Samsung | MS28J5255UB | Samsung เตาอบไมโครเวฟ อุ่นและนึ่ง MS28J5255UB, 28 ลิตร คู่มือการใช้

เตาไมโครเวฟ
คูม่ อื ผูใ้ ช้
MS28J5255**
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 1
12/6/2017 11:49:02 AM
สารบัญ
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
3
การใช้เตาอบ
10
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ความปลอดภัยทัวไป
่
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
3
4
6
6
การติดตัง้ 7
อุปกรณ์เสริม
สถานทีต่ ดิ ตัง้ จานหมุน
7
7
7
การบ�ำรุงรักษา
8
การท�ำความสะอาด
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน (ซ่อมแซม)
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
8
8
8
คุณสมบัตเิ ตาอบ
9
เตาอบ
แผงควบคุม
9
9
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
การอบ/อุน่ อาหาร
การตัง้ เวลา
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
การหยุดการอบอาหาร
การตัง้ ค่าโหมดประหยัด พลังงาน
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูอาหารไทย
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ มนูเพือ่ สุขภาพ
การใช้คณ
ุ สมบัตลิ ะลายน�้ำแข็ง
การใช้คณ
ุ สมบัตนิ ่งึ คูม่ อื การอบอาหารของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ง
เงือ่ นไขของการใช้งาน:
การบ�ำรุงรักษา:
การใช้คณ
ุ สมบัตอิ นุ่ จาน
การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ำ� จัดกลิน่ ั ชนล็
การใช้ฟงก์
ั ่ อคป้องกันเด็ก
การใช้คณ
ุ สมบัตเิ ปิด/ปิดจานหมุน
การปิดเสียงเตือน
10
10
11
11
12
12
12
13
13
19
21
22
24
24
24
25
26
26
27
27
คูม่ อื ส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
27
ั
การแก้ไขปญหา
28
ั
การแก้ไขปญหา
รหัสข้อมูล
28
31
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิค
31
2 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 2
12/6/2017 11:49:02 AM
ค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ค�ำเตือน: อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้ หากให้บคุ คลทีไ่ ม่ใช่ชา่ งทีม่ คี วามช�ำนาญเป็นผูซ้ อ่ ม
บ�ำรุงซึง่ ต้องมีการถอดฝาครอบของเครือ่ ง ซึง่ เป็นเครือ่ งป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ค�ำเตือน: โปรดอย่าอุน่ ของเหลวและอาหารอืน่ ในภาชนะทีป่ ิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
ค�ำเตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครือ่ งไมโครเวฟตามล�ำพัง ยกเว้นกรณีทเ่ี ด็กได้รบั ค�ำแนะน�ำ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผดิ วิธี
อุปกรณ์น้อี อกแบบมาส�ำหรับใช้ภายในครัวเรือนเท่านัน้ และไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ ใช้งาน
เช่น:
• พืน้ ทีค่ รัวพนักงานในร้านค้า ส�ำนักงาน และสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบอืน่ ๆ
• โรงเรือนเกษตร
• ลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
โปรดใช้เฉพาะภาชนะทีเ่ หมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านัน้
เมือ่ อุน่ อาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึน้ ในเตาอบ
เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ� หรับการให้ความร้อนกับอาหารและเครือ่ งดืม่ การท�ำให้อาหารหรือ
ผ้าแห้ง และการให้ความร้อนกับแผ่นให้ความร้อน รองเท้าสวมในบ้าน ฟองน�้ำ ผ้าหมาด
และวัสดุอน่ื ในลักษณะเดียวกันอาจเกิดความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บ ติดไฟ หรือเพลิงไหม้
ระหว่างการอุน่ ร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป ดังนัน้ โปรดใช้
ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ
������������������������
ค�ำเตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รบั การซ่อมแซม
จากช่างผูช้ ำ� นาญ
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลักอุ
๊ ปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพือ่ มิให้เกิด
เปลวไฟ
ควรคนหรือเขย่าสิง่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูม ิ
ก่อนทีจ่ ะรับประทาน เพือ่ ลดความเสีย่ งของการลวก
ห้ามอุน่ ร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทงเปลื
ั ้ อกหรือไข่ตม้ ในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจ
ระเบิดได้ แม้วา่ จะสิน้ สุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม
ท�ำความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม�ำ่ เสมอ
การไม่รกั ษาความสะอาดเตาอบอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับพืน้ ผิว ซึง่ อาจมีผลเสีย
ต่อเตาอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาส�ำหรับใช้งานบนเคาน์เตอร์ (ตัง้ อิสระ) เท่านัน้ ไม่ควรวาง
เตาไมโครเวฟไว้ในช่องของตู้
ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะส�ำหรับอาหารและเครือ่ งดืม่ ในระหว่างการปรุงอาหารใน
ไมโครเวฟ
ควรระมัดระวังอย่าท�ำให้จานหมุนเคลือ่ นในขณะทีน่ �ำภาชนะออกจากอุปกรณ์
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งพ่นไอน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่สามารถท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งฉีดน�้ำ
อุปกรณ์น้ไี ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับการติดตัง้ ในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
ไทย 3
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 3
12/6/2017 11:49:02 AM
������������������������
������������������������
อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึง
เด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั
การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล ห้ามเด็กเล่นกับ
อุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี ี
ความช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
เตาอบนี้ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งและความสูงทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงส่วนภายใน
เตาอบและบริเวณควบคุมได้งา่ ย
ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครังแรก
้
ควรใช้งานเตาอบกับน�้ำเป็นเวลา 10 นาที จากนัน้
จึงค่อยใช้
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ น
ความปลอดภัยทัวไป
่
การแก้ไขหรือซ่อมแซมจะต้องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญเท่านัน้
ั ชนไมโครเวฟ
ห้ามให้ความร้อนอาหารหรือของเหลวทีซ่ ลี ไว้ในภาชนะส�ำหรับฟงก์
ั่
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเครือ่ งท�ำความสะอาดด้วยไอน�้ำหรือเครือ่ งฉีดน�้ำแรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดเตาอบ
ห้ามติดตัง้ เตาอบ: ใกล้กบั เครือ่ งท�ำความร้อนหรือวัสดุทต่ี ดิ ไฟง่าย ต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ น�้ำมัน ฝุน่ หรือถูกแสงอาทิตย์หรือน�้ำโดยตรง หรือบริเวณทีก่ า๊ ซ
รัวไหล
่
หรือพืน้ ผิวทีไ่ ม่เรีบบเสมอกัน
เตาอบนี้ตอ้ งมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ หรือของประเทศ
โปรดใช้ผา้ แห้งเช็ดสิง่ แปลกปลอมออกจากขัวหรื
้ อผิวสัมผัสของปลักไฟเป็
๊
นประจ�ำ
ห้ามดึง บิดงอ หรือวางสิง่ ของทีม่ นี ้�ำหนักมากทับสายไฟ
ถ้ามีกา๊ ซรัวไหล
่
(โพรเพน, LP เป็นต้น) ให้ระบายอากาศทันที อย่าสัมผัสสายไฟ
ห้ามสัมผัสสายไฟด้วยมือทีเ่ ปียก
ขณะทีเ่ ตาอบก�ำลังท�ำงานอยู่ โปรดอย่าปิดเครือ่ งด้วยการดึงสายไฟออก
ห้ามสอดนิ้วหรือสิง่ แปลกปลอม ถ้ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าไปในเตาอบ ให้ดงึ สายไฟออก และโปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกเตาอบ
ห้ามวางเตาอบบนวัตถุทแ่ี ตกหักง่าย
โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงตามข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตวั แปลงปลัก๊ สายต่อ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ โปรดตรวจสอบว่าสายไฟอยูร่ ะหว่างวัตถุหรือด้านหลังเตาอบ
ห้ามใช้ปลักไฟหรื
๊
อสายไฟทีเ่ สียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าทีห่ ลวม หากปลักไฟหรื
๊
อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung
ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
ห้ามฉีดพ่นน�้ำบนเตาอบ
ห้ามวางสิง่ ของบนเตาอบ ภายใน หรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงลงบนอุปกรณ์
โปรดอย่าเก็บวัสดุทต่ี ดิ ไฟได้ไว้ในเตาอบ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสส่วนทีร่ อ้ นของเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ให้ความร้อนอาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
เด็กอาจเดินชนหรือถูกประตูหนีบนิ้ว เมือ่ เปิด/ปิดประตู โปรดให้เด็กอยูห่ า่ งๆ
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีค่ ณ
ุ สามารถเอือ้ มถึงปลักโดยง่
๊
าย
4 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 4
12/6/2017 11:49:02 AM
ข้อควรระวังส�ำหรับเตาไมโครเวฟ
ระหว่างการให้ความร้อนเครือ่ งดืม่ ด้วยไมโครเวฟอาจมีการเดือดทีล่ า่ ช้าออกไป โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ถือภาชนะ โปรดตัง้ เครือ่ งดืม่ พักไว้อย่างน้อย
20 วินาทีกอ่ นถือ ถ้าจ�ำเป็น ให้คนในระหว่างให้ความร้อน โปรดคนหลังจากการให้ความร้อนเสมอ
ในกรณีทข่ี องเหลวลวก โปรดปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการปฐมพยาบาล:
1. แช่บริเวณทีถ่ กู ลวกในน�้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. พันด้วยผ้าพันแผลทีแ่ ห้งและสะอาด
3. โปรดอย่าทาครีม น�้ำมัน หรือโลชัน่
เพือ่ ไม่ให้ถาดหรือชันวางเสี
้
ยหาย โปรดอย่าน�ำถาดหรือชันวางไปจุ
้
ม่ น�้ำหลังจากปรุงอาหารเสร็จไม่นาน
อย่าใช้เตาอบส�ำหรับการทอดน�้ำมัน เนื่องจากจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมขิ องน�้ำมันได้ ซึง่ อาจส่งผลให้น้�ำมันทีร่ อ้ นจัดมีความร้อนสูงเกินไป
โปรดใช้ภาชนะส�ำหรับไมโครเวฟเท่านัน้ ห้ามใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะ ภาชนะทีม่ ขี อบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ เป็นต้น
น�ำลวดทีใ่ ช้ปิดถุงออก อาจเกิดประกายไฟฟ้า
ห้ามใช้เตาอบเพือ่ ท�ำให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ใช้เวลาสันลงส�
้ ำหรับอาหารปริมาณน้อย เพือ่ ป้องกันความร้อนเกินหรือไหม้
โปรดเก็บสายไฟและปลักไฟให้
๊
หา่ งจากน�้ำและความร้อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดการระเบิด โปรดอย่าให้ความร้อนกับไข่ทงเปลื
ั ้ อกหรืออุน่ ไข่ตม้ ทังเปลื
้ อก ห้ามให้ความร้อนกับภาชนะทีป่ ิดสนิทหรือซีลด้วยสุญญากาศ ถัว่
มะเขือเทศ เป็นต้น
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ เตาอบอาจมีความร้อนสูงเกินไป
และปิดการท�ำงานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเย็นลง
โปรดใช้ถงุ มือกันความร้อนทุกครังเมื
้ อ่ น�ำจานออก
คนของเหลวเมือ่ ถึงครึง่ หนึง่ ของเวลาอุน่ หรือหลังจากสิน้ สุดการอุน่ ร้อน และพักให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพือ่ ป้องกัน
การเดือดและกระเด็น
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึง่ ช่วงแขนเมือ่ เปิดประตู เพือ่ ป้องกันไอน�้ำหรืออากาศร้อนลวก
ห้ามใช้งานเตาอบเมือ่ ไม่มอี าหารอยูภ่ ายในเตา เตาอบจะปิดลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไป 30 นาทีเพือ่ ความปลอดภัย ขอแนะน�ำให้วางแก้วน�้ำไว้
ภายในเตาอบตลอดเวลาเพือ่ ดูดซับพลังงานไมโครเวฟ ในกรณีทเ่ี ตาอบท�ำงานโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ติดตัง้ เตาอบตามระยะห่างในคูม่ อื นี้ (ดูท่ี การติดตัง้ เตาไมโครเวฟ)
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ไทย 5
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 5
12/6/2017 11:49:02 AM
������������������������
ค�ำเตือนเกี่ยวกับไมโครเวฟ
������������������������
������������������������
ข้อควรระวังส�ำหรับการใช้งานไมโครเวฟ
การรับประกันอย่างจ�ำกัด
หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้อาจท�ำให้ได้รบั พลังงานไมโครเวฟทีเ่ ป็นอันตราย
•
ห้ามใช้เตาอบขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ห้ามดัดแปลงแก้ไขล็อคเพือ่ ความปลอดภัย (สลักประตู) ห้ามสอดสิง่ แปลกปลอมในช่องของล็อคเพือ่
ความปลอดภัย
•
ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มอี าหารหรือสารท�ำความสะอาดค้างอยูท่ ผ่ี วิ หน้าของซีล โปรดดูแลให้พน้ื
ผิวประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยูเ่ สมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครังด้
้ วยผ้านุ่มทีแ่ ห้งหลังจากการใช้งานทุกครัง้
•
ห้ามใช้เตาอบหากมีความเสียหาย โปรดใช้งานหลังจากได้รบั การซ่อมแซมโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนาญแล้วเท่านัน้
ส�ำคัญ: ประตูเตาอบต้องปิดได้อย่างเหมาะสม ประตูเตาอบต้องไม่บดิ งอ บานประตูตอ้ งไม่แตกหักหรือหลวม ซีลประตูและพืน้ ผิวทีซ่ ลี จะต้องไม่
เสียหาย
•
การปรับเปลีย่ นหรือการซ่อมแซมทังหมดต้
้
องด�ำเนินการโดยช่างทีม่ คี วามช�ำนวญเท่านัน้
Samsung จะเรียกเก็บค่าบริการซ่อมแซม ส�ำหรับการเปลีย่ นอุปกรณ์เสริมหรือซ่อมจุดบกพร่องทีไ่ ม่ใช่สว่ นส�ำคัญ ถ้าความเสียหายของอุปกรณ์ และ/หรือ
ความเสียหายหรือการสูญเสียอุปกรณ์เสริมนัน้ เกิดจากการกระท�ำของผูใ้ ช้ รายการทีค่ รอบคลุมได้แก่:
•
ประตู มือจับ แผงด้านนอก หรือแผงควบคุมทีร่ อยบุบ รอยขีดข่วน หรือแตกหัก
•
ถาดแตกหรือสูญหาย ล้อเลือ่ นน�ำทาง เฟืองวงแหวน หรือตะแกรงลวด
ใช้เตาอบนี้เพือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้ ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและ
สถานการณ์ทงหมดที
ั้
ส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีจ่ ะใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมือ่ ติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้อปุ กรณ์
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือนบาง
อย่างอาจไม่มผี ล ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี
www.samsung.com
โปรดใช้เตาอบนี้เพือ่ ให้ความร้อนอาหารเท่านัน้ ใช้สำ� หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ ห้ามให้ความร้อนกับผ้าทุกประเภทหรือเบาะทีม่ ไี ส้ซง่ึ อาจลุก
ไหม้ได้ ผูผ้ ลิตไม่มสี ว่ นรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้เตาอบอย่างไม่ถกู ต้องหรือไม่เหมาะสม
เพือ่ ป้องกันไม่ให้พน้ื ผิวของเตาอบเกิดความเสียหายและเกิดอันตราย โปรดดูแลรักษาให้เตาอบสะอาดอยูเ่ สมอ
6 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 6
12/6/2017 11:49:02 AM
การติ ดตัง้
สถานที่ติดตัง้
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รบั อุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพือ่ น�ำมาใช้รว่ มกับเตาอบ โดยขึน้ อยูก่ บั รุน่ ทีค่ ณ
ุ ซือ้
01
วงแหวน เพือ่ วางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน�้ำหนักของ
จานหมุน
•
20 ซม. ด้านบน
10 ซม. ด้านหลัง
•
•
02
03
หม้อแก้วส�ำหรับนึ่ ง โปรดดูหน้า 24.
ั ชนนึ
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อแก้วส�ำหรับนึง่ เมือ่ ใช้ฟงก์
ั ่ ง่
10 ซม. ด้านข้าง
85 ซม. จากพืน้
•
•
จานหมุน
น�ำวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากภายในเตาอบ ติดตัง้ วงแหวนและจานหมุน ทดลองว่า
จานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน ดูหน้า 25 ถึง 26.
วัตถุประสงค์: ใช้อา่ งส�ำหรับอุน่ จานเมือ่ ใช้
ั ชนอุ
ฟงก์
ั ่ น่ จานในโหมดอุน่
04
ข้อมูลส�ำคัญ
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มวี งแหวนและจานหมุน
ข้อมูลส�ำคัญ
ั ชนการอุ
ห้ามใช้โหมดไมโครเวฟย่างและใช้งานแบบรวมกับอ่างส�ำหรับอุน่ จาน โปรดใช้กบั ฟงก์
ั่
น่ จานเท่านัน้
โหมดการท�ำงาน
อุน่ จาน
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน
O
ไมโครเวฟ
X
ไทย 7
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 7
12/6/2017 11:49:03 AM
การติ ดตัง้
จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้สว่ นกลางสวมพอดีกบั เฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนท�ำหน้าทีเ่ ป็นพืน้ ทีห่ ลักส�ำหรับอบอาหาร
และสามารถถอดออกท�ำความสะอาดได้งา่ ย
เลือกพืน้ ผิวทีเ่ รียบและได้ระดับ อยูเ่ หนือพืน้ ประมาณ 85 ซม. พืน้ ผิวต้อง
รองรับน�้ำหนักของเตาอบได้
ห้องทีส่ ามารถระบายอากาศได้อย่างปลอดภัย อยูห่ า่ งจากผนังด้านหลัง
และผนังด้านข้างอย่างน้อย 10 ซม. และห่างจากผนังด้านบน 20 ซม.
ห้ามติดตัง้ เตาอบในบริเวณทีม่ คี วามร้อนและความชืน้ สูง เช่น ถัดจากเตา
ไมโครเวฟหรือเครือ่ งท�ำความร้อนอืน่ ๆ
โปรดปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์จา่ ยไฟของเตาอบ ใช้สายส�ำหรับ
ต่อทีไ่ ด้รบั การรับรองเท่านัน้ ถ้าคุณจ�ำเป็นต้องใช้
เช็ดด้านในของซีลประตูดว้ ยผ้าหมาด ก่อนทีจ่ ะใช้เตาอบเป็นครังแรก
้
การบ�ำรุงรักษา
การเปลี่ยนชิ้นส่วน (ซ่อมแซม)
การท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดเตาอบเป็นประจ�ำเพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกจับตัวทีบ่ นหรือด้านในเตาอบ และโปรดให้การดูแลเป็นพิเศษส�ำหรับประตู ซีลประตู รวมทังจาน
้
หมุนและวงแหวน (เฉพาะรุน่ ทีม่ ใี ห้เท่านัน้ )
ถ้าไม่สามารถเปิดหรือปิดประตูได้อย่างสะดวก โปรดตรวจสอบว่าซีลประตูมสี งิ่ สกปรกจับตัวอยูห่ รือไม่ ให้ใช้ผา้ นุ่มชุบน�้ำยา
ล้างจานในการท�ำความสะอาดทังด้
้ านในและด้านนอกเตาอบ ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
วิธีการขจัดสิ่ งสกปรกภายในเตาอบที่มกี ลิ่นเหม็นและลา้ งออกยาก
1.
2.
3.
ในขณะทีเ่ ตาอบว่าง ให้วางถ้วยน�้ำมะนาวทีก่ ง่ึ กลางจานหมุน
อบเตาเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้พลังงานสูงสุด
เมือ่ หมดเวลา ให้รอจนกว่าเตาอบจะเย็นลง จากนัน้ ให้เปิดประตูแล้วท�ำความสะอาดช่องทีใ่ ช้อบอาหาร
�������������
วิธีทำ� ความสะอาดรุน่ ที่มขี ดลวดความร้อนหมุนได้อยูภ่ ายใน
ค�ำเตือน
เตาอบนี้ไม่มชี น้ิ ส่วนใดทีผ่ ใู้ ช้สามารถน�ำออกได้ โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือซ่อมแซมเตาอบด้วยตนเอง
ั
•
ถ้าคุณพบปญหาที
บ่ ริเวณบานพับ ซีล และ/หรือประตู โปรดติดต่อช่างทีม่ ปี ระสบการณ์หรือศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นเพือ่ รับความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิค
•
ถ้าคุณต้องการเปลีย่ นหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น โปรดอย่าเปลีย่ นชิน้ ส่วนด้วยตนเอง
ั
•
ถ้าคุณพบปญหาที
บ่ ริเวณตัวเครือ่ งด้านนอกเตาอบ ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งพลังงาน แล้วติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
การดูแลเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน
ถ้าคุณไม่ได้ใช้งานเตาอบเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลักไฟออกและเคลื
๊
อ่ นย้ายเตาอบไปไว้ในทีแ่ ห้งและไม่มฝี นุ่ ฝุน่ และความชืน้ ทีก่ อ่ ตัวภายในเตาอบ
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเตาอบ
ในการท�ำความสะอาดส่วนบนของช่องทีใ่ ช้อบอาหาร ให้ดงึ ขดลวดความร้อนด้าน
บนลงประมาณ 45° ดังทีป่ รากฏในภาพ วิธนี ้จี ะช่วยให้สามารถท�ำความสะอาด
ด้านบนได้ เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้ดนั ขดลวดความร้อนกลับเข้าที่
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
ดูแลประตูและซีลประตูให้สะอาดอยูเ่ สมอ และตรวจสอบว่าประตูสามารถเปิดและปิดได้สะดวก มิฉะนัน้ อาจท�ำให้อายุการใช้งานเตาอบสันลง
้
โปรดระวังอย่าให้น้�ำกระเซ็นลงไปในช่องระบายอากาศของเตาอบ
ห้ามใช้สารทีม่ ฤี ทธิ ์ขัดถูหรือสารเคมีในการท�ำความสะอาด
หลังจากใช้งานเตาอบทุกครัง้ ให้ใช้น้�ำยาล้างอ่อนๆ เพือ่ ท�ำความสะอาดช่องภายในเตาอบ หลังจากรอให้เตาอบเย็นลงแล้ว
8 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 8
12/6/2017 11:49:03 AM
คุณสมบัติเตาอบ
แผงควบคุม
เตาอบ
01
02
06
04
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
ด้ามจับประตู
02
ประตู
03
ช่องระบายอากาศ
04
แสงสว่าง
05
สลักประตู
06
จานหมุน
07
เฟืองหมุน
08
วงแหวน
09
ช่องล็อคเพือ่ ความปลอดภัย
10
แผงควบคุม
ปุม่ เมนูอาหารไทย
ปุม่ เมนูเพือ่ สุขภาพ
ปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
ปุม่ นึง่
ปุม่ ไมโครเวฟ
ปุม่ อุน่ จาน
ปุม่ ก�ำจัดกลิน่
ปุม่ ป้องกันเด็ก
ปุม่ เปิด/ปิดจานหมุน
ปุม่ บิด (น�้ำหนัก/ปริมาณ/เวลา)
ปุม่ เลือก/นาฬิกา
ปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ปุม่ เริม่ ท�ำงาน/+30วินาที
10
09
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
คุณสมบัติเตาอบ
05
03
12
10
11
13
ไทย 9
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 9
12/6/2017 11:49:04 AM
การใช้เตาอบ
เตาอบไมโครเวฟท�ำงานอย่างไร
การตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานอย่างถูกต้อง
ไมโครเวฟเป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าทีม่ คี วามถีส่ งู พลังงานทีป่ ล่อยออกมาท�ำให้อาหารสุกหรือร้อนขึน้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นรูปร่างหรือสี
คุณสามารถใช้เตาไมโครเวฟเพือ่ :
•
ละลายน�้ำแข็ง
•
อุน่ อาหาร
•
อบอาหาร
หลักการอบอาหาร
กระบวนการง่ายๆ ต่อไปนี้ชว่ ยให้คณ
ุ สามารถตรวจสอบว่าเตาไมโครเวฟของคุณท�ำงานถูกต้องอยูเ่ สมอ หากคุณมีขอ้ สงสัย โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อ
“การแก้ไขปัญหา” ในหน้า 28 ถึง 30.
1.
2.
3.
ไมโครเวฟทีเ่ กิดจากแม็กเนตรอนจะสะท้อนอยูใ่ นช่องเตาอบ และกระจาย
อย่างเป็นระเบียบ ในขณะทีอ่ าหารหมุนอยูบ่ นจานหมุน ท�ำให้อาหาร
สุกทัวถึ
่ งกัน
อาหารจะดูดซับไมโครเวฟลึกประมาณ 1 นิ้ว (2.5 ซม.) จากนัน้ การอบ
อาหารจะเกิดขึน้ ต่อไป เมือ่ มีการถ่ายเทความร้อนภายในอาหาร
เวลาในการอบอาหารจะขึน้ อยูก่ บั ภาชนะใส่อาหาร และคุณสมบัตขิ อง
อาหารนัน้ ๆ:
•
ปริมาณและความหนาแน่น
•
ปริมาณน�้ำภายในอาหาร
•
อุณหภูมเิ ริม่ ต้น (มีการแช่เย็นไว้หรือไม่)
หมายเหตุ
เตาอบจะต้องต่อเข้ากับปลักไฟที
๊ ผ่ นังอย่างถูกต้อง จานหมุนจะต้องอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้องในเตา ถ้ามีการใช้ระดับพลังงานทีไ่ ม่ใช่ระดับสูงสุด
(100 % - 1000 วัตต์) น�้ำจะใช้เวลาเดือดนานขึน้
เปิดประตูเตาอบโดยดึงทีจ่ บั ทีด่ า้ นขวาของประตู
วางแก้วใส่น้�ำไว้บนจานหมุน ปิดประตู
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาทีและก�ำหนดเวลาเป็น 4 หรือ 5 นาที โดยกดปุม่ เริ่ม
ท�ำงาน/+30วินาทีตามจ�ำนวนนาทีทต่ี อ้ งการ
ผลลัพธ์:
เตาจะให้ความร้อนกับน�้ำเป็นเวลา 4 หรือ 5 นาที
น�้ำควรจะเดือด
การใช้เตาอบ
ข้อมูลส�ำคัญ
เนื่องจากส่วนกลางของอาหารสุกเนื่องจากการถ่ายเทความร้อน การอบอาหารจึงเกิดขึน้ แม้วา่ คุณจะน�ำอาหารออกจากเตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ โปรดปฏิบตั ิ
ตามเวลาพักทีแ่ นะน�ำในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้เพือ่ ให้:
•
อาหารสุกทัวถึ
่ งกันจนถึงด้านใน
•
อาหารมีอณ
ุ หภูมเิ ท่ากันทังหมด
้
10 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 10
12/6/2017 11:49:04 AM
การอบ/อุน่ อาหาร
การตัง้ เวลา
ขันตอนต่
้
อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุน่ อาหาร
เมือ่ มีการจ่ายไฟจะมีสญ
ั ญาณ “88:88” และจากนัน้ เป็น “12:00” ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
ั บนั ซึง่ สามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชัวโมง
โปรดตัง้ เวลาปจจุ
่ คุณจะต้องตัง้ เวลาของนาฬิกา:
•
เมือ่ ติดตัง้ เตาไมโครเวฟเป็นครังแรก
้
•
หลังจากไฟฟ้าดับ
ข้อมูลส�ำคัญ
โปรดตรวจสอบการตัง้ ค่าการอบอาหารทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะปล่อยให้เตาอบท�ำงานตามล�ำพัง
เปิดประตู วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน ปิดประตู ห้ามเปิดเครือ่ ง หากเตาอบว่างเปล่า
1. กดปุม่ ไมโครเวฟ
ผลลัพธ์:
1
หมายเหตุ
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์
1000 วัตต์ (ก�ำลังไฟสูงสุด):
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูรอ้ นและฤดูหนาว
1.
กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
2.
ตัง้ ค่าการแสดงเวลาในระบบ 24 ชัวโมงหรื
่
อ 12 ชัวโมงด้
่
วยการหมุนปุ่ ม
บิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดชัวโมง
่ จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
หมุนปุ่ มบิดเพือ่ ก�ำหนดนาที
(โหมดไมโครเวฟ)
2.
เลือกระดับพลังงานทีเ่ หมาะสมโดยหมุนปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางแสดงระดับพลังงาน) จากนัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1
2
2
4.
3
4
เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยหมุนปุ่ มบิด
ผลลัพธ์:
เครือ่ งจะแสดงเวลาอบอาหารขึน้
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
ไฟของเตาอบจะสว่างขึน้ และจานหมุนจะเริม่ หมุน การ
อบอาหารจะเริม่ ขึน้ และเมือ่ เสร็จแล้ว:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏอีกครัง้
3) เวลาปจจุ
3
2
4
3
5.
เมือ่ นาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุม่ เลือก/นาฬิ กาอีกครังเพื
้ อ่ ให้
นาฬิกาเริม่ เดิน
ผลลัพธ์:
เวลานี้จะปรากฏเมือ่ ใดก็ตามทีค่ ณ
ุ ไม่ได้ใช้เตา
ไมโครเวฟ
5
ไทย 11
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 11
12/6/2017 11:49:05 AM
การใช้เตาอบ
3.
4.
2
3.
การใช้เตาอบ
ระดับพลังงานและการปรับเวลา
การปรับเวลาอบอาหาร
ั ชนระดั
ฟงก์
ั ่ บพลังงานช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับปริมาณพลังงานทีจ่ ะใช้
พร้อมทังเวลาที
้
ใ่ ช้ในการอบหรืออุน่ อาหาร ตามชนิดและปริมาณของอาหารนัน้
คุณสามารถเพิม่ เวลาในการอบอาหาร โดยกดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาทีหนึง่ ครังส�
้ ำหรับการเพิม่ 30 วินาที
•
ดูความคืบหน้าของการอบเมือ่ ใดก็ได้ โดยเปิดประตูของเตาอบ
•
เพิม่ เวลาทีเ่ หลือในการปรุงอาหาร
ระดับพลังงาน
เปอร์เซ็นต์
ก�ำลงั ไฟฟ้ า
เต็ม
100 %
1000 วัตต์
สูง
85 %
850 วัตต์
สูงปานกลาง
60 %
600 วัตต์
ปานกลาง
45 %
450 วัตต์
ต�่ำปานกลาง
30 %
300 วัตต์
ละลายน�้ำแข็ง
18 %
180 วัตต์
ต�่ำ/รักษาความร้อน
10 %
100 วัตต์
เวลาอบอาหารทีร่ ะบุในต�ำราอาหารและในคูม่ อื นี้จะสอดคล้องกับระดับพลังงานทีร่ ะบุไว้
การใช้เตาอบ
ถ้าคุณเลือก...
เวลาการอบอาหารจะเป็ น...
ระดับพลังงานสูง
ระดับพลังงานต�่ำ
ลดลง
เพิม่ ขึน้
2
1
วิธีท่ี 1
ในการเพิม่ เวลาอบอาหารในระหว่างอบ ให้กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาทีหนึง่ ครัง้
ต่อ 30 วินาทีทค่ี ณ
ุ ต้องการเพิม่
•
ตัวอย่าง: หากต้องการเพิม่ เวลาอบอีกสามนาที ให้กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/
+30วินาทีหกครัง้
วิธีท่ี 2
เพียงหมุนปุ่ มบิดเพือ่ ปรับเวลาอบอาหาร
•
ในการเพิม่ เวลาปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางขวา และเมือ่ ต้องการลดเวลา
ปรุงอาหาร ให้หมุนไปทางซ้าย
การหยุดการอบอาหาร
คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพือ่ :
•
ตรวจดูอาหาร
•
พลิกด้านหรือคนอาหาร
•
พักอาหาร
ในการหยุดการอบอาหาร...
จากนัน้ ...
ชัวคราว
่
ชัวคราว
่
: เปิดประตูหรือกดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานหนึง่ ครัง้
ผลลัพธ์: การอบจะหยุดลง
หากต้องการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูอกี ครังและกดปุ
้
ม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
โดยสิน้ เชิง
โดยสิน้ เชิง : กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานหนึง่ ครัง้
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตัง้ ค่าการอบ ให้กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานอีกครัง้
12 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 12
12/6/2017 11:49:05 AM
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูอาหารไทย
การตัง้ ค่าโหมดประหยัด พลังงาน
เตาอบมีโหมดประหยัด พลังงาน
•
•
กดปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงาน
ผลลัพธ์:
จอแสดงผลดับ
หากต้องการออกจากโหมดประหยัด พลังงาน ให้เปิดประตูหรือกดปุม่
ั บนั ขณะนี้
หยุด/ประหยัด พลังงานจากนัน้ จอแสดงผลจะแสดงเวลาปจจุ
เตาอบพร้อมใช้งานแล้ว
คุณสมบัตเิ มนูอาหารไทย 30 รายการประกอบด้วยเวลาในการอบอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
ขันแรก
้
วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุม่ เมนูอาหารไทย
1
หมายเหตุ
•
ฟังก์ช ั ่นประหยัด พลังงานโดยอัตโนมัติ
ั ชนใดเลยเมื
ถ้าคุณไม่เลือกฟงก์
ั่
อ่ อุปกรณ์อยูร่ ะหว่างการตัง้ ค่าหรือท�ำงาน
ั ชนจะถู
โดยมีสถานะหยุดชัวคราว
่
ฟงก์
ั ่ กยกเลิก และนาฬิกาจะแสดงผล
หลังจากผ่านไป 25 นาที
ไฟของเตาอบจะดับลงหลังจากผ่านไป 5 นาที ในสถานะประตูเปิด
2.
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
3.
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
การอบจะเริม่ ต้น และเมือ่ เสร็จแล้ว
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏอีกครัง้
3) เวลาปจจุ
2
3
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ไทย 13
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 13
12/6/2017 11:49:06 AM
การใช้เตาอบ
หมายเหตุ
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมของเมนูอาหารไทยรวมทังปริ
้ มาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม โปรแกรมเหล่านี้ทำ� งานโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเท่านัน้
รหัส/อาหาร
1
ผักนึง่ สีส่ หาย
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
3-4 คน
ผักกาดหอม 100 กรัม, เห็ดหอม 10 ดอก, คะน้าฮ่องกง 5 ต้น,
ข้าวโพดอ่อน 6 ฝก,ั น�้ำ ½ ช้อนโต๊ะ,
ซุปไก่ 70 มล. 1 ขวด, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล
½ ช้อนชา, น�้ำมันงา ⅛ ช้อนชา,
เหล้าจีน 1 ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง 1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทยขาว
½ ช้อนชา
ล้างผักแล้วหันใส่
่ ชาม ห่อด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ แล้วน�ำใส่
ในเตา และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน คนส่วนผสมทีเ่ หลือเข้าด้วย
กันและเทใส่ผกั ในเตาอบ แล้วกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
2
ไข่ตนุ๋ น�้ำเต้าหู้
2 คน
การใช้เตาอบ
2 คน
4
กุง้ นึง่ เห็ดหอมนมสด
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2 คน
กุง้ แม่น้�ำ 3-5 ตัว, ไข่ 1 ฟอง, นมสด ½ ถ้วย, เกลือ ¼ ช้อนชา,
ผงกะหรี่ ½ ช้อนชา, พริกไทย ½ ช้อนชา,
เห็ดหอม 4 ดอก, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ล้างกุง้ ผ่ากุง้ เป็นสองซีก จัดวางกุง้ ในภาชนะ ผสมเห็ดหอม
คึน่ ช่าย นมสด ไข่ ผงกะหรี่ เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกัน ใส่
ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
5
ลาบหมู
2 คน
ไข่ 4 ฟอง, เม็ดแปะก๊วย ½ ถ้วย, ปูอดั 4 ชิน้ , ผงปรุงรส
1 ช้อนชา, น�้ำนมถัวเหลื
่ อง 1½-2 ถ้วย,
พริกไทย ¼ ช้อนชา
ผสมไข่กบั น�้ำนมถัวเหลื
่ อง เสร็จแล้วน�ำไปกรอง เติมส่วนผสม
และน�ำมาใส่ถว้ ย น�ำใส่เตาแล้วเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้
ตกแต่งด้วยปูอดั และเม็ดแปะก๊วย
3
น�้ำพริกซีฟ
ู ดไข่ตม้
รหัส/อาหาร
ซีฟ้ ดู หัน่ 1½ ถ้วย, พริกขีห้ นูสด 20 เม็ด, กระเทียม 5 กลีบ,
หัวหอมแดง ½ ถ้วย, ตะไคร้ซอย ½ ถ้วย,
กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 2 ช้อนชา, น�้ำมะนาว 2 ช้อน
โต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
ใส่กงุ้ และปลาหมึกในเตา แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที บุบพริกขีห้ นู กระเทียมทุบ และใส่น้�ำตาลปี๊บ น�้ำมะนาว
ใส่ตะไคร้ซอย หัวหอมแดง และซีฟ้ ดู ทีต่ ม้ เสร็จ ใส่ไข่ในถ้วย
เติมน�้ำและเกลือ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานได้
หมูสบั 250 กรัม, ตับหมู 100 กรัม, ใบสะระแหน่ ½ ถ้วย, หัว
หอมซอย ½ ถ้วย, ต้นหอมซอย 3 ช้อนโต๊ะ,
พริกปน่ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำหรือน�้ำสต๊อก
½ ถ้วย, น�้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวคัว่
2 ช้อนโต๊ะ
ใส่หมูสบั และตับในชาม แล้วเติมน�้ำ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ
หลังจากอบเสร็จ เติมหัวหอม ต้นหอม และใบสะระแหน่ ปรุง
รสด้วยน�้ำมะนาว น�้ำปลา ข้าวคัว่ พริกปน่ และน�้ำตาล รับ
ประทานได้
6
หมูมะนาว
2 คน
เนื้อหมูสนั นอก 200 กรัม, มะนาวฝาน 5 แว่น, พริกขีห้ นูเขียวแดง 15 เม็ด, กระเทียม 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมะนาว
3 ช้อนโต๊ะ, ก้านคะน้าฝาน 1 ถ้วย,
กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย
ล้างและแล่หมูเป็นชิน้ บางๆ เติมน�้ำ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ราดน�้ำปรุงรสเผ็ดบนอาหาร แล้วกดเริม่
ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ให้เติมก้านคะน้า กะหล�่ำปลีหนั ่
ฝอยบนหมู รับประทานได้
น�้ำปรุงรสเผ็ด
ทุบพริกขีห้ นูและกระเทียมให้เข้ากัน แล้วใส่น้�ำตาล น�้ำปลา น�้ำมะนาว
14 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 14
12/6/2017 11:49:06 AM
รหัส/อาหาร
7
กุง้ อบหม้อดิน
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
กุง้ แชบ๊วย 3-4 ตัว, เบคอน 4 เส้น, วุน้ เส้นสดหรือแช่น้�ำ
200 กรัม, พริกไทยเม็ด 1 ช้อนชา,
กระเทียมทุบ ¼ ถ้วย, ขิงแก่ฝาน 4 ชิน้ , ซอสหอยนางรม
2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว ½ ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา ½ ช้อนชา, คึน่ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย
ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ ขาว น�้ำตาล และน�้ำมันงาเข้าด้วยกัน
คลุกกุง้ และวุน้ เส้น คึน่ ช่าย พริกไทยเม็ด ขิง และกระเทียบทุบ
เข้าด้วยกัน เติมเบคอน แล้วคลุกส่วนผสมทังหมดในชาม
้
ใส่ใน
เตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้คลุกอีกครังแล้
้ วกดปุม่
เริม่ ท�ำงานรับประทานได้
8
ผัดวุน้ เส้นเจ
2 คน
วุน้ เส้น 150 กรัม, กะหล�่ำปลีหนั ่ 1 ถ้วย, แครอทหัน่ 1 ถ้วย,
เห็ดหอมหัน่ 1 ถ้วย, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว
เห็ดหอม 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนชา, น�้ำสต๊อก 2 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย ½ ช้อนชา,
น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
9
ก๋วยเตีย๋ วหมูสบั
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
3 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ 400 กรัม, หมูสบั 200 กรัม, ซอสปรุงรส
2 ช้อนโต๊ะ, หมูหมักพริกปน่ ½ ช้อนชา,
ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, มะเขือ
เทศหันลู
่ กเต๋า 2 ถ้วย,
ข้าวโพดอ่อนหัน่ ½ ถ้วย, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว
2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ,
ซอสมะเขือเทศ ¼ ถ้วย, พริกไทย 1½ ช้อนชา, แป้งมันฮ่องกง
2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต๊อก 1 ถ้วย,
น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ด�ำ 1 ช้อนโต๊ะ, ผักกาดหอมส�ำหรับ
ตกแต่ง
คลุกซีอว้ิ ด�ำกับก๋วยเตีย๋ วเส้นใหญ่ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่
มีเสียงเตือน น�ำเส้นก๋วยเตีย๋ วออกมา และหมักหมูดว้ ยซอสปรุง
รส พริกไทย ซอสหอยนางรมในชามแล้วเติมน�้ำมัน กระเทียม
สับ หัวหอม มะเขือเทศ พริกไทย แล้วน�ำมาคลุกเคล้าอีกครัง้
ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครังที
้ ส่ อง ให้
เติมซีอว้ิ ขาว น�้ำตาล ซอสมะเขือเทศ และผสมแป้งมันฮ่องกง
กับน�้ำ ใส่สว่ นผสมทังหมดในเตาอบ
้
และกดเริม่ ท�ำงานรับ
ประทานพร้อมผักกาดหอม
ไทย 15
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 15
12/6/2017 11:49:06 AM
การใช้เตาอบ
หันผั
่ กทังหมดใส่
้
ชาม ห่อแล้วน�ำเข้าเตา จากนัน้ เริม่ อบ เมือ่ มี
เสียงเตือน ให้ผสมซอสหอยนางรม ซีอว้ิ ขาว น�้ำสต๊อก น�้ำมัน
เข้าด้วยกัน จากนัน้ ให้คลุกกับวุน้ เส้น และผักทีอ่ บไว้แล้ว ใส่ใน
เตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
รับประทานได้
รหัส/อาหาร
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
10
ย�ำถัวพู
่
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2 คน
ถัวพู
่ หนั ่ 150 กรัม, กุง้ 6 ตัว, หมูสบั 100 กรัม, พริกขีห้ นูซอย
15 เม็ด, ซอสพริก 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อน
โต๊ะ, ถัวลิ
่ สงทอด 2 ช้อนโต๊ะ,
หัวหอมเจียว ¼ ช้อนโต๊ะ, พริกแห้งทอด 7 เม็ด, หัวกะทิ
2 ช้อนโต๊ะ, ไข่ 2 ฟอง
ใส่ถวพู
ั ่ ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครังแรก
้
ให้น�ำถัว่
ออกมา แล้วใส่ไข่คลุกเกลือในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงาน
เมือ่ มีเสียงเตือนครังที
้ ส่ อง ให้น�ำไข่ออกมา แล้วใส่พริกขีห้ นู
คลุกน�้ำมันในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือน
ครังที
้ ส่ าม ให้น�ำพริกออกมา แล้วใส่หวั หอมคลุกน�้ำมันในเตา
อบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานหลังจากอบเสร็จแล้ว ผสมน�้ำตาลปี๊บ
น�้ำปลา น�้ำมะนาว ซอสพริก และพริกขีห้ นูเข้าด้วยกัน ผสม
ส่วนผสมทังหมดให้
้
เข้ากันก่อนรับประทาน
การใช้เตาอบ
11
สปาเก็ตตีข้ เ้ี มา
2 คน
สปาเก็ตตีต้ ม้ 100 กรัม, เนื้อสับ 200 กรัม, กระเทียบ 10 กลีบ,
พริกขีห้ นู 15 เม็ด, พริกไทยอ่อน 4 เม็ด, กะเพรา 1 ถ้วย,
ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 1 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม
1 ช้อนโต๊ะ
สับพริกและกระเทียมเข้าด้วยกัน และคลุกกับเนื้อสับ ใส่ในเตา
และเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครังแรก
้
ให้เติมน�้ำปลา ซอสปรุง
รส น�้ำตาล ซอสหอยนางรม แล้วน�ำใส่เตาอบ จากนัน้ กดเริม่
ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครังที
้ ส่ อง ให้เติมสปาเก็ตตี้ พริกไทย
อ่อน ใบกะเพรา แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนัน้ น�ำเข้าเตาอบ
และกดเริม่ ท�ำงาน
รับประทานได้
รหัส/อาหาร
12
ข้าวอบเผือก
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2 คน
ข้าวสวยหอมมะลิ 2 ถ้วย, คอหมู 1 ถ้วย, กุนเชียง ½ ถ้วย,
กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, เผือกหันลู
่ กเต๋า ½ ถ้วย, แครอทหัน่
ั
ลูกเต๋า 2 ช้อนโต๊ะ, ถัวฝ
่ กยาว
1 ช้อนโต๊ะ, ข้าวโพด 1 ช้อนโต๊ะ,
เห็ดหอม 5 ดอก,
ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล 2 ช้อนชา, ซอสหอยนางรม
1 ช้อนโต๊ะ, พริกไทย 1 ช้อนชา, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ผสมกระเทียม คอหมู กุนเชียงเข้ากับน�้ำมัน ใส่ในเตาอบและ
เริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมส่วนผสมทีเ่ หลือเข้าด้วยกัน
แล้วน�ำใส่ในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
13
เส้นหมีผ่ ดั เนื้อปู
2 คน
เส้นก๋วยเตีย๋ วแช่น้�ำ 150 กรัม, เนื้อปู 200 กรัม, กระเทียมสับ
1 ช้อนโต๊ะ, ขิงสับ ½ ช้อนโต๊ะ,
เห็ดหอม 10 ดอก, หัวหอมซอย ½ ถ้วย., กะหล�่ำปลีหนฝอย
ั่
1 ถ้วย, กุย๋ ช่ายหัน่ ½ ถ้วย, ต้นหอมหัน่ 1 ถ้วย, เหล้าจีน
½ ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสหอยนางรม 2 ช้อนโต๊ะ,
ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ,
ซีอว้ิ ด�ำหวาน ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน
ผสมเนื้อปู ขิงสับ กระเทียมสับ และน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ใน
เตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมเส้นก๋วยเตีย๋ วและ
ผัก ปรุงรส แล้วคลุกให้เข้ากัน ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
รับประทานได้
16 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 16
12/6/2017 11:49:06 AM
รหัส/อาหาร
14
มักกะโรนีซอสเนื้อ
ปริมาณอาหาร
2 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
มักกะโรนีตม้ 150 กรัม, พริกไทย ½ ช้อนชา, เนื้อสับ
200 กรัม, น�้ำมันมะกอก 1 ช้อนโต๊ะ, หอมใหญ่ ½ ถ้วย,
แครอท ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ช้อนโต๊ะ, ใบเบย์ 3 ใบ, มะเขือ
เทศหันลู
่ กเต๋า 1 ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนชา,
มะเขือเทศบด 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, พาร์สลียส์ บั
1½ ช้อนโต๊ะ
ผสมเนื้อสับและน�้ำมันเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วเริม่ อบ เมือ่
มีเสียงเตือน เติมหัวหอม แครอท คึน่ ช่าย มะเขือเทศ ใบเบย์
และปรุงรสด้วยน�้ำตาล เกลือ มะเขือเทศบด ใส่ในเตาอบและ
เริม่ อบ หลังจากปรุงเสร็จ คลุกมักกะโรนีและชีสพาร์เมซาน
พาร์สลียเ์ ข้าด้วยกัน รับประทานได้
15
ปลาแซลมอนซอสมะนาว
2 คน
รหัส/อาหาร
16
กุง้ ผัดเปรีย้ วหวาน
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
2 คน
กุง้ 10 ตัว, พริกหวานสามสีหนลู
ั ่ กเต๋าเล็ก 1 ถ้วย, สับปะรดหัน่
ลูกเต๋า 1 ถ้วย, หัวหอมหันเต๋
่ า 1 ถ้วย,
แตงกวา 2 ลูก, กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ, มะเขือเทศฝาน 1 ลูก,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, ซอสพริก ¼ ถ้วย,
ซอสปรุงรส ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำส้มสายชู ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2
ช้อนโต๊ะ, น�้ำ ¼ ถ้วย
ผสมกุง้ กระเทียม และน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ
เมือ่ มีเสียงเตือน ให้เติมผัก ปรุงรสให้เข้ากัน และใส่ในเตาอบ
จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
17
ปลานึง่ ซีอว้ิ
2 คน
หันแซลมอนแล้
่
วน�ำไปตากแห้ง ใส่ลงในชาม แล้วเติมข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด จากนัน้ ห่อให้มดิ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ หลัง
จากอบเสร็จ ให้ราดซอส รับประทานได้
ซอส
ผสมเกลือ น�้ำตาล น�้ำมะนาวเข้าด้วยกัน เติมพริกขีห้ นูซอย
ตะไคร้ซอย ผักชี
ล้างปลากะพงแล้วตากให้แห้ง วางสเต๊กและปลาในถาด ห่อ
ให้มดิ แล้วน�ำใส่เตา จากนัน้ จึงเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ผสม
ส่วนผสมทีเ่ หลืออยูเ่ ข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
หลังจากปรุงเสร็จ ราดซอสบนปลา รับประทานได้
18
ต้มส้มปลา
2 คน
ปลาทูสด 4 ตัว, หัวหอมแดง 10 หัว, กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ, เม็ดพริก
ไทย ½ ช้อนชา, ขิงซอย ½ ถ้วย,
น�้ำมะขามเปียก ½ ถ้วย, น�้ำปลา ½ ช้อนโต๊ะ, เต้าเจีย้ ว 1 ช้อน
โต๊ะ, ต้นหอมซอย ½ ถ้วย, น�้ำ 2 ถ้วย
ทุบหัวหอมแดง เม็ดพริกไทย ขิงเข้าด้วยกัน แล้วเติมกะปิ น�ำ
เครือ่ งเทศทีท่ บุ ไว้ใส่ชามแล้วเติมน�้ำ น�ำเข้าเตาอบ และเริม่
อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้ปรุงรสด้วยน�้ำมะขามเปียก น�้ำปลา เต้าเจีย้ ว แล้วใส่ปลาทู ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานโรยหน้า
ด้วยต้นหอม รับประทานได้
ไทย 17
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 17
12/6/2017 11:49:06 AM
การใช้เตาอบ
แซลมอน 350 กรัม, ใบมะกรูด 5 ใบ, พาร์สลีย์ 1 ต้น, ผักชี
1 ต้น, ตะไคร้ 1 ต้น, ข่า 1 หัว,
มะนาวฝาน 3-4 ชิน้ , เกลือ ¼ ช้อนชา
ซอส
น�้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, เกลือ ½ ช้อนชา, น�้ำตาล 1½ ช้อนโต๊ะ,
พริกขีห้ นูซอย 1 ช้อนโต๊ะ, กระเทียมสับ 5 กลีบ, ผักชี 2 ต้น
ปลากะพง 400 กรัม, สเต๊ก ½ ถ้วย, บ๊วยดอง 2 ลูก, พริกชีฟ้ ้ า
ผ่า 1 เม็ด, ขิงสดหันฝอย
่
1 ถ้วย,
เห็ดหอมหัน่ ½ ถ้วย, คึน่ ช่ายหัน่ 2 ต้น, ซีอว้ิ ขาว 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำสต๊อก ½ ถ้วย
การใช้เตาอบ
รหัส/อาหาร
19
ไก่ผดั เม็ดมะม่วง
ปริมาณอาหาร
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
3-4 คน
อกไก่ 250 กรัม, เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ½ ถ้วย, ต้นหอม
¼ ถ้วย, พริกชีฟ้ ้ าแห้ง 5 เม็ด, เห็ดฟาง 1 ถ้วย,
หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย, พริกหวานสามสี ½ ถ้วย, ซอสหอย
นางรม 2 ช้อนโต๊ะ, ซีอว้ิ ขาว 2 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ, น�้ำมันงา 1 ช้อนโต๊ะ, แป้งสาลี 1 ช้อนโต๊ะ,
พริกไทย ½ ช้อนชา, น�้ำ ¼ ถ้วย
การใช้เตาอบ
หันไก่
่ และหมักกับเกลือ พริกไทย น�้ำมัน ใส่ในเตาอบและเริม่
อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครังแรก
้
ให้คลุกส่วนผสมเข้าด้วยกัน แล้ว
น�ำใส่ในเตาอบ จากนัน้ กดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครังที
้ ่
สอง ให้ผสมส่วนทีใ่ ช้ราดหน้าและซอส ใส่ในเตาอบ และกดเริม่
ท�ำงานรับประทานได้
ส่วนทีใ่ ช้ราดหน้า
คลุกพริกแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ และน�้ำมันเข้าด้วยกัน
ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ 900 วัตต์ เป็นเวลา 1.30 นาที
ซอส
ผสมซีอว้ิ ขาว ซอสหอยนางรม น�้ำตาล น�้ำมันงา แป้งสาลี และ
น�้ำเข้าด้วยกัน ใส่ในเตาอบ แล้วอบด้วยไฟ
900 วัตต์ เป็นเวลา 1 นาที
20
ผัดขิงหมู
2 คน
หมู 150 กรัม, ขิงซอยละเอียด 200 กรัม, กระเทียมสับ 1 ช้อน
โต๊ะ, เห็ดหูหนู ½ ถ้วย, ต้นหอมสับ ½ ถ้วย, พริกแดงหัน่
¼ ถ้วย, เต้าเจีย้ ว 1 ช้อนโต๊ะ, ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ, ซอส
หอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ,
น�้ำตาล ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำมัน 2 ช้อนโต๊ะ
ผสมกระเทียม หมู และน�้ำมันในถ้วย ใส่ในเตาอบและเริม่
อบ เมือ่ มีเสียงเตือนครังแรก
้
ให้เติมขิงและผักทีเ่ หลืออยู่ ใส่
ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานเมือ่ มีเสียงเตือนครังที
้ ส่ อง ให้
คลุกส่วนผสม แล้วน�ำเข้าเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานอีกครัง้ รับ
ประทานกับข้าว
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
21
โจ๊กหมูเห็ดหอม
1 คน
22
ทอดมันปลา
2-4 คน
23
ข้าวราดซอสเปรีย้ วหวาน
1 คน
24
กุง้ อบวุน้ เส้น
1 คน
25
ข้าวแพนงหมู
1 คน
26
ข้าวผัดกระเพราไก่
1 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
โจ๊กหมูเห็ดหอมแช่แข็ง 1 ชาม
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตา
อบและเริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำอาหารออกมาและเขย่า
เล็กน้อย จากนัน้ ให้ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงาน
ทอดมันปลาแช่แข็ง 1 ซอง
ตัดมุมซอง ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ รับประทานทันที
ข้าวราดซอสเปรีย้ วหวานแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตา
อบและเริม่ อบ รับประทานได้
กุง้ อบวุน้ เส้นแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเปิดฝาเล็กน้อย ใส่ในเตาอบและ
เริม่ อบ เมือ่ มีเสียงเตือน ให้น�ำอาหารออกมาและเขย่าเล็กน้อย
จากนัน้ ให้ใส่ในเตาอบ และกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
ข้าวพะแนงหมูแช่แข็ง 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตา
อบและเริม่ อบ รับประทานได้
ข้าวผัดกะเพราไก่ 1 กล่อง
แกะพลาสติกทีห่ อ่ ไว้ออก แล้วเจาะฟิลม์ หลายๆ ครัง้ ใส่ในเตา
อบและเริม่ อบ รับประทานได้
18 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 18
12/6/2017 11:49:06 AM
รหัส/อาหาร
27
น�้ำนมข้าวกล้องร้อน
28
ช็อกโกแลตร้อน
ปริมาณอาหาร
2-4 คน
4 คน
ส่วนผสม / ค�ำแนะน�ำ
การใช้คณ
ุ สมบัติเมนูเพือ่ สุขภาพ
ถัวเหลื
่ องแช่น้�ำ 6 ถ้วย, ข้าวกล้องแช่น้�ำ 2 ถ้วย, น�้ำตาล
½ ถ้วย, เกลือ ½ ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 5 ถ้วย, ใบเตย 1 ใบ, ถัวแดง
่
หรือเจลลีส่ ำ� หรับรับประทานร่วมกัน
คุณสมบัตเิ มนูเพือ่ สุขภาพมีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 11 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก
คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยหมุนปุ่ มบิด
แช่ถวเหลื
ั ่ องและข้าวกล้องในน�้ำร้อนเป็นเวลา 3-5 ชัวโมง
่ แล้ว
ั ่ บน�้ำ 5 ถ้วย กรองเอากากออก เทใส่ถว้ ย แล้วใส่ใบเตย
ปนกั
น�้ำตาล เกลือ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้
ดืม่ ขณะร้อนพร้อมกับถัวแดงหรื
่
อธัญพืชอืน่ ๆ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ขันแรก
้
วางอาหารทีส่ ว่ นกลางของจานหมุน และปิดประตู
ข้อมูลส�ำคัญ
1
นม 3 ถ้วย, น�้ำตาล ½ ถ้วย, ผงโกโก้ 2-3 ช้อน, อบเชยปน่
½ ช้อนโต๊ะ
ผสมนม 1 ถ้วยกับส่วนผสมอืน่ ใส่ในเตาอบและเริม่ อบ เมือ่ มี
เสียงเตือน ให้เทนมทีเ่ หลืออยู่ แล้วกดเริม่ ท�ำงานรับประทานได้
29
น�้ำพันช์ตะไคร้
3-4 คน
ตะไคร้ทงต้
ั ้ น 10 ต้น, น�้ำสับปะรด ⅔ ถ้วย, ขิงฝาน 4 ชิน้ ,
น�้ำผึง้ ¼ ถ้วย, น�้ำ 3 ถ้วย
ใบสะระแหน่ 1 ถ้วย, น�้ำตาลทรายแดง ½ ถ้วย, น�้ำมะนาวทีม่ ี
ชิน้ มะนาว 2 ช้อนโต๊ะ, น�้ำ 4 ถ้วย
ใส่ใบสะระแหน่ในน�้ำ แล้วน�ำเข้าเตาอบ จากนัน้ จึงเริม่ อบ หลัง
จากอบเสร็จแล้ว ให้ผสมกับน�้ำตาลทรายแดงและน�้ำมะนาว รับ
ประทานขณะร้อน
2.
เลือก ผัก & ธัญพืช หรือ เนื้อไก่ & เนื้อปลา ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จาก
นัน้ กดปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1 - ผัก & ธัญพืช
2 - เนื้อไก่ & เนื้อปลา
3.
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
(โปรดดูตารางด้านข้าง)
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏอีกครัง้
3) เวลาปจจุ
2
4.
3
4
ไทย 19
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 19
12/6/2017 11:49:06 AM
การใช้เตาอบ
3-4 คน
กดปุม่ เมนูเพือ่ สุขภาพ
2
หันและทุ
่
บตะไคร้ แล้วน�ำไปต้มน�้ำพร้อมกับขิง ใส่ในเตาอบและ
เริม่ อบ หลังจากอบเสร็จแล้ว ให้ผสมทังหมดเข้
้
าด้วยกัน รับ
ประทานกับน�้ำแข็ง
30
ชาสะระแหน่เลมอน
1.
การใช้เตาอบ
ตารางต่อไปนี้เป็นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 11 แบบ ประกอบด้วย ผัก & ธัญพืช
และ เนื้อไก่ & เนื้อปลา
1-7
ข้าวสาลีบดบัลเกอร์
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถงุ มือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
1. ผัก & ธัญพืช
รหัส/อาหาร
1-1
ถัวเขี
่ ยว
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ล้างท�ำความสะอาดถัวเขี
่ ยว
ใส่ให้เสมอกันในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด
เติมน�้ำ 30 มล. (1 ช้อนโต๊ะ) ขณะทีอ่ บอาหารหนัก 250 กรัม วางชามบริเวณ
กึง่ กลางของจานหมุน อบ
โดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
การใช้เตาอบ
1-2
ผักโขม
150 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดผักโขม ใส่ในชามแก้วทีม่ ฝี าปิด อย่าเติมน�้ำ
วางชามตรงกลางของจานหมุน อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร
เป็นเวลา 1-2 นาที
1-3
ข้าวโพดฝกั
500 กรัม
(2 ชิน้ )
ั าวโพด แล้ววางในจานแก้วทรงรี ปิดด้วยฟิลม์
ล้างและท�ำความสะอาดฝกข้
ส�ำหรับไมโครเวฟและเจาะรูทฟ่ี ิลม์ พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
1-4
ข้าวกล้อง
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พัก
อาหารเป็นเวลา 5-10 นาที
1-5
มักกะโรนี
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำร้อน 1 ลิตร เกลือเล็กน้อย และคนให้ทวั ่ อบโดยไม่ปิดฝา
อบโดยปิดฝา คนให้เข้ากันแล้วพักอาหารไว้ จากนัน้ เทน�้ำออกให้หมด พัก
อาหาร 1 นาที
1-6
เมล็ดควินวั
250 กรัม
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พัก
อาหารเป็นเวลา 1-3 นาที
2.
ปริมาณอาหาร
250 กรัม
ค�ำแนะน�ำ
ใช้ชามแก้วขนาดใหญ่ทใ่ี ช้สำ� หรับเตาอบและมีฝาปิด
เติมน�้ำเย็นสองเท่าของปริมาณอาหาร (500 มล.)
อบโดยปิดฝา คนให้ทวก่
ั ่ อนพักอาหารไว้ แล้วเติมเกลือและสมุนไพรต่างๆ พัก
อาหารเป็นเวลา 2-5 นาที
เนื้ อไก่ & เนื้ อปลา
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
2-1
อกไก่งวง
300 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างชิน้ ไก่และวางในจานเซรามิค ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วาง
จานบนจานหมุน พักอาหาร 2 นาที
2-2
เนื้อปลาสด
300 กรัม
(2 ชิน้ )
ล้างปลาและวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
2-3
เนื้อกุง้ สด
250 กรัม
ล้างกุง้ และวางในจานเซรามิค เติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับ
ไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหารเป็นเวลา 1-2 นาที
400 กรัม
(ปลา 1-2 ตัว)
วางปลาสด 1-2 ตัวลงบนจานทีใ่ ช้สำ� หรับเตาอบ เติมเกลือเล็กน้อย น�้ำมะนาว
1 ช้อนโต๊ะ และสมุนไพรต่างๆ
ปิดด้วยฟิลม์ ส�ำหรับไมโครเวฟ เจาะฟิลม์ วางจานบนจานหมุน พักอาหาร
2 นาที
2-4
เนื้อปลาเทราท์สด
20 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 20
12/6/2017 11:49:07 AM
การใช้คณ
ุ สมบัติละลายน�้ำแข็ง
คุณสมบัตละล
ิ ายน�้ำแข็งช่วยให้คณ
ุ ละลายเนื้อ เนื้อไก่ ปลา ขนมปงั หรือเค้กทีแ่ ช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกก�ำหนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียง
แต่เลือกโปรแกรมและน�้ำหนักเท่านัน้
หมายเหตุ
โปรดใช้ภาชนะทีร่ ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
เปิดประตู วางอาหารแช่แข็งบนภาชนะเซรามิกไว้บนส่วนกลางของจานหมุน ปิดประตู
1. กดปุม่ ละลายน�้ำแข็ง
1
2.
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/
นาฬิ กา
2
2
3
4
5
5.
เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
• การละลายน�้ำแข็งจะเริม่ ขึน้
• ในการละลายน�้ำแข็ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้
ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาทีอกี ครัง้ เพือ่ ละลายน�้ำแข็งจนเสร็จ
ผลลัพธ์:
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏอีกครัง้
3) เวลาปจจุ
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1
เนื้อวัว
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับเนื้อเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต๊ก เนื้อเป็นชิน้ เนื้อสับ พักอาหารเป็นเวลา 20-60 นาที
2
เนื้อไก่
200-1500 กรัม
หุม้ ขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้
เหมาะส�ำหรับไก่ทงตั
ั ้ ว หรือไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้ พักอาหารเป็นเวลา 20-60 นาที
3
เนื้อปลา
200-1500 กรัม
หุม้ ส่วนหางของปลาทีย่ งั ไม่หนด้
ั ่ วยฟอยล์อะลูมเิ นียม กลับอาหารเมือ่ ได้ยนิ เสียงจากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับปลาทังตั
้ วและปลาชิน้ พักอาหารไว้เป็นเวลา 20-50 นาที
4
ั ก
ขนมปง/เค้
125-1000 กรัม
ั
วางขนมปงบนกระดาษส�
ำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ
วางเค้กบนจานกระเบือ้ ง และพลิกกลับด้านเมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะ
ท�ำงานต่อไป และจะหยุดเมือ่ คุณเปิดประตู)
ั กประเภท ไม่วา่ จะเป็นแบบตัดหรือทังก้
โปรแกรมนี้เหมาะส�ำหรับขนมปงทุ
้ อน เช่นเดียวกับ
ั อนและแท่งแบบฝรังเศส
ั นวงกลม
ขนมปงก้
่ วางก้อนขนมปงเป็
โปรแกรมนี้เหมาะกับยีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟทุกประเภท แต่ไม่เหมาะส�ำหรับขนม
พาสทรีแบบชอตหรือครัสต์ เค้กผลไม้หรือครีม รวมทังเค้
้ กราดช็อกโกแลต พักอาหารเป็น
เวลา 5-20 นาที
ไทย 21
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 21
12/6/2017 11:49:07 AM
การใช้เตาอบ
3.
4.
ตารางต่อไปนี้เป็นการตัง้ โปรแกรมละลายน�้ำแข็งต่างๆ รวมทังปริ
้ มาณและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม
ั กในจานแก้วก้นแบนหรือจานกระเบือ้ ง
โปรดน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากอาหารก่อนทีจ่ ะละลายน�้ำแข็ง วางเนื้อ เนื้อไก่ ปลา และขนมปง/เค้
การใช้เตาอบ
การใช้คณ
ุ สมบัตินึ่ง
ตารางต่อไปนี้เป็นปริมาณอาหารและค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสมส�ำหรับตัวเลือกการปรุงทีต่ งั ้ โปรแกรมไว้แล้วประมาณ 17 แบบ
คุณสมบัตนิ ึ่ งมีเวลาในการปรุงอาหารทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว 17 รายการ โดยคุณไม่จำ� เป็นต้องตัง้ เวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหาร
ได้โดยหมุน ปุ่ มบิด คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตนิ ึ่ งกับหม้อแก้วส�ำหรับนึง่
ขันแรก
้
ให้วางหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ทีใ่ ส่อาหารอาหารไว้ในบริเวณกึง่ กลางจานหมุน
1. กดปุม่ นึ่ ง
1
2.
2
3
2
3.
3
การใช้เตาอบ
4.
5.
4
5
เลือก อาหารเพือ่ สุขภาพ หรือ อาหารเอเชีย โดยหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กด
ปุม่ เลือก/นาฬิ กา
1 - อาหารเพือ่ สุขภาพ
2 - อาหารเอเชีย
เลือกประเภทของอาหารทีอ่ บด้วยการหมุน ปุ่ มบิด จากนัน้ กดปุม่ เลือก/
นาฬิ กา
เลือกปริมาณอาหารโดยหมุน ปุ่ มบิด (โปรดดูตารางด้านข้าง)
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏอีกครัง้
3) เวลาปจจุ
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้กบั ผลิตภัณฑ์สำ� หรับไมโครเวฟเท่านัน้
ข้อมูลส�ำคัญ
ใช้ถงุ มือกันความร้อนเมือ่ น�ำออกจากเตา
1. อาหารเพือ่ สุขภาพ
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-1
เนื้อวัว
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดบร็อคโคลีส่ ดและหันเป็
่ นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึง่ ใส่บร็อคโคลีใ่ นถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจาก
ปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-2
เนื้อไก่
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดแครอทสด เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่
แครอทในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พัก
อาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-3
เนื้อปลา
250 กรัม
500 กรัม
ล้างท�ำความสะอาดดอกกะหล�่ำสดและหันเป็
่ นช่อๆ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึง่ ใส่ดอกกะหล�่ำในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลัง
จากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-4
ขนมปงั
250 กรัม
500 กรัม
ั
ชังน�
่ ้ำหนักฟกทอง
แล้วน�ำมาล้าง จากนัน้ หันเป็
่ นลูกเต๋าขนาดเท่าๆ กัน เติมน�้ำ
ั
100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่ฟกทองในถาด
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับ
นึง่ ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-5
เนื้อปลาแซลมอนสด
250 กรัม
500 กรัม
ล้างและปอกเปลือกมันฝรังและหั
่
นเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึง่ ใส่มนั ฝรังในถาด
่
และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจาก
ปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-6
ผลไม้ในน�้ำเชือ่ ม
250 กรัม
500 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่ผกั แช่แข็งในถาด และวางในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-7
ข้าวขาว
400 กรัม
ชังน�
่ ้ำหนักผลไม้สด (เช่น แอปเปิ้ล แพร์ พลัม แอปปริคอต มะม่วง หรือ
สับปะรด) หลังจากปอกเปลือก ล้างและหันเป็
่ นชิน้ เท่าๆ กัน เติมน�้ำ 100 มล.
ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่ผลไม้ในถาด แล้ววางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-8
เนื้อวัวนึง่
250 กรัม
ใส่ขา้ วในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ เติมน�้ำเย็น 500 มล. ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พัก
อาหารเป็นเวลา 5 นาที
22 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 22
12/6/2017 11:49:07 AM
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
1-9
เนื้อปลาแซลม่อน
250 กรัม
500 กรัม
ั ้ นทรงกลม (แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
ชังน�
่ ้ำหนักเนื้อสับ และปนเป็
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่เนื้อในถาด และวางในหม้อแก้ว
ส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-10
เนื้ออกไก่
300 กรัม
600 กรัม
ล้างปลาและเติมน�้ำมะนาว 1 ช้อนโต๊ะ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่
ใส่เนื้อปลาแซลมอนในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุง
เสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
1-11
ผักนึง่ ไอน�้ำ
300 กรัม
600 กรัม
ล้างอกไก่และท�ำรอยบากทีผ่ วิ ของไก่ เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่
ใส่อกไก่ในถาด และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พัก
อาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
2.
อาหารเอเชีย
รหัส/อาหาร
ปริมาณอาหาร
ค�ำแนะน�ำ
650 กรัม
หันไก่
่ 150 กรัมเป็นชิน้ บางๆ แล้วน�ำมาผสมกับแป้งข้าวโพดในชาม เติมน�้ำ
400 มล. และน�้ำสต๊อกไก่ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่สว่ นผสมไก่และข้าวหุงสุก
100 กรัมในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากเสร็จแล้ว ให้คนแล้วพักอาหาร
เป็นเวลา 2-3 นาที
2-2
ปลาเนื้อขาวนึง่
250 กรัม
500 กรัม
ล้างปลาคอดในน�้ำเย็น โรยเกลือ 1 ช้อนชาและพริกไทยปน่ เล็กน้อย ใส่ซอี ว้ิ
1 ช้อนโต๊ะ และน�ำไปแช่เย็น
30 นาที เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ วางชิน้ ปลา 4 ชิน้ ให้ทวถาด
ั่
ไม่
ให้ทบั กัน และวางในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหาร
เป็นเวลา 2-3 นาที
2-3
เกีย๊ วนึง่
300 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใส่ขนมจีบแช่แข็งในถาด และวางในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
2-4
ผักใบเขียว
125 กรัม
250 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ล้างผักใบเขียว ใส่ผกั ในถาด แล้ววางใน
หม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
2-5
ไข่ตนุ๋
350 กรัม
ใส่ไข่ 3 ฟอง, น�้ำ 250 มล., น�้ำสต๊อกไก่, เกลือเล็กน้อย และน�้ำมัน 10 มล. ใน
หม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใช้ชอ้ นคนช้าๆ ปิดฝา หลังจากปรุงเสร็จ พักอาหารเป็น
เวลา 2-3 นาที
2-6
เนื้อกุง้ นึง่
300 กรัม
เติมน�้ำ 100 มล. ในหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ล้างกุง้ สด ใส่ผกั ในถาด แล้ววางในหม้อ
แก้วส�ำหรับนึง่ ปิดฝา หลังจากอบเสร็จ พักอาหารเป็นเวลา 2-3 นาที
ไทย 23
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 23
12/6/2017 11:49:07 AM
การใช้เตาอบ
2-1
โจ๊กเนื้อไก่ฉกี
การใช้เตาอบ
คูม่ อื การอบอาหารของหม้อแก้วส�ำหรับนึ่ ง
การบ�ำรุงรักษา:
หม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ใช้หลักการนึง่ ด้วยไอน�้ำ ออกแบบมาส�ำหรับการอบอาหารได้รวดเร็ว ดีตอ่ สุขภาพในเตาไมโครเวฟ Samsung ของคุณ
อุปกรณ์เสริมนี้เหมาะส�ำหรับการหุงข้าว พาสต้า ผัก ฯลฯ ได้รวดเร็วและรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้
ชุดหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ไมโครเวฟประกอบด้วย 3 ส่วน:
หม้อ
จานซิลคิ อน
ข้อมูลส�ำคัญ
•
•
•
คุณสามารถล้างหม้อนึง่ ในเครือ่ งล้างจาน
เมือ่ ล้างด้วยมือ ให้ใช้น้�ำร้อนและน�้ำยาล้างจาน ห้ามใช้แผ่นใยขัด
อาหารบางอย่าง (เช่น มะเขือเทศ) อาจท�ำให้พลาสติกสีเปลีย่ นไป ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของการผลิต
ฝาปิด
ชิน้ ส่วนทังหมดสามารถทนความร้
้
อนได้ตงั ้ แต่ -20 °C ถึง 200 °C
เหมาะส�ำหรับการเก็บในช่องแช่แข็ง และสามารถใช้แยกกันหรือใช้รว่ มกันได้
เงือ่ นไขของการใช้งาน:
ข้อมูลส�ำคัญ
การใช้เตาอบ
ห้ามใช้:
•
clean with wet towel or place on a wet surface when the glass is hot.
•
place on a direct flame.
ข้อมูลส�ำคัญ
•
•
•
•
ล้างทุกส่วนให้สะอาดด้วยน�้ำยาล้างจานก่อนทีจ่ ะใช้ครังแรก
้
หากต้องการดูการอบอัตโนมัติ โปรดดูทห่ี น้า “การใช้คณ
ุ สมบัตินึ่ง”
โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่ ยกหม้อแก้วส�ำหรับนึง่ ออก เนื่องจากทีจ่ บั จะร้อนมาก โปรดใช้ถงุ มือส�ำหรับเตาอบ
เมือ่ อบเสร็จสิน้ แล้ว หม้อแก้วส�ำหรับนึง่ จะมีไอน�้ำอัดอยูภ่ ายใน ซึง่ อาจท�ำให้ลวกมือ โปรดอย่ายืน่ ใบหน้าเข้าใกล้อปุ กรณ์ และโปรดใช้ถงุ มือ
ส�ำหรับเตาอบเมือ่ ยกฝาออก
24 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 24
12/6/2017 11:49:08 AM
การใช้คณ
ุ สมบัติอนุ่ จาน
3.
ใช้ฝาปิดอ่างส�ำหรับอุน่ จาน แล้วหมุนไปที่ “ล็อค”
4.
วางอ่างส�ำหรับอุน่ จานบนจาน
5.
กดปุม่ อุน่ จาน
6.
เลือก แบบร้อน และ แบบอุน่ ด้วยการหมุน ปุ่ มบิด
1 - แบบร้อน
2 - แบบอุน่
ั ชนนี
คุณสามารถรับประทานขณะจานอุน่ พอดีได้ดว้ ยการใช้คณ
ุ สมบัตอิ นุ่ จาน ใช้ฟงก์
ั ่ ้เพือ่ อุน่ จานให้รอ้ นหรือให้มอี ณ
ุ หภูมกิ ำ� ลังพอดี คุณสามารถเลือก
อุณหภูมใิ นการอุน่ ได้วา่ จะให้รอ้ นหรืออุน่ ด้วยการหมุน ปุม่ บิด
(โปรดดูคำ� แนะน�ำในหน้าก่อน)
1. ร้อน
2. อุน่
เมนูแนะน�ำ
ร้อน
ลาซาญญ่า, ซุป, กราแตง, อาหารอบหม้อดิน, พิซซ่า, สเต๊ก (สุก), เบคอน, อาหารประเภทปลา, เค้กเนื้อแห้ง
อุน่
พาย ขนมปงั เมนูไข่ สเต๊ก (สุกน้อยหรือสุกปานกลาง)
1.
วางจานทีก่ ง่ึ กลางของจานหมุน
(จ�ำนวนจานสูงสุด : 5 ชิน้ )
5
เติมน�้ำตามเส้นบอก (ระดับน�้ำ) ภายในอ่างส�ำหรับอุน่ จาน
(เส้นมีปริมาณประมาณ 200 มล.)
การใช้เตาอบ
2.
6
ไทย 25
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 25
12/6/2017 11:49:08 AM
การใช้เตาอบ
7.
7
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตัง้ ค่าล่วงหน้าทีเ่ ลือกไว้
1) เตาอบจะส่งเสียงเตือน 4 ครัง้
2) เตาอบจะส่งเสียงเตือนสิน้ สุดการท�ำงาน 3 ครัง้
(นาทีละครัง)้
ั บนั จะปรากฏอีกครัง้
3) เวลาปจจุ
การใช้คณ
ุ สมบัติกำ� จัดกลิ่น
คุณสามารถใช้คณ
ุ สมบัตนิ ้หี ลังจากการปรุงอาหารทีม่ กี ลิน่ แรง หรือเมือ่ มีควันมากภายในเตา
ขันแรกให้
้
ทำ� ความสะอาดภายในเตา
กดปุม่ ก�ำจัดกลิ่นหลังจากท�ำความสะอาดเสร็จ เมือ่ คุณกดปุม่ ก�ำจัดกลิน่ การ
ท�ำงานจะเริม่ ต้นโดยอัตโนมัติ เมือ่ ท�ำงานเสร็จ เตาอบจะส่งเสียงเตือนสีค่ รัง้
ข้อมูลส�ำคัญ
•
•
•
•
•
•
น�้ำธรรมดาเท่านัน้ ห้ามใช้น้�ำกลัน่
ห้ามใช้อา่ งส�ำหรับอุน่ จานส�ำหรับการอบอาหาร อ่างส�ำหรับอุน่ จานสามารถใช้ในโหมดอุน่ จานเท่านัน้
โปรดใช้กบั ผลิตภัณฑ์ทร่ี ะบุวา่ ใช้กบั ไมโครเวฟได้เท่านัน้
ั ชนนี
ห้ามใช้ฟงก์
ั ่ ้ถา้ ไม่มนี ้�ำ
ใช้ถงุ มือส�ำหรับเตาอบเมือ่ ยกจานและอ่างส�ำหรับอุน่ จานออก
ั ชนอุ
ห้ามใช้โหมดไมโครเวฟย่างและการจัดกลุม่ กับอ่างส�ำหรับอุน่ จาน ต้องใช้กบั ฟงก์
ั ่ น่ จานในโหมดอุน่ เท่านัน้
โหมดการท�ำงาน
อุน่ จาน
อ่างส�ำหรับอุน่ จาน
O
หมายเหตุ
เวลาในการขจัดกลิน่ ตัง้ ไว้ท่ี 5 นาที คุณสามารถเพิม่ ได้ครังละ
้ 30 นาที เมือ่ กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาที
หมายเหตุ
เวลาในการก�ำจัดกลิน่ สูงสุดคือ 15 นาที
ไมโครเวฟ
X
การใช้ฟังก์ช ั ่นลอ็ คป้ องกันเด็ก
เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ซึง่ จะ “ล็อค” เตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลทีไ่ ม่คนุ้ เคยสามารถใช้เตาอบได้
1. กดปุม่ ป้ องกันเด็กเป็นเวลา 3 วินาที
1
การใช้เตาอบ
ผลลัพธ์:
•
•
2
2.
ั ชนใดได้
เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟงก์
ั่
)
จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ “L”
หากต้องการปลดล็อคเตาอบ ให้กดปุม่ ป้ องกันเด็กเป็นเวลา 3 วินาที
ผลลัพธ์:
คุณจะสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ
26 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 26
12/6/2017 11:49:09 AM
คู่มือส�ำหรับอุปกรณ์การท�ำอาหาร
การใช้คณ
ุ สมบัติเปิ ด/ปิ ดจานหมุน
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนช่วยให้คณ
ุ สามารถใช้จานทีม่ ขี นาดใหญ่เต็มเตา โดยหยุดการท�ำงานของจานหมุน (เฉพาะการปรุงอาหารด้วยตนเองเท่านัน้ )
ในการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลืน่ ไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสูอ่ าหาร โดยไม่มกี ารสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อปุ กรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะทีม่ ขี อ้ ความหรือเครือ่ งหมายว่าใช้กบั ไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การท�ำอาหารประเภทต่างๆ และระบุวา่ จะสามารถใช้กบั เตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
ข้อมูลส�ำคัญ
อุปกรณ์
ผลการปรุงอาหารในกรณีน้อี าจไม่ดเี ท่าทีค่ วร เนื่องจากท�ำได้ไม่ทวถึ
ั ่ งดี
ขอแนะน�ำให้คณ
ุ หมุนจานเองขณะทีป่ รุงอาหารไปได้ครึง่ หนึง่
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
1.
2.
1
2
กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุน
ผลลัพธ์:
จานหมุนจะไม่ทำ� งาน
ในการใช้งานจานหมุนเช่นเดิม ให้กดปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนอีกครัง้
ผลลัพธ์:
จานหมุนจะกลับมาท�ำงาน
หมายเหตุ
ปุม่ เปิ ด/ปิ ดจานหมุนจะสามารถใช้ได้เฉพาะในระหว่างการอบเท่านัน้
✓✗
จานอบเกรียม
✓
ห้ามอุน่ ให้รอ้ นเกิน 8 นาที
กระเบือ้ งและดินเผา
✓
กระเบือ้ งพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และ
กระเบือ้ งเคลือบนัน้ มักจะใช้ได้ดี ยกเว้นทีม่ ขี อบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้แล้วทิง้
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภณ
ั ฑ์ของอาหารจานด่วน
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อนุ่ อาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะท�ำให้
โฟมละลาย
1
2
1.
2.
กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาทีและปุม่ หยุด/ประหยัด พลังงานพร้อมกัน
ผลลัพธ์:
เตาอบจะไม่สง่ เสียงเตือนเมือ่ จบการท�ำงาน
ในการเปิดเสียงเตือนอีกครัง้ ให้กดปุม่ เริ่มท�ำงาน/+30วินาทีและปุม่
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
หยุด/ประหยัด พลังงานพร้อมกันอีกครัง้
ผลลัพธ์:
เตาอบจะกลับมาท�ำงานตามปกติ
������������������������������
•
การปิ ดเสียงเตือน
คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ
สามารถใช้จำ� นวนเล็กน้อย เพือ่ ป้องกันส่วนทีไ่ ม่
ต้องการให้สกุ เกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์
อยูใ่ กล้กบั ผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์
มากเกินไป
ฟอยล์อะลูมเิ นียม
WARNING
ห้ามอบจานหมุนเปล่าๆ โดยทีไ่ ม่มอี าหารในเตา
สาเหตุ: อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายกับตัวเครือ่ ง
ความคิดเห็น
เครือ่ งแก้ว
•
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทีส่ ามารถ
ใช้กบั เตาอบ
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครือ่ งแก้วบาง
✓
สามารถใช้อนุ่ อาหารหรือของเหลว แก้วทีบ่ างมาก
อาจแตกหรือร้าวหากได้รบั ความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะส�ำหรับการอุน่ อาหาร
เท่านัน้
ไทย 27
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 27
12/6/2017 11:49:09 AM
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์
ใช้กบั ไมโครเวฟได้
ความคิดเห็น
การแก้ไขปัญหา
ั
ั
ถ้าคุณประสบปญหาอย่
างใดอย่างหนึง่ ทีป่ รากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วธิ แี ก้ไขปญหาที
ใ่ ห้มา
โลหะ
•
จาน
✗
•
ลวดส�ำหรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
กดปุม่ ไม่ลง
•
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
•
กระดาษรีไซเคิล
✓
พลาสติก
ฟิลม์ ส�ำหรับปิดอาหาร
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอืน่
อาจบิดหรือเปลีย่ นสีเมือ่ โดนความร้อนสูง ห้ามใช้
พลาสติกแบบเมลามีน
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ ไม่ควรสัมผัสกับ
อาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะน�ำฟิลม์ ออก
เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
การแก้ไขปัญหา
ถุงแช่แข็ง
✓✗
เฉพาะชนิดทีต่ ม้ ได้หรือใช้กบั เตาอบได้ ไม่ควรเป็น
แบบกักอากาศ ซึง่ ต้องใช้สอ้ มเจาะก่อน ถ้าจ�ำเป็น
ต้องใช้
กระดาษมันหรือกระดาษไข
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชืน้ หรือกันอาหารกระเด็น
: แนะน�ำ
✓✗
: ใช้อย่างระมัดระวัง
การด�ำเนิ นการ
อาจมีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูร่ ะหว่างปุม่
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ส�ำหรับรุน่ หน้าจอสัมผัส: มีน้�ำอยูบ่ นพืน้ ผิว
ด้านนอก
ให้เช็ดน�้ำออกจากพืน้ ผิวด้านนอก
มีการเปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
ปิดใช้งานล็อคป้องกันเด็ก
เวลาไม่ปรากฏบนจอแสดงผล
ั ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน) เอาไว้
ตัง้ ค่าฟงก์
ั ชนั ่ Eco (ประหยัดพลังงาน)
ปิดฟงก์
เตาอบไม่ทำ� งาน
ไม่มกี ารจ่ายไฟ
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟแล้วหรือไม่
ประตูเปิด
ปิดประตูและลองอีกครัง้
มีสงิ่ แปลกปลอมติดอยูท่ ก่ี ลไกการเปิดประตู
เพือ่ ความปลอดภัย
ให้น�ำสิง่ แปลกปลอมออกแล้วลองอีกครัง้
ผูใ้ ช้เปิดประตูเพือ่ กลับด้านอาหาร
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start (เริ่มท�ำงาน)
อีกครังเพื
้ อ่ เริม่ การท�ำงาน
ส�ำหรับการอบเวลาสันๆ
้ และการอุน่ อาหาร และใช้
ซับของเหลวทีม่ ากเกินไป
อาจเกิดประกายไฟ
ภาชนะ
สาเหตุ
ทัวไป
่
กระดาษ
✓
ปัญหา
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
✗
เตาอบหยุดท�ำงานในขณะปรุง
อาหาร
: ไม่ปลอดภัย
28 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 28
12/6/2017 11:49:09 AM
ปัญหา
ไฟดับในระหว่างการปรุงอาหาร
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ใช้เตาอบต่อเนื่องเป็นเวลานาน
หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ให้ทง้ิ เตาอบไว้สกั ครูเ่ พือ่
ให้เย็นตัว
เปิดประตูไม่สะดวก
มีอาหารตกค้างอยูร่ ะหว่างประตูและภายใน
เตาอบ
ท�ำความสะอาดเตาอบ แล้วเปิดประตู
พัดลมระบายความร้อนไม่ทำ� งาน
ั ยงของพัดลมระบายความร้อน
ฟงเสี
พยายามใช้งานเตาอบในขณะทีไ่ ม่มอี าหาร
อยูด่ า้ นใน
วางอาหารในเตาอบ
ั ชนกา
การให้ความร้อน รวมถึงฟงก์
ั่
รอุน่ ท�ำงานไม่ถกู ต้อง
เตาอบอาจไม่ทำ� งาน ปรุงอาหารมากเกินไป
หรือใช้ภาชนะทีไ่ ม่เหมาะสม
วางน�้ำหนึง่ แก้วในภาชนะทีส่ ามารถใช้กบั ไมโครเวฟได้
ั ชนไมโครเวฟเป็
แล้วใช้ฟงก์
ั่
นเวลา 1-2 นาทีเพือ่ ตรวจ
สอบว่าน�้ำร้อนหรือไม่ ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งาน
อีกครัง้ ใช้ภาชนะในการปรุงอาหารทีม่ กี น้ แบน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับเตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตาอบ
เพือ่ การระบายอากาศ
เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
ั ชนละลายไม่
ฟงก์
ั่
ทำ� งาน
ปรุงอาหารมากเกินไป
ลดปริมาณอาหารและเริม่ ใช้งานอีกครัง้
ไฟด้านในมีแสงน้อยหรือไม่ตดิ เลย
เปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลานาน
ั ชนั ่ Eco
ไฟด้านในอาจปิดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ใช้ฟงก์
(ประหยัดพลังงาน) ปิดประตูแล้วเปิดอีกครัง้ หรือกดปุม่
Cancel (ยกเลิก)
มีสงิ่ แปลกปลอมเกาะตัวอยูท่ ไ่ี ฟด้านใน
ท�ำความสะอาดด้านในเตาอบแล้วตรวจสอบอีกครัง้
มีเสียบบีป๊ ในระหว่างการปรุง
อาหาร
ั ชนปรุ
ถ้าใช้ฟงก์
ั ่ งอาหารอัตโนมัติ เสียง
สัญญาณจะเตือนว่าได้เวลากลับด้านอาหารใน
ระหว่างการท�ำละลาย
หลังจากกลับด้านอาหารแล้ว ให้กดปุม่ Start (เริ่มท�ำงาน)
อีกครังเพื
้ อ่ เริม่ การท�ำงาน
เตาอบเอียง
ติดตัง้ เตาอบในผิวพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน
โปรดติดตัง้ เตาอบบนพืน้ ผิวทีร่ าบเรียบและมันคง
่
มีการใช้ปลักไฟจ�
๊ ำนวนมากในเต้ารับเดียวกัน
โปรดใช้เต้ารับเฉพาะส�ำหรับเตาอบเท่านัน้
มีเสียงแตกในระหว่างการท�ำงาน
และเตาอบไม่ทำ� งาน
การปรุงอาหารทีอ่ ยูใ่ นซีลหรือใช้ภาชนะทีม่ ฝี า
ปิดอาจท�ำให้เกิดเสียงแตก
ห้ามใช้ภาชนะทีม่ ซี ลี เนื่องจากอาจไหม้ในระหว่างการปรุง
อาหารเนื่องจากอาหารเกิดการขยายตัว
พืน้ ผิวภายนอกเตาอบร้อนเกินไป
ในระหว่างการใช้งาน
มีพน้ื ทีร่ ะบายอากาศไม่เพียงพอส�ำหรับเตาอบ
มีชอ่ งอากาศเข้า/ออกทีด่ า้ นหน้าและด้านหลังของเตาอบ
เพือ่ การระบายอากาศ เว้นพืน้ ทีว่ า่ งตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื
การติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
มีวตั ถุวางอยูด่ า้ นบนเตาอบ
น�ำวัตถุทงหมดที
ั้
ว่ างอยูบ่ นเตาอบออกไป
การแก้ไขปัญหา
ไทย 29
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 29
12/6/2017 11:49:09 AM
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
ปัญหา
สาเหตุ
การด�ำเนิ นการ
เกิดประกายไฟในระหว่างการ
ปรุงอาหาร
มีการใช้ภาชนะทีเ่ ป็นโลหะในระหว่างการใช้เตา
อบ/ท�ำละลาย
โปรดอย่าใช้พลาสติกทีเ่ ป็นโลหะ
จานหมุน
ติดตัง้ วงแหวนแล้วลองอีกครัง้
ประตูปิดไม่สนิท
ปิดประตูและตรวจสอบอีกครัง้
ในขณะหมุน จานหมุนออกมานอก
ทีต่ ดิ ตัง้ หรือหยุดหมุน
ไม่มวี งแหวนหรือวงแหวนติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง
เมือ่ เสียบปลักไฟ
๊ เตาอบเริม่ ต้น
ท�ำงานทันที
ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้าไม่มกี ารลงกราวด์
อย่างถูกต้อง
โปรดตรวจสอบว่ามีการลงกราวด์ไฟฟ้าหรือเต้ารับไฟฟ้า
อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
จานหมุนท�ำงานช้าในระหว่าง
การหมุน
ติดตัง้ วงแวนไม่ถกู ต้อง มีอาหารมากเกินไป
หรือภาชนะใหญ่เกินไปและสัมผัสทีด่ า้ นในของ
ไมโครเวฟ
ปรับปริมาณอาหารและอย่าใช้ภาชนะทีใ่ หญ่เกินไป
มีกระแสไฟออกมาจากเตาอบ
1.
2.
น�้ำหยด
มีไอน�้ำออกมาจากรอย
แยกของประตู
มีน้�ำในเตาอบ
อาจมีน้�ำหรือไอน�้ำบ้างในบางกรณี ทังนี
้ ้จะขึน้
อยูก่ บั อาหาร กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ของเตาอบ
ทิง้ เตาอบไว้เพือ่ ให้เย็นลง แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง
จานหมุนส่งเสียงดังในขณะหมุน
มีอาหารตกค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบ
น�ำอาหารทีต่ กค้างอยูด่ า้ นล่างเตาอบออก
น�้ำร้อนโดยใช้เครือ่ งท�ำความร้อนระบบไอน�้ำ
กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ความสว่างภายในเตาอบมีการ
เปลีย่ นแปลง
ความสว่างจะเปลีย่ นไปโดยขึน้ อยูก่ ารเปลีย่ น
ั ชนั ่
ก�ำลังไฟฟ้าตามฟงก์
การเปลีย่ นก�ำลังไฟฟ้าในระหว่างการปรุงอาหารไม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติ กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ของเตาอบ
ฉันได้ยนิ เสียงน�้ำเดือดในระหว่าง
อบอาหารด้วยแรงดันไอน�้ำ
มีเสียงผิดปกติเมือ่ ฉันหยุดอบ
อาหารด้วยแรงดันไอน�้ำ
กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
ปรุงอาหารเสร็จแล้ว แต่พดั ลม
ระบายอาหารยังท�ำงานอยู่
ในการระบายอาหารให้กบั เตาอบ พัดลมระบาย
อากาศจะยังคงท�ำงานต่อเนื่องอีกประมาณ 3
นาทีหลังจากปรุงอาหารเสร็จ
กรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของเตาอบ
น�้ำจะถูกปล่อยออกจากภายในเครือ่ งท�ำความ
ร้อนระบบไอน�้ำหลังจากอบอาหารด้วยแรงดัน
ไอน�้ำเสร็จแล้ว
ไม่มไี อน�้ำออกมา
ไม่ได้ตดิ ตัง้ ถังจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าติดตัง้ ถังจ่ายน�้ำถูกต้องหรือไม่
ไม่มนี ้�ำในถังจ่ายน�้ำ
ใส่น้�ำในถังแล้วลองอีกครัง้
3.
อบ
การแก้ไขปัญหา
30 ไทย
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 30
12/6/2017 11:49:09 AM
ข้อมูลจ�ำเพาะด้านเทคนิ ค
SAMSUNG มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ ดังนัน้ รายละเอียดของเครือ่ งและค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูใ้ ช้น้จี งึ อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบ
รหัสข้อมูล
รหัสข้อมูล
C-d0
สาเหตุ
มีการกดปุม่ ควบคุมนานกว่า 10 วินาที
หมายเหตุ
ถ้าค�ำแนะน�ำใช้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นคุณ
รุน่
การด�ำเนิ นการ
ท�ำความสะอาดปุม่ และตรวจสอบว่ามีน้�ำทีพ่ น้ื ผิวรอบๆ
ปุม่ หรือไม่ ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีกครัง้ ให้ปิดเตา
อบไมโครเวฟนานกว่า 30 วินาที แล้วลองตัง้ ค่าอีกครัง้
ถ้ายังมีขอ้ ความนี้ปรากฏอีก โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้า SAMSUNG ทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น
MS28J5255**
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz AC
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1500 วัตต์
ก�ำลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 1000 วัตต์ - 7 ระดับ (IEC-705)
ความถีข่ องคลืน่ ขณะท�ำงาน
2450 MHz
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก (รวมทีจ่ บั )
ช่องของเตาอบ
517 x 297 x 428 มม.
357 x 255 x 357 มม.
ปริมาตร
28 ลิตร
น�้ำหนัก
สุทธิ
14.5 กก. โดยประมาณ
����������������������
ไทย 31
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 31
12/6/2017 11:49:09 AM
โปรดทราบว่าการรับประกันของ Samsung ไม่ครอบคลุมถึงการโทรรับบริการเพือ่ อธิบายถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ แก้ไขการติดตัง้ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรือการท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาตามปกติ
ค�ำถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04333N-02
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_TH.indd 32
12/6/2017 11:49:10 AM
Microwave Oven
User manual
MS28J5255**
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 1
12/5/2017 3:33:21 PM
Contents
Contents
Safety instructions
3
Oven use
Important safety instructions
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
3
5
6
6
How a microwave oven works
10
Checking that your oven is operating correctly
10
Cooking/Reheating11
Setting the time
11
Power levels and time variations
12
Adjusting the cooking time
12
Stopping the cooking
12
Setting the energy save mode
13
Using the thai menu features
13
Using the healthy cooking features
19
Using the power defrost features
21
Using the healthy steam features
22
Glass steamer cooking guide
24
Conditions of use:
24
Maintenance:24
Using the plate warming features
25
Using the deodorisation features
26
Using the child lock features
26
Using the turntable on/off features
27
Switching the beeper off
27
Installation7
Accessories7
Installation site
7
Turntable7
Maintenance8
Cleaning8
Replacement (repair)
8
Care against an extended period of disuse
8
Oven features
9
Oven9
Control panel
9
Cookware guide
10
27
Troubleshooting28
Troubleshooting28
information code
31
Technical specifications
31
2 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 2
12/5/2017 3:33:21 PM
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
English 3
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 3
12/5/2017 3:33:21 PM
Safety instructions
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Safety instructions
Safety instructions
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
The microwave oven is intended to be used on the counter top
(freestanding) use only, the microwave oven shall not be placed
in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
The microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke
is emitted, unplug the power plug immediately and contact
your nearest service center.
4 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 4
12/5/2017 3:33:21 PM
General safety
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs. Do
not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
English 5
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 5
12/5/2017 3:33:21 PM
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Safety instructions
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Safety instructions
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure
to microwave energy.
• Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
• Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
• Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
• All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Limited warranty
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit or accessory was caused by the customer. Items
this stipulation covers include:
• Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
• A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in
this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions
or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
6 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 6
12/5/2017 3:33:21 PM
Installation
Installation site
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
Purpose: The roller ring supports the
turntable.
•
10 cm
behind
•
85 cm of the
floor
10 cm on
the side
•
•
•
03 Glass steamer see page 24.
Purpose: The glass steamer when
using healthy steam function.
Select a flat, level surface approx.
85 cm above the floor. The surface must
support the weight of the oven.
Secure room for ventilation, at least
10 cm from the rear wall and both
sides, and 20 cm from above.
Do not install the oven in hot or damp
surroundings, such as next to other
microwave ovens or radiators.
Conform to the power supply
specifications of this oven. Use only
approved extension cables if you need
to use.
Wipe the interior and the door seal
with a damp cloth before using your
oven for the first time.
Turntable
04 Plate warming bowl see page 25 to 26.
Purpose: The plate warming bowl
when using the plate
warming function in warming
mode.
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
IMPORTANT
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
IMPORTANT
DO NOT operate the Microwave, Grill and Combi mode with plate warming bowl.
Only use for plate warming function in Warming mode.
Operation Mode
Plate warming bowl
Plate Warming
O
MW
X
English 7
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 7
12/5/2017 3:33:22 PM
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller
ring with the centre fitting to the
coupler.
Purpose: The turntable serves as the
main cooking surface;
it can be easily removed for
cleaning.
20 cm above
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° as shown. This will help clean the upper
area. When done, reposition the top heating
element.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
• If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
• If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
• If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug
the power cord from the power source, and then contact a local Samsung
service centre.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
8 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 8
12/5/2017 3:33:23 PM
Oven features
Control panel
Oven
01
02
06
04
07
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Thai Menu Button
Healthy Cooking Button
Power Defrost Button
Healthy Steam Button
Microwave Button
Plate Warming Button
Deodorisation Button
Child Lock Button
Turntable On/Off Button
Dial Knob (Weight/Serving/Time)
Select/Clock Button
Stop/Eco Button
Start/+30s Button
Oven features
05
03
10
09
01 Door handle
02 Door
03 Ventilation holes
04 Light
05 Door latches
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
12
10
11
13
10 Control panel
English 9
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 9
12/5/2017 3:33:23 PM
Oven use
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
Cooking principle.
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of
the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature
(refrigerated or not)
The following simple procedure enables you to check that your oven is working
correctly at all times.
If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the page 28 to 30.
NOTE
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 1000 W)
is used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Press the START/+30s button and set the
time to 4 or 5 minutes, by pressing the
START/+30s button the appropriate number
of times.
Result: The oven heats the water for
4 or 5 minutes.
The water should then be boiling.
IMPORTANT
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
10 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 10
12/5/2017 3:33:24 PM
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or
12-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
IMPORTANT
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
Result: The 1000 W (Maximum
1
cooking power) indications
are displayed:
(microwave mode)
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Select/Clock button.
2. Select the appropriate power level by
turning the Dial Knob. (Refer to the
power level table.) And then press the
Select/Clock button.
2
1
Set the cooking time by turning the Dial
Knob.
Result:
The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
Result:
The oven light comes on and
the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it
has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is
displayed again.
3.
3
4
2
3
4
2
3
5
2. Set the 24-hour or 12-hour notation by
turning the Dial Knob. And then press
the Select/Clock button.
3. Turn the Dial Knob to set the hour. And
then press the Select/Clock button.
4. Turn the Dial Knob to set the minute.
5. When the right time is displayed, press
the Select/Clock button to start the
clock.
Result: The time is displayed
whenever you are not using
the microwave oven.
English 11
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 11
12/5/2017 3:33:24 PM
Oven use
2
Oven use
Power levels and time variations
Adjusting the cooking time
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
Method 1.
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
2
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press
the START/+30s button six times.
1
Method 2.
Just turning Dial Knob to adjust cooking time.
• To increase cooking time, turn to right
and to decrease cooking time, turn to left.
Power level
Percentage
Output
FULL
100 %
1000 W
HIGH
85 %
850 W
MEDIUM HIGH
60 %
600 W
MEDIUM
45 %
450 W
MEDIUM LOW
30 %
300 W
DEFROST
18 %
180 W
LOW/KEEP WARM
10 %
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Oven use
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
Stopping the cooking
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or press the STOP/ECO
button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely
Completely : Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
12 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 12
12/5/2017 3:33:25 PM
Setting the energy save mode
Using the thai menu features
The oven has an energy save mode.
•
•
Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
The 30 Thai Menu features include/provide pre-programmed cooking times. You
do not need to set either the cooking times or the power level.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Thai Menu button.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
NOTE
•
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will
be displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
2
NOTE
Use only recipients that are microwave-safe
English 13
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 13
12/5/2017 3:33:25 PM
Oven use
3
3. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is
displayed again.
Oven use
The following table presents the Thai Menu programmes, quantities and
appropriate instructions. Those programmes are running with microwave energy
only.
Code/Food
Serving Size
1
Steamed
Vegetables
Four
3-4 person
Ingredients / Instructions
Lettuce - 100 g, Shiitake Mushroom - 10 pieces,
Kailan - 5 pieces, Baby corn - 6 pieces, Water ½ tbs, Essence of Chicken 70 ml - 1 bottle, Oyster
sauce - 2 tbs, Sugar - ½ ts, Sesame oil - ⅛ ts,
Chinese liquor - 1 ts, Hong Kong tapioca flour 1 tbs, White pepper - ½ ts
Wash and chop vegetables in bowl. Wrap it with
cling film and put it and cook. When the beep,
mix remaining ingredients together and put on
vegetables in oven and press start. Serve.
Oven use
2
Poached
Eggs with
Soybean
Milk
2 person
3
Seafood Chili
with Boiled
Egg
2 person
Code/Food
Serving Size
4
Steamed
Shrimp with
Fresh Milk
and Shiitake
Mushroom
2 person
5
Spicy Minced
Pork Salad
2 person
Wash shrimp, cut both shell of shrimp from head
to tail. Sorted shrimp into a container. Mix shiitake
mushroom, celery, fresh milk, egg, curry powder,
Salt, and pepper together. Put them in oven and
cook. Serve.
Egg - 4, Ginkgo - ½ cup, Imitation crab - 4 pieces,
Seasoning powder - 1 ts, Soybean milk - 1½-2
cup, Pepper - ¼ ts
Put shrimps and squids in oven and cook at 900
W for 2 minutes. Crush fresh bird chili, garlic
for crushingly and add palm sugar, lime juice to
admix Shredded lemongrass, shallots and boiled
seafood. Put egg in a bowl, add water and salt.
Put them in oven and cook. Serve.
Minced pork - 250 g, Pork liver - 100 g, Mint
leaves - ½ cup, Chopped shallots - ½ cup,
Shredded spring onion - 3 tbs, Cayenne - ½ tbs,
Sugar - ½ tbs, Water or Soup stock - ½ cup, lime
juice - 3 tbs, Fish sauce - 1 tbs, Roasted rice
- 2 tbs
Put minced pork, liver pork in a bowl and add
water. Put them in oven and cook. After cooking,
add shallot, spring onion, and mint leaves.
Flavored with lime juice, fish sauce, roasted rice,
cayenne and sugar together. Serve.
Mix egg and soybean milk and filter. Add
ingredients and take to a bowl. Put it and cook.
After cooking, decorate by imitation crab and
ginkgo.
Chopped seafood - 1½ cup, Fresh bird chili 20, Garlic - 5 pieces, Shallot - ½ cup, Shredded
lemongrass - ½ cup, Shrimp paste - 1 tbs, Palm
sugar - 2 ts, Lime - 2 tbs, Egg - 2
Ingredients / Instructions
River shrimps - 3-5, egg - 1, Fresh milk - ½ cup,
Salt - ¼ ts, Curry powder - ½ ts, Pepper - ½ ts,
Shiitake Mushroom - 4, Chopped celery - ½ cup,
Lime
6
Boiled Pork
with Lime,
Garlic and
Chili Sauce
(Moo MaNao)
2 person
Pork sirloin - 200 g, Sliced lime - 5 pieces, Greenred bird chili - 15, garlic - 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Fish
sauce - 1 tbs, lime juice - 3 tbs, Shredded kale 1 cup, Shredded Cabbage - 1 cup
Wash and slice pork with water. Put it in oven and
cook. When the beep, add spicy sauce on the food
and press start. After cooking, put kale, shredded
cabbage on the pork. Serve.
Spicy sauce
Crush bird chili and garlic together. Mix sugar, fish
sauce, lime juice with it.
14 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 14
12/5/2017 3:33:25 PM
Code/Food
Serving Size
7
Shrimp
Potted with
Vermicelli
2 person
Ingredients / Instructions
Banana shrimp - 3-4, Bacon - 4 pieces, Fresh
vermicelli or soak - 200 g, Pepper seed - 1 ts,
Crushed garlic - ¼ cup, Sliced old ginger 4 pieces, Oyster sauce - 2 tbs, White soy sauce
- ½ tbs, Sugar - ½ tbs, Sesame oil - ½ ts, Chopped
celery - ½ cup
Mix Oyster oil, White soy sauce, sugar, and sesame
oil together. Mash to shrimp and vermicelli,
celery, pepper seed, ginger, and crushed garlic.
Add bacon and combine all ingredients in bowl.
Put them in oven and cook. When the beep, mash
again and press start. Serve.
8
Fried
Vermicelli
2 person
Chop all vegetable in a bowl, wrap and put in
oven and cook. When the beep, mix oyster oil,
White soy sauce, soup stock, oil together and
mash to vermicelli, cooked vegetable. Put them in
oven and press start. Serve.
Serving Size
Ingredients / Instructions
3 person
Wide rice noodles - 400 g, Minced pork - 200 g,
Seasoning sauce - 2 tbs, Cayenne marinated pork
- ½ ts, Oyster sauce - 1 tbs, Diced onion - ½ cup,
Diced tomato - 2 cup, Chopped baby corn - ½ cup,
Chopped garlic - 1 tbs, White soy sauce - 2 tbs,
Sugar - 1 tbs, Tomato sauce - ¼ cup, Pepper 1½ ts, Hong Kong tapioca flour - 2 tbs, Soup stock
- 1 cup, Oil - 2 tbs, Black soy sauce - 1 tbs, Lettuce
for decoration
Mash wide rice noodles and black soy sauce
together. Put them in oven and cook. When the
first beep, out of noodles and marinate pork with
seasoning sauce, pepper, oyster sauce in a bowl
and add oil, chopped garlic, onion, tomato, pepper
and mash again. Put them in oven and press start.
When the second beep, add white soy sauce,
sugar, tomato sauce and mix Hong Kong tapioca
flour with water. Put all ingredients in oven and
press start. Serve with lettuce.
English 15
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 15
12/5/2017 3:33:25 PM
Oven use
Vermicelli - 150 g, Chopped cabbage - 1 cup,
Chopped carrot - 1 cup, Shredded shiitake
Mushroom - 1 cup, Oyster sauce - 2 tbs,
Mushroom soy sauce - 1 tbs, Sugar - ½ ts, Soup
stock - 2 tbs, Pepper - ½ ts, Oil - 2 tbs
Code/Food
9
Minced Pork
Noodles
Oven use
Code/Food
Serving Size
10
Winged Bean
Salad
2 person
Ingredients / Instructions
shredded winged Bean - 150 g, shrimp - 6,
Minced pork - 100 g, Shredded bird chili - 15,
Chili sauce - 2 tbs, lime - 2 tbs, Fish sauce - 1 tbs,
Palm sugar - 1 tbs, Fried peanut - 2 tbs, Fried
shallots - ¼ tbs, Fried bird chili - 7, Elite - 2 tbs,
Egg - 2
Put winged bean in oven and cook. When the first
beep, out of bean and put egg with Salt in oven
and press start.
When the second beep, out of egg and put bird
chili with oil in oven and press start. When the
third beep, out of bird chili and put shallot with oil
in oven and press start. After cooking, mix palm
sugar, Fish sauce, lime juice, chili sauce, and bird
chili together. Before serve, mix all ingredients
together.
Oven use
11
Spicy
Spaghetti
2 person
Boiled spaghetti - 100 g, Minced beef - 200 g,
Garlic - 10 pieces, Bird chili - 15, Green pepper
- 4, Holy basil - 1 cup, Seasoning sauce - 1 tbs,
Sugar - 1 ts, Oyster sauce - 1 tbs
Chopped chili and garlic together and mash with
minced beef. Put in oven and cook. When the
first beep, add fish sauce, seasoning sauce, sugar,
oyster sauce and put them in oven and press
start. When the second beep, add spaghetti, green
pepper, holy basil to mash and put them in oven
and press start. Serve.
Code/Food
12
Baked Rice
with Taro
Serving Size
2 person
Ingredients / Instructions
Jasmine rice - 2 cup, Pork shoulder - 1 cup,
Chinese sausage - ½ cup, Chopped garlic - 1
tbs, Diced taro - ½ cup, Diced carrot - 2 tbs,
String bean - 1 tbs, Corn - 1 tbs, Dried shiitake
mushroom - 5, White soy sauce - 2 tbs, Sugar - 2
ts, Oyster sauce - 1 tbs, Pepper - 1 ts, Oil - 2 tbs
Mash garlic, pork shoulder, Chinese sausage with
oil. Put them in oven and cook. When the beep,
add remaining ingredients and put them in oven
and press start. Serve.
13
Fried Rice
Noodles with
Crab
2 person
Soaked rice noodles - 150 g, Crab - 200 g,
Chopped garlic - 1 tbs, Chopped ginger - ½ tbs,
Shiitake mushroom - 10, Sliced onion - ½ cup.,
Shredded cabbage - 1 cup, Cut Chinese chives - ½
cup, Cut spring onion - 1 cup, Chinese liquor - ½
tbs, White soy sauce - 1 tbs, Oyster sauce - 2 tbs,
Seasoning sauce - 1 tbs, Sweet black soy sauce ½ tbs, Oil
Mix crab and chopped ginger, chopper garlic and
oil together. Put them in oven and cook. When the
beep, add noodles and vegetable, seasoning and
mash together. Put them in oven and press start.
Serve.
16 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 16
12/5/2017 3:33:25 PM
Code/Food
Serving Size
14
Macaroni
with Meat
Sauce
2 person
Ingredients / Instructions
Boil macaroni - 150 g, Pepper - ½ ts, Minced beef
- 200 g, Olive oil - 1 tbs, Onion - ½ cup, Carrot
- ½ cup, Sallary head - 2 tbs, Bay leaf - 3, Diced
tomato - 1 cup, Salt - ½ ts, Tomato paste - 2 tbs,
Sugar - ½ tbs, Chopped parsley - 1½ tbs
Mix minced beef and oil together, put them
in oven and cook. When the beep, add onion,
carrot, Sallary, tomato, bay leaf and seasoning
with sugar, salt, tomato paste. Put them in oven
and press cook. After cooking, mash macaroni
and parmesan cheese, chopped parsley together.
Serve.
15
Salmon with
Lemon Sauce
2 person
Cut salmon and dry. Put in bowl and add ginger,
lemongrass, kaffir lime leaf, wrap. Put them in
oven and cook. After cooking, pour sauce. Serve.
Sauce
Mix salt, sugar, lime juice together. Add shredded
bird chili, shredded lemongrass, coriander.
Serving Size
Ingredients / Instructions
2 person
shrimp - 10, Diced sweet peppers three colors
- 1 cup, Diced pineapple - 1 cup, Diced onion 1 cup, Cucumber - 2, Chopped garlic - 1 tbs, Sliced
tomato - 1, Sugar - ½ tbs, Chili sauce - ¼ cup,
Seasoning sauce - ½ tbs, Vinegar - ½ tbs, Oil - 2
tbs, Water - ¼ cup
Mix shrimp, garlic, and oil in bowl. Put them in
oven and cook. When the beep, add vegetable,
seasoning together and put them in oven and
press start. Serve.
17
Steamed Fish
with Soy
Sauce
2 person
Snapper - 400 g, Streaky pork - ½ cup, Pickled
plum - 2, Sliced chili spur pepper - 1, Shredded
young fresh ginger - 1 cup, Cut line shiitake
mushrooms - ½ cup, Chopped celery - 2, White
soy sauce - 1 tbs, Sugar - 1 tbs, Soup stock ½ cup
Wash snapper and drying. Put streaky pork and
snapper in bowl. Wrap and Put it and cook. When
the beep, mix remaining ingredients together. Put
in oven and press start. After cooking, pour sauce
on snapper. Serve.
18
Fish Soup
with Ginger
2 person
Fresh mackerel - 4, Shallots - 10, Shrimp paste
- 1 tbs, Pepper seed - ½ ts, Shredded ginger ½ cup, Tamarind juice - ½ cup, Fish sauce - ½ tbs,
Bean paste - 1 tbs, Chopped spring onion - ½ cup,
Water - 2 cup
Crush shallot, pepper seed, ginger together, add
shrimp paste. Add water and Pounded spices in
bowl, Put them in oven and cook. When the beep,
seasoning with tamarind juice, fish sauce, bean
paste and add mackerel. Put them in oven and
press start. Sprinkle with spring onion. Serve.
English 17
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 17
12/5/2017 3:33:25 PM
Oven use
Salmon - 350 g, Kaffir lime leaf - 5 leaves,
Parsley - 1, Coriander - 1, lemongrass - 1,
Galingale - 1, Sliced lemon - 3-4 pieces, Salt - ¼ ts
Sauce
lime juice - 2 tbs, Salt - ½ ts, Sugar - 1½ tbs,
Shredded bird chili - 1 tbs, Chopped garlic 5 pieces, Coriander - 2
Code/Food
16
Fried Sweet
and Sour
Shrimp
Oven use
Code/Food
Serving Size
19
Chicken
Fried with
Cashews
3-4 person
Ingredients / Instructions
Chicken breast - 250 g, Roasted Cashew - ½ cup,
Spring onion - ¼ cup, Dried big chili - 5, Straw
mushrooms - 1 cup, Onion - ½ cup, Three color
Sweet peppers - ½ cup, Oyster sauce - 2 tbs,
White soy sauce - 2 tbs, Sugar - 1 tbs, Sesame oil
- ½ tbs, Wheat flour - 1 tbs, Pepper - ½ ts, Water
- ¼ cup
Oven use
Cut chicken and marinate with salt, pepper, oil. Put
them in oven and cook. When the first beep, mash
ingredients and put them in oven, press start.
When the second beep, mix topping and sauce.
Put them in oven and press start. Serve.
Topping
Mash to dried chili, roasted cashew, oil. Put them
in oven and cook at 900 W for 1.30 minutes.
Sauce
Mix white soy sauce, oyster sauce, sugar, sesame
oil, wheat flour, and water together. Put them in
oven and cook at 900 W for 1 minute.
20
Pork Fried
with Ginger
2 person
Pork - 150 g, Shredded ginger - 200 g, Chopped
garlic - 1 tbs, Ear mushroom - ½ cup, Cut spring
onion - ½ cup, Shredded red chilies ¼ cup, Bean
paste - 1 tbs, Seasoning sauce - 1 tbs, Oyster
sauce - 1 tbs, Sugar - ½ tbs, Oil - 2 tbs
Mix garlic, pork, and oil in bowl. Put them in oven
and cook. When the first beep, add ginger and
remaining vegetable. Put them in oven and press
start. When the second beep, mash and put them
in oven and press start again. Serve with rice.
Code/Food
Serving Size
21
Pork Congee
with Chitake
Mushroom
1 person
22
Fish Cake
Ingredients / Instructions
Pork Congee with chitake mushroom frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it
in oven and cook. When the beep, bring out and
shake a bit. Then put in oven and press start.
2-4 person
Fish cake frozen - 1
Rip corner of package. Put it in oven and cook.
Serve immediately.
23
Rice with
Sweet & Sour
Soup
1 person
24
Shrimp
with Glass
Noodles
1 person
25
Pork Panang
Curry with
Rice
1 person
26
Stir Fried
Chicken and
Basil with
Rice
1 person
Rice with sweet & sour soup frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it
in oven and cook. Serve.
Shrimp with glass noodles frozen - 1
Remove sleeve and open cover for a bit. Put it
in oven and cook. When the beep, bring out and
shake a bit. Then put in oven and press start.
Serve.
Pork panang curry with rice Frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it
in oven and cook. Serve.
Stir fried chicken and basil with rice frozen - 1
Remove sleeve and pierce film several time. Put it
in oven and cook. Serve.
18 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 18
12/5/2017 3:33:25 PM
Code/Food
Serving Size
27
Brown Rice
& Soybean
Milk
28
Spicy Hot
Choco
2-4 person
Ingredients / Instructions
Soybean soak - 6 cup, Brown rice soak - 2 cup,
Sugar - ½ cup, Salt - ½ tsp., Water - 5 cup, Pandan
leaf - 1, Redbean or jelly for serving
Soak soybean & brown rice in hot water for
3-5 hours and Blend with 5 cup of water. Filter
grounds, pour in bowl with pandan leaf, sugar
salt. Put them in oven and cook. After cooking,
serve hot with red bean or other grain.
4 person
Using the healthy cooking features
The Healthy Cooking features has 11 pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Dial Knob.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Healthy Cooking button.
1
Milk - 3 cup, Sugar - ½ cup, Coco powder - 2-3,
Ground cinnamon - ½ tbps
Mix 1 cup of milk with other ingredients. Put them
in oven and cook. When the beep, pour remaining
milk and press start. Serve.
3-4 person
30
Mint Tea
with Lemon
3-4 person
Whole lemon grass - 10, Pineapple juice - ⅔ cup,
slide of ginger - 4, Honey - ¼ cup, Water - 3 cup
2
2
Cut and smash lemon grass bring to boil with
ginger in water. Put them in oven and cook. After
cooking, mix all together. Serve with ice.
Mint leaf - 1 cup, Brown sugar - ½ cup, Lemon
juice with lemon pieces - 2 tbps, Water - 4 cup
Put mint leaf with water in oven and cook. After
cooking, mix with brown sugar and lemon juice.
Serve hot.
3
4
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
(Refer to the table on the side.)
4. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the pre-programmed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is
displayed again.
English 19
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 19
12/5/2017 3:33:26 PM
Oven use
29
Lemon Grass
Punch
2. Select the Vegetable & Grain or Poultry
& Fish by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
1 - Vegetable & Grain
2 - Poultry & Fish
Oven use
The following table presents quantities and appropriate instructions about
11 pre-programmed cooking options. This is composed of Vegetable & Grain and
Poultry & Fish.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
1. Vegetable & Grain
Serving Size
Instructions
1-1
Green Beans
250 g
Rinse and clean green beans.
Put them evenly into a glass bowl with lid.
Add 30 ml (1 tbsp) water when cooking 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
150 g
Serving Size
250 g
Instructions
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 2-5 minutes.
2. Poultry & Fish
Code/Food
1-2
Spinach
Code/Food
1-7
Bulgur
Rinse and clean spinach. Put into a glass bowl
with lid. Do not add water.
Put bowl in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Oven use
1-3
Corn on the
Cob
500 g
(2 pcs)
Rinse and clean corn on the cobs and put into an
oval glass dish. Cover with microwave cling film
and pierce film. Stand for 1-2 minutes.
1-4
Brown Rice
(Parboiled)
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 5-10 minutes.
1-5
Wholemeal
Macaroni
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 1 L hot boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Cook covered. Stir before standing time and drain
thoroughly afterwards. Stand for 1 minutes.
1-6
Quinoa
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (500 ml).
Cook covered. Stir before standing time and add
salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
Serving Size
Instructions
2-1
Turkey
Breasts
Code/Food
300 g
(2 pcs)
Rinse pieces and put on a ceramic plate. Cover
with microwave cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 2 minutes.
2-2
Fresh Fish
Fillets
300 g
(2 pcs)
Rinse fish and put on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
2-3
Fresh
Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1 tbsp
lemon juice. Cover with microwave cling film.
Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
2-4
Fresh Trout
400 g
(1-2 fish)
Put 1- 2 fresh whole fish into an ovenproof dish.
Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice and herbs.
Cover with microwave cling film. Pierce film.
Put dish on turntable. Stand for 2 minutes.
20 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 20
12/5/2017 3:33:26 PM
Using the power defrost features
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread and
cake. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the
programme and the weight.
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Remove all kind of package material before defrosting. Place meat, poultry and
fish on a flat glass dish or ceramic plate.
Code/Food
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Power Defrost button.
Serving Size
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the
meat over, when the oven beeps.
This programme is suitable for beef, lamb, pork,
steaks, chops, minced meat.
Stand for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps.
This programme is suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Stand for 20-60 minutes.
2
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil.
Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as
for fish fillets. Stand for 20-50 minutes.
2
3
4
5
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through
defrosting to remind you
to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
Result:
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is
displayed again.
4
Bread/Cake
125-1000 g
Put bread on a piece of kitchen paper and turn
over, as soon as the oven beeps. Place cake on a
ceramic plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. (Oven keeps operating and is
stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of yeast
cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not
suitable for short/crust pastry, fruit and cream
cakes as well as for cake with chocolate topping.
Stand for 5-20 minutes.
English 21
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 21
12/5/2017 3:33:26 PM
Oven use
1
Meat
1
2. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob.
And then press the Select/Clock button.
3. Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
Instructions
Oven use
Using the healthy steam features
The Healthy Steam features has 17 pre-programmed cooking times. You do not
need to set either the cooking times or the power level. You can adjust the number
of servings by turning the Dial Knob. You can Healthy Steam cook with glass
steamer.
First, place the glass steamer with food in the centre of the turntable.
1. Press the Healthy Steam button.
1
2
3
2
3
Oven use
4
5
2. Select the Healthy or Oriental by
turning the Dial Knob. And then press
the Select/Clock button.
1 - Healthy
2 - Oriental
3. Select the type of food that you are
cooking by turning the Dial Knob. And
then press the Select/Clock button.
4. Select the size of the serving by turning
the Dial Knob. (Refer to the table on the
side.)
5. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the preprogrammed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is
displayed again.
The following table presents quantities and appropriate instructions about
17 preprogrammed cooking options.
IMPORTANT
Use oven gloves when taking out food.
1. Healthy
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-1
Broccoli
Florets
250 g
500 g
Rinse and clean fresh broccoli and prepare florets.
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
broccoli on the insert tray and place in the glass
steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-2
Sliced
Carrots
250 g
500 g
Rinse and clean fresh carrots. Add 100 ml water
into the glass steamer. Put the carrots on the
insert tray and place in the glass steamer. Cover
with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-3
Cauliflower
Florets
250 g
500 g
Rinse and clean fresh cauliflowers and prepare
florets. Add 100 ml water into the glass steamer.
Put the cauliflowers on the insert tray and place
in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-4
Cubed
Pumpkin
250 g
500 g
Weigh the fresh pumpkins, washing and cutting
into similar sizes or cubes. Add 100 ml water into
the glass steamer. Put the pumpkins on the insert
tray and place in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-5
Peeled
Potatoes
250 g
500 g
Rinse and peel the potatoes and cut into a similar
size. Add 100 ml water into the glass steamer. Put
the potatoes on the insert tray and place in the
glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
IMPORTANT
Use only recipients that are microwave-safe.
22 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 22
12/5/2017 3:33:26 PM
Code/Food
Serving Size
Instructions
1-6
Frozen
Vegetable
250 g
500 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
frozen vegetable on the insert tray and place in
the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-7
Fruit
Compote
400 g
Weigh the fresh fruits (e.g. apples, pears, plums,
apricots, mangoes or pineapple) after peeling,
washing and cutting into similar sizes or cubes.
Add 100 ml water into the glass steamer. Put
fruits on the insert tray and place in the glass
steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
250 g
Put the white rice into the glass steamer.
Add 500 ml cold water. Cover with lid.
After cooking, stand for 5 minutes.
1-9
Steamed
beef
250 g
500 g
Weigh the minced beef and make a ball shape
(each Ø25 mm). Add 100 ml water into the glass
steamer. Put the beef on the insert tray and place
in the glass steamer. Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-10
Salmon
Fillets
300 g
600 g
Rinse fish and add 1 tbsp lemon juice. Add 100 ml
water into the glass steamer. Put the salmon fillets
on the insert tray and place in the glass steamer.
Cover with lid.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
1-11
Chicken
Breasts
300 g
600 g
Rinse pieces and snick on surface of skin.
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
chicken breasts on the insert tray and place in the
glass steamer. Cover with lid. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
Code/Food
Serving Size
Instructions
2-1
Sliced
Chicken
Porridge
650 g
Cut the 150 g chicken thigh into slices, mix with
corn starch in a bowl. Add 400 ml water and
chicken stock into glass steamer. Put chicken
mixture and 100 g swollen rice into glass steamer.
Cover with lid. After cooking, stir and stand for
2-3 minutes.
2-2
Steamed
White Fish
250 g
500 g
Rinse the cod under cold water. Sprinkle with
1 teaspoon salt and a few grind of pepper.
Drizzle with 1 tbsp soy sauce and refrigerate
for 30 minutes. Add 100 ml water into the glass
steamer. Arrange 4 fillets in a single layer on the
insert tray and place in the glass steamer. Cover
with lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
2-3
Steamed
Dumpling
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Put the
frozen dumpling on the insert tray and place in
the glass steamer. Cover with lid. After cooking,
stand for 2-3 minutes.
2-4
Green, Leafy
Vegetable
125 g
250 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse
the green, leafy vegetable. Put them on the inset
tray and place in the glass streamer. Cover with
lid. After cooking, stand for 2-3 minutes.
2-5
Steamed
Eggs
350 g
Put 3 eggs, 250 ml water, chicken stock, a pinch of
salt, and 10 ml oil in the glass steamer. Stir slowly
with spoon. Cover with lid. After cooking, stand
for 2-3 minutes.
2-6
Steamed
Prawns
300 g
Add 100 ml water into the glass steamer. Rinse
the Fresh prawns. Put them on the inset tray and
place in the glass streamer. Cover with lid. After
cooking, stand for 2-3 minutes.
English 23
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 23
12/5/2017 3:33:27 PM
Oven use
1-8
White Rice
2. Oriental
Oven use
Glass steamer cooking guide
Maintenance:
The Glass Steamer is based on the principle of steam cooking, and is designed for
fast, healthy cooking in your Samsung Microwave oven.
This accessory is ideal for cooking rice, pasta, vegetables, etc. in record time, while
preserving their nutritional values. The Microwave Glass steamer set is made up of
3 items:
•
•
Bowl
Silicon plate
IMPORTANT
•
Your steamer can be washed in a dishwasher.
When washing by hand, use hot water and washing-up liquid. Do not use
abrasive pads.
Some foods (such as tomato) may discolour the plastic. This is normal and not
a manufacturing fault.
Lid
All parts withstand temperatures from -20 °C to 200 °C.
Suitable for freezer storage. Can also be used separately or together.
Conditions of use:
IMPORTANT
Oven use
Do not use:
• clean with wet towel or place on a wet surface when the glass is hot.
• place on a direct flame.
IMPORTANT
•
•
•
•
Wash all parts well in soapy water before first use.
To find out auto cooking, please refer to the “Using the healthy steam
features” page.
Take caution when removing the Glass Steamer because the handle becomes
very hot. Make sure to use oven gloves.
By the time cooking is complete, the Glass Steamer is filled with steam,
causing a risk of burns. Do not put your face close to the container, and make
sure to use oven gloves when taking off the lid.
24 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 24
12/5/2017 3:33:27 PM
Using the plate warming features
3. Cover the plate warming bowl with lid.
And then screw it toward “Lock”.
You can serve perfectly warmed dishes with the plate warming feature.
Use this function to warm plates a hot or comfortable temperature.
You can select warming temperature either hot or mild by turning the Dial Knob.
(Refer to the previous page for instructions.)
1. Hot
2. Mild
4. Put the plate warming bowl on the
plates.
Recommend warming mode menu
Hot
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steak (Well done),
Bacon, Fish dishes, Dry cakes
Mild
Pie, Bread, Egg Dishes, Steak (Rare or Midium rare)
1. Place the plates in the centre of the
turntable.
(Maximum Plates : 5 pcs)
6
6. Select the Hot & Mild by turning the
Dial Knob.
1 - Hot
2 - Mild
English 25
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 25
12/5/2017 3:33:28 PM
Oven use
2. Fill with water following guide line
(water level) inside the plate warming
bowl.
(The line is about 200 ml.)
5. Press the Plate Warming button.
5
Oven use
7
7. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according
to the preprogrammed
setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal
will beep 3 times (once
every minute).
3) The current time is
displayed again.
Using the deodorisation features
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior.
First clean the oven interior.
Press the Deodorisation button after you
have finished cleaning. As soon as you press
the Deodorisation button, the operation will
start automatically. when it has finished, the
oven beeps four times.
NOTE
IMPORTANT
•
•
Oven use
•
•
•
•
Use normal water only, and no distilled water.
Do not use plate warming bowl for cooking. Plate Warming Bowl only can be
used during “Plate Warming” mode.
Use only plates that are microwave-safe.
Do not use this function without water.
Use oven gloves when taking out plates & plate warming bowl.
DO NOT operate the Microwave, Grill and Combi mode with plate warm only
use for Plate warming function in Warming mode.
Operation Mode
Plate warming bowl
Plate Warming
O
MW
X
•
•
The deodorisation time has been specified as 5 minutes. It increases by
30 seconds whenever the START/+30s button is pressed.
The maximum deodorisation time is 15 minutes.
Using the child lock features
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
1. Press the Child Lock button for
1
3 seconds.
Result:
• The oven is locked (no
functions can be selected).
• The display shows “L”.
2
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 seconds.
Result: The oven can be used
normally.
26 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 26
12/5/2017 3:33:28 PM
Cookware guide
Using the turntable on/off features
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole
oven by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
IMPORTANT
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even. We
recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking process.
WARNING
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
1. Press the Turntable On/Off button.
Result: The turntable will not rotate.
2. To switch the turntable rotating back
on, press the Turntable On/Off button
again.
1
Result: The turntable will rotate.
2
NOTE
Switching the beeper off
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the START/+30s and STOP/ECO
1
button at the same time.
2
Result: The oven does not beep
to indicate the end of a
function.
2. To switch the beeper back on, press
the START/+30s and STOP/ECO button
again at the same time.
Result: The oven operates normally.
Microwavesafe
Comments
Aluminum foil
✓✗
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven wall or if
too much foil is used.
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food
packaging
•
Polystyrene
cups containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
English 27
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 27
12/5/2017 3:33:29 PM
Cookware guide
This Turntable On/Off button is available
only during cooking.
Cookware
Troubleshooting
Cookware
Troubleshooting
Microwavesafe
Comments
Glassware
Oven-totableware
✓
•
Fine glassware
•
Glass jars
•
Troubleshooting
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
General
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if heated
suddenly.
The buttons
cannot be pressed
properly.
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag
twist ties
✗
Paper
•
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
Recycled paper
For short cooking times and warming. Also
to absorb excess moisture.
Troubleshooting
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use Melamine
plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and prevent
spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the Start button again to
start operation.
May cause arcing.
Containers
Action
The time is not
displayed.
Plastic
•
Cause
The oven stops
while in operation.
: Unsafe
28 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 28
12/5/2017 3:33:29 PM
Problem
The power
turns off during
operation.
Cause
Problem
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Put one cup of water in a
microwave-safe container
and run the microwave for
1-2 minutes to check whether
the water is heated. Reduce
the amount of food and start
the function again. Use a
cooking container with a flat
bottom.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the Cancel button.
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the Start button again to
restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The door cannot be
opened properly.
Cause
Action
English 29
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 29
12/5/2017 3:33:29 PM
Troubleshooting
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
Troubleshooting
Problem
Cause
Action
Troubleshooting
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a
door crack.
3. Water remains
in the oven.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
Cooking is
finished, but the
cooling fan is still
running.
To ventilate the oven, the
cooling fan continues to
run for about 3 minutes
after cooking is complete.
This is not an oven
malfunction.
Problem
Cause
Action
Turntable
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
I can hear water
boiling during
Vapour cooking
Water is heated using the
steam heater.
This is not an oven
malfunction.
There is an unusual
sound when I stop
Vapour cooking.
Water is being removed
from inside the steam
heater after Vapour
cooking has finished.
This is not an oven
malfunction.
Steam does not
come out.
The water supply tank is
not installed.
Make sure the water supply
tank is correctly installed.
There is no water in the
water supply tank.
Fill the tank with water and
try again.
Steam
30 English
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 30
12/5/2017 3:33:29 PM
Technical specifications
information code
Information code
C-d0
Cause
Control buttons are pressed
over 10 seconds
Action
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave
oven over 30 seconds
and try setting again. If it
appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care
Centre.
NOTE
if the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
Model
MS28J5255**
Power source
220 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Microwave
1500 W
Output power
100 W / 1000 W - 7 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x H x D)
Outside (Include Handle)
Oven cavity
517 x 297 x 428 mm
357 x 255 x 357 mm
Volume
28 liter
Weight
Net
14.5 kg approx.
Technical specification
English 31
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 31
12/5/2017 3:33:29 PM
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
3698 4698
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
09612300300
08000300300 (Toll free)
www.samsung.com/in/support
INDONESIA
021-5699-7777
0800-112-8888 (Toll Free)
www.samsung.com/id/support
JAPAN
0120-363-905
www.galaxymobile.jp/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02-422-2111 [ Standard Landline ]
www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/sg/support
THAILAND
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support
TAIWAN
0800-329-999 (All Product)
www.samsung.com/tw/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
MYANMAR
+95-1-2399-888
VIP HHP +95-1-2399-990
www.samsung.com/th/support
MACAU
0800 333
www.samsung.com/support
SRI LANKA
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
www.samsung.com/in/support
DE68-04333N-02
MS28J5255UB_ST_DE68-04333N-02_EN.indd 32
12/5/2017 3:33:29 PM
Download PDF

advertising