Samsung | RT38FAAEDWW | Samsung Dijital İnvertör Teknolojili RT-F380G TM, 385 L Kullanım kılavuzu

RT32FARADWW
RT38FAJEDSA
RT38FAJEDWW
RT38FAAEDWW
DA68-02832N(1.0)_P2.pdf
1
7/24/2014
9:52:00 AM
2
14
17
24
-2
-3
-4
• Elektrik kablosunu döndürmeyin • Fi i prize, prizin kablosu
•
-
•
-
veya sarmayın.
Elektrik kablosunu metal bir
nesneye ili tirmeyin, üzerine ağır
bir nesne koymayın, nesneler
arasına koymayın veya
buzdolabının arkasındaki bo luğa
doğru itmeyin.
Buzdolabını hareket ettirirken
elektrik kablosunu bükmemeye
veya zarar vermemeye dikkat edin.
Aksi halde elektrik çarpması veya
yangın meydana gelebilir.
Buzdolabının yakınında aerosoller
kullanmayın.
Buzdolabının yakınında kullanılan
aerosoller patlamaya veya
yangına yol açabilir.
Güç kablosunu a ırı ekilde
bükmeyin veya üzerine ağır
cisimler koymayın.
-
•
•
•
-
• Kullanmadan önce
buzdolabı, kullanma
•
kılavuzunda belirtildiği gibi,
usulüne uygun olarak
yerine yerle tirilmeli ve
kurulmalıdır.
• Buzdolabını nemli bir yere veya
•
su ile temas edebileceği bir yere
yerle tirmeyin.
- İzolasyonu bozulan elektriksel
•
parçalar elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
doğrudan a ağıya sarkacak
ekilde takın.
Elektrik fi ini prize, prizin kablosu
yukarıdan gelecek ekilde
takarsanız, güç kablosu zamanla
zedelenebilir ve yangın ile elektrik
çarpmalarına neden olabilir.
Buzdolabının arkasında kalan
elektrik kablosunun ezilmemi /
hasar görmemi olduğundan
emin olun.
Buzdolabını hareket ettirirken
elektrik kablosunu bükmemeye
veya zarar vermemeye dikkat edin.
Bu, yangına yol açabilir.
Paketleme malzemelerini
çocukların ula abileceği
yerlerde bırakmayın.
Paketleme malzemelerini
çocukların ba larına geçirmesi
durumunda havasızlıktan boğularak
ölüm tehlikesi olu abilir.
Bu buzdolabı, elektrik fi ine
eri ilebilecek ekilde
konumlandırılmalıdır.
Aksi halde elektrik kaçağı veya
yangın meydana gelebilir.
Buzdolabını kalorifer yanına,
yanıcı bir maddenin yanına
yerle tirmeyin.
Cihazı nemli, yağlı veya tozlu
yerlere ya da doğrudan güne
-5
ı ığı ya da suya (yağmur damlaları)
maruz kalacağı bir konuma
kurmayın.
• Bu cihazı gaz sızıntısı olabilecek
bir yere kurmayın.
- Aksi halde elektrik çarpması
veya yangın meydana gelebilir.
• Buzdolabı içerisinde toz ve su
olması durumunda elektrik fi ini
çekin ve Samsung Electronics
Servis merkezini arayın.
- Güç kablosunun fi ini doğru
ekilde topraklanmamı bir
prize asla takmayın ve yerel
ve ulusal yasalara uyumlu
olduğundan emin olun.
• Elektrik kablosu hasar
görmü veya a ınmı ise
üretici veya yetkili bir servis
tarafından derhal
deği tirilmelidir.
• Buzdolabındaki sigorta kalifiye
bir teknisyen veya servis irketi
• Cihazın üstüne çıkmayın veya
tarafından deği tirilmelidir.
üzerine cisim (örneğin, çama ır,
yanan mum, yanan sigara, tabak, - Aksi halde elektrik çarpması
kimyasallar, metal nesneler vb.)
veya yaralanmalar meydana
yerle tirmeyin.
gelebilir.
- Bu, elektrik çarpmasına, yangına,
ürünle ilgili sorunlara ya da
KURULUM İÇİN DİKKAT
UYARI
yaralanmaya neden olabilir.
EDİLMESİ GEREKEN
• Bu cihaz düzgün bir ekilde
topraklanmalıdır.
• Cihazı, gaz borusu, plastik su
borusu veya telefon hattına
topraklamayın.
- Buzdolabındaki akım sızmasında
kaynaklanabilecek herhangi bir güç
kaçağı veya elektrik çarpmasından
sakınmak için buzdolabı mutlaka
topraklanmalıdır.
- Bu, elektrik çarpmasına, yangına,
patlamaya veya ürünle ilgili
sorunlara neden olabilir.
• Buzdolabındaki
havalandırma deliklerinin
açık olmasını ve bloke
edilmemelerini sağlayın.
• Kurulumun ardından cihazı
2 saat bekletin.
• Bu cihazın kurulumunun veya
her türlü bakımının kalifiye bir
teknisyen ya da servis irketi
tarafından yapılması önerilir.
-6
- Aksi halde bu, elektrik çarpmasına,
yangına, patlamaya, ürünle ilgili
sorunlara veya yaralanmaya
neden olabilir.
-
DİKKAT
KULLANIM İÇİN ÇOK
ÖNEMLİ İȘARETLER
•
• Elektrik fi ine ıslak elle
•
•
•
•
dokunmayın.
Bu, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Buzdolabının üzerine cisim
koymayın.
Kapıyı açıp kapattığınızda bu
cisimler dü ebilir ve yaralanmalara
ve/veya maddi hasara yol açabilir.
Buzdolabının üstüne içi su dolu
maddeler koymayın.
Su dökülürse, yangın veya
elektrik çarpması riski vardır.
Dondurucunun iç duvarlarına
veya dondurucudaki gıdalara
ıslak elle dokunmayın.
Bu, soğuk ısırmasına veya elinizin
yapı masına yol açabilir.
Buzdolabının içine veya etrafına
yanıcı spreyler, yanıcı nesneler,
kuru buz, ilaç veya kimyasal
maddeler gibi ısıya duyarlı
maddeler koymayın.
Buzdolabında uçucu veya yanıcı
nesneler ya da malzemeler
•
•
•
•
(benzen, tiner, propan gazı, alkol,
eter, LP gazı, vb. malzemeler)
saklamayın.
Bu buzdolabı yalnızca yiyecek/
içecek saklamak içindir.
Bu, yangına veya patlamaya
neden olabilir.
Buzdolabının içinde ilaçlar,
bilimsel maddeler veya ısıya
duyarlı ürünler saklamayın.
Titiz ısı kontrolü gerektiren ürünler
buzdolabında saklanmamalıdır.
Üretici tarafından tavsiye edilmi
bir ürün olmadıkça buzdolabı/
dondurucunun içinde ve/veya
içine elektrikli aygıt kullanmayın
ve/veya koymayın.
Normal olmayan bir koku veya
duman kokusu alırsanız derhal fi i
çekin ve Samsung Electronics
servis merkezi ile temasa geçin.
Buzdolabı içerisinde toz ve su
olması durumunda elektrik fi ini
çekin ve Samsung Electronics
servis merkezini arayın.
Aksi takdirde yangın riski
bulunmaktadır.
Gaz kaçağı olmasının tespiti
halinde, çıplak ate veya kıvılcım
olu umundan kaçının, buzdolabının
bulunduğu yeri bir süre
havalandırın.
-7
• Üreticinin tavsiye ettikleri haricinde • Buzdolabı gözetimsizken, kapılarını
•
•
-
•
•
-
•
-
buz çözme i lemini hızlandırmak
için herhangi bir mekanik araç
kullanmayın.
Soğutma devresine zarar vermeyin.
Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi
uçucu malzemeler püskürtmeyin.
İnsanlara zararlı olmasının yanı
sıra elektrik çarpmasına, yangına
veya ürünle ilgili sorunlara neden
olabilir.
Buzdolabının içini kurutmak için saç
kurutma makinesi kullanmayın.
Kötü kokuları gidermek için
buzdolabının içine yanan mum
koymayın.
Aksi halde elektrik çarpması
veya yangın meydana gelebilir.
Su deposunu, buz tepsisini ve
buz kutusunu sadece içme suyu
ile doldurun (maden suyu veya
saf su).
Depoya çay, meyve suyu veya
enerji içeceği doldurmayın, aksı
takdirde buzdolabı hasar görebilir.
Çocukların buzdolabı kapısına
asılmasına izin vermeyin.
Aksi takdirde, ciddi yaralanmalar
olabilir.
Çocukların içeride kapalı kalma
riski vardır.
Çocukların buzdolabının içine
girmelerine izin vermeyin.
•
•
•
•
•
-
açık bırakmayın ve çocukların
buzdolabının içine girmelerine
izin vermeyin.
Bebeklerin veya çocukların
çekmecenin içine girmelerine
izin vermeyin.
Kapalı kalma ve yaralanma
yoluyla boğulma sonucunda
ölümler meydana gelebilir.
Üreticinin tavsiye ettikleri
haricinde buz çözme i lemini
hızlandırmak için herhangi bir
mekanik araç kullanmayın.
Soğutma devresine zarar vermeyin.
Buzdolabı rafını ters ekilde koymayın.
Raf kapağı çalı mayabilir.
Cam rafın dü mesi sonucunda
yaralanmalar meydana gelebilir.
Buzdolabı rafını kutunun yerine
koymayın. Koymaya zorlanırsa,
iç duvar ve cam kırılabilir.
Bu, yaralanmalara veya maddi
hasara yol açabilir.
• Gaz sızıntısı durumunda
(propan gazı LP gazı vb. gibi)
elektrik prizine dokunmadan
odayı bir an önce havalandırın.
Buzdolabına veya elektrik
kablosuna dokunmayın.
-8
- Havalandırma fanı kullanmayın.
- Kıvılcım, patlamaya veya
•
•
•
•
•
•
•
•
-
• Buzdolabının altına veya arkasına
ellerinizi ve ayaklarınızı sokmayın
yangına yol açabilir.
ya da metal nesneler yerle tirmeyin.
Sadece üretici firma veya yetkili - Aksi halde elektrik çarpması veya
servisler tarafından sağlanan
yaralanma meydana gelebilir.
- Keskin kenarlar yaralanmalara
LED Lambalar'ı kullanın.
Çocukların gözetim altında tutularak
neden olabilir.
cihaz ile oynamadıklarından
emin olunmalıdır.
• Buzdolabını kendiniz onarmaya,
Parmaklarınızı "sıkı ma"
sökmeye veya modifiye
alanlarından uzak tutun; kapılar
etmeye kalkı mayın.
ve kabin arasındaki bo luklar
- Standart sigorta harici ba ka
ister istemez küçük olur.
sigortalar kullanmayın (bakır,
Çocukların buzdolabı kapısına
çelik tel, vb. gibi).
asılmasına izin vermeyin.
- Buzdolabının onarılması veya
Aksi takdirde, ciddi yaralanmalar
yeniden kurulumu gerektiğinde,
olabilir.
size en yakın servis merkezini
Çocukların içeride kapalı kalma
arayın.
riski vardır.
- Aksi halde, elektrik çarpması,
Çocukların buzdolabının içine
yangın, ürünle ilgili sorunlar ya da
girmelerine izin vermeyin.
yaralanmalar meydana gelebilir.
i eler dü memeleri için sıkıca
ve bir arada saklanmalıdır.
• Buzdolabı tuhaf sesler,
Bu cihaz sadece ev ortamında gıda
ate veya koku ya da
saklamak amacıyla tasarlanmı tır.
duman çıkartıyorsa, derhal
Parmaklarınızı veya diğer
elektrik fi ini çekin ve en
nesneleri asla sebil deliğine ve
yakındaki servis merkezine
buz yapma sepetine sokmayın.
ba vurun.
Bu, yaralanmalara veya maddi
- Aksi halde bu, elektrik çarpması
veya yangın tehlikesi ile
hasara yol açabilir.
sonuçlanabilir.
-9
•
•
•
•
-
-
•
•
-
•
•
-
UYARI
•
•
-
-10
-
•
•
-
•
•
•
•
•
•
-
-
•
•
•
•
-11
•
•
-
•
•
•
•
•
•
-12
-
•
•
•
-
•
•
•
•
-
•
-13
-14
-15
•
•
-16
-17
Yaz aylarında (35 °C’den daha yüksek),
Kıș,
Kıș,
Yaz aylarında (35 °C’den daha yüksek),
Yaz aylarında (35 °C’den daha yüksek),
Kıș,
-18
-19
-20
-21
-22
(Sadece Koku Giderici Filtre opsiyon modeli
için)
-23
-24
SORUN GİDERME
-25
DA68-02832N(1.0)_P29.pdf
1
7/24/2014
9:54:39 AM
RT32FA**D**
322
250
81
67
1785
1715
715
722
668
672
581
605
63
56
600
4
RT32FA**D**
0.740
11
65 %
3.0
1.31
56
63
E
H
G
A
F
B
D
C
MODEL
A
B
C
D
E
F
G
H
RT32 (RECESS)
600
552
1096
1715
1221
605
672
-
RT38 (RECESS)
675
572
1145
1785
1275
581
668
715
RT38 (BAR)
675
572
1145
1785
1275
581
668
-
DA68-02832N(1.0)_P31.pdf
1
7/24/2014
9:55:40 AM
270
250
72
DA68-02832N(1.0)_P31.pdf
1
7/24/2014
9:55:40 AM
www.samsung.com/tr/support
DA68-02832N REV(1.3)
Download PDF

advertising