Samsung | WF6700N1V | Samsung WF6700N1V Kullanıcı Klavuzu (User Manual)

WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지1
Çamaflır Makinesi
Kullanma Kılavuzu
WF6704N1(V/S/C), WF6702N1(V/S/C),
WF6700N1(V/S/C), WF6708N1(V/S/C)
WF6604N1(V/S/C), WF6602N1(V/S/C),
WF6600N1(V/S/C), WF6608N1(V/S/C)
WF6522N1(V/S/C), WF6520N1(V/S/C),
WF6528N1(V/S/C), WF6452N1(V/S/C),
WF6450N1(V/S/C), WF6458N1(V/S/C)
WF6350N1(V/S/C), WF6358N1(V/S/C)
Güvenlik Önlemleri ................................................................... 2
Çamaflır Makinesinin Montajı ................................................... 3
Çamaflır makinesinin ambalajının açılması .............................3
Çamaflır makinesinin genel görünümü ....................................3
Yer seçimi ................................................................................3
Yükseklik ayaklarının ayarlanması...........................................3
Nakliye cıvatalarının çıkartılması .............................................4
Su besleme hortumunun ba¤lanması ......................................4
Boflaltma hortumunun yerlefltirilmesi .......................................4
Makinenin fifle tak›lmas› ...........................................................5
Çamaflır Yıkanması ..................................................................6
Kumanda panosunun genel görünümü....................................6
‹lk kez çamaflır yıkama ............................................................7
Çamaflır makinesine deterjan koyma.......................................7
Yıkama programının istenildi¤i gibi ayarlanması .....................7
Seçeneklerin belirlenmesi ........................................................8
Yıkama ipuçları ve yardımı ......................................................8
Çamaflır Makinesinin Bakımı ...................................................9
9
Donmufl çamaflır makinesinin onarılması ................................9
9
Dıfl yüzeyin temizlenmesi.........................................................9
9
Kalıntı filtresinin temizlenmesi..................................................9
9
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi ....................................9
Sorun giderme ........................................................................ 10
Sorunlar ve çözümleri ............................................................10
Hata mesajlarını anlama ........................................................10
Program tablosu ..................................................................... 11
Ek ........................................................................................... 12
Kumafl bakım tablosu.............................................................12
Elektrik uyarıları .....................................................................12
Çevre koruma.........................................................................12
Uygunluk beyanı ....................................................................12
Teknik özellikler......................................................................13
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지2
Güvenlik Önlemleri
Bu Samsung çamaflır makinesini satın aldı¤ınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin
montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili de¤erli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar
yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sa¤lamak için lütfen bu kılavuzu okumak için vakit
ayırın.
Makineyi kullanmadan önce
•
•
•
•
•
Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren,
vs.) çocuklardan uzak tutun.
Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıfltır.
Su ve elektrik ba¤lantılarının, üreticinin talimatlarına (3. sayfadaki "Çamaflır Makinesinin Montajı"
bölümüne bakın) ve bulundu¤unuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman
teknisyenler tarafından yapılmasını sa¤layın.
Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde
ciddi hasar meydana gelebilir. 4. Sayfadaki "Nakliye cıvatalarının çıkartılması" bölümüne bakın.
Makineniz ile ilk kez çamaflır yıkamadan önce makineye çamaflır koymadan tam bir yıkama ifllemi
gerçeklefltirin. 6. Sayfadaki "‹lk kez çamaflır yıkama" bölümüne bakın.
Güvenlik talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temizlikten ya da bakım ifllemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve (Güç) dü¤mesini
Kapalı konuma getirin.
Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin bofl oldu¤undan emin olun.
Metal para, çengelli i¤ne, çivi, vida ya da tafl gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir.
Kullandıktan sonra makinenin fiflini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın.
Makinenin kapa¤ını açmadan önce suyun boflaldı¤ını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapa¤ı
açmayın.
Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol
edin.
Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalıflırken çocukları uzak tutun.
Makineyi kendiniz onarmaya çalıflmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kiflilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir.
Makinenin fifli (elektrik kablosu) zarar gördü¤ünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi
ya da benzer flekilde uzman bir kifli tarafından de¤ifltirilmelidir.
Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek
parçalar kullanılmalıdır.
Genellikle cilt bak›m› merkezlerinde ya da masaj kliniklerinde bulunan ya¤, krem ya da losyon içeren sular kullanmay›n. Aksi takdirde ambalaj zarar görebilir ve bozulmalara ya da su s›z›nt›lar›na neden olabilir.
Paslanmaz y›kama borusu genellikle paslanmaz. Ancak toka gibi bir metal parças› uzun süre borunun içinde
b›rak›l›rsa, boru paslanabilir.
B Klörür içeren su ya da a¤art›c›lar› borunun içinde uzun süre b›rakmay›n.
B Demir içeren sular› sürekli kullanmay›n ya da uzun süre borunun içinde b›rakmay›n.
❈ Borunun yüzeyinde paslanma oluflmaya bafllarsa, yüzeye bir temizlik maddesi (do¤al) sürün ve temizlemek
için bir sünger ya da yumuflak bez kullan›n. (Hiçbir durumda metal f›rça kullanmay›n)
Bu cihaz, sorumlu bir kifli taraf›ndan, cihaz› güvenle kullanabilecekleri düflünüldü¤ü durumlar d›fl›nda küçük
çocuklar ya da yafll›lar taraf›ndan kullan›lmamal›d›r. Küçük çocuklara, cihazla oynanmamas› gerekti¤i iyice
ö¤retilmelidir.
Bu cihaz, güç tüketimine dayanabilecek bir prize tak›lmal›d›r.
Bu cihaz, montajdan sonra da fifline ulafl›labilecek flekilde yerlefltirilmelidir.
Taban›nda havaland›rma delikleri olan çamafl›r makinelerinde hal›n›n bu delikleri t›kamamas› gerekir.
Yeni hortum tak›mlar› kullan›n, eski hortum tak›mlar›n›n yeniden kullan›lmamas› gerekir.
Bu ürün üzerinde yer alan bu iflaret veya dokümantasyonu bu ürünün kullan›m› sona erdi¤inde di¤er
çöplerle birlikte at›lmamas› gerekti¤ini gösterir. Do¤a ve insana karfl› olas› zarar› engellemek için lütfen
bu ürünü di¤er çöplerden ay›r›n ve geridönüflümünü sa¤layarak bu tür madde kaynaklar›n›n tekrar kul
lan›m›n› sa¤lay›n.
Ev kullan›c›lar› bu ürünü nerede ve nas›l çevreye duyarl› bir flekilde geridönüflümünü sa¤layabileceklerini
ürünü sat›n ald›klar› perakendeciye veya yerel hükümet dairesine sormal›d›r.
‹flletme kullan›c›lar› tedarikçileri ile ba¤lant› kurmal› ve sat›fl koflul ve kurallar›n› kontrol etmelidir. Bu ürün
di¤er ticari at›klarla kar›flt›r›lmamal›d›r.
● BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN
2
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지3
Çamaflır Makinesinin Montajı
Çamaflır Makinesinin Ambalajının Açılması
Çamaflır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmedi¤ini kontrol edin. Ayrıca afla¤ıdaki
ö¤elerin tümünü aldı¤ınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüflse ya da belirtilen parçaların tümü
çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüflün.
Çamaflır makinesinin genel görünümü
Üst kapak
Kumanda panosu
Deterjan
çekmecesi
Boflaltma
Hortumu
Kapak
So¤uk Su
besleme hortumu
Kalıntı filtresi
Fifl
Taban kapa¤ı
Ayarlanabilir
ayaklar
Cıvata deli¤i
kapakları
Yer seçimi
Çamaflır makinesini kurmadan önce afla¤ıdaki özelliklere göre bir yer seçin:
• Sert, düz bir yüzey (yüzey düz de¤ilse, afla¤ıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın)
• Do¤rudan günefl ıflı¤ı almayan.
• Yeterli havalandırma olana¤ına sahip
• Ortam sıcaklı¤ının 0 °C'nin altına inmeyece¤i
• Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak
Çamaflır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadı¤ından emin olun.
Çamaflır makinesi halının üzerine yerlefltiriliyorsa, halı, havalandırma deliklerini t›kamamal›d›r.
Yükseklik ayaklarının ayarlanması
Zemin düz de¤ilse aya¤ı ayarlayın (aya¤ın altına ahflap ya da benzeri nesneler sokmayın):
1. Ayak cıvatasını, istedi¤iniz yüksekli¤e gelene kadar
elinizle gevfletin.
2. Kilit somununu anahtarla çevirerek sıkın.
• Çamaflır makinesini sa¤lam, düz bir yüzeye yerlefltirin.
Çamaflır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir
yüzeye yerlefltirirseniz, gürültü ya da titreflim meydana
gelir. (Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.)
3
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지4
Çamaflır Makinesinin Montajı
Nakliye cıvatalarının çıkartılması
Çamaflır makinesini kullanmadan önce, tüm nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için:
1. Tüm cıvataları, çıkartmadan önce gevfletin.
2. Her bir cıvatanın baflını tutun ve deli¤in genifl tarafından
çekin. Her cıvata için bu ifllemi tekrarlayın.
3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın.
4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın.
Su besleme hortumunun ba¤lanması
Su besleme hortumunun bir ucu çamaflır makinesine, di¤er ucu ise su muslu¤una ba¤lanmalıdır. Su besleme
hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su muslu¤unun yerini de¤ifltirmek
istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın.
Su besleme hortumunu ba¤lamak için:
1. So¤uk su besleme hortumu için L-flekilli dirsek ba¤lantı
parçasını alın ve makinenin arkasındaki so¤uk su girifline
ba¤layın. Elle sıkın.
2. So¤uk su besleme hortumunun di¤er ucunu, lavabonuzun
so¤uk su muslu¤una takın ve elle sıkın.
Gerekiyorsa, ba¤lantı parçasını gevfletip hortumu
döndürerek ve ba¤lantı parçasını yeniden sıkarak su
besleme hortumunun çamaflır makinesi tarafını yeniden
yerlefltirebilirsiniz.
Boflaltma hortumunun yerlefltirilmesi
Boflaltma hortumunun ucu, üç flekilde yerlefltirilebilir:
Lavabonun kenarına
Boflaltma hortumu 60-90 cm yüksekli¤e yerlefltirilmelidir.
Boflaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını
sa¤lamak için ürünle birlikte verilen plastik hortum tutucusunu
kullanın. Hortum tutucuyu, hortumun hareket etmesini
önlemek için bir kanca ile duvara ya da bir iple muslu¤a tutturun.
Lavabo atık su borusu koluna
Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm
yukarıda olacak flekilde, lavabonun sifonundan yukarıda
olmalıdır.
Atık su borusuna
Samsung, 65 cm yüksekli¤inde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun
olmamalıdır.
4
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지5
Makinenin fifle tak›lmas›
Çamafl›r makinesinin prizi toprakl› OLMALIDIR.
Düzgün biçimde toprakland›¤›ndan emin olmak için makineyi kullanmadan önce ruhsatl› bir elektrikçi ça¤›rarak kontrol
ettirin.
Kablo Ba¤lant› Talimatlar›
YEfi‹L
VE SARI
- WARNING THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
13 AMP S‹GORT
Bu cihaz topraklanmal›d›r.Elektrik k›sa devresi meydana gelmesi durumunda topraklama ifllemi, elektrik ak›m› için bir ç›k›fl kablosu sa¤layarak elektrik
çarpmas› risklerini en aza indirmektedir.
Bu cihazda kullan›lan elektrik kablosunda, elektrik prizinin toprak terminaline ba¤lant›da kullan›lacak bir topraklama teli bulunmaktad›r.
Fifl, düzgün biçimde tak›lm›fl ve toprakl› bir prize tak›lmal›d›r.
* Elektrik kablosundaki teller, afla¤›da belirtilen renklere ba¤lanm›flt›r:
• Yeflil ve sar› : Toprak
• Mavi : Nötr
• Kahverengi : Elektrik yüklü
• Bu cihaz›n elektrik kablosunda bulunan tellerin rengi, prizinizde terminallerin ay›rt edilmesi için kullan›lan renk iflaretleriyle ayn›
olmayabilece¤inden, çal›flmay› afla¤›da belirtilen flekilde yap›n.
MAV‹
KAHVERENG‹
• Yeflil ve sar› teli, prizde E harfi, toprak sembolü ( ) ya da yeflil veya
yeflil-sar› renkle iflaretlenmifl terminale ba¤lay›n.
UYARI
• Mavi kabloyu, N harfi ile iflaretlenmifl ya da siyah renkli terminale
Kullanmaya bafllamadan önce
ba¤lay›n.
fiflin ve elektrik kablosunun
• Kahverengi kabloyu, L harfi ile iflaretlenmifl ya da k›rm›z› renkli terminale sa¤lam oldu¤unu kontrol edin.
ba¤lay›n.
Bu cihazdaki döküm fifli ç›kart* Bu talimatlarla ilgili kuflkular›n›z varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis
man›z gerekiyorsa, sigortay›
teknisyenine baflvurun.
ç›kart›n ve fifli at›n.
Bu çamafl›r makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmamas› nedeniyle Elektrik çarpmas› tehlikesi
kiflilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla oldu¤undan fifli hiçbir flekilde elekilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
trik prizine takmay›n.
Çamafl›r makinesinin içinde kullan›c›n›n bak›m yapaca¤› hiçbir parça
bulunmamaktad›r. Bu cihaz›n elektrik kablosu hasar gördü¤ünde, kablo,
ELEKTR‹K HATTI
özel aletlerin kullan›lmas› gerekti¤inden yaln›zca üretici taraf›ndan onayÇamafl›r makineniz, baflka cihalanm›fl nitelikli servis personeli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
zlardan ayr› bir elektrik hatt›na
ba¤lanmal›d›r.
Baflka cihazlar›n da ayn› elektrik
hatt›na ba¤lanmas› devre kesicinin
atmas›na ya da sigortan›n yanmas›na neden olabilir.
5
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지6
Çamaflır Yıkanması
Kumanda panosunun genel görünümü
A
* Bu genel bir k›lavuzdur. KAPLAMA sitemi, sat›n ald›¤›n›z üründen farkl› olabilir.
A için, 4. ö¤eye bakarak ürününüze uygun do¤ru özellikleri seçin.
1. Gösterge panosu
Yıkama ifllemlerini ve hata mesajlarını gösterir.
Programın çalıfltırılması sırasında, program göstergesi yanıp söner.
2. Program Seçim dü¤mesi
Altı yıkama programından birini seçmek için dü¤meye tekrar tekrar basın.
Pamuklu → Renkliler → Sentetik → Elde Y›kama → Yünlü → H›zl› Y›kama → Durulama+Sıkma → Sıkma
3. S›cakl›k seçim dü¤mesi
Mevcut su s›cakl›¤› seçenekleri [So¤uk Y›kama, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ve 95 ˚C] aras›nda geçifl yapmak için
bu dü¤meye tekrar tekrar bas›n.
Y›kama s›ras›nda bu dü¤meye basarak seçilen s›cakl›¤› gösterge panosunda görebilirsiniz.
4. Sıkma devri seçim dü¤mesi
Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçifl yapmak için bu dü¤meye tekrar tekrar basın.
WF6704N1/6604N1
S›kma Yok, 400, 800, 1400 rpm
WF6702N1/6602N1/6522N1/6452N1
S›kma Yok, 400, 800, 1200 rpm
WF6700N1/6600N1/6520N1/6450N1/6350N1
S›kma Yok, 400, 800, 1000 rpm
WF6708N1/6608N1/6528N1/6458N1/6358N1
S›kma Yok, 400, 800, 800+ rpm
5. Option (Seçenek) dü¤mesi
Mevcut kısmi yıkama seçenekleri arasında geçifl yapmak için bu dü¤meye tekrar tekrar basın.
Durulama Suyunda Bekletme -> Durulama+ -> Durulama Suyunda Bekletme + Durulama+ -> Ön y›kama ->
Ön y›kama+ Durulama Suyunda Bekletme -> Ön y›kama +Durulama+ -> Ön y›kama+ Durulama Suyunda
Bekletme+ Durulama+
6. Gecikmeli Bafllat seçim dü¤mesi
Mevcut gecikmeli bafllatma seçenekleri aras›nda geçifl yapmak için bu dü¤meye tekrar tekrar bas›n.
(3 Saat ile 24 saat aras›nda 1'er saatlik art›fllarla)
7. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü¤mesi
Bu dü¤meye, programı duraklatmak ve yeniden bafllatmak için basın.
(Güç) dü¤mesi
8.
Çamaflır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın.
Çamaflır makinesi, herhangi bir dü¤mesine basılmadan 10 dakika bekledi¤inde otomatik olarak kapanır.
● "Çocuk Kilidi" ifllevi nedir?
- Çalıflma sırasında "Child Lock" (Çocuk Kilidi) dü¤mesine((S›kma+Seçenek) dü¤mesi) 2 saniyeden daha
uzun süre bastı¤ınızda bu ifllev seçilir.
- Bu ifllev bir kez seçildi¤inde, yıkama bitene kadar hiçbir de¤ifliklik yapılamaz.
- ‹fllevi iptal etmek için çalıflma sırasında "Child Lock" (Çocuk Kilidi) dü¤mesine ((S›kma+Seçenek) dü¤mesi) 2 saniyeden daha uzun süre basın.
6
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지7
Çamaflır Yıkanması
Çamaflır makinesi, o sırada yapılan yıkama ifllemini durduruyor ya da bir sonraki
yıkama ifllemine geçmiyor (LED ekrandaki kalan süre göstergesi artabilir).
Yeni çamaflır makinenizde, en iyi su seviyesini ve di¤er yıkama ayarlarını kendi belirlerken aynı zamanda
yıkama ifllemini kontrol eden ve en iyi yıkama sonuçları için gerekli düzeltmeleri yapan Fuzzy Logic sistemi
bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen sorunda, Fuzzy Logic sistemi yıkama iflleminde afla¤ıda çeflitli örnekleri verilen bir sapma algılamıfl olabilir: yıkama ifllemi sonunda çok miktarda deterjan, sıkma sırasında fazla titreflim,
vs. Mevcut yıkama programlarını düzenleyebilirsiniz. Yani yıkama sıcaklı¤ını ve dönme hızını de¤ifltirebilirsiniz. Çamaflır makinesi, bu tür anormallikler algıladı¤ında, parametrelerin normale getirilmesi ve iflleme
devam edilmesi için normal programı askıya alır. Fuzzy Logic sistemi, bu sapmaları düzeltmek için 7 deneme
yapar. Fuzzy Logic sistemiyle bu sapmalar normale dönüfltürülemiyorsa, LED lambalarında soruna karflılık
gelen göstergeyi görürsünüz. ("Sorun giderme" bölümüne bakın) Çamaflır makinesinin yukarıda belirtilen
flekilde çalıflması, normal olarak kabul edilmektedir.
‹lk kez çamaflır yıkama
Makineniz ile ilk kez çamaflır yıkamadan önce makineye çamaflır koymadan tam bir yıkama ifllemi gerçeklefltirin.
Bunu yapmak için:
1.
(Açma/Kapama) dü¤mesine basın.
2. Deterjan çekmecesindeki
bölmesine biraz deterjan koyun.
3. Çamaflır makinesine giden su beslemesini açın.
4. 40°C görüntülenen kadar Temperature (Sıcaklık) dü¤mesine tekrar tekrar basın.
5. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü¤mesine basın.
• Bu ifllem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boflaltılmasını sa¤layacaktır.
Çamaflır makinesine deterjan koyma:
1. Deterjan çekmecesini dıfları çekin.
2.
gözüne çamaflır deterjanı koyun.
3.
gözüne yumuflatıcı koyun (isterseniz).
4.
gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz).
Yıkama programının istenildi¤i gibi ayarlanması
Çamaflırlarınızı Fuzzy Logic özelli¤ini kullanmadan, kendi istedi¤iniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için:
1. Çamaflır makinesine giden su beslemesini açın.
2. Çamaflır makinesinin
(Açma/Kapama) dü¤mesine basın.
3. Kapa¤ı açın.
4. Çamaflırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın.
5. Kapa¤ı kapatın.
6. Deterjan çekmecesindeki
bölmesine biraz deterjan koyun.
7. ‹stedi¤iniz programı seçmek için tekrar tekrar Program dü¤mesine basın:
Pamuklu, Renkliler, Sentetik, Hassas ve Hızlı...
8. Sıkma devrini belirlemek için Sıkma dü¤mesine basın ( (sıkma yok), 400, 800, ..., no spin (sıkma yok), ... ).
9. ‹stedi¤iniz programı seçmek için tekrar tekrar Seçenek dü¤mesine basın (Ön Yıkama, Durulama+, Durulama
Suyunda Bekletme, ... )
10. Sıcaklı¤ı (so¤uk su, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C) seçmek için Sıcaklık dü¤mesine basın.
11. Bafllat/Duraklat dü¤mesine bastı¤ınızda makine yıkamaya bafllar.
Yıkama ifllemi tamamlandı¤ında:
1. Kapa¤ı açın.
Not: Makine durduktan ya da kapatıldıktan 3 dakika sonra kapak açılmaz.
2. Çamaflırları boflaltın.
Note: Pamuklu, Renkliler veya H›zl› Y›kama program›n›n son s›kma iflleminden sonra, tamburun yavafl
dönmesi makine ile ilgili bir sorun de¤ildir.Çamafl›r› kolayca ç›karmak için bir ifllevdir.
That is a function to remove laundry easily.
7
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지9
Çamaflır Makinesinin Bakımı
Donmufl çamaflır makinesinin onarılması
Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaflır makineniz donarsa:
1. Çamaflır makinesinin fiflini prizden çıkartın.
2. Su beslemesi hortumunu gevfletmek için su beslemesi muslu¤unun üzerine ılık su dökün.
3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın.
4. Çamaflır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin.
5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boflaltma ifllemlerinin normal
biçimde yapılabildi¤ini kontrol edin.
Dıfl yüzeyin temizlenmesi
1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaflır makinesinin yüzeyini yumuflak bir bez ve aflındırıcı
olmayan ev tipi deterjanlarla silin.
2. Yüzeyleri kurutmak için yumuflak bir bez kullanın.
3. Çamaflır makinesine su dökmeyin.
Kalıntı filtresinin temizlenmesi
Kalıntı filtresini yılda 2-3 kez temizleyin.
1. Makinenin ön tarafındaki taban kapa¤ını çıkartın.
2. Filtre kapa¤ını sökün ve çıkartın.
3. Filtredeki pislikleri ve di¤er malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boflaltma pompası pervanesinin herhangi bir flekilde tıkalı ya da sıkıflmıfl
olmadı¤ını kontrol edin. Filtre kapa¤ını takın.
4. Taban kapa¤ını takın.
Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi
Su hortumu filtresini, en az yılda bir kez ya da makinenizdeki lambalar yanıp söndü¤ünde temizlemelisiniz:
Bunu yapmak için:
1. Çamaflır makinesinin su besleme muslu¤unu kapatın.
2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün.
3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaflça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın.
Yivli ba¤lantı parçasının iç ve dıfl yüzeylerini de temizleyin.
4. Filtreyi yeniden yerine itin.
5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın.
6. Muslu¤u açın ve ba¤lantılardan su sızıntısının
olmadı¤ından emin olun.
9
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지10
Sorun giderme
Sorunlar ve çözümleri
Çamaflır makinesi çalıflmıyor
• Kapa¤ın tam olarak kapalı oldu¤unu kontrol edin.
• Çamaflır makinesinin prize takılı oldu¤unu kontrol edin.
• Su muslu¤unun açık oldu¤unu kontrol edin.
• Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü¤mesine basıldı¤ını kontrol edin.
Su yok ya da yetersiz su beslemesi
• Su muslu¤unun açık oldu¤unu kontrol edin.
• Su hortumunun donmamıfl oldu¤unu kontrol edin.
• Su girifl hortumunun bir yerde katlanmadı¤ını kontrol edin.
• Su girifli hortumundaki filtrenin açık oldu¤unu kontrol edin.
Yıkama programı bitti¤inde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor
• Çamaflır makinesine gelen suyun basıncının yeterli oldu¤unu kontrol edin.
• Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına do¤ru koyun (dıfl kenarlardan uza¤a).
Çamaflır makinesi titriyor ya da çok gürültülü
• Çamaflır makinesinin düz bir yüzeye yerlefltirildi¤ini kontrol edin. Yüzey düz de¤ilse, makineyi düz hale
getirmek için çamaflır makinesinin aya¤ını ayarlayın.
• Nakliye cıvatalarının çıkartıldı¤ını kontrol edin.
• Çamaflır makinesinin baflka herhangi bir nesneye dokunmadı¤ını kontrol edin.
• Çamaflırların dengeli biçimde yerlefltirildi¤ini kontrol edin.
Çamaflır makinesi su boflaltmıyor ve/veya sıkmıyor
• Boflaltma hortumunun katlanmadı¤ını ya da ezilmedi¤ini kontrol edin.
• Su hortumu tel filtresinin tıkalı olmadı¤ını kontrol edin.
Hata mesajlarını anlama
Gösterilen hata
Çözüm
dE
•
Kapa¤ı kapatın.
4E
•
•
Su muslu¤unun açık oldu¤unu kontrol edin.
Su basıncını kontrol edin.
5E
•
•
Su muslu¤unun açık oldu¤unu kontrol edin.
Su basıncını kontrol edin.
UE
•
•
Çamaflırlar dengesiz yerlefltirilmifl; dolaflan çamaflırları ayırın.
Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi
sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir.
•
Boflaltma hortumunun ucunun çok afla¤ıda olup olmadı¤ını kontrol edin.
(Boflaltma hortumunun arka taraftaki tutucusunun olması gerekti¤i gibi
durdu¤unu kontrol edin)
Boflaltma hortumunun ucunun, suyun içinde olup olmadı¤ını kontrol edin.
LE
•
Satıfl Sonrası servisiyle görüflmeden önce:
1. Sorunu kendiniz çözmeye çalıflın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın).
2. Hatanın tekrar edip etmedi¤ini görmek için programı tekrar bafllatın.
3. Sorun devam ederse, bir satıfl sonrası servisi ça¤ırın ve sorunu açıklayın.
10
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지11
PROGRAM Tablosu
(* kullan›c› tercihi)
DETERJANLAR VE
KATKI MADDELER‹
Sıkma Devri (MAKS) d/d
Sıcaklık
WF
WF
WF
WF
WF
(MAKS)
WF
WF
Ön
WF 6702N1/ 6700N1/ 6708N1/
6704N1/ 6604N1/ 6522N1/ 6452N1/ WF
Yum- Yıka
°C
6600N1/
6608N1/
6704N1/ 6602N1/ 6520N1/ 6528N1/
6702N1/ 6602N1/ 6520N1/ 6450N1/ 6350N1/ yıka
6604N1 6522N1/ 6450N1/ 6458N1/
6700N1/ 6600N1/ 6528N1 6458N1 6358N1 ma uflatıcı ma
Maks. yük (kg)
PROGRAM
Gec
ikm
eli
bafll
ama
Y›ka
ma
Süresi
(dk)
6452N1 6350N1 6358N1
6708N1 6608N1
Pamuklu
7,0
6,0
5,2
4,5
3,5
✽
yes
✽
95
1400 1200 1000 800+
✽ 126
Renkliler
7,0
6,0
5,2
4,5
3,5
✽
yes
✽
60
1400 1200 1000 800+
✽
98
Sentetik
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
✽
yes
✽
60
800
800
800
800
✽
73
Yünlü
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
-
yes
✽
40
400
400
400
400
✽
42
Elde Y›kama
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
-
yes
✽
40
400
400
400
400
✽
37
H›zl› Y›kama
3,0
3,0
2,0
2,0
1,5
-
yes
✽
60
1400 1200 1000 800+
✽
28
PROGRAM
YIKAMA türü
Pamuklu
Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular,
gömlekler, vs.
Renkliler
Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular,
gömlekler, vs.
Sentetik
Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (perlon,
Naylon) ya da di¤er benzeri malzemeler.
Elde Y›kama
Elde y›kama gibi çok hafif y›kama program›.
Yünlü
Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler.
H›zl› Y›kama
Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli tery kumafllar, renkli
keten ürünler, kotlar, vs.
1. Program süresi verileri, IEC 456 Standardında belirtilen koflullara göre ölçülmüfltür.
2. Su basıncı ve sıcaklı¤ı, çamaflırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tablo da verilen de¤erler birbirinden farklı olabilir.
11
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지12
Ek
Kumafl bakım tablosu
Dayanıklı malzeme
Maks. 100°C'de ütülenebilir
Narin kumafl
Ütülemeyin
Ürün, 95°C'de yıkanabilir
Her türlü solventle kuru temizlenebilir
Ürün, 60°C'de yıkanabilir
Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113
ile kuru temizlenebilir
Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru
temizlenebilir
Ürün, 40°C'de yıkanabilir
Ürün, 30°C'de yıkanabilir
Kuru temizleme yapmayın
Ürün, elde yıkanabilir
Düz kurutun
Yalnızca kuru temizleme
Kurutma için asılabilir
So¤uk suda a¤artılabilir
Ask›da kurutun
A¤artıcı kullanmayın
Kurutucuda kurutma, normal ısı
Maks. 200°C'de ütülenebilir
Kurutucuda kurutma, düflük ısı
Maks. 150°C'de ütülenebilir
Kurutucuda kurutmayın
Elektrik uyarıları
Yangın, elektrik çarpması ya da di¤er yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini
aklınızdan çıkartmayın:
• Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kayna¤ına ba¤layarak çalıfltırın. Evinizde bulunan
elektri¤in türünü bilmiyorsanız, satıfl bayisine ya da bölgenizdeki elektrik flirketine baflvurun.
• Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu fifl, elektrik prizine yalnızca bir flekilde takılabilir. Fifli
prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fifl hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi
ça¤ırarak prizini de¤ifltirtin.
• Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayaca¤ı ya da eflyaların altında
sıkıflmayaca¤ı bir flekilde yerlefltirilmelidir. Özellikle fifllerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktı¤ı
noktalara dikkat edin.
• Prize ya da uzatma kablolarına aflırı yüklenmeyin. Aflırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına
neden olabilir.
Çevre koruma
•
•
•
•
Bu makine, geri dönüfltürülebilir malzemelerden üretilmifltir. Bu makineyi atmaya karar verirseniz lütfen
bölgenizde geçerli olan atma yönetmeliklerine uygun hareket edin. Makinenin herhangi bir elektrik
kayna¤ına ba¤lanmasını engellemek için elektrik kablosunu kesin. Hayvanların ya da küçük çocukların
makinenin içinde kalmalarını önlemek için kapa¤ı çıkartın.
Deterjan üreticilerinin talimatlarında belirtilen miktarlardan fazla deterjan kullanmayın.
Yıkamadan önce leke çıkartıcıları ve a¤artıcıları yalnızca kesinlikle gerekli oldu¤unda kullanın.
Makineyi tam doldurarak çalıfltırarak su ve elektrik tasarrufu sa¤layın (tam su ve elektrik miktarları, kullanılan programa ba¤lıdır).
Uygunluk beyanı
Bu makine Avrupa güvenlik standartlarına, AT yönetmeli¤i 93/68 ve EN Standard'ı 60335'e uygundur.
12
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지13
Ek
Teknik özellikler
KULLANIM ÖMRÜ: 10 SENE
T‹P
BOYUTLAR
ÖNDEN YÜKLEMEL‹ ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
WF6704N1/
WF6702N1/WF6700N1/WF6708N1
WF6604N1/
WF6602N1/WF6600N1/WF6608N1
G598 mm x D600mm x Y844 mm
G598 mm x D550 mm x Y844 mm
50 kPa ~ 800 kPa
SU BASINCI
SU HACM‹
68l
59l
WF6704N1/WF6702N1 WF6700N1/WF6708N1 WF6604N1/WF6602N1 WF6600N1/WF6608N1
NET A⁄IRLIK
74 kg
MODEL
71 kg
71 kg
70 kg
7kg
(DRY LAUNDRY)
6kg
(DRY LAUNDRY)
WF6704N1/
WF6702N1/WF6700N1/WF6708N1
WF6604N1/
WF6602N1/WF6600N1/WF6608N1
YIKAMA ve SIKMA KAPAS‹TES‹
(KURU ÇAMAflIR)
200V
2000W
220V
2000W
YIKAMA
240V
2400W
240V
2400W
VE ISITMA
ENERJ‹
TÜKET‹M‹
MODEL WF6704N1 WF6702N1 WF6700N1 WF6708N1 WF6604N1 WF6602N1 WF6600N1 WF6608N1
SIKMA
230V
700W
360W
320W
270W
POMPALAMA
AMBALAJ MODEL
A⁄IRLI⁄I
KA⁄IT
PLAST‹K
SIKMA
MODEL
DEVR‹
rpm
580W
530W
500W
430W
34W
WF6704N1/
WF6702N1/WF6700N1/WF6708N1
WF6604N1/
WF6602N1/WF6600N1/WF6608N1
2.5kg
2.5kg
1.0kg
1.0kg
WF6704N1/WF6604N1
WF6702N1/WF6602N1/WF6522N1/WF6452N1
1400
1200
KULLANIM ÖMRÜ: 10 SENE
13
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지14
Ek
Teknik özellikler
KULLANIM ÖMRÜ: 10 SENE
T‹P
BOYUTLAR
ÖNDEN YÜKLEMEL‹ ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
WF6522N1/
WF6520N1/WF6528N1
WF6452N1/
WF6450N1/WF6458N1
WF6350N1/
WF6358N1
G598 mm x D450 mm x Y844 mm G598 mm x D404 mm x Y844 mm G598 mm x D340 mm x Y844 mm
50 kPa ~ 800 kPa
SU BASINCI
SU HACM‹
49l
NET A⁄IRLIK
WF6522N1/WF6520N1
WF6528N1
65 kg
64 kg
YIKAMA ve SIKMA KAPAS‹TES‹
(KURU ÇAMAflIR)
MODEL
ENERJ‹
YIKAMA
TÜKET‹M‹ VE ISITMA
SIKMA
48l
43l
WF6452N1/WF6450N1/WF6458N1
WF6350N1/WF6358N1
61 kg
51 kg
5.2kg
4.5kg
3.5kg
(DRY LAUNDRY)
(DRY LAUNDRY)
(DRY LAUNDRY)
WF6522N1/
WF6520N1/WF6528N1
WF6452N1/
WF6450N1/WF6458N1
WF6350N1/
WF6358N1
220V
240V
1900W
2200W
220V
240V
MODEL WF6522N1 WF6520N1 WF6528N1 WF6452N1 WF6450N1 WF6458N1
550W
500W
430W
270W
230W
180W
230V
POMPALAMA
MODEL
AMBALAJ
A⁄IRLI⁄I KA⁄IT
PLAST‹K
SIKMA
DEVR‹
1800W
2100W
MODEL
rpm
220V
240V
1800W
2100W
WF6350N1
WF6358N1
230W
180W
WF6522N1/
WF6520N1/WF6528N1
34W
WF6452N1/
WF6450N1/WF6458N1
WF6350N1/
WF6358N1
2.1kg
1.9kg
1.8kg
0.9kg
0.8kg
0.8kg
WF6700N1/WF6600N1/WF6520N1/
WF6450N1/WF6350N1
WF6708N1/WF6608N1/WF6528N1/
WF6458N1/WF6358N1
1000
800
KULLANIM ÖMRÜ: 10 SENE
14
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지15
Memo
15
WF6700N-02456P-01_TR 2007.9.4 3:47 PM 페이지16
ÜET‹C‹:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyunggi-Do,Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986
LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339Munchen
Germany
TEL: +49 (0)89 57 91-0
FAX: +49 (0)89 57 91-15 51
EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314,
Oslo, Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50
“EEE Yönetmeliğine Uygundur.”
“This EEE is compliant with RoHS”
SORU YA DA YORUM?
Ülke
ARAYIN
YA DA ÇEVR‹M‹Ç‹ OLARAK Z‹YARET ED‹N
Turkey
444 77 11
www.samsung.com.tr
16
Download PDF