Samsung | SGH-N500VA | Samsung SGH-N500VA Kullanım kılavuzu

DUAL BANT
GSM TELEFON
SGH-N500
KULLANIM KILAVUZU
ELECTRONICS
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Kore’de bas›lm›flt›r
Kod No.: GH68-02968A
Turkish. 06/2002. Rev.1.0
GLOBAL SYSTEMS FOR
MOBILE COMMUNICATIONS
‹çindekiler
Güvenlik Önlemleri . . . . . . . . . . . . . . 7
Sat›fl Paketinde Bulunanlar . . . . . . . . 9
Telefonunuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Telefonunuzun Genel Görünümü . . . . . . . . . . . 10
Ekran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Servis Ifl›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bafllarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SIM Kart› ve Bataryay› Yerlefltirme . . . . . . . . . 15
Bataryay› fiarj Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Telefonu Açma/Kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Arama Fonksiyonlar› . . . . . . . . . . . 22
Arama Yapma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ses Seviyesini Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gelen Aramay› Cevaplama veya Reddetme . .
Cevaps›z Aramalar› Görüntüleme . . . . . . . . . .
Görüflme S›ras›nda Yapabilecekleriniz . . . . . .
22
24
25
26
28
Metin Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Metin Girifl Modunu De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . 36
T9 Modunu Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ABC Modunu Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Say› Modunu Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Sembol Modunu Kullanma . . . . . . . . . . . . . . . 40
Bu k›lavuzdaki bilgiler bas›ld›¤› tarih için geçerlidir; bununla birlikte,
Samsung tüm özelliklerde haber vermeksizin de¤ifliklik yapma
hakk›n› sakl› tutar. Bu k›lavuzdaki bilgilerin baz›lar› yüklenen
yaz›l›ma, SIM kart›n›za veya servis sa¤lay›c›n›za ba¤l› olarak sizin
telefonunuzdan farkl› olabilir.
3
‹çindekiler (devam)
Ses Fonksiyonlar› . . . . . . . . . . . . . . 67
Rehber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Telefon Numaras›n› ‹simle Kaydetme . . . . . . .
Rehber Seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIM Belle¤i ile h›zl› arama . . . . . . . . . . . . . . . .
Rehberdeki Bir Numaray› Bulma ve Arama . . .
Bir Numaray› Servis Dizinini veya Bilgi
Numaralar›n› Kullanarak Arama . . . . . . . . . . . .
41
42
45
46
47
Fonksiyon ve Seçenekleri Seçme . . . . 48
Menüyü Kullanma . . . . . . . . . . . . . . 50
Menü Fonksiyonlar›na Kayd›rma Yaparak Eriflme . . . 50
Menü Fonksiyonlar›na K›sayollar› Kullanarak
Eriflme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Menü Yap›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Arama Kayd› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Cevaps›z Aramalar (Menü 1-1) . . . . . . . . . . . .
Gelen Aramalar (Menü 1-2) . . . . . . . . . . . . . . .
Giden Aramalar (Menü 1-3) . . . . . . . . . . . . . . .
Arama Süresi (Menü 1-4) . . . . . . . . . . . . . . . .
Arama Ücreti (Menü 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
56
56
57
K›sa Mesajlar . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Telesekreter (Menü 2-1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesajlar› Oku (Menü 2-2) . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesajlar› Yaz (Menü 2-3) . . . . . . . . . . . . . . . .
Haz›r Mesaj Listesi (Menü 2-4) . . . . . . . . . . . .
Mesaj Ayarlar› (Menü 2-5) . . . . . . . . . . . . . . . .
fiebeke Yay›nlar› (Menü 2-6) . . . . . . . . . . . . . .
Resimli Mesajlar (Menü 2-7) . . . . . . . . . . . . . .
4
58
59
61
62
62
63
65
Sesle Arama (Menü 3-1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sesli Komut (Menü 3-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sesli Not (Menü 3-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sesli Devrede (Menü 3-4) . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaj Kutusu (Menü 3-5) . . . . . . . . . . . . . . . .
67
70
70
72
73
Ses Ayarlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zil Sesi Tonu (Menü 4-1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besteleyici (Menü 4-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z. Sesi Seviyesi (Menü 4-3) . . . . . . . . . . . . . .
Tufl Ses Seviyesi (Menü 4-4) . . . . . . . . . . . . .
Uyar› Tipi (Menü 4-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tufl Tak›m› Tonu (Menü 4-6) . . . . . . . . . . . . . .
Mesaj Uyar› Tonu (Menü 4-7) . . . . . . . . . . . . .
Hata Uyar› Tonu (Menü 4-8) . . . . . . . . . . . . . .
Dakika Uyar›s› (Menü 4-9) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ba¤lant› Uyar›s› (Menü 40) . . . . . . . . . . . . . . .
74
75
77
77
77
78
78
79
79
79
Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Telefon Ayarlar› (Menü 5-1) . . . . . . . . . . . . . . . 80
fiebeke Servisleri (Menü 5-2) . . . . . . . . . . . . . 85
Güvenlik Ayarlar› (Menü 5-3) . . . . . . . . . . . . . . 94
Ekran Ayarlar› (Menü 5-4) . . . . . . . . . . . . . . . . 97
WAP Taray›c› (Menü 5-5) . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Servis Ifl›¤› Rengi (Menü 5-6) . . . . . . . . . . . . 100
Düzenleyici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ajanda (Menü 6-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm (Menü 6-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hesap Makinesi (Menü 6-3) . . . . . . . . . . . . . .
‹fl Listesi (Menü 6-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takvim (Menü 6-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dünya Saatleri (Menü 6-6) . . . . . . . . . . . . . .
Saat ve Tarih (Menü 6-7) . . . . . . . . . . . . . . .
101
103
105
107
108
109
110
5
‹çindekiler (devam)
Oyunlar
Güvenlik Önlemleri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
WWW Servisleri . . . . . . . . . . . . . . 112
Ana Sayfa (Menü 8-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S›k Kullan›lanlar (Menü 8-2) . . . . . . . . . . . . .
Git... (Menü 8-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WAP Taray›c›s›yla Gezinti . . . . . . . . . . . . . . .
Metin, Say› veya Sembol Girme . . . . . . . . . .
fiebeke Ba¤lant› Bilgisi . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
112
113
114
116
116
Di¤er Servisler . . . . . . . . . . . . . . . 117
ALS (Alternatif Hat Servisi) . . . . . . . . . . . . . . 117
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . 119
Baflvuru Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . 122
Eriflim Kodlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Batarya Kullan›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Güvenlik Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Sözlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
H›zl› Baflvuru Kart› . . . . . . . . . . . . 139
Bu basit talimatlar› okuyun. Talimatlara uyulmamas› tehlikeli veya yasalara ayk›r› olabilir.
Daha ayr›nt›l› güvenlik bilgisi için bkz: “Güvenlik
Bilgileri” bölümü, sayfa 127.
Yol güvenli¤i her fleyden önce gelir.
Araç kullan›rken hands free kit olmaks›z›n cep telefonunu kullanmay›n; önce arac›n›z› park edin. Baz›
ülkelerde araç kullan›m› s›ras›nda cep telefonu kullan›m›n›n yasak oldu¤unu unutmay›n.
Akaryak›t al›rken cep telefonunuzu kapat›n.
Telefonunuzu benzin istasyonlar›nda, yak›t veya
kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmay›n.
Uçakta cep telefonunuzu kapat›n.
Cep telefonlar› etkileflime ve elektronik ar›zaya yol
açabilir. Uçakta kullan›lmalar› yasak ve tehlikelidir.
Özel yönetmeliklere uyun.
Tüm bölgelerde, yürürlükteki özel yönetmelikleri
takip etmeyi unutmay›n; cep telefonu kullan›m›n›n
yasak oldu¤u veya etkileflime/tehlikeye neden olabilece¤i yerlerde (örne¤in hastanede) telefonunuzu
daima kapal› tutun.
Etkileflim
Radyo dalgalar›yla etkileflim, tüm cep telefonlar›n›n
performans›n› etkileyebilir.
6
7
Güvenlik Önlemleri
Sat›fl Paketinde
Bulunanlar
Yetkili servis
Cihaz› yaln›zca yetkili servis personeli onarabilir.
Yaln›zca onaylanm›fl aksesuar ve bataryalar kullan›n.
Paketinizde afla¤›daki ö¤eler bulunmaktad›r.
Özenli kullan›m
Telefonunuz aç›kken antenle gereksiz yere temas
etmeyin.
Acil aramalar
Telefonunuzun aç›k ve kapsama alan› içinde
oldu¤undan emin olun. Acil arama numaras›n› (112
veya di¤er bir resmi acil arama numaras›) girin ve
tufluna bas›n. Yerinizi belirtin. Kapatman›z
istenmeden görüflmeyi bitirmeyin.
Görüflmeyi
tufluna basarak bitirin.
Telefon
Seyahat fiarj Cihaz›
ÖNEML‹! Yaln›zca SAMSUNG onayl› aksesuarlar›
kullan›n. Farkl› bir flarj cihaz›n›n kullan›m› telefonla
ilgili her türlü onay› ve garantiyi geçersiz k›lar ve
tehlikeli olabilir.
Herhangi bir aksesuar›n güç kablosunu ç›kar›rken
kablodan de¤il, konektörden tutarak çekin.
Batarya
Kullan›m K›lavuzu
Ayr›ca, bölgenizdeki SAMSUNG sat›c›s›nda
afla¤›daki aksesuarlar› bulabilirsiniz:
• Çakmak kablolu flarj cihaz›
• Temel (hands free) araç kiti
• Standart batarya
• Veri kiti
• Kulakl›kl› mikrofon*
*:Ülkeye ba¤l› olarak, bu aksesuar standart sat›fl paketi
içinde verilebilir.
8
9
Telefonunuz
Telefonunuz
Telefonunuzun Genel Görünümü
Afla¤›daki resim, telefonunuzun ana ö¤elerini
göstermektedir.
Servis ›fl›¤›
Kulakl›k
Kulakl›k girifli
Ekran
Seçenek tufllar›
Üzerlerindeki (ekran›n alt sat›r›ndaki) metinde
belirtilen fonksiyonlar› gerçeklefltirirler.
Menü içinde, menü seçeneklerini ve rehber
belle¤ini taraman›z› sa¤lar.
Görüflme s›ras›nda, kulakl›k ses seviyesini ayarlar.
Bekleme modunda, yukar› tufluna basarak SMS
mesaj› yaz ekran›na eriflebilirsiniz. Sesli Devrede
seçene¤ini etkinlefltirdi¤inizde, afla¤› tufluna bir kez
basarak sesle arama veya sesli komut özelli¤ine
eriflebilirsiniz.
Ekrandaki karakterleri siler.
Bekleme modunda, WAP Taray›c›s›’na h›zl›
bir flekilde eriflmenize olanak verir.
Arama yapar veya gelen aramay› cevaplar.
Bekleme modunda, arama listesine eriflir.
Menü içinde, menü fonksiyonu seçer veya
telefon rehberine girmifl oldu¤unuz bilgileri
(isim gibi) kaydeder.
Aramay› bitirir. Ayr›ca, bas›l› tutuldu¤unda
telefonu açar veya kapat›r.
Menü içinde, bekleme moduna geri döner
ve girdinizi iptal eder.
Bekleme modunda bas›l› tutuldu¤unda, tufl
tak›m› manuel olarak kilitlenir.
Mikrofon
10
Bas›l› tutuldu¤unda, Sessiz modu açar
veya kapat›r. (Bu özellik, telefon iste¤e
ba¤l› bir araç kitine ba¤l› oldu¤unda
kullan›lamaz.)
11
Telefonunuz
Telefonunuz
Ekran
Simgeler
Ekran›n Genel Görünümü
Ekran üç alan içerir.
Simgeler
Sinyal gücü: Al›nan sinyalin gücünü
gösterir. Daha çok say›da çubuk, daha
güçlü sinyal demektir.
Metin ve
grafik alan›
Servis: Arama s›ras›nda görünür.
Seçenek tuflu
göstergeleri
Alan
Aç›klama
‹lk sat›r
Çeflitli simgeler görüntüler (karfl›
sayfaya bak›n).
Orta sat›rlar
Mesajlar›, talimatlar› ve girdi¤iniz
her türlü bilgiyi (örne¤in aranacak
numaray›) görüntüler.
Son sat›r
‹ki seçenek tufluna o anda atanm›fl
olan fonksiyonlar› veya cevaps›z
aramalar, arama aktarma seçenekleri, masraf bilgisi veya tufl tak›m›
kilidi sembolü ( ) gibi çeflitli
tiplerdeki bilgileri gösterir. Bu bilgiler, SIM kart›n›za, servis
sa¤lay›c›s›na veya o andaki içeri¤e
ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir.
12
Yeni Mesaj: Yeni bir yaz›l› mesaj
geldi¤inde görünür.
Yeni Sesli Mesaj: Yeni bir sesli mesaj
geldi¤inde görünür.
Titreflim etkin/Sessiz mod devrede:
Titreflim modu veya Sessiz mod etkin
oldu¤unda görünür.
Alarm aç›k: Bir alarm ayarlad›¤›n›zda
görünür.
Batarya gücü: Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o
kadar çok güç var demektir.
13
Telefonunuz
Bafllarken
Ayd›nlatma
Ekran ve tufl tak›m› bir ›fl›kla ayd›nlat›l›r. Herhangi
bir tufla bast›¤›n›zda, ekran ayd›nlan›r.
Ayd›nlatman›n etkin oldu¤u süreyi belirlemek için,
Ayd›nlatma menü seçene¤ini (5-1-5) ayarlay›n;
ayr›nt›l› bilgi için bkz: sayfa 82.
Not: Kilit modundayken, ayd›nlatmay›
etkinlefltirmek için seçenek tuflunu bas›l› tutun.
Servis Ifl›¤›
Servis ›fl›¤›n›n yan›p söndü¤ü birçok durum vard›r.
• Serviste oldu¤u zaman.
Servis ›fl›¤›n› etkinlefltirmek veya devreden ç›karmak için, Servis Ifl›¤› menü seçene¤ini (5-1-6)
ayarlay›n; bkz: sayfa 83.
Servis ›fl›¤›n›n rengini seçmek için, Servis Ifl›¤›
Rengi menü seçene¤ini (5-6) ayarlay›n; bkz:
sayfa 100.
SIM Kart› ve Bataryay› Yerlefltirme
Hücresel bir flebekeye abone oldu¤unuzda, size
abonelik ayr›nt›lar›n›zla (PIN, mevcut iste¤e ba¤l›
servisler ve benzeri bilgiler) yüklü bir SIM kart verilir.
• Tüm SIM kartlar› küçük çocuklar›n eriflemeyecekleri yerlerde saklay›n.
• SIM kart ve üzerindeki ba¤lant› noktalar› çizilme
veya bükülme sonucu kolayca hasar
görebilece¤inden, kart› tutarken, takarken veya
ç›kar›rken özen gösterin.
• SIM kart› takmak üzere bataryay› ç›karmadan
önce telefonun kapal› olmas›na dikkat edin.
1. Gerekti¤inde,
tuflunu ekranda kapan›fl canland›rmas› görününceye kadar bas›l› tutarak
telefonu kapat›n.
2. Bataryay› ç›kar›n. Bunu yapmak için:
➀ Telefonun arkas›nda, bataryan›n üst
k›sm›nda bulunan mandal› bas›l› tutun
➁ Bataryay›, gösterildi¤i gibi itin
• SMS mesaj› al›nd›¤›nda (Mesaj Uyar› Tonu,
Sadece Ifl›k olarak ayarlanm›flsa ›fl›k sar›d›r.).
• Alarm çald›¤›nda.
①
②
• Ça¤r› ald›¤›n›zda.
Arayana göre rengi belirlemek için rehberdeki
isimlere Servis Ifl›¤› Renk seçene¤i atayabilirsiniz; bkz: sayfa 45.
14
15
Bafllarken
3. SIM kart tutucuyu ok yönünde itin ve bu konumda tutun.
Bafllarken
5. SIM kart› altta tutun ve SIM kart tutucuyu
b›rakarak yerine oturtun.
Not: SIM kart› ç›karman›z gerekirse, kart tutucuyu
dikkatlice geri çekin ve kart› t›rna¤›n d›fl›na
al›n.
4. SIM kart›, kesik köflesi sa¤ alta ve kart›n alt›n
ba¤lant› noktalar› telefona bakacak flekilde
t›rna¤›n alt›na yerlefltirin.
16
6. Bataryay› telefona tak›n. Bataryay› yerine kilitleninceye kadar mandala do¤ru yukar› itin.
Telefonu açmadan önce bataryan›n do¤ru
flekilde tak›ld›¤›ndan emin olun.
17
Bafllarken
Bafllarken
Bataryay› fiarj Etme
Telefonunuz, flarj edilebilir bir Li-ion batarya ile
çal›fl›r. Telefonunuzla birlikte bir seyahat flarj cihaz›
verilir. Yaln›zca onayl› batarya ve flarj cihazlar›n›
kullan›n. Ayr›nt›l› bilgi için bölgenizdeki SAMSUNG
yetkili sat›c›s›na baflvurun.
3. fiarj ifllemi bitince, adaptörü prizden çekin.
Konnektörü, iki yan›ndaki gri tufllara bas›p d›flar›
çekerek telefondan ç›kar›n.
Telefon, batarya flarj edilirken kullan›labilir.
Not: Telefonunuzu ilk kez kullanmadan önce,
bataryay› tam olarak flarj etmeniz gerekir.
fiarj› bitmifl bir batarya, yaklafl›k olarak 120
dakikada tamamen flarj olur.
1. Batarya telefondayken, seyahat flarj cihaz›n›n
kablosunu telefonun alt k›sm›na tak›n. Kablo
konektöründeki okun telefonun ön k›sm›na do¤ru
bakt›¤›ndan emin olun.
Zay›f Batarya Göstergesi
Batarya zay›flay›p birkaç dakikal›k görüflme süresi
kald›¤›nda, bir uyar› sesi duyars›n›z ve ekranda
düzenli aral›klarla bir mesaj görüntülenir:
2. fiarj cihaz›n›n adaptörünü standart bir duvar
prizine tak›n.
** Dikkat **
Batarya Zay›f
Batarya flarj olurken, ekran›n sa¤ üst köflesindeki batarya sembolü sürekli olarak dolar.
Not: Seyahat flarj cihaz› telefona ba¤l›yken
bataryay› telefondan ç›karmay›n.
18
Batarya telefonu çal›flt›ramayacak kadar
zay›flad›¤›nda telefon otomatik olarak kapan›r.
19
Bafllarken
Bafllarken
Telefonu Açma/Kapatma
1. Telefonu açmak için,
tuflunu bir saniyeden
daha uzun bir süre bas›l› tutun.
4. Telefonu kapatmak istedi¤inizde
tuflunu iki
saniyeden uzun bir süre bas›l› tutun.
Not: Ekranda “SIM Kart Yerlefltirin” mesaj› görünüyorsa,
lütfen SIM kart›n do¤ru flekilde yerlefltirildi¤inden
emin olun. Telefon, 3 V SIM kart gerektirmektedir.
Herhangi bir sorunla karfl›lafl›rsan›z, lütfen servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
Not: Telefonu kilit modunda kapatmak istiyorsan›z,
önce tufl kilidini açmal›s›niz. Bunun için önce
sol seçenek tufluna ve sonra
tufluna
basarak tufl kilidini aç›n.
2. Telefon flifre girilmesini istiyorsa, flifreyi girin ve
Tamam seçenek tufluna bas›n. fiifre, üretici
taraf›ndan 0000 olarak ayarlanm›flt›r. Ayr›nt›l›
bilgi için, bkz: sayfa 122.
3. Telefon PIN kodu girilmesini istiyorsa, PIN
kodunu girin ve Tamam seçenek tufluna bas›n.
Ayr›nt›l› bilgi için, bkz: sayfa 123.
Telefon, flebekenizi arar ve buldu¤unda afla¤›da
gösterilen bekleme ekran› görüntülenir.
<SERV‹S SA⁄LAYICI>
Cts 14 Mrt 12:57
Menü
Rehber
Not: Ekran dili, tak›lan SIM kart ile belirlenir. Dili
de¤ifltirmek için Dil menü seçene¤ini (5-1-3)
kullan›n, bkz: sayfa 81.
20
21
Arama Fonksiyonlar›
Arama Fonksiyonlar›
Arama Yapma
Aramay› Bitirme
Bekleme ekran› görüntülenirken, alan kodunu ve
telefon numaras›n› girin ve
tufluna bas›n.
Not: Oto. Tekrar Arama seçene¤ini (5-1-7) AÇIK
olarak ayarlarsan›z (bkz: sayfa 83) ve aranan
kifli cevap vermezse veya hat meflgulse, numara
otomatik olarak tekrar aran›r (en fazla 10 defa).
Uluslararas› Arama Yapma
1.
tuflunu bas›l› tutun.
+ uluslararas› öneki görünür.
Araman›z› bitirdi¤inizde,
tufluna k›saca bas›n.
Rehberden Arama Yapma
Sürekli arad›¤›n›z kiflilerin isim ve telefon numaralar›n› rehber olarak adland›r›lan SIM kart›
belle¤ine ve telefon belle¤ine kaydedebilirsiniz.
Daha sonra numaray› aramak için ismi seçmeniz
yeterlidir. Rehber özelli¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
için, bkz: sayfa 41.
Son Numaray› Tekrar Arama
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numaras›n›
girin ve
tufluna bas›n.
Telefon ça¤r› kay›tlar›n› saklar. Bunlardan birini
kullanmak için afla¤›daki ifllemleri yap›n.
Numaray› Düzeltme
1. Ekranda herhangi bir karakter varsa,
basarak bekleme moduna dönün.
tufluna
Görüntülenen son rakam ❙ seçenek tufluna bas›n.
2. Cevaps›z, al›nan ve gerçeklefltirilen ça¤r›lar›n da
dahil olmak üzere en son araman›n kay›t listesine eriflmek için
tufluna bas›n
Numaradaki herhangi
bir baflka rakam
3. ‹stedi¤iniz numara görüntüleninceye dek
tufllar›yla afla¤›ya do¤ru kayd›r›n.
Bunu silmek için...
Tüm ekran
22
fiunu yap›n:
‹mleç
, silinecek
rakam›n hemen sa¤›na
gelinceye kadar ( ❘ )
tufluna bas›n. ❙!seçenek
tufluna bas›n. Ayr›ca,
eksik bir rakam›, gereken
tufla basarak kolayca
girebilirsiniz.
❙!seçenek tuflunu bir
saniyeden daha uzun bir
süre bas›l› tutun.
4. Görüntülenen numaray› aramak için
bas›n.
tufluna
Acil Arama Gerçeklefltirme
Telefonunuz veya tufl tak›m›n›z kilitlenmifl bile olsa
112 veya baflka bir resmi acil numaray› arayabilirsiniz.
Bekleme modunda acil durum numaras›n› girin ve
Evet seçenek tufluna bas›n.
23
Arama Fonksiyonlar›
Arama Fonksiyonlar›
Ses Seviyesini Ayarlama
Bir görüflme s›ras›nda kulakl›k ses seviyesini
ayarlamak isterseniz, yukar› veya afla¤› yön
tufllar›n› kullan›n.
Gelen Aramay› Cevaplama veya
Reddetme
Arama geldi¤inde, telefon çalar ve ekran›n
ortas›ndaki telefon sembolü yan›p söner. Arayan›n
kimli¤i belirlenebilirse, ekranda numaras› (veya
rehberde kay›tl›ysa ismi) görüntülenir.
Gelen Aramay› Cevaplama
Gelen bir aramay› cevaplaman›n iki yolu vard›r.
• Kabul seçenek tufluna bas›n.
• Tek Tuflla Cevap menü seçene¤i AÇIK olarak
ayarlanm›flsa,
ve Reddet seçenek tuflu
d›fl›nda herhangi bir tufla basarak gelen bir aramay› cevaplayabilirsiniz.
Gelen Aramay› Reddetme
Gelen aramay› reddetmek için
Reddet seçenek tufluna bas›n.
tufluna veya
Not: Tufl kilidi aç›kken bir arama geldi¤inde, tufl
kilidi otomatik olarak devre d›fl› b›rak›l›r.
Aramay› bitirdi¤inizde, önceden ayarlanan
süre geçtikten sonra telefon otomatik olarak
kilitlenir.
24
25
Arama Fonksiyonlar›
Arama Fonksiyonlar›
Cevaps›z Aramalar› Görüntüleme
Herhangi bir nedenle bir aramay› cevaplayamazsan›z, bu servisin kullan›labilir olmas› kofluluyla, sizi arayan numaray› ö¤renebilirsiniz. Böylece,
gerekirse onu arayabilirsiniz.
Cevaps›z arama numaras›, bekleme ekran›nda
hemen bu aramadan sonra görüntülenir.
Cevaps›z Arama Numaras›n› Düzeltme
1. Seçenek tufluna bas›n.
2. No’yu Aktar seçene¤ini vurgulamak için
tufluna bas›n.
3. Seç seçenek tufluna bas›n.
Cevaps›z aramay› derhal görüntülemek için
afla¤›dakileri yap›n.
4. Numaray› istedi¤iniz gibi de¤ifltirin. Numara
içinde geriye gitmek için
tufluna bas›n.
1. Göster seçenek tufluna bas›n.
5. Bunun için: fiuna bas›n:
Varsa, en son cevaps›z aramaya iliflkin numara
ekranda görüntülenir.
2. Bunun için:
fiuna bas›n:
Cevaps›z aramalar›
tarama
tuflu.
Görüntülenen
numaray› arama
tuflu.
Numaray› arama
tuflu.
Numaray› kaydetme Kaydet seçenek tufluna
bas›n, ismi ve istedi¤iniz
konumu girin (ayr›nt›l› bilgi
için bkz: sayfa 41).
Cevaps›z Aramay› Silme
1. Seçenek tufluna bas›n.
2. Sil seçene¤ini vurgulamak için
Cevaps›z arama
numaras›n› düzeltme
veya silme
Seçenek tuflu (karfl›
sayfaya bak›n).
tufluna bas›n.
3. Seç seçenek tufluna bas›n.
‹stedi¤iniz zaman
tufluna basarak Cevaps›z
Arama özelli¤inden ç›kabilirsiniz.
Not: Cevaps›z Arama özelli¤ine, istedi¤iniz zaman
Cevaps›z Aramalar menü seçene¤ini (1-1)
seçerek eriflebilirsiniz. Ayr›nt›l› bilgi için bkz:
sayfa 55.
26
27
Arama Fonksiyonlar›
Arama Fonksiyonlar›
Görüflme S›ras›nda Yapabilecekleriniz
Telefonunuzun, görüflme s›ras›nda kullan›labilen
birçok kontrol fonksiyonu bulunmaktad›r. Görüflme
s›ras›nda bu fonksiyonlara eriflmek için Seçenek
tufluna bas›n.
Rehberdeki Bir Numaray› Bulma
Bir görüflme s›ras›nda rehberden bir numara
arayabilirsiniz.
1. Seçenek tufluna bas›n.
Mikrofonu Kapatma (Sessiz)
Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz; böylece karfl› taraf sizin konuflman›z›
duyamaz.
Örnek: Karfl› taraf sizi duymadan, yan›n›zdaki bir
kifliye bir fley söylemek isteyebilirsiniz.
Mikrofonu geçici olarak kapatmak için afla¤›dakileri
uygulay›n.
1. Seçenek tufluna bas›n.
2. Sessiz seçene¤ini vurgulamak için
tufluna bas›n.
tufluna
3. Tamam seçenek tufluna bas›n.
4. Bulmak istedi¤iniz ismin ilk harfini girin ve Tara
seçenek tufluna bas›n.
Not: Ayr›ca, do¤rudan Tara seçenek tufluna
basarak rehbere bafltan bafllayarak göz
atabilirsiniz.
Rehber girdileri, giriflinizle eflleflen ilk girdiden
bafllayarak liste halinde görüntülenir. Ayr›ca bu
girdi vurgulan›r.
3. Tamam seçenek tufluna bas›n.
Karfl› taraf art›k sizi duymayacakt›r.
Mikrofonu tekrar açmak için afla¤›dakileri
uygulay›n.
5. Vurgulanan girdiyi görüntülemek için, Göster
seçenek tufluna bas›n.
Rehber özelli¤i hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için
bkz: sayfa 41.
1. Seçenek tufluna bas›n.
2. Sesli seçene¤ini vurgulamak için
2. Rehber seçene¤ini vurgulamak için
bas›n.
tufluna bas›n.
3. Tamam seçenek tufluna bas›n.
Karfl› taraf sizi yeniden duymaya bafllar.
28
29
Arama Fonksiyonlar›
Arama Fonksiyonlar›
Arama Bekletme
‹kinci Bir Aramay› Cevaplama
Sürdürdü¤ünüz görüflmeyi istedi¤iniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Bu servis flebekeniz taraf›ndan
destekleniyorsa, görüflmeniz s›ras›nda baflka bir
arama yapabilirsiniz. Bu iki görüflmeden biri etkin,
di¤eri bekleme konumundad›r ve bu görüflmeler
aras›nda geçifl yapabilirsiniz.
Bu servis flebekeniz taraf›ndan destekleniyorsa ve
Arama Bekletme menü seçene¤ini (5-2-3)
Devrede olarak ayarlarsan›z, bir görüflme
yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz
(bkz: sayfa 90). Bir araman›n geldi¤i, arama bekletme tonuyla bildirilir.
Bir görüflmeyi beklemeye almak için Seçenek
tufluna bas›n ve Beklet seçene¤ini seçin.
‹stedi¤iniz zaman Geri Al seçenek tufluna basarak
bu aramay› tekrar etkin hale getirebilirsiniz.
Devam eden bir görüflme s›ras›nda gelen bir aramaya cevap vermek için flunlar› yap›n:
Bir görüflme devam ederken baflka bir arama yapmak için afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Aramak istedi¤iniz numaray› girin veya rehberden aray›n.
2. ‹kinci bir arama yapmak için
tufluna bas›n.
‹lk arama otomatik olarak beklemeye al›n›r.
Alternatif olarak flunlar› yap›n:
1. Seçenek tufluna ve ard›ndan Beklet seçenek
tufluna basarak, süren görüflmeyi beklemeye al›n.
1. Gelen aramay› cevaplamak için
tufluna
bas›n.
‹lk arama otomatik olarak beklemeye al›n›r.
2. ‹ki görüflme aras›nda geçifl yapmak için De¤ifltir
seçenek tufluna bas›n.
Bekleyen aramay› bitirmek için Seçenek tufluna
bas›n ve Beklemeyi kapat seçene¤ini seçin.
3. Sürdürdü¤ünüz görüflmeyi bitirmek için
tufluna bas›n.
Otomatik olarak, bekleyen aramaya dönersiniz.
2. ‹kinci aramay› normal olarak yap›n.
‹ki arama aras›nda geçifl yapmak için sadece
De¤ifltir tufluna bas›n.
Yapt›¤›n›z görüflme beklemeye al›n›rken, beklemedeki arama yeniden etkinlefltirilir. Böylece
karfl›n›zdakiyle görüflmeye devam edebilirsiniz.
Görüflmeniz sona erdi¤inde, her bir aramay›
tufluna basarak normal biçimde bitirin.
30
31
Arama Fonksiyonlar›
Arama Fonksiyonlar›
Konferans Görüflmesi Yapma
Konferans görüflmesi, konferans ça¤r›s›na ayn›
anda en çok alt› kiflinin kat›lmas›na olanak veren
bir flebeke servisidir. Ayr›nt›l› bilgi için servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
Konferans Görüflmesi Oluflturma
1. ‹lk kat›l›mc›y› normal biçimde aray›n.
2. ‹kinci kat›l›mc›y› normal biçimde aray›n.
‹lk arama otomatik olarak beklemeye al›n›r.
3. ‹lk kat›l›mc›y› konferans görüflmeye dahil etmek
için Seçenek tufluna bas›n ve Kat›l seçene¤ini
seçin.
4. Konferans görüflmesine yeni bir kifli eklemek için
kifliyi normal biçimde aray›n, sonra Seçenek
tufluna bas›n ve Kat›l seçene¤ini seçin.
Sizi arayan kiflileri, aramalar›na cevap verdikten
sonra önce Seçenek sonra Kat›l tufluna basarak
konferans görüflmeye dahil edebilirsiniz. ‹fllemi
gerekti¤i kadar tekrarlay›n.
Bir Kat›l›mc›yla Kiflisel Görüflme Yapma
1. Seçenek tufluna bas›n ve Birini Seç seçene¤ini
seçin.
Görüflmeye kat›lanlar›n listesi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz kifliyi, önce
sonra
basarak vurgulayabilirsiniz.
3. Kiflisel seçene¤ini seçin.
Art›k bu kifliyle özel olarak görüflebilirsiniz. Di¤er
kat›l›mc›lar kendi aralar›nda görüflmeyi sürdürebilirler.
4. Konferans görüflmesine geri dönmek için,
Seçenek tufluna bas›n ve Kat›l seçene¤ini
seçin.
Böylece tüm konferans görüflme kat›l›mc›lar› birbirini duyabilir.
Bir Kat›l›mc›y› Konferans Görüflmesinden Ç›karma
1. Seçenek tufluna bas›n ve Birini Seç seçene¤ini
seçin.
Görüflmeye kat›lanlar›n listesi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz kifliyi, önce
sonra
basarak vurgulayabilirsiniz.
tufluna
3. Ç›kart seçenek tuflunu seçin.
Bu kat›l›mc›yla görüflme sona ermifltir, ancak
di¤er kat›l›mc›larla görüflmenizi sürdürebilirsiniz.
4. Konferans görüflmesini
bitirin.
32
tufluna
tufluna basarak
33
Arama Fonksiyonlar›
Metin Girifl
Tufl Seslerini Kapatma/Gönderme
Bu seçenekler, tufl seslerini kapat›p açman›za
olanak verir. DTMF Kapal› seçene¤i seçilmiflse,
telefonunuz tufl seslerini iletmez.
Not: Telesekreter veya bilgisayarl› telefon sistemleriyle iletiflim kurmak için, DTMF Aç›k
seçene¤inin seçilmifl olmas› gerekir.
SMS Servisini Kullanma
Görüflme s›ras›nda SMS (K›sa Mesaj Servisi)
mesaj› al›rsan›z, ekranda mesaj sembolü (
)
görünür.
Görüflmenizi bitirdikten sonra mesaj›n›z› okuyabilirsiniz. Ayr›nt›l› bilgi için bkz: sayfa 59.
Rehbere bir isim kaydederken, kiflisel aç›l›fl
notunuzu olufltururken veya takviminizdeki etkinlikleri düzenlerken metin girmeniz gerekecektir.
Afla¤›daki metin girifl modlar›n› kullanabilirsiniz.
T9 modu
Bu mod, seçti¤iniz dilde bir sözcü¤ü her harf için
tek tufllamayla girmenize olanak verir. Tufl
tak›m›ndaki her tuflta birden çok karakter bulunur –
tufluna bast›¤›n›zda, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, do¤ru sözcü¤ü belirlemek için
tufllamalar›n›z› otomatik olarak dahili dilbilimsel
veritaban›yla karfl›laflt›r›r, böylece T9 modu,
geleneksel ABC modundakinden çok daha az
tufllama gerektirir.
ABC modu
Bu mod, istedi¤iniz harfi içeren tufla harf ekranda
görüntüleninceye kadar bir, iki veya üç kez
basarak metin girmenizi sa¤lar.
Say› modu
Bu mod, say› girmenize olanak verir.
Sembol modu
Bu mod, özel karakterler girmenize olanak verir.
, Tegic Communications, Inc. kuruluflunun tescilli markas›d›r.
34
35
Metin Girifl
Metin Girifl
Metin Girifl Modunu De¤ifltirme
1. Karakter girifline olanak veren bir alandayken,
ekran›n sa¤ alt köflesindeki metin girifl modu
göstergesi görülür.
1. T9 ak›ll› metin girifl modundayken,
tufllar›na basarak bir sözcük yazmaya bafllay›n.
Bir harf için her bir tufla yaln›zca bir kez bas›n.
Örnek: T9 Türkçe modunda SELAM sözcü¤ünü
,
,
,
ve
girmek için,
tufluna bas›n.
Kaydet
ABC
Metin girifl modu göstergesi
ABC: ABC modu
NUM: Say› modu
: T9 modu
SEM: Sembol modu
2. Sa¤ seçenek tufluna bas›n.
Kullan›labilen modlar görüntülenir.
3. ‹stenen moda ilerleyin, sonra Seç seçenek
tufluna bas›n.
T9 Modunu Kullanma
T9 ak›ll› metin girifl modu, sözcükleri en az say›da
tufllamayla kolayca girmenize olanak verir. Her
tufla bast›¤›n›zda, telefon, dahili bir sözlü¤ü temel
alarak yazmakta oldu¤unuzu düflündü¤ü sözcü¤ü
oluflturan harfi seçer. Yeni bir harf eklendi¤inde,
sözcük, bast›¤›n›z tufla göre de¤iflir.
Yazmakta oldu¤unuz sözcük ekranda görüntülenir.
Tufla her bast›¤›n›zda sözcük de¤iflebilir.
2. Herhangi bir tufllamay› düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcü¤ü girin.
3. Sözcük do¤ruysa, sonraki sözcü¤ü yazmaya
bafllay›n.
Aksi halde, bast›¤›n›z tufllara karfl›l›k gelen alternatif sözcük seçeneklerini görüntülemek için
sürekli olarak
tufluna basmay› tekrarlay›n.
Örnek: AL ve AK sözcükleri ayn› s›rada yaz›l›r
,
Telefon önce en s›k kullan›lan
seçene¤i görüntüler.
4. Her bir sözcü¤ü
tamamlay›n.
T9 modunda bulunmayan sözcükleri girmek için,
metin girifl modunu ABC modu olarak de¤ifltirin.
Harfleri silmek için,
tamam›n› silmek için,
36
tufluna basarak bir bofllukla
tufluna bas›n. Sözcüklerin
tuflunu bas›l› tutun.
37
Metin Girifl
Metin Girifl
Üç karakter biçimi seçene¤i vard›r:
• Küçük Harf (karakter biçimi göstergesi görüntülenmez)
• ‹lk Harfi Büyük ( göstergesi görüntülenir)
• Tümü Büyük Harf ( göstergesi görüntülenir)
Uygun karakter biçimi göstergesini görüntülemek
için
tufluna bir veya birkaç kez bas›n ve normal olarak yazmaya devam edin.
David
Tamam
ENG
Karakter biçimi göstergesi
Not: Girifllerinizi kaydetmeden metin girifli modundan ç›kmak için,
tufluna bas›n. Telefon
bir önceki menü seviyesine döner.
2. Di¤er harfleri de ayn› yolla seçin.
Not: Farkl› bir tufla bast›¤›n›zda imleç sa¤a tafl›n›r.
Ayn› harfi iki kez arka arkaya girerken (veya ayn›
tufltaki farkl› bir karakteri girerken), imlecin
otomatik olarak sa¤a tafl›nmas› için birkaç
saniye bekleyin ve bir sonraki harfi seçin.
Üç karakter biçimi seçene¤i vard›r:
• Küçük Harf (karakter biçimi göstergesi görüntülenmez)
• ‹lk Harfi Büyük ( göstergesi görüntülenir)
• Tümü Büyük Harf ( göstergesi görüntülenir)
Ekran›n alt sat›r›nda uygun karakter biçimi göstergesini görüntülemek için
tufluna bir veya birkaç kez
bas›n ve normal olarak yazmaya devam edin.
Boflluk girmek için
tufluna bas›n.
Harfleri silmek için,
tufluna bas›n. Ekran› temizlemek için
tuflunu bas›l› tutun.
ABC Modunu Kullanma
Tufl Görüntülenme S›ras›na Göre Karakterler
Metninizi girmek için
–
tufllar›n› kullan›n.
1. ‹stenilen harfin bulundu¤u tufla bas›n:
• ‹lk harf için bir kez
• ‹kinci harf için iki kez
• Bu flekilde devam edin
Not:
38
tufluna basarak, özel karakterlerden
oluflan bir listeyi görüntüleyebilirsiniz.
Kullan›labilir karakterler hakk›nda daha fazla
bilgi için sonraki sayfadaki tabloya bak›n.
Küçük Harf
Büyük Harf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
: ;
A B
D E
G H
J K
MN
P Q
T U
WX
0 x
¿
C
F
I
L
O
R
V
Y
<
¡
2
3
4
5
6
S
8
Z
>
1 = “ /
Ä ÆÅ Γ
É ∆
Θ
Λ
Ñ Ö Ø Ξ
7 ΠΣ
Ü Φ
9 ΨΩ
%# £
.
a
d
g
j
m
p
t
w
0
,
b
e
h
k
n
q
u
x
+
?
c
f
i
l
o
r
v
y
(
!
2
3
4
5
6
s
8
z
)
1 - ‘ @ :
à ä æå Ç
é è
ì
ñ
7
ù
9
&
ò ö ø
ß
ü
_ $
39
Metin Girifl
Rehber
Say› Modunu Kullanma
Say› modu, yaz›l› mesaj›n›za rakamlar girmenize
olanak verir (örne¤in; bir telefon numaras›).
‹stedi¤iniz rakamla ilgili tufllara bas›n ve seçti¤iniz
metin girifl moduna manuel olarak dönüfl yap›n.
Sembol Modunu Kullanma
Sembol modu, çeflitli semboller girmenize olanak
verir.
123 456 789
.( ), : ; %!
Kaydet
SEM
Kullanabilece¤iniz sembolleri gözden geçirmek için
tufluna bas›n. ‹stedi¤iniz sembolle ilgili say›
tufluna bas›n. Telefon otomatik olarak Sembol
modunu seçmeden hemen önce kulland›¤›n›z
metin girifl moduna döner.
Telefon numaralar›n› ve ilgili isimleri SIM kart›n
belle¤ine kaydedebilirsiniz. Ayr›ca, telefon belle¤ine
200’e kadar numara ve isim kaydedebilirsiniz. SIM
kart ve telefon haf›zalar› fiziksel olarak ayr› olsalar da,
Rehber isimli tek bir birim gibi kullan›l›rlar.
Telefon Numaras›n› ‹simle Kaydetme
Bir numara girmeye bafllad›¤›n›zda, numaray›
rehbere kaydedebilmeniz için, sol seçenek tuflunun
üzerinde Kaydet görünür.
1. Kaydedilecek numaray› girin.
Notlar:
• Numaray› girerken hata yaparsan›z, ❙
seçenek tuflunu kullanarak düzeltin. Ayr›nt›l›
bilgi için bkz: sayfa 22.
• Telefon bankac›l›¤› gibi özel telefon servisleri
için çevirme bofllu¤u girmek üzere,
tuflunu
bas›l› tutun. Bofllu¤u göstermek için ekranda
‘P’ harfi görüntülenir.
2. Numaran›n do¤ru oldu¤undan eminseniz,
Kaydet seçenek tufluna bas›n.
3. ‹lgili ismi girin (azami uzunluk, SIM kart›n›za
ba¤l›d›r). ‹smin nas›l girilece¤ini ö¤renmek için
bkz: sayfa 35.
4. ‹smi do¤ru olarak girdikten sonra Kaydet
seçenek tufluna bas›n. Telefon, numara ve isim
kaydetmek için SIM kartta kullan›labilecek ilk bofl
yeri gösterir. Kart belle¤i doluysa, telefon
belle¤indeki ilk bofl yer görüntülenir.
5. Telefon (Telefona) ve kart (SIM Karta) haf›zalar›
aras›nda geçifl yapmak için sa¤ seçenek tufluna bas›n.
40
41
Rehber
Rehber
6. Numaray› ve ismi önerilen yere kaydetmek istemiyorsan›z,
tufluna basarak yer numaras›n› silin
ve say› tufllar›na basarak tercih etti¤iniz yeri girin.
7. ‹smi ve numaray› kaydetmek için Tamam
seçenek tufluna bas›n. Rehber seçeneklerine
Seçenek tufluna basarak eriflebilir ya da
tufluyla belle¤i tarayabilirsiniz.
8. Ç›kmak için
tufluna bas›n.
Ses Kayd›
Not: Bu seçene¤in görüntülenmesi için, yaln›zca
henüz hiçbir isim kaydedilmemifl olmas› gerekir.
Bu seçenek numaraya ses etiketi eklemenize
olanak verir.
‹stedi¤iniz ismi kaydetmek için, telefonunuzla verilen yönergeleri izleyin.
Kayd› Söyle
Rehber Seçenekleri
Not: Bu seçene¤in görüntülenmesi için, önceden
isim kaydetmifl olman›z gerekir.
Rehbere numara kaydederken veya rehberdeki
numaralara bakarken, afla¤›da aç›klanan rehber
seçeneklerine eriflmenize olanak vermek üzere sol
seçenek tuflunun üzerinde Seçenek belirir.
Bu seçenek kaydetmifl oldu¤unuz isimleri dinlemenize olanak verir.
Not: Bu seçene¤in görüntülenmesi için, önceden
isim kaydetmifl olman›z gerekir.
Seçeneklere Eriflme
Çeflitli rehber seçeneklerine eriflmek için afla¤›dakileri yap›n:
1. Seçenek tufluna bas›n.
Bu seçenek belirli bir ses etiketini silmenize olanak
verir. Tamam seçenek tufluna basarak silme ifllemini onaylaman›z istenir.
No’yu Aktar
Kullan›labilir ilk seçenek vurgulan›r.
2. Bunun için:
fiuna bas›n:
Vurgulanan seçene¤i
seçme
Seç seçenek tufluna
bas›n.
Farkl› bir seçenek
vurgulama
‹stedi¤iniz seçenek vur
gulan›ncaya kadar
tufluna bir veya birkaç
kez bas›n.
42
Kayd› Sil
Rehber numaras›n› normal arama moduna
yap›flt›rman›za olanak verir. Rehberde bulunan bir
numaraya benzeyen bir numaray› aramak için bu
seçene¤i kullanabilirsiniz (örne¤in, ayn› iflyerindeki
farkl› bir dahili numara).
Numaray› istedi¤iniz gibi de¤ifltirmek için ❙ seçenek
tuflunu kullan›n (ayr›nt›l› bilgi için bkz: sayfa 22).
Aramaya haz›r oldu¤unuzda,
tufluna bas›n.
43
Rehber
Rehber
Düzelt
Renk
Rehbere kaydedilmifl bir numara ve ismi düzeltmenize olanak verir.
Bu seçenek, bir numaraya özel bir servis ›fl›¤› rengi
ataman›za ve böylece arayan kifliyi servis ›fl›¤›
rengiyle ay›rt etmenize olanak verir.
Dört renk kullan›labilir (normal, k›rm›z›, mor ve
mavi) ve en çok befl numaraya atanabilir.
Numaraya atanan belirli bir renk yoksa, Servis
Ifl›¤› Rengi seçene¤inden (5-6) ayarlad›¤›n›z
servis ›fl›¤› yan›p söner.
Sil
Rehbere kaydedilmifl bir numara ve ismi silmenize
olanak verir.
Evet seçenek tufluna basarak, ismi ve numaray›
rehberden silmek istedi¤inizi onaylaman›z istenir.
SIM Belle¤i ‹le H›zl› Arama
Kopyala
Bir rehber numaras›n› baflka bir konuma kopyalaman›za olanak verir. Haf›zadaki bir numaraya benzeyen bir numaray› kaydetmek için bu seçene¤i
kullanabilirsiniz. Kopyalad›ktan sonra, numaray›
düzeltip SIM kartta veya telefon haf›zas›nda baflka
bir konuma kaydedebilirsiniz.
Bellek Durumu
Bu seçenek, kart belle¤i ve telefon belle¤inde kaç
adet isim ve telefon numaras›n›n kay›tl› oldu¤unu
ve kaç adet yerin hala bofl oldu¤unu denetlemenize olanak verir.
Uyar›
Bu seçenek, bir numaraya özel bir zil sesi tonu ataman›za ve böylece arayan kifliyi zil sesi tonuyla
ay›rt etmenize olanak verir. En çok befl numaraya
özel zil sesi tonu atanabilir.
44
Telefon numaralar›n› SIM karta kaydettikten sonra
gerekti¤i zaman kolayl›kla arayabilirsiniz.
Numaray› h›zl› aramak için afla¤›dakini yap›n:
Konumlardan h›zl› arama fiunu yap›n:
gerçeklefltirmek için...
2-9
Uygun tufla bas›n ve
bas›l› tutun.
10 ve üstü
Önce uygun tufllara
sonra # tufluna bas›n.
Ekranda isim, telefon
numaras› ve konum
görüntülendi¤inde,
Ara seçenek tufluna
bas›n.
Not: 1 tuflunun belle¤i Sesli Mesaj sunucusunun
numaras›na ayr›lm›flt›r.
45
Rehber
Rehber
Rehberdeki Bir Numaray› Bulma ve
Arama
Bir Numaray› Servis Dizinini veya
Bilgi Numaralar›n› Kullanarak Arama
1. Bekleme ekran› görüntülendi¤inde, Rehber
seçenek tufluna bas›n.
Not: Servis Diz. ve Bilgi Numaralar› seçenekleri,
SIM kart›n›za ba¤l› olarak görüntülenmeyebilir.
2. SIM kart›n›z Servis Arama Numaralar› (SDN) ve
Bilgi Numaras› servisleri sa¤l›yorsa, Girdi Bul
menü komutu vurguland›¤›nda Tamam seçenek
tufluna bas›n. Sa¤lam›yorsa, 3. ad›ma gidin.
Bekleme ekran› görüntülendi¤inde, Rehber
seçenek tufluna bas›n, daha sonra servislerden
birini seçebilirsiniz.
3. Bulmak istedi¤iniz ismin ilk harfini girin ve Tara
seçenek tufluna bas›n.
Servis Diz.: Servis Dizini’ni görüntülemenize ve
buradan arama yapman›za olanak verir.
Not: Ayr›ca, do¤rudan Tara seçenek tufluna basarak
rehbere bafltan bafllayarak göz atabilirsiniz.
Rehber girdileri, giriflinizle eflleflen ilk girdiden
bafllayarak liste halinde görüntülenir. Ayr›ca bu
girdi vurgulan›r.
4. Bunun için:
Bilgi Numaralar›: Bilgi Numaralar›’n› bir a¤aç
yap›s› içinde görüntülemenize ve arama
yapman›za olanak verir.
fiuna bas›n:
Vurgulanan girdiyi
görüntüleme
Göster seçenek tuflu.
Farkl› bir girdi seçme
‹stedi¤iniz seçenek vurgulan›ncaya kadar
tufluna bir veya birkaç
kez bas›n.
‹stenen harfin bulundu¤u
Farkl› bir harfle
bafllayan bir isim arama tufl.
5. ‹stenen girdiyi bulduktan sonra, numaray› aramak için
tufluna bas›n.
46
47
Fonksiyon ve Seçenekleri Seçme
Fonksiyon ve
Seçenekleri Seçme
Telefonunuz, onu kiflisellefltirmenize olanak veren
bir dizi fonksiyon sunar. Bu fonksiyonlar, iki
seçenek tufluyla eriflilen menüler ve alt menüler ile
düzenlenir. Her bir menü ve alt menü size belirli bir
fonksiyonun ayarlar›n› görüntüleme ve de¤ifltirme
olana¤› sa¤lar.
Kullan›labilece¤iniz çeflitli fonksiyonlar›/seçenekleri
görüntülemek ve istedi¤inizi seçmek için afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Gereken seçenek tufluna bas›n.
2. Bunun için:
fiuna bas›n:
Seçenek tufllar›n›n rolü, o anki içeri¤e göre de¤iflir;
her tuflun tam üstünde, ekran›n alt sat›r›ndaki
bölüm, tuflun o andaki rolünü gösterir.
Afla¤›dakileri seçme:
• Görüntülenen fonksiyon
veya
• Vurgulanan seçenek.
Örnek:
Listede bir sonraki fonksiyonu
görüntüleme veya bir sonraki
seçene¤i vurgulama
tuflu.
Listede bir önceki fonksiyona
veya bir önceki seçene¤e dönme
tuflu.
<SERV‹SSA⁄LAYICI>
Cts 14 Mrt 12:57
Menü
Rehber
Sol seçenek tuflu.
Yap›da bir menü grubu
yukar› ç›kma
Sa¤ seçenek tuflu.
Ayarlar› de¤ifltirmeden
yap›dan ç›kma
tuflu.
Baz› fonksiyonlarda, sizden bir flifre ya da PIN
kodu istenebilir. ‹stenen kodu girin ve
tufluna
bas›n.
Menü özelli¤ine
eriflmek için sol
seçenek tufluna
bas›n.
48
Rehber özelli¤ine
eriflmek için sa¤
seçenek tufluna
bas›n.
Not: Seçenek listesine eriflti¤inizde, telefonunuz
geçerli seçene¤i vurgular. Ancak, yaln›zca
Aç›k/Kapal› veya Devrede/Devre D›fl› gibi iki
seçenek varsa, telefonunuz o anda etkin
olmayan seçene¤i vurgulu olarak gösterir,
böylece onu do¤rudan seçebilirsiniz.
49
Menüyü Kullanma
Menüyü Kullanma
Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre
ayarlaman›za olanak sa¤layan birçok fonksiyon
sunmaktad›r. Bu fonksiyonlar, menüler ve alt
menülerle düzenlenmektedir.
Menü Fonksiyonlar›na K›sayollar›
Kullanarak Eriflme
Menü ve alt menülere kayd›rma ile veya k›sayollar›n› kullanarak eriflebilirsiniz.
Menü ö¤eleri (menü, alt menü ve seçenekleri),
numaraland›r›lm›flt›r ve k›sayol numaralar›
kullan›larak h›zl› bir flekilde eriflilebilirler. K›sayol
numaras› ekran›n alt sat›r›nda görüntülenir.
Menü Fonksiyonlar›na Kayd›rma
Yaparak Eriflme
1. Bekleme modunda, menüye eriflmek için Menü
seçenek tufluna bas›n.
1. Bekleme modunda, menüye eriflmek için Menü
seçenek tufluna bas›n. Ses Ayarlar› gibi istedi¤iniz bir
ana menüye eriflmek için
tufllar›yla kayd›rma
yap›n. Menüye girmek için Seç seçenek tufluna bas›n.
2. Menü alt menüler içeriyorsa (örne¤in; Zil Sesi
Tonu), bunlara
tufluyla kayd›rma yap›p Seç
seçenek tufluna basarak eriflebilirsiniz.
Seçti¤iniz menü alt menüler içeriyorsa, ayn›
ifllemi yineleyin.
3. Bunun için:
Menülere göz atma
Seçilen ayar› onaylama
fiuna bas›n:
tuflu.
Seç seçenek tuflu.
Önceki menü seviyesine
dönme seçenek tuflu.
Ayarlar› de¤ifltirmeden
menüden ç›kma
50
2. K›sayol numaras›n›n ilk rakam›n› tufllay›n. Bu
ifllemi k›sayol numaras›n›n her rakam› için yineleyin.
Örnek: Tek Tuflla Cevap fonksiyonunu ayarlama
Menü seçenek tufluna bas›n ve
girin.
,
,
,
Menüye girmek için Menü, Ayarlar için 5,
Telefon Ayarlar› için 1, Tek Tuflla Cevap için 4
ve Tek Tuflla Cevap seçene¤ini AÇIK konuma
getirmek için 2 tufluna bas›n.
Not: Menü seçeneklerine atanm›fl olan numaralar,
bir sonraki sayfadaki listede belirtilmektedir.
Bu numaralar, telefondaki menü numaralar›yla
eflleflmeyebilir. SIM kart› taraf›ndan desteklenen servislere ba¤l›d›r.
tuflu.
51
Menüyü Kullanma
Menüyü Kullanma
Menü Yap›s›
Menüler, telefon ayarlar›n›z› denetlemenizi veya de¤ifltirmenizi sa¤lar.
Afla¤›daki özet, menü yap›s›n› görüntülemektedir.
Ana menü
seviye 1
seviye 2
3. Ses Fonksiyonlar›
1. Sesle Arama
1. Kaydet
2. Arama Yap
3. Birini Sil
4. Tümünü Dinle
5. Tümünü Sil
1. Kaydet
2. Komut Ver
3. Tümünü Dinle
4. Tümünü Sil
1. Kaydet
2. Tekrar Dinle
3. Birini Sil
4. Tümünü Sil
1. KAPALI
2. Sesle Arama
3. Sesli Komut
1. Mesaj Kutusu
2. Karfl›lama Mesaj›
3. Mesaj Seç
Not: Menü 0’›, yaln›zca SIM kart›n›z SIM AT’yi (SIM
Application Toolkit) destekliyorsa görebilirsiniz. Bu
bir flebeke özelli¤idir. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
2. Sesli Komut
3. Sesli Not
Ana menü
seviye 1
1. Arama Kayd›
1. Cevaps›z Aramalar
2. Gelen Aramalar
3. Giden Aramalar
4. Arama Süresi
5. Arama Ücreti 1
2. Kisa Mesajlar
1. Telesekreter
(Sesli Mesaj)
seviye 2
4. Sesli Devrede
1. Son Arama Süresi
2. Toplam Giden
3. Toplam Gelen
4. Süreleri S›f›rla
1. Son Arama Ücreti
2. Toplam Ücret
3. Maksimum Ücret
4. Ücreti S›f›rla
5. Maksimum Ücreti Ayarla
6. Ücret/Birim
5. Mesaj Kutusu
4. Ses Ayarlar›
1. Zil Sesi Tonu
2. Besteleyici
3. Z. Sesi Seviyesi
4. Tufl Ses Seviyesi
5. Uyar› Tipi
6. Tufl Tak›m› Tonu
7. Mesaj Uyar› Tonu
8. Hata Uyar› Tonu
9. Dakika Uyar›s›
0. Ba¤lant› Uyar›s›
5. Ayarlar 1
1. Telefon Ayarlar›
1. Telesekreter Ba¤lan
2. Telesekreter Numaras›
2. Mesajlar› Oku
3. Mesajlar› Yaz
4. Haz›r Mesaj Listesi
5. Mesaj Ayarlar›
6. fiebeke Yay›nlar›
7. Resimli Mesajlar
52
1. Mesaj Merkez No
2. Mesaj Tipi
3. Mesaj Süresi
4. Cevap Yolu
5. ‹letim Raporu
1. Oku
2. Al
3. Kanal Listesi
4. Dil
1
1. Aç›l›fl Notu
2. Numaram
3. Dil
4. Tek Tuflla Cevap
5. Ayd›nlatma
6. Servis Ifl›¤›
7. Oto. Tekrar Arama
8. Oto. Cevapla
9. Arayan Kimli¤i
0. Tufl Kilidi
*. Fabrika Ayarlar›na Dön
#. Aktif Hat
Yaln›zca SIM kart›n›z destekliyorsa gösterilir.
53
Menüyü Kullanma
Ana menü
seviye 1
seviye 2
5. Ayarlar
2. fiebeke Servisleri
1. Arama Aktarma 2
2. Arama Engelleme 2
3. Arama Bekletme 2
4. fiebeke Seçimi
5. Hat Kimli¤i 2
6. Kapal› Kullan›c› Grubu
1. PIN Sorgusu
2. PIN De¤ifltir
3. Telefon Kilidi
4. fiifreyi De¤ifltir
5. SIM Kilidi
6. FDN Modu 1
7. PIN2 De¤ifltir 1
1. Ekran Modu
2. Resim Seç
3. Kontrast
1. Proxy Ayarlar›
2. Geçerli Proxy
3. Güvenlik Ayarlar›
4. Ekran Ayarlar›
5. WAP Taray›c› 2
Arama Kayd›
Bu menü ile, afla¤›daki telefon aramalar›n› görüntüleyebilirsiniz:
• Cevaps›z
• Gelen
• Giden
Numara ve isim (varsa), araman›n yap›ld›¤› tarih ve
saat ile birlikte görüntülenir. Ayr›ca arama sürelerini
ve ücretlerini de görüntüleyebilirsiniz.
Cevaps›z Aramalar
Menü 1-1
6. Servis Ifl›¤› Rengi
6. Düzenleyici
1. Ajanda
2. Alarm
3. Hesap Makinesi
4. ‹fl Listesi
5. Takvim
6. Dünya Saatleri
7. Saat ve Tarih
1. Günlük Alarm
2. Tek Alarm
3. Haftal›k Alarm
4. Alarm Sesi
1. Saati Ayarla
2. Tarihi Ayarla
3. Format
7. Oyunlar
8. WWW Servisleri 2 1. Ana Sayfa
2. S›k Kullan›lanlar
3. Git...
1
2
Bu seçenek son 15 cevaps›z aramay› görüntülemenizi sa¤lar. Ayr›ca,
• Numara görüntüleniyorsa düzeltebilir ve arayabilir
veya rehbere kaydedebilirsiniz
• Numaray› listeden silebilirsiniz
• Dinle seçene¤ini kullanarak mesaj kutusundaki
mesajlar› dinleyebilirsiniz
Gelen Aramalar
Menü 1-2
Bu seçenek gelen son 15 aramay› görüntülemenizi
sa¤lar. Ayr›ca,
• Numara görüntüleniyorsa düzeltebilir ve arayabilir
veya rehbere kaydedebilirsiniz
• Numaray› listeden silebilirsiniz
Yaln›zca SIM kart›n›z destekliyorsa gösterilir.
Gösterilmeyebilir veya flebeke servis sa¤lay›c›n›z taraf›ndan desteklenmiyor olabilir.
54
55
Arama Kayd›
Arama Kayd›
Giden Aramalar
Menü 1-3
Bu seçenek giden son 15 aramay› görüntülemenizi
sa¤lar. Ayr›ca,
• Numaray› düzeltebilir ve rehbere kaydedebilirsiniz
• Numaray› tekrar arayabilirsiniz
• Numaray› listeden silebilirsiniz
Arama Ücreti
Menü 1-5
Not: Bu menünün seçenekleri, SIM kart›n›za ba¤l›
olarak de¤iflebilir.
Bu flebeke özelli¤i, aramalar›n ücretini görüntülemenizi sa¤lar.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Son Arama Ücreti: Son yap›lan araman›n ücreti.
Arama Süresi
Menü 1-4
Bu seçenek, giden ve gelen arama sayaçlar›n›
görüntülemenizi sa¤lar. Afla¤›daki sayaçlar
bulunur.
Son Arama Süresi: Son arama süresinin
uzunlu¤u.
Toplam Giden: Sayaç son kez s›f›rland›¤›ndan
beri yap›lan tüm aramalar›n toplam süresi.
Toplam Gelen: Sayaç son kez s›f›rland›¤›ndan
beri gelen tüm aramalar›n toplam süresi.
Süreleri S›f›rla: Arama sayaçlar›n› s›f›rlamak için
kullan›lan seçenek; önce telefon flifresini girmeniz
(bkz: sayfa 122) ve sonra Tamam seçenek tufluna
basman›z gerekir.
Not: fiebeke özellikleri, faturalama için yuvarlama
gibi etkenlere ba¤l› olarak, servis sa¤lay›c›n›z
taraf›ndan aramalar için faturalanan gerçek
süre farkl›l›k gösterebilir.
Toplam Ücret: Ücret sayac› son kez s›f›rland›¤›ndan
beri yap›lan tüm aramalar›n toplam ücreti. Toplam
ücret, Maksimum Ücreti Ayarla seçene¤i ile belirlenmifl azami ücreti afl›yorsa, sayac› s›f›rlay›ncaya dek
acil aramalar d›fl›nda arama yapamazs›n›z.
Maksimum Ücret: Maksimum Ücreti Ayarla
seçene¤i ile ayarlanan azami ücret s›n›r› (ayr›nt›l›
bilgi afla¤›da ).
Ücreti S›f›rla: Ücret sayac›n› s›f›rlamak için
kullan›lan seçenek; önce PIN2 kodunuzu girmeniz
(bkz: sayfa 123) ve sonra Tamam seçenek tufluna
basman›z gerekir.
Maksimum Ücreti Ayarla: Aramalar›n›z için izin
verdi¤iniz azami ücreti girmek için kullan›lan seçenek.
Önce PIN2 kodunuzu girmeniz (bkz: sayfa 123) ve
sonra Tamam seçenek tufluna basman›z gerekir.
Ücret/Birim: Birim ücretini ayarlamak için
kullan›lan seçenek; aramalar›n›z›n ücreti hesaplan›rken bu birim fiyat› uygulan›r. Önce PIN2
kodunuzu girmeniz (bkz: sayfa 123) ve sonra
Tamam seçenek tufluna basman›z gerekir.
Not: AOC (Ücret Bilgisi), SIM kart›n›za veya servis
sa¤lay›c›n›za ba¤l› olarak bekleme modunda
görüntülenebilir.
56
57
K›sa Mesajlar
K›sa Mesajlar
Telefonunuz, telesekreter mesajlar› ve K›sa Mesaj
Servisi (SMS) mesajlar› alabilir. Sesli mesaj ve SMS,
flebekeye ba¤l› servislerdir. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen
servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
sembolünün görüntülenmesi, sesli mesaj ald›¤›n›z›
gösterir.
sembolünün görüntülenmesi, yeni bir yaz›l›
mesaj ald›¤›n›z› gösterir. Mesaj Uyar› Tonu menü
seçene¤i (4-7) Yaln›zca ›fl›k olarak ayarlanm›fl durumdaysa, servis ›fl›¤› sar› renkte yan›p söner. Mesaj
belle¤i dolu ise, bir hata mesaj› görüntülenir,
sembolü yan›p söner ve yeni mesaj alamazs›n›z. Eski
mesajlar›n›z› silmek için, Mesajlar› Oku menüsündeki
(2-2) Sil seçene¤ini kullan›n. Haf›zada bofl alan aç›ld›¤›
anda teslim edilemeyen SMS mesajlar› al›n›r (yeterli
alan sa¤land›¤› durumda).
Resimli mesajlar ve zil sesi tonu mesajlar› da al›nabilir
Not: Bekleme modunda,
tuflunu bas›l› tutarak
telesekreterinize do¤rudan eriflebilirsiniz.
Telesekreter Numaras›
Telesekreter numaras›n› de¤ifltirebilirsiniz.
Bunun için:
fiuna bas›n:
Telesekreter numaras›n› girme
‹lgili say› tufllar›.
Rehberdeki bir numaray› bulma
Rehber seçenek
tuflu.
Rakam düzeltme
❙ seçenek tuflu.
Rakam› silmeden imleci
sola/sa¤a kayd›rma
tuflu.
Not: Rehberi kullanma hakk›nda yönergeler için bkz:
sayfa 41.
Bunun için:
fiuna bas›n:
Resimli mesajlar
gönderme ya da alma
Resimli Mesajlar menü
seçene¤i (2-7); bkz: sayfa 65.
Mesajlar› Oku
Zil sesi tonu mesajlar›n›
yükleme
Zil Sesi Tonu menü
seçene¤i (4-1); bkz: sayfa 74.
Mesajlar› Oku menüsü seçildi¤inde, ilk mesaj›n
bafll›¤› görüntülenir. Bu bölüm afla¤›dakileri içerir:
• Mesaj numaras›
• Mesaj durumu (yeni, eski, gitmeyen, giden)
Telesekreter (Sesli Mesaj)
Menü 2-1
Bu menü, (flebekeniz sa¤l›yorsa) sesli mesaj posta
kutunuza h›zl› bir flekilde eriflmenize olanak verir.
Telesekreter Ba¤lan
Bu özelli¤i kullanmadan önce, servis sa¤lay›c›n›zdan alm›fl
oldu¤unuz telesekreter numaras›n› girmeniz gerekir (bir
sonraki sayfaya bak›n). Sonra bu fonksiyonu seçip Tamam
seçenek tufluna basarak mesajlar›n›z› dinleyebilirsiniz.
58
Menü 2-2
Bu mesaj› görüntülemek için, Göster seçenek tufluna
bas›n. Ekran flunlar› gösterir:
• Gönderenin telefon numaras› (mesajla birlikte gönderilmiflse)
• Mesaj›n al›nd›¤› tarih ve saat
• Mesaj metni
59
K›sa Mesajlar
K›sa Mesajlar
Mesajlar› Yaz
Mesajlar aras›nda gezinmek için
tufluna bas›n.
Seçenek tufluna basarak afla¤›daki seçenekleri
seçebilirsiniz.
Cevap Ver: Yaz›l› mesaj göndererek cevap vermenize olanak verir. Ayr›ca,
• Mesaj› gönderebilirsiniz
• Mesaj› kaydedebilir ve gönderebilirsiniz
• Mesaj› kaydedebilir, ancak göndermeyebilirsiniz
Ara: Göndereni araman›za olanak verir.
Düzelt: Mesaj› düzeltmenize olanak verir.
Sil: Eski mesajlar› silmenize olanak verir.
Numaray› Al: Yaz›l› mesajdan bir numaray› ay›klaman›za olanak verir, böylece bu numaray› arayabilir veya rehbere kaydedebilirsiniz.
Gönder: Henüz göndermedi¤iniz bir mesaj› göndermenize olanak verir.
Tekrar gönder: Göndermifl oldu¤unuz bir mesaj›
tekrar göndermenize olanak verir.
Not: Mesaj durumuna (yeni, eski, gitmeyen, giden)
ba¤l› olarak kullan›labilir seçenekler de¤ifliklik
gösterir.
60
Menü 2-3
Bu menü üzerinden, her biri 160 karakter içeren
yaz›l› mesajlar oluflturup düzeltebilirsiniz.
Bu menüye ayn› zamanda, bekleme modunda
yukar› yön tufluna basarak da eriflebilirsiniz.
1. Bir mesaj girin. Metin girme konusunda ayr›nt›l›
bilgi için bkz: sayfa 35.
2. Mesaj› tamamlad›ktan sonra, afla¤›daki
seçenekleri seçebilirsiniz.
Gönder: Mesaj› derhal göndermenize olanak
verir. ‹stedi¤iniz al›c›y› girebilirsiniz.
Kaydet / Gönder: Mesaj›n bir kopyas›n› kaydetmenize ve sonra mesaj› istedi¤iniz al›c›ya göndermenize olanak verir. Mesajlar› Oku
seçene¤ini kullanarak mesaj› okuyabilirsiniz.
Mesaj› okudu¤unuzda, mesaj›n durumunu
göstermek için ‘Gönderildi’ görüntülenir.
Kaydet: Daha sonra göndermek üzere
mesaj›n›z› kaydetmenize olanak verir. Mesaj›
okudu¤unuzda, ‘Gönderilmedi’ görüntülenir.
3. ‹stedi¤iniz seçene¤i seçtikten sonra, Seç seçenek
tufluna bas›n. Ekran, al›c› numaras›n› girmenizi
ister.
4. Numaray› rehberden seçmek için Rehber
seçenek tufluna bas›n. Veya, Telefon numaras›n›
girin ve Tamam seçenek tufluna bas›n.
61
K›sa Mesajlar
Haz›r Mesaj Listesi
K›sa Mesajlar
Menü 2-4
Bu menüyü kullanarak, en s›k kulland›¤›n›z befl
mesaj› haz›r mesaj olarak saklayabilirsiniz. Bu
menü, haz›r mesaj listesini gösterir.
tuflunu kullanarak listeyi kayd›r›n. ‹stedi¤iniz mesaj numaras›
görüntülendi¤inde, Seçenek tufluna bas›n.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Düzelt: Yeni bir mesaj yazman›za veya seçili haz›r
mesaj› düzenlemenize olanak verir.
Mesaj Tipi: Standart mesaj tipini (Yaz›, Ses, Faks,
X400, E-posta ve ERMES) ayarlaman›za olanak
verir. fiebeke, mesajlar› seçili biçime dönüfltürebilir.
Mesaj Süresi: Mesajlar›n›z›n gönderilene kadar
SMS merkezinde saklanaca¤› süreyi ayarlaman›za
olanak verir.
Ayarlayabilece¤iniz de¤erler, bir saat, 6 saat, 24
saat, bir hafta ve servis sa¤lay›c›n›z›n belirledi¤i
azami süredir.
Not: Mesaj›n›za metin girme konusunda ayr›nt›l›
bilgi için, bkz: sayfa 35.
Cevap Yolu: fiebeke destekliyorsa, SMS
mesaj›n›z›n al›c›s›n›n, mesaj merkeziniz üzerinden
size cevap göndermesine olanak verir.
Mesaj› Gönder: Seçili haz›r mesaj› görüntülemenize olanak verir. Mesaj› tamamlad›ktan sonra
gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya yaln›zca
kaydedebilirsiniz.
‹letim Raporu: Rapor fonksiyonunu etkinlefltirmenize veya devre d›fl› b›rakman›za olanak verir.
Fonksiyon etkinlefltirildi¤inde, flebeke mesaj›n›z›n
teslim edilip edilmedi¤ini bildirir.
Sil: Seçili haz›r mesaj› silmenize olanak verir.
fiebeke Yay›nlar›
Mesaj Ayarlar›
Menü 2-5
Bu menü üzerinden, standart SMS bilgileri
belirleyebilirsiniz.
Mesaj Merkez No: Yaz›l› mesaj göndermek için
gereken SMS merkezinizin numaras›n› kaydetmenize veya de¤ifltirmenize olanak verir. Bu
numaray› servis sa¤lay›c›n›zdan alman›z gerekir.
62
Menü 2-6
Bu flebeke servisi, hava veya trafik durumu gibi
çeflitli konularda yaz›l› mesaj alman›za olanak
verir. Mesajlar, al›nd›klar›nda derhal görüntülenir;
bunun için,
• Telefonun bekleme modunda olmas› gerekir
• Al seçene¤i, Devrede olarak ayarlanm›fl olmal›d›r
• Mesaj kanal›, kanal listesinde etkin durumda
olmal›d›r
Mesaj uzunsa,
tufluna bir veya birkaç kez bas›n.
63
K›sa Mesajlar
Son befl mesaj, daha sonra almak üzere kaydedilir.
Ayr›nt›l› bilgi için lütfen servis sa¤lay›c›n›za
baflvurun.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Oku: ‹lk mesaj› görüntülemenize olanak verir.
tuflunu kullanarak mesaj› kayd›r›n. Mesaj›n sonunda, Sonraki seçenek tufluna basarak bir sonraki
mesaj› görüntüleyebilirsiniz.
Al: Yay›n mesajlar› al›m›n› devrede veya devre d›fl›
olarak ayarlaman›za olanak verir.
Kanal Listesi: Kullan›labilir tüm kanallar› listeler.
Seçili durumdaki kanallar›n isminin yan›nda (*)
iflareti görünür. Bunlardan birini seçti¤inizde, kanal›
düzenleyebilir, etkinlefltirebilir, devre d›fl› b›rakabilir
veya silebilirsiniz.
Kanal Gir seçene¤i, kanal listesine yeni bir kanal
eklemenize olanak verir. Kanal için servis
sa¤lay›c›n›zdan alaca¤›n›z uygun kanal kimli¤ini ve
bir isim girin.
Dil: Hücre yay›n mesajlar›n›n görüntülenmesinde
kullan›lmas›n› tercih etti¤iniz dili seçmenize olanak
verir.
K›sa Mesajlar
Resimli Mesajlar
Menü 2-7
Telefonunuz resimli mesaj al›p göndermenize
olanak tan›r. Bu mesajlar ‘Resimli Mesajlar’ olarak
adland›r›l›r; bu mesajlar›n bir bölümü telefonun
içinde haz›r gelir ve di¤er kaynaklardan al›nan yeni
resimli mesajlarla de¤ifltirilebilir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Mesaj Yaz: resimli mesajda göndermek istedi¤iniz
metni yazman›za olanak verir.
Sil: resimli mesaj› siler; bafll›k yerine Bofl görüntülenir.
Mesaj› Gönder: hedef telefon numaras›n› girmenize izin verir; resimli mesaj› göndermek için OK
(Tamam) seçenek tufluna basman›z gerekir.
Numaray› Al: Resimli mesajdan bir numaray›
ay›klaman›za olanak verir; böylece bu numaray›
arayabilir veya rehbere kaydedebilirsiniz.
Resimli Mesaj Alma
Mesaj› ald›¤›n›z anda görüntülemek için Göster
seçenek tuflunu kullan›n. Mesaj metni ile resim
aras›nda geçifl yapmak için sa¤ seçenek tuflunu
kullan›n.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Kaydet: Resimli mesaj›, resimli mesajlar listenize
kaydetmenize izin verir.
64
65
K›sa Mesajlar
Ses Fonksiyonlar›
Sil: Resimli mesaj›, kaydetmeden atman›za izin
verir.
Numaray› Al: Resimli mesajdan bir numaray›
ay›klaman›za olanak verir; böylece bu numaray›
arayabilir veya rehbere kaydedebilirsiniz.
Not: Her resimli mesaj birden çok yaz›l› mesajdan
oluflmaktad›r, bu nedenle resimli mesaj göndermenin maliyeti yaz›l› bir mesaj göndermekten daha yüksek olabilir.
Resimli mesajlar telefonda saklan›r, bu
nedenle SIM kart›n›z› baflka bir telefona
takt›¤›n›zda bunlar› göremezsiniz.
Bu fonksiyon, Nokia’n›n* Smart Messaging
(Ak›ll› Mesaj Sistemi) servislerini destekleyen
telefonlarda bulunmaktad›r.
Ses özelli¤ini, çeflitli ayarlar› özellefltirmek için kullanabilirsiniz, örne¤in:
• Sesle Arama
• Sesli Komut
• Sesli Not
• Sesli Devrede
• Mesaj Kutusu
Sesle Arama
Menü 3-1
Sesle arama özelli¤i, bir isim ve telefon numaras›na
atanan bir ses etiketini söyleyerek telefon aramalar›
yapman›za olanak verir. Herhangi bir sözcük,
örne¤in bir isim, ses etiketi olabilir.
Sesle arama fonksiyonunu kullanmadan önce
afla¤›dakileri göz önünde bulundurun:
• Ses etiketleri dile özgü de¤ildir. Konuflan kiflinin
sesine ba¤l›d›r.
• Ses etiketleri arka plandaki gürültülere duyarl›d›r.
Mümkünse, ses etiketlerini kaydetme veya ses
etiketini kullanarak arama ifllemini sessiz bir
ortamda yap›n.
• Ses etiketi kaydederken veya sesle arama
yaparken, telefonu normal flekilde kula¤›n›za
yak›n tutun.
• Bir ses etiketinin azami uzunlu¤u yaklafl›k olarak
1,5 saniyedir; ancak çok k›sa isimler kaydedilemez.
• Telefon haf›zas›na en fazla yirmi ses etiketi kaydedebilirsiniz.
*
66
Nokia, Nokia Corporation’un tescilli ticari markas›d›r.
67
Ses Fonksiyonlar›
Ses Fonksiyonlar›
Kaydet
Birini Sil
Ses etiketleri kaydetmenizi ve bunlar› numaralara
ataman›z› sa¤lar.
Ses etiketlerinden birini silmenize olanak verir. ‹liflkili
telefon numaras› rehberde kal›rken, ses etiketi silinir.
Sesli bir komut duyduktan sonra, sesle arama için
kullanmak istedi¤iniz ismi söyleyin. ‹yi sonuç almak
için, en az iki heceli isimler kullan›n veya ismi ve
soy ismi birlikte kullan›n. Telefon, ismi “birinci”
örnek olarak kaydeder ve yinelemenizi ister.
Bunun için:
fiuna bas›n:
Görüntülenen ismi silme
Tamam seçenek tuflu.
‹ste¤e, ismi tekrarlayarak yan›t verin. Telefon, ismi
ikinci örnek olarak kaydeder ve telefon numaras›n›
ister.
Bir sonraki isim görüntülenir.
Görüntülenen ismi silmeme
tuflu.
Sesle Arama Birini Sil seçene¤inden ç›kmak için,
seçenek tufluna bas›n.
Numaray› kaydetmek için, Tamam seçenek tufluna
bas›n. Numaray› dahili rehberinize kaydetme ifllemini tamamlamak için sayfa 41’teki yönergeleri izleyin.
Tümünü Dinle
Arama Yap
Kaydedilen tüm ses etiketlerini dinlemenize olanak
verir.
Bu seçenek, sesle aramay› etkinlefltirir.
Tümünü Sil
Sesli bir komut duyulur ve ‹smi Söyle görüntülenir.
Ses etiketini net bir flekilde söyleyin. Ses etiketiyle
bir eflleflme bulunamad›¤›nda veya ses etiketi
tan›nmad›¤›nda, telefon tekrar denemenizi isteyebilir. Telefon, tan›nan ses etiketinin numaras›n›
otomatik olarak arar.
Not: Ses etiketlerini kaydetmeden önce bu
seçene¤i kullanamazs›n›z.
68
Ses etiketlerinin tümünü silmenize olanak verir.
‹liflkili telefon numaralar› rehberde kal›rken, ses
etiketlerinin tümü silinir. ‘Tümünü sil Onayla?’ mesaj›
görüntülendi¤inde Tamam seçenek tufluna bas›n.
Ya da, ses etiketlerini silmeden fonksiyondan
ç›kmak için ‹ptal seçenek tufluna bas›n.
69
Ses Fonksiyonlar›
Ses Fonksiyonlar›
Sesli Komut
Menü 3-2
Bu menü, kendi sesli komutunuzu söyleyerek s›k
kulland›¤›n›z menülere h›zl› bir flekilde eriflmenize
olanak verir.
Afla¤›daki fonksiyonlar› seçebilirsiniz.
Kaydet: S›k kulland›¤›n›z menü fonksiyonlar›n›
kendi sesinizle aç›lacak flekilde programlayabilirsiniz. Menüler herhangi bir fley kaydedilmedi¤ini
gösterecek flekilde, fabrika ç›k›fl›nda KAPALI
olarak ayarlanm›flt›r, Sesli komutlar baflar›l› olarak
kaydedildi¤inde, menüler ekranda AÇIK haline
dönüflür.
Komut Ver: Kay›tl› sesli komutu söyleyerek
menüye eriflmek için bu menüyü kullan›n.
Tümünü Dinle: Kaydedilmifl tüm sesli komutlar›
dinlemenize olanak verir.
Tümünü Sil: Kaydedilmifl tüm sesli komutlar› silmenize olanak verir.
Sesli Not
Menü 3-3
Sesli Not özelli¤i ile,
• Üç sesli not kaydedebilirsiniz
• Kaydedilen sesli notlar› dinleyebilirsiniz
• Sesli notlar›n birini veya tümünü silebilirsiniz
70
Kaydet: Not kaydetmenize olanak tan›r. Ekranda
flunlar görüntülenir:
• Notun konumu
• Notun kaydedildi¤i tarih ve saat
• Kay›t süresi sayac›
Maksimum kay›t süresi yaklafl›k 35 saniyedir. Daha
uzun süreli kay›t yapmak istiyorsan›z, Devam
seçenek tufluna bas›n. Devam yerine Ay›r görüntülenir. Kayda devam edebilirsiniz ve notun geri
kalan k›sm›, bir sonraki not konumuna kaydedilir.
Kayd› durdurmak için, Dur seçenek tufluna bas›n.
Not: Tüm not konumlar› doluysa, yeni bir not kaydetmeden önce eski birini silmeniz gerekir.
Tekrar Dinle: Sonuncudan bafllayarak, kaydedilen
tüm notlar› dinlemenize olanak verir. Ekranda
flunlar görüntülenir:
• Notun konumu
• Notun kaydedildi¤i tarih ve saat.
Bir sonraki nota atlamak için Geç seçenek tufluna,
durdurmak için Dur seçenek tufluna bas›n.
Birini Sil: Belirli bir notu silmenize olanak tan›r.
Sonuncudan bafllayarak, kaydedilen tüm notlar dinlenir.
Tümünü Sil: Notlar›n tümünü silmenize olanak
verir. Onaylamak için Tamam seçenek tufluna
bas›n.
71
Ses Fonksiyonlar›
Ses Fonksiyonlar›
Sesli Devrede
Menü 3-4
Mesaj Kutusu
Menü 3-5
Bu ayar, bekleme modunda afla¤› yön tufluna
bast›¤›n›zda, sesle arama veya sesli komutlar›n
otomatik olarak etkinleflmesini sa¤lar.
Telefonunuzu, gelen aramalar› cevaplayacak ve
kaydedilmifl bir mesaj› dinletecek flekilde ayarlayabilirsiniz.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir:
Mesaj›, sizi arayanlara o andaki durumunuz
hakk›nda bilgi vermek ve telesekreterinize mesaj
b›rakmalar›n› sa¤lamak için kullanabilirsiniz.
KAPALI: Sesle arama veya sesli komut modlar›
manuel olarak etkin duruma getirilmelidir.
Sesle Arama: Bekleme modunda afla¤› yön
tufluna bast›¤›n›zda, sesle arama modu etkin duruma getirilir.
Sesli Komut: Bekleme modunda afla¤› yön tufluna
bast›¤›n›zda, sesli komut modu etkin duruma getirilir.
Mesaj› dinlerken, isterseniz Kabul Et seçenek
tufluna basarak aramay› cevaplayabilirsiniz.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Mesaj Kutusu: Cevaplama özelli¤ini aç›k ve kapal›
duruma getirmenize olanak verir. Mesaj Kutusu
aç›kken, ekran›n son sat›r›nda [Mesaj Kutusu]
görünür.
Karfl›lama Mesaj›: 35 saniye süreyle kay›t yapabilirsiniz. Süre dolmadan kayda son vermek için,
Dur seçenek tufluna bas›n. Mesaj› de¤ifltirmek için,
Sil seçene¤ini kullan›n ve sonra yeni bir mesaj
kaydedin.
Mesaj Seç: Telefon, iki standart mesaj sa¤lar ve
kendi kiflisel mesaj›n›z› kaydetmenize olanak verir
(önceki seçene¤e bak›n). Kullan›c› Mesaj›
seçene¤ini yaln›zca kendi mesaj›n›z› kaydetmifl
oldu¤unuzda kullanabilirsiniz.
72
73
Ses Ayarlar›
Ses Ayarlar›
Besteleyici
Ses Ayarlar› menüsünü, çeflitli ses ayarlar›n›
özellefltirmek için kullanabilirsiniz, örne¤in:
• Zil sesi tonu veya melodisi, ses seviyesi ve tipi
• Tufllara bast›¤›n›zda, hata yapt›¤›n›zda veya mesaj
ald›¤›n›zda duyulan sesler
Not: Sessiz mod, sessizlik gerekli oldu¤u zaman,
çeflitli tonlar› kapatman›za olanak verir. Sessiz
modu etkinlefltirmek ya da devre d›fl› b›rakmak
için
tufluna bas›n ve bas›l› tutun.
Zil Sesi Tonu
Menü 4-1
Bu seçenek, telefonun zil sesi tonunu seçmenize olanak
verir. Kullanabilece¤iniz 35 farkl› zil sesi vard›r, bunlar›n
30’u önceden tan›mlanm›fl zil sesleri, 3’ü karfl›dan yüklenebilecek zil sesi alan› ve 2’si de Besteleyici’yi kullanarak oluflturabilece¤iniz zil sesi alan›d›r.
Zil sesi tonu mesaj› ald›¤›n›zda afla¤›daki ifllemleri
yap›n:
Menü 4-2
Bu menü, zil sesi tonu olarak kullan›lmak üzere
kendi melodinizi bestelemenize olanak verir.
• Üç oktav kullan›labilir.
• 100 notaya kadar girilebilir.
• ‹stedi¤iniz flekilde notalar›n uzunlu¤unu ayarlayabilir ve durak iflaretleri ekleyebilirsiniz.
Melodi Besteleme
1. Menüye eriflti¤inizde, oluflturulmufl melodiler
varsa, bunlar›n isimleri görüntülenir. Aksi taktirde, (Bofl) görüntülenir. Oluflturmak veya
düzenlemek istedi¤iniz melodiyi seçin.
2. Seç seçenek tufluna bas›n ve melodinizi
afla¤›daki tufllar› kullanarak besteleyin.
Bunun için:
fiuna bas›n:
1. Tonu dinlemek için Dinle seçenek tufluna bas›n.
Do (müzik gam›ndaki ilk nota)
girme
tuflu.
2. Zil sesini kaydetmek için Kaydet seçenek tufluna
bas›n.
Re girme
tuflu.
Mi girme
tuflu.
Fa girme
tuflu.
Sol girme
tuflu.
La girme
tuflu.
Si girme
tuflu.
Bir notay› bir oktav yukar›
ve afla¤› tafl›ma
tuflu.
3. Zil sesi tonunu kaydetmek istedi¤iniz konumu seçin
ve Tamam tuflunu t›klat›n.
4. Bu tonu geçerli zil sesi tonu olarak kullanmak için
Evet seçenek tufluna bas›n. Aksi halde Hay›r
seçenek tufluna bas›n.
SIM kart›n›z ALS özelli¤ini destekliyorsa, bu seçenek,
her hat için farkl› bir zil sesi tonu seçmenize ve böylece
gelen aramalar› ay›rt edebilmenize olanak verir.
74
75
Ses Ayarlar›
Ses Ayarlar›
Bunun için:
fiuna bas›n:
Melodi Silme
Durak girme
tuflu (Durak
istedi¤iniz süreye ulafl›ncaya
kadar tufla bas›n).
1. Silmek istedi¤iniz melodiyi seçin.
Notalar› silme
tuflu.
Bir notay› yar›m ses
tuflu (örne¤in, La
yukar› veya afla¤› tafl›ma notas›
tufluna her
bast›¤›n›zda gamda
La#, Si, Do, Do#, vb.
fleklinde de¤iflir).
Notaya # ekleme
tuflu.
Bir notan›n uzunlu¤unu
de¤ifltirme
tuflu (tufla her
bast›¤›n›zda uzunluk
de¤iflir).
Melodinizi dinleme
Dinle seçenek tuflu.
De¤iflikliklerinizi iptal etme
tuflu.
3. Melodiniz istedi¤iniz gibi oldu¤unda, Evet
seçenek tufluna bas›n.
4. Melodi için bir isim girin.
Not: Karakter girme konusunda ayr›nt›l› bilgi
için, bkz: sayfa 35.
2.
tuflunu birkaç saniye bas›l› tutun. Notalar›n
tümü silinir.
3. Dinle seçenek tufluna bas›n. Evet seçenek
tufluna basarak melodiyi silme ifllemini onaylaman›z istenir.
Z. Sesi Seviyesi
Menu 4-3
Bu seçenek, telefonun zil sesi seviyesini ayarlaman›za olanak verir.
tuflunu kullan›n. Çubuk say›s› ne kadar yüksek
ise, ses seviyesi o kadar yüksek olur.
Tufl Ses Seviyesi
Menü 4-4
Bu seçenek, telefonun tufl sesi seviyesini ayarlaman›za olanak verir.
tuflunu kullan›n. Çubuk say›s› ne kadar yüksek
ise, ses seviyesi o kadar yüksek olur.
Melodinin zil sesi tonu olup olmayaca¤› sorulur.
5. Melodiyi zil sesi tonu olarak kullanmak için, Evet
seçenek tufluna bas›n.
Melodi kaydedilir ve telefonunuza gelen her aramada çal›n›r.
76
Uyar› Tipi
Menü 4-5
Bu seçenek, gelen aramalar s›ras›nda nas›l
uyar›laca¤›n›z› belirlemenize olanak verir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir
77
Ses Ayarlar›
Ses Ayarlar›
Sadece Ifl›k: Yaln›zca ayd›nlatma devreye girer;
telefon ne çalar, ne de titreflir.
Hata Uyar› Tonu
Zil Sesi: Telefon, 4-1 menü seçene¤i üzerinden
seçilen zil sesi tonunu kullanarak çalar.
Bu seçenek, hata yapt›¤›n›zda telefonun sizi nas›l
uyaraca¤›n› seçmenize olanak verir. Afla¤›daki
seçenekler kullan›labilir.
Titreflim: Telefon titreflir, ancak çalmaz.
KAPALI: Telefon bip sesi vermez.
Titreflim+Zil: Telefon çalar ve titreflir.
Tufl Tak›m› Tonu
Menü 4-6
Bu seçenek, tufllara bast›¤›n›zda tufl tak›m›n›n
verece¤i ses tonunu seçmenize olanak verir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
KAPALI: Tufllar hiçbir ses vermez.
Ton: Her tufl, bas›ld›¤›nda farkl› bir ses verir.
Bip: Her tufl, bas›ld›¤›nda ayn› sesi verir.
Mesaj Uyar› Tonu
AÇIK: Telefon, geçersiz bir girdiyi bildirmek için bip
sesi verir.
Dakika Uyar›s›
Menü 4-9
Bu seçenek, arama yapt›¤›n›zda, araman›z›n süresi hakk›nda bilgilenmeniz için telefonun her dakikada bip sesi verip vermeyece¤ini belirlemenize
olanak verir. Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
KAPALI: Telefon bip sesi vermez.
Menü 4-7
Bu seçenek, yeni bir mesaj ald›¤›n›zda telefonun
sizi nas›l uyaraca¤›n› seçmenize olanak verir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
SMS Tonu1 ~ SMS Tonu10: Telefon, bir SMS
tonu kullan›r. Size on SMS tonu sa¤lanm›flt›r.
Tek Bip: Telefon tek bir bip sesi verir.
Sadece Ifl›k: Telefonun üst k›sm›ndaki servis ›fl›¤›
sar› yan›p söner.
78
Menü 4-8
AÇIK: Telefon her dakikada bip sesi verir.
Ba¤lant› Uyar›s›
Menü 4-0
Bu seçenek, telefonun flebekeye ba¤land›¤›nda bip
sesi verip vermeyece¤ini belirlemenize olanak
verir. Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
KAPALI: Telefon bip sesi vermez.
AÇIK: Telefon, araman›z kabul edildi¤inde bir bip
sesi verir.
79
Ayarlar
Ayarlar
Numaram
Telefonunuzun birçok farkl› özelli¤i, kiflisel tercihlerinize göre ayarlanabilir. Bu özelliklerin tümüne
Ayarlar menüsü üzerinden eriflebilirsiniz.
Telefon Ayarlar›
Menü 5-1
Not: Bu menünün içeri¤i, SIM karta ba¤l› olarak
de¤iflebilir.
Bu menüyü kullanarak kendi isim ve numaran›z›
girebilirsiniz. Alternatif Hat Servisi’ne üye iseniz,
tuflu ile bir hat seçebilirsiniz.
Aç›l›fl Notu
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir:
Bu seçenek, telefonunuzu açt›¤›n›zda k›sa bir süre
görüntülenecek bir aç›l›fl notu belirlemenize olanak
verir. Geçerli not görüntülenir.
Düzelt: ‹sim ve numara düzeltmenize olanak verir.
Bunun için:
fiuna bas›n:
Varolan aç›l›fl notunu silme
tufluna bas›n ve
not silininceye kadar
tuflu bas›l› tutun.
Yeni aç›l›fl notu girme
Gereken alfasay›sal
tufllar.
Karakter girme hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için, bkz:
sayfa 35.
Sil: ‹sim ve numara silmenize olanak verir.
Dil
Metin ve ses dilini seçebilirsiniz. Dil seçene¤i
Otomatik olarak ayarl›ysa, dil, kullan›lan SIM
kart›n diline göre otomatik olarak seçilir.
Standart metin girifl modunu da ayarlayabilirsiniz.
Kullan›labilen metin girifli modlar› hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi için, bkz: sayfa 35.
Girdiklerinizi kaydetmeden, bir önceki menü seviyesine geri gitmek için
tufluna bas›n.
80
81
Ayarlar
Ayarlar
Tek Tuflla Cevap
Servis Ifl›¤›
Tek Tuflla Cevap seçene¤inin ayar›na ba¤l›
olarak, gelen bir aramay›
tuflu ve Reddet
seçenek tuflu d›fl›nda herhangi bir tufla basarak
cevaplayabilirsiniz. Gelen aramay› reddetmek için,
tufluna veya Reddet seçenek tufluna bas›n.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Bu seçenek, telefonun üst k›sm›ndaki servis
›fl›¤›n›n kullan›l›p kullan›lmayaca¤›n› belirlemenize
olanak verir. Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
AÇIK:
ve Reddet d›fl›nda herhangi bir tufla
basabilirsiniz.
KAPALI: Servis ›fl›¤› kullan›lmaz.
KAPALI: Yaln›zca
tuflu veya Kabul Et
seçenek tufluna basabilirsiniz.
Oto. Tekrar Arama
Ayd›nlatma
Telefonun, ayd›nlatmay› kullan›p kullanmayaca¤›n›
belirleyebilirsiniz. Ayd›nlatmay› kapatarak bekleme
ve konuflma sürelerinde bir miktar art›fl sa¤lanabilir. Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
K›sa: Bir tufla bast›¤›n›zda veya gelen bir aramada
ayd›nlatma devreye girer ve tufllara son
bas›fl›n›zdan 10 saniye sonra kapan›r.
Uzun: Bir tufla bast›¤›n›zda veya gelen bir aramada ayd›nlatma devreye girer ve tufllara son
bas›fl›n›zdan 20 saniye sonra kapan›r.
KAPALI: Ayd›nlatma kullan›lmaz.
AÇIK: Servis ›fl›¤›, telefon kullan›ma haz›r
oldu¤unda yan›p söner.
Otomatik Tekrar Arama fonksiyonu ile, telefon,
baflar›s›z olan bir aramadan sonra telefon
numaras›n› tekrar aramak için on defaya kadar
deneme yapar.
Not: ‹ki arama denemesi aras›ndaki süre de¤ifliklik
gösterir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
AÇIK: Numara, otomatik olarak tekrar aran›r.
KAPALI: Numara tekrar aranmaz.
Oto. Cevapla
Otomatik Cevap fonksiyonu ile, telefon gelen aramalar› 3, 5 veya 10 saniye sonra otomatik olarak
cevaplar. Bu özelli¤i devre d›fl› da b›rakabilirsiniz.
Not: Bu özellik, yaln›zca telefon bir araç kitine
ba¤l› ise kullan›labilir (iste¤e ba¤l›).
82
83
Ayarlar
Ayarlar
Arayan Kimli¤i
Fabrika Ayarlar›na Dön
Telefon numaran›z›n, arad›¤›n›z kiflinin telefonunda
görüntülenmesini önleyebilirsiniz.
Telefonunuzu kolayl›kla standart yap›land›rmas›na
s›f›rlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, afla¤›dakileri
uygulay›n.
Not: Baz› flebekeler, kullan›c›n›n bu ayar›
de¤ifltirmesine izin vermemektedir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
1. Fabrika Ayarlar›na Dön menü seçene¤ini seçin.
2. 4 haneli telefon flifrenizi girin.
Standart: fiebeke taraf›ndan sa¤lanan standart
ayar kullan›l›r.
Not: fiifre, fabrika ç›k›fl›nda 0000 olarak ayarlanm›flt›r.
Bu flifreyi de¤ifltirmek için bkz: sayfa 96.
Numara Gizle: Numaran›z, di¤er kiflinin telefonunda görüntülenmez.
Aktif Hat
Numara Yolla: Numaran›z, her arama yapt›¤›n›zda
gönderilir.
Tufl Kilidi
Tufl kilidi fonksiyonuyla, kazara oluflan tufllamalar›
önleyebilirsiniz.
15 saniye/ 30 saniye/ 1 dakika/ 2 dakika:
Kilit sembolü ( ) ekranda görünüyorsa, bekleme
modunda tufllar çal›flmaz. Tufl tak›m›n› tekrar etkinlefltirmek için sol seçenek tufluna ve
tufluna
bas›n. Tufl tak›m›, ayarlanan süre boyunca hiçbir
tufla bas›lmazsa otomatik olarak kilitlenir.
KAPALI: Tufl tak›m› otomatik olarak kapanmaz.
Not: Tufl kilidi ayar›ndan ba¤›ms›z olarak tufl
tak›m› kilidini, bekleme modunda
tuflunu
bas›l› tutarak etkin duruma getirebilirsiniz.
84
Baz› SIM kartlar, iki abone numaras›yla kullan›labilir
(flebeke servisi). Bu fonksiyon, yaln›zca SIM kart›n›z
bunu destekliyorsa kullan›labilir.
Bu menü, arama yaparken kullan›lacak hatt› seçmenize olanak verir. Bununla birlikte, her iki hatta
gelen aramalar, seçili hattan ba¤›ms›z olarak cevaplanabilir. Bir hat seçti¤inizde, hat numaras›, operatörün/servis sa¤lay›c›s›n›n isminden sonra bir
gösterge fleklinde görüntülenir.
Manuel seçene¤ini seçerseniz, arama engelleme,
aktarma ve bekletme fonksiyonlar›na her eriflti¤inizde
bir hat seçebilirsiniz; aktif hat görüntülenmez.
fiebeke Servisleri
Menü 5-2
Bu menü fonksiyonlar›, flebeke servisleridir. Bu
fonksiyonlar›n kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› ö¤renmek ve bunlara abone olmak isterseniz, lütfen servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
85
Ayarlar
Arama Aktarma
Not: fiebeke operatörünüz taraf›ndan desteklenmeyen baz› arama aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.
Bu flebeke servisi, gelen aramalar›n›z›n belirtti¤iniz
bir numaraya yönlendirilmesini sa¤lar.
Örnek: Tatildeyken, ifl ile ilgili aramalar›n›z› bir ifl
arkadafl›n›za aktarmak isteyebilirsiniz.
Arama aktarma afla¤›daki yöntemlerle ayarlanabilir.
Koflulsuz Aktar: Tüm aramalar aktar›l›r.
Meflgulse: Aramalar, o anda telefondaysan›z aktar›l›r.
Cevap Yoksa: Aramalar, telefona cevap vermezseniz aktar›l›r.
Ulafl›lam›yorsa: Aramalar, servis sa¤lay›c›n›z›n kapsama alan›nda de¤ilseniz aktar›l›r.
Bulunam›yorsa: Aramalar, meflgulseniz, cevap vermiyorsan›z veya ulafl›lam›yorsan›z aktar›l›r.
Tümünü ‹ptal Et: Tüm arama aktarma seçenekleri
iptal edilir.
Not: Bu seçenekler, SIM karta ba¤l› olarak farkl› olabilir.
Afla¤›daki arama tiplerinin her biri için özel aktarma
seçenekleri belirleyebilirsiniz:
• Yaln›zca sesli aramalar
• Yaln›zca faks aramalar› (ikinci hat kullan›mdayken
kullan›lamaz)
• Yaln›zca veri aramalar› (ikinci hat kullan›mdayken
kullan›lamaz)
86
Ayarlar
Örnek: fiunlar› yapabilirsiniz:
• Faks aramalar›n›z› sistematik olarak
iflyerinizdeki faks ayg›t›na aktarma
• Telefonu kullan›rken gelen sesli aramalar›
ifl arkadafl›n›za aktarma
Arama aktarma seçeneklerinizi ayarlamak için
afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Gereken seçenek vurgulan›ncaya kadar
tufluna basarak istedi¤iniz arama aktarma tipini
seçip Seç seçenek tufluna bas›n.
2. Gereken seçenek vurgulan›ncaya kadar
tufluna basarak aktar›lacak arama tipini seçip
Seç seçenek tufluna bas›n.
3. Ayarlar›n›z› onaylamak için Etkin K›l seçenek
tufluna bas›n.
4. Aramalar›n aktar›laca¤› numaray› girin.
Uluslararas› kodu girmek için, + iflareti görüntüleninceye dek 0 tufluna bas›n. Seçenek tufluna bas›p,
ard›ndan Rehber veya Telesekreter Numaras›’na
basarak, rehberdeki bir numaray› veya telesekreter
numaras›n› da seçebilirsiniz.
5. Ayarlamay› tamamlad›ktan sonra
tufluna
veya Tamam seçenek tufluna bas›n.
Telefon, yapt›¤›n›z ayar› flebekeye gönderir ve
flebekenin onay› görüntülenir.
Belirli arama aktarma ayarlar›n› devreden ç›karmak
için afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Devreden ç›kar›lacak arama aktarma seçene¤ini
seçin.
2. Bu seçene¤in geçerli oldu¤u arama tipini seçin.
3. Ç›kart seçenek tufluna bas›n.
87
Ayarlar
Telefon, yapt›¤›n›z ayar› flebekeye gönderir ve
flebekenin onay› görüntülenir.
Ayr›ca, Tümünü ‹ptal Et seçene¤ini seçerek, arama
aktarma ayarlar›n›n tümünü devreden ç›karabilirsiniz.
Not: SIM kart›n›z destekliyorsa, tüm aramalar için
aktarma etkin oldu¤unda, ekran›n son sat›r›nda
afla¤›daki göstergelerden biri görüntülenir.
Hat 1’i Aktar: Hat 1’den gelen tüm aramalar aktar›l›r.
Hat 2’yi Aktar: Hat 2’den gelen tüm aramalar aktar›l›r.
Tümünü Aktar: Hat 1 ve 2’den gelen tüm
aramalar aktar›l›r.
Arama Engelleme
Arama engelleme flebeke servisi, aramalar›n›z›
k›s›tlaman›za olanak verir.
Arama engelleme afla¤›daki yöntemlerle ayarlanabilir.
Tüm Gidenler: Arama yap›lamaz.
Uluslararas›: Uluslararas› arama yap›lamaz.
Uluslararas› Yurtiçi Hariç: Yurtd›fl›ndayken,
yaln›zca içinde bulundu¤unuz ülkedeki numaralar› ve
flebeke sa¤lay›c›n›z›n bulundu¤u kendi ülkenizdeki
numaralar› arayabilirsiniz.
Tüm Gelenler: Gelen arama al›namaz.
Yurtd›fl›ndayken Gelenler: Telefonunuzu ülkeniz
d›fl›ndaki bir servis alan› içinde kulland›¤›n›zda
gelen arama alamazs›n›z.
Tümünü ‹ptal Et: Tüm arama engelleme ayarlar›
devreden ç›kar›l›r; gelen ve giden aramalar, normal
flekilde yap›labilir.
Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için
afla¤›dakileri uygulay›n.
88
Ayarlar
1. Gereken seçenek vurgulan›ncaya kadar
tufluna basarak istedi¤iniz arama engelleme tipini seçip Seç seçenek tufluna bas›n.
2. Gereken seçenek vurgulan›ncaya kadar
tufluna basarak engellenecek arama tipini seçip
Seç seçenek tufluna bas›n.
3. Ayarlar›n›z› onaylamak için Etkin K›l seçenek
tufluna bas›n.
4. Servis sa¤lay›c›n›z taraf›ndan sa¤lanan arama
engelleme flifrenizi girin.
Telefon, yapt›¤›n›z ayar› flebekeye gönderir ve
flebekenin onay› görüntülenir.
Belirli arama engelleme ayarlar›n› devreden ç›karmak için, afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Devreden ç›kar›lacak arama engelleme
seçene¤ini seçin.
2. Bu seçene¤in geçerli oldu¤u arama tipini seçin.
3. Ç›kart seçenek tufluna bas›n.
4. Servis sa¤lay›c›n›z taraf›ndan sa¤lanan arama
engelleme flifrenizi girin.
Telefon, yapt›¤›n›z ayar› flebekeye gönderir ve
flebekenin onay› görüntülenir.
Ayr›ca, Tümünü ‹ptal Et seçene¤ini seçerek,
arama engelleme ayarlar›n›n tümünü devreden
ç›karabilirsiniz.
Engelleme Kodunu De¤ifltir: Bu seçene¤i kullanarak,
servis sa¤lay›c›n›zdan alm›fl oldu¤unuz arama engelleme
flifrenizi ayarlayabilir ve de¤ifltirebilirsiniz. Yeni bir flifre belirlemeden önce geçerli flifreyi girmeniz gerekir.
89
Ayarlar
Yeni bir flifre girdikten sonra, yeniden girerek
do¤rulaman›z istenir.
Arama Bekletme
Bu flebeke servisi, bir görüflme s›ras›nda
arand›¤›n›zda bilgilendirilmenize olanak verir.
Arama bekletme seçeneklerinizi ayarlamak için
afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Gereken arama bekletme seçene¤i
vurgulan›ncaya kadar
tufluna basarak arama
bekletme seçene¤inin uygulanaca¤› arama tipini
seçip Seç seçenek tufluna bas›n.
2. Ayarlar›n›z› onaylamak için Etkin K›l seçenek
tufluna bas›n.
Telefon, yapt›¤›n›z ayar› flebekeye gönderir ve
flebekenin onay› görüntülenir.
Belirli arama bekletme ayarlar›n› devreden ç›karmak için afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Seçene¤in geçerli oldu¤u arama tipini seçin.
2. Devreden ç›kar seçenek tufluna bas›n.
Telefon, yapt›¤›n›z ayar› flebekeye gönderir ve
flebekenin onay› görüntülenir.
Ayr›ca, Tümünü ‹ptal Et seçene¤ini seçerek,
arama bekletme ayarlar›n›n tümünü devreden
ç›karabilirsiniz.
90
Ayarlar
fiebeke Seçimi
fiebeke Seçimi özelli¤i ülkenizin d›fl›nda geçerli
olan dolafl›m (roaming) için kullan›lan flebekenin
otomatik veya manuel olarak seçilece¤ini belirlemenize olanak verir.
Not: Kendi ülkenizdeki flebekenin d›fl›nda bir
flebekeyi, bu flebekenin ülkenizdeki flebekeyle
geçerli bir dolafl›m anlaflmas› varsa seçebilirsiniz.
Dolafl›m s›ras›nda flebekenin otomatik veya
manuel olarak seçilece¤ini belirlemek için
afla¤›dakileri uygulay›n.
1. fiebeke Seç görüntülendi¤inde, Seç seçenek
tufluna bas›n.
2. Gereken seçenek vurgulan›ncaya kadar
tufluna, sonra da Tamam seçenek tufluna bas›n.
Otomatik’i seçerseniz, dolafl›m s›ras›nda listedeki ilk kullan›labilir flebekeye ba¤lan›rs›n›z.
Manuel’i seçerseniz, telefon mevcut flebekeleri
tarar. 3. Ad›m’a geçin.
3. Tercih etti¤iniz flebeke vurgulan›ncaya kadar
tufluna, sonra da Tamam seçenek tufluna bas›n.
Dolafl›m s›ras›nda bu flebekeye ba¤lan›rs›n›z.
91
Ayarlar
Hat Kimli¤i
Bu seçenek, afla¤›daki hat kimli¤i ayarlar›n› görüntülemenize olanak verir.
CLIP (Arayan Hat Kimli¤ini Gösterme) /
COLP (Ba¤lanan›n Hat Kimli¤ini Gösterme) Bu
flebeke fonksiyonlar› etkinse, arama s›ras›nda
arayan›n numaras› görüntülenir. Telefon numaras›,
rehberde kay›tl› bulunanlardan biriyle efllefliyorsa,
arayan›n ismi de görüntülenir.
CLIR (Arayan Hat Kimli¤i Gizleme) /
COLR (Ba¤lanan›n Hat Kimli¤ini Gizleme) Bu
flebeke fonksiyonlar› etkinse, numaran›z arad›¤›n›z
kiflinin telefonunda görüntülenmez.
Ayarlar
Kapal› Kullan›c› Grubu (CUG)
Bu flebeke servisi, gelen ve giden aramalar›n seçilmifl bir kullan›c› grubuyla s›n›rland›r›lmas›na olanak
verir. En çok 10 kullan›c› grubuna üye olabilirsiniz.
Kapal› Kullan›c› Grubu oluflturma, etkinlefltirme ve
kullanma hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
Örnek: Bir flirket, çal›flanlar›na SIM kart ödünç verir ve
giden aramalar› yaln›zca ayn› ekibin üyeleri aras›nda
yap›lmak üzere s›n›rland›rmak istemektedir.
Kapal› Kullan›c› Grubunu Etkinlefltirme
Kapal› Kullan›c› Grubu menüsünü seçerseniz, CUG
fonksiyonunu etkinlefltirmek isteyip istemedi¤iniz
sorulur. Evet seçenek tufluna bas›n. Böylece
afla¤›daki seçeneklere eriflebilirsiniz.
Devreden ç›kart: CUG fonksiyonunu devreden
ç›kar›r.
Dizin Listesi: CUG dizin numaralar› listelemenize,
eklemenize veya silmenize olanak verir. Geçerli
CUG dizinlerinin listesi görüntülenir. Yeni bir CUG
dizini ekleyin (servis sa¤lay›c›n›z›n önerdi¤i flekilde)
veya seçili bir grubu silin.
Bunun için:
Mevcut CUG dizinlerini kayd›rma
fiuna bas›n:
tuflu.
Yeni bir CUG dizini ekleme Önce Seçenek tuflunu
sonra Ekle’yi seçin ve
dizini girin.
Bir CUG dizinini silme
92
Silinecek dizini belirlemek
için
tuflunu seçin,
sonra Seçenek tufluna
bas›n ve Sil’i seçin.
93
Ayarlar
Ayarlar
D›fl Eriflim: Kapal› Kullan›c› Grubu d›fl›ndaki
numaralara yap›lan aramalara izin vermenize veya
bunlar› yasaklaman›za olanak verir. Bu özellik,
CUG aboneli¤inizin niteli¤ine ba¤l›d›r. Bilgi için lütfen servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
Standart Grup: Servis sa¤lay›c›n›za standart bir
CUG bildirebilirsiniz. Bunu yaparsan›z, telefonunuzdaki Standart Grup seçene¤ini etkinlefltirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine,
standart CUG’nizi kullanma seçene¤i sunulur.
Güvenlik Ayarlar›
Menü 5-3
Güvenlik özelli¤i, telefonunuzun kullan›m›n› flunlara
göre s›n›rland›rman›za olanak verir:
• istedi¤iniz kifliler için
• ‹stedi¤iniz arama tipleri için
Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeflitli kodlar ve flifreler kullan›l›r. Bunlar afla¤›daki bölümlerde aç›klanm›flt›r (ayr›ca bkz: sayfa 122).
PIN Sorgusu
PIN Sorgusu özelli¤i etkinlefltirilirse, telefonu her
açt›¤›n›zda PIN kodunuzu girmeniz gerekir. Bu
nedenle, PIN kodunuzu bilmeyen bir kifli, sizin
onay›n›z olmadan telefonunuzu kullanamaz.
Not: PIN Sorgusu özelli¤ini devreden ç›karmadan
önce PIN kodunuzu girmeniz gerekir.
94
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Devrede: Telefon her aç›ld›¤›nda PIN kodu girmeniz gerekir.
Devre D›fl›: Telefonu açt›¤›n›zda do¤rudan flebekeye ba¤lan›r.
PIN De¤ifltir
Bu özellik, PIN Sorgusu özelli¤inin etkinlefltirilmifl
olmas› kofluluyla, geçerli PIN kodunuzu bir
yenisiyle de¤ifltirmenize olanak verir. Yeni PIN
kodunu belirlemek için geçerli PIN kodunu girmeniz
gerekir.
Yeni bir PIN kodu girdikten sonra kodu tekrar girerek do¤rulaman›z istenir.
Telefon Kilidi
Telefon Kilidi özelli¤i etkinlefltirilirse, telefon kilitlenir
ve telefonu her açt›¤›n›zda telefon flifresini girmeniz gerekir.
fiifre, fabrika ç›k›fl›nda 0000 olarak belirlenmifltir.
Telefon flifresini de¤ifltirmek için, fiifreyi De¤ifltir
menü seçene¤ini (5-3-4) kullan›n.
Do¤ru flifre girildikten sonra, telefonu kapat›ncaya
kadar kullanabilirsiniz.
95
Ayarlar
Ayarlar
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Devrede: Telefonu açt›¤›n›zda telefon flifresini girmeniz istenir.
Devrede: Yaln›zca rehberde kay›tl› olan telefon
numaralar›n› arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gerekir.
Devre D›fl›: Telefonu açt›¤›n›zda telefon flifresi girmeniz istenmez.
fiifreyi De¤ifltir
fiifre De¤ifltir özelli¤i, geçerli telefon flifrenizi bir
yenisiyle de¤ifltirmenize olanak verir. Yeni bir flifre
belirlemeden önce geçerli flifreyi girmeniz gerekir.
fiifre, fabrika ç›k›fl›nda 0000 olarak belirlenmifltir. 4
haneye kadar olan yeni bir flifre girdi¤inizde, flifreyi
tekrar girerek do¤rulaman›z istenir.
SIM Kilidi
Devre D›fl›: Tüm numaralar› arayabilirsiniz.
Not: Her SIM kart›n PIN2 kodu yoktur. SIM
kart›n›z›n PIN2 kodu yoksa, bu menü
seçene¤i görüntülenmez.
PIN2 De¤ifltir
PIN2 De¤ifltir özelli¤i, geçerli PIN2 kodunuzu bir
yenisiyle de¤ifltirmenize olanak verir. Yeni bir PIN2
kodu belirlemek için önce geçerli PIN2 kodunu girmeniz gerekir. Yeni bir PIN2 kodu girdikten sonra,
kodu tekrar girerek do¤rulaman›z istenir.
SIM Kilidi özelli¤i etkinlefltirilirse, telefonunuz
yaln›zca geçerli SIM kart› ile çal›fl›r.
Not: Her SIM kart›n PIN2 kodu yoktur. SIM
kart›n›z›n PIN2 kodu yoksa, bu menü
seçene¤i görüntülenmez.
Kilit kodunu girdikten sonra, kodu tekrar girerek
do¤rulaman›z istenir.
Ekran Ayarlar›
SIM kilidini kald›rmak için, SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.
Menü 5-4
Ekran Ayarlar› menüsü, LCD ekran›n›n görünüflünü
ayarlaman›za olanak verir.
FDN Modu
Ekran Modu
FDN (Sabit Arama Numaras›) modu, SIM kart›n›z
taraf›ndan destekleniyorsa, giden aramalar›n›z›
s›n›rl› bir telefon numaras› grubuyla k›s›tlaman›za
olanak verir.
Bekleme modunda görüntülenecek olan ekran
resmini seçebilirsiniz.
Normal Mod: LCD, <Servis Sa¤lay›c›> ve geçerli
saat ve tarihi görüntüler.
Resim Göster: LCD, Resim Seç seçene¤i ile seçili
resmi görüntüler.
96
97
Ayarlar
Ayarlar
Saat: LCD, analog bir saat görüntüler.
WAP Taray›c›
Normal modu bir süreli¤ine görüntülemek için herhangi bir tufla bas›n.
Not: Bu menü, flebeke servis sa¤lay›c›n›za ba¤l›
olarak gösterilmeyebilir.
Not: Resim veya Saat modundan Normal moda
geçmek için herhangi bir tufla bas›n. Önceden
tan›mlanan süre içinde bir tufla bas›lmazsa,
ekran otomatik olarak eski haline döner.
Proxy Ayarlar› menü seçene¤ini (5-5-1) kullanarak
farkl› proxy’ler ayarlayabilir, Geçerli Proxy menü
seçene¤ini (5-5-2) kullanarak bunlardan birini
geçerli proxy olarak tan›mlayabilirsiniz. Afla¤›daki
parametreler her bir proxy için ayarlanmal›d›r; bunlar, servis sa¤lay›c›n›za ba¤l› olarak de¤ifliklik
gösterebilir. Ayr›nt›l› bilgi için servis sa¤lay›c›n›za
baflvurun.
Resim Seç
Bu seçenek, Ekran Modu seçene¤ini Resim
Göster olarak ayarlad›¤›n›zda görüntülenecek
resmi seçmenize olanak verir. Befl resimden birini
seçebilirsiniz (Resim 1 ~ 5).
Kontrast
Bu seçenek, LCD ekran›n›n kontrast›n› ayarlaman›za olanak verir. Kontrast› artt›rmak için
tufluna, azaltmak için
tufluna bas›n.
Menü 5-5
Proxy ‹smi: Proxy sunucusunun ismi.
WDP Adresi: Internet’e ba¤lanmak için gereken IP
adresi.
Port Numaras›: A¤ geçidine ba¤lanmak için kullan›lacak port numaras›.
Ana Sayfa URL: Girifl Web sitenizin URL’si.
Eriflim Noktas›
• NAS Numaras›: PPP sunucusunun telefon
numaras›.
• Kullan›c› Ad›: PPP sunucusu oturum açma kimli¤i
(iste¤e ba¤l› olabilir).
• fiifre: PPP sunucusu flifresi (iste¤e ba¤l› olabilir).
• fiebeke Tipi: V.32 Transparent, V.32 Non-Transparent,
V.110 Transparent veya V.110 Non-Transparent.
98
99
Ayarlar
Düzenleyici
Servis Ifl›¤› Rengi
Menü 5-6
Servis ›fl›¤› için kullan›labilen befl renk vard›r: yeflil,
turuncu, k›rm›z›, mor ve mavi.
Bu renkleri,
tufluna basarak kayd›rabilirsiniz.
‹stedi¤iniz rengi seçmek için, Seç seçenek tufluna
bas›n.
Düzenleyici özelli¤i, afla¤›daki olanaklar› sa¤lar:
• Notlar›n›z› veya ifl listenizi haz›rlama
• Hesap makinesini kullanma
• Geçerli tarih ve saati ayarlama
• Alarm›, telefonun belirli bir saatte çalmas›n›
sa¤layacak flekilde ayarlama (örne¤in, bir randevunuzu an›msatmak için)
• Takvim denetimi
• Dünyan›n farkl› kentlerinde saatin kaç oldu¤unu
ö¤renme
Ajanda
Menü 6-1
Ajanda, hat›rlatmalar›, yapman›z gereken aramalar›, toplant›lar› ve do¤um günlerini izlemenize
yard›mc› olur. Telefon alarm›, bir do¤um günü,
hat›rlatma veya arama için ayarlanm›fl olan tarihe
gelindi¤inde çalar.
Ajanda menüsüne girdi¤inizde, flu seçenekleri kullanabilirsiniz.
Tarihe Git: Belirli bir tarih girmenize ve bu tarihi
not etmenize olanak verir.
Tümünü Göster: Not edilmifl olaylar› gösterir.
Tümünü Sil: Not edilmifl tüm olaylar› siler.
100
101
Düzenleyici
Yeni bir olay not etmek için afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Takvim görüntülendi¤inde, ay› seçmek için
tuflunu, haftay› seçmek için
ve
tufllar›n› ve günü seçmek için
ve
tufllar›n› kullan›n. Tarihi belirlemek için, Tarihe
Git menü seçene¤ini de kullanabilirsiniz.
Not: Takvim ekran›ndan ç›kmak için,
tufluna
bas›n. Telefon bir önceki menü seviyesine döner.
2. Tamam seçenek tufluna bas›n.
3. Bir not tipi seçin. Dört tip bulunmaktad›r.
Hat›rlatma: Tan›mlama ve saat gerektirir.
Telefon Et: Telefon numaras› ve saat gerektirir.
Toplant›: Tan›mlama ve saat gerektirir.
Do¤um Günü: ‹sim ve saat gerektirir.
4. Gerekiyorsa, metin girme hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
için sayfa 35’e bakarak uygun bilgiyi girin.
5. Alarm› not edilen tarih ve saatte çalacak biçimde
ayarlamak isterseniz, Evet seçene¤ini seçin.
Aksi takdirde, Hay›r seçene¤ini seçin.
6. Evet seçene¤ini seçerseniz, alarm saatini
ayarlay›n ve Tamam’a bas›n.
Not: Telefon kapal›ysa alarm ayarlanan saatte
çalmaz. Telefonun aç›k ve bataryan›n dolu
oldu¤unu kontrol edin.
Düzenleyici
Herhangi bir not atanm›fl olan tarih koyu karakterlerle görüntülenir. Böyle bir tarihi seçerseniz,
içeri¤ini görürsünüz.
Not: Belirli bir gün için birden fazla olay not ettiyseniz,
tufluna basarak istedi¤iniz nota
ulaflmak için kayd›rma yapabilirsiniz.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Ekle: Yeni içerik eklemenize olanak verir.
Sil: Not edilmifl olay› siler.
Tafl›: Not edilmifl olay› yeni bir tarihe tafl›r.
Kopyala: Not edilmifl olay› yeni bir tarihe kopyalar.
Günü Sil: O tarihteki tüm not edilmifl olaylar› siler.
Alarm
Menü 6-2
Bu seçenek, alarm› belirli bir saatte telefonunuz
aç›kken çalacak flekilde ayarlaman›za olanak verir.
Bir veya birkaç alarm ayarlayabilirsiniz.
Afla¤›daki alarmlar kullan›labilir.
Günlük Alarm: Alarm, her gün ayn› saatte çalar.
Tek Alarm: Alarm, yaln›zca bir kez çalar ve sonra
devreden ç›kar›l›r.
Haftal›k Alarm: Alarm, her hafta ayn› gün ve ayn›
saatte çalar.
Alarm Sesi seçene¤i, alarm için belirli bir ses seçmenize olanak verir.
102
103
Düzenleyici
Düzenleyici
Alarm› ayarlamak için afla¤›dakileri uygulay›n.
Hesap Makinesi
1. Seç seçenek tufluna basarak, bir alarm tipi
seçin.
Alarm Kur seçene¤i, alarm›n çalmas› gereken
haftan›n günü ve saatini ayarlaman›za olanak
verir.
Telefonu 9 haneli bir hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel aritmetik fonksiyonlar› sa¤lar: toplama, ç›karma, çarpma, bölme,
yüzde.
2. Haftal›k Alarm’› seçerseniz, istedi¤iniz günü
seçin ve
tufluna bas›n.
Günün seçildi¤ini göstermek için * sembolü
görüntülenir.
Bunu kald›rmak için,
tufluna bas›n.
Birden çok gün seçebilirsiniz.
3. Tamam seçenek tufluna bas›n.
4. ‹stedi¤iniz saati girin ve sonra Tamam seçenek
tufluna bas›n.
Alarm Devrede görüntülenir.
Ekran›n üst sat›r›nda alarm sembolü ( ) görüntülenir. Alarm çald›¤›nda, servis ›fl›¤› beyaz olarak
yan›p söner. Çald›¤›nda alarm› durdurmak için,
Ç›k›fl seçenek tufluna veya herhangi bir tufla
bas›n.
Menü 6-3
Hesap makinesini kullanmak için afla¤›dakileri
uygulay›n.
1. Numara tufllar›n› kullanarak ilk numaray› girin.
2. ‹fllem aritmetik sembolü bulana kadar ‹fllem
seçenek tufluna bas›n: + (topla), - (ç›kar), x
(çarp), / (böl).
3. ‹kinci say›y› girin.
4. Gerekiyorsa 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5. ‹ki ondal›k haneli sonucu hesaplamak için, Eflit
seçenek tufluna veya
tufluna bas›n.
Herhangi bir hatay› silmek veya ekran› temizlemek
için,
tufluna bas›n.
Ondal›k ayrac› girmek için,
tufluna bas›n.
Alarm› devreden ç›karmak için, Alarm› Kapat
seçene¤ini seçin.
Not: Telefonunuz kapal›yken alarm çalmaz.
Ayarlad›¤›n›z saat için telefonunuzun aç›k ve
bataryan›n dolu olaca¤indan emin olun.
104
105
Düzenleyici
Düzenleyici
‹fl Listesi
Örnekler:
‹fade
12*3+5=
34+57=
45+57=
48-23=
14-23=
68*25=
68*40=
35/14=
98/14=
Tufl S›ras›
12x3+5
(veya
34+57
(veya
45
(veya
48-23
(veya
14
(veya
68x25
(veya
40
(veya
35/14
(veya
98
(veya
Sonuç
) 41
) 91
) 102
) 25
)
-9
) 1700
) 2720
) 2.5
)
7
200’ün %10’u
200x10
10=? 100’ün yüzdesi 10/100
200’ün 10% fazlas›
200’ün 10% eksi¤i
200+10
200-10
4’ün karesi
8’in karfl›t›
4x
8/
20
10
220
180
(veya
(veya
) 16
) 0.12
Menü 6-4
Bu özellik, size flu olanaklar› verir:
• Yapman›z gereken ifllerin bir listesini haz›rlama
• Her ifle bir öncelik derecesi ve zaman s›n›r›
atama
• ‹flleri öncelik derecesi ve durum iflaretine göre listeleme
(yap›lacak ifl için , tamamlanm›fl ifl için 3 ✓ )
‹fl Listesi Haz›rlama
‹fl Listesi haz›rlamak için afla¤›dakileri uygulay›n.
1. Yeni seçenek tufluna bas›n.
2. ‹fli girin.
Metin girme konusunda ayr›nt›l› bilgi için, bkz:
sayfa 35.
3. Tamam seçenek tufluna bas›n.
4.
tuflunu ve Seç seçenek tuflunu kullanarak
yüksek veya düflük öncelik derecesini seçin.
5. Zaman s›n›r›n›
Not: Hesap makinesiyle ifliniz bitti¤inde, önceki
menü seviyesine dönmek için
tufluna
bas›n.
6. Evet seçenek tufluna bas›n.
‹fl Listesini Düzeltme
‹fl Listesi menü seçene¤ini (6-4) seçti¤inizde ‹fl
Listesi’nde ifller tan›mlanm›flsa, geçerli içerik, iliflkili
durum iflareti ve öncelik derecesiyle birlikte görüntülenir.
Bir iflin ayr›nt›l› içeri¤ini görmek için, Göster
seçenek tufluna bas›n. Bir iflin durumunu
de¤ifltirmek için
tufluna bas›n.
106
107
Düzenleyici
Düzenleyici
Seçenek tufluna basarak afla¤›daki seçenekleri
seçebilirsiniz.
Yeni: Yeni bir ifl oluflturman›za olanak verir.
‹flaretle: Bir ifli tamamlanm›fl olarak iflaretlemenize
olanak verir.
Düzelt: Varolan bir ifli düzeltmenize olanak verir.
Listele: ‹flleri öncelik derecesine (yüksek, düflük)
veya duruma (bitti, geri al) göre listelemenize
olanak verir.
Kopyala: Bir ifli kopyalar.
Dünya Saatleri
Menü 6-6
Telefonunuzu, dünyadaki 21 büyük kentteki saati
ö¤renmek için kullanabilirsiniz.
tuflunu kullanarak flehir isimlerini kayd›r›n.
Ekran flunlar› gösterir:
• fiehir ismi
• Geçerli tarih ve saat
• Bulundu¤unuz konumdaki yerel saat (ayr›nt›l› bilgi
için afla¤›daki bölümü inceleyin) veya GMT saatini (standart) ayarlad›ysan›z, seçili ve yaflad›¤›n›z
flehir aras›ndaki saat fark›
Sil: Bir ifli siler.
Bulundu¤unuz bölgenin içinde bulundu¤u saat dilimini seçmek için afla¤›dakileri uygulay›n.
Tümünü Sil: Tüm iflleri siler.
1.
Takvim
Menü 6-5
tufluna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizdeki flehri seçin.
Yerel tarih ve saat görüntülenir.
2. Ayarla seçenek tufluna bas›n.
1900’den 2099’a kadar olan takvimleri görüntüleyebilirsiniz. Ekran›n sa¤ alt köflesinde afla¤›daki
gösterge görüntülenir:
xxxG/yyH
burada xxx, günün y›l içindeki kaç›nc› gün oldu¤unu,
yy ise haftan›n kaç›nc› hafta oldu¤unu gösterir.
Örnek: 122G/18H
Günleri de¤ifltirmek için
veya
tuflunu, haftalar› de¤ifltirmek için
veya
tuflunu ve
aylar› de¤ifltirmek için
tuflunu kullan›n.
Tarihleri, Git seçene¤ini seçerek de de¤ifltirebilirsiniz.
108
3. Bunun için:
fiuna bas›n:
Geçerli tarih ve saati bu Yerel Ayar seçenek tuflu.
yeni ayarla güncellefltirme
Saat diliminin geçerli olarak DST Ayarla seçenek tuflu.
yaz saati kulland›¤›n›
Saat fark›n›n yan›nda
gösterme
bir onay iflareti gösterilir.
Saat diliminin geçerli
DST’yi Kald›r seçenek
olarak yaz saati
tuflu (yaln›zca saat
kullanmad›¤›n› gösterme fark›n›n yan›nda onay
iflareti görüntüleniyorsa
kullan›labilir).
109
Düzenleyici
Saat ve Tarih
Menü 6-7
Saati Ayarla
Bu seçenek, 24 saat sistemini kullanarak, görüntülenen saati de¤ifltirmenize olanak verir.
Not: Saati ayarlamadan önce, Dünya Saatleri
menü seçene¤i (6-6) yolu ile saat diliminizi
belirtmeniz gerekir.
Oyunlar
Bu menüyü kullanarak, telefonunuzla sevilen oyunlar oynayabilirsiniz.
Diledi¤iniz oyuna ilerleyin ve Seç seçenek tufluna
bas›n.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Oyna: Bir oyuna bafllaman›za olanak verir.
Tarihi Ayarla
Bu seçenek, görüntülenen tarihi de¤ifltirmenize
olanak verir. Afla¤›daki seçenekte belirtilen format›
kullanarak, günü, ay› ve y›l› girin.
Format
Bu seçenek, tarih format›n› seçmenize olanak verir:
• GG/AA/YYYY (gün, ay, y›l)
• AA/GG/YYYY (ay, gün, y›l)
Seviye: Yaln›zca gerekti¤inde görüntülenir. Seviye
seçmenizi sa¤lar. ‹stedi¤iniz seviyeyi
tufluyla
belirledikten sonra Tamam seçenek tufluna bas›n.
Ayarlar: Ayd›nlatma ve ses gibi telefon ayarlar›n›
yapman›za olanak verir.
Her bir ayar› yapmak için,
tufluna basarak
Ayd›nlatma veya Ton seçene¤ini vurgulay›n ve
sonra Aç / Kapa seçenek tufluna basarak AÇIK ve
KAPALI aras›nda geçifl yap›n.
Talimatlar: Oyunun nas›l oynanaca¤› hakk›nda bir
aç›klama verir.
tufluyla sayfay› yukar› veya afla¤› kayd›rabilirsiniz.
En ‹yi Puan: Oyunun en iyi puan listesini gösterir.
Bir oyunu oynamay› durdurmak için,
bas›n.
tufluna
Verilen bir oyunda yüksek bir puana ulaflt›ysan›z,
telefon, oyunu bitirdi¤inizde En ‹yi Puan ekran›n›
görüntüler.
110
111
WWW Servisleri
WWW Servisleri
S›k Kullan›lanlar özelli¤ine eriflmek için, afla¤›dakileri yap›n.
Telefonunuzu bir Web Taray›c›s› olarak kullanabilirsiniz. Güncel haberler, hava durumu, spor ve
di¤er konular hakk›nda bilgiler alabilir, e-posta ve
di¤er Internet servislerini kullanabilirsiniz.
Internet hesab›n›z› açmak için lütfen servis
sa¤lay›c›n›za baflvurman›z gerekebilir. Web
Taray›c›s›’n› kullanmak için, Numaram menü
seçene¤inden (5-1-2) telefon numaran›z› belirtmeniz gerekir.
Ana Sayfa
Menü 8-1
Bekleme modundayken taray›c›y› bafllatmak için,
ekran›n sa¤ yan›ndaki
tufluna bas›n veya
önce Menü seçenek tufluna sonra
ve
tufllar›na bas›n.
1. Bekleme modundayken, Menü seçenek tufluna bas›n.
2. WWW Servisleri için
tufluna bas›n.
3. S›k Kullan›lanlar için
tufluna bas›n.
tuflunu kul4. ‹stedi¤iniz s›k kullan›lanlar ö¤esini,
lanarak vurgulay›n ve Seç seçenek tufluna bas›n.
5. Seçenek tufluna bas›n.
Üç seçenek kullan›labilir.
Düzelt: Yerel s›k kullan›lan iflareti oluflturman›za
veya düzeltmenize olanak verir.
1. Gereken ismi girin (en çok 16 karakter).
2. Tamam seçenek tufluna bas›n.
3. URL adresini girin (en çok 128 karakter).
4. Tamam seçenek tufluna bas›n.
Git: Seçilen sayfay› açman›za olanak verir.
Ba¤lant› kurulduktan sonra ana sayfa görüntülenir.
‹çerik servis sa¤lay›c›s›na ba¤l›d›r.
Taray›c›dan ç›kmak istedi¤inizde
tufluna
bas›n. Bekleme modu ekran› görüntülenir.
S›k Kullan›lanlar
Menü 8-2
Sil: Seçilen s›k kullan›lan ö¤esini silmenize olanak verir.
Git...
Menü 8-3
Herhangi bir WWW sayfas›n› URL adresini girerek
açabilirsiniz.
URL adresini do¤rudan girmek için afla¤›dakileri yap›n.
S›k Kullan›lanlar (favoriler) özelli¤ini kullanarak
kolay eriflim için en çok befl Internet sitesinin
adresini kay›tl› tutabilirsiniz.
1. Bekleme modundayken, Menü seçenek tufluna
bas›n.
2. WWW Servisleri için
3. Git... için
tufluna bas›n.
tufluna bas›n.
4. URL adresini girin ve Git seçenek tufluna bas›n.
112
113
WWW Servisleri
WWW Servisleri
WAP Taray›c›s›yla Gezinti
Not: WAP Taray›c›s› menüleri, taray›c›n›z›n
sürümüne ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir.
Internet’te gezinti yapmak için telefon tufllar›n› veya
WAP Taray›c›s› menüsünü kullanabilirsiniz.
Afla¤›daki seçenekler kullan›labilir.
Telefon Tufllar›n› Kullanma
Ana Sayfa: Sizi, istedi¤iniz zaman, Kablosuz Web
servis sa¤lay›c›s›n›n girifl sayfas›na geri götürür.
Internet’te gezinti yaparken, telefon tufllar› telefon
modundakinden farkl› ifllevler görür.
Bunun için:
fiuna bas›n:
S›k Kull.: S›k Kullan›lanlar listesine eklenen bir
Web sayfas›n› do¤rudan yüklemenize olanak verir.
Site ‹flaretle: Geçerli sayfay› s›k kullan›lanlar listenize ekler.
‹çerik alan›n›n her sat›r›n›
kayd›rma
Önceki sayfaya dönme
T. Yükl: Geçerli sayfay› yeniden yükler.
tuflu (ana
sayfa d›fl›nda).
Aç›l›fl girifl sayfas›na dönme Herhangi bir yerde
tuflunu bas›l›
tutun.
Phone.com hak.: WAP Taray›c›s›’n›n sürümünü
gösterir.
Geliflmifl...: Afla¤›daki geliflmifl özelliklere
eriflmenizi sa¤lar. Baz› özellikler, flebeke operatörünüz taraf›ndan desteklenmiyor olabilir.
URL Göster: Geçerli sayfan›n URL’sini gösterir.
WAP Taray›c›s› Menüsünü Kullanma
Ana sayfa: Girifl sayfas›na götürür.
Kablosuz Web’de gezinti yaparken kullanabilece¤iniz
çeflitli menü seçenekleri bulunmaktad›r.
Çevrim D›fl› Servisler: fiebeke ba¤lant›s› olmad›¤›
zamanlarda görüntüleyebilmeniz için Web sayfalar›n› kopyalaman›za ve kaydetmenize olanak
verir.
WAP Taray›c›s› menüsüne eriflmek için afla¤›dakileri yap›n.
1.
. tufluna bas›n.
Menü seçeneklerinin bir listesi görüntülenir.
2. ‹stedi¤iniz seçene¤i,
tuflunu kullanarak vurgulay›n.
3. Seçene¤i iflaretlemek için Tamam seçenek
tufluna bas›n.
Giden Kutusu: Taray›c›dan giden istemleri daha
sonra ifllemek üzere saklar.
Taray›c›y› Yeniden Bafllat: Önbelle¤i temizler ve
girifl sayfas›n› görüntüler.
fiifreleme: Bir sunucuya ba¤lan›rken kullanaca¤›n›z
güvenlik anahtar›n› denetlemenize ve
oluflturman›za olanak verir.
4. Gerekiyorsa, önce
tufluna sonra Tamam
tufluna basarak ikinci seçene¤i seçin.
114
115
WWW Servisleri
Di¤er Servisler
Metin, Say› veya Sembol Girme
Yaz› girmeniz istendi¤i zaman, sa¤ seçenek
tuflunun üzerinde geçerli yaz› girme modu görüntülenir: abc/Abc/ABC, NUM veya SYM 1 ~ 4.
Modlar› de¤ifltirmek için, istedi¤iniz mod görüntüleninceye kadar sa¤ seçenek tufluna bas›n.
abc/Abc/ABC: Küçük ve büyük harfleri girmenize
olanak verir. Küçük ve büyük harfler aras›nda,
tufluna basarak geçifl yapabilirsiniz.
SYM1~4: Çeflitli semboller ve noktalama iflaretleri
girmenize olanak verir. Di¤er sembolleri görmek
için, Daha seçenek tufluna bas›n.
NUM: Say› girmenize olanak verir.
Metni düzeltmek istedi¤inizde,
tuflunu kullanarak imleci istedi¤iniz konuma tafl›y›n ve
tufluna basarak yanl›fl harfi silin. Sonra do¤ru harfi
girin.
fiebeke Ba¤lant› Bilgisi
fiebeke ba¤lant› süresini denetlemek için,
tuflunu bas›l› tutun. Ba¤lant› süresini, içerik alan›n›n
son sat›r›nda görebilirsiniz. Bekleme süresi bir veya
birkaç dakikad›r (servis sa¤lay›c›n›za ba¤l› olarak
de¤iflir). Bu nedenle, taray›c›y› bir veya birkaç dakika
boyunca kullanmazsan›z, flebeke ba¤lant›s› otomatik
olarak kesilir. Bu durumda, ba¤lant› süresinin bu noktada durdu¤unu görebilirsiniz. Taray›c›dan ç›kt›¤›n›z
zaman ba¤lant› süresi s›f›rlan›r.
116
ALS (Alternatif Hat Servisi)
Not: Bu özelli¤in kullan›l›p kullan›lamayaca¤›n› ve
buna nas›l abone olunaca¤›n› ö¤renmek için
lütfen servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
ALS özelli¤i, iki hatt›n bir SIM kartta birlefltirilmesine
olanak verir. Bunun sonucunda, istedi¤iniz hatta,
diledi¤iniz zaman arama yapabilir ve alabilirsiniz.
Bu flebeke servisine abone olursan›z, baz› ek menü
seçenekleri bu özelli¤i ayarlaman›z› sa¤lar.
1. Hat Seçimi
Aktif Hat menü seçene¤i (5-1-#) ile, bir hatt›,
arama yapt›¤›n›zda otomatik olarak kullan›lacak
flekilde ayarlayabilir veya her arama için hatt›
manuel olarak seçebilirsiniz. Ayr›nt›l› bilgi için bkz:
sayfa 85.
2. Hat ‹smini De¤ifltirme
Numaram menü seçene¤i (5-1-2) yolu ile her hatt›n
ismini de¤ifltirebilirsiniz.
Bir hatt›n ismini de¤ifltirdi¤inizde, gerekli durumlarda, “Hat 1” veya “Hat 2” yerine isim görüntülenir.
Ayr›nt›l› bilgi için bkz: sayfa 81.
117
Di¤er Servisler
Sorun Giderme
3. Zil Sesi Tipini Ayarlama
‹ki hattan gelen aramalar› birbirinden ay›rabilmek
için, Zil Sesi Tonu menü seçene¤i (4-1) ile her hat
için farkl› bir zil sesi tonu seçebilirsiniz. Ayr›nt›l›
bilgi için bkz: sayfa 74.
4. Arama Aktarma Seçeneklerini Ayarlama
Arama Aktarma menü seçene¤i (5-2-1) yolu ile
her hat için arama aktarma seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu servis, istedi¤iniz hatta gelen aramalar› belirtti¤iniz bir numaraya aktarman›za
olanak verir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz: sayfa 86.
Sat›fl sonras› servisine baflvurmadan önce
afla¤›daki basit kontrolleri yap›n. Bunlar, gereksiz
bir servis iflleminin zaman kayb›n› ve masraflar›n›
önleyebilir.
Telefonunuzu açt›¤›n›zda afla¤›daki
mesajlar görüntüleniyor
SIM Kart› Yerlefltir
• SIM kart›n do¤ru flekilde tak›l› olup olmad›¤›n›
kontrol edin.
• Telefon, 3 VSIM kart gerektirmektedir. Herhangi bir
sorunla karfl›lafl›rsan›z, lütfen servis sa¤lay›c›n›za
baflvurun.
Telefon Kilitli
• Otomatik kilitleme fonksiyonu etkin durumda.
Telefonu kullanabilmeniz için telefonun flifresini
girmeniz gerekir.
PIN Gir
• Telefonunuzu ilk kez kullan›yorsunuz. SIM kart ile
verilen PIN (Kiflisel Kimlik Numaras›) kodunu girmeniz gerekir.
• Telefon her aç›ld›¤›nda PIN girilmesini gerektiren
seçenek etkin durumda. PIN kodunuzu girmeniz
gerekir. PIN kodunuzu girmeniz gerekir. Sonra bu
seçene¤i, dilerseniz, devre d›fl› b›rakabilirsiniz.
PUK Gir
• PIN kodu arka arkaya üç kez hatal› girildi ve telefon bloke oldu. fiebeke operatörünüzün verdi¤i
PUK kodunu girin.
118
119
Sorun Giderme
Sorun Giderme
“Servis yok” görüntüleniyor
• fiebeke ba¤lant›s› kaybedildi. Sinyalin zay›flad›¤›
bir alanda olabilirsiniz (tünelde veya binalarla
çevrili bir alanda). Konumunuzu de¤ifltirip yeniden
deneyin.
• Servis sa¤lay›c›n›z üzerinden abone olmad›¤›n›z
bir seçene¤e eriflmeye çal›fl›yorsunuz. Ayr›nt›l›
bilgi için servis sa¤lay›c›s›na baflvurun.
Bir numara girdiniz ancak arama yap›lmad›
•
tufluna bast›n›z m›?
• Eriflmeye çal›flt›¤›n›z do¤ru hücresel flebeke mi?
• Bir giden arama engelleme seçene¤i ayarlam›fl
olabilirsiniz.
Karfl› taraf size ulaflam›yor
• Telefonunuz aç›k m› (
tufluna bir saniyeden
uzun bir süre bast›n›z m›)?
• Eriflmeye çal›flt›¤›n›z do¤ru hücresel flebeke mi?
• Bir gelen arama engelleme seçene¤i ayarlam›fl
olabilirsiniz.
Telefon biplemeye bafll›yor ve “** Uyar›
** Batarya Zay›f” mesaj› ekranda yan›p
sönüyor
• Batarya, yetersiz bir flekilde flarj edilmifl.
Bataryay› flarj edilmifl bir bataryayla de¤ifltirin ve
yeniden flarj edin veya batarya flarj cihaz›n›
ba¤lay›n.
Araman›n ses kalitesi düflük
• Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol
edin. Arkas›ndaki çubuklar›n say›s›, sinyal gücünü
güçlüden
zay›fa do¤ru gösterir.
• Telefonu yavaflça hareket ettirmeyi veya bir bina
içindeyseniz pencereye yaklaflmay› deneyin.
Bir rehber girdisi ile arama yapmak istedi¤inizde arama yap›lm›yor
• Rehber Arama özelli¤ini kullanarak, numaralar›n
do¤ru flekilde kaydedilmifl olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
• Gerekiyorsa numaralar› yeniden kaydedin.
Karfl› taraf konuflman›z› duyam›yor
• Mikrofonun sesini mi kapatt›n›z ( görüntülenir)?
• Telefonu a¤z›n›za yeterince yak›n tutuyor
musunuz? Mikrofon, telefonun alt orta k›sm›nda
bulunur.
Yukar›daki yönergeler sorunu çözmenizi
sa¤lam›yorsa, afla¤›dakileri not edin:
• Telefonunuzun model ve seri numaralar›
• Garanti ayr›nt›lar›n›z
• Sorunun aç›k bir tan›m›
Sonra bölgesel sat›c›n›za veya SAMSUNG sat›fl
sonras› servisine baflvurun.
120
121
Baflvuru Bilgileri
Baflvuru Bilgileri
PIN Kodu
Eriflim Kodlar›
Telefonunuz ve SIM kart› taraf›ndan kullan›lan
birçok eriflim kodu vard›r. Bu kodlar, telefonu izinsiz
kullan›ma karfl› koruman›za yard›mc› olur.
Eriflim kodlar› (PUK ve PUK2 kodlar› d›fl›nda),
Güvenlik Ayarlar› menü seçenekleri (5-3)
kullan›larak de¤ifltirilebilir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz:
sayfa 94.
PIN (Kiflisel Kimlik Numaras›) kodu, SIM kart›n›z›
izinsiz kullan›ma karfl› korur. PIN genellikle SIM
kart ile beraber verilir. PIN Sorgusu özelli¤i etkinlefltirilirse (menü seçene¤i 5-3-1), telefon her
aç›ld›¤›nda PIN kodu gerekir.
Arka arkaya üç kez yanl›fl PIN kodu girerseniz,
PUK kodunu girin ve Tamam seçenek tufluna
bas›n. Yeni bir PIN kodu girin ve Tamam seçenek
tufluna bas›n. Yeni PIN kodunu tekrar girin ve
Tamam seçenek tufluna bas›n.
Telefon fiifresi
PIN2 Kodu
Telefon flifresi, telefonun izinsiz kullan›m›na meydan vermemek için ayarlanabilir. Genellikle, telefonla birlikte verilen flifre 0000 fleklindedir.
Telefonunuzu kullanmaya bafllamadan önce bu
flifreyi de¤ifltirmeniz önerilir.
Yeni flifreyi gizli ve telefondan ayr› güvenli bir yerde
tutun.
122
Baz› SIM kartlar›yla birlikte verilen PIN2 kodu,
arama ücreti sayaçlar› gibi özel fonksiyonlara
eriflim için gereklidir. Bu fonksiyonlar yaln›zca SIM
kart›n›z taraf›ndan destekleniyorsa kullan›labilir.
Arka arkaya üç kez yanl›fl PIN2 kodu girerseniz,
PUK2 kodunu girin ve Tamam seçenek tufluna
bas›n. Yeni bir PIN2 kodu girin ve Tamam seçenek
tufluna bas›n. Yeni PIN2 kodunu tekrar girin ve
Tamam seçenek tufluna bas›n.
123
Baflvuru Bilgileri
Baflvuru Bilgileri
PUK Kodu
Batarya Kullan›m›
PUK (Kiflisel Kilit Anahtar›), devre d›fl› kalan bir
PIN kodunu de¤ifltirmek için gereklidir. PUK, SIM
kart ile birlikte verilebilir. Verilmediyse, yerel servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
Telefonunuz, flarj edilebilir bir Li-ion standart
batarya ile çal›fl›r.
Arka arkaya on kez yanl›fl PUK kodu girerseniz,
SIM kart› art›k kullan›lamaz. Yeni bir kart için servis
sa¤lay›c›n›za baflvurun.
PUK kodunu de¤ifltiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
PUK2 Kodu
Baz› SIM kartlar›yla birlikte verilen PUK2 kodu,
devre d›fl› kalan bir PIN2 kodunu de¤ifltirmek için
gereklidir.
Arka arkaya on kez yanl›fl PUK2 kodu girerseniz,
PIN2 kodunu gerektiren fonksiyonlar› kullanamazs›n›z. Yeni bir kart için servis sa¤lay›c›n›za
baflvurun.
PUK2 kodunu de¤ifltiremezsiniz. Kodu kaybederseniz, servis sa¤lay›c›n›za baflvurun.
Engelleme fiifresi
Batarya Kullan›m› Hakk›nda Güvenlik
Önlemleri
• Hiçbir zaman herhangi bir flekilde hasar görmüfl
flarj cihaz› veya batarya kullanmay›n.
• Bataryay› yaln›zca kendi amac› do¤rultusunda
kullan›n.
• Telefonu flebekenin baz istasyonu yak›n›nda kullan›yorsan›z, daha az güç harcar; konuflma ve
bekleme süreleri, hücresel flebekedeki sinyal
gücü ve flebeke operatörü taraf›ndan belirlenen
parametreler taraf›ndan büyük ölçüde etkilenir.
• Batarya flarj süreleri, kalan batarya flarj›na ve kullan›lan batarya ve flarj ayg›t›n›n tipine ba¤l›d›r.
Batarya, yüzlerce defa flarj edilebilir ve boflalabilir, ancak gittikçe y›pran›r. Çal›flma süresi
(konuflma ve bekleme süresi), fark edilir derecede normalin alt›na düfltü¤ünde, yeni bir batarya
alman›z gerekir.
• Kullan›lmadan b›rak›l›rsa, tam olarak flarj edilmifl
bir batarya, zamanla kendili¤inden boflal›r.
4 haneli engelleme flifresi, Arama Engelleme fonksiyonunu kulland›¤›n›zda gerekir. fiifreyi, bu fonksiyona
abone olurken servis sa¤lay›c›n›zdan al›rs›n›z.
124
125
Baflvuru Bilgileri
• Yaln›zca Samsung onayl› bataryalar kullan›n ve
bataryan›z› yaln›zca Samsung onayl› flarj
ayg›tlar›yla flarj edin. Bir flarj ayg›t›n›, kullan›mda
de¤ilken, güç kayna¤›ndan ay›r›n. Afl›r› flarj
ömrünü k›saltabilece¤inden, bataryay› bir haftadan
daha uzun bir süre flarj ayg›t›na ba¤l› b›rakmay›n.
• Afl›r› s›cakl›klar, bataryan›z›n flarj kapasitesini
etkiler. Önce so¤umas› veya ›s›nmas› gerekebilir.
• Kapasitesini ve ömrünü k›saltaca¤›n›zdan,
bataryay›, yaz veya k›fl flartlar›nda bir otomobil
gibi s›cak veya so¤uk yerlerde b›rakmay›n.
Bataryay› her zaman oda s›cakl›¤›nda tutmaya
çal›fl›n. S›cak veya so¤uk bir bataryan›n tak›l›
oldu¤u telefon, batarya tam olarak flarj edilmifl
bile olsa, geçici olarak çal›flmayabilir. Li-ion
bataryalar, özellikle 0 °C (32 °F) alt›ndaki
s›cakl›klardan etkilenir.
• Bataryaya k›sa devre yapt›rmay›n. Madeni bir
nesne (bozuk para, ataç veya kalem), bataryan›n
+ ve – kutuplar› (bataryan›n arka k›sm›ndaki
madeni parçalar) aras›nda do¤rudan ba¤lant›ya
neden oldu¤unda kazayla k›sa devre meydana
gelebilir; örne¤in, cebinizde veya çantan›zda
yedek bir batarya tafl›yorsan›z. Kutuplarda k›sa
devre olmas›, bataryaya veya k›sa devreye neden
olan nesneye zarar verebilir.
• Kullan›lm›fl bataryalar› bölgenizde geçerli
yasalara uygun bir flekilde elden ç›kar›n. Daima
geri dönüflüm uygulay›n. Bataryalar› atefle
atmay›n.
126
Baflvuru Bilgileri
Güvenlik Bilgileri
Yol Güvenli¤i
• Unutmay›n, yol güvenli¤i her fleyden önce gelir!
• Araç kullan›rken ahizesiz kullan›m araç kiti
olmaks›z›n cep telefonunu kullanmay›n. Konuflma
yapmadan önce her zaman arac› park edin.
• Telefonun, bir çarp›flma veya ani fren durumunda
düflme veya k›r›lmayla karfl›laflmayaca¤›ndan ve
güvenli bir yerde oldu¤undan emin olun.
• Devlet karayollar›nda arac›n ›fl›klar›n› veya kornas›n› yöneten uyar› ayg›tlar›n›n kullan›m›
yasakt›r.
• Telefonun araca montaj›n› veya araçta servisini
yaln›zca yetkili kifliler yapabilir. Hatal› montaj
veya servis tehlikeli olabilir ve ayg›t için verilmifl
garantiyi geçersiz k›labilir.
• Elektronik yak›t enjeksiyonu, ABS fren sistemleri,
elektronik rota kontrolü veya di¤er her türlü elektronik sistem, radyo sinyallerinden yetersiz korundu¤u için fonksiyonunu yerine getirmeyebilir.
Arac›n›zdaki tüm hücresel telefon donat›m›n›n
do¤ru flekilde tak›l› olup olmad›¤›n› ve çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› düzenli olarak kontrol edin.
127
Baflvuru Bilgileri
Baflvuru Bilgileri
Çal›flma Ortam›
• Herhangi bir alanda yürürlükte olan özel yönetmelikleri takip etmeyi unutmay›n ve her zaman
cep telefonu kullan›m› yasak oldu¤unda veya etkileflime/tehlikeye neden olabilece¤inde (örne¤in
hastanede) telefonunuzu kapal› tutun.
• Hücresel telefonlar da dahil olmak üzere tüm
radyo yay›n ayg›tlar›n›n kullan›m›, gerekti¤i
flekilde korunmayan t›bbi ayg›tlarla etkileflim
yapabilir. Sorular›n›z oldu¤unda bir hekime veya
t›bbi ayg›t›n üreticisine baflvurun. Di¤er elektronik
donat›mlar da etkileflime aç›k olabilir.
• Di¤er tafl›nabilir radyo yay›n ayg›tlar›nda oldu¤u
gibi, memnun edici çal›flma ve kiflisel güvenlik
aç›s›ndan ayg›t› yaln›zca normal çal›flma konumunda kullanman›z önerilir.
• GSM aktar›m/çal›flma devresinin, iflitme ayg›tlar›
ve kalp pilleri üzerine etkisi araflt›r›lm›fl ve bu
kiflisel t›bbi elektronik ayg›tlara yak›n kullan›m ile
iliflkili olas› tehlikeler saptanm›flt›r.
• Benzin istasyonlar›nda telefonu daima kapat›n.
Yak›t depolar› (yak›t depolama ve da¤›t›m alanlar›), kimya tesisleri veya patlama operasyonlar›
yap›lan yerlerde radyo ayg›tlar› kullan›m›n›
k›s›tlay›c› talimatlar olup olmad›¤›n› kontrol edin
ve bunlara uyun.
• Telefonun, parçalar›n›n veya aksesuarlar›n›n
bulundu¤u yerde yan›c› s›v›lar, gazlar veya patlay›c› maddeler bulundurmay›n ve tafl›may›n.
128
• Uçakta cep telefonunuzu kapal› tutun. Mobil telefonlar›n uçakta kullan›m›, yasa d›fl›d›r ve uça¤›n
çal›flma sistemi için tehlikeli olabilir veya hücresel
flebekeye zarar verebilir. Bu talimatlara uymamak, suç sahibine verilen hücresel telefon servislerinin geçici veya sürekli olarak durdurulmas›na,
yasal ifllemlere veya her ikisine neden olabilir.
Özenli Kullan›m ve Bak›m
Telefonunuz, üstün bir tasar›m›n ve iflçili¤in
ürünüdür ve özenli kullan›m gerektirir. Afla¤›daki
öneriler, garanti yükümlülüklerini yerine getirmeniz
ve bu üründen y›llarca hoflnut kalabilmeniz için size
yard›mc› olacakt›r.
• Telefonu ve parçalar›n›n ve aksesuarlar›n›n
tümünü küçük çocuklar›n ulaflamayaca¤› bir
yerde bulundurun.
• Telefonu kuru tutun. Ya¤›fl, nem ve mineral içeren
s›v›lar elektronik devrelerin paslanmas›na yol açar.
• Parçalar› hasar görebilece¤inden, telefonu tozlu
ve kirli ortamlarda kullanmay›n ve saklamay›n.
• Telefonu s›cak ortamlarda saklamay›n. Yüksek
s›cakl›klar, elektronik ayg›tlar›n ömrünü k›saltabilir,
bataryalara zarar verebilir ve baz› plastik parçalar›n
e¤rilmesine veya erimesine neden olabilir.
• Telefonu so¤uk ortamlarda saklamay›n. Telefon
normal s›cakl›¤›na kavufltu¤unda, iç k›sm›nda,
elektronik devrelere zarar verebilecek olan nem
oluflabilir.
129
Baflvuru Bilgileri
Sözlük
• Telefonun içini açmaya çal›flmay›n. Uzman
olmayan kiflilerce aç›lmas›, telefona zarar verebilir.
• Telefonu düflürmeyin ve çarpmay›n. Kaba kullan›m
elektronik devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
• Telefonu temizlemek amac›yla kuvvetli kimyasal
maddeler, temizleyici çözeltiler veya güçlü deterjanlar kullanmay›n. Il›k sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmifl yumuflak bir bezle silin.
• Telefon veya aksesuarlar›ndan biri do¤ru flekilde
çal›flm›yorsa, en yak›ndaki yetkili servis merkezine
götürün. Oradaki personel size yard›mc› olacak ve
gerekiyorsa telefonun onar›lmas›n› sa¤layacakt›r.
Bu kitapç›kta kullan›lan teknik terimleri ve k›saltmalar› anlayabilmenize ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanabilmenize yard›mc›
olmak için afla¤›da baz› aç›klamalar yap›lm›flt›r.
ALS (Alternatif Hat Servisi)
Bir SIM kart›nda iki alternatif hatt› kullanabilme
özelli¤i. ‹ki hatt› da, istedi¤inizde arama yapmak ve
arama almak için kullanabilirsiniz.
Arama Engelleme
Giden ve gelen aramalar› k›s›tlama özelli¤i.
Acil Aramalar
Arama Aktarma
Önemli! Bu telefon di¤er cep telefonlar gibi, her
durumda ba¤lant› garantisi veremeyen radyo
sinyallerini, hücresel flebekeleri ve yer hatt›
flebekelerini ve kullan›c› programl› fonksiyonlar› kullan›r. Bu yüzden, acil iletiflimler
(örne¤in, t›bbi acil durumlar) için hiçbir zaman
yaln›zca cep telefonuna güvenmeyin.
Gelen aramalar› di¤er bir numaraya yönlendirme
özelli¤i.
Arama yapabilmeniz veya ulafl›labilmeniz için, telefonun aç›k olmas› ve yeterli hücresel sinyal gücü
olan bir servis bölgesinde bulunmas› gerekti¤ini
unutmay›n.
Arama Bekletme
Bir aramay›, baflka bir aramay› cevaplarken veya
baflka bir arama yaparken beklemeye alma özelli¤i.
‹stedi¤inizde iki arama aras›nda geçifl yapabilirsiniz.
Arama Bekletme
Bir arama s›ras›nda, kullan›c›lara di¤er bir araman›n
geldi¤ini bildirme özelli¤i.
Hücresel telefon flebekelerinin tümünde veya belirli
flebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullan›mda
oldu¤unda acil arama yap›lamayabilir. Bölgenizdeki
hücresel servis sa¤lay›c›lar›ndan bilgi al›n.
130
131
Sözlük
Sözlük
GSM (Küresel Mobil ‹letiflim Sistemi)
PUK (PIN Kilit Anahtar›) Kodu
Farkl› flebeke operatörleri aras›nda uyumlulu¤u
garanti eden uluslararas› hücresel iletiflim standard›. GSM, Avrupa ülkelerinin ço¤unu ve
dünyan›n di¤er birçok bölgesini kapsamaktad›r.
Üç kez arka arkaya hatal› PIN kodu girildi¤inde kilitlenen telefonun kilidini açmak için kullan›lan
güvenlik kodu. Sekiz haneli numara, servis
sa¤lay›c›s› taraf›ndan SIM kart›yla birlikte verilir.
Hat Kimli¤i Servisleri
Abonelere, arayanlar›n telefon numaralar›n›
gösterme veya gizleme olana¤› veren servis.
Dolafl›m
Telefonunuzun yurt d›fl›ndayken (örne¤in seyahatteyken) kullan›m›.
Konferans Görüflmesi
Befl kifliye kadar kat›l›mc›yla oluflan bir konferans
görüflmesi oluflturma özelli¤i.
Telefon fiifresi
Telefonu her aç›ld›¤›nda otomatik olarak kilitlemek
için kullan›lan seçene¤i ayarlad›¤›n›zda, kilidi
kald›rmak için kullan›lan güvenlik kodu.
SIM (Abone Kimlik Modülü)
Telefonun çal›flmas› için gereken tüm bilginin sakland›¤› bir bilgisayar yongas› içeren kart (flebeke
ve haf›za bilgisi, abonenin kiflisel bilgileri). SIM
kart›, telefonun arka k›sm›ndaki küçük bir yuvaya
yerlefltirilir ve batarya taraf›ndan korunur.
PIN (Kiflisel Kimlik Numaras›) Kodu
SMS (K›sa Mesaj Servisi)
Telefonu/SIM kart› izinsiz kullan›ma karfl› koruyan
güvenlik kodu. PIN kodu, servis sa¤lay›c›s›
taraf›ndan SIM kart›yla birlikte verilir. 4-8 haneli bir
numara olabilir ve istenildi¤inde de¤ifltirilebilir.
Karfl›daki kifliyle konuflma gere¤i olmadan aboneler aras›nda mesaj gönderme ve almaya olanak
veren flebeke servisi. Oluflturulan veya al›nan
mesaj (en çok 160 karakter uzunlu¤unda), görüntülenebilir, al›nabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.
132
133
Sözlük
Dizin
Seçenek Tufllar›
Telefonun
ve
iflaretli tufllar›. Kullan›m
amaçlar›,
• Kullanmakta oldu¤unuz fonksiyona ba¤l› olarak
de¤iflir
• ‹lgili tuflun hemen üstünde, ekran›n alt sat›r›nda
gösterilir
Telesekreter (Sesli Mesaj)
Ulafl›lamad›¤›n›z zaman aramalar›n›z› otomatik
olarak cevaplayan, selamlama notu veren (isterseniz kendi sesinizle) ve not kaydeden bilgisayar
destekli cevaplama servisi.
134
A
ABC metin modu • 38
Acil aramalar • 8; 130
Aç›l›fl Notu (5-1-1) • 80
Açma/kapatma
mikrofon • 28
telefon • 20
Ajanda (6-1) • 101
haz›r (2-4) • 62
Aksesuarlar 9
Aktif Hat (5-1-#) • 85
Alarm (6-2) • 103
ALS • 117
Arama • 22
Arama aktarma (5-2-1) • 86
Arama bekletme • 30; 90
Arama süreleri • 56
Arama ücreti • 57
Aramalar
acil • 8; 130
aktarma (5-2-1) • 86
bekletme (5-2-3) • 90
bekletme • 30; 90
bir numaray› rehberde
bulma • 46
bitirme • 23
cevaplama • 25
cevaps›z (1-1) • 26; 55
engelleme (5-2-2) • 88
gelen (1-2) • 55
giden (1-3) • 56
ikinci bir arama • 31
kay›tlar (1) • 55
konferans • 32
otomatik • 83
reddetme • 25
rehberden • 41
süre (1-4) • 56
tekrar arama • 23
uluslararas› • 22
ücret (1-5) • 57
yapma • 22
Arayan›n Kimli¤i (5-1-9) • 84
Ayarlar (2-5) • 62
alarm • 103
dil • 81
güvenlik • 94
LCD • 97
saat • 108
servis ›fl›¤› rengi • 100
s›f›rla • 86
flebeke • 85
taray›c› • 99
tarih • 110
telefon • 80
Ayd›nlatma • 14; 82
B
Ba¤lant›
Bak›m • 129
Bak›m • 129
Bataryalar
önlemler • 125
flarj etme • 18
takma • 15
zay›f batarya göstergesi
• 19
Bataryay› flarj etme • 18
Bekletme
aramalar • 30; 90
Besteleyici (4-2) • 75
C
Cevaplama
arama • 25
ikinci bir arama • 31
Cevaps›z aramalar
(1-1) • 26; 55
CUG (5-2-6) • 93
D
Dakika Uyar›s› (4-9) • 79
De¤ifltirme
arama engelleme flifresi
• 89
metin modlar› • 36
PIN (5-3-2) • 95
PIN2 (5-3-7) • 97
flifre (5-3-4) • 96
Dil (5-1-3) • 81
Dolafl›m • 91
Dünya Saatleri (6-6) • 109
Düzeltme
cevaps›z aramalar • 27
mesajlar • 61
notlar • 102
rehber numaralar› • 44
135
Dizin
Dizin
Düzenleyici (6) • 101
bulma/arama • 46
girme • 35
rehbere kaydetme • 41
E
Ekran • 12
dil • 77
kontrast • 98
semboller • 13
Engelleme
aramalar (5-2-2) • 88
flifre • 89; 124
Eriflim kodlar› • 122
F
Fabrika Ayarlar›na Dön
(5-1-*) • 85
Fonksiyon/seçenek seçme
• 48
Fonksiyonlar
seçme • 48
G
Gelen aramalar (1-2) • 55
Gelen aramay› reddetme
• 25
Giden Aramalar (1-3) • 56
Gönderme
mesajlar • 61
tufl sesleri • 34
Gruplar
Güvenlik (5-3) • 94
kullan›c› • 93
bataryalar • 125
bilgi • 127
önlemler • 7
H
Haf›za durumu • 45
Harfler
girme • 35
modlar› de¤ifltirme • 36
Hat
aktif • 85
tan›mlama (5-2-5) • 92
Hata Uyar› Tonu (4-8) • 79
Haz›r Mesaj Listesi
(2-4) • 62
Hesap Makinesi (6-3) • 105
H›zl› arama• 45
‹
‹sim/numara bulma • 46
‹simler
136
K
Metin
girme • 35
modlar› de¤ifltirme • 36
Mikrofonu kapatma • 28
Kapal› Kullan›c› Grubu
(5-2-6) • 93
Kapatma
mikrofon • 28
tufl sesleri • 34
Karakterler
girme • 35
modlar› de¤ifltirme • 36
Kart
SIM kart›n› yerlefltirme • 15
Kay›tlar
arama (1) • 55
Kilit (5-3-3) • 95
ayarlar (5-1) • 80
flifre • 96; 122
Kilitleme
SIM kart› (5-3-5) • 96
telefon (5-3-3) • 95
tufl tak›m› • 21;84
Kimlik belirleme • 84
Konferans görüflmeleri • 32
Kontrast (5-4-3) • 98
Kulakl›k ses seviyesi • 24
Kullan›c› gruplar› • 93
N
L
P
LCD
ayarlar (5-4) • 97
genel görünüm • 12
LED göstergesi • 14
PIN • 123
de¤ifltirme (5-3-2) • 95
sorgulama (5-3-1) • 94
PIN2 • 123
de¤ifltirme (5-3-7) • 97
PUK • 124
PUK2 • 124
M
Melodi (4-2) • 75
Menüler • 50-54
Mesaj Yaz (2-3) • 61
Mesajlar
aç›l›fl (5-1-1) • 80
haz›r (2-4) • 62
mesaj ayarlar› (2-5) • 62
okuma (2-2) • 59
resim (2-7) • 65
sesli mesaj (2-1) • 58
flebeke yay›n› (2-6) • 63
ton (4-7) • 78
yazma (2-3) • 61
zil sesi tonu• 74
Mesajlar› Oku (2-2) • 59
Numaralar
bulma/arama • 46
cevaps›z aramalar • 27
düzeltme • 22
girme • 40
kaydetme • 41
mod • 40
numaram • 81
otomatik • 83
rehber • 44
rehberden kopyalama • 44
rehberden silme • 44
sabit arama • 96
tekrar arama • 23
Numaram (5-1-2) • 81
otomatik • 83
O
Otomatik Cevapla
(5-1-8) • 83
Otomatik Tekrar Arama
(5-1-7) • 83
Oyunlar (7) • 111
R
Rehber • 41
arama • 46
arama yapma • 23; 46
haf›za durumu • 45
numara düzeltme • 44
numara kopyalama • 44
numara silme • 44
renkler • 45
seçenekler • 43
Rehberi kopyalama
numaralar • 44
Renk
servis ›fl›¤› • 14; 100
Resim
ekran • 98
Resimli Mesajlar (2-7) • 65
S
Saat (6-7) • 110
tipi • 97
Sabit Arama Numaras›
(FDN)
mod (5-3-6) • 96
SDN • 47
Seçenek tufllar› • 48
Seçenekler
seçme • 48
Sembol modu • 40
Servis
arama numaralar› (SDN)
• 47
›fl›k (5-1-6) • 14; 83
renkler • 100
Ses Fonksiyonlar› (3) • 67
Ses seviyesi ayarlama
kulakl›k • 24
oyun • 111
tufl tak›m› • 24
zil sesi (4-3) • 77
Sesle Arama (3-1) • 67
etkinlefltirme • 68
kaydedilen
isimleri/numaralar› dinleme • 61
kaydetme • 68
kulakl›k • 24
numaralar› silme • 69
Sesli Devrede (3-4) • 72
Sesli Komut (3-2) • 70
Sesli Not (3-3) • 70
kaydetme • 71
silme • 71
tekrar dinleme • 71
Sessiz mod • 11
Seyahat flarj cihaz› • 18
Silme
cevaps›z aramalar • 27
cevaps›z aramalar • 27
notlar • 101
notlar • 103
rehber numaralar› • 44
rehber numaralar› • 44
137
Dizin
138
Kabul Et seçenek
tufluna bas›n.
Gelen Aramay›
Cevaplama
• ‹ki seçenek tuflunun (
) her biri,
üstündeki metinle belirtilen fonksiyonu
gerçeklefltirir (ekran›n alt sat›r›).
tufluna k›saca bas›n.
Arama Bitirme
Görüflme s›ras›nda
tufluna bas›n.
Zay›f batarya göstergesi
• 19
Zil sesi
seviyesi (4-3) • 77
tipi • 77
ton (4-1) • 74
zil sesi tonu mesajlar›
• 74
Kulakl›k Ses
Seviyesini
Ayarlama
Z
➀ Numaray› girin.
➁
tufluna bas›n.
Yap›flt›rma (numaralar›) • 44
Arama Yapma
Y
H›zl› Baflvuru Kart›
WAP Taray›c›s› • 112
WWW Servisleri (8) • 112
Açma/Kapatma
W
tuflunu bas›l› tutun.
Uyar› Tipi (4-5) • 45; 77
Uyar› tonu • 45
SGH-N500 GSM Telefon
T9 modu • 36
Taray›c›
ayarlar (5-5) • 99
kullan›m (8) • 112
Tarih
ayar (6-7-2) • 110
format (6-7-3) • 110
Tek Tuflla Cevap
(5-1-4) • 82
Tekrar arama
otomatik • 83
son numara • 23
Telefon
Telesekreter Numaras›
(2-1-2) • 59
Telesekretere (2-1-1) • 58
Titreflim • 77
Ton (40) • 79
ba¤lant› (40) • 79
hata uyar›s› (4-8) • 79
melodi • 75
mesaj (4-7) • 78
tufl tak›m› (4-6) • 78
zil sesi (4-1) • 74
Tufl sesleri
gönderme • 34
kapatma • 34
U
➀ Menü seçenek tufluna
bas›n.
➁
tufluna basarak
istedi¤iniz menüye
ulafl›ncaya kadar menü
listesini kayd›r›n.
➂ Seç seçenek tufluna
bas›n.
➃
tufluna basarak
istedi¤iniz seçene¤e
ulafl›ncaya kadar
seçenek listesini
kayd›r›n.
➄ Onaylamak için Tamam
seçenek tufluna bas›n.
T
seçme • 78
seviyesi (4-4) • 77
Tufl tak›m›n› kilitleme • 84
Tufllar • 10; 11
Menü
‹fllevine
Eriflim
SIM kart›
kilitleme (5-3-5) • 96
önlemler • 15
takma • 15
Simgeler • 13
SMS bkz: Mesajlar
Son numaray› tekrar arama
• 23
Sorun giderme • 119
Süre
arama süresi (1-4) • 56
ayar (6-7-1) • 110
dünya saatleri (6-6) • 109
format • 106
fiebeke Seçimi (5-2-4) • 91
fiebeke Servisleri (5-2) • 85
fiebeke Yay›nlar› (2-6) • 63
fiifre
de¤ifltirme (5-3-4) • 96
de¤ifltirme • 89
engelleme • 124
telefon • 122
139
SIM
Konumlar›nd
an H›zl›
Arama
•2-9
• 10 ve üstü
Gerekli say›sal tuflu bas›l›
tutun.
➀ Uygun tufllara bas›n.
➁
tufluna bas›n.
➂ Ara seçenek tufluna
bas›n.
tuflunu bas›l›
tutun.
Telesekretere
tuflunu bas›l›
Ba¤lanma
tutun.
Sessiz Modu
Aç›k/Kapal›
Olarak
Ayarlama
Rehberdeki
bir numaray›
bulma
Rehbere
Numara
Kaydetme
➀ Rehber seçenek tufluna
bas›n.
➁ ‹smin bafl harfini girin.
➂ Tara seçenek tufluna bas›n.
➃ Menü içinde gezinmek için
tufluna.
➄ Arama yapmak için
tufluna bas›n.
➀ Numaray› yaz›n.
➁ Kaydet seçenek tufluna
bas›n.
➂ ‹smi girin.
➃ Kaydet seçenek tufluna
bas›n.
➄ Gerekiyorsa, konumu
de¤ifltirin.
➅ Tamam seçenek tufluna
bas›n.
Download PDF

advertising