Samsung | RR82EERS | Samsung RR82EERS Kullanım kılavuzu

RR82BERS
RR82EERS
Buzdolabı
kullanıcı el kitabı
Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.
Türkçe
olanakları hayal et
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz hizmet almak için, lütfen
ürününüzü şu adreste kaydedin:
www.samsung.com/register
Ayaklı Cihaz
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 1
2012.5.16 7:53:27 PM
güvenlik bilgileri
GÜVENLIK BILGILERI
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını
dikkatlice okuyun ve referans olarak başvurmak
üzere saklayın.
• Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca
amacına yönelik olarak kullanın. Bu cihaz,
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya
kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili
olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından
kullanılmamalıdır.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri
içerdiği için, buzdolabınızın özellikleri bu el
kitabında açıklanandan küçük farklılıklar
gösterebilir.
Önemli güvenlik sembolleri ve
önlemleri :
UYARI
İKAZ
Şiddetli kişisel yaralanmaya veya
ölüme neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
Ufak kişisel yaralanmaya veya mülkiyet
hasarına neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
Deneyeme ÇALIŞMAYIN.
Parçalarına AYIRMAYIN.
DOKUNMAYIN.
Yönergeleri dikkatlice takip edin.
Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
Elektrik çarpmasını önlemek için
makinenin sabitlendiğinden emin
olun.
Yardım için çağrı merkezini arayın.
Not.
Buradaki uyarı işaretleri sizin ve diğerlerinin
yaralanmasını önlemek içindir.
Lütfen bunları dikkatli bir şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, daha sonra
referans olarak başvurmak için güvenli bir
yerde saklayın.
CE Bildirimi
Bu ürünün Düşük Voltaj Yönergesi , Avrupa Birliği
Düzenleme No. (EC) 643/2009 (2006/95/EC),
Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi (2004/108/
EC) ve Avrupa Birliğinin (EC) No 643/2009
Yönergesi ile uygulanan Eko-Tasarım Yönergesi
(2009/125/EC) ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
UYARI
KURULUM IÇIN CİDDİ
UYARI IŞARETLERI
• Buzdolabını nemli bir yere veya suyla
temas edebileceği bir yere kurmayın.
- Elektrikli parçaların yalıtımının bozulması, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına koymayın
veya fırınlardan, oda ısıtıcılarından veya başka bir
cihazdan kaynaklanan ısıya maruz bırakmayın.
• Dayanak olarak kesinlikle gaz boruları, telefon
hatları veya başka olası aydınlatma çubukları
kullanmayın.
- Toprak fişinin uygun olmayan şekilde kullanılması
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Aynı çoklu güç paneline birkaç cihazın fişini
takmayın. Buzdolabının fişi her zaman kendi
anma değeri plakasına uygun bir gerilime sahip
ayrı elektrik prizine takılmalıdır.
- Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan
kablolar nedeniyle bir yangın tehlikesi meydana
getiren ev kablo şebekesi devrelerinin aşırı
yüklenmesini de engeller.
• Duvar prizi çok gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
• Üzerinde veya herhangi bir ucunda çatlaklık veya
aşınma hasarı olan bir kablo kullanmayın.
• Elektrik kablosunu aşırı miktarda eğmeyin ve
üzerine ağır maddeler koymayın.
2_ güvenlik bilgileri
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec2:2
2012.5.16 7:53:27 PM
• Bu buzdolabı düzgün bir şekilde
kurulmalıdır ve kullanılmadan önce el
kitabına uygun olarak konumlandırılmalıdır.
• Elektrik fişini kablo aşağıya sarkarken uygun
konumda takın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşağı olacak şekilde
takarsanız, kablo kopabilir ve yangına veya
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Buzdolabını hareket ettirirken, ters çevirmemeye
veya elektrik kablosuna hasar vermemeye dikkat
edin.
- Bu bir yangın tehlikesi meydana getirebilir.
• Elektrik fişinin buzdolabının arkasında
ezilmediğinden veya hasar görmediğinden emin
olun.
• Ambalaj materyallerini çocukların ulaşamayacağı
bir yerde saklayın.
- Çocuklar bunları kafasına geçirdiğinde, boğulma
kaynaklı ölüm riski vardır.
• Cihaz, kurulumdan sonra fişe erişilebilecek
şekilde kurulmalıdır.
• Buzdolabı topraklanmalıdır.
- Bozdolabından akım kaçağının neden
olduğu güç kaçaklarını veya elektrik çarpmalarını
önlemek için buzdolabınızı topraklamalısınız.
• Elektrik kablosu hasar görürse, hemen
üreticinin veya servis yetkilisinin
değiştirmesini sağlayın.
• Buzdolabı üzerindeki sigorta kalifiye bir teknisyen
veya servis şirketi tarafından değiştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
İKAZ
KURULUM IÇIN İKAZ
İŞARETLERİ
• Cihaz ekindeki veya montaj yapısındaki
havalandırma deliğinin tıkanık olmamasını
sağlayın.
• Kurulumdan sonra cihazın 2 saat boyunca
beklemesini sağlayın.
UYARI
KULLANIM IÇIN CİDDİ
UYARI İŞARETLERİ
- Kapağı açarken veya kapatırken, maddeler
düşebilir ve kişisel yaralanmaya ve/ veya materyal
hasarına yol açabilir.
• Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap
koymayın.
- Sıçrarsa, yangın veya elektrik çarpması riski
meydana getirir.
• Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin. İzin
verirseniz, ciddi yaralanma meydana gelebilir.
• Çocukların buzdolabına girmesine izin vermeyin.
Çocukların sıkışma riski vardır.
• Dağıtıcı deliğine kesinlikle parmaklarınızı veya
başka nesneleri sokmayın.
- Kişisel yaralanmaya veya materyal hasarına yol
açabilir.
• Buzdolabında buharlaşıcı veya yanıcı maddeler
saklamayın.
- Benzin, tiner, alkol, eter, LP gazı ve benzeri başka
ürünlerin saklanması patlamalara neden olabilir.
• Buzdolabında tıbbi ürünler, bilimsel materyaller
veya sıcaklığa karşı hassas ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler
buzdolabında saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından önerilen türde olmadığı
takdirde, buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın
veya kullanmayın.
• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme
işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya
herhangi bir başka araç kullanmayın.
• Soğutma gazı devresine hasar vermeyin.
• Buzdolabını kendi başınıza parçalarına
ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol
açabilirsiniz.
• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak
için çocuklar gözetilmelidir.
• Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada
sıkıca saklanmalıdır.
• Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak
için tasarlanmıştır.
• Gaz kaçağı tespit edilirse, çıplak alevden veya
olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazı
birkaç dakika bekleterek odayı havalandırın.
• Yalnızca üretici veya servis yetkilisi tarafından
sağlanan LED Lambaları kullanın.
• Elektrik prizini ıslak elle takmayın.
• Cihazın üzerine herhangi bir şey koymayın.
güvenlik bilgileri _3
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec2:3
2012.5.16 7:53:27 PM
• Burnunuza tıbbi ürün veya duman kokusu
gelirse, hemen elektrik fişini çekin ve
Samsung Electronics servis merkeziyle
temasa geçin.
• Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis
yetkilileriyle temasa geçin.
• Ürünler LED Lambasına sahipse, Lamba
Kapağını ve LED Lambasını kendi başınıza
çıkarmayın.
- Lütfen servis yetkililerinizle temasa geçin.
- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski
vardır.
• Temizlerken veya onarım yaparken
buzdolabının fişini çıkarın.
UYARI
İKAZ
KULLANIM için İKAZ
İŞARETLERİ
• Üründen en iyi performansı elde etmek
için,
- Buzdolabı bölmesindeki serbest hava dolaşımını
engelleyeceği için, cihazın arka kısmında bulunan
havalandırma deliklerinin önüne gıda koymayın.
- Yiyeceği uygun bir şekilde paketleyin veya
buzdolabına koymadan önce hava geçirmez
kaplara koyun.
• Su deposunu, buz tepsisini, su kalıplarını
yalnızca içilebilir suyla doldurun.
• Buzdolabı suyla hasar görürse, elektrik
fişinden çıkarın ve Samsung Electronics
hizmet merkeziyle temasa geçin.
İKAZ
TEMİZLEME IÇIN İKAZ
İŞARETLERİ
• Buzdolabının iç kısmına veya dış kısmına
doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Buzdolabının yanında yanıcı gazlar püskürtmeyin.
- Patlama veya yangın riski vardır.
• Ekran üzerine doğrudan temizleme ürünleri
püskürtmeyin.
- Ekrandaki baskılı harfler düşebilir.
• Elektrik fişi uçlarındaki tüm yabancı
maddeleri veya tozu giderin. Ancak,
fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez
kullanmadan elektrik kablosu uçlarındaki
tüm yabancı maddeleri veya tozu giderin.
ATMA IÇIN CİDDİ UYARI
IŞARETLERI
• Bu buzdolabını veya başka buzdolaplarını
atarken, kapağı/kapak contalarını, kapak
kilitlerini sökün, böylece küçük çocuklar
veya hayvanlar iç kısımda mahsur
kalamaz. Cihazı kurcalamadıklarından emin
olmak için çocuklar gözetilmelidir.
• Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye
duyarlı bir şekilde atın.
• Rafları oldukları yerde bırakın, böylece çocuklar
iç kısma kolayca tırmanamaz. Atma öncesinde,
cihazın arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı
olmadığından emin olun.
• Soğutma gazı olarak R600a veya R134a
kullanın. Hangi soğutma gazının buzdolabınız için
kullanılacağını görmek için, cihazın arkasındaki
kompresör etiketini veya buzdolabının iç
kısmındaki anma değeri etiketini kontrol edin.
Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutma gazı
R600a), bu ürünün güvenli bir şekilde atılması
için yerel yetkilinizle temasa geçin. Üfleme gazı
olarak siklopentan kullanılır. Yalıtım materyalindeki
gazlar özel atma prosedürü gerektirir.
Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde
atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin.
Atma öncesinde, cihazların arkasındaki boruların
hiçbirinin hasarlı olmadığından emin olun. Borular
açık alanda kırılmalıdır.
• Cihaz çevreye yüksek düzeyde uyum
sağlayabilen doğal bir gaz, izo-butan soğutma
gazı (R600a) içerse bile, bu da kolayca
tutuşabilen bir maddedir. Cihazı taşırken ve
kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının
hasar görmemesini sağlamak için çok dikkatli
olunmalıdır.
• Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir
veya göz hasarına neden olabilir. Bir kaçak
tespit edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma
kaynaklarından kaçının ve cihazı birkaç dakika
bekleterek odayı havalandırın.
• Soğutma devresinde bir kaçak gerçekleştiğinde
yanıcı gaz-hava karışımının oluşmasını
4_ güvenlik bilgileri
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec2:4
2012.5.16 7:53:28 PM
engellemek için, cihazın yerleştirileceği odanın
büyüklüğü kullanılan soğutma gazının miktarına
bağlıdır. Herhangi bir hasar belirtisi ortaya koyan
bir cihazı kesinlikle çalıştırmayın.
Şüpheleniyorsanız, yetkili satıcınızla temasa
geçin. Cihazın içindeki her 8 g R600a soğutma
gazı için oda 1m³ boyutunda olmalıdır.
Özel cihazınızda bulunan soğutucu gaz miktarı
cihazın içindeki tanıma plakasında gösterilir.
UYGUN KULLANIN IÇIN EK
İPUÇLARI
• Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda,
Elektrik Şirketinizin yerel ofisini arayın ve ne
zaman sona ereceğini sorun.
- Bir ya da iki saat içinde düzeltilen elektrik
arızalarının büyük bir kısmı buzdolabınızın sıcaklık
değerlerini etkilemez. Ancak, elektrikler kesikken
kapak açma sayısını en az düzeye indirmelisiniz.
• Buzdolabınızla birlikte bir anahtar verildiyse,
anahtarlar çocukların erişiminden uzak bir yerde
ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde
saklanmalıdır.
• Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı
sıcaklık aralığının soğuk sınırından daha düşük
düzeyde bekletildiğinde, düzgün bir şekilde
çalışmayabilir (buzdolabındaki ısının çok sıcak
olması olasılığı).
• Muz ve karpuz gibi düşük sıcaklıkta kolayca
çürüyen gıdalar saklamayın.
• Cihazınız donmaz, yani cihazınızın buzunu bu
işlem otomatik olarak gerçekleştirileceği için
manuel olarak çözmeniz gerekmez.
Enerji Tasarrufu İpuçları
- Aleti yeterli havalandırmanın olduğu soğuk ve
kuru bir odaya kurun. Doğrudan güneş ışığına
maruz kalmadığından emin olun ve doğrudan
ısı kaynağına (örneğin, radyatör) yakın bir yere
koymayın.
- Aletin üzerindeki havalandırma deliklerini veya
ızgaraları engellemeyin.
- Alete koymadan önce sıcak yiyeceklerin
soğumasını bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri buzunun çözülmesi için
buzdolabına koyun. Buzdolabında yiyeceği
soğutmak için donmuş yiyeceklerin düşük
sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
- Yiyecek yerleştirirken veya yiyeceği alırken aletin
kapağını uzun bir süre açık bırakmayın. Kapı
ne kadar kısa süre açık kalırsa, dondurucuda o
kadar az buz meydana gelir.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin.
Toz enerji tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gerektiğinden daha soğuk olarak
ayarlamayın.
- Buzdolabı tabanında ve buzdolabının
arka duvarında yeterli hava alanı bırakın.
Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte mesafe
bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik
faturalarınızın daha az gelmesini sağlar.
içindekiler
BUZDOLABINIZIN KURULUMU ·····································································6
BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ·····························································10
SORUN GIDERME ··························································································14
KURULUM PARÇASI ······················································································15
güvenlik bilgileri _5
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec2:5
2012.5.16 7:53:28 PM
buzdolabınızın kurulumu
BUZDOLABINI KURMAK İÇİN
HAZIRLANMA
100 mm
Bu Samsung Buzdolabını satın aldığınız için tebrikler.
Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun
özellikleri ve etkinlikleri umarız beğenirsiniz.
1800 mm
or
1650 mm
• Bu buzdolabı düzgün bir şekilde kurulmalıdır
ve kullanılmadan önce el kitabına uygun olarak
konumlandırılmalıdır.
• Bu cihazı bu el kitabında açıklandığı gibi yalnızca
amacına yönelik olarak kullanın.
• Tüm servis işlemlerinin kalifiye bir kişi tarafından
yapılmasını şiddetle tavsiye ederiz.
• Lütfen bu ürünün ambalaj materyallerini çevreye
duyarlı bir şekilde atın.
UYARI
50 mm
600 mm
Buzdolabının iç lambasını değiştirmeden
önce elektrik fişini prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski
vardır.
En az
50 mm
550 mm
1,175 mm
Buzdolabı için en iyi konumu seçme
1,010 mm
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir konum.
• Düzgün zemin yüzeyi olan bir konum.
• Buzdolabı kapağının kolayca açılması için yeterli
miktarda alana sahip bir konum.
• Hava sirkülasyonu için ünitenin sağında, solunda,
üstünde ve altında yeteri kadar boşluk bırakın.
Buzdolabı yeterince alana sahip olmazsa, dahili
soğutma sistemi daha fazla çalışabilir.
• Cihazın bakım ve servis amacı ile kolaylıkla yerinden
çıkarabilineceğinden emin olun.
• Ürün yüksekliği modellere bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
• Kurarken, sağda, solda, arkada ve üstte
mesafe bırakın. Bu güç tüketimini azaltır ve
elektrik faturalarınızın daha düşük olmasını
sağlar.
• Buzdolabını sıcaklığı 10 °C'den daha
düşük bir konumda kurmayın.
İKAZ
Kurarken, servis işlemi gerçekleştirirken
veya buzdolabının arkasını temizlerken
üniteyi düzgünce ileri doğru çekin ve işlem
tamamlandıktan sonra düzgünce geri
doğru itin. Zemininizin tamamen yüklü
buzdolabını destekleyebileceğinden emin
olun.
6_ kurulum
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec4:6
2012.5.16 7:53:28 PM
BUZDOLABI KAPAĞINI TERS
ÇEVİRME
UYARI
3. Kabloları çıkarın ve ardından 3 cıvatayı sökün.
Kapak açılma yönünün değiştirilmesi girişimi
esnasında oluşacak herhangi bir hasar, cihazın
imalat garantisi kapsamına girmemektedir. Bu
koşullar sonucunda talep edilecek onarım,
ücret karşılığında gerçekleştirilir ve müşteri
tarafından ödenir.
Gerekli Aletler (Tedarik edilmez)
Phillips Başlı
Tornavida (+)
Yassı Başlı
Tornavida (-)
UYARI
4. Kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı doğru
kaldırarak alt menteşeden çıkarın.
10 mm'lik Lokma
Anahtarı
(cıvatalar için)
İKAZ
8 mm'lik Lokma
Anahtarı
(cıvatalar için)
İngiliz Anahtarı
(menteşe mili için)
Elektrik kablolarına dokunmadan önce
buzdolabınızın fişinin çıkarıldığından emin
olun.
01 KURULUM
Samsung, kapak açılma yönünün
değiştirilmesi işleminin yalnızca Samsung
onaylı Servis tedarikçileri tarafından
yapılmasını önermektedir. Bu, ücrete
tabidir ve müşteri tarafından ödenir.
Buzdolabı kapağı ağırdır, buzdolabı
kapağını çıkarırken kendinizi
yaralamamaya dikkat edin.
4 mm'lik Altıgen
Yıldız Anahtar
(alt menteşe mili
için)
1. Buzdolabının üst kısmında bulunan 2 vidayı sökün.
5. 2 vidayı söktükten sonra ön bacak kapağını ayırın.
Vidalar
Vidalar
2. Plastik kapağı çıkarın ve buzdolabına bağlı
kablonun çıkarıldığından emin olun.
Plastik kapağı çıkardıktan sonra, kapağı ters
çevirmek için parçaları kontrol edin.
6. Menteşeyi sabitleyen 3 vidayı sökün ve ayrıca
çıkarılan menteşenin takılacağı ön bacağın alt sol
kısmındaki 3 vidayı da sökün.
10mm
İKAZ
Plastik kapağı çıkarırken elektrik
kablolarına hasar vermemeye dikkat edin.
10mm
kurulum _7
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec4:7
2012.5.16 7:53:28 PM
7. İlk olarak altıgen yıldız anahtarı kullanarak menteşe
milini ayırın. Menteşe yükselticiyi çıkarmak için
cıvatayı sökün ve menteşe milinin ve menteşe
yükselticinin tarafını değiştirin.
Menteşe mili
11. Menteşeyi ve lastik rondelayı buzdolabı
kapağından çıkarın. Sağ taraf menteşe kapağını
çıkarın ve kabloları menteşe kapağının dışına
doğru çekin.
Menteşe kapağı
Lastik rondela
Menteşe yükseltici
8mm'lik Cıvata
İKAZ
8. Daha önce adım 6'da cıvataların söküldüğü
buzdolabının alt sol tarafına menteşeyi takın.
İleride kullanılmak üzere alt sağ kısımdan sökülen
cıvataları vidalayın.
Menteşe kapağını çıkarırken elektrik
kablolarına hasar vermemek için dikkatli
olun.
12. Menteşe milini ayırmak için anahtar kullanın ve
ardından menteşeyi döndürüp menteşe milini
yeniden takın.
10mm
10mm
9. Buzdolabı kapağının alt sol ve sağ kısmındaki
vidaları sökün. Kapak dolgusunu sağ taraftan sol
tarafa değiştirin. Aynı zamanda, menteşe yükseltici
tarafı da değiştirilmelidir.
Menteşe yükseltici Menteşe yükseltici
13. Adım 11'in tersini uygulayarak menteşeyi
buzdolabı kapağına yeniden takın. Sol taraf
menteşe kapağı kullandığınızdan emin olun (adım
2'de çıkarılan plastik kapağın altında bulunabilir)
ve lastik rondelayı sökün. Menteşeyi, kabloyu ve
menteşe kapağını yeniden taktıktan sonra, tarafı
sağdan sola doğru değiştirin.
Lastik
rondela
10. Kabloların tarafını değiştirmek için buzdolabının
üzerindeki kablo kapağını çıkarın.
14. Menteşe tarafını değiştirdikten sonra, buzdolabı
kapağının üzerindeki kablo kapağıyla kapatın.
“Kapak Kablosu
Kapak R” ambalajda
bulunabilir
8_ kurulum
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec4:8
2012.5.16 7:53:28 PM
15. Tutamak kapağını çıkarın ve vidaları sökün,
başlıkları söktüğünüzden emin olun ve tutamağı
kapağın solundan sağına getirin.
(Sol tarafı sökülen başlıklarla kapattığınızdan emin
olun.)
19. 2 vidayı yeniden kendi konumunda sıkın.
01 KURULUM
20. Buzdolabı ve dondurucunun kapı contalarını
sökün ve 180° döndürerek yeniden takın.
Tutamaklar modele bağlı olarak kapağa sahip
olmayabilir.
16. Menteşe başlığını değiştirin ve ön bacak kapağını
takın. Buzdolabı kapağını dikkatlice arka tarafa
koyun.
UYARI
• Tersini çevirdikten sonra buzdolabı ve
dondurucunun kapı contalarını doğru
şekilde ayarlamayı unutmayın.
Aksi takdirde gürültü ve buzdolabının
çalışma performansını etkileyen
çiğlenme ortaya çıkabilir.
Menteşe başlığı
BUZDOLABINI DENGELEME
17. 3 cıvatayı sıkın ve ardından kabloları yeniden
birlikte bağlayın.
Cihazın ön kısmı arkasına göre biraz daha yüksekse,
kapak daha kolay bir şekilde açılabilir ve kapanabilir.
Yüksekliği arttırmak için ayarlama bacaklarını saat
yönünde, alçaltmak için saatin aksi yönünde döndürün.
Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor.
• Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama
bacağını ok yönünde döndürün.
UYARI
Elektrik kablolarına dokunmadan önce
buzdolabınızın fişinin çıkarıldığından emin
olun.
Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor.
• Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ
ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.
18. Plastik kapak üzerindeki kabloları bağlayın ve
kapağı tekrar ilk konumuna getirin.
<Durum 1 >
< Durum 2 >
kurulum _9
DA99-01950K(0.7)-TR.indd Sec4:9
2012.5.16 7:53:28 PM
buzdolabınızın çalıştırılması
KONTROL PANELİNİ KONTROL
ETME
1
2
3
(Hold
Hold 3 sec
for Display)
Display
4
3
5
Güçlü Soğutma işlevi Tatil işleviyle birlikte
kullanılamaz.
Tatil işlevinin seçilmesi Güçlü Soğutma işlevini
otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.
Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi
çıkar.
4
KONTROL PANELİNİ KULLANMA
1
Çocuk Kilidi
Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek için,
Çocuk Kilidi düğmesine 3 saniye
boyunca basın.
Çocuk kilidi göstergesi yanar ve kontrol
paneli üzerindeki tüm düğmeler kilitlenir.
Çocuk Kilidi işlevini devre dışı bırakmak için, Çocuk
Kilidi düğmesine 3 saniye boyunca tekrar basın.
2
Dolap
Buzdolabı sıcaklığını 1°C - 7°C
arasında istediğiniz sıcaklığa
ayarlamak için Dolap düğmesine
basın.
Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık 3°C'dir ve Dolap
düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada
değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı
görüntüler.
Sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra, sıcaklık göstergesi
buzdolabının mevcut sıcaklığını görüntüler. Mevcut
sıcaklık 9°C'den yüksekse, sıcaklık göstergesi 9°C
olarak görüntülenir.
Güçlü Soğutma
Güçlü Soğutma işlevini etkinleştirmek
için, Güçlü Soğutma düğmesine
basın. Güçlü Soğutma göstergesi
yanar ve buzdolabı buzdolabındaki
ürünleri soğutmak için gerekli süreyi hızlandırır.
l d
Buzdolabını hızlı bir şekilde soğutmak için, Güçlü
Soğutma işlevi 2 saat 30 dakika boyunca çalışır.
Güçlü Soğutma işlevini devre dışı bırakmak için,
Güçlü Soğutma düğmesine tekrar basın.
Alarm
1. Alarm
Alarm işlevini etkinleştirmek için,
Alarm düğmesine basın. Alarm
göstergesi yanar ve buzdolabı kapağı
2 dakikadan daha uzun bir süre açık
kalırsa buzdolabı alarm sesiyle sizi
uyarır.
Alarm işlevini devre dışı bırakmak için, Alarm
düğmesine tekrar basın.
2. Görüntü Kapalı
Standart olarak, ısı göstergesi kapalı konumdadır.
Açık ve kapalı konum arasında değişiklik yapmak için
alarm düğmesine 3 saniye süresince basın.
5
Tatil
Tatil işlevini etkinleştirmek için, Tatil
düğmesine basın. Tatil göstergesi
yanar ve buzdolabı siz uzaktayken
(tatildeyken veya iş gezisindeyken,
vb.), güç tüketimini en düşük düzeye
indirmek için sıcaklığı 15°C'ye ayarlar. Buzdolabını
bakteri ve koku oluşumundan koruyun.
• Güçlü Soğutma işlevini seçtiğinizde ve Tatil
işlevi açıkken sıcaklığı ayarladığınızda, Tatil
işlevi otomatik olarak devre dışı bırakılır.
• Tatil işlevini kullanmadan önce gıdaları
çıkardığınızdan emin olun.
10_ çalıştırma
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션1:10
2012.5.16 7:53:29 PM
NEM KONTROLLÜ BÜYÜK
KUTUYU KULLANMA
1
Tazeliğini koruması gereken ürünlerin nemini
kontrol etmek için nem kontrollü büyük kutuyu
kullanabilirsiniz.
• Su deposu ve meşrubat bölümü gibi bazı
özelliklerin modele bağlı olarak farklılık
gösterebileceğini veya bulunmayabileceğini
unutmayın.
• Daha fazla alan sağlamak için, su deposunu
çıkarabilirsiniz 1 .
Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez.
Buzdolabı bölmesinin beyan edilen saklama
hacmi bu parça çıkarılarak hesaplanmıştır.
KATLANABİLİR RAFI KULLANMA
Rafın altına daha uzun kapları veya ürünleri
yerleştirmeniz gerekiyorsa, katlanabilir rafı
kıvırabilirsiniz.
1. Rafı hafifçe yukarı doğru
kaldırın ve içeri doğru
kaydırın.
02 ÇALIŞTIRMA
Nemi ayarlamak için
çekmecenin üzerindeki
nem kontrol kolunu
kullanın.
Çekmecedeki nemi
düşük düzeyde tutmak
için kolu sağ tarafa doğru
hareket ettirin.
Nemi yüksek düzeyde tutmak için kolu sola doğru
hareket ettirin. Daha fazla delik çekmece içinde daha
yüksek düzeyde nem sağlar.
MEŞRUBAT BÖLÜMÜNÜ
KULLANMA
Meşrubat bölümünü
açmak için, meşrubat
bölümünün üst kısmına
bastırın.
Terleme önleyici
ısıtıcı anahtarı
Terlemeyi önleyici
ısıtıcı anahtarı
İç kısımdaki nem yüksek
olduğunda, meşrubat
bölümünün çevresinde
terleme meydana gelebilir.
Terlemeyi gidermek için terleme önleyici ısıtıcı
anahtarını açın ve terleme kaybolunca anahtarı
kapatın.
Meşrubat bölmesi modele bağlı olarak
bulunmayabilir.
2. Tamamen uzatılmış rafı
kullanmak için, kıvrılmış
rafı basitçe çekebilirsiniz.
çalıştırma _11
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션1:11
2012.5.16 7:53:32 PM
SU DAĞITICISINI KULLANMA
İÇ PARÇALARI SÖKME
Su doldurma
Hareketli meze haznesi
Su deposu buzdolabının içindeyken suyla
doldurabilirsiniz veya su doldurmak için su deposunu
çıkarabilirsiniz.
Meze bölmesini dışarı
doğru tamamen çekin ve
ardından çıkarmak için
yukarı doğru kaldırın.
Yöntem 1
Suyu su deposunun üzerinde bulunan
delikten doldurun.
Suyu çok hızlı dökerseniz, su dışarı
taşabilir.
Yöntem 2
Raflar
Rafları iki elinizle yavaşça
kaldırın ve kendinize doğru
çekin.
(Cam raf/katlanabilir raf)
1. Su deposundaki kapağı çıkarmak için su
deposunun her iki tarafında bulunan kilidi açın.
2. Su deposunu suyla doldurun.
Çekmeceler
İKAZ
Su deposuna su dışında herhangi bir şey
koymayın.
Dağıtıcıdan su alma
Su çıkışının altına bir bardak
koyun ve bardağınızla su dağıtıcı
koluna doğru yavaşça bastırın.
Kola bastırdığınızda mavi lamba
yanar.
• Suyun dışarı doğru sıçramasını engellemek
için, bardağın dağıtıcıyla aynı hizada
olduğundan emin olun.
• Su dağıtıcısı modele bağlı olarak
bulunmayabilir.
Çekmeceyi dışarı doğru
tamamen çekin ve
ardından çekmeceleri
çıkarmak için yukarı doğru
kaldırın. (Plastik çekmece/
Nem kontrollü büyük kutu)
Kapak korumaları
Kapı korumalarını iki elinizle
sıkıca tutun ve çıkarmak
için yavaşça yukarı doğru
çekin.
Su deposu
Su deposunu iki elinizle
sıkıca tutun ve su
depolarını çıkarmak için
yavaşça yukarı doğru
çekin.
Su deposu modele bağlı olarak bulunmayabilir.
12_ çalıştırma
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션1:12
2012.5.16 7:53:32 PM
Meşrubat bölümü
1. Meşrubat bölümünün
üst kısmında bulunan
kapak haznesini çıkarın.
02 ÇALIŞTIRMA
2. Her iki elinizle meşrubat
bölümünün solundaki
ve sağındaki düğmeye
basın.
Açmak için yukarı doğru kaldırın.
Meşrubat bölmesi modele bağlı olarak
bulunmayabilir.
Koku giderici
Kolu okun gösterdiği
şekilde itin ve kapağı çekin.
Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek için,
lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa
(11) gösterildiği gibi kendi orijinal konumlarında
tutun.
BUZDOLABINI TEMİZLEME
UYARI
İKAZ
Temizleme için Benzin, Tiner veya
Clorox™ kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve
yangın riski oluşturabilir.
Elektrik çarpmasına neden olabileceği
için, fişi takılıyken buzdolabına su
püskürtmeyin. Yangın riski nedeniyle
buzdolabını benzin, tiner veya araba
deterjanıyla temizlemeyin.
İÇ LAMBAYI DEĞIŞTIRME
Ürün LED lambasına sahipse, lamba kapağını
ve LED lambasını kendi başınıza sökmeyin.
çalıştırma _13
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션1:13
2012.5.16 7:53:33 PM
sorun giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Cihaz tam olarak
çalışmıyor veya sıcaklık
çok yüksek.
• Elektrik fişinin doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını
kontrol edin.
• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak
ayarlanmış mı?
• Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı
kaynağı var mı?
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
Normal olmayan
gürültüler var.
• Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup
kurulmadığını kontrol edin.
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
• Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir
madde var mı?
• Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor?
• Cihazın iç kısmından tık tık sesi gelebilir; bu normaldir. Bu
ses, çeşitli aksesuarlar bir araya geldiğinde veya açıldığında
gerçekleşir.
Ön köşeler ve cihazın
yanları sıcak ve
buğulaşma oluşmaya
başladı.
• Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön
köşelerine ısı korumalı borular takılmıştır.
Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili
olamayabilir. Ancak, bu anormal değildir.
• Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle
temasa girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma
oluşabilir.
Cihazda bir sıvı taşma
sesi duyabilirsiniz.
• Bu cihazın içini soğutan buzdolabıdır.
Cihazın içinde kötü bir
koku var.
• Buzdolabının içinde çürümüş bir gıda var mı?
• Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir
şekilde sardığınızdan emin olun.
• Buzdolabını düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli
gıdaları atın.
Cihaz duvarlarında bir
buz katmanı var.
• Hava çıkışı delikleri buzdolabında saklanan gıdalar
tarafından tıkanmış mı?
• Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince
deliklerden uzak yerleştirin.
• Kapak tamamen kapalı mı?
Cihazın iç duvarında veya
sebzelerin çevresinde
buğulaşma oluşuyor.
• Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle
kapatılmadan saklanıyordur veya kapak uzun bir süre
boyunca açık kalmıştır.
• Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın.
14_ Sorun Giderme
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:14
2012.5.16 7:53:33 PM
Ürün nasıl kurulur
Kurulum Parçası
Her iki ürünün gücünü kapattığınızdan emin olun.
Ürünlerin birlikte takılması
R Z**,RR** ile başlayan Samsung Modelleriyle Yan Yana
kombinasyon yapmak mümkündür
Renk ve Tasarım gibi ayrıntıları lütfen mağazaya sorun.
Yan Yana düzenleme için, lütfen aşağıdakilere dikkat edin
- En iyi performans için Dolabın Sağa yerleştirilmesini önerin
- Mükemmel bir sonlandırma için, aşağıdaki mesafeleri bırakın ve tedarik
edilen kurulum Kitindeki ARA PARÇALARINI kullanın. (Yalnızca bazı
modellerde bulunur)
- 9. sayfaya başvurarak buzdolabı yüksekliğinin ve derin dondurucu yüksekliğinin aynı olmasını sağlayın.
Kurma Yönü
Sabitleyici
1. Buzdolabı ve derin dondurucu arasında yaklaşık
5~7mm'lik bir mesafe bırakın.
2. Vidaları sökerek buzdolabının ve derin dondurucunun bacak kapaklarını çıkarın.
3. Her bir üründen vidaları sökün ve alt sabitleyiciyi
yerleştirdikten sonra bunları tekrar takın.
Birleştirme Şeridi
Alt Sabitleyici A
4. Buzdolabı ve derin dondurucu arasına birleştirme
şeridini takın.
Derin
Dondurucu
Buzdolabı
5. Ürünlerin üst kısmına iki sabitleyiciyi sağlam bir
şekilde takın.
Alt Sabitleyici A
Ön Bacak Kapağı
Sabitleyici
en az
50mm
Birleştirme
Şeridi
6. Ön bacak kapağını her iki ürüne tekrar takın.
1175
en az
50mm
Kurma Yönü
2030
7. Ürünün arkasındaki vidalarla alt sabitleyici B'yi
takın.
Gerekli Araçlar
Sabitleyici
Birleştirme
Şeridi
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:15
Alt
Sabitleyici
A, B
Vidalar
Alt Sabitleyici B
Kurulum Parçası _15
2012.5.16 7:53:33 PM
Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları
Bu buzdolabı, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi
ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Sınıf
Simge
Ortam Sıcaklık aralığı (°C)
Genişletilmiş Sıcaklık
SN
+10 - +32
Sıcaklık
N
+16 - +32
Alt tropikal
ST
+16 - +38
Tropikal
T
+16 - +43
Dahili sıcaklıklar buzdolabının konumu, ortam sıcaklığı ve buzdolabı kapağı açma sıklığınız gibi
faktörlerden etkilenebilir. Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.
Turkish
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev
atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için
geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:16
2012.5.16 7:53:37 PM
RR82B
RR82E
344
350
-
-
Dondurucu
344
350
Net Genişlik
595
595
Net menteşe
1800
1800
Net Derinlik
689
689
Ağırlık (kg)
NET
77
77
Soğutucu
Özellikleri
Dondurucu
yes
yes
Energy A+
yes
yes
Çoklu akım
yes
yes
Sebze ve Meyva Çekmecesi
2ea
2ea
Nem Kontrol Ünitesi
yes
yes
# Toplam raf sayısı
6ea
6ea
option
option
# Toplam Kapı Cebi sayısı
4ea
5ea
Yumurtalık
yes
yes
Şarap Rafı
yes
-
LED (2*1.44W)
LED (2*1.44W)
Saplar
EASY TYPE
EASY TYPE
Renkler
RS
RS
Home bar
yes
-
Kapi Alarmı (2dak.)
yes
yes
R600a
R600a
yes
yes
Toplam
Kapasite
Boyutlar
(mm)
Soğutucu
Katlanabilir raflar
Buzdolabının
özellikleri
İç Aydınlatma (W*EA)
Diğerleri
Kilit ve Anahtar
Soğutucu
Kullanim ömrü 10 yildir
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:17
2012.5.16 7:53:37 PM
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı
Anma Güç Tüketimi
Sıcakık Artiş Zamanı
Çalışma Süresi Yüzdesi
Buz Üretme Kapasitesi
Raf Alanı
Ürün Net Ağırlığı
RR82B
43 ºC
0.39
23%
1.35 m2
-
ºC
kWh/24h
hr
%
kg/24hr
m2
Kg
Ürün Şeması
RR82E
43 ºC
0.39
23%
1.36 m2
-
E
D
B
C
A
MODEL
A
B
C
D
E
RR82
1800
595
563
643
689
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:18
2012.5.16 7:53:37 PM
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:19
2012.5.16 7:53:37 PM
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:20
2012.5.16 7:53:37 PM
not
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:21
2012.5.16 7:53:37 PM
not
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:22
2012.5.16 7:53:38 PM
not
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:23
2012.5.16 7:53:38 PM
ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-DO, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986
LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC:
SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753
EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS
SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?
Ülke
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE
444 77 11
www.samsungbeyaz.com
Kod No. DA99-01950K REV(0.7)
DA99-01950K(0.7)-TR.indd 섹션2:24
2012.5.16 7:53:38 PM
Download PDF

advertising