Samsung | MAX-ZJ740 | Samsung MAX-ZJ740 Kullanım kılavuzu

ÜÇ CD YÜKLEMELÝ
MÝNÝ-KOMPAKT SÝSTEM
MP3-CD/CD-R/RW ÇALMA
MAX-ZJ740
Kullaným Kýlavuzu
Güvenlik Uyarýlarý
SAMSUNG'un bu mikro komponent sistemini
satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Ýçindekiler
Lütfen, bu talimatlarý okumak için zaman ayýrýn.
Bunlar sisteminizi nasýl kullanacaðýnýzý kolayca
açýklamaktadýr. Bu talimatlar doðrultusunda
sistem özelliklerinin tüm avantajlarýna ulaþýrsýnýz.
B
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Burada belirtilenlerin dýþýndaki düðmelerin, ayarlarýn
kullanýmý veya iþlemlerin yapýlmasý, tehlikeli düzeyde
radyasyona maruz kalýnmasýna yol açabilir.
DÝKKAT- CÝHAZ VEYA KAPAKLARIN ÝÇÝNDEKÝ
TIRNAKLAR AÇILDIÐINDA GÖRÜNMEYEN LAZER
IÞININA MARUZ KALMAYIN.
DÝKKAT
Bu simge, cihazýn içinde bulunan elektrik çarpmasýna
neden olabilecek tehlikeli voltajý göstermektedir.
ELEKTRÝK ÇARPMASI RÝSKÝ
AÇMAYIN
DÝKKAT:
ELEKTRÝK ÇARPMASI RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN
ARKA KAPAÐI AÇMAYIN. CÝHAZIN ÝÇÝNDE
KULLANICININ TAMÝR EDEBÝLECEÐÝ PARÇA
BULUNMAZ. SERVÝS ÝÇÝN YETKÝLÝ PERSONELE
BAÞVURUN.
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Bu Kompakt Disk oynatycý, 1.SINIF LAZER
ürünü sýnýfýna girmektedir.
Bu simge, cihazla birlikte gelen kýlavuzda önemli çalýþma
ve bakým talimatlarý olduðunu belirtmektedir.
UYARI:
DÝKKAT:
YANGIN YA DA ELEKTRÝK ÇARPMASI
RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN, BU CÝHAZI
YAÐMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.
ELEKTRÝK ÇARPMASINI ÖNLEMEK ÝÇÝN
FÝÞÝN GENÝÞ UCUNU GENÝÞ DELÝÐE
AYARLAYARAK ÝYÝCE YERLEÞTÝRÝN.
GÜVENLÝK UYARILARI...................................................................................................................................................................... 2
MÝKRO KOMPONENT SÝSTEMÝNÝZÝN KURULUMU
Ön Panel Görünümü .................................................................................................................................................................................4
Gösterge Ekraný...................................................................................................................................................................................... 5
Uzaktan Kumanda.....................................................................................................................................................................................5
Arka Panel Görünümü...............................................................................................................................................................................6
Sisteminizin Güç Kaynaðýna Baðlanmasý.................................................................................................................................................6
Mini-Kompakt Sisteminizin Kurulacaðý Konum.........................................................................................................................................6
Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleþtirilmesi..............................................................................................................................................6
Harici Bir Kaynaða Baðlanma...................................................................................................................................................................7
Multi Jog Fonksiyonu .............................................................................................................................................................................. 7
Hoparlör Baðlantýsý....................................................................................................................................................................................8
AM (MW/LW) Anten Baðlantýsý ................................................................................................................................................................9
FM Anten Baðlantýsý .................................................................................................................................................................................9
SW Anten Baðlantýsý (opsiyon) ............................................................................................................................................................... 9
Demo/Dimmer Fonksiyonu .................................................................................................................................................................... 10
Saat Ayarý.................................................................................................................................................................................................10
MP3-CD/CD-ÇALAR
Kompakt Disklerin Yüklenmesi ve Deðiþtirilmesi..................................................................................................................................... 11
CD/MP3-CD'yi Tekrarlamak Ýçin ............................................................................................................................................................ 11
Disk Yüklemedeki Bir CD'nin Seçilmesi ................................................................................................................................................. 12
Bir Parçanýn Seçilmesi .............................................................................................................................................................................12
MP3-CD Albüm ve Parça Seçimi .............................................................................................................................................................12
CD Üzerinde Belli Bir Müzik Bölümü Ýçin Arama......................................................................................................................................13
Karýþýk Çalma Fonksiyonu........................................................................................................................................................................13
Potpuri (Medley) Çalma .......................................................................................................................................................................... 14
CD'deki Bir Parçayý veya Tüm Parçalarý Tekrarlama...............................................................................................................................14
Bir Seferde 10 Parça Atlama Fonksiyonu .............................................................................................................................................. 14
Son Hafýza Fonksiyonu.............................................................................................................................................................................15
CD Çalma Sýrasýnýn Programlanmasý......................................................................................................................................................15
Programlanmýþ CD Parçalarýnýn Kontrolü veya Deðiþtirilmesi.................................................................................................................16
ALICI
Radyo Ýstasyonlarý Ýçin Arama Yapma ve Kaydetme ..........................................................................................................................16
Kayýtlý Bir Ýstasyonun Seçilmesi...............................................................................................................................................................17
Radyo Yayýn Alýmýnýn Ýyileþtirilmesi.........................................................................................................................................................17
KASET BÖLÜMÜ
Bir Kaset Dinlemek...................................................................................................................................................................................18
CD Senkronize Kayýt Özelliði.................................................................................................................................................................. 18
Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi.............................................................................................................................................................18
Bir Radyo Programýnýn Kaydedilmesi.......................................................................................................................................................19
Bir Kasedin Kopyalanmasý (Çoðaltma) ................................................................................................................................................. 19
Kaset Çalma Modunun Seçilmesi (sadece Kat 2) ................................................................................................................................ 19
Teyp Sayacý..............................................................................................................................................................................................19
DÝÐER FONKSÝYONLAR
Zamanlayýcý Fonksiyonu .........................................................................................................................................................................20
Zamanlayýcýnýn Ýptali.................................................................................................................................................................................20
Ses Kesme Fonksiyonu .......................................................................................................................................................................... 21
Ses Modunun Seçilmesi .......................................................................................................................................................................... 21
Güçlü Surround/Güçlü Ses Fonksiyonu................................................................................................................................................... 21
Sistemi Otomatik Kapanma Ýçin Ayarlama................................................................................................................................................22
Tiz Seviyesi Fonksiyonu ........................................................................................................................................................................ 22
BAS Seviyesi Fonksiyonu ....................................................................................................................................................................... 22
Kulaklýk Baðlantýsý.....................................................................................................................................................................................22
Mikrofon Fonksiyonu (opsiyon).................................................................................................................................................................22
KULLANIM TAVSÝYELERÝ
Güvenlik Uyarýlarý ....................................................................................................................................................................................23
Mikro Komponent Sisteminizin Temizliði..................................................................................................................................................23
Kompakt Disk Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar..............................................................................................................................................24
Ses Kasedi Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar..................................................................................................................................................24
Satýþ-Sonrasý Servise Baþvurmadan Önce..............................................................................................................................................24
Teknik Özellikler........................................................................................................................................................................................25
Semboller
Basýn
2
Ýtin
Önemli
Not
3
TR
Ön Panel Görünümü
Gösterge Ekraný
TR
B
35
33
32 31
17.
18.
19.
TEYBÝ DÝÐER TARAFA DÖNDÜRME MODU
ALICI ÖNAYAR
CD PROGRAM VEYA ALICI HAFIZASINDAN PROGRAMA
CD PROGRAM VE ALICI ÖNAYAR NUMARASI
BAÞLIK
(MP3-CD)
CD SENKRONÝZE KAYIT
CD ÇALAN DÝSK MODU VEYA CD TEKRAR MODU
FM MODU (STEREO)
GÜÇLÜ SURROUND
GÜÇLÜ SES
AI UYKU VEYA UYKU
SAAT
SUPER BAS
SES SEVÝYESÝ
KAYIT
ANA EKRAN
(FONKSÝYON, FREKANS, SÜRE, V.S.)
ÇALAN DÝSK NUMARASI
TEYP 1/2
TEYP ÇALIÞIYOR GÖSTERGESÝ
10
1.
DEMO/DIMMER
11
2.
GÜÇ (BEKLEME/AÇMA)
34
19 18
1
2
3
30
29
4
5
6
28
7
8
1
2
3
4
14
17
16
15
14
13
27
5
6
10
9
26
11 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
7
25
8
9
Uzaktan Kumanda
24
1
12
25
24
23
MUTE
2
3
4
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4
Ses Modu
Bekleme/Açma
Tiz
Eko
MIC (Mikrofon) Seviyesi
Fonksiyon Seçim Tuþlarý
MIC1, MIC2
Kayýt/Duraklatma
Kulaklýk Jaký Baðlantýsý
Kat 1/2
Teyp Normal Hýzda Çoðaltma
Kaset Katý 1
Teybi Diðer Tarafa Döndürme Modu
CD Senkro Kayýt
Teyp Sayacýný Sýfýrlama
FM Mono/Stereo
Zamanlayýcý/Saat
Zamanlayýcý Açma/Kapama
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Alýcý Hafýzasý
AI Uyku
CD Program/Son Hafýza (MP3-CD)
CD Potpori (Medley) Çalma
Kaset Katý 2
Demo/Dimmer
Çoklu (Multi) Jog Düðmesi/MP3-CD Albüm Seçimi
Giriþ Onayý
Arama Fonksiyonu Tuþlarý
Ayarlama Modu veya Durma (Stop) Tuþu
Ses Seviyesi Arttýrma veya Azaltma
Güçlü Surround/Güçlü Ses
Kompakt Disk Bölmesi
Açma/Kapama
Disk Deðiþtirme
Disk Seçim Tuþlarý
Gösterge Ekraný
Bas
5
6
7
23
AUX
P.SURROUND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
TUNER
BAND
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
CD/MP3-CD
8
VOLUME
TUNING/
ALBUM
+10
ZAMANLAYICI AÇMA/KAPAMA
5.
AI UYKU
6.
DÝSK
7.
CD PARÇA ATLAMA VEYA ARAMA
ATLAMA
10.
11.
TEYP GERÝ SARMA
17
12.
TEYP DURDURMA
13.
TEYP ÇALMA
8.
CD DURDURMA
9.
KASET RAFI 1/2
SES SEVÝYESÝ KONTROLÜ
16
15
14.
TEYP HIZLI ÝLERÝ SARMA
15.
YUKARI VEYA AÞAÐI AYARLAMA/MP3-CD ALBÜM SEÇÝMÝ
14
13
16.
AYARLAMA MODU/CD +10
17.
CD ÇALMA/DURAKLATMA
18.
CD KARIÞIK (MP3 RASTGELE) ÇALMA
19.
CD TEKRAR
TA P E
11
12
ALICI/BAND
4.
22
21
20
19
18
TUNING
MODE
DECK
1/2
9
10
3.
20.
CD POTPORÝ (MEDLEY) ÇALMA
21.
SES MODU
22.
GÜÇLÜ SURROUND/GÜÇLÜ SES
23.
SES KESME
24.
PROGRAM/AYAR/MP3-CD SON HAFIZA AÇMA/KAPAMA
25.
AUX
5
Mini-Kompakt Sisteminizin
Kurulacaðý Konum
Arka Panel Görünümü
Harici Bir Kaynaða Baðlanma
Çoklu (Multi) Jog Fonksiyonu
TR
B
Yeni mini kompakt sisteminizin tüm avantajlarýndan yaralanmak için,
cihazý baðlamadan önce aþaðýdaki yerleþim talimatlarýný takip edin.
1
2
3
4
5
6
7
Sistemi düz ve saðlam bir yüzeye yerleþtirin.
Bu cihazý asla halýnýn üzerine koymayýn.
Bu cihazý asla dýþ ortama koymayýn.
Doðru havalandýrma için cihazýn yanlarýnda ve arkasýnda yaklaþýk 15cm
boþluk býrakýn.
Kompakt disk bölmesinin kolayca açýlabilmesi için yeterli alan olduðundan
emin olun.
Ýyi bir stereo ses için, hoparlörleri, sistemin her iki yanýndan da makul
mesafede yerleþtirin.
Hoparlörleri dinleme alanýna doðru çevirin.
En iyi performans için, hoparlörlerin eþit mesafede yerleþtirildiðinden
emin olun.
Yardýmcý (auxiliary-aux) giriþ, diðer kaynaklara baðlanarak dinleme
yaptýðýnýzda, mini kompakt sisteminizin ses kalitesinden
yararlanmak için kullanýlabilir.
Örnekler:
Televizyon
Video disk oynatýcý
Hi-Fi stereo video kaset kaydedici
Mini kompakt sisteminizde Multi Jog Fonksiyonu vardýr
CD veya Alýcý fonksiyonunda veya saat ayarýnda /
basmak yerine MULTI JOG düðmesini çevirebilirsiniz.
tuþlarýna
Harici kaynaða baðlanmak için, kaynakta bir ses çýkýþý
olmalýdýr. Ek olarak bir RCA baðlantý kablosuna ihtiyacýnýz vardýr.
1
Sistemi bekleme moduna getirin ve sistem ile harici kaynaðý
prizden çýkartýn.
2
Ses kablosunu sistemin arkasýna baðlayýn.
Aþaðýdaki jaklarý... Aþaðýda belirtilen yerlere baðlayýn...
Kýrmýzý
Beyaz
R (sað)
L (sol)
En iyi ses kalitesi için, sað ve sol kanallarý ters yüz ederek
kullanmayýn.
1. SW Anten Baðlantý Terminali (opsiyon)
2. AM Anten Baðlantý Terminali
3
Sistemi tekrar prize takýn ve çalýþtýrmak için BEKLEME/AÇMA
tuþuna basýn.
4
AUX tuþuna basarak yardýmcý kaynaðý seçin.
Sonuç: AUX görüntülenir.
3. FM Anten Baðlantý Terminali
5
6
4. Ana Hoparlör Baðlantý Terminali
5. Subwoofer Hoparlörü Baðlantý Terminali
6. AUX-Giriþ
7. Voltaj Seçici (opsiyon)
Sisteminizin Güç Kaynaðýna
Baðlanmasý
Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleþtirilmesi
Aþaðýda belirtilen durumlarda uzaktan kumanda pillerini
yerleþtirin veya deðiþtirin:
1
Sistemin arkasýndaki Voltage selector'ýn(Voltaj Seçici)
(OPSÝYONEL) konumunu kontrol edin.
2
Ana güç kablosunu uygun bir prize takýn.
3
BEKLEME/AÇMA tuþuna basarak mini kompakt sisteminizi
çalýþtýrýn.
Örnek:
Bir film izleyebilir ve orijinal stereo ses kaydýnda hazýrlanmýþ
stereo sesin avantajlarýndan faydalanabilirsiniz
(sanki sinema salonundaymýþçasýna).
Mini kompakt sistemi satýn aldýðýnýzda
Uzaktan kumanda cihazýnýz doðru þekilde çalýþmadýðýnda
Ana kablo uygun bir prize takýlmalýdýr.
Sisteminizi prize takmadan önce, voltaj ayarlarýný (OPSÝYONEL)
kontrol etmelisiniz.
Harici kaynaðý açarak çalýþtýrýn.
Ses seviyesini ve balansý istediðiniz gibi ayarlayýn:
Ses
Ekolayzer
Pilleri deðiþtirdiðiniz zaman, yeni bir pil seti kullanýn ve asla
alkalin ve manganez pilleri karýþýk þekilde kullanmayýn.
1
Parmaðýnýzý, pil bölmesinin kapaðýndaki
ile iþaretlenmiþ yere
yerleþtirin (uzaktan kumandanýn arkasýnda) ve kapaðý ok yönünde
itin.
2
Ýki adet AAA, LR03 veya eþdeðer pili, kutup yönlerine dikkat ederek
yerleþtirin:
Pilin + ucu, pil yuvasýndaki + ile iþaretlenmiþ kýsma gelecek
Pilin – ucu, pil yuvasýndaki – ile iþaretlenmiþ kýsma gelecek
3
Kilitlenene kadar geri iterek kapaðý yerine yerleþtirin.
3
Uzaktan kumandayý uzun süre kullanmayacaksanýz,
korozyondan sakýnmak için pilleri çýkartýn.
4
6
7
Hoparlör Baðlantýsý
AM (MW)/LW Anten Baðlantýsý
TR
B
Baðlantý jaklarýný (4) mini-kompakt sistemin arkasýna baðlayýn.
Hoparlör terminalleri renklerinin baðlantý jaklarýnýn renkleriyle eþleþtiðinden emin olun.
Kutup yönlerinin (+ ve -) doðru olduðundan emin olun.
AM Anteni (uzun ve orta dalgalar için):
Düzgün bir yüzeye yerleþtirin.
Duvara sabitleyin. (ilk önce tabaný çýkartmalýsýnýz)
AM anten baðlantý terminalleri sistemin arkasýnda yer almaktadýr ve AM ibaresi ile gösterilmektedir.
Parazitten sakýnmak için, hoparlör kablolarýnýn anten kablolarýna yakýn olup olmadýðýný kontrol edin.
Onlarý daima aralarýnda en az 5cm mesafe olacak þekilde tutun.
FM Anten Baðlantýsý
KOAKSÝYAL TÝPÝNDE anten baðlantýsý.
75Ω anteni FM anten terminaline baðlayýn.
Pakete dahil FM anten konektörünü sistemin arkasýndaki, FM ile gösterilen koaksiyal yuvasýna (75Ω) takýn.
Bir radyo istasyonu ayarlamak için Sayfa 15 teki talimatlarý takip edin ve anten için en iyi konumu belirleyin.
Eðer yayýn alýmý zayýf ise dýþ ortam anteni kurmanýz gerekebilir.
Bunun için, dýþ ortam FM antenini 75 Ω koaksiyal kablo kullanarak (pakete dahil deðil) sistemin arkasýndaki FM yuvasýna takýn.
FM Anten (pakete dahil)
75Ω KOAKSÝYAL Kablo (pakete dahil deðil)
Hoparlör Yerleþimi Hakkýnda Talimatlar
Isýtma aygýtlarýnýn yanýna, doðrudan güneþ ýþýðýnýn altýna veya yüksek nem oranýna sahip bir ortama yerleþtirmek
hoparlörün performansýnda azalmaya neden olabilir.
SW Anten Baðlantýsý (opsiyon)
Hoparlörleri duvara, yüksek bir rafa ya da düzgün olmayan bir yere yerleþtirmeyin. Aksi takdirde hoparlörler düþerek
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Hoparlörleri TV veya bilgisayar monitöründen uzak tutun.
TV veya bilgisayar monitörünün yakýnýndaki hoparlörler ekran görüntü kalitesini etkileyebilir.
WIRE TIPINDE Anten Baðlantýsý
SW anteni açýn ve uçlarýný, en iyi yayýný alabilecek þekilde
konumlandýrýp duvara takýn.
Yayýn zayýfsa, (örn. verici çok uzaktaysa, duvarlar radyo
dalgalarýný engelliyorsa vb.) anteni dýþarýya kurun.
8
9
DEMO/DIMMER Fonksiyonu
Kompakt Disklerin Yüklenmesi ve
Deðiþtirilmesi
Saat Ayarý
CD/MP3-CD'yi Tekrarlamak Ýçin
TR
B
Sistemde mevcut tüm fonksiyonlar ekranda izlenebilir.
Ekran parlaklýðý için "on-açýk" ve "off-kapalý" arasýnda tercih
yapabilirsiniz.
1
Cihazýnýzda sistemi otomatik olarak açýp kapamanýza izin veren
bir saat mevcuttur.
Aþaðýdaki durumlarda saati ayarlamanýz gerekir
3
Ön panel ekranýný aydýnlatmak için DEMO/DIMMER tuþuna bir
kez daha basýn.
Ekran parlaklýk kontrolü sadece sistem açýkken gerçekleþtirilebilir.
1
2
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
TIMER/CLOCK tuþuna iki kez basýn.
Sonuç: SAAT görüntülenir.
3
ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Saat yanýp söner.
4
Aþaðýdaki iþlem için...
Kompakt disklerinize daima dikkat edin; eðer gerekli ise sayfa
24'deki "Kompakt Disk Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar" bölümüne
baþvurun.
Sað
Sol
5
Doðru saat görüntülendiðinde, ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Dakika yanýp söner.
6
Aþaðýdaki iþlem için...
7
1
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
2
Ön paneldeki OPEN/CLOSE(
Sonuç: CD bölmesi açýlýr.
3
Döner tepsinin ön yuvalarýna bir veya iki disk yerleþtirin. Disklerin
etiketli yüzünün yukarý gelmesine dikkat edin.
Bölmeyi kapatmadan önce disklerin doðru þekilde
yerleþtirildiðinden emin olun.
4
Üçüncü bir disk yüklemek için ön paneldeki DISC CHANGE
tuþuna basýn (veya uzaktan kumandadaki DISC SKIP tuþuna).
Sonuç: Döner tepsi 120° döner.
5
Bölmeyi kapatmak için tekrar OPEN/CLOSE(
MULTI JOG düðmesini þu yöne çevirin...
Saati arttýrmak için
Saati azaltmak için
MULTI JOG düðmesini þu yöne çevirin...
Dakikayý arttýrmak için
Dakikayý azaltmak için
Bu ünite belirtilen CD'leri çalmak için tasarlanmýþtýr: Ses CD'leri,
CD-R, CD-RW ve MP3-CD. Ünitenin MP3 dosyalarýný kaydetmek gibi
bir fonksiyonu mevcut deðildir.
Kalp þeklinde, sekizgen gibi Deðiþik biçimlerde CD'leri kullanmayýn.
Ses çalarýn performansýný azaltabilir.
Döner tablanýn üstüne bastýrmayýn veya farklý objeler koymayýn.
Her bir adým için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye
süreniz olacaktýr. Bu süreyi aþarsanýz yeniden baþlamanýz gerekir.
Tüm bu fonksiyonlar bu kitapçýkta detaylý þekilde anlatýlmaktadýr.
Detaylý bilgi için ilgili bölümlere baþvurun.
DEMO/DIMMER tuþuna tekrar basýn.
Sonuç: Dimmer fonksiyonu seçilir ve ekran kararýr.
Bölmeyi açarken ve kapatýrken diskin döner tablasýna asla güç
uygulamayýn.
Mikro komponent sistemi ilk satýn aldýðýnýzda
Elektrik kesintisinden sonra
Cihazý prizden çýkarttýktan sonra
DEMO/DIMMER tuþuna basýn.
Sonuç: Sistemde mevcut tüm fonksiyonlar ön panel ekranýnda
görüntülenir.
2
Bir CD disk yükleyici, herhangi bir adaptör kullanmaksýzýn üç adet
12cm veya 8cm'lik kompakt diskleri içerir.
Sað
Sol
) tuþuna basýn.
Çalma iþlemi için bir CD'den fazlasý yerleþtirilmelidir.
1
2
3
4
STANDBY/ON tuþuna basarak cihazý açýn.
Ana ünitedeki CD (
) tuþuna basarak CD fonksiyonunu seçin.
Birden fazla CD veya bir MP3-CD yerleþtirin.
Ana ünitedeki CD (
) tuþuna veya uzaktan kumandadaki
tuþuna basýn.
Birden fazla CD veya bir MP3-CD yerleþtirildi ise tekrarlar
sýrayla gerçekleþtirilir.
CD çalarýnýzýn belirli bir MP3-CD'sinde kayýtlý tüm parçalarý
taramasý bir kaç saniye sürebilir.
Þarkýnýn Ýngilizce ismi, sadece, doðrudan PC'den yüklenirse
veya satýn alýnan MP3 CD baþlýklara (dizin) göre sýralanmýþsa
ekranda görüntülenebilir. (Ýngilizce haricindeki diðer diller
gösterilmeyebilir)
MP3 CD'nin karakteristiðine baðlý olarak parçanýn Ýngilizce ismi
görüntülenemeyebilir.
<CD Çalma>
) tuþuna basýn.
<MP3-CD Çalma Sýrasýnda>
Disk çalmayý doðrudan baþlatmak için, aþaðýdaki iþlemleri de
uygulayabilirsiniz.
Doðru zaman görüntülendiðinde, ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Sistem bekleme modunda olsa bile, saat çalýþmaya
baþlar ve görüntülenir.
Çalmak için...
Baþka bir fonksiyonu kullanýrken dahi zamaný görüntüleyebilirsiniz.
Bunun için bir kez TIMER/CLOCK tuþuna basýn.
Ön paneldeki
/
tuþlarýný veya uzaktan kumandadaki
TUNING/ALBUM / /
tuþlarýný 4, 6. basamaktaki
MULTI JOG düðmesi yerine kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM/SET tuþunu 3, 5, 7.
basamaktaki ENTER tuþunun yerine kullanabilirsiniz.
Disk 1
CD (
) veya Disk 1
Disk 2
Disk 2
Disk 3
Disk 3
Sonuç: Bölme otomatik olarak kapanýr ve seçilen disk çalmaya baþlar.
6
Çalma süresi göstergesi
5
Kompakt disk yükleyiciyi deðiþtirmek veya boþaltmak için 2 - 5 arasý
basamaklarý tekrarlayýn.
6
Ýçine toz girme olasýlýðýna karþýlýk kullanmadýðýnýzda bölmeyi
kapalý tutun.
Radyo, teyp veya aux (yardýmcý) kaynak fonksiyonu seçili
iken diskleri yükleyebilir veya çýkartabilirsiniz.
Çalma iþlemini duraklatmak için CD (
CD (
7
Baþlýk (Dizin) göstergesi Çalma süresi göstergesi
Aþaðýdaki iþlemlerle ses seviyesini isteðinize uygun olarak ayarlayýn.
Ana ünitedeki VOLUME kontrolünü açýn.
veya
Uzaktan kumandadaki VOLUME + veya - tuþlarýna basýn.
Ses seviyesi 31 basamakta ayarlanabilir (VOL MIN, VOL 1VOL 29 ve VOL MAX). Yatay veya dikey gösterge ekranýný
seçmek için ENTER tuþuna basýn.
) tuþuna basýn.
) tuþuna tekrar basarak çalma iþlemine devam edebilirsiniz.
Çalma iþlemini durdurmak için
tuþuna basýn.
4
Çalan CD haricindeki kalan iki bölmeye yeni bir disk yerleþtirilebilir.
Disk tepsisini açmak için "Disc Changer" tuþuna basýn.
Döner parça çalma iþlemi esnasýnda dönmez.
2,5
CD tepsisinde hiç bir CD yoksa bu, "NO DISC" ibaresi ile gösterilir.
1
5
Parça göstergesi
Parça göstergesi
Aþaðýdakine basýn...
Eðer CD Repeat (CD Tekrar) fonksiyonu seçili deðilse, 3 CD çalar
ve sonra otomatik olarak durur.
4,6
3,5,7
1
1
2
5
5
2,4,6
7
5
10
11
Disk Yüklemedeki Bir CD'nin Seçilmesi
CD Üzerinde Belli Bir Müzik Bölümünü
Arama
MP3-CD Baþlýk ve Parça Seçimi
TR
Disc Skip (Disk Atlama) tuþuna basýldýðýnda CD fonksiyonu
otomatik olarak seçilir.
Belirli bir disk seçmek için, ön paneldeki karþýlýk gelen DISC (1, 2, 3)
tuþuna veya uzaktan kumandadaki DISC SKIP tuþuna gerekli disk
göstergesi yanana dek basýn.
Sonuç: Seçilenden baþlayarak tüm diskler sýrayla çalýnacaktýr.
Sadece geçerli diski çalmak istiyorsanýz, ön paneldeki CD REPEAT
tuþuna "1 CD" görüntülenene dek bir kez veya daha fazla basýn.
Radyo veya teyp dinlerken DISC (1, 2, 3) fonksiyonunu kullanýrsanýz,
sistem otomatik olarak CD moduna geçiþ yapar.
Eðer seçilen disk yüklü deðilse, otomatik olarak bir sonraki disk
çalýnýr.
CD kapaðý açýkken, ekranda "LOCK" yazýsý görünene kadar
5 saniyeden fazla süreyle OPEN/CLOSE tuþuna basarsanýz
CD kapaðý kilitlenir. Bu durumda ekranda "UNLOCK" yazýsý
görünene kadar tekrar OPEN/CLOSE tuþuna basýlý tutun.
CD kapaðýnýn kilit durumu ortadan kalkacaktýr.
Dinlemek istediðiniz MP3-CD baþlýk veya parça, durdurma
ya da çalma esnasýnda seçilebilir.
Ana Ünite
Baþlýða (Albüm), gitmek için
Multi Jog Düðmesini çevirin.
Bir kompakt diski dinlerken, bir parçadaki belli bir müzik bölümü için
hýzlý arama yapabilirsiniz.
MP3 Nedir?
MP3'ün anlamý MPEG1 Katman 3'tür ve bu, ses sinyali sýkýþtýrma
teknolojisi için global bir standarttýr. Orijinal ses verisini, ses
kalitesinde herhangi bir azalma olmaksýzýn 12 kata kadar
sýkýþtýrabilmek için dijital sýkýþtýrma teknolojileri kullanýr.
Dosya Uyumu
Parçaya gitmek için
tuþuna basýn.
Parçayý baþlýða götürün.
Eðer
,
tuþlarýna baþlýk içindeki
parça sayýsýndan daha fazla basýlýrsa bir
sonraki baþlýða gidilir.
Baþlýk Hareketi
Ünite, MP3 formatýnda (Mpeg1.Katman3) oluþturulmuþ
ve *.mp3 uzantýsýna sahip dosyalarý çalabilir.
MP2 veya 22KHz dosyalar için çalma iþlemi mümkün
deðildir.
Bu fonksiyonu kullanmadan önce ses seviyesini düþürmeniz
tavsiye edilir.
Parçada aþaðýdaki gibi arama yapmak için... Aþaðýdaki tuþlara basýlý tutun...
Ýleri yönde
en az bir saniye için
Geri yönde
en az bir saniye için
Parçalar arasýnda otomatik arama yapmak için ön paneldeki
tuþlarýný da kullanabilirsiniz.
Parça Hareketi
Bir CD-R veya CD-RW Diske Kaç Tane MP3 Dosyasý Kaydedilebilir?
Bir CD-R ya da CD-RW diskin maksimum kapasitesi
680MB'týr.
Normal olarak bir MP3 dosyasý yaklaþýk 4MB'týr. Bu durumda
tek bir diske yaklaþýk 170 dosya kaydedilebilir.
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
CD/MP3-CD
CD-R/RW Çalma Hakkýnda
SHUFFLE
CD REPEAT
Uzaktan Kumanda
CD/MP3-CD
TUNING ALBUM
veya
tuþuna bastýðýnýzda baþlýk hareket eder.
veya
tuþuna bastýðýnýzda parça hareket eder.
Bir Parçanýn Seçilmesi
Aþaðýdaki durumlarda, çalma iþlemi için...
Sonraki parça
Geçerli parça
Önceki parça
Ýstediðiniz parça
Window Explorer ekranýnda
Oklar, baþlýk (albüm) ve parçalarýn çalma sýrasýný
gösterir.
jpg, wav veya doc uzantýsýndaki parçalar ses dosyasý deðildir.
Bu yüzden onlar atlanacaktýr.
CD/MP3-CD
MULTI JOG düðmesini çevirin...
Bir çentik saða
Bir çentik sola
Ýki çentik sola
Uygun sayýda saða
veya sola
Ön paneldeki
ve
tuþlarýný veya uzaktan kumandadaki
ve
tuþlarýný kullanarak da parça seçebilirsiniz.
CD-RW, okunmasý için daha çok gecikmeye neden olan
CD'den daha az dönüþlüdür.
Baþlýk ve Parçalarýn Çalma Sýrasý
CD Çalar durdurulduðunda ya da bir disk çalýnýrken, dinlemek
istediðiniz parçayý seçebilirsiniz.
VOLUME
TUNING/
ALBUM
Karýþýk Çalma Fonksiyonu
Bir kompakt diskteki parçalarý her seferinde farklý bir sýrada
dinleyebilirsiniz. Bu durumda çeþitli parçalar rasgele bir sýrada
otomatik olarak seçilecektir.
1
SHUFFLE tuþuna basýn.
Sonuç: SHUFFLE-KARIÞIK (CD) veya RANDOM-RASGELE (MP3-CD)
göstergeleri görünür ve ve tüm parçalar rastgele bir sýrada çalýnýr.
Parça numarasý ve çalma süresi görüntülenir.
2
Þarkýlarý rasgele sýrada çaldýðýnýzda:
Sonraki parçaya (rastgele seçilmiþ) gitmek için
tuþuna basýn
veya MULTI JOG düðmesini bir çentik sola veya saða çevirin.
Çalan þarkýda belirli bir bölümü hýzlý þekilde aramak için,
/
tuþlarýna bir saniyeden uzun bir süre için basýn.
3
Rasgele çalma iþlemi sona erdiði zaman,
SHUFFLE tuþuna basýn.
TUNING
MODE
DECK
1/2
+10
(E) CD-ROM sürücü
BAÞLIK 01
Atlandý
TA P E
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
TUNING/
ALBUM
VOLUME
Ses CD'si formatýnda kaydedilmiþ orijinal bir CD-R, CD-RW
ve kullanýcýnýn yaptýðý düzenleme durumunda, çalma iþlemi
tamamlanma durumuna göre çalýþýr.
(Cihaz, CD'nin karakteristiðine veya kaydedilme durumuna
göre çalmayabilir.)
S
DISC SKIP
/
Kevin.jpg
Life.doc
tuþuna veya tekrar
BAÞLIK 02
Summer05.mp3
Summer06.mp3
BAÞLIK 04
Tekrar ve CD Senkronize fonksiyonlarý Karýþýk çalma modunda çalýþmaz.
Garden.mp3
Garden.mp3
BAÞLIK 03
Michael07.mp3
Michael08.mp3
BAÞLIK 05
Water.mp3
Water.mp3
Atlandý
Kenny01.wav
Kenny02.wav
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
BAÞLIK 06
Butterfly.mp3
BAÞLIK 07
Piano14.mp3
John15.mp3
2
CD/MP3-CD
1,3
VOLUME
DECK
1/2
3
2
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
+10
12
13
Potpuri (Medley) Çalma
(Bu fonksiyon sadece bir CD çalýnmasý sýrasýnda çalýþýr.)
B
Bir CD'nin çalýnmasý sýrasýnda "MEDLEY ON" ve "MEDLEY OFF" olarak
seçim yapabilirsiniz.
Bir Seferde 10 Parça Atlama
Fonksiyonu
Bir MP3-CD veya CD çalýnýrken kýsa bir süre için +10 tuþuna
basýn. Çalan parçanýn 10 parça sonrasýnda yer alan parça
çalýnmaya baþlar.
Örnek:
1
MEDLEY PLAY tuþuna bir kez basýn.
Sonuç: "MEDLEY " ibaresi görüntülenecek.
Parçalar arasýndaki geçiþ süresi kýsaltýlabilir.
2
MEDLEY PLAY tuþuna tekrar basýn.
Fonksiyon iptal olur ve normal çalma iþlemine geri dönülür.
5 No'lu parça çalýnýrken, 43 No'lu parçaya gitmek
isterseniz, +10 tuþuna üç kez basýn, ardýndan
üç kez
tuþuna basýn.
CD Çalma Sýrasýnýn Programlanmasý
(Bu fonksiyon bir MP3-CD çalýnmasý sýrasýnda kullanýlamaz.)
TR
Aþaðýdakiler için düzenleme yapabilirsiniz:
Yüklü disk üzerinde dinlemek istediðiniz parça sýralamasý
Dinlemek istemediðiniz parçalar
Maksimum 24 parça sýralamasý için programlama yapabilirsiniz.
Parçayý seçmeden önce, CD çalar durdurulmalýdýr.
Bu fonksiyon Tekrar fonksiyonu ile birlikte kullanýlabilir.
4
5 ➝10➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
1
2
3
Eðer CD fonksiyonu seçilirse,
tuþuna basarak çalarý durdurun.
Seçilen CD'leri yükleyin.
PROGRAM tuþuna basýn.
RSonuç: Aþaðýdaki ibareler görüntülenir:
CD/MP3-CD
VOLUME
(01 = Program No., PR 1 = Program Disk No.1,2,3, – – = Parça no.
disk üzerindeki)
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
+10
TA P E
4
Eðer gerekli ise istediðiniz parçanýn yer aldýðý diski seçmek için ilgili
DISC (1, 2, 3) tuþuna basýn.
5
Ýstediðiniz parçayý seçmek için MULTI JOG düðmesini çevirin:
Parçalar arasýnda geriye doðru gitmek için sola
Parçalar arasýnda ileriye doðru gitmek için saða
6
Seçiminizi onaylamak için PROGRAM tuþuna basýn.
Sonuç: Seçiminiz kaydedilecek ve
CD'deki Bir Parçayý veya
Tüm Parçalarý Tekrarlama
Son Hafýza Fonksiyonu
(Bu fonksiyon sadece bir MP3-CD çalýnmasý sýrasýnda çalýþýr.)
Dilediðiniz kadar tekrar çalma iþlemi yapabilirsiniz:
Bir kompakt diskteki belirli bir parça
Seçilen bir kompakt diskteki tüm parçalar.
Döner tablada yüklü tüm diskler.
1
Tekrarlamak için...
Uzaktan kumandadaki CD REPEAT
tuþuna bir veya birkaç kez basýn...
O sýrada çalan geçerli þarký
Seçilen disk
Yüklü tüm diskler
2
REPEAT 1 görüntülenir.
REPEAT 1 CD görüntülenir.
REPEAT ALL CD görüntülenir.
Tekrar fonksiyonunu durdurmak istediðinizde ALL CD veya 1 CD
görünene dek CD REPEAT tuþuna basýn veya
tuþuna basýn.
CD Çalar durdurulduktan ya da kapatýldýktan sonra tekrar
MP3-CD Çalma seçildiðinde, bu fonksiyon sayesinde
çalma iþlemine en son dinlediðiniz parçadan baþlanýr.
MP3-CD çalýnýrken PROGRAM tuþuna basýn.
LAST ON (SON AÇIK) ve LAST OFF (SON KAPALI) sýrasýyla seçilebilir.
SHUFFLE
CD REPEAT
CD/MP3-CD
2
VOLUME
TUNING
MODE
5,9
3,6
Diðer parçalarý seçmek için, 4. ve 6. arasý adýmlarý tekrarlayýn.
9
Aþaðýdaki iþlemler için...
Programlanan sýradaki parça seçimini dinlemek için CD (
tuþuna basýn.
)
MULTI JOG düðmesini çevirin...
Bir çentik sola
Ýki çentik sola
Bir çentik saða
Saða veya sola uygun
sayýda
10 Seçimi iptal etmek için
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
CD/MP3-CD
DISC SKIP
1,10
görüntülenecektir.
7
8
Geçerli parçayý tekrar dinlemek için
Önceki parçayý dinlemek için
Sonraki parçayý dinlemek için
Bir ya da daha fazla parça ileri
veya geri atlamak için
8
tuþuna basýn.
Kompakt disk çalar durdurulmuþ ise bir kez.
Sonuç: PRGM görüntülenmez.
Bölmeyi açarsanýz seçim iptal edilir.
Yüklenmemiþ bir disk numarasý veya
CD'de olmayan bir parça seçerseniz,
seçim bir sonraki programlanmýþ parçaya atlar.
5, 9. basamakta, gerekli parçalarý seçmek için
/
tuþlarýný kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM/SET tuþunu da 3, 6.
basamaktaki PROGRAM tuþunun yerine kullanabilirsiniz.
1,2
TUNING/
ALBUM
DECK
1/2
+10
14
15
Radyo Ýstasyonlarý Ýçin Arama Yapma ve
Kaydetme
Programlanmýþ CD Parçalarýnýn Kontrolü
Veya Deðiþtirilmesi
Kayýtlý Bir Ýstasyonun Seçilmesi
TR
TR
Seçtiðiniz parçalarý istediðiniz zaman kontrol edebilir veya deðiþtirebilirsiniz
1
2
Seçiminizi dinlemeye baþladýðýnýzda
15 FM istasyonu
15 AM istasyonu
15 FM istasyonu
8 MW istasyonu
7 LW istasyonu
15 FM istasyonu
5 MW istasyonu
5 SW1 istasyonu
5 SW2 istasyonu
tuþuna bir kez basýn.
PROGRAM tuþuna basýn.
Sonuç: Aþaðýdaki göstergeler görüntülenir:
(CH = Kontrol, 01=Program No, CH 1 = Disk No, - - = Parça No disk
üzerindeki)
Programlanmýþ 24 parçanýz varsa, PROGRAM tuþuna
bastýðýnýzda PR yerine CH görüntülenir.
1
2
3
3
PROGRAM tuþuna tekrar basýn.
Sonuç: Seçilen ilk parça CH (Deðiþtirme) ibaresi ile görüntülenir.
4
Deðiþtirilecek parça görüntülenene kadar PROGRAM tuþuna bir kez veya
daha fazla basýn.
5
6
Eðer gerekli ise disk deðiþtirmek için ilgili Disc (1, 2, 3) tuþlarýna basýn.
7
8
Farklý bir parça seçmek için
ve
MULTI JOG düðmesini çevirin.
tuþlarýna basýn veya
4
Deðiþikliðinizi onaylamak için PROGRAM tuþuna basýn.
6
1
6
6
6
2,3,4,7
7
8
S
TIMER ON/OFF
Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdakilerden birini uygulayýn:
Ön paneldeki VOLUME düðmesini çevirin.
veya
Uzaktan kumandadaki VOLUME + veya - tuþlarýna basýn.
MONO/ST tuþuna basarak FM Stereo veya Mono modunu seçin.
Eðer bulduðunuz radyo istasyonunu kaydetmek istemiyorsanýz,
4. basamaða geri dönün ve diðer bir istasyon için arama yapýn.
PROGRAM/SET
MEDLEY
SHUFFLE
CD REPEAT
a MEMORY tuþuna basýn.
Sonuç: Birkaç saniye için PRGM ibaresi görüntülenir.
8
b 1 ile 15 arasý bir program numarasý atamak için TUNING Down
ve Up tuþlarýna basýn.
1
CD/MP3-CD
DECK
1/2
Diðer bir yöntem:
6
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Uzaktan kumanda üzerindeki TUNER tuþuna basarak ALICI fonksiyonunu açýn.
Uzaktan kumanda üzerindeki veya ön paneldeki TUNER (BAND) tuþuna
basarak istediðiniz frekans bandýný seçin.
4
Ön panel üzerindeki veya uzaktan kumandadaki TUNING MODE tuþuna
"PRESET" ibaresi görüntülenene kadar basýn.
5
Ön paneldeki MULTI JOG düðmesini istediðiniz istasyon bulunana dek
sola/saða çevirin veya seçim için
/
tuþlarýna basýn.
veya
Kayýtlý olan istasyon numarasýna basarak istediðiniz istasyonu seçmek için,
uzaktan kumandadaki TUNING ALBUM
veya
tuþlarýný kullanýn.
Sonuç: Ýstenen istasyon yayýný alýnýr.
2,3
4 5,8
5,8
5
7 8
SHUFFLE
DISC SKIP
CD REPEAT
1
CD/MP3-CD
6
VOLUME
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
5,8
Aþaðýdakileri uygulayarak kaydedilecek istasyonu seçin:
Frekansý arttýrmak veya düþürmek için MULTI JOG düðmesini saða
veya sola çevirin.
veya
Uzaktan kumandadaki TUNING
veya
tuþlarýna basýn.
AI SLEEP
VOLUME
+10
4
6
TA P E
2,3
5,8
VOLUME
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
5
Alýcý Modunda
Manuel ayar modunda, ön paneldeki MULTI JOG veya
/
tuþlarýna basarak bir radyo istasyonunu elle arayabilirsiniz.
Alýcý için otomatik arama sýrasýnda
tuþuna basarak aramayý
durdurabilirsiniz.
Ön ayar modunda, ön paneldeki MULTI JOG veya
/
tuþlarýna basarak kayýtlý bir radyo istasyonu için arama yapabilirsiniz.
4
+10
TA P 5
E
Yayýn Alýmýnýn Ýyileþtirilmesi
Yayýn alýmýný iyileþtirmek için aþaðýdakileri uygulayýn:
FM veya AM(MW) anteni çevirin.
Yerine sabitlemeden önce FM ve AM(MW) antenlerin konumunu
kontrol edin.
Belirli bir radyo istasyonundan gelen yayýn alýmý zayýf ise MONO/ST
tuþuna basarak stereo modundan mono moduna geçiþ yapýn.
Ses kalitesi artacaktýr.
c Radyo istasyonunu kaydetmek için MEMORY tuþuna basýn.
Sonuç: PRGM ibaresi artýk görüntülenmez ve istasyon kaydedilir.
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
+10
16
MANUAL ibaresi görüntülenene kadar
bir kez veya daha fazla basýn.
AUTO ibaresi görüntülenene kadar
bir kez veya daha fazla basýn.
DISC SKIP
6
1
2
3
TUNING MODE tuþuna basýn...
Manuel arama esnasýnda frekanslar arasýnda daha hýzlý dolaþmak
TUNING Down (Aþaðý) veya Up (Yukarý) tuþlarýna basýlý tutun.
Otomatik arama iþlemi, bir radyo istasyonuna ait olmasa bile
bir frekansta durabilir.
Bu olduðu takdirde elle (manuel) arama modunu kullanýn.
8
6
(opsiyon)
Ýstediðiniz frekans bandýný ön paneldeki TUNER (BAND) veya uzaktan
kumandadaki TUNER (BAND) tuþuna basarak seçebilirsiniz.
Sonuç: Uygun gösterge görüntülenir:
FM
Frekans Modülasyonu
MW
Orta Dalga
LW(OPTION)
Uzun Dalga
SW1, SW2(OPTION)
Kýsa Dalga
Bir istasyonu belirtilen
sþekilde aramak için...
1
(opsiyon)
TUNER tuþuna basarak ALICI fonksiyonunu seçin.
Otomatik olarak
5
(opsiyon)
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Manuel olarak
CD (
) tuþuna basarak seçiminizi dinlemeye baþlayabilirsiniz.
Sonuç: Seçilen ilk parça çalmaya baþlayacaktýr.
5
Kayýtlý bir radyo istasyonunu aþaðýdakileri uygulayarak dinleyebilirsiniz:
Aþaðýda belirtilen sayýlarda istasyon kaydedebilirsiniz:
9
Diðer radyo frekanslarýný kaydetmek için, 3-8 arasý adýmlarý tekrarlayýn.
PROGRAM fonksiyonu, var olan program numarasýna yeni bir
istasyon atamak için kullanýlabilir.
8. basamakta, MEMORY tuþu yerine uzaktan kumandadaki
PROGRAM/SET tuþunu da kullanabilirsiniz.
17
CD Senkronize Kayýt Özelliði
Bir Kaset Dinlemek
Bir Radyo Programýnýn Kaydedilmesi
(Bu fonksiyon bir MP3-CD çalýnýrken kullanýlmaz.)
B
Bir kompakt diski kasede iki farklý yolla kaydedebilirsiniz:
Kasetlerinize daima dikkatle bakýn; eðer gerekli ise sayfa
24'de yer alan "Ses Kaseti Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar"
bölümüne baþvurun.
1
2
3
Senkronize kayýt
Doðrudan kayýt
Ön paneldeki TAPE tuþuna basarak TEYP fonksiyonunu seçin.
)
4
Önceden kayýtlý bir kasedi, kasedin açýk kenarý aþaðý gelecek
þekilde yerleþtirin.
5
Yerine oturana dek iterek kapaðý kapatýn.
Sonuç: Seçilen kaset rafýna baðlý olarak 1 veya 2 göstergeleri
sayaç numarasýnýn önünde görüntülenir.
6
Eðer iki kaset yerleþtirirseniz, ön paneldeki DECK 1/2 tuþuna veya
uzaktan kumandadaki DECK 1/2 tuþuna basarak çalýnacak
kasedi seçin.
1
2
3
4
5
6
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
7
Kayýt iþlemini durdurmak için
8
Kaset Rafý 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Ön paneldeki CD tuþuna basarak CD fonksiyonunu seçin.
Bir kompakt disk yükleyin.
Ýstediðiniz diski seçin.
Ýstediðiniz parçayý seçin ve CD SYNCHRO tuþuna basýn veya CD
SYNCHRO tuþuna doðrudan basarak diskin baþýndan kayda baþlayýn.
Sonuç: REC ve SYNC görüntülenir ve kayýt iþlemi baþlar.
tuþuna basýn.
Kayýt üzerinde bir etkisi olmadýðýndan ses seviyesini
ayarlamanýza gerek yoktur.
Aþaðýdaki gösterge için...
1
2
3
4
Sistem belirtilen þekilde çalar...
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Kaset Rafý 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Seçilen kasedin bir yüzü çalar ve sonra
durur.
TUNER tuþuna basarak ALICI fonksiyonunu seçin.
Kasedin bir yüzü çalar ardýndan kasedin
diðer yüzü çalar ve sonrasýnda çalma
iþlemi durur.
Kaydetmek istediðiniz istasyonu seçmek için kumandadaki Tuning
/
veya ön paneldeki Tuning Down (Aþaðý) veya
Up (Yukarý) tuþuna basýn.
5
REC/PAUSE tuþuna basýn.
Sonuç: REC görüntülenir ve kayýt iþlemi baþlar.
6
Kayýt iþlemini durdurmak için
Siz durdurana kadar kasedin her iki
yüzü de sürekli olarak çalar.
tuþuna basýn.
1
Aþaðýdakileri dinlemek için.. Aþaðýdaki tuþa basýn...
A Yüzü TAPE (
) tuþuna bir kez (DECK 1 ve DECK 2)
B Yüzü TAPE (
) tuþuna iki kez (sadece DECK 2)
Sonuç: Kaset çalmaya baþlar.
3
3
7
Kaset durdurulduðunda aþaðýdaki fonksiyonlardan birisini
seçin.
6 4
5
6
Ana Ünite
4
Aþaðýdaki iþlemler için...
Kasedi geri sarmak için
Kasedi hýzlý ileri sarmak için
Aþaðýdaki tuþa basýn...
Aþaðýdaki iþlemler için...
Kasedi geri sarmak için
Kasedi hýzlý ileri sarmak için
Aþaðýdaki tuþa basýn...
Aþaðýdaki iþlemler için...
Aþaðýdaki tuþa basýn...
Çalma iþlemini durdurmak için
1
Bir Kaset Kopyalamak (Çoðaltma)
Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi
Doðrudan kayýt modu ile kayýt iþlemine kompakt disk üzerindeki
herhangi bir parça ile baþlayabilirsiniz.
Uzaktan Kumanda
9
Mini kompakt sisteminizde 3 adet kaset çalma modu vardýr.
Bunlar sayesinde bir kasedin her iki tarafýný da otomatik olarak
dinleyebilirsiniz.
Uygun sembol görüntülenene kadar REVERSE MODE tuþuna basýn.
1
Sonuç: Seçilen kaset rafýna baðlý olarak TAPE 1 veya TAPE 2
göstergeleri görüntülenir.
7
Sadece Deck 2'deki kaset üzerine kayýt yapýlabilir.
Bu özellik sayesinde diskin ya da istediðiniz parçanýn baþlangýcý ile
kaydýn baþlangýcýný senkronize edebilirsiniz.
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Kaset rafý (bölmesi) 1 veya 2'yi açmak için PUSH EJECT (
yazýlý tuþa basýn ve kapaðý serbest býrakýn.
Ýstediðiniz bir radyo programýný kaydedebilirsiniz.
Kaset Çalma Modunun Seçilmesi
(sadece DECK 2)
Sadece Deck 2'deki kaset üzerine kayýt yapýlabilir.
Kayýt üzerinde bir etkisi olmadýðýndan ses seviyesini ayarlamanýza gerek yoktur.
1
2
3
4
5
6
Kaset Rafý (Deck) 1'den Kaset Rafý (Deck) 2'ye bir kaset kopyalayabilirsiniz.
Teyp fonksiyon modu seçiminde normal hýzda kopyalama
Kayýt üzerine herhangi bir etkisi olmayacaðýndan ses seviyesini
ayarlamanýza gerek yoktur.
Kayda baþladýðýnýzda silineceðinden, Kaset Rafý 2'ye kopyalanacak
kasedi yerleþtirmemeye dikkat edin.
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Kaset Rafý 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Ön paneldeki CD tuþuna basarak CD fonksiyonunu seçin.
Bir kompakt disk yükleyin.
Ýstediðiniz diski seçin.
Kompakt diskteki istediðiniz parçayý seçin ve ön paneldeki
veya
uzaktan kumandadaki
tuþuna basarak kompakt disk çalarý
Duraklatma (Pause) moduna getirin.
7
REC/PAUSE tuþuna basýn.
Sonuç: REC ibaresi görüntülenir.
8
Parçayý çalmaya baþlamak için
Sonuç: Parça kasede kaydedilir.
9
Kayýt iþlemini durdurmak için
tuþuna basýn.
tuþuna basýn.
1
1
2
3
4
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Kaset Rafý (Deck) 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Kopyalanacak kasedi Kaset Rafý (Deck) 1'e yerleþtirin.
Bir kasedi kopyalamak için...
Normal hýzda
Teyp Sayacý
Kaset raflarýnýn birindeki bir kasedi çalarken, bir sayaç görüntülenir.
Her bir parçanýn baþlangýcýnda bu sayaçtaki deðeri not ettiðinizde,
dinlemek istediðiniz parçayý aramak yerine baþýndan çalma iþlemine
baþlayabilirsiniz.
Her bir parçanýn baþlangýcýndaki sayaç deðerini not etmek istediðiniz bir
kasedin kaydýna baþlamadan önce, sayacý sýfýrlamak için COUNTER
RESET tuþuna basýn.
Her bir kaset rafý için ayrý bir sayaç vardýr.
Aþaðýdakine basýn...
DUBBING
Sonuç: Uygun göstergeler görüntülenir ve Kaset Rafý 1'deki
kaset, Kaset Rafý 2'deki kasede kopyalanýr.
5
Çoðaltmayý (kopyalamayý) durdurmak için
tuþuna basýn.
1
2
8
9
8
3,6,8
7
18
5
9
6
4
19
TR
Güçlü Surround/Güçlü Ses
Fonksiyonu
Ses Kesme Fonksiyonu
Zamanlayýcý Fonksiyonu
B
TR
Zamanlayýcý fonksiyonu sayesinde sistemi belli zamanlarda
açmanýz ve kapamanýz mümkün olur.
Örnek: Her sabah müzik ile uyanmak istiyorsanýz.
Zamanlayýcýnýn açýlma ve kapanma zamaný ayný olursa ERROR
(HATA) ibaresi görüntülenir.
1
2
Eðer sistemi otomatik açma ve kapama fonksiyonunda kullanmak
istemiyorsanýz, zamanlayýcýyý iptal etmeniz gerekir.
Zamanlayýcýyý ayarlamadan önce, geçerli zaman doðru olmalýdýr.
Her bir adým için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye
süreniz olacaktýr. Bu süreyi aþarsanýz yeniden baþlamalýsýnýz.
Mini kompakt sisteminiz Güçlü Surroud/Güçlü Ses fonksiyonu
ile donatýlmýþtýr.
Sisteminizin sesini geçici olarak kapatabilirsiniz.
Örnek: Bir telefon çaðrýsýna cevap vermek istiyorsanýz.
MUTE tuþuna basýn.
Sesi tekrar açmak için (önceki ile ayný seviyede), MUTE tuþuna
tekrar basýn veya VOLUME tuþlarýna basýn.
Güçlü Surround, daha gerçekçi ve geniþ ses özelliði ile
geleneksel stereo sesin yerine geçer. Müziðin merkezinde
olduðunuz hissini yaratýr ve müzikle tamamen sarýlmanýza
olanak tanýr.
Güçlü Ses fonksiyonu baslarý yükseltir ve yüksek notalarý
veya basý iki kat iyileþtirir. Böylece güçlü ve gerçek sesin
farkýna varýrsýnýz.
1,9
1
2
3
4
5
TIMER görüntülenene kadar TIMER/CLOCK tuþuna basýn.
Otomatik açýlma için zamaný ayarlayýn.
a Saati ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
b ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Dakika yanýp söner.
c Dakikayý ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
d ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: OFF TIME bir kaç saniye için görüntülenir (ekolayzer sembolleri
yerine), hali hazýrda ayarlanmýþ kapanma zamaný onu takip
eder; kapanma zamaný için zamanlayýcýyý ayarlayabilirsiniz.
Otomatik kapanma için zamaný ayarlayýn.
a Saati ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
b ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Dakika yanýp söner.
c Dakikayý ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
d ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: VOL XX ibaresi görüntülenir. XX, ayarlanmýþ olan
ses seviyesini gösterir.
Ses seviyesini ayarlamak için TUNING Down ve Up tuþlarýna basýn,
ardýndan ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Seçilen kaynak görüntülenir.
7
Sistem açýldýðýnda çalýnacak kaynaðý seçmek için MULTI JOG
düðmesini çevirin.
Bunlardan birini seçtiðinizde...
Aþaðýdaki iþlemleri yapmalýsýnýz...
TAPE (kaset)
Sistemi bekleme konumuna
ayarlamadan önce kaset raflarýndan
birine kaydedilmiþ bir kaset koyun.
TUNER (radio)
a ENTER tuþuna basýn.
b Ön ayarlý bir istasyon seçmek için
Multi Jog düðmesini saða veya
sola çevirin.
CD (kompakt disk)
Bir veya daha fazla CD yükleyin.
Zamanlayýcýyý onaylamak için ENTER tuþuna basýn.
Sistemi bekleme moduna getirmek için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Sonuç:
ibaresi zamanlayýcýnýn ayarlandýðýný belirtmek üzere,
görüntülenir. Sistem istenen zamanlarda otomatik olarak
açýlacak ve kapanacaktýr.
MUTE
3,4,5,6,7,8
ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: ON TIME bir kaç saniye için görüntülenir (ekolayzer sembolleri
yerine), hali hazýrda ayarlanmýþ açýlma zamaný onu takip eder;
açýlma zamaný için zamanlayýcýyý ayarlayabilirsiniz.
6
8
9
Ön paneldeki P.SURROUND/P.SOUND tuþuna istenen seçenek
seçilene kadar basýn. P. SURROUND/ P.SOUND tuþuna her
bastýðýnýzda "P,SOUND,P,SURR,OFF" seçilir veya bu sýralama
dahilinde iptal edilir.
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
6
4,5,7
AUX
P.SURROUND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
TUNER
BAND
2
6
Zamanlayýcý Fonksiyonunu Ayarlamak Ýçin
MULTI JOG düðmesini veya
/
tuþlarýný kullanarak
4, 5, 6, 7. basamaktaki ayarlamalarý yapabilirsiniz.
3, 4, 5, 6, 7. basamakta, ENTER tuþu yerine uzaktan kumandadaki
PROGRAM/SET tuþunu da kullanabilirsiniz.
Ses Modunun Seçilmesi
Mini kompakt sisteminizde ön ayarlý bir ekolayzer mevcuttur.
Bu sayede dinlediðiniz müzik tipine göre bas ve tiz frekanslar
arasýndaki en uygun dengeyi seçerek ayarlama yapabilirsiniz.
Bu modelde D.S.P modlarý vardýr. Böylece orijinal sesin
keyfine sanal ortamda varabilirsiniz.
Zamanlayýcýnýn Ýptali
Ön paneldeki SOUND MODE düðmesini veya uzaktan kumandadaki
SOUND MODE tuþuna istediðiniz seçenek iþaretlenene kadar çevirin/basýn.
Zamanlayýcý ayarlandýktan sonra, ekranda otomatik olarak TIMER
ibaresi görüntülenir. Eðer zamanlayýcýyý kullanmak istemiyorsanýz
onu iptal etmelisiniz.
Zamanlayýcýyý istediðiniz an durdurabilirsiniz (sistem açýk veya bekleme modundayken).
Aþaðýdaki iþlemler için...
TIMER ON/OFF'a belirtildiði gibi basýn...
Zamanlayýcýyý iptal et
Bir kez..
Sonuç:
simgesi artýk görüntülenmez.
Zamanlayýcýyý tekrar baþlat
Ýki kez.
Sonuç:
simgesi tekrar görüntülenir.
Aþaðýdaki ses ayarlarýný elde etmek için..
Normal denge (doðrusal)
Pop müzik için uygun denge
Rock müzik için uygun denge
Klasik müzik için uygun denge
Salon ortamý için denge
Canlý performas için denge
Sinema ortamý için denge
Aþaðýdakileri Seçin...
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
MUTE
AUX
P.SURROUND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
TUNER
BAND
CD/MP3-CD
20
21
Sistemi Otomatik Kapanma Ýçin
Ayarlama
BAS Seviyesi Fonksiyonu
Mini Kompakt Sisteminizin
Temizliði
Güvenlik Uyarýlarý
TR
B
Bir kompakt disk veya kaset dinlerken sistemi otomatik olarak
kapanmasý için ayarlayabilirsiniz.
Örnek: Müzik çalarken uyumak istiyorsunuz.
1
AI SLEEP tuþuna basýn.
Sonuç: Çalma iþlemi baþlar ve aþaðýdaki göstergeler görüntülenir:
90 DK
2
AI SLEEP tuþuna bir kez veya daha fazla basarak, sistemin otomatik
kapanma öncesinde ne kadar süreyle çalacaðýný belirleyin:
DK
DK
KAPALI
DK
DK
Bas kontrol fonksiyonu, derin bir ses etkisi saðlayarak, alçak
tonlarý vurgular.
1
2
Mini kompakt sisteminizden olasý en iyi sonucu elde etmek için
aþaðýdaki parçalarý düzenli olarak temizlemelisiniz:
Dýþ kaplama
Kompakt disk çalar
Kaset çalarlar (kafalar, döndürücüler ve sürücü milleri)
Aþaðýdaki çizimler mini kompakt sisteminizi kullanýrken veya
taþýrken dikkat edilmesi gereken uyarýlarý göstermektedir.
Ön paneldeki BASS düðmesini çevirerek BASS -8 ile BASS +8
arasýnda, toplam 9 kademe için seçim yapabilirsiniz.
Aþaðýdaki durumlarda sistemi MUTLAKA prizden çýkartýnýz:
Temizlemeden önce.
Uzun süre kullanmayacaksanýz.
Ýstediðiniz alçak ton seviyesini seçebilirsiniz.
Dýþ Kaplama
DK
Ýstediðiniz herhangi bir zamanda:
AI SLEEP tuþuna basarak kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
1. ve 2. adýmlarý tekrarlayarak kalan süreyi deðiþtirebilirsiniz.
3
AI SLEEP görünene kadar AI SLEEP tuþuna basýn.
Sonuç: Diskin/Kasedin sonunda sistem otomatik olarak kapanýr.
4
UYKU fonksiyonunu iptal etmek için, OFF (KAPALI) ibaresi görünene
kadar AI SLEEP tuþuna bir kez ya da daha fazla basýn.
Çalýþma ortamý koþullarý:
Ortam sýcaklýðý
: 5°C-35°C
Nem oraný
: 10-75%
Üniteyi doðrudan güneþ ýþýnýna veya
diðer ýsý kaynaklarýna maruz býrakmayýn.
Bu, aþýrý ýsýnmaya ve ünitenin
bozulmasýna yol açabilir.
Kulaklýk Baðlantýsý
Mini kompakt sisteminize kulaklýk baðlayarak odadaki diðer
insanlarý rahatsýz etmeden müzik ya da radyo dinleyebilirsiniz.
Kulaklýklar, 3.5 çaplý jak ya da uygun bir adaptöre sahip
olmalýdýr.
BAND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
Kulaklýklarý ön paneldeki PHONES jakýna baðlayýn.
Sonuç: Ses artýk hoparlörlerden deðil, kulaklýklardan gelmektedir.
Kulaklýklarý yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmak, iþitme
duyunuzda hasara yol açabilir.
CD/MP3-CD
VOLUME
Dýþ kaplamayý yumuþak bir bez ve hafif bir deterjan ile düzenli olarak temizleyin..
Aþýndýrýcý toz, sývý ya da basýnçlý kutu içinde temizleyiciler kullanmayýnýz.
Sistemin içine sývý sýzmasýna ASLA izin vermeyin.
Kompakt Disk Çalar
1
Bir kompakt diski çalmadan önce, özel CD temizleme solüsyonu ile
temizleyin. Vinil plaklar için kullandýðýnýz temizleme solüsyonunu
kullanmayýn.
Diski merkezden dýþarýya doðru gelecek þekilde dikkatlice temizleyin.
2
Çalma ünitesini özel bir temizleme diski ile düzenli olarak temizleyin
(yerel daðýtýcýnýzdan temin edebilirsiniz).
Teyp Raflarý
1
2
Ünitenin üstüne saksý ya da vazo
yerleþtirmeyin. Üniteye sýzan nem
tehlikeli elektrik þokuna yol açabilir
ve bu cihazýn zarar görmesine
neden olabilir.
Bu tip durumlarda cihaz derhal
prizden çýkartýlmalýdýr.
Þimþek çakarken, ana kabloyu
prizden çýkartýn.
Bu tip durumlarda ana voltajdaki
oynamalar üniteye zarar verebilir.
Kaset ünitesini açmak için EJECT (
) tuþuna basýn.
Aþaðýdakileri temizlemek için pamuklu kulak çubuðu ve özel kaset
temizleme solüsyonu kullanýn:
Kafa (1)
Döndürücüler (2)
Sürücü Milleri (3)
3
TUNING/
VOLUME
UP
Tiz Kontrol Fonksiyonu
Mikrofon Fonksiyonu (opsiyon)
Tiz kontrol fonksiyonu tiz sesini vurgulayan bir etkiye sahiptir.
Mikrofon sayesinde kullanýcý þarký söyleyerek ya da konuþarak
sesini müzikle karýþtýrabilir veya kaydedebilir.
1
Ön paneldeki TREBLE düðmesini çevirerek TRE -8 ile TRE +8
arasýnda, toplam 9 kademe için seçim yapabilirsiniz.
Hazýrlýk
Ýki adet 6.3mm mikrofon jaklý mikrofonu, mikrofon terminaline baðlayýn.
2
Ýstediðiniz yüksek ton seviyesini seçebilirsiniz.
1
2
DOWN
Eðer uzaktan kumandayý uzun bir
süre kullanmayacaksanýz, pilleri
çýkartýn.
Pillerin akmasý uzaktan kumandaya
ciddi boyutta zarar verebilir.
Kulaklýk kullanýrken, aþýrý yüksek
ses seviyesinde dinleme yapmayýn.
Kulaklýklarýn yüksek ses seviyesinde
uzun süre kullanýmý iþitme hasarýna
yol açar.
Mikrofon ses seviyesini ayarlamak için MIC LEVEL düðmesini çevirin.
ECHO1, ECHO2 ve ECHO KAPALI seçimi için ECHO tuþuna basýn.
1
2
Eðer uzaktan kumandayý uzun bir süre kullanmayacaksanýz,
korozyonu önlemek için pilleri çýkartýn.
Sisteminiz güçlü bir koruma kaplamasýna sahip olmasýna raðmen,
aþýrý tozlu ortamlarda kullanýlmamalýdýr, darbe ve düþmelerden
korunmalýdýr veya aþýrý sýcaða maruz býrakýlmamalýdýr (ýsýtma
cihazlarýnýn yanýna ya da doðrudan güneþ ýþýðý alacak þekilde
yerleþtirilmemelidir).6
Cihazý kullanýrken hoþ olmayan bir koku alýrsanýz, sistemi
prizden çýkartýn ve satýþ sonrasý servisi ile temasa geçin.
2
1
Ana kablo üzerine aðýr nesneler
koymayýn. Ana kablodaki hasar
cihaza zarar verebilir (yangýn gibi)
ve elektrik þokuna yol açabilir.
22
Cihazýn hiçbir panelini sökmeyin.
Ünitenin içinde, elektrik þokuna yol
açabilecek, çalýþan bileþenler
mevcuttur.
21
Kompakt Disk Kullanýmý Hakkýnda
Uyarýlar
Satýþ-Sonrasý Servise Baþvurmadan
Önce
Teknik Özellikler
TR
Kompakt diskleri dikkatli bir þekilde tutun. Daima onlarý kenarlarýndan tutun.
Parlak yüzeyin üzerine parmak izi býrakmaktan kaçýnýn.
Bir kompakt diski çaldýktan sonra, daima disk kabýnýn içine koyarak
muhafaza edin.
Disklerin üzerine bant ya da kaðýt yapýþtýrmayýn ve etiketi üzerine yazý
yazmayýn.
Yeni cihazýnýzý tanýmak için az da olsa daima bir süre gerekecektir.
Eðer aþaðýdaki problemlerden birisi ile karþýlaþýrsanýz, belirtilen çözümü
deneyin. Bu size zaman kazandýracaðý gibi gereksiz servis aramalarýný da
engeller.
RADYO
Diskleri özel temizleme bezi ile temizleyin.
Problem
Kompakt diskleri temiz bir yerde muhafaza edin, doðrudan güneþ ýþýðýna
maruz býrakmayýn, yüksek sýcaklýklardan sakýnýn.
Daima
Sistem çalýþmýyor.
ile iþaretlenmiþ kompakt diskleri kullanýn.
G
E
N
E
L
Ses yok.
Zamanlayýcý çalýþmýyor.
Ses Kaseti Kullanýmý Hakkýnda
Uyarýlar
Kasetteki teybin yeterli gerginlikte olup olmadýðýný kontrol edin.
Saklamak istediðiniz bir kasedin silinmesini engellemek için, kasedin
üst köþesindeki güvenlik týrnaðýný kýrýn. Güvenlik týrnaðý kýrýlmýþ
bir kasede kayýt yapmak için, açýklýðý bir selobant ile kapatýn.
Bir kasedi çaldýktan sonra, daima onu kaset kabýnýn içinde muhafaza
edin.
Kasetleri temiz bir yerde muhafaza edin, doðrudan güneþ ýþýðýna
maruz býrakmayýn, yüksek sýcaklýklardan sakýnýn.
R
A
D
Y
O
• Ana kablo duvardaki prize tam olarak
yerleþtirilmemiþ ya da duvardaki prizde
güç yok
• Uzaktan kumanda pillerinin deðiþtirilmesi
lazým veya kutuplar yanlýþ yerleþtirilmiþ.
•
tuþuna basýlmamýþ.
• Ses seviyesi tamamen kapalý konuma
getirilmiþ.
• Doðru fonksiyon (RADYO, CD, TEYP,
AUX) seçilmemiþ.
• Sisteme kulaklýk baðlanmýþ
• Hoparlör kablolarý baðlý deðil.
• MUTE (SES KESME) tuþuna basýlmýþ.
• Zamanlayýcý fonksiyonu TIMER ON/OFF.
tuþuna basýlarak kapatýlmýþ.
SW (opsiyon)
Hassasiyet
Hassasiyet
Sinyal/Gürültü Oraný
56 dB
Toplam Harmonik Bozulma
2%
FM
Sinyal/Gürültü Oraný
10 dB
0.6 %
KOMPAKT DÝSK ÇALAR
• TAPE fonksiyonu seçilmemiþ.
• Kaset doðru þekilde yerleþtirilmemiþ.
• Kaset çalar kapaðý kapatýlmamýþ.
• Teyp gevþek ya da kopuk.
KASET RAFI
Yayýn alýmý zayýf veya hiçbir
radyo istasyonu alýnmýyor.
• TUNER fonksiyonu seçilmemiþ.
• Radyo frekansý doðru þekilde seçilmemiþ.
• Anten baðlý deðil veya doðru yöne çevrilmemiþ.
Yayýn alýmýný en iyi þekilde alacak konuma
gelinceye dek onu çevirin.
• Radyo dalgalarýný engelleyen bir yapýda
bulunuyorsunuz; dýþ ortam anteni kullanmalýsýnýz.
Eðer yukarýda belirtilenler sorununuzu çözmüyor ise, aþaðýdakileri uygulayýn:
Sistemin arkasýnda yazýlý olan model ve seri numaralarýný bir kaðýda
not edin.
Garanti bilgilerinizi not edin.
Probleminizin net bir tanýmlamasýný yapýn.
Ardýndan yerel satýcýnýzla ya da SAMSUNG satýþ sonrasý servisi ile temasa geçin.
55 dB
Hassasiyet
• CD fonksiyonu seçilmemiþ.
• Disk, yüzü aþaðý gelecek þekilde yerleþtirilmiþ
veya kirli ya da çizilmiþ durumda.
• Lazer sensörü kirli ya da tozlu.
• Sistem düz ve yatay bir yüzeye yerleþtirilmemiþ.
• Cihazýn içinde buðulanma oluþmuþ;
sistemi en az bir saat boyunca sýcak ve havadar
bir odada tutun.
• Eðer cihazý kapatmadan fiþten çektiyseniz veya
elektrik kesintisi oldu ise, çalma iþlemi otomatik
olarak tekrar baþlamaz.
Play-Çalma (
) tuþuna tekrar basýn.
• Ses kafalarý kirli.
• Döndürücüler ya da sürücü milleri kirli.
• Teyp aþýnmýþ.
40 dB
Hassasiyet
Kompakt disk çalar çalma iþlemini
gerçekleþtiremiyor.
Ses seviyesi kapanýyor.
Kaset düzgün þekilde silinmemiþ.
Aþýrý uðultu ve titreþim var.
60 dB
AM (MW)
Toplam Harmonik Bozulma
Teyp çalma iþlemine baþlamýyor.
40 dB
LW (opsiyon)
• Güç KAPALI (bekleme) konumunda TUNING
MODE tuþuna 5 saniye kadar basýn. Ardýndan
sistem orijinal konumuna (SIFIRLAMA) geri döner.
C
D
K
A
S
E
T
L
E
R
Kontroller/Açýklama
Yukarýda belirtilenler uygulandýðý
halde hala çalýþmýyorsa
Teyp mekanizmasýný gereksiz yere zorlayýp sýkýþtýracaðý için 120-dakikalýk
kasetleri kullanmaktan sakýnýn.
8
SAMSUNG, daima, ürünlerini geliþtirmek için çalýþmaktadýr. Bu yüzden tasarým özellikleri ve kullanýcý talimatlarý
haber vermeksizin deðiþtirilebilir.
Kapasite
3 disk
Frekans Aralýðý
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Sinyal/Gürültü Oraný
85 dB (1 KHz'de) filtre ile
Bozulma
0.05 % (1 KHz'de)
Kanal Ayrýmý
75 dB
Disk Ölçüsü
Çap: 120 veya 80 mm. Kalýnlýk: 1.2 mm
Frekans Aralýðý
125 Hz ~ 10 KHz
Sinyal/Gürültü Oraný
40 dB
Kanal Ayrýmý
30 dB
Silme Etkisi
50 dB (filtresiz)
AMPLÝFÝKATÖR
Çýkýþ Gücü
Ana Hoparlör(6 Ω)
50 Watt/CH RMS,IEC (Toplam Harmonik Bozulma: 10 %)
Subwoofer(6 Ω)
100 Watt/CH RMS,IEC (Toplam Harmonik Bozulma: 10 %)
Kanal Ayrýmý
40 dB
Sinyal/Gürültü Oraný
75 dB
GENEL
Ebat
270 (E) x 332 (Y) x 426 (B) mm
9
BU AYGIT:
TARAFINDAN ÜRETÝLMÝÞTÝR
Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Dong Province, China.
LVD:
KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1499
Fax: +82 2 860 1482
EMC:
Blackbushe Business Park Saxony Way
Yateley Hampshire GU46 6GG, UK
Tel: +44 (0) 1252 863800
Fax: +44 (0) 1252 863814
AH68-01454S
Download PDF

advertising