Samsung | M197DN | Samsung M197DN คู่มือการใช้

M197DN-5-TA-02662F.fm Page 1 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
เตาอบไมโครเวฟ
คําแนะนําและคูม ือทําอาหารของผูใช
M197DN
Code No. : DE68-02662F
เตาอบ ......................................................................................................2
อุปกรณเสริม .............................................................................................2
แผงควบคุม ..............................................................................................2
วิธีใชหนังสือแนะนํานี้ ................................................................................3
ขอควรระวังในดานความปลอดภัย ..............................................................3
การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ .........................................................................5
การตั้งเวลา ...............................................................................................5
วิธีแกไขเมื่อเกิดปญหาหรือขอสงสัย ............................................................6
การทําอาหาร / อุนอาหาร ..........................................................................6
ระดับความรอน .........................................................................................7
การหยุดทําอาหาร .....................................................................................7
การปรับเวลาทําอาหาร ..............................................................................7
การฆาเชื้อขวดนมเด็ก ...............................................................................8
การใชคุณสมบัติการอุนอาหารอัตโนมัติ ......................................................8
การตั้งคาการอุนอาหารอัตโนมัติ .................................................................9
การใชคุณสมบัติการอุนอาหารอัตโนมัติ ......................................................9
การตั้งคาการทําอาหารอัตโนมัติ ...............................................................10
การใชคุณสมบัติละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ ....................................................10
การตั้งคาการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ .........................................................11
การใชฟงกชันกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ ..........................................11
การตั้งคาการกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ ...........................................12
การใชคุณสมบัติขจัดกลิ่น ........................................................................12
การหยุดการทํางานของจานหมุนดวยตัวทานเอง ........................................12
การปดสัญญาณเสียงเตือน ......................................................................13
การล็อคเตาอบไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัย .............................................13
คําแนะนําเกี่ยวกับภาชนะที่ใชทําอาหาร ....................................................14
การทําความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ ........................................................15
การเก็บรักษาและซอมบํารุงเตาอบไมโครเวฟ .............................................15
ลักษณะจําเพาะทางเทคนิค .....................................................................16
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 2 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
เตาอบ
TA
แผงควบคุม
ชองระบายอากาศ
มือจับทีป่ ระตู
ไฟ
หนาแสดงการทํางาน
1
6
7
ประตูเตาอบ
สลักประตู
วงแหวนรองจานหมุน
จานหมุน
ตัวเชื่อม
แผงควบคุมการทํางาน
ชองล็อคประตู
8
9
2
อุปกรณเสริม
3
ทานจะไดรับอุปกรณเสริมตางๆ ซึง่ สามารถใชไดหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนของ
เตาอบที่ซื้อ
4
10
1. ตัวเชือม วางอยูบนเพลามอเตอรที่พื้นของเตาอบ
11
วัตถุประสงค: ตัวเชื่อมจะหมุนจานหมุน
5
12
2. วงแหวนรองจานหมุน ตองวางไวสวนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค: วงแหวนรองจานหมุนจะรองรับจานหมุน
3. จานหมุน ตองวางไวบนวงแหวนรองจานหมุนโดยใหตรงกลางจานอยูตรง
กับตัวเชือ่ ม
วัตถุประสงค: จานหมุนทําหนาที่เปนพื้นทีท่ ําอาหารหลัก
ซึ่งสามารถถอดออกทําความสะอาดไดงาย
4. ภาชนะใสอาหาร, ดูหนา 11
วัตถุประสงค: ภาชนะใสอาหารเมื่อใชงานฟงกชันกําหนดระดับความรอน
อัตโนมัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
หามใชงานเตาอบไมโครเวฟโดยไมใชวงแหวนรองจานหมุนและจานหมุน
2
หนาแสดงการทํางาน
ปุมฆาเชื้อ
ปุมขจัดกลิ่น
ปุมเลือกระดับความรอนอัตโนมัติ
ปุมหยุดทํางาน/หยุดชั่วคราว
ปุมตั้งเวลานาฬิกา
ปุมละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ
8.
9.
10.
11.
12.
ตัวเลือกการอุน อาหารอัตโนมัติ
ตัวเลือกการทําอาหารอัตโนมัติ
ปุมตั้งคาระดับความรอน
ปุมเปด/ปดจานหมุน
ปุม/ลูกบิดเริ่มทํางาน (ระยะเวลาในการ
ทําอาหาร, น้ําหนัก และขนาดเสิรฟ)
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 3 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
วิธีใชหนังสือแนะนํานี้
ขอควรระวังในดานความปลอดภัย
สําหรับทานที่ไดซอื้ เตาอบไมโครเวฟ SAMSUNG คําแนะนําสําหรับผูใชจะมีขอมูล
สําคัญเกี่ยวกับการทําอาหารดวยเตาอบไมโครเวฟ ดังนี้
• ขอควรระวังในดานความปลอดภัย
• อุปกรณเสริมและเครือ่ งครัวทีเ่ หมาะสม
• เคล็ดลับทีม่ ปี ระโยชนเกีย่ วกับการทําอาหาร
ในชวงตอนตนของหนังสือ จะเปนภาพเตาอบ และรวมทั้งแผงควบคุม ซึ่งเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งสําหรับการที่จะชวยใหทานใชปมุ ตางๆ ไดอยางงายดายยิ่งขึ้น ขั้นตอน
แตละชั้นใชสัญลักษณสามแบบคือ
คําแนะนําในดานความปลอดภัยที่สําคัญ อานคําแนะนํานี้อยางละเอียดและโปรด
เก็บรักษาไว กอนทําอาหารหรือตมของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจดูวาได
ปฎิบัติตามขอควรระวังในดานความปลอดภัยตอไปนี้
1. หามใชภาชนะเครื่องครัวทีม่ ีลกั ษณะตอไปนี้ในเตาอบไมโครเวฟ
2.
สิ่งสําคัญ
หมายเหตุ
หมุน
ขอควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการรับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป
ทานอาจไดรับพลังงานไมโครเวฟในระดับที่เปนอันตราย หากไมปฎิบัติตามขอควรระวังดานความปลอดภัย
ดังตอไปนี้
(a) หามใชงานเตาอบโดยไมปดฝาหรือกีดขวางตัวล็อกนิรภัย (ล็อคของประตู) หรือแหยสงิ่ ใดๆ ลงไปในชอง
ล็อคนิรภัย
(b) หามวางวัตถุใดๆ ระหวางประตูเตาอบและพื้นทีด่ านหนาหรือปลอยใหมีเศษอาหารหรือน้ํายาทําความ
สะอาดสะสมบริเวณพื้นผิวของตัวล็อก ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดและพื้นผิวของตัวผนึกของประตู
สะอาดโดยเช็ดทําความสะอาดหลังการใช ครั้งแรกเช็ดดวยผาเปยก จากนั้นเช็ดดวยผาแหงทีน่ ุม
(c) หากเตาอบไดรับความเสียหาย หามใชงานเตาอบจนกวาจะไดรับการซอมแซมโดยชางเทคนิคที่
สามารถใหบริการซอมแซมเตาอบไมโครเวฟ และไดรับการฝกอบรมจากผูผลิต ประตูเตาอบจะตองปด
อยางถูกตองและไมมีความเสียหายเกิดขึ้นที่
(1) ประตู สลักประตู และพื้นผิวของตัวล็อค
(2) บานพับประตู (หักหรือหลวม )
(3) สายไฟ
(d) หามเปลี่ยนแปลงหรือซอมแซมเตาอบเอง หากมิใชชา งเทคนิคที่สามารถใหบริการซอมแซมเตาอบ
ไมโครเวฟและไดรับการฝกอบรมจากผูผลิต
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
• ภาชนะโลหะ
• ชุดจานชามที่มีขอบทองหรือเงิน
• ไมเสียบ สอม ฯลฯ
เนือ งจาก: อาจเกิดไฟช็อตหรือประกายไฟขึ้นและทําใหเกิดความเสียหายตอเตาอบ
หามอุน
• ขวด กระปุก ภาชนะที่ปดผนึกแบบสูญญากาศหรือไมมีอากาศผานเขาไป
* เชน กระปุกอาหารสําหรับทารก
• อาหารที่ไมมีอากาศผานเขาไป
* เชน ไข ถั่วที่มีเปลือก มะเขือเทศ
เนือ งจาก: แรงดันที่เพิ่มขึ้นอาจทําใหระเบิดได
ขอแนะนํา: เปดฝาและเจาะรูที่พื้นผิว ถุงฯลฯ
หามใชเตาอบไมโครเวฟเมื่อเตาอบวาง
เนือ งจาก: ผนังเตาอบอาจไดรับความเสียหาย
ขอแนะนํา: วางน้ําหนึง่ แกวไวในเตาอบตลอดเวลา น้ําจะดูดซับคลื่นไมโครเวฟหากทานตั้งเตาอบให
ทํางานโดยบังเอิญในขณะที่เตาอบวาง
หามนําผาหรือกระดาษปดชองระบายอากาศดานหลัง
เนือ งจาก: ผาหรือกระดาษอาจติดไฟในขณะที่ลมรอนพัดออกจากเตาอบ
ใชถุงมือสําหรับเตาอบเสมอ เมื่อนําจานออกจากเตาอบ
เนือ งจาก: จานบางประเภทจะดูดคลื่นไมโครเวฟและความรอนมักจะถายเทจากอากาศไปสูจาน ทํา
ใหจานเกิดความรอน
หามสัมผัสชิ้นสวนที่ใหพลังงานความรอนและผนังดานในของเตาอบ
เนือ งจาก: ผนังอาจรอนจนทําใหเกิดแผลไหมได หลังทํางานเสร็จแมวาเตาอบจะดูคลายไมรอนก็
ตาม หามปลอยใหวัสดุตดิ ไฟไดสมั ผัสกับบริเวณดานในของเตาอบ ปลอยทิ้งไวในเตาอบ
เย็นลง
เพื่อลดความเสี่ยงกับการเกิดไฟลุกไหมในเตาอบ
• หามเก็บวัตถุติดไฟในเตาอบ
• นําลวดออกจากถุงกระดาษหรือพลาสติก
• หามใชเตาอบเพื่ออบหนังสือพิมพใหแหง
• หากเห็นควัน ใหปดฝาและปดสวิตชหรือถอดปลั๊กไฟของเตาอบ
ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่ออุนของเหลวและอาหารทารก
• ปลอยพักอยางนอย 20 นาทีเสมอหลังจากปดสวิตชเตาอบแลวเพื่อใหอณ
ุ หภูมิกระจายสม่ําเสมอ
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 4 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
ขอควรระวังในดานความปลอดภัย (ตอ)
•
•
•
•
TA
9.
10.
11.
12.
13.
คนอาหารระหวางการอุน หากจําเปนและคนอาหารหลังจากอุนแลวเสมอ
ระมัดระวังเมื่อหยิบจับภาชนะหลังจากอุน หากภาชนะรอนเกินไปอาจทําใหเกิดแผลไหมได
อาจมีความเสี่ยงจากการเดือดทีป่ ะทุขึ้นในเวลาตอมา
เพื่อปองกันการเดือดที่ปะทุขึ้นในเวลาตอมาและการพุพองที่อาจเกิดขึ้น ควรวางชอนพลาสติกหรือ
ไมคนแกวลงในเครื่องดื่มและคนกอนระหวางและหลังการอุน
เนืองจาก: ในการอุนของเหลว อาจถึงจุดเดือดชา ซึง่ หมายความวาการเดือดทีป่ ะทุอาจเกิดขึ้นหลัง
จากนําภาชนะออกจากเตาอบแลวและทําใหทานเกิดแผลพุพองได
• ในกรณีทเี่ กิดแผลผุพอง โปรดปฏิบัตติ ามคําแนะนําในการปฐมพยาบาลดังนี้
* แชแผลที่พองในน้ําเย็นอยางนอย10 นาที
* ปดแผลดวยผาผาพันแผลที่สะอาดและแหง
* หามทาครีม น้ํามัน โลชั่นใด ๆ
• หามใสของเหลวจนเต็มภาชนะและเลือกภาชนะที่ดานบนกวางกวาดานลาง เพื่อปองกันไมใหของ
เหลวลน ขวดทีม่ ีคอขวดแคบอาจระเบิดไดหากรอนเกินไป
• ตรวจอุณหภูมิของอาหารทารกหรือนมกอนปอนใหทารกเสมอ
• หามอุนขวดของทารกขณะที่มีจุกนมปดอยูเพราะขวดอาจระเบิดและแตกได หากรอนเกินไป
ระวังมิใหสายไฟเกิดความเสียหาย
• หามจุม สายไฟหรือปลั๊กไฟในน้ําและเก็บสายไฟใหหา งจากพื้นผิวที่ ไดรับความรอน
• หามใชเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กไฟไดรับความเสียหาย
ยืนหางเตาอบประมาณหนึ่งชวงแขนเมื่อเปดฝา
เนืองจาก: ลมหรือไอรอนทีป่ ลอยออกมาอาจทําใหเกิดแผลผุพองได
รักษาความสะอาดดานในของเตาอบ
เนืองจาก: เศษอาหารหรือน้ํามันที่กระเด็นซึ่งติดอยูกับผนังหรือพื้นของเตาอบ อาจทําความเสียหาย
ทําใหสูญเสียและลดประสิทธิภาพของเตาอบ
ทานอาจไดยินเสียง “แครก” ระหวางการทํางาน (โดยเฉพาะเมื่อเตาอบละลายน้ําแข็ง)
เนืองจาก: เสียงนีเ้ ปนเสียงปกติเมื่อไฟฟาทีส่ งออกมาเปลี่ยนสภาพไฟ
เมื่อเตาอบไมโครเวฟทํางานโดยทีไ่ มมีอาหารใด ๆ ไฟฟาจะตัดโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ทาน
สามารถใชงานไดเปนปกติหลังจากปลอยพักเปนเวลามากกวา 30 นาที
ขอควรระวัง
หากประตูหรือสลักประตูเตาอบชํารุดเสียหาย
หามใชงานเตาอบจนกวาจะไดรับการซอมแซมโดยชางเทคนิคที่สามารถใหบริการซอมแซมเตาอบไมโครเวฟ
และไดรับการฝกอบรมจากผูผลิต
ขอควรระวัง
หามไมใหผอู ื่นที่มิใชชางเทคนิคที่มีคุณสมบัตเิ พียงพอดําเนินการซอมแซม
โดยการถอดฝาเตาอบซึ่งเปนสวนทีป่ องกันการปะทุของพลังงานในเตาอบ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได
ขอควรระวัง
หามอุนของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะปดผนึกเนื่องจากอาจทําใหระเบิดได
ขอควรระวัง
หากไมมีผูควบคุมดูแล จะอนุญาตใหเด็กใชเตาอบไดตอ เมื่อมีการใหคําแนะนําวิธีใชที่ถูกตองแลวเทานัน้
เพื่อใหเด็กสามารถใชเตาอบไดอยางปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชทไี่ มเหมาะสม
คําแนะนําในดานความปลอดภัยที่สําคัญ
ระหวางการทําอาหาร ควรดูในเตาอบเปนระยะ ๆ เมื่ออุนหรือทําอาหารในภาชนะพลาสติก กระดาษหรือ
วัสดุที่ไหมไฟไดและทีใ่ ชแลวทิ้ง ขอสําคัญ
สิ่งสําคัญ
หามมิใหเด็กเล็กใชหรือเลนเตาอบไมโครเวฟ หรือปลอยใหเด็กอยูใกลเตาอบไมโครเวฟในขณะกําลังทํางาน
โดยไมมีผูอนื่ ดูแล ไมควรจะเก็บหรือซอนสิ่งทีเ่ ด็กสนใจไวบนเตาอบ
4
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 5 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
การติดตั้งเตาอบไมโครเวฟ
การตั้งเวลา
วางเตาอบบนพื้นผิวที่แบนราบซึ่งแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักของเตาอบไดอยาง
ปลอดภัย
เตาอบไมโครเวฟของทานสามารถตัง้ เวลานาฬิกาที่ติดอยูในตัวเครื่องได 2 แบบคือ
แบบ 12 ช.ม.และ 24 ช.ม. และทานควรตั้งเวลาเมื่อ
• เริม่ ติดตัง้ เตาอบไมโครเวฟ
• หลังจากเกิดไฟฟาลัดวงจร
20 ซม.
ดานบน
10 ซม.
ดานหลัง
10 ซม.
ดานขาง
1. เมื่อติดตั้งเตาอบ ตรวจสอบใหแนใจวามีทางระบายอากาศที่พอเหมาะ
สําหรับเตาอบ โดยปลอยใหมีที่วางดานหลังและดานขางอยางนอย 10
ซ.ม.(4 นิ้ว ) และดานบนของเตาอบอยางนอย 20 ซ.ม. (8 นิ้ว)
อยาลืมตั้งนาฬิกาใหมเมื่อทานเปลี่ยนเวลาเปนและจากฤดูรอนและฤดูหนาว
1. แสดงเวลาแบบ...
2. แบบ 24 ช.ม.1 ครัง้
2. นําวัสดุหีบหอดานในของเตาอบออกใหหมด ติดตั้งวงแหวนรองจานหมุน
และจานหมุน ตรวจดูวาจานหมุนหมุนไดอยางอิสระ
จํานวนครังทีกดปุม ,
แบบ 12 ช.ม.2 ครั้ง
3. หมุนลูกบิดเพื่อตั้งเวลาในหนวยชั่วโมง
3. เตาอบไมโครเวฟตองตั้งในทีซ่ ึ่งสามารถเสียบปลัก๊ ได
หามขวางชองอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจรอนเกินไปและเครื่องจะหยุดทํางาน
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไมสามารถใชงานไดจนกระทั่งเย็นลงเพียงพอ
4. กดปุม
เพื่อความปลอดภัยของทาน ควรเสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับแบบ
3 ขา ที่มีขนาดแรงดันไฟฟา 220 โวลต, 50 เฮิรตซ ที่มีการตอลงดินอยางถูกตอง หาก
สายไฟของเครื่องชํารุดเสียหาย จะตองใหผูผลิตหรือศูนยบริการหรือชางผูชํานาญ
งานเปนผูเปลี่ยนสายไฟเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. หมุนลูกบิดเพื่อตั้งเวลาในหนวยนาที
6. กดปุม
หามติดตั้งเตาอบไมโครเวฟในสภาพแวดลอมที่รอนหรือชื้น เชนติดกับเตาอบหรือ
เครื่องทําความรอน คุณสมบัติของสายไฟของเตาอบตองไดมาตรฐานและสายตอ
ใด ๆ ที่ใชตองไดมาตรฐานเดียวกับสายไฟที่ใหไวกับเตาอบ เช็ดภายในและแถบผนึก
ฝาปดดวยผาชื้นกอนใชเตาอบไมโครเวฟในครั้งแรก
5
นาฬิกา ....
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 6 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
TA
วิธีแกไขเมื่อเกิดปญหาหรือขอสงสัย
การทําอาหาร / อุนอาหาร
หากเกิดปญหาใด ๆ ตอไปนี้ ใหลองใชวิธีแกไขที่ระบุไว
วิธีการทําอาหารหรืออุนอาหารมีขั้นตอนดังตอไปนี้ ตรวจสอบเสมอเมื่อตั้งคาทํา
อาหารกอนปลอยใหเตาอบทํางานโดยไมเฝาดู
ขั้นแรก วางอาหารไวตรงกลางจานหมุนจากนั้นปดฝา
สิง่ ตอไปนี้เปนเรื่องปกติ
• เกิดไอน้ําภายในเตาอบ
• อากาศที่หมุนเวียนรอบฝาปดและเตาอบดานนอก
• มีการสะทอนแสงรอบประตูและเตาดานนอก
• ไอน้ําลอดออกจากประตูและชองระบายอากาศ
1. กดปุมระดับความรอน
ผลปรากฎ: สัญลักษณ 1000 (ระดับความรอนสูงสุด) จะปรากฎขึ้น เลือก
ระดับความรอนทีเ่ หมาะสมโดยกดปุมระดับความรอนอีกครั้ง
หนึ่งจนกวาจะไดอัตราเปอรเซ็นตที่เหมาะกับการทํางาน
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระดับความรอนดังตารางในหนาถัดไป
เตาอบไมโครเวฟไมทํางานเมื่อกดปุมเริ่มทํางาน
• ปดประตูสนิทหรือไม
2. หมุน ลูกบิด เพื่อตั้งระยะเวลาในการทําอาหารตามตองการ
อาหารไมสุก
• ทานตั้งเวลาถูกตองหรือไมและกดปุมเริ่มทํางานหรือไม
• ปดฝาแลวหรือไม
• มีการจายกระแสไฟมากเกินไปและทําใหฟวสหรือเบรคเกอรระเบิดหรือไม
3. กดปุม
อาหารสุกเกินไปหรือดิบเกินไป
• เวลาทําอาหารตั้งไวเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม
• ระดับความรอนเหมาะสมหรือไม
ผลปรากฎ: ไฟแสดงการทํางานสวางแลว จานแกวเริ่มหมุนและทําการ
ปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
1) เตาอบไมโครเวฟจะสงเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
2) ครั้งสุดทายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
3) เวลาปจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
ประกายไฟและมีเสียงแครกภายในเตาอบ (เกิดประกายไฟ)
• ใชจานที่มีขอบเปนโลหะหรือไม
• วางสอมหรือเครื่องใชโลหะอื่น ๆ ไวในเตาอบหรือไม
• ฟอยลอลูมิเนียมอยูใกลกับผนังเกินไปหรือไม
หามเปดสวิทชเตาอบไมโครเวฟโดยเด็ดขาดเมื่อภายในเตาอบยังวางอยู
ถาตองการทําใหอาหารรอนอยางรวดเร็วดวยระดับความรอนสูงสุด (1000 วัตต)
เพียงแตกดปุม +30 วินาทีตามระยะเวลาทําการปรุงอาหารที่จะเพิ่ม เตาอบ
ไมโครเวฟจะเริ่มทํางานทันที
เตาอบทําใหเกิดคลื่นรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน
• อาจเกิดคลื่นรบกวนขึ้นเล็กนอยกับโทรทัศนหรือวิทยุเมื่อเตาอบทํางาน ซึ่งเปนเรื่องปกติ เพื่อแก
ปญหานี้ ติดตัง้ เตาอบใหหา งจากโทรทัศน วิทยุและเสาอากาศ
• หากไมโครโพรเซสเซอรของเตาอบตรวจพบคลื่นรบกวน อาจตองตั้งจอแสดงผลใหม เพื่อแกปญหา
นี้ ใหถอดปลัก๊ ไฟและเสียบปลั๊กใหม ตั้งเวลาอีกครั้ง
ทานสามารถเปลี่ยนระดับความรอนในระหวางที่กําลังทําอาหารไดโดยการกดปุม
หากปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนแลวไมสามารถแกปญ
 หาได โปรดติดตอผูแทน
จําหนายในทองถิ่นของทานหรือฝายบริการหลังการขายของ SAMSUNG
6
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 7 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
ระดับความรอน
การหยุดทําอาหาร
ทานสามารถเลือกระดับความรอนไดตามที่แสดงรายการไวดา นลางน
ทานสามารถหยุดทําอาหารเมื่อใดก็ไดเพื่อดูลักษณะอาหาร
ระดับความรอน
สูงสุด
สูง
สูงระดับกลาง
กลาง
ต่ําระดับกลาง
ละลายน้ําแข็ง (
อุน / อุน
)
1. การหยุดปรุงอาหารชั่วคราว
กําลังไฟ
เปดประตูเตาอบ
ผลปรากฏ: เตาอบจะหยุดการทํางาน
เมื่อตองการใหเตาอบไมโครเวฟทํางานอีกครั้งหนึง่ ใหปดประตู
เตาอบ และกดปุมเริ่มทํางาน .
2. การหยุดปรุงอาหารถาวร
กดปุม
ผลปรากฏ: เตาอบจะหยุดทํางาน
หากทานตองการยกเลิกการตั้งคาการทําอาหาร ใหกดปุม
ยกเลิก ( ) อีกครั้ง
1000 W
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
หากเลือกระดับความรอนสูงขึ้น เวลาทําอาหารจะตองลดลง
ทานสามารถยกเลิกการตั้งคาตางๆ กอนที่ทานจะเริ่มทําอาหารไดโดยการกดปุม
ยกเลิก ( )
หากเลือกระดับความรอนต่ําลง เวลาทําอาหารจะตองเพิ่มขึ้น
หากทานตองการเพิ่มระยะเวลาในการทําอาหารโดยการหมุนลูกบิด
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
ไมเกิน 1 นาที
1 - 3 นาที
3 - 10 นาที
10 - 20 นาที
20 - 40 นาที
40 - 99 นาที
5 วินาที
10 วินาที
30 วินาที
1 นาที
2 นาที
5 นาที
การปรับเวลาทําอาหาร
ทานสามารถเพิ่มเวลาการปรุงอาหารไดโดยกดปุม + 30 วินาทีตามเวลาที่ตอ งการ
เพิ่ม
กดปุม + 30 วินาทีจะไดเพิ่มเวลา 30 วินาทีตอครั้ง
ทานจะสามารถปรับระยะเวลาในการทําอาหารไดตอเมื่อทานเลือกโหมดการทํางาน
เปนไมโครเวฟ, อุนอาหาร อัตโนมัติ, ทําของวาง, ขจัดกลิ่น และกําหนดระดับความ
รอนอัตโนมัติ เทานั้น
ในระหวางทีก่ ําลังทําอาหาร หากทานตองการเพิ่มหรือลดระยะเวลาในการทํา
อาหาร ใหหมุนลูกบิดไปทางขวาหรือซายตามตองการ
7
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 8 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
TA
การฆาเชื้อขวดนมเด็ก
การใชคุณสมบัติการอุนอาหารอัตโนมัติ
ขั้นตอนแรก ใหใชน้ําสบูแ ละน้ํารอนลางทําความสะอาดขวดนมที่ตองการฆาเชื้อ
กอน
คุณสมบัติการอุนอาหารอัตโนมัติจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการทําอาหารที่กําหนด
โปรแกรมไวแลว 4 ตัวเลือก โดยทานไมจําเปนตองตั้งระยะเวลาในการทําอาหาร
และระดับความรอน ทานสามารถปรับขนาดเสิรฟไดโดยการหมุนลูกบิด ขั้นตอน
แรก ใหวางอาหารไวตรงกลางจานหมุน และปดประตูเครื่อง
เทน้ําลงในขวดแตละขวดประมาณ 50 มล. และวางจุกนมไวในชามที่ใสน้ําไว
ประมาณ 90 มล.
1. เลือกประเภทของอาหารที่ทา นตองการทําอาหาร โดยการกดปุม อุนอาหาร
อัตโนมัติ (
) ตามจํานวนครั้งที่ตองการ
1. กดปุม ฆาเชือ ( )
กดปุม ฆาเชือ ( ) เพื่อเลือกขนาดเสิรฟตามตองการ
2. เลือกขนาดเสิรฟโดยการหมุนลูกบิด (ดูตารางทีด่ านขาง)
2. กดปุมเริ่มทํางาน
ผลปรากฎ: ไฟแสดงการทํางานสวางแลว จานแกวเริ่มหมุนและทําการ
ปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
1) เตาอบไมโครเวฟจะสงเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
2) ครั้งสุดทายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
3) เวลาปจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
*
*
*
*
*
3. กดปุมเริ่มทํางาน
ผลปรากฎ: ไฟแสดงการทํางานสวางแลว จานแกวเริ่มหมุนและทําการ
ปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
1) เตาอบไมโครเวฟจะสงเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
2) ครั้งสุดทายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
3) เวลาปจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
หากขวดวางเปลา อยาใชงานเครื่องเปนอันขาด
หลังจากผานการฆาเชื้อ ขวดอาจจะรอนมาก เมื่อตองการนําขวดนมออกจากเตาอบ
ไมโครเวฟ ควรสวมถุงมือสําหรับหยิบจับภาชนะในเตาอบหรือใชทจี่ ับขวดนม
เทน้ําลงในขวดแตละขวดประมาณ 50 มล. และวางจุกนมไวในชามทีใ่ สน้ําไวประมาณ
90 มล.
ตรวจสอบใหแนใจวางชามทีใ่ ชสามารถใชไดกับเตาอบไมโครเวฟ
บางสวนของขวดนมที่อุนในเตาอบไมโครเวฟอาจจะรอนมาก และอาจลวกปากเด็กได กอน
ปอนนมเด็ก ควรเขยาขวดนมเพื่อใหความรอนกระจายตัวทัว่ กันกอน
ใชภาชนะที่ใชกับไมโครเวฟไดเทานั้น
การฆาเชื้อขวดนมเด็ก
ใชน้ําสบูและน้ํารอนลางทําความสะอาดขวดนมที่ตองการฆาเชื้อ จากนั้นจึงเทน้ําลงในขวดนมและ
ชามที่สามารถใชไดกบั เตาอบไมโครเวฟตามปริมาณที่ระบุในตารางดานลาง ดูเวลาในการฆาเชื้อ
ในตารางดานลาง
จํานวนขวด
1
2
3
ระยะเวลา
ปริมาณน้ํา
2 นาที 30 วินาที
หากตองการฆาเชื้อ ใหเทน้ําลงในขวดแตละขวดประมาณ 50 มล.
3 นาที 30 วินาที และวางจุกนมไวในชาม ที่สามารถใชไดกับเตาอบไมโครเวฟ โดยใส
น้ําไวประมาณ 90 มล.
4 นาที 30 วินาที
8
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 9 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
การตั้งคาการอุนอาหารอัตโนมัติ
การใชคุณสมบัติการอุนอาหารอัตโนมัติ
ตารางตอไปนี้จะแสดงโปรแกรมการอุนอาหารอัตโนมัติแบบตางๆ รวมถึงปริมาณ,
เวลาปลอยพัก และขอแนะนําที่เหมาะสม
คุณสมบัติการอุนอาหารอัตโนมัติจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการทําอาหารที่กําหนด
โปรแกรมไวแลว 4 ตัวเลือก โดยทานไมจําเปนตองตั้งระยะเวลาในการทําอาหาร
และระดับความรอน
ทานสามารถปรับขนาดเสิรฟไดโดยการหมุนลูกบิด
ขั้นตอน แรก ใหวางอาหารไวตรงกลางจานหมุน และปดประตูเครื่อง
รหัส/ อาหาร ขนาดเสิรฟ
1
เครื่องดื่ม,
กาแฟ, นม,
ชา, น้ํา
(อุณหภูมิ
หอง)
2
เครืองดืม
(แชแข็ง)
3
อาหารจาน
เดียว
(แชแข็ง)
4
อาหารจาน
เดียว
(แชแข็ง)
150 มิลลิลิตร
(1 แกว)
300 มิลลิลิตร
(2 แกว)
450 มิลลิลิตร
(3 แกว)
600 มิลลิลิตร
(4 แกว)
เวลา
ขอแนะนํา
ปลอยพัก
1-2 นาที เทเครื่องดื่มลงในแกวเซรามิค และอุนโดยไมตอ งปด
ฝา หากตองการอุน เครื่อง ดื่มเพียง 1 แกว ใหวางแกว
ไวตรงกลาง, หากตองการอุน 2 แกว ใหวางตรงขาม
กัน และหากตองการอุน 3 หรือ 4 แกว ใหวางเปนวง
กลม กอนและหลังปลอยพัก ใหคนเครื่องดื่มทีอ่ ยูใน
แกว เมื่อตองการนําแกวออกจากเตาอบไมโครเวฟ
โปรดใชความระมัดระวัง
200 - 250 มิลลิลิตร 2-3 นาที
300 - 350 มิลลิลิตร
400 - 450 มิลลิลิตร
500 - 550 มิลลิลิตร
600 - 650 มิลลิลิตร
300-350 มล.
400-450 มล.
3 นาที
300 - 350 มล.
400 - 450 มล.
4 นาที
1. เลือกประเภทของอาหารที่ทา นตองการทําอาหาร โดยการกดปุม อุนอาหาร
อัตโนมัติ ตามจํานวนครั้งที่ตองการ
2. เลือกขนาดเสิรฟโดยการหมุนลูกบิด
เทเครื่องดื่มลงในจานซุปเซรามิคทรงลึก หรือเทลงใน
ชามเซรามิค ในระหวางอุนอาหารและปลอยพัก ให
ปดฝา กอนและหลังปลอยพัก ใหคนเครื่องดื่มที่อยูใน
ภาชนะ
3. กดปุมเริ่มทํางาน
ผลปรากฎ: ไฟแสดงการทํางานสวางแลว จานแกวเริ่มหมุนและทําการ
ปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
1) เตาอบไมโครเวฟจะสงเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
2) ครั้งสุดทายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
3) เวลาปจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
เทอาหารลงในจานเซรามิค และใชฟลมสําหรับทํา
อาหารดวยเตาอบไมโครเวฟปดใหสนิท โปรแกรมนี้
จะเหมาะสําหรับการทําอาหารที่มีสวนผสม 3 ชนิด
(เชน เนือ้ หมักซอส, ผัก และเครื่องเคียง เชน มันฝรั่ง,
ขาว หรือพาสตา)
ใชภาชนะที่ใชกับไมโครเวฟไดเทานั้น
นําอาหารแชแข็งออกจากตูเย็น และตรวจสอบวา
ภาชนะที่ใชสามารถใชไดกับเตาอบไมโครเวฟหรือไม
เจาะฟลมที่หออาหารใหเปนรู วางอาหารแชแข็งไว
ตรงกลาง โปรแกรมนีจ้ ะเหมาะสําหรับการทําอาหาร
แชแข็งที่มีสวนผสม 3 ชนิด (เชน เนือ้ หมักซอส, ผัก
และเครื่องเคียง เชน มันฝรั่ง, ขาว หรือพาสตา)
9
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 10 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
TA
การตั้งคาการทําอาหารอัตโนมัติ
การใชคุณสมบัติละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ
ตารางตอไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรมที่แตกตางกันตามประเภท
ของอาหารและขนาดเสิรฟ, เวลาปลอยพัก และขอแนะนําที่เหมาะสม
คุณสมบัติละลายน้ําแข็งอัตโนมัติจะชวยใหทานสามารถละลายน้ําแข็งออกจาก
เนื้อ, ไก, ปลา และขนมปง/เคกได ระยะเวลาในการละลายน้ําแข็งและระดับความ
รอนจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ
อาหาร/ปุม
1. ขาวสวย
ขนาดเสิรฟ
1. ขนาดเสิรฟ
ขาว: 50 กรัม
น้ํา : 750 มล.
2. ขนาดเสิรฟ
ขาว: 100 กรัม
น้ํา : 1300 มล.
2. บะหมีกงึ
1. ขนาดเสิรฟ
สําเร็จรูป
ขาว: 80 กรัม
น้ํา : 250 มล.
2. ขนาดเสิรฟ
ขาว: 160 กรัม
น้ํา : 500 มล.
3. ขาวโพดคัว ใชถุงสําหรับทํา
ขาวโพดคัว่ ดวย
เตาอบไมโครเวฟ
(แตละถุงจะมี
น้ําหนัก 80~100 )
กรัม
4. ไกยาง
200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
เวลา
ขอแนะนํา
ปลอยพัก
-
-
-
-
ควรใชจานที่ปลอดภัยตอไมโครเวฟเทานั้น
วางอาหารลงบนตรงกลางของจานแกวแลวปดประตูเตาอบ
ซาวขาวใหสะอาดและเทน้ําทิ้ง
แชขาวในชามที่ใสน้ําไวประมาณ 30 นาที
หุงโดยไมตองปดฝา
1. กดปุม ละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ ( ) ตามจํานวนครั้งที่ตอ งการ
ตัวอยางเชน: กดปุมละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ (
ออกจากปลา
ใสเสนบะหมี่ลงในชาม
เติมน้ํา
ในระหวางทําอาหารและวางพักไว ใหปดฝาชาม
กอนที่จะวางพักไว ใหคนใหเขากัน.
) 3 ครั้ง เพื่อละลายน้ําแข็ง
2. เลือกน้ําหนักของอาหารโดยการหมุนลูกบิด
ทานสามารถตัง้ คาน้ําหนักของอาหารไดสงู สุด 2000 กรัม
(ทานสามารถตั้งคาน้ําหนักของขนมปง/เคกไดสงู สุด 1000 กรัม)
ไมตองฉีกถุง
วางถุงไวกลางเตาอบไมโครเวฟ โดยหันดานใหถูกตอง
3. กดปุม
ผลปรากฎ:
ใชไกที่หมักไวแลว
วางชิ้นไกทมี่ ีอุณหภูมิเทากับอุณภูมิหอ งไวบนจาน
และทําอาหารโดยไมตองปดฝา
เริ่มทําการละลายอาหารแชแข็ง
ทานเลือกกําหนดใหเครื่องสงเสียงเตือนเพื่อกลับดานได
เมื่อทํางานไปครึ่งชวงของการทํางาน
กดปุม
อีกครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการละลายน้ํา
แข็ง
ทานสามารถละลายอาหารแชแข็งไดดวยตนเอง โดยเลือกฟงกชั่นปรุงอาหาร/อุน
อาหารและระดับความรอน 180 W ดูรายละเอียดตารางปรุงอาหาร/อุนอาหารใน
หนา 6
10
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 11 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
การตั้งคาการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ
การใชฟงกชันกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ
ตารางตอไปนี้จะแสดงโปรแกรมการละลายน้ําแข็งอัตโนมัติแบบตางๆ รวมถึง
ปริมาณ, เวลาปลอยพัก และขอแนะนําที่เหมาะสม
กอนที่จะละลายน้ําแข็ง ใหนําอาหารออกจากบรรจุภัณฑและหีบหออื่นๆ ทั้งหมด
วางเนื้อ, ไก, ปลา และขนมปง/เคกไวบนจานหมุน
เมื่อใชคุณสมบัติกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ
เวลาในการทําอาหารจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ
ทานสามารถปรับขนาดเสิรฟไดโดยการหมุนลูกบิด
เมื่อใชฟงกชันกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ ควรใชภาชนะพลาสติก
ขั้นตอนแรก วางภาชนะพลาสติกไวตรงกลางจานหมุน และปดประตูเครื่อง
อาหาร
ขนาดเสิรฟ
เวลาปลอยพัก ขอแนะนํา
200-2000 กรัม 20-60 นาที
เนื้อ
หอปกกระดูกสวนอกขาไกดวยฟอยลและกลับดานจัดใหม
เมื่อไดยินเสียงบี๊บระหวางการทํางาน ทานสามารถละลาย
ไกทั้งตัวหรือไกเปนชิ้นได
200-2000 กรัม 20-50 นาที
หอสวนหางดวยแผนอลูมิเนียมฟอยลและกลับดานเมื่อได
ยินเสียงบี๊บระหวางการทํางาน โปรแกรมนี้เหมาะสําหรับ
ปลาเทาท ปลาเพลซ ปลาแซลมอนและปลาคอด ไมวาจะ
เปนทั้งตัวหรือหั่นเปนชิ้น
125-1000 กรัม 5-30 นาที
วางขนมปงลงบนกระดาษทิชชูสําหรับทําครัวและพลิกกลับ
ดานทันทีที่ไดยินเสียงปบดังจากเตาอบไมโครเวฟ วางเคก
ลงบนจานเซรามิค และถาสามารถทําไดใหพลิกกลับดาน
ทันทีทไี่ ดยินเสียงปบดังจากเตาอบไมโครเวฟ (เมื่อทานเปด
ประตูเครื่อง เตาอบจะหยุดทํางานชั่วคราว)
โปรแกรมนีเ้ หมะสําหรับขนมปงทุกชนิด ไมวาจะเปนกอน
หรือเปนแผน รวมทัง้ ขนมปงแบบแถว และขนมปงแทงของ
ฝรั่งเศส โดยควรจัดเรียงขนมปงใหเปนแนววงกลม
โปรแกรมนีเ้ หมะสําหรับเคกที่ทําจากแปงหมักทุกชนิด,
บิสกิต, เคกเนยสด และขนมปงอบกรอบแบบนุมฟู แตไม
เหมาะสําหรับขนมปงอบกรอบที่มีขนาดเล็ก/บาง, เคกผลไม
และเคกที่ทําจากครีม รวมถึงเคกที่แตงหนาดวยช็อคโกแลต
ปลา
ขนมปง/
เคก
ระดับความรอนอัตโนมัติ ตามจํานวนครั้งที่ตอ งการ
หอดานนอกของเนื้อดวยแผนอลูมิเนียมฟอยลและกลับดาน
เมื่อไดยินเสียงบี๊บระหวางการทํางาน โปรแกรมนี้เหมาะ
สําหรับเนือ้ วัวเนื้อหมู สเต็กพอรคชอป และเนื้อสับ
โปรแกรมนีจ้ ะเหมาะสําหรับการละลายน้ําแข็งออกจากเนื้อ
วัว, เนื้อแกะ, เนือ้ หมู, สเตก, เนื้อสับ และเนื้อหั่นเปนชิ้น
บางๆ
200-2000 กรัม 20-60 นาที
ไก
1. เลือกประเภทของอาหารที่ทา นตองการทําอาหารโดยการกดปุม กําหนด
2. เลือกขนาดเสิรฟโดยการหมุนลูกบิด
(ดูตารางที่ดา นขาง)
3. กดปุมเริ่มทํางาน
ผลปรากฎ: ไฟแสดงการทํางานสวางแลว จานแกวเริ่มหมุนและทําการ
ปรุงอาหาร เมื่อปรุงอาหารเสร็จเรียบรอยแลว
1) เตาอบไมโครเวฟจะสงเสียงบี๊บ 4 ครั้ง
2) ครั้งสุดทายสัญญาณเตือนจะดัง 3 ครั้ง
3) เวลาปจจุบันจะปรากฏอีกครั้ง
11
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 12 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
TA
การตั้งคาการกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ
การใชคุณสมบัติขจัดกลิ่น
ตารางตอไปนี้จะแสดงโปรแกรมของฟงกชันกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ 4
โปรแกรมที่จะทํางานโดยอัตโนมัติ รวมทั้งแสดงปริมาณ, เวลาปลอยพัก และขอ
แนะนําตางๆ เมื่อใชงานการกําหนดระดับความรอนอัตโนมัติ ควรใชภาชนะ
พลาสติก
หลังจากทําอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือทําอาหารที่ทําใหเกิดควันในเตาอบเปนจํานวน
มาก ควรใชคุณสมบัตินี้
ขั้นแรก ใหทําความสะอาดดานในของเตาอบ
รหัส /
อาหาร
1
ขาวสวย
ขนาดเสิรฟ เวลา
ขอแนะนํา
ปลอยพัก
250 กรัม
375 กรัม
4-5 นาที
200-250 กรัม 2-3 นาที
300-350 กรัม
มันฝรั่งที่
400-450 กรัม
ปลอก
เปลือกแลว 500-550 กรัม
600-650 กรัม
2
ใสขาวสวย (ขาวที่นึ่งแลว) ลงในภาชนะสําหรับทําอาหารดวย
เตาอบไมโครเวฟ
หากตองการทําอาหารโดยใชขาว 250 กรัม ใหเติมน้ําเย็น 500
มล. หรือหากใชขาว 375 กรัม ใหเติมน้ําเย็น 750 มล.
ปดฝาปดภาชนะ หลังจากทําอาหารเสร็จแลว ใหระบายความ
ชื้นออกจากตูเตาอบโดยใชกระดาษทิชชูสําหรับทําครัว
หลังจากลางผักเรียบรอยแลว ใหชั่งน้ําหนักของผัก และหั่นเปน
ชิ้นๆ โดยใหมีขนาดเทาๆ กัน แลวใสในภาชนะสําหรับทําอาหาร
ดวยเตาอบไมโครเวฟ
หากตองการทําอาหารโดยใชผัก 100-250 กรัม ใหเติมน้ํา
30 มล. (2 ชอนโตะ) หรือ หากใชผัก 400-550 กรัม ใหเติมน้ํา
45-60 มล. (3-4 ชอนโตะ) ปดฝาปดภาชนะ
หลังจากทําอาหารเสร็จแลว ใหคนใหเขากัน แลวจึงวางพักไว
100-150 กรัม 2-3 นาที
ผลไมแชอิ่ม 200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
500-550 กรัม
หลังจากปลอกเปลือกและลางผลไมสดเรียบรอยแลว ใหชั่ง
น้ําหนักของผลไม แลวฝานเปนชิ้นบางๆ หรือหัน่ เปนทรงลูกเตา
โดยใหมีขนาดเทาๆ กัน ใสผลไมลงในภาชนะสําหรับทําอาหาร
ดวยเตาอบไมโครเวฟ หากตองการทําอาหารโดยใชผลไม
100-350 กรัม ใหเติมน้ํา 15-30 มล. (1-2 ชอนโตะ) หรือ
หากใชผลไม 400-550 กรัม ใหเติมน้ํา 45 มล. (3 ชอนโตะ)
เติมน้ําตาลทราย 1-2 ชอนโตะ ปดฝาปดภาชนะ
หลังจากทําอาหารเสร็จแลว ใหคนใหเขากัน
โปรแกรมนี้จะเหมาะสําหรับการทําผลไมแชอิ่มโดยใชแอปเปล,
ลูกแพร, ลูกพลัม, แอพพริคอต, มะมวง หรือสับปะรด
ผักสด
4
)
ระยะเวลาในการขจัดกลิ่นจะกําหนดไวที่ 5 นาที และจะเพิ่มขึ้นอีก 30 วินาที
เมื่อทานกดปุม +30s
ทานสามารถปรับระยะเวลาในการขจัดกลิน ไดโดยการหมุนลูกบิดไปทางดานซายหรือขวา
ระยะเวลาในการขจัดกลิ่นสูงสุดคือ 15 นาที
หลังจากปลอกเปลือกเรียบรอยแลว ใหชั่งน้ําหนักของมันฝรั่ง
ลางใหสะอาด และหัน่ เปนชิ้นๆ โดยใหมีขนาดเทาๆ กัน แลว
ใสในภาชนะสําหรับทําอาหารดวยเตาอบ ไมโครเวฟ
หากตองการทําอาหารโดยใชมันฝรั่ง 200-350 กรัม ใหเติมน้ํา
15-30 มล. (1-2 ชอนโตะ) หรือหากใชมันฝรั่ง 400-650 กรัม
ใหเติมน้ํา 45-60 มล. (3-4 ชอนโตะ) ปดฝาปดภาชนะ
100-150 กรัม 1-2 นาที
200-250 กรัม
300-350 กรัม
400-450 กรัม
500-550 กรัม
3
หลังจากทําความสะอาดเสร็จเรียบรอยแลว ใหกดปุม ขจัดกลิน (
ทานจะไดยินเสียงปบดังขึ้น 4 ครั้ง
การหยุดการทํางานของจานหมุนดวยตัวทานเอง
ปุมเปด/ปดจานหมุน ( ) จะชวยใหทานสามารถใชจานที่มีขนาดใหญเต็มขนาด
ของชองเตาอบได โดยไมตองใหจานหมุนในระหวางทําอาหาร
การทําอาหารดวยวิธีนี้อาจไมใหผลที่นาพอใจนัก เนื่องจากอาหารจะสุกไมทั่วเสมอ
กัน ในกรณีนี้ ขอแนะนําใหทานใชมือหมุนจานเปนระยะๆ ในระหวางขั้นตอนการ
ทําอาหาร
คําเตือน ! อยาเปดใชงานจานหมุนในขณะที่ไมมีอาหารอยูในเตาอบ
เนืองจาก : อาจทําใหเกิดประกายไฟ หรือทําใหเตาอบชํารุดเสียหายได
1. กดปุม เปด/ปดจานหมุน (
)
ผลปรากฎ: สัญลักษณจานหมุน เปด/ปด ( ) จะหายไปจากหนาจอ
แสดงผล จากนั้น จากหมุนจะเริ่มหมุน.
2. หากตองการเปดใชงานเพื่อใหจานหมุนหมุนอีกครั้งใหกดปุม เปด/ปดจานหมุน
( ) อีกครั้ง
ผลปรากฎ: สัญลักษณจานหมุน เปด/ปด ( ) จะหายไปจากหนาจอ
แสดงผล จากนั้น จากหมุนจะเริ่มหมุน.
ในระหวางขั้นตอนการทําอาหาร อยากดปุม เปด/ปดจานหมุน (
12
)
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 13 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
การปดสัญญาณเสียงเตือน
การล็อคเตาอบไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัย
ทานสามารถปดสัญญาณเสียงเตือนเพื่อไมใหมีเสียงบี๊บดังขึ้นไดตามตองการ
เตาอบไมโครเวฟของทานมีโปรแกรมการล็อคเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
เมื่อล็อคเตาอบแลว เด็กหรือผูอื่นจะไมสามารถใชไมโครเวฟของทานได
ทานสามารถล็อกเตาอบไมโครเวฟเพื่อความปลอดภัยไดทุกเวลาตามตองการ
1. กดปุมหยุดทํางาน / หยุดทํางานชัว่ คราวและปุมเริ่มทํางาน + 30 วินาที
พรอมกัน
ผลปรากฎ:
1. กดปุมนาฬิกาและปุมหยุดทํางาน / หยุดชัว่ คราวพรอมกัน
สัญญาณตอไปนี้ทแี่ สดงขึ้น
ผลปรากฎ:
เครื่องจะไมสงเสียงบี๊บแตละครั้งกดปุมหรือเสร็จสิ้นการ
ปรุงอาหาร
2. กดปุมหยุดทํางาน/หยุดชั่วคราวและปุมเริ่มทํางาน + 30 วินาที พรอมกันอีก
เตาอบไมโครเวฟจะถูกล็อค
(เตาอบไมโครเวฟของใหมไมไดล็อคไว)
หนาจอปรากฎตัว "L"
2. กดปุมนาฬิกาและปุมหยุดทํางาน/หยุดชั่วคราวพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งหนึ่งเพื่อทําใหเครื่องสงเสียงบี๊บ
ผลปรากฎ:
สัญญาณตอไปนี้ทแี่ สดงขึ้น
ผลปรากฎ: เตาอบไมโครเวฟจะอยูในสภาวะไมลอ็ ค
เตาอบไมโครเวฟจะทํางานโดยมีการสงเสียงบี๊บดังเดิม
13
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 14 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
คําแนะนําเกี่ยวกับภาชนะที่ใชทําอาหาร
TA
ในการทําอาหารดวยเตาอบไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะตองสามารถผานอาหาร
ได โดยจานที่ใชจะตองไมสะทอนกลับหรือถูกดูดซับคลื่นไว ดังนั้น จึงตองใชความ
ระมัดระวังในการเลือกภาชนะที่ใชทําอาหาร ควรเลือกภาชนะที่ใชทําอาหารที่มี
เครื่องหมายแสดงวาใชไดกับเตาอบไมโครเวฟเทานั้น
ตารางตอไปนี้จะแสดงรายการภาชนะที่ใชทําอาหารหลายแบบ และแสดงวาควร
ใชกับเตาอบไมโครเวฟหรือไมและใชอยางไร
พลาสติก
• ภาชนะ
• ฟลม
• ถุงแชแข็ง
ภาชนะที่ใชทําอาหาร
ใชไดกบั เตา ขอแนะนํา
อบไมโครเวฟ
อลูมิเนียมฟอยล
สามารถใชไดในจํานวนนอยเพื่อปดบริเวณที่ไมตอ ง
การใหสุกเกินไป อาจเกิดไปช็อตได หากฟอยลอยู
ใกลกับผนังเตาอบเกินไป หรือใชฟอยลมากเกินไป
จานสําหรับยางอาหาร
หามอุนนานเกินกวาแปดนาที
กระเบื้องเคลือบและดินเผา
สามารถใชพอรซเลน เครื่องปนดินเผา เครื่องดินเผา
เคลือบน้ํามัน และเครื่องเคลือบไชนาที่ไมมีการแตง
ขอบเงิน
ภาชนะพลาสติกแบบใชแลวทิ้ง
อาหารแชแข็งบางชนิดจะบรรจุไวในจานประเภทนี้
บรรจุภัณฑของฟาสตฟูด
• ภาชนะ ถวยโพลีสตีรีน
• ถุงกระดาษหรือถุงหนังสือพิมพ
• กระดาษรีไซเคิล
เครื่องแกว
• ภาชนะที่ใชในเตาอบแลว
พรอมวางบนโตะ
• เครื่องแกวเนื้อดี
• เหยือกแกว
เครื่องโลหะ
• จาน
• ถุงแชแข็งที่มีลวด ผูกรัดไว
กระดาษ
• จาน ถวย ผาเช็ดปาก และ
กระดาษที่ใชในครัว
• กระดาษรีไซเคิล
กระดาษเคลือบไขหรือที่ไมซึม
น้ํามัน
:ขอควรปฏิบตั ิ
:ควรปฏิบตั ิดว ยความระมัดระวัง
:ไมปลอดภัย
ใชอุนอาหารได หากอุน นานเกินไป อาจทําให
โพลีสตรีรีนละลาย
อาจทําใหไฟลุกได
อาจทําใหเกิดประกายไฟได
ใชได หากไมมีการตกแตงขอบดวยโลหะ
ใชอุนอาหารหรือของเหลวได
เครื่องแกวเนื้อบางอาจแตกหรือราวหากอุนโดย
ฉับพลัน
ตองนําฝาออก เหมาะสําหรับอุนเทานั้น
อาจทําใหเกิดประกายไฟหรือเกิดเปลวไฟ
ใชทําอาหารในเวลาสั้น ๆ และอุนอาหาร นอกจากนี้
ยังชวยดูดซับความชื้น
อาจทําใหเกิดไฟช็อต
14
โดยเฉพาะหากใชเธอรโมพลาสติกที่ทนความรอน
พลาสติกชนิดอื่นอาจงอ หรือเปลี่ยนสีเมื่ออยูใน
อุณหภูมิสูง หามใชพลาสติกเมลานิน
สามารถใชเพื่อคงความชืน้ ไว แตไมควรใหสัมผัส
อาหาร โปรดระวังเมื่อดึงฟลม ออก เนื่องจากไอรอน
จะออกมา
เฉพาะถุงที่ตมไดหรือทนความรอนจากเตาอบไดเทา
นั้น
หากเปนถุงแบบสูญญากาศใหใชสอมจิ้ม หากจําเปน
สามารถใชเพื่อคงความชืน้ ไวและปองกันการกระเด็น
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 15 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
การทําความสะอาดเตาอบไมโครเวฟ
การเก็บรักษาและซอมบํารุงเตาอบไมโครเวฟ
ควรจะทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของเตาไมโครเวฟตอไปนี้เปนประจํา เพื่อปอง
กันการสะสมของคราบไขมันและเศษอาหาร
• พืน้ ผิวภายในและภายนอก
• ประตูและสลักประตู
• จานหมุนและวงแหวนรองจานหมุน
ควรศึกษาขอควรระวังเพื่อเปนแนวทางในการเก็บรักษาและซอมบํารุง
หามใชเตาอบหากประตูหรือสลักประตูเสียหายดังนี้
• บานพับหัก
• สลักเสือ่ มสภาพ
• ตัวเครื่องบุบหรือเสียหาย
ควรใหชางผูชํานาญดานเตาอบไมโครเวฟเทานั้นเปนผูด ําเนินการซอมแซม
ควรมั่นใจวาผิวขอบประตูสะอาดอยูเสมอและปดประตูอยางถูกตอง และควรปด
เครื่องกอนทําความสะอาดทุกครั้ง
หากไมสามารถรักษาเตาอบใหสะอาดอยูเสมอไดอาจทําใหพื้นผิวของเตาอบเสื่อม
ซึ่งจะใหเตาอบไมอยูในสภาพการใชงานที่สมบูรณหรืออาจเกิดอันตรายรายแรงขณะ
ใชได
หามถอดฝาครอบเครื่องดานนอกออกจากเตาอบ หากเตาอบเกิดขอบกพรองและ
จําเปนตองซอม หรือทานไมแนใจในสภาพของเตา
• ใหถอดปลั๊กออกจากเตาเสียบที่ผนัง
• ติดตอศูนยบริการหลังการขายที่ใกลที่สุด
1. ทําความสะอาดผิวดานนอกดวยผานุม และน้ําสบูอุน ๆ จากนั้นเช็ดออกใหแหง
2. เช็ดรอยกระเด็นหรือคราบไขมันที่ผิวดานในหรือที่แกนหมุนออกดวยผาชุบน้ําสบู จากนั้นเช็ดออกให
หากทานตองการจัดเก็บเตาอบไวที่อื่นชั่วคราว ใหเลือกสถานที่ที่แหงและไมมีฝุน
• สาเหต: ฝุนและความชื้นอาจทําใหเกิดผลเสียกับชิ้นสวนการทํางานภายใน
เตาอบ
แหง
3. เมื่อตองการทําความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยูใหออกโดยงาย หรือกําจัดกลิน่ ใหวางน้ํามะนาวเจือจาง
หนึ่งถวยไวบนจานหมุนและทําใหรอนสิบนาทีดว ยระดับความรอนสูงสุด
เตาอบไมโครเวฟนี้ถูกออกแบบเพื่อการใชงานในบาน
4. จานหมุนแกวสามารถใชกับเครื่องลางจานได
หามทําใหน้ํากระเด็นถูกชองอากาศ
หามใชผลิตภัณฑที่กัดกรอนหรือสารเคมีทําลาย
โปรดระมัดระวังเปนพิเศษเมือ่ ทําความสะอาดสลักประตู
เพื่อใหแนใจวาไมมีเศษอาหารที่
• สะสมอยู
• ทําใหประตูปดไดไมสนิท
15
TA
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 16 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
ลักษณะจําเพาะทางเทคนิค
TA
บันทึก
SAMSUNG มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ ทั้งรายละเอียดจําเพาะในการ
ออกแบบ และคําแนะนําสําหรับผูใชเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอ ง
แจงใหทราบ
รุน
M197DN
แหลงจายไฟ
220 โวลต ~ 50 เฮิรตซ
การใชไฟ
ไมโครเวฟ
1500 วัตต
กําลังไฟที่กระจายออก
100 วัตต / 1000 วัตต (IEC-705)
คลื่นความถี่ในการทํางาน
2450 เมกกะเฮิรตซ
แม็กนิตรอน
OM75P(31)
วิธีระบายความรอน
มอเตอรพัดลมระบายความรอน
ขนาด (กวาง x สูงxลึก)
ภายนอก
ภายในเตาอบ
517 x 297 x 420 มม.
336 x 241 x 349 มม.
ปริมาตร
28 ลิตร
น้ําหนักสุทธิ
สุทธิ
ประมาณ 15 กก.
16
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 17 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
บันทึก
TA
17
M197DN-5-TA-02662F.fm Page 18 Thursday, March 17, 2005 11:16 AM
Download PDF

advertising