Samsung | MW73CD-E | Samsung MW73CD-E คู่มือการใช้

mW73cD
imagine the possibilities
เตาไมโครเวฟ
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่
www.samsung.com/register
คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ใช้และคู่มือการปรุงอาหาร
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 1
3/17/2011 11:14:05 AM
ไทย
สารบัญ
เตาอบ
เตาอบ..................................................................................................................................................................2
แผงควบคุม..........................................................................................................................................................3
อุปกรณ์เสริม........................................................................................................................................................3
การใช้คู่มือฉบับนี้..................................................................................................................................................4
ข้อมูลสำ�คัญเพื่อความปลอดภัย 4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
คำ�อธิบายสัญลักษณ์และไอคอน4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป..........................................................................4
คำ�แนะนำ�สำ�คัญเพื่อความปลอดภัยก����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ.........................................................................................................................................8
การตั้งเวลา...........................................................................................................................................................8
ควรทำ�อย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา9����������������������������������������������������������������������������������������������������������9
การอบ/อุ่นอาหาร..................................................................................................................................................9
ระดับพลังงาน.......................................................................................................................................................10
การใช้คุณสมบัติระบบกำ�จัดกลิ่น1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
การหยุดการปรุงอาหาร.........................................................................................................................................10
การปรับเวลาปรุงอาหาร........................................................................................................................................10
การใช้คุณสมบัติอาหารจานด่วน............................................................................................................................11
การตั้งค่าอาหารจานด่วน+.....................................................................................................................................11
การใช้คุณสมบัติการหุงข้าว...................................................................................................................................12
การตั้งค่าการหุงข้าว..............................................................................................................................................12
การใช้คุณสมบัติต้ม แกง........................................................................................................................................13
การตั้งค่า ต้ม แกง.................................................................................................................................................13
การใช้คุณสมบัติเมนูอาหารไทย.............................................................................................................................14
การตั้งค่าเมนูอาหารไทย.......................................................................................................................................14
การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน...........................................................................................................................15
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำ�แข็งเร็วพิเศษ1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
การตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็งเร็วพิเศษ1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
การทำ�ความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ1���������������������������������������������������������������������������������������������������������18
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
1
5
2
6
7
3
8
4
9
1. ประตู
6. จานหมุน
2. ช่องระบายอากาศ
7. เฟืองของจานหมุน
3. ไฟ
8. วงแหวน
4. จอแสดงผล
9. ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย
5. สลักประตู
10. ปุ่มกดเปิดประตู
10
11
11. แผงควบคุม
2
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 2
3/17/2011 11:14:05 AM
แผงควบคุม
อุปกรณ์เสริม
คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำ�มาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ
1. เฟือง ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน
ไทย
1
2. วงแหวน เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์ :
วงแหวนนี้จะรองรับน้ำ�หนักของจานหมุน
2
3
7
4
8
3. จานหมุน วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์ :
จานหมุนทำ�หน้าที่เป็นพื้นที่หลักสำ�หรับปรุงอาหาร และ
สามารถถอดออกทำ�ความสะอาดได้ง่าย
ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน
9
5
10
6
11
1. จอแสดงผล
7. ปุ่มเลือกน้ำ�หนัก
2. ปุ่มเลือกเมนูอาหารไทย
8. การตั้งเวลา
3. ปุ่มเลือกละลายน้ำ�แข็ง
9. ปุ่มกำ�จัดกลิ่น
4. ปุ่มเลือกระดับพลังงาน
10. ปุ่มเริ่มทำ�งาน/ +30 วินาที
5. การตั้งเวลา
11. ปุ่ม +30 วินาที
6. ปุ่มหยุด/ยกเลิก
3
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 3
3/17/2011 11:14:06 AM
ไทย
การใช้คู่มือฉบับนี้
คำ�อธิบายสัญลักษณ์และไอคอน
ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย
เกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้
• ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
• อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
• เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการปรุงอาหาร
• เคล็ดลับในการปรุงอาหาร
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
คำ�เตือน
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระทำ�ที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำ�ให้เกิด การบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำ�ให้
สิ่งของเสียหาย
ข้อมูลสำ�คัญเพื่อความปลอดภัย
คำ�เตือน อันตรายจากไฟ
คำ�เตือน พื้นผิวร้อน
คำ�แนะนำ�สำ�คัญเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
ก่อนที่จะใช้เตาอบ โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ต่อไปนี้
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำ�แนะนำ�นี้เท่านั้น คำ�เตือนและคำ�แนะนำ�เพื่อความปลอดภัย
ในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่จะต้องใช้
สามัญสำ�นึก ความระมัดระวัง และใส่ใจกับการติดตั้ง บำ�รุงรักษา และใช้งานอุปกรณ์
• เนื่องจากคำ�แนะนำ�ในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ�หรับหลายรุ่น ลักษณะของเตาอบของคุณอาจแตกต่างจากที่
อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำ�เตือนบางอาจอาจไม่มีผล ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com
• เตาไมโครเวฟนี้ใช้สำ�หรับการให้ความร้อนกับอาหาร ใช้สำ�หรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามอุ่นผ้า
ทุกประเภทหรือเบาะที่มีไส้ซึ่งอาจลุกไหม้ได้ ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์
อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
• การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
คำ�เตือน ไฟฟ้า
คำ�เตือน วัตถุที่ระเบิดได้
ห้ามทำ�
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�อย่างเคร่งครัด
ห้ามถอดประกอบ
ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าจากเต้าเสียบที่ผนัง
ห้ามสัมผัส
ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์เพื่อป้องกัน
ไฟฟ้าดูด
ติดต่อศูนย์บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ข้อมูลสำ�คัญ
ข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อาจทำ�ให้ได้รับพลังงานไมโครเวฟที่เป็นอันตราย
(a) ห้ามใช้เตาปรุงอาหารขณะที่เปิดประตู หรือแก้ไขดัดแปลงล็อคเพื่อความปลอดภัย (สลักประตู) หรือสอดสิ่งใด
ลงในช่องของล็อค ไม่ว่าในกรณีใดๆ
(b) ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มีอาหารหรือสารทำ�ความสะอาดค้างอยู่
ที่ผิวหน้าของซีล ตรวจสอบว่าประตูและซีลขอบประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาดและเช็ดอีกครั้งด้วย
ผ้านุ่มที่แห้งหลังจากการใช้งาน
(c) ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำ�นาญการซ่อมบำ�รุงไมโครเวฟที่ผ่าน
การฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำ�รุดเสีย
หาย:
(1) ประตู (งอ)
(2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
(3) ซีลประตูและผิวของซีล
(d) ห้ามปรับแก้หรือซ่อมบำ�รุงเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมบำ�รุงไมโครเวฟที่มีความชำ�นาญและได้รับการ
ฝึกอบรมโดยผู้ผลิต
4
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 4
3/17/2011 11:14:07 AM
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ Group 2 Class B ISM คำ�นิยามของกลุ่ม 2 ซึ่งมีอุปกรณ์ ISM ทั้งหมด ซึ่งมีพลังงาน
ความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นและ/หรือใช้ในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า สำ�หรับการใช้กับวัสดุ และอุปกรณ์ EDM และอุปกรณ์
เชื่อมโลหะ
สำ�หรับอุปกรณ์ Class B คืออุปกรณ์ที่เหมาะสำ�หรับการใช้งานในสถานที่พักอาศัย และในสถานที่ซึ่งเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายพลังงานแรงดันไฟฟ้าต่ำ� ซึ่งจ่ายให้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างสำ�หรับการใช้งานในครัวเรือน
ห้ามใช้แรงกดหรือกระแทกอุปกรณ์
อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนวัตถุที่เปราะบางเช่นซิงค์หรือกระจก (รุ่นสำ�หรับวางบนเคาเตอร์
เท่านั้น)
คำ�แนะนำ�สำ�คัญเพื่อความปลอดภัย
คำ�เตือน
ไทย
ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยไอน้ำ�หรือเครื่องฉีดน้ำ�แรง
ดันสูงเพื่อทำ�ความสะอาดอุปกรณ์
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลา
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจำ�เพาะของผลิตภัณฑ์
ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีความชำ�นาญเท่านั้นเป็นผู้แก้ไขหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟ
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอย่างแน่นหนา ห้ามใช้ตัวแปลงปลั๊ก สายต่อ หรือ
หม้อแปลงไฟฟ้า
ห้ามให้ความร้อนของเหลวหรืออาหารอื่นในภาชนะที่ปิดผนึกแน่น
ห้ามเกี่ยวสายไฟกับวัตถุที่เป็นโลหะ ใส่สายไฟไว้ระหว่างวัตถุหรือหลังเตาอบ
เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เครื่องทำ�ความสะอาดด้วยแรงดันน้ำ�หรือเครื่องทำ�ความสะอาด
ด้วยเครื่องฉีดไอน้ำ�
ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าที่เสียหาย หลวม เมื่อปลั๊กไฟหรือสายไฟ
เสียหาย โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ
ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้เครื่องทำ�ความร้อน วัตถุไวไฟ ความชื้น ตำ�แหน่งที่มีน้ำ�มันหรือ
ฝุ่นละอองมาก ในตำ�แหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงหรือได้รับน้ำ� หรือในที่ซึ่งอาจมีก๊าซ
รั่ว หรือบนพื้นที่ไม่เรียบ
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยเครื่องจับเวลาภายนอกหรือระบบ
รีโมทคอนโทรลแยกต่างหาก
อุปกรณ์นี้ต้องมีการลงกราวด์อย่างเหมาะสมตามข้อกำ�หนดของท้องถิ่นหรือของประเทศ
ห้ามฉีดพ่นน้ำ�บนเตาอบ
นำ�สิ่งแปลกปลอมทั้งหมด เช่น ฝุ่นละอองหรือน้ำ�ออกจากขั้วของปลั๊กไฟและหน้าสัมผัส
เป็นประจำ� โดยใช้ผ้าแห้ง
ห้ามวางสิ่งของบนเตาอบ ภายในหรือบนประตูเตาอบ
ห้ามพ่นสารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรง
ห้ามดึงหรือบิดงอหรือวางสิ่งของทับสายไฟ
โปรดดูแลมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ถ้ามีก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัส
กับปลั๊กไฟ
ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำ�หรับการติดตั้งในยานพาหนะบนท้องถนน คาราวาน และ
ยานพาหนะในลักษณะเดียวกัน
ห้ามปิดเครื่องด้วยการถอดปลั๊กไฟ ขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งานอยู่
โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ ใช้ความระมัดระวังเมื่อให้ความร้อนอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เนื่องจากไอของแอลกอฮอล์อาจสัมผัสกับส่วนที่ร้อนจัดของเตาอบ
ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำ�เข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและ
ติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด
5
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 5
3/17/2011 11:14:14 AM
ไทย
เตาไมโครเวฟนี้ออกแบบมาสำ�หรับใช้งานบนเคาเตอร์เท่านั้น ไม่ควรวางเตาไมโครเวฟ
ไว้ในช่องของตู้
(รุ่นสำ�หรับวางบนเคาเตอร์เท่านั้น)
คำ�เตือน: ควรคนหรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนมเด็กและขวดอาหารเด็ก และตรวจสอบ
อุณหภูมิก่อนที่จะรับประทาน เพื่อลดความเสี่ยงของการลวก
อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำ�หรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ
สภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้
รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
คำ�เตือน: อุปกรณ์นี้และชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดระหว่างการใช้งาน โปรดใช้ความ
ระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวดความร้อนภายในเตาอบ ห้ามเด็กอายุต่ำ�กว่า 8 ขวบใช้อุปกรณ์
ยกเว้นกรณีที่มีผู้ดูแลใกล้ชิด
เตาอบนี้ควรอยู่ในตำ�แหน่งและความสูงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนภายในเตา
อบและบริเวณควบคุมได้ง่าย
คำ�เตือน: ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องไมโครเวฟตามลำ�พัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำ�แนะนำ�
เพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี
ก่อนที่จะใช้เตาอบเป็นครั้งแรก ควรใช้งานเตาอบกับน้ำ�เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงค่อยใช้
อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย
ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการ
ดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
ห้ามเด็กทำ�ความสะอาดหรือบำ�รุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำ�แหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย
ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บ้าน
คำ�เตือน: ห้ามใช้เตาอบหากประตูหรือซีลขอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม
จากช่างผู้ชำ�นาญ
ระหว่างการทำ�ความสะอาด พื้นผิวอาจร้อนกว่าปกติ และควรระวังอย่าให้เด็กอยู่ใกล้เคียง
(รุ่นที่มีฟังก์ชั่นทำ�ความสะอาดเท่านั้น)
คำ�เตือน: อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ หากให้บุคคลที่ไม่ใช่ช่างที่มีความชำ�นาญเป็นผู้ซ่อมบำ�รุง
ซึ่งต้องมีการถอดฝาครอบของเครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพลังงานไมโครเวฟ
ต้องขจัดเศษอาหารที่หกค้างอยู่ ก่อนที่จะทำ�ความสะอาด และควรระบุว่าสามารถใส่เครื่อง
ใช้ใดไว้ในเตาอบระหว่างการทำ�ความสะอาดได้ (เฉพาะรุ่นที่มีการทำ�ความสะอาด)
คำ�เตือน: ตรวจสอบว่าปิดอุปกรณ์แล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
อุปกรณ์นี้ควรจะสามารถถอดสายไฟออกได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว สามารถ
ดำ�เนินการถอดอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟด้วยการทำ�ให้ปลั๊กอยู่ในตำ�แหน่งที่
เอื้อมถึง หรือใช้สวิตช์กับการเดินสายคงที่ตามกฎของการเดินสาย
(เฉพาะรุ่นที่ทำ�งานในตัวเท่านั้น)
คำ�เตือน: โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้
คำ�เตือน: ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนจัดหลังจากการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงการร้อนลวก
โปรดอย่าให้เด็กเล็กเข้าใกล้
คำ�เตือน: ระหว่างการอุ่นร้อนเครื่องดื่มด้วยไมโครเวฟ จะมีการเดือดที่ล่าช้าออกไป ดังนั้น โปรดใช้
ความระมัดระวังเมื่อถือภาชนะ เพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลัง
จากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำ�เสมอทุกครั้ง คนอาหารระหว่างให้ความร้อนถ้า
จำ�เป็น และคนทุกครั้ง หลังจากอุ่น
ในกรณีที่ของเหลวลวก โปรดปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�ในการปฐมพยาบาล:
• แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ำ�เย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
• พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด
• โปรดอย่าทาครีม น้ำ�มัน หรือโลชั่น
ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์จะมีความร้อนสูง โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสขดลวด
ความร้อนภายในเตาอบ
6
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 6
3/17/2011 11:14:19 AM
คนของเหลวเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาอุ่น หรือหลังจากสิ้นสุดการอุ่นร้อน และพัก
ให้ของเหลวเย็นลงอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากให้ความร้อนเพื่อป้องกันการเดือด
และกระเด็น
ข้อควรระวัง
โปรดใช้เฉพาะภาชนะที่เหมาะกับเตาไมโครเวฟเท่านั้น ห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะ
จานที่มีขอบทองหรือเงิน เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ นำ�ลวดที่ใช้มัดปากถุงออกจากถุง
กระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
นำ�ลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำ�ให้เตาไมโครเวฟเสียหาย
ยืนห่างจากเตาอบประมาณหนึ่งช่วงแขนเมื่อเปิดประตู เพื่อป้องกันไอน้ำ�หรือ
อากาศร้อนลวก
ไทย
ห้ามใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา เตาไมโครเวฟจะปิดลงโดยอัตโนมัติ
หลังจากผ่านไป 30 นาทีเพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำ�ให้วางแก้วน้ำ�ไว้ภายในเตาอบ
ตลอดเวลา เพื่อดูดซับพลังงานไมโครเวฟในกรณีที่เตาไมโครเวฟทำ�งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติก โปรดระวังว่าอาจจะมีการติดไฟขึ้นในเตาอบ
ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำ�ให้หนังสือพิมพ์หรือผ้าแห้ง
ห้ามใช้สารทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์ขัดถูหรือที่ขัดโลหะเพื่อทำ�ความสะอาดประตู
เตาอบ เนื่องจากจะทำ�ให้พื้นผิวเป็นรอยและทำ�ให้แก้วแตกได้
ใช้เวลาสั้นลงสำ�หรับอาหารปริมาณน้อย เพื่อป้องกันอาหารร้อนเกินและไหม้
ติดตั้งเตาอบตามระยะห่างที่กำ�หนดในคู่มือนี้ (ดูที่ การติดตั้งเตาไมโครเวฟ)
ถ้าพบว่ามีควัน ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ และอย่าเปิดประตูเตาอบ เพื่อมิให้
เกิดเปลวไฟ
ใช้ความระมัดระวังเมื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับเต้าเสียบใกล้เตาอบ
ทำ�ความสะอาดและขจัดอาหารตกค้างอย่างสม่ำ�เสมอ
ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ� และระวังอย่าให้สายไฟอยู่ใกล้พื้นผิวที่ร้อน
ห้ามอุ่นร้อนหรือให้ความร้อนกับไข่ทั้งเปลือกหรือไข่ต้มในเตาไมโครเวฟ เนื่องจาก
อาจระเบิดได้ แม้ว่าจะสิ้นสุดการให้ความร้อนของไมโครเวฟแล้วก็ตาม นอกจาก
นี้ อย่าให้ความร้อนขวดหรือภาชนะที่ปิดฝาสนิทหรือเป็นสุญญากาศ ถั่วที่มีเปลือก
มะเขือเทศ ฯลฯ
ห้ามปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ ผ้าหรือ
กระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา เตาอบอาจมี
ความร้อนสูงเกินไป และตัดการทำ�งานโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถใช้งานได้
จนกว่าจะเย็นลง
ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำ�อาหารออกจากเตาเพื่อป้องกันความ
ร้อนลวก
ห้ามสัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบจนกว่าจะเย็นลงเสียก่อน
7
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 7
3/17/2011 11:14:22 AM
ไทย
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ
การตั้งเวลา
วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบและได้ระดับ 85 ซม. เหนือพื้น พื้นผิวควรมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำ�หนักของเตาได้
อย่างปลอดภัย
เตาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน เมื่อมีการจ่ายไฟ “12:00” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลโดยอัตโนมัติ
โปรดตั้งเวลาปัจจุบัน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:
• เมื่อติดตั้งเตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
• หลังจากไฟฟ้าดับ
1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่าง
อย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่ 20 ซม.
(8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ
20 ซม.
ด้านบน
10 ซม. ด้าน
หลัง
อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว
85 ซม. จากพื้น
1. ถ้าต้องการแสดงเวลาในรูปแบบ...
10 ซม. ด้านข้าง
เวลาแบบ 24 ชั่วโมง
เวลาแบบ 12 ชั่วโมง
2. นำ�วัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ภายในเตาอบออก
ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน
และตรวจสอบว่าสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
ให้กดปุ่ม ตั้งนาฬิกา ( ) ...
หนึ่งครั้ง
สองครั้ง
2. ตั้งค่าชั่วโมงด้วยปุ่ม ชั่วโมง และนาทีด้วยปุ่ม นาที
3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำ�แหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กโดยง่าย
3. เมื่อนาฬิกาแสดงเวลาถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม ตั้งนาฬิกา ( ) อีกครั้งเพื่อให้นาฬิกา
เริ่มเดิน
กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องใช้สายไฟหรือชุดสายไฟเฉพาะที่มีให้จากผู้ผลิตหรือตัวแทน
ผู้ให้บริการ
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณ โปรดต่อสายไฟของเตาไมโครเวฟกับเต้าเสียบสามขา 230 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ที่มี
การลงกราวด์ ถ้าสายไฟฟ้าของเครื่องใช้นี้เสียหาย จะต้องเปลี่ยนทดแทนด้วยสายไฟพิเศษ
ผลลัพธ์:
เวลานี้จะปรากฏเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้เตาไมโครเวฟ
ห้าม ติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น ถัดจากเตาอบธรรมดาหรือเครื่องทำ�ความ
ร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำ�หนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้องใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียว
กับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของซีลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก
8
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 8
3/17/2011 11:14:23 AM
ควรทำ�อย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา
การอบ/อุ่นอาหาร
ถ้าคุณประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏด้านล่าง โปรดลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่ให้มา
ขั้นตอนต่อไปนี้กล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร
โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการปรุงอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำ�งานตามลำ�พัง
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ไมโครเวฟ (
ผลลัพธ์:
เตาอบไม่เริ่มทำ�งานเมื่อบิดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
• ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
)
สัญญาณ 800 W (ระดับพลังงานการปรุงอาหารสูงสุด) จะ
ปรากฏ:
เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสมด้วยการกดปุ่ม ไมโครเวฟ
( ) อีกครั้งจนกระทั่งได้ระดับพลังงานที่ต้องการ โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
2. กำ�หนดเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตาม
ต้องการ
อาหารไม่สุกเลย
• คุณกำ�หนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( ) แล้วหรือไม่
• ประตูปิดเรียบร้อยหรือไม่
• มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำ�ให้ฟิวส์ขาดหรือทำ�ให้เครื่องตัดไฟทำ�งานหรือไม่
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
• คุณใช้ระยะเวลาในการปรุงอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
• ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
ผลลัพธ์:
)
ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน การอบ
อาหารจะเริ่มขึ้น และเมื่อเสร็จแล้ว เตาอบจะส่งเสียงเตือนสี่ครั้ง
ห้ามเปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า
มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
• คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
• คุณลืมส้อมหรือเครื่องใช้ในครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
• แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
เตาอบทำ�ให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
• คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำ�งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ นี่เป็นอาการปกติ
ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
• ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบสัญญาณรบกวน อาจจะมีการรีเซ็ตจอแสดงผล ในการแก้ปัญหานี้ ให้ถอดปลั๊ก
และต่อใหม่อีกครั้ง ตั้งเวลาใหม่
ถ้าคำ�แนะนำ�ข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือฝ่ายบริการหลังการขาย
ของ SAMSUNG
9
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 9
3/17/2011 11:14:24 AM
ไทย
ซึ่งเป็นอาการปกติ
• เกิดไอน้ำ�เกาะตัวในเตาอบ
• มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
• มีไอน้ำ�ออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
ระดับพลังงาน
การหยุดการปรุงอาหาร
คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้
คุณสามารถหยุดปรุงอาหารเมื่อใดก็ได้ เพื่อตรวจดูอาหาร
ไทย
ระดับพลังงาน
1. ในการหยุดชั่วคราว
ให้เปิดประตู
กำ�ลังไฟฟ้า
สูง
800 วัตต์
สูงปานกลาง
600 วัตต์
ปานกลาง
450 วัตต์
ต่ำ�ปานกลาง
300 วัตต์
ละลายน้ำ�แข็ง ( )
180 วัตต์
ต่ำ�
100 วัตต์
ผลลัพธ์:
การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม
เริ่มทำ�งาน ( ) อีกครั้ง
2. ในการหยุดการบันทึก
ให้กดปุ่ม หยุด ( )
ผลลัพธ์:
การปรุงอาหารจะหยุดลง
หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบ ให้กดปุ่ม หยุด (
) อีกครั้ง
คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าก่อนที่จะเริ่มต้นการปรุงอาหารด้วยการกดปุ่ม หยุด (
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานสูง จะต้องลดระยะเวลาในการปรุงอาหาร
การปรับเวลาปรุงอาหาร
ถ้าคุณเลือกระดับพลังงานต่ำ� จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงอาหารมากขึ้น
คุณสามารถเพิ่มเวลาในการปรุงอาหาร โดยกดปุ่ม +30 วินาที หนึ่งครั้งสำ�หรับการเพิ่ม
30 วินาที
)
กดปุ่ม 30 วินาที หนึ่งครั้งสำ�หรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที
การใช้คุณสมบัติระบบกำ�จัดกลิ่น
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้หลังจากการปรุงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือเมื่อมีควันมากภายในเตา
กดปุ่ม กำ�จัดกลิ่น (
สัญญาณสี่ครั้ง
) หลังจากที่คุณทำ�ความสะอาดเสร็จแล้ว คุณจะได้ยินเสียง
เวลาในการขจัดกลิ่นตั้งไว้ที่ 5 นาที คุณสามารถเพิ่มได้ครั้งละ 30 นาที เมื่อกดปุ่ม +30 วินาที
เวลาในการกำ�จัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที
10
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 10
3/17/2011 11:14:25 AM
การใช้คุณสมบัติอาหารจานด่วน
รหัส
สำ�หรับคุณสมบัติอาหารจานด่วน การกำ�หนดเวลาปรุงอาหารจะกระทำ�โดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม Quick meal (อาหารจานด่วน)
3
อาหาร
ซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็ง
ปริมาณอาหาร
180 ก. (30/ชิ้น)
ส่วนประกอบ
ซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็ง
คำ�แนะนำ�
ไทย
1. ตัดมุมของซองและปรุง
2. เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ โดยกดปุ่ม อาหารจานด่วน โปรดดูตารางในหน้า
ถัดไป เพื่อดูคำ�อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
4
เกี๊ยวกุ้งแช่แข็ง
250 ก.
เกี๊ยวกุ้งแช่แข็ง - 250 ก.
คำ�แนะนำ�
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและปรุง
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อการอบอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง
สัญลักษณ์ "0" กะพริบสี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียง
เตือนนาทีละครั้ง
5
1
บะหมี่สำ�เร็จรูป
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
670 ก.
หมูสับ - 100 ก., ไข่- 1, ผัก - 100 ก., บะหมี่สำ�เร็จรูป- 1
ซอง, น้ำ�ร้อน - 2 ถ้วย
6
192 ก. (16/ชิ้น)
450 ก.
สปาเก็ตตี้ซอสไก่แช่แข็ง - 450 ก.
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เจาะฟิล์มให้เป็นรู 3-4 ครั้งและปรุง
1.ใส่บะหมี่สำ�เร็จรูป หมูสับ ผัก และไข่รวมกันและปรุง
ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง
สปาเก็ตตี้ซอสไก่แช่แข็ง
คำ�แนะนำ�
คำ�แนะนำ�
2
ข้าวต้มปลาเก๋าแช่แข็ง - 350 ก.
1. นำ�ถุงด้านนอกออกก่อนอุ่น
2. เปิดฝา เติมน้ำ�ตามขีดที่ระบุ
3.ปิดฝาให้แง้มไว้เพื่อให้ระบายไอน้ำ�ออกได้ระหว่างให้ความร้อนและปรุงอาหาร
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมอาหารจานด่วนต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�
อาหาร
350 ก.
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่าอาหารจานด่วน+
รหัส
ข้าวต้มปลาเก๋าแช่แข็ง
ขนมจีบกุ้งแช่แข็ง - 192 ก.
คำ�แนะนำ�
1. ตัดมุมของซองและปรุง
11
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 11
3/17/2011 11:14:25 AM
การใช้คุณสมบัติการหุงข้าว
รหัส
เมื่อใช้คุณสมบัติ ข้าว เครื่องจะกำ�หนดเวลาในการปรุงอาหารโดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ข้าว
3
อาหาร
ข้าวเหนียว
ปริมาณอาหาร
ไทย
1. เติมข้าวเหนียว น้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนรับประทาน
4
ข้าวต้ม/โจ๊กหมู
คำ�แนะนำ�
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อการอบอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง
สัญลักษณ์ "0" กะพริบสี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียง
เตือนนาทีละครั้ง
1.นำ�หมูสับมาคลุกพริกไทย น้ำ�มันหอยและปั้นเป็นก้อนกลม
2. ใส่หมูก้อน ข้าวสวย น้ำ� และปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมู คนให้เข้ากันและปรุง
3. โรยต้นหอม คึ่นช่าย ผักชีก่อนเสิร์ฟ
5
การตั้งค่าการหุงข้าว
สปาเก็ตตี้
1
ข้าว
ปริมาณอาหาร
320 ก.
คำ�แนะนำ�
1. เติมเกลือในน้ำ�และคนให้เข้ากัน ใส่สปาเก็ตตี้และปรุง
2. เทน้ำ�ทิ้งและแช่ในน้ำ�เย็น เติมน้ำ�มันพืชและคน
ส่วนประกอบ
ข้าว - 1 ถ้วย, น้ำ�- 1 1/4 ถ้วย
6
คำ�แนะนำ�
ข้าวกล้อง
350 ก.
ข้าวเหนียวมูล
410 ก.
ข้าวเหนียวสุก - 1 ถ้วย, กระทิ - 1/3, เกลือ- 1 ช้อนชา,
น้ำ�ตาล - 1 ช้อนโต๊ะ
คำ�แนะนำ�
1. เติมข้าว น้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและปิดฝาไว้เป็นเวลา 15-20 นาทีก่อนรับประทาน
2
สปาเก็ตตี้ - 80 ก. น้ำ�ร้อน - 500 มล.
220 ก.
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมข้าวแบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
อาหาร
ข้าวสวย - 1 ถ้วย, น้ำ� - 500 มล., หมูสับ - 1/2 ถ้วย, พริก
ไทยป่น - 1 ช้อนชา, ซีอิ๊ว - 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ�มันหอย - 1 ช้อน
โต๊ะ, ต้นหอม, คึ่นช่าย, ผักชี - ½ ถ้วย
600-750 กรัม
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
รหัส
ข้าวเหนียว - 1 ถ้วย, น้ำ� - ½ ถ้วย
350 - 400 ก.
คำ�แนะนำ�
2. เลือกประเภทอาหารที่ต้องการ โดยกดปุ่ม ข้าว โปรดดูตารางในหน้าถัดไป เพื่อดูคำ�
อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
ผลลัพธ์:
ส่วนประกอบ
1. ผสมกระทิกับน้ำ�ตาลและเกลือ คนให้เข้ากันและปรุง จากนั้นพัก 1 นาที
2. ใส่ข้าวเหนียวสุกในถ้วย
3. เทน้ำ�กระทิในถ้วยข้าวเหนียวสุก และคนให้ทั่ว ปิดฝาเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นเสิร์ฟกับมะม่วงสุกหรือสังขยา
ข้าวกล้อง - 1 ถ้วย, น้ำ�สำ�หรับหุง - 2 ถ้วย, น้ำ�สำ�หรับ
ล้างข้าว
คำ�แนะนำ�
1. เติมข้าวกล้อง น้ำ�ในถ้วยและปิดฝา
2. หุงและรอ 10 นาทีก่อนเสิร์ฟ
12
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 12
3/17/2011 11:14:25 AM
การใช้คุณสมบัติต้ม แกง
รหัส
สำ�หรับคุณสมบัติต้ม แกง การกำ�หนดเวลาปรุงอาหารจะกระทำ�โดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
2
อาหาร
ต้มยำ�กุ้ง
ส่วนประกอบ
920 ก.
กุ้ง - 150 ก., ข่าฝานบางๆ - 4 แว่น, ใบมะกรูด - ¼ ถ้วย,
ตะไคร้- 2, น้ำ�ต้ม - 500 มล., เห็ด - 1 ถ้วย, มะเขือเทศ - 4,
พริกเผา - 1 ช้อนโต๊ะ, นมข้นจืด - ¼ ถ้วย, น้ำ�ปลา - 3 ช้อน
โต๊ะ, น้ำ�มะนาว - 3 ช้อนโต๊ะ
พริก - 10 เม็ด
1. กดปุ่ม ต้ม แกง
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณปรุงด้วยการกดปุ่ม ต้ม แกง โปรดดูตารางในหน้าถัดไป
เพื่อดูคำ�อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
คำ�แนะนำ�
1. ใส่ข่า ตะไคร้ ฉีกใบมะกรูด มะเขือเทศ น้ำ�พริกเผาในน้ำ�ร้อนและรอ 2 นาที
2. เติมกุ้ง เห็ด พริก และปรุง
3. จากนั้นเติมนมข้นจืด ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว พริก และเสิร์ฟขณะร้อน
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อการอบอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง
สัญลักษณ์ "0" กะพริบสี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียง
เตือนนาทีละครั้ง
3
1
แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย
ปริมาณอาหาร
ส่วนประกอบ
850 ก.
หมูสับ - 100 ก., พริกไทย - ¼ ช้อนชา, ต้นหอม - ¼ ถ้วย,
ผักชี - 1 ช้อนโต๊ะ, น้ำ� - 500 มล., น้ำ�ปลา - 1 ช้อนโต๊ะ, เต้า
หูหลอด - 2, สาหร่ายทะเลแห้ง- ¼ ถ้วย, น้ำ�มันหอย - 1 ช้อน
โต๊ะ, พริกไทย - 1 ช้อนชา
กล้วยหั่นเป็นแว่น - 100 ก., กระทิ - 150 มล., น้ำ�ตาลปึก - 3
ช้อนโต๊ะ, น้ำ�ตาล - 1 ถ้วย (240 มล.), เกลือ - ¼ ช้อนชา
1. ผสมกระทิ น้ำ� น้ำ�ตาลปึก และเกลือ คนให้เข้ากัน จากนั้นเติมกล้วย
2. ปรุง
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรม ต้ม แกง แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
อาหาร
500 - 600 กรัม
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่า ต้ม แกง
รหัส
กล้วยบวดชี
คำ�แนะนำ�
1. หมักหมูกับพริกไทยเป็นเวลา 5 นาที
2. เติมน้ำ� หมูสับ เต้าหูอ่อน และปรุง
3. เติมต้นหอม ผักชี และพริกไทย สาหร่ายทะเล พร้อมเสิร์ฟ
13
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 13
3/17/2011 11:14:26 AM
ไทย
ปริมาณอาหาร
การใช้คุณสมบัติเมนูอาหารไทย
รหัส
สำ�หรับคุณสมบัติเมนูอาหารไทย การกำ�หนดเวลาปรุงอาหารจะกระทำ�โดยอัตโนมัติ
ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู
2
1. กดปุ่ม เมนูอาหารไทย
อาหาร
ไข่เขียว
ปริมาณ
อาหาร
120 ก.
ส่วนประกอบ
ไขท - 2, มะเขือเทศสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, หัวหอมสับ - 1 ช้อนโต๊ะ, ซอส - ½
ช้อนโต๊ะ, เนย - 1 ช้อนโต๊ะ
ไทย
คำ�แนะนำ�
2. เลือกประเภทอาหารที่คุณปรุงด้วยการกดปุ่ม เมนูอาหารไทย โปรดดูตารางในหน้า
ถัดไป เพื่อดูคำ�อธิบายการตั้งค่าต่างๆ
1. ผสมไข่ มะเขือเทศ หัวหอมสับและซอส จากนั้นคนให้เข้ากัน
2. ทาเนยบนจาน ใส่ส่วนผสมบนจานและปรุง
3
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( )
ผลลัพธ์:
เตาอบจะอบอาหารตามการตั้งค่าล่วงหน้าที่เลือกไว้
• เมื่อการอบอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งเสียงและแสดง
สัญลักษณ์ "0" กะพริบสี่ครั้ง หลังจากนั้นเตาอบจะส่งเสียง
เตือนนาทีละครั้ง
4
1
ไข่ตุ๋น
(คัสตาร์ดไข่)
ปริมาณ
อาหาร
หัวหอม - 1/4 ถ้วย, น้ำ� - ½ ถ้วย, แฮมลวก - ½ ถ้วย, สปาเก็ตตี้สุก - 80
ก., เนยเค็ม - 2 ช้อนโต๊ะ, เบย์ลีฟ - 3, แป้ง - 1 ช้อนโต๊ะ, วิปครีม - 100
มล., เห็ดฝานเป็นแว่น - 1/2 ถ้วย, เกลือ, พริกไทย - 1/4 ช้อนชา, มอซ
ซาเรลล่าชีส - 2 ช้อนโต๊ะ
1. ผสมน้ำ�และแป้ง จากนั้นเติมเนย วิปครีม เบย์ลีฟ หัวหอมสับ แฮม เห็ด ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือ
2. ปรุงและเติมมอซซาเรลล่าชีส คนและเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรม เมนูอาหารไทย แบบต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
อาหาร
450 - 500
กรัม
คำ�แนะนำ�
การตั้งค่าเมนูอาหารไทย
รหัส
สปาเก็ตตี้ครีม
ซอส
สปาเก็ตตี้มี
ทบอล
500 - 550
กรัม
ส่วนประกอบ
สปาเก็ตตี้สุก - 80 ก., เกลือ - 1/2 ช้อนชา, เนื้อสับ - 200 ก., พริกไทยดำ� ½ ช้อนชา, หัวหอมสับ - ¼ ถ้วย, เบย์ลีฟ - 3, เนย - 2 ช้อนโต๊ะ, มะเขือเทศ
หั่นลูกเต๋า - 1 ถ้วย, ซอสมะเขือเทศ - 1/4 ถ้วย, น้ำ� - 1/3 ถ้วย
คำ�แนะนำ�
1. ผสมเนื้อสับกับพริกไทย และคนให้เข้ากันและปั้นเป็นก้อน
2. ผสมมีทบอล เนย เบย์ลีฟ และมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ หัวหอมสับ น้ำ� 3 ปรุงและเสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
400-450 ก. ไข่สด - 2, นมข้นจืด - 2 ช้อนโต๊ะ, น้ำ� - 3/4 ถ้วย, ซอสถั่วเหลืองแบบญี่ปุ่น1 ช้อนชา, เกลือ- 1/8 ช้อนชา, ปูอัด - 1/4 ถ้วย, กุ้งต้ม - 4
5
คำ�แนะนำ�
1. ใส่ไข่ในถ้วย ตีและเติมนมข้นจืด น้ำ�และปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลือง เติมเกลือและตีให้เข้ากัน
2. ปรุงและตกแต่งด้วยปูอัดและกุ้งก่อนเสิร์ฟ
สังขยามะพร้าว
130 ก.
ไข่เป็ด - 3, น้ำ�ตาล - ½ ถ้วย, กระทิ - 1 ถ้วย, ใบเตย - 2-3, ฟักทองหั่น
ลูกเต๋า - 1 ถ้วย
คำ�แนะนำ�
1. ผสมไข่และคนให้เข้ากับน้ำ�จากใบเตย จนได้กลิ่นหอมใบเตย จากนั้นคนให้เข้ากับน้ำ�ตาล เติมเฉพาะ
น้ำ�มะพร้าว
2. เติมฟักทอง จากนั้นปรุง ทิ้งให้เย็นแล้วเสิร์ฟ
14
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 14
3/17/2011 11:14:26 AM
การปรุงอาหารแบบหลายขั้นตอน
5. กดปุ่ม ไมโครเวฟ ( )
โหมดไมโครเวฟ (II) :
คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำ�งานสำ�หรับไมโครเวฟเพื่อปรุงอาหารได้ถึงสามขั้นตอน
ตัวอย่าง:
ถ้าจำ�เป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ (
ขึ้นไป (450 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
คุณต้องการละลายอาหารแช่แข็ง และอบโดยไม่ต้องตั้งเตาอบใหม่ในแต่ละขั้นตอน คุณจึงสามารถ
ละลายและอบปลาขนาด 500 กรัม ในสามขั้นตอน
ละลายน้ำ�แข็ง
ปรุงอาหาร I
ปรุงอาหาร II
1. กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง (
7. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
ผลลัพธ์:
) หนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
2. ตั้งค่าน้ำ�หนักโดยกดปุ่ม 100 กรัม เป็นจำ�นวนครั้งที่เหมาะสม (500 กรัมสำ�หรับ
ตัวอย่างนี้)
ไทย
6. กำ�หนดเวลาปรุงอาหาร โดยกด 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตามที่ต้องการ
(เช่น 5 นาทีในตัวอย่างนี้)
คุณสามารถตั้งค่าการปรุงสองและสามขั้นตอนได้ในการปรุงหลายขั้นตอน
ถ้าคุณตั้งค่าสามขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะต้องเป็นการละลายน้ำ�แข็ง
ห้ามกดปุ่ม เริ่มทำ�งาน( ) จนกว่าคุณจะกำ�หนดขั้นตอนสุดท้าย
3. กดปุ่ม ไมโครเวฟ (
โหมดไมโครเวฟ (I) :
) อีกหนึ่งครั้ง
)
ระบบจะทำ�งานตามโหมดสามขั้นตอน [ละลายน้ำ�แข็ง และปรุง
อาหาร (I,II)] สำ�หรับโหมดละลายน้ำ�แข็งที่คุณเลืิอกไว้ เตา
ไมโครเวฟอาจส่งสัญญาณเตือนเมื่อละลายน้ำ�แข็งไปได้ครึ่ง
หนึ่ง เพื่อให้คุณกลับด้านอาหาร
 เมื่อการปรุงอาหารเสร็จสิ้น เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสี่
ครั้ง
)
ถ้าจำ�เป็น ให้ตั้งค่าระดับพลังงานโดยกดปุ่ม ไมโครเวฟ (
ขึ้นไป (600 วัตต์ในตัวอย่างนี้)
) อีกหนึ่งครั้ง
4. กำ�หนดเวลาปรุงอาหาร โดยกด 10 นาที, 1 นาที และ 10 วินาที ตามที่ต้องการ
(เช่น 4 นาทีในตัวอย่างนี้)
15
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 15
3/17/2011 11:14:26 AM
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำ�แข็งเร็วพิเศษ
การตั้งค่าการละลายน้ำ�แข็งเร็วพิเศษ
คุณสมบัติการละลายน้ำ�แข็งอัตโนมัติช่วยให้คุณละลายเนื้อ ไก่ หรือปลาที่แช่แข็งไว้ได้
เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำ�หนดโดยอัตโนมัติ คุณเพียงแต่เลือกโปรแกรมและน้ำ�หนักเท่านั้น
ตารางต่อไปนี้เป็นการตั้งโปรแกรมละลายน้ำ�แข็งเร็วพิเศษต่างๆ รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
โปรดนำ�อาหารออกจากบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะละลายน้ำ�แข็ง วางเนื้อ ไก่ และปลาในจานกระเบื้อง
โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น
รหัส/อาหาร
ไทย
ขั้นแรก ให้วางอาหารแช่แข็งไว้กึ่งกลางจานหมุน และปิดประตู
1. กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง (
ผลลัพธ์:
)
สัดส่วน
เวลาพัก
1. เนื้อ
200-1500 กรัม
20-90 นาที
หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยินเสียง
จากเตาอบ
โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ค เนื้อเป็นชิ้น
เนื้อสับ
2. เป็ดไก่
200-1500 กรัม
20-90 นาที
หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยิน
เสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับไก่ทั้งตัว หรือไก่
ที่หั่นเป็นชิ้น
3. ปลา
200-1500 กรัม
20-80 นาที
หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับ
เมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำ�หรับปลาทั้ง
ตัว หรือปลาชิ้น
หน้าจอจะแสดงผลดังนี้
กดปุ่ม ละลายน้ำ�แข็ง ( ) อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่จะละลายน้ำ�แข็ง โปรดดู
รายละเอียดในตารางในหน้าถัดไป
2. เลือกน้ำ�หนักอาหาร โดยกดปุ่ม 100 กรัม
คุณสามารถกำ�หนดน้ำ�หนักอาหารสูงสุด 1500 กรัม
3. กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน (
คำ�แนะนำ�
)
ผลลัพธ์:
 การละลายน้ำ�แข็งจะเริ่มขึ้น
 เมื่อละลายน้ำ�แข็งเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้
ทราบว่าคุณต้องกลับอาหาร
 กดปุ่ม เริ่มทำ�งาน ( ) อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำ�แข็งจนเสร็จ
คุณสามารถละลายน้ำ�แข็งโดยกำ�หนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกการทำ�งานแบบไมโครเวฟ/อุ่นอาหาร และใช้
ระดับพลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "การอบ/อุ่นอาหาร" ในหน้า 9
16
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 16
3/17/2011 11:14:27 AM
คู่มือสำ�หรับอุปกรณ์การทำ�อาหาร
อุปกรณ์
ในการปรุงอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับ
โดยภาชนะ
คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้
ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำ�อาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าจะสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร
ฟอยล์อะลูมิเนียม
ใช้กับไมโครเวฟได้
✓✗
โลหะ
•
จาน
✗
หมายเหตุ
•
ลวดสำ�หรับมัดปากถุงแช่แข็ง
✗
สามารถใช้จำ�นวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการให้
สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังของเตา
อบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
กระดาษ
จานสำ�หรับทำ�เกรียม
✓
ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาที
กระเบื้องและดินเผา
✓
กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้อง
เคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
จานโฟมหรือกระดาษแบบใช้
แล้วทิ้ง
✓
อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
ถ้วยโฟม
✓
สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมากๆ จะทำ�ให้โฟมละลาย
•
ถุงกระดาษหรือหนังสือพิมพ์
✗
อาจติดไฟ
•
กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ
✗
อาจเกิดประกายไฟ
จาน ถ้วย กระดาษเช็ดปาก และ
กระดาษเช็ดมือ
✓
สำ�หรับการอบเวลาสั้นๆ และการอุ่นอาหาร และใช้ซับ
ของเหลวที่มากเกินไป
•
กระดาษรีไซเคิล
✗
อาจเกิดประกายไฟ
พลาสติก
•
ภาชนะ
✓
โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจบิด
หรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบ
เมลามีน
•
ฟิล์มสำ�หรับปิดอาหาร
✓
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง
ใช้ความระมัดระวังขณะนำ�ฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอร้อน
ออกมาด้วย
•
ถุงแช่แข็ง
กระดาษมันหรือกระดาษไข
เครื่องแก้ว
•
ภาชนะสำ�หรับเตาอบและใส่
อาหาร
✓
ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
•
เครื่องแก้วบาง
✓
สามารถใช้อุ่นอาหารหรือของเหลว แก้วที่บางมากอาจแตก
หรือร้าวหากได้รับความร้อนทันที
•
โถแก้ว
✓
ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะสำ�หรับการอุ่นอาหารเท่านั้น
อาจเกิดประกายหรือติดไฟ
•
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน
•
หมายเหตุ
ไทย
อุปกรณ์
ใช้กับไมโครเวฟได้
✓
✓✗
✗
✓✗
✓
เฉพาะชนิดที่ต้มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบกัก
อากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้าจำ�เป็นต้องใช้
สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกันอาหารกระเด็น
: แนะนำ�
: ใช้อย่างระมัดระวัง
: ไม่ปลอดภัย
17
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 17
3/17/2011 11:14:27 AM
ไทย
การทำ�ความสะอาดเตาอบไมโครเวฟของคุณ
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
โปรดทำ�ความสะอาดส่วนต่อไปนี้ในเตาไมโครเวฟเป็นประจำ� เพื่อไม่ให้มีไขมันและเศษอาหารเกาะ:
• ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
• ประตูและซีลขอบประตู
• จานหมุนและวงแหวน
SAMSUNG มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ทุกครั้งต้องตรวจสอบว่าซีลประตูสะอาดและประตูสามารถปิดได้อย่างเหมาะสม
การไม่รักษาความสะอาดเตาอบอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาอย่างมาก และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้
1. ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำ�อุ่นผสมน้ำ�ยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
2. ขจัดคราบอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำ�ยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ด
ให้แห้ง
3. เพื่อให้เศษอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำ�มะนาวผสมน้ำ�บนจานหมุน
และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
4. ล้างจานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
โปรดอย่าทำ�น้ำ�หกในช่องระบาย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ขัดหรือกัดกร่อน หรือสารละลายเคมี โปรดใช้
ความระมัดระวังขณะทำ�ความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเศษอาหารติดอยู่
• สะสม
• ทำ�ให้ประตูปิดไม่สนิท
รุ่น
MW73CD
การจ่ายไฟ
220 V ~ 50 Hz
การใช้พลังงาน
ไมโครเวฟ
1150 วัตต์
กำ�ลังไฟฟ้า
100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำ�งาน
2450 MHz
แมกนีตรอน
OM75S(31)
วิธีระบายความร้อน
มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ด้านนอก
ช่องของเตาอบ
489 x 275 x 365 มม.
306 x 211 x 320 มม.
ปริมาตร
20 ลิตร
น้ำ�หนัก
สุทธิ
12.5 กก. โดยประมาณ
18
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 18
3/17/2011 11:14:27 AM
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ไทย
19
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 19
3/17/2011 11:14:27 AM
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
AUSTRALIA
1300-362-603
NEW ZEALAND
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698-4698
INDIA
3030-8282
1800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
VIETNAM
1-800-588-889
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
รหัส: DE68-03971A
MW73CD_XST_03971A-TH.indd 20
3/17/2011 11:14:28 AM
mW73cD
Microwave Oven
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
Please register your product at
www.samsung.com/register
Owner’s Instructions & Cooking Guide
This manual is made with 100% recycled paper.
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 1
2011-03-17
2:26:21
ENGLISH
Contents
Oven
Oven........................................................................................................2
Control panel............................................................................................3
Accessories..............................................................................................3
Using this instruction booklet....................................................................4
Important safety information ....................................................................4
Legend for symbols and icons..................................................................4
Precaution to avoid possible exposure to excessive microwave energy.....4
Important safety instructions.....................................................................5
Installing your microwave oven.................................................................8
Setting the time........................................................................................8
What to do if you are in doubt or have a problem.....................................9
Cooking/Reheating...................................................................................9
Power levels.............................................................................................10
Using the deodorization feature................................................................10
Stopping the cooking...............................................................................10
Adjusting the cooking time.......................................................................10
Using the quick meal feature.....................................................................11
Quick meal settings..................................................................................11
Using the rice feature................................................................................12
The rice settings.......................................................................................12
Using the soup feature..............................................................................13
The soup settings.....................................................................................13
Using the Thai menu feature.....................................................................14
The thai menu settings.............................................................................14
Multistage cooking...................................................................................15
Using the auto rapid defrost feature..........................................................16
Auto rapid defrost settings........................................................................16
Cookware guide.......................................................................................17
Cleaning your microwave oven.................................................................18
Technical specifications............................................................................18
1
5
2
6
7
3
8
4
9
10
11
1. DOOR
6. TURNTABLE
2. VENTILATION HOLES
7. COUPLER
3. LIGHT
8. ROLLER RING
4. DISPLAY
9. SAFETY INTERLOCK HOLES
5. DOOR LATCHES
10.OPEN DOOR PUSH BUTTON
11.CONTROL PANEL
2
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 2
2011-03-17
2:26:22
Control panel
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with
several accessories that can be used in a variety of ways.
1. Coupler, already placed over the motor shaft in the
base of the oven.
1
ENGLISH
Purpose : The coupler rotates the turntable.
2. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose : The roller ring supports the turntable.
2
3
7
4
8
3. Turntable, to be placed on the roller ring with the
centre fitting to the coupler.
Purpose : The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
9
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and
turntable.
5
10
6
11
1. DISPLAY
7. WEIGHT SELECTION
2. THAI CUISINE FEATURE
SELECTION
8. CLOCK SETTING
3. AUTO RAPID DEFROST
FEATURE SELECTION
10.START BUTTON
4. MICROWAVE MODE
SELECTION
9. DEODORIZATION BUTTON
11.+30s BUTTON
5. TIME SETTING
6. STOP/CANCEL BUTTON
3
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 3
2011-03-17
2:26:22
ENGLISH
Using this instruction booklet
Legend for symbols and icons
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
Important safety information
Important safety instructions.
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
Before using the oven, confirm that the following instructions are
followed.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important safety instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may
occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and
care when installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from
those described in this manual and not all warning signs may be
applicable. If you have any questions or concerns, contact your
nearest service centre or find help and information online at www.
samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions
filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer
cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect
use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life of the
appliance and possible result in a hazardous situation.
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Follow directions explicitly.
Do NOT disassemble.
Unplug the power plug from
the wall socket.
Do NOT touch.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
Precaution to avoid possible exposure to
excessive microwave energy.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the
oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door
latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or
allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces.
Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by
wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been
repaired by a qualified microwave service technician trained by the
manufacturer. It is particularly important that the oven door closes
properly and that there is no damage to the:
4
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 4
2011-03-17
2:26:23
(1) Door (bent)
(2) Door hinges (broken or loose)
(3) Door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than
a properly qualified microwave service technician trained by the
manufacturer.
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group
2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is
intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation
for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic
establishments and in establishments directly connected to a low voltage
power supply network which supplies buildings used for domestic
purposes.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas,
etc.), ventilate immediately without touching the power
plug.
Do not touch the power plug with wet hands.
ENGLISH
Do not turn the appliance off by unplugging the power
plug while an operation is in progress.
Do not insert fingers or foreign substances, If any foreign
substance such as water has entered the appliance,
unplug the power plug and contact your nearest service
centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
Important safety instructions
Do not place the oven over a fragile object such as a sink
or glass object. (Counter top model only)
Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or
high pressure cleaner to clean the appliance.
WARNING
Ensure that the power voltage, frequency and current are
the same as those of the product specifications.
Only qualified staff should be allowed to modify or repair
the microwave oven.
Do not heat liquids and other food in sealed containers.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not
use a multiple plug adapter, an extension cord or an
electric transformer.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners
or steam jet cleaners.
Do not hook the power cord on a metal object, insert the
power cord between the objects or behind the oven.
Do not install this appliance; near heater, inflammable
material; in a humid, oily or dusty location, in a location
exposed to direct sunlight and water or where gas may
leak; on un level ground.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug or power
cord is damaged, contact your nearest service centre.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Remove all foreign substances such as dust or water
from the power plug terminals and contact points using
a dry cloth on a regular basis.
Do not place objects on the oven, inside or on the door
of the oven.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the
surface of the oven.
Do not pull or excessively bend or place heavy objecton
the power cord.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance
5
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 5
2011-03-17
2:26:26
WARNING: Microwave heating of beverages can result in
delayed eruptive boiling,therefore care must be taken when
handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow
a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at least 10
minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
The appliance is not intended for installing in road
vehicles, caravans and similar vehicles etc.
ENGLISH
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that contain
alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the
oven.
The microwave oven is intended to be used on the
counter or counter top use only, the microwave oven
shall not be placed in a cabinet.
(Counter top model only)
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to avoid
touching heating elements. Children less than 8 years of
age shall be kept away unless continuously supervised.
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: The contents of feeding bottles and baby
food jars shall be stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to avoid burns;
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
The appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
This oven should be positioned proper direction and
height permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be
operated with the water during 10 minute and then used.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by a
competent person.
This microwave oven has to be positioned so that plug is
accessible.
If the oven generates a strange noise, a burning smell,
or smoke is emitted, unplug the power plug immediately
and contact your nearest service center.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a
competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
During cleaning conditions the surfaces may get hotter
than usual and children should be kept away (Cleaning
function model only)
Excess spillage must be removed before cleaning and
utensils which state in cleaning manual can be left in the
oven during cleaning. (Cleaning function model only)
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. To avoid burns young children should be kept away.
6
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 6
2011-03-17
2:26:28
Appliance should allow to disconnection of the
appliance from the supply after installation. The
disconnection may be achieved by having the plug
accessible or by incorporating a switch in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.
(Built-in model only.)
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver
trimmings, Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
When heating food in plastic or paper containers,
keep an eye on the oven due to the possibility of
ignition;
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
If smoke is observed, switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to
stifle any flames;
The oven should be cleaned regularly and any food
deposits removed;
ENGLISH
Do not cover the ventilation slots with cloth or
paper. They may catch fire as hot air escapes from
the oven. The oven may also overheat and switch
itself off automatically, and will remain off until it
cools sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Do not touch heating elements or interior oven
walls until the oven has cooled down.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot
air or steam.
Do not operate the microwave oven when it is empty.
The microwave oven will automatically shut down for 30
minutes for safety purposes. We recommend placing
a glass of water inside the oven at all times to absorb
microwave energy in case the microwave oven is started
accidentally.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp
metal scrapers to clean the oven door glass since
they can scratch the surface, which may result in
shattering of the glass.
Install the oven in compliance with the clearances
stated in this manual (see Installing Your Microwave
Oven)
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since
they may explode, even after microwave heating
has ended; Also do not heat airtight or vacuumsealed bottles, jars, containers, nuts inshells,
tomatoes etc.
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
7
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 7
2011-03-17
2:26:29
ENGLISH
Installing your microwave oven
Setting the time
Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface
should be strong enough to safely bear the weight of the oven.
Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “12:00”
is automatically displayed on the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 12-hour
or 24-hour notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
1. When you install your oven, make sure there is
adequate ventilation for your oven by leaving at least
10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides
of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.
20 cm
above
85 cm of
the floor
10 cm
behind
10 cm on
the side
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer
and winter time.
2. Remove all packing materials inside the oven.
Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
1. To display the time in
the...
24-hour notation
12-hour notation
3. This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
Then press the
Clock ( ) button...
Once
Twice
2. Set the hour with the h button and the minutes with
the min button.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or
assembly available from the manufacturer or its service agent.
For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz,
AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it
must be replaced by a special cable.
3. When the right time is displayed, press the Clock ( )
button again to start the clock.
Result :
Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like
next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications
of the oven must be respected and any extension cable used must
be of the same standard as the power cable supplied with the oven.
Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your
microwave oven for the first time.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
8
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 8
2011-03-17
2:26:30
What to do if you are in doubt or have a problem
Cooking/Reheating
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
1. Press the Power Level (
Result :
The oven does not start when you press the Start ( ) button.
• Is the door completely closed?
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the Start ( ) button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a
breaker to be triggered?
) button.
The 800 W (maximum cooking power)
indications are displayed:
Select the appropriate power level
by pressing the Power Level ( ) button again until the
corresponding wattage is displayed. Refer to the power
level table on the next page.
ENGLISH
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
2. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s button.
3. Press the Start (
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
Result :
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
) button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished
the oven beeps four times.
Never switch the microwave oven on when it is empty.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the
oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven
away from televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display
may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and
reconnect it. Reset the time.
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, contact
your local dealer or SAMSUNG after-sales service.
9
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 9
2011-03-17
2:26:30
Power levels
Stopping the cooking
You can choose among the power levels below.
ENGLISH
Power level
You can stop cooking at any time to check the food.
1. To stop temporarily;
Open the door.
Output
HIGH
800 W
MEDIUM HIGH
600 W
MEDIUM
450 W
MEDIUM LOW
300 W
DEFROST ( )
180 W
LOW
100 W
Result :
Cooking stops. To resume cooking,
close the door and press Start ( )
again.
2. To stop completely;
Press the Stop ( ) button.
Result :
The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking
settings, press the Stop ( ) button again.
You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing
Stop ( ) button.
If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
If you select lower power level, the cooking time must be increased.
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the +30s
button once for each 30 seconds to be added.
Using the deodorization feature
Press the +30s button once for each 30 seconds to be
added.
Use this feature after cooking odorous food or when there is a lot of smoke
in the oven interior.
Press the Deodorization ( ) button after you have
finished cleaning. you will hear four beeps
The deodorization time has been specified as 5
minutes. It increases by 30 seconds whenever the +30s button is
pressed.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
10
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 10
2011-03-17
2:26:31
Using the quick meal feature
Code
With the Quick meal feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Quick meal button.
3
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Quick meal button. Refer to the table
on the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
Ingredients
180 g Frozen Chinese Bun (salapao sai
(30/p) moo) - 180 g
Recommendations
1.Cut the corner of the package and cook.
Frozen Wonton
250 g Frozen Wonton Shrimp (keaw
kung) - 250 g
Shrimp (keaw kung)
Recommendations
3. Press Start ( ) button.
Result:
Frozen Chinese Bun
(salapao sai moo)
Serving
size
5
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
1.Remove the outer bag before reheating.
2.Pierce cover film for 3-4 time and cook.
Frozen Congee with
350 g Frozen Congee with Grouper Fish
(kow tom pla kao) - 350 g
Grouper Fish (kow
tom pla kao)
Recommendations
Quick meal settings
1.Remove the outer seal before reheating.
2.Open the cover. Add water to fill line.
3.Cover lid loosely to let stream esacape during heat and cook.
Frozen Spaghetti with
450 g Frozen Spaghetti with Chicken
sauce - 450 g
Chicken Sauce
Recommendations
The following table presents the various Quick meal Programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
1.Remove the outer bag before reheating.
2.Pierce cover film for 3-4 time and cook.
6
Code
1
2
ENGLISH
4
Food
Food
Serving
Ingredients
size
Instant Noodle
670 g minced pork - 100 g, egg - 1, any
vegetables - 100 g, instant noodle
- 1 bag, boiled water - 2 cups
Recommendations
1.Put instant noodle, minced pork, vegetable and egg together and
cook.
Frozen Shrimp
192 g Frozen Shrimp Bumpling (kanom
Dumpling (kanom jeeb
(16/p) jeeb kung) - 192 g
kung)
Recommendations
1.Cut the corner of the package and cook.
11
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 11
2011-03-17
2:26:31
Using the rice feature
Code
ENGLISH
With the Rice feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rice button.
3
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Rice button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
4
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
The rice settings
5
The following table presents the various Rice Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
2
Food
Serving
Ingredients
size
Rice
320 g rice - 1 cup, water - 1 1/4 cup
Recommendations
1. Put rice, water in a bowl and cover with the lid
2. Cook and keep the lid closed for another 15-20 minutes before
serve
Brown Rice
350 g brown rice - 1 cups, water for
cooking - 2 cups, water for
cleaned rice
Recommendations
1.Put brown rice in a bowl, add water and cover with the lid.
2.Cook and wait for 10 mins ready to serve.
6
Food
Serving
size
Ingredients
sticky rice - 1 cup, water - ½ cup
350 400 g
Recommendations
1.Put the sticky rice, add water in bowl and cover with the lid.
2.Cook and keep the lid closed for another 15-20 minutes before
serve.
cooked rice - 1 cup, water - 500
Pork Congee/
600 Porridge
750 g ml, pork chopped - 1/2 cup,
pepper ground - 1 ts, soy suace 1 tbs, oyster sauce - 1 tbs, spring
onion, sliced celery, coriander - ½
cup
Recommendations
1.Mix chopped pork with Pepper,Oyster sauce and make a small
balls.
2.Put pork balls, cooked rice, water, then seasoning with seasoning
powder pork flavor, stir well and cook.
3.Add the Celery, Spring Onion, Corianders before serve.
Spaghetti
220 g spaghettis - 80 g, boiled water 500 ml
Recommendations
1.Add salt in water stir well, then add spaghetti and cook.
2.Drain and soak in cold water. Add a bit vegetable oil and stir.
Sweet Sticky Rice
410 g cooked sticky rice - 1 cup,
coconut milk - 1/3, salt - 1 ts,
sugar - 1 tbs
Recommendations
1.Mix coconut milk with sugar and salt stir and cook and wait for 1
mins.
2.Put the cooked sticky rice in the bowl.
3.Pour the coconut milk in bowl of sticky rice, stir well. Covered for 10
mins, then serve with ripe mango or custard.
Sticky Rice
12
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 12
2011-03-17
2:26:31
Using the soup feature
Code
With the Soup feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
2
1. Press the Soup button.
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
3
The soup settings
The following table presents the various Soup Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
Serving
Ingredients
size
Tom Yum Soup with
920 g shrimp - 150 g, sliced galangal
Shrimp
- 4 pieces, sliced kaffir - ¼ cup,
lemongrass - 2, boiled water - 500
ml, mushroom - 1 cup, tomatoes
- 4, chili paste - 1 tbs, evaporated
milk - ¼ cup, fish sauce - 3 tbs,
lime juice - 3 tbs,
chilis - 10
Recommendations
1.Put galangal, lemongrass, tear kaffir leave, tomato, tom yum khung
paste in Boiled water wait for 2 mins.
2.Add shrimp, mushroom, chili, and cook.
3.Then add the evaporated milk seasoning with fish sauce, lime juice,
chili paste then serve hot.
sliced banana - 100 g, coconut
Banana in Coconut
500 Milk
600 g milk - 150 ml, palm sugar - 3 tbs,
water - 1 cup (240 ml), salt - ¼ ts
Recommendations
1.Mixed coconut milk, water, palm sugar, and salt stir until dissolved.
Then add sliced banana.
2.Cook.
ENGLISH
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Soup button. Refer to the table on
the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
Food
Food
Serving
Ingredients
size
Clear Broth Soup
850 g chopped ground pork - 100 g,
with Soft Tofu and
pepper - ¼ ts, spring onion - ¼
Seaweed
cup, chopped coriander - 1 tbs,
water - 500 ml, fish sauce - 1 tbs,
strips soft tofu - 2, dried seaweed
- ¼ cup, oyster sauce - 1 tbs,
pepper - 1 ts
Recommendations
1.Marinated ground pork and pepper for 5 mins.
2.Put water, chopped pork, soft tofu, and cook.
3.Add spring onion, coriander, and pepper dried seaweed Ready to
serve.
13
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 13
2011-03-17
2:26:31
Using the Thai menu feature
Code
With the Thai menu feature, the cooking time is set automatically.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
2
ENGLISH
1. Press the Thai menu button.
2. Select the type of food that you are cooking by
pressing the Thai menu button. Refer to the table
on the following page for a description of the various
preprogrammed settings.
3
3. Press Start ( ) button.
Result:
The food is cooked according to the
preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the
oven will beep and flash “0” four times. The oven will
then beep one time per minute.
4
The thai menu settings
The following table presents the various Thai menu Programmes, quantities,
standing times and appropriate recommendations.
Code
1
Food
Steamed
Egg
(Egg
custard)
Serving
Ingredients
size
400 - fresh egg - 2, evaporated milk - 2 tbs, water 450 g 3/4 cup, Japanese soy sauce - 1 ts, salt - 1/8
ts, kani crab - 1/4 cup, boiled shrimps - 4
5
Recommendations
1.Put eggs in a bowl, bleated then add evaporated milk, water and
seasoning with Japanese soy sauce and salt mixed well.
2.Cook and decorate with Kani crab and shrimp before serve.
Food
Serving
Ingredients
size
Omelets
120 g egg - 2, chopped tomato - 1 tbs, chopped
onion - 1 tbs, soy sauce - ½ tbs, butter - 1 tbs
Recommendations
1.Mix the beaten eggs, chopped tomato, chopped onion and soy
sauce and stir well.
2.Spread the butter on the plate, put the mixer on the plate and cook.
onion - 1/4 cup, water - ½ cup, cooked
Spaghetti
450 Cream
500 g ham - ½ cup, cooked spaghetti - 80 g, salted
butter - 2 tbs, bay leaves - 3, plain four - 1 tbs,
Sauce
whipping cream - 100 ml, sliced mushroom
- 1/2 cup, salt, pepper - 1/4 ts, mozzarellas
cheese - 2 tbs
Recommendations
1.Mix water and flour, then add butter,whipping cream, bay leave,
chopped onion, ham, sliced mustroom seasoning with salt & pepper.
2.Cook and add mozzarella cheese stir then serve with spaghetti.
cooked spaghetti - 80 g, salt - 1/2 ts, minced
Spaghetti
500 Meat ball
550 g meat - 200 g, black pepper - ½ ts, choped
onion - ¼ cup, bay leave - 3, butter - 2 tbs,
diced tomatoes - 1 cup, tomatoes sauce - 1/4
cup, water - 1/3 cup
Recommendations
1.Mix minced meat with pepper and salt stir well make the ball.
2.Mix the meat ball, butter, bay leave, and diced tomato, tomato
sauce, choped onion, water 3. Cook and serve with cooked spaghetti.
Coconut
130 g duck eggs - 3, crane sugar - ½ cup, coconut
milk - 1 cup, pandanus leaf - 2-3, small diced
Custard
pumpkins - 1 cup
Recommendations
1.Mixed egg and stir with squeezed pandanus leaf unitl have a smell of
pandanus leaf; then stir with the crane sugar. Fill out only the juice.
2.Add the diced pumpkin and cook, then serve in room tempurate.
14
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 14
2011-03-17
2:26:32
Multistage cooking
5. Press the Power Level ( ) button.
The microwave mode (II) :
Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or more
times.
(450 W in the example)
Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the
oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g
fish in three stages:
6. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropriate number of times (5
minutes in the example).
You can set between two and three stages in multistage cooking.
If you set three stage, the first stage must be defrosting.
Don’t press Start ( ) button until you’ve set the final stage.
1. Press the Rapid Defrost (
times.
7. Press the Start (
Result :
) button once or more
2. Set the weight by pressing the 100 g buttons the
appropriate number of times (500 g in the example).
3. Press the Power Level (
The microwave mode (I) :
ENGLISH
Defrosting
Cook I
Cook II
) button.
The three modes [defrosting and
cooking (I, II)] are selected on after.
According to the defrosting mode that
you have chosen, the oven may beep
half way through defrosting to remind
you to turn the food over.
 When cooking is over, the oven
beeps four times.
) button.
; if necessary, set the power level by pressing
the Power Level ( ) button again one or more
times. (600 W in the example)
4. Set the cooking time by pressing the 10 min, 1 min
and 10 s buttons the appropiate number of times (4
minutes in the example).
15
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 15
2011-03-17
2:26:32
Using the auto rapid defrost feature
Auto rapid defrost settings
The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish.
The defrost time and power level are set automatically. You simply select
the programme and the weight.
The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes,
quantities, standing times and appropriate recommendations.
Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat,
poultry, fish on a ceramic plate.
ENGLISH
Use only dishes that are microwave-safe.
First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Rapid Defrost (
) button.
Result :
The following indication is displayed:
Press the Rapid Defrost ( ) button one or more
times according to the type of food to be defrosted. Refer to the table
on the next page for further details.
Code/Food
Portion
1. Meat
200-1500 g
Standing
time
20-90 min.
2. Poultry
200-1500 g
20-90 min.
3. Fish
200-1500 g
20-80 min.
2. Select the food weight by pressing the 100 g button.
It is possible to set up to a maximum of 1500 g.
3. Press the Start (
) button.
Result :
 Defrosting begins.
 The oven beeps halfway through
defrosting to remind you to turn the food over.
 Press Start ( ) button again to finish defrosting.
Recommendations
Shield the edges with
aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps.
This programme is suitable
for beef, lamb, pork, steaks,
chops, minced meat.
Shield the leg and wing tips
with aluminium foil. Turn the
poultry over, when the oven
beeps. This programme is
suitable for whole chicken as
well as for chicken portions.
Shield the tail of a whole fish
with aluminium foil. Turn the fish
over, when the oven beeps.
This programme is suitable for
whole fishes as well as for fish
fillets.
You can also defrost food manually. To do so, select the microwave
cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the
section entitled “Cooking/Reheating” on page 9 for further details.
16
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 16
2011-03-17
2:26:32
Cookware guide
Cookware
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to
penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the
cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether
and how they should be used in a microwave oven.
Aluminum foil
Browning plate
Microwavesafe
✓✗
✓
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for
warming only.
• Dishes
✗
May cause arcing or fire.
Comments
• Freezer bag twist
ties
✗
Can be used in small quantities to
protect areas against overcooking.
Arcing can occur if the foil is too close
to the oven wall or if too much foil
is used.
Paper
• Plates, cups,
napkins and kitchen
paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
Do not preheat for more than eight
minutes.
• Recycled paper
✗
May cause arcing.
• Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics
may warp or discolour at high
temperatures. Do not use melamine
plastic.
• Cling film
✓
Can be used to retain moisture.
Should not touch the food. Take care
when removing the film as hot steam
will escape.
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should
not be airtight. Prick with a fork, if
necessary.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Disposable polyester
cardboard dishes
✓
Some frozen foods are packaged in
these dishes.
Metal
Plastic
Fast-food packaging
• Polystyrene cups
containers
✓
• Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
• Recycled paper or
metal trims
✗
May cause arcing.
Wax or grease-proof
paper
✓
✓✗
✗
Can be used to warm food.
Overheating may cause the
polystyrene to melt.
• Freezer bags
Glassware
• Oven-to-table ware
✓
Can be used, unless decorated with
a metal trim.
• Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or
liquids. Delicate glass may break or
crack if heated suddenly.
ENGLISH
Cookware
• Glass jars
Microwavesafe
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
: Recommended
: Use caution
: Unsafe
17
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 17
2011-03-17
2:26:32
ENGLISH
Cleaning your microwave oven
Technical specifications
The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to
prevent grease and food particles from building up:
• Inside and outside surfaces
• Door and door seals
• Turntable and Roller rings
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change
without notice.
Model
MW73CD
Power source
220 V ~ 50 Hz
Power consumption
Microwave
1150 W
Output power
100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water.
Rinse and dry.
Magnetron
OM75S(31)
Cooling method
Cooling fan motor
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller
ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
Dimensions (W x H x D)
Outside
Oven cavity
489 x 275 x 365 mm
306 x 211 x 320 mm
Volume
20 liter
Weight
Net
12.5 kg approx
ALWAYS ensure that the door seals are clean and the door closes
properly.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the of the
appliance and possibly result in a hazardous situation.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup
of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at
maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or
chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to
ensure that no particles:
• Accumulate
• Prevent the door from closing correctly
18
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 18
2011-03-17
2:26:32
Note
Note
ENGLISH
19
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 19
2011-03-17
2:26:32
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
AUSTRALIA
1300-362-603
NEW ZEALAND
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698-4698
INDIA
3030-8282
1800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
VIETNAM
1-800-588-889
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
Code No.: DE68-03971A
MW73CD_XST_03971A-EN.indd 20
2011-03-17
2:26:33
Download PDF

advertising