Samsung | SHR-5082P | Samsung SHR-5082P Kullanım kılavuzu

SHR-5080/5082
SHR-5160/5162
8/16 Kanal DVR kullanıcı kılavuzu
8/16 Kanal DVR
kullanıcı kılavuzu
olanakları hayal edin
Bir Samsung ürünü aldığınız için teºekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için
lütfen ürününüzü
www.samsung.com/global/register
adresinden kaydettirin.
Code No. AB68-00686H-01
SHR-5162_TUR.indb 44
2007-8-2 15:16:58
DVR’nizin önemli özellikleri
Dijital Video Kaydedici (DVR) MPEG-4 teknolojilerini kullanarak kameralardan 8/16 video kanallarından elde edilen
görüntüleri sıkıºtırır ve sabit diske yazabilmek için ya da eºzamanlı olarak sabit diskten alabilmek için 4 kanal ses
girdilerini ADPCM ses dosyaları olarak sıkıºtırır.
Ayrıca, video ve ses verilerini bir ağ içerisinden transfer eder ve PC’nizi kullanarak bunları uzaktan izlemenize imkan verir.
 8/16 kanal Kompozit Giriº bağlantıları
 NTSC/PAL video kaynağına uygun
 Çift Kodek (Dual Codec) özelliği ile, bant geniºliğine göre FPS’yi (saniye baºına çerçeve) değiºtirebilir ve kayıt
koºullarına bağlı olmaksızın canlı görüntüleri iletebilir.
 De-interlace çipini kullanarak görüntü kalitesinin iyileºtirilmesi
 HDD SMART fonksiyonunu kullanarak HDD bilgi ve durumu görüntüleyebilir
 CIF (NTSC: 352*240, PAL: 352*240, 352*240, PAL: 352*288) görüntülerini NTSC için 120 IPS ya da PAL için 100
IPS’e dönüºtürebilir
 8/16 kanal loop (halka) içerisinden video bağlantıları
 Sabit disk üzerine yazma modu
 Çok büyük miktarlarda veri için USB 2.0 sabit disk yedekleme özelliği
 USB 2.0 bellek ve harici CD/DVD yazıcı (Dahili DVD-RW dahildir) kullanarak yedekleme özelliği
(SHR-5162 ve SHR-5082 dahili DVD yazıcı içerir)
 Audio/video verilerini eº zamanlı olarak kaydedebilir, oynatabilir ve Windows Network Viewer’a (Smart Viewer)
iletebilir
 8/16 kanal video verilerini kaydedebilir ya da oynatabilir
 Çeºitli arama modları (saat/tarih, olay, iº takvimi)
 Çeºitli kayıt modları (geçen süre, olay, iº takvimi)
 Uzatılmıº sabit disk bağlantısı (USB 2.0)
 Alarm arayüz fonksiyonu (Giriº: 8/16, Output: 4, Reset: 1)
 Windows Network Viewer (Smart Viewer) kullanarak uzaktan izleme fonksiyonu
DVR’NİZLE BİRLİKTE NELER DAHİLDİR
Bu ürünün teslim edilmesinden sonra ürünü paketinden çıkarıp düz bir zemine yerleºtirmeli ya da kullanmak
istediğiniz alana koymalısınız. Sonra, aºağıdaki kalemlerin mevcut olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Uzaktan kumanda
birimi (RCU)
Bir adet elektrik
kablosu
İki adet destek
Destekler ürünü rafa
sabitlemek için kullanılır
Smart Viewer yazılımı
CD (PDF kullanım
kılavuzu dahildir)
4 adet özel vida
2 EA of RS-485/
Alarm terminal bloğu
2 EA AAA Pil
Kullanıcı Kılavuzu
SHR-5162_TUR.indb 2
2007-8-2 15:17:01
güvenlik kuralları
Herhangi bir tehlike ve hasarı önlemek için ürünün doğru kullanımı hakkında lütfen aºağıdaki belirtilenleri
dikkate alın.
 Birden fazla elektrik fiºini aynı anda kullanmayınız.
Bu anormal ısı oluºumuna ya da yangına sebebiyet verebilir.
 Çevrenizde içinde su barındıran vazo, saksı, bardak, kozmetikler, ilaç ya da kavonoz gibi
eºyaları barındırmayınız.
Yangına neden olabilir.
 Elektrik kablosunu zorla bükmeyiniz ve elektrik kablosunun üzerine ağır birºey koymayınız.
Yangına neden olabilir.
 Islak ellerle elektrik kablosuna dokunmayınız.
Elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Elektrik kablosunu sallanmayacak ºekilde sıkı bir biçimde yerleºtiriniz.
Hatalı bağlantı yangına neden olabilir.
 Ürünü nemden, tozdan ve kurumdan uzak tutun.
Yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Havalandırma deliğine metal (bozuk para, toka, metal parça vb.) ya da yanıcı materyaller (kibrit,
kağıt vb.) koymayınız.
Yangına neden olabilir.
 Çevre sıcaklığını 0°C ila 40°C arasında tutunuz ve ürünü nemden uzak tutunuz.
Ürünün bozulmasına neden olabilir.
 Yeterli derecede güvenli havalandırma.
Yüksek sıcaklık nedeniyle anormal çalıºmaya neden olabilir.
 Ürünü doğrudan gelen ıºınlardan ya da ısıtıcıdan gelen sıcaklıktan uzak tutunuz.
Yangına neden olabilir.
 Ürünü sökmeyiniz, onarmayınız ya da yeniden modellemeyiniz.
Anormal çalıºma nedeniyle yangına, elektrik çarpmasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
 Elektrik kablosunu yerinden çekmeyiniz.
Bu elektrik kablosunun hasar görmesine ve zamanlara yangına ya da elektrik
çarpmasına neden olur.
 Gök gürültüsü ya da ºimºek çakması durumunda elektrik prizini yerinden
çıkartın.
Yangına neden olabilir.
 Pilleri üründen çıkartıktan sonra çocuklarınızı pillerden uzak tutunuz.
Çocuklarınız bilmeden pilleri yutabilirler.
Eğer çocuklarınız pilleri yutarlarsa derhal doktora gidin.
 Ürünü güvenli bir yere kurun ya da ürünü yere düºmeyecek ºekilde sıkıca sabitlenmiº olarak
duvara ya da tavana sabitleyin.
İnsanların yaralanmalarına neden olabilir.
SHR-5162_TUR.indb 3
2007-8-2 15:17:06
baºlamadan önce
Bu kullanıcı kılavuzu, kısa bir baºlangıç, parça isimleri, fonksiyonlar, diğer ekipmanlara bağlantılar, menü
kurulumu ve benzerleri gibi DVR’nin kullanımı konusunda Bilgi sunar.
Aºağıdaki duyuları dikkate almanız gerekecektir:
 SEC bu kılavuzun telif hakkını elinde tutar.
 Bu kılavuz SEC’in izni yazılı onayı olmadıkça kopyalanamaz.
 Standart dıºı bir ürünün kullanımı ya da bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması nedeniyle üründe
meydana gelen herhangi ya da her türlü kayıptan sorumlu değiliz.
 Eğer olası sorunları kontrol etmek için sisteminizin kasasını açmak istiyorsanız lütfen ürünü aldığınız
mağazada bulunan uzmana danıºınız.
 Aºağıda belirtilen web sitelerinden açık kaynak kodları indirebilirsiniz: http://www.dvico.co.kr/
 Harici bellek ya da HDD gibi herhangi bir harici cihazın kurulumunu yapmadan önce lütfen cihazın
Samsung DVR ile uyumluluğunu kontrol ediniz. Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların listesini
satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
 Aygıt, su sıçramasına ve damlamasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi içi sıvı dolu objeler aygıtın
yanına konulmamalıdır.
 Ana ºebeke kablosu cihazın bağlantısını kesmek için kullanılır ve her zaman kullanılabilir bir durumda
tutulmalıdır.
UYARI
Batarya
Ürününüze yanlıº bir batarya takmanız bir patlamaya neden olabilir. Bu nedenle, üründe kullanılan
bataryayla aynı tipte bir batarya kullanmalısınız.
Aºağıda belirtilenler ºu anda kullandığınız bataryanın özellikleridir.




Normal voltaj: 3V
Normal kapasite: 170mAh
Sürekli standart yükleme: 0,2mA
ݺletim sıcaklığı: -20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)
Sistemin Kapanması
Ürünün çalıºma esnasında gücün kapatılması durumunda ya da belirtilen eylemlerin uygulanmaması
durumunda sabit diskte ya da üründe hasar oluºabilir. Ayrıca, ürünü kullanırken sabit diskte bir
arızanın meydana gelmesine neden olabilir. Lütfen gücü DVR’nizin ön kısmında bulunan Power (Güç)
tuºunu kullanarak kapatınız. Pop-up menüde OK tuºunu seçtikten sonra elektrik kablosunu yerinden
sökebilirsiniz.
Beklenmedik bir elektrik kesintisi durumunda meydana gelebilecek olan bir hasarı önlemek ve güvenli bir
çalıºma sağlamak için bir UPS sistemi kurmak isteyebilirsiniz. (UPS ile ilgili her türlü sorularınız için USP
satıcısına danıºınız).
ݺletim Sıcaklığı
Bu ürünün garanti edilen iºletim sıcaklığı 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).
Eğer uzun bir depolama döneminden sonra garanti edilen iºletim sıcaklığının altında bir sıcaklıkta
çalıºtırmayı denerseniz bu ürün doğru düzgün çalıºmayabilir.
Düºük sıcaklıkta uzun bir depolama döneminden sonra cihazı kullandığınızda ürünü ilk önce oda
sıcaklığındaki bir yerde bekletip daha sonra çalıºtırınız.
Özellikle üründeki dahili HDD için, garanti edilen sıcaklık aralığı 5°C ~ 55°C’dir
(41°F ~ 131°F). Aynı ºekilde, sabit sürücüde garanti edilen sıcaklığında altındaki bir ısıda çalıºmayabilir.
ONAYLANAN STANDARTLAR
GBu donanım FCC Kuralları, Kısım 15’e uygun olarak test edilmiº ve A Sınıfı dijital aygıt
sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiºtir. Bu sınırlamalar, ticari bir ortamdaki kurulumda zararlı
etkileºime karºı makul ölçüde koruma sağlamak üzere tasarlanmıºtır. Bu ekipman radyo frekans
enerjisi üretir, kullanır ve etrafa yayar ve eğer kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kurulmayıp
kullanılırsaradyo iletiºimine zarar veren parazitlere neden olabilir. Bu donanımın yerleºim alanında
çalıºtırılması zararlı parazitlere neden olabilir; bu durumda kullanıcıların bu parazitleri kendi
imkanlarıyla gidermesi gerekir.
SHR-5162_TUR.indb 4
2007-8-2 15:17:06
içindekiler
8/16 KANAL DVR AÇIKLAMASI
03
05
06
DVR’deki kontroller
Arka panel giriºleri
Uzaktan kumanda
KURULUM
08
08
Kurulum alanının kontrol edilmesi
HDD eklenmesi
14
14
15
15
16
Video; audio ve monitörün bağlanması
Ağ bağlantısı
USB bağlantısı
Alarm input/output’un bağlanması
RS-485 cihazının bağlantısı
LİVE(CANLI)
17
17
19
20
20
21
Sistemin çalıºtırılmas
Live(canlı) ekran modu
Audio (ses) on/off (açık/kapalı) ayarları
Dondurma ve yakınlaºtırma (freezing and zooming)
Olay-izleme (event monitoring)
Spot-out (belirlemeli) izleme (monitoring)
MENÜ KURULUMU
22
22
27
28
29
31
32
33
36
Kullanmadan önce
Sistem
Kamera
İzleme
Kayıt modu
Olay kayıt modu (event record mode)
ݺ takvimi (schedule)
Ağ
Ağ konfigürasyonu
YEDEKLEME
37
Yedekleme
PTZ KAMERA KONTROL
38
38
39
39
40
40
PTZ kamera control modu
Temel PTZ iºlemleri
Preset kurulumu
Kamera menü kurulumu
Preset görünümü (view)
Diğer görünüm (other view)
KAYDETME
41
41
REC (normal kaydetme)
Kayıt iº takvimi (record schedule)
03
08
DİĞER CİHAZLARLA
BAĞLANTI
14
17
22
38
41
içindekiler _01
SHR-5162_TUR.indb 1
2007-8-2 15:17:06
ARAMA VE OYNATMA
42
42
42
43
43
44
44
44
Kullanmadan önce
Takvim araºtır (calendar search)
Olay araºtır (event search)
Tarih saat arama (date time search)
Birinciye git (go to first search)
Sonuncuya git (go to last search)
Yedekleme arama (backup search)
Oynatma (playback)
SMART VIEWER
46
46
46
46
47
48
48
59
66
Giriº
Ana özellikler
Kiºisel bilgisayar özellikleri (tavsiye edilen)
Smart Viewer kurulumu
Smart Viewer program çalıºtırma
Smart Viewer baºlangıç ekranı
Kurulum modu
İzleme modu
Araºtırma modu
WEB VIEWER
70
71
72
77
81
Web Viewer'in Açıklaması
Web Viewer'in bağlanması
Live Viewer'in kullanılması
Search Viewer'in kullanılması
Hakkında
EK
82
85
89
92
95
Ürün özellikleri
Çizimlerin anahatları
Fabrika varsayılanları
Sorun giderme (SSS)
Open source license report on the product
42
46
70
82
02_ içindekiler
SHR-5162_TUR.indb 2
2007-8-2 15:17:06
8/16 kanal DVR açıklaması
DVR’DEKİ KONTROLLER
1
5080
2
3
4
01 SUNUMU
9
7
1
5082
9
8
1
5160
9
7
1
5162
9
7
8
7
6
2
5
3
6
2
5
3
6
2
6
4
4
5
3
4
5
sunumu _03
SHR-5162_TUR.indb 3
2007-8-2 15:17:11
1. ALARM LED
Bir olay meydana geldiğinde yanar.
HDD LED
Sabit disk çalıºırken yanar. HDD’te eriºim sağlandığında LED sürekli yanıp söner.
NETWORK LED
Veri ağ içerisinden aktarıldığında yanar.
BACKUP LED
Yedekleme iºlem halindeyken yanar.
REC LED
Kaydetme sırasında yanar.
2. PTZ Tuºu
PTZ’yi On (Açık) ve Off (Kapalı) duruma getirir.
ZOOM (TELE) Tuºu
Dijital yakılantırmayı (zoom) (x2) uygular. PTZ modunda TELE fonksiyonunu gerçekleºtirir.
FREEZE (WIDE) Tuºu
Canlı modda FREEZE (Dondur) fonksiyonunu gerçekleºtirir. PTZ modunda WIDE (Geniº) fonksiyonunu
gerçekleºtirir.
SEARCH (VIEW) Tuºu
Search (Arama) fonksiyonu penceresine gider. PTZ modunda Preset View (Önceden Ayarlanmıº Görünüm)
fonksiyonunu gerçekleºtirir.
MENU (PRESET) Tuºu
Sistem menü ekranına ya da bir üst menüye gider. PTZ modunda Preset Setup (Önceden Ayarlanmıº Kurulum)
fonksiyonunu gerçekleºtirir.
3. REC Tuºu
Kaydı baºlatır ya da sonlandırır
(Admlı Geri Alma/Hızlı) Tuºu
- Adımlı Geri Alma: Görüntü durdurulduğunda görüntüyü geri alabilmek için kullanılır.
- Hızlı Geri Alma: Oynatma sırasında hızlı geri alma ile arama yapmak için kullanılır. (-x2, -x4, -x8, -x16, -x32, -x64.
(STOP) Tuºu
Oynatma sırasında aramayı durdurur.
(PLAY/PAUSE) Tuºu
Görüntüyü oynatır ve durdurur.
(Hızlı/Adımlı İleri Alma) Tuºu
- Hızlı İleri Alma: Oynatma sırasında hızlı ileri alma ile arama yapmak için kullanılır. (x2, x4, x8, x16, x32, x64)
- Adımlı İleri Alma: Görüntü durdurulduğunda görüntüyü ileri alabilmek için kullanılır.
4. Yön Tuºları
Ayarları değiºtirmek ya da imleci yukarı/aºağı/sola/sağa hareket ettirmek için kullanıır.
5. MOD Tuºları
Canlı modda basıldığında, sırasıyla 16-bölümlü, 9-bölümlü, 4-bölümlü, 6-bölümlü, 7-bölümlü, 8-bölümlü, Görüntü
içinde Görüntü (PIP) ve tekli sekans ekrana gelir.
Sadece oynatma kanallarını (16, 9, 4) için oynatma modunda basıldığında, sıralı olarak tekli kanal, 1 canlı kanal
ile 1 oynatma kanalı, 8 canlı kanal ile 1 oynatma kanalı, 12 canlı kanal ile 1 oynatma kanalı ve 15 canlı kanal ile 1
oynatma kanalı görüntüler.
AUDIO Tuºu
Sesi On (Açık) ve Off (Kapalı) konuma getirir.
ALARM Tuºu
Alarm LED’ini kapatır ve bir alarm verildiğinde sesi durdurur.
Alarm tuºu kullanıldığında alarm ikonu kaybolur.
BACKUP Tuºu
Yedekleme iºlemi için basınız.
6. USB Portu
USB tipi cihazları bağlamak için kullanın.
7. Kanal Tuºu
Canlı moddayken tekli bir kanal (1 ila 16) seçin
8. OPEN Tuºu
DVD-RW tepsisini açar.(Sadece SHR-5162/5082)
9. Power LED
Gücün On(Açık)/Off(Kapalı) olup olmadığını gösterir.
Power Tuºu
Gücü açmak için ya da canlı modda DVR’nizi kapatmak için kullanın.
DIKKAT
Hava fanının tıkanmasını önlemek için DVR’yi halı ya da diğer yumuºak materyaller üzerine kurmayınız.
DVR’nizi bir dolap ya da raf üzerine kurmak için havalandırma durumunu kontrol ettiğinizden emin olun.
04_ sunumu
SHR-5162_TUR.indb 4
2007-8-2 15:17:28
ARKA PANEL GİRݪLERİ
5080/5082 ARKA
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
01 SUNUMU
1
12
5160/5162 ARKA
1
2
3
10
11
12
1
VIDEO OUT
Kompozit video output portu (BNC tipi konektör)
2
AUDIO OUT (SES
ÇIKIªI)
Audio output portu (RCA prizi)
3
VGA
VGA video output portu
4
S-VIDEO
S-VIDEO video output portu
5
AĞ
Ağ bağlantı portu
6
AUDIO IN (SES
GİRݪİ)
Audio input portu (RCA prizi)
7
SPOT
SPOT1: Sadece 1 kanal SPOT output
SPOT2: Ana VIDEO OUT (VİDEO ÇIKIªI) ile aynı çıkıº (OSG görüntülenmemiºtir)
8
USB
USB bağlantı portu
9
ALARM
- ALARM IN 1~16(SHR-5160/5162) : Alarm input (alarm giriº) portu
- ALARM IN 1~8(SHR-5080/5082) : Alarm input (alarm giriº) portu
- ALARM RESET IN: Alarm sıfırlama portu
- ALARM OUT 1–4: Alarm output (çıkıº) portu
- TX+, TX-, RX+, RX-: RS-485 iletiºim
10
THROUGH
Diğer video ekipmanlarına bir video sinyali iletmek için THROUGH portunu
kullanabilirsiniz.
11
VIDEO IN
Kompozit video input portu (BNC tipi konektör)
12
AC-IN
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
sunumu _05
SHR-5162_TUR.indb 5
2007-8-2 15:17:30
SHR-5162_TUR.indb 6
0(10+) tuºuna basıp bırakınız ve 1 (ya da 2, 3, 4, 5, 6) tuºlarına 3 saniye içerisinde tekrar basınız.
KANAL 11-16
FR (hızlı geri alma
FR (hızlı geri alma): Oynatma
sırasında hızlı geri alma ile
arama yapmak için kullanılır.
(-x2, -x4, -x8, -x16, -x32,
-x64)
AUDIO
Sesi On (Açık) ve Off (Kapalı)
konuma getirir.
REC LOCK
Kaydetme fonksiyonunu
kilitler.
0~9
Canlı moddayken tekli
bir kanal seçer. Sayısal
değerlerin girilmesi için
kullanılır.
FF (hızlı ileri alma)
Oynatma sırasında hızlı ileri
alma için kullanılır. (x2, x4,
x8, x16, x32, x64)
MODE
Bölümlü ekran seçimi için
ALARM
Çalan alarmları iptal eder.
BACKUP
Yedekleme iºlemi için
basınız.
OPEN/CLOSE
DVD_RW tepsinin açılıp
kapatılması için kullanılır.
(Sadece SHR-5162,
SHR-5082)
0(10+) tuºuna basıp bırakınız, ve 3 saniye içerisinde 0 tuºuna tekrar basınız.Ya da 0(10+) tuºuna basıp bırakınız ve 3
saniye bekleyiniz.
KANAL 10
RECORD
Kaydı baºlatır ya da
sonlandırır
1 ila 9 tuºlarına sırasıyla basınız.
KANAL 1–9
SAYISAL rakamların kullanımı
UZAKTAN KUMANDA
06_ sunumu
2007-8-2 15:17:35
SHR-5162_TUR.indb 7
VIEW
PTZ modunda VIEW
fonksiyonunu gerçekleºtirir.
PRESET
PTZ modunda TELE
fonksiyonunu gerçekleºtirir.
SYS ID
Sisteme ya da uzaktan
kumanda kimliğine (ID)
giriº yapılması ya da onay
verilmesi için kullanılır.
ENTER
Canlı modda kanal seçimi
için imleci gösterir ya da
menü yapılandırmasında
seçme tuºu olarak kullanılır.
SEARCH
Arama seçme ekranına
gider.
FREEZE
Canlı modda FREEZE
(Dondur) fonksiyonunu
gerçekleºtirir.
Oynat/Durdur
Oynatmayı durdurur ya da
yeniden baºlatır.
SYS ID tuºuna bastığınızda, arzu edilen 2 basamaklı ID’yi sırasıyla giriniz (Uzaktan kumanda varsayılan kimliği: 00). 00).
Örneğin, uzaktan kumanda kimliğini (ID) 08’e değiºtirmek için SYS ID tuºuna basınız ve sonra 0 ve 8 tuºlarını sırasıyla giriniz.
Giriº tamamlandıktan sonra, ayarları onaylamak için SYS ID tuºuna sırasıyla tekrar basınız
Uzaktan Kumanda Kimliğinin değiºtirilmesi
WIDE
PTZ modunda WIDE (Geniº)
fonksiyonunu gerçekleºtirir.
TELE
PTZ modunda TELE
fonksiyonunu gerçekleºtirir.
PTZ
PTZ’yi On (Açık) ve Off
(Kapalı) duruma getirir.
YUKARIAªAĞISOL
SAĞ
Ayarları değiºtirmek ya da
imleci yukarı/aºağı/sola/
sağa hareket ettirmek için
kullanıır.
MENU
Sistem menü ekranına ya
da bir üst menüye gider.
ZOOM
Dijital yakılantırmayı (zoom)
(x2) uygular.
STOP
Oynatmayı durdurur.
(-x2, -x4, -x8, -x16, -x32,
-x64)
01 SUNUMU
sunumu _07
2007-8-2 15:17:36
kurulum
Ürünü kullanmadan önce aºağıdakileri dikkate almanı gerekir.
 Açık mekanda kullanmayınız.
 Bağlantı kısmına ya da ürünün yakınına su ya da sıvı koymayınız.
 Aºırı derecede ºok ya da kuvvet kullanmayınız.
 Elektrik kablosunu yerinden çekmeyiniz.
 Kendi baºınıza ürünü sökmeyiniz.
 Belirlenen voltaj aralığının input ve output değerlerini aºmayınız.
 Sadece onaylı elektrik kablosunu kullanınız.
 Toprak giriºi bulunan ürün için, topraklı priz kullanın.
KURULUM ALANININ
KONTROL EDİLMESİ
Kurulum iºlemini sürdürmek için lütfen Samsung
DVR’nin rafa sabitlenmesi için aºağıda verilen
talimatları dikkate alın.
Samsung Dijital Video Kaydedici (bu aºamadan
sonra “DVR” olarak anılacaktır) yüksek kapasiteli
HDD ve en üstkalitede devreler içeren yüksek
teknoloji güvenlik ekipmanıdır. Ürünün içerisinde
veya dıºarısında yüksek sıcaklık ürünün ömrünü
kısaltabilir, performansını düºürebilir (aºağıdaki
grafiğe bakınız; sıcaklık ve ürünün ömrü arasında
iliºkiyi açıklamaktadır) ve ürünün hatalı çalıºmasına
neden olabilir.
1.
DVR’nin monte edildiği raf sızdırmaz
olmamalıdır.
2.
Ve havalandırma ile hava devir daimine izin
vermelidir.
3.
ªekil 2’de gösterildiği gibi, ürünü diğer DVR’lerle
birlikte kullanmanızı ya da belirli bir alanda rafa
monte edilmiº cihazlar kullanmanızı ya da hava
akıºını sağlamak için bir havalandırma sistemi
kurmanızı tavsiye ederiz.
4.
Doğal bir hava akımı sağlamak için hava
giriº deliği tabanda ve emisyon da tavanda
konumlandırılmalıdır.
5.
Hava giriºlerinin ve emisyon deliklerinin her birini
yeterli miktarda hava akıºı için fan motorları ile
donatmanızı tavsiye ederiz. (Hava giriº fanı olası
toz ve diğer pisliklerin içeri girmesini önlemek
için bir filtre ile donatılmalıdır.
6.
ªekil 1’de gösterildiği gibi, rafın içerisindeki ve
DVR’nin etrafındaki sıcaklık 0°C ~ 40°C (32°F
~ 104°F) arasında olmalıdır.
Bir Yıl: 24SA. X 365 GÜN =8,760 SA.
Isı Birimi: ºC
Ömür (Birim: SAAT)
ªekil 1
HDD EKLENMESİ
Kullanıcı bu ürüne iki adete kadar sabit disk
ekleyebilir. Ancak, elektrik çarpması, kazalar, ve
cihazın hatalı çalıºmasına neden olacak birçok faktör
mevcuttur.
Kullancı doğru bir ºekilde kurulumu
gerçekleºtirmezse ya da doğru ayarları
uygulamazsa, cihaz sabit diskleri tanımaz ya da
cihaz doğru düzgün çalıºmaz. Dolayısıyla, herhangi
bir hard disk eklemeden önce ürünü aldığınız yerden
bir uzmana danıºmanız tavsiye edilir.
ªekil 2
08_ kurulum
SHR-5162_TUR.indb 8
2007-8-2 15:18:23
DIKKAT
Atlama kablosunun ayarlanması
Atlama kablosu ayar yöntemi satın alınan HDD’nin
yüzeyinde gösterilmektedir.
SAMSUNG sabit disk kullanıldığında jumper ayar
yöntemi aºağıdaki gibidir:
02 KURULUM
[HDD Veri kontrolü]
HDD verilerini kaybetme olasýlýðýný
asgari seviyeye indirmek için lütfen
aþaðýdaki bilgileri dikkate alýn.
 Hasar meydana gelme olasýlýðý
nedeniyle HDD’yi herhangi bir darbe
veya yanlýþ kullanýmdan korumanýz
gerektiðini unutmayýnýz.
 Kullanýcýnýn hatalý kullanýmýndan
dolayý meydana gelen veri
kayýplarýndan üretici sorumlu
deðildir.
Not: Ýlave HDD’nin eklenmesi HDD’
nin üretici DVR’si ile uyumlu olup
olmadýðýný önceden kontrol ediniz.
Veri kaybýna ya da hasarlý HDD’ye
neden olabilecek örnekler
 DVR’nin sökülmesi ya da kurulumu
sýrasýnda meydana gelebilecek
herhangi harici bir etken.
 DVR çalýþýrken güç kesintisi veya
yanlýþ kapatma.
 Çalýþma sýrasýnda DVR’nin hareket
ettirilmesi ya da darbe almasý HDD
veri kaybý nedeniyle yaþanýlacak
hüsraný asgari seviyeye indirmek için
lütfen mümkün olan en kýsa sürede
yedekleme yapýn.
 Ana Master be Ana Slave için HDD atlama
kablosu.
 İkinci Master (DVD-RW) ve İkinci Slave için atlama
kablosu ayarı.
Sabit diskler nasıl eklenir
SHR-5082, SHR-5162
Bu iºlemi baºlatmadan önce çıkıºtan güç kablosunu
çıkartın.
1.
Sol ve sağ yanlardan (her bir yan için 5 adet) ve
arka kısımdan vidaları sökün (1 adet).
2.
Ürünün kasasını üzerinden çıkarın. (Kasayı
hafifçe arkaya doğru kaydırın, yukarı doğru
kaldırıp çıkartın.)
Bir sabit disk eklemeden önce dikkat
etmeniz gerekenler
 Bir sabit disk eklerken, kablonun uygun olmayan
yerler arasına sıkıºmamasına ya da kablonun
izolasyonunun hasar görmemesine dikkat edin.
(Bu hatalı çalıºmaya ya da yangına neden olabilir.)
 Bir sabit disk eklerken, ürünün sivri kenarları
nedeniyle yaralanmamaya dikkat edin.
 Vida ya da diğer aksesuarları kaybetmemeye
dikkat edin.
IEğer vidalar ya da aksesuarlar birlikte
yerleºtirilmezse, ürün hatalı çalıºabilir ya da
hiçbir ºekilde çalıºmayabilir.
 Sabit diskleri eklerken RTC bataryasına temas
ederseniz batarya hatası meydana gelebilir.
Bu durumda, saat ayarlarını yaparken ve DVR’yi
iºletirken hatalar ile karºılaºabilirsiniz.
 Sabit diskleri ekledikten sonra fan güç kablolarını
bağlamazsanız fan hata iletisi ekranda belirir. Bu
durum çalıºma hatasına neden olabilir çünkü DVR’
nizin içerisindeki sıcaklığın artmasına neden olur.
 Ek HDD’ler eklemeden önce HDD’lerin uyumluluk
listesine bakınız. Samsung DVR ile uyumlu olan
cihazların listesini satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
kurulum _09
SHR-5162_TUR.indb 9
2007-8-2 15:18:24
3.
Sağ ve sol yanlarda HDD’leri monte
edebileceğiniz destekler (Destek-HDD)
bulunmaktadır. HDD’yi monte etmek için her bir
desteği tutan vidaları sökün.
DESTEKHDD(B)
5.
Yeni bir sabit disk eklemek için dahili HDD’nin
(Ana Master) kurulmuº olması gerekir. Temel
olarak, dahili bir HDD Ana Master olarak
kurulur ve İkinci Master olarak da DVD-RW
belirlenir. Bir sabit disk eklemeden önce atlama
kablosunu master ve slave olarak ayarlayınız.
Atlama kablosu ayar yöntemi satın alınan sabit
diskin yüzeyinde gösterilmektedir. (A)ÖZEL
VİDA (BWH, 6-32UNC, L10’yı kullanarak sabit
diski Desteğe sabitleyin. 5). Alttaki 5 deliği ve
Desteğin sabitleme deliklerini hizalayın, HDD’yi
içeri sokun ve sonra vidalar ile sabitleyin.
DESTEK-HDD(A)
4.
Eğer bir sabit disk eklemek istiyorsanız,
Destek-HDD(A)’yi, sinyal transmisyon kablosunu
IDE Kablosu) ve fan kablosunu çıkartın.
DESTEK-HDD(A)
SCREW-SPECIAL
Tornavida
Tornavida
10_ kurulum
SHR-5162_TUR.indb 10
2007-8-2 15:18:27
6. Bir sabit diskin eklenmesi sona erdikten
sonra bir diğer sabit diskin eklenmesi için
DVD-RW sürücü üzerinde Destek-HDD(B)
çıkarın.
8. Sabit disk ekleme iºlemi sonra erdikten
sonra, güç kaynağı kablosunu, sinyal
transmisyon kablosunu (IDE Kablosu) ve fan
kablosunu diğer sabit disklere bağlayın.
DESTEK-HDD(B)
02 KURULUM
7. HDD’nizle birlikte satılan 4 (B) VİDALAMA
MAKİNESİ (6-32UNC, L4.2) kullanarak
sabit diskinizi desteğe sabitleyiniz. Vidalar
gevºemeyecek ºekilde sıkılmalıdır. Alt
kısımdaki 4 deliği montaj delikleri ile
hizaladıktan sonra Destek-HDD(B)’yi vidalar
ile sabitleyin.
Ana HDD IDE
Konektörü
İkinci HDD
IDE Konektörü
9. Bağlantıların herhangi bir sorunu olup
olmadığını kontrol ettikten sonra kasayı
kapatın.
10. Vidaları kullanarak kasayı sabitleyin. (Sol ve
sağ tarafında her biri 5 deliğe sahiptir ve arka
kısım 1 deliğe sahiptir).
kurulum _11
SHR-5162_TUR.indb 11
2007-8-2 15:18:28
SHR-5080, SHR-5160
Bu iºleme baºlamadan önce elektrik prizinden güç
kablosunu çıkartın.
1. Sol ve sağ kısımlarındaki (her kısımda 5 olmak
üzere) ve arka kısımdaki (1 adet) vidaları çıkartın.
4. Eğer bir sabit disk eklemek istiyorsanız,
Destek-HDD’yi, güç kaynağı kablosunu, sinyal
transmisyon kablosunu (IDE Kablosu) ve fan
kablosunu çıkartın.
2. Ürünün örtüsünü çıkartın. (Örtüyü hafifçe geriye
çekiniz ve yukarı doğru kaldırarak çıkartınız.)
3. HDD’leri monte edebileceğiniz sağ ve sol
kısımlarda destekler (Destek-HDD) yeralmaktadır.
HDD’yi monte etmek için her bir desteği tutan
vidaları çıkartın.
Destek-HDD
12_ kurulum
SHR-5162_TUR.indb 12
2007-8-2 15:18:33
5. Bir sabit disk eklemek için dahili HDD’nin (Primary
Master) kurulumu yapılmıº olması gerekir. Temel
olarak, dahili HDD’nin kurulumu Primary Master
olarak yapılır. Bir sabit disk eklemeden once
atlama (jumper) soketini master ve slave için
ayarlayınız. Atlama ayarı yöntemi satın alınan
sabit diskin yüzeyinde resimlendirilir. (A)SCREWSPECIAL (BWH, 6-32UNC, L10.5) torna vidasını
kullanarak sabit diski dirseğe sabitleyiniz.
7. Sabit disk ekleme iºlemi sona erdiğinde güç
kaynağı kablosunu, sinyal transmisyon kablosunu
(IDE Kablosu) ve fan kablosunu sabit disklere
bağlayınız.
9. Kapağı vidalar vasıtasıyla sabitleyiniz. (Sol ve sağ
kısımların her birinde 5 delik ve arka kısımda ise
1 delik yer alır.)
02 KURULUM
8. Bağlantılarda herhangi bir sorun olup olmadığını
kontrol ettikten sonra kapağı kapatınız.
6. HDD ile monte edilen dirsek-HDD’yi ayrılma
noktasından yeniden monte edin. Alt kısımdaki
beº montaj noktalarının tamamının ve dirsekHDD montaj deliklerinin kusursuz bir ºekilde
hizalayarak dirsek-HDD’yi yerleºtirin ve sonra
ürünün dıºarısına doğru kaydırıp vidaları
sıkılaºtırın.
kurulum _13
SHR-5162_TUR.indb 13
2007-8-2 15:18:36
diğer cihazlarla bağlantı
Resimlemeler SHR-5162’ye dayanarak açıklanmıºtır.
VİDEO; AUDİO VE MONİTÖRÜN BAĞLANMASI
AĞ BAĞLANTISI
Eternej (10/100BAseT) ile internet bağlantısı
14_ bağlantılar
SHR-5162_TUR.indb 14
2007-8-2 15:18:37
ADSL ile internet bağlantısı
03 BAĞLANTILAR
USB BAĞLANTISI
1.
Ürünün ön ve arka panellerinde iki adet USB
bağlantı portu bulunmaktadır.
2.
USB Sabit Diski, USB CD/DVD ve USB Bellek
bu portların herhangi biri aracılığıyla bağlanabilir.
3.
Eğer USB HDD sisteme bağlıysa, Menü >
Sistem > Bellek Kurulumu ile iºlem öncesi
algılanmalı ve ayarlanmalıdır.
4.
Ürün, sistem iºlemi sırasında USB ciahzlarının
bağlantısı ve sökülmesine izin veren HOT PLUG
özelliği sunmaktadır.
DIKKAT
 USB türü sabit disk Master olarak
ayarlanmalıdır.
 Eğer yedek USB cihazı DVR
içerisinde formatlanamıyorsa, kiºisel
bilgisayarınızı kullanarak FAT32
olarak formatlayın.
ALARM INPUT/OUTPUT’UN
BAĞLANMASI
Ürünün arka kısmında Alarm IN/OUT portları
aºağıdali unsurlara sahiptir:
 5080/5082 Alarm IN/OUT portları
 5160/5162 Alarm IN/OUT portları
Daha fazla bilgi için Bölüm 5 Menü Kurulumu’
nda Sistem kısmına bakın.
 ALARM IN 1 to 8 (SHR-5080/5082) : Alarm input
(alarm giriº) portları.
 ALARM IN 1 to 16 (SHR-5160/5162) : Alarm input
(alarm giriº) portları.
 ALARM RESET: Bir ALARM RESET sinyali alırken,
sistem mevcut ALARM input ya da output sinyalini
temizler ve alarm algılamaya devam eder.
 ALARM OUT 1 ila 4: Alarm output (çıkıº) portları
bağlantılar _15
SHR-5162_TUR.indb 15
2007-8-2 15:18:42
RS-485 CİHAZININ
BAĞLANTISI
Ürünün arka portunu kullanarak RS-485 cihazını
bağlayamazsınız. Örneğin, RS-485 iletiºimini
destekleyen PTZ kameralarını bağlayıp kontrol
edebilirsiniz.
Yarım Duplex ya da Tam Duplex yöntemini veri
alıºveriºi için ayrıca kullanabilirsiniz.
PTZ cihazı
Arka
Yarım Duplex Tipi
Veri (–)
Veri (+)
Tx(–)
Tx(+)
Tam Duplex Tipi
Rx(+)
Rx(–)
Tx(–)
Rx(–)
Rx(+)
Tx(+)
Desteklenen baud hızları 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, ve 38400’dür.
DIKKAT
 İlk önce RS-485 cihazının ürün ile
uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
 Daha sonra, bağlantısını
gerçekleºtirirkenb RS-485’in polaritesini
(+/-) değiºtirmemeye dikkat edin.
16_ bağlantılar
SHR-5162_TUR.indb 16
2007-8-2 15:18:45
live(canlı)
SİSTEMİN ÇALIªTIRILMASI
LIVE (CANLI) EKRAN MODU
Gücü açtığınızda ve aºağıdaki Samsung logosu
ekran gelecektir.
Lice (canlı) ekran ikonları
Baºlatma iºleminin tamamlanmasından sonra,
live (canlı) ekran görüntüsü bir bip sesi ile ekrana
gelecektir. (Live (canlı) ekranın ekrana yansıması
yaklaºık bir dakika sürer.)
 Eğer yeni bir HDD kurulmuºsa, baºlatma
süresi beklenenden daha uzun sürebilir
çünkü yeni HDD’nin baºlama süresi de bu
süreye eklenir.
 Eğer live (canlı) ekran görüntüsü belirmezse
ya da ön paneldeki LED’ler yanıp sönmeye
devam etmezlerse lütfen bağlantıları kontrol
ediniz. Eğer sistem normal bir ºekilde
çalıºmazsa, ürünü aldığınız mağazanın
uzmanı ile irtibata geçin.
Live (canlı) ekran görüntüsü daha önceli MENU
ayarlarını etkilemez. Eğer sistemi kaydetme iºlemi
sürerken tekrar çalıºtırırsanız kaydetme iºlemi tekrar
baºlar.
04 LIVE (CANLI)
Live (canlı) ekran ikonları kurulumun ya da
fonksiyonun mevcut durumunu gösterir.
CAM 01
CAM 01
: Kaydetme ikonu
Her bir ikon Normal/Event(Olay) (Alarm+Hareket)/
Schedule (ݺ Takvimi) Kaydetmeyi temsil eder.
: Kaydetme Video Boyutu ikonu
Her bir ikon Normal ya da CIF’in kaydetme boyutunu
temsil eder.
 Normal: Yarım D1—(NTSC) 720x240, (PAL)
720x288
 CIF: CIF— (NTSC) 352x240, (PAL) 352x288
 Yarım D, yatay çözünürlüğün yarısının
numune olarak alındığı bir MPEG-4 video
kodlama modudur.
: Kayıt Kilidi ikonu
Kayıt kilidinin aktif olduğunu gösterir. Bu ikon,
kayıt kilidi aktifken video görüntülerinin kaydedildiği
zaman ekrana gelir. Kaydetmeyi iptal etmek için
preset parolasını girin.
live (canlı) _17
SHR-5162_TUR.indb 17
2007-8-2 15:18:46
: PTZ ikonu
Bu ikon PTZ cihazını ayarlarken ekrana gelir ve PTZ’yi
çalıºtırdığınızda sarıya döner.
: Backup Play (Yedekleme Oynatma) ikonu
Bu ikon, yedekleme verisi oynatıldığında ekrana
gelir.
: Ses (Audio) ikonu
Bu ikon sesin ON/OFF (Açık/Kapalı) durumunu
temsil eder ve ses ON’a (Açık) getirildiğinde sarıya
değiºir. Video modunda ya da ses kapatıldığında
ekrana gelmez.
: Fan Arızası ikonu
Bu ikon fan düzgün bir ºekilde çalıºmadığında
ekrana gelir.
: HDD Yok ikonu
ݺlevsiz bir sabit disk bulunduğunda bu ikon belirir.
: Sensör Aktif ikonu
Bu ikon, sensör aktif durumda olduğunda harici
sensör sinyali ile bağlı olan kanalda ekrana gelir.
Fan Arıza ikonu ya da HDD Yok ikonu ekrana
geldiğinde, lütfen teknik servis merkezi ile
irtibata geçiniz.
: Motion Event (Hareket Olay) ikonu
Bu ikon, hareket algılama ON (Açık) konumdayken
Motion Event (Hareket Olay) kanalında ekrana gelir.
V.Loss/V.Off (V.Kaybı/V.Kapalı): Video input
durumu
Vedio aktifken video veri giriºi (input) bulunmadığında
V.Loss (V.Kaybı) kanalda ekrana gelir. Video
On/Off (Açık/Kapalı) konumunu OFF (KAPALI)
getirdiğinizde V.Off (Kapalı) ekrana gelir.
: Zoom (Yakınlaºtırma) ikonu
Bu ikon Zoom (Yakınlaºtırma) iºlemi aktifken ekrana
gelir ve iºlem iptal edildiğinde ekrandan silinir.
: Freeze(Dondur) ikonu
Bu ikon Freeze (Dondur) modunda ekrana gelir ve
dondurma iºlemi iptal edildiğinde ekrandan silinir.
Live (Canlı) ekran modları
SHR-5162/5160 modelleri 16 canlı görüntü alır
ve bunları aºağıdaki resimde gösterilen 9 modda
görüntüler. Her bir modu sırasıyla görmek için ön
panelde ya da uzaktan kumandada bulunan MODE
tuºuna tekrar tekrar basınız. Ancak, SHR-5082/5080
modelleri 16 bölünümlü modlara sahip değildir.
: Kaydetme Sabit Diski Dolu ikonu
Bu ikon, kaydetme sırasında sabit disk alanının
yetersiz olduğu zaman ekrana gelir.
: AutoCAM_01
Sequence
(Otomatik
Sıralama) ikonu
CAM_02 CAM_03
CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_03
Bu ikon Auto Sequence (Oto.Sıralama)
modunda
ekrana gelir.CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_02
CAM_01
CAM_01
CAM_02
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_04 CAM_05
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_04
CAM_05
CAM_03
CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_03
16 Bölümlü Mod
CAM_06 CAM_07
CAM_02
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_06
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04 CAM_05
CAM_07
CAM_08
CAM_09
9 Bölümlü Mod
CAM_03
CAM_04
4 Bölümlü Mod
CAM_04
CAM_05
CAM_06
6 Bölümlü Mod
CAM_03
CAM_06 CAM_07
7 Bölümlü Mod
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_02
8 Bölümlü Mod
CAM_01
CAM_02
PIP Modu
CAM_03
CAM_01
CAM_01
CAM_01
Tekli Mod
Auto Sequence
(Otomatik Sıralama)
Modu
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
CAM_02
CAM_01
CAM_01
18_ live (canlı)
SHR-5162_TUR.indb 18
2007-8-2 15:18:47
Live (canlı) ekran modunun seçilmesi
Mevcut modlar, ön panelde ya da uzaktan
kumanda da yer alan MODE tuºunun ve SAYISAL
tuºlarının kullanılmasıyla seçilir. Aºağıdaki ºekil
SHR-5162/5160 modellerindeki canlı mod geçiº
diyagramıdır.
 9-bölümlü modda, SAĞ yön tuºuna bastıktan
sonra birinci ekran 9 kanalı (CH 1 ila CH 9)
gösterir ve ikinci ekran geri kalan 7 kanalı (CH 10
ila CH 16) gösterir. Eğer SAĞ yön tuºuna tekrar
basarsanız, Otomatik Sıralama (Auto Sequence)
modu değiºir.
 Aynı ºekilde, 4-bölümlü ekran modunda, birinci
ekran 4 kanalı (CH 1 ila CH 4), ikinci ekran CH
5 ila CH 8’i, üçüncü ekran CH 9 ila CH 12’yi ve
dördüncü ekran CH 13 ila CH 16’yı gösterir. Eğer
SAĞ tuºuna tekrar basarsanız, Otomatik Sıralama
(Auto Sequence) modu değiºir.
 MODE tuºuna her bastığınızda, modlar aºağıdaki
sırada değiºir: 16-bölümlü mod  9-bölümlü mod
 4-bölümlü mod  6-bölümlü mod  7-bölümlü
mod  8-bölümlü mod  PIP modu  Otomatik
Sıralama (Auto Sequence) modu  16-bölümlü
mod.
 ENTER tuºuna bastıktan sonra, her bir kanalı tam
ekran olarak görmek için CH 1 ila CH 16 tuºlarına
basınız.
 Bölümlü ekran modundan tam ekran moduna
geçtikten sonra önceki bölümlü ekran moduna
geri dönmek için MODE tuºuna basınız.
04 LIVE (CANLI)
 Tam Ekran (Tekli) modu:
seçilen kanalı tam ekranda gösterir.
 4, 6, 7, 8, and 9 Bölümlü mod:
4, 6, 7, 8, 9 kanallarını her bir bölümlü ekranda
gösterir. Ön panelde ya da uzaktan kumandada
bulunan MODE tuºunu kullanarak kendi baºınıza
kanal numaralarını seçebilirsiniz. 4-kanal ve
9-kanal bölümlü modlarda, ekran sayfası Yön
tuºları kullanarak değiºtirilir.
 16 Bölümlü mod:
16-bölümlü ekranda 16 live (canlı) kanalı
görüntüler. Otomatik Sıralama (Auto Sequence)
mevcut değildir.
 PIP (Görüntü içerisinde görüntü) modu:
Tam ekranda küçük bir ekranı gösterir. You can
change the channel number on a full screen or
small screen by pressing the ENTER button and
inputting the SAYISAL tuºlar. Ana ve alt ekranları
seçmek için, ENTER tuºuna ve SOL ya da SAĞ
yön tuºlarına basınız. Alt ekranı, YUKARI/AªAĞI
yön tuºlarını kullanarak 5 farklı aºamaya hareket
ettirebilirsiniz.
 Auto Sequence(Otomatik Sıralama) modu:
Otomatik sıralama süresinin bir aralığında tüm
kanalları sıralı olarak görüntüler. Otomatik sıralama
süresi menüde Kamera Yapılandırmasında
(Camera Configuration) ayarlanır.
AUDIO (SES) ON/OFF
(AÇIK/KAPALI) AYARLARI
Tam ekran modu, 16-bölümlü mod ve otomatik
sıralama (auto sequence) modu dıºında diğer
bölümlü modlarda, ENTER ve SAYISAL tuºlarına
basarak görüntülenmesini istediğiniz kanalı
seçebilirsiniz. Eğer seçilen kanalı Audio On (Ses
AÇık) konumuna ayarlarsanız, live (canlı) modda Sesi
On (Açık) ve Off (Kapalı) konuma getirebilirsiniz.
Audio (Ses) On/Off (Açık/Kapalı) tam
ekran modu
Tam ekran modunda, seçilen kanalın sesi otomatik
olarak açılır. AUDIO (SES) tuºunu kullanarak sesi
On (Açık) ve Off (Kapalı) konuma getirebilirsiniz.
Audio (ses) On/Off (Açık/Kapalı) ayar durumuna
bağlı olarak, kanalın Audio(Ses) ikonu sarıya ve
beyaza değiºir.
16-bölümlü modda audio (ses) On/
Off (Açık/Kapalı) ayarları
 İlk live (canlı) ekranı ilk baºta 16-bölümlü ekran
modunu gösterir. SHR-5082/5080 modelleri 9
bölünümlü modlardan baºlar.
16-bölümlü modda, ENTER tuºuna bastığınızda, bir
kanal seçebilmeniz için seçme imleci belirir. Bir kanal
seçip, ön panelde ve uzaktan kumanda da bulunan
AUDIO (SES) tuºuna bastığınızda, seçilen kanalın
sesi On (Açık) ya da Off (Kapalı) konuma değiºir.
Audio (ses) On/Off (Açık/Kapalı) ayar durumuna
bağlı olarak, seçilen kanalın Audio(Ses) ikonu sarıya
ve beyaza değiºir. 16-bölümlü modda audio (ses)
ayarlarınız kanal 1 ila 4’te yer alabilir.
live (canlı) _19
SHR-5162_TUR.indb 19
2007-8-2 15:18:48
4, 6, 7, 8 ve 9-bölümlü modlarda ve
PIP modundaki Audio (Ses) On/Off
(Açık/Kapalı) ayarları
16-bölümlü modda olduğu gibi, 4, 6, 7, 8 ve
9-bölümlü modlarda ve PIP modunda ENTER
tuºuna bastığınızda, bir kanal seçebilmeniz için
seçme imleci belirir.
Bir kanal seçtikten sonra, AUDIO (SES) tuºunu
kullanarak sesi On (Açık) ya da Off ( Kapalı) konuma
ayarlayabilirsiniz. Audio (ses) On/Off (Açık/Kapalı)
ayar durumuna bağlı olarak, seçilen kanalın
Audio(Ses) ikonu sarıya ve beyaza değiºir.
DONDURMA VE
YAKINLAªTIRMA (FREEZING
AND ZOOMING)
Freeze (Dondurma) fonksiyonu
Freeze (dondurma) fonksiyonu live (canlı) ekranda
video görüntüsünü durdurur ve bu özellik sadece
canlı modda mevcuttur.
Ön panelde ya da uzaktan kumandada bulunan
FREEZE (DONDUR) tuºunu kullanarak fomksiyonu
On (Açık) ya da Off (Kapalı) konuma ayarlayabilirsiniz.
Yakınlaºtırma (Zoom) fonksiyonu
Yakınlaºtırma (zoom) fonksiyonu seçilen alanı iki
kat daha büyük boyuta getirir ve sadece tekli ekran
modunda mevcuttur.
Ön panelde ya da uzaktan kumanda da yer alan
ZOOM (YAKINLAªTIR) tuºuna bastığınızda,
yakınlaºtırdığınız alan ekrana gelir. Yakınlaºtırma için
konumu belirlemek için YUKARI/AªAĞI/SOL/SAĞ
yön tuºlarını kullanınız. Yakınlaºtırma (Zoom) alanını
seçtikten sonra, seçilen alanı iki kat daha büyük
bir boyuta getirmek için ENTER tuºuna basınız.
Yakınlaºtırma (zoom) fonksiyonunu iptal etmek için,
ZOOM(YAKINLAªTIR) tuºuna tekrar basınız.
OLAY İZLEME (EVENT MONITORING)
Olay izleme (event monitoring) özel bir olay (Sensör/
Hareket/Video Kaybı) meydana geldiğinde ekrandaki
bir olay ile senkronize olan kanalı görüntülemek için
kullanılır. Olay izleme (event monitoring) aktivasyon
ayarları ve olar süresi (event duration ) kurulumu
menüde İzleme (Monitoring) kısmında yapılır.
Eğer olay izleme aralığını (event monitoring interval)
5 saniyeye ayarlar ve olay resimde gösterildiği gibi
CH 2’de meydana gelirse, sistem CH 2’yi tam
ekranda 5 saniye boyunca gösterir. Eğer bu 5
saniye içerisinde bir baºka olay meydana gelirse,
mevcut olay ile birlikye bu olay da görüntülenir.
Resimde gösterildiği gib, eğer hem CH 1 hem de CH 3
olaylarının 5 saniye içerisinde (örneğin, 4 saniye sonra)
meydana geleceğini varsayarsak, CH 2 olayı sonra, bu
üç olay bölünmüº olarak 4 ekranda gösterilir.
Olay süresi sırasında yeni bir olay meydana
gelmezse, sistem bir mnceki live (canlı) moda
geri gider. Olay süresi (event duration) sırasında
ALARM tuºuna basılması olay süresinin durmasını
sağlar. Bir olay meydana geldiğinde ALARM LED
yanar. ALARM LED’i kapatmak için ALARM tuºuna
basınız. Bu süreçte, alarm kurulumu sıfırlanır ve
olay ikonu (event icon) kaybolur ve olay izleme
(event monitoring) olay izleme esnasında iptal edilir.
Alarmdan sonra, olay kayıt (event recording) kaldığı
yerden devam eder.
[ Olay İzleme’de (Event Monitoring) olay kaynaklı (event-driven) ekran değiºiklikleri ]
20_ live (canlı)
SHR-5162_TUR.indb 20
2007-8-2 15:18:50
SPOT-OUT (BELİRLEMELİ)
İZLEME (MONITORING)
Live (canlı) ekranda, aºağıda açıklanan ºekild
spot-out (belirlemeli) kanalı seçebilirsiniz.
 Ön panelde ya da uzaktan kumanda da yer
alan STOP tuºuna ve 16 kanal arasından
bir tuºa basınız. Seçilen kanal bir spot-out
(belirlemeli) kanala ayarlanır.
 2 saniye içerisinde STOP tuºuna ve daha
sonra MODE tuºuna basarsanız, spotout (belirlemeli) kanal modu ekran moduna
değiºir.
 Eğer dahili HDD bağlı değilse ya da
çalıºmıyorsa, sistem bir hata verir
( ) ve bu hatada “built-in HDD error”
(Dahili HDD hatası) ibaresi sol üst
köºede belirir. Bu durumda, kayıt,
oynatma ve yedekleme iºlemlerini
gerçekleºtiremezsiniz. Bu nedenle
teknik servis personeli ile irtibata geçin.
 Ürünün içerisinde yer alan fanlar doğru
düzgün çalıºmazsa ya da herhangi bir
sorun oluºursa, fan hatası iletisiaºağıdaki
resimde gösterildiği gibi live (canlı)
ekranda belirir. Bu durumda, fanların
doğru düzgün çalıºıp çalıºmadıklarını
kontrol ediniz. Fanlar düzeltildiğinde,sol
üst köºede beliren Failure (Baºarısız)
ikonu ( ) d kaybolur. Fan hatası
durumu, ürünün ömrünü kısaltabilir
bu nedenle teknik servis personeli ile
irtibata geçiniz.
04 LIVE (CANLI)
Spot-out izlemenin live (canlı) ekran çıkıºıyle
(output) hiçbir ilgisi yoktur. Tam ekranda belirli
bir kanalı izler. MENU’de Monitoring’i (İzleme)
seçtikten sonra, on the MENU, Spot Çıkıº Kanalı
izleme için bir kanal seçebilirsiniz. Otomatik
sıralama (auto sequence) süresinin bir aralığındaki
kanalları daayrıca izleyebilirsiniz.
Spot-out (belirlemeli) izleme durumunda, live (canlı)
ekran ikonları ekranda gözükmez.
Eğer Spot Out Event (Belirlemeli Olay) İzleme On
(Açık) konuma getirilmiºse,
olay kanallarını görebilirsiniz.
Olayların sıralı olarak meydana geldiğinde, en son
olayın gösterildiği kameranın kanalı görüntülenir.
(Alarm durumunda, birden fazla kanal kullanılabilir.)
Birden fazla kamera bağlı olduğunda, en küçük
sayıya sahip olan kamera çıkıºı Spot-out (belirlemeli)
kanalda yapılır.
DIKKAT
Fan Bilgisi
Fanda bir hata meydana
geldi.
Kullanım kılavuzuna bakınız.
live (canlı) _21
SHR-5162_TUR.indb 21
2007-8-2 15:18:51
menü kurulumu
KULLANMADAN ÖNCE
 Menü yapısı aºağıdaki gibidir:
MENU DÜZENİ
Sistem
Tarih/Saat/Dil
Parola
Fabrika Ayarlarını Yükle
Sistem Kayıtları
Olay Kayıtları
Sistem Bilgisi ve Kurulumu
Bellek Kurulumu
Konfigürasyonu Al / Ver
Uzaktan Kumanda Cihazı
Kamera
İzleme
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
ݺ Takvimi
Yedekleme
 Live (Canlı) modda, SEARCH, BACKUP, PTZ,
POWER tuºları
Arama (search), yedekleme (backup), PTZ
kontrolleri ya da kapatma fonksiyonunu
gerçekleºtirmek için Live (Canlı) modda
aºağıdaki tuºlara basınız. Kullanıcı onayı için ID
(Kimlik) ve parola bilgilerini soran bir pencere
açılır.
ID ve Parola Giriniz
Ağ
KİMLİK
Hareket/Kontrol
Seç
MENU
Çıkıº
Yönetici
Parola
OK
 Seçme
Sarı imleç seçme çubuğudur. Ön panelde ya
da uzaktan kumandada yer alan Yön tuºlarını
kullanarak imleci arzu ettiğiniz menüye hareket
ettiriniz. İmleç arzu ettiğiniz menüdeyken
ENTER tuºuna basarsanız ekranda bir alt
pencere belirecektir.
Menüden bir seçim yapmak için, ENTER
tuºuna basınız. Aºağı açılır (drop-down) bir
menüde, imleci arzu ettiğiniz yere hareket
ettirmek için YUKARI/AªAĞI yön tuºları
kullanınız.
 Her Setup (Kurulum) penceresinde OK ve
Cancel (İptal) tuºları
Bir Setup (Kurulum) penceresinde herhangi
bir değiºiklik yapıldığında, OK tuºu seçilerek
değiºiklikler uygulanabilir.
Cancel (İptal) seçildiğinde ise, değiºtirilen
ayarlar uygulanmaz v bir üst menüye gidilir.
 MENU tuºu
Setup (Kurulum) menülerinden herhangi
birinde MENU tuºu basıldığında bir üst
menüye değiºtirilir. Live (Canlı) modda MENU
tuºuna basarsanız, kullanıcı onayı için parola
penceresi ekrana gelir.
Yönetici Parolası
OK
İptal
İptal
 Menü ya da madde baºlıklarının sağ tarafında
bulunan yön ( or ) iºaretleri, alt maddeye
ilerlemek için ön panelde ya da uzaktan
kumandada yer alan görüntülenen tuºa
basmanız için sizi yönlendirir.
SİSTEM
Tarih/Saat/Dil Kurulumu
Tarih/Saat/Dil Kurulumu
Tarih
Saat
Zaman Dilimi
Zaman Senkronu
Tarih Formatı
Zaman Formatı
Dil
DST
Kapalı
2007-08-01
10:00:00
(GMT+01:00)
Kurulum
YYYY-AA-GG
24 Saatler
Türkçe
Mar-Son-Pz 01H ~ Eki-Son-Pz 01H
OK
İptal
 Tarih
Yıl, ay ve gün değiºikliklerini yapmak için
ENTER tuºuna basın ve SOL ya da SAĞ yön
tuºlarını kullanın. Değerleri değiºtirmek için,
YUKARI ya da AªAĞI tuºlarını kullanın. Ayarları
onaylamak için ENTER tuºuna basınız.
 Saat
ENTER tuºuna basın ve saat, dakika ve saniye
değerlerini değiºtirmek için SOL ve SAĞ
yön tuºlarını kullanın. Değerleri değiºtirmek
için, YUKARI ya da AªAĞI tuºlarını kullanın.
Ayarları onaylamak için ENTER tuºuna basınız.
22_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 22
2007-8-2 15:18:52
[Tarih/Saat Değiºtirme]
Tarih ve saat değiºtirildikten sonra,
değiºiklikten önce kaydedilen veriler
çıkartılabilir. Örneğin, eğer mevcut
saat 8’den 7’ye değiºtirildiğinde, 7
ve 8 arasında kaydedilen tüm veriler
silinecektir.
DIKKAT
Zaman Senkron.
Otomatik Zaman Senkronizasyonu
Kapalı
Zaman sunucusu (IP)
203.248.240.103
Sunucuyla Baºlat (Ana)
Kapalı
Son Senkronizasyon Zamanı
2007-01-26 12:39:12
Arıza
OK
İptal
 Tarih Formatı (Date Format)
Sistem 3 tip formatı destekler:
YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY,
and MM-DD-YYYY.
 Zaman Formatı(Time Fomat)
Sistem 2 tip formatı destekler:
24 Saat ve 12 Saat (AM/PM).
 Dil(Language)
Bir dil seçtikten sonra, seçilen dilde OSD
menüleri görüntülenir.
 DST (Gün ıºığından tasarruf etme)
DST standart yerel saatin bir saat sonrasında
saati ayarlar. Bu ayar, sistemin DST için
ayarlanan saati göstermesini sağlar. Eğer DST
Kapalı(Off) konuma ayarlanmıºsa, bu ayar
uygulanmaz. DST’yi ayarlamak içn, sağda yer
alan baºlangıç saatini ve sona erme saatini
giriniz. Bu, sadece ay, hafta (örn., 1nci, 2nci,
3ncü, 4ncü ve sonuncu), tarih ve zamanı
ayarlamıza izin verir.
Parola
Tüm Tuºlar Kilitli
Onay
Açık
Kapalı

Kullanıcı I
Onay
Kurulum
PTZ
OK

Kapat
İptal
 Yeni Parola (New Password)
Bu alana yeni bir parola değeri girerek parolayı
değiºtirebilirsiniz. Girilen parolanın azami 8
basamaklı olmasına izin verilir. ENTER tuºuna
basın ve ön panelde ya da uzaktan kumanda da
yer alan SAYISAL tuºlarını kullanarak rakamları
girin. Onay için ENTER tuºuna tekrar basınız.
Bu aºamadan sonra, imleç Yeni(New) Parola
Onay(Password Confirm) alanına gider.
 Onay(Confirm)
Yeni girilen parolanın doğru olduğunu onaylar.
Yeni parolayı tekrar alana girin.
 Parola Kilidi (Password Lock)
Eğer Açık(On) konuma ayarlanmıºsa, menüyü
her seçtiğinizde parola isteyen bir pop-up
penceresi ortaya çıkacaktır. Eğer Kapalı(Off)
konuma ayarlanmıºsa, parola girmeden
menülere girebilirsiniz.
 Kayıt Kilidi (Record Lock)
Eğer Kayıt Kilidi Açık(On) konumuna
ayarlanmıºsa, kaydetme iºlemi durdurularak
parola soran bir pencere açılır.
 Kullanıcı Yetkisi (User Authority)
Arama (Search), Yedekleme (Backup), PTZ
ve Kapat seçeneklerinden herhangi birini
seçebilirsiniz. Eğer kullanıcı Arama (Search)
için hiçbir eriºim hakkına sahip değilse,
kullanıcı Arama (Search) menüsüne giremez.
 Tüm Tuºlar Kilidi Açık (All Key Lock On)
Eğer bu seçeneği seçerseniz, sistem derhal
live (canlı) moda geçer. Eğer ön panelde ya da
uzaktan kumandada yer alan herhangi bir tuºa
basarsanız, parola giriº penceresi ekrana gelir.
Eğer doğru parola girilirse, kilit fonksiyonu
kapatılır.
05 MENÜ KURULUMU
 Zaman Dilimi
Greenwich Ortalama Saatine (GMT) göre yerel
saat dilimine ayarlayınız.
 Zaman Senkronu(Time Synchronization)
DVR’nizin saati belirli bir sunucu ile
senkronlanabilir. Bu amaç doğrultusunda,
saat sunucusunun IP adresini giriniz ve bu
aktivitenin baºlatıcısını belirleyiniz.
- Otomatik Zaman Senkronizasyonu
Zaman sunucusu (IP) bilgi alırken
senkronlama yapar
- Sunucuyla Baºlat (Ana)
Zaman Senkronu iki DVR cihazından fazla
cihaz bağlı iken ve suncuya bağlı olan iºletme
DVR cihazı standart olarak ayaralandığında
çalıºtırılır.
Parola
Yönetici Parolası

Yeni Parola
Parola Kilidi
Kayıt Kilidi
Kullanıcı Parolası
Kullanıcı Kurulumu

Yeni Parola
Kullanıcı Yetkisi
ARA
Yedekleme
[Tüm Tuºlar Kilid Açık (All Key Lock On)]
Bu seçeneği seçerseniz, sistem derhal live
(canlı) moda geçer ve tüm tuºlar kilitlenir.
Eğer kullanıcı seçilen fonksiyona girerse,
ilk önce parolayı girmesi gerekir.
Admin ve kullanıcı ayrıcalıkları için fabrika
varsayılan parolası “4321”’dir. Menü Kurulum
penceresine eriºim kullanıcı ayrıcaklıkları
ile değil Admin ayrıcalıkları ile sağlanabilir.
Admin kullanıcısı seçilen bazı fonksiyonlar için
kullanıcılara (Kullanıcı1 ila Kullanıcı5) eriºim hakkı
verebilir. Kullanıcı Yetkisi’nde (User Authority)
Kurulum (Setup) tuºuna basarsanız, tüm eriºim
haları seçilir.
menü kurulumu _23
SHR-5162_TUR.indb 23
2007-8-2 15:18:53
Fabrika Ayarlarını Yükle
Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine
sıfırlamanız için kullanılır. Kaydedilen video
verisi çıkarılmaz. Sıfırlamayı baºlatmak için OK
seçeneğini seçiniz.
MENU DÜZENİ
Sistem
Tarih/Saat/Dil
Parola
Fabrika Ayarlarını Yükle
İzleme
Sistem Kayıtları
Fabrika AyarlarınaOlay
Dönüº
İçin Emin Misiniz?
Kayıtları
Kayıt Modu
Sistem Bilgisi ve Kurulumu
Olay Kayıtları OK
İptal
Bellek Kurulumu
ݺ Takvimi
HDD Mode Setup
Kamera
Yedekleme
Uzaktan Kumanda Cihazı
Ağ
Hareket/Kontrol
Seç
MENU
Çıkıº
Sistem Kayıtları (System Log)
Sistem Kayıtları (System Log) yönetici tarafından
önemli kayıtların kontrol edilmesinde kullanılır.
Günlük verileri, sistemin baºlatılması, sistemin
sonlandırılması, menü kurulum değiºimi ve
benzerleri gibi sistem ile ilgili günlükleri içerir.
Sistem Kayıtları
No:
46
45
44
43
42
41
40
39
Sistem Kayıt Listesi
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Birinci
Önceki
Tarih/Saat
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:09
2007-08-01 09:59:38
2007-08-01 09:59:30
Sonraki
Sonuncu
Güç Arızasının
Kurtarılması
Saat Değiºimi (Time
Change)
Fabrika Varsayılanları Yükle
Sistem Yükseltme
(System Upgrade)
Disk Dolu
Yedekleme Baºlat
(Backup Start)
Yedeklemeyi Sonlandır
(Backup End)
Yedeklemeyi Durdur
(Backup Stop)
Yedekleme Baºarısız
(Backup Fail)
ATA HDD Sil (ATA
HDD Erase)
USB HDD Sil (USB
HDD Erase)
USB MEMORY Sil
(USB MEMORY Erase)
Üzerine Yazma ile
Oynatma Durdurma
(Overwrite Playback Stop)
Yedeklemeyi Durdur
(Üzerine Yazma) (Backup
Stop(Overwrite))
Güç kesintisinden sonra
sistemi geri getirir.
Tarih ve Saati değiºtirir.
Sistemi sıfırlar.
Sistem S/W’yi değiºtirir.
HDD’de alan yok
Yedeklemeyi baºlatır.
Yedeklemeyi durdurur.
Yedeklemeyi durdurur.
Yedekleme Baºarısızlığı
ATA Verilerini siler.
USB HDD verilerini siler.
USB MEMORY verilerini
siler.
Üzerine yazarak oynatmayı
durdurur.
Üzerine yazarak
yedeklemeyi durdurur.
Olay Kayıtları (Event Log)
Alarm, hareket, video kaybı ve benzerleri gibi
kaydedilen olayları kontrol etmek için kullanılır.
Çıkıº
Kullanılabilir eylem tuºları ºöyledir:
 Birinci: Birinci günlük sayfasında gider.
 Önceki: Önceki günlük sayfasında gider.
 Sonraki: Sonraki günlük sayfasında gider.
 Sonuncu: En son günlük sayfasında gider.
Sistem günlükleri aºağıda gibidir:
Sistemi Baºlat (System Start) Sistemi baºlatır.
Giriº (Login)(Admin)
Görüntüleyici Giriºi
(Login)(Admin)
Çıkıº (Logout)(Admin) Görüntüleyici Çıkıºı
(Logout)(Admin)
Giriº (Kullanıcı)
Görüntüleyici Giriºi (Kullanıcı)
Çıkıº (Logout)(Kullanıcı) Görüntüleyici Çıkıºı (Logout) (Kullanıcı)
Kurulumu Baºlat (Setup Menüye girer.
Start) (Yerel)
Kurulumu Sonlandır
Menüde çıkar.
(Setup End) (Yerel)
Kurulum (Setup)
Menüyü ayarlar.
(Uzaktan): Görüntüleyici
Oynatma Baºlat (Play Oynatmayı baºlatır.
Back Start)
Oynatmayı Durdur
Oynatmayı durdurur.
(Play Back End)
Olay Kayıtları
No:
4
3
2
1
Olay Kayıt Listesi
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Birinci
Önceki
Tarih/Saat
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
Sonraki
Sonuncu
Çıkıº
Günlük verileri olayın meydana gelme tarihi ve
saatini içerir.
 Birinci: Birinci günlük sayfasına gider.
 Önceki: Önceki günlük sayfasına gider.
 Sonraki:Sonraki günlük sayfasına gider.
 Sonuncu: En son günlük sayfasına gider.
Olay günlükleri aºağıdaki gibidir:
Video Kaybı CH[N]: Kanal [N] Video Kaybı’nın
meydana gelmesi anlamına gelir.
Alarm Algılama (Alarm Kanal [N] alarmının meydana
Detection) CH[N]
gelmesi anlamına gelir.
Hareket Algılama
CH[N]
Kanal [N] hareketin meydana
gelmesi anlamına gelir.
24_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 24
2007-8-2 15:18:55
Sistem Bilgisi ve Kurulumu
Sistem Bilgisi ve Kurulumu
Sistem Bilgisi
Yazılım Sürümü
Yayın Formatı
Mac Adresi
B3.09-K1.53-V2.20_0707051455
PAL
00:16:6C:22:28:EF
USB yazılım yükseltme
Versiyon
B3.09-K1.53-V2.20_0707071230
İptal
Bu kurulum penceresi aºağıdaki ayar unsurlarını
sağlar:
 Yazılım Sürümü (Software Version):
Mevcut yazılım versiyonunu gösterir. Değer
değiºtirilemez.
 Yayın Formatı (Broadcast Format): Mevcut
yayın formatını (NTSC/PAL) gösterir. Değer
değiºtirilemez.
 Mac Adresi: 6-Bit donanım adresi.
Değer değiºtirilemez.
 USB S/W Upgrade (Yükseltme)
Bir USB cihazı kullanarak yazılımınızı
yükseltebilirsiniz. Eğer bir cihaz yoksa, None
(Yok) görüntüye gelir. Eğer USB bellek bir
yükseltme (upgrade) yazılımına sahipse, bu
yazılımın versiyonu görüntülenir.
USB cihazında saklanan yazılımı güncellemek
için sağ tarafta yer alan kutucuğu iºaretlyip OK
tuºuna basınız.
05 MENÜ KURULUMU
OK
 Disk Dolduğunda Dur (Dİsk End Mode)
- Dur : Kaydetme iºlemi sürerken disk dolu
olduğunda kaydetme iºlemini durdurur.
- Disk Dolduğunda Üzerine Yaz (Overwrite):
Kaydetme iºlemi sırasında disk dolu olduğunda
yeni veriyi kaydedebilmek için bir öncekini siler.
 Disk Dolduğunda Bip Sesi Ver (Disk End Beep)
- Açık: Kaydetme sırasında disk dolu olduğunda
bip sesi çıkartır.
- Kapalı: Kaydetme sırasında disk dolu olsa bile,
bip sesi çıkarmaz.
 HDD Kurulum Bilgisi
( ) tuºuna tıkladığınızda, HDD Kurulum Bilgisi
ekrana gelir. Buradan DVR’nizdeki HDD’nin model
ismini, kapasitesini ve durumunu görebilirsiniz.
Durum İyi, Kötü ve Kontrol Et komutlarını gösterir.
Kötü durumunda HDD’yi değiºtirmelisiniz. Kontrol
Et durumunda HDD’yi değiºtirmeli ya da düzenli
olarak kontrol etmelisiniz.
Alarm Kurulumu tuºuna tıkladıktan sonra, durum
Kötü ya da Kontrol Et’deyken alarmı ve süreyi
ayarlayabilirsiniz. HDD konum haritası tuºuna
tıklarsanız burada HDD kurulumu ile ilgili bilgi
ekrana gelir. Bir sorun meydana geldiğinde hangi
HDD’nin sorunlu olduğunu görebilirsiniz.
 HDD’nin kapasitesi Depolama Kurulum
menüsünde ve HDD Kurulum Bilgisi
menüsünde farklı olarak ekrana gelebilir.
 SHR-5160/5080 söz konusu ise, DVD
RW yerine HDD’nin model ismi gözükür.
HDD Kurulum Bilgisi
No.
1
2
3
4
Model
ST3250823ACE
ST3160212ACE
DVD RW
ST3250823ACE
kötü
250.05G
160.04G
250.05G
Durum
İyi
İyi
İyi
Bellek Kurulumu (Storage Setup)
Depolama cihazı ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Alarm Kurulumu
HDD Konum Harita
Çıkıº
Bellek Kurulumu
Cihaz Bilgisi
Cihaz
ATA
USB Hafıza
No
1
1
Kullanılan/Toplam
0.00/235.66G
0.00/494.98M
Disk Dolduğunda Dur
Disk Dolduğunda Bip Sesi Ver
Sil
Dur
Kapalı
OK
Alarm Kurulumu
Kullanım
Dahili
Yedekleme
Kötü
Hiçbiri
Süre
10 sn.
Çek
Hiçbiri
Süre
10 sn.
İptal
OK
 Cihaz Bilgisi
ATA ve USB cihazlarının sayısı, kapasitesi ve
kullanımını gösterir. (Gösterilen toplam kapasite
gerçek kapasiteden az olabilir çünkü DVR
kapasitenin bir kısmını dahili amaçlar için kullanır.)
Her bir cihaz için Sil (Erase) seçimini yaptıktan sonra
cihaz üzerinde bulunan verileri çıkartabilirsiniz.
USB cihazı söz konusu olduğunda, kullanımı
uzatma (extension) ya da yedekleme (backup)
için ayarlayabilirsiniz. Eğer cihazın kullanımını
değiºtirirseniz, depolanan veri çıkartılır.
İptal
HDD Konum Harita
Çıkıº
menü kurulumu _25
SHR-5162_TUR.indb 25
2007-8-2 15:18:57
DIKKAT
Disk son modu (disk end mode)
Disk Dolduğunda Üzerine Yaz
(Overwrite) moduna ayarlanmıº ve
HDD daha önce yedeklenmiº verilerin
üzerine yazmıºsa, yedekleme baºlatma
zamanı (backup start time) değiºebilir
ya da yedekleme iºelmi iptal edilebilir.
[Disk Üzerine Yazma (Disk Overwrite)]
Overwrite (üzerine yazma) seçildiğinde,
önceki olay verisi silinecek ve mod da
değiºecektir.
[Dahili HDD (Built-in HDD)]
Bu, ana gövdenin içerisinde IDE kablosuna
bağlı fiziksel bir sabit disktir ve verileri saklar.
[Harici HDD (External HDD)]
Bu, ana gövdenin arkasında yer alan port
ve giriºe (jack) bağlı olan fiziksel bir sabit
disktir. Bu uzatılmıº bir sabit disk ya da bir
yedekleme sabit diski olarak kullanılabilir.
 Uzatılmıº HDD (Extended HDD): Dahili
HDD’yi tamamlar. Dahili HDD’nin üst
kısmında yer alır.
 Yedekleme HDD’si (Backup HDD):
HDD’ye kaydedilen verilerin
yedeklenmesi için kullanılır.
[ATA]: Dahili HDD
Bu, kontrolörü HDD’nin kendisinde entegre
eden bir disk sürücü uygulamasıdır. Bu,
ana gövdenin içerisindeki IDE kablosuna
bağlı fiziksel bir sabit disktir.
[USB]: Harivi HDD
(Uzatılmıº (Extension) HDD ya da
yedekleme (backup) HDD’si)
Bu, harici HDD bağlantısı için kullanılır.
Harici HDD ön ya da arla panelde bulunan
USB portu ile bağlanır.
Konfigürasyonu Al / Ver
Bu menü, USB belleğe ya da USB bellekten DVR
ile ilgili ayarların gönderilmesi ya da alınması için
kullanılır.
Konfigürasyonu Al / Ver
Konfigürasyonları USB Belleğe Yükle
Mod
Ver
Dosya İsmi
07011000
N/W Ayarlarını Dahil Et
Uygula
İptal
İlgili ayarlar aºağıdaki gibidir:
 Mod: Alma ve Gönderme (Import ve Export)
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
 Dosya İsmi (File Name): Gönderme (Export)
durumunda dosya ismi (file name) görüntülenir.
Dosya isimlendirme kuralı YYMMDD00’dur.
“00” seri numarasıdır, dolayısıyla birer birer
artar. Dosya ismini değiºtirmek için ENTER
tuºuna basınız. Sanal klavyeyi kullanarak
dosya ismini değiºtirebilirsiniz.
 Dosya Aç (File Open): Alma (Import)
durumunda, ENTER tuºuna bastıktan sonra,
USB bellekten almak istediğiniz dosyayı
seçebilirsiniz. Aktarım tamamlandığında DVR’
niz otomatik olarak yeniden yüklenecektir.
 N/W Ayarlarını Dahil Et (Include N/W
Settings): Gönderme (Export) durumunda,
bu madde varsayılan olarak seçilir. Ancak,
Alma (Import) durumunda, ağ ayarlarını
kopyalayıp kopyalamamayı seçebilirsiniz. Bu
seçeneği seçerken dikkatli olun çünkü daha
önceki ağ ayarlarınızı silecektir.
Uzaktan Kontrol Cihazı
Uzaktan Kumanda Cihazı
Cihaz
Hiçbiri
KİMLİK
Baud Hızı
Eºıik
Veri
Dur
Dupleks
000
9600
Hiçbiri
8
1
Yarı Dupleks
Kumanda
Açık
ID:00
OK
İptal
Bu menü Samsung sistem klavyesini ya da
uzaktan kumandasını kullanmanızı mümkün kılar.
 Cihaz (Device)
RS485 portuna bağlı olan bir uzaktan
kumanda cihazını belirtir.
 Kimlik (ID)
Bu cihazın özgün bir Kimliğidir (ID). Bu Kimlik
(ID) birden fazla DVR’nin kontrol edilmesi için
gereklidir.
 Baud Hızı (Baudrate)
Kameralar ile iletiºim kurmak için Baud hızı. İletiºim
için kameraların baud hızı ile aynı olmalıdır.
 Eºıik (Parity)
Yok (None), Çift (Even) ve Tek (Odd)
seçeneklerinden birini seçin.
 Veri (Data)
7 ve 8’den birini seçin.
 Dur (Stop)
Stop bit için 1 ya da 2’yi seçin.
 Dupleks
Half Duplex ve Full Duplex’ten birini seçin. (Veri
alıºveriº yöntemi (Data exchanging method))
 Kumanda
Uzaktan kumandayı Açık(On) ya da
Kapalı(Off) konuma ayarlayın. Uzaktan
kumandanın Kimliğini (ID) 0 ila 99’dan herhangi
bir sayıya ayarlayabilirsiniz.
26_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 26
2007-8-2 15:18:58
İletiºim sorunları nedeniyle, aynı anda
PTZ cihazını ve uzaktan kumanda cihazını
kullanamazsınız. PTZ kontrol modunda,
uzaktan kumanda bağlı olduğunda DVR’
nin PTZ modu iptal edilir. Buna karºın,
DVR PTZ moduna geçtiğinde uzaktan
kumandanın bağlantısı kesilir.
Uzaktan kumandanın kullanılmasıyla PTZ
cihazının nasıl kullanıldığını öğrenmek için
uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna
bakınız.
 Video
- Açık: Seçilen kanaldan kamera görüntüsü
ekrana gelir.
- Kapalı: Seçilen kanaldan kamera görüntüsü
ekrandan kaybolur.
- Gizli1: Seçilen kanaldaki video bilgileri hariç
diğer bilgileri görüntüler.
- Gizli2: Herhangi bir bilgi görüntülemez.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece
8 kanal görüntülenir.
KAMERA
Kamera menüsü için ayrıntılı maddeler resimde
gösterildiği gibidir:
MENU DÜZENİ
Sistem
Kamera
Kamera Konfigürasyonu
PTZ CİHAZI
Ekran Düzeni
İzleme
Kayıt Modu
 Baºlık (Title)
Seçilen kanalın kamerasına isim verebilirsiniz.
Eğer ENTER tuºuna basarsanız sanal klavye
ekrana gelir.
Sanal Klavye
Bir karakter seçmek için Yön tuºlarını
ve seçilen karakteri yazmak için ENTER
tuºunu kullanın. 15 karaktere kadar
yazabilirsiniz. Boºluk kullanımına izin
verilmez. Eğer CapsLock’u seçerseniz,
sanal klavye büyük harften küçü harf
moduna geçer.
Olay Kayıtları
ݺ Takvimi
Yedekleme
Ağ
Hareket/Kontrol
Seç
MENU
 Ses
- Açık: Seçilen kanalda sesi duyabilirsiniz.
- Kapalı: Seçilen kanalda sesi duyamazsınız.
Sesi duymak için sadece kanal 1 ila 4’ü
seçebilirsiniz.
05 MENÜ KURULUMU
Video ayarı Off (Kapalı) konumda olan
kanal için ses (audio), kamera ismi
(camera name) ve otomatik sıralama
(auto sequence) ayarlarına izin verilmez.
Çıkıº
Kamera Konfigürasyonu
Kamera Ayarları
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Video
Açık
Açık
Açık
Açık
Açık
Açık
Açık
Açık
Ses
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Baºlık
CAM 01
CAM 02
CAM 03
CAM 04
CAM 05
CAM 06
CAM 07
CAM 08
9-16
Oto Sekans
5 sn.
5 sn.
5 sn.
5 sn.
5 sn.
5 sn.
5 sn.
5 sn.
OK
İptal
CapsLock
Sil
Geri
OK
İptal
Boºluk
 Otomatik Sekans (Auto Seq)
Her bir kanal için otomatik sıralama (auto
sequence) aralığını belirleyebilirsiniz. Bu ayar
live (canlı) modda uygulanır. Bir kanalın değeri
Kapalı (Off) konuma ayarlandığında, kanal
otomatik sıralama (auto sequence) modunda
gösterilmez.
menü kurulumu _27
SHR-5162_TUR.indb 27
2007-8-2 15:18:59
PTZ Cihazı
Ekran Kurulumu
PTZ cihazı ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Bu, her bir kanalın kamera görüntüsü için
parlaklığın, kontrastın ve rengin ayarlanması için
kullanılır.
PTZ CİHAZI
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
KİMLİK
000n
001
002
003
004
005
006
007
Protokol
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Seri Modu
Yarı Dupleks
Baud hızı
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9-16
Eºlik
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
OK
Veri
8
8
8
8
8
8
8
8
Dur
1
1
1
1
1
1
1
1
>
Parlaklık
050
Kontrast
050
Renk
050
İptal
Varsayılan
 Kimlik (ID)
PTZ kamera için Kimlik (ID) 0 ila 255’den
herhangi bir sayıya sahip olabilir.
 Protokol
PTZ cihazı tarafından desteklenen protokol.
Mevcut protokoller arasında, Samsung, Vic.,
Pan., AD, Phi., Ern., Pel-D, Pel-P, Vcl., Dia.,
Kal., Tech.
 Baud Hızı (Baudrate)
Mevcut baud hızları 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, ve 38400’dür.
 Eºlik (Parity)
Yok (None), Çift (Even) ve Tek (Odd)
seçeneklerinden birini seçin.
 Veri (Data)
Veri biti için 7 ya da 8’yi seçin.
 Dur (Stop)
Stop bit için 1 ya da 2’yi seçin.
 Seri Modu (Serial Mode)
Veri alıºveriº yöntemi için Half Duplex ya da
Full Duplex’i seçin.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
DIKKAT
Yukarıda bahsi geçen ayar değerleri
PTZ cihazının değerleri ile aynı olmalıdır.
Daha fazla ayrıntı için, lütfen PTZ
cihazının kullanım kılavuzuna bakınız.
Çıkıº
Parlaklık, kontrast ve renk için değerleri
belirlemek istediğiniz kanal üzerine imleci getirin.
Bir kanal seçildiğinde, bu kanalın görüntüsü sağ
tarafta görüntülenir. Seçim için, ENTER tuºuna
basınız. Değer, 0 ila 100 arasında değiºtirmek
için YUKARI/AªAĞI tuºlarını kullanınız.
Varsayılan (Default) seçildiğinde, değer 50
seçilen kanalın her maddesi için tahsis edilir.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
İZLEME
İzleme ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
İzleme
Olay İzleme
OSG Görüntüleme
Spot Çıkıº Kanalı
Spot Monitörü
Monitör Çıkıºı
PB Kanal Konumu
Çoklu Kanal Sekans
Süre
Tarih
Saat
Baºlık
Statü
CH1
Kapalı
Çlft çlklª
Sağ Alt
5 sn.
Kapalı
Açık
Açık
Açık
Açık
OK
İptal
 Olay İzleme (Event Monitoring)
Kapa (Off), 3sec (saniye), 5sec, 10sec,
20sec, 30sec, ve Sürekli (Continuous)
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
- Kapalı: Olay izleme (event monitoring)
çalıºmıyor.
- 3sec, 5sec, 10sec, 20sec, ve 30sec
(saniye): Otomatik Sıralama (Auto
Sequence) modunda ekran süresini ayarlar.
- Sürekli (Continuous): Olay izleme ekranı
(event monitoring), ALARM tuºuna
basıncaya kadar açık kalır.
28_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 28
2007-8-2 15:19:01
DIKKAT
[Video Out]
Dual video outputu kullanımdayken
düºük kalitede görüntü alabilirsiniz. Bu
durumda, lütfen kompozit ya da VGA
video çıkıºına geçin.
VGA video output portu, kompozit video
çıkıºı ve tam tersi durum söz konusu
olduğunda kullanım için müsait değildir.
Eğer MODE ve ZOOM tuºlarına 5
saniye boyunca basıldığında alarm bip
sesi ile birlikte sistem yeniden baºlatılır.
Yeniden baºlatma sırasında ve video
output modu değiºtirildiğinde LED’ler
yanıp söner. (Kompozit output
VGA
output).
 VGA output: 640x480 (60Hz)
KAYIT MODU
Kayıt modu için detaylı liste aºağıdaki gibidir:
MENU DÜZENİ
05 MENÜ KURULUMU
 OSG Görüntüsü (Display)
- Tarih (Date): Açık (On) konuma
getirildiğinde tarih (date) ekranda gösterilir.
- Saat (Time): Açık (On) konuma
getirildiğinde saat (Time) ekranda gösterilir.
- Baºlık (Title): Açık (On) konuma
getirildiğinde kamera ismi (camera name)
ekranda gösterilir.
- Durum: Açık (On) konuma getirildiğinde,
kaydetme ve olay bilgisi, ses (audio) iºareti,
ve PTZ iºareti ekranda gösterilir.
 Spot Çıkıº Kanalı (Spot Out Channel)
Bu özellik, ürünün arkasında yer alan SPOT
giriºine (jack) bir monitörün bağlanması ile
belirli bir kanalın izlenmesinde kullanılır. İki
monitör kullandığınızda, monitörlerden birisi
belirlemeli izleme (spot out monitoring) için
belirlenebilir. Bu durum iki tür fonksiyonun
kullanılmasını sağlar: Sadece belirlemeli
(spot out) kanalın ve tüm kanalların
otomatik sıralamasının (auto sequencing)
görüntülenmesi.
- Otomatik sıralama (auto sequence) kurulum
aralığı Ch 1 ila Ch 16’dır.
- Otomatik sıralama (auto sequence)
modunda, kanallar sırayla değiºtirilir.
- Otomatik sıralama (auto sequence) süresi
Kamera Kurulumu’nda (Camera Setup)
ayarlanan süre ile aynıdır.
 Spot Monitörü (Spot Out Event Monitor)
Birden fazla kanaldan olayların izlenmesi için
bu ayarlanmıºtır.
- Kapalı(Off): Spot Monitörü (Spot Out)
kanalda çalıºmaz.
- 3sec , 5sec, 10sec, 20sec, ve 30sec
(saniye): Otomatik Sıralama (Auto
Sequence) modunda ekran süresini ayarlar.
- Sürekli (Continuous): Olay izleme
baºladığında, ALARM tuºuna basıncaya
kadar ekran açık kalır.
 Monitör Çıkıºı (Monitor Out)
Video output yöntemleri Kompozit, VGA ve
Dual output modlarından seçilebilir.
Sistem, Video çıkıº yöntemleri değiºtirildikten
sonra yeniden baºlatılır.
- Kompozit Video output: kompozit output
sinyalini transfer eder.
- VGA video output: VGA output sinyalini
transfer eder.
- Dual video output: hem kompozit hem
de VGA video outputları kullanım için
mevcuttur.
 PB Kanal Konumu (PB Channel Position)
Oynatma (playback/PB) kanal konumunu
9-bölümlü modda belirleyebilirsiniz.
Sağ Alt (Right Down): Oynatma (playback)
kanalı ekranın sağ alt kısmında gösterilir.
Merkez(Center): Oynatma (playback) kanalı
ekranın ortasında gösterilir.
 Çoklu Kanal Sekans (Multi Channel Seq).
bölümlü ekranlar için Otomatik Sıralama (Auto
Sequence) aralığını ayarlayabilirsiniz. Mevcut
aralıklar 3, 5,10, 20 ve 30 saniyedir.
Sistem
Kamera
İzleme
Kayıt Kalitesi & Otomatik Silme
Kayıt Hızı & Video Boyutu
Olay Kayıt Bekleme Süresi
Kayıt Modu
Olay Kayıtları
ݺ Takvimi
Yedekleme
Ağ
Hareket/Kontrol
Seç
MENU
Çıkıº
Kayıt Kalitesi ve Otomatik Silme
(Record Quality & Auto Deletion)
Kayıt Kalitesi & Otomatik Silme
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Otomatik Silme:
Kapalı 01 Gün
Olay
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Olay
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
Seviye4
OK
İptal
menü kurulumu _29
SHR-5162_TUR.indb 29
2007-8-2 15:19:02
 Kayıt Kalitesi (Record Quality)
Seviye 8(Yüksek)~Seviye1(Düºük) seçenekleri
arasından seçim yaparak kaydetme görüntü
kalitesini ayarlayabilirsiniz.
 Otomatik Silme (Auto Deletion)
Eğer Açık(On) konumu seçerseniz, eriºim
kısıtlaması için gün sayısını belirleyebilirsiniz.
Eğer 3’e ayarlanmıºsa, 3 günden az bir süre
içerisinde kaydedilmiº verileri arayamazsınız.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Kayıt Hızı ve Video Boyutu (Record
Rate & Video Size)
NTSC
Kayıt Hızı & Video Boyutu
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Olay
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Olay
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
OK
İptal
Video Boyutu
CIF(C)
- Eğer çözünürlük CIF’e (Ortak Ara Biçim)
ayarlanmıºsa ve Video On kameralarının
sayısı 1 ila 4 ise, IPS limit NTSC için 30 ips
ve PAL için 25 ips’dir.
- Eğer çözünürlük CIF’e (Ortak Ara Biçim)
ayarlanmıºsa ve Video On kameralarının
sayısı 9 ila 16 ise, IPS limit NTSC için 3,7
ips ve PAL için 3,1 ips’dir.
- Eğer çözünürlük CIF’e (Ortak Ara Biçim)
ayarlanmıºsa ve Video On kameralarının
sayısı 5 ila 8 ise, IPS limit NTSC için 7,5 ips
ve PAL için 6,2 ips’dir.
- Eğer çözünürlük CIF’e (Ortak Ara Biçim)
ayarlanmıºsa ve Video On kameralarının
sayısı 1 ila 4 ise, IPS limit NTSC için 15 ips
ve PAL için 12,5 ips’dir.
 V. Boyutu (Video Size)
CIF ve Half D1’den (yatay çözünürlüğün yarısı
numune alınmıºtır) herhangi birini seçin.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Olay Kayıt Bekleme Süresi (Event
Record Duration)
Olay kaydetme için süreyi ayarlayabilirsiniz.
PAL
Olay Kayıt Bekleme Süresi
Kayıt Hızı & Video Boyutu
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Olay
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Video Boyutu
CIF(C)
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Olay
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
OK
İptal
KAYIT (RECORD) tuºuna bastığınızda, kayıt ile
ilgili ayarlar uygulanır.
 IPS (saniye baºına görüntü)
Bu birimi kullanarak görüntü kayıt hızını
belirleyebilirsiniz. Bu hız saniye baºına kaç
tane görüntünün kaydedildiğini belirtir.
NTSC ile, 30, 15, 7,5, 3,7, 1,8, 0,9 ips
ve Off (Kapalı) seçeneklerinden herhangi
birini seçebilirsiniz. PAL durumunda, 25,
12,5, 6,2, 3,1, 1,5, 0,7 ips, ve Off (Kapalı)
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
 Mevcut IPS limitleri Video On kameralarının
sayısına bağlı olarak değiºir. Kamera
Konfigürasyonunda Video On/Off (Açık/Kapalı)
ayarları çalıºtırılır.
- Eğer çözünürlük CIF’e (Ortak Ara Biçim)
ayarlanmıºsa ve Video On kameralarının
sayısı 9 ila 16 ise, IPS limit NTSC için 7,5 ips
ve PAL için 6,2’dür.
- Eğer çözünürlük CIF’e (Ortak Ara Biçim)
ayarlanmıºsa ve Video On kameralarının
sayısı 5 ila 8 ise, IPS limit NTSC için 15 ips
ve PAL için 12,5’dir.
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Olay Önc.
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Olay Sonr.
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Olay Önc.
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
OK
Olay Sonr.
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
1 dak
İptal
 Olay Öncesi (PreEve.)
Olay Öncesi Kısmı
(Pre-Event Section)
OlayZamanı (Event time)
Bu alanda saat ayarlanmıºsa, olay süresince
alarm öncesine kadar olan görüntüleri kaydeder.
Mevcut değerºer 5, 10, 20 ve 30sec’dir (saniye).
 Olay Sonrası (PostEve.)
OlayZamanı
(Event time)
Olay Sonrası Kısmı
(Post-Event Section)
Bu alanda saat ayarlanmıºsa, olay süresinden
alarm sonrası sürece kadar olan görüntüleri
kaydeder. Mevcut değerºer 5, 10, 20 ve 30sec,
1dak, 3dak, 10dak, 20dak.’dır.
30_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 30
2007-8-2 15:19:04
OLAY KAYIT MODU (EVENT
RECORD MODE)
Hareket Algılama Kurulumu (Motion
Detection Setup)
Olay modu için detaylı liste aºağıdaki gibidir:
Hareket algılama ile ilgili ayarlarınızı
yapılandırabilirsiniz. Algılama alanı belirlendiğinde,
sistem bu alanda herhangi bir hareketi algılar.
MENU DÜZENİ
Sistem
Kamera
Hareket Saptama Ayarı
İzleme
Kayıt Modu
Alarm Saptama Ayarı
Hareket Saptama Ayarı
Video Kayıp Saptama Ayarı
ݺ Takvimi
Yedekleme
Ağ
Hareket/Kontrol
Seç
MENU
Çıkıº
Alarm Algılama Kurulumu (Alarm
Detection Setup)
Alarm Saptama Ayarı
Sensör
1
2
3
4
5
6
7
8
Durum
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Alarm Çık
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
9-16
OK
Süre
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
İptal
 Sensör Durumu (Sensor State)
- Kapalı (Off): Sensör çalıºmıyor.
- N.O (Normal Aç): Sensör her daim açık.
Ancak, kapanırsa alarm çalmaya baºlar.
(A Contact)
- N.C (Normal Kapat): Sensör her daim
kapalı. Ancak, açılırsa alarm çalmaya baºlar.
(B Contact)
 Cam
Mevcut sensör ile senkronize olan kameranın
ayarlanması için kullanılır. Varsayılan ayar
sensör numarasını takip eder. Bir sensör
birden fazla kamera ile senkronize olabilir
böylece birden fazla değer seçilebilir.
Kameralar ile sensörleri senkronize etmek
için her bir kamerayı sıfırlayabilirsiniz. Eğer bir
sensör ilgili kamerayı baºlatırsa, kamera size
preset konumunu gösterebilir.
 Alarm Çık (Alarm-Out)
Bir alarm durumunda Alarm-Out konumunu
ayarlamak için kullanılır. Halihazırda 5 Alarm
Out mevcuttur. Mevcut sensörle senkronize
etmek için bir alarm-out seçiniz. Ancak, birden
fazla değerler seçilebilir.
 Süre (Duration)
Alarm-Out süresinin belirlenmesi için kullanılır.
Bir alarm çalarsa, alarm preset zamanı
için verilir. Kapa (Off), 3sec (saniye), 5sec,
10sec, 20sec, 30sec, ve Sürekli (Continuous)
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Alan
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Ayarla
Hassasiyet
Ç Yüksek
Ç Yüksek
Ç Yüksek
Ç Yüksek
Ç Yüksek
Ç Yüksek
Ç Yüksek
Ç Yüksek
9-16
Alarm Çık
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
OK
Süre
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
İptal
 M.D (Hareket Algılama)Durumu
- Kapalı(Off): Hareket algılama çalıºmıyor.
- Açık (On): Hareket algılama aktifdir.
 Alan
Hareket algılama alanının belirlenmesi için
kullanılır. 4 ekstrem sıranın (yukarı, aºağı,
sol, sağ) ayarlanmasına izin verilmez çünkü
görüntü sınırı bölgeleri monitörün teknik
özelliklerine göre farklılık gösterebilir.
- Tümünü Sil (Select All): Tüm alanı seçer.
- Birini Seç (Select One): Her süre içim bir
blok birimi seçer.
- Çeyreği Seç (Select Quarter): Her süre için
ekranın bir çeyrek birimini seçer.
- Hepsini Sil (Clear All): Tüm seçimleri
temizler.
- Kaydet ve Çık (Save & Exit): Ayarları
kaydeder ve çıkar.
- Çıkıº (Exit): Kaydetmeden çıkar.
05 MENÜ KURULUMU
Olay Kayıtları
Kam M.D Vaz.
1
Kapalı
2
Kapalı
3
Kapalı
4
Kapalı
5
Kapalı
6
Kapalı
7
Kapalı
8
Kapalı
Tümünü Seç
Birini Seç
Çeyreği Seç
Hepsini Sil
Kaydet ve Çık
Çıkıº
menü kurulumu _31
SHR-5162_TUR.indb 31
2007-8-2 15:19:07
 Hassasiyet (Sensitivity)
Hareket algılama için hassaslığın ayarlanması
için kullanılır. Mevcut değer Düºük (Low), Orta
(Medium) ve Ç Yüksek (Very High).
 Alarm Çık (Alarm-Out)
Bir alarm durumunda Alarm-Out konumunu
ayarlamak için kullanılır. Halihazırda 4 Alarm
Out mevcuttur. Mevcut sensörle senkronize
etmek için bir alarm-out seçiniz. Ancak, birden
fazla değerler seçilebilir.
 Süre (Duration)
Alarm-Out süresinin belirlenmesi için kullanılır.
Bir alarm çalarsa, alarm preset zamanı
için verilir. Kapa (Off), 3sec (saniye), 5sec,
10sec, 20sec, 30sec, ve Sürekli (Continuous)
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Video Kayıp Algılama Kurulumu
Video kaybı ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Eğer herhangi bir video kaybı algılanırsa, ilgili
alarm verilir.
Video Kayıp Saptama Ayarı
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Video Kayıp Durumu
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Alarm Çık
1
2
3
4
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
9-16
Süre
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
10 sn.
OK
İptal
 Video Kaybı Vaz.
- Kapalı(Off): Video Kaybı algılama çalıºmıyor.
- Açık (On): Video kaybı algılama aktif.
 Alarm Çık (Alarm-Out)
Herhangi bir video kaybı algılandığında AlarmOut konumunu ayarlamak için kullanılır.
Halihazırda 4 Alarm Out mevcuttur.
 Süre (Duration)
Alarm-Out süresinin belirlenmesi için kullanılır.
Bir alarm çalarsa, alarm preset zamanı
için verilir. Kapa (Off), 3sec (saniye), 5sec,
10sec, 20sec, 30sec, ve Sürekli (Continuous)
seçeneklerinden herhangi birini seçebilirsiniz.
Kayıt ݺ Takvimi
Günlerin ve saat bloklarının seçilmesiyle iº takvimi
çalıºtırılır. Varsayılan ayar Olay Kaydetme’dir
(Event Recording). Kaydetme iº takvimine göre
otomatik olarak baºlar.
Kayıt Programı
Tüm
P
P
S
Ç
S
C
C
T
Sürekli Kayıt
Olay Kayıtları
Her İkisi (Sürekli, Olay)
Tatil
OK
İptal
 CH >: Bu tuºa basıldığında tüm kanallara Kanal
1’in değeri kopyalanır.
 0 ila 23: Yatay sıra içim zaman değerleri.
 P ila T: Günler (Pazardan Cumartesiye) ve Tatil (H).
 TÜMÜ (ALL): Bu tuºa bastığınızda mevcut
pencerenin genel ayarları sırasıyla Sürekli
(Continuous), Olay Kaydetme (Event Record)
ve Her İkisi (Both) seçeneklerine değiºir.
 Sürekli Kayıt (Continuous Recording)
Kaydetme iºlemi Kayıt Modunda (Record
Mode) yapılandırılan ayarları takiğ eder.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 7’de “ݺ Takvimi
Kaydetme”’ye (“Schedule Recording”)
bakınız. Olay kaydetme mavi ile ve her
ikisi kırmızı ile görüntülenirken bu sarı ile
görüntülenir. Hiçbir ºey tahsis edilmediğinde,
gri olarak görüntülenir.
 Olay Kayıtları (Event Recording)
Kurulum zamanı içerisinde bir olay (alarm,
hareket algılama, ve video kaybı) meydana
geldiğinde kaydetme iºlemi otomatik olarak
baºlar. Kaydetme iºlemi Olay Kaydetme’de
(Event Record) yapılandırılan ayarları takip
eder. Daha fazla bilgi için, Bölüm 7’deki “Olay
Kaydetme”’ye (“Event Recordng”) bakınız.
 Her İkisi (Both) (Sürekli, Olay)
Her iki kaydetme aynı zamanda uygulanır.
 Tatil (Holiday)
Eğer Tatil (Holiday) tuºuna basarsanız, tatilleri
belirlemeniz için bir takvim penceresi açılır.
İmleci tarihin üzerine getirin ve ENTER tuºuna
basın ve sonra tatil günü olarak tarihi ya da ayın
belirli bir günü belirleyin. (Heriki opsiyonu tatil
olarak ayrıca ayarlayabilirsiniz.)
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Tatil Kurulumu
ªub
ݪ TAKVIMI (SCHEDULE)
ݺ takvimi ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Paz
Mon
Tue
Wed
ªub/ 08
4
11
18
25
5
12
19
26
ªub
6 / 2. / Per.
7
13
14
20
21
OK
27
28
Thu
1
8
15
22
İptal
29
Fri
2
9
16
23
OK
Sat
3
10
17
24
İptal
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
32_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 32
2007-8-2 15:19:08
Alarm Verme ݺ Takvimi (Alarm Out
Schedule)
Alarm için otomatik output iº takvimini
belirleyebilirsiniz.
Alarm Çıkıº Programı
Alarm 1
Alarm 2
Kapalı
Açık
Olay Yönlendirmeli
Alarm 3
Tatil
Alarm 4
OK
Bip
İptal
Alarmların, günlerin ve saat bloklarının
seçilmesiyle iº takvimi çalıºtırılır. Varsayılan ayar
Olay Yönlendirmeli’dir (Event Driven). Her alarm
ya da bip sesi için, alarmı çalıºtırabilir ya da
kapatabilirsiniz. Olay Yönlendirmeli (Event
Driven) durumda, sadece bir olay meydana
geldiğinde alarm verilebilir.
 AO >: Alarm Çıkıºını gösterir.Tüm alarmlar,
basıldığında Alarm1’e göre değiºir.
 0 ila 23: Yatay sıra içim zaman değerleri.
 P ila T: Günler (Pazardan Cumartesiye) ve Tatil (H).
 TÜMÜ (ALL): Bu tuºa bastığınızda mevcut
pencerenin genel ayarları Off (Kapalı), On
(Açık) ve Olay Yönlendirmeli (Event Driven)
seçeneklerine değiºir.
 Kapalı: Ayar saati sırasında alarmın çalmaması
için bu konuma getirilir.
 Açık: Ayar saati sırasında alarmın çalması için bu
konuma getirilir.
 Olay Yönlendirmeli: Ayar saati sırasında bir
olay meydana geldiğinde alarmın çalması için
bu konuma getirilir.
 Tatil (Holiday)
Eğer Tatil (Holiday) tuºuna basarsanız, tatilleri
belirlemeniz içim bir takvim penceresi açılır.
İmleci tarihin üzerine getirin ve belirlemeyi
tamamlamak için ENTER tuºuna basın. (Tekrar
ENTER tuºuna basarsanız ayarlar iptal edilir.)
AĞ
Ağ bağlantısı için ağ bağlantısı ile ilgili ayarlarınızı
yapılandırabilirsiniz.
IP Ayarları
IP Ayarları
Bağlantı Modu
Band Geniºliği
Yönetici Parolası
Kullanıcı Parolası
IP
Modem IP Nosu
Alt Ağ Maskesi
DNS
ADSL Kullanıcı Kimliği
Parola
Statik IP
2 Mbps


192.168.001.201
192.168.001.001
255.255.255.000
168.126.036.001
ID
DIKKAT
05 MENÜ KURULUMU
AO
Tüm
P
P
S
Ç
S
C
C
T
 Bağlantı Modu (Connection Mode)
Ürünün ana gövdesine bağlı olarak bir ağ tipi
seçiniz.
- Statik IP: Ana gövde statik IP’ler kullanılarak
ağa bağlandığında.
- Değiºken IP: Ana gövde DHCP ile
sağlanan değiºken IP’ler kullanılarak ağa
bağlandığında.
- ADSL(PPPoE): Ana gövde, Eternet
üzerinden (PPPoE) Point-to-Point Protokolü
kullanılarak ADSL’e bağlandığında.
 Band Geniºliği (Bandwidth)
Sınırsız, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 800
Kbps, 600 Kbps, 500 Kbps, 400 Kbps, 300
Kbps, ve 128 Kbps arasından bir ağ hızı
seçiniz.. Eğer bağlantı ADSL ile yapılırsa, bant
geniºliğini sadece 600 kbps ya da daha az
olarak belirleyebilirsiniz.
 Yönetim Parolası (Admin Password)
Smart Viewer ve bu ürün arasında Admin
ayrıcalığı (privilege) kullanılarak bağlantının
sağlanmaı için kullanılır. Girilen parolanın azami
8 basamaklı olmasına izin verilir. ENTER
tuºuna basın ve SAYISAL tuºları kullanarak
istediğiniz sayıları girin. Varsayılan Admin
parolası “4321”’dir.
 Kullanıcı Parola (User Password)
Smart Viewer ve bu ürün arasında kullanıcı
ayrıcalığı (user privilege) kullanılarak bağlantının
sağlanması için kullanılır. Girilen parolanın
azami 8 basamaklı olmasına izin verilir.
ENTER tuºuna basın ve SAYISAL tuºları
kullanarak istediğiniz sayıları girin. Varsayılan
kullanıcı parolası “4321”’dir.
Kullanıcı ayrıcalığı (user privilege) ile, hem
DVR’deki Menü Kurulum penceresine hem de
Smart Viewer’da DVR Kurulum ekranına eriºim
sağlayamazsınız.
1. Eğer ürünün ana gövdesi LAN
gibi yüksek hızlı bir ağa bağlıysa,
1 Mbps’den daha yüksek bir bant
geniºliğine ayar yapılması tavsiye
edilir.
2. Eğer cihaz ADSL ya da düºük
bant geniºlii kullanılarak bir ağa
bağlanmıºsa, bant geniºliğini
600Kbps’i geçmeyecek ºekilde
ayarlayınız ve kaydetme modunu
CIF (standart) geçmeyecek
ºekilde ayarlayınız. Düºük bir
bant geniºliğini destekleyen ağ
çevresi için daha yüksek bir bant
geniºliğine ya da daha yüksek
kaydetme moduna ayar yapılması
ağın aºırı yüklenmesine neden
olabilir, dolayısıyla, Smart Viewer’a
ya da görüntü monitörüne bağlantı
düzgün bir ºekilde çalıºmayabilir.
3. Bağlantı modu ADSL’e
ayarlandığında, bant geniºliği
300Kbps’e sabitlenir.

OK
İptal
menü kurulumu _33
SHR-5162_TUR.indb 33
2007-8-2 15:19:09
 IP
Ağa bağlanmak için ürünün ana gövdesi için
IP adresi ayarlayın. Eğer bağlantı modu Statik
IP’ye ayarlanmıºsa, IP adresini girin. Eğer
bağlantı modu Dinamik IP ya da ADSL(PPPoE)
ise, DHCP sunucusu ya da ADSL ºirketi ile
belirlenen IP adresi otomatik olarak görüntüye
gelir. DHCP ya da ADSL bağlantısının baºarısız
olduğu durumlarda, “000.000.000.000” değeri
görüntülenir. Daha sonra, IP adresin alınması
ve bağlantıyı tekrar denemek için OK tuºuna
basınız. Eğer bağlantı baºarısızlığı devam
ederse, bir süre için gücü kesin ve tekrar
deneme için sistemi yeniden yükleyin.
 Modem IP Nosu (Ağ Geçidi)
Statik IP söz konusu olduğunda, tahsis
edilen ağ geçit (gateway) adresini ayarlayınız.
Dinamik IP ya da ADSL ile, adres otomatik
olarak tahsis edilir.
 Alt Ağ Maskesi (Subnet Mask)
Tahsis edilen altağ maskesini (subnet mask)
ayarlayınız.
 DNS
DNS adresini ayarlayınız. Varsayılan değer
“168.126.63.1.”’dir. DHCP ya da ADSL
kullandığınızda ağa bağlanmakta güçlük
çekiyorsanız, ağ yöneticisi ya da ADSL firma
personli ile irtibata geçip yeni bir DNS adresi
oluºturun.
 ADSL Kullanıcı Kimliği (ADSL User ID)
Eğer ürün ADSL ağa bağlıysa, ADSL ºirketine
tahsis edilen kullanıcı kimliğini (User ID) girin.
Sanal klavyeyi kullanarak kullanıcı kimliğini (ID)
alfabe, rakam ya da semböl fark etmeksizin
40 harfe kadar girebilirsiniz.
 Parola (Password)
Eğer ürün ADSL ağına bağlı ise, ADSL ºirketine
tahsis edilen kullanıcı parolasını girin. Sanal
klavyeyi kullanarak kullanıcı kimliğini (ID) alfabe,
rakam ya da semböl fark etmeksizin 40 harfe
kadar girebilirsiniz.
DIKKAT
ADSL söz konusu olduğunda, ses
(audio) Smart Viewer’da oynatılmaz.
Smart Viewer’in ürüne bağlı olmasını
sağlamak için, IP, port, Subnet mask
(altağ maskesi), gatewat (aº geçidi) ve
DNS’i ayarladığınızdan emin olun.
Yanlıº ayarlar ürüne bağlanamamanıza
neden olabilir. Doğru ayar değerlerini
almak için lütfen ağ yöneticisi ya da
ADSL firma personeli ile irtibat kurun.
Transfer Protokol Ayarları (Transfer
Protocol Settings)
Verilerin transfer edilmesinde ağ kullanımı içinveri
transfer protokolü ile ilgili ayarları yapılandırmanız
gerekir.
Transfer Protokol Ayarları
Protokol Tipi
Bağlantı Noktası (TCP)
Port (UDP)
UniCast / MultiCast
Multicast IP
UDP
554.555.556.557
8000-8159
Unicast
224.126.063.001
TTL
DDNS Sitesi
Sunucu adı
Kullanıcı adı
Kullanıcı Parolası
005
Kapalı

OK
İptal
 Protokol Tipi
TCP ve UDP’den herhangi birini seçin. Eğer IP
Kurulumunda ADSL’i seçtiyseniz sadece TCP
kullanılabilir. Bu durumda, ses (audio) iletim
kullanılamaz.
 Bağlantı Noktası (Port)(TCP)
YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanarak 554
ila 2046 arasından bir sayı seçiniz ve port
numarası 4 ile değiºecektir. Port numarası
belirlendiğinde, sonraki 3 numara değiºir.
 Bağlantı Noktası (Port)(UDP)
YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanarak 8000
ila 9760 arasından bir sayı seçiniz ve port
numarası 160 ile değiºecektir. Port numarası
belirlendiğinde, sonraki numara değiºir.
 Unicast/Multicast
Unicast ve Multicast’ten birisini seçiniz.
Unicast varsayılan olarak ayarlanır.
Multicast’i seçtiğinizde, multicast IP’si
aktive olur ve YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını
kullanarak 224.0.0.0 ila 239.255.255.255
arasında değiºen adresi girebilirsiniz.
 TTL
0 ila 255 arasında değiºen bir numara giriniz.
Sadece Multicast seçiliyken girebilirsiniz.
Varsayılan değer “5.”’tir.
 DDNS Sitesi
Bir DDNS alanı seçiniz. Bu DDNS kurulumu,
Smart Viewer’i çalıºtıran uzaktan kumandadan
izleme ekranlarını görebilmek için gereklidir.
Kullanılabilir değerler, Off (Kapalı), Samsung
DDNS, dyndns.com, no.ip.com ve changeip.
com’dur. Eğer kapalı(Off) seçerseniz, IP
DDNS içerisinde kaydedilmez.
- Eğer Samsung DDNS’i seçerseniz, TCP
IP’yi Samsung’da çalıºtırılan DDNS’de
kaydedin. Smart Viewer’da DDNS ile ilgili
ayarları yapılandırmak için, Setup > Site
Setup > DVR Registration (Kurulum >
Alan Kurulumu > DVR Kaydı) seçiniz
ve adres tipini MAC adresi ile ayarlayınız
ve sonra Sistem Bilgisinde ve Kurulum
menüsünde gösterilen MAC adresini
kaydediniz. (Ya da ürünün yan etiketinde
yer alan Eternel adresini alabilirsiniz.)
- dyndns.com, no-ip.com ve changeip.
com gibi ücretsiz halka açık DDNS web
sitelerini kullanarak bir dinamik IP’nin
kaydedilmesi ile bir URL alabilirsiniz. Bu
eylem tamamlandığında, pencerede ekrana
gelen terminal (host) ismini, kullanıcı ismini
ve parolayı girin.
34_ menü kurulumu
SHR-5162_C5_TUR.indd 34
2007-09-19 ¿ÀÀü 9:56:46
Geri Çağırma (Callback) Ayarları
Bu konfigürasyon Smart Viewer’in çalıºtıüı yerde
geri çağırma (callback) iletini göndermek için
kullanılır. Herhangi bir alarm, hareket ya da video
kaybı meydana geldiğinde, geri çağırma (callback)
iletilerini göstermek için sistem otomatik olarak
ilgili DVR’ye bağlanır.
 Video Kayıplarını Aktar (Transfer Video
Loss): Smart Viewer’da video kaybı olaylarını
ekrana getirmek için Açık(On) konuma getirin.
 Sistem Giriºlerini Aktar (Transfer System
Log): Kritik sistem hataları gibi sistem
günlüklerini göstermek için Açık (On) konuma
getirin.
DIKKAT
Bu fonksiyon Açık (On) konuma
getirilse bile, alarm, hareket algılama ve
video kaybı ayarları Olay Kayıtlarında
ayarlanmadığı sürece herhangi bir geri
çağırma (callback) iletisi oluºturulmaz.
Smart Viewer’dan geri çağırma
(callback) iletileri alabilmek için,
Callback tuºunu tıklayınız.
Transfer Resim Ayarları
(Transfer Picture Settings)
Görüntülerin transfer edilmesi için video boyutu
ve kalitesini yapılandırabilirsiniz.
Transfer Resim Ayarları
V. Boyutu
Kalite
CIF
Çok Yüksek
Geri Çağırma Ayarları
Açık/Kapalı
IP Adresi
Port (UDP)
Yeniden Deneyin
Alarmı Aktar
Hareket Algılamayı Aktar
Video Kayıplarını Aktar
Sistem Giriºlerini Aktar
OK
Açık
192.168.001.010
7900
05
Kapalı
Kapalı
Kapalı
Kapalı
OK
05 MENÜ KURULUMU
 Eğer halka açık DDNS (dyndns.com, no-ip.
com, ya da changeip.com) oluºturursanız,
DNS içerisinde güncellenecel olan terminal
ismi (host name) için IP adresi alabilmeniz
yaklaºık 30 ila 60 saniye sürer.
 Bu ürünü bir IP yönlendiriciye bağlamak
için, yönlendiricinin kurulum menüsünde
bu ürün için bir port açmanız gerekir.
Bu ürün TCP iletiºimi için 4 porta
sahiptir. Ürüne dinamik IP atamak için IP
yönlendirici tarafından sağlanan DHCP
fonksiyonunu kullanmak için, IP yönlendirici
kurulum menüsü ile tahsis edilen IP için
bir port açın. IP yönlendirici kullanıldığında,
sabit bir IP kullanmanız tavsiye edilir. Bu
amaç doğrultusunda, ürüne tahsis Statik
IP adresini ve port numarasını ayarlayınız,
bağlantı modunda Statik IP’yiseçiniz ve
IP yönlendiricine tahsis edilen IP adresini
girin. IP yönlendiricisinin kullanımıyla ilgili
daha fazla bilgi için, IP yönlendiricisinin
kullanıcı kılavuzuna bakınız ya da üretici ile
irtibat kurunuz.
İptal
 V. Boyutu: CIF ve Half D1’den herhangi birini
seçiniz.
 Kalite (Quality): Ç Yüksek (Veriy High), Yüksek
(High), Standart (Standard) ve Düºük (Low)
seçeneklerinden herhangi birini seçiniz.
İptal
 Açık/Kapalı (On/Off): Off (Kapalı) varsayılandır.
Geri çağırma (callback) fonksiyonunu kullanmak
içinOn(Açık) konumu seçiniz.
 Ip Adresi: YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını
kullanarak Smart Viewer’in çalıºtığı yerden
kiºisel bilgisayarınızın TCP IP adresini
ayarlayınız.
 Bağlantı Noktası (Port)(UDP): YUKARI/
AªAĞI yön tuºlarını kullanarak 7900 ila 7999
arasından bir port numarası ayarlayın. Sayı 1
sayı ile değiºir. Smart Viewer kurulumu için Geri
Çağırma (Callback) Bağlantısı menüsünde port
değerini ayrıca ayarlamanız gerekir.
 Yeniden Deneyin (Retry): 1 ila 20 arasından
bir sayı seçin. Sayı 1 sayı ile değiºir.
 Alarmı Aktar (Transfer Alarm In): Smart
Viewer’da alarmı göstermek için Açık(On)
konuma getirin.
 Hareket Algılamayı Aktar (Transfer Motion
Detection): Smart Viewer’da hareket algılama
olaylarını ekrana getirmek için Açık(On) konuma
getirin.
WebViewer Bağlnatı Noktası Ayarı
Web Viewer için bağlantı noktası numarasını
yapılandırabilirsiniz.
WebViewer Bağlnatı Noktası Ayarı
Bağlantı Noktası (Port)
080
OK
İptal
 Kullanılabilir bağlantı numaraları 80’den 60080’e
kadardır.
 Bağlantı noktası numarasını 80 (varsayılan)
yerine tanımlamak isterseniz, Web tarayıcısının
adres çubuğuna bağlantı noktası numarasını
yapmak gereklidir.
(örneğin: http://218.209.27.130:500)
menü kurulumu _35
SHR-5162_C5_TUR.indd 35
2007-8-3 11:10:07
AĞ KONFİGÜRASYONU
Smart Viewer’in bağlantısı için port
konfigürasyonu
 Smart Viewer içerisinde DVR kaydı için TCP
portunu ayarlamak için, değer ürünün değeri ile
aynı olmalıdır.
 IP yönlendiricisini kullanmak için, aktive edilmiº
portları yönlendirmeniz gerekir.
- TCP için, IP Yönlendirici içerisinde tahsis
edilen 4 portu ayarlayınız
- UDP için, Ip Yönlendiricisi içerisinde
ayarlanan 4 TCP portunu ve 160 UDP
portlarını ayarlayınız.
TCP transfer protokolü söz konusu
olduğunda
TCP’ye tahsis edilen portlar bağlantı kontrol
için ve Smart Viewer’in akıº transferi için
kullanılacaktır.
UDP transfer protokolü söz konusu
olduğunda
 TCP portları Smart Viewer bağlantısı için
kullanılcaktır ve UDP portları ise akıº transferi
için kullanılacaktır.
 Multicast ayarlandığında
- Hem MultiCast IP hem de TTL alanları aktive
edilir.
- MultiCast IP multicast trasnferi için grup
adresidir (D-Class IP Adresi: 224.0.0.0 ila
239.255.255.255).
- TTL (Time To Live) multicast transfer için kaç
tane yönlendiricinin geçeceğini belirtir.
- Hem Set hem de Smart Viewer kurulduğunda
Ağ (LAN ya da ADSL) içerisinden multicast
kullanımınıza izin verilmezse, Smart Viewer
ekranında “Not Connected” (“Bağlı Değil”)
iletisi görüntülenir. Lütfen TCP ya da UDP
ayarlarına değiºtirin.
 Smart Viewer’da kötü görüntü sorunu
- Ağın bant geniºliği transfer akıº paketlerinin
miktarından az ise, görüntülenen görüntü
bazen kötüdür. IP ayarlarından bant
geniºliğini mevcut ayardan daha düºük
bir değere ayarlayın. (ADSL söz konusu
olduğunda, bant geniºliği için 300Kbps ya da
600Kbps değerlerine seçmeniz tavsiye edilir.)
- Eğer bu iºlem bir fayda sağlamazda, protokol
tipini TCP’te değiºtiriniz.
36_ menü kurulumu
SHR-5162_TUR.indb 36
2007-8-2 15:19:10
yedekleme
Önceden tanımlanan bir cihaz varsa, pencere boº
alan ve benzerleri gibi cihaz bilgilerini görüntüler.
DVR’nizin ön kısmında yer alan BACKUP tuºunu
ayrıca kullanabilirsiniz.
DIKKAT
Yedekleme
CH
CH
CH
CH
CH 1
CH 5
CH 9
CH 13
Klasör/Dosya İsmi
Bitiº Tarih/Saat
2007-03-31 10:17:20
CH 2
CH 6
CH 10
CH 14
CH 3
CH 7
CH 11
CH 15
20070131/ 1017
AVI
Seç/Serbest : 0.00/410.91M(0.00%)
Yedekleme Aygıtı : CD/DVDW SH-S182D
CD/DVD
CH 4
CH 8
CH 12
CH 16
Çek
Baºlat
İptal
İlgili ayarları yapılandırmak için
1.
2.
Yön tuºlarını kullanarak baºlangıç tarihini ve
saatini ayarlayın ve ENTER tuºuna basın.
Yön tuºlarını kullanarak bitiº tarihini ve saatini
ayarlayın ve ENTER tuºuna basın.
3.
Yön tuºlarını kullanarak yedekleme için bir kanal
seçin ve ENTER tuºuna basın.
4.
Opsiyonlu: Mevcut dosya ismini değiºtirmek
için sanal klavyeyi kullanın. Dosya ismi formatı
HHMM’dir (azami 4 karakter) ve dosyanon
formatı YYYYAAGG’dir.
5.
Birden fazla cihaz kullanıldığında,alt sol köºede
bulunan USB Belleği kullanarak bir yedekleme
cihazı (backup device) seçiniz. Eğer dahili CD
ya da USB CD/DVD’yi seçerseniz, kaydetme
formatı AVI ile sabitlenir. Kontrol (Check)
seçildiğinde, seçilen saatin ve kanalın dosya
boyutu ve cihazın geri kalan bellek boyutu
gösterilir.
6.
Tüm ayarlar tamamlandığında, yedekleme
iºlemine baºlamak için Start (Baºla) tuºuna
basınız. Yedekleme baºladığında yedekleme
süreci gösterilir. İlerleme penceresinde Stop
(Dur) seçeneğini seçerseniz yedekleme
durur. Eğer Exit (Çık) seçeneğini seçerseniz,
yedeklemeyi durdurmadan ekran bir üst
menüye değiºir.
SHR-5160 ve SHR-5080 söz konusu ise, dahili
DVD yazıcı bulunmaz bu nedenle dahili CD/DVD
için yedekleme fonksiyonu mevcut değildir.
WARNING
06 YEDEKLEME
Baºlangıç Tar./Saat
2007-01-31 10:17:10
[Yedekleme ݺlemi Sırasında]
Eğer yedekleme iºlemi sırasında Çıkıº (Exit)
tuºuna basarsanız, ekran bir üst menüye gider
anca yedekleme iºlemi etkilenmez. Ürünün
çalıºma hızı yedekleme iºlemdeyken azalabilir.
USB CD/DVD ya da hafıza üzerine yedekleme
yapılırken cihazın gerçek kapasitesini
kullanamazsınız çünkü kapasitenin bir kısmı
sistem tarafından kullanılır.
Bu cihaz, SD, CF, MMC vb. gibi hafıza kartları,
flaº kartlar ve bellek çubukları için yedekleme
yapılmasını desteklemez. Sanal klavye
özel karakterlerin ve boºlukların girilmesini
desteklemez.
CD veya DVD arızalandığında, tepsileri sık
sık açılıp kapanır ve bu nedenle yedekleme
iºlemi baºarısız olur. Bu durumda, ortamı
değiºtirdikten sonra yedeklemeyi tekrar
deneyin.
CD veya DVD kullanıldığında diskin yüzeyi
durumu ile yedekleme verileri hasar görebilir.
Yedekleme verilerinin baºlama saati ile dosya ismi
oluºturulur.
(YYYYMMDD)/(HHMM+ seri numarasının dört
rakamı)
Yedekleme dosyası aºağıdaki durumlarda ayrılabilir:
- Dosya boyutunda farklı birimler (DVD için 1GB,
diğerleri içim 2GB)
- Kayıt koºullarında değiºim
- Kesintili kayıt verisi
AVI yedekleme prosesinde kurulum dosyası ile
birlikte ayrıca kopyalan kodek AVI yedekleme
dosyasının oynatılması için gereklidir. Kodeği
bilgisayarınıza kurmak için kodek kurulum dosyası
“MP4Codec.exe” çalıºtırın.
AVI yedekleme dosyasında “INDEX.xml” dahil
edilmiºtir ki bu istediğiniz zamanda arzu ettiğiniz
dosyayı kontrol edip izleyebilmenizi sağlar. USB
harici HDD ve USB Flash Bellek söz konusu
olduğunda, yedekleme sadece FAT32 bölme
formatlama iºleminde yapılabilir.
FAT32’yi formatlamak için, cihazı PC’de FAT32
olarak formatlayın ya da Bellek Kurulumu
menüsünde cihazı silin, ki bu da yedekleme
dosyalarını etkin kılar.
Yedekleme cihazları söz konusu olduğunda, lütfen
depolama cihazlarının uyumluluk listesini kontrol
ediniz. Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların
listesini satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
AVI formatının yedekle iºlemi kanal sayısına ve DVR
iºlem ortamına bağlı olarak daha uzun sürebilir (örn.,
kaydetme, ağ)
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
yedekleme _37
SHR-5162_TUR.indb 37
2007-8-2 15:19:11
PTZ kamera kontrol
PTZ KAMERA KONTROL MODU
ekrana zum yapabilirsiniz. Preset, Kamera Menü
ve vb. gibi çeºitli fonksiyonları ayrıca destekler.
Kamera menüsünde PTZ cihaz kurulumu için doğru
PTZ kamera ayarlarının tahsis edildiğini kontrol
etmeniz gerekir.
2007 - 03 - 11
09:27:16
PTZ CİHAZI
Kamera KİMLİK Protokol
000 Samsung
1
2
001 Vic
3
002 Pan.
4
003 AD
5
004 Phi.
6
005 Ern.
7
006 Pel-D
8
007 Pel-P
Baud hızı
38400
38400
19200
38400
38400
38400
19200
19200
Seri Modu:
Yarı Dupleks
Eºlik
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
Hiçbiri
9-16
OK
Veri
8
8
8
8
8
8
8
8
Dur
1
1
1
1
1
1
1
1
İptal
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
CAM 01
 PTZ kamera kontrol fonksiyonu için live (canlı)
modda PTZ tuºuna basınız. İptalden sonra,
Otomatik Sıralamadaki (Auto Sequence) PTZ
iºareti beyazdan sarıya değiºir.
 İletiºim sorunları nedeniyle, aynı anda PTZ
cihazını ve uzaktan kumanda cihazını aynı
anda kullanamazsınız.
PTZ konfigürasyonu tamamlandığında, PTZ iºareti
( PTZ ) ekrana gelir.
 PTZ kontrol modunda, uzaktan kumanda
bağlı olduğunda DVR’nin PTZ modu iptal
edilir. Uzaktan kumandanın bağlantısı
kesildiğinde, PTZ moduna değiºir. Uzaktan
kumanda kullanarak PTZ cihazının kontrol
edilmesi için uzaktan kumanda kullanıcı
kılavuzuna bakınız.
 Bölümlü ekranda ENTER tuºuna basarsanız,
seçme kullanımı için mavi bir çubul ekrana gelir.
Yön tuºlarını kullanarak PTZ iºareti bulunan
kanalı buluncaya kadar bu çubuğu hareket ettirin
ve ön panelde ya da uzaktan kumandada yer
alan PTZ tuºuna basarak PTZ Kamera Kontrol
Moduna girin. PTZ Kamera Kontrol Modunda,
PTZ iºaretinin rengi beyazdan sarıya değiºir. Bu
modda, kameerayı hareket ettirip yana yatırabilir
ve ekrana zum yapabilirsiniz.
 Samsung protokolü ile çalıºanbir uzaktan
kumanda kullanıldığında, doğrudan kamera
kontrolü çalıºtırılır.
 Azami 5 dakika içerisinde hiçbir PTZ kontrol
faaliyeti yer almazsa, PTZ modu otomatik
olarak iptal edilir. Daha sonra, uzaktan
görüntüleme ile kontrol edilir.
TEMEL PTZ ݪLEMLERİ
PTZ
TELE
WIDE
(GENݪ)
VIEW
(GÖRÜNÜM)
Bir uzaktan kumanda kullanıldığında, Samsung
protokolü ile çalıºan uzaktan kumanda ile kameranın
kontrol edilmesi mümkündür. DVR’den 5 dakika
boyunca PTZ kontrolü gelmezse bu mod otomatik
olarak iptal edilir. Daha sonra, uzaktan görüntüleme
ile kontrol edilir.
PRESET
 Diğer bir PTZ kamera kontrolü tekli ekranda
çalıºtırılır. PTZ çalıºtırılan kanalı seçmek için ön
panelde ya da uzaktan kumandada yer alan
kanal numarası tuºuna basın ve PTZ tuºuna
basın. Tekli ekran PTZ Kamera Kontrol Modunda,
PTZ iºaretinin rengi beyazdan sarıya değiºir. Bu
modda, kamerayı hareket ettirip yana yatırabilir ve
PTZ
TELE
WIDE
(GENݪ)
VIEW
(GÖRÜNÜM)
PRESET
38_ PTZ kamera kontrol
SHR-5162_TUR.indb 38
2007-8-2 15:19:23
3.
İmleci sağa hareket ettirmek için SAĞ yön
tuºuna basın ve ENTER tuºuna basın. ªimdi,
arzu edilen konum ekranını elde etmek için
PTZ iºlemlerini gerçekleºtirin ve PTZ hareket
modundan çıkmak için ENTER tuºuna tekrar
basın.
4.
Sanal klavyeyi açmak için Konum İsmi(Position
Name) alanındaki ENTER tuºuna basınız.
ªimdi, sanal klavyeyi kullanarak konum ismini
girin ve girilen veriyi onaylamak için OK tuºuna
basın.
Eğer hem konumu hem de konum ismini
silmek istiyorsanız, aynı sırada yer alan Del
(Sil) tuºuna basınız. Eğer Del(Sil) tuºuna
basarsanız, tüm konumlar ve konum isimleri
silinir.
PRESET KURULUMU
Preset PTZ kamerasının belirli bir konumudur ve 20’
ye kadar konum saklayabilirsiniz.
AD Protokol PTZ kamerası için sadece 7
preset saklayabilirsiniz.
KAMERA MENÜ KURULUMU
PTZ kameranın kendi menüsü mevcuttur. Bu menü
PTZ kontrolleri için birkaç koºulu tanımlamanızı sağlar.
Bu kurulum için sadece Pan (Gezgir) ve
Samsung protokol kameraları yetkilidir.
Preset ayarlamak için
1.
Tekli Ekran (single screen) PTZ Kamera Kontrol
Modunda, ön panelde ya da uzaktan kumanda
da yer alan PRESET tuºuna basın ve Preset
seçeneğini seçin.
PTZ
TELE
WIDE
(GENݪ)
VIEW
(GÖRÜNÜM)
PRESET
Tekli Ekran (Single Screen) PTZ Kamera Kontrol
Modunda, menü ekranına hareket etmek için
ön panelde ya da uzaktan kumandada yer alan
PRESET tuºuna basınız.
PTZ
TELE
Preset
Preset
2.
Kamera Menü
Önceki
Konum İsmi
Sonraki
WIDE
(GENݪ)
VIEW
(GÖRÜNÜM)
Kamera Menü
PRESET
Çıkıº
Çıkıº
ENTER tuºuna basın.
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
07 PTZ KAMERA KONTROL
 PAN
PTZ Kamera Kontrol Modunda kamerayı yatay
olarak kontrol etmek için, ön panelde ya da
uzaktan kumandada yer alan SOL/SAĞ tuºlarını
kullanın.
 TILT (Yana Yatırma)
PTZ Kamera Kontrol Modunda kamerayı dikey
olarak kontrol etmek için, ön panelde ya da
uzaktan kumandada yer alan YUKARI/AªAĞI
tuºlarını kullanın.
 ZOOM (YAKINLAªTIRMA)
PTZ Kamera Kontrol Modunda, gösterilen
görüntüyü yakınlaºtırmak ya da uzaklaºtırmak için
ön panelde ya da uzaktan kumanda da yer alan
TELE/WIDE tuºlarına basınız.
** MAIN MENU V2.0 **
Sil
Sil
Sil
Sil
Sil
Sil
Sil
Sil
Sil
PTZ Kontrol
Çıkıº
CAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
Bir üst menüye geri gitmek için PRESET tuºuna
basınız.
PTZ kamera kontrol _39
SHR-5162_TUR.indb 39
2007-8-2 15:19:30
PRESET GÖRÜNÜMÜ (VIEW)
PTZ
WIDE
(GENݪ)
TELE
VIEW
(GÖRÜNÜM)
PRESET
Preset kurulumu PTZ kameranın kullanımı ile bir
preset konumuna hareket etmenize izin verir.
Tekli Ekran (single screen) PTZ Kamera Kontrol
Modunda, ön panelde ya da uzaktan kumanda da
yer alan VIEW tuºuna basın ve Preset seçeneğini
seçin.
PTZ
TELE
WIDE
(GENݪ)
VIEW
(GÖRÜNÜM)
PRESET
Preset
Auto Pan
Tarama
Rota
EXIT
Samsung
Preset
Preset
Auto Pan
Tarama
Biçim
Auto Pan
Çıkıº
Sequence
Sort
EXIT
Pan.
(Örnek: Samsung Protokolü)
Arzu ettiğiniz preset konumuna gelinceye kadar
imleci aºağı hareket ettirin ve imlecin hareketini
sağda yer alan ekrandan izleyebilirsiniz.
Preset
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
Önceki
Auto Tarama
Konum İsmi
Frame Scan
Rota
EXIT
Pel.
Bir iºlem seçtikten sonra, ENTER tuºuna basınız.
Daha sonra, seçilen iºlem iºaretlenir ve hareket
etmeye baºlar. Eğer iºlem sırasında diğer biriºlem
seçerseniz, bir önceki iºlem iºaretlenmez ve seçilen
iºlem iºaretlenir.
Sonraki
Çıkıº
DİĞER GÖRÜNÜM (OTHER VIEW)
Tekli Ekran (single screen) PTZ Kamera Kontrol
Modunda, diğer görüntüleme kontrollerini kullanmak
için, ön panelde ya da uzaktan kumanda da yer alan
VIEW tuºuna basın.
ISamsung, Pan., Pel.-P, ve Pel.-D protokol
PTZ kameraları aºağıdaki iºlemleri destekler:
 Samsung: Auto Pan/Scan/Rota
 Pan.: Auto Pan/Sequence/Sort
 Pel.(P,D): Auto Tarama/Frame Scan/Rota
Preset
Auto Pan
Tarama
Rota
Çıkıº
(Örneğin, Samsung Protokolü)
ݺlem devam ederken PTZ iºlemlerini
gerçekleºtirirseniz, ya da Preset Kurulumu ya da
Kamera Menü Kurulum moduna girerseniz, mevcut
iºlem durdurulur ve iºaretlenmez.
ݺlem sırasında sistem yeniden baºlatılmasa bile,
ayarlanan iºlem baºlar ve iºaretli kalır.
40_ PTZ kamera kontrol
SHR-5162_TUR.indb 40
2007-8-2 15:19:38
kaydetme
REC (NORMAL KAYDETME)
Eğer kaydetme iºlemi sırasında kaydetme
WARNING iºlemini durdurması gerken iºler (saat
değiºimi, dosya silnmesi, HDD bağlantısı/
bağlantısını kesme vb.) yapılırsa, mevcut
kaydetme iºlemi durur.
KAYIT ݪ TAKVİMİ (RECORD
SCHEDULE)
ݺ Takvimi Kaydetme (Schedule Recording) ya
da ݺ Takvimi/Olay Kaydetme ( Schedule/Event
Recording) aktif olduğunda, iº takvimi kaydı
otomatik olarak baºlar. ݺ takvimi kaydı iºlemdeyse,
ekranda Recording(Kaydediyor) ikonu belirir.
Kayıt Programı
Tüm
P
P
S
Ç
P
C
C
T
Sürekli Kayıt
Olay Kayıtları
Her İkisi (Sürekli, Olay)
Tatil
OK
İptal
Bir olay durumunda bile, iº takvimi kaydetmesi
ile birlikte olay kaydetme ya da iº takvimi/olay
kaydetme ayarlandığında olay kaydetme
baºlamaz.
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
08 KAYDETME
Kayıt Modunda (Record Mode) ayarlandığı gibi,
RECORD tuºuna basılması kaydetme iºlemini
baºlatır. Daha sonra, ekranda REC LED ıºığı ve
Kaydetme (Recording) ikonu belirir. HDD üzerine
kaydetme iºlemi sürerken, HDD LED yanıp söner.
Kaydetme sırasında, RECORD tuºuna tekrar
basarak iºlemi durdurabilirsiniz. Eğer kaydetme
iºlemi durursa, REC LED ıºığı söner.
Eğer Event Recording (Olay Kaydetme) aktif ise,
her olayda kaydetme iºlemi baºlar. Bu durumda,
kaydetme ayarlara (video boyutu, kaydetme kalitesi,
çerçeve hızı, alarm öncesi, ve alarm sonrası) göre
kaydetme çalıºtırılır.
Olay Kaydetme
Aºağıdakiler olay kaydetme durumlarıdır:
 Alarm Algılama
Sensör durumu N.O. ya da N.C’ye ayarlandığında
kaydetme baºlar (MENU DÜZENİ > Olay
Kayıtları (Event Record)> Alarm Saptama Ayarı
(Alarm Detection Setup)).
 Alarm Algılama
Hareket algılama durumu Açık (On) (MENU
DÜZENİ > Olay Kayıtları (Event Record) >
Hareket Saptama Ayarı (Motion Detection
Setup) konuma ayarlandığında kaydetme baºlar.
 Video Kaybı Algılama
Video kaybı durumu Açık (On) (MENU DÜZENİ >
Olay Kayıtları (Event Record) > Video Kayıp
Saptama Ayarı (Video Loss Detection Setup)
konuma ayarlandığında kaydetme baºlar.
 Olay Kaydetme Modu (Event Recording Mode)
Bir olay meydana geldiğinde, bu kaydetme
biçimini yapılandırır. Olay öncesi (Pre Event)
Açık (On) açık konuma ayarlandığında, sistem
herhangi bir olaydan önce görüntüleri kaydeder.
Aynı ºekilde, Olay sonrası (Past-event) Açık (On)
konuma ayarlandığındai herhangi bir olaydan
sonra görüntüler kaydedilir.
Daha fazla bilgi için, sayfa 30’de “Olay Kayıt
Süresi” bakınız.
kaydetme _41
SHR-5162_TUR.indb 41
2007-8-2 15:19:39
arama ve oynatma
KULLANMADAN ÖNCE
Takvim aramayı gerçeleºtirmek için
1.
ARA
Her bir kanalı seçmek için Yön tuºlarını kullanınız
ve sonra ENTER tuºuna basınız.
Eğer CH > tuºuna basarsanız, tüm kanallar
seçilir.
Takvim
Olay
Tarih/Saat
Baºa Git
2.
Sona Git
Yedekleme
Hareket/Kontrol
Seç
Çıkıº
Arzu edilen sene ve ayı seçmek için Yön
tuºlarını kullanın ve ENTER tuºuna basın.
Seçilen ay için herhangi bir kayıt saklanmıºsa,
ilgili aylar takvimde iºaretlenir.
Eğer ya da tuºuna basarsanız, sene
değerleri değiºir.
ARAªTIR (SEARCH) tuºuna bastığınızda, kullanıcı
onay kontrolünden sonra Araºtır (Search) penceresi
ekrana gelir. Mevcut menüler ºöyledir:
 Takvim (Calendar): Arzu edilen saati seçmek için
takvimi kullanarak kaydedilen video görüntülerini
arar.
 Olay (Event):Olayları kullanarak kaydedilen video
görüntülerini arar.
 Tarih/Saat (Date/Time): Girilen tarih ve saati
kullanarak kaydedilen video görüntüleri arar.
 Baºa Git (Go To First): Kaydedilen birinci video
görüntüsünü arar.
 Sona Git (Go To Last): Kaydedilen en son video
görüntüsünü arar.
 Yedekleme(Backup): Yedeklenen video
görüntülerini arar. USB HDD’de ya da USB bellekte
kaydedilen görüntüleri arar. USB CD/DVD ya da
dahili CD’de kaydedilen AVI formatlı yedekleme
dosyaları kiºisel bilgisayarınızda oynatılabilir.
TAKVİM ARAªTIR (CALENDAR
SEARCH)
Resimde gösterildiği gibi takvimi kullanarak
kaydedilen video görüntülerini arayabilirsiniz.
3.
Arzu edilen tarihleri iºaretlemek için Yön tuºlarını
kullanın ve ENTER tuºuna basın.
4.
Zaman çubuğunu hareket ettirmek için AªAĞI
yön tuºunu kullanın ve imleci istenilen zaman
bloğu üzerine yerleºtirmek için SOL ve SAĞ
yöntuºlarını kullanın. Daha sonra, seçim için
ENTER tuºuna basınız.
Zaman çubuğunun ölçekleri 30 dakikalık
aralıklarla gösterilir.
5.
Arzu edilen görüntü verisini aramak için OK
tuºuna basın.
Eğer seçilen zaman bloğu hiçbir görüntüye
sahip değilse, sistem hiçbir görüntü
göstermez.
OLAY ARAªTIR (EVENT
SEARCH)
Bu fonksiyon, normal kaydetme, iº takvimi
kaydetme, alarm kaydetme, hareket kaydetme
ve video kaybı gibi kaydedilen neticeleri kanal ve
zamana göre arar.
Takvim
Olay Araºtırması (1 Olay seçilebilir)
Pz.
Pzt.
Salı
Çrº.
Per.
Cuma
OK
Cts.
No:
Tarih/Saat
Olay Modu
İptal
Birinc
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Önceki
Sonraki
Sonuncu
Baºlat
İptal
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
42_ arama ve oynatma
SHR-5162_TUR.indb 42
2007-8-2 15:19:40
Bir olay araması (event search)
yapmak için
1.
Saat kutusunu hareket ettirmek için AªAĞI
yön tuºunu kullanın. İstediğiniz saati ayarlamak
için, ENTER tuºuna basınız. Daha sonra,
değiºtirilmesi için sene değeri iºaretlenir. Değerleri
değiºtirmek için, YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını
kullanın. YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanarak
ay, tarih, saat, dakika ve saniye için değerleri
ayrıca değiºtirebilirsiniz. Maddeler arasında
hareket etmek için, SOL/SAĞ tuºları kullanın.
3.
ªimdi, SAĞ tuºunu kullanarak Baºla(Start)
seçeneğine gidiniz ve ENTER tuºuna basınız.
Eğer belirlenen saat kaydedilmiº herhangi
bir görüntüye sahipse bu görüntüler ekranda
oynatılır. Eğer birden fazla kamera seçilmiºse,
4,9 ya da 16 bölümlü ekranda oynatılırlar.
İmleci istenilen kanala yerleºtirmek için YUKARI/
AªAĞI yön tuºlarını kullanınız ve ENTER tuºuna
basınız. Daha sonra, kaydedilen olaylar aºağıda
gösterilir. Her bir olay tarih/saat ve olay modu
(normal kaydetme, iº takvimi kaydetme vb.)
içerir.
Sadece bir kanal seçilebilir.
2.
Olay tablosuna (event table) gitmek için AªAĞI
yön tuºunu kullanın ve bir olay seçmek için
ENTER tuºuna basın. Seçilen olay iºaretlenir.
Birden fazla maddenin seçilmesine izin verilmez.
3.
Start (Baºla) seçeneğini seçmek için Yön
tuºlarını kullanınız ve sonra ENTER tuºuna
basınız. Daha sonra, kaydedilen görüntü
ekranda oynatılır.
 Aramayı iptal etmek için, İptal(Cancel)
seçeneğini seçiniz ve ENTER tuºuna
basınız. Eğer olaylar birden fazla sayfada
listelenmiºse, ilgili sayfaya gitmek için
Birinci, Önceki, Sonraki, ve Sonuncu
seçeneklerini seçin.
 Bir olay kaydetme oynatılırken
SEARCH(ARA) tuºuna basarsanız. Olay
Arama (Event Search) menüye geri gider.
Bu, diğer olayları daha kolay ve daha hızlı
bir ºekilde aramanızı sağlar.
Aramayı iptal etmek için, İptal(Cancel) seçeneğini
seçiniz ve ENTER tuºuna basınız.
BIRINCIYE GIT (GO TO FIRST
SEARCH)
Bu fonksiyon kameralar için en eski kayıtlı dosyaları
aramanız için kullanılır. 16 kanala kadar kanal aynı
zamanda aranabilir.
Baºa Git
Kam.
TARİH SAAT ARAMA (DATE
TIME SEARCH)
Tarih/Saat
Baºlangıç Tar. /Saat
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
9-16
Bitiº Tarih/Saat
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
Baºlat
İptal
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Tarih/saat araması yapmak için
1.
İmleci istenilen kameraya yerleºtirmek için
YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanınız ve
ENTER tuºuna basınız. Seçilen kamera
iºaretlenir. Birden fazla maddenin seçilmesi
mümkündür.
SHR-5162_TUR.indb 43
Baºlangıç Tarihi
Baºlangıç Saati
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
9-16
Bu fonksiyon istediğiniz belirli bir zaman için videp
görüntülerini aramak için kullanılır. 16 kanala kadar
kanal aynı zamanda aranabilir.
Kam.
09 ARAMA VE OYNATMA
2.
Baºlat
İptal
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Bu fonksiyonu gerçekleºtirmek için
1.
İmleci istenilen kameraya yerleºtirmek için
YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanınız ve
ENTER tuºuna basınız. Seçilen kamera
iºaretlenir. Birden fazla maddenin seçilmesi
mümkündür. Diğer kameraları seçmek için diğer
sayfaya gitmek istiyorsanız 9-16’ya basınız.
2.
ªimdi, en eski görüntüleri oynatmak için Baºla
basınız. Eğer birden fazla kamera seçilmiºse, 4,9
ya da 16 bölümlü ekranda oynatılırlar.
Aramayı iptal etmek için, İptal(Cancel)
seçeneğini seçiniz ve ENTER tuºuna basınız.
arama ve oynatma _43
2007-8-2 15:19:41
SONUNCUYA GIT (GO TO LAST
SEARCH)
Bu fonksiyonu gerçekleºtirmek için
1.
İmleci istenilen yedekleme dosyasına
yerleºtirmek için YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını
kullanınız ve ENTER tuºuna basınız. Seçilen
yedekleme dosyası iºaretlenir. Birden fazla
maddenin seçilmesi mümkündür.
2.
Seçimler yapıldıktan sonra, AªAĞI yön tuºunu
kullanarak Baºla seçeneğini seçiniz.
Sona Git
Kam.
Bitiº Tarihi
Bitiº Saati
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
9-16
Baºlat
 Eğer birden fazla sayfalar mevcutsa, Önceki
(Prev) ya da Sonraki (Next) seçeneğini
seçerek ilgili sayfaya gidin.
İptal
SHR-5082/5080 söz konusu ise, sadece 8
kanal görüntülenir.
Bu fonksiyonu gerçekleºtirmek için
1.
2.
İmleci istenilen kameraya yerleºtirmek için
YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanınız ve
ENTER tuºuna basınız. Seçilen kamera
iºaretlenir. Birden fazla maddenin seçilmesi
mümkündür. Diğer kameraları seçmek için diğer
sayfaya gitmek istiyorsanız 9-16’ya basınız.
ªimdi, en son görüntüleri oynatmak için
Baºla basınız. Eğer birden fazla kamera
seçilmiºse, 4,9 ya da 16 bölümlü ekranda
oynatılırlar.
Aramayı iptal etmek için, İptal (Cancel)
seçeneğini seçiniz ve ENTER tuºuna basınız.
YEDEKLEME ARAMA (BACKUP
SEARCH)
Bu fonksiyon yedekleme cihazlarında yedekleme
dosyalarının aranması için kullanılır. İlk önce, pop-up
menü için bir yedekleme cihazı seçmeniz gerekir.
Yedekleme Araªtırması (1 seçilebilir)
No:
Klasör/Dosya İsmi
20070302/1104
20070303/1412
20070304/1645
20070304/1705
20070304/1905
 SHR-5160 ve SHR-5080 söz konusu ise,
dahili DVD yazıcı bulunmaz bu nedenle
dahili CD/DVD için yedekleme fonksiyonu
mevcut değildir.
DIKKAT
AVI-format yedekleme dosyaları bu DVR’
de oynatılamaz ancak PC Media Player
bu dosyaları oynatabilir.
OYNATMA (PLAYBACK)
HDD’de depolanan kaydedilmiº dosyaları oynatmak
için, OYNAT/DURDUR(PLAY/PAUSE) tuºuna
basın. Bu iºlemden hemen önce ARAMA(SEARCH)
tuºunu kullanarak bir dosya oynattıysanız, sistem
oynatma bilgisini saklayacaktır. Tekrar OYNAT/
DURDUR(PLAY/PAUSE) tuºuna basın, hafızada
saklanan kanal oynatılır.
Oynatma yapılmadığında OYNAT/DURDUR(PLAY/
PAUSE) tuºuna basarsanız Search (Arama) menüsü
ekrana gelir.
MENÜ KURULUM penceresi
görüntülendiğinde, PLAY/PAUSE(OYNAT/
DURDUR) tuºuna basılması herhangi bir
iºlemi baºlatmaz. Oynatma iºlemi için ilk
olarka MENÜ’den çıkın.
Kaydedilmiº bir dosyayı durdurmak için DUR(STOP)
tuºuna basın. Tekrar OYNAT/DURDUR(PLAY/
PAUSE) tuºuna basarsanız, oynatma bir önceki
oynatma iºleminin durdurulduğu yerden devam
ederç Oynatma sırasında, veri konumu HDD’nin
sonuna ulaºtığında oynatma iºlemi durdurulur.
2007-03-10
08:38:59
2007-03-02 11:04:34
Önceki
Sonraki
Baºlat
Çıkıº
CAM 01
44_ arama ve oynatma
SHR-5162_TUR.indb 44
2007-8-2 15:19:42
Tekli
16/9/4 bölümlü
PIP
 Hızlı oynatma
Kaydedilen görüntüleri daha hızlı oynatmak için,
oynatma sırasında ekranda x2, x4, x8, x16, x32,
ve x64 hızlarında ileri geri oynatma için Hızlı İleri
Alma (Fast Forward) () ya da Hızlı Geri Alma
(Fast Rewind) () tuºuna basın.
 Duran Görüntüleri Görüntüleme (Viewing still
images)
Eğer ekran durdurulmuºken Hızlı İleri Alma(Fast
Forward) () ya da Hızlı Geri Alma(Fast Rewind)
() tuºlarına basarsanız duran görüntülerin ileri
geri gittiğini görürsünüz. Geri alarak aramada,
kesikler arasındaki aralık kaydetme özelliklerine
bağlı oalrak değiºebilir.
 Ses Oynatma(Audio playback)
Ses (Audio) verileri sadece 4 kanalda oynatılabilir
ya da kaydedilebilir (CH1, CH2, CH3, and CH4).
Dolayısıyla, kaydedilen bir dosyayı dinlemek için,
kanalı CH1, CH2, CH3 ve CH4’ten herhangi birine
değiºtirin.
Bölümlü bir ekranda (5, 9, ya da 16-bölümlü
ekranda), bir ses kanalını seçmek için, ENTER
tuºuna basınız ve gösterilen mavi çubuğu dört
kanaldan herhangi birine hareket ettiriniz.
AUDIO(SES) tuºunu kullanarak, ses oynatmayı
(audio playback) çalıºtırabilir ya da kapatabilirsiniz.
Ses (audio) fonksiyonu çalıºtırıldığında ekrandaki
ses (audio) iºareti sarıya değiºir. Ses (audio)
fonksiyonu kapatıldığında ekrandaki ses (audio)
iºareti beyaza değiºir.
8 +1 bölümlü
12 +1 bölümlü
09 ARAMA VE OYNATMA
 Oynatma Modu (Playback mode)
Ekran görüntü yöntemini ºekilde gösterildiği
gibi MODE tuºunu ve SAYISAL tuºları
kullanarak değiºtirebilirsiniz.16-bölünümlü, 12+1
bölünümlü ve 15+1 bölünümlü ekranlar sadece
SHR-5162/5160’de gösterilir.
- Tekli ekran: Arama (search) menüsünü
kullandığınızda sadece 1 kanal seçip
oynattığınızda ortaya çıkar.
- 4-bölümlü ekran: Arama (search) menüsünü
kullandığınızda sadece 2 ila 4 kanal seçip
oynattığınızda ortaya çıkar.
- 9-bölümlü ekran: Arama (search) menüsünü
kullandığınızda sadece 5 ila 9 kanal seçip
oynattığınızda ortaya çıkar.
- 16-bölümlü ekran: Arama (search) menüsünü
kullandığınızda sadece 16 kanal seçip
oynattığınızda ortaya çıkar.
- PIP ekran: Tekli ekranda oynatma yapılırken
MODE tuºuna bastığınız ortaya çıkar.
(Ana ekran oynatma kanalını gösterir ve alt
ekran live (canlı) kanalı gösterir.) Alt ekranı,
YUKARI/AªAĞI yön tuºlarını kullanarak yukarı
aºağı hareket ettirebilirsiniz. ENTER tuºuna
bastığınızda live (canlı) ekranda mavi bir çubuk
ekrana gelir. Alt ekranda kanalı değiºtirmek
için, ön panelde ya da uzaktan kumandada yer
alan SAYISAL tuºları kullanarak arzu edilen
numaralara basın.
- N+1-bölümlü ekran: Ekranda x sayıda (N) live
(canlı) kanalı ve 1 oynatma kanalını gösterir. 9+1
bölümlü ekran söz konusu olduğunda, oynatma
kanalının konumunu menüden ayarlayabilirsiniz.
15 +1 bölümlü
Live (Canlı)
kanal
Mod Tuºu
Oynatılan
kanal
Sayı tuºları
arama ve oynatma _45
SHR-5162_TUR.indb 45
2007-8-2 15:19:43
Smart Viewer
kurulum
SMART VIEWER KURULUMU
9-4
Smart Viewer Kurulumu
GİRݪ
Smart Viewer KURULUMU
Smart Viewer kiºisel bilgisayarınıza yüklenecek
olan bir programdır. Ürünün kurulumunun yapıldığı
alana eriºim gerektirmeden bu programı kullanarak
ağ ortamı içerisinden video ve ses verilerini
izleyebilirsiniz.
Smart Viewer Kurulumu
1.
Smart Viewer program CD’sini CD ROM
sürücünüze yerleºtiriniz.
ANA ÖZELLİKLER
2.
Smart Viewer dosyasını açınız.
3.
“Setup.exe” dosyasını çalıºtırınız.
4.
Sonra Next > (İleri) tuºunu tıklayınız.
 MPEG-4 Video Sıkıºtırma: İyi görsel özellik
sunar.
 G.711 Ses Sıkıºtırması: İyi iºitsel özellik sunar
ve yönlü MIC’nin kullanımı uzaktan sesin kalitesini
iyileºtirebilir.
 RTP(Gerçek Zamanlı Taºıma Protokolü)
aracılığıyla görüntü/ses akılarının İletimi:
Video oynatma özelliği mükemmeldir ve çoklu
kullanıcı bağlantısında bile transmisyon hızı aºırı
derecede azaltılmaz.
 RTSP (Gerçek Zamanlı Akıtım Protokolü) ile
komutlar ve kontroller: Ağ içerisinden güvenlik
kontrolünü sağlar.
 Çoklu taºıma protokolleri destklenir (TCP/IP ve
UDP (Unicast, Multicast)).
 Sadece IP adresi girilerek görsel ve iºitsel
verilere eriºim.
 PC’nizde bölgesel kaydetme (*.dvr formatı) ve
kaydedilmiº video verisinin çerçeve birimine
dönüºtürülmesi (JPEG formatı)
 Azami 3 kullanıcı eºzamanlı olarak DVR’ye
bağlanabilir. (Eğer multicast kullanılıyor ise, azami
6 kullanıcı bağlanabilir.)
 Bir Smart Viewer eºzamanlı olarak 16 DVR’ye
bağlabilir.
 Smart Viewer is 1024x768 çözünürlüğü için
optimize edilmiºtir.
KݪİSEL BİLGİSAYAR
ÖZELLİKLERİ (TAVSİYE
EDİLEN)
 OS: Win2000, WinXP
 Tavsiye
- CPU Pentium 3, 1GHz ya da daha yükseği
- RAM 256 MB ya da daha yükseği
- VGA RAM 32Mb ya da daha yükseği
- DirectX 8.1 ya da daha yükseği
Oynatma çerçevelerinin sayısı kayıt hızı,
video boyutu ve Kiºisel Bilgisayar özelliklerine
göre değiºebilir. Ayrıntılı özellikler için Ek 5’e
bakınız.
46_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 46
2007-8-2 18:18:42
Lisans anlaºmasını okuduktan sonra, bir sonraki
adıma ilerlemekiçin Yes (Evet) tuºunu tıklayınız.
6.
Smart Viewer programını kurmak için hedef
dosyayı seçiniz ve Next (İleri) tuºunu tıklayınız.
8.
Kurulum tamamlandığında, iºlemden çıkmak
içinFinish (Bitir) tuºunu tıklayınız.
10 SMART VIEWER
5.
Smart Viewer PROGRAM
ÇALIªTIRMA
Programı çalıºtırmak için masa üstünde yer alan
Smart Viewer ikonunu çift tıklayınız.
7.
Kurulum iºlemi kurulum dosyasının kurulumu ve
sistem kurulumu ile devam eder.
Smart Viewer _47
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 47
2007-8-2 18:18:43
Smart Viewer BAªLANGIÇ EKRANI
2
3
4
5
6
1
7
13
14
8
12
11 10 9
1.
Bu ekran izleme sitelerini göstermektedir.
2.
Bu tuºları kullanarak Arama moduna girip
burada DVR’nizde kaydedilmiº olan video
dosyasını uzaktan arayabilir ve oynatabilirsiniz
ve izleme için İzleme moduna giriº yapabilirsiniz.
3.
Bu tuºlar programı minimize eder ve
programdan çıkmanızı sağlar.
4.
Bunlar tarih gün ve saati gösterir.
5.
Bu tuº önceden belirlenmiº DVR’ye ya da siteye
bağlantı için kullanılır.
6.
Bu tuºlar olay mesaj görüntüleme penceresini
ve kamera bağlantı durum görüntüleme
penceresini seçmenizi sağlar.
7.
Bu pencere DVR’den alınan olay iletilerini ekrana
getirir.
8.
Bu tuºlar istenilen bölünmüº ekranı ya da
otomatik sekans ekranını seçmenizi sağlar.
9.
Bu tuº Smart Viewer ayarlarını değiºtirmeniz
için Kurulum Modu penceresini açar. (“Kurulum
Moduna.”bakınız.)
13. Bu tuºlar mevcut kanalların durumunu
görüntüler.
14. Bu tuºlar ses ve görüntü parlaklık/kontrast
ayarlarınızı yapmanızı ve bu video görüntülerini
kaydetmenizi sağlar.
KURULUM MODU
3
1
2
4
10. Bu tuº bir siteye bağlanırken favoriler
fonksiyonunu seçmenizi sağlar.
11. Bu tuº Geri Arama’ya bağlanmak için kullanılır.
12. Bu tuºlar PTZ ile ilgili iºlemleri yapabilmenizi
sağlar.
48_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 48
2007-8-2 18:18:44
1.
Bu tuºlar DVR Kurulumu, Viewer Kurulumu,Site
Kurulumu ve S/W Versiyonu için kurulum
unsurları seçmenizi sağlar.
2.
Bu kutuda, her bir kurulum unsurunda ayrıntıları
ayarlayabilirsiniz.
3.
Bu tuºu kullanarak, mevcut pencereden çıkabilirsiniz.
4.
Değiºtirdiğiniz verileri kaydetmek, bir önceki
ayarlara geri dönmek ve kurulum penceresinden
çıkmak için bu tuºları kullanabilirsiniz.
DVR Kurulumuna Admin ayrıcalığı ile eriºim
sağlayabilirsiniz. Kullanıcı ayrıcalığı ile DVR’te
bağlandığınızda tuº aktive edilmez.
1
2
10 SMART VIEWER
 Kurulum Unsuru Seçme Tuºları
- DVR Kurulumu: DVR’nin ayarlarını
değiºtirmenizi sağlar.
- Viewer Kurulumu: Smart Viewer ayarlarınızı
yapılandırmanızı sağlar.
- Site Kurulumu: Bağlantı için isim, IP adresi,
kimlik ve parolayı içeren DVR bilgisini
ayarlamanızı sağlar. DVR’leri bir site içerisine
kaydetmeyi ayrıca sağlayabilir.
- S/W Versiyonu: Shows the software
information such as Smart Viewer versiyonu,
sisytem gereksinimleri ve DVR sistem S/W
versiyonu gibi yazılım bilgilerini gösterir. Sistem
yazılımını uzaktan güncelleyebilirsiniz.
1.
Admin ayrıcalığı ile bağlanan DVR isimleri
burada listelenir. Bir DVR’ye bağlandığınızda,
DVR isimlari görüntülenir. Bir siteye
bağlandığınızda, Admin ayrıcalığı ile bağlanan
DVR’nin ismi. Ayarlarını yapılandırmak için bir
DVR seçebilirsiniz.
2.
Seçilen DVR için kurulum menüsünü gösterir.
 Revize edilmiº Bilgilerin Kaydedilmesi/İptal
Edilmesi
Revize edilmiº bilgileri kaydetmek için Apply
(Uygula) tuºunu tıklayınız ve bir önceki ayarlara
geri dönmek için Cancel (İptal) tuºunu tıklayınız.
 Kurulum penceresini kapatma
 Sistem
Sistem ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz. Daha
fazla ayrıntı için Bölüm 5, “Menu Kurulumu”’na
bakınız.
- Sistem Bilgisi
Seçilen DVR’nin bilgisini göstermektedir.
- Kurulum penceresinden çıkmak için X ya da
Close (Kapat) tuºunu tıklayınız.
- Eğer herhangi bir ayar revize edilmiº ise, aºağıdaki
ileti kutusu belirir. Eğer OK, tuºuna basarsanız
revize edilmiº bilgi kaydedilir ve kurulum
penceresinden çıkılır. Eğer CANCEL(İPTAL),
tuºuna basarsanız revize edilmiº bilgi kaybolur ve
kurulum penceresinden çıkılır.
DVR Kurulumu
DVR ile ilgili ayarları yapılandırmak için DVR
Kurulumu tuºuna tıklayınız. Bunun anlamı,
Smart Viewer kullanarak DVR ayarlarını uzaktan
yapılandırabilmenizdir. DVR kurulum unsurları
Sistem, Kamera/Ses, İzleme, Kayıt ve Ağ’dır.
Smart Viewer _49
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 49
2007-8-2 18:18:45
Daha fazla ayrıntı için Bölüm 5, “Menu
Kurulumu”’na bakınız.
- Yönetici Parolası
DVR’nin kontrolü için Admin parolası ile ilgili
ayarları değiºtirebilirsiniz.
- Kullanıcı Parolası
DVR’nin kontrolü için kullanıcı parolası ile ilgili
ayarları değiºtirebilirsiniz.
 Eğer tarih ve saat için değerleri
değiºtirebilirseniz, DVR ayarları uygulamak
için otomatik olarak Smart Viewer ile
bağlantıyı keser.
 DVR için tarih ve saat güncelleme
tamamlandıktan sonra Smart Viewer’ın
bağlantısını gerçekleºtirebilirsiniz.
 Ancak, görüntü formatı ve DST için değerler
bağlantı kesilmeden yapılabilir.
- Sistem Dili
DVR için görüntü dilini ayarlayabilirsiniz.
DIKKAT
Sistem paroları için 8 sayıya kadar
numerik değerler girebilirsiniz.
 Delete (Sil) tuºu veCTRL+C ve CTRL+V
gibi klavyedeki tuº kombinasyonları sistem
parolasının giriºi için desteklenmemektedir.
 Herhangi bir giriº değerinin silinmesi için,
BACKSPACE tuºunu kullanınız.
 Varsayılan sistem parolası “4321.”’dir.
 Bu değiºim DVR’de görüntü dilinin
değiºtirilmesine neden olur. Smart Viewer
dili değiºmez.
 Dil özellikleri değiºtirilir.
- Tarih/Saat Kurulumu
Tarih, saat, format ve DST gibi DVR’nin
bilgilerinin ayarlanması için Tarih/Saat kullanılır.
50_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 50
2007-8-2 18:18:46
- Bellek Kurulumu
DVR’nizde yer alan HDD’nin bilgilerini
görüntüler. Ayrıca, tekrarlanan kayıt yapıp
yapmayacağınızı belirleyebilirsiniz ve herhangi
bir disk hatası oluºtuğunda bip sesi verir.
- Uzaktan Kumanda Cihazı
DVR sisteminize yerleºtirilmiº uzaktan
kumandanın ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
On (Aç) ve Off (Kapa) arasında ileri geri hareket
edebilirsiniz. Uzaktan kumanda Kimliği 0 ila
99 arasında ayarlanabilir.
10 SMART VIEWER
Eğer DVR sisteminde uzaktan kumandayı
doğrudan yerleºtirmiº ve kurulumu aktive
etmiºseniz, PTZ kontrolleri Smart Viewer
kullanılarak seçilmez.
 Kamera
Kamera ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Daha fazla ayrıntı için Bölüm 5, “Menu Kurulumu”’
na bakınız.
- Kamera Konfigürasyonu.
Video/ses kullanılırlığı, kamera baºlığı ve DVR
için oto sekanslama aralığı gibi kamera ile ilgili
ayarları yapılandırır.
SHR-5082/5080 modelleri 9 bölünümlü
modlardan baºlar.
DIKKAT
 Baºlık için sadece İngilizce mevcuttur.
Eğer baºlığı kendi dilinizde girip
uygularsanız, tekrar yazmanızı talep
eden bir ikaz iletisi belirir.
 15 sayıya kadar baºlık girebilirsiniz.
 Eğer baºlığı boº bırakırsanız, tekrar
yazmanızı talep eden bir ikaz iletisi
belirir.
Smart Viewer _51
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 51
2007-8-2 18:18:47
 Delete (Sil) tuºu ve CTRL+CveCTRL+V
gibi klavyedeki tuº kombinasyonları kamera
baºlığının giriºi için desteklenmemektedir.
 Herhangi bir giriº değerinin silinmesi için,
BACKSPACE tuºunu kullanınız.
- PTZ Cihazı
PTZ kameraları için, kamera Kimliği, protokol,
baud hızı, parite, data biti, ve stop biti gibi
ayarları yapılandırabilirsiniz.
- Kayıt Hızı ve Video Boyutu
Kayıt Hızı ve video boyutu (çözünürlüğü) için
ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
NTSC
 İzleme Kurulumu
İzleme ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz. Daha
fazla ayrıntı için Bölüm 5, “Menu Kurulumu”’na
bakınız.
PAL
 Kaydetme
Kaydetme ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
Daha fazla ayrıntı için Bölüm 5, “Menu Kurulumu”’
na bakınız.
- Kayıt Kalitesi ve Otomatik Silme
Kayıt Kalitesi ve otomatik silme için ayarlarınızı
yapılandırabilirsiniz.
- Olay Kayıt Süresi
Olay kayıt için olay öncesi ve olay sonrası
ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.
52_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 52
2007-8-2 18:18:48
- Video Kayıp Kurulumu
Video kayıp ile ilgili ayarları yapılandırır.
10 SMART VIEWER
- Alarm Algılama Kurulumu
Alarm kayıt için ayarları yapılandırır.
 ݺ Takvimi
ݺ takvimi ile ilgili ayarları konfigüre edebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, Bölüm 5, “Menü Kurulumu”’
na bakınız.
- Kayıt ݺ Takvimi
ݺ takvimi ile ilgili ayarları değiºtirebilirsiniz.
Alarmı uygulamaya sokmak için birden fazla
kamera seçilmelidir.
- Alarm Algılama Kurulumu
Hareket algılama sayesinde kayıt için ayarları
yapılandırır.
- Kayıt ݺ Takvimi
ݺ takvimi ile ilgili ayarları değiºtirebilirsiniz.
Smart Viewer _53
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 53
2007-8-2 18:18:49
 Ağ
Ağ ile ilgili ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz. Daha
fazla ayrıntı için Bölüm 5, “Menu Kurulumu”’na
bakınız.
- Ağ Parolası
Smart Viewer kullanarak ağ içerisinden DVR
sistemine bağlanmak için Admin parolasını ve
kullanıcı parolasınının her ikisi ayarlayabilirsiniz.
DIKKAT
 Ağ parolası için 8 sayıya kadar numerik
değerleri girebilirsiniz.
 Eğer parolayı boº bırakıp uygularsanız,
tekrar yazmanızı talep eden bir ikaz
iletisi belirir.
DIKKAT
 Ayarlar konusunda ağ yöneticisini
haberdar ettiğinizden emin olun.
 Hem ADSL Kimliği hem de parolası alfabe,
rakamlar ve özel karakterler de dahil
olmak üzere 40 karakter olarak girilebilir.
- Transfer Protokol Ayarları
Transfer protokol ile ilgili ayarlarınızı
değiºtirebilirsiniz
- Geri Çağırma Ayarları
DVR için geri arama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
 Delete (Sil) tuºu veCTRL+C ve CTRL+V
gibi klavyedeki tuº kombinasyonları sistem
parolasının giriºi için desteklenmemektedir.
 Herhangi bir giriº değerinin silinmesi için,
BACKSPACE tuºunu kullanınız.
 Varsayılan Admin parolası “4321.”dir.
 Varsayılan kullanıcı parolası “4321.”dir.
- IP Ayarları
DVR için ağ IP ayarlarını yapılandırır.
- Görüntü Ayarları
Bu yapılandırma görüntülerin transfer edilmesi için
video boyutu ve kalitesini ayarlamak için kullanılır.
54_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 54
2007-8-3 11:12:27
- WebViewer Bağlnatı Noktası Ayarı
Web Viewer için bağlantı noktası numarasını
yapılandırabilirsiniz.
 Video Kayıt
- Kuralı isimlendirme
Hali hazırda gösterilen video verileri DVR
dosyaları içerisine kaydettiğinizde, DVR
dosyalarına dosya isimlendirme kuralını tahsis
edebilirsiniz.
- Konum
- Kayıt Süresi
Viewer Kurulumu
Smart Viewer ile ilgili ayarların yapılandırılması
için Viewer Kurulumu tuºunu tıklayınız. Viewer
Kurulumu 5 farklı unsurdan oluºmaktadır: Video
Kayıt, Dosya Dönüºtürme, Sekans Süresi, OSD
Görüntü ve Otomatik Bağlantı.
1
Video verilerini kaydederken azami kayıt süresini
ayarlayabilirsiniz. Süreyi 1 ila 10 dakika arasından
ayarlayabilirsiniz. Eğer kayıt süresi önceden
belirlenen değeri aºarsa, program kaydetmeyi
durdurur.
10 SMART VIEWER
DVR dosyalarının kaydedilmesi için bir dizin
ayarlayın.
 Dosya Dönüºtürme
Kiºisel Bilgisayarınızdakaydedilmiº bir
DVR dosyasını JPEG ya da AVI formatına
dönüºtürebilirsiniz. Dosya dönüºtürmesi için
varsayılan hedef dosya < Smart Viewer directory>\
frame.”’dir. Kendi baºınıza değiºtirebilirsiniz.
2
3
4
5
6
7
8
1.
Hali hazırda görüntülenen video verileri DVR
format (*.dvr) dosyasında kaydedilebilir. İlgili
ayarlar burada yapılmaktadır.
2.
A DVR dosyası JPEG ya da AVI dosyası
içerisine dönüºtürülebilir. Hedef dosyalar burada
belirlenir.
3.
Otomatik sekans modu için sekans süresi
( ya da görüntü değiºme zamanı) aralığını
ayarlayabilirsiniz.
4.
Smart Viewer’daki OSD görüntüsü burada
kararlaºtırılabilir.
5.
Smart Viewer’ın çalıºmaya baºladığında
ilgili DVR’ye ya da siteye otomatik olarak
bağlanabileceğine karar verebilirsiniz.
6.
Alarmı çalıºtırabilir/çalıºtırmayabilirsiniz ve alarm
süresini ayarlayabilirsiniz.
7.
Geri arama bağlantısı için portu ayarlayabilirsiniz.
8.
Görüntü için dili ayarlayabilirsiniz.
 Sekans Süresi
İzleme modunda, ekran değiºtirme (otomatik
sekans) modu aktifken kamera kanalları bu
sürenin bir aralığında değiºir. Süreyi 5 ila 30 saniye
arasından ayarlayabilirsiniz.
 OSD Görüntü
Smart Viewer kanallarının her birinde OSD
görüntülenirse ayarlayabilirsiniz. Ancak, ses, PTZ,
kayıt ve alarm/hareket olayları ikonları normalde
bu ayara bağlı olmadan görüntülenir.
 Geri Arama Bağlantısı
Geri Arama bağlantısı için portu ayarlayın.
Smart Viewer _55
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 55
2007-8-3 18:20:20
 DVR Listesi
 Otomatik Bağlantı
Smart Viewer seçilen DVR’ye ya da siteye
program çalıºtırıldığında otomatik olarak bağlanırsa
ayarlayabilirsiniz. Eğer Auto Connection Enable
(Otomatik Bağlantıyı Çalıºtır)seçerseniz, mevcut
DVR ve siteler aºağı çekme listesinde görüntülenir.
Listeden bir tanesini seçtikten sonra, Smart
Viewer çalıºtırıldığında seçilen DVR’ye ya da siteye
bağlanır.
 Dil
Smart Viewer’da görüntülenecek olan dili
ayarlayabilirsiniz.
Smart Viewer’i kullanarak bağlantısını sağlamak
istediğiniz DVR’ler DVR Listesinde listelenmiºtir.
Yeni bir DVR’yi kaydedebilir, ya da seçilen DVR’yi
silebilir/değiºtirebilirsiniz. Kayıtlı DVR’lerin IP/MAC
isim ve adresleri görüntülenir. Eğer DVR statik
bir IP kullanıyorsa, Adres Tipinde in Statik IP’
yi seçiniz, DVR’nin ismini Name (İsim) kısmına
giriniz, ve the IP adresi IP Adres kısmına giriniz.
Port numarasını Port No kısmında ayarlayınız ki
böylece DVR’nin ağ menüsünda ayarladığınız port
numarası ile eºleºebilsin. DVR’ye bağlantı için
hem Admin parolasını hem de kullanıcı parolasını
ayarlamanız gerekmektedir.
Site Kurulumu
Site ile ilgili ayarları yapılandırmak için Site Kurulumu
tuºuna tıklayınız. Smart Viewer, burada kaydı yapılan
DVR’ye ya da siteye bağlanır. Bir site birden fazla
DVR’ye sahip olabilir.
1
4
3
2
5
1.
Kayıtlı DVR’ler görüntülenir.
2.
DVR’leri eklemek/silmek/değiºtirmek için tuºları
kullanabilirsiniz.
3.
Seçilen DVR’yi seçilen siteye hareket ettirmek
için tuºu kullanınız. Ancak, seçilen DVR ADSL
Ağında ayarlanmıºsa, siteye hareket ettirilemek.
4.
Kayıtlı siteler görüntülenir.
5.
Siteleri eklemek/silmek/değiºtirmek için tuºları
kullanabilirsiniz.
Eğer DVR’niz, ADSL için bir kablolu modem,
VDSL ve PPPoE gibi bir dinamik IP kullanıyorsa
adresi MAC Adresi içerisinde ayarlayınız.
Port numarasını Port No kısmında ayarlayınız ki
böylece DVR’nin ağ menüsünda ayarladığınız port
numarası ile eºleºebilsin.
56_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 56
2007-8-2 18:18:53
Eğer DVR’nin Ağ Ayarlar menüsünde Use
DDNS (DDNS Kullan) seçtiyseniz ya da DDNS
kullanarak URL’yi kaydetmek için bir IP splitter
(dallandırıcı) kullandıysanız belirlenmiº URL ile
bağlanabilirsiniz.
Eğer URL ile bağlanmak istiyorsanız, URL in
Adres Tipini seçin ve URL’de. yer alan URL’yi
girin.
Port numarasını Port No kısmında ayarlayınız ki
böylece DVR’nin ağ menüsünda ayarladığınız port
numarası ile eºleºebilsin.
Değiºtirilecek olan DVR Smart Viewer’a bağlıysa,
aºağıdaki ileti belirir. Eğer DVR’yi gerçekten
değiºtirmek istiyorsanız DVR’nin bağlantısını kesin
ve değiºtirmek için yeniden deneyin.
10 SMART VIEWER
 DVR’nin MAC adresi ürünün yan etiketinde
yazmaktadır. DVR kurulum menüsünde
sistem bilgisinde ayrıca bulunabilir.
 Eğer DVR ADSL’e bağlanmıºsa, düºük
ağ bant geniºliği mevcuttur. Aynı ºekilde,
trabsfer hızı düºer ve Smart Viewer sınırlı bir
ºekilde çalıºmaya devam eder.
 Smart Viewer aynı anda 16 kanala kadar
izleme sağlayaabilir.
 Smart Viewer sadece bir kanalı arayabilir ya
da oynatabilir.
 Ses özelliği çalıºmaz.
 Oynatma çerçeve hızı ortalama 0.5 ips
hızındadır ve kanal sayısına ve video
boyutuna bağlı olarak değiºebilir.
 Site Listesi
Mevcut bir DVR’yi silmek için Delete (Sil) tuºunu
tıklayınız.
Bir DVR’yi listeden silmek için Delete (Sil) tuºunu
tıklayınız. Bu iºlemden sonra aºağıdaki ileti belirir.
Onaylamak için OK tuºunu tıklayınız.
Silinecek olan DVR Smart Viewer’a bağlandığında,
aºağıdaki ileti ayrıca belirir. Eğer DVR’yi gerçekten
silmek istiyorsanız DVR’nin bağlantısını kesin ve
silmek için yeniden deneyin.
Kontrol için bir siteye birden fazla DVR (16’a kadar)
tahsis edebilirsiniz. Yeni bir siteyi kaydedebilir ve
kayıtlı listedeki siteyi silebilir ya da değiºtirebilirsiniz.
Siteler doğru bir ºekilde inºa edildikten sonra seçilen
sitelerden DVR’leri ekleyebilir ya da silebilirsiniz.
Yeni bir site eklemek için,New (Yeni) tuºunu
tıklayınız.
Mevcut bir DVR’yi değiºtirmek için Modify (Değiºtir)
tuºunu tıklayınız.
New (Yeni), tuºuna basıldıktan sonra aºağıdaki
pencere belirir. Sitenin ismini girip OK tuºunu
tıklayabilirsiniz.
Ayarları değiºtirdikten sonra, OK tuºunu tıklayınız.
Smart Viewer _57
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 57
2007-8-2 18:18:53
Site ismi İngilizce azami 15, Korece azami 7
harf olarak girilebilir.
Mevcut bir siteyi ya da DVR’yi silmek için Delete (Sil)
tuºunu tıklayınız.
Bir siteyi ya da DVR’yi seçtikten sonra Delete (Sil)
tuºunu tıklayınız, aºağıdaki ileti belirir. Onaylamak
için OK tuºunu tıklayınız. Bu eylemden sonra, DVR
ismi silinir ancak DVR’nin bilgisi silinmez.
Bir DVR’yi siteye eklemek için, bir DVR seçin ve Add
(Ekle) tuºunu tıklayınız.
Eğer Add (Ekle) tuºunu tıklarsanız, seçilen DVR
seçilen siteye eklenir. Ancak ADSL ile çalıºır DVR
siteye eklenemez. Eğer, herhangi bir site seçili
değilken bir DVR’yi eklemek için Add(Ekle) tuºunu
tıklarsanız, “Site [0]” isimli yeni bir site varsayılan
olarak oluºturulur ve seçilen DVR içerisine eklenir.
Bağlanan DVR’yi seçip ve Add(Ekle) tuºunu
tıklarsanız, aºağıdaki ileti belirir. Eğer DVR’yi
gerçekten eklemek istiyorsanız DVR’nin bağlantısını
kesin ve eklemek için yeniden deneyin.
Silinecek olan site Smart Viewer’a bağlıysa,
aºağıdaki ileti belirir. Eğer siteyi gerçekten silmek
istiyorsanız sitenin bağlantısını kesin ve silmek için
yeniden deneyin.
S/W Versiyonu
Mevcut bir siteyi değiºtirmek için Modify (Değiºtir)
tuºunu tıklayınız.
Site ismini değiºtirin.
S/W Version tuºunu tıkladığınızda, program Smart
Viewer versiyonu, sisten gereksinimleri ve bağlanan
DVR’lerin versiyon bilgileri gibi yazılım ile ilgili bilgileri
görüntüler.
DVR sistem yazılımını uzaktan ayrıca
güncelleyebilirsiniz ve DVR ile ilgili ayarları alıp
gönderebilirsiniz. Sadece Admin kullanıcısı bu
fonksiyonları gerçekleºtirebilir.
1
2
Site Smart Viewer’a bağlıysa, aºağıdaki ileti belirir.
Eğer siteyi gerçekten değiºtirmek istiyorsanız
sitenin bağlantısını kesin ve değiºtirmek için yeniden
deneyin.
Site listesinde bir DVR seçer ve Modify (Değiºtir)
tuºunu tıklarsanız, aºağıdaki ileti belirir.
DVR’yi değiºtirmek için DVR listesine gidiniz.
1.
Smart Viewer’in versiyonunu ve sistem
gereksinimlerini gösterir.Sistem yazılımı
sürümüne bağlı olarak, burada gösterilen ekran
görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
2.
Eğer herhangi bir DVR Smart Viewer’a bağlıysa,
DVR’nin versiyonunu ve ismini gösterir. Bu
alan DVR yazılımlarının uzaktan güncellenmesi,
DVR ayarlarının çıkarılması ve geri getirilmesine
yönelik iºlevleri ayrıca sağlayabilir.
58_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 58
2007-8-2 18:18:54
 Eğer bir DVR Smart Viewer’a bağlıysa,
gri renkle gösterilir ve Status (Durum)
sütununda “Not Connected” (Bağlı Değil)
ibaresi belirir.
Smart Viewer bağlı DVR için menü ayarlarının
çıkarılmasını sağlar. Bir DVR’yi seçtikten sonra,
Export(Gönder) tuºunu tıklayınız.
DVR ayarları bir veri dosyasında (*.dat) depolanır.
Import (Al) tuºunu tıklayarak ayarları geri yüklemek
için depolanan veri dosyası DVR’nize kopyalanabilir
Bir firmware dosyasını seçtikten sonra, Open (Aç)
tuºunu tıklayınız ve Upgrade (Güncelle) seçeneğini
seçiniz.
Eğer ağ ayarlarını yeniden yüklemek istiyorsanız,
aºağıdaki onay kutusunu iºaretleyin.
DIKKAT
Güncelleme ilerlemesi ekranın alt kısmında
görüntülenir.
 DVR yazılımınızı güncelemeden önce,
Kayıt, Menü Kurulumu, yedekleme,
ve oynatma gibi tüm DVR iºlemlerini
durdurduğunuzdan emin olun.
 Yazılım güncellemesi sırasında, DVR’
nin güç kaynağını kapatmayın. Yazılım
güncellemesi yaklaºık 5 dakika
sürmektedir.
 Eğer yazılım güncellemesi kazara
durdurulursa, bir önceki yazılım korunur.
10 SMART VIEWER
Yazılım güncellemesi için, DVR firmware (bellenim)
dosyalarını açmak için aºağıdaki tuºu tıklayınız.
Güncellenen DVR firmware dosyalarını
www.samsung.com’da CCTV kısmından
indirebilirsiniz.
İZLEME MODU
Bir DVR’yi ya da bir siteyi bağlamak için, listeden
bir DVR ya da site seçin ve resimde gösterildiği gibi
bağlantı tuºunu tıklayın.
Bu bağlantı için, isim, IP ve Kurulum Modunda
parola gibi DVR bilgilerini ayarlamıº olmanız
gerekir. Eğer bir site seçerseniz, bu sitede yer
alan birden fazla DVR’lere bağlantıyı sağlar.
Bağlantının Baºarısız Olduğu
Durumlar
1.
Parola onayı baºarısız
Smart Viewer _59
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 59
2007-8-2 18:18:55
DIKKAT
Smart Viewer çalıºırken video boyutu ve
renk kalitesi gibi ayarları değiºtirirseniz
Smart Viewer beklenmedik bir duruma
gelebilir. Bu durumda, Smart Viewer’ı
kapatmanız gerekir.
Mod Dönüºtürme Tuºu
Eğer bir DVR’nin ağ parolası Smart Viewer’da
ayarlanan bağlantı parolasından farklı ise, doğru
parolayı manüel olarak girmenizi sağlayan bir login
iletisi belirir.
2.
Admin kullanıcı bağlantısının ikiye çıkarılması
Bağlanmak istediğiniz DVR hali hazırda bir Admin
kullanıcısı tarafından kullanıldığında ve siz Admin
ayrıcalığı ile bağlanmayı tekrar denediğinizde, sizden
önce bağlanan oturumun bağlantısı otomatik olarak
kesilir.
Sistem 3 kullanıcıya kadar DVR’lere eº
zamanlı kullanıma izin verir, kullanıcılar
arasında Admin ayrıcalıklı kullanıcı ve
2 kullanıcı ayrıcalıklı kullanıcılar yer alır. (Ancak
Multicast durumunda, 5 kullanıcıya izin verilir.)
DIKKAT
3 kullanıcı ile kullanılırken DVR daha fazla
bağlantı kabul etmez.
Bu tuºlar İzleme modu ve Arama modu arasında
seçim yapmanızı sağlar.
Süre Bilgisi
Smart Viewer bir DVR’ye bağlandığında, DVR’nin
mevcut tarih, gün ve saati gösterilir. Aksi halde,
Kiºisel Bilgisayarınızın mevcut tarih, gün ve saati
gösterilir.
Bağlantı Bilgisi
Smart Viewer DVR’ye bağlı olduğunda, bağlantı tuºu
bağlantı durumunu gösterir.
Eğer bağlantı tuºunu tekrar tıklarsanız DVR’nin
bağlantısı kesilir.
OSD Bilgi Görüntüsü
2
1
Bağlantı Ekranı
6
5
3
4
1.
Kanal numarası, kamera ismi ve video boyutu
görüntülenir. Desteklenen video boyutları (C)CIF,
(N)Normal ve (L)Büyüktür.
2.
Eğer mevcut kanalın video verileri Kiºisel
Bilgisayarınıza kaydediliyorsa, REC ibaresi
ekranda görülür.
60_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 60
2007-8-2 18:18:56
3.
Ses sinyali mevcut ise ses iºareti belirir.
4.
Bu PTZ kontrollerinin aktif olup olmadığını
gösterir.
5.
Mevcut kanal alarm durumu görüntülenir.
6.
Bağlanan DVR’nin ismi ve IP adresi görüntülenir.
 DVR için PTZ kameralarını ayarladıysanız
PTZ ikonu ekrandagörüntülenir. Bir PTZ
kamera kanalını seçiniz ve kontrol için PTZ
tuºlarını kullanınız. (Daha fazla bilgi için,
Bölüm 5, “PTZ Kamera Kontrol”’e bakınız)
Olay Günlüğü Görüntüleme
Penceresi
DIKKAT
Günlük görüntüleme penceresini çalıºtırmak için
Log tuºunu tıklayınız. Alarmlar, bağlantı olayları ve
değiºen olayları gerçek zamanlı olarak görüntüler.
10 SMART VIEWER
 Hoparlör ikonlarının tıklanması sesi ON (Açık)
ve Off (Kapalı) konuma getirir.
: Ses Kapalı
: Ses Açık
 Ses fonksiyonu kapatıldığında aºağıdaki
ikon görüntülenir.
: Ses Kapalı
 Alarm ya da hareket algılandığına, ilgili ikon
ile birlikte gerçek zamanlı olarak bunun
durumu ekran gösterilir.
: Hareket Algılama
: Alarm Durumu
Görüntülenen olaylar ºöyledir:
 Bağlanıyor..: DVR faaliyetteyken
bağlanmaya çalıºtığında.
 Bağlandı..: Bir DVR’ye bağlantı
gerçekleºtiğinde.
 Bağlantı Baºarısız: Bir DVR’ye bağlantı
baºarısız olduğunda.
 Bağlantı kesildi..: DVR’nin bağlantısı
kesildiğinde.
 Kurulum (Uzaktan): Smart Viewer ile
herhangi bir DVR ayarları değiºtiğinde.
 Kurulum Baºlangıcı/Sonu (Yerel): DVR
için Menü Kurulum penceresi baºlatıldığında
ya da sona erdirildiğinde.
 Video Kaybı CH[N]: Bir kanalda video
kaybı algılandığında.
 Zaman Değiºimi DVR’nin tarih ve zamanı
değiºtiğinde.
 Fabrika Varsayılanları Yükle: DVR sistemi
baºlangıç durumuna getirildiğinde.
 Ağ Değiºimi: DVR ağ kurulumu
değiºtirildiğinde.
 Sistem Kapanması: DVR sistemi
kapatıldığında.
 HDD Formatı: HDD formatlama baºlangıç
durumuna getirildiğinde.
 Disk Dolu: DVR’nin HDD’sinde daha fazla
alan kalmadığında.
 Güç Arızasının Kurtarılması DVR güç
kesintisinden sonra çalıºmaya devaö
ettğinde.
 Yedekleme Baºlangıç/Son/Baºarısız/
Dur: DVR baºlatıldığında, sonlandırıldığında,
baºarısız olduğunda ya da durdurulduğunda
yedekleme.
 Ağ Trafiği Meºgul: Ağ içerisinden veri
aktarımı sorunsuz olarak yapılamadığında.
 Eriºim Engellendi (Limit Aºımı): Bağlantı
limiti aºıldığında daha fazla eriºime izin
verilmez.
Zaman değiºimi, fabrika varsayılanlarını
yükleme, ağ değiºimi, sistemin kapanması
ya da HDD formatı gibi spesifik olaylar
algılandığında, Smart Viewer otomatik
olarak bağlantıyı keser.
Smart Viewer _61
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 61
2007-8-2 18:18:56
Kamera Bağlantı Bildirme Penceresi
Durum Görüntüsünün İzlenmesi
Ekran bölünme durumu ve oynatma durumu
ekranda görüntülenir.
: Dörtlü Modda izleme yapıldığında
Pencere DVR’nin bağlantı durumunu ve bağlı olan
kameraları görüntüler.
 Sarı: Smart Viewer baºarılı bir ºekilde bir
DVR’ye bağlandığında. Kamera izleme için
bağlandığında.
 Siyah: Smart Viewer DVR’ye
bağlanamadığında.
 Mavi: Smart Viewer bir DVR’ye
bağlanabildiğinde ancak ºu anda bağlantısı
kesik olduğunda.
: Tekli Modda izleme yapıldığında
Ekran Bölme Seçme Tuºları
: Kameralar kapatılır
Tuºlar tam ekran, tekli, 4 bölümlü, 9 bölümlü ve
16 bölümlü gibi modlar sunar.
İzleme anında herhangi bir moda geçebilirsiniz.
Sekans Modu Tuºu
Bu tuº seçildiğinde,ekranlar baºlangıç aralığında
değiºtirilir. Aralıklar Kurulum Menüsünün İzleme
kısmında oluºturulur. Tekli modda, kanal numaraları
sıralı olarak 1 ila 16 arasında değiºtirilir.Dörtlü
(4 bölümlü) modda, ekranlar 1nci 4 kanallar
(1, 2, 3, 4) -> 2nci 4 kanallar (5,6,7,8) --> 3ncü
4 kanallar (9,10,11,12) --> 4ncü 4 kanallar
(13,14,15,16) gibi değiºtirilir. 9 bölümlü Modda,
ekranlar 9 kanaldan (1,2,3,4,5,6,7,8,9) ila 7 kanala
(10,11,12,13,14,15,16) değiºtirilir. 16 bölümlü
Modda, ekran baºlangıç aralığında yenilenir.
Ekran ikonlarındaki rakamlar Smart Viewer’
daki ekran konumlarını gösterirler.
: Kavuniçi ikon mevcut kanalın spesifik bir
kameraya bağlı olduğunu gösterir.
: Gri ikon mevcut kanalın bir kameraya bağlı
olduğunu ancak ekranda gösterilmediğini
belirtir.
: Siyah taksimli ikon mevcut kanalın hiçbir
kameraya bağlı olmadığını gösterir.
62_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 62
2007-8-2 18:18:57
NEXT (İLERİ) Tuºu
Eğer bu tuºa basarsanız favori penceresi aktifleºtirilir.
1
10 SMART VIEWER
Bu tuº tıklandığında birsonraki ekran görüntülenir.
Tekli modda, kanal numaraları sıralı olarak 1 ila
16 arasında değiºtirilir.Dörtlü (4 bölümlü) modda,
ekranlar 1nci 4 kanallar (1, 2, 3, 4) -> 2nci 4 kanallar
(5,6,7,8) --> 3ncü 4 kanallar (9,10,11,12) --> 4ncü
4 kanallar (13,14,15,16) gibi değiºtirilir. 9 bölümlü
Modda, ekranlar 9 kanaldan (1,2,3,4,5,6,7,8,9) ila
7 kanala (10,11,12,13,14,15,16) değiºtirilir.
16 bölümlü Modda ekran yenilenir.
FAVORİ Tuºu
GERİ ARAMA Tuºu
2
Eğer bu tuºa basarsanız geri arama penceresi olay
iletilerini almak için aktifleºtirilir. Bir ileti alınırken,
Smart Viewer otomatik olarak ilgili DVR’ye bağlanır.
İletiler video kayıp olayları, alarm olayları ve hareket
algılama olaylarıdır. Alınan olayın alarm sesi çıkarıp
çıkarmayacağına karar verebilirsiniz.
3
4
1.
Favoriler için ayarlanan kameralar ekranda
görüntülenir.
2.
Delete (Sil) tuºunun tıklanması bir favori ayarını
siler. Delete All (Hepsini Sil) tuºu tüm favori
ayarlarını siler.
3.
yeni favori sayısını ve ismini kaydetmek için bu
tuºu tıklayınız.
4.
Baºlangıç ayarları aralığında favorileri değiºtir.
 FAVORİ tuºu sadece bir siteye
bağlandığınızda kullanılabilir.
 FAVORİ ayarları siteden bağlantıyı
kestiğinizde bile Konfig. dosyası içerisinde
kaydedilir.
 Kurulumda siteyi oluºturan DVR listesini
değiºtirdiğinizde FAVORİ ayarları baºlangıç
durumuna getirilir.
Video Kayıt Tuºu
Eğer bir kanal seçip REC tuºuna tıklarsanız, video
verileri Kiºisel Bilgisayarınızdaki bir DVR dosyasına
kaydedilir. Dizin, dosya isimlendirme kuralı ve kayıt
süresi Kurulum Modu için Viewer Kurulumunda
yapılandırılabilir. Kaydedilen video dosyası Arama
modunda oynatılabilir. Kaydı durdurmak için bu tuºu
tekrar tıklayınız. Ancak bu eylem kayıt baºladıktan
10 saniye sonra mümkündür.
Smart Viewer _63
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 63
2007-8-2 18:18:58
Ses Düzeyi Kontrol Tuºu
Tüm kameralarda PTZ (Gezdir/Oynat/Zum)
kontrolleri mevcuttur. Ancak, Power Zoom
kontrolleri sadece Samsung smart dome
kameraları tarafından desteklenir ve bunlar
45°’nin altında oynatma iºlemlerini destklerler.
Bir kanalın ses düzeyi seviyesini (0 ila10) ayarlayabilir
ya da sessize getirebilirsiniz.
Video Parlaklığı/Kontrast Kontrol
Tuºu
1
3
2
4
1 PRESET
Eğer bu tuºa basarsanız Preset (Baºlangıç
Ayarları) kurulumu penceresi belirir.
Bir kanalı seçtikten sonra, kontrol tuºlarını (+,-)
kullanarak video görüntüsünün parlaklık ve kontrast
seviyelerini (0 ila 10) ayarlayabilirsiniz. Varsayılan
değer 5’tir. Varsayılan ayarlara geri dönmek için
sağdaki tuºa basınız.
a
 Ayarlanan ses düzeyi, parlaklık ve kontrast
değerleri Kiºisel Bilgisayarınızda kaydedilir
ve Smart Viewer yeniden baºlatılsa bile
kaydedilen veriler değiºmeden kalır.
 Parlaklık ve kontrast ayarları model bağlı
olarak çalıºmayabilir.
b
PTZ Kamera Kontrol Tuºları
c
PTZ ile çalıºtırılan bir kanalın seçilmesinden sonra
aºağıdaki PTZ iºlemlerini gerçekleºtirebilirsiniz.
 Sola/Sağa Gezdirme
 Yukarı/Aºağı Oynatma
 Çapraz kontroller
Kanal numarası PTZ kontrol tuºlarının merkezinde
görüntülenir.
1
2
3
a.
Eğer bir preset (önceden belirlenmiº bir
ayarı) seçerseniz kamera preset konumuna
hareket eder.
b. Seçilen preseti ya da tüm presetleri
silebilirsiniz.
c.
Yeni preset numarasını ve ismini
kaydedebilirsiniz.
2 AUTOPAN: Kamera baºlangıç ve bitiº
noktaları arasında hareket eder.
3 SCAN (TARA): Kamera preset konumlarını
döndürerek hareket eder.

Power Zoom
Power Zoom tuºu tıklandıktan sonra,
özelliklere yaklaºıp uzaklaºtırabilirsin.
4 PATTERN (BİÇİM): Kamera belirlediğiniz
güzergahı takip ederek hareket eder.
 Zoom In/Out (Yakınlaºtır/Uzaklaºtır)
64_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 64
2007-8-2 18:18:58
 PELCO kameralar söz konusu ise,
AUTOPAN, SCAN (TARA) ve PATTERN
(BİÇİM) isimleri aºağıdaki gibidir:
2 FRAME SCAN (ÇERÇEVE TARA)
3 AUTO SCAN (OTO TARA)
4 PATTERN (BİÇİM).
 Diğer kameralar bu fonksiyonları
desteklemez.
PTZ cihazlarının Kiºisel Menü
Kurulumu
1
1.
PTZ kamera menüsünü kullanarak kamera ile
ilgili ayarları yapılandırabilirsiniz.
10 SMART VIEWER
Preset fonksiyonu tüm kameralar
tarafından desteklenir. 20 presete kadar
ayar yapabilirsiniz. Ancak, etkin olmayan
bir dizin (AD) protocol kamerası 7 presete
sahip olabilir.
2,3, ve 4 ’ün isimleri kamera satıcısına
göre farklılık gösterebilir. Ve bu fonksiyonlar
bazı ürünler tarafından desteklenmeyebilir.
 Samsung kameraları bu fonksiyonları
destekler.
 Panasonic kameralar söz konusu ise,
AUTOPAN, SCAN (TARA) ve PATTERN
(BİÇİM) isimleri aºağıdaki gibidir:
2 SEQUENCE (SEKANS)
3 AUTOPAN
4 SORT (DÜZENLE)
1
2
3
1.
Bu kameranın kiºisel menü ekranıdır.
Ekran Smart Viewer’da gösterilebilir.
2.
Menüler arasında hareket etmek için Direction
(Yön) tuºlarını kullanınız.
3.
Tuº ENTER tuºuyla aynı görür.
Kamera Menü Kurulum fonksiyonu sadece
Samsung ve Panasonic kameralar için
desteklenir.
DIKKAT
Bir DVR PTZ kamera kontrollerini
kullanıyorsa, Smart Viewer PTZ kamerasını
kontrol edemez. PTZ Kamera kontrolleri
Admin kullanıcı tarafından kullanılabilir.
Smart Viewer _65
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 65
2007-8-2 18:18:59
ARAªTIRMA MODU
Arama modu iki ayrı moda sahiptir; örneğin, DVR video verilerini oynatmak için Uzaktan mod, Kiºisel
Bilgisayarınızdaki hedef dizine kaydedilen DVR dosyalarını oynatmak için Yerel mod.
2
3
4
1
5
6
7
10
11
12
1.
Ekran oynatma kanallarını gösterir.
2.
Kaydedilen video dosyalarını araºtırmak ve
oynatmak için Arama moduna gitmek için
buraya tıklayınız.
3.
Kaydedilen DVR video görüntülerini uzaktan
oynatmak için Uzaktan moduna gitmek için
buraya tıklayınız.
4.
Kiºisel Bilgisayarınızda kayıtlı olan DVR dosyalarını
oynatmak için Yerek moda gitmek için buraya
tıklayınız.
5.
Yıl, ay ve tarihi seçmek için bu takvimi kullanın.
6.
Ses düzeyini ve video parlaklığı/kontrastı
ayarlamak için bu tuºları kullanınız.
7.
Ekran görüntü modlarından herhangi birini
tıklayın.
8.
Kayıt, dönüºtürme, baskı ve kurulum için bu
tuºları kullanınız.
9.
Araºtırılan video dosyalarını oynatmak için bu
tuºları kullanınız.
8
9
12. Kaydedilen video verilerinin araºtırılması için
zaman bilgisinin görüntülenmesine yönelik
kronolojik sırayı gösterir.
 Bir siteye bağlanırken arama için bir DVR
seçiniz.
 Kullanıcı ayrıcalığı ile, Arama moduna eriºim
sağlayamazsınız.
İlk önce bir site ya da DVR seçiniz ve bağlantı
tuºunu tıklayınız.
Bir DVR’yi ayrıca seçebilirsiniz.
10. Bir sonraki ekranı sırasıyla görüntülemek için bu
tuºları kullanınız.
11. Kanak/DVR’ye değiºtirme, takvim ve kronolojik
sıra hakkında bilgiyi yenilemek için bu tuºu
kullanınız.
66_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 66
2007-8-2 18:19:00
Uzaktan Mod
Ekran Bölme Seçme Tuºları
Bu mod, görüntüleri oynatmak için ağ içerisinden
DVR üzerinde kaydedilen video verisini aktarır. Eº
zamanlı arama ve oynatma için 4’e kadar kanala izin
verilir. Video verileri zaman çubuğunun bulunduğu
konumda oynatılmaktadır.
Tam ekran, tekli, 4 bölümlü, 9 bölümlü ve 16 bölümlü
modlardan herhangi birini kullanabilirsiniz.
Video Kaydet (Video Kaydet)(Back
up(Yedekleme))/Video Dönüºtürme/
Print/Kurulum
1
1.
Takvim Penceresi
2
3
10 SMART VIEWER
Bu tuºu tıkladığınızda Uzaktan modu
değiºtirmektedir.
Uzaktan modda, 9 bölümlü mod mevcut
değildir ve Yerel modda ise dörtlü ve
9 bölümlü mod mevcut değildir.
4
Video Save (Video Kaydet) tuºu
Oynatma (oynat, geri oynat, hızlı ileri alma,
hızlı geri alma) sırasında, eğer bir kanal seçip bu
tuºu tıklarsanız video verisi bir DVR dosyasında
kaydedilir. (Kiºisel bilgisayarınızda hedef dosya
içerisine kaydedilir.) Dizin, dosya isimlendirme
kuralı, ve kayıt zamanı Kurulum Modu için Viewer
Kurulumunda yapılandırılabilir. Kayıt süresi 1 ila
10 dakika arasından ayarlayabilirsiniz. Kaydı
durdurmak için bu tuºu tekrar tıklayınız. Ancak,
bu eylem kayıt baºladıktan sonra 10 saniye için
mümkündür. Eğer video dosyası oynamıyorsa,
bu tuº yedekleme yapmanızı sağlar ve bu
sayede aºağıdaki pencere açılır.
Eğer video verisi bir tarihte kaydedilmiºse bu
tarih kırmızı ile ayırt edilir. Eğer tarihe tıklarsanız
kaydedilmiº video bilgisi süre çizgisi üzerinde
gösterilir. Eğer bir tarih seçerseniz kırmızıya
döner.  tıklanması önceki ayın değiºmesini ve 
tıklanması ise bir sonraki ayın değiºmesi sağlar.
Ses düzeyi, Video Parlaklık/Kontrast
Tuºları
Bu tuºlar İzleme Modundaki kontrollerle aynı görevi
görürler. Parlaklık ve kontrast ayarları model bağlı
olarak çalıºmayabilir.
Yedekleme için baºlangıç ve sonlandırma
zamanlarını ayarlayıp kaydetme için bir dosya
seçebilirsiniz. Start(Baºla) tuºu tıklandığında
yedekleme iºlemi baºlar. Yedekleme dosyası
Kurulum > Viewer Setup (Viewer Kurulumu)>
Video Recording (Video Kayıt)> Video
Location(Video Konum) ile belirlenen dosya
içerisinde kaydedilir.
Yedekleme iºlemini durdurmak için, Stop(Dur)
tuºunu tıklayınız.
Bu fonksiyon sadece oynatma eylemleri
iºlemdeyken çalıºır.
Smart Viewer _67
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 67
2007-8-2 18:19:01
2.
File Conversion (Dosya Dönüºtürme) tuºu
Bu tuº tıklandığında, sistem bir DVR dosyasını
JPEG ya da AVI dosyasına dönüºtürür.
Bu fonksiyonu gerçekleºtirmek için
a.
Dönüºtürülecek olan bir DVR dosyasını
seçmek için Open(Aç) tuºunu tıklayınız.
b. JPEG Çerçevesini ya da AVI Video’yu
seçiniz.
c.
Setup Mode (Kurulum Modu) tuºu
Bu tuº Kurulum Modu penceresini açar.
5.
Play (Oynat) tuºları
Dosyayı dönüºtürmek için
Start(Baºla) tuºunu tıklayınız.
Dönüºtürmeyidurdurmakp için Stop
(Dur) tuºunu tıklayınız.
 Eğer JPEG Çerçevesi seçilirse,
Starttuºunu tıkladıktan sonra dosya “*.jpg”
dosyasına dönüºtürülür Dönüºtürülen JPG
dosyası preset yoluna göre kaydedilir:
Setup (Kurulum) > Viewer Setup (Viewer
Kurulumu) > File Converting (Dosya
Dönüºtürme) > Jpeg Location (Jpeg
Konumu).
 Eğer AVI Video seçilirse, Starttuºunu
tıkladıktan sonra dosya “*.jpg” dosyasına
dönüºtürülür Dönüºtürülen AVI dosyası
preset yoluna göre kaydedilir: Setup
(Kurulum) > Viewer Setup (Viewer
Kurulumu) > File Converting (Dosya
Dönüºtürme) > AVI Location (Jpeg
Konumu).
 AVI yedekleme durumunda, kaydedilen
dosyaları oynatmak için divX kodeği
gerekecektir. DivX kodeği www.divx.com
adresinden bulunabilir.
3.
4.
Print (Yazdır) tuºu
Bu tuº görüntülenen oynatma ekranını yazdırır.
1
2
3
6
4
7
5
8
9
1.
Geri Oynat: Geri Oynatmayı Gerçekleºtirir
2.
Oynat: Oynatmayı Gerçekleºtirir
3.
Hızlı Geri Alma: Daha hızlı geri oynatma
4.
Dur : Oynatmayı durdurur
5.
Hızlı İleri Alma: Daha hızlı oynatır
6.
Sonuncuya git: Kronolojik sıradaki en son
görüntüyü oynatır
7.
Bir Adım Geri Alma: Bir saniye olarak bir
adım geri oynatmayı gerçekleºtirir
8.
Bir Adım İleri Alma: Bir saniye olarak bir
adım ileri oynatmayı gerçekleºtirir
9.
Birinciye Git: Kronolojik sıradaki ilk
görüntüyü oynatır
Oynatma sırasında (Play/RevPlay/FF/FB),
hem İzleme hem de Yerel modların
bağlantısının kesilmesi ya da değiºtirilmesine
izin verilmez. Herhangi bir değiºiklik yapmadan
önce Stop(Dur) tuºunu tıklayınız.
68_ Smart Viewer
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 68
2007-8-2 18:19:02
6.
Kronolojik Sıra
Bir tarih seçildikten sonra, DVR’deki kaydedilen
video veri durumunu gösterir. Normal mod 0 ila
24 saat arasındaki zamanı gösteren modları
gösterirken uzatma modu her 2 saatte zamanı
gösterir.
7.
İzleme modundaki Next (İleri) tuºu ile aynı görevi
görür.
Bir görüntüyü oynatırken (Oynatma/Geri
Oynatma/Hızlı İler Alma/ Hızlı Ger Alma) kanalı
değiºtiremezsiniz.
3
2
1
Next (İleri) tuºu
Reload (Yeniden Yükle) tuºu
 Oynatma ekranında gösterilen kanallar
beyaz arka plan sayesinde ayırt edilebilir.
 Iºıklı ve detaylı zaman çubuğu video
görüntülerinin zaman aralığını gösterir.
9.
 Kronolojik sıra zaman bölümlerini gösterir.
 Zaman çubuğunun herhangi bir alanına çift
tıklarsanız uzatma (extension) modu değiºir.
 Kronolojik sıranın bir sütunu bir saati temsil
eder.
 Kronolojik sıranın renkleri kayıt durumuna
göre değiºmektedir: Yeºil (normak), Kırmızı
(Panik), Kavuniçi, (Alarm), Mavi, (Hareket),
Sarı (ݺ Takvimi) ve Mor (Video Kaybı).
1
Hem takvimde hem de kronolojik sırada kayıt
zaman bilgisini yeniler.
2
Yerel Mode
Bu mod, kiºisel bilgisayarınızdaki dizinde
kaydedilmiº DVR dosyasını oynatmak
için kullanılır. Sadece bir kanalı araºtırıp
oynatabilirsiniz. DVR’ye olan bağlantıya
bakılmaksızın kaydedilen dosyalara eriºim
sağlayabilirsiniz. Takvimden ayrı olarak diğer
fonksiyonlar Uzaktan mod fonksiyonları ile
aynıdır. Yereldosyaların zaman bilgileri, dosya
ismi ile birlikte kronolojik sırada birinci kanal
konumunda görüntülenir.
10 SMART VIEWER
8.
[Normal mode]
: Yerel modu değiºtirmek için bu
tuºu tıklayınız.
[Uzatma Modu]
 Bir saat öncesinin kronolojik sırasını gösterir
 Bir saat sonrasının kronolojik sırasını
gösterir
 Zaman çubuğunun herhangi bir alanına çift
tıklarsanız normak moda değiºir.
 Her kronolojik sıra 5 dakikayı temsil eder.
 Kronolojik sıraların renkleri kayıt durumuna
göre değiºmektedir: Yeºil (normak), Kırmızı
(Panik), Kavuniçi, (Alarm), Mavi, (Hareket),
Sarı (ݺ Takvimi) ve Mor (Video Kaybı).
Sadece, sesin aktifleºtirilerek kaydedilen
DVR dosyaları Yerel modda audio ses ile
oynatılabilir.
Smart Viewer _69
SHR-5162_C10~C11_TUR.indd 69
2007-8-2 18:19:02
Web Viewer
Web Viewer'IN AÇIKLAMASI
SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Web Viewer NEDİR?
Aºağıdaki liste, Web Viewer sistemini çalıºtırmak
için gereken asgari donanımı ve sistem çalıºtırma
gereksinimlerini listelemektedir.
Web Viewer DVR'lerinize uzaktan eriºim sağlar.
Live videolara, arºiv videolarına PTZ kontrollerine
vb. (eğer yapılandırılmıºsa) eriºim sağlarsınız.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic/
Premium
Web
Tarayıcı
Internet Explorer
6.0.2900.2180 veya daha
yüksek
CPU
2GHz iºlemci ile Intel Pentium 4
HAFIZA
512 MB
Monitor
Yüksek renk 16 bit
1024 x 768
HDD
50 mb(Kurulum alanı
gerekmektedir)
* Kayıt için ilave HDD alanı
gerekmektedir.
Kaydedilen dosya boyutu
kayıt kalitesi ayarlarına göre
değiºecektir.
Evrensel Seri Bus 2.0
MPEG-4 Film
Ağ LAN, ADSL, Kablo
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 Standart bir tarayıcıyla uzaktan eriºim
 PTZ kontrollerini destekler
 1, 4, 8, 16 kamera görüntü formatlarını
(listede maksimum 16 kamera) destekler.
 JPEG formatlı imajları yazdırır ya da
kaydeder. (Oynatma modu)
 AVI formatında (popüler ortam oynatıcıları
ile uyumludur) videoları kaydeder (Divx
kodeklerini gerektirir)
70_ Web Viewer
SHR-5162_TUR.indb 70
2007-8-2 15:20:05
Web Viewer'IN BAĞLANMASI
1. Web tarayıcınızı açın ve URL adres kutucuğuna
DVR'nin IP adresini veya URL'yi giriniz.
4. “Install”seçenğine tıklayınız.
11 WEB VIEWER
MAC adresi söz konusu olduğunda DVR’
nin temel URL’si aºağıdaki gibidir:
 00-00-F0-ab-cd-ef :
nabcdef.websamsung.net
 00-16-6c-ab-cd-ef :
mabcdef.websamsung.net
 00-68-36-ab-cd-ef :
pabcdef.websamsung.net
DVR’nizin Kurulum menüsündeki kayıtlı
URL’yi de kullanabilirsiniz.
5. “Install”seçeneğine tıklayınız.
2. Yönetici için “ADMIN”, yazın ve sonra DVR'nin
parolasını girin. Non-admin kullanıcılar
“KULLANICI” yazıp parolayı girerler.
• DVR 3 kullanıcıya kadar eºzamanlı eriºim
sağlar ve bu kullanıcılar arasında Admin
imtiyazlı kullanıcı ve 2 kullanıcı imtiyazlı
kullanıcı yer alır.
• Yönetici imtiyazları için fabrika varsayılan
parolası “4321.”
• Non-admin kullanıcılar ARAMA ve KURULUM
menülerine giremezler.
• Yönetici ve kullanıcı imtiyazları için parolaları DVR’
nin IP Ayarları menüsünden değiºtirebilirsiniz.
6. Windows Firewall ile bu iºlemi bloklayan
“Windows Security Alert” özelliğine sahip
olabilirsiniz. Bu durumda, Web Viewer'i
baºlatmak için “Unblock” seçeneğine tıklayın.
7. Kurulum tamamlanmıºtır. ªimdi Live Viewer'in
ana ekranını görebilirsiniz.
3. “Install ActiveX Control…” seçeneğine
tıklayınız.
Web Viewer _71
SHR-5162_TUR.indb 71
2007-8-2 15:20:06
Live Viewer'IN KULLANILMASI
2
1
3
4
5
6
7
9
8
Live Viewer ekranı aºağıdakileri kapsar:
OSD BİLGİ EKRANI
1 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
2
1
2 Bu menüler, LIVE, ARAMA, KURULUM,
HAKKINDA.kısımları içerir.
Kayıt
3 Bu tuºlar bölümlü ve tam ekran modları için
kullanılır.
4 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
5 Bu tuºlar sekans ve kanalın değiºtirilmesi için
kullanılır.
6 Bu tuºlar görüntülerin yakalanması, yazdırılması
ve kaydedilmesi için kullanılır.
7 Bu tuºlar mevcut kanalı gösterir.
8 Bu tuºlar PTZ ile ilgili fonksiyonlar için kullanılır.
3
4
5
6
1 Bağlı olan DVR'nin kanal sayısı, video boyutu
ve IP adresi ekrana gelir.
9 Bu DVR ile bağlı kameranın ekranını gösterir.
2 Eğer mevcut kanalın video verisi PC'nize
kaydediliyorsa, “REC” ibaresi ekrana gelir.
• Çözünürlük 1024 x 768 pikseldir.
• Baºlangıçtaki bölünümlü ekran modu bağlı
olan DVR’nin kanal sayısına göredir. Ekranı
bölme tuºlarına basarak bölünümlü ekran
modunu değiºtirebilirsiniz.
• Non-admin kullanıcıların ARAMA ve
KURULUM menülerine eriºim izni yoktur.
3 DVR'nin mevcut tarih ve saati ekrana gelir.
4 Alarm verildiğinde alarm ikonu ekrana gelir.
DVR'nin ALARM tuºuna basıldığında kaybolur.
5 Hareket algılandığında hareket ikonu ekrana
gelir. DVR'nin ALARM tuºuna basıldığında
kaybolur.
72_ Web Viewer
SHR-5162_TUR.indb 72
2007-8-2 15:20:07
6 PTZ kontrollerinin aktif olup olmadığını
gösterir.
DVR için PTZ kamerası ayarlamıºsanı “PTZ”
ibaresi ekrana gelir. Bir PTZ kamera kanalı seçin
ve kamera kontrolü içinPTZ tuºunu kullanın.
BÖLÜNÜMLÜ EKRAN
NINE MODE
tıklayınız.
tıklayınız.
“DÖRTLÜ MODDA”DVR'ye bağlı olan seçilmiº
kamerayı gösterir.
• Tuºa
Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve durumunu
görüntüler.
SIXTEEN MODE
“TEKLİ MODDA”DVR'ye bağlı olan seçilmiº
kamerayı gösterir.
• Tuºa
tıklayınız.
“TAM EKRAN MODUNDA”DVR'ye bağlı olan
seçilmiº kamerayı gösterir. Bir önceki moda
geri gitmek için ESC tuºuna basın.
11 WEB VIEWER
• Tuºa
QUAD MODE
• Tuºa
BAĞLI DVR
Her sayı ikonuna tıklayarak bölünümlü modu
değiºtirebilirsiniz.
SINGLE MODE
TAM EKRAN MODU
• Bağlantı hata iletisi
Yanıt Yok : DVR yanıt vermediğinde ekrana
gelir.
Hatalı ID : Girilen ID hatalıysa ekrana gelir.
Hatalı parola : Girilen parola yanlıºsa ekrana
gelir.
SFlbHatalı Port Numarası : Port numarası
hatalıysa ekrana gelir.
Çarpıºma : Admin modu halihazırda
kullanımdaysa ya da PC’den eº zamanlı olarak
aynı DVR’ye eriºim yapılırsa ekrana gelir.
Kullanıcı Sayısı Dolu : Kullanıcı sayısı doluysa
ekrana gelir.
• Eº zamanlı bağlantının sayıları 3’tür ve
SmartViewer için kullanıcıları kapsar.
tıklayınız.
“DOKUZLU MODDA”DVR'ye bağlı olan
seçilmiº kamerayı gösterir.
• Tuºa
tıklayınız.
“ONALTILI MODDA”DVR'ye bağlı olan
seçilmiº kamerayı gösterir.
Web Viewer _73
SHR-5162_TUR.indb 73
2007-8-2 15:20:08
LIVE EKRAN MODUNUN
DEĞݪTİRİLMESİ
• Eğer 16 kanal DVR bağlıysa “SONRAKİ”
tuºuna DÖRTLÜ MODDA bastığınızda
resimde gösterildiği gibi ekran değiºir.
(CH1 to CH4)
(CH5 to CH8)
(CH9 to CH12)
(CH13 to CH16)
16-channel DVR
PC'DE LIVE EKRANIN
KAYDEDİLMESİ
• YAKALA: Ekrandaki mevcut görüntüyü yakalar
ve jpg ya da bmg imaj dosyası olarak kaydeder.
• SEKANS: Bu tuºa tıklandığında ekranlar bir
preset aralığında değiºir.
TEKLİ MODDA, kanal sayıları sıralı olarak 1 ila
16 arasında değiºir.
DÖRTLÜ MODDA, ekranlar ilk 4 kanal (1~4) 
İkinci 4 kanal(5~8)  Üçüncü 4 kanal(9~12) 
Dördüncü 4 kanal(13~16) ºeklinde değiºir .
DOKUZLU MODDA, ekranlar 9 kanal (1~9) ila
7 kanal (10~16) arasında değiºir.
ONALTILI MODDA, ekran preset aralığında
yenilenir.
Preset aralığı (10 saniye)
• ÖNCEKİ: Bu tuº tıklandığında önceki ekran
belirir.
TEKLİ MODDA, kanal numaraları ters yönde
değiºir.
DÖRTLÜ MODDA, ekranlar 1nci 4 kanal (1~4)
 2nci 4 kanal (13~16)  3ncü 4 kanal (9~12)
 4ncü 4 kanal (5~8) ºeklinde değiºir.
DOKUZLU MODDA, ekranlar 9 kanal (1~9) ila
7 kanal (10~16) arasında değiºir.
ONALTILI MODDA, ekran yenilenir.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Live”’
dır. Kaydetme yolunu değiºtirmek için, “SAVE
) tıklayın ve istediğiniz yolu
PATH” tuºuna(
kaydedin. Windows Vista kullanıyorsanız,
kaydetme yolu “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
Snapshot\”’dır ve bu yol değiºtirilemez.
• Dosya otomatik olarak aºağıdaki
gibi isimlendirilir: “IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00
• YAZDIR: Ekranda görüntülenen live ekranı
yazdırır. Ayrıca, Ip adresi, saat, kamera
numarası ve mevcut olay durumunu da yazdırır.
• SONRAKİ: Bu tuº tıklandığında sonraki ekran
belirir.
TEKLİ MODDA, kanal sayıları sıralı olarak 1 ila
16 arasında değiºir.
DÖRTLÜ MODDA, ekranlar ilk 4 kanal (1~4) 
İkinci 4 kanal(5~8)  Üçüncü 4 kanal(9~12) 
Dördüncü 4 kanal(13~16) ºeklinde değiºir .
DOKUZLU MODDA, ekranlar 9 kanal (1~9) ila
7 kanal (10~16) arasında değiºir.
ONALTILI MODDA, ekran yenilenir.
74_ Web Viewer
SHR-5162_TUR.indb 74
2007-8-2 15:20:09
• KAYDETME: Ekrandaki mevcut görüntüyü
kaydeder ve bir avi video dosyası olarak
kaydeder.
PTZ KAMERASININ
KULLANILMASI
11 WEB VIEWER
• Kaydetmek için en azından 1 GB’lık
kullanılabilir alan gereklidir.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\Live”’
dır. Kaydetme yolunu değiºtirmek için, “SAVE
PATH” tuºuna(
) tıklayın ve istediğiniz yolu
kaydedin. Windows Vista kullanıyorsanız,
kaydetme yolu “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
VideoClip\”’dır ve bu yol değiºtirilemez.
• Dosya ismi otomatik olarak aºağıdaki
gibi isimlendirilir:“IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00
• IAVI Save söz konusu ise,, kaydedilmiº
dosyaları oynatmak için DivX kodeği
gereklidir. Divx kodeğin ücretsiz versiyonunu
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/
adresinden indirebilirsiniz.
LIVE EKRAN KANALININ
DEĞݪTİRİLMESİ
Her bir numara Web Viewer'da ekran konumlarını
gösterir.
• Mavi rakamlar : Mevcut kanalın bir kameraya
bağlı olduğunu gösterir.
• Gri rakamlar : Mevcut kanalın bir kameraya
bağlı olmadığını gösterir.
Kamerayı kontrol etmek için yön tuºlarına tıklayın.
Gösterilem görüntüye zumlamak için + ya da tuºlarına tıklayınız.
Web Viewer _75
SHR-5162_TUR.indb 75
2007-8-2 15:20:09
MENÜ: Kamera menü ekranını açar.
• Bir DVR PTZ kamera kontrollerini kullanıyorsa
Web Viewer PTZ kamerasını kontrol edemez.
• PTZ kamera kontrolleri admin kullanıcısı
tarafından kullanılabilir.
• Kamera Menü Kurulum fonksiyonu sadece
desteklenen kameralarda mevcuttur.
• PTZ’nin tüm fonksiyonları DVR’ninkiyle
aynıdır.
• Sadece desteklenen kameralarda pan/tilt
fonksiyonları çalıºır. (Örneğin: Samsung
SCC-6475)
• Power pan/tilt fonksiyonu ile içeri zumlamak
için aºağı çekin ve dıºarı zumlamak için yukarı
çekin.
PRESET: Lens yönünü bir preset yönüne hareket
ettirir.
1. Eğer PRESETtuºuna basarsanız kamera
preset konumuna hareket eder.
2. Seçilen ya da tüm presetleri silebilirsiniz.
3. ªimdi yeni preset numarasını ve ismini
kaydedebilirsi
Preseti 20’ye kadar kaydedebilirsiniz.
AUTOPAN: Kamera lensini kamera için
ayarlanmıº 2 nokta arasında hareket ettirir.
SCAN (TARA): Kamera lensini kamera için
ayarlanmıº 2 preset nokta arasında hareket ettirir.
PATTERN(BİÇİM): Zum, hareket ettirme vb. gibi
çeºitli kamera hareket biçimlerini ayarlayabilirsiniz
ve böylece kamera biçime göre otomatik olarak
hareket eder.
76_ Web Viewer
SHR-5162_TUR.indb 76
2007-8-2 15:20:10
Search Viewer'IN KULLANILMASI
2
1
3
4
6
9
11 WEB VIEWER
5
7
8
Search Viewer ekranı aºağıdakileri kapsar:
1 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
2 Bu menüler, LIVE, ARAMA, KURULUM,
HAKKINDA.kısımları içerir.
3 Bu tuºlar bölümlü ve tam ekran modları için
kullanılır.
4 Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve model
ismini görüntüler.
• SIRALI; ÖNCEKİ, SONRAKİ tuºları
ARAMA menüsünde mevcut değildir.
• Non-admin kullanıcıların ARAMA ve
KURULUM menülerine eriºim izni
yoktur.
BÖLÜNÜMLÜ EKRAN
Her sayı ikonuna tıklayarak bölünümlü modu
değiºtirebilirsiniz.
5 Bu tuºlar görüntülerin yakalanması,
yazdırılması ve kaydedilmesi için kullanılır.
6 Bu kaydedilmiº videoların aramasını
yapabileceğiniz bir takvimi ekrana getirir.
SINGLE MODE
QUAD MODE
7 Bu kaydedilmiº videoların aramasını
yapabileceğiniz bir takvimi ekrana getirir.
8 Bu tuºlar oynatma iºleminin kontrol edilmesi
için kullanılır.
9 Bu kaydedilmiº videoların oynatılması için
kullanılan ekranı gösterir.
Web Viewer _77
SHR-5162_TUR.indb 77
2007-8-2 15:20:11
• Bağlantı hata iletisi
Yanıt Yok : DVR yanıt vermediğinde ekrana
gelir.
Hatalı ID : Girilen ID hatalıysa ekrana gelir.
Hatalı parola : Girilen parola yanlıºsa ekrana
gelir.
Hatalı Port Numarası : Port numarası
hatalıysa ekrana gelir.
Çarpıºma : Admin modu halihazırda
kullanımdaysa ya da PC’den eº zamanlı
olarak aynı DVR’ye eriºim yapılırsa ekrana
gelir.
Kullanıcı Sayısı Dolu : Kullanıcı sayısı doluysa ekrana gelir.
• Eº zamanlı bağlantının sayıları 3’tür ve SmartViewer için kullanıcıları kapsar.
PC'DE LIVE EKRANIN
KAYDEDİLMESİ
• Tuºa
tıklayınız.
“TEKLİ MODDA”DVR'ye bağlı olan seçilmiº
kamerayı gösterir.
• YAKALA: Ekrandaki mevcut görüntüyü yakalar
ve jpg ya da bmg imaj dosyası olarak kaydeder.
• Tuºa
tıklayınız.
“DÖRTLÜ MODDA”DVR'ye bağlı olan seçilmiº
kamerayı gösterir.
• Sadece TEKLİ ve DÖRTLÜ MOD seçenekleri
ARAMA menüsünde mevcuttur.
• 16 kanallı DVR bağlı olduğunda, kanalları 1 ila
16 arasından seçebilirsiniz.
BAĞLI DVR
Bu bağlı olan DVR'nin IP adresini ve durumunu
görüntüler.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Search”’dır. Kaydetme yolunu değiºtirmek
için, “SAVE PATH” tuºuna(
) tıklayın
ve istediğiniz yolu kaydedin. Windows
Vista kullanıyorsanız, kaydetme yolu “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\Snapshot\”’dır ve bu
yol değiºtirilemez.
• Dosya otomatik olarak aºağıdaki
gibi isimlendirilir: “IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101453
_01_00
78_ Web Viewer
SHR-5162_TUR.indb 78
2007-8-2 15:20:12
• YAZDIR: Ekrandaki oynatma ekranını yazdırır.
IP adresi, saat, kamera numarası ve mevcut
olay durumunu ayrıca yazdırır.
TAKVİM İÇERİSİNDE
KAYDEDİLMݪ VİDEOLARIN
ARANMASI
11 WEB VIEWER
• KAYDETME: Bir kanal seçip bu tuºu oynatma
(sadece oynatma) sırasında tıklarsanız
video verileri bir DVR dosyasında kaydedilir.
(Bilgisayarınızda tahsis edilen bir dosyada
kaydedilir.) Kaydetmeyi durdurmak için bu tuºa
tekrar tıklayınız.
• Kaydetmek için en azından 1 GB’lık
kullanılabilir alan gereklidir.
• Varsayılan kaydetme yolu “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Search”’dır. Kaydetme yolunu değiºtirmek
için, “SAVE PATH” tuºuna(
) tıklayın
ve istediğiniz yolu kaydedin. Windows
Vista kullanıyorsanız, kaydetme yolu “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\VideoClip\”’dır ve bu
yol değiºtirilemez.
• Dosya ismi otomatik olarak aºağıdaki
gibi isimlendirilir:“IP address_Port
number_YYMMDD_camera number_index”
Ex) 192.168.130.12_554_20070615_101530
_01_00
• AVI kaydetme söz konusu ise kaydedilmiº
dosyalarında oynatılması için DivX kodek
gereklidir. Divx kodeğin ücretsiz versiyonunu
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/
adresinden indirebilirsiniz.
Eğer video verisi bir tarihte kaydedilmiºse
tarih yeºil ile gösterilir. Eğer tarihe tıklarsanız
kaydedilmiº video bilgisi süre çizgisi üzerinde
gösterilir.
“BUGÜN” seçeneğine tıklarsanız bugünün tarihi
atılır.
Web Viewer _79
SHR-5162_TUR.indb 79
2007-8-2 15:20:13
SÜRE ÇİZGİSİNDE KAYDEDİLMݪ
VİDEOLARIN ARANMASI
Bir tarih seçildikten sonra DVR'de kaydedilmiº
video veri durumunu gösterir. Normal mod 0 ila
24 aralığındaki saati gösterir ve uzatma modu ise
her 2 saatte bir saati gösterir.
[Normal Mod]
• Eğer
tuºuna tıklarsanız uzatma moduna
geçiº yapılır.
• Her süre çizgisi 1 saati ifade eder.
OYNATMANIN KONTROL
EDİLMESİ
5
6
4
3
2
1
7
8
9
1 Hızlı Geri: Geri-daha hızlı oynatır(2x).
2 Geri Oynatma: Geri Oynatmayı Gerçekleºtirir.
3 Oynat: Oynatmayı gerçekleºtirir.
[Uzatma Modu]
4 Hızlı İleri: Daha hızlı oynatır(2x).
• Eğer
tuºuna tıklarsanız normal moda geçiº
yapılır.
5 Birinciye Git: Süre çizgisinde kaydedilmiº
videolarında baºlangıç saatini hareket ettirir.
• Her süre çizgisi 5 dakikayı ifade eder.
6 Geri Adım: Bir kare olarak bir adım geri
oynatmayı gerçekleºtirir.
• Kanallar CH1 ila CH16 aralığındadır.
7 Durdur: Oynatmayı durdurur.
8 İleri Adım: Bir kare olarak bir adım ileri
oynatmayı gerçekleºtirir.
9 Sonuncuya Git: Süre çizgisinde kaydedilmiº
videolarda bitiº saatini hareket ettirir.
80_ Web Viewer
SHR-5162_TUR.indb 80
2007-8-2 15:20:13
HAKKINDA
"HAKKINDA" seçeneğine tıklayınız.
Bağlı DVR'nin modelini ve Web Viewer'in versiyonunu gösterir.
11 WEB VIEWER
Web Viewer _81
SHR-5162_TUR.indb 81
2007-8-2 15:20:13
ek
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Özellikler
Detaylar
ݺletim Sistemi
Tümleºik OS
Yayın
NTSC / PAL Sistemi
Giriº Voltajı
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
Güç Kullanımı
60W
Video
Ses
Canli Ekran
Notlar
Video Giriºi
Kompozit 16(8) Kanal
- 1.0 Vp-p
- 75 Ω Hi Z Sonlandırma
BNC Tipi
Döngü İçerisinden 16(8) Kanal
- Otomatik Kapatma
Video Çıkıºı
Kompozit 3 Kanal
- Normal Video Çıkıºı 1 Kanal
- Spot Çıkıºı 2 Kanal
- BNC Tipi
S-Video 1 Kanal
- 1.0 Vp-p
VGA 1 Kanal
Ses Giriºi
Mono 4 Kanalı
- -5 dBm, 600 Ω
RCA Tipi
Sis Çıkıºı
Mono 1 Kanalı
- -6 dBm
RCA Tipi
Çözünürlük &
Çerçeve Hızı
Çözünürlük
Çerçeve Hızı
Görüntüleme
Modu
NTSC
720X480
480ips(16Ch)/
240ips(8Ch)
PAL
720X576
400ips(16Ch)/
200ips(8Ch)
Tekli
Bölümlü Ekran Modu :
SHR-5160/5162 : 4, 6, 7, 8, 9, 16 bölümlü
SHR-5080/5082 : 4, 6, 7, 8, 9 bölümlü
Mod sırası
Dondur
2 X Zoom
82_ ek
SHR-5162_TUR.indb 82
2007-8-2 15:20:14
Özellikler
Kaydetme
Detaylar
Video: MPEG4
Ses: ADPCM
Çözünürlük &
Kaydetme
Özellikleri
Çözünürlük
CIF(C)
352X240(NTSC)
/352X288(PAL)
Half D1(N)
720 X 240(NTSC)
/720 X 288(PAL)
Kaydet
Oynatma
Kaydetme
Özellikleri
(Görüntü Kalitesi)
Seviye8(Yüksek)
~Seviye1(Düºük)
Seviye8(Yüksek)
~Seviye1(Düºük)
En Yüksek Görüntü
Kayıt Hızı
30 ips(NTSC)/
25 ips(PAL)
30 ips(NTSC)/
25 ips(PAL)
Kaydetme
Mod
Normal Kayıt  Rec tuºu
Programlanmıº Kayıt  ݺ Takvim Tablosu
Olay Kaydetme
- Alarm Algılama
- Hareket Algılama
- Video Kaybı
- Kayıt Öncesi ve Sonrası
Kaydetme ips
NTSC 0,9 / 1,8 / 3,7 / 7,5 / 15 / 30ips
(Gerçek Kaydetme ips: 0.938/1.875/3.75/7.5/15/30ips)
PAL 0,7 / 1,5 / 3,1 / 6,2 / 12,5 / 25ips
(Gerçek Kaydetme ips: 0.781/1.563/3.125/6.25/12.5/25ips)
Dahili
SHR-5162/5082 : ATA HDD x 3(MAX)
MAX HDD Boyutu :
500GB x 3 = 1.5TB
SHR-5160/5080 : ATA HDD x 4(MAX)
MAX HDD Boyutu :
500GB x 4 = 2TB
Harici
USB HDD
-MAX 1 (USB hub destekli değil)
-MAX HDD Boyutu : 500 GB
Arama Modu
Takvim Arama
Olay Arama
- Alarm, Hareket, Video Kaybı
Tarih/Saat Arama
İlk arama
En son arama
Yedeklemede arama
Çözünürlük &
Kaydetme
Özellikleri
12 EK
Sıkıºtırma
Yöntem
Notlar
Çözünürlük Kaydetme Özellikleri
8 Ch
16 Ch
CIF
15 ips(NTSC)/12,5 ips(PAL) 7,5 ips(NTSC)/6,2 ips(PAL)
Half D1(N) 7,5 ips(NTSC)/6,2 ips(PAL) 3,7 ips(NTSC)/3,1 ips(PAL)
Total
120/100
ips(CIF)
60/50ips
(Half D1)
ek _83
SHR-5162_TUR.indb 83
2007-8-2 15:20:14
Özellikler
Oynatma
Detaylar
Görüntüleme
Modu
Tekli  1Kanal Kod Çözme
16 Bölümlü (çalıºtırılan kamera 10-16)
9 Bölümlü (çalıºtırılan kamera 5-9)
4 Bölümlü (çalıºtırılan kamera 2-4)
PIP  1 Kanal Kod Çözme + 1Kanal Canlı
Triplex 9 Bölümlü  8 Kanal Canlı + 1Kanal PB
Triplex 16 Bölümlü  15 Kanal Canlı + 1Kanal PB
Oynatma
Modu
Oynat, Duraksatma, Durdurma, 2x Dijital Zoom
Hızlı İleri Alma/Hızlı Geri Alma
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Yedekleme
USB External(Harici) HDD
USB CD/DVD Yazıcı, Dahili DVD
(Sadece SHR-5162/5082)
USB bellek
USB HDD
-MAX 1 (USB hub destekli değil)
Ağ
Eternet: 10/100 Base T, ADSL(PPPoE), DHCP
Seri
İletiºim
RS-485  PTZ Cihaz Kontrol,
Uzaktan Kontrol Cihazı
Alarm
Input : SHR-5160/5162 : 16 Channel
SHR-5080/5082 : 8 Channel
Output : 4 Channel
Harici alarm sıfırlaması desteği
Uzaktan
Görüntüleme
Kiºisel
Bilgisayar
Detaylı
Özellikler
CPU Pentium III, 1GHz ya da daha yükseği
RAM : SDRAM 256MB ya da daha yükseği
Grafik Hızlandırıcı : Grafik Memory
32MB ya da daha yüksek DirectX : 8.1 ya da
daha yüksek
Desteklenen
ݺletim
Sistemleri
Win2000, WinXP
Fonksiyon
Notlar
Canli Görüntü İzleme Modu
Yerel Dosya Arama ve Oynatma Modu
Uzaktan Dosya Arama ve Oynatma Modu
ݺletim Sıcaklığı
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Saklama Sıcaklığı
-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
ݺletim Nem Oranı
20 % ila 85 % RH
Saklama Nem Oranı
20 % ila 85 % RH
Boyut (W x H x D)
430 x 88 x 400mm (16.93 x 3.46 x 15.75 inç)
Ağırlık
SHR-5162/5082 : ~ 7.6kg(16.75 lb)
SHR-5080 : ~6.7kg(14.77 lb)
SHR-5160 : ~6.8kg(14.99 lb)
ATM/POS fonksiyonunu desteklemek için ekstra yazılıma ihtiyaç duyar. Bu nedenle, yazılımı tedarik
etmek için satıcınızla irtibata geçin.
84_ ek
SHR-5162_TUR.indb 84
2007-8-2 15:20:14
ÇİZİMLERİN ANAHATLARI
 5080 Çizimlerin anahatlarl
12 EK
ek _85
SHR-5162_TUR.indb 85
2007-8-2 15:20:17
 5082 Çizimlerin anahatlarl
86_ ek
SHR-5162_TUR.indb 86
2007-8-2 15:20:27
 5160 Çizimlerin anahatlarl
12 EK
ek _87
SHR-5162_TUR.indb 87
2007-8-2 15:20:38
 5162 Çizimlerin anahatlarl
88_ ek
SHR-5162_TUR.indb 88
2007-8-2 15:20:48
FABRİKA VARSAYILANLARI
Bu fabrika varsayılan ayarlarınıza geri dönmenizi sağlar.
Ayarlar aºağıda belirtildiği gibi yapılır;
 MENU’de Sistem/Fabrika Varsayılanları Yükle’yi kullanın ya da,
 Canlı modda, ayarları resetlemek için 6 saniye boyunca MODE tuºunu ve sonra ön panelde bulunan PTZ’yi basılı
tutun.
Ayrıntılı Unsurlar
Sistem
Kurulumu
Saat/Tarih/Dil
Parola
HDD Modu
Kamera
Kurulumu
Kamera Ayarları
PTZ Cihazı
Ekran Düzeni
Fabrika Kurulumu
Tarih Formatı
YYYY-AA-GG
Saat Formatı
24 saat
Dil
English
DST
Off (Kapalı)
Parola
4321
Parola Kilidi
On (Açık)
Kayıt Kilidi
Off (Kapalı)
HDD tekrar kayıt
Üzerine yaz
HDD sonlandırma
alarmı
Off (Kapalı)
Video
On (Açık)
Ses
Off (Kapalı)
Baºlık
CAM_01 ila CAM_16
(SHR-5082/5080 : 8)
Auto Seq.
5 sn.
Kimlik
Kamera No.
Protokol
Hiçbiri
Baud Hızı
9600
Eºlik
Hiçbiri
Veri
8
Dur
1
Seri Modu
Yarı Dupleks
Parlaklık
50
Kontrast
50
Renk
50
12 EK
Sınıflandırma
ek _89
SHR-5162_TUR.indb 89
2007-8-2 15:20:58
Sınıflandırma
Ayrıntılı Unsurlar
İzleme
Olay İzleme
OSD Görüntüleme
Kayıt Mod
Kurulumu
Fabrika Kurulumu
Süre
Off (Kapalı)
Tarih
On (Açık)
Saat
On (Açık)
Baºlık
On (Açık)
Durum
On (Açık)
Spot Çıkıº Kanalı
CH1
Spot Monitörü
Off (Kapalı)
Monitör Çıkıºı
Çlft çlklª
PB Kanal Konumu
Alt sağ köºe
Çoklu Kanal Sekans
5 saniye
Kayıt Kalitesi ve
Otomatik Silme
Kayıt Hızı ve Video
Boyutu
Olay Kayıt Süresi
Normal Kalite
Seviye4
Olay Kalitesi
Seviye4
Otomatik Silme
Off (Kapalı)
Normal Hız
7,5 ips(NTSC)/6,2 ips(PAL)
Olay Hızı
7,5 ips(NTSC)/6,2 ips(PAL)
V. Boyutu
CIF
PreEvent (Olay Öncesi)
Off (Kapalı)
PostEvent (Olay
Sonrası)
1 dakika
Kayıt ݺ
Takvimi
Sürekli Kaydetme
Off (Kapalı)
Olay Kaydetme
On (Açık)
Olay
Kaydetme
Kurulum
Alarm Saptama Ayarı
Hareket Saptama Ayarı
Video Kayıp Saptama
Ayarı
Sensör Durumu
Off (Kapalı)
Kamera
Kamera No.
Alarm Çık
Hiçbiri
Süre
10 sn.
M.D Vaz.
Off (Kapalı)
Alan
Tüm Alan
Hassasiyet
Ç Yüksek
Alarm Çık
Hiçbiri
Süre
10 sn.
Video Kayıp Durumu
Off (Kapalı)
Alarm Çık
Hiçbiri
Süre
10 sn.
90_ ek
SHR-5162_TUR.indb 90
2007-8-2 15:20:58
Sınıflandırma
Ayrıntılı Unsurlar
Transfer Protokol Ayarları
Ağ
Geri Çağırma Ayarları
Transfer Resim Ayarları
WebViewer Bağlnatı
Noktası Ayarı
Bağlantı Modu
Statik IP
Band Geniºliği
2Mbps
Yönetici Parolası
4321
Kullanıcı Parolası
4321
IP
192.168.001.200
Modem IP Nosu
192.168.001.001
Alt Ağ Maskesi
255.255.255.000
DNS
168.126.063.001
ADSL Kullanıcı Kimliği
ID
Parola
-
Protokol Tipi
UDP
Bağlantı Noktası (TCP)
554.555.556.557
Port(UDP)
8000-8159
UniCast / MultiCast
Unicast
Multicast IP
224.126.063.001
TTL
005
DDNS Sitesi
Kapalı
Sunucu adı
-
Kullanıcı adı
-
Kullanıcı Parolası
-
Açık/Kapalı
Kapalı
IP Adresi
192.168.001.010
Port(UDP)
7900
Yeniden Deneyin
05
Alarmı Aktar
Kapalı
Hareket Algılamayı Aktar
Kapalı
Video Kayıplarını Aktar
Kapalı
Sistem Giriºlerini Aktar
Kapalı
V. Boyutu
CIF
Kalite
Düºük
Bağlantı Noktası (Port)
80
12 EK
IP Ayarları
Fabrika Kurulumu
ek _91
SHR-5162_TUR.indb 91
2007-8-2 15:20:58
SORUN GİDERME (SSS)
SORUN
ÇÖZÜM
Sistem gücü yok ve on tarafta
bulunan LED’ler hiç çalıºmıyor.
 Lütfen güç bağlantısını kontrol ediniz.
 Güç voltajını kontrol ediniz.
 Eğer yukarıda belirtilen çözümlerdeki tüm
çabalarınızın bir faydası olmuyorsa güç kaynağını
kontrol edin ya da değiºtirin.
Video verileri sistem içerisinde
kalıyor ancak bazı kanallar hiçbir
görüntü göstermiyor ve
tamamen maviye dönüºüyor
 Sisteme bağlı olan kameranın görüntüsünü kontrol
edin. Kameranın yanlıº bir ºekilde yerleºtirilmesi bu
sorunun nedeni olabilir.
 Kameranın güç kaynağını kontrol edin.
 Bazen, video verisi çoklu sistemlerle bağlı olduğunda
ve video veri dağıtıcısından gelen video sinyali zayıf
olduğunda bu tür bir sorun yaºanabilir. Eğer durum
bu ise, sorunu kontrol etmek ya da çözmek için
kamera görüntülerini doğrudan DVR ile bağlamalısınız.
RECORD tuºuna basılıyor ancak
REC LED’i yanmıyor ve kayıt
baºlamıyor.
 Lütfen HDD alanını kontrol ediniz.
 Lütfen MENU’de Record Mode (Kayıt Modu)
kurulumunu kontrol edin. Açık olmalıdır.
Tüm LED’ler ön panelde iºletilse de,
ekran yanıp söner ya da görüntü
kalitesi düºüktür.
 Lütfen kablonun takılı olduğundan emin olun.
Bağlanan monitörle video çıkıºı farklı ºekilde
gösterilebilir. Kısaca, Video Çıkıºı Kompozit Çıkıºa
ayarlanır ancak VGA Giriº Monitörüne ya da tam
tersine bağlanır. Daha sonra, hem MODE tuºuna
hem de ZOOM tuºuna 5 saniye boyunca basarak
Video Çıkıº moduna değiºir. Dual video outputu
kullanımdayken düºük kalitede görüntü alabilirsiniz.
Bu durumda, lütfen kompozit ya da VGA video
çıkıºına geçin.
LED’ler yanıp sönecektir ve
logo ekranı tekrar tekrar ekrana
gelecektir.
 Bu sorun DVR içerisinde HDD’nin hatalı
bağlantısından kaynaklanmıº olabilir. Kapağı çıkartın
ve HDD bağlantı durumunu kontrole edin. Eğer HDD
bağlantısından herhangi bir sorun yoksa lüften satıcı
ile görüºün.
Unutulan parola ile MENU’ye
giremiyorsunuz.
 Eğer parolanızı unutmuºsanız DVR’yi fabrika
değerlerine geri döndürmek için sıfırlamanız
gerekecektir. Hem MODE tuºunu hem de PTZ
tuºunu 5 saniye boyunca basılı tutunuz Varsayılan
Admin parolası “4321”’dir.
Canlı modda kanal tuºu çalıºmıyor.
 Eğer mevcut ekran Olay İzleme’de ise, kanal tuºu
çalıºmaz. Mevcut ekranı kapatmak ve bir kanal
seçmek için ALARM tuºuna basınız.
Takvim Arama sırasında imleç
baºlangıç noktasına eriºemiyor.
 Lütfen hem kanalın hem de tarihin iºaretlenip
iºaretlenmediğini kontrol ediniz. Her ikisinin de
Start (Baºla) ile oynatılmak için iºaretlenmiº olması
gerekmektedir. İmleç kaydedilmemiº verilere
ulaºamıyor.
92_ ek
SHR-5162_TUR.indb 92
2007-8-2 15:20:58
SORUN
ÇÖZÜM
Alarm sürekli olarak veriliyor bu
nedenle ALARM tuºunu kullanarak
iptal edemiyorsunuz.
 MENU tuºuna basınız ve aºağıdaki adımları
gerçekleºtiriniz:
12 EK
1) Olay İzlemeyi iptal etmek için: İzleme > Olay İzleme Süresi
Kapalı
2) Zil sesini iptal etmek için: Olay Kayıtları > Alarm (hareket
Algılama/Video Kaybı) > Alarm Çık.
3) Olayı iptal etmek için: Olay Kayıtları > Alarm (hareket
Algılama/Video Kaybı) > Durum Kapalı.
Canlı modda PTZ tuºuna
bastığımda hiçbir yanıt alamıyorum.
 Menu içerisinden Protokolü ve diğer kurulum
değerlerini kontrol ediniz.> Kamera > PTZ Cihazı
PTZ kamerası ile uyumludur.
Birkaç IEEE1394 zırhlu HDD’
leri Menu içerisinden DVR’ye
bağladığınızda DVR tüm HDD’leri
tanıyamaz.
 Birkaç zırhlı HDD’leri tanıması için zamana ihtiyacı
vardır. Birkaç dakika sonra lütfen tekrar deneyiniz.
Eğer tekrar denemeniz bir geliºme sağlamıyorsa,
HDD normal olmayabilir. Lütfen HDD’nizi değiºtiriniz.
“SAAT PİLİ BİTTİ” ibaresi ekrana
geliyor.
 Bu ileti, eğer DVR’deki dahili saatin bir sorunu varsa
ekrana gelir. DVR, HDD’lerdeki kayıtlı verileri korumak
Smart View ile DVR’ye
bağlanamıyorsunuz.
 3 Smart Viewer kullanıcısının DVR’nizle bağlı olup
olmadığını kontrol ediniz. DVR 3’ten fazla kullanıcının
aynı anda Smart Viewer’a bağlı olmasına izin
vermemektedir.
 DVR’nizin Ağ kurulumunu kontrol edin.
 Ağ kablo bağlantısını kontrol ediniz.
 Bağlantı için DHCP/ADSL(PPPoE) kullandığınızda,
lütfen doğru DVR MAC adresini aldığınızı kontrol
ediniz.
 Eğer DVR’niz bir ADSL ağına bağlı ise, lütfen band
geniºliğinin 600 Kbps altına ayarlandığını kontrol
ediniz. Eğer ADSL’nizin bant geniºliği yükseğe
ayarlanmıºsa, Smart Viewer ile bağlantı ADSL hızının
yavaº olması sebebiyle ağır ağ yüküne bağlı olarak
dengesiz olabilir.
Çalıºır vaziyette olan Smart Viewer’
in bağlantısı kesildi.
 Zaman, ağ kurulumu, HDD formatı, Varsayılan
Kurulumu ya da DVR’niz için HDD’nin eklenmesi
ya da çıkarılması gibi bilgileri değiºtirirseniz mevcut
Smart Viewer’in bağlantısı otomatik olarak kesilir.
 Ağ bağlantısını kontrol ediniz. Eğer ağdan bağlantısı
kesilirse,Smart Viewer 5 kereye kadar yeniden
bağlanmayı deneyecektir. Eğer 5 kereden sonra
bağlantı sağlayamazda otomatik olarak bağlanmayı
denemeyi bırakacaktır.
 DVR’niz ADSL ağına bağlı olduğu sürece, ağ koºulları
kötüye giderse Smart Viewer ile bağlantınız kesilir.
için çalıºamaz. Lütfen ürünü aldığınız mağazanın uzmanına
danıºınız.
ek _93
SHR-5162_TUR.indb 93
2007-8-2 15:20:58
SORUN
ÇÖZÜM
Smart Viewer’in Audio(Ses) ikonu
Canlı modda çalıºmaz durumda
bırakılır. DVR’nizin Kamera
menüsünde ses ayarını On(Açık)
seçeneğine getirmeniz hiçbir
farklılık yaratmıyor.
 Eğer kiºisel bilgisayarınız Ses sürücüsüne sahip
değilse ya da Ses sürücü ile Ses oynatma sorunları
yaºoyorsa Audio (Ses) ikonu çalıºmaz duruma
getirilir. Lütfen Ses sürücünüzün kurulum durumunu
kontrol ediniz.
Smart Viewer’in Canlı modunda
PTZ Kamerasının bağlı olduğu
kanalı seçtiğinizde, PTZ Kamera’da
Fonksiyon Menü moduna girmek
için PTZ kurulum tuºları arasından
“Menu Control” (menü kontrol)
tuºuna bastınız diğer kanaldan
çıktınız ve PTZ ile ilgili tuºlar
sıfırlandı.
 PTZ kontrolü hem Smart Viewer hem de sizin DVR’
niz için mevcuttur. Siz diğer kanalı seçerken, diğer
kullanıcı PTZ Kamera Menüsünü sonlandırmak için
DVR’niz için PTZ’yi ya da Auto Pan/Scan(Tara)/
Pattern(Biçim) hareketlerini kontrol edebilir. Bu
sıfırlamanın gerçekleºmesine sebep olabilir.
Aramada Zaman Çubuğu
Bulunmuyor
 Kronolojik Sıra 2 moda dönüºtürülebilir: Genel
(24 Saat Görüntülü) ve Uzatma (2 Saat Görüntülü).
Uzatma modunda, Zaman Çubuğu mevcut saatte
görünmeyebilir. Zaman Çubuğunu aramak için lütfen
Genel modu girin ya da SOL ya da SAĞ tuºları
tıklayın.
“HDD YOK” ikonu ve hata iletisi
ekrana gelir.
 Lütfen HDD bağlantı durumunu kontrol edin. Eğer
bu sorun bağlantı hatası meydana gelmeden devam
ederse sabit diskinizin kontrol edilmesi için teknik
servisle irtibat kurun.
Bir sabit disk takıldıktan sonra
DVR cihazı güncellemeleri
göstermemektedir.
 Kurulumu yapılan ek harici HDD’nin, HDD uyumluluk
listesinde listelenmiº bir cihaz olduğundan emin olun.
Samsung DVR ile uyumlu olan cihazların listesini
satıcınızdan tedarik edebilirsiniz.
Harici depolama cihazı, USB
bellek, USB HDD ve benzerlerinin
bağlanmasından sonra bağlantı
durumu gösterilmemektedir.
 Kurulumu yapılan harici depolama cihazının,
depolama cihazları uyumluluk listesinde listelenmiº
bir depolama cihazı olduğundan emin olun. Samsung
DVR ile uyumlu olan cihazların listesini satıcınızdan
tedarik edebilirsiniz.
Normal bölünmeli moda
değiºtirmek istediğinizde
WebViewer’in “TAM EKRAN
MODU”nda ESC tuºuna basılması
iºe yaramaz.
 ‘ACTIVE MOVIE’ modunu seçmek için ALT+TAB
tuºuna basın ve sonra ESC tuºuna tekrar basın.
Normak bölümlü moda değiºir.
94_ ek
SHR-5162_TUR.indb 94
2007-8-2 15:20:58
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
 GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
 LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software
is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program
will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
12 EK
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents
ek _95
SHR-5162_TUR.indb 95
2007-8-2 15:20:58
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required
to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of
a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program (or
with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the
program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection
b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
96_ ek
SHR-5162_TUR.indb 96
2007-8-2 15:20:59
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For
example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
12 EK
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
ek _97
SHR-5162_TUR.indb 97
2007-8-2 15:20:59
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea
of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share
98_ ek
SHR-5162_TUR.indb 98
2007-8-2 15:20:59
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library
and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination
fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking
other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
12 EK
and change free software to make sure the
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on
the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
ek _99
SHR-5162_TUR.indb 99
2007-8-2 15:20:59
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the
event an application does not supply such
function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
100_ ek
SHR-5162_TUR.indb 100
2007-8-2 15:20:59
of the code of the Library into a program that is
not a library.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any
executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
12 EK
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for
the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time
a copy of the library already present on
the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable,
and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work
was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
ek _101
SHR-5162_TUR.indb 101
2007-8-2 15:20:59
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
102_ ek
SHR-5162_TUR.indb 102
2007-8-2 15:20:59
Foundation.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
12 EK
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
ek _103
SHR-5162_TUR.indb 103
2007-8-2 15:21:00
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may not
be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it
the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this software
* must display the following acknowledgement:
104_ ek
SHR-5162_TUR.indb 104
2007-8-2 15:21:00
12 EK
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
ek _105
SHR-5162_TUR.indb 105
2007-8-2 15:21:00
Download PDF

advertising