Samsung | NK63K7060VK | Samsung NK63K7060VK Kullanım kılavuzu

Model:
NK63K7060VK
DAVLUMBAZ - KullanIm KIlavuzu
Şekil.1
Şekil.2
-3-
Şekil.3
-4-
Şekil.4
-5-
Şekil.5
Şekil.6
Şekil.7
-6-
Şekil.8A
Şekil.8
Şekil.9A
-7-
Şekil.9B
Şekil.10
Şekil.11
Şekil.12
-8-
Teknik özellikler
KUZİNE DAVLUMBAZI
NK63K7060VK
TÜRKÇE
BACA
DOKUNMATIK
KUMANDALAR
LAMBA
NK63K7060VK
Çekiş gücü (m3/saat): 607
Voltaj: 220-240V ~ 50-60Hz
Motor güç tüketimi: 1x250W
Hava çıkış çapı (mm): 150
Ampüller: 2x1W
-9-
TÜRKÇE
GENEL
Montaj güvenliği ve bakımla ilgili aşağıdaki önemli bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bilgi kitapçığını, ileride yeniden
başvurabilmeniz için erişilebilir bir yerde saklayınız.Cihaz
emiş versiyonunda (dışarıya hava atımı – Şek. 1B), filtreleme
versiyonunda (içeride hava dolaşımı - Şek. 1A) veya harici bir
motor ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ocak davlumbazını elektrik enerjisi dışında bir enerjiyle
beslenen, ortamdaki havaya ihtiyaç duyan açık bir şömine
veya ocakla aynı anda kullanırken dikkatli olunuz çünkü ocak
davlumbazı ocak veya şöminenin yanmak için ihtiyaç duyduğu havayı ortamdan uzaklaştırır. Ortamdaki negatif basınç
4Pa’yı aşmamalıdır (4x10-5 bar).Ocak davlumbazının güvenle
çalışabilmesi için ortamda yeterli bir havalandırma sağlayınız.
Harici hava tahliyesi için geçerli olan yerel yasalara uyunuz.
Modeli elektrik şebekesine bağlamadan önce:
- voltaj ve gücün şebekeye uyumlu olduğundan ve soketin
uygun olduğundan emin olmak için bilgi levhasını (cihazın
içinde yer almaktadır) kontrol ediniz. Tereddüde düşerseniz
kalifiye bir elektrikçiye danışınız.- Güç besleme kablosu hasar
görmüşse başka bir kablo veya özel bir yapıyla değiştirilmelidir,
bunları doğrudan satıcıdan veya Teknik Yardım Merkezi’nden
edinebilirsiniz.
Uyari!
Bazi durumlarda elektrikli cihazlar risk taşıyabilirler.
A) Ocak davlumbazı çalışıyorken filtrelerin durumunu
kontrol etmeyiniz.
B) Aydınlatma tesisatının uzun süre kullanılması sırasında
veya kullanımın hemen sonrasında ampullere veya çevresindeki yerlere dokunmayınız.
C) Ocak davlumbazının altında alevli pişirme yapılmamalıdır.
D)Filtrelere zarar verebileceği ve yangına neden olabileceği içın açık alevden kaçınınız.
E) Kızaran yiyeceği sürekli kontrol ediniz, aşırı ısınan yağ
yangına neden olabilir.
F) Her türlü bakım öncesinde elektrik prizini fişten çekiniz.
G) Bu cihaz küçük çocukların veya aczi bulunan insanların
gözetimsiz olarak kullanımları için tasarlanmamıştır.
H) Çocukların cihazla oynamaması için cihazı kullanırken
gözetim altında olmaları gereklidir.
I) Kuzine davlumbazı gaz veya başka yakıt yakan cihazlarla aynı anda kullanılıyorsa odada yeterli havalandırma
olmalıdır.
L) Talimatlara uymayacak şekilde temizlik yapılması
halinde yangın tehlikesi vardır.
M) Elektrik fişi için lütfen özel bir akım prizi kullanınız.
: Yangına neden olabilir.
N) Kızartma tavasını veya tabakları alevlendirirken lütfen
davlumbazı kullanmayınız.
: Yangına neden olabilir.
O) Lütfen ıslak ellerinizle ürüne dokunmayınız veya ıslak
Elle düğmesinden açmayınız.
: Elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.
TR
P) Lütfen temizleme sırasında davlumbazı kimyasal maddelerle silmeyiniz.
Q) Eğer davlumbaz taşıma esnasında hasar görmüşse
elektriğe bağlamayın.
R) Bu cihazın elektrik şebekesine yanlızca özel lisanslı bir
elektrik teknisyeni tarafından bağlanmalıdır.
S) Onarımlar yalnızca lisanlı bir teknisyen tarafından
yapılmalıdır. Uygunsuz onarımlar siz ve başkaları için
önemli riskler oluşturabilir. Davlumbazınızın onarılması
gerekirse bir SAMSUNG Servis Merkezi ile veya bayinizle
iletişime geçin. T) Cihaz onarılırken veya temizlenirken elektriği kapatılmalıdır.
U) Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler
veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın. V) Orjinal ambalajı ile taşıyın, ambalaj üzerindeki taşıma
işaretlerine uyun.
X) Davlumbazın filtrelerinin temizlenmesi ve değiştirilmesine ait kurallara uymadığınız taktirde yangına neden
olabilirsiniz
Y) kullanmak istemiyorsanız, enerji tasarrufu için kapat.
Bu cihaz Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliği’ne uyumludur
Ürün üzerindeki veya ilişikteki dokümantasyon üzerindeki sembolü cihazın evsel atık olarak muamele görmemesi gerektiğini bilakis uygun bir elektrikli veya elektronik
cihaz geri dönüşüm toplama noktasına gönderilmesi gerektiğini bildirmektedir. Atıkları bertaraf ederken yerel düzenlemelere riayet ediniz. Bu ürünün muamelesi, yeniden kullanımı
ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için yetkili yerel
merciinize, yerel atık toplama servisine veya cihazın alındığı
mağazaya başvurunuz.
MONTAJ TALİMATLARI
Yapı ve elektriksel bağlantılar uzman kişi tarafından yapılmalıdır.
•Montaj işlemlerine başlamadan önce koruyucu eldiven
giyiniz.
Elektrik bağlantısı:
Not! Cihazın içinde bulunan veri plakasını kontrol ediniz:
-Plaka üzerinde
işaretinin bulunması, cihaza topraklama
yapılmaması gerektiğini belirtir, dolayısıyla II. izolasyon sınıfına
ait talimatları uygulayınız.
-Plaka üzerinde
işareti bulunmuyorsa, I. izolasyon sınıfı ile
ilgili talimatları uygulayınız.
II. izolasyon sınıfı
-Cihaz II. sınıf olarak imal edildiğinden, kabloların hiçbirisi
toprak hattına bağlı olmamalıdır. Cihaz kurulduktan sonra,
fişine kolaylıkla erişilebilmelidir. Cihazın kablosunun fişi bulunmaması halinde cihazı elektrik şebekesine bağlamak için cihaz
ile şebeke arasına, yüke göre ölçülendirilmiş ve standartlara
uygun, kontak arası mesafesi 3 mm olan çok kutuplu bir şalter
yerleştirilmelidir.
-Elektrik bağlantısı aşağıdaki gibi gerçekleştirilmelidir:
KAHVERENGİ = L hat
MAVİ = N nötr.
- 10 -
I. izolasyon sınıfı
Bu cihaz I. sınıf olarak imal edildiğinden, toprak hattına
bağlanmalıdır.
-Elektrik bağlantısı aşağıdaki gibi gerçekleştirilmelidir:
KAHVERENGİ = L hat
MAVİ = N nötr
SARI/YEŞİL = toprak hattı.
Nötr kablo N terminaline, SARI/YEŞİL kablo ise toprak
işaretinin yanındaki terminale bağlanmalıdır.
Elektrik bağlantısı yapılırken, prizin toprak bağlantısı olduğundan emin olunuz. Davlumbaz monte edildikten sonra, elektrik
prizinin kolayca erişilebilecek bir konumda olmasına dikkat
ediniz. Elektrik şebekesine doğrudan bağlanması halinde, cihazı elektrik şebekesine bağlamak için cihaz ile şebeke arasına,
yüke göre ölçülendirilmiş ve standartlara uygun, kontak arası
mesafesi 3 mm olan çok kutuplu bir şalter yerleştirilmelidir.
•Ocağın üzerindeki pişirme kaplarının destek yüzeyleri ile
davlumbazın alt kısmı arasındaki aralık en az 45 cm olmalıdır.
İki parçadan oluşan bağlantı tüpü kullanılıyorsa, üst parça alt
parçanın dışına gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Davlumbaz
hava çıkışı sıcak hava dolaşımında veya elektrik dışında başka
bir kaynaktan çalışan diğer cihazların zehirli gazlarının boşaltılmasında kullanılan bacalara bağlanmamalıdır.
-Cihaz havanın dışarı atılacağı şekilde monte edilmek isteniyorsa, havalandırma bacasının deliği hazırlanmalıdır.
•Hava çıkış flanşı ile aynı çapta bir hava tahliye borusu kullanılması tavsiye edilir. Redüksiyon kullanımı, ürününü verimini
azaltıp gürültü seviyesini artırabilir.
Dikkat!
- Montaj işlemine devam etmeden önce davlumbaz ile daha
iyi çalışabilmek için aşağıdaki işlemleri yapınız:
1. Şekil 2 - aşama 1’de gösterildiği gibi kolu çekerek yağ
filtresini çıkarınız.
2. Eğer ürün ile aktif karbon filtreleri (B-C) verilmiş ise şekil
2 - aşama 2B veya 2C’de gösterildiği gibi bunları çıkarınız.
3. Şekil 2 - aşama 4’de gösterildiği gibi üst kapağı M açınız.
4. Bacayı çizmemeye özen gösteriniz ; koruyucu filmi
kaldırmak için eldiven kullanınız. (Şek. 8A).
- Duvara montaj (Şek.3)
Davlumbazın alt kenarını (ocağa olan minimum mesafesini
göz önünde bulundurarak) duvarda işaretleyiniz şekil 3 aşama 1
- Sabitleme şablonunu, bir önceki paragrafta sözü edilen
işaretlenmiş çizgiye denk gelmesine özen göstererek duvara
yerleştiriniz.
- İşaretleyiniz ve 4 sabitleme deliği açınız şekil 3 - aşama 2.
- Genleşmeli dübelleri ve 2 vidayı A-B tamamen sıkmadan
sabitleyiniz şekil 3 - aşama 2.
- Cihazı duvara yerleştiriniz ve 2 vidayı B şekil 3 - aşama 3-4 ve 2
güvenlik vidasını B şekil 3 - aşama 5 çekerek nihai olarak sıkınız.
- Çeşitli montajlar için duvar tipi (örn: beton, alçıpan, vb.)
uygun vida ve genleşmeli dübeller kullanınız.
- Vida ve dübellerin ürün ile verilmiş olması durumunda davlumbazın sabitleneceği duvar tipi için uygun olup olmadığını
kontrol ediniz.
- Duvara montaj (OPSİYONEL) (Şek.4)
Bu davlumbaz modeli ile opsiyonel olarak satıcınızdan isteyebileceğiniz hizalama braketleri verilebilir.
Davlumbazın alt kenarını (ocağa olan minimum mesafesini
göz önünde bulundurarak) duvarda işaretleyiniz şekil 3 -
aşama 1
- Sabitleme şablonunu, bir önceki paragrafta sözü edilen
işaretlenmiş çizgiye denk gelmesine özen göstererek duvara
yerleştiriniz.
- İşaretleyiniz ve 4 sabitleme deliği açınız şekil 3 - aşama 2.
- iki hizalama braketini C alınız ve vidalarla D şekil 4 - aşama
1’de gösterildiği gibi davlumbaz desteğine sabitleyiniz, hizalama vidalarının 2 D sıkılmamasına dikkat ediniz.
- Cihazı alınız ve iki vidaya B asınız, şekil 4 - aşama 2.
- iki hizalama vidasını D hareket ettirerek cihazı yatay pozisyonda hizalayınız, şekil 4 - aşama 3.
- Ayar elde edildiğinde 2 vidayı B sıkınız, şekil 4 - aşama 4 ve
davlumbazı iki güvenlik vidası B ile nihai olarak duvara sabitleyiniz, şekil 4 - aşama 5.
- Çeşitli montajlar için duvar tipi (örn: beton, alçıpan, vb.) uygun vida ve genleşmeli dübeller kullanınız.
Vida ve dübellerin ürün ile verilmiş olması durumunda davlumbazın sabitleneceği duvar tipi için uygun olup olmadığını
kontrol ediniz.
- Filtreleyici versiyon
- Üst kapağı M açınız ve ızgarayı E çıkarınız (Şek. 5).
- Üst kapak M deliğinden Şek.6’da gösterildiği gibi besleme
kablosunu geçiriniz.
- Kablo manşonunu H alınız ve besleme kablosu ile delik arasına yerleştiriniz.
- Sabitleme pimlerinin G mükemmel bir şekilde kenetlendiğine dikkat ederek üst kapağı M ve ızgarayı E tekrar yerine
takınız (Şek.6).
- Filtreler davlumbazın iç kısmında yer alan aspiratör grubuna ortalanarak ve oturana kadar 90 derece döndürülerek
takılır (Şek. 10B).
- Opsiyonel
Bu davlumbaz modeli ile opsiyonel olarak satıcınızdan isteyebileceğiniz dekoratif baca borusu verilebilir. Dekoratif
boruları takmadan önce üst kapağın çıkarılması gerekir ve
Şek.7’de gösterildiği gibi sabitleme pimlerini G bloke eden
4 vidayı B gevşetiniz.
- Dekoratif borulu modellerin montajı - ASPIRATÖRversiyonu
Dekoratif baca ölçüleri içinde elektrik beslemesini hazırlayınız.
Fleksi boru L ile flanşı F hava atma deliğine bağlayınız
(Şek.7).
Üst dekoratif baca desteği braketi genişliğini ayarlayınız
(Şek.8). Daha sonra davlumbazınız ile aynı eksende olacak
şekilde vidalar A vasıtasıyla ve (Şek. 8)’de gösterilen mesafeye dikkat ederek bacayı duvara sabitleyiniz.
Üst dekoratif bacayı alt dekoratif bacaya takınız ve üzerine
davlumbazı koyunuz (Şek.9).
- Alt dekoratif bacayı verilen vidaları H kullanarak davlumbaza sabitleyiniz (Şek.9B).
Üst dekoratif bacayı brakete kadar çekiniz ve vidalarla B sabitleyiniz (Şek.8).
Davlumbazı aspiratör versiyondan filtre edici versiyona dönüştürmek için satıcınızdan aktif karbonlu filtreler isteyiniz
ve montaj talimatlarını yerine getiriniz.
- Filtre edici versiyon:
Dikkat!
-Davlumbazı ASPİRATÖR versiyondan FİLTRELEYİCİ versiyona dönüştürmek için karbon filtreler aksesuar olarak satı-
- 11 -
cınızdan sipariş edilmelidir.
ÜÇ farklı tip Kit bulunmaktadır, biri rejeneratif olmayan aktif
karbon filtrelidir (Şek.10B) ve diğeri rejeneratif (yıkanabilir)
aktif karbon filtrelidir (Şek.10C - Şek.10D).
- Sahip olunan cmodele göre aktif karbon SİRKÜLASYONfiltreleri davlumbazın iç kısmında yer alan aspiratör grubuna
ortalanarak ve oturana kadar 90 derece döndürülerek takılır
(Şek. 10B), değiştirilmesi için işlemi tersten yerine getiriniz.
- Rejeneratif YIKANABİLİR aktif karbon filtreleri (Şek.10C)
için KİT içinde yer alan montaj talimatlarını izleyiniz.
- Rejeneratif YIKANABİLİR SİRKÜLASYON aktif karbon
filtreleri (Şek.10D) için süngeri çıkarınız ve “rejeneratif
aktif karbon filtreler” KULLANIM VE BAKIM paragrafında
verilen talimatları izleyiniz.
KULLANIM VE BAKIM
• Cihazın pişirme öncesinde çalıştırılması önerilir. Pişirme
buharını ve kokusunun tamamen bertaraf edilmesi için
pişirme sonrasında cihazın 15 dakika süresince çalışır halde
bırakılması önerilir.Ocak davlumbazının özellikle de karbon
filtrelerin doğru şekilde çalışması bakım işlemlerinin düzenli
şekilde yapılmasıyla sağlanır.
• Yağ önleyici filtreler havaya verilen yağları yakalar, bu nedenle de cihazın kullanım sıklığına bağlı olarak tıkanabilirler.
Yangın riskini önlemek için aşağıdaki talimatları izleyerek
filtrelerin en fazla 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.- Filtreleri
ocak davlumbazından çıkarınız ve su-sıvı deterjan çözeltisinde yıkayınız, ıslanmaya bırakınız.- Sıcak suyla durulayınız ve
kurumaya bırakınız.- Filtreler bulaşık makinesinde de yıkanabilir.Alüminyum paneller birkaç yıkama sonrasında renk
değiştirebilirler. Müşterinin şikayet etmesine veya panellerin
değiştirilmesine gerek yoktur.
• Aktif karbon filtreler ortamda değişen havayı arıtırlar. Filtreler
yıkanabilir olmadıkları gibi yeniden kullanılabilir de değildirler,
en fazla her dört ayda bir değiştirilmelidirler. Aktif karbon filtrelerin doygunluğa ulaşmaları cihazın kullanım sıklığına, pişirme
tipine ve yağ önleyici filtrelerinin temizlenme sıklığına bağlıdır.
• Ocak davlumbazının fanını ve diğer yüzeylerini denatüre
alkol veya aşındırıcı olmayan sıvı deterjanla nemlendirilmiş
bir bezle düzenli aralıklarla siliniz.
• Aydınlatma sistemi pişirme sırasında kullanım için tasarlanmıştır, ortamın uzun süre genel aydınlatması için uygun
değildir. Aydınlatma sisteminin uzun süre kullanılması ampul
ömrünü belirgin şekilde azaltır.
niyorsa B tuşuna basın.
Dikkat! Bazı modeller 3° hıza kadar çalışırlar, bu nedenle yoğun fonksiyon öngörülmez.
Tuş E = Girilen herhangi bir hız ile 1-2-3 hızı (Yoğun Hız 4 hariç) bu tuşa basınca timer fonksiyonu etkinleşir. Timer fonksiyonu aktif olduğunda ekran üzerinde timer etkinleştirilme
anında ayarlanan hız yanıp sönmelidir.
Sayım bitiminde 15 dakika sonra davlumbaz kapanır (motor
ve açık olan ışıklar açık).
Yoğun hız devrede ise Timer çalıştırılamaz.
-Eğer 15 dakikadan önce fonksiyon devre dışı bırakılmak isteniyorsa E tuşuna basın.
Tuş F = Işıkları açar/kapatır.
•Yağ önleyici filtre/aktif karbon filtresinin doyması:
- 30 sa çalışmadan sonra ekran C F harfi ile işleyiş hızını değiştirerek yanıp söner (örn. 2 ve F), bu yağ önleyici filtrelerin
yıkanması gerektiği anlamına gelir.
-120 sa çalışmadan sonra ekran C C/F harfi ile işleyiş hızını
değiştirerek yanıp söner (örn. 2 ve C/F), bu yağ karbon filtrelerin yıkanması veya değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
- Temiz filtre bağlandığında B tuşuna yaklaşık 3 sn. basarak
açık davlumbazda elektronik hafızayı resetlemek gerekir
Bu süre geçtiğinde ekranda E (gerçekleştirilen reseti onayla) harfi belirir ve davlumbaz kapanır.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum
dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs)
etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar
görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar
görmemesine dikkat ediniz.
YUKARIDAKİ UYARILARA UYULMAMASI NEDENİYLE OLUŞABİLECEK OLASI HASARLAR İÇİN ÜRETİCİNİN HERHANGİ
BİR SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.
LED lambaların değiştirilmesi (Şekil 11):
Eğer cihazın versiyonu LED lambalı ise değişim için uzman bir
teknisyenin müdahalesi gereklidir.
- Dokunmatik Kumandalar (Şek.12):
NOT: bu kumanda ile, aksesuar olarak istenecek bir telekumanda ile de cihazı kontrol etmek mümkündür.
Tuş A = Davlumbazı açar/kapatır. Cihaz 1° hızında çalıştırılır.
Tasto B = Motorun hızı azalar.
C Ekranı = Seçilen motorun hızını ve filtrelerin timer etkinleştirilmesi/yoğun hızı/diltrelerin sinyallarini gösterir.
Tuş D = Motorun hızını arttırır.
4° hız tuşuna basınca, 6 dk için yoğun fonksiyon girilir, sonra
cihaz etkinleştirme sırasındaki işleyiş hızında çalışmaya geri
döner. Bu fonksiyon sırasında ekran üzerinde numara 4 yanıp
söner.
-Eğer 6 dakikadan önce fonksiyon devre dışı bırakılmak iste-
- 12 -
Teknik veriler
MODEL
NK63K7060VK
Ebat (cm)
60
Bitirme
Siyah
Motor
HC3
Çekiş gücü (m³/saat)
607
Voltaj
220-240V ~ 50-60Hz
Motor güç tüketimi
1 x 250 W
Ürün belgelendìrmesi
CE
NK63K7060VK
Ürün sınıfı II
Model tìpì
TÌP ÜST.. .. .* ODEL:1S2ME
Hava çıkış çapı (mm)
150
Kontroller
Dokunmatik
TÜM EBATLAR "mm" birimindedir
Kumandalar
Hızlar
3+ arttırıcı
Versiyon
Kanal
Filtreler
1 Aluminyum panel
Ampüller
2 x 1 W LED
Brüt ağırlık
19.3 Kg
- 13 -
- 14 -
YETKİLİ SERVİS LİSTESİ
1
• Servis Adı: TEK-SER SERVİS HİZMETLERİ
• Telefon No: 0332-712 06 61
• Adres: HACI MÜTAHİR MAH. TÜMER SOKAK ESNAF SİTESİ A
BLOK NO: 7 / EREĞLİ
• Şehir: KONYA
• E-mail: konya-tekser@service-asc.com
2
•Servis Adı: İZMİR ELEKTRONİK
•Telefon No: 04322165746
•Adres: ŞEREFİYE MAH.DEMİRCİLER SK.CANER İŞ MERKEZİ
ALTI NO:30 MERKEZ/VAN / VAN
•Şehir: VAN
•E-mail: van-izmir@service-asc.com
3
•Servis Adı: DOĞUŞ ELEKTRONİK
•Telefon No: 0414-215 30 76
•Adres: HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A
•Şehir: ŞANLIURFA
•E-mail: sanliurfa-dogus@service-asc.com
4
•Servis Adı: ÖZKAN ELEKTRONİK
•Telefon No: 0472-312 82 07
•Adres: AĞRI CAD NO:73 DOĞUBAYAZIT
•Şehir: AĞRI
•E-mail: agri-ozkan@service-asc.com
10
•Servis Adı: BARLAS SOĞUTMA ŞEVKİ BARLAS
•Telefon No: 0386-212 31 56
•Adres: AHİ EVRAN MAH.BEKİR KADI CD.ÖNEN APT ALTI NO:4
•Şehir: KIRŞEHİR
•E-mail: kirsehir-barlas@service-asc.com
11
•Servis Adı: BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
•Telefon No: 0362-431 64 80 / 0362-231 77 27
•Adres: 19 MAYIS MAH.AĞABALİ CAD. NO:38 İLKADIM/
SAMSUN
•Şehir: SAMSUN
•E-mail: samsun-bayrak@service-csp.com
12
•Servis Adı: BERK SERVİS HASAN BAYRAKTAR
•Telefon No: 0262-641 45 65 / 0262-641 64 77
•Adres: HACI HALİL MAH. KIZILAY CAD. 1201/2 SOK. NO:1
GEBZE/
•Şehir: KOCAELİ
•E-mail: kocaeli-berk@service-asc.com
13
•Servis Adı: BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN
•Telefon No: 0252-282 25 17
•Adres: CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
•Şehir: MUĞLA
•E-mail: mugla-bircan@service-asc.com
5
•Servis Adı: TEK ELEKTRONİK
•Telefon No: 0388-232 14 32
•Adres: ESENBEY MH. BALIM SK. ARI SİT.ALTI NO:3/B
•Şehir: NİĞDE
•E-mail: nigde-tek@service-asc.com
14
•Servis Adı: BULUT TEKNİK LTD.ŞTİ.
•Telefon No: 0312-435 98 50
•Adres: ATAÇ SK.NO:68/1 KIZILAY
•Şehir: ANKARA
•E-mail: ankara-bulut@service-csp.com
6
•Servis Adı: SOĞUK TEKNİK
•Telefon No: 0346-221 17 89
•Adres: ESKİ KALE MAH. SARAYYOLU SOK. NO:8/A/9
•Şehir: SİVAS
•E-mail: sivas-soguk@service-asc.com
7
•Servis Adı: AKAŞ TEKNİK
•Telefon No: 0356-715 44 88
•Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ EREK CAD.NO:48-50 ERBAA
•Şehir: TOKAT
•E-mail: tokat-akas-elektrik@service-asc.com
8
•Servis Adı: AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ
•Telefon No: 0352-336 61 11
•Adres: AYDINLIKEVLER MAH.FIRAT CAD.NO:17 A-B
MELİKGAZİ
•Şehir: KAYSERİ
•E-mail: kayseri-akturk@service-asc.com
9
•Servis Adı: ALİ YILDIZ -AK GÜVEN SOĞUTMA
•Telefon No: 0324-328 62 60 / 0324-328 88 47
•Adres: GAZİ MAH.GMK BULVARI 353-A
•Şehir: MERSİN
•E-mail: icel-akguven@service-csp.com
15
•Servis Adı: BÜLENT ELEKTRONİK-BÜLENT ÖKSEL
•Telefon No: 358-2126698
•Adres: YÜZEVLER MAH.GOCUR PEHLİVAN SOK.NO:62
•Şehir: AMASYA
•E-mail: amasya-bulent@service-asc.com
16
•Servis Adı: ÖZKALAY ELEK.EV ALET.BAKIM ATÖLYESİ
•Telefon No: 0274-212 15 20
•Adres: MENDERES CAD. AKGÜN APT.A BLK.NO:5
•Şehir: KÜTAHYA
•E-mail: kutahya-ozkalayevaletleri@service-asc.com
17
•Servis Adı: DEMİR SOĞUTMA
•Telefon No: 0488-214 14 30
•HYB NO: 21-HYB-972
•Adres: MEYDAN MAHALLESİ KOMANDO CADDESİ - NO:37 /
MERKEZ
•Şehir: BATMAN
•E-mail: batman-demir@service-asc.com
- 15 -
18
•Servis Adı: DESTEK BİLİŞİM PROJE SERVİS HİZMETLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ-İZMİR ŞUBESİ
•Telefon No: 0232-489 20 45
•Adres: MÜRSELPAŞA BULV. NO:22/B BASMANE
•Şehir: İZMİR
•E-mail: izmir-destek@service-csp.com
19
•Servis Adı: DESTEK BİLİŞİM PROJE VE SERVİS HİZMETLERİ
SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
•Telefon No: 0216-540 00 00
•Adres: EMEK MAH. ORDU CAD. NO:18 SANCAKTEPE/
•Şehir: İSTANBUL
•E-mail: istanbul-destek@service-csp.com
20
•Servis Adı: TURKUT TEKNİK
•Telefon No: 0242-344 23 33
•Adres: YÜKSELİŞ MAH.GAZİ BULV.2130 SOK.KALVA APT.
NO:1/1-2
•Şehir: ANTALYA
•E-mail: antalya-turkut@service-asc.com
21
•Servis Adı: ERKAN TEKNİK
•Telefon No: 0446-214 24 64
•Adres: FABRİKA CAD. NEDİM MURATOĞLU iŞMERKEZİ NO. 55
•Şehir: ERZİNCAN
22
•Servis Adı: ERSİN AKYOL-GAZCILAR ŞUBESİ
•Telefon No: 0224-250 32 32
•Adres: GAZCILAR CAD. CAMİ SK. AKÇAY İŞ HANI NO :7/32-33/
OSMANGAZİ
•Şehir: BURSA
•E-mail: bursa-ebru@service-csp.com
23
•Servis Adı: FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
•Telefon No: 0424-218 66 21
•Adres: RÜSTEM PAŞA MH. HACI HAYRİ CD. NO:100/E
•Şehir: ELAZIĞ
•E-mail: elazig-hazar@service-asc.com
24
•Servis Adı: GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
•Telefon No: 0212-625 06 25
•Adres: ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK
NO.8/B EYÜP
•Şehir: İSTANBUL
•E-mail: istanbul-garantiservis@service-asc.com
25
•Servis Adı: SARFAKLAR ELEKTRONİK
•Telefon No: 0266-244 70 72 / 0266-24473 31
•Adres: AKINCILAR MAH.GAZİ BULVARI NO : 31/A
•Şehir: BALIKESİR
•E-mail: balikesir-sarfaklar@service-csp.com
26
•Servis Adı: GÜRERKA ELEKTROMEKANİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
•Telefon No: 0222-226 24 56 – 0222-226 07 78
•Adres: VİŞNELİK MAH. ÖĞRETMENLER CAD(SAVAŞ CAD)
NO:73/A
•Şehir: ESKİŞEHİR
•E-mail: eskisehir-gurerka@service-asc.com
27
•Servis Adı: ÖZTÜRK ELEKTRONİK
•Telefon No: 0446-212 11 77
•Adres: İNÖNÜ MAH 6 SK NO:11
•Şehir: ERZİNCAN
•E-mail: erzincan-ozturk@service-asc.com
28
•Servis Adı: JAPON ELEKTRONİK
•Telefon No: 0452-225 38 88
•Adres: YENİ MAHALLE KAHRAMAN SAĞRA CAD.NO:77/A-B
•Şehir: ORDU
•E-mail: ordu-japon@service-asc.com
29
•Servis Adı: KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET
•Telefon No: 0474-212 04 49 /0474-223 87 32
•Adres: YUSUFPAŞA MAH. K.KAZIMBEY CAD. KAZIM
KARABEKİR İŞHANI KAT:1 NO:140 / KARS
•Şehir: KARS
•E-mail: kars-sahin@service-asc.com
30
•Servis Adı: KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU
ALTAN
•Telefon No: 0366-214 26 96
•Adres: İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SİVRİOĞLU SOK. NO:
51
•Şehir: KASTAMONU
•E-mail: kastamonu-kms@service-asc.com
31
•Servis Adı: HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SERVİSİ
•Telefon No: 0412-223 00 18
•Adres: KOOPERATİFLER MAHALLESİ OFİS İSTASYON CADDESİ
HATİPOĞLU SİTESİ A BLOK ALTI BİR NUMARA
•Şehir: DİYARBAKIR
•E-mail: diyarbakir-hizmet@service-csp.com
32
•Servis Adı: BAŞARAN SOĞUTMA
•Telefon No: 0242-722 05 48
•Adres: ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOKAK NO:2/F SERİK
•Şehir: ANTALYA
•E-mail: antalya-basaran@service-asc.com
33
•Servis Adı: BEYAZAY TEKNİK
•Telefon No: 0344-223 96 87 / 0344-221 33 33
•Adres: İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4
•Şehir: KAHRAMANMARAŞ
•E-mail: maras-beyazay@service-asc.com
34
•Servis Adı: ŞIK SOĞUTMA
•Telefon No: 0326-615 34 29
•Adres: DUMLU PINAR MAH.ULUCAMİ CAD. NO:135/A-C
İSKENDERUN
•Şehir: HATAY
- 16 -
•E-mail: hatay-comezsogutma@service-asc.com
•Servis Adı: ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA
SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
•Telefon No: 0332-237 17 34 / 0332-236 33 37
•Adres: NİŞANTAŞI MAH.DR.HULİSİ BAYBAL CAD.ORKİDE
SİTESİ NO:36/A SELÇUKLU
•Şehir: KONYA
•E-mail: konya-ozcan@service-asc.com
35
•Servis Adı: MERSİNLİ TEKNİK
•Telefon No: 0416-725 89 12
•Adres: FIRAT MAH. EVREN CAD. NO:40 KAHTA
•Şehir: ADIYAMAN
•E-mail: adiyaman-mersinli@service-asc.com
36
•Servis Adı: VİZYON ELEKTRONİK
•Telefon No: 0242-316 51 61
•Adres: ŞİRİNYALI MAH.1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.
NO:16/1
•Şehir: ANTALYA
•E-mail: antalya-vizyon@service-asc.com
37
•Servis Adı: MURAT ELEKTRONİK
•Telefon No: 0374-217 98 12
•Adres: İZZET BAYSAL CAD. -NO:201/A
•Şehir: BOLU
•E-mail: bolu-murat@service-asc.com
45
•Servis Adı: POYRAZ TEKNİK TALAT POYRAZ
•Telefon No: 0282-315 55 48
•Adres: HİSAR MAH.ADALET SOK.NO:24 HAYRABOLU
•Şehir: TEKİRDAĞ
•E-mail: tekirdag-poyraz@service-asc.com
46
•Servis Adı: SAÇLIOĞLU SOĞUTMA
•Telefon No: 0 276-215 69 43
•Adres: İSLİCE MAH. GÜMÜŞ SOKAK NO:36
•Şehir: UŞAK
•E-mail: usak-saclioglu@service-asc.com
38
•Servis Adı: MUTLU ELEKTRONİK
•Telefon No: 0454-216 27 12
•Adres: Nizamiye Mah Larçın Sok No:56
•Şehir: GİRESUN
•E-mail: giresun-mutlu@service-asc.com
39
•Servis Adı: MERT SOĞUTMA
•Telefon No: 0256-313 62 66
•Adres: ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ
NO:22/A NAZİLLİ
•Şehir: AYDIN
•E-mail: aydin-mert@service-asc.com
40
•Servis Adı: NURSEY ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
•Telefon No: 0276-223 97 16 / 0276-227 47 17
•Adres: İSLİCE MAH. AVCILAR SOKAK NO:3-B
•Şehir: UŞAK
•E-mail: usak-nursey@service-asc.com
41
•Servis Adı: TÜRKMEN TEKNİK SOĞUTMA
•Telefon No: 0344-221 13 97
•Adres: HAYRULLAH MAH. MALİK EJDER CAD. ARIKAN SİT.A
BLOK ZEMİN KAT NO:22/C
•Şehir: KAHRAMANMARAŞ
•E-mail: maras-turkmen@service-asc.com
42
•Servis Adı: ÖZÜNLÜ TEKNİK
•Telefon No: 0326-616 06 35
•Adres: DUMLU PINAR MAH. YILDIRIM B. CAD. NO: 4
İSKENDERUN
•Şehir: HATAY
•E-mail: hatay-ozunlu@service-asc.com
43
44
•Servis Adı: YÜCE SOĞUTMA
•Telefon No: 0326-214 65 07
•Adres: SÜMERLER MAH. HARBİYE CAD. NO: 41/ B ANTAKYA/
•Şehir: HATAY
•E-mail: hatay-yuce@service-asc.com
47
•Servis Adı: SALİHLİ TEKNİK
•Telefon No: 0236-312 12 44
•Adres: CUMHURİYET MH. ESKİ MANİSA YOLU NO: 87
TURGUTLU/
•Şehir: MANİSA
•E-mail: manisa-salihli@service-asc.com
48
•Servis Adı: SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
•Telefon No: 0332-238 84 84
•Adres: MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFÇI HAMDİBEY CAD.
NO:10 / A SELÇUKLU
•Şehir: KONYA
•E-mail: konya-samtit@service-csp.com
49
•Servis Adı: SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
•Telefon No: 0312 3251876 / 0312-322 77 44
•Adres: BAĞCI CAD. NO: 20/A ETLİK
•Şehir: ANKARA
•E-mail: ankara-simge@service-csp.com
50
•Servis Adı: SİMGE SOĞUTMA
•Telefon No: 0284-712 39 03
•Adres: BÜYÜKCAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29/A
•Şehir: EDİRNE
•E-mail: edirne-simge@service-asc.com
51
•Servis Adı: SİSTEM GURUP ELEKT. TİC. VE TAAH. LTD. ŞTİ.
•Telefon No: 0312-212 01 43
•Adres: ETİ MAH. GMK BUL. NO: 104/A ÇANKAYA
- 17 -
•Şehir: ANKARA
•E-mail: ankara-sistem@service-csp.com
•Şehir: ANTALYA
•E-mail: antalya-yildirim@service-csp.com
52
•Servis Adı: İPEK SOĞUTMA
•Telefon No: 0246-218 19 66
•Adres: İSTİKLAL MAH.1102 SOK.NURGÜL APT.NO:1/6
•Şehir: ISPARTA
•E-mail: isparta-ipek@service-asc.com
60
•Servis Adı: YILDIRIM ELEKTRONİK
•Telefon No: 02626413588
•Adres: HACIHALİL MAH.1209 SOK.NO:13/C GEBZE/KOCAELİ
•Şehir: KOCAELİ
•E-mail: kocaeli-yildirim@service-asc.com
53
•Servis Adı: TANER ELEKTRONİK
•Telefon No: 0364-224 67 21
•Adres: KARAKEÇİLİ MAH. ALBAYRAK 5.SOK NO:2/C
•Şehir: ÇORUM
•E-mail: corum-taner@service-asc.com
61
•Servis Adı: MEGA TEKNİK SERVİS
•Telefon No: 0342-338 10 70
•Adres: İNCİLİPINAR MAH. MUAMMER AKSOY BLV. KEPKEP
PLAZA İŞ MRK. ALTI NO: 8 ŞEHİTKAMİL /
•Şehir: GAZİANTEP
•E-mail: gaziantep-mega@service-csp.com
54
•Servis Adı: TİPİ SOĞUTMA VE ISITMA SAN. SİSTEMLERİ
•Telefon No: 0282-726 94 77
•Adres: ATATÜRK CAD. NO: 88 ÇERKEZKÖY
•Şehir: TEKİRDAĞ
•E-mail: tekirdag-tipi@service-asc.com
55
•Servis Adı: TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.PAZ.
LTD.ŞTİ.
•Telefon No: 0242-322 33 01
•Adres: ZERDALİLİK MAH.CEBESOY CAD. BALIKÇIOĞLU APT.
NO:55
•Şehir: ANTALYA
•E-mail: antalya-tiryaki@service-asc.com
62
•Servis Adı: TEKNİK SOĞUTMA
•Telefon No: 0452-222 21 00
•Adres: BUCAK MAH. 426. SOK. NO: 3
•Şehir: ORDU
•E-mail: ordu-teknik@service-asc.com
Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 18.07.2014
tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik
gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis
merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11
numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi
öğrenebilirsiniz.
56
•Servis Adı: ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
•Telefon No: 0342 215 15 78-05 / 0342-215 12 23
•Adres: DEĞİRMİÇEM MH.MUAMMER AKSOY BULVARI 8 NOLU.
SOK.NO:17/A ŞEHİTKAMİL
•Şehir: GAZİANTEP
•E-mail: gaziantep-unalsensoyler@service-asc.com
57
•Servis Adı: YAKUP GÜZEL-FURKAN KLİMA
•Telefon No: 0242-522 14 57
•Adres: HACET MAH. GÜMRÜKÇÜLER SOKAK NAZAR APT.
16/A ALANYA
•Şehir: ANTALYA
•E-mail: antalya-furkan@service-asc.com
58
•Servis Adı: KANAL ELEKTRONİK
•Telefon No: 0252-512 25 64
•Adres: HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A
MİLAS/
•Şehir: MUĞLA
•E-mail: mugla-kanal@service-asc.com
59
•Servis Adı: YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ
LİMİTED ŞİRKETİ- MURATPAŞA ŞUBESİ
•Telefon No: 0242-241 00 62 / 0242-241 28 53
•Adres: TAHIL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES
BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA
- 18 -
Ürününüz Tecnowind SpA Via Piani di Marischio
19, 60044 (AN) iTALYA tesislerinde (Tel:+3907326941Fax: +390732250007 E-mail:info@tecnowind.com)
üretilmiştir.
www.samsung.com.tr
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
AEEE Yönetmeliğine uygundur
Ürününüz CE uygunlugu Nemko ASP.O. Box 73, Blindem
N-0314 Oslo, NORVEÇ (Tel:+4722960330- Fax: +47
22960550) tarafından P02101955 nolu ve 01.10.2002
tarihli CCA raporu ile belgelenmiştir.
İTHLATÇI FiRMA
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.
STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78,
Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
SORULAR VE YORUMLAR
ÜLKE
TELEFON
BİZİ ZİYARET EDİN
TÜRKİYE
4447711
www.samsung.com/tr/support
Code No.: DE68-
3LIK1960
Download PDF

advertising