Samsung | DVD-F1080 | Samsung DVD-F1080 User manual

%7%0ZOBU‘D‘
%7%1MBZFS
DVD
Player
%7%1080P7
DVD-FP580
/ FP580W
%7%1080P7"/%
DVD-F1080
/ F1080W
www.samsung.com
AK68-01464G(01)
Ö
747/70
-I9F@S3>WX?397C;>;?;@;U9C7@?7=;S;@
AI@3EW5W@W@3C=3DW@63=;7E;=7E743=W@WJ
'I@3EW5W@WJWI7E7C>;?;=E3C63:3G3>3@6WC?3
67>;T;A>3@4;C=34;@7I7C>7XE;C;@;JK5?
3G36A>3XW?W;>7;>9;>;B3CS3>3CW@VJ7C;@67=;
:3G3>3@6WC?367>;=>7C;@;=3B3E?3IW@WJ
;D=E7BD;D;@;7>>7;E?7I;@;J
;:3J>3CW4;C4;C;VJ7C;@7IWT?3IW@WJ
'I@3EW5WIWE3XW?363@U@57:;S4;CB3CS3@W@
3SW=S3>WXWC6FCF?63A>?36WTW@63@7?;@A>F@
3X=35;:3J>3CW4FAI@3EW5WI343T>3?363@
U@573SW=S3>WXWC6FCF?63A>?36W=>3CW@63@
7?;@A>F@
#F>>3@W?63@DA@C36;D=;SW=3CEWBAI@3EW5WIW
=3B3EW@WJAI@3EW5WFJF@DVC7=F>>3@W>?3I353=D3
&!!
>7=EC;=8;X;5;:3J43T>3@EWDW@W=7D?7=;S;@=F>>3@W>WC
FIVJ67@:7CJ3?3@=F>>3@W?3:3JWC6FCF?63
A>?3>W6WC
C8(1/,A,1,:@,1
FVCV@67>3J7CE7=@A>A<;D;=F>>3@W>?3=E36WC
#W>3GFJ6347>;CE;>7@>7C67@43X=3=A@ECA>>7C;@
3I3C>3CW@G7I3;X>7?FI9F>3?3>3CW@W@=F>>3@W>?3DW
E7:>;=7>;C36I3DIA@I3IW>W?W@3@767@A>34;>;C
#3B3=>3CW3SWBAI@3EW5WIWE3?;C7E?7I7
S3>WX?3IW@
,7=@;=D7CG;D;S;@FJ?3@4;C
B7CDA@7>743XGFCF@
,..%6
'I@3EW5W@WJ7@6VDEC;I7>67T;>7G=F>>3@W?W@3
IU@7>;=E3D3C>3@?WXEWC
FVCV@VI3>@WJ53
=;X;D7>3?3S>W=F>>3@W@WJ
;:3J3DWGW63?>3EW>?3?3>WG7I36U=V>?7?7
>;6;C3ICW53G3JA9;4;DWGW;>76A>FA4<7>7C
5;:3JW@I3=W@W@634F>F@6FCF>?3?3>W6WC
I6W@>3E?3G7I36FC9F@7>7=EC;=9;4;6WX7E=;>7C
4FAI@3EW5W@W@@AC?3>S3>WX?3DW@W7E=;>7C
F6FCF?63('/*6VT?7D;@743D3C3=
AI@3EW5WIW=3B3EWB3SW@G7I38;X;@;S7=;B
E7=C3CE3=W@
'I@3EW5W@AC?3>X7=;>67
S3>WX353=EWC
2
+W53=>W=E3=;3@;67T;X;?>7C67@UEVCV
AI@3EW5W@W@;S;@67@7?>7@?7?7I63@3
97>6;T;@67AI@3EW5W6VJ9V@S3>WX?3I34;>;C
F6FCF?63AI@3EW5W@W@;S;@67=;@7?
=FCFI3@3G7AI@3EW5WS3>WXWC6FCF?397>7@7
67=A63DW53=>WTW@6347=>7E;@;J
,5.
;D=;IVJ7I;@7J3C3CG7C74;>757=B>3=
E7?;J>7?7DBC7I>7C;47@J7@;@57>E;5;G7I3
43X=3FSF5FSUJV5V>7C>7E7?;J>7?7I;@;J
;D=;@D;@I3>>7C;@A=F@6FTFIVJ7I;@7
6A=F@?3IW@WJ
#7@3C>3CW@63@G7I34;C=7@3CW
G7ACE3DW@63=;67>;T;@67@EFEF@FJ
#;C;@3J;=S7D;>;@;J6;D=;+$47J;;>7C;97C;
:3C7=7E7EE;C7C7=E7?;J>7?7I;@;J
;(84(5(/,/*,
FVCV@67=F>>3@W>3@B;>S7GC7I7J3C3C>WA>3@
=;?I3D3>>3C;S7C?7=E76;C
FIVJ67@B;>>7C;4U>97@;J67=;I7C7>G74U>97D7>
I3D3>6VJ7@>7?7>7C79UC73EW@WJ
F=F>>3@?3=W>3GFJF@3D3:;BA>3@5;:3J43JWVSV@5V
X3:WD>3CW@4;CE3=W??V>=;I7E:3=>3CW3>EW@63>;D33@D>3@
?WXEWC
F>;D3@DW@>;D3@D>W;S7C;T;@UJ7>E;53C;A>?3I3@
3?3S>3=F>>3@W>?3DW;S;@DA@=F>>3@W5WIWDW@WC>3C
,;53C;=F>>3@W?:3==WIA=EFC
+UJ=A@FDF>;D3@D4FVCV@6WXW@63=;6;T7C:7C:3@9;
4;CVCV@V=3BD3?3JG7>;D3@D4FVCV@>74;C>;=E7
=F>>3@W>3@G7I3D3EW>3@!+''-*G7I3
!+''-*7FI3@>;D3@D>3@?3?;D:7C:3@9;
4;CVCV@G7I3;X>7?;S;@97S7C>;67T;>6;C
$;D3@DD36757
4FVCV@V@!+''-*G7I3!+''-*7
FI3@D7D6ADI3>3CW@W=A6>3?3=G7I3=A6F@FSUJ?7=
;S;@=F>>3@W?W@W=3BD3C
!+''-*G7I3
!+''-*7FI?3I3@VCV@UJ7>>;=>7C;G7;X>7G>7C
;S;@4F>;D3@D3>EW@634;C:3=;66;376;>7?7J
Q##,-#!$.-2$Q*,Q$&$*&
R##'&,*'$$*Q&1*$*!&.1
QR$%$*!&#-$$&!$%+!, $Q#$Q
*1+1'&11!$!%!&&&'$Q$Q*
����������
�����������
����������
�����������
����������
�����������
����������
�����������
����
����������
�����������
����������
�����������
����������
�����������
����
����
����
����
����
����
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Aksesuarlar
Başlamadan Önce . . . . . . . . . . . . . .......................3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Aksesuarlar ÖnlemlerÖnlemler
. . . . . . ...................................Önlemler
..................2
. .Önce
. . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Kurulum
.
.
.
.
.
.
.
.
.Önce
. . . . . .. ..Önce
Önlemler
Önlemler
... ... ... ... .......................................Başlamadan
. . . .2
Önlemler
.
Başlamadan
Başlamadan
.........2
....2
..................3
.. .. .. .. .. .. .3
BaşlamadanÖnce
Önce . Başlamadan
. . . . . .Özellikler
. . . . .Önce
. . . .. .. .. .. .. .. .. ..Kurulum
.. ...3..3. . . . . . . . . . . . . . . .3
Başlamadan
Genel
.4
Kurulum
Kurulum
Kurulum
Kurulum
Kurulum
Disk
Tipi
ve
Karakteristikleri
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.5
Genel
Özellikler
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Genel Özellikler
. . . . . . .........................................4
Genel Özellikler
. . . . . . .4
GenelÖzellikler
Özellikler . . . Genel
. . . . . .Özellikler
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Disk
.. ...4..4. Tipi
. . . .ve. .Karakteristikleri
. . . . . . . . .4
Genel
.6
Tanımlama
. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Disk TipiDisk
ve Karakteristikleri
. . . . . . .......................5
Tipi ve Karakteristikleri
. . . . . . .5
DiskTipi
Tipive
veKarakteristikleri
Karakteristikleri
.ve
. . Karakteristikleri
. . . . . .Turu
. . . . .. ..Tanımlama
Disk
Tipi. Kumanda
. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..5
Disk
Uzaktan
... ....5..5
.8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tanımlama
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.6
Tanımlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tanımlama . . . . . . . Tanımlama
. . .�
. .lantılar
. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Uzaktan
.. .. ..6. . . . Kumanda
. . . . . . . . Turu
. . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tanımlama
Ba
UzaktanUzaktan
Kumanda
Turu . . Turu
. . . . ................6
Kumanda
..............8
. . . . . . .8
Uzaktan
Kumanda
Turu
. . . Kumanda
. . . Seçmek
. . . . . .Turu
. . . . .. ..Ba
Uzaktan
.. ...8...8
.. .lantılar
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8
Uzaktan Ba
Kumanda
Turu
.
Bir
Ba�lantı
.
.9
�
�lantılar
Ba�lantılar
Uzaktan
Uzaktan
Kumanda
Ba
lantılar
�lantılar
Ba
��
Ba
lantılar
Temel
Fonksiyonlar
Bir
Ba�lantı
Seçmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Bir
Ba�lantı
Seçmek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.9
Bir Ba�lantı
Seçmek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Uzaktan
Uzaktan
Kumanda
UzaktanUzaktan
KumandaUzaktanUzaktan
Bir
Ba�lantı
Seçmek
. . . .(Yalnzca
. Oynatılması
. .Seçmek
. . . . .DVD-F1080
. . .. .. .. .. ..Temel
.9. . . . .Fonksiyonlar
Bir
. .9
Bir
Ba�lantı
Seçmek
. . .Ba�lantı
1.Kumanda
AC
INTipi)
Kablosu,
TV
Menüsü,
Kumanda
Diskin
.. ...9
.için)
. . . . . . . . . .16
Pilleri
(AAA
Uzaktan
Temel
Fonksiyonlar
Uzaktan
Uzaktan
Temel
Fonksiyonlar
UzaktanKumanda
Kumanda Uzaktan
Kumanda
Uzaktan
Kumanda
Temel
Fonksiyonlar
Temel
Fonksiyonlar
TemelBir
Fonksiyonlar
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
Kullanımı
.
.
.17
Bir
Diskin
Oynatılması
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pilleri
(AAA
Tipi)
Kumanda
2.
(CR2025)
Kumanda
Diskin
. . . . . . .............................16
Pilleri (AAA
Tipi)
BirOynatılması
Diskin Oynatılması
. . . . . . .16
Pilleri
(AAA
Tipi)
Kumanda
Kumanda
Kumanda
Bir
Diskin
Oynatılması
. . .Fonksiyonunun
. . Oynatılması
. . . . . . . . . . Kullanımı
. .. .. ..Arama
15
Bir
...16
..16
. . . .ve
. . Atlama
. . . . . . Fonksiyonlarının
. . . .16
Pilleri(AAA
(AAATipi)
Tipi) PilleriBir
(AAA
Tipi)
Diskin
Oynatılması
.Diskin
Pilleri
Ekran
.17
Kullanımı . . .17
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
Kullanımı
.
.
.17
Arama
ve Atlama
.17
Uzaktan
kumandann
alt Fonksiyonlarının
ksmnda bulunanKullanımı
pil kapa�n. .açn.
16
Aramave
veAtlama
AtlamaFonksiyonlarının
Fonksiyonlarının
Kullanımı
.Ekran
..17
.17 Fonksiyonunun
Arama
ve
Atlama
Fonksiyonlarının
Kullanımı
. . .17
Arama
Kullanımı
.
Disk
ve
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.18
Kullanımı
.
.
. . . . . . . . . . .17
Ekran Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . .............17
Ekran
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . .17
Pili takn
(CR2025)
16 Kullanımı . . . . . . . . . .18
Ekran-Fonksiyonunun
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . Kullanımı
.Kullanımı
. . .Disk
..17
.17ve. .Başlık
Ekran
Fonksiyonunun
. . . . . Menüsünün
. . . . . .17
Ekran
Kullanımı
.
Fonksiyon
Menüsünün
.18
Disk ve Disk
BaşlıkveMenüsünün
Kullanımı
. . . . . . .......18
Başlık Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . .18 17
Diskve
veBaşlık
BaşlıkMenüsünün
Menüsünün
Kullanımı
Disk
veKullanımı
Başlık
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . .18
Disk
. . . . .. ... ... ... ...Fonksiyon
Oynatımı
Tekrarlama
...18
..18
. . . . . . .Menüsünün
Kullanımı . . . . . . . . . . . . .18
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı. .............18
. . . . . . .18 17
FonksiyonMenüsünün
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . .Kullanımı
.18
Fonksiyon
Menüsünün
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Fonksiyon
Kullanımı
.
.18
Yavaş�����.
.
.
.
.
.
.
.
.
.19
Oynatımı
Oynatımı
Tekrarlama
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
AC IN Jak
Tekrarlama
. . . . . . ...............................18
Oynatımı
Tekrarlama
. . . . . . .18 17
Kullanım
Video/Audio 3. Oynatımı
HDMIOynatımı
Tekrarlama
. . . Fonksiyonlar
. . . Tekrarlama
. . . . . . . . . . .. .. .. ..Oynatımı
Oynatımı
...18
..18
. . . . . .Yavaş�����.
. . . . . . . . . .18
Oynatımı
Tekrarlama
.
İleri
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Yavaş�����.
. . . . . . ....için
............IN
.....kablosunu
Yavaş�����.
..........19
. . . (pakete
. . . .19 dahildir)
Oynatımı
Kullanım
-Oynatımı
prizine
ba�lamak
kullann.
Bu
jak elektrik
Video/Audio
18
KullanımKullanım
Video/Audio
Yavaş�����.
. . Oranının
.HDMI
. . . . . . .Ayarlanması
. . . .. .AC
. .. ..İleri
Oynatımı
Kılavuzu
Kablosu
Yavaş�����.
...19
..19
. .(EZ
. Fonksiyonlar
. .View).
. . . . . . . . . . .19
Oynatımı
HDMI
Yavaş�����.
. . . . (Yalnzca
Oynatımı
Video/Audio
Kablosu
Görüntü
HDMI
1.
AC
IN
Kablosu,
TV
Menüsü,
DVD-F1080
için)
HDMI
İleri
Fonksiyonlar
Kullanım
Video/Audio
Kullanım
Video/Audio
Kullanım
İleri Numaras,
Fonksiyonlar
Video/Audio
HDMI
HDMI
HDMI
4.
Bu
oynatcnn
Bölge
oynatcnn
alt
panelinde
belirtilmi�tir.
İleriDVD-F1080W
Fonksiyonlar
Kılavuzu
Kablosu
İleri
Fonksiyonlar
İleri
Fonksiyonlar
Ses Için
Dil Seçimi (EZ
. . . View).
. . .Görüntü
. . . .. .. .. ..Oranının
..19
. . . . . . .Ayarlanması
. . .20
Kablosu
(EZ View). . . . . . .19
1. Kablosu
AC IN Kablosu,
TV Kablosu
Menüsü,
(Yalnzca
DVD-F1080
/ Oranının
KılavuzuKılavuzu
Görüntüiçin)
Ayarlanması
Kablosu
Görüntü Oranının
Ayarlanması
(EZ. View).
. . . . . .19 18
2. Kablosu
Kılavuzu
Kablosu
Kılavuzu
Kablosu
Kılavuzu
Kablosu
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
. .. .. ..Ses
..19
.19
Kablosu
Görüntü
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
. . . . ..disk
.19
Oranının
Ayarlanması
(EZ
View).
.
1.
AC
TV
Menüsü,
(Yalnzca
DVD-F1080
için) oynatma
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Için
Dil
Seçimi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . .VIDEO
. . . . . .SEL.
. . .20
2.IN Kablosu, Kablosu
5. Görüntü
DVD
Oynatc
veya
durdurma
modundaysa
ya
da
oynatcda
takl
de�ilse
Ses IçinSes
Dil Seçimi
. . . . . ...................................20
Için Dil .Seçimi
. . . .açn.
. . .20 19
Uzaktan
kumandann
pil
Pillerin Uzaktan Kumandaya
Ses-Için
IçinDil
DilSeçimi
Seçimi
. . . .Için
. . . Açısının
.alt. .ksmnda
. . . . Değiştirilmesi
. . .. .bulunan
. .. .. .. ..Altyazı
Ses
Dil
Seçimi
...20
..20
. . kapa�n
. . Için
. . . Dil
. . . Seçimi.
. . . . . .20
.kapa�n
.21
Kamera
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
2.
Uzaktan kumandann Ses
alt(V�DEO
ksmnda
bulunan
pil
açn.
Altyazı
Için
Dil
Seçimi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.20
Altyazı
Için Dil
Seçimi. . . Video
. . . . . . . . . . modu
. . . . .a�a�daki
. . . . .20 srayla de�i�ir: I-SCAN � P-SCAN
SE�M�)
dü�mesine
Yerleştirilmesi
19
Pillerin
Uzaktan
Altyazı
Için
DilKumandaya
Seçimi.
.Tekrar
. Için
. basarsanz,
. . .Dil
. . Seçimi.
. . . . . . .. .. .. ..Çk�
Altyazı
...20
..20
. . . . .Açısının
. . . . . . .Değiştirilmesi
. . . .20
Altyazı
Için
Seçimi.
. . . Değiştirilmesi
Anlık
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
. . . . . . . . . . . . . . .21
- bulunan
PiliDil
takn
(CR2025)
1. AC
IN
Kablosu,
Menüsü,
(Yalnzca
DVD-F1080
için)
Pillerin
Uzaktan
- TVKumandaya
Uzaktan
kumandann
alt ksmnda
pil
kapa�n
açn.
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
Açısının
. . . . . . .Kamera
Kamera
Pili
takn (CR2025)
Açısının
Değiştirilmesi
..<...>...dü�melerine
........21
. . . . . . basn.
.21
Kamera
1.için)AC
IN Pillerin
Kablosu,
TVUzaktan
Menüsü,
(Yalnzca
DVD-F1080
için)
Pillerin
Uzaktan
Kumandaya
Kumandaya
açy
seçmek
için
uzaktan
kumandadaki
6.
�stenilen
Yerleştirilmesi
1.
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
Uzaktan
Kumandaya
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Kamera
20
Açısının
Değiştirilmesi
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . .21
Kamera
enüsü, (YalnzcaPillerin
DVD-F1080
Açısının
Değiştirilmesi
.
.21
Kamera
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anlık
Tekrar
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
Yerleştirilmesi
Yerleştirilmesi
Pili
takn (CR2025)
Anlık Tekrar
Fonksiyonunun
2.
AnlıkOynatım/Atlama
Tekrar
Fonksiyonunun
kapa�ını
kaldırın.
Yerleştirilmesi
Yerleştirilmesi
Yerleştirilmesi
1. Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil Oynatım/Atlama
yuvasının
Anlık
TekrarOynatım/Atlama
Oynatım/Atlama
Fonksiyonunun
2.
Anlık Tekrar
Oynatım/Atlama Fonksiyonunun
20
Anlık
Tekrar
....................21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
1. Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil yuvasının
1. Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil yuvasının
Kullanımı
. . Işaretleme
. . . . ......Fonksiyonunun
....Fonksiyonunun
.........................Kullanımı
Kullanımı
................21
. . . . . . .21
kapa�ını
kaldırın.
3.
AC
IN
Jak
3.
AC
IN
Jak
2.
İki
adet
AAA
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
Uzaktankumandanın
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
Uzaktan
kumandann
alt
ksmnda
bulunan
pil
kapa�n
açn.
1.
Uzaktan
kumandanın
arkasındaki
pil
yuvasının
1.1.Uzaktan
arkasındaki
pil
yuvasının
kapa�ını-kapa�ını
kaldırın.
Kullanımı
. . . .açn.
. . . . Kullanımı
. . . . . Fonksiyonunun
. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Kullanımı
.. .. .. ..Işaretleme
...21
..21
. . . . . . . Fonksiyonunun
. . . . . . . . .21
21 Kullanımı . . . . . . . . . .21
Kullanımı
.
kaldırın.
Zoom
.22
Uzaktan
kumandann
alt
ksmnda
bulunan
pil
kapa�n
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . .......21
��
doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
olun.
kapa�ını
kaldırın.
kaldırın.
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . .21
mandann alt ksmnda
bulunan
pil kapa�n
açn.
kapa�ını
kaldırın.
3. kapa�ını
ACve
IN-)Jak
2.prizine
İki adet
AAAemin
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
- Bu
ba�lamak
içinpili
AC
IN
kablosunu
(pakete
dahildir)
kullann.
jak elektrik
-tipi
elektrik
prizine
ba�lamak
kablosunu
kullann.
Bu
jak
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . .AC
. . .IN
.Zoom
..21
.21
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
. .(pakete
. Klip
. . . . .dahildir)
. .21
- adet
Pili AAA
takn
(CR2025)
2. İki adet
tipi
pili yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
. .için
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Fonksiyonunun
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . .22
2.AAA
İki
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
��
ve
-)
doğru
şekilde
yerleştirildiğinden
emin
olun.
Pili
takn
(CR2025)
3.
Pil
yuvasının
kapa�ını
tekrar
yerine
yerleştirin.
2.
İki
adet
AAA
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . .22
2.
İki
adet
AAA
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
2.
İki
adet
AAA
tipi
pili
yuvaya
yerleştirin.
Kutupların
elektrik
prizine
ba�lamak
için
AC
IN
kablosunu
(pakete
dahildir)
kullann.
Bu
jak
�� ve -) doğru
şekilde
emin olun.
R2025)
4.doğru
Buyerleştirildiğinden
oynatcnn
Bölge Numaras,
oynatcnn
alt
panelinde
belirtilmi�tir.
�� ve -)
şekilde yerleştirildiğinden
emin
olun.
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.22
21
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio Için Klip
4. Bu oynatcnn
Bölge Numaras, oynatcnn
alt panelinde
belirtilmi�tir.
doğruşekilde
şekilde��
yerleştirildiğinden
emin
olun.
ve -) doğru şekilde
yerleştirildiğinden
emin
olun.
����veve-)-)doğru
yerleştirildiğinden
emin
olun.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
3. Pil
yuvasının
tekrar
yerine yerleştirin.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio Için Klip
Bu oynatcnn
Bölge
Numaras,
oynatcnn
alt kapa�ını
panelinde belirtilmi�tir.
3. Pil yuvasının
kapa�ını
tekrar
yerine
yerleştirin.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
3. Pil4. yuvasının
kapa�ını
tekrar
yerine
yerleştirin.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Için
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Klasör
Seçimi
..Için
..Için
. . Klip
. Klip
. . . . ..Menüsü
. . .Audio
. .. .. .....22
.............22
.......Klip
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
21
5.
DVD
Oynatc
oynatma
durdurma
modundaysa
Pilyuvasının
yuvasının
kapa�ını
tekrar
yerine
yerleştirin.
Menüsü
.ya. .da
. veya
.oynatcda
. .....durdurma
......takl
Pil
yuvasının
kapa�ını
tekrarveya
yerine
yerleştirin.
3.3.Pil
tekrar
yerine
yerleştirin.
Menüsü
.......disk
.modundaysa
....de�ilse
..........VIDEO
. ....ya
.....SEL.
. . oynatcda
. . . . . . . .22 takl de�ilse VIDEO SEL.
3. kapa�ını
AC
IN 3.
Jak
5.
DVD
Oynatc
oynatma
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Klasör
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.SEL.
...22
..22
. .�da
. .P-SCAN
. . . . . . .. .. .. .disk
. .. ..22
Menüsü
.Klasör
3. AC IN5.
JakDVD Oynatc
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.23
Seçimi
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
durdurma
modundaysa
yaÇk�
daSeçimi
oynatcda
disk
takl
de�ilse
VIDEO
22
(V�DEOoynatma
SE�M�)veya
dü�mesine
basarsanz,
Video
modu
a�a�daki
srayla
de�i�ir:
I-SCAN
.Seçimi
. . . . . ...........................................22
Klasör
. . . . . . .22srayla de�i�ir: I-SCAN � P-SCAN
- Bu(V�DEO
prizine
ba�lamak
için AC(V�DEO
IN
kablosunu
(pakete
kullann.
jak elektrik
SE�M�)
Klasör
Seçimi
. a�a�daki
. dahildir)
. Klasör
. . . . .srayla
.basarsanz,
. Oynatım
. . .de�i�ir:
. . .. .. .. Video
. .. .. .. ..Çk�
Seçimi
.I-SCAN
..�
..MP3/WMA/CD
...22
..22
. modu
. . . . .a�a�daki
. . . . Audio
. . . . . Çalma
.22
Klasör
Seçimi
. .>dü�mesine
MPEG4
.23
. . . . . . . . . . . . . . . . .23
22
SE�M�)
dü�mesine
basarsanz,
Video
Çk�
modu
P-SCAN
elektrik
prizine
ba�lamak
için
AC
IN
kablosunu
(pakete
dahildir)
kullann.
Bu
jak
açy
seçmek
için
uzaktan
kumandadaki
<
dü�melerine
basn.
6.
�stenilen
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
MP3/WMA/CD Audio Çalma . . . . . . . . . . . . . . . . .23
k prizine ba�lamak için AC IN kablosunu (pakete dahildir) kullann.
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.23
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.
.23
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.
.
.24
MPEG4
Oynatım
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . .23
4. Bu oynatcnn
Bölge
Numaras,
oynatcnn
alt
panelinde
belirtilmi�tir.
açy
seçmek
için
uzaktan
kumandadaki
<
>
dü�melerine
basn.
6.
�stenilen
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
24
< > dü�melerine
basn.
6. �stenilen açy seçmek için uzaktan kumandadaki MPEG4
Oynatım
. . . . . . .......................................23
MPEG4
Oynatım
. . . . . . .23
4. Bubelirtilmi�tir.
oynatcnn
Bölge Numaras, oynatcnn alt panelinde
MPEG4belirtilmi�tir.
Oynatım. . . MPEG4
. . . Seçeneklerinin
. .Menüsünün
. Menüsünü
. Oynatım
. . . . . . . ..Kullanımı
. .. .. .. .Değiştirmek
. .. ..Resim
Numaras, oynatcnn alt panelinde
.Ayarlanması.
....23
...23
.. .. Menüsünün
.. ..CD'sinin
.. .. .. .. .. .. ..Oynatımı.
.. Kullanımı
.. .. .. .23
MPEG4
Oynatım
.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . . .24
Dil
.26
Ayar
.25
Ayar
Ayar
.25
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . SEL.
. .........................24
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. . . . . . .24
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
5. DVD Oynatc oynatma veya durdurma modundaysa
yaMenüsünün
daResim
oynatcda
disk
takl
de�ilse
VIDEO
Resim
Oynatımı.
.. .. .. .. ..VIDEO
.. ..Oynatımı.
.. Kullanımı
.. Ayarlanması.
.. SEL.
.. .. .. .. .. ...Ayar
Resim
CD'sinin
....24
...24
..Seçeneklerinin
.. Menüsünün
.. .. Menüsünü
.. .. .. .. .. .. .. .. .25
.. Ayarlanması.
.. .. .24
Ayar
Kullanımı
.25
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
. ..de�ilse
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.25
Menüsünün
Kullanımı
.25
5.yaDVD
Oynatc oynatma
durdurma
daCD'sinin
oynatcda
disk
takl
Dil
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Ayar
Menüsünün
.25
25
Değiştirmek
Dil
Seçeneklerinin
.26
Ayar
Kullanımı
.
.
.
.
.25
a veya durdurma modundaysa
da oynatcda
disk taklveya
de�ilse
VIDEOmodundaysa
SEL. Ayarya
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Ayar Menüsünün
Kullanımı
. . . .Değiştirmek
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . . . ..25
. . . . . . .26
Ayar
Menüsünü
Ayar
Menüsünün
....26
.25
(V�DEO SEÇ�M�) dü�mesine basarsanz, Video Ayar
Çk�
modu
a�a�daki
srayla
de�i�ir:
I-SCAN
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.. Kullanımı
.. .. .. Kullanımı
..Ayarlanması.
..�.. ..P-SCAN
...Değiştirmek
........Ayar
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.26
Ayar
Menüsünü
Değiştirmek
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
. . . . I-SCAN
Ayar
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
Ayar
Menüsünün
..26
..25
.Seçeneklerinin
. Menüsünün
.25
Menüsünü
Değiştirmek
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
. Menüsünü
.25
Dil
Seçeneklerinin
... ... ... ...25
.. .. .. .. .. .. Kullanımı
..Ayarlanması.
.. .. .26
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Dil
.26
(V�DEO
SE�M�)
dü�mesine
basarsanz,
Video
Çk�
modu
a�a�daki
srayla
de�i�ir:
�
P-SCAN
Ayar
Menüsünün
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.26
Ayar
Menüsünün Kullanımı
. . . . . . . . . . . . . . . . . .25
DilKullanımı
Seçeneklerinin
.26
mesine basarsanz, Video Çk� modu a�a�daki
srayla de�i�ir: I-SCANdüzgün
� P-SCAN
Uzaktan
Ayar
Menüsünün
.. .. ..Ayarlanması.
.. .. Kullanımı
.. Ayarlanması.
..Ayarlanması
.. .. ..Kullanımı
. . . ...25
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.26
Ayar
Menüsünün
..25
.Seçeneklerinin
. . . . . . . . . . . .Ayarlanması.
. . .25
Dil Seçeneklerinin
.26
Menüsünün
Kullanımı
. . . .Menüsünün
Dil
Ayarlanması.
açy seçmekkumanda
için uzaktan kumandadakiAyar
< >Seçeneklerinin
dü�melerine
basn.
6. �stenilen
Ses
Seçeneklerinin
.27
. . . . . . . . . . . . . .26
Fonksiyon
.18
26
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması.
. . . .. .. ..Dil
..26
Dildüzgün
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
..............26
. . . . . . .26
açy
seçmek için uzaktan kumandadaki
< >kumanda
dü�melerine
basn.
6.
�stenilen
çalışmıyorsa
Uzaktan
için uzaktan kumandadaki
<
>
dü�melerine
basn.
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.26
Dil
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .Ayarlanması
. .26
Ayarlanması.
.
.26
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.27
Ekran
Ses
Seçeneklerinin
.
.27
Oynatımı
Tekrarlama
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
Uzaktan
kumanda
düzgün
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . . . . . . . .18
27
Uzaktan
kumanda
düzgün Dil Seçeneklerinin
Ses Seçeneklerinin
Ayarlanması
. . . . . . ...............18
.27
Fonksiyon
Kullanımı
SesMenüsünün
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
. . . . . . .18
Uzaktan
kumanda
düzgün
Uzaktan
kumanda çalışmıyorsa
düzgün
Uzaktan
kumanda
düzgün
SesSeçeneklerinin
Seçeneklerinin
Ayarlanması
.27 . Seçeneklerinin
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
. . Ayarlanması
.Kullanımı
. . .Oynatımı
..18
.18
Ses
Seçeneklerinin
.27
Fonksiyon
Menüsünün
. . .Tekrarlama
. . . . . . . . . .18
30
çalışmıyorsa
Ses
Ayarlanması
. . . . . . . Ayarlanması
.27
Fonksiyon
Menüsünün
Kullanımı
Kontrolünün
.29
Ebeveyn
Ayarlanması.
. . . . . . . . . . . .18
.27
Ekran
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
çalışmıyorsa
�������
29
Seçeneklerinin
Ayarlanması.
.27
Ekran
Oynatımı
Tekrarlama
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
- Pillerin + - kutbunu kontrol ediniz (Kuru Pil)
.27
Ekran Seçeneklerinin
çalışmıyorsa çalışmıyorsa
Oynatımı
Tekrarlama Ayarlanması.
. . . . . . . . . .27
. . . . . . . . . . . . .18
çalışmıyorsa
Seçeneklerinin
EkranSeçeneklerinin
Oynatımı
Tekrarlama
. .MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
. .Seçeneklerinin
. . Tekrarlama
. . . . . . . . . .Ayarlanması.
.27
Ekran
Oynatımı
.. .. .. ..�������
...18
..18
. . . . . .Kontrolünün
. . . Için
. . . .Klip
. . .18
30
Ayarlanması.
Ekran
Oynatımı
Tekrarlama
.Ayarlanması.
�����������������������������������������
Başvuru
Ayarlanması . . . . . . . . . . . .29
Kontrolünün
Ayarlanması
. . . .Ebeveyn
..27
. .......Audio
Ebeveyn
30
�������
- Pillerin
+ - kutbunu
kontrol
ediniz Kontrolünün
(Kuru
Pil) Ayarlanması
Ebeveyn
....29
.30
. . . . . .29
Pillerin
akıp akmadışını
kontrol
ediniz.
�������
- Pillerin-+Pillerin
- -kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
30
30
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
Ebeveyn
+ - kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
30
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
... ... ... .29
1.
AC
IN
Kablosu,
TV
Menüsü,
(Yalnzca
DVD-F1080
için)
�������
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.29
Ebeveyn
�������
������������������������������������������
Yazılım
Yükseltme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31
�����������������������������������������
Başvuru
Yazılım
Yükseltme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31
Menüsü
.
.
.
.
.
.
.
.22
�������
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
Için
Klip
Ebeveyn
Kontrolünün
Ayarlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.29
30
�
Pillerin
+
kutbunu
kontrol
ediniz
(Kuru
Pil)
Pillerin
+ kumandanın
- kutbunu
kontrol
Pil)�����������������������������������������
Başvuru
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio Için
Klip Için Klip
- Pillerin + - kutbunu --kontrol
ediniz
(Kuru Pil)
�����������������������������������������
Başvuru
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
- ediniz
Pillerin(Kuru
akıp
akmadışını
kontrol
ediniz.
Uzaktan
sensorunun
engellenip
- Pillerin-akıp
akmadışını
kontrol ediniz.
�����������������������������������������
Başvuru
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Audio
�����������������������������������������
Başvuru
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
Için
Pillerin
akıp akmadışını
kontrol
ediniz.�����������������������������������������
Başvuru
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD
������������������������������������������
2.
Arıza
...Için
. . .Klip
.Klip
.�Yazılım
... ... ...Menüsü
. . .Audio
.Yükseltme
..31
. . . Klip
..........32
Yükseltme
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .29
.31
Yazılım
.31
. . . .22
Işaretleme
Başvuru
Ayarlanması
������������������������������������������
Yazılım
Yükseltme
.engellenip
..Fonksiyonunun
.. ...Audio
................Ayarlanması
engellenmediğini
kontrolkontrol
ediniz.
Yazılım
Yükseltme
. .. ...Ayarlanması
........Için
.31
Menüsü
. . .Yükseltme
. Kontrolünün
.Giderme
............22
Pillerinakıp
akıpakmadışını
akmadışını
kontrol
ediniz.
- Pillerin
akıp
akmadışını
ediniz.
������������������������������������������
Ebeveyn
Kontrolünün
.29
- -Pillerin
kontrol
ediniz.
Yazılım
....................Ebeveyn
.Kullanımı
.. .. ..................Kontrolünün
.31
Yazılım
Yükseltme
.
. . .. .29
.31
Menüsü
.
.
.
. . . .21
.22
�
Ebeveyn
Uzaktan
kumandanın
sensorunun
�
������������������������������������������
Yazılım
Yükseltme
...Ebeveyn
...Ayarlanması
...Ayarlanması
... .Menüsü
...Fonksiyonunun
...Seçimi
.Yükseltme
..Kontrolünün
... ... ... ......alt
.31
Yazılım
Yükseltme
..kumandann
.Yükseltme
........ksmnda
...................Ayarlanması
..31
.31
Menüsü
. . . .Uzaktan
..........22
.22
������������������������������������������
Yazılım
..................bulunan
.....Işaretleme
....29
....29
...Giderme
... ..kapa�n
.31
- Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
Yazılım
....Fonksiyonunun
. .........açn.
............29
.31
.31
.. .. .22
������������������������������������������
Yazılım
Yükseltme
.
.31
Yazılım
Yükseltme
.
Ebeveyn
Kontrolünün
Menüsü
.
.
.
.
.
.
Teknik
Özellikler
.33
.
.
.
Arıza
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
- Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
�
Ebeveyn
Kontrolünün
�
pil
Zoom
Kullanımı
.22
Yazılım
Yükseltme
.31
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Başvuru
�
Klasör
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışı�ı
olup
Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.21
Başvuru
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
Uzaktan
kumandanın
sensorunun
engellenip
- Uzaktan engellenmediğini
kumandanın
sensorunun
engellenip
Başvuru
kontrol ediniz.
engellenmediğini
kontrol
ediniz.
ArızaGiderme
Giderme
.Işaretleme
. Pili
. . Işaretleme
.takn
. . . (CR2025)
.Giderme
.Fonksiyonunun
. . . Fonksiyonunun
. . . .. .... .... .... .... ....Çalma
.32
Arıza
....Kullanımı
.... .... ....Zoom
....21
...21
.. .. .. Fonksiyonunun
..Seçimi
.. .. .. .. .. ..........21
..........21
.32
Arıza
.32
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Başvuru
Kullanımı
Başvuru
Teknik
Özellikler
.33
Işaretleme
Fonksiyonunun
Kullanımı
Başvuru
32
MPEG4
Arıza
.32
Kullanımı
Yazılım
Yükseltme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
.31
MP3/WMA/CD
.23
Klasör
olmadı�ını
ediniz.ediniz.
engellenmediğinikontrol
kontrol
ediniz.kontrolkontrol
- .Fonksiyonunun
engellenmediğini
engellenmediğini
ediniz.
Teknik
Özellikler
.33
Zoom
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışı�ı
Yazılım
Yükseltme
. . Oynatım
. Kullanımı
..olup
.......Audio
.....Kullanımı
.31
Teknik
Özellikler
.33
Klasör
Seçimi
.Seçimi
. . Giderme
Zoom
Fonksiyonunun
............22
. . . . . . .22
Yazılım
Yükseltme
...................33
.31
Klasör
- Yakınlarda
herhangiherhangi
bir flüoresan
ışı�ı- olup
Teknik
Özellikler
- Yakınlarda
bir flüoresan
ışı�ı
olup
Teknik
Özellikler
.
.33
Teknik
Özellikler
.33
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Yazılım
Yükseltme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31
Klasör
Seçimi
.
.
.
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.22
Yazılım
Yükseltme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.31
Klasör
Seçimi
. .Oynatımı.
Zoom
Fonksiyonunun
Kullanımı
.22
Yazılım
Yükseltme
.31
33
Klasör
Seçimi
.
Resim
CD'sinin
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.24
Teknik
Özellikler
.
.33
MPEG4
Oynatım
Arıza
Giderme
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.32
MP3/WMA/CD
Audio
Çalma
.23
olmadı�ını
kontrol
ediniz.
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışı�ı
olup
Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışı�ı
olup
- -Yakınlarda
herhangi
bir
flüoresan
ışı�ı
olup
MPEG4
Oynatım
Arıza
Giderme
.Audio
.Oynatım
. . . .Çalma
..Audio
..........Çalma
...............................32
MP3/WMA/CD
.23
olmadı�ını
kontrol ediniz.
MPEG4
Arıza
Giderme
. . . . . . .32
MP3/WMA/CD
.23
olmadı�ını
kontrol ediniz.
MPEG4
Oynatım
Arıza
Giderme
.Audio
. . . Arıza
.Çalma
.Çalma
. . .Giderme
. . Oynatım
. . . . . .Audio
. .. .. .. .. ..Çalma
MP3/WMA/CD
.23
MPEG4
.. .. .. ..Resim
...32
..32
. . . .Özellikler
. . . . . . . Oynatımı.
. .. .. .. ..32
olmadı�ınıkontrol
kontrolediniz.
ediniz.
MP3/WMA/CD
.23
olmadı�ını kontrol ediniz.
MPEG4
Oynatım
Arıza
Giderme
.Audio
MP3/WMA/CD
.23
olmadı�ını
CD'sinin
.24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
3. Teknik
AC IN Özellikler
Jak
Resim
CD'sinin
Oynatımı.
.24
. . . . . .Oynatımı.
.......................Teknik
Resim Özellikler
CD'sinin
.24 3
Teknik
................33
. . . . . . .33
ResimÖzellikler
CD'sininOynatımı.
Oynatımı.
.24
Teknik
Özellikler
. . . . . .Özellikler
. . . . . . . Oynatımı.
. .. .. .. .. .. .. .. .. ...33
Resim
CD'sinin
.24
..33
. . . . . . . . . . . . . . . .33
Resim
CD'sinin
.24
Teknik
. . . Teknik
- Bu jak elektrik prizine ba�lamak için AC IN kablosunu (pakete dahildir) kullann.
3
3
4.
3
Bu oynatcnn Bölge Numaras, oynatcnn alt 3
panelinde
belirtilmi�tir.
5.
DVD Oynatc oynatma veya durdurma modundaysa ya da oynatcda disk takl de�ilse VIDEO SEL.
6.
�stenilen açy seçmek için uzaktan kumandadaki < > dü�melerine basn.
3
T�����
T�����
T�����
T�����
T�����
T�����
T�����
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Aksesuarlar Aksesuarlar
Aksesuarlar
3
(V�DEO SEÇ�M�) dü�mesine basarsanz, Video Çk� modu a�a�daki srayla de�i�ir: I-SCAN � P-SCAN
KURULUM
Genel Özellikler
Muhteşem Ses
Dolby Laboratuarları tarafından geliştirilmiş bir
teknoloji olan Dolby Digital, kristal netliğinde bir
ses sağlar.
Ekran
Ekran
Hem
Hem normal
normal hem
hem de
de geniş
geniş ekran
ekran (16:9)
(16:9) görüntüler
görüntüler
izlenebilir.
izlenebilir.
AAır Çekim
Önemli
bir sahne, yavaşlatılarak seyredilebilir.
AAır Çekim
Önemli bir sahne, yavaşlatılarak seyredilebilir.
##!
Ebeveyn
Kontrolü (DVD)
(#*"'ÕÕ QRUPDO'9'¶O%
$'
)+*#" %
Çocukların
şiddet, erişkinlere(Yalnzca
özel vb.DVD-F1080 için)
#*"'!/+%."/ú'/%/%
zararlı filmleri izlemesini engellemek için,
kullanıcıların gerekli
seviyeyi
ayarlamalarını sağlar.
Ebeveyn
Kontrolü
(DVD)
Çocukların şiddet, erişkinlere özel vb.
Çeşitli
Ekran
Menüsü
Işlevleri
zararlı
filmleri
izlemesini
engellemek
için,
Filmleri izlerken,
farklı
dilleri (Ses/Altyazı)
kullanıcıların
gerekli
seviyeyi
ayarlamalarını sağlar.
ve ekran açılarını
Çeşitli
Ekranseçebilirsiniz.
Menüsü Işlevleri
Filmleri izlerken, farklı dilleri (Ses/Altyazı)
Progresif
Tarama
ve
ekran açılarını
seçebilirsiniz.
Progresif tarama, geleneksel aralıklı (interlaced)
Progresif
Tarama
görüntünün tarama çizgilerini iki kat arttırarak
Progresif
tarama,
geleneksel
gelişmiş bir
görüntü
yaratır. aralıklı (interlaced)
görüntünün tarama çizgilerini iki kat arttırarak
gelişmiş
bir görüntü
yaratır.
EZ VIEW
(DVD)
Görüntünün
EZ
VIEW TV'nizin
(DVD)ekran formatına (16:9 veya
4:3) uyması TV'nizin
için ayarlama
sağlar.
Görüntünün
ekranyapabilmeyi
formatına (16:9
veya
4:3) uyması için ayarlama yapabilmeyi sağlar.
Dtal Fotoğraf Gösterimi (JPEG)
Dtal Fotoğraf Gösterimi (JPEG)
Dijital fotoşraflarınızı televizyondan izleyebilirsiniz.
Dijital fotoşraflarınızı televizyondan izleyebilirsiniz.
Tekrar
REPEAT tuşuna basarak bir şarkı veya
filmi tekrarlatabilirsiniz.
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
dosyalarından oluşan diskleri çalabilirsiniz.
MP3/WMA dosyalarından oluşan diskleri çalabilirsiniz.
Anlık Tekrar
Oynatım
Atlatma
(Instant Skip) (DVD)
MPEG4
(Instant
Replay)
(DVD)
10 saniye
ileri
atlamayı
sağlar.
avi
dosyasındaki
MPEG4
formatlarını oynatabilirAnlık
Tekrar
Oynatım
Bir filmde o an ekrandaki görüntünün 10 saniye
siniz.
(Instant
Replay)
(DVD)
MPEG4
öncesini
tekrar oynatmak için kullanılır.
Bir filmde
o an ekrandaki
görüntünün
saniye
HDMI
(Yüksek
Tanımlamalı
avi
dosyasındaki
MPEG4
formatlarını 10
oynatabilirAnlık
Atlatma
(Instant
Skip) (DVD)
öncesini
tekrar oynatmak
için kullanılır.
siniz.
Multimedya
Arayüzü)
10 saniye ileri atlamayı sağlar.
HDMI oynatıcıdan TV'ye saf bir dijital görüntü/ses
Anlık Atlatma (Instant Skip) (DVD)
MPEG4
sin
al yolu sağlayarak görüntü parazitini engeller.
10 saniye
ileri atlamayı sağlar.
avi
dosyasındaki
formatlarını oynatabilir(Yalnzca
DVD-F1080MPEG4
için)
siniz.
MPEG4
HDMI
(Yüksek
Tanımlamalı
avi dosyasındaki
MPEG4
formatlarını oynatabilirsiniz.
Multimedya
Arayüzü)
HDMI oynatıcıdan TV'ye saf bir dijital görüntü/ses
sin al yolu sağlayarak görüntü parazitini engeller.
4
HDMI (Yüksek Tanımlamalı
y
ğ y
g
p
g
Multimedya Arayüzü)
Not
HDMI
oynatıcıdan
TV'yeolmayan
saf bir dijital
görüntü/ses
-Bu oynatıcıya
uygun
diskler:
sin• al
yolu sağlayarak görüntü
parazitini engeller.
DVD-ROM
• DVD-RAM
Not
• CD-ROM
• CDV
oynatıcıya uygun •olmayan
•-Bu
CDI
CVD diskler:
•
DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDG'ler sadece ses çalar;
görüntü yoktur.
CD-ROM kayıt koşullarına
• CDV başlı olabilir:
-•Oynatabilme,
•
CDI
•
CVD
• DVD-R, +R
CDG'ler sadece ses çalar; görüntü yoktur.
•• CD-RW
kayıt
başlı olabilir:
•- Oynatabilme,
DVD+RW, -RW
(V koşullarına
modu)
DVD-R,
+R kayıt koşullarına başlı olarak,
-•Disk
tipi veya
•ünite
CD-RW
bazı CD-R, CD-RW ve DVD-R diskleri ça
•amayabilir.
DVD+RW, -RW (V modu)
- Disk tipi veya kayıt koşullarına başlı olarak,
ünite bazı CD-R, CD-RW ve DVD-R diskleri ça
KOPYA KORUMA
amayabilir.
ÇoTu DVD disk, kopya korumalıdır.
KOPYA
KORUMA
Bu
nedenle DVD
oynatıcınızı bir VCR'a değil;
doğrudan
televizyonunuza
baTlamalısınız.
ÇoTu DVD disk, kopya korumalıdır.
VCR'a
baTlarsanız,
kopya korumalı
Bu nedenle
DVD oynatıcınızı
bir VCR'a değil;
DVD
disklerden
alınan görüntü
bozuk olacaktır.
doğrudan
televizyonunuza
baTlamalısınız.
Bu
ürün,baTlarsanız,
kopya koruma
teknolojisi
içermektedir.
VCR'a
kopya
korumalı
Söz
konusu
teknoloji,
bazı
ABD
patentleri
ve
DVD disklerden alınan görüntü bozuk olacaktır.
Macrovision
Şirketi
ile diğer
hak sahiplerine
ait
Bu ürün, kopya
koruma
teknolojisi
içermektedir.
mülkiyet
hakları
tarafından
Söz konusu
teknoloji,
bazı korunmaktadır.
ABD patentleri ve
Bu
kopya koruma
teknolojisinin
Macrovision
Şirketi
ile diğer hakkullanımı,
sahiplerine ait
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetkilendirilir ve
mülkiyet hakları
tarafından
korunmaktadır.
Macrovision
Şirketi teknolojisinin
tarafından yetki
verilmediği
Bu kopya koruma
kullanımı,
sürece,
yalnızca
ev ve
diğer sınırlı
kullanımlar
Macrovision
Şirketi
tarafından
yetkilendirilir
veiçin
dir.
Tersi mühendislik
veya parçaların
ayrılması
Macrovision
Şirketi tarafından
yetki verilmediği
yasaklanmıştır.
sürece, yalnızca ev ve diğer sınırlı kullanımlar için
dir. Tersi mühendislik veya parçaların ayrılması
PROGRESIF
yasaklanmıştır. TARAMA ÇIKIşLARI
(525p, 720p, 1080p)
DVD-FP580(525P)
/ DVD-F1080(525P,720P,1080P)
PROGRESIF
ÇIKIşLARI
"YÜKSEK
TANIMLI TARAMA
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
(525p,
1080p)
HEPSİ
BU720p,
ÜRÜNLE
TAM OLARAK UYUMLU
DEŞILDIR VE GÖRÜNTÜDE PARAZİTLER
"YÜKSEK TANIMLI
TELEVİZYONLARIN
(HDTV)
OLUŞMASINA
YOL AÇABILIRLER.
525, 720,
1080
HEPSİ BU ÜRÜNLE
OLARAKPROBLEMLERİ
UYUMLU
PROGRESIF
TARAMATAM
GÖRÜNTÜ
DEŞILDIR
VE GÖRÜNTÜDE
PARAZİTLER
OLMASI
DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
OLUŞMASINA
YOL AÇABILIRLER.
720, 1080
'STANDARD
DEFINITION'
ÇIKIşINA 525,
GETİRMENİZ
PROGRESIF
TARAMA
GÖRÜNTÜ
PROBLEMLERİ
TAVSİYE
EDİLİR.
BU 525p,
720p, 1080p
MODEL DVD
OLMASI DURUMUNDA,
BAĞLANTINIZI
OYNATICI
İLE TV'NİZİN UYUMU
HAKKINDA
'STANDARD DEFINITION'
ÇIKIşINA
GETİRMENİZ
SORULARINIZ
VARSA, LÜTFEN
SAMSUNG
TAVSİYE EDİLİR.
525p, 720p, 1080p
MODEL DVD
MÜŞTERI
SERVİSBUMERKEZİNE
BAŞVURUNUZ."
OYNATICI İLE TV'NİZİN UYUMU HAKKINDA
SORULARINIZ VARSA, LÜTFEN SAMSUNG
MÜŞTERI SERVİS MERKEZİNE BAŞVURUNUZ."
Disk Tipi ve Karakteristikleri
Bu DVD oynatıcı ilgili logolarıyla birlikte sunulan aşaTıdaki disk tiplerini oynatabilir:
Kayıt Türü
DVD
Ses
+
Görüntü
VIDEO-CD
Ses
+
Görüntü
AUDIO-CD
Disk Ebadı Maks. Oynatma Süresi
12 Cm
Tek-taraflı 240 dk.
Çift-taraflı 480 dk.
8 Cm
Tek-taraflı 80 dk.
Çift-taraflı 160 dk.
12 Cm
74 dk.
Karakteristikleri
- Dolby Digital ve MPEG-2 sisteme göre
DVD kusursuz ses ve görüntü içerir.
- Çeşitli ekran ve ses fonksiyonları
ekran üstü menü üzerinden kolaylıkla
seçilebilir.
- CD ses ile görüntü, VHS kalitesi ve
MPEG-1 sıkıştırma teknolojisi.
8 Cm
20 dk.
12 Cm
74 dk.
8 Cm
20 dk.
Ses
- Daha iyi bir ses kalitesi ile CD bir Dijital
Sinyal olarak kaydedilir, zaman içinde
daha az bozulma ve daha az det
nasyona uğrar.
Disk Işaretleri
Bölge Numarası
~
PAL
Oynatma Bölge Numarası
PAL Yayın Sistemi İngiltere, Almanya, Türkiye
Dolby Digital Disk
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo Disk
DVD oynatıcı ve diskler bölgelere göre
kodlanmıştır. Diski oynatmak için bu bölgesel
kodlara uygun olması gerekmektedir. Eğer
kodlar uygun değilse diski oynatamazsınız.
Bu oynatcnn Bölge Numaras, oynatcnn alt
panelinde belirtilmitir.
Digital Audio Disk
DTS Disk
MP3 Disk
Bir seferde sadece tek bir disk
yerleştirebilirsiniz. İki ya da daha fazla diskin
birlikte yerleşirilerek oynatılmasına izin verilmez ve bu DVD oynatıcıya zarar verebilir.
DivX Sertifikasyonu
DivX, DivX oynaylıdır.
İlgili logolar DivXNetworks,
Inc firmasının ticari
markalarıdır ve lisans altında
kullanılmaktadır.
5
T
Disk Tipleri (Logolar)
Tanımlama
Ön Panel Kontrolleri
Tanımlama
Tanımlama
Tanımlama
Ön Panel Kontrolleri
Ön
Panel Kontrolleri
Tanımlama
Ön Panel Kontrolleri
Ön Panel Kontrolleri
2.
1.
1.
1.
3.
1.
ında gösterge
) ışışı yanar BEKLEME/
BEKLEME/AÇMA
(
ında gösterge
) ışışı yanar BEKLEME/
BEKLEME/AÇMA
(
Ünite ilk fişe takıldıTında
gösterge
ışışı yanar
yanar BEKLEME/
ında gösterge
) ışışı
BEKLEME/AÇMA
(
Ünite ilk fişe takıldıTında
gösterge
ışışı yanar BEKLEME/
BEKLEME/
AÇMA
düşmesine
basıldıTında, gösterge ışışı söner ve
DİSK
TEPSİSİ
Ünite
fişe takıldıTında
gösterge
ışışı
yanar
AÇMAilkdüşmesine
basıldıTında,
gösterge
ışışıBEKLEME/
söner ve
ında
gösterge
ışışı
yanar
BEKLEME/
)
BEKLEME/AÇMA
oynatıcı
açılır. yerleştirin. (
Diski buraya
AÇMA
basıldıTında, gösterge ışışı söner ve
oynatıcıdüşmesine
açılır.
Ünite ilk fişe takıldıTında gösterge ışışı yanar BEKLEME/
2.
oynatıcı
açılır.
4. AÇMA/KAPAMA
(
)
AÇMA düşmesine basıldıTında, gösterge ışışı söner ve
2. Disk tepsisini açmak/kapatmak için bu tuşa basın.
2. oynatıcı açılır.
3. DİSK TEPSİSİ
2. 3.
DİSK TEPSİSİ
Diski buraya yerleştirin.
3. DİSK
TEPSİSİ
Diski buraya
yerleştirin.
4. AÇMA/KAPAMA
)
Diski buraya yerleştirin. (
3. AÇMA/KAPAMA
DİSK TEPSİSİ
4.
(
)
Arka
Disk Panel
tepsisini açmak/kapatmak için bu tuşa basın.
4. AÇMA/KAPAMA
(
) için bu tuşa basın.
Diskitepsisini
buraya yerleştirin.
Disk
açmak/kapatmak
Disk tepsisini açmak/kapatmak için bu tuşa basın.
4. AÇMA/KAPAMA (
)
(DVD-FP580)
DiskPanel
tepsisini açmak/kapatmak
için bu tuşa basın.
Arka
7. DURDURMA (
)
oynatmayı durdurur.
7. Diski
DURDURMA
(
)
Diski oynatmayı durdurur.
8. ATLAMA (
) / ARAMA
Bir
sahne ya da
ileri atlamak için kullanın.
8. ATLAMA
( müzikte
) / ARAMA
7. DURDURMA
(
) ileri atlamak için kullanın.
Bir sahne ya da müzikte
9. DURDURMA
ATLAMA ( () / ARAMA
5.
7.
)
Diski
oynatmayı durdurur.
7.
DURDURMA
(
Bir
sahne
ya da
müzikte
7.
(() / ARAMA
)))ileri atlamak için kullanın.
Diski
oynatmayı
9. DURDURMA
ATLAMA
( durdurur.
7.
DURDURMA
Diski oynatmayı
oynatmayı durdurur.
durdurur.
Diski
8.
)( / ARAMA
Bir sahne
ya (dadurdurur.
müzikte
7.
DURDURMA
))ileri atlamak için( kullanın.
Diski
oynatmayı
Arka
Panel
10.ATLAMA
OYNATMA/DURAKLATMA
)
7.
DURDURMA
6.
8.
ATLAMA
(
)( / ARAMA
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
atlamak
içinduraklatır.
kullanın.
Diski
oynatmayı
durdurur.
8.
ATLAMA
(
) // ARAMA
ARAMA
Diski
oynatmaya
başlar
ya
da
oynatımı
Diski
oynatmayı
durdurur.
10.
OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
8.
ATLAMA
(
)
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
atlamak
için
kullanın.
7.
DURDURMA
(
)
8. ATLAMA (
) / ARAMA
Bir
sahne
ya da
da müzikte
müzikte
ileri
atlamak
içinduraklatır.
kullanın.
Diski
oynatmaya
başlar
ya da
oynatımı
Bir
sahne
ya
ileri
atlamak
için
kullanın.
9.
ATLAMA
( müzikte
) / ARAMA
Diski
oynatmayı
durdurur.
8.
Bir
sahne
ya
da
ileri
atlamak
için
kullanın.
8. ATLAMA
ATLAMA ((
ARAMA
7.
9.
)) // ARAMA
Bir
sahne ya da
müzikte
ileri atlamak için kullanın.
9. ATLAMA
ATLAMA
ARAMA
Bir
sahne ya
ya da
da
müzikte
ileri atlamak
atlamak için
için kullanın.
kullanın.
9.
(((( müzikte
)))) //// ARAMA
sahne
ileri
8. Bir
ATLAMA
ARAMA
9.
ATLAMA
ARAMA
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri atlamak
atlamak için
için( kullanın.
kullanın.
10.
OYNATMA/DURAKLATMA
)
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
atlamak
için
kullanın.
9.
(( müzikte
)) // ARAMA
Bir
sahne ya da
ileri atlamak için( kullanın.
8.
9. ATLAMA
ATLAMA
ARAMA
10.
OYNATMA/DURAKLATMA
)
Diski
oynatmaya
başlar ya
daatlamak
oynatımıiçin
duraklatır.
10.
OYNATMA/DURAKLATMA
(
Bir
sahne
ya
da
müzikte
ileri
kullanın.
10.
(( kullanın.
)))
Bir
sahne
ya da
Diski
oynatmaya
başlar
yaileri
daatlamak
oynatımıiçin
duraklatır.
9. OYNATMA/DURAKLATMA
ATLAMA
( müzikte
) / ARAMA
10.
OYNATMA/DURAKLATMA
Diski oynatmaya
oynatmaya başlar
başlar ya
ya da
da oynatımı
oynatımı duraklatır.
duraklatır.
Diski
10.
(( kullanın.
))
Bir sahne
ya da müzikte
Diski
oynatmaya
başlar yaileri
daatlamak
oynatımıiçin
duraklatır.
10.OYNATMA/DURAKLATMA
OYNATMA/DURAKLATMA
Diski oynatmaya
oynatmaya başlar
başlar ya
ya da
da oynatımı
oynatımı duraklatır.
duraklatır.
10.Diski
OYNATMA/DURAKLATMA
(
)
Diski oynatmaya başlar ya da oynatımı duraklatır.
1.
4.
1.
DİJİTAL SES ÇIKI?I BAĞLANTILARI
- Uygun bir Dolby Digital alıcıya baTlantı yapmak için,
koaksiyel dijital kablo kullanınız
- Dolby Digital, MPEG2 veya DTS kod çözücü içeren
1. DİJİTAL
SES ÇIKI?I
bir A/V amplifikatöre
baTlantıBAĞLANTILARI
yapmak için,
bir Dolby
Digitalkullanınız.
alıcıya baTlantı yapmak için,
6 - Uygun
koaksiyel
dijital kablo
koaksiyel dijital kablo kullanınız
2. -KOMPONENT
Dolby Digital, MPEG2VİDEO
veya DTSÇIKI?I
kod çözücü içeren
bir A/V amplifikatöre baTlantı yapmak için,
BAĞLANTILARI
koaksiyel dijital kablo kullanınız.
- Televizyonunuzda komponent görüntü girişleri varsa,
62. KOMPONENT
bu baTlantıları kullanınız.
Bunlar,ÇIKI?I
PR, PB ve Y video
VİDEO
6
içerir.
6
6 BAĞLANTILARI
- Ayarlar menüsünde P-SCAN
komponent
görüntü
girişleri
varsa,
görüntü çıkışı seçilirse,
gelişmiş
(progresif)
tarama
6 - Televizyonunuzda
bu
baTlantıları
kullanınız. Bunlar, PR, PB ve Y video
modu
çalışacaktır.
- içerir.
Ayarlar menüsünde I-SCAN görüntü
- Ayarlar
menüsünde
P-SCAN
çıkışı seçilirse,
aralıklı
(interlaced) tarama modu
görüntü
çıkışı seçilirse, gelişmiş (progresif) tarama
çalışacaktır
modu çalışacaktır.
3. - SES
BAĞLANTILARI
AyarlarÇIKI?I
menüsünde
I-SCAN görüntü
Televizyonunuzun
veya(interlaced)
A/V alıcınızın
sesmodu
girişlerine
çıkışı seçilirse, aralıklı
tarama
baTlayınız.
çalışacaktır
3.
2.
4.
6.
DİJİTAL SES ÇIKI?I BAĞLANTILARI
- Uygun bir Dolby Digital alıcıya baTlantı yapmak için,
koaksiyel dijital kablo kullanınız
- Dolby Digital, MPEG2 veya DTS kod çözücü içeren
bir A/V amplifikatöre
baTlantı yapmak için,
VİDEO
ÇI?<
koaksiyel dijital
kablo girişine
kullanınız.
- Televizyonun
görüntü
bağlamak için bir görüntü
kablosu kullanınız. VİDEO ÇIKI?I
KOMPONENT
- Ayarlar menüsündeki
görüntü çıkışı için S-Video
VİDEO
ÇI?<
BAĞLANTILARI
seçilmiş olmalıdır.
- -Televizyonun
görüntü
girişine
için birvarsa,
görüntü
Televizyonunuzda komponent bağlamak
görüntü girişleri
kablosu
kullanınız.
bu baTlantıları
kullanınız. Bunlar, PR, PB ve Y video
içerir. menüsündeki görüntü çıkışı için S-Video
- Ayarlar
- seçilmiş
Ayarlar menüsünde
olmalıdır. P-SCAN
görüntü çıkışı seçilirse, gelişmiş (progresif) tarama
modu çalışacaktır.
- Ayarlar menüsünde I-SCAN görüntü
çıkışı seçilirse, aralıklı (interlaced) tarama modu
çalışacaktır
HDMI
ÇIKI? BAĞLANTISI
TT
ında gösterge
) ışışı yanar BEKLEME/
1. BEKLEME/AÇMA
(
Ünite ilk fişe takıldıTında gösterge ışışı yanar BEKLEME/
AÇMA düşmesine basıldıTında, gösterge ışışı söner ve
oynatıcı açılır.
4.
VİDEO ÇI?<
- Televizyonun görüntü girişine
kablosu kullanınız.
- Ayarlar menüsündeki görünt
seçilmiş olmalıdır.
6.
HDMI ÇIKI? BAĞLA
- Bu jakı en iyi görüntü için te
jakına bağlamak için HDMI
- Eğer HDMI kablosu HDMI-u
baTlanırsa HDMI otomatik
içinde çıkış alacaktır.
-SES
Bu jakı
en iyi görüntü
için televizyonunuzdaki HDMI
ÇIKI?I
BAĞLANTILARI
jakına bağlamakveya
için A/V
HDMI
kablosunu
.
Televizyonunuzun
alıcınızın
ses kullanın
girişlerine
- baTlayınız.
Eğer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye
6. HDMI
ÇIKI?
BAĞLANTISI
baTlanırsa HDMI otomatik olarak yaklaşık 10 saniye
- Bu
jakı çıkış
en iyialacaktır.
görüntü için televizyonunuzdaki HDMI
içinde
jakına bağlamak için HDMI kablosunu kullanın .
Not
- Eğer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye
baTlanırsa HDMI otomatik olarak yaklaşık 10 saniye
- TV'nizin
progresif taramayı (P-SCAN) destekleyip desteklemediğini öTrenmek için
içinde çıkış
alacaktır. bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullanım Kılav
kullanma
kılavuzuna
3.
TV'nizin menü sistemindeki progresif tarama ayarları kısmına bakınız.
- Bu ünitenin HDMI çıkışı TV ya da uygun adaptör kullanan diğer cihazların üzerind
bağlanabilir. Bu durumda, HDCP-uyumlu DVI girişine sahip bir TV ya da ekran kul
dir.
- TV'nizin progresif taramayı (P-SCAN) destekleyip desteklemediğini
öTrenmek
için televizyonunuzun
- Eğer DVD oynatıcı
yukarıdaki
formatlarla uyumlu olmayan bir TV ya da ekrana ba
kullanma kılavuzuna bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa;
TV Kullanım Kılavuzu %
olmayabilir.
TV'nizin
menü
sistemindeki
progresif
tarama
ayarları
kısmına
bakınız.
Not
SES ÇIKI?I BAĞLANTILARI
NotTelevizyonunuzun veya A/V alıcınızın ses girişlerine
baTlayınız.
3.
4.
SES ÇIKI?I BAĞLANTILARI
Televizyonunuzun veya A/V alıcınızın ses girişlerine
baTlayınız.
5. AC IN <
- Bu jak elektrik prizine balamak için AC IN kablosunu
(pakete dahildir) kullann.
VİDEO ÇI?<
- Televizyonun görüntü girişine bağlamak için bir görüntü
kablosu kullanınız.
T
Arka Panel (DVD-F1080)
1.
DİJİTAL SES ÇIKI?I BAĞLANTILARI
- Uygun bir Dolby Digital alıcıya baTlantı yapmak için,
koaksiyel dijital kablo kullanınız
- Dolby Digital, MPEG2 veya DTS kod çözücü içeren
bir A/V amplifikatöre baTlantı yapmak için,
koaksiyel dijital kablo kullanınız.
2.
KOMPONENT VİDEO ÇIKI?I
BAĞLANTILARI
- Televizyonunuzda komponent görüntü girişleri varsa,
bu baTlantıları kullanınız. Bunlar, PR, PB ve Y video
içerir.
- Ayarlar menüsünde P-SCAN
görüntü çıkışı seçilirse, gelişmiş (progresif) tarama
modu çalışacaktır.
- Ayarlar menüsünde I-SCAN görüntü
çıkışı seçilirse, aralıklı (interlaced) tarama modu
çalışacaktır
3.
SES ÇIKI?I BAĞLANTILARI
Televizyonunuzun veya A/V alıcınızın ses girişlerine
baTlayınız.
4.
VİDEO ÇI?<
- Televizyonun görüntü girişine bağlamak için bir görüntü
kablosu kullanınız.
5. AC IN <
- Bu jak elektrik prizine balamak için AC IN kablosunu
(pakete dahildir) kullann.
6.
HDMI ÇIKI? BAĞLANTISI
- Bu jakı en iyi görüntü için televizyonunuzdaki HDMI
jakına bağlamak için HDMI kablosunu kullanın .
- Eğer HDMI kablosu HDMI-uyumlu bir TV'ye
baTlanırsa HDMI otomatik olarak yaklaşık 10 saniye
içinde çıkış alacaktır.
Not
- TV'nizin progresif taramayı (P-SCAN) destekleyip desteklemediğini öTrenmek için televizyonunuzun
kullanma kılavuzuna bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullanım Kılavuzu %
TV'nizin menü sistemindeki progresif tarama ayarları kısmına bakınız.
- Bu ünitenin HDMI çıkışı TV ya da uygun adaptör kullanan diğer cihazların üzerindeki DVI jakına
bağlanabilir. Bu durumda, HDCP-uyumlu DVI girişine sahip bir TV ya da ekran kullanılması gerekmektedir. (Yalnzca DVD-F1080 için)
- Eğer DVD oynatıcı yukarıdaki formatlarla uyumlu olmayan bir TV ya da ekrana başlanırsa görüntü çıkışı
olmayabilir.
- HDMI terminali hakkında detaylı bilgi için TV'nizin Kullanım Kılavuzuna bakınız. (Yalnzca DVD-F1080 için)
- Ayarlar menüsünün kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için 7 - 8. sayfalara bakınız.
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
+':3
5
!-!#86!9142
!)"*!#(!-(!($-'
442(-"'*0(
('+:3
5
(&%"++)/(
!;,'"(8:
!;,'"(8: ( 4 )
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
!)"$%4)4%4"(%*!(!(
&/0%
(7)
0))':
3(4%*4)4%44-4*4(
;&#;:
2(#!!)"$&+%+3(4%*4#(
+':3
5
*"((&-%*$"!2!%"+##%0#0(
!)"*!#(!-(!($-'$%0.!.!%,(!(
!+!+':
!+!+' : &':3
5
5#0"3#4$-(2*#$"!2!%"+##%!#!()!%!. &-%*00%0%$%4)4%42(
'"(8!9142
#
!9131
2
&-%*00%0%$%4)4%42(
4
!
*
# " #
+4$2!5%
#
*(0&#("2#050(
!9131
2
+4$2!5% *(0&#("2#050(
"0-%".:
"++:
(;,7dÕNÕú'÷PHVL
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&
(NUDQPHQVQGHQoÕNÕQ
.!%,(!(
-%*0$0!()(!("(!#(#*!(
6'*'!9142
(&%&':
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
-%*0$0 )%!-
!#(!- *#*0(
,",: ( 5 )
,",:
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
!)"*"!25!*#!))&%")!-&%#(0%(!5$"!2!%+*+5+
"+##%0%
"+##%0%
3(4%*4)4%44-4*4(
"++:( 6 )
!(5#0"3#4$'(2-!)"!*"((&-%*$%0.
6'*'!9142
!.!%,(!(
!)"*')!)!%!2$"-"'$"!2!%
&/0%: ( 9 )
15. &/0%:
('+:3
5
16. -%!"),"&:
-%!"),"&:
!&20"05&($*0%0)2(
:
,
(0)
17. "0-%".:
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
3(4%*4%4%/%!.!%"(%&($*0%,-
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
+-$)0!2!%-(#$-'!#$-!)6#(
!;, '"(8 :
18. !(3%"!$%4-(!3%(
)/('!+&':
!)"&-%*$-05#*0(-+("#*0(
;&#;:
19. 10"0523.4%4(#4"-(0
#"+;!7('":
!(3%"!$%4-(!3%(
"++ :
20.
( "&:
"(%%$%4#(!-+(+$3)*(#(!%!)!#$"!2!%
"+##%0%
BALANTILAR
Bir BaAlantı Seçmek
T
AşaTıda DVD oynatıcıyı bir TV ve başka cihazlara bağlamak için yaygın olarak kullanılan baTlantı örnekleri
gösterilmektedir:
DVD Oynatıcıyı Bağlamadan Önce
- Herhangi bir kablonun baTlanması veya sökülmesinden önce DVD oynatıcıyı, TV ve diğer bileşenleri
daima kapatın.
- BaTladı#ınız ilâve cihazlar (örn., bir TV) ve onların belirli bileşenleriyle ilgili daha fazla bilgi için bu
cihazların kullanım kılavuzuna bakınız.
TV BaAlantısı (Video)
1
A/V kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
VIDEO (sarı)/AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini,
TV'nizin VIDEO (sarı)/AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN
terminallerine baTlayınız.
2
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
BEYAZ
KIRMIZI
Audio
Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
SARI
Video Kablosu
SARI
3
DVD oynatıcıdan gelen görüntü sinyali TV ekranında
belirene dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş
seçiciye basınız.
Not
- Ses kablosu güç kablosuna çok yakınsa, parazit oluşabilir.
- Bir amplifikatör bağlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baTlantısı sayfasına bakınız (sayfa 13 - 14).
- Terminallerin
sayısı ve yerleşimi, TV'ye göre değişiklik gösterebilir.
GG
GG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakınız
Lütfen
- TV'de sadece bir adet ses giriş terminali varsa, onu DVD oynatıcınızın [AUDIO OUT] [sol] (beyaz)
terminaline baTlayınız.
DVD Oynatc
durdurma
modundaysa
ya da oynatcda
disk takl
deilse
VIDEO
SEL. SEÇIM) tuşuna
- DVD
modunda
iken
ya da oynatıcıda
disk yokken
VIDEO
SEL.
(VIDEO
oynatıcıoynatma
STOP veya
basarsanız,
Video
Çıkış modu
takipVideo
edenÇk
düzende
I-SCAN c P-SCAN)
(srayla
I-SCAN
k P-SCAN
(VDEO SEÇM)
dümesine
basarsanz,
modudeğişir:
aadaki(COMPOSITE/S-Video
deiir:
I-SCAN Æ).c
P-SCAN
- %! SW=WXSUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ
+.;67A G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
9
TV BaAlantısı (Interlace)
- Komponent görüntü kablolarıyla TV'nize yapılan baTlantı
- Yüksek kaliteli ve tam renkli görüntüleri seveceksiniz. Komponent video, açık ve net bir görüntü için resmi,
siyah ve beyaz (Y), mavi (PB) ve kırmızı (PR) sinyallere ayırır. (Ses sinyalleri, ses çıkışı üzerinden verilir.)
1
Komponent görüntü kabloları (ürünle beraber gelmez)
kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki COMPONENT
VIDEO OUT terminallerini TV'nizin COMPONENT IN terminallerine baTlayınız.
2
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine baTlayınız.
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
3
DVD oynatıcıdan gelen komponent sinyali TV ekranında
belirene dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş
seçiciye basınız.
MAV*
KIRMIZI
KIRMIZI
0QP$
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZI
MAV*
Komponent Kablosu
0QP$
4
Ekran ayarları mönüsünde, görüntü çıkışını KOMPONENT
(I-SCAN) olarak ayarlayınız (27 - 28. sayfalara bakınız).
Video Çıkış modunu değiştirmek için VIDEO SEL. tuşunu
kullanabilirsiniz. (bakınız Sayfa 9)
Not
- Bir amplifikatör bağlamak isterseniz, lütfen amplifikatör baTlantısı sayfasına bakınız (sayfa 13 - 14).
- TV'nizin komponent terminali, üretici firmaya baTlı olarak "PR, PB, Y" yerine "R-Y, B-Y, Y" veya "Cr, Cb, Y"
ile gösterilebilirrminallerin sayısı ve yerleşimi, TV'ye göre değişiklik gösterebilir. Lütfen TV'nizin kul
kılavuzuna bakınız.
10
TV BaAlantısı (Progresif)
1
T
Komponent görüntü kabloları (ürünle beraber gelmez)
kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki COMPONENT
VIDEO OUT terminallerini TV'nizin COMPONENT IN terminallerine baTlayınız.
2
3
DVD oynatıcıdan gelen komponent sinyali TV ekranında
belirene dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş
seçiciye basınız.
MAV*
KIRMIZI
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine baTlayınız.
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
KIRMIZI
0QP$
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
KIRMIZI
MAV*
Komponent Kablosu
0QP$
4
Ekran ayarları menüsünde, görüntü çıkışını P-SCAN
olarak ayarlayınız (27 - 28. say falara bakınız).
Video Çıkış modunu değiştirmek için VIDEO SEL. tuşunu
kullanabilirsiniz. (bakınız Sayfa 9)
Progresif video çıkışını görmek için,
- TV'nizin progresif taramayı destekleyip desteklemediğini öArenmek için televizyonunuzun kullanma kılavuzuna bakınız. Progresif tarama destekleniyorsa; TV Kullanım Kılavuzu içinde,
TV'nizin menü sistemindeki progresif tarama ayarları kısmına bakınız.
- Yukarıda resmedilen baAlantı yöntemi, TV'nize baA/ı olarak farklı olabilir.
Not
- "Progresif Tarama" nedir?
Progresif tarama, interlace çıkışın iki katı kadar tarama çizgisine sahiptir;
Progresif tarama yöntemi daha iyi ve net resim sağlar.
11
TV BaAlantısı (DVI) (Yalnzca DVD-F1080 için)
1
HDMI-DVI kablosunu (ürünle gelmez) kullanrak,
1
oynatıcının arkasıdaki HDMI OUT terminalini TV'nin DVI IN
HDMI-DVI kablosunu (ürünle gelmez) kullanrak,
terminaline baTlayın.
oynatıcının arkasıdaki HDMI OUT terminalini TV'nin DVI IN
terminaline baTlayın.
2
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
2
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine baTlayınız.
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini TV'nizin
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine baTlayınız.
DVD oynatıcıyı ve TV'yi çalıştırınız.
KIRMIZI
KIRMIZI
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
BEYAZ
BEYAZ
HDMI-DVI Kablosu
Audio Kablosu
)
529:=56S:=
KIRMIZI
BEYAZ
HDMI-DVI Kablosu
529:=56S:=)
3
DVD oynatıcıdan gelen DVI sinyali TV ekranında belirene
3
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
DVD oynatıcıdan gelen DVI sinyali TV ekranında belirene
basınız.
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
basınız.
TV BaAlantısı (HDMI) (Yalnzca DVD-F1080 için)
TV BaAlantısı (HDMI)
1
HDMI-HDMI kablosunu kullanrak, oynatıcının arkasındaki
HDMI OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
1
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
KIRMIZI
BEYAZ
baTlayın. kablosunu kullanrak, oynatıcının arkasındaki
HDMI-HDMI
HDMI OUT terminalini TV'nin HDMI IN terminaline
baTlayın.
2
DVD oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
dek,2
TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
HDMI Kablosu
DVD oynatıcıdan gelen HDMI sinyali TV ekranında belirene
basınız.
dek, TV'nizin uzaktan kumandası üzerindeki giriş seçiciye
basınız.
HDMI-DVI Kablosu
HDMI Kablosu
HDMI VIDEO Teknik Özellikler
HDMI
(HDMI
SEÇIM)
tuşunaçıkış
bastıTınızda,
sırasıyla;
576p, 720p, 1080p, 1080i seçilir.
- TV'nize
baTlı
olarak,
belli HDMI
çözünürlükleri
çalışmayabilir.
G SEL.
HDMI
SEL.
tuşuna
ilk bastıTınızda
geçerli
çözünürlük görüntülenir.
- Lütfen
TV'nizin
Kullanım
Kılavuzuna
başvurun.
Tuşa
ikinci
kezHDMI-DVI
bastıTınızda,
HDMI
çıkıştakıldıTında,
çözünürlüTünü
değiştirebilirsiniz.
- HDMI
ya da
kablosu
TV'ye
DVD
oynatıcının çıkışı 10 saniye içinde
G baTlı ayarlanır.
- TV'nize
olarak, belli HDMI çıkış çözünürlükleri çalışmayabilir.
HDMI/DVI'ya
-- Lütfen
TV'nizin
Kılavuzuna
başvurun.
Eğer HDMI
çıkışKullanım
çözünürlüTünü
720p,
1080p ya da 1080i olarak ayarlarsanız, HDMI çıkış daha iyi bir
- görüntü
HDMI yakalitesi
da HDMI-DVI
sunar. kablosu TV'ye takıldıTında, DVD oynatıcının çıkışı 10 saniye içinde
Eğer
HDMI
çıkış
çözünürlüTünü
720p,
1080p
ya da 1080i olarak ayarlarsanız, HDMI çıkış daha iyi bir
HDMI/DVI'
l
- .%&/24616&-3!%0461+")/)7-9821%ED÷ODUVDQÕ]'9'.D\GHGLFLQL]LWHOHYL]\RQXQX]XQ
görüntü kalitesi sunar.
X]DNWDQNXPDQGDVÕLOHUDKDWoDNXOODQDELOLUVLQL]%XVDGHFH181)5&(&|]HOOL÷LQL
- %!SW=WX SUJV@VC>VTV@V A>3C3= 3I3C>3CD3@WJ +.;67A G7 7=5;:3J=F>>3@W>3?3J
GHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGDJHoHUOLGLU
30)
&.94%8*%
;5*)1/2+24616.21532/)(-1")/)7-9821616961/2+2467%34%
$Q\QHWLúOHYLQLGHVWHNOHU
12
Bununla birlikte, bir DVD oynattıTınızda, TV'ye
HDMI, görüntü ve ses verisinin dijital aktarımını tek bir
baTlantı üzerinden gerçekleştirebilen bir ara birimdir.
aktarılan veri dijitaldir. Bu yüzden ya bir dijitalden
analoga çevirici (DVD oynatıcıda) ya da bir analogtan
HDMI'yı kullanarak, DVD oynatıcı, dijital bir ses ve
görüntü sinyali aktarır ve HDMI giriş jakı olan bir TV'de
canlı bir görüntü sunar.
dijitale çevirici (TV'de) gereklidir. Bu çevrim sırasında,
görüntü kalitesi gürültü (parazit) ve sinyal kaybına
• HDMI BaAlantı Tanımı
HDMI BaTlantı - Hem sıkıştırılmamış görüntü verisi hem
de dijital ses verisi (LPCM ya da Bit Stream veri).
- HDMI kablo kullanan oynatıcı üzerinden, oynatıcı televi!yona sadece saf dijital sinyal çıkışı verir.
- Eğer TV'de HDCP (Yüksek Band AralıTında Dijital Içerik
Koruma) desteği yoksa, ekranda karlı bir görüntü belirir.
• Samsung Neden HDMI Kullanıyor?
Analog TV'ler için analog görüntü/ses sinyali gerekir.
baTı olarak azalır. DVI, herhangi bir D/A (Dijital/
Analog) çevrimi gerektirmediğinden ve oynatıcıdan
TV'ye saf bir dijital sinyal gönderdiTinden üstün bir
teknolojidir.
• HDCP Nedir?
HDCP (Yüksek Band AralıTında Dijital Içerik Koruma),
DVI üzerinden çıkan DVD içeriT;ni kopyalanmaya
karşı koruyan bir koruma sistemidir. Video kaynaTı
(PC, DVD gibi) ve görüntüleme aygıtı (TV, projektör
gibi) arasında güvenli bir dijital baTantı sağlar. Içerik
kaynak aygıtında şifrelenir. Bu sayede yetkisiz kopy
lama yapılması engellenmiş olur.
Ses Sistemi BaAlantısı (2 Kanallı Amplifikatör)
1
Ses kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının arkasındaki
AUDIO (kırmızı ve beyaz) OUT terminallerini, amplifikatörün AUDIO (kırmızı ve beyaz) IN terminallerine
baTlayınız.
2
Görüntü sinyali kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının
arkasındaki VIDEO, COMPONENT, HDMI OUT
(DVD-F1080) terminallerini, televizyonunuzun VIDEO,
COMPONENT, DVI IN terminaline sayfa 9 - 13'de
anlatıldıTı şekilde baT>ayınız.
KIRMIZI
BEYAZ
Audio Kablosu
3
KIRMIZI
BEYAZ
DVD oynatıcı, TV ve amplifikatörü çalıştırınız.
2-Channel stereo amp
4
DVD oynatıcıdan ses duymak amacıyla, harici girişi (external input) seçmek için amplifikatörün giriş seçimi tuşuna
basınız. Amplifikatörün ses girişini ayarlamak için, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
Not
- Amplifikatörü açtıAınızda lütfen sesi kısınız. Aniden ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
hoparlörlere zarar verebilir.
- Menü ekranındaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (26 - 27.).
- Terminallerin yerleşimi, amplifikatöre baTlı olarak değişebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
13
T
• HDMI (Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi)
Ses Sistemi BaAlantısı (Dolby Digital, MPEG2 veya DTS Amplifikatör)
1
Koaksiyel kablo kullanımı durumunda, (ürünle beraber gelmez), DVD oynatıcının arkasındaki DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) terminalini, amplifikatörün DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) terminaline baTlayınız.
Koaksiyel kablo kullanımı durumunda, (ürünle beraber gelmez), DVD oynatıcının arkasındaki DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) terminalini, amplifikatörün DIGITAL AUDIO IN
(COAXIAL) terminaline baTlayınız.
2
Görüntü sinyali kablolarını kullanarak, DVD oynatıcının
arkasındaki VIDEO, COMPONENT, HDMI OUT
(DVD-F1080) terminallerini, TV'nizin VIDEO,
COMPONENT, DVI IN terminaline sayfa 9 -13'de
anlatıldıTı şekilde baTlayınız.
3
DVD oynatıcı, TV ve amplifikatörü çalıştırınız.
Coaxial Kablosu
Dolby digital ZBEB
DTS amp
4
DVD oynatıcıdan ses duymak amacıyla, harici girişi
seçmek için amplifikatörün giriş seçimi tuşuna basınız.
Amplifikatörün ses girişini ayarlamak için, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
Not
- Amplifikatörü açtıAınızda lütfen sesi kısınız. Aniden ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
- DVD
oynatıcı zarar
ve DTS
amplifikatör baAlantısı yaptıAınızda ve DTS disk çalmak istediğinizde, ayar
hoparlörlere
verebilir.
menüsünde DTS'yi "on" (açık) konumuna getiriniz. "Off" konumunda ses duyulmayacaktır veya
- gürültülü
Menü ekranındaki
sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (26 - 27.).
olacaktır.
- Amplifikatörü
açtıAınızda
lütfen sesi
kısınız.
Aniden
ortaya çıkan yüksek ses, kulaklarınıza ve
Terminallerin yerleşimi,
amplifikatöre
baT>ı
olarak
değişebilir.
hoparlörlere zarar verebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
- Menü ekranındaki sesi lütfen amplifikatöre göre ayarlayınız (27-28.).
- Terminallerin yerleşimi, amplifikatöre baT>ı olarak değişebilir.
Lütfen, amplifikatörünüzün kullanma kılavuzuna bakınız.
- Optik kabloyu (optik kablo ürünle beraber gelmez) kullanmadan önce lütfen toza karşı koruma kılıfını
çıkarınız ve kullanmadıTınız zamanlarda kabloyu kılıfında muhafaza ediniz.
14
- TV'nizi açın ve televizyonun uzaktan
kumandasındaki doğru görüntü girişine ayarlayın.
- Harici bir ses sistemi baTladıysanız, ses
sisteminizi açın ve doğru ses girişine ayarlayın.
Oynatıcıyı fişe taktıktan sonra ilk defa DVD güç düTmesine
bastıTınızda, "If you want to select a language, press a
NUMBER button" (dil seçimi için numara tuşuna basınız)
ekranını göreceksiniz. (Bu ekran yalnızca, oynatıcıyı ilk defa
fişe taktıTınız zaman ortaya çıkacaktır.)
Başlatma ekranında dil seçimi yapılmazsa, DVD oynatıcıyı
açıp kapattıTınız her zaman için ayarlar değişebilir. Sonuçta,
istediğiniz dili seçtiTinizden emin olunuz.
Menü dilini seçtikten sonra dilerseniz, ünitede disk yok
tuşuna 5 saniyeden
ünitenin ön panelindeki
uzun bir süre basarak bu seçimi değiştirebilirsiniz.
Bu işlemi yaptıktan sonra, tercih ettiğiniz dili yeniden
ayarlayabileceğiniz SELECT MENU LANGUAGE penceresi
ekranda tekrar belirecektir
Press
1
Touche
2
for English
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
pour Français
5. Diski Çıkartmak
AMA/KAPAMA (
) tuşuna basın.
6. Oynatımı Duraklatmak
AMA/KAPAMA tuşuna ( ) basın ya da oynatma
sırasında uzaktan kumandadaki tuşuna basın.
- Ekran durur, ses duyulmaz.
Kaldığı yerden devam için A$MA/KAPAMA ( ) tuşuna
bir kez basWn.
7.7. AAır Çekim Oynatım
PAUSE modunda iken normal oynatım
hızının 8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim yapmak için
SEARCH ( / ) tuşuna basın ve basılı tutun.
- Yavaş (a#ır çekim) modunda ses duyulmaz.
- Normal oynatıma devam etmek için A$MA/KAPAMA
( ) tuşuna basın.
7. AAır Çekim Oynatım
NotPAUSE modunda iken normal oynatım
hızının 8, kullanıcıdan
1/4 ve 1/2'si olarak
seçim yapmak
için
- Oynatıcı,
herhangi
bir işlem
) tuşuna basın
ve basılı tutun.
SEARCH (stop
/ modunda
görmeden
bir dakikadan
fazla
- Yavaşekran
(a#ır çekim)
modunda
ses duyulmaz.
kalırsa,
koruyucu
devreye
girecektir.
- Normal devam
oynatımaetmek
devamiçin
etmek
A$MA/KAPAMA
Çalmaya
( )için
A$MA/KAPAMA
basın.
( ) tuşuna
tuşuna
basınız.
- Oynatıcı, DVD oynatıcı başlı olduğu durum
Not
dışında; kullanıcıdan
stop modunda
30 dakikadan
fazla
- Oynatıcı,
herhangi
bir işlem
kalırsa, ünite
kapatılacaktır.
görmeden
stopotomatik
modundaolarak
bir dakikadan
fazla
(Otomatik
Güç
Kesme devreye
Işlevi) girecektir.
kalırsa,
ekran
koruyucu
-Çalmaya
Eğer oynatıcı
dakikaiçin
kadar
devam5 etmek
( duraklatma
) A$MA/KAPAMA
Oynatma
(PAUSE)
modunda
kalırsa
duracaktır.
tuşuna basınız.
1. AÇMA/KAPAMA tuşuna ( ) basın. BEKLEME gö
Bu ( ) ikon geçersiz bir
tuşa
basıldıTını
gösterir.
gesinin ışıTı sönecek ve disk tepsisi açılacaktır.
-- Oynatıcı,
başlı
olduğu
durum
dışında;
stop
modunda
30
dakikadan
fazla
2. Diskin üzerindeki etiket yukarı bakacak şekilde diski
kalırsa, ünite otomatik olarak kapatılacaktır.
nazikçe tepsiye yerleştirin.
(Otomatik Güç Kesme Işlevi)
3. OYNATMA/DURAKLATMA ( ) ya da AÇMA/KAPAMA
- Eğer oynatıcı 5 dakika kadar duraklatma
( ) tuşlarına basarak disk tepsisini kapatın. Diski
(PAUSE) modunda kalırsa duracaktır.
durdurduğunuzda, oynatıcı nerede durduğunu hatırlayacak
ve PLAY/PAUSE ( ) tuşuna tekrar bastıTınızda bıraktıTınız - Bu ( ) ikon geçersiz bir tuşa basıldıTını gösterir.
yerden oynatmaya devam edecektir.
15
T
4. Oynatma sırasında STOP ( ) tuşuna basın.
,4,5.,191%6D/0%5D
Arama ve Atlama
Fonksiyonlarının Kullanımı
Oynatı sırasında, bir bölüm ya da parçada hızlı bir şekilde
arama yapabilirsiniz ve bir sonraki seçime geçmek için atlama
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
Bir Bölüm ya da Parçada Arama
Yapmak
Oynatma işlemi sırasında!
'! SEARCH ( veya ) tuşlarına 1 saniyeden
fazla basın.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Not
- Bu fonksiyon için işaretlenmiş hız gerçek
oynatım hızından farklı olabilir.
- Arama modu esnasında ses duyulmaz.
(CD Hariç).
Ekran Fonksiyonunun
Kullanımı
Bir DVD/VCD/MPEG4 Oynatırken
1. Oynatma esnasında, uzaktan kumandanızdaki INFO
tuşuna basın.
- MENU tuşuna basarak, fonksiyon menüsündeki
Info'yu seçebilirsiniz.
2. IstediTiniz maddeyi seçmek için π/† tuşuna basın.
- VCD 2.0 oynatırken sadece Menü Kapalı (Off) modun
da ise fonksiyon çalışır.
3. IstediTiniz ayarı yapmak için √/® tuşlarına basın
ve sonra ENTER düTmesine basın.
- Başlık ve bölümlere doğrudan erişebilmek için ya
da istediğiniz zamandan oynatımı başlatabilmek
için uzaktan kumanda üzerindeki numara tuşlarını
kullanabilirsiniz.
4. Ekran görüntüsünü yok etmek için tekrar INFO tuşuna
basın.
Parçaları Atlamak
Oynatma sırasında SKIP ( veya ) tuşuna basın.
- Bir DVD oynatırken, SKIP ( ) tuşuna basarsanız
bir sonraki bölüme geçiş yapılır. Eğer diğer yönde
SKIP ( ) tuşuna basarsanız, bölümün başına
gidilir. Bir kez daha basarsanız bir önceki bölümün
başına gidilir.
- Menü kapalı konumunda bir VCD 2.0 ya da VCD
1.1 ya da CD oynatıyorsanız, SKIP ( ) tuşuna
bastıTınızda bir sonraki parçaya gidilir. Eğer diğer
yönde SKIP ( ) tuşuna basarsanız, parçanın
başına gidilir. Bir kez daha basarsanız bir önceki
parçanın başına gidilir.
- Bir VCD oynatırken parça 15 dakikayı aşmış se
tuşuna basın, bu sizi 5 dakika ileri götürecektir.
tuşuna basarsanız, 5 dakika geri giderEğer
siniz.
Not
VCD 2.0 oynatılırken Menü Kapalı (Off) modunda
ise bu fonksiyon çalışır.
16
Not
Title
Chapter
Time
Audio
Subtitle
Bir diskte birden fazla başlık olduğunda, istenen başlıTı oynatmak için.
ÖrneTin, bir DVD'de birden fazla film varsa,
her bir film tanımlanacaktır.
ÇoTu DVD disk, bölümler hâlinde kaydedilir;
bu sayede özel bir bölümü çabucak bulabil
siniz (ses VCD kayıtlı parçalara benzer şekilde).
İstenen dakikadan filmi oynatma imkânı.
Filmin başlayacaTı zamanı girmeniz gerekir.
Zaman arama işlevi, bazı disklerde
çalışmayabilir.
Film müziTinin dilini gösterir. Örnekteki film
müziTi, İngilizce 5.1 kanal çalınmaktadır.
Bir DVD disk, en çok sekiz farklı film müziTi
içerebilir.
Diskte bulunan altyazı dil seçeneklerini
gösterir Altyazı dillerini seçebilir veya altyazıyı
ekranda göstermeyebilirsiniz.
Bir DVD diskte en çok 32 farklı alt yazı olabilir.
Fonksiyon Menüsünün
Kullanımı
Disk Menüsünün Kullanımı
Fonksiyon Menüsünün Kullanımı
(DVD/VCD)
1. Bir DVD diski oynatırken uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basın.
1. Oynatma esnasında, MENU tuşuna basın.
2. Disc Menu'yü seçmek için π/† tuşlarına basın, ardından,
® tuşuna ya da ENTER düTmesine basın.
%;0<< $ '50A
19;4<.#08>
8=0;
'0=>;8
2. Function'ı seçmek için π/† tuşlarına basın, ardından ®
tuşuna ya da ENTER'a basın.
- Info (Bakınız Sayfa 16)
- Zoom (Bakınız Sayfa 21)
- Bookmark (Bakınız Sayfa 20 to 21)
- Repeat (Bakınız Sayfa 17 to 18)
- EZ View (Bakınız Sayfa 18 to 19)
- Angle (Bakınız Sayfa 20)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
#08>
Not
- Diske baTlı olarak, Disk Menüsü çalışmayabilir.
- Uzaktan kumandanın üzerindeki DISC MENU
tuşuna basarak da Disk Menüsünü kullanabilirsiniz.
- VCD 2.0'de DISC MENU tuşuna basarak
"Menu Off" konumunu seçin.
Enter
1. Bir DVD diski oynatırken uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basın.
Menu
3. Beş fonksiyondan birisini seçmek için π/† tuşuna
basın. Ardından fonksiyona erişmek için ® tuşuna ya
da ENTER'a basın.
Bu fonksiyonlara uzaktan kumanda üzerindeki ilgili
tuşları kullanarak doğrudan da ulaşabilirsiniz.
- INFO
- EZ VIEW
Başlık Menüsünün Kullanımı
Return
- ZOOM
- REPEAT
Oynatımı Tekrarlama
2. Title Menu'yü seçmek için π/† tuşlarına basın, ardından
® tuşuna ya da ENTER düTmesine basın.
Mevcut parçayı, bölümü, başlı#ı, seçilmiş bir bölgeyi
(A-B) ya da diskin tamamını tekrarlayabilirsiniz.
Bir DVD/VCD Oynatırken
%;0<< $ '50A
19;4=60#08>
8=0;
'0=>;8
1. Uzaktan kumanda üzerindeki REPEAT tuşuna basın.
Tekrarlama ekranı görünecektir.
#08>
Not
- Diske baTlı olarak, Başlık Menüsü çalışmayabilir.
- Başlık Menüsü sadece diskte en az iki başlık
var ise görüntülenir.
2. Bölüm, Başlık ya da A-B'yi, seçmek için √/® tuşuna
basın, ardından ENTER düTmesine basın.
- DVD oynatımı bölüm ya da başlık olarak tekrarlar. VCD
oynatımı disk ya da parça olarak tekrarlar.
- Chapter (Bölüm) ( ): oynayan bölümü tekrar eder.
- Title (Başlık)( ): oynayan başlıTı tekrar eder.
- Disc (Disk) ( ): oynayan diski tekrar eder.
- Track (Parça) ( ): oynayan parçayı tekrar eder.
- A-B: disk üzerinde seçmiş olduğunuz segmenti tekrar
eder.
DVD
T
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
17
T
Disk ve Başlık Menüsünün
Kullanımı
A-B Tekrarlama Fonksiyonunun Kullanımı
1. Uzaktan kumanda üzerinde REPEAT tuşuna basın.
2. A-B'yi seçmek için √/® tuşlarına basın.
3. Tekrar oynatımın başlamasını istediğiniz noktada
ENTER tuşuna basın (A). B otomatik olarak
şaretlenecektir.
4. Tekrar oynatımın durmasını istediğiniz noktada
ENTER tuşuna basın (B).
- Normal oynatıma geri dönmek için CLEAR tuşuna
basın.
Görüntü Oranının
Ayarlanması (EZ View)
3. Normal oynatıma geri dönmek için tekrar REPEAT tuşuna
basın, ardından √/®tuşuna basarak Off'u seçin ve
ENTER düTmesine basın.
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
Görüntü Oranını Kullanarak
Oynatma (DVD)
EZ VIEW tuşuna basın.
- Tuşa tekrar tekrar basıldışı zaman, ekran boyutu
değişir.
- Ekran zoom modu Ekran Ayar menüsündeki ekran ayarlarına
başlı olarak değişiklik gösterebilir.
- EZ VIEW tuşunun doğru sağlamak için, ekran ayarları
menüsünde doğru ekran oranını ayarlamanız gerekir.
(27. ve 28. sayfalara bakınız)
WIDE SCREEN
EZ VIEW
Not
- A-B REPEATCD@H6G\6L6FA6C9\@H6CGDCF6DLC6H\B
M6B6C\C96C:C6MG6C>L:<:X>C8:L:@696F
CD@H6G\C\C6L6FA6CB6G\C6>M>CJ:FB:M
16:9 TV Kullanıyorsanız
- Diske başlı olarak, Tekrarlama fonksiyonu
çalışmayabilir.
- VCD 2.0 oynatırken sadece Menü Kapalı (Off)
modunda ise bu fonksiyon çalışır.
Oynatımı Yavaş
Bu özellik, spor, dans, çalınan müzik aletleri gibi
içeriTe sahip sahneleri yavaş çekimde tekrar
oynatmanıza izin verir. Böylece, bunları daha
yakından izleyerek üzerinde çalışma yapabilirsiniz.
Bir DVD Oynatırken
1. Oynatım esnasında, PLAY/PAUSE (
) tuşuna basın.
2. PAUSE modunda iken normal oynatım hızının
1/8, 1/4 ve 1/2'si olarak seçim yapmak için SEARCH (
) tuşuna basın ve basılı tutun.
18
/
16:9 formatındaki diskler için
- WIDE SCREEN
DVD içeriTini 16:9 oranında gösterir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir. 2.35:1 ekran oranına
sahip bir disk oynattıTınızda, ekranın üst ve altındaki siyah
bantlar gözükmeyecektir. Resim, dikey olarak gerilmiş
görünecektir. (Diskin tipine baTlı olarak, siyah bantlar
tamamen kaybolmayabilir.)
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, saşı ve solu kesilir ve ekranın merkez
merkez kısmı genişler.
4:3 formatındaki diskler için
- Normal Wide
DVD içeriTini 16:9 oranında gösterir. Resim, yatay olarak
gerilmiX görünecektir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, saTı ve solu kesilir ve ekranın merkez
kısmı genişler.
- Vertical Fit
4:3 oranlı bir DVD, 16:9 TV'de oynatıldıTı zaman,
resmin yatay olarak gerilmiş görünmesini önlemek için,
ekranın saTında ve solunda siyah bantlar ortaya çıkacaktır.
16:9 formatındaki diskler için
- 4:3 Letter Box
DVD içeriğini 16:9 oranında gösterir.
Ekranın üstünde ve altında siyah bantlar görünecektir
- 4:3 Pan&Scan
Ekranın sağ ve sol kısımları kesilir ve 16:9 formatındaki
ekranın merkezi kısmı gösterilir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, sağı ve solu kesilir ve-ekranın merkez
kısmı genişler.
4:3 formatındaki diskler için
- Normal Screen
DVD içeriğini 4:3 ekran formatında gösterir.
- SCREEN FIT
Ekranın üst ve alt kısımları kesilir ve tam ekran görünür.
Resim, dikey olarak gerilmiş görünecektir.
- ZOOM FIT
Ekranın üstü, altı, sağı ve solu kesilir ve-ekranın merkez
kısmı genişler.
Not
- Bu fonksiyon diske kodlanmıX ses dili
seçeneklerine bağlıdır ve çalıXmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 8 adet dil seçeneği
içerir.
- Bir diski her oynattığınızda aynı ses dilinin gel
esi için;
Sayfa 26 deki “Ses Dilinin Kullanımı” bölümüne
bakınız.
Altyazı Için Dil Seçimi
SUBTITLE (ALTYAZI) tuşu ile istediğiniz
altyazı dilini hızlı ve kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
SUBTITLE Tuşunun Kullanımı (DVD/
MPEG4)
1. SUBTITLE tuşuna basın. Tuşa her basığınızda
altyazı seçeneğiniz değişecektir.
Altyazı dilleri kısaltmalarla
DVD
gösterimektedir.
Off
Not
Diskin tipine bağlı olarak, bu işlev farklı şekilde
çalıXabilir.
Ses Için Dil Seçimi
;G06;D=743T>WA>3C3=
:3C;5;3>EI3JWD7S7@7T;
9UCV@757=E;C
SUBTITLE
MPEG4
'D1C8C;4'4;42C8>=
GC4A=0;'D1C8C;4#55
A403<4(,(
">=BC0=30A35>=CB0A4=>CBD??>AC43
AUDIO (SES) tuşu ile istediğiniz ses dilini hızlı ve
kolay bir şekilde seçebilirsiniz.
=C4A
AUDIO Tuşunun Kullanımı (DVD/
VCD/MPEG4)
1. AUDIO tuşuna basın. Tuşa her basığınızda ses
seçeneğiniz değişecektir.
Her bir dil kısaltmalarla
DVD
ifade edilir.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
VCD çalarken,
Stereo, Left ya da Right
arasından seçim yapabilirsiniz.
MPEG4 üzerinde
istediğiniz sesi seçmek
için √/® tuşuna basın,
ardından ENTER
düğmesine basın.
AUDIO
VCD
Stereo
AUDIO
MPEG4
)#
2. AUDIO ikonunu için, CANCEL ya da RETURN tuşuna
basın.
SUBTITLE tuşuna basın.
Tuşa her basığınızda
altyazı seçeneğiniz
değişecektir.
&4CDA=
!4=D
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. SUBTITLE ikonunu silmek için, CANCEL ya da
RETURN tuşuna basın.
Not
- DVD'lere bağlı olarak, istediğiniz altyazıyı
Disk Menüsünde değiştirebilirsiniz.
DISC MENU tuşuna basınız.
- Bu fonksiyon diske kodlanmıX altyazı seçenek
lerine bağlıdır ve çalıXmayabilir.
- Bir DVD disk maksimum 32 adet altyazı dili
seçeneği içerir.
- Bir DVD'yi her oynattığınızda aynı altyazı
dilinin gelmesi için;
Sayfa 26'daki “Altyazı Dilinin Kullanımı” bölümüne
bakınız.
19
T
4:3 TV Kullanıyorsanız
Kamera Açısının
Değiştirilmesi
DVD, belirli bir sahne için çoklu açı içeriyorsa,
ANGLE (AÇI) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
ANGLE Tuşunun Kullanımı (DVD)
Eğer disk çoklu kamera açısı içeriyorsa, ekranda
ANGLE görüntülenecektir.
1. Oynatım esnasında uzaktan kumanda üzerindeki
MENU tuşuna basın.
2. Function'ı seçmek için π/† tuXlarına basın, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. Bookmark'ı seçmek için π/† tuXlarına basın, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Bu özellik DVD ya da VCD'nin (Menu Off modunda)
bölümlerini işaretlemenize izin verir.
Böylece onları daha sonraki bir zamanda kolaylıkla
bulabilirsiniz.
IXaretleme (Bookmark)
Fonksiyonunun Kullanımı (DVD/
VCD)
1. Oynatım esnasında uzaktan kumanda üzerindeki
BOOKMARK tuşuna basın.
2. Function'ı seçmek için π/† tuXlarına basın, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
T
Işaretleme Fonksiyonunun
Kullanımı
Info
Info
Zoom
Zoom
Bookmark
Bookmark
Repeat
Repeat
EZ View
EZ View
Angle
Angle
Enter
Enter
Return
Return
Menu
Menu
4. stenilen
QDE76;T;@;J3SWIWD7S?7=;S;@
√/® 6VT?7>7C;@7G7I3
açy seçmek için uzaktan
kumandadaki <√/®
>d
FJ3=E3@=F?3@6363=;@F?3C3EFX>3CW@343DW@
dümelerine basn.
%RRNPDUN
×VHoPHNLoLQ›‚WXXODU×QDEDV×QDUG×QGDQ
ŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
1RW
(ùHUGLVNVDGHFHWHNELUDo×\DVDKLSVHEX
|]HOOLNoDO×ùPD\DFDNW×U*HQHOGHD]VD\×GD
GLVNEX|]HOOLùHVDKLSWLU
'LVNHEDùO×RODUDNEXIRQNVL\RQODUoDO×XPD\D
4. IXaretlemek istediğiniz sahneye eriştiğinizde
ENTER tuşuna basın. Bir seferde 3 sahne işaretlenebilir.
"
Not
- VCD 2.0 oynatırken, bu fonksiyon sadece Menü
Kapalı (Off) modunda iken çalığır.
- Diske bağlı olarak, IXaretleme (Bookmark)
fonksiyonu çalığmayabilir.
IEaretlenmiğ Bir Sahnenin
Çağrılması
1~3. Ilk 1-3 adım D3I830 67=;QX3C7E>7?7QX>7G;@;@#F>>3@W?W;>73I@W6WC
4. -IX3C7E>7@?;X bir sahneyi seçmek için √/® tuşuna basın.
5. PLAY/PAUSE tuşuna (
"
) basarak işaretlenmiş
sahneye geçiX yapın.
%LU,EDUHWLQ6LOLQPHVL
a,ONDG×PD3I83 20 67=;QX3C7E>7?7QX>7G;@;@#F>>3@W?W;>73I@W6WC
¥ŠWXXODU×QDEDVDUDNVLOPHNLVWHGLùLQL]LüDUHW
QXPDUDV×Q×VHoLQ
20
5. IXaret numarasını silmek için CANCEL tuşuna basın.
"
: O anda çalan dosyanın ismi.
-
: Mevcut çalma süresi.
-
Zoom Fonksiyonunun
Kullanımı
: Mevcut Çalma Modu : 4 adet mod vardır
Bunlar REPEAT tuşuna basılarak sırayla
seçilebilir.
Zoom Fonksiyonunun Kullanımı
(DVD/VCD)
- Off: Normal çalma.
1. Play ya da Pause modunda iken, uzakta kumanda
üzerindeki MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Function'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak-Zoom'u seçin, ardından-®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† ya da √/® tuXlarına basarak büyütmek istediğiniz
ekran bölgesini seçin. ENTER düğmesine basın.
- Folder: Mevcut klasörü tekrar eder.
T
-
- Track: Mevcut parçayı tekrar eder.
- DVD oynatım esnasında, ENTER düğmesine basarak
2X/4X/2X/Normal sırasında zoom işlemi yapabilirsiniz.
- VCD oynatı esnasında, ENTER düğmesine basarak
2X/4X/2X/Normal sırasında zoom işlemi yapabilirsiniz.
- Random: Diskteki dosyalar rastgele
bir düzende çalınır.
-
: MP3 dosya ikonu.
-
: WMA dosya ikonu. -
: Dosya ikonu.
-
: JPEG dosya ikonu. -
: Çalı"an Dosya ikonu.
-
-
: CD Audio dosya ikonu.
: AVI dosya ikonu.
Not
Seçimi
#&*&Õ#*"'Õ%"
-Klasör
- )*#&*&Õ#*"'Õ%"
MP3,
WMA ve JPEG oynatrken,
&(%(%!!#("-
ÕúÕ% Picture
G
Quality
(Görüntü
Kalitesi)
ayarlanamaz.
&!
'&Stop
),.+/"/%
/÷/
Klasörler
sadece
modunda iken
seçilebilir.
*% "!+
Klasör
Seçimi
=5>
.>><
>>:<0A:
&4?40C
.*84F
=6;4
Enter
Return
Menu
MP3/WMA/ JPEG/ MPEG4/
CD Audio Için Klip Menüsü
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 diskleri aXağıda gösterildiği
gibi klasörlerde organize edilmiş Xarkılar ve/veya
i
resimler içerir. Bilgisayarınızda farklı klasörlere dosya
yerleştirme işlemiyle aynıdır.
a
- Ana
Klasörü Seçmek
Seçimi
#&*&Õ#*"'Õ%"
-Klasör
Ana
klasöre
gitmekStop
için RETURN
basın. ya da
Klasörler
sadece
modundatuşuna
iken
seçilebilir.
&(%(%!!#("-
ÕúÕ%
tuXlarına
basarak
“..” seçin veiken
ana seçilebilir.
klasöre gitmek için
Klasörler
sadece
Stop modunda
- π/†
Ana Klasörü
Seçmek
Klasör
Seçimi
ENTER
tuşuna
basın.
AnaKlasörü
klasöre
gitmek
için RETURN tuşuna basın. ya da
- Ana
Seçmek
π/†
tuXlarına
basarak
“..” seçintuşuna
ve anabasın.
klasöreyagitmek
Ana
klasöre
gitmek
için RETURN
da için
sadece
Stop
modunda
iken seçilebilir.
-Klasörler
Eş Klasörü
Seçmek
ENTER
tuşunabasarak
basın. “..” seçin ve ana klasöre gitmek için
tuXlarına
- π/†
Ana
Klasörü
Seçmek
klasörü
seçmek için π/† tuXlarına basın
- Istediğiniz
Eş Klasörü
Seçmek
ENTER
tuşuna
basın.için RETURN
Ana klasöre
gitmek
tuşuna basın. ya da
ardından
ENTER
Istediğiniz
klasörütuşuna
seçmekbasın.
için π/† tuXlarına basın
π/† tuXlarına basarak “..” seçin ve ana klasöre gitmek için
ardından
ENTER
tuşuna basın.
-- Alt
Eş
Klasörü
Seçmek
Klasörü
Seçmek
ENTER
tuşuna
basın.
klasörü
seçmek
Alt
Klasörü
Seçmek
π/†tuXlarına
tuXlarınabasın
basın
Istediğiniz
klasörü
seçmekiçin
içinπ/†
-- Istediğiniz
Eş
Klasörü
Seçmek
ardından
ENTER
tuşuna
basın.
π/†
tuXlarınabasın
basın
Istediğiniz
klasörü
seçmek
için
ardından ENTER
Istediğiniz
klasörü tuşuna
seçmekbasın.
için π/† tuXlarına
ardından ENTER
ENTER tuşuna
tuşuna basın.
basın.
ardından
- Alt Klasörü
Seçmek
Root
- Alt
Klasörü
Seçmek
Istediğiniz
klasörü
seçmek için π/† tuXlarına basın
WMA
Root
Istediğiniz
klasörütuşuna
seçmek
için π/† tuXlarına basın
ardından
ENTER
basın.
JPEG
WMA
ardından ENTER tuşuna basın.
Parent Folder
MP3
RootJPEG
WMA
RootM P 3
MUSIC
JPEG
WMA
1st
MUSIC
MP3
JPEG
MP3
Current Folder
Parent Folder
Current Folder
Sub-Folders
2nd Parent Folder
1st
Sub-Folders
Current Folder
MUSICFILE
Folder
SONG
1
2nd Parent
1stFILE 2
SONG
MUSIC
SONG
FILE 1
'C>?
Disk tepsisini açın.
Tepsiye bir disk yerleştirin.
Disk tepsisini kapatın.
Tepsi kapanacak ve yandaki
ekran görüntülenecektir.
#55
(
2nd
SONG FILE1st
3
SONG FILE 2
Peer Folders
Current Folder
Sub-Folders
Peer Folders
Sub-Folders
FILE 1
2nd
MPEG4SONG
FILES
SONG
FILE
3
+!
$
Peer Folders
!$
SONG FILE 2
MPEG4SONG
FILESFILE 1
!$
SONG FILE 3
SONG FILE 2
=C4A
&4CDA=
!4=D
Peer Folders
MPEG4FILE
FILES
SONG
3
21
1. Disk tepsisini açın. Tepsiye bir disk yerleştirin. Disk tep
sini kapatın.
2. π/† tuXlarına basarak bir "arkı dosyası seçin.
Rarkı dosyasını çalmaya başlamak için ENTER
düğmesine basın.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Tekrar/Rastgele Çalma
Çalma modunu değiştirmek için REPEAT tuşuna basın.
4 mod vardır; Off, Track, Folder ve Random.
- Off: Normal çalma
- Track: Mevcut Xarkı dosyasını tekrar eder.
- Folder: Mevcut klasör içindeki aynı dosya uzantısına sahip
Xarkı dosyalarını terkrar eder.
- Random: Aynı dosya uzantısına sahipXarkı dosyaları
rastgele bir düzende çalınır.
Normal çalma işlemine devam etmek için CANCEL tuşuna
basın.
CD-R MP3/WMA Dosyası
CD-R üzerine MP3 veya WMA dosyaları kaydettiğiniz
zaman, lütfen aEağıda yazılanları dikkate alınız.
- MP3 veya WMA dosyalarınız, ISO 9660 veya JOLIET
)240%6D1'%olmalıdır.
ISO 9660 formatı ve Joliet MP3 veya WMA dosyaları,
Microsoft'un DOS ve Window'su ve Apple'ın Mac'ı
ile uyumludur. Bu, en çok kullanılan formattır.
- MP3 veya WMA dosyalarınıza isim verirken, 8 karakteri
aXmayın ve dosya uzantısı olarak ".mp3, .wma" yazın.
Genel isim formatı : Isim.mp3. veya Isim.wma. Ismi
yazdığınız zaman; 8 veya daha az karakter kullanın,
simde boşluklar bırakmayın ve (.,/,\,=,+) içeren özel karak
terler kullanmaktan kaçının.
- MP3 dosyaları kaydederken, dekompresyon aktarım
hızınız en az 128 Kbps olmalıdır.
MP3 dosyaları söz konusu olduğunda ses kalitesi; seçtiğiniz
kompresyon/dekompresyon oranına bağlıdır. Ses CD'si için,
analog/dijital örnekleme yani MP3 formatına dönüXtürme hızı
gerekir. Bu hız en az 128 Kbps'dir ve 160 Kbps'ye dek çıkar.
Ancak, 192 Kbps veya daha yüksek hızların seçilmesi,
nadiren daha iyi bir ses kalitesi verir. Öte yandan, dekom
yon hızları 128 Kbps'nin altında olan dosyalar ise düzgün
şekilde çalınamaz.
22
- WMA dosyaları kaydettiğinizde, dekompresyon aktarım
hızı en az 64Kbps olmalıdır.
WMA dosyaları söz konusu olduğunda ses kalitesi; seçtiğiniz
kompresyon/dekompresyon oranına bağlıdır.
Ses CD'si için, analog/dijital örnekleme yani WMA
formatına dönü"türme hızı gerekir. Bu hız en az 64Kbps'dir
ve-192Kbps'ye dek çıkar. Ancak, dekompresyon hızları 192
Kbps'nin üzerinde veya 64 Kbps'nin altında olan dosyalar
düzgün şekilde çalınamaz. /%6ADI3>3CW;S;@67DE7=>7@7@
T
MP3/WMA/CD Audio Çalma
UC@7=>7?7:WJW##J67@4VIV=EVC
- Kopya korumalı MP3 dosyalarını kaydetmeye çalıEmayın.
"Güvence altına alınmıX" bazı dosyalar, yasa dıXı kopyalamayı
önlemek için şifrelenmiş ve kod korumalı durumdadır. Bu
dosyalar Xunlardır: Windows MediaTM (Microsoft'un kayıtlı
markası) ve SDMITM (SDMI'ya ait kayıtlı marka). Bu tip
dosyaları kopyalayamazsınız.
- Önemli:
Yukarıdaki öneriler, DVD oynatıcının MP3 =3IWE>3CW@W
çalacağının garantisi veya ses kalitesinin güvencesi
olarak dVXünülemez. Bilinmelidir ki, CD-R üzerine MP3
dosyası kaydetmek için kullanılan bazı teknoloji ve yöntemler,
bu dosyaların DVD oynatıcınızda en iyi şekilde çalınmasını
engeller (bazı durumlarda azalmıX ses kalitesi ve bazen de
oynatıcının dosyaları okuyamaması gibi).
- Bu ünite, disk baXına en çok 500 dosya ve 500 klasör
%abilir.
n MPEG4 Oynatım
MPEG4 Oynatım Fonksiyonu
AVI dosyaları hem ses hem de görüntü verisini içerirler.
Sadece “.avi” uzantısına sahip AVI formatındaki oynatılabilir.
1. Disk tepsisini açın. Tepsiye bir disk yerleştirin. Disk tep
kapatın.
2. π/† ya da √/® tuX>arına basarak bir avi dosyası
(DivX/XviD) seçin, ardından ENTER düğmesine basın.
'C>?
#55
!$
(
0
/38EG1
0
/38EG
1
0
/38EG
B?
0
/38EG
=C4A
&4CDA=
Oynatımı Tekrarlama
Repeat
Oynatım modunu değiştirmek için REPEAT düğmesine basın. 3
mod vardır: Off (Kapalı), Folder (Klasör) ve Title (BaXlık)
- Folder (Klasör): Mevcut klasör içindeki aynı uzantıya sahip
AVI dosyalarını tekrarlar.
- Title (BaXlık): Çalan baX>ığı tekrarlar.
!4=D
21.5,9217171!%1D0D
QX>7G
SW=>3?3
3XGFCF+3I83DW
'LY;GRV\DVÕQÕQR\QDWÕOPDVÕVÕUDVÕQGDJ|UQWOHQHELOHFHN
RODVÕX\DUÕPHVDMODUÕú|\OHGLU
1. No Authorization ( &")
- !Õú)Õ&"'"'ú&'$' 'ú"%)
Authorization Error
! $ This player is not authorized
# ! $
to play this video
# "
"'%
T
OK
'(%"
2. Unsupported Codec (%&! )!")
- $"#$.$. $
-$!
(÷HU|]HOFRGHF¶OHUVDKLELRO!
"%)$'")!&ÕÕ&$Õ!!%&! *
'#$
* ' # ! F;X>7G>7C%(6ADI3DW@343T>WA>3C3=S3>WX?3I34;>;C
( & # (
File you attempt to play
#!
#
' ( &has
un supported
codec.
"259%5D
!! ,(
# " % ( !
F5;:3J.!6ADI38AC?3EW@633X3TW63=;G;67A
DW=WXEWC?38AC?3E>3CW@WAI@3E34;>;C
;G0
;S7C;T;
;G0;S7C;T;%(+;?B>7(CA8;>7E343@>W
;G0;S7C;T;%(D;?B>7BCA8;>73CEWS;8EIU@>V
=3C7>7C9;4;;>3G7UJ7>>;=>7C
)B7>G7%67
67DE7=>7@?7=E76;C
0G;%(FIF?>F;S7C;=
* ' # ! "'%
3. Unsupported Resolution (%&! )!+-*.!.$.)
- )!&ÕÕ-*$!!.*$!,-*.!.$.$%#
"%)$%&! *
'#$
)+
"#"
"(
'(%"
)+
;G06ADI3DW@W67DE7=>7I7@8AC?3E
3D;E;G08AC?3EW;G0
H
0G;6%(FIF?>FG;67A5A675G7;G0(CA
ADI38AC?3EW
3G;
6;G
6;GH
F5;:3J3X3TW63=;?3=D;?F?67T7C>7C79UC7EV?
SUJV@VC>V=>7C;67DE7=>7C
;G0
;G00G;
;G0
.7C;IA>F:WJW;@;BSW=34;>;C
;:3JIV=D7=G7C;IA>F@63=;
4U>V?>7C;SUJ7C=7@3E>3?3
I3B34;>;CG7G7C;IA>F:WJW
@AC?3>76U@6VTV@67SUJ?7
;X>7?;@767G3?767C
H8BD
H8BD
%3=D;?F?G7C;IA>F:WJW
%4BD
#! #
File you attempt
to play !!
!
has unsupported resolution.
)+
)+
&$
)+
"'%
'(%"
"(
/PU
NF5;:3JL!+'8AC?3EMW@39UC7%(67
I3JW>?WXA>3@**/>7C;67DE7=>7C
23
91%6D0D
(5,05,1,191%6D0D
A
9U
A@63?VJ;=6ADI3DWS3>3C=7@"(C7D;?
9UCV@EV>7I74;>;CD;@;J
QDE76;T;@;J=>3DUCVD7S;@
QDE76;T;@;J=>3DUCVD7S;@
π†EFX>3CW@343D3C3==>;B>7C?7@VDV;S;@674;C*7D;?6ADI3DW
π†EFX>3CW@343D3C3==>;B>7C?7@VDV;S;@674;C*7D;?6ADI3DW
;C%(6ADI3DWD7S?7=;S;@=>;B>7C?7@VDV@67π/†
D7S;@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
D7S;@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
EFX>3CW@343DW@
C6W@63@&,*EFXF@343DW@
E
UC?7=;DE76;T;@;J?7@VIVD7S?7=;S;@=F?3@6363=;
UC?7=;DE76;T;@;J?7@VIVD7S?7=;S;@=F?3@6363=;
*/'0 EFXF@3
*/'0 EFXF@3
;C"(6ADI3DWD7S?7=;S;@=>;B>7C?7@VDV@67π/†
43DW@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
43DW@
C6W@63@&/5&3EFXF@343DW@
EFX>3CW@343DW@
C6W@63@&,*EFXF@343DW@
!&$ $&'$!
O3>?3IW'I@3E?3IW6FC6FC?3=;S;@+,'(EFXF@3
43DW@
Not
%(G7"(6ADI3>3CW3I@W6;D=VJ7C;@67A>?3>W6WC
/PU
#>;B>7C?7@VDV@797C;6U@?7=;S;@+,'(EFXF@343DW@
;C#A63=(;5EFC7AI@3EW>WC=7@V@;E78AEATC38W
=>;B?7@VDVVJ7C;@67@67T;>6ATCF63@9UCV@EV>7C
&/5&3 EFXF@3:7C43DW>6WTW@63C7D;?D33EIU@V@67
67C7576U@7C
;PPN
π† EFX>3CW@343D3C3=7=C3@W@4VIVE?7=;DE76;T;@;J
4U>V?V@VD7S;@
&/5&3EFXF@343DW@
&/5&3EFXF@3:7C43DW>6WTW@63
C7D;?067T7C;@674VIVI757=E;C
t
P@;E7D>3IE9UDE7C;??A6F@397S7C
N+>3IE9UDE7C;?43X>3?363@U@57C7D;?9UCV@EV>7@?73C3>WTW
3I3C>3@?3>W6WC
t
F;=A@D7S;>6;T;@67G7&/5&3EFXF@343DW>6WTW@63
C7D;?>7CD3@;I7>;=3C3>W=>3C>3AEA?3E;=A>3C3=
67T;X;C
N
*7D;?>7CD3@;I7>;=3C3>W=>3C>3AEA?3E;=A>3C3=
67T;X;C
N
*7D;?>7CD3@;I7>;=3C3>W=>3C>3AEA?3E;=A>3C3=
67T;X;C
& $
!&$ $&'$!
/P
ADI34VIV=>VTV@743T>WA>3C3=:7C4;CC7D;?3C3DW@63=;
DVC77>>73I3C>3@3@63@83C=>WA>34;>;C
24
CD-R JPEG Dskler
- Sadece ".jpg" ve ".JPG" uzantılı dosyalar oynatılabilir.
- Disk sonlandırılmamıXsa, çalmaya başlaW daha fazla
vakit alacaktır; kaydedilen dosyaların tümü çalınamayabilir.
- Yalnızca ISO 9660 ya da Joliet formatındaki JPEG dosyalı
CD-R diskler oynatılabilir.
- JPEG dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve
boşluk veya özel karakterler içermemelidir (. / = +).
- Yalnızca, ardıXık yazılmıX çok-oturumlu bir disk
çalınabilir. Çok oturumlu bir diskte boş bir bölüm varsa,
disk sadece boş bölüme dek çalınabilir.
- Tek bir CD üzerine en fazla 500 resim kaydedilebilir.
- Kodak Picture CD'ler tavsiye edilir.
- Bir Kodak Picture CD'si oynatıldığında, sadece resim
klasöründeki JPEG dosyalar gösterilebilir.
- Kodak Picture CD: Resim klasöründeki JPEG dosyalar
otomatik olarak gösterilmeye başlayabilir.
- Konica Picture CD: Resim dosyası görmek için, klipler
mönüsünde JPEG dosyalarını seçiniz.
- Fuji Picture CD: Resim dosyası görmek için, klipler
mönüsünde JPEG dosyalarını seçiniz.
- QSS Picture CD: Ünite, QSS Picture CD oynatamayabilir.
- Bir diskteki dosyaların sayısı 500'in üzerindeyse, yalnızca
500 JPEG dosyası gösterilebilir.
- Bir diskteki klasörlerin sayısı 500'ün üzerindeyse, yalnızca
500 klasördeki JPEG dosyaları gösterilebilir.
Dil Seçeneklerinin
Ayarlanması
Oynatıcı menüsü, disk menüsü, ses ve altyazı dilini sonraki
kullanımlar için ayarladıysanız, her film izleyişinizde bunlar
otomatik olarak gelecektir.
Ayar Menüsünün Kullanımı
1. Ünite Stop modunda iken uzaktan kumandanızdaki MENU
tuşuna basın. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin,
ardından ® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
,82>,200=>:
>/490=>:
4<:6,A0=>:
%,;08=,60=>:
4?*''024<=;,=498
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarakSetup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak Player Menu'yü seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
- Dil seçilecek ve ekran Dil Ayar Menüsüne geri dönecektir.
- Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın.
LANGUAGE SETUP
= C4 A
8=0;
&4 CDA= '0=>;8 !4 = D
#08>
DVD-FP580 Setup Menu
A
Player Menu
: English
English
: English
Deutsch
: English
Disc Menu
Audio
Subtitle
"2?8F286)6EFA
F5:@)6EFA
:DA=2J)6EFA
&2C6?E2=)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
: English
Italiano
Nederlands
DivX Subtitle
Enter
Return
Menu
Dsk Menü Dlnn Kullanımı
?J?6E#%?
?E6C
(6EFC?
#6?F
,)6EFA#6?F
1.1 Language Setup (Dil) Ayarı: Dili ayarlar.
2.2Audio Setup (Ses) Ayarı : Ses seçeneklerini ayarlar.
3.3 Display Setup (Ekran) Ayarı : Ekran seçeneklerini ayarlar.
Qzlemek istediğiniz ekran tipini ve diğer ekran
seçeneklerini seçmek için kullanın.
4.4 Parental Setup (Ebeveyn) Ayarı : Ebeveyn Seviyesini
ayarlar. Çocukların, şiddet ve yetişkinlere yönelik
materyal içeren uygun olmayan filmleri izlememesi için
kullanıcıların seviye ayarlamasına izin verir.
5.5 ivX(R) Registration Kayıt : Bu oynatıcıyı "DivX(R)
Video on Demand" formatında kaydetmek için lütfen
kay!t Kodu'nu kullanın. Detaylı bilgi için www.divx.com/
vod adresine gidin.
6. Anynet+(HDMI-CEC) Ayarı: Anynet+(HDMI-CEC) ayarlar.
(Yalnzca DVD-F1080 için)
2. π/† tuRlarına basarak farklı özelliklere erişebilirsiniz. ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basarak alt özelliklere
erişebilirsiniz.
3. Ayarlama işleminden sonra Ayar ekranın63@SW=?3=için
tekrar MENU tuşuna basın.
Bu fonksiyon sadece disk menü ekranındaki metin dilini değiştiri
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin,
ardından ® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak Disc Menu'yü seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Seçtiğiniz dil diskte kayıtlı değilse, orijinal, önceden
kaydedilmiş dil seçilecektir.
Dil seçildiğinde ekran Dil Ayar Menüsüne geri dönecektir.
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
√ English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Return
Menu
25
T
Oynatıcı Menü Dlnn Kullanımı
Ayar Menüsü, çeXitli diller seçerek, ebeveyn seviyesi
ayarlayarak ve hatta oynatıcınızı evinizdeki televizyonun
ekran tipine (formatına) göre ayarlayarak, DVD oynatıcıyı
kişiselleştirmenize olanak tanır.
Ses Dl Kullanımı
DviX Altyazı Dlnn Kullanımı
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak Audio'yu seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Ses dilinin diskin kaydedildiği orijinal dilde olmasını
istiyorsanız “Original” seçeneğini seçin.
Seçtiğiniz dil diskte kayıtlı değilse, orijinal, önceden
kaydedilmiş dil seçilecektir.
Dil seçildiğinde ekran Dil Ayar Menüsüne geri dönecektir.
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU
tuşuna basın.
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tFXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tFXlarına basarak DviX Subtitle'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tFXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
Dil seçildikten sonra ekran ayar menüsüne geri döner.
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU
tuşuna basın.
$ %
%6,A0;#08>
8264<3
>/49
>-=4=60
4?*>-=4=60
LANGUAGE SETUP
8=0;
Player Menu
Original
√ English
Français
Audio
Deutsch
Subtitle
Español
DivX Subtitle
Italiano
Disc Menu
Enter
Return
Menu
Altyazı Dlnn Kullanımı
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER düğmesine basın.
3. π/† tuXlarına basarak Language Setup'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak Subtitle'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
5. π/† tuXlarına basarak istediğiniz dili seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
- Ses dili olarak seçilen dille aynı altyazı dilini istiyorsanız
"Automatic" seçeneğini seçin.
-Bazı diskler sizin ilk olrak seçtiğiniz dili içermiyor olabilir;
Bu durumda disk kendi orijinal dil ayarlarını kulWC
8264<3
4<.#08>
3 84.9/0
)0<=0;8
>;54<3
08=;,6
A;4664.
;005
'0=>;8
#08>
Ses Seçeneklerinin
Ayarlanması
Ses seçenekleri, kullanmakta olduğunuz ses
sistemine bağlı olarak ses aygıtlarını ayarlamanıza
ve ses durumuyla ilgili ayarlamalar yapmanıza olanak tanır.
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
3. π/† tuXlarına basarak Audio Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
4. π/† tuXlarına basarak istediğiniz maddeyi seçin,
ardından ® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
,82>,200=>:
>/490=>:
4<:6,A0=>:
%,;08=,60=>:
4?*''024<=;,=498
8=0;
'0=>;8
#08>
%
#$%
AUDIO
SETUP
Dil seçildikten sonra ekran ayar menüsüne geri döner.
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU
tuşuna basın.
.-.6)/ 76
.-.6)/
MPEG-2 Digital76
Out
: PCM
;1)0.*2034,55.21 1
291#)03/.1 : 1On
Dynamic Compression
")'()$
$;0H4A!4=D
3 DC><0C82
=6;8B7
A0=P08B
LANGUAGE
SETUP
4DCB27
'D1C8C;4
B?0Q>;
Player
Menu
8E,'D1C8C;4 √ C0;80=>
Automatic
English
Disc Menu
Français
Audio
=C4A
&4CDA= Deutsch
!4=D
DivX Subtitle
16,4
8B2!4=D
D38>
26
1.
1 D OW=WX
1.
1 D OW=WX
",6741
- PCM : PCM (2 kanal) sese dönüXtürür.
- PCM : PCM (2 kanal) sese dönüXtürür.
- Bitstream : Dijital çıkıXtan Dolby Digital ses çıkıXı
- Bitstream : Dijital çıkıXtan Dolby Digital ses çıkıXı
verir. Dolby Digital çözücüye bağlantı
verir. Dolby Digital çözücüye bağlantı
yaptığınızda
Bitstream'ı seçin.
yaptığınızda Bitstream'ı seçin.
,17
03(* OW=WX
2.
1RW
'76VHVGLVNLoDOG×ù×Q×]GDDQDORJVHVo×N×X×\RN
3&0$XDù×gUQHNOHPH2IIGXUXPXQGDROVD
%D]×GLVNOHUGLMLWDOo×N×XODUGDQ\DOQ×]FD
LQGLUJHQPLüVHVo×N×X×YHUHFHNOHUGLU
$\DUPHQVQHNUDQGDQNDOG×UPDNLoLQ
0(18WXüXQDEDV×Q
"2?8F286)6EFA
F5:@)6EFA
:DA=2J)6EFA
&2C6?E2=)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
?J?6E#%?
DVD-F1080 Display Setup
?E6C
(6EFC?
#6?F
!".4%14%1D
,7>7G;JIA@F@FJF@E;B;@743T>WA>3C3=7=C3@3I3C>3CW@W
6VJ7@>7?7=;DE7I74;>;CD;@;J
7=C3@AC3@W
$7EE7CAH,.@;J;@7=C3@AC3@WA>6FTF:3>67
7=C3@AC3@W@63.;J>7?7=;DE76;T;@;J674F3I3C
D7S;@
=C3@W@VDEV@67G73>EW@6D;I3:43@E>3C9UCV@7
57=E;C
(3@ +53@7>7@7=D7>8AC?3EE3=;4;C,.67
7=C3@W@?7C=7JB3CS3DW@W9U7C?7=;DE76;T;@;J674F
3I3CWD7S;@
;>?;@7@D3TG7DA>E3C38>3CW=7D;>757=
E;C
7@;X7@;X7=C3@,.@;J67E3?7=C3@
AC3@W@63;J>7?7I3B34;>;CD;@;J
DISPLAY SETUP
<:0.=',=49 (<:0.=
=466#9/0
+'0, (Yalnzca DVD-F1080 için)
(ùHU79
QL]V×N×EW×U×OP×EoRNOXNDQDOIRUPDWODU×\OD
'ROE\'LJLWDO'7603(*X\XPOXGHùLOVH'LMLWDO
6HV
L3&0
HD\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
(ùHU79
QL]N+]VW/3&0|UQHNOHPHK×]ODU×\OD
X\XPOXGHùLOVH3&0$EDù×gUQHNOHPH\L$o×N2Q
RODUDND\DUODPDQ×]JHUHNPHNWHGLU
)4/0
0==0;9@
>=9
%,8.,8
8
)4/0
.;008#0<<,20<
(A<=07
(4/09>=:>=
$
6,.50?06
8=0;
11
'0=>;8
#08>
%&,62'7
FD7S7@7=>7C9UCV@EV@V@:3C7=7ED;J?A663E;EC7?7D;@;
U@>7CG7=VSV=?7E;@>7C63:3@7E9UCV@VC
'EA?3E;=FEAD7S;?;I3BEWTW@WJ63>3@O7CS7G7
;7>6C3?7?A6F@397S;XAEA?E;=A>3C3=I3BW>WC
'ROE\/DERUDWXDUODU×
QGDQDO×QDQOLVDQVDOW×QGD
UHWLOPLX
LU'ROE\YHoLIW'VLPJHVL
>3@'EA?3E;=?A6F@637=C3@E;EC76;T;J3?3@4F@F
D7S;@
'ROE\/DERUDWXDUODU×
Q×QWLFDULPDUNDV×G×U
®
'76YH'76'LJLWDO2XWLVH'LJLWDO7KHDWHU
DivX(R) Registration
®
6\VWHPV
LQWLFDULPDUNDV×G×U
O7CS7G7'EA?3E;=?A6F@63;=7@=VSV=:3C8>7C;63:3@7
9UC?7=;S;@4F@FD7S;@
.4%1(5%-/%4D
(NUDQ6HoHQHNOHULQLQ
$\DUODQPDV×
=C3@;>7E;>7C;@;3SWB=3B3E?3=;S;@=F>>3@W>WC
!"$%9D1 ,56(0,
(NUDQVHoHQHNOHULR\QDW×F×Q×]×QoHX
WOLYLGHRIRQNVL\RQODU×Q×
D\DUODPDQ×]DRODQDNWDQ×U
hQLWH6WRSPRGXQGDLNHQ0(18WXüXQDEDV×Q
›‚WXX>DU×QDEDVDUDN6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠWXüXQD
\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXX
DU×QDEDVDUDN'LVSOD\6HWXS
×VHoLQDUG×QGDQŠ
WXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
›‚WXXDU×QDEDVDUDNLVWHGLùLQL]PDGGH\LVHoLQ
DUG×QGDQŠWXüXQD\DGD(17(5GùPHVLQHEDV×Q
"2?8F286)6EFA
F5:@)6EFA
:DA=2J)6EFA
DVD-FP580 Display Setup
&2C6?E2=)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
&,+&,+6;D==F>>3@W>WC=7@
N,.D;DE7?;@;J67D36757($.;67A9;C;X;G3CD3($;
D7S?7>;D;@;J
L($M;D7SE;T;@;JJ3?3@!@E7C>357SW=WX
8AC?3EW($ JSW=WXW6WC
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+9;C;X;G3CD3L&,+MI;
D7S?7>;D;@;J
N&,+,.I73I3C>3CD3@WJ %!SW=WXW@W@=3C7:WJW JA>FC
($ ($6;D==F>>3@W>WC=7@
N,.D;DE7?;@;J67D36757&,+.;67A9;C;X;G3CD3
L&,+MI;D7S?7>;D;@;J
N,.D;DE7?;@;J67D36757($9;C;X;G3CD3($;
D7S?7>;D;@;J
N($,.I73I3C>3CD3@WJ %!SW=WXW@W@=3C7:WJW JA>FC
?E6C
(6EFC?
#6?F
27
T
3&03&0NDQDOVHVHG|QVXUU
%LWVWUHDP03(*GLMLWDO%LWVWUHDP
DNDQDOYH\D
NDQDOG|QXWUU'LMLWDOVHVo×N×X×
NXOODQG×ù×Q×]GD%LWVWUHDP
×VHoLQ
3.3'LQDPLN6×N×XW×UPD'\QDPLF&RPSUHVVLRQ
2Q'LQDPLNV×N×XW×UPDLüOHYLQLoDO×XW×U×U
2II6WDQGDUWDUDO×ù×VHoHU
4.
43&0$"Dù×gUQHNOHPH3&0'RZQ6DPSOLQJ
2Q2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
GHùLOVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGD.+]
VLQ\DOOHU.+]
HLQGLUJHQHFHNWLU
2II2\QDW×F×\DEDùODQDQDPSOLILNDW|U.+]X\XPOX
LVHEXQXVHoLQ%|\OHELUGXUXPGDWPVLQ\DOOHU
GHùLüLNOLùHXùUDPDGDQo×NDFDNW×U
)&"/)*+&
SW=G7I3#3B3>W
(CA9C7D;8?A6F@63S3>WX?3J
*,)JDE6>
$*)
&"
=24<"6G6=
(3C>3=>W=+7G;I7+7G;I7
%77
B4C16C%/,6(5,
+;I3:+7G;I7D;=C3@B3C>3=>WTW@W3I3C>3C
#A@EC3DE +7G;I7+7G;I7
*7@=AI9F@>FTF+7G;I7+7G;I7
",'(2;D.DED
.;67AOW=WXW@WD7S;@
)&"/)*+&
!+&#A?BA@7@E!@E7C>357;OW=WXW@W=F>>3@?3=
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
$"%
(+&#A?BA@7@E(CA9C7D;8BOW=WXW@W=F>>3@?3=
;DE76;T;@;J674F@FD7S;@
%!
&%!
# $$$
($%
!&%"&%
'
=24<"6G6=
DVD Oynatc oynatma veya durdurma modundaysa ya da
oynatcda disk takl deilse VIDEO SEL.
?E6C
%77
(6EFC?
#6?F
, &
=24<"6G6=#6?F
(VDEO SEÇM) dümesine basarsanz, Video Çk modu
aadaki srayla deiir: I-SCAN Æ P-SCAN
&*+('+"*/
(Yalnzca DVD-F1080 için)
=24<"6G6=
P@;E79UCV@EV>7?75;:3J>3CW@3,.(CA<7=EUC9;4; %!;>7
43T>3@6WTW@634F3I3C=F>>3@W>WC
%77
C:89E?6DD
"6G6=
@?EC2DE
"6G6=
@=@C)2EFC2E:@?
"6G6=
OUJV@VC>V=I3CW
'EA?3E;=OUJV@VC>V=67T7C;AEA?3E;=A>3C3=I3BW>WC
?E6C
%3@F7>OUJV@VC>V=3I3CW?3@F7>A>3C3=7>>7I3BW>WC
(6EFC?
#6?F
, &:4EFC6'F2=:EJ#6?F
OUJV@VC>V=
N BBHH
N BH
N ;H
• 1080p : 1920 x 1080
)&"/)*+&
?E6C
(6EFC?
#6?F
!"1,:,1342*4(5,)6%4%0%9D'(56(./(9,3
'(56(./(0(',*,1,BA4(10(.,@,1!"1,:,17//%10%
D/%87:71%&%.D1D:42*4(5,)6%4%0%'(56(./(1,
9245%!"7//%1D0D/%87:7,@,1'(!"1,:,1
0(1C5,56(0,1'(.,342*4(5,)6%4%0%%9%4/%4D
.D50D1%&%.D1D:
A(4",'(2@D.DED9%1/DE%9%4/%1'D95%(.4%1&/2.(
2/%&,/,4
@D.DE,@,12/%1@B:C1C4/C./(4&%A/D2/%1!"
8(9%342-(.6B4/(,/*,/,',4(6%9/%4,@,1!"8(9%
342-(.6B4C17//%10%D/%87:71%&%E874717:
(Yalnzca DVD-F1080 için)
#)*+&
(6D@=FE:@?)6EE:?8
#2?F2=
(6D@=FE:@?
A
?E6C
28
(6EFC?
#6?F
91%6D05D4%5D1'%@B:C1C4/C.'(A,E6,4,/,45(
1240%/*B4C16C1C1(.4%1%*(/0(5,&,4.%@5%1,9(
5C4(&,/,4
@D.DE@B:C1C4/CAC1C
p, 1080p9%'%
, 2/%4%.%9%4/%45%1D:@D.DE'%+%,9,&,4
*B4C16C.%/,6(5,5%A/%4 (Yalnzca DVD-F1080 için)
Ebeveyn Kontrolünün
Ayarlanması
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın. Örneğin, Seviye 6'ya kadar seçerseniz, Seviye 7,
8 olan diskler çalıXmayacaktır.
D1D)/%1'D40% (8,9(5,1,19%4/%10%5D
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ® tuşuna
ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
"2?8F286)6EFA
F5:@)6EFA
:DA=2J)6EFA
&2C6?E2=)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
"2?8F286)6EFA
F5:@)6EFA
:DA=2J)6EFA
&2C6?E2=)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
&OUFS
®
DivX(R)(6EFC?
Registration
#6?F
?E6C
Parolayı Değiştirmek
3. π/† tuşuna basarak Parental Setup'ı seçin, sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
.FOV
3. π/† tuşuna basarak Parental Setup'ı seçin, sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
"2?8F286)6EFA
F5:@)6EFA
"2?8F286)6EFA
:DA=2J)6EFA
F5:@)6EFA
&2C6?E2=)6EFA
:DA=2J)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
&2C6?E2=)6EFA
:G.((68:DEC2E:@?
?E6C
(6EFC?
#6?F
4. π/† tuXlarına basarak Rating Level'ı seçin, sonra ®
tuşuna ya da ENTER düğmesine basın.
?E6C
(6EFC?
#6?F
4. π/† tuşuna basarak Change Password'ü seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER düğmesine basın. Yeni parolanızı
girin. Yeni parolanızı tekrar girin.
PARENTAL SETUP
1"3&/5"-4&561
PARENTAL SETUP
3BUJOH-FWFM,JET4BGF
Rating Level
$IBOHF1BTTXPSE
Change Password
&OUFS
3FUVSO
.FOV
5. Parolanızı girin.
.3CD3IW>3@A>3C3=B3CA>367T7C;@73I3C>3@WC
- Ebeveyn kontrolü ilevini
1"3&/5"-4&561
PARENTAL SETUP
3BUJOH-FWFM,JET4BGF
etkinletirmek için, 0000’dan
Rating Level
: Kids Safe
baka bir ifre belirleyin.G
3FUVSO
Enter
:Kids Safe
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
Enter Password
$IBOHF1BTTXPSE
Change Password
&OUFS1BTTXPSE
Enter Password
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
&OUFS
3FUVSO
.FOV
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
6. π/†EFX>3CW@343D3C3=;DE76;T;@;JDW@W8>3@6WC?3D7G;I7D;@;
D7S;@G73C6W@63@®EFXF@3G7I3&,*6VT?7D;@743DW@
UC@7T;@,'5 %)(=A@F?F@33I3C>3IW@
1"3&/5"-4&561
3BUJOH-FWFM
3BUJOH-FWFM
,JET4BGF
$IBOHF1BTTXPS
&OUFS
3FUVSO
,JET4BGF
-FWFM
-FWFM
-FWFM
-FWFM
-FWFM
Enter New Password
Enter
Return
Menu
Not
Eğer parolanızı unutursanız, Arıza Giderme
Kılavuzundaki “Parola Unutma” bölümüne bakınız.
.FOV
29
T
Ebeveyn Kontrol fonksiyonu sınıflandırılmıX
DVD'lerle bütünleXik bir çalıXma yürütür. Bu sayede
ailenizin izleyebileceği DVD'leri kontrol edebilirsiniz.
Bir diskte 8 sınıflandırma seviyesi vardır.
$Q\QHW+'0,&(&g]HOOL÷LQLQ
$\DUODQPDVÕ(Yalnzca DVD-F1080 için)
DVD-F1080
$Q\QHW'9'3¶\LELU6$0681*
WHOHYL]\RQD+'0,.DEORVXLOHED÷ODGÕ÷ÕQÕ]GD
FLKD]ÕQÕ]Õ6DPVXQJWHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQ
\
NXPDQGDVÕ\ODNXOODQPDQÕ]Õ VD÷OD\DQELUNROD\OÕN
1264%()')181)5
LúOHYLGLU&.9!%8*%
|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ6$0681*WHOHYL]\RQODUGD
JHoHUOLGLU
(64@C5
$*(
TV Menu
Ayar menüsünü ekrandan kaldırmak için, MENU tuşuna
basın.
'9'3¶\L$Q\QHW|]HOOL÷LQLGHVWHNOH\HQ
DVD-F1080
ELU 6DPVXQJWHOHYL]\RQDED÷ODUNHQ2Q$oÕN
|÷HVLQLVHoLQ
'9'.D\GHGLFLQL]LWHOHYL]\RQXQX]XQX]DNWDQ
NXPDQGDVÕLOHNXOODQDELOLUVLQL]$
2\QDWÕFÕ\ÕNXPDQGDHWPHNLoLQNXOODQÕODELOHQWHOHYL]\RQ
G÷PHOHUL
1. Ünite Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2. π/† tuXlarına basarak Setup'ı seçin, ardından ®
tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R)Registration
®
,
,
,
,
,
,
YH G÷PHOHUL
G÷PHOHUL
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
3. π/† tuXlarına basarak Anynet+(HDMI-CEC)
p'ı seçin, ardından
® tuşuna ya da ENTER 6VT?7D;@743DW@
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R)Registration
®
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
&LKD]VHoPHNLoLQ
EXLúOHYLNXOODQÕQ
0HQXRQ'HYLFH&LKD]ÕQ0HQV '9'
R\QDWÕFÕQÕQX]DNWDQNXPDQGDVÕQGDNL)16 )1;
G÷PHVL\OHD\QÕGÕU
H2SHUDWLRQ&LKD].XOODQÕPÕ '9'
R\QDWÕFÕQÕQX]DNWDQNXPDQGDVÕQGDNL -/+-
G÷PHVL\OHD\QÕGÕU
1RW
Menu
•
4. $%8()(-'-1-9().-181)5&(&|÷HVLQL
³2Q´$oÕNRODUDND\DUOD\ÕQVRQUD® YH\D(17(5
•
*LULúG÷PHVLQHEDVÕQ
•
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Regi
Off
Anynet+(HDM √ On
Enter
Return
Menu
5. 7HOHYL]\RQXQX]GD$Q\QHWLúOHYLQLD\DUOD\ÕQ%,%
*%9/%&-/+--:-15)/)7-9821616961NXOODQPDNÕODYX]XQD
EDNÕQ
• #9%.5%1.60%1(%(%.-181)5 G÷PHVLQH
EDVWÕ÷ÕQÕ]GDDOWWDNL26'EHOLULU
30
•
7HOHYL]\RQVH\UHGHUNHQFLKD]ÕQ3/$<2\QDW
G÷PHVLQHEDVWÕ÷ÕQÕ]GDWHOHYL]\RQHNUDQÕ
R\QDWPDHNUDQÕQDG|QHU
7HOHYL]\RQNDSDOÕ\NHQELU'9'R\QDWWÕ÷ÕQÕ]GD
WHOHYL]\RQDoÕOÕU
7HOHYL]\RQXNDSDWÕUVDQÕ]'9'2\QDWÕFÕGD
RWRPDWLNRODUDNNDSDQÕU
'9'R\QDWÕUNHQ+'0,¶\ÕWHOHYL]\RQGDEDúND
\
\
\
ELUND\QD÷D.RPSR]LW(NFLKD]YV
\ ÷ S
oHYLULUVHQL]'9'2\QDWÕFÕR\QDWPD\Õ
GXUGXUXUDQFDN'9'2\QDWÕFÕ
Yazılım Yükseltme
2. √/® tuX>arına basarak Total'ı seçin, ardından ENTER
düğmesine basın.
T
Giriş
Samsung bu cihazın performansını en son gelişmelere
göre arttırmak için Samsung internet sitesi üzerinden
(www.samsung.com) sık sık yazılım yükseltme desteği
sunacaktır.
Özellikle yeni "MPEG4 codec" üzerine gelişmeler
devam ettğinden, bu aktarılacaktır. Hem kullandığınız
yükseltme yazılımına bağlı gelişmeler hem de yükseltme öncesinde DVD oynatıcınızda mevcut yazılıma
bağlı gelişmeler yapılacaktır.
Bir Yükseltme Diski Nasıl Yapılır
1. Yeni dosyayı Samsung internet sitesindeki "Download
Center" üzerinden indirmelisiniz.(www.samsung.com).
2. Bilgisayrınızdaki CD-RW'yi kullanarak dosyayı diske yazın.
Not
- Dosya Sistemi CD-ROM ISO Seviyesi
- Karakter Seti ISO 9660
- Sonlandırma, tek oturum
- DüXük hızda yazın
Yükseltme Prosedürü
1. Disk tepsisini açın. Diski tepsiye yerleştirin. Disk tepsisini
kapatın. Yazılım yükseltme ekranı görüntülenecektir.
Yazılım Yükseltme Başlar
- Yazma işleminin ortasında, disk tepsisi otomatik
olarak açılacaktır. Diski aldıktan sonra, lütfen
yakl3Xık 2 dakika kadar bekleyiniz.
- Eğer cihaz baXarılı bir şekilde güncellendi ise, disk
tepsisi kapandıktan sonra cihaz otomatik olarak
kapanacak ve açılacaktır. Cihaz açıldığında, bu
ekran görünecektir.
3. QDtediğiniz dili seçmek için numara tuXlarına basın.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Not
- Eğer “Select Menu Language” görünmez ise,
lütfen “Samsung Servis Merkezi” ile temasa geçin.
- Yükseltme işlemi sırasında herhangi bir tuşa
basmayın, güç kablosunu çıkartmayın.
- Yükseltme prosedürü değişebilir, lütfen ;@E7C@7E
sitesine başvurun (www.samsung.com).
Yazılım Yükseltme
ekranda görüntülenecektir.
31
Arıza Giderme
Servise başvurmadan önce lütfen aXağıdakileri kontrol ediniz.
Problem
Uzaktan kumanda
çalıXmıyor
Disk çalıXmıyor
5.1 kanal ses
oluXturulamıyor
Ekranda
beliriyor.
ikonu
Yapılacak >Elem
- Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
Değiştirilmeleri gerekebilir.
- Uzaktan kumandayı, 6 metreden fazla olmayan bir mesafede deneyin.
- Pilleri çıkartın ve uzaktan kumandayı sıfırlamak için, kumandanın içindeki
mikroişlemciyi tüketmek amacıyla bir ya da daha çok tuşu birkaç dakika
boyunca basılı tutun. Pilleri yerleştirin ve uzaktan kumandayı tekrar çalıXEırmayı
deneyin.
- Diskin, etiketli yüzü üstte kalacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- DVD'nin bölge numarasını kontrol ediniz.
- 5.1 kanal ses için, aXağıdaki Xartların sağlanması gerekir:
1) DVD oynatıcı, uygun amplifikatöre bağlanmalıdır.
2) Disk, 5.1 kanal ses ile kaydedilmiş olmalıdır.
- Çalınan diskin dıXında "5.1 ch" işareti olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ses sisteminizin bağlı olduğundan ve düzgün çalıXEığından emin olun.
- AYAR menüsünde, ses çıkıXı "Bitstream" olarak mı ayarlanmıX?
- Özellikler veya işlev gerçekleXtirilemiyor, çünkü:
1. DVD'nin yazılımı o özelliği veya işlevi kısıtlıyor.
2. DVD'nin yazılımı o özelliği desteklemiyor (örn., açılar).
3. Özellik o an için kullanılabilir durumda değil.
4. Alanın dıXında kalan bir baXlık, bölüm numarası veya arama süresi istediniz.
Disk menüsü görünmüyor
- Diskin bir menüsü olup olmadığını kontrol edin.
Oynatma modu, ayar
menüsü seçeneklerinden
farklı
Ekran oranı
değiştirilemiyor
- Ayar menüsünde seçilen bazı işlevler, disk o işlev ile kodlanmamıXsa,
çalıXamayabilir.
- Ekran oranı DVD'lerinizdekilere göre sabitlenmiştir.
Ses yok
- Ses seçenekleri menüsünde doğru dijital çıkıXı seçtiğinizden emin olun.
Ekran bloke olmuş
- Ünitede disk yokken, 5 saniye boyunca
tuşuna basınız.
Tüm ayarlar, fabrika çıkıX ayarlarına geri dönecektir.
Parola unutma
- Ünitede disk yokken, 5 saniye boyunca
tuşuna basınız.
Parolayı da içeren tüm ayarlar fabrika çıkıX ayarlarına geri dönecektir. Son
derece gerekli olmadıkça bunu kullanmayın.
Başka sorunlar varsa
- "Içindekiler" kısmına gidiniz ve kullanma kılavuzunda o sorunla ilgili açıklamalar
içeren bölümü bulup, işlemleri tekrar takip ediniz.
- Sorun hala çözülemiyorsa, lütfen en yakın yetkili servis merkezine başvurunuz.
Görüntü parazitli veya
bozuk
- Diskin kirli veya çizik olup olmadığına bakınız.
- Diski temizleyiniz.
- Video çıkıXının HDMI olup olmadığını kontrol edin.
HDMI çıkıXyok.
(Yalnzca DVD-F1080 için) - TV ile DVD oynatıcının HDMI jakı bağlantısını kontrol edin.
- TV'nizin bu 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD oynatıcıyW desteklediğinden emin olun.
Normal olmayan HDMI
çıkıX ekranı (Yalnzca
DVD-F1080 için)
HDMI çıkıX dengesiz
- Eğer ekranda karlı bir görüntü oluşursa, TV'niz HDCP'yi desteklememektedir.
HDCP (Yüksek Bant Aralığında Dijital Qçerik Koruma).
- TV sistem ayarınızın doğru olup olmadığını kontrol edin.
(Yalnzca DVD-F1080 için) - Ekran dengesizliği oluşumu 720P/1080i/1080p HDMI çıkıXiçin kare hızı 50Hz'den
60Hz'ye dönüXtürülürken olabilir. (HDMI-Yüksek Tanımlamalı Multimedya
Arabirimi)
- Lütfen TV'nizin Kullanım Kılavuzuna başvurun.
32
Sayfa
S3
S5
S13-14
S26-27
S25~30
S27~28
S26-27
S15
S29
S2
S12~13
S12~13
S27~28
Teknik Özellikler
Güç Tüketimi
Ağırlık
Genel
Ebat
ÇalıXma Sıcaklığı
ÇalıXma Nem Oranı
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
7W
0.976 Kg
240mm (W) X 240mm (D) X 50.5mm (H)
+5°C to +35°C
T
Güç Gereksinimleri
10 75
Okuma Hızı : 3.49 ~ 4.06 m/sn.
YaklaXık Çalma Süresi
(Tek Taraflı, Tek Katman Disk) : 135 dk.
CD : 12m
Disk
(COMPACT DISC)
CD : 8m
(COMPACT DISC)
VCD : 12m
Okuma Hızı : 4.8 ~ 5.6 m/sn
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk.
Okuma Hızı : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Çalma Süresi : 20 dk.
Okuma Hızı : 4.8 ~ 5.6 m/sn.
Maksimum Çalma Süresi : 74 dk. (Video + Audio)
Kompozit Video
ÇıkıXı
Video
ÇıkıXı
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω yük)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω yük
Komponent Video
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω yük
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω yük
HDMI
2 KANAL
+7DOW=WXW
*Frekans Cevabı
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (Yalnzca DVD-F1080 için)
Sol-(1/L), Sağ-(2/R)
48 kHz Örnekleme : 4 Hz - 22 kHz
96 kHz Örnekleme : 4 Hz - 44 kHz
*S/N Oranı
110 dB
*Dinamik Aralık
100 dB
*Toplam Harmonik Bozulma
0.004 %
*: Qtibari özellik
- Samsung Electronics Co., Ltd haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
- Ağırlık ve ebat yaklaXık değerler olarak verilmiştir.
33
PRECAUTIONS
1. Setting up
- Refer to the identification label located on
the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not
block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before
moving the player.
4. Disc
- Do not clean disc using record-cleaning
sprays, benzene, thinner, or other volatile
solvents that may cause damage to the disc
surface.
- Before connecting other components to this
player, be sure to turn them off.
- Do not touch the disc’s signal surface. Hold
by the edges or by one edge and the hole
in the center.
- Be sure to remove the disc and turn off the
player after use, especially if you are not
going to use it for a long time.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a
cloth back and forth over the disc.
- The main plug is used as a disconnect
device and shall stay readily operable at
any time.
2. For your safety
- This product utilizes a laser. Use of controls
or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may
result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
- Your player is not intended for industrial use
but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping
or splashing and no object filled with liquids,
such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and
static electricity can affect normal operation
of this player. If this occurs, turn the player
off and on again with the POWER button, or
disconnect and then reconnect the AC
power cord to the AC power outlet. The
player will operate normally.
2
- When condensation forms inside the player
due to sharp changes in temperature, the
player may not operate correctly. If this
occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes
dry and operational.
5. Environmental info
- The battery used in this product contains
chemicals that are harmful to the environ
ment.
- So, dispose of batteries in the proper man
ner, according to federal, state, and local
regulations.
The product unit accompanying this user manual is
licensed under certain intellectual property rights of
certain third parties. This license is limited to private
non-commercial use by end-user consumers for
licensed contents. No rights are granted for
commercial use. The license does not cover any
product unit other than this product unit and the
license does not extend to any unlicensed product
unit or process conforming to ISO/OUR 11172-3 or
ISO/OUR 13818-3 used or sold in combination with
this product unit. The license only covers the use of
this product unit to encode and/or decode audio files
conforming to the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR
13818-3. No rights are granted under this license for
product features or functions that do not conform to
the ISO/OUR 11172-3 or ISO/OUR 13818-3.
CAUTION: USE OF ANY CONTROLS,
ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER
THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
BEFORE YOU
STAR T
User’s Manual
AC IN Cable
A Battery for Remote
Control(CR2025)
Video/Audio
Cable
HDMI Cable
(DVD-F1080/F1080W only)
Install Batteries in the Remote control
1. Open the battery cover on the bottom side of the
remote control.
2. Insert a battery (CR2025).
Make sure that the
polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.
If remote control doesn’t operate
properly:
- Check the polarity + - of the batteries.
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by
obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.
Setup
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Basic Functions
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Using the Search and Skip Functions . . . . . . . . . 16
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . . . . 17
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Slow Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Advanced Functions
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . . . . 18
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . . . . . 19
Selecting the Subtitle Language. . . . . . . . . . . . . . 19
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . . . . . 20
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
MP3/WMA/CD Audio Playback. . . . . . . . . . . . . . . 22
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Picture CD Playback. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Changing Setup Menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Setting Up the Language Features . . . . . . . . . . . 25
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Setting Up the Display Options . . . . . . . . . . . . . . 27
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . . . . . 29
Setting Up the Anynet+(HDMI-CEC)
(DVD-F1080 only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Reference
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3
English
Precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Accessories
Remote Control
TABLE OF
CONTENTS
SETUP
General Features
Excellent Sound
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
1080p Playback
This player upconverts regular DVDs for playback
on 1080p TVs.(DVD-F1080 only)
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View enables picture adjustment to match
your TV's screen size (16:9 or 4:3).
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
Repeat
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA
files.
MPEG4
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)
HDMI reduces picture noise by allowing a pure
digital video/audio signal path from the player to
your TV.(DVD-F1080 only)
4
Note
- Discs which cannot be played with this
player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• CVD
• CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW
and DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
COPY PROTECTION
Many DVD discs are encoded with copy protection.
Because of this, you should only connect your DVD
player directly to your TV, not to a VCR. Connecting
to a VCR results in a distorted picture from copyprotected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
DVD-FP580 (525p)/
DVD-F1080 (525p,720p,1080p)
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IF PROGRESSIVE SCAN PICTURE
PROBLEMS OCCUR, IT IS RECOMMENDED
THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO
THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT. IF
THERE ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV
SET COMPATIBILITY WITH THIS DVD PLAYER,
PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER
SERVICE CENTER.”
Disc Type and Characteristics
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Disc Size
Max. Playing Time
Characteristics
12 Cm
Single-sided 240 min.
Double-sided 480 min.
- DVD contains excellent sound and
video due to Dolby Digital and MPEG2 system.
8 Cm
Single-sided 80 min.
Double-sided 160 min.
- Various screen and audio functions
can be easily selected through the onscreen menu.
12 Cm
74 min.
- Video with CD sound, VHS quality &
MPEG-1 compression technology.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
- CD is recorded as a Digital Signal
with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio
quality over time.
Disc Markings
Region Number
~
PAL
Play Region Number
PAL broadcast system in U.K, France,
Germany, etc.
Dolby Digital disc
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereo disc
Digital Audio disc
Both the DVD player and the discs are coded
by region. These regional codes must match in
order for the disc to play. If the codes do not
match, the disc will not play.
The Region Number for this player is
described on the bottom panel of the player.
DTS disc
MP3 disc
You must only insert one DVD disc at a time.
Inserting two or more discs will not allow to
play them back and it may cause damage to
the DVD player.
DivX Certification
DivX, DivX Certified,
and associated logos are trademarks of
DivXNetworks, Inc and are used under
license
5
English
Disc Types (Logos)
Description
Front Panel Controls
1.
2.
3.
4.
STANDBY/ON (
)
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes
out and the player is turned on.
STANDBY Indicator
When the unit is first plugged in, the indicator lights.
DISC TRAY
Place the disc here.
5.
SKIP (
) / SEARCH
Use to reverse skip a scene or music..
6.
STOP (
)
Stops disc play.
7.
PLAY/PAUSE (
)
Begin or pause disc play.
OPEN/CLOSE (
)
Press to open and close the disc tray.
8.
SKIP (
) / SEARCH
Use to forward skip a scene or music.
3.
AUDIO OUT JACKS
- Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver.
4.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack
on your television.
5.
AC IN JACK
- Use AC IN cable(Included) to connect this jack into
the power outlet.
Rear Panel (DVD-FP580)
1.
2.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use coaxial digital cable to connect to a compatible
Dolby Digital receiver.
- Use coaxial digital cable to connect to an A/V
Amplifier that contains a Dolby Digital, MPEG2 or
DTS decoder.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
interlaced scan mode will work.
6
English
Rear Panel (DVD-F1080)
1.
DIGITAL AUDIO OUT JACKS
- Use coaxial digital cable to connect to a compatible
Dolby Digital receiver.
- Use coaxial digital cable to connect to an A/V
Amplifier that contains a Dolby Digital, MPEG2 or
DTS decoder.
2.
COMPONENT VIDEO OUT JACKS
- Use these jacks if you have a TV with Component
Video in jacks. These jacks provide PR, PB and Y video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu,
interlaced scan mode will work.
3.
AUDIO OUT JACKS
- Connect to the Audio input jacks of your television or
audio/video receiver.
4.
VIDEO OUT JACK
- Use a video cable to connect to the Video input jack
on your television.
5.
AC IN JACK
- Use AC IN cable(Included) to connect this jack into
the power outlet.
6.
HDMI OUT JACK
- Use the HDMI cable to connect this jack to the HDMI
jack on your television for the best quality picture.
- If an HDMI cable is connected to an HDMI-compatible TV, HDMI will be output automatically within 10
seconds.
Note
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan (P-SCAN).
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in
the TV’s menu system.
- The HDMI output of this unit can be connected to a DVI jack on a TV or other device using a conversion adapter. In this case, it is necessary to use a TV or display with an HDCP-compatible DVI input.
(DVD-F1080 only)
- There may be no image output if the DVD player is connected to a TV or display that is not compatible
with the above format.
- Refer to the TV's instruction manual for detailed information regarding the HDMI terminal.(DVD-F1080
only)
- See pages 27 ~ 28 to get more information on how to use the setup menu.
7
Tour of the Remote Control
1.
STANDBY/ON Button
Turns the power on or standby.
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
3.
DISC MENU (NUMBER 4) Button
Brings up the Disc menu.
4.
ZOOM (NUMBER 7) Button
Enlarge DVD Picture.
5.
INFO Button
Displays the current disc mode.
6.
SEARCH Buttons (
)
/
Allow you to search forward/backward through a disc.
7.
STOP Button (
8.
SKIP Buttons (
19
10
NUMBER Buttons
9.
)
)
/
Use to skip the title, chapter or track.
MENU Button
Brings up the DVD player’s menu.
11
20
œ/ƒ
ƒ,¦
¦/‹
‹ Buttons
10. ENTER/œ
This button functions as a toggle switch.
11. EXIT Button
Exit the on-screen menu.
12. OPEN/CLOSE (
) Button
To open and close the disc tray.
13. AUDIO (NUMBER 5) Button
Use this button to access various audio functions on a disc.
14. REPEAT (NUMBER 6) Button
Allows you to repeat play a title, chapter, track or disc.
15. SUBTITLE (NUMBER 9) Button
16. VIDEO SEL. Button
Change Video output mode.
17. EZ VIEW (NUMBER 0) Button
The aspect ratio of a picture can easily be adjusted
according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).
18. PLAY/PAUSE Button (
)
Begin/Pause disc play.
19. RETURN Button
Returns to a previous menu.
20. CANCEL Button
Use to remove menus or status displays from the
screen.
8
CONNECTIONS
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and
other components.
Before Connecting the DVD Player
- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
particular components.
Connection to a TV (For Video)
1
Using video/audio cables, connect the VIDEO
(yellow)/AUDIO (red and white) OUT terminals on the rear
of the DVD player to the VIDEO (yellow)/AUDIO (red and
white) IN terminals of TV.
2
Turn on the DVD player and TV.
RED
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
YELLOW
Video Cable
YELLOW
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Video signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Note
- Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 13 to 14)
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's
manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the
DVD player.
- If you press the VIDEO SEL. button when DVD Player is in play mode, stop mode or no disc is inserted,
the Video Output mode changes in the following sequence: ( I-SCAN ➝ P-SCAN)
9
English
Choosing a Connection
Connection to a TV (Interlace)
- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picture element into black and white(Y), blue(PB), red(PR) signals to present clear and clean images. (Audio
signals are delivered through the audio output.)
1
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
2
RED
BLUE
GREEN
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of TV. Turn on the
DVD player and TV.
RED
WHITE
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
Audio Cable
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to I-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 27 - 28)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 9)
Note
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page.(See pages 13 to 14)
- The component terminal of TV can be marked by “R-Y, B-Y, Y” or “Cr, Cb, Y” instead of “PR, PB, Y”
depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set.
Please refer to the user's manual of the TV.
10
Connection to a TV (Progressive)
1
2
RED
BLUE
English
Using component video cables (not included), connect the
COMPONENT VIDEO OUT terminal on the rear of the
DVD player to the COMPONENT IN terminal of TV.
GREEN
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of TV. Turn on the
DVD player and TV.
RED
3
Press the input selector on your TV remote control until the
Component signal from the DVD player appears on the TV
screen.
WHITE
Audio Cable
RED
WHITE
RED
BLUE
GREEN
Component cable
(not included)
4
Set the Video Output to P-SCAN in the Display Setup
menu. (See pages 27 - 28)
You can use the VIDEO SEL. button to change the Video
Output mode. (See page 9)
To see the progressive video output,
- Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive
Scan is supported, follow the TV User’s Manual regarding Progressive Scan settings in the TV’s
menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.
Note
- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive
scanning method can provide better and clearer picture quality.
11
Connecting to a TV with DVI Jack (DVD-F1080 only)
1
Using the HDMI-DVI cable (not included), connect the
HDMI OUT terminal on the rear of the DVD player to the
DVI IN terminal of your TV.
2
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of your TV.
Turn on the DVD player and TV.
WHITE
RED
Audio Cable
RED
WHITE
HDMI-DVI cable
(Not Included)
3
Press the input selector on your TV remote control until the
DVI signal from the DVD player appears on your TV
screen.
Connecting to a TV with HDMI Jack (DVD-F1080 only)
1
Using the HDMI-HDMI cable connect the HDMI OUT terminal on the rear of the DVD player to the HDMI IN terminal
of your TV.
2
Press the input selector on your TV remote control until the
HDMI signal from the DVD player appears on your TV
screen.
HDMI cable
HDMI VIDEO Specifications
- Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work.
- Please refer to the user's manual of your TV.
- If HDMI or HDMI-DVI cable is plugged into TV, the DVD player’s output is set to HDMI/DVI within 10 seconds.
- If you set the HDMI output resolution 720p, 1080i or 1080p, HDMI output provides better picture quality.
- If you connect an HDMI cable between Samsung TV and this DVD player, you can operate this DVD player
using your TV remote control. This is only available with Samsung TVs that support Anynet+(HDMI-CEC).
(See page 30)
- If your TV has an
logo, then it will
Supports the Anynet+ Function.
12
HDMI is an interface to enable the digital transmission
of video and audio data with just a single connector.
Using HDMI, the DVD player transmits a digital video
and audio signal and displays a vivid picture on a TV
having an HDMI input jack.
• HDMI connection description
HDMI connector - Both uncompressed video data and
digital audio data (LPCM or Bit Stream data).
- Though the player uses a HDMI cable, the player
outputs only a pure digital signal to the TV.
- If TV does not support HDCP (High-bandwidth
Digital content protection), snow noise appears on
the screen.
• Why does Samsung use HDMI?
Analog TVs require an analog video/audio signal.
However, when playing a DVD, the data transmitted
to a TV is digital. Therefore either a digital-to-analog
converter (in the DVD player) or an analog-to-digital
converter (in the TV) is required. During this conversion, the picture quality is degraded due to noise and
signal loss. DVI technology is superior because it
requires no D/A conversion and is a pure digital signal from the player to your TV.
• What is the HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is
a system for protecting DVD content outputted via
DVI from being copied. It provides a secure digital
link between a video source (PC, DVD. etc) and a
display device (TV, projector . etc). Content is
encrypted at the source device to prevent unauthorized
Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)
1
Using the audio cables, connect the AUDIO (red and
white) OUT terminals on the rear of the DVD player to the
AUDIO (red and white) IN terminals of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO or
COMPONENT OUT terminals on the rear of the DVD player to the VIDEO or COMPONENT IN terminal of your TV.
RED
WHITE
3
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Audio Cable
RED
WHITE
2-Channel stereo amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier.(See pages 26-27)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
13
English
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)
1
If using a coaxial cable (not included), connect the DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) terminal on the rear of the
DVD player to the DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) terminal of the Amplifier.
2
Using the video signal cable(s), connect the VIDEO, COMPONENT or HDMI OUT (DVD-F1080 only) terminals on
the rear of the DVD player to the VIDEO, COMPONENT or
DVI IN terminals of your TV as described on pages 9 to
12.
Coaxial Cable
(not included)
3
Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.
Dolby digital or
DTS amp
4
Press the input select button of the Amplifier to select
external input in order to hear sound from the DVD player.
Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's
audio input.
Note
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause
damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier.(See pages 26-27)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier.
Please refer to the user's manual of the Amplifier.
14
BASIC FUNCTIONS
Before Play
- Turn on your TV and set it to the correct Video
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote control.
- If you connected an external Audio System, turn
on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
After plugging in the player, the first time you press the DVD
POWER button, this screen comes up: If you want to select
a language, press a NUMBER button. (This screen will only
appear when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set, the settings
may change whenever you turn the power on or off.
Therefore, make sure that you select the language you want
to use.
Once you select a menu language, you can change it by
pressing the (
) button on the front panel of the unit for
more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the
SELECT MENU LANGUAGE window appears again where
you can reset your preferred language.
Press
1
for English
Touche
2
pour Français
Drücken Sie
3
für Deutsch
Pulsar
4
para Español
Premere
5
per Italiano
Druk op
6
voor Nederlands
Playback
1. Press the OPEN/CLOSE ( ) button. The STANDBY
indicator light goes out and the tray opens.
) button during play.
5. Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE (
English
4. Stopping Play
Press the STOP (
Playing a Disc
) button.
6. Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE ( ) on the remote control
during play.
- Screen stops, no sound.
To resume, press the PLAY/PAUSE ( )
button once again.
7. Slow Motion Play
Press the SEARCH ( / ) button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE
mode.
- No sound is heard during slow mode.
- Press the PLAY/PAUSE ( ) button to resume
normal play.
Note
- If the player is left in the stop mode for more
than one minute without any user interaction, a
screen saver will be activated. Press the
PLAY/PAUSE ( ) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than
about 30 minutes, the power will automatically
shut off. (Automatic Power-Off Function)
- If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
- This (
) icon indicates an invalid button press.
2. Place a disc gently into the tray with the disc’s label facing
up.
3. Press the PLAY/PAUSE ( ) button or OPEN/ CLOSE
( ) button to close the disc tray.
- When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE ( ) button again, it will pick up where
you left off.
15
Using the Search and Skip
Functions
During play, you can search quickly through a chapter or
track, and use the skip function to jump to the next selection.
Searching through a Chapter or
Track
During play, press the SEARCH (
or
remote control for more than 1 second.
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
When Playing a DVD/VCD/MPEG4
1. During play, press the INFO button on the remote control.
- You can select Info in the function menu by pressing
the MENU button.
2. Press the œ/ƒbuttons to select the desired item.
- When playing VCD2.0, this function works only when
the menu is off. Select Menu Off by pressing the DISC
MENU button.
) button on the
3. Press the ¦/‹ buttons to make the desired setup and then
press the ENTER button.
- You may use the number buttons of the remote control
to directly access a title, chapter or to start the play
back from a desired time.
Note
- The speed marked in this function may be
different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode
(Except CD).
4. To make the screen disappear, press the INFO button
again.
Note
Skipping Tracks
During play, press the SKIP (
Using the Display Function
Title
or
) button.
- When playing a DVD, if you press the SKIP (
) button, it
moves to the next chapter. If you press the SKIP (
)
Chapter
button, it moves to the beginning of the chapter. One more
press makes it move to the beginning of the previous
chapter.
Time
- When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a VCD 1.1
or a CD, if you press the SKIP (
) button, it moves to
the next track. If you press the SKIP (
) button, it moves
to the beginning of the track. One more press makes it
Audio
move to the beginning of the previous track.
- If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and
you press the
If you press the
button, it moves forward 5minutes.
button, it moves backward 5 minutes.
Note
When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
16
Subtitle
To access the desired title when there is
more than one in the disc. For example, if
there is more than one movie on a DVD,
each movie will be identified.
Most DVD discs are recorded in chapters so
that you can quickly find a specific passage
(similar to tracks on an video CD).
Allows playback of the film from a desired
time. You must enter the starting time as a
reference.The time search function does not
operate on some disc.
Refers to the language of the film soundtrack.
In the example, the soundtrack is played in
English 5.1CH. A DVD disc can have up to
eight different soundtracks.
Refers to the subtitle languages available in
the disc. You will be able to choose the
subtitle languages or, if you prefer, turn them
off from the screen. A DVD disc can have up
to 32 different subtitles.
Using the Disc and Title
Menu
Using the Function Menu
Using the Function Menu
(DVD/VCD)
1. During the playback of a DVD disc, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Disc Menu button,
then press the ‹ or ENTER button.
Press ENTER key
for Disc Menu
Enter
Return
1. Press the MENU button during playback.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
- Info (See pages 16)
- Zoom (See page 21)
- Bookmark (See pages 20 to 21)
- Repeat (See pages 17 to 18)
- EZ View (See pages 18 to 19)
- Angle (See pages 20)
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Menu
Note
- Depending on a disc, the Disc Menu may not
work.
- You can also use the Disc Menu, using the
DISC MENU button on the remote control.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
Enter
Return
Menu
3. Press the œ/ƒ buttons to select one of the six functions.
Then press the ‹ or ENTER button to access the function.
You can also directly select these functions using their
respective buttons on the remote control.
- INFO
- ZOOM
- EZ VIEW
- REPEAT
Using the Title Menu
1. During the playback of a DVD disc, press the MENU button
on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Title Menu, then press the
‹ or ENTER button.
Return
Repeat the current track, chapter, title, a chosen
section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD
1. Press the REPEAT button on the remote control. Repeat
screen appears.
Press ENTER key
for Title Menu
Enter
Repeat Play
Menu
Note
- Depending on a disc, the Title Menu may not
work.
- Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
2. Press the ¦/‹ buttons to select Chapter, Title or A-B,
then press the ENTER button.
- DVD repeats play by chapter or title, VCD repeat play
by disc or track.
- Chapter ( ): repeats the chapter that is playing.
- Title ( ): repeats the title that is playing.
- Disc ( ): repeats the disc that is playing.
- Track ( ): repeats the track that is playing.
- A-B: repeats a segment of the disc that you select.
T
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
17
English
Using the Disc Menu
Using the A-B Repeat function
1. Press the REPEAT button on the remote control.
2. Press the ¦/‹ buttons to select A-B button.
3. Press the ENTER button at the point where you want
repeat play to start (A). B is automatically highlighted.
4. Press the ENTER button at the point where you
want the repeat play to stop (B).
- To return to normal play, press the CANCEL button.
3. To return to normal play, press REPEAT button again, then
press the ¦/‹ buttons to select Off and press ENTER
button.
DVD
Off
01
01 A - B
T
ENTER REPEAT
VCD
Off
T
01
D
01 A - B
ENTER REPEAT
Note
- A-B REPEAT does not allow you to set point (B)
until at least 5 second of playback time has
elapsed after point (A) has been set
- Depending on a disc, the Repeat function may
not work.
- When playing VCD2.0, this function works only
when the menu is off. Select Menu Off by
pressing the DISC MENU button.
Slow Play
This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments being
played etc., so you can study them more closely.
When playing a DVD
1. During play, press the PLAY/PAUSE (
) button.
2. Press the SEARCH ( / ) button to choose the play speed
between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE mode.
18
ADVANCED
FUNCTIONS
Adjusting the Aspect Ratio
(EZ View)
To play back using aspect ratio
(DVD)
Press the EZ VIEW button.
- The screen size changes when the button is pressed
repeatedly.
- The screen zoom mode operates differently depending on the
screen setting in the Display Setup menu.
- To ensure correct operation of the EZ VIEW button, you
should set the correct aspect ratio in the Display Setup
menu. (See pages 27 to 28).
WIDE SCREEN
EZ VIEW
If you are using a 16:9 TV
For 16:9 aspect ratio discs
- WIDE SCREEN
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at
the top and bottom of the screen will disappear. The picture
will look vertically stretched. (Depending on a type of disc,
the black bars may not disappear completely.)
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarge
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and
the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are
cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will
appear at the left and right of the screen in order to prevent
the picture from looking horizontally stretched.
For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The
black bars will appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan Scan
The left and right portions of the screen are cut off and the
central portion of the 16:9 screen is displayed.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and a
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and
the central portion of the screen is enlarged.
For 4:3 aspect ratio discs
- Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.
- SCREEN FIT
The top and bottom portions of the screen are cut off and the
full screen appears. The picture will look vertically stretched.
- ZOOM FIT
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut
off and the central portion of the screen is enlarged.
Note
This function may behave differently depending on
the type of disc.
You can select a desired audio language quickly and
easily with the AUDIO button.
Using the AUDIO button
(DVD/VCD/MPEG4)
1. Press the AUDIO button. The Audio changes when
the button is pressed repeatedly.
The audio languages are
DVD
represented by
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
abbreviations.
VCD
Press AUDIO button at
remocon repeatedly to
select the desired Audio
on MPEG4 then press
the ENTER .
MPEG4
Stereo
PCM 1/2
Note
- This function depends on audio languages are
encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
- To have the same audio language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Using the Audio Language” on page 26.
Selecting the Subtitle
Language
You can select a desired subtitle quickly and
easily with the SUBTITLE button.
Using the SUBTITLE button
(DVD/MPEG4)
1. Press the SUBTITLE button. The subtitle languages are
reppresented by abbreviations.
The subtitle changes when DVD
the button is pressed
Off
repeatedly.
SUBTITLE
MPEG4
External subtitle option will
appear, depends the DivX
Disc.
Selecting the Audio
Language
When playing a VCD you
can select among Stereo,
Right or Left.
2. To remove the AUDIO icon, press the CANCEL or RETURN
button.
AUDIO
AUDIO
Subtitle Selection
External Subtitle Off
readme.TXT
Non-standard fonts are not supported
Press Subtitle button at
remocon repeatedly to
select the desired subtitle language on a
MPEG4.
Enter
Return
Menu
MPEG4
Off
SUBTITLE
2. To remove the SUBTITLE icon, press the CANCEL or
RETURN button.
AUDIO
Note
- You have to change the desired subtitle in the
Disc Menu, according to discs. Press the DISC
MENU button.
- This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
- To have the same subtitle language come up
whenever you play a DVD; Refer to “Using the
Subtitle Language” on page 26.
19
English
If you are using a 4:3 TV
Changing the Camera
Angle
Using the Bookmark
Function
When a DVD contains multiple angles of a particular
scene, you can use the ANGLE function.
Using the ANGLE function (DVD)
This feature lets you bookmark sections of a DVD or
VCD (Menu Off mode) so you can quickly find them
at a later time.
If the disc contains multiple angles, the ANGLE
appears on the screen.
Using the Bookmark Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the MENU button on the
remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
3. Press the œ/ƒ buttons to select Angle, then press the
‹ or ENTER button.
1. During play, press the MENU button on the remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Info
Enter
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Enter
Return
Menu
3. Press the œ/ƒ buttons to select Bookmark, then press the
‹ or ENTER button.
Return
Menu
4. Press the ¦/‹ buttons on the remote control to select the
desired angle.
4/6
- - -
4. When you reach the scene you want to mark, press the
ENTER button. Up to three scenes may be marked at a time.
1 - -
Note
- If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not
work
CANCEL
Note
- When VCD 2.0 is in Menu Off mode only, this
function works. Select Menu Off by pressing
the DISC MENU button.
- Depending on a disc, the Bookmark function
may not work.
Recalling a Marked Scene
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function” on page 20.
4. Press the ¦/‹ buttons to select a marked scene.
1 2 3
5. Press the PLAY/PAUSE (
scene.
CANCEL
) button to skip to the marked
Clearing a Bookmark
1~3. The first 1~3 steps are the same as those for “Using the
Bookmark Function” on page 20.
4. Press the ¦/‹ buttons to select the bookmark number you
want to delete.
20
5. Press the CANCEL button to delete a bookmark number.
CANCEL
: Name of currently playing file.
-
: Current Playback Time.
-
: Current Playback Mode : There are four
Using the Zoom Function
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
Using the Zoom Function
(DVD/VCD)
1. During play or pause mode, press the MENU button on the
remote control.
2. Press the œ/ƒ buttons to select Function, then press the
‹ or ENTER button.
3. Press the œ/ƒ buttons to select Zoom, then press the
‹ or ENTER button.
4. Press the œ/ƒ or ¦/‹ buttons to select the part of the
screen you want to zoom in on. Press the ENTER button.
- During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- During VCD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current track.
- Folder: Repeats the current folder
- Random: Files in the disc will be played in
random order.
English
1 2 3
-
-
: MP3 file icon.
-
: CD Audio file icon.
-
: WMA file icon.
-
: Folder icon.
-
: JPEG file icon
-
: Current Folder icon.
-
: AVI file icon.
Note
- When playing MPEG4 file, the VIDEO SEL. only
work in stop mode.
Info
Zoom
Bookmark
Repeat
EZ View
Angle
Folder Selection
CANCEL
Enter
Return
Menu
The folder can be selected both in Stop or Play mode.
- To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to parent folder, or press the
œ/ƒ
ƒ buttons to select “..” and press ENTER to go to the
parent folder.
- To select the Peer Folder
ƒ buttons to select the desired folder, then
Press the œ/ƒ
press ENTER.
Clips Menu for MP3/WMA/
JPEG/ MPEG4/CD Audio
CANCEL
CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4
contain individual songs and/or pictures that can be
organized into folders as shown below. They are
similar to how you use your computer to put files
into different folders.
- To select the Sub-Folder
ƒ buttons to select the desired folder,
Press the œ/ƒ
then press ENTER.
Root
WMA
JPEG
MP3
Parent Folder
MUSIC
Current Folder
1st
Sub-Folders
Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this
screen displays.
Stop
2nd
Off
T
00:00:00
SONG FILE 1
Peer Folders
WMA
SONG FILE 2
JPEG
MP3
MPEG4
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
Enter
Return
Menu
21
MP3/WMA/CD Audio
Playback
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
- Only one kind of file is played back when a disc or a
folder contains both MP3 and WMA files.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select a song file.
2. Press the œ/ƒ
Press ENTER to begin playback of the song file.
Play
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
Return
REPEAT
Repeat
Repeat/Random playback
Press the REPEAT button to change the playback mode. There
are four modes, such as Off, Track, Folder and Random.
- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same
extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be
played in random order.
To resume normal play, press the CANCEL button.
- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling
rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps
and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression
rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played
properly. Sampling rate that can be supported for WMA files is
> 30Khz.
- Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected to
prevent illegal copying. These files are of the following types:
TM
Windows Media (registered trade mark of Microsoft Inc) and
TM
SDMI (registered trade mark of The SDMI Foundation). You
cannot copy such files.
- Important:
The above recommendations cannot be taken as a
guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as
an assurance of sound quality. You should note that certain
technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs
prevent optimal playback of these files on your DVD player
(degraded sound quality and in some cases, inability of the
player to read the files).
- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders
per disc.
MPEG4 Playback
CD-R MP3/WMA file
MPEG4 Play Function
When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer
to the following.
- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When
composing your title, make sure that you use 8 characters or
less, have no spaces in the name, and avoid the use of
special characters including: (.,/,\,=,+).
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps
when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of
compression/decompression you choose. Getting CD audio
sound requires an analog/digital sampling rate, that is
conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160
Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more,
only rarely give better sound quality. Conversely, files with
decompression rates below 128 Kbps will not be played
properly. Sampling rate that can be supported for WMA file is
> 30 Khz.
22
AVI files are used to contain the audio and video data. Only
AVI format files with the “.avi” extensions can be played.
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.
Close the tray.
ƒ or ¦/‹
‹ buttons to select an avi file
2. Press the œ/ƒ
(DivX/XiviD) and then press ENTER button.
Stop
Off
/MPEG4
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
Repeat playback
Press the REPEAT button to change playback mode. There are
3 modes, such as Off, Folder and Title.
- Folder : repeats the AVI files which have the same extension
in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.
MPEG4 Function Description
Description
Reference page
During play, press the
or
button, it moves forward
(
)
or backward 5 minutes.
During play, press the SEARCH
(
or
) button and press
Search
again to search at a faster
(
or
) speed. Allows you to search
at a faster speed in an AVI
file. (2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
Slow Motion
slower speed in an AVI file.
Play
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Skip
or
ZOOM
-
Authorization Error
This player is not authorized
to play this video
Enter
P 15
P 21
2X/4X/2X/Normal in order
OK
-
- These functions may not work depending on MPEG4 file.
Return
2. Unsupported Codec
- Files with certain Codec Types, Versions
(ex. MP4, AFS and other proprietary codecs) are not
suppoerted by this player.
Stop
Off
S w e e t Vo l 3
CD-R AVI file
English
Function
Possible warning messages that may appear when trying to
play DivX/AVI files are :
1. No Authorization
- File with bad registration code.
T
00:00:20
...
B e c a u s e Yo u
This unit can play the following video compression formats
within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional
features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are
also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.
C a c t u sFile
you attempt to play
has un supported codec.
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
S w e e t Vo l 3
Enter
Menu
Return
3. Unsupported Resolution
- Files containing resolutions higher than the player’s
specification are not supported.
Stop
DVD-RW & DVD+R
Off
/a01_divx51b-8
Format that support for DivX file :
- Basic DivX format DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 compliant video codec) and DivX Pro
- File format : *.avi, *.div, *.divx.
T
00:00:00
...
a01_divx51b-8
File you attempt to play
has unsupported resolution.
a02_divx505b-8
a03_divx502sp-8
a04_divx412-8
Enter
Return
Menu
This unit supports all resolutions up to maximum below.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Note
• The resolution that can be supported by this unit are
up to 720 x 480 @30 frames/ 720 x 576 @25
frames
• This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in
accordance with the “ISO9660 format”.
23
Picture CD Playback
MP3-JPEG Playback
1. Select the desired folder.
ƒ buttons to select a Picture file in the clips
2. Press the œ/ƒ
menu and then press the ENTER button.
3. Press the INFO button on the remote control to select the
menu you want to view and then press the ENTER button.
ENTER RETURN
Note
- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
Rotation
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
Zoom
ƒ buttons to select the part of the
: Press the œ/ƒ
screen you want to zoom in on.
Press the ENTER button. Each time the ENTER button is pressed, the picture is enlarged up to 2X.
Slide Show
•
: The unit enters slide show mode.
• Before beginning the Slide Show, the picture interval must
be set.
•
: When this icon is selected and ENTER is
pressed, the pictures change automatically
with about a 6 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with
about a 18 second interval.
TIMER:
ENTER RETURN
Note
- Depending on a file size, the amount of time
between each picture may be different from the
manual.
24
You can play JPEG using music as a backgound.
ƒ buttons to select an MP3 file in the clips
1. Press the œ/ƒ
menu and then press the ENTER button.
ƒ buttons to select a JPEG file in the
2. Press the œ/ƒ
clips menu and then press the ENTER button.
- Music willplay from the beginning
3. Press Stop button when you want to stop the
playback.
Note
MP3 and JPEG files have to be on the same disc.
CD-R JPEG Disc
- Only files with the “.jpg” and “.JPG” extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and
not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format
can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8
characters and should contain no blank spaces or special
characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played.
If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc
can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the
pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can
be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the
JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG
files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG
files in 500 folders can be played
Setting Up the Language
Features
CHANGING SETUP
MENU
If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle
language in advance, they will come up automatically every
time you watch a movie.
Using the Setup Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button on the
ƒ buttons to select Setup, then
remote control. Use the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
‹
Language Setup
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Player Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen
returns to Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
DVD-FP580 Setup Menu
Player Menu
Disc Menu
‹
Audio
Audio Setup
‹
Subtitle
Display Setup
‹
DivX Subtitle
Language Setup
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
: English
English
: English
Deutsch
: English
: English
Italiano
Nederlands
Return
Enter
Menu
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Return
Menu
Using the Disc Menu Language
DVD-F1080 Setup Menu
❶
❷
❸
❹
❺
❻
This function changes the text language only on the disc
Language Setup: Setup of the Language.
Audio Setup : Setup of the Audio Options.
Display Setup : Setup of the Display Options. Use to
select which type of screen you want to
watch and several display options.
Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows
users to set the level necessary to
prevent children from viewing unsuitable
movies such as those with violence,
adult subject matter, etc.
Divx(R) Registration : Please use the Registration code
to register this player with the
DivX(R) Video On Demand
format. To learn more go to
www.divx.com/vod.
Anynet+(HDMI-CEC): Setup of the Anynet+(HDMI-CEC)
Options.(DVD-F1080 only)
ƒ buttons to access the different features.
2. Press the œ/ƒ
Press the ‹ or ENTER button to access the sub features.
3. To make the setup screen disappear after setting up, press
the MENU button again.
Note
Depending on the disc, some Setup Menu
selections may not work.
menu screens.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Disc Menu, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- If the selected language is not recorded on the disc,
the original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
Return
: English
English
: English
Deutsch
: English
: English
Italiano
Nederlands
Menu
25
English
Using the Player Menu Language
The Setup menu lets you customize your DVD player by
allowing you to select various language preferences, set up
a parental level, even adjust the player to the type of
television screen you have.
Using the DivX Subtitle Language
Using the Audio Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio, then press the ‹
4. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- Select “Original” if you want the default soundtrack
language to be the original language the disc is
recorded in.
- If the selected language is not recorded on the disc, the
original pre-recorded language is selected.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
: English
Original
: English
English
: English
Deutsch
: English
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
Return
Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select Subtitle, then press the
4. Press the œ/ƒ
‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to
be the same as the language selected as the audio
language.
- Some discs may not contain the language you select as
your initial language; in that case the disc will use its
original language setting.
- The language is selected and the screen returns to
setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the MENU
button.
LANGUAGE SETUP
Subtitle
: English
Automatic
: English
English
: English
Deutsch
: English
DivX Subtitle
Italiano
Disc Menu
Audio
Enter
26
Return
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
Disc Menu
: English
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Enter
√ Unicode
Western
Turkish
Central
Cyrillic
Greek
Return
Menu
Setting Up the Audio
Options
Italiano
Using the Subtitle Language
Player Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Language Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select DivX Subtitle, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired language,
5. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Menu
Audio Options allows you to setup the audio device
and sound status settings depending on the audio
system in use.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Audio Setup, then press
3. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Menu
AUDIO SETUP
Digital Out
: PCM
MPEG-2 Digital Out
: PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling
Enter
Return
: On
Menu
❶ Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital via the digital
output. Select Bitstream when connecting to a
Dolby Digital Decoder.
❷ MPEG-2 Digital Out
- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH
or 8CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
❸ Dynamic Compression
- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.
Note :
There is no analog audio output when you play a DTS
sound disc.
Even when PCM Down sampling is Off
• Some discs will only output down sampled
audio through the digital outputs.
• To make the Setup menu disappear, press the
MENU button.
‹
‹
‹
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Enter
Menu
❶ TV Aspect
Depending on a type of television you have, you may want
to adjust the screen setting (aspect ratio).
- 4:3 Letter Box : Select when you want to see the total
16:9 ratio screen DVD supplies, even though you
have a TV with a 4:3 ratio screen. Black bars will
appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional size TVs
when you want to see the central portion of the 16:9
screen. (Extreme left and right side of movie picture
will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture on your
wide screen TV.
DISPLAY SETUP
Aspect
TV
Aspect
Ratio
Still Mode
Screen Messages
TV System
- If your TV is not compatible with LPCM sampling
rates over 48kHz, you should set PCM Down
sampling to On.
: 16:9 Wide
4:3 Letter Box
: Auto
4:3 Pan&Scan
: On
16:9 Wide
Video Output
: I-SCAN
Black Level
: Off
Enter
Return
Menu
❷ Still Mode
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
These options will help prevent picture shake in still
mode and display small text clearer.
- Auto : When selecting Auto, Field/Frame mode will be
automatically converted.
“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
- Field : Select this feature when the screen shakes in
the Auto mode.
Setting Up the Display
Options
- Frame : Select this feature when you want to see
small letters more clearly in the Auto mode.
❸ Screen Messages
Display options enable you to set various video functions of
the player.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
ƒ buttons to select Display Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
ƒ buttons to select the desired item, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Return
Return
DVD-F1080 Dispay Setup
HDMI (DVD-F1080 only)
- If your TV is not compatible with compressed multichannel formats (Dolby Digital, DTS, MPEG), you
should set Digital Audio to PCM.
Enter
‹
Display Setup
Parental Setup :
DivX(R) Registration
Menu
Use to turn on-screen messages On or Off.
❹ TV System
- NTSC : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input, you must
choose “PAL”. When you choose “PAL”, Interlace output format is PAL 60 Hz output.
• If your TV system only has NTSC, input you must
choose “NTSC ”.
• If you set up the NTSC TV, HDMI output frame rate is
60 Hz.
- PAL : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video input, you
must choose “NTSC”.
• If your TV system only has PAL input, you must
choose “PAL ”.
• If you set up the PAL TV, HDMI output frame rate is 50 Hz.
DVD-FP580 Display Setup
27
English
❹ PCM Down Sampling
- On : Select this when the Amplifier connected to the player
is not 96KHz compatible. In this case, the 96KHz
signals will be down converted to 48KHZ.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player
is 96KHz compatible. In this case, all signals will be
output without any changes.
Language Setup
Audio Setup
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
- Black Level (DVD-F1080 and DVD-FP580) : Adjusts
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
System
TV
NTSC
: PAL
Black Level
Enter
the brightness of the screen.(On or Off) It does not
PAL
Video Output
function in Progressive mode.
: Off
Return
❼ Picture Quality / (Black Level)
- Brightness : Level 1 ~ Level 5
Menu
- Contrast : Level 1 ~ Level 5
❺ Video Output
- Color Saturation : Level 1 ~ Level 5
Select Video Output.
DISPLAY SETUP
- I-SCAN : Select when you want to use Component
Interlace (525i) Out.
TV Aspect
- P-SCAN : Select when you want to use Component
Progressive (525p) Out.
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
• If you press the VIDEO SEL. button when DVD
Player is in play mode, stop mode or no disc is
inserted, the Video Output mode changes in the
following sequence:
(I-SCAN ➝ P-SCAN)
: PAL
Video Output
: I-SCAN
Black
Black Level
Level
: Off
Enter
Return
Menu
DVD-FP580
Black Level Menu
PICTURE QUALITY
❻ HDMI (DVD-F1080 only)
Black Level
This setting is used when the unit is connected by HDMI
with Display devices (TV, projector, etc).
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
- Resolution Setting
Enter
- Auto : Resolution setting automatically
Return
Menu
DVD-F1080
Picture Quality Menu
- Manual : Resolution setting manually
- Resolution
- 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
- 720p : 1280 x 720
- 1080i : 1920 x 1080
- 1080p : 1920 x 1080
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
: PAL
Video Output
: P-SCAN
HDMI
‹
Picture Quality
‹
Enter
Return
Menu
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
Resolution
: 720p
Enter
28
Return
Menu
• Consult your TV User’s Manual to find
out if your TV supports Progressive Scan. If
Progressive Scan is supported, follow the TV
User’s Manual regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
• If Video Output is set incorrectly, the screen
may be blocked.
• The resolutions available for HDMI output
depend on the connected TV or projector.
For details, see the user’s manual of your TV
or projector. (DVD-F1080 only)
• When the resolution is changed during playback, it may take a few seconds for a normal
image to appear.
• If you set the HDMI output resolution
720p,1080p or 1080i, HDMI output provides
better picture quality. (DVD-F1080 only)
Setting Up the Parental
Control
To make the setup menu disappear, press the MENU
button. For example, if you select up to Level 6, discs
that contain Level 7,8 will not play.
Setting Up the Rating Level
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Changing the Password
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
‹
Language Setup
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Language Setup
‹
Parental Setup :
‹
Audio Setup
‹
DivX(R) Registration
‹
‹
Display Setup
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Enter
Return
Enter
Return
Menu
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Menu
ƒ buttons to select Parental Setup, then
3. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
‹
Parental Setup :
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
DivX(R) Registration
‹
Display Setup
Enter
Enter
Return
Menu
ƒ buttons to select Rating Level, then press
4. Press the œ/ƒ
the ‹ or ENTER button.
Return
Menu
ƒ button to select Change Password, then
4. Press the œ/ƒ
press the ‹ or ENTER button. Enter your new password.
Re-enter the new password again.
PARENTAL SETUP
Rating Level
PARENTAL SETUP
: Kids Safe
Rating Level
Change Password
:Kids Safe
Change Password
Enter
Return
Menu
5. Enter your password.
- By default, password is set to 0000.
- Please change password to other than 0000 to
activate parental control function.
Enter
Return
PARENTAL SETUP
Rating Level
:Kids Safe
Change Password
PARENTAL SETUP
Rating Level
Menu
Enter Password
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
Enter
Return
Menu
PARENTAL SETUP
Rating Level
Enter
Return
:Kids Safe
Menu
Change Password
ƒ buttons to select the Rating Level you
6. Press the œ/ƒ
want, then press the ‹ or ENTER button.
e.g) Setting up in Kids Safe.
PARENTAL SETUP
Rating Level
Level
Rating
Change Passwor
Enter
Return
: Kids Safe
Kids Safe
Level 2
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Enter New Password
Enter
Return
Menu
Note
If you have forgotten your password, see
“Forgot Password” in the Troubleshooting Guide.
Menu
29
English
The Parental Control function works in conjunction
with DVDs that have been assigned a rating, which
helps you control the types of DVDs that your family
watches. There are up to 8 rating levels on a disc.
Setting Up the Anynet+
(HDMI-CEC) (DVD-F1080 only)
Anynet+ is a function that can be used to operate
the unit using a Samsung TV remote control, by
connecting the DVD F1080 to a SAMSUNG TV
using a HDMI Cable.(see page 12) (This is only
available with SAMSUNG TVs that support
Anynet+).
DVDP
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
‹
Anynet+(HDMI-CEC) : On
Menu
4. Set the Anynet+(HDMI-CEC) to “On” on your DVD Player,
then press the ‹ or ENTER button.
Language Setup
‹
Audio Setup
‹
Display Setup
‹
Parental Setup :
‹
DivX(R) Registration
Off
Anynet+(HDMI-CEC)
√ On : On
‹
Menu
5. Set the Anynet+ function at your TV. (See the TV instruction
manual for more information.).
• When you press Anynet+ button on the TV remote
control, the below OSD will appear.
30
buttons,
,
,
,
,
and
,
buttons.
- Select Device : Use this option to select device.
- Device Operation : Same as INFO button on the
DVD Player remote control.
Language Setup
Return
®
ENTER
- Menu on Device : Same as MENU button on the
DVD Player remote control.
Menu
ƒ buttons to select Anynet+(HDMI-CEC),
3. Press the œ/ƒ
then press the ‹ or ENTER button.
Enter
®
®
Setup
• You can operate the DVD Player by using TV remote control. (TV buttons that can be used to control the DVD
Player :
,
‹
Return
Device Operation
Receiver : Off
To make the setup menu disappear, press the
MENU button.
Language Setup
Enter
®
®
TV Menu
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
ƒ buttons to select Setup, then press the ‹
2. Press the œ/ƒ
or ENTER button.
Return
®
®
Record
Menu on Device
Move
Exit
Select On when you connecting the DVD-Player
with Samsung TV that support Anynet+.
Enter
View TV
Select Device
Note
• By pressing the PLAY button of the unit while
watching TV, the TV screen will change to the play
screen.
• If you play a DVD when the TV power is off, the TV
will power On.
• If you turn the TV off , the DVD Player will power
off automatically.
• If you change the HDMI to other sources
(Composite,Component,... etc) in TV while playing
the DVD disc, the DVD Player will stop playing.
REFERENCE
Firmware upgrade
2. Press the ¦/‹ buttons to select Total, then press the
ENTER button.
English
Introduction
Samsung will often support the software upgrade to
improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues and
it is appearing. What improvements are made depends
on the upgrade software you are using as well as the
software that your DVD-player contained before the
upgrade.
How to make an upgrade disc
Write the downloaded file onto a blank CD-R or CDRW disc, using the following settings:
Firmware upgrade starts
- In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please wait for
about 2 minutes.
- If the unit was succesfully updated, the unit will turn off
and on after closing the tray automatically. When the
unit turns on, this screen will display.
3. Press the number buttons to select the desired language
1. You have to download a new file through Download Center
of Samsung Internet Site (www.samsung.com).
2. Write the file to Disc using CD-RW of your computer.
Note
- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low
Upgrade procedure
1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the
tray. The Firmware upgrade screen appears.
Press
Touche
Drücken Sie
Pulsar
Premere
Druk op
1
2
3
4
5
6
for English
pour Français
für Deutsch
para Español
per Italiano
voor Nederlands
Note
- If the “Select Menu Language” doesn’t appear,
please contact to “Samsung Service Center”.
- Do not press any button and unplug the power
code during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to
the web site (www.samsung.com).
Firmware upgrade
appears on the display
31
Troubleshooting
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Action
Problem
Page
No operations can be
performed with the
remote control.
• Check the batteries in the remote control.
They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain
the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try
to operate the remote control again.
P3
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
P5
5.1 channel sound is
not being reproduced.
The
icon appears
on screen.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. :
1) The DVD player is connected with the proper Amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “5.1 ch” mark on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is out of range.
P13~14
P26-27
Disc Menu doesn’t appear. • Check if the disc has a Menu.
Play mode differs from the
Setup Menu selection.
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the
disc is not encoded with the corresponding function.
P25~30
The screen ratio
cannot be changed.
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P27~28
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options
Menu.
P26-27
The screen is blocked
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc
inside. All settings will revert to the factory settings.
P15
Forgot password
• Press the
button (in front panel) for more than 5 seconds
under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory
settings. Don't use this unless absolutely necessary.
If you experience
other problems.
• Go to the contents and find the section of the instruction book that contains the
explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized service center.
The picture is noisy or
distorted
• Make sure that the disc is not dirty or scratched.
• Clean the disc.
No HDMI output.
(DVD-F1080 only)
• Check the Video output is HDMI enabled.
• Check the connection between the TV and the HDMI jack of DVD player.
• See if the TV supports this 480p/576p/720p/1080i/1080p DVD player.
Abnormal HDMI output
screen. (DVD-F1080
only)
• If snow noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
HDMI output Jitter
(DVD-F1080 only)
32
P29
• Check your TV system setup correctly.
• The screen Jitter phenomenon may occur when frame rate is converted from 50Hz to
60Hz for 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) Output.
• Please refer to the user’s manual of your TV.
P2
P12~13
P12~13
P27~28
Specifications
AC 110-240V ~ 50/60 Hz
Power Consumption
7W
Weight
Dimensions
0.976 Kg
240mm (W) X 240mm (D) X 50.5mm (H)
Operating Temperature Range
+5°C to +35°C
Operating Humidity Range
10 % to 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
English
General
Power Requirements
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
CD : 12Cm
Disc
(COMPACT DISC)
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
Maximum Play Time : 20 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
Component Video
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
HDMI
Output
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
2 Channel
Audio
Maximum Play Time : 74 min.
Composite Video
Video
Output
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
*Frequency Response
480p/576p. 720p. 1080i. 1080p (DVD-F1080 only)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with out notice.
- Weight and dimensions are approximate.
33
34
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled
waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
ce, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
government
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase
contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Elektrik& Elektronik Cihaz Atığı)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama gerektiren Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün genel belediye
çöplüklerine atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz çöp atımı sonucunda oluşabilecek çevre
ve insan sağlığına yönelik olası olumsuz etkenleri azaltmak için bunu diğer çöplerden ayrı tutun.
ve doğal kaynakları korumak için geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları için: Ulaşabileceğiniz dönüşüm ve toplama sistemleri hakkında detaylı bilgi için
lütfen atıklarla ilgili kuruma ya da ürünü satın aldığınız yetkili firmaya başvurunuz.
İş sahipleri için: Ürün sağlayıcınıza başvurun ve satın alma sözleşmesindeki şartları kontrol edin.
Bu ürün diğer çöp ve atıklarla karıştırılmamalıdır.
Türkçe
AK68-01464G(01)
000
AK68-00000
Download PDF