Samsung | AR18KVFHAWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR4000 Inverter (R410a) 17,500 BTU/ชม. User manual

AR✴✴KVFH✴✴ Series
AR✴✴FSSSBWK
Series
AR✴✴FSSSCUR Series
เครื
บอากาศแบบติดผนัง
Air่องปรัConditioner
การใช้งานและติดmanual
ตั้ง
user คู&่มือinstallation
This manual is made with 100% recycled paper.
จินตนาการที
่เป็นไปได้
imagine
the possibilities
ขอบคุ
่ เ ลื อ กใช้ ผ ลิthis
ต ภัSamsung
ณ ฑ์ ข องซัproduct.
ม ซุ ง
Thank
youณ
forทีpurchasing
To receive more complete service, please
register your product at
www.samsung.com/register
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 1
12/11/2015 1:15:57 PM
คุณสมบัตเิ ครือ่ งปรับอากาศ
การทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ตอน
ฟังก์ชน่ั การทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ตอน จะทำ�ความเย็นอย่างรวดเร็วถึงอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ แล้วจะปรับความเร็วพัดลมและทิศทางการ
ไหลของอากาศโดยอัตโนมัตเิ พือ่ ช่วยให้คณ
ุ ได้พกั ผ่อนอย่างสบายและมีชวี ติ ชีวา
การทำ�ความเย็นอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณต้องการอากาศทีเ่ ย็นแบบเร่งด่วน เพียงคุณเลือกฟังก์ชน่ั การทำ�ความเย็นอย่างรวดเร็ว คุณก็จะได้รบั อากาศทีเ่ ย็นได้อย่างทันที
Comfort cooling
ถ้าคุณต้องการอากาศทีส่ ดชืน่ และเย็นสบาย ฟังก์ชน่ั Comfort cooling จะกระจายความเย็นไปรอบ ๆ เพือ่ ให้คณ
ุ สามารถพักผ่อน
ได้อย่างสบาย
Single user
ฟังก์ชน่ั Single User เหมาะสำ�หรับในขณะทีค่ ณ
ุ อยูบ่ า้ นเพียงคนเดียว ฟังก์ชน่ั นีจ้ ะลดการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีอนิ เวอร์เตอร์ และลดค่าไฟฟ้า
ของคุณโดยการปรับประสิทธิภาพการทำ�งานของคอมเพรสเซอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ฟังก์ชน่ั
ฟังก์ชน่ั
อากาศทีเ่ หมาะสม
จะทำ�ให้คณ
ุ หลับลึก หลับสบายตลอดคืนด้วยการปรับอุณหภูมิ ความเร็วพัดลม และการไหลเวียนของ
การทิง้ ผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกต้อง
(ขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(สำ�หรับประเทศทีม่ รี ะบบเก็บแยกขยะ)
เครือ่ งหมายนีใ้ นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ (เช่น เครือ่ งชาร์จ หูฟงั สาย USB) ไม่ควรมีการทิง้ ร่วม
กับขยะในครัวเรือนอืน่ ๆ เมือ่ หมดอายุการใช้งาน เพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนือ่ งมาจากการทิง้ ขยะทีไ่ ม่มกี ารควบคุม โปรดแยกสิง่
เหล่านีจ้ ากขยะประเภทอืน่ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพือ่ ส่งเสริมการใช้วสั ดุและทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ผูใ้ ช้งานตามบ้านโปรดติดต่อผูข้ ายทีค่ ณ
ุ ซือ้ ผลิตภัณฑ์มา หรือสำ�นักงานของหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ เพือ่ ขอรายละเอียดว่าจะสามารถนำ�ผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยได้
อย่างไร
ผูใ้ ช้ทางธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขของสัญญาการจัดซือ้ ไม่ควรทิง้ ผลิตภัณฑ์นแ้ี ละอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์รว่ มกับขยะเชิงพาณิชย์
อืน่ ๆ
ภาษาไทย-2
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 2
12/11/2015 1:15:57 PM
สารบัญ
การจัดเตรียม
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
การตรวจสอบก่อนใช้งาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
การตรวจสอบชือ่ ชิน้ ส่วน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
การปรับทิศทางลม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
การตั้งเวลา
การตัง้ เวลาเปิด/ปิด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
โหมด
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
การทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ตอน 2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Fast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Comfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Single user . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
การใช้ฟงั ก์ชน่ั เงียบเสียง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
การตัง้ ค่า
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Auto Clean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
การตัง้ ค่าเสียง Beep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
อื่นๆ
การทำ�ความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
การบำ�รุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
การแก้ไขปัญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
การติดตั้ง
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
การเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
อุปกรณ์เสริม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
การติดตัง้ แผ่นรองสำ�หรับติดตัง้ ชุดปรับอากาศ3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������35
การต่อสายไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
การติดตัง้ และต่อท่อชุดปรับอากาศ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
การไล่อากาศออกจากชุดคอยล์เย็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
การตัดและต่อความยาวท่อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
การติดตัง้ และต่อท่อน้�ำ ทิง้ ของชุดปรับอากาศ 4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
การเปลีย่ นทิศทางของท่อน้�ำ ทิง้ ของชุดปรับอากาศ4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43
การไล่อากาศออกจากท่อทีต่ อ่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
การตรวจสอบรอยรัว่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
การติดตัง้ ชุดคอยล์เย็น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
การติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
การใช้โหมด Smart install . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
การตรวจสอบขัน้ ตอนสุดท้ายและการทดสอบการทำ�งาน5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
ขัน้ ตอนการเก็บน้�ำ ยาเข้าระบบ(เมือ่ ต้องการย้ายผลิตภัณฑ์) 5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������50
วิธกี ารเชือ่ มต่อสายไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ภาษาไทย-3
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 3
12/11/2015 1:15:57 PM
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
การใช้เครือ่ งปรับอากาศ โปรดอ่านคูม่ อื ฉบับนีอ้ ย่างละเอียด เพือ่ ให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงวิธที ป่ี ลอดภัยและมีประสิทธิภาพใน
การใช้งานคุณสมบัตแิ ละฟังก์ชน่ั ต่าง ๆ ทัง้ หมดของเครือ่ ง
เนือ่ งจากคูม่ อื การใช้งานต่อไปนีม้ เี นือ้ หาครอบคลุมเครือ่ งรุน่ ต่าง ๆ คุณลักษณะเครือ่ งปรับอากาศของคุณจึงอาจแตกต่าง
จากทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื ฉบับนีเ้ ล็กน้อยหากคุณมีขอ้ สงสัยโปรดโทรศัพท์ตดิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณหรือค้นหาวิธใี ช้และข้อมูล
ออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
สัญลักษณ์และข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
ระวัง
อันตรายหรือการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยทีอ่ าจทำ�ให้บคุ คลบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวติ
คำ�เตือน
อันตรายหรือการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัยทีอ่ าจทำ�ให้บคุ คลบาดเจ็บเล็กน้อยหรือ
ทรัพย์สนิ เสียหาย
โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�
ปิดสวิตซ์เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า
ห้าม
ห้ามถอดแยกชิน้ ส่วน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครือ่ งมีการติดตัง้ สายดินเพือ่ ป้องกันไฟฟ้าช็อต
สำ�หรับการติดตั้ง
ระวัง
ต่อสายไฟเข้ากับเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้าทีม่ ขี อ้ กำ�หนดกำ�ลังกระแสไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือสูงกว่า
ผลิตภัณฑ์นเ้ี ท่านัน้ นอกจากนีอ้ ย่าใช้สายไฟพ่วง
 การต่อพ่วงสายไฟอาจทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
 ห้ามใช้เครือ่ งแปลงไฟฟ้า เพราะอาจเกิดส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
 ถ้าสภาวะแรงดันไฟฟ้า/ความถี/่ พิกดั กระแสไฟฟ้าแตกต่างกัน อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้ได้
เครือ่ งนีต้ อ้ งติดตัง้ โดยช่างหรือบริษทั ทีใ่ ห้บริการซ่อมบำ�รุงทีผ่ า่ นการรับรองแล้ว
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด ปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ ง หรือการบาดเจ็บได้ และอาจหมด
การรับประกันผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ต้องติดตัง้ สวิตซ์แยกจากตัวเครือ่ งปรับอากาศ (แต่ไม่ได้อยูบ่ นตัวเครือ่ งปรับอากาศ) และเครือ่ งตัด
กระแสไฟฟ้าไว้เป็นการเฉพาะสำ�หรับเครือ่ งปรับอากาศ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
ติดตัง้ ชุดระบายความร้อนให้แน่นหนามัง่ คง เพือ่ ไม่ให้ชน้ิ ส่วนไฟฟ้าของคอยล์รอ้ นเปิดโล่ง
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ประกายไฟ หรือปัญหาต่าง ๆ ได้
ห้ามติดตัง้ เครือ่ งนีใ้ กล้กบั เครือ่ งทำ�ความร้อนหรือวัตถุไวไฟ อย่าติดตัง้ เครือ่ งนีใ้ นสถานทีช่ น้ื มีน�ำ้ มันหรือ
มีฝนุ่ หรือในสถานทีท่ เ่ี ปิดรับแสงแดด และน้�ำ (หยดน้�ำ ฝน) อย่าติดตัง้ เครือ่ งนีใ้ นสถานที่ ทีอ่ าจมีแก๊สรัว่
 มฉิ ะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
ต้องไม่ตดิ ตัง้ ชุดระบายความร้อนในสถานทีอ่ ย่างเช่น บนผนังสูงทีช่ ดุ คอยล์รอ้ นอาจตกลงมาได้
 หากชุดระบายความร้อนตกลงมา อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ หรือทรัพย์สนิ เสียหายได้
ภาษาไทย-4
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 4
12/11/2015 1:15:58 PM
เครือ่ งนีต้ อ้ งติดตัง้ สายดินให้ถกู ต้อง อย่าต่อสายดินจากเครือ่ งไปยังท่อแก๊ส ท่อน้�ำ พลาสติก หรือสาย
โทรศัพท์
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิดหรือปัญหาอืน่ ๆ ต่อเครือ่ งได้
 ให้แน่ใจว่าได้ตอ่ สายดินอย่างถูกต้อง
01
คำ�เตือน
ติดตัง้ เครือ่ งของคุณบนพืน้ เรียบแข็งทีส่ ามารถรองรับน้�ำ หนักของตัวเครือ่ งเองได้
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดการสัน่ สะเทือนผิดปกติ เสียงรบกวน หรือปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ งได้
ติดตัง้ สายน้�ำ ทิง้ ให้ถกู ต้อง เพือ่ ให้สามารถระบายน้�ำ ทิง้ ได้อย่างเหมาะสม
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้น�ำ้ เอ่อล้นและทรัพย์สนิ เสียหายได้ หลีกเลีย่ งการติดตัง้ สายน้�ำ ทิง้ ไปยังท่อน้�ำ เสียทีอ่ าจ
เกิดกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ในอนาคต
เมือ่ ติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ น ให้แน่ใจว่าได้ตอ่ สายน้�ำ ทิง้ เพือ่ ให้ระบายน้�ำ ทิง้ ได้อย่างถูกต้อง
 น้�ำ ทีเ่ กิดจากการทำ�ความร้อนของชุดคอยล์รอ้ นอาจทำ�ให้น�ำ้ เอ่อล้นและทรัพย์สนิ เสียหายได้โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฤดูหนาว ถ้าน้�ำ แข็งก้อนใหญ่ตกลงมา อาจจะทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวติ หรือทรัพย์สนิ เสียหายได้
สำ�หรับแหล่งจ่ายไฟ
การจัดเตรียม
สำ�หรับการติดตั้ง
ระวัง
เมือ่ เครือ่ งตัดกระแสไฟชำ�รุดเสียหาย ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ห้ามดึงหรืองอสายไฟมากเกินไป อย่าบิดหรือมัดสายไฟ อย่าเกีย่ วสายไฟเข้ากับวัตถุโลหะ
ห้ามวางของหนักบนสายไฟ อย่าสอดสายไฟเข้าไประหว่างสิง่ ของต่าง ๆ หรือห้ามดันสายไฟ
เข้าไปในช่องว่างด้านหลังเครือ่ ง
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
ภาษาไทย-5
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 5
12/11/2015 1:15:58 PM
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
สำ�หรับแหล่งจ่ายไฟ
คำ�เตือน
เมือ่ ไม่ใช้เครือ่ งปรับอากาศเป็นเวลานานหรือในระหว่างทีม่ พี ายุฝนฟ้าคะนอง ให้ท�ำ การตัดไฟ ทีเ่ ครือ่ ง
ตัดกระแสไฟฟ้า
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
สำ�หรับการใช้
ระวัง
ถ้าเครือ่ งถูกน้�ำ ท่วม โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
หากเครือ่ งเกิดเสียงรบกวนแปลก ๆ มีกลิน่ ไหม้หรือควัน ให้สบั สวิตซ์ตดั การจ่ายไฟทันที แล้วติดต่อศูนย์
บริการใกล้บา้ นคุณ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
ในกรณีทเ่ี กิดแก๊สรัว่ (เช่น แก๊สโพรเพน แก๊สแอลพี ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่ตอ้ งจับสายไฟ
ห้ามจับตัวเครือ่ งหรือสายไฟ
 ห้ามใช้พดั ลมระบายอากาศ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
เมือ่ ต้องการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหากับเครือ่ ง น้�ำ รัว่ ซึม ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
 เราไม่มบี ริการจัดส่งสำ�หรับเครือ่ งนี้ ถ้าคุณติดตัง้ เครือ่ งใหม่ในตำ�แหน่งอืน่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับสิง่ ปลูกสร้าง
เพิม่ เติม รวมทัง้ ค่าติดตัง้ ด้วย
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ คุณต้องการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในตำ�แหน่งทีผ่ ดิ ไปจากธรรมดา เช่น ในเขตอุตสาหกรรม
หรือใกล้กบั ริมทะเล ซึง่ เครือ่ งจะไม่ทนต่อกรดเกลือในอากาศโปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ห้ามใช้มอื เปียกสัมผัสเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า เพราะอาจส่งผลให้ไฟฟ้าช็อตได้
 อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ในขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศกำ�ลังทำ�งาน ห้ามปิดเครือ่ งโดยใช้เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า
 การปิดเครือ่ งปรับอากาศแล้วเปิดอีกครัง้ หนึง่ โดยใช้เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ทำ�ให้ไฟ
ฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
หลังจากเอาเครือ่ งปรับอากาศออกจากหีบห่อบรรจุแล้ว ให้เก็บวัสดุส�ำ หรับการบรรจุหบี ห่อไว้ให้ดหี า่ ง
จากมือเด็ก เนือ่ งจากวัสดุส�ำ หรับการบรรจุหบี ห่ออาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
 ถ้าเด็กเอาถุงมาคลุมหัวตัวเอง อาจทำ�ให้หายใจไม่ออก
ภาษาไทย-6
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 6
12/11/2015 1:15:59 PM
การจัดเตรียม
สำ�หรับการใช้
01
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศกำ�ลังทำ�งานห้ามสอดนิว้ ของคุณหรือสิง่ แปลกปลอมเข้าไปในช่องลมออก
 ควรดูแลเป็นพิเศษไม่ให้เด็กต้องได้รบั บาดเจ็บจากการสอดนิว้ มือตัวเองเข้าไปในเครือ่ ง
ห้ามสัมผัสใบปรับทิศทางลมด้วยมือหรือนิว้ ของคุณขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศกำ�ลังทำ�งานโหมดทำ�
ความร้อน
 อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดรอยไหม้ได้
ห้ามสอดนิว้ ของคุณหรือสิง่ แปลกปลอมเข้าไปในช่องลมเข้า/ออกของเครือ่ งปรับอากาศ
 ควรดูแลเป็นพิเศษไม่ให้เด็กต้องได้รบั บาดเจ็บจากการสอดนิว้ มือตัวเองเข้าไปในเครือ่ ง
ห้ามกระแทกหรือดึงเครือ่ งปรับอากาศด้วยความรุนแรงเกินไป
 เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ หรือปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ งได้
ระวัง
บริเวณใกล้กบั ชุดระบายความร้อนต้องไม่มวี ตั ถุวางไว้ให้เด็กใช้ปนี ป่ายไปบนเครือ่ งได้
 เพราะอาจส่งผลให้เด็กต้องบาดเจ็บสาหัส จากการกระทำ�ของตัวเองได้
ห้ามใช้เครือ่ งปรับอากาศนีเ้ ป็นเวลานานในสถานทีท่ อ่ี ากาศถ่ายเทไม่ดหี รือใกล้กบั ผูท้ ไ่ี ม่แข็งแรง
 เพราะอาจเป็นอันตรายเนือ่ งจากขาดออกซิเจนได้ ให้เปิดหน้าต่างทุกหนึง่ ชัว่ โมงเป็นอย่างน้อย
ถ้ามีสง่ิ แปลกปลอม เช่น น้�ำ เข้าไปในเครือ่ งให้ตดั ไฟโดยปิดเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า แล้วติดต่อศูนย์
บริการใกล้บา้ นคุณ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ห้ามพยายามซ่อม ถอดแยกชิน้ ส่วน หรือดัดแปลงเครือ่ งด้วยตัวคุณเอง
 ห้ามใช้ฟวิ ส์อน่ื ใด (เช่น ทองแดง ลวด เหล็ก ฯลฯ ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ ง หรือได้รบั บาดเจ็บ
ภาษาไทย-7
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 7
12/11/2015 1:16:00 PM
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
สำ�หรับการใช้
ระวัง
ห้ามวางวัตถุหรืออุปกรณ์ไว้ใต้ชดุ ปรับอากาศ
 น้�ำ ทีห่ ยดจากชุดปรับอากาศอาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้หรือทรัพย์สนิ เสียหายได้ (เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้า)
ให้ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ว่า โครงติดตัง้ ของชุดคอยล์รอ้ นยังไม่ช�ำ รุดเสียหาย
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ หรือทรัพย์สนิ เสียหายได้
กระแสไฟฟ้าสูงสุดจะวัดตามมาตรฐาน IEC เพือ่ ความปลอดภัย และกระแสไฟฟ้าจะวัดตามมาตรฐาน
ISO เพือ่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ห้ามยืนบนหลังเครือ่ ง หรือวางวัตถุตา่ ง ๆ (เช่น เสือ้ ผ้าทีจ่ ะซัก เทียนจุดไฟ บุหรีจ่ ดุ ไฟ จานอาหาร
สารเคมี วัตถุโลหะ ฯลฯ) ไว้บนเครือ่ ง
 เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ ง หรือได้รบั บาดเจ็บ
ห้ามใช้งานเครือ่ งในขณะทีม่ อื เปียก
 เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามฉีดพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบนผิวเครือ่ ง
 เพราะอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ปัญหาเกีย่ วกับเครือ่ ง หรือได้รบั
บาดเจ็บด้วย
ห้ามดืม่ น้�ำ จากเครือ่ งปรับอากาศ
 เพราะน้�ำ ดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์
ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลแรงเกินไปและอย่าถอดแยกชิน้ ส่วนรีโมทคอนโทรล
ห้ามสัมผัสท่อทีเ่ ชือ่ มต่อกับเครือ่ ง
 เพราะอาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือบาดเจ็บได้
ห้ามใช้เครือ่ งปรับอากาศนีใ้ นการเก็บรักษาอุปกรณ์ทม่ี คี วามเทีย่ งตรง อาหาร สัตว์ พืช หรือเครือ่ งสำ�อาง
หรือเพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื ใดทีผ่ ดิ จากธรรมดา
 เพราะอาจส่งผลให้ทรัพย์สนิ เสียหายได้
หลีกเลีย่ งไม่ให้มนุษย์ สัตว์ หรือพืชโดนลมเป่าโดยตรงจากเครือ่ งปรับอากาศเป็นเวลานาน
 เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และพืชได้
เครือ่ งนีไ้ ม่ได้ออกแบบมา เพือ่ การใช้งานโดยบุคคล (รวมทัง้ เด็กเล็ก) ทีม่ คี วามบกพร่องในสมรรถภาพ
ทางกาย
ทางประสาทสัมผัส ทางสติปญ
ั ญา หรือขาดประสบการณ์และความรูเ้ ว้นแต่วา่ ได้รบั การควบคุมดูแลหรือ
คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับการใช้งานเครือ่ งจากผูร้ บั ผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ควรแน่ใจว่า
เด็ก ๆ ได้รบั การดูแลไม่ให้เล่นเครือ่ งนี้
ภาษาไทย-8
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 8
12/11/2015 1:16:00 PM
สำ�หรับการทำ�ความสะอาด
คำ�เตือน
คำ�เตือน
ให้ใช้ความระมัดระวังในการทำ�ความสะอาดพืน้ ผิวของอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนของชุดระบาย
ความร้อน เพราะว่าอุปกรณ์นม้ี ขี อบคม
 ควรจะทำ�โดยช่างทีช่ �ำ นาญการ โปรดติดต่อช่างติดตัง้ หรือศูนย์บริการใกล้บา้ นของคุณ
ห้ามทำ�ความสะอาดภายในเครือ่ งปรับอากาศด้วยตัวคุณเอง
 เมือ่ ต้องการทำ�ความสะอาดภายในเครือ่ ง ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
 เมือ่ ทำ�ความสะอาดแผ่นกรองภายใน ให้ดคู �ำ อธิบายในส่วน การทำ�ความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดความชำ�รุดเสียหาย ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
การจัดเตรียม
สำ�หรับการทำ�ความสะอาด
01
ห้ามทำ�ความสะอาดเครือ่ งโดยฉีดพ่นน้�ำ ไปทีเ่ ครือ่ งโดยตรง อย่าใช้น�ำ้ มันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์
ในการทำ�ความสะอาดเครือ่ งนี้
 เพราะอาจทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นสี การเปลีย่ นรูป ความชำ�รุดเสียหาย ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้ได้
ก่อนทำ�ความสะอาดหรือดำ�เนินการบำ�รุงรักษาให้สบั สวิตซ์ตดั การจ่ายไฟและรอจนกว่าพัดลมหยุดหมุน
 มิฉะนัน้ อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
ภาษาไทย-9
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 9
12/11/2015 1:16:01 PM
การตรวจสอบก่อนใช้งาน
ช่วงการทำ�งาน
เครือ่ งปรับอากาศจะสามารถใช้งานได้ภายในช่วงอุณหภูมแิ ละความชืน้ ตามทีแ่ สดงไว้ในตารางด้านล่าง โปรดดูตารางเพือ่ การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โหมด
อุณหภูมภิ ายในอาคาร
อุณหภูมภิ ายนอกอาคาร
ความชืน้ ภายในอาคาร
ทำ�ความเย็น
16 ˚C~32 ˚C
16 ˚C~46 ˚C
ความชืน้ สัมพัทธ์ 80 % หรือน้อยกว่า
ขจัดความชืน้
18 ˚C~32 ˚C
16 ˚C~46 ˚C
-
น้�ำ ค้างอาจเกิดการจับตัว หากเครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในภาวะการทำ�ความเย็นเป็นระยะเวลานานในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามชืน้ สูง
การบำ�รุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศของ
การป้องกันภายในผ่านทางระบบควบคุมเครือ่ ง

การป้องกันภายในจะทำ�งาน หากมีความผิดปกติเกิดขึน้ ในเครือ่ งปรับอากาศ
ชนิด
ป้องกันคอมเพรสเซอร์
รายละเอียด
หลังจากเปิดเครือ่ งแล้ว เครือ่ งปรับอากาศจะไม่เริม่ ทำ�งานในทันทีเพือ่ ป้องกันคอมเพรสเซอร์ของชุดคอยล์รอ้ น
ฟังก์ชน่ั Smart install


ฟงั ก์ชน่ั Smart install นีส้ ามารถทำ�ให้ชา่ งติดตัง้ ตรวจสอบได้วา่ ติดตัง้ ถูกต้องหรือไม่
ถ า้ การติดตัง้ ไม่ถกู ต้อง หน้าจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ขอ้ ผิดพลาด ดังนัน้ ผูใ้ ช้จะทราบได้วา่ การติดตัง้ สมบูรณ์หรือไม่
ภาษาไทย-10
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 10
12/11/2015 1:16:01 PM
การตรวจสอบชือ่ ชิน้ ส่วน
เครือ่ งปรับอากาศของคุณอาจมีลกั ษณะแตกต่างจากภาพประกอบทีแ่ สดงไว้ดา้ นล่างเล็กน้อย ขึน้ อยูก่ บั รุน่ ของเครือ่ ง
ชิน้ ส่วนหลัก
02
ฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
ตัวตรวจจับ
อุณหภูมหิ อ้ ง
ช่องลมเข้า
แผ่นกรองอากาศ
(ใต้แผง)
ใบพัดกระจายความเย็น
( ขึน้ -ลง)
ใบพัดกระจายความเย็น
(ซ้าย-ขวา)
แกนปรับทิศทางใบพัด
หน้าจอแสดงผล
ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะ Timer/Auto clean
ไฟแสดงสถานะการทำ�งาน
ปุม่ เปิด/ปิดเครือ่ ง
ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ภาษาไทย-11
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 11
12/11/2015 1:16:02 PM
การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล
• หันรีโมทคอนโทรลไปทางตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของชุดปรับอากาศ
• เมือ่ กดปุม่ บนรีโมทคอนโทรลถูกต้อง คุณจะได้ยนิ เสียงบีบ
๊ จากชุดปรับอากาศ และไฟแสดงสถานะการส่งสัญญาณ(
ของรีโมทคอนโทรล
) จะปรากฏขึน้ บนจอแสดงผล
ปุม่ รีโมทคอนโทรล
Vertical air swing
เปิดใช้งาน/ปิดใช้งานการเคลือ่ นไหวขึน้ และลง
อัตโนมัตขิ องครีบกระจายลม
Power
Mode
Temp + –
Fan
เปิด/ปิดเครือ่ งปรับอากาศ

เพิม่ /ลดอุณหภูมทิ ลี ะ 1 ˚C

ตัง้ โหมดการทำ�งาน 1 ใน 5 โหมด
ปรับความเร็วพัดลม
Single user
Options
ปุม่ เปิด-ปิดฟังก์ชน่ั Single user ซึง่ จะช่วยลดการ
ใช้พลังงานลงในโหมดทำ�ความเย็น
ปุม่ ตัวเลือกในระหว่างการใช้งาน
Timer
ปุม่ ตัง้ เวลา
Settings
ปุม่ เลือกการตัง้ ค่า
SET
ปุม่ ตัง้ ค่า/ยกเลิก ตัวเลือกหรือการตัง้ ค่า
Directional < >
เลือ่ นการตัง้ เวลา ตัวเลือกหรือ การตัง้ ค่า
ตัวเลือกเมนู
หมายเหตุ
• ใ นกรณีทค่ี ณ
ุ ต้องการยกเลิกตัวเลือกหรือการตัง้ ค่าทีไ่ ด้ตง้ั ค่าไว้แล้วให้กดปุม่ Options หรือ Settings อีกครัง้ จากนัน้ รายการล่าสุด
ทีถ่ กู ตัง้ ค่าไว้จะกะพริบและคุณก็จะสามารถยกเลิกได้โดยการกดปุม่ SET ในขณะทีร่ ายการทีเ่ ลือกนัน้ กะพริบ
ภาษาไทย-12
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 12
12/11/2015 1:16:03 PM
การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
ไฟแสดงความเร็วพัดลม
ไฟแสดงสถานะ
ไฟแสดงสถานะการกระจายลม
(แนวตัง้ )
ไฟแสดงสถานะตัวเลือก
ฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
ไฟแสดงสถานะการตัง้ อุณหภูม/ิ การ
ตัง้ เวลา(สำ�หรับตัวเลือกการตัง้ เวลา)
02
ไฟแสดงสัญญาณรีโมท
ไฟแสดงระดับการทำ�งานของแบตเตอรี่
ไฟแสดงสถานะการทำ�งาน
ไฟแสดงสถานะการตัง้ ค่า
คำเตือน
• ให้แน่ใจว่าน้�ำ ไม่ได้เข้ารีโมทคอนโทรล
• ฟงั ก์ชน่ั ต่อไปนีจ้ ะปรากฏบนจอแสดงผลรีโมทคอนโทรล แต่ไม่ได้รบั การสนับสนุนในรูปแบบนีแ้ ต่ไม่สามารถใช้งานได้ส�ำ หรับรุน่ นี้
- Heat mode / Virus Doctor( )/d'light Cool/ Usage / Filter Reset / Display
• เมือ่ ปิดและเปิดรีโมทคอนโทรล Timer (ตัง้ เวลา), Options (ตัวเลือก) และ Settings (การตัง้ ค่า) ทีต่ ง้ั ไว้กอ่ นปิดรีโมทคอนโทรลจะถูกยกเลิก
แต่ทศิ ทางของพัดลมจะไม่เปลีย่ น
เวลาในการเปลีย่ นแบตเตอรี่
การใส่แบตเตอรี่
เมือ่ แบตเตอรีใ่ กล้หมด ( ) จะแสดงขึน้ ในจอแสดงผลของ
รีโมทคอนโทรล เมือ่ ไอคอนนีป้ รากฏขึน้ ให้เปลีย่ นแบตเตอรี่
รีโมทคอนโทรลใช้แบตเตอรีช่ นิด 1.5 V AAA สองก้อน
1. กดปุม่ ฝาครอบตามลูกศรระบุทด่ี า้ นหลังของรีโมทคอนโทรลแล้วดึงขึน้
2. ใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อน
เมือ่ คุณไม่ใช้รโี มทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีอ่ อก แล้วนำ�
รีโมทคอนโทรลไปเก็บไว้
หมายเหตุ
ตรวจสอบและจับคูเ่ ครือ่ งหมาย "+" และ "-" ให้ตรงกัน ให้แน่ใจว่าได้ใส่
แบตเตอรีใ่ นตำ�แหน่งทีถ่ กู ต้อง
3. ปิดฝาครอบโดยวางกลับไปทีต่ �ำ แหน่งเดิม
คุณจะได้ยน
ิ เสียงคลิก เมือ่ ฝาล็อกเข้าที่
การเก็บรีโมทคอนโทรล
• อาจรับสัญญาณได้ไม่ดี หากในพืน้ ทีเ่ ดียวกันมีหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบชุดรางอิเลคโทรนิคส์เปิดอยูเ่ ช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ส�ำ หรับอินเวอร์เตอร์
• หากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอืน่ ทำ�งานด้วยรีโมทคอนโทรลนีเ้ ช่นกัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นท่าน
การทิง้ แบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นอ้ี ย่างถูกต้อง
(สำ�หรับประเทศทีม่ รี ะบบเก็บแยกขยะ)
เครือ่ งหมายนีใ้ นแบตเตอรี่ คูม่ อื หรือบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงว่าแบตเตอรีใ่ นผลิตภัณฑ์นไ้ี ม่ควรมีการทิง้ ร่วมกับขยะในครัวเรือนอืน่ ๆ เมือ่ หมดอายุการใช้งาน ในทีซ่ ง่ึ มีเครือ่ งหมาย
สัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรีม่ สี ารปรอท แคดเมียม หรือตะกัว่ เกินระดับอ้างอิงในข้อบังคับ EC 2006/66 ถ้าไม่ได้ทง้ิ แบตเตอรีอ่ ย่างเหมาะสม สารเหล่า
นีจ้ ะทำ�ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิง่ แวดล้อม
เพือ่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการนำ�วัสดุกลับมาใช้ซ�ำ้ โปรดแยกแบตเตอรีอ่ อกจากขยะประเภทอืน่ และนำ�กลับมาใช้ซ�ำ้ ผ่านระบบส่งคืนแบตเตอรีฟ่ รีของพืน้ ที่
ภาษาไทย-13
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 13
12/11/2015 1:16:05 PM
ฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
การทำ�งานขัน้ พืน้ ฐาน คือ ภาวะการทำ�งานภาวะหนึง่ ทีส่ ามารถเลือกได้ดว้ ยการกดปุม่ Mode
อัตโนมัติ (Auto)
โหมด Auto เครือ่ งปรับอากาศจะตัง้ อุณหภูมแิ ละความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ ขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมหิ อ้ งทีต่ รวจพบโดยเซ็นเซอร์อณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ทำ�ความเย็น (Cool)
โหมด Cool เครือ่ งปรับอากาศจะทำ�ให้หอ้ งของคุณเย็นลง ในฤดูรอ้ น คุณสามารถปรับอุณหภูมแิ ละความเร็วพัดลมเพือ่ ให้รสู้ กึ เย็นขึน้ ได้
•ถ้าอุณหภูมภิ ายนอกปัจจุบนั สูงกว่าอุณหภูมภิ ายในอาคารทีเ่ ลือกมาก อาจต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมภิ ายในอาคารให้ได้ระดับความเย็น
ทีต่ อ้ งการ
•โหมด Quiet ทำ�ให้เสียงรบกวนเงียบลงระหว่างใช้งานชุดปรับอากาศในระหว่างทำ�ความเย็น
ขจัดความชืน้ (Dry)
เครือ่ งปรับอากาศโหมด Dry จะทำ�หน้าทีเ่ หมือนเครือ่ งลดความชืน้ โดยขจัดความชืน้ ออกจากอากาศภายในอาคาร โหมด Dry จะทำ�ให้ รูส้ กึ ว่าอากาศ
สดชืน่ ขึน้ ในภูมอิ ากาศแบบอบอุน่ ขึน้
เพือ่ เปิดใช้โหมดขจัดความชืน้ จะต้องตัง้ ค่าอุณหภูมบิ นรีโมทคอนโทรลให้ต�ำ่ กว่าอุณหภูมภิ ายในห้อง
พัดลม (Fan)
สามารถเลือกโหมด Fan เพือ่ ระบายอากาศในห้องคุณได้ โหมด Fan จะเป็นประโยชน์ในการปรับอากาศอับในห้องให้สดชืน่ อีกครัง้
ภาษาไทย-14
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 14
12/11/2015 1:16:05 PM
ฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
กดปุม่
เพือ่ ตัง้ โหมดการทำ�งาน
• แต่ละครัง้ ทีค่ ณ
ุ กดปุม่ Mode ภาวะการทำ�งานจะเปลีย่ นตามลำ�ดับต่อไปนี้ Auto, Cool, Dry, Fan (Heat โหมดไม่สามารถใช้ได้ส�ำ หรับรุน่ นี)้
กดปุม่
เพือ่ ปรับตัง้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
อัตโนมัติ Auto
คุณสามารถปรับอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้ทลี ะ 1 ˚C ภายในช่วง 16 ˚C ~ 30 ˚C
ความเย็น Cool
คุณสามารถปรับอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้ทลี ะ 1 ˚C ภายในช่วง 16 ˚C ~ 30 ˚C
ขจัดความชืน้ Dry
คุณสามารถปรับอุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้ทลี ะ 1 ˚C ภายในช่วง 18 ˚C ~ 30 ˚C
พัดลม Fan
กดปุม่
หมายเหตุ
ฟังก์ชน่ั พืน้ ฐาน
เพือ่ เปิดเครือ่ งปรับอากาศ
02
กดปุม่
การปรับอุณหภูมไิ ม่สามารถทำ�ได้
เพือ่ ตัง้ ความเร็วพัดลมทีต่ อ้ งการ
อัตโนมัติ Auto
(Auto)
ความเย็น Cool
(Auto),
ขจัดความชืน้ Dry
(Auto)
พัดลม Fan
(Low),
(Low),
(Med),
(High),
(Med),
(High),
(Turbo)
(Turbo)
• โหมด Dry จะสามารถใช้ได้ในโหมดทำ�ความเย็นเท่านัน้
ภาษาไทย-15
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 15
12/11/2015 1:16:06 PM
การปรับทิศทางลม
การปรับทิศทางลมในแนวตัง้
ฟังก์ชน่ั นีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ สามารถปรับทิศทางการไหลของลมในแนวตัง้
กดปุม่ ปรับทิศทางลม
บนรีโมทคอนโทรล
ff
เพือ่ ให้ทศิ ทางลมคงทีใ่ ห้กดปุม่
อีกครัง้ ใบพัดกระจายความเย็นจะหยุดเคลือ่ นไหว
ff
ถา้ คุณปรับใบพัดกระจายความเย็นด้วยมือ อาจทำ�ให้ใบพัดปิดไม่สนิท เมือ่ คุณปิดเครือ่ งปรับอากาศ
หมายเหตุ
• ก ารปรับทิศทางลมไม่สามารถใช้ได้ในโหมด
โหมดทำ�ความเย็น
ขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศอยูใ่ น
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
การปรับทิศทางลมในแนวนอน
เลือ่ นแกนปรับทิศทางไปทางซ้ายหรือขวาเพือ่ ให้ทศิ ทางการไหลของลมในตำ�แหน่งทีค่ งทีค่ ณ
ุ ต้องการ
คำเตือน
• เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสีย่ งต่อการบาดเจ็บกับบุคคล การปรับทิศทางการจ่าย
ลมในแนวนอน ควรทำ�เมือ่ เครือ่ งปิดสนิทแล้วเท่านัน้
มีความเสีย่ งทีบ่ คุ คลจะเกิดการบาดเจ็บหากดำ�เนินการกับเครือ่ งไม่ถกู ต้อง
แกนใบพัดปรับทิศทางลม
ภาษาไทย-16
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 16
12/11/2015 1:16:07 PM
การตัง้ เวลาเปิด/ปิด
การตัง้ ค่าเวลาเปิด
กดปุม่ Timer (ตัง้ เวลา)  เลือก (On) (เปิด)  กดปุม่
ยกเลิก ff
เวลาเป็น  กดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
หรือ
การตัง้ เวลา
1. กดปุม่ Timer (ตัง้ เวลา) เพือ่ เลือก (On) (เปิด)
-- ไฟแสดงสถานะ(On) จะกะพริบและคุณก็จะสามารถตัง้ ค่าเวลาได้
,
เพือ่ ตัง้ เวลา
2. กดปุม่
-- สามารถตัง้ ค่าเวลาได้ครัง้ ละครึง่ ชัว่ โมงตัง้ แต่ 30 นาที ~ 3 ชัว่ โมง และครัง้ ละหนึง่ ชัว่ โมงได้ตง้ั แต่
3 ชัว่ โมง ~ 24 ชัว่ โมง
-- สามารถตัง้ ชัว่ โมงทำ�งานได้ตง้ั แต่ 30 นาทีต�ำ่ สุด จนถึง 24 ชัว่ โมงสูงสุด
3. กดปุม่ SET เพือ่ เสร็จสิน้ การตัง้ ค่าเวลาเปิด
-- ไฟแสดงสถานะ (On) และเวลาทีต่ ง้ั ค่าไว้จะแสดงผลบนรีโมทคอนโทรล และไฟแสดงสถานะเวลา
( )จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลทีช่ ดุ ปรับอากาศ
-- เวลาเปิดทีต่ ง้ั ค่าไว้จะถูกยกเลิกถ้าไม่กดปุม่ SET ภายใน 10 วินาทีหลังจากตัง้ เวลา เพือ่ ตรวจสอบ
การตัง้ เวลา ให้ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (On) บนรีโมทคอนโทรลและไฟแสดงสถานะ ( ) ที่
ชุดปรับอากาศ
03
ในขณะทีป่ ดิ เครือ่ งปรับอากาศ
 ตัง้
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
ตัวเลือกเพิม่ เติมทีม่ ใี ห้ในโหมด On Timer/Off Timer (เมือ่ รีโมทคอนโทรลทำ�งาน)
เลือกโหมด Auto/Cool/Dry/Fan
สามารถปรับตัง้ ค่าอุณหภูมใิ นโหมด Auto/Cool/Dry
สามารถปรับความเร็วพัดลมในโหมด Cool/Fan
หมายเหตุ
• เมือ่ ตัง้ ค่า On timer (ตัง้ เวลาเปิด) เสร็จแล้ว สถานะทีต่ ง้ั ค่าจะปรากฏเป็นเวลา 3 วินาที จากนัน้ จะมีเพียงสัญญาณ (On)
(เปิด) บนจอของรีโมทคอนโทรล
• หากกดปุม่ Power บนชุดเครือ่ งปรับอากาศหลังจากตัง้ ค่าเวลาเปิดด้วยรีโมทคอนโทรล ไฟแสดงสถานะเวลาบนชุด
เครือ่ งปรับอากาศจะหายไปและเวลาเปิดทีต่ ง้ั ค่าไว้จะถูกยกเลิก ถึงแม้วา่ เวลาเปิดจะถูกยกเลิกแต่ไฟแสดงสถานะ (On)
บนรีโมทคอนโทรลจะยังคงแสดงผลอยู่
• เมือ่ เราตัง้ เวลาเปิดในขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะเวลา( )จะยังคงแสดงผลอยูจ่ นกระทัง่ ถึงเวลาเปิด
ทีต่ ง้ั ค่าไว้
ภาษาไทย-17
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 17
12/11/2015 1:16:09 PM
การตัง้ เวลาเปิด/ปิด
การตัง้ ค่าเวลาปิด
ในขณะทีเ่ ปิดเครือ่ งปรับอากาศ
1. กดปุม่ Timer (ตัง้ เวลา) เพือ่ เลือก (Off) (ปิด)
-- ไฟแสดงสถานะ (Off) จะกะพริบและคุณก็จะสามารถตัง้ ค่าเวลาได้
,
เพือ่ ตัง้ เวลา
2. กดปุม่
-- สามารถตัง้ ค่าเวลาได้ครัง้ ละครึง่ ชัว่ โมงตัง้ แต่ 30 นาที ~ 3 ชัว่ โมง และครัง้ ละหนึง่ ชัว่ โมงได้ตง้ั แต่ 3
ชัว่ โมง ~ 24 ชัว่ โมง
-- สามารถตัง้ ชัว่ โมงทำ�งานได้ตง้ั แต่ 30 นาทีต�ำ่ สุด จนถึง 24 ชัว่ โมงสูงสุด
3. กดปุม่ SET เพือ่ เสร็จสิน้ การตัง้ ค่าเวลาเปิด
-- ไฟแสดงสถานะ (Off) และเวลาทีต่ ง้ั ค่าไว้จะแสดงผลบนรีโมทคอนโทรล และไฟแสดงสถานะเวลา
( )จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลทีช่ ดุ ปรับอากาศ
-- เวลาเปิดทีต่ ง้ั ค่าไว้จะถูกยกเลิกถ้าไม่กดปุม่ SET ภายใน 10 วินาทีหลังจากตัง้ เวลา เพือ่ ตรวจสอบ
การตัง้ เวลา ให้ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ (Off) บนรีโมทคอนโทรลและไฟแสดงสถานะ ( ) ที่
ชุดปรับอากาศ
กดปุม่ Timer (ตัง้ เวลา)  เลือก (Off) (ปิด)  กดปุม่
ยกเลิก ff
 กดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
หรือ
 ตัง้ เวลาเป็น
เวลาปิดอาจจะไม่ท�ำ งานขึน้ อยูก่ บั สถานะการเปิด/ปิดของชุดเครือ่ งปรับอากาศ และสถานะ
ของไฟแสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรล
• การตัง้ เวลาล่าสุดเท่านัน้ ทีจ่ ะถูกนำ�มาใช้เป็นเวลาเปิด/ปิด และเวลาปิดของฟังก์ชน่ั
•
หมายเหตุ
•
หลังจากตัง้ ค่าเวลาแล้ว เวลาทีถ่ กู ตัง้ ไว้จะแสดงผล 3 วินาทีกอ่ นทีจ่ ะหายไป
การรวม On Timer และ Off Timer
หากเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
หากปิดเครือ่ งปรับอากาศ
เวลาทีต่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า On timer จะนานกว่า Off timer
ต.ย) On timer : 3 ชัว่ โมง, Off timer : 1 ชัว่ โมง
- ห ลังจากตัง้ ค่าตัวตัง้ เวลาแล้ว 1 ชัว่ โมง เครือ่ งปรับอากาศจะใช้
งานฟังก์ชน่ั Off timer เครือ่ งปรับอากาศจะเปิดหลังจาก 2 ชัว่ โมง
เวลาทีต่ ง้ั ไว้ลว่ งหน้า On timer จะสัน้ กว่า Off timer
ต.ย) On timer : 3 ชัว่ โมง, Off timer : 5 ชัว่ โมง
- หลังจากตัง้ ค่าตัวตัง้ เวลาแล้ว 3 ชัว่ โมง เครือ่ งปรับอากาศจะใช้
งานฟังก์ชน่ั On timer เครือ่ งปรับอากาศจะยังคงทำ�งานต่อไป 2
ชัว่ โมง จากนัน้ จะปิดเครือ่ งโดยอัตโนมัติ
•
หมายเหตุ
•
การตัง้ ค่าเวลาของเวลาเปิดและเวลาปิดควรแตกต่างกัน
เมือ่ ตัง้ ค่าเวลาเปิดและเวลาปิดแล้ว สามารถยกเลิกการตัง้ ค่าด้วยการกดปุม่ Power
ภาษาไทย-18
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 18
12/11/2015 1:16:10 PM
โหมด
เพือ่ ให้นอนหลับสบาย เครือ่ งปรับอากาศจะทำ�งานตามลำ�ดับต่อไปนี้ Fall asleep(นอนหลับ) Sound sleep(หลับสนิท) Wake up stage(ตืน่ นอนจากภาวะ)
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
03
การตัง้ เวลา
1. กดปุม่ Timer เพือ่ เลือก ( ) (หลับสบาย)
-- ไฟแสดงสถานะ ( ) จะกะพริบและคุณก็จะสามารถตัง้ ค่าเวลาได้
,
เพือ่ ตัง้ ค่าเวลา
2. กดปุม่
-- คุณสามารถตัง้ เวลาได้ครัง้ ละครึง่ ชัว่ โมงตัง้ แต่ 30 นาที ~ 3 ชัว่ โมง และครัง้ ละหนึง่ ชัว่ โมงได้ตง้ั แต่
3 ชัว่ โมง ~ 12 ชัว่ โมง
-- สามารถตัง้ ชัว่ โมงทำ�งานได้ตง้ั แต่ 30 นาทีต�ำ่ สุด จนถึง 12 ชัว่ โมงสูงสุด
เริม่ ต้นตัง้ ไว้ท่ี 8 ชัว่ โมง
-- ชัว่ โมงทำ�งานในโหมด
3. กดปุม่ SET เพือ่ เปิดใช้งานโหมด
-- ไฟแสดงสถานะ ( ) และเวลาของโหมด
ทีถ่ กู ตัง้ ค่าไว้จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผล
ของรีโมทคอนโทรล
( ) จะแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลของชุดเครือ่ งปรับอากาศ
-- ไฟแสดงสถานะ
จะถูกยกเลิกถ้าคุณไม่กดปุม่ SET ภายใน 10 วินาทีหลังจากตัง้ ค่า
-- การตัง้ ค่าในโหมด
เวลา เพือ่ ตรวจสอบการตัง้ เวลา ให้ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ ( ) บนรีโมทคอนโทรลและไฟแสดง
สถานะ ( ) ทีช่ ดุ ปรับอากาศ
( ) (หลับสบาย)  กดปุม่
กดปุม่ Timer (ตัง้ เวลา)  เลือก
ยกเลิก ff
หรือ  ตัง้ เวลาเป็น
 กดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
ตัวเลือกเพิม่ เติมทีม่ อี ยูใ่ นโหมด
คุณสามารถตัง้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้ทลี ะ 1 ˚C ในช่วง 16 ˚C ~30 ˚C
ความเร็วพัดลมจะปรับโดยอัตโนมัตติ ามโหมด
เมือ่ อยูใ่ นโหมด
ในโหมดทำ�ความเย็น : ทิศทางการไหลของอากาศจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
อุณหภูมแิ ละความเร็วพัดลมจะเปลีย่ นแปลงในโหมด
•• Fall asleep (นอนหลับ): ทำ�ให้คณ
ุ หลับสบายด้วยการลดอุณหภูมลิ ง
•• Sound sleep (หลับสนิท): ทำ�ให้รา่ งกายคุณผ่อนคลายและเพิม่ อุณหภูมภิ ายในห้องเพียงเล็กน้อย
•• Wake up from
(ตืน่ นอนจากโหมด
) ช่วยให้คณ
ุ ตืน่ นอนอย่างสดชืน่ ด้วยการเป่าลมสบายเป็นระยะ ๆ
หมายเหตุ
• ข อแนะนำ�ให้ตง้ั อุณหภูมไิ ว้ระหว่าง 25 ˚C ~ 27 ˚C สำ�หรับการทำ�ความเย็น
• ห ากตัง้ อุณหภูมติ �ำ่ เกินไป ในระหว่างทีค่ ณ
ุ หลับคุณจะรูส้ กึ หนาวหรือเป็นหวัดได้
• ช่วงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ ในการทำ�งานของโหมด
คือ 8 ชัว่ โมง หากตัง้ เวลาสัน้ หรือยาวเกินไปคุณอาจจะไม่รสู้ กึ สบายอย่างทีค่ ณ
ุ คาด
หวัง
• หากตัง้ โหมด
ไว้เกิน 5 ชัว่ โมง จะทำ�ให้เครือ่ งเริม่ ทำ�งานในขัน้ ตอน Wake up (ตืน่ นอน) ตัง้ แต่หนึง่ ชัว่ โมงสุดท้ายก่อนหยุด
ทำ�งานและเครือ่ งปรับอากาศจะหยุดทำ�งานโดยอัตโนมัติ
• เมือ่ ตัง้ ค่าเวลาเปิดและตัง้ ค่าโหมด
พร้อมกัน เครือ่ งปรับอากาศจะใช้ฟงั ก์ชน่ั ทีถ่ กู ตัง้ ค่าทีหลัง
ภาษาไทย-19
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 19
12/11/2015 1:16:13 PM
การทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ตอน
ฟังก์ชน่ั การทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ตอน จะทำ�ความเย็นอย่างรวดเร็วถึงอุณหภูมทิ ต่ี ง้ั ค่าไว้ เมือ่ อุณหภูมภิ ายในห้องสูงกว่าอุณหภูมทิ ต่ี ง้ั ค่าไว้ เครือ่ งปรับอากาศจะทำ�งานในโหมดขจัด
ความชืน้ โดยอัตโนมัตจิ นกว่าอุณหภูมภายในห้องจะถึงอุณหภูมทิ ก่ี �ำ หนดไว้
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
1. กดปุม่ [Options] (ตัวเลือก)
, หรือ [Options] (ตัวเลือก) จนสัญญาณ (2-Step) (2 ขัน้ ) เริม่ กะพริบ
2. กดปุม่
3. กดปุม่ SET เพือ่ ตัง้ ค่าฟังก์ชน่ั การทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ตอน
-- (2-Step) (2 ขัน้ )  สัญญาณ (2-Step) (2 ขัน้ ) จะปรากฏบนจอของรีโมทคอนโทรล และฟังก์ชน่ั 2-Step
Cooling (ทำ�ความเย็น 2 ขัน้ ) จะเริม่ ทำ�งาน
กดปุม่ Options (ตัวเลือก)  กดปุม่
, หรือ Options (ตัวเลือก) เพือ่ ให้
ยกเลิก ff
สัญญาณ (2-Step) (2 ขัน้ ) กะพริบ และกดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
ภาษาไทย-20
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 20
12/11/2015 1:16:14 PM
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Fast
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน่ั Fast เพือ่ การทำ�ความเย็นทีท่ รงพลัง
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
หมายเหตุ
ฟังก์ชน่ั การใช้งาน
กดปุม่ Options (ตัวเลือก)  กดปุม่
,
หรือ Options (ตัวเลือก) เพือ่ ให้
ยกเลิก ff
สัญญาณ (Fast) (เย็นเร็ว) กะพริบ และกดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
04
1. กดปุม่ Options (ตัวเลือก)
, หรือ [Options] (ตัวเลือก) จนกระทัง่ สัญญาณ (Fast) (เย็นเร็ว) เริม่ กะพริบ
2. กดปุม่
3. กดปุม่ SET เพือ่ ตัง้ ค่าฟังก์ชน่ั Fast (เย็นเร็ว)
-- (Fast) (เย็นเร็ว)  สัญญาณ (Fast) (เย็นเร็ว) จะปรากฏบนจอของรีโมทคอนโทรล และฟังก์ชน่ั Fast
(เย็นเร็ว) จะเริม่ ต้น
• ฟังก์ชน่ั Fast สามารถใช้ได้ในโหมด Cool
สามารถปรับทิศทางลมในแนวตัง้ ได้
• ไม่สามารถปรับอุณหภูมแิ ละความเร็วของพัดลมได้
• หากเลือกฟังก์ชน่ั Fast ในขณะทีก่ �ำ ลังใช้งานฟังก์ชน่ั 2-Step Cooling/Comfort/
Single user/Quiet/
ฟังก์ชน่ั เหล่านีจ้ ะถูกยกเลิก
•
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Comfort
คุณสามารถใช้ฟงั ก์ชน่ั Comfort เพือ่ การทำ�ความเย็นทีน่ มุ่ นวล
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
1. กดปุม่ Options (ตัวเลือก)
, หรือ [Options] (ตัวเลือก) จนกระทัง่ สัญญาณ (Comfort) (สบาย) เริม่ กะพริบ
2. กดปุม่
3. กดปุม่ SET เพือ่ ตัง้ ค่าฟังก์ชน่ั Comfort
-- (Comfort) (สบาย) สัญญาณ (Comfort) (สบาย) จะปรากฏบนจอของรีโมทคอนโทรล และ
ฟังก์ชน่ั Comfort (สบาย) จะเริม่ ต้น
กดปุม่ Options (ตัวเลือก)  กดปุม่
,
หรือ Options (ตัวเลือก) เพือ่ ให้
ยกเลิก ff
สัญญาณ (Comfort) (สบาย) กะพริบ และกดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
หมายเหตุ
• ฟังก์ชน่ั Comfort สามารถใช้ได้ในโหมด Cool
สามารถปรับทิศทางลมในแนวตัง้ ได้
• สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้แต่ไม่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้
• หากเลือกฟังก์ชน่ั Comfort ในขณะทีก่ �ำ ลังใช้งานฟังก์ชน่ั 2-Step Cooling/Fast/
Single user/Quiet/
ฟังก์ชน่ั เหล่านีจ้ ะถูกยกเลิก
•
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
ภาษาไทย-21
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 21
12/11/2015 1:16:16 PM
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Single User
ฟังก์ชน่ั นีจ้ ะลดการใช้พลังงานในขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
1. กดปุม่ Single user (ผูใ้ ช้คนเดียว)
-- ไฟแสดงสถานะ (Single user) จะปรากฏบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล หลังจากนัน้ ไฟแสดงสถานะ
จะแสดงอุณหภูมทิ ถ่ี กู ตัง้ ค่าไว้หน้าจอแล้วจางหายไปและฟังก์ชน่ั Single user จะเริม่
ทำ�งาน
-- เมือ่ ฟังก์ชน่ั Single user ทำ�งานการปรับทิศทางลมในแนวตัง้ จะทำ�งานโดยอัตโนมัติ
-- หากอุณหภูมทิ ต่ี ง้ั ค่าไว้ในปัจจุบนั ต่�ำ กว่า 24 °C ในโหมดทำ�ความเย็น อุณหภูมจิ ะถูกปรับให้เป็น 24 °C
โดยอัตโนมัติ
ยกเลิก ff
กดปุม่ Single user (ผูใ้ ช้คนเดียว) อีกครัง้
หมายเหตุ
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
ฟังก์ชน่ั Single User สามารถใช้ได้ในโหมด Cool
• หากเลือกฟังก์ชน่ั Single user ในขณะทีก่ �ำ ลังใช้งานฟังก์ชน่ั 2-Step Cooling/Fast/
Comfort /Quiet/
ฟังก์ชน่ั เหล่านีจ้ ะถูกยกเลิก
• การปรับทิศทางลมในแนวตัง้ จะยังคงทำ�งานอยูห่ ลังจากทีฟ่ งั ก์ชน่ั Single user ถูกยกเลิก
ไปแล้ว
• เลือกหรือยกเลิกฟังก์ชน่ั Single User (ผูใ้ ช้คนเดียว) ด้วยปุม่ Options (ตัวเลือก)
- กดปุม่ Options (ตัวเลือก)  กดปุม่ , หรือ Options (ตัวเลือก) เพือ่ ให้สญ
ั ญาณ
(Single user) (ผูใ้ ช้คนเดียว) กะพริบ และกดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
•
ตัวเลือกเพิม่ เติมทีม่ อี ยูใ่ น ฟังก์ชน่ั Single user
คุณสามารถตัง้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้ในช่วง 1 °C ถึง 24 °C ~ 30 °C ในโหมดการทำ�ความเย็น
สามารถเลือกโหมด
(Auto),
(Low),
(Med),
(High),
(Turbo) ได้
สามารถปรับทิศทางลมในแนวตัง้ ได้
ภาษาไทย-22
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 22
12/11/2015 1:16:17 PM
การใช้ฟงั ก์ชน่ั เงียบเสียง
คุณสามารถลดเสียงทีเ่ กิดจากการทำ�งานของเครือ่ งปรับอากาศในโหมดทำ�ความเย็น
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศทำ�งานในโหมดทำ�ความเย็น
04
ฟังก์ชน่ั การใช้งาน
1. กดปุม่ Options (ตัวเลือก)
2. กดปุม่
,
หรือ [Options] (ตัวเลือก) จนกระทัง่ สัญญาณ (Quiet) (เงียบ) กะพริบ
3. กดปุม่ SET เพือ่ ตัง้ ค่าฟังก์ชน่ั (Quiet) (เงียบ)
-- (Quiet) (เงียบ)  สัญญาณ (Quiet) (เงียบ) จะปรากฏบนจอของรีโมทคอนโทรล และฟังก์ชนั่ Quiet
(เงียบ) จะเริม่ ต้น
ff
กดปุม่ Options (ตัวเลือก)  กดปุม่
,
หรือ Options (ตัวเลือก)
ยกเลิก
เพือ่ ให้สญ
ั ญาณ (Quiet) (เงียบ) กะพริบ และกดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
ตัวเลือกเพิม่ เติมทีม่ อี ยูใ่ น ฟังก์ชน่ั Quiet
คุณสามารถตัง้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการได้ในช่วง 1 °C ถึง 16°C ~ 30 °C ในโหมดการ
ทำ�ความเย็น
ตัง้ ค่าความเร็วของใบพัดให้เป็น
จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
(Auto)
สามารถปรับทิศทางลมในแนวตัง้ ได้
หมายเหตุ
•
•
ฟังก์ชน่ั Quiet สามารถใช้ได้ในโหมด Cool
หากเลือกฟังก์ชน่ั Quiet ในขณะทีก่ �ำ ลังใช้งานฟังก์ชน่ั 2-Step Cooling/Fast/
ฟังก์ชน่ั เหล่านีจ้ ะถูกยกเลิก
Comfort/Single user/
ภาษาไทย-23
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 23
12/11/2015 1:16:18 PM
การใช้ฟงั ก์ชน่ั Auto clean
ฟังก์ชน่ั Auto clean จะช่วยลดความชืน้ ภายในอาคาร การเปิดใช้งานฟังก์ชน่ั นีจ้ ะช่วยทำ�ให้คณ
ุ มีอากาศทีส่ ะอาดยิง่ ขึน้
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศกำ�ลังเปิดใช้งาน
1. กดปุม่ Settings (การตัง้ ค่า)
, หรือ [Settings] (การตัง้ ค่า) จนกระทัง่ สัญญาณ (Clean) (ทำ�ความสะอาด) เริม่
2. กดปุม่
กะพริบ
3. กดปุม่ SET เพือ่ ตัง้ ฟังก์ชน่ั Auto clean
-- 3 วินาทีหลังจากตัง้ ค่าฟังก์ชน่ั Auto clean (ทำ�ความสะอาดอัตโนมัต)ิ สัญญาณ (Clean)
(ทำ�ความสะอาด) บนรีโมทคอนโทรลจะปรากฏ และสัญญาณ Timer (ตัง้ เวลา)( )จะสว่างบน
จอแสดงผลของอุปกรณ์ภายใน และ Auto clean จะเริม่ ทำ�งานหลังจากทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศ
หยุดการทำ�งาน
-- ระยะเวลาในการทำ�งานของฟังก์ชน่ั Auto clean จะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั โหมดการทำ�งานก่อน
หน้าทีใ่ ช้
โหมด Auto(cool), Cool, Dry : 30 นาที
โหมด Fan
: 15 นาที
จอแสดงผลของชุดเครือ่ งปรับอากาศ
กดปุม่ Settings (การตัง้ ค่า)  กดปุม่
,
หรือ Settings (การตัง้ ค่า) เพือ่ ให้
ยกเลิก ff
สัญญาณ(Clean) (ทำ�ความสะอาด) กะพริบ และกดปุม่ SET (ตัง้ ค่า)
เมือ่ โหมดการทำ�งานในช่วงทีม่ กี ารตัง้ ค่าฟังก์ชน่ั Auto clean จะมีการใช้เครือ่ งปรับอากาศ
เครือ่ งจะทำ�งานในโหมดทีเ่ ลือกและฟังก์ชน่ั Auto clean จะได้รบั การเปิดใช้งานต่อเมือ่ หยุดการ
ดำ�เนินงาน
• ในระหว่างการทำ�งานของฟังก์ชน่ั พัดลมจะยังคงทำ�งานอยู่ และใบพัดปรับทิศทางจะยังคง
เปิดอยูเ่ พือ่ ระบายอากาศทีอ่ ยูภ่ ายใน
• สัญญาณไฟแสดงโหมด Auto clean
•
หมายเหตุ
การตัง้ ค่าเสียง Beep
เสียง Beep สามารถปิดเสียงได้
1. กดปุม่ Settings
2. กดปุม่
,
หรือ [Settings] (การตัง้ ค่า) จนกระทัง่ สัญญาณ (Beep) (เสียงเตือน) เริม่ กะพริบ
3. กดปุม่ SET เพือ่ ปิดเสียง Beep
- 3 วินาทีหลังจากตัง้ ฟังก์ชน
่ั Beep sound (เสียงเตือน) สัญญาณ (Beep) (เสียงเตือน) บนจอ
รีโมทคอนโทรลจะหายไป และฟังก์ชน่ั Beep sound (เสียงเตือน) จะเริม่ ขึน้
ภาษาไทย-24
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 24
12/11/2015 1:16:20 PM
การทำ�ความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
คำ�เตือน
• ตอ้ งแน่ใจว่าได้ปดิ ชุดปรับอากาศและสับสวิตซ์ไฟแล้ว ก่อนทำ�ความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ

อื่น ๆ

06
การทำ�ความสะอาดชุดปรับอากาศ
หากจำ�เป็น ให้เช็ดผิวชุดคอยล์เย็นด้วยผ้าเปียกเล็กน้อยหรือผ้าแห้ง
นำ�ฝุน่ ทีส่ ะสมตามช่องของผลิตภัณฑ์ออกด้วยแปรงขนนุม่
หมายเหตุ
• โปรดติดต่อศูนย์บริการเมือ่ คุณต้องการทำ�ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อนของชุดคอยล์เย็น เพราะจะต้องมีการถอดแยกชิน้ ส่วน
คำ�เตือน
•อย่าใช้ผงซักฟอกอัลคาไลน์ท�ำ ความสะอาดจอแสดงผล
•อย่าใช้สารเบนซีน ทินเนอร์ หรือ Clorox
เพราะอาจทำ�ให้ผวิ เครือ่ งปรับอากาศเสียหาย
และสามารถก่อให้เกิดความเสีย่ งจากไฟไหม้ได้
TM
การทำ�ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนของชุดระบายความร้อน


ประสิทธิภาพการทำ�ความเย็นอาจลดลงได้ หากมีฝนุ่ ละอองสะสมอยูบ่ นอุปกรณ์แลกเปลีย่ น
ความร้อน ดังนัน้ ให้ท�ำ ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนอย่างสม่�ำ เสมอ
ให้ฉดี น้�ำ ล้างฝุน่ ออก
หมายเหตุ
•หากคุณมีความยากลำ�บากในการทำ�ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความ
ร้อนของชุดคอยล์รอ้ น โปรดติดต่อศูนย์บริการ
คำ�เตือน
•โปรดระวังขอบคมของอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนของชุด
คอยล์รอ้ น
ชุดระบายความร้อน
(ภาพประกอบอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึน้
อยูก่ บั รุน่ )
การเปิดแผง
จับด้านบนของแผงด้านหน้าให้แน่น แล้วดึงลงเพือ่ เปิด จากนัน้ ยกแผงขึน้ เล็กน้อย
ภาษาไทย-25
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 25
12/11/2015 1:16:22 PM
การทำ�ความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
การถอดแผ่นกรองอากาศออก
จับทีจ่ บั แล้วยกขึน้ จากนัน้ ดึงแผ่นกรองอากาศเข้าหาตัวท่านแล้ว
เลือ่ นลง
แผ่นกรองอากาศ
การทำ�ความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
แผ่นกรองอากาศเป็นชนิดซักล้างได้จะจับอนุภาคขนาดใหญ่ในอากาศ แผ่นกรองสามารถทำ�ความสะอาดได้ดว้ ยเครือ่ งดูดฝุน่ หรือล้างทำ�ความ
สะอาดได้ดว้ ยมือ
เปิดแผงแล้วนำ�แผ่นกรองอากาศออกมา
ทำ�ความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้วยเครือ่ งดูดฝุน่ หรือแปรงขนอ่อนถ้ามีฝนุ่
เกาะมากเกินไป ให้น�ำ ไปล้างโดยให้น�ำ้ ไหลผ่าน
ใส่แผ่นกรองอากาศกลับเข้าไปในตำ�แหน่งเดิม แล้วปิดแผง
ด้านหน้า
ตากแผ่นกรองอากาศให้แห้งในทีท่ ม่ี อี ากาศถ่ายเท
หมายเหตุ
•ท�ำ ความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ ระยะเวลาในการทำ�ความสะอาดอาจแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั การใช้งานและสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท่ ่ี
เต็มไปด้วยฝุน่ ให้ท�ำ ความสะอาดสัปดาห์ละครัง้
•อาจเกิดกลิน่ ได้ ถ้าตากแผ่นกรองอากาศให้แห้งในทีแ่ คบ ๆ (หรือชืน้ ) หากเกิดกลิน่ ขึน้ ให้ท�ำ ความสะอาดแผ่นกรองอีกครัง้ แล้วนำ�ไปตากให้แห้งในทีท่ ่ี
มีอากาศถ่ายเท
ภาษาไทย-26
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 26
12/11/2015 1:16:23 PM
การบำ�รุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
หากจะไม่ใช้เครือ่ งปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน ควรทำ�ใหเ้ ครือ่ งปรับอากาศแห้ง เพือ่ รักษาเครือ่ งให้อยูใ่ นสภาพดีทส่ี ดุ
อื่น ๆ
2. ก่อนใช้เครือ่ งปรับอากาศอีกครัง้ ควรทำ�ให้สว่ นประกอบภายในเครือ่ งปรับอากาศแห้งอีกครัง้ โดยใช้งานโหมด Fan 3 ถึง 4 ชัว่ โมงเพราะจะช่วยขจัดกลิน่ ทีอ่ าจ
เกิดขึน้ จากความชืน้ ได้
06
1. ทำ�ให้เครือ่ งปรับอากาศแห้งเต็มทีโ่ ดยใช้งานโหมด Fan 3 ถึง 4 ชัว่ โมงแล้วจึงสับสวิตซ์จา่ ยไฟอาจเกิดความเสียหายขึน้ ภายในหากมีความชืน้ เหลืออยูใ่ นส่วน
ประกอบเครือ่ ง
การตรวจสอบตามกำ�หนดเวลา
โปรดดูแผนภูมติ อ่ ไปนีเ้ พือ่ การรักษาเครือ่ งปรับอากาศอย่างถูกต้อง
ชนิด
ทุก ๆ 2
สัปดาห์
รายละเอียด
ทำ�ความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (1)
ทุก ๆ 3
เดือน
ทุก ๆ 4
เดือน

ทำ�ความสะอาดถาดรับน้�ำ ทิง้ จากการควบแน่น (2)

ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนให้หมดจดเรียบร้อย (2)
ชุด
ปรับอากาศ
ทำ�ความสะอาดแกนพัดลม (2)
ทำ�ความสะอาดท่อน้�ำ ทิง้ จากการควบแน่น (2)



เปลีย่ นแบตเตอรีร่ โี มทคอนโทรล (1)

ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนทีด่ า้ นนอกของชุดระบาย
ความร้อน(2)
ชุดระบาย
ความร้อน
:
ปีละครัง้

ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อนทีด่ า้ นในของชุดระบาย
ความร้อน (2)

ทำ�ความสะอาดส่วนประกอบไฟฟ้าโดยใช้ลมพ่น (2)

ตรวจสอบว่าได้ยดึ ส่วนประกอบไฟฟ้าทัง้ หมดไว้แน่นแล้ว (2)

ทำ�ความสะอาดพัดลม (2)

ตรวจสอบว่าได้ยดึ ชุดอุปกรณ์ประกอบทัง้ หมดของพัดลมไว้แน่นแล้ว (2)

ทำ�ความสะอาดถาดรับน้�ำ ทิง้ จากการควบแน่น (2)

เครือ่ งหมายตรวจสอบนีก้ �ำ หนดให้ตรวจสอบชุดคอยล์เย็น/ร้อนตามกำ�หนดเวลา โดยทำ�ตามคำ�อธิบายในการบำ�รุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศอย่างถูกต้อง.
คำ�เตือน
(1) ควรดำ�เนินการตามคำ�อธิบายข้างต้นเป็นประจำ� หากพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ มีฝนุ่ มาก
(2) การดำ�เนินงานเหล่านีจ้ ะต้องทำ�โดยช่างผูช้ �ำ นาญการเสมอ ดูขอ้ มูลรายละเอียดเพิม่ เติมได้จากส่วนการติดตัง้
ในคูม่ อื ฉบับนี้
ภาษาไทย-27
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 27
12/11/2015 1:16:23 PM
การแก้ไขปัญหา
โปรดดูแผนภูมติ อ่ ไปนี้ หากเครือ่ งปรับอากาศทำ�งานผิดปกติ เพราะจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จ�ำ เป็นได้
ปัญหา
การแก้ไขปัญหา
เครือ่ งปรับอากาศไม่ท�ำ งานเลย
• ให้ตรวจสอบสถานะของไฟฟ้า จากนัน้ ใช้งานเครือ่ งปรับอากาศอีกครัง้
•เสียบปลัก๊ หรือเปิดสวิตซ์เครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า แล้วใช้งานเครือ่ งปรับอากาศอีกครัง้
• ตรวจสอบว่าแยก switch on.
•ตรวจสอบว่าคุณได้ตง้ั ค่า Off Timer แล้วใช้งานเครือ่ งปรับอากาศอีกครัง้ โดยกดปุม่ Power
การปรับอุณหภูมไิ ม่ท�ำ งาน
•ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกโหมด Fan/Turbo หรือไม่ ในภาวะการทำ�งานเหล่านี้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการจะตัง้ ไว้ท่ี
อัตโนมัติ ทำ�ให้คณุ ไม่สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้
ลมเย็นไม่ออกมาจาก
เครือ่ งปรับอากาศ
•ตรวจสอบว่าอุณหภูมทิ ต่ี ง้ั ไว้นน้ั สูงกว่า (ระหว่างอยูใ่ นโหมด Cool) กดปุม่ Temp+ หรือ - บนรีโมทคอนโทรล
เพือ่ เปลีย่ นอุณหภูมทิ ต่ี ง้ั ไว้
• ตรวจสอบว่ามีสง่ิ สกปรกอุดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศหรือไม่ หากมีฝนุ่ เป็นจำ�นวนมากบนแผ่นกรอง
อาจทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�ความเย็นลดลงได้ ให้ท�ำ ความสะอาดเป็นประจำ�
•ตรวจสอบว่ามีสง่ิ ใดคลุมชุดคอยล์รอ้ นอยู่ หรือติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ นใกล้สง่ิ กีดขวางหรือไม่ เอาสิง่ ทีค่ ลุมอยูอ่ อก
หรือนำ�สิง่ กีดขวางออกไป
•ตรวจสอบว่าเครือ่ งปรับอากาศทำ�งานอยูใ่ นภาวะละลายน้�ำ แข็งหรือไม่เมือ่ มีน�ำ้ แข็งเกิดขึน้ ในช่วงฤดูหนาว
หรืออุณหภูมภิ ายนอกอาคารต่�ำ เกินไป เครือ่ งปรับอากาศจะทำ�งานในภาวะละลายน้�ำ แข็งโดยอัตโนมัติ
•ถ้าคุณต้องการใช้งานเครือ่ งปรับอากาศกลางแสงแดด ให้คลุมชุดคอยล์รอ้ นโดยใช้ผา้ ม่านหรืออืน่ ๆ
•ตรวจสอบว่าเครือ่ งปรับอากาศทำ�งานอยูใ่ นภาวะละลายน้�ำ แข็งหรือไม่เมือ่ มีน�ำ้ แข็งเกิดขึน้ ในช่วงฤดูหนาว
หรืออุณหภูมภิ ายนอกอาคารต่�ำ เกินไป เครือ่ งปรับอากาศจะทำ�งานในภาวะละลายน้�ำ แข็งโดยอัตโนมัติ เพือ่
ป้องกันคอมเพรสเซอร์ของชุดระบายความร้อน
•ตรวจสอบว่าความยาวท่อยาวเกินไปหรือไม่ หากท่อยาวเกินความยาวสูงสุดทีย่ อมให้ ประสิทธิภาพการ
ทำ�ความเย็นอาจลดลงได้
การปรับการจ่ายลม
ไม่ท�ำ งาน
หรือไม่ ในภาวะการทำ�งานเหล่านีอ้ ณุ หภูมทิ ต่ี อ้ งการจะตัง้ ไว้ท่ี
•ตรวจสอบว่าได้เลือกโหมด
คุณสามารถปรับ
อัตโนมัติ ทำ�ให้คณุ ไม่สามารถปรับอุณหภูมไิ ด้ (ถ้าเป็นโหมดความร้อน
ทิศทางการไหลของอากาศได้)
ภาษาไทย-28
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 28
12/11/2015 1:16:23 PM
การปรับความเร็ว
พัดลมไม่ท�ำ งาน
• การปรับความเร็วพัดลมไม่ท�ำ งาน Auto/Dry/Fast/
หรือไม่ ในภาวะการทำ�งานเหล่านี้
ความเร็วพัดลมจะตัง้ ไว้ทอ่ี ตั โนมัติ ทำ�ให้คณุ ไม่สามารถปรับความเร็วได้
รีโมทคอนโทรล
ไม่ท�ำ งาน
• ตรวจสอบว่าแบตเตอรีห่ มดหรือไม่
• ให้แน่ใจว่าไม่มสี ง่ิ ใดปิดกัน้ เซ็นเซอร์รโี มทคอนโทรลอยู่
•ตรวจสอบว่ามีแหล่งกำ�เนิดแสงจ้าอยูใ่ กล้เครือ่ งปรับอากาศหรือไม่ แสงจ้าทีม่ าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
หรือแผ่นป้ายโฆษณานีออนอาจรบกวนคลืน่ ไฟฟ้าได้
ตัง้ เวลาไม่ส�ำ เร็จ
• ตรวจสอบว่ากดปุม่ SET บนรีโมทคอนโทรลหลังจากได้ตง้ั เวลาแล้วหรือไม่.
ไฟแสดงสถานะกะพริบต่อเนือ่ ง
• กดปุม่ Power หรือถอดปลัก๊ ไฟ/ปิดสวิตซ์แหล่งจ่ายไฟสำ�รอง หากไฟแสดงสถานะยังคงกะพริบอยูใ่ ห้
ติดต่อศูนย์บริการ
มีกลิน่ ฟุง้ ในห้องระหว่างทีเ่ ครือ่ ง
ทำ�งาน
•ตรวจสอบว่าเครือ่ งกำ�ลังทำ�งานในพืน้ ทีท่ ค่ี วันอบอวลหรือไม่ ระบายอากาศในห้องหรือให้เครือ่ งปรับอากาศ
ทำ�งานในโหมด Fan 1-2 ชัว่ โมง (ไม่มกี ารใช้ชน้ิ ส่วนทีม่ กี ลิน่ แรงในเครือ่ งปรับอากาศของเรา)
•ตรวจสอบท่อระบายน้�ำ ทิง้ ว่าได้รบั การซ่อมบำ�รุงอย่างปกติ
มีการระบุขอ้ ผิดพลาด
•เมือ่ ไฟแสดงสถานะของชุดคอยล์เย็นกะพริบ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
เกิดเสียงรบกวน
•สามารถได้ยนิ เสียงรบกวนได้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงในการเคลือ่ นทีข่ องสารทำ�ความเย็น ขึน้ อยูก่ บั สถานะ
การใช้เครือ่ งปรับอากาศ ถือเป็นเรือ่ งปกติ
มีควันออกมาจาก
ชุดระบายความร้อน
•อาจไม่ใช่ไฟไหม้กไ็ ด้ แต่อาจเป็นไอน้�ำ ทีเ่ กิดจากการละลายน้�ำ แข็งของชุดระบายความร้อนระหว่างทีอ่ ยูใ่ น
ภาวะ Heat ในฤดูหนาว.
มีน�ำ้ หยดจากจุดต่อท่อ
ของชุดคอยล์รอ้ น
•ความแตกต่างของอุณหภูมอิ าจทำ�ให้เกิดหยดน้�ำ ได้ ถือเป็นเรือ่ งปกติ
อื่น ๆ
การแก้ไขปัญหา
06
ปัญหา
ภาษาไทย-29
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 29
12/11/2015 1:16:23 PM
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดเอาใจใส่ท�ำ ตามข้อควรระวังทีแ่ สดงรายการไว้ดา้ นล่างนี้ เพราะเป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ในการรับประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์
• ปลดการเชือ่ มต่อเครือ่ งปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครัง้ ก่อนทำ�การซ่อมบำ�รุงหรือเข้าจัดการชิน้ ส่วนภายใน
• ตรวจสอบว่าทำ�การติดตัง้ และการทดสอบโดยช่างผูช้ �ำ นาญการ
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งปรับอากาศไม่ได้ตดิ ตัง้ ไว้ในบริเวณทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย
ข้อมูลทัว่ ไป
ก่อนติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ ให้อา่ นเนือ้ หาในคูม่ อื ฉบับนีด้ ว้ ยความเอาใจใส่ และเก็บคูม่ อื ไว้ในทีป่ ลอดภัย เพือ่ จะได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลังการติดตัง้
เพือ่ ความปลอดภัยสูงสุด ผูต้ ดิ ตัง้ ควรอ่านคำ�เตือนต่อไปนีใ้ ห้ละเอียด
 เก็บคูม่ อื การใช้งานและวิธกี ารติดตัง้ ไว้ในสถานทีป่ ลอดภัย และอย่าลืมส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอนเครือ่ งปรับอากาศ
 คม
ู่ อื ฉบับนีใ้ ช้ชดุ คอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธตี ดิ ตัง้ ชุดปรับอากาศแบบแยกส่วน การใช้ชดุ คอยล์ประเภทอืน่ ทีม่ รี ะบบการควบคุมแตกต่างออกไป
อาจทำ�ให้ชดุ คอยล์เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะได้ ผูผ้ ลิตจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ชดุ คอยล์ทเ่ี ข้ากันไม่ได้

เครือ่ งปรับอากาศนีเ้ ป็นไปตามกับข้อกำ�หนดของสหภาพยุโรปเกีย่ วกับแรงดันไฟฟ้าต่�ำ (2006/95/EC) และคำ�สัง่ เกีย่ วกับ EMC (EMC Directive)(2004/108/EC)
 ผผ
ู้ ลิตจะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตหรือการเชือ่ มต่อกระแสไฟฟ้าทีไ่ ม่เหมาะสม และในกรณีเช่นนีข้ี อ้ กำ�หนดที่
ชีแ้ จงไว้ในตาราง "ขีดความสามารถในการทำ�งาน" ซึง่ รวมอยูใ่ นคูม่ อื ฉบับนีน้ น้ั จะทำ�ให้การรับประกันเป็นโมฆะในทันที

ควรใช้เครือ่ งปรับอากาศเฉพาะกับงานทีส่ อดคล้องกับการออกแบบของเครือ่ งเท่านัน้ : ชุดปรับอากาศไม่เหมาะทีจ่ ะติดตัง้ ในบริเวณทีใ่ ช้ซกั ผ้า

หา้ มใช้เครือ่ งขณะทีเ่ ครือ่ งชำ�รุดเสียหาย หากมีปญ
ั หาเกิดขึน้ ให้ปดิ สวิตซ์ชดุ ปรับอากาศ และปลดการเชือ่ มต่อชุดปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ

ทกุ ครัง้ ทีเ่ ครือ่ งมีควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครือ่ งมีเสียงดังมาก ให้ปดิ เครือ่ ง ปิดใช้งานสวิตซ์ปอ้ งกัน และติดต่อหน่วยสนับสนุนทางเทคนิคของ
SAMSUNG เพือ่ เป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ
 โปรดจำ�ไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครือ
่ ง จุดต่อกระแสไฟฟ้า ท่อสารทำ�ความเย็น และการป้องกันอย่างสม่�ำ เสมอ การดำ�เนินงานเหล่านีค้ วรทำ�โดยช่างผูช้ �ำ นาญ
การเท่านัน้

เครือ่ งปรับอากาศมีชน้ิ ส่วนทีห่ มุนได้จงึ ควรติดตัง้ ไว้ในทีท่ เ่ี ด็กเอือ้ มไม่ถงึ
 ห้ามพยายามซ่อม เคลือ
่ นย้าย ปรับเปลีย่ น หรือติดตัง้ เครือ่ งใหม่ การดำ�เนินการเหล่านีอ้ าจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ หากกระทำ�โดยบุคคลทีไ่ ม่ได้รบั
อนุญาต
 หา้ มวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอน
่ื ๆ บนตัวเครือ่ ง

วสั ดุทง้ั หมดทีใ่ ช้ในการผลิตและการบรรจุหบี ห่อของเครือ่ งปรับอากาศนีส้ ามารถนำ�มารีไซเคิลได้
 วส
ั ดุหอ่ หุม้ และแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล (เลือกได้) จะต้องกำ�จัดทิง้ ตามกฎหมายปัจจุบนั

เครือ่ งปรับอากาศมีสารทำ�ความเย็นทีต่ อ้ งกำ�จัดทิง้ ในฐานะขยะพิเศษ เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศหมดอายุการใช้งานต้องนำ�ไปกำ�จัดทิง้ ทีศ่ นู ย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตหรือส่ง
กลับไปยังผูจ้ ดั จำ�หน่ายเพือ่ การกำ�จัดทิง้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย


ภาษาไทย-30
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 30
12/11/2015 1:16:23 PM
การติดตัง้ เครือ่ ง
07
การติดตั้ง
สิง่ สำ�คัญ: เมือ่ ติดตัง้ เครือ่ ง โปรดจำ�ไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสารทำ�ความเย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้าออกก่อนถอดท่อสารทำ�ความเย็นเสมอ
เมือ
่ ได้รบั มอบเครือ่ งแล้ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครือ่ งไม่ได้รบั ความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครือ่ งเสียหาย อย่าติดตัง้ เครือ่ งแล้วรายงาน
ความเสียหายให้ผขู้ นส่งหรือผูจ้ ดั จำ�หน่ายทราบในทันที (หากผูต้ ดิ ตัง้ หรือช่างทีไ่ ด้รบั อนุญาตได้น�ำ วัสดุจากผูจ้ ดั จำ�หน่ายมาใช้)
หลังจากติดตัง้ เสร็จแล้ว ให้ท�ำ การทดสอบการทำ�งาน และให้ค�ำ แนะนำ�เกีย
่ วกับวิธใี ช้งานเครือ่ งปรับอากาศแก่ผใู้ ช้เสมอ
อย่าใช้เครือ
่ งปรับอากาศในสภาพแวดล้อมทีม่ สี ารอันตรายหรือใกล้กบั อุปกรณ์ทม่ี เี ปลวไฟอิสระ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือการบาดเจ็บ
เพือ
่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการสัมผัสกับพัดลมชุดปรับอากาศ ควรติดตัง้ ชุดปรับอากาศเหนือพืน้ อย่างน้อย 2.5 เมตร
 ควรใช้เครือ
่ งปรับอากาศเฉพาะกับงานทีส่ อดคล้องกับการออกแบบของเครือ่ งเท่านัน้ ชุดปรับอากาศไม่เหมาะสำ�หรับการติดตัง้ ในบริเวณทีใ่ ช้ซกั ผ้า
 ต้องติดตัง้ เครือ
่ งให้สอดคล้องกับพืน้ ทีว่ า่ งทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทัง้ สองหรือสามารถดำ�เนินการบำ�รุงรักษาและ
ซ่อมแซม เป็นประจำ�ได้ ส่วนประกอบของเครือ่ งต้องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถถอดแยกชิน้ ส่วนได้ในสภาพทีป่ ลอดภัยเต็มทีท่ ง้ั ต่อผูค้ นหรือสิง่ ของ
ด้วยเหตุน้ี ในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�ทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การติดตัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำ เป็นในการเข้าถึงและซ่อมแซมเครือ่ ง (ในสภาพปลอดภัยตามทีก่ �ำ หนด
โดย ข้อบังคับทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปัจจุบนั ) โดยใช้ลวดสลิง รถบรรทุก นัง่ ร้าน หรือวิธกี ารยกให้สงู ขึน้ อืน่ ใดจะไม่ได้รบั การพิจารณาว่าอยูใ่ นเงือ่ นไขการรับประกัน
และจะไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยกับทางผูบ้ ริโภค
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิวส์ หรือเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้า
ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ ว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบน
ั ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
ท้องถิน่ ปัจจุบนั เสมอ
ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
 ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถีข
่ องแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามข้อกำ�หนด รวมทัง้ ตรวจสอบว่ากำ�ลังไฟฟ้าทีต่ ดิ ตัง้ นัน้ เพียงพอทีจ่ ะรับประกันการทำ�งานของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอืน่ ๆ ทีต่ อ่ กับสายไฟฟ้าเส้นเดียวกันได้
 ตรวจสอบทุกครัง้ ว่าสวิตซ์ตด
ั วงจรไฟฟ้าและสวิตซ์ปอ้ งกันมีการระบุขนาดรูปร่างอย่างเหมาะสม
 ตรวจสอบว่าเครือ
่ งปรับอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามคำ�แนะนำ�ทีใ่ ห้ไว้ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคูม่ อื
 ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของสายนำ�ไฟฟ้า การป้องกัน ... ) จะต้องสอดคล้องกับข้อกำ�หนดทางไฟฟ้าและคำ�แนะนำ�ทีใ่ ห้ไว้ใน
แบบแผนการเดินสายไฟ
ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครัง้ ว่าแหล่งจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบนั ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยใน
ท้องถิน่ ปัจจุบนั เสมอ
การเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้
ชุดปรับอากาศ
สำ�หรับการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศรุน่ Wi-Fi ควรเลือกตำ�แหน่งชุดปรับอากาศให้ใกล้กบั wireless router
ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาณ Wi-Fi อ่อน Smart APP อาจจะตัดการเชือ่ มต่อขึน้ อยูก่ บั ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 สถานทีท
่ ก่ี ารจ่ายลมไม่ถกู ปิดกัน้
 สถานทีท
่ ล่ี มเย็นสามารถกระจายได้ทว่ั ห้อง
 ติดตัง้ โดยให้ความยาวท่อสารทำ�ความเย็นและความสูงแตกทีต
่ า่ งกันของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อนเป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในแผนภาพการติดตัง้
 ผนังทีป
่ อ้ งกันการสัน่ สะเทือนและมีความแข็งแรงพอทีจ่ ะรองรับน้�ำ หนักเครือ่ งได้
 แดดส่องไม่ถงึ
 ห่างจากทีวห
ี รือวิทยุ 1 เมตรขึน้ ไป (เพือ่ ป้องกันหน้าจอไม่ให้แสดงภาพผิดเพีย้ นหรือเกิดเสียงรบกวนขึน้ )
 ห่างไกลทีส
่ ดุ เท่าทีจ่ ะไกลได้จากแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ (เพือ่ ให้รโี มทคอนโทรลสามารถทำ�งานได้อย่างเหมาะสม)
 สถานทีซ
่ ง่ึ สามารถเปลีย่ นแผ่นกรองอากาศได้อย่างง่ายดาย
 ห้ามติดตัง้ เหนือเครือ
่ งใช้อเิ ลคโทรนิคส์ เนือ่ งจากอาจเกิดหยดน้�ำ ไปทำ�ลายให้เสียหายได้ (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เป็นต้น)

ภาษาไทย-31
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 31
12/11/2015 1:16:24 PM
การเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้
ชุดระบายความร้อน












สถานทีท่ ไ่ี ม่เปิดรับลมแรง
สถานทีท่ อ่ี ากาศถ่ายเทได้ดแี ละไม่มฝี นุ่
เก็บไว้ในสถานทีร่ ม่ และฝนสาดไม่ถงึ
สถานทีท่ ไ่ี ม่สง่ เสียงดังและลมร้อนจากการทำ�งานของเครือ่ งรบกวนเพือ่ นบ้าน
ผนังหรือทีร่ องรับสามารถป้องกันการสัน่ สะเทือนและมีคววามแข็งแรงพอทีจ่ ะรองรับน้�ำ หนักของตัวเครือ่ งได้
สถานทีท่ ไ่ี ม่มคี วามเสีย่ งต่อก๊าซไวไฟรัว่
เมือ่ ติดตัง้ เครือ่ งไว้บนทีส่ งู ให้แน่ใจว่าได้ยดึ ขาตัวเครือ่ งอย่างแน่นหนา
ห่างจากทีวหี รือวิทยุ 3 เมตรขึน้ ไป (เพือ่ ป้องกันหน้าจอไม่ให้แสดงภาพผิดเพีย้ นหรือเกิดเสียงรบกวนขึน้ )
ติดตัง้ เครือ่ งในแนวนอน
สถานทีท่ ไ่ี ม่มปี ญ
ั หาในเรือ่ งน้�ำ ทิง้
สถานทีท่ ไ่ี ม่มพี ชื (โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชไม้เลือ้ ย) และสัตว์ขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้
สถานทีท่ ต่ี ดิ ตัง้ ควรวางสูงจากพืน้ ไม่เกิน 2.4 เมตร หรือไม่ตดิ ตัง้ ไว้ใต้ชายคาซึง่ เป็นสถานทีท่ ไ่ี ม่สามารถให้บริการได้สะดวก (OH&S)
• หลีกเลีย่ งสถานทีด่ งั ต่อไปนีเ้ พือ่ ป้องกันไม่ให้เครือ่ งทำ�งานผิดปกติ
- สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเค็ม เช่น พืน้ ทีร่ มิ ทะเล
- สถานทีท่ ม่ี กี า๊ ซกำ�มะถัน
- พืน้ ทีท่ ม่ี บี รรยากาศพิเศษอืน่ ๆ
คำเตือน - สถานทีท่ ม่ี นี �ำ้ มันเครือ่ ง
300 มม. หรือมากกว่า
อุปกรณ์ภายนอก
ผนังด้านนอก
อุปกรณ์ภายใน
125 มม.
หรือมากกว่า
A
125 มม.
หรือมากกว่า
คุณสามารถเลือกทิศทางการระบาย
น้�ำ ทิง้ ได้ (ซ้ายหรือขวา)
พันท่อสารทำ�ความเย็นและสายน้�ำ ทิง้
ด้วยแผ่นรองซับและเทปไวนิล ดูรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ในหน้า 47
ตัดฉนวนหุม้ เพือ่ ให้น�ำ้
ฝนระบายออก
คำเตือน
คำเตือน
ทำ�ให้ทอ่ เป็นรูปตัว U (A) (ซึง่
เชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ภายใน) ที่
ผนังด้านนอก และตัดส่วนล่าง
ของฉนวน (ประมาณ 10 มม.)
เพือ่ ป้องกันไม่ให้น�ำ้ ฝนไหลเข้า
สูภ่ ายในฉนวน แต่ระวังอย่า
ทำ�ให้ทอ่ เสียหาย
'L' ม. คือความยาวท่อสูงสุด และ 3 ม.
คือความยาวท่อต่�ำ สุด (จะลดเสียง
รบกวนและการสัน่ สะเทือน)
ความสูงท่อรวมสูงสุด
‘H’ เมตร
ความยาวท่อรวมสูงสุด ‘L’ เมตร
Model
ม้วนอย่างน้อยหนึง่ รอบ จะช่วยลดเสียงรบกวนและการสัน่
สะเทือนได้
ความยาวท่อ
ต่�ำ สุด
สูงสุด
(หน่วย : เมตร)
ความสูงท่อ
สูงสุด
✴✴10/13✴✴
3
15
8
✴✴18✴✴
3
30
15
 ลักษณะทีป่ รากฏของเครือ่ งอาจแตกต่างไปจากแผนภาพ ขึน้ อยูก่ บั รุน่
ภาษาไทย-32
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 32
12/11/2015 1:16:24 PM
การเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
เมือ่ ติดตัง้ ชุดระบายความร้อน
07
 คำ�อธิบายรูปภาพ
ด้านข้าง
อากาศเข้า
อากาศออก
อากาศออก
,
อากาศเข้า
ทิศทางการไหลของอากาศ
(หน่วย :มม.)
 เ มือ่ ชุดระบายความร้อนถูกล้อมรอบด้วย
 เมือ่ ช่องลมหันหน้าเข้ากำ�แพง
กำ�แพงทัง้ สามด้าน
1500 หรือมากกว่า
300 หรือมากกว่า
 เมือ่ ช่องลมอยูต่ รงข้างกำ�แพง
300 หรือมากกว่า

การติดตั้ง
ด้านบน
150 หรือมากกว่า
 เ มือ่ ด้านบนมีเพดานและช่องลม อยูต่ รงข้าม
 เมือ่ ทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังมีก�ำ แพง
300 หรือมากกว่า
กำ�แพง
300 หรือมากกว่า
1500 หรือมากกว่า
2000 หรือมากกว่า
1500 หรือมากกว่า
เข้าหากำ�แพง
500 หรือมากกว่า
 เมือ่ ด้านบนมีเพดานและช่องลมหันหน้า
600 หรือมากกว่า
เมือ่ ติดตัง้ ชุดระบายความร้อนมากกว่าหนึง่ ชุด
(หน่วย :มม.)
300 หรือมากกว่า
 เมือ่ ชุดระบายความร้อนถูกล้อมรอบด้วยกำ�แพงทัง้ สามด้าน
1500 หรือมากกว่า
 เ มือ่ ช่องลมหันหน้าเข้าหากำ�แพง
300 หรือมากกว่า
600 หรือมากกว่า
600 หรือมากกว่า
600 หรือมากกว่า
ภาษาไทย-33
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 33
12/11/2015 1:16:25 PM
การเลือกสถานทีต่ ดิ ตัง้
(หน่วย : มม.)
600 หรือมากกว่า
300 หรือมากกว่า
500 หรือมากกว่า
600 หรือมากกว่า
 เมือ่ ด้านบนมีก�ำ แพงและช่องลมอยูต่ รงข้ามกำ�แพง
1500
หรือมากกว่า
 เมือ่ ชุดระบายความร้อนมีก�ำ แพงทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง
1500
600
หรือมากกว่า หรือมากกว่า
คำเตือน
500 หรือมากกว่า
 เมือ่ ทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังมีก�ำ แพง
3000
หรือมากกว่า
3000
หรือมากกว่า
300 หรือมากกว่า
300หรือมากกว่า
200
หรือมากกว่า
• ถา้ ติดตัง้ ในตำ�แหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม อาจทำ�ให้เกิดเสียง และส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์
• การติดตัง้ ในสถานทีท่ ร่ี าบเรียบและสถานทีท่ ไ่ี ม่มกี ารสัน่ สะเทือนจะไม่มผี ลกระทบใด ๆ
อุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครือ่ งปรับอากาศ
หมายเหตุ
• จำ�นวนชิน้ แจ้งให้ทราบในวงเล็บ
ส่วนประกอบของชุดปรับอากาศ
แผ่นเหล็กใช้ตดิ ตัง้ (1)
✴✴10/13✴✴
แผ่นเหล็กใช้ตดิ ตัง้ (1)
✴✴18✴✴
ทีแ่ ขวนรีโมทคอนโทรล (1)
สกรู
M4 x 12 (2)
รีโมทคอนโทรล (1)
แบตเตอรีร่ โี มท (2)
คูม่ อื การใช้งานและติดตัง้ (1)
ส่วนประกอบของชุดระบายความร้อน
ขายาง (4)
ภาษาไทย-34
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 34
12/11/2015 1:16:26 PM
หมายเหตุ
• หวั ต่อทองเหลืองทีต่ ดิ อยูท่ ป่ี ลายท่อแต่ละข้างของคอยล์เย็น หรือวาล์วสารทำ�ความเย็นใช้ขนั เมือ่ ทำ�การต่อท่อใช้นอ๊ ตในการเชือ่ มต่อท่อ
• สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุน่ หากไม่มมี าในกล่อง ให้ใช้สายไฟมาตรฐานเท่านัน้
• ขายางและจุกระบายน้�ำ ทิง้ ตามรูปจะมีให้ในกล่องชุดระบายความร้อนเฉพาะเครือ่ งปรับอากาศทีไ่ ม่ได้แถมท่อทองแดงสำ�หรับเชือ่ มต่อ
07
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครือ่ งปรับอากาศ
ท่อระบายน้�ำ
ยาว 2 เมตร (1)
ดินนำ�ม้ นั 100g. (1)
จุกระบายน้�ำ ทิง้ (1)
สายไฟฟ้าแบบ 3 สาย
สำ�หรับจ่ายไฟ (1)
สายไฟฟ้าแบบ 3 สาย
สำ�หรับติดตัง้ (1)
สายไฟฟ้าแบบ 2 สาย
สำ�หรับติดตัง้ (1)
หมายเหตุ
แผ่นฉนวนโฟม (1)
เทปไวนิล (2)
ตะปูเกลียว
M4 x 25 (6)
ตัวยึดท่อ ขนาดใหญ่ (3)
ตัวยึดท่อ ขนาดเล็ก (3)
ตะปูซเี มนต (์ 6)
การติดตั้ง
ท่อสำ�หรับติดตัง้
ท่อสำ�หรับติดตัง้
ท่อสำ�หรับติดตัง้
mm x 7.5 m (1) Ø12.70 mm x 7.5 m (1)
Ø6.35 mm x 7.5 m (1) Ø9.52
✴✴10/13✴✴
✴✴18✴✴
• อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ จะจัดมาอยูใ่ นกล่องอุปกรณ์เสริม
เครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นในการติดตัง้
เครือ่ งมือทัว่ ไป
• ปัม๊ สูญญากาศ (การป้องกันการไหลย้อนกลับ)
• ประแจทอร์ค
• เครือ่ งตัดท่อ
• เครือ่ งวัดระดับ
• ไขควง
• สว่าน
•เทปวัดระยะทาง
• ชุดเกจวัดแรงดันสารทำ�ความเย็น
• เครือ่ งมือคว้านท่อทองแดง
• ประแจเลือ่ น
• อุปกรณ์ส�ำ หรับค้นหาสลักเกลียวไม่มหี วั
• เครือ่ งดัดท่อ
• ประแจหกเหลีย่ มรูปตัวแอล
เครือ่ งมือใช้ทดสอบ
• เครือ่ งวัดอุณหภูมิ
• เครือ่ งวัดความต้านทาน • เครือ่ งตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์
การติดตัง้ แผ่นรองสำ�หรับติดตัง้ ชุดปรับอากาศ
สามารถเลือกทิศทางของสายน้�ำ ทิง้ ได้ ขึน้ อยูก่ บั สถานทีท่ ค่ี ณ
ุ ต้องการติดตัง้ ชุดคอยล์เย็น ดังนัน้ ก่อนยึดแผ่นติดตัง้ เข้ากับผนังหรือกรอบหน้าต่างคุณต้องกำ�หนด
ตำ�แหน่งของรูขนาด 65 มม. สำ�หรับสอดสายไฟ ท่อ และสายน้�ำ ทิง้ ผ่านเข้าไปเพือ่ เชือ่ มต่อชุดคอยล์เย็นเข้ากับชุดคอยล์รอ้ น
เมือ่ หันเข้าหาผนัง สามารถเชือ่ มต่อท่อและสายไฟได้จากทางด้านต่าง ๆ ดังนี้
• ขวา(A)
• ซ้าย(B)
• ขวาล่าง(C)
• ขวาหรือซ้ายหลัง(D)
คำเตือน
 ทิศทางของท่อ
A
B
D
D
C
• ค ณ
ุ สามารถติดตัง้ ท่อน้�ำ ยาทำ�ความเย็นในด้านซ้าย/ขวา/ล่างหรือด้านหลังของอุปกรณ์ภายในอาคาร
• ถา้ ต้องการเปลีย่ นทิศทางของท่อจากซ้ายเป็นขวา โปรดอย่างอท่อมากจนเกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามทีแ่ สดง
มิฉะนัน้ ท่ออาจเสียหายได้
ภาษาไทย-35
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 35
12/11/2015 1:16:28 PM
1. กำ�หนดตำ�แหน่งของท่อและรูสายน้�ำ ทิง้ ดังแสดงในภาพ และเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 65 มม. เพือ่ ให้ลาดเอียงลงเล็กน้อย
(หน่(วหน่
ย:วมิยล: ลิมิเลมตร)
ลิเมตร)
(หน่วย(หน่
: มิวลยลิ: เมิมตร)
ลลิเมตร)
เส้นผ่เส้านศู
ย์กลาง
65 มม.
นผ่นานศู
นย์กลาง
65 มม.
B
ชือ่ รุน่
10/13
✴✴ ✴✴
✴✴18✴✴
A
27
37
D
D
A
A
D
C
B
D
A
A
เส้นผ่านศู
ลางนย์65
มม.65 มม.
เส้นนผ่ย์ากนศู
กลาง
B B
C
B
44
76
C C
(หน่วย : มม.)
C
133
163
D
27
37
คำเตือน
• ให้แน่ใจว่าเลือกทิศทางของท่อได้แล้ว หลังจากนัน้ ให้เจาะรูเพียงรูเดียวเท่านัน้
2. ติดตัง้ ชุดคอยล์เย็น
หากคุณติดตัง้ ชุดคอยล์เย็นบนผนัง
(1) ยดึ แผ่นติดตัง้ เข้ากับผนัง โดยต้องคำ�นึงถึงน้�ำ หนักของชุดคอยล์เย็นด้วย
หมายเหตุ
• หากคุณยึดแผ่นติดตัง้ เข้ากับผนังคอนกรีตโดยใช้พลาสติก ให้แน่ใจว่าช่องว่างระหว่างผนังกับแผ่นติดตัง้ ซึง่ เกิดขึน้
เนือ่ งจากพลาสติกทีย่ น่ื ออกมานัน้ มีขนาดน้อยกว่า 20 มม.
จุกยึดพลาสติก
< 20 มม.
ผนัง
หากคุณติดตัง้ ชุดคอยล์เย็นบนกรอบหน้าต่าง
(1) ให้ก�ำ หนดตำ�แหน่งของแผ่นไม้ตง้ั ตรงทีจ่ ะติดเข้ากับกรอบหน้าต่าง
(2) ตดิ ตัง้ แผ่นไม้ทข่ี อบหน้าต่างให้มนี �ำ้ หนักทีเ่ หมาะสมกับชุดปรับอากาศ
(3) ตดิ ตัง้ แผ่นรองทีแ่ ผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขนั
ติดตัง้ แผ่นรองทีแ่ ผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขนั หากคุณติดตัง้ ชุดคอยล์เย็นบนแผ่นยิบซัม่ บอร์ด
(1) หาตำ�แหน่งของสลักเกลียว โดยใช้อปุ กรณ์ส�ำ หรับค้นหาสลักเกลียว
(2) ยึดทีแ่ ขวนแผ่นติดตัง้ เข้ากับสลักเกลียวสองตัว
คำเตือน
ระวัง
• ถา้ มีสลักเกลียวไม่มหี วั น้อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่างระหว่างสลักเกลียวไม่มหี วั ไม่พอดีกบั ทีแ่ ขวนแผ่นติดตัง้ ให้คน้ หาจุดอืน่ ๆ ด้วย
• ยึดแผ่นติดตัง้ โดยไม่ให้ลาดเอียงไปทีข่ า้ งใดข้างหนึง่
• ให้แน่ใจว่าผนังสามารถทนต่อน้�ำ หนักของเครือ่ งได้ หากคุณติดตัง้ ในสถานทีท่ ไ่ี ม่แข็งแรงพอทีจ่ ะทนต่อน้�ำ หนักเครือ่ งได้เครือ่ งก็อาจตกลงมาก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
ภาษาไทย-36
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 36
12/11/2015 1:16:29 PM
การต่อสายไฟ
ขนาดสายไฟฟ้า
10/13
3G x 2.5 mm², H07RN-F
18
3G x 2.5 mm², H07RN-F
สายไฟเชือ่ มต่อระหว่างชุดแฟนคอยล์
กับชุดระบายความร้อน
3G x 1.0 mm², H07RN-F
2 x 0.75 mm², H05RN-F
3G x 1.0 mm², H07RN-F
2 x 0.75 mm², H05RN-F
พิกดั เครือ่ งป้องกัน
20 A
25 A
การติดตั้ง
สายไฟเพาเวอร์
07
หมายเหตุ
ชือ่ รุน่
• ตอ่ สายไฟเข้ากับเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้าสำ�รอง หากแต่ละขัว้ ไม่สามารถต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟได้ตอ้ งรวมขัว้ เข้าไว้ในสายไฟ
หนึง่ เส้นโดยมีชอ่ งว่างของส่วนสัมผัส ≥ 3 มม.
• ใช้สายป้องกัน (Category 5; น้อยกว่า 50 pF/m) สำ�หรับพืน้ ทีท่ ม่ี สี ญ
ั ญาณรบกวน
• วสั ดุทใ่ี ช้หมุ้ สายไฟทีใ่ ช้ส�ำ หรับชุดคอยล์รอ้ นจะต้องน้�ำ หนักเบามีความยืดหยุน่ ไม่นอ้ ยกว่าโพลีคลอโรพรีน(polychloroprene)
(รหัส IEC: 60227 IEC53/CENELEC: H05VV-F, IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F, IEC:60245 IEC57/
CENELEC: H05RN-F)
ขัน้ ตอนการต่อสายไฟ
การต่อสายไฟ
(1) การต่อสายไฟและสายดิน ให้ท�ำ ตามมาตรฐานเทคนิคการติดตัง้ ไฟฟ้า และข้อกำ�หนดของสายไฟของพระราชบัญญัตกิ จิ การไฟฟ้า
(2) ขนั สกรูทฐ่ี านเสียบขัว้ ไฟฟ้าโดยใช้แรงบิด 1.2~1.8 N•m (12~18 kgf•cm)
(3) ระมัดระวังขณะต่อสายไฟเข้ากับฐานเสียบขัว้ สายไฟทีช่ ดุ คอยล์เย็น
 ก่อนทีจ่ ะต่อสายไฟ ต้องแน่ใจว่าข้อต่อสายไฟเป็นดังนี้
คว่�ำ ด้านหน้าลง
ข้อต่อวงแหวนแตกหัก ไม่มขี อ้ ต่อวงแหวนทีส่ ายไฟ
 ต้องไม่มชี อ่ งว่างระหว่างฐานเสียบขัว้ ไฟฟ้า และสกรูเมือ่ ติดตัง้ เสร็จ
- หากมีชอ่ งว่างเหลืออยูอ่ าจทำ�ให้เกิดไฟไหม้จากความร้อนของจุดเชือ่ มต่อสายไฟ
ข้อต่อวงแหวน
คว่�ำ ด้านหน้าลง
คำเตือน
ขันสกรูไม่แน่นหรือมีชอ่ งว่าง
ระหว่างสกรูและข้อต่อ
• สำ�หรับการต่อฐานเสียบขัว้ สายไฟ ให้ใช้สายไฟแบบมีขอ้ ต่อวงแหวนเท่านัน้
สายไฟแบบไม่มขี อ้ ต่อวงแหวน อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้จากความร้อนของจุดเชือ่ มต่อสายไฟขณะใช้งานได้
ภาษาไทย-37
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 37
12/11/2015 1:16:29 PM
การต่อสายไฟ
 เมือ่ คุณติดตัง้ เครือ่ ง ให้ตอ่ ระบบสารทำ�ความเย็นก่อนแล้วจึงต่อระบบไฟฟ้า ต่อสายดินก่อนทำ�การต่อระบบไฟฟ้า หากย้ายทีก่ ารติดตัง้ เครือ่ ง ก่อนอืน่ ให้ถอดสาย
ไฟฟ้าออก จากนัน้ ตัดการเชือ่ มต่อระบบสารทำ�ความเย็น
หากชุดคอยล์รอ้ นอยูห่ า่ งจากชุดคอยล์เย็นเกินกว่า 7.5 เมตร คุณต้องต่อสายไฟประกอบให้ยาวขึน้ ความยาวสูงสุดของสายไฟประกอบคือ 15(10/13) /
30(18) เมตร
1. ควรต่อความยาวสายไฟในกรณีจ�ำ เป็นเท่านัน้
คำเตือน
• อย่าเพิม่ ความยาวสายด้วยการนำ�สายไฟต่างชนิดกันสองสายหรือมากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน เพราะอาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้ได้
2 . เปิดตะแกรงหน้า
3 . ถอดสกรูยดึ ฝาครอบตัวเชือ่ มต่อออก
4 . สอดสายไฟประกอบผ่านทางด้านหลังของชุดคอยล์เย็น และต่อสายไฟประกอบเข้ากับขัว้ ต่อ (โปรดดูภาพด้านล่าง)
หมายเหตุ
5 .
6 .
7 .
8 .
9.
• ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขัว้ ต่อทีส่ อดคล้องกัน
สอดปลายอีกด้านหนึง่ ของสายไฟผ่านรูผนังขนาด 65 มม.
ปิดฝาครอบตัวเชือ่ มต่อโดยขันสกรูให้แน่นด้วยความระมัดระวัง
ปิดตะแกรงหน้า
ถอดฝาครอบแผงขัว้ ต่อทีด่ า้ นข้างของชุดคอยล์รอ้ น
ต่อสายไฟประกอบเข้ากับขัว้ ต่อดังแสดงในภาพ
ชุดปรับอากาศ
1(L) 2(N) F1
F2
1(L) 2(N)
F2
ชุดปรับอากาศ
F1
ชุดระบายความร้อน
L
N
F1
F2
ชุดระบายความร้อน
คำเตือน
• ขัว้ ต่อจะต้องใช้กบั สกรูขนาดเดียวกันกับกล่องขัว้ ต่อ
• หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ใจว่าตัวเลขขัว้ ต่อทีช่ ดุ คอยล์เย็นกับชุดคอยล์รอ้ นตรงกัน
•กรุณาตรวจสอบสายไฟ & สายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน ต้องไม่ตอ่ รวมกัน
10. ต่อตัวนำ�สำ�หรับต่อลงดินเข้ากับขัว้ ต่อสายดิน
11. ปิดฝาครอบแผงขัว้ ต่อโดยขันสกรูให้แน่นด้วยความระมัดระวัง
ระวัง
• ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพือ่ ไม่ให้ดงึ ออกโดยง่าย (หากลวดสายไฟหลวม อาจเป็นเหตุให้ลวดสายไฟถูกเผาไหม้ได้)
•ต่อลวดสายไฟตามรหัสสี โปรดดูแผนภาพการเดินสายไฟประกอบ
•ควรเลือกสายไฟและสายไฟเชือ่ มต่อตามข้อกำ�หนดในหน้า 37
ภาษาไทย-38
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 38
12/11/2015 1:16:30 PM
การติดตัง้ และต่อท่อชุดปรับอากาศ
ขนาดท่อ
(ด้านนอก)
2. ตัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
ø6.35 mm (1/4 inc)
3. ถอดฝาปิดปลายท่อ แล้วทำ�การต่อท่อเข้ากับท่อทีห่ มุ้ ฉนวนทีละชุด โดยทำ�การขันน๊อตด้วยมือก่อน ø9.52 mm (3/8 inc)
ø12.70 mm (1/2 inc)
แล้วจึงใช้ประแจทอร์คขันตามตารางค่าทอร์ค:
ø15.88 mm (5/8 inc)
หมายเหตุ
การติดตั้ง
1. ตัดรอยทีเ่ หมาะสม (A, B, C) ทีด่ า้ นหลังของตัวเครือ่ งภายใน นอกเสียจากคุณต่อท่อโดยตรงจาก
ด้านหลัง
07
ใช้วธิ กี ารต่อแบบปลายบานในการต่อชุดคอยล์เย็นเข้ากับชุดคอยล์รอ้ นด้วยท่อทองแดงซึง่ สามารถจัดหาได้ในพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินงาน ใช้เฉพาะท่อสำ�หรับการทำ�ความ
เย็นชนิด ไร้ตะเข็บหุม้ ด้วยฉนวนกันไฟฟ้าเท่านัน้ (ชนิด Cu DHP ตาม ISO1337) ผิวท่อไม่ทาน้�ำ มัน/จารบีและเนือ้ ท่อไม่ผสมออกซิเจนเหมาะสำ�หรับแรงดันขณะ
เครือ่ งทำ�งานอย่างน้อยทีส่ ดุ 4,200 kPa และเหมาะสำ�หรับแรงดันแตกระเบิดอย่างน้อยทีส่ ดุ 20,700 kPa ไม่วา่ กรณีใด ๆ ก็ตามจะต้องใช้ทอ่ ทองแดงทีส่ ะอาด
ท่อทองแดงทีใ่ ช้สง่ ผ่านสารทำ�ความเย็นมีขนาดต่างกัน 2 ขนาด ดังต่อไปนี้
• ท่อขนาดเล็กใช้ส�ำ หรับสารทำ�ความเย็นสถานะของเหลว
• ท่อขนาดใหญ่ใช้ส�ำ หรับสารทำ�ความเย็นสถานะไอ
ทีช่ ดุ ปรับอากาศจะมีการต่อขนาดท่อสัน้ ไว้แล้ว คุณต้องทำ�การต่อท่อน้�ำ ยานี้
โดยใช้ทอ่ ทีม่ กี ารหุม้ ฉนวน (อุปกรณ์เสริมเฉพาะรุน่ )
วิธกี ารต่อท่อน้�ำ ยาทำ�ความเย็นมีหลายวีธี ขึน้ อยูก่ บั การเลือกทางเดินของท่อ
โดยอ้างอิงตำ�แหน่งการหันหน้าชุดปรับอากาศเข้าผนัง
B
A
• ด้านขวา A)
• ด้านซ้าย(B)
• ด้านล่าง(C)
• ด้านหลัง
ค่าทอร์ค
N • m kgf • cm
14~18
34~42
49~61
68~82
140~180
350~430
500~620
690~830
• ถ้าต้องเพิม่ หรือลดความยาวท่อ ดูทห่ี น้า 40~41
4. ตัดโฟมฉนวนส่วนทีเ่ กินออกมา
5. ถ้าจำ�เป็นต้องดัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ ก่อนทีจ่ ะเดินท่อออกไปทางช่องทีเ่ ลือกไว้ โดย
ท่อต้องไม่ยน่ื ออกมาจากด้านล่างของชุดปรับอากาศ
รัศมีในการดัดท่อต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 100 มม.
6. เดินท่อทะลุผา่ นผนังทีเ่ จาะรูไว้
7. สำ�หรับรายละเอียด วิธกี ารต่อท่อและการปล่อยก๊าซออกจากระบบ ของชุดระบายความร้อนดูทห่ี น้า 44-45
หมายเหตุ
คำเตือน
• ระบบท่อต้องหุม้ ด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรในตำ�แหน่งทีท่ ดสอบแล้วว่าไม่มกี ารรัว่ ของก๊าซ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมหน้า 47
• การขันวาล์วควรใช้คา่ ทอร์ค ตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ หากขันวาล์วแน่นเกินไปอาจทำ�ให้แตกร้าวและเป็นสาเหตุของน้�ำ ยารัว่
• หา้ มปิดกัน้ ท่อชุดปรับอากาศ!
ท่อชุดปรับอากาศจะต้องสามารถเข้าถึงได้งา่ ยและซ่อมบำ�รุงได้
ภาษาไทย-39
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 39
12/11/2015 1:16:31 PM
การไล่อากาศออกจากชุดคอยล์เย็น
ชุดคอยล์เย็นให้มาพร้อมกับแก๊สเฉือ่ ย (ไนโตรเจน)
ก่อนติดตัง้ เครือ่ ง ให้ตรวจสอบว่ามีแก๊สไนโตรเจนไหลออกจากชุดคอยล์เย็น หรือไม่
หากสิง่ นีไ้ ม่เป็นความจริง อย่าติดตัง้ เครือ่ งเนือ่ งจากอาจมีการรัว่ อยูภ่ ายในชุดคอยล์เย็นก็ได้
1. คลายเกลียวฝาครอบทีส่ ว่ นปลายของแต่ละท่อ

ก๊าซทัง้ หมดจะถูกปล่อยออกมาจากชุดปรับอากาศ
หมายเหตุ
คำเตือน
• เพือ่ ป้องกันสิง่ สกปรกหรือสิง่ แปลกปลอมไม่ให้เข้าไปในท่อในระหว่างการติดตัง้
อย่าถอดฝาครอบออกเต็มทีจ่ นกว่าคุณพร้อมทีจ่ ะต่อท่อ
ท่อ
• อากาศทีเ่ หลืออยูใ่ นวงจรการทำ�ความเย็น ซึง่ มีความชืน้ นัน้ อาจก่อให้เกิดการทำ�งานผิด
ปกติในคอมเพรสเซอร์ได้
•ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตัง้ ทีช่ �ำ นาญการสำ�หรับการติดตัง้ เครือ่ งเสมอ
คลายเกลียวฝาครอบ
การตัดและต่อความยาวท่อ
ความยาวของท่อสามารถ:
• ต่อให้ยาวขึน้ ได้ถงึ : โปรดดูตารางในหน้า 32
• ตัดให้สน้ั ลงได้ถงึ : โปรดดูในหน้า 32
คำเตือน
หากคุณต้องการท่อทีย่ าวมากกว่า 7.5 เมตร:
• คุณต้องเติมสารทำ�ความเย็นเข้าไปในท่อ มิฉะนัน้ ชุดคอยล์เย็นอาจหยุดการทำ�งาน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครือ่ งมือทีจ่ �ำ เป็นครบครัน (เครือ่ งตัดท่อ เครือ่ งมือคว้านท่อทองแดง เครือ่ งบานท่อ และตัวยึดท่อ)
2. ถ้าคุณต้องการตัดท่อให้สน้ั ลง ให้ตดั โดยใช้เครือ่ งตัดท่อ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าขอบทีต่ ดั ยังอยูใ่ นแนว 90 กับด้านข้างของท่อ (โปรดดูขอบตัดทีถ่ กู ต้องและไม่ถกู ต้อง
จากตัวอย่างด้านล่าง)
เครือ่ งตัดท่อ
เอียง
หยาบ
มีครีบ
ท่อ
3. เพือ่ ป้องกันไม่ให้แก๊สรัว่ ออก ให้ลบครีบบริเวณทีข่ อบตัดของท่อออกให้หมดโดยใช้เครือ่ งมือคว้านท่อทองแดง
คำเตือน
• เพือ่ ป้องกันไม่ให้แก๊สรัว่ ออก ให้ก�ำ จัดเสีย้ นทีข่ อบตัดของท่อออกให้หมดโดยใช้เครือ่ งมือคว้านท่อทองแดง
4. สวมน็อตข้อต่อเข้าไปในท่อเล็กน้อย และปรับแต่งปลายบาน
90°± 2°
B
45°
± 2°
R 0.4~0.8
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
ลึก (A)
ขนาดการบานท่อ (B)
ø6.35 mm (1/4 inc)
ø9.52 mm (3/8 inc)
ø12.70 mm (1/2 inc)
ø15.88 mm (5/8 inc)
1.3 mm
1.8 mm
2.0 mm
2.2 mm
8.7 - 9.1 mm
12.8 - 13.2 mm
16.2 - 16.6 mm
19.3 - 19.7 mm
บานท่อ
ภาษาไทย-40
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 40
12/11/2015 1:16:32 PM
การตัดและต่อความยาวท่อ
5. ตรวจสอบว่าคุณบานท่อได้ถกู ต้อง (โปรดดูปลายท่อทีบ่ านไม่ถกู ต้องจากตัวอย่างด้านล่าง)
พืน้ ผิวเสียหาย
เป็นรอยแตก
ความหนาไม่สม่�ำ เสมอ
การติดตั้ง
เอียง
07
ถูกต้อง
6. จัดท่อให้เป็นแนวเดียวกัน เพือ่ ให้ตอ่ ได้งา่ ย ขันน็อตข้อต่อให้แน่นด้วยมือคุณก่อน แล้วจึงขันด้วยประแจทอร์ค โดยใช้แรงบิดต่อไปนี้
หัวต่อทองเหลือง
ท่อออกภายในอาคาร
หมายเหตุ
ท่อต่อ
ค่าทอร์ค
ขนาดท่อ
(ด้านนอก)
N•m
kgf • cm
ø6.35 mm (1/4 inc)
ø9.52 mm (3/8 inc)
ø12.70 mm (1/2 inc)
ø15.88 mm (5/8 inc)
14~18
34~42
49~61
68~82
140~180
350~430
500~620
690~830
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัว่ ได้ ในกรณีทบ่ี ดั กรีทอ่ จะต้องเป่าแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในท่อข้อต่อจะต้องสามารถเข้าถึงและซ่อมบำ�รุงได้
7. โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธตี อ่ เข้ากับชุดคอยล์รอ้ นและวิธไี ล่อากาศในหน้า 44-45
คำเตือน
• ขันน็อตข้อต่อให้แน่นด้วยประแจทอร์คตามวิธกี ารทีก่ �ำ หนดหากขันน็อตข้อต่อแน่นเกินไป น็อตข้อต่ออาจแตกและทำ�ให้แก๊สสารทำ�ความเย็นรัว่ ได้
การติดตัง้ และต่อท่อระบายน้�ำ ทิง้ ของชุดปรับอากาศ
เมือ่ ติดตัง้ ต่อสายน้�ำ ทิง้ สำ�หรับชุดคอยล์เย็น ให้ตรวจสอบว่าสามารถระบายน้�ำ ทิง้ จากการควบแน่นได้อย่างเพียงพอ
เมือ่ สอดสายน้�ำ ทิง้ ผ่านรูเจาะขนาด 65 มม.ในผนัง ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
ผนัง
ชุดปรับอากาศ
ท่อระบายน้�ำ ทิง้
สายน้�ำ ทิง้ จะต้องไม่เอียงขึน้ ไปข้างบน
ปลายสายน้�ำ ทิง้ จะต้องไม่จมน้�ำ
สายน้�ำ ทิง้ จะต้องไม่งอ
ภาษาไทย-41
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 41
12/11/2015 1:16:32 PM
การติดตัง้ และต่อท่อระบายน้�ำ ทิง้ ของชุดปรับอากาศ
หลังจากติดตัง้ ท่อน้�ำ ทิง้ เสร็จ
แล้ว ให้รนิ น้�ำ ไปทีถ่ าดน้�ำ ทิง้ เพือ่
ตรวจสอบว่าท่อน้�ำ ทิง้ ระบายน้�ำ
ได้ดี
น้อยกว่า
5 ซม
แอ่ง
ต้องให้มชี อ่ งว่างอย่างน้อย 5 ซม.
ระหว่างปลายสายน้�ำ ทิง้ กับพืน้ เสมอ
อย่าใส่ปลายสายน้�ำ ทิง้ เข้าไปแอ่งหรือร่องหลุม
1) การเชือ่ มต่อทีถ่ กู ต้อง
ท่อระบายน้�ำ
คำเตือน
2) การเชือ่ มต่อทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ท่อระบายน้�ำ
ท่อ
ท่อ
• อย่ามัดท่อระบายน้�ำ ทิง้ เข้ากับชุดของท่อ เนือ่ งจากอาจทำ�ให้เกิดปัญหาน้�ำ รัว่ ได้
• หากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชือ่ ต่อมีขนาดเล็กกว่าท่อระบายน้�ำ ของผลิตภัณฑ์ อาจมีน�ำ้ รัว่ ไหล
วิธตี ดิ ตัง้ ท่อระบายน้�ำ ทิง้
1. ในกรณีทจ่ี �ำ เป็นควรเพิม่ ความยาวท่ออีกไม่เกิน 2 เมตร
2. ถ้าเพิม่ ความยาวท่อควรหุม้ ท่อทีอ่ ยูภ่ ายในอาคารด้วยฉนวน เพือ่ เป็นการป้องกันความร้อน
3. ให้ยดึ ท่อระบายน้�ำ ทิง้ จากรูท่ี 1 ไป 2 ให้พอดีกบั รูระบายน้�ำ ทิง้ แล้วยึดให้แน่นด้วยห่วงล็อค
หมายเหตุ
• ถ้าหากคุณไม่ใช้ทอ่ ระบายน้�ำ ทิง้ อีกด่า้ นหนึง่ ให้ปดิ ปลายท่อด้วยจุกยาง
รูทอ่ น้�ำ ทิง้
4. เมือ่ ต่อความยาวของท่อ ให้ยดึ ปลายท่อด้านหนึง่ แล้วนำ�ท่อต่อมาสวมเข้าไป 40~45 มม. ให้แน่ใจว่าท่อทัง้ สองต่อเข้ากันอย่างดีและไม่มนี �ำ้ รัว่
5. หลังจากต่อท่อเสร็จแล้ว ให้ใช้ฉนวนโฟมพันหุม้ ท่อทัง้ สอง จากนัน้ ใช้ไวนิลเทปพันรอยต่อข้างละ 20 มม.
40~45 มม.
ท่อระบายน้�ำ ทิง้ ข้อต่อท่อระบายน้�ำ ทิง้
ท่อระบายน้�ำ ท้งิ
ข้อต่อท่อระบายน้�ำ ทิง้
20 มม.
20 มม.
หรือมากกว่า หรือมากกว่า
ไวนิลเทป
โฟมหุม้ ฉนวน
ภาษาไทย-42
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 42
12/11/2015 1:16:34 PM
การติดตัง้ และต่อท่อระบายน้�ำ ทิง้ ของชุดปรับอากาศ
6. เดินท่อน้�ำ ทิง้ ข้างใต้ทอ่ น้�ำ ยาทำ�ความเย็น ระวังไม่ให้ทอ่ น้�ำ ทิง้ หย่อน
ฉนวน
หมายเหตุ
คำเตือน
ท่อน้�ำ ทิง้
การติดตั้ง
8. ใช้หลักการระบายน้�ำ ตามหลักธรรมชาติ แล้วตรวจสอบอย่างสม่�ำ เสมอ
07
7. เดินท่อน้�ำ ยาผ่านช่องทีเ่ จาะไว้ทผ่ี นัง ตรวจดูให้แน่ใจว่าท่อทางออกต้อง
เอียงลงอย่างถูกต้อง
ท่อต่อ
• ทอ่ จะต้องอยูใ่ นตำ�แหน่งอย่างถาวรหลังจากติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยและผ่านการตรวจสอบการรัว่
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมหน้า 47
• ต้องมัน่ ใจว่าได้ท�ำ การติดตัง้ ท่อน้�ำ ทิง้ อย่างถูกต้อง ถ้าติดตัง้ ไม่ดี อาจส่งผลให้มนี �ำ้ ซึมออกได้
• หากท่อน้�ำ ทิง้ อยูภ่ ายในห้อง ควรหุม้ ท่อด้วยฉนวน เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดน้�ำ ซึมทำ�ความเสียหายต่อเฟอร์นเิ จอร์และพืน้ ห้อง
•ห้ามกัน้ ผนังล้อมรอบจุดต่อสายน้�ำ ทิง้
จุดต่อสายน้�ำ ทิง้ จะต้องสามารถเข้าถึงและซ่อมบำ�รุงได้งา่ ย
การเปลีย่ นทิศทางของท่อน้�ำ ทิง้ ของชุดปรับอากาศ
คุณสามารถเลือกทิศทางของท่อน้�ำ ทิง้ ได้
1. ถอดลูกยางออกด้วยคีม
2. ถอดท่อระบายน้�ำ โดยดึงและหมุนไปทางขวา
3. ประกอบท่อน้�ำ ทิง้ เข้ากับรูระบายน้�ำ ทิง้ อีกด้านหนึง่ ของถาดรองน้�ำ ทิง้ โดยหมุนท่อน้�ำ ทิง้ ไปทางซ้ายจนกระทัง่ ล็อคสนิท ทำ�การขันสกรูให้แน่น
รูสกรู
สกรู
ท่อน้�ำ ทิง้
4. ทำ�การปิดรูระบายน้�ำ ทิง้ ทีไ่ ม่ได้ใช้งาน ด้วยลูกยางโดยใช้ไขควง (ระวังอย่าให้ลกู ยางขาดหรือรัว่ ) หมุนและดันเบา ๆ เพือ่ ให้ลกู ยางเข้าจนสุด
รูระบายน้�ำ ทิง้
ลูกยาง
5. เช็คการรัว่ ซึมของรูระบายน้�ำ ทิง้ ทัง้ สองด้าน
รินน้�ำ ตามทิศทางของลูกศร
คำเตือน
 ทิศทางการระบายน้�ำ ทิง้
• ให้แน่ใจว่าชุดคอยล์เย็นอยูใ่ นตำ�แหน่งตัง้ ตรง เมือ่ คุณรินน้�ำ เพือ่ ตรวจสอบการรัว่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้�ำ ไม่ได้ลน้ ท่วมชิน้ ส่วนทางไฟฟ้า
ภาษาไทย-43
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 43
12/11/2015 1:16:35 PM
การไล่อากาศออกจากท่อทีต่ อ่
ในชุดคอยล์รอ้ นจะบรรจุสารทำ�ความเย็น R-410A ไว้เพียงพอ อย่าระบายสารทำ�ความเย็น R-410A ออกสูบ่ รรยากาศ เนือ่ งจาก มันเป็นแก๊สเรือนกระจกใน
กลุม่ ฟลูออริเนตซึง่ ถูกควบคุมภายใต้ขอ้ ตกลงของพิธสี ารเกียวโต โดยมีศกั ยภาพในการดูดกลืนความร้อน (GWP) = 2088
คุณควรไล่อากาศในชุดคอยล์เย็นและในท่อออก ถ้าอากาศยังเหลืออยูใ่ นท่อสารทำ�ความเย็น จะมีผลกระทบต่อคอมเพรสเซอร์ได้อาจทำ�ให้ความสามารถใน
การทำ�ความเย็นลดลงและเครือ่ งทำ�งานผิดปกติ สารทำ�ความเย็นสำ�หรับการไล่อากาศไม่ได้บรรจุอยูใ่ นชุดคอยล์รอ้ นใช้ปม๊ั สูญญากาศดังแสดงในภาพ
คำเตือน
• เมือ่ ติดตัง้ ให้แน่ใจว่าไม่มกี ารรัว่ เมือ่ บรรจุสารทำ�ความเย็นกลับคืน ให้ตอ่ สายดินคอมเพรสเซอร์กอ่ นแล้วจึงถอดท่อทีเ่ ชือ่ มต่อออก หากไม่ได้ตอ่ ท่อ
สารทำ�ความเย็นอย่างถูกต้องและคอมเพรสเซอร์ท�ำ งาน โดยทีว่ าล์วเติมสารทำ�ความเย็นยังเปิดอยู่ ท่อจะดูดอากาศเข้าเป็นเหตุให้แรงดันภายในของ
วงจรสารทำ�ความเย็นสูงผิดปกติ ซึง่ อาจก่อให้เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บได้
1. ต่อท่อประกอบแต่ละท่อเข้ากับวาล์วทีเ่ หมาะสมของชุดคอยล์รอ้ น แล้วขันน็อตข้อต่อให้แน่น
ชุดระบายความร้อน
ชุดปรับอากาศ
ท่อน้�ำ ยาด้านไอ
2. ขันน็อตข้อต่อให้แน่นด้วยมือคุณก่อน แล้วจึงขันด้วยประแจทอร์ค โดยใช้แรงบิดต่อไปนี้
หมายเหตุ
ระวัง
ท่อน้�ำ ยาด้านของเหลว
ค่าทอร์ค
N•m
kgf•cm
14~18 140~180
34~42 350~430
49~61 500~620
68~82 690~830
ขนาดท่อ
(ด้านนอก)
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัว่
• ทำ�การต่อระบบไฟฟ้า และปล่อยให้เครือ่ งเข้าสู่ “โหมดสแตนด์บาย” อย่าเปิดเครือ่ งเด็ดขาด
เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นในการทำ�ให้เกิดสูญญากาศทีด่ กี ว่า (ตำ�แหน่ง OPEN เต็มทีข่ องวาล์ว
ลดแรงดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ - EEV-)
3. ต่อสายสำ�หรับบรรจุสารทำ�ความเย็นของด้านแรงดันต่�ำ ของชุดเกจวัดแรงดันสารทำ�ความเย็นเข้ากับ
ช่องเติมแก๊ส ดังแสดงในภาพ
ø6.35 mm (1/4 inc)
ø9.52 mm (3/8 inc)
ø12.70 mm (1/2 inc)
ø15.88 mm (5/8 inc)
ชุดเกจวัดแรงดันสารทำ�ความเย็น
4. เปิดวาล์วด้านแรงดันต่�ำ ของชุดเกจวัดแรงดันสารทำ�ความเย็นด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
5. อากาศในท่อทีต่ อ่ อยูอ่ อกโดยใช้ปม๊ั สูญญากาศประมาณ 15 นาที
ให้แน่ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า - 0.1 MPa (76 cmHg -) หลังเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ขัน้
ตอนนีส้ �ำ คัญมากในการหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดแก๊สรัว่
ปดิ วาล์วด้านความดันต่�ำ ของเกจวัดความดันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
ปดิ ปัม๊ สูญญากาศ
ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพือ่ ดูวา่ แรงดันมีการเปลีย่ นแปลง หรือไม่
ถอดสายของด้านแรงดันต่�ำ ของชุดเกจวัดแรงดันสารทำ�ความเย็นออก
6. ตัง้ จุกวาล์วของช่องเติมของเหลวและแก๊สไปทีต่ �ำ แหน่งเปิด
วาล์ว
วาล์วแรงดันต่�ำ
วาล์วแรงดันสูง
ปัม๊ สูญญากาศ
(การป้องกันการไหลย้อนกลับ)
ภาษาไทย-44
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 44
12/11/2015 1:16:35 PM
การไล่อากาศออกจากท่อทีต่ อ่
การเติมสารทำ�ความเย็น
(หน่วย : กรัม)
07
ชือ่ รุน่
A
10/13/18
15
การติดตั้ง
เติมปริมาณสารทำ�ความเย็นตามตารางด้านล่าง
หากคุณใช้ทอ่ ยาวกว่า 7.5 ม.
ต้องเติมสารทำ�ความเย็น R-410A ปริมาณ ‘A’ กรัมต่อความยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ หนึง่ เมตร
หากคุณใช้ทอ่ สัน้ กว่า 7.5 ม.
เวลาในการไล่อากาศจะเท่ากับปกติ
โปรดดูรายละเอียดเพิม่ เติมตามคูม่ อื การใช้งาน
คำเตือน
• อากาศทีเ่ หลืออยูใ่ นวงจรการทำ�ความเย็น ซึง่ มีความชืน้ นัน้ อาจก่อให้เกิดการทำ�งานผิดปกติในคอมเพรสเซอร์ได้
•ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตัง้ มืออาชีพสำ�หรับการติดตัง้ เครือ่ งเสมอ
การบรรจุสารทำ�ความเย็นโดยใช้ทอ่ ของเหลวภายใต้สภาวะของเหลว
R-410A คือ สารทำ�ความเย็นประเภทผสม เป็นสารทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการบรรจุใหม่ภายใต้สภาวะของเหลว เมือ่ บรรจุสารทำ�ความเย็นจากถังบรรจุสารทำ�ความเย็น
เข้าไปใหม่ในอุปกรณ์ ให้ท�ำ ตามคำ�แนะนำ�ด้านล่าง
1. ก่อนทีจ่ ะบรรจุเข้าไปใหม่ ให้ตรวจสอบว่าถังบรรจุสารทำ�ความเย็นมีทอ่ ดูดหรือไม่วธิ ใี นการบรรจุสารทำ�ความเย็นใหม่มอี ยูส่ องวิธี
ถังทีม่ ที อ่ ดูด
ถังทีไ่ ม่มที อ่ ดูด
ท่อดูด
 เติมสารทำ�ความเย็นโดยตัง้ ถังตรง
หมายเหตุ
 เติมสารทำ�ความเย็นโดยคว่�ำ ถัง
• หากสารทำ�ความเย็น R-410A ได้รบั การบรรจุพร้อมกับแก๊ส องค์ประกอบของสารทำ�ความเย็นทีบ่ รรจุนน้ั จะเปลีย่ นแปลง และคุณลักษณะของ
อุปกรณ์จะแตกต่างกันไป
• ในระหว่างทำ�การตรวจวัดปริมาณสารทำ�ความเย็นทีเ่ ติม ให้ใช้เครือ่ งชัง่ น้�ำ หนักแบบอิเล็กทรอนิคส์ หากถังบรรจุไม่มที อ่ เก็บน้�ำ ให้คว่�ำ ถังบรรจุลง
ภาษาไทย-45
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 45
12/11/2015 1:16:35 PM
การตรวจสอบรอยรัว่
ให้แน่ใจได้ตรวจสอบแก๊สรัว่ ก่อนเสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการติดตัง้ (การต่อท่อประกอบและสายน้�ำ ทิง้ ระหว่างชุดคอยล์เย็นกับชุดคอยล์รอ้ นการหุม้ ฉนวนสายไฟ สายน้�ำ ทิง้
และท่อ และการยึดชุดคอยล์เย็นเข้ากับแผ่นติดตัง้ )
A
D
C
B
ส่วนการทดสอบสำ�หรับอุปกรณ์ภายนอกอาคาร
ส่วนการทดสอบสำ�หรับอุปกรณ์ภายในอาคาร
แรงบิดในการขันสำ�หรับฝาปิด
(โปรดดูรายละเอียดในตาราง)
 กอ่ นทีจ่ ะตรวจสอบการรัว่ ไหล โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด (ประแจปอนด์)
เดือยส่วนหัว
เพือ่ ปิดฝาของวาล์วใช้งาน (ใช้แรงบิดในการขันสำ�หรับเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละขนาด
และขันฝาปิดให้แน่นเพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหล)
 ในการตรวจหาการรัว่ ไหล ให้ใส่กา๊ ซเฉือ่ ยในท่อทีเ่ ชือ่ มกับอุปกรณ์ภายใน/นอกอาคาร
และตรวจสอบชิน้ ส่วนเชือ่ มต่อของอุปกรณ์ภายใน/นอกอาคารด้วยฟองสบูห่ รือของเหลว
เพือ่ ทดสอบการรัว่ ไหล
แกนชาร์จ
R-22: เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู - 7/16-20UNF
R-410A: เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู - 1/2-20UNF
แรงบิดในการขันสำ�หรับฝาปิดช่องเติม
(โปรดดูรายละเอียดในตาราง)
เมือ่ ต้องการตรวจสอบการรัว่ ของแก๊สในชุดคอยล์รอ้ น
ให้ตรวจสอบวาล์ว A และ B โดยใช้เครือ่ งตรวจจับการรัว่
แรงบิดในการขัน
เส้นผ่านศูนย์
กลางภายนอก (มม.)
ฝาปิด (N•m)
ø 6.35
20 ~ 25
ø 9.52
20 ~ 25
ø12.70
25 ~ 30
ø15.88
30 ~ 35
ø19.05
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
35 ~ 40
ช่องเติมน้�ำ ยา (N•m)
10 ~ 12
เมือ่ ต้องการตรวจสอบการรัว่ ของแก๊สในชุดคอยล์เย็น ให้ตรวจสอบน็อตข้อต่อ
C และ D โดยใช้เครือ่ งตรวจจับการรัว่
การทดสอบการรัว่ ด้วยไนโตรเจน (ก่อนเปิดวาล์ว)
เพือ่ ทีจ่ ะตรวจจับการรัว่ ของสารทำ�ความเย็นขัน้ พืน้ ฐาน ก่อนการสร้างสูญญากาศขึน้ ใหม่และการหมุนเวียนกลับสาร R-410A
การทดสอบการรัว่ (หลังจากเปิดวาล์ว)
ก่อนเปิดวาล์ว ให้ระบายไนโตรเจนออกจากระบบให้หมด และสร้างสูญญากาศตามหน้า 44-45
หลังจากเปิดวาล์วแล้ว ให้ตรวจสอบการรัว่ โดยใช้เครือ่ งตรวจจับการรัว่ ของสารทำ�ความเย็น
การสูบถ่าย คือ การดำ�เนินการทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ เก็บรวบรวมสารทำ�ความเย็นในระบบทัง้ หมดของชุดคอยล์รอ้ น
การดำ�เนินการนีต้ อ้ งให้แล้วเสร็จก่อนถอดท่อสารทำ�ความเย็นออก ทัง้ นีเ้ พือ่ หลีกเลีย่ งการสูญเสียสารทำ�ความเย็นสูบ่ รรยากาศ
 ปิดวาล์วของเหลวด้วยประแจหกเหลีย่ ม
 เปิดเครือ่ งในภาวะการระบายความร้อนด้วยพัดลมทีท
่ �ำ งานด้วยความเร็วสูง (คอมเพรสเซอร์จะเริม่ ทำ�งานทันที โดยมีเงือ่ นไขว่าเวลาต้องผ่านไปแล้ว 3
นาที นับตัง้ แต่หยุดทำ�งานครัง้ ล่าสุด)
หลังจากทำ�งานได้ 2 นาที ให้ปด
ิ วาล์วด้านดูดด้วยประแจตัวเดียวกัน
 ปิดเครือ่ งและปิดสวิตซ์ไฟแหล่งจ่ายไฟ
 ถอดท่อออก หลังจากถอดแล้ว ควรป้องกันฝุน
่ ละอองไม่ให้จบั เกาะวาล์วและปลายท่อ
 คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากทำ�งานด้วยแรงดันด้านดูดเป็นลบ
ภาษาไทย-46
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 46
12/11/2015 1:16:36 PM
การติดตัง้ ชุดคอยล์เย็น
ดำ�เนินงานต่อไปนีใ้ นบริเวณแก๊สรัว่ ทีม่ กี ารทดสอบแก๊สรัว่ ก่อนหน้าน้ี
การหุม้ ฉนวน
หลังจากตรวจสอบแก๊สรัว่ ในระบบแล้ว ให้หมุ้ ฉนวนท่อ สายน้�ำ ทิง้ และสายไฟ
จากนัน้ วางชุดคอยล์เย็นบนแผ่นติดตัง้
07
ท่อ
2. พันท่อ สายไฟประกอบ และสายน้�ำ ทิง้ ด้วยเทปไวนิล
3. วางมัดท่อและสายต่าง ๆ (ท่อ สายไฟประกอบ และสายน้�ำ ทิง้ ) ในส่วนล่างของชุดคอยล์เย็นด้วยความ
ระมัดระวัง เพือ่ ไม่ให้ยน่ื ออกจากด้านหลังของชุดคอยล์เย็น
แผ่นติดตัง้
4. เกีย่ วชุดคอยล์เย็นเข้ากับแผ่นติดตัง้ และเลือ่ นชุดคอยล์เย็นไปทางขวาและซ้าย จนกระทัง่ เข้าทีแ่ น่น
หนา
เทปไวนิล
การต่อสายไฟ
คำเตือน
• ให้แน่ใจว่าท่อจะไม่เคลือ่ นที่ เมือ่ คุณติดตัง้ ชุดคอยล์เย็นบนแผ่นป้ายติดตัง้
การติดตั้ง
1. เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาการควบแน่น ให้หอ่ ฉนวนโฟม (ดังแสดงในภาพ) เข้ากับส่วนทีไ่ ม่มกี ารหุม้ ฉนวนทีป่ ลาย
ท่อ
การต่อท่อ
ท่อระบายน้�ำ ทิง้
5. พันท่อส่วนทีเ่ หลือด้วยเทปไวนิล
6. ติดท่อเข้ากับผนังให้แน่นโดยใช้ตวั จับยึด (เลือกได้)
การติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ น
'X' มม.
'Y' มม.
ติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ นในแนวระดับบนฐานทีม่ น่ั คง เพือ่ หลีกเลีย่ งการก่อให้เกิดเสียงและการสัน่ สะเทือนโดยเฉพาะอย่างยิง่
เมือ่ ติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ นใกล้กบั บ้านเรือนข้างเคียง
หากคุณติดตัง้ ชุดคอยล์รอ้ นในสถานทีเ่ ปิดรับลมแรงหรือบนสถานทีส่ งู ให้ยดึ เข้ากับทีร่ องรับทีเ่ หมาะสม (ผนังหรือพืน้ )
1. วางชุดคอยล์รอ้ นโดยเอาหัวลงตามทีแ่ สดงไว้ เพือ่ ช่วยให้ระบายอากาศออกจากชุดคอยล์รอ้ นได้อย่างเหมาะสม
2. ใช้สลักสมอยึดชุดคอยล์รอ้ นในแนวระดับเข้ากับทีร่ องรับทีเ่ หมาะสม
ชือ่ รุน่
10/13
18

3. หากชุดคอยล์รอ้ นติดตัง้ ในสถานทีเ่ ปิดรับลมแรง ให้ตดิ ตัง้ แผ่นป้องกันรอบชุดคอยล์รอ้ นเพือ่ ให้พดั ลมสามารถทำ�งาน
ได้อย่างถูกต้อง
หมายเหตุ
ขายาง
X
507
602
Y
292
310
• ติดยางรองรับให้แน่น เพือ่ ป้องกันการเกิดเสียงและการสัน่ สะเทือน
ชุดคอยล์รอ้ นทีต่ ดิ ตัง้ บนผนังด้วยชัน้ วาง
ออกแบบมาเพือ่ ตัดการสัน่ สะเทือนคงค้างจาก
ชุดคอยล์รอ้ นไปยังชัน้ วาง
(ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครือ่ ง)
• ให้แน่ใจว่าผนังจะสามารถใช้แขวนน้�ำ หนักของชัน้ วางและชุดคอยล์รอ้ นได้
• ติดตัง้ ชัน้ วางให้ใกล้กบั เสามากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้
•ติดตัง้ ขายางทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ชว่ ยลดเสียงรบกวนและการสัน่ สะเทือนคงค้างที่
ถ่ายทอดจากชุดคอยล์รอ้ นสูผ่ นัง
ยางนุม่ ออกแบบมาเพือ่ ตัดการสัน่ สะเทือน
จากชัน้ วางไปยังผนัง (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครือ่ ง)
ภาษาไทย-47
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 47
12/11/2015 1:16:37 PM
การใช้โหมด Smart Install
เครื่องรุ่นนี้รองรับโหมด Smart Install ที่ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะการติดตั้งเพื่อหาปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยให้ใช้โหมด Smart Install หลัง
จากติดตั้งเสร็จ
1. ตรวจสอบการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
1) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ, วาล์วน้�ำ ยา (มีการเปิดวาล์ว), การต่อสายไฟของตัวเครือ่ งภายในและภายนอกและปริมาณสารทำ�ความเย็นทีเ่ พิม่
ขึน้ หากมีการใช้ทอ่ น้�ำ ยาเกินมาตรฐาน
2) สถานะของไฟแสดงสถานะหลังจากจ่ายไฟ : สถานะพร้อม
2. เมือ่ เครือ่ งอยูใ่ นสถานะพร้อม ให้ใช้รโี มทคอนโทรลเริม่ การใช้งานโหมด Smart Install
1) กดปุม่ [SET], [Mode], [Power] พร้อมกันเป็นเวลา 4 วินาที
ff
โหมด Smart Install สามารถทำ�งานได้กบั รีโมทคอนโทรลทีใ่ ห้ไปเท่านัน้
ff
ในขณะทีใ่ ช้งานโหมด Smart Install รีโมทคอนโทรลจะไม่สามารถใช้งานได้
❋❋ รีโมทคอนโทลอาจจะแตกต่างกัน (ภาพ/ฟังก์ชน่ั ) ขึน้ อยูก่ บั รุน่
ภาษาไทย-48
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 48
12/11/2015 1:16:37 PM
1) ในระหว่างทีโ่ หมด Smart Install ทำ�งาน
• จอแสดงผลแบบ 88 : หน้าจอจะแสดง 0~99
• จอแสดงผลแบบ LED : ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นลำ�ดับและกะพริบพร้อมกัน (จะเป็นเช่นนีซ้ �ำ้ ๆ)
ประเภท
จอแสดงผลแบบ 88
จอแสดงผลแบบ LED
07
การติดตั้ง
LED3
LED2
LED1
ไฟแสดงสถานะ
❋❋ จอแสดงผลจะแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั รุน่
1. โหมด Smart Install จะเสร็จสมบูรณ์
1) โหมด Smart Install จะใช้เวลาประมาณ 7~13 นาที (เวลาอาจมีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั รุน่ )
2) เมือ่ การติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์ : โหมด Smart Install จะมีเสียงดัง และเครือ่ งปรับอากาศจะกลับเข้าสูส่ ถานะปกติ (จะไม่แสดงข้อความการ
ทำ�งานผิดปกติ และรีโมทคอนโทรลจะทำ�งานเป็นปกติ)
3) หากการติดตัง้ มีปญ
ั หา : โหมด Smart Install จะแสดงข้อความการทำ�งานผิดปกติทห่ี น้าจอเครือ่ งปรับอากาศ
1. หากเกิดความผิดปกติขน้ึ ให้ท�ำ ตามขัน้ ตอนดังนี้
-- อ้างอิงคูม่ อื การบริการสำ�หรับแก้ไขทีจ่ �ำ เป็นในแต่ละปัญหาทีเ่ กิดขึน้
คำเตือน
2. แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตัง้ ให้เสร็จสิน้ จากนัน้ จึงใช้ผลิตภัณฑ์น้ี
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ
LED Display
LED
1
LED 2
LED 3
Display
ความผิดปกติ
การแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นโดยช่างติดตัง้
/
ข้อผิดพลาดของการสือ่ สารระหว่าง 1. ตรวจสอบสายการเชือ่ มต่อระหว่างอุปกรณ์ภายในและภายนอก
อุปกรณ์ภายในและภายนอกอาคาร อาคาร (ตรวจสอบว่าสายไฟและสายสือ่ สารมีการสลับกันหรือไม่)
ความผิดปกติทต่ี วั จับอุณหภูมิ
1. ตรวจสอบการเสียบสายถูกต้องหรือไม่
ความผิดปกติทอ่ี ปุ กรณ์แลกเปลีย่ น 1. ตรวจสอบการเสียบสายถูกต้องหรือไม่
ความร้อน
,
ความผิดปกติทพ่ี ดั ลมตัวเครือ่ ง
ภายใน
1. ตรวจสอบการเสียบสายถูกต้องหรือไม่
2. ขจัดสิง่ แปลกปลอมออกไป (ในกรณีทม่ี สี ง่ิ กีดขวางมอเตอร์)
1. รีเซ็ต options
ไฟทุกดวงกะพริบ
LED กะพริบ
EEPROM/ความผิดปกติท่ี Option
,
1. ตรวจสอบว่าวาล์วซ่อมบำ�รุงเปิดอยูจ่ นสุดหรือไม่
ข้อผิดพลาดเนือ่ งจากน้�ำ ยาทำ�ความ 2. ตรวจสอบว่ามีการอุดตันในท่อน้�ำ ยาทำ�ความเย็นทีเ่ ชือ่ มต่ออุปกรณ์
เย็นไม่ไหล
ภายในและภายนอกอาคารหรือไม่
3. ตรวจสอบการรัว่ ไหลของน้�ำ ยาทำ�ความเย็น
 ร ปู แบบ LED ข้างต้นจะปรากฏเมือ่ มีขอ้ ผิดพลาดกับอุปกรณ์
ภายนอกอาคาร ตรวจสอบการแสดงผล LED ของอุปกรณ์
ภายนอกอาคารเพือ่ ดูรายละเอียด
❋❋
: ปิด /
: กะพริบ /
น้�ำ ยาทำ�ความเย็นไม่เพียงพอ
(สำ�หรับรุน่ อินเวอร์เตอร์เท่านัน้ )
1. ตรวจสอบว่าได้มกี ารเติมน้�ำ ยาทำ�ความเย็นให้เพียงพอสำ�หรับท่อที่
มีความยาวเกินกว่า 7.5 เมตร
2. ตรวจสอบการรัว่ ไหลของน้�ำ ยาทำ�ความเย็นระหว่างวาล์วและ
ข้อต่อของท่อ ่
: เปิด
ภาษาไทย-49
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 49
12/11/2015 1:16:39 PM
การตรวจสอบขัน้ สุดท้ายและการทดสอบการทำ�งาน
ก่อนเสร็จสิน้ การติดตัง้ คุณควรตรวจสอบและทดสอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าเครือ่ งปรับอากาศสามารถ
ทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบการติดตัง้ ตามหัวข้อต่อไปนี้
• ความแข็งแรงของสถานทีต่ ดิ ตัง้
• จุดต่อท่อเพือ่ ตรวจสอบการรัว่ ของสารทำ�ความเย็น
• การต่อสายไฟ
• ฉนวนกันความร้อนทีใ่ ช้หมุ้ ท่อน้�ำ ยา
• การต่อท่อน้�ำ ทิง้
• การต่อสายดิน
• การทำ�งานของเครือ่ งปรับอากาศ (ตามขัน้ ตอนข้างล่างนี)้
1. กดปุม่ Power และตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้
 ไฟแสดงการทำ�งานทีช่ ดุ ปรับอากาศติดสว่าง
 ใบพัดปรับทิศทางของชุดปรับอากาศหมุนเปิด พัดลมเริม
่ ทำ�งาน
2. กดปุม่ Mode เลือกโหมด Cool หรือ โหมด Heat
โหมดทำ�ความเย็น (Cool) ให้กดปุม่ Temp + หรือ - และตัง้ ค่าอุณหภูมทิ ่ี 16 องศาเซลเซียส
 โหมดทำ�ความร้อน (Heat) ให้กดปุม
่ Temp + หรือ - และตัง้ ค่าอุณหภูมทิ ่ี 30 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ
• หลังจาก 3-5 นาที ชุดระบายความร้อนจะเริม่ ทำ�งาน
• หลังจาก 12 นาที เช็คสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นไป
เช็คชุดปรับอากาศ โหมดทำ�ความเย็น (Cool) อุณหภูมอิ ากาศเข้า-อุณหภูมอิ ากาศออก : จาก 10 องศาเซลเซียส12 องศาเซลเซียส
เช็คชุดปรับอากาศ โหมดทำ�ความร้อน (Heat) อุณหภูมอิ ากาศออก-อุณหภูมอิ ากาศเข้า : จาก 11 องศาเซลเซียส
- 14 องศาเซลเซียสในโหมด Heating พัดลมของชุดปรับอากาศจะไม่ท�ำ งาน ถ้าอุณหภูมใิ นห้องเย็น
3. กดปุม่ Air swing และตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้
 ตรวจสอบดูวา่ ใบพัดปรับทิศทางทำ�งานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่
4. กดปุม่ Power
หมายเหตุ
เพือ่ หยุดการทำ�งาน
• เมือ่ ติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรเก็บรักษาคูม่ อื นีไ้ ว้ในทีท่ ห่ี ยิบใช้ได้สะดวกและปลอดภัย
ขัน้ ตอนการเก็บน้�ำ ยาเข้าระบบ (เมือ่ ต้องการเคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์)
1. กดปุม่ Power ทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศค้างไว้ 5 วินาที จะได้ยนิ เสียงบีบ๊ เพือ่ แสดงว่าเครือ่ งพร้อมเข้าสูข่ น้ั ตอนการเก็บน้�ำ ยาเข้าระบบ จากนัน้ ปล่อยให้เครือ่ ง
ทำ�งานมากกว่า 5 นาทีี
2. เปิดฝาครอบวาล์วด้านความดันสูงและความดันต่�ำ
3. ใช้ประแจ L ปิดวาล์วด้านความดันสูง
4. หลังจากคอมเพรสเซอร์ท�ำ งานประมาณ 1 นาที ให้ปดิ วาล์วด้านความดันต่�ำ
5 .
ปิดเครือ่ งปรับอากาศโดยกดปุม่ Power
6 .
ถอดท่อน้�ำ ยาออก
บนชุดเครือ่ งปรับอากาศหรือบนรีโมทคอนโทรล
ภาษาไทย-50
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 50
12/11/2015 1:16:39 PM
วิธกี ารเชือ่ มต่อสายไฟ
อุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้
(คีมและเทปฉนวนควรเตรียมโดยช่างติดตัง้ )
คีมย้ำ�สาย
ข้อต่อสายไฟแบบย้�ำ (มม.)
เทปฉนวน
ท่อหด (มม.)
MH-14
20xØ7.0(HxOD)
กว้าง 18 มม.
50xØ8.0(LxOD)
07
เครื่องมือ
รายละเเอียด
1. ปอกฉนวนหุม้ สายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
- ปอกฉนวนทีห่ มุ้ ลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
คำเตือน
(หน่วย มม.)
สายไฟใหญ่
• หลังจากปอกฉนวนทีห่ มุ้ สายไฟออกแล้ว ต้องทำ�การใส่ทอ่ หดไว้ทส่ี ายไฟแต่ละเส้น
20
20
การติดตั้ง
รูปอุปกรณ์
20
60
120
180
สายไฟ
20
2. ใส่ลวดสายไฟทัง้ สองฝัง่ เข้าไปในขัว้ ต่อสายไฟแบบย้�ำ
ข้อต่อสายไฟแบบย้�ำ
3. ใช้คมี ย้�ำ สายไฟบีบย้�ำ สายทัง้ สองจุดและพลิกสายไฟกลับอีกด้านหนึง่ แล้วทำ�เช่นเดียวกันอีกสองจุด
ในตำ�แหน่งเดิม
- คีมย้�ำ สายไฟควรใช้ชอ่ ง 8.0
- หลังจากทีบ่ บี สายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทัง้ สองข้างเพือ่ ให้แน่ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
ช่องครีมขนาด 8.0
กด 4 ครัง้
4. นำ�เทปฉนวนมาพันทีจ่ ดุ ต่อสายไฟสองรอบ แล้วจึงเลือ่ นท่อหดมาอยู่ ตรงกลางของเทปฉนวน
5 มม.
เทปฉนวน
5. ให้ความร้อนกับท่อหด เพือ่ ให้เกิดการหดรัดสายไฟ
40 มม.
ท่อหด
6. หลังจากนัน้ ให้พนั เทปฉนวนอีกชัน้ หนึง่ เป็นอันเสร็จสิน้
ระวัง
เทปฉนวน
• กรณีของการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หวั ต่อสายหุม้ รูปหมวก
- การเชือ่ มต่อทีไ่ ม่สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้
ภาษาไทย-51
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 51
12/11/2015 1:16:40 PM
เครือ่ งปรับอากาศนีผ้ ลิตโดย
ELECTRONICS
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)
โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232
โทร (Tel) : 0-2689-3232
แฟ็กซ์ (Fax) : 0-2689-3298
เว็บไซต์ (Web Site) : www.samsung.com/th/support
Printed in Thailand
DB68-05790A-00
ST_BORACAY_INV_IB&IM_TH_DB68-0790A-00.indd 52
12/11/2015 1:16:40 PM
Download PDF

advertising