Samsung | YP-T8Z | Samsung YP-T8Z User manual

T8 NOR ENG Cover1.0
6/16/05 4:58 PM
Page 1
Manufacturer #1:HUIZHOU SAMSUNG ELECTRONICS Co.,Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town,Huizhou City,
Guangdong Province,China.
Manufacturer #2:S-CAM Co.,Ltd.
400-5,Kome-ri,Kiheung-euo,Yongin-City,
Gyeonggi-Do,Korea.
EMC:IST EMC LABORATORY
21-8,Goan-Ri,Beakam-Myun,Yongin-City,
Gyeonggi-Do,Korea
Tel: +82 31 333 4903
Fax:+82 31 333 4904
www.kont.com.tr
AH68-01775u (Rev 0.0)
Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist / (212) 227 45 20
6/16/05 4:58 PM
Page 2
Özellikler
MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg Dosyalarýný Çalma
●
Sesçalarýn desteklediði dosya tipleri, MP3, WMA, Audio ASF ve Ogg'tur.
USB Host Fonksiyonu Desteði
● Dijital
fotoðraf makineleri ve MP3 çalar gibi harici cihazlarý doðrudan üniteye baðlayabilir,
müzik, görüntü ve diðer veri dosyalarýný bir bilgisayar (PC) yardýmý olmaksýzýn kolayca
aktarabilirsiniz.
Video Oynatýmý
● Ýndirilen
Video dosyalarýný, Multimedia Studio yazýlýmýný kullanarak izleyebilirsiniz.
Metin ve Görüntü Gösterici
● Kaydedilmiþ
e.kitaplara veya resimlere bakmak için sesçalar bir metin ve görüntü
gösterici olarak da kullanýlabilir.
Özellikler
USB 2.0 Yüksek Hýzlý Veri Aktarýmý
● En
●
2
CD'den, kaset ve radyodan aldýðýnýz müziði, bilgisayara (PC) gerek duymaksýzýn
bir MP3 dosyasý hâline getirebilirsiniz.
yüksek veri aktarým hýzý 120 Mbps'dir.
DNSe Surround Ses
●
3D surround ses özelliði, sese boyut katar.
1.8-inç Renkli TFT LCD Ekran
●
Yüksek kalitedeki görüntü ve video dosyalarýnýn keyfine varabilirsiniz.
Çeþitli Oyun Desteði
●3
eksenli algýlayýcý sayesinde, Dart ve Engel Atlama gibi çeþitli oyunlarla
eðlenebilirsiniz.
Dahili Þarj Edilebilir Li-Ýon Pil
●
Doðrudan MP3 Kayýt
TR
T8 (ENG)1.0-1
Þarj edilebilen dahili lityum pil ile 20 saat boyunca sürekli çalabilir.
(Firma ölçümlerine göre)
Yükseltilebilir Yazýlým
●
Mevcut olduðunda cihazýnýzdaki programlarý yükseltebilmeniz mümkündür.
Yazýlým yükseltmeleri için lütfen www.samsungusa.com sayfasýna bakýnýz.
3
6/16/05 4:58 PM
Page 4
Ýçindekiler
I Bölüm 1 Hazýrlýk
Özellikler ..................................................2
Güvenlik Talimatý......................................6
Pil Þarj Cihazý Güvenliði ..........................8
Pilin Þarj Edilmesi ..................................9
Bileþenler ...............................................10
Kontrollerin Konumu................................11
Ekran .....................................................12
I Bölüm 2 Bilgisayara Baðlantý
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý ...............13
● Yazýlýmýn Kurulumu ...............................13
● Sesçalarýn USB Kablosu Yoluyla PC'ye
Baðlanmasý .........................................15
USB Sürücüsünün Elle Kurulumu ...........17
● USB sürücüsünün kurulumunda bir hata
ortaya çýkarsa ......................................17
Sesçalarýn Çýkarýlabilir Disk Olarak Kullanýmý .........19
● Dosyalarýn Yüklenmesi ..........................19
● USB Kablo Baðlantýsýnýn Çýkarýlmasý .......20
Media Studio'nun Kurulumu ...................21
Media Studio'nun Kullanýmý....................23
● Müzik Dosyalarýnýn Ýndirilmesi ..................23
● Þarký Listesinin Gönderilmesi ...................25
● Sesçalarýn Biçimlendirilmesi ....................27
● Ses CD'sinden Þarký Almak .....................28
● Bir Klasör Oluþturmak ............................29
● Dosyalarýn Silinmesi .............................30
Media Studio Hakkýnda Yardým .............31
Multimedia Studio'nun Kurulumu ..........32
Multimedia Studio'nun Kullanýmý ...........34
● Görüntülerin Düzenlenmesi ...................34
● Görüntülerin Gönderilmesi......................35
4
Ýçindekiler
● Video'larýn Gönderilmesi ..........................37
● Video Yakalama.....................................39
Multimedia Studio Hakkýnda Yardým ......41
I Bölüm 3 Kullaným
Müzik Çalma ..........................................42
● Üniteyi Açýp Kapatmak ............................42
● Müzik Çalma .........................................42
● Müziði Duraklatma ..................................42
● Ses Seviyesi Ayarý ..................................42
● Kilit Fonksiyonu ......................................42
Müzik ve Ses Dosyalarýnýn Aranmasý......43
● Çalma Sýrasýnda Belirli Bir Bölüm için Arama......43
● Çalma Sýrasýnda Þarkýnýn Deðiþtirilmesi......43
● Durdurma/Duraklatmada Þarký Deðiþtirme ..43
Döngü Tekrarý..........................................44
● Baþlatma Noktasý ...................................44
● Bitirme Noktasý ......................................44
Ses Kaydý.................................................45
MP3 Kaydý ...............................................46
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý.....47
● Yer Ýþareti ..............................................47
● Þarký Listesi ..........................................47
● Çalma Modu ..........................................48
● DNSe....................................................49
● NAVI Tuþu Modu ....................................49
MENÜ Seçenekleri ..................................51
Navigasyon Kullanýmý..............................52
Þarký Listesi Ayarý ...................................53
● Þarký Listesinin Ayarlanmasý.....................53
● Þarký Listesinin Çalýnmasý............................53
FM Radyo Dinleme ..................................54
● FM Radyo Moduna Geçilmesi ..................54
● Frekans Arama .............................................54
FM Kaydý ................................................54
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý ........55
● Ön Ayara Ekleme Yapma............................55
● Otomatik Ön Ayar........................................55
● Ön Ayarýn Aranmasý.....................................55
● Ön Ayarýn Silinmesi......................................56
● FM Bölgesi ....................................................56
● FM Arama Seviyesi ......................................57
● Zaman Ayarlý FM Kaydý................................57
Bir Metnin Ýzlenmesi ................................58
Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý........59
● Bir Ýþaret Ayarlama ......................................59
● Ýþaretleme ....................................................59
● Metin Ýzleme Rengi ......................................59
Bir Görüntünün Ýzlenmesi .......................60
Bir Video'nun Ýzlenmesi ...........................61
Oyun Oynamak............. ..........................62
● Hurdle ..........................................................62
● Hextris ..........................................................63
● Pipe Plus ......................................................64
● Dart...............................................................65
USB Sunucu Kullanýmý ............................66
● Harici Bir Cihazýn Baðlanmasý ......................66
● Harici Cihazdan Sesçalara Dosya
Aktarýmý ........................................................67
● Harici Cihazdaki Dosyalarýn Silinmesi..........68
● Sesçalardan Harici Bir Cihaza Dosya
Aktarýmý ........................................................69
● Sesçalardaki Dosyalarýn Silinmesi.... ...........70
● YP-T8 USB Sunucu Uyumu..........................71
Geliþmiþ Fonksiyonlarýn Ayarý..................72
Çalma Modu Seçimi.................................73
● Çalma Modu.................................................73
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý...................74
● DNSe ............................... ............................74
● 3D Kullanýcý Ayarý.........................................74
● 3D Kullanýcý Ayarý.........................................75
● Sokak Modu .................................................75
● Kullanýcý EQ Ayarý .......................................76
● Çalma Hýzý ...................................................76
● Arama Hýzý...................................................77
● Giriþ Süresi .................................................77
TR
T8 (ENG)1.0-1
Kayýt Ayarlarý ...........................................78
● Veri Yolu Hýzý...............................................78
● Otomatik Senkronizasyon ...........................78
Saat/Alarm Ayarlarý .................................79
● Tarih/Saat Ayarý...........................................79
● Alarm Ayarý..................................................79
● Uyku ............................................................79
Ekran Ayarlarý..........................................80
● Kaydýrma Hýzý ..............................................80
● Metin Ýzleme Rengi ......................................80
● Ekran Aydýnlanma Süresi ............................80
● Ekran Koruyucu Saat ..................................81
Dil Ayarý ..................................................82
● Dil.................................................................82
Sistem Ayarlarý.........................................83
● Bir Dosyanýn Silinmesi..................................83
● Otomatik Kapanma ......................................83
● Kaldýðý Yerden Devam ................................84
● Bip Sesi ......................................................85
● Fabrika Ayarlarý ............................................85
● Biçimlendirme ..............................................85
Sistem Bilgisinin Ýzlenmesi.......................86
● Hakkýnda ......................................................86
I Bölüm 4 Ýlâve Özellikler
MENÜ Tablosu .........................................87
I Bölüm 5 Müþteri Desteði
Sorun Giderme..........................................88
Teknik Özellikler ........................................90
5
6/16/05 4:58 PM
Page 6
Güvenlik Talimatý
Güvenlik Talimatý
Kendinize ve cihazýnýza zarar vermemek için tüm talimatý dikkatlice okuyunuz.
Cihazýnýzý çok yüksek veya
düþük (35°C üzeri veya
-5°C altý) sýcaklýklardan ve
nemden koruyunuz.
I Kulaklýklar
Cihazýnýzý darbelerden
koruyunuz.
Trafik kurallarýna uygun hareket ediniz.
Cihaz içine herhangi bir
maddenin sýçramasýna
izin vermeyiniz.
Cihaz üzerine aðýr cisimler
yerleþtirmeyiniz.
Kulaklarýnýzý koruyun
Cihazýnýzý benzen,
inceltici vb. maddelere
maruz býrakmayýnýz.
Cihaz boynunuzdayken
herhangi bir basýnç veya
baskýya maruz kalmamalýdýr.
Cihazýnýzý doðrudan gün
ýþýðýna maruz býrakmayýnýz.
Isý kaynaklarý yakýnýna
yerleþtirmeyiniz.
Cihazýnýzý sökmeyiniz ve
kendiniz tamir etmeye
çalýþmayýnýz.
Þarj cihazýna ýslak
ellerle dokunmayýnýz.
TR
T8 (ENG)1.0-1
● Otomobil kullanýrken veya bisiklete binerken kulaklýklarý takmayýnýz.
Sadece tehlikeli olmakla kalmaz, kurallara da aykýrýdýr.
● Bir kazaya neden olmamak için, yürürken kulaklýklarýn sesini fazla açmayýnýz..
● Sesi çok fazla açmayýn. Doktorlar, uzun süreli yüksek ses konusunda uyarmaktadýrlar.
● Kulaðýnýzda çýnlama varsa, cihazý kullanmayýn veya sesi kýsýn.
● Yürürken veya egzersiz yaparken, kulaklýk kablosunun kolunuza veya baþka nesnelere
takýlmamasýna dikkat ediniz.
I Çalýþma Ortamý Koþullarý
● Ortam sýcaklýðý: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
● Nem: 10 ~ 75%
I Çevresel Bilgi
Cihazýnýzý toza maruz
býrakmayýnýz.
● Ambalaj, piller ve eski elektronik araç gereci atarken çevre korunmasýna dair yerel þartlara
göre hareket ediniz.
● Sesçalarýnýzýn ambalajý, mukavva, polietilen vb. materyalden oluþmaktadýr; herhangi gereksiz
madde içermez.
✽ Kýrýlma, tamir ve diðer durumlara baðlý veri kayýplarýndan sorumlu tutulamayacaðýmýzý dikkate almanýzý rica ederiz.
6
7
6/16/05 4:58 PM
Page 8
Pil Þarj Cihazý Güvenliði
DÝKKAT
Üniteyi açmak, elektrik þokuna neden olabilir.
Pilin Þarj Edilmesi
!
Þarj cihazýnýn yalýtkan olmayan kýsýmlarý
elektrik þokuna neden olabilir. Lütfen, güvenliðiniz
için þarj cihazýný açmayýnýz.
!
Þarj cihazýný kullanýrken ortaya çýkabilecek sorunlarý
önlemek için kullanma kýlavuzunu okuyunuz.
✍ Dikkat
- Yangýn veya elektrik þokundan korunmak için, þarj cihazýný suya yakýn yerlerden uzak tutunuz.
✍ Uyarý
- Elektrik çarpma riskinden sakýnmak için, þarj cihazýný sadece fiþine uygun olan prize takarak
kullanýn.
- Þarj aletinin fiþi, prize tam olarak oturmalýdýr.
8
Þarj cihazý, sesçalarýnýz ile birlikte gelmektedir.
Þarj cihazýný prize takýn.
TR
T8 (ENG)1.0-1
✻ Þarj iþlemi bittiðinde,
“Fully Charged!” (pil dolu) ifadesi
ekranda belirecektir.
✻ Ses çalar, USB kablosu aracýlýðýyla PC'den
alýnan gücü kullanarak düþük bir hýzda
da þarj edilebilir.
✻ Þarj iþlemi yaklaþýk 3 saat 30 dakika
sürmektedir.
✍ Uyarý
- Yangýn tehlikesini önlemek için, 12 saatten uzun bir süre þarj etmeyiniz.
- Ayný prize birkaç cihazý birden baðlamayýnýz.
- Kusurlu bir þarj aleti kullanmayýnýz.
- Þarj edilebilen bir pili, ilk kullanýmýnda veya birkaç ay boyunca kullanýlmadýðý durumlarda
cihazýnýza takmadan önce tam olarak þarj etmelisiniz.
- Fazla þarj etmek, pilin ömrünü kýsaltacaktýr.
- Þarj edilebilen pil, piyasada satýlan bir üründür ve yavaþ yavaþ azalan bir kapasiteye sahiptir.
- Kolye veya bozuk para gibi metal cisimleri, þarj aletinin ve þarj edilebilen dahili pilin
uçlarýna (metal kýsýmlar) temas ettirmeyiniz.
Yangýna veya elektrik þokuna yol açabilir.
- Þarj cihazýna ýslak elle dokunmayýn.
9
6/16/05 4:58 PM
Page 10
Bileþenler
Kontrollerin Konumu
ENC Jaký
Kulaklýk Jaký
TR
T8 (ENG)1.0-1
Boyun Askýsý için Kanca
Kulaklýklar
Boyun Askýsý Line-In Kablosu
USB Kablosu
USB Sunucu
Adaptörü
Ekran
KAYIT Tuþu
Sesçalar
KÝLÝT Anahtarý
Taþýma Çantasý
Þarj Cihazý
Kurulum CD'si
Kullaným Kýlavuzu
MENÜ Tuþu
Açma/Kapama
Çalma/Duraklatma Tuþu
Þarkýya Git
Hýzlý Arama Tuþu
Model
Dahili Bellek
YP-T8V
YP-T8X
YP-T8Z
YP-T8Q
256MB
512MB
1GB
2GB
● Bir kýsým belleðin cihazdaki diðer iç yazýlýmlar tarafýndan da kullanýlmasý sebebiyle
dahili belleðin kullaným kapasitesi belirtilenden daha az olabilir.
● Aksesuarlarýn tasarýmý geliþmelere baðlý olarak haber vermeksizin deðiþtirilebilir.
Navigasyon/Ses Seviyesi
Kontrol Tuþu
MIC
SIFIRLAMA Deliði
USB Kablosu Baðlantý Yuvasý
10
11
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:58 PM
Page 12
Kontrollerin Konumu
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
I Ekran
Windows 98SE için öncelikle sesçalarý PC'ye baðlayýn ve USB sürücüyü kurun.
❑ Sistem Gereksinimi
Alarm ayar göstergesi
EQ/DNSe göstergesi
Çalma/Durdurma/Duraklatma
göstergesi
Çalma modu göstergesi
FM
Kalan pil göstergesi
Þarký numarasý göstergesi
Sanatçý ekraný
● Pentium 200MHz ya da üstü
● Windows 98 SE/ME/2000/XP
● 50MB kullanýlabilir sabit disk alaný
TR
PC sisteminiz aþaðýdaki teknik özellikleri desteklemelidir:
FM kayýt zamanlayýcýsý göstergesi
● CD-ROM sürücü (çift hýzlý ve üstü)
● USB port (2.0) desteði
● DirectX 9.0 ya da üstü
I Yazýlýmýn Kurulumu
1 Kurulum CD'sini CD-ROM sürücüye yerleþtirin.
[Install Win98 USB Driver] 'ý seçin.
Albüm ekraný
Þarký ekraný
Ses seviyesi göstergesi
Kalan süre
Geçen þarký süresi
NAVI
12
Visual
devam ediyor...
13
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:58 PM
Page 14
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
I Sesçalarýn USB Kablosu Ýle PC'ye Baðlanmasý
1 USB kablosunu bilgisayarýn USB portuna takýn.
2 USB kablosunun diðer ucunu sesçalarýn altýndaki USB Kablo Baðlantý
TR
2 Kurulumu tamamlamak için pencerede görünen talimatlarý takip edin.
Portuna takýn.
● USB sürücünün yüklenmesi anýnda, bir komutu yerine getirirken veya baþlatýrken,
USB kablosunu PC'den ayýrýrsanýz bilgisayarýnýz doðru olarak iþ göremeyebilir.
3 USB sürücüsü, "yeni bir cihaz arýyor" diyen bir ileti ile kurulmaktadýr.
Yükleme sýrasýnda ekraný göremeyebilirsiniz. Kurulumun baþarýyla tamamlanýp
tamamlanmadýðýný kontrol etmek için aygýt yöneticisine (device manager) gidin.
4 USB sürücü kurulduktan sonra, "Samsung YP-T8 USB Device" ibaresi
[Aygýt Yöneticisi] içinde görüntülenecektir.
● Yazýlým kurulumu tamamlandýðýnda, sesçalarý diðer sayfada göründüðü gibi bilgisayara
baðlayýn.
PC
USB Kablosu
Sesçalar
14
15
6/16/05 4:58 PM
Page 16
USB Sürücüsünün Elle Kurulumu
Sesçalarýn PC'ye Baðlanmasý
USB Sürücünün Doðru Kurulup Kurulmadýðýnýn Kontrolü
Windows 98SE/ME:
Kontrol Paneli → Sistem → Aygýt Yöneticisi → Disk Sürücüleri → Samsung YP-T8
Windows 2000/XP:
Kontrol Paneli → Sistem →Donaným → Aygýt Yöneticisi → Disk Sürücüleri →
Samsung YP-T8 USB Aygýtý
Eðer sürücü otomatik olarak kurulmadý ise USB sürücüyü manuel olarak kurmak
için aþaðýdaki talimatlarý takip edin.
TR
T8 (ENG)1.0-1
I USB Sürücünün Kurulumunda Bir Hata Meydana Gelirse
1 Aygýt yöneticisini kontrol edin.
Windows 98SE:
Kontrol Paneli ➝ Sistem ➝ Aygýt Yöneticisi
2 Ünlem veya soru iþareti ile listelenmiþ bir aygýt olup
olmadýðýný kontrol edin (bilinmeyen araç "unknown
device" ya da USB araç olarak görüntülenecektir).
3 Ünlem ya da soru iþareti ile iþaretlenmiþ aygýtýn
üzerine çift týklayýn.
4 Sürücü sekmesini seçin ve [Update Driver]'a
(Sürücüyü Güncelle) týklayýn.
✍ Notlar
5 USB sürücü otomatik olarak kurulmadýðýnda bir sonraki sayfaya bakýn.
- Kurulum metodu bilgisayarýn tipine ve iþletim sistemine göre
farklýlýk gösterebilir. Kurulum bilgisi için bilgisayar daðýtýcýnýz
ya da servis merkezinizle iletiþime geçin.
- USB sürücünüzün kurulumu sýrasýnda sürekli hata mesajý
alýyorsanýz, USB kablosunu çýkartýn ve sisteminizi yeniden
baþlatýn.
devam ediyor...
16
17
6/16/05 4:58 PM
Page 18
USB Sürücüsünün Elle Kurulumu
USB sürücüyü manuel olarak kurmak için aþaðýdaki talimatlarý takip edin.
Sesçalarýn Çýkarýlabilir Disk Olarak Kullanýmý
MP3 çalar PC'nize baðlý olduðunda, PC onu çýkartýlabilir disk olarak görecektir.
Müzik veya diðer dosyalarý MP3 çalarda çalmak/oynatmak için çýkartýlabilir diske
sürükleyip býrakabilirsiniz.
TR
T8 (ENG)1.0-1
I Dosyalarýn Yüklenmesi
1 Sesçalarý üniteyle birlikte gelen USB kablosu ile PC'ye baðlayýn.
2 Baþlatma düðmesine sað týklama yapýn. Ardýndan PC üzerinde Windows Gezginini
açmak için "Explore"u seçin.
● [Windows Gezgininde [Removable Disk] (Çýkartýlabilir Disk) görüntülenir.
3 Kaydetmek istediðiniz dosyayý seçin ve
istediðiniz klasöre sürükleyip býrakýn.
USB sürücü konumu
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers
● Müzik dosyalarýný MUSIC klasörüne,
metin dosyalarýný TEXT klasörüne, resim
dosyalarýný PHOTO klasörüne ve svi
dosyalarýný VIDEO klasörüne aktarýn.
● Sesçalar sadece .svi uzantýsýna sahip
video dosyalarýný oynatabilir.
Diðer formattaki video dosyalarýný izlemek için
Multimedia Studio'yu kullanarak onlarý çevirin.
Ardýndan çevrilen dosyalarý sesçalara
aktarýn.
✍
Uyarý
- Dosya indirilirken USB kablosunun çýkartýlmasý sesçalarýn bozulmasýna yol açabilir.
- Windows Explorer ekranýnda görüntülenen müzik dosyalarý sýrasý aygýtýnýzýn çalma sýrasýndan farklý olabilir.
18
19
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:59 PM
Page 20
Media Studio'nun Kurulumu
Sesçalarýn Çýkarýlabilir Disk Olarak Kullanýmý
I USB Kablo Baðlantýsýnýn Çýkarýlmasý
Media Studio, müzik dosyalarýný sesçalara indirmenizi ve onlarý PC'nizde çalabilmenizi
saðlayan bir programdýr.
TR
Dosya aktarýmý bittikten sonra USB kabloyu, aþaðýda belirtilen yolla çýkarýn:
1 Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takýn.
1 Ekranýn sað altýndaki görev çubuðunda yer alan
[Install Samsung Media Studio] ibaresini seçin.
yeþil ok üzerine çift týklayýn.
2 USB aygýtýný seçin ve [Stop] tuþuna týklayýn. [Stop a Hardware Device]
ekraný göründüðünde, [OK] tuþuna basýn ve USB kablosunu çýkartýn.
2 Dili seçin.
✍
✍
20
Uyarý
- USB kablosu uygun þekilde çýkartýlmazsa, aygýttaki dosyalar zarar görebilir ve bir daha
çalmayabilir.
Not
- Windows 2000 ve XP için PC'nize administrator
(Ana Kullanýcý) giriþ yapýn ve üniteyle birlikte gelen
yazýlýmý (Media / Multimedia Studio) kurun.
Aksi takdirde kurulum düzgün olarak gerçekleþmeyecektir.
21
T8 (ENG)1.0-1
I
6/16/05 4:59 PM
Page 22
Media Studio'nun Kurulumu
Media Studio'nun Kullanýmý
● Masaüstünde bulunan Media Studio ikonuna týklayýn.
● Masaüstünde bir Samsung Media Studio ikonu oluþturulacaktýr.
I Müzik Dosyalarýnýn Ýndirilmesi
TR
3 Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatý takip edin.
1 Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
● Ekranýn sað tarafýnda, cihaz baðlantý penceresi belirecektir.
Cihaz baðlantý penceresi otomatik olarak ortaya çýkmazsa, ekranýn üst kýsmýndaki
[Device] → [Show device Window]'u seçin.
2
Aktarmak istediðiniz dosyalarýn olduðu klasörü seçmek için [Library] penceresini kullanýn.
● Klasörün içindeki müzik dosyalarý, ekranýn ortasýnda belirecektir.
Library
Penceresi
22
Cihaz Baðlantý
Penceresi
23
6/16/05 4:59 PM
Page 24
Media Studio'nun Kullanýmý
3 Müzik dosyalarý belirdiðinde, aktarmak istediðiniz dosyalarý seçin ve ardýndan
[Transfer]
tuþuna basýn.
Media Studio'nun Kullanýmý
I Þarký Listesinin Gönderilmesi
1 Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
TR
T8 (ENG)1.0-1
● Seçilen dosyalar, sesçalara aktarýlacaktýr.
2
Ekranýn üst kýsmýndaki [File] → [Add Playlist] e basýn.
● Giriþ ekraný belirdiðinde, Þarký Listesinin (Playlist) adýný girin.
3 Aktarmak istediðiniz dosyalarýn olduðu klasörü seçmek için [Library] penceresini kullanýn.
● Klasörün içindeki müzik dosyalarý, ekranýn ortasýnda belirecektir.
✍ Not
- Daha ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
devam ediyor...
24
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:59 PM
Page 26
Media Studio'nun Kullanýmý
Media Studio'nun Kullanýmý
- Biçimlendirme iþlemi, yeni dosya saklanmasý MP3 çalardaki tüm dosyalarý silerek olabilecek en büyük alaný saðlar.
Ýstenmeyen dosyalarý bir seferde silerek sizi uðraþmaktan kurtarýr.
sürükle-býrak yöntemini kullanýn.
I Sesçalarýn Biçimlendirilmesi
TR
4 Oluþturduðunuz þarký listesine dosya taþýmak için
1 Ses çalarý PC'ye baðlayýn.
2 Ekranýn üst kýsmýndaki [Device] → [Format]'a basýn.
3 Biçimlendirme (Format) ekraný göründüðünde [Start] tuþuna basýn.
● Sesçalarýn belleði biçimlendirilir ve cihazda mevcut tüm dosyalar silinir.
5 Þarký Listesini seçtikten sonra, Þarký Listesi
penceresindeki [Transmit]
tuþuna basýn.
● Þarký Listesindeki dosyalar, sesçalara aktarýlýr.
MUSIC modunda MENU tuþuna kýsa bir süreyle
basýn ve aktarýlan þarký listesine bakmak
için [Playlist] i seçin.
✍ Not
- Þarký Listesi penceresindeki [Add]
tuþuna basýldýðýnda yeni bir Þark Listesi oluþturulur.
Seçilen Þarký Listesini silmek için [Delete]
tuþuna basýn.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
26
✍ Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
27
6/16/05 4:59 PM
Page 28
Media Studio'nun Kullanýmý
I Ses CD'sinden Þarký Almak
Media Studio'nun Kullanýmý
I Bir Klasör Oluþturmak
1 Alýnacak þarkýlarýn bulunduðu CD'yi PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleþtirin.
2 Ekranýn altýndaki [Search Audio CD]
(Ses CD'sini Araþtýr) tuþuna basýn.
● CD'de yer alan þarkýlar görüntülenir.
1 Sesçalarý bilgisayara baðlayýn.
2 Aygýt baðlantý penceresinin alt tarafýndaki [Create Folder]
tuþuna basýn.
3 Giriþ yapma ekraný görüntülendiðinde buraya yeni klasörün ismini yazýn.
● Yeni bir klasör oluþturulacaktýr.
● Eðer yeni bir klasör açar ve ardýndan bir dosya aktarýrsanýz, bu dosya yeni oluþturulan
klasöre aktarýlacaktýr.
3 Alýnacak þarkýlarý seçin ve [Rip a CD]
tuþuna basýn.
● Seçilen dosya MP3 dosyasýna dönüþtürülür.
● Ayarlarý deðiþtirmek için ekranýn üstündeki [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings]
(Ses Kaynaðý Format Dönüþtürme Ayarlarý) bölümüne gidin.
Formatý
deðiþtir
Yolu kaydet
✍
Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
✍ Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
28
TR
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:59 PM
Page 30
Media Studio Hakkýnda Yardým
Media Studio'nun Kullanýmý
I Dosyalarýn Silinmesi
1 Sesçalarý bilgisayara baðlayýn.
2 Aygýt baðlantý penceresi üzerinden gerekli dosya veya klasörleri seçtikten sonra
baðlantý penceresinin alt kýsmýnda bulunan [Delete]
tuþuna basýn.
Media Studio'yu baþlattýktan sonra F1 tuþuna basýn.
● Yardým ekraný görüntülenir.
TR
T8 (ENG)1.0-1
Ekranýn üstündeki [Help] ibaresine týklayýn.
● [Help]'e týklayýn. Yardým penceresi görüntülenir.
3 Silme Ýþleminin Onaylanmasý ekraný göründüðünde [Confirm] tuþuna basýn.
● Seçilen klasör veya dosya silinecektir.
✍ Notlar
✍
Not
- Müzik tanýma teknolojisi ve ilgili veriler "Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition
ServiceSM" tarafýndan saðlanmaktadýr.
- Gradenote ve CDDB Gracenote'un ticari markasýdýr.
Gracenote logosu ve sembolü, "Gracenote CDDB" logosu ve "Powered by Gracenote CDDB"
logosu Gracenote'un ticari markalarýdýr.
"Music Recognition Service" ve "MRS" Gracenote'un kayýtlý servis markalarýdýr.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
30
3
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:59 PM
Page 32
Multimedia Studio'nun Kurulumu
Multimedia Studio'nun Kurulumu
1 Kurulum CD'sini, CD-ROM sürücüsüne takýn.
Aþaðýdaki gibi bir ekran görüntülenir. [Install Multimedia Studio] ibaresini seçin.
3
TR
● Multimedia Studio, görüntü düzenleme, video oynatým, format dönüþtürme ve çoklu ortam albüm
oluþturma için kullanýlan bir programdýr.
Kurulumu tamamlamak için pencerede verilen talimatý takip edin.
2 Dili seçin.
32
33
T8 (ENG)1.0-1
6/16/05 4:59 PM
Page 34
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
Masaüstünden Multimedia Studio'yu çalýþtýrýn.
I Görüntülerin Düzenlenmesi
I Görüntülerin Gönderilmesi
dizin penceresinden düzenlenecek resimlerin
bulunduðu klasörü seçin.
● Kaydedilen dosyalar sað taraftaki dosya listeleme
penceresinde görüntülenecektir.
2 Düzenlenecek görüntüyü seçin.
● Seçilen görüntü [Preview image] penceresinde
görüntülenecektir.
3
TR
1 Multimedia Studio'nun sol üst tarafýndaki
1 Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2 Sesçalara gönderilecek görüntüleri seçin.
3 Multimedia Studio menüsünün üstündeki [File]→ [Export images to device]'ý seçin.
4 [Select device] (Aygýt Seç) ekranýndan PC'ye baðlý aygýtý seçin.
Ardýndan [OK] tuþuna basýn.
[Edit Img] tuþuna basýn.
● [Picture editor] penceresinden duvar kaðýdý
görüntüleri ve katmanlarýn düzenlenmesi
mini resimlerin girilmesi, çerçeve oluþturma
ve diðer benzeri düzenleme iþlevlerini
gerçekleþtirebilirsiniz.
✍
Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
devam ediyor...
34
35
6/16/05 4:59 PM
Page 36
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
5 Görüntünün ölçüsünü ve yolunu [Resize images] penceresi üzerinden
ayarlayýn. Ardýndan [OK] tuþuna basýn.
● Görüntü seçilen aygýta gönderilecektir.
● Aktarýlan resim [Photo/Video] → [Photo] üzerinden izlenebilir.
● Resmin cihaz üzerinden izlenebilmesi için en ideal ölçü 160 x 128'dir. Eðer resim
sesçalarda düzgün þekilde görüntülenmiyorsa lütfen ölçüyü ayarlayýn.
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
I Video'larýn Gönderilmesi
TR
T8 (ENG)1.0-1
1 Sesçalarý PC'ye baðlayýn.
2 Sesçalara gönderilecek videolarý seçin.
3 Multimedia Studio'nun üst kýsmýndaki [File] → [Export videos to device] iþlevini seçin.
4 [Select device] (Aygýt Seç) ekranýndan PC'ye baðlý aygýtý seçin.
Ardýndan [OK] tuþuna basýn.
✍
Notlar
- Yol, çevrilen resimlerin PC üzerinde kaydedileceði klasörü veya konumu ifade eder.
- Sesçalara kaydedilen resim dosyalarý [File] → [Delete images from device] iþlev sýrasý takip edilerek silinebilir.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
devam ediyor...
36
37
6/16/05 4:59 PM
Page 38
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
5 Klasör seçim ekraný üzerinden kaydedilecek klasörü seçin. Ardýndan
[OK] tuþun basýn.
6 Dönüþtürme ekraný göründüðünde [Convert]
tuþuna basýn.
● Dönüþtürülen dosya svi formatýnda aktarýlacaktýr.
● Aktarýlan video dosyasý [Video] üzerinden izlenebilir.
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
● Multimedia Studio yazýlýmý sayesinde bir video dosyasýndan sabit bir kare yakalayabilir ve onu resim
olarak kaydedebilirsiniz. Ardýndan bu resmi YP-T8'e aktarabilirsiniz.
I Video Yakalama
1 Multimedia Studio menüsünün üst kýsmýndaki
TR
T8 (ENG)1.0-1
[Capture] tuþuna basýn.
● Media Player ekraný görüntülenecektir.
2 PC'de [Menu] → [Open] iþlemlerini yaparak
oynatýlacak videoyu seçin.
● Seçilen video oynatýlacaktýr.
▲ Bir video dosyasýnýn dönüþtürülmesi ve aktarýmý için, aþaðýdakileri kontrol edin:
1. Bilgisayarýnýzda Direct X 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadýðýný.
2. Bilgisayarýnýzda Windows Media Player 9.0 veya üstü bir versiyonun kurulu olup olmadýðýný.
3. Bilgisayarýnýzda Unified Codec Pack'in kurulu olup olmadýðýný.
✍
Notlar
- Aygýta kaydedilen video dosyalarý [File] → [Delete videos from device] iþlev sýrasý takip edilerek silinebilir.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
38
devam ediyor...
39
6/16/05 4:59 PM
Page 40
Multimedia Studio Hakkýnda Yardým
Multimedia Studio'nun Kullanýmý
3
1 [Capture] tuþuna basýn. Ardýndan yakalamak istediðiniz görüntü çýktýðýnda
tuþuna basýn.
2
[Capture]
● Seçilen görüntü yakalanacaktýr.
4
Multimedia Studio'yu çalýþtýrýn ve ekranýn üstündeki Help (Yardým) tuþuna basýn.
● Yardým ekraný görüntülenir.
TR
T8 (ENG)1.0-1
[Save] tuþuna basýn.
● Yakalanan Bu Görüntüyü Kaydet (Save This captured image): O anda seçilen görüntüyü kaydeder.
● Yakalanan Tüm Görüntüleri Kaydet (Save All captured images): Yakalanan tüm görüntüleri kaydet.
5 [Save As] penceresi üzerinden kaydedilecek dizini seçin ve ardýndan
[Save] tuþuna basýn.
● Seçilen görüntü kaydedilecektir.
1
2
✍
40
Notlar
- Video oynatým ve dönüþtürme kodekleri saðlanmamaktadýr. En yeni sürüme ait kodeklerin kullanýlmasý
tavsiye edilir.
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
41
6/16/05 4:59 PM
Page 42
Müzik Çalma
Müzik ve Ses Dosyalarýnýn Aranmasý
Sesçalarýn tamamen þarj edilmiþ ve kulaklýklarýn da baðlý olduðundan emin olun.
I Çalma Sýrasýnda Belirli Bir Bölüm için Arama
I Üniteyi Açýp Kapatmak
Açma: Cihazý açmak için
tuþuna basýn.
Kapatma: Cihazý kapatmak için
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
● Dinlemek istediðiniz bir bölümü aramak için çalma iþlemi sýrasýnda
NOR
0001/0010
NORMAL
I Müzik Çalma
Madonna
American Life
HollywoodTRCK
tuþuna basýn.
MP3
● Çalma iþlemi otomatik olarak baþlar.
-00:04:21
00:00:03
NAVI
Visual
I Müziði Duraklatma
Çalma iþlemini duraklatmak için
tuþlarýna basýn.
● Tuþu serbest býraktýðýnýzda çalma iþlemine normal olarak devam edilir.
TR
T8 (ENG)1.0-2
I Çalma Sýrasýnda Þarkýnýn Deðiþtirilmesi
● Bir sonraki þarkýyý çalmak için çalma iþlemi sýrasýnda
tuþuna kýsa bir an basýn.
● Bir önceki þarkýya gitmek ve onu çalmak için çalma iþlemine baþladýktan sonra 5
saniye içinde
tuþuna basýn. Çalma iþlemine baþladýktan 5 saniye sonra
tuþuna basýlýrsa çalan geçerli þarkýnýn baþlangýcýna dönülür.
tuþuna basýn.
● 1 dakika içinde (veya ayarlanan süre dahilinde) herhangi bir tuþa basýlmazsa, sesçalar otomatik olarak kapanýr.
● Duraklatma modunda iken çalma iþlemine kaldýðý yerden devam etmek için tekrar
I Ses Seviyesi Ayarý
Ses seviyesini ayarlamak için oynatým esnasýnda sesçalarýn üzerindeki
tuþuna basýn.
,
tuþlarýna basýn.
● Ses seviyesi 00 ile 40 arasýnda ayarlanabilir.
I Kilit Fonksiyonu
Kilitleme (Hold) modunda tüm tuþlar kullaným dýþý olacaktýr.
tuþunu ok yönünde kaydýrýn.
✍
I Durdurma/Duraklatmada Þarký Deðiþtirme
● Durdurma/Duraklatma modunda
þarkýya gidebilirsiniz.
✍
,
tuþlarýna basarak önceki/sonraki
Notlar
- VBR (Deðiþken Veri Yolu Hýzý) Dosyasý: Dosyada mevcut seslerin tiplerine göre (sesin perdesi gibi)
sýkýþtýrma oranýný sabit bir þekilde deðiþtirebilen bir dosya.
Notlar
- Bir VBR dosyasý söz konusuysa, çalma baþladýktan sonraki 5 saniye içinde
bile önceki þarkýyý çalamazsýnýz
tuþuna bassanýz
- Eðer dosya isimleri doðru þekilde görüntülenmezse [Settings] ➔ [Language] bölümüne gidin ve dil ayarýný deðiþtirin.
- MP1 veya MP2 þeklinde yüklenmiþ ve dosya uzantýsý MP3'e çevrilmiþ dosyalar çalmayabilir.
- WMA dosyalarý 48Kbps-192Kbps oranýnda sýkýþtýrýlmýþ müzik dosyalarý þeklinde çalýnabilir.
- Kapanma zamaný menü üzerinden ayarlanabilir. (bakýnýz sayfa 83)
42
43
6/16/05 4:59 PM
Page 44
Döngü Tekrarý
I Baþlatma Noktasý
Ses Kaydý
A↔
Müzik dosyalarý çalarken ayarlamak istediðiniz döngünün
baþlangýcýnda A ↔ B tuþuna kýsa bir süre basýn.
NORMAL
0007/0010
Madonna
American Life
HollywoodTRCK
● A↔ ibaresi ekranda görüntülenir.
1 Ses Kaydýna baþlamak için
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
2 Kayýt iþlemini durdurmak ve ses dosyasýný kaydetmek için tekrar
tuþuna basýn.
TR
T8 (ENG)1.0-2
● Kayýttan sonra dosyalar V****001,V****002..., þeklinde bir sýrayla ve MP3 dosyalarý olarak
[RECORDED] → [VOICE] bölümüne kaydedilir.
MP3
-00:04:21
00:00:03
NAVI
Visual
3 Onay ekraný göründüðünde, [Yes] (Evet) veya [No] (Hayýr) seçimi yapýn.
● [Yes] seçildiðinde, kaydedilen dosya çalýnacaktýr.
I Bitirme Noktasý
Döngünün bitiþ noktasýný ayarlamak için A↔B tuþuna kýsa
bir süre basýnýz.
A↔ B
-
00:50 AM
00:50 AM
Month Day Recording
order
Madonna
American Life
HollywoodTRCK
-00:04:21
00:00:03
Visual
tuþlarý ile hýzlý arama yaptýðýnýz takdirde döngü tekrarý otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr.
Voice Recording
Voice Recording
MP3
128Kbps
00:00:28
stop
Confirm
Play recorded
file?
VOO19.MP3
V0501001.MP3
MP3
NAVI
✍ Not
0007/0010
V 05 01 001
● A↔B ibaresi ekranda görüntülenir.
● Döngü tekrar tekrar çalar.
Döngüyü iptal etmek için A↔B tuþuna kýsa bir süre basýn.
NORMAL
Yes
14
MP3 128Kbps
No
14
00:00:28
stop
✍ Notlar
- Bellek dolu olduðunda, ekrandaki Ses Kaydý ibaresi otomatik olarak kaybolur.
- FM modunda veya line giriþ kablosu baðlý iken ses kaydý fonksiyonu çalýþmaz.
- Kayýt esnasýnda bip sesleri devre dýþý kalýr.
44
45
6/16/05 4:59 PM
Page 46
MP3 Kaydý
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
1 Harici ses kaynaðýndaki Ses ÇIKIÞ (veya Line ÇIKIÞ) terminalini sesçalarýn üzerindeki
ENC terminaline Line kablosu aracýlýðý ile baðlayýn.
● Kaydedilecek müziði çalmak için harici cihaz
üzerindeki "Play" (Çalma) tuþuna basýn.
2 MP3 kaydýna baþlamak için
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
● √» tuþuna basýldýðýnda, kayýt iþlemine ara
verilir ve √» tuþuna tekrar basýldýðýnda kayýt
iþlemine kaldýðý yerden devam edilir.
3 Kayýt esnasýnda
oluþturulur.
tuþuna basýlýrsa, Kayýt iþlemi durur ve MP3 dosyasý
● Kayýttan sonra dosyalar L****001, L****002.... þeklinde bir sýrayla ve MP3 dosyalarý olarak
[RECORDED] → [LINE] bölümüne kaydedilir.
4 Onay ekraný göründüðünde, [Yes] (Evet) veya [No] (Hayýr) seçimi yapýn.
● [Yes] seçildiðinde, kaydedilen dosya çalýnacaktýr.
✍
✍
46
Notlar
- Veri yolu hýzlarý 32Kbps~192Kbps aralýðýnda ayarlanabilir.
- Kayýt esnasýnda bip sesleri devre dýþý kalýr.
Uyarý
- Kayýt iþlemi esnasýnda "Line" kablosunu yerinden çýkartmayýnýz.
- Eðer piller yeterli bir þekilde þarj edilmediyse cihazýnýz dosyayý tam olarak kaydedemez.
- Harici ses kaynaðýnýn ses ayarýný uygun bir seviyeye ayarlayýn ve onu kaydedin
Eðer ses seviyesi çok yüksek veya çok düþük olursa ses kalitesi düþebilir.
● NAVI tuþunu kullanarak istediðiniz yere gidebilir ve seçim yapabilirsiniz.
●
tuþuna basarak bir önceki ekrana gidebilirsiniz.
I Yer Ýþareti
1 Müzik modunda iken kýsa bir süre için MENU tuþuna basýn.
2 [Bookmark] seçeneðine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 [Move] veya [Delete] seçeneðine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Move (Git): Ýstediðiniz Yer iþareti konumu seçin ve NAVI tuþuna
basýn. Ardýndan yer iþaretine gidin.
● Delete (Silme): Ýstediðiniz Yer iþareti konumu seçin ve NAVI tuþuna
basýn. Ardýndan yer iþaretini silin.
✍
TR
T8 (ENG)1.0-2
A¢∏¢∫
Bookmark
B
American Life
HollywoodTRCK
MP3
00:00:03
NAVI
Not
0007/0010
Playlist
Move
Play Mode
Delete
DNSe
Madonna
NAVI Button Mo..
-00:04:21
Visual
- Bir yer iþareti ayarlamak için, [NAVI Button mode]→ [Bookmark] ((NAVI Tuþu Modu) → (Yer Ýþareti))
bölümüne baþvurun. (bakýnýz sayfa 50)
I Þarký Listesi
1 Müzik modunda iken kýsa bir süre için
MENU tuþuna basýn.
Playlist
NOR
Madonna
American Life
HollywoodTRCK
3 Ýstediðiniz Þarký Listesine gidin ve NAVI
tuþuna basýn.
✍
0007/0010
POP.SPL
● Ayarladýðýnýz Þarký Listeleri görüntülenir.
● Seçilen Þarký Listesi çalýnacaktýr.
NORMAL
MYLIST.SPL
2 [Playlist]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
MP3
❙œœ
Back
-00:04:21
00:00:03
NAVI
Visual
Not
- Bir Þarký Listesi ayarlamak için “Þarký Listesinin Ayarlanmasý” bölümüne baþvurun. (bakýnýz sayfa 53).
47
6/16/05 4:59 PM
Page 48
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
I DNSe
1 Müzik modunda iken kýsa bir süre için MENU tuþuna basýn.
2 [DNSe]'ye gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Ýstediðiniz ekolayzýr moduna gidin ve NAVI tuþuna basýn.
I Çalma Modu
1 Müzik modunda iken kýsa bir süre için MENU tuþuna basýn.
2 [Play Mode]'a gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Ýstediðiniz çalma moduna gidin ve NAVI tuþuna basýn.
Bookmark
A¢∏¢∫
B
Bookmark
A¢∏¢∫
B
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
NAVI
Bookmark
A¢∏¢∫
B
0007/0010
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
NAVI
●
●
●
●
●
●
●
48
Visual
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
Visual
NAVI
Bookmark
A¢∏¢∫
B
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
NAVI
Visual
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
Visual
NAVI
Bookmark
A¢∏¢∫
B
0007/0010
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
NAVI
● 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance →
Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
Bookmark
A¢∏¢∫
B
0007/0010
Visual
(3D-Kullanýcý → 3D-Stüdyo → 3D-Sahne → 3D-Kulüp → Normal → Rock → Ev → Dans→
Caz → Balat → Ritim ve Blues → Klasik → Kullanýcý EQ)
A¢∏¢∫
Bookmark
B
Visual
ABookmark
¢∏¢∫B
Playlist
Play Mode
Normal
DNSe
Repeat Folder
Madonna
NAVI
Button Mo..
Repeat All
American Life
Repeat 1
HollywoodTRCK
Shuffle Folder
MP3
Shuffle All
00:00:03
-00:04:21
Intro
NAVI
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
T8 (ENG)1.0-2
Visual
Normal
: Tüm dosyalarý takip ettikleri sýrada bir kez çalmak için.
Repeat Folder : Geçerli klasörü tekrar çalmak için.
Repeat All
: Tüm dosyalarý tekrar çalmak için.
Repeat 1
: Tek bir dosyayý tekrar çalmak için.
Shuffle Folder : Klasördeki dosyalarý karýþýk sýrada çalmak için.
Shuffle All
: Tüm dosyalarý karýþýk bir sýrada çalmak için.
Intro
: Bir müzik dosyasýnýn ilk bir kaç saniyelik bölümünü çalmak için.
0007/0010
A¢∏¢∫
Bookmark
B
0007/0010
Playlist
- User
Play3D
Mode
Playlist
Play Mode
DNSe
Madonna
NAVI Button Mo..
3D - Studio
DNSe
Madonna
3DButton
- Stage
NAVI
Mo..
American Life
HollywoodTRCK
MP3
American
3D - ClubLife
HollywoodTRCK
Normal
MP3
00:00:03
NAVI
Visual
-00:04:21
Rock
00:00:03
-00:04:21
House
NAVI
Ω√∞¢»ø∞˙
I NAVI Tuþu Modu
1 Müzik modunda iken kýsa bir süre için MENU tuþuna basýn.
2 [NAVI Button Mode]'a gidin ve NAVI tuþuna basýn.
A¢∏¢∫
Bookmark
B
0007/0010
Playlist
Play Mode
DNSe
Madonna
NAVI Button Mo..
American Life
HollywoodTRCK
MP3
00:00:03
NAVI
-00:04:21
Visual
49
6/16/05 4:59 PM
Page 50
Müzik Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
3 Ýstediðiniz moda gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Görsel : Müzik modunda NAVI tuþuna her basýldýðýnda
Efekt ekraný deðiþir.
● Efekt Ekraný 1,2,3 → EQ Ekraný
A¢∏¢∫
0007/0010
Bookmark
B
Playlist
Play Mode
DNSe
Madonna
NAVI
Button Mo..
MENÜ Seçenekleri
Menü moduna geçmek için MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Ýstediðiniz menüyü seçmek için NAVI tuþunu kullanýn ve NAVI tuþuna basýn.
Menü modundan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
Host
Settings
Settings
Music
Music
Navigation
Navigation
Playlist
Playlist
FM Radio
Music
Navigation
Playlist
Navigation
Playlist
FM Radio
Playlist
FM Radio
Text
FM Radio
Text
Photo
Text
Photo
Video
TR
T8 (ENG)1.0-2
American Life
Visual
HollywoodTRCK
MP3
00:00:03
NAVI
● Çalma Modu: Müzik modunda NAVI tuþuna her basýldýðýnda
çalma modu deðiþir.
● Normal → Repeat Folder → Repeat All →
Repeat 1 → Shuffle Folder → Shuffle All → Intro
(Normal → Klasörü Tekrarla → Tümünü Tekrarla →
1'ini Tekrarla → Klasörü Karýþtýr →Tümünü Karýþtýr → Giriþ )
Visual
A¢∏¢∫
0007/0010
Bookmark
B
Playlist
Play Mode
DNSe
Madonna
NAVI
Button Mo..
American Life
Visual
HollywoodTRCK
MP3
00:00:03
NAVI
● Yer Ýþareti: Müzik modunda NAVI tuþuna her basýldýðýnda
geçerli konum iþaretlenir.
Ýþaret ayarlandýðýnda, “ ” simgesi görüntülenir.
Play Mode
Bookmark
-00:04:21
Play Mode
Bookmark
-00:04:21
Visual
A¢∏¢∫
0007/0010
Bookmark
B
Playlist
Play Mode
DNSe
Madonna
NAVI Button Mo..
American Life
Visual
HollywoodTRCK
MP3
✍
Not
- Bir yer iþareti ayarlayarak, belirli bir konumu kolaylýkla bulabilirsiniz.
00:00:03
NAVI
Play Mode
Bookmark
-00:04:21
Visual
FM Radio
Text
Text
Photo
Photo
Video
Video
Game
Game
Host
Photo
Video
Game
Video
Game
Host
Game
Host
Settings
Host
Settings
Music
Settings
Music
Navigation
● Music (Müzik)
: O anda çalan dosyayý kontrol etmek için.
● Navigation (Navigasyon) : Navigasyon Moduna gitmek ve dosyalarý taramak için.
● Playlist (Þarký Listesi) : Sadece istediðiniz þarkýlarý çalmak için.
● FM Radio (FM Radyo) : FM Radyo dinlemek için.
● Text (Metin)
: Bir metin dosyasý okumak için.
● Photo (Fotoðraf)
: Bir görüntü (resim) dosyasýný izlemek için.
● Video (Video)
: Bir video (hareketli görüntü) dosyasýný izlemek için.
● Game (Oyun)
: Oyun oynamak için.
● Host (Sunucu)
: Sesçalarda kayýtlý dosyalarý harici bir cihaza aktarmak için veya
harici bir cihazda kayýtlý dosyalarý sesçalara aktarmak için.
● Settings (Ayarlar)
: Ýlave iþlevleri ayarlamak için.
✍ Not
- Bir dakika içinde herhangi bir tuþa basýlmazsa Menü modu iptal edilir.
50
51
6/16/05 4:59 PM
Page 52
Þarký Listesi Ayarý
Navigasyon Kullanýmý
● Navigasyon fonksiyonunu kullanarak dosyalar için kolaylýkla arama yapabilir veya
modlar arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.
1 Navigasyon moduna girmek için NAVI tuþuna basýn veya Menü'ye gitmek için
MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun ve ardýndan menüde "Navigation"ý seçin.
2 Çalmak istediðiniz dosya veya klasörü seçin.
●
: Üstteki bir klasöre gitmek için.
●
: Alttaki bir klasöre gitmek için.
● , : Ayný dizindeki bir klasöre veya dosyaya gitmek için.
● A↔B : Dosya seçildiðinde, seçilen dosya þarký listesinin bir bölümü olarak atanýr.
3 NAVI tuþuna basýn.
I Þarký Listesinin Ayarlanmasý
1 Navigasyon moduna gitmek için NAVI tuþuna basýn.
2 Ýstediðiniz dosyaya gitmek için A↔ B tuþuna basýn.
● Seçilen dosya iþaretlenecek ve [playlist]→ [MYLIST]
bölümüne eklenecektir.
MÜZÝK modunda iken MENU tuþuna basýn ve [MYLIST]'de
izlemek istediðiniz þarký listesini seçin.
● Þarký Listesi ayarýndan çýkmak Navigasyon modunda iken
iþaretlenmiþ dosyaya gidin ve A↔ B tuþuna tekrar basýn.
Navigation
TR
T8 (ENG)1.0-2
ROOT
02-Come with..
02-Hollywood..
04-Tears in H....
05-Smooth (F...
01-American L..
A↔B
MYLIST.SPL+
● Seçilen dosya çalýnacaktýr.
Navigation
ROOT
02-Hollywood..
02-Come with..
04-Tears in H....
05-Smooth (F...
01-American L..
A↔B
✍
MYLIST.SPL+
NOR
NORMAL
0001/0010
Madonna
American Life
HollywoodTRCK
MP3
1 Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn. Ardýndan
Playlist
menü üzerinden playlist'i (þarký listesi) seçin.
MYLIST.SPL
● Ayarladýðýnýz þarký listeleri görüntülenir.
-00:04:21
00:00:03
NAVI
I Þarký Listesinin Çalýnmasý
Visual
Notlar
2 Ýstediðiniz þarký listesine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen þarký listesi çalýnacaktýr.
❙œœ
Back
- Navigasyon modundan çýkmak için Navigasyon modunda iken MENU tuþuna basýn.
- Eðer bir dakika içinde herhangi bir tuþa basýlmaz ise Navigasyon modu iptal edilir.
52
53
6/16/05 4:59 PM
Page 54
FM Radyo Dinleme
I FM Radyo Moduna Geçilmesi
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
12:58 AM
STEREO
MANUAL
MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Menü üzerinden FM Radyo'yu seçin ve NAVI tuþuna basýn.
89.1MHz
KOREA/US
I Frekans Arama
14
87.5MHz
● Manuel Arama: Frekansý aþaðý veya yukarý yönde
deðiþtirmek için
,
tuþlarýný kullanýn.
● Otomatik Arama: Alýnan frekanslar için otomatik olarak arama
yapmak üzere
,
tuþlarýna basýn ve basýlý tutun.
NAVI
108.0MHz
Preset Mode
1 FM modunda iken MENU tuþuna basýn.
2 [Add to Preset]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
I Otomatik Ön Ayar
1 FM modunda iken MENU tuþuna
2 [Auto Preset]'e gidin ve NAVI tuþuna
basýn.
00:50 AM
ON-AIR RECORDING
● Frekanslar 1'den baþlayarak otomatik
olarak kaydedilir.
● Geçerli FM frekansýnýn kayýt iþlemi baþlar.
2
tuþuna tekrar basýn.
● Bir kayýt dosyasý oluþturulur ve kayýt iþlemi durur.
● Dosyalar F****001, F****002.... þeklinde bir sýrayla ve MP3
dosyalarý olarak [RECORDED] → [FM] bölümüne kaydedilir.
✍
54
Notlar
- Kayýt esnasýnda bip sesleri devre dýþý kalýr.
- FM yayýnýný sadece 64kbps üzerinden kaydedebilirsiniz.
01
02
03
04
14
05
06
07
Preset Mode
NAVI
MP3
128Kbps
00:00:28
Stop
14
12:58 AM
01:41 AM
Add to Preset MANUAL
Auto Preset
89.1MHz
FM Region
FM Search Level
KOREA/US
14
Timer FM Rec.
STEREO
STEREO
I Ön Ayarýn Aranmasý
1 FM modunda iken MENU tuþuna basýn.
Auto Searching..
KOREA/US
Preset Mode
NAVI
07
,
tuþlarýný kullanarak istediðiniz ön ayar
numarasýna gidin.
108.0MHz
Preset Mode
01:41 AM
STEREO
PRESET
106.1MHz
● Ön ayar (preset) moduna gidin.
2
MANUAL
105.8MHz
87.5MHz
NAVI
FO413001.MP3
87.5MHz Recording..
3 Onay ekraný göründüðünde, [Yes] (Evet) veya [No] (Hayýr) seçimi yapýn.
● [Yes] seçildiðinde, kaydedilen dosya çalýnacaktýr.
MANUAL
Add to Preset
89.1MHz
Auto Preset
FM Region
KOREA/US
FM Search Level
Timer FM Rec.
● Ýstediðiniz FM frekanslarýný manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
● 30 kadar istasyonu kaydedebilirsiniz.
basýn.
tuþuna basýn.
12:58 AM
STEREO
● Geçerli frekans ön ayar listesine eklenecektir.
FM Kaydý
1 FM yayýn alýmý sýrasýnda
I Ön Ayara Ekleme Yapma
TR
T8 (ENG)1.0-2
KOREA/US
87.5MHz
NAVI
07
108.0MHz
Manual Mode
55
6/16/05 4:59 PM
Page 56
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
I Ön Ayarýn Silinmesi
1 FM modunda iken NAVI tuþuna basýn ve basýlý tutun.
● Ön ayar moduna gidin.
2 [Delete Preset]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Silmek istediðiniz ön ayar numarasýna gittikten sonra,
01:41 AM
STEREO
Delete Preset PRESET
01
Auto Preset
106.1MHz
89.1MHz 02
FM Region
FM Search Level0 7 03
KOREA/US
Timer FM Rec. 04
87.5MHz
I FM Bölgesi
1 FM modunda iken MENU tuþuna basýn.
2 [FM Region]'a gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Baðlý olduðunuz FM Bölgesine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Kore/U.S : 100 KHz'lik artýþla 87.5MHz ile 108.00MHz arasýnda
FM frekansýný araþtýrýn.
● Japonya: 100 KHz'lik artýþla 76.0MHz ile 108.0MHz arasýnda
FM frekansýný araþtýrýn.
● Diðer Ülkeler : 50 KHz'lik artýþla 87.5MHz ile 108.00MHz arasýnda
FM frekansýný araþtýrýn.
✍ Not
06
Manual Mode
12:58 AM
Add to Preset MANUAL
Auto Preset
89.1MHz
FM Region
FM Search Level
Korea/US
KOREA/US
14
Timer FM Rec.
Japan
Other Country
STEREO
NAVI
● FM arama seviyesini (FM Alýcý Hassasiyeti) yükselterek
çok daha fazla frekans alýnabilir.
● High (Yüksek) → Middle (Orta) → Low (Düþük)
07
NAVI
Preset Mode
12:58 AM
Add to Preset MANUAL
Auto Preset
89.1MHz
FM Region
FM Search Level
KOREA/US
14
Timer FM Rec.
High
Middle
Low
STEREO
tuþuna basýn.
05
- Varsayýlan FM bölge ayarý sesçalarýn hedef bölgesine baðlý olarak faklýlýk gösterebilir.
56
I FM Arama Seviyesi
1 FM modunda iken MENU tuþuna basýn.
2 [FM Search Level]'a gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Ýstediðiniz FM Arama Seviyesine gidin ve NAVI
108.0MHz
NAVI tuþuna basýn.
● Kaydedilen ön ayar numarasý silinecektir.
FM Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
I Zaman Ayarlý FM Kaydý
1 FM modunda iken MENU tuþuna basýn.
2 [Timer FM Rec.]'a gidin ve NAVI tuþuna
basýn.
3
veya tuþlarýný kullanarak seçim yapýn
ve bir sonraki adýma gitmek için NAVI
tuþuna basýn.
● Ýlk adýmda Off (Kapalý) seçeneði ayarlanýrsa
bir sonraki adýma geçiþ yapýlamaz.
TR
T8 (ENG)1.0-2
NAVI
Timer FM Rec.
Everyday
ON
AM
OFF
FM
05 : 27
15 min
76.0MHz
Yes
Preset Mode
Kayýt Tekrarlama
Sayýsý
Kayýt Baþlama Zamaný
Kayýt Bitme Zamaný
Kaydedilecek FM Frekansý
NO
4 Zaman Ayarlý Kayýt için ayarlar yapýldýktan sonra, [Yes] (Evet)
seçeneðine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
✍
Notlar
- Zaman ayarlý kaydýn gerçekleþmesi için sesçalar kapalý olmalýdýr.
- Sesçalar, belirlenen zamanda otomatik olarak açýlacak ve kayýt iþlemine baþlayacaktýr.
- Zaman Ayarlý Kayýt için ayarlar yapýldýktan sonra ekranda Zamanlayýcý simgesi görüntülenir.
57
6/16/05 4:59 PM
Page 58
Bir Metnin Ýzlenmesi
● Metin Ýzleyici sayesinde PC'de oluþturulmuþ metin dosyalarýný okuyabilirsiniz.
Metin Ýzleyici tarafýndan görüntülenebilmesi için metin dosyalarýnýn .txt uzantýsýna
sahip olmasý gerekir.
● Müzik dinlerken izlemek üzere bir metin dosyasý seçebilirsiniz.
1 Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn ve Text'i (Metin) seçin.
● Metin ekraný görüntülenir.
Playlist
FM Radio
Text
Photo
Video
Korean Wave Sweeps
Taiwan As the Korean
wave spreads out over
Asia, the interest in Kor
ean culture in Taiwan
is hitting all time highs
nowaday
NAVI
Bookmark
Ýstediðiniz metine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen metin dosyasý görüntülenecektir.
, : Ses seviyesini ayarlamak için.
,
: Önceki/Sonraki sayfaya gitmek için.
● MENU ekranýna gitmek için MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Microsoft’s growth
problem Three key
areas to watch when
Microsoft reports earnings after the bell
Thursday. October 20,
2004: 6:18 PM EDT
I Bir Ýþaret Ayarlama
● Geçerli sayfa iþaretlenecektir.
● Sadece 1 iþaret oluþturabilirsiniz.
I Ýþaretleme
1 Metin ekranýnda MENU tuþuna basýn.
2 [Bookmark]'a gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 [Move] veya [Delete]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Move (Git): Metin dosyasýndaki bir iþarete gidin.
● Delete (Sil): Metin dosyasýnda ayarladýðýnýz bir iþareti silin.
I Metin Ýzleme Rengi
1 Metin ekranýnda MENU tuþuna basýn.
2 [Text Viewer Color]'a gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Ýstediðiniz rengi seçin ve NAVI tuþuna basýn.
● Metin seçilen renkte görüntülenir.
Microsoft’s growth
problem Three key
areas to watch when
Microsoft reports earnings after the bell
Thursday. October 20,
2004: 6:18 PM EDT
Bookmark
NAVI
Bookmark
Microsoft’s
Text
Viewer growth
Co.. Move
problem Three key
Delete
areas to watch when
Microsoft reports earnings after the bell
Thursday. October 20,
2004: 6:18 PM EDT
NAVI
Bookmark
Text Viewer Color
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
NAVI
58
● NAVI tuþunu kullanarak bir bölüme gidebilir veya seçim yapabilirsiniz.
● Önceki ekrana gitmek için
tuþuna basýn.
Metin ekranýnda NAVI tuþuna basýn ve basýlý tutun.
2 Metin seçim ekranýna gitmek için NAVI tuþuna kýsa bir süre basýn.
Navigation
TEXT
Korean wave.txt
Microsoft’s growth..
Tech bulls come..
Women flock..
Solsbury Hill..
Metin Modunda Temel Fonksiyon Ayarlarý
TR
T8 (ENG)1.0-2
Bookmark
59
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 4:59 PM
Page 60
Bir Görüntünün Ýzlenmesi
Bir Videonun Ýzlenmesi
Müzik dinlerken izlemek üzere bir görüntü (resim) dosyasý seçebilirsiniz.
1 Menüye gitmek için MENU
basýn ve basýlý tutun. Ardýndan
Photo'yu (Fotoðraf-Foto) seçin.
FM Radio
Text
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
Ardýndan Video'yu seçin.
Text
Photo
TR
1 Menüye gitmek için MENU tuþuna
● Video ekraný görüntülenir.
● Foto ekraný görüntülenir.
Photo
Video
Game
2 Görüntü seçim ekranýna gitmek
için NAVI tuþuna kýsa bir süre için
basýn.
Ýstediðiniz görüntüye gidin ve NAVI
tuþuna basýn.
● Seçilen görüntü (resim) dosyasý
görüntülenir.
, : Ses seviyesini ayarlamak için.
,
: Önceki/Sonraki görüntüye
gitmek için.
60
2 Video seçim ekranýna gitmek için NAVI tuþuna kýsa bir süre için basýn.
Ýstediðiniz videoya gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen video görüntülenir.
Navigation
PHOTO
11_Kids-with-MI
12_Kid-in-wat...
13_Hanging-O..
14_underwate...
15_Surfer-Gal...
● MENU ekranýna gitmek için MENU tuþuna
basýn ve basýlý tutun.
✍
Video
Game
Host
Notlar
- Bu sesçalar için en iyi görüntü ölçüsü 160X128'dir. 800X600'den büyük resimlerin görüntülenmesi
zaman alabilir. Eðer resim çok büyük ise Multimedia Studio programýný kullanarak yeniden ölçümlendirin
ve yeni ölçüye göre hazýrlanan dosyayý sesçalara gönderin. (bakýnýz sayfa 35)
- Eðer bir resim dosyasý ekranda görüntülenemiyorsa, düzgün görüntülenmesi için Multimedia Studio'yu
kullanarak onu tekrar gönderin.
-
, : Sesi ayarlamak için.
,
(Kýsaca basarak):
Önceki/Sonraki videoya gitmek için.
,
(Basarak ve basýlý tutarak):
Videolarý hýzlýca taramak için.
- MENU: Ýlerleme süresi, toplam süre
ve ses seviyesini kontrol etmek için.
● MENU ekranýna gitmek için MENU
tuþuna basýn ve basýlý tutun.
✍
Navigation
VIDEO
i turn to you...
i lovesky.svi
dvd-devil3.svi
Not
Sesçalar sadece .svi uzantýsýna sahip video dosyalarýný destekler. Diðer formattaki video dosyalarýný izlemek
için Multimedia Studio'yu kullanarak dosyalarý dönüþtürün ve ardýndan dönüþtürülen dosyalarý sesçalara aktarýn.
Video dosyalarýný sesçalara göndermek için "Multimedia Studio'nun Kullanýmý" bölümündeki “Videolarýn
Gönderilmesi" baþlýðýna baþvurun. (bakýnýz sayfa 37)
61
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 4:59 PM
Page 62
Oyun Oynamak
Oyun Oynamak
● Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun.
●
veya
tuþlarýný kullanarak oynamak istediðiniz oyuna gidin ve NAVI tuþuna basýn.
I Hextris
TR
I Hurdle
Zaman Sýnýrý
Karakter Dayanýklýlýðý
[Nasýl Oynanýyor]
● Hurdle, insanlarýn belli sayýda nesnelerin üzerinden atlamak üzere
koþarak bitiþ çizgisine ulaþmak zorunda olduklarý bir oyun.
Geçerli Kayýt
Geçerli Koþu Mesafesi
En Yüksek Kayýt
[Nasýl Oynanýyor]
● Hextris, oyuncunun 3 ortak nesne ile bir sýra, sütun veya çapraz oluþturarak bloklarý yok ettiði
bir oyun.
● Ne zaman bir blok silinirse Canavar HP azalýr. Canavar HP 0'a ulaþtýðýnda, bir sonraki aþamaya
geçiþ yapýlýr.
Skor
Sonraki Blok
1 Oyuncu baþlama noktasýnda durduðunda ana
bedeni bir yandan diðer yana sallayýn.
● Koþucu koþmaya baþlar.
duyulduðunda, cihazý yukarý ve aþaðý sallayýn.
62
- Ayrýntýlý bilgi için ana menüdeki [Help] kýsmýna bakýn.
NAVI
MENU
DROP
SHIFT
POPUP MENU
NAVI
Blok
● Koþucu engel üzerinden atlar.
Not
ROTATE
MOVE
Canavar HP
Canavar
2 Bir engel göründüðünde, bir ses duyulur. Ses
✍
CONTROL
Aþama
[Nasýl Oynanýyor]
✍
Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
63
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 5:00 PM
Page 64
Oyun Oynamak
Oyun Oynamak
I Dart
TR
I Pipe Plus
Ses Seviyesi Kontrolü
Çýkýþ
Baþlama
Oyunu Yükle
Skor
[Nasýl Oynanýyor]
[Nasýl Oynanýyor]
● Pipe Plus, bir borunun su yollarýný baðlamak için soldan saða döndürüldüðü bir oyun.
● Eðer su yollarý baðlanýrsa ve su tamamen dolarsa bir sonraki aþamaya gidiyorsunuz.
● Dart, dart oklarýný bir oyun tahtasýna atarak oynanan bir oyun.
● Hedef noktaya gitmek için cihazý saða ve sola hareket ettirin.
Bir dart oku atmak için cihazý öne doðru eðin.
Kalan dart sayýsý/
Toplam dart sayýsý
Skor
Aþama
Baðlanmasý gereken
boru sayýsý
Su miktarý
Skor
Kalan Süre
[Nasýl Oynanýyor]
✍
64
Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
✍
Not
- Ayrýntýlý bilgi için [Help] kýsmýna bakýn.
65
6/16/05 5:00 PM
Page 66
USB Sunucu Kullanýmý
USB Sunucu Kullanýmý
I Harici Bir Cihazýn Baðlanmasý
1 Sesçalarý USB sunucu adaptörüne baðlayýn.
2 Harici cihazýn USB kablosunu, harici
I Harici Cihazdan Sesçalara Dosya Aktarýmý
1 Sesçalara aktarýlacak dosyaya gidin ve NAVI tuþuna basýn.
cihaz ile USB sunucu adaptörü
arasýna baðlayýn.
Sesçalar
● Harici Cihazý açýn.
✍
Harici USB Aygýtý
Not
USB Sunucu Adaptörü
- Sadece harici cihazla gelen USB kablosunu
kullanýn.
USB Kablosu (Harici Aygýt)
3 Menüye gitmek için MENU tuþuna basýn ve basýlý tutun.
,
: Yukarý ve aþaðý yönde gitmek için.
: Bir alt klasöre gitmek için.
2 Açýlýr pencere göründüðünde, [Copy]'ye gidin ve NAVI tuþuna basýn.
3 Kopyalanacak dosyanýn bulunduðu klasörü seçin ve NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen dosya sesçalara aktarýlacaktýr.
Dosya aktarýmý sýrasýnda sesçalar ile harici cihaz arasýndaki baðlantýyý kesmeyin.
● Aktarýlan dosyayý sesçalardaki seçilen klasörde bulabilirsiniz.
Host'u (Sunucu) seçin ve NAVI tuþuna basýn.
veya
tuþlarýný kullanarak [Yes]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
4
● Harici Cihaz ekraný görüntülenir.
Device Mode
Video
Game
Confirm
Video
Game
Select “Yes” if
device is
connected.
Host
Settings
Music
Yes
No
Host
Settings
Music
Device Mode
ROOT
USB Host
FM_ENC
VOICE
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
✍
66
●
●
TR
T8 (ENG)1.0-2
ROOT
FM_ENC
VOICE
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Host Mode
Copy USB Host
Delete
COPIED
UFD
FM_ENC PHOTO
VOICE TEXT
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Host Mode
Host Mode
Not
- USB sunucuya baðlý olan harici cihaz büyük miktarda güç tükettiði zaman
USB sunucu fonksiyonu düzgün þekilde çalýþmayabilir.
67
6/16/05 5:00 PM
Page 68
USB Sunucu Kullanýmý
I Harici Cihazdaki Dosyalarýn Silinmesi
1 Harici cihazýn ekraný üzerinden silmek istediðiniz dosyaya gidin.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
●
●
,
: Yukarý ve aþaðý yönde gitmek için.
: Bir alt klasöre gitmek için.
2 Açýlýr pencere göründüðünde, [Delete]'e gidin ve NAVI tuþuna
basýn.
USB Sunucu Kullanýmý
I Sesçalardan Harici Bir Cihaza Dosya Aktarýmý
1 Harici cihazýn ekraný göründüðünde, NAVI tuþuna basýn ve basýlý tutun.
● Sesçalarýn Navigasyon ekraný görüntülenir.
2 Harici cihaza aktarmak istediðiniz dosyaya gidin ve NAVI tuþuna basýn.
●
●
3 Onay ekraný göründüðünde, [Yes]'i seçin ve ardýndan NAVI
tuþuna basýn.
● Seçilen dosya silinecektir.
TR
T8 (ENG)1.0-2
3
,
: Yukarý ve aþaðý yönde gitmek için.
: Bir alt klasöre gitmek için.
Açýlýr pencere göründüðünde, [Copy]'ye gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen dosya harici cihaza aktarýlacaktýr.
Dosya aktarýmý sýrasýnda sesçalar ile harici cihaz arasýndaki baðlantýyý kesmeyin.
Device Mode
ROOT
FM_ENC
VOICE
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Host Mode
CopyDevice Mode
Delete
UFD
FM_ENC
VOICE
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Host Mode
Host Mode
ROOT
01-Politik.mp3
01-Solsbury Hill
01-Sultans Of..
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
68
Device Mode
CopyHost Mode
Delete
ROOT
01-Politik.mp3
01-Solsbury Hill
01-Sultans Of..
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Device Mode
69
6/16/05 5:00 PM
Page 70
USB Sunucu Kullanýmý
I Sesçalardaki Dosyalarýn Silinmesi
1 Harici cihazýn ekraný göründüðünde, NAVI tuþuna basýn ve basýlý tutun.
● Sesçalarýn Navigasyon ekraný görüntülenir.
2 Silmek istediðiniz dosyaya gidin ve NAVI tuþuna basýn.
●
●
,
: Yukarý ve aþaðý yönde gitmek için.
: Bir alt klasöre gitmek için.
USB Sunucu Kullanýmý
I YP-T8 USB Sunucu Uyumu
● Aþaðýdaki listede yer alan dijital kamera ve MP3 çalarlar (Samsung) YP-T8 USB Sunucu
fonksiyonu ile uyumludur.
● Bu liste donaným yazýlýmlarýnýn yükseltilmesi ile deðiþebilir.
Cihaz
3 Açýlýr pencere göründüðünde, [Delete]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
4 Onay ekraný göründüðünde, [Yes]'i seçin ve ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen dosya silinecektir.
Host Mode
ROOT
01-Politik.mp3
01-Solsbury Hill
01-Sultans Of..
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Device Mode
CopyHost Mode
Delete
ROOT
01-Politik.mp3
01-Solsbury Hill
01-Sultans Of..
02-Come with..
02-Hollywood...
NAVI
Device Mode
MP3 Çalar
(Samsung)
Model Numarasý
Cihaz
Model Numarasý
YP-55
Nicon coolpix-4200
YP-35
Sony DSC-P93
YP-53
Sony DSC-T1
YP-T5
Sony DSC-P100
YP-780
Sony DSC-V1(W1)
YP-60
Fujifilm Finepix-A340
YP-T6
Fujifilm Finepix-F450
YP-MT6
YP-T7
Dijital Kamera
Fujifilm Finepix-F610
Kyocera Finecam-SL300R
YV-120
Minolta Dimage-ZI
VY-H700
Pentax Optio-S40
VY-S100
TR
T8 (ENG)1.0-2
Pentax Optio-S
Pentax Optio-430RS
Panasonic DMC FZ20
Caslo EX-Z40
70
71
6/16/05 5:00 PM
Page 72
Geliþmiþ Fonksiyonlarýn Ayarý
1 Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve Settings'i (Ayarlar) seçin.
Game
Host
Settings
Music
NAvigation
2 Ayarlar bölümünde, istediðiniz fonksiyona gidin ve seçmek için NAVI tuþuna basýn.
● Bir önceki menüye geri dönmek için
Settings
Music
Record
Time/Alarm
Display
Language
System
❙œœ
Settings
Settings
❙œœ
72
Back
Settings
Settings
Music
Record
Time/Alarm
Display
Language
System
❙œœ Back
Music
Record
Time/Alarm
Display
Language
System
tuþuna basýn.
Music
Record
Time/Alarm
Display
Language
System
❙œœ
Back
Settings
Music
Record
Time/Alarm
Display
Language
System
❙œœ Back
Settings
❙œœ
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [Music]'i seçin.
I Çalma Modu
1 Music (Müzik) üzerinden Çalma Modunu seçin.
2 veya tuþlarýný kullanarak istediðiniz çalma moduna gidin ve NAVI tuþuna basýn.
Play Mode
Normal
Repeat Folder
Repeat All
Repeat 1
Shuffle Folder
Shuffle All
❙œœ Back
Play Mode
Normal
Repeat Folder
Repeat All
Repeat 1
Shuffle Folder
Shuffle All
❙œœ Back
Music
Record
Time/Alarm
Display
Language
System
❙œœ Back
Back
Çalma Modu Seçimi
About
❙œœ
Back
Play Mode
Normal
Repeat Folder
Repeat All
Repeat 1
Shuffle Folder
Shuffle All
❙œœ Back
Play Mode
Normal
Repeat Folder
Repeat All
Repeat 1
Shuffle Folder
Shuffle All
❙œœ Back
TR
T8 (ENG)1.0-2
Play Mode
Normal
Repeat Folder
Repeat All
Repeat 1
Shuffle Folder
Shuffle All
❙œœ
Play Mode
Normal
Repeat Folder
Repeat All
Repeat 1
Shuffle Folder
Shuffle All
❙œœ Back
Back
Play Mode
Intro
❙œœ
Back
● Normal
: Tüm dosyalarý takip ettikleri sýrada bir kez çalmak için.
● Repeat Folder : Geçerli klasörü tekrar çalmak için.
● Repeat All
: Tüm dosyalarý tekrar çalmak için.
● Repeat 1
: Tek bir dosyayý tekrar çalmak için.
● Shuffle Folder : Klasördeki dosyalarý karýþýk sýrada çalmak için.
● Shuffle All
: Tüm dosyalarý karýþýk bir sýrada çalmak için.
● Intro
: Bir müzik dosyasýnýn ilk bir kaç saniyelik bölümünü çalmak için.
73
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 5:00 PM
Page 74
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
I 3D-Kullanýcý Ayarý
●
veya
tuþlarýný kullanarak istediðiniz ses moduna gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● 3D-Kullanýcý → 3D-Stüdyo→ 3D-Sahne → 3D-Kulüp → Normal → Rock →Ev → Dans →
Caz → Balat → Ritim ve Blues →Klasik →Kullanýcý EQ
[Bas Arttýrma]
● Ekolayzýrý istediðiniz gibi ayarlamak için "Kullanýcý EQ" (User EQ) seçeneðini seçin.
● Bas Arttýrma Seviyesi 0 ile 3 arasýnda ayarlanabilir.
❙œœ
House
3D - Studio
Dance
3D - Stage
Jazz
3D - Club
Ballad
Normal
Rhythm & Blue
Rock
Classical
Back
❙œœ
Back
1
2
3
❙œœ
Back
User EQ
I Sokak Modu
●
❙œœ
Street Mode
Off
On
● On (Açýk): Sokakta müzik dinlediðinizde sesi daha iyi bir kalitede
duyarsýnýz.
❙œœ
3D-Kullanýcý Ayarý sadece DNSe üzerinden 3D ses modu
seçildiðinde kullanýlabilir.
Back
3D
0
[3D]
1
2
●
veya
tuþlarýný kullanarak istediðiniz 3D seviyesine gidin.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● 3D seviyesi 0 ile 5 arasýnda ayarlanabilir.
veya tuþlarýný kullanarak Sokak Modu Açýk veya Kapalý
seçeneklerine gidin. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Off (Kapalý): Þarkýlar, ayarlý ses modunda çalýnýr.
Back
I 3D-Kullanýcý Ayarý
74
Bass Enhance
0
veya
tuþlarýný kullanarak istediðiniz Bas Arttýrma seviyesine
gidin. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
DNSe
DNSe
DNSe
3D - User
●
TR
I DNSe
3
4
5
❙œœ
Back
75
6/16/05 5:00 PM
Page 76
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
Ses Efektlerinin Ayarlanmasý
I Arama Hýzý
I Kullanýcý EQ Ayarý
● Kullanýcý EQ Ayarýnda tercihlerinize uygun olarak ekolayzýr ayarý
yapabilirsiniz.
●
User EQ Set
dB
+6
°§
°§
+3
veya
tuþlarýna basarak sola veya saða gidin. Ardýndan
veya
tuþuna basarak seviyeyi ayarlayýn. Ayarlama iþlemi
tamamlandýktan sonra [Yes]'e gidin ve NAVI tuþuna basýn.
°§
°§
0
°§
°§
-3
°§
°§
-6
Yes
No
●
veya
tuþlarýný kullanarak istediðiniz arama hýzýna gidin.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Seçiminizi: Off (Kapalý) ➔10sn ➔ 30sn ➔ 1dk ➔ 5dk ➔ 10dk
olarak yapabilirsiniz.
,
tuþlarýna bastýðýnýzda atlanacak olan aralýk demektir.
,
● Arama Hýzýný "Kapalý" (Off) olarak ayarlarsanýz,
,
tuþlarýna bastýðýnýzda, önceki veya sonraki þarký seçilir.
TR
T8 (ENG)1.0-2
Search Speed
Off
10 sec
30 sec
● Atlama Aralýðýnýn anlamý, Müzik modunda iken
1 min
5 min
10 min
❙œœ
Back
I Giriþ Süresi
I Çalma Hýzý
●
●
veya
tuþlarýna basarak istediðiniz çalma hýzýna gidin.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Çalma Hýzý x0.5, x0.75, x1, x1.25 veya x1.5 olarak ayarlanabilir.
● En büyük sayý, çalma hýzýný arttýrýr.
En küçük sayý, çalma hýzýný yavaþlatýr.
Play Speed
x0.5
x0.75
x1
veya
tuþlarýný kullanarak istediðiniz giriþ süresine gidin.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Seçiminizi: 10sn ➔ 20sn ➔ 30sn olarak yapabilirsiniz.
Giriþ Süresini ayarladýðýnýz takdirde, ayarladýðýnýz saniye deðerine
baðlý olarak tüm dosyalarýn baþlangýçlarý çalýnýr.
Intro Time
10 sec
20 sec
30 sec
x1.25
x1.5
❙œœ
❙œœ
76
Back
Back
77
6/16/05 5:00 PM
Page 78
Kayýt Ayarlarý
Zaman/Alarm Ayarlarý
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [Time/Alarm]'ý seçin.
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [Record]'u seçin.
I Tarih/Saat Ayarý
I Veri Yolu Hýzý
Tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.
●
veya
tuþlarýný kullanarak kayýt için istediðiniz veri yolu hýzýný
seçin. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Müziði bir MP3 dosyasý olarak kaydederken, seçebileceðiniz
veri yolu hýzlarý þunlardýr: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps,
160kbps ve 192kbps.
Bit Rate
32 kbps
64 kbps
96 kbps
1 veya tuþlarý ile saati ayarlayýn ve tuþuna basýn.
2 veya tuþlarý ile tarihi ayarlayýn ve tuþuna basýn.
3 Ayarlama iþleminin ardýndan [Yes] (Evet) seçeneðine gidin
160 kbps
❙œœ
Back
I Otomatik Senkronizasyon
●
veya
tuþlarýný kullanarak otomatik senkronizasyon süresini
ayarlayýn. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
Auto Sync
Off
● "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi, MP3 kaydý sýrasýnda belli bir
Sync 1
süre içinde hiç ses olmadýðýnda, MP3 dosyalarýný ayýrmak ve saklamak içindir.
2 sec
● "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi, "Kapalý" (Off), Sync 1,
3 sec
2 saniye, 3 saniye, 4 saniye veya 5 saniye olarak ayarlanabilir.
4 sec
5 sec
● SYNC 1 ayarýnda, kayýt sýrasýnda 2 saniyeyi aþan bir sessizlik
❙œœ Back
olduðu zaman kayýt durdurulur ve Müzik Moduna geçilir.
● "Otomatik Senkronizasyon" (Auto Sync) süresi "Kapalý" (Off) olarak ayarlanýrsa,
ses olmasa bile kayýt devam eder ve bir dosya olarak saklanýr.
78
PM
05
2005
03
ve NAVI tuþuna basýn.
128 kbps
192 kbps
Date/Time Set
ayarlayýn ve
tuþuna basýn.
ve NAVI tuþuna basýn.
✍
33
30
Yes
I Alarm Ayarý
1 veya tuþlarýný kullanarak alarm tekrarlama sayýsýný
2 veya tuþlarý ile zamaný ayarlayýn ve tuþuna basýn.
3 Ayarlama iþleminin ardýndan [Yes] (Evet) seçeneðine gidin
:
TR
T8 (ENG)1.0-2
No
Alarm Set
Everyday
AM
● Sesçalarýnýz alarmý kurulu hâlde kapanýrsa, ayarladýðýnýz
saatte otomatik olarak açýlacaktýr.
05
Yes
:
29
No
Not
- Alarmýn ayarlanmasýndan sonra ekranda bir alarm iþareti belirecektir.
Sleep
I Uyku
●
veya
tuþlarý ile uyku zamanýný ayarlayýn. NAVI tuþuna basýn.
● Uyku zamaný "Kapalý" (Off), 15~120 dakika olarak ayarlanabilir.
Sesçalar, ayarladýðýnýz sürenin sonunda otomatik olarak kapanacaktýr.
● Uyku zamaný "Kapalý" (Off) olarak ayarlanýrsa, fonksiyon çalýþmayacaktýr.
Off
15 min
30 min
60 min
90 min
120 min
❙œœ
Back
79
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 5:00 PM
Page 80
Ekran Ayarlarý
Ekran Ayarlarý
I Kaydýrma Hýzý
●
Scroll Speed
veya
tuþlarýný kullanarak kaydýrma hýzýný ayarlayýn.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
Normal
I Ekran Koruyucu Saat
1 veya tuþlarýný kullanarak saat tipini ayarlayýn.
Ardýndan
Fast
❙œœ
I Metin Ýzleme Rengi
Back
Text Viewer Color
ABCDEFGHIJK
●
veya
tuþlarýný kullanarak metin izleme rengini ayarlayýn.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Metin, seçilen renkte okunur.
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJK
I Ekran Aydýnlanma Süresi
80
veya
Ardýndan
Backlight Time
Digital
Wait
10 min
Yes
No
tuþlarýný kullanarak bekleme süresini ayarlayýn.
tuþuna basýn.
● Bekleme süresi, 10 saniye, 30 saniye,1 dakika,
5 dakika veya 10 dakika olarak ayarlanabilir. Çalma
sýrasýnda hiçbir tuþa basýlmazsa, ayarladýðýnýz süre
sonunda ekran koruyucu otomatik olarak devreye girer.
3 Ayar iþlemi bittikten sonra, [Yes] seçeneðine gidin.
●
veya
tuþlarýný kullanarak ekran aydýnlatma süresini ayarlayýn.
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Aydýnlanma süresi, 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika,
5 dakika, 10 dakika ve "Daima Açýk" (Always On) olarak ayarlanabilir.
● "Daima Açýk" (Always On) ayarlandýðýnda, ekran ýþýðý devamlý açýk kalýr.
● Ekran karanlýk olduðunda, herhangi bir tuþa basarak ekran ýþýðýný
açabilirsiniz. Aydýnlatma çalýþtýðý zaman ilgili tuþa tekrar
basýnýz.
2
Clock Screen Sav..
tuþuna basýn.
● Analog: Analog saat þeklindeki ekran koruyucu
belirir.
● Digital: Dijital saat þeklindeki ekran koruyucu
belirir.
● Normal: Baþlýklar, normal hýzda kayar.
● Fast: Baþlýklar, normalden daha hýzlý kayar.
TR
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [Display]'i seçin.
Clock Screen Sav..
Digital
Wait
Yes
10 min
No
Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
10 sec
30 sec
1 min
5 min
10 min
❙œœ
Always On
Back
81
6/16/05 5:00 PM
Page 82
Dil Ayarý
Sistem Ayarlarý
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [Language]'i seçin.
I Dil
,
tuþlarýný kullanarak menü ve metinlerin görüntülenmesini istediðiniz dili seçin.
● Korece → Ýngilizce→ Fransýzca → Almanca → Italyanca → Japonca → Basit Çince →
Ýspanyolca → Geleneksel Çince → Rusça → Macarca → Hollandaca → Lehçe→
Portekizce → Ýsveççe
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [System]'i seçin.
I Bir Dosyanýn Silinmesi
1 veya tuþlarýný kullanarak silmek istediðiniz dosyaya gidin ve NAVI tuþuna basýn.
2 [Yes] (Evet) seçeneðine gidin ve NAVI tuþuna basýn.
● Seçilen dosya silinir.
System
Language
❙œœ
✍
82
Language
Language
Delete File
Korean
Simplified Chinese
Polish
Auto Power Off
English
Spanish
Portuguese
Resume
French
Traditional Chi..
Swedish
Beep
German
Russian
Italian
Hungarian
Japanese
Dutch
Back
❙œœ
Back
Default set
Format
❙œœ
❙œœ
Not
- Desteklenen diller deðiþtirilebilir veya farklý diller eklenebilir.
Delete File
Delete File
ROOT
02-Hollywood..
02-Come with..
04-Tears in H....
05-Smooth (F...
01-American L..
ROOT
! Confirm
02-Hollywood..
Delete file?
02-Come
with..
04-Tears in H....
Yes
No
05-Smooth (F...
01-American L..
Back
Back
I Otomatik Kapanma
●
veya
tuþlarýný kullanarak otomatik kapanma zamanýný
ayarlayýn. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Otomatik kapanma zamaný, "Kapalý" (Off), 10 saniye, 30 saniye, 1
dakika, 5 dakika veya 10 dakika olarak ayarlanabilir. Çalma iþlemi
bittiðinde hiçbir tuþa basýlmazsa, ayarladýðýnýz süre sonunda
ses çalar otomatik olarak kapanacaktýr.
● "Kapalý" (Off) olarak ayarlandýðýnda fonksiyon çalýþmaz.
Auto Power Off
Off
10 sec
30 sec
1 min
5 min
❙œœ
10 min
Back
83
TR
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 5:00 PM
Page 84
Sistem Ayarlarý
Sistem Ayarlarý
I Bip Sesi
I Kaldýðý Yerden Devam
●
veya
tuþlarýný kullanarak [On] veya [Off]
seçimi yapýn. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Off (Kapalý): Çalma iþlemi, ünite durdurulduðu
sýrada çalan dosya veya þarkýnýn en
baþýndan baþlayacaktýr.
● On (Açýk): Çalma iþlemi, ünite durdurulduðu
sýrada bulunduðu noktadan baþlayacaktýr.
Resume
veya
tuþlarýný kullanarak [On] veya [Off]
seçimi yapýn. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Off (Kapalý): Metin, dosyanýn en baþýndan
baþlayacaktýr.
● On (Açýk): Metin, en son kaldýðý yerden devam
edecektir.
Music
Music
Off
Text
On
Video
veya
tuþlarýný kullanarak [On] veya [Off]
seçimi yapýn. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
● Off (Kapalý): Ses çalardan bip sesi çýkmaz.
● On (Açýk): Tuþlarýna basýldýðýnda ses çalardan bip sesi çýkar.
❙œœ
Back
❙œœ
●
veya
tuþlarýný kullanarak [On] veya [Off]
seçimi yapýn. Ardýndan NAVI tuþuna basýn.
●
Resume
Text
Music
Off
Text
On
Video
veya
tuþlarýný kullanarak [Yes] veya
[No] seçimi yapýn. NAVI tuþuna basýn.
● Yes (Evet): Seçilen ayarlarýn tümü, fabrika
ayarlarý olarak belirlenecektir.
● No (Hayýr): Seçilen ayarlar korunur.
System
System
Confirm
Auto Power Off
Resume
Beep
Reset all settings
to default value?
Default set
Yes
No
Format
Back
œœ
Back
❙
❙œœ
Back
❙œœ
Back
Resume
Video
Music
Off
Text
On
Video
❙œœ
84
Back
Delete File
❙œœ
● Off (Kapalý): Video dosyasý, en baþýndan
gösterilmeye baþlayacaktýr.
● On (Açýk): Video dosyasý, en son kaldýðý yerden
devam edecektir.
On
I Fabrika Ayarlarý
Back
I Biçimlendirme
●
[Video]
Off
❙œœ
[Metin]
●
Beep
●
[Müzik]
TR
T8 (ENG)1.0-2
Back
❙œœ
Back
veya
tuþlarýný kullanarak [Yes] veya
[No] seçimi yapýn. NAVI tuþuna basýn.
● Yes (Evet): Bellek biçimlendirilir ve saklanan
tüm dosyalar silinir.
● No (Hayýr): Bellek biçimlendirilmez.
✍
System
System
Confirm
Delete File
Auto Power Off
Format whole
memory?
Resume
Beep
Yes
Default set
Format
❙œœ
Back
No
Format
❙œœ
Back
Not
- Biçimlendirilen dosyalarýn geri alýnamaz olduðuna dikkat ediniz.
85
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 5:00 PM
Page 86
Sistem Bilgisinin Ýzlenmesi
MENÜ Tablosu
Menüye gitmek için MENU tuþunu basýlý tutun ve [Settings] → [About] seçeneðine gelin.
MENÜ
TR
I Hakkýnda
[Yazýlým Sürümü]
Müzik
Navigasyon Þarký Listesi
FM Radyo
Metin
Fotoðraf
Video
● Ses çalarýn yazýlým sürümü hakkýnda bilgi edinmek için Version'u seçin.
Oyun
USB Sunucu
Ayarlar
Hextris
Dart
Hurdle
[Bellek]
● Kullanýlan bellek, kalan bellek ve toplam bellek hakkýnda
bilgi edinmek için Memory'i seçin.
Pipeplus
Memory
Used
Remaining
: 150
: 336
MB
Total
: 486
MB
❙œœ
MB
Müzik
Kayýt
Zaman/Alarm
Ekran
Sistem
Hakkýnda
Çalma Modu
Veri Yolu Hýzý
Tarih/Saat Ayarý
Kaydýrma Hýzý
Dosya Silme
Yazýlým Sürümü
Metin Ýzleyici Rengi
Otomatik Kapanma
Bellek
Ekran Iþýðý Süresi
Devam
Dosyalar
DNSe
Back
Otom. Senkroniz.
Alarm Ayarý
3D Kullanýcý Ayarý
Sokak Modu
[Dosyalar]
● Kaydedilen dosyalarý görmek için Files'ý seçin.
Files
MUSIC
: 27
TEXT
:2
PHOTO
: 11
VIDEO
:3
GAME
:4
TOTAL
: 47
❙œœ
Ekran Koruyucu Saati
Bip Sesi
Kullanýcý EQ Ayarý
Varsayýlan Ayarý
Çalma Hýzý
Biçimlendirme
Arama Hýzý
Giriþ Süresi
Back
● Ýlerleme ve seçim yapmak için
86
Uyku
Dil
tuþunu seçin.
87
6/16/05 5:00 PM
Page 88
Sorun Giderme
Yazýlým çalýþmýyor
● Sistem gereksinimlerine bakýn.
Cihaz çalýþmýyor ve LCD ekran boþ
Ekran ýþýðý çalýþmýyor
● Ekran ýþýðý ayarýný kontrol edin.
● Pilin gücü azaldýðýnda ekran ýþýðý çalýþmayacaktýr.
● Ýnce uçlu bir cisim yardýmýyla sýfýrlama yuvasýna basarak ses çalarý sýfýrlayýn.
● Sesçalarýn pil þarj durumunu kontrol edin.
● HOLD tuþunun kilitli konumda olup olmadýðýný kontrol edin.
Tuþlar çalýþmýyor
Çalma (Play) modunda play tuþuna bastýktan sonra müzik çalmýyor
● Bir VBR (Variable Bit Rate) dosyasý çalýp çalmadýðýný kontrol edin.
VBR dosyalarý sadece kýsmen desteklenmektedir.
● Dahili hafýzadaki dosyalarýn MP3 veya WMA olup olmadýðýný kontrol edin.
● HOLD tuþunun kilitli durumda olup olmadýðýný kontrol edin.
Dosyalar yüklenemiyor
● Sürücünün bilgisayara doðru olarak yüklenip yüklenmediðini kontrol edin.
● MP3 çalar ile PC arasýndaki USB baðlantýsýný kontrol edin.
● Ýþletim sistemi, kaydedebileceðiniz dosya sayýsýný kýsýtlar.
Lütfen müzik dosyalarýnýzý bir alt klasör yaratarak saklayýnýz.
● Belleðin dolu olup olmadýðýný kontrol ediniz.
● Ýnce uçlu bir cisim yardýmýyla sýfýrlama yuvasýna basarak sesçalarý sýfýrlayýn.
88
Sorun Giderme
TR
T8 (ENG)1.0-2
● HOLD tuþunun kilitli durumda olup olmadýðýný kontrol edin.
Çalma modundayken ekranda gözüken çalýþ süresinde hata var
Dosya ismi ve Etiket bilgisi doðru bir þekilde gösterilmiyor.
● Menü üzerinden [Settings] ➔ [Language] seçimi yapýn ve dili deðiþtirin.
Sesçalarda kayýtlý bir dosya var, ancak ekranda "No File" yazýsý okunuyor.
● Çalan klasörü kontrol ettikten sonra, klasörü deðiþtirmek için Navigasyon iþlevini
kullanýn.
Sesçalarý bilgisayara doðru þekilde baðlayamýyorum.
● Win98 SE : Sürücüyü kurduktan sonra tekrar baðlantý yapmaya çalýþýn.
● WinME/2000/XP : Windows güncellemesi için masaüstünde "Baþlat"a basýn.
Önemli güncelleme ve servis paketini seçtikten sonra, hepsini güncelleyin.
Bilgisayarý kapatýp açtýktan sonra tekrar baðlamaya çalýþýn.
89
6/16/05 5:00 PM
Page 90
Teknik Özellikler
YP-T8
YP-T8 V (256MB) / YP-T8 X (512MB) / YP-T8 Z (1GB) /
Dahili Bellek Kapasitesi
YP-T8Q (2GB)
Dahili Þarj Edilebilir Pil Kapasitesi
850mAh
Voltaj
3.7V (Li-Iyon)
Ebat/Aðýrlýk
44.5 X 83 X 15.5mm /55g
Þase
Plastik
Maksimum Dosya Transfer Veri Hýzý 120Mbps
Gürültü Oraný
90dB 20kHz LPF ile (1kHz 0dB þartlarýnda)
Kulaklýk Jaký Çýkýþ Gücü
20mW (Fransa 5mW/kanal) (16Ω)
Çýkýþ Frekansý Aralýðý
20Hz~20kHz
Çalýþma Sýcaklýðý Aralýðý
-5~ +35°C (23~95F)
FM Frekansý
87.5~108.0MHz
FM Sinyali Gürültü Oraný
45dB
FM T.H.D
1%
FM Hassasiyeti
10dB
SES : MP3 (MPEG 1/2/2.5 Katman 3), WMA, Ogg (Q0~Q10)
Dosya Desteði
GÖRÜNTÜ : JPEG, MPEG4 (GCIF 10~15 Kare)
Model
90
Teknik Özellikler
Bu ürün bazý üçüncü þahýslarýn bir takým mülk haklarý altýnda lisanslanmýþtýr.
Bu lisansýn, lisanslý içeriðin özel, ticari olmayan amaçla kullanmasý için son
kullanýcýlarý sýnýrlar.
Ticari kullaným hakký yoktur. Söz konusu lisans, bu ürün dýþýndaki herhangi bir
ürünü kapsamaz ve lisans, bu ürünle birlikte kullanýlan veya satýlan,
ISO/IEC 11172-3 veya ISO/IEC13818-3'e uyan lisanslanmamýþ herhangi bir
ürün veya iþlem için geçerli deðildir. Lisans sadece; bu ürünün,
ISO/OUR 11172-3 veya ISO/OUR 13818-3'e uyan ses dosyalarýný kodlamak
veya kodunu çözmek için kullanýmýný kapsar. ISO/OUR 11172-3 veya
ISO/OUR 13818-3'e uymayan ürün özellikleri ve iþlevler için bu lisans altýnda
bir hak iddia edilemez.
TR
T8 (ENG)1.0-2
91
T8 (ENG)1.0-2
6/16/05 5:00 PM
Page 92
Teknik Özellikler
MEMO
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün
ömrü tükendiðinde diðer çöplerle birlikte atýlmamasý gerektiðini gösterir.
Kontrolsüz atýlmýþ çöpler nedeniyle çevre ve insan saðlýðýna gelebilecek
zarardan sakýnmak için lütfen bunu diðer çöplerden ayrý atýn ve tekrar kullaným
kaynaklarý deðerlendirme konusunda sorumlu þekilde davranýn.
Güvenli bir çevre için bunlarýn nasýl toplanacaðýna dair detaylý bilgi için lütfen ürünü
satýn aldýðýnýz yetkili firmaya ya da belediyelere baþvurun.
Ýþ sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satýn alma sözleþmesinin þartlarýný
kontrol etmelidir.
Bu ürün diðer kimyasal çöpler ve atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamalýdýr.
92
TR
SADECE AVRUPA
Download PDF

advertising