Samsung | AR13JCFTQWKXNG | Samsung AR13JCFTQWKXNG คู่มือการใช้

*
WT-12BC1
WT-18BC1
function
WARNING
CAUTION
CAUTION
3
4
5
6
7
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
13
18
25
28
8
13
13
13
14
15
16
17
17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
25
26
26
27
28
29
สว่นประกอบหลกั
แผน่กรองอากาศ
(ใตต้ะแกรง)
ใบพดักระจายความเยน็
(ขน้ึและลง)
แกนปรับทิศทางใบพัด
จอแสดงผล
ทางเขา้อากาศ
ใบพดักระจาย
ความเยน็
(ซา้ยและขวา)
ไฟแสดง
ไฟแสดงการตง้ัเวลา
ไฟแสดงการทำงาน
สวติช์ (เปดิ-ปดิ)
ตำแหนง่รบัสญ
ั ญาณ
รโีมทควบคมุ
9
ฝาครอบดา้นหนา้เปน็แบบลอ็ค สามารถเปดิไดโ้ดยจบัดา้นบนของฝาครอบ
ดา้นหนา้ใหแ้นน่ แลว้ดงึลงเพอ่ืเปดิ จากนน้ัยกฝาครอบขน้ึเลก็นอ้ย
CAUTION
WT-12BC1
10
WT-18BC1
11
12
17
13




17
14


17
การเปิดการทำงานรูปแบบขจัดความชื้น ต้องตั้งอุณหภูมิที่รีโมทให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง
15
v
w
�
17
16
r
Air swing
1.
prefer.
button on the
rection in a constant position you
ก้านใบพัด
CAUTION
17
17
18
ON
ON
13
19
21
20
19
20
21
22
อณุหภมูิ
อณุหภมูทิต่ีง้ัไว้
กราฟทำงานซำ้เมอ่ืเวลาท่ี
ตง้ัคา่ไวม้ากกวา่ 8 ชว่ัโมง
เวลา (ชว่ัโมง)
ควรปรับอุณหภูมิอยู่ระหว่างช่วง
และถ้าหากรูปแบบการทำงานแบบหลับสบาย ตั้งไว้เกิน 5 ชั่วโมง เครื่อง
23
24
24
24
24
17
24
14
CAUTION
CAUTION
จบัดา้นบนของฝาครอบดา้นหนา้ใหแ้นน่ แลว้ดงึลงเพอ่ืเปดิ
จากนน้ัยกฝาครอบขน้ึเลก็นอ้ย
จบัทต่ีวัจบัแลว้ยกขน้ึ จากนน้ัดงึแผน่กรองอากาศเขา้หาตวัทา่น
แลว้เลอ่ืนลง
แผน่กรองอากาศ
ระบบเตอืนการทำความสะอาดแผน่กรองอากาศ เปน็รปูแบบเสรมิ รปูแบบนอ้ีาจแตกตา่งกนัขน้ึอยกู่บั
เครอ่ืงปรบัอากาศแตล่ะรนุ่
25
26
27
19
28
20
16
32
29
Download PDF

advertising