Samsung | AQV10AWAX | Samsung AQV10AWAX Hướng dẫn sử dụng

Ýì
đ ăúóîĊĕčíòĝ
ÛĆàĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĘĄúÛĝĆàÝì
đ
Ğ ĀċúĕûòĜĕîúĜðĖĝĎúĘĞòýíüĒĆĞò
ˍG ĘĄÝ
ĆċÚċāüĞĆòĖþĉęúĝăóċûîĊĀėíûĕâ÷ċĉĘòãĝĀàýíĒüĞĆòòĊĞòáĉĘĄĞĄþóęôðĎĝęĄòÚĜÝàĄþóęúĝ÷Ğò
ĕĀĞòĕăĎûĖîĝĘòóĞċòÛĆàÝđìäďĝàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕÝüĐĝĆàòĎĞáĉãĝĀûÚČáĊíĆċÚċāüĞĆòĆóĆĞċĀĆĆÚęô
íĞĀûÝĀċúĕûĜòăóċûĖþĉĘĄĞÝđì÷ĊÚõĝĆòęíĞĆûĝċàĕîĜúðĎĝ
Ċ ÷þàĊàċò
ˍG úüĎĉóóôüĉĄûí
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕÝüĐĝĆàòĎĞòĆÚáċÚáĉúĎüĉóóÚċüðČÝĀċúĕûĜòăČĄüĊóýíĒüĞĆòðĎĝíĎĕûĎĝûúĖþĞĀ
ĘòýíĒĄòċĀÚĜûĊàúĎüĉóóăČĄüĊóðČÝĀċúüĞĆòðĎĝúĎôüĉăčðñčùċ÷ĆĎÚĕãĝòÚĊòíĞĀûüĉóó+HDWSXPS
ĕðÝėòėþûĎðĎĝúĎôüĉăčðñčùċ÷úċÚÚĀĝċĕÝüĐĝĆàðČÝĀċúüĞĆòíĞĀûęøøĞċăĒàăđíïďàðČĘĄĞãĝĀûþíÝĝċĘãĞáĝċû
ĘĄĞÚĊóÝđìęíĞáċÚòĎĞęôíĞĀûĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕ÷ĎûàĕÝüĐĝĆàĕíĎûĀÝđìÚĜáĉęíĞĆċÚċāðĎĝăíãĐĝòăóċûîþĆíðĊĞàôĎ
Ē üċúíĎęĎäòġ
ˍG ĄüĄ
íĞĀûÚċüĆĆÚĖóóðĎĝĄüĒĄüċúĎíĎęäòġðČĘĄĞĕôĜòðĎĝíďàíĒíăċûîċĕîčúĕîĜúÝĀċúăúóĒüìġĘĄĞÚĊóÚċüîÚĖîĝàĄĞĆàÛĆàÝđì
íĞĀûăĎėðòĆĝĆòþóĕĄþĎĝûúúđúíĞĀûÝĀċúėÝĞàúòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕÝüĐĝĆàòĎĞáďàãĝĀûĕăüčúÝĀċúúĎüĉíĊóĘĄĞÚĊóðđÚěĄĞĆà
ĘĄĞÝđìęíĞúĎÝĀċúăđÛęôÚĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðĎĝĘĄĞðĊĞàÝĀċúăĀûàċúĖþĉĕôĎĝûúęôíĞĀûôüĉăčðñčùċ÷
ˍG
ĝĆàÚČĕòčíôüĉáđęćėíüĕáòĖþĉĆĆÚäčĕáòôÚôĞĆàÝđìáċÚăčĝàăÚôüÚĖþĉĕãĐĞĆėüÝîĝċàě
ĕÝüĐ
ĕãĝòĖóÝðĎĕüĎûþĉĆĆàĕÚăüĖþĉÚČáĊíÚþčĝòęúĝ÷ďàôüĉăàÝġĘĄĞÝđìęíĞăĊúõĊăÚĊóĆċÚċāóüčăđðñčġôüĉĄòďĝàĄĞĆàðĎĝüċûþĞĆú
ęôíĞĀûòĞČîÚðĉĕþĖúĝòĞČĖþĉÛđòĕÛċ
ˍG
function
ėĄúíÝĀóÝđ
úĆđìĄùĒúčĘòĄĞĆàĖóóĆĊîėòúĊîčíĞĀûÚċüÝČòĀìĘĄĞĕĄúċĉăúÚĊóÚċüòĆòĄþĊóėíûĕâ÷ċĉ
ĖþĞĀÝđìáĉęíĞ÷ĊÚõĝĆòĆûĝċàĕîĜúðĎĝĘòÛìĉðĎĝăċúċüïôüĉĄûĊíÝĝċĘãĞáĝċûęíĞĆĎÚíĞĀû
ĕ÷ĆĝĐÝĀċúăĉíĀÚĘòÚċüĆċĞàĆàčĘòÚċüüóĊóüÚčċüÝì
đ ĆċáĕÛûĎòãĆĝĐüòĝđ
ĖþĉĄúċûĕþÛSHriDlnXPbHrĕĆċęĀĞėíûÝì
đ ăċúċüïíîĒČĖĄòàĝ
ÛĆàüċûþĉĕĆûĎíîċĝàěęíðĞíĝĎċĞòÛĀċúĆĐÛĆàĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
Model #
Serial #
02_ features
AQV09A_IB_E_28606A.indd 2
2007-12-11 19:01:36
ÛĞĆÝĀüüĉĀĊàíĞċòÝĀċúôþĆíùĊû
ĕ÷ĐĝĆĄþĎÚĕþĎĝûàÚċüïĒÚęøøĞċãĜĆîĘĄĞíďàăċûęøĆĆÚáċÚôþĊğÚÚĝĆòôçčóĊîčàċòþĞċàĖþĉðČÚċüîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ÛĞĆÝĀüüĉĀĊàíĞċòÝĀċúôþĆíùĊû
ÚĝĆòÚċüĘãĞàċòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāėôüíĆĝċòÝĒĝúĐĆÚċüĘãĞàċòĕ÷ĐĝĆÝĀċúúĊĝòĘáĀĝċÝđìáĉĕÛĞċĘáĀčñĎĘãĞàċòĆûĝċàôþĆíùĊû
ĖþĉăċúċüïĘãĞøĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòîĝċàěęíĞĕîĜúðĎĝĕòĐĝĆàáċÚÝĒĝúĐĆòĎĞĕôĜòÚċüáĊíðČÝĒĝúĐĆÚċüĘãĞàċòăČĄüĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĄþċûüđĝò
áďàðČĘĄĞþĊÚĂìĉüĒôüĝċàÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðĎĝôüċÚçĘòĕþĝúĆċáúĎÝĀċúĖîÚîĝċàÚĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛĆàÝđìĕþĜÚòĞĆû
ĄċÚÝđìúĎÛĞĆăàăĊûĘòÚċüĘãĞàċòėôüíîčíîĝĆāĒòûġóüčÚċüĘÚþĞóĞċòĄüĐĆíĒÛĞĆúĒþĆĆòęþòġęíĞðĎĝZZZVDPVXQJFRP
ĆñčóċûăĊæþĊÚĂìġîĝċàěðĎĝĘãĞĘòÝĒĝúĐĆòĎĞ
WARNING
CAUTION
CAUTION
ĆċáęíĞüĊóóċíĕáĜóüĞċûĖüàĄüĐĆïďàĖÚĝãĎĀčîęíĞ
ĆċáęíĞüĊóóċíĕáĜóĄüĐĆĆđôÚüìġĕăĎûĄċûęíĞ
ĕ÷ĐĝĆþíÝĀċúĕăĎĝûàáċÚęøęĄúĞüĉĕóčíęøøĞċãĜĆîĄüĐĆęíĞüĊóóċíĕáĜóÛìĉĘãĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĘĄĞôçčóĊîčîċúÝČĖòĉòČíĞċòÝĀċúôþĆíùĊû
ĄĞċúðČ
ĄĞċúĖûÚăĝĀò
ĄĞċúáĊó
ôçčóĊîčîċúÝČĖòĉòČĆûĝċàĕÝüĝàÝüĊí
ïĆíôþĊğÚęøĆĆÚáċÚĕîĞċĕăĎûó
ĖòĝĘáĀĝċîčíîĊĞàăċûíčòĖþĞĀĕ÷ĐĝĆôĞĆàÚĊòęøøĞċíĒí
îčíîĝĆāĒòûġóüčÚċüĕ÷ĐĝĆÛĆÝĀċúãĝĀûĕĄþĐĆ
ÝČĖòĉòČðĎĝÝĀüôèčóĊîčîċúĄüĐĆÛĞĆúĒþíĞċòÚċüĘãĞàċò
ÝĀüôçčóĊîčîċúÛĞĆÝĀüüĉĀĊàĕ÷ĐĝĆÝĀċúôþĆíùĊûÛĆàõĒĞĘãĞàċòĖþĉôĞĆàÚĊòðüĊ÷ûġăčòĕăĎûĄċû
ĖþĉîĞĆàúĊĝòĘáĀĝċôçčóĊîčîċúÝČĖòĉòČĘòÚċüĘãĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāęíĞĆûĝċàïĒÚîĞĆà
ĕÚĜóÝĒĝúĐĆÚċüĘãĞàċòĖþĉÝĒĝúĐĆÚċüîčíîĊĞàęĀĞĘòðĎĝðĎĝăċúċüïĄûčóĘãĞàċòęíĞăĉíĀÚĕ÷ĐĝĆàĝċûîĝĆÚċüĘãĞàċò
ÛĞĆÝĀüüĉĀĊàðĎĝÝĀüĘăĝĘáĆûĝċàúċÚ
ĄĞċúîĊíăċûęøĖþĞĀòČęôîĝĆÚĊóăċûęøôüĉĕùðĆĐĝò
ĄĞċúîĝĆÝĀċúûċĀăċûęø
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆî
ĄĞċúÚüĉãċÚăċûęøĖþĉïĆíôþĊğÚÛìĉúĐĆĕôĎûÚ
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆî
ĄĞċúĘãĞôþĊğÚăċûęøðĎĝĕăĐĝĆúăùċ÷
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆî
GGG
safety information_03
AQV09A_IB_E_28606A.indd 3
2007-12-11 19:01:36
ÛĞĆÝĀüüĉĀĊàíĞċòÝĀċúôþĆíùĊû
ÛĆĞÝĀüüĉĀàĊðÝĝĎĀüĘăĘĝáĆûċĝàúċÚ
ĄĞċúîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘòóüčĕĀìðĎĝĘÚþĞÚĊóăċüĄüĐĆĀĊîïđúĎ÷čĂĕ÷ĐĝĆĄþĎÚĕþĎĝûàÚċüîčíęøüĉĕóčíĄüĐĆęíĞüĊóóċíĕáĜó
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞăċü÷čĂĄüĐĆüĉĕóčíęíĞ
ĄĞċú÷ĝòăĕôüûġăċüĕÝúĎðĎĝęĀęøĕãĝòûċßĝċĖúþàĘÚþĞóüčĕĀìĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ĆċáðČĘĄĞïĒÚęøøĞċãĜĆîęøęĄúĞĄüĐĆĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòęúĝôÚîč
ĄĞċúĀċàăčĝàÚĎíÛĀċàĄòĞċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĄĞċúûĐòĄüĐĆĀċàĀĊăíđĘíěðĎĝúĎòĞČĄòĊÚóòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ĆċáðČĘĄĞęíĞüĊóóċíĕáĜóęíĞ
ĄĞċúòČăčĝàÛĆàĘíĕãĝòòčĞĀĄüĐĆÚčĝàęúĞĕÛĞċęôĘòãĝĆàþúĆĆÚ
ˍG üĉĀĊàęúĝĘĄĞĕíĜÚĕÛĞċĘÚþĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĆċáðČĘĄĞęíĞüĊóóċíĕáĜóęíĞ
ĄĞċúîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘòóüčĕĀìðĎĝúĎĖÚğăüĊĝĀęĄþĄüĐĆĕăĎĝûàîĝĆÚċüüĊĝĀęĄþ
ˍG
ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞăċü÷čĂĄüĐĆüĉĕóčíęíĞ
ĄĞċúîčíîĊĞàãđíüĉóċûÝĀċúüĞĆòĘòðĎĝĕăĎĝûàîĝĆÚċüîÚĄþĝòęíĞĕãĝòóòÚČĖ÷àăĒàĄüĐĆíĞċòÛĞċàüĉĕóĎûà
ˍG ĄċÚãđíüĉóċûÝĀċúüĞĆòîÚþàúċĆċáĕôĜòăċĕĄîđĘĄĞĕÚčíÚċüóċíĕáĜóĄüĐĆăĒæĕăĎûðüĊ÷ûġăčòęíĞ
îčíîĝĆüĞċòÝĞċðĎĝäĐĞĆõþčîùĊìêġĄüĐĆāĒòûġóüčÚċüăČĄüĊóÚċüûĞċûĄüĐĆîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘĄúĝ
ˍG ĕ÷ĐĝĆĄþĎÚĕþĎĝûàÝĀċúĕăĎĝûàðĎĝĕÝüĐĝĆàáĉðČàċòęúĝôÚîčòĞČüĊĝĀęøøĞċãĜĆîĄüĐĆęøęĄúĞ
ĄĞċúîĝĆĕÝüĐĝĆàðČÝĀċúüĞĆòĕÛĞċÚĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČÚċüôüĊóĖîĝàĄüĐĆäĝĆúĖäúĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāíĞĀûîĊĀĕĆà
ˍG
ĆċáðČĘĄĞĕÝüĐĝĆàðČàċòęúĝôÚîčęøøĞċãĜĆîĄüĐĆęøęĄúĞĄċÚîĞĆàÚċüäĝĆúĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāėôüíîčíîĝĆāĒòûġóüčÚċü
îčíîĝĆüĞċòÝĞċðĎĝäĐĞĆõþčîùĊìêġĄüĐĆāĒòûġóüčÚċüăČĄüĊóÚċüîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG
ÚċüîčíîĊĞàðĎĝęúĝęíĞúċîüéċòðČĘĄĞĕăĎĝûàîĝĆÚċüðČàċòÛĆàĕÝüĐĝĆàęúĝôÚîčòĞČüĊĝĀęøøĞċãĜĆîĄüĐĆęøęĄúĞ
ˍG
ĄċÚîĞĆàîčíîĊĞàĘòóüčĕĀì÷ĐĞòðĎĝĕâ÷ċĉĕãĝòĘòòčÝúĆđîăċĄÚüüúĄüĐĆ÷ĐĞòðĎĝãċûöĊĝàðĎĝúĎęĆĕÚþĐĆ
ėôüíîčíîĝĆüĞċòÝĞċðĎĝäĐĞĆõþčîùĊìêġĄüĐĆāĒòûġóüčÚċüăČĄüĊóüċûþĉĕĆĎûíÚċüîčíîĊĞàĘò÷ĐĞòðĎĝĕâ÷ċĉ
îčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāíĞĀûâċÚûďíðĎĝôþĆíùĊûĕ÷ĐĝĆĘĄĞĘãĞàċòęíĞûċĀòċò
ˍG ĄċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāîÚþàúċĆċáĕôĜòăċĕĄîđĘĄĞĕÚčíÚċüóċíĕáĜóĄüĐĆăĒæĕăĎûðüĊ÷ûġăčòęíĞ
îüĀáăĆóĘĄĞĖòĝĘáĀĝċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāęíĞüĊóÚċüîčíîĊĞàîċúúċîüéċò
ĘãĞĕäĆüġÚčîĕóüÚĕÚĆüġĕðĝċòĊĞò
ĄĞċúĘãĞăċûėþĄĉĄüĐĆăċûðĆàĖíàĕôĜòĕäĆüġÚčîĕóüÚĕÚĆüġĕ÷üċĉĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞ
ĄüĐĆĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòęúĝôÚîč
îĝĆĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÚĊóĖĄþĝàáĝċûęøėíûîüà
ˍG ĄþĎÚĕþĎĝûàÚċüĕăĎĝûàîĝĆęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆî
üĉĀĊàĆûĝċĘĄĞăċûęøóčíàĆĄüĐĆĀċàÛĆàĄòĊÚðĊóăċûęø
ˍG
ˍG
ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆîęíĞ
04_ safety information
AQV09A_IB_E_28606A.indd 4
2007-12-11 19:01:37
ĄċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôĎûÚòĞČĘĄĞôčíăĀčîãġÚċüðČàċòðĊòðĎĖþĞĀĖáĞàāĒòûġóüčÚċü
ˍ
ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆîęíĞ
ÝĀüîčíîĊĞàH[FOXVLYHFLUFXLWEUHDNHUĖþĉVKRUWFLUFXLWEUHDNHUăČĄüĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ĄþĎÚĕþĎĝûàÚċüĕăĎĝûàîĝĆęøøĞċãĜĆî
ïĞċăċûęøøĞċÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕăĎûĄċûîĞĆàðČÚċüĕôþĎĝûòėíûãĝċàõđĞãČòċæĕ÷ĐĝĆôĞĆàÚĊòĆĊòîüċûðĎĝĆċááĉĕÚčíÛďĞòęíĞ
ïĆíôþĊğÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĆĆÚðđÚÝüĊĞàÚĝĆòðČÚċüäĝĆúĖäúĄüĐĆîčíîĊĞà
ĘãĞĖĄþĝàáĝċûęøðĎĝúĎÛĊĞĀăċûíčòĖþĉĖûÚĕâ÷ċĉĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕðĝċòĊĞò
ˍG ĄċÚęúĝîčíîĊĞàăċûíčòĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøãĜĆîęíĞ
îčíîĊĞàăċûíčòÚĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĄĞċúîĝĆăċûíčòĕÛĞċÚĊóðĝĆÚğċäðĝĆòĞČĄþĊÚíčòÛĆàăċûþĝĆøĞċĖþĉăċûíčòÛĆàėðüāĊ÷ðġ
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøøĞċãĜĆîęíĞ
ÛĞĆÝĀüüĉĀĊà
ĄĞċúĘĄĞòĞČĕÛĞċęôĘòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøøĞċãĜĆîęíĞ
ĘòÚċüîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÝĀüĄþĎÚĕþĎĝûàÚċüîčíîĊĞàĘÚþĞÚĊóĕÝüĐĝĆàðČÝĀċúüĞĆòíĞĀûęøøĞċĕ÷ĐĝĆĄþĎÚĕþĎĝûàÝĀċúĕăĎûĄċû
ôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāíĞĀûüĎėúðÝĆòėðüþĄüĐĆĆđôÚüìġÝĀóÝđúïĞċúĎ
ĆûĝċïĆíôþĊğÚĕ÷ĐĝĆôčíÚċüðČàċòĕĀĞòĖîĝĕÚčíÚüìĎâđÚĕâčò
ĄĞċúĕôčíĄòĞċÚċÚÛĆàãđíðČÝĀċúĕûĜòĘòÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàÚČþĊàðČàċò
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøøĞċãĜĆîĄüĐĆĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòęúĝôÚîčęíĞ
ĄĞċúĕôĝċðčāðċàþúĕûĜòėíûîüàăĒĝÝòăĊîĀġĕþĎĞûàĄüĐĆîĞòęúĞ
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕôĜòĆĊòîüċûîĝĆăđÛùċ÷ÛĆàÝđìăĊîĀġĕþĎĞûàĖþĉîĞòęúĞęíĞ
ĄĞċúĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôĜòüĉûĉĕĀþċòċòĘòĄĞĆàðĎĝôčíăòčðăïċòðĎĝðĎĝúĎĕíĜÚðċüÚĄüĐĆõĒĞăĒàĆċûđĆûĒĝ
ˍG ôĞĆàÚĊòĆċÚċāęúĝïĝċûĕðĄüĐĆÛċíĆĆÚäčĕáòĆûĝċàòĞĆûÝüĊĞàãĊĝĀėúàîċúÚç81,ĕÚĎĝûĀÚĊóÚċüïĝċûĕðĆċÚċā
ĄĞċúĘãĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘòÚċüóČüđàüĊÚĂċĕÝüĐĝĆàáĊÚüÚċüïòĆúĆċĄċüÚċüíĒĖþăĊîĀġĕþĎĞûàîĞòęúĞĕÝüĐĝĆàăČĆċàÝġ
ˍG ĆċáðČĘĄĞðüĊ÷ûġăčòíĊàÚþĝċĀĕăĎûĄċûęíĞ
ĄĞċúíĐĝúòĞČðĎĝęíĞáċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ĆċáĕôĜòĆĊòîüċûîĝĆăđÛùċ÷ęíĞ
ĄĞċúðČĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕÚčíęøøĞċãĜĆî
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòęúĝôÚîčęíĞ
ĄĞċúòČĖõĝòÚüĆàĆċÚċāîċÚĖííėíûîüà
ˍG ĖăàĖííĖüàðĎĝăĝĆàîüàþàúċĆċáðČĘĄĞĖõĝòÚüĆàĕăĎûüĒôüĝċàęíĞ
ĄĞċúðČÚċüâĎíĄüĐĆ÷ĝòòĞČĕóòäčòðčòĕòĆüġĄüĐĆĖĆþÚĆćĆþġðĎĝãđíðČÝĀċúĕûĜòĕ÷ĐĝĆðČÝĀċúăĉĆċí
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÚčíęøøĞċãĜĆîęíĞ
ˍG ĆċáðČĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕăĎûĄċûęíĞ
safety information_05
AQV09A_IB_E_28606A.indd 5
2007-12-11 19:01:37
ÛĞĆÝĀüüĉĀĊà
ăĊæþĊÚĂìġðĎĝÝĀüüĉĀĊà
ĄĞċúðČÚċüâĎíĄüĐĆ÷ĝòÛĆàĕĄþĀĄÚüíîĊĀĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĄĞċúáĊóðĝĆðĆàĖíàðĎĝĕãĐĝĆúîĝĆáċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍ ĆċáðČĘĄĞęíĞüĊóóċíĕáĜóĄüĐĆïĒÚÚüĉĖăęøęĄúĞõčĀĄòĊàęíĞ
ÝĀüíĒĖþĕíĜÚĖþĉõĒĞóÚ÷üĝĆàęúĝĘĄĞĘãĞĕÝüĐĝĆôüĊóĆċÚċāėíûþČ÷Ċà
îüĀáăĆóăčòÝĞċÚĝĆòðČÚċüîčíîĊĞàĄċÚúĎáđíĕăĎûĄċûĄĞċúðČÚċüîčíîĊĞàĖþĉÛĆĘĄĞîčíîĝĆüĞċòÝĞċėíûðĊòðĎ
îüĀáăĆóĖüàíĊòęøÛĆàüĉóóęøøĞċÚĝĆòĀĝċĕÛĞċÚĊòęíĞÚĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĘăĝĖõĝòÚüĆàĆċÚċāÚĝĆòáĉĕôčíÚċüðČàċòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍ ĄċÚęúĝĘăĝĖõĝòÚüĆàĆċÚċāöđĝòþĉĆĆàĆċáðČĘĄĞĆċûđÚċüĘãĞàċòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāăĊĞòþà
üĊÚĂċĆđìĄùĒúčĘòĄĞĆàĘĄĞ÷ĆíĎęúĝĕûĜòáòĕÚčòęôėíûĕâ÷ċĉĄċÚúĎĕíĜÚõĒĞăĒàĆċûđĄüĐĆõĒĞóÚ÷üĝĆà
ĕúĐĝĆîĞĆàÚċüðČÝĀċúăĉĆċíãđíðČÝĀċúĕûĜòÝĀüôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖþĉüĆĘĄĞ÷ĊíþúĄûđíðČàċòÚĝĆò
ˍG ôĞĆàÚĊòÚċüęíĞüĊóóċíĕáĜóĄüĐĆęøøĞċãĜĆî
ĘĄĞðČÝĀċúăĉĆċíĖõĝòÚüĆàĆċÚċāðđÚěăĊôíċĄġĄüĐĆúċÚÚĀĝċĄċÚĆûĒĝĘòóüčĕĀìðĎĝúĎöđĝòþĉĆĆàúċÚ
ÚċüîüĀáÚċüðČàċòÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÚċüîĝĆĕãĐĝĆúüĉóóęøøĞċðĝĆĄüĐĆãđíüĉóċûÝĀċúüĞĆò
ĘĄĞðČėíûãĝċàõĒĞãČòċæĕðĝċòĊĞò
ĄċÚęúĝúĎÝĀċúáČĕôĜòÚüđìċĆûĝċĕôčíôüĉîĒĄüĐĆĄòĞċîĝċàĄĞĆàðčĞàęĀĞÛìĉĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÚČþĊàðČàċòĆûĒĝ
ĄĞċúĀċàăčĝàÚĎíÛĀċàĄòĞċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕ÷ĐĝĆĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāăċúċüïüĉóċûĆċÚċāęíĞíĎîþĆíĕĀþċ
óüüáđùĊìêġĖþĉĖóîĕîĆüĎĝÛĆàüĎėúððĎĝĘãĞĖþĞĀÝĀüïĒÚÚČáĊíîċúúċîüéċòÛĆàĖîĝþĉôüĉĕðā
òĞČûċðČÝĀċúĕûĜòðĎĝĘãĞĘòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāîĞĆàęíĞüĊóÚċüÚČáĊíĘòüĒôĖóóÛĆàÛûĉăċüĕÝúĎ
îċúúċîüéċòÛĆàĖîĝþĉôüĉĕðā
ÚċüîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÝĀüęíĞüĊóÚċüíĒĖþáċÚĕáĞċĄòĞċðĎĝõĒĞĕãĎĝûĀãċæĖþĉúĎÚċüðíþĆàĕôčíĘãĞàċòĘĄĞíĞĀû
ĘòÚċüîčíîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÝĀüĄþĎÚĕþĎĝûàóüčĕĀìðĎĝúĎĖăàĖííĖüàÝĀċúüĞĆòĖþĉÝĀċúãĐĞòăĒà
ˍG îčíîĊĞàúĝċòðĎĝĄòĞċîĝċàĕ÷ĐĝĆãĝĀûĕ÷čĝúôüĉăčðñčùċ÷ÚċüðČÝĀċúĕûĜòĖþĉôĞĆàÚĊòÝĀċúĕăĎĝûàĘòÚċüĕÚčíęøãĜĆîęíĞ
ÝĀüîüĀáăĆóĀĝċÚċüęĄþÛĆàòĞČáċÚðĝĆüĉóċûòĞČęĄþĆĆÚęíĞăĉíĀÚĖþĉôþĆíùĊû
ˍG ĄċÚęĄþĆĆÚęúĝăĉíĀÚòĞČáċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĆċáüĊĝĀęĄþĕÛĞċĘòĄĞĆàęíĞ
ĕþĐĆÚðĎĝîĊĞàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘĄĞĕĄúċĉăúĕ÷ĐĝĆęúĝĘĄĞĕăĎûàĖþĉĖüàăĊĝòăĉĕðĐĆòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāüóÚĀòĕ÷ĐĝĆòóĞċò
ˍG ôĞĆàÚĊòÝĀċúĕăĎĝûàÛĆàÚċüðČàċòęúĝôÚîčÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
06_ safety information
AQV09A_IB_E_28606A.indd 6
2007-12-11 19:01:37
îčíîĊĞàðĝĆüĉóċûòĞČùċûĘòüĉûĉÝĀċúûċĀîĝČăđíăĒàăđíîċúðĎĝôüċÚçĘòÝĒĝúĐĆÚċüîčíîĊĞà
ˍG ÝĀċúûċĀðĎĝîĝċàáċÚðĎĝüĉóđĆċáðČĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāôüĉăčðñčùċ÷þíþàęíĞ
ĄċÚęøøĞċíĊóÛìĉĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÚČþĊàðČàċòĘĄĞôčíăĀčãðġÚċüðČàċòðĊòðĎ
õčĀíĞċòòĆÚÛĆàãđíüĉóċûÝĀċúüĞĆòúĎÝĀċúĖĄþúÝúîĞĆàĘãĞÝĀċúüĉúĊíüĉĀĊàĘòÚċüðČÝĀċúăĉĆċí
ˍG ăĀúïđàúĐĆãòčíĄòċăċúċüïãĝĀûôĞĆàÚĊòúĐĆęíĞ
îüĀáăĆóĘĄĞĖòĝĘáĀĝċęúĝúĎăčĝàÚĎíÛĀċàĀċàĘîĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ôĞĆàÚĊòÝĀċúĕăĎĝûàĘòÚċüĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆðüĊ÷ûġăčòĕăĎûĄċû
ĄþĎÚĕþĎĝûàęúĝĘĄĞĕíĜÚĕþĝòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ÝĝċÚüĉĖăăĒàăđíðČÚċüĀĊíėíûĆĞċàĆčàîċúúċîüéċò,(&íĞċòÝĀċúôþĆíùĊûĖþĉÝĝċÚüĉĖăðČÚċüĀĊí
ėíûĆĞċàĆčàîċúúċîüéċò,62íĞċòôüĉăčðñčùċ÷ÚċüĘãĞ÷þĊààċò
ĘãĞüĎėúðÝĆòėðüþęíĞüĉûĉăĒàăđíĕúîüòĊóáċÚĕäòĕäĆüġðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉęúĝîĆóăòĆàüĎėúðÝĆòėðüþðĎĝüĉûĉĕÚčòÚĀĝċĕúîü
îüĀáăĆóĘĄĞĖòĝĘáĀĝċęúĝúĎăčĝàÚĎíÛĀċàôčíÚĊĞòĄüĐĆĘÚþĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖþĉúĎ÷ĐĞòðĎĝĕ÷Ďûà÷ĆĘòÚċüüĉóċûĆċÚċā
ˍG ÚċüüĉóċûĆċÚċāðĎĝęúĝĕ÷Ďûà÷ĆĕôĜòăċĕĄîđÛĆàôüĉăčðñčùċ÷ÚċüðČàċòðĎĝîĝČęíĞ
ĄċÚęúĝĘãĞüĎėúðÝĆòėðüþĕôĜòĕĀþċòċòÝĀüïĆíĖóîĕîĆüĎĝĆĆÚ
õĒĞõþčîáĉęúĝüĊóõčíãĆóăČĄüĊóÝĀċúĕăĎûĄċûĄüĐĆĕÚčíÚċüðČàċòðĎĝõčí÷þċíĕòĐĝĆàáċÚÚċüîčíîĊĞàðĎĝęúĝïĒÚîĞĆà
ĄüĐĆÚċüĘãĞàċòðĎĝęúĝôþĆíùĊûîċúĘòÝĒĝúĐĆÝĝċĘãĞáĝċûĘòÚċüäĝĆúĖäúáĉęúĝĆûĒĝĘòÛĆóÛĝċûÚċüüĊóôüĉÚĊò
ˍG
ĆċáðČĘĄĞĕÝüĐĝĆàðČàċòęúĝôÚîčĕÚčíęøøĞċãĜĆîĄüĐĆęøęĄúĞęíĞĄċÚÚċüäĝĆúĖäúĄüĐĆîčíîĊĞàęúĝęíĞðČ
ėíûãĝċàõĒĞĕãĎĝûĀãċæ
îüĀáăĆóĘĄĞĖòĝĘáĀĝċăĀčîãġôčíĕôčí÷üĞĆúîĊĀôĞĆàÚĊòîčíîĊĞàĕüĎûóüĞĆû
ĄĞċúĘãĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàĕăĎûĄċÚĕÚčíôĊæĄċĘíěĘĄĞüĎóôčíÚċüðČàċòĕÝüĐĝĆàðĊòðĎ
ĖþĉíďàăċûęøĆĆÚáċÚĖĄþĝàáĝċûęø
ĄċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāęúĝęíĞĘãĞàċòĕôĜòĕĀþċòċòĕãĝòúċÚÚĀĝċĕíĐĆòÛďĞòęôĘĄĞíďàôþĊğÚĆĆÚ
îčíîĝĆüĞċòÝĞċðĎĝäĐĞĆõþčîùĊìêġĄüĐĆāĒòûġóüčÚċüĄċÚîĞĆàÚċüüĊóóüčÚċüäĝĆúĖäú
ˍG ĆċáĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆîĄċÚęíĞüĊóÚċüäĝĆúĖäúáċÚãĝċàðĎĝęúĝęíĞõĝċòÚċüüĊóüĆà
ĄċÚęíĞûčòĕăĎûàíĊàúĎÚþčĝòęĄúĞĄüĐĆúĎÝĀĊòĆĆÚúċáċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘĄĞôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĄþĊàáċÚòĊĞòîčíîĝĆāĒòûġóüčÚċü
ˍG ĆċáĕÚčíęøęĄúĞĄüĐĆęøøĞċãĜĆîęíĞ
safety information_07
AQV09A_IB_E_28606A.indd 7
2007-12-11 19:01:37
ăċüóæ
Ċ
îüĀáăĆóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛĆàÝđì
ÚĝĆòÚċüĘãĞàċò
10
10
10
10
11
11
11
12
13
13
13
øàĊÚãġòĝĊÚċüĘãàĞċò÷òĞĐéċò
14
îüĀáăĆóãđíôüĊóĆċÚċā ĖþĉáĆĖăíàõþ
ăĀĝòôüĉÚĆóĄþÚĊ
ĄòĞċáĆĖăíàõþĖóóíčáčîĆþ
ÚċüïĆíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċ
ôúĝđĕôíč-ôíčĖþĉĕäòĕäĆüĀġíĊĆì
đ ĄùúĒĄčĆĞà
ÚċüîüĀáãíđüĉóċûÝĀċúüĆĞò
ÚċüîüĀáüėĎúðÝĆòėðüþ
áĆĖăíàõþÛĆàüĎėúðÝĆòėðüþ
ÚċüĘãàċòüĎ
Ğ ėúðÝĆòėðüþ
ÚċüĘăĖĝóîĕîĆüĆûĝ
ĝĎ ċàïĒÚîĞĆà
14 Úċüĕôíč-ôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
14 ÚċüĕþĆĐÚėĄúíÚċüðČàċò
14
15
16
17
18
19
19
19
ĆîĊėòúîĊč
ðČÝĀċúĕûĜò
ÛáíĊÝĀċúãòĞĐ
÷íĊþú
ðČÝĀċúüĞĆò
ÚċüôüóĊðāčðċàþú
ðāčðċàþúĖòĀîàĞĊ
ðāčðċàþúĖòĀòĆò
08_ contents
AQV09A_IB_E_28606A.indd 8
2007-12-11 19:01:37
øàĊÚãġòĝĊÚċüĘãàĞċòÛòĞĊăàĒ
20
20 ÚċüĘãø
Ğ àĊÚãġòĝĊĕðĆüėġó
21 ÚċüîàĞĊĕĀþċ
21
22
23
24
26
27
28
28
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċí
ĖþĉíĖĒþüÚĊĂċĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
29
ÚċüîàĞĊĕĀþċĕôíč
ÚċüîàĞĊĕĀþċôíč
ÚċüĘãàĞċòüĀĝúÚòĊüĉĄĀċĝàÚċüîàĞĊĕĀþċôíč-ĕôíč
ėĄúí
ÚċüĘãø
Ğ àĊÚãġòĝĊüĉóó
ÚċüĘãø
Ğ àĊÚãġòĝĊôüĉĄûíĊ÷þàĊàċò
ÚċüĘãø
Ğ àĊÚãġòĝĊÚċüðČàċòĖóóĕàûĎó
ÚċüĘãø
Ğ àĊÚãġòĝĊÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõàðČÝĀċúĕûòĜ
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíùċûòĆÚ
29 ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõòĝÚüĆàĆċÚċā
29
30
ĖõòĝÚüĆàĆċÚċā
ĖõòĝÚüĆàôĆĞàÚòĊĖóÝðĕĎüûĎ
31 ÚċüĕôþûĝĎòĖõòĝÚüĆàĆċÚċā
31
ĖõòĝÚüĆàÚþòĝč
31 ÚċüíĖĒþüÚĊĂċĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
íãĊòĎ
32
Ċ ĄċĕóĆĞĐàîòĞ
32 ÚċüĖÚęĞÛôæ
33
Operation ranges
contents_09
AQV09A_IB_E_28606A.indd 9
2007-12-11 19:01:37
îüĀáăĆóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛĆàÝđì
ÚĝĆòĘãĞàċò
ÛĆĖăíàÝĀċúûòčíðĎÝĝĎì
đ ęíĕĞôòĜĕáċĞÛĆàĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāäúĊäàĕüċĄĀ
đ
àĊĀċĝÝì
đ áĉúÝĎĀċúăÛđęôÚóĊĄþċÚĄþċûÝì
đ ăúóîĊč
ÛĆàĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā ðĘĝĎĄðĞàĞĊÝĀċúĕûòĜĖþĉÝĀċúĆóĆòĝđĕôûĝĎúíĀĞûôüĉăðčñùčċ÷
ėôüíĆċĝòÝúĝĒĆĐÚċüĘãàĞċòĕ÷ĆĝĐÚċüĘãàĞċòĆûċĝàĕîúĜôüĉăðčñùčċ÷
îüĀáăĆóãíđôüóĊĆċÚċāĖþĉáĆĖăíàõþ
ĖÚĉÚþĝĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖþĞĀòČĆĆÚĆûĝċàüĉúĊíüĉĀĊà îüĀáíĒĀĝċęúĝúĎĆđôÚüìġĘíĕăĎûĄċû
ðċàĕÛċĞĆċÚċā
ĖõòĝÚüĆàĆċÚċā(ĆûĘĝĒîĄĞòċĞÚċÚ)
ăĝĀòôüĉÚĆóĄþĊÚ
áĆĖăíàõþĖóóíáčîčĆþ
ôúĝđ
ĕôíč-ôíč
þòĞčôüóĊĘó÷íĊ
Ęó÷íĊÚüĉáċûÝĀċúĕûòĜ
ęøĖăíàÚċüðČàċò
üĉóó
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛĆàÝđìĆċáíĒĖîÚîĝċàáċÚùċ÷ĕþĜÚòĞĆû ÛďĞòĆûĒĝÚĊóüđĝòÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĄòĞċáĆĖăíàõþĖóóíčáčîĆþ
îĊĀĕþÛĖăíàĆđìĄùĒúč
ęøĖăíàÚċüîĊĞàĕĀþċ
ęøĖăíàÚċüðČàċò
ęøĖăíàÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĆîĊėòúîĊč
ęøĖăíàÚċüðČàċò
(ĆîĊėòúîĊ,č ÝĀċúĕûòĜ, ÚċüÛáíĊÝĀċúãòĞĐ, ÷íĊþú)
ęøĖăíàÚċüðČàċò
øàĊÚãġòĝĊôüĉĄûíĊ÷þàĊàċò
10_ viewing
AQV09A_IB_E_28606A.indd 10
2007-12-11 19:01:39
ÚċüïĆíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċ
ûÚĄòċĞÚċÚĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāÛòĞďĘĄăĞíđ íĀĞûÚċüÚíôúĝđíċĞòÛċĞàĖþĀĞÝĆĝûěíàďÛòĞďĕ÷ĆĝĐïĆíĄòċĞÚċÚĆĆÚ
ôđĝúĕôčíôčíĖþĉĕäòĕäĆüġĀĊíĆđìĄùĒúčĄĞĆà
ôđĝúĕôčíôčíáĉĆûĒĝðĎĝíĞċòĘîĞðċàÛĀċÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāïĞċĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċĕôčíĆĆÚ
ÝđìáĉĕĄĜòĕäòĕäĆüġĀĊíĆđìĄùĒúčĄĞĆàÝđìăċúċüïĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāęíĞėíûęúĝîĞĆàĘãĞüĎėúðÝĆòėðüþ
íĞĀûÚċüÚíôđĝúĕôčíôčíĕÝüĐĝĆàĀĊíĆđìùĒúčĄĞĆàÚĜáĉĖăíàĆđìĄùĒúčùċûĘòĄĞĆàÛďĞòúċ
ĕÝüĆĝĐàĀíĊĆì
đ ĄùúĒĄčĆĞà
ĕäòĕäĆüġüĎėúðÝĆòėðüþ
ôđĝú ĕôčíôčí
ãĝĆàĆċÚċāĕÛĞċíĞċòĄþĊà
ãĝĆàüĉóċûÝĀċúüĞĆò
ĀċþġĀĕãĐĝĆúîĝĆíĞċòĘò
WJFXJOH@
#38#A+$A'A#KPFF
îüĀáăĆóĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāÛĆàÝì
đ
ÚĆĝòĘãàĞċò
ÚċüîüĀáüĎėúðÝĆòėðüþ
þĆàĘãàĞċòėíûãęĞĎôðĕĝĎÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĖþĀĞÚíôúĝđ
áĆĖăíàõþÛĆàüĎėúð
ôđĝúĕôčíôčí
Mode
ĕþĐĆÚĘòėĄúíðĎĝðĝċòîĞĆàÚċü
(ėôüíĆĝċòĄòĞċ 14~18)
Digital On/Off
ĕôčíĄüĐĆôčíáĆĖăíàõþðĎĝ
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĆđìĄùĒúč
ĕ÷čĝúĄüĐĆþíĆđìĄùĒúčðĎþĉ XȋjU
ÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
ôüĊóÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
ĆĊîčėòúĊîčîĝČÚþċàăĒà
ðčāðċàþú
ĕüčĝúĄüĐĆĄûđíÚċüôüĊóðčāðċàþúĆĊîčėòúĊîč
ÛĆàĘó÷ĊíÚüĉáċûÝĀċúĕûĜò
Silence
ĕðĆüġėó
ĘãĞÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúăĒàăđí
øĊàÚġãĊĝòôüĉĄûĊí÷þĊààċò
ðČÝĀċúĕûĜòðĎĝôüĉúċìGY]ȋj¥GZWȋj
ĕ÷ĐĝĆôüĉĄûĊí÷þĊààċò
øĊàÚġãĊĝòîĊĞàĕĀþċ
On/Off
ĕüčĝúĄüĐĆĄûđíÚċüîĊĞàĕĀþċ
Up/Down
ĕ÷čĝúĄüĐĆþíĕĀþċ
Set/Cancel
îĊĞàĄüĐĆûÚĕþčÚ
ÚċüîĊĞàĕĀþċ
ĕüčĝúÚċüðČàċòĖóóĕàĎûó
Evap. CLEAN
ðČĘĄĞíĞċòĘòĕÝüĐĝĆàĖĄĞàĕ÷ĐĝĆÚČáĊíÚþčĝò
On/Off
ĕüčĝúÚċüðČàċòüĉóóPSL
ăüĞċàęćėíüĕáòĖþĉĆğĆÚäčĕáòĕ÷ĐĝĆßĝċĕãĐĞĆėüÝ
Clean Mode
ĕþĐĆÚüĉóó
ĖóóĄòďĝàĘòăċúĖóó
ĕôčíĄüĐĆôčíėĄúí
ðÚđÝüàĞĊðÚĝĎíôúĝđáĉúĕĎăûĎàíàĊ ôóğĎ ĖþĉęøĖăíàÚċüðČàċòáĉôüċÚèÛòĞďóòüėĎúð
12_ viewing
AQV09A_IB_E_28606A.indd 12
2007-12-11 19:01:44
áĆĖăíàõþÛĆàüĎėúðÝĆòėðüþ
ęøĖăíàÚċüôüĊó
ðčāðċàþúĆĊîčėòúĊîč
ęøĖăíàüĉóóÚċüðČàċò
ĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞ
ęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóó
ÚċüðČàċòüĉóóĕðĆüġėó
ÚċüðČàċòĖóóĕàĎûó
ęøĖăíàÚċüðČàċòÛĆà
÷Ċíþú
ÚċüðČàċòĖóó
ôüĉĄûĊí÷þĊààċò
üĎėúðÝĆòėðüþăĝàăĊææċì
ęøĖăíàĖóîĕîĆüġüĎĝ
üĎėúðÝĆòėðüþĄúí
ęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóó
ęøĖăíàÚċüîĊĞàĕĀþċ
ÚċüĘãĞàċòüĎėúðÝĆòėðüþ
ˍG ãĎĞüĎėúðÝĆòėðüþîüàęôûĊàĕäòĕäĆüġüĊóăĊææċì
ˍG ĕúĐĝĆÚíôđĝúðĎĝüĎėúðĖþĞĀĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉúĎĕăĎûàôĎğóîĆóüĊóðđÚÝüĊĞà
ˍG üĎėúðÝĆòėðüþĆċáðČàċòęúĝïĒÚîĞĆàïĞċúĎÚċüĘãĞàċòęøøþĒĆĆĕüăĕäòĘÚþĞÚĊóĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ˍG ïĞċúĎĕÝüĐĝĆàĘãĞęøøĞċĆĐĝòüĊóăĊææċìÚċüðČàċòÛĆàüĎėúðÝĆòėðüþÚüđìċîčíîĝĆāĒòûġóüčÚċü
ÚċüĘăĝĖóîĕîĆüġüĎĝĆûĝċàïĒÚîĞĆà
1. ĕþĐĝĆòðĎĝôčíĖóîĕîĆüġüĎĝðĎĝ
íĞċòĄþĊàÛĆàüĎėúðÝĆòėðüþþà
2. ĘăĝĖóîĕîĆüġüĎĝÛòċí$$$ÚĞĆò
îüĀáăĆóÛĊĞĀóĀÚĖþĉþóĀĝċĘăĝĆûĝċà
ïĒÚîĞĆà
3. ĕþĐĝĆòðĎĝôčíĖóîĕîĆüġüĎĝÚþĊóĕÛĞċ
îČĖĄòĝàĕíčúðĝċòÝĀüęíĞûčòĕăĎûà
ÝþčĞÚĕúĐĝĆôčíĆûĝċàïĒÚîĞĆà
viewing_13
AQV09A_IB_E_28606A_7.3.08.indd 13
2008-7-3 14:24:23
øàĊÚãġòĝĊÚċüĘãàĞċò÷òĞĐéċò
ÚċüĕôčíĖþĉôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
Úíôúĝđĕôíč-ôíč
óòüėĎúðÝĆòėðüþ
ðċĝòáĉęíûĞòčĕăûĎàĖþĉĄòċĞÚċÚĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉïÚĒûÚÛòĞďĕúĆĝĐÚíôúĝđĕôíč
ęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóó
ÚáĜĉăĆĝàăĀċĝàĖþĉĄċûęô
ĕúĆĝĐðċĝòôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā ęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóó
ÚáĜĉ
ăĆĝàăĀċĝàĖþĉĄċûęôĕãòĝĕíûĎĀÚòĊ ĖþĉĄòċĞÚċÚĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉÚþóĊ
ĕÛċĞăîĝĒČĖĄòàĝôÚîč
ÚċüĕôíčĖþĉôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāėíûęúúĝüĎėĎúðÝĆòėðüþ
ðċĝòăċúċüïĘãàĞċòĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāęíėĞíûÚċüÚíôúĝđĕôíč-ôíč
äàĝďĆûíĝĒċĞòÛĀċþċĝàÛĆàĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
ÚċüĕþĆĐÚėĄúíÚċüðČàċò
ĆĊîčėòúĊîč
ĘòėĄúíÚċüðČàċòĖóóĆîĊėčòúîĊč ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉîàĞĊĆì
đ ĄùúĒĖčþĉÝĀċúĕüĀĜ÷íĊþúėíûĆîĊėčòúîĊč
ėíûÚċüĘãĕĞäòĕäĆüĀġíĊĆì
đ ĄùúĒĄčĆĞà
1.
2.
ĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
Úíôđĝúĕôčí-ôčí óòüĎėúðÝĆòėðüþ
ĕþĐĆÚėĄúíðĎĝîĞĆàÚċü
Úíôđĝú0RGHóòüĎėúðÝĆòėðüþáòÚüĉðĊĝàęøĖăíàÚċüðČàċò
ėĄúíĆĊîčėòúĊîčĖăíàÛďĞòóòüĎėúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúčĖþĉÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþúėíû
ĆĊîčėòúĊîčĕ÷ĐĝĆðČÝĀċúĕûĜòĄüĐĆðČÝĀċúüĞĆòĘĄĞĖÚĝĄĞĆà
ĕúĐĝĆðĝċòÚíôđĝú0RGHÚċüðČàċòáĉĕôþĎĝûòęôîċúþČíĊóíĊàòĎĞ
ĆĊîčėòúĊîčðČÝĀċúĕûĜòÚČáĊíÝĀċúãĐĞò÷ĊíþúĖþĉðČÝĀċúüĞĆò
3.
ÚċüîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúč
ÚíôđĝúîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúčóòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆþíĄüĐĆĕ÷čĝú
ĆđìĄùĒúčðĎĝîĞĆàÚċüðĝċòăċúċüïîĊĞàĆđìĄùĒúčęíĞüĉĄĀĝċà
X]ȋj¥ZWȋjU
ðĝċòăċúċüïþíĄüĐĆĕ÷čĝúĆđìĄùĒúčęíĞðĎþĉGXȋjU
ˍG ÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòĘòėĄúíĆĐĝòĆûĒĝĘĄĞÚíôđĝú0RGHáòÚüĉðĊĝàęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóó
ĆĊîčėòúĊîčïĒÚĖăíàÛďĞòóòáĆüĎėúðÝĆòėðüþ
ˍG ÛìĉĘãĞàċòüĎėúðÝĆòėðüþÝĀüĕãÝĘĄĞĖòĝĘáĀĝċęøĖăíàÚċüðČàċòîüàÚĊóėĄúíðĎĝðĝċòîĞĆàÚċüĕþĐĆÚ
ˍG ðčāðċàþúăċúċüïôüĊóęíĞíĞĀûúĐĆėôüíĆĝċòĄòĞċ
14_ operating
AQV09A_IB_E_28606A.indd 14
2007-12-11 19:02:01
ðČÝĀċúĕûĜò
ĘòėĄúíÚċüðČÝĀċúĕûĜò ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČĘĄĞĆđìĄùĒúčÛĆàĄĞĆàþíþà ðĝċòăċúċüïôüĊóęíĞðĊĞàĆđìĄùĒúč
ĖþĉÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþúĕ÷ĐĝĆðČÝĀċúĕûĜò
1.
2.
ĕôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
Úíôúĝđĕôíč-ôíč
óòüėĎúðÝĆòėðüþ
ĕþĆĐÚėĄúíðîĝĎĆĞàÚċü
Úíôúĝđ Mode óòüėĎúðÝĆòėðüþáòÚüĉðàĝĊęøĖăíàÚċüðČàċò
ėĄúíðČÝĀċúĕûĜò ĖăíàÛòĞďóòüėĎúð
ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉðČÝĀċúĕûĜòĖþĉþíĆđìĄùĒúčĄĞĆàþà
ĕúĆĝĐðċĝòÚíôúĝđ Mode ÚċüðČàċòáĉĕôþûĝĎòęôîċúþČíóĊíàĊòĞĎ
ĆîĊėčòúîĊč ðČÝĀċúĕûòĜ ÚČáíĊÝĀċúãòĞĐ ÷íĊþú ĖþĉðČÝĀċúüĆĞò
3.
ÚċüîàĞĊÝċĝĆì
đ ĄùúĒč
ÚíôúĝđîàĞĊÝċĝĆì
đ ĄùúĒóčòüėĎúðÝĆòėðüþĕ÷ĆĝĐþíĄüĆĐĕ÷úĝč
Ćì
đ ĄùúĒðčîĝĎĆĞàÚċü ðċĝòăċúċüïîàĞĊĆì
đ ĄùúĒęčíüĞĉĄĀċĝà
X]ȋj¥ZWȋjU
ðċĝòăċúċüïþíĄüĆĐĕ÷úĝčĆì
đ ĄùúĒęčíðĞþĎĉGXȋjU
4.
ÚċüîĊĞàÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
Úíôđĝú)DQ6Seed óòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆîĊĞàÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
ĄċÚĆđìĄùĒúčĄĞĆàþíïďàĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞĖþĞĀ ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
áĉĄûđđíðČÝĀċúĕûĜò áĉðČàċòĕâ÷ċĉ÷ĊíþúĕðĝċòĊĞò
ĕúĆĝĐðċĝòÚíôú)DQ6S
ĝđ
eed ÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúáĉĕôþĎĝûòęôîċú
þČíĊóíĊàòĎĞ ĆĊîčėòúĊîč îĝČ Úþċà ăĒà
ˍG ÛìĉĘãĞàċòüĎėúðÝĆòėðüþ ÝĀüĕãÝĘĄĞĖòĝĘáĀĝċęøĖăíàÚċüðČàċòîüàÚĊóėĄúíðĎĝðĝċòîĞĆàÚċüĕþĐĆÚ
ˍG ðčāðċàþúăċúċüïôüĊóęíĞíĞĀûúĐĆÚüđìċĆĝċòĄòĞċ
ˍGGĄċÚĆđìĄùĒúčùċûòĆÚĄĞĆàăĒàÚĀĝċĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞùċûĘòĄĞĆàúċÚ ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĆċáĘãĞĕĀþċòċò
ĘòÚċüôüĊóĆđìĄùĒúčùċûĘòĄĞĆàĘĄĞĕðĝċÚĊóĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞ
operating_15
AQV09A_IB_E_28606A.indd 15
2007-12-11 19:02:14
øàĊÚãġòĝĊÚċüĘãàĞċò÷òĞĐéċò
ÚċüĕþĆĐÚėĄúíÚċüðČàċò
ÛáĊíÝĀċúãĐĞò
ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĘòüĉóóÛáíĊÝĀċúÛòĞĐðČàċòėíûÚċüííĒÝĀċúãòĞĐĆĆÚáċÚĄĆĞà üĉóóòáĞĎĉðČĘĄĞ
ĆċÚċāăíãòĝĐĖúĘĞòăùċĀĉðãĝĎòĞĐ
XUG ĕôí
č ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
ĝđ ĕôíč-ôíčGóòüėĎúðÝĆòėðüþ
G Úíôú
YUG ĕþĐĆÚėĄúíðĎĝîĞĆàÚċü
Úíôđĝú0RGH óòüĎėúðÝĆòėðüþáòÚüĉðĊĝàęøĖăíàÚċüðČàċò
ėĄúíÛáíĊÝĀċúãòĞĐ ĖăíàÛďĞòóòüĎėúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČÝĀċúĕûòĜĖþĉþíĆì
đ ĄùúĒĄčĆĞàþà
ĕúĆĝĐðċĝòÚíôúĝđ 0RGH ÚċüðČàċòáĉĕôþûĝĎòęôîċúþČíóĊíàĊòĞĎ
ĆîĊėčòúîĊč ðČÝĀċúĕûòĜ ÛáíĊÝĀċúãòĞĐ ÷íĊþú ĖþĉðČÝĀċúüĆĞò
ZUG
ÚċüîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúč
ÚíôđĝúîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúčóòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆþíĄüĐĆĕ÷čĝú
ĆđìĄùĒúčðĎĝîĞĆàÚċü ðĝċòăċúċüïîĊĞàĆđìĄùĒúčęíĞüĉĄĀĝċà
X_ȋj¥ZWȋjU
ðĝċòăċúċüïþíĄüĐĆĕ÷čĝúĆđìĄùĒúčęíĞðĎþĉGXȋjU
ÛìĉĘãĞàċòüĎėúðÝĆòėðüþÚüđìċĕãÝĀĝċęøĖăíàÚċüðČàċòîüàÚĊóøĊàÚġãĊĝòðĎĝðĝċòîĞĆàÚċüĕþĐĆÚ
č ðċàþúăċúċüïôüóĊęííĞĀĞûúĆĐ (Úüì
đ ċĆċĝòĄòċĞ 19)
ˍG ðā
ˍG
16_ operating
AQV09A_IB_E_28606A.indd 16
2007-12-11 19:02:25
÷Ċíþú
ėĄúí÷ĊíþúăċúċüïðČĘĄĞĆċÚċāùċûĘòĄĞĆàÛĆàÝđìĄúđòĕĀĎûòĖþĉăíãĐĝòÛďĞòęíĞ
1.
2.
ĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
Úíôđĝúĕôčí - ôčí óòüĎėúðÝĆòėðüþ
ĕþĆĐÚėĄúíðîĝĎĆĞàÚċü
Úíôúĝđ Mode óòüėĎúðÝĆòėðüþáòÚüĉðàĝĊęøĖăíàÚċüðČàċò
ėĄúí÷íĊþúĖăíàÛòĞďóòüėĎúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČàċòĘòėĄúí÷ĊíþúĖþĉôüĊóĆđìĄùĒúč
ėíûĆĊîčėòúĊîčîċúĆđìĄùĒúčĄĞĆà
ĕúĐĝĆðĝċòÚíôđĝú0RGH ÚċüðČàċòáĉĕôþĎĝûòęôîċúþČíĊóíĊàòĎĞ
ĆĊîčėòúĊîčðČÝĀċúĕûĜòÛáĊíÝĀċúãĐĞò÷ĊíþúĖþĉðČÝĀċúüĞĆò
3.
ÚċüîàĞĊÝĀċúĕüĀĜ÷íĊþú
ÚíôúĝđFanSpHHGóòüėĎúðÝĆòėðüþĕ÷ĆĝĐîàĞĊÝĀċúĕüĀĜ÷íĊþú
ĕúĆĝĐðċĝòÚíôúĝđFanSpHHGÝĀċúĕüĀĜ÷íĊþúáĉĕôþûĝĎòęô
îċúþČíóĊíàĊòĞĎîČĝÚþċàăàĒ
ˍG ÛìĉĘãĞàċòüĎėúðÝĆòėðüþÚüđìċĕãÝĀĝċęøĖăíàÚċüðČàċòîüàÚĊóøĊàÚġãĊĝòðĎĝðĝċòîĞĆàÚċüĕþĐĆÚ
ˍG ðčāðċàþúăċúċüïôüĊóęíĞíĞĀûúĐĆ (Úüđ ìċĆĝċòĄòĞċ
operating_17
AQV09A_IB_E_28606A.indd 17
2007-12-11 19:02:35
øàĊÚãġòĝĊÚċüĘãàĞċò÷òĞĐéċò
ÚċüĕþĆĐÚėĄúíÚċüðČàċò
ðČÝĀċúüĞĆò
ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāðČðàĞĊÝĀċúüĆĞòĖþĉÝĀċúĕûòĜ ăċúċüïĆòĝđĄĆĞàÛĆàðċĝòĘòýíĄĒòċĀęíĞ
1.
2.
ĕôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
Úíôúĝđĕôíč-ôíčóòüėĎúðÝĆòėðüþ
ĕþĆĐÚėĄúíðîĝĎĆĞàÚċü
ÚíôúĝđModeóòüėĎúðÝĆòėðüþáòÚüĉðàĝĊęøĖăíàÚċüðČàċò
ėĄúíðČÝĀċúüĞĆò ĖăíàÛòĞďóòüėĎúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČàċòĘòėĄúíðČÝĀċúüĞĆòĖþĉ
ĆđĝòĄĞĆàÛĆàðĝċò
ĕúĆĝĐðċĝòÚíôúĝđModeÚċüðČàċòáĉĕôþûĝĎòęôîċúþČíóĊíàĊòĞĎ
ĆîĊėčòúîĊčðČÝĀċúĕûòĜÛáíĊÝĀċúãòĞĐ÷íĊþúĖþĉðČÝĀċúüĆĞò
3.
ÚċüîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúč
ÚíôđĝúîĊĞàÝĝċĆđìĄùĒúčóòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆþíĄüĐĆĕ÷čĝú
ĆđìĄùĒúčðĎĝîĞĆàÚċüðĝċòăċúċüïîĊĞàĆđìĄùĒúčęíĞüĉĄĀĝċà
X]ȋj¥ZWȋjU
ðĝċòăċúċüïþíĄüĐĆĕ÷čĝúĆđìĄùĒúčęíĞðĎþĉGXȋjU
4.
ÚċüîĊĞàÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
Úíôđĝú)DQ6SHHGóòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆîĊĞàÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
ĕúĐĝĆĆđìĄùĒúčĄĞĆàĕ÷čĝúÛďĞòïďàĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞÚċüðČÝĀċúüĞĆò
áĉĄûđíðČàċò
ˍ
ˍ
ˍG
ˍG
ĕúĐĝĆðĝċòÚíôđĝú)DQ6SHHGÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúáĉĕôþĎĝûòęô
îċúþČíĊóíĊàòĎĞĆĊîčėòúĊîčîĝČÚþċàăĒà
÷ĊíþúĆċááĉęúĝðČàċòĕôĜòĕĀþċòċðĎÛìĉĕüčĝúîĞò
ĕ÷ĐĝĆôĞĆàÚĊòÚċüáĊóîĊĀÛĆàòĞČĖÛĜà
ðāčðċàþúăċúċüïôüóĊęííĞĀĞûúĆĐ(Úüì
đ ċĆċĝòĄòċĞ19)
ĕ÷üċĉĀĝċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČÝĀċúüĞĆòíĞĀûÚċüĘãĞ÷þĊààċòÝĀċúüĞĆòáċÚòĆÚĄĞĆà
íĊàòĊĞòÝĀċúăċúċüïĘòÚċüðČÝĀċúüĞĆòĆċáþíþàĄċÚĆđìĄùĒúčòĆÚĄĞĆàòĊĞòîĝČúċÚ
ĄċÚðĝċòüĒĞăďÚĀĝċĆđĝòęúĝĕ÷Ďûà÷ĆÚüđìċĘãĞĆđôÚüìġðČÝĀċúüĞĆòĕăüčúÝĀóÝĒĝęôÚĊóÚċüĘãĞ
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
18_ operating
AQV09A_IB_E_28606A.indd 18
2007-12-11 19:02:48
ÚċüôüĊóðčāðċàþú
ðĝċòăċúċüïôüĊóðčāðċàþúęíĞîċúÝĀċúîĞĆàÚċü
ðčāðċàþúĖòĀîĊĞà
Ęó÷ĊíÚüĉáċûÝĀċúĕûĜòôüĊóÛďĞòĄüĐĆþà
1.
ĄċÚîĞĆàÚċüôüĊóÚüĉĖăþúęôðċàðčāðċàĘíðčāðċàĄòďĝà ĘĄĞÚíôđĝú
Air swing
&/(-*4)
Úíôđĝú Air swing
óòüĎėúðÝĆòėðüþ
ęøĖăíàÚċüôüĊóĘó÷ĊíÚüĉáċûÝĀċúĕûĜòăĀĝċàÛďĞò ĖþĉĘó÷ĊíÚüĉáċûÝĀċúĕûĜòáĉôüĊóÛďĞòĖþĉþà
ĆĎÚÝüĊĞà
ðčāðċàþúĖòĀòĆò
îüĀáĕãÝĘĄúĞòĝĊĘáĀċĝęúúĝĘĎó÷íĊĘíĄÚĊ
1.
ôüĊóĘó÷ĊíÚüĉáċûÝĀċúĕûĜòęôðċàíĞċòäĞċûĄüĐĆÛĀċîċúîĞĆàÚċü
$"65*0/
ÝĀüüĉúĊíüĉĀĊàĕôĜòĆûĝċàúċÚÛìĉôüĊóðčāðċàþúĖòĀòĆò
úĎÝĀċúĕôĜòęôęíĞðĎĝáĉĕÚčíÚċüóċíĕáĜóÛìĉôüĊóðčāðċà
PQFSBUJOH@
#38#A+$A'A#KPFF
øĊàÚġãĊĝòÚċüĘãĞàċòÛĊĞòăĒà
ÚċüĘãĞøĊàÚġãĊĝòĕðĆüġėó
øĊàÚġãĊĝòĕðĆüġėóáĉãĝĀûðČÝĀċúĕûĜòĄüĐĆðČÝĀċúüĞĆòĘĄĞĖÚĝĄĞĆàÛĆàðĝċòĆûĝċàüĀíĕüĜĀíĞĀûÚċüĘãĞÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúăĒàăđíĕôĜò
üĉûĉĕĀþċòċðĎ
1.
ĕôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
Úíôúĝđĕôíč-ôíčóòüėĎúðÝĆòėðüþ
2.
ĕþĆĐÚėĄúíðîĝĎĆĞàÚċü
ÚíôđĝúĕðĆüġėóóòüĎėúðÝĆòėðüþáòÚüĉðĊĝàęøĖăíà
ÚċüðČàċòüĉóóĕðĆüġėóôüċÚèÛďĞòóòáĆüĎėúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČàċòíĞĀûÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúăĒàăđí
ĖþĉôüĊóĆđìĄùĒúčĘĄĞĕĄúċĉăúÚĊóĆđìĄùĒúčĄĞĆàėíûĆĊîčėòúĊîč
ĄþĊàáċÚĕĀþċõĝċòęôòċðĎĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉÚþĊóĕÛĞċăĒĝ
ėĄúíăđíðĞċûðĎĝĘãĞàċòĄüĐĆĘòėĄúíĆĊîčėúĊîčĄċÚĕþĐĆÚęĀĞðĎĝėĄúí
ÛáĊíÝĀċúãĐĞòĄüĐĆėĄúí÷Ċíþú
øĊàÚġãĊĝòĕðĆüġėóðČàċòęíĞĕâ÷ċĉĘòėĄúíĆĊîčėòúĊîčðČÝĀċúĕûĜòĖþĉðČÝĀċúüĞĆòĕðĝċòĊĞòĄċÚĕþĐĆÚ
øĊàÚġãĊĝòĕðĆüġėóÛìĉĘãĞàċòėĄúíÛáĊíÝĀċúãĐĞòĖþĉėĄúí÷ĊíþúÚċüðČàċòáĉĕôþĎĝûòęôĕôĜòėĄúíĆĊîčėòúĊîč
ÚċüûÚĕþčÚøĊàÚġãĊĝòĕðĆüġėó
1.
ÚíôđĝúĕðĆüġėóóòüĎėúðĆĎÚÝüĊĞàĄòďĝà
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉÚþĊóĕÛĞċăĒĝėĄúíăđíðĞċûðĎĝĘãĞàċòĄüĐĆĘòėĄúíĆĊîčėòúĊîčĄċÚĕþĐĆÚęĀĞðĎĝėĄúí
ÛáĊíÝĀċúãĐĞòĄüĐĆėĄúí÷Ċíþú
ˍG
ˍG
ˍG
ˍG
ÛìĉĘãĞàċòüĎėúðÝĆòėðüþÚüđìċĕãÝĀĝċęøĖăíàÚċüðČàċòîüàÚĊóøĊàÚġãĊĝòðĎĝðĝċòîĞĆàÚċüĕþĐĆÚ
ĆđìĄùĒúčĖþĉÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúęúĝăċúċüïôüĊóęíĞÛìĉĘãĞøĊàÚġãĊĝòòĎĞ
ðčāðċàþúăċúċüïôüĊóęíĞíĞĀûúĐĆÚüđìċĆĝċòĄòĞċ
ĕúĐĝĆøĊàÚġãĊĝòĕðĆüġėóïĒÚĘãĞàċòÚíôđĝú0RGHáĉûÚĕþčÚøĊàÚġãĊĝòòĎĞėíûĆĊîčėòúĊîč
20_ using advanced functions
AQV09A_IB_E_28606A.indd 20
2007-12-11 19:03:07
ÚċüîĊĞàĕĀþċ
øĊàÚġãĊĝòÚċüîĊĞàĕĀþċăċúċüïðČĘĄĞðĝċòĕôčíĄüĐĆôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāęíĞėíûĆĊîčėòúĊîčïďàĖúĞðĝċòęúĝĆûĒĝóĞċò
ĕ÷ĎûàĖÝĝîĊĞàĕĀþċĕðĝċòĊĞò ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉĕôčíĄüĐĆôčííĞĀûîĊĀĕĆà
ÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčí
øĊàÚġãĊĝòòĎĞáĉðČĘĄĞðĝċòăċúċüïĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāėíûĆĊîčėòúĊîčùċûĘòĕĀþċ ãĊĝĀėúà
ðĝċòăċúċüïîĊĞàĕĀþċĕôčíęíĞðĊĞàÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôčíĄüĐĆôčíĆûĒĝ
1.
Úíôđĝú2Q óòüĎėúðÝĆòėðüþ
ęøĖăíàÚċüîĊĞàĕĀþċáĉÚüĉ÷üčóóòüĎėúð
2.
îàĞĊĕĀþċððĝĎċĝòîĆĞàÚċüĕôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
Úíôúĝđ ÛòĞď ĄüĆĐ þà ĕ÷ĆĝĐĕôþûĝĎòĕĀþċÛìĉðęĝĎøĖăíàÚċü
îàĞĊĕĀþċĕôíčÚüĉ÷üóčĆûĝĒ ðċĝòăċúċüïîàĞĊĕĀþċęíïĞàď
24 ãĀĝĊėúà ėíûĕ÷úĝčðþĎĉ 30 òċðĘĎòăċúãĀĝĊėúàĖüÚ
Ėþĉĕ÷úĝčðþĎĉ 1 ãĀĝĊėúàĄþàĊáċÚăċúãĀĝĊėúàĖüÚ
3.
Úíôúĝđ Set/Cancel óòüėĎúðÝĆòėðüþĕ÷ĆĝĐĕüúĝčóòĊðÚďĕĀþċ
áĆüėĎúðÝĆòėðüþáĉĖăíàãĀĝĊėúàððĝĎċĝòîàĞĊęĀĞ
ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉðČàċòėíûĆîĊėčòúîĊĕčúĆĝĐïàďĕĀþċðîĝĎàĞĊęĀĞ
ĖþĉĄþàĊáċÚòòĞĊęøĖăíàÚċüîàĞĊĕĀþċáĉĄċûęô ĄċÚĕĀþċęúïĝÚĒ
óòĊðÚďùċûĘò 10 ĀòčċðĎ ÚċüîàĞĊĕĀþċáĉïÚĒûÚĕþÚč
4.
ĕþĐĆÚėĄúíÚċüðČàċòðĎĝîĞĆàÚċü
Úíôđĝú0RGH óòüĎėúðÝĆòėðüþáòÚüĉðĊĝàėĄúíðĎĝîĞĆàÚċü
ôüċÚèóòáĆüĎėúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČàċòîċúėĄúíðĎĝðĝċòĕþĐĆÚ
øĊàÚġãĊĝòîĊĞàĕĀþċĕôčíăċúċüïĕþĐĆÚęíĞĘòėĄúíîĝĆęôòĎĞ
ĆĊîčėòúĊîč ðČÝĀċúĕûĜò ðČÝĀċúüĞĆò ÛáĊíÝĀċúãĐĞò ÷Ċíþú
Ċ Ćì
đ ĄùúĒęčíĞ (Úüì
đ ċĆċĝòÛòĞĊîĆòðĝĎ 3 ĄòċĞ 15)
ˍG ăċúċüïôüó
č ĕÝüĆĝĐàĖþĀĞ ęøĖăíàÚċüðČàċòðàĞĊĄúíáĉïÚĒôíčþàûÚĕĀòĞęøĖăíàÚċüîàĞĊĕĀþċ
ˍG ĄþàĊáċÚîàĞĊĕĀþċĖþĉôí
ĖþĉĕĀþċðĕĝĎĄþĆĐĆûĝĒ
ĝĎ òÚċüîàĞĊĕĀþċíĀĞûÚċüÚíôúĝđ On ĖþĉÚíÛòĞďĄüĆĐþàĕ÷ĆĝĐĕôþûĝĎòĕĀþċ ĖþĉÚí Set/Cancelĕ÷ĆĝĐóòĊðÚď
ˍG ĕôþû
ÚċüûÚĕþčÚÚċüîĊĞàĕĀþċ
1.
Úíôúĝđ Set/Cancel óòüėĎúðÝĆòėðüþ
ĕĀþċðîĝĎàĞĊęĀáĞĉïÚĒûÚĕþÚč ĖþĉęøĖăíàÚċüîàĞĊĕĀþċáĉĄċûęô
using advanced functions_21
AQV09A_IB_E_28606A.indd 21
2007-12-11 19:03:20
øàĊÚãġòĝĊÚċüĘãàĞċòÛòĞĊăàĒ
ÚċüîàĞĊĕĀþċ
ÚċüîĊĞàĕĀþċôčí
øàĊÚãġòĝĊòáĞĎĉðČĘĄðĞċĝòăċúċüï ôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāėíûĆîĊėčòúîĊùčċûĘòĕĀþċ24ãĀĝĊėúà
ðċĝòăċúċüïîàĞĊĕĀþċ ôíčęíĞ ÛìĉðĕĝĎÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĕôíčĆûĝĒ
1.
ÚíôúĝđOffffóòüėĎúðÝĆòėðüþ
ęøĖăíàÚċüîàĞĊĕĀþċáĉÚüĉ÷üóčóòüėĎúð
2.
îàĞĊĕĀþċððĝĎċĝòîĆĞàÚċü ôíčĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
ÚíôúĝđÛòĞďĄüĆĐþàĕ÷ĆĝĐĕôþûĝĎòĕĀþċÛìĉðęĝĎøĖăíàÚċü
îàĞĊĕĀþċ ôíčÚüĉ÷üóčĆûĝĒ ðċĝòăċúċüïîàĞĊĕĀþċęíïĞàď
24ãĀĝĊėúàėíûĕ÷úĝčðþĎĉ30òċðĘĎòăċúãĀĝĊėúàĖüÚ
Ėþĉĕ÷úĝčðþĎĉ1ãĀĝĊėúàĄþàĊáċÚăċúãĀĝĊėúàĖüÚ
3.
ÚíôúĝđSet/CancelóòüėĎúðÝĆòėðüþĕ÷ĆĝĐĕüúĝčóòĊðÚďĕĀþċ
áĆüėĎúðÝĆòėðüþáĉĖăíàãĀĝĊėúàððĝĎċĝòîàĞĊęĀĞ
ĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉðČàċòėíûĆîĊėčòúîĊĕčúĆĝĐïàďĕĀþċðîĝĎàĞĊęĀĞ
ĖþĉĄþàĊáċÚòòĞĊęøĖăíàÚċüîàĞĊĕĀþċáĉĄċûęôĄċÚĕĀþċęúïĝÚĒ
óòĊðÚďùċûĘò10ĀòčċðĎÚċüîàĞĊĕĀþċáĉïĒÚûÚĕþÚč
ˍG ĕôþû
ĝĎ òÚċüîàĞĊĕĀþċíĀĞûÚċüÚíôúĝđOnĖþĉÚíÛòĞďĄüĆĐþàĕ÷ĆĝĐĕôþûĝĎòĕĀþċĖþĉÚí6HW&DQFHOĕ÷ĐĝĆóĊòðďÚ
ˍG ðĝċòăċúċüïĘãĞÚċüîĊĞàĕĀþċôčíÝĀóÝĒĝęôÚĊóÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčíÚüđìċĆĝċòĄòĞċ
ÚċüûÚĕþÚčÚċüîàĞĊĕĀþċ
1.
ÚíôúĝđSet/CancelóòüėĎúðÝĆòėðüþ
ĕĀþċðîĝĎàĞĊęĀáĞĉïÚĒûÚĕþÚčĖþĉęøĖăíàÚċüîàĞĊĕĀþċáĉĄċûęô
ÚċüîàĞĊĕĀþċôíčăċúċüïĘãęĞíĘĞòėĄúí ĆîĊėčòúîĊč ðČÝĀċúĕûòĜ ðČÝĀċúüĆĞò ÛáíĊÝĀċúãòĞĐ Ėþĉ÷íĊþú
22_ using advanced functions
AQV09A_IB_E_28606A.indd 22
2007-12-11 19:03:33
ÚċüĘãĞàċòüĝĀúÚĊòüĉĄĀĝċàÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčíôčí
ÝđìăċúċüïĘãĞàċòüĝĀúÚĊòüĉĄĀĝċàÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčíôčíęíĞ
1.
îĊĞàĕĀþċĕôčí
Úíôđĝú2Q
îĊĞàĕĀþċăČĄüĊóĕôčíĕÝüĐĝĆàíĞĀûôđĝú8SĖþĉ'RZQ
Úíôđĝú6WDUW&DQFHOĕ÷ĐĝĆîĊĞàĕĀþċĕôčí
íĒðĎĝĄòĞċĕ÷čĝúĕîčúăČĄüĊóÛĊĞòîĆòÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčí
ĆûĝċàþĉĕĆĎûí
2.
îĊĞàĕĀþċôčí
Úíôđĝú2II
îĊĞàĕĀþċăČĄüĊóôčíĕÝüĐĝĆàíĞĀûôđĝú8SĖþĉ'RZQ
Úíôđĝú6WDUW&DQFHOĕ÷ĐĝĆîĊĞàĕĀþċôčí
ĕúĐĝĆîĊĞàĕĀþċÝđìÚĜáĉúĎðċàĕþĐĆÚðċàÝĐĆ
îĊĞàĕĀþċĕôčíĘĄĞĕüĜĀÚĀĝċĕĀþċôčí
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉĕôčíĖþĉôčíĆĊîėòúĊîč
ÚċüîĊĞàĕĀþċÝĀüáĉîĊĞàÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāôčíÚċüðČàċò
ĕãĝòïĞċîĊĞàĕĀþċĕôčíðĎĝãúĖþĞĀîĊĞàôčíðĎĝãú
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÚĜáĉĕôčíùċûĘòãúĖþĉðČàċòęôãú
ÚĝĆòðĎĝáĉôčíĆĊîėòúĊîč
îĊĞàĕĀþċĕôčíĘĄĞòċòÚĀĝċĕĀþċôčí
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉôčíĖþĉĕôčíĆĊîėòúĊîč
ÚċüîĊĞàĕĀþċÝĀüáĉîĊĞàÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôčíÚċüðČàċò
ĕãĝòïĞċîĊĞàĕĀþċĕôčíðĎĝãúĖþĞĀîĊĞàôčíðĎĝãú
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÚĜáĉôčíùċûĘòãúĖþĞĀĄþĊàáċÚòĊĞò
ĆĎÚãúĕÝüĐĝĆàÚĜáĉĕôčíĆĊîėòúĊîč
íĒðĎĝĄòĞċĕ÷čĝúĕîčúăČĄüĊóÛĊĞòîĆòÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčí
ĆûĝċàþĉĕĆĎûí
ÚċüûÚĕþčÚÚċüĘãĞàċòüĝĀúÚĊòüĉĄĀĝċàÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčíôčí
1.
Úíôđĝú6HW&DQFHOðĎĝüĎėúðÝĆòėðüþ
ðĊĞàÚċüîĊĞàĕĀþċĕôčíôčíÚĜáĉïĒÚûÚĕþčÚĖþĉăĊæþĊÚĂìġĖăíàăïċòĉÚĜáĉĄċûęô
using advanced functions_23
AQV09A_IB_E_28606A.indd 23
2007-12-11 19:03:47
øĊàÚġãĊĝòÚċüĘãĞàċòÛĊĞòăĒà
ÚċüîĊĞàĕĀþċ
mode
1.
ðČĘĄĞÝđìĄþĊóăóċûíĞĀûĆđìĄùĒúčðĎĝĕĄúċĉăúĖþĉôüĉĄûĊí÷þĊààċò
ĘãĞàċòęíĞĕúĐĝĆĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĕþĐĆÚėĄúíðĎĝîĞĆàÚċü
Úíôđĝú0RGHóòüĎėúðÝĆòėðüþáòÚüĉðĊĝàęøĖăíàÚċüðČàċò
&RRO+HDWĖăíàÛďĞòóòáĆüĎėúð
ĘãĞęíĞĕâ÷ċĉėĄúíðČÝĀċúĕûĜòĖþĉÝĀċúüĞĆò
2.
ÚíôđĝúóòüĎėúðÝĆòėðüþ
ęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóóáĉôüċÚèÛďĞòĖþĉ
ÚċüęøĖăíàÚċüîĊĞàĕĀþċôčíáĉÚüĉ÷üčóóòáĆüĎėúð
3.
îĊĞàüĉûĉĕĀþċðĎĝîĞĆàÚċüĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċò
ėíûðĊĝĀęôüĉóóáĉðČàċòĕôĜòĕĀþċãĊĝĀėúà
Úí8SĄüĐĆ'RZQĕ÷ĐĝĆĕôþĎĝûòĖôþàĕĀþċÛìĉðĎĝęøÚüĉ÷üčóĆûĒĝ
ðĝċòăċúċüïîĊĞàĕĀþċęíĞïďàãĊĝĀėúàėíûĕ÷čĝúęíĞðĎþĉòċðĎ
ĘòãĝĀàãĊĝĀėúàĖüÚĖþĉĕ÷čĝúęíĞðĎþĉãĊĝĀėúàĄþĊàáċÚòĊĞò
4.
Úíôđĝú6HW&DQFHOóòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆóĊòðďÚĕĀþċ
üĎėúðÝĆòėðüþáĉĖăíàãĊĝĀėúàðĎĝðĝċòîĊĞàęĀĞ
ĕúĐĝĆĕĀþċõĝċòęôĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉôčíėíûĆĊîčėòúĊîč
ĖþĉęøĖăíàÚċüðČàċòáĉĄċûęô
ĄċÚėĄúíęúĝïĒÚîĊĞàùċûĘòĀčòċðĎĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉĄûđíÚċüóĊòðďÚĕĀþċ
ĆđìĄùĒúčÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúĖþĉÚċüÚüĉáċûþúăċúċüïôüĊóęíĞĘòüĉóóĘò
G
ėĄúíðČÝĀċúüĞĆò
ˍG ĆđìĄùĒúčăċúċüïôüĊóęíĞĖîĝÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúĖþĉÚċüÚüĉáċûþúáĉïĒÚîĊĞàėíûĆĊîčėòúĊîč
ĄþĊàáċÚîĊĞàüĉóóĘòėĄúíðČÝĀċúĕûĜ
ò
G
ˍG
24_ using advanced functions
AQV09A_IB_E_28606A.indd 24
2007-12-11 19:04:03
ÚċüĕôþûĝĎòĖôþàĆì
đ ĄùúĒĘčòėĄúí
ĕ÷ĆĝĐôĆĞàÚòĊÚċüðČÝĀċúĕûòĜĄüĆĐÝĀċúüĆĞòðúĝĎċÚĕÚòčęôĘòÛìĉĄþóĊ üĉóóÚċüðČàċòĖóó
áĉãĀĝûôüóĊÝċĝ
Ćì
đ ĄùúĒėčíûĆîĊėòúîĊėčíûÛòĞďĆûÚĝĒóĊĕĀþċ Ćì
đ ĄùúĒĖčþĉÚüĉĖăþúáĉĕôþûĝĎòęôăċúüĉíóĊ ÝĆĐ ãĀĝàĕĀþċĕÝþúĞčĄþóĊ
ãĀĝàĕĀþċĄþóĊăòðč ĖþĉãĀĝàĕĀþċîòĝĐòĆò áċÚòòĞĊĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāáĉĄûíđðČàċòėíûĆîĊėòúîĊĕčúĆĝĐïàďĕĀþċðîĝĎàĞĊęĀĞ
ăċúãĀĝàĕĀþċðÚĝĎċüðČàċòĖóó
ôĆĞàÚòĊęúĘĝĄðĞċĝòúôĎæ
Ċ ĄċĕĀþċòĆòĕ÷üċĉÝĆĐðĄĝĎòċĀĄüĆĐüĆĞòĕÚòčęô
ãĀĝàĕĀþċĕÝþúĞčĄþóĊ: ãĀĝûĘĄÝĞì
đ òĆòĄþóĊėíûÚċüþíĆì
đ ĄùúĒč
ãĀĝàĕĀþċĄþóĊăòðč: ãĀĝûðČĘĄüĞċĝàÚċûðċĝòõĆĝòÝþċûėíûÚċüĕ÷úĝčĆì
đ ĄùúĒĕčþÚĜòĆĞû
ãĀĝàĕĀþċîòĝĐòĆò: ĘòãĀĝàĕĀþċòÚĞĎċüęĄþĕĀûĎòĆċÚċāùċûĘòĄĆĞàáĉãĀĝûĘĄðĞċĝòüăĞĒÚďăóċû
ðČĘĄðĞċĝòîòĝĐòĆòĆûċĝàüăĞĒÚďăíãòĝĐ
ÝĀüîĊĞàĘĄĞúċÚÚĀĝċ 5 ãĊĝĀėúà ïĞċĄċÚîĊĞàĘòĕĀþċðĎĝăĊĞò
ˍ ÚċüîĊĞàĕĀþċôčíĘòüĒôĖóóÚċüðČàċòĖóó
ĄüĐĆòċòĕÚčòęô ðĝċòáĉüĒĞăďÚïĒÚüóÚĀòÚċüòĆò ĕ÷üċĉĀĝċÚċüĕôþĎĝûòĖôþàĆđìĄùĒúčĄòďĝàüĆóáĉĘãĞĕĀþċ 8 ãĊĝĀėúà
ˍ
ˍ
ïĞċĄċÚüĒôĖóóÚċüðČàċòĖóó
ïĒÚîĊĞàęĀĞîĝČÚĀĝċ 4 ãĊĝĀėúà ÚċüðČàċòáĉĄûđíðĎĝĕĀþċðĎĝîĊĞàęĀĞ
ïĞċĄċÚüĒôĖóóÚċüðČàċòĖóó
ïĒÚîĊĞàęĀĞúċÚÚĀĝċ 5 ãĊĝĀėúà ĘòãĊĝĀėúàăđíðĞċûÚĝĆòðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
áĉĄûđíðČàċò ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČàċòĕĄúĐĆòÚĊóãĝĀàĕĀþċÚċüîĐĝòòĆò
ĆđìĄùĒúčðĎĝãĝĀûĘĄĞðĝċòĄþĊóăóċûáĉĆûĒĝüĉĄĀĝċà&a
°
°& ăČĄüĊóÚċüðČÝĀċúĕûĜò Ėþĉ&a
°
°&
ăČĄüĊóÚċüðČÝĀċúüĞĆò
ÚċüðČÝĀċúĕûĜò
Ćì
đ ĄùúĒč
ĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞ
ÚüċøðČàċòäČĞ ĕúĆĝĐĕĀþċðîĝĎàĞĊÝċĝęĀĞ
úċÚÚĀċĝ 8 ãĀĝĊėúà
ĕĀþċ (ãĀĝĊėúà)
ÚċüðČÝĀċúüĞĆò
Ćì
đ ĄùúĒč
ÚüċøðČàċòäČĞ ĕúĆĝĐĕĀþċðîĝĎàĞĊÝċĝęĀĞ
úċÚÚĀċĝ 8 ãĀĝĊėúà
Ćì
đ ĄùúĒðčîĝĎàĞĊęĀĞ
ĕĀþċ (ãĀĝĊėúà)
ÚċüûÚĕþčÚÚċüðČàċòėĄúí
1.
Úíôđĝú6HW&DQFHOóòüĎėúðÝĆòėðüþ
ėĄúíáĉĄûđíÚċüðČàċòĖþĉęøĖăíàÚċüðČàċòáĉĄċûęô
using advanced functions _25
AQV09A_IB_E_28606A.indd 25
2007-12-11 19:04:10
øĊàÚġãĊĝòÚċüĘãĞàċòÛĊĞòăĒà
ÚċüĘãĞøĊàÚġãĊĝòüĉóó
03,0LFUR3ODVPD,21ăüĞċàęćėíüĕáò+ĖþĉĆĜĆÚäčĕáò22ĕ÷ĐĝĆÚČáĊíęĀüĊăĖþĉăċüÚĝĆùĒúčĖ÷ĞîĝċàěĘòĆċÚċā
íĞĀûÚċüăþċûĕãĐĞĆėüÝĘĄĞÚþċûĕôĜòòĞČęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóóáĉăĝĆàăĀĝċàĕúĐĝĆüĉóóęíĞïĒÚ
ĘãĞàċò
1.
Úíôđĝú2Q2IIðĎĝüĎėúðÝĆòėðüþÛìĉðĎĝ
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāôčíĆûĒĝ
ęøĖăíàÚċüðČàċòáĉïĒÚĖăíàÛďĞòóòüĎėúð
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉăüĞċà03,ĘòüĉóóĆĊîčėòúĊîč
2.
ĕþĐĆÚüĒôĖóóðĎĝîĞĆàÚċüðČàċò
ĖîĝþĉÝüĊĞàðĎĝÚíôđĝú&OHDQ0RGHÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ôčíĆûĒĝÚċüðČàċòáĉĕôþĎĝûòęôîċúþČíĊóíĊàòĎĞ
$XWRôüĊó÷ĊíþúĆĊîčėòúĊîč
6LOHQFHðČàċòðĎĝÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúîĝČ
5DSLGðČàċòðĎĝÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúăĒàăđíĕ÷ĐĝĆ
ðČÝĀċúăĉĆċíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĆûĝċàüĀíĕüĜĀ
ôđĝú&OHDQ0RGHáĉęúĝðČàċòĄċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôčíĆûĒĝ
ĕúĐĝĆðĝċòĘãĞàċòøĊàÚġãĊĝòÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôčíĆûĒĝøĊàÚġãĊĝòáĉðČàċòĘò
ėĄúíĆĊîčėòúĊîč
ÚċüûÚĕþčÚėĄúí
1.
Úíôđĝú2Q2IIóòüĎėúðÝĆòėðüþ
áĉĄûđíÚċüðČàċòĖþĉĖăàăĎøĞċáĉĄċûęô
@VTJOHBEWBODFEGVODUJPOT
#38#A+$A'A#KPFF
ÚċüĘãĞøĊàÚġãĊĝòÚċüôüĉĄûĊí÷þĊààċò
øĊàÚġãĊĝòòĎĞáĉîĊĞàĆđìĄùĒúčęĀĞáČÚĊíĕ÷ĐĝĆôüĉĄûĊí÷þĊààċòÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĆûĒĝĘòüĉóóðČÝĀċúĕûĜò
1.
ÚíôđĝúôüĉĄûĊí÷þĊààċòóòüĎėúðÝĆòėðüþÛìĉðĎĝ
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòüĉóóðČÝĀċúĕûĜò
ęøĖăíàÚċüðČàċòüĉóóôüĉĄûĊí÷þĊààċòáĉăĀĝċàÛďĞòėíû
ĆĊîčėòúĊîčóòüĎėúðÝĆòėðüþðčāðċàþúáĉôüĊóÛďĞòĖþĉþà
Y]ȋj ĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉĕ÷čĝú
ĄċÚĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞîĝČÚĀĝċĕÝüĐ
ĆđìĄùĒúčÛďĞòáòïďà Y]ȋj
øĊàÚġãĊĝòòĎĞĘãĞęíĞĘòüĉóóðČÝĀċúĕûĜòĕðĝċòĊĞò
ˍG ĕúĐĝĆøĊàÚġãĊĝòòĎĞðČàċòĆđìĄùĒúčáĉĆûĒĝüĉĄĀĝċà Y]ȋj¥ZWȋjU
Y]ȋj ôčíøĊàÚġãĊĝòôüĉĄûĊí÷þĊààċòíĞĀûÚċüÚíôđĝúĆĎÚÝüĊĞà
ˍG ĄċÚîĞĆàÚċüîĊĞàĆđìĄùĒúčîĝČÚĀĝċĘĄĞ
ˍG ĆđìĄùĒúčĖþĉÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúăċúċüïôüĊóęíĞÚüđìċĆĝċòÛĊĞòîĆòðĎĝĘòĄòĞċ
ˍG ðčāðċàþúăċúċüïôüĊóęíĞíĞĀûúĐĆÚüđìċĆĝċòĄòĞċ
ˍG
ÚċüûÚĕþčÚøĊàÚġãĊĝòôüĉĄûĊí÷þĊààċò
1.
ÚíôđĝúôüĉĄûĊí÷þĊààċòĆĎÚÝüĊĞàóòüĎėúðÝĆòėðüþ
øĊàÚġãĊĝòÚċüôüĉĄûĊí÷þĊààċòáĉïĒÚûÚĕþčÚĖþĉęøĖăíàÚċüðČàċòáĉĄċûęôáċÚáĆüĎėúðÝĆòėðüþ
VTJOHBEWBODFEGVODUJPOT@
#38#A+$A'A#KPFF
øĊàÚġãĊĝòÚċüĘãĞàċòÛĊĞòăĒà
øĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĖóóĕàĎûó
øĊàÚġãĊĝòòĎĞáĉãĝĀûĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòĖóóĕàĎûóÛìĉĆûĒĝĘòüĉóóðČÝĀċúĕûĜòĄüĐĆüĞĆò
1.
Úíôđĝú6LOHQFHóòüĎėúðÝĆòėðüþÛìĉðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ĆûĒĝĘòėĄúíðČÝĀċúĕûĜòĖþĉðČÝĀċúüĞĆò
ęøĖăíàÚċüðČàċòĖóóĕàĎûóáĉôüċÚèÛďĞòóòáĆüĎėúð
ĖþĉĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉðČàċòíĞĀûĕăĎûàðĎĝĕàĎûóþà
ˍG øĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĖóóĕàĎûóĘãĞęíĞĘòėĄúíðČÝĀċúĕûĜòĖþĉðČÝĀċúüĞĆòĕðĝċòĊĞò
ˍG ĕúĐĝĆøĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĖóóĕàĎûóïĒÚĘãĞàċòăċúċüïÚíôđĝú0RGHĕ÷ĐĝĆûÚĕþčÚøĊàÚġġãĊĝòòĎĞ
ˍG
ĕúĐĝĆøĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĖóóĕàĎûóïĒÚĘãĞàċòăċúċüïôüĊóĆđìĄùĒúčęíĞĖþĉÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúáĉïĒÚôüĊó
ėíûĆĊîčėòúĊîč
ÚċüûÚĕþčÚøĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĖóóĕàĎûó
1.
ÚíôđĝúÚċüðČàċòĖóóĕàĎûóóòüĎėúðÝĆòėðüþ
øĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĖóóĕàĎûóáĉïĒÚûÚĕþčÚĖþĉęøĖăíàÚċüðČàċòáĉĄċûęôáċÚáĆüĎėúðÝĆòėðüþ
ÚċüĘãĞøĊàÚġãĊĝòÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõàðČÝĀċúĕûĜò
øĊàÚġãĊĝòÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõàðČÝĀċúĕûĜòáĉãĝĀûÚČáĊíÝĀċúãĐĞòùċûĘòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāäďĝàáĉôĞĆàÚĊòÚċüăĉăúÛĆà
ĕãĐĞĆüċĖþĉĖóÝðĎĕüĎûðČĘĄĞÝüĆóÝüĊĀÛĆàðĝċòúĎăđÛùċ÷ðĎĝíĎÛďĞò
1. Úíôđĝú(YDS&OHDQ
f ÛìĉĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāôčíĆûĒĝ
ęøĖăíàÚċüðČàċòóòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉôüċÚèÛďĞòĖþĉĕüčĝúøĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċò
f
ÛìĉĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĕôíĆûĒĝ
ęøĖăíàÚċüðČàċòóòĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉôüċÚèÛďĞòĖþĉĕüčĝúøĊàÚġãĊĝòÚċüðČàċòĄþĊàáċÚ
ôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖþĞĀ
ĕĀþċĘòÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõàðČÝĀċúĕûĜòĆċááĉĕôþĎĝûòĖôþàęíĞÛďĞòĆûĒĝÚĊóėĄúíðĎĝĘãĞàċò
ĆĊîčėòúĊîčðČÝĀċúĕûĜòðČÝĀċúĕûĜòÛáĊíÝĀċúãĐĞòôüĉúċìòċðĎ
ĆĊîčėòúĊîčðČÝĀċúüĞĆòðČÝĀċúüĞĆò÷ĊíþúôüĉúċìòċðĎ
øĊàÚġãĊĝòÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõàðČÝĀċúĕûĜòáĉðČàċòĄþĊàáċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāôčíĖþĞĀĕðĝċòĊĞò
28_ using advanced functions
AQV09A_IB_E_28606A.indd 28
2007-12-11 19:04:35
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖþĉ
íĒĖþüĊÚĂċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċā
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíùċûòĆÚ
1.
ĕãĜí÷ĐĞòõčĀĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāíĞĀûõĞċãđóòĞČĄúċíěĄüĐĆõĞċĖĄĞà
CAUTION
ĄĞċúĘãĞĕóòäčòðčòĕòĆüġĄüĐĆ&ORUR[ĕ÷üċĉĆċá
ðČþċû÷ĐĞòõčĀÛĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖþĉĕăĎĝûàîĝĆÚċü
ĕÚčíęøęĄúĞęíĞ
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõĝòÚüĆàĆċÚċā
îĞĆàðČÚċüôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖþĉíďàăċûĆĆÚÚĝĆòðČÝĀċúăĉĆċíĖõĝòÚüĆàęúĝîĞĆàĘãĞĕÝüĐĝĆàúĐĆĕâ÷ċĉĘíěĘòÚċüþĞċà
ĖõĝòÚüĆàĆċÚċā
ĖõĝòÚüĆàĆċÚċāáĉÚüĆàöđĝòĘĄæĝěĕĆċęĀĞĖõĝòÚüĆàăċúċüïþĞċàíĞĀûĕÝüĐĝĆàíĒíöđĝòĄüĐĆþĞċàòĞČñüüúíċ
1.
ïĆíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċĆĆÚ
ûÚĄòĞċÚċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛďĞòĘĄĞăđí
íĞĀûÚċüÚíôđĝúíĞċòÛĞċàĖþĞĀÝĝĆûěíďàÛďĞòĕ÷ĐĝĆïĆíĄòĞċÚċÚĆĆÚ
2.
íďàðĎĝíĞċúáĊóĖþĞĀíďàĖõĝòÚüĆàĆċÚċāþà
3.
þĞċàĖõĝòÚüĆàĆċÚċāíĞĀûĕÝüĐĝĆàíĒíöđĝòĄüĐĆĖôüàòđĝúěïĞċöđĝòúĎáČòĀòúċÚĆċáĘãĞòĞČâĎíĖþĞĀüĆĘĄĞĖĄĞàĘòðĎĝüĝú
ĖþĉĆċÚċāïĝċûĕð
ˍG ĄúĊĝòþĞċàĖõĝòÚüĆàĆċÚċāðđÚăĊôíċĄġ
ˍG ïĞċĖõĝòÚüĆàĖĄĞàęúĝăòčðíĎĆċáĕÚčíÚþčĝòĆĊóęíĞĘĄĞðČÚċüþĞċàĘĄúĝĖþĞĀüĆĘĄĞĖĄĞàĘòðĎĝüĝúĖþĉĆċÚċāïĝċûĕðęíĞíĎ
4.
5.
ĘăĝĖõĝòÚüĆàĆċÚċāÚþĊóĕÛĞċĘòîČĖĄòĝàĕíčú
ôčíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċþàėíûĘĄĞÛċûďíîČĖĄòĝàþàþĜĆÝ÷ĆíĎÚĝĆòáĉÚíôčíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċ
cleaning and maintaining _29
AQV09A_IB_E_28606A.indd 29
2007-12-11 19:04:43
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċí
ĖþĉíĖĒþüÚĊĂċĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíĖõĝòÚüĆàĆċÚċā
ĖõĝòÚüĆàôĞĆàÚĊòĖóÝðĎĕüĎû
íĀĞûÚċüĘãėĞÝüàăüċĞàÛĆà DNA ĕðÝėòėþûĎ DNA filter áĉãĀĝûÚüĆàĕĆċĕâ÷ċĉăàĝčú÷ĎĂčĕĆċęĀĞ
ðČĘĄĕĞÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāúüĎĉóóáíĊÚċüĆċÚċāðíĝĎĎ
1.
ïĆíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċĆĆÚ
ûÚĄòĞċÚċÚĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāÛďĞòĘĄĞăđí
íĞĀûÚċüÚíôđĝúíĞċòÛĞċàĖþĞĀÝĝĆûě
íďàÛďĞòĕ÷ĐĝĆïĆíĄòĞċÚċÚĆĆÚ
2.
íďàðĎĝíĞċúáĊóĖþĞĀíďàĖõĝòÚüĆàĆċÚċāþà
3.
ĕþĐĝĆò'1$ILOWHUĆĆÚáċÚãĝĆàĕăĎûó
ĖõĝòÚüĆà'1$ILOWHUăċúċüïĘăĝăþĊóÚĊòęíĞðĊĞàãĝĆà
4.
þĞċàĖõĝòÚüĆà'1$ILOWHUíĞĀûĕÝüĐĝĆàíĒíöđĝòĄüĐĆĖôüàòđĝúě
5.
ĘăĝĖõĝòÚüĆà'1$ILOWHUĕÛĞċðĎĝĕíčú
ôčíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċþà
ėíûĘĄĞÛċûďíîČĖĄòĝàþàþĜĆÝ÷ĆíĎÚĝĆòáĉÚíôčíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċ
6.
ÝĀüðČÝĀċúăĉĆċíĖõĝòÚüĆà'1$ILOWHUðđÚěĕíĐĆòÛďĞòĆûĒĝÚĊóÚċüĘãĞàċòĖþĉăùċ÷ĖĀíþĞĆú
ĖõĝòÚüĆà'1$ILOWHUúĎĆċûđÚċüĘãĞàċòôĎ
@DMFBOJOHBOENBJOUBJOJOH
#38#A+$A'A#KPFF
ÚċüĕôþûĝĎòĖõòĝÚüĆàĆċÚċā
ĖõòĝÚüĆàĆċÚċāĖõòĝĘĄúăĝċúċüïĄċäĆĞĐęíðĞüĝĎċĞòÝċĞðäĝĎĆĞĐõþîčùì
Ċ êġ ĄċÚðċĝòęúăĝċúċüïĄċäĆĞĐęíĞ Úüì
đ ċîíčîĆĝāòĒûóġüÚčċü
ĖõòĝÚüĆàÚþčĝò
ĖõòĝÚüĆàÚþòĝčáĉãĀĝûííĒäóĊÚþòĝčęú÷ĝàďôüĉăàÝ,ġ ÝĀòĊóĄđüĝĎ ĖþĉÚþòĝčáċÚăîĊĀĕġþûĞĎà
ÚċüðČÝĀċúăĉĆċíÚàĜċĝûĕ÷ûĎàĖÝïĝĆíĖõòĝĕÚċĝĆĆÚĖþĀĞĘăĖĝõòĝĘĄúĕĝÛċĞęô
1. ïĆíĄòċ
Ğ ÚċÚíċĞòĄòċĞĆĆÚ
ûÚĄòċĞÚċÚĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāÛòĞďĘĄăĞíđ
íĀĞûÚċüÚíôúĝđíċĞòÛċĞàĖþĀĞÝĆĝûě
íàďÛòĞďĕ÷ĆĝĐïĆíĄòċĞÚċÚĆĆÚ
2.
íďàðĎĝíĞċúáĊóĖþĞĀíďàĖõĝòÚüĆàĆċÚċāþà
3.
ĕþĐĝĆòĖõĝòÚüĆàÚþčĝòĆĆÚáċÚãĝĆàĕăĎûó
ĖõĝòÚüĆàÚþčĝòăċúċüïĘăĝăþĊóÚĊòęíĞðĊĞàãĝĆà
4.
5.
ĘăĝĖõĝòÚüĆàÚþčĝòĕÛĞċðĎĝĕíčú
ôčíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċþà
ėíûĘĄĞÛċûďíîČĖĄòĝàþàþĜĆÝ÷ĆíĎÚĝĆòáĉÚíôčíĄòĞċÚċÚíĞċòĄòĞċ
ˍG ÝĀċúïĎĝĘòÚċüĕôþĎĝûòĖõĝòÚüĆàÚþčĝòÛďĞòĆûĒĝÚĊóÚċüĘãĞàċòĖþĉăùċ÷ĖĀíþĞĆú
ˍG ĖúĞĀĝċĖõĝòÚüĆàÚþčĝòáĉĘăĝÚþĊóíĞċòÚĜáĉęúĝúĎõþîĝĆÚċüðČàċò
ÚċüíĖĒþüÚĊĂċĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċā
ĄċÚęúúĝÚĎċüĘãàĞċòĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĕôòĜĕĀþċòċò ÝĀüðČĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĘĄĖĞĄàĞĕ÷ĆĝĐĘĄúĞăĎùċ÷ðíĝĎĎ
1.
2.
ðČĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĘĄĖĞĄàĞíĀĞûÚċüðČàċòĘòėĄúí÷íĊþúĕôòĜĕĀþċ 3-4 ãĀĝĊėúàĖþĀĞïĆíôþÚğĊĆĆÚ
ĄċÚúÝĎĀċúãòĞĐĄþàĕĄþĆĐĆûĝĒ ĆċáÚĆĝĘĄĕĞÚíčÝĀċúĕăûĎĄċûîĆĝãòĞčăĀĝòùċûĘòęíĞ
ÚĆĝòðáĝĎĉĘãàĞċòĕÝüĆĝĐàôüóĊĆċÚċāĆÚĎÝüàĞĊ ĘĄðĞČĘĄãĞòĞčăĀĝòùċûĘòĖĄàĞĆÚĎÝüàĞĊíĀĞûÚċüĕôíčėĄúí
÷íĊþúĕôòĜĕĀþċ 3-4 ãĀĝĊėúà äàĝďáĉãĀĝûÛáĊíÚþòĝčęú÷ĝàďôüĉăàÝęġíĞ
DMFBOJOHBOENBJOUBJOJOH@
#38#A+$A'A#KPFF
íĊãòĎ
ÚċüĖÚĞęÛôĊæĄċĕóĐĞĆàîĞò
ÚĝĆòðĎĝðĝċòáĉîčíîĝĆāĒòûġóüčÚċüĄþĊàÚċüÛċûðĝċòÝĀüîüĀáăĆóÚċüðČàċòÛĆàĕÝüĐĝĆàÚĝĆòĕóĐĞĆàîĞòäďĝàĆċáãĝĀûĘĄĞðĝċò
ôüĉĄûĊíĕĀþċĖþĉþíÝĝċĘãĞáĝċûðĎĝęúĝáČĕôĜòęíĞ
ôĊæĄċ
ÝČĆñčóċûÚċüĖÚĞôĊæĄċ
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāęúĝðČàċò
ĘòðĊòðĎĄþĊàáċÚüĎăîċüġð
ˍG ĕòĐĝĆàáċÚüĉóóôĞĆàÚĊòîĊĀĕĆàĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉęúĝðČàċòðĊòðĎĕ÷ĐĝĆôĞĆàÚĊò
ÚċüðČàċòĄòĊÚĕÚčòęô
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāáĉĕüčĝúðČàċòĆĎÚÝüĊĞàĘòòċðĎ
ˍG îüĀáăĆóĀĝċĕăĎûóôþĊğÚĆûĒĝĄüĐĆęúĝ
ˍG îüĀáăĆóĀĝċĕóüÝĕÚĆüġôčíĆûĒĝĄüĐĆęúĝ
ˍG îüĀáăĆóĀĝċęøøĞċíĊóĄüĐĆęúĝ
ˍG îüĀáăĆóøčĀăġĀĝċęúĝúĎÝĀċúĕăĎûĄċû
îüĀáăĆóĀĝċĘãĞàċòĘòėĄúí÷ĊíþúĆûĒĝĄüĐĆęúĝ
Úíôđĝú0RGHóòüĎėúðÝĆòėðüþĕ÷ĐĝĆĕôþĎĝûòĕôĜòėĄúíĆĐĝò
ˍG îüĀáăĆóĀĝċĆđìĄùĒúčðĎĝîĊĞàęĀĞăĒàÚĀĝċĄüĐĆîĝČÚĀĝċĆđìĄùĒúčôĊááđóĊòĄüĐĆęúĝ
ÚíôđĝúÛďĞòĄüĐĆþàĕ÷ĐĝĆĕôþĎĝûòĖôþàĆđìĄùĒúč
ˍG îüĀáăĆóĀĝċúĎöđĝòðĎĝøčþĕîĆüġĕûĆĉĄüĐĆęúĝÝĀüðČÝĀċúăĉĆċíøčþĕîĆüġðđÚěăĆàĆċðčîûġ
ˍG îüĀáăĆóĀĝċĕ÷čĝàĕôčíĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĄüĐĆęúĝĄċÚĕ÷čĝàĕôčíÚüđìċüĆòċðĎ
ˍG
þúĕûĜòüĞĆòęúĝăċúċüïăĝà
õĝċòĆĆÚúċáċÚĕÝüĐĝĆàôüĊó
ĆċÚċā
ęúĝăċúċüïôüĊóÝĀċúĕüĜĀ÷Ċíþú
ˍG
îüĀáăĆóĀĝċėĄúíĆĊîčėòúĊîčĄüĐĆÛáĊíÝĀċúãĐĞòïĒÚĘãĞàċòĆûĒĝĄüĐĆęúĝ
ĄċÚĘãĞàċòĆûĒĝÝĀċúĕüĜĀ÷ĊíþúáĉïĒÚÝĀóÝđúėíûĆĊîčėòúĊîč
ˍG
îüĀáăĆóĀĝċðĝċòÚíôđĝú6HW&DQFHOóòüĎėúðĄþĊàÚċüîĊĞàĕĀþċĄüĐĆęúĝ
úĎÚþčĝòęúĝ÷ďàôüĉăàÝġÚüĉáċû
ðĊĝĀĄĞĆàÛìĉĘãĞàċò
ˍG îüĀáăĆóĀĝċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòĘò÷ĐĞòðĎĝðĎĝúĎÝĀĊòĄüĐĆúĎÚþčĝòĕÛĞċúċáċÚíĞċòòĆÚĄĞĆà
ĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāăĝàĕăĎûà
ĕĄúĐĆòúĎòĞČĆûĒĝ
úĎĄûíòĞČĕÚčíÛďĞòðĎĝĘó÷Ċí
ÚüĉáċûÝĀċúĕûĜò
ˍG
ăċüðČÝĀċúĕûĜòÚČþĊàęĄþĕÛĞċÝĆúĕ÷üäĕäĆüġÝĀüôþĝĆûĘĄĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČàċòîĝĆęô
ˍG
ÝĀüîüĀáăĆóĀĝċĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāðČÝĀċúĕûĜòĕôĜòĕĀþċòċòėíûĘó÷ĊíôüĊóþàíĞċòþĝċàĄüĐĆęúĝ
ĆċáúĎÚċüÝĀóĖòĝòÛĆàòĞČĕòĐĝĆàáċÚÝĀċúĖîÚîĝċàÛĆàĆđìĄùĒúč
üĎėúðÝĆòėðüþęúĝðČàċò
ˍG
ˍG
ˍG
ˍG
îüĀáăĆóĀĝċĖóîĕîĆüġüĎĝĄúíĄüĐĆęúĝ
îüĀáăĆóĀĝċĖóîĕîĆüġüĎĝĆûĒĝïĒÚîČĖĄòĝàĄüĐĆęúĝ
îüĀáăĆóĀĝċęúĝúĎĆĉęüÛĀċàăĊææċìÛĆàüĎėúðÝĆòėðüþ
îüĀáăĆóĀĝċęúĝúĎĖăàăĀĝċàüđòĖüàĘÚþĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĖăàăĀĝċàúċÚáċÚĄþĆíęø
øþĒĆĆĕüăĕäòîġĄüĐĆòĎĆĆòĆċáüóÚĀòÚċüðČàċòÛĆàÝþĐĝòęøøĞċ
ĆċÚċü
ĄüĐĆęúĝÝĀüĘãĞĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāĘòėĄúí÷ĊíþúĄüĐĆĕôčíĄòĞċîĝċàĕ÷ĐĝĆęþĝĆċÚċāĆĆÚòĆÚĄĞĆà
îüĀáăĆóüĒôĖóóÚċüðČàċòõčí÷þċí
ăĊææċìáĉïĒÚĖăíàóòáĆ/('ûÚîĊĀĆûĝċàĕãĝò
ăĊææċìõčíôÚîčáĉïĒÚĖăíà
,
, Úüĉ÷üó
č ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ÚċüáĊíÚċü
ăčòÝĞċòĎĞúĎóċàĆûĝċàõčíôÚîč
Úüì
đ ċăĆóïċúāòĒûóġüÚčċü
þÚĒÝċĞăúĊ÷òĊñĘġÚþĕĞÝûĎà
@ BQQFOEJY
#38#A+$A'A#KPFF
OPERATION RANGES
îċüċàíĞċòþĝċàĖăíàĘĄĞĕĄĜòïďàüĉûĉÛĆàĆđìĄùĒúčĖþĉÝĀċúãĐĞòðĎĝĕÝüĐĝĆàôüĊóĆċÚċāăċúċüïðČàċòęíĞ
üĒôĖóóÚċüðČàċò
ðČÝĀċúĕûĜò
ĕàĐĝĆòęÛĘòÚċüðČàċò
ĆđìĄùĒúčùċûĘò °C~32°C
ÝĀċúãĐĞòùċûĘò îĝ:ČÚĀĝċ
ĆđìĄùĒúčùċûòĆÚ °C~43°C
ðČÝĀċúüĞĆò
ÛáĊíÝĀċúãĐĞò
ĆđìĄùĒúčùċûĘò îĝ:ČÚĀĝċ°C
ĆđìĄùĒúčùċûòĆÚ °C~24°C
ĆđìĄùĒúčùċûĘò °C~32°C
ÝĀċúãĐĞòùċûĘò îĝ:ČÚĀĝċ
ĆđìĄùĒúčùċûòĆÚ °C~43°C
ĖĄþĝà÷þĊààċò
ÝċĝîČĝăíđĖþĉăàĒăíđÛĆàÚüĉĖăęøøċĞ
6LQJOHSKDVH
ïĞċęúĝăċúċüïðČàċòęíĞ
ĆđôÚüìġÝĀċúôþĆíùĊûáĉĄûđíÚċüðČàċòÛĆàüĉóó
Ćûĝ ċàîĝĆĕòĐĝĆà
ÚċüÝĀóĖòĝòĆċááĉĕÚčíðĎĝãđíôüĊóĆċÚċāäďĝàúĎÝĀċúĕăĎĝûàðĎĝáĉ
ðČĘĄĞ
òĞČĄûíþàóò÷ĐĞò
ĆđôÚüìġÝĀċúôþĆíùĊûáĉĄûđíÚċüðČàċòÛĆàüĉóó
Ćûĝ ċàîĝĆĕòĐĝĆà
ĆđôÚüìġÝĀċúôþĆíùĊûáĉĄûđíÚċüðČàċòÛĆàüĉóó
Ćûĝ ċàîĝĆĕòĐĝĆà
ÚċüÝĀóĖòĝòĆċááĉĕÚčíðĎĝãđíôüĊóĆċÚċāäďĝàúĎÝĀċúĕăĎĝûàðĎĝáĉ
ðČĘĄĞ
òĞČĄûíþàóò÷ĐĞò
99a+]
99îČĝăíđ249ăàĒăíđ
ÝĀċúĕăĎûĄċûðĎĝĕÚčíÛďĞòáċÚÚċüĘãĞàċòòĆÚĕĄòĐĆáċÚĕàĐĝĆòęÛðĎĝÚČĄòíáĉęúĝăċúċüïäĝĆúėíûĘãĞ
ôüĉÚĊòăčòÝĞċęíĞïĞċüĉóóðČàċòòĆÚĕĄòĐĆáċÚĕàĐĝĆòęÛĆûĝċàîĝĆĕòĐĝĆà
ÝĀċúăċúċüïĖþĉÝĀċúòĝċĕãĐĝĆïĐĆáĉþíþà
BQQFOEJY@
#38#A+$A'A#KPFF
TH
#38#A+$A'A#KPFF
DB98-29984A (1)
AQV10A
AQV13A
Series
Series
เครอ่ืงปรบัอากาศ
คมู่อืการใช้งาน
imaginethe possibilities
ขอบคุณที่ซื้อสินค้าของซัมซุง หากต้องการการบริการ
อย่างสมบูรณ์แบบ กรุณาลงทะเบียนสินค้าของท่านที่
www.samsung.com/global/register
AQV09A_IB_E_28606A.indd 35
2007-12-11 19:04:51
Download PDF

advertising