Samsung | RT4892RKASL | Samsung LED Aydınlatmalı KAYRA TMF, 490 L Kullanım kılavuzu

RT4892RKA**
RT48H5900**
Buzdolabı
kullanıcı el kitabı
Türkçe
Kendi Bașına Çalıșan Cihaz
olanakları hayal et
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teșekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen așağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
条形码
DA68-02493K-9
Güvenlik bilgisi
GÜVENLİK BİLGİLERİ
• Aygıtı çalıştırmadan önce
lütfen bu kılavuzu baştan
sona okuyun ve gelecekte
kullanmak üzere aygıtın
yakınında güvenli bir yerde
bulundurun.
• Bu cihazı yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen
amaç için kullanınız. Bu
cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi
veya kontrolü dışında fiziksel, algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan
veya deneyimli ve bilgili
olmayan kişiler (çocuklar
da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
• Bu kılavuzdaki Uyarılar ve
Önemli Güvenlik Talimatları, meydana gelmesi olası
tüm koşulları ve durumları
kapsamamaktadır. Aygıtınızı kurarken, bakımını
yaparken ve çalıştırırken
sağduyunuzu kullanmanız,
dikkatli ve özenli olmanız
gerekir.
2_Güvenlik bilgisi
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri
içerdiği için, buzdolabınızın
özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük
farklılıklar gösterebilir ve
tüm uyarı işaretleri geçerli
olmayabilir. Herhangi bir
sorunuz veya şüpheniz
olması durumunda, en
yakın servis merkeziyle
iletişime geçin veya www.
samsung.com adresinden
çevrimiçi yardım ve bilgi
alın.
• Kyoto Protokolü ile dönüştürülmüş flüorlu sera gazları içermektedir.
Hava geçirmez sistem.
Gazları atmosfere salmayın.
Buzdolabı tipi: R-134a
Miktar: 0,140kg
Küresel Isınma Olasılığı
(GWP) = 1300
lanmasını önlemek içindir.
Önemli güvenlik
sembolleri ve önlemleri: Lütfen bunları dikkatli bir
UYARI
DİKKAT
Şiddetli kişisel yaralanmaya veya
ölüme neden olabilecek tehlikeler veya
güvenli olmayan uygulamalar.
Ufak kişisel yaralanmaya veya
mülkiyet hasarına
neden olabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
Deneyeme
ÇALIŞMAYIN.
Parçalarına
AYIRMAYIN.
DOKUNMAYIN.
Yönergeleri
dikkatlice takip edin.
Elektrik fişini duvar
prizinden çıkarın.
Elektrik çarpmasını
önlemek için makinenin sabitlendiğinden emin olun.
Yardım için çağrı
merkezini arayın.
Not.
Buradaki uyarı işaretleri
sizin ve diğerlerinin yara-
şekilde takip edin.
Bu bölümü okuduktan
sonra, daha sonra referans olarak başvurmak
için güvenli bir yerde saklayın.
CE Uyarısı
Bu ürünün Düşük Voltaj
Yönergesi , Avrupa Birliği
Düzenleme No. (EC)
643/2009 (2006/95/EC),
Elektromanyetik Uyumluluk
Yönergesi (2004/108/EC)
ve Avrupa Birliğinin (EC)
No 643/2009 Yönergesi
ile uygulanan Eko-Tasarım
Yönergesi (2009/125/EC)
ile uyumlu olduğu tespit
edilmiştir.
UYARI
TAŞIMA VE
YERLEŞTİRME
İÇİN CİDDİ UYARI
İŞARETLERİ
• Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının
hasar görmemesini sağGüvenlik bilgisi_3
maruz bırakmayın.
lamak için çok dikkatli
• Aynı prize birkaç cihazı birolunmalıdır.
den takmayın.
• Soğutma gazı olarak
Buzdolabının fişi her zaR600a veya R134a kullanıman kendi anma değeri
lır. Hangi soğutma gazının
plakasına uygun bir geribuzdolabınız için kullanılalime sahip ayrı bir elektrik
cağını görmek için, cihazın
prizine takılmalıdır.
arkasındaki kompresör
etiketini veya buzdolabının - Bu sayede cihazınızdan en
iyi verimi alırsınız ve evdeki
iç kısmındaki anma değeri
elektrik tesisatına aşırı yüketiketini kontrol edin.
lenme yaparak kabloların
ısınıp yanma tehlikesini orKURULUMLA
UYARI
tadan kaldırmış olursunuz.
ILGILI ÖNEMLI
Duvar prizi çok gevşekse,
UYARI SIMGELERI
elektrik fişini takmayın.
• Bu cihazı nemli, yağlı
- Aksi taktirde elektrik çarveya tozlu bir konuma
pabilir veya yangın çıkabilir.
veya doğrudan güneş
• Üzeri veya uçları çatlamış
ışığına veya suya (yağya da yıpranmış kabloları
mur damlaları) maruz
kullanmayın.
kalan bir konuma kur• Güç kablosunu aşırı bükmayın.
meyin veya üzerine ağır
- Elektrik aksamlarının yalıeşyalar koymayın.
tımında oluşacak hasarlar
• Buzdolabının yanında aeelektik çarpmalarına veya
rosoller püskürtmeyin.
yangınlara neden olabilir.
- Buzdolabının yakınında
• Bu buzdolabını doğrudan
sprey kullanılması patlagüneş ışığına koymayın
maya veya yangına neden
veya fırınlardan, oda ısıtıcıolabilir.
larından veya diğer cihaz• Bu cihazı gaz kaçağının
lardan kaynaklanan ısıya
olabileceği bir konuma
4_Güvenlik bilgisi
kurmayın.
- Bu elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
özen gösterin.
- Bu durum yangın riskini
doğurabilir.
• Cihaz, fişine gerektiğinde
ulaşılabilecek bir şekilde
konumlandırılmalıdır
• Bu cihazın kurulumu
veya herhangi bir servisi
yetkili bir teknisyen veya
servis şirketi tarafından
• Buzdolabı topraklanönerilmelidir.
malıdır.
- Bunun yapılmaması elekt- - Buzdolabından gerçeklerik çarpmasına, yangına,
şen akım kaçağının
patlamaya, ürünle ilgili so- - yol açtığı güç kaçaklarını
runlara veya yaralanmaya
veya elektrik çarpmalarını
yol açabilir.
önlemek için, buzdolabınızı
• Bu buzdolabı kullanılmaya
topraklamalısınız.
başlanmadan önce kılavu- • Gaz borularını, telefon hatza uygun bir şekilde kurullarını ya da diğer potansiyel
malı ve yerleştirilmelidir.
aydınlatma yollarını asla
• Elektrik fişini kablo aşağıya
topraklama hattı olarak
sarkarken uygun konumda
kullanmayın.
takın.
- Toprak fişinin uygun olma- Elektrik prizini üst kısmı aşayan şekilde kullanılması
elektrik çarpmasına yol
ğı olacak şekilde takarsanız,
açabilir.
kablo kopabilir ve yangına
veya elektrik çarpmasına yol
• Güç kablosu hasar göaçabilir.
rürse derhal üreticisine
• Güç kablosunun buzdolaya da servisine tamir
bının arkasına sıkışıp hasar
ettirin veya değiştirtin.
görmediğinden emin olun.
• Buzdolabı üzerindeki si• Buzdolabını taşırken degorta kalifiye bir teknisyen
virmemeye veya güç kabveya servis şirketi tarafınlosuna zarar vermemeye
Güvenlik bilgisi_5
elektrik çarpabilir veya yangın çıkabilir.
• Çocukların kapağa asılmasına izin vermeyin.
- Çocukların kapıya asılmaları
kişisel yaralanmaya neden
KURULUMLA ILGILI
DİKKAT
olabilir.
UYARI SIMGELERI
• Buzdolabı gözetimsizken
• Buzdolabının havalanbuzdolabının kapaklarını
dırma deliklerini açık
açık bırakmayın veya çotutun ve cihazın montajıcukların buzdolabının içine
nı yaparken buna dikkat
girmesine izin vermeyin.
edin.
• Kurulumdan sonra cihazın • Bebeklerin veya çocukların
çekmecenin içine girmesi2 saat boyunca beklemene izin vermeyin.
sini sağlayın.
- Bu sıkışma nedeniyle gerçekleşen boğulma sonucu
KULLANIM İÇİN
ölüme veya kişisel yaralanUYARI
ÖNEMLİ UYARI
maya yol açabilir.
İŞARETLERİ
• Buzdolabında benzen,
• Cihazın fişini elleriniz ıstiner, alkol, eter veya LP
lakken prize takmayın.
gazı gibi buharlaşıcı veya
• Buzdolabının üzerine ciyanıcı maddeler saklamasimler koymayın.
yın.
- Kapağı açarken veya ka- Bu gibi ürünlerden herhanpatırken, maddeler düşegi birinin saklanması patlabilir ve kişisel yaralanmaya
maya yol açabilir.
ve/veya materyal hasarına • Düşük sıcaklığa karşı hasyol açabilir
sas farmasötik ürünleri,
• Buzdolabının üzerine suyla
bilimsel malzemeleri veya
dolu kaplar koymayın.
düşük sıcaklığa karşı has- Dökülmeleri durumunda
sas başka ürünleri buzdodan değiştirilmelidir.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına veya kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
6_Güvenlik bilgisi
labında saklamayın.
- Belirli bir ısıda tutulması
gereken ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
• Üretici tarafından önerilen
türde olmadığı takdirde,
buzdolabına elektrikli cihazlar koymayın veya kullanmayın.
• Buz dolabının içini kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmayın. Kötü
kokuları alması için, buzdolabının içine yanan bir
mum koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına
veya yangına yol açabilir.
• Elleriniz ıslakken dondurucunun iç duvarlarına ya
da dondurucuda saklanan
ürünlere dokunmayın.
- Donmaya neden olabilir.
• Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme
işlemini hızlandırmak için
mekanik cihazlar veya herhangi bir başka araç kullanmayın.
• Soğutkan devresine zarar
vermeyin.
tamında gıda saklamak
amacıyla üretilmiştir.
• Şişeler düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca
saklanmalıdır.
• Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP
gazı, vb. gibi), fişe dokunmadan anında havalandırın. Cihaza veya güç kablosuna dokunmayın.
- Bir vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya
yangına yol açabilir.
• Yalnızca üretici veya servis
yetkilisi tarafından sağlanan LED Lambaları kullanın.
• Cihazı kurcalamadıklarından ve/veya cihaza tırmanmadıklarından emin olmak
için çocuklar gözetilmelidir.
• Buzdolabını kendi başınıza parçalarına ayırmayın veya onarmayın.
- Yangın, arıza ve/veya kişisel yaralanmaya yol
açabilirsiniz. Arıza olması
durumunda, lütfen servis
yetkilinizle temasa geçin.
• Bu cihaz sadece ev orGüvenlik bilgisi_7
• Buzdolabından yabanKULLANIM
DİKKAT
cı ses, yanık veya koku
İÇİN DİKKAT
ya da duman çıkıyorsa
İŞARETLERİ
hemen fişini çekin ve en
• Üründen en iyi perforyakın servis merkezine
mansı elde etmek için,
başvurun.
- Soğutucu bölmesinde ser- Bunun yapılmaması elektrik
best hava dolaşımını ençarpması veya yangın tehlikesi
gelleyebileceğinden gıdalameydana getirebilir.
rı aygıtın arkasındaki hava
• Lambayı değiştirirken zormenfezlerine çok yakın
luk yaşarsanız, servis yetyerleştirmeyin
kilileriyle temasa geçin.
- Yiyeceği uygun bir şekilde
• Ürünler LED Lambasına
paketleyin veya buzdolasahipse, Lamba Kapağını
bına koymadan önce hava
ve LED Lambasını kendi
geçirmez kaplara koyun.
başınıza çıkarmayın.
- Daha önce dondurulmuş
- Lütfen servis temsilcilerinimevcut gıdanın yanına
ze başvurun.
henüz donmamış herhangi
• Buzdolabında toz veya su
bir gıda koymayın.
mevcutsa, elektrik fişinden • Karbonatları veya köpüren
çıkarın ve Samsung Electiçecekleri dondurucu böronics hizmet merkeziyle
lümüne koymayınız. Derin
temasa geçin.
dondurucuya şişe veya
- Yangın riski bulunmaktadır.
cam kaplar koymayın.
- İçindekiler donduğunda
cam kırılabilir ve kişisel yaralanmaya ve maddi zarara
yol açabilir.
• Buzdolabının işlevselliğini
değiştirmeyin veya modifiye etmeyin.
8_Güvenlik bilgisi
• Cihazın yüzeyine böcek
- Değişiklikler veya modifiöldürücü gibi uçucu bir
kasyonlar kişisel yaralanmateryal püskürtmeyin
maya ve/veya mülkiyet
hasarına yol açabilir. Bu ta- - İnsanlara zarar verebileceği
gibi, elektrik çarpmasına,
mamlanmış cihaz üzerinde
yangına veya ürünle ilgili
3. tarafın gerçekleştirdiği
başka sorunlara yol açabiherhangi bir değişiklik veya
lir.
modifikasyon kesinlikle
• Kapağı açarken, kendinizi
Samsung garanti servisi
yaralamamaya dikkatedin.
kapsamına dahil edilmeyecektir ve Samsung 3. tarafın yaptığı modifikasyonlarDİKKAT
dan kaynaklanan güvenlik
Bazı buzdolaplarında
sorunlarından veya hasartaşıma esnasında
lardan sorumlu tutulamaz.
buzdolabını çizilmelerden
• Hava deliklerini tıkamayın.
korumak için yüzey
- Hava deliklerinin önü kakoruyucu film ile
patılmışsa, özellikle plastik
kaplanlamaktadır. Statik
poşetle kapatılmışsa buzelektrikten kaçınmak için
dolabı aşırı soğuyabilir. Bu
koruyucu filmi yavaşça
soğutma süresi çok uzun
çıkarınız. Eğer koruyucu
sürerse su filtresi arızalanafilm uzun süre çıkarılmazsa
bilir ve su sızıntısına neden
yüzey üstünde
olabilir.
gölgelenmeler oluşabilir.
- Daha önce dondurulmuş
mevcut gıdanın yanına
henüz donmamış herhangi
bir gıda koymayın.
• Lütfen dondurulmuş ürünlerin maksimum saklama
zamanına ve son kullanma
tarihlerine dikkat ediniz.
Güvenlik bilgisi_9
bez kullanmayın, elektrik
fişi pimlerindeki yabancı
cisimleri veya tozu temizleyin.
• Doğrudan buzdolabının
- Aksi halde elektrik çarpiçine veya dışına su püsması veya yangın riski bukürtmeyin.
lunmaktadır.
- Elektrik çarpması veya
yangın riski bulunmaktadır.
• Temizlik veya bakım
• Buz dolabının yakınında
işlemi gerçekleştirirken
yanıcı spreyler, yanıcı nesbuzdolabının fişini çıkaneler, kuru buz, ilaç veya
rın.
diğer kimyasal maddeler
gibi sıcaklığa karşı hassas
maddeler kullanmayın veya
İMHA ETMEYE
koymayın. Buzdolabında
DİKKAT
İLİŞKİN ÖNEMLİ
uçucu veya yanıcı nesneler
UYARI SİMGELERİ
veya maddeler (benzen,
tiner, propan gazı, vb.)
• İmha etmeden önce
saklamayın.
aygıtın arka tarafında
- Buzdolabı yalnızca yiyecek
bulunan boruların hasarlı
saklamak içindir.
olmadığından emin olun.
- Bu yangına veya patlaya• Soğutkan olarak R600a
ma yol açabilir.
veya R134a kullanılmıştır.
• Temizlik ürünlerini ekrana
Buzdolabınızda hangi sodoğrudan püskürtmeyin.
ğutucu maddenin kullanıl- Ekrandaki basılı harfler dödığını görmek için aygıtın
külebilir.
arkasındaki kompresör
• Elektrik fişi pimlerinde yaetiketine veya buzdolabının
bancı cisim veya toz varsa
içindeki derecelendirme
temizleyin. Ancak fişi teetiketine bakın. Üründe
mizlerken ıslak veya nemli
yanıcı gaz (R600a soğutDİKKAT
TEMİZLİK VE
BAKIMLA İLGİLİ
UYARI SİMGELERİ
10_ Güvenlik bilgisi
kanı) bulunuyorsa, bu ürünü güvenli bir şekilde imha
etmek için yerel yetkililere
başvurun. Üfleme gazı
olarak siklopentan kullanılır.
Yalıtım materyalindeki gazlar özel atma prosedürü
gerektirir. Lütfen, bu ürünün çevreye duyarlı bir şekilde atılması için yerel yetkililerinizle temasa geçin.
Atma öncesinde, cihazların
arkasındaki boruların hiçbirinin hasarlı olmadığından
emin olun. Borular açık
alanda kırılmalıdır.
• Bu ürünü veya başka buzdolaplarını imha ederken
küçük çocukların veya
hayvanların buzdolabının
içinde sıkışmaması için
kapıları/ kapı contalarını
çıkarın, kapı menteşesini
çıkarın. Çocukların buzdolabına kolayca girmemeleri
için rafları yerinde bırakın.
Çocuklar, eski aygıtla oynamamaları için sürekli
gözetim altında bulundurulmalıdır.
• Lütfen bu ürünün ambalaj
materyallerini çevreye du-
yarlı bir şekilde atın.
DOĞRU KULLANIM
İÇİN EK İPUÇLARI
• Elektrik kesilmesi halinde
Elektrik Şirketinizin yerel
ofisini arayın ve kesintinin
ne kadar süreceğini sorun.
- Bir veya iki saat içinde
elektrik gelmesi halinde
çoğu elektrik kesintisi buzdolabınızın sıcaklığını etkilemeyecektir. Ancak yine de
elektrik kesikken dolabınızın kapısını mümkün olduğunca az açın.
- Elektrik kesintisi 24 saatten
uzun sürecekse donmuş
gıdaların hepsini çıkarın.
• Buzdolabınızla birlikte
anahtar verildiyse, anahtarlar çocukların erişiminden
uzak bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak
şekilde saklanmalıdır.
• Cihaz, uzun bir süre soğutma aletinin tasarlandığı
sıcaklık aralığının soğuk
sınırından daha düşük
düzeyde bekletildiğinde,
düzgün bir şekilde çalışmayabilir (buzdolabındaki
ısının çok yüksek olması
Güvenlik bilgisi_11
olasılığı).
lerin kullandığı yerler;
• Muz, kavun gibi soğuk- yatak ve kahvaltı türü orta çabuk bozulan gıdaları
tamlar;
buzdolabına koymayın.
- İkram ve benzeri peraken• Aygıtınızda buz oluşmaz,
de dışı uygulamalar.
bu nedenle aygıtınızın buz- • Camın yüzeyine güçlü bir
larını manüel olarak eritmedarbe veya aşırı kuvvet
nize gerek yoktur, bu işlem
uygulamayın.
otomatik yapılır.
- Camın kırılması kişisel ya• Buz çözme sırasında yükralanmaya ve/veya maddi
selen sıcaklık ISO gereklihasara yol açabilir.
liklerine uygundur. Cihazın
buzunu çözerken dondurulmuş gıdanın sıcaklığında
ani bir yükselişi önlemek
istiyorsanız, lütfen dondurulmuş gıdayı bir kaç kat
gazeteyle sarın.
• Buz çözülmesi sırasında
donmuş yiyeceklerin ısısında meydana gelebilecek
bir artış saklanma ömürlerini kısaltabilir.
• Bu cihaz evdeki uygulamalar ile aşağıda belirtilen
benzeri uygulamalarda
kullanılması içindir
- mağazalarda, ofislerde ve
diğer iş yerlerindeki personele ait mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otellerde
motellerde ve diğer mesken türü alanlarda müşteri12_ Güvenlik bilgisi
ENERJI TASARRUFU
İPUÇLARI
• Aleti yeterli
havalandırmanın olduğu
soğuk ve kuru bir
odaya kurun. Doğrudan
güneş ışığına maruz
kalmadığından emin olun
ve doğrudan ısı kaynağına
(örneğin, radyatör) yakın
bir yere koymayın.
• Aletin üzerindeki
havalandırma deliklerini
veya ızgaraları
engellemeyin.
• Alete koymadan önce
sıcak yiyeceklerin
soğumasını bekleyin.
• Donmuş yiyecekleri
buzunun çözülmesi
için buzdolabına
koyun. Buzdolabında
yiyeceği soğutmak için
donmuş yiyeceklerin
düşük sıcaklıklarını
kullanabilirsiniz.
• Yiyecek yerleştirirken veya
yiyeceği alırken aletin
kapağını uzun bir süre açık
bırakmayın. Kapı ne kadar
kısa süre açık kalırsa,
dondurucuda o kadar az
buz meydana gelir.
• Buzdolabının arkasını
düzenli olarak temizleyin.
Toz enerji tüketimini arttırır.
• Sıcaklığı gerektiğinden
daha soğuk olarak
ayarlamayın.
• Buzdolabı tabanında
ve buzdolabının arka
duvarında yeterli hava
alanı bırakın. Havalandırma
deliklerini kapatmayın.
• Kurarken sağda, solda,
arkada ve üstte mesafe
bırakın. Bu güç tüketimini
azaltır ve elektrik
faturalarınızın daha az
gelmesini sağlar.
Söz konusu ürünün
kullanım amacı ev kullanımı
için olup aynı zamanda
küçük mağazalarda
bulunan mutfak alanlarında
motel ve otellerde
kullanıma uygundur .
Güvenlik bilgisi_13
İçindekiler
BUZDOLABINIZIN KURULUMU ......................................................................14
BUZDOLABINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ...................................................................... 15
SORUN GİDERME ........................................................................................... 18
Buzdolabınızın kurulumu
BUZDOLABINIZI KURMAK İÇİN
HAZIRLANMA
700 mm
en az
50 mm
Buzdolabı için en iyi konumu seçme
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir
konum.
• Zemin (veya yaklaşık olarak zemin) düzeyinde bir
konum.
• Buzdolabı kapaklarının kolayca açılması için
yeterli miktarda alana sahip bir konum.
• Hava dolaşımı için sağdan, soldan, arkadan ve
üstten yeterli boşluk bırakın.
Buzdolabı yeterince alana sahip olmazsa,
dahili soğutma sistemi düzgün bir şekilde
çalışmayabilir.
• Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir
şekilde hareket edebildiğinden emin olun.
1870mm
14_ Kurulum
1086 mm
• Ürün yüksekliği modellere bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
• Kurarken sağda, solda, arkada ve üstte boş yer
olmasını sağlayın.
Bu sayede enerji tasarrufu sağlayarak elektrik
faturalarınızı düşürebilirsiniz.
• Buzdolabını sıcaklığı 50 ºF'nin (10 ºC) altında
olan bir yere kurmayın.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
100 mm
50 mm
en az
50 mm
1364 mm
660.8 mm
Bu Samsung buzdolabını satın aldığınız için
tebrikler.
En son teknolojiye uygun hizmetlerin keyfini
çıkarmanızı umuyoruz.
Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam
bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve
devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.
Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı
kesilmelidir. Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız
ve düşürmeyiniz. Ürünün yanıcı ve patlayıcı
maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken
yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını
ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere
kurunuz.
BUZDOLABINI AYARLAMA
Cihazın önü arkasına göre hafif daha yüksek olursa,
kapak daha açılabilir ve kapatılabilir.
Durum 1) Cihaz sola doğru eğiliyor.
• Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sol ayarlama
bacağını ok yönünde döndürün.
02 KURULUM
01
ÇALIȘTIRMA
Durum 2) Cihaz sağa doğru eğiliyor.
• Cihaz düzgün duruma gelinceye kadar sağ
ayarlama bacağını ok yönünde döndürün.
< Durum 1 >
< Durum 2 >
Buzdolabınızın çalıștırılması
KUMANDA PANOSUNUN
KULLANIMI
1
Dondurucu
Derin dondurucuyu -14°C ila -23 °C arasında
istediğiniz bir sıcaklığa ayarlamak için, Freezer
(Derin Dondurucu) düğmesine basın. Varsayılan
olarak ayarlanan sıcaklık -20°C'dir ve Freezer
(Derin Dondurucu) düğmesine her bastığınızda
sıcaklık așağıdaki sırada değișir ve sıcaklık
göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.
-19
-18
1
2
3
4
• Düğmeye her bastığınızda, kısa bir bip sesi
çıkar.
• Kullanılmadığında sıcaklık ekranı kapanır,
bu normaldir.
-20
-17
-21
-16
-22
-15
-23
-14
Buzdolabı veya derin dondurucu
bölmesindeki sıcaklık, sıcak yiyecek
konduğu veya kapak sık sık açıldığı için
belirgin düzeyde artarsa, Buzdolabı ve Derin
Dondurucu sıcaklık göstergesi yanıp söner.
(Buzdolabı ve Derin Dondurucu
sıcaklık göstergesi Buzdolabı ve
derin dondurucu sıcaklığı normale
döndüğünde yanıp sönmeyi durdurur.
Sıcaklık göstergesi birkaç saat sonra
yanıp sönmeyi durdurursa, lütfen servis
merkezinizle temasa geçin.
Kurulum _15
Turbo Dondurma işlevini etkinleştirmek için, Super
Freeze (Turbo Dondurma) düğmesine 3 saniye
boyunca basın. Turbo Dondurma göstergesi
) yanar ve buzdolabı derin
(
dondurucudaki ürünleri dondurmak için
gerekli süreyi hızlandırır. Bu işlev 72 saat
boyunca etkinleştirilir ve derin dondurucu
göstergesi -23 °C değerini görüntüler.
Bu işlev otomatik olarak kapanır. Turbo
Dondurma işlemi tamamlandığında, Turbo
Dondurma göstergesi kapanır ve derin dondurucu
eski sıcaklık ayarına geri döner. Bu işlevi
kullandığınızda, enerji tüketimi artar. Bu işlevi
devre dışı bırakmak için, Freezer (Derin
Dondurucu) düğmesine 3 saniye boyunca
basın.
Çok fazla miktarda yiyeceği
dondurmanız gerekirse, Turbo
Dondurma işlevini 24 saat önce
etkinleştirin.
2
Dondurucu Açık/kapalı( )
Derin Dondurucu işlevini açmak veya kapatmak
için, bu düğmeye 3 saniye boyunca basın. Bu işlev
bu düğmeye basıldıktan 10 saniye sonra çalışır.
Derin dondurucu bölmesi sıcaklık
ekranında Kapalı işlevini seçtiğinizde, derin
DİKKAT
dondurucu bölmesinin gerçek sıcaklığı
soğuk olarak hissedilebilir. Bu durumda, yiyeceğin
kokmasını ve küflenmesini önlemek için fan çalıştırılır,
“ama soğutmaz”. Bu nedenle, ekrandaki Kapalı işlevi
ayarlandığında derin dondurucunun içine yiyecek
koymayın. Bozulma veya çürüme, yiyeceklerinizin
kokmasına neden olabilir.
3
Dondurucu -> Soğutucusu( )
Derin dondurucu odasını buzdolabı odasına
dönüştürmek için, bu düğmeye 3 saniye boyunca
basın. Bu işlev bu düğmeye basıldıktan 10 saniye
sonra çalışır.
Patlama tehlikesi
Bu işlevi iptal ettiğinizde, donma
UYARI
olasılığına sahip sıvı içeren cam
şişeler kesinlikle derin dondurucu bölmesinde
saklanmamalıdır.
4
Soğutucusu
Buzdolabı sıcaklığını 1°C - 7°C arasında
istediğiniz sıcaklığa ayarlamak için Fridge
(Buzdolabı) düğmesine basın. Varsayılan
olarak ayarlanan sıcaklık 3°C'dir ve Fridge
(Buzdolabı) düğmesine her bastığınızda
sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık
göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.
Alarm işlevini etkinleştirmek için, bu
düğmeye basın ve 3 saniye boyunca basılı
tutun.
16_ Çalıştırma
Alarm göstergesi ( ) yanar ve buzdolabı
kapağı (Wide Drinks Bar) 2 dakikadan daha
uzun bir süre açık kalırsa buzdolabı alarm
sesiyle sizi uyarır.
BUZ YAPMA
KIVRIMLI BUZ
YAPICI MODELİ
Buz küpleri yapma
Kendinize doğru çekerek
Su seviyesi
buz küpü tepsisini
çıkarın. Tepsiyi, tepsinin
arkasında işaretli
maksimum su düzeyine
kadar suyla doldurun.
Tepsiyi su sıçratmamaya
dikkat ederek tutucuya
doğru kaydırın.
Buz küpleri oluşuncaya kadar bekleyin.
Dondurma süresi: Sıcaklık Güçlü Dondurma
olarak ayarlandığında, buz küplerinin oluşması için
yaklaşık bir saat beklemeniz önerilir.
Buz küplerinin çıkarılması
Buz küpü saklama haznesinin buz küpü tepsisinin
altındaki yerde olduğundan emin olun. Değilse,
yerine kaydırın.
Tepsi hafifçe kıvrılıncaya kadar kolların birini saat
yönünde çevirin.
Sonuç : Buz küpü saklama haznesine düşer.
Gerekirse, tepsinin diğer yarısı için Adım 2'yi
tekrarlayın.
Saklama haznesini aşağıdaki şekilde
çıkarın:
UYARI
• Hafifçe kaldırarak
• Kendinize doğru çekerek
Patlama tehlikesi
Donabilen sıvılar içeren cam şişeler kesinlikle derin
dondurucuda saklanmamalıdır, çünkü içindekiler
donduğunda cam patlar.
Daha fazla alan elde etmek için, KIVRIMLI BUZ
YAPICIYI, BUZ SAKLAMA HAZNESİNİ ve BUZ
KÜPÜ TEPSİSİNİ çıkarabilirsiniz.
Bu termal ve mekanik özellikleri etkilemez.
Dondurulmuş gıda saklama bölmesinin beyan
edilen saklama hacmi bu çekmeceler çıkarılarak
hesaplanmıştır.
WIDE DRINKS BAR(İçecek İstasyonu)™
• Wide Drinks Bar™’ın kapısı asla
çıkarılmamalıdır. Kapısı yoksa Wide
UYARI
Drinks Bar™ çalışmaz.
• Wide Drinks Bar™ kapısını kapatırken ellerinizi
veya parmaklarınızı sıkışabilecekleri ya da yaralanabilecekleri kapı çerçevesine koymadığınızdan emin
olun.
• Açık kapıyı bir tepsi olarak kullandığınızda, üzerine
ağır cisimler yerleştirmeyin. Kişisel yaralanma ya da
maddi zarar oluşma riski bulunduğundan çocukların
kapıya asılmalarına izin vermeyin.
• Wide Drinks Bar™ kapısını açtığınızda, çocukların
kafasına vurmamak için dikkatli olun.
• Üzerindeki rafı aşırı doldurmayın, hava akışını önleyebilir.
Raf Sayısı
Buz yapıcı
Kapı cebi
çecek
stasyonu
Raf Sayısı
Sebze ve
Meyve
Çekmecesi
• Buzdolabınız uzun süre kullanılmayacaksa fişini
prizden çekin.
• Derin dondurucu kapak koruması iki yıldızlı bir
bölümdür, bu nedenle sıcaklık diğer derin dondurucu
bölmelerinden hafif daha sıcak olabilir.
BUZ DOLABI AKSESUARLARINI
ÇIKARMA
1. Önce buz tepsisini
dışarı doğru çekin
ve ardından derin
dondurucu rafını
yukarı kaldırıp ileri
doğru çekin.
2. Buzdolabı rafını
yukarı kaldırıp ileri
doğru çekin.
3. Sebze haznesi
kapağını yukarı
kaldırıp ileri doğru
çekin.
Sürgünün ortasına
kadar geldikten
sonra, yukarı kaldırıp ileri doğru iterek sebze
kutusunu çıkarın.
4. Kapı korumalarını
yukarı kaldırıp dışa
doğru çekin.
Kapı cebi
• Uzun bir süre boyunca uzakta olmayı
planlıyorsanız, buzdolabını boşaltın
ve kapatın. Cihazın içindeki fazla nemi silin ve
kapakları açık bırakın.
UYARI
Bu koku ve küf oluşumunun engellenmesine
yardımcı olur.
5. Wide Drinks Bar™
• Buzdolabının üstünde
bulunan kutuyu kaldırın
ve çekerek çıkarın.
• Her iki elinizle
tuttuğunuz kapağa
bastırdıktan sonra,
yukarı doğru çekerek wide drinks bar’ı çıkarın.
Çalıştırma _17
02 ÇALIŞTIRMA
Wide Drinks Bar’ı açmak için, tık sesi duyuluncaya
kadar Wide Drinks Bar™’ın üst kısmını itin
• Wide Drinks Bar™
güvenilirdir ve enerji
tüketimini azaltır, çünkü
depolanan içecek ve
atıştırmalıklara ulaşmak için
soğutucu kapısını açmanız
gerekmez.
• En çok ihtiyacınız olan
yiyecekleri depolamak için Wide Drinks Bar™’ı
kullanmanız gereklidir.
Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce,
içinde herhangi bir gıda olmadığından emin
olun.
Mümkünse, kaza riskini azaltmak için gıdayı
olduğu gibi çıkarın.
Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek
için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve
sepetleri sayfa (9) gösterildiği gibi kendi
orijinal konumlarında tutun.
BUZDOLABINI TEMİZLEME
UYARI
DİKKAT
Temizleme için Benzin, Tiner veya Clorox™
kullanmayın.
Bunlar cihazın yüzeyine hasar verebilir ve
yangın riski oluşturabilir.
Elektrik çarpmasına neden olabileceği için,
fişi takılıyken buzdolabına su püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle buzdolabını benzin,
tiner veya araba deterjanıyla temizlemeyin.
İÇ LAMBAYI DEĞİŞTİRME
LED lambasını değiştirmek için, lütfen servis
mühendisiyle temasa geçin.
Derin dondurucu rafının altındaki çıkıntılar
arasında kalan boşlukların derin dondurucu
bölmesinden en iyi performansı elde etmek
için boş olması önerilir.
Yükseklik 21mm
18_ Çalıştırma
PERİYODİK BAKIM DURUMUNDA
YAPILMASI GEREKENLER
Buzdolabı, gıdaların her zaman taze kalmasını ve vitamin
değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Cihazın ilk aldığınız
gün gibi performans sağlamasını istiyorsanız belli
dönemlerde bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Bu
sayede hem oluşabilecek problemlere karşı tedbir alabilir
hem de kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. Garanti dahilinde
teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında
yapılması gerekmektedir.
Cihazın bakım işlemlerinde ihtiyaç duyulacak yedek
parça değişim hizmeti ise Samsung buzdolabı yetkili
servisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Orijinal olan
yedek parça ve aksesuarlarımız sayesinde de üst
düzey cihazlarınızın kalitesini maksimum seviyeye
çıkartabilirsiniz.
No frost buzdolaplarında yiyecekler kesinlikle açık şekilde
dolaba konulmamalıdır.Buzdolabında, soğuk hava
fan ile dolap içerisinde dolaştırıldığından açık bırakılan
yiyeceklerin kokuları birbirine karışır ve koku problemi
oluşur.Bu hava dolaşımı ayrıca besinlerin korumasına yol
açacağından mutlaka kapalı kaplarda saklanmalıdır.Eğer
gıdalar açık olarak buzdolabına konulursa kısa sürede
sararmalar ve tat bozuklukları başlar ve yiyecekler nemini
kaybeder. Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol
etmeniz gerekir.
Yeşil yapraklı sebzeler, perfore (ince, şeffaf market poşeti)
poşetlere ağzı gevşek olarak sebzelikte saklanmalıdır.
Bu sayede dışarı verdikleri nem , poşetin yüzeyinde
yoğunlaşarak yaprakların üzerine geri damlaması
engellenir.Oluşan nem sebzelerin çürümesine yol
açar. Sebzelerin nemli ve ıslak bir şekilde buzdolabına
konulursa bakteri oluşumu için ortam yaratılmaktadır.
Bu yüzden ıslak konulmamalıdır.Aksi taktirde hem
vitamin kaybına neden olacak hemde bozulmasını
çabuklaştıracaktır.Sebze ve meyveleri buzdolabına
koymadan önce çürümüş veya bozulma belirtileri
bulunanları ayırmalıyız. Bu gibi besinler daha çok
etilen gazı yayacağından, diğerlerininde bozulmasını
çabuklaştıracaktır.Lahana ve kereviz gibi yapraklı
sebzeleri toksit birikebilen en dış yaprakları ve başları
kesilerek konulmalıdır.Patates buzdolabı yerine %80
bağıl nem ve +10 derecede saklanmalı ve soğan
ile yan yana konulmamalıdır.Birbirlerinin raf ömrünü
kısaltan gazlar yaymaktadır.Kesilmiş olarak buzdolabına
konulan meyvelerde, çok kısa sürede kesilen yüzeyde
oksijen miktarının artmasından dolayı kararmalar ve
bozulmalar başlayacaktır.Kesik meyveler özel buzdolabı
poşetleri (stretch film) ile saklanmalıdır.Siyah Pazar
poşetleri, koku problemine ve kirlilikten dolayı bakteri
taşınmasına neden olmaktadır.Sebze ve meyvelerin
buzdolabına konulmadan önce temiz poşetlere aktarmak
gerekmektedir. Periyodik olarak hergün kontrol etmeniz
gerekir.
02 ÇALIŞTIRMA
No frost buzdolaplarında hava dolaşımının
engellenmemesi için hava kanallarının önünün
kapatılmaması gerekmektedir.
Buzdolabındaki hava kanallarının önü gıdalarla
kapatılmamalı, buraya konulan gıda da donma
olacak, ayrıca soğutma performansında ciddi oranda
düşürücektir.Bu yüzden periyodik olarak hergün kontrol
etmeniz gerekir.
Ürünlerin temiz tutulması önemlidir. Bunun için ayda bir
buzdolapları karbonatlı su ile temizlenmelidir. (Deterjan
veya sabun kesinlikle kullanılmamalıdır.) Yemek artıkları
vb. lekeler kokuya sebep olabilir.
Yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması gerekmektedir.
Ağzı açık saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar
kötü kokuya sebep olabilir.
Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaların, buzdolabında
kesinlikle tutulmaması gerekmektedir.
Kapı contasında boşluk kalması durumlarında 6 ayda
bir periyodik conta yüzeyine pudra sürülme işlemi
yapılmalıdır.
Buzdolabınızda kullanma koşuluna bağlı olarak koku
sorunu oluşması durumunda aşağıdaki uygulamayı
periyordik olarak 6 ayda bir yapabilirsiniz:
Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.Çayla birlikte
süt,kahve de kullanabilirsiniz.. Demlemiş olduğunuz çay
posasını ağzı açık bir kap içinde akşamdan buzdolabının
içine yerleştiriniz ve en geç 12 saat sonra alınız. Çay
posasını buzdolabı içinde 12 saatten fazla tutarsanız,
kokuya sebep olan organizmaları bünyesinde toplayacağı
için kokunun kaynağı haline gelebilir, mutlaka atılmalıdır.
Çalıştırma _19
Sorun Giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Cihaz tam olarak
çalışmıyor veya sıcaklık
çok yüksek.
• Elektrik fişinin doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol
edin.
• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru olarak ayarlanmış mı?
• Cihaza güneş ışığı vuruyor mu veya yanında herhangi bir ısı
kaynağı var mı?
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
Buzdolabındaki gıda
donuyor.
• Ön panel üzerindeki sıcaklık kontrolü en düşük sıcaklığa
ayarlanmış mı?
• Çevredeki sıcaklık çok mu düşük?
Normal olmayan
gürültüler var.
• Cihazın sabit ve düzgün bir zemin üzerine kurulup kurulmadığını
kontrol edin.
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı?
• Cihazın arkasına veya altına düşmüş yabancı herhangi bir madde
var mı?
• Gürültü cihazdaki kompresörden mi geliyor?
• Çeşitli aksesuarlar bir araya geldiğinde veya açıldığında, bir tık tık
sesi meydana gelir.
Ön köşeler ve cihazın
yanları sıcak ve
buğulaşma oluşmaya
başladı.
• Buğulaşma oluşmasını engellemek için cihazın ön köşelerine ısı
korumalı borular takılmıştır.
Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, bu her zaman etkili olamayabilir.
Ancak, bu anormal değildir.
• Çok nemli havada, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyiyle temasa
girdiğinde cihazın dış yüzeyinde buğulaşma oluşabilir.
Cihazda bir sıvı taşma
sesi duyabilirsiniz.
• Bu cihazın içini soğutan buzdolabıdır.
Cihazın içinde kötü bir
koku var.
• Buzdolabının içinde çürümüş bir gıda var mı?
• Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde
sardığınızdan emin olun.
• Buzdolabını düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli
gıdaları atın.
Cihaz duvarlarında bir
buz katmanı var.
• Hava çıkışı delikleri buzdolabında saklanan gıdalar tarafından
tıkanmış mı?
• Havalandırmayı arttırmak için gıdaları olabildiğince deliklerden
uzak yerleştirin.
• Kapak tamamen kapalı mı?
Cihazın iç duvarında
veya sebzelerin
çevresinde buğulaşma
oluşuyor.
• Yüksek su içerikli bir gıda yüksek nem düzeyiyle kapatılmadan
saklanıyordur veya kapak uzun bir süre boyunca açık kalmıştır.
• Gıdaları bir kapakla veya kapatılmış kaplarda saklayın.
20_ Sorun Giderme
Kapasite
Boyutlar
(mm)
Ağırlık
(kg)
Soğutma
Özellikleri
Soğutucu
Özellikleri
Dondurucu
Özellikleri
Diğerleri
Kategori
RT4892RKA**
RT48H5900**
Toplam
482
482
Net Buzluk
95
95
Net Soğutucu
387
387
Net Genişlik
700
700
Net yükseklik
1870
1870
Net Derinlik kapı kulpsuz
754
754
NET
89
89
Ambalajlama
97
97
Serin Perde Sistemi
Hayır
Hayır
No frost
Evet
Evet
Seçili Serin Bölge
Evet
Evet
Üçlü Serin Bölge
Hayır
Hayır
Serinletme Bölümü
Evet
Evet
Sebze ve Meyve Çekmecesi
2 adet
2 adet
Nem Denetleyici
Hayır
Hayır
Raf Sayısı
3 adet
3 adet
Raf malzemesi
Kırılmaz
Cam
Kırılmaz
Cam
Kapı cebi
5 adet
5 adet
Buz yapıcı
Evet
Evet
Raf sayısı
1 adet
1 adet
Raf malzemesi
Plastik
Plastik
Kapı cebi
1 adet
1 adet
Buz kaplı
Hayır
Hayır
Kapı Alarmı (2 dakika)
Evet
Evet
Dondurucu Yıldız Değerlemesi
4 Yıldız
4 Yıldız
Soğutucu
R134a
R134a
Siklopentan Yalıtım
Evet
Evet
Buzdolabı Tipi
TMF
TMF
RT48H5900**
RT4892RKA**
43ºC
43ºC
0.95
0.95
24 hours
24 hours
58%
58%
1.5kg/24hr
1.5kg/24hr
1.71m2
1.71m2
89
89
H
G
E
48.5
A
C
D
B
F
MODEL
A
B
C
D
E
F
G
H
RT4892RKA**
1274.4
521.6
1824.7
1870
700
660.8
754
1364
RT48H5900**
1274.4
521.6
1824.7
1870
700
660.8
754
1364
Çevresel Hava Sıcaklık Limitleri
Bu buzdolabı/dondurucu sınıflandırma etiketi üzerinde beliritilen ısı sınıfı içerisinde yer alan
çevresel hava sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Sınıf
Sembol
Çevresel Isı Aralığı(°C)
Ilıman İklim Dışı
SN
+10’dan +32’e kadar
Ilıman
N
+16’dan +32’e kadar
Subtropik İklim
ST
+16’dan +38’e kadar
Tropikal İklim
T
+16’dan +43’e kadar
Buzdolabının iç ısısı, buzdolabının bulunduğu yere, dış hava sıcaklığına ve buzdolabı
kapağının açılış sıklığına bağlı olarak değişebilir. Bu gibi faktörleri göz önüne alarak buzdolabı
ısısını ayarlayın.
Türkçe
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl
ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla
irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.
Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.
RT4892RKAWW
RT4892RKASL
345
345
kWh/yıl
387
95
41
RT48H5900SL
345
kWh/yıl
387
95
42
kWh/yıl
387
95
41
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını
seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını
yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis
istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel
indirimini veya imkân
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan
talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin
yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve
itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine
veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın
aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan
bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir.
Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme
dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını
kullanamayacaktır”
ÜRETİCİ
Suzhou Samsung Electronics CO.,Ltd.Export
218,Jiepu Road,Suzhou Industry Park,
Jiangsu Province,P.R.CHINA
TEL: +86 0512 62851234
LVD:
TüV SüD PSB Pte Ltd
1 Science Park Drive
Singapore 118221
Tel: +65 6778 7777
Fax: +65 6779 7088
EMC:
Jiangsu TÜV product service Ltd.
TÜV SÜD Group
No.10 Huaxia Road (M), Dongting,
Wuxi,214100
P.R.China
Phone:+86 510 8820 3737
Fax:+86 510 8820 3636
www.tuv-sud.cn
AEEE Yönetmeliğine uygundur
Flatofis Istanbul Is Merkezi Otakcilar Cad.
No:78 3rd Floor No 3 Eyup – ISTANBUL
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletișim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Ülke
ARAYIN
TURKEY
444 77 11
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
www.samsung.com/tr/support
Geri dönüşümü desteklemek amacıyla, bu kılavuz geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.
Download PDF

advertising