Samsung | AR13MYSSAWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR5500 Inverter (R32) 12,000 BTU/ชม. คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการติดตั้ง
DB68-06591G-00
AR✴✴MYSS✴✴
ฟ้ าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ
่ บถ่ายออกมาคืนไปยังผูจ
• ควรส่งสารท�ำความเย็นทีสู
้ ด
ั จ�ำหน่าย
่ ในสภาพดีพร้อมแนบเอกสารแจ้ง
โดยบรรจุไว้ ในถังสูบถ่ายทีอยู
เตือนการขนถ่ายกากของเสีย (Waste Transfer Note) ให้ชด
ั เจน
• ห้ามน�ำสารท�ำความเย็นไปผสมกันในชุดสูบถ่ายสารท�ำความเย็น
หรือถังเก็บ
้ นคอมเพรสเซอร์ออกมา ควร
• หากถอดคอมเพรสเซอร์หรือน�ำน�ำมั
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ระบายสารท�ำความเย็นออกมาจนถึงระดับ
่
้ ้ เพือให้
่
ทีปลอดภั
ยแล้ว ทังนี
แน่ ใจว่าไม่มส
ี ารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
่ งกล่าว
หลงเหลืออยู่ ในสารหล่อลืนดั
่
• ควรท�ำการระบายสารท�ำความเย็นให้เรียบร้อยก่อนทีจะส่
ง
คอมเพรสเซอร์ ไปยังผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่าย
้
• ในการด�ำเนินการตามขันตอนดั
งกล่าว ควรใช้เฉพาะการท�ำความ
ร้อนด้วยไฟฟ้ ากับตัวคอมเพรสเซอร์เท่านั้น
้ นออกจากระบบให้เรียบร้อย
• ควรระบายน�ำมั
จะไม่คด
ิ ค่าใช้จา่ ยกับทางผูบ
้ ริโภค
้ ดระบายความร้อนในพืนที
้ เปิ
่ ดซึงถ่
่ ายเทอากาศได้ดี
• ควรติดตังชุ
่ าด้วยแก๊ส
• ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับท้องถินว่
การเตรียมความพร้อม
่
อาจท�ำให้ ไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้เนื่ องจากเชือมสาย
ไฟหรือหุม
้ สายไฟไม่ดี หรือเกิดการใช้ ไฟเกินขนาด
่
่
หากจ�ำเป็ นต้องมีการต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาวเพราะ
้ ่ 2.4 เลือกได้:การต่อ
ความเสียหายต่อสายไฟ ดูที่ "ขันที
ความยาวสายไฟ" ในคูม
่ อ
ื การติดตัง้
––
––
กำแพงป้องกัน
้
่
่ งสามารถระบายน�
่
้ งได้
้
• ติดตังเครื
องในสถานที
ซึ
ำทิ
โดยสะดวก
่
้
่
• หากไม่มส
ี ถานทีติดตังตามทีก�ำหนดไว้ขา้ งต้น ควรติดต่อขอราย
่
ละเอียดเพิมเติ
มจากผูผ
้ ลิต
้
่
่
• ควรเช็ดน�ำทะเลและฝุ่
นละอองทีเกาะอยู
บ
่ นอุปกรณ์ แลกเปลียน
้
้
ความร้อนของชุดระบายความร้อน พร้อมทังทาน�
ำยากั
นสนิ มบน
้
ชุดระบายความร้อน (อย่างน้ อยปี ละครัง)
่ ด
ความสูงของท่อมากทีส
ุ : 15 เมตร
่ ด
ความยาวของท่อมากทีส
ุ : 30 เมตร
(หน่วย : มม.)
รุน
่
A
B
C
D
✴✴10✴✴
36
120
81
36
✴✴13✴✴
36
190
81
36
✴✴18/24✴✴
33
110
110
33
300
2000
150
300
(หน่วย : เมตร)
ความยาวของท่อ
รุน
่
่ ด
น้ อยทีสุ
ความสูงของท่อ
่ ด
มากทีสุ
่ ด
มากทีสุ
✴✴10/13✴✴
3
15
8
✴✴18/24✴✴
3
30
15
อุปกรณ์ภายนอก
คำเตือน
ผนังด้านนอก
อุปกรณ์ภายใน
้
ตัดฉนวนออกเพื่ อระบายนำฝน
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อนมากกว่า 1 ชุด
เมือติ
ปลอดภัยและระบายสูบ
่ รรยากาศได้อย่างเหมาะสม
• แม้วา่ จะปฏิบต
ั งิ านอยู่ ก็ควรท�ำการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
คูม
่ อ
ื การติดตัง้ (1)
1500
600
3000
3000
600
600
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 6.35 มม.(1)
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 9.52 มม. (1)
✴✴10/13✴✴
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 12.7 มม. (1)
✴✴18✴✴
ท่อส�ำหรับติดตัง้
Ø 15.88 มม. (1)
✴✴24✴✴
อุปกรณ์ เสริม
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
แผ่นติดตัง้ (1)
✴✴18/24✴✴
ท่อระบายน�้ำทิง้ ยาว 2
เมตร (1)
การติดป้ ายบ่งชี้
้ นส่
้ วนต่างๆ เพือให้
่
• ควรปิ ดป้ ายบ่งชีชิ
แน่ ใจว่าได้ยกเลิกการใช้งาน
้ วนนั้นๆ แล้วและไม่มส
ชินส่
ี ารท�ำความเย็นหลงเหลืออยู่
้ งกล่าวควรบันทึกวันทีก�
่ ำกับไว้
• ป้ ายบ่งชีดั
้ งกล่าวไว้บนระบบแล้ว
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปิดป้ ายบ่งชีดั
้ ้ เพือเตื
่
ทังนี
อนให้ทราบว่าระบบดังกล่าวใช้สารท�ำความเย็นชนิ ด
ไวไฟ
การกูค
้ น
ื
่ ำการซ่อมบ�ำรุง
• หากน�ำสารท�ำความเย็นออกมาจากระบบเพือท�
หรือยกเลิกการใช้งาน ควรน�ำสารท�ำความเย็นออกมาให้หมด
•
หากถ่ายโอนสารท�ำความเย็นเข้าสูถ
่ งั บรรจุ ควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าใช้เฉพาะถังกูส
้ ารท�ำความเย็นเท่านั้น
้ งทังหมดที
้
่ ในการกูส
• ควรปิ ดป้ ายบ่งชีถั
ใช้
้ ารท�ำความเย็น
้
• ควรติดตังวาล์
วลดแรงดันและวาล์วหยุดระบบเข้ากับถังดังกล่าว
่ กต้อง
ตามล�ำดับทีถู
่ ถา่ ยสารท�ำความเย็นให้สะอาด แล้วท�ำให้
• ควรสูบถ่ายถังเปล่าทีใช้
่
ถังเย็นลงก่อนทีจะท�
ำการกูส
้ ารท�ำความเย็น
้
• ระบบการสูบถ่ายสารท�ำความเย็นจะท�ำงานเป็ นปกติตามขันตอน
่ ำหนด และระบบดังกล่าวควรมีความเหมาะสมต่อการสูบถ่าย
ทีก�
สารท�ำความเย็น
• นอกจากนี้ ควรท�ำการสอบเทียบมาตราส่วนตามปกติ
้ วยข้อต่อทีไม่
่ มรี อยรัว่
• สายยางต่างๆ ควรติดตังด้
่
• ก่อนเริมการสู
บถ่าย ควรตรวจสอบสถานะของระบบการสูบถ่าย
และสภาพการซีลก่อนหากมีขอ
้ สงสัย ควรขอค�ำปรึกษาจากผู้
ผลิต
หมายเหตุ
่ ดอยูท
่ี
• หัวต่อทองเหลืองทีติ
่ ปลายท่
อแต่ละข้างของคอยล์เย็นหรือ
่ ำการต่อน็ อตในการเชือมต่
่
วาล์วสารท�ำความเย็น ใช้ขน
ั เมือท�
อท่อ
ตัวยึดท่อ A (3)
ตัวยึดท่อ B (3)
เทปไวนิล (2)
่
่
เครืองมื
อทัวไป
• ปั๊ มสุญญากาศ
(ป้ องกันการไหลย้อนกลับ)
• ชุดเกจวัดแรงดันสาร
ท�ำความเย็น
่
• เครืองดั
ดท่อ
่ ดระดับ
• เครืองวั
• ไขควง
่
• ประแจเลือน
• อุปกรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียวไม่มห
ี วั
• สว่าน
่
• ประแจหกเหลียมรู
ปตัวแอล
• ประแจทอร์ค
่
• เครืองตั
ดท่อ
• เทปวัดระยะทาง
่ ดอุณหภูมิ
• เครืองวั
่ ดความต้านทาน
• เครืองวั
่
• เครืองตรวจวั
ดไฟฟ้ าสถิต
้
่ 1.4 การเจาะรูผา่ นผนั ง
ขันตอนที
PE T3 แผ่นฉนวนโฟม (1)
ดินน�้ำมัน 100 กรัม (1)
จุกระบายน�้ำทิง้ (1)
ตะปูเกลียว M4 x 25 (6)
ตะปูซเี มนต์ (6)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับจ่ายไฟ(1)
สายไฟแบบ 3 สาย ส�ำหรับ
ติดตัง้ (1)
สายไฟแบบ 2 สาย ส�ำหรับ
ติดตัง้ (1)
้ ากับผนั งและติดตังชุ
้ ดปรับอากาศเข้ากับ
ก่อนยึดแผ่นติดตังเข้
แผ่นติดตัง้ กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัม จะต้องก�ำหนดต�ำแหน่ ง
่ อทีมั
่ ดรวมกัน
รู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 65 มม.) ซึงท่
(ประกอบด้วย สายไฟ สายรับสัญญาณ ท่อสารท�ำความเย็น และท่อ
้ ง้ ) จะทอดผ่าน แล้วจึงเจาะรูดงั กล่าว
ระบายน�ำทิ
1 ก�ำหนดต�ำแหน่ งของรูขนาด 65 มม. โดยค�ำนึ งถึงทิศทางของท่อ
่ ดรวมกันซึงจะทอดผ่
่
่ ดระหว่างรูดงั
ทีมั
าน และระยะห่างน้ อยทีสุ
กล่าวกับแผ่นติดตัง้
ซ้าย
แบตเตอรีรี่ โมท (2)
่ อธิบายไว้
• ขีดจ�ำกัดความยาวและความสูงต้องเป็ นไปตามทีได้
ข้างต้น
่
่ สารท�ำความเย็น R-32 ควรติดตังชุ
้ ด
• ส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศทีใช้
้ 1.8 ม. ขึนไป
้
ปรับอากาศบนผนั งโดยให้มค
ี วามสูงเหนื อจากพืน
รีโมทคอนโทรล (1)
ขวา
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
้ ดปรับอากาศ
การติดตังชุ
อุปกรณ์ เสริมในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
่
ทีแขวนรี
โมทคอนโทรล (1)
600
600
้
่ 2.2 การถอดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
•
•
้
่ 2.3 การต่อสายไฟและสายรับ
ขันตอนที
้
สัญญาณ (สายส�ำหรับติดตัง)
สกรู
ไขควงปากแฉก
2 ปลดล็อกตะขอข้าง ( , ) และตะขอกลาง ( ) ออก จากนั้น
่ งตะแกรงหน้าออก
ปลดล็อกตะขอด้านล่าง ( ) เพือดึ
ก่อนต่อ
่
คว�ำลง
ถูกต้อง
A
หลังต่อ
A
B
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านหน้า)
C
B
ตะขอกลาง (A)
่ อสายดินและสายไฟ ให้ทำ� ตามมาตรฐานเทคนิ คการ
เมือต่
้
ติดตังไฟฟ้
า และข้อก�ำหนดของสายไฟของพระราชบัญญัติ
กิจการไฟฟ้ า
้ อทีปลายด้
่
ขันสกรูของขัวต่
วยแรงบิด 1.2-1.8 N•m (1.2-1.8 kgf•cm)
หมายเหตุ
้ อทีสอดคล้
่
• ลวดสายไฟแต่ละเส้นจะแบ่งประเภทตามตัวเลขขัวต่
อง
กัน
้ ที
่ มี
่
• ใช้สายป้ องกัน (Category 5; น้ อยกว่า 50pF/m) ส�ำหรับพืนที
1 ถอดฝาครอบสกรูและสกรูออก
ไขควงปากแบน
ขายาง (4)
คูม
่ อ
ื การใช้งาน (1)
ระวัง
600
้
่ 2.1 การถอดตะแกรงหน้า
ขันตอนที
ฝาครอบสกรู
<ทิศทางการมัดท่อรวมกันที่สามารถทำได้>
่
• ถ้าต้องการเปลียนทิ
ศทางของท่อจากซ้ายไปขวา โปรดอย่างอท่อ
่
มากจนเกินไป ให้หมุนช้าๆ ไปในทิศทางตรงกันข้ามตามทีแสดง
มิฉะนั้นท่ออาจเสียหายได้
ชำ�รุด
้
บิดเบียว
ถูกต้อง
(ลักษณะ
ด้านข้าง)
่
คว�ำลง
ไม่พอดี
้ อชนิ ดกลม>
<ขัวต่
ตะขอล่าง/ตะขอข้าง (B/C)
สัญญาณรบกวน
่ี หม
่ สำ� หรับชุดระบายความร้อนจะต้องน�ำหนั
้
• วัสดุทใช้
ุ้ สายไฟทีใช้
ก
เบา มีความยืดหยุน
่ ไม่น้อยกว่าโพลีคลอโรพรีน (polychloroprene)
(รหัส IEC: 60227 IEC53/CENELEC: H05VV-F, IEC: 60245 IEC66/
CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC57/CENELEC: H05RN-F)
• สายไฟและสายรับสัญญาณไม่ควรยาวเกิน 30 เมตร
ระวัง
้ อ สายไฟแบบไม่มข
• ส�ำหรับการต่อฐานเสียบขัวต่
ี อ
้ ต่อวงแหวน
่
อาจท�ำให้เกิดอันตรายจากความร้อนของจุดเชือมต่
อสายไฟขณะ
ใช้งานได้
่ ก็ควรต่อขยายสายไฟเพิมด้
่ วยเช่น
• หากต้องการต่อขยายท่อเพิม
กัน สายไฟแต่ละสายและท่อแต่ละท่อควรมีความยาวสูงสุดไม่เกิน
15 เมตร (✴✴10/13✴✴) และ 30 เมตร (✴✴18/24✴✴)
้
่ 2.4 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อ
ขันตอนที
ขยายสายไฟ
1
่
เตรียมคอมเพรสเซอร์และเครืองมื
อดังต่อไปนี้
่
เครืองมื
อ
สเปค
้
คีมย�ำสาย
MH-14
ข้อต่อสายไฟแบบย�ำ้
20xØ6.5 (HxOD)
Width 19 mm
ท่อหด (มม.)
70xØ8.0 (LxOD)
ขันสกรูท่ีรัดสายไฟ ให้แน่ น
ท่อสารทำความเย็น
(ท่อสำหรับติดตั้ง)
เทปไวนิล
4
รุน
่
✴✴10/13✴✴
✴✴18/24✴✴
สายไฟเพาเวอร์
(ชุดปรับอากาศ)
3G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
3G X 2.5 ตร. มม.,
H07RN-F
่
สายไฟเชือมต่
อระหว่างชุด
แฟนคอยล์กบ
ั ชุดระบาย
ความร้อน
3G X 1.0 ตร. มม.,
H07RN-F
3G X 1.0 ตร. มม.,
H07RN-F
สายรับสัญญาณ
2 X 0.75 ตร. มม.,
H05RN-F
2 X 0.75 ตร. มม.,
H05RN-F
่
พิกด
ั เครืองป้
องกัน
20A
25A
บีด 4 ครั้ ง
5 มม.
วิธี 1
วิธี 2
เทปฉนวน
เทปฉนวน
40 มม.
35 มม.
่
6 ให้ความร้อนกับท่อหด เพือให้
เกิดการหดรัดสายไฟ
ท่อหด
สายไฟ
้
่ งเป็ นอันเสร็จสิน
้
7 หลังจากนั้นให้พน
ั เทปฉนวนอีกชันหนึ
20
20
20
60
เทปฉนวน
120
180
(หน่วย: มม.)
สายไฟชนิดปอกหุม
้
20
(หน่วย: มม.)
้
่ งเข้าไปในขัวต่
้ อสายไปแบบย�ำ้
3. ใส่ลวดสายไฟทังสองฝั
้ อสายไฟจากทังสองฝ่
้
• วิธท
ี ี่ 1: กดแกนลวดเข้าไปในขัวต่
าย
้ อสายไฟ
• วิธท
ี ี่ 2: บิดแกนลวดด้วยกันและดันมันเข้าไปในขัวต่
วิธี 1
วิธี 2
ระวัง
้ วนเชือมต่
่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชินส่
อดังกล่าวไม่เผยออกมา
ด้านนอก
่ ตจากวัสดุฉนวน
• อย่าลืมใช้เทปพันสายไฟและท่อลดทีผลิ
่
ไฟฟ้ าแบบเสริมแรงทีสามารถทนแรงดั
นไฟฟ้ าระดับเดียวกับ
่
่
ทีวิ่ งในสายไฟได้
(เป็ นไปตามข้อบังคับเกียวกั
บการต่อพ่วง
ภายในประเทศ)
ค�ำเตือน
• กรณี ของการต่อสายไฟ โปรดอย่าใช้หวั ต่อสายหุม
้ รูปหมวก
่
่ สมบูรณ์ อาจเป็ น
–– การเชือมต่
อทีไม่
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
้
้
้
4 ใช้คม
ี ย�ำสายไฟบี
บย�ำสายทั
งสองจุ
ดและพลิกสายไฟกลับอีกด้าน
หนึ่ ง แล้วท�ำเช่นเดียวกันอีกสองจุดในต�ำแหน่ งเดิม
้
• คีมย�ำสายไฟควรใช้
ชอ
่ ง 8.0
ท่อสารทำความเย็น
วิธี 2
บีด 4 ครัง้
ระวัง
่
• คุณสามารถดูขอ
้ มูลเกียวกั
บข้อมูลจ�ำเพาะของสายไฟส�ำหรับ
่ี ม
ภายในและภายนอกอาคารได้ทคู
่ อ
ื การติดตัง้
่
• หลังจากปอกฉนวนทีหุม
้ สายไฟออกแล้ว ต้องท�ำการใส่ทอ
่ หด
ไว้ทสายไฟแต่
ี่
ละเส้น
ข้อต่อสายไฟแบบยำ้
้ ง้ ด้วย
2 พันท่อสารท�ำความเย็น สายไฟประกอบ และท่อระบายน�ำทิ
่ ดท่อรวมกัน
เทปไวนิ ลเพือมั
วิธี 1
5 มม.
่
• ต่อลวดสายไฟให้แน่น เพือไม่
ให้ดงึ ออกโดยง่าย (หากลวดสายไฟ
หลวม อาจเป็ นเหตุให้ลวดสายไฟไหม้ ได้)
1
่ บสายไฟเสร็จแล้ว ให้ทดสอบดึงสายไฟทังสองข้
้
• หลังจากทีบี
าง
่
เพือให้
แน่ ใจว่าจุดต่อมีความแข็งแรง
้
5 พันด้วยเทปพันสายไฟอย่างน้ อยสองชันแล้
วจัดต�ำแหน่ งของท่อ
ลดให้อยูต
่ รงกลางเทปพันสายไฟ
่� าสามชัน
้
คุณต้องพันเทปพันสายไฟไม่ตำกว่
2 ปอกฉนวนหุม
้ สายไฟใหญ่ออกและตัดสายตามระยะดังรูป
่ ม
• ปอกฉนวนทีหุ
้ ลวดสายไฟออก 20 มม. ให้เรียบร้อย
้ อทีชุ
่ ดปรับอากาศ
• หลังจากต่อสายไฟแล้ว ให้แน่ ใจว่าตัวเลขขัวต่
กับชุดระบายอากาศตรงกัน
• ตรวจสอบสายไฟและสายรับสัญญาณจะถูกแยกออกจากกัน ต้อง
ไม่ตอ
่ รวมกัน
่
่ สารท�ำความเย็น R-32 ควรระมัดระวัง
• ส�ำหรับเครืองปรั
บอากาศทีใช้
ไม่ ให้เกิดประกายไฟ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ :
่ ดไฟ
–– ห้ามถอดฟิ วส์ออกขณะทีเปิ
๊
่ ดเครืองอยู
่
–– ห้ามถอดปลักไฟออกจากเต้
ารับขณะทีเปิ
่
–– ควรวางต�ำแหน่ งช่องระบายไว้ ให้สงู วางสายไฟโดยไม่ ให้มว้ น
พันกัน
รูปอุปกรณ์
เทปฉนวน
่
• อย่าเพิมความยาวสายด้
วยการน�ำสายไฟต่างชนิ ดกันสองสายหรือ
มากกว่ามาต่อเข้าด้วยกัน การต่อด้วยลักษณะนี้ อาจท�ำให้เกิดไฟ
ไหม้ ได้
้ อแต่ละขัวจะต้
้
่ี
้ อ
• ขัวต่
องมีขนาดเท่ากับสกรูทตรงกั
นในกล่องขัวต่
ค�ำเตือน
F1 F2
2
R-32_IM_DB68-06591G-00.indd 1
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสาร
ท�ำความเย็นเหมาะสมส�ำหรับการใช้งานกับสารท�ำความเย็น
ชนิ ดไวไฟ
ขวาล่าง
1(L)2(N)
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
่
่ ำการบัดกรี ควรกูส
• หากพบว่ามีการรัวไหลขณะที
ท�
้ ารท�ำความเย็น
้
ทังหมดจากผลิ
ตภัณฑ์ หรือแยกออกไว้ตา่ งหาก (ตัวอย่างเช่น
ใช้วาล์วหยุดระบบ)ไม่ควรปล่อยเข้าสูบ
่ รรยากาศโดยตรงควรใช้
้ อนและหลัง
ไนโตรเจนบริสท
ุ ธิ์ (OFN) ไล่อากาศออกจากระบบทังก่
้
จากขันตอนการบั
ดกรี
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรววจสอบพืนที
ั งิ านโดยใช้อป
ุ กรณ์ ตรวจจับสาร
่
้ อนและในระหว่างการปฏิบต
ท�ำความเย็นทีเหมาะสมทั
งก่
ั งิ าน
่
• เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
่
เครืองมื
อใช้ทดสอบ
200
ฉนวน
สายไฟและสายรับสัญญาณ
(สายสำหรับติดตั้ง)
LFL (ขีดจ�ำกัดความไวไฟ)
่ วนผสม
• ในการท�ำความสะอาด ไม่ควรใช้นำยาท�
�้
ำความสะอาดทีส่
ของคลอรีน เพราะคลอรีนอาจเกิดปฏิกริ ย
ิ ากับสารท�ำความเย็น
และกัดกร่อนท่อต่างๆ ได้
่
้ ควรน�ำเปลวไปออกไปให้หา่ ง
• หากสงสัยว่ามีการรัวไหลเกิ
ดขึน
่
เครืองมื
อ
่
ส่วนประกอบต่างๆ ของเครืองปรั
บอากาศ
้
่ 1.3 การตรวจสอบและการจัด
ขันตอนที
่
เตรียมอุปกรณ์ เสริมและเครืองมื
อ
ระวัง
้
่ 1.5 การผูกท่อ สายไฟ และท่อ
ขันตอนที
้
ระบายน�ำทิง้
แผ่นฉนวน
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ ตรวจจับดังกล่าวไม่ ใช่แหล่ง
ก�ำเนิ ดเปลวไฟ
้ าอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสารท�
่
• ควรตังค่
ำความเย็นให้เป็ น
• หากอุปกรณ์ เสริมดังกล่าวแถมมาให้ จะอยู่ ในกล่องอุปกรณ์ เสริม
หรืออยู่ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดระบายความร้อน
1 น�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ออก
2 น�ำแผ่นรองด้านบนออกมา
แผ่นติดตัง้ (1)
✴✴10/13✴✴
่
วิธก
ี ารตรวจสอบการรัวไหล
่
• ควรสอบเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ ตรวจจับการรัวไหลของสาร
่ มส
ท�ำความเย็นในบริเวณทีไม่
ี ารท�ำความเย็นปรากฏอยู่
• สายไฟมีแถมให้เฉพาะกับบางรุน
่ หากไม่มม
ี าในกล่อง ให้ ใช้สาย
ไฟมาตรฐานเท่านั้น
้ งตามรู
้
• ขายางและจุกระบายน�ำทิ
ปจะมี ให้ ในกล่องชุดระบาย
่
่ ได้แถมท่อทองแดง
ความร้อนเฉพาะเครืองปรั
บอากาศทีไม่
่
ส�ำหรับเชือมต่
อ
ฝาครอบสกรู (2)
่ ำชุดระบายความร้อนออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
(หน่วย: มม.)
้ เป็นรูปตัว U (A)
ท่อพักนำให้
่ อ
(ท่อทีต
่ เข้ากับชุดปรับอากาศ)
ตรงกำแพงด้านนอก
แล้วตัดฉนวนด้านล่างออก
(ประมาณ 10 มม.)
่ ป้องกันไม่ให้น้ำฝนซึมเข้าไป
เพือ
ในฉนวน
ตะปูเกลียว M4 x 12 (2)
3 ดึงชุดปรับอากาศออกมาจากบรรจุภณ
ั ฑ์
(5 ลักษณะ)
<รูเอียงลง>
่ มก
่
1 ให้หอ
่ ฉนวนโฟมเข้ากับส่วนทีไม่
ี ารหุม
้ ฉนวนทีปลายท่
อของ
ท่อสารท�ำความเย็น ดังแสดงในภาพ การหุม
้ ฉนวนนี้ ช่วยลด
ปั ญหาการควบแน่น
• แม้วา่ จะปฏิบต
ั งิ านอยู่ ก็ควรท�ำการถ่ายเทอากาศด้วยเช่นกัน
่ กปล่อยออกมาได้อย่าง
• การถ่ายเทอากาศควรแพร่กระจายแก๊สทีถู
1 เปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ของชุดปรับอากาศ
600
กล่องควมคุม
ชุดปรับอากาศ
้ ปฏิ
่ บต
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ถา่ ยเทอากาศในพืนที
ั งิ านไว้
่
่ ความร้อน
เรียบร้อยแล้วก่อนทีจะปฏิ
บต
ั งิ านทีใช้
2 น�ำแผ่นรองด้านซ้ายและขวาออกมา
ระวัง
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
้ ่
การถ่ายเทอากาศในพืนที
3 ดึงชุดระบายความร้อนออกมาจากแผ่นรองด้านล่าง
เครื่องปรับอากาศของคุณอาจแตกต่างจากภาพ
่ สดงไว้
ประกอบทีแ
2 เจาะรู
กำแพง
้ วนนิ รภัยเป็ นอุปกรณ์ทผู
• ชินส่
ี่ ป
้ ฏิบต
ั งิ านสามารถใช้งานได้หาก
่
่ อาจท�ำให้ตด
อยู่ ในสภาวะทีอาจเกิ
ดไฟลุกไหม้ชนส่
ิ้ วนอืนๆ
ิ ไฟหาก
่
เกิดการรัวไหล
่ ำชุดปรับอากาศออกมา
การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์เพือน�
(6 ลักษณะ)
(หน่วย: มม.)
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
• ควรเจาะเพียงรูเดียวเท่านั้น
่
้ ง้ เอียงลงด้วย จึงจะ
• รูดงั กล่าวควรเอียงลงเพือให้
ทอ
่ ระบายน�ำทิ
้ สะดวก
สามารถระบายน�ำได้
• ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ไม่ควรท�ำให้เกิดเปลวไฟในขณะตรวจสอบ
่
หาการรัวของสารท�
ำความเย็น
่
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผนึ กหรือวัสดุทใช้
ี่ ผนึ กไม่เสือมคุ
ณภาพ
้
่ 1.2 การแกะบรรจุภณ
ขันตอนที
ั ฑ์
ด้านข้าง
่ ดตังชุ
้ ดระบายความร้อน 1 ชุด
เมือติ
้
พันรอบอย่างน้อย 1 ชัน
่ ลดเสียงและการสั่นสะเทือน
เพือ
อาจมีสารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟถูกปล่อยออกมาโดยรอบ
้ ปฏิ
่ บต
่
• ควรตรวจสอบพืนที
ั งิ านเพือให้
แน่ ใจว่าจะไม่มอ
ี น
ั ตราย
่
จากสารไวไฟหรือเกิดความเสียงจากการลุ
กไหม้ควรติดป้ าย “ห้าม
่
สูบบุหรี”
300
้ ดระบายความร้อนในช่องว่างทีกว้
่ างไม่พอ อาจมีเสียง
• หากติดตังชุ
้
่
ดังเกิดขึนและมี
ผลต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวมได้
้ ดระบายความร้อนบนพืนเรี
้ ยบทีได้
่ ระดับซึงท�
่ ำให้แรง
• ควรติดตังชุ
่
่ ดขึนไม่
้
่
สันสะเทื
อนทีเกิ
มผ
ี ลกระทบต่อเครืองปรั
บอากาศโดยรวม
ทิศทางลม
ด้านบน
ไม่มแ
ี หล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ
่ ความเสียงต่
่
• วิศวกรบริกาไม่ควรใช้แหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟซึงมี
อการ
เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิด
้ ปฏิ
่ บต
• ควรน�ำแหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟออกไปให้หา่ งจากพืนที
ั งิ าน ซึง่
300
ระวัง
600
้ ้ง
ช่องของท่อระบายนำทิ
สามารถเลือกทิศทางการระบายนำ้
ทิง้ ได้ (ซ้ายหรือขวา)
่ ความร้อน ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ ดบ
หากมีการปฏิบต
ั งิ านทีให้
ั
่
เพลิงทีเหมาะสมไว้
ดว้ ย
้ งดับเพลิงชนิ ดผงเคมีแห้งหรือ CO2 ไว้ ใกล้กบ
• ควรติดตังถั
ั บริเวณ
่ ำการถ่ายน�ำยา
้
ทีท�
•
(หน่วย: มม.)
โปรดสแกน QR code นี ้
เพื่ อดูวด
ี โี อการติดตัง้ ชุดปรับอากาศ
<ระยะห่างอย่างน้อยระหว่างรูและแผ่นฉนวน >
่ ผ
• การซ่อมบ�ำรุงควรด�ำเนินการตามทีผู
้ ลิตแนะน�ำในกรณีทมี
ี่ ชา่ ง
่ วมด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงด้วย การด�ำเนินการควร
ช�ำนาญการอืนร่
่ี
อยูภ
่ ายใต้การควบคุมดูแลของผูท
้ ความรู
้ ในการจัดการกับสาร
ท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
่ ด หน่วยเป็ น มม.
ช่องว่างแคบทีสุ
300
่ ด
รูสำหรับท่อทีม
ั รวมกัน
• เนื่ องจากความดันในการท�ำงานของ R-32 จะมีคา่ สูงกว่า R22 ถึง
่
่ ำหนดไว้ ใน
1.6 เท่า ดังนั้นควรใช้ทอ
่ เฉพาะและใช้เครืองมื
อตามทีก�
่
กรณีทใช้
ี่ รน
ุ่ R-32 แทน R22 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เปลียนท่
อ
่
และนอตข้อต่อทัวไปเป็
นรุน
่ เฉพาะส�ำหรับ R-32 แล้ว
่ นำยา
้�
• รุน
่ ทีใช้
R-32 จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยอดเกลียวของช่องเติม
่
้ ้ เพือป้
่ องกันไม่ ให้การเติม
สารท�ำความเย็นทีแตกต่
างออกไป ทังนี
สารท�ำความเย็นผิดประเภทดังนั้น ควรตรวจสอบเส้นผ่านศูนย
้ ก่อนเสมอ
กลาง (1/2 นิว)
กำ�แพง
มากกว่า
หรือเท่ากับ
125 มม.
มากกว่า
หรือเท่ากับ
125 มม.
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐาน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจทุกครังว่
้
่
ความปลอดภัยในปั จจุบน
ั ติดตังเครื
องปรั
บอากาศให้เป็ นไปตาม
่ จจุบน
มาตรฐานความปลอดภัยในท้องถินปั
ั เสมอ
สายไฟหลายสายเข้าด้วยกัน
• ในการถ่ายอากาศในสารท�ำความเย็นออก ควรใช้ปั๊มสุญญากาศ
่
• พึงระวังเนื่ องจากสารท�ำความเย็นไม่มก
ี ลิน
่
• เครืองปรั
บอากาศไม่มค
ี ณ
ุ สมบัติ ในการป้ องกันการระเบิด ดังนั้น
้
่
่
้
ต้องติดตังเครื
องโดยไม่
ให้มค
ี วามเสียงจากการระเบิ
ดเกิดขึน
่ ดส�ำหรับชุดระบายความร้อน
ช่องว่างแคบทีสุ
่
สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ ฟิ วส์ หรือเครืองตั
ด
กระแสไฟฟ้ า
• ตรวจสอบเสมอว่าจุดต่อกระแสไฟฟ้ า (ทางเข้าสายไฟ ส่วนของ
สายน�ำไฟฟ้ า การป้ องกัน...) จะต้องสอดคล้องกับข้อก�ำหนดทาง
่ ไว้ ในแบบแผนการเดินสายไฟ ตรวจ
ไฟฟ้ าและค�ำแนะน�ำทีให้
้ าแหล่งจ่ายไฟเป็ นไปตามมาตรฐานความ
สอบให้แน่ ใจทุกครังว่
ปลอดภัยในปั จจุบน
ั
่
่
• อย่าท�ำการปรับแต่งสายไฟ ต่อสายไฟเพือเพิ
มความยาว
หรือพ่วง
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน
่
• หากสารท�ำความเย็นรัวไหล
ให้ถา่ ยอากาศภายในห้องสารท�ำความ
่
เย็นทีรั่ วไฟลออกมาสั
มผัสกับเปลวไฟ อาจจะท�ำให้เกิดแก๊สพิษได้
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพืนที
ั งิ านปราศจากสารไวไฟ
่
่ ำให้เกิดปรากฏการณ์
• เครืองปรั
บอากาศนี้ มีแก๊สฟลูออริเนตซึงท�
เรือนกระจกของโลกดังนั้น จึงห้ามระบายแก๊สเข้าสูบ
่ รรยากาศ
กำแพงป้องกัน
ชุดระบายความร้อน
มากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
ดูด หรือไฟไหม้
้ ปกรณ์ทขั
่
้ ้
• ห้ามติดตังอุ
ี่ บเคลือนด้
วยมอเตอร์ โดยเด็ดขาด ทังนี
่ องกันการติดไฟ
เพือป้
้ าสวิตช์ตด
• ตรวจสอบทุกครังว่
ั วงจรไฟฟ้ าและสวิตช์ป้องกันมีการ
ระบุขนาดรูปร่างอย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟตามค�ำ
่ ไว้ ในแผนภาพการเดินสายไฟภายในคูม
แนะน�ำทีให้
่ อ
ื
ลมทะเล
่
่ ดตัง้
ภาพรวมของข้อก�ำหนดเกียวกั
บสถานทีติ
เฉพาะดังกล่าว อาจ�ำให้เกิดการแตกหักหรือเกิดการบาดเจ็บได้
้ วไหล
่
นอกจากนี้ อาจท�ำให้เกิดอุบต
ั เิ หตุรา้ ยแรงได้ เช่น น�ำรั
ไฟฟ้ า
• ตรวจสอบเสมอว่ามีการต่อสายดินไว้อย่างเหมาะสม
่
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้ าและความถีของแหล่
งจ่ายไฟเป็ นไป
้
่ ดตังนั
้ ้นเพียง
ตามข้อก�ำหนด รวมทังตรวจสอบว่
าก�ำลังไฟฟ้ าทีติ
่ บประกันการท�ำงานของเครืองใช้
่
่
พอทีจะรั
ไฟฟ้ าภายในบ้านอืนๆ
่ อกับสายไฟฟ้ าเส้นเดียวกันได้
ทีต่
เช่น คอนกรีต ให้แน่ ใจว่าความสูงและความกว้างของก�ำแพงควร
มากกว่าขนาดของชุดระบายความร้อน 1.5 เท่า นอกจากนี้ ควรเว้น
ระยะห่างมากกว่า 600 มม. ระหว่างก�ำแพงป้ องกันและชุดระบาย
่ ายเทอากาศเสีย
ความร้อน เพือถ่
้
่ 1.1 การเลือกสถานทีติ
่ ดตัง้
ขันตอนที
้
่
• ในการติดตังโดยใช้
สารท�ำความเย็น (R-32) ควรใช้เครืองมื
อและ
อุปกรณ์ทอ
่ เฉพาะส�ำหรับสารท�ำความเย็นดังกล่าวเท่านั้น
• เนื่ องจากความดันของสารท�ำความเย็น R-32 จะสูงกว่าความดัน
่
ของ R-22 ประมาณ 1.6 เท่า หากไม่ ใช้เครืองมื
อและอุปกรณ์ทอ
่
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
500
่
่ องช�
่
้ ให้
• ห้ามใช้เครืองขณะที
เครื
ำรุดเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึน
่
ปิ ดสวิตช์ชด
ุ ปรับอากาศ และปลดการเชือมต่
อชุดปรับอากาศออก
จากแหล่งจ่ายไฟ
้ เครื
่ องมี
่
่
• ทุกครังที
ควัน สายไฟร้อนหรือเสียหาย หรือเครืองมี
เสียง
่ ปิ ดใช้งานสวิตช์ป้องกัน และติดต่อหน่วย
ดังมาก ให้ปิดเครือง
่
งานสนั บสนุนทางเทคนิ คของ SAMSUNG เพือเป็ นการป้ องกันไฟ
สามารถด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็ นประจ�ำได้ ส่วน
่
ประกอบของเครืองต้
องสามารถเข้าถึงได้ และต้องสามารถถอด
้ วนได้ ในสภาพทีปลอดภั
่
่ งต่
้ อผูค
่
แยกชินส่
ยเต็มทีทั
้ นหรือสิงของ
่
ด้วยเหตุนี้ ในกรณีทไม่
ี่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีระบุ
ไว้ ในคูม
่ อ
ื การ
่ ำเป็ นในการเข้าถึงและซ่อมแซมเครือง
่ (ใน
ติดตัง้ ค่าใช้จา่ ยทีจ�
่ ำหนดโดยข้อบังคับทีมี
่ ผลบังคับใช้ ใน
สภาพปลอดภัยตามทีก�
้
ปั จจุบน
ั ) โดยใช้ลวดสลิง รถบรรทุก นั่ งร้าน หรือวิธก
ี ารยกให้สงู ขึน
่
่
อืนใด
จะไม่ได้รบ
ั การพิจารณาว่าอยู่ ในเงือนไขการรั
บประกันและ
ชุดระบายความร้อน
ทะเล
่
้ ดระบายความร้อนใกล้กบ
• หากไม่สามารถหลีกเลียงการติ
ดตังชุ
ั
่ นไม่
้
ชายทะเลได้ ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันล้อมรอบเพือกั
ให้ โดน
ลมทะเล
่ นไม่
้
• ควรสร้างก�ำแพงป้ องกันด้วยวัสดุทบ
ึ แข็งเพือกั
ให้ โดนลมทะเล
––
ของห้อง
อุปกรณ์ทใช้
ี่ ในการถ่ายเทอากาศและช่องระบายต่างๆ ควร
้
ท�ำงานได้ตามปกติและไม่มส
ี งใดปิ
ิ่
ดกัน
่
เครืองหมายและสั
ญลักษณ์ทอยู
ี่ บ
่ นอุปกรณ์ ตา่ งๆ ควรมอง
500
การรับประกันเป็ นโมฆะในทันที
่
่
• ควรใช้เครืองปรั
บอากาศเฉพาะกับงานทีสอดคล้
องกับการ
่
่
ออกแบบของเครืองเท่
านั้น: ชุดปรับอากาศไม่เหมาะทีจะติ
ดตัง้
่ ซก
ในบริเวณทีใช้
ั ผ้า
ระเบิด หรือการบาดเจ็บ
้
่
้ ว่่ างทีระบุ
่
• ต้องติดตังเครื
องให้
สอดคล้องกับพืนที
ไว้ ในคูม
่ อ
ื การ
่
้
ติดตัง้ เพือให้
แน่ ใจว่าสามารถเข้าถึงได้จากด้านข้างทังสอง
หรือ
––
1500
่ ดจากการ
• ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ
่
่ ได้รบ
่
่
เปลียนแปลงที
ไม่
ั อนุ ญาตหรือการเชือมต่
อกระแสไฟฟ้ าทีไม่
่ แจงไว้
้
เหมาะสม และในกรณี เช่นนี้ ข้อก�ำหนดทีชี
ในตาราง “ขีด
่
ความสามารถในการท�ำงาน” ซึงรวมอยู
่ ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้นั้น จะท�ำให้
้
• ควรด�ำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ส�ำหรับการติดตัง:
่
้
–– ปริมาณสารท�ำความเย็นทีเติมเข้าไปจะขึนอยูก
่ บ
ั ขนาด
1500
Directive) (2004/108/EC)
วัสดุจากผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายมาใช้)
้
• หลังจากติดตังเสร็
จแล้ว ให้ทำ� การทดสอบการท�ำงาน และให้คำ�
่
่
แนะน�ำเกียวกั
บวิธก
ี ารใช้งานเครืองปรั
บอากาศแก่ผู้ ใช้เสมอ
่
่ สารอันตรายหรือ
• อย่าใช้เครืองปรั
บอากาศในสภาพแวดล้อมทีมี
่
่
ใกล้กบ
ั อุปกรณ์ทมี
ี่ เปลวไฟอิสระ เพือหลี
กเลียงการเกิ
ดไฟไหม้
ลมทะเล
• ควรระมัดระวังไม่ ให้เกิดประกายไฟดังนี้ :
่ ดไฟ
–– ห้ามถอดฟิ วส์ออกขณะทีเปิ
๊
่ ดเครืองอยู
่
–– ห้ามถอดปลักไฟออกจากเต้
ารับขณะทีเปิ
่
–– ควรวางต�ำแหน่ งช่องระบายไว้ ให้สงู วางสายไฟโดยไม่ ให้
ม้วนพันกัน
• หากชุดปรับอากาศไม่สามารถใช้กบ
ั สารท�ำความเย็น R-32 ได้ จะมี
้
่
สัญญาณแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึนมา
และเครืองจะไม่
ทำ� งาน
้
่
• หลังจากติดตังแล้ว ควรตรวจสอบหาการรัวไหลแก๊สพิษอาจเกิด
้ และหากแก๊สดังกล่าวสัมผัสกับแหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ เช่น
ขึน
่
เครืองท�
ำความร้อนชนิ ดพัดลม เตาไฟ และเตาปรุงอาหาร ควร
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใช้เฉพาะถังดูดเก็บสารท�ำความเย็นเท่านั้น
การจัดเตรียมถังดับเพลิง
้ อสารท�ำความเย็นในต�ำแหน่ งทีไม่
่ มส
่ อให้เกิด
• ควรติดตังท่
ี ารซึงก่
การผุกร่อน
300
• คูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ใช้ชด
ุ คอยล์ SAMSUNG สองชุดในการอธิบายวิธต
ี ด
ิ
้ ดปรับอากาศแบบแยกส่วน การใช้ชด
่ มี
่
ตังชุ
ุ คอยล์ประเภทอืนที
ระบบการควบคุมแตกต่างออกไปอาจท�ำให้ชด
ุ คอยล์เสียหาย ส่ง
ผลให้การรับประกันเป็ นโมฆะได้ ผูผ
้ ลิตจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความ
่ ดขึนจากการใช้
้
เสียหายทีเกิ
ชด
ุ คอยล์ทเข้
ี่ ากันไม่ได้
่
่
• เครืองปรั
บอากาศนี้ เป็ นไปตามข้อก�ำหนดของสหภาพยุโรปเกียว
่ ยวกั
่
กับแรงดันไฟฟ้ าต�ำ่ (2006/95/EC) และค�ำสังเกี
บ EMC (EMC
ลมทะเล
้ อั
่ บอากาศ
• ห้ามปฏิบต
ั งิ านในพืนที
้ นที
้ ปฏิ
่ บต
• ควรกันพื
ั งิ านให้ชด
ั เจน
1500
ปรับอากาศ
่ ำคัญ เมือติ
่ ดตังเครื
้
่ โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องต่อท่อสาร
• สิงส�
อง
ท�ำความเย็นก่อน แล้วจึงต่อสายไฟ ถอดสายไฟฟ้ าออกก่อนถอด
ท่อสารท�ำความเย็นเสมอ
่
่
่
• เมือได้
รบ
ั มอบเครืองแล้
ว ให้ตรวจสอบยืนยันว่า เครืองไม่
ได้รบ
ั
่
ความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หากปรากฏว่าเครืองเสี
ยหาย
้
่
อย่าติดตังเครืองแล้วรายงานความเสียหายให้ผข
ู้ นส่งหรือผูจ
้ ด
ั
้
่ รบ
จ�ำหน่ายทราบในทันที (หากผูต
้ ด
ิ ตังหรื
อช่างทีได้
ั อนุ ญาตได้นำ�
เก็บ ควรปิ ดช่องต่างๆ ให้แน่น
่
• หากจ�ำเป็ นต้องมีการถ่ายเทอากาศโดยอาศัยเครืองมื
อ ไม่ควรให้มี
่
สิงใดมากี
ดขวางช่องถ่ายเทอากาศ
้
่
• ในการทิงเครื
องปรั
บอากาศ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับหรือ
่
กฎหมายท้องถิน
300
่
้
• เพือความปลอดภั
ยสูงสุด ผูต
้ ด
ิ ตังควรอ่
านค�ำเตือนต่อไปนี้ ให้
ละเอียด
้
่
• เก็บคูม
่ อ
ื การใช้งานและวิธก
ี ารติดตังไว้
ในสถานทีปลอดภั
ย และ
่
อย่าลืมส่งมอบให้เจ้าของคนใหม่หากมีการขายหรือโอนเครือง
่
้ งต้องด�ำเนินการโดย
• เพือควบคุ
มสารท�ำความเย็น การติดตังจึ
ช่างผูช
้ ำ� นาญการนอกจากนี้ ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมาย
้ นหล่อลืน
่
• ควรระมัดระวังไม่ ให้สารแปลกปลอมเข้าไปในท่อ (น�ำมั
สารท�ำความเย็น น�ำ้ เป็ นต้น)การใช้นำมั
�้ นหรือสารท�ำความเย็นอาจ
้ วไหลได้
่
ท�ำให้ทอ
่ ต่างๆ ผุกร่อนจนท�ำให้การระบายน�ำรั
ในการจัด
้
่
่
• ห้ามติดตังหากมี
ความเสียงจากการรั
วไหลของแก๊
สติดไฟ
่ ท�
่ ำให้เกิดความร้อน
• ห้ามวางสิงที
1500
้
่
• ก่อนติดตังเครื
องปรั
บอากาศ ให้อา่ นเนื้ อหาในคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ ด้วย
่
่
ความเอาใจใส่ และเก็บคูม
่ อ
ื ไว้ ในทีปลอดภั
ย เพือจะได้
ใช้เป็ น
ข้อมูลอ้างอิงภายหลังการติดตัง้
• ห้ามตัดหรือเผาภาชนะบรรจุสารท�ำความเย็นหรือท่อต่างๆ
่ ความสะอาดกับสารท�ำความเย็นดังกล่าว เช่น เม
• ควรใช้ชนส่
ิ้ วนทีมี
้
นิ โฟลด์เกจ ปั๊ มสุญญากาศ และท่อเติมน�ำยา
1500
่
ข้อมูลทัวไป
กร่อนได้
่
่
–– บริเวณทีอาจท�
ำให้เกิดการรัวไหลของแก๊
สไวไฟและท�ำให้
เส้นใยคาร์บอนแขวนลอย ละอองลอยไวไฟ หรือสายระเหย
ไวไฟ
่ สารท�ำความเย็นรัวไหลออกมาและสะสมอยู
่
–– บริเวณทีมี
่
่ ตว์ตา่ งๆ อาจปล่อยของเสียออกมาเลอะเครือง
่
–– บริเวณทีสั
เนื่ องจากจะมีแอมโมเนี ยปล่อยออกมาด้วย
่ บรักษาอาหาร พืช เครืองมื
่
• ห้ามใช้ชด
ุ ปรับอากาศเพือเก็
อ และงาน
่ ใช้
่ หมดแล้วของรีโมทคอนโทรล (เลือก
• วัสดุหอ
่ หุม
้ และแบตเตอรีที
ศิลปะต่างๆมิฉะนั้นอาจท�ำให้วต
ั ถุดงั กล่าวด้อยคุณภาพได้
้
ได้) จะต้องก�ำจัดทิงตามกฎหมายปั
จจุบน
ั
้ ดปรับอากาศหากการระบายน�ำมี
้ ปัญหา
• ห้ามติดตังชุ
่
่ องก�ำจัดทิงในฐานะขยะ
้
• เครืองปรั
บอากาศมีสารท�ำความเย็นทีต้
่ ดตังชุ
้ ดระบายอากาศบริเวณชายทะเล ให้แน่ ใจว่าเครืองจะ
่
•
เมื
อติ
่
่
พิเศษ เมือเครื
องปรั
บอากาศหมดอายุการใช้งานต้องน�ำไปก�ำจัด
่ งปราศจาก
่
ไม่โดนลมทะเลโดยตรง หากไม่สามารถหาสถานทีซึ
้ ศู
่ นย์ทได้
่ี รบ
่
ทิงที
ั อนุ ญาตหรือส่งกลับไปยังผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายเพือการ
ลมทะเลพัดโดนโดยตรงได้ ควรสร้างก�ำแพงหรือแนวป้ องกัน
้
ก�ำจัดทิงอย่
างถูกต้องและปลอดภัย
้ ดระบายความร้อนในสถานทีซึ
่ งไม่
่ มล
–– ติดตังชุ
ี มทะเลพัดโดน
(เช่น ใกล้อาคาร เป็ นต้น) มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชด
ุ ระบายความร้อน
้
ช�ำรุดเสียหายได้
การติดตังผลิ
ตภัณฑ์
่
่ หรือติดตังเครื
้
่
• ห้ามพยายามซ่อม เคลือนย้
าย ปรับเปลียน
องใหม่
การด�ำเนินการเหล่านี้ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่ ได้รบ
หากกระท�ำโดยบุคคลทีไม่
ั อนุ ญาต
่
• ห้ามวางภาชนะบรรจุของเหลวหรือวัตถุอนๆ
ื่ บนตัวเครือง
้ั
่ ในการผลิตและการบรรจุหบ
่
• วัสดุทงหมดที
ใช้
ี ห่อของเครืองปรั
บ
อากาศนี้ สามารถน�ำมารีไซเคิลได้
่ ดตังหรื
้
้
่
• ในขณะทีติ
อย้ายต�ำแหน่ งติดตังเครื
องปรั
บอากาศ ห้าม
่
ให้สารท�ำความเย็น ผสมกับอากาศหรือแก๊สอืนหรื
อสารท�ำความ
่ ระบุ มิฉะนั้นความดันอาจเพิมขึ
่ นจนท�
้
เย็นทีไม่
ำให้เกิดการแตกหัก
หรือเกิดการบาดเจ็บได้
่
่ สารท�ำความเย็นชนิ ดไวไฟ
• ในการซ่อมบ�ำรุงเครืองปรั
บอากาศทีมี
้ ้ เพือลดความเสี
่
่
จ�ำเป็ นต้องตรวจสอบความปลอดภัย ทังนี
ยงใน
่ ด
การติดไฟให้เหลือน้ อยทีสุ
้
่ ำเป็ นต้องควบคุมดัง
• การซ่อมบ�ำรุงควรด�ำเนินการตามขันตอนที
จ�
้ ้ เพือลดความเสี
่
่
ต่อนี้ ทังนี
ยงของสารท�
ำความเย็นหรือแก๊สชนิ ด
่ ด
ไวไฟให้เหลือน้ อยทีสุ
300
่
้
่ าถึง
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศไม่ได้ตด
ิ ตังไว้
ในบริเวณทีเข้
ได้งา่ ย
––
––
้ ดระบายความร้อน
การติดตังชุ
300
่
่
• ปลดการเชือมต่
อเครืองปรั
บอากาศออกจากแหล่งจ่ายไฟทุกครัง้
้ วนภายใน
ก่อนท�ำการซ่อมบ�ำรุงหรือเข้าจัดการชินส่
้
• ตรวจสอบว่าท�ำการติดตังและการทดสอบโดยช่
างผูช
้ ำ� นาญการ
มีไอน�ำ้ มิฉะนั้นอาจท�ำให้ชนส่
ิ้ วนพลาสติกผุกร่อนจนอาจ
่
่
ท�ำให้เครืองไม่
ทำ� งานหรือเกิดการรัวไหลได้
่
บริเวณทีใกล้
ชด
ิ กับแหล่งความร้อน
่ สารต่างๆ เช่น แก๊สก�ำมะถัน แก๊สคลอรีน กรด
บริเวณทีมี
และด่าง มิฉะนั้นอาจท�ำให้ทอ
่ และข้อต่อทองเหลืองสึก
300
่
โปรดเอาใจใส่ทำ� ตามข้อควรระวังทีแสดงรายการไว้
ดา้ นล่างนี้ เพราะ
่ ำคัญทีสุ
่ ดในการรับประกันความปลอดภัยทังของเครื
้
่
เป็ นสิงส�
องปรั
บ
อากาศและผูป
้ ฏิบต
ั งิ าน
่ แร่ธาตุปะปนอยู่ มีนำมั
บริเวณทีมี
�้ นลอยฟุ้ งในอากาศ หรือ
––
่ จุดต่อกระแสไฟฟ้ า ท่อ
• โปรดจ�ำไว้เสมอว่าต้องตรวจสอบเครือง
่
สารท�ำความเย็น และการป้ องกันอย่างสม�ำเสมอ
การด�ำเนินงาน
เหล่านี้ ควรท�ำโดยช่างผูช
้ ำ� นาญการเท่านั้น
่
่ นได้ จึงควรติดตังไว้
้
่ เด็
่ ก
• เครืองปรั
บอากาศมีชนส่
ิ้ วนทีหมุ
ในทีที
้
เอือมไม่
ถงึ
500
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ยใน
้
การติดตัง
้
• ในการจัดการ ถ่ายและก�ำจัดสารท�ำความเย็นทิงหรื
อเจาะวงจร
ท�ำความเย็น ผูป
้ ฏิบต
ั งิ านควรมี ใบรับรองคุณวุฒจ
ิ ากหน่วยงานที่
ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
้ ดปรับอากาศในบริเวณดังต่อไปนี้
• ห้ามติดตังชุ
สาเหตุให้เกิดไฟฟ้ าลัดวงจรหรือไฟ
ไหม้ ได้
ขนาดการบีบอัด
1/18/2017 2:06:53 PM
้ อระบายน�ำทิ
้ ง้
1 ติดตังท่
้ ้ ง (A)
ท่อระบายนำทิ
้ ้ งทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ ม (B)
ท่อสำหรับติดตัง้
ท่อเชื่อมต่อ
(A)
ใช้วธ
ิ ก
ี ารต่อแบบปลายบานในการต่อชุดปรับอากาศเข้ากับชุดระบาย
่
้ การด�
่
ความร้อนด้วยท่อทองแดงซึงสามารถจั
ดหาได้ ในพืนที
ำเนินงาน
ใช้เฉพาะท่อส�ำหรับการท�ำความเย็นชนิ ดไร้ตะเข็บ หุม
้ ด้วยฉนวนกัน
้
้
ไฟฟ้ าเท่านัน (ชนิ ด Cu DHP ตาม ISO1337) ผิวท่อไม่ทาน�ำมัน/จารบี
่
และเนื้ อท่อไม่ผสมออกซิเจนเหมาะส�ำหรับแรงดันขณะเครืองท�
ำงาน
่ ด 4,200 kPa และเหมาะส�ำหรับแรงดันแตกระเบิดอย่าง
อย่างน้ อยทีสุ
่
น้ อยทีสุด 20,700 kPa ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตามจะต้องใช้ทอ
่ ทองแดงที่
สะอาด
่ สง่ ผ่านสารท�ำความเย็นมีขนาดต่างกัน 2 ขนาด ดัง
ท่อทองแดงทีใช้
ต่อไปนี้ :
(B)
กำแพง
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
้ ง้ ทีตอ
ท่อระบายนำทิ
่ เพิ่ม
ชุดปรับอากาศ
้ ง้
ท่อระบายนำทิ
นำ้
จุม
่ ลงไปในนำ้
้
เอียงขึน
เอียงลง
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 มม.
โฟมฉนวน
งอ
ระยะห่างน้อยเกินไป
• ท่อขนาดเล็กใช้สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะของเหลว
• ท่อขนาดใหญ่สำ� หรับสารท�ำความเย็นสถานะไอ
่ ดปรับอากาศจะมีการต่อท่อสารท�ำความเย็นสถานะของเหลวซึงมี
่
ทีชุ
้
่ ขนาดสันไว้
้ แล้ว วิธก
ขนาดสันและท่
อสารท�ำความเย็นสถานะไอซึงมี
ี าร
้
้
ต่อท่อน�ำยาท�
ำความเย็นมีหลายวิธี ขึนอยู
ก
่ บ
ั การเลือกทางเดินของ
แต่ละท่อ โดยอ้างอิงต�ำแหน่ งการหันหน้าชุดปรับอากาศเข้าผนั ง
เทปไวนิล
น้อยกว่า
5 ซม.
้
่
้
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเทน�
ำลง
่
้
ไปเพือตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมาเปี ยกชิน
ส่วนไฟฟ้ า
้
่ 2.8 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้
ส�ำหรับติดตังเข้ากับท่อสารท�ำความเย็น (ท่อ
้
ส�ำหรับติดตัง)
มม.
้ ้ง
ท่อระบายนำทิ
ระวัง
หมายเหตุ
่
้
่ 2.9 การลดหรือ
• ถ้าต้องการเพิมหรื
อลดความยาวท่อ ขันตอนที
่
้
การเพิมความยาวท่
อ สารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
่ ำหนดหากขันแน่นเกินไป
• ขันนอตให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
่
นอตอาจแตกหักจนสารท�ำความเย็นรัวไหลออกมา
่ นออกมา
4 ตัดโฟมฉนวนส่วนทีเกิ
่
5 ถ้าจ�ำเป็ นต้องดัดท่อบริเวณด้านหลังของชุดปรับอากาศ ก่อนทีจะ
่ อกไว้ โดย
เดินท่อออกไปทางช่องทีเลื
่ื
• ท่อต้องไม่ยนออกมาจากด้
านล่างของชุดปรับอากาศ
• รัศมี ในการดัดท่อต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มม.
่
6 เดินท่อทะลุผา่ นผนั งทีเจาะรู
ไว้
หมายเหตุ
• ระบบท่อต้องหุม
้ ด้วยท่อฉนวนและยึดอย่างถาวรในต�ำแหน่ งที่
่
่
้
ทดสอบแล้วว่าไม่มก
ี ารรัวของแก๊
ส ดูรายละเอียดเพิมเติ
มที่ ขัน
ตอนที่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ระวัง
่ กำ� หนดไว้ หากขันวาล์วแน่น
• การขันวาล์วควรใช้คา่ ทอร์คตามทีได้
้
เกินไปอาจท�ำให้แตกร้าวและเป็ นสาเหตุของน�ำยารั
ว่
้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อ จุดต่อท่อสารท�ำความเย็นทังหมดต้
อง
นอตข้อต่อ
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
้
่ 2.7 ส่วนประกอบต่างๆ: การเปลียน
่
ขันตอนที
ทิศทางของท่อระบายน�้ำทิง้
ซ้าย
่ ำหนดไว้ตามรหัสและมาตรฐาน
• หากต้องการให้ทอ
่ ยาวกว่าทีก�
่
ท่อ จะต้องเพิมสารท�
ำความเย็นเข้าไปในท่อด้วย มิฉะนั้นชุดปรับ
อากาศอาจหยุดท�ำงาน
่ องกันไม่ ให้แก๊สรัวออก
่
้
่
• เพือป้
ให้กำ� จัดเสียนที
ขอบตั
ดของท่อออก
่
ให้หมดโดยใช้เครืองมื
อคว้านท่อทองแดง
้
่ 2.9 การลดหรือการเพิมความยาว
่
ขันตอนที
้
ท่อสารท�ำความเย็น (ท่อส�ำหรับติดตัง)
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
ด้านล่าง
<ลักษณะด้านหน้า>
้ ว
เบีย
้ ง้
• อย่าปิ ดหรือคลุมจุดต่อท่อระบายน�ำทิ
้ ง้ ต้องเข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
จุดต่อท่อระบายน�ำทิ
D
้
่ 2.11 การติดชุดปรับอากาศเข้า
้ ดระบายความร้อน
ขันตอนที
การติดตังชุ
้
กับแผ่นติดตัง
ขนาดท่อด้านนอก (มม.)
ค่าทอร์ค (N•m)
ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
14 ถึง 18
140 ถึง 180
ø 9.52
34 ถึง 42
350 ถึง 430
ø 12.70
49 ถึง 61
500 ถึง 620
ø 15.88
68 ถึง 82
690 ถึง 830
้
่ 3.2 การต่อสายไฟ การรับสัญญาณ
ขันตอนที
และท่อสารท�ำความเย็น
้
่ 3.1 การติดชุดระบายความร้อน
ขันตอนที
L
X
N
F2
Y
F1
่ ดรวมกันไม่ขยับเมือติ
่ ดตังชุ
้ ดปรับอากาศ
• ตรวจสอบว่าท่อทีมั
ลงบนแผ่นติดตัง้
้
่ 2.12 การประกอบตะแกรงหน้า
ขันตอนที
1 ล็อกตะขอข้าง (D) และตะขอกลาง (B) จากนั้นล็อกตะขอล่าง
่ ดตะแกรงหน้าให้อยู่ ในต�ำแหน่ ง
(C) เพือยึ
2 ขันสกรู (A- ) ให้แน่น แล้วใส่ฝาครอบสกรูเข้าไป (A- )
(หน่วย : มม.)
รุน
่
X
Y
✴✴10✴✴
507
292
✴✴13✴✴
602
310
✴✴18/24✴✴
660
340
่ มต่อระหว่างชุด สายไฟเพาเวอร์
สายไฟเชือ
(3 แกน)
แฟนคอยล์กบ
ั ชุดระบาย
ความร้อน (3 แกน)
B
ระวัง
่
่ วยให้
1 วางชุดระบายความร้อนโดยเอาหัวลงตามทีแสดงไว้
เพือช่
ระบายอากาศออกจากชุดระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสม
่
2 ใช้สลักสมอยึดชุดระบายความร้อนในแนวระดับเข้ากับทีรองรั
บ
่
ทีเหมาะสม
กล่องควมคุม
ถอดสกรูฝาครอบกล่องควบคุม
ออก
A
่ องกันการเกิดเสียงและการสันสะเทื
่
• ติดขายางให้แน่นเพือป้
อน
้
่ ดรับลมแรง ให้ตด
• หากชุดระบายความร้อนติดตังในสถานที
เปิ
ิ
้
่
ตังแผ่
นป้ องกันรอบชุดระบายความร้อนเพือให้
พด
ั ลมสามารถ
B
45°±2°
L
เอียง
R 0.4 ถึง 0.8
ท่อ
การบานท่อ
ขนาดท่อด้านนอก (D)
D
ลึก (A)
(หน่วย: มม.)
ขนาดการบานท่อ
ø 6.35
1.3
8.7 ถึง 9.1
ø 9.52
1.8
12.8 ถึง 13.2
ø 12.70
2.0
16.2 ถึง 16.6
ø 15.88
2.2
19.3 ถึง 19.7
ระวัง
ถอดฝาปิดช่องเติมแก๊สและช่อง
เติมของเหลวออก
้ วาง
่ สะเทือนทีช
่ ด
ยางจะช่วยลดแรงสัน
ุ ระบายความร้อนส่งไปยังชัน
(ไม่มม
ี าให้)
หมายเหตุ
้
้
• ให้แน่ ใจว่าผนั งจะสามารถใช้แขวนน�ำหนั
กของชันวางและชุ
ด
ระบายความร้อนได้
้ นวางให้
้
่ ดเท่าทีจะมากได้
่
• ติดตังชั
ใกล้กบ
ั เสามากทีสุ
A
A
1
2
่ ความผิดปกติเกิดขึน
้ ควรอ้างอิงวิธก
้
่
่
เมือมี
ี ารแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นตามตารางดังต่อไปนี้ หากต้องการข้อมูลเพิมเติ
มเกียวกั
บ
้
การแก้ ไขปั ญหาความผิดปกติเบืองต้
น โปรดดูทคู
ี่ ม
่ อ
ื การบริการ
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
หน้าจอแสดงผลเป็น
LED 1
LED 2
LED 3
/
ความผิดปกติ
/
ความผิดปกติ ในการ
่
สือสารระหว่
างชุดปรับ
อากาศและชุดระบาย
ความร้อน
้
การแก้ ไขปั ญหาเบืองต้
นโดยช่าง
ผูต
้ ด
ิ ตัง้
่
• ตรวจสอบสายการเชือมต่
อ
ระหว่างชุดปรับอากาศและ
ชุดระบายความร้อน (ตรวจ
สอบว่าสายไฟและสายรับ
สัญญาณมีการสลับกัน
หรือไม่)
,
หน้าจอแสดงเป็ น
และไฟ LEDs
้
ทังหมดกะพริ
บ
ความผิดปกติทตั
ี่ วจับ
อุณหภูมิ
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ความผิดปกติทอุ
ี่ ปกรณ์
่
แลกเปลียนความร้
อน
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ความผิดปกติทพั
ี่ ดลม
ของชุดปรับอากาศ
• ตรวจสอบการเสียบสายถูก
ต้องหรือไม่
ต้องหรือไม่
ต้องหรือไม่
่
• ขจัดสิงแปลกปลอมออก
่ิ ดขวาง
ไป (ในกรณีทมี
ี่ สงกี
มอเตอร์)
EEPROM/ความผิดปกติ
ที่ Option
• รีเซ็ต Options
ความผิดปกติจากสาร
ท�ำความเย็นไม่ ไหล
• ตรวจสอบว่าวาล์วเปิ ด-ปิ ด
ช่องเติมของเหลว <ความดันสูง>
เปิ ดอยูจ
่ นสุดหรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการอุดตันใน
่ อม
่
ท่อสารท�ำความเย็นทีเชื
ต่อชุดปรับอากาศและชุด
ระบายความร้อนหรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
่
hรูปแบบ LED นี้ จะปรากฏเมือ
้ บชุด
มีความผิดปกติเกิดขึนกั
ระบายความร้อน
ท�ำความเย็น
• ตรวจสอบว่ามีการเติม
่
ปริมาณสารท�ำความเย็นเพิม
่ เพียงพอส�ำหรับ
เติมเพือให้
่ ความยาวกว่าความยาว
ท่อทีมี
ตามรหัสและมาตรฐานท่อที่
ก�ำหนดไว้หรือไม่
่
• ตรวจสอบการรัวไหลของสาร
ท�ำความเย็นระหว่างวาล์วและ
ข้อต่อของท่อ
❈
: ปิ ด,
่
3 เปิ ดวาล์วด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความเย็นด้วย
ิ า
การหมุนทวนเข็มนาฬก
่ ออยูอ
4 ไล่อากาศในท่อทีต่
่ อกโดยใช้ป๊ั มสุญญากาศประมาณ 15 นาที
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
่ ส
ต่อท่อสารทำความเย็นทีม
ี ถานะ
เป็นแก๊สและของเหลว
้
่ 3.3 การไล่อากาศ
ขันตอนที
ในชุดระบายความร้อนจะบรรจุสารท�ำความเย็น R-32 ไว้เพียงพอ อย่า
ระบายสารท�ำความเย็น R-32 ออกสูบ
่ รรยากาศเนื่ องจากสารดังกล่าว
่ กควบคุมภายใต้ขอ
เป็ นแก๊สเรือนกระจกในกลุม
่ ฟลูออริเนตซึงถู
้
ตกลงของพิธส
ี ารเกียวโต โดยมีศก
ั ยภาพในการดูดกลืนความร้อน
(GWP) = 675 ควรไล่อากาศในชุดปรับอากาศและในท่อออก ถ้าอากาศ
ยังเหลืออยู่ ในท่อสารท�ำความเย็น จะมีผลกระทบต่อคอมเพรสเซอร์
่
ได้ อาจท�ำให้ความสามารถในการท�ำความเย็นลดลง และเครืองท�
ำงาน
ผิดปกติ ให้ ใช้ปั๊มสุญญากาศดังแสดงในภาพ
้
่ 4.3 การตรวจสอบขันสุ
้ ดท้าย
ขันตอนที
และการทดสอบการท�ำงาน
้
1 ตรวจสอบการติดตังตามหั
วข้อดังต่อไปนี้ :
่
่ ดตัง้
• ความมันคงแข็
งแรงของสถานทีติ
่
่
• จุดต่อท่อเพือตรวจสอบการรั
วของสารท�
ำความเย็น
• การต่อสายไฟ
่ หม
• ฉนวนกันความร้อนทีใช้
ุ้ ท่อสารท�ำความเย็น
้ ง้
• การต่อท่อระบายน�ำทิ
• การต่อสายดิน
่
้
• การท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ (ตามขันตอนข้
างล่างนี้ )
่
(Power) บนรีโมทคอนโทรลเพือตรวจสอบดั
งต่อ
2 กดปุ่ ม
ไปนี้ :
่ ดปรับอากาศติดสว่าง
• ไฟแสดงสถานะทีชุ
• ใบพัดปรับทิศทางลมของชุดปรับอากาศหมุนเปิ ด พัดลม
่ ำงาน
เริมท�
้
(Mode) เลือกโหมด Cool จากนั้นให้ทำ� ตามขันตอน
3 กดปุ่ ม
ย่อยดังต่อไปนี้ :
่ งค่
้ าอุณหภูมท
• ในโหมด Cool ให้กดปุ่ มอุณหภูมเิ พือตั
ิ ี่ 16 °C
• ตรวจสอบว่าหลังเวลาผ่านไป 3 ถึง 5 นาที ชุดระบายความ
่ ำงาน และมีลมเย็นเป่ าออกมาหรือไม่
ร้อนเริมท�
• หลังจากเวลาผ่านไป 12 ให้ตรวจสอบสภาพอากาศที่
่
เปลียนไปจากชุ
ดปรับอากาศ
่
(Air swing) เพือตรวจสอบว่
าใบพsดปรับทิศทางลม
4 กดปุ่ ม
ั
ท�ำงานถูกต้องหรือไม่
่
(Power) เพือหยุ
ดการทดสอบการท�ำงาน
5 กดปุ่ ม
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็น
,
สารท�ำความเย็นไม่เพียง
พอ (ส�ำหรับรุ่นอินเวอร์
เตอร์เท่านั้ น)
: กะพริบ,
R-32_IM_DB68-06591G-00.indd 2
: เปิ ด
ระวัง
่ ำหนด หากขัน
• ขันน็ อตข้อต่อให้แน่นด้วยค่าทอร์คตามทีก�
น็ อตข้อต่อแน่นเกินไป น็ อตข้อต่ออาจแตกและท�ำให้แก๊สสาร
่
ท�ำความเย็นรัวได้
่
่
1 ก่อนทีจะตรวจสอบการรั
วไหล
โปรดใช้ประแจวัดแรงบิด (ประแจ
ปอนด์) ปิ ดฝาของวาล์วเปิ ด-ปิ ด (ใช้แรงบิดในการขันส�ำหรับเส้น
่ องกัน
ผ่านศูนย์กลางแต่ละขนาด และขันฝาปิ ดให้แน่นเพือป้
่
การรัวไหล)
สำหรับต่อท่อสารทำความเย็น
B
C
หมายเหตุ
่
• แรงบิดมากเกินไปสามารถก่อให้เกิดแก๊สรัวได้
ในกรณีทบั
ี่ ดกรีทอ
่
จะต้องเป่ าแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในท่อ ข้อต่อจะต้องสามารถเข้า
ถึงและซ่อมบ�ำรุงได้
้
่ 4.1 การตรวจสอบรอยรัว่
ขันตอนที
5
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
C
<น็อตข้อต่อ>
การตรวจสอบการติดตัง้
(ป้องกันการไหลย้อนกลับ)
่ น
ยางจะช่วยลดแรงสั่ นสะเทือนทีช
ั้ วางส่งไปยังกำแพง
(ไม่มม
ี าให้)
B
ผิวด้านหน้าชำรุด
ี าร
่
่ ำเป็ นในการท�ำให้เกิด • ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าในการเติมสารท�ำความเย็น ไม่มส
• อย่าเปิ ดเครืองเด็
ดขาด เนื่ องจากเป็ นสิงจ�
่
้ อน
ท�ำความเย็นอืนใดมาปนเปื
่ กว่า (ต�ำแหน่ ง เปิ ด เต็มทีของวาล์
่
สุญญากาศทีดี
วลดแรงดัน
่ ด ควรให้สาย
• ในการลดปริมาณสารท�ำความเย็นให้เหลือน้ อยทีสุ
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (EEV))
้ สุ
่ ดเท่าทีจะท�
่
ยางและท่อต่างๆ มีความยาวสันที
ำได้
่
2 ต่อสายส�ำหรับบรรจุสารท�ำความเย็นของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเก
้
• ถังเก็บควรตังตรง
จวัดแรงดันสารท�ำความเย็นเข้ากับช่องเติมแก๊ส ดังแสดงในภาพ
• ควรตรวจสอบให้แน่วา่ ได้ตอ
่ สายดินของระบบท�ำความเย็นแล้ว
่
ก่อนทีจะท�
ำการเติมสารท�ำความเย็น
• หากจ�ำเป็ น ควรปิ ดป้ ายระบบให้เรียบร้อยหลังจากเติมสาร
ท�ำความเย็นแล้ว
่ ดเพือไม่
่
• ควรระมัดระวังอย่างทีสุ
ให้เติมสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
จนมากเกินไป
่
• ก่อนทีจะเติ
มสารท�ำความเย็นเข้าไป ควรตรวจสอบความดันก่อน
3
ด้วยการเป่ าไนโตรเจน
วาล์ว
15 นาที
่
• หลังจากเติมแล้ว ควรตรวจสอบการรัวไหลก่
อนปลดออกจาก
4
ระบบ
ปัมสุญญากาศ
่
้ ปฏิ
่ บต
• ควรตรวจสอบหาการรัวไหลก่
อนออกจากพืนที
ั งิ าน
่
ช่องเติมของเหลว <ความดันตำ>
ส่วนประกอบต่างๆ: ติดชุดระบายความร้อนเข้ากับผนั ง
้
ด้วยชันวาง
D
1
ความหนาไม่
่
สมำเสมอ
ระวัง
C
2
ร้าว
่ ดตัง้ ให้แน่ ใจว่าไม่มก
่
่
่ ความชืนนั
้ ้น อาจ
• เมือติ
ี ารรัว่ เมือบรรจุ
สารท�ำความเย็นกลับคืน • อากาศทีเหลื
ออยู่ ในวงจรการท�ำความเย็น ซึงมี
่ อมต่
่
ให้ตอ
่ สายดินคอมเพรสเซอร์กอ
่ นแล้วจึงถอดท่อทีเชื
อออก
ก่อให้เกิดการท�ำงานผิดปกติ ในคอมเพรสเซอร์ ได้
หากไม่ได้ตอ
่ ท่อสารท�ำความเย็นอย่างถูกต้องและคอมเพรสเซอร์ • ให้ตด
้ ออาชีพส�ำหรับการ
ิ ต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนการติดตังมื
่ วเปิ ด-ปิ ด ยังเปิ ดอยู่ ท่อจะดูดอากาศเข้า เป็ นเหตุ
ท�ำงานโดยทีวาล์
้
่
ติดตังเครื
องเสมอ
่
ให้แรงดันภายในของวงจรสารท�ำความเย็นสูงผิดปกติ ซึงอาจก่
อให้
่
เกิดการระเบิดและการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวังเมือเติ
มสารท�ำความเย็น R-32
่
1 ปล่อยให้เครืองเข้
าสูโ่ หมดสแตนด์บาย
้
้
่
นอกเหนื อจากขันตอนการเติ
มน�ำยาทั
วไปแล้
ว ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อ
ก�ำหนดดังต่อไปนี้
ท�ำงานได้อย่างถูกต้อง
D
C
สายรับสัญญาณ
(2 แกน)
• ควรใช้หว่ งล็อกติดสายไฟและสายรับสัญญาณ
หมายเหตุ
A
C
D
81
36
✴✴13✴✴
36
190
81
36
✴✴18/24✴✴
33
110
110
33
1 หาต�ำแหน่ งของสลักเกลียวโดยใช้อป
ุ กรณ์ สำ� หรับค้นหา
สลักเกลียว
่
้ ากับสลักเกลียวสองตัว
2 ยึดทีแขวนแผ่
นติดตังเข้
ระวัง
่ ำหนด
• หากติดชุดปรับอากาศบนแผ่นยิปซัม ให้ ใช้สลักสมอทีก�
่
ไว้ ในต�ำแหน่ งอ้างอิงเท่านั้น มิฉะนั้น เมือเวลาผ่
านไป แผ่นยิปซัม
รอบๆ ข้อต่ออาจแตก และท�ำให้สกรูหลวมและหลุดออกมาได้ ซึง่
อาจท�ำให้รา่ งกายบาดเจ็บหรืออุปกรณ์ ชำ� รุดเสียหายได้
• ถ้ามีสลักเกลียวไม่มห
ี วั น้ อยกว่าสองตัว หรือถ้าระยะห่างระหว่าง
่
สลักเกลียวไม่มห
ี วั ไม่พอดีกบ
ั ทีแขวนแผ่
นติดตัง้ ให้คน
้ หาจุด
่ ด้วย
อืนๆ
้
• ยึดแผ่นติดตังโดยไม่
ให้ลาดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ ง
่ อมไปยั
่
2 ให้ ใส่แก๊สเฉื่ อยในท่อทีเชื
งชุดปรับอากาศและชุดระบาย
ความร้อน
่
่ ชิ
่ นส่
้ วนเชือมต่
่
3 ใช้ฟองสบูห
่ รือของเหลวเพือตรวจหารอยรั
วที
อของ
ชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
ของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
ค�ำเตือน
ขายาง
ระวัง
B
120
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับแผ่นยิปซัม
เมือติ
90°±2°
A
่ ม
3 ถอดฝาปิ ดปลายท่อแล้วท�ำการต่อท่อเข้ากับท่อทีหุ
้ ฉนวนทีละ
ชุด โดยท�ำการขันน็ อตด้วยมือก่อน แล้วจึงใช้ประแจทอร์คขันตาม
ตารางค่าทอร์ค:
<ลักษณะด้านข้าง>
A
36
ปรับอากาศ
่
่ านหลังของชุดปรับอากาศ นอกเสีย
1 ตัดรอยทีเหมาะสม
(A, B, C) ทีด้
จากคุณต่อท่อโดยตรงจากด้านหลัง
้ ร่ ะบายทิง้
ทิศทางของนำที
รุน
่
✴✴10✴✴
้ ากับแผ่นไม้แล้วใช้ตะปูขน
3 ติดแผ่นติดตังเข้
ั
ถูกต้อง
2 ตัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อย
่
• หากเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชือมต่
อมีขนาดเล็กกว่าท่อระบาย
้ ง้ ของผลิตภัณฑ์ อาจมีนำรั
่
น�ำทิ
�้ วไหล
้ ดี อาจส่งผลให้มน
• ถ้าติดตังไม่
ี ำซึ
�้ มออกได้
้ ง้ อยูภ
่
• หากท่อระบายน�ำทิ
่ ายในห้อง ควรหุม
้ ท่อด้วยฉนวน เพือ
้ ม ท�ำความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์และพืน
้
ป้ องกันไม่ ให้เกิดน�ำซึ
C
(หน่วย : มม.)
่
1 ให้กำ� หนดต�ำแหน่ งของแผ่นไม้ตงตรงที
ั้
จะติ
ดเข้ากับกรอบ
หน้าต่าง
้
่
2 ติดตังแผ่
นไม้ทกรอบหน้
ี่
าต่าง ให้มน
ี ำหนั
�้
กทีเหมาะสมกั
บชุด
้ น
เป็นเสีย
ไม่เรียบ
ขวาหลังหรือซ้ายหลัง
<ลักษณะด้านหน้า>
B
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับกรอบหน้าต่าง
เมือติ
<ลักษณะด้านข้าง>
ระวัง
กำแพง
20 มม.
หมายเหตุ
้ ากับผนั งคอนกรีตโดยใช้พลาสติก ให้
• หากคุณยึดแผ่นติดตังเข้
้ งเกิ
่ ดขึนเนื
้
่ องจาก
แน่ ใจว่าช่องว่างระหว่างผนั งกับแผ่นติดตังซึ
่ นออกมานั
่
้น มีขนาดน้ อยกว่า 20 มม.
พลาสติกทียื
ท่อ
90°
้
่
้
• ตรวจสอบว่าชุดปรับอากาศควรอยู่ ในต�ำแหน่ งตังตรงเมื
อเทน�
ำลง
่
ไปเพือตรวจสอบหารอยรั
ว่ ตรวจสอบไม่ ให้นำล้
�้ นออกมาเปี ยก
้ วนไฟฟ้ า
ชินส่
้ ากับผนั งโดยต้องค�ำนึ งถึงน�ำหนั
้
ยึดแผ่นติดตังเข้
กของชุดปรับ
อากาศด้วย
่ ดรวมกัน Ø 65 มม.
รูสำ� หรับท่อทีมั
จุกยาง
้
เทนำตามทิ
ศทางของลูกศร
่ ดชุดปรับอากาศเข้ากับผนั ง
เมือติ
ช่องเติมแก๊ส
่
<ความดันตำ>
ขวา
้ ง้
ช่องระบายของถาดนำทิ
ค�ำเตือน
• ตรวจสอบว่า ผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือแผ่นยิปซัมสามารถรองรับ
้
้ ดปรับอากาศในสถาน
น�ำหนั
กของชุดปรับอากาศได้ หากติดตังชุ
่ งมั
่ นคงไม่
่
้
ทีซึ
พอต่อการรองรับน�ำหนั
ก ชุดปรับอากาศอาจตกลง
มาและท�ำให้บาดเจ็บได้
สลักพลาสติก
ระวัง
เครื่องตัดท่อ
้ าไปในถาดน�ำทิ
้ ง้ ตรวจสอบว่าท่อระบายน�ำทิ
้ งได้
้
2 เทน�ำเข้
สะดวกหรือไม่
ค่าทอร์ค (N•m) ค่าทอร์ค (kgf•cm)
ø 6.35
้ ดปรับอากาศเข้ากับผนั ง กรอบหน้าต่าง หรือ
คุณสามารถติดตังชุ
แผ่นยิปซัมก็ได้
เข้าถึงและซ่อมบ�ำรุงรักษาได้งา่ ย
ร่องนำ้
ช่องแคบเกินไป
่ มต่อ
ท่อเชือ
ท่อของชุดปรับอากาศ
้
่ 2.10 การติดแผ่นติดตัง้
ขันตอนที
D
้
่ 2.6 ส่วนประกอบต่างๆ: การต่อ
ขันตอนที
ขยายท่อระบายน�้ำทิง้
A
้
่ 2.5 การติดตังและการต่
้
ขันตอนที
อท่อ
้
้
ระบายน�ำทิง
่ จด
่ บรวบรวมสารท�ำความเย็นใน
การด�ำเนินการทีมี
ุ ประสงค์เพือเก็
้
ระบบทังหมดของชุ
ดระบายอากาศ การด�ำเนินการนี้ ต้องให้แล้ว
้ ้ เพือหลี
่
่
เสร็จก่อนถอดท่อสารท�ำความเย็นออก ทังนี
กเลียงการ
สูญเสียสารท�ำความเย็นสูบ
่ รรยากาศ
่
1 ปิ ดวาล์วของเหลวด้วยประแจหกเหลียม
่
่ ดลมก�ำลัง
2 เปิ ดเครืองปรั
บอากาศในขณะท�ำความเย็นซึงพั
่ ำงานทันที โดยมี
พัดด้วยความเร็วสูง (คอมเพรสเซอร์จะเริมท�
่
้
เงือนไขว่
าเวลาต้องผ่านไปแล้ว 3 นาที นั บตังแต่
หยุดท�ำงาน
้ าสุด)
ครังล่
3 หลังจากท�ำงานได้ 2 นาที ให้ปิดวาล์วด้านดูดด้วยประแจตัว
เดียวกัน
่
4 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศและปิ ดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟ
5 ถอดท่อออก หลังจากถอดแล้ว ควรป้ องกันฝุ่ นละอองไม่ ให้จบ
ั
เกาะวาล์วและปลายท่อ
• ให้แน่ ใจว่าเกจวัดแรงดันแสดงค่า -0.1 MPa (-76 cmHg, 5 torr)
หลังเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที ตอนนี้ ส�ำคัญมากในการ
่
หลีกเลียงไม่
ให้เกิดแก๊สรัว่
่
• ปิ ดวาล์วด้านความดันต�ำของเกจวั
ดความดันโดยหมุนตาม
ิ า
เข็มนาฬก
• ปิ ดปั๊ มสุญญากาศ
่ วา่ แรงดันมีการเปลียนแปลง
่
• ใช้เวลาตรวจสอบ 2 นาที เพือดู
หรือไม่
่
• ถอดสายของด้านแรงดันต�ำของชุ
ดเกจวัดแรงดันสารท�ำความ
เย็นออก
้ กวาล์วของช่องเติมของเหลวและแก๊สไปทีต�
่ ำแหน่ งเปิ ด
5 ตังจุ
้
่ 3.4 การเติมสารท�ำความเย็น
ขันตอนที
่ ำหนดตามรหัสและมาตรฐานท่อ จะ
หากใช้ทอ
่ ยาวกว่าความยาวทีก�
่ ม
่
ต้องเติมสารท�ำความเย็น R-32 ปริมาณ 10 กรัม ต่อความยาวทีเพิ
้
่ งเมตร หากใช้ทอ
้
่ ำหนดไว้ตามรหัสและ
ขึนหนึ
่ สันกว่
าความยาวทีก�
มาตรฐานท่อ เวลาในการไล่อากาศจะเท่ากับปกติ โปรดดูรายละเอียด
่
เพิมเติ
มตามคูม
่ อ
ื การใช้งาน
ระวัง
• คอมเพรสเซอร์อาจเกิดความเสียหายได้ หากท�ำงานด้วยแรง
ดันด้านดูดเป็ นลบ
แรงบิดสำหรับฝาปิด
1 นาที
ประเภท
แกนหมุน
R-22: เกลียวของสกรู - 7/16-2OUNF
R-410A: เกลียวของสกรู -1/2-2OUNF
แรงบิดสำหรับฝาปิดช่องเติม (ดูได้จากตาราง)
แรงบิด
ขนาดท่อด้านนอก
(มม.)
ฝาปิด
ø 6.35
20 ถึง 25
ø 9.52
20 ถึง 25
ø 12.70
25 ถึง 30
ø 15.88
30 ถึง 35
มากกว่า ø 19.05
35 ถึง 40
หน้าจอแสดงผลเป็น
หน้าจอแสดงผลแบบ LED
LED1
อากาศ
ฝาปิดช่องเติม
10 ถึง 12
( 1 N•m = 10 kgf•cm )
้
ขันตอนการบ�
ำรุงรักษา
่
่
การสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบเพือเคลื
อนย้
าย
่
เครืองปรับอากาศ
4 ใช้ประแจ L ปิ ดวาล์วด้านความดันสูง
5 หลังจากคอมเพรสเซอร์ทำ� งานประมาณ 1 นาที ให้เปิ ดวาล์ว
ด้านความดันต�ำ่
่
(Power) บนชุดปรับ
6 ปิ ดเครืองปรั
บอากาศโดยกดปุ่ ม
้
7 ถอดท่อน�ำยาออก
่
การทดสอบการรัวไหลของแก๊
สส�ำหรับการซ่อมแซม
ปิด
่
• ขณะทีโหมด
Smart Install ก�ำลังแสดงความคืบหน้าในการ
้
ติดตัง:
ปรับ
อากาศหรือบนรีโมทคอนโทรล
2
(Power),
(Mode), และ
(SET) บน
2 กดปุ่ ม
รีโมทคอนโทรลพร้อมกันและกดค้างไว้ประมาณ 4 วินาที
้ ำเร็จหรือล้มเหลวในการ
3 รอจนกว่าโหมด Smart Install จะติดตังส�
ติดตัง้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 13 นาที
ของชุด
2 ปล่อยให้คอมเพรสเซอร์ทำ� งานมากกว่า 5 นาที
ช่องเติมแก๊ส
<ความดันต่ำ>
้
่ 4.2 การใช้ โหมด Smart Install
ขันตอนที
่
1 ตรวจสอบให้เครืองปรั
บอากาศอยู่ ในสถานะสแตนด์บาย
LED2
LED3
สถานะ
แกนเติม
3 เปิ ดฝาปิ ดวาล์วด้านความดันสูงและความดันต�ำ่
ช่องเติมของเหลว
<ความดันสูง>
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
ชุดปรับอากาศ
ไฟแสดง
(ดูได้จากตาราง)
1 กดปุ่ ม
(Power) บนชุดปรับอากาศค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
่
่
จะได้ยน
ิ เสียงปี๊ บเพือแสดงว่
าเครืองปรั
บอากาศพร้อมเข้าสู่
้
ขันตอนการสู
บถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
1
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับ
ชุดปรับอากาศ
ชุดปรับอากาศ
้
ในกรณีทซ่
ี่ อมวงจรท�ำความเย็น ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนต่
อไปนี้
่ จารณาความสามารถในการติดไฟ
เพือพิ
1 น�ำสารท�ำความเย็นออก
2 ไล่อากาศออกจากระบบท�ำความเย็นโดยใช้แก๊สเฉื่ อย
3 ท�ำการสูบถ่าย
4 ไล่อากาศวงจรท�ำความเย็นโดยใช้แก๊สเฉื่ อย
5 เปิ ดวงจร
6 ท�ำการซ่อมแซม
7 เติมสารท�ำความเย็นเข้าระบบ
่
8 ใช้ ไนโตรเจนเป่ าระบบให้เรียบร้อยเพือให้
เกิดความ
ปลอดภัย
้
้
้
9 ปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนด้
านบนซ�ำหลายๆ
ครังจนกว่
าจะไม่มี
สารท�ำความเย็นหลงเหลืออยูภ
่ ายในระบบ
ระวัง
• ไม่ควรใช้อากาศหรือออกซิเจนอัด
• ใช้ ไนโตรเจนเป่ าระบบให้เรียบร้อย เติมสารท�ำความเย็น
เข้าไปจนกว่าจะถึงระดับความดันในการท�ำงาน ถ่ายเท
อากาศ แล้วจึงลดสภาวะสุญญากาศ
• ส�ำหรับการเติมด้วยการเป่ าไนโตรเจน ควรถ่ายเทระบบให้ตำ�่
ลงจนได้แรงดันบรรยากาศ
้
่
• ขันตอนดั
งกล่าวส�ำคัญอย่างยิงหากมี
การบัดกรีทอ
่
การแสดงความคืบ
หน้าในการติดตัง้
จะแสดงเป็ นตัวเลข
ระหว่าง 0 ถึง 99 โดย
่ าจอแส
แสดงทีหน้
ดงผลของชุดปรับ
อากาศ
ไฟ LEDs บนชุดปรับอากาศ
กะพริบตามล�ำดับ จากนั้น
้
ไฟ LEDs ทังหมดจะกะพริ
บ
่ กษณะการ
พร้อมกัน ซึงลั
กะพริบดังกล่าวจะเกิด
้
ซ�ำไปมา
่
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ส�ำเร็จ : โหมด Smart Install
้ ดการติดตังพร้
้
่
จะสินสุ
อมเสียงดังเตือน และเครืองปรั
บ
อากาศจะกลับเข้าสูส
่ ถานะปกติ
่
้
• เมือการติ
ดตังโหมด
Smart Install ล้มเหลว : ข้อความแสดง
ความผิดปกติจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลของชุดปรับอากาศ
และโหมด Smart Install จะจบการท�ำงาน
หมายเหตุ
่ มาด้วย
• โหมด Smart Install จะท�ำงานกับรีโมทคอนโทรลทีให้
เท่านั้น
่
้
• ในระหว่างทีโหมด
Smart install ก�ำลังติดตังอยู
่ รีโมทคอนโทรล
จะใช้งานไม่ได้
การยกเลิกการใช้งาน
้ อนและในขณะที่
ต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ทังก่
ยกเลิกการท�ำงานของระบบ:
่
• ควรให้ผป
ู้ ฏิบต
ั งิ านศึกษารายละเอียดของเครืองปรั
บ
อากาศจนเข้าใจดีกอ
่ นท�ำการยกเลิกระบบ
้
• ควรสูบถ่ายสารท�ำความเย็นทังหมดออกมาได้
อย่าง
ปลอดภัย
่
่ ำเนินการ ควรเก็บตัวอย่างของน�ำมั
้ นและ
• ก่อนทีจะเริ
มด�
สารท�ำความเย็นไว้ หากจ�ำเป็ นต้องท�ำการวิเคราะห์ ในกรณี
่
้ นและสารท�ำความเย็นดังกล่าวมาใช้ซำ�้
ทีจะน�
ำน�ำมั
่
่ ำเนินการ ต้องเตรียมแหล่งจ่ายไฟให้
• ก่อนทีจะเริ
มด�
เรียบร้อย
1 ควรศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ ตา่ งๆ ให้เข้าใจ
2 แยกระบบออกมาต่างหากด้วยไฟฟ้ า
่ ำเนินการ ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่า:
3 ก่อนเริมด�
่
• มีเครืองมื
อส�ำหรับใช้กบ
ั ถังสารท�ำความเย็นพร้อมแล้ว
่ ำเป็ นทังหมด
้
• มี PPE (อุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล) ทีจ�
พร้อมส�ำหรับการใช้งาน
้
• ควรมีชา่ งผูช
้ ำ� นาญการคอยควบคุมดูแลขันตอนการสู
บ
ถ่ายสารท�ำความเย็น
• อุปกรณ์ ในการสูบถ่ายและถังสารท�ำความเย็นต้องได้
มาตรฐาน
4 หากท�ำได้ ควรลดระบบท�ำความเย็นลง
่
5 หากไม่สามารถท�ำสุญญากาศได้ ควรใช้ทอ
่ รวมเพือให้
สบ
ู
ถ่ายสารท�ำความเย็นออกจากส่วนต่างๆ ของระบบได้งา่ ย
่ น
้
ยิงขึ
6 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าวางถังสารท�ำความเย็นได้ตาม
มาตราส่วนก่อนท�ำการสูบถ่าย
7 เปิ ดระบบการสูบถ่ายตามค�ำแนะน�ำของผูผ
้ ลิต
8 ห้ามสูบถ่ายสารท�ำความเย็นเข้าสูถ
่ งั เก็บมากเกินไป(ไม่ควร
เกิน 80 %)
9 ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้รก
ั ษาความดันในการท�ำงาน
ของถังเก็บสารท�ำความเย็นไว้ ไม่เกินระดับสูงสุด แม้วา่ จะ
เป็ นการรักษาความดันไว้ชวคราวก็
ั่
ตาม
10หลังจากเติมสารท�ำความเย็น ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้
้ ปฏิ
่ บต
น�ำถังเก็บและอุปกรณ์ ตา่ งๆ ออกมาจากพืนที
ั งิ าน
้ ปิดวาล์วตัดตอนทังหมดแล้
้
พร้อมทังได้
ว
่ บถ่ายออกมาเติมเข้าไป ใน
11 ไม่ควรน�ำสารท�ำความเย็นทีสู
่ หากยังไม่ ได้ทำ� ความสะอาดและ
ระบบท�ำความเย็นอืน
ตรวจสอบสภาพ
• ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าช่องระบายของปั๊ มสุญญากาศไม่ ได้
อยู่ ใกล้กบ
ั แหล่งก�ำเนิ ดเปลวไฟ และสามารถท�ำการถ่ายเท
อากาศได้
1/18/2017 2:08:04 PM
Download PDF

advertising