Samsung | S19F350HNU | Samsung 18,5'' LED Monitor Manuel utilisateur

Quick Setup Guide
Guide de configuration rapide
Control Panel
Panneau de configuration
The functions available may vary depending on the product model.
The color and shape of parts may differ from what is shown. Specifications are subject to change without notice to improve quality.
Les fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle de produit.
La couleur et la forme des pièces peuvent différer de ce qui est illustré. Les spécifications sont communiquées sous réserve de modifications sans préavis
dans le but d’améliorer la qualité.
Function Key Guide
JOG Button
UP
Checking the Components
Vérification des composants
[English]
[Deutsch]
Unpack the product and check if all of the
following contents have been included.
If any items are missing, contact your
dealer.
The cables provided may vary depending
on the product you purchase.
Packen Sie das Gerät aus und prüfen
Sie, ob alle nachfolgend aufgeführten
Gegenstände mitgeliefert wurden.
Falls Komponenten fehlen sollten, setzen
Sie sich bitte mit Ihrem Händler in
Verbindung.
Die Art der mitgelieferten Kabel richtet
sich nach dem erworbenen Gerät.
[Français]
Déballez l’appareil et vérifiez si vous
disposez bien des éléments suivants.
Si un élément est manquant, contactez
votre revendeur.
Les câbles fournis peuvent varier selon le
produit acheté.
[Italiano]
Disimballare il prodotto e verificare che
tutte le parti siano presenti.
Se qualsiasi componente risulta
mancante, contattare il rivenditore.
I cavi forniti potrebbero essere differenti a
seconda del prodotto acquistato.
RGB IN
[Español]
Desembale el producto y compruebe que
no falte ninguna de las piezas siguientes.
Si falta alguno, póngase en contacto con
su distribuidor.
Los cables proporcionados pueden variar
según el producto que se adquiera.
[Svenska]
[Magyar]
Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze,
hogy a csomag tartalmazza-e a
következő tartozékok mindegyikét. Ha
bármelyik tartozék hiányzik, forduljon a
márkakereskedőhöz.
A mellékelt kábelek a megvásárolt
terméktől függően különbözőek lehetnek.
[Polski]
Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy są
dostępne wszystkie poniższe elementy.
W przypadku braku którejkolwiek części
należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Kable dołączone do zestawu mogą być
różne, zależnie od zakupionego modelu.
Packa upp produkten och kontrollera att
följande finns med.
Kontakta din återförsäljare om det
saknas något.
De medföljande kablarna kan variera
beroende på vilken produkt du köper.
- Quick Setup Guide
- Guide d’installation rapide
- Warranty Card
(Not available in some locations)
- Carte de garantie
(Non disponible dans certains pays)
- Regulatory guide
- Guide réglementaire
- User Manual (optional)
- Manuel de l’utilisateur (en option)
- Power adapter (Detachable)
- Adaptateur (amovible)
- D-SUB cable (optional)
- Câble D-SUB (en option)
- Stand base
- Base du support
- Stand neck
- Col du support
[Português]
DC14V
Tire o produto da embalagem e verifique
se todos os conteúdos seguintes foram
incluídos.
Se faltar algum acessório, contacte o seu
revendedor.
Os cabos fornecidos podem variar
consoante o produto que adquirir.
[Türkçe]
Ürünü paketinden çıkarın ve aşağıdaki
parçaların pakette olup olmadığını
kontrol edin.
Eksik parça varsa satıcınıza başvurun.
Sağlanan kablolar, satın aldığınız ürüne
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Power cable
- Câble d’alimentation
2002460453T
Connecting and Using a PC
Connexion et utilisation d’un ordinateur
1
Connection Using the D-SUB Cable
Branchement par câble D-SUB
Attaching the Stand
Fixation du socle
1
2
4
5
3
RGB IN
Connecting the Power
Branchement de l’alimentation
DC14V
RGB IN
2
DC 14V
Removing the Stand
Démontage du pied
1
2
3
4
Adjusting the Product Tilt
Réglage de l’inclinaison du produit
LS19F350HN QSG_EU_20160214.indd 1
-2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)
LEFT
RIGHT
Power LED
PRESS(ENTER)
DOWN
Return
[English]
1 J OG Button
Multi directional button that helps navigate.
NNThe JOG button is located on the rear left side of the product. The button can be used to
move up, down, left or right, or as Enter.
his LED is power status indicator and works as
2T
- Power on (Power button): Off / Power saving mode: Blinking / Power Off (Power button): On
unction Key Guide
3F
Press the JOG button when the screen is turned on. The Function Key Guide will appear.
To access the onscreen menu when the guide is displayed, press the corresponding direction button again.
elect [ ] by moving the JOG button in the function key guide screen.
4S
The OSD (On Screen Display) of your Monitor’s feature appears.
5 Select [ ] to adjust the brightness by moving the JOG button in the Function Key Guide screen.
elect [
] by moving the JOG button in the function key guide screen.
6S
Press to enable or disable Eye Saver Mode which is also Low Blue Light Mode.
elect [ ] to turn the Monitor off by moving the JOG button in the function key guide screen.
7S
[Svenska]
1 JOG-knapp
Riktningsknapp för navigering.
NNJOG-knappen sitter på produktens vänstra sida. Knappen kan användas för att flytta uppåt,
nedåt, åt höger eller åt vänster, eller som Retur.
enna lampa är en strömindikator och fungerar som:
2D
- Ström på (strömknappen): Av / Energisparläge: Blinkar / Ström av (strömknappen): På
3 Funktionsknappguide
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden visas. Du kan öppna
skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en gång till på motsvarande riktningsknapp.
älj [ ] genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm. Skärmmenyn visas.
4V
älj [ ] för att justera ljusstyrkan genom att flytta JOG-knappen i guideskärmen för funktionsknappar.
5V
älj [
] genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
6V
Tryck för att aktivera eller inaktiverar Eye Saver Mode (Synkomfortläge) som även är Low Blue
Light Mode (läge med lågt blått ljus).
7 Välj [ ] för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
[Français]
outon JOG
1 B
Bouton multidirectionnel qui facilite la navigation.
NNLe bouton JOG se situe à l’arrière du produit, du côté gauche. Le bouton peut être orienté
vers le haut, le bas, la gauche, la droite ou appuyer (entrer).
e voyant est l'indicateur d'état d'alimentation et fonctionne en tant que
2C
-M
arche (bouton d'alimentation) : Arrêt / Mode d'économie d'énergie: Clignotant /
Arrêt (bouton d'alimentation): Activé
uide des touches de fonction
3G
Appuyez sur le bouton JOG lorsque l'écran est allumé. Le Guide des touches de fonction
apparaît. Pour accéder au menu à l'écran alors que le guide est affiché, appuyez de nouveau
sur le bouton de direction correspondant.
ermet de sélectionner [ ] en orientant le bouton JOG à l'écran du guide des touches de
4P
fonction. Le menu d'affichage à l'écran de votre fonction Écran apparaît.
électionne [ ] pour ajuster la luminosité en déplaçant le bouton JOG sur l'écran Guide des
5S
touches de fonctions.
électionnez [
] en orientant le bouton JOG à l'écran du guide des touches de fonction.
6S
Appuyez pour active ou désactiver le mode Préservation des yeux, qui est aussi le mode à
faible lumière bleue.
7 Permet de sélectionner [ ] pour éteindre l'écran en orientant le bouton JOG dans l'écran Guide
des touches de fonction.
[Magyar]
1 J OG Gomb
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
NNA JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal felfelé, lefelé, balra, illetve
jobbra mozoghat, illetve a beállított érték bevitelére használható.
z a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
2E
-B
ekapcsolás (be-kikapcsoló gomb): Ki / Energiatakarékos üzemmód: villog /
Kikapcsolás (be-kikapcsoló gomb) : Be
unkciógomb útmutató
3F
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva. Megjelenik a Funkciógomb útmutató.
A képernyőmenü az útmutató megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával érhető el.
iválasztja az [ ] opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
4K
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
álassza ki az [ ] elemet a fényerő beállításához. A beállítás elvégzéséhez mozgassa a JOG
5V
gombot a funkcióbillentyűk segédképernyőjén.
iválasztja az [
] opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
6K
A gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a Szemkímélő módot, ami egyben az Alacsony
kék megvilágítási mód is.
iválasztja az [ ] opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb
7K
útmutató képernyőn.
[Deutsch]
1 JOG-Taste
Multidirektionale Taste zur Unterstützung der Navigation
NNDie JOG-Taste befindet sich an der Rückseite des Geräts unten links. Die Taste kann nach
oben, unten, links oder rechts bewegt werden oder als Eingabetaste fungieren.
iese LED zeigt den Netzstatus an. Sie kann folgende Funktionen erfüllen:
2D
- Eingeschaltet (Netztaste): Aus / Energiesparmodus: Blinkt / Ausschalten (Netztaste aus) : auf
3 Funktionstastenhilfe
Drücken Sie die JOG-Taste, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist. Die Funktionstastenhilfe wird
angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Richtungstaste erneut, um das Bildschirmmenü zu
öffnen, wenn die Hilfe angezeigt wird.
ählen Sie [ ] durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe aus.
4W
Das Bildschirmmenü mit den Funktionen Ihres Monitors wird geöffnet.
ählen Sie zur Anpassung der Helligkeit [ ] indem Sie die JOG-Taste am
5W
Funktionstastenführungsbildschirm bewegen.
ählen Sie [
] durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe aus.
6W
Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Augenschonung-Modus, der auch Schwaches-BlaulichtModus ist, drücken.
ählen Sie [ ] durch Bewegen der JOG-Taste in der Funktionstastenhilfe aus, um den Monitor auszuschalten.
7W
[Italiano]
asto JOG
1T
Tasto multi-direzionale di ausilio alla navigazione.
NNIl tasto JOG è situato sul lato posteriore sinistro del prodotto. Il tasto può essere utilizzato
per spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra, oppure come tasto di conferma.
uesto LED è un indicatore di stato dell'alimentazione e funge da
2Q
- Accensione (pulsante di accensione): Off / Modalità risparmio energetico: Lampeggiante /
Spegnimento (pulsante di accensione): On
uida ai tasti funzione
3G
Premendo il tasto JOG quando lo schermo è acceso. verrà visualizzata la guida ai tasti funzione.
Per accedere al menu a schermo quando viene visualizzata la guida, premere nuovamente il
tasto direzionale corrispondente.
possibile selezionare [ ] navigando con il tasto JOG sulla schermata della guida ai tasti
4È
funzione. Verrà visualizzato l'OSD (On Screen Display) del monitor.
possibile selezionare [ ] per regolare la luminosità spostando il tasto JOG nella schermata
5È
Guida del tasto funzione.
] navigando con il tasto JOG sulla schermata della guida ai tasti funzione.
6 È possibile selezionare [
Premere per abilitare o disabilitare la modalità Eye Saver, corrispondente alla modalità Luce blu ridotta.
possibile selezionare [ ] per spegnere il monitor navigando con il tasto JOG sulla schermata
7È
della guida ai tasti funzione.
[Español]
otón JOG
1B
Botón multidireccional que ayuda a navegar.
NNEl botón JOG está ubicado en la parte posterior izquierda del producto. El botón puede
usarse para moverse hacia arriba, abajo, a izquierda o derecha, o como Intro.
ste LED es el indicador de estado de la alimentación y trabaja como
2E
-E
ncendido (botón de encendido): Des. / Modo de ahorro de energía: Parpadeo /
Apagado (botón de encendido) : Act.
uía de teclas de función
3G
Pulse el botón JOG cuando se encienda la pantalla. Aparecerá la Guía de teclas de función.
Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón en la
dirección correspondiente.
elecciona [ ] moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función.
4S
Se mostrará el OSD (On Screen Display) de funciones del monitor.
eleccione [ ] para ajustar el brillo moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas
5S
de función.
elecciona [
] moviendo el botón JOG en la pantalla de la Guía de teclas de función.
6S
Presione para habilitar o deshabilitar el modo Protector ocular que también es el modo de luz
azul baja.
elecciona [ ]para apagar el Monitor moviendo el botón JOG en la Guía de teclas de función.
7S
[Polski]
rzycisk JOG
1P
Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację.
NNPrzycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia. Umożliwia przejście w
górę, w dół, w lewo i w prawo oraz służy jako klawisz Enter.
2 Dioda ta wskazuje, czy urządzenie jest zasilane, a w poszczególnych trybach wskazuje następujące stany:
- Zasilanie włączone (przyciskiem zasilania): Wyłączona / Tryb oszczędzania energii: Miga /
Zasilanie wyłączone (przyciskiem zasilania) : Włączona
enu ekranowych przycisków funkcyjnych
3M
Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Wyświetli się przewodnik po ekranowych
przyciskach funkcyjnych.
Aby otworzyć menu ekranowe, gdy wyświetlany jest przewodnik, ponownie nacisnąć
odpowiednią stronę przycisku.
ybór funkcji [ ] poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych
4W
przycisków funkcyjnych.
Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora.
ybierz [ ] aby wyregulować jasność przesuwając przycisk JOG na ekranie Przewodnik
5W
przycisków funkcyjnych.
ybór funkcji [
] poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych
6W
przycisków funkcyjnych.
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć Eye Saver Mode (Tryb oszczędzania oczu), który jest także
trybem Low Blue Light Mode (Tryb niskiej emisji światła niebieskiego).
ybór funkcji [ ] w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie
7W
menu ekranowych przycisków funkcyjnych.
[Português]
otão JOG
1B
Botão multidireccional que ajuda a navegar.
NNO botão JOG situa-se no lado esquerdo da parte traseira do produto. O botão pode ser
utilizado para mover para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou como enter.
ste LED indica o estado de energia e funciona como
2E
-A
limentação ligada (Botão de alimentação): Deslig. / Modo de poupança de energia: A piscar
/ Alimentação desligada (Botão de alimentação): Ligado
unção Guia de Teclas
3F
Prima o botão JOG quando liga o ecrã. A função guia de teclas aparece.
Para aceder ao menu no ecrã quando o guia é apresentado, prima novamente o botão de
direcção correspondente.
elecciona [ ] ao mover o botão JOG no ecrã da função guia de teclas.
4S
Aparece o OSD (Visualização no ecrã) da função do seu monitor.
elecciona [ ] para ajustar o brilho movendo o botão JOG no ecrã de Guia de Botão de Função.
5S
elecciona [
] ao mover o botão JOG no ecrã da função guia de teclas.
6S
Prima para ativar ou desativar o Modo de Proteção de Visão que é também o Modo de Luz Azul Baixa.
S
elecciona
[
]
para
desligar o monitor ao mover o botão JOG para o ecrã da função guia de teclas.
7
[Türkçe]
1 J OG Düğmesi
Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme.
NNJOG düğmesi ürünün sol arka tarafındadır. Düğme aşağı, yukarı, sağa veya sola hareket
ettirmek için ya da Enter olarak kullanılabilir.
u LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir:
2B
-G
ücü açma (Güç düğmesi): Kapalı / Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme / Güç kapalı (Güç
düğmesi): Açık
3 İ şlev Tuşu Kılavuzu
Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir.
Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön düğmesine tekrar basın.
4 İ şlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek [ ] öğesini seçer.
Monitör özelliğinizin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür.
5 İ şlev Tuşu Kılavuz Ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek parlaklığı ayarlamak için
[ ] seçimini yapın.
] öğesini seçer.
6 İ şlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek [
Düşük Mavi Işık Modu adı da verilen Göz Koruyucu Modu etkinleştirmek veya devre dışı
bırakmak için basın.
7 İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için [ ] öğesini seçer.
2016/2/14 16:32:57
Specifications
Caractéristiques
Model Name
Size
Panel
Display area
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Web site: www.samsung.com
Country
Customer Care Centre
Country
Customer Care Centre
S19F350HN*
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
LATVIA
8000-7267
19 Class
(18.5 Inches / 47.0 cm)
BELGIUM
02-201-24-18
LITHUANIA
8-800-77777
BOSNIA
055 233 999
LUXEMBURG
261 03 710
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
MONTENEGRO
020 405 888
CROATIA
072 726 786
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
NORWAY
815 56480
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
POLAND
DENMARK
70 70 19 70
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
409.8 mm (H) x 230.4 mm (V)
Pixel Pitch
0.3 mm (H) x 0.3 mm (V)
Optimum Resolution
1366 x 768 @ 60 Hz
Resolution
Maximum Resolution
VESA Mounting Interface
1366 x 768 @ 60 Hz
EIRE
0818 717100
PORTUGAL
808 20 7267
ESTONIA
800-7267
ROMANIA
FINLAND
030-6227 515
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
FRANCE
01 48 63 00 00
SERBIA
011 321 6899
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
Temperature: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Humidity: 20 % – 80 %, non-condensing
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
SLOVAKIA
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN
0034902172678
Temperature: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F)
Humidity: 10 % – 90 %, non-condensing
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY
444 77 11
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
75.0 mm x 75.0 mm
(For use with Specialty (Arm) Mounting hardware.)
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Power Supply
Operating
Environmental
considerations
Storage
[English]
The above specifications are subject to change without notice to improve quality.
[Svenska]
Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
[Français]
Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable dans le but d’améliorer la qualité.
[Magyar]
A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
[Polski]
W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych
technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
[Português]
As características técnicas acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio de forma a melhorar a
qualidade.
[Türkçe]
Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.
[Deutsch]
Unangekündigte Änderungen der oben genannten technischen Daten des Geräts zum Zweck der
Qualitätssteigerung sind vorbehalten.
[Italiano]
Le specifiche riportate sopra sono soggette a modifica senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni
del prodotto.
[Español]
Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.
Troubleshooting Guide
Guide de dépannage
[English]
Solutions
Problem
Lösningar
The screen keeps switching on
and off.
The screen will not switch on.
Check the cable connection between the product and PC,
and ensure the connectors are locked.
Check that the power cable is connected properly.
The product is operating in power saving mode.
Press any key on the keyboard or move the mouse to
return to normal operating mode.
Skärmen håller på att slås på
och av.
Skärmen slås inte på.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten
och datorn, och att kontakterna är ordentligt fästa.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på
musen för att återgå till föregående skärm.
There is no image on the screen and
the power LED blinks every 0.5 to
1 second.
PowerSaver
Economiseur d’énergie
[Svenska]
Issues
[Magyar]
[Français]
PowerSaver
Power Consumption (Without Adapter)
Power saving mode
Power off (Power button)
Power Indicator
Off
Blinking
On
Power consumption
15 W
Less than 0.5 W
Less than 0.5 W
Problèmes
Solutions
L’écran s’allume et s’éteint
continuellement.
Vérifiez que le câble est correctement branché entre le
produit et le PC et que les connecteurs sont bien verrouillés.
L’écran ne s’allume pas.
Vérifiez que le câble d’alimentation est correctement branché.
Aucune image n’est visible sur l’écran L’appareil est en mode d’économie d’énergie.
et le voyant d’alimentation clignote
Appuyez sur une touche du clavier ou déplacez la souris
toutes les 0,5 à 1 seconde.
pour revenir à l’écran précédent.
[English]
[Svenska]
Use following adapter to avoid
hazard
Använd följande adapter för att
undvika fara
[Français]
[Magyar]
Utilisez l’adaptateur suivant pour
éviter tout risque
A veszély elkerüléséhez használja
az alábbi adaptert
[Deutsch]
Aby zapobiec zagrożeniu
bezpieczeństwa, należy używać
poniższych zasilaczy
[Italiano]
[Português]
Utilizzare l’adattatore seguente
per evitare pericoli
Utilize o seguinte transformador
para evitar perigos
[Español]
[Türkçe]
Para evitar situaciones peligrosas,
use un adaptador de los
siguientes
Tehlikeye yol açmamak için
aşağıdaki adaptörü kullanın
Problem
Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und
ausgeschaltet.
Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC
ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest
sitzen.
Der Bildschirm wird nicht
eingeschaltet.
Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.
Auf dem Bildschirm wird kein Bild
angezeigt un die Netz-LED blinkt alle
0,5 bis 1 Sekunde.
Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus.
Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder
bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm
zurückzukehren.
Megoldások
A képernyő felváltva be- és
kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva
a készülék és a PC között, valamint azt, hogy a csatlakozók
megbízhatóan reteszelve vannak-e.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e
csatlakoztatva.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez
nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten, vagy mozgassa
meg az egeret.
A képernyő nem kapcsol be.
Nincs kép a képernyőn, és a
tápellátás jelzőfénye 0,5–1
másodpercenként villog.
Problem
Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i
wyłącza.
CSprawdzić, czy kabel jest prawidłowo podłączony do
produktu i do komputera i czy złącza są mocno wciśnięte.
Ekran się nie włącza.
Na ekranie nie jest wyświetlany
żaden obraz a dioda LED zasilania
miga co 0,5–1 s.
Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony
prawidłowo.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą,
aby wrócić do poprzedniego ekranu.
[Português]
[Italiano]
[Polski]
Verwenden Sie den folgenden
Adapter, um Gefahren zu
vermeiden
LS19F350HN QSG_EU_20160214.indd 2
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A1514_EPN ; A2514_DPNI ; A2514_FPN
Problémák
[Polski]
[Deutsch]
Adaptor information
Informations sur l’adaptateur
Det finns ingen bild på skärmen och
strömlampan blinkar varannan till
varje hel sekund.
Problemi
Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.
Verificare che il cavo sia collegato correttamente al prodotto e
al PC e che i connettori siano inseriti saldamente.
Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente
Il prodotto è in modalità risparmio energetico.
Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera o spostare il mouse per
riattivare lo schermo.
Lo schermo non si accende.
Sullo schermo non appaiono immagini
e il LED di alimentazione lampeggia
ogni 0,5 - 1 secondo.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no
objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on
the apparatus.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Problemas
Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga
continuamente.
Compruebe que el cable esté bien conectado al producto
y al PC, así como que los conectores estén firmemente
enchufados.
Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.
El producto está en el modo de ahorro de energía.
Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver
a la ventana anterior.
No hay imagen en la pantalla y el LED
de encendido parpadea cada 0,5-1
segundo.
Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e
a desligar.
Verifique se o cabo está correctamente ligado ao produto e ao PC
e se os conectores estão firmemente encaixados.
Verifique se o cabo de alimentação está correctamente
ligado.
O produto está no modo de poupança de energia.
Carregue em qualquer tecla do teclado ou mova o rato
para voltar ao ecrã anterior.
O ecrã não liga.
Não existe imagem no ecrã e o LED
de alimentação pisca a cada 0,5 a 1
segundo.
[Türkçe]
[Español]
La pantalla no se encenderá.
Problemas
Sorunlar
Çözümler
Ekran açılıp kapanmaya devam
ediyor.
Ekran açılmıyor.
Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve
konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol edin.
Ekranda görüntü yok ve güç LED’i
her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp
sönüyor.
Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa
basın ya da fareyi hareket ettirin.
2016/2/14 16:32:57
Download PDF

advertising