Samsung | AR18MYPDAWKNST | Samsung เครื่องปรับอากาศติดผนัง AR7500 Inverter (R32) 17,800 BTU/ชม. คู่มือการใช้

หากมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
่
หรือเยี่ยมชมออนไลน์ ได้ที่
ไทย
0-2689-3232
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
DB68-06594A-00
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 54
1/18/2017 3:51:11 PM
เครื่องปรับอากาศ
คู่มือการใช้งาน
AR✴✴MYPD✴✴
•• ขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซัมซุง
•• ก่อนการใช้งานเครื่องปรับอากาศ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ อย่างละเอียด และเก็บไว้อา้ งอิงในอนาคต
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 1
1/18/2017 3:51:12 PM
สารบัญ
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ย
4
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ย
4
ภาพรวม
10
่ นส่
้ วน
การตรวจสอบชือชิ
10
หน้าจอแสดงผล
การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล
การใส่แบตเตอรี่
11
การท�ำงานของรีโมทคอนโทรล
12
โหมดการท�ำงาน • การควบคุมอุณหภูมิ • การควบคุมความเร็วพัดลม •
การควบคุมทิศทางลม
คุณสมบัติ Power Smart
14
การท�ำงานด้วยการท�ำความเย็น
14
้
การท�ำงานด้วยการลดความชืน
้
โหมดขจัดความชืน (Dry)
15
การท�ำงานด้วยการฟอกอากาศ
ฟั งก์ชนฟอกอากาศด้
ั่
วย Virus Doctor
16
คุณสมบัติ Quick Smart
โหมดอัตโนมัติ (Auto) • โหมดพัดลม (Fan) • ฟั งก์ชน
ั่ Fast • ฟั งก์ชน
ั่ Comfort •
ฟั งก์ชน
ั่ Quiet • ฟั งก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน) •
ฟั งก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting) • ฟั งก์ชน
ั่ Wi-Fi (โปรแกรมสมาร์ท A/C)
17
คุณสมบัติ ในการประหยัดไฟฟ้ า
21
การท�ำงานด้วยการประหยัดพลังงาน
้
้
การตรวจสอบการใช้พลังงาน • ฟั งก์ชน
ั่ Single user • ฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด•
ฟั งก์ชน
ั่ good’sleep
21
่
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงรักษาเครืองปรั
บอากาศ
25
่
ภาพรวมในการท�ำความสะอาดเครืองปรั
บอากาศ
25
้
โหมดท�ำความเย็น (Cool) • การท�ำความเย็น 2 ขันตอน
การแก้ ไขปั ญหา
่ Smart Home
แอพพลิเคชัน
27
29
2 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 2
1/18/2017 3:51:13 PM
่ ระบบเก็บแยกขยะ)
(ส�ำหรับประเทศทีมี
การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(ขยะอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์)
่
้ ในผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เสริม หรือเอกสารประกอบ แสดงว่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ เสริมด้าน
เครืองหมายนี
่
้ วมกับขยะในครัวเรือนอืนๆ
่ เมือหมดอายุ
่
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ (เช่น เครืองชาร์
จ หูฟัง สาย USB) ไม่ควรทิงร่
การใช้
่
้ บสิงแวดล้
่
้
่ มก
งาน อันตรายทีอาจเกิ
ดขึนกั
อมหรือสุขภาพของบุคคลอันเนื่ องมาจากการทิงขยะที
ไม่
ี ารควบคุม โปรด
่
่ และรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพือส่
่ งเสริมการใช้วส
่ น
แยกสิงเหล่
านี้จากขยะประเภทอืน
ั ดุและทรัพยากรอย่างยังยื
่ อผลิ
้
้ ่ เพือขอราย
่
ผู้ ใช้งานตามบ้านโปรดติดต่อผูข
้ ายทีซื
ตภัณฑ์มา หรือส�ำนั กงานของหน่วยงานภาครัฐในพืนที
ละเอียดว่าจะสามารถน�ำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยได้อย่างไร
่
้ ไม่ควรทิง้
ผู้ ใช้ทางธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อก�ำหนดและเงือนไขของสั
ญญาการจัดซือ
้
่
ผลิตภัณฑ์นีและอุปกรณ์ เสริมด้านอิเล็กทรอนิ กส์รว่ มกับขยะเชิงพาณิ ชย์อนๆ
ื
่ ระบบเก็บแยกขยะ)
(ส�ำหรับประเทศทีมี
การทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
่
้ แบตเตอรี่ คูม
่
้ วมกับขยะในครัวเรือ
เครืองหมายนี
่ อ
ื หรือบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงว่าแบตเตอรีในผลิ
ตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิงร่
่ เมือหมดอายุ
่
่ งมี
่ เครืองหมายสั
่
่ สาร
นอืนๆ
การใช้งาน ในทีซึ
ญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรีมี
่ นระดับอ้างอิงในข้อบังคับ EC 2006/66
ปรอท แคดเมียม หรือตะกัวเกิ
ภาษาไทย 3
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 3
1/18/2017 3:51:13 PM
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
ข้อควรระวังเพือความปลอดภั
ย
่
่ แน่ ใจว่าคุณทราบถึงวิธท
ก่อนใช้เครืองปรั
บอากาศ โปรดอ่านคูม
่ อ
ื ฉบับนี้ อย่างละเอียด เพือให้
ี ปลอดภั
ี่
ยและมี
่
้
่
ประสิทธิภาพในการใช้งานคุณสมบัตแ
ิ ละฟั งก์ชนต่
ั างๆ ทังหมดของเครือง
่ น
่
เนื่ องจากคูม
่ อ
ื การใช้งานต่อไปนี้ มีเนื้ อหาครอบคลุมเครืองรุ
่ ต่างๆ คุณลักษณะเครืองปรั
บอากาศของคุณจึงอาจแตก
่ ไว้ ในคูม
ต่างจากทีระบุ
่ อ
ื ฉบับนี้ เล็กน้ อย หากคุณมีขอ
้ สงสัย โปรดโทรศัพท์ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณหรือค้นหาวิธี
ใช้และข้อมูลออนไลน์ ได้ท่ี www.samsung.com
ค�ำเตือน
่
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ ปลอดภัยทีอาจท�
ำให้บค
ุ คลบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวต
ิ
ระวัง
่
อันตรายหรือการปฏิบต
ั ท
ิ ไม่
ี่ ปลอดภัยทีอาจท�
ำให้บค
ุ คลบาดเจ็บเล็กน้ อย
หรือทรัพย์สน
ิ เสียหาย
โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ห้าม
่
้
่ องกันไฟฟ้ าช็อต
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า เครืองมี
การติดตังสายดิ
นเพือป้
่
ปิ ดสวิตช์เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
้ วน
ห้ามถอดแยกชินส่
ส�ำหรับการติดตัง้
ค�ำเตือน
่
่ ขอ
ต่อสายไฟเข้ากับเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าทีมี
้ ก�ำหนดก�ำลังไฟฟ้ าของผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือสูงกว่าผลิตภัณฑ์
นี้ เท่านั้น นอกจากนี้ อย่าใช้สายไฟพ่วง
• การต่อพ่วงสายไฟอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
• ห้ามใช้เครืองแปลงไฟฟ้
า เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่ กด
• ถ้าสภาวะแรงดันไฟฟ้ า/ความถี/พิ
ั กระแสไฟฟ้ าแตกต่างกัน อาจท�ำให้เกิดไฟไหม้ ได้
่
้ ต้องติดตังโดยช่
้
่ บริการซ่อมบ�ำรุงทีผ่
่ านการรับรองแล้ว
เครืองนี
างหรือบริษท
ั ทีให้
้
่่
่ หรือการบาดเจ็บได้ และอาจหมด
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
การรับประกันผลิตภัณฑ์ดว้ ย
่ พนที
้ื กว้
่ างกว่า 3.0 ตารางเมตร
ควรใช้งานชุดปรับอากาศในบริเวณทีมี
้ ตช์แยกจากตัวเครืองปรั
่
่
่
ต้องติดตังสวิ
บอากาศ (แต่ไม่ได้อยูบ
่ นตัวเครืองปรั
บอากาศ) และเครืองตั
ดกระแส
่
ไฟฟ้ าไว้เป็ นการเฉพาะส�ำหรับเครืองปรับอากาศ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
4 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 4
1/18/2017 3:51:14 PM
้ ดระบายความร้อนให้แน่นหนามันคง
่
่
ติดตังชุ
เพือไม่
ให้ชนส่
ิ้ วนไฟฟ้ าของคอยล์รอ
้ นเปิ ดโล่ง
้
่่
่
• มิฉะนัน อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
้
่
้ ใกล้กบ
่
้
่
้ ในสถานทีชื
่ น
้ มีน้ำมั
ห้ามติดตังเครื
องนี
ั เครืองท�
ำความร้อนหรือวัตถุไวไฟ ห้ามติดตังเครื
องนี
� น หรือมี
่
่
้
้
้
่
้
่
่
ฝุ่ น หรือในสถานทีทีเปิ ดรับแสงแดด และน�ำ (หยดน�ำฝน) ห้ามติดตังเครืองนี ในสถานทีทีอาจมีแก๊สรัว่
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
้ ดระบายความร้อนในสถานทีอย่
่ างเช่น บนผนั งสูงทีชุ
่ ดคอยล์รอ
ต้องไม่ตด
ิ ตังชุ
้ นอาจตกลงมาได้
• หากชุดระบายความร้อนตกลงมา อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
้ ต้องติดตังสายดิ
้
่
เครืองนี
นให้ถก
ู ต้อง ห้ามต่อสายดินจากเครืองไปยั
งท่อแก๊ส ท่อน�้ำพลาสติก หรือสาย
โทรศัพท์
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ และระเบิดได้
• ให้แน่ ใจว่าได้ตอ
่ สายดินอย่างถูกต้อง
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ระวัง
้
่
้ ยบแข็งทีสามารถรองรั
่
่
ติดตังเครื
องของคุ
ณบนพืนเรี
บน�้ำหนั กของตัวเครืองเองได้
้
่
่่
่
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดการสันสะเทือนผิดปกติ เสียงรบกวน หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
้
้ำทิงให้
้ ถก
่
้ อย่างเหมาะสม
ติดตังสายน�
ู ต้อง เพือให้
สามารถระบายน�้ำทิงได้
้
้
่
้
้ งไปยั
้
้ ยทีอาจ
่
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้นำเอ่
� อล้นและทรัพย์สน
ิ เสียหายได้ หลีกเลียงการติ
ดตังสายน�
ำทิ
งท่อน�ำเสี
่
เกิดกลินไม่พงึ ประสงค์ ในอนาคต
่่
่ มแ
่
ควรเก็บเครืองปรั
บอากาศนี้ ไว้ ในห้องทีไม่
ี หล่งก�ำเนิ ดไฟ (ตัวอย่างเช่น เปลวไฟ เครืองใช้
ประเภทแก๊ส
่
เครืองท�
ำความร้อนไฟฟ้ า เป็ นต้น)
่
• พึงระวังเนื่ องจากสารท�ำความเย็นไม่มก
ี ลิน
่ ดตังชุ
้ ดคอยล์รอ
่
้ อย่างถูกต้อง
เมือติ
้ น ให้แน่ ใจว่าได้ตอ
่ สายน�้ำทิง้ เพือให้
ระบายน�้ำทิงได้
้
่
่
• น�ำทีเกิดจากการท�ำความร้อนของชุดคอยล์รอ
้ นอาจล้นออกมาและทรัพย์สน
ิ เสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิงใน
้
ฤดูหนาว ถ้าน�ำแข็งก้อนใหญ่ตกลง อาจจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บเสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
ส�ำหรับแหล่งจ่ายไฟ
ค�ำเตือน
่
่
เมือเครื
องตั
ดกระแสไฟช�ำรุดเสียหาย ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่
ห้ามดึงหรืองอสายไฟมากเกินไป ห้ามบิดหรือมัดสายไฟ ห้ามเกียวสายไฟเข้
ากับวัตถุโลหะ ห้ามวางของหนั ก
่
่
บนสายไฟ ห้ามสอดสายไฟเข้าไประหว่างสิงของต่างๆ หรือห้ามดันสายไฟเข้าไปในช่องว่างด้านหลังเครือง
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ภาษาไทย 5
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 5
1/18/2017 3:51:14 PM
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ระวัง
่
่
่ พายุฝนฟ้ าคะนอง ให้ทำ� การตัดไฟทีเครื
่ องตั
่
เมือไม่
ใช้เครืองปรั
บอากาศเป็ นเวลานานหรือในระหว่างทีมี
ด
กระแสไฟฟ้ า
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ส�ำหรับผู้ ใช้
ค�ำเตือน
่
ถ้าเครืองถู
กน�้ำท่วม โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
่
หากเครืองเกิ
ดเสียงรบกวนแปลกๆ มีกลินไหม้
หรือควัน ให้สบ
ั สวิตช์ตด
ั การจ่ายไฟทันที แล้วติดต่อศูนย์
บริการใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่
่
ในกรณีทเครื
ี่ องท�
ำงานผิดปกติ ควรหยุดการท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศโดยทันทีแล้วปลดระบบไฟฟ้ า
้
้
่ านการรับรองแล้ว
ทังหมดจากนันควรแจ้งขอค�ำปรึกษาจากช่างบริการซ่อมบ�ำรุงทีผ่
ในกรณีทแก๊
ี่ สรัว่ (เช่น แก๊สโพรเพน แก๊สแอลพี ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่ตอ
้ งจับสายไฟ ห้ามจับตัว
่
เครืองหรือสายไฟ
• ห้ามใช้พด
ั ลมระบายอากาศ
• ประกายไฟอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ได้
่ องการติดตังเครื
้
่
เมือต้
องปรั
บอากาศใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
้
่ น�ำรั
้ วซึ
่ ม ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดปั ญหากับเครือง
่
้
้
่
่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยเกียวกั
่
่
• เราไม่มบ
ี ริการจัดส่งส�ำหรับเครืองนี ถ้าคุณติดตังเครื
องใหม่
ในต�ำแหน่ งอืน
บสิงปลู
ก
่
้
้
สร้างเพิมเติม รวมทังค่าติดตังด้วย
่ อคุ
่ ณต้องการติดตังผลิ
้
่ ดไปจากธรรมดา เช่น ในเขต
• โดยเฉพาะอย่างยิงเมื
ตภัณฑ์ ในต�ำแหน่ งทีผิ
่
่
อุตสาหกรรม หรือใกล้กบ
ั ริมทะเล ซึงเครืองจะไม่ทนต่อกรดเกลือในอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
คุณ
่
ห้ามใช้มอ
ื เปี ยกสัมผัสเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
่ องปรั
่
่
่
ในขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงาน ห้ามปิ ดเครืองโดยใช้
เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า
่
้
่
่
• การปิ ดเครืองปรับอากาศแล้วเปิ ดอีกครังหนึ งโดยใช้เครืองตัดกระแสไฟฟ้ า อาจก่อให้เกิดประกายไฟ ท�ำให้ ไฟ
ฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
6 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 6
1/18/2017 3:51:14 PM
่ องปรั
่
ห้ามสัมผัสใบปรับทิศทางลมด้วยมือหรือสอดนิ้วมือของคุณขณะทีเครื
บอากาศก�ำลังท�ำงานในโหมด
ท�ำความร้อน
• อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือเกิดรอยไหม้ ได้
่
่
ห้ามสอดนิ้วของคุณหรือสิงแปลกปลอมเข้
าไปในช่องลมเข้า/ออกของเครืองปรั
บอากาศ
้ อตัวเองเข้าไปในเครือง
่
• ควรดูแลเป็ นพิเศษไม่ ให้เด็กต้องได้รบ
ั บาดเจ็บจากการสอดนิวมื
่
ห้ามกระแทกหรือดึงเครืองปรั
บอากาศด้วยความรุนแรงเกินไป
่
่
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บ หรือปั ญหาเกียวกั
บเครืองได้
่
บริเวณใกล้กบ
ั ชุดระบายความร้อนต้องไม่มวี ต
ั ถุวางไว้ ให้เด็กใช้ปีนป่ ายไปบนเครืองได้
• เพราะอาจส่งผลให้เด็กต้องบาดเจ็บสาหัสจากการกระท�ำของตัวเองได้
่
่ อากาศถ่
่
ห้ามใช้เครืองปรั
บอากาศนี้ เป็ นเวลานานในสถานทีที
ายเทไม่ดห
ี รือใกล้กบ
ั ผูท
้ ไม่
ี่ แข็งแรง
่
่
่
• เพราะอาจเป็ นอันตรายเนื องจากขาดออกซิเจนได้ ให้เปิ ดหน้าต่างทุกหนึ งชัวโมงเป็ นอย่างน้ อย
่ ให้ตด
่
ถ้ามีสงแปลกปลอม
ิ่
เช่น น�้ำ เข้าไปในเครือง
ั ไฟโดยปิ ดเครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ าแล้วติดต่อศูนย์บริการ
ใกล้บา้ นคุณ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
หลังจากเอาเครืองปรั
บอากาศออกจากหีบห่อบรรจุแล้ว ให้เก็บวัสดุสำ� หรับการบรรจุหบ
ี ห่อไว้ ให้หา่ งจากมือ
่
เด็ก เนื องจากวัสดุสำ� หรับการบรรจุหบ
ี ห่ออาจเป็ นอันตรายต่อเด็กได้
• ถ้าเด็กเอาถุงมาคลุมหัวตัวเอง อาจท�ำให้หายใจไม่ออก
้ วน หรือดัดแปลงเครืองด้
่
ห้ามพยายามซ่อม ถอดแยกชินส่
วยตัวคุณเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์อนๆ
ื่ (เช่น ทองแดง ลวด เหล็ก ฯลฯ) นอกเหนื อจากฟิ วส์มาตรฐาน
่
่ หรือได้รบ
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ั บาดเจ็บ
ระวัง
ห้ามวางวัตถุหรืออุปกรณ์ ไว้ ใต้ชด
ุ ปรับอากาศ
้ หยดจากชุ
่
• น�ำที
ดปรับอากาศอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
้ า โครงติดตังของชุ
้
ให้ตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครังว่
ดคอยล์รอ
้ นยังไม่ชำ� รุดเสียหาย
้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวต
ิ หรือทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
่ ดการ
• ในการป้ องกันบุคคลไม่ ให้บาดเจ็บ ควรเปลียนทิ
ศทางของใบพัดกระจายลมในแนวนอนหลังจากทีหยุ
่
่
้
เคลือนที ของใบพัดกระจายลมในแนวตังแล้ว
่
่
กระแสไฟฟ้ าสูงสุดจะวัดตามมาตรฐาน IEC เพือความปลอดภั
ย และกระแสไฟฟ้ าจะวัดตามมาตรฐาน ISO เพือ
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
่
หากเครืองปรั
บอากาศท�ำความเย็นหรือท�ำความร้อนได้ ไม่เหมาะสม เป็ นไปได้วา่ สารท�ำความเย็นอาจรัว่ หาก
่
่
่
เกิดการรัวไหล
ควรหยุดการท�ำงานของเครืองระบายอากาศภายในห้
อง แล้วแจ้งตัวแทนจ�ำหน่ายโดยทันทีเพือ
เติมสารท�ำความเย็นเข้าไปใหม่
ภาษาไทย 7
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 7
1/18/2017 3:51:15 PM
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
่
่
ในระหว่างการขนส่งชุดปรับอากาศ ควรปกป้ องแนวท่อโดยใช้แป้ นยึดห้ามเคลือนย้
ายเครืองปรั
บอากาศโดย
่
ยึดจับทีแนวท่อ
่
• มิฉะนั้นอาจท�ำให้แก๊สรัวไหลออกมาได้
สารท�ำความเย็นนี้ ไม่เป็ นอันตรายแต่อย่างไรก็ตาม หากสารท�ำความเย็นสัมผัสกับเปลวไฟ อาจท�ำให้เกิดแก๊ส
่
พิษ และเสียงต่
อการเกิดไฟไหม้ ได้
่ หรือวางวัตถุตา่ งๆ (เช่น เสือผ้
้ าทีจะซั
่
่ ดไฟ จานอาหาร สารเคมี วัตถุ
ห้ามยืนบนหลังเครือง
ก เทียนจุดไฟ บุหรีจุ
่
โลหะ ฯลฯ) ไว้บนเครือง
่
่ หรือได้รบ
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ั บาดเจ็บ
่
่ อเปี ยก
ห้ามใช้งานเครืองในขณะที
มื
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตได้
่
ห้ามฉี ดพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง ลงบนผิวเครือง
่
่ หรือได้รบ
• เพราะเป็ นอาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์ และอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต ไฟไหม้ ปั ญหาเกียวกั
บเครือง
ั
บาดเจ็บด้วย
่ ้ำจากเครืองปรั
่
ห้ามดืมน�
บอากาศ
้
• เพราะน�ำดังกล่าวอาจเป็ นอันตรายต่อมนุ ษย์
ห้ามตัดหรือเผาภาชนะบรรจุสารท�ำความเย็นหรือท่อต่างๆ
้
่
ห้ามให้ทศ
ิ ทางของลมชีไปยั
งเตาไฟหรือเครืองท�
ำความร้อน
้ วนรีโมทคอนโทรล
ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลแรงเกินไปและห้ามถอดแยกชินส่
่่ ่
่
ห้ามสัมผัสท่อทีเชื
อมต่อกับเครือง
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือบาดเจ็บได้
่
่ี ความแม่นย�ำ อาหาร สัตว์ พืช หรือเครืองส�
่
ห้ามใช้เครืองปรั
บอากาศนี้ ในการเก็บรักษาอุปกรณ์ทมี
ำอาง หรือ
่
่
่
เพือวัตถุประสงค์อนใดที
ื
ผิดจากธรรมดา
• เพราะอาจส่งผลให้ทรัพย์สน
ิ เสียหายได้
่
่
หลีกเลียงไม่
ให้มนุ ษย์ สัตว์ หรือพืชโดนลมเป่ าโดยตรงจากเครืองปรั
บอากาศเป็ นเวลานาน
• เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์ สัตว์ และพืชได้
่
้ ไม่ได้ออกแบบมาเพือการใช้
่
้ กเล็ก) ทีมี
่ ความบกพร่องในสมรรถภาพทางกาย
เครืองนี
งานโดยบุคคล (รวมทังเด็
ทางประสาทสัมผัส ทางสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่วา่ ได้รบ
ั การควบคุมดูแลหรือค�ำ
่
่
แนะน�ำเกียวกั
บการใช้งานเครืองจากผู
ร้ บ
ั ผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว ควรแน่ ใจว่าเด็กๆ ได้
่ เล่นเครืองนี
่
้
รับการดูแลไม่ให้
8 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 8
1/18/2017 3:51:15 PM
ค�ำเตือน
่
่ องโดยตรง
่
ห้ามท�ำความสะอาดเครืองโดยฉี
ดพ่นน�้ำไปทีเครื
ห้ามใช้น�ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์
่
้
ในการท�ำความสะอาดเครืองนี
่
่
• เพราะอาจท�ำให้เกิดการเปลียนสี
การเปลียนรู
ป ความช�ำรุดเสียหาย ไฟฟ้ าช็อต หรือไฟไหม้ ได้
ก่อนท�ำความสะอาดหรือด�ำเนินการบ�ำรุงรักษา ให้สบ
ั สวิตช์ตด
ั การจ่ายไฟและรอจนกว่าพัดลมหยุดหมุน
• มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
ระวัง
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ส�ำหรับการท�ำความสะอาด
้ วของอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
่
ให้ ใช้ความระมัดระวังในการท�ำความสะอาดพืนผิ
อนของชุดระบายความ
้
ร้อน เพราะว่าอุปกรณ์นีมีขอบคม
่ ำนาญการ โปรดติดต่อช่างติดตังหรื
้ อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
• ควรด�ำเนินการโดยช่างทีช�
่
ห้ามท�ำความสะอาดภายในเครืองปรั
บอากาศด้วยตัวคุณเอง
่
่ ให้ตด
• เมือต้องการท�ำความสะอาดภายในเครือง
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
่
่
• เมือท�ำความสะอาดแผ่นกรองภายใน ให้ดค
ู ำ� อธิบายในส่วน 'การท�ำความสะอาดเครืองปรั
บอากาศ'
้
• มิฉะนัน อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรือไฟไหม้ ได้
่ องกันการบาดเจ็บจากขอบคมของผิวด้านหน้าเมือท�
่ ำงานกับชุดระบายความร้อน
• ตรวจสอบให้แน่ ใจเพือป้
ภาษาไทย 9
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 9
1/18/2017 3:51:15 PM
่ นส่
้ วน
การตรวจสอบชือชิ
่
่
้
่
เครืองปรั
บอากาศของคุณอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างจากภาพประกอบทีแสดงไว้
ดา้ นล่างเล็กน้ อย ขึนอยู
ก
่ บ
ั รุน
่ ของเครือง
05
01
06
02
ภาพรวม
07
03
08
04
09
01 ช่องลมเข้า
06 กล่องรับสัญญาณ Wi-Fi
02 แผ่นกรองอากาศ
07 หน้าจอแสดงผล
03 ใบพัดกระจายความเย็น (ขึน
้ -ลง)
08 ปุม
่ Power / ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
04 ใบพัดกระจายความเย็น (ซ้าย-ขวา)
09 (ด้านใน) เครือ
่ งฟอกอากาศ Virus Doctor
05 ตัวตรวจจับอุณหภูมห
ิ อ
้ ง
หน้าจอแสดงผล
01 ไฟแสดงอุณหภูมิ
ไฟแสดงการรีเซ็ตตัวกรอง (
)
ไฟแสดงปริมาณการใช้ ไฟฟ้า
01
ไฟแสดง Auto clean (
02
03
)
02 ไฟแสดงสถานะ Timer
ไฟแสดงสถานะ good'sleep
ไฟแสดงสถานะ Auto clean
03 ไฟแสดงสถานะ Virus doctor
10 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 10
1/18/2017 3:51:16 PM
การตรวจสอบรีโมทคอนโทรล
้ ณหภูมิ
01 ไฟแสดงสถานะการตังอุ
05
01
06
02
07
03
้
02 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกการตังเวลา
03 ไฟแสดงสถานะโหมดการท�ำงาน
04 ไฟแสดงสถานะตัวเลือกการท�ำงาน
08
05 ไฟแสดงสถานะระดับการท�ำงานของแบตเตอรี่
09
06 ไฟแสดงสถานะสัญญาณรีโมท
04
07 ไฟแสดงสถานะความเร็วพัดลม
08 ไฟแสดงสถานะทิศทางลมในแนวตัง้
16
09 ไฟแสดงสถานะทิศทางลมในแนวนอน
17
้ าการท�ำงาน
10 ไฟแสดงสถานะการตังค่
ภาพรวม
11
10
่
11 ปุ่ มเปิ ด/ปิ ดเครืองปรั
บอากาศ
12
18
12 ปุ่ มปรับอุณหภูมิ
13 ปุ่ มตัวเลือกในระหว่างการใช้งาน
13
19
20
14
้
14 ปุ่ มตังเวลา
่
้ าตัวเลือก
15 ปุ่ มเลือนทิ
ศทางตัวเลือก/ปุ่ มตังค่
16 ปุ่ มปรับทิศทางลมในแนวตัง้
้ าโหมดการท�ำงาน
17 ปุ่ มตังค่
21
18 ปุ่ มปรับความเร็วพัดลม
19 ปุ่ มปรับทิศทางลมในแนวนอน
15
้ า
20 ปุ่ มเลือกการตังค่
้ าตัวเลือก
21 ปุ่ มตังค่
การใส่แบตเตอรี่
หมายเหตุ
• ค�ำอธิบายในคู่มือฉบับนี้ ยึดตามปุ่ มของ
รี โมทคอนโทรลเป็ นหลัก
• แม้วา่ Heat, d’light Cool จะปรากฏบนจอ
รี โมทคอนโทรล แต่ ไม่สามารถใช้ ได้ ในรุ่นนี้
่ นิด 1.5 V AAA สองก้อน
ใช้แบตเตอรีช
ภาษาไทย 11
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 11
1/18/2017 3:51:17 PM
การทำ�งานของรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ง่ายๆ โดยเลือกโหมดใดโหมดหนึ่ งแล้วท�ำการควบคุมอุณหภูมิ ความเร็ว
พัดลม และทิศทางลม
โหมดการท�ำงาน
่
คุณสามารถเปลียนโหมดการท�
ำงานในปั จจุบน
ั ได้ระหว่าง Auto, Cool, Dry,
และ Fan โดยกดปุ่ ม
การควบคุมอุณหภูมิ
คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ ในแต่ละโหมดได้ดงั นี้ :
ภาพรวม
โหมด
อัตโนมัติ Auto/
ทำ�ความเย็น Cool
ขจัดความชื้น (Dry)
พัดลม (Fan)
การควบคุมอุณหภูมิ
ปรับได้ทีละ 1°C ระหว่าง 16°C ถึง 30°C
ปรับได้ทีละ 1°C ระหว่าง 18°C ถึง 30°C
คุณไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้
หมายเหตุ
คุณสามารถใช้ โหมด Cool และ Dry ในสภาวะแวดล้อมดังต่อไปนี้ :
โหมด
ทำ�ความเย็น (Cool)
ขจัดความชื้น (Dry)
อุณหภูมิภายในอาคาร
16°C ถึง 32°C
18°C ถึง 32°C
อุณหภูมิภายนอกอาคาร
16°C ถึง 46°C
16°C ถึง 46°C
ความชื้นภายในอาคาร
ความชื้นสัมพัทธ์ 80%
หรือน้ อยกว่า
_
้ ที
้
่
่ มี
่
• หยดน�ำอาจเกิ
ดการจับตัว หากเครืองปรั
บอากาศท�ำงานในพืนที
้
ความชืนสูงในโหมด Cool เปน
็ ระยะเวลานาน
12 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 12
1/18/2017 3:51:17 PM
การควบคุมความเร็วพัดลม
คุณสามารถเลือกความเร็วพัดลมในแต่ละโหมดได้ดงั นี้ :
ความเร็วพัดลมที่สามารถใช้งานได้
โหมด
อัตโนมัติ Auto /
ขจัดความชื้น Dry
ทำ�ความเย็น Cool
(Auto),
(Low),
(Med),
(High),
(High),
(Turbo)
(Turbo)
(Low),
(Med),
ภาพรวม
พัดลม (Fan)
(Auto)
การควบคุมทิศทางลม
่
่
่
รักษาการกระจายลมให้อยู่ ในทิศทางคงทีโดยหยุ
ดการเคลือนที
ของใบพั
ด
้
กระจายความเย็นในแนวตังและแนวนอน
ในการทำ�งาน
►
หรือ
หมายเหตุ
้ วยมือ อาจจะท�ำให้ ใบพัดปิ ดไม่สนิท
• ถ้าคุณปรับใบพัดอากาศแนวตังด้
่ ดเครืองปรั
่
เมือปิ
บอากาศ
• ถ้าคุณปรับใบพัดอากาศแนวนอนด้วยมือ อาจจะท�ำให้ ใบพัดท�ำงานผิด
ปกติ
ภาษาไทย 13
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 13
1/18/2017 3:51:18 PM
คุณสมบัติ
การทำ�งานด้วยการทำ�ความเย็น
่
้ ซึ
่ งเป็
่ นห้องปิ ดมิดชิดให้เย็น
ฟั งก์ชนท�
ั่ ำความเย็นอันทรงพลังและอัจฉริยะของเครืองปรั
บอากาศซัมซุงช่วยรักษาพืนที
และสบาย
โหมดท�ำความเย็น (Cool)
่ เกิดความเย็นสบายในสภาพอากาศร้อน
ใช้ โหมด Cool เพือให้
►
► เลือก Cool
หมายเหตุ
่
• เพือความสบาย
ควรรักษาความแตกต่างของอุณหภูมริ ะหว่างภายใน
อาคารและภายนอกอาคารไม่ ให้เกิน 5°C ในโหมด Cool
• หลังจากเลือกโหมด Cool แล้ว ให้เลือกฟั งก์ชน
ั่ อุณหภูมิ และความเร็ว
่ องการปรับตัง้
พัดลมทีต้
่ หอ
–– เพือให้
้ งเย็นอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอุณหภูมต
ิ ำและความเร็
�่
วพัดลม
สูง
คุณสมบัติ
่
–– เพือประหยั
ดพลังงาน ให้เลือกอุณหภูมส
ิ งู และความเร็วพัดลมต�ำ่
่ ณหภูมภ
้ าไว้ คอมเพรสเซอร์
–– เมืออุ
ิ ายในอากาศเท่ากับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
่ อประหยั
่
จะท�ำงานด้วยความเร็วต�ำเพื
ดพลังงาน
้
การท�ำความเย็น 2 ขันตอน
่ ถงึ อุณหภูมท
่ี งค่
้ าไว้อย่างรวดเร็ว เครือง
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ 2-Step cooling เพือให้
ิ ตั
ปรับอากาศจะปรับความเร็วพัดลมและทิศทางลมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถ
่
เลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้เฉพาะเมือโหมด
Cool ก�ำลังท�ำงานเท่านั้น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก 2-Step ►
14 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 14
1/18/2017 3:51:19 PM
้
การท�ำงานด้วยการลดความชืน
้
่
้ ซึ
่ งเป็
่ นห้องปิ ดมิดชิดไม่ ให้อบ
้
ฟั งก์ชนลดความชื
ั่
นของเครื
องปรั
บอากาศซัมซุงช่วยรักษาพืนที
ั ชืนและสบาย
้ (Dry)
โหมดขจัดความชืน
้
ใช้ โหมด Dry หากฝนตกหรือสภาพอากาศชืน
►
► เลือก Dry
หมายเหตุ
้ าไว้ตำลง
้
่ งขึน
้ เมือ
่
่ ณหภูมท
• ยิงอุ
ิ ตั
ี่ งค่
�่
สมรรถภาพในการลดความชืนจะยิ
งสู
้
้ าไว้เป็ นอุณหภูมต
ความชืนในปั
จจุบน
ั ค่อนข้างสูง ให้ปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ิ ำ�่
่ ำความร้อนได้ โหมด Dry ถูก
• คุณไม่สามารถใช้งานโหมด Dry เพือท�
ออกแบบมาให้ ใช้ ในการท�ำความเย็น
คุณสมบัติ
ภาษาไทย 15
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 15
1/18/2017 3:51:20 PM
การทำ�งานด้วยการฟอกอากาศ
่
่ ปิ
่ ดมิดชิดให้บริสท
ฟั งก์ชนการฟอกอากาศของเครื
ั่
องปรั
บอากาศซัมซุงจะช่วยรักษาอากาศให้พนที
ื้ ที
ุ ธิ์
ฟั งก์ชนฟอกอากาศด้
ั่
วย Virus Doctor
่ องปรั
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Virus Doctor ฟอกอากาศภายในห้องด้วยประจุบวกทีเครื
บ
้
่
้
อากาศสร้างขึน ฟั งก์ชนนี
ั สามารถใช้งานได้ ในโหมด Auto, Cool, Dry, และ
Fan.
ในโหมด Auto, Cool, Dry,
หรือ Fan
เลือก
►
►
►
►
หมายเหตุ
้ าไว้ ได้ ยกเว้นในโหมด Fan
• คุณสามารถปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
คุณสมบัติ
่ อกใช้งานฟั งก์ชน
่ นจากฟั
้
• เมือเลื
ั่ Virus Doctor เพิมขึ
งก์ชนใดฟั
ั่
งก์ชน
ั่
่
หนึ ง จะมีความแตกต่างไม่มากนั กในการใช้พลังงานและเสียงจากการ
่
ท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ
16 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 16
1/18/2017 3:51:20 PM
คุณสมบัติ Quick Smart
่
เครืองปรั
บอากาศซัมซุงมีฟังก์ชนการท�
ั่
ำงานพิเศษหลายฟั งก์ชน
ั่
โหมดอัตโนมัติ (Auto)
่ องการให้เครืองปรั
่
ใช้ โหมด Auto เมือต้
บอากาศควบคุมการท�ำงานเองโดย
่
อัตโนมัติ เครืองปรั
บอากาศจะปรับอากาศให้เกิดความสบายสูงสุดตามที่
สามารถท�ำได้
►
► เลือก Auto
หมายเหตุ
่ ณหภูมภ
่ าอุณหภูมท
่ี งค่
้ าไว้ เครือง
่
• เมืออุ
ิ ายในอาคารสูงกว่าหรือต�ำกว่
ิ ตั
่
ปรับอากาศจะท�ำความเย็นเพือปรับอุณหภูมภ
ิ ายในอาคารให้เย็นลงโดย
อัตโนมัติ
่ เครืองปรั
่
่
่
ใช้ โหมด Fan เพือให้
บอากาศท�ำงานเหมือนพัดลมทัวไป
ลมทีมาจาก
่
เครืองปรั
บอากาศจะเหมือนลมธรรมชาติ
►
คุณสมบัติ
โหมดพัดลม (Fan)
► เลือก Fan
หมายเหตุ
่
่
• หากไม่ได้ ใช้เครืองปรั
บอากาศเป็ นระยะเวลานาน ควรท�ำให้เครืองปรั
บ
่
อากาศแห้งโดยให้เครืองปรับอากาศท�ำงานในโหมด Fan ประมาณ 3 ถึง 4
่
ชัวโมง
่
้ ้
• ชุดระบายความร้อนถูกออกแบบมาเพือไม่
ให้ทำ� งานในโหมด Fan ทังนี
่
่
เพือป้ องกันไม่ ให้ลมเย็นเข้าไปในเครืองได้ ลักษณะดังกล่าวเป็ นการ
่
้ บเครืองปรั
่
ท�ำงานทัวไปและไม่
ใช่ความผิดปกติทเกิ
ี่ ดขึนกั
บอากาศนี้
ภาษาไทย 17
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 17
1/18/2017 3:51:21 PM
ฟั งก์ชน
ั่ Fast
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Fast ในการท�ำความเย็นภายในห้องอย่างรวดเร็ว ฟั งก์ชนนี
ั่ ้ เป็ นฟั ง
่ องปรั
่
่ ด คุณ
ก์ชนที
ั่ เครื
บอากาศจะท�ำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุ
สามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Fast ►
หมายเหตุ
คุณสมบัติ
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Fast ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Comfort, Single user, Quiet, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้
จะถูกยกเลิก
่
• คุณสามารถเปลียนทิ
ศทางลมได้
่
่ี งค่
้ าไว้และความเร็วพัดลมได้
• คุณไม่สามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
ฟั งก์ชน
ั่ Comfort
่ ส
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Comfort เมือรู
้ ก
ึ ว่าอากาศภายในห้องเย็นเกินไป เครืองปรั
บ
่ ่ มนวล คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
อากาศจะปรับความเย็นทีนุ
ั่ ้ ได้ ในโหมด
ท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Comfort ►
หมายเหตุ
่
่ี งค่
้ าไว้และทิศทางลมได้
• คุณสามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่
• คุณไม่สามารถเปลียนความเร็วพัดลมได้
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Comfort ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Fast, Single user, Quiet, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะถูก
ยกเลิก
• ถ้ารูส
้ ก
ึ ว่าการท�ำความเย็นในฟั งก์ชน
ั่ Comfort ไม่เพียงพอ ให้ยกเลิก
ฟั งก์ชน
ั่ Comfort
18 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 18
1/18/2017 3:51:22 PM
ฟั งก์ชน
ั่ Quiet
่
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Quiet เพือลดเสี
ยงรบกวนจากการท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ
่
้
คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Quiet ►
หมายเหตุ
่
่ี งค่
้ าไว้และทิศทางลมได้
• คุณสามารถเปลียนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่
• คุณไม่สามารถเปลียนความเร็
วพัดลมได้
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Quiet ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step cooling,
Fast, Comfort, Single user, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้จะ
ฟั งก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน)
่ ดหรือปิ ดเสียงเตือนทีเล่
่ นเมือกด
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Beep Sound (เสียงเตือน) เพือเปิ
ปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ งบนรีโมทคอนโทรล
►
คุณสมบัติ
ถูกยกเลิก
► เลือก Beep ►
ภาษาไทย 19
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 19
1/18/2017 3:51:23 PM
ฟั งก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting)
่ ดหรือปิ ดความ
ใช้ฟังก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting) เพือเปิ
สว่างของหน้าจอบนชุดปรับอากาศ
►
► เลือก Display ►
หมายเหตุ
่ ดชุด
• ฟั งก์ชนความสว่
ั่
างของหน้าจอ (Display Lighting) จะไม่ทำ� งานเมือปิ
ปรับอากาศ
• ไฟแสดงเวลา(
่ั
) จะไม่หายไป แม้วา่ จะปิ ดฟั งก์ชนความสว่
างของหน้าจอ
(Display Lighting) แล้วก็ตาม
คุณสมบัติ
่
่ งก์ชนความ
่ั
• ถ้าคุณเปลียนโหมดการท�
ำงานหรือฟั งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั เมือฟั
่
สว่างของหน้าจอ (Display Lighting) เปิ ดอยู่ ฟั งก์ชนความสว่
ั
างของหน้าจอ
(Display Lighting) จะเปิ ดการท�ำงาน
ฟั งก์ชน
ั่ Wi-Fi (โปรแกรมสมาร์ท A/C)
่ ดฟั งก์ชน
เมือเปิ
ั่ Wi-Fi ไฟแสดงสัญญาณรีโมท ( ) จะกะพริบ และ
จะ
้
้
ปรากฏขึนบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลประมาณ 2-3 วินาที จากนันไฟแสดง
และสัญลักษณ์ ดงั กล่าวจะหายไป
ในการทำ�งาน
►
►กดค้างไว้ 4 วินาที
หมายเหตุ
่
่ Smart Home ในคูม
• โปรดดูขอ
้ มูลเพิมเติ
มจากหัวข้อ แอพพลิเคชัน
่ อ
ื นี้
• โปรแกรมสมาร์ท A/C อาจจะไม่สามารถใช้ ได้สำ� หรับบางรุน
่
20 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 20
1/18/2017 3:51:29 PM
การทำ�งานด้วยการประหยัดพลังงาน
่
ฟั งก์ชนประหยั
ั่
ดพลังงานอัจฉริยะของเครืองปรั
บอากาศซัมซุงจะลดการใช้พลังงาน
การตรวจสอบการใช้ ไฟฟ้ า
่ กใช้ โดย
ใช้ฟังก์ชนการใช้
ั่
งาน (Usage) ตรวจสอบปริมาณของกระแสไฟฟ้ าทีถู
่
่ ไปจะแสดง
การท�ำงานของเครืองปรั
บอากาศ ปริมาณของกระแสไฟฟ้ าทีใช้
บนหน้าจอของชุดปรับอากาศประมาณ 2-3 วินาที แล้วอุณหภูมภ
ิ ายในอาคาร
่ งค่
้ าไว้จะปรากฏขึนมา
้
ทีตั
ในระหว่างการทำ�งาน ►
►
►
เลือก Usage ►
่
ช่วงของค่าทีแสดงจะอยู
ร่ ะหว่าง 0.1 kWh ถึง 99 kWh การใช้กระแสไฟฟ้ าจะ
่
่
ค�ำนวณจากเวลาขณะทีเครืองปรั
บอากาศก�ำลังท�ำงาน ค่าดังกล่าวจะถูกรีเซต
่
่
ใหม่เมือเครื
องปรั
บอากาศปิ ดการท�ำงาน
หมายเหตุ
่
• การใช้งานทีแสดงบนหน้
าจอชุดปรับอากาศอาจแตกต่างจากปริมาณของ
่
กระแสไฟฟ้ าทีใช้จริงไม่มากนั ก
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
่
่
• คุณสามารถดูการใช้ ไฟฟ้ าได้เมือเครื
องปรั
บอากาศก�ำลังท�ำงานอยูเ่ ท่านั้น
ภาษาไทย 21
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 21
1/18/2017 3:51:30 PM
ฟั งก์ชน
ั่ Single user
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ Single user ลดการใช้พลังงานขณะทีอากาศยั
งเย็นอยู่ คุณ
่
้
สามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั ได้ ในโหมดการท�ำความเย็น
ในโหมด Cool ►
►
►
เลือก Single user ►
หมายเหตุ
่ งก์ชน
่ั Single user เริมท�
่ ำงาน สัญลักษณ์
• เมือฟั
้
จะปรากฏขึนบน
้
รีโมทคอนโทรลประมาณ 2-3 วินาที และการปรับทิศทางลมในแนวตังจะ
่
เริมท�ำงานโดยอัตโนมัติ
่ งก์ชนต่
• ถ้าคุณเลือกฟั งก์ชน
ั่ Single user ขณะทีฟั
ั่ างๆ ได้แก่ 2-Step
cooling, Fast, Comfort, Quiet, หรือ good'sleep ก�ำลังท�ำงาน ฟั งก์ชนเหล่
ั่
านี้
จะถูกยกเลิก
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
่
• หลังจากเลือกฟั งก์ชน
ั่ Single user คุณจะสามารถเปลียนแปลงอุ
ณหภูมท
ิ ่ี
้
้
่
ตังค่าไว้ (24°C ถึง 30°C ในโหมด Cool) รวมทังเปลียนแปลงความเร็วพัดลม
้
และทิศทางลมในแนวตังได้
่ ดฟั งก์ชน
่ งค่
้ าอุณหภูมิไว้ตำ�่
• เมือเปิ
ั่ Single user ในโหมด Cool ขณะทีตั
่
้
่
้
กว่า 24°C จะท�ำให้อณ
ุ หภูมท
ิ ตั
ี งค่าไว้จะเพิมขึนเป็ น 24°C โดยอัตโนมัติ
้ าอุณหภูมิไว้ระหว่าง 25°C ถึง 30°C อุณหภูมจ
แต่ถา้ ตังค่
ิ ะยังคงเดิมไม่
่
เปลียนแปลง
้ จะยังคง
• แม้วา่ จะเปิ ดฟั งก์ชน
ั่ Single user การปรับทิศทางลมในแนวตังก็
)
ท�ำงานอยูจ
่ นกว่าจะปิ ดโดยกดปุ่ มปรับทิศทางลมในแนวตัง้ (
22 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 22
1/18/2017 3:51:30 PM
้
้
ฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด
้ั
้
่ ดหรือปิ ดเครืองปรั
่
ใช้ตงเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด เพือเปิ
บอากาศหลังจากเวลาที่
้
ได้ตงไว้
ั
(เลือก On หรือ Off จากตัวเลือก On, Off และ
) ►
้
(ตังเวลาเปิ
ด/เวลาปิ ด) ►
• กดปุ่ ม
่
่
Timer เพือเปลี
ยนฟั
งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ระหว่าง On, Off, และ
(good’sleep) จะแสดงในโหมด Cool เท่านั้น
(good’sleep) โดย
หมายเหตุ
้
่
้
• คุณสามารถตังเวลาได้
ระหว่าง 0.5 ถึง 24 ชัวโมง
ตังรอบเวลาเป็
น 0.0 จะ
้
้
เป็ นการยกเลิกฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด
่ งก์ชนตั
่ั งเวลาเปิ
้
้
่ ำงาน ไฟแสดง ( ) Timer จะ
• เมือฟั
ด/ตังเวลาปิ
ดเริมท�
่
แสดงทีหน้าจอชุดปรับอากาศ
่
ได้ขณะทีโหมด
Fan ก�ำลังท�ำงานอยู่
้
้
• คุณไม่สามารถก�ำหนดค่าฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตังเวลาปิ
ด ให้เป็ นเวลา
เดียวกันได้
้
การใช้ตงเวลาเปิ
ั้
ด/ตังเวลาปิ
ดพร้อมกัน
้
่
้
่
ตัวอย่าง) ตังเวลาเปิ
ด: 3 ชัวโมง,
ตังเวลาปิ
ด: 5 ชัวโมง
่
่
เครืองปรับอากาศจะเปิ ดหลังจากเวลาผ่านไป 3 ชัวโมง
นั บ
่
่
เมือเครื
องปรั
บ
่
้
้
่
จากเวลาขณะทีการตังเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ดเริมท�ำงาน และ
อากาศปิ ดอยู่
่
่
เครืองปรั
บอากาศจะท�ำงานต่อไปอีก 2 ชัวโมง
จนปิ ดเอง
โดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
้
่ ำงานแล้ว คุณสามารถเปลียนโหมดการ
่
• หลังจากฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ดเริมท�
่
้
่
่ี งค่
้ าไว้
ท�ำงานและอุณหภูมท
ิ ตั
ี งค่าได้ คุณไม่สามารถเปลียนอุณหภูมท
ิ ตั
้
่
้
่
ตัวอย่าง) ตังเวลาเปิ
ด: 3 ชัวโมง,
ตังเวลาปิ
ด: 1 ชัวโมง
่
่
เครืองปรับอากาศจะปิ ดหลังจากเวลาผ่านไป 1 ชัวโมง
นั บ
่
่
เมือเครื
องปรั
บ
่
้
้
่
จากเวลาขณะทีการตังเวลาเปิ ด/ตังเวลาปิ ดเริมท�ำงาน และ
อากาศเปิ ดอยู่
่
เครืองปรั
บอากาศจะเปิ ดท�ำงานหลังจากเวลาผ่านไป 2
่
่ องปรั
่
ชัวโมง
นั บจากขณะทีเครื
บอากาศปิ ด
ภาษาไทย 23
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 23
1/18/2017 3:51:31 PM
ฟั งก์ชน
ั่ good’sleep
่ หลับสบายในเวลากลางคืนและเพือประหยั
่
ใช้ฟังก์ชน
ั่ good'sleep เพือให้
ด
พลังงาน คุณสามารถเลือกฟั งก์ชนนี
ั่ ้ ได้ ในโหมดท�ำความเย็น
ในโหมด Cool
►
(เลือก
และ
จากตัวเลือก On, Off,
(ตั้งเวลาในการท�ำงาน)
• กดปุ่ ม
►
)
►
่
่
Timer เพือเปลี
ยนฟั
งก์ชนในปั
ั่
จจุบน
ั ระหว่าง On, Off, และ
(good’sleep)
หมายเหตุ
้ าไว้ ได้ทล
• คุณสามารถปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
ี ะ 1°C ระหว่าง 16°C ถึง 30°C
่ี
่ ดและแนะน�ำให้ตงค่
• อุณหภูมท
ิ เหมาะสมที
สุ
ั้ าในฟั งก์ชน
ั่ good’sleep เป็ น
ดังนี้ :
คุณสมบัติในการประหยัดไฟฟ้ า
โหมด
อุณหภูมิที่แนะน� ำให้
ตั้งค่า
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่สุด
ทำ�ความเย็น
(Cool)
25°C ถึง 27°C
26°C
่ งก์ชน
่ั good’sleep เริมท�
่ ำงาน ไฟแสดง (
• เมือฟั
) Timer จะแสดงบนหน้า
จอชุดปรับอากาศ
้
่
้
• คุณสามารถตังเวลาในการท�
ำงานได้ระหว่าง 0.5 ถึง 12 ชัวโมง
ตังเวลาใน
่
การท�ำงานเป็ น 0.0 จะเป็ นการยกเลิกฟั งก์ชน
ั good’sleep
่ นค่าเริมต้
่ นของฟั งก์ชน
• เวลาในการท�ำงานซึงเป็
ั่ good’sleep ในโหมด Cool
่
้
่
คือ 8 ชัวโมง หากตังเวลาในการท�ำงานมากกว่า 5 ชัวโมง
ฟั งก์ชน
ั่ Wake Up
่ ำงาน 1 ชัวโมงก่
่
่ งค่
้ าไว้ เครืองปรั
่
จะเริมท�
อนเวลาทีตั
บอากาศจะหยุดท�ำงาน
่
โดยอัตโนมัตเิ มือหมดเวลาในการท�ำงาน
่ งก์ชนตั
่ั งเวลาเปิ
้
้
่
่
• เมือฟั
ด, ตังเวลาปิ
ด และ good'sleep คาบเกียวกั
น เครือง
้
่
่
้
ปรับอากาศจะท�ำงานตามการตังเวลาของฟั งก์ชนที
ั ได้ตงค่
ั าให้ทำ� งานไว้
ล่าสุดเท่านั้น
24 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 24
1/18/2017 3:51:31 PM
การทำ�ความสะอาดและการบำ�รุงรักษาเครือ
่ งปรับอากาศ
การท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
การท�ำความสะอาดอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการทำ�ความสะอาด (นาที)
อัตโนมัติ (ทำ�ความเย็น), 30
ทำ�ความเย็น, ขจัดความชื้น
หน้าจอของชุดปรับอากาศ
พัดลม
15
หมายเหตุ
่ งเวลาการท�
้
• เมือตั
ำความสะอาดอัตโนมัติ Clean จะกะพริบและจะหายไปจากหน้าจอรีโมทคอนโทรล ไฟแสดง ( )
Timer จะแสดงบนหน้าจอของชุดปรับอากาศด้วยเช่นกัน
่
่
่ ำงานโดยทันทีหากเลือกการท�ำงานนี้
• เมือเครื
องปรั
บอากาศปิ ดอยู่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ จะเริมท�
่
่
่ ำงานโดยทันทีเมือเครื
่
่
เมือเครื
องปรั
บอากาศเปิ ดอยู่ Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ จะเริมท�
องปรั
บอากาศ
หยุดท�ำงาน
• ในระหว่าง Auto Clean (ท�ำความสะอาดอัตโนมัต)ิ พัดลมชุดปรับอากาศจะยังคงหมุนต่อไป และใบพัดอากาศจะเปิ ด
่ อากาศจากภายนอกออกไป
ค้างไว้เพือไล่
การท�ำความสะอาดภายนอกของชุดปรับอากาศและชุดระบายความร้อน
แปรงขนนุม
่
๊ ไฟออก ก่อนทุกครัง้
ก่อนทำความสะอาด ควรปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลัก
้ อ
่ เช็ดทำความสะอาดฝุ่ นละออง
ฉีดพ่นนำเพื
ระวัง
• อย่าใช้ผงซักฟอกอัลคาไลน์ทำ� ความสะอาดหน้าจอ
้ นก๊าด และอาซิโตน) ท�ำความ
• อย่าใช้กรดซัลฟิ วริก กรดไฮโดรคลอริก หรือตัวท�ำละลายอินทรีย์ (เช่น ทินเนอร์ น�ำมั
่ อย่าติดสติกเกอร์
๊
่
่
สะอาดผิวของเครือง
ใดๆ บนเครืองปรั
บอากาศเพราะจะท�ำให้ผวิ ของเครืองปรั
บอากาศช�ำรุดได้
่
• หากต้องการท�ำความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์ แลกเปลียนความร้
อนของชุดระบายความร้อน ควรติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์บริการใกล้บา้ น
ภาษาไทย 25
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 25
����������������������������������������������
�
้ น
ผ้าชุบนำอุ
่ บิดหมาด
1/18/2017 3:51:32 PM
การท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
เครื่องดูดฝุ่น
แปรงขนนุม
่
30 นาที
ตะขอ
้ ่ ผสมนำยาทำความสะอาด
้
นำที
ระวัง
่ ขัดแผ่นกรองอากาศ มิฉะนั้นอาจท�ำให้แผ่นกรองช�ำรุดได้
• อย่าใช้แปรงหรืออุปกรณ์ทำ� ความสะอาดอืนๆ
่ ำให้แผ่นกรองแห้ง
• อย่าให้แผ่นกรองอากาศโดนแสงแดดส่องเมือท�
หมายเหตุ
• ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์ ก�ำหนดเวลาในการท�ำความสะอาดอาจแตกต่างกันตามการใช้งาน
และสภาพแวดล้อม
่ ความชืน
้ แผ่นกรองอากาศอาจมีกลินเหม็
่
• หากตากแผ่นกรองอากาศไว้ ในบริเวณทีมี
นได้ ท�ำความสะอาดแผ่นกรอง
้
้
่
อากาศซ�ำอีกครังแล้วตากไว้ ในบริเวณทีอากาศถ่ายเทได้ดี
การตั้งค่าตัวเตือนความสะอาดแผ่นกรอง
����������������������������������������������
�
หน้าจอของชุดปรับอากาศ
26 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 26
1/18/2017 3:51:33 PM
การแก้ ไขปัญหา
่
่ วยประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ยทีไม่
่ จำ� เป็ นได้
หากเครืองปรั
บอากาศท�ำงานผิดปกติ โปรดดูตารางต่อไปนี้ เพือช่
ปัญหา
การแก้ ไขปัญหา
่
• ให้ตรวจสอบสถานะของไฟฟ้ า จากนั้นใช้งานเครืองปรั
บอากาศอีกครัง้
่
เครืองปรั
บอากาศไม่ทำ� งาน
เลย
่
๊ แล้วใช้งานเครืองปรั
่
• เปิ ดสวิตช์เครืองตั
ดกระแสไฟฟ้ า เสียบปลัก
บอากาศอีก
้
ครัง
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าอุปกรณ์ แยกวงจรเปิ ดอยู่
้
่
• ตรวจสอบว่าฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาปิ
ดก�ำลังท�ำงานหรือไม่ ใช้งานเครืองปรั
บอากาศอีก
้
ครังโดยกดปุ่
ม Power
ไม่สามารถเปลี่ยน
อุณหภูมิ ได้
• ตรวจสอบว่าโหมด Fan หรือ Fast ก�ำลังท�ำงานอยูห
่ รือไม่ ในโหมดการท�ำงานดัง
่
้ ณหภูมเิ องโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ ไม่สามารถปรับ
กล่าว เครืองปรั
บอากาศจะตังอุ
อุณหภูมิได้
่ี งไว้
้ นั้นสูงกว่าอุณหภูมิ ในปั จจุบน
• ตรวจสอบว่าอุณหภูมท
ิ ตั
ั ในโหมด Cool หรือไม่
่
่
่ี งไว้
้
กดปุ่ ม Temperature บนรีโมทคอนโทรลเพือเปลื
ยนอุ
ณหภูมท
ิ ตั
่ิ
• ตรวจสอบว่ามีสงสกปรกอุ
ดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศหรือไม่ หากมีสงิ่
สกปรกอุดตันเส้นใยของแผ่นกรองอากาศ อาจท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำความ
่ างสิงสกปรกดั
่
เย็นลดลงได้ หมันล้
งกล่าวออกเป็ นประจ�ำ
่
ลมเย็นไม่ออกมาจากเครือง
ปรับอากาศ
่ิ
้ ดระบายความร้อน
• ตรวจสอบว่ามีสงใดคลุ
มชุดระบายความร้อนอยู่ หรือติดตังชุ
่
่
่
่
ใกล้สงกี
ิ ดขวางหรือไม่ น�ำสิงทีคลุมอยูแ
่ ละสิงกีดขวางดังกล่าวออกไป
• ตรวจสอบว่ามีประตูหรือหน้าต่างเปิ ดอยูห
่ รือไม่ หากเปิ ดอยู่ อาจท�ำให้
ประสิทธิภาพการท�ำความเย็นไม่ดพ
ี อ ปิ ดประตูและหน้าต่าง
• ตรวจสอบว่าความยาวท่อยาวเกินไปหรือไม่ หากท่อยาวเกินความยาวท่อที่
ก�ำหนดไว้สงู สุด ประสิทธิภาพการท�ำความเย็นอาจลดลงได้
่
คุณไม่สามารถเปลียน
ทิศทางลมได้
่ งก์ชนนี
• ตรวจสอบว่าฟั งก์ชน
ั่ good'sleep ก�ำลังท�ำงานหรือไม่ ขณะทีฟั
ั่ ้ ก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ จะไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้
่
ไม่สามารถเปลียนความเร็
ว
พัดลมได้
่
• เมือโหมด
Auto, โหมด Dry, หรือโหมด Fast ก�ำลังท�ำงานอยู่ หรือฟั งก์ชน
ั่
่
good'sleep ก�ำลังท�ำงานอยู่ ในโหมด Cool เครืองปรับอากาศจะควบคุม
่
ความเร็วพัดลมโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถเปลียนความเร็
วพัดลมได้
ภาษาไทย 27
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 27
����������������������������������������������
�
่
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศเปิ ดทันทีหรือไม่หลังจากการท�ำความเย็นหยุด
่ งท�ำงานอยู่ ทังนี
้ ้ เพือปกป้
่
ท�ำงาน ในกรณีนี้ จะมีเพียงพัดลมเท่านั้นทียั
อง
คอมเพรสเซอร์ของชุดระบายความร้อน
1/18/2017 3:51:33 PM
ปัญหา
การแก้ ไขปัญหา
่
่ โมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรีชุ
่ ดใหม่
• เปลียนแบตเตอรี
ในรี
• ให้แน่ ใจว่าไม่มส
ี งใดปิ
ิ่
ดกันเซ็นเซอร์รโี มทคอนโทรลอยู่
รีโมคอนโทรลไม่ทำ� งาน
่
• ตรวจสอบว่ามีแหล่งก�ำเนิ ดแสงจ้าอยู่ ใกล้เครืองปรั
บอากาศหรือไม่ แสงจ้า
่
ทีมาจากหลอด
่
ฟลูออเรสเซนต์หรือแผ่นป้ ายโฆษณานี ออนอาจรบกวนคลืนไฟฟ้
าได้
้
ฟั งก์ชนตั
ั่ งเวลาเปิ
ด/ตัง้
เวลาปิ ดไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่ากดปุ่ ม SET บนรีโมทคอนโทรลหลังจากได้ตงเวลาแล้
ั้
วหรือไม่
ไฟแสดงกะพริบต่อเนื่ อง
่ ดเครืองปรั
่
๊
• กดปุ่ ม Power เพือปิ
บอากาศ หรือถอดปลักไฟ
หากไฟแสดงยังคง
กะพริบอยู่ ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการ
่ งในห้องระหว่างที่
มีกลินฟุ้
่
เครืองท�
ำงาน
่
้ ที
่ ควั
่ นอบอวลหรือ
• ตรวจสอบว่าเครืองปรั
บอากาศก�ำลังท�ำงานในพืนที
่
ไม่ ระบายอากาศภายในห้องหรือให้เครืองปรั
บอากาศท�ำงานในโหมด Fan
่
่ ในเครืองปรั
่
่ งกลินแรง
่
ประมาณ 3-4 ชัวโมง
(ไม่มช
ี นส่
ิ้ วนใดทีใช้
บอากาศนี้ทีส่
ออกมา)
้ งว่
้ าสะอาดหรือไม่ หมันท�
่ ำความสะอาดเป็ นประจ�ำ
• ตรวจสอบท่อระบายน�ำทิ
มีการระบุขอ
้ ผิดพลาด
• หากไฟแสดงของชุดปรับอากาศกะพริบ ให้ตด
ิ ต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น ควร
่ ดขึนให้
้
แจ้งรหัสข้อผิดพลาดทีเกิ
ศน
ู ย์บริการทราบ
เกิดเสียงรบกวน
่ การเปลียนแปลงในการเคลื
่
่
่
• เมือมี
อนที
ของสารท�
ำความเย็น อาจได้ยน
ิ เสียง
้
่
่
รบกวนได้ ขึนอยูก
่ บ
ั สถานะของเครืองปรับอากาศ ถือเป็ นเรืองปกติ
้
มีหยดน�ำจากจุ
ดต่อท่อของ
ชุดระบายความร้อน
่ การเปลียนแปลงอุ
่
้ ดขึน
้
• เมือมี
ณหภูมภ
ิ ายนอกอย่างฉั บพลัน อาจมีหยดน�ำเกิ
่
ได้ ถือเป็ นเรืองปกติ
����������������������������������������������
�
28 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 28
1/18/2017 3:51:33 PM
่ Smart Home
แอพพลิเคชัน
่
่
ผลิตภัณฑ์นี้เป็ นเครืองปรั
บอากาศอัจฉริยะซึงรองรั
บการ
ท�ำงาน Samsung Smart Home Service
สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดได้ท่ี Samsung.com.
่
การเชือมต่
อเครือข่าย
หมายเหตุ
่
• เครืองปรั
บอากาศ Wi-Fi นี้ รองรับการเข้ารหัส 3 ประเภท
ดังต่อไปนี้ เท่านั้น
–– เปิ ด (ไม่มก
ี ารเข้ารหัส), WPA/TKIP, WPA2/AES
้
่
–– จะไม่สามารถติดตังการเชื
อมต่
อ Wi-Fi ได้ หากใช้
่
การเข้ารหัสประเภทอืน
้
่
• ส�ำหรับการติดตังเครื
องปรั
บอากาศ Wi-Fi ให้เลือก
ต�ำแหน่ งชุดปรับอากาศใกล้กบ
ั เราเตอร์ไร้สายในกรณี
่ คา่ ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ไม่มากนั ก Smart
ทีมี
่
้ ้ ขึนอยู
้
App อาจเชือมต่
อไม่ได้ ทังนี
ก
่ บ
ั ค่าความแรงของ
สัญญาณ Wi-Fi
่
• สมาร์ทโฟนควรอยูภ
่ ายในเขตสัญญาณ Wi-Fi เพือใช้
งาน Smart App
่
่
• ส�ำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตบรอดแบนด์เคลือนที
่ ด Mobile
จะสามารถใช้งาน Smart App ได้เมือเปิ
่ งาน Wi-Fi
Broadband Dongle ให้ทำ� งานเพือใช้
้
• ผลิตภัณฑ์นีรองรับเฉพาะ DHCP (Dynamic Host
802.11n แนะน�ำให้ ใช้ WPA2/AES
่
• คุณภาพของการเชือมต่
อเครือข่ายไร้สายอาจได้รบ
ั ผลก
ระทบจากสภาพแวดล้อมไร้สายโดยรอบ
่ ่
• หากผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ ตได้ลงทะเบียนทีอยู
่ PC หรือ MAC (หมายเลขบ่งชีเฉพาะ)
้
ของเครือง
ไว้
่
่
เป็ นการถาวรแล้ว เครืองปรั
บอากาศอาจไม่เชือมต่
อ
่ องการเชือมต่
่
่
กับอินเทอร์เน็ ตเมือต้
อเครืองใช้
ไฟฟ้ า
่ นอกเหนื อจากเครือง
่ PC ควรสอบถามขันตอนที
้
่
อืนๆ
่
จ�ำเป็ นในการเชือมต่
อกับอินเทอร์เน็ ตจากผู้ ให้บริการ
อินเทอร์เน็ ต (Internet service provider) หรือ ISP
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 29
ปั ญหาจากไฟร์วอลล์หากเกิดกรณี ดงั กล่าว โปรดติดต่อ
ผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ ตของท่าน
่
• หากไม่สามารถเชือมต่
อกับอินเทอร์เน็ ตได้แม้วา่ จะ
้
ปฏิบต
ั ต
ิ ามขันตอนของผู
ใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ ตแล้ว
ก็ตาม โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
่
่
การเชือมต่
อเราเตอร์ IP ไร้สายกับเครืองปรั
บ
อากาศ
้
• โปรดดูการติดตังเราเตอร์
ไร้สายจากคูม
่ อ
ื การใช้งานของ
่
เราเตอร์ทใช้
ี งานอยู่
่
• เครืองปรั
บอากาศอัจฉริยะซัมซุงรองรับโปรโตคอลการ
่
สือสารประเภท
IEEE802.11 b/g/n(2.4Ghz)
้
• โปรดดูการติดตังเราเตอร์
ไร้สายจากคูม
่ อ
ื การใช้งานของ
บริษท
ั ผูผ
้ ลิตแต่ละราย
ซัมซุงไม่อาจจัดหาคูม
่ อ
ื เราเตอร์ไร้สายให้แก่ลก
ู ค้าได้
่
• เราเตอร์ทไม่
ี่ ผา่ นการรับรองอาจไม่สามารถเชือมต่
อกับ
่
เครืองปรั
บอากาศได้
• เราเตอร์ทผ่
ี่ านการรับรองจะมีสญ
ั ลักษณ์ แสดงอยูบ
่ น
บรรจุภณ
ั ฑ์หรือในคูม
่ อ
ื การใช้งาน
่ Samsung Smart
การดาวน์ โหลดแอพพลิเคชัน
Home
่ Samsung Smart
• สามารถดาวน์ โหลดแอพพลิเคชัน
Home ได้จากสมาร์ทโฟนของท่าน โดยค้นหาค�ำว่า
"Samsung Smart Home" ใน Play store, Galaxy Apps
และ iPhone App Store
ภาษาไทย 29
����������������������������������������������
�
Configuration Protocol )หากผู้ ใช้ ใช้งานเราเตอร์ไร้สาย
่ อยูแ
ทีมี
่ ล้ว ควรเปิ ดฟั งก์ชนตั
ั่ วเลือกเซิรฟ
์ เวอร์ DHCP ให้
ท�ำงาน
่ ได้ใช้อยู่
• เลือกช่องสัญญาณส�ำหรับเราเตอร์ไร้สายทีไม่
ในปั จจุบน
ั
่
่
• หากเชือมต่
อเราเตอร์ไร้สายโดยใช้โหมดอืนนอกเหนื
อ
่ าวไว้ขา้ งต้น เราเตอร์อาจจะไม่เชือมต่
่
จากทีกล่
อกับ
่
เครืองปรั
บอากาศ หรืออาจจะไม่ทำ� งาน การใช้งาน
• หากผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ ตร้องขอ ID หรือรหัสผ่าน
่ ำการเชือมต่
่
่
เพือท�
อกับอินเทอร์เน็ ต เครืองปรั
บอากาศ
่
ของท่านอาจไม่สามารถเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ ตได้ หาก
เกิดกรณี ดงั กล่าว จ�ำเป็ นต้องกรอก ID หรือรหัสผ่าน
่ ำการเชือมต่
่
เมือท�
อกับอินเทอร์เน็ ต
่
• การเชือมต่อกับอินเทอร์เน็ ตอาจล้มเหลวเนื่ องด้วย
1/18/2017 3:51:33 PM
หมายเหตุ
่ Samsung Smart Home รองรับระบบ
• แอพพลิเคชัน
้
ปฏิบต
ั ก
ิ ารแอนดรอยด์ 4.0 (ICS) ขึนไป
และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับสมาร์ทโฟนของซัมซุง
่
(Galaxy S หรือ Note series) หากใช้งานแอพพลิเคชัน
่
่ บางฟั งก์ชนอาจ
ด้วยสมาร์ทโฟนซึงผลิ
ตโดยบริษท
ั อืน
ั่
ท�ำงานได้ตา่ งกัน
่
้
• ส�ำหรับ iPhone แอพพลิเคชันจะรองรั
บ iOS 8 ขึนไป
่
่
• ตัวเชือมประสานกับผู้ ใช้ (UI) ของแอพพลิเคชัน
่
Samsung Smart Home อาจเปลียนแปลงได้
โดยไม่ตอ
้ ง
้ ้ เพือปรั
่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนี
บปรุงการใช้งานและ
่
่
่ั
การเชือมต่
อเครืองปรั
บอากาศกับแอพพลิชน
Samsung Smart Home
่
่
• ในการควบคุมเครืองปรั
บอากาศในระยะไกล ให้เชือม
่
ต่อเครืองปรั
บอากาศกับแอพพลิชน
ั่ Samsung Smart
้
่ Samsung
Home ดาวน์ โหลดและติดตังแอพพลิ
เคชัน
้
้ าโดย
Smart Home จากนันให้ทำ� การปรับแต่งการตังค่
่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำทีปรากฏบนหน้
าจอ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
การลงทะเบียนบัญชีผู้ ใช้ของซัมซัง
• ควรลงทะเบียนบัญชีผู้ ใช้ของซัมซังก่อนการใช้งาน
่ Samsung Smart Home
แอพพลิเคชัน
หมายเหตุ
����������������������������������������������
�
่ Samsung Smart Home
• หากเปิ ดใช้งานแอพพลิเคชัน
้ั าการเข้าใช้งานอัตโนมัติ หน้าจอบัญชีผใู้ ช้
โดยไม่ได้ตงค่
้
้ ยวในขันตอนการตั
้
ของซัมซุงจะปรากฏขึนเพี
ยงครังเดี
ง้
้
้
ค่าการใช้งานครังแรกเท่านันหากท่านใช้สมาร์ทโฟนของ
ซัมซุงและได้ทำ� การลงทะเบียนบัญชีผใู้ ช้ของซัมซุงไว้
้ าของสมาร์ทโฟนดังกล่าว ท่าน
เรียบร้อยแล้วในการตังค่
่ าใช้แอพพลิเคชัน
่ Samsung Smart
จะสามารถลงชือเข้
Home ได้โดยอัตโนมัติ
–– แต่อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้งาน iPhone จ�ำเป็ นต้อง
่ าใช้งานทุกครังที
้ ต้
่ องการใช้งาน
ท�ำการลงชือเข้
่
้
่
่ าใช้
แอพพลิเคชันนี เนื องจากข้อมูลการลงชือเข้
้ าเข้าใช้งานโดย
ของผู้ ใช้ดงั กล่าวจะไม่สามารถตังค่
อัตโนมัตไิ ด้
30 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 30
1/18/2017 3:51:34 PM
การควบคุมเครื่องปรับอากาศด้วยแอพพลิชน
ั่ Samsung Smart Home
ท่านสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้อย่างชาญฉลาด
ประเภท
การตรวจสอบ
ฟั งก์ชน
ั่
้
ตังอุณหภูมิ
อุณหภูมใิ นปั จจุบน
ั
กำ�ลังไฟฟ้า
โหมด
้ าไว้
แสดงอุณหภูมท
ิ ตั
ี่ งค่
คำ�อธิบาย
แสดงอุณหภูมใิ นปั จจุบน
ั
่
เปิ ดหรือปิ ดเครืองปรั
บอากาศ
่ องการ
เลือกการใช้งานทีต้
่
้
ปรับอุณหภูมท
ิ ตั
ี งค่าไว้ภายในอาคาร
การควบคุมอุณหภูมิ
้ าความเร็วพัดลมของโหมดการท�ำงาน
ความแรงของกระแสลม ตังค่
้
ทิศทางของกระแสลม ตังค่าความเร็วพัดลมของโหมดการท�ำงาน
Wind-free Cooling
การฟอกอากาศ
กำ�หนดเวลา
่ั Wind-free Cooling
เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชน
เปิ ดหรือปิ ดฟั งก์ชั่นฟอกอากาศ (Purity)
้ าการตังเวลาเปิ
้
ตังค่
ด (On) หรือ ปิ ด (Off) ส�ำหรับแต่ละฟั งก์ชน
ั่
่
้
• ค่าสูงสุดของการก�ำหนดเวลาท�ำงานส�ำหรับฟั งก์ชนการตั
ั
งเวลาเปิ
ด (On)/
ปิ ด (Off) เท่ากับ 10
้
้
• ตังเวลาส�
ำหรับการตังเวลาเปิ
ด (On) และปิ ด (Off) ควรต้องแตกต่างกัน
่ งค่
้ าการตังเวลาเปิ
้
้ าดังกล่าวจะยังคงอยู่
• เมือตั
ด (On)/ปิ ด (Off) แล้ว การตังค่
๊
่
๊
้ ตาม
แม้วา่ จะถอดปลักเครื
องปรั
บอากาศออกและเสียบปลักใหม่
อก
ี ครังก็
เลือกฟั งก์ชนตั
ั่ วเลือกของโหมดการท�ำงาน
่ อาจแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ขึนอยู
้
่
• ตัวเลือกทีมี
ก
่ บ
ั รุน
่ ของเครืองปรั
บอากาศ
การควบคุม
ตัวเลือก
่
เกียวกั
บอุปกรณ์
ใช้งาน
้ าฟั งก์ชนเสริ
ตังค่
ั่
มต่างๆ
้ า (Settings) บนหน้าจอควบคุมเพือตรวจสอบหรื
่
้ า
• กดปุ่ มการตังค่
อตังค่
่
ข้อมูลของเครืองปรั
บอากาศโดยละเอียด
้ าฟั งก์ชน
• สามารถตังค่
ั่ Clean, Filter, Beep, My Wind, และ Energy Monitor
ได้
่ งก์ชน
่ั Beep ปิ ด จะไม่มเี สียงปี๊ บดังออกมาจากเครือง
่
–– เมือฟั
เลือกฟั งก์ชนบริ
ั่
การ
่
• บนหน้าจอเกียวกั
บอุปกรณ์ ท่านสามารถใช้เมนู Version information,
Help Desk, Tutorial, และ Self-diagnosis ได้
่
่ั Smart
• สามารถตรวจสอบได้วา่ เครืองของท่
านมีปัญหาหรือไม่โดยฟั งก์ชน
Care
ภาษาไทย 31
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 31
����������������������������������������������
�
้ า
การตังค่
้ าโดยอัตโนมัตต
• ความเร็วพัดลมและทิศทางพัดลมจะถูกตังค่
ิ ามตัวเลือก
่ อกไว้
ทีเลื
่
• โปรดดูขอ
้ มูลโดยละเอียดเกียวกั
บตัวเลือกของผลิตภัณฑ์จากคูม
่ อ
ื การ
1/18/2017 3:51:34 PM
การแก้ ไขปั ญหา
Open Source Announcement
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ โปรดตรวจสอบหัวข้อในตาราง
ดังต่อไปนี้
ค้นหาแอพพลิเคชั่น Samsung Smart Home ใน Play
The software included in this product contains open
source software.
You may obtain the complete corresponding source
code for a period of three years after the last
shipment of this product by sending an email to
mailto:oss.request@samsung.com.
store, GALAXY Apps หรือ iPhone App Store ไม่ได้
แอพพลิเคชั่น Samsung Smart Home รองรับระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0 (ICS) ขึ้นไปส�ำหรับ iPhone
แอพพลิเคชั่นจะรองรับ iOS 8 ขึ้นไป
หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung Smart Home
แล้ว เครื่องปรับอากาศเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นไม่ได้
เชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับเราเตอร์ไร้สาย
เข้าใช้งานบัญชีผู้ ใช้ของซัมซุงไม่ได้
ตรวจสอบ ID และรหัสผ่านของท่านบนหน้ าจอบัญชีผู้
ใช้ของซัมซุง
ข้อความแจ้งความล้มเหลวจะปรากฏขึ้นเมื่อเพิ่ม
อุปกรณ์ เข้าไป
้
• ความล้มเหลวดังกล่าวอาจเกิดขึนเพี
ยงชั่วคราวอัน
เนื่ องมาจากระยะห่างระหว่างเราเตอร์ไร้สายหรือเรา
เตอร์แบบมีสายกับเครื่องปรับอากาศ หรือปั ญหา
่ ทดลองใหม่อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่
อืนๆ
It is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium such
as a CD-ROM; a minimal charge will be required.
The following URL http://opensource.samsung.com/
opensource/SimpleConnectTP/seq/0 leads to the
download page of the source code made available
and open source license information as related to this
product.
This offer is valid to anyone in receipt of this
information.
• เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 30 วินาที หลังจากปลด
การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องปรับ
๊
่องปรับอากาศแล้ว
อากาศแล้ว ให้เสียบปลักเครื
ทดลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
����������������������������������������������
�
ฟั งก์ชั่นควบคุมของแอพพลิเคชั่น Samsung Smart ไม่
ท�ำงาน
ตรวจสอบว่าไฟแสดง Wi-Fi บนหน้ าจอแสดงของเครื่อง
ปรับอากาศติดอยู่หรือไม่
ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับเราเตอร์ไร้
สายหรือเราเตอร์แบบมีสายถูกต้องแล้วหรือไม่
32 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 32
1/18/2017 3:51:34 PM
ภาษาไทย 33
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 33
1/18/2017 3:51:34 PM
34 ภาษาไทย
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 34
1/18/2017 3:51:34 PM
ภาษาไทย 35
IB_ST_Better_INV_DB68-06594A-00.indd 35
1/18/2017 3:51:34 PM
Download PDF

advertising