Samsung | SR-41EMA | Samsung SR-41EMA User manual

DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 1
BUZDOLABI
BUZDOLABI
( So¤utucu / Dondurucu Dolap )
SR-40/44...
Certified Model: RT40MA**
Manufacturer: Samsung Kwangju Electronics Cop., Ltd.
Kullanma K›lavuzu
272, Oseon-dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-City,506-253, Korea
CE Certificate No: N8 03 03 31670 265
Approval Date: March 20, 2003
Approved by T V PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65 D-80339 M nchen Germany
+49-89-5008-40
TÜRK‹YE GENEL D‹STR‹BÜTÖRÜ
DA99-00478L REV(0.0)
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 3
Güvenlik Uyar›lar›
Buzdolab›n›z› kullanmadan önce, afla¤›daki güvenlik uyar›lar›n› ve bu k›lavuzdaki di¤er bilgileri okuyunuz. ‹leride tekrar müracaat etmeniz için bu kullanma
k›lavuzunu uygun bir yerde muhafaza ediniz. E¤er buzdolab›n›z› satarsan›z, bu
k›lavuz kitab›n› sonraki sahibine devretmeyi unutmay›n›z.
SAMSUNG markal› buzdolab›n› sat›n ald›¤›n›z için çok teflekkür ederiz..
Lütfen bu kullanma k›lavuzunu okumak için
zaman ay›r›n. Buradaki bilgiler yeni buzdolab›n›z›n en faydal› flekilde kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r.
‹çindekiler
◆ Güvenlik Uyar›lar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Buzdolab›n›z ar›zal› veya
bozuk olunca, onu hiç kullanmay›n›z. Elektrik fiflini
çekiniz ve yetkili servisi ça¤›r›n›z. E¤er elektrik kablosu ar›zal› olursa, onu de¤ifltirmek için imal eden
fabrikaya veya yetkili servis
teknisyenine haber veriniz.
Buzdolab›n›z› direk Günefl
›fl›¤›na maruz b›rakmay›n›z. Onu f›r›n ve radyatör
gibi ›s› veren aletlere yak›n
bir yerde yerlefltirmek istiyorsan›z, iki cihaz aras›nda
yeterli izolasyon bulunmas›n› sa¤lay›n›z.
◆ Yeni Buzdolab›n›z› Tan›mak
Ë Ana Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ËModel Ayr›nt›lar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Buzdolab› üzerine su s›çratmay›n›z. Su s›çramas›
elektrik k›s›mlar›n›n izolasyonunu bozar ve elektri¤in
k›sa devre yapmas›na
◆ Yeni Buzdolab›n›z› Yerlefltirmek
Ë Buzdolab›n›za Uygun Yeri Seçmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ë Buzdolab›n› Topraklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ë Buzdolab›n›z› Kullanmak için Yap›lan Haz›rl›klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ë Ayaklar› Ayarlamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ë Aksesuarlar› Düzenlemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...7
sebep olabilir.
◆ So¤utucu Dolab› Kullanmak
Ë So¤utucu Dolab›n S›cakl›¤›n› Ayarlamak . . . . . .
Ë G›dalar› Saklamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ë ø°C (s›f›r derece) Bölmesi Kullanmak (Opsiyon)
Ë Sebzeli¤i Kullanmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çocuklar›n
◆ Buzdolab› içinde veya
etraf›nda oynamalar›na
◆ Buzdolab› kap›s›na as›larak sallanmalar›na izin
vermeyiniz.
Buzdolab›n›z›n verimlili¤ini
muhafaza etmek için ihtiyaç d›fl›nda aç›k b›rakmay›n›z. Her zaman kap›lar›
tamamen kapal› tutunuz.
Çocuklar›n yaralanmalar›na
ve buzdolab›n›n bozulmas›na sebep olabilir.
Buzdolab› içinde benzin ve
eter gibi uçucu kimyevi
maddeleri saklamay›n›z. Bu
maddeler g›dalar› bozarlar
ve buhar yap›p patlamaya
sebep olabilirler. Buzdolab›
yak›n›nda vernik veya boya
gibi yanabilir maddeleri püskürtmeyiniz.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8
.8
.9
.9
◆ Dondurucu Dolab› Kullanmak
Ë Dondurucu Dolab›n S›cakl›¤›n› Ayarlamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..10
Ë G›dalar› Dondurmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ë Buz Yapmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
◆ Buzdolab› Bak›m›
Ë So¤utucu / Dondurucu Dolab›n› Temizlemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ë Elektrik Lambalar›n› De¤ifltirmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..13
Ë Problemler ve Çözümleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
◆ So¤utucu/Dondurucu Dolab›n Görünüflü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
◆ Kap› sa¤/sol açma ayar› ( RMB/RMC modelinde ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3
2
2
.
.
.
.
3
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 5
Ana Özellikleri
Buzdolab›n›za Uygun Yeri Seçmek
Buzdolab›n›z, g›dalar› verimli ve sa¤l›kl› bir flekilde muhafaza etmek için bir tak›m özelliklere sahiptir.
Buzdolab›n›zn yerini seçmek için çeflitli faktörleri dikkate almal›s›n›z.
Özellik
Aç›klama
Otomatik buz eritme
(Otomatik defrost)
Buzdolab› içinde buzlanma oluflunca, buz eritme fonksiyonu otomatik olarak çal›fl›r. Buz eritilir, eritilmifl su, buharlaflma tablas›nda toplan›r ve toplanm›fl su ise buharlafl›r. Bu fonksiyon tamamen
otomatik olarak çal›fl›r ve herhangi bir müdahaleye gerek yoktur
H
Bio - koku giderici
(Opsiyon)
Bu havaland›rma sistemi, so¤utucu buzdolab›ndan koku giderilme sini sa¤lar. Kokular›n birikmemesi ve di¤er g›dalara sinmemesi
için havay› iyilefltirir. Bio - koku giderici taze g›da bölmesinin
üstünde yer almaktad›r.
ø°C ( Chiller ) bölmesi
(Opsiyon)
ø°C bölmesi g›dan›n sadece d›fl k›sm›n› dondurdu¤u için
◆ G›dan›n tad›n› korur
◆ Tazeli¤ini aynen muhafaza eder
Ayarlanabilir
raflar ve kaplar
Buzdolab›n›z içindeki aksesuarlar› istedi¤inize göre ayarlay›p en
uygun flekilde g›da ve baflka maddeleri saklayabilirsiniz. Kap›n›n
alt k›sm›ndaki büyük bölme ise, meflrubatlar› koymak için çok
uygundur.
Buzdolab›n› sabit ve düz bir
zemine yerlefltiriniz. Gerekirse aya¤›n› ayarlay›n›z.
Daha ayr›nt›l› bilgiler için 6.
sayfaya bak›n›z.
Direk günefle maruz kalan
veya soba, f›r›n, radyatör gibi ›s› veren cihazlara yak›n
bir yerde tutmay›n›z.
Buzdolab› kapa¤›n›n rahatça
aç›labildi¤ini kontrol ediniz.
Afl›r› kuru veya nemli yerlere yerlefltirmeyiniz.
Buzdolab›n›z›n etraf›nda
afla¤›daki iflaretlere göre
boflluk b›rak›n›z.
◆ Her taraftan 5 cm
◆ Üst taraftan 30 cm
Model Ayr›nt›lar›
Model Numaras›
Tip
Sat›n Alma Tarihi
Bu broflürde bulunan bilgiler bir kaç modele uygulanabilir.
Modeller aras›ndaki as›l ayr›l›klar afla¤›daki sistemlerinin
bulunup bulunmamalar›na göre farkl›d›rlar.
◆ ø°C(Chiller) bölmesi / çok amaçl› çekmece
◆ Raf : kristal / telli / temperli cam
◆ Bio-koku giderici
◆ Buzmatik / buzluk flifle deste¤i, kahvalt› kutusu,
flarapl›k
◆ Sebzelik bölmesi.
Tip
Önemli
Bu cihazlar evde kullanmak
için imal edilmifltir. E¤er onlar› sanayii ve ticari kullanmak
istiyorsan›z, bütün standartlar
ve düzenlerle uygunlu¤unu
kontrol ediniz.
Modeller
Buzdolab›n› Topraklama
Sizin ve ailenizin güvenli¤i için
◆ Kap›n›n içinde bulunan iflaretlere göre do¤ru voltaj ve
frekansla buzdolab›n›z›n fiflini kendi özel duvar prizine
sokunuz.
◆ Uygun flekilde topraklay›n›z (buzdolab›n›z› telefon kablosu veya do¤al gaz borusu ile beraber topraklamay›n›z)
Kullanma tipi
A SR-40NMA,
SR-44NMA
Yandan kap› sapl› tip
B SR-40NMB,
SR-44NMB
Üst-alt boydan kap› sapl› tipi
C SR-40RMB,
D SR-40NMC,
SR-44RMB
SR-44NMC
E SR-40RMC,
SR-44RMC
Kap› sa¤-sol yap›labilir tip
Yuvarlak kap› /üst-alt boydan kap›sapl› tip.
Yuvarlak kap› / kap› sa¤sol yap›labilir tip.
Bu ifl için yetkili elektrikçiye müracaat ediniz. E¤er topraklan›yorsa, onu do¤ru toprakl› prizle de¤ifltirmek veya baflka duvar fiflini kullanmak tamamen sizin sorumlulu¤unuz alt›ndad›r.
å
E¤er elektrik kablosu bozuk olursa;
◆ Hemen duvar prizinden fifli çekiniz
◆ Yetkili elektrikçiyi ça¤›r›p tamir ettiriniz
Topraklanmam›fl elektrik fifli ise,
◆ Toprak kablosunun (sar›-yeflil rengi veya yeflil rengi) bir
ucunu toprak vidas›na,öbür ucunu ise su borusu gibi
çelik veya bak›r boruya ba¤lay›n›z.
Buradaki bilgiler B tipine uygundurlar. Onun için buradaki bilgilerle
gerçek modeliniz aras›nda baz› küçük farklar olabilir.
Toprak Vidas›
4
4
5
5
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 7
Aksesuarlar› Düzenlemek
Buzdolab›n›z› Kullanmak ‹çin Yap›lan Haz›rl›klar
So¤utucu dolab›n›n içindeki raflar› ve bölmeleri uygun bir flekilde
düzenleyebilirsiniz.
Buzdolab›n›z uygun flekilde yerleflmifl ve duvar
prizi de topra¤a ba¤lanm›fl ise, flimdi afla¤›daki
Afla¤›dakileri de¤ifltirmek için
ifllemleri takip ediniz.
Kristal raf› / cam raf›n›n konumu
◆ Raf› duruncaya kadar kendinize çekiniz
◆ Raf›n ön k›sm›n› hafifce yukar›ya kald›r›p ön tarafa çekiniz
◆ Raf› size uygun yere tekrar koyunuz
Tel raf›
◆ Raf›n önünü yukar›ya kald›r›n›z
◆ Raf› ön tarafa çekiniz
◆ Raf› size uygun yere tekrar koyunuz
Ayarlanabilir kap› bölmesi
◆ Ask›lar› ç›kartmak için bölmeyi yukar›ya kald›r›n›z
◆ Bölmeyi kap›dan ay›r›n›z
◆ Yeni yerine koyunuz
◆ Bölmeyi yerlefltiriniz
1 Buzdolab›n›z›n fiflini duvar prizinden çekiniz.
2 Yumuflak bez ve ›l›k su ile cihaz›n içini ve d›fl›n›
temizleyiniz.
3 Fifli prize sokmadan önce en az bir saat bekleyiniz.
4 Elektrik fiflini, topraklanm›fl prize sokunuz.
5 So¤utucu ve dondurucu bölmelerinin s›cakl›¤›n›
ayarlay›n›z. '' Ayr›nt›l› bilgiler için 8. ve 10. sayfalara bak›n›z.
6 Dondurulmufl g›dalar› dondurucu dolab›na koymadan önce, dondurucu dolab›n›n istedi¤iniz
s›cakl›¤a ulaflmas› için 2-3 saat bekleyiniz.
So¤utucu Dolab›n›n Düzenleme Örne¤i
Aksesuar
Önerilen kullan›m
Üst Raf
Tatl› gibi g›dalar, yo¤urt
ø°C (s›f›r derece) Bölmesi
Et ve bal›k
Alt Raf
Piflirilmifl g›dalar
Düz olmayan zeminde buzdolab›n›n dengesini
sa¤lamak için, buzdolab›n›n ön taraf›nda bulu-
Sebzelik
Sebze ve meyveler
Yumurtal›k
Yumurtalar
nan ayaklar› ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanabilir kap› raflar›
Peynir ve tereya¤›
fiiflelik
Süt, soda ve meflrubat gibi içecekler
Ayaklar› Ayarlamak
E¤er buzdolab›n›z
o zaman
Sol tarafa e¤ilirse,
Buzdolab›n›z›n dengesi
sa¤lan›ncaya kadar, saatin
yönüne sol aya¤› çeviriniz.
Sa¤ tarafa e¤ilirse,
Buzdolab›n›z›n dengesi
sa¤lan›ncaya kadar, saatin
yönüne sa¤ aya¤› çeviriniz.
6
6
7
7
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 9
So¤utucu Dolab›n S›cakl›¤›n› Ayarlamak
S›f›r Derece Bölmesini Kullanmak OPS‹YON
So¤utucu dolab›n s›cakl›¤›n› ayarlarken, afla¤›dakilere dikkat
etmelisiniz.
G›dan›n miktar›
Ayarlanacak s›cakl›k
Çok fazla g›da (buzdolab› dolu)
COLDER (En so¤uk)
Normal miktar g›da
COLDER ve COLD aras›
Az miktarda g›da (buzdolab› nispeten bofl)
COLD (so¤uk)
➢
Oda s›cakl›¤›na göre s›cakl›k dü¤melerini sa¤a veya
sola çeviriniz. E¤er oda s›cakl›¤› düflük olursa, so¤utucu
dolab›n›n ayar›n› COLD’a getiriniz.
➢
S›f›r Derece (ø°C} bölmesi g›dan›n sadece d›fl k›sm›n› dondurdu¤u
için
◆ G›dan›n tad›n› korur
◆ Tazeli¤ini aynen muhafaza eder
Peynir, et, bal›k veya hemen kullan›lacak donmufl g›dalar› saklamak
için so¤utucu bölmeyi kullan›n›z.
S›f›r derece bölmesini
Açmak için
S›f›r derece bölmesini kendinize do¤ru çekiniz
Sonuç: ◆ Bölme kolayca hareket eder.
◆ Kapak otomatik olarak aç›l›r
Kapatmak için
S›f›r derece bölmesini arkaya do¤ru sonuna
kadar itiniz.
Sonuç: ◆ Kapak otomatik olarak kapan›r.
➢ Ancak buzdolab› kap›s›n› kapatmadan önce bölme kapa¤›n›n do¤ru
kapat›ld›¤›n› kontrol ediniz.
Çok Amaçl› Çekmeceyi Kullanmak
Özellikle yaz›n taze g›da bölmesinde fazla g›da bulunursa,
taze g›da bölmesine daha so¤uk hava vermek için dondurucu dolab›n s›cakl›k dü¤mesini "2-3" çeviriniz ve so¤utucu
dolab›n s›cakl›k dü¤mesini "7-9"a çeviriniz.
Çok amaçl› çekmecenin yerini de¤ifltirerek, hem s›f›r derece bölmesi
olarak, hem de sebzelik olarak kullanabilirsiniz.
Dondurucu dolab›n s›cakl›k dü¤mesi "5-6" da ayarlan›nca,
◆ S›f›r derece Bölmesi:
Çekmece üst raf alt›nda yerleflince.
taze g›da bölmesi yeteri kadar so¤uk olmayacakt›r.
◆ Sebzelik (nem ayarl›):
Çekmece sebzelik kapa¤› ve sebzelik aras›nda yerleflince
(Bu durumda sebzelik kapa¤›n› bir kat yukar›da yerlefltirmek
gerekir)
G›day› Saklamak
Sebzeli¤i Kullanmak
So¤utucu dolapta g›day› saklarken, afla¤›daki tavsiyeleri uygulay›n›z
Sebzelik , meyve ve sebzelerin tazeli¤ini korumak için;
1 Afla¤›dakileri engellemek için g›dalar› kapakl› bir kap veya özel
◆ G›day› direkt so¤uk hava ak›m›na karfl› korur
◆ Kurumaya karfl› elveriflli nemli ortam sa¤lar
◆ Sebzelik bölmeleri sebze ve meyveyi ayr› ayr› saklaman›z›
sa¤larlar (opsiyon)
poflet içinde ya da jelatin tabaka ile sar›lm›fl halde saklay›n›z.
◆ G›dalar›n kurumas›
◆ Kokular›n baflka yemeklere geçmesi
2 S›cak g›da veya içecekleri so¤utucu dolaba koymadan önce so-
☛ Sebzelik, muz ve ananas gibi tropikal meyveler için uygun de¤ildir.
Böyle meyveler çabuk bozulur ve tad› kaybolur.
¤utunuz,
3 So¤uk havay› serbestçe dolaflt›rmak için yemekler ve
Sebzeli¤i...
havaland›rma delikleri aras›nda yeterli boflluk b›rak›n›z.
4 S›cakl›¤› s›k s›k ayarlamak istiyorsan›z, s›cakl›k dü¤mesine kolay
eriflilebilecek flekilde g›day› saklay›n›z.
açmak için
kendinize do¤ru çekiniz.
kapatmak için
arkaya itiniz.
5 Y›kanm›fl sebze veya meyveleri sebzeli¤e koymadan önce kurutunuz.
8
8
9
9
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 11
Dondurucu Dolab›n S›cakl›¤›n› Ayarlamak
Buz Yapmak
Dondurucu dolab›n s›cakl›¤›n› ayarlarken, flunlara dikkat
ediniz ;
◆
Dondurulacak g›dan›n miktar›
◆
Buzdolab›n›n yerlefltirildi¤i oda s›cakl›¤›
‹fllem
BÜKME S‹STEML‹ BUZ YAPICISI (Buzmatik)
Buz yapma
Ayarlanacak s›cakl›k
‹fllem
◆ Çok fazla g›day› saklamak için
(Buzdolab›
dolu) saklamak için
◆ Çok
fazla g›day›
◆ Buz
elde etmek
(Buzdolab›
dolu)için
◆ G›day›
çabuk
dondurmak
için
Buz elde
etmek
için
Ayarlanacak s›cakl›k
QUICK FREEZING
◆ G›day›
çabuk dondurmak
için için
Normal
miktarda
g›da saklamak
NORMAL
Az miktarda g›da saklamak için
miktarda
g›dabofl)
saklamak için
(Normal
buzdolab›
nispeten
QUICK COOLING
NORMAL
Az miktarda g›da saklamak için
( buzdolab› nispeten bofl)
QUICK COOLING
1
Buzmati¤i kendinize do¤ru çekerek dolaptan ay›r›n›z.
2
Buzmati¤in arkas›ndaki çizgi derecesine kadar suyu
doldurunuz.
3
Suyun dökülmemesine dikkat ederek buz tepsisini arkaya
do¤ru itip tam yerine yerlefltiriniz.
4
Buz yap›l›ncaya kadar bekleyiniz.
Dondurma zaman›: Buz yap›lmas› için s›cakl›¤›n HIGH konumda
ayarlanmas› durumunda bir saat kadar beklemelisiniz.
QUICK FREEZING
Buzlar›n ç›kart›lmas
1
➢
Buz tepsisi alt›nda buz kab›n›n tam yerinde oldu¤unu kontrol
ediniz.
Oda s›cakl›¤›na göre, dondurucu dolab›n s›cakl›k
dü¤mesini sa¤a sola çevirebilirsiniz.
2
Buz tertibat›nda bulunan kollardan birini saat yönüne bükünüz.
Sonuç: Buz küpleri buz kab›n›n içine düfler.
G›day› Dondurmak
Dondurucu dolab›nda g›day› saklarken, afla¤›daki önerilere uyunuz.
1
OPS‹YON
3
4
Önceden dondurulmufl ve çözülmüfl g›day› yeniden
dondurmay›n›z.
3
Dondurulacak g›day› kapakl› bir kap içinde veya hava
geçirmez özel poflette saklay›n›z.
Buz kab›n›
◆ Hafifçe yukar›ya kald›r›p
Diledi¤iniz miktarda tüketmek için, g›day› küçük parçalar halinde saklay›n›z.
2
Gerekirse tepsinin di¤er yar›s› için 2. ad›m› tekrarlay›n›z.
◆ Kendinize do¤ru çekerek dolaptan ay›r›n›z.
BUZLUK
Buz yapma
4
Önceden paketlenerek dondurulmufl g›dalarda, paket
üzerinde yazan son kullanma tarihini dikkate al›n›z.
5
Hava kanallar› önüne ve üzerine g›da koymay›n›z.
6
S›cakl›¤› s›k s›k ayarlamak istiyorsan›z, s›cakl›k dü¤mesine kolay eriflilebilecek flekilde g›day› saklay›n›z.
7
Kap›y› k›sa süreli aç›n›z. Kulland›ktan sonra da kap›n›n
tam olarak kapat›ld›¤›n› kontrol ediniz.
10
10
1
Kendinize do¤ru çekerek buzlu¤u dolaptan ay›r›n›z.
2
Buzluk arkas›ndaki çizgi derecesine kadar suyu doldu runuz.
3
Buzlu¤u dondurucu raf›n alt›na veya üstüne koyunuz,
Buzlar›n ç›kart›lmas›
Buzlar› ç›kartmak için, buzlu¤un iki ucunu hafifçe bükünüz.
11
11
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 13
So¤utucu / Dondurucu Dolab› Temizlemek
Elektrik Lambalar›n› De¤ifltirmek
G›da parçalar›n›n birikmesini engellemek için so¤utucu /
dondurucu dolab›n›z›n afla¤›daki k›s›mlar›n› düzenli
olarak temizlemelisiniz.
◆ ‹ç ve d›fl yüzlerini
◆ Kap›lar ve kap› lastiklerini
◆ Aksesuarlar› (raflar, bölmeler, buz tepsisi)
So¤utucu dolab› aç›nca, içini kolayca görmeniz için ›fl›k
yanar. E¤er lambalar› de¤ifltirmek istiyorsan›z, flunlar›
takip ediniz,
1
S›f›r derece bölmesini flu flekilde ay›r›n›z;
◆ Duruncaya kadar kendinize do¤ru çekiniz
◆ Ön k›sm›n› hafifçe yukar›ya kald›r›p çekiniz.
2
Düz tornavida ile lamba kapa¤›n›n üst k›sm›n› aç›n›z.
Kapa¤› ay›r›n›z.
3
Lambay› gevfleterek ç›kar›n›z
4
Yeni lambay› tak›n›z, (maksimum 15W, küçük duylu
E 14)
5
Yerine yerleflinceye kadar arkaya iterek kapa¤› sabitleyiniz.
6
S›f›r derece bölmesini yerlefltiriniz.
☛ Her zaman flunlar› kontrol ediniz,
◆ Kap› lastiklerinin temiz olmalar›n›
◆ Kap›lar›n do¤ru kapat›lmalar›n›
1
Lambalar› ve ›s› dü¤melerini temizlemeden önce fifli
çekiniz. Mümkün olmazsa, bunlar› temizlerken sünger
veya bezinizi s›k›n›z.
☛ Her zaman flunlar› kontrol ediniz,
◆ Lambalar›
◆ S›cakl›k dü¤meleri
2
3
4
Yumuflak bez ve sabunlu ›l›k su ile d›fl yüzünü temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz.
Gerekirse, ayr›nt›l› bilgiler için 7. sayfaya bak›n›z ve aksesuarlar› dolaptan ay›r›n›z. Yumuflak bez veya sünger
ve sabunlu ›l›k su ile temizleyiniz, sabununu giderip
kurutunuz.
Buzdolab›ndan kötü koku ç›karsa:
◆ Bio - koku gidericiyi dolaptan ay›r›n›z
◆ Temiz su ile katalizörü iyice ›slat›n›z
◆ Yerine tekrar yerlefltiriniz
.
5
Dondurucu dolaptaki buharlaflma girifllerini temiz, kuru,
yumuflak bezle siliniz.
☛ Bu girifllerin g›da parçalar›yla t›kanmamas› ve
dondurulmufl g›dalarla kapat›lmamas› gerekir.
6
So¤utucu / dondurucu dolab›n iç yüzünü yumuflak bez
ve sabunlu ›l›k su ile temizleyiniz, sabununu giderip
kurutunuz.
7
Yumuflak bez ve sabunlu ›l›k su ile kap› lastiklerini
temizleyiniz, sabununu giderip kurutunuz.
☛ Asla, lastiklere zarar vermeyiniz. Lastik üzerinde
g›da parçalar›n›n birikip kap›n›n do¤ru kapat›lmas›n› engellememesini kontrol ediniz.
◆ S›cakl›k do¤ru muhafaza edilmez
Aksi takdirde:
◆ Elektrik gereksiz sarfedilir.
12
12
13
13
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 15
Problemler ve Çözümleri
So¤utucu / Dondurucu Dolab›n Görünüflü
Yetkili servisi ça¤›rmadan önce, flu basit kontrolleri yap›n›z. Bu kontroller yetkili servisi gereksiz
yere ça¤›rman›zdan dolay› sarfedilecek zaman ve para kayb›n› önleyecektir.
Problem
Yorum / Çözüm
Buzdolab› hiç çal›flm›yor veya
so¤utucu dolab›n kap›s›n› aç›nca
›fl›k yanm›yor
◆ Buzdolab›n›n fiflinin prize iyice tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol ediniz.
◆ Duvar prizinin dü¤mesinin aç›k olmas›n› veya do¤ru çal›flmas›n›
kontrol ediniz.
Dondurucu dolaptaki g›da iyice
donmuyor.
◆ Dondurucu dolab›n s›cakl›¤› do¤ru ayarland› m›? E¤er dondurucu dolapta dondurma fazla yumuflak olursa, s›cakl›k dü¤mesini QUICK FREEZING’e ayarlay›n›z. E¤er dondurucu dolapta
fazla sert olursa, s›cakl›k dü¤mesini QUICK COOLING’e
dondurma
ayarlay›n›z
So¤utucu dolapta g›da donmuyor.
Buzdolab›ndan anormal gürültü
geliyor.
So¤utucu veya dondurucu dolapta
kötü koku olufluyor.
So¤utucu dolapta çiy olufluyor.
Dondurucu dolap buz tutuyor.
Buzdolab›n›n yan ve arka yüzleri
s›cak oluyor.
DONDURUCU DOLABIN SICAKLIK DÜ⁄MES‹
DONDURUCU DOLAP
◆ Oda s›cakl›¤› fazla yüksek mi? Cihaz, direkt günefle veya ›s› veren bir kayna¤a maruz b›rak›ld› m›? Mümkünse yerini de¤ifltiriniz.
◆ So¤utucu dolab›n s›cakl›¤› COLDER’a ayarland› m›? S›cakl›k
dü¤mesini COLD'a ayarlay›n›z.
◆ Oda s›cakl›¤› fazla düflük mü? E¤er çok düflük olursa, termostat kontrolleri do¤ru çal›flmaz. Odan›n s›cakl›¤› yükseltiniz ve
ya dolab›n›z› baflka bir yere tafl›y›n›z.
◆ Buzdolab›n›z›n düz ve sabit yerde yerleflti¤ini ve etraf›nda
yeterli boflluk oldu¤unu kontrol ediniz; gerekirse ön ayaklar›
ayarlay›n›z(ayr›nt›l› bilgiler için 6 sayfaya bak›n›z).
◆ Buzdolab›n›z›n arkas› veya alt›nda baflka maddeler var m›?
◆ Gürültü kompresörden ç›kabilir, su ak›nt› sesine benziyorsa
gürültü normaldir.
◆ içinde bozulmufl g›da varm›?
◆ Bütün g›dalar› kapakl› kap içinde veya sar›lm›fl halde saklad›n›z m›?
◆ Sebzelik içinde çiy birikince, sebzeli¤i temizleyiniz ve kurutunuz.
◆ Dondurucu dolab›n ön k›sm›nda bulunan buharlaflma aç›kl›¤›
kapand› m›? Onu dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz.
◆ Bio - koku gidericiyi temizleyiniz(12. sayfaya bak›n›z).
◆ Uzun bir süre kap›y› aç›k b›rakt›n›z m›?
◆ Kap›n›n do¤ru kapat›lmas›na engel olan bir fley var m›?
Kap› lastiklerini dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz.
◆ Yemek veya içecekleri kapaks›z kapta saklad›n›z m›? G›da ve
meflrubat› so¤utucu dolaba koymadan önce onlar› so¤utunuz
ve sar›lm›fl halde saklay›n›z.
DONDURUCU LAMBASI (OPS‹YON)
HAVA KANALLARI
BÜKME S‹STEML‹ BUZ
YAPICISI BUZMAT‹K
(OPS‹YON )
KAPI BÖLMES‹
DONDURUCU DOLAP
RAFI (modele göre kristal
veya telli raf)
TAfiINIR BUZ TEPS‹S‹
(OPS‹YON)
KAPI AÇMA/KAPATMA
KONTAKTI (so¤utucu
dolab›n lamba dü¤mesi)
B‹O-KOKU G‹DER‹C‹
(OPS‹YON)
SIFIR DERECE BÖLMES‹
(OPS‹YON)
YUMURTALIK
SO⁄UTUCU DOLABIN
SICAKLIK DÜ⁄MES‹
IfiIK
ÇOK AMAÇLI ÇEKMECE
(OPS‹YON)
AYAR ED‹LEB‹R KAPI
RAFLARI
TEREYA⁄/ PEYN‹R
RAFI (OPS‹YON)
SO⁄UTUCU DOLABIN
RAFLARI (modele göre
cam, kristal veya telli raf)
fiARAPLIK (OPS‹YON)
fi‹fiE SIKIfiTIRICI
JUMBO KAPI RAFI
◆ Uzun bir süre kap›y› aç›k b›rakt›n›z m›?
◆ Kap›n›n do¤ru kapat›lmas›na engel olan bir fley var m›?
Kap› lastiklerini dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz.
◆ Dondurucu dolab›n ön k›sm›nda bulunan buharlaflma aç›kl›¤›
t›kand› m›? Onu dikkatle temizleyiniz ve kurutunuz,
◆ Havay› dolaflt›rmak için dolap içinde yeterli boflluk verdiniz mi?
Mümkün oldu¤a kadar kaplar aras›nda boflluk veriniz.
◆ Oda s›cakl›¤› fazla yüksek olabilir veya buzdolab›n›z ›s› veren
bir kayna¤a maruz b›rak›lm›fl olabilir. Mümkünse, buzdolab›n›z›
daha uygun bir yere tafl›n›z.
◆ Odan›n rutubeti fazla yüksek mi? Mümkünse buzdolab›n›z›
daha uygun bir yere tafl›n›z.
SEBZEL‹K
SEBZEL‹K AYRICI
(OPS‹YON)
fi‹fiEL‹K RAFI
SO⁄UTUCU DOLAP
E¤er problemi çözemiyorsan›z,
◆ Problemin gerçek durumu ve garanti kart›
◆ Buzdolab›n›z›n ortas›nda yaz›lan model numaras›n› not ediniz
ve en yak›n SAMSUNG yetkili servisine haber veriniz.
14
14
15
15
DA99-00478L-0.0
4/2/04 3:57 PM
Page 17
16
17
Download PDF

advertising