Samsung | SC4130 | Samsung VCC4130S37 พร้อมด้วย Compact, 1600 วัตต์ คู่มือการใช้

คูมื่ อการใชงาน
้
เครื่องดูดฝุน


กรุณาอานคู
ยดกอนการใช
งาน
่ มื่ อเลมนี
่ ้อยางละเอี
่
่
้
สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น
ลงทะเบียนสินคาออนไลน
ได
้
์ ที้ ่ www.samsung.com/global/register
68-00341E-0421-THAI.indd
1
2006-05-12 오후 1:3
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
1. อ่านคู่มือการใชงานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนการใชงาน ก่อนเปดสวิตช ตองมั่นใจว่ากระแสไฟฟาของ
เครื่องดูดฝุนของคุณ เปนประเภทเดียวกันกับที่ระบุไวขางใตเครื่องดูดฝุน
2. คำเตือน: อย่าใชเครื่องดูดฝุนกับพื้นหรือพรมที่เปยก
หามใชดูดน้ำ
บการใชงานของเด็กหรือบุคคลทุพพลภาพโดยไมมี่ ผูดูแล
3. เครื่องดูดฝุนนี้ไมเหมาะสำหรั
่
การใชงานเครื่องดูดฝุนของเด็กตองมีคนคอยดูแลเสมอเพื่อไมให
่ เด็กเลนกั
่ บเครื่องดูดฝุนเป็นของเลน่
ควรเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงเก็บฝุนกอนที
4. อยาใช
่ เครื่องดูดฝุนเมื่อไมมี่ ถุงเก็บฝุนอยูภายใน
่
่ ่จะเต็มเพื่อคง
สภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว
ทหรือกนบุหรีท่ ย่ี งั ไมดั่ บและ
5. อยาใชเครือ่ งดูดฝนุ ดูดวัตถุทม่ี เี ชือ้ ไฟอยู่ อาทิเชนไม
่ ขดี ไฟขีเ้ ถาทีย่ งั ไมมอดสนิ
่
ควรเก็บรักษาเครือ่ งดูดฝนุ ไวในทีท่ ห่ี างจากแหล
งที
่
่ ม่ คี วามรอนจัด เพือ่ ปองกันการผิดรูปและสีหมองของตัวเค
รือ่ งภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลีย่ งการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครือ่ งดูดฝนุ เพราะอาจทำความเสียหายใหกบั
ชิ้นสวนอุ
่ ปกรณได
์ อยายื
่ นทับบนทอหรื
่ อวางของหนักทับทอดู
่ ดหรือมีวัตถุมาปดกั้นทอดู
่ ด
ก๊ ไฟออกจากเตาเสียบ การถอดปลัก๊ ไฟจากเตาเสียบใหจบั ทีต่ วั ปลัก๊ แลวดึง
7. ปดสวิตชของเครือ่ งดูดฝนุ กอนถอดปลั
่
ไมควรดึ
ง
ที
ส
่
ายไฟ
ทุ
ก
ครั
ง
้
ก
อนทำการเปลี
ย่ นถุงเก็บฝนุ หรือทำความสะอาดเครือ่ งตองแนใจว
่
่
่ าไม
่ ได
่ เสียบปลัก๊ ไฟ
ทิ้งไว
8. ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุนหรือทำความสะอาดเครื่องตองแน่ใจว่าไม่ไดเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว
9. ไมจำเป
่ นตองใชสายไฟเพิ่ม
ดปกติใหปดสวิตชและติดตอเจ
10.หากเครื่องดูดฝุนของทานทำงานผิ
่
่ าหนาที่ศูนยบริการหรือตัวแทนจำหนาย
่
บบริการไดจากชางบริ
11.หากเครือ่ งมีการชำรุดหรือผิดปกติใหสงเครื
่ อ่ งดังกลาวขอรั
่
่ การหรือติดตอตั
่ วแทนจำหนาย
่
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับคุณ
12.เครือ่ งดูดฝนุ นีม้ รี ะบบตัดวงจรไฟฟาโดยอัตโนมัติ เมือ่ เกิดความรอนผิดปกติในตัวเครือ่ ง การอุดตันของแผนกรอง
่
หรือท่อดูดฝุน อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดความรอนผิดปกติในตัวเครื่องได
เมื่อนำสิ่งของอุดตันออกและมอเตอรเย็นลงแลวเครื่องดูดฝุนจะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
68-00341E-0421-THAI.indd
1
2006-05-12 오후 1:3
1การเชื่อมทอ่ ดูดฝุน
ทางเลือก
ทางเลือก
สำหรับอุปกรณบางอย
างอาจเปลี
่ยนไปตามรุนได
์
่
่
เพื่อวางเครื่องง่ายขึ้นเก็บหัวแปรงดูดฝุนที่ตัวเครื่องในแนวตั้งดวย
ช่องเก็บอุปกรณ
68-00341E-0421-THAI.indd
2
2006-05-12 오후 1:3
2 วิธีใชงานเครื่องดูดฝุน
2-2 สวิตชเปิด/ปิด
2-1 การใชสายไฟ
หมายเหตุ :
เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเตาเสียบ
ใหจับที่ตัวปลั๊ก หามจับสายไฟและดึง
แรงจนเกินไปเด็ดขาด
2-3 วิธีควบคุมพลังงาน (เฉพาะประเภทที่ปรับได)
MIN = สำหรับผาที่ออนนุ
่ ม่ เชน่ ผามาน
่
MAX = สำหรับพื้นหรือพรม
MIN
MAX
2-4 วิธีควบคุมแรงดูดฝุน
เพื่อลดแรงดูดฝุนในการทำความสะอาดผาผืนเล็กหรือ
พรมขนาดเล็ก ใหเลื่อนสวิตชจนกว
าช
ด
์
่ องอากาศจะเป
่
2-5 วิธีใชตัวเปาลม
ติดตั้งที่ดานหลังทางซายมือของเครื่องดูดฝุน
1. ถอดทอออกจากตั
วเครื่องดูดฝุน
่
2. ประกอบที่หนีบทอเข
่ ากับชองเป
่ า
68-00341E-0421-THAI.indd
3
2006-05-12 오후 1:3
2-6 วิธีการใชหัวแปรงดูด
ทางเลือก
ทางเลือก
ทางเลือก
หัวแปรงดูด
หัวดูดพรม
ทอดู
่ ดปากแบน
ทางเลือก
ถอดฝาครอบออกเพื่อทำความสะอาดไดโดยง่าย
ทางเลือก
แปรงดูดพรมพื้น ผาปูที่นอนหรือพรมพื้น
ใชกรรไกรตัดขนสัตวหรือ
ดายหลอดที่ลอมแปรงอยู่
คุณสมบัติอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได
68-00341E-0421-THAI.indd
4
2006-05-12 오후 1:3
หัวดูดพรม
ท่อดูดปากแบน
- ท่อดูดปากแบนสำหรับทำ
- ประกอบหัวดูดพรมกับ
ความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก ท่อดูดปากแบนก่อนใชงาน
เช่น ซอกมุมต่างๆ
- หัวดูดพรมสำหรับทำความ
สะอาดเครื่องเรือนชั้นวางของ
ชั้นวางหนังสือ เปนตน
3 ตัวชี้ระดับฝุน
เมื่อตัวชี้ระดับฝุนเปลี่ยนสีใหถอดทำความสะอาด
หรือเปลี่ยนถุงเก็บฝุนใบใหม่
3-1 การเปลี่ยนถุงเก็บฝุน
1
2
3
4
3-2 ถุงเก็บฝุนทำดวยผา (ทางเลือก)
หากถุงเก็บฝุนชนิดผาเต็ม นำไปลางทำความสะอาดใชตอได
่
คำเตือน: หามใชงานเครื่องดูดฝุนโดยไมมี่ ถุงเก็บฝุนใส่
68-00341E-0421-THAI.indd
5
2006-05-12 오후 1:3
างใน (ทางเลือก)
4 วิธีทำความสะอาดแผนกรองข
่
1
2
3
4
หมายเหตุ: ระวังอย่าใหแผ่นกรองขางในสกปรกอุดตัน อาจเปนสาเหตุทำใหกำลังดูด
ลดลง และอาจทำใหมอเตอรเสียหายได
- หากเครื่องดูดฝุนของท่านมีปญหา
ปญหา
สาเหตุที่เป็นไปได
การแกไข
ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และ
ที่เสียบปลั๊กไฟ ปล่อยทิ้งไว้ให
เย็นลง
เครื่องขัดของไม่ทำงาน
ไฟไม่เขา เกิดความรอนจัด
กำลังดูดฝุนค่อยๆ ลดลง
ถุงเก็บฝุนเต็มหรือท่อดูดฝุนอุด
นำสิ่งของที่อุดตันออก
ตัน
สายไฟเก็บไม่หมด
สายไฟพันกันหรือชำรุด
เครื่องไมสามารถดู
ดฝุนได
่
ตรวจสอบท่อดูดฝุนและเปลี่ยน
ทอดู
่ ดฝุนเกิดรอยแตกหรือมีรู ทอดูดฝุน หากจำเปน
่
68-00341E-0421-THAI.indd
ดึงสายไฟ 2-3 ม. แลวกดปุม
เก็บสายไฟ
6
2006-05-12 오후 1:3
56 czozy'
68-00341E-0421-THAI.indd
xitg#mm≈xiy[wfh
xitg#mgxçf!xçf
8
7
2006-05-12 오후 1:3
68-00341E-0421-THAI.indd
DJ68-00341E REV(0.1)
10
2006-05-12 오후 1:3
Download PDF

advertising