Samsung | MW872 | Samsung MW872 Kullanım kılavuzu

t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGXGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
MÝKRODALGA FIRIN
Kullaným Kýlavuzu
MW872
Fýrýn..................................................................................................2
Aksesuarlar......................................................................................2
Kontrol Paneli ..................................................................................2
Bu Kýlavuzun Kullanýmý...................................................................3
Güvenlik Uyarýlarý............................................................................3
Mikrodalga Fýrýnýn Kurulumu...........................................................5
Saat Ayarý........................................................................................5
Þüpheli Bir Durum veya Problem Karþýsýnda Yapýlmasý Gerekenler.........6
Piþirme/Isýtma..................................................................................6
Güç Seviyeleri.................................................................................7
Piþirme Ýþleminin Durdurulmasý.......................................................7
Piþirme Süresinin Ayarlanmasý........................................................7
Otomatik Isýtma Özelliðinin Kullanýlmasý.........................................8
Otomatik Isýtma Ayarlarý..................................................................8
Otomatik Güçlü Çözme Özelliðinin Kullanýlmasý ............................9
Otomatik Güçlü Çözme Ayarlarý.....................................................9
Güçlü Buharla Piþirme (Buðulama) Özelliðinin Kullanýlmasý .......10
Koku Giderme Özelliðinin Kullanýlmasý ........................................11
Bekleme Süresi Ayarý....................................................................11
Kiþisel Piþirme Özelliðinin Kullanýlmasý.........................................11
Sinyal Sesinin Kapatýlmasý............................................................12
Mikrodalga Fýrýn Ýçin Güvenlik Kilidi .............................................12
Piþirme Kabý Rehberi....................................................................13
Mikrodalga Fýrýnýn Temizlenmesi..................................................14
Mikrodalga Fýrýnýn Muhafazasý ve Bakýmý ....................................14
Teknik Özellikler............................................................................15
Kod No.: DE68-03250C
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGYGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Fýrýn
Kontrol Paneli
HAVALANDIRMA DELÝKLERÝ
TR
IÞIK
KAPAK KOLU
EKRAN
1
2
KAPAK
SÝLÝNDÝR HALKA
DÖNER TEPSÝ
KAPAK MANDALLARI
BAÐLANTI
3
7
4
8
KONTROL PANELÝ
GÜVENLÝK ARAKÝLÝT
DELÝKLERÝ
5
9
Aksesuarlar
10
Satýn aldýðýnýz modele baðlý olarak, cihazla birlikte deðiþik
þekillerde kullanýlabilen birkaç aksesuar verilmiþtir.
11
1. Baðlantý kolu, fýrýnýn tabanýndaki hareket milinin üstüne
yerleþtirilmiþtir.
Amaç : Baðlantý kolu döner tepsiyi döndürür.
2. Silindir halkasý, fýrýnýn ortasýna yerleþtirilmelidir.
Amaç : Bu halka döner tepsiyi destekler.
12
6
3. Döner tepsi, merkezi baðlantý koluna yerleþecek þekilde
silindir halkasý üstüne yerleþtirilmelidir.
Amaç : Döner tepsi ana piþirme yüzeyi olarak iþlev görür.
Temizleme iþlemi için kolayca yerinden çýkarýlabilir.
1. EKRAN
2. OTOMATÝK ISITMA SEÇÝMÝ
3. OTOMATÝK GÜÇLÜ ÇÖZME
TUÞU
4. KOKU GÝDERÝCÝ TUÞU
5. BEKLEME SÜRESÝ AYARI
6. DURDURMA TUÞU
7. GÜÇLÜ BUÐULAMA SEÇÝMÝ
4. Güçlü Buharda Piþirici, bakýnýz sayfa 10.
Amaç : Güçlü Buharla Piþirme özelliðini kullanacaðýnýz
zaman, plastik buharda piþiriciyi kullanýn.
☛
Silindir halkasý veya döner tepsi olmadan mikro dalga fýrýný
ÇALIÞTIRMAYIN.
2
8.
9.
10.
11.
GÜÇ SEVÝYESÝ AYARI
KÝÞÝSEL PÝÞÝRME TUÞU
SAAT AYARI
KONTROL DÜÐMESÝ (piþirme süresi,
aðýrlýk ve porsiyon)
12. BAÞLATMA TUÞU
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGZGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Bu Kýlavuzun Kullanýlmasý
Güvenlik Önlemleri
Bir SAMSUNG mikrodalga fýrýn satýn aldýnýz.
Bu Kullanma Kýlavuzu, mikrodalga fýrýný ile yiyecek piþirme hakkýnda
faydalý bilgiler içermektedir:
• Güvenlik önlemleri
• Uygun aksesuarlar ve piþirme kaplarý
• Piþirme hakkýnda faydalý ipuçlarý
GÜVENLÝKLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝLGÝLER.
DÝKKATLÝ OKUYUN VE ÝLERÝDE YARARLANMAK ÝÇÝN SAKLAYIN.
Yiyecekleri mikrodalga fýrýnda piþirmeden önce, aþaðýdaki
önlemleri aldýðýnýzdan emin olun.
1. Fýrýnda metal kaplar KULLANMAYIN
• Metal kaplar
• Altýn veya gümüþ iþlemeli tabaklar
• Þiþ, çatal vs.
Sebebi: Elektrik arký veya kývýlcým oluþarak fýrýna zarar verebilir.
Kitapçýðýn içinde fýrýnýn ve daha da önemlisi tuþlarý kolayca
bulabilmenizi saðlayacak kontrol panelinin çizimlerini bulacaksýnýz.
2. Aþaðýdakileri ISITMAYIN
• Hava geçirmeyen veya vakumlu þiþe, kavanoz, kaplar
Örn.) Bebek mamasý kavanozlarý
• Hava geçirmeyen yiyecekler
Örn.) Yumurta, kabuklu çerez, kestane, domates
Sebebi: Basýnç artýþý, patlamalarýna sebep olabilir.
Ýpucu: Kapaklarý çýkartýp alýn ve kabuklarýný vs. soyun.
Adým adým anlatýlan iþlemlerde, iki farklý sembol kullanmaktadýr.
☛
✉
Önemli
Not
Çevir
AÞIRI MÝKRODALGA FIRIN ENERJÝSÝNE MARUZ KALMAYI
ENGELLEME ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNLEMLER
3. Mikrodalga fýrýný boþken ÇALIÞTIRMAYIN.
Sebebi: Fýrýnýn duvarlar hasar görebilir.
Ýpucu:
Her zaman fýrýnýn içinde bir bardak su býrakýn.
Su, kaza ile boþ fýrýný çalýþtýrdýðýnýzda mikro dalgalarý emecektir.
Aþaðýdaki güvenlik önlemlerine uyulmamasý, zararlý mikrodalga fýrýn enerjisine maruz
kalmanýza neden olabilir.
(a) Hiçbir koþulda, kapak açýkken fýrýn kullanýlmaya çalýþýlmamalý, ara kilit (kapak
mandallarý) kurcalanmamalý veya emniyet ara kilit deliklerine her hangi bir obje
sokulmamalýdýr.
4. Arka havalandýrma deliklerini bez veya kaðýt benzeri cisimlerle KAPATMAYIN
Sebebi: Fýrýndan sýcak hava çýktýðýndan, bez veya kaðýt alev alabilir.
(b) Fýrýn kapaðý ile ön yüz arasýna her hangi bir cisim yerleþtirmeyin veya conta
yüzeyleri üzerinde kir birikmesine izin vermeyin. Ýlk kullanýmdan sonra ýslak bir
bezle temizleyerek ardýndan yumuþak ve kuru bir bezle silerek kapak ve kapak
conta yüzeylerini temiz tutun.
5. Bir tabaðý, fýrýndan çýkarmak için DAÝMA eldiven kullanýn.
Sebebi: Bazý kaplar, mikrodalgalarý emerler ve ýsý her zaman yiyecekten
tabaða geçer. Kaplar bu yüzden sýcak olacaktýr.
(c) Üretici tarafýndan eðitilmiþ yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafýndan
onarýlmadan, hasarlý bir fýrýný kullanmayýn.
Fýrýn kapaðýnýn düzgün kapanmasý ve aþaðýda belirtilen parçalarýn hasar görmemiþ
olmasý son derece önemlidir:
(1) Kapak, kapak contalarý ve conta yüzeyleri
(2) Kapak menteþeleri (kýrýk veya gevþek)
(3) Güç (Elektrik) kablosu
6. Isýtma devrelerine veya fýrýn duvarlarýnýn iç tarafýna DOKUNMAYIN
Sebebi: Bu duvarlar, sýcak gibi görünmeseler bile, piþme iþlemi sonunda
dahi yanmalara sebep olacak kadar sýcak olabilir. Yanýcý maddelerin,
fýrýnýn iç yüzeyi ile temas etmesine izin vermeyin. Ýlk önce fýrýnýn
soðumasýný bekleyin.
7. Fýrýnýn içinde, olasý yangýn çýkma riskini azaltmak için:
• Yanýcý maddeleri fýrýnda saklamayýn.
• Kaðýt veya plastik ambalajlarý kapatmak için kullanýlan telleri çýkartýn.
• Mikrodalga fýrýný, gazeteyi kurutmak için kullanmayýn.
• Fýrýndan duman tüttüðünü gördüðünüzde, kapaðý kapalý tutun ve fýrýný kapatýp
fiþini prizden çekin.
(d) Fýrýn, sadece üretici tarafýndan eðitilmiþ yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni
tarafýndan onarýlmalý veya ayarlanmalýdýr.
3
TR
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒG[GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Güvenlik Önlemleri (önceki sayfadan devam)
TR
8.
Sývýlarý ve bebek yiyeceklerini ýsýtýrken dikkatli olun.
• Fýrýn kapandýktan sonra sýcaklýðýn eþitlenmesi için DAÝMA en az 20 saniye
bekleyin.
• Gerekli ise ýsýtma sýrasýnda ve ýsýtma sonrasýnda DAÝMA karýþtýrýn.
• Isýtma sonrasýnda kabý tutarken dikkatli olun. Eðer kap aþýrý sýcaksa kendinizi
yakabilirsiniz.
• Gecikmeli kaynama riski vardýr.
• Gecikmeli kaynama ve olasý haþlanma riskinden sakýnmak için içeceðin içine
plastik kaþýk veya cam çubuk koyun ve ýsýtma öncesinde, sýrasýnda ve
sonrasýnda içeceði karýþtýrýn.
Sebebi: Sývýlarý ýsýtýrken kaynama noktasý gecikebilir; bunun anlamý kap fýrýndan
çýkartýldýktan sonra püskürtmeli bir kaynama gerçekleþebilir.
Bunun sonucunda kendinizi haþlayabilirsiniz.
• Yanma durumunda aþaðýdaki ÝLK YARDIM talimatlarýný takip edin:
* Yanan yeri en az 10 dakika soðuk suda tutun.
* Temiz ve kuru bir bezle kapatýn.
* Yanan yere herhangi bir krem, yað ya da losyon uygulamayýn.
• Kaplarý ASLA tepesine kadar doldurmayýn. Sývýnýn taþmasýný önlemek için
üst kýsmý alt kýsmýndan daha geniþ kaplarý kullanýn. Dar boyunlu þiþeler
aþýrý ýsýtýldýklarýnda patlayabilir.
• Bebek yiyeceðinin ve sütünün sýcaklýðýný, bebeðe vermeden önce DAÝMA
kontrol edin.
• Bir biberonu ASLA emziði takýlý iken ýsýtmayýn. Aksi takdirde biberon
patlayabilir.
ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
Piþme esnasýnda, atýlabilir plastik kaplarda, kaðýt veya diðer yanýcý maddelerin
içinde ýsýnan veya piþen yiyeceðe arada bir bakmalýsýnýz.
ÖNEMLÝ
Küçük çocuklarýn mikrodalga fýrýn ile oynamalarýna ASLA izin vermeyin. Fýrýn
kullanýlýrken küçük çocuklarý mikrodalga fýrýnýn yanýndan uzak tutun. Çocuklarýn
ilgisini çekebilecek nesneler fýrýnýn üstüne konulmamalý veya orada saklanmalýdýr.
UYARI:
Kapak veya kapak contalarý hasar gördüðünde, yetkili bir kiþi tarafýndan onarýlmadan
fýrýn kullanýlmamalýdýr.
UYARI:
Mikrodalga enerjisinin yayýlýmýna karþý koruma saðlayan kapaðýn sökülmesini içeren
bakým veya onarým iþlemleri sadece yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr.
UYARI:
Patlayabileceklerinden sývýlar ve diðer yiyecekler kapalý kaplarda ýsýtýlmamalýdýr.
UYARI:
9. Güç kablosuna herhangi bir zarar vermemek için dikkatli olun.
• Güç kablosunu veya fiþi suyun içine sokmayýn ve güç kablosunu sýcak
yüzeylerden uzak tutun.
• Güç kablosu veya fiþ hasar gördüðünde, bu cihazý çalýþtýrmayýn.
Sadece emniyetli bir þekilde kullanabilecek ve yanlýþ kullaným sonucu meydana
gelebilecek tehlikeleri anlayabilecek talimatlarý verdikten sonra çocuklarýn kendi
baþlarýna fýrýný kullanmalarýna izin verin.
10. Kapaðý açarken, fýrýndan bir kol uzunluðu kadar uzak durun.
Sebebi: Çýkan sýcak hava veya buhar yanmalara sebep olabilir.
11. Fýrýnýn iç kýsmýný temiz tutun.
Sebebi: Fýrýnýn duvarlarýna veya yüzeyine yapýþan yemek atýklarý veya yaðlar
boyanýn bozulmasýna ve performans düþüklüðüne yol açabilir.
12. Çalýþma sýrasýnda bir "klik" sesi duyulacaktýr (özellikle çözme iþlemi sýrasýnda)
Sebebi: Elektrik güç çýkýþý deðiþtiðinde, bu ses normaldir.
13. Mikrodalga boþ çalýþtýðýnda, emniyet açýsýndan güç otomatik olarak kesilecektir.
30 dakika kadar beklettikten sonra, fýrýný normal bir þekilde kullanabilirsiniz.
4
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒG\GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Mikrodalga Fýrýnýn Kurulumu
Saat Ayarý
Fýrýný, düz, yatay ve aðýrlýðýný güvenle taþýyabilecek kadar dayanýklý
bir yere yerleþtirin.
Mikrodalga fýrýnda dahili bir saati vardýr. Zaman, 24 veya 12 saatlik
düzende görüntülenebilir. Aþaðýdaki durumlarda saati ayarlamalýsýnýz:
• Mikrodalga fýrýný ilk kurduðunuzda
• Elektrik kesintisinden sonra
20cm
yukarýdan
10cm
arkadan
1. Fýrýný kurarken, yeterli havalandýrma için arka ve yanlarda
en az 10 cm, üst tarafta 20 cm boþluk býrakýn.
✉
10cm
yanlardan
☛
☛
☛
Kýþ ve yaz saat ayarlamasýna geçiþlerde saati ayarlamayý unutmayýn.
2. Fýrýnýn içindeki her türlü ambalaj malzemesini çýkarýn.
Silindir halkasýný ve döner tepsiyi yerleþtirin.
Döner tepsinin rahat þekilde dönüp dönmediðini
kontrol edin.
1. Zamaný aþaðýdaki gibi
görüntülemek için...
24-saatlik düzende
12-saatlik düzende
3. Fýrýn, fiþ prize yetiþecek þekilde yerleþtirilmelidir.
2.
Fýrýn ýsýnacaðýndan ve otomatik olarak kapanacaðýndan ASLA
3.
havalandýrma deliklerini kapatmayýn. Fýrýn yeterince soðuyuncaya
kadar çalýþmayacaktýr.
Güvenliðiniz için, fiþi 3 uçlu, 230 Volt, 50Hz, AC topraklanmýþ bir
prize takýn. Güç kablosu hasar görürse özel bir kablo ile
(I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410,
SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3)
deðiþtirilmelidir. Deðiþtirme iþlemi için yerel satýcýnýza baþvurun.
4.
5.
Mikrodalga fýrýný, sýradan bir fýrýn veya radyatör gibi sýcak ve/veya
rutubetli ortamlara YERLEÞTÝRMEYÝN. Fýrýnýn elektrik besleme
deðerlerine dikkat edilmeli ve kullanýlan uzatma kablosu, fýrýnla
birlikte verilen güç kablosu ile ayný standartta olmalýdýr.
Mikrodalga fýrýný ilk defa kullanmadan önce, iç tarafýný ve kapak
contasýný ýslak bir bezle silin.
5
TR
tuþuna basýn...
Bir kez
Ýki kez
Saati ayarlamak için Kontrol Düðmesini (Dial Knob) çevirin.
tuþuna basýn.
Dakikayý ayarlamak için Kontrol Düðmesini çevirin.
tuþuna basýn.
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒG]GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Þüpheli Bir Durum veya Sorun Karþýsýnda
Yapýlacaklar
TR
Piþirme/Isýtma
Aþaðýdakiler, yiyeceði nasýl piþireceðinizi/ýsýtacaðýnýzý gösterir.
Eðer aþaðýda listelenmiþ bir problemle karþýlaþýrsanýz, belirtilen
çözümleri deneyin.
◆
◆
◆
Fýrýný býrakýp gitmeden önce DAÝMA piþme ayarlarýný kontrol edin.
Yiyeceði döner tepsinin ortasýna yerleþtirin ve kapaðý kapatýn.
Aþaðýdaki durumlar normaldir.
• Fýrýnýn içinde buðulanmanýn meydana gelmesi.
• Kapak tarafýnda ve dýþ muhafazadan hava üflenmesi
• Kapaðýn etrafýnda ve dýþ muhafazadan ýþýk yansýmasý.
• Kapak ve havalandýrma delikleri etrafýnda buhar kaçmasý.
•
1.
tuþuna basýldýðý halde fýrýn çalýþmaya baþlamýyor.
Kapak tamamen kapalý mý?
Yiyecek hiç piþmiyor.
•
Zamanlayýcý doðru ayarlandý mý ve/veya
tuþuna basýldý mý?
•
Kapak kapalý mý?
•
Elektrik devresine aþýrý yük bindirilmesi, sigortanýn atmasýna veya devre
kesicinin aktif hale gelmesine mi sebep oldu?
◆
Yiyecek ya çok ya da az piþiyor.
•
Yiyeceðin türüne uygun piþme süresi ayarlandý mý?
•
Uygun bir güç seviyesi mi seçildi?
◆
Fýrýnýn içinden kývýlcým veya çatýrdama sesi geliyor.
•
Metal içeren bir tabak mý kullanýldý?
•
Fýrýnýn içinde bir çatal veya diðer metal kaplar mý býrakýldý?
•
Alüminyum folyo, iç duvarlara çok mu yakýn?
2. Piþirme zamanýný ayarlamak için kontrol düðmesini çevirin.
3.
☛
✉
◆ Fýrýn, radyo veya televizyon yayýnýnda parazite neden oluyor.
•
Fýrýn çalýþýrken, radyo ve televizyon yayýnýnda hafif parazit olabilir.
Bu normaldir.
Sorunu çözmek için fýrýný televizyon, radyo ve antenlerden uzaða yerleþtirin.
• Fýrýnýn mikro iþlemcisi tarafýndan parazit algýlandýðýnda, gösterge sýfýrlanabilir.
Bu problemi çözmek için fiþi prizden çekin ve tekrar takýn.
Zamaný sýfýrlayýn.
✉
tuþuna basýn.
Sonuç:
850W (maksimum piþme gücü) göstergeleri
görüntülenir:
tuþuna ilgili güç deðeri ilgili güç deðeri
görüntülene kadar basarak uygun güç seviyesini
seçin. Güç seviyesi tablosuna baþvurun.
Eðer yukarýdaki rehber sorunu çözmezse, yerel satýcýnýza veya
SAMSUNG satýþ sonrasý servisine baþvurun.
6
tuþuna basýn.
Sonuç:
Fýrýn lambasý yanar ve döner tepsi dönmeye
baþlar.
Yiyecek piþirilmeye baþlar ve piþme iþlemi
tamamlandýðýnda, fýrýn dört kez öter.
Mikrodalga fýrýný, boþken ASLA çalýþtýrmayýn.
Maksimum güçte (850W) bir yiyeceði kýsa bir süre ýsýtmak
istediðinizde, her 30 saniyelik piþme süresi için +30s düðmesine
bir defa basýn. Fýrýn hemen çalýþmaya baþlar.
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒG^GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Güç Seviyeleri
Piþirme Ýþleminin Durdurulmasý
Aþaðýda listelenen güç seviyelerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.
Yiyeceði kontrol etmek için istediðiniz an piþirme iþlemini durdurabilirsiniz.
Güç Seviyesi
YÜKSEK
ORTA YÜKSEK
ORTA
ORTA DÜÞÜK
BUZ ÇÖZME (DEFROST)
DÜÞÜK / SICAK TUTMA
1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapaðý açýn.
Sonuç:
Piþirme iþlemi durur. Piþirme iþlemine devam
etmek için kapaðý kapatýn ve
tuþuna basýn.
Çýkýþ
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
✉
En yüksek güç seviyesi seçildiðinde piþirme süresi azaltýlmalýdýr.
✉
En düþük güç seviyesi seçildiðinde piþirme süresi arttýrýlmalýdýr.
2. Tamamen durdurmak için;
tuþuna basýn.
Sonuç:
Piþirme iþlemi durur.
Piþirme ayarlarýný iptal etmek isterseniz
Stop ( ) tuþuna tekrar basýn.
☛
Piþirme Süresinin Ayarlanmasý
Kontrol düðmesini çevirerek piþirme süresi eklemek istediðinizde
Süre
1dk.'ya kadar
1 - 3 dk.
3 - 10 dk.
10 - 20 dk.
20 - 40 dk.
40 - 99 dk.
Piþirme iþlemine baþlamadan önce de istediðiniz ayarlamayý iptal
etmek için Stop ( ) tuþuna basýn.
Eklenecek her 30 saniye için +30s düðmesine bir kez basarak piþirme
süresini artýrabilirsiniz.
Artýþ Süresi
5 sn. birim
10 sn. birim
30 sn. birim
1 dk. birim
2 dk. birim
5 dk. birim
Eklenecek her 30 saniye için +30s düðmesine bir kez basýn.
Piþirme iþlemi sýrasýnda piþirme süresini arttýrmak veya azaltmak
için kontrol düðmesini saða ya da sola çevirin.
7
TR
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒG_GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
TR
Otomatik Isýtma Özelliðinin Kullanýlmasý
Otomatik Isýtma Ayarlarý
Otomatik Isýtma Özelliðinde önceden ayarlanmýþ 3 piþirme süresi vardýr.
Baþka piþirme süresi ve güç seviyesi ayarlamanýza gerek yoktur.
Kontrol Düðmesini çevirerek servis miktarýný ayarlayabilirsiniz.
Ilk önce, yiyeceði döner tepsinin ortasýna koyun ve kapaðý kapatýn.
Aþaðýdaki tablo çeþitli Otomatik Isýtma Programlarýný, miktarlarý,
bekleme süreleri ve uygun tavsiyeleri göstermektedir.
1. Otomatik Isýtma (Auto Reheat) (
) tuþuna bir ya da
daha fazla basarak yiyecek tipini seçin.
Kod/
Yiyecek
Porsiyon
Miktarý
Bekleme Tavsiyeler
Süresi
1.
300-350 gr
400-450 gr
3 dk.
Seramik bir tabaða koyun ve mikrodalgaya
uygun streç filmle örtün.
Bu program, 3 çeþitten oluþan yiyecekler için
uygundur (örneðin; soslu et, sebze ve patates,
pilav ya da makarna gibi yardýmcý yiyecek).
300 - 350 gr 4 dk.
400 - 450 gr
Donmuþ hazýr gýdayý alýn ve tabaðýn mikrodalga
fýrýna uygun olup olmadýðýný kontrol edin.
Hazýr gýdayý örten filmi delin. Donmuþ gýdayý
orta kýsma koyun. Bu program, 3 çeþitten
oluþan donmuþ gýdalar için uygundur (örneðin;
soslu et, sebze ve patates, pilav ya da makarna
gibi yardýmcý yiyecek).
Hazýr Gýda
(Soðuk)
2. Kontrol Düðmesini çevirerek servis miktarýný seçin.
(Referans için tabloya bakýn)
2.
3.
Hazýr Gýda
(donmuþ)
tuþuna basýn.
Sonuç:
Piþirme baþlar. Tamamlandýðýnda;
1) Fýrýn 4 kez sinyal sesi verir.
2) Hatýrlatma sinyali 3 kez ötecektir.
(her dakika baþýnda)
3) Geçerli süre tekrar görüntülenecektir.
✉
150 ml
(1 fincan)
Ýçecekler
250 ml
Kahve, Süt,
(1 kupa)
Çay, Su
(oda
sýcaklýðýnda)
3.
Sadece, mikrodalga için güvenli olabilecek malzemeler kullanýn.
8
1-2 dk.
Seramik bir fincana (150 ml) veya kupaya
(250 ml) içeceði dökün ve döner tepsinin
ortasýna yerleþtirin. Üstünü kapatmadan ýsýtýn.
Bekleme süresinin öncesinde ve sonrasýnda
dikkatlice karýþtýrýn. Fincanlarý çýkartýrken
dikkatli olun (sývýlar hakkýndaki güvenlik
talimatlarýna bakýn).
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒG`GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Otomatik Güçlü Çözme Özelliðinin Kullanýlmasý
Otomatik Güçlü Çözme Ayarlarý
Otomatik Çözme Özelliði et, kümes hayvanlarý ve balýðý çözmenizi saðlar.
Çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanýr.
Aþaðýdaki tablo çeþitli Otomatik Çözme Programlarýný, miktarlarý,
bekleme süreleri ve uygun tavsiyeleri göstermektedir.
✉
Çözme iþleminden önce, bütün ambalaj malzemelerini çýkarýn.
Et, kümes hayvanlarý ve balýðý seramik bir tabaða yerleþtirin.
Sadece mikrodalga için güvenli olan tabaklarý kullanýn.
Ilk önce, donmuþ yiyeceði döner tablanýn ortasýna koyun ve kapaðý
kapatýn.
Yiyecek
1. Otomatik Güçlü Çözme (Auto Power Defrost)
(
) tuþuna basýn.
Sonuç:
Et
Yandaki gösterge görüntülenir:
Balýk
✉
tuþuna basýn.
Sonuç:
◆ Çözme iþlemi baþlar.
◆ Fýrýn, iþlemin yarýsýnda sinyal vererek
yiyeceði çevirmeniz gerektiðini hatýrlatýr.
◆ Çözme iþlemini bitirmek için
tuþuna tekrar basýn.
Yiyecekleri Manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunun için, 180W'lýk
bir güç seviyeli mikrodalga piþirme/ýsýtma fonksiyonunu seçin.
Detaylar için sayfa 6'daki "Piþirme/Isýtma" kýsmýna bakýn.
9
Bekleme
Süresi
200-1500gr 15-60 dk.
Kümes Hayvanlarý
2. Kontrol Düðmesini çevirerek yiyecek aðýrlýðýný seçin.
Maksimum 1500gr'a kadar ayarlama yapabilirsiniz.
3.
Porsiyon
Tavsiyeler
Kenarlarý alüminyum folyo ile kapatýn.
Fýrýn sinyal verdiðinde parçalarý çevirin.
Bu program, biftek, pirzola, kýyma gibi etler,
tavuk parçalarý ve bütün tavuk kümes
hayvanlarý veya balýk filetolarý için uygundur.
TR
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGXWGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Güçlü Buharla Piþirme (Buðulama) Özelliðinin Kullanýlmasý
TR
Güçlü Buðulama Özelliði ile piþirme süresi otomatik olarak ayarlanýr.
Kontrol düðmesini çevirerek porsiyon miktarýný ayarlayabilirsiniz.
Güçlü Buðulama özelliðinde plastik buharda piþirme kabýný kullanýn.
Plastik buðulama kabýný döner tepsinin ortasýna koyun ve kapaðý
kapatýn.
1. Piþirilecek yiyecek tipini seçmek için bir kez veya daha
fazla Güçlü Buðulama-Power Steam (
2.
3.
Kod /
Yiyecek
Porsiyon
Miktarý
Bekleme Tavsiyeler
Süresi
1.
250 gr
375 gr
4-5 dk.
Pirinç
Kontrol düðmesini çevirerek porsiyon miktarýný seçin.
(Yan taraftaki tabloya baþ vurun.)
2.
Soyulmuþ
Patates
tuþuna basýn.
Sonuç:
✉
) tuþuna basýn.
Aþaðýdaki tablo; Güçlü Buðulama Özelliðine ait 4 otomatik programý,
miktarlarý, bekleme sürelerini ve uygun tavsiyeleri içermektedir.
Güçlü Buðulama özelliðinde iken plastikten yapýlmýþ buharda piþirme
kabýný kullanýn.
Piþirme iþlemi baþlar. Süre bittiðinde:
1) Fýrýn dört kez sinyal sesi verir.
2) En sonki hatýrlatma sinyali üç kez çalar
(dakikada bir olmak üzere).
3) Geçerli zaman tekrar görüntülenir.
3.
Taze
Sebzeler
100-150 gr 2-3 dk.
200-250 gr
300-350 gr
400-450 gr
500-550 gr
Soyduktan sonra patatesleri tartýn, yýkayýn ve
eþit ölçüde doðrayýn. Onlarý buðulama kabýna
koyun.
100-350 gr için 15-30 ml (1-2 yemek kaþýðý),
400-550 gr içinse 45-60 ml (3-4 yemek kaþýðý)
su ekleyin.
Buðulama kabýnýn kapaðýný kapatýn.
100-150 gr 1-2 dk.
200-250 gr
300-350 gr
400-450 gr
Yýkadýktan sonra sebzeleri, temizleyin, tartýn ve
eþit ölçüde doðrayýn. Onlarý buðulama kabýna
koyun.100-350gr için 30 ml (2 yemek kaþýðý),
400-450 gr içinse 45 ml (3 yemek kaþýðý) su
ekleyin. Buðulama kabýnýn kapaðýný kapatýn.
Buðulamadan sonra bekleme süresinden önce
dikkatlice karýþtýrýn.
Sadece, mikrodalga fýrýn için güvenli kaplar kullanýn.
100-150 gr 2-3 dk.
200-250 gr
Meyve
Kompostosu 300-350 gr
400-450 gr
4.
10
Beyaz pirinci (haþlanmýþ) buðulama kabýna koyun.
250gr pirinç için 500 ml, 375 gr pirinç içinse 750 ml
soðuk su ekleyin. Buðulama kabýnýn kapaðýný
kapatýn. Piþirme iþleminin ardýndan fýrýnýn içinde
oluþan nemi kaðýt havlu ile silerek giderin.
Soyduktan ve yýkadýktan sonra taze meyveleri
tartýn ve eþit ölçüde doðrayýn. Onlarý buðulama
kabýna koyun. 100-350gr meyve için 15-30 ml
(1-2 yemek kaþýðý), 400-450gr içinse 45 ml
(3 yemek kaþýðý) su ekleyin. Ýlaveten 1-2 yemek
kaþýðý da þeker ekleyin. Buðulama kabýnýn kapaðýný
kapatýn. Buðulamadan sonra dikkatlice karýþtýrýn.
Bu program; elma, armut, erik, kayýsý, mango ve
ananas için uygundur.
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGXXGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Koku Giderme Özelliðinin Kullanýlmasý
Kiþisel Piþirme Özelliðinin Kullanýlmasý
Kokulu yiyecekleri piþirdikten sonra veya fýrýnýn içinde çok fazla duman
varsa bu özelliði kullanýn.
Ayný tipteki yiyecekleri sýklýkla piþiriyor ve/veya ýsýtýyorsanýz,
TR
piþirme süresi ve güç seviyelerini fýrýnýn hafýzasýna kaydedebilirsiniz.
Böylece her seferinde onlarý sýfýrlayarak yeniden ayarlamanýz gerekmez.
Ýki farklý ayar saklayabilirsiniz.
Ýlk önce fýrýnýn içini temizleyin.
Temizlik iþlemi bittikten sonra Koku Giderme (Deodorization)
( ) tuþuna basýn. Dört adet sinyal sesi duyacaksýnýz.
Ayarýn Saklanmasý
1.
✉
Koku giderme süresi 5 dakika olarak belirlenebilir.
+30s tuþuna her bastýðýnýzda 30 saniyelik aralýklarla artar.
✉
Koku giderme süresini, kontrol düðmesini saða veya sola
çevirerek de ayarlayabilirsiniz.
✉
Maksimum koku giderme süresi 15 dakikadýr.
Ardýndan Kiþisel Piþirme
(Custom Cook) tuþuna basýn.
Ýlk ayar
Ýkinci ayar
Bir kez (P1 olarak görüntülenir)
Ýki kez (P2 olarak görüntülenir)
2. Eðer gerekli ise piþirme programýný (Piþirme süresi ve
güç seviyesi) alýþýlmýþ olarak programlayýn.
Bekleme Süresi Ayarý
3.
Süre Tutma, otomatik olarak bir bekleme süresi ayarlamak için
kullanýlabilir (mikrodalga piþirme olmaksýzýn).
1.
Aþaðýdakini
programlayýn ve...
tuþuna basýn.
Sonuç:
Yaptýðýnýz ayar fýrýnýn hafýzasýna yüklenerek
saklanacaktýr.
tuþuna basýn.
Ayarlarý kullanarak,
Ýlk önce yiyeceði döner tepsinin ortasýna yerleþtirin ve kapaðý kapatýn.
2. Kontrol düðmesini çevirerek bekleme süresini seçin.
1. Aþaðýdakini
seçin ve...
3.
Ýlk ayar
Ýkinci ayar
tuþuna basýn.
Sonuç:
Ardýndan Kiþisel Piþirme
(Custom Cook) tuþuna basýn.
Bir kez (P1 olarak görüntülenir)
Ýki kez (P2 olarak görüntülenir)
Bekleme süresi baþlar. Süre bittiðinde:
1) Fýrýn dört kez sinyal sesi verir.
2) Geçerli zaman tekrar görüntülenir.
2.
tuþuna basýn.
Sonuç:
11
Yiyecek istediðiniz gibi piþirilir.
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGXYGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
TR
Sinyal Sesinin Kapatýlmasý
Mikrodalga Fýrýnýnýzýn Güvenlik Kilidi
Ýstediðiniz zaman sinyal sesini kapatabilirsiniz.
tuþlarýna ayný anda basýn.
Mikrodalga fýrýnýnýz özel bir Çocuk Güvenliði kilidine sahiptir.
Bu sayede çocuklarýn ya da fýrýný kullanmayý bilmeyen kiþilerin
onu kazara çalýþtýrmasý engellenmiþ olur.
◆ Aþaðýdaki gösterge görüntülenecektir:
Fýrýn istenilen bir zamanda kilitlenebilir.
1.
ve
Sonuç:
1.
ve
Sonuç:
◆ Bir tuþa bastýðýnýzda sinyal sesi duyulmaz.
2. Sinyal sesini tekrar aktif hale getirmek için
tuþlarýna ayný anda basýn.
tuþlarýna ayný anda basýn.
◆ Fýrýn kilitlenecektir (hiç bir fonksiyon
seçilemez)
◆ Ekranda “L” ibaresi görüntülenir.
ve
Sonuç:
◆
2. Fýrýn kilidini açmak için tekrar
ayný anda basýn.
Aþaðýdaki gösterge görüntülenecektir:
Sonuç:
◆ Fýrýn tekrar sinyal sesi verecektir.
12
ve
tuþlarýna
Fýrýn normal þekilde kullanýlabilecektir.
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGXZGGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Piþirme Kabý Rehberi
Yiyecekleri mikrodalga fýrýnda piþirmek için, mikrodalgalar
yansýmadan veya kullanýlan kap tarafýndan emilmeden yiyeceðe
nüfuz etmelidir.
Kaðýt
• Tabak, fincan,
peçete ve mutfak
kaðýdý
• Dönüþtürülebilir kaðýt
Bu yüzden, piþirme kabý seçerken dikkatli olunmalýdýr. Eðer piþirme
kabý mikrodalga için güvenli ise endiþelenmenize gerek yoktur.
Plastik
• Kaplar
Aþaðýdaki tabloda deðiþik piþirme kaplarý listelenmekte ve bunlarýn
mikrodalga fýrýnda nasýl kullanýlmalarý gerektiði açýklanmaktadýr.
Piþirme Kabý
MikrodalgaGüvenliði
Alüminyum folyo
✓✗
Yorumlar
Bazý kýsýmlarý aþýrý piþirmeye karþý korumak
için, az miktarlarda kullanýlabilir. Folyo, fýrýnýn
duvarlarýna çok yaklaþtýrýldýðýnda veya çok
fazla kullanýldýðýnda kývýlcýmlar oluþabilir.
Kýzartma tabaðý
✓
8 dakikadan fazla ön ýsýtma yapmayýn.
Porselen ve çömlek
✓
Metal süsleme uygulanmadýðý takdirde
porselen, fýrýnlanmýþ çömlek ve kemik
porselen genellikle uygundur.
Atýlabilir polyester
mukavva tabaklar
✓
Bazý donmuþ yiyecekler, bu tabaklarda
ambalajlanýr.
✓
Yiyecekleri ýsýtmak için kullanýlabilir. Aþýrý
ýsýtma, polistiren maddesinin erimesine
sebep olabilir.
Yangýna sebep olabilir.
Hazýr gýda ambalajý
• Polistiren kaplar
•
•
Kaðýt ambalaj
veya gazete
✗
✗
Dönüþtürülebilir
kaðýt veya metal süs
Cam Eþya
• Fýrýndan masaya
özellikli cam kaplar
✓
Metal süsleme uygulanmadýðý takdirde
kullanýlabilir.
•
Ýnce cam eþyalar
✓
Yiyecekleri veya sývýlarý ýsýtmak için
kullanýlabilir. Aniden ýsýtýldýðýnda ince cam
kýrýlabilir veya çatlayabilir.
•
Cam kavanozlar
✓
Kapaðý açmalýsýnýz. Sadece ýsýtma için
uygundur.
Tabaklar
Buzluk poþetleri için
baðlama malzemesi
✗
✗
Kývýlcýmlara veya yangýna sebep olabilir.
Metal
•
•
✗
Kývýlcýmlara sebep olabilir.
✓
Özellikle, ýsýya karþý yüksek dirençli
termoplastik ise. Bazý diðer plastik kaplar,
yüksek sýcaklýklarda bükülebilir veya rengi
bozulabilir. Melamin plastik kullanmayýn.
Streç Film
✓
Nemi muhafaza etmek için kullanýlabilir.
Yiyeceðe temas etmemelidir. Sýcak buhar
çýkacaðýndan, filmi kaldýrýrken dikkatli olun.
•
Buzluk poþeti
✓✗
Sadece kaynatýlabilir/fýrýnda kullanýlmaya
uygun ise kullanýlabilir. Hava geçirmelidir.
Gerekirse bir çatalla delin.
✓
Nemi muhafaza etmek ve daðýlmalarý
önlemek için kullanýlabilir.
✓ : Tavsiye edilir
✓✗ : Dikkatli kullanýn
✗ : Güvenli deðil
13
Kýsa piþirme süreleri ve ýsýtma için.
Ayný zamanda fazla nemi de emer.
•
Yaðlý kaðýt
Kývýlcýmlara sebep olabilir.
✓
TR
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGX[GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
TR
Mikrodalga Fýrýnýn Temizlenmesi
Mikrodalga Fýrýnýn Muhafazasý ve Bakýmý
Yað ve yemek atýklarýnýn birikmesini önlemek için, mikrodalga
fýrýnýn aþaðýdaki parçalarý düzenli olarak temizlenmelidir:
Mikrodalga fýrýnýn muhafazasý ve bakýmý sýrasýnda birkaç
basit önlem alýnmalýdýr.
• Ýç ve dýþ yüzeyler
• Kapak ve kapak menteþeleri
• Döner tepsi ve silindir halkalarý
☛
HER ZAMAN kapak menteþelerinin temiz olduðundan ve kapaðýn
düzgün kapandýðýndan emin olun.
☛
Fýrýnýn temiz tutulmamasý, yüzeyin bozulmasýna ve sonucunda da
cihazýn performansýnýn düþmesine ve tehlikeli durumlara sebep
olabilir.
Kapak ve menteþeler hasarlý ise, fýrýn kullanýlmamalýdýr:
•
•
•
Onarým, sadece yetkili bir mikrodalga teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr.
1. Dýþ yüzeyleri sýcak, sabunlu su ve yumuþak bir bezle temizleyin. Durulayýp
kurutun.
2. Ýç yüzeylerdeki veya silindir halkasý üzerindeki lekeleri veya kirleri sabunlu bir
bezle temizleyin. Durulayýp kurutun.
3. Yapýþmýþ yemek atýklarýný yumuþatmak ve kokularý gidermek için, döner
tepsinin üstüne bir fincan inceltilmiþ limon suyu yerleþtirin ve maksimum güçte
10 dakika kadar ýsýtýn.
4. Gerekirse, bulaþýk makinesinde yýkanmaya uygun tepsiyi yýkayýn.
☛
Kýrýk menteþe
Hasarlý conta
Hasarlý veya bükülmüþ fýrýn kaplamasý
Havalandýrma deliklerine su DÖKMEYÝN. KESÝNLÝKLE aþýndýrýcý
veya kimyasal maddeler kullanmayýn. Kapak menteþelerini
temizlerken aþaðýdaki durumlara dikkat edin:
• Atýklarýn birikmediðinden emin olun.
• Kapaðýn düzgün kapanmasýný engellemediðinden emin olun.
14
☛
ASLA dýþ kaplamayý fýrýndan ayýrmayýn. Fýrýn arýzalandýðýnda ve
servis gerektiðinde veya çalýþmasýnda bir anormallik olduðunda:
• Elektrik fiþini prizden çekin.
• En yakýn satýþ sonrasý servis merkezi ile temasa geçin.
✉
Fýrýný geçici olarak muhafaza etmek istediðinizde, kuru ve temiz
bir alan seçin.
Sebebi: Toz ve rutubet, fýrýnýn hareketli parçalarýný olumsuz etkiler.
✉
Bu mikrodalga fýrýn ticari kullaným amaçlý deðildir.
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGX\GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Teknik Özellikler
Not
SAMSUNG, ürünlerini geliþtirmek için her zaman çalýþmaktadýr.
Bu nedenle teknik özellikler ve bu kullaným kýlavuzu, haber
verilmeden deðiþtirilebilir.
Model
MW872
Güç Kaynaðý
230V ~ 50 Hz
Güç Tüketimi
Mikrodalga
1250 W
Çýkýþ Gücü
100 W / 850 W (IEC-705)
Çalýþma Frekansý
2450 MHz
Magnetron
OM75P (31)
Soðutma Yöntemi
Soðutucu Fan Motoru
Ebat (E x Y x D)
Dýþ
Fýrýn Ýçi
489 x 275 x 395 mm
330 x 211 x 329 mm
Hacim
23 litre
Aðýrlýk
Net
13.5 kg yaklaþýk
KULLANIM OMRU
10 SENE
TR
15
t~_^Y†luU”GGwˆŽŒGX]GGm™‹ˆ SGtˆ™ŠGZSGYWW]GG]aWXGwt
Download PDF

advertising