Samsung | FQ159ST | Samsung FQ159ST Kullanım kılavuzu

Kullaným Talimatlarý ve Piþirme Rehberi
HIZLI PÝÞÝRME FIRINI
FQ159ST / FQ159UST
Kullaným Kýlavuzu
FQ159ST_AND_EN.indd
1
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
FQ159ST_AND_EN.indd
8
2007-03-29
ソタネト 1:46:22
Ýçindekiler
Bu Kýlavuzun Kullanýmý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Önemli Güvenlik Talimatlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Yoðun Mikrodalgaya Maruz Kalmamak Ýçin Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kurulum ve Baðlantý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Saat Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fýrýn Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aksesuarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrol Paneli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Isýtma Tipleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fýrýn Modunun Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fýrýn Modu Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Çift Konveksiyon Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Konveksiyon + Üst Isýtma Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Konvensiyonel Isý Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Izgara Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Konveksiyon + Alt Isýtma Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Piþme Zamaný Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bitme Zamaný Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Piþirme Zamaný Belirleme Ýþlevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Hýzlý Menü Modunun Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hýzlý Menü Modu Ayarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Otomatik Hýzlý Menü Ayarlarý Rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hýzlý Çözme Modunun Kullanýmý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hýzlý Çözme Modu Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Otomatik Hýzlý Çözme Ayarlarý Rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bir Mikrodalga Fýrýn Nasýl Çalýþýr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Mikrodalga Modunun Kullanýmý . . . .
Mikrodalga Modu Ayarý . . . . . .
Mikrodalga Güç Seviyeleri Rehberi
Mikrodalga Piþirme Kabý Rehberi .
Mikrodalga Piþirme Rehberi . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 28
. 28
. 29
. 30
. 32
Sinyal Sesinin Kapatýlmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Çocuk Güvenlik Kilidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Buharla Temizleme Özelliðinin Kullanýlmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mikrodalga Fýrýnýnýzýn Temizlenmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Mikrodalga Fýrýnýn Muhafazasý ve Onarýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sorun Giderme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Hata Kodlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1
FQ159ST_AND_EN.indd
1
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
Bu Kýlavuzun Kullanýmý
TR
Bir SAMSUNG hýzlý piþirme fýrýný satýn almýþ olduðunuz için teþekkürler.
Bu Kullaným Kýlavuzunda güvenlik üzerine önemli bilgiler ve yeni hýzlý piþirme
fýrýnýnýzýn kullanýmý ve bakýmýnda size yol gösterecek talimatlar yer almaktadýr.
Fýrýnýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen bu kýlavuzdaki tüm bilgileri
okuyun ve gelecekteki olasý baþvurular için kýlavuzu saklayýn.
Temel piþirme iþlemlerini açýklayan hýzlý bakýþ kýlavuzu ön kapaðýn içinde
bulunmaktadýr.
Önemli Güvenlik Talimatlarý
YOÐUN MÝKRODALGA ENERJÝSÝNE MARUZ KALMAMAK ÝÇÝN
ÖNLEMLER
Aþaðýdaki güvenlik önlemlerine uyulmamasý, zararlý mikrodalga enerjisine maruz kalmanyza neden
olabilir.
(a) Hiçbir koþulda, kapak açýkken fýrýn kullanýlmaya çalýþýlmamalý, ara kilit (kapak mandallarý)
kurcalanmamalý veya emniyet ara kilit deliklerine her hangi bir obje sokulmamalýdýr.
(b) Fýrýn kapaðý ile ön yüz arasýna her hangi bir cisim yerleþtirmeyin veya conta yüzeyleri üzerinde
kir birikmesine izin vermeyin. Ýlk kullanýmdan sonra ýslak bir bezle temizleyerek ardýndan
yumuþak ve kuru bir bezle silerek kapak ve kapak conta yüzeylerini temiz tutun.
(c) Üretici tarafýndan eðitilmiþ yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafýndan onarýlmadan,
hasarlý bir fýrýný kullanmayýn. Fýrýn kapaðýnýn düzgün kapanmasý ve aþaðýda belirtilen parçalarýn
hasar görmemiþ olmasý son derece önemlidir:
(1) Kapak (eðim)
(2) Kapak menteþeleri (kýrýk veya gevþek)
(3) Kapak contalarý ve conta yüzeyleri
(d) Fýrýn, sadece üretici tarafýndan eðitilmiþ yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafýndan
onarýlmalý veya ayarlanmalýdýr.
DÝKKAT
Eriþilebilen bölümler kullaným sýrasýnda sýcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalýdýr.
● Fýrýn kapaðýný temizlemek için aþýndýrýcý maddeler veya metal kazýyýcýlar kullanmayýn.
Bunlar yüzeyi çizebilir ve camýn parçalanmasýna yol açabilir.
● Elinize cihazla birlikte gelen güvenlik eldivenlerini geçirip ýsýtma elemenlarýný kýmýldatacaðýnýz
zaman, ýsýtma elemanlarýný taþýmak için tasarlanmýþ bir gereç kullandýðýnýzdan emin olun.
Kullanýmýn ardýndan (ýzgara veya kombinasyon piþirme iþleminin ardýndan en az 10 dakika)
ýsýnýn yeteli bir þekilde düþüp düþmediðini kontrol edin.
● Güvenliðiniz için yüksek basýnçta su veya buhar püskürten temizleyiciler kullanmayýn.
2
FQ159ST_AND_EN.indd
2
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
Önemli Güvenlik Talimatlarý (devam ediyor)
ÖNEMLÝ GÜVENLÝK TALÝMATLARI
DÝKKATLÝ OKUYUN VE ÝLERÝDE YARARLANMAK ÝÇÝN SAKLAYIN.
Yiyecekleri mikrodalga fýrýnda piþirmeden önce, aþaðýdaki önlemleri
aldýðýnýzdan emin olun.
TR
● Sadece Mikrodalga fýrýnlarda kullanýma uygun olan gereçleri kullanýn;
Herhangi bir metal kap, altýn veya gümüþ iþlemeli tabaklar, þiþ, çatal vb. gereçleri
KULLANMAYIN.
Sebep
Elektrik arký veya kývýlcým oluþarak fýrýna zarar verebilir.
● Plastik veya kaðýt kap içinde bulunan bir yiyeceði ýsýtýrken, tutuþabilme ihtimaline karþý gözünüz
fýrýnda olsun;
Mikrodalga fýrýný gazete veya giyim eþyasý kurutmak için kullanmayýn.
● Bir duman gördüðünüzde, cihazý kapatýn veya fiþten çekin ve olasý alev tehlikesine karþý kapýsýný
kapalý tutun;
● Mikrodalga fýrýnda içecek ýsýtma gecikmeli kaynama ile sonuçlanabilir, bu nedenle kabý dýþarý
alýrken dikkatli olunmalýdýr; Bu durumdan sakýnmak için fýrýn kapatýldýktan sonra DAÝMA en az 20
saniye kadar bekleyin. Böylece sýcaklýk eþitlenebilir.
Gerekli ise ýsýtma sýrasýnda ve ýsýtma sonrasýnda DAÝMA karýþtýrýn.
Yanma durumunda aþaðýdaki ÝLK YARDIM talimatlarýný takip edin :
* Yanan yeri en az 10 dakika soðuk suda tutun.
* Temiz ve kuru bir bezle kapatýn.
* Yanan yere herhangi bir krem, yað ya da losyon uygulamayýn.
● ASLA kaplarý tepesine kadar doldurmayýn. Sývýnýn taþmasýný önlemek için üst kýsmý
alt kýsmýndan daha geniþ kaplarý kullanýn. Dar boyunlu þiþeler aþýrý ýsýndýklarýnda
patlayabilir.
Bir biberonu ASLA emziði takýlý iken ýsýtmayýn. Aksi takdirde biberon patlayabilir.
● Biberonlarýn ve bebek mamasý kavanozlarýnýn içindeki yiyecekler karýþtýrýlmalý veya çalkalanmalýdýr.
Tüketilmeden önce ise sýcaklýðý kontrol edilmelidir. Böylece yanma riski engellenebilir;
3
FQ159ST_AND_EN.indd
3
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
Önemli Güvenlik Talimatlarý (devam ediyor)
TR
● Kabuklu veya katý olacak þekilde kaynatýlmýþ yumurrta ýsýtma iþlemi sona erse bile
patlayabileceðinden mikodalga fýrýnda ýsýtýlmamalýdýr.
Buna ek olarak hava geçirmeyen veya vakumlu þiþe, kavanoz, kaplar, kabuklu çerez,
domates gibi malzeme ve gýdalar da mikrodalga fýrýnda ýsýtýlmamalýdýr.
● Fýrýn düzenliolarak temizlenmeli ve olasý yiyecek artýklarý atýlmalýdýr.
● Fýrýn temiz bir durumda tutulmadýðý takdirde yüzeyde bozulmalar meydana gelebilir. Bu da
cihazýn ömrünü olumsuz yönde etkiler ve tehlikeli durumlara yol açma ihtimali ortaya
çýkabilir;
● Arka havalandýrma deliklerini bez veya kaðýt benzeri cisimlerle KAPATMAYIN
Fýrýn aþýrý ýsýnabilir ve bu durumda otomatik olarak kendini kapatýr. Yeterli derecede
soðuyana kadar fýrýn çalýþmayacaktýr.
● Fýrýndan bir kabý çýkartýrken DAÝMA fýrýn eldivenlerini kullanýn. Böylece kazara yanmalara
karþý korunmuþ olursunuz.
● Fýrýn soðuyana kadar ýsýtmaelemenlarýna veya fýrýnýn iç duvarlarýna DOKUNMAYIN.
● Güç kablosunu veya fiþi suya batýrmayýn. Güç kablosunu ýsýnabilen yüzeylerden uzak tutun.
Güç kablosu veya fiþi hasarlý ise cihazý çalýþtýrmayýn.
● Fýrýnýn kapaðýný açarken fýrýndan bir kol mesafesi uzakta durun.
Sebebi
Dýþarý çýkan sýcak hava veya buhar yanmalara yol açabilir.
● Fýrýnýn çalýþmasý sýrasýnda çýtýrtý sesi duyabilirsiniz (özellikle fýrýn çözme iþlemi
yaparken).
Sebebi
Elektriksel güç çýkýþý deðiþtirildiðinden bu ses normaldir.
● Boþ iken mikrodalga fýrýný ÇALIÞTIRMAYIN. Güvenlik sebebiyle güç otomatikolarak kesilir.
Yaklaþýk 30 dakika bekledikten sonra fýrýný normal çalýþtýrabilirsiniz.
Yapýlacak en iyi þey fýrýnýn içinde daima bir bardak su býrakmaktýr. Eðer fýrýn kazara çalýþtýrýlýrsa
su mikrodalga enerjisini emecektir.
4
FQ159ST_AND_EN.indd
4
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
Önemli Güvenlik Talimatlarý (devam ediyor)
ÖNEMLÝ
TR
● Küçük çocuklarýn mikrodalga fýrýný kullanmalarýna veya onunla oynamalarýna izin vermeyin.
Fýrýn kullanýmda iken çocuklarýn etrafta dolanmalarýna izin vermeyin. Çocuklara ilginç
gelebilecek nesneleri fýrýnýn üstüne veya içine koymayýn.
● Bu cihaz, fiziksel, duygusal, zihinsel yetersizlikteki kiþiler ya da cihaz hakkýnda bilgisi
olmayan kiþiler tarafýndan (çocuklar da dahil) mutlaka gözetim altýnda kullanýlmalýdýr.
Onlarýn güvenliðinden sorumlu olan kiþi tarafýndan cihazýn kullanýmý hakkýnda bilgi
verilmelidir.
● Cihazla oynamamalarýný garanti altýna almak için küçük çocuklar izlenmelidir.
● Kullaným süresince cihaz sýcak olacaktýr. Bu nedenle fýrýnýn içindeki ýsýtma elemanlarýna
dokunulmamasý için çok dikkatli olunuz.
● Yüzeyi çizebileceðinden, fýrýn kapaðýnýn camýný temizlemek için aþýndýrýcý temizleme
maddeleri veya keskin metal kazýyýcýlar KULLANMAYIN. Aksi takdirde cam çatlayabilir
veya kýrýlabilir (eðer saðlanýyorsa)
UYARI:
Kapak veya kapak contalarý hasar gördüðünde, yetkili bir kiþi tarafýndan onarýlmadan fýrýn
kullanýlmamalýdýr.
UYARI:
Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karþý koruma saðlayan koruyucu gövdenin çýkartýlmasýný
gerektiren servis ve tamir iþlemlerinde dikkatli olunmalýdýr. Onarýmý yapacak yetkili kiþi dýþýndakiler
için son derece tehlikelidir.
UYARI:
Patlayabileceklerinden sývýlar ve diðer yiyecekler kapalý kaplarda ýsýtýlmamalýdýr.
UYARI:
Sadece emniyetli bir þekilde kullanabilecek ve yanlýþ kullaným sonucu meydana gelebilecek
tehlikeleri anlayabilecek talimatlarý verdikten sonra çocuklarýn kendi baþlarýna fýrýný
kullanmalarýna izin verin.
UYARI:
Cihaz kombinasyon modunda çalýþtýrýldýðýnda oluþacak ýsý nedeniyle çocuklar fýrýný sadece bir
yetiþkinin gözetimi altýnda kullanmalýdýr.
UYARI:
Kullanýmsýrasýnda eriþilebilen parçalar sýcak olabilir. Bu nedenle küçük çocuklar uzak tutulmalýdýr.
● Mikrodalga fýrýn bir kabin içine yerleþtirilmemelidir.
5
FQ159ST_AND_EN.indd
5
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
Kurulum ve Baðlantý
TR
● Bu cihaz ticari bir amaçla kullanmak üzere TASARLANMAMIÞTIR.
● Lütfen belirtilen kurulum talimatlarýný takip edin. Unutmayýnýz ki bu cihaz sadece yetkili
bir teknisyen tarafýndan kurulmalýdýr.
● Cihazda bir fiþ mevcuttur ve bu fiþ sadece düzgünbir þekilde yerleþtirilen topraklý bir prize
takýlmalýdýr. Sigorta korumadsý 16 amp deðerinde olmalýdýr (L veya B-tipi minyatür devre
kesici (þalter)).
● Yeni bir prize ihtiyaç olduðunda kurulum ve kablo baðlantýsý sadece yetkili bir teknisyen
tarafýndan yapýlmalýdýr. Eðer aþaðýdaki kurulumda fiþin eriþimi yoksa bir baðlantý kesme
aygýtý temas boþluðu en az 3mm olacak þekilde kurulum alanýnda bulundurulmalýdýr.
● Adaptörler, çok yönlü gereçler ve uzatma kablolarý kullanýlmamalýdýr. Aþýrý yükleme yangýna
yol açabilir.
● Fiþe Takma
Cihaz ilk baðlandýðý zaman tümsegmentler bir saniye için aydýnlanacaktýr.
3 saniye sonra ekranda 12:00 ibaresi yanýp sönmeye baþlar bu sizi saati seçmeye yönlendirir.
Yaz ve Kýþ saati uygulamalarýnda saati yeni baþtan ayarlamayý unutmayýn.
min
550
min 446
max 450
min 564
max 568
50
460
200 cm
595
2
520
6
FQ159ST_AND_EN.indd
6
2007-03-29
ソタネト 1:46:21
Saat Ayarý
Fýrýn ilk açýldýðýnda EKRAN aydýnlanýr.
3sn. sonra EKRAN'da bir saat ikonu ve 12:00 ibaresi yanýp söner.
TR
Saat Ayarý
1
SAAT tuþuna basýn “12” ibaresi
yanýp sönmeye baþlar.
3
SAAT tuþuna basýn. “00” ibaresi
yanýp sönmeye baþlar.
5
2
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi
çevirerek geçerli saati ayarlayýn
4
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi
çevirerek dakikayý ayarlayýn
SAAT tuþuna basýn. Saat 5 saniye içinde
ayarlanacaktýr.
7
FQ159ST_AND_EN.indd
7
2007-03-29
ソタネト 1:46:21
Fýrýn Özellikleri
TR
Kontrol Panel
Üst Isýtma Elemaný
Fýrýn Iþýðý
Seviye 5
Seviye 4
Fýrýn Seviyeleri
Seviye 3
Seviye 2
Mikrodalga Seviyesi 1
Güvenli Kapý Kilidi
Kapak
Kapak Kolu
Not
● Raf seviyeleri aþaðýdan yukarýya numaralanmýþtýr.
● Seviye 4 ve 5 genelde ýzgara iþlemi için kullanýlýr.
● Mikrodalga seviyesi mikrodalga fýrýn iþlevi için kullanýlýr.
● Yemeðiniz için uygun raf seviyesini belirlemek üzere lütfen bu kýlavuzda yer alan
piþirme rehberine bakýn.
8
FQ159ST_AND_EN.indd
5
2007-03-29
ソタネト 1:46:20
Aksesuarlar
Aþaðýdaki aksesuarlar mikrodalga fýrýnýnýzla birlikte gelmektedir:
1
Seramik Tepsi
(Mikrodalga modu için kullanýþlý)
2
Ýki adet piþirme tepsisi
(Mikrodalga Modunda KULLANMAYIN.)
4
Fýrýn Rafý
(Mikrodalga Modunda KULLANMAYIN.)
TR
Izgara Eklentisi
Seramik Tepsi
3
Seramik tepsi in ýzgara eklentisi
(Hýzlý Menü ve Izgara modunda
kullanýþlý)
Not
Yemeðiniz için aksesuarlarý belirlemek üzere lütfen bu kýlavuzda yer alan
rehbere bakýn.
9
FQ159ST_AND_EN.indd
9
2007-03-29
ソタネト 1:46:23
Kontrol Paneli
TR
23 4 5
1
6
7
8
9
10
16
11
12
13
14
1. KAPALI
9. SAAT
2. FIRIN MODU
10. PÝÞME ZAMANI
3. HIZLI MENÜ MODU
11. BÝTME ZAMANI
4. HIZLI ÇÖZME MODU
12. ISI
5. MÝKRODALGA MODU
13. GÜÇ SEVÝYESÝ/ENTER
6. MOD SEÇÝCÝ
14. ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ
7. EKRAN
15. DURDURMA / ÝPTAL
8. BUHARLA TEMÝZLEME
16. BAÞLATMA
15
Pop Up Düðmelerin Kullanýmý
Not
MOD SEÇÝCÝ (6) ve ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ (14) dýþarý açýlýr yapýdaki düðmelerdir.
Çevirmek için hafifçe itin.
10
FQ159ST_AND_EN.indd
10
2007-03-29
ソタネト 1:46:40
Isýtma Tipleri
Aþaðýdaki tablo fýrýnýnýzda mevcut olan çeþitli ýsýtma modlarýný ve
ayarlarý özetlemektedir. Tarifleriniz için uygun modu ve ayarý
tanýmlamak için takip eden sayfalardaki Piþirme Rehberlerini kullanýn.
TR
FIRIN MODU
Çift Konveksiyon Ayarý
Yiyecek fýrýnýn sol ve sað taraflarýndan gelen sýcak hava ile ýsýtýlýr. Bu ayar
eþit daðýlan, düzenli bir ýsýtma saðlar ve hamur iþleri için idealdir.
Konveksiyon + Üst Isýtma Ayarý
Sýcak hava ve üst ýsýtma elemaný bir arada çalýþýr. Bu birliktelik, ayarý
gevrek veya kýzartmalar için ideal yapar. Özellikle etler için tavsiye edilir.
Konvensiyonel Isý Ayarý
Isý, üst ve alt ýsýtma elemanlarýndan gelir. Bu ayar özellikle hamuriþleri ve
rosto için uygundur.
Izgara Ayarý
Yiyecek üst ýsýtma elemaný tarafýndan ýsýtýlýr.
Konveksiyon + Alt Isýtma Ayarý
Sýcak hava ve alt ýsýtma elemaný bir arada çalýþýr. Böylece yiyecek daha
çýtýr ve kýzarmýþ olur.
HIZLI MENÜ MODU
Favori yiyeceklerinizi en uygun þekilde piþirebilmek için ön programlý 12
hýzlý menü ayarýndan birisini seçin. Piþirme süresi ve güç seviyesi
otomatik olarak ayarlanýr. Sizin yapmanýz gereken sadece programý
seçmek ve piþirme iþlemine baþlamak.
HIZLI ÇÖZME MODU
Yiyecekleri çözmek için ön programlý 5 hýzlý çözme ayarýndan birisini
seçin. Çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanýr.
Sadece programý seçin ve çözme iþlemine baþlayýn.
MÝKRODALGA MODU
Yiyecekleri piþirmek ve çözmek için mikrodalga enerjisi kullanýlýr. Bu size
yiyeceðin biçim ve renginde bozulma olmaksýzýn hýzlý ve etkili bir piþirme
saðlar. Güç seviyesi ve piþirme süresi çeþitli tariflere uyacak þekilde
manual olarak ayarlanabilir.
11
FQ159ST_AND_EN.indd
11
2007-03-29
ソタネト 1:46:40
Fýrýn Modunun Kullanýmý
TR
Bu mod altýnda 5 ayar mevcuttur. Uygun ayarý tanýmlamak için sayfa
14-18'deki Piþirme Rehberlerini kontrol edin.
Fýrýn Modu Ayarý
1
2
MOD SEÇÝCÝ Düðmesini Fýrýn
Modu konumuna getirin.
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi istediðiniz
Fýrýn Moduna getirin. Fýrýn modu ve
tavsiye edilen ýsý ekranda görüntülenir.
Çift Konveksiyon
Konveksiyon + Üst Isýtma
Konvensiyonel Isý
Izgara
Konveksiyon + Alt Isýtma
Not
Konveksiyon ve ýzgara ýsýtýcýlarý ýsýyý düzenlemek için kararlý bir þekilde açýlr ve kapanýr.
3
4
Isýyý deðiþtirmek için ISI tuþuna basýn
ve ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi istediðiniz
ýsý deðerine ayarlayýn.
Piþirme süresini ayarlamak için PÝÞME
ZAMANI tuþuna basýn ve ÇOKLU-ÝÞLEV
SEÇÝCÝ'yi istediðiniz piþirme süresine
ayarlayýn.
12
FQ159ST_AND_EN.indd
12
2007-03-29
ソタネト 1:46:42
Fýrýn Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
5
START (BAÞLAT) tuþuna basýn.
► Ekranda ISI göstergesi aydýnlanýr ve
ýsýya eriþildikten sonra gösterge yanýp
sönmeye baþlar.
Not
1) Piþirme sýrasýnda ayarý deðiþtirmek için PÝÞME ZAMANI ve ISI tuþlarýný kullanabilirsiniz.
2) Fýrýn Modu ayarlarýnda, konveksiyon ýsýtýcý ve üst ve alt ýsýtýcý elemanlar piþme iþlemi
boyunca ýsýyý düzenlemek amacýyla açýlýp kapanabilir.
3) Piþme iþlemi sýrasýnda iç sýcaklýðý görüntülemek için ISI ve GÜÇ SEVÝYESÝ / ENTER
tuþlarýna ayný anda basýn.
Önemli
Fýrýn modunu kullanýrken cam fýrýn kaplarýnýn 40 - 250 °C'lik piþirme sýcaklýklarýna karþý
dayanýklý olduðundan emin olun.
13
FQ159ST_AND_EN.indd
13
2007-03-29
ソタネト 1:46:42
Fýrýn Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Çift Konveksiyon (
) Ayarý
Yiyecek fýrýnýn sol ve sað taraflarýndan gelen sýcak hava ile ýsýtýlýr. Bu ayar
eþit daðýlan, düzenli bir ýsýtma saðlar ve hamur iþleri için idealdir.
Ayný anda iki tepsi için piþirme yapýyorsanýz, bu tepsileri
Seviye
ve Seviye
. konumuna yerleþtirin.
*
Cam fýrýn kaplarýnýn 40 - 250 °C'lik piþirme sýcaklýklarýna karþý dayanýklý olduðundan emin olun.
Piþirme Rehberi
Piþirme iþlemi için bu tablodaki piþirme sürelerini ve ýsý ayarlarýný kullanýn.
Çift Konveksiyon modunda fýrýný önceden ýsýtmanýz tavsiye edilir.
Yiyecekler
Raf Seviyesi
Isý (°C)
Aksesuar
Süre (saat)
Kare Kalýpta
Fýndýklý Kek
2
160 - 170
Fýrýn Rafý
1:00 - 1:10
Delikli veya Kase
þeklindeki kalýpta
Limonlu Kek
2
150 - 160
Fýrýn Rafý
0:50 - 1:00
Sünger Kek
3
150 - 160
Fýrýn Rafý
0:35 - 0:45
Meyveli Pasta Tabaný
3
150 - 170
Fýrýn Rafý
0:25 - 0:35
Düz Meyveli Kek
(mayalý hamur)
3
150 - 170
Fýrýn Tepsisi
0:30 - 0:40
Krosan
3
170 - 180
Fýrýn Tepsisi
0:10 - 0:15
Yuvarlak Ekmek
2
180 - 190
Fýrýn Tepsisi
0:10 - 0:15
3/4
160 - 180
Ýki Fýrýn Tepsisi
0:10 - 0:20
Kurabiye
Not
Ön ýsýtma yapmanýz tavsiye edilir.
14
FQ159ST_AND_EN.indd
14
2007-03-29
ソタネト 1:46:43
Fýrýn Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
Konveksiyon + Üst Isýtma (
) Ayarý
Sýcak hava ve üst ýsýtma elemaný bir arada çalýþýr. Bu birliktelik, ayarý
gevrek veya kýzartmalar için ideal yapar. Özellikle etler için tavsiye edilir.
TR
Eti piþirirken fýrýn kabýný seviye
'e yerleþtirin.
Damlayan sularý toplamak için ise seviye
'e fýrýn
tepsisi yerleþtirin.
* Cam fýrýn kaplarýnýn 40 - 250 °C'lik piþirme sýcaklýklarýna karþý dayanýklý olduðundan emin olun.
Piþirme Rehberi
Piþirme iþlemi için bu tablodaki piþirme sürelerini ve ýsý ayarlarýný kullanýn.
Konveksiyon + Üst Isýtma modunda fýrýný önceden ýsýtmanýz tavsiye edilir.
Eti fýrýn rafýna koyun tabloda tavsiye edilen raf seviyesini kullanýn. Yaðlarý toplamak için ise
1. seviyeye yerleþtireceðiniz fýrýn tepsisini kullanýn.
Yiyecekler
Raf Seviyesi
Isý (°C)
Aksesuar
Süre (saat)
Sýðýr Rostosu /
1kg Orta
3/1
170 - 190
Fýrýn Rafý /
Fýrýn Tepsisi
1:00 - 1:30
Domuz Kol /
1 kg
3/1
180 - 200
Fýrýn Rafý /
Fýrýn Tepsisi
1:30 - 2:00
Kuzu Rostosu /
Kuzu bacaðý 0.8 kg
2/1
190 - 210
Fýrýn Rafý /
Fýrýn Tepsisi
0:50 - 1:20
Bütün Tavuk
Tavuk 1.0 kg
3/1
170 - 190
Fýrýn Rafý /
Fýrýn Tepsisi
0:50 - 1:10
Bütün Alabalýk
2 adet / 0.5 kg
4/1
170 - 180
Fýrýn Rafý /
Fýrýn Tepsisi
0:30 - 0:40
Kaz Göðsü 0.3 kg
4/1
180 - 200
Fýrýn Rafý /
Fýrýn Tepsisi
0:25 - 0:35
Not
Ön ýsýtma yapmanýz tavsiye edilir.
15
FQ159ST_AND_EN.indd
15
2007-03-29
ソタネト 1:46:44
Fýrýn Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Konvensiyonel Isý (
) Ayarý
Isý, üst ve alt ýsýtma elemanlarýndan gelir. Bu ayar özellikle hamuriþleri ve
rosto için uygundur.
Fýrýn tepsisi veya fýrýn rafý genellikle Seviye
konumuna yerleþtirilir.
*
Cam fýrýn kaplarýnýn 40 - 250 °C'lik piþirme sýcaklýklarýna karþý dayanýklý olduðundan emin olun.
Piþirme Rehberi
Piþirme iþlemi için bu tablodaki piþirme sürelerini ve ýsý ayarlarýný kullanýn.
Konvensiyonel Isý modunda fýrýný önceden ýsýtmanýz tavsiye edilir.
Yiyecekler
Raf Seviyesi
Isý (°C)
Aksesuar
Lazanya
3
200 - 220
Fýrýn Rafý
0:25 - 0:35
Sebze Graten
3
180 - 200
Fýrýn Rafý
0:20 - 0:30
Patates Graten
3
180 - 200
Fýrýn Rafý
0:25 - 0:35
Donmuþ Pizza
Baget
3
160 - 180
Fýrýn Tepsisi
0:10 - 0:15
Fýrýn Cipsleri
3
200 - 220
Fýrýn Tepsisi
0:15 - 0:20
Mermer Kek
3
180 - 200
Fýrýn Rafý
0:50 - 1:10
Muffin
3
180 - 200
Fýrýn Rafý
0:10 - 0:15
Kurabiye
4
180 - 200
Fýrýn Tepsisi
0:08 - 0:15
Süre (saat)
Not
Ön ýsýtma yapmanýz tavsiye edilir.
16
FQ159ST_AND_EN.indd
16
2007-03-29
ソタネト 1:46:44
Fýrýn Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
Izgara (
) Ayarý
Yiyecek üst ýsýtma elemaný tarafýndan ýsýtýlýr.
TR
Izgara yapmak için içinde ýzgara ilavesi olan seramik
tepsi kullanýlýr ve genellikle seviye
konumuna
yerleþtirilir.
* Cam fýrýn kaplarýnýn 40 - 250 °C'lik piþirme sýcaklýklarýna karþý dayanýklý olduðundan emin olun.
Piþirme Rehberi
Piþirme iþlemi için bu tablodaki piþirme sürelerini ve ýsý ayarlarýný kullanýn.
Izgara ýsýsýný 220 °C'ye ayarlayýn. 3 dakika için ön ýsýtma yapýn.
Raf Seviyesi
Süre (dak)
1. taraf
Süre (dak)
2. taraf
Aksesuar
Kebap
4
8 - 10
6-8
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
Domuz Biftek
4
7-9
5-7
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
Sosis
4
4-6
3-5
Fýrýn Tepsisi
Tavuk Parçalarý
4
10 - 15
8 - 10
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
Somon Biftek
4
8 - 12
6 - 10
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
Dilimlenmiþ Sebze
5
5-7
3-5
Fýrýn Tepsisi
Kýzarmýþ Ekmek
5
2-3
1-2
Fýrýn Rafý
Peynirli Kýzarmýþ Ekmek
5
4-5
-
Fýrýn Rafý
Yiyecekler
Not
Izgara için tavsiye edilen ýsý deðeri 220 °C'dir.
Üç dakika için ön ýsýtma yapmanýz tavsiye edilir.
17
FQ159ST_AND_EN.indd
17
2007-03-29
ソタネト 1:46:44
Fýrýn Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Konveksiyon + Alt Isýtma (
) Ayarý
Sýcak hava ve alt ýsýtma elemaný bir arada çalýþýr. Böylece yiyecek daha
çýtýr ve kýzarmýþ olur.
Fýrýn tepsisi veya fýrýn rafý genellikle Seviye
konumuna yerleþtirilir.
*
Cam fýrýn kaplarýnýn 40 - 250 °C'lik piþirme sýcaklýklarýna karþý dayanýklý olduðundan emin olun.
Piþirme Rehberi
Piþirme iþlemi için bu tablodaki piþirme sürelerini ve ýsý ayarlarýný kullanýn.
Konveksiyon + Alt Isýtma modunda fýrýný önceden ýsýtmanýz tavsiye edilir.
Yiyecekler
Raf Seviyesi
Isý (°C)
Aksesuar
Süre (dak)
Taze Pizza
3
180 - 200
Fýrýn Tepsisi
15 - 25
Ön piþirilmiþ soðuk
Quiche / Pay
2
180 - 200
Fýrýn Rafý
10 - 15
Donmuþ Pizza
Tabaný
2
180 - 200
Fýrýn Tepsisi
15 - 20
Donmuþ Pizza
3
200 - 220
Fýrýn Rafý
10- 15
Soðuk Pizza
3
180 - 220
Fýrýn Tepsisi
08- 15
Donmuþ, Meyveli
Puf Böreði
2
180 - 200
Fýrýn Tepsisi
10- 15
Not
Ön ýsýtma yapmanýz tavsiye edilir.
18
FQ159ST_AND_EN.indd
18
2007-03-29
ソタネト 1:46:45
Piþme Zamaný Ayarý
TR
1
2
Ýstediðiniz fýrýn iþlevini ve ýsýyý seçin.
(Ayrýca "Fýrýn Ýþlevinin ve Isýsýnýn
Deðiþtirilmesi" bölümüne bakýn.
PÝÞME ZAMANI tuþuna basýn.
Not: Eðer 5 saniye içinde kontrol paneline
herhangi bir giriþ yapýlmazsa "start"
ibaresi yanýp sönmeye baþlar.
3
4
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi kullanarak
istediðiniz piþirme süresini seçin.
1) 5 saniye sonra, piþirme zamaný ayarý
otomatik olarak sona erer ve START
ibaresi yanýp sönmeye baþlar.
START tuþuna bastýðýnýzda fýrýn
hemen çalýþmaya baþlayacaktýr.
2) Piþme süresi ayarýný bitirmek için tekrar
PÝÞME ZAMANI tuþuna basýn.
5
Not:
Ayarlanan süre geçtiðinde sesli bir sinyal
duyulur ve fýrýn kendi kendine kapanýr.
Daha Çok (More) / Daha Az (Less) iþlevi: Piþirme esnasýnda daha iyi bir piþirme sonucu için
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ ile önceden ayarlanan piþirme süresini yeniden düzenleyebilirsiniz.
19
FQ159ST_AND_EN.indd
19
2007-03-29
ソタネト 1:46:45
Bitme Zamaný Ayarý
TR
1
2
BÝTME ZAMANI tuþuna basýn.
Geçerli saat ekran üzerinde yanýp
sönmeye baþlar.
Örnek
Geçerli zaman 13:00'dur.
Geçerli zamanýn haneleri
“13:00” yanýp söner.
Ýstediðiniz fýrýn iþlevini ve ýsýyý seçin.
3
4
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi çevirerek
istediðiniz saat ve dakikayý ayarlayýn.
(14:00).
Örnek
Ýstenen saat 14:00.
5
BÝTME ZAMANI tuþuna tekrar basýn.
Örnek
Geçerli zaman: 13:00.
Ýstenen bitme zamaný: 14:00.
Piþme süresi: “1:00” olarak
görüntülenir..
Fýrýný çalýþtýrmak için START tuþuna
basýn. Fýrýn hemen çalýþmaya baþlar.
Not:
1) Piþme zamaný ekranda geri sayýma baþlar. Ayarlanan zamana gelindiðinde sesli bir sinyal duyulur
ve fýrýn kendi kendine kapanýr.
2) Piþirme esnasýnda daha iyi bir piþirme sonucu için ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ
ile önceden ayarlanan piþirme süresini yeniden düzenleyebilirsiniz.
3) Piþme iþlemi sýrasýnda iç sýcaklýðý görüntülemek için ISI ve GÜÇ SEVÝYESÝ / ENTER
tuþlarýna ayný anda basýn.
20
FQ159ST_AND_EN.indd
20
2007-03-29
ソタネト 1:46:46
Piþirme Zamaný Belirleme Ýþlevi (Rezervasyon)
Örnek
1
3
Geçerli zaman: 12:00
Piþme süresi:2:00 isterseniz piþme iþlemini 18:00'de bitirebilirsiniz.
Ýstediðiniz fýrýn modunu ve iþlevini seçin.
2
4
BÝTME ZAMANI tuþuna basýn.
► “14:00”, geçerli saate eklenen
piþirme süresi ekranda görüntülenir.
► Ýstediðiniz Bitme Zamanýný
girin (18:00).
TR
Piþirme süresini seçin ve istediðiniz piþirme
süresini girin. (2:00)
BÝTME ZAMANI. tuþuna basýn.
► Fýrýn otomatik olarak belirlenen
zamanda çalýþmaya baþlar 16:00.
► Piþme iþleminin baþlamasýyla Piþme
Zamaný ekranda görüntülenir.
Not:
• Rezervasyon tamamlandýðýnda Bitme Zamaný görüntülenir.
• Piþme Zamaný ve Bitme Zamaný rezerve edilen zamandan önce deðiþtirilebilir.
21
FQ159ST_AND_EN.indd
21
2007-03-29
ソタネト 1:46:47
Hýzlý Menü Modunun Kullanýmý
TR
Hýzlý Menü modu sayesinde favori yiyeceklerinizi en uygun þekilde piþirebilmek
için ön programlý 12 hýzlý menü ayarýndan birisini seçebilirsiniz. Piþirme zamaný
ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanýr. Yapmanýz gereken sadece programý
seçmek ve piþirme iþlemini baþlatmak.
Hýzlý Menü Modu Ayarý
1
MOD SEÇÝCÝ'yi Hýzlý Menü
konumuna getirin.
2
3
GÜÇ SEVÝYESÝ / ENTER tuþuna
basarak aðýrlýðý deðiþtirin.
4
5
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi çevirerek
istediðiniz Hýzlý Menü ayarýný seçin.
12 Hýzlý Menü ayarýnýn açýklamasý için
23 - 24. sayfalardaki tablolara bakýn.
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi çevirerek
istediðiniz aðýrlýðý seçin.
START (BAÞLAT) tuþuna basýn.
Not
• Bazý Hýzlý Menülerde piþirme iþlemi kesintiye uðramadan devam eder. Diðerlerinde ise yiyeceðin
diðer tarafa çevrilmesi gerekebilir. Fýrýn bu iþlem için sizi yönlendirecektir.
• Hýzlý Menü iþleminin görüntülenmesi sýrasýnda fýrýn ýsýsý ayarlanýr.
• Piþirme iþlemi sýrasýnda ise ýsý ve süre deðiþtirilemez.
22
FQ159ST_AND_EN.indd
22
2007-03-29
ソタネト 1:46:48
Hýzlý Menü Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
Otomatik Hýzlý Menü Ayarlarý Rehberi
TR
Aþaðýdaki tabloda piþirme iþlemi için kullanýlan Otomatik Programlý 12 Hýzlý Piþirme modu vardýr.
Bu, miktarlarý, bekleme sürelerini ve uygun tavsiyeleri kapsar. Bu otomatik programlar sizin
rahatlýðýnýz için geliþtirilmiþ olan özel piþirme modlarý içerir.
No
Yiyecek
Aðýrlýk
(kg)
0.1 - 0.2
0.2 - 0.3
0.3 - 0.4
0.4 - 0.5
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.4 - 0.5
0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
0.3 - 0.4
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
0.9 - 1.0
Aksesuar
Raf
Seviyesi
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
4
Donmuþ pizzayý ýzgaralý seramik
tepsinin ortasýna yerleþtirin.
Fýrýn Tepsisi
3
Donmuþ fýrýn cipslerini metal bir
fýrýn tepsisine dökerek daðýtýn.
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
4
Donmuþ patates kroketleri
ýzgaralý seramik tepsinin
üzerine dizin.
Seramik Tepsi
3
1
Donmuþ Pizza
2
Donmuþ Fýrýn
Cipsleri
3
Donmuþ
Kroket
4
Donmuþ
Lazanya
5
Donmuþ Balýk
Graten
0.3 - 0.4
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
Seramik Tepsi
3
6
Tavuk
Parçalarý
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
4
7
Bütün
Tavuk
0.8 - 0.9
1.0 - 1.1
1.2 - 1.3
1.4 - 1.5
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
3
8
Sýðýr Biftek
0.3 - 0.6
0.6 - 0.8
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
4
Tavsiyeler
Donmuþ lazanyayý uygun bir
cam kaseye veya seramik tabaða
koyun. Isýttýktan sonra 3-4 dakika
kadar bekletin.
Donmuþ balýk gratenleri uygun
bir cam kaseye veya seramik
tabaða koyun. Piþtikten sonra
3 - 4 dakika kadar bekletin.
Soðuk tavuk parçalarýna yað ve
baharat sürün. Derili tarafý alta
gelecek þekilde ýzgaralý seramik
tepsiye dizin. Fýrýn sinyal verince
diðer tarafýný çevirin. Piþtikten
sonra 2 dakika kadar bekletin.
Soðuk tavuða yað ve baharat
sürün. Göðüs tarafý alta gelecek
þekilde ýzgaralý seramik tepsiye
yerleþtirin. Fýrýn sinyal verince
diðer tarafýný çevirin. Piþtikten
sonra 5 dakika kadar bekletin.
Sýðýr biftekleri yan yana olacak
þekilde ýzgaralý seramik tepsinin
ortasýna dizin.
23
FQ159ST_AND_EN.indd
23
2007-03-29
ソタネト 1:46:48
Hýzlý Menü Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
No
9
10
11
12
Yiyecek
Sýðýr Rosto
Fýrýn Patates
Aðýrlýk/kg
0.7 - 0.8
0.9 - 1.0
1.1 - 1.2
1.3 -1.5
0.2 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8
0.8 - 1.0
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
0.9 - 1.0
Kek
Muffinler
0.5 - 0.6
0.7 - 0.8
Aksesuar
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
Izgara eklenmiþ
Seramik Tepsi
Seramik Tepsi
Fýrýn Rafý
Raf
Seviyesi
Tavsiyeler
3
Sýðýr rostosunu marine edin ve
yaðlý tarafý aþaðýya gelecek
þekilde ýzgaralý seramik tepsiye
koyun. Fýrýn sinyal verince ters
çevirin. Piþirdikten sonra folyoya
sarýn ve 5-10 dakika kadar
alüminyum folyo içinde bekletin.
4
Patatesleri yýkayýn, temizleyin ve
çatalla delin. Patatesleri (her biri
200-250 g) yanyana ýzgaralý
seramik tepsiye dizin.Piþtikten
sonra 3-5 dakika kadar bekletin.
3
Hamuru uygun ölçüdeki yuvarlak
bir cam fýrýn kabýna koyun.
Bu program özellikle mermer
kek, limonlu kek ve fýndýklý kek
piþirmek için çok uygundur.
3
Muffin hamurunu metal muffin
kabýna koyun (12 muffin içeren)
Kabý fýrýn rafýna yerleþtirin. 45gr
muffin için 0.5 - 0.6 kg aðýrlýk
aralýðý, herbiri 65gr olan muffin
içinse 0.7 - 0.8 kg aðýrlýk aralýðý
tavsiye edilmektedir.
Önemli
Çoðu Hýzlý Menü Modu yiyeceði ýsýtmak için mikrodalga enerjisi kullanýr. Bu nedenle bu modu
kullanýrken piþirme kaplarý ve diðer mikrodalga güvenlik uyarýlarý dikkatle takip edilmelidir.
Dikkat: Cihaz kombinasyon modunda çalýþtýrýldýðýnda ýsý üretileceðinden çocuklarýn fýrýný sadece
bir yetiþkinin gözetiminde kullanmasýna izin verilebilir.
24
FQ159ST_AND_EN.indd
24
2007-03-29
ソタネト 1:46:48
Hýzlý Çözme Modunun Kullanýmý
Hýzlý Çözme Modu Ayarý
TR
Çözme iþlemi için önceden programlanmýþ beþ mikrodalga ayarýndan birisini seçin. Çözme süresi
ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanýr. Sadece ayarý seçin ve çözme iþlemini baþlatýn.
Kapaðý açýn. Donmuþ yiyeceði seramik tepsinin ortasýna yerleþtirin.
Seviye 1'e konumlandýrýn. Kapaðý kapatýn.
1
MOD SEÇÝCÝ'yi Hýzlý Çözme
(
) sembolüne çevirin.
2
3
Yiyeceðin aðýrlýðýný seçmek için
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi çevirin.
4
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi çevirerek
istediðiniz çözme öðesini seçin.
GÜÇ SEVÝYESÝ / ENTER tuþluna basarak
istediðiniz çözme öðesini ayarlayýn. (5 Hýzlý
Çözme Ayarý'nýn tanýmý için 26. sayfadaki
tabloya bakýn.)
START tuþuna basýn.
Piþme iþlemi bittiðinde fýrýn sinyal verir ve “End” ibaresi ekranda 4 kez yanýp söner. Ardýndan fýrýn
b3 dakika boyunca her dakikada bir sinyal verir.
Sonuç
 Buz çözme iþlemi baþlar.
 Fýrýn, çözme iþlemin yarýsýnda sinyal vererek yiyeceði çevirmeniz gerektiðini hatýrlatýr.
.
Önemli
• Sadece mikrodalga için güvenli olan kaplarý kullanýn.
• Yiyecekleri Manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunun için, 180W'lýk bir güç seviyeli mikrodalga
Piþirme/Isýtma fonksiyonunu seçin. Detaylar için sayfa 35'daki "Piþirme/Isýtma" kýsmýna bakýn.
25
FQ159ST_AND_EN.indd
25
2007-03-29
ソタネト 1:46:49
Hýzlý Çözme Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Otomatik Hýzlý Çözme Ayarlarý Rehberi
Aþaðýdaki tablo çeþitli Otomatik Çözme Programlarýný, miktarlarý, bekleme sürelerini ve uygun
tavsiyeleri göstermektedir. Bu programlar sadece mikrodalga enerjisi kullanýr. Çözme iþleminden
önce, bütün ambalaj malzemelerini çýkarýn. Et, kümes hayvanlarý ve balýðý seramik tepsiye yerleþtirin.
Bekleme
Aðýrlýk Aksesuar Raf
No Yiyecek
Talimatlar
(kg)
Seviyesi Süresi (dk)
1 Et
0.2 - 2.0 Seramik
1
20 – 90
Köþeleri alüminyum folyo ile
kapatýn. Fýrýn sinyal verdiðinde eti
Tepsi
diðer tarafa çevirin. Bu program;
sýðýr, kuzu, domuz eti, biftek,
pirzola ve kýyma için uygundur.
2 Kümes 0.2 - 2.0 Seramik
1
20 – 90
Bacak ve kanat uçlarýný alüminyum
folyo ile kapatýn. Fýrýn sinyal
Tepsi
Hayvanlar
verdiðinde diðer tarafýna çevirin.
Bu program; bütün tavuk ve tavuk
parçalarý için uygundur.
3
Balýk
0.2 -.2.0
Seramik
Tepsi
1
20 – 60
4
Ekmek/
Kek
0.1 - 1.0
Seramik
Tepsi
1
10 – 30
5
Meyve
0.1 - 1.0
Seramik
Tepsi
1
5 – 15
Balýðýn kuyruk tarafýný alüminyum
folyo kapatýn. Fýrýn sinyal verdiðinde
diðer tarafa çevirin. Bu program;
bütün balýk ve balýk filetolarý için
uygundur.
Ekmek veya keki mutfak kâðýdýna
koyun. Fýrýn sinyal verir vermez
diðer tarafa çevirin. Keki seramik
tepsiye yerleþtirin. Mümkünse fýrýn
sinyal verir vermez diðer tarafa
diðer tarafa çevirin (fýrýn çalýþmaya
devam eder ve kapak açýldýðýnda
durur) Bu program; dilimlenmiþ
veya bütün halde tüm ekmek çeþitleri, yuvarlak ekmekler ve
bagetler için uygundur. Yuvarlak
ekmekleri daire þeklinde dizin. Bu
program; tüm mayalý kekler,
bisküviler, peynirli kekler ve puf
börekleri için uygundur. Bununla
gevrek, meyveli ve kremalý kekler
ile içi çikolata kaplý kekler için
uygun deðildir.
Donmuþ meyveleri seramik tepsiye
eþit olarak daðýtýn. Bu program;
tüm meyve çeþitleri için uygundur.
(yumuþak ve tropik meyveler dahil)
Önemli
Hýzlý Çözme Modu yiyeceði ýsýtmak için mikrodalga enerjisini kullanýr.
Bu nedenle bu mod kullanýlýrken piþirme kabý ile ilgili noktalara ve diðer mikrodalga güvenlik uyarýlarýna
dikkat edilmesi gerekir.
26
FQ159ST_AND_EN.indd
26
2007-03-29
ソタネト 1:46:49
Bir Mikrodalga Fýrýn Nasýl Çalýþýr
Mikrodalgalar, yüksek frekanstaki elektromanyetik dalgalardýr;
yayýlan enerji, biçimde ve renkte deðiþiklik yaratmaksýzýn, yiyeceðin
piþirilmesini ya da ýsýtýlmasýný saðlar.
Mikrodalga fýrýný aþaðýdaki iþlemler için kullanabilirsiniz:
• Buz Çözme
• Piþirme
TR
Piþirme Yöntemi
1. Magnetron tarafýndan yaratýlan mikrodalgalar,
yiyecek döner tepsinin üzerinde döndükçe eþit
þekilde daðýlýr. Böylece yiyecek eþit þekilde piþer.
2. Mikrodalgalar yaklaþýk 2.5 cm derinliðe kadar
yiyecek tarafýndan emilirler. Isý, yiyecek içinde
daðýlýrken piþme iþlemi devam eder.
3. Piþme süreleri kullanýlan malzemeye ve yiyeceðin
özelliðine göre deðiþir:
• Miktar ve yoðunluk
• Ýçerdiði su miktarý
• Ýlk sýcaklýk (soðutulup soðutulmadýðý)
Önemli
Yiyeceðin ortasý ýsý daðýlýmý ile ýsýndýðýndan, yiyecek fýrýndan çýkarýldýktan sonra bile piþme
iþlemi devam eder.
Aþaðýdaki durumlar için, tarifte ve bu kýlavuzda belirtilen bekleme sürelerine uyulmalýdýr:
• Yiyeceðin ortasýnýn piþmesi için
• Yiyecek sýcaklýðýnýn her tarafta eþit olmasý için
27
FQ159ST_AND_EN.indd
27
2007-03-29
ソタネト 1:46:49
Mikrodalga Modunun Kullanýmý
TR
Mikrodalgalar, yüksek frekanstaki elektromanyetik dalgalardýr. Mikrodalga ile
piþirmede mikrodalga enerjisi yiyeceðe nüfuz eder, içinde bulunan su, yað ve
þeker tarafýndan çekilir ve emilir. Mikrodalgalar yiyeceðin içindeki moleküllerin
hýzlýca hareket etmesini saðlar. Bu moleküllerin hýzlý hareketi sürtünme yaratýr
ve bunun sonucunda yiyecek piþer.
Mikrodalga Modu Ayarý
1
3
2
MOD SEÇÝCÝ'yi mikrodalga konumuna
getirin. Süre ve güç seviyesi EKRANDA
görünecektir.
4
Güç seviyesini deðiþtirmek için GÜÇ
SEVÝYESÝ / GÝRÝÞ tuþuna basýn ve
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi istediðiniz
seviyeye getirin. Uygun piþirme süreleri
ve güç seviyeleri için Piþirme Rehberine
(sayfa 32-37) bakýn.
ÇOKLU-ÝÞLEV SEÇÝCÝ'yi çevirerek
istediðiniz piþirme süresini ayarlayýn.
Piþirme süresi ayarlandýðýnda START
ibaresi yanýp sönecektir. Eðer güç
seviyesini deðiþtirmek istemiyorsanýz,
piþirmeye baþlamak için START'a basýn.
Piþirme iþlemine baþlamak için START
tuþuna basýn.
28
FQ159ST_AND_EN.indd
28
2007-03-29
ソタネト 1:46:50
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
Mikrodalga Güç Seviyeleri Rehberi
GÜÇ SEVÝYESÝ
ORAN
(%)
TR
ÇIKIÞ
GÜCÜ (W)
GÖRÜÞ
YÜKSEK
100
900
Sývýlarý ýsýtmak için
YÜKSEK DÜÞÜK
83
750
Yiyecekleri ýsýtmak ve piþirmek için
ORTA YÜKSEK
67
600
Yiyecekleri ýsýtmak ve piþirmek için
ORTA
50
450
ORTA DÜÞÜK
33
300
Et piþirmek için ve hassas gýdalarý
ýsýtmak için
BUZ ÇÖZME (DEFROST)
20
180
Çözmek ve piþirmeye devam
etmek için
DÜÞÜK
11
100
Narin gýdalarý çözmek için
29
FQ159ST_AND_EN.indd
29
2007-03-29
ソタネト 1:46:50
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Mikrodalga Piþirme Kabý Rehberi
Mikrodalga için kullanýlan piþirme kaplarý mikrodalgalarýn geçip gitmesine ve yiyeceðe nüfuz
etmesine izin vermelidir. Paslanmaz çelik, alüminyum, balýr gibi metal kaplar mikrodalgalarý yansýtýr.
Bu nedenle metalden yapýlmýþ piþirme kaplarýný kullanmayýn. Mikrodalga için güvenli olduðuna dair
iþaret taþýyan piþirme kaplarý her zaman güvenle kullanýlýr. Mikrodalga için uygun piþirme kaplarý
hakkýnda ilave bilgiler için aþaðýdaki kýlavuza bakýn ve mikrodalga modunu kullanýrken daima
1. Seviyedeki seramik tepsiyi kullanýn.
PÝÞÝRME KABI
Alüminyum Folyo
MÝKRODALGA
GÜVENLÝÐÝ
YORUMLAR
Bazý kýsýmlarý aþýrý piþirmeye karþý korumak için, az
miktarlarda kullanýlabilir. Folyo, fýrýnýn duvarlarýna
çok yaklaþtýrýldýðýnda veya çok fazla kullanýldýðýnda
kývýlcýmlar oluþabilir.

Kýzartma Tabaðý

8 dakikadan fazla ön ýsýtma yapmayýn.
Porselen ve Çömlek

Metal süsleme uygulanmadýðý takdirde
porselen, fýrýnlanmýþ çömlek ve kemik
porselen genellikle uygundur.
Atýlabilir Polyester
Mukavva Tabaklar

Bazý donmuþ yiyecekler, bu tabaklarda
ambalajlanýr.
• Polistiren Kaplar

Yiyecekleri ýsýtmak için kullanýlabilir. Aþýrý ýsýtma,
polistiren maddesinin erimesine sebep olabilir.
• Kâðýt Ambalaj veya
Gazete Kâðýdý

Yangýna yol açabilir.
• Dönüþtürülebilir
Kâðýt veya Metal Süs

Arklara (kývýlcým) yol açabilir.
• Fýrýndan masaya
özellikli cam kaplar

Metal süsleme uygulanmadýðý takdirde
kullanýlabilir. Yiyecekleri veya sývýlarý ýsýtmak
için kullanýlabilir.
• Ýnce cam eþyalar

Aniden ýsýtýldýðýnda ince cam kýrýlabilir
veya çatlayabilir
• Cam Kavanozlar

Kapaðý açmalýsýnýz. Sadece ýsýtma için
uygundur.
• Tabaklar

Arklara (kývýlcým) yol açabilir.
• Buzluk Poþetleri için
Baðlama Malzemesi

Hazýr Gýda Ambalajý
Cam Eþya
Metal
30
FQ159ST_AND_EN.indd
30
2007-03-29
ソタネト 1:46:50
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
PÝÞÝRME KABI
MÝKRODALGA
GÜVENLÝÐÝ
TR
YORUMLAR
Paper
• Tabak, Fincan,
Peçete ve Mutfak
Kâðýdý

Kýsa piþirme süreleri ve ýsýtma için.
Ayný zamanda fazla nemi de emer.
• Dönüþtürülebilir Kâðýt

Arklara (kývýlcým) yol açabilir.
Plastik
Özellikle, ýsýya karþý yüksek dirençli
termoplastik ise. Bazý diðer plastik kaplar
yüksek sýcaklýklarda bükülebilir veya rengi
bozulabilir. Melamin plastik kullanmayýn.
• Kaplar

• Streç Film

Nemi muhafaza etmek için kullanýlabilir.
Yiyeceðe temas etmemelidir. Sýcak buhar
çýkacaðýndan, filmi kaldýrýrken dikkatli olun.
• Buzluk Poþeti

Sadece kaynatýlabilir/fýrýnda kullanýlmaya
uygun ise kullanýlabilir. Hava geçirmelidir.
Gerekirse bir çatalla delin.
Yaðlý Kâðýt
Nemi muhafaza etmek ve daðýlmalarý
önlemek için kullanýlabilir.

Not
“Ark” fýrýn içindeki kývýlcýmlar için kullanýlan bir mikrodalga terimidir.
: Tavsiye edilir
: Dikkatli kullanýn
: Güvenli deðil



31
FQ159ST_AND_EN.indd
31
2007-03-29
ソタネト 1:46:50
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Mikrodalga Piþirme Rehberi
GENEL NOKTALAR
Mikrodalga Ýle Piþirme Ýçin Uygun Yiyecekler
Taze veya dondurulmuþ sebze, meyve, makarna, pirinç, bakliyat, fasulye, balýk ve et dâhil
bir çok yiyecek mikro dalga ile piþirilmeye uygundur. Sos, hardal, çorba, buharda piþen puding,
konserve ve acý sos gibi yiyecekler de mikro dalga fýrýnda piþirilebilir. Genel olarak, mikrodalga
ile piþirme, normalde ocakta piþirilebilecek bütün yiyecekler için idealdir.
Piþirme Sýrasýnda Yiyeceði Kapalý Tutma
Buharlaþan su yükselerek piþirme iþlemine katký saðladýðýndan, piþirme sýrasýnda yiyeceklerin
kapatýlmasý çok önemlidir. Yiyecekler farklý þekillerde kapatýlabilir:
Örneðin; bir seramik tabak, plastik kapak veya mikrodalga ile kullanýlabilen streç film.
Bekleme Süreleri
Piþme iþlemi bittikten sonra, yiyeceðin içindeki sýcaklýðýn eþit daðýlarak çýkabilmesi için bekleme
süresi önemlidir.
DONDURULMUÞ SEBZELER IÇÝN PÝÞÝRME REHBERÝ
Kapaklý, uygun bir cam fýrýn kabý kullanýn. En kýsa süre için (tabloya bakýnýz) kapak kapalý piþirin.
Ýstediðiniz sonucu alana kadar piþirmeye devam edin. Piþirme sýrasýnda iki defa, piþtikten sonra
bir defa karýþtýrýn. Tuz, baharat veya yaðý ilave edin. Bekleme süresince kapaðý kapalý tutun.
Porsiyon
(g)
Güç
(W)
Süre
(dak)
Bekleme
Süresi (dak)
Ispanak
150
600
5-6
2-3
15ml (1 kaþýk) soðuk su
ekleyin.
Brokoli
300
600
8-9
2-3
30ml (2 kaþýk) soðuk su
ekleyin.
Bezelye
300
600
7-8
2-3
15ml (1 kaþýk) soðuk su
ekleyin.
Yeþil Fasulye
300
600
71⁄2 - 81⁄2
2-3
30ml (2 kaþýk) soðuk su
ekleyin.
Karýþýk Sebze
(havuç/bezelye/
mýsýr)
Karýþýk Sebze
(Çin Usulü)
300
600
7-8
2-3
15ml (1 kaþýk) soðuk su
ekleyin.
300
600
71⁄2 - 81⁄2
2-3
15ml (1 kaþýk) soðuk su
ekleyin.
Yiyecek
Talimatlar
32
FQ159ST_AND_EN.indd
32
2007-03-29
ソタネト 1:46:50
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TAZE SEBZELER ÝÇÝN PÝÞÝRME REHBERÝ
TR
Kapaklý, uygun bir cam fýrýn kabý kullanýn. Tavsiye edilen herhangi bir su miktarý yoksa
(tabloya bakýn) her 250gr için 30-45ml (2-3 kaþýk) soðuk su ekleyin. En kýsa süre için (tabloya
bakýn), kapak kapalý þekilde piþirin. Ýstediðiniz sonucu alana kadar piþirmeye devam edin.
Piþirme sýrasýnda ve piþtikten sonra birer defa karýþtýrýn.
Piþtikten sonra tuz, baharat, yaðý ilave edin. 3 dakikalýk beklemede kapaðý kapalý tutun.
Ýpucu : Taze sebzeleri eþit parçalar þeklinde doðrayýn. Küçük parçalar daha hýzlý piþecektir.
Not : Tüm taze sebzeler mikrodalga tam güçte kullanýlarak (900W) piþirilmelidir.
Porsiyon
(g)
250
500
250
Süre
(dak)
3-4
6-7
5-6
250
250
500
Kabak
Yiyecek
Brokoli
Brüksel
Lahanasý
Havuç
Karnabahar
Bekleme
Talimatlar
Süresi (dak)
3
Eþit boyutta dallara ayýrýn. Sapý
ortaya gelecek þekilde düzenleyin.
3
60-75ml (4-5 kaþýk) su ekleyin
4-5
4-5
7-8
3
3
250
3-4
3
Patlýcan
250
3-4
3
Pýrasa
Mantar
250
125
250
3-4
1-2
2-3
3
3
Soðan
250
4-5
3
Biber
Patates
250
250
500
4-5
4-5
7-8
3
3
Eþit dilimler halinde doðrayýn.
Eþit boyutta dallara ayýrýn. Büyükleri
ikiye ayýrýn. Sap kýsýmlarý ortaya
gelecek þekilde düzenleyin.
Dilimleyerek doðrayýn. 30ml (2
kaþýk) su veya çok az yað ekleyin.
Yumuþayana kadar piþirin.
Küçük dilimler halinde doðrayýn.
Üzerlerine 1 kaþýk limon suyu
serpin.
Ýnce dilimler halinde doðrayýn.
Bütün (küçük ise) veya dilimlenmiþ
olarak hazýrlayýn. Su eklemeyin.
Limon suyu serpin.
Tuz ve biberle tatlandýrýn.
Servisten önce suyunu süzün.
Daire ya da dilim þeklinde doðrayýn.
Sadece 15ml (1 kaþýk) su ekleyin.
Küçük dilimler halinde doðrayýn.
Soyulmuþ patatesleri tartýn ve
onlarý eþit ölçülerde iki ya da dört
parçaya ayýrýn.
Þalgam
250
5-6
3
Küçük küp þeklinde doðrayýn.
33
FQ159ST_AND_EN.indd
33
2007-03-29
ソタネト 1:46:51
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
PÝRÝNÇ VE MAKARNA ÝÇÝN PÝÞÝRME REHBERÝ
Pirinç
Makarna
Kapaklý büyük bir cam fýrýn kabý kullanýn. Piþme sýrasýnda pirinç hacminin iki
katýna çýkacaktýr. Kapalý piþirin. Piþirme süresi dolunca bekleme süresinden
önce karýþtýrýn ve tuz, baharat ve yað ekleyin. Unutmayýnýz ki piþme süresinin
sonunda pirinç tüm suyu emmeyebilir.
Büyük bir cam fýrýn kabý kullanýn. Kaynar su ve tuz ekleyin, iyice karýþtýrýn.
Kapakla kapatmadan piþirin. Piþme sýrasýnda ya da bittikten sonra ara ara
karýþtýrýn. Bekleme süresinde kapalý tutun.
Porsiyon
(g)
250
Beyaz Pirinç
(yarý kaynamýþ)
375
250
Kahverengi Pirinç
(yarý kaynamýþ)
375
Karýþýk Pirinç
250
(Pirinç+ Yabani Pirinç)
Karýþýk Tahýl
250
(Pirinç + Hububat)
Güç
(W)
Makarna
Yiyecek
250
900
900
Süre (dak)
15 - 16
171⁄2 - 181⁄2
20 - 21
22 - 23
Bekleme
Süresi (dak)
5
5
Talimatlar
500ml soðuk su ekleyin
750ml soðuk su ekleyin
500ml soðuk su ekleyin
750ml soðuk su ekleyin
900
16 - 17
5
500ml soðuk su ekleyin
900
17 - 18
5
400ml soðuk su ekleyin
900
10 - 11
5
1000ml sýcak su ekleyin
ISITMA
Mikrodalga fýrýnýnýz, geleneksel fýrýn ve sýradan ocaklardan çok daha kýsa bir sürede yiyeceði ýsýtacaktýr.
Hazýrlama ve Kapatma
Aþýrý piþtiklerinden ve yiyeceðin ortasý piþmeden kuruduklarýndan, büyük parça et gibi iri parçalarý
ýsýtmaktan kaçýnýn. Küçük parçalarý ýsýtmak daha kolay olacaktýr. Isýtýrken yiyeceði kapalý tutarsanýz
kurumasýna engel olursun.
Güç Seviyeleri
Yiyecekleri ýsýtmak için farklý güç seviyeleri kullanýlabilir.
Genel olarak yiyecek hassas, çok fazla veya çok hýzlý ýsýnýyorsa, örneðin; kýymalý börek gibi,
düþük güç seviyelerini kullanarak yiyeceði ýsýtmak daha iyi olacaktýr.
Karýþtýrma
En iyi sonuç için, ýsýtma iþlemi sýrasýnda yiyeceði iyice karýþtýrýn veya ters çevirin. Mümkünse,
servis yapmadan önce bir daha karýþtýrýn. Sývýlarý karýþtýrmanýn özel bir önemi vardýr.
Isýtma ve Bekleme Süreleri
Yiyeceði ilk defa ýsýtýrken, ileride referans olmasý için, ýsýtma süresinin not edilmesinde fayda vardýr.
Aþýrý ýsýtmaktan sakýnýn. Eðer belli deðilse piþirme süresinin azaltýlmasý daha uygun olur.
Sonrasýnda gerekli olursa ilave ýsýtma süresi eklenebilir. Yiyeceðin bütünüyle, iyice ýsýtýldýðýndan emin
olun. Sýcaklýðýn dengelenmesi için, ýsýtma iþleminden sonra kýsa bir süre bekleyin. Isýtmanýn ardýndan
tavsiye edilen bekleme süresi 2-4 dakikadýr.
34
FQ159ST_AND_EN.indd
34
2007-03-29
ソタネト 1:46:51
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
SIVILARIN ISITILMASI
TR
Sývýlarý ýsýtýrken özel dikkat gösterin. Gecikmeli kaynamayý ve olasý taþmayý önlemek için
sývýlarýn içinde plastik bir kaþýk veya cam bir çubuk koyun. Isýtma öncesinde, esnasýnda ve
sonrasýnda içeceði karýþtýrýn. Sýcaklýðýn dengelenmesi için, fýrýn kapatýldýktan sonra her zaman
en az 20 saniye bekleyin.
BEBEK YIYECEKLERININ ISITILMASI
Bebek Yiyecekleri
Bebek yiyecekleri ýsýtýlýrken ekstra dikkat gösterilmelidir. Yiyeceði, çukur bir seramik kaba boþaltýn.
Plastik bir kapakla kapatýn. Isýndýktan sonra iyice karýþtýrýn. Bebeðe vermeden önce 2-3 dakika
bekleyin. Tekrar karýþtýrýn ve sýcaklýðý kontrol edin. Tavsiye edilen servis sýcaklýðý 30-40°C
arasýndadýr.
Bebek Sütü
Sütü, temiz bir cam þiþeye dökün. Aðzýný kapatmadan ýsýtýn. Þiþe aþýrý ýsýndýðýnda
patlayabileceðinden kesinlikle þiþeyi emzikle birlikte ýsýtmayýn. Bekleme süresinden önce
iyice karýþtýrýn ve bebeðe vermeden önce bir daha karýþtýrýn. Bebeðe vermeden önce her zaman
bebek mamasýnýn veya sütün sýcaklýðýný kontrol edin. Tavsiye edilen sýcaklýk : 37°C.
ÇÖZME (DEFROST)
Mikrodalgalar, yiyecekleri çözmek için mükemmel bir yoldur. Mikrodalgalar donmuþ yiyeceði
yavaþça ve kýsa bir süre içinde çözerler. Bu, aniden beklenmedik bir misafir gelmesi durumunda
büyük avantaj saðlar.
Dondurulmuþ tavuk, piþirilmeden önce iyice çözülmelidir. Baðlamak için kullanýlan metal telleri
çýkartýn. Çözülürken çýkan suyun kurutulmasý için, yiyeceði paketten çýkartýn.
Donmuþ yiyeceði, kapaðý olmayan bir tabaða koyun. Yan yatýrýn, çözülen suyu, sývýyý tahliye
edin ve olabildiðince sakatatý temizleyin.
Isýnmadýðýndan emin olmak için arada bir kontrol edin.
Donmuþ yiyeceðin küçük ve ince parçalarý ýsýnmaya baþladýðýnda, çözme iþlemi sýrasýnda
çok küçük alüminyum folyo parçalarý ile sarýlabilir.
Tavuðun dýþ yüzeyi ýsýnmaya baþladýðýnda, çözme iþlemini DURDURUN / ÝPTAL EDÝN ve
devam etmeden önce 20 dakika bekletin.
Tamamen çözülmesi için balýk, et ve tavuðu beklemeye býrakýn.
Çözme iþleminin tamamlanmasý için gerekli bekleme süresi, dondurulmuþ yiyeceðin miktarýna baðlýdýr.
Lütfen ilgili tabloya bakýn.
Ýpucu Ýnce ve düz yiyecekler, kalýn olanlardan daha iyi çözülürler ve miktarýn az olmasý, çok
olana göre daha az zaman gerektirir. Yiyecekleri dondururken ve çözerken bunu hatýrlayýn.
-18 ile - 20 °C arasýndaki dondurulmuþ bir yiyeceði çözmek için, izleyen tabloyu rehber olarak
kullanýn.
Bütün dondurulmuþ yiyecekler, çözme güç seviyesi (180 W) kullanýlarak çözülmelidir.
35
FQ159ST_AND_EN.indd
35
2007-03-29
ソタネト 1:46:51
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
TR
Porsiyon
Süre
(dak)
Bekleme
Süresi (dak)
250 g
500 g
250 g
6-7
10 - 12
7-8
15 - 30
Düz seramik bir tabaða eti koyun.
Ýnce köþelerini alüminyum folyo ile
kapatýn. Çözülme süresinin yarýsýna
geldiðinizde diðer tarafa çevirin.
500 g
(2 parça)
1200 g
12 - 14
15 - 60
Ýlk önce tavuk parçalarýný deri tarafý aþaðý
gelecek þekilde, bütün tavuðu ise göðüs
tarafý aþaðýya gelecek þekilde seramik
tabaða yerleþtirin. Kanat gibi ince parçalarý
alüminyum folyo ile kapatýn. Çözülme
süresinin yarýsýnda diðer tarafa çevirin.
Balýk
Balýk Filetolarý
Bütün Balýk
200 g
400 g
6-7
11 - 13
10 - 25
Dondurulmuþ balýðý düz bir seramik
tabaðýn ortasýna yerleþtirin. Ýnce
parçalarý daha kalýn parçalarýn altýna
yerleþtirin. Dar uçlarý alüminyum folyo
ile kapatýn. Çözülme süresinin
yarýsýnda diðer tarafa çevirin.
Meyveler
Küçük yumuþak
300 g
6-7
5 - 10
Meyveleri düz, yuvarlak bir cam tabaða
dizin. (geniþ çaplý olarak)
2 adet
4 adet
250 g
500 g
1 - 11⁄2
21⁄2 - 3
4 - 41⁄2
7-9
5 - 20
Yuvarlak ekmekleri daire þeklinde veya
ekmeði yatay þekilde mutfak kaðýdýna
koyarak, döner tepsinin ortasýna yerleþtirin.
Çözülme süresinin yarýsýnda diðer tarafa çevirin.
Yiyecek
Et
Sýðýr Kýymasý
Domuz Biftek
Kümes Hayvanlarý
Tavuk Parçalarý
Bütün Tavuk
Ekmek
Yuvarlak ekmekler
(her biri yakl. 50 g)
Tost/Sandviç
28 - 32
Talimatlar
36
FQ159ST_AND_EN.indd
36
2007-03-29
ソタネト 1:46:51
Mikrodalga Modunun Kullanýmý (devam ediyor)
HIZLI VE KOLAY
TR
Yað Eritme
50gr yaðý, küçük derin bir cam tabaða koyun. Plastik bir kapakla kapatýn.
900W güç konumunu kullanarak 30-40 saniye ýsýtýn
Çikolata Eritme
100gr çikolatayý, küçük derin bir cam tabaða koyun.
450w güç seviyesini kullanarak 3-5 dakika ýsýtýn.
Eritme sýrasýnda bir veya iki kez karýþtýrýn.
Kristalleþmiþ Balý Eritme
20gr kristalleþmiþ balý, küçük derin bir cam tabaða koyun.
300w güç konumunu kullanarak 20-30 saniye ýsýtýn.
Jelatin Eritme
Kuru jelatin yapraklarýný (10gr) 5 dakika kadar soðuk suda tutun.
Suyu süzülmüþ jelatini, küçük bir cam kaba koyun.
300w güç konumunu kullanarak 1 dakika kadar ýsýtýn.
Erittikten sonra karýþtýrýn.
Þekerli Krema/Pasta Kaplamasý Piþirme
Hazýr pasta kaplamasýný (yaklaþýk 14gr) 40gr þeker ve 250ml soðuk su ile karýþtýrýn.
Kapaðýný kapatmadan, þekerli krema/pasta kaplamasý saydamlaþýncaya kadar 900w güç
konumunu kullanarak 31⁄2 - 41⁄2 dakika kadar piþirin. Piþirme sýrasýnda iki kez karýþtýrýn.
Reçel Yapma
600gr meyveyi (örn.; küçük yumuþak meyve karýþýmý), kapaklý uygun bir cam fýrýn kasesine koyun.
300 g þeker ekleyin ve iyice karýþtýrýn.
Kapaðý kapatarak, 900w güç konumunda 10-12 dakika piþirin.
Piþirme sýrasýnda birkaç kez karýþtýrýn.
Ardýndan, kapaklý küçük reçel kavanozlarýna boþaltýn.
5 dakika kadar kapaðý kapalý þekilde tutun.
Puding Yapma
Üreticinin talimatlarýný takip ederek puding tozunu þeker ve sütle (500ml) karýþtýrýn ve iyice
karýþmasýný saðlayýn. Uygun ölçüde kapaklý, cam bir fýrýn kabý kullanýn.
900w güç konumunda 61⁄2 - 71⁄2 dakika piþirin.
Piþirme sýrasýnda birkaç kez iyice karýþtýrýn.
Badem Kavurma
30gr bademi, orta ölçekli seramik bir tabaða eþit þekilde daðýtýn.
600w güç konumunu kullanarak 31⁄2 - 41⁄2 dakika kadar kavurun.
Fýrýnda 2-3 dakika bekletin.
37
FQ159ST_AND_EN.indd
37
2007-03-29
ソタネト 1:46:51
Sinyal Sesinin Kapatýlmasý
TR
Piþme sonunda fýrýn sinyal verir. “End” ibaresi ekranda 4 kez yanýp söner.
1
2
Sinyal sesini kapatmak için STOP /
CANCEL(
) ve START (
)
ayný anda 1 sn için basýn.
Sinyal sesini tekrar açmak için STOP
/ CANCEL(
) ve START (
)
tuþlarýna gene ayný anda olmak üzere
1 sn boyunca basýn.
38
FQ159ST_AND_EN.indd
38
2007-03-29
ソタネト 1:46:51
Çocuk Güvenlik Kilidi
Fýrýnýn çocuk güvenlik kilidi sayesinde kazara kullanýmlara karþý fýrýný
korumak için kontrol panelini kilitleyebilirsiniz.
TR
Fýrýný Kilitlemek Ýçin
1
2
BUHARLA TEMÝZLEME ve SAAT
tuþlarýna ayný anda 3 snkadar basýn.
EKRAN'da tüm iþlevlerin kilitlendiðini
gösteren bir "kilit" ibaresi görünür.
Fýrýnýn Kilidini Açmak Ýçin
1
2
BUHARLA TEMÝZLEME ve SAAT
tuþlarýna ayný anda 3 sn kadar basýn.
Ýþlevlerin kullanýma açýldýðýný göstermek
üzere "kilit" ibaresi kaybolur.
39
FQ159ST_AND_EN.indd
39
2007-03-29
ソタネト 1:46:52
Buharla Temizleme Özelliðinin Kullanýmý
TR
Buharla temizleme özelliði sayesinde fýrýnýnýzý 15 dakika içinde tertemiz yapabilirsiniz.
1
2
MOD SEÇÝCÝ'yi to “Off”
konumuna getirin.
► Yaklaþýk 100 ml suyu boþ
fýrýnýn tabanýna dökün.
BUHARLA TEMÝZLEME tuþuna basýn.
Fýrýn otomatik olarak iþleme baþlar.
► 15 dakika sonra, fýrýn otomatik olarak
durur. Fýrýný kuru bir bezle silin.
Önemli
● Bu fonksiyonu sadece fýrýn oda sýcaklýðýna eriþecek kadar soðuduktan sonra kullanýn.
● Damýtýlmýþ su KULLANMAYIN.
● Yüksek basýnçta su veya buhar püskürten temizleyicileri güvenlik sebepleriyle KULLANMAYIN.
40
FQ159ST_AND_EN.indd
40
2007-03-29
ソタネト 1:46:53
Mikrodalga Fýrýnýnýzýn Temizlenmesi
Özellikle iç ve dýþ yüzeyler kapý ve kapý contalarýnda yað ve yemek
atýklarýnýn birikmesini önlemek için, fýrýn düzenli olarak temizlenmelidir.
TR
1. Dýþ yüzeyleri sýcak, sabunlu su ve yumuþak bir bezle temizleyin. Durulayýp kurutun.
.
2. Ýç yüzeylerdeki lekeleri veya kirleri sabunlu bir bezle temizleyin. Durulayýp kurutun.
3. Yapýþmýþ yemek atýklarýný yumuþatmak ve kokularý gidermek için, boþ fýrýna bir fincan
inceltilmiþ limon suyu yerleþtirin ve maksimum güçte 10 dakika kadar ýsýtýn..
4. Ýç kýsmý yýkayýn.
Önemli
●
Havalandýrma deliklerine su DAMLAMAMASI için özel dikkat gösterin.
●
ASLA aþýndýrýcý veya kimyasal maddeler kullanmayýn.
●
Kapý menteþelerinin DAÝMA temiz olduðuna emin olun. Burada birikebilecek parçacýklarý
engellemek için düzenli olarak temizleyin. Böylece fýrýn kapaðý düzgün þekilde kapanabilir.
Mikrodalga Fýrýnýn Muhafazasý ve Onarýmý
Onarým, sadece yetkili bir mikrodalga teknisyeni tarafýndan yapýlmalýdýr.
Eðer fýrýn için servis gerekli ise fýrýný fiþten çekin ve en yakýn Samsung
Müþteri Servis Merkezi ile temasa geçin.
Servisi aradýðýnýzda lütfen aþaðýdaki bilgileri hazýr bulundurun:
● Model ve seri numarasý (Fýrýnýn arka tarafýnda bulunur)
● Garanti detaylarý
● Problemin net bir tanýmý
Fýrýný geçici olarak muhafaza etmek istediðinizde, kuru ve temiz bir alan seçin.
Toz ve rutubet, fýrýnýn hareketli parçalarýný olumsuz etkiler.
41
FQ159ST_AND_EN.indd
41
2007-03-29
ソタネト 1:46:53
Sorun Giderme
TR
Eðer fýrýnýnýzla problem yaþýyorsanýz lütfen aþaðýdaki çözümleri deneyin. Bunlar
size zaman kazandýrdýðý gibi gereksiz yere servisi aramak zorunda kalmazsýnýz.
 Yiyecek hiç piþmiyor.
● Zamanlayýcýnýn doðru ayarlandýðýndan ve START tuþuna basýldýðýndan emin olun.
● Kapaðý sýkýca kapatýn.
● Elektrik devresine aþýrý yük binmediðinden, sigortanýn atmadýðýndan ve devre kesicinin aktif
konumda olmadýðýndan emin olun.
 Yiyecek ya çok ya da az piþiyor.
● Yiyeceðin türüne uygun piþme süresi ayarlandýðýndan emin olun.
● Uygun güç seviyesi kullanýldýðýndan emin olun.
 Fýrýnýn içinde kývýlcým veya ark oluþuyor.
● Metal parçacýklarý olmayan uygun bir kap kullandýðýnýzdan emin olun.
● Fýrýnýn içinde çatal veya baþka bir metal gereç býrakmadýðýnýzdan emin olun.
● Alüminyum folyo kullanýlýyorsa, iç duvarlara çok yakýn olmadýðýndan emin olun.
 Fýrýn, radyo veya televizyon yayýnýnda parazite neden oluyor.
● Fýrýn çalýþýrken, radyo ve televizyon yayýnýnda hafif parazit olabilir.
Bu etkiyi azaltmak için, fýrýný televizyon, radyo ve antenlerden uzaða yerleþtirin.
 Elektronik parazit EKRAN'ýn sýfýrlanmasýna neden oluyor.
● Fiþi prizden çekin ve tekrar takýn. Zamaný sýfýrlayýn.
 Fýrýnýn içinde buðulanma meydana geliyor.
● Bu normaldir. Piþirme iþleminden sonra silin.
 Fýrýn kapansa bile fan çalýþmaya devam ediyor.
● Bu normaldir. Fýrýn kapandýktan sonra soðutma faný 3 dakika daha çalýþmaya devam
edebilir.
 Kapaðýn etrafýnda ve dýþ muhafazadan hava çýkýþý görülüyor.
● Bu normaldir.
 Kapaðýn etrafýnda ve dýþ muhafazadan ýþýk yansýmasý görülüyor.
● Bu normaldir.
 Kapak ve havalandýrma delikleri etrafýndan buhar kaçýyor.
● Bu normaldir.
 Fýrýn çalýþýrken çýtýrtý sesi duyuluyor. Özellikle çözme modunda iken.
● Bu normaldir.
42
FQ159ST_AND_EN.indd
42
2007-03-29
ソタネト 1:46:53
Hata Kodlarý
Hata Kodu
TR
Genel Ýþlevler
ISI SENSÖRÜ AÇIK
Çalýþma/Ýptal Etme sýrasýnda ýsý sensörü deðerinin 250 °C 'nin üstüne
çýkmasý durumunda.
ISI SENSÖRÜ DÜÞÜK
Çalýþma/Ýptal Etme sýrasýnda ýsý sensörü deðerinin 5 °C 'nin altýna
inmesi durumunda.
MÝKRODALGA FIRIN KULLANIMINDA 210 °C
Mikrodalga Fýrýn Kullanýmýnda (MWO) ýsý deðerinin 210 °C 'nin üstüne
çýkmasý durumunda (YANGIN algýlandý)
DAMPER S/W
2 dakika boyunca ister açýk veya kapalý olsun DAMPER algýlamada
baþarýsýz olmasý durumunda.
43
FQ159ST_AND_EN.indd
43
2007-03-29
ソタネト 1:46:54
Teknik Özellikler
TR
“SAMSUNG, ürünlerini geliþtirmek için her zaman çalýþmaktadýr. Bu nedenle
teknik özellikler ve bu kullaným kýlavuzu, haber verilmeden deðiþtirilebilir.”
Model
FQ159ST (Ekran Rengi Turuncu)
FQ159UST (Ekran Rengi Mavi)
Güç Kaynaðý
230V ~ 50 Hz
Güç Tüketimi
Maksimum Güç
Mikrodalga
Üst Izgara
Alt Isýtýcý
Çift Konveksiyon
3150 W
1650 W
2800 W
1000 W
3000 W
Çýkýþ Gücü
100 W / 900 W (IEC - 705)
Çalýþma Frekansý
2450 MHz
Magnetron
OM75P (20)
Soðutma Yöntemi
Soðutma Faný Motoru
Ebatlar (W x H x D)
Dýþ
Fýrýn Ýçi
595 x 460 x 520 mm
429 x 229 x 430 mm
Hacim
42 litre
Aðýrlýk
Net
Ambalajlý
yaklaþýk 37 kg
yaklaþýk 46 kg
44
FQ159ST_AND_EN.indd
44
2007-03-29
ソタネト 1:46:54
Not
TR
45
FQ159ST_AND_EN.indd
45
2007-03-29
ソタネト 1:46:54
Code No. DE68-03150X
FQ159ST_AND_EN.indd
48
2007-03-29
ソタネト 1:46:54
Download PDF