Samsung | MC32K7055CT | Samsung เตาอบไมโครเวฟ อบ อุ่น ย่าง ทอด MC32K7055CT Convection, 32 ลิตร คู่มือการใช้

เตาไมโครเวฟ
คู่มือผูใ้ ช้
MC32K7055**
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 1
2017-12-01
3:29:12
สารบัญ
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
3
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
3
การติ ดตัง้ 8
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ จานหมุน
8
8
8
การบ�ำรุงรักษา
9
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
9
9
9
คุณสมบัติเตาอบ
10
เตาอบ
แผงควบคุม
10
10
การใช้เตาอบ
11
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การตัง้ เวลา
การอบ/อุน่ อาหาร
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัติ Hot Blast Auto
การใช้คณ
ุ สมบัตทิ อดไร้น้�ำมัน
การใช้คณ
ุ สมบัติ เมนูเพือ่ สุขภาพ
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอาหารไทย
การใช้คณ
ุ สมบัติ ละลายน�้ำแข็ง
11
11
12
12
13
13
14
14
14
21
23
25
31
การใช้คณ
ุ สมบัติ แป้งขนมปงั /โยเกิรต์ การใช้จานอบเกรียม
Hot Blast
การย่าง
การเลือกอุปกรณ์เสริม
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
การใช้ไมโครเวฟผสม Hot Blast
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ ปิด/ปิดจานหมุน
การใช้ฟงั ก์ชนล็
ั ่ อคป้องกันเด็ก
การปิดเสียงเตือน
32
33
34
34
35
35
36
38
38
38
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
39
คู่มือการปรุงอาหาร
40
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
51
การแก้ไขปญั หา
รหัสข้อมูล
51
54
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
55
2 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 2
2017-12-01
3:29:12
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิดเปลวไฟ
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรด
ใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็น
ผูซ้ อ่ มบ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงเปลื
ั ้ อกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
การใช้ค่มู ือนี้
ฟังก์ชนั ไมโครเวฟเท่านัน้
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารในไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
ไทย 3
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 3
2017-12-01
3:29:12
������������������������
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
������������������������
อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครังแรก
้
ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็นเวลา 10 นาที จากนัน้ จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
การท�ำงานของเตาอบเท่านัน้ - อุปกรณ์เสริ ม
ค�ำเตือน: เมือ่ ใช้งานอุปกรณ์น้ใี นโหมดผสม ไม่ควรให้เด็กใช้งานอุปกรณ์โดยไม่มผี ใู้ หญ่
ดูแล เนื่องจากจะมีอณ
ุ หภูมสิ งู
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อน
ค�ำเตือน: ชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน ควรดูแลให้พน้ มือเด็ก
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิ ์ขัดถูหรือทีข่ ดั โลหะเพือ่ ท�ำความสะอาดประตูเตาอบ
เนื่องจากจะท�ำให้พน้ื ผิวเป็นรอยและท�ำให้แก้วแตกได้
ห้ามใช้เครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำ
ค�ำเตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นหลอดไฟ เพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
ห้ามติดตัง้ ผลิตภัณฑ์น้โี ดยมีประตูแบบตกแต่งเพิม่ เติม เพือ่ ป้องกันความร้อนสูงเกิน
ค�ำเตือน: อุปกรณ์น้แี ละชิน้ ส่วนทีเ่ ข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน
โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ
ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 8 ขวบใช้อปุ กรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ
ข้อควรระวัง: ต้องมีผดู้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร ต้องมี
ผูด้ แู ลการท�ำงานของเครือ่ งอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการปรุงอาหารแบบสัน้
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
4 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 4
2017-12-01
3:29:12
ความปลอดภัยทัวไป
่
อุณหภูมขิ องพืน้ ผิวทีส่ มั ผัสได้อาจสูงมากเมือ่ อุปกรณ์น้ที ำ� งาน
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงั ก์ชนไมโครเวฟ
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณ
ทีก่ ๊าซรัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัว้ หรือผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีก๊าซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็ นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็ นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung พืน้ ผิวอาจมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งาน
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานด้วยเครือ่ งจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การ
ดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
ห้ามมิให้เด็กเป็นผูท้ ำ� ความสะอาดและบ�ำรุงรักษา ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและมีการ
ดูแลโดยผูใ้ หญ่
ดูแลให้อปุ กรณ์และสายไฟพ้นมือเด็กทีอ่ ายุต่ำ� กว่า 8 ปี
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ไทย 5
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 5
2017-12-01
3:29:12
������������������������
ประตูหรือพืน้ ผิวภายนอกอาจร้อนจัดเมือ่ อุปกรณ์ทำ� งาน
������������������������
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อน
อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
������������������������
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้
อย่างน้อย 20 วินาทีก่อนถือ ถ้าจ�ำเป็ น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็ นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชัน้ วางเสียหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชัน้ วางไปจุม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็ นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสัน้ ลงส�ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงั ้ เปลือกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทัง้ เปลือก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วย
สุญญากาศ ถัว่ มะเขือเทศ เป็ นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป และปิด
การท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ เมือ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึ่งของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่
ป้องกันการเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
6 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 6
2017-12-01
3:29:12
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็ นอันตราย
• ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่ ความ
ปลอดภัย
• ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้พน้ื
ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครัง้ ด้วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
• ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้ ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะต้องไม่
เสียหาย
• การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทัง้ หมดต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์
และ/หรือความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
• ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
• ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้
อุปกรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือน
บางอย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูล
ออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ
อาจลุกไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
ไทย 7
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 7
2017-12-01
3:29:12
������������������������
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การติ ดตัง้
สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์เสริ ม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
20 ซม. ด้านบน
01 วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของจานหมุน
การติ ดตัง้
02 จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร และ
สามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
03 ตะแกรงสูง, ตะแกรงต�ำ ่ เพือ่ วางบนจานหมุน
วัตถุประสงค์: คุณสามารถใช้ตะแกรงนี้เพือ่ อบอาหารสองจานใน
เวลาเดียวกัน โดยวางจานเล็กไว้บนจานหมุน และ
วางจานทีส่ องบนตะแกรง คุณสามารถใช้ตะแกรง
นี้ ในการอบอาหารแบบ ย่าง ใช้ความร้อน และ
ระบบผสม
85 ซม. จากพืน้
10 ซม. ด้านหลัง
10 ซม.
ด้านข้าง
• เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม. พืน้ ผิวต้อง
รองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
• ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลังและ
ผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
• ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจากเตา
ไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
• โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สายส�ำหรับต่อ
ทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็ นต้องใช้
• เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็ นครัง้ แรก
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลอง
ว่าจานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
04 จานอบเกรียม ดูทห่ี น้า 33
วัตถุประสงค์: จานอบเกรียมใช้ในการอบอาหารให้เหลืองเกรียมมาก
ขึน้ ในการอบอาหารแบบไมโครเวฟ ย่าง และแบบผสม
และท�ำให้แป้งของอาหารประเภทเพสทรีและพิซซา
กรอบ
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
8 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 8
2017-12-01
3:29:12
การบ�ำรุงรักษา
การเปลี่ยนชิ้ นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็ นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็ นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทัง้
จานหมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยาล้างจานในการท�ำ
ความสะอาดทัง้ ด้านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิ ธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มีกลิ่ นเหม็นและล้างออกยาก
1. ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
2. อุน่ เตาเป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
3. เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
วิ ธีทำ� ความสะอาดรุ่นที่มีขดลวดความร้อนหมุนได้อยู่ภายใน
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ รับ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
• ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
• ถ้าคุณพบปญั หาทีบ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การดูแลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็ นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ ่อตัวภายใน
เตาอบอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
�������������
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความร้อน
ด้านบนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้ีจะช่วยให้สามารถท�ำความ
สะอาดด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อนกลับ
เข้าที่
ข้อควรระวัง
• ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสัน้ ลง
• โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
• ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิขั์ ดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
• หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
ไทย 9
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 9
2017-12-01
3:29:12
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
03
คุณสมบัติเตาอบ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
ปุม่ Hot Blast Auto
ปุม่ ทอดไร้น้�ำมัน
ปุม่ เมนูเพือ่ สุขภาพ
ปุม่ เมนูไทย
ปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
ปุม่ แป้งขนมปงั /โยเกิรต์
ปุม่ Hot Blast
ปุม่ ย่าง
ปุม่ ไมโครเวฟ
ปุม่ ระบบผสม
ปุม่ เปิด/ปิดจานหมุน
ปุม่ เลือกหลายฟงั ก์ชนั
ปุม่ ล็อคป้องกันเด็ก
ปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน
12
04
05
06
07
08
09
01 ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
02 ขดลวดความร้อน
03 ช่องระบายอากาศ
04 สลักประตู
05 จานหมุน
06 เฟืองหมุน
07 ด้ามจับประตู
08 วงแหวน
09 ประตู
10
11
13
14
15
10 แผงควบคุม
10 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 10
2017-12-01
3:29:12
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
ไมโครเวฟเป็ นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
• ละลายน�้ำแข็ง
• อุน่ อาหาร
• อบอาหาร
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูลใน
หัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” ในหน้า 51 - 54
หลักการอบอาหาร
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นบนของประตู
วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ โหมดไมโครเวฟ และก�ำหนดเวลาเป็ น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์:
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็ นเวลา 4 หรือ 5 นาที น�้ำควรจะ
เดือด
การใช้เตาอบ
1. ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และกระจาย
อย่างเป็ นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหารสุก
ทัวถึ
่ งกัน
2. อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
3. เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ อง
อาหารนัน้ ๆ:
• ปริมาณและความหนาแน่น
• ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
• อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
หมายเหตุ
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊
ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้พลังงานนอกเหนือจากระดับสูงสุด
(100 % - 900 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
ข้อส�ำคัญ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรด
ปฏิบตั ติ ามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
• อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
• อาหารมีอุณหภูมเิ ท่ากันทัง้ หมด
ไทย 11
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 11
2017-12-01
3:29:13
การใช้เตาอบ
การตัง้ เวลา
การอบ/อุ่นอาหาร
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็ น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตัง้ เวลาปจั จุบนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
• เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็ นครัง้ แรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
ขัน้ ตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
หมายเหตุ
ข้อส�ำคัญ
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1
2
3
4
การใช้เตาอบ
5
6
7
1. กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
2. หมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าประเภทการแสดงเวลา
(12H หรือ 24H)
3. กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ให้การตัง้ ค่าเสร็จสมบูรณ์
4. หมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ชัวโมง
่
5. กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
6. หมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ นาที
7. เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ให้
นาฬิกาเริม่ เดิน
ผลลัพธ์: เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
1. กดปุม่ ไมโครเวฟ
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
1
(โหมดไมโครเวฟ)
900 วัตต์
(ก�ำลังไฟฟ้า)
2. หมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั จนกว่าระดับพลังงานทีต่ อ้ งการปรากฏขึน้ ในขัน้ ตอนนี้ ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
• ถ้าไม่ตงั ้ ค่าระดับพลังงานภายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็ นขัน้ ตอน
การตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
2
3. ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ผลลัพธ์: เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน การอบ
จะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3
4
12 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 12
2017-12-01
3:29:13
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
ฟงั ก์ชนระดั
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้ พร้อมทัง้ เวลาทีใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหาร
นัน้
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานได้ถงึ หกระดับ
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน หนึ่งครัง้ ส�ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
• ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
• เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
สูง
100 %
900 วัตต์
สูงปานกลาง
67 %
600 วัตต์
ปานกลาง
50 %
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
33 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
20 %
180 วัตต์
ต�่ำ
11 %
100 วัตต์
วิ ธีที่ 1
ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหารระหว่างการท�ำงานของเครือ่ ง ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
เพือ่ เพิม่ เวลาครัง้ ละ 30 วินาที
• ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน หกครัง้
2
1
วิ ธีที่ 2
เพียงหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ปรับเวลาในการปรุงอาหาร
• ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และเมือ่ ต้องการลดเวลาปรุง
อาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานทีร่ ะบุไว้
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ลดลง
ระดับพลังงานต�่ำ
เพิม่ ขึน้
การใช้เตาอบ
ถ้าคุณเลือก...
ไทย 13
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 13
2017-12-01
3:29:13
การใช้เตาอบ
การหยุดการอบอาหาร
การใช้คณ
ุ สมบัติ Hot Blast Auto
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
• ตรวจดูอาหาร
• พลิกด้านหรือคนอาหาร
• พักอาหาร
คุณสมบัติ Hot Blast Auto ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 22 แบบ โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุม่ ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ข้อส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากต้องการปรุงอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครัง้ และกดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
โดยสิน้ เชิง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุม่ Hot Blast Auto
1
กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน หนึ่งครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน อีกครัง้
2
การตัง้ ค่าโหมดประหยัดพลังงาน
3
การใช้เตาอบ
เตาอบมีโหมดประหยัดพลังงาน
• กดปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน
ผลลัพธ์: จอแสดงผลดับ
• หากต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/
ประหยัดพลังงาน จากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจั จุบนั ขณะนี้เตาอบ
พร้อมใช้งานแล้ว
4
2. เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขัน้ ตอนนี้
ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
3. เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และ
เมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
หมายเหตุ
ฟังก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัตโนมัติ
ถ้าคุณไม่เลือกฟงั ก์ชนั ใดเลยเมือ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงานโดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงั ก์ชนจะถู
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผล
หลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
14 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 14
2017-12-01
3:29:13
คู่มือ Hot Blast
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมของ Hot Blast Auto 22 แบบ รวมทัง้ ปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรแกรมเหล่านี้จะท�ำงานโดยการผสม
ไมโครเวฟ ระบบย่าง และขดลวดไอร้อน
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
H1
พิ ซซ่าแช่แข็ง
400-450 กรัม
น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก และวางพิซซ่าบนตะแกรงต�่ำ
หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
H2
โฮมเมดพิ ซซ่า
500-550 กรัม
• ส่วนประกอบ
แป้งพิซซ่า (200-250 กรัม)
แป้งสาลีทำ� ขนมปงั 150 กรัม, ยีสต์แห้ง 3 กรัม, น�้ำมันมะกอก 0.5 ช้อนโต๊ะ, น�้ำอุน่
100 มล., น�้ำตาลและเกลือ 0.5 ช้อนโต๊ะ
ส่วนทีใ่ ช้ราดหน้า
ผักหันแว่
่ น 100 กรัม, มะเขือเทศบด 100 กรัม, มอสซาเรลลาชีส 80-100 กรัม
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
H3
โฮมเมดลาซานญ่า
500-600 กรัม
1000-1100 กรัม
• ส่วนผสม (1000-1100 กรัม)
น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ, เนื้อสับ 300 กรัม, ซอสมะเขือเทศ 200 กรัม, น�้ำสต็อคเนื้อ
100 มล., แผ่นลาซานญ่าแห้ง 150 กรัม (8 แผ่น), หัวหอมใหญ่ 1 หัว (สับ), พาร์ซ
ลียแ์ ห้ง ออริกาโน ใบเบซิลอย่างละ 1 ช้อนชา, มอสซาเรลลาชีสขูด 200 กรัม
- ในกรณีทใ่ี ช้ 500-650 กรัม โปรดลดส่วนผสมลงครึง่ หนึ่ง
• วิธกี าร
ซอส: อุน่ น�้ำมันในกระทะ จากนัน้ ปรุงเนื้อสับและหัวหอมสับเป็ นเวลาประมาณ 10
นาทีจนกระทังเหลื
่ องทัวกั
่ น เทซอสมะเขือเทศและน�้ำสต็อคเนื้อ เติมเครือ่ งเทศแห้ง
รอให้เดือด จากนัน้ หรีไ่ ฟอ่อนเป็ นเวลา 30 นาที
ปรุงแผ่นลาซานญ่าตามค�ำแนะน�ำบนบรรจุภณ
ั ฑ์ วางแผ่นแป้ง ซอสเนื้อ และชีสซ้อน
สลับกันเป็ นชัน้ ๆ จากนัน้ โรยมอสซาเรลลาชีสทีเ่ หลือให้ทวกั
ั ่ นทีด่ า้ นบนของแผ่นแป้ง
จากนัน้ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
ใส่แป้ง ยีสต์ น�้ำมัน เกลือ และน�้ำอุ่นในถ้วยและผสมให้เป็ นแป้งค่อนข้างเปียก นวด
ในเครือ่ งตีแป้งหรือใช้มอื นวด 5-10 นาที ปิดฝาและทิง้ ให้ขน้ึ ฟูเป็ นเวลา 30 นาที
คลึงเป็ นแผ่นและแผ่บนจานอบเกรียม ทามะเขือเทศบดบนแป้ง และใส่ผกั โรยชีสให้
เสมอกันด้านบน
วางบนตะแกรงแบบสูง หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
รหัส/อาหาร
ไทย 15
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 15
2017-12-01
3:29:13
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
H4
โฮมเมดกราแตง
ปริ มาณอาหาร
500-600 กรัม
900-1000 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนผสม (900-1000 กรัม)
มันฝรัง่ 640 กรัม, นมสด 80 มล., ครีม 80 มล., ไข่ไก่ตใี ห้เข้ากัน 40 กรัม, เกลือ
พริกไทย ลูกจันทน์เทศ อย่างละ 1 ช้อนชา, มอสซาเรลลาชีสขูด 120 กรัม, เนย,
ไทม์
- ในกรณีทใ่ี ช้ 500-600 กรัม โปรดลดส่วนผสมลงครึง่ หนึ่ง
• วิธกี าร
ปอกเปลือกมันฝรังและฝานเป็
่
นแว่นหนา 3 มม. ทาเนยให้ทวพื
ั ่ น้ ผิวของจานกรา
แตง วางมันฝรังหั
่ นแว่
่ นบนผ้าสะอาด และปิดไว้ดว้ ยผ้าสะอาดขณะทีเ่ ตรียมส่วน
ผสมทีเ่ หลือ
ผสมส่วนผสมทีเ่ หลือยกเว้นชีสขูดในชามขนาดใหญ่ คนให้เข้ากัน
วางชิน้ มันฝรังเป็
่ นชัน้ ๆ ให้ซอ้ นเหลือ่ มกันเล็กน้อย และเทส่วนผสมทับมันฝรัง่ โรย
ชีสขูดไว้ดา้ นบนให้เสมอกันและวางบนตะแกรงต�่ำ หลังจากปรุงเสร็จ โรยใบไทม์สด
เล็กน้อยและเสิรฟ์ หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
การใช้เตาอบ
H5
เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางมันฝรังทอดแช่
่
แข็งส�ำหรับเตาอบให้เสมอกันบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบน
ตะแกรงแบบสูง หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
H6
ปี กไก่ทอดรสเผ็ด
แช่แข็ง
400-450 กรัม
500-550 กรัม
วางปีกไก่สำ� เร็จรูปแช่แข็ง (ปรุงส�ำเร็จ) บนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรง
แบบสูง หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
H7
ไก่ชิ้นอบ
500-600 กรัม
900-1000 กรัม
ชังน�
่ ้ ำหนักปีกไก่ แล้วใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่
วางบนตะแกรงสูงให้เสมอกัน เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน ให้พลิกไก่แล้วกดปุม่ เริม่
ท�ำงานเพือ่ ปรุงต่อ หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
รหัส/อาหาร
H8
ไก่อบ
H9
พายเนื้ อ
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1100-1200 กรัม
1200-1300 กรัม
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวเนื
ั ่ ้อไก่ วางด้านหน้าอกลง ทีก่ ลางตะแกรงต�่ำ
เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน ให้ใช้ปากคีบพลิกไก่แล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงานเพือ่ ปรุงต่อ หลัง
จากอบเสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
500-600 กรัม
• ส่วนประกอบ
เนื้อวัว 200 กรัม, หันลู
่ กเต๋า, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมใหญ่ ½ หัว
(ฝานเป็ นแว่น), เห็ด 80 กรัม (หันแว่
่ น), พาร์ซลียแ์ ละไทม์สบั ละเอียดอย่างละ
1 ช้อนโต๊ะ, ซอสวูสเตอร์ไชร์ 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือและพริกไทย, แป้ง 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต็อคเนื้อร้อน 100 มล., แป้งเพสทรีสำ� เร็จรูป 120 กรัม, ไข่แดงตี 1 ฟอง
• วิธกี าร
โรยแป้ง เกลือและพริกไทยบนเนื้อ ทอดน�้ำมันในกระทะ คนบ่อยๆ จนกระทังเหลื
่ อง
ใส่หวั หอม เห็ด พาร์ซลีย์ ไทม์ ซอสวูสเตอร์ไชร์และน�้ำสต็อคเนื้อ เมือ่ เดือด หรีไ่ ฟ
อ่อนทิง้ ไว้ประมาณหนึ่งชัวโมง
่
เทส่วนผสมของไส้ในจานส�ำหรับเตาอบ และปิดด้วยแผ่นแป้งพาย และกดขอบเข้า
ด้วยกันเพือ่ ซีล ตกแต่งขอบของเพสทรีดว้ ยมีดและส้อม ตัดเป็ นรูปกากบาททีด่ า้ น
บน และทาด้วยไข่แดงทีต่ ไี ว้ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ หลังจากอบเสร็จ พักอาหาร
เป็ นเวลา 2-3 นาที
16 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 16
2017-12-01
3:29:13
รหัส/อาหาร
H10
โฮมเมดมิ นิคีช
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
400-500 กรัม
• ส่วนประกอบ
เพสทรี
แป้งอเนกประสงค์ 200 กรัม, เนย 80 กรัม, ไข่ 1 ฟอง, เบคอนหันสี
่ เ่ หลีย่ ม 30 กรัม,
ครีม 60 กรัม, เครมเฟรช 60 กรัม, ไข่ 2 ฟอง, ชีสขูด 40 กรัม, เกลือและพริกไทย
• วิธกี าร
ในการท�ำเพสทรี ให้ใส่แป้ง เนย และไข่ในโถ และผสมเป็ นแป้งเพสทรีนุ่ม และพักไว้
ในตูเ้ ย็นเป็ นเวลา 30 นาที คลึงแป้งเพสทรีและวางในพิมพ์โลหะทีท่ าเนยไว้
(เช่น พิมพ์มฟั ฟินส�ำหรับมินิคชี 6 ชิน้ ) ผสมครีม เบคอนหันสี
่ เ่ หลีย่ ม เครมเฟรช ไข่
ชีส เกลือ พริกไทย และเทส่วนผสมในพิมพ์ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ หลังจากปรุง
เสร็จ พักอาหารเป็ นเวลา 5 นาที
H11
กุ้งย่างพริ กไทยด�ำ
1-2 คน
• ส่วนประกอบ
กุง้ ลายเสือ 400 กรัม, พริกไทยด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋าเล็ก
½ ถ้วย, รากผักชี 1-2 ราก, กระเทียมไทย 5 กลีบ, พริกปน่ 1 ช้อนชา, น�้ำตาลทราย
แดง ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 2 ช้อนโต๊ะ, ไวน์ขาว 2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
H12
กุ้งย่างซอสสามรส
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2 คน
• ส่วนประกอบ
กุง้ แม่น้�ำหรือกุง้ ลายเสือ 400 กรัม, พริกปน่ 2 ช้อนชา, เกลือ ¼ ช้อนชา, พริกไทย
¼ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะขาม 3 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย, มะเขือเทศหัน่ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อน
โต๊ะ, หัวหอมแดงซอยบางๆ ½ ถ้วย
• วิธกี าร
ล้างและผ่ากุง้ เป็ นสองซีก หมักด้วยเกลือ พริกไทย พริกปน่ และน�้ำมันมะกอกเป็ น
เวลา 15 นาที วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียง
เตือน ให้น�ำออก
คลุกหัวหอมกับน�้ำมัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้
คลุกส่วนผสม แล้วน�ำเข้าเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงานอีกครัง้ เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้
ที่ 3 น�ำออกมาและผสมน�้ำปลาและน�้ำตาลปี๊บเข้าด้วยกัน เติมหัวหอมและมะเขือเทศ
วางอาหารในเตาไมโครเวฟ หลังจากปรุงเสร็จ น�ำออกมาราดน�้ำมะขาม
เทซอสและหอมเจียวบนกุง้ เผาก่อนรับประทาน
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
ตีรากผักชี กระเทียม พริกไทย หัวหอม ผ่ากุง้ เป็ นสองซีก หมักด้วยส่วนผสมทัง้ หมด
เป็ นเวลา 15 นาที วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มี
เสียงเตือน ให้น�ำออกมาและผสมซอสหมักและพริกหวาน ใส่ในเตาอบและกดปุม่ เริม่
ท�ำงานอีกครัง้
หลังจากปรุงเสร็จ เสิรฟ์ กับกุง้
ไทย 17
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 17
2017-12-01
3:29:13
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
H13
แซลมอนย่างซอส
มะนาว
ปริ มาณอาหาร
1-2 คน
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนประกอบ
เนื้อปลาแซลมอน 350 กรัม, ตะไคร้ซอยละเอียด 1 ต้น, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกปน่
½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
H15
ปลากระพงย่างกะทิ
ปริ มาณอาหาร
2-4 คน
ซอส
ไข่แดง 2 ฟอง, นมข้นจืด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ 1 ช้อนชา, มายองเนส 2 ช้อนโต๊ะ
H14
ปลาอิ นทรีย่างน�้ำปลา
2-4 คน
• ส่วนประกอบ
ปลาอินทรียส์ ดหันชิ
่ น้ 400 กรัม, น�้ำปลา ½ ถ้วย, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย
½ ช้อนชา, น�้ำ ½ ถ้วย, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
ผสมส่วนผสมส�ำหรับหมักปลาอินทรียไ์ ว้ 1 ชัวโมง
่ และตากแดด 3-4 ชัวโมง
่ วางบน
ตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
• ส่วนประกอบ
ปลากะพง 400 กรัม, กะทิ ½ ถ้วย, กะปิ ½ ช้อนโต๊ะ, หัวหอมแดง 5 หัว, พริกไทย
ขาว ½ ข้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะขาม 2 ช้อนโต๊ะ, พริกทอด ผักชี
ส�ำหรับตกแต่ง
• วิธกี าร
ต�ำหัวหอมแดง, พริกไทย, กะปิเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะทิ น�้ำมะขาม น�้ำตาลปี๊บ ใส่ใน
เตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก วางปลา (ให้หนังอยูด่ า้ น
ล่าง) บนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่
2 ให้น�ำออก เทซอส พลิกกลับด้าน น�ำเข้าเตาอบและกดปุม่ เริม่ ท�ำงานอีกครัง้ หลัง
จากปรุงเสร็จ ตกแต่งด้วยพริกทอดและผักชี น�ำมารับประทาน
• วิธกี าร
หมักแซลมอนกับเกลือ พริกไทย น�้ำมันมะกอก และตะไคร้เป็ นเวลา 10 นาที
วางบนตะแกรงสูงและใส่ในเตาไมโครเวฟ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริม่
ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก ผสมซอสโดยคนส่วนผสมทัง้ หมดให้เข้า
กัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จแล้ว ให้รบั ประทานพร้อม
กับแซลมอน
ค�ำแนะน�ำ
H16
หมูแดง
4 คน
• ส่วนประกอบ
เนื้อหมูสนั ใน 500 กรัม, รากผักชี 5 ราก, กระเทียม 10 กลีบ, พริกไทย ½ ช้อนชา,
เต้าหูย้ ้ี 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำเต้าหูย้ ้ี ½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำผึง้ 2 ช้อนโต๊ะ,
ผงพะโล้ 2 ช้อนชา
• วิธกี าร
ต�ำรากผักชี กระเทียม พริกไทยเข้าด้วยกันและคลุกกับหมู และเติมส่วนผสมอืน่ คลุก
และใช้สอ้ มจิม้ เนื้อหมู หมักอย่างน้อย 1 ชัวโมง
่ วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ
และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุง
เสร็จ รับประทานกับข้าวเหนียว
18 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 18
2017-12-01
3:29:13
รหัส/อาหาร
H17
หมูย่างปลาเค็ม
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-4 คน
• ส่วนประกอบ
ปลาอินทรียเ์ ค็ม 30-50 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ, พริกขีห้ นู
สับละเอียด 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, ผงปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อน
ชา, หัวหอมแดงสับ ¼ ถ้วย, มะนาว 1 ลูก
• วิธกี าร
ผสมและคลุกส่วนผสมเข้าด้วยกัน ยกเว้นหัวหอมซอยและมะนาว คลุกให้เข้ากัน ปนั ้
ให้หนา 1 ซม. วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียง
เตือน ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุง เสิรฟ์ พร้อมหัวหอมซอยและมะนาว
H18
ข้าวหน้ าหมูย่างซอสงา
2 คน
• ส่วนประกอบ
เนื้อหมูสนั นอก 250 กรัม, น�้ำตาลทรายแดง 2 ช้อนโต๊ะ, โชยุ 3 ช้อนโต๊ะ, มิรนิ 1½ ช้อนโต๊ะ, กระเทียมซอย ¼ ถ้วย, ขิงซอย ¼ ถ้วย, งาขาว 2 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ ส�ำหรับโรยหน้า
H19
สเต๊กเนื้ อเนยสมุนไพร
ปริ มาณอาหาร
1 คน
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนประกอบ
เนื้อวัวสันนอก 250-300 กรัม, ไวน์แดง ¼ ถ้วย, พริกไทยอ่อน 1 ช้อนชา, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดเอริงงิหนบางๆ
ั่
1 ถ้วย, พริกหวานสามสี 1 ถ้วย, หันยาว
่
เนยสมุนไพร
เนยจืด 3 ช้อนโต๊ะ, โรสแมรีส่ ด 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ ½ ช้อนโต๊ะ, เกลือ ¼ ช้อนชา
• วิธกี าร
ทุบเนื้อ หรือใช้สอ้ มจิม้ เพือ่ ให้เนื้อนุ่ม ต�ำพริกไทยส�ำหรับหมักเนื้อกับเกลือ พริก
ไทย ไวน์แดง น�้ำมันมะกอก อย่างน้อย 1 ชัวโมง
่ ผสมน�้ำมันมะกอก เกลือ พริกไทย
กับผัก วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน
ให้พลิกแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก วางเนื้อทีห่ มักไว้
บนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 3 ให้
พลิกแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน ระหว่างการอบ ผสมส่วนผสมของเนยสมุนไพรเข้าด้วย
กัน และใส่ตเู้ ย็น
หลังจากปรุงเสร็จ วางเนยสมุนไพรบนเนื้อทีป่ รุงเสร็จ น�ำมาใส่ไมโครเวฟเพือ่ ให้เนย
ละลาย รับประทานพร้อมกับผักย่าง
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
หันหมู
่ เติมส่วนผสมส�ำหรับหมักเป็ นเวลา 15 นาที
วางบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้
พลิกแล้วกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก ใส่ซอสหมักในเตา
ไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุง น�ำมารับประทานกับข้าว ราดด้วย
น�้ำหมักและต้นหอม
รหัส/อาหาร
ไทย 19
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 19
2017-12-01
3:29:13
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
H20
ไก่ห่อใบเตยย่าง
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-4 คน
• ส่วนประกอบ
เนื้ออกไก่ลอกหนัง 200 กรัม, ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล 1½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมันงา ½ ช้อนโต๊ะ, รากผักชี 1 ช้อนโต๊ะ,
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ใบเตย 8-10 ใบ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
• วิธกี าร
หันไก่
่ เป็ นชิน้ และหมักด้วยส่วนผสมเป็ นเวลา 1 ชัวโมงและห่
่
อด้วยใบเตย วางบน
ตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้พลิกแล้วกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ ปรุงเสร็จ รับประทานกับซอสพริก
H21
น�้ำพริ กปลาย่าง
1-2 คน
• ส่วนประกอบ
ปลาแห้ง ½ ถ้วย, พริกขีห้ นูแห้ง 15 เม็ด, กระเทียมไทย 15 กลีบ, หอมแดง 8 หัว,
เกลือ ¼ ช้อนชา, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
H22
ข้าวอบเผือก
ปริ มาณอาหาร
2 คน
ค�ำแนะน�ำ
• ส่วนประกอบ
ข้าวสวยหอมมะลิ 2 ถ้วย, เนื้อหมูสนั นอก 1 ถ้วย, กุนเชียง ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เผือกสุกหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, แครอทหันลู
่ กเต๋า 2 ช้อนโต๊ะ,
ถัวฝ
่ กั ยาวสุก 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวโพดสุก 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหอม 5 ดอก, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 2 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ
• วิธกี าร
ผสมกระเทียม คอหมู กุนเชียงเข้ากับน�้ำมัน ใส่ชามแก้วในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่
เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้คลุกส่วนผสมส่วนทีเ่ หลือ แล้วน�ำเข้าเตาอบ และกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
การใช้เตาอบ
• วิธกี าร
วางปลาแห้งไว้บนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียง
เตือน ให้น�ำออก ใส่พริกแห้ง กระเทียม หัวหอมบนตะแกรงสูงในเตาไมโครเวฟ และ
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน
หลังจากปรุง น�ำปลา กระเทียม หัวหอม มาต�ำด้วยกัน เติมน�้ำปลา น�้ำตาลปี๊บ น�้ำ
มะนาว รับประทานกับผักสดหรือไข่ตม้
20 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 20
2017-12-01
3:29:13
การใช้คณ
ุ สมบัติทอดไร้น�้ำมัน
ค�ำแนะน�ำในการทอดแบบไม่ใช้น�้ำมัน
คุณสมบัติ ทอดไร้น�้ำมัน 11 แบบ ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณ
สามารถปรับประเภทของการทอดไร้น้�ำมันได้ดว้ ยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 11 โปรแกรมส�ำหรับการทอดในโหมด ทอดไร้น�้ำมัน โดยจะแสดงปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม คุณ
จะใช้น้�ำมันน้อยลงเมือ่ เทียบกับการทอดด้วยอุปกรณ์ทอดด้วยน�้ำมัน แต่คณ
ุ ยังได้รบั อาหารรสชาติอร่อย โปรแกรมจะท�ำงานร่วมกันระหว่างการอบ
ตัวท�ำความร้อนด้านบน และพลังงานไมโครเวฟ
ข้อส�ำคัญ
1. มันฝรังและผั
่
ก
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุม่ ทอดไร้น�้ำมัน
1
3
4
5
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
คร๊อกเก้มนั ฝรังแช่
่ แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางโครเคทมันฝรังแช่
่ แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม วางจานบน
ตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-2
โฮมเมดเฟรนช์ฟรายส์
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ใช้มนั ฝรังแบบแข็
่
งหรือแข็งปานกลาง แล้วล้างให้สะอาด
ปอกเปลือกมันฝรังแล้
่ วหันเป็
่ นแท่งให้มคี วามหนา 10 x 10 มม. แช่ไว้ใน
น�้ำเย็น (30 นาที)
ใช้กระดาษซับให้แห้ง ชังน�
่ ้ ำหนักและทาน�้ำมันมะกอก 5 กรัม
กระจายเฟรนช์ฟรายโฮมเมดให้ทวบนจานอบเกรี
ั่
ยม วางจานบนตะแกรง
สูง พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-3
โปเตโตเวจด์
200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ล้างมันฝรังขนาดปกติ
่
แล้วหันเป็
่ นเสีย้ ว ใช้แปรงทาน�้ำมันมะกอกและ
เครือ่ งเทศ
วางด้านทีห่ นลงบนจานอบเกรี
ั่
ยม วางจานบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็ น
เวลา 1-3 นาที
การใช้เตาอบ
2. หมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทการปรุงอาหาร ในขัน้ ตอน
นี้ ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทการปรุง
1.มันฝรังและผั
่
ก
2.อาหารทะเล
3.ไก่
3. เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขัน้ ตอนนี้
ให้กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
4. เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
2
รหัส/อาหาร
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และ
เมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
ไทย 21
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 21
2017-12-01
3:29:13
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-4
หัวหอมทอดแช่แข็ง
100-150 กรัม
200-250 กรัม
วางหัวหอมหรือปลาหมึกหันแว่
่ นทีช่ บุ ขนมปงั ให้ทวทั
ั ่ ง้ จานอบเกรียม วาง
จานบนตะแกรงต�่ำ
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
1-5
บวบฝานไสลด์
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ล้างซูกนิ ีและหันเป็
่ นแว่น ใช้แปรงทาน�้ำมันมะกอก 5 กรัมและเติมเครือ่ ง
เทศ วางซูกนิ ีหนแว่
ั ่ นบนจานอบเกรียมให้เสมอกัน แล้วตัง้ บนตะแกรงสูง
กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน กดปุม่ start (เริม่ ท�ำงาน) เพือ่ ด�ำเนิน
การต่อ (เตาอบจะยังคงท�ำงานต่อไปถ้าคุณไม่กลับด้าน)
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
2. อาหารทะเล
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
กุ้งแช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางกุง้ ชุบเกล็ดขนมปงั แช่แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม วางจานบน
ตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
2-2
เนื้ อปลาแช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางเนื้อปลาชุดเกล็ดขนมปงั แช่แข็งให้กระจายเสมอกันบนจานอบเกรียม
วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
2-3
ปลาหมึกทอดแช่แข็ง
100-150 กรัม
200-250 กรัม
วางปลาหมึกหันแว่
่ นชุบเกล็ดขนมปงั แช่แข็งให้กระจายเสมอกันบนจานอบ
เกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
3. ไก่
รหัส/อาหาร
การใช้เตาอบ
3-1
นักเกตไก่แช่แข็ง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางนักเก็ตไก่แช่แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงสูง
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
3-2
น่ องไก่
200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ชังน�
่ ้ ำหนักน่องไก่ แล้วใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ วางบน
ตะแกรงสูงให้เสมอกัน
กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน เตาอบจะหยุดการท�ำงาน กดปุม่ start
(เริม่ ท�ำงาน) เพือ่ ด�ำเนินการต่อ พักอาหารเป็ นเวลา 1-3 นาที
3-3
ปี กไก่
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ชังน�
่ ้ ำหนักปีกไก่ แล้วใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ วางบนตะแกรง
สูงให้เสมอกัน กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน เตาอบจะหยุดการท�ำงาน
กดปุม่ start (เริม่ ท�ำงาน) เพือ่ ด�ำเนินการต่อ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
22 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 22
2017-12-01
3:29:13
การใช้คณ
ุ สมบัติ เมนูเพื่อสุขภาพ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับเมนูเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติ เมนูเพื่อสุขภาพ 13 แบบ มีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว
โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุม่ ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ข้อส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ตารางต่อไปนี้เป็ นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับโปรแกรม เมนูเพื่อสุขภาพ ประมาณ 13 แบบ
1. ธัญพืช/พาสต้า
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
ข้าวกล้อง
150-200 กรัม
200-250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็นสองเท่า
ของปริมาณอาหาร อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือ
และสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ นเวลา 5-10 นาที
1-2
เมล็ดควิ นัว
150-200 กรัม
200-250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำเย็นสองเท่า
ของปริมาณอาหาร อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือ
และสมุนไพรต่างๆ พักอาหารเป็ นเวลา 1-3 นาที
1-3
มักกะโรนี
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด เติมน�้ำร้อน 4 เท่า เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา คนให้เข้ากันแล้วพักอาหาร
ไว้ จากนัน้ เทน�้ำออกให้หมด พักอาหารเป็ นเวลา 1-3 นาที
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1
2
3
4
5
การใช้เตาอบ
1. กดปุม่ เมนูเพื่อสุขภาพ
2. เลือกประเภทอาหารด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั แล้วกดปุ่ ม
เลือกหลายฟังก์ชนั
1.ธัญพืช/พาสต้า
2.ผัก
3.สัตว์ปีก/ปลา
3. เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขัน้ ตอนนี้
ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
4. เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และ
เมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
ไทย 23
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 23
2017-12-01
3:29:14
การใช้เตาอบ
2. ผัก
3. สัตว์ปีก/ปลา
รหัส/อาหาร
2-1
ถัวเขี
่ ยว
ปริ มาณอาหาร
200-250 กรัม
300-350 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างท�ำความสะอาดถัวเขี
่ ยว ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำ
30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีป่ รุงอาหาร
200-250 กรัม และเติมน�้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหาร 300-450 กรัม วางชามบริเวณกึง่ กลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คน
อาหารหลังการอบ พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
การใช้เตาอบ
2-2
ผักโขม
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด อย่าเติมน�้ำ วางชาม
ตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร
เป็ นเวลา 1-2 นาที
2-3
มันฝรังปอกเปลื
่
อก
300-350 กรัม
400-450 กรัม
500-550 กรัม
ล้างมันฝรังและปอกเปลื
่
อก หันครึ
่ ง่ และใส่ในชามแก้วมีฝาปิด เติมน�้ำ
15-30 มล. (1-2 ช้อนโต๊ะ)
คนอาหารหลังการอบ หากอบมากกว่าทีร่ ะบุไว้ ให้คนระหว่างการอบด้วย
พักอาหารเป็ นเวลา 3-5 นาที
2-4
มะเขือม่วงย่าง
100-150 กรัม
200-250 กรัม
ล้างมะเขือและหันเป็
่ นแว่น ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวั ่ น�ำไป
วางบนตะแกรงแบบสูงให้เสมอกัน กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ สัญญาณเตือน กด
เริม่ เพือ่ อบต่อ (เตาอบจะท�ำงานต่อไปถ้าคุณไม่พลิกกลับด้าน) พักอาหาร
เป็ นเวลา 1-2 นาที
2-5
มะเขือเทศย่าง
400-450 กรัม
600-650 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดมะเขือเทศ หันครึ
่ ง่ และใส่ในจานส�ำหรับเตาอบ ใส่ชสี
ปน่ ทีด่ า้ นบน วางจานบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
3-1
อกไก่
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ล้างอกไก่และวางบนจานแก้วก้นลึกส�ำหรับเตาอบ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์
วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
3-2
อกไก่งวง
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ล้างอกไก่งวงและวางบนจานแก้วก้นลึกส�ำหรับเตาอบ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
3-3
เนื้ อปลาย่าง
200-300 กรัม
400-500 กรัม
วางเนื้อปลาให้เสมอกันบนตะแกรงสูง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน
พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
3-4
สเต๊กปลาแซลมอนย่าง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
วางสเต๊กปลาให้เสมอกันบนตะแกรงสูง พลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน
พักอาหาร 2 นาที
3-5
เนื้ อปลาอบ
300-350 กรัม
400-450 กรัม
ทาน�้ำมันให้ทวตั
ั ่ วปลา (ปลาเทร้าท์หรือปลากะพง) จากนัน้ ใส่สมุนไพรและ
เครือ่ งเทศ วางปลาเคียงข้างกัน โดยสลับหัวและหางไว้บนตะแกรงสูง พลิก
กลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน พักอาหาร 3 นาที
24 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 24
2017-12-01
3:29:14
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอาหารไทย
คู่มือเมนูไทย
คุณสมบัติ เมนูไทย 28 รายการประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับเมนูไทยด้วยการหมุน ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัตขิ อง เมนูไทย 28 รายการ โดยจะแสดงปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
รหัส/อาหาร
1
ข้าวต้มหมูสบั
ข้อส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
1. กดปุม่ เมนูไทย
2
ซุปเต้าหู้สาหร่าย
2
ข้าวสวย 1 ถ้วย, หมูสบั ½ ถ้วย, น�้ำ 500 มล., น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ¼ ช้อนชา, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอม, ผักชี, คึน่ ช่ายส�ำหรับโรยหน้า
1-2 คน
หมูสบั ½ ถ้วย, เต้าหูห้ ลอด 2 หลอด, สาหร่ายทะเลแห้ง ¼ ถ้วย, น�้ำ 500 มล.,
น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนชา, พริกไทย ¼ ช้อนชา, ต้นหอม ¼ ถ้วย,
ผักชีหนั ่ 1 ช้อนโต๊ะส�ำหรับโรยหน้า
ค�ำแนะน�ำ
ั ่ นก้อน ใส่หมู เต้าหู้ น�้ำและน�้ำปลาในภาชนะ ใส่ในเตาอบ
คลุกหมูสบั น�้ำมันหอยและพริกไทยเข้าด้วยกัน ปนเป็
และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงอาหาร โรยต้นหอม สาหร่ายทะเล ผักชี และพริกไทยเล็กน้อย
3
ซุปเต้าเจีย้ ว
1-2 คน
มิโสะ 2 ช้อนโต๊ะ, ดาชิ 1 ช้อนโต๊ะ, สาหร่ายวากาเมะแห้ง 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 500 มล.,
เต้าหูอ้ อ่ น 100 กรัม หันลู
่ กเต๋า, เห็ดเข็มทอง 50 กรัม, ต้นหอมซอย ¼ ถ้วย
การใช้เตาอบ
2. เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขัน้ ตอนนี้
ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
3. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้ และ
เมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
1-2 คน
ส่วนประกอบ
ค�ำแนะน�ำ
ั ้ นก้อน ใส่หมูกอ้ น ข้าว น�้ำในชาม ใส่ซอี ว๊ิ คนให้เข้ากัน
คลุกหมูสบั พริกไทย และน�้ำมันหอยเข้าด้วยกัน ปนเป็
่
ใส่ในเตาอบ และกดปุมเริม่ ท�ำงาน เมือ่ ปรุงเสร็จ โรยต้นหอม คึน่ ช่าย และผักชีก่อนรับประทาน
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
ผสมมิโสะกับน�้ำให้เข้ากันในชาม แล้วเติมส่วนผสมอืน่ ๆ ทัง้ หมด ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจาก
ปรุงเสร็จ รับประทานขณะยังร้อน
3
ไทย 25
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 25
2017-12-01
3:29:14
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
4
ต้มย�ำกุ้ง
ปริ มาณอาหาร
ส่วนประกอบ
1-2 คน
กุง้ 150 กรัม, เห็ด 1 ถ้วย, ข่าหันแว่
่ น 4 แว่น, ใบมะกรูดฉีก 5 ใบ, ตะไคร้บุบ 2 ต้น,
มะเขือเทศสีดา 4 ผล, น�้ำ 500 มล., นมข้นจืด ¼ ถ้วย, น�้ำปลา 2-3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ, พริกขีห้ นู 10 เม็ด, ผักชีสำ� หรับโรยหน้า
รหัส/อาหาร
7
ผักนึ่ งน�้ำแดง
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ขา ่ ตะไคร้ ใบมะกรูด มะเขือเทศ น�้ำพริกเผาในน�้ำเดือดและคนให้เข้ากัน เติมกุง้ เห็ด พริกขีห้ นู ใส่ในเตาอบ
และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ เติมนมข้นจืด น�้ำปลา น�้ำมะนาวและคนให้เข้ากัน รับประทานขณะร้อน
1-2 คน
5
ต้มข่าไก่
อกไก่หนชิ
ั ่ น้ 250 กรัม, เห็ด 100 กรัม, กะทิ 500 มล., น�้ำ 200 มล., ข่าอ่อนหันแว่
่ น 1 ถ้วย, ตะไคร้ปนั ่ 2 ต้น, ใบมะกรูด 3 ใบ, หัวหอมแดง 5 หัว, พริกขีห้ นู 5 เม็ด, น�้ำปลา 2-3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2-3 ช้อนโต๊ะ
1-2 คน
การใช้เตาอบ
อกไก่หนชิ
ั ่ น้ 200 กรัม, พริกแกงเขียวหวาน 2 ช้อนโต๊ะ, กะทิ 500 มล., มะเขือหัน่ 1 ถ้วย, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนชา, ใบโหระพา ¼ ถ้ย, พริกชีฟ้ ้ าหันใช้
่ ตกแต่ง
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกะทิและน�้ำพริกแกงเขียวหวานให้เข้ากันในชาม เติมไก่ มะเขือ น�้ำตาลปี๊บ และน�้ำปลา จากนัน้ คน
ให้เข้ากัน
ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุง ใส่ใบโหระพาและพริกชีฟ้ ้ าจากนัน้ น�ำไปรับประทาน
3-4 คน
ส่วนประกอบ
ผักกาดขาว 100 กรัม, เห็ดหอม 50 กรัม, คะน้าฮ่องกง 100 กรัม, ข้าวโพดอ่อน
50 กรัม, น�้ำ ½ ช้อนโต๊ะ, ซุปไก่ 1 ขวด 70 มล., ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, น�้ำมันงา ⅛ ช้อนชา, เหล้าจีน 1 ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทยขาว ½ ช้อนชา
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและหันผั
่ ก ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน น�ำออกมาและผสมส่วนผสมทีเ่ หลือเข้า
ด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
8
ไข่ต๋นุ น�้ำเต้าหู้
3-4 คน
ไข่ 4 ฟอง, เม็ดแปะก๊วย ½ ถ้วย, ปูอดั 4 ชิน้ , ผงปรุงรส 1 ช้อนชา, น�้ำนมถัวเหลื
่ อง
½ ถ้วย, พริกไทย ¼ ช้อนชา, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ต้นหอมสับ 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ตีไข่และนมถัวเหลื
่ องเข้าด้วยกัน เติมซีอว้ิ ขาวและใส่ในถ้วย เติมส่วนผสมและน�ำมาใส่ถว้ ย ใส่ในเตาอบ และกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากการปรุงอาหาร
ตกแต่งด้วยปูอดั แปะก๊วย และต้นหอมสับ น�ำมารับประทาน
ค�ำแนะน�ำ
ผสมน�้ำและกระทิ จากนัน้ เติมหัวหอม ตะไคร้ ใบมะกรูด ไก่ และเห็ด ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลัง
จากปรุงเสร็จ น�ำออกมาปรุงรสด้วยน�้ำปลา น�้ำมะนาว และพริก จากนัน้ รับประทาน
6
แกงเขียวหวานไก่
ปริ มาณอาหาร
9
กุ้งนึ่ งนมสด
2 คน
กุง้ 200 กรัม, ไข่ 1 ฟอง, นมสด ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา, ผงกะหรี่ ½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อนชา, เห็ดหอม 50 กรัม, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ล้างกุง้ ผ่ากุง้ เป็ นสองซีก จัดวางกุง้ ในภาชนะ ผสมเห็ดหอม คึน่ ช่าย นมสด ไข่ ผงกะหรี่ เกลือ และพริกไทยเข้า
ด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
26 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 26
2017-12-01
3:29:14
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
2-3 คน
10
ปลานึ่ งซีอิ้ว
ส่วนประกอบ
ปลากะพง 400 กรัม, เบคอนหัน่ ½ ถ้วย, บ๊วยดอง 2 ลูก, น�้ำบ๊วยดอง 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกชีฟ้ ้ าผ่า 1 เม็ด, ขิงสดหันฝอย
่
1 ถ้วย, เห็ดหอม ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ต้น, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต๊อก ½ ถ้วย
รหัส/อาหาร
12
หมูมะนาว
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและหันปลา
่
วางเบคอนและปลาในชามแก้ว ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน คนส่วนผสมทีเ่ หลือเข้า
ด้วยกันและเทใส่ปลา ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
2-3 คน
11
น�้ำพริ กซีฟดไข่
ู้ ต้ม
ซีฟ้ ูดหัน่ 1½ ถ้วย, พริกขีห้ นูสด 20 เม็ด, กระเทียม 5 กลีบ, หัวหอมแดง ½ ถ้วย,
ตะไคร้ซอย ½ ถ้วย, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนชา, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ,
ไข่ 2 ฟอง
ค�ำแนะน�ำ
วางกุง้ และหมูสบั ในชามแก้ว ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ เตาอบส่งเสียงเตือน บุบพริกขีห้ นู
กระเทียมทุบ และใส่กะปิ น�้ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว ใส่ตะไคร้ซอย หัวหอมแดง และซีฟ้ ูดทีต่ ม้ เสร็จ ใส่ในถ้วย เติม
น�้ำและเกลือ ใส่ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
ปริ มาณอาหาร
2-3 คน
ส่วนประกอบ
เนื้อหมูสนั ใน 200 กรัม, มะนาวฝาน 5 แว่น, พริกขีห้ นูเขียว-แดง 15 เม็ด, กระเทียม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ล้างและแล่หมูเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ ใส่ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน ผสมน�้ำตาล
น�้ำปลา น�้ำมะนาว ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุง ตีพริกขีห้ นูและกระเทียมผสมกัน รับประทานโดยวางกะหล�่ำปลีหนฝอยในจาน
ั่
วางหมูและเทน�้ำซอสราด ด้านบน
13
ย�ำถัวพู
่
2-3 คน
ถัวพู
่ หนั ่ 150 กรัม, กุง้ ปอกเหลือก 1 ถ้วย, หมูสบั 100 กรัม, พริกขีห้ นูซอย 2 ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1½ ช้อนโต๊ะ, ถัวลิ
่ สงทอด 2 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมเจียว ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกแห้งทอด 7 เม็ด, หัวกะทิ 2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่กุง้ หมูสบั ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือน น�ำอาหารออกมาและเติมถัวพู
่ คนให้
เข้ากัน
ตีไข่ ใส่เกลือ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก ใส่พริกขีห้ นูแห้งและน�้ำมัน
ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 3 ให้น�ำออก ใส่หวั หอมพร้อมน�้ำมันในเตาอบ และกด
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน
หลังจากอบเสร็จแล้ว ผสมน�้ำตาลปี๊บ น�้ำปลา น�้ำมะนาว ซอสพริก และพริกขีห้ นูเข้าด้วยกัน ผสมส่วนผสม
ทัง้ หมดเข้าด้วยกัน เทหัวกะทิและรับประทานพร้อมไข่
ไทย 27
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 27
2017-12-01
3:29:14
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
2-3 คน
14
สปาเก็ตตี้ขีเ้ มา
ส่วนประกอบ
สปาเก็ตตี้ 60 กรัม, เนื้อสับ 200 กรัม, กระเทียบสับ ¼ ถ้วย, พริกขีห้ นู 15 เม็ด, พริกไทยอ่อน ¼ ถ้วย, กะเพรา 1 ถ้วย, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนชา,
ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
16
ก๋วยเตี๋ยวหมูสบั
ค�ำแนะน�ำ
ใส่สปาเก็ตตีแ้ ละน�้ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก สับพริกและกระเทียมเข้า
ด้วยกัน และคลุกกับเนื้อสับ น�้ำมันมะกอก ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ ได้ยนิ เสียงเตือนครัง้ ที่ 2 เติม
น�้ำปลา ซอสปรุงรส น�้ำตาล ซอสหอยนางรม ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 3 เติมส
ปาเก็ตตีแ้ ละพริกไทยอ่อน กะเพราในเนื้อสับ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไป
2-3 คน
มักกะโรนี 60 กรัม, พริกไทย ½ ช้อนชา, เนื้อสับ 200 กรัม, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, หอมใหญ่สบั ½ ถ้วย, แครอท ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ช้อนโต๊ะ, ใบเบย์ 3 ใบ, มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชา, มะเขือเทศบด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พาร์สลียส์ บั 1½ ช้อนโต๊ะ
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่มกั กะโรนีและน�้ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก ผสมเนื้อสับกับน�้ำมัน
เกลือ และพริกไทย ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 เติมหัวหอม แครอท คึน่ ช่าย
มะเขือเทศ ใบเบย์ และปรุงรสด้วยน�้ำตาล เกลือ มะเขือเทศบด ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุง
เสร็จ คลุกมักกะโรนีและชีสพาร์เมซาน พาร์สลียเ์ ข้าด้วยกัน น�ำมารับประทาน
3-4 คน
ส่วนประกอบ
เส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ 300 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, ซอสปรุงรส 1 ½ ช้อนโต๊ะ, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, มะเขือเทศหันลู
่ กเต๋า 2 ถ้วย, ข้าวโพดอ่อนหัน่ ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ,
ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสมะเขือเทศ ½ ถ้วย, พริกไทย 1½ ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, ผักกาดหอมส�ำหรับประดับ
ค�ำแนะน�ำ
คลุกซีอว้ิ ด�ำกับก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่
ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำออก หมักหมูกบั ซอสปรุงรส พริกไทย ซอสหอย
นางรมในถ้วย เติมน�้ำมัน กระเทียมสับ หัวหอม มะเขือเทศ พริกไทย และคลุกอีกครัง้ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่
เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 เติมซีอว้ิ ขาว น�้ำตาลและซอสมะเขือเทศ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน
หลังจากปรุงเสร็จ เทบนเส้น รับประทานพร้อมผัก
รับประทาน
15
มักกะโรนี ซอสเนื้ อ
ปริ มาณอาหาร
17
กุ้งผัดเปรีย้ วหวาน
2-4 คน
กุง้ 10 ตัว, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋า 1 ถ้วย, สับปะรดหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, หัวหอม
ใหญ่หนลู
ั ่ กเต๋า 1 ถ้วย, แตงกวาหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, มะเขือ
เทศฝาน 1 ถ้วย, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก ½ ถ้วย, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ ¼ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกุง้ กระเทียม และน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ แรก เติมผักและ
ปรุงรส ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก คนให้เข้ากัน ใส่ในเตาไมโครเวฟ
และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
28 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 28
2017-12-01
3:29:14
รหัส/อาหาร
18
หมูผดั ขิ ง
ปริ มาณอาหาร
ส่วนประกอบ
2-4 คน
หมูสนั ใน 200 กรัม, ขิงซอยละเอียด 200 กรัม, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เห็ดหูหนู
½ ถ้วย, ต้นหอมสับ ½ ถ้วย, พริกแดงหัน่ ¼ ถ้วย, เต้าเจีย้ ว 1½ ช้อนโต๊ะ, ซอสปรุง
รส 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 1½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
รหัส/อาหาร
20
ผัดวุ้นเส้น
ค�ำแนะน�ำ
ผสมกระเทียม หมูและน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมขิงและผักทีเ่ หลือ
อยู่ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ให้น�ำออก คนให้เข้ากัน ใส่ในเตาไมโครเวฟ และ
กดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ รับประทานกับข้าว
3-4 คน
19
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
เนื้ออกไก่ลอกหนัง 250 กรัม, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ½ ถ้วย, ต้นหอม ¼ ถ้วย,
พริกชีฟ้ ้ าแห้ง 5 เม็ด, เห็ดฟาง 1 ถ้วย, หอมใหญ่ ½ ถ้วย, พริกหวานสามสี 1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอวิ๋ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง 1 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำ ¼ ถ้วย
2 คน
ส่วนประกอบ
วุน้ เส้นแช่น้�ำ 150 กรัม, ผักกาดขาวหัน่ 1 ถ้วย, แครอทหัน่ 1 ถ้วย, เห็ดหอมหัน่ 1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาวเห็ดหอม 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล ½ ช้อนชา, น�้ำสต๊อก ¼ ถ้วย, พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ผกั ทัง้ หมดในชามและวางในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ
ขาว น�้ำสต๊อก และน�้ำมัน คนเข้ากับวุน้ เส้นและผัก ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่
2 น�ำส่วนผสมทัง้ หมดมาคลุกให้เข้ากัน น�ำเข้าเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงานอีกครัง้ หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับ
ประทาน
21
กุ้งอบวุ้นเส้น
2 คน
กุง้ ลายเสือ 250 กรัม, เบคอน 4 เส้น, วุน้ เส้นแช่น้�ำ 200 กรัม, พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา,
พริกปน่ 1 ช้อนชา, กระเทียมทุบ ¼ ถ้วย, ขิงแก่ฝาน 4 ชิน้ ,
ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมันงา ½ ช้อนชา, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ น�้ำตาล และน�้ำมันงาเข้าด้วยกัน คลุกกุง้ และวุน้ เส้น พริกปน่ คึน่ ช่าย พริกไทยเม็ด
และกระเทียบทุบเข้าด้วยกัน
วางเบคอนและส่วนผสมอืน่ ๆ ในถ้วย ใส่ในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้คลุกส่วน
ผสมแล้วน�ำเข้าเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
การใช้เตาอบ
ค�ำแนะน�ำ
หมักไก่กบั เกลือ พริกไทย น�้ำมัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ใส่พริกแห้ง เม็ด
มะม่วงหิมพานต์ น�้ำมัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือนครัง้ ที่ 2 ผสมซีอว้ิ ขาว ซอสหอย
นางรม น�้ำตาล น�้ำมันงา แป้งสาลี และน�้ำเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ เตาอบส่งเสียง
เตือนครัง้ ที่ 3 ให้ผสมและคลุกส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ
น�ำไปรับประทาน
ปริ มาณอาหาร
ไทย 29
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 29
2017-12-01
3:29:14
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
2-4 คน
22
ลาบหมู
ส่วนประกอบ
หมูสบั 250 กรัม, ตับหมู 100 กรัม, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย, หัวหอมซอย ½ ถ้วย, ต้นหอมซอย 3 ช้อนโต๊ะ, พริกปน่ ½-1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำหรือน�้ำสต๊อก ½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่ 2 ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
ใส่หมูสบั และตับในถ้วย เติมน�้ำ
ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากอบเสร็จ เติมหัวหอม ต้นหอม และใบสะระแหน่ ปรุงรสด้วยน�้ำ
มะนาว น�้ำปลา ข้าวคัว่ พริกปน่ และน�้ำตาล น�ำมารับประทาน
2 คน
23
กล้วยบวชชี
กล้วยหันปอกเปลื
่
อก 250 กรัม, กะทิ 1 ถ้วย, น�้ำตาลปี๊บ 100 กรัม, น�้ำ 1½ ถ้วย,
เกลือ ¼ ช้อนชา ค�ำแนะน�ำ
ผสมกะทิ น�้ำ น�้ำตาลปี๊บ และเกลือ คนให้เข้ากันจนละลาย ใส่กล้วย
ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
การใช้เตาอบ
24
มันหวานต้มขิ ง
2 คน
มันเทศปอกเปลือก 300 กรัม, ขิง 50 กรัม, น�้ำตาล 150 กรัม, น�้ำ 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ปอกมัน ล้างและหันเป็
่ นชิน้ ขนาด 1”x1” ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน
หลังจากปรุงเสร็จ น�ำไปรับประทาน
รหัส/อาหาร
25
น�้ำนมข้าวกล้อง
ปริ มาณอาหาร
ส่วนประกอบ
2-4 คน
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 3 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 1 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา, น�้ำ 5 ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ, ถัวแดงหรื
่
อเจลลีส่ ำ� หรับรับประทานร่วมกัน
ค�ำแนะน�ำ
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็ นเวลา 3-5 ชัวโมง
่
ผสมน�้ำ 5 ถ้วย
กรองเอากากออก เทใส่ถว้ ย แล้วใส่ใบเตย น�้ำตาล เกลือ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ
แล้ว ให้ดม่ื ขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อธัญพืชอืน่ ๆ
26
ช็อกโกแลตร้อน
27
น�้ำพันช์ตะไคร้
28
ชาสะระแหน่ มะนาว
4 คน
นม 3 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2–3 ช้อนโต๊ะ, อบเชยปน่ ½ ช้อนโต๊ะ
ค�ำแนะน�ำ
แบ่งนม 1 ถ้วยมาผสมกับส่วนผสมอืน่ ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เทนมทีเ่ หลืออยู่
ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ รับประทานขณะยังร้อน
3-4 คน
ตะไคร้ 10 ต้น, น�้ำสับปะรด ⅔ ถ้วย, ขิงฝานแว่น 4 แว่น, น�้ำผึง้ ¼ ถ้วย, น�้ำ 3 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ทุบตะไคร้และใส่ลงในน�้ำในถ้วย ใส่ในเตาอบ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากปรุงเสร็จ ทิง้ ไว้ให้เย็น ผสมกับส่วน
ผสมอืน่ ๆ รับประทานกับน�้ำแข็ง
3-4 คน
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง ⅓ ถ้วย, น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ และมะนาว
เป็ นชิน้ , น�้ำ 4 ถ้วย
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ใบสะระแหน่และน�้ำในเตาไมโครเวฟ และกดปุม่ เริม่ ท�ำงาน หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ผสมกับน�้ำตาลทรายแดง
และน�้ำมะนาว รับประทานขณะร้อน
30 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 30
2017-12-01
3:29:14
การใช้คณ
ุ สมบัติ ละลายน�้ำแข็ง
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัติ ละลายน�้ำแข็ง ช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนมปงั เค้ก หรือผลไม้ทแ่ี ช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ
คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
ตารางต่อไปนี้เป็ นการตัง้ โปรแกรม ละลายน�้ำแข็ง ต่างๆ รวมทัง้ ปริมาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากอาหารก่อนทีจ่ ะ
ละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เป็ ดไก่ และปลาในจานแก้วหรือกระเบือ้ งก้นแบน จัดวางขนมปงั และเค้กและผลไม้บนกระดาษซับมัน
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้ อวัว
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรม
นี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็ นชิน้ เนื้อสับ พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้ อไก่
200-1500 กรัม
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตา
อบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับไก่ทงั ้ ตัว หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้ พักอาหารเป็ นเวลา 20-60 นาที
3
เนื้ อปลา
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียง
จากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทัง้ ตัว หรือปลาชิน้ พักอาหารเป็ น
เวลา 20-50 นาที
หมายเหตุ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
1
2
3
5
การใช้เตาอบ
4
2. เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ ในขัน้ ตอนนี้
ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ เลือกประเภทอาหาร
3. เลือกปริมาณอาหารด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์:
• การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
• ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่าคุณต้องกลับ
อาหาร
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน อีกครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
ผลลัพธ์: และเมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
ไทย 31
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 31
2017-12-01
3:29:14
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
4
ขนมปัง/ขนมเค้ก
5
ผลไม้
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
125-1000 กรัม
วางขนมปงั แนวนอนบนกระดาษอเนกประสงค์และกลับด้านเมือ่ มีเสียงเตือน วาง
เค้กบนจานกระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตา
อบจะท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมือ่ คุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับ
ขนมปงั ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นแบบตัดหรือทัง้ ก้อน เช่นเดียวกับขนมปงั ก้อน
และแท่งแบบฝรังเศส
่ วางก้อนขนมปงั เป็ นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์
เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนมพาสทรีแบบ
ชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทัง้ เค้กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็ น
เวลา 10-30 นาที
100-600 กรัม
การใช้คณ
ุ สมบัติ แป้ งขนมปัง/โยเกิ รต์
คุณสมบัติ แป้ งขนมปัง/โยเกิ รต์ 5 แบบ ประกอบด้วยเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็ นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงาน
อีก
คุณสามารถปรับประเภทแป้งโดว์/โยเกิรต์ ได้ดว้ ยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั หลังจากกดปุม่ แป้ งขนมปัง/โยเกิ รต์
ขัน้ แรก วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุม่ แป้ งขนมปัง/โยเกิ รต์
1
วางผลไม้ให้เสมอกันในจานแก้วก้นแบน โปรแกรมนี้เหมาะกับผลไม้ทกุ ประเภท
พักอาหารเป็ นเวลา 5-20 นาที
2. เลือกแป้งขนมปงั หรือโยเกิรต์ แล้วกดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
1.การหมักแป้ง
2.โยเกิรต์ โฮมเมด
3. เลือกประเภทของอาหารทีป่ รุง ด้วยการหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพือ่ ดูคำ� อธิบายการตัง้ ค่าต่างๆ
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
2
3
การใช้เตาอบ
4
ข้อส�ำคัญ
จานหมุนจะไม่ทำ� งานในระหว่างการท�ำโยเกิรต์
32 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 32
2017-12-01
3:29:14
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับคุณสมบัติแป้ งขนมปัง/โยเกิ รต์
ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธใี ช้โปรแกรมอัตโนมัตสิ ำ� หรับการท�ำแป้งยีสต์ให้ขน้ึ หรือการเตรียมโยเกิรต์
1. การหมักแป้ ง
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
แป้ งพิ ซซ่า
300-500 กรัม
วางแป้งบนชามขนาดพอเหมาะและตัง้ บนตะแกรงต�่ำ ปิดด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม
1-2
แป้ งเค้ก
500-800 กรัม
วางแป้งบนชามขนาดพอเหมาะและตัง้ บนตะแกรงต�่ำ ปิดด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม
1-3
แป้ งขนมปัง
600-900 กรัม
วางแป้งบนชามขนาดพอเหมาะและตัง้ บนตะแกรงต�่ำ ปิดด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม
การใช้จานอบเกรียม
คุณสามารถใช้จานอบเกรียมนี้เพือ่ ท�ำให้อาหารเหลืองเกรียม ไม่เพียงเฉพาะด้านบน แต่ยงั รวมถึงด้านล่างของอาหารทีก่ รอบเหลืองด้วยอุณหภูม ิ
ของจานอบเกรียม คุณสามารถอบอาหารหลากหลายชนิดด้วยจานอบเกรียมนี้ ดังทีจ่ ะแสดงในตาราง (ดูหน้าถัดไป) จานอบเกรียมนี้ยงั ใช้ได้กบั
เบคอน ไข่ ไส้กรอก อีกด้วย
1. วางจานอบเกรียมไว้บนจานหมุน และอุน่ ด้วยไมโครเวฟ + ย่าง ความ
ร้อนสูงสุด [600 W + ย่าง] ตามเวลาและค�ำแนะน�ำทีแ่ สดงในตาราง
2. ทาน�้ำมันบนจาน ถ้าคุณต้องการท�ำอาหารเช่นเบคอนและไข่ดาว เพือ่ ให้
อาหารสุกเกรียมน่ารับประทาน
3. วางอาหารบนจานอบเกรียม
4. วางจานอบเกรียมไว้บนตะแกรงโลหะ (หรือจานหมุน) ในไมโครเวฟ
2. โยเกิ รต์
รหัส/อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
500 กรัม
แบ่งโยเกิรต์ ธรรมชาติ 150 กรัมลงในถ้วยเซรามิค 5 ถ้วยหรือโถแก้วขนาดเล็กให้
เท่าๆ กัน (30 กรัมต่อถ้วย) เติมนม 100 มล. ในแต่ละถ้วย ใช้นมชนิดสเตอริไลซ์
(อุณหภูมหิ อ้ ง; ไขมัน 3,5 %) ปิดถ้วยแต่ละใบด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟและตัง้
เป็ นวงกลมบนจานหมุน หลังจากเสร็จแล้ว ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นเป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
ส�ำหรับครัง้ แรก เราขอแนะน�ำให้ใช้เชือ้ แบคทีเรียโยเกิรต์ แบบแห้ง
2-2
ถ้วยใหญ่
500 กรัม
ผสมโยเกิรต์ ธรรมชาติ 150 กรัมกับนมชนิดสเตอริไลซ์ 500 มล. (อุณหภูมหิ อ้ ง; ไขมัน 3.5 %) เทลงในชามแก้วขนาดใหญ่ให้เสมอกัน ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟและตัง้ บนจานหมุน
หลังจากเสร็จแล้ว ให้เก็บไว้ในตูเ้ ย็นเป็ นเวลา 6 ชัวโมง
่
ส�ำหรับครัง้ แรก เราขอแนะน�ำให้ใช้เชือ้ แบคทีเรียโยเกิรต์ แบบแห้ง
5. เลือกเวลาและระดับพลังงานในการปรุงอาหาร (โปรดดูตารางทีด่ า้ นข้าง)
การใช้เตาอบ
2-1
ถ้วยเล็ก
ข้อควรระวัง
• โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอเมือ่ จับจานส�ำหรับอบเกรียม เนื่องจากจานนี้จะร้อนจัด
• โปรดอย่าวางภาชนะทีไ่ ม่ทนความร้อนบนจานอบเกรียม
• ห้ามวางจานอบเกรียมโดยไม่ใช้จานหมุนเด็ดขาด
• โปรดทราบว่าจานอบเกรียมไม่สามารถใช้ในเครือ่ งล้างจานได้
หมายเหตุ
• โปรดทราบว่าจานอบเกรียมนี้มชี นั ้ ของเทฟล่อน ซึง่ จะไม่ทนต่อการขูดขีด โปรดอย่าใช้ของมีคมเช่นมีดเพือ่ ตัดอาหารบนจานอบเกรียม
• ท�ำความสะอาดจานอบเกรียมด้วยน�้ำอุน่ และน�้ำยาล้างจาน จากนัน้ ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด
• ห้ามใช้แปรงขัดหรือฟองน�้ำทีแ่ ข็งหยาบเกินไป เนื่องจากจะท�ำให้ผวิ หน้าของจานเสียหาย
ไทย 33
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 33
2017-12-01
3:29:14
การใช้เตาอบ
Hot Blast
การย่าง
โหมด Hot Blast นัน้ คล้ายกับโหมดอบด้วยความร้อน โดยไม่มกี ารใช้พลังไมโครเวฟ คุณสามารถก�ำหนดอุณหภูมไิ ด้ตามต้องการ ตัง้ แต่ 40 °C ถึง
200 °C และสามารถตัง้ เวลาได้สงู สุด 60 นาที
• โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
• คุณสามารถใช้ตะแกรงต�่ำเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
การย่างช่วยให้คณ
ุ อุน่ และท�ำให้อาหารเกรียมได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ไมโครเวฟ
• โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
• คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
1. เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรง
เปิดประตูเตาอบและวางภาชนะบนตะแกรงต�่ำ และน�ำไปวางบนจานหมุน
1. กดปุม่ Hot Blast
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
1
(โหมด Hot Blast)
180 °C
2
3
4
การใช้เตาอบ
5
(อุณหภูม)ิ
2. ตัง้ อุณหภูมโิ ดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
(อุณหภูม ิ : 40-200 °C, ช่วงละ 10 °C)
• ถ้าไม่ตงั ้ ค่าอุณหภูมภิ ายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็ นขัน้ ตอนการ
ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
3. กด ปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
4. ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
(ถ้าต้องการอุน่ เตาอบ ให้เลือก “ : 0”)
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: การอบจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
2. กดปุม่ ย่าง
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
2
(โหมดย่าง)
• คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
3. ตัง้ ค่าเวลาย่างโดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
• เวลาย่างสูงสุดคือ 60 นาที
4. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: เริม่ ต้นการย่าง และเมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
3
4
34 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 34
2017-12-01
3:29:14
การเลือกอุปกรณ์เสริ ม
การใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง
การปรุงอาหารด้วยเตาอบทัวไปต้
่ องใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสม คุณควรใช้เฉพาะ
ภาชนะทีใ่ ช้ในเตาอบธรรมดาเท่านัน้
ภาชนะทีเ่ หมาะส�ำหรับไมโครเวฟมักจะไม่เหมาะกับการอบด้วยความร้อน
โปรดอย่าใช้ภาชนะหรือจานพลาสติก ถ้วยกระดาษ กระดาษเช็ดปาก เป็ นต้น
หากคุณต้องการเลือกการอบแบบผสม (ไมโครเวฟและย่างหรือ Hot Blast)
โปรดใช้ภาชนะทีเ่ หมาะส�ำหรับเตาไมโครเวฟและเตาอบเท่านัน้
ข้อส�ำคัญ
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับภาชนะหรือเครือ่ งใช้ทเ่ี หมาะสมในคูม่ อื
ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหารทีห่ น้า 39
คุณสามารถใช้ไมโครเวฟร่วมกับการย่าง เพือ่ ให้อาหารสุกเร็ว และเหลืองเกรียมในขณะเดียวกัน
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหาร
ทัวถึ
่ งกัน
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด
คุณสามารถใช้ตะแกรงสูงเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และเหลืองน่ารับประทาน
เปิดประตู วางอาหารบนตะแกรงทีเ่ หมาะกับอาหารทีจ่ ะปรุง วางตะแกรงบนจานหมุน ปิดประตู
1
1. กดปุม่ ระบบผสม
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
Cb-1
(ไมโครเวฟ + ย่าง)
2
600 วัตต์
การใช้เตาอบ
2. ท�ำให้จอแสดงผลแสดง Cb-1 แล้วกดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
(ระบบผสมไมโครเวฟและย่าง)
(ก�ำลังไฟฟ้า)
ไทย 35
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 35
2017-12-01
3:29:15
การใช้เตาอบ
3
4
5
3. เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสม โดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั จนกว่า
จอจะแสดงก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ (600, 450, 300 วัตต์) ในขัน้ ตอนนี้ ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
• คุณไม่สามารถก�ำหนดอุณหภูมสิ ำ� หรับการย่าง
• ถ้าไม่ตงั ้ ค่าอุณหภูมภิ ายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็ นขัน้ ตอนการตัง้
ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
4. ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
• เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
5. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: การปรุงแบบผสมจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
การใช้ไมโครเวฟผสม Hot Blast
การอบด้วยระบบผสมใช้ทงั ้ พลังงานไมโครเวฟและพลังงานความร้อน Hot Blast คุณไม่จำ� เป็ นต้องอุน่ เตาอบให้รอ้ น เนื่องจากเตาอบสามารถใช้
พลังงานไมโครเวฟได้ทนั ที
คุณสามารถปรุงอาหารหลายประเภทโดยใช้การอบแบบผสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ :
• เนื้อและไก่อบ
• พายและเค้ก
• อาหารไข่และชีส
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ภาชนะและเครือ่ งครัวทีใ่ ช้กบั ไมโครเวฟและเตาอบ จานแก้วหรือกระเบือ้ งจะเหมาะสมทีส่ ดุ เนื่องจากจะช่วยให้ไมโครเวฟเข้าสูอ่ าหารทัว่
ถึงกัน
ข้อส�ำคัญ
โปรดใช้ถุงมือกันความร้อนทุกครัง้ ทีส่ มั ผัสภาชนะในเตา เนื่องจากภาชนะเหล่านี้จะร้อนจัด คุณสามารถใช้ตะแกรงต�่ำเพือ่ ให้อาหารสุกยิง่ ขึน้ และ
เหลืองน่ารับประทาน
เปิดประตู วางอาหารบนจานหมุน หรือใช้ตะแกรงแบบต�่ำซึง่ ต้องน�ำไปวางบนจานหมุนอีกที ปิดประตู ขดลวดความร้อนจะต้องอยูใ่ นแนวนอน
การใช้เตาอบ
1
1. กดปุม่ ระบบผสม
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
Cb-1
(ไมโครเวฟ + ย่าง)
2. ท�ำให้จอแสดงผลแสดง Cb-2 (ไมโครเวฟ + Hot Blast) ด้วยการหมุนปุ่ ม
เลือกหลายฟังก์ชนั แล้วกดปุม่ เลือกหลายฟงั ก์ชนั
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
2
(ระบบผสมไมโครเวฟและ Hot Blast)
600 วัตต์ (ก�ำลังไฟฟ้า)
36 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 36
2017-12-01
3:29:15
3
4
5
3. เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสม โดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั จนกว่า
จอจะแสดงก�ำลังไฟทีต่ อ้ งการ (600, 450, 300, 180, 100 วัตต์)
ในขัน้ ตอนนี้ ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
• ถ้าไม่ตงั ้ ค่าระดับพลังงานภายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็ นขัน้ ตอน
การตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ (เริม่ ต้น: 600 วัตต์)
ผลลัพธ์: หน้าจอจะแสดงผลดังนี้:
6
6. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน
ผลลัพธ์: การปรุงแบบผสมจะเริม่ ต้น เตาอบจะเพิม่ ความร้อนจนถึง
ระดับทีต่ อ้ งการ และจากนัน้ จะอบด้วยไมโครเวฟจนหมด
เวลาอบทีต่ งั ้ ไว้ และเมือ่ เสร็จแล้ว
1)เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2)สัญญาณเตือนสิน้ สุดการท�ำงานจะส่งเสียง 3 ครัง้ (นาทีละครัง้ )
3)เวลาปจั จุบนั จะปรากฏขึน้ อีกครัง้
(ระบบผสมไมโครเวฟและ Hot Blast)
180 °C
(อุณหภูม)ิ
การใช้เตาอบ
4. เลือกอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมโดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
(อุณหภูม ิ : 200-40 °C) ในขัน้ ตอนนี้ ให้กดปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั เพือ่ ตัง้ ค่าระดับพลังงาน
• ถ้าไม่ตงั ้ ค่าอุณหภูมภิ ายใน 5 วินาที เครือ่ งจะเปลีย่ นเป็ นขัน้ ตอนการ
ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ (เริม่ ต้น: 180 °C)
5. ตัง้ ค่าเวลาปรุงอาหารโดยหมุนปุ่ มเลือกหลายฟังก์ชนั
• เวลาอบสูงสุดคือ 60 นาที
ไทย 37
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 37
2017-12-01
3:29:15
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัติเปิ ด/ปิ ดจานหมุน
การใช้ฟังก์ชนล็
ั ่ อคป้ องกันเด็ก
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้จานทีม่ ขี นาดใหญ่เต็มเตา โดยหยุดการท�ำงานของจานหมุน (เฉพาะการปรุงอาหารด้วยตนเองเท่านัน้ )
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
1. กดปุม่ ล็อคป้ องกันเด็กเป็ นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์:
• เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงั ก์ชนใดได้
ั่
)
• จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
ข้อส�ำคัญ
ผลการปรุงอาหารในกรณีน้ีอาจไม่ดเี ท่าทีค่ วร เนื่องจากท�ำได้ไม่ทวถึ
ั ่ งดี ขอแนะน�ำให้คณ
ุ หมุนจานเองขณะทีป่ รุงอาหารไปได้ครึง่ หนึ่ง
ค�ำเตือน
ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยทีไ่ ม่มอี าหารในเตา
สาเหตุ: อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครือ่ ง
1
1
1. กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนในระหว่างตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ไมโครเวฟ ย่าง Hot
Blast อุน่ และระบบผสม
• ไม่สามารถใช้ได้กบั ฟงั ก์ชนั ทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้ลว่ งหน้าหรือก่อนทีจ่ ะกด
ปุม่ ไมโครเวฟ, ย่าง, Hot Blast, อุ่นเตา และ ระบบผสม
ผลลัพธ์: สัญลักษณ์ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน จะปรากฏบนจอแสดงผล
จานหมุนจะไม่หมุนในระหว่างการอบ
(โหมดปิดจานหมุน)
2
การใช้เตาอบ
2. ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนอีกครัง้
ผลลัพธ์: สัญลักษณ์ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน จะหายไปจากจอแสดงผล
จานหมุนจะเริม่ หมุน
หมายเหตุ
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนจะสามารถใช้ได้เฉพาะในระหว่างการอบเท่านัน้
2
2. หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ ล็อคป้ องกันเด็กเป็ นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์:
คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
การปิ ดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
1
2
1. กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน และปุม่ หยุด/ประหยัดพลังงาน พร้อมกัน
ผลลัพธ์: เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
• หน้าจอจะแสดงผลดังนี้ 2. ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ เริ่ มท�ำงาน และปุม่ หยุด/
ประหยัดพลังงาน พร้อมกันอีกครัง้
ผลลัพธ์: เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
• หน้าจอจะแสดงผลดังนี้ 38 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 38
2017-12-01
3:29:15
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
อุปกรณ์
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
ความคิ ดเห็น
โลหะ
เหมาะส�ำหรับ
ไมโครเวฟ
✓✗
อุปกรณ์
ความคิ ดเห็น
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่ตอ้ งการให้สกุ เกินไป
อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้
ฟอยล์มากเกินไป
• จาน
✗
• ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
กระดาษ
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
• จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
จานอบเกรียม
ส�ำหรับการอบเวลาสัน้ ๆ และการอุน่ อาหาร และใช้ซบั ของเหลวทีม่ าก
เกินไป
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะ
ใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
• กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิง้
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
• ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่ อาจบิดหรือเปลีย่ นสี
เมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
• ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุน่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้โฟมละลาย
• ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
• ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความ
ระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
• ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็ นแบบกักอากาศ ซึง่ ต้อง
ใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็ นต้องใช้
• ภาชนะทีใ่ ช้ได้ในเตาอบและ
บนโต๊ะ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
• เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุน่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมากอาจแตกหรือร้าวหาก
ได้รบั ความร้อนทันที
• โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุ่นอาหารเท่านัน้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
✓
: แนะน�ำ
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
✗
�����������������������������
�
เครือ่ งแก้ว
พลาสติก
: ไม่ปลอดภัย
ไทย 39
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 39
2017-12-01
3:29:15
คู่มือการปรุงอาหาร
ไมโครเวฟ
พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน�้ำ ไขมัน และน�้ำตาลในอาหาร
ไมโครเวฟท�ำให้โมเลกุลของอาหารเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำ� ให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจาก
แรงเสียดทานนี้ทำ� ให้อาหารสุก
การปรุงอาหาร
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักแช่แข็ง
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
คนอาหารสองครัง้ ระหว่างอบ และหนึ่งครัง้ หลังการอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร
อาหาร
ผักโขม
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:
อาหารหลายชนิดเหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช ถัว่ ปลา และเนื้อ ซึง่ แช่แข็งหรือสด ซอส คัสตาร์ด ซุป
พุดดิง้ อบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทัวไปแล้
่
ว ไมโครเวฟเหมาะส�ำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดทีส่ ามารถอบด้วยวิธนี ่ึง ตัวอย่างเช่น การ
ละลายเนยหรือช็อกโกแลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และค�ำแนะน�ำประกอบ)
การปิ ดหรือครอบอาหาร
การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เนื่องจากน�้ำจะกลายเป็ นไอและมีผลต่อการอบอาหาร คุณสามารถปิดอาหารได้หลายวิธี
เช่น ใช้จานกระเบือ้ ง ฝาพลาสติก หรือฟิลม์ ทีเ่ หมาะกับไมโครเวฟ
เวลาพักอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
150 กรัม
600 วัตต์
5-6
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ภาชนะส�ำหรับอบด้วยไมโครเวฟ:
ภาชนะทีใ่ ช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพือ่ ให้การอบมีประสิทธิภาพ คลืน่ ไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่น สเตนเลส อะลูมเิ นียม และ
ทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบือ้ ง และพลาสติก เช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด
ปริ มาณอาหาร
บร็อคโคลี่
300 กรัม
600 วัตต์
8-9
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ถัว่
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ถัวเขี
่ ยว
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
ผักรวม
(แครอท/ถัวหวาน/ข้
่
าวโพด)
คู่มือการปรุงอาหาร
เมือ่ การอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมใิ นอาหารกระจายทัวถึ
่ งกัน
ผักรวม
(แบบจีน)
300 กรัม
600 วัตต์
7-8
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
300 กรัม
600 วัตต์
7½-8½
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
40 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 40
2017-12-01
3:29:15
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับผักสด
อาหาร
ใช้อา่ งแก้วทนไฟ (ไพเร็กซ์) ทีม่ ฝี าปิด เติมน�้ำเย็น 30-45 มล. (2-3 ช้อนโต๊ะ) ส�ำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นมีการแนะน�ำปริมาณน�้ำนอกเหนือไป
จากนี้ โปรดอ่านตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยทีส่ ดุ - โปรดดูในตาราง อบต่อไปเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ คนหนึ่งครัง้ ระหว่างและหลัง
การอบ เติมเกลือ เครือ่ งเทศ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหารเป็ นเวลา 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ: หันผั
่ กสดออกเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน ผักชิน้ เล็กจะใช้เวลาอบน้อยกว่า
อาหาร
บร็อคโคลี่
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
4-4½
6-7
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
กะหล�ำ่ บรัสเซล
250 กรัม
900 วัตต์
250 กรัม
900 วัตต์
มะเขือม่วง
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
เห็ด
4-4½
900 วัตต์
3½-4
250 กรัม
900 วัตต์
3-3½
250 กรัม
900 วัตต์
3½-4
125 กรัม
250 กรัม
900 วัตต์
1½-2
2½-3
ค�ำแนะน�ำ
เตรียมเห็ดหัวเล็กทัง้ หัว หรือหัวใหญ่ฝานเป็ นแว่น อย่าเติมน�้ำ ให้บบี น�้ำมะนาวเล็กน้อย โรยเกลือและพริก
ไทย เทน�้ำออกก่อนรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
หัวหอม
250 กรัม
900 วัตต์
4-4½
ค�ำแนะน�ำ
ฝานหัวหอมเป็ นแว่น หรือหันครึ
่ ง่ เติมน�้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
พริ กหยวก
250 กรัม
900 วัตต์
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นช่อขนาดเท่ากัน หันแบ่
่ งช่อขนาดใหญ่เป็ นครึง่ วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง รับประทานหลังจากพัก
ไว้ 3 นาที
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ ค่อนข้างหนา รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
5½-6
4-4½
6½-7½
เวลา (นาที)
ค�ำแนะน�ำ
ฝานมะเขือออกเป็ นชิน้ บางๆ และเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ฝานแครอทเป็ นชิน้ เท่าๆ กัน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ดอกกะหล�ำ่
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
ฝานเป็ นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือเนยหนึ่งก้อน อบให้นุ่ม รับประทานหลังจากพักไว้
3 นาที
กระเทียมต้น
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ) รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
แครอท
ซูกินี
ปริ มาณอาหาร
4½-5
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ บางๆ รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ไทย 41
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 41
2017-12-01
3:29:15
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหาร
มันฝรัง่
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
500 กรัม
900 วัตต์
4-5
7-8
ค�ำแนะน�ำ
ชังน�
่ ้ ำหนักมันฝรังที
่ ป่ อกแล้ว และหันครึ
่ ง่ หรือสีส่ ว่ น เป็ นชิน้ เท่าๆ กัน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
250 กรัม
หัวผักกาด
900 วัตต์
5½-6
ค�ำแนะน�ำ
หันเป็
่ นชิน้ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าขนาดเล็ก รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ข้าวสวย
(หุงพอสุก)
ข้าวผสม
(ข้าวขาว + ข้าวซ้อมมือ)
ธัญพืชผสม
(ข้าว + ธัญพืช)
พาสต้า
คู่มือการปรุงอาหารส�ำหรับข้าวและพาสต้า
ข้าว:
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ทม่ี ฝี าปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิม่ เป็ นสองเท่าเมือ่ หุงสุกแล้ว อบโดยปิดฝา เมือ่ หมดเวลาอบ คนให้ทวั ่
ก่อนพักอาหาร และเติมเกลือหรือเครือ่ งเทศและเนยตามต้องการ หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดดู ซับน�้ำทัง้ หมด หลังจากทีห่ มดเวลาอบ
แล้ว
พาสต้า:
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน�้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝา
ขณะพักอาหาร และเทน�้ำออกให้หมดหลังจากนัน้
อาหาร
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
375 กรัม
450 วัตต์
15-16
17½-18½
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
250 กรัม
450 วัตต์
18-19
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 500 มล. รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
250 กรัม
450 วัตต์
20-21
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็น 400 มล. รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
250 กรัม
900 วัตต์
9½-11
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำร้อน 1000 มล. รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
ซองเล็ก 1 ซอง (80 กรัม)
ซองใหญ่ 1 ซอง (120 กรัม)
900 วัตต์
7-7½
9-9½
ค�ำแนะน�ำ
ใช้ชามแก้วไพเร็กซ์ ใส่บะหมีแ่ ละเติมน�้ำอุณหภูมหิ อ้ ง 350 มล. ลงในชาม ปรุงอาหารโดยมีทป่ี ิด แล้วเจาะรู
หลังปรุงอาหารเสร็จ ให้เทน�้ำออกและผสมผงปรุงรสของบะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูป
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
ข้าวกล้อง
(หุงพอสุก)
250 กรัม
375 กรัม
450 วัตต์
18-19
20-21
ค�ำแนะน�ำ
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร รับประทานหลังจากพักไว้ 5 นาที
42 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 42
2017-12-01
3:29:15
การอุ่นอาหาร
การอุ่นของเหลว
เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุน่ อาหารโดยใช้เวลาเพียงเสีย้ วของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กบั อาหารทีเ่ ป็ นของเหลว และมีอุณหภูมปิ กติ คือประมาณ +18 ถึง +20 °C หรืออาหารแช่เย็นทีม่ อี ุณหภูม ิ +5 ถึง +7 °C
ก�ำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากทีป่ ิดเตาอบทุกครัง้ เพือ่ ให้มกี ารปรับอุณหภูม ิ คนอาหารระหว่างอุน่ ถ้าจ�ำเป็ น และคนทุกครัง้
หลังจากอุน่ เพือ่ ป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน�้ำร้อนลวก โปรดใส่ชอ้ นหรือแท่งแก้วในเครือ่ งดืม่ และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่
การจัดวางและการปิ ดครอบ
การอุ่นอาหารส�ำหรับทารก
ไม่ควรอุน่ อาหารทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนทีส่ ว่ นกลางจะร้อน การอุน่ อาหารทีเ่ ป็ นชิน้ เล็กๆ จะได้
ผลดีกว่า
อาหารทารก:
ระดับพลังงานและการคน
อาหารบางอย่างสามารถอุ่นได้โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์ แต่อาหารบางอย่างควรอุน่ โดยใช้พลังงาน 600 วัตต์, 450 วัตต์ หรือ 300 วัตต์
โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
โดยทัวไป
่ คุณควรอุน่ อาหารโดยใช้ระดับพลังงานต�่ำ หากอาหารนัน้ ละเอียดอ่อน มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็ นอาหารชนิดทีร่ อ้ นเร็ว
(เช่น พายเนื้อสับ เป็ นต้น)
คนให้ทวั ่ หรือกลับด้านระหว่างการอุน่ อาหาร เพือ่ ให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ถ้าเป็ นไปได้ ควรคนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก เพือ่ ป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึง่ อาจท�ำให้อาหารลวกมือ คุณควรคน
อาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุน่ ปล่อยทิง้ ไว้ในเตาไมโครเวฟขณะพักอาหาร ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ใส่ชอ้ นพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารทีเ่ ป็ น
ของเหลว ระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึง่ จะท�ำให้เสียรสชาติ) ขอแนะน�ำให้คณ
ุ ประมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิม่ เวลาในการอุน่ อาหาร ถ้า
จ�ำเป็ น
เวลาในการอุ่นและพักอาหาร
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาทีก่อนรับประทาน คนอีกครัง้ และตรวจสอบ
อุณหภูม ิ อุณหภูมทิ แ่ี นะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ระหว่าง 30-40 °C
นมส�ำหรับทารก:
เทนมในขวดแก้วทีท่ ำ� ความสะอาดแล้ว อุน่ โดยไม่ปิดฝา ห้ามอุน่ ขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมือ่ ได้รบั ความร้อนสูง เขย่า
ก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครัง้ ก่อนน�ำไปป้อน ! ทุกครัง้ จะต้องตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารหรือนมส�ำหรับทารกก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน อุณหภูมทิ ่ี
แนะน�ำส�ำหรับการรับประทาน: ประมาณ 37 °C
หมายเหตุ:
โปรดตรวจสอบอุณหภูมขิ องอาหารส�ำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนทีจ่ ะน�ำไปป้อน เพือ่ ป้องการอาหารร้อนลวก ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่
ตามแผนผังต่อไปนี้
คู่มือการปรุงอาหาร
เมือ่ อุน่ อาหารเป็ นครัง้ แรก คุณควรบันทึกเวลาทีใ่ ช้ในการอุน่ ไว้ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในอนาคต
โปรดอุน่ อาหารให้เดือดทัวกั
่ นทุกครัง้
พักอาหารไว้ชวขณะหลั
ั่
งจากการอุน่ เพือ่ ให้อุณหภูมสิ ม�่ำเสมอทัวกั
่ น
เวลาพักอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอุน่ ก็คอื 2-4 นาที นอกจากทีแ่ นะน�ำเป็ นอย่างอืน่ ในแผนผัง
ใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษเมือ่ อุน่ อาหารเหลวและอาหารส�ำหรับทารก โปรดอ่านข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
ไทย 43
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 43
2017-12-01
3:29:15
คู่มือการปรุงอาหาร
การอุ่นของเหลวและอาหาร
อาหาร
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เครื่องดื่ม
(กาแฟ ชา และน�้ำ)
150 มล. (1 ถ้วย)
300 มล. (2 ถ้วย)
450 มล. (3 ถ้วย)
600 มล. (4 ถ้วย)
900 วัตต์
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
พาสต้ามีไส้ราดซอส
(แช่เย็น)
อาหารส�ำเร็จ
(แช่เย็น)
ค�ำแนะน�ำ
เทในถ้วยและอุน่ โดยไม่ปิดฝา วาง 1 ถ้วยตรงกลาง 2 ถ้วยตรงข้ามกัน และ 3 ถ้วยเป็ นวงกลม ทิง้ ไว้ในเตา
ไมโครเวฟระหว่างพักอาหาร และคนให้ทวั ่ รับประทานหลังจากพักไว้ 1-2 นาที
ซุป
(แช่เย็น)
250 กรัม
350 กรัม
450 กรัม
550 กรัม
600 วัตต์
4-4½
5½-6
6½-7
8-8½
ค�ำแนะน�ำ
เทในจานหรือชามกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทวหลั
ั ่ งการอุน่ คนอีกครัง้ ก่อนรับประทาน
รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
สตูว์
(แช่เย็น)
คู่มือการปรุงอาหาร
พาสต้าราดซอส
(แช่เย็น)
350 กรัม
600 วัตต์
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
350 กรัม
600 วัตต์
4-5
ค�ำแนะน�ำ
วางพาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เทลลินี) ในจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็ น
ระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
350 กรัม
450 กรัม
550 กรัม
600 วัตต์
5-6
6-7
7-8
ค�ำแนะน�ำ
จัดอาหารชุดซึง่ มีสว่ นประกอบแช่เย็น 2-3 อย่างในจานกระเบือ้ ง ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ รับ
ประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
ชีสฟองดูสำ� เร็จรูป
(แช่เย็น)
400 กรัม
600 วัตต์
6-7
ค�ำแนะน�ำ
ใส่ชสี ฟองดูทพ่ี ร้อมรับประทานในชามแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด คนเป็ นระยะระหว่างและหลังการอุน่ คนก่อน
รับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้ 1-2 นาที
4½-5½
ค�ำแนะน�ำ
เทสตูวใ์ นจานกระเบือ้ งก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก
คนเป็ นระยะระหว่างการอุน่ และคนอีกครัง้ ก่อนพักอาหารและรับประทาน รับประทานหลังจากพักไว้
2-3 นาที
350 กรัม
600 วัตต์
3½-4½
ค�ำแนะน�ำ
ใส่พาสต้า (เช่น สปาเกตตีห้ รือบะหมีไ่ ข่) ในจานกระเบือ้ งแบน ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับ
ประทาน
รับประทานหลังจากพักไว้ 3 นาที
44 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 44
2017-12-01
3:29:15
การอุ่นอาหารและนมส�ำหรับทารก
ละลายน�้ำแข็ง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุน่ ตามแผนผังต่อไปนี้
อาหาร
อาหารทารก
(ผัก + เนื้ อสัตว์)
ข้าวต้มเด็ก
(ธัญพืช + นม + ผลไม้)
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา
190 กรัม
600 วัตต์
30 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อย่างละเอียด รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
190 กรัม
600 วัตต์
20 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เทใส่จานกระเบือ้ งก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ คนให้ทวก่
ั ่ อนน�ำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูม ิ
อย่างละเอียด รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
100 มล.
นมส�ำหรับทารก
200 มล.
300 วัตต์
30-40 วินาที
ไมโครเวฟเป็ นวิธกี ารละลายอาหารแช่แข็งทีด่ เี ยีย่ ม เนื่องจากจะค่อยๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสัน้ ซึง่ จะมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก
หากมีแขกมาเยีย่ มเยียนโดยไม่ได้เตรียมตัว
ไก่แช่แข็งจะต้องได้รบั การละลายน�้ำแข็งทัวทั
่ ง้ ตัว ก่อนทีจ่ ะสามารถน�ำไปอบอาหาร น�ำทีร่ ดั ซึง่ เป็ นโลหะออก และน�ำอาหารออกจากวัสดุหอ่ หุม้ เพือ่
ให้น้�ำซึง่ จะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร
วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มฝี าครอบ กลับด้านหนึ่งครัง้ เทของเหลวออก และน�ำเครือ่ งในออกโดยเร็วทีส่ ดุ ตรวจดูอาหารเป็ นระยะ เพือ่ ไม่ให้
อุน่ จนเกินไป
หากส่วนทีม่ ขี นาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริม่ อุน่ คุณสามารถหุม้ ส่วนเหล่านัน้ ด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมชิน้ เล็กๆ ระหว่างการละลายน�้ำแข็ง
ถ้าเป็ ดไก่เริม่ อุน่ ทีผ่ วิ นอก ให้หยุดละลายน�้ำแข็ง เพือ่ ให้เป็ นการพักอาหาร 20 นาที ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการต่อ
พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สกั ครู่ เพือ่ ให้น้�ำแข็งละลายทัวถึ
่ งกัน เวลาพักอาหารเพือ่ ละลายน�้ำแข็งจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้
ค�ำแนะน�ำ: อาหารทีม่ ลี กั ษณะแบนจะละลายน�้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณทีไ่ ม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงค�ำแนะน�ำนี้ เมือ่ แช่แข็งและ
ละลายอาหาร
ส�ำหรับการละลายอาหารแช่แข็งทีม่ อี ุณหภูมริ ะหว่าง -18 ถึง -20 °C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็ นแนวทาง
1 นาที ถึง 1 นาที 10 วินาที
ค�ำแนะน�ำ
เขย่าหรือคนให้ทวั ่ และเทลงในขวดแก้วทีฆ่ า่ เชือ้ แล้ว วางตรงกลางของจานหมุน อบโดยไม่ปิดฝา คนให้ทวั ่
ก่อนรับประทาน และตรวจสอบอุณหภูมอิ ย่างละเอียด รับประทานหลังจากพักไว้ 2-3 นาที
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เนื้อสับ
250 กรัม
500 กรัม
180 วัตต์
6-7
8-13
สเต๊กหมู
250 กรัม
180 วัตต์
7-8
เนื้ อวัว
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
วางเนื้อบนจานหมุน หุม้ ส่วนทีบ่ างด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
รับประทานหลังจากพักไว้ 15-30 นาที
ไทย 45
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 45
2017-12-01
3:29:15
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหาร
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
เป็ ดไก่
ไก่ชน้ิ
ไก่ทงั ้ ตัว
อาหาร
ระดับพลังงาน
เวลา (นาที)
2 ชิน้
4 ชิน้
180 วัตต์
1-1½
2½-3
250 กรัม
180 วัตต์
4-4½
500 กรัม
180 วัตต์
7-9
ขนมปัง
500 กรัม (2 ชิน้ )
180 วัตต์
14-15
1200 กรัม
180 วัตต์
32-34
ค�ำแนะน�ำ
ขัน้ แรก ให้วางไก่เป็ นชิน้ บนจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้ดา้ นทีเ่ ป็ นหนังอยูข่ า้ งล่าง ส่วนไก่ทงั ้ ตัวให้เอา
ด้านหน้าอกลง หุม้ ส่วนทีบ่ างและเล็ก เช่น ปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลา
ละลายน�้ำแข็ง
รับประทานหลังจากพักไว้ 15-60 นาที
ขนมปงั ก้อน
(ก้อนละประมาณ 50 กรัม)
ขนมปงั แผ่น / แซนด์วชิ
ขนมปงั เยอรมัน
(แป้งสาลี+ไรย์)
เนื้ อปลา
เนื้อปลา (ฟิเลต์)
200 กรัม
180 วัตต์
6-7
ปลาทัง้ ตัว
400 กรัม
180 วัตต์
11-13
ค�ำแนะน�ำ
วางปลาแช่แข็งกลางจานกระเบือ้ งแบบเรียบ โดยให้สว่ นทีเ่ ล็กอยูใ่ ต้สว่ นทีห่ นากว่า หุม้ ส่วนทีบ่ างและ
หางปลาด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับด้านเมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
รับประทานหลังจากพักไว้ 10-25 นาที
ค�ำแนะน�ำ
วางก้อนขนมปงั เป็ นวง หรือวางขนมปงั แผ่นเป็ นแนวนอนบนกระดาษเช็ดปากไว้กลางจานหมุน กลับด้าน
เมือ่ ถึงครึง่ ของเวลาละลายน�้ำแข็ง
รับประทานหลังจากพักไว้ 5-20 นาที
ย่าง
ขดลวดส�ำหรับการย่างอยูบ่ ริเวณใต้ผนังด้านบนของเตาอบ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การหมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหาร
เกรียมทัวถึ
่ งกัน อุน่ เตาเพือ่ เตรียมการย่างเป็ นเวลา 3-5 นาที เพือ่ ให้อาหารเกรียมเร็วขึน้
ภาชนะส�ำหรับการย่าง:
อุปกรณ์จะต้องไม่ตดิ ไฟและอาจมีสว่ นประกอบของโลหะได้ ห้ามใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
ผลไม้
เบอร์ร่ี
ปริ มาณอาหาร
300 กรัม
180 วัตต์
6-7
คู่มือการปรุงอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วกลมแบบเรียบ (และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่) รับประทานหลังจากพักไว้
5-10 นาที
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการย่าง:
เนื้อเป็ นชิน้ ไส้กรอก สเต๊ก แฮมเบอร์เกอร์ เบคอนและขาหมูรมควัน เนื้อปลาทีแ่ ล่บางๆ แซนด์วชิ และขนมปงั ปิ้งแบบมีทอ็ ปปิง
หมายเหตุสำ� คัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้เฉพาะโหมดย่าง โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่
46 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 46
2017-12-01
3:29:15
ไมโครเวฟ + ย่าง
การอบอาหารแบบนี้เป็ นการผสมผสานความร้อนจากขดลวดเข้ากับความเร็วของไมโครเวฟ และจะท�ำงานเมือ่ ปิดประตูและจานหมุนท�ำงาน การ
หมุนของจานหมุนจะท�ำให้อาหารเหลืองเกรียมได้รวดเร็ว คุณสามารถใช้วธิ อี บอาหารร่วมกันได้สามแบบส�ำหรับรุน่ นี้ 600 วัตต์ + ย่าง, 450 วัตต์ + ย่าง และ 300 วัตต์ + ย่าง
อุปกรณ์สำ� หรับการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ + ย่าง
โปรดใช้อุปกรณ์ทค่ี ลืน่ ไมโครเวฟสามารถผ่านได้ และจะต้องไม่ตดิ ไฟ โปรดอย่าใช้อุปกรณ์หรือภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะกับการท�ำงานแบบผสม ห้ามใช้
อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นพลาสติก เนื่องจากจะละลายได้
คู่มือการย่างส�ำหรับอาหารสด
อุน่ เตาอบด้วยการย่างเป็ นเวลา 2-3 นาที
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการย่างตามแผนผังต่อไปนี้
ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
อาหารสด
ขนมปังแผ่น
หมายเหตุสำ� คัญ:
เมือ่ ใดก็ตามทีใ่ ช้โหมดผสม (ไมโครเวฟ + ย่าง) โปรดทราบว่าอาหารจะต้องอยูบ่ นตะแกรงสูง นอกจากทีม่ คี ำ� แนะน�ำเป็ นอย่างอืน่ โปรดดูคำ� แนะน�ำ
ในแผนผังต่อไปนี้
คุณจะต้องกลับอาหาร หากต้องการให้เหลืองเกรียมทัง้ สองด้าน
ระดับพลังงาน
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
4 ชิน้ (ชิน้ ละ 25 กรัม)
ย่างเท่านัน้
3½-4
3-4
450 วัตต์ + ย่าง
4-6
-
ค�ำแนะน�ำ
วางแผ่นขนมปงั คูก่ นั บนตะแกรง
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ + ย่าง:
อาหารทีเ่ หมาะส�ำหรับการอบแบบผสมนี้ประกอบด้วยอาหารทีส่ กุ แล้วทุกชนิด ซึง่ จะต้องมีการอุน่ และท�ำให้เหลือง (เช่น พาสต้าอบ) เช่นเดียว
กับอาหารทีต่ อ้ งใช้เวลาอบไม่นาน เพือ่ ให้สว่ นบนเหลืองเกรียม นอกจากนี้ การท�ำงานแบบนี้ยงั ใช้กบั อาหารทีม่ ลี กั ษณะหนา และควรมีสว่ นบนที่
เกรียมกรอบ (เช่น ไก่เป็ นชิน้ ซึง่ ควรกลับด้านเมือ่ อบได้ครึง่ ของระยะเวลา) โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมในตารางการย่าง
ปริ มาณอาหาร
มะเขือเทศย่าง
400 กรัม (2 ชิน้ )
ค�ำแนะน�ำ
หันครึ
่ ง่ มะเขือเทศ ใส่ชสี ทีด่ า้ นบน วางเป็ นรูปวงกลมบนจานแก้วไพเร็กซ์แบบเรียบ วางบนตะแกรงสูง พัก
อาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
มะเขือเทศ + ชีสโทสต์
4 ชิน้ (300 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
5-7
-
ค�ำแนะน�ำ
ปิ้งขนมปงั ก่อน วางขนมปงั ปิ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
โทสต์ฮาวาย
(แฮม สับปะรด แผ่นชีส)
300 วัตต์ + ย่าง
5-7
-
ค�ำแนะน�ำ
ปิ้งขนมปงั ก่อน วางขนมปงั ปิ้งพร้อมท็อปปิงบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
500 กรัม
600 วัตต์ + ย่าง
11-13
คู่มือการปรุงอาหาร
มันฝรังอบ
่
4 ชิน้ (500 กรัม)
-
ค�ำแนะน�ำ
หันแบ่
่ งมันฝรังเป็
่ นครึง่ หัว วางบนตะแกรงเป็ นวงกลม โดยให้ดา้ นทีห่ นอยู
ั ่ ข่ า้ งล่าง
กราแตงมันฝรัง/ผั
่ ก
(แช่เย็น)
450 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
11-13
-
ค�ำแนะน�ำ
วางกราแตงสดในจานแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก วางจานบนตะแกรงสูง พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ไทย 47
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 47
2017-12-01
3:29:16
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหารสด
แอปเปิ้ ลอบ
ปริ มาณอาหาร
ระดับพลังงาน
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
แอปเปิ้ล 2 ผล
(ประมาณ 400 กรัม)
300 วัตต์ + ย่าง
7-8
-
อาหารสด
กล้วยกล้าย
ค�ำแนะน�ำ
คว้านไส้แอปเปิ้ลและยัดด้วยลูกเกดและแยม ใส่อลั มอนด์ฝานบางๆ ไว้ดา้ นบน วางแอปเปิ้ลบนจานแก้วไพ
เร็กซ์แบบเรียบ วางจานบนตะแกรงต�่ำ
ไก่ชิ้น
500 กรัม (2 ชิน้ )
300 วัตต์ + ย่าง
10-12
7-9
1200 กรัม
ครัง้ ที่ 1 : 450 วัตต์ + Hot Blast 200 °C
ครัง้ ที่ 2 : 450 วัตต์ + ย่าง
20-22
มันเทศ
400-500 กรัม
ปลาย่าง
300 วัตต์ + ย่าง
6-8
6-7
ค�ำแนะน�ำ
ทาน�้ำมันให้ทวตั
ั ่ วปลา จากนัน้ ใส่สมุนไพรและเครือ่ งเทศ วางปลาสองตัวคูก่ นั (สลับด้านหัวและหาง) บน
ตะแกรงสูง หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
300 กรัม
ผักย่าง
ย่าง
9-11
-
คู่มือการปรุงอาหาร
ล้างและเตรียมผักเป็ นแว่นๆ (เช่น ซูกนิ ี มะเขือ พริกหวาน ฟกั ทอง) ใช้แปรงทาน�้ำมันมะกอกและเติมเครือ่ ง
เทศ วางจานอบเกรียมบนตะแกรงสูง
1 ขัน้ (นาที)
2 ขัน้ (นาที)
1 ลูก (200 กรัม)
1 ขัน้ : 450 วัตต์ + ย่าง
2 ขัน้ : ย่าง
6-7
4-5
200 กรัม
450 วัตต์ + ย่าง
10-11
-
ค�ำแนะน�ำ
ปอกเผือกและหันเป็
่ นแท่งหนา 10 x 30 มม. ยาวประมาณ 10 ซม. วางบนจานอบเกรียมและทาน�้ำมันให้ทวั ่
ทุกด้าน วางบนตะแกรงสูงและปรุง พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
20-22
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวเนื
ั ่ ้อไก่ วางไก่บนตะแกรงต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 5 นาทีหลังการย่าง
ระดับพลังงาน
ค�ำแนะน�ำ
ปอกเปลือกและฝานกล้ายให้หนาประมาณ 1 ซม. และวางบนจานอบเกรียมพร้อมกับตะแกรงย่าง ทาน�้ำมันทัง้
สองด้าน ถ้ากล้ายนิ่ม ให้ลดเวลา 1-2 นาที พักอาหารเป็ นเวลา 1-2 นาที
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แปรงทาน�้ำมันและเครือ่ งเทศให้ทวชิ
ั ่ น้ ไก่ วางเป็ นวงบนตะแกรงสูง หลังจากย่างแล้วให้พกั อาหาร 2-3 นาที
ไก่อบ
ปริ มาณอาหาร
Hot Blast
การปรุงอาหารด้วย Hot Blast เป็ นการใช้ขดลวดความร้อนส�ำหรับย่างภายในกับวงแหวนความร้อนแบบไอพร้อมพัดลม ไอร้อนจะเปา่ จากด้านบน
ของเตาอบผ่านช่องเข้าสูต่ วั เตาอบ ขดลวดความร้อนทีด่ า้ นบนและด้านหลัง และพัดลมทีผ่ นังด้านหลังจะท�ำให้ไอร้อนหมุนเวียนอย่างสม�่ำเสมอ
ภาชนะส�ำหรับการปรุงอาหารด้วย Hot Blast
ใช้อุปกรณ์สำ� หรับเตาอบแบบธรรมดา ถาดส�ำหรับเตาอบ และภาชนะชนิดอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ได้ในเตาอบธรรมดา
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการปรุงด้วย Hot Blast
ใช้โหมดนี้เพือ่ ท�ำบิสกิต สโคน ขนมปงั ก้อน และเค้ก รวมทัง้ ฟรุตเค้ก ชูเพสตรี และซูเฟล
48 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 48
2017-12-01
3:29:16
ไมโครเวฟ + Hot blast
อาหาร
การท�ำงานแบบนี้จะผสมผสานพลังงานไมโครเวฟเข้ากับไอร้อน ซึง่ จะช่วยลดเวลาในการอบโดยทีอ่ าหารยังคงเหลืองเกรียมและกรอบ
การอบด้วยความร้อนเป็ นวิธปี รุงอาหารแบบดัง้ เดิมทีแ่ พร่หลาย ด้วยการอบไอร้อนซึง่ กระจายหมุนเวียนด้วยพัดลมทีผ่ นังด้านหลัง
ลาซานญ่า/พาสต้ากราแต็ง
แบบโฮมเมด
อุปกรณ์สำ� หรับการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ + Hot Blast
ลาซานญ่าแช่แข็ง
เนื้อและไก่ทกุ ชนิด และอาหารอบหม้อดิน กราแตง สปนั จ์เค้ก และฟรุตเค้กแบบเนื้อเบา พายและครัมเบิล ผักอบ ขนมปงั กรอบและขนมปงั
โรสต์บฟ
ี /แกะ
(สุกปานกลาง)
อาหาร
ปริ มาณอาหาร (กรัม)
โหมด (°C)
เวลาปรุง (นาที)
มิ นิทาร์ต/พิ ซซ่าชิ้ นเล็กแช่แข็ง
250
200
9-11
ขนมปังแช่แข็ง
300
200
22-25
มาร์เบิลเค้ก
200
8-11
วางนักเก็ตแช่แข็งบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง
พิ ซซ่าแช่แข็ง
300-400
200
11-14
15-20
ใส่พาสต้าในจานส�ำหรับเตาอบ วางจานบนตะแกรงต�่ำ
400
450 วัตต์ + 180 °C
16-18
1000-1200
450 วัตต์ + 160 °C
20-22 (ด้านแรก)
14-16 (ด้านทีส่ อง)
350 (6 ชิน้ )
180 วัตต์ + 160 °C
7-9
700
160
50-55
เค้กขนาดเล็ก
ชิน้ ละ 30
160
30-35
วางเค้กชิน้ เล็ก/มัฟฟินได้ถงึ 12 ชิน้ ในถ้วยกระดาษบนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ พักอาหาร
เป็ นเวลา 5 นาทีหลังการอบ
ครัวซองค์/ขนมปังก้อน
(แป้ งสด)
200-250
200
คู่มือการปรุงอาหาร
300
170
ใส่แป้งเค้กในพิมพ์โลหะสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาดเล็กสีดำ� (ความยาว 25 ซม.) วางจานบนตะแกรงแบบต�่ำ พัก
อาหารเป็ นเวลา 5-10 นาทีหลังการอบ
วางชิปแช่แข็งให้เสมอกันบนจานอบเกรียม น�ำจานไปวางบนตะแกรงแบบสูง
เนื้ อไก่แช่แข็ง
500
วางขนมปงั บนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงแบบต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
วางพิซซ่าชิน้ เล็กบนจานอบเกรียม วางจานบนตะแกรงต�่ำ
ชิ ปแช่เข็งส�ำหรับเตาอบ
เวลาปรุง (นาที)
ใช้แปรงทาน�้ำมันให้ทวชิ
ั ่ น้ เนื้อ และปรุงรสด้วยพริกไทย เกลือ และพริกปน่ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ โดยเริม่
จากด้านมันอยูข่ า้ งล่าง หลังการปรุง ห่อด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียมเพือ่ พักอาหารเป็ นเวลา 10-15 นาที
คู่มือการอบด้วย Hot Blast ส�ำหรับอาหารสดและอาหารแช่แข็ง
ใช้ฟงั ก์ชนั Hot Blast เพือ่ อุน่ เตาอบให้ได้อุณหภูมติ ามต้องการ ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการปรุงอาหารด้วย Hot Blast ตามแผนผังต่อไปนี้ ใช้
ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
โหมด (°C)
วางในจานแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสม หรือใส่ในบรรจุภณ
ั ฑ์เดิม (ถ้าสามารถใช้กบั ไมโครเวฟและเตา
อบได้) วางลาซาญญ่าแช่แข็งบนตะแกรงแบบต�่ำ พักอาหารเป็ นเวลา 2-3 นาที
ควรยอมให้ไมโครเวฟผ่านได้ ใช้กบั เตาอบได้ (เช่น แก้ว ดินเผา หรือกระเบือ้ งเคลือบทีไ่ ม่มขี อบโลหะ) เช่นเดียวกับอุปกรณ์สำ� หรับการอบด้วย
ไมโครเวฟ+การย่าง
อาหารที่เหมาะส�ำหรับการปรุงด้วยไมโครเวฟ + Hot Blast:
ปริ มาณอาหาร (กรัม)
13-18
วางครัวซองต์หรือขนมปงั แช่เย็นบนกระดาษส�ำหรับอบ ใช้ตะแกรงแบบต�่ำ
วางพิซซ่าแช่แข็งบนตะแกรงต�่ำ
ไทย 49
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 49
2017-12-01
3:29:16
คู่มือการปรุงอาหาร
อาหาร
เค้กแช่แข็ง
ปริ มาณอาหาร (กรัม)
โหมด (°C)
เวลาปรุง (นาที)
1000
180 วัตต์ + 160 °C
16-18
วางเค้กแช่แข็งบนตะแกรงแบบต�่ำโดยตรง หลังจากละลายและอุน่ แล้ว ให้พกั อาหารเป็ นเวลา 15-20 นาที
กราแตงมันฝรังแบบโฮมเมด
่
500
450 วัตต์ + 180 °C
18-22
ใส่กราแตงในจานส�ำหรับเตาอบ วางบนตะแกรงแบบต�่ำ
โฮมเมดคีช
(ขนาดกลาง)
500-600
160
45-50
เตรียมคีชโดยใช้กระทะโลหะขนาดกลางและวางบนตะแกรงแบบต�่ำ โปรดดูตำ� รับอาหารในคูม่ อื การเพิม่
พลังความร้อนอัตโนมัติ
การละลายเจลาติ น
วางแผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ไว้ในน�้ำเย็นเป็ นเวลา 5 นาที
น�ำน�้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ และคนหลังจากทีล่ ะลาย
การอบหน้ าเค้ก/ไอซ์ซิ่ง (ส�ำหรับเค้กและขนม)
ผสมหน้า (ประมาณ 14 กรัม) กับน�้ำตาล 40 กรัมและน�้ำเย็น 250 มล. อบโดยไม่ตอ้ งปิดฝา ในถ้วยแก้วไพเร็กซ์ เป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้
พลังงาน 900 วัตต์ จนกระทังหน้
่ าเค้ก/ไอซ์ซงิ่ ใส คนสองครัง้ ระหว่างการอบ
การปรุงแยม
เคล็ดลับ
ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รช่ี นิดต่างๆ) ในชามแก้ว ไพเร็กซ์ทม่ี ขี นาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน�้ำตาล 300 กรัมและคนให้ทวั ่
อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 10-12 นาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เทลงในโถแก้วใส่แยม ทีม่ ฝี าปิดเกลียว พักโดยปิดฝาไว้ 5 นาที
การละลายเนย
การปรุงพุดดิ้ ง
ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วก้นลึกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้กำ� ลังไฟ 900 วัตต์ จนเนยละลาย
การละลายช็อกโกแลต
ใส่ชอ็ กโกแลต 100 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนช็อกโกแลตละลาย
คนหนึ่งหรือสองครัง้ ระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
คู่มือการปรุงอาหาร
การละลายผลึกน�้ำผึง้
ผสมผงพุดดิง้ กับน�้ำตาลและนม (500 มล.) ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต จากนัน้ คนให้เข้ากัน ใช้อ่างแก้วไพเร็กซ์ทม่ี ฝี าปิด อบโดยปิดฝาเป็ นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 900 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ
การอบเมล็ดอัลมอนด์แผ่น
น�ำเมล็ดอัลมอนด์ฝานเป็ นแผ่น 30 กรัมมาใส่ในจานกระเบือ้ งให้เสมอกัน
คนหลายๆ ครัง้ ระหว่างทีเ่ ริม่ เหลืองเป็ นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์
พักในเตาเป็ นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
ใส่เกล็ดน�้ำผึง้ 20 กรัมในจานแก้วก้นลึก
ให้ความร้อนเป็ นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน�้ำผึง้ ละลาย
50 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 50
2017-12-01
3:29:16
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ถ้าคุณประสบปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่งทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญั หาทีใ่ ห้มา
ปัญหา
สาเหตุ
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
การด�ำเนิ นการ
ทัวไป
่
กดปุม่ ไม่ลง
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้ ผิว
ด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
ตัง้ ค่าฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน) เอาไว้
ปิดฟงั ก์ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
เตาอบไม่ทำ� งาน
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุงอาหาร
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตู
เพือ่ ความปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start
(เริ่ มท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็ นเวลานาน
หลังจากใช้งานเป็ นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้
สักครูเ่ พือ่ ให้เย็นตัว
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ฟงั เสียงของพัดลมระบายความร้อน
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหาร
อยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลัง
ของเตาอบเพือ่ การระบายอากาศ
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้
ผลิตภัณฑ์
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับเดียวกัน
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน และเตา
อบไม่ทำ� งาน
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะทีม่ ฝี า
ปิดอาจท�ำให้เกิดเสียงแตก
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ใน
ระหว่างการปรุงอาหารเนื่องจากอาหารเกิด
การขยายตัว
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อนเกินไปใน
ระหว่างการใช้งาน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับ
เตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลัง
ของเตาอบเพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ที่
ว่างตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
น�ำวัตถุทงั ้ หมดทีว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ไทย 51
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 51
2017-12-01
3:29:16
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
เปิดประตูไม่สะดวก
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายใน
เตาอบ
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบ
และมันคง
่
การให้ความร้อน รวมถึงฟงั ก์ชนการอุ
ั่
น่
ท�ำงานไม่ถกู ต้อง
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป
หรือใช้ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึ่งแก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั
ไมโครเวฟได้ แล้วใช้ฟงั ก์ชนไมโครเวฟเป็
ั่
น
เวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจสอบว่าน�้ำร้อนหรือ
ไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้ ใช้
ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
เกิดประกายไฟในระหว่างการปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นโลหะในระหว่างการใช้
เตาอบ/ท�ำละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็ นโลหะ
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้นท�ำงาน
ทันที
ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์
อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือ
เต้ารับไฟฟ้าอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
1. น�้ำหยด
2. มีไอน�้ำออกมาจากรอยแยกของประตู
3. มีน้�ำในเตาอบ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทัง้ นี้จะ
ขึน้ อยูก่ บั อาหาร กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิด
ปกติของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วย
ผ้าแห้ง
ความสว่างภายในเตาอบมีการเปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ ารเปลีย่ น
ก�ำลังไฟฟ้าตามฟงั ก์ชนั ่
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุง
อาหารไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ีไม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลมระบาย
อาหารยังท�ำงานอยู่
ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลม
ระบายอากาศจะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีก
ประมาณ 3 นาทีหลังจากปรุงอาหารเสร็จ
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ฟงั ก์ชนละลายไม่
ั่
ทำ� งาน
ปรุงอาหารมากเกินไป
ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่ตดิ เลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็ นเวลานาน
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงั ก์ชนั ่
Eco (ประหยัดพลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีก
ครัง้ หรือกดปุม่ Cancle (ยกเลิ ก)
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจ
สอบอีกครัง้
ถ้าใช้ฟงั ก์ชนปรุ
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียง
สัญญาณจะเตือนว่าได้เวลากลับด้านอาหารใน
ระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start
(เริ่ มท�ำงาน) อีกครัง้ เพือ่ เริม่ การท�ำงาน
มีเสียบบีป๊ ในระหว่างการปรุงอาหาร
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
52 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 52
2017-12-01
3:29:16
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
จานหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่างการหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป
หรือภาชนะใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นใน
ของไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะที่
ใหญ่เกินไป
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
การด�ำเนิ นการ
ในการใช้งานครัง้ แรก ควันอาจออกมาจากขด
ลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครัง้ แรก
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณ
ใช้งานเตาอบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจาก
ขดลวดความร้อน
อาหารอยูใ่ กล้กบั ทีย่ า่ งเกินไป
วางอาหารให้มรี ะยะห่างทีเ่ หมาะสมใน
ระหว่างการปรุงอาหาร
จัดเตรียมและ/หรือจัดวางอาหารไม่เหมาะสม
โปรดจัดเตรียมและจัดวางอาหารอย่าง
เหมาะสม
เตาอบไม่รอ้ น
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีควันออกมาในระหว่างอุน่
ในการใช้งานครัง้ แรก ควันอาจออกมาจากขด
ลวดความร้อนเมือ่ คุณใช้งานเตาอบครัง้ แรก
กรณีน้ีไม่ใช่การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ และถ้าคุณ
ใช้งานเตาอบ 2-3 ครัง้ อาการนี้ควรหายไป
มีอาหารอยูท่ ข่ี ดลวดความร้อน
ปล่อยให้เตาอบเย็นลง แล้วน�ำอาหารออกจาก
ขดลวดความร้อน
มีกลิน่ ไหม้หรือกลิน่ พลาสติกเมือ่ ใช้เตาอบ
มีการใช้ภาพชนะทีเ่ ป็ นพลาสติกหรือไม่คงทน
ต่อความร้อน
โปรดใช้ภาชนะทีเ่ ป็ นแก้วทีเ่ หมาะส�ำหรับ
อุณหภูมสิ งู
มีกลิน่ เหม็นออกมาจากภายในเตาอบ
เศษอาหารหรือพลาสติกละลายและติดค้าง
อยูใ่ นเตาอบ
ใช้ฟงั ก์ชนไอน�
ั ่ ้ ำ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
คุณสามารถวางมะนาวฝานไว้ภายใน และให้
เตาอบท�ำงานเพือ่ ช่วยขจัดกลิน่ ให้เร็วขึน้
ย่าง
มีควันออกมาในระหว่างการใช้งาน
สาเหตุ
เตาอบ
ในขณะหมุน จานหมุนออกมานอกทีต่ ดิ ตัง้
หรือหยุดหมุน
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
ปัญหา
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ไทย 53
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 53
2017-12-01
3:29:16
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
ปัญหา
เตาอบปรุงอาหารได้ไม่ถกู ต้อง
สาเหตุ
มีการเปิดประตูเตาอบบ่อยครัง้ ในระหว่าง
ปรุงอาหาร
การด�ำเนิ นการ
รหัสข้อมูล
ถ้าคุณเปิดเตาอบบ่อยครัง้ อุณหภูมภิ ายใน
จะลดลง และอาจส่งผลต่อการปรุงอาหาร
ของคุณ
รหัส
มีการตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดตัง้ ค่าการควบคุมเตาอบอย่างถูกต้อง
แล้วลองอีกครัง้
C-20
ต้องตรวจสอบระบบเซ็นเซอร์ของ
อุณหภูม ิ
วางอุปกรณ์เสริมส�ำหรับการย่างหรืออุปกรณ์
อืน่ ๆ ไว้ไม่ถกู ต้อง
โปรดใส่อุปกรณ์เสริมอย่างถูกต้อง
กดปุม่ Stop/Cancel (หยุด/ยกเลิก) และใช้งานอีกครัง้ ถ้ายังมี
ข้อความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบไมโครเวฟนานกว่า 30 วินาที
แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้
ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
มีการใช้ภาชนะทีผ่ ดิ ประเภทหรือขนาด
ผิดปกติ
ใช้ภาชนะทีเ่ หมาะสมซีง่ มีกน้ แบน
C-21
เซ็นเซอร์อุณหภูมติ รวจจับอุณหภูมทิ ส่ี งู
กว่าทีต่ งั ้ ค่าไว้
ปิดเตาอบไมโครเวฟเพือ่ ให้เตาเย็นลง แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้
ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
มีการกดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ ปุม่ หรือไม่
ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตาอบไมโครเวฟนานกว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรด
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปญั หาได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ใกล้บา้ นคุณ
โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้
• หมายเลขรุน่ และหมายเลขผลิตภัณฑ์ ซึง่ มักจะพิมพ์ไว้ทด่ี า้ นหลังของเตาอบ
• รายละเอียดของการรับประกัน
• ค�ำอธิบายปญั หาอย่างชัดเจน
จากนัน้ ติดต่อผูแ้ ทนจ�ำหน่าย หรือฝา่ ยบริการหลังการขายของ SAMSUNG
C-d0
ค�ำอธิ บาย
การด�ำเนิ นการ
หมายเหตุ
ส�ำหรับรหัสทีไ่ ม่ปรากฏข้างต้น หรือถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การแก้ไขปัญหาและรหัสข้อมูล
54 ไทย
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 54
2017-12-01
3:29:16
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
บันทึก
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้ีจงึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบ
รุ่น
MC32K7055**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
พลังงานสูงสุด
ไมโครเวฟ
ระบบย่าง (ขดลวดความร้อน)
Hot blast (ขดลวดความร้อน)
2750 วัตต์
1400 วัตต์
1350 วัตต์
สูงสุด 1900 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้ า
100 วัตต์ / 900 วัตต์ - 6 ระดับ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ภายนอก (รวมมือจับ)
ช่องของเตาอบ
523 x 309 x 486 มม.
373 x 233 x 363 มม.
ปริ มาตร
32 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
20.0 กก. โดยประมาณ
����������������������
ไทย 55
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 55
2017-12-01
3:29:16
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888 VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04387M-01
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 56
2017-12-01
3:29:16
Microwave Oven
User manual
MC32K7055**
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 1
2017-12-01
3:29:17
Contents
Contents
Contents
Accessories8
Installation site
8
Turntable8
Hot Blast
34
Grilling34
Choosing the accessories
35
Combining microwaves and grill
35
Combining microwaves and hot blast
36
Using the turntable on/off features
38
Using the child lock features
38
Switching the beeper off
38
Maintenance9
Cookware guide
39
Cleaning9
Replacement (repair)
9
Care against an extended period of disuse
9
Cooking guide
40
Troubleshooting and information code
51
Safety instructions
3
Important safety instructions
3
Installation8
Oven features
10
Oven10
Control panel
10
Oven use
11
Troubleshooting51
Information codes
54
Technical specifications
55
How a microwave oven works
11
Checking that your oven is operating correctly
11
Setting the time
12
Cooking/Reheating12
Power levels and time variations
13
Adjusting the cooking time
13
Stopping the cooking
14
Setting the energy save mode
14
Using the hot blast auto features
14
Using the slim fry features
21
Using the healthy cooking features
23
Using the thai menu features
25
Using the power defrost features
31
Using the dough proof/yogurt features
32
Using the crusty plate
33
2 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 2
2017-12-01
3:29:17
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
MICROWAVE FUNCTION ONLY
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
English 3
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 3
2017-12-01
3:29:17
Using this user manual
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
4 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 4
2017-12-01
3:29:17
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
English 5
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 5
2017-12-01
3:29:17
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1.Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2.Cover with a clean, dry dressing.
3.Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
6 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 6
2017-12-01
3:29:17
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave operation precautions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
•Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or broken.
•A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 7
2017-12-01
3:29:17
Safety instructions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
•Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
•Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
•Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been repaired
by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
•All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
20 cm above
10 cm behind
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller ring
with the centre fitting on to the coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface; it can be
easily removed for cleaning.
03 High rack, Low rack, to be placed on the
turntable.
Purpose: The metal racks can be used
to cook two dishes at the
same time. A small dish may
be placed on the turntable
and a second dish on the
rack. The metal racks can be
used in grill, hot blast and
combination cooking.
85 cm of
the floor
10 cm on
the side
•Select a flat, level surface approx. 85 cm
above the floor. The surface must support
the weight of the oven.
•Secure room for ventilation, at least 10 cm
from the rear wall and both sides, and
20 cm from above.
•Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
•Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need to
use.
•Wipe the interior and the door seal with a
damp cloth before using your oven for the
first time.
Turntable
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
04 Crusty plate, see page 33.
Purpose: The crusty plate is used to
brown food better in the
microwave or grill combination
cooking modes. It helps keep
pastry and pizza dough crisp.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
8 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 8
2017-12-01
3:29:18
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
Maintenance
1.With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2.Heat the oven for 10 minutes at max power.
3.When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the door
and clean the cooking chamber.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
•If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre. Do
not replace it yourself.
•If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
•Take caution not to spill water into the oven vents.
•Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
•After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 9
2017-12-01
3:29:18
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
Oven features
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01 Hot Blast Auto Button
02 Slim Fry Button
03 Healthy Cooking Button
04 Thai Menu Button
05 Power Defrost Button
06 Dough Proof/Yogurt Button
07 Hot Blast Button
08 Grill Button
09 Microwave Button
10 Combi Button
11 Turntable On/Off Button
12 Multi Function Selector Dial
13 Child Lock Button
14 Stop/Eco Button
15 Start/+30s Button
12
04
05
06
07
08
09
01 Safety interlock holes
02 Heating element
03 Ventilation holes
04 Door latches
05 Turntable
06 Coupler
07 Door handle
08 Roller ring
09 Door
10
11
13
14
15
10 Control panel
10 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 10
2017-12-01
3:29:18
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
•Defrost
•Reheat
•Cook
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 51-54.
Cooking principle.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W)
is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the upper side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the Microwave mode and set the
time to 4 or 5 minutes by pressing the
START/+30s button.
Result: The oven heats the water for 4 or
5 minutes. The water should then
be boiling.
Oven use
1.The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and are
distributed uniformly as the food rotates
on the turntable. The food is thus cooked
evenly.
2.The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3.Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
•Quantity and density
•Water content
•Initial temperature (refrigerated or not)
NOTE
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•Even cooking of the food right to the centre.
•The same temperature throughout the food.
English 11
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 11
2017-12-01
3:29:18
Oven use
Setting the time
Cooking/Reheating
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
•When you first install your microwave oven
•After a power failure
The following procedure explains how to cook or reheat food.
IMPORTANT
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1
2
3
4
1.Press the Microwave button.
Result: The following indications are
displayed:
1
Oven use
1.Press the Multi Function Selector Dial.
2.Turn the Multi Function Selector Dial to
set time display type. (12H or 24H)
3.Press the Multi Function Selector Dial to
complete the setup.
4.Turn the Multi Function Selector Dial to
set the hour.
(Microwave mode)
900 W
2.Turn the Multi Function Selector Dial until
the appropriate power level is displayed.
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
•If don’t set the power level within
5 seconds, Automatically changes to the
cooking time setting stage.
2
5
6
7
5.Press the Multi Function Selector Dial.
6.Turn the Multi Function Selector Dial to
set the minute.
7.When the right time is displayed, press
the Multi Function Selector Dial to start
the clock.
Result: The time is displayed whenever
you are not using the microwave
oven.
(Output power)
3
4
3.Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector Dial.
Result: The cooking time is displayed.
4.Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking
starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
12 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 12
2017-12-01
3:29:18
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity.
You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
•Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
•Increase the remaining cooking time
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
900 W
MEDIUM HIGH
67 %
600 W
MEDIUM
50 %
450 W
MEDIUM LOW
33 %
300 W
DEFROST
20 %
180 W
LOW
11 %
100 W
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
•Example: To add three minutes, press the
START/+30s button six times.
2
1
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Decreased
Lower power level
Increased
English 13
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 13
2017-12-01
3:29:18
Oven use
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Method 2
Just turning Multi Function Selector Dial to
adjust cooking time.
•To increase cooking time, turn to right and
to decrease cooking time, turn to left.
Oven use
Stopping the cooking
Using the hot blast auto features
You can stop cooking at any time so that you can:
•Check the food
•Turn the food over or stir it
•Leave it to stand
The 22 Hot Blast Auto features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
IMPORTANT
To stop the cooking...
Then...
Use only recipients that are microwave-safe.
Temporarily
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
1.Press the Hot Blast Auto button.
1
Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
2
Oven use
Setting the energy save mode
3
The oven has an energy save mode.
•Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
•To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The oven
is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
4
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial.
Refer to the table on the following page
for a description of the various preprogrammed settings. At that time, press
the Multi Function Selector Dial to select
the type of food.
3.Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
14 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 14
2017-12-01
3:29:18
Hot Blast guide
Code/Food
The following table presents 22 Hot Blast auto programmes, quantities and
appropriate instructions. Those programmes are running with a combination of
microwaves, grill and convection heater.
Code/Food
Serving size
Instructions
H1
Frozen Pan
Pizza
400-450 g
Remove a package and place the Pizza on a
Low rack.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H2
Homemade
Pizza
500-550 g
•Ingredients
Pizza dough(200-250 g)
150 g strong white bread flour, 3 g dried yeast,
0.5 tbsp olive oil, 100 ml warm water, 0.5 tbsp
sugar and salt
Topping
100 g Sliced Vegetables, 100 g Tomato puree,
80-100 g grated Mozzarella cheese
Serving size
Instructions
500-600 g
1000-1100 g
•Ingredients (1000-1100 g)
2 tbsp olive oil, 300 g minced beef, 200 g
tomato sauce, 100 ml beef stock, 150 g dried
lasagne sheets (8 sheets), 1 onion(chopped), 1
tsp each of dried parsley flakes, oregano, basil,
200g grated mozzarella cheese
- In case of 500-600 g, use half quantity.
•Method
Sauce: Heat the oil in a frying pan, then cook
the minced beef and chopped onion for about
10 min until browned all over. Pour over the
tomato sauce and beef stock, add the dried
herbs. Bring up to the boil, then simmer for
30 min.
Cook lasagna noodles according to package
directions. Layer noodle, meat sauce, and
cheese then repeat. Then sprinkle evenly with
remaining mozzarella cheese on the top of
noodles and put them in the low rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
Oven use
•Method
Put the flour, yeast, oil, salt and warm water in
a bowl and mix to a wettish dough. Knead in a
mixer or by hand about 5-10 mins. Cover with
lid and prove for 30 min.
Roll out into Crusty plate. Spread the tomato
puree on the dough and add vegetables.
Sprinkle cheese evenly on top.
Put them on the high rack. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
H3
Homemade
Lasagne
English 15
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 15
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
H4
Homemade
Gratin
Serving size
500-600 g
900-1000 g
Instructions
•Ingredients (900-1000 g)
640 g potatoes, 80 ml milk, 80 ml cream, 40 g
beaten whole egg, 1 tsp each of salt, pepper,
nutmeg, 120 g grated mozzarella cheese,
butter, thyme
- In case of 500-600 g, Use half quantity.
Oven use
•Method
Peel potatoes and slice them to 3 mm thickness.
Rub the butter all over the surface of a gratin
dish. Spread the slices on a clean towel and
keep them covered with the towel while you
prepare the rest of the ingredients.
Mix the rest of the ingredients except for
grated cheese into a large bowl and stir well.
Layer the potato slices in the dish slightly
overlapping and pour the mixture over the
potatoes. Spread the grated cheese over the
top and put them in the low rack. After cooking,
serve sprinkled with a few fresh thyme leaves.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
H5
Frozen French
Fries
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen oven chips evenly on the
crusty plate. Set plate on the high rack. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
H6
Frozen Buffalo
Wings
400-450 g
500-550 g
Put the Frozen Buffalo wings (pre-cooked
and spiced) on a side of the crusty plate. Set
plate on the high rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
H7
Roast Chicken
Pieces
500-600 g
900-1000 g
Weigh chicken pieces and brush with oil and
spices.
Place them evenly on high rack. When the beep
sounds, turn the chicken over and press start to
continue. After cooking, stand for 2-3 minutes.
Code/Food
Serving size
H8
Roast Chicken
1100-1200 g
1200-1300 g
Brush the chicken oil and spices fully. Put
Breast side down first, in the middle of low
rack. When the beep sounds, turn the chicken
over by using tongs and press the start to
continue. After cooking, stand for 2-3 minutes.
Instructions
H9
Beef Steak Pie
500-600 g
•Ingredients
200 g beef, cubed,1 tbsp olive oil,
½ onion(sliced), 80 g mushroom(sliced), 1 tbsp
each of parsley and thyme, chopped, 1 tbsp
Worcestershire sauce, salt and pepper 2 tbsp
flour,100 ml hot beef stock,120 g ready-made
pastry dough, 1 egg yolk, beaten
•Method
Sprinkle the beef with four, salt and pepper.
Fry them in a frying pan with oil, stirring
frequently until browned. Add onion,
mushroom, parsley, thyme, Worcestershire
sauce and beef stock and broil. After broiling,
reduce to simmer for an hour.
Pour the filling mixture to an oven dish and
cover with the pie pastry sheet and press the
edge together to seal. Decorate with pastry
trimming with knife and pork. Cut cross the
top and brush with beaten egg yolk. Put
them on the low rack. After cooking, stand for
2-3 minutes.
16 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 16
2017-12-01
3:29:19
Code/Food
H10
Homemade
Mini Quiche
Serving size
400-500 g
Instructions
•Ingredients
Pastry
200 g plain flour, 80 g butter, 1 egg, 30 g
bacon, cubed, 60 g Cream, 60 g Cream fraiche,
2 egg, 40 g grated cheese, salt and pepper
•Method
To make the pastry, put the flour, butter and
eggs in a bowl and mix to a soften pastry and
then rest it in the efrigerator for 30 mins. Roll
out the pastry and place in buttered metal tins
(like muffin mould for 6 mini quiches). Mix
the cream, cubed bacon, cream fraiche, egg,
cheese, salt, pepper and pour the mixture into
the moulds. Put them on the low rack. After
cooking, stand for 5 minutes.
1-2 person
•Ingredients
400 g Tiger shrimp, 1 Tbsp. Black pepper,
½ cup Diced small bell peppers three colors,
1-2 root Coriander root, 5 pieces Thai garlics,
1 Ts. Cayenne, ½ Tbsp. Red sugar, ½ Ts. Salt,
2 Tbsp. Olive oil, 2 Tbsp. White wine
•Method
Crush coriander root, garlic, pepper, pepper
onion. Cut in both shell shrimp, marinate with
all ingredients for 15 minutes. Put them on
high rack in microwave oven and press start
button. When the beep, bring out them and Mix
marinate sauce and bell pepper. Put a sauce in
oven and press start button again.
After cooking, serve with grilled shrimp.
Serving size
Instructions
2 person
•Ingredients
400 g River or tiger prawn, 2 Ts. Cayenne,
¼ Ts. Salt, ¼ Ts. Pepper, 1 Tbsp. Olive oil,
1 Tbsp. Fish sauce, 1 ½ Tbsp. Palm sugar,
3 Tbsp. Tamarind juice, ½ cup Onion, ½ cup
Chopped tomato, 1 Tbsp. Oil, ½ cup Finely slice
Shallot
•Method
Wash and cut in both shell shrimp, marinate
with salt, pepper, cayenne, and olive oil
for 15 minutes. Put them on high rack in
microwave oven and press start button. When
the beep, bring out them.
Mix shallot and oil. Put them in microwave
oven and press start button. When the 2nd
beep, bring out mash together and put them in
microwave oven and press start button. When
the 3rd beep, bring out them and mix fish sauce
and palm sugar together, add onion and tomato.
Put them in microwave oven. After cooking,
bring out and pour tamarind juice together.
Pour sauce and fried shallot over grilled shrimp
before serve.
Oven use
H11
Grilled Shrimp
with Black
Pepper
Code/Food
H12
Grilled Shrimp
with Three
Flavor Sauce
English 17
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 17
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
Serving size
H13
Grilled Salmon
with Lemon
Sauce
1-2 person
Instructions
•Ingredients
350 g Salmon fillet, 1 finely shreded
lemongrass, ½ Ts. Salt, ½ Ts. Pepper, 1 Tbsp.
Olive oil
Code/Food
Serving size
Instructions
H15
Grilled
Snapper with
Coconut Milk
2-4 person
•Ingredients
400 g Snapper, ½ cup Coconut milk,
½ Tbsp. Shrimp paste, 5 Shallots, ½ Tbsp. White
pepper, 1 ½ Tbsp. Palm sugar, 2 Tbsp. Tamarind
juice, Fried chili and coriander for decoration.
Sauce
2 Egg Yolk, 2 Tbsp. Condence milk, 2 Tbsp. Lime
juice, 1 Ts. Salt, 2 Tbsp. Mayonnaise
Oven use
•Method
Marinate salmon salt, pepper olive oil and
lemongrass for 10 minutes.
Put them on high rack in microwave oven.
When the beep, turn over and press start
button. When the 2nd beep, bring out them.
Making sauce by mix all ingredient together.
Put them in microwave oven and press start
button. After cooking, serve with salmon grill.
H14
Grilled King
Mackerel with
Fish Sauce
2-4 person
•Ingredients
400 g pieces. Fresh king mackerel, ½ cup Fish
sauce, ½ Tbsp. Sugar, ½ Ts. Pepper, ½ cup
Water, 1 Tbsp. Oil
•Method
Mix ingredients for marinate king mackerel
in 1 hour and sunned 3-4 hour. Put them on
high rack in microwave oven and press button.
When the beep, Turn over and press start
button. After cooking, serve.
•Method
Crush shallots, pepper, Shrimp paste together,
add coconut milk, tamarind juice, and palm
sugar. Put them in microwave oven and press
start button. When the beep, bring out them.
Put fish(skin first) on high rack in microwave
oven and press start button. When the 2nd beep,
bring out them, pour sauce and turn over and
press start button. After cooking, decorate with
fried chili and coriander. Serve.
H16
Roasted Pork
4 person
•Ingredients
500 g Pork tenderloin, 5 root Coriander
root, 10 piece Garlics, ½ Ts. White pepper,
1 Tbsp. Pickled bean curd, ½ Tbsp. Pickled bean
curd water, 1 Tbsp. Soy sauce, 2 Tbsp. Honey,
2 Ts. Pork stewed in gravy power
•Method
Crush coriander root, garlic, pepper together
and mix with pork, add another ingredients.
Mash and use folk stab on pork, marinate
at least 1 hour. Put them on high rack in
microwave oven and press start button. When
the beep, turn over and press start button. After
cooking, slice, serve with sticky rice.
18 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 18
2017-12-01
3:29:19
Code/Food
Serving size
Instructions
H17
Roasted Pork
with Salted
Fish
2-4 person
•Ingredients
30-50 g King makerel salted, 200 g Minced
pork, 2 Tbsp. Shredded garlic, 1 Tbsp. Shredded
thin bird chili, ½ Ts. Pepper, 1 Tbsp. Seasoning
powder, 1 Ts. Sesame oil, ¼ cup Shredded
shallots, 1 Lime
•Method
Mix ingredients and mash together, except
shredded shallots and lime. Mash together.
Form clots 1 cm, put them on high rack in
microwave oven and press start button. When
the beep, turn over and press start button. After
cooking, serve for sliced shallots and lemon.
2 person
•Ingredients
250 g Pork sirloin, 2 Tbsp. Red sugar,
3 Tbsp. Shoyu, 1 ½ Tbsp. Mirin, ¼ cup Sliced
garlic, ¼ cup Shredded ginger, 2 Tbsp. white
sesame, 2 Tbsp. Shredded spring onion for
sprinkle on top
•Method
Sliced pork, add ingredients for marinate
15 minutes.
Put them on high rack in microwave oven
and press start button. When the beep, turn
over and press start button. When the 2nd
beep, bring out them. Put marinate sauce
in microwave oven and press start oven.
After cooking, serve with rice sprinkled with
marinate sauce and spring onion.
Serving size
Instructions
1 person
•Ingredients
250-300 g Beef sirloin, ¼ cup Red wine,
1 Ts. Pepper corn, ½ Ts. Salt, 1 Tbsp. Olive oil,
1 cup Sliced Eringii Mushroom, 1 cup 3 color Bell
peppers, Cut long lines
Herb Butter
3 Tbsp. Unsalted butter, 1 Tbsp. Fresh rosemary,
½ Tbsp. Chopped garlic, ¼ Ts. Salt
•Method
Pound beef or dipping with fork for soften.
Crush pepper corn for marinate beef with salt,
pepper, red wine, olive oil at least 1 hour. Mix
olive oil salt and pepper with vegetables. Put
them on high rack in microwave oven and press
start button. When the beep, turn over and
press start button. When the 2nd beep, bring
out them. Put marinated beef on high rack in
microwave oven and press start button. When
the 3rd beep, turn over and press start button.
During cooking, mix Herb butter ingredients
together, take in the fridge.
After cooking, put herb butter on cooked meat,
take to microwave for melted butter. Serve with
roasted vegetables.
Oven use
H18
Rice with
Roasted Pork
with Sesame
Sauce
Code/Food
H19
Beef Steak
with Herb
Butter
English 19
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 19
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
Serving size
H20
Pandan Baked
Chicken
2-4 person
Instructions
•Ingredients
200 g Chicken breast without skin,
1 ½ Tbsp. Oyster sauce, 1 ½ Tbsp. Soy sauce,
1 ½ Tbsp. Sugar, 1 Ts. Pepper, ½ Tbsp. Sesame
oil, 1 Tbsp. Coriander root, 1 Tbsp. Chopped
garlic, 8-10 leaves Pandan leaf, 2 Tbsp. Oil
•Method
Slice chicken to pieces and marinate with
ingredients for 1 hour and warp with pandan.
Put them on high rack in microwave oven and
press start button. When the beep, turn over
and press start button. After cooking, serve
with chili sauce.
Oven use
H21
Grilled Fish
Chilli Paste
1-2 person
•Ingredients
½ cup Dried fish, 15 Dried small chilies,
15 pieces Small garlic, 8 Shallots, ¼ Ts. Salt,
1 Tbsp. Palm sugar, 1 Tbsp. Lime juice
Code/Food
H22
Baked Rice
with Taro
Serving size
2 person
Instructions
•Ingredients
2 cup Cooked Jasmine rice, 1 cup Pork sirloin,
½ cup Chinese sausage, 1 Tbsp. Chopped garlic,
½ cup Cooked diced taro, 2 Tbsp. Cooked diced
carrot, 1 Tbsp. Cooked string bean, 1 Tbsp.
Cooked corn, 5 Shiitake mushroom, 2 Tbsp. Soy
sauce, 2 Ts. Sugar, 1 Tbsp. Oyster sauce, 1 Ts.
Pepper, 1 Tbsp. Oil
•Method
Mash garlic, pork shoulder, Chinese sausage
with oil. Put them in glass bowl in microwave
oven and press start button. When the beep,
remaining ingredients, mash and put them all
in microwave oven and press start button. After
cooking, serve.
•Method
Put dried fish on high rack in microwave oven
and press start button. When the beep, bring
out them. Put dried chilies, garlic, shallots on
high rack in microwave oven and press start
button.
After cooking, pared fish, garlic, shallots, and
crush together. Add fish sauce, palm sugar, lime
juice. Serve with vegetables or boiled egg.
20 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 20
2017-12-01
3:29:19
Using the slim fry features
The 11 Slim Fry features include/provide pre-programmed cooking times. You do
not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the Slim
Fry category by turning the Multi Function Selector Dial.
5
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
5.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1.Press the Slim Fry button.
1
2
3
4
The following table presents the 11 Slim Fry auto programmes for frying. It
contains its quantities and appropriate instructions. You will use less oil compared
to frying with oil fryer, while you will get tasty results. Programmes are running
with a combination of convection, top heater and microwave energy.
1. Potatoes/Vegetables
Code/Food
Serving size
Instructions
1-1
Frozen Potato
Croquettes
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen potato croquettes
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
1-2
Homemade French
Fries
300-350 g
400-450 g
Use hard to medium type of potatoes and
wash them.
Peel potatoes and cut into sticks with a
thickness of 10 x 10 mm. Soak in cold
water (for 30 min.).
Dry them with a towel, weigh them and
brush with 5 g olive oil.
Distribute homemade fries evenly on the
crusty plate. Set plate on high rack. Stand
for 1-2 minutes.
Oven use
2.Turn the Multi Function Selector Dial to
select Cook category. At that time, press
the Multi Function Selector Dial to select
the cook category.
1.Potatoes/Vegetables
2.Seafood
3.Chicken
3.Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Fuction
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings. At that
time, press the Multi Fuction Selector Dial
to select the type of food.
4.Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
Slim fry guide
English 21
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 21
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
1-3
Potato Wedges
Serving size
Instructions
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Wash normal sized potatoes and cut them
into wedges. Brush with olive oil and
spices.
Put them with the cut side on the crusty
plate. Set plate on high rack. Stand for
1-3 minutes.
100-150 g
200-250 g
Put frozen breaded onion rings or frozen
breaded squid rings evenly on the crusty
plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
1-5
Sliced Courgettes
100-150 g
200-250 g
Rinse and slice courgettes. Brush with
5 g olive oil and add spices. Put slices
evenly on the crusty plate and set plate
on high rack. Turnover after beep sounds.
Press start to continue. (The oven keeps
operating if you do not turn over).
Stand for 1-2 minutes.
Oven use
1-4
Frozen Onion Ring
2. Seafood
Code/Food
Serving size
Instructions
2-1
Frozen Prawns
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded prawns evenly
on the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
2-2
Frozen Fish Cutlets
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen breaded fish cutlets
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
2-3
Frozen Fried Squid
100-150 g
200-250 g
Distribute frozen breaded squid rings
evenly on the crusty plate. Set plate on
low rack. Stand for 1-2 minutes.
3. Chicken
Serving size
Instructions
3-1
Frozen Chicken
Nuggets
Code/Food
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen chicken nuggets evenly
on the crusty plate. Set plate on high rack.
Stand for 1-2 minutes.
3-2
Chicken Drumsticks
200-250 g
300-350 g
400-450 g
Weigh drumsticks and brush with oil and
spices. Place them evenly on high rack.
Turnover after beep sounds, oven will
stop process. Press start to continue.
Stand for 1-3 minutes.
3-3
Chicken Wings
200-250 g
300-350 g
Weigh chicken wings and brush with oil
and spices. Place them evenly on high
rack. Turnover after beep sounds, oven
will stop process. Press start to continue.
Stand for 1-2 minutes.
22 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 22
2017-12-01
3:29:19
Using the healthy cooking features
The 13 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1
2
3
4
5
The following table presents quantities and appropriate instructions about 13
Healthy Cooking programmes.
1. Grain/Pasta
Code/Food
Serving size
Instructions
1-1
Brown Rice
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with
lid. Add cold water of double quantity.
Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
5-10 minutes.
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add cold water of double quantity. Cook
covered. Stir before standing time and
add salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with
lid. Add hot boiling water of 4 times,
a pinch of salt and stir well. Cook
uncovered. Stir before standing time and
drain thoroughly afterwards. Stand for
1-3 minutes.
Oven use
1.Press the Healthy Cooking button.
2.Select the category of food by turning
the Multi Function Selector Dial and press
the Multi Function Selector Dial.
1.Grain/Pasta
2.Vegetables
3.Poultry/Fish
3.Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings. At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to select the type of food.
4.Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
Healthy cooking guide
5.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 23
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 23
2017-12-01
3:29:19
Oven use
2. Vegetables
Code/Food
2-1
Green Beans
2-2
Spinach
2-3
Peeled Potatoes
3. Poultry/Fish
Serving size
200-250 g
300-350 g
100-150 g
200-250 g
300-350 g
400-450 g
500-550 g
Instructions
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add
30 ml (2 tbsp) water when cooking for
200-250 g and add 45ml (3 tbsp) for
300-450 g. Put bowl in the center
of turntable. Cook covered. Stir after
cooking. Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the center of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Oven use
Wash and peel potatoes, cut into halves
and put into a glass bowl with lid. Add
15-30 ml of water (1-2 tbsp).
Stir after cooking. When cooking higher
quantities stir once during cooking. Stand
for 3-5 minutes.
2-4
Grilled Eggplants
100-150 g
200-250 g
Rinse and slice eggplants. Brush with
oil and spices. Put slices evenly on the
high rack. Turnover after beep sounds.
Press start to continue (The oven keeps
operating if you do not turnover). Stand
for 1-2 minutes.
2-5
Grilled Tomatoes
400-450 g
600-650 g
Rinse and clean tomatoes. Cut them into
halves and put in an ovenware dish. Add
grated cheese on top. Put dish on the high
rack. Stand for 1-2 minutes.
Code/Food
Serving size
Instructions
3-1
Chicken Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast and put on deep
glass ovenware dish. Cover with
microwave cling film and pierce film.
Put dish on the turntable. Stand for
2 minutes.
3-2
Turkey Breasts
300-350 g
400-450 g
Rinse turkey breast and put on deep glass
ovenware dish. Cover with microwave
cling film and pierce film. Put dish on the
turntable. Stand for 2 minutes.
3-3
Grilled Fish Fillets
200-300 g
400-500 g
Put fish fillets evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
Stand for 1-2 minutes.
3-4
Grilled Salmon
Steaks
200-250 g
300-350 g
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
Stand for 2 minutes.
3-5
Roast Fish
300-350 g
400-450 g
Brush skin of whole fish (trout or
gilthead) with oil and add herbs and
spices. Put fish side by side, head to tail
on the high rack. Turnover as soon as the
beep sounds. Stand for 3 minutes.
24 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 24
2017-12-01
3:29:19
Using the thai menu features
Thai menu guide
The 28 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level. You can adjust
the menu by turning the Multi Function Selector Dial.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
The following table presents the 28 Thai Menu auto programmes. It contains its
quantities and appropriate Instructions.
Code/Food
Serving size
1
Rice Porridge
with Pork
1-2 person
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1
3
2
Seaweed Tofu
Soup
1-2 person
½ cup Minced pork, 2 pack Packaged tofu,
¼ cup Dried seaweed, 500 ml Water, 1 Tbsp.
Oyster sauce, 1 Ts. Fish sauce, ¼ Ts. Pepper,
¼ cup Spring onions, 1 Tbsp. Chopped
coriander, For sprinkle on top
Oven use
2
1 cup Cooked rice, ½ cup Mince pork,
500 ml Water, 1 Tbsp. Oyster sauce, ¼ Ts.
Pepper, 1 Tbsp. Soy sauce, spring onions,
coriander, celery for sprinkle on top
Instructions
Mix minced pork, pepper, and oyster sauce together, mold into
a ball. Put rolled pork, rice, water in a bowl. Add soy sauce, stir
well. Put them in microwave oven and press start button. After
cooking, sprinkle spring onions, celery, and coriander on top
before serve.
1.Press the Thai Menu button.
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings. At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to select the type of food.
3.Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed setting
selected. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Ingredients
Instructions
Mix minced pork, oyster sauce and pepper, Roll into a ball. Add
rolled pork, tofu, water and fish sauce in a ware. Put them in
microwave oven and press start button. After cooking, sprinkle
spring onions, dried seaweed coriander and a little pepper on
top.
3
Miso Soup
1-2 person
2 Tbsp. Miso, 1 Tbsp. Dashi, 2 Tbsp. Dried
wagame, 500 ml Water, 100 g Soft Tofu, cube,
50 g Enoki Mushroom, ¼ cup Slice spring onion
Instructions
Mix miso and water well then add all ingredient. Put them in
microwave oven and press start button. After cooking, serve
hot.
English 25
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 25
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
Serving size
Ingredients
Code/Food
Serving size
Ingredients
4
Tom Yam Kung
1-2 person
150 g Prawn, 1 cup Mushrooms, 4 pieces Sliced
galangals, 5 leaf Shred kaffir lime, 2 trunk Shred
lemongrass, 4 yield Sida tomato, 500 ml Water,
¼ cup Unsweetened condensed milk, 2-3 Tbsp.
Fish sauce, 2-3 Tbsp. Lime juice, 1 Tbsp. Chili
sauce, 10 pieces Pound bird Chili, Coriander for
sprinkle on top
7
Steamed
Vegetables
with Red Sauce
3-4 person
100 g Lettuce, 50 g Shiitake Mushroom, 100 g
Kailan, 50 g Baby corn, ½ Tbsp. Water, 1 bottle
Essence of Chicken 70 ml, 1 Tbsp. Oyster sauce,
½ Ts. Sugar, 1/8 Ts. Sesame oil, 1 Ts. Chinese
liquor, 1 Tbsp. Hong Kong tapioca flour, ½ Ts.
White pepper
Instructions
Add galangals, lemongrass, kaffir lime, Sida tomato, chili sauce
in boiled water and stir well. Add prawn, mushroom, bird chili.
Put them in microwave oven and start button. After cooking,
add unsweetened condensed milk, fish sauce, lime juice, stir
well. Serve hot.
Oven use
5
Tom Kha with
Chicken
1-2 person
250 g Slice chicken breast, 100 g Mushroom,
500 ml Coconut milk, 200 ml water, 1 cup Sliced
young galangal, 2 Sliced lemongrass, 3 Leaves
kaffir leave, 5 Shallots, 5 Bird chili, 2-3 Tbsp.
Fish sauce, 2-3 Tbsp. Lime juice
Instructions
Mixed water and coconut milk and add shallots, lemongrass,
kaffie leave, chicken and mushroom. Put them in microwave
oven and press start button. After cooking, seasoning with fish
sauce , lime juice,and chili then serve.
6
Chicken with
Green Curry
1-2 person
200 g Slice chicken breast, 2 Tbsp. Green curry
paste, 500 ml Coconut milk, 1 cup Cut in egg
plant, 1 Tbsp. Fish sauce, 1 Ts. Palm sugar,
¼ cup Sweet basil, Paprika slide for decorate
Instructions
Mixed coconut milk and green curry paste together. Add
chicken , egg plant, palm sugar, fish sauce mixed well.
Put them in microwave oven and press start button. After
cooking, add sweet basil and paprika then serve.
Instructions
Wash and chop vegetables. put them in microwave oven and
press start button. When the beep, bring out them and mix
remaining ingredients together. Put them in microwave oven
and press start button. After cooking, serve.
8
Poached Eggs
with Soybean
Milk
3-4 person
4 egg, ½ cup Ginkgo, 4 pieces kani, 1 Ts.
Seasoning powder, ½ cup Soybean milk, ¼ Ts.
Pepper, 1 Tbsp. Soy sauce, 2 Tbps. Chopped
spring onion
Instructions
Mix egg and soybean milk together soy sauce and put in bowl.
Add ingredients and take to a bowl. Put them in microwave
oven and press start button. After cooking,
decorate by kani, ginkgo and chopped spring onion. Serve.
9
Steamed
Shrimp with
Fresh Milk
2 person
200 g Shrimps, 1 Egg, ½ cup Fresh milk,
¼ Ts. Salt, ½ Ts. Curry powder, ½ Ts. Pepper,
50 g Shiitake Mushroom, ½ cup Chopped celery
Instructions
Wash shrimp, cut both shell of shrimp from head to tail. Sorted
shrimp into a container. Mix shiitake mushroom, celery, fresh
milk, egg, curry power, Salt, and pepper together. Put them in
microwave oven and press start button. After cooking, serve.
26 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 26
2017-12-01
3:29:19
Code/Food
Serving size
10
Steamed Fish
with Soy Sauce
2-3 person
Ingredients
400 g Snapper, ½ cup cut bacon, 2 Pickled
plum, 1 Tbsp. picked plum juice, 1 Sliced
chili spur pepper, 1 cup Sliced fresh ginger,
½ cup shiitake mushrooms, 2 Chopped celery,
1 Tbsp. Soy sauce, 1 Tbsp. Sugar, ½ cup Soup
stock
Instructions
Wash and cut snapper.
Add bacon piece and snapper in glass bowl. Put them in
microwave oven and press start button. When the beep, mix
remaining ingredients together , pour sauce on snapper. Put
them in microwave oven and press start button. After cooking,
serve.
2-3 person
1 ½ cup Chopped seafood, 20 Fresh
bird chili, 5 pieces Garlic, ½ cup Shallot,
½ cup Shredded lemongrass, 1 Tbsp. Shrimp
paste, 2 Ts. Palm sugar, 2 Tbsp. Lime, 2 Egg
Instructions
Put shrimps and squids in glass bowl. Put them in microwave
oven and press start button. When the beep, crush fresh bird
chili, garlic for crushingly and add shrimp paste, palm sugar,
lime juice to admix shredded lemongrass, shallots and boiled
seafood. Put them in bowl and add water and salt. Put them
microwave oven and press start button. After cooking, serve.
Serving size
2-3 person
Ingredients
200 g Pork sirloin, 5 pieces Sliced lime,
15 Green-red bird chili, 2 Tbsp. Garlic,
1 Tbsp. Sugar, 1 Tbsp. Fish sauce, 3 Tbsp. Lime
juice, 1 cup Shredded Cabbage
Instructions
Wash and slice pork. Add water. put them in microwave oven
and press start button. When the beep, mix sugar, fish sauce,
lime juice. Put them in microwave oven and press start button.
After cooking, crush bird chili and garlic together. Serve by put
shredded cabbage in dish, then pork and pour spicy sauce. On
top.
13
Winged Bean
Salad
2-3 person
150 g Shredded winged Bean, 1 cup Peeled
shrimp, 100 g Minced pork, 2 Tbsp. Shredded
bird chili, 2 Tbsp. Chili sauce, 2 Tbsp. Lime,
1 Tbsp. Fish sauce, 1 ½ Tbsp. Palm sugar,
2 Tbsp. Fried peanut, ¼ Tbsp. Fried shallots,
7 Fried dried chili, 2 Tbsp. thick coconut milk,
2 Egg
Oven use
11
Seafood Chili
Paste with
Boiled Egg
Code/Food
12
Boiled Pork
with Lime, Chili
Sauce
Instructions
Put shrimp, minced pork in microwave oven and press start
button. When the beep, bring out and add winged bean mix
together.
Beat egg with salt and put them in microwave oven and press
start button. When the 2nd beep, bring out them. Put fry dried
bird chili with oil in microwave oven and press start button.
When the 3rd beep, bring out them. Put fry shallot with oil in
microwave oven and press start button.
After cooking, mix palm sugar, Fish sauce, lime juice, chili
sauce, and bird chili together. Mix all ingredients together.
Pour with coconut milk and serve with egg.
English 27
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 27
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
Serving size
Ingredients
14
Spicy Spaghetti
2-3 person
60 g Spaghetti, 200 g Minced beef, ¼ cup Crush
garlic, 15 Bird chili, ¼ cup Green pepper, 1 cup
Holy basil, 1 Tbsp. Seasoning sauce, 1 Ts. Sugar,
1 Tbsp. Oyster sauce, 1 Tbsp. Olive oil
Code/Food
16
Minced Pork
Noodles
Instructions
Put spaghetti with water in microwave oven and press start
button. When the beep, bring out them. Chopped chili and
garlic together, mash with minced beef, olive oil. Put them in
microwave oven and press start button. When the 2nd beep,
add fish sauce, seasoning sauce, sugar, oyster sauce. Put them
in microwave oven and press start button. When the 3rd beep,
add spaghetti and green pepper, holy basil to mash. Put them
in microwave oven and press start button. After cooking, serve.
Oven use
15
Macaroni with
Meat Sauce
2-3 person
60 g Macaroni, ½ Ts. Pepper, 200 g Minced
beef, 1 Tbsp. Olive oil, ½ cup Dice onion,
½ cup Dice carrot, 2 Tbsp. Dice celery,
3 Bay leaf, 1 cup Diced tomato, ½ Ts. Salt,
2 Tbsp. Tomato paste, ½ Tbsp. Sugar, 1 ½ Tbsp.
Chopped parsley
Instructions
Put macaroni with water in microwave oven and press start
button. When the beep, bring out them. Mix minced beef
and oil salt, pepper together. Put them in microwave oven
and press start button. When the 2nd beep, add onion, carrot,
celery, tomato, bay leaf and seasoning with sugar, salt, tomato
paste. Put them in microwave oven and press start button.
After cooking, mash macaroni and parmesan cheese, chopped
parsley together. Serve.
Serving size
3-4 person
Ingredients
300 g Wide rice noodles, 200 g Minced pork,
1 ½ Tbsp. Seasoning sauce, ½ Ts. pepper,
1 Tbsp. Oyster sauce, ½ cup Diced onion, 2 cup
Diced tomato, ½ cup Chopped baby corn,
1 Tbsp. Chopped garlic, 2 Tbsp. Soy sauce,
1 Tbsp. Sugar, ½ cup Tomato sauce, 1 ½ Ts.
Pepper, 2 Tbsp. Oil, 1 Tbsp. Black soy sauce,
Lettuce for decoration
Instructions
Mash wide rice noodles and black soy sauce together.
Put them in microwave oven and press start button. When the
beep, bring out them. Marinate pork with seasoning sauce,
pepper, oyster sauce in a bowl. Add oil, chopped garlic, onion,
tomato, pepper and mash again. Put them in microwave oven
and press start button. When the 2nd beep, add Soy sauce,
sugar, and tomato sauce. Put them in microwave oven and
press start button. After cooking, pour on noodles, serve with
lettuce.
17
Fried Sweet
and Sour
Shrimp
2-4 person
10 shrimp, 1 cup Diced bell peppers three
colors, 1 cup Diced pineapple, 1 cup Diced
onion, 1 cup Dice cucumber, 1 Tbsp. Chopped
garlic, 1 cup Dice tomato, 1 Tbsp. Sugar, ½ cup
Chili sauce, 1 Tbsp. Seasoning sauce, 1 Tbsp.
Vinegar, 2 Tbsp. Oil, ¼ cup Water
Instructions
Mix shrimp, garlic, and oil in a blow. Put them in microwave
oven and press start button. When the beep, add vegetable,
seasoning together. Put them in microwave oven and press
start button. When the 2nd beep, bring out them. Mash and put
them in microwave oven and press start button. After cooking,
serve.
28 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 28
2017-12-01
3:29:19
Code/Food
Serving size
18
Pork Fried with
Ginger
2-4 person
Ingredients
200 g Pork tenderloin, 200 g Finely shredded
ginger, 1 Tbsp. Chopped garlic, ½ cup Ear
mushroom, ½ cup Cut spring onion, ¼ cup
Shredded red chilies, 1 ½ Tbsp. Bean paste,
1 Tbsp. Seasoning sauce, 1 ½ Tbsp. Oyster
sauce, 1 Tbsp. Sugar, 2 Tbsp. Oil
Code/Food
20
Fried Vegan
Vermicelli
3-4 person
Instructions
Cut chicken for marinate with salt, pepper, oil. Put them in
microwave oven and press start button. When the beep,
add dried chili, roasted cashew, oil. Put them in microwave
oven and press start button. When the 2nd beep, mix Soy
sauce, oyster sauce, sugar, sesame oil, wheat flour and water
together. Put them in microwave oven and press start button.
When the 3rd beep, mix and mash all ingredients together. Put
them in microwave oven and press start button. After cooking,
serve.
150 g Vermicelli Soaked, 1 cup Chopped
cabbage, 1 cup Chopped carrot, 1 cup Shredded
shiitake Mushroom, 2 Tbsp. Oyster sauce,
1 Tbsp. Mushroom soy sauce, ½ Ts. Sugar, ¼ cup
Soup stock, ½ Ts. Pepper, 2 Tbsp. Oil
21
Shrimp Potted
with Vermicelli
2 person
250 g Tiger prawn, 4 Strip Bacon,
200 g Vermicelli soaked, 1 Ts. Pepper seed,
1 Ts. Sichuan pepper, ¼ cup Crushed garlic,
4 pieces Sliced old ginger, 2 Tbsp. Oyster sauce,
½ Tbsp. Soy sauce, ½ Tbsp. Sugar, ½ Ts. Sesame
oil, ½ cup Chopped celery
Oven use
250 g Chicken breast without skin,
½ cup Roasted Cashew, ¼ cup Spring onion,
5 Dried big chili, 1 cup Straw mushrooms, ½ cup
Onion, 1 cup Three color bell peppers, 2 Tbsp.
Oyster sauce, 2 Tbsp. Soy sauce, 1 Tbsp. Sugar,
1 Ts. Sesame oil, 1 Tbsp. Hong Kong tapioca
flour, ½ Ts. salt, ½ Ts. Pepper, ¼ cup Water
Ingredients
2 person
Instructions
Put all vegetable in a bowl and place them in microwave
oven and press start button. When the beep, mix oyster oil,
Soy sauce, soup stock, oil together. Mash to vermicelli and
vegetable. Put them in microwave oven and press start button.
When the 2nd beep, bring out mix other ingredients and put
them in microwave oven and press start button. After cooking,
serve.
Instructions
Mix garlic, pork and oil in a blow. Put them in microwave
oven and press start button. When the beep, add ginger and
remaining vegetable. Put them in microwave oven and press
start button. When the 2nd beep, bring out them. Mash and put
them in microwave oven and press start button. After cooking,
serve with rice.
19
Chicken Fried
with Cashews
Serving size
Instructions
Mix Oyster oil, Soy sauce, sugar and sesame oil together. Mash
to shrimp and vermicelli, sichuan pepper, celery, pepper seed,
ginger and crushed garlic.
Put them with bacon in bowl. Place them in microwave oven
and press start button. When the beep, mash and put them in
microwave oven and press start button. After cooking, serve.
English 29
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 29
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
Serving size
22
Spicy Minced
Pork Salad
2-4 person
Ingredients
250 g Minced pork, 100 g Pork liver, ½ cup
Mint leaves, ½ cup Chopped shallots, 3 Tbsp.
Shredded spring onion, ½-1 Tbsp. Cayenne,
½ Tbsp. Sugar, ½ cup Water or Soup stock,
3 Tbsp. Lime juice, 1 Tbsp. Fish sauce, 2 Tbsp.
Roasted rice
Instructions
Put minced pork and liver pork in a bowl, add water.
Put them in microwave oven and press start button. After
cooking, add shallot, spring onion, and mint leaves. Flavored
with lime juice, fish sauce, roasted rice, cayenne and sugar
together. Serve.
23
Banana in
Coconut Milk
Oven use
24
Sweet Potato
in Ginger
Syrup
2 person
Serving size
2-4 person
26
Spicy Hot
Choco
27
Lemon Grass
Punch
300 g Peeled sweet potato, 50 g Ginger, 150 g
Sugar, 4 cup Water
Instructions
Peel potato, wash and cut for 1”x1” pieces. Put all ingredient
together. Put them in microwave oven and press start button.
After cooking, serve.
Ingredients
3 cup Soybean soaked, 1 cup Brown rice
soaked, ½ cup Sugar, ¼ Tsp. Salt, 5 cup Water,
1 Pandan leaf, Red-bean or jelly for serve with
Instructions
Soak soybean, brown rice in hot water for 3-5 hours.
Blend with 5 cup of water.
Filter grounds, pour in bowl with pandan leaf, sugar salt. Put
them in microwave oven and press start button. After cooking,
serve hot with red-bean or other grain.
250 g Peeled sliced banana, 1 cup Coconut milk,
100 g Palm sugar, 1 ½ cup Water, ¼ Ts. Salt
Instructions
Mix coconut milk, water, palm sugar and salt stir until
dissolved. Add the banana.
Put them in microwave oven and press start button. After
cooking, serve.
2 person
Code/Food
25
Brown Rice &
Soybean Milk
28
Mint Tea with
Lemon
4 person
3 cup Milk, ½ cup Sugar, 2-3 Tbsp. Coco powder,
½ Tbsp. Ground cinnamon
Instructions
Split 1 cup milk mix with other ingredient. Put them in
microwave oven and press start button. When the beep, pour
remain milk. Put them in microwave oven and press start
button. After cooking, serve hot.
3-4 person
10 Lemongrass, ⅔ cup Pineapple juice, 4 slice
Ginger, ¼ cup Honey, 3 cup Water
Instructions
Crunch lemongrass with water. Put them in microwave oven
and press start button. After cooking, let it cool. Mix with other
ingredient. Serve with ice.
3-4 person
1 cup Mint leaf, ⅓ cup Brown sugar, 2 Tbsp.
Lemon juice with lemon pieces, 4 cup Water
Instructions
Put Mint leaf with water in microwave oven and press start
button. After cooking, mix with brown sugar and lemon juice.
Serve hot.
30 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 30
2017-12-01
3:29:19
Using the power defrost features
Power defrost guide
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread, cake
and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities
and appropriate instructions. Remove all kind of package material before
defrosting. Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate,
arrange bread, cake and fruit on kitchen paper.
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
Code/Food
Serving size
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. This
programme is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops, minced meat. Stand for 2060 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium
foil. Turn the poultry over, when the oven
beeps. This programme is suitable for whole
chicken as well as for chicken portions. Stand
for 20-60 minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium
foil. Turn the fish over, when the oven beeps.
This programme is suitable for whole fishes
as well as for fish fillets. Stand for 2050 minutes.
1
2
3
4
5
Oven use
1
Meat
1.Press the Power Defrost button.
2.Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings. At that
time, press the Multi Function Selector
Dial to select the type of food.
3.Select the size of the serving by turning
the Multi Function Selector Dial.
4.Press the START/+30s button.
Result:
•Defrosting begins.
•The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5.Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result: When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Instructions
English 31
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 31
2017-12-01
3:29:19
Oven use
Code/Food
4
Bread/Cake
5
Fruit
Serving size
Instructions
125-1000 g
Put bread horizontally on a piece of kitchen
paper and turn over, as soon as the oven
beeps. Place cake on a ceramic plate and
if possible, turn over, as soon as the oven
beeps. (Oven keeps operating and is stopped,
when you open the door.) This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle. This
programme is suitable for all kinds of yeast
cake, biscuit, cheese cake and puff pastry.
It is not suitable for short/crust pastry, fruit
and cream cakes as well as for cake with
chocolate topping. Stand for 10-30 minutes.
100-600 g
Using the dough proof/yogurt features
The 5 Dough Proof/Yogurt features include/provide pre-programmed cooking
times. You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the dough proof/yogurt category by turning the Multi Function
Selector Dial after press the Dough Proof/Yogurt button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1.Press the Dough Proof/Yogurt button.
1
2
3
Oven use
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of
fruits. Stand for 5-20 minutes.
4
2.Select the Dough Proof or Homemade
Yogurt and press the Multi Function
Selector Dial.
1.Dough Proof
2.Homemade Yogurt
3.Select the type of food that you are
cooking by turning the Multi Function
Selector Dial. Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings.
4.Press the START/+30s button.
IMPORTANT
Turntable is not operating during yogurt cooking.
32 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 32
2017-12-01
3:29:20
Dough proof/yogurt guide
Using the crusty plate
The following table presents how to use the auto programmes for rising yeast
dough or yogurt.
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, but
also the bottom of the food turns crispy and brown due to the high temperature
of the crusty plate. Several items which you can prepare on the crusty plate can
be found in the chart (see next page). The crusty plate can also be used for bacon,
eggs, sausages, etc.
1.Place the crusty plate directly on the
turntable and preheat it with highest
Microwave-Grill-Combination [600 W
+ Grill] by following the times and
instructions in the chart.
2.Brush the plate with oil if you are
cooking food, such as bacon and eggs, in
order to brown the food nicely.
3.Place the food on the crusty plate.
1. Dough Proof
Code/Food
Instructions
1-1
Pizza Dough
300-500 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the
low rack. Cover with aluminium foil.
1-2
Cake Dough
500-800 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the
low rack. Cover with aluminium foil.
1-3
Bread Dough
600-900 g
Put dough in suitable sized bowl and set on the
low rack. Cover with aluminium foil.
Serving size
Instructions
500 g
Distribute 150 g natural yogurt into 5 ceramic
cups or small glass jars evenly (30 g each). Add
100 ml milk into each cup. Use long-life milk
(room-temperature; 3.5 % fat). Cover each with
cling film and set in a circle on turntable. After
finish, keep 6 hours in a refrigerator.
For the first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
2. Yogurt
Code/Food
2-1
Small Cups
2-2
Large Bowl
500 g
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml long-life
milk (room-temperature; 3.5 % fat). Pour evenly
into large glass bowl. Cover with cling film and
set on turntable.
After finish, keep 6 hours in a refrigerator.
For the first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
4.Place the crusty plate on the metal rack
(or turntable) in the microwave.
Oven use
Serving size
5.Select the appropriate cooking time and
power.
(Refer to the table on the side)
CAUTION
•Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become very hot.
•Do not place any objects on the crusty plate that are not heat-resistant.
•Never place the crusty plate in the oven without turntable.
•Please note that the crust plate is not dish washer-safe.
NOTE
•Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratch-resistant.
Do not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty plate.
•Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean water.
•Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
English 33
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 33
2017-12-01
3:29:20
Oven use
Hot Blast
Grilling
Hot Blast mode is sililar to traditional oven. The microwave mode is not used. You
can set the temperature, as required, in a range varying from 40 °C to 200 °C. The
maximum cooking time is 60 minutes.
•Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
•You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
•Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
•You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
1.Open the door and place the food on the
rack.
Open the door and place the recipient on the low rack and set on turntable.
1.Press the Hot Blast button.
Result: The following indications are
displayed:
1
(Hot blast mode)
180 °C
Oven use
2
3
4
5
(Temperature)
2.Set the temperature by turning the Multi
Function Selector Dial.
(Temperature : 40-200 °C, 10 °C interval)
•If don’t set the temperature within
5 seconds, Automatically changes to the
cooking time setting stage.
3.Press the Multi Function Selector Dial.
4.Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector Dial.
(If you want to preheat the oven, select
“ : 0”)
5.Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2.Press the Grill button.
Result: The following indications are
displayed:
2
(Grill mode)
•You cannot set the temperature of the
grill.
3
4
3.Set the grilling time by turning the Multi
Function Selector Dial.
•The maximum grilling time is
60 minutes.
4.Press the START/+30s button.
Result: Grilling starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
34 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 34
2017-12-01
3:29:20
Choosing the accessories
Combining microwaves and grill
Traditional oven cooking does require
cookware. You should, however, use only
cookware that you would use in your
normal oven.
Microwave-safe containers are not usually
suitable for convection cooking; don’t
use plastic containers, dishes, paper cups,
towels, etc.
If you wish to select a combined cooking
mode (microwave and grill or hot blast), use
only recipients that are microwave-safe and
oven-proof.
IMPORTANT
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
IMPORTANT
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
IMPORTANT
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
1
1.Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
Cb-1
2
Oven use
For further details on suitable cookware
and utensils, refer to the Cookware guide on
page 39.
(Microwave + Grill)
2.Make the display indicating Cb-1, and
then press the Multi Function Selector
Dial.
Result: The following indications are
displayed:
(Microwave & Grill
combi mode)
600 W (Output power)
English 35
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 35
2017-12-01
3:29:20
Oven use
3
4
5
Oven use
3.Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300 W).
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
•You cannot set the temperature of the
grill.
•If don’t set the temperature within
5 seconds, Automatically changes to the
cooking time setting stage.
4.Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector Dial.
•The maximum cooking time is
60 minutes.
5.Press the START/+30s button.
Result: Combination cooking starts.
When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Combining microwaves and hot blast
Combination cooking uses both microwave energy and hot blast heating. No
preheating is required as the microwave energy is immediately available.
Many foods can be cooked in combination mode, particularly:
•Roast meats and poultry
•Pies and cakes
•Egg and cheese dishes
IMPORTANT
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
IMPORTANT
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot. You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should
then be placed on the turntable. Close the door. The heating element must be in
the horizontal position.
1
1.Press the Combi button.
Result: The following indications are
displayed:
Cb-1 (Microwave + Grill)
2
2.Make the display indicating Cb-2
(Microwave + Hot blast) by turning the
Multi Function Selector Dial, and then
press the Multi Function Selector Dial.
Result: The following indications are
displayed:
600 W
(Microwave & Hot
blast combi mode)
(Output power)
36 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 36
2017-12-01
3:29:20
3
4
5
3.Select the appropriate power level by
turning the Multi Function Selector Dial
until the corresponding output power is
displayed (600, 450, 300, 180, 100 W).
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
•If don’t set the power level within
5 seconds, Automatically changes to the
cooking time setting stage.
(Default : 600 W)
Result: The following indications are
displayed:
(Microwave & Hot blast
combi mode)
180 °C (Temperature)
6
6.Press the START/+30s button.
Result: Combination cooking starts. The
oven is heated to the required
temperature and then microwave
cooking continues until the
cooking time is over. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep
3 times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Oven use
4.Select the appropriate temperature by
turning the Multi Function Selector Dial
(Temperature : 200-40 °C).
At that time, press the Multi Function
Selector Dial to set the power level.
•If don’t set the temperature within
5 seconds, Automatically changes to the
cooking time setting stage.
(Default : 180 °C)
5.Set the cooking time by turning the Multi
Function Selector Dial.
•The maximum cooking time is
60 minutes.
English 37
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 37
2017-12-01
3:29:20
Oven use
Using the turntable on/off features
Using the child lock features
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole
oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
IMPORTANT
1.Press the Child Lock button for 3 second.
Result:
•The oven is locked (no functions can be
selected).
•The display shows “L”.
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
1
Oven use
2
1
1.Press the Turntable On/Off button during
setting Microwave, Grill, Hot Blast,
Preheat and Combi function.
•It is not available with pre-programmed
function or before press the Microwave,
Grill, Hot Blast, Preheat and Combi
button.
Result: Turntable On/Off symbol appears
on the display, the turntable will
not rotate during the cooking.
(Turntable off mode)
2.To switch the turntable rotating back on,
press the Turntable On/Off button again.
Result: Turntable On/Off symbol
disappears on the display, the
turntable will rotate.
NOTE
This Turntable On/Off button is available only during cooking.
2
2.To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 second.
Result:
The oven can be used
normally.
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1
2
1.Press the START/+30s and STOP/ECO
button at the same time.
Result: The oven does not beep to
indicate the end of a function.
•The following indications are displayed.
2.To switch the beeper back on, press the
START/+30s and STOP/ECO button again
at the same time.
Result: The oven operates normally.
•The following indications are displayed.
38 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 38
2017-12-01
3:29:20
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Microwavesafe
Comments
Cookware
Microwavesafe
Comments
Metal
•Dishes
✗
•Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
Paper
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
•Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•Recycled paper
✗
May cause arcing.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
Plastic
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
•Containers
✓
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should
not touch the food. Take care when
removing the film as hot steam will
escape.
Fast-food packaging
•Polystyrene cups
containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
•Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or grease-proof
paper
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
•Oven-to-tableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•Glass jars
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
Glassware
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
Cookware guide
Aluminum foil
: Unsafe
English 39
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 39
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid
movement of these molecules creates friction and the resulting heat cooks the
food.
Cooking
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see
table. Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during standing time.
Food
Spinach
Food suitable for microwave cooking:
Cooking guide
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Broccoli
Peas
150 g
600 W
5-6
300 g
600 W
8-9
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Green Beans
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
Time (min.)
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Power
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving size
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes
standing.
40 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 40
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide for fresh vegetables
Food
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook
covered for the minimum time – see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
Food
Broccoli
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4-4½
6-7
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Serve after 3 minutes standing.
Brussels Sprouts
250 g
900 W
5½-6
Courgettes
250 g
900 W
Egg Plants
250 g
500 g
900 W
4-4½
6½-7½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Serve after 3 minutes standing.
3½-4
250 g
900 W
3-3½
Leeks
250 g
900 W
3½-4
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
Mushrooms
125 g
250 g
900 W
1½-2
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Serve after 3 minutes standing.
Onions
250 g
900 W
Cooking guide
Cauliflower
Time (min.)
900 W
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Serve after 3 minutes standing.
4-4½
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes
standing.
Power
250 g
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes
standing.
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp) water. Serve after 3 minutes
standing.
Carrots
Serving size
4-4½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Serve after 3 minutes standing.
Pepper
250 g
900 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Serve after 3 minutes standing.
English 41
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 41
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide
Food
Potatoes
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
900 W
4-5
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Serve after 3 minutes standing.
Turnip Cabbage
250 g
900 W
Cooking guide for rice and pasta
Rice:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing
time and salt or add herbs and butter. Remark: the rice may not have
absorbed all water after the cooking time is finished.
Pasta: Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover
during standing time and drain thoroughly afterwards.
Cooking guide
White Rice
(Parboiled)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
Food
Food
Mixed Rice
(Rice + Wild Rice)
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
375 g
450 W
15-16
17½-18½
Pasta
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
450 W
18-19
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
450 W
20-21
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
9½-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Serve after 5 minutes standing.
Instant Noodle
1 Small pack (80 g)
1 Big pack (120 g)
900 W
7-7½
9-9½
Instructions
Use a glass pyrex bowl. Put the noodle and add room
temperature 350 ml water in bowl. Cook covered with wrap
and pierce at several times. After cooking, drain water and
mix instant noodle spices.
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
375 g
450 W
18-19
20-21
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes
standing.
42 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 42
2017-12-01
3:29:21
Reheating
Reheating liquids
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary,
and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding,
you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before, during
and after heating.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Heating and standing times
Baby food:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Cooking guide
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is
delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for
example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir
again before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive
boiling of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating.
Keep them in the microwave oven during standing time. We recommend putting
a plastic spoon or glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore
spoiling) the food. It is preferable to underestimate cooking time and add extra
heating time, if necessary.
Reheating baby food
Remark:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken - for future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another
time is recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with
the safety precautions.
English 43
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 43
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide
Reheating liquids and food
Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks
(Coffee, Tea and
Water)
Serving size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
300 ml (2 cups)
450 ml (3 cups)
600 ml (4 cups)
900 W
1-1½
2-2½
3-3½
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre,
2 cups opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in
microwave oven during standing time and stir well. Serve
after 1-2 minutes standing.
Soup
(Chilled)
250 g
350 g
450 g
550 g
600 W
4-4½
5½-6
6½-7
8-8½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover
with plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before
serving. Serve after 2-3 minutes standing.
Cooking guide
Stew
(Chilled)
Pasta with Sauce
(Chilled)
350 g
600 W
Filled Pasta with
Sauce
(Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Serving size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
4-5
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Serve
after 3 minutes standing.
350 g
450 g
550 g
600 W
5-6
6-7
7-8
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Serve after 3 minutes
standing.
Cheese Fondue
Ready-to-Serve
(Chilled)
400 g
600 W
6-7
Instructions
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized
glass pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after
reheating. Stir well before serving. Serve after 1-2 minutes
standing.
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid.
Stir occasionally during reheating and again before
standing and serving. Serve after 2-3 minutes standing.
350 g
600 W
3½-4½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Serve after 3 minutes standing.
44 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 44
2017-12-01
3:29:21
Defrosting
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Serving size
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Serve after 2-3 minutes standing.
100 ml
Baby Milk
200 ml
300 W
30-40 sec.
1 min. to 1 min. 10 sec.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Food
Serving size
Power
Time (min.)
Minced Meat
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
Pork Steaks
250 g
180 W
7-8
Cooking guide
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place
into the centre of turntable. Cook uncovered. Before serving,
shake well and check the temperature carefully. Serve after
2-3 minutes standing.
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties
and take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any
liquid and remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to
make sure that it does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield
by wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to
stand for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The
standing time for complete defrosting will vary depending on the quantity
defrosted. Please refer to the table below.
Meat
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
English 45
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 45
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide
Food
Serving size
Power
Time (min.)
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Food
500 g (2 pcs)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time!
Serve after 15-60 minutes standing.
Power
Time (min.)
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
Bread Rolls
(each ca. 50 g)
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4-4½
German bread
(Wheat + Rye
Flour)
500 g
180 W
7-9
Fish
Fish Fillets
200 g
180 W
6-7
Whole Fish
400 g
180 W
11-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow
ends of fillets and tail of whole fish with aluminium foil.
Turn over after half of defrosting time!
Serve after 10-25 minutes standing.
Cooking guide
Fruits
Berries
Serving size
Bread
300 g
180 W
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Serve after 5-10 minutes standing.
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time!
Serve after 5-20 minutes standing.
Grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
46 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 46
2017-12-01
3:29:21
Microwave + Grill
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W +
Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Grill guide for fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Use oven gloves when taking out.
Fresh food
Toast Slices
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
4 pcs
(each 25 g)
Grill only
3½-4
3-4
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
Grilled
Tomatoes
Tomato-Cheese
Toast
Important remark:
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese slices)
Baked Potatoes
400 g (2 pcs)
450 W + Grill
4-6
-
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange
in a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack.
Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (300 g)
300 W + Grill
5-7
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (500 g)
300 W + Grill
5-7
Cooking guide
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to
the instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Serving size
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
high rack. Stand for 2-3 minutes.
500 g
600 W + Grill
11-13
-
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack
with the cut side to the grill.
Gratin Potatoes/
Vegetables
(Chilled)
450 g
450 W + Grill
11-13
-
Instructions
Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish
on the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
English 47
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 47
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide
Fresh food
Baked Apples
Serving size
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
2 apples
(ca. 400 g)
300 W + Grill
7-8
-
Fresh food
Plantain
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the low rack.
500 g (2 pcs)
Chicken Pieces
300 W + Grill
10-12
7-9
1200 g
1st 450W +
Hotblast 200°C
2nd 450W + Grill
20-22
Yam
400-500 g
Roast Fish
300 W + Grill
6-8
6-7
Cooking guide
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices.
Put two fishes side by side (head to tail) on the high rack.
After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast
Vegetables
300 g
Grill
9-11
-
Rinse and prepare vegetables in slices (e.g. courgette, egg
plants, pepper, pumpkin). Brush with olive oil and add spices.
Put on crusty plate on high rack
1 ea (200 g)
1 step 450 W + Grill
2 step Grill
1 step
(min.)
2 step
(min.)
6-7
4-5
200 g
450 W + Grill
10-11
-
Instructions
Peel yam and cut into sticks with a thickness of 10 x 30 mm.
Length is about 10 cm. Put on the crusty plate and brush
all sides with oil. Put on the high rack and cook. Stand for
1-2 minutes.
20-22
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put the chicken on the low
rack. After grilling stand for 5 minutes.
Power
Instructions
peel and slice plantain 1 cm thick and put on the crusty plate
with grill rack. Brush all sides with oil. If plantain becomes
soft, reduce time 1-2 minute soft type. Stand for 1-2 minutes.
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle
on the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
Roast Chicken
Serving size
Hot blast
Cooking with Hot blast is powerful combination of the grill heater and the
convection heater with fan. The hot air blows from the top of the cavity through
holes into the oven. The heating element at top and back side and the fan at the
back side-wall, keeps the hot air circulating evenly.
Cookware for Hot blast cooking
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets - anything you would
normally use in a traditional convection oven - can be used.
Food suitable for Hot blast cooking
Use this mode for biscuits, individual scones, rolls, and cakes as well as fruits
cakes, choux, and souffles.
48 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 48
2017-12-01
3:29:21
Microwave + Hot blast
Food
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore
reducing the cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food
in an oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Homemade
Lasagna/Pasta
Gratin
Frozen Lasagne
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like
glass, pottery or china without metal trims); similar to the cookware described
under Microwave + Grill.
Roast beef/Lamb
(Medium)
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge
cakes and light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
Food
Frozen Oven
Chips
Frozen Chicken
Nuggets
Frozen Pizza
Mode (°C)
Cooking Time (min.)
250
200
9-11
Frozen Bread
Rolls
Marble Cake
200
22-25
Small Cakes
Distribute frozen oven chips on crusty plate. Put plate on
high rack.
300
200
300-400
200
11-14
400
450 W + 180 °C
16-18
1000-1200
450 W + 160 °C
20-22 (first side)
14-16 (second side)
350 (6 pcs)
180 W + 160 °C
7-9
Put bread rolls on crusty plate. Put plate on the low rack.
Stand 2-3 minutes.
700
160
50-55
each 30
160
30-35
Put up to 12 small cakes / muffins in paper cups on
crusty plate. Put plate on low rack. After baking stand for
5 minutes.
8-11
Put frozen nuggets on crusty plate. Put plate on the high
rack.
Put pasta in ovenproof dish. Put dish on low rack.
Put the fresh dough in a small rectangular black metal
baking dish (length 25 cm). Put the dish on the low rack.
After baking stand for 5-10 minutes.
Put pizza snacks on the crusty plate. Put plate on low rack.
300
15-20
Cooking guide
Frozen Mini
Tartes/Pizza
Snacks
Serving size (g)
Cooking Time (min.)
170
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down.
After cooking wrap in aluminium foil and stand for 1015 minutes.
Hot blast guide for fresh and frozen food
Preheat the Hot blast with the Hot blast function to the desired temperature. Use
the power levels and times in this table as guide lines for Hot blast cooking. Use
oven gloves when taking out.
Mode (°C)
500
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the
original packaging (take care that this is suitable for
microwaves and oven heat). Put frozen lasagne on the low
rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
Cookware for cooking with microwaves + Hot blast
Food suitable for microwave + Hot blast cooking:
Serving size (g)
Croissants/Bread
Rolls
(Fresh Dough)
200-250
200
13-18
Put the chilled croissants or bread rolls on baking paper on
the low rack.
Put frozen Pizza on the low rack.
English 49
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 49
2017-12-01
3:29:21
Cooking guide
Food
Serving size (g)
Mode (°C)
Cooking Time (min.)
1000
180 W + 160 °C
16-18
Frozen Cake
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost
and warming keep standing for 15-20 minutes.
Homemade Potato
Gratin
Homemade
Quiche
(Medium Size)
500
450 W + 180 °C
18-22
Put Gratin in ovenproof dish. Set on low rack.
500-600
160
45-50
Prepare quiche using metal medium size pan and put on
low rack. Refer a recipe in Hot Blast auto cook guide.
Tips and tricks
Melting butter
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Cooking guide
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
Cooking pudding
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
50 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 50
2017-12-01
3:29:21
Troubleshooting and information code
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power turns off
during operation.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign
matter and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from
the exterior.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of
the cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and
rear of the oven for
ventilation.
Keep the gaps specified
in the product installation
guide.
Deactivate Child lock.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is
supplied.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one
socket to be used for the
oven.
The door is open.
Close the door and try
again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign
matter and try again.
There is a popping
sound during operation,
and the oven doesn't
work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed
containers as they may
burst during cooking
due to expansion of the
contents.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the
food, press the Start
button again to start
operation.
The oven stops while in
operation.
The oven exterior is too
hot during operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and
rear of the oven for
ventilation. Keep the
gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the
top of the oven.
Troubleshooting and information code
Child lock is activated.
The time is not
displayed.
Action
After cooking for an
extended period of time,
let the oven cool.
General
The buttons cannot be
pressed properly.
Cause
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
English 51
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 51
2017-12-01
3:29:21
Troubleshooting and information code
Problem
Cause
Action
Problem
Cause
Action
Troubleshooting and information code
The door cannot be
opened properly.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then
open the door.
The oven is not level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is
installed on flat, stable
surface.
Heating including the
Warm function does not
work properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave
for 1-2 minutes to check
whether the water is
heated. Reduce the
amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a
flat bottom.
There are sparks during
cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal
containers.
When power is
connected, the oven
immediately starts to
work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power
and power socket are
properly grounded.
1.Water drips.
2.Steam emits through
a door crack.
3.Water remains in the
oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and
then wipe with a dry dish
towel.
The brightness inside
the oven varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes
during cooking are not
malfunctions. This is not
an oven malfunction.
Cooking is finished, but
the cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
The thaw function does
not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount
of food and start the
function again.
The interior light is dim
or does not turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off
when the Eco function
operates. Close and
reopen the door or press
the Cancel button.
A beeping sound occurs
during cooking.
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the
oven and check again.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the
food, press the Start
button again to restart
operation.
52 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 52
2017-12-01
3:29:21
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes out of
place or stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and
then try again.
The turn table drags
while turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of
food and do not use
containers that are too
large.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of
the oven.
The turn table rattles
while turning and is
noisy.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Problem
Cause
Action
Oven
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool
and then remove the
food from the heating
elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while
cooking.
Food is not properly
prepared and/or
arranged.
Make sure food is
properly prepared and
arranged.
The door is open.
Close the door and try
again.
Smoke comes out
during preheating.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction,
and if you run the oven
2-3 times, it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool
and then remove the
food from the heating
elements.
There is a burning or
plastic smell when using
the oven.
Plastic or non heatresistant cookware is
used.
Use glass cookware
suitable for high
temperatures.
There is a bad smell
coming from inside the
oven.
Food residue or plastic
has melted and stuck to
the interior.
Use the steam function
and then wipe with a dry
cloth.
You can put a lemon slice
inside and run the oven
to remove the odour
more quickly.
Troubleshooting and information code
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
The oven does not heat.
English 53
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 53
2017-12-01
3:29:21
Troubleshooting and information code
Problem
Cause
Action
The oven does not cook
properly.
The oven door is
frequently opened during
cooking.
If you open the door
often, the interior
temperature will be
lowered and this may
affect the results of your
cooking.
The oven controls are not
correctly set.
Correctly set the oven
controls and try again.
The grill or other
accessories are not
correctly inserted.
Correctly insert the
accessories.
The wrong type or size of
cookware is used.
Use suitable cookware
with flat bottoms.
Information codes
Code
Action
C-20
Temperature sensor is
needed to check.
Press the Stop/Cancle button and
operate again. If it occurs again, turn
off the microwave oven over 30
seconds and try setting again.
If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
C-21
Temperature sensor
detect higher
temperature than
setting temperature.
Turn off the microwave oven for
cooling the product and then try setting
again.
If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Control buttons
are pressed over
10 seconds.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. If it
occurs again, turn off the microwave
oven over 30 seconds and try setting
again. If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
NOTE
Troubleshooting and information code
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
•The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
•Your warranty details
•A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
Description
C-d0
NOTE
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
54 English
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 54
2017-12-01
3:29:21
Technical specifications
Memo
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
MC32K7055**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
Hot blast (heating element)
2750 W
1400 W
1350 W
Max. 1900 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
523 x 309 x 486 mm
373 x 233 x 363 mm
Volume
32 liter
Weight
Net
20.0 kg approx.
Technical specification
English 55
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 55
2017-12-01
3:29:21
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04387M-01
MC32K7055CT_ST_DE68-04387M-01_TH+EN.indb 56
2017-12-01
3:29:21
Download PDF