Samsung | AQ09P8GE | Samsung AQ09P8GE Kullanım kılavuzu

KULLANMA
KILAVUZU
¡ç ünite
Di§ ünite
AQ07P8GE
AQ09P8GE
AQ12PGGE
AQ18P0GE
AQT18P0GE
AQT24P6GE
UQ07P8GE
UQ09P8GE
UQ12PGGE
UQ18P0GE
UQT18P0GE
UQT24P6GE
DUVAR T¡P¡ SPL¡T KL¡MA
(So¶utma ve Is£tma)
Tu DB98-09871A(1)
Emniyet tedbirleri
Uyarma
Tehlike
Dikkat
Tu-2
◆ E¶er bu kliman£n güç kayna¶£ bozulmu§sa, sadece üretici
veya yetkili servis personeli taraf£ndan de¶i§tirilmelidir.
◆ Bu klimayı kendiniz kurmayı denemeyiniz.
◆ Bu ünite kullan£c£n£n onarabilece¶£ parçalar içermemektedir.
Tamir için her zaman yetkili servis personeline danı§ınız.
◆ Ta§ınırken de bu ünitenin montaj£ ve de-montajn£ yetkili
servis personeline yapt£r£n£z.
◆ Kliman£n so¶uk hava ak£m£na çok uzun süre maruz
kalmay£n£z.
◆ Ç£k£§ yolu veya giri§ £zgaralar£ina parmak veya yabanc£
cisimler sokmay£n£z.
◆ Do¶rudan güç kayna¶£ kablosunu çıkararak klimayı
durdurmayınız.
◆ Güç kayna¶£ kablosuna zarar vermeyiniz.
◆ Klimanın bozuk çal£§t£¶£n£ hissetti¶iniz zaman
(yanık kokusu,vs.) çalı§mayı hemen durdurunuz, elektrik
sigortasını kapatınız ve yetkili servis personeline danı§ınız.
◆ Klimay£ kullan£rken bulundu¶unuz ortam£ s£k s£k
havaland£r£n£z.
◆ ¢ömine veya ısıtma cihazlarına direk olarak klimadan çıkan
havayı vermeyiniz.
◆ Klimanın üzerine as£lmay£n£z ve hiç bir nesneyi koymayınız.
◆ ¡ç ünitesinin üzerine hiç bir§ey asmayınız.
◆ Klimanın üstüne çiçek saksları veya su kapları koymayınız.
◆ Klimayı suya direk temas ettirmeyiniz.
◆ Islak ellerle güç kayna¶ına dokunmayınız.
◆ Güç kablosunu direkt çekerek klimayı kapatmayınız.
◆ Uzun süre klimayı kullanmayaca¶£n£z zaman güç kayna¶ını
kesiniz.
◆ Hayvanlar£ veya bitkileri kliman£n have ak£m£n£ içerisine uzun
süre b£rakmay£n£z.
◆ Klimadan bo§atılan suyu içmeyiniz.
◆ Klimay£ yiyecek, bitki, hayvan, hassas aletler ve sanat
eserlerinin bulundu¶u mekanlarda kullanmay£n£z.
◆ Klima çalı§ırken giri§ ızgaraları ve çıkı§ yolunu kapatmayınız.
◆ Klimay£ yan£nda yanabilir gazlar bulundurmay£n£z.
◆ E¶er ba¶lant£ kablosu zarar görürse, özel bir kablo ile yetkili
servis ile arac£l£¶£yla de¶i§tirilmelidir.
◆ Klima art£k kullan£lmayacaksa yetkili servis personeline
ba§vurunuz.
¡çindekiler
◆ Kliman£z£n montaj£
■
■
■
■
■
Emniyet Tedbirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¡ç Ünitenin Görünümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzaktan Kumanda - Cihaz£ Dü¶me ve Göstergeler . . . . . .
Ba§larken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerle§tirmesi . . . . . . .
2
4
6
7
8
◆ Kliman£z£n t£r£lmas£
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Otomatik Çal£§ma Modunun Seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . .
Odan£z£n So¶utulmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odan£z£n Is£t£lmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oda S£cakl£¶£n£n H£zl£ De¶i§tirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazla Nemin Al£nmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odan£z£n Havaland£r£lmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerji tasarrufu modunu seçmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anyon üretmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hava Ak£§ Yönünün Dikey Olarak Ayarlanmas£ . . . . . . . . .
Hava Ak£§ Yönünün Yatay Olarak Ayarlanmas£ . . . . . . . . .
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
◆ Kliman£z£n programlanmas£
■
■
■
Aç£lma Zaman£n£n Ayarlanmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapanma Zaman£n£n Ayarlanmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uyku, Zaman Ayarlanmas£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
20
◆ Kullanma önerileri
■
■
■
■
■
■
Çal£§t£ma Önerileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S£cakl£k ve Nem Oran£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimanızı uzaktan kumandasız çalı§tırmak . . . . . . . . . . . .
Basit Problemlerin Çözülmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kliman£z£n Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koku giderici - biyo - ye§il filtreleri temizleme (opsiyon) . . . . . .
21
22
22
23
24
24
◆ Teknik özellikler
Tu-3
¡ç Ünitenin Görünümü
Model'e göre dizayn ve §ekil de¶i§ebilir.
¡ç Ünite
Otomatik £zgara
Hava giri§i
oda sıcaklı¶ı sensörü
açma/kapatma
dü¶mesi
Hava filtresi
(£zgaran£n arkas£nda)
Uzaktan kumanda
al£c£s£
Hava yönlendirici
kanatlar(d£§)
çalı§ma göstergesi
zamanlayıcı göstergesi
Uyku zamanlayıcı
göstergesi
Hava sıcaklı¶ı & oda
sıcaklı¶ını ayarlamak
anyon göstergesi
vantilatör hızını
ayarlaması
Not
Tu-4
◆ Çalı§tırırken gösterge ekranını açmak yada kapatmak
isterseniz, uzaktan kumandanın üzerindeki
dü¶meye basınız.
◆ Oda sıcaklı¶ı sensörü, sensörün etrafındaki hava
sıcaklı¶ını ölçer ve gösterge ekranında sıcaklı¶ını
gösterir.
Di§ Ünite
UQ07P8GE
UQ09P8GE
Hava Giri§i (arkada)
Hava Ç£k£§£
Ba¶lant£ Valfi (iç tarafta)
Di§ Ünite
UQ12PGGE
Hava Giri§i (arkada)
Hava Ç£k£§£
Ba¶lant£ Valfi (iç tarafta)
Di§ Ünite
UQ18P0GE UQT18P0GE
UQT24P6GE
Hava Giri§i (arkada)
Hava Ç£k£§£
Ba¶lant£ Valfi
Tu-5
Uzaktan Kumanda - Cihaz£ Dü¶me ve Göstergeler
Çal£§ma modu göstergesi
Uzaktan kumanda sinyal
göstergesi
Pil bitim göstergesi
Fan h£z£
anyon göstergesi
Uyku modu göstergesi
Aç£lma zaman£ göstergesi
(
Otomatik,
alma, Fan,
So¶uk,
ls£tma)
Nem
Turbo modu göstergesi
S£cakl£k ayar göstergeleri
Hava ak£§£ sal£n£m göstergesi
Kapanma Zaman£ göstergesi
Enerji tasarrufu
Açma/kapatma dü¶mesi
dijital Açma/kapatma dü¶mesi
S£cakl£k ayar dü¶mesi
Hava ak£§£ sal£n£m dü¶mesi
Fan h£z£ ayar dü¶mesi
Uyku dü¶mesi
Zaman ayarl£ açma dü¶mesi
Zaman ayarl£
kapama dü¶mesi
Tu-6
Mod seçim du¶mesi
(Otomatik, So¶uk, Nem
alma, Fan, £s£tma)
Enerji tasarrufu dü¶mesi
Turbo dü¶mesi
Anyon dü¶mesi
Zamanlayıcı kurma/iptal etme
Ba§larken
Yeni bir split klima ald£n£z,kliman£z£n yetkili servis taraf£ndan
monte edilmi§ olmas£ gereklidir.
Kullanma k£lavunuz, kliman£z£ kullan£rken sizin için gerekli olabilecek ve
önemli bilgileri içermektedir.
Kliman£z£n gelecekte de sa¶l£kl£ ve verimli çal£§mas£n£ sa¶lamak için lütfen bu el kitab£n£
dikkatlice okuyun.
Kullanma k£lavuzu a§a¶£daki gibi düzenlenmi§tir.
◆ 4-6 sayfalarda kliman£z£n a§a¶£daki k£s£mlar£ görülmektedir:
- ¡ç ve di§ üniteler
- Uzaktan kumanda(cihaz£ dü¶me ve göstergeleri)
Bu resimler size arad£¶£n£z dü¶meleri bluman£zda ve ekrandaki sembolleri
anlaman£zda yard£mc£ olacakt£r.
◆ El kitabında her fonksyonları için a§amalı prosedürleri bulabilirsiniz.
Ad£m ad£m anlat£lan prosedürde a§a¶£daki semboller kullan£lmaktad£r:
BASIN
¡T¡N
BASILI TUTUN
Tu-7
Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerle§tirmesi
E¶er ;
◆ kliman£z£ yeni alm£§san£z,
◆ Ya da uzaktan kumandan£z do¶ru çal£§m£yorsa,
Pilleri kontrol ederek tekrar yerle§tirmeli veya de¶i§tirmelisiniz.
Not
◆ ¡ki tane AAA, LR03 1.5V pilleri kullan£n.
◆ Eski pilleri veya birbirinden farkl£ pilleri beraber kullanmay£n.
◆ Piller 12 ay sonra tamamen bitmi§ ya da düzgün
kullan£lamayacak durumda olabilirler.
1
Pil yuvas£ kapa¶£n£ basparma¶£n£z£ §ekilde gösterilen yere bast£rarak ok
yönünde çekin ve ç£kar£n.
2
Kutuplar£na dikkat ederek iki tane pili yerle§tirin:
◆ Pilin“+” kutubu, pil yuvas£n£n “+” k£sm£na gelecek §ekilde.
◆ Pilin“–” kutubu, pil yuvas£n£n “–” k£sm£na gelecek §ekilde.
3
Tu-8
Kapa¶£ t£rnaklar yuvadaki yerine oturana kadar iterek tak£n£z.
Otomatik Çal£§ma Modunun Seçilmesi
Uzaktan kumandan£z ile kliman£z£ otomatik modda çal£§maya ba§latabilirsiniz. Otomatik modunda, en uygun sıcaklı¶ı ve vantilatör hızı otomatik
olarak seçilir.
1
Gerekirse
Sonuç:
ÖNEML¡
(açma/kapatma) dü¶mesine bas£n.
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kulland£¶£n£z modda çal£§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
Kliman£z bu ünitenin zarar görmesini engellemek için a§a¶£da
belirtilen olaylardan hemen sonra kliman£z£n çal£§mas£n£
engelleyen bir koruma mekanizmas£ bulunmaktad£r.
◆ Fi§i prize tak£nca
◆ Durdu¶unda
Kliman£z tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir §ekilde
çal£§maya ba§layacakt£r.
göstergesi yanmıyorsa,
2 E¶er uzaktan kumandanın üst kısmında
ekranda görülünceye kadar
dü¶mesine basın.
Sonuç:
Not
◆ ¡ç ünite
dü¶mesine her bası§ta sinyal sesi verir.
◆ Klima AUTO (Otomatik) modunda çalı§maya ba§lar.
¡stedi¶iniz anda çalı§ma modunu de¶i§tirebilirsiniz.
Tu-9
Odan£z£n So¶utulmas£
E¶er ;
◆ So¶utma yapmak istiyorsan£z,
◆ Cool(So¶utma) modunu seçmelisiniz.
1
E¶er kliman£z aç£k de¶ilse
Sonuç :
ÖNEML¡
(açma/kapatma) dü¶mesine bas£n.
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kullanıldı¶ı modda çalı§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a§a¶ıda
belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı§masını
engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
◆ Fi§i prize takınca
◆ Durdu¶unda
Kliman£z tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir §ekilde
çalı§maya ba§layacaktır.
2 E¶er kumandanın üst kısmında
göstergesi yanmıyorsa, ekranda
görününceye kadar
dü¶mesine basın.
Sonuç:
Not
3
¡stedi¶iniz anda çalı§ma modunu de¶i§tirebilirsiniz.
Sıcaklı¶ı ayarlamak için,
dü¶mesine istedi¶iniz sıcaklık
görülünceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır.
Sonuç:
4
◆ ¡ç ünite
dü¶mesine her bası§ta sinyal sesi verir.
◆ Klima COOL (So¶utma) modunda çalı§maya ba§lar.
◆
veya temperature dü¶mesine her bası§ta;
- Sıcaklık 1ºC de¶i§ir
- ¡ç ünite sinyal sesi verir
◆ Klima so¶utma yapmaya ba§lay£nca, oda s£cakl£¶£
istenilen s£cakl£¶£ndan daha so¶uk olur.
◆ Oda sıcaklı¶ı istenilen sıcaklı¶a ula§tı¶ında, klima
so¶utmayı durdurur, ama vantilatör çalı§maya devam eder.
Odan£n daha h£zl£ so¶utulmas£ için düzeyde oluncaya kadar
dü¶mesine bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:
Otomatik(S£ra ile döner :
Orta
Hızlı
Otomatik
Turbo (Maksimum)
Sonuç:
5
Tu-10
dü¶mesine her bası§ta iç ünite sinyal sesi verir.
Hava ak£§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bak£n.
)
Odan£z£n Is£t£lmas£
aE¶er;
E¶er ; ◆ Isıtma sıcaklı¶ını,
◆ Isı£tm
maadyaaipke
mnafkanish
tiyızoınrsı aany£azr,lamak istiyorsanız, Heat
tm
odau) nmuosdeuçnmuesliseiçnm
iz.elisiniz.
ta
(I)sm
£tm
◆ (HIseıa
1
E¶er klimanız açık de¶ilse
Sonuç:
ÖNEML¡
2
Not
Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a§a¶ıda
belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı§masını
engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
◆ Fi§i prize takınca
◆ Durdu¶unda
Kliman£z tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir §ekilde
çalı§maya ba§layacaktır.
◆ ¡ç ünite
dü¶mesine her bası§ta sinyal sesi verir.
◆ Klima “ HEAT” (Isıtma) modunda çalı§maya ba§lar.
¡stedi¶iniz anda çalı§ma modunu de¶i§tirebilirsiniz.
Sıcaklı¶ı ayarlamak için,
dü¶mesine istedi¶iniz sıcaklık
görülünceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.
Sonuç:
4
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kullanıldı¶ı modda çalı§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
E¶er kumandanın üst kısmında
göstergesi yanmıyorsa, ekranda
dü¶mesine bir ga da daha fazla basin.
Sonuç:
3
(açma/kapatma) dü¶mesine basın.
◆
dü¶mesine her bası§ta;
- Sıcaklık 1ºC de¶i§ir.
- ¡ç ünite sinyal sesi verir.
◆ Klima £s£tma yapmaya ba§lay£nca, oda s£cakl£¶£ istenilen s£cakl£¶£ndan
daha s£cak olur, (istenilen s£cakl£¶£ndan +3 derece).
◆ Oda sıcaklı¶ı istenilen sıcaklı¶a ula§tı¶ında, klima so¶utmayı
durdurur, ama vantilatör çalı§maya devam eder.
Odan£n daha h£zl£ £s£t£lmas£ için düzeyde oluncaya kadar
bir ya da daha fazla basarak ayarlayabilirsiniz:
Otomatik(S£ra ile döner :
dü¶mesine
)
Dü§ük
Orta
H£zl£
Sonuç:
5
◆
dü¶mesine her bası§ta iç ünite sinyal sesi verir.
◆ Hava yeterli s£cakl£¶a ula§£ncaya kadar ilk bir kaç dakika
içinde yava§ça çal£§£r. ¡stenilen s£cakl£¶a ula§£nca gerekli
h£zda otomatik olarak çal£§£r.
Hava ak£§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bak£n.
Tu-11
Oda S£cakl£¶£n£n H£zl£ De¶i§tirilmesi
Hızlı so¶utma/ısıtma (Turbo cooling/heating) fonksiyonu odanızı mümkün
olan en kısa sürede so¶utmak veya ısıtmak için kullanılır.
Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı
Örnek:
mümkün olan en kısa sürede so¶utmak istiyorsanız, TURBO
fonksiyonunu seçmelisiniz.
Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalı§tıktan sonra
otomatik olarak normal moda ve önceden seçti¶iniz sıcaklık ayarlarına
döner.
1
E¶er klimanız açık de¶ilse
Sonuç:
2
Tu-12
◆ Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
◆ Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede so¶utmaya
veya ısıtmaya ba§lar.
◆ 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmi§
oldu¶unuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner,
e¶er DRY veya FAN modunda iken
dü¶mesine
basarsanız bu otomatik olarak AUTO modu ile de¶i§mesini
sa¶layacaktır.
Torbo fonksyonunu 30 dakikalık süresinden önce durdurmak isterseniz,
dü¶mesine tekrar basınız.
Sonuç:
4
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kullanıldı¶ı modda çalı§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
dü¶mesine basın.
Sonuç:
3
(açma/kapatma) dü¶mesine basın.
Klimanız otomatik olarak önceden seçmi§ oldu¶unuz
moddaki, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.
Hava akı§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bakın.
Fazla Nemin Al£nmas£
E¶er, bulundu¶unuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla
nemi oda sıcaklı¶ını çok dü§ürmeden alabilirsiniz.
1
E¶er klimanız açık de¶ilse
Sonuç:
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kullanıldı¶ı modda çalı§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
ÖNEML¡
2
Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için
a§a¶ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın
çalı§masını engelleyen bir koruma mekanizması
bulunmaktadır.
◆ Fi§i prize takınca
◆ Durdu¶unda
Kliman£z tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir §ekilde
çalı§maya ba§layacaktır.
E¶er uzaktan kumandanın üst kısmında
göstergesi yanmıyorsa,
ekranda görünceye kadar
dü¶mesine basın.
Sonuç:
◆ ¡ç ünite
dü¶mesine her bası§ta sinyal sesi verir.
◆ Klima DRY (Nem alma) modunda çalı§maya ba§lar.
Not
3
¡stedi¶iniz anda çalı§ma modunu de¶i§tirebilirsiniz.
Sıcaklı¶ı ayarlamak için,
dü¶mesine istedi¶iniz sıcaklık
görününceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır.
Sonuç:
4
(açma/kapatma)dü¶mesine basın.
◆
dü¶mesine her bası§ta:
- Sıcaklık 1ºC de¶i§ir
- ¡ç ünite sinyal sesi verir
◆ Kliman£z fazla nemi almaya ba§lar, nem düzeyi otomatik
olarak ayarlan£r.
Hava akı§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bakın.
Tu-13
Odan£z£n Havaland£r£lmas£
E¶¶eerr ooddaann£ızz£dnahka
i avtam
e£zFaFnanözöezle
li¶llii¶
niinkiuklu
lallnaanraarkak
E
s£ozskfearldd£u¶r£g
nu
£n
hisvseebdaiyyoartsiasn
ooddaannıızzıı hhaavvaallaannddıırraabbiilliirrssiinniizz..
1
E¶er klimanız açık de¶ilse
Sonuç:
2
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kullan£ld£¶£ modda çalı§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
E¶er kumandanın üst kısmında
göstergesi yanmıyorsa, ekranda
görünceye kadar
dü¶mesine basın.
Sonuç:
Not
3
(açma/kapatma) dü¶mesine basın.
◆ ¡ç ünite
dü¶mesine her bası§ta sinyal sesi verir. .
◆ Klima FAN modunda çalı§maya ba§lar.
◆ Oda s£cakl£¶£ otomatik olarak ayarlanacakt£r.
¡stedi¶iniz anda çalı§ma modunu de¶i§tirebilirsiniz.
dü¶mesine basarak fan hızını istedi¶iniz kademeye getirin.
Dü§ük
Orta
Hızlı
Sonuç:
4
Tu-14
dü¶mesine her bası§ta iç ünite sinyal sesi verir.
Hava akı§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bakın.
Enerji tasarrufu modunu seçmek
Klimayı kullanırken enerji tasarrufu sa¶lamak isterseniz, enerji tasarrufu
dü¶mesi ile enerji tasarrufu modunu seçiniz.
1
E¶er klimanız açık de¶ilse
Sonuç
◆ ¡ç ünitedeki çalı§ma göstergesi yanacaktır.
◆ Klima en son kullan£ld£¶£ modda çalı§maya ba§lar.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
ÖNEML¡
2
Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a§a¶ıda
belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı§masını
engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır.
◆ Fi§i prize takınca
◆ Durdu¶unda
Kliman£z tekrar ancak 3 dakika sonra normal bir §ekilde
çalı§maya ba§layacaktır.
dü¶mesine basarak SOªUTMA modunu seçiniz.
Not
3
Enerji tasarrufu modunu sadece SOªUTMA modunda
seçebilirsiniz.
dü¶mesine basın.
Sonuç:
4
(açma/kapatma ) dü¶mesine basın.
◆
◆
◆
◆
¡ç ünite sinyal sesi verir.
Klima enerji tasarrufu modunda çalı§ır.
Dı§ hava akımı kanadı a§a¶ı ve yukarı hareket eder.
Enerji tasarrufu modunu kapatmak için,
dü¶mesine
tekrar basınız.
Sıcaklı¶ı ayarlamak için,
dü¶mesine istedi¶iniz sıcaklık
görününceye kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 26ºC ve 30ºC arasındadır.
Not
Sıcaklı¶ı 26ºC derecenin altına tutmak isterseniz, sıcaklı¶ı
ayarlamadan önce enerji tasarrufu modunu iptal ediniz.
5
Fan h£z£n£ seçmek için, istenilen ayar gösterilinceye kadar
düme¶sine bir yada daha fazla bas£n£z.
6
Hava akı§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bakın.
Tu-15
Anyon üretmek
Klimanın iç ünitesindeki iyon üreticisi anyonu üretebilir. Bu bir ek fonksyon
oldu¶undan, klimanın kapalı oldu¶u zamanda bile her hangi bir mod ile
seçebilirsiniz.
1
dü¶mesine basın.
Sonuç:
Not
2
Tu-16
Klima kapalı iken
dü¶meye basarsanız, klima otomatik
olarak açılır ve dü§ük vantilatör hızı ile çalı§an vantilatör
modunda anyonu üretecektir.
Anyon fonksyonunu durdurmak isterseniz
Sonuç:
3
◆ Bu klima anyonu üretir.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
dü¶meye tekrar basınız.
Klima, önceki mod, sıcaklık, ve vantilatör ayarlarına otomatik
olarak ayarlanır.
Hava akı§ yönünü kontrol etmek için sayfa 17’ye bakın.
Hava Ak£§ Yönünün Dikey Olarak Ayarlanmas£
¡ç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki hava akı§
¡yçöü
ınizd.aB
kiöhya
nn
leitnednirinendukvaanraddaıkniı pisotzeidsiy¶oinniuznpaog
ziösryeo,nüaniateyn
airnlaaylat bkiılsirm
sin
levcaeakı§
a
£§a£nn£ızyıönnvleenridmirienni akrattnıraadbuiliirsstiendizi¶. iniz pozisyonda ayarlayabilirsiniz.
klkim
Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz.
1
dü¶mesine bir yada daha fazla bas£n.
Sonuç :
ÖNER¡LER
2
Çal£§ma...
Kanad£n pozisyonu...
So¶utmada
ls£tmada
Yukar£ya do¶ru
A§a¶£ya do¶ru
E¶er klimanız çalı§ırken kanadın yukarıya ve a§a¶ıya otomatik olarak
çalı§masını istiyorsanız
dü¶mesine basın.
Sonuç:
3
Hava ak£§£n£ yönlendiren d£§ kanat dikey olarak ayar edilir.
Hava akı§ını yönlendiren dı§ kanat ilk pozisyonuna göre
yukarı ve a§a¶ı haraket etmeye ba§lar.
Kanadın yukarı ve a§a¶ı hareketini durdurmak için
tekrar basın.
Not
E¶er, kliman£z...,
kapat£rsan£z
tekrar çal£§t£r£rsan£z
dü¶mesine
Kanat...
kapanacakt£r.
bir önceki pozisyonuna
geri dönecektir.
Hava Ak£§ Yönünün Yatay Olarak Ayarlanmas£
Ünitede iki adet iç hava akı§ kanat takımı bulunmaktadır. Dı§ hava
yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa iç hava
yönlendirici kanatların da yönü yatay olarak ayarlanabilir.
1
Her Iç hava ak£§ kanat tak£m£n£ elinizle sa¶a veya sola çekerek istenilen
pozisyona getirebilirsiniz.
Tu-17
Aç£lma Zaman£n£n Ayarlanmas£
Açma zaman-sayac£n£ ayarlayarak kliman£z£n istedi¶iniz zamanda otomatik
olarak aç£lmas£n£ sa¶layabilirsiniz. 30 dakikadan 24 saate kadar zaman£
ayarlanabilirsiniz.
1
Çal£§t£rma zaman£n ayarlamak için
dü¶mesine istedi¶iniz zaman
süresini görünceye kadar bir yada daha fazla bas£n£z. Aç£lma zaman£
yar£m saatten 24 saate kadar ayarlanabilecektir.
2
Çal£§t£rma zaman£yla ilgili i§lemeler tamamland£¶£nda
dügmesine bas£n.
Sonuç :
3
◆
◆
◆
◆
(Set/Cancel)
¡stedi¶iniz zaman ayarlanacak.
Yanm£§ zaman göstergesi sönecek.
Seçilmi§ mod ve s£cakl£¶£ 10 saniye sonra kaybolacak.
Kliman£z, çal£§t£rma zaman£na vard£¶£nda otomatik olarak
çal£§maya ba§layacakt£r.
Çalı§ma modunu önceden seçmek için uzaktan kumandanın üstünde
istenilen mod gösterilinceye kadar
dü¶meye basınız.
Sonuç :
◆ Klima açıldı¶ında seçilen modunda çalı§acaktır.
Açma Zaman-Sayac£n£n ¡ptali
(Set/Cancel) dü¶mesine bas£n.
Not
◆ Kapama zamanlayıcı kuruluyken
dü¶meye
basarsanız, kapama zamanlayıcı ayarı da iptal edilir.
Tu-18
Kapanma Zaman£n£n Ayarlanmas£
Kapanma zaman-sayac£n£ ayarlayarak verilen zamandan sonra otomatik
olarak kliman£z£n kapanmas£n£ sa¶layabilirsiniz. 30 dakikadan 24 saate
kadar kapanma zaman£n£ ayarlanabilirsiniz.
1
Kapanma zaman£n£ ayarlamak için
dü¶mesine istedi¶iniz zaman
süresini görünceye kadar bir yada daha fazla bas£n£z. Kapanma zaman£
yar£m saatten 24 saate kadar ayarlanabilecektir.
2
Çal£§t£rma zaman£yla ilgili i§lemeler tamamland£¶£nda
dügmesine bas£n.
Sonuç :
Örne¶in
◆ ¡stedi¶iniz zaman ayarlanacak.
◆ Yanm£§ zaman göstergesi sönecek.
◆ Kliman£z, ayarlad£¶£n£z zamana vard£¶£nda otomatik
olarak kapanacakt£r.
2 saat sonra kliman£z aç£p 2 saat kadar çal£§t£r£p sonra da
otomatik olarak kapanmas£n£ istiyorsan£z,
1. ‘2.0 Hr’ görünceye kadar
2.
4.
dü¶mesine bas£n.
(Set/cancel) dü¶mesine bas£n.
3. ‘4.0 Hr’ görünceye kadar
Not
(Set/Caucel)
dü¶mesine bas£n.
(Set/cancel) dü¶mesine bas£n.
Kapanma zaman£n£ ayarland£ktan sonra
veya
dü¶mesine basarak mod ayar£n£ veya s£cakl£¶£n£ görerek
de¶i§tirebilirsiniz.
Kapama Zaman-Sayac£n£n ¡ptali
(Set/Cancel) dü¶mesine bas£n.
Not
◆ Açma zamanlayıcı kuruluyken
dü¶meye
basarsanız, açma zamanlayıcı ayarı da iptal edilir.
Tu-19
Uyku, Zaman Ayarlanmas£
Uyku Zaman-Sayacı, odanızın so¶utma ya da ısıtması yapılırken, klimanın
altı saatlik bir periyod sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır.
E¶er belirli bir zamanda klimanın kapatılmasını
istiyorsanız, sayfa 19’a bakın.
Not
1
COOL ya da HEAT modlar£ndan birini seçti¶inizden emin olun.
2
dü¶mesine bas£n.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
◆ Klima a§a¶£daki tabloda belirtildi¶i gibi kontrol edilir.
Sonuç:
So¶utma Sıcaklık saatte 1ºC derece
artacaktır.
¡ki saat sonunda 2ºC’lik artı§
olduktan sonra(2 Saat sonra)
sıcaklık dört saat boyunca
sabit kalır.
Is£tma
Sıcaklık saatte 1ºC derece
dü§ecektir.
¡ki saat sonunda 2ºC’lik
azalma olduktan sonra
(2 Saat sonra) sıcaklık dört
saat boyunca sabit kalır.
HAL
KOYMAK.
HAL
KOYMAK.
1 saat 2 saat
Kapan£§
saati
Ba§lama
saati
Kapan£§
saati
1 saat 2 saat
Uyku Zaman-Sayac£n£n ¡ptali
Ayarlanm£§ bulunan uyku zaman - sayac£n£ e¶er
kullanmayacaksan£z, bunu istedi¶iniz bir zamanda iptal edebilirsiniz.
dü¶mesine bas£n.
Sonuç:
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
◆
göstergesi söner.
◆ Klima nomal olarak çal£§mas£na devam eder.
Tu-20
6 saat
Ba§lama
saati
6 saat
Çal£§t£ma Önerileri
¡§te size kliman£z£ kullan£rken izlerneniz gereken bir kaç öneri.
Konu
Öneriler
Isıtma performansı
Klimanın dı§ ünitesi dı§ardaki ısıyı emerek içeri
ta§ır. E¶er dı§ hava sıcaklı¶ı dü§erse klimanız
daha az ısıtma yapmaya ba§layacaktır. E¶er bu
durumda oda sıcaklı¶ı size yeterli gelmiyorsa
ek bir ısıtıcı kullanın.
Sıcak hava sirkülasyonu
Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı
sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün
odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir.
Gerekirse odayı kullanmadan önce klimayı
ayarlayınız.
Buzlanma
Dı§ardaki hava sıcaklı¶ının dü§ük ve nem
oranının yüksek oldu¶u zaman,
ısıtma modu seçildi¶inde dı§ ünitesinde buz
tutabilir.
Bu durumda:
◆ Isıtma durur.
◆ Buzçözme modu yakla§£k 7 dakika boyunca
otomatik olarak devreye girer.
Hiç bir müdakalede bulunmak gerekmez
yakla§£lk 7 dakika sonra kliman£z normal olarak
çal£§maya ba§lar.
Yüksek iç ve dı§ sıcaklık
E¶er hem iç hem de dı§ ortam sıcaklıkları
yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu
seçmi§seniz, dı§ ünite fanı ve kompresör bazen
durabilir. Bu tamamen normaldir sadece
klimanız tekrar çalı§ana kadar bekleyin.
Enerji yetersizli¶i
E¶er kliman£z çal£§£rken voltaj 5 dü§erse
üniteniz otomatik olarak durur, voltaj normale
döndü¶ünde klima otomatik olarak tekrar
çak£§maya ba§lar.
Tu-21
S£cakl£k ve Nem Oran£
A§a¶ıdaki tablo klimanızda kullanabilece¶iniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir.
E¶er klimanızın kullanıldı¶ı ortam
¡se
Yüksek s£cakl£klarda
Kliman£z£n otomatik koruma özelli¶i devreye girebilir ve klima durur.
Dü§ük s£cakl£klarda
Kliman£zda ve di¶er aksaklıklar meydana gelebilir çünkü evaporatör
buzlanma yapmı§ olabilir.
Yüksek nem oran£nda
Bu düzeyde e¶er çok uzun süre kullan£l£rsa su yo¶unla§ip Iç ünitenin
yüzeyine damlayabilir.
Mod
Dı§-Ortam Sıcaklı¶ı
¡ç-Ortam S£cakl£¶£
¡ç-Ortam Nem Oranı
Isıtma
So¶utma
Nem alma
0ºC-24ºC yakla§ık
21ºC-43ºC yakla§ık
18ºC-43ºC yakla§ık
27ºC veya altı
18ºC-32ºC yakla§ık
18ºC-32ºC yakla§ık
80% veya altı
-
❇
Isıtma modu 0ºC’derecenin altında (dı§ardaki hava sıcaklı¶ı) çalı§ırsa tam kapasitede ısıtamaz.
So¶utma modu 33ºC’derecenin üstünde (içerdeki hava sıcaklı¶ı) çalı§ırsa tam kapasitede so¶utamaz.
Klimanızı uzaktan kumandasız çalı§tırmak
E¶er uzaktan kumanda cihaz£n£z kaybolmu§ yada bozmu§sa, iç üniteden
derekt olarak klimayı çalı§tırabilirsiniz.
1
Altdaki ön ızgarayı a§a¶ıya do¶ru kaydırınız.
2
Klimayı açmak için, iç ünitesinin sa¶ tarafındaki açma/kapama
dü¶mesine basınız.
Sonuç:
3
Oda sıcaklı¶ı
Çalı§ma modu
Sıcaklık ayarlama
21°C dereceden
daha dü§ük
Is£tma
22ºC yakla§ık.
21°C dereceden
daha yüksek
So¶utma
24ºC yakla§ık.
Klimayı kapatmak için, açma/kapatma dü¶mesine tekrar basınız.
Not
Tu-22
◆ ¡ç ünitenin üstündeki ÇALI¢MA göstergesi yanacaktır.
◆ ¡ç ünite sinyal sesi verir.
◆ Klima oda sıcaklı¶ına en uygun modda çalı§maya
ba§layacaktır.
Klima açma/kapatma dü¶mesi ile açıldıysa bile, ucaktan
kumandayı kullanarak çalı§maları kontrol edebilirsiniz.
Basit Problemlerin Çözülmesi
Yetkili servise ba§vurmadan önce lütfen a§a¶ıdaki basit kontrolleri yapın.
Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamı§ olursunuz.
Açıklama / Çözüm
Sorunlar
Klima hiç çalı§mıyor.
◆ Klimanıza ba¶lı sigortayı kontrol edin.
◆ ¡ç ünitesinin üstündeki çalı§ma göstergesinin aç£k olup olmad£¶£n£
ediniz: gerekirse ucaktan kumandadaki
(açma/kapatma)
dü¶mesine basınız.
◆ ¡ç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanıp yanmadı¶ını
kontrol edin.
E¶er yanıyorsa:
- Çalı§maya ba§lama süresinin dolmasını bekleyin, bu süre
oldu¶unda otomatik olarak çalı§acaktır.
- TIMER’ı iptal edin (ayrıntı için bkz. Sayfa 18-19 bkz.)
Klima uzaktan kumanda ile
çalı§mıyor.
◆ ¡ç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup
olmadı¶ını kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda cihaz£n£n pillerini kontrol edin.
◆ Klimaya yeterince yakın oldu¶unuzdan emin olun
(7 metre veya daha yakın)
Uzaktan kumandada
(açma/kapatma)
dü¶mesine basınca hiç
bir sinyal sesi duyulmuyor.
◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya
do¶ru tuttu¶unuzdan emin olun.
◆ Gerekiyorsa kumandanın pillerini de¶i§tirin.
◆ Gerekiyorsa kumandanın pillerini de¶i§tirin. ◆
Gerekiyorsa kumandanın pillerini de¶i§tirin.
◆ Do¶ru modu seçti¶inizden emin olun. (Otomatik, So¶utma, Is£tma).
◆ Oda sıcaklı¶ı çok so¶uk veya çok sıcak olabilir.
◆ Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmı§ olabilir (bkz. Sayfa-24).
◆ Dı§ ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadı¶ını kontrol
edin.
Klima so¶utmuyor veya
ısıtmıyor.
Isıtmadayken oda sıcaklı¶ı
gerekli seviyeye hiç
ula§mıyor ve klima sık sık
duruyor.
◆ Sıcaklı¶ı do¶ru ayarlandı¶ınızdan emin olun.
◆ Fan hızını arttırın.
◆ E¶er hava akı§ yönü a§a¶ıya do¶ru ise kumandayı kullanarak
yukarıya do¶ru yönlendiriniz.
dü¶mesine bastı¶ımız
halde fan hızı artmıyor.
◆ Çal£§t£rma modunu So¶utma, Is£tma veya Fan' e ayarlan£p
ayarlanamad£¶m£ kontrol ediniz. "AUTO" modunda FAn' nin h£z£
otomatik olarak de¶§ir ve kurutma modunda "AUTO" ya ayarlan£r.
Hava akı§ yönü kumandadan
dü¶mesine basmama
ra¶men de¶i§miyor.
◆ Kliman£z çal£§maya ba§ladi¶£n£ kontrol edin. Gerekirse uzaktan
kumanda cihaz£n£zdaki
(açma/kapatma) dü¶mesine bas£n.
TIMER zamanında i§lev
görmüyor.
◆ TIMER’i do¶ru programladı¶ınızdan emin olun.
(bkz. Sayfa 18-19)
Klima çalı§ırken odada koku
oluyor.
◆ Odayı havalandırın.
Tu-23
Kliman£z£n Temizlenmesi
Klimanızın verimli ve temiz çalı§masını istiyorsanız, hava filtresindeki toz
birikintilerinin düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.
ÖNEML¡
Izgara deste¶i
Alttaki
ön
ızgara
Gövdenin yivi
Kliman£z£ temizlemeden önce durdurun ve klimaya gelen elektrik
ba¶lant£s£n£ kesti¶inizden emin olunuz.
1
Altdaki ön ızgarayı a§a¶ıya do¶ru kaydırınız.
2
Üstteki ön ızgarayı yukarıya do¶ru hafifçe kaydırınız. Izgaranın sa¶ ve
sol taraflarını çekerek ızgarayı açınız.
3
Izgarayı tamamen açarak üstteki ön ızgarayı ayırınız.
4
Hava filtresinin alt kenar£n£ kald£r£ p onu a§a¶£ya çekiniz.
5
Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için a§a¶ı
do¶ru çekin.
6
Temizledikten sonra deli¶ine filtrenin en üst k£sm£n£ sokun ve do¶ru
yerine oturana kadar alt kenar£n£ a§a¶£ya itin.
7
Islak kuma§ ve hafif deterjan kullanarak ön ızgarayı temizleyiniz.
(Benzin, çüzücü maddeleri veya di¶er kimyasal maddeler kullanmayınız).
8
Izgara deste¶inin sol tarafını yerle§tirdikten sonra sa¶ tarafını
yerle§tiriniz.
Not
Çengel
◆ Ön £zgaran£n kald£r£lmas£, kliman£z£ temizlemenize yard£m
eder.
◆ Filtreleri temizledikten sonra üstteki ön ızgarayı tamamen
kapatmak için, klimayı açıp kapatınız.
Koku giderici - biyo - ye§il filtreleri temizleme (opsiyon)
✴✴07/09✴✴
gidercisi filtreleri
Küçük toz parçalar£ ve kokuyu gidermek için, kliman£zda koku giderici
- biyo - ye§il filtreler bulunmaktad£r. Fitreleri her üç ayda bir temizleyiniz.
1
Izgaranın sa¶ ve sol taraflarını çekerek üstteki ön ızgarayı açınız.
2
Koku gidercisi ve biyo-ye§il filtreleri çekip çıkarınız.
3
Filtreleri temiz suda yıkayıp gölgede kurutunuz.
4
Filtreleri yerine takınız.
biyo-ye§il filtreleri
✴✴12/18/24✴✴
biyo-ye§il filtreleri
Not
5
gidercisi filtreleri
Tu-24
Filtrelerinin yerini birbiriyle de¶i§tirebilirsiniz.
Ön ızgarayı kapatınız.
Teknik özellikler
¡ç ünite modeller
Güç
AQ07P8GE
AQ09P8GE
AQ12PGGE
AQ18P0GE
220-240V~, 50Hz
AQT18P0GE
AQT24P6GE
Tu-25
MEMO
Tu-26
MEMO
Tu-27
ELECTRONICS
Tüketici Hizmetleri Merkezi
Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 5. Cadde 13/3
Beylikdüzü / istanbul
Kore’de bas£lm£§t£r.
Bu k£avuzda olu§abilecek yaz£m ve bas£m hatalar£ndan üretici veya sat£c£ firma sorumlu tutulamaz.
Download PDF