Samsung | AR10MRFTGURNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR4000 Non-Inverter (R410a) 9,300 BTU/ชม. คู่มือการติดตั้ง

เข้าถึงได้งา่ ย
่
ข้อมูลทัวไป
้
่
• ก่อนติดตังเครื
องปรั
บอากาศ ให้อา่ นเนื้ อหาในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้
่
่
ด้วยความเอาใจใส่ และเก็บคูม
่ อ
ื ไว้ ในทีปลอดภั
ย เพือจะได้
ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงภายหลังการติดตัง้
่
้
• เพือความปลอดภั
ยสูงสุด ผูต
้ ด
ิ ตังควรอ่
านค�ำเตือนต่อไป
นี้ ให้ละเอียด
้
• เก็บคูม
่ อ
ื การใช้งานและวิธก
ี ารติดตังไว้
ในสถานที่
ปลอดภัย และอย่าลืมส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการ
่
ขายหรือโอนเครืองปรั
บอากาศ
• คูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ใช้ชด
ุ คอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบาย
้ ดปรับอากาศแบบแยกส่วน การใช้ชด
วิธต
ี ด
ิ ตังชุ
ุ คอยล์
่ มี
่ ระบบการควบคุมแตกต่างออกไปอาจท�ำให้
ประเภทอืนที
ชุดคอยล์เสียหาย ส่งผลให้การรับประกันเป็ นโมฆะได้ ผู้
่ ดขึนจากการใช้
้
ผลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
ชุดคอยล์ทเข้
ี่ ากันไม่ได้
่
• เครืองปรั
บอากาศนี้ เป็ นไปตามข้อก�ำหนดของสหภาพ
่
ยุโรปเกียวกั
บแรงดันไฟฟ้ าต�ำ่ (2006/95/EC) และค�ำสัง่
่
เกียวกั
บ EMC (EMC Directive) (2004/108/EC)
่ ดจากการ
• ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
่
่ ได้รบ
่
เปลียนแปลงที
ไม่
ั อนุ ญาตหรือการเชือมต่
อกระแส
่ เหมาะสม และในกรณี เช่นนี้ ข้อก�ำหนดทีชี
่ แจง
้
ไฟฟ้ าทีไม่
่
ไว้ ในตาราง “ขีดความสามารถในการท�ำงาน” ซึงรวมอยู
่ ใน
คูม
่ อ
ื ฉบับนี้นั้น จะท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะในทันที
่
่
• ควรใช้เครืองปรั
บอากาศเฉพาะกับงานทีสอดคล้
องกับการ
่
่
ออกแบบของเครืองเท่
านั้น: ชุดปรับอากาศไม่เหมาะทีจะ
้
่ ซก
ติดตังในบริ
เวณทีใช้
ั ผ้า
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด
เมือติ
(5 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
•
•
•
้ั
่ ในการผลิตและการบรรจุหบ
• วัสดุทงหมดที
ใช้
ี ห่อของ
่
เครืองปรั
บอากาศนี้ สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
ชุดระบายความร้อน
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
ทะเล
่ ใช้
่ หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล
• วัสดุหอ
่ หุม
้ และแบตเตอรีที
่
้ ดระบายความร้อนใกล้
• หากไม่สามารถหลีกเลียงการติ
ดตังชุ
้
(เลือกได้) จะต้องก�ำจัดทิงตามกฎหมายปั
จจุบน
ั
่ นไม่
้
กั
บ
ชายทะเลได้
ควรสร้
า
งก�
ำ
แพงป้
อ
งกันล้อมรอบเพือกั
่
่ องก�ำจัดทิงในฐานะ
้
• เครืองปรั
บอากาศมีสารท�ำความเย็นทีต้
ให้
โดนลมทะเล
่
่
ขยะพิเศษ เมือเครื
องปรั
บอากาศหมดอายุการใช้งานต้อง
่ นไม่
้
• ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันด้วยวัสดุทบ
ึ แข็งเพือกั
ให้ โดน
้ ศู
่ นย์ทได้
่ี รบ
น�ำไปก�ำจัดทิงที
ั อนุ ญาตหรือส่งกลับไปยังผูจ
้ ด
ั
ลมทะเล
เช่
น
คอนกรี
ต
ให้
แ
น่
ใจว่
า
ความสู
ง
และความกว้
าง
่
้
จ�ำหน่ายเพือการก�ำจัดทิงอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ของก�ำแพงควรมากกว่าขนาดของชุดระบายความร้อน 1.5
เท่า นอกจากนี้ ควรเว้นระยะห่างมากกว่า 600 มม. ระหว่าง
้
่
่ ายเทอากาศ
การติดตังเครื
อง
ก�ำแพงป้ องกันและชุดระบายความร้อน เพือถ่
เสี
ย
่
่
้
่
• สิงส�ำคัญ เมือติดตังเครือง โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องต่อท่อ
สารท�ำความเย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้ าออก
ก่อนถอดท่อสารท�ำความเย็นเสมอ
่
่
่
• เมือได้
รบ
ั มอบเครืองแล้
ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครือง
ไม่ได้รบ
ั ความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่า
่
้
่
เครืองเสี
ยหาย อย่าติดตังเครื
องแล้
วรายงานความเสียหาย
ให้ผข
ู้ นส่งหรือผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายทราบในทันที (หากผูต
้ ด
ิ ตัง้
่ รบ
หรือช่างทีได้
ั อนุ ญาตได้นำ� วัสดุจากผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายมาใช้)
้
• หลังจากติดตังเสร็
จแล้ว ให้ทำ� การทดสอบการท�ำงาน และ
่
่
ให้คำ� แนะน�ำเกียวกั
บวิธก
ี ารใช้งานเครืองปรั
บอากาศแก่
ผู้ ใช้เสมอ
่
่ สารอันตราย
• อย่าใช้เครืองปรั
บอากาศในสภาพแวดล้อมทีมี
่
่
่
หรือใกล้กบ
ั อุปกรณ์ทมี
ี เปลวไฟอิสระ เพือหลีกเลียงการเกิ
ด
ลมทะเล
กำแพงป้องกัน
ชุดระบายความร้อน
3000
200
600
600
ตัวยึดท่อ A (3)
ตัวยึดท่อ B (3)
้
่ 1.3 การตรวจสอบและการจัด
ขันตอนที
่
เตรียมอุปกรณ์ เสริมและเครืองมื
อ
เทปไวนิล (2)
PE T3 แผ่นฉนวนโฟม (1)
ดินน�้ำมัน 100 กรัม (1)
จุกระบายน�้ำทิง้ (1)
แผ่นติดตัง้ (1)
แผ่นติดตัง้ (1)
✴✴10/13✴✴
✴✴18/24✴✴
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)
ตะปูซเี มนต์ (6)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
✴✴10//18✴✴
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับจ่ายไฟ(1)
แบตเตอรีรี่ โมท (2)
500
ตะปูเกลียว M4 x 12 (2)
่
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครืองปรั
บอากาศ
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 12.70 มม. (1)
✴✴10/13✴✴
่ ำชุดปรับอากาศออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
1 เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 15.88 มม. (1)
✴✴18/24✴✴
2 น�ำแผ่นรองด้านซ้ายและขวาออกมา
3 ดึงชุดปรับอากาศออกมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์
ท่อระบายน�้ำทิง้ ยาว 2 เมตร (1)
่
• อย่าเพิมความยาวสายด้
วยการน�ำสายไฟต่างชนิ ดกันสอง
สายหรือมากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน การต่อด้วยลักษณะนี้
อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ได้
้ อแต่ละขัวจะต้
้
่ี
• ขัวต่
องมีขนาดเท่ากับสกรูทตรงกั
นในกล่อง
้ อ
ขัวต่
้ อทีชุ
่ ดปรับ
• หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ ใจว่าตัวเลขขัวต่
อากาศกับชุดระบายอากาศตรงกัน
ต่อระหว่างชุด
แฟน คอยล์
กับชุดระบาย
ความร้อน
Type GL
✴✴18✴✴
✴✴24✴✴
3G X 1.0 ตร. 4G X 1.0 ตร. 3G X 1.5 ตร. 4G X 2.5 ตร.
มม., H07RN-F มม., H07RN-F มม., H07RN-F มม., H07RN-F
20A
20A
25A
25A
่ อสายดินและสายไฟ ให้ทำ� ตามมาตรฐานเทคนิ คการ
• เมือต่
้
ติดตังไฟฟ้
า และข้อก�ำหนดของสายไฟของพระราชบัญญัติ
กิจการไฟฟ้ า
้ อทีปลายด้
่
• ขันสกรูของขัวต่
วยแรงบิด 1.2-1.8 N•m (1.2-1.8
kgf•cm)
หมายเหตุ
้ อที่
• ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขัวต่
สอดคล้องกัน
้ ่
• ใช้สายป้ องกัน (Category 5; น้ อยกว่า 50pF/m) ส�ำหรับพืนที
่ สญ
ทีมี
ั ญาณรบกวน
่ี หม
่ สำ� หรับชุดระบายความร้อนจะ
• วัสดุทใช้
ุ้ สายไฟทีใช้
้
ต้องน�ำหนั
กเบา มีความยืดหยุน
่ ไม่น้อยกว่าโพลีคลอโร
พรีน (polychloroprene) (รหัส IEC: 60227 IEC53/CENELEC:
H05VV-F, IEC: 60245 IEC66/CENELEC: H07RN-F)
• สายไฟและสายรับสัญญาณไม่ควรยาวเกิน 30 เมตร
่
• ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพือไม่
ให้ดงึ ออกโดยง่าย (หากลวด
สายไฟหลวม อาจเป็ นเหตุให้ลวดสายไฟไหม้ ได้)
้
่ 2.2 ส่วนประกอบต่างๆ: การ
ขันตอนที
ต่อขยายสายไฟ
1
่ ดอยูท
่ี
• หัวต่อทองเหลืองทีติ
่ ปลายท่
อแต่ละข้างของคอยล์
่ ำการต่อน็ อตใน
เย็นหรือวาล์วสารท�ำความเย็น ใช้ขน
ั เมือท�
่
การเชือมต่
อท่อ
• สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุน
่ หากไม่มม
ี าในกล่อง ให้ ใช้
สายไฟมาตรฐานเท่านั้น
้ งตามรู
้
• ขายางและจุกระบายน�ำทิ
ปจะมี ให้ ในกล่องชุดระบาย
่
่ ได้แถมท่อทองแดง
ความร้อนเฉพาะเครืองปรั
บอากาศทีไม่
่
ส�ำหรับเชือมต่
อ
• หากอุปกรณ์ เสริมดังกล่าวแถมมาให้ จะอยู่ ในกล่องอุปกรณ์
เสริมหรืออยู่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
้
่ งเข้าไปในขัวต่
้ อสายไปแบบย�ำ้
3. ใส่ลวดสายไฟทังสองฝั
้ อสายไฟจากทังสอง
้
• วิธท
ี ี่ 1: กดแกนลวดเข้าไปในขัวต่
ฝ่ าย
้ อ
• วิธท
ี ี่ 2: บิดแกนลวดด้วยกันและดันมันเข้าไปในขัวต่
สายไฟ
วิธี 1
วิธี 2
่
เครืองมื
อ
สเปค
้
คีมย�ำสาย
MH-14
รูปอุปกรณ์
้
้
้
4 ใช้คม
ี ย�ำสายไฟบี
บย�ำสายทั
งสองจุ
ดและพลิกสายไฟกลับอีก
ด้านหนึ่ ง แล้วท�ำเช่นเดียวกันอีกสองจุดในต�ำแหน่ งเดิม
้
• คีมย�ำสายไฟควรใช้
ชอ
่ ง 8.0
20
8
คำเตือน
150
้ เป็นรูปตัว U (A)
ท่อพักนำให้
่ อ
(ท่อทีต
่ เข้ากับชุดปรับอากาศ)
ตรงกำแพงด้านนอก
แล้วตัดฉนวนด้านล่างออก
(ประมาณ 10 มม.)
่ ป้องกันไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไป
เพือ
ในฉนวน
600
300
2 พันท่อสารท�ำความเย็น สายไฟประกอบ และท่อระบายน�ำ้
่ ดท่อรวมกัน
ทิง้ ด้วยเทปไวนิ ลเพือมั
เทปไวนิล
<ระยะห่างอย่างน้อยระหว่างรูและแผ่นฉนวน >
่
• ประแจเลือน
สายไฟและสายรับสัญญาณ
(สายสำหรับติดตั้ง)
(หน่วย : มม.)
• สว่าน
่
• ประแจหกเหลียมรู
ป
ตัวแอล
• เทปวัดระยะทาง
่
• เครืองมื
อคว้านท่อ
ทองแดง
รุน
่
A
B
C
D
✴✴10/13✴✴
27
44
133
27
✴✴18/24✴✴
37
76
163
37
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
้ ดปรับอากาศ
การติดตังชุ
รูสำ�หรับท่อทีม
่ ด
ั รวมกัน Ø 65 มม.
่
เครืองมื
อใช้ทดสอบ
่ ดอุณหภูมิ
• เครืองวั
่ ดความต้านทาน
• เครืองวั
ข้อต่อสายไฟแบบย�ำ้
20xØ6.5 (HxOD)
เทปฉนวน
Width 19 mm
ท่อหด (มม.)
70xØ8.0 (LxOD)
2 เจาะรู
้
่ 2.1 การต่อสายไฟ (สาย
ขันตอนที
้
ส�ำหรับติดตัง)
ระวัง
้ ากับผนั งและติดตังชุ
้ ดปรับอากาศเข้า
ก่อนยึดแผ่นติดตังเข้
กับแผ่นติดตัง้ กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัม จะต้องก�ำหนด
่ อ
ต�ำแหน่ งรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 65 มม.) ซึงท่
่ ดรวมกัน (ประกอบด้วย สายไฟ สายรับสัญญาณ ท่อสาร
ทีมั
้ ง้ ) จะทอดผ่าน แล้วจึงเจาะรู
ท�ำความเย็น และท่อระบายน�ำทิ
ดังกล่าว
• ควรเจาะเพียงรูเดียวเท่านั้น
่
้ ง้ เอียงลงด้วย จึง
• รูดงั กล่าวควรเอียงลงเพือให้
ทอ
่ ระบายน�ำทิ
้ สะดวก
จะสามารถระบายน�ำได้
กำแพง
กล่องควบคุม
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
ชุดปรับอากาศ
ก่อนต่อ
ระวัง
สายไฟ
ขวา
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
ขวาล่าง
้
่ 1.5 การผูกท่อ สายไฟ และท่อ
ขันตอนที
้
ระบายน�ำทิง้
่ มก
่
1 ให้หอ
่ ฉนวนโฟมเข้ากับส่วนทีไม่
ี ารหุม
้ ฉนวนทีปลายท่
อ
ของท่อสารท�ำความเย็น ดังแสดงในภาพ การหุม
้ ฉนวนนี้
ช่วยลดปั ญหาการควบแน่น
่ ามารถทำได้>
<ทิศทางการมัดท่อรวมกันทีส
ชำ�รุด
้
บิดเบียว
่
คว�ำลง
ไม่พอดี
หลังต่อ
ถูกต้อง
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านหน้า)
(ลักษณะ
ด้านข้าง)
้ อชนิ ดกลม>
<ขัวต่
ฉนวน
ระวัง
่
• ถ้าต้องการเปลียนทิ
ศทางของท่อจากซ้ายไปขวา โปรดอย่า
งอท่อมากจนเกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้าม
่
ตามทีแสดง
มิฉะนั้นท่ออาจเสียหายได้
ระวัง
้ วนเชือมต่
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชินส่
อดังกล่าวไม่เผยอ
อกมาด้านนอก
่ ตจากวัสดุ
• อย่าลืมใช้เทปพันสายไฟและท่อลดทีผลิ
่
ฉนวนไฟฟ้ าแบบเสริมแรงทีสามารถทนแรงดั
นไฟฟ้ า
่
ระดับเดียวกับทีวิ่ งในสายไฟได้
(เป็ นไปตามข้อบังคับ
่
เกียวกั
บการต่อพ่วงภายในประเทศ)
ท่อสารทำความเย็น
้
่ 2.3 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้
้
ระบายน�ำทิง
้ อระบายน�ำทิ
้ ง้
1 ติดตังท่
่
• หากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชือมต่
อมีขนาดเล็กกว่าท่อ
้ ง้ ของผลิตภัณฑ์ อาจมีนำรั
่
ระบายน�ำทิ
�้ วไหล
้
้
• ถ้าติดตังไม่ดี อาจส่งผลให้มน
ี ำซึ
� มออกได้
้ ง้ อยูภ
• หากท่อระบายน�ำทิ
่ ายในห้อง ควรหุม
้ ท่อด้วย
่ องกันไม่ ให้เกิดน�ำซึ
้ ม ท�ำความเสียหายต่อ
ฉนวน เพือป้
้
เฟอร์นิเจอร์และพืน
้ ง้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้ ง้ ต้องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้
จุดต่อท่อระบายน�ำทิ
ง่าย
• กรณี ของการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หวั ต่อสายหุม
้ รูปหมวก
่
่ สมบูรณ์
–– การเชือมต่
อทีไม่
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
อาจเป็ นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้ า
ลัดวงจรหรือไฟไหม้ ได้
ท่อสำหรับติดตั้ง
่ มต่อ
ท่อเชือ
้
่ 2.4 ส่วนประกอบต่างๆ: การ
ขันตอนที
ต่อขยายท่อระบายน�้ำทิง้
้ ้ ง (A)
ท่อระบายนำทิ
้ ้ งทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ ม (B)
ชุดปรับอากาศ
่ บสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทัง้
• หลังจากทีบี
่
สองข้างเพือให้
แน่ ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
มม.
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
เอียงลง
เอียงขึ้น
้
จุม
่ ลงไปในนำ
้
นำ
(A)
(B)
วิธี 2
บีด 4 ครั้ ง
5 มม.
่
• คุณสามารถดูขอ
้ มูลเกียวกั
บข้อมูลจ�ำเพาะของสายไฟ
่ี ม
ส�ำหรับภายในและภายนอกอาคารได้ทคู
่ อ
ื การติดตัง้
่ ม
• หลังจากปอกฉนวนทีหุ
้ สายไฟออกแล้ว ต้องท�ำการใส่
่ี
ท่อหดไว้ทสายไฟแต่
ละเส้น
ซ้าย
่
คว�ำลง
ขนาดการบีบอัด
บีด 4 ครัง้
2 ปอกฉนวนหุม
้ สายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
่ ม
• ปอกฉนวนทีหุ
้ ลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
ท่อสารทำความเย็น
(ท่อสำหรับติดตั้ง)
แผ่นฉนวน
กำแพง
วิธี 1
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
น้อยกว่า
5 ซม.
5 มม.
้
5 พันด้วยเทปพันสายไฟอย่างน้ อยสองชันแล้
วจัดต�ำแหน่ ง
ของท่อลดให้อยูต
่ รงกลางเทปพันสายไฟ
่� าสามชัน
้
คุณต้องพันเทปพันสายไฟไม่ตำกว่
วิธี 1
วิธี 2
เทปฉนวน
เทปฉนวน
40 มม.
35 มม.
้ ง้ ทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ม
งอ
ระยะห่างน้อยเกินไป
ร่องนำ้
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มม.
ช่องแคบเกินไป
้ าไปในถาดน�ำทิ
้ ง้ ตรวจสอบว่าท่อระบายน�ำทิ
้ งได้
้
2 เทน�ำเข้
สะดวกหรือไม่
โฟมฉนวน
เทปไวนิล
่
6 ให้ความร้อนกับท่อหด เพือให้
เกิดการหดรัดสายไฟ
ท่อหด
ระวัง
20
20
20
60
ต่อสายไฟขณะใช้งานได้
IM_DB68-06591C-00.indd 1
3
ค�ำเตือน
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
่
เตรียมคอมเพรสเซอร์และเครืองมื
อดังต่อไปนี้
้ อ สายไฟแบบไม่มข
• ส�ำหรับการต่อฐานเสียบขัวต่
ี อ
้ ต่อ
่
วงแหวนอาจท�ำให้เกิดอันตรายจากความร้อนของจุดเชือม
่ ก็ควรต่อขยายสายไฟเพิม
่
• หากต้องการต่อขยายท่อเพิม
ด้วยเช่นกัน สายไฟแต่ละสายและท่อแต่ละท่อควรมีความ
ยาวสูงสุดไม่เกิน 15 เมตร (✴✴10/13✴✴) และ 20 เมตร
(✴✴18/24✴✴)
✴✴18/24✴✴
<รูเอียงลง>
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
ค�ำเตือน
ขันสกรูทรั่ี ดสายไฟ ให้แน่น
✴✴13✴✴
7
1 ก�ำหนดต�ำแหน่ งของรูขนาด 65 มม. โดยค�ำนึ งถึงทิศทาง
่ ดรวมกันซึงจะทอดผ่
่
่ ด
ของท่อทีมั
าน และระยะห่างน้ อยทีสุ
ระหว่างรูดงั กล่าวกับแผ่นติดตัง้
• ตรวจสอบสายไฟและสายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจาก
กัน ต้องไม่ตอ
่ รวมกัน
✴✴10✴✴
15
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ (1)
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 6.35 มม.(1)
3G X 1.0 ตร. 3G X 1.0 ตร. 3G X 1.5 ตร. 3G X 2.5 ตร.
มม., H05VV-F มม., H05VV-F มม., H05VV-F มม., H05VV-F
3
• ไขควง
้
่ 1.4 การเจาะรูผา่ นผนั ง
ขันตอนที
หมายเหตุ
้
่ 1.2 การแกะบรรจุภณ
ขันตอนที
ั ฑ์
รุน
่
✴✴10/13✴✴
ถูกต้อง
อากาศโดยรวม
สายไฟเพา
เวอร์ (ชุด
ระบาย
อากาศ)
่
สายไฟเชือม
2000
่
• เครืองดั
ดท่อ
่
• เครืองวั
ดระดับ
่
• เครืองตรวจวั
ดไฟฟ้ าสถิต
สายไฟแบบ 4 สาย ส�ำหรับติดตัง้ (1)
✴✴13/24✴✴
ขายาง (4)
2
• ชุดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็น
• ประแจทอร์ค
่
• เครืองตั
ดท่อ
่
ทีแขวนรี
โมทคอนโทรล (1)
N(1) 1
• ปั๊ มสุญญากาศ
(ป้ องกันการไหลย้อน
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
300
1
รุน
่
่ ด
รูสำหรับท่อทีม
ั รวมกัน
• อุปกรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียวไม่มห
ี วั
คูม
่ อ
ื การใช้งาน (1)
N(1)
(หน่วย : เมตร)
ความยาวของท่อ
ความสูงของท่อ
่ ด มากทีสุ
่ ด
่ ด
น้ อยทีสุ
มากทีสุ
่
เครืองมื
อ
อุปกรณ์ เสริม
ระวัง
L
หรือพ่วงสายไฟหลายสายเข้าด้วยกัน
กลับ)
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
N
เครื่องปรับอากาศของคุณอาจแตกต่างจากภาพ
่ สดงไว้
ประกอบทีแ
่
่
เครืองมื
อทัวไป
รีโมทคอนโทรล (1)
✴✴13/24✴✴
(6 ลักษณะ)
้
่
่ งสามารถระบายน�
่
้ งได้
้
• ติดตังเครื
องในสถานที
ซึ
ำทิ
โดย
สะดวก
่ ดตังตามที
้
่ ำหนดไว้ขา้ งต้น ควรติดต่อ
• หากไม่มส
ี ถานทีติ
ก�
่
ขอรายละเอียดเพิมเติ
มจากผูผ
้ ลิต
300
✴✴10/18✴✴
ด้านข้าง
(หน่วย: มม.)
้
ตัดฉนวนออกเพื่ อระบายนำฝน
1 น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
600
้ ดระบายความร้อนในช่องว่างทีกว้
่ างไม่พอ อาจ
• หากติดตังชุ
้
่
มีเสียงดังเกิดขึนและมี
ผลต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวมได้
้ ดระบายความร้อนบนพืนเรี
้ ยบทีได้
่ ระดับซึง่
• ควรติดตังชุ
่
่ ดขึนไม่
้
่
ท�ำให้แรงสันสะเทื
อนทีเกิ
มผ
ี ลกระทบต่อเครืองปรั
บ
ด้านบน
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อน 1 ชุด
เมือติ
• ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้ า (ทางเข้าสายไฟ ส่วน
ของสายน�ำไฟฟ้ า การป้ องกัน...) จะต้องสอดคล้องกับข้อ
่ ไว้ ในแบบแผนการ
ก�ำหนดทางไฟฟ้ าและค�ำแนะน�ำทีให้
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไป
เดินสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
ตามมาตรฐานความปลอดภัยในปั จจุบน
ั
่
่
• อย่าท�ำการปรับแต่งสายไฟ ต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาว
กำแพงป้องกัน
ทิศทางลม
้
พันรอบอย่างน้อย 1 ชัน
่ ลดเสียงและการสั่นสะเทือน
เพือ
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
600
่ ด
ความสูงของท่อมากทีส
ุ : 15 เมตร
่ ด
ความยาวของท่อมากทีส
ุ : 30 เมตร
ผนังด้านนอก
่ ำชุดระบายความร้อนออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
300
600
500
300
้ ้ง
ช่องของท่อระบายนำทิ
สามารถเลือกทิศทางการระบายนำ้
้
ทิงได้ (ซ้ายหรือขวา)
้ าสวิตช์ตด
• ตรวจสอบทุกครังว่
ั วงจรไฟฟ้ าและสวิตช์ป้องกันมี
การระบุขนาดรูปร่างอย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตาม
่ ไว้ ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคูม
ค�ำแนะน�ำทีให้
่ อ
ื
–– อาจท�ำให้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่ องจาก
่
เชือมสายไฟหรื
อหุม
้ สายไฟไม่ดี หรือเกิดการใช้ ไฟ
เกินขนาด
่
่
–– หากจ�ำเป็ นต้องมีการต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาว
้ ่ 2.2 เลือก
เพราะความเสียหายต่อสายไฟ ดูที่ "ขันที
ได้:การต่อความยาวสายไฟ" ในคูม
่ อ
ื การติดตัง้
่ ด หน่วยเป็ น มม.
ช่องว่างแคบทีสุ
ไฟไหม้ ระเบิด หรือการบาดเจ็บ
1500
600
1500
300
3000
• ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ าและความถีของแหล่
งจ่ายไฟเป็ น
้
่ ดตัง้
ไปตามข้อก�ำหนด รวมทังตรวจสอบว่
าก�ำลังไฟฟ้ าทีติ
่ บประกันการท�ำงานของเครืองใช้
่
นั้นเพียงพอทีจะรั
ไฟฟ้ า
่ ทีต่
่ อกับสายไฟฟ้ าเส้นเดียวกันได้
ภายในบ้านอืนๆ
อุปกรณ์ภายใน
3 ดึงชุดระบายความร้อนออกมาจากแผ่นรองด้านล่าง
600
มากกว่า
หรือเท่ากับ
125 มม.
อุปกรณ์ภายนอก
2 น�ำแผ่นรองด้านบนออกมา
1500
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
มากกว่า
หรือเท่ากับ
125 มม.
1500
้
• ตรวจสอบว่าท�ำการติดตังและการทดสอบโดยช่
างผู้
ช�ำนาญการ
่
้
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศไม่ได้ตด
ิ ตังไว้
ในบริเวณที่
•
กำ�แพง
1500
่
่
• ปลดการเชือมต่
อเครืองปรั
บอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
้ อนท�ำการซ่อมบ�ำรุงหรือเข้าจัดการชินส่
้ วนภายใน
ทุกครังก่
ปั จจุบน
ั เสมอ
่ ดส�ำหรับชุดระบายความร้อน
ช่องว่างแคบทีสุ
่
่ ดตัง้
ภาพรวมของข้อก�ำหนดเกียวกั
บสถานทีติ
300
่
โปรดเอาใจใส่ทำ� ตามข้อควรระวังทีแสดงรายการไว้
ดา้ นล่างนี้
่ ำคัญทีสุ
่ ดในการรับประกันความปลอดภัยทัง้
เพราะเป็ นสิงส�
่
ของเครืองปรั
บอากาศและผูป
้ ฏิบต
ั งิ าน
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตาม
• ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
้
่
มาตรฐานความปลอดภัยในปั จจุบน
ั ติดตังเครื
องปรั
บ
่
อากาศให้เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในท้องถิน
้
่ 1.1 การเลือกสถานทีติ
่ ดตัง้
ขันตอนที
1500
•
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิ วส์ หรือ
่
เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
ระวัง
่ อธิบาย
• ขีดจ�ำกัดความยาวและความสูงต้องเป็ นไปตามทีได้
ไว้ขา้ งต้น
300
•
การเตรียมความพร้อม
300
่
ข้อควรระวังเพือความ
ปลอดภัยในการติดตัง้
้
่
• ควรเช็ดน�ำทะเลและฝุ่
นละอองทีเกาะอยู
บ
่ นอุปกรณ์ แลก
่
้
้
เปลียนความร้
อนของชุดระบายความร้อน พร้อมทังทาน�
ำยา
้
กันสนิ มบนชุดระบายความร้อน (อย่างน้ อยปี ละครัง)
300
AR✴✴MRFT✴✴
้
่
้ ว่่ างทีระบุ
่
• ต้องติดตังเครื
องให้
สอดคล้องกับพืนที
ไว้ ในคูม
่ อ
ื
่
การติดตัง้ เพือให้
แน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทัง้
สอง หรือสามารถด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็ น
DB68-06591C-00
่
ประจ�ำได้ ส่วนประกอบของเครืองต้
องสามารถเข้าถึงได้ และ
้ วนได้ ในสภาพทีปลอดภั
่
ต้องสามารถถอดแยกชินส่
ยเต็ม
่ งต่
้ อผูค
่
ทีทั
้ นหรือสิงของ
ด้วยเหตุนี้ ในกรณีทไม่
ี่ ปฏิบต
ั ต
ิ าม
่
่ องช�
่
ห้ามใช้เครืองขณะที
เครื
ำรุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิด
่
่ ำเป็ นใน
ค�ำแนะน�ำทีระบุ
ไว้ ในคูม
่ อ
ื การติดตัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ�
้ ให้ปิดสวิตช์ชด
่
ขึน
ุ ปรับอากาศ และปลดการเชือมต่
อชุด
่ (ในสภาพปลอดภัยตามที่
การเข้าถึงและซ่อมแซมเครือง
ปรับอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟ
่ ผลบังคับใช้ ในปั จจุบน
ก�
ำ
หนดโดยข้
อ
บั
ง
คั
บ
ที
มี
ั ) โดยใช้ลวด
้ เครื
่ องมี
่
่
ทุกครังที
ควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครือง
้ นใด
่
สลิง รถบรรทุก นั่ งร้าน หรือวิธก
ี ารยกให้สงู ขึนอื
จะไม่ได้
่
มีเสียงดังมาก ให้ปิดเครือง ปิ ดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และ
่
รั
บ
การพิ
จ
ารณาว่
า
อยู
่
ใ
นเงื
อนไขการรั
บ
ประกั
น
และจะไม่
คด
ิ
่
ติดต่อหน่วยงานสนั บสนุนทางเทคนิ คของ SAMSUNG เพือ
ค่าใช้จา่ ยกับทางผูบ
้ ริโภค
เป็ นการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ
่
้
่ จุดต่อกระแสไฟฟ้ า • เมือติดตังชุดระบายอากาศบริเวณชายทะเล ให้แน่ ใจว่า
โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครือง
่
เครื
องจะไม่
โดนลมทะเลโดยตรง หากไม่สามารถหาสถาน
่
ท่อสารท�ำความเย็น และการป้ องกันอย่างสม�ำเสมอ
การ
่ งปราศจากลมทะเลพั
่
ที
ซึ
ดโดนโดยตรงได้ ควรสร้างก�ำแพง
ด�ำเนินงานเหล่านี้ ควรท�ำโดยช่างผูช
้ ำ� นาญการเท่านั้น
หรือแนวป้ องกัน
่
่ นได้ จึงควรติดตังไว้
้
เครืองปรั
บอากาศมีชนส่
ิ้ วนทีหมุ
ในที่
้ ดระบายความร้อนในสถานทีซึ
่ งไม่
่ มล
–– ติดตังชุ
ี มทะเล
่ กเอือมไม่
้
ทีเด็
ถงึ
พัดโดน (เช่น ใกล้อาคาร เป็ นต้น) มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชด
ุ
่
่
้
ห้ามพยายามซ่อม เคลือนย้าย ปรับเปลียน หรือติดตัง
ระบายความร้อนช�ำรุดเสียหายได้
่
เครืองใหม่
การด�ำเนินการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
่ ได้รบ
หรือไฟไหม้ ได้ หากกระท�ำโดยบุคคลทีไม่
ั อนุ ญาต
ลมทะเล
ลมทะเล
่
ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอนๆ
ื่ บนตัวเครือง
500
คู่มือการติดตั้ง
้
่ งเป็ นอันเสร็จสิน
้
7 หลังจากนั้นให้พน
ั เทปฉนวนอีกชันหนึ
120
180
20
(หน่วย: มม.)
เทปฉนวน
สายไฟชนิดปอกหุม
้
(หน่วย: มม.)
ระวัง
้
่
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อ
้
่
เทน�ำลงไปเพื
อตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ น
้ วนไฟฟ้ า
ออกมาเปี ยกชินส่
11/4/2016 2:34:37 PM
่ สง่ ผ่านสารท�ำความเย็นมีขนาดต่างกัน 2
ท่อทองแดงทีใช้
ขนาด ดังต่อไปนี้ :
• ท่อขนาดเล็กใช้สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะของเหลว
• ท่อขนาดใหญ่สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะไอ
่ ดปรับอากาศจะมีการต่อท่อสารท�ำความเย็นสถานะ
ทีชุ
่ ขนาดสันและท่
้
่
ของเหลวซึงมี
อสารท�ำความเย็นสถานะไอซึงมี
้ แล้ว วิธก
้
้
ขนาดสันไว้
ี ารต่อท่อน�ำยาท�
ำความเย็นมีหลายวิธี ขึน
จุกยาง
อยูก
่ บ
ั การเลือกทางเดินของแต่ละท่อ โดยอ้างอิงต�ำแหน่ งการ
หันหน้าชุดปรับอากาศเข้าผนั ง
้
เทนำตามทิ
ศทางของลูกศร
หมายเหตุ
• ระบบท่อต้องหุม
้ ด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรใน
่
่
ต�ำแหน่ งทีทดสอบแล้
วว่าไม่มก
ี ารรัวของก๊
าซ ดูรายละเอียด
่
้
่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
เพิมเติ
มที่ ขันตอนที
ขวา
<ลักษณะด้านหน้า>
ด้านล่าง
<ลักษณะด้านหน้า>
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
ระวัง
้
่ 2.7 การลดหรือการเพิมความ
่
ขันตอนที
ยาวท่อสารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติด
้
ตัง)
่ มต่อ
ท่อเชือ
ท่อของชุดปรับอากาศ
่ กำ� หนดไว้ หากขันวาล์ว
• การขันวาล์วควรใช้คา่ ทอร์คตามทีได้
้
แน่นเกินไปอาจท�ำให้แตกร้าวและเป็ นสาเหตุของน�ำยารั
ว่
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อ จุดต่อท่อสารท�ำความเย็น
้
ทังหมดต้
องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
ซ้าย
นอตข้อต่อ
• รัศมี ในการดัดท่อต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
่
6 เดินท่อทะลุผา่ นผนั งทีเจาะรู
ไว้
ค่าทอร์ค (N•m) ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
ระวัง
้
่ 2.8 การติดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
้ ดปรับอากาศเข้ากับผนั ง กรอบหน้าต่าง
คุณสามารถติดตังชุ
หรือแผ่นยิปซัมก็ได้
ค�ำเตือน
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับผนั ง
เมือติ
้ ากับผนั งโดยต้องค�ำนึ งถึงน�ำหนั
้
ยึดแผ่นติดตังเข้
กของชุด
ปรับอากาศด้วย
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
<ลักษณะด้านข้าง>
่
่ านหลังของชุดปรับอากาศ
1 ตัดรอยทีเหมาะสม
(A, B, C) ทีด้
นอกเสียจากคุณต่อท่อโดยตรงจากด้านหลัง
ระวัง
่ ำหนด หากขัน
• ขันน็ อตข้อต่อให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
น็ อตข้อต่อแน่นเกินไป น็ อตข้อต่ออาจแตกและท�ำให้แก๊ส
่
สารท�ำความเย็นรัวได้
่ ำหนดไว้ตามรหัสและ
• หากต้องการให้ทอ
่ ยาวกว่าทีก�
• ตรวจสอบว่า ผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัมสามารถ
่
มาตรฐานท่อ จะต้องเพิมสารท�
ำความเย็นเข้าไปในท่อด้วย มิ
้
้ ดปรับ
รองรับน�ำหนั
กของชุดปรับอากาศได้ หากติดตังชุ
้
ฉะนันชุดปรับอากาศอาจหยุดท�ำงาน
่ งมั
่ นคงไม่
่
้
อากาศในสถานทีซึ
พอต่อการรองรับน�ำหนั
ก ชุด
่ องกันไม่ ให้แก๊สรัวออก
่
้
่
• เพือป้
ให้กำ� จัดเสียนที
ขอบตั
ดของ
ปรับอากาศอาจตกลงมาและท�ำให้บาดเจ็บได้
่
ท่อออกให้หมดโดยใช้เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
เครื่องตัดท่อ
้ ่ ระบายทิ้ ง
ทิศทางของนำที
หมายเหตุ
่
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัวได้
ในกรณีที่
บัดกรีทอ
่ จะต้องเป่ าแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในท่อ ข้อต่อจะ
ต้องสามารถเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงได้
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
ท่อ
่ ม
3 ถอดฝาปิ ดปลายท่อแล้วท�ำการต่อท่อเข้ากับท่อทีหุ
้
ฉนวนทีละชุด โดยท�ำการขันน็ อตด้วยมือก่อน แล้วจึงใช้
ประแจทอร์คขันตามตารางค่าทอร์ค:
ระวัง
้
่
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อ
้
่
เทน�ำลงไปเพื
อตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ น
้ วนไฟฟ้ า
ออกมาเปี ยกชินส่
้
่ 2.6 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้
ส�ำหรับติดตังเข้ากับท่อสารท�ำความเย็น
้
(ท่อส�ำหรับติดตัง)
ใช้วธ
ิ ก
ี ารต่อแบบปลายบานในการต่อชุดปรับอากาศเข้ากับ
่
ชุดระบายความร้อนด้วยท่อทองแดงซึงสามารถจั
ดหาได้ ใน
้ การด�
่
พืนที
ำเนินงาน ใช้เฉพาะท่อส�ำหรับการท�ำความเย็น
ชนิ ดไร้ตะเข็บ หุม
้ ด้วยฉนวนกันไฟฟ้ าเท่านั้น (ชนิ ด Cu DHP
้ น/จารบี และเนื้ อท่อไม่ผสม
ตาม ISO1337) ผิวท่อไม่ทาน�ำมั
่
ออกซิเจนเหมาะส�ำหรับแรงดันขณะเครืองท�
ำงานอย่างน้ อย
่ ด 4,200 kPa และเหมาะส�ำหรับแรงดันแตกระเบิดอย่าง
ทีสุ
่ ด 20,700 kPa ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตามจะต้องใช้ทอ
น้ อยทีสุ
่
้ ดระบายความ
การติดตังชุ
ร้อน
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
ค่าทอร์ค (N•m)
ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
่
้
่ 2.7 การ
• ถ้าต้องการเพิมหรื
อลดความยาวท่อ ขันตอนที
่
ลดหรือการเพิมความยาวท่
อ สารท�ำความเย็น (ท่อ
้
ส�ำหรับติดตัง)
Y
X
Y
✴✴10/13✴✴
602
310
✴✴18/24✴✴
660
340
่
่
1 วางชุดระบายความร้อนโดยเอาหัวลงตามทีแสดงไว้
เพือ
ช่วยให้ระบายอากาศออกจากชุดระบายความร้อนได้อย่าง
เหมาะสม
2 ใช้สลักสมอยึดชุดระบายความร้อนในแนวระดับเข้ากับที่
่
รองรับทีเหมาะสม
✴✴13/24✴✴
N(1)
N(1)
1
1
2
D
90°±2°
A
45°±2°
L
ระวัง
• ควรใช้หว่ งล็อกติดสายไฟและสายรับสัญญาณ
่ องกันการเกิดเสียงและการสัน
่
• ติดขายางให้แน่นเพือป้
สะเทือน
้
่ ดรับลมแรง ให้
• หากชุดระบายความร้อนติดตังในสถานที
เปิ
้
่
ติดตังแผ่
นป้ องกันรอบชุดระบายความร้อนเพือให้
พด
ั ลม
ท่อ
การบานท่อ
ลึก (A)
ขนาดการบานท่อ
A
B
C
D
✴✴10/13✴✴
27
44
133
27
✴✴18/24✴✴
37
76
163
37
หมายเหตุ
ø 6.35
1.3
8.7 ถึง 9.1
ø 9.52
1.8
12.8 ถึง 13.2
ø 12.70
2.0
16.2 ถึง 16.6
ø 15.88
2.2
19.3 ถึง 19.7
เอียง
ร้าว
ความหนาไม่
่
สมำเสมอ
ผิวด้านหน้าชำรุด
<น็อตข้อต่อ>
้
่ 3.3 การไล่อากาศ
ขันตอนที
ในชุดระบายความร้อนจะบรรจุสารท�ำความเย็น R-22 ไว้
เพียงพอ ควรไล่อากาศในชุดปรับอากาศและในท่อออก ถ้า
อากาศยังเหลืออยู่ ในท่อสารท�ำความเย็น จะมีผลกระทบต่อ
คอมเพรสเซอร์ ได้ อาจท�ำให้ความสามารถในการท�ำความเย็น
่
ลดลง และเครืองท�
ำงานผิดปกติ ให้ ใช้ปั๊มสุญญากาศดังแสดง
ในภาพ
ระวัง
่ ดตัง้ ให้แน่ ใจว่าไม่มก
่
• เมือติ
ี ารรัว่ เมือบรรจุ
สารท�ำความเย็น
กลับคืน ให้ตอ
่ สายดินคอมเพรสเซอร์กอ
่ นแล้วจึงถอดท่อ
่ อมต่
่
ทีเชื
อออก หากไม่ได้ตอ
่ ท่อสารท�ำความเย็นอย่างถูก
่ วเปิ ด-ปิ ด ยังเปิ ด
ต้องและคอมเพรสเซอร์ทำ� งานโดยทีวาล์
อยู่ ท่อจะดูดอากาศเข้า เป็ นเหตุให้แรงดันภายในของวงจร
่
สารท�ำความเย็นสูงผิดปกติ ซึงอาจก่
อให้เกิดการระเบิดและ
การบาดเจ็บได้
่
1 ปล่อยให้เครืองเข้
าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
่
่ ำเป็ นในการ
• อย่าปิ ดเครืองเด็
ดขาด เนื่ องจากเป็ นสิงจ�
่ กว่า (ต�ำแหน่ ง เปิ ด เต็มทีของ
่
ท�ำให้เกิดสุญญากาศทีดี
วาล์วลดแรงดันแบบอิเล็กทรอนิ กส์ EEV)
่
2 ต่อสายส�ำหรับบรรจุสารท�ำความเย็นของด้านแรงดันต�ำของ
ชุดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็นเข้ากับช่องเติมแก๊ส ดัง
แสดงในภาพ
• ให้แน่ ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า -0.1 MPa (-76 cmHg,
5 torr) หลังเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ตอนนี้ ส�ำคัญ
่
มากในการหลีกเลียงไม่
ให้เกิดแก๊สรัว่
่
• ปิ ดวาล์วด้านความดันต�ำของเกจวั
ดความดันโดยหมุน
ิ า
ตามเข็มนาฬก
• ปิ ดปั๊ มสุญญากาศ
่ วา่ แรงดันมีการ
• ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพือดู
่
เปลียนแปลงหรื
อไม่
่
• ถอดสายของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็นออก
้ ากับผนั งคอนกรีตโดยใช้
• หากคุณยึดแผ่นติดตังเข้
พลาสติก ให้แน่ ใจว่าช่องว่างระหว่างผนั งกับแผ่นติดตัง้
่ ดขึนเนื
้
่ องจากพลาสติกทียื
่ นออกมานั
่
้น มีขนาดน้ อย
ซึงเกิ
กว่า 20 มม.
3
วาล์ว
4
15 นาที
ปัมสุญญากาศ
สำหรับต่อท่อสารทำความเย็น
่ ม
• ในระหว่างท�ำการตรวจวัดปริมาณสารท�ำความเย็นทีเติ
่
่ ำหนั
้
เข้าไป ให้ ใช้เครืองชั
งน�
กแบบอิเล็กทรอนิ กส์ หากถัง
่ งบรรจุลง
บรรจุไม่มท
ี อ
่ ดูด ให้คว�ำถั
การตรวจสอบการติดตัง้
่
่
1 ก่อนทีจะตรวจสอบการรั
วไหล
โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด
(ประแจปอนด์) ปิ ดฝาของวาล์วเปิ ด-ปิ ด (ใช้แรงบิดในการ
ขันส�ำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางแต่ละขนาด และขันฝาปิ ดให้
่ องกันการรัวไหล)
่
แน่นเพือป้
แรงบิดสำหรับฝาปิด
(ดูได้จากตาราง)
้
่ 3.4 การเติมสารท�ำความเย็น
ขันตอนที
่ ำหนดตามรหัสและมาตรฐาน
หากใช้ทอ
่ ยาวกว่าความยาวทีก�
ท่อ จะต้องเติมสารท�ำความเย็น R-410A ปริมาณ 15 กรัม ต่อ
่ มขึ
่ นหนึ
้
่ งเมตร หากใช้ทอ
้
ความยาวทีเพิ
่ สันกว่
าความยาวที่
ก�ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐานท่อ เวลาในการไล่อากาศจะ
่
เท่ากับปกติ โปรดดูรายละเอียดเพิมเติ
มตามคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ระวัง
่
่ ความชืนนั
้ ้น
• อากาศทีเหลื
ออยู่ ในวงจรการท�ำความเย็น ซึงมี
อาจก่อให้เกิดการท�ำงานผิดปกติ ในคอมเพรสเซอร์ ได้
้ ออาชีพ
• ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตังมื
้
่
ส�ำหรับการติดตังเครื
องเสมอ
สารท�ำความเย็นมีทอ
่ ดูดหรือไม่ วิธก
ี ารเติมสารท�ำความเย็น
มี 2 วิธี คือ
แกนเติม
แกนหมุน
ช่องเติมของเหลว <ความดันสูง>
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
่ ส
ต่อท่อสารทำความเย็นทีม
ี ถานะ
เป็นแก๊สและของเหลว
้ วาง
่ สะเทือนทีช
่ ด
ยางจะช่วยลดแรงสัน
ุ ระบายความร้อนส่งไปยังชัน
(ไม่มม
ี าให้)
่ ความผิดปกติเกิดขึน
้ ควรอ้างอิงวิธก
้
่
่
เมือมี
ี ารแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นตามตารางดังต่อไปนี้ หากต้องการข้อมูลเพิมเติ
มเกียวกั
บการแก้ ไข
้
ปั ญหาความผิดปกติเบืองต้
น โปรดดูทคู
ี่ ม
่ อ
ื การบริการ
ความผิดปกติ
/
ความผิดปกติ ในการ
่
สือสารระหว่
างชุดปรับ
อากาศและชุดระบาย
ความร้อน
ความผิดปกติทตั
ี่ วจับ
อุณหภูมิ
ความผิดปกติทอุ
ี่ ปกรณ์
่
แลกเปลียนความร้
อน
ความผิดปกติทพั
ี่ ดลม
ของชุดปรับอากาศ
้
การแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นโดยช่าง
ผูต
้ ด
ิ ตัง้
่
• ตรวจสอบสายการเชือมต่
อ
ระหว่างชุดปรับอากาศและ
ชุดระบายความร้อน (ตรวจ
สอบว่าสายไฟและสายรับ
สัญญาณมีการสลับกัน
หรือไม่)
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
่
• ขจัดสิงแปลกปลอมออก
่ิ ดขวาง
ไป (ในกรณีทมี
ี่ สงกี
EEPROM/ความผิดปกติ
ที่ Option
มอเตอร์)
• รีเซ็ต Options
LED2
แรงบิด
ขนาดท่อด้านนอก
(มม.)
ฝาปิด
ø 6.35
20 ถึง 25
ø 9.52
20 ถึง 25
ø 12.70
25 ถึง 30
ø 15.88
30 ถึง 35
มากกว่า ø 19.05
35 ถึง 40
ฝาปิดช่องเติม
10 ถึง 12
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
่ อมไปยั
่
2 ให้ ใส่กา๊ ซเฉื่ อยในท่อทีเชื
งชุดปรับอากาศและชุด
ระบายความร้อน
่
่ ชิ
่ นส่
้ วนเชือม
่
3 ใช้ฟองสบูห
่ รือของเหลวเพือตรวจหารอยรั
วที
ความผิดปกติจากสาร
ท�ำความเย็นไม่ไหล
• ตรวจสอบว่าวาล์วเปิ ด-ปิ ด
เปิ ดอยูจ
่ นสุดหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการอุดตันใน
่ อม
่
ท่อสารท�ำความเย็นทีเชื
ต่อชุดปรับอากาศและชุด
ระบายความร้อนหรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
สารท�ำความเย็นไม่เพียง
พอ (ส�ำหรับรุน
่ อินเวอร์
เตอร์เท่านั้น)
่
hรูปแบบ LED นี้ จะปรากฏเมือ
้ บชุด
มีความผิดปกติเกิดขึนกั
ระบายความร้อน
ท�ำความเย็น
• ตรวจสอบว่ามีการเติม
่
ปริมาณสารท�ำความเย็นเพิม
่ เพียงพอส�ำหรับ
เติมเพือให้
่ ความยาวกว่าความยาว
ท่อทีมี
ตามรหัสและมาตรฐานท่อที่
ก�ำหนดไว้หรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
ท�ำความเย็นระหว่างวาล์วและ
ข้อต่อของท่อ
: ปิ ด,
: กะพริบ,
IM_DB68-06591C-00.indd 2
้
่ 4.3 การตรวจสอบขันสุ
้ ดท้าย
ขันตอนที
และการทดสอบการท�ำงาน
้
1 ตรวจสอบการติดตังตามหั
วข้อดังต่อไปนี้ :
่
่ ดตัง้
• ความมันคงแข็
งแรงของสถานทีติ
่
่
• จุดต่อท่อเพือตรวจสอบการรั
วของสารท�
ำความเย็น
• การต่อสายไฟ
่ หม
• ฉนวนกันความร้อนทีใช้
ุ้ ท่อสารท�ำความเย็น
้ ง้
• การต่อท่อระบายน�ำทิ
• การต่อสายดิน
่
้
• การท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ (ตามขันตอนข้
างล่างนี้ )
่
(Power) บนรีโมทคอนโทรลเพือตรวจสอบดั
งต่อ
2 กดปุ่ ม
ไปนี้ :
่ ดปรับอากาศติดสว่าง
• ไฟแสดงสถานะทีชุ
• ใบพัดปรับทิศทางลมของชุดปรับอากาศหมุนเปิ ด พัดลม
่ ำงาน
เริมท�
้
(Mode) เลือกโหมด Cool จากนั้นให้ทำ� ตามขันตอน
ย่อยดังต่อไปนี้ :
่ งค่
้ าอุณหภูมท
• ในโหมด Cool ให้กดปุ่ มอุณหภูมเิ พือตั
ิ ี่ 16 °C
3 กดปุ่ ม
LED3
ไฟแสดง
สถานะ
ของชุด
ปรับ
อากาศ
การแสดงความคืบ
หน้าในการติดตัง้
จะแสดงเป็ นตัวเลข
ระหว่าง 0 ถึง 99 โดย
่ าจอแส
แสดงทีหน้
ดงผลของชุดปรับ
อากาศ
ไฟ LEDs บนชุดปรับอากาศ
กะพริบตามล�ำดับ จากนั้น
้
ไฟ LEDs ทังหมดจะกะพริ
บ
่ กษณะการ
พร้อมกัน ซึงลั
กะพริบดังกล่าวจะเกิด
้
ซ�ำไปมา
่
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ส�ำเร็จ : โหมด Smart
้ ดการติดตังพร้
้
Install จะสินสุ
อมเสียงดังเตือน และ
่
เครืองปรั
บอากาศจะกลับเข้าสูส
่ ถานะปกติ
่
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ล้มเหลว : ข้อความ
แสดงความผิดปกติจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลของ
ชุดปรับอากาศ และโหมด Smart Install จะจบการ
ท�ำงาน
หมายเหตุ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
่ งเป็ น
• หากเติมสารท�ำความเย็น R-410A เข้าไปขณะทียั
่ มเข้าไปนั้นจะ
แก๊ส องค์ประกอบของสารท�ำความเย็นทีเติ
่
เปลียนแปลง
และคุณลักษณะของอุปกรณ์จะแตกต่างกัน
่ มา
• โหมด Smart Install จะท�ำงานกับรีโมทคอนโทรลทีให้
ด้วยเท่านั้น
่
้
• ในระหว่างทีโหมด
Smart install ก�ำลังติดตังอยู
่
รีโมทคอนโทรลจะใช้งานไม่ได้
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
ระวัง
• คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากท�ำงานด้วยแรง
ดันด้านดูดเป็ นลบ
่
่
่
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบเพือเคลื
อนย้
ายเครือง
ปรับอากาศ
่
1 เปิ ดเครืองปรั
บอากาศและเลือกโหมด Fast
2 ปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานมากกว่า 5 นาที ถ้า
คอมเพรสเซอร์ทำ� งานน้ อยกว่า 5 นาที เนื่ องจากระบบป้ องกัน
้
ให้รอประมาณ 2 นาที แล้วท�ำตามขันตอนต่
อไป
3 เปิ ดฝาปิ ดวาล์วด้านความดันสูงและความดันต�ำ่
4 ใช้ประแจ L ปิ ดวาล์วด้านความดันสูง
5 หลังจากคอมเพรสเซอร์ทำ� งานประมาณ 1 นาที ให้เปิ ดวาล์ว
ด้านความดันต�ำ่
่
6 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศโดยกดปุ่ ม
(Power) บนชุดปรับ
อากาศหรือบนรีโมทคอนโทรล
้
7 ถอดท่อน�ำยาออก
• ตรวจสอบว่าหลังเวลาผ่านไป 3 ถึง 5 นาที ชุดระบายความ
่ ำงาน และมีลมเย็นเป่ าออกมาหรือไม่
ร้อนเริมท�
• หลังจากเวลาผ่านไป 12 ให้ตรวจสอบสภาพอากาศที่
่
เปลียนไปจากชุ
ดปรับอากาศ
1
่
(Air swing) เพือตรวจสอบว่
าใบพsดปรับทิศทางลม
ั
ท�ำงานถูกต้องหรือไม่
่
(Power) เพือหยุ
ดการทดสอบการท�ำงาน
5 กดปุ่ ม
4 กดปุ่ ม
,
❈
่
3 เปิ ดวาล์วด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความ
ิ า
เย็นด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬก
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
LED1
<ถังบรรจุทไี่ ม่มท
ี อ
่ ดูด>
หมายเหตุ
หน้าจอแสดงผลเป็น
แรงบิดสำหรับฝาปิดช่องเติม (ดูได้จากตาราง)
เติมสารทำความเย็นโดยควำ่
ถังบรรจุลง
<ถังบรรจุทม
ี่ ท
ี อ
่ ดูด>
(Power),
(Mode), และ
(SET) บน
2 กดปุ่ ม
รีโมทคอนโทรลพร้อมกันและกดค้างไว้ประมาณ 4 วินาที
้ ำเร็จหรือล้มเหลว
3 รอจนกว่าโหมด Smart Install จะติดตังส�
ในการติดตัง้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 13 นาที
ประเภท
5
เติมสารทำความเย็นโดยวาง
้
ถังบรรจุตงั้ ขึน
่
1 ตรวจสอบให้เครืองปรั
บอากาศอยู่ ในสถานะสแตนด์บาย
R-22: เกลียวของสกรู - 7/16-2OUNF
R-410A: เกลียวของสกรู -1/2-2OUNF
ต่อของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
ท่อดูด
้
่ 4.2 การใช้ โหมด Smart Install
ขันตอนที
่
• ขณะทีโหมด
Smart Install ก�ำลังแสดงความคืบหน้าใน
้
การติดตัง:
่
ช่องเติมของเหลว <ความดันตำ>
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
้
่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ขันตอนที
้ กวาล์วของช่องเติมของเหลวและแก๊สไปทีต�
่ ำแหน่ งเปิ ด
5 ตังจุ
่ ำเป็ นต้อง
R-410A คือ สารท�ำความเย็นประเภทผสม เป็ นสารทีจ�
่
่ ่ ในถัง
เติมภายใต้สภาวะของเหลว เมือเติ
มสารท�ำความเย็นทีอยู
บรรจุสารท�ำความเย็นเข้าไปในอุปกรณ์ ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำ
ด้านล่าง
่
ก่อนทีจะเติ
มสารท�ำความเย็นเข้าไป ให้ตรวจสอบว่าถังบรรจุ
กล่องควมคุม
ถอดสกรูฝาครอบกล่องควบคุม
ออก
ถอดฝาปิดช่องเติมแก๊สและช่อง
เติมของเหลวออก
่ ออยูอ
4 ไล่อากาศในท่อทีต่
่ อกโดยใช้ป๊ั มสุญญากาศประมาณ
15 นาที
(ป้องกันการไหลย้อนกลับ)
หน้าจอแสดงเป็ น
และไฟ LEDs
้
ทังหมดกะพริ
บ
• ถ้ามีสลักเกลียวไม่มห
ี วั น้ อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่าง
่
ระหว่างสลักเกลียวไม่มห
ี วั ไม่พอดีกบ
ั ทีแขวนแผ่
นติดตัง้ ให้
่ ด้วย
ค้นหาจุดอืนๆ
้
• ยึดแผ่นติดตังโดยไม่
ให้ลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
(หน่วย: มม.)
ขนาดท่อด้านนอก (D)
่ น
ยางจะช่วยลดแรงสั่ นสะเทือนทีช
ั้ วางส่งไปยังกำแพง
(ไม่มม
ี าให้)
,
ระวัง
• หากติดชุดปรับอากาศบนแผ่นยิปซัม ให้ ใช้สลักสมอที่
่
ก�ำหนดไว้ ในต�ำแหน่ งอ้างอิงเท่านั้น มิฉะนั้น เมือเวลา
ผ่านไป แผ่นยิปซัมรอบๆ ข้อต่ออาจแตก และท�ำให้สกรู
่
หลวมและหลุดออกมาได้ ซึงอาจท�
ำให้รา่ งกายบาดเจ็บหรือ
อุปกรณ์ ชำ� รุดเสียหายได้
D
สามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
หน้าจอแสดงผลเป็น
LED 1
LED 2
LED 3
1 หาต�ำแหน่ งของสลักเกลียวโดยใช้อป
ุ กรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียว
่
้ ากับสลักเกลียวสองตัว
2 ยึดทีแขวนแผ่
นติดตังเข้
C
รุน
่
ถูกต้อง
R 0.4 ถึง 0.8
ค�ำเตือน
หมายเหตุ
ส่วนประกอบต่างๆ: ติดชุดระบายความร้อนเข้ากับ
้
ผนั งด้วยชันวาง
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับแผ่นยิปซัม
เมือติ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
ขายาง
รุน
่
ชุดปรับอากาศ
้ ากับแผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขน
3 ติดแผ่นติดตังเข้
ั
(หน่วย : มม.)
5 ถ้าจ�ำเป็ นต้องดัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ
่
่ อกไว้ โดย
ก่อนทีจะเดิ
นท่อออกไปทางช่องทีเลื
✴✴10/18✴✴
(หน่วย : มม.)
กำแพง
B
่ นออกมา
4 ตัดโฟมฉนวนส่วนทีเกิ
้
่ 3.2 การต่อสายไฟ และท่อสาร
ขันตอนที
ท�ำความเย็น
X
20 มม.
้ น
เป็นเสีย
ไม่เรียบ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
้
้
• ให้แน่ ใจว่าผนั งจะสามารถใช้แขวนน�ำหนั
กของชันวางและ
ชุดระบายความร้อนได้
้ นวางให้
้
่ ดเท่าทีจะมากได้
่
• ติดตังชั
ใกล้กบ
ั เสามากทีสุ
้
่ 3.1 การติดชุดระบายความร้อน
ขันตอนที
้ ว
เบีย
90°
่
1 ให้กำ� หนดต�ำแหน่ งของแผ่นไม้ตงตรงที
ั้
จะติ
ดเข้ากับกรอบ
หน้าต่าง
้
่
2 ติดตังแผ่
นไม้ทกรอบหน้
ี่
าต่าง ให้มน
ี ำหนั
�้
กทีเหมาะสมกั
บ
สลักพลาสติก
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
2 ตัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
<ลักษณะด้านข้าง>
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับกรอบหน้าต่าง
เมือติ
D
้ ง้
ช่องระบายของถาดนำทิ
่ื
• ท่อต้องไม่ยนออกมาจากด้
านล่างของชุดปรับอากาศ
่
ทองแดงทีสะอาด
A
้
่ 2.5 ส่วนประกอบต่างๆ: การ
ขันตอนที
่
เปลียนทิ
ศทางของท่อระบายน�้ำทิง้
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็น
่ จด
่ บรวบรวมสารท�ำความเย็นใน
การด�ำเนินการทีมี
ุ ประสงค์เพือเก็
้
ระบบทังหมดของชุ
ดระบายอากาศ การด�ำเนินการนี้ ต้องให้แล้ว
1 นาที
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
้ ้ เพือหลี
่
่
เสร็จก่อนถอดท่อสารท�ำความเย็นออก ทังนี
กเลียงการ
สูญเสียสารท�ำความเย็นสูบ
่ รรยากาศ
่
1 ปิ ดวาล์วของเหลวด้วยประแจหกเหลียม
่
่ ดลมก�ำลังพัดด้วย
2 เปิ ดเครืองปรั
บอากาศในขณะท�ำความเย็นซึงพั
่ ำงานทันที โดยมีเงือนไขว่
่
ความเร็วสูง (คอมเพรสเซอร์จะเริมท�
า
้
้ าสุด)
เวลาต้องผ่านไปแล้ว 3 นาที นั บตังแต่
หยุดท�ำงานครังล่
2
ปิด
3 หลังจากท�ำงานได้ 2 นาที ให้ปิดวาล์วด้านดูดด้วยประแจตัวเดียวกัน
่
4 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศและปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ
5 ถอดท่อออก หลังจากถอดแล้ว ควรป้ องกันฝุ่ นละอองไม่ ให้จบ
ั
เกาะวาล์วและปลายท่อ
: เปิ ด
11/4/2016 2:34:46 PM
Download PDF