12-01
3:33:09
Code
Food
Serving size
Ingredients
Code
18
Steamed fish
with picked
plum
2-3 persons
400 g Snapper, ½ cup cut bacon, 2 Pickled plum,
1 Sliced chili spur pepper, 1 cup Shredded fresh
ginger, ½ cup shiitake mushrooms, 2 Chopped
celery, 1 Tbsp. Soy sauce, 1 Tbsp. Sugar, ½ cup.
Soup stock.
20
Food
Boiled Pork
with Lime,
Chili Sauce
Seafood Chili
paste with
boiled egg
2-3 persons
Instructions
Put shrimps and squids in glass bowl. Put them in microwave
oven and press a START/+30s button. When the beeps, crush
fresh bird chili, garlic for crushingly and add shrimp paste, palm
sugar, lime juice to admix shredded lemongrass, shallots and
boiled seafood. Put egg in bowl and water and salt. Put a bowl in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
serve.
Ingredients
200 g Pork sirloin, 5 pieces Sliced lime,
15 Green-red bird chili, 2 Tbsp. garlic, 1 Tbsp.
Sugar, 1 Tbsp. Fish sauce, 3 Tbsp. Lime juice,
1 cup Shredded kale, 1 cup Shredded Cabbage.
21
Winged Bean
Salad
2-3 persons
150 g (2 Cups) shredded winged Bean, 1 cup
Peeled shrimp, 100 g Minced pork, 2 Tbsp.
Shredded bird chili, 2 Tbsp. Chili sauce, 2 Tbsp.
Lime juice, 1 Tbsp. Fish sauce, 1½ Tbsp. Palm
sugar, 2 Tbsp. Fried peanut, ¼ Tbsp. Fried
shallots, 7 Fried dried chili, 2 Tbsp. thick coconut
milk, 2 eggs.
Oven use
1½ cup Chopped seafood, 20 Fresh bird chili,
5 pieces Garlic, ½ cup Shallot, ½ cup Shredded
lemongrass, 1 Tbsp. Shrimp paste, 2 Tsp. Palm
sugar, 2 Tbsp. Lime juice, 2 eggs.
2-3 persons
Instructions
Wash and slice pork. Add water. put them in microwave oven
and press a START/+30s button. When the beeps, bring out pork
and mix sugar, fish sauce, lime juice in a glass bowl. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
crush bird chili and garlic together. Serve by put shredded
cabbage, kale in dish, then pork and pour spicy sauce. On top.
Instructions
Wash and cut snapper. Add bacon piece and snapper in a glass
bowl. Put them in microwave oven and press a START/+30s
button. When the beeps, mix remaining ingredients together,
pour sauce on snapper. Put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, serve.
19
Serving size
Instructions
Put shrimp, minced pork in microwave oven and press a
START/+30s button. When the beeps, bring out and add winged
bean mix together. Beat egg with salt in a glass bowl and put it
in microwave oven and press a START/+30s button. When the
second beeps, bring out them. Put dried bird chili with oil in
microwave oven and press a START/+30s button. When the third
beeps, bring out them. Put shallots with oil in microwave oven
and press a START/+30s button. After cooking, mix palm sugar,
Fish sauce, Lime juice, chili sauce, and bird chili together. Mix all
ingredients together. Pour with coconut milk and serve with egg.
English 27
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 27
2017-12-01
3:33:09
Oven use
Code
22
Food
Spicy
Spaghetti
Serving size
Ingredients
Code
2-3 persons
100 g Spaghetti, 200 g Minced beef, ¼ cup
Crush garlic, 15 bird chili, ¼ cup Green pepper,
1 cup Holy basil, 1 Tbsp. Seasoning sauce, 1 Tsp.
Sugar, 1 Tbsp. Oyster sauce, 1 Tbsp. Olive oil.
24
Food
Minced pork
noodles
Instructions
Put spaghetti with water in microwave oven and press a
START/+30s button. When the beeps, bring out them. Chopped
chili and garlic together, mash with minced beef, olive oil
in a glass bowl. Put them in microwave oven and press a
START/+30s button. When the second beeps, add fish sauce,
seasoning sauce, sugar, oyster sauce. Put them in microwave
oven and press a START/+30s button. When the third beeps,
add spaghetti and green pepper, holy basil to mash. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
serve.
Oven use
23
Macaroni
with meat
sauce
2-3 persons
Ingredients
3-4 persons
300 g Wide rice noodles, 200 g Minced pork,
2 Tbsp. Seasoning sauce, ½ Tsp. pepper, 1 Tbsp.
Oyster sauce, ½ cup Diced onion, 2 cup Diced
tomato, ½ cup Chopped baby corn, 1 Tbsp.
Chopped garlic, 2 Tbsp. Soy sauce, 1 Tbsp. Sugar,
½ cup. Tomato sauce, 1½ Tsp. Pepper, 1 Tbsp.
Hong Kong tapioca flour, 1 cup Soup stock,
2 Tbsp. Oil, 1 Tbsp. Black soy sauce, Lettuce for
decoration.
Instructions
Mash wide rice noodles and black soy sauce together. Put them
in microwave oven and press a START/+30s button. When the
beeps, bring out them. Marinate pork with seasoning sauce,
pepper, oyster sauce in a glass bowl. Add oil, chopped garlic,
onion, tomato, pepper and mash again. Put them in microwave
oven and press a START/+30s button. When the second beeps,
add Soy sauce, sugar and tomato sauce. Mix Hong Kong tapioca
flour with water, take to glass bowl. Put them in microwave
oven and press a START/+30s button. After cooking, pour on
noodles, serve with lettuce.
80 g macaroni, ½ Tsp. Pepper, 200 g Minced
beef, 1 Tbsp. Olive oil, ½ cup. Onion, ½ cup.
Carrot, 2 Tbsp. Chopped Celery, 3 Bay leaf, 1 cup
Diced tomato, ½ Tsp. Salt, 2 Tbsp. Tomato paste,
½ Tbsp. Sugar, 1½ Tbsp. Chopped parsley.
Instructions
Put macaroni with water in microwave oven and press a
START/+30s button. When the beeps, bring out them. Mix minced
beef and oil, salt, pepper together. Put them in microwave oven
and press a START/+30s button. When the second beeps, add
onion, carrot, celery, tomato, bay leaf and seasoning with sugar,
salt, tomato paste. Put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, mash macaroni and parmesan
cheese, chopped parsley together. Serve.
Serving size
25
Fried sweet
and sour
shrimp
2-4 persons
10 shrimp, 1 cup Diced bell peppers three
colors, 1 cup Diced pineapple, 1 cup Diced onion,
1 Tbsp. (2 ea) Cucumber, 1 Tbsp. Chopped garlic,
½ cup. Sliced tomato, ½ Tbsp. Sugar, ¼ cup.
Chili sauce, ½ Tbsp. Seasoning sauce, ½ Tbsp.
Vinegar, 2 Tbsp. Oil, ¼ cup Water.
Instructions
Mix shrimp, garlic, and oil in a blow. Put them in microwave
oven and press a START/+30s button. When the beeps, add
vegetable, seasoning together. Put them in microwave oven
and press a START/+30s button. When the second beeps, bring
out them. Mash and put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, serve.
28 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 28
2017-12-01
3:33:09
Code
26
Food
Pork fried
with ginger
Serving size
Ingredients
Code
2-4 persons
200 g Pork tenderloin, 200 g (2½ Cup) finely
Shredded ginger, 1 Tbsp. Chopped garlic, ½ cup
Ear mushroom, ½ cup Cut spring onion, ¼ cup
Shredded red chilies, 1½ Tbsp. Bean paste,
1 Tbsp. Seasoning sauce, 1½ Tbsp. Oyster sauce,
½ Tbsp. Sugar, 2 Tbsp. Oil.
28
Food
Shrimp
potted with
vermicelli
Instructions
Mix garlic, pork and oil in a glass bowl. Put them in microwave
oven and press a START/+30s button. When the beeps, add
ginger and remaining vegetable. Put them in microwave oven
and press a START/+30s button. When the second beeps, bring
out them. Mash and put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, serve with rice.
27
3-4 persons
250 g Chicken thigh, ½ cup Roasted Cashew,
¼ cup Spring onion, 5 Dried big chili, 1 cup
Straw mushrooms, ½ cup Onion, 1 cup Three
color bell peppers, 2 Tbsp. Oyster sauce, 2 Tbsp.
Soy sauce, 1 Tbsp. Sugar, 1 Tsp. Sesame oil,
1 Tbsp. flour, ½ Tsp. salt, ½ Tsp. Pepper, ¼ cup
Water.
Instructions
Cut chicken for marinate with salt, pepper, oil. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. When the
beeps, bring out them. Put dried chili, roasted cashew, oil
in a glass bowl. Put them in microwave oven and press a
START/+30s button. When the second beeps, bring out them. Mix
Soy sauce, oyster sauce, sugar, sesame oil, wheat flour and water
together. Put them in microwave oven and press a START/+30s
button. When the third beeps, mix and mash all ingredients
together. Put them in microwave oven and press a START/+30s
button. After cooking, serve.
2 persons
Ingredients
250 g Tiger prawn, 4 Strip Bacon, 200 g
Vermicelli soaked, 1 Tsp. Pepper seed, 1 Tsp.
Sichuan pepper, ¼ cup Crushed garlic, 4 pieces
Sliced old ginger, 2 Tbsp. Oyster sauce, ½ Tbsp.
Soy sauce, ½ Tbsp. Sugar, ½ Tsp. Sesame oil,
½ cup Chopped celery.
Instructions
Mix Oyster oil, Soy sauce, sugar and sesame oil together. Mash
to shrimp and vermicelli, Sichuan pepper, celery, pepper seed,
ginger and crushed garlic. Put them with bacon in bowl. Place
them in microwave oven and press a START/+30s button. When
the beeps, mash and put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, serve.
29
Grilled fish
chilli paste
1-2 persons
½ cup dried fish, 15 Dried small chilies,
15 pieces. Small garlic, 8 Shallots, ¼ Tsp. Salt,
1 Tbsp. Palm sugar, 1 Tbsp. Lime juice.
Oven use
Chicken fried
with cashews
Serving size
Instructions
Put dried fish on low rack in microwave oven and press a
START/+30s button. When the beeps, bring out them. Put dried
chilies, garlic, shallots on low rack in microwave oven and press
a START/+30s button. After cooking, pared fish, garlic, shallots
and crush together. Add fish sauce, palm sugar, lime juice. Serve
with vegetables or boiled egg.
English 29
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 29
2017-12-01
3:33:09
Oven use
Code
Food
Serving size
30
Spicy minced
pork salad
2-4 persons
Ingredients
250 g Minced pork, 100 g Pork liver, ½ cup
Mint leaves, ½ cup Chopped shallots, 3 Tbsp.
Shredded spring onion, ½-1 Tbsp. Cayenne,
½ Tbsp. Sugar, ½ cup Water or Soup stock,
3 Tbsp. Lime juice, 1 Tbsp. Fish sauce, 2 Tbsp.
Roasted rice.
Instructions
Put minced pork and liver pork in a bowl, add water. Put them in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
add shallot, spring onion, and mint leaves. Flavored with lime
juice, fish sauce, roasted rice, cayenne and sugar together. Serve.
31
Baked rice
with Taro
2 persons
Oven use
2 cup Cooked Jasmine rice, 1 cup Pork sirloin,
½ cup. Chinese sausage, 1 Tbsp. Chopped garlic,
½ cup Diced taro, 2 Tbsp. Diced carrot, 1 Tbsp.
String bean, 1 Tbsp. Corn, 5 Shiitake mushroom,
2 Tbsp. Soy sauce, 2 Tsp. Sugar, 1 Tbsp. Oyster
sauce, 1 Tsp. Pepper, 2 Tbsp. Oil.
Instructions
Mash garlic, pork shoulder, Chinese sausage with oil. Put them in
glass bowl in microwave oven and press a START/+30s button.
When the beeps, remaining ingredients, mash and put them all in
microwave oven and press a START/+30s button. After cooking,
serve.
32
Banana in
coconut milk
2 persons
Code
Food
Serving size
33
Sweet potato
in ginger
syrup
2 persons
34
Brown rice &
soybean milk
Ingredients
300 g peeled sweet potato, 50 g Ginger, 150 g
sugar, 4 cup Water.
Instructions
Peel potato, wash and cut for 1” x 1” pieces. Put all ingredient
together. Put them in microwave oven and press a START/+30s
button. After cooking, serve.
2-4 persons
3 cup Soybean soaked, 1 cup Brown rice soaked,
½ cup sugar, ¼ Tsp. salt, 5 cup Water, 1 Pandan
leaf, Red-bean or jelly for serve with.
Instructions
Soak soybean, brown rice in hot water for 3-5 hours. Blend
with 5 cup of water. Filter grounds, pour in a glass bowl with
pandan leaf, sugar, salt. Put them in microwave oven and press
a START/+30s button. After cooking, serve hot with red-bean or
other grain.
35
Mint tea with
lemon
3-4 persons
1 cup mint leaf, ⅓ cup Brown sugar, 2 Tbsp.
Lemon juice with lemon pieces, 4 cup Water.
Instructions
Put Mint leaf with water in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, mix with brown sugar and
lemon juice. Serve hot.
250 g peeled sliced banana, 1 cup coconut milk,
100 g palm sugar, 1½ cup Water, ¼ Tsp. Salt.
Instructions
Mix coconut milk, water, palm sugar and salt stir until dissolved
in a glass bowl. Add the banana. Put them in microwave oven
and press a START/+30s button. After cooking, serve.
30 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 30
2017-12-01
3:33:09
Code
36
Food
Baked
mushroom
herbal
Serving size
Ingredients
Code
2 persons
100 g eringi mushroom, 100 g angle mushroom,
100 g Straw mushroom, 6 red onion slice,
6 galangal slice, 6 lemongrass slice, 12 garlic
slice, 12 birdeye chili slice, 6 kaffir lime leaf
slice, ½ cup basil leaf, Salt for seasoning, 3 Tbsp.
olive oil, 7x7 Banana leaf.
38
Instructions
Cut all mushroom in to piece. Mix with all ingredient together.
Put mixture (about 50 g.) in the middle of banana leaf then cover
and stick with little pick. Make it until getting 6 pieces. Put them
on high rack in microwave oven and press a START/+30s button.
After cooking, serve all of banana leaf.
37
Spicy brown
rice
2-4 persons
Food
Egg custard
in pumpkin
4 persons
Ingredients
1 Small pumpkin (~800 g), 4 eggs, 90 g Palm
sugar, 90 g Coconut milk, 3 Pandan leaf.
Instructions
Wash pumpkin then use knife cut on top of pumpkin for make a
lid. Scoop out of pumpkin seed and wash again. Put a pumpkin
on crusty plate in microwave oven and press a START/+30s
button. When the beeps, bring out them. Mix egg, sugar, coconut
milk and pandan leaf together. Use a hand to squeeze until
sugar dissolved then filter pandan leaf out. Fill in egg mixture
in to pumpkin then put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, cut in piece, serve.
39
Grilled
chicken with
roasted chili
paste
3-4 persons
2 chicken thigh, 2 Coriander root, 10 pieces
Garlic, 1 Tsp. Black pepper, ½ Tsp. salt, 2 Tbsp.
Roasted chili paste, 2 Tbsp. Coconut milk, Salad
tomato and basil for serve.
Oven use
2 lemongrass, 1 Tbsp. mince galingle, 1 Tbsp.
Garlic, 1 Tbsp. shredded kaffir lime leaf, 2 Cup
Germinated brown rice, 4 Shrimp.
Instructions
Crush coriander root, garlic black pepper together with mortar.
Put mixture in to chicken then put in salt, roasted chili paste,
Coconut milk and marinate for 30 minutes. Put them on low
rack in microwave oven and press a START/+30s button. After
cooking, slice chicken serve with salad.
Tom yam mix ingredient
¼ Tsp. sugar, 1 Tbsp. Roasted chili paste, 1 Tbsp.
fish sauce, 1 Tbsp. Lime juice, 1 Tbsp. Bird eye
chili, Coriander, Spring onion, lemon, tomato,
cucumber etc. for serving.
Instructions
Mix tom yam ingredient together then fill in with bird eye chili,
lemongrass, alangal kaffie lime leaf, garlic, straw mushroom
and rice. Mix all until well. Put them on bake ware and top with
shrimp. Cover with lid. Put them in microwave oven and press a
START/+30s button. After cooking, serve with fresh vegetable.
Serving size
40
Salmon with
red curry
sauce
3-4 persons
400 g Salmon fillet, 1 Tbsp. Olive oil, ¼ Tsp. salt,
1 Tsp. Panang paste, 1 Tbsp. palm sugar, 1 Tsp.
soy sauce, ½ cup Cream, ½ cup green bean,
3 Kaffir lime leaf.
Instructions
Season salmon with salt and olive oil. Make panang sauce by
mix panang paste with palm sugar soy sauce, cream together.
Put salmon in aluminium foil then fill with prepared sauce, top
with green bean. Put them on crusty plate in microwave oven
and press a START/+30s button. After cooking, done bring out,
garnish with shredded kaffir lime leaf, serve.
English 31
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 31
2017-12-01
3:33:09
Oven use
Using the power defrost features
Power defrost guide
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread, cake
and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply
select the programme and the weight.
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities
and appropriate instructions. Remove all kind of package material before
defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate,
arrange bread, cake and fruit on kitchen paper.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
Code
Food
Serving size
Instructions
1
Meat
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. This
programme is suitable for beef, lamb,
pork, steaks, chops, minced meat. Stand
for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over,
when the oven beeps. This programme
is suitable for whole chicken as well
as for chicken portions. Stand for 2060 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when
the oven beeps. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-50 minutes.
1. Press the Power Defrost button.
1
Oven use
2
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to select the type of food.
3. Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
3
4
5
•
•
Defrosting begins.
The oven beeps through defrosting
to remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
32 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 32
2017-12-01
3:33:09
Food
Serving size
Instructions
4
Bread/Cake
125-1000 g
Put bread horizontally on a piece of
kitchen paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on a ceramic
plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating
and is stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds
of bread, sliced or whole, as well as
for bread rolls and baguettes. Arrange
bread rolls in a circle. This programme
is suitable for all kinds of yeast cake,
biscuit, cheese cake and puff pastry. It
is not suitable for short/crust pastry,
fruit and cream cakes as well as for cake
with chocolate topping. Stand for 1030 minutes.
5
Fruit
100-600 g
Using the dough proof/yogurt features
The 5 Dough Proof/Yogurt features include/provide pre-programmed cooking
times. You do not need to set either the cooking times or the power level. You can
adjust the Dough Proof/Yogurt category by turning the Multi Function Selector
Dial after press the Dough Proof/Yogurt button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Dough Proof/Yogurt button.
1
2
3
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of
fruits. Stand for 5-20 minutes.
4
2. Select the Dough Proof or Homemade
Yogurt and press the Multi Function
Selector Dial.
1) Dough Proof
2) Homemade Yogurt
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings.
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected. When it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
CAUTION
Turntable is not operating during yogurt cooking.
English 33
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 33
2017-12-01
3:33:10
Oven use
Code
Oven use
Dough proof/yogurt guide
2. Homemade Yogurt
The following table presents how to use the auto programmes for rising yeast
dough or homemade yogurt.
1. Dough Proof
Code
Food
Serving size
1-1
Pizza Dough
300-500 g
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
1-2
Cake Dough
500-800 g
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
1-3
Bread
Dough
600-900 g
Put dough in suitable sized bowl and set
on the low rack. Cover with aluminium
foil.
Code
Food
Serving size
Instructions
Oven use
2-1
Small Cups
500 g
Distribute 150 g natural yogurt into
5 ceramic cups or small glass jars evenly
(30 g each). Add 100 ml milk into each
cup. Use long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Cover each with cling film and
set in a circle on turntable. After finish,
keep 6 hours in a refrigerator. For the
first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
2-2
Large Bowl
500 g
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml
long-life milk (room-temperature;
3.5 % fat). Pour evenly into large glass
bowl. Cover with cling film and set on
turntable. After finish, keep 6 hours
in a refrigerator. For the first time we
recommend to use dried yoghurt bacteria
ferment.
Instructions
34 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 34
2017-12-01
3:33:10
Using the crusty plate
CAUTION
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, but
also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high temperature
of the crusty plate. Several items which you can prepare on the crusty plate can
be found in the chart (see next page). The crusty plate can also be used for bacon,
eggs, sausages, etc.
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become very hot.
Do not place any objects on the crusty plate that are not heat-resistant.
Never place the crusty plate in the oven without turntable.
Please note that the crust plate is not dish washer-safe.
NOTE
•
•
•
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not
scratchresistant. Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty
plate.
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean
water.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
Oven use
1. Place the crusty plate directly on the
turntable and preheat it with highest
Microwave-Grill-Combination [600 W
+ Grill] by following the times and
instructions in the chart.
2. Brush the plate with oil if you are
cooking food, such as bacon and eggs, in
order to brown the food nicely.
3. Place the food on the crusty plate.
4. Place the crusty plate on the metal rack
(or turntable) in the microwave.
•
•
•
•
5. Select the appropriate cooking time and
power. (Refer to the table on the side)
English 35
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 35
2017-12-01
3:33:10
Oven use
Hot blast
Grilling
Hot Blast mode is similar to traditional oven. The microwave mode is not used.
You can set the temperature, as required, in a range varying from 40 °C to 200 °C.
The maximum cooking time is 60 minutes.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
•
•
•
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
•
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will
be very hot.
You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1. Open the door and place the food on the
rack.
Open the door and place the recipient on the low rack and set on turntable.
1. The Hot Blast button.
The following indications are displayed:
(Hot blast mode)
180 °C (Temperature)
1
Oven use
2. Set the temperature by turning the Multi
Function Selector Dial. (Temperature :
40-200 °C, 10 °C interval)
•
2
3
4
5
If don’t set the temperature within
5 seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
3. Press the Multi Function Selector Dial.
4. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial. (If you
want to preheat the oven, select “ : 0”)
5. Press the START/+30s button.
Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2
2. Press the Grill button.
The following indications are displayed:
(Grill mode)
•
You cannot set the temperature of
the grill.
3. Set the grilling time by turning the Multi
Function Selector Dial.
•
The maximum grilling time is
60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Grilling starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
3
4
36 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 36
2017-12-01
3:33:11
Choosing the accessories
Combining microwaves and grill
Traditional oven cooking does require
cookware. You should, however, use only
cookware that you would use in your
normal oven.
Microwave-safe containers are not usually
suitable for convection cooking; don’t
use plastic containers, dishes, paper cups,
towels, etc.
If you wish to select a combined cooking
mode (microwave and grill or hot blast), use
only recipients that are microwave-safe and
oven-proof.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
CAUTION
•
•
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they
will be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high
rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
CAUTION
1
2
2. Make the display indicating Cb-1, and
then press the Multi Function Selector
Dial.
The following indications are displayed:
(Microwave & Grill combi mode)
600 W (Output power)
English 37
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 37
2017-12-01
3:33:11
Oven use
For further details on suitable cookware and
utensils, refer to the Cookware guide on
page 41.
1. Press the Combi button.
The following indications are displayed:
Cb-1
(Microwave + Grill)
Oven use
3
3. Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power
is displayed (600, 450, 300 W). At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to set the power level.
4
•
5
You cannot set the temperature of
the grill.
• If don’t set the temperature within
5 seconds, automatically changes to
the cooking time setting stage.
4. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
•
Oven use
The maximum cooking time is
60 minutes.
5. Press the START/+30s button.
Combination cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Combining microwaves and hot blast
Combination cooking uses both microwave energy and hot blast heating. No
preheating is required as the microwave energy is immediately available. Many
foods can be cooked in combination mode, particularly:
•
•
•
Roast meats and poultry
Pies and cakes
Egg and cheese dishes
CAUTION
•
•
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they
will be very hot. You can get better cooking and browning, if you use the low
rack.
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should
then be placed on the turntable. Close the door. The heating element must be in
the horizontal position.
1
2
1. Press the Combi button.
The following indications are displayed:
Cb-1
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-2
(Microwave + Hot blast) by turning the
Multi Function Selector Dial, and then
press the Multi Function Selector Dial.
The following indications are displayed:
(Microwave & Hot blast combi
mode)
600 W (Output power)
38 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 38
2017-12-01
3:33:11
3
4
5
3. Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300, 180, 100 W).
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
•
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1
2
•
•
If don’t set the temperature within
5 seconds, automatically changes
to the cooking time setting stage.
(Default : 180 °C)
5. Set the cooking time by turning the
Multi Function Selector Dial.
•
1. Press the Microwave and STOP/ECO
button at the same time.
The oven does not beep to indicate the
end of a function.
Oven use
If don’t set the power level within
5 seconds, automatically changes
to the cooking time setting stage.
(Default : 600 W)
The following indications are displayed:
(Microwave & Hot blast combi
mode)
180 °C (Temperature)
4. Select the appropriate temperature by
turning the Multi Function Selector Dial
(Temperature : 200-40 °C). At that time,
press the Multi Function Selector Dial to
set the power level.
6
6. Press the START/+30s button.
Combination cooking starts. The oven is
heated to the required temperature and
then microwave cooking continues until
the cooking time is over. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
The following indications are
displayed:
2. To switch the beeper back on, press the
Microwave and STOP/ECO button again
at the same time.
The oven operates normally.
The maximum cooking time is
60 minutes.
•
1
The following indications are
displayed:
2
English 39
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 39
2017-12-01
3:33:12
Oven use
Using the child lock features
Using the turntable on/off features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole
oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
1. Press the Child Lock button for
3 second.
•
1
2
•
The oven is locked (no functions can
be selected).
The display shows “L”.
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 second.
The oven can be used normally.
CAUTION
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
Never operate the turntable without food in the oven. This may cause fire or
damage to the unit.
1. Press the Turntable On/Off button
during setting Microwave, Grill, Hot
Blast, Preheat and Combi function.
1
2
•
Oven use
It is not available with
preprogrammed function or before
press the Microwave, Grill, Hot Blast,
Preheat and Combi button.
Turntable On/Off symbol appears on
the display, the turntable will not rotate
during the cooking.
(Turntable off mode)
2. To switch the turntable rotating back on,
press the Turntable On/Off button again.
Turntable On/Off symbol disappears on
the display, the turntable will rotate.
NOTE
This Turntable On/Off button is available only during cooking.
40 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 40
2017-12-01
3:33:12
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene
cups containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•
Glass jars
Microwavesafe
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag
twist ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
Cookware guide
Crust plate
Cookware
: Unsafe
English 41
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 41
2017-12-01
3:33:12
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content. The microwaves cause the molecules in the food to move
rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting
heat cooks the food.
Cooking
Cooking guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see
table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir twice during cooking and
once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during standing
time.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
Cooking guide
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
150 g
600 W
5-6
300 g
600 W
8-9
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Green Beans
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Time (min.)
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Food suitable for microwave cooking
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Power
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Cookware for microwave cooking
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving size
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
42 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 42
2017-12-01
3:33:12
Cooking guide for fresh vegetables
Food
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook
covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
NOTE
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the
quicker they will cook.
Food
Broccoli
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4-4½
6-7
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Serve after 3 minutes standing.
Brussels Sprouts
250 g
900 W
Courgettes
900 W
Eggplants
Leeks
250 g
500 g
900 W
4-4½
6½-7½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Serve after 3 minutes
standing.
250 g
900 W
3-3½
250 g
900 W
3½-4
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
Mushrooms
125 g
250 g
900 W
1½-2
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Serve after 3 minutes standing.
Onions
250 g
900 W
4-4½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Serve after 3 minutes standing.
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes
standing.
Cauliflower
3½-4
Instructions
Cut eggplants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Serve after 3 minutes standing.
5½-6
4-4½
Time (min.)
900 W
Cooking guide
250 g
Power
250 g
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes
standing.
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp) water. Serve after 3 minutes
standing.
Carrots
Serving size
Pepper
250 g
900 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Serve after 3 minutes standing.
Potatoes
250 g
500 g
900 W
4-5
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Serve after 3 minutes standing.
English 43
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 43
2017-12-01
3:33:12
Cooking guide
Food
Turnip Cabbage
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
900 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
Cooking guide for rice and pasta
•
•
Rice: Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing
time and salt or add herbs and butter. Remark: the rice may not have absorbed
all water after the cooking time is finished.
Pasta: Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
375 g
450 W
15-16
17½-18½
Food
Pasta
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
900 W
9½-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Serve after 5 minutes standing.
Instant Noodle
1 Small pack (80 g)
1 Big pack (120 g)
900 W
7-7½
9-9½
Instructions
Use a glass pyrex bowl. Put the noodle and add room
temperature 350 ml water in bowl. Cook covered with wrap
and pierce at several times. After cooking, drain water and
mix instant noodle spices.
Cooking guide
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
375 g
450 W
18-19
20-21
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
Mixed Rice (Rice +
Wild Rice)
250 g
450 W
18-19
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
Mixed Corn (Rice +
250 g
450 W
20-21
Grain)
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
44 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 44
2017-12-01
3:33:12
Reheating
Reheating liquids
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible
scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before,
during and after heating.
Arranging and covering
Reheating baby food
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Baby milk
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Cooking guide
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example). Stir well or turn food over during reheating
for best results. When possible, stir again before serving. Take particular care
when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids
and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or
glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Baby food
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken - for future reference. Always make sure that the reheated food is piping
hot throughout. Allow food to stand for a short time after reheating - to let
the temperature even out. The recommended standing time after reheating is
2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart. Take particular
care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety
precautions.
English 45
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 45
2017-12-01
3:33:12
Cooking guide
Remark
Food
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Pasta with Sauce
(Chilled)
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Serving size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
900 W
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre,
2 cups opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in
microwave oven during standing time and stir well. Serve
after 1-2 minutes standing.
Soup (Chilled)
Cooking guide
250 g
350 g
450 g
550 g
600 W
4-4½
5½-6
6½-7
8-8½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover
with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before
serving. Serve after 2-3 minutes standing.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Serving size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
3½-4½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Serve
after 3 minutes standing.
350 g
450 g
550 g
600 W
5-6
6-7
7-8
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Serve after 3 minutes
standing.
Cheese Fondue
Ready-to-Serve
(Chilled)
400 g
600 W
6-7
Instructions
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized
glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after
reheating. Stir well before serving. Serve after 1-2 minutes
standing.
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing
and serving. Serve after 2-3 minutes standing.
46 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 46
2017-12-01
3:33:12
Defrosting
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
1 min. to 1 min. 10 sec.
NOTE
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than
bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Food
Meat
Minced Meat
Pork Steaks
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6-7
9-11
7-8
180 W
Cooking guide
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turntable. Cook uncovered. Before
serving, shake well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up. Frozen poultry must be thoroughly thawed
before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow
thawed liquid to drain away. Put the frozen food on a dish without cover. Turn
over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm. If smaller and
thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping
very small strips of aluminium foil around them during defrosting. Should poultry
start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for
20 minutes before continuing. Leave the fish, meat and poultry to stand in order
to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary
depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
English 47
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 47
2017-12-01
3:33:13
Cooking guide
Food
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Serving size
Power
Time (min.)
500 g (2 pcs)
1200 g
180 W
180 W
14-15
32-34
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time! Serve after 1560 minutes standing.
Fish
Fish Fillets
Whole Fish
Food
Serving size
Power
Time (min.)
Bread Rolls (each
ca. 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4-4½
500 g
180 W
7-9
Bread
200 g
400 g
180 W
180 W
German bread
(Wheat + Rye
Flour)
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time! Serve after 5-20 minutes standing.
6-7
11-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow
ends of fillets and tail of whole fish with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time! Serve after 1025 minutes standing.
Cooking guide
Fruits
Berries
300 g
180 W
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Serve after 5-10 minutes standing.
48 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 48
2017-12-01
3:33:13
Grill
Microwave + Grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W +
Grill and 300 W + Grill.
Cookware for grilling
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Cookware for cooking with microwave + grill
Food suitable for grilling
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Food suitable for microwave + grill cooking
Important remark
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Important remark
Cooking guide
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer
to the instructions in the following chart. The food must be turned over, if it is to
be browned on both sides.
English 49
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 49
2017-12-01
3:33:13
Cooking guide
Grill guide for fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 3-5 minutes. Use the power levels and
times in this table as guide lines for grilling. Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Toast Slices
Serving size
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
4 pcs (each
25 g)
Grill only
3-3½
3-4
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled
Tomatoes
Tomato-Cheese
Toast
Cooking guide
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese slices)
400 g (2 pcs)
450 W + Grill
300 W + Grill
4-6
300 W + Grill
1 step
(min.)
2 step
(min.)
Baked Apples
2 apples (ca.
400 g)
300 W + Grill
7-8
-
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the low rack.
5-7
5-7
Roast Chicken
-
-
500 g
600 W + Grill
11-13
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack
with the cut side to the grill.
450 g
450 W + Grill
11-13
-
500 g (2 pcs)
300 W + Grill
10-12
7-9
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle
on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1200 g
1st: 450 W + Hot
blast 200 °C
2nd: 450 W + Grill
20-22
20-22
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put the chicken on the low
rack. After grilling stand for 5 minutes.
Roast Fish
400-500 g
300 W + Grill
6-8
6-7
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices.
Put two fishes side by side (head to tail) on the high rack.
After grilling stand for 2-3 minutes.
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
Baked Potatoes
Gratin Potatoes/
Vegetables
(Chilled)
Power
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (500 g)
Serving size
Chicken Pieces
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange
in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack.
Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (300 g)
Fresh food
Roast
Vegetables
300 g
Grill
9-11
-
Instructions
Rinse and prepare vegetables in slices (e.g. courgette,
eggplants, pepper, pumpkin). Brush with olive oil and add
spices. Put on crusty plate on high rack.
Instructions
Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish
on the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
50 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 50
2017-12-01
3:33:13
Fresh food
Plantain
Serving size
Power
1 ea (200 g)
1 step: 450 W + Grill
2 step: Grill
1 step
(min.)
2 step
(min.)
6-7
4-5
Instructions
Peel and slice plantain 1 cm thick and put on the crusty plate
with grill rack. Brush all sides with oil. If plantain becomes
soft, reduce time 1-2 minute soft type. Stand for 1-2 minutes.
Yam
200 g
450 W + Grill
10-11
-
Instructions
Peel yam and cut into sticks with a thickness of 10 x 30 mm.
Length is about 10 cm. Put on the crusty plate and brush
all sides with oil. Put on the high rack and cook. Stand for
1-2 minutes.
Hot blast
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food
in an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Cookware for cooking with Microwave + Hot blast
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like
glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware described
under Microwave + Grill.
Food suitable for Microwave + Hot blast cooking
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
Hot blast guide for fresh and frozen food
Preheat the Hot blast with the Hot blast function to the desired temperature. Use
the power levels and times in this table as guide lines for Hot blast cooking. Use
oven gloves when taking out.
Food
Cookware for Hot blast cooking
Frozen mini
tartes/Pizza
snacks
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets - anything you
would normally use in a traditional convection oven - can be used.
Frozen Oven
Chips
Food suitable for Hot blast cooking
Use this mode for biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruits
cakes, choux, and souffles.
Frozen chicken
nuggets
Frozen Pizza
Serving size
Mode
Cooking time (min.)
250 g
200 °C
9-11
Cooking guide
Cooking with Hot blast is powerful combination of the grill heater and the
convection heater with fan. The hot air blows from the top of the cavity through
holes into the oven. The heating element at top and back side and the fan at the
back side-wall, keeps the hot air circulating evenly.
Microwave + Hot blast
Put pizza snacks on the crusty plate. Put plate on low rack.
300 g
200 °C
22-25
Distribute frozen oven chips on crusty plate. Put plate on
high rack.
300 g
200 °C
8-11
Put frozen nuggets on crusty plate. Put plate on the high
rack.
300-400 g
200 °C
11-14
Put frozen pizza on the low rack.
English 51
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 51
2017-12-01
3:33:13
Cooking guide
Food
Homemade
lasagna/Pasta
Gratin
Frozen lasagne
Serving size
Mode
Cooking time (min.)
500 g
170 °C
15-20
400 g
450 W + 180 °C
16-18
1000-1200 g
450 W + 160 °C
20-22 (first side)
14-16 (second side)
Serving size
Mode
Cooking time (min.)
1000 g
180 W + 160 °C
16-18
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost
and warming keep standing for 15-20 minutes.
Put pasta in ovenproof dish. Put dish on low rack.
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in
the original packaging (take care that this is suitable for
microwaves and oven heat). Put frozen lasagne on the low
rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
Roast beef/Lamb
(medium)
Food
Frozen cake
Homemade Potato
Gratin
Homemade
Quiche (Medium
size)
500 g
450 W + 180 °C
18-22
Put Gratin in ovenproof dish. Set on low rack.
500-600 g
160 °C
45-50
Prepare quiche using metal medium size pan and put on
low rack. Refer a recipe in Hot Blast auto cook guide.
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down.
After cooking wrap in aluminium foil and stand for 1015 minutes.
Frozen bread rolls
350 g (6 pcs)
180 W + 160 °C
7-9
Put bread rolls on crusty plate. Put plate on the low rack.
Stand 2-3 minutes.
Marble cake
700 g
160 °C
50-55
Cooking guide
Put the fresh dough in a small rectangular black metal
baking dish (length 25 cm). Put the dish on the low rack.
After baking stand for 5-10 minutes.
Small Cakes
each 30 g
160 °C
28-32
Put up to 12 small cakes / muffins in paper cups on crusty
plate. Put plate on low rack. After baking stand for 5
minutes.
Croissants/Bread
rolls (fresh dough)
200-250 g
200 °C
13-18
Put the chilled croissants or bread rolls on baking paper on
the low rack.
52 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 52
2017-12-01
3:33:13
Tips and tricks
Cooking pudding
Melting butter
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W. Stir several times well during cooking.
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 3040 seconds using 900 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using
450 W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven
gloves while taking out!
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W. Let it stand for
2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine
into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Cooking guide
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex
bowl with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 1012 minutes using 900 W. Stir several times during cooking. Empty directly into
small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
English 53
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 53
2017-12-01
3:33:13
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power turns off
during operation.
General
The buttons cannot
be pressed properly.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models: Moisture
is on the exterior.
Wipe the moisture from
the exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is
supplied.
Troubleshooting
The oven stops while
in operation.
The door is open.
Close the door and try
again.
The door open safety
mechanisms are covered in
foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over
the food, press the
START/+30s button again
to start operation.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cause
Action
The oven has been cooking
for an extended period of
time.
After cooking for an
extended period of time,
let the oven cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the oven
without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and
rear of the oven for
ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket
to be used for the oven.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed
containers as they may
burst during cooking
due to expansion of the
contents.
54 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 54
2017-12-01
3:33:13
Problem
The oven exterior
is too hot during
operation.
Cause
Action
There are intake/exhaust
outlets on the front and
rear of the oven for
ventilation. Keep the gaps
specified in the product
installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the
top of the oven.
The door cannot be
opened properly.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then
open the door.
Heating including the
Warm function does
not work properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is
heated. Reduce the
amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a
flat bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of
food and start the function
again.
The interior light is
dim or does not turn
on.
Cause
Action
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off
when the Eco function
operates. Close and reopen
the door or press the
STOP/ECO button.
The interior light is
covered by foreign matter.
Clean the inside of the
oven and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this beeping
sound means it's time to
turn over the food during
thawing.
After turning over
the food, press the
START/+30s button again
to restart operation.
The oven is not level.
The oven is installed on an
uneven surface.
Make sure the oven is
installed on flat, stable
surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal
containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power socket
is not properly grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
Troubleshooting
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
Problem
English 55
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 55
2017-12-01
3:33:13
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains in
the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes
during cooking are not
malfunctions. This is not an
oven malfunction.
Cooking is finished,
but the cooling fan is
still running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
While turning, the
turntable comes out
of place or stops
turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and
then try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food
and do not use containers
that are too large.
Turntable
Troubleshooting
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Problem
Cause
Action
Grill
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while
cooking.
Food is not properly
prepared and/or arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
The oven does not
heat.
The door is open.
Close the door and try
again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from the
heating elements when
you first use the oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Smoke comes out
during operation.
Oven
Food residue is stuck to the Remove any food residue
bottom of the oven.
stuck to the bottom of the
oven.
56 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 56
2017-12-01
3:33:13
Problem
Cause
There is a burning or
plastic smell when
using the oven.
Plastic or non heatresistant cookware is used.
Use glass cookware
suitable for high
temperatures.
There is a bad smell
coming from inside
the oven.
Food residue or plastic has
melted and stuck to the
interior.
Use the steam function and
then wipe with a dry cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven to
remove the odour more
quickly.
The oven does not
cook properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
Action
If you open the door often,
the interior temperature
will be lowered and this
may affect the results of
your cooking.
Correctly set the oven
controls and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware with
flat bottoms.
Check code
Cause
Action
C-20
Temperature sensor is
needed to check.
Press the STOP/ECO button
and operate again. If it occurs
again, turn off the microwave
oven over 30 seconds and
try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
C-21
Temperature sensor
detect higher
temperature than setting
temperature.
Turn off the microwave oven
for cooling the product and
then try setting again. If it
appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care
Centre.
Control buttons are
pressed over 10 seconds.
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave oven
over 30 seconds and try
setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
C-d0
Troubleshooting
The oven controls are not
correctly set.
Information code
NOTE
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
English 57
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 57
2017-12-01
3:33:13
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
220 V – 50 Hz AC
Power source
Power
consumption
Maximum power
2750 W
Microwave
1400 W
Grill (heating element)
1350 W
Hot blast (heating
element)
Max. 1900 W
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Output power
Operating frequency
Dimensions
(W x H x D)
2450 MHz
Outside (Include Handle)
517 x 310 x 463 mm
Oven cavity
358 x 235.5 x 327 mm
28 liter
Volume
Weight
MC28M6055**
Net
17.9 kg approx.
Technical specification
58 English
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 58
2017-12-01
3:33:13
Memo
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 59
2017-12-01
3:33:13
Memo
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 60
2017-12-01
3:33:13
Memo
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 61
2017-12-01
3:33:13
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04444Y-01
MC28M6055CK_ST_DE68-04444Y-01_TH+EN.indb 62
2017-12-01
3:33:13
Download PDF

advertising