Samsung | RT60KZRSL | Samsung LED Aydınlatmalı KAYRA TMF, 480 L Kullanım kılavuzu

RT60K***
RT55K***
RT48H***
Buzdolabı
kullanıcı el kitabı
Türkçe
Kendi Bașına Çalıșan Cihaz
olanakları hayal et
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teșekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen așağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
条形码
DA68-02493A-12
Güvenlik bilgisi
GÜVENLİK BİLGİLERİ
• Cihazı çalıştırmadan önce,
lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gelecekte
referans olarak başvurmak
üzere cihazın yakınında,
güvenli bir yerde saklayın.
• Bu cihazı bu el kitabında
açıklandığı gibi yalnızca
amacına yönelik olarak
kullanın. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin gözetimi veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri
yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan
kişiler (çocuklar da dahil)
tarafından kullanılmamalıdır.
• Bu el kitabındaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik
Talimatları gerçekleşme
olasılığı bulunan tüm olası koşulları ve durumları
kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken
ve çalıştırırken, sağduyulu
olmak ve dikkat ve özen
2_ Güvenlik bilgisi
göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri
içerdiği için, buzdolabınızın
özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük
farklılıklar gösterebilir ve
tüm uyarı işaretleri geçerli
olmayabilir. Herhangi bir
sorunuz veya şüpheniz
olması durumunda, en
yakın servis merkeziyle
iletişime geçin veya www.
samsung.com adresinden
çevrimiçi yardım ve bilgi
alın.
• Kyoto Protokolü ile dönüştürülmüş flüorlu sera gazları içermektedir.
Hava geçirmez sistem.
Gazları atmosfere salmayın.
Buzdolabı tipi: R-134a
Miktar: 0.140kg
Küresel Isınma Olasılığı
(GWP) = 1300
lanmasını önlemek içindir.
Önemli güvenlik
sembolleri ve önlemleri: Lütfen bunları dikkatli bir
UYARI
DİKKAT
Şiddetli kişisel yaralanmaya veya
ölüme neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
Ufak kişisel yaralanmaya veya
mülkiyet hasarına
neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Deneyeme
ÇALIŞMAYIN.
Parçalarına
AYIRMAYIN.
DOKUNMAYIN.
Yönergeleri
dikkatlice takip edin.
Elektrik fişini duvar
prizinden çıkarın.
Elektrik çarpmasını
önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
Yardım için çağrı
merkezini arayın.
Not.
Buradaki uyarı işaretleri
sizin ve diğerlerinin yara-
şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan
sonra, daha sonra referans olarak başvurmak
için güvenli bir yerde saklayın.
CE Uyarısı
Bu ürünün Düşük Voltaj
Yönergesi , Avrupa Birliği
Düzenleme No. (EC)
643/2009 (2006/95/EC),
Elektromanyetik Uyumluluk
Yönergesi (2004/108/EC)
ve Avrupa Birliğinin (EC)
No 643/2009 Yönergesi
ile uygulanan Eko-Tasarım
Yönergesi (2009/125/EC)
ile uyumlu olduğu tespit
edilmiştir.
UYARI
TAŞIMA VE
YERLEŞTİRME
İÇİN CİDDİ UYARI
İŞARETLERİ
• Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının
hasar görmemesini sağGüvenlik bilgisi _3
maruz bırakmayın.
lamak için çok dikkatli
• Aynı çoklu güç paneline
olunmalıdır.
birkaç cihazın fişini takma• Soğutma gazı olarak
yın.
R600a veya R134a kullanıBuzdolabının fişi her zalır. Hangi soğutma gazının
man kendi anma değeri
buzdolabınız için kullanılaplakasına uygun bir gericağını görmek için, cihazın
lime sahip ayrı bir elektrik
arkasındaki kompresör
prizine takılmalıdır.
etiketini veya buzdolabının
iç kısmındaki anma değeri - Bu en iyi performansı sağlar ve aşırı ısınan kablolar
etiketini kontrol edin.
nedeniyle bir yangın tehlikesi meydana getiren ev
KURULUM İÇİN
UYARI
kablo şebekesi devrelerinin
CİDDİ UYARI
aşırı yüklenmesini de enİŞARETLERİ
geller. Duvar prizi çok gev• Bu cihazı nemli, yağlı
şekse, elektrik fişini takmaveya tozlu bir konuma
yın.
veya doğrudan güneş
- Elektrik çarpması veya
ışığına veya suya (yağyangın riski vardır.
mur damlaları) maruz
• Üzerinde veya herhangi bir
kalan bir konuma kurucunda çatlaklık veya aşınmayın.
ma hasarı olan bir kablo
- Elektrikli parçaların yalıtıkullanmayın.
mının bozulması, elektrik
• Elektrik kablosunu aşırı
çarpmasına veya yangına
miktarda eğmeyin ve üzeyol açabilir.
rine ağır maddeler koyma• Bu buzdolabını doğrudan
yın.
güneş ışığına koymayın
• Buzdolabının yanında aeveya fırınlardan, oda ısıtıcırosoller püskürtmeyin.
larından veya diğer cihaz- Buzdolabının yakınında
lardan kaynaklanan ısıya
kullanılan aerosoller pat4_ Güvenlik bilgisi
lama veya yangına neden
olabilir.
• Bu cihazı gaz kaçağının
olabileceği bir konuma
kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
arkasında ezilmediğinden
veya hasar görmediğinden
emin olun.
• Buzdolabını hareket ettirirken, ters çevirmemeye
veya elektrik kablosuna
hasar vermemeye dikkat
edin.
- Bu bir yangın tehlikesi
meydana getirebilir.
• Cihaz, kurulumdan sonra
fişe erişilebilecek şekilde
kurulmalıdır.
• Bu cihazın kurulumu
veya herhangi bir servisi
yetkili bir teknisyen veya
servis şirketi tarafından
önerilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına,
• Buzdolabı topraklanpatlamaya, ürünle ilgili somalıdır.
runlara veya yaralanmaya
- Buzdolabından gerçekleyol açabilir.
şen akım kaçağının yol aç• Bu buzdolabı düzgün bir
tığı güç kaçaklarını veya
şekilde kurulmalıdır ve kulelektrik çarpmalarını önlanılmadan önce el kitabına
lemek için, buzdolabınızı
uygun olarak konumlandıtopraklamalısınız.
rılmalıdır.
• Dayanak olarak kesinlikle
• Elektrik fişini kablo aşağıya
gaz boruları, telefon hatları
sarkarken uygun konumda
veya başka olası aydınlattakın.
ma çubukları kullanmayın.
- Elektrik prizini üst kısmı aşa- - Toprak fişinin uygun olmağı olacak şekilde takarsanız,
yan şekilde kullanılması
kablo kopabilir ve yangına
elektrik çarpmasına yol
veya elektrik çarpmasına yol
açabilir.
açabilir.
• Elektrik fişinin buzdolabının
Güvenlik bilgisi _5
• Elektrik kablosu hasar
patırken, maddeler düşegörürse, hemen üreticibilir ve kişisel yaralanmaya
nin veya servis yetkilisive/veya materyal hasarına
nin değiştirmesini sağlayol açabilir.
yın.
• Buzdolabının üzerine suyla
• Buzdolabı üzerindeki sidolu kaplar koymayın.
gorta kalifiye bir teknisyen
- Sıçrarsa, yangın veya
veya servis şirketi tarafınelektrik çarpması riski
dan değiştirilmelidir.
meydana getirir.
- Bunun yapılmaması elekt- • Çocukların kapağa asılmarik çarpmasına veya kişisel
sına izin vermeyin.
yaralanmaya yol açabilir.
- Bunun yapılmaması ciddi
kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
KURULUM İÇİN İKAZ
DİKKAT
• Buzdolabı gözetimsizken
İŞARETLERİ
buzdolabının kapaklarını
• Cihaz ekindeki veya
açık bırakmayın veya çomontaj yapısındaki hacukların buzdolabının içine
valandırma deliğinin tıkagirmesine izin vermeyin.
nık olmamasını sağlayın.
• Kurulumdan sonra cihazın • Bebeklerin veya çocukların
çekmecenin içine girmesi2 saat boyunca beklemene izin vermeyin.
sini sağlayın.
- Bu sıkışma nedeniyle gerçekleşen boğulma sonucu
KULLANIM İÇİN
ölüme veya kişisel yaralanUYARI
CİDDİ UYARI
maya yol açabilir.
İŞARETLERİ
• Buzdolabında benzen,
• Elektrik prizini ıslak elle
tiner, alkol, eter veya LP
takmayın.
gazı gibi buharlaşıcı veya
• Cihazın üzerine herhangi
yanıcı maddeler saklamabir şey koymayın.
yın.
- Kapağı açarken veya ka- Bu gibi ürünlerden herhan6_ Güvenlik bilgisi
gi birinin saklanması patlamaya yol açabilir.
• Düşük sıcaklığa karşı hassas farmasötik ürünleri,
bilimsel malzemeleri veya
düşük sıcaklığa karşı hassas başka ürünleri buzdolabında saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından önerilen
türde olmadığı takdirde,
buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
• Buz dolabının içini kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü
kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir
mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
• Derin dondurucunun iç duvarlarına veya derin dondurucuda saklanan ürünlere
ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu soğuktan yanmaya yol
açabilir.
• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme
işlemini hızlandırmak için
mekanik cihazlar veya herhangi bir başka araç kullanmayın.
• Soğutma gazı devresine
hasar vermeyin.
• Bu ürün yalnızca ev ortamında gıda saklamak
için tasarlanmıştır.
• Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca
saklanmalıdır.
• Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP
gazı, vb. gibi), fişe dokunmadan anında havalandırın. Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya
yangına yol açabilir.
• Yalnızca üretici veya servis
yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.
• Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin olmak
için çocuklar gözetilmelidir.
• Buzdolabını kendi başıGüvenlik bilgisi _7
nıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol
açabilirsiniz. Arıza olması
durumunda, lütfen servis
yetkilinizle temasa geçin.
DİKKAT
KULLANIM İÇİN
İKAZ İŞARETLERİ
• Üründen en iyi performansı elde etmek için,
- Buzdolabı bölmesindeki
serbest hava dolaşımını
engelleyeceği için, cihazın arka kısmında bulunan
• Cihaz garip bir ses,
havalandırma deliklerinin
yanma kokusu veya
önüne gıda koymayın.
duman çıkarırsa, hemen - Yiyeceği uygun bir şekilde
fişi prizden çıkarın ve en
paketleyin veya buzdolayakın servis merkeziyle
bına koymadan önce hava
temasa geçin.
geçirmez kaplara koyun.
- Bunun yapılmaması elektrik
- Daha önce dondurulmuş
çarpması veya yangın tehlikesi
mevcut gıdanın yanına
meydana getirebilir.
henüz donmamış herhangi
• Lambayı değiştirirken zorbir gıda koymayın.
luk yaşarsanız, servis yet- • Derin dondurucu bölmekilileriyle temasa geçin.
sine gazlı veya köpüklü
• Ürünler LED Lambasına
içecekler koymayın. Derin
sahipse, Lamba Kapağını
dondurucuya şişe veya
ve LED Lambasını kendi
cam kaplar koymayın.
başınıza çıkarmayın.
- İçerik donduğunda, cam
- Lütfen servis yetkililerinizle
kırılabilir ve kişisel yaralantemasa geçin.
maya ve mülkiyet hasarına
• Buzdolabında toz veya su
yol açabilir.
mevcutsa, elektrik fişinden • Buzdolabının işlevselliğini
çıkarın ve Samsung Electdeğiştirmeyin veya modifironics hizmet merkeziyle
ye etmeyin.
temasa geçin.
- Değişiklikler veya modifi- Yangın tehlikesi vardır.
8_ Güvenlik bilgisi
kasyonlar kişisel yaralanmaya ve/veya mülkiyet
hasarına yol açabilir. Bu tamamlanmış cihaz üzerinde
3. tarafın gerçekleştirdiği
herhangi bir değişiklik veya
modifikasyon kesinlikle
Samsung garanti servisi
kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlardan kaynaklanan güvenlik
sorunlarından veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.
• Hava deliklerini tıkamayın.
- Hava delikleri özellikle de
plastik bir torba ile tıkanırsa, buzdolabı aşırı soğuyabilir. Bu soğuma süresi çok
uzun sürerse, su filtresi
kırılabilir ve su kaçağına yol
açabilir.
- Daha önce dondurulmuş
mevcut gıdanın yanına
henüz donmamış herhangi
bir gıda koymayın.
• Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama
sürelerine and son kullanma tarihlerine dikkat edin.
• Cihazın yüzeyine böcek
öldürücü gibi uçucu bir
materyal püskürtmeyin.
- İnsanlara zarar verebileceği
gibi, elektrik çarpmasına,
yangına veya ürünle ilgili
başka sorunlara yol açabilir.
• Kapağı açarken, kendinizi
yaralamamaya dikkat edin.
• Camın yüzeyine güçlü bir
darbe veya aşırı kuvvet
uygulamayın.
- Camın kırılması kişisel yaralanmaya ve/veya maddi
hasara yol açabilir.
DİKKAT
TEMİZLEME VE
BAKIM İÇİN DİKKAT
İŞARETLERİ
• Buzdolabının iç kısmına
veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Buz dolabının yakınında
yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya
diğer kimyasal maddeler
gibi sıcaklığa karşı hassas
maddeler kullanmayın veya
koymayın. Buzdolabında
uçucu veya yanıcı nesneler
Güvenlik bilgisi _9
veya maddeler (benzen,
ATMA İÇİN CİDDİ
DİKKAT
tiner, propan gazı, vb.)
UYARI İŞARETLERİ
saklamayın.
• Atma öncesinde, ciha- Buzdolabı yalnızca yiyecek
zın arkasındaki boruların
saklamak içindir.
hiçbirinin hasarlı olmadı- Bu yangına veya patlayağından emin olun.
ma yol açabilir.
• Soğutma gazı olarak
• Ekran üzerine doğrudan
R600a veya R134a kullanıtemizleme ürünleri püslır. Hangi soğutma gazının
kürtmeyin.
buzdolabınız için kullanıla- Ekrandaki baskılı harfler
cağını görmek için, cihazın
düşebilir.
arkasındaki kompresör
• Elektrik fişi uçlarındaki tüm
etiketini veya buzdolabının
yabancı maddeleri veya
iç kısmındaki anma değeri
tozu giderin. Ancak, fişi teetiketini kontrol edin. Bu
mizlerken ıslak veya nemli
ürün yanıcı gaz içerdiğinde
bir bez kullanmadan elekt(Soğutma gazı R600a), bu
rik kablosu uçlarındaki tüm
ürünün güvenli bir şekilde
yabancı maddeleri veya
atılması için yerel yetkiliniztozu giderin.
le temasa geçin. Üfleme
- Aksi takdirde, yangın veya
gazı olarak siklopentan
elektrik çarpması riski varkullanılır. Yalıtım materyalindır.
deki gazlar özel atma prosedürü gerektirir. Lütfen,
• Temizlik veya bakım
bu ürünün çevreye duyarlı
işlemi gerçekleştirirken
bir şekilde atılması için yebuzdolabının fişini çıkarel yetkililerinizle temasa
rın.
geçin. Atma öncesinde,
cihazların arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı
olmadığından emin olun.
10_ Güvenlik bilgisi
Borular açık alanda kırılmaler kesikken kapak açma
lıdır.
sayısını en az düzeye indir• Bu ürünü veya diğer buzmelisiniz.
dolaplarını atarken, kapağı/ - Ancak elektrik arızası 24
kapak contalarını, kapak
saatten daha uzun sürekilitlerini sökün, böylece
cekse, tüm gıdaları boşalküçük çocuklar veya haytın.
vanlar iç kısımda mahsur
• Buzdolabınızla birlikte
kalamaz. Rafları oldukları
anahtar verildiyse, anahtaryerde bırakın, böylece çolar çocukların erişiminden
cuklar iç kısma kolayca
uzak bir yerde ve buzdolatırmanamaz. Eski cihazı
bının etrafında olmayacak
kurcalamadıklarından emin
şekilde saklanmalıdır.
olmak için çocuklar göze- • Cihaz, uzun bir süre sotilmelidir.
ğutma aletinin tasarlandığı
• Lütfen bu ürünün ambalaj
sıcaklık aralığının soğuk
materyallerini çevreye dusınırından daha düşük
yarlı bir şekilde atın.
düzeyde bekletildiğinde,
düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki
UYGUN KULLANIM
ısının çok yüksek olması
İÇİN EK İPUÇLARI
olasılığı).
• Bir elektrik arızası gerçekleşmesi durumunda, Elekt- • Muz ve karpuz gibi düşük
sıcaklıkta kolayca çürüyen
rik Şirketinizin yerel ofisini
gıdalar saklamayın.
arayın ve ne zaman sona
• Cihazınız donmaz, yani ciereceğini sorun.
hazınızın buzunu bu işlem
- Bir ya da iki saat içinde
otomatik olarak gerçekleşdüzetilen elektrik arızalarıtirileceği için manuel olarak
nın büyük bir kısmı buzdoçözmeniz gerekmez.
labınızın sıcaklık değerlerini
etkilemez. Ancak, elektrik- • Buz çözme sırasında yükselen sıcaklık ISO gerekliGüvenlik bilgisi _11
liklerine uygundur. Cihazın ENERJI TASARRUFU
buzunu çözerken donduİPUÇLARI
rulmuş gıdanın sıcaklığında • Aleti yeterli
ani bir yükselişi önlemek
havalandırmanın olduğu
istiyorsanız, lütfen dondusoğuk ve kuru bir
rulmuş gıdayı bir kaç kat
odaya kurun. Doğrudan
gazeteyle sarın.
güneş ışığına maruz
• Buz çözme sırasında donkalmadığından emin olun
durulmuş gıdanın sıcaklıve doğrudan ısı kaynağına
ğındaki herhangi bir artış
(örneğin, radyatör) yakın
saklama ömrünü kısaltabibir yere koymayın.
lir.
• Aletin üzerindeki
havalandırma deliklerini
DİKKAT
veya ızgaraları
Bazı buzdolaplarında
engellemeyin.
taşıma esnasında
• Alete koymadan önce
buzdolabını çizilmelerden
sıcak yiyeceklerin
korumak için yüzey
soğumasını bekleyin.
koruyucu film ile
• Donmuş yiyecekleri
kaplanlamaktadır. Statik
buzunun çözülmesi
elektrikten kaçınmak için
için buzdolabına
koruyucu filmi yavaşça
koyun. Buzdolabında
çıkarınız. Eğer koruyucu
yiyeceği soğutmak için
film uzun süre çıkarılmazsa
donmuş yiyeceklerin
yüzey üstünde
düşük sıcaklıklarını
gölgelenmeler oluşabilir.
kullanabilirsiniz.
• Yiyecek yerleştirirken veya
yiyeceği alırken aletin
kapağını uzun bir süre açık
bırakmayın. Kapı ne kadar
kısa süre açık kalırsa,
12_ Güvenlik bilgisi
dondurucuda o kadar az
buz meydana gelir.
• Buzdolabının arkasını
düzenli olarak temizleyin.
Toz enerji tüketimini arttırır.
• Sıcaklığı gerektiğinden
daha soğuk olarak
ayarlamayın.
• Buzdolabı tabanında
ve buzdolabının arka
duvarında yeterli hava
alanı bırakın. Havalandırma
deliklerini kapatmayın.
• Kurarken sağda, solda,
arkada ve üstte mesafe
bırakın. Bu güç tüketimini
azaltır ve elektrik
faturalarınızın daha az
gelmesini sağlar.
Söz konusu ürünün
kullanım amacı ev kullanımı
için olup aynı zamanda
küçük mağazalarda
bulunan mutfak alanlarında
motel ve otellerde
kullanıma uygundur .
Güvenlik bilgisi _13
İçindekiler
BUZDOLABINIZIN KURULUMU ......................................................................14
BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ...................................................................... 15
SORUN GİDERME ........................................................................................... 18
Buzdolabınızın kurulumu
BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN
HAZIRLANMA
• Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir
şekilde hareket edebildiğinden emin olun.
en az
50 mm
en az
50 mm
1364 mm
Buzdolabı için en iyi konumu seçme
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir
konum.
• Zemin (veya yaklaşık olarak zemin) düzeyinde bir
konum.
• Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için
yeterli miktarda alana sahip bir konum.
• Hava dolaşımı için sağdan, soldan, arkadan ve
üstten yeterli boşluk bırakın.
Buzdolabı yeterince alana sahip olmazsa,
dahili soğutma sistemi düzgün bir şekilde
çalışmayabilir.
700 mm
660.8 mm
Bu Samsung buzdolabını satın aldığınız için
tebrikler.
En son teknolojiye uygun hizmetlerin keyfini
çıkarmanızı umuyoruz.
1086 mm
• Ürün yüksekliği modellere bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
• Kurarken, sağda, solda, arkada ve üstte mesafe
bırakın.
Bu güç tüketimini azaltır ve elektrik faturalarınızın
daha düşük olmasını sağlar.
• Buzdolabını sıcaklığı 50 ºF'nin (10 ºC) altında
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
100 mm
1870mm
veya
1730mm
50 mm
14_ Kurulum
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam
bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve
devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı
kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız
ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı
maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken
yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını
ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere
kurunuz.
BUZDOLABINI AYARLAMA
Cihazın önü arkasına göre hafif daha yüksek olursa,
kapak daha açılabilir ve kapatılabilir.
Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor.
• Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama
bacağını ok yönünde döndürün.
02 KURULUM
01
ÇALIȘTIRMA
Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor.
• Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.
< Durum 1 >
< Durum 2 >
Buzdolabınızın çalıștırılması
KONTROL PANELİNİ KULLANMA
(ELEKTRONİK KONTROL TİPİ)
1
Freezer (Derin Dondurucu)
Derin dondurucuyu -14°C ila -23 °C arasında
istediğiniz bir sıcaklığa ayarlamak için, Freezer
(Derin Dondurucu) düğmesine basın. Varsayılan
olarak ayarlanan sıcaklık -20°C'dir ve Freezer
(Derin Dondurucu) düğmesine her bastığınızda
sıcaklık așağıdaki sırada değișir ve sıcaklık
göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.
-19
-18
1
2
3
4
• Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi
çıkar.
• Kullanılmadığında sıcaklık ekranı kapanır,
bu normaldir.
-20
-17
-21
-16
-22
-15
-23
-14
Buzdolabı veya derin dondurucu
bölmesindeki sıcaklık, sıcak yiyecek
konduğu veya kapak sık sık açıldığı için belirgin
düzeyde artarsa, Buzdolabı ve Derin Dondurucu
sıcaklık göstergesi yanıp söner.
(Buzdolabı ve Derin Dondurucu sıcaklık göstergesi
Buzdolabı ve derin dondurucu sıcaklığı normale
döndüğünde yanıp sönmeyi durdurur. Sıcaklık
göstergesi birkaç saat sonra yanıp sönmeyi
durdurursa, lütfen servis merkezinizle temasa
geçin.
Kurulum _15
Turbo Dondurma işlevini etkinleştirmek için, Super
Freeze (Turbo Dondurma) düğmesine 3 saniye
boyunca basın. Turbo Dondurma göstergesi
(
) yanar ve buzdolabı derin dondurucudaki
ürünleri dondurmak için gerekli süreyi
hızlandırır. Bu işlev 72 saat boyunca etkinleştirilir
ve derin dondurucu göstergesi -23 °C değerini
görüntüler. Bu işlev otomatik olarak kapanır.
Turbo Dondurma işlemi tamamlandığında, Turbo
Dondurma göstergesi kapanır ve derin dondurucu
eski sıcaklık ayarına geri döner. Bu işlevi
kullandığınızda, enerji tüketimi artar. Bu işlevi devre
dışı bırakmak için, Freezer (Derin Dondurucu)
düğmesine 3 saniye boyunca basın.
Çok fazla miktarda yiyeceği dondurmanız
gerekirse, Turbo Dondurma işlevini 24 saat
önce etkinleştirin.
2
Freezer On/Off (Derin Dondurucu
Açma/Kapatma)
Derin Dondurucu işlevini açmak veya kapatmak
için, bu düğmeye 3 saniye boyunca basın. Bu işlev
bu düğmeye basıldıktan 10 saniye sonra çalışır.
Derin dondurucu bölmesi sıcaklık ekranında Kapalı işlevini seçtiğinizde, derin
DİKKAT
dondurucu bölmesinin gerçek sıcaklığı
soğuk olarak hissedilebilir. Bu durumda, yiyeceğin
kokmasını ve küflenmesini önlemek için fan çalıştırılır, “ama soğutmaz”. Bu nedenle, ekrandaki Kapalı
işlevi ayarlandığında derin dondurucunun içine
yiyecek koymayın. Bozulma veya çürüme, yiyeceklerinizin kokmasına neden olabilir.
3
Freezer -> Fridge (Derin Dondurucu
-> Buzdolabı)
Derin dondurucu odasını buzdolabı odasına
dönüştürmek için, bu düğmeye 3 saniye boyunca
basın. Bu işlev bu düğmeye basıldıktan 10 saniye
sonra çalışır.
Patlama tehlikesi
Bu işlevi iptal ettiğinizde, donma olasılığına sahip sıvı içeren cam şişeler kesinlikle
derin dondurucu bölmesinde saklanmamalıdır.
UYARI
Alarm işlevini etkinleştirmek için, bu düğmeye
basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun.
Alarm göstergesi ( ) yanar ve buzdolabı kapağı
2 dakikadan daha uzun bir süre açık kalırsa
buzdolabı alarm sesiyle sizi uyarır.
SICAKLIĞI KONTROL ETME
(KADRAN KONTROLÜ TİPİ)
Derin Dondurucu
SUPER FREEZE
(TURBO DONDURMA):
Çok fazla miktarda yiyecek
SMART FREEZER
dondurmanız gerektiğinde,
SYSTEM
derin dondurucu
bölmesinin sıcaklığını en az
24 saat öncesinden Turbo Dondurma yönü olarak
ayarlayın. Ve bu Turbo Dondurma yönünde enerji
tüketiminin daha fazla olacağı unutulmamalıdır. Bu
nedenle, Turbo Dondurma ile yiyecekleri yalnızca 72
saat boyunca dondurmanız önerilir.
COLD (SOĞUK): Dondurmak için az miktarda
yiyecek saklandığında.
FREEZER ->FRIDGE (DERİN DONDURUCU ->
BUZDOLABI): Derin dondurucu odasını buzdolabı
odasına dönüştürmek için, kadranı bu noktaya getirin.
Patlama tehlikesi
Bu işlevi iptal ettiğinizde, donma olasılığıUYARI
na sahip sıvı içeren cam şişeler kesinlikle
derin dondurucu bölmesinde saklanmamalıdır.
OFF (KAPALI): Derin dondurucu odasını kapatmak
SMART FREEZER
SYSTEM
için, kadranı bu noktaya getirin.
Derin dondurucu bölmesi sıcaklık döner
anahtarının yönünü Kapalı olarak seçtiğinizde, derin dondurucu bölmesinin gerçek
sıcaklığı soğuk olarak hissedilebilir. Bu durumda,
yiyeceğin kokmasını ve küflenmesini önlemek için
fan çalıştırılır, “ama soğutmaz”. Bu nedenle, döner
anahtar Kapalı yönünde ayarlandığında derin dondurucunun içine yiyecek koymayın. Bozulma veya
çürüme, yiyeceklerinizin kokmasına neden olabilir.
DİKKAT
Dolap
COLDERSMART
(DAHA
SOĞUK): Soğutmak
içinFREEZER
çok fazla
SMART
FREEZER
SYSTEM yeterinmiktarda yiyecek
SYSTEM saklandığında veya sıcaklık
ce soğuk olmadığında.
COLD (SOĞUK): Soğutulan yiyecek donduğunda
veya az miktarda yiyecek olduğunda.
SMART FREEZER
SYSTEM
SMART FREEZER
SYSTEM
4
Dolap
Buzdolabı sıcaklığını 1°C - 7°C arasında istediğiniz
sıcaklığa ayarlamak için Fridge (Buzdolabı)
düğmesine basın. Varsayılan olarak ayarlanan
sıcaklık 3°C'dir ve Fridge (Buzdolabı) düğmesine
her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve
sıcaklık göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.
16_ Çalıştırma
Için önerilen ayar
RT60*
Için önerilen ayar
RT55*
BUZ YAPMA
KIVRIMLI BUZ YAPICI MODELİ
Buz küpleri yapma
• Donabilen sıvılar içeren cam şişeler
kesinlikle derin dondurucuda saklanmamalıdır, çünkü içindekiler donduğunda cam patlar.
Daha fazla alan elde etmek için, KIVRIMLI
BUZ YAPICIYI, BUZ SAKLAMA HAZNESİNİ
ve BUZ KÜPÜ TEPSİSİNİ çıkarabilirsiniz.
Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez.
Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan
edilen saklama hacmi bu çekmeceler çıkarılarak
hesaplanmıştır.
Buz küplerinin çıkarılması
Buz küpü saklama haznesinin buz küpü tepsisinin
altındaki yerde olduğundan emin olun. Değilse,
yerine kaydırın.
Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kolların birini saat
yönünde çevirin.
Sonuç : Buz küpü saklama haznesine düşer.
Gerekirse, tepsinin diğer yarısı için Adım 2'yi tekrarlayın.
Saklama haznesini aşağıdaki şekilde çıkarın:
• Hafifçe kaldırarak
• Kendinize doğru çekerek
ÇIKARILABİLİR BUZ TEPSİSİ
MODELİ
Buz küpleri yapma
Kendinize doğru çekerek buz
küpü tepsisini çıkarın.
Tepsiyi, tepsinin arkasında
işaretli maksimum su düzeyine
kadar suyla doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya dikkat
ederek tutucuya doğru kaydırın.
Buz küplerinin çıkarılması
Buz küplerini çıkarmak için, tepsiyi uçlarından
tutun ve yavaşça bükün.
• Uzun bir süre boyunca uzakta olmayı
planlıyorsanız, buzdolabını boşaltın ve
UYARI
kapatın. Cihazın içindeki fazla nemi silin
ve kapakları açık bırakın.
Bu koku ve küf oluşumunun engellenmesine yardımcı olur.
• Buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacaksa,
elektrik fişini çıkarın.
• Derin dondurucu kapak koruması iki yıldızlı bir
bölümdür, bu nedenle sıcaklık diğer derin dondurucu bölmelerinden hafif daha sıcak olabilir.
Çalıştırma _17
02 ÇALIŞTIRMA
Kendinize doğru çekerek
buz küpü tepsisini çıkarın.
Tepsiyi, tepsinin arkasında işaretli maksimum
Su seviyesi
su düzeyine kadar suyla
doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya
dikkat ederek tutucuya
doğru kaydırın.
Buz küpleri oluşuncaya
kadar bekleyin.
Dondurma süresi: Sıcaklık Güçlü Dondurma olarak
ayarlandığında, buz küplerinin oluşması için yaklaşık bir saat beklemeniz önerilir.
Patlama tehlikesi
UYARI
BUZ DOLABI AKSESUARLARINI
ÇIKARMA
1. Önce buz tepsisini
dışarı doğru çekin ve
ardından derin dondurucu rafını yukarı
kaldırıp ileri doğru
çekin.
2. Buzdolabı rafını yukarı
kaldırıp ileri doğru
çekin.
3. Sebze haznesi kapağını yukarı kaldırıp ileri
doğru çekin.
Sürgünün ortasına
kadar geldikten sonra, yukarı kaldırıp ileri
doğru iterek sebze kutusunu çıkarın.
4. Kapı korumalarını
yukarı kaldırıp dışa
doğru çekin.
Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce,
içinde herhangi bir gıda olmadığından emin
olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı
olduğu gibi çıkarın.
Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek
için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve sepetleri sayfa (9) gösterildiği gibi kendi orijinal
konumlarında tutun.
18_ Çalıştırma
BUZDOLABINI TEMİZLEME
UYARI
Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™
kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve
yangın riski oluşturabilir.
DİKKAT
Elektrik çarpmasına neden olabileceği için,
fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin,
tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.
İÇ LAMBAYI DEĞİŞTİRME
LED lambasını değiştirmek için, lütfen servis
mühendisiyle temasa geçin.
Derin dondurucu rafının altındaki çıkıntılar
arasında kalan boşlukların derin dondurucu
bölmesinden en iyi performansı elde etmek
için boş olması önerilir.
Yükseklik
21mm
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA
YAPILMASI GEREKENLER
Çalıştırma _19
02 ÇALIŞTIRMA
Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin
değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız
gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli
dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu
sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir
hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde
teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında
yapılması gerekmektedir.
Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek
parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili
servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan
yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst
düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye
çıkartabilirsiniz.
No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde
dolaba konulmamalıdır.Buzdolabında, soğuk hava
fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan
yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi
oluşur.Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol
açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır.Eğer
gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede
sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini
kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol
etmeniz gerekir.
Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti)
poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır.
Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde
yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması
engellenir.Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol
açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına
konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır.
Bu yüzden ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem
vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını
çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına
koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri
bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok
etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını
çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı
sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları
kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80
bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan
ile yan yana konulmamalıdır.Birbirlerinin raf ömrünü
kısaltan gazlar yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına
konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde
oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve
bozulmalar başlayacaktır.Kesik meyveler özel buzdolabı
poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar
poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri
taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin
buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak
gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz
gerekir.
No frost buzdolaplarında hava dolaşımının
engellenmemesi için hava kanallarının önünün
kapatılmaması gerekmektedir.
Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla
kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma
olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda
düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol
etmeniz gerekir.
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir
buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan
veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları
vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir.
Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar
kötü kokuya sebep olabilir.
Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında
kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.
Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda
bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi
yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku
sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı
periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:
Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte
süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay
posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının
içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay
posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız,
kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı
için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.
Sorun Giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Cihaz tam olarak
çalışmıyor veya sıcaklık
çok yüksek.
• Elektrik fişinin doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak ayarlanmış mı?
• Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı
kaynağı var mı?
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
Buzdolabındaki gıda
donuyor.
• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü en düşük sıcaklığa
ayarlanmış mı?
• Çevredeki sıcaklık çok mu düşük?
Normal olmayan
gürültüler var.
• Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup kurulmadığını
kontrol edin.
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
• Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir madde
var mı?
• Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor?
• Çeşitli aksesuarlar bir araya geldiğinde veya açıldığında, bir tık tık
sesi meydana gelir.
Ön köşeler ve cihazın
yanları sıcak ve
buğulaşma oluşmaya
başladı.
• Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön köşelerine ısı
korumalı borular takılmıştır.
Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili olamayabilir.
Ancak, bu anormal değildir.
• Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle temasa
girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma oluşabilir.
Cihazda bir sıvı taşma
sesi duyabilirsiniz.
• Bu cihazın içini soğutan buzdolabıdır.
Cihazın içinde kötü bir
koku var.
• Buzdolabının içinde çürümüş bir gıda var mı?
• Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde
sardığınızdan emin olun.
• Buzdolabını düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli
gıdaları atın.
Cihaz duvarlarında bir
buz katmanı var.
• Hava çıkışı delikleri buzdolabında saklanan gıdalar tarafından
tıkanmış mı?
• Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince deliklerden
uzak yerleştirin.
• Kapak tamamen kapalı mı?
Cihazın iç duvarında
veya sebzelerin
çevresinde buğulaşma
oluşuyor.
• Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle kapatılmadan
saklanıyordur veya kapak uzun bir süre boyunca açık kalmıştır.
• Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın.
20_ Sorun Giderme
Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri
Bu buzdolabı/dondurucu sınıflandırma etiketi üzerinde beliritilen ısı sınıfı içerisinde yer alan
çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Sınıf
Ilıman İklim Dışı
Ilıman
Subtropik İklim
Tropikal İklim
Sembol
SN
N
ST
T
Çevresel Isı Aralığı(°C)
+10 to +32
+16 to +32
+16 to +38
+16 to +43
Buzdolabının iç ısısı, buzdolabının bulunduğu yere, dış hava sıcaklığına ve buzdolabı
kapağının açılış sıklığına bağlı olarak değişebilir.
Bu gibi faktörleri göz önüne alarak buzdolabı ısısını ayarlayın.
Türkçe
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.
Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
Kapasite
Boyutlar
(mm)
RT55KS*** RT48H5805** RT48H5800**
RT60KZ***
RT60KS***
RT60KP***
RT55KZ***
Toplam
480
480
480
430
430
480
480
Dondurucu
95
95
95
95
95
95
95
Referans
385
385
385
335
335
385
385
Net en
700
700
700
700
700
700
700
Net yükseklik
1870
1870
1870
1730
1730
1870
1870
Pls See Note
740
740
740
740
740
740
740
Ağırlık
NET
83
83
83
79
79
88
84
(kg)
Ambalajlama
91
91
91
87
87
96
92
Soğutma
Serin Perde Sistemi
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Özellikleri
No frost
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Seçili Serin Bölge
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Üçlü Serin Bölge
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Serinletme Bölümü
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Sebze ve Meyve Çekmecesi
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
Nem Denetleyici
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Soğutucu
Özellikleri
Raf Sayısı
Özellikleri
Kategori
3 adet
3 adet
2 adet
2 adet
2 adet
2 adet
Kırılmaz
Kırılmaz
Kırılmaz
Kırılmaz
Cam
Kırılmaz
Cam
Cam
Cam
Cam
Cam
Kırılmaz
Cam
Buz yapıcı
Çevir
Çevir
Çevir
Çevir
Çevir
Çevir
Çevir
Raf sayısı
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Plastik
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Kapı cebi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Buz kaplı
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Kapı Alarmı (2 dakika)
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Dondurucu Yıldız Değeri
5 Yıldız
4 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız
4 Yıldız
4 Yıldız
4 Yıldız
R134a
Raf malzemesi
Dondurucu
3 adet
Kırılmaz
Soğutucu
R134a
R134a
R134a
R134a
R134a
R134a
Siklopentan Yalıtım
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Buzdolabı Tipi
TMF
TMF
TMF
TMF
TMF
TMF
TMF
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası
RT60KZ**
RT60KS**
RT60KP**
RT55KZ**
RT55KS**
İklim Sınıfı Ortam
Sıcaklığı
ºC
43ºC
43ºC
43ºC
43ºC
43ºC
43ºC
43ºC
Anma Güç Tüketimi
kWh/24h
1.06
1.18
1.06
1.00
1.12
0.79
0.85
Sıcakık Artiş Zamanı
hr
12hours
24hours
24hours
12hours
24hours
12hours
12hours
45%
45%
Çalıșma Süresi
Yüzdesi
%
Buz Üretme Kapasitesi
kg/24hr
Raf Alanı
Ürün Net Ağırlığı
45%
45%
45%
1.5kg/24hr
1.5kg/24hr
1.5kg/24hr
m2
1.71 mm
1.71 mm
1.71 mm
1.39 mm
kg
83
83
83
68
RT48H5805**
RT48H5800**
45%
45%
1.5kg/24hr
1.5kg/24hr
1.39 mm
1.71 mm
1.71 mm
68
88
84
1.5kg/24hr 1.5kg/24hr
Ürün Şeması
G
E
48.5
A
C
D
B
F
MODEL
A
B
C
D
E
F
G
H
RT60KZ***
1273
521.5
1842.7
1870
700
660.8
740
1364
RT60KS***
1273
521.5
1842.7
1870
700
660.8
740
1364
RT60KP***
1273
521.5
1842.7
1870
700
660.8
740
1364
RT55KZ***
1133
521.5
1702.7
1730
700
660.8
740
1364
1364
RT55KS***
1133
521.5
1702.7
1730
700
660.8
740
RT48H5805***
1273
521.5
1842.7
1870
700
660.8
740
1364
RT48H5800***
1273
521.5
1842.7
1870
700
660.8
740
1364
RT60KZ ***
RT60KP ***
388
386
kWh/yıl
kWh/yıl
95
385
RT55KZ ***
kWh/yıl
95
385
RT48H5805**
366
335
44
44
290
95
44
RT48H5800**
309
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını
seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını
yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis
istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel
indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan
talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin
yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve
itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın
aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan
bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir.
Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme
dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
ÜRETİCİ
Suzhou Samsung Electronics CO.,Ltd.Export
218,Jiepu Road,Suzhou Industry Park,
Jiangsu Province,P.R.CHINA
TEL: +86 0512 62851234
LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC:
KOREA TESTING & RESERCH INSTITUTE
66-6, Jeil-Ri, Yangji-Myun, Cheoin-Gu,
Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Telephone No. : + 82-31-679-9600
Facsimile No. : + 82-31-336-1184
AEEE Yönetmeliğine uygundur
Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakcilar Cad.
No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletișim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Ülke
ARAYIN
TURKEY
444 77 11
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/tr/support
Geri dönüşümü desteklemek amacıyla, bu kılavuz geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.
Download PDF

advertising