Samsung | SAMSUNG D70 | Samsung D70 Kullanım kılavuzu

Kullan›m K›lavuzu
Bir Samsung foto¤raf makinesi sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
Bu el kitab›, foto¤raf çekme, görüntüleri karfl›dan yükleme ve uygulama yaz›l›m›n›n kullan›m› dahil, foto¤raf
makinesinin kullan›m› s›ras›nda size yol gösterecektir.
Yeni foto¤raf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
TÜRKÇE
Yönergeler
Makinenizi tan›ma
Bu foto¤raf makinesini afla¤›daki s›raya göre kullan›n
Foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin
Bir resim çekin
USB kablosunu tak›n
Foto¤raf makinesinin güç
durumunu kontrol edin
[Ç›kart›labilir Disk]'i
kontrol edin
Foto¤raf makinesini bir USB kablosu ile bir
bilgisayara ba¤lamadan önce, foto¤raf
makinesi sürücüsünün yüklenmesi
gereklidir. Uygulama S/W CD-ROM'u
içinde bulunan foto¤raf makinesi
sürücüsünü yükleyin. (s.85)
Bir resim çekin. (s.15)
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu
bilgisayar›n USB ba¤lant› noktas›na ve
foto¤raf makinesinin USB ba¤lant›
terminaline ba¤lay›n. (s.88)
Foto¤raf makinesinin güç durumunu
kontrol edin. Makine kapal›ysa, açmak için
foto¤raf makinesi dü¤mesine bas›n.
Windows GEZG‹N‹'ni aç›n ve [Ç›kart›labilir
Disk]' aray›n. (s.89)
Samsung Dijital Foto¤raf Makinesini sat›n ald›¤›n›z için teflekkürler.
ƀ Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitab›n› dikkatle okuyunuz.
ƀ Sat›fl Sonras› servise ihtiyaç duyarsan›z, lütfen foto¤raf makinesini ve
makinedeki ar›zan›n sebebini (örne¤in, Piller, Bellek kart›, vb.) Servis merkezine
götürünüz.
ƀ Foto¤raf makinesini kullanmak istedi¤iniz (örne¤in bir seyahat veya önemli bir
olay nedeniyle), hayal› k›r›kl›¤›na u¤ramamak için makinenin düzgün çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› önceden kontrol ediniz. Samsung foto¤raf makinesi makinenin
ar›zas›ndan dolay› olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
ƀ El kitab›n› güvenli bir yerde saklay›n›z.
ƀ Bellek kart›ndaki görüntüleri bilgisayar›n›za kopyalamak için kart okuyucusu
kullan›rsan›z, görüntüler zarar görebilir. Kamerayla çekilen görüntüleri
bilgisayar›n›za aktar›rken, kameray› bilgisayara ba¤lamak için verilen USB
kablosunu kulland›¤›n›zdan emin olun. Bellek kart›ndaki görüntülerde kart
okuyucusu kullan›m›na ba¤l› olarak oluflabilecek herhangi bir kay›p veya
zarardan üreticinin hiçbir flekilde sorumluluk kabul etmedi¤ini lütfen unutmay›n.
Kamera ifllevlerinin yükseltilmesi durumunda bu k›lavuzdaki içerik ve flekillerde
önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
ƀ Kameran›z kullanmak istedi¤inizden farkl› bir ülkeden sat›n al›nm›flsa,
bulundu¤unuz ülkedeki üretici temsilcileri taraf›ndan servis ücreti uygulan›r.
ƀ Bu kameran›n piyasada olmad›¤› ülkelerde servis verilemeyebilir.
* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'›n ABD ve/veya
di¤er ülkelerde tescilli ticari markalar›d›r.
* Bu el kitab›nda geçen tüm marka ve ürün adlar› sahiplerine ait tescilli ticari
markalard›r.
=1=
Tehlike
TEHL‹KE engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok
yak›n tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
ƅ Makinenin dizayn›n› herhangi bir flekilde de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Bu durum
yang›n, yaralanma, elektrik çarpmas› veya sizde veya makinenizde ciddi zarara
yol açabilecektir. ‹ç muayene, bak›m ve onar›mlar sat›c›n›z veya Samsung
Kamera Servis Merkezi taraf›ndan yürütülmektedir.
ƅ Patlama riskini artt›rabilece¤inden, lütfen bu ürünü yan›c› ve patlay›c› gazlar›n
yak›n›nda kullanmay›n›z.
ƅ Makinenin içerisine herhangi bir s›v› veya yabanc› madde girdi¤inde makineyi
kullanmay›n›z. Makineyi kapat›n›z ve güç kayna¤›ndan ay›r›n›z. (piller ve AC Güç
Adaptörü) Sat›c›n›z ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata
geçmelisiniz. Yang›na veya elektrik çarpmas›na neden olabilece¤inden makineyi
kullanmay›n›z.
ƅ Foto¤raf makinesinin eriflim noktalar›na, örne¤in bellek kart› yuvas› veya pil
bölmesine metal veya yan›c› yabanc› maddeler sokmay›n veya düflürmeyin.
Bu, yanma veya elektrik çarpmas›na neden olabilir.
ƅ Bu foto¤raf makinesini eliniz ›slakken çal›flt›rmay›n. Bu, elektrik çarpmas› riski
do¤urabilir.
=2=
‹kaz
‹KAZ engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
ƅ Flafl› insan ve hayvanlar›n çok yak›n›nda kullanmay›n›z. Flafl› resmini çekece¤iniz
canl›n›n gözüne çok yak›n tutmak göz hasar›na neden olabilir.
ƅ Emniyet maksad›yla, afla¤›daki gibi kazalar› önlemek için bu ürünü ve
aksesuarlar›n› çocuklar›n ve hayvanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutunuz;
- Pilleri ve küçük aksesuarlar› yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime
dan›fl›n›z.
- Makinenin hareketli parçalar› nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
ƅ Piller veya foto¤raf makinesi uzun süreli kullan›mda ›s›nabilir ve bu da foto¤raf
makinesinin ar›zas›na neden olabilir. Böyle bir durumda, foto¤raf makinesinin
so¤umas› için birkaç dakika çal›flt›rmadan bekletin.
ƅ Bu foto¤raf makinesini, kapal› bir tafl›t arac›, do¤rudan günefl ›fl›¤› gibi afl›r›
s›cakl›klara maruz kalabilece¤i yerlerde veya afl›r› s›cakl›k de¤iflimleri olan
yerlerde b›rakmay›n›z. Afl›r› s›cakl›klara maruz kalmak foto¤raf makinesinin iç
bileflenlerini olumsuz etkileyebilir ve yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
ƅ Kullan›mda iken, foto¤raf makinesini veya flarj aletini kapatmay›n.
Bu durum s›cakl›¤›n artmas›na ve makine gövdesinin fleklinin bozulmas›na veya
yang›na sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlar›n› her zaman iyi havaland›r›lan
ortamlarda kullan›n›z.
Dikkat
D‹KKAT engellenmedi¤inde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanmas› muhtemel
potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.
ƅ S›z›nt›, afl›r› ›s›nma ve akm›fl piller yang›n veya yaralanmaya neden olabilir.
- Makine için uygun özelliklere sahip pil kullan›n›z.
- Pilleri k›sa devre yapmay›n, ›s›tmay›n›z ve atefle atmay›n›z.
- Pilleri kutuplar› ters olarak takmay›n›z.
ƅ Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmamay› düflünüyorsan›z, pilleri ç›kar›n›z.
Piller afl›nd›r›c› elektrolit s›zd›rabilir ve foto¤raf makinesi bileflenlerine onar›lmaz
biçimde hasar verebilir.
ƅ Flafl› eller veya baflka bir nesne ile temas halindeyken patlatmay›n›z.
Devaml› flafl kullan›m›ndan sonra flafla dokunmay›n›z. Yan›¤a neden olabilir.
ƅ AC fiarj aleti kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesi aç›kken tafl›may›n. Kulland›ktan
sonra, adaptörü duvar prizinden ç›karmadan önce daima foto¤raf makinesini
kapat›n›z. Sonra, foto¤raf makinesini baflka yere tafl›madan önce di¤er ayg›tlara
ba¤l› tüm kablo ve kordonlar›n ç›kart›lm›fl oldu¤undan emin olunuz.
Bunun yap›lmamas› kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yang›n ç›kmas›na ya
da elektrik çarpmas›na neden olabilir.
ƅ Bozuk bir resim çekmemek ve foto¤raf makinesinin ar›zalanmas›na sebep
olmamak için merceklere ve merceklerin kapa¤›na dokunmay›n.
ƅ Resim çekerken, lensin ve flafl›n önünü engellemeyiniz.
ƅ Kredi kartlar› kamera kutusunun yan›na b›rak›ld›¤›nda manyetik alanlar› zarar
görebilir. Manyetik fleritli kartlar› kutunun yan›na b›rakmay›n.
ƅ Kameran›n teknik özelliklerine uygun olmayan bir AC adaptörünün kullan›lmas›,
kameran›n ar›zalanmas›na yol açabilir. Verilen pilleri veya yaln›zca yeniden flarj
edilebilir pilleri öneririz.
ż Kullan›labilen AC adaptörü :
Voltaj: 3.3V, Amper: 2.0A, Çap› (ѡ): 2,35 inç
ƅ Foto¤raf çekmeden önce, önceden ayarlanm›fl olan pil türünü kontrol edin (s.37).
Pil türü kamerayla eflleflmiyorsa, kamera düzgün çal›flmayabilir.
‹çindekiler
HAZIR
ƀSistem çizelgesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ5
ƀÖzellik tan›m› ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ6
ƅÖn ve Üst ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ6
ƅGeri ve Dü¤me ŊŊŊŊŊŊŊŊ7
ƅDü¤me/ 5 ifllevli dü¤meŊŊŊŊŊ8
ƅOtomatik zamanlay›c› lambas› ŊŊ8
ƅFoto¤raf makinesi Durum Lambas› Ŋ8
ƅMod Simgesi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ9
ƀGüç Kayna¤›na Ba¤lama ŊŊŊŊ9
ƀBellek kart›n›n tak›lmas› ŊŊŊŊ10
ƀBellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili
yönergeler ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ11
ƀFoto¤raf Makinesini ‹lk Kez
Kulland›¤›n›zda ŊŊŊŊŊŊŊŊ13
KAYIT
ƀLCD monitörü göstergesi ŊŊŊŊ14
ƀKay›t modunu bafllat›yor ŊŊŊŊ15
ƅOTOMAT‹K modunun kullan›m›Ŋ15
ƅPROGRAM mod dü¤mesi nas›l
kullan›l›r ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ15
ƅASR (Geliflmifl Sallant› Engelleme)
modu nas›l kullan›l›r ŊŊŊŊŊŊ15
ƅAk›ll› Foto ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ16
ƅMANUEL mod dü¤mesi nas›l
kullan›l›r ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ17
ƅSAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›rŊ17
ƅPortre, Gece sahnesi modu ŊŊ18
ƅV‹DEO KL‹P modunu kullanma ŊŊ18
ƅFilm klibinin ses olmadan
kaydedilmesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ18
ƅBir film klibi kaydederken
duraklatma (Ard›l Kay›t) ŊŊŊŊ19
ƅArd›k Kayd›n Kullan›m› ŊŊŊŊ19
ƅSES KAYDI modunun kullan›m›Ŋ19
ƀResim Çekerken Dikkat Edilmesi
GerekenlerŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ20
ƀFoto¤raf makinesini ayarlamak için
makine dü¤melerinin kullan›m› Ŋ21
ƅGÜÇ dü¤mesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ21
ƅDeklanflör ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ21
ƅZOOM W/T dü¤mesi ŊŊŊŊŊ21
ƅSes kayd›/ Ses notu/ YUKARI
dü¤mesi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ23
ƅMakro/ Afla¤› dü¤mesi ŊŊŊŊ23
ƅOdak kilidi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ24
ƅFLAfi/ SOL dü¤mesi ŊŊŊŊŊ25
ƅOtomatik Zamanlay›c›/ Sa¤ dü¤mesi Ŋ27
ƅMENÜ/ TAMAM dü¤mesi ŊŊŊ27
AYAR
ƀFoto¤raf makinesi ayarlar› için LCD
monitörün kullan›lmas› ŊŊŊŊŊ28
ƀMenünün kullan›m› ŊŊŊŊŊŊ30
=3=
‹çindekiler
ƀKay›t ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ30
ƅNetlik ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ30
ƅKontrast ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ30
ƅOto Odak türü ŊŊŊŊŊŊŊŊ31
ƅOSD (Ekran üstü Menü) bilgisi Ŋ31
ƀSesŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ32
ƅSes SeviyesiŊŊŊŊŊŊŊŊŊ32
ƅBafllang›ç sesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ32
ƅDeklanflör sesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ32
ƅÇal›flma Sesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ32
ƅAF sesi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ32
ƀAyar 1ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ33
ƅDosya ad› ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ33
ƅDil ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ33
ƅTarih/ Saat/ Tarih türünün
ayarlanmas› ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ33
ƅKay›t tarihini bas›yorŊŊŊŊŊŊ34
ƅLCD parlakl›¤ ŊŊŊŊŊŊŊŊ34
ƅOtomatik Odak lambas› ŊŊŊŊ34
ƅBafllang›ç görüntüsü ŊŊŊŊŊ34
ƀAyar 2ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ35
ƅH›zl› görüntü ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ35
ƅOtomatik güç kapatma ŊŊŊŊ35
ƅLCD kaydet ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ35
ƅVideo ç›k›fl türünü seçmea ŊŊŊ36
ƅBelle¤in Biçimlendirilmesi ŊŊŊ36
ƅBafllatma ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ37
ƅPil türünü seçme ŊŊŊŊŊŊŊ37
ƀE (Efekt) dü¤mesi ŊŊŊŊŊŊŊ37
=4=
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) : RenkŊŊ38
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) : Görüntü
düzenlemeŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ39
ƅDoyma ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ39
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lenceŊ39
ƅÖn ayarl› odak kareleri ŊŊŊŊ39
ƅKompozit çekim ŊŊŊŊŊŊŊ40
ƅÇerçeve ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ42
ƀ+ / - dü¤mesi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ43
ƀBoyut ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ44
ƀKalite/ Kare Oran› ŊŊŊŊŊŊŊ45
ƀMetraj ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ45
ƀSürekli çekimŊŊŊŊŊŊŊŊŊ46
ƀISOŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ46
ƀBeyaz dengesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ47
ƀPoz telafisi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ48
OYNAT
ƀYürütme modunu bafllatma ŊŊŊ48
ƅBir dura¤an görüntüyü kay›ttan
yürütmeŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ48
ƅBir film klipini kay›ttan yürütme Ŋ49
ƅFilm klipi nas›l yakalan›r ŊŊŊŊ49
ƅKaydedilmifl bir sesi kay›ttan yürütmeŊ50
ƀLCD monitörü Göstergesi ŊŊŊ50
ƀFoto¤raf makinesini ayarlamak için
foto¤raf makinesi dü¤melerini kullanma Ŋ51
ƀKüçük resim/ Büyütme dü¤mesi Ŋ51
ƀSesli not/ YUKARI tuflu ŊŊŊŊ52
ƀYürütme ve Duraklatma/ Afla¤› tufluŊ53
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) :
Yeniden boyutland›r ŊŊŊŊŊŊ54
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) :
Görüntüyü döndürme ŊŊŊŊŊ55
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) : RenkŊŊ55
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) : Özel RenkŊ56
ƅRenk Filtresi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ56
ƅRenk maskesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ57
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) :
Görüntü düzenleme ŊŊŊŊŊŊ58
ƀÖzel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lenceŊ59
ƅKarikatür ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ59
ƅÖn ayarl› odak kareleri ŊŊŊŊ60
ƅKompozit görüntü ŊŊŊŊŊŊ61
ƅÇerçeve ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ63
ƅÇ›kartma ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ64
ƀSil dü¤mesi ŊŊŊŊŊŊŊŊŊ65
ƀYaz›c› dü¤mesi ŊŊŊŊŊŊŊŊ66
ƀSOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu Ŋ67
ƀLCD monitörü kullanarak yürütme
fonksiyonunun ayarlanmas›ŊŊŊ67
ƀSlayt gösterisini bafllatma ŊŊŊ69
ƀOynat ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ70
ƅGörüntüleri koruma ŊŊŊŊŊŊ70
ƅGörüntüleri silme ŊŊŊŊŊŊŊ71
ƅDPOF ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ71
ƅKarta Kopyala ŊŊŊŊŊŊŊŊ73
ƅEkran Üstü Menü bilgileri ŊŊŊ74
ƀPictBridge ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ75
ƅPictBridge: Resim Seçimi ŊŊŊ76
ƅPictBridge: Yazd›rma Ayarlar›ŊŊ76
ƅPictBridge: S›f›rla ŊŊŊŊŊŊŊ77
ƀÖnemli notlarŊŊŊŊŊŊŊŊŊ77
ƀUyar› göstergesi ŊŊŊŊŊŊŊ79
ƀBir servis merkezi ile temasa
geçmeden önce ŊŊŊŊŊŊŊŊ79
ƀTeknik Özellikler ŊŊŊŊŊŊŊ81
YAZILIM
ƀYaz›l›m notlar› ŊŊŊŊŊŊŊŊ84
ƀSistem Gereksinimleri ŊŊŊŊŊ84
ƀYaz›l›m hakk›nda ŊŊŊŊŊŊŊ84
ƀUygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas› Ŋ85
ƀPC modunun bafllat›lmas› ŊŊŊ87
ƀÇ›kart›labilir diski ç›kartma ŊŊŊ89
ƀMac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›Ŋ90
ƀMac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m› Ŋ90
ƀUSB Sürücüsünün Windows 98SE
için kald›r›lmas› ŊŊŊŊŊŊŊŊ90
ƀDigimax MasterŊŊŊŊŊŊŊŊ91
ƀSSS ŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊŊ93
Sistem çizelgesi
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen do¤ru içeri¤e sahip oldu¤unuzu kontrol ediniz. ‹çindekiler sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl›l›k gösterebilir.
‹ste¤e ba¤l› bir cihaz sat›n almak için en yak›ndaki Samsung bayii veya Samsung servis merkezi ile temasa geçiniz.
< Dahil edilen ürünler >
Foto¤raf
makinesi çantas›
DPOF uyumlu
yaz›c› (Bkz. s.71)
Kullan›c› elkitab›,
Ürün garantisi
Foto¤raf makinesi
kay›fl›
Yaz›l›m CD'si
(Bkzz. s..84)
Bilgisayar
(Bkz. s.88)
PictBridge uyumlu
yaz›c› (Bkz. s.75)
SD bellek kart› / MMC
(Bkz. s.10)
USB kablosu
Yeniden flarj edilebilir pil
(SNB-2512)
AC kablosu
Pil flarj cihaz› (SBC-N2)
AV kablosu
AA Alkali Piller
Harici monitör (Bkz. s.36)
=5=
Özellik tan›m›
Ön ve Üst
Mod kadran›
Güç dü¤mesi
Deklanflör
Hoparlör
Flafl
Otomatik zamanlay›c› lambas› /
Oto odak lambas›
USB/ AV ba¤lant› terminali
Mercek / Mercek kapa¤›
DC girifl ba¤lant› noktas›
Mikrofon
=6=
Özellik tan›m›
Geri ve Dü¤me
Kamera durum ›fl›¤›
Yak›nlaflt›rma Tele dü¤mesi
(Dijital yak›nlaflt›rma)
Yak›nlaflt›rma Genifl dü¤mesi
(Küçük resim)
E (Efekt) dü¤mesi
Kay›fl gözü
LCD ekran
Üçayak soketi
+/- dü¤mesi, Sil dü¤mesi
5 ifllevli dü¤me
Oynatma modu/ Yaz›c› dü¤mesi
=7=
Özellik tan›m›
ƅ Otomatik zamanlay›c› lambas›
Dü¤me / 5 ifllevli dü¤me
Simge
Durum
Pil odas› kapa¤›
Tan›m
Yan›p 2 saniye süreyle lamba 0,25 saniye aral›klarla, h›zla yan›p
sönüyor söner.
Yan›p ‹lk 8 saniye lamba 1 saniye aral›klarla yan›p söner.
sönüyor Son 2 saniye lamba 0,25 saniye aral›klarla h›zl› yan›p söner.
Yan›p 10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2 saniye sonra
sönüyor ikinci bir foto¤raf çekilir.
Bellek kart› yuvas›
Pil odas›
ƅ Foto¤raf makinesi Durum Lambas›
Durum
Güç aç›k
Sesli not / Sesli Kay›t / Yukar› dü¤mesi
Bir resim çektikten sonra
Menü / Tamam dü¤mesi
Otomatik zamanlay›c› /
Sa¤ dü¤me
Flafl /
Sol dü¤mesi
Görüntü kaydedilirken lamba yan›p söner ve foto¤raf
makinesi görüntü çekmeye haz›r oldu¤unda kapan›r
Lamba yan›p söner
USB kablosu bilgisayara
Lamba aç›k
tak›l› oldu¤unda
(kameray› alg›lad›ktan sonra lamba kapan›r)
Verilerin PC ile aktar›lmas›
Lamba yanar (LCD monitörü kapan›r)
tak›ld›¤›nda
Yaz›c› yazd›r›yorken
=8=
lamba yanar ve söner
Ses notu kaydederken
USB kablosu yaz›c›ya
Makro / Afla¤› dü¤mesi
Çal ve Duraklat dü¤mesi
Tan›m
Foto¤raf makinesi resim çekmeye haz›r oldu¤unda
AF aktive edildi¤inde
Lamba kapan›r
Lamba yan›p söner
Lamba yanar (Foto¤raf makinesi nesneye odaklan›r)
Lamba yan›p söner (Foto¤raf makinesi nesneye odaklanmaz)
Özellik tan›m›
Güç Kayna¤›na Ba¤lama
ƅ Mod Simgesi : Foto¤raf makinesinin mod ayar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için
sayfa 15~19'e bak›n.
MOD
OTOMAT‹K
PROGRAM
ASR
MANÜEL
PORTRE
GECE
F‹LM
-
ƅ Kamerayla birlikte verilen pilleri kullanman›z› öneririz. Kullan›labilir piller afla¤›da
listelenmifltir.
- Yeniden flarj edilemeyen piller: 2 X AA Alkalin (Yüksek Kapasiteli)
- Yeniden flarj edilebilir piller: SNB-2512 (Ni-MH)
Simge
MOD
Simge
SAHNE
MOD
ÇOCUKLAR MANZARA
YAKIN ÇEK‹M
MET‹N
GÜN BATIMI
Simge
MOD
Simge
fiAFAK
TERS AYDINLATMA
HAVA‹ F‹fiEK
ƅ SNB-2512 özellikleri (‹ste¤e ba¤l›)
Model
SNB-2512
Tür
Ni-MH
Kapasite
2500mAh
Voltaj
1.2V x 2
Zaman›n De¤ifltirilmesi
Yaklafl›k 300 Dakika (SBC-N2 için kullan›lmaktad›r)
PLAJ VE KAR
B‹LG‹
Pil kullan›m› hakk›nda önemli bilgi
ƀ Kamera kullan›lmad›¤›nda, kameran›n gücünü kapat›n.
ƀ Kamera uzun süre kullan›lmayacaksa, lütfen pillerini ç›kar›n. Pillerin gücü
zaman içinde azalabilir ve kameran›n içinde b›rak›ld›¤› sürece akmaya
e¤ilimlidir.
ƀ Düflük s›cakl›klar (0°C’nin alt›) pilin performans›n› etkileyebilir ve pil ömrünün
k›sald›¤›n› görebilirsiniz.
ƀ Piller genellikle normal s›cakl›klarda yeniden eski haline döner.
ƀ Uzun süre kullan›ld›¤›nda, kameran›n gövdesi ›s›nabilir. Bu tamamen
normaldir.
ƀ Alkalin piller kolayca sat›n al›nabilir. Ancak, pillerin kullan›m süresi pilin
üreticisine veya foto¤raf koflullar›na göre farkl› olabilir.
ƀ Yeterli seviyede güç sa¤layamayaca¤›ndan, mangan piller kullanmay›n.
=9=
Güç Kayna¤›na Ba¤lama
ƅ Pili gösterildi¤i gibi tak›n
- Pili takt›ktan sonra foto¤raf makinesi
aç›lmazsa, pilin kutuplar›n›n (+/-) do¤ru
yerlefltirilip yerlefltirilmedi¤ini kontrol edin.
- Pil yuvas› tam aç›ld›¤›nda, pil odas›na
kuvvet kullanarak bast›rmay›n. Bu durum
pil yuvas› kapa¤›n›n de¤iflmesine veya
k›r›lmas›na sebep olabilir.
Bellek kart›n›n tak›lmas›
ƅ Bellek kart›n› gösterildi¤i gibi yerlefltirin.
- Bellek kart›n› takmadan önce foto¤raf
makinesinin gücünü kapat›n.
- Bellek kart›n›n ön k›sm›n›n foto¤raf
makinesinin (mercek) ön k›sm›na ve kart
pimlerinin foto¤raf makinesinin arkas›na
do¤ru (LCD monitörü) bakmas›n›
sa¤lay›n.
- Bellek kart›n› yanl›fl yönden takmay›n.
Bunu yaparsan›z bellek kart›n›n yuvas›
hasar görebilir.
ƅ LCD monitöründe gösterilen pil durumu için 4 gösterge vard›r.
Pil göstergesi
Pil durumu
=10=
Pil tam flarj
edildi
Düflük pil
Düflük pil
Düflük pil
kapasitesi
kapasitesi
kapasitesi
(Yeniden flarj
(Yeniden flarj
(Yeniden flarj
etmek için
etmek için
etmek için
haz›rlay›n veya
haz›rlay›n veya
haz›rlay›n veya
yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n) yedek pil kullan›n)
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
Yeni sat›n ald›¤›n›z bir belle¤i ilk kez kullan›yorsan›z, foto¤raf makinesinin
tan›yamad›¤› veriler veya farkl› bir foto¤raf makinesi ile çekilmifl görüntüler
içeriyorsa, bellek kart›n› muhakkak biçimlendirin (36. sayfaya bak›n›z).
Bellek kart›n› takarken veya ç›kart›rken foto¤raf makinesini kapat›n.
Bellek kart›n›n s›k ve uzun süre kullan›m› zamanla bellek kart›n›n performans›n›
azalt›r.
Böyle bir durumda,yeni bir bellek kart› alman›z gerekir.
Bellek kart›n›n afl›nma ve y›pranmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
Bellek kart› hassas bir elektronik ayg›tt›r.
Bellek kart›n› bükmeyin, düflürmeyin veya a¤›r darbeye maruz b›rakmay›n.
Bellek kart›n› güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örne¤in
hoparlör veya TV al›c›lar›n›n yak›n›nda saklamay›n.
Bellek kart›n afla¤›daki durumlardan birine maruz kal›rsa, kaydedilmifl veriler
bozulabilir :
- Bellek kart› hatal› kullan›ld›¤›nda.
- Kay›t, silme (biçimlendirme) veya okuma s›ras›nda güç dü¤mesi kapat›l›r veya
bellek kart› ç›kart›l›rsa.
Samsung kay›p verilerden dolay› sorumlu tutulamaz.
Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi di¤er ortamlara
kopyalaman›z önerilir.
E¤er yetersiz bellek varsa :
[Haf›za Dolu!] mesaj› görünecek ve foto¤raf makinesi çal›flmayacakt›r.
Foto¤raf makinesindeki bellek miktar›n› optimize etmek için bellek kart›n›
de¤ifltirin ya da belle¤e kaydedilen gereksiz görüntüleri silin.
Lütfen afl›r› s›cakl›k olan ortamlarda kullanmay›n veya saklamay›n.
Bellek kart›n›n kirlenmesini veya s›v›larla temas›n› engelleyin.
Böyle bir durumda, bellek kart›n› temiz bir bezle temizleyin.
Bellek kart›n› kullanmad›¤›n›z zaman lütfen kutusunda saklay›n.
Uzun süreli kullan›m s›ras›nda ve sonras›nda, bellek kart›n›n ›s›nd›¤›n› fark
edebilirsiniz.
Bu gayet ola¤and›r.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesinde kullan›lan bir bellek kart›n› kullanmay›n.
Bellek kart›n› bu makinede kullanmak için, önce bellek kart›n› bu makineyi
kullanarak biçimlemdirin.
Baflka bir dijital foto¤raf makinesi veya bellek kart› okuyucusunda biçimlendirilmifl
bir bellek kart›n› kullanmay›n.
=11=
Bellek kart›n›n kullan›m› ile ilgili yönergeler
B‹LG‹
ƀ Foto¤raf makinesi durum ›fl›¤› yan›p sönerken bellek kart›n› ç›karmay›n,
çünkü bu durum bellek kart›ndaki tarihe zarar verebilir.
ƅ 256MB MMC (Multimedya Kart›) kullan›rken, belirtilen çekim kapasitesi afla¤›daki
gibi olacakt›r. Görüntü kapasiteleri nesne ve bellek kart›n›n türü gibi farkl›
durumlardan etkilenebilece¤inden bu rakamlar yaklafl›k de¤erlerdir.
- D75/D70
ƅ Foto¤raf makinesi SD/SDHC Bellek Kartlar› ve MMC (Çoklu Ortam Kart›)
kullanabilir. MMC kullan›m› hakk›nda ürünle birlikte verilen k›lavuza baflvurunuz.
Kart pimleri
Kaydedilen görüntü boyutu
Dura¤an
görüntü
Yazma korumas›
anahtar›
Etiket
*
Film klipi
[SD (Secure Digital) bellek kart›]
Çok ‹yi
‹yi
Normal
67
128
197
30kare/sn 15kare/sn
-
-
80
157
223
-
-
95
183
269
-
-
95
183
269
-
-
150
284
400
-
-
558
710
822
-
-
-
-
-
3'30" hakk›nda 6'20" hakk›nda
-
-
-
12'20" hakk›nda 22'20" hakk›nda
Çok ‹yi
‹yi
Normal
30kare/sn 15kare/sn
80
157
223
-
-
95
183
269
-
-
124
233
306
-
-
150
284
400
-
-
558
710
822
-
-
-
-
-
3'30" hakk›nda 6'20" hakk›nda
-
-
-
12'20" hakk›nda 22'20" hakk›nda
- D60
SD/SDHC bellek kart›nda görüntülerin silinmesini veya biçimlendirilmesini önleyen
bir yazma korumas› anahtar› vard›r. Anahtar› SD/SDHC bellek kart›n›n alt›na
kayd›rd›¤›n›za, veriler korunur. Anahtar› SD/SDHC bellek kart›n›n üstüne
kayd›rd›¤›n›za, veri korumas› iptal edilir. Bir foto¤raf çekmeden önce anahtar›
SD/SDHC bellek kart›n›n üstüne kayd›r›n.
Kaydedilen görüntü boyutu
Dura¤an
görüntü
*
Film klipi
* Film klibi kayd› s›ras›nda yak›nlaflt›rma dü¤melerine bas›lmaz.
Yak›nlaflt›rma ifllemi ile kay›t süreleri de¤ifltirilebilir.resimlerdir.
=12=
Foto¤raf Makinesini ‹lk Kez Kulland›¤›n›zda
ƅ Foto¤raf makinesini ilk kez kullanmadan önce, flarj edilebilir pili tamamen flarj
edin.
ƅ Foto¤raf makinesi ilk kez aç›ld›¤›nda, LCD monitöründe tarihi/saati, dili ve pil
türünü ayarlamak için bir menü belirecektir. Bu menü ayar yap›ld›ktan sonra
gösterilmeyecektir. Foto¤raf makinesini kullanmadan önce tarihi/ saati, dili ve pil
türünü ayarlay›n.
ƀ Dil ayar›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Language]
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam tufluna bas›n.
SETUP1
Language
Date&Time
Battery type
Back
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
OK Set
B‹LG‹
ƀ 22 dil seçebilirsiniz. Bu diller afla¤›da listelenmifltir:
- ‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca, ‹spanyolca, ‹talyanca, B. Çince, G.
Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, ‹sveççe,
Fince, Thai dili, BAHASA D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹/ ENDONEZYACA),
Arapça, Çekçe, Lehçe Macarca ve Türkçe.
ƀ Foto¤raf makinesi yeniden bafllat›ld›¤›nda bdahi, dil ayar› sa¤lanacakt›r.
ƀ Tarih, saat ve tarih biçimi ayar›
1. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak
SETUP1
[Date&Time]
Language
07/01/01
Date&Time
menüsünü seçin ve SA⁄ tufluna bas›n.
Battery Type
12:00
2. YUKARI/ AfiA⁄I/ SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak
YY/MM/DD
istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine
OK Set
Back
bas›n.
SA⁄ tuflu : YIL/AY/ GÜN/ SAAT/ DAK‹KA/ TAR‹H B‹Ç‹M‹ seçimi.
SOL tuflu : ‹mleç tarih ve saat ayar› menüsünün ilk ö¤esi
üzerindeyse, imleci [Date&Time] ana menüsü üzerine getirir.
Di¤er durumlarda, imleç bulundu¤u konumun soluna kayar.
YUKARI/ AfiA⁄I Dü¤mesi : her ö¤enin de¤erini de¤ifltirir.
ƀ Pil türünün ayarlanmas›
1. YUKARI/AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Battery
Type] menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
SETUP1
Language
Date&Time
Battery Type
Back
Alkaline
Ni-MH
OK Set
=13=
LCD monitörü göstergesi
ƅ LCD monitörü çekim ifllevleri ve seçimler hakk›nda bilgi göstermektedir.
‫ڡ‬
‫׵ ׶‬
‫״‬
‫׳‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
Simgeler
Netlik
s.30
s.31
8
Otomatik odak karesi
9
Kamera titreflim uyar›s›
‫ױ‬
10
Tarih/ Saat
‫װ‬
11
Poz telafisi
12
Beyaz Dengesi
‫ڤ‬
‫ڮ‬
‫ڥ‬
‫ڭ‬
‫ڦ‬
‫ڬ‬
‫ګ‬
‫ک ڨ‬
Tan›m
7
‫ײ‬
‫گ‬
‫ڧ‬
No.
ISO
14
Sürekli çekim
Tan›m
1
Kay›t modu
2
Aç›kl›k De¤eri / Poz Süresi
F2.8, 1/30
s.17
3
Flafl / Sessiz
s.25 / 18
4
Otomatik zamanlay›c›
s.27
5
Makro
s.23
6
Kontrast
s.30
=14=
s.46
D75/D70
s.45/16
D60
s.46
Poz ölçümü
s.45
16
Görüntü kalitesi
s.45
17
Görüntü boyutu
18
Pil
Sayfa
s.9
s.47
15
‫ڪ‬
Simgeler
s.33
s.48
D75/D60
D75/D70
[Görüntü ve Tam Durum]
No.
s.20
2007/01/01 01:00 PM
D70
13
Sayfa
19
20
s.21
Dijital Yak›nlaflt›rma oran›
s.23
Sesli not
6
s.12
00:00:00
s.12
çekim say›s›
Film/ Ses kay›t zaman›
22
s.10
Optik/ Dijital Yak›nlaflt›rma çubu¤u/
Kalan kullan›labilir
21
s.44
D60
Kart tak›l› göstergesi
-
Kay›t modunu bafllat›yor
ƅ OTOMAT‹K modunun (
) kullan›m›
Kullan›c› en az düzeyde müdahale edecek flekilde h›zl›
ve kolay foto¤raf çekmek için lütfen bu modu seçin.
1. Pilleri tak›n. (s.10). Kutuplara (+ / -) dikkat ederek
pilleri tak›n.
2. Bellek kart›n› yerlefltirin (s.10). Bu foto¤raf
makinesi 16MB dahili belle¤e sahip oldu¤undan
bellek kart›n› takman›za gerek yoktur. Bellek kart›
tak›lmam›flsa, dahili belle¤e bir görüntü
yüklenecektir. Bellek kart› tak›lmam›flsa, bellek
kart›na bir görüntü yüklenecektir.
[ OTOMAT‹K modu ]
3. Pil bölmesi kapa¤›n› kapat›n.
4. Foto¤raf makinesini açmak için güç dü¤mesine
bas›n. (LCD monitörde görüntülenen tarih ve saat yanl›fl ise,foto¤raf
çekmeden önce tarihi/saati ayarlay›n.)
5. Mod kadran›n› çevirerek OTOMAT‹K modu seçin.
6. Foto¤raf makinesini nesneye do¤ru yönlendirin ve görüntüyü LCD monitörünü
kullanarak oluflturun.
7. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
ƅ PROGRAM mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Otomatik modunun seçilmesi foto¤raf makinesini
optimum ayarlara getirecektir. Diyafram de¤eri ve
deklanflör h›z› haricindeki tüm ifllevleri manuel
olarak yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek PROGRAM modunu
seçin.
2. Görüntü Boyutu (s.44), Kalite (s.45), Poz ölçümü
(s.45), Sürekli çekim (s.46), ISO (s.46), Beyaz
Dengesi (s.47) ve Poz Telafisi (s.48) gibi geliflmifl
ifllevleri yap›land›rmak için +/- dü¤mesine bas›n.
[ PROGRAM modu ]
ƅ ASR (Geliflmifl Sallant› Engelleme) modu nas›l kullan›l›r
(
)
Bu mod foto¤raf makinesinin sallanma efektini
düflürecek ve donuk flartlarda iyi pozlanm›fl bir resim
alman›za yard›mc› olacakt›r.
ASR dü¤mesine bas›n.
ƀ Deklanflör dü¤mesine yar›m bast›¤›n›zda otomatik odak k›rm›z›ya
dönüflürse, foto¤raf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanam›yor
demektir. Bu durumda foto¤raf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.
[ASR modu]
=15=
Kay›t modunu bafllat›yor
ƀ ASR modunu kullan›rken izlenecek ifller
1. Dijital yak›nlaflt›rma ASR modunda çal›flmayacakt›r.
2. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma koflullar›ndan daha parlak ise, ASR
etkin hale gelmeyecektir.
3. Ayd›nlatma koflullar› flörosan ayd›nlatma koflullar›ndan daha karanl›k ise,
foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi (
) görünecektir. En iyi
sonucu almak için, sadece foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi
(
) gösterilmedi¤inde resim çekin.
4. Nesne hareket ediyorsa, çekilen son görüntü bulan›k olabilir.
5. Daha iyi sonuç elde etmek için [Yakal›yor!] mesaj› gösterilirken foto¤raf
makinesini hareket ettirmeyin.
6. ASR, foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisini kulland›¤›ndan, ASR kullan›larak
çekilen görüntüler foto¤raf makinesinin ifllem yapmas› için daha uzun sürebilir.
7. ASR ifllevi
görüntü boyutuyla çal›flmaz.
ƅ Ak›ll› Foto
Bir seferde iki görüntü çekilir. Biri Dolgu Flafl
modunda, di¤eri ise ASR modunda çekilir.
ƀAk›ll› Foto’yu kullanma
1. Mod kadran›n› döndürerek ASR modunu seçin ve +/- dü¤mesine bas›n.
2. Yukar› ve Afla¤› dü¤mesine basarak ‹lerleme menü sekmesini seçin.
3. Sol ve Sa¤ dü¤melerine basarak Ak›ll› foto menüsünü seçin. Sonra da
Tamam dü¤mesine bas›n.
4. Görüntüleri yakalamak için Deklanflöre bas›n.
- Birbiri ard›ndan iki görüntü yakalan›r.
B‹LG‹
ƀ Ak›ll› foto modunda, LCD ekranda görünen poz süresi de¤eri, gerçek poz
süresinden farkl› olabilir.
ƀ Bu ifllev sadece D75/D70 içindir.
=16=
Kay›t modunu bafllat›yor
ƅ MANUEL mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Diyafram de¤eri ve deklanflör h›z› ile tüm ifllevleri
manuel olarak yap›land›rabilirsiniz.
1. Mod kadran›n› çevirerek MANUEL modunu seçin.
2. +/- dü¤mesine bas›n ve deklanflör h›z› ve
diyafram de¤eri için olan menü görünecektir.
Yukar›/Afla¤› dü¤mesi : diyafram de¤erini
de¤ifltirir
Sol/Sa¤ dü¤mesi
: Deklanflör h›z›n›
de¤ifltirir.
3. +/- dü¤mesine iki kez bas›n ve bir görüntüyü
çekin.
ƅ SAHNE mod dü¤mesi nas›l kullan›l›r (
)
Çeflitli çekim durumlar› için optimum ayarlar›
kolayl›kla yap›land›rmak amac›yla menüyü kullan›n.
1. Mod kadran›n› çevirerek SAHNE modunu seçin.
2. Menü dü¤mesine bas›n ve istedi¤iniz sahne
menüsünü seçin.
[ MANUEL modu ]
* Daha küçük Aç›kl›k de¤erleri nesneyi net, ancak arka plan› bulan›k yapar. Daha
büyük Aç›kl›k de¤erleri hem nesneyi hem de arka plan› netlefltirir.
* Yüksek poz süresiyle, dura¤an görüntüdeki hareketli bir nesne, sanki hareket
etmiyormufl gibi yakalanabilir. Düflük Poz süresiyle, hareketli nesneler ‘aktif’ bir
efekt ile yakalanabilir.
[ SAHNE modu ]
żSahne modlar› afla¤›da listelenmifltir.
[Çocuk]
(
) : H›zl› hareket eden nesnelerin resmini çekmek için
dir, örne¤in, çocuklar.
[Manzara]
(
) : Uzaktaki sahnelerin resimlerini çekmek içindir.
[Yak›n Çekim] (
) : Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesneleri yak›ndan
çekmek içindir.
[Metin]
(
) : Bir belgenin foto¤raf›n› çekerken bu modu kullan›n.
[Gün Bat›m›]
(
) : Gün bat›m›nda resim çekmek içindir.
[fiafak]
(
) : Gün de¤iflimi sahneleri içindir.
[Aydınlatma]
(
) : Arkaplan ›fl›¤›n›n sebep oldu¤u gölgeler olmadan
dikey çekim.
[Havai Fiflek]
(
) : Havai fiflek sahneleri.
[Plaj ve Kar]
(
) : Deniz, göl, kumsal ve karl› sahneleri içindir.
=17=
Kay›t modunu bafllat›yor
ƅ Portre, Gece sahnesi modu
Mod kadran›n› çevirerek istedi¤iniz modu seçin.
ƅ V‹DEO KL‹P modunu kullanma (
)
Bellek kapasitesinin izin verdi¤i kullan›labilir kay›t
süresince video klip kayd› yap›labilir.
- Portre : Bir kiflinin resmini çekmek içindir
- Gece : Gece veya karanl›k ortamlarda dura¤an görüntüleri çekmek için kullan›n.
[ Portre modu ]
[ Gece modu ]
1. Mod kadran›n› çevirerek V‹DEO KL‹P modunu
seçin. (V‹DEO KL‹P modu simgesi ve kullan›labilir
kay›t süresi LCD ekranda gösterilir.)
2. Kameray› özneye do¤ru yönlendirin ve LCD
ekran› kullanarak görüntüyü oluflturun.
Deklanflöre bast›¤›n›zda, kullan›labilir kay›t
zaman› süresince video klip kayd› yap›l›r.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi video klipler
kaydedilmeye devam eder. Kayd› durdurmak
isterseniz, deklanflöre tekrar bas›n.
[V‹DEO KL‹P modu]
* Görüntü boyutu ve türü afla¤›da listelenmifltir.
- Görüntü boyutu: 640x480, 320x240 (Seçilebilir)
- Dosya türü: * .avi (MJPEG)
ż Sürekli video klibi için maksimum dosya boyutu 2GB’t›r.
ƅ Film klibinin ses olmadan kaydedilmesi
Film klibini sessiz kaydedebilirsiniz.
1. Yukar› dü¤mesine bas›n ve (
) simgesi LCD
monitöründe gösterilecektir.
2. Deklanflöre bas›n ve sessiz kullan›labilir kay›t
zaman› izin verdi¤i sürece film klibi kaydedilir.
3. Kayd› durdurmak için deklanflöre tekrar bas›n.
[V‹DEO KL‹P modu]
=18=
Kay›t modunu bafllat›yor
ƅ Bir film klibi kaydederken duraklatma (Ard›l Kay›t)
Bu foto¤raf makinesi bir film klibi kaydederken istenmeyen sahnelerde geçici
olarak duraklaman›za olanak sa¤lar. Bu ifllevi kullanarak bir filmed çoklu film
klipleri oluflturmadan istedi¤iniz sahneleri kaydedebilirsiniz.
ƀ Ard›k Kayd›n Kullan›m›
1. Deklanflöre bas›n ve kullan›labilir kay›t zaman›
izin verdi¤i sürece film klipleri kaydedilir.
Deklanflör serbest b›rak›lsa dahi film klipleri
kaydedilmeye devam edecektir.
2. Kayd› duraklatmak için Duraklat dü¤mesine
bas›n.
Kayda kald›¤› yerden devam ettirmek için
Duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
3. Kayd› durdurmak isterseniz, deklanflöre tekrar
bas›n.
00:00:12
00 : 00 : 18
SH Durdur
/
Durakl.
[Film klipinin ard›l kayd›]
ƅ SES KAYDI modunun (
) kullan›m›
Bellek kapasitesinin haz›r kay›t süresi olanak sa¤lad›¤›
sürece sesli kay›t yap›labilir. (Maks. 10 saat)
1. Film klibi modu haricindeki herhangi bir modda
Ses kay›t dü¤mesine iki kez basarak SES KAYIT
modunu seçin.
2. Ses kaydetmek için deklanflöre olarak bas›n.
- Deklanflöre bir kez bas›n, kullan›labilir kay›t
süresi izin verdi¤i uzunlukta ses kayd› yap›labilir
(Maks. 10 saat). Kay›t süresi LCD monitörde
görüntülenir. Deklanflörü b›rakt›¤›n›zda da ses
kayd› devam eder.
SH Kay›t
Ǜk
- Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar
[ SES KAYDI modu ]
bas›n.
- Dosya türü: *.wav
* Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40cm uzakl›k ses kaydetmek
için en uygun uzakl›kt›r.
=19=
Resim Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
ƅ Deklanflöre yar›m basma.
Odak ve flafl pili flarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanflöre hafifçe bas›n.
Resmi çekmek için DEKLANfiÖRE bas›n.
[ Deklanflöre hafifçe bas›n ]
[ Deklanflöre bas›n ]
ƅ Kay›t yap›labilir süre çekim koflullar›na ve foto¤raf makinesi ayarlar›na ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
ƅ Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda, Flafl Kapal› veya Yavafl senk modu seçildi¤inde
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi (
) görünebilir.
Bu durumda, bir sehpa kullan›n, foto¤raf makinesini sa¤lam bir yüzey üzerine
koyun ya da flafl› modunu flafll› çekime getirin.
ƅ Ifl›¤a karfl› dengelenmifl çekim :
Günefl ›fl›¤› yönünde foto¤raf çekmeyin. Günefle karfl› foto¤raf çekilirse, foto¤raf
karanl›k olabilir. Günefle karfl› foto¤raf çekmek için sahne çekim modunda
[Ayd›nlatma] (bkz. sayfa 17), sürekli flafl (bkz. sayfa 26), spot yan ›fl›k
(bkz. sayfa 45) veya poz dengelemeyi (bkz. sayfa 48) çekin.
ƅ Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
ƅ LCD monitörünü kullanarak görüntüyü oluflturun.
=20=
ƅ Belirli koflullarda otomatik odak sistemi beklenen performans› gösteremeyebilir.
- Kontrast› az bir nesnenin foto¤raf›n› çekerken.
- Nesne çok yans›t›c› veya parlaksa.
- Nesne yüksek h›zda hareket ediyorsa.
- Güçlü yans›yan ›fl›k varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa
(örne¤in çubuk veya bayrak dire¤i).
- Ortam karanl›ksa.
Foto¤raf makinesini ayarlamak için makine dü¤melerinin kullan›m›
ƅ Kay›t modu ifllevi foto¤raf makinesinin dü¤meleri kullan›larak ayarlanabilir.
ZOOM W/T dü¤mesi
ƀ Menü görüntülenmedi¤inde bu dü¤me OPT‹K
ZOOM veya D‹J‹TAL ZOOM dü¤mesi ifllevi
görür.
GÜÇ dü¤mesi
ƀ Foto¤raf makinesini açmak/kapatmak için kullan›l›r.
ƀ Foto¤raf makinesi belirtilen süre kullan›lmazsa,
pil ömründen tasarruf için makine kendili¤inden
kapan›r. Otomatik kapanma ifllevi ile ilgili daha
fazla bilgi için sayfa 35'e bak›n›z.
ƀ Bu foto¤raf makinesinde 3X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vard›r.
Her ikisi de kullan›ld›¤›nda toplam 15X zoom oran› elde edilir.
ƀ TELE Zoom
Optik zoom TELE
Dijital zoom TELE
Deklanflör
ƀ KAYIT modunda resim çekmek veya ses
kaydetmek için kullan›l›r.
ƀ F‹LM KL‹P‹ modunda :
Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda klip kayd›
bafllar.
Deklanflöre yar›m bas›n, kullan›labilir kay›t süresi
izin verdi¤i uzunlukta film klipi kaydedilir.
Kayd› durdurmak isterseniz deklanflöre tekrar bas›n.
ƀ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modunda
Deklanflör dü¤mesine yar›m bas›ld›¤›nda otomatik odak devreye girer ve flafl
durumu kontrol edilir. Deklanflöre tam olarak bas›ld›¤›nda foto¤raf çekilir ve
çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kayd›n› seçerseniz, foto¤raf makinesi
görüntü verilerini kaydetmeyi tamamlad›ktan sonra kay›t bafllar.
: ZOOM T dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu yak›nlaflt›r›r, yani daha yak›n görünür.
: Maksimum (3X) optik zoom seçildi¤inde, ZOOM T
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom yaz›l›m›n› etkinlefltirir.
ZOOM T dü¤mesinin serbest b›rak›lmas› dijital zoom
özelli¤ini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital
zoom (5X) seçildi¤inde, ZOOM T dü¤mesine bas›lmas›
etkili olmaz.
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
ZOOM T
dü¤mesine
bas›ld›¤›ndaa
[ GEN‹fi zoom ]
[ TELE zoom ]
[ Dijital zoom 5X ]
=21=
ZOOM W/T dü¤mesi
ƀ GEN‹fi Zoom
Optik zoom GEN‹fi
B‹LG‹
: ZOOM W dü¤mesine bas›ld›¤›nda. Bu foto¤raf›n
konusunu uzaklaflt›r›r, yani daha uzak görünür. ZOOM
W dü¤mesine sürekli bas›ld›¤›nda, foto¤raf makinesi
maksimum zoom ayar›na ayarlan›r, yani foto¤raf
konusu foto¤raf makinesinden en uzakta görünür.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ Optik zoom 2X ]
[ TELE zoom ]
Dijital zoom GEN‹fi
Optik zoom
Dijital zoom
: Dijital zoom çal›fl›rken, ZOOM W dü¤mesine bas›lmas›
dijital zoom'u kademeli olarak azalt›r. ZOOM W
dü¤mesi b›rak›ld›¤›nda dijital zoom durur. ZOOM W
dü¤mesine bas›lmas› dijital zoom'u azalt›r ve sonra
minimum ayara ulaflana kadar optik zoom azal›r.
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
ZOOM W
dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ Dijital zoom 5X ]
=22=
[ GEN‹fi zoom ]
[ TELE zoom ]
[ GEN‹fi zoom ]
ƀ Dijital yak›nlaflt›rma kullan›larak çekilen görüntülerin kamera taraf›ndan
ifllenmesi biraz daha uzun sürebilir. Bunun gerçekleflmesi için bir süre
bekleyin.
ƀ Dijital yak›nlaflt›rma video klip çekimlerinde kullan›lamaz.
ƀ Film klipi çekimleri s›ras›nda Yak›nlaflt›rma dü¤melerine basarsan›z, ses
kaydedilmeyecektir.
ƀ Dijital yak›nlaflt›rmay› kullan›rken görüntü kalitesinde bir düflüfl oldu¤unu
görebilirsiniz.
ƀ Dijital yak›nlaflt›rma görüntüsünü daha net bir flekilde görüntülemek için,
maksimum optik yak›nlaflt›rma konumunda deklanflöre yar›m bas›n ve
yak›nlaflt›rma Tele dü¤mesine tekrar bas›n.
ƀ Dijital yak›nlaflt›rma, Gece sahnesi, Çocuklar, Metin, Yak›n Çekim, Havai
Fiflek, ASR modu ve Video klip modunda etkinlefltirilemez.
ƀ Görüntünün bulan›k olmas›n› ve kameran›n ar›zalanma olas›l›¤›n› önlemek
için merce¤e dokunmamaya dikkat edin. Görüntü soluksa, lens konumunu
de¤ifltirmek için kameray› gücünden kapat›p tekrar aç›n.
ƀ Kameran›n ar›zalanmas›na neden olabilece¤inden, merce¤e basmamaya
dikkat edin.
ƀ Görüntünün soluk ve bulan›k olmas›na neden olabilece¤inden, kamera
aç›kken kameran›n hareketli mercek parçalar›na dokunmamaya dikkat edin.
ƀ Yak›nlaflt›rma dü¤mesi çal›fl›rken, kameran›n hareketli mercek parçalar›na
dokunmamaya dikkat edin.
Ses kayd›(
)/ Ses notu( )/ YUKARI dü¤mesi
ƅ Menü gösterilirken, alt menu imlecini yukar› tafl›mak için Yukar› dü¤mesine
bas›n. Menü LCD monitöründe gösterildi¤inde, YUKARI dü¤mesi sesli kay›t veya
sesli no dü¤mesi gibi çal›fl›r. Saklanan dura¤an görüntüye ses kayd›n›z›
ekleyebilirsiniz. Ses kayd› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi almak için 19. sayfaya bak›n.
Makro (
)/ Afla¤› dü¤mesi
ƅ Menü gösterilirken, ana menüden alt menülere veya alt menülerde afla¤›ya
gitmek için AfiA⁄I dü¤mesine bas›n. Menü gösterilmedi¤inde, makro resimler
çekmek için MAKRO/ AfiA⁄I dü¤mesini kullanabilirsiniz. Uzakl›k menzilleri
afla¤›da gösterilmifltir. ‹stedi¤iniz makro modu göstergesi LCD ekranda
gösterilinceye kadar Makro dü¤mesine bas›n.
ƀ Sesli not kaydetme
1. F‹LM KL‹P‹ modU haricinde, KAYIT modunu seçmek için MOD KADRANINI
çevirin.
2. SESL‹ NOT (
) dü¤mesine bas›n. LCD monitörde sesli not göstergesi
göründü¤ünde, ayar tamamd›r.
[ Normal-Simge yok ]
[ Makro (
)]
[ Otomatik Makro (
ƅ Odak modu türleri ve odak menzilleri (W: Genifl, T:Tele)
Mod
SH
Durdur
Otomatik (
Odak Türü Otomatik Makro (
)
)
Normal
(Birim: cm)
Program (
Makro (
)]
)
)
Normal
[ Sesli Not ‹çin Haz›rl›k ]
3. Resmi çekmek için deklanflöre bas›n. Resim bellek kart›na kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildi¤i andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir.
Ses kayd› ortas›nda deklanflöre bas›lmas› sesli notu durdurur.
Odak
W : 5~Sonsuz
W : 80~Sonsuz
W : 5~80
W : 80~Sonsuz
Menzili
T : 40~Sonsuz
T : 80~Sonsuz
T : 40~80
T : 80~Sonsuz
B‹LG‹
B‹LG‹
ƀ Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda 40 cm uzakl›k ses kaydetmek
için en uygun uzakl›kt›r.
ƀ Makro modu seçildi¤inde, kameran›n titreflim yapma olas›l›¤› bulunur.
Kameray› titrefltirmemeye dikkat edin.
ƀ Makro modunda 20 cm’den resim çekti¤inizde, FLAfi KAPALI modunu
seçin.
=23=
Makro (
)/ Afla¤› dü¤mesi
Odak kilidi
ƅ Kay›t moduna göre kullan›labilir odaklama yöntemi
(O : Seçilebilir, X : Seçilemez, Ũ : Sonsuz odak mesafesi)
ƅ Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istedi¤inizde odak kilidi
fonksiyonunu kullan›n.
Mod
O
O
O
O
O
O
O
Makro
X
O
X
O
X
X
O
Otomatik Makro
O
X
X
X
X
X
X
Normal
SAHNE
Mod
Normal
O
Ũ
X
X
Makro
X
X
O
O
X
Otomatik Makro
X
X
X
X
X
Normal
Ũ
O
Ũ
O
-
Makro
X
X
X
X
-
Otomatik Makro
X
X
X
X
-
-
Mod
=24=
Ũ
ƀ Odak Kilidinin Kullan›m›
1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmas›n› sa¤lay›n.
2. DEKLANfiÖRE yar›m bas›n. Yeflil otomatik odak çerçevesi ayd›nland›¤›nda,
foto¤raf makinesi nesneye odaklanm›fl demektir. ‹stemeden resim çekmemek
için deklanflöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANfiÖR yar›m bas›l›yken foto¤raf makinesini hareket ettirerek resimde
istedi¤iniz kompozisyonu oluflturun ve sonra resmi çekmek için
DEKLANfiÖRE tam bas›n. Parma¤›n›z› DEKLANfiÖRDEN çekerseniz, odak
kili fonksiyonu iptal edilir.
1. Çekilecek resim
2. DEKLANfiÖRE yar›m
bas›n ve foto¤raf
konusuna odaklan›n
3. Resmin kompozisyonunu
yeniden düzenleyin ve
DEKLANfiÖRE tam bas›n
FLAfi (
)/ SOL dü¤mesi
B‹LG‹
ƅ LCD monitörde menü göründü¤ünde, SOL
dü¤mesine bas›lmas› imleci sol sekmeye tafl›r.
ƅ LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SOL
dü¤mesi FLAfi (
) dü¤mesi olarak çal›fl›r.
[ Otomatik flafl seçimi ]
ƀ Flafl modunu seçme
1. Video klip modu d›fl›nda bir KAYIT modu seçmek için MOD KADRANINI
çevirin.
2. ‹stedi¤iniz flafl modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flafl
dü¤mesine bas›n.
3. LCD monitörde flafl göstergesi görünür. Ortama uygun flafl modunu kullan›n.
ƀ Flafl mesafesi
ISO
AUTO
ƀ Flafl›n s›k kullan›lmas› pilin ömrünü azalt›r.
ƀ Normal çal›flma koflullar› alt›nda flafl 5 saniye içinde flarj olur. Pil zay›fsa, flarj
süresi daha uzun olur.
ƀ Sürekli çekim, AEB, baz› sahne modlar› (s.26) ve video klip modu s›ras›nda
flafl ifllevi çal›flmaz.
ƀ Flafl menzili içinde foto¤raf çekin.
ƀ Özne çok yak›n oldu¤unda veya çok fazla yans›tma yapt›¤›nda, görüntü
kalitesi garanti edilmez.
ƀ Yetersiz ›fl›kland›r›lm›fl koflullarda flafll› çekim yap›ld›¤›nda, yakalanan
görüntüde beyaz bir benek olabilir. Bu benek, flafl ›fl›¤›n›n atmosferdeki
tozlardan yans›mas›yla oluflur. Kamera ar›zas› de¤ildir.
(Birim: m)
Normal
Macro
Otomatik makro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
0.8~3.0
0.8~2.5
0.3~0.8
0.4~0.8
0.3~3.0
0.4~2.5
=25=
FLAfi (
)/ SOL dü¤mesi
ƀ Flafl modu göstergesi
Simge
Flafl modu
Otomatik flafl
Otomatik &
K›rm›z› göz
azaltma
ƀ Kay›t moduna göre kullan›labilir flafl modu
(O : Seçilebilir X : Seçilemez)
Tan›m
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi
flafl› otomatik olarak çal›fl›r.
X
O
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
X
Nesne veya artalan karanl›ksa, foto¤raf makinesi
flafl› otomatik olarak çal›fl›r ve olarak k›rm›z› göz
azaltma özelli¤ini kullanarak k›rm›z› göz
görünümünü azalt›r.
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
Sahne modlar›
Dolgu flafl
Flafl ›fl›k durumuna bak›lmaks›z›n çal›fl›r.
Flafl›n yo¤unlu¤u çevre koflullar›na göre kontrol edilir.
Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flafl yo¤unlu¤u
o kadar azal›r.
Do¤ru poz elde etmek için flafl yavafl obtüratör h›z›
ile ba¤lant›l› olarak çal›flacakt›r.
Zay›f ›fl›k koflullar›nda bir foto¤raf çekerseniz,
Yavafl senkro
foto¤raf makinesi sallanma uyar› göstergesi (
)
LCD monitöründe gösterilecektir.
Bu ifllev için bir sehpa kullanman›z› öneririz.
Flafl kapal›
=26=
Flafl patlamaz. Flaflla çekimin yasak oldu¤u bir yerde
veya durumda resim çekerken bu modu seçin.
Düflük ›fl›kland›rma koflullar›nda resim çekti¤inizde,
LCD monitörde foto¤raf makinesi sars›lma göstergesi
(
) görünür. Bu ifllev için bir sehpa kullanman›z›
öneririz.
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Otomatik Zamanlay›c› (
)/ Sa¤ dü¤mesi
ƅ LCD monitörde menü göründü¤ünde, Sa¤ dü¤mesine bas›lmas› imleci sa¤
sekmeye tafl›r.
ƅ LCD monitörde menü görünmedi¤inde, SA⁄ dü¤me Otomatik Zamanlay›c›
(
) dü¤mesi olarak çal›fl›r. Foto¤raf› çeken kifli de foto¤rafta yer almak
istedi¤inde bu fonksiyon kullan›l›r.
ƀ Otomatik zamanlay›c›y› seçme
1. SES KAYDI modu haricinde, KAYIT modunu
seçmek için MOD KADRANINI çevirin.
2. ‹stedi¤iniz mod göstergesi LCD monitörde
görünene kadar OTOMAT‹K ZAMANLAYICI
dü¤mesine bas›n.
LCD monitörde 10 saniye, 2 saniye veya ikili
otomatik zamanlay›c› simgesi görünür. Film klipi
modunda sadece 10 saniyelik otomatik
zamanlay›c› çal›fl›r.
B‹LG‹
ƀ Otomatik zamanlay›c› ifllemi s›ras›nda Otomatik Zamanlay›c› ve Çal modu
dü¤mesini kullan›rsan›z, otomatik zamanlay›c› ifllevi iptal edilir.
ƀ Foto¤raf makinesinin sallanmas›n› önlemek için üç ayakl› kullan›n.
MENÜ/ TAMAM dü¤mesi
ƅ MENÜ dü¤mesi
- MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda, her foto¤raf makinesi modu ile ilgili bir menü
LCD monitörde görünür. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD ilk ekrana döner.
- Afla¤›dakiler seçildi¤inde bir menü seçene¤i görüntülenebilir :
F‹LM KL‹P‹ ve DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildi¤inde
kullan›labilir menü yoktur.
ҟ2 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› (
)
: Deklanflöre bas›ld›ktan sonra foto¤raf
çekilene kadar 2 saniye bekler.
ҟ10 SAN‹YE otomatik zamanlay›c› (
)
: Deklanflöre bas›ld›ktan sonra foto¤raf
çekilene kadar 10 saniye bekler.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
OSD Bilgi
[2 SAN‹YE otomatik
zamanlay›c›y› seçme]
ҟ‹kili otomatik zamanlay›c› (
)
: 10 saniye sonra foto¤raf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir foto¤raf
çekilir. Flafl kullan›l›rken, 2 saniyelik otomatik zamanlay›c›, flafl flarj
süresine göre 2 saniyeden daha geç olabilir.
3. Deklanflöre bas›ld›¤›nda, belirtilen süre geçtikten sonra foto¤raf çekilir.
MENÜ dü¤mesine
bas›ld›¤›nda
[ Menü kapal› ]
MEMU Ǜk
Normal
Normal
Orta AF
Tam
Tafl›
[ Menü aç›k ]
ƅ TAMAM dü¤mesi
- LCD monitörde menü görüntülenmedi¤inde, bu dü¤me imleci alt menüye
kayd›rmak veya verileri onaylamak için kullan›l›r.
=27=
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD monitörün kullan›lmas›
ƅ Kay›t fonksiyonlar›n› ayarlamak için LCD monitördeki menüyü kullanabilirsiniz.
SES KAYDI modu haricinde, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde
menü görüntülenir.
Mod
Menü
Alt menü
Kamera çal›flma modu
Sayfa
Kapal›
ż fiu durumlarda LCD monitörde menü görünmez:
- Baflka bir dü¤me çal›flt›r›ld›¤›nda.
- Görüntü verileri ifllemlenirken. (vizörün yan›ndaki yeflil lamba yan›p sönerken)
- Pil kapasitesi yoksa.
Ses Sev.
ƅ Seçti¤iniz moda ba¤l› olarak, afla¤›daki fonksiyonlar kullan›labilir.
ile gösterilen ö¤eler varsay›lan ayarlard›r.
Bfl.Sesi
Düflük
Orta
s.32
Yüksek
Kapal›
Ses 1
Ses 2
s.32
Ses 3
Mod
Menü
Alt menü
Kamera çal›flma modu
Sayfa
Kapal›
Yumuflak+
Yumuflak
Keskinlik
Normal
Ses
Dkl.Sesi
s.30
Canl›+
Kay›t
Ses1
Bip Sesi
s.30
Ses2
s.32
Ses3
Düflük
Oto. Odak
Orta AF
Çoklu AF
Kapal›
s.31
s.31
Temel
AF Sesi
s.32
Aç›k
Tam
OSD Bilgi
=28=
s.32
Kapal›
Yüksek
Normal
Ses2
Ses3
Canl›
Kontrast
Ses1
Foto¤raf makinesi ayarlar› için LCD monitörün kullan›lmas›
Menü sekmesi
Ana menü
Dosya
Alt menü
Sayfa
S›f›rla
Seri
ENGLISH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
s.33
BAHASA
Ayar 1
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
Bfl.Resmi
Ana menü
Gözat
FRANÇAIS
DEUTSCH
Language
Menü sekmesi
s.33
Ayar 2
Alt menü
Sayfa
Kapal›
0.5sn
1sn
3sn
s.35
Kapal›
1dk
GüçKapal›
3dk
5dk
10dk
-
LCD Kayd.
Kapal›
Aç›k
s.35
VideoÇkfl
NTSC
PAL
s.36
s.35
POLSKI
Magyar
Format
Hay›r
Evet
s.36
-
-
S›f›rla
Hay›r
Evet
s.37
Pil Tipi
Alkalin
Ni-MH
s.37
07/01/01
13:00
YY/AA/GG
Kapal›
GG/AA/YY
AA/GG/YY
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
-
Koyu
Normal
Parlak
-
Kapal›
Aç›k
Kapal›
LOGO
Kul.Res.
-
s.33
ż Kamera ifllevlerinin gelifltirilmesine ba¤l› olarak menülerde önceden haber
verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
s.34
s.34
s.34
s.34
=29=
Menünün kullan›m›
Kay›t (
1. Foto¤raf makinesini aç›n ve MENÜ dü¤mesine bas›n. Her foto¤raf makinesi
modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kayd› modu (
) için menü
yoktur.
2. Menüler aras›nda gezinmek için SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
OSD Bilgi
Normal
Normal
Orta AF
Tam
MEMU Ǜk
SOL veya
SA⁄
dü¤mesin
e bas›n.
Tafl›
Ses
Ses Sev.
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bip Sesi
AF Sesi
Normal
Kapal›
Ses 1
Ses 1
Aç›k
MEMU Ǜk
SOL veya
SA⁄
dü¤mesin
e bas›n.
Tafl›
[ Netlik ]
ƅ Çekmek istedi¤iniz resmin netli¤ini
ayarlayabilirsiniz. Foto¤raf çekmeden önce LCD
ekrandan netlik etkisini kontrol edemezsiniz, çünkü
bu ifllev sadece yakalanan görüntü belle¤e
kaydedildi¤inde uygulan›r.
Kay›t
OSD Bilgi
Tafl›
Normal
Normal
Orta AF
Tam
De¤iflt.
YUKARI
veya AfiA⁄I
dü¤mesine
bas›n.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
OSD Bilgi
Tafl›
Normal
Normal
Orta AF
Seri
Türkçe
07/01/01
Kapal›
Tam
De¤iflt.
Yumuflak+
Yumuflak
Normal
Canl›
Canl›+
Simge
Menü
Tan›mlama
Yumuflak+
Görüntünün kenarlar› yumuflat›l›r. Bu efekt görüntülerin
bilgisayar›n›zda düzenlenmesi için uygundur.
Normal
OSD Bilgi
Tafl›
Ayarla
Tafl›
Yumuflak
OK
Aç›k
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
Geri
[ PROGRAM modu ]
Normal
MEMU Ǜk
YUKARI
veya AfiA⁄I
dü¤mesine
bas›n.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
7;,*QTOQ
Ayar 1
Dosya
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AfiA⁄I dü¤melerini kullan›n.
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
)
Normal
Normal
Orta AF
Canl›
Tam
Canl›+
De¤iflt.
4. Bir alt menü seçin, sonra ayarlad›¤›n›z de¤er kaydedilir. MENÜ dü¤mesine
bast›¤›n›zda menü görünmez olur.
Görüntünün kenarlar› netlefltirilir.
Bu efekt yazd›rma için uygundur.
Görüntünün kenarlar› vurgulan›r. Kenarlar
net görünür, ancak kaydedilen görüntüde gürültü
oluflabilir.
[ Kontrast ]
ƅ Görüntünün parlak k›sm› ve koyu renkli k›sm›
aras›ndaki fark› ayarlayabilirsiniz. Bu flekilde
görüntü canl› ya da yumuflak olur.
ƀ [Yüksek], [Normal], [Düflük] menüleri seçilebilir.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
7;,*QTOQ
Geri
Yüksek
Normal
Düflük
OK
Ayarla
[ PROGRAM modu ]
=30=
Kay›t (
)
[ Oto Odak türü ]
[ OSD (Ekran üstü Menü) bilgisi ]
ƅ Çekim flartlar›na göre tercih etti¤iniz Otomatik Odak
türünü seçebilirsiniz.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
7;,*QTOQ
Orta AF
Çoklu AF
ƅ SES KAYDI modu haricindeki herhangi bir modda,
LCD ekrandan kay›t durumunu kontrol
edebilirsiniz.
Kay›t
Keskinlik
Kontrast
Oto. Odak
7;,*QTOQ
Tam
Temel
Geri
OK
Ǜk
[ PROGRAM modu ]
Geri
OK
Ayarla
[ PROGRAM modu ]
- [Orta AF] : LCD ekran›n ortas›ndaki dikdörtgen alana odaklama yap›l›r.
- [Çoklu AF] : Kamera 5 AF noktas›ndan birini seçer.
[ Tam Bilgi ]
[Orta AF]
[ Temel Bilgi ]
[ Çoklu AF ]
ż Kamera bir özneyi odaklad›¤›nda, otomatik odak karesi yeflile dönüflür.
Kamera özneyi odaklam›yorsa, otomatik odak karesi k›rm›z› olur.
=31=
Ses (
)
[ Ses Seviyesi ]
ƅ Bafllang›ç sesi, deklanflör sesi, uyar› sesi ve AF
sesine ait ses seviyelerini ayarlayabilirsiniz.
ƀ [Ses Sev.] alt menüsü: [Kapal›], [Düflük], [Orta],
[Yüksek]
[ Çal›flma Sesi ]
Ses
Ses Sev.
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bip Sesi
AF Sesi
Geri
Kapal›
Düflük
Orta
Yüksek
OK
Ayarla
ƅ Sesi AÇIK’a getirdi¤inizde, kamera bafllat›l›rken
dü¤melere bas›ld›¤›nda çeflitli seslerin ç›kar›lmas›
etkinlefltirilir ve bu flekilde kameran›n çal›flma
durumunu izleyebilirsiniz.
ƀ [Bip Sesi] alt menüsü: [Kapal›], [Ses 1, 2, 3]
Ses
Ses Sev.
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bip Sesi
AF Sesi
Ses 3
[ PROGRAM modu ]
[ Bafllangݍ sesi ]
ƅ Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda etkinlefltirilen sesi
seçebilirsiniz.
ƀ Bafllang›ç sesi: [Kapal›], [Ses1], [Ses 2], [Ses3]
- Bafllang›ç görüntüsü [Kapal›]'ya ayarlanm›flsa,
a盤a getirseniz dahi bafllang›ç sesi
bafllamayacakt›r.
Ses
Ses Sev.
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bip Sesi
AF Sesi
Geri
Kapal›
Ses 1
Ses Ses OK
Ayarla
[ PROGRAM modu ]
ƅ Deklanflör sesini seçebilirsiniz.
Ses
Ses Sev.
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bip Sesi
AF Sesi
Kapal›
Ses 1
Ses Ses 3
Geri
OK
Ayarla
[ PROGRAM modu ]
=32=
Geri
OK
Ayarla
[ PROGRAM modu ]
[ AF sesi ]
[ Deklanflör sesi ]
ƀ Deklanflör sesi : [Kapal›], [Ses1], [Ses 2], [Ses3]
Kapal›
Ses 1
Ses 2
ƅ AF sesini AÇIK’a getirdi¤inizde, bir özneye
odakland›¤›nda AF sesi etkinlefltirilir ve bu flekilde
kameran›n çal›flma durumunu izleyebilirsiniz.
ƀ [AF sesi] alt menüsü: [Kapal›], [Aç›k]
Ses
Ses Sev.
Bfl.Sesi
Dkl.Sesi
Bip Sesi
AF Sesi
Kapal›
Aç›k
Geri
OK
Ayarla
[ PROGRAM modu ]
Ayar 1 (
)
[ Dosya ad› ]
[ Dil ]
ƅ Bu ifllev kullan›c›n›n dosya adland›rma biçimini seçmesine olanak sa¤lar.
ƅ LCD monitöründe gösterilebilen dil seçimleri vard›r. Pil ç›kar›l›p tekrar tak›lsa dahi,
dil ayar› korunacakt›r.
ƀ Dosya Adlar› Atama
[S›f›rla] : S›f›rla ifllevi kullan›ld›ktan sonra, takip eden
dosya ad›, biçimlendirme yapt›ktan sonra
ya da tümünü sildikten sonra veya yeni bir
bellek kart› takt›ktan sonra dahi, 0001’dan
bafllayarak belirlenir.
[Seri] : Yeni bir bellek kart› kullan›ld›¤›nda ya da
biçimlendirmeden sonra veya tüm resimler
silindikten sonra dahi, yeni dosyalar önceki
s›ray› takip eden say›lar kullan›larak
adland›r›l›r.
Ayar1
Dosya
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
).4IUJ
Geri
S›f›rla
Seri
OK
Ayarla
- Saklanan ilk dosya klasör ad› 100SSCAM ve ilk dosya ad› S7300001
(D60’›n dosya ad› S6300001’dir).
- Dosya adlar› S7300001 Ɗ S7300002 Ɗ ~ Ɗ S7309999 aras›nda s›ral› olarak
atan›r.
- Klasör numaras› afla¤›daki flekilde, 100 ile 999 aras›nda s›rayla atan›r:
100SSCAM Ɗ 101SSCAM Ɗ ~ Ɗ 999SSCAM.
- Bellek kart› ile birlikte kullan›lan dosyalar DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya
sistemleri için tasar›m kural›) biçimine uygundur. Görüntü dosyas›n›n ad›n›
de¤ifltirirseniz, görüntü çal›nmayabilir.
- D‹L alt menüsü :
‹ngilizce, Korece, Frans›zca, Almanca,
‹spanyolca, ‹talyanca, B. Çince, G. Çince,
Japonca, Rusça, Portekizce, Flamanca,
Danimarkaca, ‹sveççe, Fince, Thai dili, BAHASA
D‹L‹ (MALEZYA D‹L‹/ ENDONEZYACA), Arapça,
Çekçe, Lehçe, Macarca ve Türkçe.
Ayar1
Dosya
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
Geri
BAHASA
POLSKI
Magyar
OK
Ayarla
[ Tarih/ Saat/ Tarih türünün ayarlanmas› ]
ƅ Yakalanan görüntülerde gösterilecek olan tarihi ve saati de¤ifltirebilir ve tarih
türünü ayarlayabilirsiniz.
ƀ Tarih/ Saat Ayar› ve Tarih Biçiminin Seçilmesi
SA⁄ dü¤me : Y›l/ ay/ gün/ saat/ dakika tarih
Ayar1
türünü seçer.
Dosya
SOL dü¤mesi : ‹mleç tarih ve zaman pulunun ilk
4IVO]IOM
Trh&Saat
imlecinde ise imleci [Trh&Saat] ana
T.Basma
menüsüne tafl›r.
LCD
AF Lamb.
Di¤er durumlarda, imleç mevcut
Geri
pozisyonun soluna kayd›r›lacakt›r.
YUKARI ve AfiA⁄I dü¤meleri : Ayar de¤erini de¤ifltirir.
- Tarih türü : [YY/AA/GG], [Kapal›], [GG/AA/YY], [AA/GG/YY]
07/01/01
13:00
YY/AA/GG
OK
Ayarla
=33=
Ayar 1 (
)
[ Kay›t tarihini bas›yor ]
[ Otomatik Odak lambas› ]
ƅ Hareketsiz görüntülere TAR‹H / SAAT ekleme seçene¤i yoktur.
ƅOto Odak lambas›n› açabilir ve kapatabilirsiniz.
ƀ Alt menüler
[Kapal›]
: TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lmayacakt›r.
[Tarih]
: Sadece TAR‹H görüntü dosyas›na
bas›lacakt›r.
[Trh&Saat] : TAR‹H ve SAAT görüntü dosyas›na
yaz›lacakt›r.
ƀ Alt menüler
[Kapal›] : AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanmayacakt›r.
[Aç›k] : AF lambas› düflük ›fl›k koflullar›nda
yanacakt›r.
Ayar 1
Dosya
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
Geri
Kapal›
Tarih
Trh&Saat
OK
Ayarla
Ayar1
Dosya
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
Geri
Kapal›
Aç›k
OK
Ayarla
[ LCD parlakl›¤› ]
[ Bafllang›ç görüntüsü ]
ƅLCD parlakl›¤›n› ayarlayabilirsiniz.
ƅ Foto¤raf makinesi her aç›l›fl›nda ilk önce LCD monitöründe gösterilen görüntüyü
seçebilirsiniz.
ƀ [LCD] alt menüsü: Koyu, Normal, Parlak
Ayar1
Dosya
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
Geri
=34=
Dark
Koyu
Normal
Parlak
OK
Ayarla
ƀ Bafllang›ç görüntüsü : [Kapal›], [Logo], [Kul.Res.]
- Çal modunda [Boyutlama] menüsünde [Kul.Res.]
ile birlikte bafllang›ç görüntüsü için kaydedilen bir
görüntüyü kullan›n.
- Bafllang›ç görüntüsü [Sil] veya [Format] menüsü ile
silinmeyecekti
- Kullan›c› görüntüleri [S›f›rla] menüsü kullan›larak
silinecektir.
Ayar1
Language
Trh&Saat
T.Basma
LCD
AF Lamb.
Bfl.Resmi
Geri
OK
Ayarla
Ayar 2 (
)
[ H›zl› görüntü ]
[ LCD kaydet ]
ƅBir resim yakalamadan önce H›zl› Görüntüyü etkinlefltirirseniz, yeni yakalad›¤›n›z
görüntüyü [Gözat] ayar›nda belirtilen süre boyunca LCD monitöründe
görüntüleyebilirsiniz. H›zl› Görüntü sadece hareketsiz görüntülerde kullan›labilir.
ƅ [LCD Kayd.]’i Aç›k’a getirdi¤inizde ve kamera belirlenen süre içinde
çal›flt›r›lmad›¤›nda, LCD ekran otomatik olarak kapan›r.
ƀ Alt menüler
[Kapal›]
: H›zl› görüntü ifllevi etkinlefltirilebilir.
[0.5, 1, 3 Sn] : Yakalanan görüntü seçilen süre
boyunca k›sa bir süre ekrana
getirilebilir.
Ayar2
Gözat
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Geri
Kapal›
0.5 sn
1 sn
3 sn
OK
Ayarla
ƀ [LCD Kayd.] alt menüsü
[Kapal›] : LCD ekran kapat›lmaz.
[Aç›k] : [LCD Kayd.]’i seçerseniz ve kamera
belirlenen süre boyunca (yaklafl›k 30 sn.)
kullan›lmazsa, kameran›n gücü otomatik
olarak boflta kal›r (LCD ekran: KAPALI,
Kamera durum lambas›: Yan›p sönüyor).
Kameray› tekrar kullanmak için, güç
dü¤mesi haricindeki herhangi bir kamera
dü¤mesine bas›n.
Ayar 2
Gözat
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Geri
Kapal›
Aç›k
OK
Ayarla
[ Otomatik güç kapatma ]
ƅ Bu ifllev pilin gereksiz yere tükenmesini önlemek için belirli bir süre sonra foto¤raf
makinesini kapat›r.
ƀ Alt menüler
[Kapal›]
: Güç kapatma ifllevi
çal›flmayacakt›r.
[1, 3, 5, 10 dk] : Belirli bir süre kullan›lmazsa güç
otomatik olarak kapanacakt›r.
Ayar2
Gözat
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Geri
Kapal›
1 dk
3 dk
5 dk
10 dk
OK Ayarla
B‹LG‹
ƀ Pil de¤ifltirdikten veya AC adaptörünü tekrar ba¤lad›ktan sonra güç
kapatma ayar› korunur.
ƀ Kamera Bilgisayar/ Yaz›c› modundayken, slayt gösterisi s›ras›nda, zamanl›
çekim s›ras›nda ve video klip oynat›rken, LCD kaydet ifllevinin
çal›flmayaca¤›n› unutmay›n.
- Pili yerlefltirdikten sonra, güç kapatma ayar›
korunacakt›r.
- Foto¤raf makinesi PC modunda ise, slayt gösterisi yap›yorsa, ses kayd›n›
çal›yorsa, film klipini çal›yorsa ve karma çekim yap›yorsa, otomatik güç
kapatma ifllevinin çal›flmayaca¤›n› akl›n›zda bulundurun.
=35=
Ayar 2 (
)
[ Video ç›k›fl türünü seçme ]
[ Belle¤in Biçimlendirilmesi ]
ƅ Kameradan gelen Film ç›k›fl sinyali NTSC veya PAL olabilir. Ç›k›fl seçiminiz,
kameran›n ba¤land›¤› ayg›t türü ile belirlenir (ekran veya TV, vb.). PAL modu
sadece BDGHI’y› destekleyebilir.
ƅ Bu, bellek biçimlendirilmesinde kullan›l›r. Bellekte [Format]'I çal›flt›r›rsan›z,
korunan görüntüler de dahil olmak üzere tüm görüntüler silinecektir. Belle¤i
biçimlendirmeden önce önemli görüntüleri PC'nize indirdi¤inizden emin olun.
ƅ Harici ekrana ba¤lama
ƀ Alt menüler
[Hay›r] : Bellek biçimlendirilmeyecektir.
Menü dü¤mesine üç kez bas›n ve menü
ekran› kaybolacakt›r.
[Evet] : [‹fllem Yap›yor!] mesaj› belirecek ve bellek
biçimlendirilecektir. Çal modunda iken
B‹Ç‹MLEND‹R'I çal›flt›r›rsan›z, [Görüntü
Yok!] mesaj› belirecektir.
ƀ Kamera kay›t modunda veya oynatma
modundayken harici bir ekrana ba¤land›¤›nda,
görüntü (film veya dura¤an görüntü) harici ekranda
görünür ve kameran›n LCD ekran› kapan›r.
Ayar2
Gözat
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Geri
Sar› - Video
Beyaz - ses
=36=
NTSC
PAL
OK
Ayarla
Ayar2
Gözat
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Geri
Hay›r
Evet
OK
Ayarla
Afla¤›daki bellek kart› türlerinde [Format]’i çal›flt›rd›¤›n›zdan emin olun.
- Yeni bir bellek kart› veya biçimlendirilmeyen bellek kart›
- Bu foto¤raf makinesi taraf›ndan tan›mlanamayan ya da baflka bir foto¤raf
makinesi ile çekilen bir dosya içeren bellek kart›.
- Bellek kart›n› daima bu foto¤raf makinesini kullanarak biçimlendirin.
Di¤er foto¤raf makineleri, bellek kart› okuyucular› veya PCler kullan›larak
biçimlendirilen bir bellek kart› takarsan›z, [Kart Hatası!] mesaj› alacaks›n›z.
Ayar 2 (
)
E (Efekt) dü¤mesi
[ Bafllatma ]
ƅTüm foto¤raf makinesi menüsü ve ifllev ayarlar› varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir. Ancak, TAR‹H/ SAAT, D‹L ve V‹DEO ÇIKIfiI de¤erleri
de¤ifltirilmeyecektir.
ƀAlt menüler
[Hay›r] : Ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
[Evet] : Tüm ayarlar varsay›lan de¤erlerine geri
yüklenecektir.
ƅ Kullan›labilir Efektler, kay›t moduna göre (O: Seçilebilir X: Seçilemez)
Ayar2
Gözat
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Geri
ƅ Bu dü¤meyi kullanarak görüntülerinize özel efektler katman›z mümkündür.
ƅ Dura¤an görüntü modu: Renk, görüntü düzenleme ve E¤lence menüsünü
seçebilirsiniz.
ƅ Video klip modu: Renk menüsünü seçebilirsiniz.
ƅ D60 modeli için çözünürlük 3 M veya alt›na ayarlanabilir.
Hay›r
Evet
OK
Ayarla
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
[ Pil türünü seçme ]
ƅ Bir pil türü seçilmiflse, kamera seçilen pil türüne
göre en uygun duruma getirilir.
[Pil Tipi] alt Menüsü: Alkalin / Ni-MH
B‹LG‹
Ayar2
GüçKapal›
LCD Kayd.
VideoÇkfl
Format
S›f›rla
Pil Tipi
Geri
Alkalin
Ni-MH
OK
Ayarla
ƀ Bu dü¤me ASR, Ses kay›t modu ve baz› sahne modlar›nda (Gece, Metin,
Gün bat›m›, fiafak, Ters Ayd›nlatma, Havai Fiflek, Plaj ve Kar) kullan›lamaz.
ƀ Renk, görüntü düzenleme ve E¤lence menülerinden biri seçildi¤inde,
önceden seçilen efektler otomatik olarak iptal edilir.
ƀ Kamera kapat›lsa dahi, efekt ayar› korunur. Özel efekti iptal etmek için,
Renk menüsünden
alt menüsünü seçin ve geri kalan efekt
menülerinden
alt menüsünü seçin.
=37=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Renk
ƅ Foto¤raf makinesinin dijital ifllemcisi kullan›larak görüntülere özel efektler
eklemek mümkündür.
ƅ Özel renk : Görüntünün K(K›rm›z›), Y(Yeflil) ve
M(Mavi) de¤erlerini de¤ifltirebilirsiniz.
Özel Renk
1. Kullan›labilir bir kay›t modunda E dü¤mesine bas›n.
2. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak
menü sekmesini seçin.
Tafl›
Renk
- Yukar›/ Afla¤› dü¤mesi : K, Y, M seçimini yapar.
- Sol/ Sa¤ dü¤mesi : De¤erleri de¤ifltirir
ၦ౏
Tafl›
-E
ጄ႞
Ǜk
[ Dura¤an görüntü modu ]
Ayarla
Tafl›
E
OK
Ayarla
Özel Renk
Ǜk
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
Tafl›
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
tufluna bas›n.
: Görüntüye efekt eklenmez.
: Çekilen görüntüler siyah ve beyaz renklerde yüklenecektir.
: Çekilen foto¤raflar sepya tonda (sar›ms› kahverengi tonlarda)
kaydedilir.
: Çekilen resimler k›rm›z› tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler yeflil tonda iken yüklenecektir.
: Çekilen resimler mavi tonda iken yüklenecektir.
: Görüntü negatif olarak kaydedilir.
: Yakalanan görüntü ayarlanan KYM tonunda kaydedilir.
4. Resmi çekmek için deklanflör dü¤mesine bas›n.
=38=
OK
Renk
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Görüntü düzenleme
Doyma
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
Ön ayarl› odak kareleri
ƅ Görüntünün doygunlu¤unu de¤ifltirebilirsiniz.
Kullan›labilir bir modda (
,
,
,
,
,
) E dü¤mesine bas›n.
ƅ Özneyi çevresindekilerin aras›ndan ön plana ç›karabilirsiniz. Özne netlik kazan›p,
odak noktas›nda olurken, geride kalan k›s›m oda¤›n d›fl›nda kal›r.
ƀ Kullan›labilir bir modda (
GörnAyar.
,
,
,
,
FUN
Tafl›
E
,
) E dü¤mesine bas›n.
Vurgula
Ǜk
Doyma menüsünü (
) seçti¤inizde, doygunlu¤u
de¤ifltirebilece¤iniz bir çubuk görüntülenir.
Tafl›
E
Menzil
Ǜk
OK
Ayarla
Canl›l›k
ᅘ౅
Doygunluk de¤ifltirme çubu¤u
Tafl›
ၦ౏
O-K
Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak uygun bir menü seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n.
Ayarla
ጄ႞
Vurgula
Vurgula
Vurgula
Vurgula
Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak doygunlu¤u de¤ifltirin.
Menzil
Canl›l›k
Tafl›
+ yönü: Yüksek doygunluk (Renk derin olur)
- yönü: Düflük doygunluk (Renk yumuflak olur)
OK
Ayarla
[Menzil 1]
Menzil
OK
Ayarla
Menzil
[Menzil 2]
OK
Ayarla
Menzil
[Menzil 3]
OK
Ayarla
[Menzil 4]
Ön ayarl› odak karesi belirir.
Görüntüyü yakalamak için deklanflöre bas›n.
OK
Ayarla
Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntünün doygunlu¤u de¤ifltirilir. Resim
çekmek için Deklanflöre bas›n.
SH Yakala
+/-
Düzenle
=39=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ƀ Odak çerçevesinin tafl›nmas› ve de¤ifltirilmesi.
[Aral›k] menüsünü seçtikten sonra odak çerçevesini de¤ifltirebilirsiniz.
1. Foto¤raf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak
görüntüyü oluflturun.
2. +/- dü¤mesine basmak.
3. Odak çerçevesinin rengi beyaza döner. Odak çerçevesinin konumunu
tafl›mak için Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
4. Deklanflöre yar›m bast›¤›n›zda kamera resim çekmeye haz›r hale gelir. Resim
çekmek için deklanflöre bas›n.
Kompozit çekim
ƅ Dura¤an bir görüntüde 2 – 4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
ƀ Kullan›labilir bir modda (
,
FUN
6
,
,
,
,
) E dü¤mesine bas›n.
Kompozit
Tafl›
E
Ǜk
Kompozit
OK
Ayarla
+/- dü¤mesine
basmak
Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz bir menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n.
SH Yakala
+ / - Düzenle
SH Yakala
Tafl›
[ Çerçeve aktive edilir ]
B‹LG‹
Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤
dü¤mesine bas›lmas›
6
6
Deklanflöre basma
SH Yakala
+ / - Düzenle
SH Yakala
Tafl›
[ Çerçeve pozisyonu
de¤ifltirildikten sonra ]
=40=
ƀ Kompozit çekim s›ras›nda flafl dü¤mesini, otomatik zamanlay›c› dü¤mesini,
makro dü¤mesini, sesli not dü¤mesini ve Yak›nlaflt›rma W / T dü¤mesini
kullanabilirsiniz.
ƀ Kompozit çekimler s›ras›nda Oynatma modu dü¤mesine basarsan›z,
Oynatma modu uygulan›r. Daha önce çekilen görüntüler silinir.
ƀ Son kompozit çekimi yapt›ktan sonra, Tamam dü¤mesine bas›n. Ard›ndan
sesli not bafllar.
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ż 2 kompozit çekim seçme
ƀ Son çekimi yapmadan önce karma çekimin bir bölümünün de¤ifltirilmesi
Son karma çekimi yapmadan önce, karma çekimin bir k›sm›n› de¤ifltirebilirsiniz.
6
6
1. Karma çekimler s›ras›nda +/- dü¤mesine bas›n.
2. Önceki resim silinecek ve yeni bir çerçeve gösterilecektir. E¤er daha önceden
çekilen bir resim varsa, +/- dü¤mesine tekrar bas›n ve önceki görüntü tekrar
silinecektir.
Deklanflöre
basma
SH Yakala
[ Çekime haz›r ]
+ / - Sil
[ ‹lk çekim ]
6
6
Deklanflöre
basma
100-0031
6
SH Yakala
Tamam
dü¤mesine
basma
+/- dü¤mesine
basmak
[ çekimi yapmadan önce ]
OK Kaydet
[ Son resim ]
+ / - Sil
+ / - Sil
SH Yakala
+ / - Sil
[ çekime geri dönmek ]
3. Yeni bir foto¤raf çekmek için deklanflöre bas›n.
[ ‹kinci çekim ]
Kompozit çekimleri kaydetmek için, son çekimi yapt›ktan sonra Tamam
dü¤mesine bas›n.
=41=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ƀ Son çekimi yapt›ktan sonra karma çekimin bir k›sm›n›n de¤ifltirilmesi
1. Son çekimi yapt›ktan sonra, bir çerçeve seçmek için olan imleç gösterilecektir.
Çerçeveyi seçmek için Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesine bas›n.
2. +/- dü¤mesine bast›¤›n›zda bir foto¤raf silinecektir. Karma çerçeve aktive
edilecektir.
3. Deklanflöre bas›n. Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤ dü¤mesini ve +/- dü¤mesini
kullanarak baflka görüntüler çekebilirsiniz.
4. Çekilen foto¤raf› kaydetmek için tamam dü¤mesine tekrar bas›n.
6
Çerçeve
ƅ Yakalamak istedi¤iniz dura¤an görüntüye 9 türde çerçeve benzeri bir kenarl›k
ekleyebilirsiniz.
ƅ Çerçeve menüsüyle çekilen depolanm›fl görüntülerde Tarih ve Saat bilgisi
yazd›r›lmaz.
ƀ Kullan›labilen bir kamera modunda E dü¤mesine bas›n
(
,
,
,
,
,
).
6
Yukar› dü¤mesine
basmak
Yukar›/ Afla¤›
dü¤mesi
FUN
OK Kaydet
+/-
OK
Sil
[ 4. çekimi yapt›ktan sonra ]
Kaydet
+ / - Sil
[ 2. çekime geri dönmek ]
6
+/- dü¤mesine
basmak
Deklanflöre
basmak.
SH
Yakala
+ / - Sil
[ 2. çekimin silinmesi ]
6
100-0031
Tamam dü¤mesine
basma
OK Kaydet
+ / - Sil
[ Tekrar 2. kez çekim yapt›ktan sonra ]
=42=
Çerçeve
[ Saklanan görüntü ]
Tafl›
E
Ǜk
Çerçeve
OK
Ayarla
S
Öpzecl iE
afl eEkftfe(E
ct d: üF¤um
n esi) : E¤lence
Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
-
+ / - dü¤mesi
ƅ Afla¤›daki menüleri ayarlamak için + / - dü¤mesini kullanabilirsiniz.
(O: Seçilebilir, X: Seçilemez)
: Çerçeve eklenmez.
Sayfa
Boyut
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
s.44
Kalite
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
ſ
s.45
Poz ölçümü
X
ſ
X
ſ
X
X
X
ſ
s.45
Çekim
X
ſ
* 1ſ
ſ
* 2ſ
X
X
X
s.46
ISO
X
ſ
X
ſ
X
X
X
X
s.46
X
ſ
X
ſ
X
X
X
ſ
s.47
X
ſ
X
X
X
X
X
X
s.48
Beyaz
Dengesi
PD
*1. Sadece D75/D70.
*2. Baz› sahne modlar›nda çekim menüleri seçilemez (
).
Seçilen çerçeve görüntülenir. Resim çekmek için deklanflöre bas›n.
=43=
+ / - dü¤mesi
Boyut
ƅ + / - menüsünü kullanma
ƅ Uygulaman›z için uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.
1. Kullan›labilen bir modda + / - dü¤mesine bas›n.
2. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin. LCD ekran›n
sol alt taraf›nda bir alt menü görüntülenir.
6
6
- D75/D70
Dura¤an Simge
görüntü
Boyut
modu
Film klibi
modu
BOYUT
3072X2304
Yukar›/ Afla¤›
dü¤mesi
ÇEKIM KALITE
‹yi
3. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz bir menüyü seçin ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
6
BOYUT
Sol/ Sa¤
dü¤mesi
3072X
2048
3072X
1728
2592X
1944
Simge
640X480
Boyut
2048X
1536
-
320X240
1024X
768
-
- D60
Dura¤an Simge
görüntü
Boyut
modu
Film klibi
modu
6
3072X2304
3072X
2304
2816x
2112
2784X
1856
Simge
640X480
Boyut
6
320X240
2816X
1584
2048X
1536
-
1024X
768
-
00:00:10
BOYUT
BOYUT
BOYUT
3072X2048
3072X2304
640X480
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
B‹LG‹
ƀ Çözünürlük yükseldikçe çekilebilecek foto¤raf say›s› azal›r, çünkü yüksek
çözünürlüklü görüntüler düflük çözünürlüklü görüntülerden daha fazla bellek
gerektirir.
=44=
Kalite/ Kare Oran›
Metraj
ƅ Çekilen foto¤raflarda uygulaman›z için uygun s›k›flt›rma oran›n› seçebilirsiniz.
S›k›flt›rma oran› yükseldikçe resim kalitesi düfler.
F‹LM KL‹P‹ modu
DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu
Mod
Simge
Alt menü
Çok ‹yi
‹yi
Normal
30kare/sn
15kare/sn
Film Biçimi
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
6
00:00:10
ÇEKIM KALITE
ÇEKIM HIZI
‹yi
30kare/sn
[ DURA⁄AN GÖRÜNTÜ modu ]
[ F‹LM KL‹P‹ modu ]
ƅ Uygun poz durumu elde edemediyseniz, daha parlak foto¤raflar çekmek için
metrajlama yöntemini de¤ifltirebilirsiniz.
6
[Çoklu] : Poz, görüntü alan›ndaki kullan›labilir
ortalama ›fl›k baz al›narak hesaplanacakt›r.
Ancak, hesaplama görüntü alan›n›n
ortas›na do¤ru yönlendirilecektir. Bu, genel
ÖLÇÜM
kullan›m için uygundur.
Çoklu
[Nokta] : Sadece LCD monitörünün ortas›ndaki
kare alan ›fl›k için metrajlanacakt›r. Bu,
[ PROGRAM modu ]
arka ›fl›ktan ba¤›ms›z olarak
merkezdeki nesne do¤ru pozland›r›lm›flsa uygundur.
ż E¤er nesne odak alan›n›n ortas›nda de¤ilse, poz hatas› oluflturabilece¤inden
spot metrajlamas›n› kullanmay›n. Bu durumda, poz dengelemesinin
kullan›lmas› daha iyidir.
B‹LG‹
ƀ Bu dosya biçimi DCF (Foto¤raf Makinesi Dosya Sistemi Tasar›m kural›) ile
uyumludur.
ƀ JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG görüntü s›k›flt›rma standard› olup Joint Photographic Experts Group
taraf›ndan gelifltirilmifltir. Bu türdeki s›k›flt›rma foto¤raflar›n ve grafiklerin
s›k›flt›r›lmas›nda en s›k kullan›land›r, çünkü dosyalar› etkili bir flekilde
s›k›flt›rabilir.
=45=
Sürekli çekim
ISO
ƅ Sürekli çekim ve AEB’yi (Farkl› De¤erlerde Otomatik Pozlama) seçebilirsiniz.
6
- [Tek Kare] : Sadece bir foto¤raf çekilir.
- [Ak›l.Foto] : Bir seferde iki görüntü çekilir. Biri
Dolgu Flafl modunda, di¤eri ise ASR
modunda çekilir.
F‹LM ‹LERLEME
- [Sürekli] : Deklanflör serbest b›rak›l›ncaya kadar
Tek Kare
sürekli olarak görüntü çekilir. Çekim
kapasitesi belle¤e ba¤l›d›r.
[ PROGRAM modu ]
- [AEB]
: Farkl› poz de¤erlerinde seri halinde
üç resim çekilir: standart pozlama (0,0 PD), az pozlama (-1/3 PD)
ve fazla pozlama (+1/3 PD).
B‹LG‹
ƀ Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi, bekleme zaman›n› art›ran dosya
kaydetme zaman›n› art›r›r.
ƀ Ak›ll› Foto sadece D75/D70’un ASR modunda kullan›labilir. (S.16)
ƀ [Sürekli] veya [AEB] alt menüleri seçiliyse, flafl otomatik olarak kapan›r.
ƀ Bellekte 3 resimden daha az resim varsa, AEB çekimi kullan›lamaz.
ƀ Her bir görüntü dosyas›n› kaydetmek için gerekli zaman uzun olaca¤›ndan
ve foto¤raf makinesinin sallanmas› nedeniyle yanma meydana
gelece¤inden AEB çekimi için üç ayakl› kullan›lmas› en iyisidir.
=46=
ƅ ISO : Foto¤raf çekerken ISO hassasl›¤›n› seçebilirsiniz. Kameran›n h›z› veya özel
›fl›k hassasl›¤› ISO say›lar› ile derecelendirilir.
- OTOMAT‹K :
Kameran›n hassasl›¤› ayd›nlatma de¤eri veya
özne parlakl›¤› gibi de¤iflkenlere ba¤l› olarak
otomatik olarak de¤ifltirilir.
6
ISO
Oto
- 80, 100, 200, 400, 800, 1000:
ISO hassasl›¤›n› art›rarak, ayn› miktarda ›fl›k
mevcutken poz süresini art›rabilirsiniz. Ancak, görüntü yüksek parlakl›kta
doygunlu¤a eriflebilir. ISO de¤eri artt›kça, kameran›n ›fl›¤a olan hassasl›¤› ve
dolay›s›yla karanl›k koflullarda resim çekme kapasitesi de artar. Ancak ISO
de¤eri artt›kça, görüntüdeki gürültü seviyesi de artarak görüntünün daha
kalitesiz görünmesine neden olabilir.
* D75/D60 : Sadece ISO 80, 100, 200 ve 400 seçilebilir.
Beyaz dengesi
ƅ Beyaz dengesi kontrolü renkleri daha do¤al görünmesi için ayarlaman›za olanak
sa¤lar. Otomatik Beyaz Dengesi’nden farkl› bir menüde sadece Negatif efekt
menüsünü seçebilirsiniz.
6
: Foto¤raf makinesi uygun
beyaz dengesini otomatik
olarak çevre ›fl›k koflullar›na
göre ayarlar.
WHITE BALANCE
GÜN IfiI⁄I
: Aç›k havada foto¤raf çekmek
Otomatik BA
için.
BULUTLU
: Bulutlu veya kapal› havada
foto¤raf çekmek için.
Flüoresan H
: Gün ›fl›¤›nda, üç tür flüoresan ›fl›kland›rma tipinde foto¤raf
çekmek için.
Flüoresan L
: Beyaz flüoresan ›fl›¤›nda foto¤raf çekmek için.
TUNGSTEN
: Tungsten (standart ayd›nlatma ampulü) alt›nda foto¤raf
çekmek için.
ÖZEL
: Kullan›c›n›n beyaz dengesini çekin koflullar›na göre
ayarlamas›n› sa¤lar.
Farkl› ›fl›kland›rma koflullar› resimlerinizde bir renk gölgesi oluflturabilir.
ƀ Özel Beyaz Dengesini Kullanma
Beyaz dengesi ayarlar› çekim ortam›na ba¤l› olarak bir miktar farkl› olabilir. Özel
beyaz dengesini ayarlayarak, belirli bir çekim ortam› için en uygun beyaz
dengesi ayar›n› seçebilirsiniz.
OTOMAT‹K
1. Beyaz Dengesi’nde ÖZEL (
)
menüsünü seçerek, kameran›n önüne bir
beyaz ka¤›t koyun ve LCD ekran›n sadece
beyaz göstermesini sa¤lay›n.
‫ط‬
2. Tamam dü¤mesi : önceki özel beyaz
Beyaz ka¤›t
dengesini seçer
Deklanflör
: yeni özel beyaz dengesini kaydeder.
- Çekece¤iniz bir sonraki resimden bafllamak üzere özel beyaz dengesi
de¤eri uygulan›r.
- Kullan›c› taraf›ndan yap›land›r›lan beyaz dengesi, tekrar de¤ifltirilene kadar
geçerli olur.
=47=
Poz telafisi
ƅ Bu makine pozlamay› otomatik olarak çevre ›fl›k koflullar›na göre ayarlar. Poz
de¤erini +/- dü¤mesini kullanarak da seçebilirsiniz.
ƀ Poz Dengeleme
6
1. +/- dü¤mesine bas›n ve sonra YUKARI ve
AfiA⁄I dü¤melerini kullanarak poz dengeleme
simgesini (
) seçin. Poz dengeleme menü
çubu¤u, resimde gösterildi¤i gibi görüntülenir.
EV
2. ‹stedi¤iniz poz dengeleme faktörünü seçmek için
-2
-1
0
+1
+2
SOL ve SA⁄ dü¤melerini kulan›n.
3. +/- dü¤mesine tekrar bas›n. Ayarlad›¤›n›z de¤er
kaydedilir ve Poz Dengeleme ayar modu kapan›r. Poz de¤erini de¤ifltirirseniz,
LCD monitörde poz göstergesi (
) görünür.
ż Negatif poz dengeleme de¤eri pozu azalt›r. Pozitif poz dengeleme de¤eri
pozu artt›r›r ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde
edemeyebilirsiniz.
Yürütme modunu bafllatma
ƅ Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l›rsa, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri sadece
bellek kart›na uygulan›r.
ƅ Bellek kart› foto¤raf makinesine tak›l› de¤ilse, tüm foto¤raf makinesi ifllevleri
sadece dahili belle¤e uygulan›r.
ƅ Foto¤raf makinesini GÜÇ dü¤mesine basarak açt›ysan›z, YÜRÜTME MODU
dü¤mesine bir kez bast›¤›n›zda yürütme modu, tekrar bast›¤›n›zda Kay›t moduna
geçilir.
ƅ Çal mod dü¤mesini kullanarak gücü açabilirsiniz. Foto¤raf makinesi, çal
modunda aç›l›r. Herhangi bir dü¤mesine tekrar bast›¤›n›zda foto¤raf makinesi
kapanacakt›r.
ƅ Foto¤raf makinesi dü¤melerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu
fonksiyonunu seçebilirsiniz.
ƀ Bir dura¤an görüntüyü kay›ttan yürütme
1. Yürütme modu dü¤mesine (
)
basarak YÜRÜTME modunu seçin.
2. Bellekte saklanan son görüntü LCD
monitörde görüntülenir.
3. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz görütüyü seçin.
ż Görüntüleri h›zl› biçimde kay›ttan yürütmek
için SOL/ SA⁄ dü¤mesini bas›l› tutun.
=48=
100-0007
Yürütme modunu bafllatma
B‹LG‹
ƅ Film klipi yakalama ifllevi : film klipinden dura¤an görüntüler yakalar.
ƀ Tarz modu : Çalma modu dü¤mesine 3 saniyeden daha uzun basarsan›z
sinyal de¤iflir ve ayarlar› AÇIK konumuna getirmifl olsan› dahi
bafllang›ç ses ayar› KAPALI konumuna gelir.
ƀ fiu anda seçilen ayar çekim moduna geçmek için oynat modunda
deklanflöre hafifçe bas›n.
ƀ Bir film klipini kay›ttan yürütme
1-2. ad›mlar dura¤an görüntünün kay›ttan
yürütülmesi ile ayn›d›r.
3. Kaydedilen film klipini seçin ve çalmak için Çal
ve Duraklat dü¤mesine bas›n.
- Film klipini kay›ttan yürütürken duraklatmak için
yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar bas›n.
- Yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar
bas›ld›¤›nda film klipi yeniden bafllar.
- Film klipini yürütürken geri sarmak için SOL
tufluna bas›n. Film klipini yürütürken ileri
sarmak için SA⁄ tufluna bas›n.
- Film klipinin kay›ttan yürütülmesini durdurmak
için yürüt ve duraklat dü¤mesine ve sonra SOL
veya SA⁄ tufluna bas›n.
ƀ Film klipi nas›l yakalan›r
1~3 ad›malr› bir film klipi çal›nmas› ile ayn›d›r.
4. SOL/ SA⁄ dü¤mesini kullanarak kay›ttan
yürütmek istedi¤iniz kaydedilmifl film klipini seçin.
5. Bir film klipini çalarken Çal/ Duraklat dü¤mesine
bas›n. Ard›ndan E dü¤mesine bas›n.
ż Duraklat›lan film klipi yeni dosya ad›na
kaydedilir.Çekilen film klipi dosyas› orijinal film
klipi ile ayn› boyuttad›r (640 x 480, 320 x 240)
100-0031
100-0031
00 : 00 : 18
/
Oynat
E
Yakala
[ Duraklat›ld› ]
00 : 00 : 03
/
Oynat
E
Yakala
[ E dü¤mesine bas›lmas› ]
=49=
Yürütme modunu bafllatma
ƀ Kaydedilmifl bir sesi kay›ttan yürütme
1-2. ad›mlar dura¤an görüntünün kay›ttan
yürütülmesi ile ayn›d›r.
LCD monitörü Göstergesi
ƅ [OSD bilgisi] menüsünde [Tam] menüsünü seçti¤inizde, LCD ekranda gösterilen
görüntüye ait çekim bilgileri görüntülenir.
‫ڭ‬
3. Kaydedilen ses dosyas›n› seçin ve çalmak için
Çal ve Duraklat dü¤mesine bas›n.
- Kaydedilmifl kay›ttan yürütürken duraklatmak
/ Oynat
için yürüt ve duraklat dü¤mesine tekrar
bas›n.
- Kaydedilmifl sesi kay›ttan yürütmeye devam etmek için yürüt ve duraklat
dü¤mesine bas›n.
- Sesi yürütürken geri sarmak için SOL tufluna bas›n. Sesi yürütürken ileri
sarmak için SA⁄ tufluna bas›n.
- Kaydedilmifl sesin kay›ttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat
dü¤mesine ve sonra SOL veya SA⁄ tufluna bas›n.
=50=
‫ڬ‬
‫ګ‬
‫ڡ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
‫ڤ‬
No.
Tan›m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Oynatma modu simgesi
Sesli Not
Koruma
DPOF
Kay›t tarihi
Görüntü boyutu
Flafl
Poz süresi
Aç›kl›k de¤eri
ISO
Pil
Klasör ad› ve Dosya ad›
Kart tak›l› göstergesi
80
F2.8
1/250
OFF
3072X2304
2007/01/01
Simge
2007/01/01
3072x2304 ~ 256x192
ON/OFF
1 ~ 1/1500
F2.8 ~ F12.4
80 ~ 1000
100-0031
‫ڪ‬
‫ک‬
‫ڨ‬
‫ڧ‬
‫ڦ‬
‫ڥ‬
Sayfa
s.23
s.70
s.71
s.44
s.25
s.17
s.17
s.46
s.10
s.33
-
Foto¤raf makinesini ayarlamak için foto¤raf makinesi dü¤melerini kullanma
ƅ Yürütme modunda, Yürütme fonksiyonlar›n› ayarlamak için foto¤raf makinesi
üzerindeki dü¤meleri kullanabilirsiniz.
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi
ƀ Birden fazla resmi görebilir, seçti¤iniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden
seçti¤iniz bir alan› kesebilirsiniz.
ƀ Küçük resim görüntüleme
1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim
dü¤mesine bas›n.
2. Küçük resim ekran› küçük resim modu seçildi¤inde
gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. ‹stedi¤iniz görüntüye geçmek için 5 ifllev dü¤mesine
bas›n.
4. Bir görüntüyü ayr›ca görmek için, büyütme dü¤mesine bas›n.
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi
ƀ Görüntü büyütme
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve
büyütme dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllev dü¤mesine bas›larak görüntünün farkl›
k›s›mlar› görülebilir.
3. resim dü¤mesine bas›ld›¤›nda bafllang›çtaki
tam boyutlu görüntüye büyütme yap›l›r.
- LCD ekran›n sol üst k›sm›nda gösterilen
görüntü büyütme göstergesine bakarak,
görüntülenen görüntünün büyütülmüfl bir
görüntü olup olmad›¤›n› anlayabilirsiniz.
(Görüntü büyütülmüfl bir görüntü de¤ilse,
gösterge gösterilmeyecektir.) Ayr›ca büyütme alan›n› da kontrol edebilirsiniz.
- Film klipleri ve WAV dosyalar› büyütülemez.
- Bir görüntü büyütüldü¤ünde kalite kayb› olabilir.
Küçük resim dü¤mesine
(
) basma
Büyütme dü¤mesine
(
) basma
Vurgulanan görüntü
[ Normal görüntüleme modu ]
[ Küçük resim görüntüleme modu ]
=51=
Küçük resim (
)/ Büyütme (
) dü¤mesi
Sesli not (
)/ YUKARI tuflu
ƅLCD monitörde menü göründü¤ünde, YUKARI tufluna bas›lmas› imleci üste tafl›r.
ƅLCD monitörde menü görünmedi¤inde, YUKARI dü¤mesi sesli not dü¤mesi
olarak çal›fl›r. Kaydedilmifl dura¤an görüntüye sesinizi ekleyebilirsiniz.
ƀ Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oran›.
,,
Görüntü boyutu
Maksimum
büyütme oran›
X12.0
X12.0
X12.0
X10.1
X8.0
X4.0
,
Görüntü boyutu
Maksimum
büyütme oran›
X11.0
X10.9
X11.0
X8.0
X4.0
-
ƀ K›rpma : Görüntünün istedi¤iniz k›sm›n› seçebilir ve
ayr› kaydedebilirsiniz.
Kesme?
1. Büyütmek istedi¤iniz görüntüyü seçin ve büyütme
Hay›r
Evet
dü¤mesine bas›n. MENÜ dü¤mesine bast›¤›n›zda
yandaki gibi bir mesaj görünür.
OK Onayla
2. LEFT/ RIGHT dü¤mesine basarak alt menü
de¤erlerini seçin ve ard›ndan Tamam dü¤mesine
bas›n.
- [Hay›r]: Film karesi kesme menüsü görünmez olur.
- [Evet] : K›rp›lan görüntü yeni bir dosya ad› ile kaydedilir ve LCD monitörde
görüntülenir.
ż Bellekte k›rp›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü
k›rp›lamaz.
=52=
ƀ Dura¤an Bir Görüntüye Sesli Not Ekleme
1. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak ses eklemek
istedi¤iniz görüntüyü seçin.
2. Sesli not dü¤mesine (
) bas›n, sesli not
göstergesi görünür. Foto¤raf makinesi art›k sesli
not kaydetmeye haz›rd›r.
3. Kayd› bafllatmak için deklanflöre bas›n, dura¤an
görüntüye 10 saniye süreyle ses kaydedilir.
Ses kayd› s›rasonda, kay›t durumu penceresi
yanda gösterildi¤i gibi görüntülenir.
00 : 00 : 04
4. Deklanflöre tekrar bas›larak kay›t durdurulabilir.
SH Durdur
Sesli not (
)/ YUKARI tuflu
5. Sesli not kayd› tamamland›ktan sonra, LCD
monitörde (
) simgesi görünür.
- Sesli notlar film klibi ve sesli kay›t dosyalar›na
kaydedilemez.
- Sizinle foto¤raf makinesi (mikrofon) aras›nda
40 cm uzakl›k ses kayd› için en iyi mesafedir.
- Sesli not *.wav biçiminde kaydedilir, ama ait
oldu¤u dura¤an görüntüyle ayn› dosya ad›n› tafl›r.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntüye yeni bir sesli not kaydederseniz, önceki
sesli not silinir.
Yürütme ve Duraklatma (
)/ Afla¤› tuflu
ƅYürütme modunda, yürütme ve duraklatma dü¤mesi flöyle çal›fl›r:
- Menü görüntüleniyorsa
Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye
geçirmek için AfiA⁄I tufluna bas›n.
- Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas› veya film klipi için
Durdurma modunda
: Sesli not olan bir dura¤an görüntü, ses dosyas›
veya film klipini yürütür.
Kay›ttan yürütme s›ras›nda : Kay›ttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
Duraklatma modunda
: Kay›ttan yürütmeye devam eder.
00 : 00 : 11
/
Oynat
[ Ses kayd› durduruldu ]
/
Oynat
OK Durdur
[ Ses kayd› yürütülüyor ]
/
Oynat
OK Durdur
[ Ses kayd› duraklat›ld› ]
=53=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Yeniden boyutland›r
ƅ Çekilen resimlerin çözünürlü¤ünü (boyutunu) de¤ifltirir. Bafllang›ç görüntüsü
olacak görüntüyü kaydetmek için [Kul.Res.]’nü (
) seçin. Yeniden
boyutland›r›lan görüntü yeni bir dosya ad› al›r
1. Oynatma modu dü¤mesine bas›n ve E
dü¤mesine bas›n.
2. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak [Boyutlama]
(
) menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Boyutlama
Tafl›
E
Ǜk
ƀ Görüntü Yeniden Boyutland›rma Türleri
- D75/D70
=54=
O
X
O
X
X
X
O
O
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
- D60
X
X
O
X
X
X
O
O
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
- Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden
boyutland›r›labilir, ama bunun tersi mümkün de¤ildir.
- Sadece JPEG görüntüleri yeniden boyutland›r›labilir. Film klipi (AVI), Ses kayd›
(WAV) dosyalar› yeniden boyutland›r›lamaz.
- Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde s›k›flt›r›lm›fl dosyalar›n çözünürlü¤ünü
de¤ifltirebilirsiniz.
- Yeniden boyutland›r›lan görüntüye yeni bir dosya ad› verilir. [Kul.Res.] bellek
kart›nda de¤il dahili bellekte saklan›r.
- Yeni bir kullan›c› görüntüsü kaydedildi¤inde, daha önce kaydedilen kullan›c›
görüntüsü silinir.
- Bellek kart›nda yeniden boyutland›r›lan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer
yoksa, LCD monitörde [Haf›za Dolu!] (Kart Dolu) mesaj› görünür ve yeniden
boyutland›r›lan görüntü kaydedilmez.
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Görüntüyü döndürme
ƅ Saklanan resimleri çeflitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin
pleybeki sonland›r›ld›¤›nda, ilk haline geri dönecektir.
1. Oynatma modu dü¤mesine bas›n ve E
dü¤mesine bas›n
2. SOL/ SA⁄ tufluna bas›n [DÖNDÜR] (
)
menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin.
Sa¤ 90˚
OK
Ayarla
E
OK
Geri
Ayarla
Yatay
OK
E
Tafl›
E
Ayarla
E
Ǜk
OK
Geri
Ayarla
E
Geri
OK
Geri
[
: 180˚]
: Resmi 180 derece
döndürür.
Dikey
[
: Yatay]
: Resmi yatay döndürür.
Ayarla
1. Oynatma modu dü¤mesine bas›n ve E dü¤mesine bas›n.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak
menü sekmesini seçin.
Renk
180°
[
: Sol 90˚]
: Resmi saatin aksi
yönünde döndürür.
ƅ Bu dü¤meyi kullanarak görüntülerinize özel efektler katman›z mümkündür.
Döndür
Sa¤ 90˚
[
: Sa¤ 90˚]
: Resmi saat yönünde
döndürür.
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Renk
E
Geri
[
: Dikey]
: Resmi dikey döndürür.
Tafl›
E
Ǜk
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
: Yakalanan görüntüler siyah beyaz olarak depolan›r.
: Yakalanan görüntüler sepya tonlar›nda depolan›r.
(de¤iflen sar›ms› kahverengi renklerden oluflur).
: Yakalanan görüntüler k›rm›z› bir tonda depolan›r.
: Yakalanan görüntüler yeflil bir tonda depolan›r.
: Yakalanan görüntüler mavi bir tonda depolan›r.
: Görüntüyü negatif modda kaydeder.
: Yakalanan görüntüler ayarlanan bir KYM (K›rm›z›, Yeflil, Mavi)
tonunda depolan›r.
4. De¤ifltirilen görüntü yeni bir dosya ad› ile kaydedilir.
4. Tamam dü¤mesine bas›n. Döndürülen görüntü yeni dosya ad› ile
kaydedilecek ve menü kaybolacakt›r.
ż Döndürülen görüntüyü LCD monitöründe gösterirseniz, bofl alanlar
görüntünün sol ve sa¤ taraf›nda görünebilir.
=55=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Renk
ƅ Özel renk : Görüntünün K(K›rm›z›), Y(Yeflil) ve
M(Mavi) de¤erlerini de¤ifltirebilirsiniz.
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Özel Renk
Renk Filtresi
Özel Renk
ƀ Bu menü ile görüntünün renk bilgilerini (K›rm›z›, Mavi, Yeflil ve Sar› d›fl›ndaki)
Siyah ve Beyaz renkleriyle de¤ifltirebilirsiniz.
Tafl›
- Yukar›/ Afla¤› dü¤mesi: K, Y, M seçimini yapar.
- Sol/ Sa¤ dü¤mesi
: De¤erleri de¤ifltirir
OK
Ayarla
1. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak
seçim yap›n.
RenkFilt.
Özel Renk
Tafl›
OK
OK
Ayarla
E
Geri
Ayarla
2. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntü yeni bir dosya ad›yla kaydedilir.
=56=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Özel Renk
Renk maskesi
ƀ Bu menü ile görüntünün göze çarpmas›n› istedi¤iniz bir parças›n› seçerek, geri kalan›n› siyah beyaz renklerinde ayarlayabilirsiniz.
Özel Renk
RenkMask.
(
) seçimini yapt›¤›n›zda parça
seçimi için bir iflaret görüntülenir.
Tafl›
E
Ǜk
OK
Ayarla
E
Geri
Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda,
parçan›n boyutunu ve konumunu
ayarlayabilirsiniz.
OK
Tafl›
Ayarla
T/W Boyut
W/T dü¤mesi :
Parçan›n Boyutunu de¤ifltirme
100-0031
OK
Tafl›
ၦ౏
OK ໕ႜ
Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda,
dosya yeni bir dosya ad›yla kaydedilir.
OK
OK
Set
Ayarla
E
Kaydet
Geri
Tamam dü¤mesine iki kez
bast›¤›n›zda renk maskesi görüntüsü
görüntülenir.
Ayarla
T/W Boyut
5 ifllevli dü¤me:
Konumu de¤ifltirme
Son görüntü
OK
Tafl›
Ayarla
T/W Boyut
=57=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : Görüntü düzenleme
ƀ Doyma kontrolü: Görüntünün doygunlu¤unu de¤ifltirebilirsiniz.
1. Oynatma modu dü¤mesine bas›n ve E dü¤mesine bas›n.
2. Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak
menü sekmesini seçin.
1. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak
seçimini
yapt›¤›n›zda doygunluk seçimi için bir çubuk
görüntülenir.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak doygunlu¤u
de¤ifltirin.
3. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntü yeni bir
dosya ad›yla kaydedilir.
ƀ Parlakl›k kontrolü: Görüntünün parlakl›¤›n› de¤ifltirebilirsiniz.
1. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak
seçimini
yapt›¤›n›zda parlakl›k seçimi için bir çubuk
görüntülenir.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak parlakl›¤›
de¤ifltirin.
3. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntü yeni bir
dosya ad›yla kaydedilir.
Parlakl›k
Tafl›
OK
Ayarla
1. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak
seçimini
yapt›¤›n›zda kontrast seçimi için bir çubuk
görüntülenir.
2. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak kontrast› de¤ifltirin.
3. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntü yeni bir
dosya ad›yla kaydedilir.
=58=
Tafl›
Tafl›
OK
Ayarla
Ayarla
Gürl.Ekle
OK
Kontrast
OK
ƀ Gürültü Efekti : Görüntüye eski bir foto¤raf görüntüsü vermek için gürültü
ekleyebilirsiniz.
1. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak
seçim
yap›n.
2. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntü yeni bir
dosya ad›yla kaydedilir.
ƀ Kontrast kontrolü: Görüntünün kontrast›n› de¤ifltirebilirsiniz.
Canl›l›k
Ayarla
E
Geri
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
E⁄LENCE menüleri afla¤›daki koflullarda seçilebilir D75/D70 - 7M, 6M, 3M, 1M görüntü boyutu / D60 - 6M, 3M, 1M görüntü boyutu
Karikatür
ƅ Görüntünün karikatür gibi olmas› için görüntüye bir metin kutusu ekleyebilirsiniz.
FUN
Karikatür
Karikatürü seçin (
Tafl›
E
Karikatür
)
Karikatür çerçevesi
görüntülenir
Çerçeve
Ǜk
OK
Sol/ Sa¤ dü¤mesine
basarak istedi¤iniz bir
çerçeveyi seçin.
Çerçeve
Ayarla
OK
Ayarla
Tamam dü¤mesi
100-0054
Sol /Sa¤ dü¤mesine
basarak metin kutusunun
konumunu de¤ifltirin.
Tamam dü¤mesine iki
kez bas›n
OK
Seç
E
Tafl›
Geri
OK
Ayarla
Tafl›
OK
Ayarla
5 ifllevli dü¤meye basarak
metin kutusunun
konumunu seçin. Sonra
da Tamam dü¤mesine
bas›n.
5 ifllevli dü¤meye basarak bir görüntü
seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
100-0055
Tafl›
OK
Ayarla
5 ifllevli dü¤meye basarak görüntünün (Yukar› / Afla¤› / Sol
/ Sa¤ dü¤me) ve metin kutusunun (Sol / Sa¤ dü¤me)
konumunu seçin ve de¤ifltirilen görüntüyü yeni bir dosya
ad›yla kaydetmek için Tamam dü¤mesine iki kez bas›n.
=59=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ƀ Karikatür görüntüsünü kaydetmeden önce seçili görüntüyü de¤ifltirebilirsiniz.
1. + / - dü¤mesine bas›ld›¤›nda görüntüler s›ras›yla silinir.
2. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda görüntüleri seçebilirsiniz.
Ön ayarl› odak kareleri
ƅ Özneyi çevresindekilerin aras›ndan ön plana ç›karabilirsiniz. Özne netlik kazan›p,
odak noktas›nda olurken, geride kalan k›s›m oda¤›n d›fl›nda kal›r.
.=6
FUN
Vurgula
+/- dü¤mesine
basma
OK
Ara
+/-
Sil
OK
Ara
+/-
Sil
3. ‹stedi¤iniz görüntüleri seçtikten sonra, görüntüyü yeni bir dosya ad›yla
kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
-E
tTafl›
ၦ౏
ጄ႞
Ǜk
OK
Menzil
Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz bir kareyi seçin ve Tamam dü¤mesine
bas›n.
ż Karikatür görüntünün boyutu 1 M olarak sabitlenir.
Vurgula
Vurgula
Menzil
OK
Ayarla
Menzil
[Menzil 1]
OK
Ayarla
[Menzil 2]
Vurgula
Vurgula
Menzil
OK
[Menzil 3]
=60=
Ayarla
Ayarla
Menzil
OK
[Menzil 4]
Ayarla
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ƀ Odak karesini tafl›ma ve de¤ifltirme
Menzil menüsünü seçtikten sonra odak karesini de¤ifltirebilirsiniz.
Kompozit görüntü
1. Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak bir odak karesi seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
2. 5 ifllevli dü¤meye basarak karenin konumunu hareket ettirin.
3. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda, dosya yeni bir dosya ad›yla kaydedilir.
ƅ Dura¤an bir görüntüde 2 – 4 farkl› çekimi birlefltirebilirsiniz.
.=6
FUN
Kompozit
Vurgula
Tamam
dü¤mesine basma
Menzil
OK
Ayarla
Tafl›
OK
Kaydet
[ Kare etkin ]
-5 ifllevli dü¤meye basma
ၦ౏
Tafl›
-E
ጄ႞
Ǜk
Composite
OK
Ayarla
Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz bir menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
B‹LG‹
ƀ Görüntü düzenleme s›ras›nda Oynatma moduna basarsan›z veya
deklanflöre yar›m basarsan›z, kamera çal›flma modlar›n›n her biri uygulan›r.
100-0054
Tamam
dü¤mesine basma
Tafl›
OK
Kaydet
[ Kare konumunu
de¤ifltirdikten sonra ]
ż Ön ayarl› odak karesi eklenmifl görüntünün boyutu 1M olarak sabitlenir.
=61=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ż 2 kompozit çekim seçme
ƀ Son kompozit görüntüyü seçmeden önce, kompozit görüntünün bir k›sm›n›
de¤ifltirebilirsiniz.
-5 ifllevli
dü¤meye
basma
Tafl›
OK
1. + / - dü¤mesine bast›¤›n›zda önceki görüntü silinir.
2. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda yeni bir görüntü seçebilirsiniz.
Ayarla
Tafl›
OK
Ayarla
[ Konum de¤ifltirme ]
Tamam dü¤mesine
iki kez basma
+/- dü¤mesine basma
OK
Ara
+/-
Sil
[ 3. görüntüyü seçmeden önce ]
OK
Ara
+/-
100-0054
Tamam
dü¤mesine
basma
3. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda tekrar bir görüntü seçebilirsiniz.
ż Sadece D60 : Kompozit görüntünün boyutu 1 M olarak sabitlenir.
Tafl›
OK
Kaydet
+/-
Sil
OK
Seç
E
Geri
[ ‹kinci görüntüyü seçme ]
5 ifllevli dü¤meyi kullanarak ikinci görüntünün
konumunu de¤ifltirin ve görüntüyü kaydetmek
için Tamam dü¤mesine bas›n.
100-0054
[ Son görüntü ]
=62=
Sil
[ 2. görüntüye geri gitme ]
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
ƅ Sol/ Sa¤ dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt menüyü seçin ve görüntüyü yeni bir
dosya ad›yla kaydetmek için Tamam dü¤mesine bas›n.
Çerçeve
ƅ Yakalamak istedi¤iniz dura¤an görüntüye 9 türde çerçeve benzeri bir kenarl›k
ekleyebilirsiniz.
ƀ Çerçeve menüsüyle çekilen depolanm›fl görüntülerde Tarih ve Saat bilgisi
yazd›r›lmaz.
.=6
FUN
Çerçeve
ၦ౏
Tafl›
-E
ጄ႞
Ǜk
Çerçeve
OK
Ayarla
ż Sadece D60 : Çerçeveli görüntünün boyutu 1 M olarak sabitlenir.
=63=
Özel Efekt (E dü¤mesi) : E¤lence
Ǜkartma
ƀ Görüntüye çeflitli ç›kartmalar ekleyebilirsiniz.
FUN
Ǜkartma
A ’y› seçin
Tafl›
E
Ǜkartma
Ǜk
OK
Ayarla
Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak
istedi¤iniz ç›kartmay› seçin ve
Tamam dü¤mesine bas›n.
Tafl›
OK
+/-
Kaydet
Ekle
5 ifllevli dü¤meye basarak
ç›kartman›n konumunu seçin
Ǜkartma ekleme
Tafl›
OK Kaydet
Sol / Sa¤ dü¤mesine basarak
ilave ç›kartmay› seçin ve
Tamam dü¤mesine bas›n.
+/- dü¤mesine basma
Tafl›
OK
Ayarla
Tafl›
OK
+/-
Kaydet
Ekle
Tamam dü¤mesine basma
100-0054
5 ifllevli dü¤meye basarak
ç›kartman›n konumunu seçin.
Görüntüyü kaydetmek için
Tamam dü¤mesine bas›n.
Tafl›
ż Ç›kartma eklenen görüntünün boyutu 1 M olarak sabitlenir.
=64=
OK
Kaydet
Sil (
) dü¤mesi
ƅ Bellek kart›nda saklanan görüntüleri siler.
- Birden çok görüntü silme
ƀ Yürütme Modunda Görüntüleri Silme
1. SOL/ SA⁄ dü¤mesine basarak silmek istedi¤iniz
görüntüyü seçin ve S‹L (
) dü¤mesine bas›n.
T dü¤mesi: görüntüyü silmek için kontrol eder
Sol / Sa¤ dü¤mesi: silinecek görüntüyü seçer
Görüntüleri seçtikten sonra Tamam dü¤mesine
bas›n.
100-0054
2. LCD monitörde yandaki gibi bir mesaj görünür.
100-0054
19
Sil?
Hay›r
Evet
Prev T
T
Seç
OK
- Görüntülenen görüntüyü silme
Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz menüyü seçin ve Tamam
dü¤mesine bas›n.
[Hay›r] seçiliyse: silme iptal olur
[Evet] seçiliyse: görüntülenen görüntü silinir
Next
OK
Seç
Sil
Onayla
100-0054
[Hay›r] seçiliyse: silme iptal olur
[Evet] seçiliyse: seçili görüntüler silinir
Sil?
Hay›r
Evet
Prev T
Seç
Next
OK
Onayla
=65=
Sil (
) dü¤mesi
Yaz›c› (
ƀ Küçük Resim Yürütme Modunda Görüntüleri Silme
1. YUKARI, AfiA⁄I, SOL ve SA⁄ tufllar›n› kullanarak silmek istedi¤iniz resmi ve
sonra S‹L (
) dü¤mesine bas›n.
2. LCD monitörde afla¤›daki mesaj görünür.
3. LEFT/ RIGHT dü¤mesine basarak alt menü de¤erlerini seçin ve ard›ndan
Tamam dü¤mesine bas›n.
[Hay›r] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.
[Evet] seçilirse : seçilen resimler silinir.
) dü¤mesi
ƅ Kameray› bir PictBridge yaz›c›s›na ba¤lad›ktan sonra, bu dü¤meyle görüntüleri
yazd›rabilirsiniz.
Yazd›r
S‹L dü¤mesine
bas›n.
Sil?
Hay›r
Evet
OK
Onayla
B‹LG‹
ƀ Foto¤raf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istedi¤iniz
görüntüleri korumal› veya bilgisayar›n›za yüklemelisiniz.
=66=
73
Menü
SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu
ƅ SOL/ SA⁄/ MENÜ/ TAMAM tuflu flunlar› etkinlefltirir.
- SOL tuflu : Menü görünürken, SOL tufluna bas›lmas› imlecin solundaki
menü sekmesini seçer.
- SA⁄ tuflu
: Menü görünürken, SA⁄ tufluna bas›lmas› imlecin sa¤›ndaki
menü sekmesini seçer veya ikinci bir menüye geçer.
- MENÜ tuflu : MENÜ tufluna bas›ld›¤›nda, LCD monitörde yürütme modu
menüsü görüntülenir. Tekrar bas›ld›¤›nda LCD önceki ekrana
geri döner.
- Tamam tuflu : LCD monitörde menü görüntülendi¤inde, 5 ifllev tuflu kullan›larak
de¤ifltirilen verileri onaylamak için TAMAM dü¤mesi kullan›l›r.
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
ƅ YÜRÜTME modu fonksiyonlar› LCD monitör kullan›larak de¤ifltirilebilir.
YÜRÜTME moduunda, MENÜ dü¤mesine bas›ld›¤›nda LCD monitörde menü
görüntülenir. Yürütme modunda ayarlama yapabilece¤iniz menüler flunlard›r.
Yürütme menüsünde ayarlama yapt›ktan sonra bir foto¤raf çekmek için,
YÜRÜTME dü¤mesine veya deklanflöre bas›n.
Menü sekmesi
Slaytgös
terisi
(
)
Ana menü
Alt menü
‹kincil menü
Gösteri
Oynat / Tekrar Oynat
-
Aral›k
1, 3, 5, 10 sn
-
Kapal›
-
Efekt1, 2, 3, Mix
-
Kapal› /Ses1, 2, 3
-
Efekt
Ses
Koruma
Sil
Çal
(
DPOF
)
Karta Kopya
OSD Bilgi
Seç
Tümü
Kilidi Aç / Kilitle
Seç
-
Tümü
Hay›r / Evet
Standart
Seç / Tümü / ‹ptal
Dizin
Hay›r / Evet
Boyut
Seç / Tümü / ‹ptal
Hay›r
-
Evet
-
Tam
-
Temel
-
Kapal›
-
Sayfa
s.69
s.70
s.71
s.71
s.73
s.74
=67=
LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanmas›
ƅ Bu menü foto¤raf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir
yaz›c›ya (foto¤raf makinesine do¤rudan ba¤lant›, ayr› sat›l›r) ba¤l›
ikenkullan›labilir.
Menü sekmesi
Ana menü
Resimler
Boyut
Yerleflim
Tip
=68=
Alt menü
Tek Resim
Tüm Res.
Oto
PostaKart
Kart
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
Oto
Tam
1
2
4
8
9
16
‹ndeks
Oto
Sade
Foto
H›zl›Foto
‹kincil menü
-
Menü sekmesi
Sayfa
Ana menü
Kalite
s.76
Tarih
Dosya Ad›
S›firla
Alt menü
Oto
Taslak
Normal
‹yi
Oto
Kapal›
Aç›k
Oto
Kapal›
Aç›k
Hay›r
Evet
ż Menüler önceden haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir.
s.76
‹kincil menü
-
Sayfa
s.76
s.77
Slayt gösterisini bafllatma (
)
ƅ Görüntüler önceden ayarlanan aral›klarda sürekli olarak gösterilebilir.
Slayt gösterisini kameray› harici bir ekrana ba¤layarak izleyebilirsiniz.
1. Oynatma modu dü¤mesine bas›n ve menü dü¤mesine bas›n.
2. SOL / SA⁄ dü¤mesine bas›n ve [Slaytgösterisi] menü sekmesini seçin.
ƀ Slayt gösterisini bafllat›n : Slayt gösterisi sadece [Gösteri] menüsünden
bafllat›labilir.
1. [Gösteri] menüsünü seçmek için Yukar› / Afla¤›
Slaytgösterisi
dü¤melerini kullan›n ve Sa¤ dü¤meye bas›n.
Oynat
Gösteri
Tekrar Oynat
Aral›k
2. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
Efekt
menüyü seçin.
Ses
[Oynat]
: Slayt gösterisi bir döngü
OK Ayarla
Geri
sonras›nda kapat›l›r.
[Tekrar Oynat] : Slayt gösterisi iptal edilinceye
kadar tekrar edilir.
3. Tamam dü¤mesine bast›¤›n›zda slayt gösterisi bafllat›l›r.
- Slayt gösterisini oynat›rken duraklatmak için, oynat ve duraklat dü¤mesine
tekrar bas›n.
- Oynat ve duraklat dü¤mesine tekrar basma slayt gösterisinin yeniden
bafllat›lmas›na neden olur.
- Slayt gösterisini oynatmay› durdurmak için, oynat ve duraklat dü¤mesine
bas›n ve ard›ndan SOL veya SA⁄ dü¤mesine bas›n.
ƀ Oynatma aral›¤›n› ayarlama: Slayt gösterisi oynatma aral›¤›n› ayarlar.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Aral›k] alt
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. ‹stedi¤iniz aral›¤› seçmek için Yukar› / Afla¤›
dü¤melerini kullan›n.
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam
dü¤mesine bas›n.
Slaytgösterisi
1 sn
3 sn
5 sn
Gösteri
Aral›k
Efekt
Ses
10 sn
Geri
OK
Ayarla
B‹LG‹
ƀ Yükleme zaman› görüntü boyutuna ve kalitesine ba¤l›d›r.
ƀ Slayt gösterisi oynat›l›rken, F‹LM dosyas›n›n sadece ilk karesi görüntülenir.
ƀ Slayt gösterisi oynat›l›rken, ses kay›t dosyas› görüntülenmez.
=69=
Slayt gösterisini bafllatma (
)
Oynat (
ƀ Slayt gösterisi efektlerini yap›land›rma: Slayt gösterisinde benzersiz ekran
efektleri kullan›labilir.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Efekt] alt
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. Efekt türünü seçmek için Yukar› / Afla¤›
dü¤mesini kullan›n.
[Kapal›] : Normal görünüm.
[Efekt1] : Görüntü yavafl gösterilir.
[Efekt2] : Resim merkezden d›flar›ya do¤ru
yavafl bir flekilde görüntülenir.
[Efekt3] : Görüntü üst sol taraftan hareket eder.
[Mix]
: Görüntü düzensiz bir flekilde kayar.
Slaytgösterisi
Kapal›
Efekt1
Efekt 2
Gösteri
Aral›k
Efekt
Ses
Geri
Efekt 3
Mix
OK Ayarla
: Belirli çekimlerin kazara silinmesine karfl› koruma sa¤lamak üzere kullan›l›r
(Kilitle). Ayr›ca daha önceden korumaya al›nan görüntülerin korumas›n› da
kald›r›r (Kilidi aç).
1. [Koruma] menü sekmesini seçmek için Yukar› /
Afla¤› dü¤melerine bas›n. Sonra da Sa¤
dü¤meye bas›n.
[Seç] : Korunacak / serbest b›rak›lacak görüntüyü
seçmek içi bir pencere görüntülenir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤: Bir görüntü seçilir
- Yak›nlaflt›rma W / T Dü¤mesi: Görüntüyü korur /
korumay› kald›r›r
- Tamam dü¤mesi: De¤ifliklikleriniz kaydedilir ve
menü kaybolur.
ƀ Arka Plan Müzi¤ini Ayarlama: Slayt gösterisinin müzi¤ini ayarlar.
=70=
Görüntüleri koruma
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
3. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
1. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak [Ses] alt
menüsünü seçin ve SA⁄ dü¤meye bas›n.
2. ‹stedi¤iniz Müzi¤i seçmek için Yukar› / Afla¤›
dü¤melerini kullan›n.
3. Yap›land›rmay› kaydetmek için Tamam
dü¤mesine bas›n.
)
Slaytgösterisi
Kapal›
;M[
;M[
;M[
Gösteri
Aral›k
Efekt
Ses
Geri
OK
Ayarla
[Tümü] : Kaydedilen tüm görüntüleri korur /
korumay› kald›r›r.
- Bir görüntüyü korumaya al›rsan›z, koruma
simgesi LCD ekranda gösterilir. (Korumas›
olmayan görüntülerin göstergesi yoktur)
- K‹L‹TLE modundaki bir görüntü silme ifllevine
veya [Sil] ifllevlerine karfl› korunur, ancak
[Format] ifllevine karfl› KORUNMAZ.
Çal
୪ૺ
Seç
Tümü
Koruma
Sil
DPOF
Karta Kopya
OSD Bilgi
Geri
Ayarla
OK
W
Kilidi Aç
OK
T
Ayarla
Tümünü Koru?
Kilidi Aç
Kilitle
OK
Onayla
Oynat (
)
B‹LG‹
Görüntüleri silme
1. Yukar› / Afla¤› dü¤melerine basarak [Sil] menü
sekmesini seçin. Sonra da Sa¤ dü¤meye bas›n.
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Silinecek görüntüyü seçmek için bir
pencere görüntülenir.
- Yukar› / Afla¤› / Sol / Sa¤: Bir görüntü seçilir
- Yak›nlaflt›rma T Dü¤mesi: Silinecek görüntüyü
seçer. (
iflareti)
- Tamam dü¤mesi: Onay mesaj›n› görüntülemek
için Tamam dü¤mesine bas›n.
[Evet] menüsünü seçin ve
iflaretli görüntüleri silmek için
Tamam dü¤mesine bas›n.
[Tümü] : Onay penceresi görüntülenir. [Evet]
menüsünü seçin ve korunmayan tüm
görüntüleri silmek için Tamam
dü¤mesine bas›n. Korunan görüntü
yoksa tüm görüntüler silinir ve [Görüntü
Yok!] mesaj› görüntülenir.
ƀ Bellek kart›nda depolanan tüm dosyalar›n içinden, DCIM alt klasöründeki
korumas›z dosyalar silinir. Bu ifllemin korunmayan görüntüleri kal›c› olarak
silece¤ini unutmay›n. Silme ifllemi yap›lmadan önce önemli çekimler
bilgisayara depolanmal›d›r. Bafllang›ç görüntüsü kameran›n dahili belle¤inde
depolan›r (bellek kart›nda de¤il) ve bellek kart›ndaki tüm dosyalar› silseniz
dahi silinmez.
Çal
Seç
Tümü
Koruma
Sil
DPOF
Karta Kopya
OSD Bilgi
Geri
OK
Ayarla
DPOF
T
Seç
OK
Sil
Tmnü S›l?
Hay›r
Evet
OK
3. Silme iflleminin ard›ndan, ekran oynatma modu ekran›na geçer.
Onayla
ƅ DPOF (Digital Print Order Format) bellek kart›n›z›n MISC klasörüne bask› bilgileri
gömmenizi sa¤lar. Bas›lacak resimleri ve kaç bask› yap›laca¤›n› seçin.
ƅ DPOF bilgileri olan bir görüntü kay›ttan yürütülürken DPOF bilgileri LCD
monitörde görünür. Bu durumda, görüntüler DPOF yaz›c›larda veya say›s›
giderek artan foto¤raf laboratuarlar›nda bast›r›labilir.
ƅ Bu fonksiyon Film klipleri ve Ses kay›t dosyalar› için kullan›lamaz.
ƅ Genifl aç›l› görüntünün bask›s› gerçek boyutunda al›nd›¤›nda, görüntünün sol ve
sa¤ taraf›n›n %8'inin bask›s› al›namayabilir. Görüntünün bask›s›n› al›rken
yaz›c›n›z›n genifl aç›l› görüntüyü destekledi¤ini kontrol edin. Görüntünün bask›s›n›
foto¤raf laboratuvar›nda al›rken, görüntünün bask›s›n›n genifl aç›l› al›naca¤›n›
belirtin. (Baz› foto¤raf laboratuvarlar› genifl aç›l› boyuttan bask› al›nmas›n›
desteklemeyebilir.)
=71=
Oynat (
)
ƅ Standart : Bu ifllev depolanan bir görüntünün içine yazd›rma miktar› bilgisini
katman›za olanak sa¤lar.
1. Yukar›/ Afla¤› dü¤melerine basarak [DPOF] menü
sekmesini seçin. Sonra da Sa¤ dü¤meye bas›n.
2. Sa¤ dü¤meye tekrar bast›¤›n›zda [Standart]alt
menüsü görüntülenir.
3. Yukar›/ Afla¤› dü¤mesine basarak istedi¤iniz alt
menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Yazd›r›lacak görüntüyü seçmek için bir
pencere görüntülenir.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤: Yazd›r›lacak görüntüyü
seçer.
- Yak›nlaflt›rma W/ T Dü¤mesi: Yazd›rma adedini
seçer.
[Tümü]: Film ve ses dosyalar› haricindeki tüm
resimler için yazd›rma say›s›n›
yap›land›r›r.
- W/ T dü¤mesi: Yazd›rma adedini seçer
[‹ptal] : Yazd›rma ayarlar›n› iptal eder.
4. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Bir görüntüde DPOF talimatlar› varsa, DPOF
göstergesi (
) görünür.
=72=
ƅ Dizin: Görüntüler (video klipler ve ses dosyalar› hariç) dizin olarak yazd›r›l›r.
1. Yukar› / Afla¤› dü¤melerine basarak [DPOF]
menü sekmesini seçin. Sonra da Sa¤ dü¤meye
bas›n.
2. Sa¤ dü¤meye tekrar bast›¤›n›zda [Dizin] alt
menüsü görüntülenir.
3. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin.
[Hay›r] seçiliyse : Dizin yazd›rma ayar› iptal edilir.
[Evet] seçiliyse : Görüntü dizin biçiminde yazd›r›l›r.
4. Ayar› onaylamak için Tamam dü¤mesine bas›n.
Çal
Standart
Dizin
Boyut
୪ૺ
Seç
Tümü
‹ptal
Geri
W
OK
֒֒ Resimler
OK
W
Ayarla
00 Resimler
OK
T
Ayarla
Ayarla
T
Çal
Standart
Dizin
Boyut
Ȗ
Geri
Hay›r
Evet
OK
Set
Oynat (
)
ƅ Yazd›rma boyutu: Bellek kart›nda depolanm›fl olan görüntüler yazd›r›l›rken,
yazd›rma boyutunu belirleyebilirsiniz. [Boyut] menüsü sadece
DPOF 1.1 ile uyumlu yaz›c›lar ile kullan›labilir.
1. Yukar› / Afla¤› dü¤melerine basarak [DPOF]
Çal
menü sekmesini seçin. Sonra da Sa¤ dü¤meye
Standart
Dizin
bas›n.
Boyut
2. Sa¤ dü¤meye tekrar bast›¤›n›zda [Boyut] alt
menüsü görüntülenir.
Ȗ Geri
3. YUKARI/ AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
[Seç] : Yazd›rma boyutu de¤ifltirilecek görüntüyü
seçmek için bir pencere görüntülenir.
- Yukar›/ Afla¤›/ Sol/ Sa¤: Bir görüntü seçer.
- Yak›nlaflt›rma W/ T Dü¤mesi: Yazd›rma
W
boyutunu de¤ifltirir.
- Tamam dü¤mesi: De¤ifliklikleriniz kaydedilir ve
menü kaybolur.
[Tümü] : Kaydedilen tüm görüntülerin yazd›rma
boyutunu de¤ifltirir.
- W/ T dü¤mesi: Yazd›rma boyutunu seçer
W
- Tamam dü¤mesi: De¤ifltirilen ayar› onaylar.
[‹ptal] : Yazd›rma boyutu ayarlar›n›n tümünü iptal
eder.
ż DPOF [Boyut] ikincil menü: ‹ptal, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Seç
Tümü
‹ptal
OK
Ayarla
1. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak [Karta Kopya]
Çal
menü sekmesini seçin. Sonra da Sa¤ dü¤meye
Koruma
Sil
bas›n.
DPOF
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
Hay›r
Karta Kopya
Evet
OSD Bilgi
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
- [Hay›r] : “Karta Kopyala”y› iptal eder.
OK Ayarla
Geri
- [Evet] : [‹fllem Yap›yor!] mesaj› görüntülendikten
sonra, dahili belle¤e kaydedilen tüm görüntüler, video klipler ve ses
kay›t dosyalar› bellek kart›na kopyalan›r. Kopyalama ifllemi
tamamland›ktan sonra, ekran oynatma moduna döner.
Ayarla
T
‹ptal
OK
: Görüntü dosyalar›n›, video klipleri ve ses kay›t dosyalar›n› bellek kart›na
kopyalaman›za olanak sa¤lar.
T
‹ptal
OK
Karta Kopyala
Ayarla
B‹LG‹
ƀ Üreticiye ve yaz›c› modeline ba¤l› olarak, yaz›c›n›n yazd›rman›n iptalini
iflleme almas› biraz uzun sürebilir.
=73=
Oynat (
)
B‹LG‹
ƀ Bellek kart› tak›lmadan bu menü seçildi¤inde, [Kart Yok!] mesaj›
görüntülenir.
ƀ Bellek kart›nda kaydedilmifl resimleri dahili belle¤e (16 MB) kaydetmek için
yeterli yer yoksa, [Karta Kopya] sadece resimlerin bir k›sm›n› kopyalar ve
[Hafıza Dolu!] mesaj› görünür. Sonra sistem kay›ttan yürütme moduna
döner. Bellek kart›n› makineye takmadan önce, yer açmak için gereksiz
resimleri silin.
ƀ [Karta Kopya] komutunu kullanarak dahili belle¤e kaydedilen görüntüleri
karta tafl›rken, dosya ad›n› iki kez girmemek için dosya adlar›n›n sonraki
say›s› kartta oluflturulacakt›r.
- [Dosya] ayar menüsünün [S›firla]'i ayarland›¤›nda:
Kopyalanan dosya adlar› son kaydedilen dosya ad›ndan bafllar.
- [Dosya] ayar menüsünün [Seri]'i ayarland›¤›nda:
Kopyalanan dosya adlar› son yakalanan dosya ad›ndan sonra bafllar.
[Karta Kopya]'› tamamlad›ktan sonra, son kopyalanan klasörün son
saklanan görüntüsü LCD monitöründe gösterilmektedir.
Ekran Üstü Menü bilgileri
: Görüntülenen görüntünün çekim bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
1. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak [OSD Bilgi]
menü sekmesini seçin. Sonra da Sa¤ dü¤meye
bas›n.
2. YUKARI / AfiA⁄I dü¤mesine basarak istedi¤iniz
alt menüyü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
[ Tam ]
=74=
Çal
Koruma
Sil
DPOF
Karta Kopya
OSD Bilgi
Geri
Tam
࿵
Temel
Kapal›
OK Ayarla
80
F2.8
1/250
OFF
3072X2304
2007/01/01
[ Temel ]
[ OSD Kapal› ]
PictBridge
ƅ Bu kameray› PictBridge’i destekleyen bir yaz›c›ya (ayr›ca sat›l›r) ba¤lamak için
USB kablosunu kullanabilir ve depolanan görüntüleri do¤rudan yazd›rabilirsiniz.
Video klipler ve ses dosyalar› yazd›r›lamaz.
ƀ Kameray› yaz›c›ya ba¤lamak üzere ayarlama
1. Kameray› ve yaz›c›y› USB kablosuyla ba¤lay›n.
2. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak [Yaz›c›]
menüsünü seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
ż [USB] menüsü [Bilgisyr]’a ayarland›ysa, [Bilg.Ba¤lan›yor] mesaj› görüntülenir ve
Pictbridge uyumlu yaz›c›y› USB kablosunu kullanarak kameraya
ba¤layamazs›n›z. Yaz›c› dü¤mesine basarak, bu noktada [Yaz.Ba¤lan›yor]
mesaj› ile kolay yazd›rma moduna ba¤lanabilirsiniz. Baz› durumlarda, yaz›c›n›n
markas›na ba¤l› olarak kamera yaz›c›ya ba¤lanmayabilir.
USB Seç
Bilgisyr
Yaz›c›
OK
Onayla
ƅ Kolay yazd›rma
Kameray› yaz›c›ya Oynatma modunda
ba¤lad›¤›n›zda, bir resmi kolayca yazd›rabilirsiniz.
- Yaz›c› (
) dü¤mesine basma :
Halen gösterilen görüntü yaz›c›n›n varsay›lan
ayarlar› ile yazd›r›l›r.
ƅ Kameray› Yaz›c›ya Ba¤lama
Yazd›r
OK
Menü
- Sol / Sa¤ dü¤mesine basma :
Önceki / sonraki görüntüyü seçer.
=75=
PictBridge: Resim Seçimi
PictBridge: Yazd›rma Ayarlar›
ƅ Yazd›rmak istedi¤iniz görüntüleri seçebilirsiniz
ƅ Yazd›r›lan resimler için Ka¤›t Boyutu, Yazd›rma Biçimi, Ka¤›t Türü, Yazd›rma
Kalitesi, Tarih Yazd›rma ve Dosya Ad› Yazd›rma menülerini seçebilirsiniz.
ƀ Yazd›rmak istedi¤iniz görüntüleri seçebilirsiniz
1. Menü dü¤mesine bast›¤›n›zda PictBridge
Pictbridge
menüsü görüntülenir.
Tek Resim
Resimler
Tüm Res.
Boyut
2. [Resimler] menüsünü seçmek için Yukar› / Afla¤›
Yerleflim
dü¤melerini kullan›n ve Sa¤ dü¤meye bas›n.
Tip
Kalite
3. ‹stedi¤iniz alt menüyü seçmek için Yukar› / Afla¤›
Tarih
dü¤melerini kullan›n ve Tamam dü¤mesine bas›n.
Yazd›r
Tafl›
- [Tek Resim] veya [Tüm Res.]’i seçin. Afla¤›da
gösterildi¤i gibi, yazd›r›lacak kopya say›s›n› belirleyebilece¤iniz bir ekran
görüntülenir.
1. Menü dü¤mesine bast›¤›n›zda PictBridge
menüsü görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz menüyü seçmek için Yukar› / Afla¤›
dü¤mesini kullan›n ve Sa¤ dü¤meye bas›n.
3. ‹stedi¤iniz alt menü de¤erini seçmek için Yukar› /
Afla¤› dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
dü¤mesine bas›n.
Menü
Boyut
ϛ
Prev
SH
t
Ǜk
ϛ
Yerleflim
Next
OK
Ayarla
[[Tek Resim] seçildi¤inde]
SH
Ǜk
OK
Ayarla
[[Tüm Res.] seçildi¤inde]
- Yazd›r›lacak kopya say›s›n› seçmek için Yukar› / Afla¤› dü¤mesine bas›n.
- [Tek Resim] seçildi¤inde: Baflka bir resim seçmek için Sol / Sa¤ dü¤mesini
kullan›n. Bir baflka resim seçtikten sonra, bu resim
için yazd›rma kopya say›s›n› seçin.
- Yazd›rma kopya say›s›n› ayarlad›ktan sonra, kaydetmek için Tamam
dü¤mesine bas›n.
- Yazd›rma kopya say›s›n› ayarlamadan menüye geri dönmek için Deklanflöre
bas›n.
4. Yazd›r dü¤mesine (
) bast›¤›n›zda görüntüler yazd›r›l›r.
=76=
Tip
Kalite
Tarih
Dosya Ad›
‹fllev
Yazd›r›lacak ka¤›d›n boyutunu
ayarlama
Bir sayfaya yazd›r›lacak resim
say›s›n› ayarlama
Yazd›r›lacak ka¤›d›n kalitesini
ayarlama
Yazd›r›lacak ka¤›d›n kalitesini
ayarlama
Tarih yazd›r›l›p yazd›r›lmayaca¤›n› ayarlama
Dosya ad›n›n yazd›r›l›p
yazd›r›lmayaca¤›n› ayarlama
Pictbridge
Resimler
Boyut
Yerleflim
Tip
Kalite
Tarih
Tafl›
Oto
PostaKart
Kart
4ţ6
L
2L
Yazd›r
Alt menü
Oto, PostaKart, Kart, 4X6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Oto, Tam, 1, 2, 4, 8, 9, 16, ‹ndeks
Oto, Sade, Foto, H›zl›Foto
Oto, Taslak, Normal, ‹yi
Oto, Kapal›, Aç›k
Oto, Kapal›, Aç›k
ż Baz› menü seçenekleri tüm yaz›c›larda desteklenmez.
Desteklenmiyorsa, menüler yine de LCD’de gösterilebilir, ancak seçilemez.
PictBridge: S›f›rla
Önemli notlar
ƅ Kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilen yap›land›rmalar› ilk haline döndürür.
1. [S›f›rla] alt menü sekmesini seçmek için Yukar› /
Pictbridge
Afla¤› dü¤melerini kullan›n. Sonra da Sa¤
Yerleflim
Tip
dü¤meye bas›n.
Kalite
2. ‹stedi¤iniz alt menü de¤erini seçmek için Yukar› /
Tarih
Dosya Ad›
Afla¤› dü¤melerini kullan›n ve ard›ndan Tamam
S›firla
dü¤mesine bas›n.
Tafl›
[Hay›r] seçiliyse : Ayarlar s›f›rlanmaz.
[Evet] seçiliyse : Tüm yazd›rma ve görüntü ayarlar› s›f›rlan›r.
Hay›r
Evet
Yazd›r
ż Varsay›lan yaz›c› ayarlar›, yaz›c›n›n üretici firmas›na ba¤l› olarak farkl›l›k
gösterir. Yaz›c›n›z›n varsay›lan ayarlar› için, yaz›c›n›z ile birlikte verilen kullan›c›
k›lavuzuna bak›n.
ƅBu cihaz hassas elektronik bileflenler içermektedir. Bu cihaz› flu yerlerde
kullanmay›n veya saklamay›n.
- Afl›r› s›cakl›k de¤ifliklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Do¤rudan günefl ›fl›¤›na maruz kalan alanlar veya s›cak havada bir tafl›t arac›n›n içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya afl›r› titreflim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlay›c› veya alev al›c› maddelerin bulundu¤u alanlar.
ƅBu makineyi toza (naftalin ve güve ilac› gibi) kimyasallara, yüksek s›cakl›klara ve
yüksek neme maruz b›rakmay›n.Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmay›
düflünüyorsan›z, silikon jel ile hava geçirmez bir kutuda saklay›n.
ƅÖzellikle kum foto¤raf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullan›rken içine
kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kal›c› biçimde kullan›lamaz hale gelebilir.
ƅFoto¤raf makinesinin tafl›nmas›
- Foto¤raf makinesini düflürmeyin, sert darbelere veya titreflimlere maruz
b›rakmay›n.
- Büyük boyuttaki LCD monitörünü çarpmalara karfl› koruyun.
Bu foto¤raf makinesi kullan›lmad›¤›nda, bu kameray› foto¤raf makinesinin
kutusunda saklay›n.
- Resim çekerken objektifin veya flafl›n önünü kapatmay›n.
- Bu foto¤raf makinesi su geçirmez de¤ildir. Tehlikeli elektrik floklar›ndan
korunmak için, eliniz ›slakken kesinlikle foto¤raf makinesini kullanmay›n.
- Bu foto¤raf makinesini, plaj veya havuz gibi ›slak yerlerde kullan›rken,
makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz
bozulabilir ve kal›c› biçimde hasar görebilir.
=77=
Önemli notlar
ƅ Afl›r› s›cakl›klar sorun do¤urabilir.
- Foto¤raf makinesi so¤uk bir ortamdan ›l›k ve nemli bir ortama aktar›l›rsa,
hassas elektronik devreler bu¤u oluflabilir. Bu durumda, foto¤raf makinesini
kapat›n ve nem da¤›lana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kart›nda da nem
oluflabilir. Bu durumda foto¤raf makinesini kapat›n ve bellek kart›n› ç›kart›n.
Nem da¤›lana kadar bekleyin.
ƅ Objektifinin Kullan›m› ‹le ‹lgili Uyar›
- Objektif do¤rudan günefl ›fl›¤›na tutulursa, görüntü alg›lay›c›nda renk kayb› ve
bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabanc› maddeler olmamas›na dikkat edin.
ƅ Foto¤raf Makinesinin Bak›m›
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (foto¤raf malzemesi
sat›c›lar›ndan temin edilebilen) yumuflak bir f›rça kullan›n. Bu ifle yaramazsa,
lens temizleme s›v›s›yla lens temizlik ka¤›d› kullan›labilir.
Foto¤raf makinesinin gövdesini yumuflak bir bezle temizleyin. Bu foto¤raf
makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tar›m ilaçlar›yla, tinerlerle, vb.
temas›n› engelleyin. Bu, foto¤raf makinesinin gövde muhafazas›na hasar
verebilir ve performans›n› etkileyebilir. Dikkatsiz kullan›m LCD monitöre zarar
verebilir. Hasar vermemeye ve foto¤raf makinesini kullanmad›¤›n›z zaman
daima tafl›ma çantas›nda tutmaya dikkat edin.
ƅ Foto¤raf makinesini sökmeye ve de¤ifltirmeye çal›flmay›n.
ƅ Dijital foto¤raf makinesi uzun süre kullan›lmayacaksa, pil boflalabilir.
Foto¤raf makinesini uzun süre kullanmay› düflünmüyorsan›z, pilleri ve bellek
kart›n› ç›karmak yararl› olur.
ƅ Foto¤raf makinesi elektronik giriflime maruz kald›¤› takdirde, bellek kart›n›
korumak için kendili¤inden kapan›r.
ƅ Belirli koflullarda, statik elektrik flafl›n patlamas›na neden olabilir. Bu foto¤raf
makinesine zarar vermez ve bir ar›za de¤ildir.
ƅ Görüntülerin karfl›ya veya karfl›dan indirilmesi s›ras›nda veri aktar›m› statik
elektrikten etkilenebilir. Bu durumda, tekrar aktarmay› denemeden önce, USB
kablosunu ç›kar›n ve tekrar ba¤lay›n.
ƅ Önemli bir olaydan veya bir seyahate ç›kmadan önce makinenin durumunu
kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil haz›rlay›n.
- Samsung foto¤raf makinesi ar›zalar›ndan dolay› sorumlu tutulamaz.
=78=
Uyar› göstergesi
ƅ LCD ekran›nda görünebilecek birkaç uyar› bulunmaktad›r
Kart Hatası!
ϏBellek kart› hatas›
Ɗ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
Ɗ Bellek kart›n› tekrar tak›n
Ɗ Bellek kart›n› yerlefltirin ve bellek kart›n› biçimlendirin (s.36)
Pil Zayıf!
ϏZay›f pil kapasitesi var
Ɗ Yeni pil tak›n.
Zay›f Ifl›k!
ϏKaranl›k yerlerde resim çekerken
Ɗ Flafl ile Foto¤raf çekme modunda resim çek.
Kart Kilitli!
ϏBellek kart› kilitlendi
Ɗ SD/SDHC bellek kart›: Yazmaya karfl› koruma dü¤mesini bellek kart›n›n
üstüne kayd›r›n
Kart Yok!
ϏBellek kart› tak›l› de¤il
Ɗ Bellek kart›n› tekrar tak›n
Ɗ Foto¤raf makinesinin gücünü kapat›n ve tekrar aç›n
Görüntü Yok!
ϏBellekte yüklü görüntü yok
Ɗ Görüntü çek
Ɗ Görüntü bulunan bir bellek kart›n› yerlefltirin
Dosya Hatası!
ϏDosya hatas›
Ɗ Bellek kart›n› biçimlendir
ϏBellek kart› hatas›
Ɗ Foto¤raf makinesi servis merkezi ile temasa geç
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
ƅ Lütfen afla¤›dakileri kontrol edin
Foto¤raf makinesi aç›lm›yor
ϏZay›f pil kapasitesi var
Ɗ Yeni pil tak›n. (s.10)
ϏPilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
Ɗ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
Kullan›mda iken foto¤raf makinesinin gücü durur
ϏPil bitti
Ɗ Yeni pil tak›n.
ϏFoto¤raf makinesi otomatik olarak kapan›r
Ɗ Foto¤raf makinesinin gücünü tekrar aç›n.
=79=
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Pil çabuk bitiyor
ϏFoto¤raf makinesi düflük s›cakl›klarda kullan›l›yor
Ɗ Foto¤raf makinesini ›l›k bir yerde (örn. bir ceket veya kaban içi) tutun ve
sadece resim çekmek için d›flar› ç›kar›n
Deklanflöre bas›ld›¤›nda foto¤raf makinesi görüntü çekmiyor
ϏYetersiz bellek kapasitesi var
Ɗ Gereksiz görüntü dosyalar›n› silin
ϏBellek kart› biçimlendirilmedi
Ɗ Bellek kart›n› biçimlendir (s.36)
ϏBellek kart› boflald›
Ɗ Yeni bir bellek kart› tak›n
ϏBellek kart› kilitlendi
Ɗ [Kart Kilitli!] hata mesaj›na bak›n
ϏFoto¤raf makinesinin gücü kapal›
Ɗ Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n
ϏPil bitti
Ɗ Yeni pil tak›n (s.10).
ϏPilin kutuplar› yanl›fl yere gelecek flekilde yerlefltirildi
Ɗ Pili kutup iflaretlerine (+, -) göre yerlefltirin
Foto¤raf makinesi kullan›mda iken aniden çal›flmay› durdurur
ϏFoto¤raf makinesi ar›za nedeniyle durduruldu
Ɗ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Görüntüler net de¤il
ϏNesne do¤ru makro moduna ayarlanmadan resim çekildi
Ɗ Net bir görüntü çekmek için uygun makro modunu seçin.
ϏFlafl aral›¤›n›n d›fl›nda resim çekilmesi
Ɗ Resmi flafl aral›¤›nda çekin
ϏMercek kirli veya bulan›k
Ɗ Merce¤i temizleyin
Flafl yanm›yor
ϏFlafl kapal› modu seçildi
Ɗ Flafl kapal› modunu devreden ç›kar›n
ϏFoto¤raf makinesi modu flafl› kullanam›yor
Ɗ FLAfi talimat›na bak›n (s.25)
Yanl›fl tarih ve saat gösteriliyor
ϏTarih veya saat yanl›fl seçildi veya foto¤raf makinesi varsay›lan ayarlar› uyarlad›
Ɗ Tarihi ve saati do¤ru s›f›rlay›n
Foto¤raf makinesinin dü¤meleri çal›flm›yor
ϏFoto¤raf makinesi ar›zas›
Ɗ Pili ç›kar›n/yeniden tak›n ve foto¤raf makinesini aç›n
Bellek kart› foto¤raf makinesinde iken kart hatas› olufltu.
ϏYanl›fl bellek kart› biçimi
Ɗ Bellek kart›n› yeniden biçimlendirin
Görüntüler çal›nm›yor
ϏYanl›fl dosya ad› (DCF biçiminin ihlali)
Ɗ Görüntü dosyas›n›n ad›n› de¤ifltirmeyin
=80=
Bir servis merkezi ile temasa geçmeden önce
Görüntünün rengi orijinal sahneden farkl›
ϏBeyaz denge veya efekt ayar› yanl›fl
Ɗ Uygun Beyaz denge ve efekti seçin
Görüntüler çok parlak
ϏAfl›r› poz
Ɗ Poz dengelemesini s›f›rlay›n
Harici monitörde görüntü yok
ϏHarici monitör foto¤raf makinesi ile do¤ru ba¤land›
Ɗ Ba¤lant› kablolar›n› kontrol edin
ϏBellek kart›nda yanl›fl dosya var
Ɗ Do¤ru dosyalar bulunan bellek kart›n› yerlefltirin
PC gezginini kullan›rken, [Tafl›nabilir Disk] dosyas› gösterilmiyor
ϏKablo ba¤lant›s› yanl›fl
Ɗ Ba¤lant›y› kontrol edin
ϏFoto¤raf makinesi kapal›
Ɗ Foto¤raf makinesini aç›n
Ϗ‹flletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.2 ~ 10.3 de¤ildir.
PC alternatif olarak USB'yi desteklemiyor
Ɗ USB'yi destekleyen PC'ye Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/
Mac OS 9.2 ~ 10.3 kurun
ϏFoto¤raf makinesi sürücüsü kurulu de¤il
Ɗ [USB Saklama Sürücüsü] kurun
Teknik Özellikler
ƅ Görüntü Sensörü
- Tür : 1/2.5" CCD
- Etkin Piksel : D75/D70-Yaklafl›k 7,2 Megapiksel
D60-Yaklafl›k 6,0 Megapiksel
- Toplam Piksel : D75/D70-Yaklafl›k 7,4 Megapiksel
D60-Yaklafl›k 6,1 Megapiksel
ƅ Mercek
- Odak Uzakl›¤› : SHD Merce¤i f = 5,8 ~ 17,4mm (35mm film dengi: 35~105mm)
- F No. : F2.8 ~ F7.1(Genifl), F4.9 ~ F12.4 (Tele)
- Dijital Yak›nlaflt›rma :
ňDura¤an Görüntü modu : 1.0X ~ 5.0X
ňOynatma modu : D75/D70 : 1.0X ~ 12.0X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
D60 : 1.0X ~ 11.0X (görüntü boyutuna ba¤l›d›r)
ƅ LCD Ekran : 2,5" renkli TFT LCD (D75/D70 : 230.000 nokta, D60 : 150.000 nokta)
ƅ Odaklama
- Tür : TTL otomatik odak
- Menzil
Normal
Genifl
Tele
80cm ~ Sonsuz
Makro
Otomatik Makro
5 ~ 80cm
5cm~ Sonsuz
40 ~ 80cm
40cm~ Sonsuz
ƅ Obtüratör
- H›z : 1 ~ 1/1,500 sn. (Manüel: 8 ~ 1/1.500 sn.)
=81=
Teknik Özellikler
ƅ Poz
- Kontrol : Program AE
Poz Ölçümü: Çoklu, Nokta
- Telafi : Ţ2PD (01/3PD ad›m›)
- ISO Dengi : D70-Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
D75/D60-Otomatik, 80, 100, 200, 400
ƅ Flafl
- Modlar : Otomatik, Otomatik ve K›rm›z› göz azaltma, Dolgu Flafl, Yavafl senk,
Flafl kapal›
- Menzil : Genifl : 0,2m ~ 3,0m, Tele : 0,4m ~ 2,5m (ISO OTOMAT‹K)
- fiarj Süresi : Yaklafl›k 5 sn.
ƅ Netlik : Yumuflak+, Yumuflak, Normal, Canl›, Canl›+
ƅ Renk Efekti : Normal, Siyah Beyaz, Sepya, K›rm›z›, Mavi, Yeflil, Negatif,
Kullan›c› Ayarl›
- Video Klip : ňSesli veya Sessiz (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir, kay›t zaman›:
bellek kapasitesine ba¤l›d›r)
ż Sürekli video klibi için maksimum dosya boyutu 2GB’t›r.
ňBoyut: 640X480, 320X240
ňÇekim h›z›: 30 kare/sn, 15 kare/sn
ňOptik yak›nlaflt›rma: Maks. 3X
ƅ Depolama
- Ortam :ňDahili bellek: Yaklafl›k 16MB flafl bellek
ňHarici bellek : MMC / SD kart› (2GB'a kadar garantilidir)
SDHC kart› (4GB'a kadar garantilidir)
ż Bellek kart› üreticisi ve bellek kart›n›n türüne ba¤l› olarak baz›
kartlar uyumlu de¤ildir.
ƅ Beyaz Dengesi : Otomatik, Gün ›fl›¤›, Bulutlu, Floresan_H, Floresan_L,
Tungsten, Özel
- Dosya Biçimi :ňDura¤an Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
ňVideo Klip: AVI (MJPEG)
ňSes: WAV
ƅ Ses Kayd› : Ses Kayd› (maks.10 saat)
Dura¤an Görüntüde Sesli Not (maks. 10 sn.)
- Görüntü Boyutu
ňD75/D70
ƅ Tarih Basma : Tarih, Tarih ve Saat, Kapal› (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
ƅ Çekim
- Dura¤an Görüntü :ňModlar: Otomatik, Program, ASR, M, Sahne
ňSahne: Gece, Dikey, Çocuk, Yatay, Metin, Yak›n Çekim,
Gün Bat›m›, fiafak, Arkaplan Ifl›¤›, Havai Fiflek,
Kumsal ve Kar
ňÇekim: Tek, Sürekli, AEB, Ak›ll› Foto (sadece D75/D70)
ňOtomatik zamanlay›c›: 2 sn., 10 sn., Çift (10 sn., 2 sn.)
=82=
3072X
2304
3072X
2048
3072X
1728
2592X
1944
2048X
1536
2784X
1856
2816X
1584
2048X
1536
1024X
768
1024X
768
ňD60
2816X
2112
-
Teknik Özellikler
- Kapasite (256 MB MMC)
ňD75/D70
Çok ‹yi
67
80
95
95
150
558
‹yi
128
157
183
183
284
710
Normal
197
223
269
269
400
822
ňD60
ƅ Arabirim
- Dijital ç›k›fl ba¤lant›s›: USB 2.0 Yüksek H›z
- Ses: Mono
- Video ç›k›fl›: NTSC, PAL (kullan›c› taraf›ndan seçilebilir)
ƅ Güç Kayna¤›
- As›l Pil: 2x AA Alkalin
- Yeniden flarj edilebilir pil (‹ste¤e ba¤l›) : SNB-2512B KIT (2xAA 2500mAh NiMH Pil ve fiarj Cihaz›)
ż Verilen pil sat›fl bölgesine ba¤l› olarak farkl› olabilir.
Çok ‹yi
80
95
124
150
558
ƅ Ebatlar (GxYxD) : 99,8x 62.8x25.7mm (uzant›lar hariç)
‹yi
157
183
233
284
710
ƅ A¤›rl›k : Yaklafl›k 136g (piller ve kart hariç)
Normal
223
269
306
400
822
ż Bu rakamlar Samsung standart koflullar› alt›nda ölçülmüfltür ve çekim
flartlar›na ve kamera ayarlar›na ba¤l› olarak de¤iflebilir.
ƅ “E” Dü¤mesi
- Efekt : Renk, Görüntü Ayarlama, E¤lence (Vurgu, Kompozit, Çerçeve)
- Düzenleme : Yeniden boyutland›rma, Döndürme, Renk, Özel Renk, Görüntü
Ayarlama (Parlakl›k, Kontrast, Doyma, Gürültü Ekleme),
E¤lence (Karikatür, Vurgu, Kompozit, Çerçeve, Ç›kartma)
ƅ Kullan›m S›cakl›¤› : 0 ~ 40ŪC
ƅ Kullan›m Nemi : 5 ~ 85%
ƅ Yaz›l›m : Digimax Master, Adobe Reader
ż Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden de¤ifliklik yap›labilir.
ż Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
ƅ Görüntü Oynatma
- Tek görüntü, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Video Klip
=83=
Yaz›l›m notlar›
Yaz›l›m hakk›nda
Kullanmadan önce kullanma k›lavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
ҟÜrüne ekli yaz›l›m Windows için bir foto¤raf makinesi sürücüsü ve görüntü
düzenleme yaz›l›m arac›d›r.
ҟHiçbir koflulda yaz›l› veya kullan›m k›lavuzunun tamam› veya bir k›sm›
ço¤alt›lmamal›d›r.
ҟYaz›l›m telif haklar›n›n lisans› sadece bir foto¤raf makinesi ile kullan›lmak için
verilmektedir.
ҟNadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatas› oldu¤u takdirde foto¤raf
makinenizi onaracak veya de¤ifltirece¤iz. Ancak, uygun olmayan kullan›m
nedeniyle do¤abilecek bir zarardan dolay› sorumluluk kabul etmiyoruz.
ҟEl yap›m› bir bilgisayar veya üretici taraf›ndan garanti edilmemifl bir bilgisayar ya
da iflletim sistemi kullan›lmas› Samsung garantisi kapsam›na girmez.
ҟBu el kitab›n› okumadan önce, bilgisayarlar ve iflletim sistemi hakk›nda temel bilgi
sahibi olman›z gereklidir.
Sistem Gereksinimleri
Windows için
Macintosh için
Pentium II 450MHz'den daha iyi ifllemcili
Power Mac G3 veya sonras›
PC (Pentium 700MHz önerilir)
Windows 98 / 98SE / 2000 / ME / XP
Minimum 64MB RAM
200MB kullan›labilir sabit-disk alan›
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
1024x768 piksel, 16bit renkli ekran
uyumlu monitör
(24bit renkli ekran önerilir)
MicroSoft DirectX 9.0C
=84=
Mac OS 9.2~10.3
Minimum 64MB RAM
110MB kullan›labilir sabit-disk alan›
USB girifli
CD-ROM sürücüsü
Bu foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne takt›ktan
sonra, afla¤›daki pencere otomatik olarak çal›flmal›d›r.
Foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lamadan
önce, foto¤raf makinesi sürücüsünün
yüklenmesi gereklidir.
żBu elkitab›nda gösterilen ekran çekimleri
Windows'un ‹ngilizce Sürüme baz al›narak
oluflturulmufltur.
żBu kullan›m k›lavuzu SAMSUNG D70
modeline göre haz›rlanm›flt›r.
ƅ Foto¤raf makinesi sürücüsü : Foto¤raf makinesi ile bilgisayar aras›nda görüntü
aktar›m› yapman›z› sa¤lar.
Bu foto¤raf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullan›r. Foto¤raf
makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten
ve bu foto¤raf makinesini bilgisayara ba¤lad›ktan sonra, [Windows Gezgini] veya
[Bilgisayar›m] içinde [Ç›kart›labilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü
sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil
de¤ildir. Ama foto¤raf makinesini Mac OS 9.2 ~ 10.3 ile kullanabilirsiniz.
ƅ Digimax Master : BU, hepsi bir arada multimedya yaz›l›m çözümüdür.
Dijital görüntünüz ve film klibinizi bu yaz›l›m› kullanarak indirebilir, izleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m sadece Windows ile uyumludur.
B‹LG‹
ƀ Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
ƀ Bilgisayar›n›z›n kapasitesine göre otomatik kur program›n› çal›flt›rmak için 5
~ 10 saniye beklemeniz gerekmektedir. Kare gösterilmezse, [Windows
Gezgini]'ni çal›flt›r›n ve CD-ROM Sürücüsü kök dizininde [Installer.exe]'yi
seçin.
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
ƅ Bu foto¤raf makinesini bir PC ile kullanmak için, ilk olarak uygulama yaz›l›m›n›
kurun. Bu ifllemi yapt›ktan sonra, foto¤raf makinesine yüklenen görüntüler PC’ye
tafl›nabilir ve görüntü düzeltme program› kullan›larak düzeltilebilir.
2. Ekranda gösterilen dü¤meyi seçerek, foto¤raf sürücüsü, DirectX ve Digimax
Master’› yükleyin. Bilgisayar›n›zda DirectX’in bir üst sürümü yüklüyse, DirectX
yüklenmeyebilir.
ƅ Samsung’un web sitesini internetten ziyaret edebilirsiniz.
http://www.samsungcamera.com : ‹ngilizce
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean
1. Otomatik çal›flma çerçevesi görünecektir.
Oto çal›fl çerçevesinde [Kur] menüsüne
t›klay›n.
=85=
Uygulama yaz›l›m›n›n ayarlanmas›
3. Bilgisayar› yeniden bafllatt›ktan sonra, PC’yi USB kablosunu kullanarak
foto¤raf makinesine ba¤lay›n.
4. Foto¤raf makinesinin gücünü aç›n.
[Yeni Donan›m Sihirbaz› Bulundu]
aç›lacak ve bilgisayar foto¤raf makinesini
tan›yacakt›r
ż ‹flletim Sisteminiz Windows XP ise bir
görüntü görüntüleme program› aç›lacakt›r.
Digmax Master’›n yükleme penceresi
Digimax Master bafllat›ld›ktan sonra
aç›l›rsa, foto¤raf makinesi sürücüsü
baflar›l› bir flekilde kurulmufltur.
B‹LG‹
ƀ If you have installed the camera driver, the [Found New Hardware Wizard]
may not open.
ƀ On a Windows 98 or 98 SE system, the Found New Hardware Wizard
dialog box opens and a window asking you to select a driver file may
appear. In this case, specify "USB Driver" in the CD supplied. (for Windows
98 and 98 SE).
ƀ Bu kamerayla birlikte verilen Yaz›l›m CD-ROM’unda, kullan›m k›lavuzu PDF
belgeleri de bulunur. PDF dosyalar›n› Windows Gezgini ile aray›n.
PDF dosyalar›n› açmadan önce, Yaz›l›m CD-ROM’unda bulunan Adobe
Reader’› yüklemeniz gerekir.
ƀ Adobe Reader 6.0.1’i do¤ru flekilde yüklemek için, Internet Explorer 5.01
veya üzerinin yüklenmifl olmas› gerekir. “www.microsoft.com” adresini
ziyaret ederek Internet Explorer’› üst sürümüne yükseltin.
=86=
PC modunun bafllat›lmas›
ҟUSB kablosunu PC’nizdeki USB portuna ba¤larsan›z ve ard›ndan güç verirseniz,
foto¤raf makinesi otomatik olarak "bilgisayar ba¤lant› modu"na geçecektir.
ƅ Kameray› bilgisayara ba¤lama
ҟBu modda, yüklenen görüntüleri USB kablosu arac›l›¤›yla PC’nize
yükleyebilirsiniz.
ҟLCD monitörü daima PC modunda kapat›l›r.
ƅ Ba¤lant› için kamera ayarlar›
1. Kameray› aç›n
2. Kameray› verilen USB kablosu ile bilgisayara
ba¤lay›n.
3. Bilgisayar› aç›n. Kamera ve bilgisayar
ba¤lanm›flt›r.
4. LCD ekranda harici ayg›t seçim menüsü
görüntülenir.
5. Yukar› / Afla¤› dü¤mesine basarak [Bilgisyr]’›
seçin ve Tamam dü¤mesine bas›n.
USB Seç
Bilgisyr
Yaz›c›
OK
Onayla
ż5. ad›mda [Yaz›c›]’y› seçtiyseniz, kameray› bilgisayar›n›za ba¤larken
[Yaz.Ba¤lan›yor] mesaj› görüntülenir ve ba¤lant› kurulmaz. Bu durumda, USB
kablosunu ç›kararak, 2. ad›m ve sonras›ndaki ifllemleri yerine getirin.
ƅ Kamera ve bilgisayar›n ba¤lant›s›n› kesme : Sayfa 89’a bak›n.
(Ç›kar›labilir diski ç›karma).
=87=
PC modunun bafllat›lmas›
ƅ Kaydedilmifl görüntüleri yükleme
Foto¤raf makinesinde kaydedilmifl görüntüleri bilgisayar›n›z›n sabit diskine
yükleyebilir ve yazd›rabilir veya bir foto¤raf düzenleme yaz›l›m›yla
düzenleyebilirsiniz.
6. Sa¤ fare tufluna bas›n, bir aç›l›r menü belirir.
[Paste](Yap›flt›r)'› t›klat›n.
1. Foto¤raf makinesini bilgisayar›n›za USB kablosu ile ba¤lay›n.
2. Bilgisayar›n›z›n masaüstü ekran›nda
[My computer](Bilgisayar›m)'› seçin ve
[Removable Disk (Ç›kart›labilir Disk) Ɗ
DCIM Ɗ 100SSCAM]'› çift t›klat›n.
Resim dosyalar› görüntülenir.
7. Resim dosyas› foto¤raf makinesinden
bilgisayar›n›za aktar›l›r.
3. Bir resim seçin ve sa¤ fare tufluna bas›n.
- [Digimax Master] ile bellekte saklanan görüntüleri do¤rudan bilgisayar
monitöründe görebilir, resim dosyalar›n› kopyalayabilir veya tafl›yabilirsiniz.
4. Bir aç›l›r menü görünür.
Menüden [Cut](Kes) veya [Copy](Kopyala)'y›
seçin.
- [Cut](Kes)
: seçilen dosyay› keser.
- [Copy](Kopyala) : dosyalar› kopyalar.
5. Dosyay› yap›flt›rmak istedi¤iniz bir klasörü t›klat›n.
=88=
D‹KKAT
ƀ Görüntüleri izleyebilmeniz için PC’ye kopyalaman›z önerilir.
Görüntülerin do¤rudan tafl›nabilir diskten aç›lmas› beklenmeyen ba¤lant›
kesilmesine ba¤l› olabilir.
ƀ Tafl›nabilir Diske bu foto¤raf makinesi taraf›ndan çekilmeyen bir dosya
yüklerken, [Dosya Hatas›!] mesaj› ÇAL modunda LCD monitöründe
gösterilecek ve KÜÇÜK RES‹M modunda hiçbirfley görülmeyecektir.
Ç›kart›labilir diski ç›kartma
ƅ Windows 98 / 98SE
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu ç›kart›n.
ƅ Windows 2000/ ME/ XP
(Windows iflletim sistemi fark›na göre, resimler gerçek görüntüden farkl› olabilir.)
1. Foto¤raf makinesi ve bilgisayar aras›nda dosya aktar›m› olup olmad›¤›n›
kontrol edin. Otomatik odak lambas› yan›p sönüyorsa, lamba sürekli yanana
kadar beklemeniz gerekir.
5. [Safe To Remove Hardware](Donan›m›
Güvenli Kald›r) penceresi aç›l›r.
[OK] (Tamam) dü¤mesini t›klat›n.
6. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [Close](Kapat)
dü¤mesini t›klat›n, ç›kart›labilir disk güvenli
kald›r›l›r.
7. USB kablosunu ç›kart›n.
2. Görev çubu¤unda [Donan›m› Kald›r veya
Ç›kar] simgesini çift t›klat›n.
[Çift t›klat›n!]
3. [Unplug or Eject Hardware](Donan›m› Kald›r
veya Ç›kar) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [Stop](Durdur) dü¤mesini
t›klat›n.
4. [USB Mass Storage Device](Donan›m Ayg›t›n›
Durdur) penceresi aç›l›r. [USB Saklama
Ayg›t›]'n› seçin ve [OK](Tamam) dü¤mesini
t›klat›n.
=89=
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kurulmas›
1. MAC OS foto¤raf makinesi sürücüsünü destekledi¤inden MAC için USB
Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil de¤ildir.
2. MAC iflletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS bafllang›c›
s›ras›nda kontrol edebilirsiniz. Foto¤raf makinesi MAC OS 9.2~10.3 ile
uyumludur.
3. Foto¤raf makinesini Macintosh'a ba¤lay›n ve aç›n.
4. Foto¤raf makinesi MAC'e ba¤land›ktan sonra masaüstünde yeni bir simge
görünür.
USB Sürücüsünün Windows 98SE için kald›r›lmas›
ƅ USB sürücüsünü ç›karmak için, afla¤›da gösterilen sürece bak›n›z.
1. Foto¤raf makinesini ve PC’yi ba¤lay›n ve aç›n.
2. Tafl›nabilir Diskin [Bilgisayar›m]’da olup olmad›klar›n› kontrol edin.
3. Ayg›t yöneticisinde [Samsung Dijital Foto¤raf Makinesi]’ni ç›kar›n.
Mac ‹çin USB Sürücüsünün Kullan›m›
1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift t›klat›n, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyas› seçin ve onu MAC'e kopyalay›n veya tafl›y›n.
4. USB kablosunun ba¤lant›s›n› kesin.
5. [Samsung USB Driver]’i Program Özellikleri Ekle/Kald›r’dan ç›kar›n.
D‹KKAT
ƀ Mac OS 10.0 veya sonras› için: Önce bilgisayardan foto¤raf makinesine
yüklemeyi tamamlay›n ve sonra ç›kart›labilir
diski Ç›kart komutuyla kald›r›n.
6. Kurulumun kald›r›lmas› tamamlanm›flt›r.
=90=
Digimax Master
ƅ Bu yaz›l›m ile dijital görüntünüzü ve film klibini yükleyebilir, görüntüleyebilir,
düzeltebilir ve kaydedebilirsiniz. Bu yaz›l›m Windows 98 haricinde sadece
Windows ile uyumludur.
ƅ Program› bafllatmak için [Bafllat Ɗ Programlar Ɗ Samsung Ɗ Digimax Master
Ɗ Digimax Master]'a t›klay›n.
ƀ Görüntülerin yüklenmesi
1. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lay›n.
2. Foto¤raf makinesini PC'ye ba¤lad›ktan
sonra görüntülerin yüklenmesi için olan bir
pencere belirecektir.
- Çekilen resimleri yüklemek için [Select
All] dü¤mesini seçin.
- ‹stedi¤iniz klasörü pencerede seçin ve
[Selec All] dü¤mesine t›klay›n.
Çekilen resimleri ve klasörü
kaydedebilirsiniz.
- [Cancel] dü¤mesine t›klarsan›z, yükleme
iptal edilecektir.
4. Bir hedef seçin ve yüklenen görüntüleri ve
klasörü kaydetmek için bir klasör
oluflturun.
- Tarih ve görüntülerin yüklenmesi için
klasörler oluflturulacakt›r.
- Klasöre istedi¤iniz ad› verebilirsiniz ve
görüntüler yüklenecektir.
- Daha önce oluflturulan bir klasörü
seçtikten sonra, görüntüler yüklenecektir.
5. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
6. Yanda gösterildi¤i gibi bir pencere
aç›lacakt›r. Seçilen klasörün hedef yeri
pencerenin üst k›sm›nda gösterilecektir.
Görüntüleri yüklemek için [Start]
dü¤mesine t›klay›n.
3. [Next >] dü¤mesini t›klat›n.
7. Yüklenen görüntüler görüntülenecektir.
=91=
Digimax Master
ƀ Görüntü görüntüleyici : Saklanan görüntüleri görüntüleyebilirsiniz.
‫ڡ‬
ƀ Görüntü düzeltme: Dura¤an görüntüyü düzeltebilirsiniz
‫ڥ‬
‫ڦ‬
‫ڡ‬
‫ڤ‬
‫ڧ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
‫ڤ‬
‫ڢ‬
‫ڣ‬
- Görüntü görüntüleyici ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
‫ ڡ‬Menü çubu¤u: Menüleri seçebilirsiniz.
File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.
‫ ڢ‬Dosya, Düzelt, Görüntüle, Araçlar, ‹fllevleri De¤ifltir, Otomatik yükle, yard›m vb.
‫ ڣ‬Ortam türü seçme menüsü : Görüntü görüntüleyiciyi, görüntü düzeltmeyi, film
klibi düzeltme ifllevini bu menüde seçebilirsiniz.
‫ ڤ‬Önizleme penceresi : Bir görüntüyü veya film klibini önizleyebilir ve çoklu
ortam bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
‫ ڥ‬Yak›nlaflt›rma çubu¤u : Önizleme boyutunu de¤ifltirebilirsiniz
‫ ڦ‬Klasör ekran› pencersi : Seçilen görüntünün klasör yerini görebilirsiniz.
‫ ڧ‬Görüntü ekran penceresi : Seçilen klasörün görüntüleri görüntülenmektedir.
ż Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=92=
- Görüntü düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
‫ ڡ‬Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Tools]
: Seçilen görüntüyü yeniden boyutland›rabilir veya kesebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
[Adjust] : Görüntü kalitesini de¤ifltirebilirsiniz. [Help] menüsüne bak›n›z.
[Retouch] : Görüntüyü de¤ifltirebilir veya görüntüye bir etki ekleyebilirsiniz.
[Help] menüsüne bak›n›z.
‫ ڢ‬Çizim araçlar› : Bir görüntüyü düzeltmek için gerekli olan araçlar.
‫ ڣ‬Görüntü görüntüleme penceresi : bu pencerede seçilen bir görüntü görüntülenir.
‫ ڤ‬Önizleme penceresi : De¤ifltirilen görüntüyü önizleyebilirsiniz.
ż Digimax Master kullan›larak düzeltilen dura¤an bir görüntü foto¤raf makinesinde
oynat›lamaz.
ż Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
FA
D
igQ
imax Master
SSS
ƀ Film düzeltme : Dura¤an görüntüyü, film klibini, anlat›m›, müzik dosyalar›n› bir
film klibinde toplayabilirsiniz.
ƅ USB ba¤lant›s› ar›zalan›rsa afla¤›dakileri kontrol ediniz.
Örnek 1
USB kablosu ba¤l› de¤il veya USB kablosu verilmedi.
→ Verilen USB kablosunu ba¤lay›n.
Örnek 2
Foto¤raf makinesi PC’niz taraf›ndan tan›nmamaktad›r.
Bazen, foto¤raf makinesi Ayg›t Yöneticisindeki [Bilinmeyen
Ayg›tlar]’da belirebilir.
→ Foto¤raf makinesi sürücüsünü do¤ru kurun.
Foto¤raf makinesini kapat›n, USB kablosunu ç›kar›n, USB kablosunu
tekrar tak›n ve ard›ndan foto¤raf makinesini aç›n.
Örnek 3
Dosya aktar›m› s›ras›nda beklenmeyen hata oluflmufltur.
→ Foto¤raf makinesi gücünü kapat›n ve aç›n. Dosyay› tekrar aktar›n.
Örnek 4
USB göbe¤i.
→ PC ve göbek uyumlu de¤ilse foto¤raf makinesi USB göbe¤ini
kullanarak PC’ye ba¤larken bir sorun oluflabilir.
Mümkün oldu¤unda, foto¤raf makinesini do¤rudan PC’ye ba¤lay›n.
Örnek 5
Di¤er USB kablolar› PC’ye ba¤land› m›?
→ Foto¤raf makinesi PC’ye di¤er USB kablosu ile ayn› anda
ba¤land›¤›nda ar›zalanabilir. Bu durumda, di¤er USB kablosunun
ba¤lant›s›n› kesin ve foto¤raf makinesine sadece tek bir USB kablosu
ba¤lay›n.
‫ڡ‬
‫ڢ‬
- Film klibi düzeltme ifllevleri afla¤›da listelenmifltir.
‫ ڡ‬Düzeltme menüsü : Afla¤›daki menüleri seçebilirsiniz.
[Add Media] : Bir film klibine istedi¤iniz bir çoklu ortam› ekleyebilirsiniz.
[Edit Clip] : Parlakl›¤›, kontrast›, rengi ve doygunlu¤u de¤ifltirebilirsiniz.
[Effects]
: Bir etki ekleyebilirsiniz.
[Set Text] : Metin ekleyebilirsiniz.
[Narration] : Bir anlat›m ekleyebilirsiniz.
[Produce] : Düzeltilen multimedyay› yeni dosya ad› vererek
kaydedebilirsiniz. Bu foto¤raf makinesi için AVI, Windows ortam
(wmv), Windows ortam (asf) ve film klibi.
‫ ڢ‬Çerçeve ekran penceresi : Bu pencerede çoklu ortam ekleyebilirsiniz.
ż Kodlay›c› kullan›larak s›k›flt›r›lan ve Digimax Master ile uyumlu olmayan baz› film
klipleri Digimax Master'da yürütülemez.
ż Ayr›nt›l› bilgi için Digimax Master'daki [Help] menüsüne bak›n›z.
=93=
SSS
Örnek 6
Örnek 7
Örnek 8
=94=
Ayg›t Yöneticisini açt›¤›mda (Bafllat ? (Ayarlar) ? Kontrol Paneli ?
(Performans ve Bak›m) ? Sistem ? (Donan›m) ? Ayg›t Yöneticisi’ne
t›klay›n), yan taraf›nda sar› renkteki soru iflaretinin (?) yan›nda
bilinmeyen bir ayg›t veya di¤er ayg›tlar bulunmaktad›r ya da yan
taraf›nda ünlem iflareti (!) ile birlikte ayg›tlar vard›r.
→ Soru iflareti (?) veya ünlem iflareti (!) bulunan girifle sa¤ t›klay›n ve
"Kald›r"› seçin. PC’yi yeniden bafllat›n ve foto¤raf makinesini tekrar
ba¤lay›n. Windows 98 PC için ayr›ca foto¤raf makinesinin sürücüsünü
kald›r›n, PC’yi yeniden bafllat›n ve ard›ndan foto¤raf makinesi
sürücüsünü tekrar kurun.
Baz› güvenlik programlar›nda (Norton Anti Virüs, V3 vb.), bilgisayar bu
foto¤raf makinesini tafl›nabilir disk olarak tan›mayabilir.
→ Güvenlik programlar›n› durdurun ve foto¤raf makinesini bilgisayara
ba¤lay›n. Program› nas›l durduraca¤›n›z hakk›ndaki güvenlik
program›na bak›n›z.
Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›.
→ Foto¤raf makinesi bilgisayar›n ön k›sm›nda bulunan USB portuna
ba¤land›¤›nda, bilgisayar foto¤raf makinesini tan›mayabilir.
Foto¤raf makinesini bilgisayar›n arkas›nda bulunan USB portuna tak›n.
ƅ DirectX 9.0 veya üzeri yüklü de¤ilse
Ɗ DirectX 9.0 veya üzerini yükleyin
1) Foto¤raf makinesi ile birlikte verilen CD'yi tak›n.
2) Windows Gezgini'ni çal›flt›r›n, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 9.0]
klasörünü seçin ve DXSETUP.exe dosyas›n› t›klat›n. DirectX'i yüklemek için
afla¤›daki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:
ƅ Foto¤raf makinesi ve PC sürekli olarak ba¤l› iken bir PC (Windows 98) yan›t
vermezse
Ɗ Bir PC (Windows 98) uzun süre aç›k kal›rsa ve foto¤raf makinesine sürekli
olarak ba¤lan›rsa, PC kameray› tan›mayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden
bafllat›n.
ƅ Windows bafllat›l›rken foto¤raf makinesine ba¤lanan bir PC yan›t vermezse.
Ɗ Bu durumda, PC ve foto¤raf makinesinin ba¤lant›s›n› kesin ve windows do¤ru
flekilde çal›fls›n. E¤er sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB Deste¤ini
engelleyin ve PC'yi yeniden bafllat›n. Legacy USB Deste¤i BIOS ayar
menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Deste¤i bulunmayan PC
üreticilerinden ve baz› BIOS menülerinden farkl›d›r) E¤er menüyü kendiniz
de¤ifltiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.
ƅ E¤er film klibi silinemiyorsa, tafl›nabilir disk ç›kar›lamaz veya dosya transferi
s›ras›nda bir hata mesaj› görüntülenir.
Ɗ E¤er sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsan›z, s›k s›k yukar›da belirtilen
sorunlar oluflur.
- Görev çubu¤unda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna t›klayarak
Digimax Görüntüleyici program›n› kapat›n
- Yaz›l›m CD'sine eklenen uygulama programlar›n› kurun.
Samsung Techwin, çevreyi korumak için bütün ürün üretim
aflamalar›nda çevreye karfl› duyarl›d›r ve müflterilerine daha
çevre-dostu ürünler sunmak için çeflitli önlemler almaktad›r.
Eco iflareti, Samsung Techwin’in çevre-dostu ürünler
yaratma hedefini temsil etmekte ve ürünün, Avrupa Birli¤i’nin
RoHS (Tehlikeli Maddelerin K›s›tlanmas›) Direktifini
karfl›lad›¤›n› göstermektedir.
=95=
MEMO
=96=
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4574
Download PDF

advertising