Samsung | RSH1KLMR | Samsung RSH1KLMR1 คู่มือการใช้

คู่มือผู้ใช้
ตู้เย็น
ภาษาไทย
ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
เพื่อให้ท่านได้รับบริการครบวงจรอย่างสมบูรณ์
โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านที่
www.samsong.com/global/register
DA99-01584E-1010-THAI.indd 1
2007-10-30 오후 2:15:58
คุณสมบัติของตู้เย็น
คุณสมบัติหลักของตู้เย็น
ตู้เย็นซัมซุง side by side ของท่านมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้ท่านสามารถประหยัดเนื้อที่ มีช่องเก็บของที่ผ่าน การปรับปรุงใหม่ พร้อมกับคุณสมบัติในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
• บานพับและประตู s/w แบบซ่อน
บานพับและประตู s/w แบบซ่อน ช่วยให้มุมมองด้านหน้าดูทันสมัยและมีรูปทรงเป็นเหลี่ยมอย่างมีสไตล์
• ลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM (อุปกรณ์เสริม)
ด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัยนี้ ท่านสามารถเลือกปุ่ม Quick Cook, Thaw หรือ Select เพื่อทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ละลายน้ำแข็ง หรือแช่สิ่งของ
ในลิ้นชัก CoolSelect เลือก Soft Freeze, Cool หรือ 0 Zone เพื่อควบคุมอุณหภูมิของลิ้นชัก
• เปิดง่าย (อุปกรณ์เสริม)
ประตูสามารถเปิดได้อย่างสะดวกและและง่ายด้วยที่จับแบบ “Easy Handle” เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
• จอแสดงผล LED สีดำใส (อุปกรณ์เสริม)
ด้วยหน้าต่างสีดำที่หรูหรา ท่านจะรู้สึกได้ถึงการออกแบบที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
• ที่จับแบบ Soft Touch (อุปกรณ์เสริม)
ด้วยที่จับแบบ Soft Touch เพียงแค่ผลักและจับเพื่อเปิดหรือปิดด้วยสลักและระบบหน่วงแรงกระแทก
• ถาดที่สามารถเลื่อนได้ง่าย (อุปกรณ์เสริม)
ถาดที่ออกแบบโดยใช้แนวคิดแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบ-เก็บอาหารหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน เหมาะสำหรับจัดเก็บของหวานและเค้ก ฯลฯ
โปรดจดหมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต หมายเลขรุ่นจะระบุ
ไว้บนผนังด้านซ้ายของตู้เย็น
หมายเลขรุ่น _________________________
หมายเลขประจำเครื่อง _________________
2_คุณสมบัติ
DA99-01584E-1010-THAI.indd 2
2007-10-30 오후 2:15:58
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
• ก่อนใช้งานอุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง
คำเตือน
• เนื่องจากคู่มือการใช้นี้จะใช้กับตู้เย็นหลายรุ่น ดังนั้น คุณลักษณะของตู้เย็นของท่านอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เล็กน้อย
คำเตือน
สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
แสดงให้ทราบว่าอาจมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
คำเตือน
แสดงให้ทราบว่ามีความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ทำ
แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ ถอดออก
แสดงสิ่งที่ท่านต้อง ไม่ สัมผัส
แสดงสิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
แสดงให้ทราบว่าท่านต้องถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบ
แสดงให้ทราบว่าต้องติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
สัญลักษณ์นี้จะใช้เพื่อแนะนำว่าต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการ
สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับท่านหรือผู้อื่นโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้แล้ว ควรเก็บเอกสารไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต
• ต้องติดตั้งตู้เย็นนี้ไว้อย่างถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในเครื่องมือก่อนเริ่มใช้งาน
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้เท่านั้น
• หากต้องการตรวจซ่อม ขอแนะนำให้ใช้บริการของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
• สารทำความเย็นที่สามารถใช้ได้คือ R600 หรือ R134a โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลาก
ระบุพิกัดภายในช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด
• ในกรณีที่ใช้สารทำความเย็น R600 แก๊สนี้เป็นแก๊สธรรมชาติที่เข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม แต่ก็
สามารถติดไฟได้ง่าย ควรขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วน
ใดของวงจรทำความเย็นชำรุดเสียหาย
• สารทำความเย็นที่พุ่งออกมาจากท่ออาจทำให้เกิดประกายไฟหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
ดวงตา หากตรวจพบการรั่วซึม ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดประกายไฟหรือสิ่งที่อาจทำให้ติดไฟ
และระบายอากาศในห้องที่ติดตั้งอุปกรณ์เป็นเวลา 2-3 นาที
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย_3
DA99-01584E-1010-THAI.indd 3
2007-10-30 오후 2:15:59
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
คำเตือน
• เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการรวมตัวกันของแก๊สไวไฟและอากาศ ในกรณีที่มีการรั่วซึมในวงจรทำความเย็น ควรติดตั้งตู้เย็นในห้องที่มีขนาดเหมาะสม ซึ่งขนาดห้องที่เหมาะสมต่อการติดตั้งอุปกรณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณสารทำความเย็นที่ใช้
• หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อย่าใช้งานอุปกรณ์ หากมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของท่าน
• ขนาดของห้องต่อปริมาณสารทำความเย็นที่บรรจุอยู่ในตู้เย็นคือ ห้องขนาด ตารางเมตร 1 ต่อปริมาณสารทำความเย็น R600a 8 กรัม
• ปริมาณสารทำความเย็นในตู้เย็นของท่านจะระบุไว้บนแผ่นระบุทางด้านในของตู้เย็น
• โปรดกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในของตู้เย็น
- มิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายร้ายแรง
คำเตือน
• อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่ชื้นหรือบริเวณที่ตู้เย็นอาจสัมผัสกับน้ำ
- ฉนวนของชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
• อย่าวางตู้เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรืออยู่ใกล้ความร้อนจากเตาไฟ เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
• จัดพื้นที่ให้เพียงพอเพื่อติดตั้งตู้เย็นบนพื้นที่ได้ระดับ
- ตู้เย็นของท่านไม่ได้ระดับ ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่ถูกต้อง
• อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้หลายอย่างเข้ากับแผงจ่ายไฟเดียวกัน ควรเสียบปลั๊กสายไฟของตู้เย็น
แยกต่างหาก โดยเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่ระบุในแผ่นระบุพิกัด
- ทั้งนี้ เพื่อให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อป้องกันวงจรสายไฟในบ้านโอเวอร์โหลด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจาก
ไฟไหม้เนื่องจากสายไฟมีความร้อนสูงเกิน
• อย่าถอดปลั๊กตู้เย็นโดยการดึงที่สายไฟ ควรจับตัวปลั๊กให้มั่นและดึงออกจากเต้าเสียบตรงๆ
- สายไฟที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้และ/หรือไฟฟ้าช็อตได้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของตู้เย็นไม่บีบอัดกับปลั๊กไฟหรือทำให้ปลั๊กไฟเสียหาย
• อย่างอสายไฟมากเกินไปหรือวางของหนักทับบนสายไฟ
- เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
• หากสายไฟหลุดลุ่ยหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
• อย่าใช้สายไฟซึ่งมีรอยแตกหรือรอยถลอกตามแนวยาวหรือที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง
• หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายไฟทันทีโดยใช้บริการของผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการ
• เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น ต้องระมัดระวังอย่าให้ตู้เย็นทับสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
• อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
• ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดและซ่อมแซม
• อย่าใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดปลั๊ก
• นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊กไฟ
- มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ได้
• หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ควรรออย่างน้อยสิบนาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง
• หากเต้าเสียบที่ผนังหลวม อย่าเสียบปลั๊ก
- อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
• ควรติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่เข้าถึงปลั๊กได้ง่ายหลังจากที่ติดตั้งแล้ว
4_ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
DA99-01584E-1010-THAI.indd 4
2007-10-30 오후 2:15:59
• ตู้เย็นต้องติดตั้งสายดิน
- ท ่านต้องติดตั้งสายดินตู้เย็นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการรั่วไหลของกระแสไฟจากตู้เย็น
• อย่าใช้ท่อแก๊ส สายโทรศัพท์ หรือสายไฟอื่นๆ ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าในกรณีที่เกิดฟ้าผ่าเป็นสายดิน
- การใช้ปลั๊กสายดินที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าถอดหรือซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตนเอง
- ท่านอาจเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ การทำงานผิดพลาด และ/หรือการบาดเจ็บได้
• หากท่านได้กลิ่นสารเคมีหรือควัน ให้ดึงปลั๊กออกทันทีและติดต่อศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุง
• เปิดให้มีการระบายอากาศในตู้เย็นหรือไม่ให้มีการกีดขวางในบริเวณที่มีการติดตั้ง
• อย่าใช้อุปกรณ์กลไกหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเร่งความเร็วในการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ
• อย่าทำให้วงจรทำความเย็นเสียหาย
• อย่าวางหรือใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เย็น/ช่องแช่แข็ง เว้นแต่จะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
• ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟในตู้เย็น ต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ
• หากท่านมีปัญหาเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ติดต่อศูนย์บริการของท่าน
• ตู้เย็นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานตามลำพัง
• ควรดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นตู้เย็น
• อย่าให้เด็กโหนประตู เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
• หากมือเปียก อย่าสัมผัสกับผนังด้านในของช่องแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็ง
- อาจทำให้ถูกน้ำแข็งกัดได้
• หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออก
- การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
• อย่าวางสิ่งของไว้บนตู้เย็น
- เมื่อท่านเปิดหรือปิดประตู สิ่งของอาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
• ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้จัดเก็บอาหารในครัวเรือนเท่านั้น
• ควรปฏิบัติตามเวลาในการเก็บรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
• ควรวางขวดให้ชิดกัน เพื่อมิให้ขวดหล่น
• อย่าวางโซดาหรือน้ำอัดลมในช่องแช่แข็ง
• อย่าใส่อาหารจนล้นตู้เย็น
- เมื่อท่านเปิดประตู วัตถุอาจตกลงมาและทำให้ท่านบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหายได้
• อย่าวางขวดหรือภาชนะแก้วในช่องแช่แข็ง
- เมื่อของที่บรรจุอยู่ในขวดแข็งตัว แก้วอาจแตก และทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
• อย่าพ่นแก๊สไวไฟใกล้กับตู้เย็น
- อาจเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ได้
• อย่าฉีดน้ำเข้าที่ด้านในหรือด้านนอกตู้เย็น
- อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
• อย่าเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
- การเก็บเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แก๊สแอลพี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
• หากท่านวางแผนจะไปพักผ่อนในวันหยุดเป็นเวลานาน ท่านต้องนำของออกจากตู้เย็นและปิดเครื่องไว้
• อย่าแช่แข็งอาหารที่แช่แข็งที่ได้ละลายน้ำแข็งหมดแล้ว
• อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา วัตถุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิในตู้เย็น
- ต้องไม่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัดไว้ในตู้เย็น
• อย่าวางภาชนะที่มีน้ำเต็มไว้บนตู้เย็น
- หากน้ำหก อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย _
DA99-01584E-1010-THAI.indd 5
2007-10-30 오후 2:15:59
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาด
• อย่ายื่นมือของท่านไปข้างใต้ตู้เย็น
- ขอบที่แหลมคมอาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
• อย่าแหย่นิ้วมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าในรูเครื่องจ่ายหรือทางน้ำแข็ง
- อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
• อย่าใช้ผ้าเปียกหรือชื้นเพื่อทำความสะอาดปลั๊ก นำวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
- มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
• หากถอดปลั๊กตู้เย็นออกจากเต้าเสียบ ท่านควรรออย่างน้อยห้านาทีก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง
คำเตือนสำหรับการทิ้ง
• เมื่อท่านต้องการทิ้งตู้เย็นนี้หรือตู้เย็นอื่นๆ ให้ถอดประตู/ซีลที่ประตู สลักประตู เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กหรือสัตว์เข้าไปติดอยู่ข้างใน
• ทิง้ ชั้นวางของในที่ที่เด็กไม่สามารถปีนเข้าไปข้างในได้
• สารทำความเย็นที่สามารถใช้ได้คือ R600 หรือ R134a โปรดตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์และฉลากระบุพิกัดภายใน
ช่องแช่เย็นเพื่อตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านใช้สารทำความเย็นชนิดใด หากผลิตภัณฑ์นี้บรรจุแก๊สไวไฟ (สารทำความเย็น R600a) ให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย
• Clyclopentane จะใช้เป็นแก๊สสำหรับเป่าฉนวน แก๊สที่อยู่ในวัสดุฉนวนต้องมีขั้นตอนการกำจัดพิเศษ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นของท่านเพื่อ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม ก่อนกำจัด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทางด้านหลังของตู้เย็นไม่เสียหาย จะต้องทุบท่อให้แตก
ในพื้นที่เปิด
ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง ให้ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าและสอบถามว่าจะไฟฟ้าจะขัดข้องเป็นเวลานานเท่าใด ไฟฟ้าขัดข้องส่วนมากที่ได้รับการแก้ไข
ภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของตู้เย็นอย่างไรก็ตาม ท่านควรปิดประตูตู้เย็นในขณะที่ไฟฟ้าดับ แต่หากไฟฟ้าดับเกิน 24 ชั่วโมง
ให้นำอาหารแช่แข็งออก สำหรับประตูหรือฝาปิดที่มีตัวล็อคหรือกุญแจ ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่เก็บไว้ในตู้เย็น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติดในตู้เย็น
ข้อควรระวัง
_ ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
DA99-01584E-1010-THAI.indd 6
2007-10-30 오후 2:15:59
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
เกร็ดเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม
• หลังจากติดตั้ง ให้ปล่อยตู้เย็นทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง
• เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานดีที่สุด
- อย่าวางอาหารใกล้ด้านตัวระบายอากาศทางด้านหลังของตู้เย็นมากเกินไป เนื่องจากอาจกีดขวางการระบายอากาศในช่องแช่แข็ง
- ห่ออาหารให้เรียบร้อยหรือใส่ไว้ในภาชนะสุญญากาศก่อนใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง
- อย่าใส่อาหารใหม่เพื่อแช่แข็งใกล้กับอาหารที่แช่แข็งแล้ว
• อย่าใส่น้ำอัดลมหรือโซดาในช่องแช่แข็ง
• โปรดสังเกตเวลาสูงสุดในการเก็บและวันหมดอายุของอาหารแช่แข็ง
• หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาน้อยกว่าสามสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กตู้เย็นออก แต่หากท่านจะไม่อยู่เป็นเวลาสามสัปดาห์หรือมากกว่านั้น
ให้นำอาหารทั้งหมดออก ถอดปลั๊กตู้เย็นและทำความสะอาด ล้างและปล่อยให้แห้ง
• ไฟฟ้าขัดข้องส่วนมากที่ได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของตู้เย็น อย่างไรก็ตาม ท่านควรปิดประตูตู้เย็น
ขณะที่ไฟฟ้าดับ และหากไฟฟ้าขัดข้องนานกว่า 24 ชั่วโมง ให้นำอาหารแช่แข็งทั้งหมดออก
• หากมีกุญแจให้มากับตู้เย็น ต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและไม่เก็บไว้ในตู้เย็น
• ตู้เย็นอาจทำงานไม่ต่อเนื่อง (กรณีละลายน้ำแข็งหรืออุณหภูมิในช่องแช่อาหารแช่แข็งสูงขึ้น) เมื่อตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าขีดจำกัดความเย็นของอุณหภูมิที่
ตู้เย็นถูกออกแบบมาเป็นระยะเวลานาน
• อย่าเก็บอาหารซึ่งอาจเน่าเสียง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย แตงไทย
• วางถาดน้ำแข็งไว้ในที่ที่กำหนดโดยผู้ผลิตเพื่อให้ทำน้ำแข็งได้ดีที่สุด
• ตู้เย็นของท่านเป็นชนิดป้องกันน้ำแข็ง ท่านจึงไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งตู้เย็นเอง เนื่องจากตู้เย็นจะทำการละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ
• อุณหภูมิที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งเป็นไปตามข้อกำหนด ISO แต่หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งสูงมากเกินไป ขณะทำการ
ละลายน้ำแข็งในตู้เย็น โปรดใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหารแช่แข็งไว้หลายๆ ชั้น
• อุณหภูมิของอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งอาจทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้นลง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย _
DA99-01584E-1010-THAI.indd 7
2007-10-30 오후 2:15:59
สารบัญ
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน 9
เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งตู้เย็น
การถอดประตูตู้เย็น
การติดประตูตู้เย็นกลับเข้าที่
การปรับระดับตู้เย็น
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน 17
การปรับประตูเพียงเล็กน้อย
การตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)
การติดตั้งท่อจ่ายน้ำ
9
17
10
13
16
18
19
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side 23
23
24
25
26
27
28
29
31
33
34
35
37
38
39
การติดตั้งตู้เย็น
การใช้งานตู้เย็น
การใช้จอแสดงผลดิจิตอล
การควบคุมอุณหภูมิ
การใช้ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำเย็น
ชั้นวางของและช่องใส่ของ
การเก็บอาหาร
การใช้ลิ้นชัก CoolSelect Zone TM (อุปกรณ์เสริม)
การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง
การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่เย็น
การทำความสะอาดตู้เย็น
การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน
การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ
การใช้ประตู
การแก้ไขปัญหา
40
_ สารบัญ
DA99-01584E-1010-THAI.indd 8
2007-10-30 오후 2:16:00
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
เตรียมความพร้อมเพื่อติดตั้งตู้เย็น
01 การติดตั้ง
ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side เราหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติที่ทันสมัยและประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้
การเลือกบริเวณติดตั้งตู้เย็นที่ดีที่สุด
•
•
•
•
•
เลือกบริเวณที่ต่อกับแหล่งจ่ายน้ำได้ง่าย
เลือกบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ได้ระดับ (หรือเกือบจะได้ระดับ)
เลือกบริเวณที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้ง่าย
เว้นที่ว่างเพื่อให้สามารถติดตั้งตู้เย็นบนพื้นผิวที่ได้ระดับ
- หากตู้เย็นของท่านไม่ได้อยู่ในระดับเสมอกัน ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่ถูกต้อง
- พื้นที่ว่างทั้งหมดที่ต้องใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพและขนาดทางด้านล่าง
อย่างน้อย 50 มม.
อย่างน้อย 50 มม.
950 มม.
25 มม.
25 มม.
1532 มม.
• เมื่อติดตั้งตู้เย็น ต้องเว้นที่ว่างทางด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหลัง และด้านบนไว้ ทั้งงนี้เพื่อช่วยให้ลดการสิ้งเปลืองกระแสไฟฟ้าและเป็นการประหยัดค่าไฟ
• อย่าติดตั้งตู้เย็นในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50 F (10 C)
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดปลั๊กก่อนถอดประตูช่องแช่แข็ง
ดูส่วนถัดไปใน “การแยกท่อน้ำ” เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
การติดตั้ง _
DA99-01584E-1010-THAI.indd 9
2007-10-30 오후 2:16:00
การถอดประตูตู้เย็น
หากทางเข้าของท่านไม่สามารถให้ตู้เย็นผ่านเข้าไปได้โดยง่าย ท่านสามารถถอดประตูออกได้
1. การถอดฝาปิดขาด้านหน้า
เริ่มแรก ให้เปิดประตูตู้เย็นและประตูช่องแช่แข็ง และถอดฝาปิดขาด้านหน้าโดยหมุนสกรูสามตัวทวนเข็มนาฬิกา
การแยกท่อน้ำออกจากตู้เย็น
1. ถอดท่อน้ำโดยการบีบตัวประกบ 1 และดึงท่อน้ำ 2 ออก
1
2
อย่าตัดท่อน้ำ ค่อยๆ แยกท่อน้ำออกจากตัวประกบ
10_ การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 10
2007-10-30 오후 2:16:01
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
2. การถอดประตูช่องแช่แข็ง
01 การติดตั้ง
มีสองสามประการที่ต้องกล่าวถึงเป็นอย่างแรก
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรงเพื่อให้บานพับไม่งอหรือหัก
• ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู
• วางประตูไว้บนพื้นที่มีผ้าหรือวัสดุอ่อนนุ่มคลุมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหาย
1. เมื่อปิดประตูช่องแช่แข็ง ให้ถอดฝาปิดบานพับด้านบน 1 ออก โดยใช้ไขควงและปลดสายไฟโดยค่อยๆ ดึงให้แยกออกจากกัน 2
2
1
2. ถอดสกรูบานพับ 3 และสกรูขั้วดิน 4 โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน 5 ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ถอดออก
4
3
5
3. ขั้นต่อไป ให้ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง 6 โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง 7
7
6
ระวังอย่าให้ประตูหนีบท่อน้ำและชุดสายไฟบนประตู
4. ถอดบานพับด้านล่าง 8 โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
การติดตั้ง _11
DA99-01584E-1010-THAI.indd 11
2007-10-30 오후 2:16:03
การถอดประตูช่องแช่เย็น
1. ปิดประตู ถอดฝาปิดบานพับด้านบน 1 โดยใช้ไขควง
1
2. ถอดสกรูบานพับ 2 และสกรูขั้วดิน 3 โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และถอดบานพับด้านบน 4 ระวังอย่าให้ประตูตกใส่ท่านในขณะที่ถอดออก
2
3
4
3. ถอดประตูออกจากบานพับด้านล่าง
4. ถอดบานพับด้านล่าง
5 โดยยกประตูขึ้นในแนวตั้งตรง
7 ออกจากตัวยึด
6
8 โดยการค่อยๆ ยกบานพับด้านล่างขึ้น
12_ การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 12
2007-10-30 오후 2:16:05
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
การติดประตูตู้เย็นกลับเข้าที่
01 การติดตั้ง
เมื่อท่านวางตู้เย็นไว้อย่างปลอดภัยตามที่ท่านได้วางแผนไว้แล้ว จะต้องติดประตูกลับเข้าที่
การติดประตูช่องแช่แข็งกลับเข้าที่
1
1. วางประตูช่องแช่แข็งโดยการสอดท่อน้ำ 1 กลับเข้าไปในมุมด้านล่างของประตูและเข้าไปในรูบน
บานพับด้านล่าง 2 ค่อยๆ ดึงท่อน้ำกลับลงมาเพื่อให้ท่อเดินเป็นเส้นตรง ไม่มีรอยหยักหรือคดงอ
2
2 สอดก้านบานพับด้านบน 3 เข้าในมุมของประตูช่องแช่แข็ง 4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับ
ได้ระดับระหว่างรูบานพับด้านบน 5 และรูตัวตู้ 6 และขันสกรูบานพับ 7 และสกรูขั้วดิน 9 กลับเข้าที่ โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา
8
7
5
3
6
4
3. เชื่อมต่อสายไฟกลับเข้าที่
4. วางขอบด้านหน้าของฝาปิดบานพับด้านบน 9 บนด้านหน้าของบานพับด้านบน 10 และขันสกรูให้แน่น
10
9
การติดตั้ง _13
DA99-01584E-1010-THAI.indd 13
2007-10-30 오후 2:16:06
การติดประตูช่องแช่เย็นกลับเข้าที่
1. สอดบานพับด้านล่าง 1 กลับเข้าในตัวยึดบานพับด้านล่าง 2
1
2
2. ใส่รูที่มุมประตูช่องแช่เย็น 3 เหนือบานพับด้านล่าง 4
3
4
3. สอดก้านบานพับด้านบน 5 เข้าในรูของบานพับ 6 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับได้ระดับ
ระหว่างรูบานพับด้านบน 7 และรูที่ด้านบนของตัวตู้ 8 และขันสกรูบานพับ 9 และสกรูขั้ว
ดิน 10 กลับเข้าที่ โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา
4. วางส่วนหน้าของฝาปิดบานพับด้านบน 11 บนด้านหน้าของบานพับด้านบน 12 และขันสกรูให้แน่น
12
11
14_ การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 14
2007-10-30 오후 2:16:08
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
การติดท่อน้ำกลับเข้าที่
01 การติดตั้ง
1. สอดท่อน้ำ 1 เข้าในตัวประกบ 2
2
1
การติดฝาปิดขาตู้เย็นด้านหน้ากลับเข้าที่
ก่อนติดฝาปิด ให้ตรวจสอบตัวเชื่อมท่อน้ำว่ามีการรั่วหรือไม่
ติดตั้งฝาปิดขาตู้เย็นด้านหน้ากลับเข้าที่โดยการหมุนสกรูทั้งสามตัวตามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงไว้ในภาพ
ฝาปิดขาตู้เย็นด้านหน้า
สกรู
การติดตั้ง _15
DA99-01584E-1010-THAI.indd 15
2007-10-30 오후 2:16:09
การปรับระดับตู้เย็น
เมื่อติดประตูทั้งหมดกลับเข้าที่แล้ว จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นได้ระดับเพื่อให้สามารถปรับระดับขั้นสุดท้าย หากตู้เย็นไม่ได้ระดับ ประตูทั้งหมดจะ
ไม่ได้ระดับ
สามารถปรับระดับด้านหน้าของตู้เย็นได้ด้วย
เมื่อประตูช่องแช่แข็งต่ำกว่าช่องแช่เย็น
สอดไขควงหัวแบนเข้าในร่องที่ขา หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับช่องแช่แข็ง หมุดสกรู 3 ตัวทวนเข็มนาฬิกา
ขา
ไขควง
เมื่อประตูช่องแช่แข็งสูงกว่าช่องแช่เย็น
สอดไขควงหัวแบนเข้าในร่องที่ขา หมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับช่องแช่เย็น
ขา
ไขควง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนถัดไปเพื่อดูวิธีที่ดีที่สุดในการปรับประตูเพียงเล็กน้อย
16_ การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 16
2007-10-30 오후 2:16:10
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
การปรับประตูเพียงเล็กน้อย
เมื่อประตูของช่องแช่แข็งสูงกว่าช่องแช่เย็น
01 การติดตั้ง
โปรดระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องทำให้ตู้เย็นได้ระดับเพื่อให้ประตูได้ระดับ หากท่านต้องการความช่วยเหลือ
โปรดดูข้อมูลในส่วนก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับการปรับระดับตู้เย็น
ชิ้นส่วนสำหรับปรับระดับ
ในกรณีที่ใช้ขั้นตอนการปรับเพื่อให้สมดุลเหมือนกัน เปิดประตูทั้งหมดและปรับทีละบาน ดังนี้
1. คลายแป้นเกลียว 1 ออกจากบานพับด้านล่างจนกระทั่งถึงส่วนบนสุดของสลักเกลียว 2
3
ประแจ
1
แป้นเกลียว
2
สลักเกลียว
เมื่อท่านคลายแป้นเกลียว 1 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ประแจอัลเลน(Allen) ที่ให้มา 3 เพื่อคลายสลักเกลียว 2 ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ท่านจะสามารถคลายแป้นเกลียวออกโดยใช้นิ้วมือ
2. ปรับความสูงระหว่างประตูแต่ละบานโดยการหมุนสลักเกลียว 2 ตามเข็มนาฬิกา
เมื่อท่านหมุนตามเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกา
3
ประแจ
2
สลักเกลียว
ประตูจะเลื่อนขึ้น
การติดตั้ง _17
DA99-01584E-1010-THAI.indd 17
2007-10-30 오후 2:16:11
3. หลังจากปรับประตู ให้หมุนแป้นเกลียว 1 ตามเข็มนาฬิกา
ขันสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้ง เพื่อให้แป้นเกลียวเข้าที่ 1
จนกระทั่งถึงส่วนล่างสุดของสลักเกลียว และใช้ประแจ 3 3
ประแจ
1
แป้นเกลียว
2
สลักเกลียว
หากท่านขันแป้นเกลียวไม่แน่น สลักเกลียวอาจจะคลายออก
การตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)
ท่อจ่ายน้ำเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับตู้เย็นซัมซุงของท่าน เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าตัวกรองของซัมซุงจะนำอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำของท่าน
อย่างไรก็ตาม ตัวกรองนี้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคหรือทำลายจุลชีพได้ ท่านจึงจำเป็นต้องซื้อระบบกรองน้ำเพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานอย่างเหมาะสม แรงดันน้ำควรอยู่ที่ 138 ~ 862
กิโลปาสคาล ภายใต้สภาวะปกติจะสามารถเติมน้ำลงในถ้วยกระดาษขนาด 170 ซีซี ได้ภายในเวลา 10 วินาที หากติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 138 กิโลปาสคาล) ท่านสา
มารถติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำเพื่อชดเชยแรงดันน้ำที่ต่ำนั้นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมน้ำเข้าในถังเก็บน้ำภายในตู้เย็นอย่างถูกต้อง โดยการกดตัวจ่ายน้ำจนกระทั่งมีน้ำไหลจากช่องจ่ายน้ำ
ชุดติดตั้งท่อน้ำจะรวมอยู่ในชุด ซึ่งจะเก็บไว้ในลิ้นชักช่องแช่แข็ง
การติดตั้งท่อจ่ายน้ำ
สำหรับรุ่นภายใน
ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ
1
ตัวยึดท่อน้ำและสกรู
การต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำ
2
1. อันดับแรก ให้ปิดท่อจ่ายน้ำหลัก
2. หาตำแหน่งท่อน้ำดื่มเย็นที่ใกล้ที่สุด
3. ปฏิบัติตามที่ระบุในคู่มือการติดตั้งท่อน้ำในชุดการติดตั้ง
ข้อต่อท่อ
3
ท่อน้ำ
4
ตัวกรองน้ำ
ข้อควรระวัง
ท่อน้ำต้องต่อเข้ากับท่อน้ำเย็น หากต่อเข้ากับ
ท่อน้ำร้อน อาจทำให้เครื่องกรองทำงานผิดปกติได้
ปิดท่อน้ำหลัก
ปิดท่อน้ำหลัก
อย่าให้มีช่องว่าง
4. หลังจากต่อท่อน้ำเข้ากับตัวกรองน้ำแล้ว ให้เปิดตัวจ่ายน้ำหลักอีกครั้ง และปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปประมาณ 1 ลิตร เพื่อทำความสะอาดและกระตุ้นการ
ทำงานของตัวกรองน้ำ
18_ การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 18
2007-10-30 오후 2:16:13
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
การต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น
01 การติดตั้ง
1. ถอดฝาปิดท่อน้ำออกจากชุดอุปกรณ์ และสอดแป้นเกลียวอัดเข้าในท่อน้ำที่ชุดอุปกรณ์ หลังจากที่ถอดแยกชิ้นส่วนออกจากท่อน้ำที่เตรียมไว้ให้แล้ว
2. ต่อท่อน้ำจากชุดอุปกรณ์และท่อน้ำที่ให้มาด้วยในชุด
3. ขันแป้นเกลียวอัดให้แน่น ระวังอย่าให้มีช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง
4. เปิดน้ำและตรวจสอบเพื่อหาการรั่วซึม
ท่อน้ำจากชุดอุปกรณ์
คลาย a
ถอดฝาปิด
ท่อน้ำที่ให้มาด้วยในชุด
อย่าให้มีช่องว่าง
ต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น
หากท่านจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือถอดแยกชิ้นส่วนท่อน้ำ ให้ตัดท่อพลาสติกออกประมาณ 6.5 มม.
เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแน่นหนาและไม่มีการรั่วซึม
ข้อควรระวัง
ก่อนใช้ ควรตรวจสอบเพื่อหาการรั่วซึมในบริเวณเหล่านี้
• การรับประกันของซัมซุงไม่รวมถึงการติดตั้งท่อน้ำ
• ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่ว่า
ราคาขายปลีกได้รวมค่าติดตั้งไว้แล้ว
• หากต้องการติดตั้ง โปรดติดต่อช่างประปาหรือ
ผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาต
• หากมีน้ำรั่วซึมเนื่องจากติดตั้งไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อผู้ติดตั้ง
การติดตั้งตัวกรองน้ำ
1. ตัวกรองน้ำออกจากกล่องและติดสติ๊กเกอร์สำหรับเปลี่ยนบนตัวกรองตามที่แสดงไว้ในภาพ
2. ติดสติ๊กเกอร์บนตัวกรองโดยระบุวันที่ในหกเดือนข้างหน้า เช่น หากท่านติดตั้งตัวกรองในเดือนมีนาคม
ให้ติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความว่า “ก.ย.” บนตัวกรอง เพื่อเตือนว่าท่านจะต้องเปลี่ยนตัวกรองในเดือน
กันยายน วิธีนี้จะช่วยให้ท่านทราบว่าจะต้องเปลี่ยนตัวกรองเมื่อไร โดยปกติ ตัวกรองจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
3. ต่อไป ถอดฝาปิดโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา เก็บฝาปิดไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีที่ท่าน
ไม่ต้องการใช้ตัวกรอง
4. ถอดฝาปิดตัวกรองและจัดตำแหน่งและสอดไส้กรองเข้าในตัวเครื่อง
5. หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกา 90 ช้าๆ ตามแนวที่ระบุบนฝาปิดเพื่อล็อคไส้กรองให้เข้าที่ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเครื่องหมายอยู่ในแนวเดียวกันกับตำแหน่ง “ล็อค” อย่าขันแน่นจนเกินไป
1
2
3
สติ๊กเกอร
(ระบุเดือน)์
ฝาปิดไส้กรอง
หากตู้เย็นรุ่นของท่านมีชั้นเก็บไวน์ ท่านควรถอดชั้นเก็บไวน์ออกก่อนที่จะ
ติดตั้งตัวกรองน้ำ
การแยกฝาสีแดง
ปรับเครื่องหมายให้อยู่ในแนวเดียวกันกับ
ตำแหน่งล็อค
การติดตั้ง _19
DA99-01584E-1010-THAI.indd 19
2007-10-30 오후 2:16:17
การติดตั้งท่อจ่ายน้ำ
สำหรับรุ่นภายนอก
ชิ้นส่วนสำหรับการติดตั้งท่อน้ำ
ตัวยึดท่อน้ำและสกรู
ข้อต่อท่อ
ท่อน้ำ
ตัวล็อคเครื่องกรอง
การต่อเข้ากับท่อจ่ายน้ำ
เครื่องกรอง
ข้อควรระวัง
ต่อท่อน้ำเข้ากับตัวประกบและก๊อกน้ำ
1. ปิดก๊อกน้ำหลัก
2. ต่อตัวประกบ “A” เข้ากับท่อ
ท่อน้ำนี้ต้องต่อเข้ากับท่อน้ำเย็น
หากต่อเข้ากับท่อน้ำร้อน อาจทำให้เครื่องกรอง ทำงานผิดปกติได้
ตัวประกบ “A”
ข้อมูลการรับประกัน
การติดตั้งท่อน้ำนี้ไม่รวมอยู่กับการประกันตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำแข็งของผู้ผลิต
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย จากน้ำที่มีราคาสูง
ก๊อกน้ำ
หมายเหตุ:
สายช่องทางออก
หากตัวประกบไม่พอดีกับก๊อกน้ำที่มีอยู่โปรดไปยังสถานบริการของผู้ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาตและซื้อข้อต่อประกบที่ถูกต้อง
ด้านข้างของเครือ่ งกรอง
เลือกบริเวณที่จะติดตั้งเครื่องกรอง (รุ่นที่มีเครื่องกรอง)
90 องศา
ข้อควรระวัง
- หากท่านต้องการถอดแยกชิ้นส่วนช่องทางเข้าและช่องทางออกของน้ำออกจาก
เครื่องกรองในระหว่างทำการติดตั้งเครื่องกรอง โปรดดูภาพประกอบเพื่ออ้างอิง
- หลังจากวัดระยะห่างระหว่างเครื่องกรองและก๊อกน้ำเย็นแล้ว ให้ตัดท่อน้ำที่ติด
กับเครื่องกรองในตำแหน่งที่เหมาะสม
สอดตัวล็อคหลังจากทีต่ ดิ ตัง้ ท่อเรียบร้อยแล้ว
น้ำในเครือ่ งกรอง
ด้านช่องทางเข้าของเครือ่ งกรอง
ตัวประกบ
ตัวล็อค
ทิศทางการไหล
คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยน
ด้านช่องทางเข้า
1. ปิดแหล่งจ่ายน้ำ
2. สังเกตทิศทางการไหลบนเครื่องกรอง
3. สอดท่อน้ำเข้าที่ด้านทางน้ำเข้าของเครื่องกรองจนกระทั่งไม่สามารถดันเข้าไปอีกได้
ด้านช่องทางออก
หมายเหตุ:
ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัดท่อน้ำออกเป็นเหลี่ยม และไม่มีมุมที่อาจทำให้เกิดการรั่วไหล
4. หลังจากสอดท่อแล้ว ให้หนีบตัวล็อคเข้าด้วยกันอย่างแรง ตัวล็อคจะต้องพอดีกับท่อน้ำ
5. เปิดน้ำและตรวจสอบว่ามีการั่วไหลหรือไม่ หากมีการรั่วไหล ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4 หากการ
รั่วไหลยังคงมีอยู่ ให้หยุดใช้งาน และติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
6. ก่อนใช้งาน ควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านเครื่องกรองเป็นเวลา 5 นาที
20_การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 20
2007-10-30 오후 2:16:18
การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของท่าน
ทำความสะอาดเครื่องกรองเพื่อขจัดเศษวัสดุและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ (รุ่นที่มีเครื่องกรอง)
ด้านช่องทางออกของเครือ่ งกรอง
น้ำ
01 การติดตั้ง
- เปิดก๊อกน้ำหลักเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำไหลผ่านท่อน้ำเข้าสู่ด้านของช่องทางเข้าของน้ำของเครื่องกรอง
- หากไม่มีน้ำไหลผ่าน ให้ตรวจสอบว่าเปิดก๊อกน้ำอยู่หรือไม่
- เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ซักพัก จนกระทั่งน้ำสะอาดไหลออกมาสะอาด และคราบหรือสิ่งตกค้างจากการผลิตถูกนำออกจนหมดแล้ว
เครือ่ งกรอง
ท่อน้ำ
ติดตัวล็อคเครื่องกรอง
- ยึดตัวล็อคเครื่องกรองให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (เช่น ใต้อ่างล้างจาน) และยึดให้แน่นในบริเวณที่จะติดตั้ง
ตัวล็อคเครือ่ งกรอง
ท่อน้ำ
ยึดเครื่องกรองให้เข้าที่
ตัวล็อคเครือ่ งกรอง
- ยึดเครื่องกรองให้เข้าที่ ตามที่แสดงไว้ภาพทางด้านขวา
เครือ่ งกรอง
ต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น
เกลียวตัวเชือ่ มท่อน้ำ
- ถอดฝาปิดคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นออก
- ต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์วตามที่แสดงในภาพ
- เมื่อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ หากมี ให้ต่อใหม่อีกครั้ง
- ติดฝาปิดคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นกลับเข้าที่
ฝาปิดคอมเพรสเซอร์ของตูเ้ ย็น
ยึดท่อน้ำ
- ใช้ตัวหนีบ “A” เพื่อติดท่อน้ำเข้ากับผนัง (ด้านหลังของตู้เย็น)
- เมื่อติดท่อน้ำแน่นดีแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำไม่งอ รัด หรือบีบ
ตัวหนีบ A
ท่อน้ำ
การติดตั้ง_21
DA99-01584E-1010-THAI.indd 21
2007-10-30 오후 2:16:19
การขจัดเศษวัสดุและสิ่งแปลกปลอมออกจากท่อน้ำหลังจากติดตั้งไส้กรอง
1. เปิดตัวจ่ายน้ำหลักและปิดวาล์วที่ต่อไปยังท่อจ่ายน้ำ
2. ปล่อยให้น้ำไหลผ่านตัวจ่ายจนน้ำใส (ประมาณ 1 ลิตร) ซึ่งจะทำให้ระบบจ่ายน้ำสะอาดและไล่อากาศ
น้ำแข็ง
ออกจากท่อ
3. ในบางแห่ง อาจต้องทำความสะอาดซ้ำ
4. เปิดประตูตู้เย็นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำรั่วออกมาจากตัวกรองน้ำ
น้ำ
กล่องไส้กรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้น้ำพุ่งออกจากตัวจ่าย เนื่องจากมีอากาศอยู่ในสาย
ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อการใช้งาน
ตรวจสอบปริมาณน้ำที่จ่ายไปยังถาดน้ำแข็ง (อุปกรณ์เสริม)
1. ยกถังน้ำแข็งขึ้นและค่อยๆ ดึงออกจากช่องแช่แข็ง
2. เมื่อท่านกดปุ่ม Test เป็นเวลา 3 วินาที จะมีน้ำจากก๊อกน้ำเติมลงในภาชนะบรรจุน้ำแข็งหลังจากที่บิดถาดน้ำแข็งแล้ว ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าประมาณน้ำถูกต้อง (ดูภาพประกอบด้านล่าง)
หากระดับน้ำต่ำเกินไป ก้อนน้ำแข็งจะมีขนาดเล็ก ปัญหานี้เกิดจากแรงดันน้ำจากท่อน้ำหลัก ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากตู้เย็น
1
แขนวัด
ตรวจสอบระดับน้ำ
ที่ทำน้ำแข็ง
2
ปุ่ม Test
22_การติดตั้ง
DA99-01584E-1010-THAI.indd 22
2007-10-30 오후 2:16:20
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การติดตั้งตู้เย็น
02 การใช้งาน
เมื่อท่านได้ติดตั้งตู้เย็นเรียบร้อยแล้ว ท่านก็พร้อมที่จะตั้งค่าและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติและการใช้งานของตู้เย็นได้อย่างเต็มรูปแบบ การปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ จะช่วยให้ตู้เย็นของท่านสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มิฉะนั้น โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟและแหล่งไฟฟ้า หรือลองดูส่วนแก้ไขปัญหาทางด้านหลังของ
คู่มือผู้ใช้ หากท่านมีข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
1.วางตู้เย็นไว้ในบริเวณที่เหมาะสมโดยให้มีที่ว่างระหว่างผนังและตู้เย็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำแนะนำการติดตั้งในคู่มือนี้
2. เมื่อเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟส่องสว่างภายในสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็น
3. ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหูมิเย็นสุดและรอประมาณ 1 ชั่วโมง ช่องแช่แข็งจะเย็นขึ้นเล็กน้อยและมอเตอร์จะทำงานอย่างราบรื่น
4. หลังจากจ่ายไฟให้กับตู้เย็นแล้ว จะใช้เวลาสอง-สามชั่วโมงเพื่อให้ได้อุณหภูมิเหมาะสม เมื่ออุณหภูมิใน
ตู้เย็นเย็นเพียงพอแล้ว ท่านสามารถเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นได้
การใช้งาน_23
DA99-01584E-1010-THAI.indd 23
2007-10-30 오후 2:16:20
การใช้งานตู้เย็น
การใช้แผงควบคุม
RSH1K/J, RSH3K
5
1
6
2
7
3
4
RSH1F/D, RSH3F/D
RSH1N/B, RSH3N
1
ปุ่ม POWER FREEZE
เร่งเวลาการแช่แข็งอาหารในช่องแช่แข็ง มีประโยชน์หากท่านต้องแช่แข็งอาหารที่เสียได้ง่าย หรือหากอุณหภูมิในช่องแช่แข็งสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว (เช่น เมื่อเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้)
2
ปุ่ม Freezer
กดปุ่ม Freezer เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งตามต้องการ ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง -14 °C (8 °F) และ -25 °C (14 °F)
3
ปุ่ม ICE TYPE
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกทำน้ำแข็งแบบก้อน แบบบด หรือเพื่อปิดการทำน้ำแข็ง
4
ปุ่ม FILTER CHANGE
เมื่อท่านเปลี่ยนตัวกรอง ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตั้งค่าตารางการทำงานของตัวกรองใหม่
5
ปุ่ม POWER COOL
กดปุ่มเพื่อกลับไปห้องแช่เย็นรวดเร็วและตั้งอุณหภูมิ
กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกเลิกโหมด Power Cool
6
ฟังก์ชั่น CHILD LOCK
เมื่อกดปุ่ม Power Cool พร้อมกับปุ่ม Fridge ค้างไว้ 3 วินาที ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อค ตัวจ่ายน้ำและตัวจ่ายน้ำแข็งจะไม่ทำงาน หากต้องการ
ยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ กดปุ่มทั้งสองนี้ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้ง
7
ปุ่ม FRIDGE
กดปุ่ม Fridge เพื่อตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นตามต้องการ
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิระหว่าง 1 °C ถึง 7 °C (34 °F ถึง 45 °F)
24_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 24
2007-10-30 오후 2:16:21
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การใช้จอแสดงผลดิจิตอล
02 การใช้งาน
ส่วนที่แสดงเป็น 88 ในส่วนช่องแช่แข็งจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่แข็ง
ส่วนที่แสดงเป็น 88 ในส่วนช่องแช่เย็นจะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของช่องแช่เย็น
“Ouick Cool” “Thaw” “Soft Freeze” และ “0 Zone” จะแสดงของลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM
RSH1K/J, RSH3K
RSH1F/D, RSH3F/D
RSH1N/B, RSH3N
Power Freeze
(ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว)
สัญลักษณ์นี้จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานคุณสมบัติ “Power Freeze” คุณสมบัติ “Power Freeze” จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อท่านต้องการน้ำแข็งจำนวนมาก กดปุ่ม Power Freeze และตู้เย็นจะผลิตน้ำแข็งเพิ่มขึ้น เมื่อท่านมีน้ำแข็งพอแล้ว เพียงแค่กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงานในโหมด “Power Freeze”
เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นนี้ การสิ้นเปลืองพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น
อย่าลืมปิดการทำงานของฟังก์ชั่นนี้ เมื่อท่านไม่ต้องการใช้และกลับไปใช้ค่าอุณหภูมิเดิมของช่องแช่แข็ง
หากท่านต้องการแช่แข็งอาหารจำนวนมาก ให้ตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิเย็นสุดก่อนที่ท่านจะกดปุ่ม Power Freezer เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้
การใช้งาน_25
DA99-01584E-1010-THAI.indd 25
2007-10-30 오후 2:16:22
Filter Indicator
(เครื่องหมายตัวกรอง)
เมื่อเครื่องหมายตัวกรองสว่างขึ้น แสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวกรอง โดยทั่วไป เครื่องหมายตัวกรองจะสว่างขึ้นทุกๆ 6 เดือน หลังจากถอดตัวกรองน้ำอัน
เดิมออกและติดตั้งตัวกรองน้ำอันใหม่ (ดูวิธีการในหน้า 38) ให้รีเซตไฟแสดงสถานะของเครื่องหมายโดยการกดปุ่ม Ice Type ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เครื่องหมาย
จะสว่างขึ้นอีกครั้งในอีกประมาณ 6 เดือน เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวกรองน้ำของท่าน เมื่อท่านไม่ใช้เครื่องกรองน้ำ ให้กดปุ่ม Ice Type
ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที ไฟของเครื่องหมายตัวกรองและตัวหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนตัวกรองจะดับลง
Child Lock
(ล็อคกันเด็ก)
สัญลักษณ์จะสว่างขึ้นเมื่อท่านเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Child Lock โดยการกดปุ่ม Power Cool และปุ่ม Fridge ค้างไว้พร้อมๆ กันเป็นเวลา 3 วินาที หากต้องการเปิดใช้
งานฟังก์ชั่นอีกครั้งนี้ ให้กดปุ่มทั้งสองนี้ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้ง นอกจากนี้ ปุ่มนี้ยังใช้เพื่อควบคุมการทำงานของฟังก์ชั่นอีกอย่างหนึ่งด้วย เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที
(ไฟของเครื่องหมายล็อคสว่างขึ้น) ตัวทำความร้อนของการควบคุมหยดน้ำจะปิดการทำงานในเวลาเดียวกัน หากมีหยดน้ำเกาะตัวอยู่รอบๆ ฝาครอบลิ้นชักหรือ
บริเวณที่เก็บเครื่องดื่มเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที อีกครั้ง ไฟจะดับลง และฟังก์ชั่นการควบคุมหยดน้ำจะทำงาน และปุ่มทั้งหมดจะปลด
ล็อคพร้อมๆ กัน
Cubed Ice(น้ำแข็งก้อน), Crushed Ice (น้ำแข็งบด) และปิดเครื่องทำน้ำแข็ง
เพลิดเพลินกับน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งบดโดยเลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการจากแผงควบคุมดิจิตอล หาก
ท่านไม่ต้องการน้ำแข็ง ให้ปิดการใช้งานเพื่อประหยัดน้ำและพลังงาน ไฟแสดงประเภทน้ำแข็งจะแสดง
ประเภทของน้ำแข็ง (หรือไม่มีน้ำแข็ง) ที่เลือก
ประเภทน้ำแข็ง
น้ำแข็งก้อน
น้ำแข็งบด
ปิดการทำน้ำแข็ง
การควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -14 C (8 F) และ -25 C (14 F) ได้ตามต้องการ กดปุ่ม Freezer ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ โปรดจำไว้ว่าอาหาร เช่น ไอศกรีม อาจละลายที่อุณหภูมิ -16 C (4 F) จอแสดงอุณหภูมิจะเลื่อนจาก -14 C (8 F) ไปจนถึง -25 C (14 F) เป็นจังหวะๆ เมื่ออุณหภูมิบนหน้าจอเลื่อนถึง -14 C (8 F) จอจะเริ่มแสดงอีกครั้งที่ -25 C (14 F) ห้าวินาทีหลังจากตั้งอุณหภูมิใหม่ จอจะแสดงอุณหภูมิช่อง
แช่แข็งปัจจุบันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อปรับอุณหภูมิช่องแช่แข็งใหม่
การควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็น
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิช่องแช่เย็นให้มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 7 C (46 F) และ 1 C (34 F) ได้ตามต้องการ กดปุ่ม Fridge ซ้ำๆ จนกระทั่งอุณหภูมิที่ท่านต้องการ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะทำงานเหมือนกับการควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง กดปุ่ม Fridge เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ท่าน
ต้องการ หลังจากนั้น 2-3 วินาที อุณหภูมิของช่องแช่เย็นจะเริ่มเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิใหม่ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจอแสดงผลดิจิตอล
อุณหภูมิของช่องแช่แข็งหรือช่องแช่เย็นอาจสูงขึ้นเนื่องจากมีการเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป หรือหากใส่
อาหารร้อนหรืออุ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้จอแสดงผลดิจิตอลกะพริบ เมื่ออุณหภูมิของช่องแช่แข็ง
หรือช่องแช่เย็นกลับไปเป็นอุณหภูมิปกติที่ตั้งไว้ จอแสดงผลจะหยุดกะพริบ หากจอแสดงผลยังกะพริบอยู่
ท่านอาจต้อง “รีเซต” ตู้เย็น ลองถอดปลั๊กตู้เย็น รอประมาณ 10 นาที แล้วจึงเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง
26_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 26
2007-10-30 오후 2:16:23
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การใช้ตัวจ่ายน้ำแข็งและตัวจ่ายน้ำเย็น
02 การใช้งาน
กดปุ่ม Ice Type เพื่อเลือกประเภทน้ำแข็งที่ท่านต้องการ
น้ำแข็งก้อน
น้ำแข็งบด
ปิดการทำน้ำแข็ง
ไม่มีน้ำแข็ง
เลือกปุ่มนี้หากท่านต้องการปิดการ
ทำงานของเครื่องทำน้ำแข็ง
เมื่อท่านเลือก “Crushed” น้ำแข็งที่ทำออกมาจะมีลักษณะเป็นก้อน เครื่องทำน้ำแข็งจะบดก้อนน้ำแข็งให้เป็นน้ำแข็งบด
การจ่ายน้ำแข็ง
วางแก้วใต้ช่องจ่ายน้ำแข็งและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับตัวจ่ายน้ำแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับช่องจ่าย
น้ำแข็งเพื่อไม่ให้น้ำแข็งกระเด็นออกมา
ดัน
การใช้ตัวจ่ายน้ำ
วางแก้วใต้ช่องจ่ายน้ำและค่อยๆ ดันแก้วให้ชนกับตัวจ่ายน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้วอยู่ตรงกับช่องจ่าย
น้ำเพื่อไม่ให้น้ำกระเซ็นออกมา
คำเตือน
ข้อควรระวัง
ดัน
• อย่ายื่นนิ้ว, มือ หรือวัตถุอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมเข้าในทางน้ำแข็งหรือถังน้ำแข็ง
- อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บหรือวัสดุได้รับความเสียหาย
• อย่ายื่นมือหรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในช่องของตัวจ่าย
- อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
• ใช้เครื่องทำน้ำแข็งที่ให้มากับตู้เย็นเท่านั้น
• ต้องให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ติดตั้งหรือเชื่อมต่อตัวจ่ายน้ำเข้ากับตู้เย็น และต้องต่อเข้ากับน้ำที่ดื่มได้เท่านั้น
• เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสม แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง 138 ~ 862 กิโลปาสคาล
• หากท่านจะไปเที่ยวพักผ่อน หรือเดินทางไปทำงานไกลๆ เป็นเวลานาน และจะไม่ใช้ตัวจ่ายน้ำและน้ำแข็ง ให้ปิดวาล์วน้ำ
- มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึมได้
• เช็ดความชื้นที่มีมากเกินไปจากทางด้านในและเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้
- มิฉะนั้น อาจทำให้ตู้เย็นมีกลิ่นและขึ้นรา
การใช้งาน_27
DA99-01584E-1010-THAI.indd 27
2007-10-30 오후 2:16:24
ชั้นวางของและช่องใส่ของ
ช่องแช่แข็ง
ถังเครื่องทำน้ำแข็ง (อุปกรณ์เสริม)
ทางน้ำแข็ง
ฝาครอบหลอดไฟ
ชั้นแก้ว
ช่องใส่ของตรงประตู
ชั้นพลาสติก
ลิ้นชัก
ฝาปิดขาด้านหน้า
ช่องแช่เย็น
เครื่องกรองน้ำ (อุปกรณ์เสริม)
ฝาครอบหลอดไฟ
ชั้นแก้ว
ช่องใส่ผลิตภัณฑ์จากนม
ชั้นวางไวน์ (อุปกรณ์เสริม)
ชั้นวางไข่
ชั้นรูปตัว Z (อุปกรณ์เสริม)
บริเวณที่เก็บเครื่องดื่ม (อุปกรณ์เสริม)
ชั้นแบบเลื่อนที่ได้ (อุปกรณ์เสริม)
ลิ้นชัก CoolSelect Zone (อุปกรณ์เสริม)
ช่องใส่ของที่ประตู
ลิ้นชั้นผักและผลไม้
28_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 28
2007-10-30 오후 2:16:26
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การเก็บอาหาร
ตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านได้สามารถประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บอาหารมากที่สุด โดยมีการสร้างช่องใส่ของที่สร้างขึ้นมา
โดยเฉพาะเพื่อคงความสดของอาหารและช่วยให้สามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โปรดจำไว้ว่า เพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นผ่านเข้าไปยังน้ำแข็ง จะต้องห่อ
อาหารที่เก็บไว้ให้แน่นหนาที่สุด
02 การใช้งาน
การเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ ท่านอาจถอดลิ้นชักช่องแช่แข็งออก เนื่องจากจะไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิและกลไกการทำงาน ปริมาณอาหารแช่แช็งที่
สามารถเก็บไว้ในช่องเก็บอาหารที่ระบุไว้จะคำนวณโดยสมมติว่าท่านถอดลิ้นชักเหล่านี้ออก
ข้อควรระวัง
ในรุ่นที่มี Cool Select Zone (การเลือกพื้นที่ความเย็น) อย่าใส่ชั้นวางของเข้ากับรางนี้ มิฉะนั้น ชั้นวาง
ของอาจกระแทกฝาปิดที่วางเครื่องดื่ม และอาจทำให้ฝาปิดที่วางเครื่องดื่มแตกหักได้
12
5
6
1
9
1
2
14
7
10
3
11
4
13
การใช้งาน_29
DA99-01584E-1010-THAI.indd 29
2007-10-30 오후 2:16:27
การเก็บอาหารในช่องแช่แข็ง
อย่าสอดนิ้วมือ มือ หรือวัตถุอื่นๆ เข้าไปในทางน้ำแข็งหรือถังของเครื่องทำน้ำแข็ง เนื่องจากอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
1
ทางน้ำแข็ง
2
ชั้นวางของ
ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งทุกชนิด
3
ช่องใส่ของที่ประตู
ใช้เพื่อจัดเก็บอาหารแช่แข็งห่อเล็กๆ
4
ลิ้นชัก
เหมาะกับการจัดเก็บเนื้อสัตว์หรืออาหารแห้ง
อาหารที่เก็บควรห่อให้แน่นโดยใช้กระดาษฟอยล์
หรือวัสดุสำหรับห่ออื่นๆ หรือภาชนะ
คำเตือน
การเก็บอาหารในช่องแช่เย็น
5
ชั้นวางของ
ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อการแตกร้าว สามารถใช้
เพื่อจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รอยที่เป็น
วงกลมบนพื้นผิวแก้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปกติ และ
สามารถใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดออกได้
6
ชั้นวางไวน์ (อุปกรณ์เสริม)
ช่วยคงรสชาติของไวน์โดยการจัดพื้นที่ที่ดีที่สุดในการเก็บขวดไวน์ของท่าน
7
ชั้นแบบเลื่อนได้ (อุปกรณ์เสริม)
ออกแบบมาเพื่อให้เลื่อนไปพร้อมกับอาหารได้ง่าย
เหมาะสำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ
8
ชั้นรูปตัว Z (อุปกรณ์เสริม)
เพิ่มการใช้งานของที่ว่างอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เพียงพอสำหรับการจัดเก็บ ทั้งขวดไวน์และนมกล่องขนาด 2 ลิตร
9
ชั้นวางไข่
เป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับวางไข่ วางชั้นวางไข่บนชั้น
วางของเพื่อให้สามารถหยิบได้ง่าย
10
ลิ้นชัก CoolSelect Zone (อุปกรณ์เสริม)
ช่วยคงรสชาติและความสดของอาหาร ใช้เก็บชีส
เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา หรืออาหารอื่นๆ ที่บริโภคบ่อย
11
ลิ้นชักผักและผลไม้
ใช้เพื่อคงความสดของผัก ผลไม้ ออกแบบมาเป็น
พิเศษเพื่อควบคุมความชื้นภายในลิ้นชัก
12
ช่องเก็บผลิตภัณฑ์จากนม
ใช้สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์จากนมที่มีขนาดเล็ก เช่น
เนยหรือมาการีน โยเกิร์ตหรือครีมชีส
13
ช่องเก็บของที่ประตู
ออกแบบมาเพื่อรองรับของที่มีขนาดใหญ่ เช่น นม
ขนาดแกลลอน ขวดหรือภาชนะขนาดใหญ่อื่นๆ
14
บริเวณที่เก็บเครื่องดื่ม (อุปกรณ์เสริม)
ใช้สำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคบ่อย
เช่น เครื่องดื่มกระป๋องและของว่าง อีกทั้งยัง
สามารถหยิบ-เก็บได้ง่าย โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้เย็น
ควรวางขวดชิดกันเพื่อไม่ให้ขวดเอียงหรือตกหล่นเมื่อเปิดประตู
คำเตือน
• หากท่านจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ให้นำของทั้งหมดออกจากตู้เย็นและปิดเครื่อง เช็ดความชื้นด้านในตู้เย็นออกและเปิดประตูทิ้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตู้เย็นมีกลิ่นและขึ้นรา
• หากจะไม่ใช้งานตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
30_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 30
2007-10-30 오후 2:16:30
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การใช้ลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM (อุปกรณ์เสริม)
02 การใช้งาน
ลิ้นชัก CoolSelect Zone TM ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้น
ปุ่ม Quick Cool (ทำความเย็นอย่างรวดเร็ว)
ท่านสามารถใช้งาน “Quick Cool” ร่วมกับลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM
เพื่อแช่เครื่องดื่ม 2-3 กระป๋องภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อกระบวนการ
“Quick Cool” สิ้นสุด ลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM จะกลับไปสู่อุณหภูมิเดิมที่ตั้
งไว้โดยอัตโนมัติ
หากต้องการยกเลิกการใช้งานนี้ ให้กดปุ่ม Quick Cool อีกครั้ง และลิ้นชัก
CoolSelect ZoneTM จะกลับไปสู่อุณหภูมิเดิมที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาที่เครื่องดื่มจะเย็นอาจแตกต่างกันไปตามเครื่องดื่มที่แช่
เมื่อ “Quick Cool” ทำงาน ให้นำสิ่งของที่ท่าน ไม่ ต้องการแช่ให้เย็นจัดออกจากลิ้นชัก
ปุ่ม Thaw (ละลายน้ำแข็ง)
เมื่อเลือก “Thaw” อากาศเย็นและอุ่นจะถูกเป่าไปยังลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM สลับกัน ท่านสามารถเลือกเวลาในการละละลายน้ำแข็งระหว่าง 4 ชม. 6 ชม. 10 ชม.
และ 12 ชม. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของอาหารแช่แข็ง
เมื่อ “Thaw” สิ้นสุด อาหารจะอยู่ในสภาพกึ่งแช่แข็ง ทำให้ง่ายต่อการหั่นเ
พื่อทำอาหาร นอกจากนี้ เมื่อ “Thaw” สิ้นสุดลง ลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM
จะกลับสู่สภาพ “0 Zone” หากต้องการยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ในระหว่างการทำงาน
เพียงแค่กดปุ่มที่อยู่ข้างๆ ปุ่ม Thaw
นี่คือเวลาโดยประมาณสำหรับการละลายน้ำแข็งจากเนื้อสัตว์และปลาโดย
คิดจากน้ำหนัก (คิดจากความหนาของเนื้อ 25.4 มม. (1 นิ้ว)) ตารางนี้
แสดงน้ำหนักรวมของอาหารในลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM
เวลาในการละลายน้ำแข็ง
4 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
น้ำหนัก
363 กรัม (0.8 ปอนด์)
590 กรัม (1.3 ปอนด์)
771 กรัม (1.7 ปอนด์)
1000 กรัม (2.2 ปอนด์)
เวลาในการละลายน้ำแข็งอาจแตกต่างกันไปตามความหนาของเนื้อสัตว์หรือปลา
เมื่อ “การละลายน้ำแข็ง” ทำงานอยู่ ให้นำสิ่งของที่ท่านไม่ต้องการละลายน้ำแข็งออกจากลิ้นชัก
การใช้งาน_31
DA99-01584E-1010-THAI.indd 31
2007-10-30 오후 2:16:30
การเลือกปุ่ม
1. เมื่อเลือก “Soft Freeze” ที่ลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM อุณหภูมิ
บนแผงควบคุมดิจิตอลจะแสดงค่า 23 °F (-5 °C) โดยไม่คำนึงถึง
อุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็น ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้เนื้อสัตว์และปลา
คงความสดได้นานขึ้น
2. เมื่อเลือก “0 Zone” อุณหภูมิของลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM จะคงไว้
ที่ 32 °F (0 °C) โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิโดยรวมของตู้เย็น ฟังก์ชั่นนี้
จะช่วยให้เนื้อสัตว์และปลาคงความสดได้นานขึ้น
3. เมื่อเลือก “Cool” อุณหภูมิของลิ้นชัก CoolSelect ZoneTM จะเหมือน
กับอุณหภูมิของตู้เย็น แผงควบคุมดิจิตอลของลิ้นชักจะแสดง
อุณหภูมิเหมือนกับที่แสดงบนจอแสดงผลของตู้เย็น เนื่องจากฟังก์ชั่น
“Cool” จะเลียนแบบอุณหภูมิของตู้เย็น ท่านจึงมีที่ว่างสำหรับเก็บ
อาหารเพิ่มขึ้น
32_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 32
2007-10-30 오후 2:16:31
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่แข็ง
02 การใช้งาน
การทำความสะอาดและการจัดเรียงอุปกรณ์ทางด้านในของช่องแช่แข็งจะทำได้โดยใช้ระบบล็อค
1. ถอด ชั้นวางของกระจก โดยการดึงชั้นออกมาให้มากที่สุด และค่อยๆ ยกขึ้น และถอดออก
2. ถอด ชั้นวางของที่ประตู โดยใช้มือทั้งสองข้างการจับช่องวางของที่ประตูไว้ และค่อยๆ ยกขึ้น
3. ถอด ลิ้นชักพลาสติก โดยการดึงออกมาและยกขึ้นเล็กน้อย
4. ถอด ถังของเครื่องทำน้ำแข็ง โดยการยกขึ้นและดึงออกมา
5. ถอด ฝาปิดขาด้านหน้า โดยการเปิดประตูช่องแช่แข็งและประตูประตูตู้เย็นและถอดสกรู 3 ตัวออก
เมื่อถอดสกรูออกแล้ว ให้ดึงฝาปิดออก หากต้องการติดฝาปิดขาด้านหน้ากลับเข้าที่ ให้ติดตั้งกลับเข้าที่และ
ขันสกรูทั้ง 3 ตัวให้แน่น
เมื่อต้องการถอดฝาปิด อย่าดึงแรงจนเกินไป มิฉะนั้น ฝาปิดอาจแตกและทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
การใช้งาน_33
DA99-01584E-1010-THAI.indd 33
2007-10-30 오후 2:16:31
การถอดอุปกรณ์เสริมในช่องแช่เย็น
1. ถอด ชั้นวางของป้องกันการหก โดยดึงชั้นออกมาให้มากที่สุด จากนั้นจึงค่อยๆ ยกขึ้นและ
ค่อยๆ ถอดออก
2. ถอด ลิ้นชักผักและผลไม้ โดยการกดตรงรอยเว้าข้างในด้านซ้ายและขวาของฝาปิดกล่องผัก/
กล่องอาหารแห้ง และถอดออกโดยการดึงมาทางด้านหน้า ใช้มือหนึ่งจับลิ้นชักไว้ ยกขึ้น
เล็กน้อยขณะที่ดึงออกมาทางด้านหน้าและนำออกมาจากตู้เย็น
3. ถอด ช่องใส่ของแกลลอน ที่ประตู โดยการใช้มือทั้งสองข้างจับช่องใส่ของไว้และค่อยๆ ยกขึ้น
4. ชั้นรูปตัว Z จะติดอยู่กับผนังตู้ ให้ถอดชั้นวางไวน์ออกโดยการเลื่อนขึ้นและยกชั้นออกจากแถบกั้น
ระวังอย่าประกอบชั้นรูปตัว Z โดยสลับด้านบน-ด้านล่าง ด้านซ้าย-ด้านขวา
ข้อควรระวัง
ก่อนนำอุปกรณ์เสริมออก ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารขวางอยู่ หากเป็นไปได้ ให้นำอาหาร
ทั้งหมดออกก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
34_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 34
2007-10-30 오후 2:16:33
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การทำความสะอาดตู้เย็น
02 การใช้งาน
การดูแลรักษาตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side ของท่านจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นและทำให้ไม่มีกลิ่นและเชื้อโรค
การทำความสะอาดด้านใน
ทำความสะอาดผนังด้านในและอุปกรณ์เสริมด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
ท่านสามารถถอดลิ้นชักและชั้นวางของเพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าทุกอย่างแห้งสนิทก่อนประกอบกลับเข้าที่
การทำความสะอาดด้านนอก
ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดจอแสดงผลดิจิตอลและจอแสดงผล ฉีดน้ำลงบนผ้าแทนที่จะฉีดไปที่พื้นผิวของตู้เย็น
โดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้มีการกระจายความชื้นที่พื้นผิวตู้เย็นเท่าๆ กัน ควรทำความสะอาดประตู ที่จับ
และพื้นผิวตู้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนและใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง เพื่อให้ตู้เย็นของท่านอยู่ใน
สภาพดีที่สุด ควรขัดเงาด้านนอกปีละหนึ่งหรือสองครั้ง
คำเตือน
ในการทำความสะอาด อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox™
เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเสียหายและเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
การทำความสะอาด Home Bar แบบ Soft Touch
ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดตัวจ่ายน้ำและน้ำแข็ง และใช้ผ้านุ่มที่สะอาดเช็ดให้แห้ง
ใช้ Home Bar แบบ Soft Touch ดังนี้
- หากต้องการเปิด Home Bar เมื่อท่านดันที่ด้านบนของ Home Bar จนกระทั่งสั่น Home Bar จะเปิดโดยอัตโนมัติ
- หากต้องการปิด Home Bar ให้ดันที่ด้านบนของ Home Bar จนกระทั่งสั่น
การทำความสะอาดซีลยางที่ประตู
หากซีลยางที่ประตูสกปรก ประตูอาจปิดไม่สนิท และตู้เย็นจะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขจัด
สิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนที่ซีลยางที่ประตูโดยการทำความสะอาดประตูด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน
และผ้าชุบน้ำหมาดๆ ใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ดให้แห้ง
ข้อควรระวัง
อย่าฉีดน้ำไปที่ตู้เย็นในขณะที่เสียบปลั๊กตู้เย็นไว้ เพราะอาจทำให้เกิดไฟช็อต
อย่าทำความสะอาดตู้เย็นด้วยเบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างรถ เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
การใช้งาน_35
DA99-01584E-1010-THAI.indd 35
2007-10-30 오후 2:16:35
การทำความสะอาดอุปกรณ์ขจัดกลิ่นคู่ (อุปกรณ์เสริม)
หากต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ขจัดกลิ่นคู่ ให้ถอดฝาปิดออกโดยใช้ไขควงหัวแบน ถอดกล่อง
อุปกรณ์ขจัดกลิ่นออกจากฝาปิดและจุ่มลงในน้ำอุ่นที่สะอาดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หลังจากนั้น ปล่อยให้
กล่องแห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าที่ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึง 8 ชั่วโมง ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดี เพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำซ้ำอีกปีละหนึ่งหรือสองครั้ง
กล่อง
หากตากกล่องไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเท (หรือชื้น) อาจทำให้กล่องมีกลิ่น หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้ทำ
ความสะอาดใหม่อีกครั้ง และตากให้แห้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทดี
การทำความสะอาดด้านหลังของตู้เย็น
ในการขจัดฝุ่นและสิ่งสะสมออกจากสายไฟและส่วนที่เปิดโล่ง ให้ดูดฝุ่นด้านหลังตู้เย็นปีละหนึ่งหรือสองครั้ง
อย่าถอดฝาปิดด้านหลังออก เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
คำเตือน
36_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 36
2007-10-30 오후 2:16:36
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายใน
02 การใช้งาน
คำเตือน
ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในของตู้เย็น ต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อน
- มิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ หากท่านประสบปัญหาเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อศูนย์บริการของท่าน
หลอดไฟสำหรับช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไป
ใช้หลอดไฟขนาด E17 สูงสุด 30 วัตต์ สำหรับช่องแช่เย็น และหลอดไฟขนาด E26 สูงสุด 40 วัตต์สำหรับช่องแช่แข็ง
การเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างภายในในตู้เย็น
ไฟด้านบน
จำนวนหลอดไฟของแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป
1. ดันฝาปิดหลอดไฟที่ทั้งสองด้านเพื่อคลายตัวหนีบออก
2. หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ติดฝาปิดหลอดไฟกลับเข้าที่
อุปกรณ์เสริม
SENSOR
SENSOR
SENSOR
ด้านล่าง (อุปกรณ์เสริม)
1. ถอดฝาปิดหลอดไฟโดยการดึงออกมาตามทิศทางของลูกศร
2. หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ติดฝาปิดหลอดไฟกลับเข้าที่
การใช้งาน_37
DA99-01584E-1010-THAI.indd 37
2007-10-30 오후 2:16:37
การเปลี่ยนไฟส่องสว่างภายในในช่องแช่แข็ง
ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็งจะอยู่ที่ด้านล่างของกล่องมอเตอร์เครื่องเจาะ
1. ยกฝาปิดหลอดไฟขึ้นและใช้มือทั้งสองข้างดึงออกมาตามทิศทางของลูกศร
2. เปลี่ยนหลอดไฟดวงใหม่
3. ติดฝาปิดหลอดไฟกลับเข้าที่
1
2
3
การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ
ไฟ “เครื่องหมายตัวกรอง” จะแจ้งให้ท่านทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกล่องตัวกรองน้ำของท่าน เพื่อให้ท่านมีเวลาจัดหาตัวกรองใหม่ ไฟจะสว่างขึ้นก่อนที่ตัวกรองที่ใช้อยู่จะหมด
อายุการใช้งาน การเปลี่ยนตัวกรองตรงเวลาจะทำให้น้ำจากตู้เย็นของท่านบริสุทธิ์และสะอาดที่สุด
1. ถอดตัวกรองออกจากกล่องและติดสติ๊กเกอร์ระบุเดือนไว้บนเครื่องกรองตามที่แสดงไว้
2. ตดิ สติ๊กเกอร์ที่ระบุวันที่หกเดือนข้างหน้า เช่น หากท่านเปลี่ยนตัวกรองในเดือนมีนาคม ให้ติด
สติ๊กเกอร์ “ก.ย.” (กันยายน) บนตัวกรองเพื่อเตือนให้ท่านเปลี่ยนตัวกรองในเดือนกันยายน โดยปกติ ตัวกรองจะมีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน
3. หลังจากนั้น ถอดฝาปิดโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
4. ถอดฝาปิดตัวกรองอันใหม่และถอดตัวกรองอันเก่าออก
5. จัดวางและสอดตัวกรองอันใหม่เข้าในเครื่องตัวกรอง
หมุนตัวกรอง 90 ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกับเครื่องหมายบนฝาครอบ และเพื่อล็อคตัว
กรองให้เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจเครื่องหมายอยู่ตรงกับตำแหน่ง “ล็อค” อย่าขันแน่นจนเกินไป
ฝาปิดตัวกรอง
1
2
4
สติ๊กเกอร์ (ระบุเดือน)
3
ปรับแนวเพื่อให้เครื่องหมาย
ตรงกับตำแหน่งล็อค
5
38_การใช้งาน
DA99-01584E-1010-THAI.indd 38
2007-10-30 오후 2:16:40
การใช้งานตู้เย็นซัมซุง Side-By-Side
6. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้ว ให้กดปุ่ม Ice Type ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อรีเซตการทำงานของตัวกรอง
7. สุดท้าย เปิดน้ำให้ไหลทิ้งไปประมาณ 1 ลิตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่ไหลออกมาใสสะอาดก่อนที่จะดื่มน้ำนั้น
02 การใช้งาน
กล่องตัวกรองน้ำที่ติดตั้งใหม่อาจทำให้มีน้ำพุ่งออกมาจากตัวจ่ายน้ำเป็นระยะๆ เนื่องจากมีอากาศอยู่ในท่อ ซึ่งไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งาน
การสั่งซื้อตัวกรองสำหรับเปลี่ยน
หากต้องการสั่งซื้อกล่องตัวกรองเพิ่ม โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซัมซุงที่ได้รับอนุญาต
การใช้ประตู
ประตูตู้เย็นจะมีคุณสมบัติการเปิดและการปิดที่ช่วยให้แน่ใจได้ว่าประตูปิดสนิททั้งบาน
หลังจากเปิดมาถึงจุดหนึ่ง ประตูจะ “ยึด” และเปิดไว้ เมื่อประตูเปิดแง้มอยู่หน้าที่ยึดที่จะยึดให้ประตูเปิดค้างไว้ ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ
การใช้งาน_39
DA99-01584E-1010-THAI.indd 39
2007-10-30 오후 2:16:41
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
การแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงานเลย หรืออุณหภูมิในตู้เย็นไม่
เย็นพอ
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง
ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
ตู้เย็นมีแสงแดดส่องโดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนมากเกินไปหรือไม่?
ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่?
•
•
•
ตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิบนจอแสดงผลถูกต้องหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น
อุณหภูมิภายในห้องที่ติดตั้งตู้เย็นต่ำมากหรือไม่?
ท่านจัดเก็บอาหารที่มีปริมาณน้ำมากในส่วนที่เย็นที่สุดของช่องแช่เย็นหรือไม่?
ลองย้ายอาหารเหล่านั้นออกจากลิ้นชัก CoolSelect Zone™ และเก็บไว้ในช่องแช่เย็นแทน
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าติดตั้งตู้เย็นอยู่บนพื้นที่ได้ระดับและมั่นคง
ด้านหลังของตู้เย็นอยู่ชิดกับผนังมากเกินไปและทำให้ไม่มีการระบายอากาศหรือไม่?
มีสิ่งใดตกลงไปทางด้านหลังหรือข้างใต้ตู้เย็นหรือไม่?
เสียง “ติ๊กๆ” ที่ดังมาจากด้านในของตู้เย็นถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น
เนื่องจากอุปกรณ์หลายอย่างหดตัวหรือขยายตัวตามอุณหภูมิภายในตู้เย็น
•
•
ความร้อนบางอย่างถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์กันการควบแน่นไว้ที่มุมด้านหน้าของตู้เย็นเพื่อป้องกันการควบแน่น
ประตูตู้เย็นเปิดแง้มไว้หรือไม่ การควบแน่นอาจเกิดขึ้นเมื่อท่านเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
•
•
•
•
•
หลังจากติดตั้งท่อน้ำ ท่านได้รอเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ก่อนทำน้ำแข็งหรือไม่?
ท่านต่อท่อน้ำและเปิดวาล์วปิดไว้หรือไม่?
ท่านปิดการทำงานของการทำน้ำแข็งด้วยตนเองหรือไม่? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งประเภทน้ำแข็งไว้ที่ Cubed หรือ Crushed
มีน้ำแข็งติดค้างอยู่ในที่เก็บน้ำแข็งหรือไม่?
อุณหภูมิช่องแช่แข็งอุ่นเกินไปหรือไม่? ลองตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง
•
สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ ฟองเกิดจากของเหลวจากสารทำความเย็นจะหมุนเวียนอยู่ในตู้เย็น
•
•
•
อาหารเน่าเสียหรือไม่?
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านห่ออาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) ไว้ เพื่อกันไม่ให้อากาศเข้าไป
ทำความสะอาดช่องแช่แข็งของท่านเป็นระยะๆ และทิ้งอาหารที่เน่าเสียหรือสงสัยว่าเน่าเสีย
มีเกล็ดน้ำแข็งจับตัวที่ผนังช่องแช่แข็ง
•
•
•
ช่องระบายอากาศถูกกีดขวางหรือไม่? นำสิ่งที่กีดขวางการระบายอากาศออก
เว้นที่ว่างระหว่างอาหารที่เก็บไว้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ
ปิดประตูช่องแช่แข็งอย่างถูกต้องหรือไม่?
ตัวจ่ายน้ำไม่ทำงาน
•
•
ท่านต่อท่อน้ำและเปิดวาล์วปิดไว้หรือไม่?
ท่อจ่ายน้ำแตกหรืองอหรือไม่?
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางหรืออุดตันท่อ
ถังน้ำแข็งตัวเนื่องจากอุณหภูมิในตู้เย็นต่ำเกินไปหรือไม่?
ลองตั้งค่าอุณหภูมิบนจอแสดงผลหลักให้สูงขึ้น
อาหารในช่องแช่เย็นแข็งตัว
ท่านได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากตู้เย็น
มุมด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นร้อน และมี
หยดน้ำจับตัวอยู่
ไม่มีน้ำแข็งจ่ายออกมาจากตัวจ่าย
ท่านได้ยินเสียงน้ำแตกตัวเป็นฟองในตู้เย็น
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เย็น
•
40_การแก้ไขปัญหา
DA99-01584E-1010-THAI.indd 40
2007-10-30 오후 2:16:41
บันทึก
DA99-01584E-1010-THAI.indd 41
2007-10-30 오후 2:16:41
บันทึก
DA99-01584E-1010-THAI.indd 42
2007-10-30 오후 2:16:41
บันทึก
DA99-01584E-1010-THAI.indd 43
2007-10-30 오후 2:16:42
Code No. DA99-01584E REV(0.0)
DA99-01584E-1010-THAI.indd 44
2007-10-30 오후 2:16:42
Download PDF

advertising