Samsung | RS23FASW | Samsung RS23FASW Benutzerhandbuch

DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 1
SBS
BUZDOLABI
KULLANIM VE KURULUM KILAVUZU
‹Ç‹NDEK‹LER
GÜVENL‹K TAL‹MATLARI ..................................................................................................2
KULLANIM TAL‹MATLARI
BUZDOLABININ AYARLANMASI ........................................................................................4
ANA ÖZELL‹KLER................................................................................................................4
KONTROL PANEL‹ ..............................................................................................................5
D‹J‹TAL PANEL ....................................................................................................................7
SICAKLIK KONTROLÜ ........................................................................................................8
BUZ VE SO⁄UK SU BÖLMES‹ ..........................................................................................8
SU KABININ KULLANILMASI (Opsiyonel) ..........................................................................9
RAFLAR VE KAPLAR ........................................................................................................11
Y‹YECEK MUHAFAZA KILAVUZU ....................................................................................12
CoolSelect ZoneTM Çekmecesi KILAVUZU ......................................................................14
DONDURUCU BÖLÜMÜ AKSESUARLARININ SÖKÜLMES‹ ..........................................16
BUZDOLABI AKSESUARLARININ SÖKÜLMES‹ ..............................................................16
‹ÇECEK BÖLMES‹ ............................................................................................................16
AKSESUARLARIN TEM‹ZLENMES‹ ..................................................................................17
‹Ç LAMBANIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ ......................................................................................18
SU F‹LTRES‹ ......................................................................................................................19
KAPILAR ............................................................................................................................19
DA99-00932A REV(0.1)
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 2
GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
UYARI
» Cihaz› kullanmadan önce bu kullan›m k›lavuzunu iyice okuyun ve ileride yararlanmak için saklay›n.
» Afla¤›daki talimatlar çok say›da modeli kapsad›¤›ndan, buzdolab›n›z›n özellikleri bu kullan›m k›lavuzunda
aç›klanandan belirtilenlerden biraz farkl› olabilir.
» Cihaz, küçük çocuklar veya gözetim alt›nda olmayan bak›ma muhtaç kifliler taraf›ndan kullan›ma uygun de¤ildir.
» Küçük çocuklar›n, cihazla oynamad›klar›ndan emin olmak için gözetim alt›nda tutulmalar› gerekir.
» So¤utucu gaz olarak R600a veya R134a kullan›lm›flt›r. Buzdolab›n›zda kullan›lan so¤utucu gaz› ö¤renmek
için, cihaz›n arka taraf›ndaki kompresör etiketine ve buzdolab› bölmesindeki de¤er plakas›na bak›n.
» Buzdolab›, sadece Samsung Electronics taraf›ndan buzdolaplar› için üretmifl oldu¤u buz yapma makinelerini kullan›r.
» Verilmifl olan buz yapma makineleri sadece üretici veya servis merkezi taraf›ndan tak›lmal›d›r.
KULLANILAN D‹KKAT/UYARI SEMBOLLER‹
KULLANILAN D‹⁄ER SEMBOLLER
Yapmaman›z gereken bir fleyi belirtir.
Ölüm veya ciddi yaralanma
riskini belirtir.
Uyman›z gereken noktalar› belirtir.
UYARI
Sökmemeniz gereken parçalar› gösterir.
Dokunmaman›z gereken noktalar› belirtir.
Ciddi yaralanma veya maddi
hasar riskini belirtir.
Fifli prizden çekmeniz gerekti¤ini belirtir.
D‹KKAT
å
å
å
åå
å
å
å
åå
Elektriklik çarpmas›n› önlemek için topraklama
yapman›z gerekti¤ini belirtir.
Bu sembol, ifllemin servis teknisyeni
taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini belirtir.
å UYARILAR
å
ø Birkaç cihaz› üçlü bir prize takmay›n.
Buzdolab›n› kendiniz tamir etmeye veya sökme» Bu, afl›r› ›s›nmayan ve yang›n tehlikesine sebep olabilir.
ye çal›flmay›n.
Elektrik fiflinin, buzdolab›n›n arka taraf›nda ezil» Aksi takdirde yang›n, ar›za ve/veya yaralanmamedi¤inden veya hasar görmedi¤inden emin olun.
lar meydana gelebilir.
» Hasarl› bir elektrik fifli afl›r› ›s›nmaya ve yang›Buzdolab›n›n iç lambas›n› de¤ifltirmeden önce
na sebep olabilir.
fifli prizden çekin.
Elektrik kablosunu bükmeyin veya üzerine a¤›r
» Aksi takdirde, elektrik çarpmas› meydana gelebilir.
cisimler koymay›n.
Buzdolab›n›/dondurucuyu hurdaya ay›rmak istedi» Aksi halde yang›n ç›kabilir. Elektrik kablosu ha¤inizde, kap› ve kapaklar› söktükten sonra at›n.
sar gördü¤ünde, hemen üretici veya servis
» Buzdolab›n›, çocuklar›n içinde s›k›flmayaca¤›
merkezi taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir.
flekilde at›n.
Buzdolab›n›n içine veya d›fl›na do¤rudan su
Buzdolab›n›n topraklanmas› gerekir.
püskürtmeyin.
» Buzdolab›ndaki ak›m kaça¤›ndan dolay› mey» Bu durum, yang›na veya elektrik çarpmas›na
dana gelen elektrik kaça¤› veya elektrik çarpsebep olabilir.
mas› riskini önlemek için buzdolab›n›n toprakYan›c› gazlar› buzdolab›n›n çevresine püskürtlanmas› gerekir.
meyin.
Kesinlikle gaz borular›n›, telefon hatlar›n› veya di¤er
å
» Bu durum, yang›na veya patlamaya sebep olabilir.
å çubuklar› topraklama amaçl› olarak kullanmay›n.
Fifli, ›slak elle takmay›n.
» Topraklama fiflinin düzgün kullan›lmamas›
» Aksi halde elektrik çarpabilir.
elektrik çarpmas›n› sebep olabilir.
å
Buzdolab›n›n üzerine içi su dolu kaplar koymay›n. åå
å UYARILAR
å
å
å
» Suyun dökülmesi, yang›na veya elektrik çarp- å
åå
» Cihaz›n kaplamas›ndaki veya montaj yap›s›ndaki hamas›na sebep olabilir.
valand›rma deliklerinin t›kanmad›¤›ndan emin olun.
Buzdolab›n› rutubetli alanlara veya suya temas
» Buzlar› erimesini h›zland›rmak için üreticinin
edebilece¤i alanlara yerlefltirmeyin.
tavsiye etti¤inin d›fl›ndaki mekanik cihazlar› ve» Elektrikli parçalar›n izolasyonunun bozulmas›
ya herhangi bir araçlar› kullanmay›n.
elektrik çarpmas›na veya yang›na sebep olabilir.
» So¤utucu gaz devresine zarar vermeyin.
Uçucu veya yan›c› maddeleri buzdolab›nda saklamay›n.
» Üretici taraf›ndan tavsiye edilenlerin d›fl›ndaki
» Benzin, tiner, alkol, ete, LP gaz› veya benzeri
elektrikli cihazlar› buzdolab›n›n/dondurucunun
ürünlerin muhfazas› patlamalara sebep olabilir.
içinde kullanmay›n.
2
å
5/28/05 12:40 PM
Page 3
D‹KKAT
ø Buzdolab›n› afl›r› flekilde yiyecekle doldurmay›n.
» Kap› aç›ld›¤›nda, yiyecekler düflerek yaralanmalara veya maddi hasara sebep olabilir.
Dondurucu bölmesine flifleleri veya cam kaplar› koymay›n.
» Bu tip kablar›n içindeki s›v›/yiyecek dondu¤unda,
cam k›r›labilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
˚Fifli temizlemek için ›slak veya nemli bir bez
Priz gevflekse, fifli elektrik fiflini takmay›n.
» Bu durum, yang›na veya elektrik çarpmas›na
sebep olabilir.
kullanmay›n. Fiflin uçlar›ndaki tozu veya yabanc› maddeleri temizleyin.
» Aksi takdirde, elektrik çarpmas› veya yang›n
meydana gelebilir.
» Fifli prizden ç›kard›¤›n›zda, tekrar takmadan
önce en az 5 dakika beklemeniz gerekir.
ø Elektrik fiflini çekerek prizden ç›kartmay›n.
» Aksi halde, kablo hasar k›sa devre olabilir ve
elektrik çarpmas›na ve/ veya yang›na neden
olabilir.
»
¬ E¤er buzdolab› uzun bir süre kullan›lmayacak-
Elektrik kablosu hasar gördü¤ünde, hemen
üretici veya servis merkezi ya da yetkili bir sevis personeli taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir.
sa, fifli prizden çekin.
» Yal›t›m›n bozulmas› yang›na sebep olabilir.
ø Cihaz, küçük çocuklar veya gözetim alt›nda ol-
Cihaz›n üzerine her hangi bir fley koymay›n.
» Kap› aç›l›p kapat›ld›¤›nda, bu cisimler düflerek
yaralanmalara ve/veya maddi hasara sebep
olabilir.
mayan bak›ma muhtaç kifliler taraf›ndan kullan›ma uygun de¤ildir.
Küçük çocuklar›n, cihazla oynamad›klar›ndan
emin olmak için gözetim alt›nda tutulmalar› gerekir.
‹laçlar›, kimyasal ürünleri veya s›cakl›¤a duyarl› maddeleri buzdolab›nda saklamay›n.
» Kesin s›cakl›k ayar› gerektiren ürünler buzdolab›nda saklanmamal›d›r.
˚ Cihaz› do¤rudan günefl ›fl›¤› alacak flekilde
yerlefltirmeyin.
Cihaz›, kurulum iflleminden sonra fifli prize eriflecek flekilde yerlefltirin.
Çocuklar›n kap›ya as›lmalar›na izin vermeyin.
Aksi takdirde ciddi yaralanma meydana gelebilir.
Cihazdan koku veya duman ç›karsa, fifli prizden
çekin ve SAMSUNG Electronics servis merkezine baflvurun.
Elektrik kablosu hasar gördü¤ünde, hemen üretici veya servis merkezi ya da yetkili bir sevis
personeli taraf›ndan de¤ifltirilmesi gerekir.
Dondurucular›n duvarlar›n›n içine veya dondurucuda saklanan ürünlere ›slak elle dokunmay›n.
» Aksi halde elleriniz donabilir.
Bu cihaz, çevre ile uyumlu ve ayn› zamanda
yan›c› bir do¤al gaz olan az miktarda izobütan so¤utucu gaz (R600a) içerir. Cihaz› naklederken ve kurarken, so¤utucu ak›flkan devresinin
parçalar›n›n zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
“ Ellerinizi cihaz›n alt›na koymay›n.
»
Keskin kenarlar yaralanmalara sebep olabilir.
Borulardan s›zan so¤utucu gaz alev alabilir veya
gözlerinize zarar verebilir. Bir kaçak tespit etti¤inizde, aç›k alev veya atefl kaynaklar›n› yaklaflt›rmay›n ve cihaz›n bulundu¤u oday› birkaç dakika kadar
havaland›r›n.
» So¤utucu devresinde bir kaçak meydana geldi¤inde
yan›c› gaz ile havan›n kar›flmas›n› önlemek için buzdolab›n›n kurulaca¤› odan›n büyüklü¤ü, kullan›lan
so¤utucu gaz miktar›na ba¤l› olacakt›r.
» Cihaz›n içindeki her 8 gram R600a so¤utucu gaz için
odan›n büyüklü¤ü 1m3 olmal›d›r. Buzdolab›n›zda kullan›lan so¤utucu gaz miktar›, cihaz›n içindeki tan›t›m
plakas›nda belirtilmifltir.
» Kesinlikle hasarl› bir cihaz› çal›flt›rmay›n. fiüpheniz
varsa, bayinize dan›fl›n.
Kesinlikle parmaklar›n›z› veya di¤er cisimleri
tahliye deli¤ine ve buz boflaltma olu¤una sokmay›n. Bu durum, yaralanmalara veya maddi
hasara sebep olabilir.
R600a veya R134a so¤utucu gaz kullan›lm›flt›r.
Buzdolab›n›zda kullan›lan so¤utucu gaz› ö¤renmek
için, cihaz›n arka taraf›ndaki kompresör etiketine ve
buzdolab› bölmesindeki de¤er plakas›na bak›n.
å D‹KKAT
Buzdolab›nda/dondurucuda kullan›lan so¤utucu
gazlar ve yal›t›m malzemesindeki gazlar özel imha
ifllemleri gerektirir. ‹mha etmeden önce cihaz›n arkas›ndaki borular›n hasar görmedi¤inden emin olun.
3
GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
DA99-00932A(TU)-0.0
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 4
BUZDOLABININ AYARLANMASI
Afla¤›daki ifllemleri yapt›ktan sonra, buzdolab›n›z düzgün çal›flmas› gerekir. Aksi takdirde, güç beslemesini
ve elektrik kayna¤›n› kontrol edin. Her hangi bir sorunuz oldu¤unda, SAMSUNG servis merkezine dan›fl›n.
Buzdolab›n›, aralar›nda yeteri kadar boflluk kalacak flekilde yerlefltirin.
(Bu kullan›m k›lavuzundaki montaj talimatlar›na
bak›n).
S›cakl›k ayar dü¤mesini en so¤uk konuma ayarlay›n ve bir saat kadar bekleyin. Dondurucu hafif so¤umal› ve motor düzgün bir flekilde çal›flmal›d›r.
Fifl tak›ld›ktan sonra, kap›y› açt›¤›n›zda iç lamba
yanmal›d›r.
Buzdolab›n›n s›cakl›¤› yeterince düfltükten sonra yiyecekleri koyabilirsiniz.Buzdolab›n› çal›flt›rd›ktan sonra, uygun s›cakl›¤a ulaflmas› birkaç
saat zaman alabilir.
ANA ÖZELL‹KLER
Çift So¤utma Sistemi
‹çecek Bölmesi (Opsiyonel)
» Buzdolab›n›n ve dondurucunun iki evaporatörü vard›r. Bu iki ayr› sistem, so¤utucunun ve dondurucunun birbirinden ba¤›ms›z olarak so¤utulmas›n› ve
böylece daha yüksek performans sa¤lar. Ayr› hava
sikülasyonundan dolay› buzdolab›ndan gelen yiyecek kokular› dondurucu bölmesindeki yiyecekleri etkilemez.
» Ekstra buzdolab› bölmesindeki çok s›k kullan›lan yiyecekleri ç›karmak için ana kap›y› açman›z gerekmez. Bu, zamandan ve enerjiden tasarruf sa¤lar.
Çoklu Ak›fl Sistemi
CoolSelect Zone™
Çekmecesi
(opsiyonel)
» So¤uk hava, her raftaki farkl› hava kanallar›nda dolafl›r. Bu, yiyeceklerin daha uzun süre tazeli¤ini korumas› için so¤uk havan›n kabinlerin içinde da¤›lmas›n› sa¤lar.
Kap› Alarm›
» Kap› aç›k b›rak›ld›¤›nda sizi uyaran bir sesli ikaz.
Taze yiyecekler için yüksek nem
» Buzdolab› nem oran› yüksek so¤uk hava besledi¤inden dolay› yiyecek, meyve ve sebzeleri uzun süre
koruyabilirsiniz. Bu, normal buzdolaplardan dört veya befl kat daha etkilidir.
Koku giderici (Opsiyonel)
» Tekrar kullan›labilir koku giderici, buzdolab›n›n havas›n› temiz tutar ve kokular› giderir.
» Yiyecekleri h›zl› dondurmak, çözmek ve so¤utmak için kullan›c›
Quick Cool, Thaw ve
Select dü¤melerini kullanabilir.
Çekmecenin s›cakl›¤›n›
kontrol etmek için Soft
Freeze, Cool veya Chill
ayarlar›n› seçin.
Enerji tasarruflu buzdolab›/dondurucu
» So¤uk havay› buzdolab›na ve dondurucuya ayr› ayr› da¤›tarak güç tüketimi minimum seviyede tutulur.
H›zl› so¤utma
» Güçlü dondurma fonksiyonu, yiyecekleri daha h›zl›
dondurman›z› sa¤lar.
Yeterli miktarda buz ve so¤uk su beslemesi
» Buz ve su kaplar›, her zaman buz ve so¤uk su sunar.
4
NOT
Bu kullan›m k›lavuzu çeflitli modelleri kapsar.
Cihaz›n›z›n özellikleri, bu kullan›m k›lavuzunda
belirtilenden farkl› olabilir.
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 5
KONTROL PANEL‹
Model
KULLANIMTAL‹MATLARI
Ana
Dispenser Modeli
FREEZER TEMP. DÜ⁄MES‹
FRIDGE TEMP. DÜ⁄MES‹
Dondurucu bölmesinin s›cakl›¤›n› ayarlamak için,
dü¤meye arka arka basarak s›cakl›¤› 14°C ile -25°C
aras›nda de¤ifltirebilirsiniz.
Buzdolab›n›n s›cakl›¤›n› ayarlamak için, dü¤meye arka arka basarak s›cakl›¤› 7°C ile 1°C aras›nda de¤ifltirebilirsiniz.
POWER FREEZE DÜ⁄MES‹
Dondurucu bölmesinin dondurma ifllemini h›zland›r›r.
ICE TYPE DÜ⁄MES‹
POWER COOL DÜ⁄MES‹
Cubed (küp) veya Crushed Ice (s›k›flt›r›lm›fl buz) ya da Ice off (kapal›) opsiyonlar›n› seçmek için bu
dü¤meyi kullan›n.
Buzdolab›n›n so¤utma ifllemini
h›zland›r›r.
CHILD LOCK DÜ⁄MES‹
Bu dü¤meye 3 saniye bas›ld›¤›nda, çocuk kilidi göstergesi görünür ve sesli uyar› duyulur. Bu özellik aktif hale getirildi¤inde, Ice type dü¤mesinin d›fl›ndaki hiç bir dü¤me çal›flmaz. Bu fonksiyon, çocuklar›n ve hayvanlar›n sebep olabilece¤i kaza ile ayarlamalar› önleyecektir. Bu özelli¤i iptal etmek için dü¤meye tekrar 3 saniye kadar bas›n.
Bu dü¤menin baflka bir ifllevi de var. Bu dü¤meye 3 saniye kadar bas›ld›¤›nda (kilitleme göstergesi lambas› yanar), terleme kontrolü ›s›t›c›s› da ayn› anda kapan›r. Bu fonksiyon aç›kken kapa¤›n veya içecek bölmesinin çevresinde terleme meydana gelirse, bu dü¤meye tekrar 3 saniye bas›n. Lamba sönecek ve terleme kontrol fonksiyonu çal›flacak ve ayn› anda
bütün dü¤meler çal›flacakt›r.
5
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 6
KONTROL PANEL‹
Ana Model (CoolSelect Zone fonksiyonlu)
Dispenser Modeli (CoolSelect Zone fonksiyonlu)
6
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 7
D‹J‹TAL PANEL
Power Freeze
앫 Power Freeze dü¤mesine bast›¤›n›zda bu lamba yanar.
Dondurucuyu hemen ayarl› s›cakl›¤a döndürmek için bu dü¤meye bas›n›z.
앫 E¤er çok fazla buza ihtiyac›n›z varsa, daha h›zl› buz elde edebilirsiniz.
앫 Derin Dondurucu modunu iptal etmek için dü¤meye tekrar bas›n›z.
Power Cool
앫 Power Cool dü¤mesine bast›¤›n›zda bu lamba yanar.
Buzdolab›n› hemen ayarl› s›cakl›¤a döndürmek için bu dü¤meye bas›n›z.
앫 H›zl› So¤utma modunu iptal etmek için dü¤meye tekrar bas›n›z.
Deodorizer
앫 Bu, yeniden dönüfltürülebilir koku gidericinin çal›flt›¤›n› gösterir.
앫 Petek tipi kartuflu y›lda bir veya iki kez de¤ifltirin (“Aksesuarlar›n Temizlenmesi” bölümüne
bak›n›z).
Küp Buz, S›k›flt›r›lm›fl Buz ve Buz Fonksiyonunu Kapatma
Buz Tipi
Küp
Ezilmifl
Kapal›
앫 Cubed Ice, Crushed Ice konumunu veya buz yapmay› durdurmak
üzere Ice Off konumunu seçmek için Ice Type dü¤mesine bas›n›z.
앫 Parlak simge, o anki aktif konumu gösterir.
Filter Indicator앫 Yeflil lamba turuncuya de¤iflti¤inde, su filtresini de¤ifltirmenin zaman› gelmifl demektir.
앫 E¤er gösterge k›rm›z› yanarsa, filtreyi hemen de¤ifltirmenizi tavsiye ederiz.
Su filtresi de¤ifltirildi¤inde, Ice Type ve Child Lock dü¤melerine ayn› anda 3 saniye kadar basarak göstergeyi s›f›rlay›n›z.
앫 Bu göstergeyi kapatmak için, Ice Type ve Child Lock dü¤melerine ayn› anda 5 saniye kadar
bas›n›z.
7
KULLANIMTAL‹MATLARI
Freezer Temp. O anki dondurucu s›cakl›¤›n› gösterir.
Fridge Temp. O anki buzdolab› s›cakl›¤›n› gösterir.
Quick Cool, Thaw ve Select, CoolSelect ZoneTM Çekmecesinin durumunu gösterir.
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 8
SICAKLIK AYARI
Dondurucu
Buzdolab›
» Dondurucunun s›cakl›¤› -14°C ile -25°C aras›nda
ayarlan›labilir.
» S›cakl›k göstergesinde istedi¤iniz s›cakl›k görününceye kadar Freezer Temp. dü¤mesine arka arkaya bas›n.
» S›cakl›k göstergesi s›rayla -14°C ile -25°C aras›nda
de¤iflir. Gösterge 14°C’ye ulaflt›ktan sonra tekrar 25°C’ye döner.
» Birkaç saniye sonra, gösterge gerçek dondurucu bölmesi s›cakl›¤›na döner. Daha sonra cihaz, yeni istenilen s›cakl›¤a ayarlanmak için çal›flacakt›r.
» Buzdolab›n›n s›cakl›¤› 7°C ile 1°C aras›nda ayarlan›labilir.
» S›cakl›k göstergesinde istedi¤iniz s›cakl›k görününceye kadar Fridge Temp. dü¤mesine arka arkaya bas›n.
» S›cakl›k göstergesi, dondurucu ile ayn› s›ra ile de¤iflir
ve dönüflür.
» Dondurma, dondurucu bölümünde -15°C’nin üstündeki s›cakl›klarda sakland›¤›nda eriyebilir.
» Buzdolab› ve dondurucu s›cakl›klar› kap›n›n s›k aç›l›p kapat›lmas›ndan, temizleme s›ras›nda ve s›cak
yiyeceklerden dolay› yükselebilir. Bu durum, dijital göstergenin yan›p sönmesine sebep olabilir. Buzdolab› ve dondurucu normal s›cakl›¤a döndü¤ünde dijital gösterge yan›p sönmeye son verir.
UYARI
BUZ ve SO⁄UK SU BÖLMES‹
Buz Kab› (Ana Model
» Buz kab›n› çekip ç›kar›n.
» Su seviyesi iflaretine kadar su doldurun.
» Buz kab›n› tekrar yerine koyun.
Su Sebili
Buz Sebili
Su deposunun kapasitesi yaklafl›k 1.2 litre’dir.
Bu kab›, otomatik olarak her seferinde 10 küp ve günde yaklafl›k 120 küp buz üretir. Bu miktar, dondurucunun s›cakl›¤›, H›zl› Dondurma fonksiyonu ve kap› açma
s›kl›¤› gibi faktörlerden etkilenebilir. Buzdolab›n›n fifli
prize tak›ld›¤›nda otomatik olarak Cubed Ice (Buz küpü) modu seçilir.
So¤uk Su
» Bir kap ile su bölmesi kolunu itin.
» E¤er buzdolab›n› henüz kurduysan›z, su flebekesi
sistemindeki at›klar› temizlemek için ilk alt› bardak
suyu dökün.
Ice Type dü¤mesine basarak buz tipini seçin:
» Cubed Ice
Buz Küpü için
‹tin
» Crushed Ice
S›k›flt›r›lm›fl buz için
No Ice
» No Ice
Buz modunu kapatmak için
NOT
Uzun bir tatile veya ifl seyahatine ç›karsan›z
ve su ve buz bölmelerini kullanmayacaksaD‹KKAT n›z, su vanas›n› kapat›n.
Aksi takdirde, su kaça¤› meydana gelebilir.
Kapta buz kal›rsa, buz küpü oluflacakt›r.
Bir kap ile buz bölmesi kolunu itin.
» Buzlar›n düflmelerini önlemek için kab›, buz sebili
kolunun hizas›na ayarlay›n›z.
itin
UYARI
‹tin
8
Kesinlikle parmaklar›n›z› veya di¤er cisimleri
su bölmesi deli¤ine sokmay›n.
Bu, yaralanmalara sebep olabilir.
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:40 PM
Page 9
SU KABININ KULLANILMASI (OPS‹YONEL)
Su kab› ile, buzdolab› kap›s›n› açmadan kolayca so¤uk su elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, kap›y› aç›p
kapatma s›kl›¤›n› azaltarak %30’dan fazla elektrik tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
Genel görünüm
‹tme kolu
Kilitleme devresi
Su deposu kapa¤›
Su deposu
SU KABI KULLANILMAYACA⁄I ZAMAN AfiA⁄IDAK‹ ‹fiLEMLER TAVS‹YE ED‹L‹R.
Su besleme devresini tespit deli¤ine iyice sabitleyin.
» So¤uk su kaça¤›ndan dolay›, su beslemesi devresi uzun bir süre ç›kar›ld›¤›nda kap› kapanmayacakt›r.
Kilitleme devresini “LOCK” konumuna ayarlay›n.
» Su besleme devresini tespit deli¤ine sabitlenmiflken “PUSH” dü¤mesine bas›ld›¤›nda ve kilitleme devresi “OPEN” konumuna ayarland›¤›nda, su besleme
devresi tespit deli¤inden ç›kar›labilecek ve so¤uk su kaça¤› meydana gelecektir.
NOT
Çocuklar›n güvenli¤i için, kilitleme devresini “LOCK” konumuna ayarlay›n.
SU DEPOSUNUN DOLDURULMASI
Su deposunun yuvarlak kapa¤›n› aç›n ve
depoyu içme suyu ile doldurun.
» Depoyu a¤z›na kadar doldurun (4.2 litre’den fazla).
Yerine oturuncaya ladar yuvarlak kapa¤› bast›r›n.
9
KULLANIMTAL‹MATLARI
Su besleme devresi
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 10
NORMAL B‹R fi‹fiEN‹N YERLEfiT‹R‹LMES‹
Tespit koluna bas›n ve özel su deposunu yukar› do¤ru kald›r›p ç›kart›n.
Su besleme devresini özel su deposundan ay›r›n, sonra su besleme
devresinin iç olu¤unu, normal bir kaynak su fliflesine yerlefltirin ve
çevirerek sabitleyin.
Su besleme devresini çevirin, sonra tespit deli¤indeki yerine sabitleyin.
NOT » Normal soda veya içecek fliflelerinden su deposuna hava girdi¤inde su sesi duyulabilir.
» Baz› normal maden suyu veya so¤uk içecek flifleleri, ebatlar›na ba¤l› olarak su besleme devresine uymayabilir.
» “Push” dü¤mesine bast›¤›n›zda su iyi akmazsa, dü¤meye tekrar bas›n.
» Kola, soda vb karbonatl› içecekleri kullanmay›n. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda, fliflenin üst taraf›nda biriken
karbon bas›nc›ndan dolay› içecek f›flk›rabilir.
» fiiflelenmifl maden suyu veya her hangi bir madde içermeyen kaynat›lm›fl musluk suyu kullan›n.
Su Deposu/Besleme Devresi
Büyük kapa¤› yukar› do¤ru çekin ve her iki yandaki kancalar› sökün.
Su besleme flebekesini ok yönünde çevirerek gevfletip ç›kart›n.
Büyük kapa¤› ve özel su deposunu s›cak su ve deterjan ile y›kay›n.
» Kapa¤› tutun ve yukar› do¤ru çekerek ç›kar›n. Kapa¤› ve kapa¤a ba¤l› at›k
fliflesini yumuflak bir f›rça ile temizleyin.
Su besleme devresini yumuflak bir f›rça ile temizledikten sonra, su besleme
devresini çal›flt›rma koluna bas›n ve ard›ndan su ile y›kay›n.
» Çay veya di¤er içecekleri muhafaza etmek için kullan›ld›¤›nda su deposu s›k s›k temizlenmelidir. Sadece süzülmüfl çay kullan›n. Hijen için, fleker oran› yüksek içecekler (meyve suyu, yumuflak içecekler)
tavsiye edilmez.
UYARI
» Depo, sirke veya tuzlu su ile ›slat›lm›fl bir bezle temizlenebilir.
» Su besleme devresi lastik contas›n›n yerinden ç›kmad›¤›ndan veya keskin cisimler taraf›ndan hasar
görmedi¤inden emin olun. Aksi takdirde, kaçak meydana gelebilir.
10
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 11
RAFLAR VE KAPLAR DONDURUCU
DONDURUCU
Kap› Bölmesi
Buzluk
Lamba
Buz Boflaltma
Olu¤u
Raf
Döner Buzluk
Çekmece
Ön ayak kapa¤›
BUZDOLABI
‹çecek Bölmesi
Lambalar
fiarap Raf› (Opsiyonel)
Su deposu
Kap› Bölmesi
‹çecek Bölmesi
Katlanabilir Raf (opsiyonel)
Koku giderici (Opsiyonel)
Yumurta Bölmesi
Cool/Select Zone™
Çekmecesi (Opsiyonel)
Meyve & Sebze Çekmecesi
Kap› Bölmeleri
11
KULLANIMTAL‹MATLARI
Buz kab›
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 12
Y‹YECEK MUHAFAZA KILAVUZU
Daha fazla alan için, yiyecekleri
çekmecelerde saklayabilir ve
buz kab›n› ç›karabilirsiniz.
DONDURULMUfi Y‹YECEKLER‹N DONDURUCUDA MUHAFAZA ED‹LMES‹
Tavlanm›fl Cam Raf
» Bütün tip yiyecekleri muhafaza etmek için kullan›labilir.
Kap› Bölmesi
» Bütün küçük yiyecek paketlerini muhafaza etmek için kullan›labilir.
Plastik Çekmece
» Et ve kuru yiyecekleri muhafaza etmek için kullan›labilir. Muhafaza
edilen yiyecekler folyo veya di¤er uygun ambalajlama malzemeleri
ile sar›lmal› ya da kaplara konulmal›d›r.
Buz boflaltma olu¤u (opsiyonel)
Olu¤a veya buz kab›na ellerinizi, parmaklar›n›z› veya di¤er cisimleri sokmay›n›z.
Bu durum, yaralanmalara veya maddi hasara sebep olabilir.
UYARI
12
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 13
Y‹YECEK MUHAFAZA KILAVUZU
SO⁄UK Y‹YECEKLER‹N BUZDOLABINDA MUHAFAZA ED‹LMES‹
Dökülmeyi Önleyici Tavlanm›fl Cam Raf
» Her çeflit so¤uk yiyecekleri muhafaza etmek için kullan›labilir.
» Güvenlidir ve k›r›lmas› zordur.
» Cam yüzeyindeki daire fleklindeki iflaretler normal bir durumdur.
Katlanabilir raf (Opsiyonel)
» Uzun cisimler için daha uzun bir alana ihtiyaç duydu¤unuzda.
Raf›n ön taraf›n› hafifçe kald›r›n ve geriye do¤ru itin.
Raf, bu konumda daha uzun cisimlerin saklanmas› için kullan›labilir.
CoolSelect Zone™ Çekmecesi (opsiyonel)
» Yiyeceklerin tad›n›n bozulmamas›n› ve uzun bir süre tazeliklerini
korumalar›n› sa¤lar.
» Peynir, et, piliç, bal›k veya h›zl› tüketilen di¤er yiyecekleri saklamak
için kullan›n.
KULLANIMTAL‹MATLARI
Sebze & Meyve Çekmecesi (Üst ve Alt)
» Sebze ve meyveleri saklamak için kullan›l›r.
» Bu çekmece hava geçirmez. Optimum nem kontrol özelli¤i, muhafaza
edilen meyve ve sebzelerin tazeliklerini korumalar›na yard›mc› olur.
Günlük Yiyecek Bölmesi
» Ya¤, margarin ve peynir muhafaza etmek için kullan›labilir.
Kap› Bölmeleri
» Süt ve yo¤urt gibi küçük ambalajlardaki yiyecekleri
saklamak için kullan›labilir.
‹çecek Bölmesi (Opsiyonel)
» Kutulardaki içecek ve haz›r yiyecek gibi s›k kullan›lan maddeleri saklamak ve buzdolab› kap›s›n› açmadan bunlara eriflmek için kullan›labilir.
fiifleler düflmeyecek flekilde iyice sabitlenmelidir.
D‹KKAT
Yumurta Bölmesi
» Yumurtalar› göze koyun ve kab› rafa yerlefltirin.
fiarap raf› (Opsiyonel)
» Tad›n› korumak için, flarap fliflesini rafa yerlefltirin.
UYARI
» Uzun bir tatile ç›kmay› planlad›¤›n›zda, buzdolab›n› boflaltman›z
ve kapatman›z gerekir. ‹çerideki suyu temizleyiniz ve kap›lar› aç›k
b›rak›n›z. Aksi takdirde, koku ve küflenme meydana gelebilir.
» CoolSelect bölme özellikli model durumunda, raf› bu raya yerlefltirmeyiniz, aksi takdirde raf, içecek bölmesi kapa¤›na çarparak k›r›lmas›na sebep olabilir.
13
CoolSelect bölme modeli için
kullan›lmamas› gereken ray
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 14
CoolSelect Zone™ Çekmecesi KILAVUZU
“Select” dü¤mesi (Opsiyonel)
Soft Freeze
» “Soft Freeze” seçildi¤inde, buzdolab›n›n ayarl› s›cakl›¤›ndan
ba¤›ms›z olarak dijital panelde -5°C görünür.
» “Soft-Freeze” s›cakl›k ayarlamas› et ve bal›¤›n daha uzun süre
korunmas›n› sa¤lar.
» Damlamalara sebep olmadan etin kolayca kesilmesini sa¤lar.
Chill
» “Chill” seçildi¤inde, buzdolab›n›n ayarl› s›cakl›¤›ndan ba¤›ms›z
olarak CoolSelect ZoneTM Çekmecesinin s›cakl›¤› -1°C’de tutulur.
» “Chill” s›cakl›k ayarlamas› et ve bal›¤›n daha uzun süre korunmas›n› sa¤lar.
Cool
» “Cool” seçildi¤inde, s›cakl›k buzdolab›n›n ayarl› s›cakl›¤› ile ayn›
olacakt›r. Dijital panel ile gösterge panelde görünen s›cakl›k ayn›
olacakt›r.
» CoolSelect ZoneTM Çekmecesi buzdolab›nda ekstra alan sa¤lar.
14
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 15
CoolSelect Zone™ Çekmecesi KILAVUZU
“Quick Cool” dü¤mesi
» CoolSelect ZoneTM çekmecesi ile birlikte Quick Cool (H›zl› So¤utma) özelli¤ini kullanabilirsiniz.
» “Quick Cool” özelli¤i 1~3 kutu içece¤in 60 dakika içinde so¤umas›n› sa¤lar.
» Bu fonksiyonu iptal etmek için, “Quick Cool” dü¤mesine tekrar bas›n›z.
CoolSelect ZoneTM çekmecesi önceki s›cakl›k ayar›na döner.
» “H›zl› So¤utma” ifllemi bitti¤inde, “Cool” (So¤utma) s›cakl›k ayar›na dönülür.
Z
NOT
‹çece¤e ba¤l› olarak, so¤uma süresi de¤iflebilir.
» “Quick Cool” seçene¤i için, CoolSelect ZoneTM Çekmecesindeki yiyeceklerin
ç›kar›lmas› gerekir.
“Thaw” dü¤mesi
» Damlamalar ve et kalitesinin bozulmas› yiyeceklerin korunma süresini azalt›r.
» “Thaw” opsiyonu seçildikten sonra, CoolSelect ZoneTM Çekmecesine s›ra ile s›cak ve
so¤uk hava beslenir.
» Etin a¤›rl›¤›na ba¤l› olarak, çözülme süresi s›ra ile 4 saat, 6 saat, 10 saat ve 12 saat olarak
seçilebilir.
» “Çözme” ifllemi bitti¤inde CoolSelect ZoneTM göstergesi “chill” (so¤utma) konumuna döner.
» Bu fonksiyonu iptal etmek için, “Thaw” dü¤mesinin d›fl›ndaki bir dü¤meye bas›n›z.
» Et ve bal›¤›n yaklafl›k çözülme süresi afla¤›da gösterilmifltir. (1 inç’lik kal›nl›k baz al›narak)
Çözülme Süresi
A¤›rl›k
Z
NOT
4 saat
6 saat
10 saat
400g
600g
800g
12 saat
1000g
Etin ve bal›¤›n boyutuna ve kal›nl›¤›na ba¤l› olarak, çözülme süresi farkl›l›k gösterebilir.
Yukar›daki a¤›rl›k CoolSelect ZonTM Çekmecesindeki yiyeceklerin toplam a¤›rl›¤›n› temsil eder.
Örn) 400g dondurulmufl biftek ve 600g dondurulmufl tavuk etinin toplam çözülme süresi 10 saat olacakt›r.
» “Çözme” ayar› için, CoolSelect ZoneTM Çekmecesindeki yiyeceklerin ç›kar›lmas› gerekir.
UYARI
15
KULLANIMTAL‹MATLARI
UYARI
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 16
DONDURUCU BÖLÜMÜ AKSESUARLARININ SÖKÜLMES‹
Temperli cam raf
» Raf› iyice çekin. Sonra kald›rarak ç›kar›n.
Buzluk tepsisi (opsiyonel)
» Tepsiyi yukar› do¤ru kald›r›n ve çekerek ç›kar›n.
Ön ayak kapa¤›
» Dondurucu ve buzdolab› kap›lar›n› aç›n, üç viday› sökün ve kapa¤› ç›kar›n.
» Tekrar takarken, kapa¤› yerine
yerlefltirin ve üç viday› s›k›n.
hSadece gerekti¤i durumlarda ayak kapa¤›n›
ç›kar›n.
Kap› bölmeleri
» Kap› bölmesini iki elinizle
tutun ve yukar› do¤ru kald›r›n.
Çekmeceler
» Çekmece¤i d›flar› do¤ru
çekip ve hafif yukar› kald›rarak ç›kar›n.
NOT
Buz bölmesi ve kab›
» Buz kab›n› kendinize do¤ru çekerek ç›kar›n.
Sonra da buz bölmesiniz
ç›kar›n (sadece ana model)
» Kapa¤› sökerken afl›r› kuvvet uygulamay›n;
aksi takdirde hasara sebep olabilirsiniz.
BUZDOLABI BÖLÜMÜ AKSESUARLARININ SÖKÜLMES‹
Temperli cam raf
» Raf› iyice çekin. Sonra yukar› do¤ru kald›rarak ç›kar›n.
Taze sebze & meyve çekmecesi ve kapa¤›
» Koldan tutup kendinize do¤ru çekin ve sonra
da hafif yukar› do¤ru kald›rarak ç›kar›n.
» Kapa¤› kendinize do¤ru çekerek ç›kar›n.
Kap› bölmeleri
» Kap› bölmesini iki elinizle tutun ve yukar› do¤ru kald›rarak ç›kar›n.
fiarap raf› (Opsiyonel)
» Raf› tutun ve kendinize do¤ru çekin.
‹ÇECEK BÖLMES‹™ (Opsiyonel)
Ekstra so¤utucu bölmesine ulaflmak
için, bölme kapa¤›n›n kolundan tutun ve
afla¤› do¤ru çekin.
» Ana buzdolab› kapa¤›n› açman›z gerekmedi¤i için ekstra so¤utucu bölmesi rahatl›k sunar. Bu ayn› zamanda, enerji tasarrufu da sa¤lar.
UYARI
‹çecek gibi çok s›k kullan›lan maddeler
için ekstra so¤utucu bölmesini kullanman›z› tavsiye ederiz.
Kap› aç›ld›¤›nda, içecek flifleleri ve kutular› gibi maddeleri destekleyen bir bölme olarak kullan›labilir.
» Kap› yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
» Dondurucu ve buzdolab› aksesuarlar›n› sökmeden önce, saklan›lan yiyecekleri baflka bir yere al›n.
» Kesinlikle ‹çecek Bölmesinin kapa¤› aç›lmamal›d›r.
Kapa¤› olmad›¤›nda ‹çecek Bölmesi TM kullan›lamaz.
» ‹çecek bölmesi kapa¤›n› kapatt›¤›n›zda ellerinizi ve parmaklar›n›z› s›k›flabilecekleri bir yere koymamaya dikkat edin.
» Aç›k kapa¤› bir bölme olarak kulland›¤›n›zda, üzerine a¤›r cisimler koymay›n.
» Yaralanma veya maddi hasara sebep olaca¤›ndan, çocuklar›n kap›ya as›lmalar›na izin vermeyin.
16
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 17
AKSESUARLARIN TEM‹ZLENMES‹
‹ç taraf
» Yumuflak bir deterjan kullanarak aksesuarlar› temizleyin. Ard›ndan kuru bir bezle silin.
» Aksesuarlar› y›kad›ktan sonra, yeniden kullanmadan önce kurumas›n› bekleyin.
D›fl yüzey
» Ön kontrol panelini temiz bir bezle silin.
» Kap›lar ve kap› kollar› yumuflak bir deterjan ve bezle temizlenmelidir. Temiz bir bezle kurulay›n.
» D›fl yüzey y›lda bir veya iki kez cilalanmal›d›r.
Su ve buz sebili ve drenaj ç›k›fl› (Opsiyonel)
» Su ve buz sebilini temizlemek için, nemli bir bez kullan›n›z. Sonra kuru bir bezle siliniz.
» Su ve buz sebili ve ç›k›fl›n› kuru tutunuz.
‹çecek Bölmesi (Opsiyonel)
» Ekstra so¤utucu bölmesini temizlemek için ›slak bir bez kullan›n›z. Ard›ndan kuru bir
bezle siliniz.
Kauçuk kap› contalar›
» Kauçuk kap› contalar› kirlendi¤inde, kap› düzgün kapanmayacak ve buzdolab› ve dondurucu etkili bir flekilde çal›flmayacakt›r. Bunlar› yumuflak deterjan ve ›slak bir bezle temizleyin. Ard›ndan kuru bir bezle silin.
NOT
» Buzdolab›n› temizlerken veya uzun bir süre kullanmayaca¤›n›z zaman, fifli prizden çekin, kap›lar› aç›k
tutun ve buzdolab›n› kuru tutun.
» Su püskürterek temizlemeyin.
» Temizlemek için benzin, tiner veya araç deterjan› kullanmay›n.
17
KULLANIMTAL‹MATLARI
Arka taraf
» Bir elektrikli süpürge kullanarak tozlar› y›lda bir veya iki kez temizleyin.
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 18
AKSESUARLARIN TEM‹ZLENMES‹
Koku giderici (Opsiyonel)
» Kapa¤›, flekilde gösterildi¤i gibi düz uçlu bir tornavida ile sökün.
» Kartuflu kapaktan ç›kar›n ve en az 4 saat kadar ›l›k suyun içinde tutun.
Kartuflu aç›k bir alanda en az 8 saat bekleterek iyice kurumas›n› sa¤lay›n.
» Bu ifllemi y›lda bir veya iki kez tekrarlay›n.
CoolSelect zone™ özelli¤i olan model
CoolSelect zone™ özelli¤i olmayan model
Kartufl
NOT
» Kapal› bir alanda kurutuldu¤unda, bu alana koku yay›labilir.
» ‹çebileceklerinden dolay› çocuklar› sar› sudan uzak tutun.
‹Ç LAMBANIN DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
» ‹ç lambay› de¤ifltirmeden önce fifli prizden çekin. Lamba de¤ifltirmede zorluk yaflarsan›z, servis merkezine dan›fl›n.
UYARI
DONDURUCU /SO⁄UTUCU BÖLMES‹ LAMBASI (SADECE ANA MODEL)
Lamba kapa¤› kancalar›n›n
alt›na düz üçlu bir tornavida
yerlefltirin ve ok yönünde
itin.
Kapa¤› ok yönünde çekerek
ç›kar›n.
Ampulü de¤ifltirdikten sonra,
lamba kapa¤›n› tak›n.
DONDURUCU BÖLMES‹ LAMBASI (BUZ VE SU BÖLMEL‹ MODEL)
➀
Bu bölmesi kapa¤›n› (1) yukar› do¤ru kald›r›n ve çekerek ç›kar›n.
Lamba kapa¤›n› (2) sökmek için bir tornavida kullan›n.
Ampulü yenisiyle de¤ifltirin (3) ve ard›ndan bir tornavida
kullanarak lamba kapa¤›n› yerine tak›n.
➂
Buz bölmesi kapa¤›n› tak›n.
➁
18
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 19
SU F‹LTRES‹
Su “Filtre Göstergesi” lambas›
» “Filtre göstergesi”, filtre kartuflununun de¤ifltirme zaman›n› bilmenizi sa¤lar. Lamba yeflilden turuncuya de¤iflecektir. Bu, mevcut kartuflu de¤ifltirme zaman›n›n geldi¤ini gösterir.
Lamba k›rm›z› yand›¤›nda kartuflu de¤ifltirmenizi tavsiye ederiz. (Ayr›nt›l› bilgi için “Su filtresinin tak›lmas›” k›sm›na bak›n)
Sebilin su filtresi olmadan kullan›lmas›
» Su beslemesindeki su borusu t›kanaca¤›ndan dolay› su ve buz sebilini su filtresi olmadan kullanamazs›n›z.
Yedek filtrelerin siparifli
» Su filtresi kartufllar›n› siparifl etmek için yetkili Samsung bayisine dan›fl›n›z.
Bu dolab› kap›lar›n›n, tamamen kapanmalar› için, özel aç›lma ve kapanma özellikleri vard›r.
Kap›y› açt›¤›n›zda, yaln›zca tuttu¤unuz sürecek aç›k duracakt›r. Belli bir noktaya ulaflt›ktan sonra, aç›k
kalacakt›r.
Kap› k›smen aç›ksa, otomatik olarak kapanacakt›r.
19
KULLANIMTAL‹MATLARI
KAPILAR
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 20
ARIZA G‹DERME
Buzdolab› hiç çal›flm›yor veya yeterince
so¤utmuyor
Buz yap›lm›yor
» Elektrik fiflinin düzgün tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol
edin.
» Buz muhafaza ünitesinde buz var m›?
» Gösterge panelindeki s›cakl›k dü¤mesi do¤ru s›cakl›¤a ayarl› m›? Daha düflük bir s›cakl›¤a ayarlay›n.
» Dondurucu s›cakl›¤› çok yüksek mi?
» Buzdolab› do¤rudan günefl ›fl›¤›na m› maruz kalm›fl
veya ›s› kaynaklar›n›n yak›n›nda m›?
» Buzdolab›n›n arkas› duvara çok mu yak›n?
» Buz yapma fonksiyonunu kapatt›n›z m›?
» Su hortumu ba¤l› m› ve kapatma vanas› aç›k m›?
(S›cakl›¤› düflürün)
» Su besleme hortumunu ba¤lad›ktan sonra, buz yapmadan önce 12 saat beklediniz mi?
Buzdolab›ndan su kabarc›klar› sesi geliyor
Buzdolab›ndaki yiyecekler donduruluyor
» Gösterge panelindeki s›cakl›k dü¤mesi do¤ru s›cakl›¤a ayarl› m›? Daha yüksek bir s›cakl›¤a ayarlay›n.
» Odadaki s›cakl›k çok düflük mü?
» Bu ses, buzdolab›nda dolaflan so¤utucu gaz›n sesidir ve normaldir.
Buzdolab›ndan kötü bir koku geliyor.
» Çok sulu yiyecekleri buzdolab›n›n en so¤uk yerine
mi saklad›n›z?
» Yiyecekleri hava almayacak flekilde folyo ile sar›n.
Buzdolab›ndan anormal sesler veya gürültüler geliyor
Dondurucunun duvar›nda buzlanma meydana geliyor
» Zeminin düz ve dengeli olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
» Hava kanal› t›kanm›fl m›?
Bozulmufl yiyecekleri at›n.
» Buzdolab›n›n arkas› duvara çok mu yak›n?
» Etkili hava dolafl›m› için saklan›lan yiyecekler aras›nda yeteri kadar boflluk b›rak›n.
» Buzdolab›n›n arkas›nda veya alt›nda bir fley mi var?
» Kap› düzgün kapat›lm›fl m›?
» Buzdolab›ndan bir tak›rt› sesi gelebilir ancak bu normaldir. Bu, parçalar›n genleflmesinden veya büzülmesinden kaynaklan›r.
Buzdolab›na su gelmiyor
Kabinin ön köfleleri ve yanlar› s›cak; yo¤uflma meydana geliyor.
» Yo¤uflmay› önlemek için buzdolab›n›n ön köflelerini
yo¤uflmay› önleyici devreler tak›lm›flt›r.
» Kap›y› uzun bir süre aç›k b›rakt›¤›n›zda yo¤uflma
meydana gelebilir.
20
» Su hortumu ba¤l› m› ve kapatma vanas› aç›k m›?
» Su besleme hortumu ezilmifl mi?
» Buzdolab› s›cakl›¤›n›n çok düflük olmas›ndan dolay› su bölmesi donmufl mu? Gösterge panelinde daha yüksek bir s›cakl›k seçin.
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 21
21
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 22
RS21KLSG
590
334
186
43
22
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 23
RS21KLMR
590
334
186
43
23
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 24
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 25
MEMO
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 26
MEMO
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 27
MEMO
DA99-00932A(TU)-0.0
5/28/05 12:41 PM
Page 28
Download PDF

advertising