Samsung | MAX-ZJ650 | Samsung MAX-ZJ650 Kullanım kılavuzu

ÜÇ-CD YÜKLEMELÝ
MÝNÝ-KOMPAKT SÝSTEM
MP3-CD/CD-R/RW ÇALMA
MAX-ZJ650
Kullaným Kýlavuzu
Güvenlik Uyarýlarý
TR
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Burada belirtilenlerin dýþýndaki düðmelerin, ayarlarýn kullanýmý
veya iþlemlerin yapýlmasý, tehlikeli düzeyde radyasyona maruz
kalýnmasýna yol açabilir.
DÝKKAT - CÝHAZ VEYA KAPAKLARIN iÇiNDEKÝ TIRNAKLAR
AÇILDIÐINDA GÖRÜNMEYEN LAZER IÞININA
MARUZ KALMAYIN.
DÝKKAT
Bu simge, cihazýn içinde bulunan ve elektrik çarpmasýna
neden olabilecek tehlikeli voltajý göstermektedir.
ELEKTRÝK ÇARPMASI RÝSKÝ
AÇMAYIN
DÝKKAT:
ELEKTRÝK ÇARPMASI RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN
ARKA KAPAÐI AÇMAYIN. CÝHAZIN ÝÇÝNDE
KULLANICININ TAMÝR EDEBÝLECEÐÝ PARÇA
BULUNMAZ. SERVÝS ÝÇÝN YETKÝLÝ PERSONELE
BAÞVURUN.
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
Bu Kompakt Disk oynatýcý, SINIF 1 LAZER
ürünü sýnýfýna girmektedir.
2
Bu simge, cihazla birlikte gelen kýlavuzda önemli çalýþma
ve bakým talimatlarý olduðunu göstermektedir.
UYARI:
Yangýn veya elektrik çarpmasý riskini azaltmak için,
bu cihazý yaðmur veya neme maruz býrakmayýn.
DÝKKAT:
ELEKTRÝK ÇARPMASINI ÖNLEMEK ÝÇÝN FÝÞÝN
GENÝÞ UCUNU GENÝÞ DELÝÐE AYARLAYARAK
ÝYÝCE YERLEÞTÝRÝN.
SAMSUNG'un bu mini kompakt sistemini
satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Ýçindekiler
Lütfen, bu talimatlarý okumak için zaman ayýrýn.
Bunlar sisteminizi nasýl kullanacaðýnýzý kolayca
açýklamaktadýr. Bu talimatlar doðrultusunda
sistem özelliklerinin tüm avantajlarýna
ulaþýrsýnýz.
GÜVENLÝK UYARILARI .................................................................................................................................................................................. 2
MÝNÝ-KOMPAKT SÝSTEMÝNÝZÝN KURULUMU
Ön Panel Görünümü ................................................................................................................................................................................ 4
Gösterge Ekraný....................................................................................................................................................................................... 5
Uzaktan Kumanda
........................................................................................................................................................................................ 5
Mini-Kompakt Sisteminizin Kurulacaðý Konum......................................................................................................................................... 6
Sisteminizin Güç Kaynaðýna Baðlanmasý
........................................................................................................................................ 6
Arka Panel Görünümü.............................................................................................................................................................................. 5
Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleþtirilmesi ............................................................................................................................................. 7
Harici Bir Kaynaða Baðlanma ................................................................................................................................................................. 7
Hoparlör Baðlantýsý ................................................................................................................................................................................ 8
AM (MW)/LW Anten Baðlantýsý ............................................................................................................................................................... 9
FM Anten Baðlantýsý ............................................................................................................................................................................... 9
SW Anten Baðlantýsý (opsiyon) .............................................................................................................................................................. 9
Demo/Dimmer Fonksiyonu ...................................................................................................................................................................... 10
Saat Ayarý ................................................................................................................................................................................................ 10
CD/MP3-CD-ÇALAR
Kompakt Disklerin Yüklenmesi ve Deðiþtirilmesi..................................................................................................................................... 11
CD/MP3-CD'yi Tekrarlamak Ýçin.............................................................................................................................................................. 11
Disk Yüklemedeki Bir CD'nin Seçilmesi.................................................................................................................................................. 12
Bir Parçanýn Seçilmesi ........................................................................................................................................................................... 12
MP3-CD Baþlýðý ve Parça Seçimi
..................................................................................................................................................... 12
CD Üzerinde Belli Bir Müzik Bölümü Ýçin Arama ................................................................................................................................. 13
Karýþýk Çalma Fonksiyonu
............................................................................................................................................................................. 13
Potpuri (Medley) Çalma .......................................................................................................................................................................... 14
CD'deki Bir Parçayý veya Tüm Parçalarý Tekrarlama ............................................................................................................................. 14
Bir Seferde 10 Parça Atlama Fonksiyonu ............................................................................................................................................. 14
Son Hafýza Fonksiyonu ........................................................................................................................................................................... 14
CD Çalma Sýrasýnýn Programlanmasý
............................................................................................................................................... 15
Programlanmýþ CD Parçalarýnýn Kontrolü veya Deðiþtirilmesi................................................................................................................ 16
ALICI
Radyo Ýstasyonlarý Ýçin Arama Yapma ve Kaydetme
........................................................................................................................................ 16
........................................................................................................................................................................ 17
Kayýtlý Bir Ýstasyonun Seçilmesi
Radyo Yayýn Alýmýnýn Ýyileþtirilmesi
...................................................................................................................................................................... 17
KASET BÖLÜMÜ
Bir Kaset Dinlemek
............................................................................................................................................................................ 18
CD Senkronize Kayýt Özelliði................................................................................................................................................................... 18
Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi
...................................................................................................................................................................... 18
.................................................................................................................................................................... 19
Bir Radyo Programýnýn Kaydedilmesi
Bir Kasedin Kopyalanmasý (Çoðaltma) ................................................................................................................................................... 19
Kaset Çalma Modunun Seçilmesi (sadece Kat 2) .................................................................................................................................. 19
Teyp Sayacý............................................................................................................................................................................................. 19
DÝÐER FONKSÝYONLAR
Zamanlayýcý Fonksiyonu........................................................................................................................................................................... 20
Zamanlayýcýnýn Ýptali ................................................................................................................................................................................ 20
Ses Kesme Fonksiyonu ........................................................................................................................................................................... 21
Ses Modunun Seçilmesi ........................................................................................................................................................................... 21
Güçlü Surround/Güçlü Ses Fonksiyonu................................................................................................................................................... 21
Sistemi Otomatik Kapanma Ýçin Ayarlama ........................................................................................................................................ 22
Tiz Kontrol Fonksiyonu............................................................................................................................................................................. 22
BAS Seviye Fonksiyonu .......................................................................................................................................................................... 22
Kulaklýk Baðlantýsý ............................................................................................................................................................................... 22
Mikrofon Fonksiyonu (opsiyon)........................................................................................................................................................... 22
KULLANIM TAVSÝYELERÝ
Güvenlik Uyarýlarý .................................................................................................................................................................................. 23
Mikro Komponent Sisteminizin Temizliði ...................................................................................................................................................23
Kompakt Disk Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar ............................................................................................................................................ 24
Ses Kasedi Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar .............................................................................................................................................. 24
Satýþ-Sonrasý Servise Baþvurmadan Önce.............................................................................................................................................. 24
Teknik Özellikler ...................................................................................................................................................................................... 25
Semboller
Basýn
Ýtin
Önemli
Not
3
TR
Ön Panel Görünümü
TR
35 34 33
31
32
30 29
28
1
2
27
3
4
5
26
25
6
24
7
23
8
9
10
22
21
11
12
20
13 14 15 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
4
Ses Modu
Bekleme/Açma
Tiz
Bas
Eko (opsiyon)
MIC (Mikrofon) Seviyesi (opsiyon)
MIC1, MIC2 (opsiyon)
Alýcý Hafýzasý
Kulaklýk Jaký Baðlantýsý
CD Program/Son Hafýza (MP3-CD)
CD Potpori (Medley) Çalma
Kaset Katý 1
Teybi Diðer Tarafa Döndürme Modu
Teyp Sayacýný Sýfýrlama
CD Senkro Kayýt
Teyp Normal Hýzda Çoðaltma
Arama Fonksiyonu Tuþlarý
Ayarlama Modu veya Durma (Stop) Tuþu
17
18 19
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Demo/Dimmer
Fonksiyon Seçim Tuþlarý
Kaset Katý 2
AI Uyku
Zamanlayýcý Açma/Kapama
Zamanlayýcý/Saat
Çoklu Jog Düðmesi/MP3-CD Albüm Seçimi
Giriþ Onayý
Ses Seviyesi
Güçlü Surround/Güçlü Ses
Kompakt Disk Bölmesi
CD Açma/Kapama
CD Disk Deðiþtirme
CD Disk Seçim Tuþlarý
Gösterge Ekraný
Kayýt/Duraklatma
Kat 1/2
FM Mono/Stereo
Gösterge Ekraný
20 19 18
17
161514
13
12
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2
3
5
4
6 78 9
10
11
3
18.
MAX-ZJ650-RDS
19.
20.
TR
FM MODU (STEREO)
GÜÇLÜ SURROUND
SES SEVÝYESÝ
BAÞLIK
GÜÇLÜ SES
SUPER BAS
TEYP 1/2
TEYBÝ DÝÐER TARAFA DÖNDÜRME MODU
AYARLAMA MODU (OTOMATÝK)
ÇALAN DÝSK NUMARASI
ANA EKRAN
(FONKSÝYON, FREKANS, SÜRE, V.S.)
CD SENKRONÝZE KAYIT
KAYIR
ALICI FREKANS ÜNÝTESÝ
SAAT
AI UYKU
CD ÇALAN DÝSK MODU VEYA CD
TEKRAR MODU
CD PROGRAM VEYA ALICI HAFIZASINDAN
PROGRAMA
ALICI ÖNAYAR
CD PROGRAM VE ALICI ÖNAYAR
NUMARASI
Uzaktan Kumanda
1
25
24
MUTE
2
3
4
5
6
7
23
AUX
P.SURROUND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
TUNER
BAND
CD/MP3-CD
8
VOLUME
22
21
20
19
18
17
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
9
10
+10
16
15
TA P E
11
12
14
13
1.
DEMO/DIMMER
2.
GÜÇ (BEKLEME/AÇMA)
3.
ALICI/BAND
4.
ZAMANLAYICI AÇMA/KAPAMA
5.
AI UYKU
6.
DÝSK ATLAMA
7.
CD PARÇA ATLAMA VEYA ARAMA
8.
CD DURDURMA
9.
KAT 1/2
10.
SES SEVÝYESÝ KONTROLÜ
11.
KASET GERI SARMA
12.
TEYP DURDURMA
13.
TEYP ÇALMA
14.
TEYP HIZLI ÝLERÝ
15.
YUKARI VEYA AÞAÐI AYAR/MP3-CD ALBÜM SEÇÝMÝ
16.
AYARLAMA MODU/CD +10
17.
CD ÇALMA/DURAKLATMA
18.
CD KARIÞIK ÇALMA
19.
CD TEKRAR
20.
CD POTPORÝ (MEDLEY) ÇALMA
21.
SES MODU
22.
GÜÇLÜ SURROUND/GÜÇLÜ SES
23.
SES KESME
24.
PROGRAM/AYAR/MP3-CD SON HAFIZA ÇALMA
25.
AUX
5
Mini-Kompakt Sisteminizin Kurulacaðý
Konum
TR
Arka Panel Görünümü
Yeni mikro komponent sisteminizin tüm avantajlarýndan yararlanmak için,
lcihazý baðlamadan önce aþaðýdaki yerleþim talimatlarýný takip edin.
Sistemi düz ve saðlam bir yüzeye yerleþtirin.
Bu cihazý asla halýnýn üzerine koymayýn.
Bu cihazý asla dýþ ortama koymayýn.
Doðru havalandýrma için cihazýn yanlarýnda ve arkasýnda yaklaþýk 15cm
boþluk býrakýn.
Kompakt disk bölmesinin kolayca açýlabilmesi için yeterli alan olduðundan
emin olun.
Ýyi bir stereo ses için, hoparlörleri, sistemin her iki yanýndan da makûl
mesafede yerleþtirin.
Hoparlörleri dinleme alanýna doðru çevirin.
En iyi performans için, hoparlörlerin eþit mesafede yerleþtirildiðinden
emin olun.
1
2
3
4
5
6
1. SW Anten Baðlantý Terminali (opsiyon)
2. AM Anten Baðlantý Terminalleri
3. FM Anten Baðlantý Terminali
4. Hoparlör Baðlantý Terminalleri
Sisteminizin Güç Kaynaðýna
Baðlanmasý
Ana kablo uygun bir prize takýlmalýdýr.
Sisteminizi prize takmadan önce, voltaj ayarlarýný kontrol
etmelisiniz.
1
Sistemin arkasýndaki Voltage selector'ýn (Voltaj Seçici)
(OPSÝYONEL) konumunu kontrol edin.
2
3
Ana güç kablosunu uygun bir prize takýn.
6
BEKLEME/AÇMA (
çalýþtýrýn.
) tuþuna basarak mini kompakt sisteminizi
5. AUX-Giriþ
6. Voltaj Seçici (opsiyon)
Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleþtirilmesi
Aþaðýdaki durumlarda uzaktan kumanda pillerini takýn veya deðiþtirin:
Mini-kompakt sistemi satýn aldýðýnýzda
Uzaktan kumanda cihazýnýz doðru þekilde çalýþmadýðýnda
Harici Bir Kaynaða Baðlanma
Örnekler:
Parmaðýnýzý, pil bölmesinin kapaðýndaki
ile iþaretlenmiþ yere
yerleþtirin (uzaktan kumandanýn arkasýnda) ve kapaðý ok yönünde
itin.
2
Ýki adet AAA, LR03 veya eþdeðer pili, kutup yönlerine dikkat ederek
yerleþtirin:
Pilin + ucu, pil yuvasýndaki + ile iþaretlenmiþ kýsma gelecek
Pilin - ucu, pil yuvasýndaki - ile iþaretlenmiþ kýsma gelecek
3
Televizyon
Video Disk Oynatýcý
Pilleri deðiþtirdiðiniz zaman, yeni bir pil seti kullanýn ve asla
alkalin ve manganez pilleri karýþýk þekilde kullanmayýn.
1
TR
Yardýmcý (auxiliary-aux) giriþ, diðer kaynaklara baðlanarak dinleme
yaptýðýnýzda, mikro komponet sisteminizin ses kalitesinden
yararlanmak için kullanýlabilir.
Hi-Fi stereo video kaset kaydedici
Harici kaynaða baðlanmak için, kaynakta bir ses çýkýþý
olmalýdýr. Ek olarak bir RCA baðlantý kablosuna ihtiyacýnýz vardýr.
1
Sistemi bekleme moduna getirin ve sistem ile harici kaynaðý
prizden çýkarýn.
2
Ses kablosunu mikro komponent sistemin arkasýna baðlayýn.
Aþaðýdaki jaklarý...
Aþaðýda belirtilen yerlere baðlayýn...
Kýrmýzý
Beyaz
Kilitlenene kadar geri iterek kapaðý yerine yerleþtirin.
R (sað)
L (sol)
En iyi ses kalitesi için, sað ve sol kanallarý ters yüz ederek
kullanmayýn.
Uzaktan kumandayý uzun bir süre kullanmayacaksanýz,
akma ve paslanmayý önlemek için pilleri çýkarýn.
3
Sistemi tekrar prize takýn ve çalýþtýrmak için
STANDBY/ON (BEKLEME/AÇMA) tuþuna basýn.
4
AUX tuþuna basarak yardýmcý kaynaðý seçin.
Sonuç: AUX görüntülenir.
5
6
Harici kaynaðý açarak çalýþtýrýn.
Sesi ve ses dengesini gereken þekilde ayarlayýn:
Ses
Ekolayzer
Örnek:
Bir film izleyebilir ve orijinal stereo ses kaydýnda hazýrlanmýþ
stereo sesin avantajlarýndan faydalanabilirsiniz
(sanki sinema salonundaymýþçasýna).
3
4
7
Hoparlör Baðlantýsý
TR
Baðlantý jaklarýný (2) mini-kompakt sistemin arkasýna baðlayýn.
Kutup yönlerinin (+ ve -) doðru olduðundan emin olun.
Sol hoparlör teli ünitenin arkasýndaki "L" ile iþaretli yere baðlanmalýdýr.
Sað hoparlör teli ünitenin arkasýndaki "R" ile iþaretli yere baðlanmalýdýr.
Hoparlör Yerleþimi Hakkýnda Talimatlar
Isýtma aygýtlarýnýn yanýna, doðrudan güneþ ýþýðýnýn altýna veya yüksek nem oranýna sahip bir ortama yerleþtirmek hoparlörün performansýnda azalmaya neden olabilir.
Hoparlörleri duvara, yüksek bir rafa ya da düzgün olmayan bir yere yerleþtirmeyin. Aksi takdirde hoparlörler düþerek yaralanma ve hasara yol açabilir.
Hoparlörleri TV veya bilgisayar monitöründen uzak tutun.
TV veya bilgisayar monitörünün yakýnýndaki hoparlörler ekran görüntü kalitesini etkileyebilir.
8
AM (MW)/LW Anten Baðlantýsý
TR
AM Anteni (uzun ve orta dalgalar için):
Düzgün bir yüzeye yerleþtirin.
Duvara sabitleyin (öncelikle tabaný çýkartmalýsýnýz)
AM anten baðlantý terminalleri, sistemin arka tarafýnda yer almaktadýr ve AM ibaresi ile gösterilmektedir.
Parazitten sakýnmak için, hoparlör kablolarýnýn anten kablolarýna yakýn olup olmadýðýný kontrol edin.
Onlarý daima aralarýnda en az 5cm mesafe olacak þekilde tutun.
FM Anten Baðlantýsý
KOAKSÝYAL TÝPÝNDE anten baðlantýsý
75Ω anteni FM anten terminaline baðlayýn.
Pakete dahil FM anten konektörünü sistemin arkasýndaki, FM ile gösterilen koaksiyal yuvasýna (75Ω) takýn.
Bir radyo istasyonu ayarlamak için Sayfa 16'daki talimatlarý takip edin ve anten için en uygun konumu belirleyin.
Eðer yayýn alýmý zayýf ise dýþ ortam anteni kurmanýz gerekebilir.
Bunun için, dýþ ortam antenini 75Ω koaksiyel kablo kullanarak (pakete dahil deðil) sistemin arkasýndaki FM yuvasýna takýn.
FM Anten (pakete dahil)
Koaksiyel Kablo (pakete dahil deðil)
SW Anten Baðlantýsý (opsiyon)
SW TÝPÝNDE Anten Baðlantýsý
SW anteni açýn ve uçlarýný, en iyi yayýný alabilecek þekilde
konumlandýrýp duvara takýn.
Yayýn zayýfsa, (örn. verici çok uzaktaysa, duvarlar radyo
dalgalarýný engelliyorsa vb.) anteni dýþarýya kurun.
9
Saat Ayarý
DEMO/DIMMER Fonksiyonu
TR
Sistemde mevcut tüm fonksiyonlar ekranda izlenebilir.
Ekran parlaklýðý için "on-açýk" ve "off-kapalý" arasýnda
tercih yapabilirsiniz.
Cihazýnýzda sistemi otomatik olarak açýp kapamanýza izin veren
bir saat mevcuttur.
Aþaðýdaki durumlarda saati ayarlamanýz gerekir:
Mikro komponent sistemi ilk satýn aldýðýnýzda
1
Elektrik kesintisinden sonra
DEMO/DIMMER tuþuna basýn.
Sonuç: Sistemde mevcut tüm fonksiyonlar ön panel ekranýnda
görüntülenir.
Cihazý prizden çýkarttýktan sonra
Her bir adým için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye
süreniz olacaktýr. Bu süreyi aþarsanýz yeniden baþlamanýz gerekir.
Tüm bu fonksiyonlar bu kitapçýkta detaylý þekilde anlatýlmaktadýr.
Detaylý bilgi için ilgili bölümlere baþvurun.
2
3
DEMO/DIMMER tuþuna tekrar basýn.
Sonuç: Dimmer fonksiyonu seçilir ve ekran kararýr.
Ön panel ekranýný aydýnlatmak için DEMO/DIMMER tuþuna
bir kez daha basýn.
Ekran parlaklýk kontrolü sadece sistem açýkken gerçekleþtirilebilir.
1
2
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
3
ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Saat yanýp söner.
4
Aþaðýdaki iþlem için...
MULTI JOG düðmesini þu yöne çevirin...
Saati arttýrmak için
Saati azaltmak için
Sað
Sol
TIMER/CLOCK tuþuna iki kez basýn.
Sonuç: CLOCK görüntülenir.
5
Doðru saat görüntülendiðinde, ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Dakika yanýp söner.
6
Aþaðýdaki iþlem için...
MULTI JOG düðmesini þu yöne çevirin...
Dakikayý arttýrmak için
Dakikayý azaltmak için
Sað
Sol
7
Doðru zaman görüntülendiðinde, ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Sistem bekleme modunda olsa bile, saat çalýþmaya
baþlar ve görüntülenir.
Baþka bir fonksiyonu kullanýrken dahi zamaný görüntüleyebilirsiniz.
Bunun için bir kez TIMER/CLOCK tuþuna basýn.
Ön paneldeki
/
tuþlarýný veya uzaktan kumandadaki
TUNING/ALBUM
/ /
tuþlarýný da 4, 6. basamaktaki
MULTI JOG düðmesi yerine kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM/SET tuþunu da 3, 5, 7.
basamaktaki ENTER tuþunun yerine kullanabilirsiniz.
1
3,5,7
4,6
2
10
Kompakt Disklerin Yüklenmesi ve
Deðiþtirilmesi
CD/MP3-CD'yi Tekrarlamak Ýçin
TR
Bir CD disk yükleyici, herhangi bir adaptör kullanmaksýzýn üç adet
12cm veya 8cm'lik kompakt diskleri içerir.
Bölmeyi açarken ve kapatýrken diskin döner tablasýna asla güç
uygulamayýn.
Bu ünite belirtilen CD'leri çalmak için tasarlanmýþtýr: Ses CD'leri,
CD-R, CD-RW ve MP3-CD. Ünitenin MP3 dosyalarýný kaydetmek
gibi bir fonksiyonu mevcut deðildir.
Kalp þeklinde, sekizgen gibi Deðiþik biçimlerde CD'leri kullanmayýn.
Ses çalarýn performansýný azaltabilir.
Döner tablanýn üstüne bastýrmayýn veya farklý objeler koymayýn.
Kompakt disklerinize daima dikkat edin; eðer gerekli ise
sayfa 24'deki “Kompakt Disk Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar”
bölümüne baþvurun.
1
2
3
4
1
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
2
Ön paneldeki OPEN/CLOSE(
Sonuç: CD bölmesi açýlýr.
3
Döner tepsinin ön yuvalarýna bir veya iki disk yerleþtirin. Disklerin
etiketli yüzünün yukarý gelmesine dikkat edin.
Bölmeyi kapatmadan önce disklerin doðru þekilde
yerleþtirildiðinden emin olun.
4
Üçüncü bir disk yüklemek için ön paneldeki DISC CHANGE
tuþuna basýn (veya uzaktan kumandadaki DISC SKIP tuþuna).
Sonuç: Döner tepsi 120° döner.
5
) tuþuna basýn.
Bölmeyi kapatmak için tekrar OPEN/CLOSE(
Çalma iþlemi için bir CD'den fazlasý yerleþtirilmelidir.
STANDBY/ON tuþuna basarak cihazý açýn.
Ana ünitedeki CD(
) tuþuna basarak CD fonksiyonunu seçin.
Birden fazla CD veya bir MP3-CD yerleþtirin.
Ana ünitedeki CD(
) tuþuna veya uzaktan kumandadaki
tuþuna
basýn.
Birden fazla CD veya bir MP3-CD yerleþtirildi ise tekrarlar
sýrayla gerçekleþtirilir.
CD çalarýnýzýn belirli bir MP3-CD'sinde kayýtlý tüm parçalarý
taramasý bir kaç asaniye sürebilir.
Þarkýnýn Ýngilizce ismi, sadece, doðrudan PC'den yüklenirse veya
satýn alýnan MP3 CD baþlýklara (dizin) göre sýralanmýþsa ekranda
görüntülenebilir. (Ýngilizce haricindeki diðer diller gösterilmeyebilir)
MP3 CD'nin karakteristiðine baðlý olarak parçanýn Ýngilizce ismi
görüntülenemeyebilir.
<MP3-CD Çalma Sýrasýnda>
<CD Çalma>
) tuþuna basýn.
Disk çalmayý doðrudan baþlatmak için, aþaðýdaki iþlemleri de
uygulayabilirsiniz.
Çalmak için...
Aþaðýdakine basýn...
Disk 1
Disk 2
Disk 3
CD (
Disk 2
Disk 3
Çalma süresi göstergesi
) veya Disk 1
5
Sonuç: Bölme otomatik olarak kapanýr ve disk çalmaya baþlar.
6
Kompakt disk yükleyiciyi deðiþtirmek veya boþaltmak için 2 - 5 arasý
basamaklarý tekrarlayýn.
Ýçine toz girme olasýlýðýna karþýlýk kullanmadýðýnýzda bölmeyi
kapalý tutun.
Radyo, teyp veya aux (yardýmcý) kaynak fonksiyonu seçili iken
diskleri yükleyebilir veya çýkartabilirsiniz.
4
5
1
2,5
Track Indicator
Prça göstergesi
Baþlýk (Dizin) göstergesi Çalma süresi göstergesi
Aþaðýdaki iþlemlerle ses seviyesini isteðinize uygun olarak ayarlayýn.
Ana ünitedeki VOLUME kontrolünü açýn.
veya
Uzaktan kumandadaki VOLUME + veya – tuþlarýna basýn.
Ses seviyesi 31 basamakta ayarlanabilir (VOL MIN, VOL 1VOL 29 ve VOL MAX).
6
Çalma iþlemini duraklatmak için CD(
7
Çalma iþlemini durdurmak için
CD(
) tuþuna basýn.
) tuþuna tekrara basarak çalma iþlemine devam edebilirsiniz.
tuþuna basýn.
Çalan CD haricindeki kalan iki bölmeye yeni bir disk yerleþtirilebilir.
Disk tepsisini açmak için "Disc Changer" tuþuna basýn. Döner parça
çalma iþlemi esnasýnda dönmez.
Eðer CD tepsisinde hiç bir CD bulunmuyorsa bu "NO DISC" ibaresi
ile gösterilir.
Eðer CD Repeat (CD Tekrar) fonksiyonu seçili deðilse, 3 CD çalar ve
sonra otomatik olarak durur.
1
5
5
2,4,6
7
11
Disk Yüklemedeki Bir CD'nin Seçilmesi
MP3-CD Baþlýk ve Parça Seçimi
TR
Disc Skip (Disk Atlama) tuþuna basýldýðýnda CD fonksiyonu
otomatik olarak seçilir.
Belirli bir disk seçmek için, ön paneldeki karþýlýk gelen DISC (1, 2, 3)
tuþuna veya uzaktan kumandadaki DISC SKIP tuþuna gerekli disk
göstergesi yanana dek basýn.
Sonuç: Seçilenden baþlayarak tüm diskler sýrayla çalýnacaktýr.
Sadece geçerli diski çalmak istiyorsanýz, ön paneldeki CD REPEAT
tuþuna "1 CD"görüntülenene dek bir kez veya daha fazla basýn.
Radyo veya teyp dinlerken DISC (1, 2, 3) fonksiyonunu kullanýrsanýz,
sistem otomatik olarak CD moduna geçiþ yapar.
Eðer seçilen disk yüklü deðilse, otomatik olarak bir sonraki disk
çalýnýr.
CD kapaðý açýkken, ekranda "LOCK" yazýsý görünene kadar
5 saniyeden fazla süreyle OPEN/CLOSE tuþuna basarsanýz
CD kapaðý kilitleniz. Bu durumda ekranda "UNLOCK" yazýsý
görünene kadar tekrar OPEN/CLOSE tuþuna basýlý tutun.
CD kapaðýnýn kilit durumu ortadan kalkacaktýr.
DISC SKIP
SHUFFLE
Dinlemek istediðiniz MP3-CD baþlýk veya parça, durdurma ya da çalma
esnasýnda seçilebilir.
Ana Ünite
Baþlýða (Albüm), gitmek için
Multi Jog Düðmesini çevirin.
Parçaya gitmek için
tuþuna basýn.
Parçayý baþlýða götürün.
Eðer
,
tuþlarýna baþlýk içindeki
parça sayýsýndan daha fazla basýlýrsa
bir sonraki baþlýða gidilir.
Baþlýk Bölümü
Parça Bölümü
CD REPEAT
CD/MP3-CD
Bir Parçanýn Seçilmesi
Uzaktan Kumanda
TUNING ALBUM
veya
tuþuna bastýðýnýzda baþlýk hareket eder.
veya
tuþuna bastýðýnýzda parça hareket eder.
CD Çalar durdurulduðunda ya da bir disk çalýnýrken, dinlemek
istediðiniz parçayý seçebilirsiniz.
Aþaðýdaki durumlarda, çalma iþlemi için...
MULTI JOG düðmesini çevirin...
Sonraki parça
Geçerli parça
Önceki parça
Ýþtediðiniz parça
Bir çentik saða
Bir çentik sola
Ýki çentik sola
Uygun sayýda saða
veya sola
CD/MP3-CD
VOLUME
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
+10
Ön paneldeki
ve
tuþlarýný veya uzaktan kumandadaki
ve
tuþlarýný kullanarak da parça seçebilirsiniz.
TA P E
12
CD Üzerinde Belli Bir Müzik Bölümünü
Arama
Bir kompakt diski dinlerken, bir parçadaki belli bir müzik bölümü için
hýzlý arama yapabilirsiniz.
MP3 Nedir?
MP3'ün anlamý MPEG1 Katman 3'tür ve bu, ses sinyali sýkýþtýrma
teknolojisi için global bir standarttýr. Orijinal ses verisini, ses kalitesinde
herhangi bir azalma olmaksýzýn 12 kata kadar sýkýþtýrabilmek için
dijital sýkýþtýrma teknolojileri kullanýr.
Bu fonksiyonu kullanmadan önce ses seviyesini düþürmeniz
tavsiye edilir.
Parçada aþaðýdaki gibi arama yapmak için...
Aþaðýdaki tuþlara basýlý tutun...
Ýleri yönde
Geri yönde
Dosya Uyumu
Ünite, MP3 formatýnda (Mpeg1.Katman3) oluþturulmuþ ve
*.mp3 uzantýsýna sahip dosyalarý çalabilir.
MP2 VEYA 22KHz dosyalar için çalma iþlemi mümkün
deðildir.
ID3* etiketleri sadece Ýngilizce olarak görüntülenebilir.
* Bir MP3 dosyasý “ID3 Tag” adý verilen bilgiler içerir.
Bunlar arasýnda albüm ismi, yorumcu, baþlýk ve benzeri bilgiler kayýtlýdýr.
TR
en az bir saniye için
en az bir saniye için
Parçalar arasýnda otomatik arama yapmak için ön paneldeki
tuþlarýný da kullanabilirsiniz.
Bir CD-R veya CD-RW Diske Kaç Tane MP3 Dosyasý Kaydedilebilir?
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
Bir CD-R ya da CD-RW diskin maksimum kapasitesi
680MB'týr.
Normal olarak bir MP3 dosyasý yaklaþýk 4MB'týr. Bu durumda
tek bir diske yaklaþýk 170 dosya kaydedilebilir.
/
CD/MP3-CD
TUNING/
ALBUM
VOLUME
CD-R/RW Çalma Hakkýnda
Ses CD'si formatýnda kaydedilmiþ orijinal bir CD-R, CD-RW
ve kullanýcýnýn yaptýðý düzenleme durumunda, çalma iþlemi
tamamlanma durumuna göre çalýþýr.
(Cihaz, CD'nin karakteristiðine veya kaydedilme durumuna
göre çalmayabilir.
CD-RW, okunmasý için daha çok gecikmeye neden olan
CD'den daha az dönüþlüdür.
Karýþýk Çalma Fonksiyonu
Bir kompakt diskteki parçalarý her seferinde farklý bir sýrada
dinleyebilirsiniz. Bu durumda çeþitli parçalar rasgele bir sýrada
otomatik olarak seçilecektir.
1
SHUFFLE tuþuna basyn.
Sonuç: SHUFFLE-KARIÞIK (CD) veya RANDOM-RASGELE (MP3-CD)
göstergeleri görünür ve ve tüm parçalar rastgele bir sýrada çalýnýr.
Parça numarasý ve çalma süresi görüntülenir.
2
Þarkýlarý rasgele sýrada çaldýðýnýzda:
Sonraki parçaya (rastgele seçilmiþ) gitmek için
tuþuna basýn veya
MULTI JOG düðmesini bir çentik sola veya saða çevirin.
Çalan þarkýda belirli bir bölümü hýzlý þelilde aramak için, bir saniyeden
uzun bir süre
/
tuþlarýna basýn.
3
Rasgele çalma iþlemi sona erdiði zaman,
SHUFFLE tuþuna basýn.
Albüm ve Parçalarýn Çalma Sýrasý
Window Explorer ekranýnda
Oklar albüm ve parçalarýn çalma sýrasýný gösterir.
jpg, wav veya doc uzantýsýndaki parçalar ses dosyasý deðildir.
Bu yüzden onlar atlanacaktýr.
E) CD-ROM sürücü
BAÞLIK 01
tuþuna veya tekrar
Atlandý
Kevin01.mp3
Kevin02.mp3
Kevin03.mp3
Kevin04.mp3
Kevin.jpg
Life.doc
Tekrar ve CD Senkro fonksiyonlarý Karýþýk çalma modunda çalýþmaz.
BAÞLIK 02
BAÞLIK 04
Summer05.mp3
Summer06.mp3
Garden.mp3
Garden.mp3
BAÞLIK 03
BAÞLIK 05
Michael07.mp3
Michael08.mp3
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
Water.mp3
Water.mp3
Atlandý
2
BAÞLIK 06
Kenny01.wav
Kenny02.wav
TIMER ON/OFF
CD/MP3-CD
1,3
2
BAÞLIK 07
Butterfly.mp3
Piano14.mp3
John15.mp3
VOLUME
DECK
1/2
3
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
+10
13
Potpuri (Medley) Çalma
(Bu fonksiyon sadece bir CD çalýnmasý sýrasýnda çalýþýr.)
Bir Seferde 10 Parça Atlama Fonksiyonu
TR
Bir CD'nin çalýnmasý sýrasýnda “MEDLEY ON” ve “MEDLEY OFF” olarak
seçim yapabilirsiniz.
1
MEDLEY PLAY tuþuna bir kez basýn.
Sonuç: “MEDLEY ” ibaresi görüntülenecek.
Parçalar arasýndaki geçiþ süresi kýsaltýlabilir.
2
MEDLEY PLAY tuþuna tekrar basýn.
Fonksiyon iptal olur ve normal çalma iþlemine geri dönülür.
Bir MP3-CD veya CD çalýnýrken kýsa bir süre için +10 tuþuna basýn.
Çalan parçanýn 10 parça sonrasýnda yer alan parça
çalýnmaya baþlar.
Örnek:
5 No'lu parça çalýnýrken, 43 No'lu parçaya gitmek
isterseniz, +10 tuþuna üç kez basýn, ardýndan
üç kez
tuþuna basýn.
5 ➝10➝ 20 ➝ 30 ➝ 40 ➝ 41 ➝ 42 ➝ 43
CD/MP3-CD
VOLUME
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
+10
TA P E
CD'deki Bir Parçayý veya
Tüm Parçalarý Tekrarlama
Son Hafýza Fonksiyonu
(Bu fonksiyon sadece bir MP3-CD çalýnmasý sýrasýnda çalýþýr.)
Dilediðiniz kadar tekrar çalma iþlemi yapabilirsiniz:
Bir kompakt diskteki belirli bir parça.
Ýstediðiniz bir kompakt diskteki tüm parçalar.
Döner tablada yüklü tüm diskler.
1
2
CD Çalar durdurulduktan ya da kapatýldýktan sonra tekrar
MP3-CD Çalma seçildiðinde, bu fonksiyon sayesinde çalma
iþlemine en son dinlediðiniz parçadan baþlanýr.
Tekrarlamak için...
Uzaktan kumandadaki CD REPEAT
tuþuna bir veya birkaç kez basýn...
O sýrada çalan geçerli þarký
Seçilen disk
Yüklü tüm diskler
REPEAT 1 görüntülenir.
REPEAT 1 CD görüntülenir.
REPEAT ALL CD görüntülenir.
Tekrar fonksiyonunu durdurmak istediðinizde ALL CD veya 1 CD
görünene dek CD REPEAT tuþuna basýn veya
tuþuna basýn.
MP3-CD çalýnýrken PROGRAM tuþuna basýn.
LAST ON (SON AÇIK) ve LAST OFF (SON KAPALI) sýrasýyla seçilebilir.
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
CD/MP3-CD
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
CD/MP3-CD
2
VOLUME
TUNING
MODE
+10
14
1,2
TUNING/
ALBUM
DECK
1/2
CD Çalma Sýrasýnýn Programlanmasý
(Bu fonksiyon bir MP3-CD çalýnmasý sýrasýnda kullanýlamaz.)
TR
Aþaðýdakiler için düzenleme yapabilirsiniz:
Yüklü disk üzerinde dinlemek istediðiniz parça sýralamasý
Dinlemek istemediðiniz parçalar
4
Maksimum 24 parça sýralamasý için programlama yapabilirsiniz.
Parçayý seçmeden önce, CD çalar durdurulmalýdýr.
Bu fonksiyon Tekrar fonksiyonu ile birlikte kullanýlabilir.
1
2
3
Eðer CD fonksiyonu seçilirse,
tuþuna basarak çalarý durdurun.
Seçilen CD'leri yükleyin.
PROGRAM tuþuna basýn.
Sonuç: Aþaðýdaki ibareler görüntülenir:
8
(01 = Program no., PR 1 = Disk no., – – = Parça no. disk üzerindeki)
4
Eðer gerekli ise istediðiniz parçanýn yer aldýðý diski seçmek için
ilgili DISC (1, 2, 3) tuþuna basýn.
5
Ýstediðiniz parçayý seçmek için MULTI JOG düðmesini çevirin:
parçalar arasýnda geriye doðru gitmek için sola
parçalar arasýnda ileriye doðru gitmek için saða
6
5,9
3,6
1,10
Seçiminizi onaylamak için PROGRAM tuþuna basýn.
Sonuç: Seçiminiz kaydedilecek ve
görüntülenecektir.
7
8
Diðer parçalarý seçmek için, 4. ve 6. arasý adýmlarý tekrarlayýn.
9
Aþaðýdaki iþlemler için...
MULTI JOG düðmesini çevirin...
Geçerli parçayý tekrar dinlemek için
Önceki parçayý dinlemek için
Sonraki parçayý dinlemek için
Bir ya da daha fazla parça ileri
veya geri atlamak için
Bir çentik sola
Ýki çentik sola
Bir çentik saða
Saða veya sola uygun
sayýda
Programlanan sýradaki parça seçimini dinlemek için CD (
tuþuna basýn.
10 Seçimi iptal etmek için
)
tuþuna basýn.
Kompakt disk çalar durdurulmuþ ise bir kez.
Sonuç: PRGM görüntülenmez.
Bölmeyi açarsanýz seçim iptal edilir.
Yüklenmemiþ bir disk numarasý veya CD'de olmayan bir parça
seçerseniz, seçim bir sonraki programlanmýþ parçaya atlar.
5, 9. basamakta, gerekli parçalarý seçmek için
tuþlarýný da kullanabilirsiniz.
/
Uzaktan kumanda üzerindeki PROGRAM/SET tuþunu da 3, 6.
basamaktaki PROGRAM tuþunun yerine kullanabilirsiniz.
15
CD Parçalarýnýn Kontrolü veya
Deðiþtirilmesi
TR
Radyo Ýstasyonlarý Ýçin Arama Yapma ve
Kaydetme
Seçtiðiniz parçalarý istediðiniz zaman kontrol edebilir veya deðiþtirebilirsiniz.
1
2
(
Aþaðýda belirtilen sayýlarda istasyon kaydedebilirsiniz:
15 FM istasyonu
15 AM istasyonu
15 FM istasyonu
8 MW istasyonu
7 LW istasyonu
15 FM istasyonu
5 MW istasyonu
5 SW1 istasyonu
5 SW2 istasyonu
) tuþuna seçiminizi dinlemeye baþladýðýnýzda basýn.
PROGRAM tuþuna basýn.
Sonuç: Aþaðýdaki göstergeler görüntülenir:
(CH = Kontrol, 01=Program No, CH 1 = Disk No, – – = Parça No disk
üzerindeki)
1
2
3
Programlanmýþ 24 parçanýz varsa, PROGRAM tuþuna
bastýðýnýzda PR yerine CH görüntülenir.
3
PROGRAM tuþuna tekrar basýn.
Sonuç: Seçilen ilk parça CH (Deðiþtirme) ibaresi ile görüntülenir.
4
Deðiþtirilecek parça görüntülenene kadar PROGRAM tuþuna bir kez veya
daha fazla basýn.
5
6
7
8
Eðer gerekli ise disk deðiþtirmek için ilgili Disc (1, 2, 3) tuþlarýna basýn.
4
5
5
6
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
6
1
CD/MP3-CD
VOLUME
DECK
1/2
8
TUNING
MODE
+10
16
Bir istasyonu belirtilen
þekilde aramak için...
Belirtilen þekilde TUNING MODE
tuþuna basýn...
Aþaðýdakileri uygulayarak kaydedilecek istasyonu seçin:
Frekansý arttýrmak veya düþürmek için MULTI JOG düðmesini saða
veya sola çevirin.
veya
Uzaktan kumandadaki TUNING
veya
tuþlarýna basýn.
7
8
MONO/ST tuþuna basarak FM Stereo veya Mono modunu seçin.
Eðer bulduðunuz radyo istasyonunu kaydetmek istemiyorsanýz,
4. basamaða geri dönün ve diðer bir istasyon için arama yapýn.
Diðer bir yöntem:
a MEMORY tuþuna basýn.
Sonuç: Birkaç saniye için PRGM ibaresi görüntülenir.
b 1 ile 15 arasý bir program numarasý atamak için TUNING Down
ve Up tuþlarýna basýn.
c Radyo istasyonunu kaydetmek için MEMORY tuþuna basýn.
Sonuç: PRGM ibaresi artýk görüntülenmez ve istasyon kaydedilir.
6
TUNING/
ALBUM
Ýstediðiniz frekans bandýný ön paneldeki TUNER (BAND) veya
uzaktan kumandadaki TUNER (BAND) tuþuna basarak seçebilirsiniz.
Sonuç: Uygun gösterge görüntülenir:
FM
Frekans Modülasyonu
AM(MW)
Orta Dalga
Uzun Dalga
LW(OPTION)
Ses seviyesini ayarlamak için aþaðýdakilerden birini uygulayýn:
Ön paneldeki VOLUME düðmesini çevirin.
veya
Uzaktan kumandadaki VOLUME + veya – tuþlarýna basýn.
6
PROGRAM/SET
TUNER tuþuna basarak TUNER fonksiyonunu seçin.
6
2,3,4,7
AI SLEEP
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Manuel arama esnasýnda frekanslar arasýnda daha hýzlý dolaþmak
TUNING Down (Aþaðý) veya Up (Yukarý) tuþlarýna basýlý tutun.
Otomatik arama iþlemi, bir radyo istasyonuna ait olmasa bile
bir frekansta durabilir.
Bu olduðu takdirde elle (manuel) arama modunu kullanýn.
8
TIMER ON/OFF
(opsiyon)
Manuel olarak.......................................MANUAL ibaresi görüntülenene
kadar bir kez veya daha fazla basýn.
Otomatik olarak....................................AUTO ibaresi görüntülenene
kadar bir kez veya daha fazla basýn.
CD (
) tuþuna basarak seçiminizi dinlemeye baþlayabilirsiniz.
Sonuç: Seçilen ilk parça çalmaya baþlayacaktýr.
1
(opsiyon)
SW1, SW2(OPTION) Kýsa Dalga
Farklý bir parça seçmek için
ve
tuþlarýna basýn veya
MULTI JOG düðmesini çevirin.
Deðiþikliðinizi onaylamak için PROGRAM tuþuna basýn.
6
(opsiyon)
9
Diðer radyo frekanslarýný kaydetmek için, 3-8 arasý adýmlarý tekrarlayýn.
PROGRAM fonksiyonu, var olan program numarasýna yeni bir
istasyon atamak için kullanýlabilir.
8. basamakta, MEMORY tuþu yerine uzaktan kumandadaki
PROGRAM/SET tuþunu da kullanabilirsiniz.
Kayýtlý Bir Ýstasyonun Seçilmesi
TR
Kayýtlý bir radyo istasyonunu aþaðýdakileri uygulayarak dinleyebilirsiniz:
1
6
7
2,3
8
5
5,8
5,8
4
SHUFFLE
DISC SKIP
1
2
3
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn
4
Ön panel üzerindeki veya uzaktan kumandadaki TUNING MODE tuþuna
“PRESET” ibaresi görüntülenene kadar basýn.
displayed.
5
Ön paneldeki MULTI JOG düðmesini istediðiniz istasyon bulunana dek
sola/saða çevirin veya seçim için
/
tuþlarýna basýn.
veya
Kayýtlý olan istasyon numarasýna basarak istediðiniz istasyonu seçmek için,
veya
tuþlarýný kullanýn.
uzaktan kumandadaki TUNING ALBUM
Sonuç: Ýstenen istasyon yayýný alýnýr.
Uzaktan kumanda üzerindeki TUNER tuþuna basarak ALICI fonksiyonunu açýn.
Uzaktan kumanda üzerindeki veya ön paneldeki TUNER (BAND) tuþuna
basarak istediðiniz frekans bandýný seçin.
CD REPEAT
1
CD/MP3-CD
6
VOLUME
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
5,8
+10
2,3
4
6
TA P E
5,8
VOLUME
TUNING/
ALBUM
TUNING
MODE
DECK
1/2
4
5
Alýcý Modunda
Manuel ayar modunda, ön paneldeki MULTI JOG veya
/
tuþlarýna basarak bir radyo istasyonunu elle arayabilirsiniz.
Alýcý için otomatik arama sýrasýnda
tuþuna basarak aramayý
durdurabilirsiniz.
+10
TA P 5
E
Yayýn Alýmýnýn Ýyileþtirilmesi
Ön ayar modunda, ön paneldeki MULTI JOG veya
/
tuþlarýna basarak kayýtlý bir radyo istasyonu için arama yapabilirsiniz.
Yayýn alýmýný iyileþtirmek için aþaðýdakileri uygulayýn:
FM veya AM(MW) anteni çevirin
Yerine sabitlemeden önce FM ve AM(MW) antenlerin konumunu
kontrol edin.
Belirli bir radyo istasyonundan gelen yayýn alýmý zayýf ise MONO/ST
tuþuna basarak stereo modundan mono moduna geçiþ yapýn.
ses kalitesi artacaktýr.
17
MAX-ZJ650 GB NO RDS 18~28
2/21/04 14:37
Page 18
CD Senkronize Kayýt Özelliði
Bir Kaset Dinlemek
(Bu fonksiyon bir MP3-CD çalýnýrken kullanýlmaz.)
TR
Kasetlerinize daima dikkatle bakýn; eðer gerekli ise sayfa
24'de yer alan "Ses Kaseti Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar"
bölümüne baþvurun.
1
2
3
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Ön paneldeki TAPE tuþuna basarak TAPE fonksiyonunu seçin.
Kaset rafý (bölmesi) 1 veya 2'yi açmak için
PUSH EJECT ( ) yazýlý tuþa basýn ve kapaðý serbest býrakýn.
4
Önceden kayýtlý bir kasedi kasedin açýk kenarý aþaðý gelecek
þekilde yerleþtirin.
5
Yerine oturana dek iterek kapaðý kapatýn.
Sonuç: Seçilen kaset rafýna baðlý olarak 1 veya 2 göstergeleri
sayaç numarasýnýn önünde görüntülenir.
6
Eðer iki kaset yerleþtiriseniz, ön paneldeki DECK 1/2 tuþuna veya
uzaktan kumandadaki DECK 1/2 tuþuna basarak çalýnacak
kasedi seçin.
Bir kompakt diski kasede iki farklý yolla kaydedebilirsiniz:
Senkronize kayýt
Doðrudan kayýt
Bu özellik sayesinde diskin ya da istediðiniz parçanýn baþlangýcý ile
kaydýn baþlangýcýný senkronize edebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
7
Kayýt iþlemini durdurmak için tuþuna basýn.
8
Ön paneldeki CD tuþuna basarak CD fonksiyonunu seçin.
Bir kompakt disk yükleyin.
Ýstediðiniz diski seçin.
Ýstediðiniz parçayý seçin ve CD SYNCHRO tuþuna basýn veya CD
SYNCHRO tuþuna doðrudan basarak diskin baþýndan kayda baþlayýn.
Sonuç: REC ve SYNC görüntülenir ve kayýt iþlemi baþlar.
1
Sonuç: Seçilen kaset rafýna baðlý olarak TAPE 1 veya TAPE 2
göstergeleri görüntülenir.
7
Kaset Rafý 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Aþaðýdakileri dinlemek için.. Aþaðýdaki tuþa basýn...
A Yüzü TAPE (
) tuþuna bir kez (DECK 1 ve DECK 2)
B Yüzü
TAPE (
) tuþuna iki kez (sadece DECK 2)
Sonuç: Kaset çalmaya baþlar.
3
Kaset durdurulduðunda aþaðýdaki fonksiyonlardan birisini
seçin.
7
6
Ana Ünite
Aþaðýdaki iþlemler için...
Kasedi geri sarmak için
Kasedi hýzlý ileri sarmak için
Aþaðýdaki tuþa basýn...
Doðrudan kayýt modu ile kayýt iþemine kompakt disk üzerindeki
herhangi bir parça ile baþlayabilirsiniz.
Uzaktan Kumanda
9
Bir Kompakt Diskin Kaydedilmesi
Aþaðýdaki iþlemler için...
Kasedi geri sarmak için
Kasedi hýzlý ileri sarmak için
Aþaðýdaki tuþa basýn...
Aþaðýdaki iþlemler için...
Aþaðýdaki tuþa basýn...
Çalma iþlemini durdurmak için
1
Sadece Deck 2'deki kaset üzerine kayýt yapýlabilir.
Kayýt üzerinde bir etkisi olmadýðýndan ses seviyesini ayarlamanýza gerek yoktur.
1
2
3
4
5
6
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
7
REC/PAUSE tuþuna basýn.
Sonuç: REC ibaresi görüntülenir.
8
Parçayý çalmaya baþlamak için
Sonuç: Parça kasede kaydedilir.
9
Kayýt iþlemini durdurmak için tuþuna basýn.
Kaset Rafý 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Ön paneldeki CD tuþuna basarak CD fonksiyonunu seçin.
Bir kompakt disk yükleyin.
Ýstediðiniz diski seçin.
Kompakt diskteki istediðiniz parçayý seçin ve ön paneldeki
veya
uzaktan kumandadaki
tuþuna basarak kompakt disk çalarý
Duraklatma (Pause) moduna getirin.
1
2
6
8
9
8
3,6,8
7
18
9
tuþuna basýn.
MAX-ZJ650 GB NO RDS 18~28
2/21/04 14:37
Page 19
Bir Radyo Programýnýn Kaydedilmesi
Ýstediðiniz bir radyo programýný kaydedebilirsiniz.
Sadece Deck 2'deki kaset üzerine kayýt yapýlabilir.
Kayýt üzerinde bir etkisi olmadýðýndan ses seviyesini
ayarlamanýza gerek yoktur.
Kaset Çalma Modunun Seçilmesi
(sadece DECK 2)
Mini kompakt sisteminizde 3 adet kaset çalma modu vardýr.
Bunlar sayesinde bir kasedin her iki tarafýný da otomatik olarak
dinleyebilirsiniz.
Uygun sembol görüntülenene kadar REVERSE MODE tuþuna basýn.
Aþaðýdaki gösterge için...
1
2
3
4
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Kaset Rafý 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Seçilen kasedin bir yüzü çalar ve sonra
durur.
TUNER tuþuna basarak ALICI fonksiyonunu seçin.
Kasedin bir yüzü çalar ardýndan kasedin
diðer yüzü çalar ve sonrasýnda çalma iþlemi
durur.
Kaydetmek istediðiniz istasyonu seçmek için kumandadaki Tuning
/
veya ön paneldeki Tuning Down (A a ) veya
Up (Yukar ) tuþuna basýn.
5
REC/PAUSE tuþuna basýn.
Sonuç: REC görüntülenir ve kayýt iþlemi baþlar.
6
Kaydý durdurmak için tuþuna basýn.
Mini kompakt sistem belirtilen
þekilde çalar...
Siz durdurana kadar kasedin her iki yüzü de
sürekli olarak çalar.
1
3
5
4 6 4
Bir Kaset Kopyalamak (˙o altma)
Kaset Raf (Deck) 1’den Kaset Raf (Deck) 2’ye bir kaset kopyalayabilirsiniz.
Tape fonksiyon modu seçiminde3 normal hýzda kopyalama
Kayýt üzerine herhangi bir etkisi olmayacaðýndan ses seviyesini
ayarlamanýza gerek yoktur.
Kayda baþladýðýnýzda silineceðinden, Kaset Rafý 2'ye kopyalanacak
kasedi yerleþtirmemeye dikkat edin.
1
2
3
4
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Kaset Rafý (Deck) 2'ye boþ bir kaset yerleþtirin.
Kopyalanacak kasedi Kaset Rafý (Deck) 1'e yerleþtirin.
Bir kasedi kopyalamak i in...
A a dakine bas n...
Normal hýzda
DUBBING
Teyp Sayac
Kaset raflar n n birindeki bir kasedi alarken, bir saya g r nt lenir.
Her bir par an n ba lang c nda bu saya taki de eri not etti inizde,
dinlemek istedi iniz par ay aramak yerine ba ndan alma i lemine
ba layabilirsiniz.
Her bir parçanýn baþlangýcýndaki sayaç deðerini not etmek istediðiniz
bir kasedin kaydýna baþlamadan önce, sayacý sýfýrlamak için
COUNTER RESET tuþuna basýn.
Her bir kaset rafý için ayrý bir sayaç vardýr.
Sonuç: Uygun göstergeler görüntülenir ve Kaset Rafý 1'deki
kaset, Kaset Rafý 2'deki kasede kopyalanýr.
5
Çoðaltmayý (kopyalamayý) durdurmak için tuþuna basýn.
1
5
4
19
TR
MAX-ZJ650 GB NO RDS 18~28
2/21/04 14:37
Page 20
Zamanlay c Fonksiyonu
TR
Zamanlay c fonksiyonu sayesinde sistemi belli zamanlarda
a man z ve kapaman z m mk n olur.
rnek:
Her sabah müzik ile uyanmak istiyorsanýz.
Zamanlayýcýnýn açýlma ve kapanma zamaný ayný olursa ERROR
(HATA) ibaresi görüntülenir.
Eðer sistemi otomatik açma ve kapama fonksiyonunda kullanmak
istemiyorsanýz, zamanlayýcýyý iptal etmeniz gerekir.
Zamanlayýcýyý ayarlamadan önce, geçerli zaman doðru olmalýdýr.
Her bir adým için, seçenekleri ayarlamak üzere bir kaç saniye
süreniz olacaktýr. Bu süreyi aþarsanýz yeniden baþlamalýsýnýz.
1,9
1
2
3
4
5
Sistemi açmak için STANDBY/ON tuþuna basýn.
3,4,5,6,7,8
TIMER görüntülenene kadar TIMER/CLOCK tuþuna basýn.
ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: ON TIME bir kaç saniye için görüntülenir (ekolayzer sembolleri
yerine), hali hazýrda ayarlanmýþ açýlma zamaný onu takip eder;
açýlma zamaný için zamanlayýcýyý ayarlayabilirsiniz.
Otomatik açýlma için zamaný ayarlayýn
a Saati ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
b ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Dakika yanýp söner.
c Dakikayý ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
d ENTER tuþuna basýn.
Sonuç Birkaç saniyeliðine OFF TIME ibaresi görünür, ardýndan otomatik
kapanma zamaný gözükür. Zamanlayýcýyý otomatik kapanma
zamanýna ayarlayabilirsiniz.
Otomatik kapanma için zamaný ayarlayýn
a Saati ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
b ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Dakika yanýp söner.
c Dakikayý ayarlamak için MULTI JOG düðmesini saða veya sola
çevirin.
d ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: VOL XX ibaresi görüntülenir. XX, ayarlanmýþ olan
ses seviyesini gösterir.
2
4,5,7
6
6
Zamanlay c Fonksiyonunu Ayarlamak
in
/
Kumandadaki TUNING
veya
ön paneldeki
tuþlarýný kullanarak 4, 5, 6, 7. basamaktaki ayarlamalarý yapabilirsiniz.
3, 4, 5, 6, 7. basamakta, ENTER tuþu yerine uzaktan kumandadaki
PROGRAM/SET tuþunu da kullanabilirsiniz.
Zamanlayýcýnýn Ýptali
Zamanlayýcý ayarlandýktan sonra, ekranda otomatik olarak TIMER
ibaresi görüntülenir. Eðer zamanlayýcýyý kullanmak istemiyorsanýz
onu iptal etmelisiniz
6
Ses seviyesini ayarlamak için TUNING Down ve Up tuþlarýna basýn,
ardýndan ENTER tuþuna basýn.
Sonuç: Seçilen kaynak görüntülenir.
7
Sistem açýldýðýnda çalýnacak kaynaðý seçmek için MULTI JOG
düðmesini çevirin.
Aþaðýdaki iþlemler için...
Bunlardan birini seçtiðinizde...
Zamanlayýcýyý iptal et..........................Bir kez.
Sonuç:
simgesi artýk görüntülenmez.
Zamanlayýcýyý tekrar baþlat.................Ýki kez.
Sonuç:
simgesi tekrar görüntülenir.
TAPE (kaset)
TUNER (radyo)
CD (kompakt disk)
8
9
Aþaðýdaki iþlemleri yapmalýsýnýz...
Sistemi bekleme konumuna
ayarlamadan önce kaset raflarýndan
birine kaydedilmiþ bir kaset koyun.
a ENTER tuþuna basýn.
b Ön ayarlý bir istasyon seçmek
için Multi Jog düðmesini saða
veya sola çevirin.
Bir veya daha fazla CD yükleyin.
Zamanlayýcýyý onaylamak için ENTER tuþuna basýn.
Sistemi bekleme moduna getirmek için STANDBY/ON tuþuna basýn.
Sonuç:
ibaresi zamanlayýcýnýn ayarlandýðýný belirtmek üzere,
görüntülenir. Sistem istenen zamanlarda otomatik olarak
açýlacak ve kapanacaktýr.
Zamanlayýcýyý istediðiniz an durdurabilirsiniz (sistem açýk veya bekleme modundayken).
TIMER ON/OFF'a belirtildiði gibi basýn...
MUTE
AUX
P.SURROUND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
TUNER
BAND
CD/MP3-CD
20
MAX-ZJ650 GB NO RDS 18~28
2/21/04 14:37
Page 21
G l Surround/G
Fonksiyonu
Ses Kesme Fonksiyonu
TR
Sisteminizin sesini ge ici olarak kapatabilirsiniz.
Mini kompakt sisteminiz G
ile donat lm t r.
rnek: Bir telefon çaðrýsýna cevap vermek istiyorsanýz.
1
2
MUTE tuþuna basýn.
Sesi tekrar açmak için (önceki ile ayný seviyede), MUTE tuþuna
tekrar basýn veya VOLUME tuþlarýna basýn.
AUX
P.SURROUND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
l Surroud/G
l Ses fonksiyonu
G l Surround, daha ger ek i ve geni ses zelli i ile
geleneksel stereo sesin yerine ge er. M zi in merkezinde
oldu unuz hissini yarat r ve m zikle tamamen sar lman za
olanak tan r.
G l Ses fonksiyonu baslar y kseltir ve y ksek notalar
veya bas iki kat iyile tirir. B ylece g l ve ger ek sesin
fark na var rs n z.
Ön paneldeki P.SURROUND/P.SOUND tuþuna istenen seçenek
seçilene kadar basýn. P. SURROUND/ P.SOUND tuþuna her
bastýðýnýzda “P,SOUND,P,SURR,OFF” seçilir veya bu sýralama
dahilinde iptal edilir.
MUTE
TUNER
l Ses
MIC terminaline bir mikrofon baðladýðýnýzda P. SURROUND
fonksiyonu çalýþmaz.
BAND
Ses Modunun Se ilmesi
Mini kompakt sisteminizde n ayarl bir ekolayzer mevcuttur.
Bu sayede dinlediðiniz müzik tipine göre bas ve tiz frekanslar
arasýndaki en uygun dengeyi seçerek ayarlama yapabilirsiniz.
Bu modelde D.S.P modlar vard r. B ylece orijinal sesin
keyfine sanal ortamda varabilirsiniz.
Ön paneldeki SOUND MODE tuþuna veya uzaktan kumandadaki
SOUND MODE tuþuna istediðiniz seçenek iþaretlenene kadar basýn.
Aþaðýdaki ses ayarlarýný elde etmek için..
Normal denge (doðrusal)
Pop müzik için uygun denge
Rock müzik için uygun denge
Klasik müzik için uygun denge
Salon ortamý için denge
Canlý ortam için denge
Sinema ortamý için denge
A a dakileri Seçin...
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
21
MAX-ZJ650 GB NO RDS 18~28
2/21/04 14:37
Sistemi Otomatik Kapanma
Ayarlama
Page 22
in
BAS Seviyesi Fonksiyonu
TR
Bir kompakt disk veya kaset dinlerken sistemi otomatik olarak
kapanmas i in ayarlayabilirsiniz.
Bas kontrol fonksiyonu, derin bir ses etkisi sa layarak, al ak
tonlar vurgular.
rnek: Müzik çalarken uyumak istiyorsunuz.
1
AI SLEEP tuþuna basýn.
Sonuç: Çalma iþlemi baþlar ve aþaðýdaki göstergeler görüntülenir:
90 DK
2
AI SLEEP tuþuna bir kez veya daha fazla basarak, sistemin otomatik
kapanma öncesinde ne kadar süreyle çalacaðýný belirleyin:
KAPALI
90 DK
15 DK
60 DK
30 DK
1
Ön paneldeki BASS düðmesini çevirerek BASS -8 ile BASS +8
arasýnda, toplam 9 kademe için seçim yapabilirsiniz.
2
Ýstediðiniz alçak ton seviyesini seçebilirsiniz.
45 DK
Ýstediðiniz herhangi bir zamanda:
AI SLEEP tuþuna basarak kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
1. ve 2. adýmlarý tekrarlayarak kalan süreyi deðiþtirebilirsiniz.
3
AI SLEEP görünene kadar AI SLEEP tuþuna basýn
Sonuç: Diskin veya kasedin sonunda sistem otomatik olarak
kapanacaktýr.
4
SLEEP (UYKU) fonksiyonunu iptal etmek için, OFF (KAPALI) ibaresi
görünene kadar AI SLEEP tuþuna bir kez ya da daha fazla basýn.
BAND
TIMER ON/OFF
DEMO/DIMMER
SOUND MODE
AI SLEEP
PROGRAM/SET
MEDLEY
DISC SKIP
SHUFFLE
CD REPEAT
Kulaklýk Baðlantýsý
Mini kompakt sisteminize kulaklýk baðlayarak odadaki diðer
insanlarý rahatsýz etmeden müzik ya da radyo dinleyebilirsiniz.
Kulaklýklar, 3.5 çaplý jak ya da uygun bir adaptöre sahip
olmalýdýr.
Kulaklýklarý ön paneldeki PHONES jakýna baðlayýn.
Sonuç: Ses artýk hoparlörlerden deðil, kulaklýklardan gelmektedir.
Kulaklýklarý yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmak, iþitme
duyunuzda hasara yol açabilir.
CD/MP3-CD
TUNING/
Tiz Kontrol Fonksiyonu
Mikrofon Fonksiyonu (opsiyon)
Tiz kontrol fonksiyonu tiz sesini vurgulayan bir etkiye sahiptir.
1
Ön paneldeki TREBLE düðmesini çevirerek TRE -8 ile TRE
+8 arasýnda, toplam 9 kademe için seçim yapabilirsiniz.
2
Ýstediðiniz yüksek ton seviyesini seçebilirsiniz.
Mikrofon sayesinde kullanýcý þarký söyleyerek ya da konuþarak
sesini müzikle karýþtýrabilir veya kaydedebilir.
Hazýrlýk
Ýki adet 6.3mm mikrofon jakýna sahip mikrofonu, mikrofon terminaline
baðlayýn.
1
2
Mikrofon ses seviyesini ayarlamak için MIC LEVEL düðmesini çevirin.
ECHO1, ECHO2 ve ECHO OFF seçimi için ECHO tuþuna basýn.
2
1
22
Mini Kompakt Sisteminizin
Temizliði
Güvenlik Uyarýlarý
TR
Aþaðýdaki çizimler mini kompakt sisteminizi kullanýrken veya
taþýrken dikkat edilmesi gereken uyarýlarý göstermektedir.
Mini kompakt sisteminizden olasý en iyi sonucu elde etmek için
aþaðýdaki parçalarý düzenli olarak temizlemelisiniz:
Dýþ kaplama
Kompakt disk çalar
Kaset çalarlar (kafalar, döndürücüler ve sürücü milleri)
Aþaðýdaki durumlarda sistemi MUTLAKA prizden çýkartýnýz
Temizlemeden önce.
Uzun süre kullanmayacaksanýz.
Dýþ Kaplama
Çalýþma ortamý koþullarý:
Ortam sýcaklýðý
: 5°C-35°C
Nem oraný
: 10-75%
Üniteyi doðrudan güneþ ýþýnýna veya
diðer ýsý kaynaklarýna maruz býrakmayýn.
Bu, aþýrý ýsýnmaya ve ünitenin zarar
görmesine neden olabilir.
Dýþ kaplamayý yumuþak bir bez ve hafif bir deterjan ile düzenli olarak temizleyin.
Aþýndýrýcý toz, sývý ya da basýnçlý kutu içinde temizleyiciler kullanmayýnýz.
Sistemin içine sývý sýzmasýna ASLA izin vermeyin.
Kompakt Disk Çalar
1
Bir kompakt diski çalmadan önce özel CD temizleme solüsyonu ile
temizleyin Vinil plaklar için kullandýðýnýz temizleme solüsyonunu
kullanmayýn.
Diski merkezden dýþarýya doðru gelecek þekilde dikkatlice temizleyin.
2
Çalma ünitesini özel bir temizleme diski ile düzenli olarak temizleyin
(yerel daðýtýcýnýzdan temin edebilirsiniz).
Teyp Raflarý
1
2
Kaset ünitesini açmak için (
) tuþuna basýn.
Aþaðýdakileri temizlemek için pamuklu kulak çubuðu ve özel kaset
temizleme solüsyonu kullanýn
Kafa (1)
Döndürücüler (2)
Ünitenin üstüne saksý ya da vazo
yerleþtirmeyin. Üniteye sýzan nem
tehlikeli elektrik þokuna yol açabilir
ve bu cihazýn zarar görmesine
neden olabilir.
Bu tip durumlarda cihaz derhal
prizden çýkartýlmalýdýr.
Þimþek çakarken, ana kabloyu
prizden çýkartýn.
Bu tip durumlarda ana voltajdaki
oynamalar üniteye zarar verebilir.
Sürücü Milleri (3)
3
.
VOLUME
UP
1
2
DOWN
EJECT
Eðer uzaktan kumandayý uzun bir
süre kullanmayacaksanýz, pilleri
çýkartýn.
Pillerin akmasý uzaktan kumandaya
ciddi boyutta zarar verebilir.
Kulaklýk kullanýrken, aþýrý yüksek
ses seviyesinde dinleme yapmayýn.
Kulaklýklarýn yüksek ses seviyesinde
uzun süre kullanýmý iþitme hasarýna
yol açar.
Eðer uzaktan kumandayý uzun bir süre kullanmayacaksanýz,
korozyonu önlemek için pilleri çýkartýn.
Sisteminiz güçlü bir koruma kaplamasýna sahip olmasýna raðmen,
aþýrý tozlu ortamlarda kullanýlmamalýdýr, darbe ve düþmelerden
korunmalýdýr veya aþýrý sýcaða maruz býrakýlmamalýdýr (ýsýtma
cihazlarýnýn yanýna ya da doðrudan güneþ ýþýðý alacak þekilde
yerleþtirilmemelidir)
Cihazý kullanýrken hoþ olmayan bir koku alýrsanýz, sistemi
prizden çýkartýn ve satýþ sonrasý servisi ile temasa geçin.
Ana kablo üzerine aðýr nesneler
koymayýn. Ana kablodaki hasar
cihaza zarar verebilir (yangýn gibi)
ve elektrik þokuna yol açabilir.
Cihazýn hiçbir panelini sökmeyin.
Ünitenin içinde, elektrik þokuna yol
açabilecek, çalýþan bileþenler
mevcuttur.
23
Kompakt Disk Kullanýmý Hakkýnda
Uyarýlar
TR
Kompakt diskleri dikkatli bir þekilde tutun. Onlarý daima kenarlarýndan tutun.
Parlak yüzeyin üzerine parmak izi býrakmaktan kaçýnýn.
Bir kompakt diski çaldýktan sonra, daima disk kabýnýn içine koyarak
muhafaza edin.
Disklerin üzerine bant ya da kaðýt yapýþtýrmayýn ve etiketi üzerine yazý
yazmayýn.
Diskleri özel temizleme bezi ile temizleyin.
Kompakt diskleri temiz bir yerde muhafaza edin, doðrudan güneþ ýþýðýna,
maruz býrakmayýn, yüksek sýcaklýklardan sakýnýn.
Daima
ile iþaretlenmiþ kompakt diskleri kullanýn.
Satýþ-Sonrasý Servise Baþvurmadan
Önce
Yeni cihazýnýzý tanýmak için az da olsa bir süre gerekecektir.
Eðer aþaðýdaki problemlerden birisi ile karþýlaþýrsanýz, belirtilen çözümü
deneyin. Bu size zaman kazandýracaðý gibi, gereksiz servis aramalarýný da
engeller.
Problem
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Sistem çalýþmýyor
G
E
N
E
L
Ses Kaseti Kullanýmý Hakkýnda Uyarýlar
Kasetteki teybin yeterli gerginlikte olup olmadýðýný kontrol edin.
Saklamak istediðiniz bir kasedin silinmesini engellemek için, kasedin
üst köþesindeki güvenlik týrnaðýný kýrýn. Güvenlik týrnaðý kýrýlmýþ
bir kasede kayýt yapmak için, açýklýðý bir selobant ile kapatýn.
Bir kasedi çaldýktan sonra, onu daima kaset kabýnýn içinde muhafaza
edin.
Kasetleri temiz bir yerde muhafaza edin, doðrudan güneþ ýþýðýna
maruz býrakmayýn; yüksek sýcaklýklardan sakýnýn.
Teyp mekanizmasýný gereksiz yere zorlayýp sýkýþtýracaðý için, 120 dakikalýk
kasetleri kullanmaktan kaçýnýn.
Ses yok.
K
A
S
E
T
L
E
R
• Ana kablo duvardaki prize tam olarak
yerleþtirilmemiþ ya da duvardaki prizde
güç yok.
• Uzaktan kumandanýn pillerinin deðiþtirilmesi
lazým veya kutuplar yanlýþ yerleþtirilmiþ.
• STANDBY/ON (BEKLEME/AÇMA) tuþuna
basýlmamýþ.
• Ses seviyesi tamamen kapalý konuma
getirilmiþ.
• Doðru fonksiyon (TUNER, CD, TAPE,
AUX) seçilmemiþ..
• Sisteme kulaklýk baðlanmýþ.
• Hoparlör kablolarý baðlý deðil. .
• MUTE (SES KESME) tuþuna basýlmýþ.
Zamanlayýcý çalýþmýyor.
• Zamanlayýcý fonksiyonu TIMER ON/OFF
tuþuna basýlarak kapatýlmýþ.
Yukarýda belirtilenler uygulandýðý
hâlde hâlâ çalýþmýyorsa
• Güç KAPALI (bekleme) konumunda TUNING
MODE tuþuna 5 saniye kadar basýn. Ardýndan
sistem orijinal konumuna (SIFIRLAMA) geri döner.
C
D
/
Kompakt disk çalar çalma iþlemini
M
gerçekleþtiremiyor.
P
3
C
D
Kontroller / Açýklama
MP-3 CDçalar çalma iþlemini
gerçekleþtiremiyor.
• CD fonksiyonu seçilmemiþ.
• Disk, yüzü aþaðýya gelecek þekilde yerleþtirilmiþ
veya kirli ya da çizilmiþ durumda.
• Lazer sensörü kirli ya da tozlu.
• Sistem düz ve yatay bir yüzeye yerleþtirilmemiþ.
• Cihazýn içinde buðulanma oluþmuþ;
sistemi en az bir saat boyunca sýcak ve havadar
bir odada tutun.
• Uzantýnýn .mp3 olup olmadýðýný
PC'nizi kullanarak kontrol edin.
Teyp çalma iþlemine baþlamýyor.
• TAPE fonksiyonu seçilmemiþ.
• Kaset doðru þekilde yerleþtirilmemiþ.
• Kaset çalar kapaðý kapatýlmamýþ.
• Teyp bandý gevþek veya kopuk.
Ses seviyesi kapanýyor.
Kaset düzgün þekilde silinmemiþ
Aþýrý uðultu ve titreþim var.
• Ses kafalarý kirli.
• Döndürücüler ya da sürücü milleri kirli.
• Teyp bandý aþýnmýþ.
R
A
Yayýn alýmý zayýf veya hiç bir
D
radyo istasyonu alýnmýyor.
Y
O
• TUNER fonksiyonu seçilmemiþ.
• Radyo frekansý doðru þekilde seçilmemiþ.
• Anten baðlý deðil veya doðru yöne çevrilmemiþ.
Yayýný en iyi þekilde alacak konuma
gelinceye dek anteni çevirin.
• Radyo dalgalarýný engelleyen bir binada
bulunuyorsunuz; dýþ ortam anteni kullanmalýsýnýz.
Eðer yukarýda belirtilenler sorununuzu çözmüyor ise, aþaðýdakileri uygulayýn:
Sistemin arkasýnda yazýlý olan model ve seri numaralarýný bir kaðýda
not edin.
Garanti bilgilerinizi not edin.
Probleminizin net bir tarifini yapýn.
Ardýndan yerel satýcýnýzla ya da SAMSUNG satýþ sonrasý servisi ile temasa geçin.
24
Teknik Özellikler
TR
SAMSUNG, daima, ürünlerini geliþtirmek için çalýþmaktadýr. Bu yüzden tasarým özellikleri ve kullanýcý talimatlarý
haber vermeksizin deðiþtirilebilir.
RADYO
SW(opsiyon)
Hassasiyet
40 dB
LW(opsiyon)
Hassasiyet
60 dB
AM (MW)
Sinyal/Gürültü Oraný
40 dB
Hassasiyet
56 dB
Toplam Harmonik Bozulma
2%
FM
Sinyal/Gürültü Oraný
55 dB
Hassasiyet
10 dB
Toplam Harmonik Bozulma
0.6 %
KOMPAKT DÝSK ÇALAR
Kapasite
Frekans Aralýðý
Sinyal/Gürültü Oraný
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
3 disk
Bozulma
0.05 % (1 KHz'de)
85 dB (1 KHz'de) filtre ile
Kanal Ayýrýmý
75 dB
Disk Ebadý
Çap: 120 veya 80 mm. Kalýnlýk: 1.2 mm
TEYP RAFI
Frekans Aralýðý
125 Hz ~ 10 KHz
Sinyal/Gürültü Oraný
40 dB
Kanal Ayýrýmý
30 dB
Silme Etkisi
50 dB (filtresiz)
AMPLÝFÝKATÖR
Çýkýþ Gücü
Hoparlör (6 Ω)
Kanal Ayrýmý
100 Watt/CH RMS, IEC (Toplam Harmonik Bozulma: 10 %)
40 dB
Sinyal/Gürültü Oraný
75 dB
GENEL
Ebat
270 (E) x 332 (Y) x 426 (B) mm
25
BU AYGIT:
ELECTRONICS
TARAFINDAN ÜRETÝLMÝÞTÝR
Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Dong Province, China.
LVD:
KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1499
Fax: +82 2 860 1482
EMC:
Blackbushe Business Park Saxony Way
Yateley Hampshire GU46 6GG, UK
Tel: +44 (0) 1252 863800
Fax: +44 (0) 1252 863814
AH68-01417S
Download PDF

advertising