Samsung | AR10MRFTGURNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR4000 Non-Inverter (R410a) 9,300 BTU/ชม. คู่มือการใช้

หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
่
หรือเยี่ยมชมออนไลน์ ได้ที่
ไทย
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
DB68-06591A-00
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 54
11/4/2016 11:28:30 AM
เครื่องปรับอากาศ
คู่มือการใช้งาน
AR✴✴MRFT✴✴
•• ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
•• ก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ อย่างละเอียด และเก็บไว้อา้ งอิงในอนาคต
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 1
11/4/2016 11:28:31 AM
สารบัญ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 4
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
4
ภาพรวม
9
การตรวจสอบชื่อชิ้นส่วน
9
หน้ าจอแสดงผล
การตรวจสอบรี โมทคอนโทรล
การใส่แบตเตอรี่
10
การท�ำงานของรี โมทคอนโทรล
11
โหมดการท�ำงาน • การควบคุมอุณหภูมิ • การควบคุมความเร็วพัดลม •
การควบคุมทิศทางลม
คุณสมบัติ Power Smart
13
การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็น
13
โหมดท�ำความเย็น (Cool) • การท�ำความเย็น 2 ขั้นตอน
้
การท�ำงานด้วยการลดความชื้น
โหมดขจัดความชื้น (Dry)
14
คุณสมบัติ Quick Smart
15
คุณสมบัติ ในการประหยัดไฟฟ้ า
18
การท�ำงานด้วยการประหยัดพลังงาน
้
ฟั งก์ชั่น Single user • ฟั งก์ช่ันตังเวลาเปิ
ด/ตั้งเวลาปิ ด •
ฟั งก์ชั่น good’sleep
18
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
21
ภาพรวมในการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
21
การแก้ ไขปั ญหา
23
โหมดอัตโนมัติ (Auto) • โหมดพัดลม (Fan) • ฟั งก์ช่ัน Fast • ฟั งก์ชั่น Comfort •
ฟั งก์ชั่น Beep Sound (เสียงเตือน)
2 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 2
11/4/2016 11:28:31 AM
(ส�ำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)
การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(ขยะอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์)
เครื่องหมายนี้ ในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ เสริมด้าน
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ (เช่น เครื่องชาร์จ หูฟัง สาย USB) ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุ
่
การใช้งาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิงแวดล้
อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนื่ องมาจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการ
่
้
ควบคุม โปรดแยกสิงเหล่านี จากขยะประเภทอื่น และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุและ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ ใช้งานตามบ้านโปรดติดต่อผู้ขายที่ซื้อผลิตภัณฑ์มา หรือส�ำนั กงานของหน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อขอ
รายละเอียดว่าจะสามารถน� ำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
ผู้ ใช้ทางธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควร
ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์ เสริมด้านอิเล็กทรอนิ กส์ร่วมกับขยะเชิงพาณิ ชย์อ่นๆ
ื
(ส�ำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)
การทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
เครื่องหมายนี้ แบตเตอรี่ คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงว่าแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์น้ี ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะใน
ครัวเรือนอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ในที่ซึ่งมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่า
่ นระดับอ้างอิงในข้อบังคับ EC 2006/66 ถ้าไม่ได้ทิ้งแบตเตอรี่
แบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกัวเกิ
่
อย่างเหมาะสม สารเหล่านี้ จะท�ำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุ ษย์หรือสิงแวดล้
อม
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการน� ำวัสดุมาใช้ซ�้ำ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะประเภทอื่น
และน� ำกลับมาใช้ซ�้ำผ่านระบบส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีของพื้นที่
ภาษาไทย 3
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 3
11/4/2016 11:28:32 AM
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
่ แน่ ใจว่าคุณทราบถึงวิธท
การใช้เครืองปรั
บอากาศ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ อย่างละเอียด เพือให้
ี ปลอดภั
ี่
ยและมีประสิทธิภาพใน
่
้
่
การใช้งานคุณสมบัตแ
ิ ละฟั งก์ชนต่
ั างๆ ทังหมดของเครือง
่ น
่
เนื่ องจากคูม
่ อ
ื การใช้งานต่อไปนี้ มีเนื้ อหาครอบคลุมเครืองรุ
่ ต่างๆ คุณลักษณะเครืองปรั
บอากาศของคุณจึงอาจแตกต่าง
่
้
จากทีระบุไว้ ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี เล็กน้ อย หากคุณมีขอ
้ สงสัย โปรดโทรศัพท์ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณหรือค้นหาวิธี ใช้และ
ข้อมูลออนไลน์ ได้ท่ี www.samsung.com
ค�ำเตือน
่
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ ปลอดภัยทีอาจท�
ำให้บค
ุ คลบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวต
ิ
ระวัง
่
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ ปลอดภัยทีอาจท�
ำให้บค
ุ คลบาดเจ็บเล็กน้ อย
หรือทรัพย์สน
ิ เสียหาย
โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ห้าม
่
้
่ องกันไฟฟ้ าช็อต
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า เครืองมี
การติดตังสายดิ
นเพือป้
่
ปิ ดสวิตช์เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
้ วน
ห้ามถอดแยกชินส่
ส�ำหรับการติดตัง้
ค�ำเตือน
่
่ ขอ
ต่อสายไฟเข้ากับเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าทีมี
้ ก�ำหนดก�ำลังไฟฟ้ าของผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์นี้
เท่านั้น นอกจากนี้ อย่าใช้สายไฟพ่วง
• การต่อพ่วงสายไฟอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
• ห้ามใช้เครืองแปลงไฟฟ้
า เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่ กด
• ถ้าสภาวะแรงดันไฟฟ้ า/ความถี/พิ
ั กระแสไฟฟ้ าแตกต่างกัน อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ได้
่
้ ต้องติดตังโดยช่
้
่ บริการซ่อมบ�ำรุงทีผ่
่ านการรับรองแล้ว
เครืองนี
างหรือบริษท
ั ทีให้
่่
่ หรือการบาดเจ็บได้ และอาจหมดการรับ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ประกันผลิตภัณฑ์ดว้ ย
้ ตช์แยกจากตัวเครืองปรั
่
่
่
ต้องติดตังสวิ
บอากาศ (แต่ไม่ได้อยูบ
่ นตัวเครืองปรั
บอากาศ) และเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าไว้
่
เป็ นการเฉพาะส�ำหรับเครืองปรับอากาศ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
้ ดระบายความร้อนให้แน่นหนามันคง
่
่
ติดตังชุ
เพือไม่
ให้ชนส่
ิ้ วนไฟฟ้ าของคอยล์รอ
้ นเปิ ดโล่ง
้
่่ บเครืองได้
่
• มิฉะนัน อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรือปั ญหาเกียวกั
4 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 4
11/4/2016 11:28:34 AM
้
่
้ ใกล้กบ
่
้
่
้ ในสถานทีชื
่ น
้ มีน้ำมั
ห้ามติดตังเครื
องนี
ั เครืองท�
ำความร้อนหรือวัตถุไวไฟ ห้ามติดตังเครื
องนี
� น หรือมีฝน
ุ่
่ เปิ
่ ดรับแสงแดด และน�้ำ (หยดน�้ำฝน) ห้ามติดตังเครื
้
่
้ ในสถานทีที
่ อาจมี
่
หรือในสถานทีที
องนี
แก๊สรัว่
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
้ ดระบายความร้อนในสถานทีอย่
่ างเช่น บนผนั งสูงทีชุ
่ ดคอยล์รอ
ต้องไม่ตด
ิ ตังชุ
้ นอาจตกลงมาได้
• หากชุดระบายความร้อนตกลงมา อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
้ ต้องติดตังสายดิ
้
่
เครืองนี
นให้ถก
ู ต้อง ห้ามต่อสายดินจากเครืองไปยั
งท่อแก๊ส ท่อน�้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์
้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ และระเบิดได้
• ให้แน่ ใจว่าได้ตอ
่ สายดินอย่างถูกต้อง
ระวัง
้
่
้ ยบแข็งทีสามารถรองรั
่
่
ติดตังเครื
องของคุ
ณบนพืนเรี
บน�้ำหนั กของตัวเครืองเองได้
่่
่
่
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดการสันสะเทื
อนผิดปกติ เสียงรบกวน หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
้
้ำทิงให้
้ ถก
่ สามารถระบายน�้ำทิงได้
้ อย่างเหมาะสม
ติดตังสายน�
ู ต้อง เพือให้
้
้
่
้
้ งไปยั
้
้ ยทีอาจเกิ
่
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้นำเอ่
� อล้นและทรัพย์สน
ิ เสียหายได้ หลีกเลียงการติ
ดตังสายน�
ำทิ
งท่อน�ำเสี
ด
่
กลินไม่พงึ ประสงค์ ในอนาคต
่ ดตังชุ
้ ดคอยล์รอ
่ ระบายน�้ำทิงได้
้ อย่างถูกต้อง
เมือติ
้ น ให้แน่ ใจว่าได้ตอ
่ สายน�้ำทิง้ เพือให้
้
่
่
• น�ำทีเกิดจากการท�ำความร้อนของชุดคอยล์รอ
้ นอาจล้นออกมาและทรัพย์สน
ิ เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในฤดู
้
หนาว ถ้าน�ำแข็งก้อนใหญ่ตกลง อาจจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟ
ค�ำเตือน
่
่
เมือเครื
องตั
ดกระแสไฟช�ำรุดเสียหาย ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่
ห้ามดึงหรืองอสายไฟมากเกินไป ห้ามบิดหรือมัดสายไฟ ห้ามเกียวสายไฟเข้
ากับวัตถุโลหะ ห้ามวางของหนั กบนสาย
่
่
ไฟ ห้ามสอดสายไฟเข้าไประหว่างสิงของต่
างๆ หรือห้ามดันสายไฟเข้าไปในช่องว่างด้านหลังเครือง
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ระวัง
่
่
่ พายุฝนฟ้ าคะนอง ให้ทำ� การตัดไฟทีเครื
่ องตั
่
เมือไม่
ใช้เครืองปรั
บอากาศเป็ นเวลานานหรือในระหว่างทีมี
ดกระแส
ไฟฟ้ า
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ภาษาไทย 5
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 5
11/4/2016 11:28:35 AM
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ส�ำหรับผู้ ใช้
ค�ำเตือน
่
ถ้าเครืองถู
กน�้ำท่วม โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
่
หากเครืองเกิ
ดเสียงรบกวนแปลกๆ มีกลินไหม้
หรือควัน ให้สบ
ั สวิตช์ตด
ั การจ่ายไฟทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการใกล้
บ้านคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
ในกรณีทแก๊
ี่ สรัว่ (เช่น แก๊สโพรเพน แก๊สแอลพี ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่ตอ
้ งจับสายไฟ ห้ามจับตัวเครือง
หรือสายไฟ
• ห้ามใช้พด
ั ลมระบายอากาศ
• ประกายไฟอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ได้
่ องการติดตังเครื
้
่
เมือต้
องปรั
บอากาศใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
้
่ น�ำรั
้ วซึ
่ ม ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดปั ญหากับเครือง
่
้
้
่
่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยเกียวกั
่ บสิงปลู
่
่
• เราไม่มบ
ี ริการจัดส่งส�ำหรับเครืองนี ถ้าคุณติดตังเครื
องใหม่
ในต�ำแหน่ งอืน
กสร้างเพิม
้
้
เติม รวมทังค่าติดตังด้วย
่ อคุ
่ ณต้องการติดตังผลิ
้
่ ดไปจากธรรมดา เช่น ในเขตอุตสาหกรรม หรือ
• โดยเฉพาะอย่างยิงเมื
ตภัณฑ์ ในต�ำแหน่ งทีผิ
่
่
ใกล้กบ
ั ริมทะเล ซึงเครืองจะไม่ทนต่อกรดเกลือในอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่
ห้ามใช้มอ
ื เปี ยกสัมผัสเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
่ องปรั
่
่
่
ในขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงาน ห้ามปิ ดเครืองโดยใช้
เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
่
้
่
่
• การปิ ดเครืองปรับอากาศแล้วเปิ ดอีกครังหนึ งโดยใช้เครืองตัดกระแสไฟฟ้ า อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ท�ำให้ ไฟฟ้ า
ช็อต หรือไฟไหม้ ได้
่
หลังจากเอาเครืองปรั
บอากาศออกจากหีบห่อบรรจุแล้ว ให้เก็บวัสดุสำ� หรับการบรรจุหบ
ี ห่อไว้ ให้หา่ งจากมือเด็ก
่
เนื องจากวัสดุสำ� หรับการบรรจุหบ
ี ห่ออาจเป็ นอันตรายต่อเด็กได้
• ถ้าเด็กเอาถุงมาคลุมหัวตัวเอง อาจท�ำให้หายใจไม่ออก
่ องปรั
่
ห้ามสัมผัสใบปรับทิศทางลมด้วยมือหรือสอดนิ้วมือของคุณขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงานในโหมดท�ำความ
ร้อน
• อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดรอยไหม้ ได้
่
่
ห้ามสอดนิ้วของคุณหรือสิงแปลกปลอมเข้
าไปในช่องลมเข้า/ออกของเครืองปรั
บอากาศ
้ อตัวเองเข้าไปในเครือง
่
• ควรดูแลเป็ นพิเศษไม่ ให้เด็กต้องได้รบ
ั บาดเจ็บจากการสอดนิวมื
่
ห้ามกระแทกหรือดึงเครืองปรั
บอากาศด้วยความรุนแรงเกินไป
6 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 6
11/4/2016 11:28:35 AM
่
บริเวณใกล้กบ
ั ชุดระบายความร้อนต้องไม่มวี ต
ั ถุวางไว้ ให้เด็กใช้ปีนป่ ายไปบนเครืองได้
• เพราะอาจส่งผลให้เด็กต้องบาดเจ็บสาหัสจากการกระท�ำของตัวเองได้
่
่ อากาศถ่
่
ห้ามใช้เครืองปรั
บอากาศนี้ เป็ นเวลานานในสถานทีที
ายเทไม่ดห
ี รือใกล้กบ
ั ผูท
้ ไม่
ี่ แข็งแรง
่
่
่
• เพราะอาจเป็ นอันตรายเนื องจากขาดออกซิเจนได้ ให้เปิ ดหน้าต่างทุกหนึ งชัวโมงเป็ นอย่างน้ อย
่ ให้ตด
่
ถ้ามีสงแปลกปลอม
ิ่
เช่น น�้ำ เข้าไปในเครือง
ั ไฟโดยปิ ดเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าแล้วติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
คุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
้ วน หรือดัดแปลงเครืองด้
่
ห้ามพยายามซ่อม ถอดแยกชินส่
วยตัวคุณเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์อนๆ
ื่ (เช่น ทองแดง ลวด เหล็ก ฯลฯ) นอกเหนื อจากฟิ วส์มาตรฐาน
่ บเครือง
่ หรือได้รบ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
ั บาดเจ็บ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่ บเครืองได้
่
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ หรือปั ญหาเกียวกั
ระวัง
ห้ามวางวัตถุหรืออุปกรณ์ ไว้ ใต้ชด
ุ ปรับอากาศ
้ หยดจากชุ
่
• น�ำที
ดปรับอากาศอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
้ า โครงติดตังของชุ
้
ให้ตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครังว่
ดคอยล์รอ
้ นยังไม่ชำ� รุดเสียหาย
้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
่ ดการเคลือนที
่
่
• ในการป้ องกันบุคคลไม่ ให้บาดเจ็บ ควรเปลียนทิ
ศทางของใบพัดกระจายลมในแนวนอนหลังจากทีหยุ
้
ของใบพัดกระจายลมในแนวตังแล้ว
่
่
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดจะวัดตามมาตรฐาน IEC เพือความปลอดภั
ย และกระแสไฟฟ้ าจะวัดตามมาตรฐาน ISO เพือการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
่ หรือวางวัตถุตา่ งๆ (เช่น เสือผ้
้ าทีจะซั
่
่ ดไฟ จานอาหาร สารเคมี วัตถุโลหะ
ห้ามยืนบนหลังเครือง
ก เทียนจุดไฟ บุหรีจุ
่
ฯลฯ) ไว้บนเครือง
่ บเครือง
่ หรือได้รบ
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
ั บาดเจ็บ
่
่ อเปี ยก
ห้ามใช้งานเครืองในขณะที
มื
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
่
ห้ามฉี ดพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบนผิวเครือง
่ บเครือง
่ หรือได้รบ
• เพราะเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
ั บาด
เจ็บด้วย
่ ้ำจากเครืองปรั
่
ห้ามดืมน�
บอากาศ
้ งกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์
• เพราะน�ำดั
้ วนรีโมทคอนโทรล
ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลแรงเกินไปและห้ามถอดแยกชินส่
ภาษาไทย 7
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 7
11/4/2016 11:28:36 AM
ภาพรวม
ภาพรวม
่่ ่
่
ห้ามสัมผัสท่อทีเชื
อมต่อกับเครือง
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือบาดเจ็บได้
่
่ี ความเทียงตรง
่
่ ำอาง หรือเพือ
่
ห้ามใช้เครืองปรั
บอากาศนี้ ในการเก็บรักษาอุปกรณ์ทมี
อาหาร สัตว์ พืช หรือเครืองส�
่
่
วัตถุประสงค์อนใดที
ื
ผิดจากธรรมดา
• เพราะอาจส่งผลให้ทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
่
หลีกเลียงไม่
ให้มนุ ษย์ สัตว์ หรือพืชโดนลมเป่ าโดยตรงจากเครืองปรั
บอากาศเป็ นเวลานาน
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์ สัตว์ และพืชได้
่
้ ไม่ได้ออกแบบมาเพือการใช้
่
้ กเล็ก) ทีมี
่ ความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย ทาง
เครืองนี
งานโดยบุคคล (รวมทังเด็
่
ประสาทสัมผัส ทางสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่วา่ ได้รบ
ั การควบคุมดูแลหรือค�ำแนะน�ำเกียว
่
่ เล่น
กับการใช้งานเครืองจากผู
ร้ บ
ั ผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ควรแน่ ใจว่าเด็กๆ ได้รบ
ั การดูแลไม่ให้
่
้
เครืองนี
ส�ำหรับการท�ำความสะอาด
ค�ำเตือน
่
่ องโดยตรง
่
ห้ามท�ำความสะอาดเครืองโดยฉี
ดพ่นน�้ำไปทีเครื
ห้ามใช้น�ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ ในการ
่
้
ท�ำความสะอาดเครืองนี
่
่
• เพราะอาจท�ำให้เกิดการเปลียนสี
การเปลียนรู
ป ความช�ำรุดเสียหาย ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
ก่อนท�ำความสะอาดหรือด�ำเนินการบ�ำรุงรักษา ให้สบ
ั สวิตช์ตด
ั การจ่ายไฟและรอจนกว่าพัดลมหยุดหมุน
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ระวัง
้ วของอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
่
ให้ ใช้ความระมัดระวังในการท�ำความสะอาดพืนผิ
อนของชุดระบายความร้อน เพราะ
้
ว่าอุปกรณ์นีมีขอบคม
่ ำนาญการ โปรดติดต่อช่างติดตังหรื
้ อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
• ควรด�ำเนินการโดยช่างทีช�
่
ห้ามท�ำความสะอาดภายในเครืองปรั
บอากาศด้วยตัวคุณเอง
่ องการท�ำความสะอาดภายในเครือง
่ ให้ตด
• เมือต้
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่ ำความสะอาดแผ่นกรองภายใน ให้ดค
่
• เมือท�
ู ำ� อธิบายในส่วน การท�ำความสะอาดเครืองปรั
บอากาศ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดความช�ำรุดเสียหาย ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
่ องกันการบาดเจ็บจากขอบคมของผิวด้านหน้าเมือท�
่ ำงานกับชุดระบายความร้อน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจเพือป้
8 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 8
11/4/2016 11:28:38 AM
่ นส่
้ วน
การตรวจสอบชือชิ
่
่
้
่
เครืองปรั
บอากาศของคุณอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างจากภาพประกอบทีแสดงไว้
ดา้ นล่างเล็กน้ อย ขึนอยู
ก
่ บ
ั รุน
่ ของเครือง
01
05
02
ภาพรวม
06
07
03
04
01 ช่องลมเข้า
05 ตัวตรวจจับอุณหภูมห
ิ อ
้ ง
02 แผ่นกรองอากาศ
06 หน้าจอแสดงผล
้
03 ใบพัดกระจายความเย็น (ขึน-ลง)
07 ปุ่ ม Power / ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
04 ใบพัดกระจายความเย็น (ซ้าย-ขวา)
หน้าจอแสดงผล
01 ไฟแสดงสถานะ good'sleep
01
02
02 ไฟแสดงสถานะ Timer
ไฟแสดงสถานะ Auto clean
03 ไฟแสดงสถานะการทำ�งาน
03
ภาษาไทย 9
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 9
11/4/2016 11:28:39 AM
การตรวจสอบรี โมทคอนโทรล
้ ณหภูมิ
01 ไฟแสดงสถานะการตังอุ
05
01
06
02
07
08
03
้
02 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกการตังเวลา
03 ไฟแสดงสถานะโหมดการท�ำงาน
04 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกการท�ำงาน
05 ไฟแสดงสถานะระดับการท�ำงานของแบตเตอรี่
06 ไฟแสดงสถานะสัญญาณรีโมท
04
07 ไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลม
ภาพรวม
09
08 ไฟแสดงสถานะทิศทางลมในแนวตัง้
15
10
้ าการท�ำงาน
09 ไฟแสดงสถานะตังค่
16
่
10 ปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครืองปรั
บอากาศ
11
17
11 ปุ่ มปรับอุณหภูมิ
12 ปุ่ มตัวเลือกในระหว่างการใช้งาน
้
13 ปุ่ มตังเวลา
12
13
18
่
้ าตัวเลือก
14 ปุ่ มเลือนทิ
ศทางตัวเลือก/ปุ่ มตังค่
19
15 ปุ่ มปรับทิศทางลมในแนวตัง้
้ าโหมดการท�ำงาน
16 ปุ่ มตังค่
17 ปุ่ มปรับความเร็วพัดลม
20
14
18 ปุ่ ม Single user
้ า
19 ปุ่ มเลือกการตังค่
้ าตัวเลือก
20 ปุ่ มตังค่
การใส่แบตเตอรี่
หมายเหตุ
• ค�ำอธิบายในคู่มือฉบับนี้ ยึดตามปุ่ มของ
รี โมทคอนโทรลเป็ นหลัก
• แม้วา่ Heat, Quiet, Virus doctor(
),
d’light Cool, Usage, Filter Reset, Display จะ
ปรากฏบนจอรี โมทคอนโทรล แต่ ไม่สามารถใช้ ได้
ในรุ่นนี้
10 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 10
่ นิด 1.5 V AAA สองก้อน
ใช้แบตเตอรีช
11/4/2016 11:28:41 AM
การทำ�งานของรีโมทคอนโทรล
่
คุณสามารถใช้งานเครืองปรั
บอากาศได้งา่ ยๆ โดยเลือกโหมดใดโหมดหนึ่ งแล้วท�ำการควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วพัดลม
และทิศทางลม
โหมดการท�ำงาน
่
คุณสามารถเปลียนโหมดการท�
ำงานในปั จจุบน
ั ได้ระหว่าง Auto, Cool, Dry,
และ Fan โดยกดปุ่ ม
การควบคุมอุณหภูมิ
คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ ในแต่ละโหมดได้ดงั นี้ :
การควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติ (Auto)/
ทำ�ความเย็น (Cool)
ปรับได้ทีละ 1°C ระหว่าง 16°C ถึง 30°C
ขจัดความชื้น (Dry)
ปรับได้ทีละ 1°C ระหว่าง 18°C ถึง 30°C
พัดลม (Fan)
ภาพรวม
โหมด
คุณไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้
หมายเหตุ
คุณสามารถใช้ โหมด Cool และ Dry ในสภาวะแวดล้อมดังต่อไปนี้ :
โหมด
ทำ�ความเย็น (Cool)
ขจัดความชื้น (Dry)
อุณหภูมิภายในอาคาร
16°C ถึง 32°C
18°C ถึง 32°C
อุณหภูมิภายนอก
อาคาร
15°C ถึง 43°C
15°C ถึง 43°C
ความชื้นภายในอาคาร
ความชื้นสัมพัทธ์ 80%
หรือน้ อยกว่า
_
้ ที
้
่
่ มี
่
• หยดน�ำอาจเกิ
ดการจับตัว หากเครืองปรั
บอากาศท�ำงานในพืนที
้ งในโหมด Cool เปน
็ ระยะเวลานาน
ความชืนสู
ภาษาไทย 11
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 11
11/4/2016 11:28:41 AM
การควบคุมความเร็วพัดลม
คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมในแต่ละโหมดได้ดงั นี้ :
โหมด
ความเร็วพัดลมที่สามารถใช้งานได้
ภาพรวม
อัตโนมัติ (Auto)/
้ (Dry)
ขจัดความชืน
(Auto)
ทำ�ความเย็น (Cool)
(Auto),
(Turbo)
พัดลม (Fan)
(Low),
(Low),
(Med),
(High),
(Med),
(High),
(Turbo)
การควบคุมทิศทางลม
การกระจายลมในแนวตัง้
่
่
่
รักษาการกระจายลมให้อยู่ ในทิศทางคงทีโดยหยุ
ดการเคลือนที
ของใบพั
ด
กระจายความเย็นในแนวตัง้
ในการทำ�งาน ►
หมายเหตุ
้ วยมือ อาจจะท�ำให้ ใบพัดปิ ดไม่สนิทเมือปิ
่ ด
• ถ้าคุณปรับใบพัดอากาศแนวตังด้
่
เครืองปรับอากาศ
่
การปรับทิศทางลมในแนวนอน (เปลียนด้
วยตนเอง)
่
่
รักษาการกระจายลมในแนวนอนให้อยู่ ในทิศทางคงทีโดยเปลี
ยนทิ
ศทาง
ของใบพัดกระจายความเย็นในแนวนอนด้วยตนเอง
12 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 12
11/4/2016 11:28:43 AM
คุณสมบัติ
การทำ�งานด้วยการทำ�ความเย็น
ฟั งก์ชั่นท�ำความเย็นอันทรงพลังและอัจฉริยะของเครื่องปรับอากาศซัมซุงช่วยรักษาพื้นที่ซึ่งเป็ นห้องปิ ดมิดชิด
ให้เย็นและสบาย
โหมดท�ำความเย็น (Cool)
่ เกิดความเย็นสบายในสภาพอากาศร้อน
ใช้ โหมด Cool เพือให้
►
► เลือก Cool
หมายเหตุ
่
• เพือความสบาย
ควรรักษาความแตกต่างของอุณหภูมริ ะหว่างภายใน
อาคารและภายนอกอาคารไม่ ให้เกิน 5°C ในโหมด Cool
• หลังจากเลือกโหมด Cool แล้ว ให้เลือกฟั งก์ชน
ั่ อุณหภูมิ และความเร็ว
่ องการปรับตัง้
พัดลมทีต้
่ หอ
–– เพือให้
้ งเย็นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอุณหภูมต
ิ ำและความเร็
�่
วพัดลม
สูง
้
การท�ำความเย็น 2 ขันตอน
คุณสมบัติ
่
–– เพือประหยั
ดพลังงาน ให้เลือกอุณหภูมส
ิ งู และความเร็วพัดลมต�ำ่
่ ถงึ อุณหภูมท
่ี งค่
้ าไว้อย่างรวดเร็ว เครือง
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ 2-Step cooling เพือให้
ิ ตั
ปรับอากาศจะปรับความเร็วพัดลมและทิศทางลมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ
่
เลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้เฉพาะเมือโหมด
Cool ก�ำลังท�ำงานเท่านั้น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก 2-Step ►
ภาษาไทย 13
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 13
11/4/2016 11:28:45 AM
้
การท�ำงานด้วยการลดความชืน
ฟั งก์ชั่นลดความชื้นของเครื่องปรับอากาศซัมซุงช่วยรักษาพื้นที่ซึ่งเป็ นห้องปิ ดมิดชิดไม่ ให้อับชื้นและสบาย
้ (Dry)
โหมดขจัดความชืน
้
ใช้ โหมด Dry หากฝนตกหรือสภาพอากาศชืน
►
► เลือก Dry
หมายเหตุ
้ าไว้ตำลง
้
่ งขึน
้ เมือ
่
่ ณหภูมท
• ยิงอุ
ิ ตั
ี่ งค่
�่
สมรรถภาพในการลดความชืนจะยิ
งสู
้
้ าไว้เป็ นอุณหภูมต
ความชืนในปั
จจุบน
ั ค่อนข้างสูง ให้ปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ิ ำ�่
่ ำความร้อนได้ โหมด Dry ถูก
• คุณไม่สามารถใช้งานโหมด Dry เพือท�
ออกแบบมาให้เกิดผลข้างเคียงในการท�ำความเย็นอยูแ
่ ล้ว
คุณสมบัติ
14 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 14
11/4/2016 11:28:45 AM
คุณสมบัติ Quick Smart
่
เครืองปรั
บอากาศซัมซุงมีฟังก์ชนการท�
ั่
ำงานพิเศษหลายฟั งก์ชน
ั่
โหมดอัตโนมัติ (Auto)
่ องการให้เครืองปรั
่
ใช้ โหมด Auto เมือต้
บอากาศควบคุมการท�ำงานเองโดย
่
อัตโนมัติ เครืองปรั
บอากาศจะปรับอากาศให้เกิดความสบายสูงสุดตามที่
สามารถท�ำได้
►
► เลือก Auto
หมายเหตุ
่ ณหภูมภ
่ าอุณหภูมท
่ี งค่
้ าไว้ เครือง
่
• เมืออุ
ิ ายในอาคารสูงกว่าหรือต�ำกว่
ิ ตั
่
ปรับ อากาศจะท�ำความเย็นเพือปรั
บอุณหภูมภ
ิ ายในอาคารให้เย็นลงโดย
อัตโนมัติ
่ เครืองปรั
่
่
่
ใช้ โหมด Fan เพือให้
บอากาศท�ำงานเหมือนพัดลมทัวไป
ลมทีมาจาก
่
เครืองปรั
บอากาศจะเหมือนลมธรรมชาติ
►
คุณสมบัติ
โหมดพัดลม (Fan)
► เลือก Fan
หมายเหตุ
่
่
• หากไม่ได้ ใช้เครืองปรั
บอากาศเป็ นระยะเวลานาน ควรท�ำให้เครืองปรั
บ
่
อากาศแห้งโดยให้เครืองปรั
บอากาศท�ำงานในโหมด Fan ประมาณ 3 ถึง 4
่
ชัวโมง
่
้ ้
• ชุดระบายความร้อนถูกออกแบบมาเพือไม่
ให้ทำ� งานในโหมด Fan ทังนี
่ องกันไม่ ให้ลมเย็นเข้าไปในเครืองได้
่
เพือป้
ลักษณะดังกล่าวเป็ นการ
่
้ บเครืองปรั
่
ท�ำงานทัวไปและไม่
ใช่ความผิดปกติทเกิ
ี่ ดขึนกั
บอากาศนี้
ภาษาไทย 15
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 15
11/4/2016 11:28:46 AM
ฟั งก์ชน
ั่ Fast
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Fast ในการท�ำความเย็นภายในห้องอย่างรวดเร็ว ฟั งก์ชนนี
ั่ ้ เป็ นฟั ง
่ องปรั
่
่ ด คุณ
ก์ชนที
ั่ เครื
บอากาศจะท�ำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ
สามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Fast ►
หมายเหตุ
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Fast ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Comfort, Single user, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูก
คุณสมบัติ
ยกเลิก
่
• คุณสามารถเปลียนทิ
ศทางลมได้
่
่ี งค่
้ าไว้และความเร็วพัดลมได้
• คุณไม่สามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
16 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 16
11/4/2016 11:28:47 AM
ฟั งก์ชน
ั่ Comfort
่ ส
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Comfort เมือรู
้ ก
ึ ว่าอากาศภายในห้องเย็นเกินไป เครืองปรั
บ
่ ่ มนวล คุณสามารถเลือก
อากาศจะท�ำความเย็นทีนุ
ฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
เลือก Comfort
►
►
►
หมายเหตุ
่
่ี งค่
้ าไว้และทิศทางลมได้
• คุณสามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่
• คุณไม่สามารถเปลียนความเร็
วพัดลมได้
• ถ้ารูส
้ ก
ึ ว่าการท�ำความเย็นในฟั งก์ชน
ั่ Comfort ไม่เพียงพอ ให้ยกเลิกฟั ง
ก์ชน
ั่ Comfort
คุณสมบัติ
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Comfort ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Fast, Single user, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูกยกเลิก
ฟั งก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน)
่ ดหรือปิ ดเสียงเตือนทีเล่
่ นเมือกด
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน) เพือเปิ
ปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ งบนรีโมทคอนโทรล
►
► เลือก Beep ►
ภาษาไทย 17
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 17
11/4/2016 11:28:48 AM
การทำ�งานด้วยการประหยัดพลังงาน
ฟั งก์ชั่นประหยัดพลังงานอัจฉริยะของเครื่องปรับอากาศซัมซุงจะลดการใช้พลังงาน
ฟั งก์ชน
ั่ Single user
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Single user ลดการใช้พลังงานขณะทีอากาศยั
งเย็นอยู่ คุณ
สามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดเย็นท�ำความ
ในโหมด Cool ►
หมายเหตุ
่ งก์ชน
่ั Single user เริมท�
่ ำงาน สัญลักษณ์
• เมือฟั
้
จะปรากฏขึนบน
้
รีโมทคอนโทรลประมาณ 2-3 วินาที และการปรับทิศทางลมในแนวตังจะ
่ ำงานโดยอัตโนมัติ
เริมท�
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Single user ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step
cooling, Fast, Comfort, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูก
ยกเลิก
่
• หลังจากเลือกฟั งก์ชน
ั่ Single user คุณจะสามารถเปลียนแปลงอุ
ณหภูมท
ิ ่ี
้ าไว้ (24°C ถึง 30°C ในโหมด Cool) รวมทังเปลี
้
่
ตังค่
ยนแปลงความเร็
วพัดลม
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
้
และทิศทางลมในแนวตังได้
่ ดฟั งก์ชน
่ งค่
้ าอุณหภูมิไว้ตำ�่
• เมือเปิ
ั่ Single user ในโหมด Cool ขณะทีตั
่ี งค่
้ าไว้จะเพิมขึ
่ นเป็
้
กว่า 24°C จะท�ำให้อณ
ุ หภูมท
ิ ตั
น 24°C โดยอัตโนมัติ
้ าอุณหภูมิไว้ระหว่าง 25°C ถึง 30°C อุณหภูมจ
แต่ถา้ ตังค่
ิ ะยังคงเดิมไม่
่
เปลียนแปลง
้ จะยังคง
• แม้วา่ จะเปิ ดฟั งก์ชน
ั่ Single user การปรับทิศทางลมในแนวตังก็
ท�ำงานอยูจ
่ นกว่าจะปิ ดโดยกดปุ่ ม Vertical air swing (
่ นใช้งานฟั งก์ชน
• เริมต้
ั่ Single user ได้ โดยกดปุ่ ม Options (
ในโหมด Cool ►
►
)
)
►
เลือก Single user ►
18 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 18
11/4/2016 11:28:50 AM
้
้
ฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด
้ั
้
่ ดหรือปิ ดเครืองปรั
่
ใช้ตงเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด เพือเปิ
บอากาศหลังจากเวลาที่
ได้ตงไว้
ั้
(เลือก On หรือ Off จากตัวเลือก On, Off และ
) ►
้
(ตังเวลาเปิ
ด/เวลาปิ ด) ►
• กดปุ่ ม
่
่
Timer เพือเปลี
ยนฟั
งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ระหว่าง On, Off, และ
(good’sleep) จะแสดงในโหมด Cool เท่านั้น
(good’sleep) โดย
หมายเหตุ
้
่
้
• คุณสามารถตังเวลาได้
ระหว่าง 0.5 ถึง 24 ชัวโมง
ตังรอบเวลาเป็
น 0.0 จะ
่
้
้
เป็ นการยกเลิกฟั งก์ชนตั
ั งเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ด
่ งก์ชนตั
่ั งเวลาเปิ
้
้
่ ำงาน ไฟแสดง ( ) Timer จะ
• เมือฟั
ด/ตังเวลาปิ
ดเริมท�
่ าจอชุดปรับอากาศ
แสดงทีหน้
่
ได้ขณะทีโหมด
Fan ก�ำลังท�ำงานอยู่
้
้
• คุณไม่สามารถก�ำหนดค่าฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด ให้เป็ นเวลา
เดียวกันได้
้
การใช้ตงเวลาเปิ
ั้
ด/ตังเวลาปิ
ดพร้อมกัน
้
่
้
่
ตัวอย่าง) ตังเวลาเปิ
ด: 3 ชัวโมง,
ตังเวลาปิ
ด: 5 ชัวโมง
่
่
เครื
องปรั
บ
อากาศจะเปิ
ด
หลั
ง
จากเวลาผ่
า
นไป
3
ชัวโมง
นั บ
่
่
เมือเครื
องปรั
บ
่
้
้
่ ำงาน และ
จากเวลาขณะทีการตั
งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ดเริมท�
อากาศปิ ดอยู่
่
่
เครืองปรั
บอากาศจะท�ำงานต่อไปอีก 2 ชัวโมง
จนปิ ดเองโดย
อัตโนมัติ
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
้
่ ำงานแล้ว คุณสามารถเปลียนโหมดการ
่
• หลังจากฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ดเริมท�
้ าได้ คุณไม่สามารถเปลียนอุ
่
่ี งค่
้ าไว้
ท�ำงานและอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ณหภูมท
ิ ตั
้
่
้
่
ตัวอย่าง) ตังเวลาเปิ
ด: 3 ชัวโมง,
ตังเวลาปิ
ด: 1 ชัวโมง
่
่
เครืองปรับอากาศจะปิ ดหลังจากเวลาผ่านไป 1 ชัวโมง
นั บจาก
่
่
เมือเครื
องปรั
บ
่
้
้
่
่
เวลาขณะทีการตังเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ดเริมท�ำงาน และเครือง
อากาศเปิ ดอยู่
่
ปรับอากาศจะเปิ ดท�ำงานหลังจากเวลาผ่านไป 2 ชัวโมง นั บ
่ องปรั
่
จากขณะทีเครื
บอากาศปิ ด
ภาษาไทย 19
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 19
11/4/2016 11:28:54 AM
ฟั งก์ชน
ั่ good’sleep
่ หลับสบายในเวลากลางคืนและเพือประหยั
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ good'sleep เพือให้
ด
่
้
พลังงาน คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั ได้ ในโหมดเย็นท�ำความ
ในโหมด Cool
(เลือก
จากตัวเลือก
On, Off, และ )
►
►
(ตั้งเวลาในการท�ำงาน) ►
• กดปุ่ ม
่
่
Timer เพือเปลี
ยนฟั
งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ระหว่าง On, Off, และ
(good’sleep)
หมายเหตุ
้ าไว้ ได้ทล
• คุณสามารถปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ี ะ 1°C ระหว่าง 16°C ถึง 30°C
่ี
่ ดและแนะน�ำให้ตงค่
• อุณหภูมท
ิ เหมาะสมที
สุ
ั้ าในฟั งก์ชน
ั่ good’sleep เป็ น
ดังนี้ :
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
โหมด
อุณหภูมิที่แนะน� ำให้
ตั้งค่า
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่สุด
ทำ�ความเย็น
(Cool)
25°C ถึง 27°C
26°C
่ งก์ชน
่ั good’sleep เริมท�
่ ำงาน ไฟแสดง (
• เมือฟั
) good’sleep จะแสดงบน
หน้าจอชุดปรับอากาศ
้
่
้
• คุณสามารถตังเวลาในการท�
ำงานได้ระหว่าง 0.5 ถึง 12 ชัวโมง
ตังเวลาใน
่
การท�ำงานเป็ น 0.0 จะเป็ นการยกเลิกฟั งก์ชน
ั good’sleep
่ นค่าเริมต้
่ นของฟั งก์ชน
• เวลาในการท�ำงานซึงเป็
ั่ good’sleep ในโหมด Cool
่
้
่
คือ 8 ชัวโมง
หากตังเวลาในการท�
ำงานมากกว่า 5 ชัวโมง
่ ำงาน 1 ชัวโมงก่
่
่ งค่
้ าไว้ เครืองปรั
่
ฟั งก์ชน
ั่ Wake Up จะเริมท�
อนเวลาทีตั
บ
่
อากาศจะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัตเิ มือหมดเวลาในการท�ำงาน
่ งก์ชนตั
่ั งเวลาเปิ
้
้
่
่
• เมือฟั
ด, ตังเวลาปิ
ด และ good'sleep คาบเกียวกั
น เครือง
้
่
่
้
ปรับอากาศจะท�ำงานตามการตังเวลาของฟั งก์ชนที
ั ได้ตงค่
ั าให้ทำ� งานไว้
ล่าสุดเท่านั้น
20 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 20
11/4/2016 11:28:55 AM
การท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
การท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการทำ�ความสะอาด (นาที)
อัตโนมัติ (ท�ำความเย็น),
ท�ำความเย็น, ขจัดความชื้น
30
พัดลม
15
หมายเหตุ
่ งเวลาการท�
้
• เมือตั
ำความสะอาดอัตโนมัติ Clean จะกะพริบและจะหายไปจากหน้าจอรีโมทคอนโทรล ไฟแสดง ( )
Timer จะแสดงบนหน้าจอของชุดปรับอากาศด้วยเช่นกัน
่
่
่ ำงานโดยทันทีหากเลือกการท�ำงานนี้
• เมือเครื
องปรั
บอากาศปิ ดอยู่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ จะเริมท�
่
่
่ ำงานโดยทันทีเมือเครื
่
่
เมือเครืองปรับอากาศเปิ ดอยู่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ จะเริมท�
องปรั
บอากาศ
หยุดท�ำงาน
• ในระหว่าง Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ พัดลมชุดปรับอากาศจะยังคงหมุนต่อไป และใบพัดอากาศจะเปิ ด
่ อากาศจากภายนอกออกไป
ค้างไว้เพือไล่
การท�ำความสะอาดภายนอกของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
แปรงขนนุม
่
ก่อนทำความสะอาดควรปิดเครื่ องปรับอากาศและถอดปลักไฟออกก่อนทุกครั้ ง
้
่ อเช็ดทำความสะอาดฝุ่ นละออง
ฉีดพ่นนำเพื
ระวัง
• อย่าใช้ผงซักฟอกอัลคาไลน์ทำ� ความสะอาดหน้าจอ
้ นก๊าด และอาซิโตน) ท�ำความ
• อย่าใช้กรดซัลฟิ วริก กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวท�ำละลายอินทรีย์ (เช่น ทินเนอร์ น�ำมั
่ อย่าปิ ดสติกเกอร์
๊
่
่
สะอาดผิวของเครือง
ใดๆ บนเครืองปรั
บอากาศเพราะจะท�ำให้ผวิ ของเครืองปรั
บอากาศช�ำรุดได้
่
• หากต้องการท�ำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
อนของชุดระบายความร้อน ควรติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการใกล้บา้ น
ภาษาไทย 21
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 21
����������������������������������������������
�
้ น
ผ้าชุบนำอุ
่ บิดหมาด
11/4/2016 11:28:56 AM
การท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
เครื่องดูดฝุ่ น
แปรงขนนุม
่
30 นาที
้
้ ่ผ
นำที
่ สมนำยาทำความสะอาด
ระวัง
่ ขัดแผ่นกรองอากาศ มิฉะนั้นอาจท�ำให้แผ่นกรองช�ำรุดได้
• อย่าใช้แปรงหรืออุปกรณ์ทำ� ความสะอาดอืนๆ
่ ำให้แผ่นกรองแห้ง
• อย่าให้แผ่นกรองอากาศโดนแสงแดดส่องเมือท�
หมายเหตุ
• ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ ก�ำหนดเวลาในการท�ำความสะอาดอาจแตกต่างกันตามการใช้งาน
และสภาพแวดล้อม
่ ความชืน
้ แผ่นกรองอากาศอาจมีกลินเหม็
่
• หากตากแผ่นกรองอากาศไว้ ในบริเวณทีมี
นได้ ท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
้ กครังแล้
้
่
อากาศซ�ำอี
วตากไว้ ในบริเวณทีอากาศถ่
ายเทได้ดี
����������������������������������������������
�
22 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 22
11/4/2016 11:28:56 AM
การแก้ ไขปัญหา
่
่ วยประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยทีไม่
่ จำ� เป็ นได้
หากเครืองปรั
บอากาศท�ำงานผิดปกติ โปรดดูตารางต่อไปนี้ เพือช่
ปัญหา
การแก้ ไขปัญหา
่
• ให้ตรวจสอบสถานะของไฟฟ้ า จากนั้นใช้งานเครืองปรั
บอากาศอีกครัง้
่
เครืองปรั
บอากาศไม่ทำ� งาน
เลย
่
๊ แล้วใช้งานเครืองปรั
่
• เปิ ดสวิตช์เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า เสียบปลัก
บอากาศอีก
ครัง้
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ แยกวงจรเปิ ดอยู่
้
่
• ตรวจสอบว่าฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาปิ
ดก�ำลังท�ำงานหรือไม่ ใช้งานเครืองปรั
บอากาศอีก
้
ครังโดยกดปุ่ ม Power
่
ไม่สามารถเปลียนอุ
ณหภูมิ
ได้
• ตรวจสอบว่าโหมด Fan หรือ Fast ก�ำลังท�ำงานอยู่หรือไม่ ในโหมดการ
ท�ำงานดังกล่าว เครื่องปรับอากาศจะตั้งอุณหภูมิเองโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ ไม่
สามารถปรับอุณหภูมิ ได้
่ี งไว้
้ นั้นสูงกว่าอุณหภูมิ ในปั จจุบน
• ตรวจสอบว่าอุณหภูมท
ิ ตั
ั ในโหมด Cool หรือไม่
่
่
่ี งไว้
้
กดปุ่ ม Temperature บนรีโมทคอนโทรลเพือเปลื
ยนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่ิ
• ตรวจสอบว่ามีสงสกปรกอุ
ดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศหรือไม่ หากมีสงิ่
สกปรกอุดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศ อาจท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำความ
่ างสิงสกปรกดั
่
เย็นลดลงได้ หมันล้
งกล่าวออกเป็ นประจ�ำ
่
ลมเย็นไม่ออกมาจากเครือง
ปรับอากาศ
่ิ
้ ดระบายความร้อน
• ตรวจสอบว่ามีสงใดคลุ
มชุดระบายความร้อนอยู่ หรือติดตังชุ
่
่
่
่
ใกล้สงกี
ิ ดขวางหรือไม่ น�ำสิงทีคลุมอยูแ
่ ละสิงกีดขวางดังกล่าวออกไป
• ตรวจสอบว่ามีประตูหรือหน้าต่างเปิ ดอยูห
่ รือไม่ หากเปิ ดอยู่ อาจท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำความเย็นไม่ดพ
ี อ ปิ ดประตูและหน้าต่าง
• ตรวจสอบว่าความยาวท่อยาวเกินไปหรือไม่ หากท่อยาวเกินความยาวท่อที่
ก�ำหนดไว้สงู สุด ประสิทธิภาพการท�ำความเย็นอาจลดลงได้
่
คุณไม่สามารถเปลียน
ทิศทางลมได้
่
ไม่สามารถเปลียนความเร็
ว
พัดลมได้
่ งก์ชนนี
• ตรวจสอบว่าฟั งก์ชน
ั่ good'sleep ก�ำลังท�ำงานหรือไม่ ขณะทีฟั
ั่ ้ ก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ จะไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้
่
• เมือโหมด
Auto, โหมด Dry, หรือโหมด Fast ก�ำลังท�ำงานอยู่ หรือฟั งก์ชน
ั่
่
good'sleep ก�ำลังท�ำงานอยู่ ในโหมด Cool เครืองปรับอากาศจะควบคุม
่
ความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถเปลียนความเร็
วพัดลมได้
ภาษาไทย 23
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 23
����������������������������������������������
�
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศเปิ ดทันทีหรือไม่หลังจากการท�ำความเย็นหยุด
่ งท�ำงานอยู่ ทังนี
้ ้ เพือปกป้
่
ท�ำงาน ในกรณีนี้ จะมีเพียงพัดลมเท่านั้นทียั
อง
คอมเพรสเซอร์ของชุดระบายความร้อน
11/4/2016 11:28:57 AM
ปัญหา
การแก้ ไขปัญหา
่
่ โมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรีชุ
่ ดใหม่
• เปลียนแบตเตอรี
ในรี
• ให้แน่ ใจว่าไม่มส
ี งใดปิ
ิ่
ดกันเซ็นเซอร์รโี มทคอนโทรลอยู่
รีโมคอนโทรลไม่ทำ� งาน
่
• ตรวจสอบว่ามีแหล่งก�ำเนิ ดแสงจ้าอยู่ ใกล้เครืองปรั
บอากาศหรือไม่ แสงจ้า
่
ทีมาจากหลอด
่
ฟลูออเรสเซนต์หรือแผ่นป้ ายโฆษณานี ออนอาจรบกวนคลืนไฟฟ้
าได้
้
ฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตัง้
เวลาปิ ดไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่ากดปุ่ ม SET บนรีโมทคอนโทรลหลังจากได้ตงเวลาแล้
ั้
วหรือไม่
ไฟแสดงกะพริบต่อเนื่ อง
่ ดเครืองปรั
่
๊
• กดปุ่ ม Power เพือปิ
บอากาศ หรือถอดปลักไฟ
หากไฟแสดงยังคง
กะพริบอยู่ ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการ
่ งในห้องระหว่างที่
มีกลินฟุ้
่
เครืองท�ำงาน
่
้ ที
่ ควั
่ นอบอวลหรือ
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศก�ำลังท�ำงานในพืนที
่
ไม่ ระบายอากาศภายในห้องหรือให้เครืองปรับอากาศท�ำงานในโหมด Fan
่
่ ในเครืองปรั
่
่ งกลินแรง
่
ประมาณ 3-4 ชัวโมง
(ไม่มช
ี นส่
ิ้ วนใดทีใช้
บอากาศนี้ทีส่
ออกมา)
้ งว่
้ าสะอาดหรือไม่ หมันท�
่ ำความสะอาดเป็ นประจ�ำ
• ตรวจสอบท่อระบายน�ำทิ
����������������������������������������������
�
มีการระบุขอ
้ ผิดพลาด
• หากไฟแสดงของชุดปรับอากาศกะพริบ ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น ควร
่ ดขึนให้
้
แจ้งรหัสข้อผิดพลาดทีเกิ
ศน
ู ย์บริการทราบ
เกิดเสียงรบกวน
่ การเปลียนแปลงในการเคลื
่
่
่
• เมือมี
อนที
ของสารท�
ำความเย็น อาจได้ยน
ิ เสียง
้
่
่
รบกวนได้ ขึนอยูก
่ บ
ั สถานะของเครืองปรับอากาศ ถือเป็ นเรืองปกติ
้
มีหยดน�ำจากจุ
ดต่อท่อของ
ชุดระบายความร้อน
่ การเปลียนแปลงอุ
่
้ ดขึน
้
• เมือมี
ณหภูมภ
ิ ายนอกอย่างฉั บพลัน อาจมีหยดน�ำเกิ
่
ได้ ถือเป็ นเรืองปกติ
24 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 24
11/4/2016 11:28:57 AM
ภาษาไทย 25
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 25
11/4/2016 11:28:57 AM
26 ภาษาไทย
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 26
11/4/2016 11:28:57 AM
ภาษาไทย 27
IB_TH_DB68-06591A-00.indd 27
11/4/2016 11:28:57 AM
Download PDF

advertising