Samsung | WW90H7410EW1ST | Samsung WW90H7410EW1ST คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

WW��H����E*
เครื�องซกัผา้
คมู่อืผใู้ช้
คมู่อืนี�ใชก้ระดาษรไีซเคลิ ���%
Imagine the possibilities
ขอขอบคณ
ุ ที�เลอืกซื�อผลติภณ
ั ฑ์ Samsung
ในการรบับรกิารที�ครบครนัยิ�งขึ�น
โปรดลงทะเบยีนผลติภณ
ั ฑไ์ด้ที�
www.samsung.com/register
DC��-�����V-��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 1
2014/4/30 11:28:24
สารบญ
ั
�
ขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยั
สิ�งที�คุณต้องทราบเกี�ยวกับคำแนะนำาเพื�อความปลอดภัย• ............................................................................................................................... ................ �
สัญลักษณ์สำาคัญเพื�อความปลอดภัย• ............................................................................................................................... ............................................. �
ข้อควรระวังเพื�อความปลอดภัยที�สำคัญ• ............................................................................................................................... ......................................... �
การตดิตั�ง
��
กอ่นการเริ�มต้น
��
การทำางาน
��
การบำารงุรกัษา
��
การแกไ้ขปญ
ั หา
��
ขอ้มลูจาเพาะ
ำ
��
มีชิ�นส่วนใดบ้าง• ............................................................................................................................... ......................................................................... ��
ข้อกำาหนดในการติดตั�ง• ............................................................................................................................... .............................................................. ��
การติดตั�งแบบทีละขั�นตอน• ............................................................................................................................... ......................................................... ��
การตั�งค่าเริ�มต้น• ............................................................................................................................... ........................................................................ ��
คำาแนะนำาของผ้า• ............................................................................................................................... ....................................................................... ��
คำาแนะนำาสำาหรับช่องใส่ผงซักฟอก• ............................................................................................................................... ............................................. ��
แผงควบคุม• ............................................................................................................................... ............................................................................... ��
ขั�นตอนง่ายๆ ในการเริ�มต้น• ............................................................................................................................... ....................................................... ��
ภาพรวมของโปรแกรม• ............................................................................................................................... ............................................................... ��
การตั�งค่า• ............................................................................................................................... .................................................................................. ��
ล้างถังซัก• ............................................................................................................................... .................................................................................. ��
ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ• ............................................................................................................................... ............................................................. ��
้ กเฉิน• ............................................................................................................................... ........................................................................ ��
ท่อทิ�งนำฉุ
การทำาความสะอาด•............................................................................................................................... .................................................................... ��
้ ง• ............................................................................................................................... ................................................ ��
การคืนสภาพจากการเป็นนำแข็
การดูแลเมื�อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน• ............................................................................................................................... ......................................... ��
จุดตรวจสอบ• ............................................................................................................................... ............................................................................. ��
รหัสข้อมูล• ............................................................................................................................... ................................................................................. ��
การปกป้องสิ�งแวดล้อม• ............................................................................................................................... .............................................................. ��
ประกาศเกี�ยวกับมาตรฐาน• ............................................................................................................................... ......................................................... ��
ผังการดูแลผ้า• ............................................................................................................................... ............................................................................ ��
ข้อมูลจำาเพาะ• ............................................................................................................................... ............................................................................ ��
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 2
2014/4/30 11:28:24
ขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยั
ขอแสดงความยนิดกีบัเครือ� งซกัผา้ Samsung เครือ� งใหมข่องคณ
ุ คมู่อืนี�มขีอ้มลูที�สาำคญ
ั เกย่ีวกบัการตดิตั�ง การใชง้านและการบำ
รงุรกัษาเครื�องซกัผา้ Samsung เครือ� งใหม่ของคณ
ุ โปรดสละเวลาเพื�ออา่นคมู่อืนี� เพื�อใชป้ระโยชนส์งูสดุจากคณ
ุ สมบตัแิละคณ
ุ
ประโยชนม์ากมายของเครือ� งซกัผา้
โปรดอา่นคมู่อืใหล้ะเอยีดเพือ� ใหท้ราบถงึวธิใีชอ้ปุกรณอ์ยา่งปลอดภยัและสามารถใชค้ณ
ุ ลกัษณะและการทาำงานขั�นสงูตา่งๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ
โปรดเกบ็คมู่อืนี�ไวใ้นบรเิวณที�ปลอดภยัใกลก้บัอปุกรณ์ เพือ� การอา้งองิในอนาคต ใชอ้ปุกรณ์นี�เพื�อวตัถปุระสงค์ที�อธบิายในคมู่อืคาแนะนำ
ำ
านีเ� ทา่นั�น
คำาเตอืนและคำาแนะนำาเพือ� ความปลอดภยัในคมู่อนี
ื ไ� มไ่ดค้รอบคลมุถงึสภาวะและสถานการณ์ทั�งหมดที�สามารถเกดิขึ�นได้ คณ
ุ มหีนา้ที�จะตอ้งใชส้ามญ
ั สาำนกึ ความระมดัระวงั
และใสใ่จกบัการตดิตั�ง บาำรงุรกัษา และใชง้านเครื�องซกัผา้
เนื�องจากคำแนะนำในการใชง้านตอ่ไปนี�ใชส้าำหรบัหลายรนุ่ ลกัษณะของเครือ� งซกัผา้ของคณ
ุ อาจแตกตา่งจากที�อธบิายในคมู่อืนี� และสญ
ั ญาณคาำเตอืนบางอาจอาจไมม่ผีล
ถา้คณ
ุ มขีอ้ซกัถามหรอืขอ้กงัวลใด โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารที�ใกลที้ ส� ดุ หรอืหาความชว่ยเหลอืและขอ้มลูออนไลนไ์ด้ที� www.samsung.com
สญ
ั ลกัษณส์าำคญ
ั เพือ� ความปลอดภยั
�� ขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยั
สิ�งที�คณ
ุ ตอ้งทราบเกี�ยวกบัคาแนะนำ
ำ
าเพื�อความปลอดภยั
ความหมายของสญ
ั ลกัษณแ์ละเครื�องหมายในคมู่อืผใู้ช้นี�:
คำาเตอืน: อนัตรายหรอืการกระทำทีไ� มป่ลอดภยัที�อาจทาำใหเ้กดิ การบาดเจบ็รนุแรง การเสยีชวีติ หรอืทรพ
ั ยส์นิเสยีหาย
ขอ้ควรระวงั: อนัตรายหรอืการกระทำที�ไมป่ลอดภยัที�อาจทำใหเ้กดิ การบาดเจบ็หรอืทาำให้สิ�งของเสยีหาย
หมายเหตุ
สญ
ั ลกัษณค์าำเตอืนเหลา่นี�มใีหเ้พื�อปอ้งกนัการบาดเจบ็ของตวัคณ
ุ เองและบคุคลอื�น
โปรดปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั
หลงัจากอา่นคมู่อืนี�แลว้ โปรดเกบ็ไวเ้พื�อนาำมาอา้งองิในภายหลงั
อา่นคาแนะนำ
ำ
ทัง� หมดกอ่นที�จะใชอ้ปุกรณ์
เชน่เดยีวกบัอปุกรณท์กุชนดิที�ใชไ้ฟฟา้และมีชิน� สว่นที�เคลื�อนไหว อปุกรณ์นี�อาจมอีนัตรายได้ ในการใชอ้ปุกรณ์นี�อยา่งปลอดภยั
โปรดทำาความเขา้ใจกบัการทาำงานและใชค้วามระมดัระวงัขณะใชง้าน
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 3
2014/4/30 11:28:24
ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภัยที�สาำคญ
ั
คำเตอืน: ในการลดความเสีย� งจากไฟ การระเบดิ ไฟฟา้ชอ็ต หรอืการบาดเจบ็ขณะใชอ้ปุกรณ์ โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัเพื�อ
ความปลอดภยัตอ่ไปนี�:
อยา่ใหเ้ดก็ (หรอืสตัว์เลี�ยง) เลน่บนเครื�องซกัผา้หรอืในเครื�องซกัผา้ ประตเูครื�องซกัผ้านั�นไมส่ามารถเปดิได้
โดยงา่ยจากภายใน และเดก็อาจไดร้บับาดเจบ็รา้ยแรงถา้ตดิอยภู่ายใน
อปุกรณ์นี�ไมเ่หมาะสำหรบับคุคล (รวมถงึเดก็) ทมี�สีมรรถภาพรา่งกาย ประสาทสมัผสั หรอืสภาพจติไมเ่ปน็
ปกติ หรอืขาดประสบการณห์รอืความรู้ ยกเว้นจะไดร้บัการดแูลหรอืไดร้บัคำแนะนำในการใชง้านโดยบคุคลที�
รบัหนา้ที�ดแูล
โปรดดแูลมใิหเ้ดก็เลน่กบัอปุกรณ์นี�
สำหรบัใชใ้นยโุรป: อปุกรณ์นี�สามารถใชง้านโดยเดก็ที�มอีายุ � ปีขึ�นไปและบคุคลที�มสีมรรถภาพรา่งกาย
ประสาทสมัผสั หรอืสภาพจติไมเ่ปน็ปกติ หรอืขาดประสบการณห์รอืความรู้ ถา้ไดร้บัการดแูลหรอืไดร้บัคำ
แนะนำในการใชง้านโดยบคุคลที�รบัหนา้ที�ดแูล หา้มเดก็เล่นกบัอปุกรณ์นี� หา้มเดก็ทำความสะอาดหรอืบำรงุ
รกัษาอปุกรณโ์ดยไมม่ผีดู้แูล
เพือ� ปอ้งกนัหรอืหลกีเลี�ยงอนัตราย ถา้สายไฟชำรดุหรอืเสยีหาย จะตอ้งไดร้บัการเปลี�ยนโดยผผู้ลติ
หรอืตวัแทนที�มคีณ
ุ สมบตัใิกลเ้คยีง
เมื�อตดิตัง� เครื�องซกัผา้ ใหต้รวจสอบวา่ปลั�กไฟ ทอ่จา่ยนำ้ และทอ่ระบายนำ้ อยใู่นระยะที�เอื�อมถงึไดง้า่ย
สำาหรบัเครื�องที�มกีารเปดิระบายอากาศที�ฐาน พรมปูพื�นจะตอ้งไมป่ดิตวัเปดิ
จะตอ้งใชช้ดุทอ่ที�ตอ่กบัเครื�องชดุใหม่ และจะตอ้งไมนำ
่ ชดุทอ่เกา่กลบัมาใชใ้หม่
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 4
2014/4/30 11:28:24
ขอ้ควรระวงั: ในกรณีที�ตอ้งการหลกีเลี�ยงอนัตรายที�เกดิขึ�นโดยไม่ตั�งใจของการตั�งคา่ตวัตดัอณ
ุ หภมูใิหม่
อปุกรณ์นีจ� ะตอ้งไมถ่กูจา่ยพลงังานผา่นอปุกรณส์วทิชภ์ายนอก เชน่ ตวัตั�งเวลาหรอืถกูเชื�อมตอ่ไปยงัแผงวงจร
ไฟฟา้ที�ถกูเปดิและปดิ
การตดิตั�งอปุกรณ์นี�ตอ้งกระทาำโดยชา่งเทคนคิที�ไดร้บัการรบัรอง หรอืบรษิทัผใู้หบ้รกิาร
• มฉิะนั�นอาจทาำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้ การระเบดิ ปญ
ั หากบัผลติภณ
ั ฑ์ หรอืการบาดเจบ็
อปุกรณ์นี�มนี้ำหนกัมาก โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมื�อยก
ตอ่สายไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟา้ AC ���-��� V/�� Hz ขึน� ไป และใชเ้ตา้รบัสาำหรบัอปุกรณ์นีเ� พยีงอยา่งเดยีว หา้มใชส้ายไฟสำหรบัตอ่
• การใชเ้ตา้รบัไฟฟา้ที�ผนงัรว่มกบัอปุกรณ์อืน� โดยผา่นสายไฟสำหรบัตอ่ หรอืแถบปลั�กไฟ อาจทาำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืเพลงิไหม้
• ตรวจสอบวา่แรงดนัไฟฟา้ ความถี� และกระแสไฟฟา้ตรงกบัในขอ้มลูจำเพาะของผลติภณ
ั ฑ์ มฉิะนั�นอาจทาำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ตอ่สายไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟา้ที�ผนงัอยา่งแนน่หนา
�� ขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยั
คำาเตอืน: คาำเตอืนสำคญ
ั เกี�ยวกบัการตดิตั�ง
นำสิ�งแปลกปลอมทั�งหมด เชน่ ฝนุ่ละอองหรอืน้ำออกจากขั�วของปลั�กไฟและหนา้สมัผสัเปน็ประจาำ โดยใชผ้า้แหง้
• ถอดปลั�กไฟและทำความสะอาดดว้ยผา้แหง้
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ตอ่ปลั�กไฟเขา้กบัเตา้รบัที�ผนงัเพือ� ใหส้ายไฟพาดไปตามพืน�
• ถา้คณ
ุ ตอ่ปลั�กไฟกบัเตา้รบัในทางตรงกนัขา้ม ลวดนำไฟฟา้ภายในสายไฟอาจเสยีหายและทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืเพลงิไหม้
บรรจภุณ
ั ฑอ์าจเปน็อนัตรายตอ่เดก็ โปรดเกบ็บรรจภุณ
ั ฑ์ทั�งหมดใหพ้น้มอืเดก็
• ถา้เดก็นำถงุพลาสตกิมาสวมศรีษะ อาจทำใหห้ายใจไมอ่อก
เมือ� อปุกรณห์รอืปลั�กไฟ หรอืสายไฟเสยีหาย โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารใกลบ้า้นคณ
ุ
อปุกรณต์อ้งไดร้บัการลงกราวดอ์ยา่งเหมาะสม
หา้มลงกราวดอ์ปุกรณก์บัทอ่กา๊ซ ทอ่น้ำพลาสตกิ หรอืสายโทรศพัท
• มฉิะนน้ัอาจทาำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้ การระเบดิ หรอืปญ
ั หากบัผลติภณ
ั ฑ์
• หา้มตอ่ปลั�กไฟฟา้กบัเตา้รบัไฟฟา้ที�ไมไ่ดล้งกราวดอ์ยา่งถกูตอ้ง และโปรดตรวจสอบวา่เปน็ไปตามขอ้กำหนดของทอ้งถิ�นและของประเทศ
หา้มตดิตั�งอปุกรณ์นี�ใกลเ้ครื�องทำความรอ้น วสัดทีุ �ตดิไฟงา่ย
หา้มตดิตั�งอปุกรณ์นี�ในที�ชื�น มนีำ้มนั หรอืมฝีนุ่มาก ในตำแหนง่ทีไ� ดร้บัแสงแดดหรอืนำ้ (นำ้ฝน) โดยตรง
หา้มตดิตั�งอปุกรณ์นี�ในตำแหนง่ทีม� อีณ
ุ หภมูติ่ำ
•
นำ้ที�แขง็ตวัจะทำาใหท้อ่ตา่งๆ ระเบดิ
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 5
2014/4/30 11:28:24
หา้มตดิตั�งอปุกรณนี์ �ในตำแหนง่ที�อาจมกีา๊ซรั�วไหล
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืไฟไหม้
หา้มใชเ้ครื�องแปลงไฟฟา้
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืไฟไหม้
หา้มใชป้ลั�กไฟที�เสยีหาย สายไฟ หรอืเตา้รบัไฟฟา้ที�เสยีหาย หลวม
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืไฟไหม้
หา้มใชแ้รงดงึหรอืหักงอสายไฟ
หา้มบดิหรอืผกูปมกบัสายไฟ
อยา่แขวนสายไฟไวก้บัโลหะ วางของหนกัทบัสายไฟ เดนิสายไฟไวร้ะหวา่งวตัถุอื�น หรอืดนัสายไฟเขา้สชู่อ่งวา่งดา้นหลงัอปุกรณ์
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืไฟไหม้
หา้มดงึสายไฟ เมือ� ถอดปลั�กไฟออกจากเตา้รบั
• ถอดปลั�กไฟดว้ยการจบัที�ตวัปลั�ก
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ขอ้ควรระวงั: ขอ้ควรระวงัเกี�ยวกบัการติดตั�ง
อปุกรณ์นี�ควรอยใู่นตำแหนง่ทีส� ามารถเอื�อมถงึปลั�กไฟไดง้า่ย
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหมเ้นือ� งจากไฟฟา้รั�ว
ตดิตั�งและปรบัระดบัเครื�องซกัผา้บนพืน� ที�สามารถรบัน้ำหนกัได้
• มฉิะนั�นอาจทำใหม้กีารสัน� สะเทอืนผดิปกติ มกีารเคลื�อนที� เสยีงรบกวน หรอืมปีญ
ั หากบัผลติภณ
ั ฑ์
หา้มตดิตั�งอปุกรณนี์ �ในตำแหนง่ทีม� อีณ
ุ หภมูติำ่
• นำ้ที�แขง็ตวัจะทำใหท้อ่ตา่งๆ ระเบดิ
คำาเตอืน: คาำเตอืนสำคญ
ั เกี�ยวกบัการใชง้าน
ถา้อปุกรณม์นี้ำทว่ม ใหต้ดัไฟฟา้และการจา่ยน้ำทนัที และตดิตอ่ศนูยบ์ริการใกลบ้า้น
• หา้มสมัผัสปลั�กไฟดว้ยมอืที�เปยีก
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต
ถา้อปุกรณม์เีสยีงผดิปกติ มคีวนัหรอืกลิ�นไหม้ ใหถ้อดปลั�กทนัที และตดิตอ่ศนูยบ์รกิารใกลบ้า้น
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ถา้มกีา๊ซรั�ว (เชน่ ก๊าซโพรเพน กา๊ซหงุตม้ ฯลฯ) ใหร้ะบายอากาศทนัที โดยไมส่มัผสักบัปลั�กไฟ หา้มสมัผสักบัอปุกรณห์รอืสายไฟ
• หา้มใชพ้ดัลมไฟฟา้
• อาจเกดิประกายไฟทีท� ำใหร้ะเบดิหรอืเพลงิไหม้
อยา่ใหเ้ดก็เลน่บนเครื�องซกัผา้หรอืในเครื�องซกัผา้ นอกจากนี� เมื�อทิง� อปุกรณ์ ใหถ้อดกา้นลอ็คประตเูครือ� งซกัผา้ออก
• ถา้ตดิอยภู่ายในผลติภณ
ั ฑ์ เดก็อาจหายใจไมอ่อกจนกระทัง� เสยีชวีติ
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 6
2014/4/30 11:28:24
โปรดนำบรรจภุณ
ั ฑ์ (ฟองนำ้ โฟม) ที�ดา้นลา่งของเครื�องซกัผา้ออกก่อนที�จะใชง้าน
หา้มซกัผา้ที�เปื�อนน้ำมนัเชือ� เพลงิ น้ำมนักา๊ด เบนซนี ทนิเนอร์ แอลกอฮอล์ หรอืสารไวไฟหรอืสารระเหยชนดิตา่งๆ
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต ไฟไหม้หรอืระเบดิได้
โปรดอยา่สอดมอืเขา้ใตเ้ครื�องซกัผา้ขณะที�เครื�องกำลงัทำงาน
• อาจทำใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้
หา้มสมัผสัปลั�กไฟดว้ยมอืที�เปยีก
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตได้
หา้มปดิเครื�องดว้ยการถอดปลั�กไฟ ขณะที�เครื�องกำลงัทำงานอยู่
• การตอ่ปลั�กไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟา้อกีครั�งอาจทำใหเ้กดิประกายไฟและทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืเพลงิไหม้
�� ขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยั
หา้มเปดิประตเูครื�องซกัผา้โดยใชแ้รงขณะที�เครื�องทำงาน (การซกั/อบแหง้/ปั�นหมาดขณะอณ
ุ หภมูสิงู)
• นำ้ที�ไหลออกจากเครื�องซกัผา้อาจทำใหร้อ้นลวกหรอืทำให้พืน� ลื�น
อาจทำใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้
• การใชแ้รงเปดิประตอูาจทำใหผ้ลติภณ
ั ฑเ์สยีหายหรอืทำใหเ้กดิการบาดเจบ็
อยา่ปลอ่ยใหเ้ด็กหรอืบคุคลที�ไมแ่ขง็แรงใชเ้ครื�องซกัผา้นีโ� ดยไมม่กีารดแูลที�เหมาะสม อยา่ใหเ้ดก็ปนีหรอืเขา้ภายในอปุกรณ์
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต ไฟลวก หรอืบาดเจบ็ได้
โปรดอยา่สอดมอืหรอืโลหะเขา้ใตเ้ครื�องซกัผา้ขณะที�เครื�องกำลงัทำงาน
• อาจทำใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้
หา้มถอดปลั�กอปุกรณโ์ดยการดงึสายไฟ โปรดจบัปลั�กใหแ้นน่แลว้ดึงออกมาจากเตา้รบัตรงๆ
• ความเสยีหายที�เกดิขึน� กบัสายไฟอาจทำใหเ้กดิการลดัวงจร เพลงิไหม้ และ/หรอืไฟฟา้ชอ็ต
โปรดอยา่ซอ่มแซม ถอดประกอบ หรอืดดัแปลงเครื�องดว้ยตนเอง
• หา้มใชฟ้วิส์ (เชน่ สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนอืจากฟวิสม์าตรฐาน
• เมือ� ตอ้งซอ่มแซมหรอืตดิตั�งอปุกรณอ์กีครั�ง โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารใกลบ้า้นคุณ
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้ ปญ
ั หากบัผลติภณ
ั ฑ์ หรอืการบาดเจบ็
เมือ� ทอ่จา่ยนำ้หลวมหลดุออกจากกอ๊กและทาำใหน้ำ้ทว่มอปุกรณ์ ใหถ้อดปลั�กไฟ
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ถอดปลั�กไฟเมือ� ไมไ่ดใ้ชอ้ปุกรณเ์ปน็เวลานาน หรอืระหวา่งพายฝุนฟา้คะนอง
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ถา้มีสิ�งแปลกปลอมเขา้เครื�อง ใหถ้อดปล้�กไฟและตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลูกคา้ของ Samsung ที�อยใู่กล้ที�สดุ
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืไฟไหม้
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 7
2014/4/30 11:28:24
ขอ้ควรระวงั: ขอ้ควรระวงัเกี�ยวกบัการใชง้าน
เมือ� เครื�องซกัผา้เปื�อนสิง� แปลกปลอม เชน่ สารซกัฟอก สิง� สกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ใหถ้อดปลั�กไฟและทำความสะอาดเครือ� งดว้ยผา้นมุ่ชบุน้ำหมาดๆ
• มฉิะนั�นอาจทำใหผ้ลติภณ
ั ฑเ์ปลี�ยนสี เปลี�ยนรปู เสยีหาย หรอืเกดิสนมิ
กระจกดา้นหนา้สามารถแตกไดเ้มื�อกระแทกแรงๆ โปรดใชค้วามระมดัระวงัเมื�อใชเ้ครือ� งซกัผา้
• ถา้กระจกแตก อาจทำใหเ้กดิการบาดเจบ็ได้
หลงัจากการจา่ยนำ้ไมท่ำงานหรอืเมื�อตอ่ทอ่จา่ยนำ้ใหม่ ใหเ้ปดิกอ๊กนำ้ชา้ๆ
เปดิกอ๊กน้ำชา้ๆ หลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านมาเปน็เวลานาน
• แรงดนัอากาศในทอ่จา่ยน้ำหรอืทอ่น้ำประปาอาจทำให้ชิน� สว่นของเครือ� งเสยีหายหรอืทำใหน้้ำรัว�
ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดในการระบายนำ้ระหวา่งการทำงาน ใหต้รวจสอบวา่มปีญ
ั หาของการระบายนำ้หรอืไม่
• ถา้ใชเ้ครื�องซกัผา้เมื�อมนีำ้ทว่ม เนือ� งจากปญ
ั หาการระบายนำ้ อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืเพลงิไหม้
ใสผ่า้ในเครื�องซกัผ้าโดยระวงัอยา่ใหผ้า้ตดิอยู่ที�ประตู
• ถา้ผา้ตดิอยู่ที�ประตู อาจทำใหผ้า้เสยีหายหรอืเครื�องซกัผา้เสยีหาย หรอืทำใหน้้ำรัว�
ปดิกอ๊กเมือ� ไมไ่ดใ้ชง้านเครื�องซกัผา้
ตรวจสอบวา่สกรขูองขอ้ตอ่ทอ่จา่ยน้ำนัน� มกีารขนัไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิความเสยีหายแกท่รพัยส์นิหรอืเกดิการบาดเจ็บ
โปรดระมดัระวงัอยา่ใหซ้ลียางและกระจกดา้นหนา้มีสิง� แปลกปลอมตดิอยู่ (เชน่ สิ�งสกปรก เสน้ดา้ย ผม ฯลฯ)
• ถา้มีสิ�งแปลกปลอมตดิอยใู่นประตู หรอืประตไูมป่ดิสนทิ อาจทำใหน้ำ้ รัว�
เปดิกอ๊กและตรวจสอบวา่ขอ้ตอ่ของทอ่จา่ยนำ้มกีารขนัไวอ้ยา่งแนน่หนาแลว้หรอืไม่ และไมม่นีำ้รัว� กอ่นที�จะใชผ้ลติภณ
ั ฑ์
• ถา้สกรหูรอืขอ้ตอ่ทอ่จา่ยนำ้หลวม อาจทำใหน้ำ้รั�ว
ผลติภณ
ั ฑ์ที�คณ
ุ ซื�อนี�ไดร้บัการออกแบบมาสำหรบัใชใ้นครวัเรอืนเทา่นัน�
การใชผ้ลติภณ
ั ฑเ์พื�อธรุกจิจะถอืเปน็การใชผ้ดิวตัถปุระสงค์ ในกรณีนี� ผลติภณ
ั ฑจ์ะไมไ่ดร้บัความคมุ้ครองตามการรบัประกนัมาตรฐานที�มาจาก Samsung
และ Samsung จะไมม่สีว่นรบัผดิชอบตอ่การทำงานผดิปกติหรอืความเสยีหายที�เกดิจากการใชผ้ดิวตัถปุระสงคด์งักลา่ว
อยา่ยนืบนอปุกรณห์รอืวางสิง� ของ (เชน่ ผา้ เทยีนทีจ� ดุไฟแลว้ บหุรี�ที�ตดิไฟ จาน สารเคมี วตัถุที�เปน็โลหะ ฯลฯ) บนอปุกรณ์
ั หากบัผลติภณ
ั ฑ์
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้ หรอืปญ
หา้มพน่สารระเหย เชน่ ยาฆา่แมลงบนพืน� ผวิผลติภณ
ั ฑโ์ดยตรง
• นอกจากจะเปน็อนัตรายตอ่มนษุยแ์ลว้ ยงัอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้ หรอืมปีญ
ั หากบัผลติภณ
ั ฑไ์ด้
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 8
2014/4/30 11:28:24
อยา่วางวตัถุทีส� รา้งสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ไวใ้กลเ้ครื�องซกัผา้
• อาจทำใหเ้กดิการบาดเจบ็เนือ� งจากการทำงานผดิปกตไิด้
น้ำที�ระบายระหวา่งการซกัผา้อณ
ุ หภมูสิงูหรอืรอบการอบแหง้นัน� จะร้อนจดั โปรดอยา่สมัผสัน้าำ
• อาจทำใหเ้กดิการลวกหรอืบาดเจบ็ได้
อยา่ใชเ้ครือ� งซกัผา้ขณะที�ถอดชอ่งใสผ่งซกัฟอกออก
• อาจทำาใหไ้ฟฟา้ชอ็ตหรอืเกดิการบาดเจบ็เนือ� งจากน้ำรั�ว
�� ขอ้มลูเกี�ยวกบัความปลอดภยั
หา้มซกั ปั�น หรืออบแหง้เบาะรองนัง� เบาะ หรอืเสื�อผา้ (*) ที�กนันำ้ ยกเวน้อปุกรณข์องคณ
ุ มโีปรแกรมพเิศษสำหรบัซกัสิ�งของเหลา่นี�
(*): เครื�องนอนขนสตัว์ เสือ� กนัฝน เสื�อชชูพี กางเกงเลน่สกี ถงุนอน ผา้ปดิผา้ออ้ม ชดุกนัลม ตลอดจนผา้คลมุจกัรยาน จกัรยานยนต์ และ
รถยนต์ ฯลฯ
• อยา่ซกัเบาะที�หนาและแขง็ แมว้า่จะมสีญ
ั ลกัษณเ์ครื�องซกัผา้บนปา้ยดแูลผา้กต็าม อาจทาำใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืทาำใหเ้ครือ� งซกัผา้ ผนงั พื�น หรอืผา้เสยีหาย
เนื�องจากการสัน� สะเทอืนมากเกนิไป
• หา้มซกัพรมขนาดเลก็หรอืพรมเชด็เทา้ทีม� กีารเคลอืบยางดา้นหลงั ยางที�เคลอืบอยดู่า้นหลงัอาจหลดุออกมาและตดิอยดู่า้นในถงัซกัและอาจทำใหเ้ครือ� งทำงานผดิปกติ
เชน่ เกดิความผดิปกตกิบัระบบการระบายนำ้
อยา่สมัผัสภายในของถงัซกัระหวา่งหรอืหลงัจากการอบแหง้ เนือ� งจากจะรอ้นจดั
• อาจทำาใหเ้กดิการรอ้นลวกได้
โปรดอยา่สอดมอืเขา้ไปในชอ่งใสผ่งซกัฟอก
• อาจทำาใหเ้กดิการบาดเจบ็ เนือ� งจากมอือาจตดิอยใู่นชอ่งใสผ่งซกัฟอก
อยา่วางวตัถใุดๆ (เชน่ รองเทา้ เศษอาหาร สตัว์) นอกเหนอืจากเสื�อผา้ในเครือ� งซกัผา้
• อาจทำใหเ้กดิความเสยีหายกบัเครื�องซกัผา้ หรอืเกดิการบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติในกรณขีองสตัวเ์ลีย� ง เนื�องจากการสั�นสะเทอืนมากกวา่ปกติ
อยา่กดปุ่มตา่งๆ ดว้ยของแหลม เชน่ หมดุ มดี เลบ็ ฯลฯ
• อาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืบาดเจบ็ได้
หา้มซกัผา้ที�เปื�อนน้ำมนั ครมี หรอืโลชัน� ทั�วไปที�ใชใ้นรา้นดแูลผวิหรอืรา้นนวด
้ �ว
• อาจทำใหซ้ลียางเสือ� มสภาพและทำให้นำรั
อยา่ทิ�งโลหะ เชน่ เขม็กลดัหรอืกิ�บตดิผมหรอืสารซกัฟอกไวใ้นถงัซกัเปน็เวลานาน
• อาจทำใหถ้งัซกัขึน� สนมิ
• หากถงัซกัเริ�มมลีกัษณะเปน็สนมิทีพื� น� ผวิ ใหใ้ชส้ารทำความสะอาด (ไมเ่ปน็กรดหรอืดา่ง) กบัพื�นผวิ และใชฟ้องนำ้ทำความสะอาด หา้มใชแ้ปรงขนลวดเดด็ขาด
หา้มใชส้ารทำความสะอาดแบบซกัแหง้โดยตรงและหา้มซกั ลา้ง หรอืปั�นหมาดผา้ที�เปื�อนสารซกัแหง้
• อาจทำใหเ้กดิการตดิไฟขึน� ในทนัทเีนือ� งจากความรอ้นของการออกซเิดชนัของน้ำมนั
หา้มใชน้้ำจากอปุกรณท์ำนำ้รอ้น/น้ำเยน็
• อาจทำใหเ้ครื�องซกัผา้เกดิปญ
ั หา
ไทย - �
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 9
2014/4/30 11:28:24
หา้มใช้สารซกัฟอกสำหรบัซกัมอืกบัเครื�องซกัผา้
• ถา้มกีารแขง็ตวัและสะสมอยใู่นเครื�องซกัผา้ อาจทำใหเ้กดิปญ
ั หากบัผลติภณ
ั ฑ์ ทาำใหส้เีปลีย� น ขึน� สนมิ หรอืทำใหม้กีลิน� อบั
ใสถ่งุเทา้และเสื�อชัน� ในลงในถงุซกัผา้และซกัรว่มกบัผา้อืน� ๆ
หา้มซกัผา้ชิ�นใหญ่ เชน่ ผา้ปูที�นอนในถงุซกัผา้
• มฉิะนั�นอาจเกดิการบาดเจบ็เนือ� งจากการสัน� สะเทอืนผดิปกติ
หา้มใชผ้งซกัฟอกแบบกอ้น
• ถา้มกีารสะสมในเครื�อง อาจทำใหเ้กดิน้ำรั�ว
ตรวจสอบวา่ไมม่ีสิ�งใดอยใู่นกระเปา๋เสื�อผา้ที�จะซกั
• ของแขง็ ของมคีม เชน่ เหรยีญ เขม็กลดั ตะปู ตะปคูวง หรอืกอ้นหินอาจทำใหเ้กดิความเสยีหายแกอ่ปุกรณไ์ด้
หา้มซกัผา้ที�มหีวัเข็มขดั กระดมุ หรอืโลหะหนกัตดิอยู่
แยกผา้ตามสี โดยแยกผา้สตีกไวต้า่งหาก และเลอืกโปรแกรม อณ
ุ หภมูขิองน้ำ และฟงัก์ชั�นเพิ�มเตมิที�แนะนำ
• เนื�องจากอาจทำใหส้ตีกหรอืผา้เสยีหาย
โปรดระวงัอยา่ใหป้ระตูหนบีนิ�วของเดก็เมือ� คณ
ุ ปดิประตู
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิการบาดเจบ็
คำาเตอืน: คำเตอืนสำคญ
ั เกี�ยวกบัการทำความสะอาด
หา้มทำความสะอาดอปุกรณด์ว้ยการพน่นำ้ลงบนเครื�องโดยตรง
หา้มใชส้ารทำความสะอาดที�เปน็กรดรนุแรง
โปรดอยา่ใช้สารเคมเีชน่ เบนซนิ ทนิเนอร์ แอลกอฮอลเ์พือ� ทำความสะอาดอปุกรณ์
• อาจทำใหส้เีปลี�ยน เสื�อมสภาพ เสยีหาย เกดิไฟฟา้ชอ็ตหรอืไฟไหม้
กอ่นที�จะทำความสะอาดหรอืดแูลรกัษาเครื�อง โปรดถอดปลั�กของเครื�องออกจากแหลง่จา่ยไฟ หรอืปดิเครือ� งที�ปมุ่เปดิ/ปดิ
• มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต เพลงิไหม้
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 10
2014/4/30 11:28:24
การติดตั�ง
โปรดดำเนนิการตามคำแนะนำเหลา่นี�ดว้ยความรอบคอบเพื�อใหแ้นใ่จวา่สามารถตดิตั�งเครื�องซกัผา้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเพื�อ
ปอ้งกนัอบุตัิเหตเุมื�อเริ�มซกัผา้
มีชิ�นสว่นใดบา้ง
1
3
�
ชอ่งใสผ่งซกัฟอก
4
�
ประตู
�
พื�นผวิสว่นบน
�
แผงควบคมุ
�
ปลั�กไฟ
�
ทอ่นำ้ทิ�ง
�
ถงัซกั
�
ขาตั�งปรบัระดบั
�
ตวักรอง
5
2
6
7
9
8
10
ประแจ
ทอ่จา่ยนำ้เยน็
•
•
�� ทอ่ทิ�งนำ้ฉกุเฉนิ
�� ฝาครอบตวักรอง
11
•
�� การตดิตั�ง
โปรดตรวจสอบวา่ชิน� สว่นทั�งหมดนีอ� ยใู่นบรรจภุณ
ั ฑข์องผลติภณ
ั ฑ์ ถา้คณ
ุ พบปญ
ั หากบัเครือ� งซกัผา้หรอืชิ�นสว่น โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ของ Samsung
ในพื�นที�หรอืผขู้ายปลกี
ฝาครอบนอ็ต
ตวันำทอ่
ทอ่จา่ยนำ้รอ้น
แผน่ปดิชอ่ง
ที�ใสน่ำ้ยาซกัผา้
ที�ปดิชอ่งใสห่มดุ : จำานวนที�ปดิชอ่งใสห่มดุจะแตกตา่งกนัในแตล่ะรนุ่ (�-� จดุ)
ทอ่จา่ยนำ้รอ้น: เฉพาะรนุ่ที�ใชไ้ดเ้ทา่นัน�
ที�ใสน่้ำยาซกัผา้ : เฉพาะรนุ่ที�ใชไ้ดเ้ทา่นัน�
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 11
2014/4/30 11:28:25
ขอ้กำหนดในการตดิตั�ง
คำเตอืนเกี�ยวกบัไฟฟา้และการลงกราวด์
•
ฟวิสห์รอืเบรกเกอร์ AC ���V~���V �� Hz
•
วงจรสาขาแยกสำหรบัเครื�องซกัผา้โดยเฉพาะ
เพื�อใหแ้นใ่จวา่ลงกราวดไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง เครื�องซกัผา้จงึมาพรอ้มกบัสายไฟทม่ีปีลั�กลงกราวดส์ามขาสำหรบัใชก้บัเตา้รบัไฟฟา้ที�ตดิตั�งและลงกราวดอ์ยา่งเหมาะสม
โปรดตดิตอ่ชา่งไฟฟา้หรอืชา่งซอ่มบำรงุที�มคีวามชำนาญ ถา้คณ
ุ ไมแ่นใ่จเกี�ยวกบัการลงกราวด์
หา้มดดัแปลงปลั�กที�มใีห้ ถา้ไมส่ามารถใชร้ว่มกบัเตา้รบัได้ โปรดใหช้า่งที�มคีวามชำนาญเปน็ผตู้ดิตั�งเตา้รบัที�เหมาะสม
คำเตอืน
•
หา้มใชส้ายไฟสำหรบัตอ่
•
ใช้สายไฟทีม� ากบัเครื�องซกัผา้เทา่นัน�
• หา้มตอ่สายกราวดเ์ขา้กบัทอ่พลาสตกิ ทอ่กา๊ซ หรอืทอ่นำ้รอ้น
•
หวัตอ่ลงกราวด์ที�เชือ� มตอ่ทีไ� มเ่หมาะสมอาจทำใหเ้กดิไฟฟา้ชอ็ต
การจา่ยน้ำ
แรงดนันำ้ที�เหมาะสมสำหรบัเครื�องซกัผา้จะอยรู่ะหวา่ง �� kPa ถงึ ��� kPa แรงดนันำ้ที�ตำ่กวา่ �� kPa จะทำใหว้าลว์นำ้ไมส่ามารถปดิไดส้นทิ
หรอือาจใชเ้วลานานขึน� ในการเตมินำ้ลงในถงัซกั ซึง� ทำใหเ้ครื�องซกัผา้ปดิระบบ กอ๊กนำ้ตอ้งหา่งไมเ่กนิ ��� ซม. จากดา้นหลงัของเครือ� งซกัผา้
เพื�อใหท้อ่จา่ยนำ้เขา้ทีม� ใีห้นัน� ตอ่ถงึเครื�องซกัผา้ได้
ในการลดความเสี�ยงที�จะเกดิการรัว� ไหล
• ตดิตั�งใหท้อ่น้ำอยใู่นระยะที�เอื�อมถงึไดง้า่ย
•
ปดิกอ๊กเมือ� ไมไ่ดใ้ชง้านเครื�องซกัผา้
•
ตรวจสอบรอยรั�วที�ขอ้ตอ่ของทอ่จา่ยน้ำเขา้เปน็ประจำ
ขอ้ควรระวงั: กอ่นที�จะใชเ้ครื�องซกัผา้เปน็ครั�งแรก โปรดตรวจสอบการตอ่ทอ่และวาลว์จา่ยน้ำเพื�อหารอยรัว�
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 12
2014/4/30 11:28:25
การระบายนำ้
Samsung แนะนำใหใ้ชท้อ่ตั�งมคีวามสงู �� ซม. ทอ่ทิ�งน้ำตอ้งเชือ� มต่อผา่นคลปิทอ่ไปยงัทอ่ตั�งดงักลา่ว และท่อตั�งตอ้งครอบทอ่ทิ�งน้ำได้ทั�งหมด
พืน�
ขอ้ควรระวงั: หา้มตดิตั�งเครื�องซกัผา้บนที�ยกพืน� หรอืโครงสรา้งที�ไมแ่ขง็แรง
�� การตดิตั�ง
เพื�อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ โปรดตดิตั�งเครื�องซกัผา้บนพืน� ที�แขง็แรงมั�นคง พื�นไมอ้าจตอ้งไดร้บัการเสรมิแรงเพื�อลดการสั�นสะเทอืน และ/หรอืการรบัน้ำหนกัที�ขาดสมดลุ
พื�นผวิที�ปพูรมและวสัดอุอ่นนมุ่อาจไม่มัน� คงเมื�อเกดิการสัน� สะเทอืน และอาจทำใหเ้ครือ� งซกัผา้เคลื�อนตวัเลก็นอ้ยระหวา่งรอบการปั�นหมาด
อณ
ุ หภมูขิองน้ำ
หา้มตดิตั�งเครื�องซกัผา้ในพืน� ทีซึ� ง� น้ำอาจแขง็ตวัได้ เนือ� งจากเครื�องซักผา้ของคณ
ุ จะมนี้ำอยใู่นวาลว์ ปั�ม และทอ่เสมอ หลงเหลอือยใู่นสว่นเชื�อมตอ่อาจทำใหส้ายพาน ปั�ม
และองคป์ระกอบอืน� ๆ ของเครื�องซกัผา้เสยีหาย
การตดิตั�งในซมุ้หรอืตู้
ระยะหา่งตำ่สดุเพื�อใหท้ำงานไดอ้ยา่งมัน� คง:
ดา้นขา้ง
�� มม.
ดา้นหลงั
�� มม.
ดา้นบน
�� มม.
ดา้นหนา้
��� มม.
ถา้ตดิตั�งทั�งเครื�องซกัผา้และเครื�องอบผา้ไวด้ว้ยกนั ดา้นหนา้ของซมุ้หรอืตจู้ะตอ้งมชีอ่งเปดิที�ไมม่ีสิ�งกดีขวางอยา่งนอ้ย ��� มม.
เครื�องซกัผา้เพยีงอยา่งเดยีวจะไมต่อ้งมชีอ่งเปดิสำหรบัอากาศโดยเฉพาะ
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 13
2014/4/30 11:28:25
การตดิตั�งแบบทีละขั�นตอน
ขั�นตอนที� � - เลือกตำแหน่ง
ขอ้กำหนดของตำแหนง่:
• มีพื�นผวิแขง็ ราบเรยีบเสมอกนั โดยไมม่พีรมหรอืวสัดปุูพืน� ที�อาจปดิกั�นการระบายอากาศ
• พน้จากแสงแดดโดยตรง
• มีพื�นที�วา่งสำหรบัการระบายอากาศและการเดนิสายอยา่งเพยีงพอ
• อณ
ุ หภมูแิวดลอ้มตอ้งสงูกวา่จดุเยอืกแขง็ (� °C) อยเู่สมอ
• อยหู่า่งจากแหลง่กาำเนดิความรอ้นเสมอ
ขั�นตอนที� � - นำหมดุสำหรบัการขนสง่ออก
แกะบรรจภุณ
ั ฑข์องผลติภณ
ั ฑอ์อกและนำหมดุสำหรบัการขนสง่ทั�งหมดออก
�.
คลายหมดุสำหรบัการขนสง่ทั�งหมดที�ดา้นหลงัของเครื�องโดยใชป้ระแจที�มใีห้
�.
นำฝาครอบนอ็ตที�เปน็พลาสตกิทีม� ใีหใ้สล่งในชอ่ง
เกบ็หมดุไวเ้พื�อใชใ้นอนาคต
คำาเตอืน
วสัดบุรรจภุณ
ั ฑอ์าจเปน็อนัตรายกบัเดก็ โปรดทิ�งวสัดบุรรจภุณ
ั ฑ์ทั�งหมด (ถงุพลาสตกิ โฟม เปน็ตน้) ใหพ้น้มอืเดก็
ขั�นตอนที� � - ปรบัขาตั�งปรบัระดบั
�.
คอ่ยๆ เลือ� นเครื�องซกัผา้เขา้สตู่ำแหนง่ที�ตดิตั�ง การใชแ้รงมากเกนิไปอาจทำใหข้าตั�งปรบัระดบัเสยีหาย
�.
ปรบัระดบัเครื�องซกัผา้ดว้ยการปรบัขาตั�งปรบัระดบัดว้ยตนเอง
�.
เมือ� การปรบัระดบัเสรจ็สิน� ใหข้นันอ็ตโดยใชป้ระแจ
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 14
2014/4/30 11:28:26
ขั�นตอนที� � - เชื�อมตอ่ทอ่นำ้
ตอ่ทอ่จา่ยนำ้เขา้กบักอ๊กนำ้
�.
ถอด ขอ้ตอ่ (A) ออกจาก ทอ่จา่ยน้ำ (B)
A
�� การตดิตั�ง
B
�.
ใชไ้ขควงฟลิลปิสเ์พื�อคลายสกรูสี�ตวับนขอ้ตอ่
�.
จบัขอ้ตอ่ไวแ้ละหมนุ ชิ�นสว่น (C) ไปตามทศิทางของลกูศรเพื�อคลายออก � มม. (*)
C
�.
ตอ่ขอ้ตอ่เขา้กบักอ๊กนำ้ และขนัสกรใูหแ้นน่พรอ้มทัง� ยกขอ้ตอ่ขึ�น
�.
หมนุ ชิ�นสว่น (C) ไปตามทศิทางของลกูศรเพื�อขนัใหแ้นน่
C
�.
ในขณะจบัดา้นลา่งของ ชิ�นสว่น (E) ไว้ ใหเ้ชือ� มตอ่ทอ่จา่ยน้ำเขา้กบัขอ้ตอ่ จากนั�นใหป้ลอ่ย ชิ�นสว่น (E)
ทอ่จะตอ่เขา้กบัขอ้ตอ่ไดพ้อดพีรอ้มกบัมเีสยีงคลกิ
E
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 15
2014/4/30 11:28:26
�.
ตอ่ปลายอกีด้านของทอ่จา่ยนำ้เขา้กบัวาลว์นำ้เขา้ที�ดา้นหลงัของเครื�องซกัผา้
หมนุทอ่ตามเขม็นาฬกิาเพือ� ขนัใหแ้นน่
�.
เปดิกอ๊กน้ำและตรวจสอบวา่มรีอยรั�วรอบบรเิวณเชื�อมตอ่หรอืไม่ ถา้มนี้ำรัว� ใหท้ำตามขั�นตอนขา้งตน้นี�ซ้ำ
•
หากกอ๊กนำ้ประเภทเกลยีว ใหต้อ่ทอ่นำ้เขา้กบักอ๊กนำ้ตามภาพ
โปรดใชก้อ๊กน้ำประเภทที�ใชง้านกนัทั�วไป หากกอ๊กน้ำในปจัจบุนัเปน็แบบเหลีย� มหรอืใหญเ่กนิไป
ใหน้ำวงแหวนออกกอ่นทีจ� ะตอ่ขอ้ตอ่เขา้กบักอ๊กน้ำ
•
คำาเตอืน
หยดุการใชเ้ครื�องซกัผา้ถา้มนี้ำรั�ว และตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพื�นที�
มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิไฟชอ็ต
ขอ้ควรระวงั
โปรดอย่าดงึทอ่จา่ยนำ้จนตงึโดยใชแ้รง หากทอ่จา่ยนำ้สัน� เกนิไป โปรดเปลีย� นเปน็ทอ่แรงดนัสงูที�ยาวขึ�น
• หลงัจากตอ่ทอ่จา่ยนำ้เขา้กบัขอ้ตอ่แลว้ ใหต้รวจสอบวา่มกีารเชื�อมตอ่อยา่งถกูตอ้งหรอืไม่ โดยดงึทอ่จา่ยนำ้ลง
•
โปรดใชก้อ๊กน้ำประเภทที�ใชง้านกนัทั�วไป หากกอ๊กน้ำเปน็แบบเหลีย� มหรอืใหญเ่กนิไป ใหน้ำวงแหวนออกกอ่นที�จะตอ่กอ๊กน้ำเขา้กบัขอ้ตอ่
สำาหรบัรนุ่ที�มชีอ่งน้ำรอ้นเขา้เพิ�มเตมิ:
�.
ตอ่ปลายสแีดงของทอ่จา่ยนำ้รอ้นกบัชอ่งนำ้รอ้นเขา้ที�ดา้นหลงัของเครือ� งซกัผา้
�.
ตอ่ปลายอกีด้านของทอ่จา่ยนำ้รอ้นเขา้กบักอ๊กนำ้รอ้น
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 16
2014/4/30 11:28:26
ทอ่เตอืนนำ้รั�ว (เฉพาะรนุ่ที�ใชไ้ดเ้ทา่นัน� )
ทอ่เตอืนน้ำรัว� จะเตอืนใหผ้ใู้ชท้ราบถงึความเสี�ยงในการเกดิน้ำรั�ว อปุกรณจ์ะรบัรกู้ารไหลของน้ำและเปลีย� นเปน็สแีดงที�
สญ
ั ลกัษณ์ (A) บรเิวณกึ�งกลางในกรณีที�เกดิการรั�ว
A
�� การตดิตง้ั
ขั�นตอนที� � - วางทอ่ทิ�งน้ำ
สามารถตดิตั�งทอ่ทิ�งนำ้ไดส้ามวธิ:ี
พาดขอบอา่งซกัลา้ง
ทอ่ทิ�งน้ำตอ้งวางในความสงูระหวา่ง �� ซม. ถงึ �� ซม. (*) จากพืน� หากตอ้งการทอ่ทิ�งน้ำโคง้ ใหใ้ช้
ตวันำทอ่พลาสตกิ (A) ที�ใหม้า ยดึตวันำกบัผนงัโดยใชต้ะขอเพือ� ใหแ้นใ่จวา่จะสามารถระบายน้ำทิ�งไดเ้สมอ
A
ในทอ่ทิ�งนำ้ของอา่งลา้งมอื
ทอ่ทิ�งน้ำจะตอ้งอยเู่หนอืทอ่พกัของอา่งลา้งมอื เพือ� ใหป้ลายทอ่อยเู่หนอืพื�นอยา่งนอ้ย �� ซม.
ในทอ่ทิ�งนำ้
ทอ่ทิ�งน้ำควรมคีวามสงูระหวา่ง �� ซม. ถงึ �� ซม. (*) ขอแนะนำใหใ้ชท้อ่แนวตั�งที�มคีวามสงู �� ซม.
โปรดตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ไดต้อ่ทอ่ทิง� น้ำเขา้กบัทอ่ตั�งในแนวเอยีง
ขอ้กำหนดของทอ่ตั�งสำหรบัระบายน้ำทิ�ง:
• เสน้ผา่ศนูยก์ลางขัน� ตำ่ � ซม.
•
สามารถระบายนำ้ได้ขัน� ตำ่ �� ลติรตอ่นาที
ขั�นตอนที� � – เปดิเครื�องซกัผา้
ตอ่สายไฟเขา้กบัเตา้รบัไฟฟา้ที�ผนงั ซึง� เปน็เตา้รบัไฟฟา้ AC ���-���V / ��Hz ที�ผา่นการรบัรองและมกีารปอ้งกนัดว้ยฟวิสห์รอืเบรกเกอรว์งจร จากนั�นใหก้ดปมุ่ เปดิ/ปดิ
เพื�อเปดิเครื�องซักผา้
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 17
2014/4/30 11:28:27
กอ่นการเริ�มตน้
การตั�งคา่เริ�มตน้
เรยีกใชก้ารเทยีบคา่ (แนะนำ)
เครื�องซกัผา้ Samsung จะตรวจจบัน้ำหนกัผา้โดยอตัโนมตัิ เพือ� ใหม้กีารตรวจจบัน้ำหนกัไดแ้มน่ยำ โปรดเรยีกใชโ้หมดการปรบัตั�งหลงัจากตดิตั�งอปุกรณ์
โหมดการปรบัตั�งสามารถดำเนนิการตามขัน� ตอนตอ่ไปนี�
�.
นำาผา้และสิ�งทีอ� ยใู่นเครื�องออก และปดิเครื�อง
�.
กดปมุ่ เปดิ/ปิด และปลอ่ย จากนัน� กดปมุ่ อณ
ุ หภมูิ และปมุ่ ตั�งเวลาสิ�นสดุ พรอ้มกนั จากนั�นเครือ� งจะเปดิ
�.
กดปมุ่ เริ�ม/พกั เพือ� เปดิใชง้าน “โหมดการปรบัตั�ง”
�.
ถงัซกัจะหมนุทวนเขม็นาฬกิาและตามเขม็นาฬกิาเปน็เวลาประมาณ � นาที
�.
เมือ� “Calibration Mode” (โหมดการปรบัตั�ง) สิน� สดุลง ขอ้ความ “END(En)” จะปรากฏในหนา้จอแสดงผล และเครือ� งจะปดิโดยอตัโนมตัิ
ขณะนี�เครื�องซกัผา้พรอ้มใชง้านแลว้
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 18
2014/4/30 11:28:27
คำแนะนำของผา้
ขั�นตอนที� � - คดัแยก
แยกผา้ตามเกณฑด์งันี�:
ฉลากดแูลผา้: แยกผา้เปน็ ผา้ฝา้ย ผา้เนื�อผสม ผา้ใยสงัเคราะห์ ผา้ไหม ผา้ขนสตัว์ และเรยอน
•
สี: แยกผา้ขาวออกจากผา้สี
•
ขนาด: การนำผา้ที�มขีนาดแตกตา่งมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนัในถงัซกัจะชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพในการซกั
•
ความบอบบาง: ซกัผา้บางแยกตา่งหาก โดยใชต้วัเลอืกโปรแกรมรดีงา่ยสำหรบัผา้ขนสตัวใ์หม่ ผา้มา่น และผา้ไหม โปรดดฉูลากบนผา้
�� กอ่นการเริ�มตน้
•
โปรดดฉูลากดแูลผา้บนเสื�อผา้ และแยกเสื�อผา้ตามนัน� กอ่นเริ�มตน้ซกั
ขั�นตอนที� � - นำสิง� ของออกจากกระเปา๋ใหห้มด
นำสิ�งของออกจากทกุประเปา๋ของเสื�อผา้
•
วตัถุที�เปน็โลหะ เชน่ เหรยีญ เขม็หมดุ และหวัเขม็ขดับนเสือ� ผา้อาจทำใหผ้า้อื�นๆ และถงัซกัเสยีหาย
กลบัผา้ที�มกีระดมุและเสื�อผา้ที�มลีายปกัเอาดา้นในออกมาดา้นนอก
•
ถา้ไมร่ดูซปิกางเกงหรอืแจค็เกต็ปดิไวข้ณะซกั ถงัซกัอาจเสยีหายได้ โปรดรูด ซปิปดิไว้
•
เสื�อผา้ที�มีเชอืกยาวอาจพนักบัผา้ชิน� อืน� โปรดผกูเชอืกไวก้อ่นที�จะเริ�มตน้ซกัผา้
ขั�นตอนที� � - ใชถ้งุใสผ่า้สำหรบัซกั
•
ตอ้งใสช่ดุชัน� ในสตรี (ซกันำ้ได)้ ลงในถงุใสผ่า้สำหรบัซกั สว่นที�เปน็โลหะของชดุชั�นในสตรอีาจทำใหว้สัดแุตกหกัและทำความเสยีหายแกเ่สื�อผา้ได้
•
เสือ� ผา้ชิ�นเลก็และมนีำ้หนกัเบา เชน่ ถงุเทา้ ถงุมอื ถงุนอ่ง และผา้เชด็หนา้ อาจตดิอยบู่รเิวณประตู โปรดใสเ่สื�อผา้เหลา่นี�ไวใ้นถงุใสผ่า้สำหรบัซกั
•
อยา่ซกัถงุใสผ่า้เพยีงอยา่งเดยีวโดยไมม่ผีา้อืน� เนือ� งจากอาจทำใหเ้กดิการสั�นสะเทอืนที�ทำใหเ้ครือ� งซกัผา้เคลื�อนที�และอาจทำใหไ้ดร้บับาดเจบ็
ขั�นตอนที� � - แชผ่า้กอ่นซกั (ถา้จำเปน็)
สำหรบัผา้ฝา้ยที�เปื�อนมาก ใหเ้พิม� ตวัเลอืกแชผ่า้กอ่นซกัใหก้บัโปรแกรมที�เลอืกไว้ พรอ้มกบัใชผ้งซกัฟอกชนดิโปรตนี
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 19
2014/4/30 11:28:27
ขั�นตอนที� � - พจิารณาปรมิาณผา้ที�จะซกั
หา้มใสผ่า้เกนิปรมิาณที�กำหนด การใสผ่า้มากเกนิไปอาจทำใหเ้ครื�องซกัผา้ไมส่ามารถซกัไดอ้ยา่งเหมาะสม
โปรดดหูนา้ �� สำหรบัขอ้มลูเกี�ยวกบัปรมิาณผา้แตล่ะชนดิที�จะซกั
เมือ� ซกัชุดเครื�องนอนหรอืผา้นวม เวลาในการซกัอาจนานขึน� และประสทิธภิาพในการปั�นหมาดจะลดลง สำหรบัชดุเครือ� งนอนหรอืผา้นวม
ความเรว็ของรอบปั�นหมาดสงูสดุที�แนะนำคอื ��� รอบตอ่นาที และน้ำหนกัคอื �.� กโิลกรมั หรอืนอ้ยกวา่
ขอ้ควรระวงั: ถา้ผา้ไมส่มดลุ รหสัขอ้ผดิพลาด “UE” จะปรากฏขึ�น ใหก้ระจายชิ�นผา้ใหเ้สมอกนั ผา้ที�ไมส่มดลุอาจลดประสทิธภิาพในการปั�น
ขั�นตอนที� � - ใชป้ระเภทผงซกัฟอกที�เหมาะสม
ประเภทของผงซกัฟอกขึน� อยกู่บัประเภทเนือ� ผา้ (ผา้ฝา้ย ผา้ใยสงัเคราะห์ ผา้บาง ขนสตัว)์ สี อณ
ุ หภมูิที�ซกั และระดบัความสกปรก
โปรดใชผ้งซกัฟอกชนดิ “ฟองนอ้ย” ซึง� ไดร้บัการออกแบบสำหรบัเครื�องซกัผา้อตัโนมตัิ
• ปฏบิตัติามคำแนะนำของผผู้ลติผงซกัฟอก ตามน้ำหนกัของผา้ ระดบัความสกปรก และความกระดา้งของน้ำในพื�นที�ของคณ
ุ
ถา้คณ
ุ ไมแ่นใ่จเกี�ยวกบัความกระดา้งของน้ำ โปรดตดิต่อผใู้หบ้รกิารน้ำประปาในพื�นที�
•
หา้มใชผ้งซกัฟอกที�เกาะตวัหรอืแขง็ ผงซกัฟอกอาจคา้งอยใู่นรอบการซกั ทำใหช้อ่งระบายนำ้อดุตนั
ขอ้ควรระวงั: เมื�อซกัผา้ขนสตัวโ์ดยใชโ้ปรแกรมผา้ขนสตัว์ ใหใ้ชน้ำ้ยาซกัผา้ที�มสีภาวะเปน็กลางเทา่นั�น
ถา้ใชผ้งซกัฟอกกบัโปรแกรมผา้ขนสตัวผ์งซกัฟอกอาจตกคา้งอยใู่นผา้และทำใหผ้า้สเีปลีย� น
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 20
2014/4/30 11:28:27
คำาแนะนำาสำาหรบัชอ่งใสผ่งซกัฟอก
เครื�องซกัผา้มชี่องจา่ยสามชอ่ง: ชอ่งดา้นซา้ยสำหรบัการซกัหลกั ชอ่งดา้นขวาหนา้สำหรบันำ้ยาปรบัผา้นมุ่ และชอ่งดา้นขวาหลงัสำหรบัการซกัขั�นตน้
ชอ่งใสผ่งซกัฟอกสำหรบัการแชผ่า้กอ่นซกั
ชอ่งใสน่้ำยาปรบัผา้นมุ่
�� กอ่นการเริ�มตน้
ชอ่งใสผ่งซกัฟอกสำหรบัการซกัหลกั: ผงซกัฟอก น้ำยาปรบัสภาพน้ำ สารแชผ่า้
สารฟอกขาว และสารขจดัคราบ
ขอ้ควรระวงั
• หา้มเปดิชอ่งใสผ่งซกัฟอกขณะที�เครื�องซกัผา้ทำงาน
• หา้มใชผ้งซกัฟอกชนดิตอ่ไปนี�:
• ชนดิเมด็หรอืแคปซลู
•
•
ชนดิบอลหรอืตาขา่ย
เพื�อชว่ยปอ้งกนัการอดุตนัในชอ่ง ตอ้งมกีารเจอืจางสารเขม้ขน้หรอืประสทิธภิาพสงู (นำ้ยาปรบัผา้นมุ่หรอืผงซกัฟอก) ดว้ยนำ้สะอาดกอ่นนำไปใชง้าน
ชอ่งใสผ่งซกัฟอกอยู่ที�มมุซา้ยบนของเครื�องซกัผา้
�.
เลือ� นเพื�อเปดิชอ่งใสผ่งซกัฟอก
�.
เตมิผงซกัฟอกในปรมิาณที�เหมาะสมในชอ่งดา้นซา้ย ( )
หากตอ้งการใชน้้ำยาซกัผา้ ใหด้คูำแนะนำเกี�ยวกบัน้ำยาซกัผา้ที�ดา้นลา่ง
�.
เตมินำ้ยาปรบัผา้นมุ่ในปรมิาณที�เหมาะสมลงในชอ่งกลาง (
อยา่ใหเ้กนิเสน้สงูสดุ ( ) ที�ทำเครื�องหมายไวใ้นชอ่ง
) หากจำเปน็
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 21
2014/4/30 11:28:27
�.
หากเลอืกตวัเลอืกแชผ่า้ ใหเ้ตมิผงซกัฟอกในปรมิาณที�เหมาะสมลงในชอ่งดา้นขวา (
�.
เลือ� นชอ่งใสผ่งซกัฟอกเขา้ดา้นในเพือ� ปดิ
)
ที�ใสน่้ำยาซักผา้ (รนุ่ที�ใชไ้ดเ้ทา่นั�น)
หากตอ้งการใชน้้ำยาซกัผา้ ขัน� แรก ใหใ้ส่ ที�ใสน่้ำยาซกัผา้ (A) ทีม� ใีหล้งในชอ่งใสผ่งซกัฟอกของการซกัหลกั
( ) จากนั�น เติมผงซกัฟอกในปรมิาณที�เหมาะสมลงในที�ใสน่้ำยาซกัผา้
อยา่ใหเ้กนิเสน้สงูสุดทีท� ำเครื�องหมายไวภ้ายในที�ใสน่ำ้ยาซกัผา้
ขอ้ควรระวงั: นำที�ใสน่ำ้ยาซกัผา้ออกถา้จะใชผ้งซกัฟอก
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 22
2014/4/30 11:28:28
การทำางาน
แผงควบคมุ
�� การทำางาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
�
ปมุ่เลอืกโปรแกรม
หมนุปมุ่บดิเพือ� เลอืกโปรแกรม
�
พื�นที�จอแสดงผล
แสดงขอ้มลูเวลาซกัผา้ที�เหลอือยแู่ละการตั�งคา่
�
อณ
ุ หภมูิ
กดเพือ� เปลี�ยนอณ
ุ หภมูนิ้ำสำหรบัโปรแกรมปจัจบุนั
กดคา้งไว้ � วนิาทเีพื�อเปดิ/ปดิ ไฟของถงั
�
ลา้งน้ำ
กดเพือ� เปลี�ยนจำนวนครั�งในการลา้งนำ้สำหรบัโปรแกรมปจัจบุนั
คณ
ุ สามารถตั�งคา่จำนวนครั�งในการลา้งน้ำไดถ้งึ � รอบ
รอบปัน�
กดเพือ� เปลี�ยนความเรว็ในการปั�นสำหรบัโปรแกรมปจัจบุนั
• หยดุการลา้งน้ำ : การลา้งนำ้รอบสดุทา้ยถกูระงบัไวเ้พื�อใหผ้า้แชอ่ยใู่นนำ้ หากตอ้งการนำผา้ออก
ใหใ้ชโ้ปรแกรมระบายน้ำหรอืรอบปั�น
• ไมม่กีารปั�น : ถงัจะไม่ปั�นหลงัจากการระบายนำ้รอบสดุทา้ย
�
เลอืกการทำางาน
กดเพือ� เลอืกตวัเลอืก ทกุครั�งที�กดปมุ่นี� การเลอืกตวัเลอืกจะเปลีย� นไปตามลำดบันี�:
แชผ่า้
> เพิม� ประสทิธภิาพ
> แชผ่า้กอ่นซกั
> แชผ่า้
+ เพิ�มประสทิธภิาพ
> แชผ่า้
> เพิ�มประสทิธภิาพ
+ แชผ่า้กอ่นซกั
> แชผ่า้
+ เพิ�มประสทิธภิาพ
+
แชผ่า้กอ่นซกั
> ปดิ
แชผ่า้กอ่นซกั
�
โหมดเพิ�มเตมิ
แตะเพือ� เขา้สหู่น้าจอเลอืกการทำงานที�กำหนดเอง สามารถเลอืกการทำงานที�กำหนดเองได้ � แบบ
แตไ่มส่ามารถเลือกใชห้ลายแบบรว่มกนั
�
ตวัเลอืกความถี�
เครื�องนีม� ตีวัเลอืกความถี�สามคา่สำหรบัการเขา้ใชอ้ยา่งอสิระ
ในการเลอืกหรอืยกเลกิการเลอืก กดปมุ่ที�สมัพนัธก์นั
�
�
เริ�ม/พกั
กดเพือ� เริ�มหรอืหยดุการทำงาน
��
เปดิ/ปดิ
กดเพือ� เปดิ/ปดิเครือ� งซกัผา้
+
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 23
2014/4/30 11:28:29
ขั�นตอนงา่ยๆ ในการเริ�มตน้
2
1
6
7
3
�.
กดปมุ่ เปดิ/ปดิ เพือ� เปดิเครื�องซกัผา้
�.
หมนุปมุ่เลอืกโปรแกรมเพือ� เลอืกโปรแกรม
�.
เปลี�ยนการตั�งคา่โปรแกรม (อณ
ุ หภมู,ิ ลา้งน้ำ และ รอบปั�น) ตามความจำเปน็
�.
ในการเพิ�มตวัเลอืก กดปมุ่ เลอืกการทำงาน ซ้ำๆ จนไอคอนตวัเลือกที�สมัพนัธก์นัเปดิขึ�น
�.
ในการเลอืกโหมดที�ตอ้งการ กดปมุ่ โหมดเพิ�มเตมิ ซ้ำๆ จนไอคอนโหมดที�สมัพนัธก์นัเปดิขึ�น
�.
ในการเพิ�มตวัเลอืกความถี� กดปมุ่ที�สมัพนัธก์นั (ซกัเรว็ ตั�งเวลาสิ�นสดุ และ โปรแกรมรดีงา่ย)ซกัทกุวนั
�.
กดปมุ่ เริ�ม/พกั
4
5
ในการเปลี�ยนโปรแกรมระหวา่งการทำงาน
�.
กดปมุ่ เริ�ม/พกั เพือ� หยดุการทำงาน
�.
เลอืกโปรแกรมอืน�
�.
กดปมุ่ เริ�ม/พกั อกีครั�งเพือ� เริ�มตน้โปรแกรมใหม่
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 24
2014/4/30 11:28:29
ภาพรวมของโปรแกรม
โปรแกรมมาตรฐาน
คำอธบิาย & นำ้หนกัสงูสดุ (กก.)
ผา้ฝา้ย
•
•
สำาหรบัผา้ฝา้ย ผา้ปทีู น� อน ผา้ปโูตะ๊ ชดุชั�นใน ผา้ขนหนู หรอืเสื�อเชิ�ต
เวลาในการซกัและจำนวนรอบการลา้งนำ้จะมกีารปรบัโดยอตัโนมตัติามนำ้หนกั
สงูสดุ
•
ประสทิธภิาพที�ดีที�สดุพรอ้มกบัใชพ้ลงังานนอ้ยลงสำหรบัผา้ฝา้ย ผา้ปูที�นอน ผา้ปโูตะ๊ ชดุชั�นใน ผา้ขนหนู
หรอืเสื�อเชิ�ต
สงูสดุ
•
สำาหรบัเสื�อหรอืเสือ� เชิ�ตที�ทำจากโพลเีอสเตอร์ (ไดโอเลน, เทรวริา) โพลอีาไมด(์ เพอรล์อน ไนลอน)
หรอืสว่นผสมอืน� ๆ
�.�
ผา้ปูที�นอน
• สำหรบัผา้ปูที�นอน ผา้คลมุเตยีง หรอืปลอกผา้นวม ฯลฯ
• เพือ� ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ที�ดีที�สดุ ใหซ้กัผา้ปูที�นอนเพยีงประเภทเดยีวเทา่นั�นและน้ำหนกัผา้ตอ้งไมเ่กนิ � กก.
�
ผา้ขนสตัว์
• เหมาะสำหรบัผา้ขนสตัว์ที�ซกัดว้ยเครือ� งได้ มนีำ้หนกัผา้นอ้ยกวา่ �.� กก.
• โปรแกรมผา้ขนสตัวม์กีารหมนุและการแช่ที�นมุ่นวลเพื�อปอ้งกนัเสน้ใยผา้ขนสตัวเ์กดิการหดตวั/ผดิรปู
• ขอแนะนำให้ใชส้ารซกัฟอกที�มฤีทธเ์ิปน็กลาง
�
ซกัประหยดัพลงังาน
• อโีค่ บบัเบิ�ล อณ
ุ หภมูติำ่ชว่ยประหยดัพลงังาน
�
ผา้กฬ
ี า ผา้รม่
• สำหรบัเสื�อผา้ที�สวมใสก่ลางแจง้ ชดุเลน่สกี และชดุเลน่กฬ
ี าที�ทำมาจากวสัดสุำหรบัใชง้าน เชน่ สแปนเดก็ซ์ ผา้ยดื
และไมโครไฟเบอร์
�
ชดุเดก็ออ่น
•
การซกัดว้ยอณ
ุ หภมูสิงูและลา้งน้ำมากเปน็พเิศษชว่ยให้มั�นใจวา่จะไมม่ผีงซกัฟอกหลงเหลอือยู่
�
ถนอมผา้
•
สำหรบัผา้เนือ� บาง ชดุชัน� ในสตรี ชดุชั�นใน (ผา้ไหม) และผา้อื�นๆ ที�ตอ้งซกัดว้ยมอืเทา่นัน�
�
ซกัทกุวนั
•
ดำเนนิการซกัดว่นภายใน � ชัว� โมงสำหรบัผา้ที�ใชท้กุวนั เชน่ ชดุชั�นในและเสื�อเชิ�ต
�
ผา้สเีขม้
•
การลา้งน้ำเพิม� เตมิและการปั�นหมาดที�ลดความเรว็ลงชว่ยใหเ้สื�อผา้ไดร้บัการซกัอยา่งนมุ่นวลและลา้งอยา่งสะอาด
�
•
คณ
ุ สมบตักิารทำใหเ้ปยีกชมุ่ดว้ยการหมนุเพื�อประสทิธภิาพในการขจดัรอยเปื�อนจากการซกั
ในระหวา่งการหมนุเพือ� ใหค้วามเปยีกชมุ่ ถังจะหยุดทำการหมุน ซึ�งไม่ใช่ระบบล้มเหลว
�
ลา้ง และ ปั�นหมาด
•
ลา้งนำ้เพิม� เตมิหลงัจากเทนำ้ยาปรบัผา้นมุ่ลงในผา้
-
ลา้งถงัซกั
• ทำความสะอาดถงัซกัดว้ยการขจดัคราบสกปรกและแบคทเีรยีออกจากถงัซกั
• ดำเนนิการหนึง� ครั�งเมื�อซกัครบ �� ครั�งโดยไมต่อ้งใสผ่งซกัฟอกหรอืสารฟอกขาว
• ตรวจสอบวา่ถงัซกัวา่งเปลา่
• โปรดอย่าใชส้ารทำความสะอาดเพื�อทำความสะอาดถงัซกั
ผา้ฝา้ย (อโีค)่
ผา้ใยสงัเคราะห์
ขจดัคราบ
�� การทำางาน
โปรแกรม
-
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 25
2014/4/30 11:28:30
เลอืกการทำงาน
ตวัเลอืก
-
คำาอธบิาย
แชผ่า้กอ่นซกั
•
เพิ�มประสทิธิภาพ
• สำหรบัผา้สกปรกมาก เวลาในการทำงานสำหรบัแตล่ะรอบจะยาวนานกวา่ปกตเิวลาในการทำงานสำหรบัแตล่ะรอบจะ
ยาวนานกวา่ปกติ
แชผ่า้
•
•
ซกัเรว็
เพิม� รอบการซกัขัน� ตน้กอ่นรอบการซกัหลกั
ใชต้วัเลอืกนี�เพือ� ขจดัคราบจากผา้อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยการแชผ่า้
รอบการแชผ่า้แตล่ะรอบจะปั�นเปน็เวลา � นาที และหยดุ � นาที ทั�งหมด � รอบ เปน็เวลา �� นาที
สำหรบัเสื�อผา้ที�เปื�อนนอ้ย มนี้ำหนกัผา้นอ้ยกวา่ � กก.
ใชเ้วลาขัน� ตำ่ประมาณ �� นาที ทั�งนี�จะขึ�นอยกู่บัสภาพการทำงาน เชน่ แรงดนันำ้ความกระดา้งของนำ้
และ/หรอืตวัเลอืกพเิศษที�เลอืกไว้
• เวลาของตวัเลอืก ซกัเรว็ จะเพิ�มขึ�นตามลำดบัดงันี:� ปดิ > �� นาที > �� นาที > �� นาที > �� นาที > �� นาที > �� นาที
• ปรมิาณผงซกัฟอกที�แนะนำคอืนอ้ยกวา่ �� กรมั (สำหรบันำ้หนกัผา้ � กก.)
•
•
ตั�งเวลาสิน� สดุ
• เวลาที�ปรากฏจะหมายถงึเวลาสิ�นสดุของโปรแกรมที�เลอืก
• กำหนดเวลา ตั�งเวลาสิน� สดุ ระหวา่ง � ถงึ �� ชัว� โมง
โปรแกรมรดีงา่ย
• ความเรว็ในการปั�นจะลดลงเพื�อลดรอยยบัของผา้
• ตั�งคา่ความเรว็ในการปั�นไว้ไมเ่กนิ ��� รอบตอ่นาที
โหมดเพิ�มเตมิ
โหมด
คำาอธบิาย
ซกัเรว็
• โหมดนีจ� ะเปลี�ยนการตั�งคา่โปรแกรมเพื�อลดเวลาในการซกัโดยรวม
• นำ้หนกัผา้ที�แนะนำคอืนอ้ยกวา่ �.� กก. สำหรบัโปรแกรม ผา้ฝา้ย ที�ไดเ้ปดิใชง้านโหมด ซกัเรว็
ซกัประหยดัพลงังาน •
โหมดนีจ� ะเปลี�ยนการตั�งคา่โปรแกรมเพื�อประหยดัการใชพ้ลงังานโดยรวม
ซกัเงยีบ
โหมดนีจ� ะเปลี�ยนการตั�งคา่โปรแกรมเพื�อลดเสยีงรบกวนและการสั�นสะเทอืนขณะทำงาน
•
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 26
2014/4/30 11:28:30
ตั�งเวลาสิ�นสดุ
ทา่นสามารถระบุชั�วโมงเสรจ็สิน� การทำงานของเครื�องซกัผา้ได้
ซึ�งการทำเชน่นี�ใหป้ระโยชนห์ากทา่นตอ้งการใหก้ารซกัแลว้เสรจ็ในเวลาที�คณ
ุ กลบัมาถงึบา้นหลงัจากเลกิงาน
เลอืกโปรแกรม จากนั�นเปลี�ยนการตั�งคา่โปรแกรมตามความจำเปน็
กดปมุ่ ตั�งเวลาสิน� สดุ ซำ้ๆ เพือ� ตั�งเวลา
กดปมุ่ เริม� /พกั
กรณกีารใชง้าน
ในอกี � ชั�วโมง คณ
ุ ตอ้งการโปรแกรมซกัสองชั�วโมงดำเนนิการเสรจ็ เพื�อใหม้กีารทำงานดงันี� คณ
ุ จงึเพิ�มตวัเลอืก ตั�งเวลาสิ�นสดุ ใหก้บัโปรแกรมปจัจบุนัที�มกีารตั�งคา่ �
ชั�วโมง และกดปมุ่ เริ�ม/พกั เมื�อเวลา ��:�� น. จากนัน� จะเกดิอะไรขึน� เครือ� งซกัผา้เริ�มจะทำงานในเวลา ��:�� น. และสิ�นสดุในเวลา ��:�� น.
ตามตวัอยา่งชว่งเวลาดา้นลา่งนี�
2:00 pm
ตั�งเวลาสิน� สดุ ไปที� � ชั�วโมง
3:00 pm
�� การทำางาน
�.
�.
�.
5:00 pm
เริ�ม
สิ�นสดุ
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 27
2014/4/30 11:28:30
การตั�งคา่
ลอ็คปอ้งกนัเดก็
เพื�อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดอบุตัเิหตตุอ่เดก็เลก็หรอืทารก ใหฟ้งักช์นัลอ็คปอ้งกันเดก็ลอ็คปมุ่ทั�งหมด
• ในการตั�งคา่หรอืปลดลอ็คฟงักช์นัลอ็คปอ้งกนัเดก็ กดปมุ่ เลอืกการทำงาน และ โหมดเพิ�มเตมิ คา้งไวพ้รอ้มกนั � วนิาที
หากตอ้งการเพิม� ผงซกัฟอกหรอืเสื�อผา้เพิม� ลงในถงั หรอืหากตอ้งการเปลีย� นการตั�งคา่โปรแกรมในสถานะลอ็คปอ้งกนัเดก็
ทา่นตอ้งปลดลอ็คฟงักช์นัลอ็คปอ้งกนัเดก็กอ่น
เสยีง
ปดิหรอืเปดิเสยีง
•
ในการปดิเสยีงหรอืเปดิเสยีง กดปมุ่ ลา้งน้ำ และ รอบปั�น คา้งไวพ้รอ้มกนั � วนิาที
ไฟของถงั
• หากตอ้งการเปิดหรอืปดิ ไฟของถงั ใหก้ดปมุ่ อณ
ุ หภมูิ คา้งไวเ้ปน็เวลา � วนิาที
•
ไฟของถงัจะปิดโดยอตัโนมตัหิลงัผา่นไป � นาที
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 28
2014/4/30 11:28:31
การบำรงุรกัษา
โปรดรกัษาใหเ้ครื�องซกัผา้สะอาดอยเู่สมอเพือ� ปอ้งกนัประสทิธภิาพลดลงและเพื�อใหม้อีายกุารใชง้านที�ยาวนาน
ลา้งถงัซกั
โปรดใชโ้ปรแกรมนี�เปน็ประจำเพือ� ลา้งถงัซกัและกำจดัแบคทเีรยีออก
กดปมุ่ เปิด/ปดิ เพือ� เปดิเครื�องซกัผา้
�.
หมนุปมุ่เลอืกโปรแกรมเพือ� เลอืก ลา้งถงัซกั
�.
กดปมุ่ เริ�ม/พกั
อณ
ุ หภมูขิองน้ำสำหรบั ลา้งถงัซกั มกีารตั�งคา่ไวที้ � �� °C ซึ�งจะไมส่ามารถเปลีย� นแปลงได้
�� การบำรงุรกัษา
�.
ขอ้ควรระวงั: โปรดอยา่ใชส้ารทำความสะอาดเพือ� ทำความสะอาดถงัซกั สารเคมตีกคา้งในถงัซกัจะทำใหป้ระสทิธภิาพในการซกัลดลง
การเตอืนการลา้งถงัซกั
การเตอืนของโปรแกรม ลา้งถงัซกั
จะปรากฏบนหนา้จอหลกัหนึง� ครั�งเมื�อซกัครบ �� ครั�ง
เปดิใชร้อบ ลา้งถงัซกั ขอแนะนำใหใ้ชโ้ปรแกรม ลา้งถงัซกั เปน็ประจำ
เมือ� คณ
ุ เหน็การเตอืนนี�เปน็ครั�งแรก คณ
ุ สามารถไมร่บัการเตอืนได้ � ครั�งตดิตอ่กนั ตั�งแตก่ารซกัครั�งที� � เปน็ตน้ไป การแจง้เตอืนจะไมป่รากฏอกี
แตจ่ะปรากฏอกีครั�งเมื�อซกัครบ �� ครั�งเปน็รอบที�สอง
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 29
2014/4/30 11:28:31
ระบบตรวจสอบอจัฉรยิะ
หากตอ้งการเปดิใชง้านฟงักชั์นนี� ขัน� แรก คณ
ุ ตอ้งดาวนโ์หลด Samsung Smart Washer ที� Google Play หรอื App Store และตดิตั�งในอปุกรณเ์คลื�อนที�ซึ�งมกีลอ้ง
ฟงักชั์น ระบบตรวจสอบอจัฉรยิะ ไดร้บัการปรบัปรงุประสทิธภิาพสำหรบั:
Galaxy และ iPhone ซรีส่ี์ (อาจไมส่นบัสนนุในบางรนุ่)
�.
�.
�.
�.
�.
กดปมุ่ รอบปั�น และ เลอืกการทำงาน คา้งไวพ้รอ้มกนั � วนิาที เพื�อเขา้สโู่หมด Smart Check
เครื�องซกัผา้จะเริ�มกระบวนการตรวจสอบตนเอง แลว้แสดงรหสัขอ้ผดิพลาดหากตรวจพบ
เรยีกใชแ้อปพลเิคชัน Samsung Smart Washer ในอปุกรณเ์คลื�อนที� และแตะ ระบบตรวจสอบอจัฉรยิะ
ถอือปุกรณเ์คลื�อนทีจ� อ่กบัแผงจอแสดงผลของเครื�องซกัผา้ โดยหนัดา้นหนา้ของอปุกรณเ์คลื�อนที�เขา้หาเครือ� งซกัผา้ จากนั�น
แอปพลเิคชันจะรบัรรู้หสัขอ้ผดิพลาดโดยอตัโนมตัิ
เมือ� รบัรรู้หัสขอ้ผดิพลาดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แอปพลเิคชันจะแสดงขอ้มลูโดยละเอยีดสำหรบัขอ้ผดิพลาด พรอ้มกบัวธิกีารดำเนนิการตอ่ไป
•
•
•
ชื�อฟงักชั์น ระบบตรวจสอบอจัฉรยิะ อาจแตกตา่งกนัไปในแตล่ะภาษา
ถา้เครื�องซกัผา้มไีฟสะทอ้นบนจอแสดงผล แสดงวา่แอปพลเิคชันอาจไมส่ามารถรบัรรู้หสัขอ้ผดิพลาด
ถา้แอปพลเิคชันไมร่บัรรู้หสัของ ระบบตรวจสอบอจัฉรยิะ ใหป้อ้นรหสัขอ้ผดิพลาดดว้ยตนเองลงในหนา้จอของแอปพลเิคชัน
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 30
2014/4/30 11:28:31
ทอ่ทิ�งน้ำฉกุเฉนิ
ในกรณีที�เกดิไฟฟา้ดบั ใหร้ะบายน้ำภายในถงัซกักอ่นนำผา้ออก
�. ถอดปลั�กสายไฟของเครื�องซกัผา้ออกจากเตา้รบัหลกั
�. คอ่ยๆ กดบรเิวณดา้นบนของที�ปดิตวักรองเพือ� เปดิ
�� การบำรงุรกัษา
�.
คอ่ยๆ ดงึทอ่ทิ�งนำ้ฉกุเฉนิออกมา
�.
ในขณะที�ถอืสว่นปลายของทอ่ทิง� นำ้ ใหเ้ปดิฝาปดิทอ่
�.
�.
�.
ปลอ่ยใหน้้ำไหลลงสภู่าชนะ
ปดิฝาปดิทอ่และใสท่อ่ทิ�งนำ้กลบัเขา้ที�
ปดิที�ปดิตวักรอง
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 31
2014/4/30 11:28:31
การทำความสะอาด
พื�นผวิของเครื�องซกัผา้
ใชผ้า้นมุ่เชด็ที�มนี้ำยาทำความสะอาดที�ไมม่สีารขดัถู หา้มฉดีน้ำลงบนเครื�องซกัผา้
ตะแกรงตวักรอง
ทำความสะอาดตะแกรงตวักรองของทอ่จา่ยน้ำหนึง� หรอืสองครั�งตอ่ปี
�. ปดิเครื�องซกัผา้ และถอดปลั�กสายไฟ
�. ปดิกอ๊กนำ้
�. คลายและปลดทอ่จา่ยน้ำจากดา้นหลงัของเครื�องซกัผา้ หมุ้ทอ่ดว้ยผา้เพื�อปอ้งกนัน้ำไหลออก
�. ใชค้มีเพื�อดงึตะแกรงตวักรองออกจากชอ่งวาลว์น้ำเขา้
�. จมุ่ตะแกรงตวักรองลงในนำ้ใหม้ดิเพือ� ใหข้อ้ตอ่ที�เปน็เกลยีวจมนำ้ดว้ย
�.
�.
�.
ตากตะแกรงตวักรองใหแ้หง้สนทิภายในรม่
ใสต่ะแกรงตวักรองกลบัเขา้ไปในทอ่จา่ยน้ำ และวางทอ่จา่ยน้ำไวใ้นตำแหนง่เดมิ
เปดิกอ๊กน้ำ
ถา้ตะแกรงตวักรองอดุตนั รหสัขอ้ผดิพลาด “�E” จะปรากฏบนหนา้จอ
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 32
2014/4/30 11:28:31
ตวักรอง
ขอแนะนำใหท้ำความสะอาดตวักรอง � หรอื � ครั�งตอ่ปเีพือ� ปอ้งกนัการอดุตนั ตวักรองที�อดุตนัอาจลดประสทิธภิาพของการซกัฟอก
�.
�.
เปดิที�ปดิตวักรองโดยใชเ้หรยีญหรอืกญ
ุ แจ
�.
หมนุฝาปิดตวักรองไปทางซา้ย และระบายน้ำที�เหลอือยอู่อกใหห้มด
�.
ถอดตวักรองออก
�.
ทำความสะอาดตวักรองโดยใชแ้ปรงขนนมุ่ ตรวจสอบวา่ใบพดัของปั�มนำ้ทิ�งภายในตวักรองไมอ่ดุตนั
�.
ใสต่วักรองกลบัเขา้ที� และหมนุฝาปดิตวักรองไปทางขวา
�� การบำรงุรกัษา
�.
ปดิเครื�องซกัผา้ และถอดปลั�กสายไฟ
ระบายนำ้ที�เหลอือยภู่ายในถงัซกัออก โดยดูที� “ทอ่ทิ�งนำ้ฉกุเฉนิ” ในหนา้ ��
•
หากตอ้งการเปดิฝาปดิตวักรองอยา่งปลอดภยั ใหด้นัเขา้และหมนุทวนเขม็นาฬกิา
สปรงิของฝาปดิจะทำใหส้ามารถเปดิฝาได้
•
หากตอ้งการปดิฝาปดิตวักรองอยา่งปลอดภยั ใหห้มนุตามเขม็นาฬกิา สปรงิจะมเีสยีงกริ�กๆ
ซึ�งเปน็การทำงานปกติ
•
ถา้ตวักรองอดุตนั รหสัขอ้ผดิพลาด “�E” จะปรากฏบนหนา้จอ
ขอ้ควรระวงั
•
โปรดปดิฝาปดิตวักรองอยา่งเหมาะสมหลงัจากทำความสะอาดตวักรอง มฉิะนั�นอาจทำใหเ้กดิน้ำรัว�
•
โปรดใสต่วักรองอยา่งเหมาะสมหลงัจากทำความสะอาดตวักรอง มฉิะนั�นตวักรองอาจไมท่ำงานหรอือาจทำใหเ้กดินำ้รัว�
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 33
2014/4/30 11:28:31
ชอ่งใสผ่งซักฟอก
�.
�.
ในขณะที�กด สลกัคลาย (A) ที�ดา้นในของชอ่ง ใหเ้ลื�อนเพือ� เปดิชอ่ง
นำ สลกัคลาย และ ที�ใสน่้ำยาซกัผา้ ออกจากชอ่ง
A
�.
ทำความสะอาดชอ่งโดยใหน้้ำไหลผา่นและใชแ้ปรงขนนมุ่
�.
�.
�.
ทำความสะอาดชอ่งของที�ใสผ่งซกัฟอกดว้ยแปรงขนนมุ่
ใส่ สลกัคลาย(A) และที�ใส่ น้ำยาซกัผา้ กลบัเขา้ชอ่ง
เลือ� นชอ่งเขา้ดา้นในเพือ� ปดิ
หากตอ้งการนำผงซกัฟอกที�ตกคา้งอยอู่อก ใหใ้ชโ้ปรแกรม ลา้ง และ ปั�นหมาด โดยที�ถงัซกัวา่งเปลา่
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 34
2014/4/30 11:28:32
การคนืสภาพจากการเปน็น้ำแขง็
เครื�องซกัผา้อาจกลายเปน็นำ้แขง็เมื�ออณ
ุ หภมูติำ่กวา่ � °C
ปดิเครื�องซกัผา้ และถอดปลั�กสายไฟ
�.
เทนำ้อนุ่บนกอ๊กนำ้เพื�อคลายทอ่จา่ยนำ้ให้หลวม
�.
ถอดทอ่จา่ยน้ำ และแชใ่นน้ำอนุ่
�.
เทน้ำอนุ่ลงในถงัซกัและปลอ่ยทิ�งไวเ้ปน็เวลาประมาณ �� นาที
�.
ตอ่ทอ่จา่ยนำ้เขา้กบักอ๊กนำ้อกีครั�ง
ถา้เครื�องซกัผา้ยงัคงไมท่ำงานตามปกติ ใหด้ำเนนิการซ้ำตามขั�นตอนขา้งตน้จนกวา่จะสามารถทำงานไดต้ามปกติ
�� การบำรงุรกัษา
�.
การดแูลเมื�อไมไ่ดใ้ชง้านเปน็เวลานาน
โปรดหลกีเลี�ยงการไมใ่ชเ้ครื�องซกัผา้เปน็เวลานาน
ถา้เกดิกรณีนี�ขึ�น ใหร้ะบายนำ้ออกจากเครื�องซกัผา้และถอดปลั�กสายไฟ
�.
หมนุปมุ่เลอืกโปรแกรมเพื�อเลอืก ลา้ง และ ปั�นหมาด
�.
�.
ตรวจสอบวา่ถงัซกัวา่งเปลา่ และกดปมุ่ เริ�ม/พกั
เมือ� โปรแกรมดำเนนิการเสรจ็ ใหป้ดิกอ๊กนำ้และถอดทอ่จา่ยนำ้
�.
ปดิเครื�องซกัผา้ และถอดปลั�กสายไฟ
�.
เปดิประตเูพื�อใหม้อีากาศไหลเวยีนในถงัซกั
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 35
2014/4/30 11:28:32
การแกไ้ขปญ
ั หา
จดุตรวจสอบ
ถา้คณ
ุ พบวา่เกดิปัญหากบัเครื�องซกัผา้ โปรดตรวจสอบที�ตารางดา้นลา่งนี�กอ่นและลองดำเนนิการตามคำแนะนำ
ปญ
ั หา
ไมท่ำงาน
ไมม่นีำ้หรอืนำ้ไมเ่พยีงพอ
มผีงซกัฟอกหลงเหลอืในชอ่งใส่
หลงัจากการซกั
สั�นสะเทอืนหรอืมเีสยีงดงั
เครื�องซกัผา้ไม่ทิ�งนำ้ และ/หรอืปั�นหมาด
ประตลูอ็คและไมส่ามารถเปดิได้
การแกไ้ข
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบวา่เครือ� งซกัผา้เสยีบปลั�กเรยีบรอ้ย
ตรวจสอบวา่ประตปูดิสนทิ
ตรวจสอบวา่กอ๊กจา่ยนำ้เปดิอยู่
โปรดตรวจสอบวา่ไดก้ดปมุ่ เริ�ม/พกั แลว้
เปดิกอ๊กนำ้จนสดุ
ตรวจสอบวา่ทอ่จา่ยน้ำไมจ่บัตวัเปน็น้ำแขง็
ยดืใหท้อ่จา่ยน้ำตรง
ทำความสะอาดตวักรองที�ทอ่จา่ยนำ้
ตรวจสอบวา่เครือ� งซกัผา้ตอ่กบัแหลง่จา่ยนำ้ที�มแีรงดนัเพยีงพอ
ตรวจสอบวา่ไดเ้ตมิผงซกัฟอกในชอ่งกลางของที�ใส่
ตรวจสอบวา่เครือ� งตั�งอยบู่นพื�นที�ซึ�งราบเสมอกนั หากพื�นที�ไมร่าบเสมอกนั ใหป้รบัขาตั�งของเครือ� งใหไ้ดร้ะดบั
ตรวจสอบวา่นำหมดุสำหรบัการขนสง่ออกแลว้
ตรวจสอบวา่เครือ� งซกัผา้ไมไ่ดส้มัผสักบัวตัถุอื�น
ตรวจสอบวา่ปรมิาณผา้อยใู่นถงัอยา่งสมดลุ
ทำใหท้อ่นำ้ทิง� ตรง จดัใหท้อ่ไมบ่ดิงอ
ตรวจสอบวา่ตวักรองเศษผา้ไมอ่ดุตนั
ฝาเครื�องจะไมส่ามารถเปดิไดจ้นกวา่จะครบ � นาทหีลงัจากที�เครือ� งหยดุการทำงานหรอืมกีารปดิเครื�อง
ถา้ปญ
ั หาเหลา่นี�ยงัคงอยู่ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพืน� ที�
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 36
2014/4/30 11:28:32
รหสัขอ้มลู
ถา้เครื�องซกัผา้ไมท่ำงาน คณ
ุ สามารถดรูหสัขอ้มลูบนหนา้จอได้ โปรดตรวจสอบตารางดา้นลา่งและลองดำเนนิการตามคำแนะนำ
สญ
ั ลกัษณข์องรหสั
dE
�E
UE
cE/�E
Sd/Sud
Uc
ตรวจสอบวา่ประตปูดิสนทิ
ตรวจสอบวา่ผา้ไมต่ดิกบัประตู
ตรวจสอบวา่เปดิกอ๊กจา่ยนำ้แลว้
ตรวจสอบแรงดนัน้ำ
ทำความสะอาดตวักรองที�ทอ่จา่ยน้ำ
ทำาความสะอาดตวักรองเศษผา้
ตรวจสอบวา่ทอ่ระบายนำ้ไดร้บัการตดิตั�งอยา่งเหมาะสม
ทำความสะอาดตวักรองทอ่จา่ยนำ้
•
ตดิตอ่ฝา่ยบรกิารหลงัการขาย
•
แสดงขึน� เมื�อการตรวจพบฟองจำนวนมากเกนิไป อกีทั�งยงัแสดงในขณะที�ฟองถกูกำจดัออกไปแลว้ดว้ยเชน่กนั
เมื�อกำจดัฟองออกเรยีบรอ้ยแลว้ เครือ� งจะหมนุปกติ (นีเ� ปน็หนึ�งในขั�นตอนการทำงานตามปกติ
ซึง� เปน็การแสดงความผดิพลาดเพื�อปอ้งกนัในกรณีที�เครือ� งไมส่มัผสัถงึความผดิปกต)ิ
กรณีที�กระแสไฟฟา้ไมเ่สถยีร เครือ� งซกัผา้จะพกัการทำงานเพื�อปอ้งกนัอปุกรณไ์ฟฟา้
กรณีที�กระแสไฟฟา้กลบัมาสภู่าวะปกติ เครือ� งจะเริ�มการหมนุอกีครั�งโดยอตัโนมตัิ
•
•
�� การแกไ้ขปญ
ั หา
�E
การแกไ้ข
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ผา้ไมส่มดลุ ใหค้ลายผา้ที�พนักนัออก หากมกีารซกัผา้เพยีงชิ�นเดยีว เชน่ เสื�อคลมุอาบนำ้หรอืกางเกงยนีส์
การปั�นครั�งสดุทา้ยอาจไมไ่ดผ้ลดเีทา่ที�ควร และขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด “UE” จะปรากฏในจอแสดงผล
ถา้รหัสขอ้มลูยงัคงปรากฏบนหนา้จอ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Samsung ในพื�นที�
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 37
2014/4/30 11:28:32
ขอ้มลูจำาเพาะ
การปกปอ้งสิ�งแวดลอ้ม
•
อปุกรณ์นี�ไดร้บัการผลติจากวสัดรุไีซเคลิ หากคณ
ุ ตอ้งการทิง� อปุกรณ์นี� โปรดปฏบิตัติามระเบยีบการทิ�งขยะของพื�นที� ตดัสายไฟ เพื�อปอ้งกนัไมใ่หม้กีารตอ่สายไฟกบั
เครื�องใชไ้ฟฟา้นี�อกี ถอดประตอูอก เพือ� ปอ้งกนัไมใ่หส้ตัวห์รอืเดก็ตดิอยภู่ายใน
• อยา่ใชผ้งซกัฟอกเกนิปรมิาณที�แนะนำโดยผผู้ลติผงซกัฟอก
• ใชส้ารขจดัคราบและสารฟอกขาวกอ่นการซกัเฉพาะเมื�อจำเปน็เทา่นั�น
• ประหยดัน้ำและไฟฟา้โดยซกัเตม็ถงั (ปรมิาณผา้ขึน� อยกู่บัโปรแกรมที�ใช)้
ประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐาน
อปุกรณ์นี�เปน็ไปตามมาตรฐานความปลอดภยัของยโุรป EC directive ��/�� และ EN Standard �����
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 38
2014/4/30 11:28:32
ผงัการดูแลผา้
�� ขอ้มลูจำเพาะ
สญ
ั ลกัษณต์อ่ไปนี�เปน็คำแนะนำในการดแูลผา้ ฉลากการดแูลผา้ประกอบดว้ยสญ
ั ลกัษณ์สี�อยา่งตามลำดบั: การซกั การฟอกขาว การอบแหง้ และการรดี
(ตลอดจนการซักแหง้ ถา้จำเปน็) การใชส้ญ
ั ลกัษณช์ว่ยใหม้คีวามสมำ่เสมอระหวา่งผผู้ลติเสื�อผา้แตล่ะรายทั�งสำหรบัผา้ในประเทศและผา้ที�นำเขา้
โปรดปฏบิตัติามฉลากการดแูลเพือ� ยดือายกุารใชง้านของผา้และลดปญ
ั หาในการซกั
ผา้หนา
สามารถรดีที�ความรอ้นสงูสดุ ��� °C
ผา้บาง
หา้มรดี
ซกัไดที้ �ความรอ้น �� °C
ซกัแหง้ดว้ยสารทำละลายใดกไ็ด้
ซกัไดที้ �ความรอ้น �� °C
ซกัแหง้ดว้ยเปอรค์ลอไรด์ น้ำมนัไฟแชก็ แอลกอฮอล์
หรอื R��� เทา่นั�น
ซกัไดที้ �ความรอ้น �� °C
ซกัแหง้ดว้ยนำ้มนักา๊ด แอลกอฮอล์ หรอื R��� เทา่นั�น
ซกัไดที้ �ความรอ้น �� °C
หา้มซกัแหง้
ซกัดว้ยมอื
หา้มแขวน
ซกัแหง้เทา่นัน�
แขวนได้
ใชส้ารฟอกในนำ้เยน็
ตากดว้ยไมแ้ขวนเสื�อ
หา้มใชส้ารฟอก
ใชเ้ครือ� งอบ ความรอ้นปกติ
สามารถรดีที�ความรอ้นสงูสดุ ��� °C
ใชเ้ครือ� งอบ ความรอ้นต่ำ
สามารถรดีที�ความรอ้นสงูสดุ ��� °C
หา้มใชเ้ครือ� งอบ
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 39
2014/4/30 11:28:34
ขอ้มลูจาเพาะ
ำ
ประเภท
เครื�องซกัผา้ฝาหนา้
WW��H����E*
ขนาด
ก ��� มม. X ล ��� มม. X ส ��� มม.
แรงดนัน้ำ
�� kPa ~ ��� kPa
ปรมิาณน้ำ
��ลติร
WW��H����E*
น้ำหนกัสทุธิ
�� กก.
ความจใุนการซกัและการปั�นหมาด
� กก.
WW��H����E*
รนุ่
ขณะซกั
การใชพ
้ ลงังานไฟฟา้
ซกัและอบรอ้น
ปั�นหมาด
การหมนุปั�นหมาด
•
•
��� โวลต์
�� วตัต์
��� โวลต์
�� วตัต์
��� โวลต์
���� วตัต์
��� โวลต์
���� วตัต์
รนุ่
WW��H����E*
���โวลต์
��� วตัต์
ปั�ม
�� วตัต์
รนุ่
WW��H����E*
รอบตอ่นาที
����
ลกัษณะและขอ้มลูจำเพาะของผลติภณ
ั ฑอ์าจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ผา้ฝา้ย (อโีค)่ �� ºC เปน็โปรแกรมตาม EN�����
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 40
2014/4/30 11:28:34
บนัทกึ
�� ขอ้มลูจำเพาะ
ไทย - ��
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 41
2014/4/30 11:28:34
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 42
2014/4/30 11:28:34
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 43
2014/4/30 11:28:34
ถา้คณ
ุ มคีำถามหรอืขอ้คดิเหน็
ประเทศ
โทรศพ
ั ท์
หรอืเยี�ยมชมเวบ็ไซตข์องเราที�
THAILAND
�-����-����,
����-��-����
www.samsung.com/th/support
รหสั DC��-�����V_TH
WW90H7410EW-03403V_TH.indd 44
2014/4/30 11:28:34
WW90H7410E*
Washing Machine
user manual
This manual is made with 100% recycled paper.
Imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at
www.samsung.com/register
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 1
2014/4/21 11:39:55
Contents
3
Safety information
What you need to know about safety instructions����������������������������������������������������������������������� 3
Important safety symbols������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Important safety precautions������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Instruction about the WEEE������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
11
Installation
What’s included������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Installation requirements������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Step-by-step installation������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
18
Before you start
lnitial settings����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Laundry guidelines��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Detergent drawer guidelines������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
23
Operations
Control panel����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Simple steps to start������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24
Course overview������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
Settings�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
29
Maintenance
Eco Drum Clean������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Smart Care��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Emergency drain������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 31
Cleaning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Recovery from freezing�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Care against an extended time of disuse����������������������������������������������������������������������������������� 35
36
Troubleshooting
Checkpoints������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Information codes���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
38
Specifications
Protecting the environment�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
Declaration of conformity����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
Fabric care chart������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39
Sheet of household washing machines�������������������������������������������������������������������������������������� 40
Information of main washing programmes��������������������������������������������������������������������������������� 42
English - 2
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 2
2014/4/21 11:39:55
Safety information
Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains
important information on the installation, use and care of your appliance. Please
take some time to read this manual to take full advantage of your washing
machine’s many benefits and features.
Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the
extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close
to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and
situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing,
maintaining and operating your washing machine.
Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing
machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable.
If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information
online at www.samsung.com.
Important safety symbols
What the icons and signs in this user manual mean:
WARNING: Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death
and/or property damage.
CAUTION: Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or
property damage.
NOTE
These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.
Read all instructions before using the appliance.
As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this
appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.
English - 3
01 SAFETY INFORMATION
What you need to know about safety instructions
Important safety precautions
WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using
your appliance, follow basic precautions, including the following:
Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The
washing machine door does not open easily from the inside and
children may be seriously injured if trapped inside.
This appliance is not to be used by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
For use in Europe: This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
This appliance should be positioned so that the power plug, the
water supply taps, and the drain pipes are accessible.
For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet
must not obstruct the openings.
The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and
that old hose-sets should not be reused.
English - 4
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 4
2014/4/21 11:39:55
CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of
the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an
external switching device, such as a timer, or connected to a circuit
that is regularly switched on and off by the utility.
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.
• Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.
The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.
Plug the power cord into an AC 220 - 240 V / 50 Hz wall socket or higher and use the socket for this
appliance only. Never use an extension cord.
• Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result
in electric shock or fire.
• Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product
specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall
socket firmly.
01 SAFETY INFORMATION
WARNING: Critical installation WARNINGS
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points
using a dry cloth on a regular basis.
• Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.
• If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable
may be damaged and this may result in electric shock or fire.
Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.
• If a child places a bag over its head, it may suffocate.
When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
• This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
• Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in
accordance with local and national regulations.
Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or
water (rain drops).
Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.
• Frost may cause the tubes to burst.
English - 5
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 5
2014/4/21 11:39:55
Do not install this appliance in a location where gas may leak.
• This may result in electric shock or fire.
Do not use an electric transformer.
• This may result in electric shock or fire.
Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
• This may result in electric shock or fire.
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power
cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
• This may result in electric shock or fire.
Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
• Unplug the power plug by holding the plug.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
CAUTION: Installation CAUTIONS
This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.
• Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.
• Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.
Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.
• Frost may cause the tubes to burst.
WARNING: Critical usage WARNINGS
If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service
centre.
• Do not touch the power plug with wet hands.
• Failure to do so may result in electric shock.
If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately
and contact your nearest service centre.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug. Do not touch the appliance or power cord.
• Do not use a ventilating fan.
• A spark may result in an explosion or fire.
Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove
the washing machine door lever.
• If trapped inside the product, children may suffocate to death.
English - 6
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 6
2014/4/21 11:39:55
Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine
before using it.
Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other
inflammable or explosive substances.
• This may result in electric shock, fire, or an explosion.
01 SAFETY INFORMATION
Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/
spinning).
• Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery.
This may result in injury.
• Opening the door by force may result in damage to the product or injury.
Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.
• This may result in injury.
Do not touch the power plug with wet hands.
• This may result in electric shock.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
• Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.
Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do not let children
climb in or onto the appliance.
• This may result in electric shock, burns or injury.
Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.
• This may result in injury.
Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of
the outlet.
• Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
• Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
• When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.
• Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or
lightning storm.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact you nearest
Samsung Customer Service.
• This may result in electric shock or fire.
English - 7
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 7
2014/4/21 11:39:56
CAUTION: Usage CAUTIONS
When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste,
etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.
• Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.
The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.
• If the glass is broken, it may result in injury.
After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly.
Open the water tap slowly after a long period of non-use.
• The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a
water leak.
If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.
• If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric
shock or fire.
Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.
• If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or
result in a water leak.
Turn the water supply off when the washing machine is not being used.
Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.
• Failure to do so may result in property damage or injury.
Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste,
thread, hair, etc.).
• If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water
leak.
Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no
water leak before using the product.
• If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.
The product you have purchased is designed for domestic use only.
Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not
be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to
Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.
Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes,
chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
• This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
• As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the product.
English - 8
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 8
2014/4/21 11:39:56
Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.
• This may result in injury due to a malfunction.
Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.
• This may result in burns or injury.
Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.
• This may result in electric shock or injury due to a water leak.
01 SAFETY INFORMATION
Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle
for washing these items.
(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and
bicycle, motor cycle and car covers, etc.
• Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in
injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
• Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick
to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.
Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.
• This may result in burns.
Do not insert your hand into the detergent drawer.
• This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing
machine.
• This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the
abnormal vibrations.
Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.
• This may result in electric shock or injury.
Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage
clinics.
• This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.
Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.
• This may cause the drum to rust.
• If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and
use a sponge to clean it. Never use a metal brush.
Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry
cleaning detergent.
• This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.
Do not use water from water cooling/heating devices.
• This may result in problems with the washing machine.
English - 9
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 9
2014/4/21 11:39:56
Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.
• If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product,
discolouration, rust, or bad odours.
Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.
Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.
• Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.
Do not use hardened detergent.
• If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.
Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.
• Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to
the appliance.
Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.
Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water
temperature and additional functions.
• This may result in discoloration or fabric damage.
Take care that children’s fingers are not caught in the door when you close it.
• Failure to do so may result in injury.
WARNING: Critical cleaning WARNINGS
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use the a strong acidic cleaning agent.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
• This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
• Failure to do so may result in electric shock or fire.
English - 10
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 10
2014/4/21 11:39:56
Installation
Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of the washing
machine, and to prevent accidents when doing the laundry.
What’s included
1
3
1
Detergent drawer
4
2
Door
3
Work top
4
Control panel
5
Power plug
6
Drain hose
7
Drum
8
Levelling feet
9
Debris filter
5
2
6
7
9
8
10
02 INSTALLLATION
Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing
machine or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.
10 Emergency drain tube
11 Filter cover
11
Spanner
Cold water supply hose
Bolt caps
Hose guide
Hot water supply hose
Cap fixer
Liquid detergent container
• Bolt hole covers : The number of bolt hole covers depends on the model (3~6 covers).
• Hot water supply hose : Applicable models only.
• Liquid detergent container : Applicable models only.
English - 11
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 11
2014/4/21 11:39:56
Installation requirements
Electrical supply and grounding
• AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker equipped
• Individual branch circuit specific to the washing machine
To ensure a proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a threeprong
grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.
Check with a qualified electrician or serviceperson if you are not sure about the grounding.
Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician and install a proper
outlet.
WARNING
• Do NOT use an extension cord.
• Use only the power cord that comes with the washing machine.
• Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
• Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
Water supply
A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressures less
than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take a longer time to fill the drum,
turning off the washing machine resultantly. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing
machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.
To reduce a risk of leak
• Make water taps easily accessible.
• Turn off taps when the washing machine is not in use.
• Check for any leak at water inlet hose fittings on a regular basis.
CAUTION: Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water
valve and taps for any leak.
English - 12
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 12
2014/4/21 11:39:56
Drain
Samsung recommends a standpipe in height of 65cm. The drain hose must be connected through the hose
clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.
Flooring
CAUTION: Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.
Water temperature
02 INSTALLLATION
For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be
reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good
resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.
Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains
some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause
damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.
Alcove or closet installation
Minimum clearance for a stable operation:
Sides
25 mm
Rear
50 mm
Top
25 mm
Front
500 mm
If both the washing machine and a dryer are installed in one location, the front of the alcove or closet must
have at least 500 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air
opening.
English - 13
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 13
2014/4/21 11:39:56
Step-by-step installation
STEP 1 - Select a location
Location requirements:
• Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
• Away from direct sunlight
• Adequate room for ventilation and wiring
• The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 ˚C)
• Away from a heat source
STEP 2 - Remove the shipping bolts
Unpack the product package and remove all shipping bolts.
1. Loosen all shipping bolts on the rear of the machine using the supplied
spanner.
2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps.
Keep the shipping bolts for future use.
WARNING
Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags,
polystyrene, etc.) out of children’s reach.
STEP 3 - Adjust the levelling feet
1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may
damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.
3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.
English - 14
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 14
2014/4/21 11:39:57
STEP 4 - Connect the water hose
Connect the water supply hose to the water tap.
1. Remove the adaptor (A) from the water supply hose (B).
A
02 INSTALLLATION
B
2. Use a Philips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn part (C) in the arrow direction to loosen it
by 5 mm (*).
C
4. Insert the adaptor into the water tap, and tighten the screws while
lifting up the adaptor.
5. Turn part (C) in the arrow direction to tighten it.
C
6. While holding down part (E), connect the water supply hose to the
adaptor. Then, release part (E). The hose fits into the adaptor with a
clicking sound.
E
English - 15
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 15
2014/4/21 11:39:57
7. Connect the other end of the water supply hose to the inlet valve on
the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
8. Open the water tap and check if there are any leaks around the
connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.
• If using a screw type of water tap, connect the water hose to the
water tap as shown.
• Use a popular type of water taps. If the current tap is squareshaped or
too big, remove the spacer ring before inserting the adaptor into the
water tap.
WARNING
Stop using the washing machine if there is a water leak, and contact a local Samsung service centre.
Otherwise, this may cause electric shock.
CAUTION
Do not stretch the water supply hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer,
high-pressure hose.
• After connecting the water supply hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling
the water supply hose downwards.
• Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring
before inserting the tap into the adaptor.
For models having an additional hot water inlet:
1. Connect the red end of the hot water supply hose to the hot water
inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to the hot water
tap.
English - 16
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 16
Aqua hose (applicable models only)
The aqua hose alerts users of a risk of water leaks. It senses the water
flow and turns red on the centre indicator (A) in case of a leak.
A
02 INSTALLLATION
STEP 5 - Position the drain hose
The drain hose can be positioned in three ways:
Over the edge of a wash basin
The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90
cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the
supplied plastic hose guide (A). Secure the guide to the wall using a
hook to ensure stable drainage.
A
ln a sink drain pipe
The drain pipe must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the floor.
ln a drain pipe
The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is
advisable to use a 65 cm high vertical pipe. Make sure the drain hose is
connected to the stand pipe at a slant.
Drain standpipe requirements:
• Minimum diameter of 5 cm
• Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute
STEP 6 - Turn on the washing machine
TPlug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240V / 50Hz approved electrical outlet
protected by a fuse or circuit breaker. Then, press the Power button to turn on the washing machine.
English - 17
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 17
2014/4/21 11:39:58
Before you start
lnitial settings
Run Calibration mode (recommended)
Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection,
please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.
1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the Power button and release it, and then press the Temp button and Delay End button
simultaneously. Then the machine turns on.
3. Press the Start/Pause button to activate “Calibration Mode”.
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When “Calibration Mode” is finished, “END(En)” appears on the display, and the machine automatically
turns off. The washing machine is now ready for use.
English - 18
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 18
2014/4/21 11:39:58
Laundry guidelines
STEP 1 - Sort
Sort the laundry according to these criteria:
• Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayon.
• Size: Mixing different-sized items together in the drum improves the washing performance.
• Sensitivity: Wash delicate items separately using an EasyIron option for pure, new woollen items,
curtains and silk items. Check the labels on the items.
Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.
STEP 2 - Empty pockets
03 BEFORE YOU START
• Colour: Separate whites from colours.
Empty all the pockets of your laundry items.
• Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as
the drum.
Turn clothing with buttons and embroiders inside out.
• If zips of pants and jackets are open while washing, the drum may be damaged. Zips should be closed
and fixed with a string.
• Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Be sure to fix the strings before
starting the wash.
STEP 3 - Use a laundry net
• Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break
through and rip other laundry items.
• Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around
the door. Place them inside a fine laundry net.
• Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that
could move the washing machine and result in injury.
STEP 4 - Prewash (if necessary)
Add a Prewash option to the selected course with a protein-based detergent for cotton items that are
contaminated severely.
English - 19
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 19
2014/4/21 11:39:58
STEP 5 - Determine the load capacity
Do not overload the washing machine or the laundry may not wash properly. For the load capacity for the
type of cothing, see page 25.
When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency
may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is
800 rpm and the load capacity is 2.0 kg or less.
CAUTION: If the laundry is unbalanced and the “UE” error code is displayed, redistribute the load.
Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.
STEP 6 - Apply a proper detergent
The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour,
wash temperature, and degree of soiling. Always use “low suds” laundry detergent, which is designed for
automatic washing machines.
• Follow the detergent manufacturer’s recommendations based on the weight of the laundry, the
degree of soiling, and the hardness of the water in a local area. If you are not sure about the
water hardness, contact a local water authority.
• Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the
rinse cycle, blocking the drain outlet.
CAUTION: Use only a neutral liquid detergent for wool in the Wool course. A powder detergent with
the Wool course may remain on the laundry and discolour the laundry.
English - 20
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 20
2014/4/21 11:39:58
Detergent drawer guidelines
The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash,
the centre for fabric softeners, and the right for the preliminary wash.
Prewash detergent compartment
03 BEFORE YOU START
Main wash detergent compartment: powder detergents,
water softeners, pre-soaking agents, bleach, and stain
removers
Fabric softener compartment
CAUTION
• Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
• Do not use the following types of detergent:
• Tablet or capsule types
• Ball or net types
• To prevent the compartment clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or
detergent) must be diluted with water before applied.
The detergent drawer is located at the top-left corner of the washing machine.
1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply an appropriate amount of detergent to the left
compartment ( ).
To use a liquid detergent, see the Liquid detergent guide below.
3. Apply an appropriate amount of fabric softener to the centre
compartment ( ) if necessary.
Do not exceed the max line ( ) which is marked on the
compartment.
English - 21
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 21
2014/4/21 11:39:58
4. If selecting the Prewash option, apply an appropriate amount of
detergent to the right compartment (
).
5. Slide the detergent drawer inward to close it.
Liquid detergent container (Applicable models only)
To use a liquid detergent, first put the provided liquid detergent
container (A) in the main wash detergent compartment ( ). Then, apply
an appropriate amount of detergent to the container. Do not exceed the
max line which is marked on the inner of the container.
CAUTION: Remove the liquid detergent container if using a
powder detergent.
English - 22
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 22
2014/4/21 11:39:58
Operations
Control panel
04 OPERATIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Course Selector
Turn the dial to select a course.
2
Display area
Displays information of remaining washing time, and settings.
3
Temp.
Press to change the water temperature for the current course.
Press and hold for 3 seconds to turn on/off the Drum Light.
4
Rinse
Press to change the rinse times for the current course.
You can set the rinse times up to 5.
Spin
Press to change the spinning speed for the current course.
• Rinse Hold
: The final rinse cycle is suspended so that the laundry
remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin cycle.
• No Spin
: The drum does not spin after the final drain cycle.
6
Options
Press to select an option. Each time you press this button, the option
selection changes in this sequence:
Soak
> Intensive
> Prewash
> Soak
+ Intensive
> Soak
+ Prewash
> Intensive
+ Prewash
> Soak
+ Intensive
+ Prewash
> off
7
Prefer Mode
Press to enter custom options screen. 3 custom options are available but
multiple selection is not allowed.
8
Frequent options
Three frequent options are provided separately for easy access.
To select or deselect, press the corresponding button.
5
9
Start/Pause
Press to start or stop an operation.
10
Power
Press to turn on/off the washing machine.
English - 23
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 23
2014/4/21 11:40:00
Simple steps to start
2
1
6
7
3
4
5
1. Press the Power button to turn on the washing machine.
2. Turn the Course Selector to select a course.
3. Change the course settings (Temperature, Rinse, and Spin) as necessary.
4. To add an option, press the Options button repeatedly until the corresponding option icon(s) turns on.
5. To select a preferred mode, press the Prefer Mode button repeatedly until the corresponding mode
icon turns on.
6. To add a frequent option, press the corresponding button (Quick wash, Delay End, and Easy Iron).
7. Press the Start/Pause button.
To change the course during operation
1. Press the Start/Pause button to stop operation.
2. Select a different course.
3. Press the Start/Pause button again to start the new course.
English - 24
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 24
2014/4/21 11:40:00
Course overview
Standard courses
Description & Max load (kg)
COTTON
• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts.
• The washing time and the number of rinse cycles are automatically
adjusted according to the load.
Max
• Optimal performance with lower energy for cotton fabrics, bed linens,
table linens, underwear, towels, or shirts.
Max
SYNTHETICS
• For blouses or shirts that are made of polyester (diolen, trevira),
polyamide (perlon, nylon), or the like.
3.5
BEDDING
• For bed spreads, bed sheets, bedding covers, etc.
• For best results, wash only 1 type of bedding and make sure the load
weighs less than 2 kg.
2
WOOL
• Specific for machine-washable wool for loads less than 2.0 kg.
• The wool course features gentle cradling and soaking to protect the
wool fibres from shrinkage/distortion.
• A neutral detergent is recommended.
2
SUPER ECO WASH
• Low-temperature Eco Bubble contributes to power saving.
4
OUTDOOR CARE
• For mountain clothes, skiwear, and sportswear that are made of
functional materials such as spandex, stretch, and micro-fiber
2
BABY CARE
• Featuring a high-temperature wash and extra rinses to ensure that no
powder detergent remains.
4
DELICATES
• For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics.
2
DAILY WASH
• Fast completion within 1 hour for daily items such as underwear and
shirts.
4
DARK GARMENT
• Featuring additional rinses and reduced spinning to ensure that the
laundry is washed gently and rinsed thoroughly.
4
STAIN AWAY
• Featuring the soaking cycle to effectively remove stains from the laundry.
During the soaking cycle, the drum stops rotating. This is not a system
failure.
4
RINSE+SPIN
• Featuring an additional rinse after applying fabric softener to the laundry.
-
ECO DRUM CLEAN
• • • • -
COTTON
Specific to drum cleaning and removes dirt and bacteria from the drum.
Perform once every 40 washes with no detergent or bleach applied.
Make sure the drum is empty.
Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.
04 OPERATIONS
Course
English - 25
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 25
2014/4/21 11:40:00
Options
Option
-
Description
Prewash
• This will add a priliminary washing cycle before the main wash cycle.
Intensive
• For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than
normal.
Soak
• This option effectively removes stains by soaking the laundry.
• Each soak cycle spins the drum for 1 minute and stands still for 4 minutes,
totaling 6 times for 30 minutes.
Quick Wash
• Specific to less soiled garments with less than a 2kg load.
• It takes about 15 minutes, depending on the conditions such as the water
pressure, water hardness, and/or extra options selected.
• The Quick Wash time increases in this sequence: Off > 15 min > 20 min > 30
min > 40 min > 50 min > 60 min.
• A recommended amount of detergent is less than 20g (for a 2kg load).
Delay End
• The displayed time refers to the end time of a selected course.
• Set the Delay End time between 1 hour and 19 hours.
Easy Iron
• The spinning speed increases to reduce wrinkles of the laundry.
• Set the spinning speed up to 800 rpm.
Prefer Mode
Mode
Description
• This changes the course settings to reduce the overall washing time.
Speed Wash • The recommended laundry load is less than 4.0 kg for the COTTON course
with Speed Wash enabled.
Eco Wash
• FThis changes the course settings to save the overall power consumption.
Silent Wash
• This changes the course settings to reduce operating noise and vibration.
English - 26
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 26
2014/4/21 11:40:01
Delay End
You can set the washing machine to finish the current course at specific hours later.
This is useful if you want to finish the wash by the time you come home from business.
Case study
You want to finish a two-hour course after 3 hours from now. For this, you add the Delay End option to
the current course with the 3-hour setting, and press the Start/Pause button at 2:00 p.m. Then, what
happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the
time line for this case.
2:00 pm
Set the Delay End to 3 hours.
3:00 pm
Start
04 OPERATIONS
1. Select a course. Then change the course settings if necessary.
2. Press the Delay End button repeatedly to set the Delay End time.
3. Press the Start/Pause button.
5:00 pm
End
English - 27
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 27
2014/4/21 11:40:01
Settings
Child Lock
To prevent accidents by children or infants, Child Lock locks all buttons.
• To set or release the Child Lock, press and hold the Options and Prefer Mode buttons simultaneously
for 3 seconds.
To add detergent or more laundry in the drum, or to change the course settings in the Child Lock
state, you must first release the Child Lock.
Sound
Mute or unmute the sound.
• To mute or unmute the sound, press and hold the Rinse and Spin buttons simultaneously for 3
seconds.
Drum Light
• To turn the Drum Light on or off, press and hold the Temp. button for 3 seconds.
• The drum light turns off automatically after 5 minutes.
English - 28
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 28
2014/4/21 11:40:01
Maintenance
Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance, and to preserve the life cycle.
Eco Drum Clean
Perform this course regularly to clean the drum, and to remove bacteria from it.
2. Turn the Course Selector to select a Eco Drum Clean.
3. Press the Start/Pause button.
The water temperature for Eco Drum Clean is set to 70 °C, which cannot be changed.
CAUTION: Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residues in the drum
deteriorates the washing performance.
05 MAINTENANCE
1. Press the Power button to turn on wasing machine.
Eco Drum Clean reminder
The Eco Drum Clean reminder
appears on the main screen once every 40 washes.
Run the Eco Drum Clean cycle. It is advisable to perform the Eco Drum Clean regularly.
When you first see this reminder, you can ignore the reminder for 6 consecutive times. From the 7th wash,
the reminder does not appear. However, it appears again on the second 40th wash.
English - 29
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 29
2014/4/21 11:40:01
Smart check
To enable this function, you must first download the “Samsung Smart Washer” app from Google Play or
App Store, and install it on a mobile device featuring the camera operation.
The Smart Check function has been optimized for:
Galaxy & iPhone series (cannot be supported for some models)
1. Press and hold the Spin and Options buttons simultaneously for 3 seconds to enter the Smart Check
mode.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure, and display an error code if an error is found.
3. Run the Samsung Smart Washer app on your mobile device, and tap Smart Check.
4. Present the mobile device to the washing machine’s display panel so that the mobile device and the
washing machine face each other. Then, the error code will be recognized automatically by the app.
5. When the error code is recognized correctly, the app provides detailed information for the error with
further actions.
• The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
• If the washing machine reflects light on the display, the app may fail to recognize the error code.
• If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the error code manually
onto the app screen.
English - 30
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 30
2014/4/21 11:40:01
Emergency drain
In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.
1. Unplug the power cord of the washing machine from the main socket.
2. Gently press the top area of the filter cover to open.
05 MAINTENANCE
3. Gently pull out the emergency drain tube.
4. While holding the end of the drain tube, open the tube cap.
5. Let the water run into a container.
6. Close the tube cap, and reinsert the drain tube.
7. Close the filter cover.
English - 31
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 31
2014/4/21 11:40:01
Cleaning
Surface of the washing machine
Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.
Mesh filter
Clean the mesh filter of the water supply hose once or twice a year.
1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water supply hose from the back of the
washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from
gushing out.
4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve hole.
5. Soak the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is
also soaked.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the water supply hose, and place the water
supply hose in the original position.
8. Open the water tap.
If the mesh filter is clogged, an error code of “4E” appears on the screen.
English - 32
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 32
2014/4/21 11:40:02
Debris filter
It is advisable to clean the debris filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged debris filter may
reduce the bubble effect.
1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum by referring to
05 MAINTENANCE
“Emergency drain” on page 31.
3. Open the filter cover using a coin or key.
4. Turn the debris filter cap to the left, and drain off the remaining water.
5. Remove the debris filter.
6. Clean the debris filter using soft brushes. Make sure the drain pump
propeller inside the filter is unclogged.
7. Reinsert the debris filter, and turn the filter cap to the right.
• To open the safety filter cap, push in and turn it anticlockwise.
The spring of the cap helps to open the cap.
• To close the safety filter cap, turn it clockwise. The spring
makes a rattling sound, which is normal.
• If the debris filter is clogged, an error code of “5E” appears on
the screen.l
CAUTION
• Make sure the filter cap is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a
leak.
• Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational
failure or a leak.
English - 33
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 33
2014/4/21 11:40:02
Detergent drawer
1. While holding down the release lever (A) on the inner of the drawer,
slide open the drawer.
2. Remove the release lever and the liquid detergent container from the
drawer.
A
3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.
4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the release lever (A) and the liquid detergent container to the
drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.
To remove remaining detergent, perform the Rinse + Spin course with the drum being empty.
English - 34
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 34
2014/4/21 11:40:02
Recovery from freezing
The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.
1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water supply hose.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap.
If the washing machine still doesn’t operate normally, repeat the above steps until it operates
normally.
Care against an extended time of disuse
05 MAINTENANCE
3. Disconnect the water supply hose, and soak it in warm water.
Avoid leaving the washing machine unused for an extended time.
If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.
1. Turn the Course Selector to select a RINSE+SPIN.
2. Empty the drum, and press Start/Pause button.
3. When the course is complete, close the water tap and disconnect the water supply hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.
English - 35
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 35
2014/4/21 11:40:02
Troubleshooting
Checkpoints
If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.
PROBLEM
Will not start
Has no water or not enough
water
Has detergent remaining in
the detergent drawer after
the wash cycle is complete
Vibrates or is too noisy
The washing machine does
not drain and/or spin
Door is locked shut or will
not open.
SOLUTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Make sure your washing machine is plugged in.
Make sure the door is firmly closed.
Make sure the water source tap(s) are turned on.
Make sure to press the Start/Pause button.
Turn the water tap on fully.
Make sure the water source hose is not frozen.
Straighten the water intake hoses.
Clean the filter on the water intake hose.
Make sure your washing machine is running with sufficient water
pressure.
Make sure the detergent is added to the center of the detergent
drawer.
Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is
not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.
Make sure that the shipping bolts are removed.
Make sure your washing machine is not touching any other object.
Make sure the laundry load is balanced.
Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.
Make sure the debris filter is not clogged.
The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the
power turns off.
If a problem persists, contact a local Samsung service center.
English - 36
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 36
2014/4/21 11:40:02
Information codes
If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table
below and try the suggestions.
CODE SYMBOL
4E
5E
UE
cE/3E
Sd/Sud
Uc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Make sure the door is firmly closed.
Make sure that laundry is not caught in the door.
Make sure the source water tap is turned on.
Check the water pressure.
Clean the mesh filters of water hose.
Clean the debris filter.
Make sure the drainage hose is installed correctly.
Clean the water hose mesh filter.
The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item
of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the
final spin result might be unsatisfactory and an “UE” error message will
be shown in the display window.
06 TROUBLESHOOTING
dE
SOLUTION
• Call the after-sales service.
• This occurs when too much foaming is detected. It is also displayed
while foaming is removed. When the removal is finished, the normal
cycle proceeds.(This is one of the normal operations. It is an error for
preventing non-sensing faults.)
• If the voltage of the supplied power is instable, the washing machine
will be paused to protect its electric devices.
• If the correct voltage is supplied, the cycle will resume automatically.
If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service center.
English - 37
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 37
2014/4/21 11:40:02
Specifications
Protecting the environment
• This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance,
please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be
connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped
inside the appliance.
• Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures’ instructions.
• Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
• Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program
used).
Declaration of conformity
This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.
English - 38
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 38
2014/4/21 11:40:02
Fabric care chart
Resistant material
Can be ironed at 100 ˚C max
Delicate fabric
Do not iron
Item may be washed at 95 ˚C
Can be dry cleaned using any
solvent
Item may be washed at 60 ˚C
Dry clean with perchloride, lighter
fuel, pure alcohol or R113 only
Item may be washed at 40 ˚C
Dry clean with aviation fuel, pure
alcohol or R113 only
Item may be washed at 30 ˚C
Do not dry clean
Item may be hand washed
Dry flat
Dry clean only
Can be hung to dry
Can be bleached in cold water
Dry on clothes hanger
Do not bleach
Tumble dry, normal heat
Can be ironed at 200 ˚C max
Tumble dry, reduced heat
Can be ironed at 150 ˚C max
Do not tumble dry
07 SPECIFICATIONS
The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order:
washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures
consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label
directions to maximize garment life and reduce laundery problems.
English - 39
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 39
2014/4/21 11:40:04
Specifications
TYPE
FRONT LOADING WASHER
WW90H7410E*
DIMENSION
W600mm X D600mm X H850mm
WATER PRESSURE
50 kPa ~ 800 kPa
WATER VOLUME
54ℓ
WW90H7410E*
NET WEIGHT
73 kg
WASH AND SPIN CAPACITY
9 kg
MODEL
WASHING
POWER
CONSUMPTION
WASH AND
HEATING
SPIN
SPIN
REVOLUTIONS
WW90H7410E*
220 V
60 W
240 V
60 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
MODEL
WW90H7410E*
230V
600 W
PUMPING
34 W
MODEL
WW90H7410E*
rpm
1400
• T
he appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for
purposes of product enhancement.
• Cotton 60 ºC + Eco Wash are programs according to EN60456.
English - 40
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 40
2014/4/21 11:40:04
Memo
07 SPECIFICATIONS
English - 41
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 41
2014/4/21 11:40:04
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 42
2014/4/21 11:40:04
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 43
2014/4/21 11:40:04
QUESTIONS OR COMMENTS?
Country
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
Code No. DC68-03403V_EN
WW90H7410EW-03403V_EN.indd 44
2014/4/21 11:40:04
Download PDF

advertising