Samsung | RT77KBPN | Samsung ตู้เย็น 2 ประตู RT77KBPN คู่มือการใช้

คู่มือผู้ใช้
ตู้เย็น
ภาษาไทย
คู่มือนี้ใช้กระดาษรีไซเคิล 100%
นึกถึงความเป็นไปได้
ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
เพื่อให้ท่านได้รับบริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่
www.samsong.com/register
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คำเตือน
คำเตือน
• ก่อนใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง
• เนื่องจากคู่มือการใช้นี้จะใช้กับตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้นคุณลักษณะของตู้เย็นของท่านอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ใน
คู่มือนี้เล็กน้อย
สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
คำเตือน
ข้อควรระวัง
แสดงให้ทราบว่าอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
แสดงให้ทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ทำ
แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ถอดออก
แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ สัมผัส
แสดงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
แสดงให้ทราบว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
แสดงให้ทราบว่าต้องติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์นี้จะใช้เพื่อแนะนำว่าต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการ
สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับท่านหรือผู้อื่น
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้แล้วควรเก็บเอกสารไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
คำเตือน
• ต้องติดตั้งตู้เย็นนี้ไว้อย่างถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในเครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้เท่านั้น
• หากต้องการตรวจซ่อม ขอแนะนำให้ใช้บริการของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
• โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดซึ่งปร
ะสบการณ์และความรู้เป็นผู้ใช้งาน เว้นแต่จะไม่ได้รับการดูแล หรือให้คำาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโดยบุคคลซึ่งสามารถรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นได้
• ควรดูแลเด็กเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี
_ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรง
คำเตือน
• อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่ชื้นหรือบริเวณที่ตู้เย็นอาจสัมผัสกับน้ำา
- ฉนวนของชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอาจทำาให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
• อย่าวางตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง หรืออยู่ใกล้ความร้อนจากเตาไฟ เครื่องทำาความร้อนในห้อง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
• อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้หลายอย่างเข้ากับแผงจ่ายไฟเดียวกัน ควรเสียบปลั๊กสายไฟของตู้เย็นแยกต่างหาก
โดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่ระบุในแผ่นระบุพิกัด
- ทั้งนี้ เพื่อให้ตู้เย็นทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันวงจรสายไฟในบ้านโอเวอร์โหลด
ซึ่งอาจทำาให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้เนื่องจากสายไฟมีความร้อนสูงเกิน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของตู้เย็นไม่บีบอัดกับปลั๊กไฟหรือทำาให้ปลั๊กไฟเสียหาย
• อย่างอสายไฟมากเกินไปหรือวางของหนักทับบนสายไฟ
- เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
• หากสายไฟหลุดลุ่ยหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
• อย่าใช้สายไฟซึ่งมีรอยแตกหรือรอยถลอกตามแนวยาวหรือที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง
• หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
• เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็นต้องระมัดระวังอย่าให้ตู้เย็นทับสายไฟหรือทำาให้สายไฟเสียหาย
• อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
• ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำาความสะอาดและซ่อมแซม
• อย่าใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชุบน้ำาหมาดๆ เช็ดทำาความสะอาดปลั๊ก
• นำาวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊กไฟ
- มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้้
• หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ควรรออย่างน้อยสิบนาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง
• หากเต้าเสียบที่ผนังหลวม อย่าเสียบปลั๊ก
- อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
• ควรติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่เข้าถึงปลั๊กได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว
• ตู้เย็นต้องติดตั้งสายดิน
- ท่านต้องติดตั้งสายดินตู้เย็นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟจากตู้เย็น
• อย่าใช้ท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ หรือสายไฟอื่นๆ ที่เป็นตัวนำาไฟฟ้าในกรณีที่เกิดฟ้าผ่าเป็นสายดิน
- การใช้ปลั๊กสายดินที่ไม่เหมาะสมอาจทำาให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตนเอง
- ท่านอาจเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ การทำางานผิดพลาด และ/หรือการบาดเจ็บได้้
• หากท่านได้กลิ่นสารเคมีหรือควันให้ดึงปลั๊กออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุง
• เปิดให้มีการระบายอากาศในตู้เย็นหรือไม่ให้มีการกีดขวางในบริเวณที่มีการติดตั้ง
• อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเร่งความเร็วในการละลายน้ำาแข็ง นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนำา
• อย่าทำาให้วงจรทำาความเย็นเสียหาย
• อย่าวางหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง เว้นแต่จะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำา
• ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟในตู้เย็น ต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ
• หากท่านมีปัญหาเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของท่าน
• ตู้เย็นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานตามลำาพัง
• ควรดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นตู้เย็น
• อย่าให้เด็กโหนประตู เนื่องจากอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้้
• หากมือเปียก อย่าสัมผัสกับผนังด้านในของช่องแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
- อาจทำาให้ถูกน้ำาแข็งกัดได้
• หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออก
- การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำาให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าวางสิ่งของไว้บนตู้เย็น
- เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตู สิ่งของอาจหล่นและทำาให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำาให้อุปกรณ์เสียหายได้้
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย_3
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
• ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือนเท่านั้น
• ควรปฏิบัติตามเวลาในการเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนํา
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำาแนะนำาที่เกี่ยวข้อง
• ควรวางขวดให้ชิดกัน เพื่อมิให้ขวดหล่น
• อย่าวางขวดหรือภาชนะแก้วในช่องแช่แข็ง
- เมื่อของที่บรรจุอยู่ในขวดแข็งตัว แก้วอาจแตก และทำาให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้้
• อย่าพ่นแก๊สไวไฟใกล้กับตู้เย็น
- อาจเสียงต่อการระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ได้
• อย่าฉีดน้ำาเข้าที่ด้านในหรือด้านนอกตู้เย็น
- อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
- การเก็บเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แก๊สแอลพี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำาให้เกิดการระเบิดได้้
• หากท่านวางแผนจะไปพักผ่อนในวันหยุดเป็นเวลานาน ท่านต้องนำาของออกจากตู้เย็นและปิดเครื่องไว้้
• อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา วัตถุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิไว้ในตู้เย็น
- ต้องไม่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดไว้ในตู้เย็น
• อย่าวางภาชนะที่มีน้ำาเต็มไว้บนตู้เย็น
- หากน้ำาหก อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้้
• ระวังอย่าให้สวิตช์ประตูที่ผนังด้านในหรือตรงกลางของตู้เย็นเสียหาย
- หากสวิตช์เสียหาย ตู้เย็นจะไม่สามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง
ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด
• อย่าแหย่นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าในรูเครื่องจ่าย
-อาจทำาให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือทำาให้อุปกรณ์เสียหายได้
• อย่าใช้ผ้าเปียกหรือชื้นเพื่อทำาความสะอาดปลั๊กนำาวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
-มิฉะนั้น อาจทำาให้เกิดไฟไหม้ได้้
• หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ท่านควรรออย่างน้อยห้านาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง
คำเตือนสำหรับการทิ้ง
• เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นนี้หรือตู้เย็นอื่นๆ ให้ถอดประตู/ซีลที่ประตู สลักประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กหรือสัตว์
เข้าไปติดอยู่ข้างใน
• ทิ้งชั้นวางของในที่ที่เด็กไม่สามารถปีนเข้าไปข้างในได้
• Clyclopentane จะใช้เป็นแก๊สสำหรับเป่าฉนวน แก๊สที่อยู่ในวัสดุฉนวนต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ก่อนกำจัด
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทางด้านหลังของตู้เย็นไม่เสียหายจะต้องทุบท่อให้แตกในพื้นที่เปิด
• ตู้เย็นนี้บรรจุก๊าซฟลูออริเนตที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกตามที่ระบุในพิธีสารเกียวโต
ระบบซีลผนึกแน่น
อย่าระบายก๊าซออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ประเภทของสารทำความเย็น: R-134a
ปริมาณ: 0.16 กก.
ศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential -GWP) = 1300
_ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
เกร็ดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม
• เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำางานดีที่สุด
- อย่าวางอาหารใกล้ด้านตัวระบายอากาศทางด้านหลังของตู้เย็นมากเกินไป เนื่องจากอาจกีดขวางการระบายอากาศในช่องแช่แข็ง
- ห่ออาหารให้เรียบร้อยหรือใส่ไว้ในภาชนะสุญญากาศก่อนใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง
- อย่าใส่อาหารใหม่เพื่อแช่แข็งใกล้กับอาหารที่แช่แข็งแล้ว
• อย่าใส่น้ำอัดลมหรือโซดาในช่องแช่แข็ง
• โปรดสังเกตเวลาสูงสุดในการเก็บและวันหมดอายุของอาหารแช่แข็ง
• หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาน้อยกว่าสามสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก แต่หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาสามสัปดาห์หรือ
มากกว่านั้น ให้นำอาหารทั้งหมดออก ถอดปลั๊กตู้เย็นและทำความสะอาด ล้าง และปล่อยให้แห้ง
• ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง โปรดติดต่อหน่วยงานการไฟฟ้าในท้องถิ่นของท่าน เพื่อสอบถามว่าจะใช้เวลาในการแก้ไขนานเท่าใด
ไฟฟ้าขัดข้องส่วนมากที่ได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของตู้เย็น อย่างไรก็ตาม
ท่านควรปิดประตูตู้เย็นขณะที่ไฟฟ้าดับ และหากไฟฟ้าขัดข้องนานกว่า 24ชั่วโมง ให้นำอาหารแช่แข็งทั้งหมดออก
• หากมีกุญแจให้มากับตู้เย็น ต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่เก็บไว้ในตู้เย็น
• ตู้เย็นอาจทำงานไม่ต่อเนื่อง (กรณีละลายน้ำแข็งหรืออุณหภูมิในช่องแช่อาหารแช่แข็งสูงขึ้น) เมื่อตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าขีดจำกัด
ความเย็นของอุณหภูมิที่ตู้เย็นถูกออกแบบมาเป็นระยะเวลานาน
• อย่าเก็บอาหารซึ่งอาจเน่าเสียง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย แตงไทย
• วางถาดน้ำแข็งไว้ในที่ที่กำหนดโดยผู้ผลิตเพื่อให้ทำน้ำแข็งได้ดีที่สุด
• ตู้เย็นของท่านเป็นชนิดป้องกันน้ำแข็ง ท่านจึงไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งตู้เย็นเอง เนื่องจากตู้เย็นจะทำการละลายน้ำแข็งโดย
อัตโนมัติ
• อุณหภูมิที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งเป็นไปตามข้อกำหนด ISO แต่หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูง
มากเกินไป ขณะทำการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น โปรดใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารแช่แข็งไว้หลายๆ ชั้น
• อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งอาจทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย_5
สารบัญ
การติดตั้งตู้เย็นของท่าน
6
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง
8
6
7
7
8
การเตรียมติดตั้งตู้เย็น
การปรับระดับตู้เย็น
การติดตั้งและการถอดที่จับประตูตู้เย็น
การติดตั้งตู้เย็น
การใช้จอแสดงผลดิจิตอล
การควบคุมอุณหภูมิ
12 การทำน้ำแข็ง
12 การใช้ตัวจ่ายน้ำ
14 การถอดอุปกรณ์เสริมออกจากตู้เย็น
8
10
การแก้ไขปัญหา
15
การติดตั้งตู้เย็นของท่าน
การเตรียมติดตั้งตู้เย็น
ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อตู้เย็นซัมซุง เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้
การเลือกบริเวณติดตั้งตู้เย็นที่ดีที่สุด
• เลือกบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
• เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ได้ระดับ (หรือเกือบจะได้ระดับ)
• เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้ง่าย
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ว่างทั้งหมดที่ต้องใช้จากภาพและขนาดทางด้านล่าง
อย่างน้อย
50 มม.
อย่างน้อย
50 มม.
1,495 มม.
30 มม.
50 มม.
1,440 มม.
• ให้มีพื้นที่ว่างที่เพียงพอด้านขวา ซ้าย หลัง และด้านบนสำหรับการไหลเวียนของอากาศ
กระแสไฟฟ้า และเป็นการประหยัดค่าไฟ
• อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
• ให้แน่ใจว่าตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกในกรณีที่ต้องบำารุงรักษาหรือซ่อมแซม
_การติดตั้ง
เมื่อติดตั้ง, ตรวจซ่อม หรือทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงตู้เย็นออกมาตรงๆ
และดันกลับเข้าที่ตรงๆ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบว่าพื้นของท่านสามารถรองรับ
น้ำหนักของตู้เย็นที่บรรจุอาหารจนเต็มได้ มิฉะนั้น พื้นของท่านอาจเสียหายได้
ข้อควรระวัง
• โปรดพันสายไฟส่วนที่ยาวเกินออกมาไว้ที่ด้านหลังของตู้เย็น เพื่อให้
สายไฟไม่สัมผัสกับพื้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟเสียหายจากการ
ถูกลูกล้อบดทับเมื่อย้ายตู้เย็น
01 การติดตั้ง
ข้อควรระวัง
การปรับระดับตู้เย็น
ควรปรับขาตูเย็นใหดานหนาสูงกวาดานหลังเล็กนอย ประมาณ 1 องศา เพื่อเสถียรภาพในการติดตั้งของตู้
กรณีที่ 1) ตู้เย็นเอียงลงไปทางซ้าย
• หมุนขาปรับด้านซ้ายไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้จนกระทั่งตู้เย็นได้ระดับ
กรณีที่ 2) ตู้เย็นเอียงลงไปทางขวา
• หมุนขาปรับด้านขวาไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้จนกระทั่งตู้เย็นได้ระดับ
ไขควง
ขา
<กรณีที่ 1>
ขา
<กรณีที่ 2>
ไขควง
การติดตั้งและการถอดที่จับประตูตู้เย็น
การติดตั้งที่จับประตูตู้เย็น
1. จับคู่แถบล็อคที่จับที่ติดตั้งอยู่ทางด้านซ้ายกับตัวเสียบที่จับ
2. ยึดที่จับโดยดึงที่จับลง หรือใช้เครื่องมือ เช่น ค้อนยาง เคาะที่จับเบาๆ
3. ตรวจสอบว่าแถบล็อคที่ด้านในของที่จับประกอบเข้าด้วยกันดีแล้วหรือไม่ โดยดึงแถบล็อคขึ้นและลง
การติดตั้ง_7
การติดตั้งตู้เย็น
เมื่อท่านได้ติดตั้งตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะตั้งค่าและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติและการใช้งานของตู้เย็นได้อย่างเต็มรูปแบบ
การปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยให้ตู้เย็นของท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มิฉะนั้น โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและแหล่งไฟฟ้า
หรือลองดูส่วนแก้ไขปัญหาทางด้านหลังของคู่มือผู้ใช้ หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
1. วางตู้เย็นไว้ในบริเวณที่เหมาะสมโดยให้มีที่ว่างระหว่างผนังและตู้เย็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำาแนะนำา
การติดตั้งในคู่มือนี้ี
2. เมื่อเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟส่องสว่างภายในสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็น
3. ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิเย็นสุดและรอประมาณ 1 ชั่วโมง ช่องแช่แข็งจะเย็นขึ้น
เล็กน้อยและมอเตอร์จะทำางานอย่างราบรื่น
4. หลังจากจ่ายไฟให้กับตู้เย็นแล้ว จะใช้เวลาสอง-สามชั่วโมงเพื่อให้ได้อุณหภูมิเหมาะสม
เมื่ออุณหภูมิในตู้เย็นเย็นเพียงพอแล้ว ท่านสามารถเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นได้
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง
การใช้จอแสดงผลดิจิตอล
<ชนิดที่ 1>
<ชนิดที่ >
<ชนิดที่ 3>
1
3
5
1
Power Freeze
(ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว)
สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Power Freeze” คุณสมบัติ“Power Freeze” จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อท่าน
ต้องการน้ำแข็งจำนวนมาก กดปุ่ม Power Freeze และตู้เย็นจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้น เมื่อท่านมีน้ำแข็งพอแล้ว เพียงแค่กดปุ่มนี้อีกครั้ง
เพื่อยกเลิกการทำงานในโหมด “Power Freeze”
8_การใช้งาน
เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นนี้ การสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น
อย่าลืมปิดการทำงานของฟังก์ชั่นนี้เมื่อท่านไม่ต้องการใช้และกลับไปใช้ค่าอุณหภูมิเดิมของช่องแช่แข็ง
ต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ก่อนที่จะแช่อาหารปริมาณมากไว้ในช่องแช่เย็นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
0 การใช้งาน
Coolselect Turbo <ประเภทที่ 1>
"Fresh (3 องศาเซลเซียส)", "Soft Freeze (-5 องศาเซลเซียส)" และ "Frozen Vegetable (-12 องศาเซลเซียส)"
จะแสดงสถานะของ Coolselect Turbo
1. เมื่อเลือก "Frozen Vegetable (-12 องศาเซลเซียส)" ของ Coolselect Turbo ไม่ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิโดย
รวมของตู้เย็นจะเป็นเช่นไร คุณสมบัตินี้จะช่วยคงความสดของผักแช่แข็งไว้
2. เมื่อเลือก "Soft Freeze (-5 องศาเซลเซียส)" ของ Coolselect Turbo ไม่ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของ
ตู้เย็นจะเป็นเช่นไร คุณสมบัตินี้จะช่วยคงความสดของเนื้อสัตว์และปลาไว้
3. เมื่อเลือก "Fresh (3 องศาเซลเซียส)" ของ Coolselect Turbo ไม่ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็นจะ
เป็นเช่นไร คุณสมบัตินี้จะช่วยคงความสดของผักและผลไม้ไว้
-1
Coolselect Turbo <ประเภทที่ 3>
"Fresh (3 องศาเซลเซียส)", "Soft Freeze (0 องศาเซลเซียส)" จะแสดงสถานะของ Coolselect Turbo
1. เมื่อตั้งค่า Coolselect Turbo เป็น “Soft Freeze (0°C)” ไม่ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็นจะเป็นเ
ช่นไร
คุณสมบัตินี้จะช่วยคงความสดใหม่ของเนื้อสัตว์และปลาให้ยาวนานยิ่งขึ้น
2. เมื่อตั้งค่า Coolselect Turbo เป็น “Fresh(3°C)” ไม่ว่าการตั้งค่าอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็นจะเป็นเช่นไร
คุณสมบัตินี้จะช่วยคงความสดใหม่ของผักและผลไม้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น
การใช้งาน_9
3
Vacation
• หากท่านจะไปพักผ่อนในวันหยุดหรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจเป็นเวลานาน หรือหากท่านไม่ต้องการใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน
ให้กดปุ่ม Fridge เพื่อเลือกโหมด Vacation
• ช่องแช่เย็นจะปิดการทำงาน แต่ช่องแช่แข็งจะยังคงทำงานอยู่
• ในระหว่างที่ใช้งานฟังก์ชั่น Vacation สัญลักษณ์ Vacation (3) จะสว่างค้างไว้
- ก่อนที่จะกดปุ่มเพื่อเลือกโหมด Vacation ท่านจะต้องนำของออกจากช่องแช่เย็นให้หมด
- หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาน้อยกว่าสามสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก แต่หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลา
ข้อควรระวัง
สามสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ให้นำอาหารทั้งหมดออก ถอดปลั๊กตู้เย็นและทำความสะอาด ล้าง และปล่อยให้แห้ง
4
CHILD LOCK
เมื่อกดปุ่มล็อคกันเด็กค้างไว้ 3 วินาที ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อค หากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ ให้กดปุ่มล็อค
5
DOOR ALARM
เมื่อท่านกดปุ่ม Door alarm สัญลักษณ์ Dooralarm จะสว่างขึ้น เมื่อเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้ สัญลักษณ์จะ
ดับลงหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง (ประมาณ 2นาที) หากท่านต้องการปิดการทำงานของ Alarm ให้กดปุ่ม
ดังกล่าวอีกครั้ง
การควบคุมอุณหภูมิ (การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -14 องศาเซลเซียส และ -24 องศาเซลเซียส ได้ตามต้องการ กดปุ่ม
Freezer ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ โปรดจำไว้ว่าอาหาร เช่น ไอศกรีม อาจละลายที่
อุณหภูมิ -16 องศาเซลเซียส
จอแสดงอุณหภูมิจะเลื่อนจาก -14 องศาเซลเซียส ไปจนถึง -24 องศาเซลเซียส เป็นจังหวะๆ
เมื่ออุณหภูมิบนหน้าจอเลื่อนถึง -14 องศาเซลเซียส จอจะเริ่มแสดงอีกครั้งที่ -24 องศาเซลเซียส
ห้าวินาทีหลังจากตั้งอุณหภูมิใหม่ จอจะแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็งปัจจุบันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
ปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งใหม่
การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7 องศาเซลเซียส และ 1 องศาเซลเซียส ได้ตามต้องการ กดปุ่ม Fridge
ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะทำงานเหมือนกับการ
ควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง กดปุ่ม Fridge เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ หลังจากนั้น 2-3 วินาที อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะเริ่ม
เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิใหม่ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจอแสดงผลดิจิตอล
10_การใช้งาน
การควบคุมอุณหภูมิ (การควบคุมด้วยระบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์)
การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
FREEZER TEMPERATURE CONTROL
COLD
COLDER
COLDEST
-17°C
-18°C
-19°C
-20°C
-21°C
-22°C
-24°C
6°F
3°F
0°F
-2°F
-4°F
-7°F
-11°F
การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7 องศาเซลเซียส และ 1 องศาเซลเซียส ได้ตามต้องการ.
หมุนแกน Fridge ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งอุณหภูมิที่
ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนตัวปรับที่ฝาครอบ
เมื่อต้องการเก็บอาหารปริมาณมากไว้ในช่องแช่เย็น หรืออุณหภูมิไม่เย็นพอ
ให้ปรับตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง "COLDER" (เย็นจัด)
เมื่อใช้ช่วง MID ให้ปรับตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่าง
COLDER (เย็นจัด) และ COLD (เย็น)
เมื่ออาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่เย็นแข็งตัว หรือหากมีอาหารเก็บไว้ในปริมาณ
น้อย ให้ปรับตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่ตำแหน่ง COLD (เย็น)
หากท่านจะไปพักผ่อนในวันหยุดหรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจเป็นเวลานาน
ก่อนที่จะปรับตัวควบคุมอุณหภูมิ
หรือหากท่านไม่ต้องการใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ปรับตัวควบคุมอุณหภูมิ
ไปที่ตำแหน่ง Vacation .ท่านจะ
ไปที่ตำแหน่ง “VACATION” ช่องแช่เย็นจะปิดการทำงาน แต่ช่องแช่แข็งจะ
ข้อควรระวัง
ต้องนำของออกจากช่องแช่เย็นให้
ยังคงทำงานอยู่
หมด
อุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นอาจสูงขึ้นเนื่องจากมีการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป หรือหากใส่อาหารร้อนหรืออุ่น
เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้จอแสดงผลดิจิตอลกะพริบ เมื่ออุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นกลับไปเป็นอุณหภูมิ
ปกติที่ตั้งไว้ จอแสดงผลจะหยุดกะพริบ หากจอแสดงผลยังกะพริบอยู่ ท่านอาจต้อง “รีเซต” ตู้เย็น ลองถอดปลั๊กตู้เย็น รอ
ประมาณ 10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง
การใช้งาน_11
02 การใช้งาน
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -17 องศาเซลเซียส และ -24 องศาเซลเซียส ได้ตามต้องการ กดปุ่ม
Freezer ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ โปรดจำไว้ว่าอาหาร เช่น ไอศกรีม อาจละลายที่
อุณหภูมิ -16 องศาเซลเซียส
จอแสดงอุณหภูมิจะเลื่อนจาก -17 องศาเซลเซียส ไปจนถึง -24 องศาเซลเซียส เป็นจังหวะๆ เมื่ออุณหภูมิบนหน้าจอเลื่อนถึง -17
องศาเซลเซียส จอจะเริ่มแสดงอีกครั้งที่ -24 องศาเซลเซียส
ห้าวินาทีหลังจากตั้งอุณหภูมิใหม่ จอจะแสดงอุณหภูมิช่องแช่แข็งปัจจุบันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
ปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งใหม่
การทำน้ำแข็ง (อุปกรณ์เสริม)
- ที่ทำน้ำแข็งแบบบิด
การทำน้ำแข็งก้อน
นำถาดทำน้ำแข็งก้อนออกโดยดึงถาดเข้าหาตัวท่าน
เติมน้ำเข้าในถาดจนถึงขีดระดับน้ำสูงสุดที่ทางด้านหลังของถาด
เลื่อนถาดกลับเข้าในที่ยึด ระวังอย่าให้น้ำหก
รอจนกระทั่งน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
การนำน้ำแข็งก้อนออกจากถาด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่กล่องใส่น้ำแข็งก้อนเข้าที่ใต้ถาดทำน้ำแข็งก้อนแล้ว
หากไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ให้เลื่อนกล่องใส่น้ำแข็งก้อนเข้าที่
บิดแกนอันใดอันหนึ่งให้แรงพอควรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งถาด
ทำน้ำแข็งก้อนบิดเล็กน้อย
ผลที่ได้ : ก้อนน้ำแข็งจะตกลงในกล่อง
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 กับแกนอีกอันหนึ่งตามต้องการ
นำกล่องใส่น้ำแข็งก้อนออก โดย:
• ยกกล่องขึ้นเล็กน้อย
• ดึงกล่องเข้าหาตัวท่าน
- ถาดทำน้ำแข็งแบบถอดออกได้
การทำน้ำแข็งก้อน
นำถาดทำน้ำแข็งก้อนออกโดยดึงถาดเข้าหาตัวท่าน
เติมน้ำเข้าในถาดจนถึงขีดระดับน้ำสูงสุดที่ทางด้านหลังของถาด
เลื่อนถาดกลับเข้าในที่ยึด ระวังอย่าให้น้ำหก
การนำน้ำแข็งก้อนออกจากถาด
หากต้องการนำน้ำแข็งก้อนออกจากถาด ให้ถือที่ปลายถาดทั้งสองด้าน
แล้วบิดเบาๆ.
การใช้ตัวจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)
ตัวจ่ายน้ำจะจ่ายน้ำเย็นให้ท่านได้อย่างง่ายดาย โดยที่ท่านไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น
ยกถังน้ำขึ้นแล้วดึงออก
• จับตรงมือจับทั้งสองด้านเพื่อยกถังน้ำออก
• เมื่อใช้งานถังน้ำเป็นครั้งแรก ให้ทำความสะอาดด้านในของถังน้ำ
เติมน้ำลงในถังน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังน้ำอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง ปล่อยให้น้ำไหลออกมาจากช่องจ่าย
• เติมน้ำไม่เกิน 2.8 ลิตร หากเติมน้ำมากกว่านี้ น้ำอาจล้นออกมาเมื่อปิดฝา
• ท่านสามารถเติมน้ำลงในถังในขณะที่ถังอยู่ในตู้เย็นได้
12_ การใช้งาน
ระดับน้ำ
มือจับ
ฝากลม
ถังน้ำ
จุกจ่ายน้ำ
วิธีที่ 2
ถือและยกฝาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเปิดออก จากนั้นจึงค่อยเติมน้ำ
หลังจากใส่ถังน้ำกลับเข้าที่แล้ว ให้ปิดประตูตู้เย็น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุกจ่ายน้ำจะอยู่ทางด้านนอกหลังจากที่ปิด
ประตูตู้เย็นแล้ว
ข้อควรระวัง
ยึดถังน้ำเข้ากับประตูช่องแช่เย็นให้แน่น
มิฉะนั้น ถังน้ำอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
วางแก้วใต้ช่องจ่ายน้ำและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับคันจ่ายน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับช่องจ่ายน้ำ เพื่อไม่ให้
น้ำกระเซ็นออกมา
คันจ่ายน้ำ
ตรวจสอบว่าตั้งอุปกรณ์ล็อคไว้ที่ "ปลดล็อค"
ข้อควรระวัง ต้องตั้งค่าไว้ที่ตำแหน่งนี้ น้ำจึงจะสามารถจ่ายออกมาได้
ปลดล็อก
ล็อก
หากต้องการพื้นที่มากขึ้น ท่านสามารถถอดเครื่องทำน้ำแข็งแบบหมุนบิด ช่องเก็บน้ำแข็ง และถาดทำน้ำแข็งก้อน ออกได้
โดยไม่มีผลต่อความร้อนและระบบเครื่อง ปริมาณความจุอาหารแช่แข็งในช่องแช่แข็งจะนับจากพื้นที่เมื่อนำชั้นเหล่านี้ออกไป
ปริมาณความจุอาหารแช่แข็งในช่องแช่แข็งจะนับจากพื้นที่เมื่อนำส่วนประกอบเหล่านี้ออกไป
การใช้งาน_13
02 การใช้งาน
วิธีที่ 1
เติมน้ำโดยยกฝากลมขึ้นในทิศทางที่ลูกศรแสดงเพื่อเปิดฝา
• หากท่านจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ให้นำของทั้งหมดออกจากตู้เย็นและปิดเครื่อง เช็ดความชื้นด้านในตู้เย็นออกและเปิดประตูทิ้งไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้เย็นมีกลิ่นและขึ้นรา
คำเตือน
• หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
การถอดอุปกรณ์เสริมออกจากตู้เย็น
1. ดึงถาดน้ำแข็งออกมาก่อน จากนั้นจึงยกส่วนหน้าของชั้นวางของในช่อง
แช่แข็งขึ้น แล้วดึงออกมาทางด้านหน้า
4. ย กถังน้ำ (อุปกรณ์เสริม) ขึ้น แล้วดึงออกมาทางด้านหน้า
ตามที่แสดงในแผนภาพ
2. ยกชั้นวางของในช่องแช่เย็นขึ้น แล้วดึงขึ้นตรงๆ จากนั้นจึงดึงมาทางด้าน
หน้า
5. ด ึงออกมา ในขณะเดียวกันให้กดที่ส่วนปลาย
ของขอบที่อุปกรณ์ขจัดกลิ่นที่จะทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำ
3. ยกฝาปิดช่องใส่ผักขึ้นแล้วดึงมาทางด้านหน้า ดึงกล่องใส่ผักออก
ขณะเดียวกันให้ยกขึ้น หลังจากที่กล่องเลื่อนมาถึงตรงกลางตัวเลื่อน
ให้ดึงมาทางด้านหน้า
6. ย กช่องใส่ของที่ประตูขึ้นแล้วดึงออกมา
ก่อนนำอุปกรณ์เสริมออก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารขวางอยู่
หากเป็นไปได้ ให้นำอาหารทั้งหมดออกก่อน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โปรดจัดวางชั้นวาง, ลิ้นชัก และตะกร้าไว้ในตำแหน่งดั้งเดิมตามที่แสดงไว้ในภาพประกอ
บในหน้า (13)
การทำความสะอาดตู้เย็น
คำเตือน
ข้อควรระวัง
ในการทำความสะอาด อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox™
เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
อย่าฉีดน้ำไปที่ตู้เย็นในขณะที่เสียบปลั๊กตู้เย็นไว้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อต อย่าทำความสะอาดตู้เย็นด้วย
เบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างรถ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
การเปลี่ยนหลอดไฟภายใน
ข้อควรระวัง
14_ การใช้งาน
สำหรับไฟ LED กรุณาติดต่อวิศวกรฝ่ายบริการให้ทำการเปลี่ยนให้
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงานเลย หรืออุณหภูมิใน
ตู้เย็นไม่เย็นพอ
•
•
•
•
อาหารในช่องแช่เย็นแข็งตัว
• ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนแผงด้านหน้าไว้ที่อุณหภูมิเย็นสุดหรือไม่?
• อุณหภูมิในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่?
• ท่านจัดเก็บอาหารที่มีปริมาณน้ำมากไว้ในตู้เย็นหรือไม่?
มีเสียงผิดปกติดังมาจากตู้เย็น
•
•
•
•
•
มุมด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นอุ่น
และเริ่มมีหยดน้ำจับตัว
• มีการติดตั้งท่อกันความร้อนไว้ที่มุมด้านหน้าของตู้เย็นเพื่อป้องกันการจับตัวของหยดน้ำ
• ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เมื่อความชื้นในอากาศสัมผัสกับพื้นผิวที่เย็นของตู้เย็น
อาจมีหยดน้ำจับตัวอยู่ที่พื้นผิวด้านนอกของตู้เย็น
ท่านได้ยินเสียงของเหลวแตกตัวเป็น
ฟองในตู้เย็น
• ของเหลวนี้คือสารทำความเย็น ซึ่งจะทำความเย็นให้ด้านในของตู้เย็น
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ด้านในของตู้เย็น
• อาหารเน่าเสียหรือไม่?
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านห่ออาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) ไว้ เพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าไป
• ทำความสะอาดช่องแช่แข็งของท่านเป็นระยะๆ และทิ้งอาหารที่เน่าเสียหรือสงสัยว่าเน่าเสีย
มีเกล็ดน้ำแข็งจับตัวที่ผนังตู้เย็น
• มีสิ่งใดกีดขวางช่องระบายอากาศที่ตู้เย็นหรือไม่?
• เว้นที่ว่างระหว่างอาหารที่เก็บไว้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ
• ประตูตู้เย็นปิดสนิทหรือไม่?
มีหยดน้ำจับตัวที่ผนังด้านในของตู้เย็น
และรอบๆ ผักที่เก็บไว้
• ท่านจัดเก็บอาหารที่มีปริมาณน้ำมากไว้ในตู้เย็นโดยไม่ได้ใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด โดยมี
ปริมาณความชื้นสูง หรือเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานาน
• จัดเก็บอาหารโดยใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดหรือในภาชนะที่ปิดสนิท
ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง
ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนแผงด้านหน้าถูกต้องหรือไม่?
ตู้เย็นมีแสงแดดส่องโดยตรงหรือมีแหล่งความร้อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่?
ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปหรือไม่?
ตรวจสอบว่าติดตั้งตู้เย็นอยู่บนพื้นที่ได้ระดับและมั่นคง
ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปหรือไม่?
มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปทางด้านหลังหรือข้างใต้ตู้เย็นหรือไม่?
เสียงดังมาจากคอมเพรสเซอร์ในตู้เย็นหรือไม่?
ท่านอาจได้ยินเสียงติ๊กๆ ที่ดังมาจากด้านในของตู้เย็น ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
เสียงนี้จะดังขึ้นเมื่ออุปกรณ์หลายอย่างหดตัวหรือขยายตัว
การแก้ไขปัญหา_15
ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์
ติดต่อซัมซุงเว็บไซด์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ซมั ซุง
ติดต่อสอบถามได้ท่ี SAMSUNG customer care center
บริษทั ไทยซัมซุงอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชัน้ 1,6
ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
1800-29-3232 / 02-689-3232
www.samsung.com/th
Code No. DA99-01697F REV(0.2)
Download PDF