Samsung | HT-TQ25 | Samsung HT-TQ25 User manual

HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
3/20/06 9:37 AM
Page 2
DÝJÝTAL EV
SÝNEMA SÝSTEMÝ
HT-Q20
HT-TQ22
HT-TQ25
BU AYGIT:
Kullaným Kýlavuzu
ELECTRONICS
TARAFINDAN ÜRETÝLMÝÞTÝR
Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City
Guang Dong Province, China.
LVD:
KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1499
Fax: +82 2 860 1482
EMC:
Blackbushe Business Park Saxony Way
Yateley Hampshire GU46 6GG, UK
Tel: +44 (0) 1252 863800
Fax: +44 (0) 1252 863814
AH68-01850V
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Güvenlik Uyarýlarý
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Bu simge, cihazýn içinde bulunan elektrik çarpmasýna
neden olabilecek tehlikeli voltajý göstermektedir.
Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli çalýþma ve
bakým talimatlarý olduðunu belirtmektedir.
DÝKKAT:
ELEKTRÝK ÇARPMASI RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN, ARKA
Bu Kompakt Disk oynatýcý, SINIF 1 LAZER
ürünü sýnýfýna girmektedir.
HAZIRLIK
DÝKKAT- CÝHAZ VEYA KAPAKLARIN ÝÇÝNDEKÝ
TIRNAKLAR AÇILDIÐINDA GÖRÜNMEYEN
LAZER IÞININA MARUZ KALMAYIN
DÝKKAT
SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ
TR
Burada belirtilenlerin dýþýndaki düðmelerin, ayarlarýn kullanýmý
veya iþlemlerin yapýlmasý, tehlikeli düzeyde radyasyona maruz
kalýnmasýna yol açabilir.
ELEKTRÝK ÇARPMASI
RÝSKÝ. AÇMAYIN
KAPAÐI AÇMAYIN. CÝHAZIN ÝÇÝNDE KULLANICININ
TAMÝR/BAKIMINI YAPABÝLECEÐÝ PARÇALAR BULUNMAZ.
SERVÝS ÝÇÝN YETKÝLÝ PERSONELE BAÞVURUN.
Önlemler
UYARI:
Yangýn veya elektrik çarpmasý riskini azaltmak için,
bu cihazý yaðmur veya neme maruz býrakmayýn.
DÝKKAT:
ELEKTRÝK ÇARPMASINI ÖNLEMEK ÝÇÝN
FÝÞÝN GENÝÞ UCUNU GENÝÞ DELÝÐE
AYARLAYARAK ÝYÝCE YERLEÞTÝRÝN.
Evinizdeki elektrik beslemesinin, cihazýn arkasýndaki plakanýn üzerinde belirtilen deðere uygun olduðundan emin olun. Cihazý,
havalandýrma için etrafýnda yeterince boþluk býrakarak (7-10cm) yatay bir þekilde uygun bir tabanýn üzerine (mobilya) yerleþtirin.
Havalandýrma deliklerinin kapanmadýðýndan emin olun. Cihazýn üstüne herhangi bir þey yerleþtirmeyin. Oynatýcýyý, ýsýnma ihtimali
olan amplifikatör veya diðer cihazlarýn üstüne yerleþtirmeyin. Cihazý taþýmadan önce disk yuvasýnýn boþ olduðundan emin olun.
Bu oynatýcý sürekli kullaným amaçlý olarak tasarlanmýþtýr. DVD oynatýcýnýn bekleme moduna alýnmasý, elektrik beslemesiyle baðlantýsýný
tamamen kesmez. Cihazýn elektrik baðlantýsýný tamamen kesmek için, jaký prizden çekin (özelikle uzun bir süre kullanýlamayacaðý zaman).
• Bu cihaz daima korumalý toprak baðlantýsý olan bir prize takýlmalýdýr.
• Cihazýn elektrikle baðlantýsýný kesmek için, fiþ prizden çekilmelidir. Bu yüzden elektrik fiþi
kolayca eriþilebilir olmalýdýr.
Yaðmurlu havalarda elektrik jakýný prizden çekin.
Yýldýrým nedeniyle oluþan voltaj artýþlarý cihaza zarar
verebilir.
Cihazý doðrudan güneþ ýþýðýna veya diðer ýsý kaynaklarýna
maruz býrakmayýn.
Aksi halde cihaz aþýrý ýsýnýr veya arýza yapar.
Phones
Bu oynatýcýyý nemden (örn; vazo) ve aþýrý ýsýdan (örn; þömine)
veya güçlü manyetik ya da elektrik alaný yaratan (örn; hoparlörler...)
cihazlardan koruyun. Cihazda arýza meydana geldiðinde jaký prizden çekin.
Bu cihaz endüstriyel kullaným için amaçlanmamýþtýr.
Bu ürünü sadece kiþisel amaçlar için kullanýn.
Oynatýcý veya disk soðuk ortamlarda muhafaza edilirse,
üzerilerinde buðulanma meydana gelebilir.
Cihazý kýþýn naklettiðinizde, kullanmadan önce cihaz oda sýcaklýðýna
ulaþýncaya kadar yaklaþýk 2 saat bekleyin.
1
Bu cihazda kullanýlan pil, çevreye zararlý kimyasal
madde içerir.
Pilleri evdeki çöplüðe atmayýn.
2
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 6
Özellikler
Ýçindekiler
TR
Çoklu Disk Oynatma ve FM Radyo
USB Sunucu Oynatma
MP3 çalarlar, USB bellek cihazlarý gibi harici USB depolama aygýtlarýndaki dosyalarý,
ilgili cihazý ev sinema sisteminizin USB portuna baðlayarak oynatabilirsiniz.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II, çoklu kanal ses sinyali çözme teknolojisinin yeni bir formudur.
Var olan Dolby Pro Logic üzerine geliþtirilmiþtir.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS, Digital Theater Systems Inc. tarafýndan sunulan bir ses sýkýþtýrma formatýdýr.
Tam kapsamlý frekansta 5.1 kanal ses daðýtýr.
TV Ekran Koruyucu Fonksiyonu
HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 durma modunda 3 dakika sonra otomatik olarak TV ekranýný
parlak hale getirir veya karartýr.
HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 ekran koruyucu modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik
olarak güç tasarruf moduna geçer.
Güç Tasarruf Fonksiyonu
HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25 durma modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanýr.
Kiþiselleþtirilebilen TV Ekran Görüntüsü
HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25, JPEG ve DVD oynatýmý sýrasýnda favori görüntülerinizi
seçerek, onlarý arka plan zemini olarak ayarlamanýza izin verir.
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörü
Samsung ’un opsiyonel kablosuz arka-kanal modülü sayesinde DVD alýcýnýz ile arka-kanal hoparlörleri
arasýndaki kablo kargaþasý ortadan kalkar. Arka hoparlörler DVD alýcýnýzla iletiþim halinde olan kompakt
yapýdaki kablosuz bir modüle baðlanýr.
3
HAZIRLIK
AYAR
Güvenlik Uyarýlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Önlemler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Diskler Hakkýnda. Notlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Açýklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dil Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TV Ekran Tipi Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Ebeveyn Kontrolü Ayarý (Sýnýflandýrma Seviyesi). . . . . . . . .45
Parola Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Arka Zemin (Duvar Kâðýdý) Ayarý . . . . . . . . . . . . . .47
DivX Kaydý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Hoparlör Modu Ayarý. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Gecikme Süresi Ayarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Test Tonu Ayarý . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
DRC (Dinamik Alan Sýkýþtýrmasý) Ayarý . . . . . . . . . .54
Ses Kalitesi Ayarý . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
AV SYNC (AV SENKRONÝZE) Ayarý
. . . . . . . . .57
Ses Alaný (DSP)/EQ (Ekolayzýr) Fonksiyonu . . . . . .58
Dolby Pro Logic II Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Dolby Pro Logic II Efekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
BAÐLANTILAR
Hoparlörlerin Baðlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörünün Baðlanmasý. . 14
Video Çýkýþýnýn TV'ye Baðlanmasý . . . . . . . . . . . . . .16
P.SCAN (Progresif Tarama) Fonksiyonu. . . . . . . . . .17
Harici Cihazlarýn Baðlanmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
FM Anteninin Baðlanmasý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
KULLANIM
Ev Sinemanýzý Kullanmadan Önce. . . . . . . . . . . . . .20
Disk Oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA-CD Çalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Disk Bilgisini Görüntüleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
JPEG Dosya Oynatma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
DivX Oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kalan Süre Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Hýzlý/Yavaþ Oynatým. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Sahne/Þarkýlarýn Atlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Oynatýmý Tekrarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
A-B Tekrar Oynatýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Kademe Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Açý Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . .34
EZ VIEW Fonksiyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Konuþma Dilinin Seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Altyazý Dilinin Seçilmesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
USB SUNUCU Özelliði Ýle Ortam Dosyalarýnýn Oynatýlmasý. .37
Doðrudan Sahneye/Þarkýya Gitme . . . . . . . . . . . . . .39
Disk Menüsünün Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Baþlýk Menüsünün Kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
HAZIRLIK
HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW ve DVD-R/RW dâhil, geliþtirilmiþ bir FM alýcýsý ile tek bir cihazda çoklu disk
oynatma olanaðý saðlar.
RADYO ÝÞLEMLERÝ
Radyo Dinleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ýstasyonlarýn Hafýzaya Alýnmasý . . . . . . . . . . . . . . .62
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
Yaygýn Fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Mikrofonun Baðlanmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
TV’nin Uzaktan Kumanda ile Çalýþtýrýlmasý . . . . . . .65
Servis Çaðýrmadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Disklerin Kullanýmý ve Muhafazasý ile Ýlgili Uyarýlar . . . . . . .69
Dil Kodu Listesi. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
USB Sunucu Özelliði Desteklenen Ürünler . . . . . . .71
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
4
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 8
Diskler Hakkýnda Notlar
TR
DVD (Digital Versatile Disc) Dolby Digital surround sesi ve MPEG-2 görüntü sýkýþtýrma
1
~ 6
DVD oynatýcýlarý ve diskler, bölgeye göre kodlanmýþtýr. Diskin çalýnmasý için bu bölgesel kodla
rýn birbirine uymasý gerekir. Kodlar birbirine uymadýðý zaman disk çalýþmayacaktýr.
Bu cihazýn Bölge Numarasý, arka paneli üzerinde yazýlýdýr.
(DVD oynatýcýnýz, sadece ayný bölge kodlu DVD'leri oynatacaktýr.)
Ýþareti (Logo)
Disk Ebadý
8cm
AUDIO-CD
VIDEO-CD
DIGITAL AUDIO
Divx
Ma ks. Oynatma süresi
Yaklaþýk 240 min. (tek-yüzlü)
Yaklaþýk. 480 min. (çift-yüzlü)
Yaklaþýk. 80 min. (tek-yüzlü)
Yaklaþýk. 160 min. (çift-yüzlü)
Audio
12cm
74 dk.
Audio + Video
8cm
20 dk.
MPEG4
MP3
12cm
74 dk.
8cm
20 dk.
Aþaðýdaki türdeki diskleri kullanmayýn!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ve DVD-ROM diskler bu oynatýcýda oynatýlamazlar.
•
• Disk kayýt cihazýna (CD kayýt cihazý veya PC) ve diskin durumuna göre bazý CD-R diskleri
oynatýlmayabilir.
• Bir 650MB/74 dakikalýk CD-R kullanýn.
Oynatýlmayacaðýndan 700MB/80 dakika üzerindeki CD-R diskinden kaçýnýn.
CD-R MP3 Diskleri
Kaydedilen Sinyaller
12cm
COMPACT
CD-R Diskleri
fakat disk açýk býrakýlmýþsa disk tamamen oynatýlmayabilir.
Video
DVD-VIDEO
Bu cihaz Secure (DRM) Ortam dosyalarýný desteklememektedir.
• Bazý CD-RW (Tekrar yazýlabilir) diskler çalýþmayabilir.
• Sadece düzgün bir þekilde "kapatýlmýþ" CD-R diskleri tamamen oynatýlabilir. Eðer oturum kapatýlmýþ
Oynatýlabilir Diskler
Disk Tipi
Disk Kayýt Formatý
HAZIRLIK
teknolojisi sayesinde mükemmel ses ve görüntü sunar. Evinizde, sinema salonunda veya konser
salonundaki gibi bu gerçekçi efekti elde edebilirsiniz.
Bu tip disk oynatýldýðýnda, TV ekranýnda "WRONG DISC FORMAT" (YANLIÞ DÝSK FORMATI) mesajý görünecektir.
Yurtdýþýndan satýn alýnan DVD diskler bu oynatýcýda oynatýlamayabilir.
Bu tip disk oynatýldýðýnda TV ekranýnda "WRONG REGION CODE" (YANLIÞ BÖLGE KODU) mesajý görünecektir.
Kopyalama Korunumu
Çoðu DVD diskleri kopyalama korunumludur. Bu nedenle, DVD oynatýcýyý video cihazý
yerine sadece TV'ye doðrudan baðlamalýsýnýz. Video cihazýna baðlanmasý, kopyalama
korunumlu disklerden bozuk görüntü elde edilmesine sebep olur.
Bu ürün, Macrovision Corporation ve diðer hak sahiplerine ait olan bir takým U.S patentleri ve diðer
mülkiyet haklarý kanunlarý tarafýndan korunan telif haklarý koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif
hakký koruma teknolojisinin Macrovision Corporation tarafýndan yetki verildiði takdirde kullanýlmasý
gerekmektedir ve Macrovision Corporation tarafýndan yetki verilmediði sürece, sadece ev diðer kýsýtlý
izlemeler için tasarlanmýþtýr. Aksi tasarým iþlemleri ve parçalara ayýrma yasaklanmýþtýr.
• Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlý MP3 dosyalarý içeren CD-R diskleri çalýnabilir.
• MP3 dosyasýnýn adý 8 karakterden uzun olmamalýdýr ve boþluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
• 128Kbps'den büyük sýkýþtýrma veri oranýyla kaydedilmiþ diskleri kullanýn.
• Sadece ".mp3" ve ".MP3" uzantýlý dosyalar çalýnabilir.
• Sadece art arda yazýlan çok oturumlu bir disk çalýnabilir. Çok oturumlu diskte boþluk varsa disk sadece
boþ alana kadar çalýnabilir.
• Eðer disk kapatýlmazsa, çalma iþleminin baþlamasý zaman alabilir ve bütün kayýtlý dosyalar çalýnmayabilir.
• Deðiþken Bit Oran (VBR) formatýnda kaydedilen dosyalar (örn; hem düþük hem de yüksek bit
oranýnda (örn; 32Kbps ~ 320Kbps) kaydedilen dosyalar) çalýnýrken seste atlamalar meydana gelebilir.
• Tek bir diskte 500'den fazla parça kayýtlý ise, maksimum 500 parça çalýnabilir.
• Tek bir diskte 300'den fazla klasör kayýtlý ise, maksimum 300 klasör çalýnabilir.
CD-R JPEG Diskleri
• Sadece ".jpeg" ve ".JPEG" uzantýlý dosyalar çalýnabilir.
• Eðer disk kapatýlmazsa, çalma iþleminin baþlamasý zaman alabilir ve bütün kayýtlý dosyalar oynatýlmayabilir.
• Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlý JPEG dosyalarý içeren CD-R diskleri çalýnabilir.
• JPEG dosyasýnýn adý 8 karakterden uzun olmamalýdýr ve boþluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
• Sadece art arda yazýlan çok oturumlu bir disk çalýnabilir. Çok oturumlu diskte boþluk varsa disk
sadece boþ alana kadar çalýnabilir.
• Tek bir CD üzerine maksimum 9.999 görüntü kaydedilebilir.
• Kodak/Fuji Görüntü CD'sini oynatýrken, sadece görüntü klasöründeki JPEG dosyalarý oynatýlacaktýr.
• Kodak/Fuji Görüntü CD'lerinin dýþýndaki oynatýlmaya baþlamasý biraz zaman alabilir veya hiç oynatýlmayabilir.
CD-R/RW DivX Diskleri
• Bu cihaz sadece DivX Networks, Inc. tarafýndan izin verilen kodlama formatlarýný saðladýðýndan, kullanýcý
tarafýndan oluþturulmuþ bir DivX dosyasý oynatýlamayabilir.
• Desteklenmeyen formatlar için yazýlým yükseltme iþlemi desteklenmemektedir.
(Örnek: QPEL, GMC, 720 x 480 pikselin üstünde çözünürlük gibi.)
• Bir DivX dosyasý oynatýlýrken yüksek kare hýzýna sahip bölümler oynatýlamayabilir.
• DivX Networks, Inc. tarafýndan izin verilen formatlar hakkýnda daha fazla bilgi için "www.divxnetworks.net"
adresini ziyaret edin.
5
6
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 10
Açýklama
TR
—Ön Panel—
—Arka Panel—
Açma/Kapama Düðmesi
) Tuþu
Oynatma/Duraklatma (
) Tuþu
Ses Seviyesi Tuþlarý
Komponent video giriþ jaklarýna sahip bir TV'yi
bu jaklara baðlayýn.
Video Çýkýþ Baðlantýsý
TV'nin video giriþ jaklarýný
(VIDEO IN) (VIDEO OUT baðlantýsýna takýn.
FM Anten Baðlantýsý
VOLUME
OPEN/CLOSE
FUNCTION
STANDBY
Fonksiyon Düðmesi
Kumanda Sensörü
Yukarý Ayarlama & Atlama (
Aþaðý Ayarlama & Atlama (
Bekleme Göstergesi
Güç (
Mikrofon
Düðmesi
) Düðmesi
USB Baðlantýsý
Soðutma Faný
5.1 Kanal Hoparlör
Çýkýþ Terminalleri
) Tuþu
) Tuþu
Mikrofon Ses
Seviyesi
Harici Ses Giriþi
Baðlantýlarý
TX Kart Baðlantýsý
EKO Seviyesi
P.SCAN göstergesi
DOLBY DIGITAL göstergesi
DTS Disk göstergesi
TEKRAR göstergesi
LINEAR PCM göstergesi
BAÞLIK göstergesi
Aksesuarlar
PBC göstergesi
ALICI göstergesi
BÖLÜM göstergesi
PARÇA göstergesi
PROGRAM göstergesi
STEREO göstergesi
Uzaktan Kumanda
DSP göstergesi
MPEG göstergesi
PRO LOGIC göstergesi
7
Sistem Durum Ekraný
Video Kablosu
FM Anten
Kullaným Kýlavuzu
RADYO FREKANS
göstergesi
HOPARLÖR göstergesi
8
HAZIRLIK
Durdurma (
Disk Tepsisi
KOMPONENT VIDEO ÇIKIÞ
Baðlantýlarý
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 12
Açýklama
TR
HAZIRLIK
—Uzaktan Kumanda—
Kumanda Pillerinin Yerleþtirilmesi
TV tuþu
DVD ALICI tuþu
GÜÇ tuþu
DVD tuþu
RADYO tuþu
AUX tuþu
USB tuþu
AÇMA/KAPAMA tuþu
yönünde
2
1 Ok
uzaktan kumandanýn
pil kapaðýný çýkartýn.
TV/VIDEO tuþu
Ýki adet 1.5V AAA
pili kutuplarýna (+ ve -)
dikkat ederek yerleþtirin.
3
Kapaðý kapatýn.
Numara (0~9) tuþlarý
VIDEO SEÇÝM TUÞU
KALAN tuþu
KADEME tuþu
ARAMA tuþlarý
ÝPTAL tuþu
TEKRAR tuþu
Oynatma/Duraklatma tuþu
Durdurma tuþu
Kanal Ayarlama/CD Atlama tuþu
SES SEVÝYESÝ tuþu
MENÜ tuþu
AYARLAMA/KANAL tuþu
SES KESME tuþu
GERÝ DÖNME tuþu
Ýmleç/Giriþ tuþu
BÝLGÝ tuþu
PL II EFEKT tuþu
PL II MOD tuþu
RADYO HAFIZA,P.SCAN tuþu
ZOOM tuþu
UYKU tuþu
YAVAÞ, MO/ST tuþu
DIMMER tuþu
9
SES tuþu
ALTYAZI tuþu
DSP/EQ tuþu
TEST T ON tuþu
SES KURGU tuþu
ÇOKLU GÖSTERÝM tuþu
LOGO tuþu
Dikkat
Pillerin çatlamasýný veya sýzýntý yapmasýný önlemek için aþaðýdaki önlemleri alýn:
• Pilleri kutuplarýna dikkat ederek uzaktan kumandaya yerleþtirin ((+ ) ile (+), (-) ile (-) eþlenecek þekilde).
• Doðru tipte piller kullanýn. Ayný görülen pillerin voltajý farklý olabilir.
• Her iki pili her zaman ayný anda deðiþtirin.
• Pilleri ýsýya veya ateþe maruz býrakmayýn.
Uzaktan Kumandanýn Çalýþma Kapsamý
Uzaktan kumandayý, dik açý ile yaklaþýk 7 metre mesafede kullanabilirsiniz. Ayný zamanda uzaktan
kumanda sensörüne yaklaþýk 30º'lik yatay açý yapacak þekilde de kullanýlabilir.
VOLUME
OPEN/CLOSE
FUNCTION
STANDBY
SLAYT MODU tuþu
EZ VIEW, NT/PAL tuþu
10
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 14
Hoparlörlerin Baðlanmasý
TR
Cihazý taþýmadan veya kurmadan önce, gücün kapalý olduðundan ve kablonun prizden çekilmiþ olduðundan emin olun.
HT-Q20
Merkez Hoparlör
C
Ön Hoparlör (Sað)
SW
L
Ön Hoparlör (Sol)
R
BAÐLANTILAR
TV ekran ebadýnýn 2.5 ile 3 katý
SL
SR
Arka Hoparlör (Sað)
Arka Hoparlör (Sol)
Subwoofer
DVD Oynatýcýnýn Yerleþtirilmesi
Dinleme Konumunun Seçilmesi
• Cihazý bir standýn veya kabin rafýnýn üzerine ya da
TV standýnýn altýna yerleþtirin.
Dinleme konumu TV ekran boyutunun yaklaþýk 2.5-3 katý
kadar TV'den uzak olmalýdýr.
Örnek: 32'' (yaklaþýk 82 ekran) TV için 2~2.4m
55" (yaklaþýk 140 ekran) TV için 3.5~4m
Ön Hoparlörler
L R
• Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun önüne ve
size doðru yaklaþýk 45º bakacak þekilde yerleþtirin.
• Hoparlörleri, tweeter'leri kulaklarýnýzla ayný seviyede
olacak þekilde yerleþtirin.
• Ön hoparlörlerin ön yüzünü, merkez hoparlörün ön
yüzü ile hizalayýn veya bunlarý, merkez hoparlörün
hafifçe ön tarafýna doðru gelecek þekilde yerleþtirin.
Arka Hoparlörler
11
1
Hoparlörlerin arkasýndaki
terminal týrnaðýný aþaðýya
doðru bastýrýn.
SL SR
* Ön ve merkez hoparlörlerden farklý olarak, arka hoparlör genel olarak
ses efektlerini iþlemek için kullanýlýr. Bu yüzden bunlardan her zaman
ses gelmeyebilir.
Subwoofer
SW
• Subwoofer'in konumu çok önemli deðildir.
Ýstediðiniz yere yerleþtirin.
2
Siyah teli siyah terminale (-)
ve kýrmýzý teli kýrmýzý terminale
(+) baðlayýn ve týrnaðý
serbest býrakarak tellerin
sabitlenmesini saðlayýn.
Siyah
• Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun arkasýna yerleþtirin.
• Eðer yeterince alan yoksa, bu hoparlörleri birbirlerine bakacak þekilde yerleþtirin.
• Bunlarý, kulak seviyenizin yaklaþýk 60-90 cm yukarýsýna ve hafif aþaðý bakacak
þekilde yerleþtirin.
Merkez Hoparlör C
• Merkez hoparlörün, ön hoparlörlerle ayný yükseklikte
olmasý tavsiye edilir.
• Doðrudan TV cihazýnýn üstüne veya altýna
yerleþtirebilirsiniz.
Hoparlörlerin Baðlanmasý
3 Kutup iþaretlerine (+/-) göre doðru
renkteki hoparlör kablosunu,
subwoofer’ýn arka tarafýndaki ayný
renkteki hoparlör çýkýþ terminaline
baðlayýn.
Örnek:
Kutup iþaretlerine (+/-) göre yeþil
merkez hoparlör kablosunu, subwoofer’ýn
arka tarafýndaki yeþil merkez hoparlör
çýkýþ terminaline baðlayýn.
Kýrmýzý
Dikkat
• Çocuklarýn hoparlörlerin yakýnýnda oynamasýna izin
vermeyin. Hoparlör düþerse yaralanabilirler.
• Hoparlör tellerini hoparlörlere baðlarken, kutupsallýðýn
(+/-) doðru olduðundan emin olun.
Not
• Televizyon setinizin yakýnýna bir hoparlör
yerleþtirirseniz, hoparlörün yarattýðý
manyetik alan yüzünden ekran rengi
bozulabilir. Bu meydana gelirse,
hoparlörü televizyon setinizden uzak bir
yere yerleþtirin.
12
Hoparlörlerin Baðlanmasý
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörün Baðlanmasý
TR
Kablosuz arka hoparlörleri baðlayabilmek için ayrýca satýlan Kablosuz alýcý modülü ve TX kartý Samsung bayinizden
satýn almanýz gerekmektedir.
Kablosuz Alýcý Modülünü (SWA-3000) sipariþ ettiðiniz zaman
HT-TQ22
Merkez Hoparlör
Ön Hoparlör (Sað)
Ön Hoparlör (Sað)
Ön Hoparlör (Sol)
Ön Hoparlör (Sol)
Merkez Hoparlör
BAÐLANTILAR
Arka Hoparlör (Sað)
Subwoofer
Arka Hoparlör (Sol)
Arka Hoparlör (Sol)
KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ
Arka Hoparlör (Sað)
Subwoofer
1 Ön, merkez ve subwoofer hoparlörleri
sayfa 12'de yer alan þekildeki gibi baðlayýn.
HT-TQ25
2 TX kartýný ana ünitenin arkasýnda
Merkez Hoparlör
Ön Hoparlör (Sað)
Ön Hoparlör (Sol)
bulunan TX kart baðlantý yuvasýna
takýn.
• Eðimli yan yüzler aþaðý gelecek þekilde TX Kartý
tutun ve onu yuvaya yerleþtirin.
.
• TX kartý ana ünite ile kablosuz alýcý arasýndaki
iletiþimi saðlar.
3 Sol ve sað arka hoparlörleri
TX KART
Eðimli yan yüzler
kablosuz alýcý modülüne
baðlayýn.
4 Kablosuz alýcý modülünün güç kablosunu
Arka Hoparlör (Sol)
Arka Hoparlör (Sað)
duvardaki prize takýn ve cihaz üzerindeki
güç anahtarýný ‘ON’ (AÇIK) konumuna getirin.
Dikkat
Subwoofer
13
•
•
•
•
Bu cihaz için tasarlanmýþ TX kart haricinde bir kartý yuvaya yerleþtirmeyin.
Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya kart kolayca yerinden çýkmayabilir.
TX kartý baþ aþaðý gelecek þekilde veya ters istikamette yerleþtirmeyin.
TX kartý ana ünite kapalý iken yerleþtirin. Cihaz açýkken kartý yerleþtirmek probleme yol açabilir.
Eðer ana üniteye TX kartý yerleþtirilmiþse, arka hoparlörlerden ses çýkýþý alýnmaz.
14
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 18
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörün Baðlanmasý
Video Çýkýþýnýn TV'ye Baðlanmasý
TR
Bir TV'ye baðlanýrken aþaðýdaki iki yöntemden birisini seçin.
Kablosuz Ýletiþimin Sýfýrlanmasý
Eðer iletiþimde bir hata meydana geliyorsa veya kablosuz alýcýnýn üstündeki Baðlantý göstergesi (mavi LED ýþýðý)
yanmýyorsa ve ana ünitenin ekranýnda "REAR CHK" mesajý yanýp sönüyorsa, sistemi sýfýrlayýn.
Ana ünite ve kablosuz alýcý modülü (SWA-3000) Güç Bekleme (Power Standby) modunda iken sistemi sýfýrlayýn.
YÖNTEM 1
1
Ana ünitenin kapatýlmasýyla birlikte, uzaktan
kumanda üzerindeki REMAIN (KALAN)
tuþuna 5 sn. kadar basýn ve basýlý tutun.
YÖNTEM 2
BAÐLANTILAR
• GÜÇ (
) göstergesi mavi renkte yanana kadar tuþa
basýn. (Gösterge 1 saniye içinde kapanýr.)
2
Kablosuz Alýcý Modülünün açýlmasýyla birlikte
yuvarlak, ince uçlu bir kalem veya bir cýmbýz
KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ
kullanarak ünitenin arkasýndaki RESET
(SIFIRLAMA) tuþuna basýn.
• Kablosuz alýcý modülünün ön panelindeki Bekleme/Açma
(Standby/On) LED'i 2 kez yanýp söner.
3
Ana üniteyi açýn.
• Kablosuz Alýcý Modülünün Baðlantý LED'i (gösterge ýþýðý) yanar
•
ve kurulum tamamlanýr.
Eðer Güç Bekleme modu hala devam ediyorsa 1'den 3'e kadar
olan adýmlarý tekrarlayýn.
YÖNTEM 1 Kompozit Video ....... (Ýyi Kalite)
- Sistemin arka paneli üzerindeki VIDEO OUT jakýndan gelen video (görüntü) kablosunu
televizyonunuzdaki VIDEO IN jakýna baðlayýn.
YÖNTEM 2 Komponent (Progresif Tarama) ....... (En Ýyi Kalite)
Dikkat
• Kablosuz alýcý modülü tamamlandýðý zaman ana ünitenin arka tarafýndaki Arka Hoparlör ÇIKIÞ portlarýndan ses sinyali
çýkýþý alýnmaz.
• Kablosuz alýcý anteni kablosuz alýcý modülünde kurulu durumdadýr. Üniteyi su ve nemden uzak tutun.
• En iyi dinleme performansý için, kablosuz alýcý modülünün bulunduðu alanda herhangi bir engelleyici nesne olmamasýna
dikkat edin.
• Kablosuz arka hoparlörlerin sesi sadece DVD 5.1-KANAL veya Dolby Pro Logic II modunda duyulacaktýr.
• 2-KANAL modunda kablosuz arka hoparlörlerden ses duyulmaz.
- Eðer televizyonunuzda Komponent Video giriþleri varsa sistemin arka paneli üzerindeki
Pr, Pb ve Y jaklarýndan gelen Komponent Video kablosunu (pakete dahil deðil)
televizyonunuzdaki karþýlýk gelen jaklara baðlayýn.
Not
• Progresif tarama modu seçildiðinde, Video Çýkýþý (sarý) ve
SCART Çýkýþlarý artýk sinyal çýkýþý yapmazlar.
Not
• Kablosuz alýcý modülünü dinleme alanýnýn arkasýna yerleþtirin. Kablosuz alýcý modülü ana üniteye çok yakýn olursa,
parazite baðlý olarak seste yer yer kesilmeler duyulabilir.
• Sistemin yakýnlarýnda mikrodalga fýrýn, kablosuz LAN kartý, Bluetooth cihazý veya ayný frekansý (2.4GHz) kullanan
herhangi bir cihaz kullandýðýnýzda, parazite baðlý olarak seste yer yer kesilmeler duyulabilir.
• Radyo dalgalarýnýn gönderim mesafesi yaklaþýk 10m. civarýndadýr. Ancak bu deðer çalýþtýrma koþullarýna baðlý olarak
deðiþkenlik de gösterebilir. Eðer ana ünite ile kablosuz alýcý modülü arasýnda çelik-beton veya metalik duvar varsa
sistem hiçbir þekilde çalýþmayabilir, çünkü radyo dalgalarý metali geçemez.
15
16
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 20
P.SCAN (Progresif Tarama) Fonksiyonu
Bütün bir resmi oluþturmak için resim bilgisinin iki alanýnýn birbirini takip ettiði (tek tarama satýrlarý ardýndan çift
tarama satýrlarý) geleneksel içiçe geçmiþ (Interlace) taramadan farklý olarak, sýralý (Progresif) tarama, görülebilir
tarama çizgileri olmaksýzýn temiz ve detaylý bir görüntü yaratmak için tek bir bilgi alaný kullanýr (tüm satýrlar tek
bir geçiþte görüntülenir).
1
STOP tuþuna basýn.
• Disk oynatýlýrken, STOP tuþuna iki kez basýn. Ekranda “STOP” ibaresi görünecektir.
2
Uzaktan kumanda üzerindeki P.SCAN tuþuna 5 saniye üzerinde basýlý tutun.
• Tuþa 5 saniye ya da üzerinde basýlý tuttuðunuzda, "Progressive Scan" ve "Interlace Scan"
Harici Cihazlarýn Baðlanmasý
TR
Harici Bir Analog Cihazýn Baðlanmasý
Örnek: VCR (Video Kayýt Cihazý) gibi analog sinyalli cihazlar.
BAÐLANTILAR
seçenekleri birbirini takip eden düzende seçilebilir olacaktýr.
• P.SCAN'ý seçtiðinizde, ekranda "P.SCAN" ibaresi görünecektir.
• DivX disklerde P.Scan modunu ayarlamak için cihaz içerisinde disk yokken, ( 'NO DISC')
Uzaktan kumanda üzerindeki P.SCAN tuþuna 5 saniye basýlý tutun. Diski yerleþtirin ve oynatýn.
Ses Kablosu
(Pakete dahil deðil)
Progresif (veya iç içe geçmemiþ) Tarama Nedir?
Interlaced Tarama (1 KARE = 2 ALAN)
Ýçiçe geçmiþ (interlaced) tarama görüntüsünde, bir kare iki
içiçe geçmiþ alaný (tek ve çift) kapsar. Her alan, karedeki
diðer yatay satýrlarý içerir.
Ýlk önce takip eden satýrýn tekli alaný görüntülenir, ardýndan
ttekli alandan kalan takip eden boþluklarý doldurmak için
çiftli alan görüntülenir ve tek bir kare oluþturulur.
Bir kare, her 1/30'uncu saniyede görüntülenir, iki içiçe
geçmiþ alaný içerir, bunun sonucunda toplam 60 alan her
1/60'ýncý saniyede görüntülenmiþ olur.
Ýçiçe geçmiþ tarama yöntemi sabit bir objeyi yakalamak için
düþünülmelidir.
Not
17
Eðer, harici analog cihaz
sadece bir Audio (Ses)
çýkýþýna sahipse, sola
veya saða baðlayýn.
Progresif Tarama (TAM KARE)
Progresif tarama yöntemi ile bir tam video karesi ardýþýk
olarak ekranýn altýna doðru satýr satýr taranýr.
Video görüntüsünün kademeli oluþturulduðu içiçe geçmiþ
tarama yönteminin tersine burada, girilen görüntü tek bir
seferde oluþturulur.
Progresif tarama yöntemi hareketli objelerin iþlendiði
görüntülerde tercih edilir.
• Bu fonksiyon sadece Progresif Video'yu destekleyen komponent video çýkýþlarýna (Y, Pr, Pb) sahip
TV'lerde çalýþýr. (Geleneksel komponent giriþlere sahip televizyonlarda çalýþmaz, örn., progresif
taramaya sahip olmayan TV'ler gibi.)
• Televizyonunuzun marka ve modeline baðlý olarak bu fonksiyon çalýþmayabilir.
1 Ev Sinema üzerindeki AUX (Ses) giriþini harici analog cihaz üzerindeki ses çýkýþýna baðlayýn.
• Konektör renklerinin birbirine uyduðundan emin olun.
2
Uzaktan kumanda üzerindeki AUX tuþuna basarak 'AUX' giriþini seçin.
• Ana ünite üzerindeki FUNCTION düðmesini de kullanabilirsiniz.
Tuþa her basýldýðýnda yapýlan seçim þu sýrayla deðiþecektir:
DVD/CD  AUX  USB  FM
Not
• VCR üzerindeki Video Çýkýþ jakýný TV'ye baðlayabilirsiniz. Ardýndan VCR üzerindeki Ses Çýkýþ jakýný
bu cihaza baðlayýn.
18
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 22
FM Anteninin Baðlanmasý
Ev Sinemanýzý Kullanmadan Önce
TR
Ev Sinema Sisteminiz DVD, CD, MP3/WMA, DivX ve JPEG diskleri oynatabilir/çalabilir. Kullandýðýnýz diske baðlý olarak, bu
talimatlarda çok az farklýlýk olabilir. Kullanmadan önce talimatlarý dikkatlice okuyun.
Samsung Televizyonunuz ve Ev Sinemanýzýn HT-Q20/HT-TQ22/HT-TQ25'in Uzaktan Kumandasý ile çalýþtýrýlmasý
1
Ana ünitenin güç
kablosunu AC güç
kaynaðýna
. takýn. .
2
Kumandayý TV moduna
ayarlamak için TV tuþuna
basýn.
4
TV'nizde VIDEO modunu
seçmek için TV/VIDEO
tuþuna basýn.
.
FM Anteni (pakete dahil)
VIDEO
1 Verilen FM antenini FM 75 ohm KOAKSÝYAL giriþine baðlayýn
iyi olduðu bir konum buluncaya kadar anten kablosunu yavaþça
2 Yayýnýn
hareket ettirin ve ardýndan duvara veya diðer bir sert yüzeye baðlayýn.
5
Soðutma Faný Soðutma faný aþýrý ýsýnmayý önlemek için cihazýn içine soðuk hava saðlar
Güvenliðiniz için lütfen aþaðýdaki noktalara dikkat edin.
.
DVD ALICI moduna geçmek
için DVD RECEIVER
tuþuna basýn.
6
DVD/CD oynatýmýna eriþmek
için ana ünitedeki FUNCTION
tuþuna veya kumandadaki
DVD tuþuna basýn.
• Cihazýn havalandýrmasýnýn iyi olduðundan emin olun. Aksi takdirde, cihazýn içindeki sýcaklýk yükselir ve
zarar görmesine sebep olabilir.
• Soðutma fanýný ve havalandýrma deliklerini kapatmayýn. (Fan veya havalandýrma delikleri, bir gazete veya
bez gibi benzeri cisimlerle kapatýlýrsa cihazýn içinde ýsý artarak yangýna sebep olabilir.)
Not
• Bu cihaz AM Radyo yayýnlarýný almaz.
Not
19
• TV için Tuþlar: POWER (Açma/Kapatma), CHANNEL (Kanal), VOLUME (Ses Seviyesi), TV/VIDEO ve Numara (0-9) tuþlarý
• Varsayýlan olarak uzaktan kumanda Samsung marka televizyonlarla çalýþabilecek þekilde ayarlanmýþtýr.
Diðer TV üreticilerinin Uzaktan kumanda kullanýmý ile ilgili detaylý bilgi için sayfa 65'ye bakýn.
20
KULLANIM
3
Samsung TV'nizi bu
kumanda ile açmak için
POWER tuþuna basýn.
Ev Sinemanýzý Kullanmadan Önce
Disk Oynatma
Disk Terminolojisi
1
Baþlýklar ve Bölümler (DVD-VIDEO)
TR
Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE
.
tuþuna basýn.
• DVD-video "baþlýklar" adý verilen birkaç büyük bölüme ve "bölümler" adý
verilen daha küçük bölümlere ayrýlmýþtýr. Bu bölümlere rakamlar atanmýþtýr.
Bu rakamlara "baþlýk numaralarý" veya "bölüm numaralarý" adý verilir.
BAÞLIK 1
BÖLÜM 1
BÖLÜM 2
2
BAÞLIK 2
BÖLÜM 3
BÖLÜM 1
BÖLÜM 2
3
Parçalar (Video ve Müzik CD'leri)
• Video ve müzik CD'leri, "parçalar" adý verilen bölümlere ayrýlmýþtýr. Bu
tepsisine yerleþtirin.
Disk tepsisini kapatmak için tekrar
OPEN/CLOSE tuþuna basýn.
DVD
VCD
CD
.
• Oynatým otomatik olarak baþlar.
PARÇA 1
PARÇA 2
PARÇA 3
PARÇA 4
PARÇA 5
Oynatýmý durdurmak için, oynatým esnasýnda
STOP tuþuna basýn.
• Tuþa bir kez bastýðýnýzda, “PRESS PLAY”
Dosyalar (DivX)
ibaresi görüntülenir ve durma noktasý belleðe kaydedilir.
PLAY/PAUSE (
) tuþuna veya ENTER tuþuna basýlýrsa,
oynatým iþlemine durma noktasýndan devam edilir.
(Bu fonksiyon sadece DVD'lerde çalýþýr.)
• DivX, "dosyalar" adý verilen bölümlere ayrýlmýþtýr.
Bu bölümlere rakamlar atanmýþtýr. Bu rakamlara "dosya numaralarý"
adý verilir.
DOSYA 1
• Tuþa iki kez basýldýðýnda, “STOP ” ibaresi görüntülenir ve
PLAY/PAUSE (
) tuþuna basýlýrsa, oynatým iþlemine
baþlangýç noktasýndan baþlanýr.
DOSYA 2
Oynatýmý geçici olarak duraklatmak için, oynatým esnasýnda
PLAY/PAUSE tuþuna basýn.
Not
• Bu kýlavuzda "DVD (
)" ile iþaretlenmiþ talimatlar,
DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ve DVD-R/RW diskler için geçerlidir.
Belirli bir DVD türü belirtilmiþse, bu, ayrý olarak gösterilir.
DVD
• Oynatýma geri dönmek için, tekrar PLAY/PAUSE (
) tuþuna basýn.
Video Formatýnýn Seçilmesi
• Diskin içeriðine baðlý olarak baþlangýç ekraný farklý görünebilir.
Not
• Diskin içeriðine baðlý olarak
baþlangýç ekraný farklý görünebilir.
Ana üniteyi kapatýn ve NT/PAL tuþuna 5 saniye kadar basýlý tutun.
• Varsayýlan deðer olarak, video formatý "PAL" seçeneðine ayarlanmýþtýr.
• Ekranda 'NTSC' veya 'PAL' ibaresi belirir. Tuþa her bastýðýnýzda
video formatý "NTSC" ve "PAL" arasýnda geçiþ yapar.
• Her ülke farklý bir video format standardýna sahiptir.
• Normal bir oynatým için, diskin video formatý ile televizyonun video formatý
21
birbirinin ayný olmalýdýr.
22
KULLANIM
bölümlere rakamlar atanmýþtýr. Bu rakamlara "parça numaralarý" adý
verilir.
Diski yükleyin.
• Diski etiketli yüzü yukarý gelecek þekilde nazikçe disk
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 26
MP3/WMA-CD Çalma
Disk Bilgisini Görüntüleme
MP3/WMA formatýnda kodlanmýþ veri CD'leri (CD-ROM, CD-R, CD-RW) çalýnabilir.
1
•
•
•
Disk tepsisini açmak
için OPEN/CLOSE
tuþuna basýn ve
ardýndan MP3/WMA
diski yükleyin.
MP3/WMA menü ekraný görünür ve
çalma iþlemi baþlar.
Menünün görünümü MP3/WMA diskine
baðlýdýr.
WMA-DRM dosyalarý çalýnamaz
2
TR
Diskin oynatým bilgisini TV ekraný üzerinden takip edebilirsiniz
Stop modunda iken,
tuþlarýný
kullanarak albüm
seçin, ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
tuþlarý ile parça seçebilirsiniz.
•
INFO tuþuna basýn
• Tuþa her bastýðýnýzda ekran aþaðýdaki gibi deðiþecektir
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
DVD RECEIVER
JPEG
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
3
Albüm deðiþtirmek için
tuþlarýný
kullanarak diðer albümü
seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
4
STOP
tuþuna basarak çalma
iþlemini durdurun.
Tuþlara basýldýðýnda TV ekranýnda bu sembol görünürse,
kullanýlmakta olan diskte istenen iþlem gerçekleþtirilemez.
Bilgi ekraný kaybolur
• Baþlýk Nedir?
Bir DVD-VIDEO diskinde yer alan film.
• Diske baðlý olarak, disk
yukarýdaki 2 ve 3. adýmlarý tekrarlayýn.
bilgi ekraný farklý görünebilir.
Not
• Kayýt moduna baðlý olarak, bazý MP3/WMA-CD'ler çalýþmayabilir.
• MP3-CD'sinin içeriði, diskte kayýtlý MP3/WMA parça formatýna baðlý olarak
farklýlýk gösterebilir.
sembolünü seçin.
• Sadece Müzik dosyalarýný çalmak için
sembolünü seçin.
• Sadece Resim dosyalarýný izlemek için
sembolünü seçin.
• Sadece film dosyalarýný izlemek için
sembolünü seçin.
• Tüm dosyalarý seçmek için
23
• Diske baðlý olarak, DTS,
DOLBY DIGITAL veya
PRO LOGIC modunu da
seçebilirsiniz.
• Bölüm Nedir?
Bir DVD diskinde yer alan her bir baþlýk "bölüm" adý verilen bir kaç küçük
bölüme ayrýlmýþtýr.
• Parça Nedir (Dosya)?
DVD-AUDIO, CD veya MP3-CD üzerine kaydedilmiþ video veya müzik
dosyalarýnýn bir bölümü.
Gösterge Ekraný
Ekrandaki Bir Dosya Sembolünü Çalmak
Stop konumunda
tuþlarýna basýn
ve üst kýsýmdaki menü üzerinden istediðiniz
sembolü seçin.
simgesi TV ekranýnda görüntülenir!
•
Not
• Baþka bir albüm ve parça seçmek için
Bilgi ekraný kaybolur
DVD göstergesi
VCD göstergesi
• Müzik Dosyasý Sembolü
• Resim Dosyasý Sembolü
• Film Dosyasý Sembolü
•Tüm Dosyalar Sembolü
CD göstergesi
BAÞLIK göstergesi
BÖLÜM göstergesi
GEÇEN SÜRE göstergesi
STEREO (Sol/Sað) göstergesi
OYNATIM TEKRARI göstergesi
DOLBY DIGITAL göstergesi
KONUÞMA DILI göstergesi
AÇI göstergesi
PARÇA (DOSYA) göstergesi
ALTYAZI göstergesi
24
KULLANIM
Bilgi ekraný kaybolur
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 28
JPEG Dosya Oynatma
TR
JPEG
Dijital kamera veya video kayýt cihazý ile kaydedilen görüntüler veya bilgisayardaki JPEG dosyalarý CD üzerine
kaydedilebilir ve bu Ev Sinema Sistemi ile oynatýlabilir.
TV ekranýnda 9 JPEG görüntüsünü izleyebilirsiniz.
1
Slayt Modu
1
Çoklu Gösterim Fonksiyonu
Disk tepsisine JPEG disk yerleþtirin.
2
OPEN/CLOSE tuþuna basýn.
3
SLIDE MODE tuþuna basýn.
Oynatým esnasýnda
DIGEST tuþuna
basýn.
• JPEG dosyalarý 9 pencere
içinde görünecektir.
2
Ýmleç tuþlarýna , , , basarak
istediðiniz resmi seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
• Seçilen resim, bir sonraki resme geçiþ yapýlmadan önce,
5 saniye kadar ekranda kalacaktýr.
9 pencerelik düzende, önceki veya sonraki resim için
tuþlarýna basýn.
KULLANIM
Döndürme/Çevirme Fonksiyonu
Oynatým sýrasýnda imleç
.
• Oynatým otomatik olarak baþlayacaktýr.
• Tuþa her basýldýðýnda, görüntü aþaðýdaki gibi geçiþler yapacaktýr
,
,
tuþlarýna basýn.
,
Yukarýdan aþaðýya
Aþaðýdan yukarýya
tuþu: Dikey yönde çevirir
Merkezde dikdörtgen biçiminde
tuþu: Saat yönünün
tersine 90° döndürür
tuþu: Saat yönünde 90° döndürür
Orijinal resim
Dikey kaybolma efekti
Her yeni resim görüntülendiðinde, slayt modlarý
(1~11) rastgele sýrada ve otomatik olarak uygulanacaktýr
tuþu: Yatay yönde çevirir
Slayt modunu iptal eder.
Not
Bir sonraki slayta atlamak için
25
•
Standart JPEG resimler için maksimum çözünürlük 5120 x 3480 (veya 19.0 MPiksel), geliþmiþ resimler içinse
maksimum çözünürlük 2048 x 1536 (3.0 MPiksel) bu cihaz tarafýndan desteklenir.
tuþlarýna basýn.
• Tuþa her basýldýðýnda, slayt ileri ya da geri yönde hareket edecektir
26
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:29 PM
Page 30
DivX Oynatma
• Bu sayfadaki fonksiyonlar bir DivX diski oynatýlýrken uygulanabilir.
SUBTITLE tuþuna basýn.
Ýleri/Geri Atlama
Oynatým sýrasýnda
tuþuna basýn.
• Diskte 2 dosyadan fazla varsa,
tuþuna her bastýðýnýzda bir sonraki
•
tuþuna her bastýðýnýzda bir önceki
dosyaya gider.
Diskte 2 dosyadan fazla varsa,
dosyaya gider.
TR
Altyazý Ekraný
• Tuþa her bastýðýnýzda seçiminiz "SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)" ve "SUBTITLE OFF" (ALTYAZI KAPALI)
arasýnda deðiþir.
i.
• Diskin sadece bir altyazý dosyasý varsa, otomatik olarak oynatýlacaktýr
• DivX disklerde altyazý kullanýmý detaylarý için sayfa sonu bölüm 2'ye (Manþet Baþlýk Fonksiyonu) bakýnýz.
Ses Ekraný
AUDIO tuþuna basýn.
• Eðer diskin üzerinde çoklu ses parçalarý varsa onlarýn arasýnda geçiþ yapabilirsiniz..
• Tuþa her bastýðýnýzda seçiminiz “AUDIO (1/1, 1/2 ...)" ve " " arasýnda deðiþir
.
Hýzlý Oynatým
Diski daha yüksek bir hýzda oynatmak için oynatým
sýrasýnda
ya da
tuþlarýna basýn.
• Oynatma sýrasýnda bu tuþ her basýldýðýnda, oynatma hýzý aþaðýdaki
•"
" simgesi, diskte sadece tek bir dil destekleniyorsa görüntülenir.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX, Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ, MPEG4 sýkýþtýrma teknolojisine dayalý bir video dosya formatýdýr.
Internet üzerinden gerçek zamanlý olarak ses (audio) ve görüntü (video) verisi saðlar.
MPEG4 görüntü þifrelemek, MP3 ise ses þifrelemek için kullanýlýr. Böylece kullanýcýlar bir filmi DVD'ye
yakýn kalitede ses ve görüntü eþliðinde izleyebilirler.
1. Desteklenen Formatlar
5 Dakika Atlama Fonksiyonu
Oynatým sýrasýnda
•
•
,
• Bu cihaz sadece aþaðýdaki medya formatlarýný desteklemektedir. Eðer hem görüntü hem de ses formatlarý
desteklenmiyorsa, kullanýcý bozuk görüntü ya da hiç ses olmamasý gibi sorunlar yaþayabilir.
●
tuþuna basýn.
Format
Desteklenen Versiyonlar
tuþuna bastýðýnýzda oynatým 5 dakika ileriye atlar.
tuþuna bastýðýnýzda oynatým 5 dakika geriye atlar.
●
ZOOM
tuþuna basýn.
2
Ýmleç tuþlarýna , ,
, basarak
büyütmek istediðiniz
alana gidin.
• Tuþa her bastýðýnýzda seçiminiz
"ZOOM X2" (2 KAT ZOOM) ve
"ZOOM OFF" (ZOOM KAPALI)
arasýnda deðiþir.
Not
27
• DiVX dosyalarý sadece ZOOM X2 modunda büyütülebilir.
• DivX dosyalarý .avi uzantýsý kullanýrlar. Buna raðmen her .avi uzantýsýna
sahip dosya DivX deðildir ve bu cihazda oynatýlmayabilir.
AVI
DivX3.11 ~ 5.1
WMV
V1/V2/V3/V7
Desteklenen Ses (Audio) Formatlarý
Format
Veri Yolu Hýzý
Örnekleme Frekansý
Zoom Fonksiyonu
1
Desteklenen Görüntü (Video) Formatlarý
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• DTS formatýnda oluþturulmuþ ses ve görüntü içeren DivX dosyalarý 6Mbps hýzýna kadar desteklenir.
• Görüntü Oraný: Varsayýlan DivX çözünürlüðü 640*480 piksel (4:3) olmasýna raðmen, bu cihaz
720*480 piksel (16:9). TV ekran çözünürlüðünü destekler. 800'ün üstü desteklenmemektedir.
• 48khz ya da 320kbps üstünde örnekleme frekansýna sahip bir disk oynatýldýðý zaman, oynatým
sýrasýnda ekranda titreme olabilir.
2. Manþet Baþlýk Fonksiyonu
• Bu fonksiyonu doðru kullanabilmek için video geniþletme ve kurgulama üzerine deneyimli olmanýz gerekir.
• Manþet baþlýk fonksiyonunu kullanmak için, manþet baþlýk dosyasýný (*.smi) ayný isimli dosyaya kaydedin
•
DivX medya dosyasý da (*.avi) ayný klasör içinde olacaktýr.
Örnek: Kök
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
60 alfanumerik karakter ya da 30 Doðu Asya karakterine kadar (Kore ve Çin gibi alfabelerdeki karakterler
2 bayttýr) dosya ismi verebilirsiniz.
28
KULLANIM
gibi deðiþecektir:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Not
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:30 PM
Page 32
Kalan Süre Kontrolü
Hýzlý/Yavaþ Oynatým
Hýzlý Oynatým
DVD
VCD
CD
Yavaþ (Aðýr Çekimde) Oynatým
MP3
tuþuna basýn.
REMAIN (KALAN SÜRE) tuþuna basýn.
SLOW tuþuna basýn.
• Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda,
• Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda,
• Oynatýlan bir baþlýk veya bölümün toplam veya kalan
oynatým hýzý aþaðýdaki gibi deðiþir:
oynatým hýzý aþaðýdaki gibi deðiþir:
süresini kontrol etmek için.
DVD
REMAIN (KALAN SÜRE) tuþuna her basýþýnýzda
DVDVIDEO
VCD
PARÇANIN GEÇEN SÜRESÝ
BAÞLIÐIN KALAN SÜRESÝ
PARÇANIN KALAN SÜRESÝ
DivX
• Aðýr çekim ve kademeli oynatým-
Not
TOPLAM KALAN SÜRE
2x hýzýnda duyulur. 4x, 8x, ve 32x hýzlarýnda duyulmaz.
sýrasýnda ses duyulmaz.
• Geriye yavaþ oynatým özelliði VCD ve
DivX'te çalýþmaz.
Sahne/Þarkýlarýn Atlanmasý
tuþuna basýn.
MP3
PARÇANIN KALAN SÜRESÝ
• Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda, önceki veya sonraki bölüm, parça ya da dizin (dosya)
oynatýlacak/çalýnacaktýr.
• Bölümleri ardýþýk þekilde atlayamazsýnýz.
DVD
VCD
MP3
PARÇANIN GEÇEN SÜRESÝ
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
• 15 dk.'dan daha uzun bir parçanýn
29
yer aldýðý bir VCD diski izlerken,
tuþuna basýldýðýnda
oynatým 5 dk. geri/ileri atlayacaktýr
30
KULLANIM
TOPLAM GEÇEN SÜRE
Not
• Bir CD veya MP3-CD'si oynatýlýrken, ses sadece
BÖLÜMÜN KALAN SÜRESÝ
VCD
CD
BAÞLIÐIN GEÇEN SÜRESÝ
BÖLÜMÜN GEÇEN SÜRESÝ
TR
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:30 PM
Page 34
Oynatýmý Tekrarlama
Oynatýmý tekrarlama özelliði sayesinde bir bölümü, baþlýðý, parçayý (þarký) veya dizini (MP3 dosyasý) tekrar oynatabilir/çalabilirsiniz.
DVD
VCD
CD
MP3
A-B Tekrar Oynatýmý
TR
Bir DVD'nin iþaretlenmiþ bölümünü tekrar tekrar oynatabilirsiniz.
JPEG
DVD
VCD
REPEAT tuþuna basýn.
1
• Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda, oynatým tekrarlama modu aþaðýdaki gibi deðiþir:
DVDVIDEO
VCD
CD
Oynatým Tekrarý Seçenekleri
BÖLÜM
Seçilen bölümü tekrar tekrar oynatýr/çalar.
INFO tuþuna iki defa
basýn.
2
REPEAT PLAYBACK 
( ) ekranýna gitmek
için imleç tuþuna
basýn.
• VCD için, INFO
tuþuna bir defa basýn.
BAÞLIK
Seçilen baþlýðý tekrar tekrar oynatýr/çalar.
MP3
RASTGELE
Parçalarý rastgele bir sýrada oynatýr/çalar.
(Henüz oynatýlmýþ/çalýnmýþ bir parça yeniden
oynatýlabilir/çalýnabilir.)
JPEG
DÝZÝN (DIR)
Seçilen klasördeki tüm parçalarý tekrar tekrar oynatýr/çalar.
DÝSK
Girilen diski tekrar tekrar oynatýr/çalar.
3
tuþuna basýldýðýnda,
seçilen konum hafýzaya
alýnacaktýr.
• ENTER
KAPALI (OFF)
Oynatým Tekrarýný iptal eder.
4
Ýstenilen
Bölümün sonunda
ENTER tuþuna
basýn.
• Seçilen bölüm sürekli tekrarlanacaktýr.
A-
A-B
TEKRAR : A—B
A -?
TEKRAR : A—
Disk Bilgi Ekranýnda Oynatým Tekrarý Modunu Seçmek Için,
Not
• Oynatým Tekrarý iþlevi,
PBC açýk olarak (ON)
ayarlandýðýnda versiyon 2.0
VCD disklerde mümkün
olmaz. Oynatým Tekrarý
iþlevini PBC özellikli bir
VCD'de kullanmak için disk
PBC'yi kapalý (OFF) olarak
ayarlayýn. (bakýnýz sayfa 40.)
31
1
2
INFO tuþuna iki kes basýn.
Normal iþleme geri dönmek için Ýmleç tuþlarýna ,
basarak Kapalý ( OFF) konumunu seçin.
DVD
Imleç tuþuna basarak REPEAT
PLAYBACK ( ) göstergesine gidin.
3
Imleç tuþuna basarak istediðiniz
Oynatým Tekrarý modunu seçin. VCD
4
ENTER tuþuna basýn.
MP3 ve JPEG diskleri için, bilgi ekraný
* üzerinden
Oynatým Tekrarý'ný seçemezsiniz
Not
CD
• A-B Tekrarlama fonksiyonu MP3, CD veya JPEG diskinde çalýþmayacaktýr.
32
KULLANIM
PARÇA
Seçilen parçayý tekrar tekrar oynatýr/çalar.
Ýmleç tuþlarýný ,
kullanarak 'A-' opsiyonunu
seçin ve bölümün baþlangýcýnda ENTER tuþuna
basýn.
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:30 PM
Page 36
Kademe Fonksiyonu
DVD
VCD
Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu
Bu fonksiyon, ekrandaki görüntünün belli bir bölümünü büyütmenizi saðlar.
DVD
TR
VCD
STEP tuþuna basýn.
• Oynatým sýrasýnda tuþa her basýldýðýnda görüntü bir kare ileri gidecektir.
CD
1
ZOOM tuþuna
basýn.
2
Büyütmek istediðiniz
alana gitmek için
Ýmleç
tuþlarýna basýn.
3
ENTER tuþuna
basýn.
• Tuþa her basýldýðýnda zoom seviyesi,
aþaðýdaki sýrayla deðiþecektir:
Açý Fonksiyonu
SELECT ZOOM POSITION
DVD
Bu fonksiyon ayný sahneyi farklý kamera açýlarýyla izleyebilmenizi saðlayacaktýr.
2
Imleç tuþuna
basarak ANGLE ( )
göstergesine gidin.
1/3
1/3
Not
• Bir DivX diski oynatýldýðýnda sadece 2:1 zoom yapýlabilir.
EZ VIEW (Ekran Oraný) Fonksiyonu
DVD
3
Imleç tuþuna , ya da numara tuþlarýna
basarak istediðiniz açýyý seçin.
• Tuþa her basýldýðýnda açý aþaðýdaki sýrayla deðiþecektir:
1/3
2/3
EZ VIEW tuþuna basýn.
• Tuþa her basýldýðýnda zoom fonksiyonu açýlýp
kapatýlacaktýr.
• Film Geniþ ekraný formatýnda oynatýldýðýnda, EZ VIEW tuþuna basýlarak
TV ekranýnýn alt ve üst tarafýndaki siyah bantlar kaldýrýlabilir.
3/3
EZ VIEW
Not
• Açý fonksiyonu, yalnýzca çoklu açýyla kaydedilmiþ
disklerde kullanýlabilir.
33
EZ VIEW OFF
Not
• Bu fonksiyon, farklý kamera açýlarýyla kaydedilmiþ olan bir DVD'de çalýþmaz.
• Bazý DVD disklerinin dâhili yatay-dikey oran ayarlamalarý olduðundan siyah bantlar kaybolmayabilir.
• Bu özellik DivX disklerini desteklemez.
34
KULLANIM
1
INFO tuþuna basýn.
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:30 PM
Page 38
Konuþma Dilinin Seçilmesi
Konuþma Dilini Seçme Fonksiyonu
1
INFO tuþuna iki
defa basýn.
2
DVD
Ýstediðiniz konuþma
dilini seçmek için
imleç , tuþlarýna veya
numaralý tuþlara basýn.
Altyazý Dilinin Seçilmesi
Altyazý Dilini Seçme Fonksiyonu
1
INFO tuþuna iki
defa basýn.
2
3
Ýstediðiniz altyazý
dilini seçmek için
Ýmleç tuþuna veya
numaralý tuþlara basýn.
• DVD diskinde bulunan dil sayýsýna göre,
TR
DVD
SUBTITLE (
)
ekranýna gitmek
için Ýmleç
tuþuna basýn.
tuþa her basýldýðýnda farklý bir konuþma
dili seçilir (ÝNGÝLÝZCE, ÝSPANYOLCA,
FRANSIZCA vs).
SP 2/3
FR 3/3
EN 01/ 03
KULLANIM
EN 1/3
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
Not
• Bu iþlevi çalýþtýrmak için uzaktan kumandadaki Select AUDIO veya
Select SUBTITLE tuþlarýna basabilirsiniz.
• Diske baðlý olarak Altyazý ve Konuþma Dili fonksiyonlarý
çalýþmayabilir.
35
36
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:30 PM
Page 40
USB HOST Özelliði Ýle Medya Dosyalarýný Oynatma
TR
Resimler, filmler, bir MP3 çalarda yüklü þarkýlar, USB bellek veya dijital kamera gibi medya dosyalarý
5.1 kanal ev sinemanýn yüksek görüntü ve ses kalitesi içinde çok daha hoþunuza gidecek. Bu depolama
aygýtlarýný ev sinema sisteminizin USB portuna baðlayabilirsiniz
1
USB aygýtýný cihazýn
arkasýnda mevcut
USB portuna baðlayýn.
Uyumlu Aygýtlar
1. USB Yýðýn Depolama v1.0 desteðine sahip USB aygýtlar.
(Windows 2000 ve üstü sistemlerde çýkartýlabilir disk olarak çalýþan,
Ýlave bir sürücü kurulumuna gerek duymayan USB aygýtlar.)
USB modunu seçmek
için ana ünite üzerindeki
FUNCTION tuþuna
veya uzaktan kumanda
üzerindeki USB tuþuna
basýn.
2
2. MP3 Çalar: HDD (sabit disk) ve flaþ tipi MP3 çalar.
3. Dijital kamera: USB Yýðýn Depolama v1.0 destekleyen kameralar.
• Windows 2000 ve üstü sistemlerde çýkartýlabilir disk olarak çalýþan, sürücü kurulumu gerektirmeyen kameralar.
4. USB HDD ve USB Flaþ Sürücü: USB2.0 veya USB1.1 desteðine sahip aygýtlar.
• Bir USB 1.1 aygýtý baðladýðýnýzda oynatým kalitesinde bir farklýlýk olduðunu görebilirsiniz.
• USB HDD (sabit disk) için, doðru çalýþmasýný saðlamak üzere yardýmcý bir güç kablosunun USB HDD'ye
• Ekranda önce "USB" görüntülenecek
ardýndan kaybolacaktýr
• TV ekranýnda USB MENU ekraný
görünecek ve kaydedilen dosya
oynatýlacak/çalýnacaktýr.
baðlý olduðundan emin olun.
Oynatýmý durdurmak için STOP (
●
) tuþuna basýn.
Dosya Adý
Güvenli USB Çýkartma
Sabit Resim
USB aygýtýndaki yüklü belleðe zarar vermemek için, USB kablosunu çýkartmadan önce
Müzik
güvenli çýkýþ ortamýný saðlayýn.
(1) Sýradaki Stop tuþuna iki kez basýn.
Ekranda görünecek ibare: REMOVE ➞ USB.
Film
(2) USB kablosunu çýkartýn.
• Diskte birden fazla dosya varsa,
• Diskte birden fazla dosya varsa,
tuþuna basýn.
Versiyon
Piksel
Örnekleme
Frekansý
JPG
JPG .JPEG
–
–
640*480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG .DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320*480
44.1KHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720*480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,Xvid
720*480
44.1KHz~48KHz
• NTFS dosya sistemini kullanan bir aygýt desteklenmemektedir.
(Sadece FAT (File Allocation Table) 16/32 dosya sistemi desteklenmektedir.)
tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki dosya seçilir.
tuþuna bastýðýnýzda bir önceki dosya seçilir.
Diski daha yüksek bir hýzda oynatmak için oynatým sýrasýnda
tuþlarýna basýn.
• Oynatma sýrasýnda bu tuþlara her basýldýðýnda, oynatma hýzý aþaðýdaki gibi deðiþecektir:
37
Veri Yolu Hýzý
• PTP protokolü kullanan veya bir bilgisayara baðlandýðýnda ilave bir program
kurulumu gerektiren dijital kameralar desteklenmez.
• Bazý MP3 çalarlar dosya sistemlerinin sektör ölçüsüne baðlý olarak bu cihaza baðlandýklarýnda
çalýþmayabilirler.
Hýzlý Oynatým
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
Dosya
Uzantýsý
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) desteklenmemektedir.
Ýleri/Geri Atlama
Oynatým sýrasýnda
Desteklenen Formatlar
veya
• USB SUNUCU (HOST) Fonksiyonu, Medya dosyalarýný üreticisine özel bir program
aracýlýðýyla transfer eden bir cihaz baðlandýðýnda desteklenmez.
• Janus imkânlý MTP (Medya Transfer Protokol) cihazlarý çalýþtýrýlmaz.
• Bu cihazda mevcut olan USB sunucu özelliði tüm USB aygýtlarýný desteklemez.
Desteklenen cihazlar hakkýnda detaylý bilgi için sayfa 71'e bakýnýz.
38
KULLANIM
5. USB Kart Okuyucu: Tek yuva USB kart okuyucu ve Çoklu yuva USB kart okuyucu
• Üreticiye baðlý olarak. USB kart okuyucu desteklenmeyebilir.
• Çoklu bir kart okuyucuya birkaç bellek aygýtýný kurduysanýz problem yaþayabilirsiniz.
6. Eðer USB uzatma kablosu kullanýyorsanýz, USB aygýtý tanýnmayabilir.
HT-Q20(1~40P)-NOR- GB
1/10/04
6:30 PM
Page 42
Doðrudan Sahneye / Þarkýya Gitme
DVD
1
VCD
Bir Baþlýða/Parçaya Gitme
CD
INFO tuþuna basýn.
01/05
001/040
0:00:37
2
1/1
Bir Bölüme Gitme
Ýstediðiniz baþlýðý/parçayý
seçmek için Ýmleç
tuþlarýný veya numaralý tuþlarý
kullanýn ve ENTER tuþuna basýn.
03/05
001/002
0:00:01
3
1/1
Bölüm (
)
ekranýna gitmek için
Ýmleç tuþlarýna
basýn.
01/05
001/040
0:00:01
Disk Menüsünün Kullanýmý
Konuþma dili, altyazý dili ve profil gibi ayarlar için menüler kullanabilirsiniz.
DVD menü içerikleri diskten diske farklýlýk gösterebilir.
1
Stop modunda iken
MENU
tuþuna basýn.
• Bir VCD'yi (versiyon 2.) oynatýrken
bu, PBC AÇIK (ON) ile KAPALI (OFF)
arasýnda deðiþir.
01/05
025/040
0:00:01
5
1/1
Belli Bir Zamana Gitme
Zaman ekranýna
gitmek için Ýmleç
tuþlarýna basýn.
01/05
025/040
1:17:30
6
1/1
Numaralý tuþlarý
kullanarak istediðiniz
zamaný seçin ve
ENTER tuþuna basýn.
01/05
028/040
1:30:00
• Disk tarafýndan desteklenmeyen disk
menüsünü seçtiðinizde, ekranda "This menu is
not supported" mesajý görüntülenecektir.
3
Imleç tuþlarýna ,
, basarak
istediðiniz öðeyi
seçin.
• ENTER tuþuna basýn.
1/1
Not
ENTER
MOVE
EXIT
ENTER
EXIT
• Disk menü ekraný diske baðlý olarak farklý olabilir
PBC (Oynatma Kontrolü) Fonksiyonu
VCD 2.0 versiyon disk oynatýlýrken, menü ekranýna göre çeþitli sahneler seçebilir ve izleyebilirsiniz.
• PBC ON: Bu VCD diski 2.0 versiyondur. Disk, menü ekranýna baðlý olarak oynatýlýr. Bazý fonksiyonlar iptal edilebilir.
Bazý fonksiyonlar iptal edilmiþse, bunlarý aktif hale getirmek için "PBC OFF" konumunu seçin.
• PBC OFF: Bu VCD diski 1.1 versiyondur. Bu disk, bir Müzik CD'si ile ayný biçimde oynatýlýr.
Baþlýk Menüsünün Kullanýmý
DVD
Birden çok baþlýk içeren DVD'lerde, her filmin baþlýðýný izleyebilirsiniz.
Diske baðlý olarak bu fonksiyon deðiþkenlik gösterebilir
MP3
1
JPEG
Numaralý
tuþlara basýn.
• Seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.
• Bir MP3 veya JPEG diskini çalarken, bir
Stop modunda
MENU tuþuna
basýn.
2
"Baþlýk Menüsüne"
gitmek için Ýmleç
tuþuna basýn.
3
ENTER tuþuna
basýn.
Not
• Baþlýk menüsü görünecektir.
• Ýstediðiniz baþlýða, bölüme veya parçaya
•
doðrudan gitmek için uzaktan kumandadaki
tuþunu kullanabilirsiniz.
Diske baðlý olarak, istediðiniz baþlýða
veya zamana geçemeyebilirsiniz.
klasörü taþýmak için
tuþlarýný kullanamazsýnýz.
Klasörü taþýmak için önce (Durdurma) ve ardýndan da
ardýndan da , tuþuna basýn.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
Ayar Ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
39
Not
• Baþlýk menü ekraný diske baðlý olarak farklý olabilir.
40
KULLANIM
4
Ýstediðiniz bölümü seçmek
için imleç , tuþlarýný
veya numaralý tuþlarý
kullanýn ve ENTER tuþuna
basýn.
Belli Bir Zamana Gitme
2
Imleç tuþlarýna ,
basarak 'DISC MENU'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
1/1
MOVE
Bir Bölüme Gitme
TR
DVD
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 40
Dil Ayarý
TR
Fabrika ayarlarýna göre varsayýlan Ekran Üstü Menü (OSD) Dili Ýngilizce olarak ayarlanmýþtýr.
1
Stop modunda,
MENU
tuþuna basýn.
2
Ýmleç tuþuna
basarak ‘Setup’
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn
3
'Language'ý seçin
ve ardýndan
ENTER tuþuna
basýn.
4
Imleç tuþlarýna ,
basarak 'OSD Language'
seçeneðini seçin ve
ENTER tuþuna basýn.
5
Imleç tuþlarýna ,
basarak istediðiniz dili
seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
• Ayarlama iþlemi bittikten sonra, Ingilizce seçildiyse,
Ekran Üstü Menüleri (OSD) Ingilizce görünecektir.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
Not
• Baþka bir dil seçmek için, OTHER seçeneðinin seçiniz ve ülkenize ait dil kodunu giriniz.
(Ülkelerin dil kodlarý için sayfa 70'e bakýnýz)
AUDIO (SESLENDÝRME), SUBTITLE (ALTYAZI) ve DISC MENU (DISK MENÜSÜ) dili seçilebilir
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Ekran Üstü Menü (OSD)
Dilinin Seçilmesi
MOVE
41
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Seslendirme Dilinin
Seçilmesi
(diskte kayýtlý olan)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Altyazý Dilinin
Seçilmesi
(diskte kayýtlý olan)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Disk Menü Dilinin Seçilmesi
(diskte kayýtlý olan)
seçmiþ olduðunuz dil
* Eðer
diskte kayýtlý deðilse
istediðiniz dile ayarladýðýnýz
halde menü dili deðiþmeyecektir
42
AYAR
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 42
TV Ekran Tipi Ayarý
TR
Televizyonunuzun türüne baðlý olarak (Geniþ ekran veya klasik 4:3 televizyon), televizyonun ekran boyutunu seçebilirsiniz.
1
'Stop' modunda
iken MENU
tuþuna basýn.
2
Imleç tuþuna
basarak 'Setup'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
TV Ekran Oranýnýn Ayarlanmasý (Ekran Boyutu)
Geleneksel bir TV'nin yatay-dikey ekran boyutu 4:3 iken, geniþ ekranlý ve yüksek tanýmlý bir TV'nin
ekran oraný 16:9'dur. Bu orana, ekran boyutu denir. Farklý ekran boyutlarýnda kaydedilmiþ DVD'leri
oynatýrken, ekran oranýný TV'nize veya Monitörünüze uyacak þekilde ayarlamalýsýnýz.
* Standart bir TV için, tercihinize göre "4:3LB" veya "4:3PS" opsiyonunu seçin
Geniþ ekranlý bir TV kullanýyorsanýz "16:9" opsiyonunu seçin.
WIDE-GENÝÞ
MOVE
3
ENTER
MOVE
EXIT
Imleç tuþuna
basarak 'TV DISPLAY'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
4
ENTER
• Geniþ ekran oranýndan keyif alacaksýnýz.
EXIT
Imleç tuþlarýna ,
basarak istediðiniz
öðeyi seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
4:3LB
(4:3 Letterbox)
• Ekranýn alt ve üst kýsýmlarýnda siyah bantlar görünecektir.
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
Not
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
: Geleneksel bir TV'de 16:9 formatýndaki bir görüntüyü
pan&scan modunda izlemek için bunu seçin.
• Sadece ekranýn orta kýsmýný izleyebilirsiniz.
(16:9 formatlý görüntünün yanlarý kesilmiþ olarak)
bir önceki ekrana dönülecektir.
MOVE
: Geleneksel bir TV'de 16:9 formatýndaki bir görüntüyü
letter box modunda izlemek için bunu seçin.
AYAR
• Ayarlama iþlemi tamamlandýðýnda
: Geniþ ekranlý televizyonda 16:9 formatýndaki bir
görüntüyü tam ekranda izlemek için bunu seçin.
• Eðer DVD 4:3 oranlý ise, geniþ ekran formunda izleyemezsiniz.
• DVD diskleri çeþitli görüntü formatlarýnda kaydedildiklerinden, yazýlýmýna,
TV'nin tipine ve TV ekran oraný ayarlamasýna göre farklý görünebilirler
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
43
44
Ebeveyn Kontrolü Ayarlamasý (Sýnýflandýrma Seviyesi)
Yetiþkinlere yönelik veya þiddet olaylarý içeren DVD'lerin çocuklar tarafýndan izlenmesini engelleyebilirsiniz.
1
'Stop' modunda
iken MENU
tuþuna basýn.
2
Parola Ayarý
TR
Ebeveyn (sýnýflandýrma seviyesi) kontrollü için parola ayarlayabilirsiniz.
Imleç tuþuna
basarak 'Setup'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
1
MENU tuþuna basýn.
MOVE
MOVE
3
Imleç tuþuna
basarak 'PARENTAL'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
4
ENTER
yüksek seviye sýnýfýna sahip DVD'leri
izleyemezsiniz.
Seviye ne kadar yüksek olursa, sakýncalý
içerik o kadar sýnýrlanacaktýr.
EXIT
ENTER
3
5
Parolayý girin ve
ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
Imleç tuþuna basarak
'PASSWORD' bölümüne
gidin ve ENTER tuþuna
basýn.
Not
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
Parolayý girin ve
ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
belirleyin ve yeni parolayý onaylayýn.
• Varsayýlan parola "7890" olarak ayarlanmýþtýr.
• Ayarlama iþlemi tamamlandýðýnda, bir önceki
ekrana geri dönülür.
EXIT
INPUT NUMBER
RETURN
• Bu fonksiyon, sadece DVD diski, sýnýflandýrma seviyesi bilgilerini içeriyorsa çalýþýr.
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
45
EXIT
• Ayarlama tamamlanmýþtýr.
Not
ENTER
5
ENTER
tuþuna basýn.
ENTER
• Eski parolayý girin, yeni bir parola
MOVE
MOVE
4
MOVE
EXIT
ENTER
AYAR
Imleç tuþlarýna , basarak
istediðiniz sýnýflandýrma
seviyesini seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
• Seviye 6'yý seçtiðinizde, 7 veya daha
•
MOVE
EXIT
2
Imleç tuþuna
basarak 'Setup'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
EXIT
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
INPUT NUMBER
RETURN
EXIT
• Varsayýlan parola "7890" olarak ayarlanmýþtýr.
Eðer sýnýflandýrma seviyesi parolasýný unutursanýz, aþaðýdakileri uygulayýn:
• Oynatýcý "NO DISC" (DISK YOK) modunda iken ana ünitenin
tuþunu 5 saniyeden daha uzun süre basýlý tutun.
Ekranda "INITIALIZE" mesajý görünecek ve bütün ayarlamalar fabrika deðerine dönecektir.
• POWER (GÜÇ) tuþuna basýn.
RESET fonksiyonunun kullanýlmasý, bütün kayýtlý ayarlarý silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayýn.
46
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 46
Arka Zemin Ayarý
JPEG
DVD
TR
VCD
DVD, VCD veya JPEG CD'sini izlerken, istediðiniz bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.
Duvar kâðýdý olarak hazýrladýðýnýz 3 arka zemin ayarýndan birini seçmek için
Arka Zemin (Duvar Kâðýdý) Ayarý
1
Oynatým sýrasýnda,
beðendiðiniz görüntü
çýkarsa 'PLAY/PAUSE'
tuþuna basýn.
2
1
LOGO
tuþuna basýn.
'Stop' modunda
iken MENU
tuþuna basýn.
2
Imleç tuþuna
basarak 'Setup'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
3
Imleç tuþuna
basarak 'LOGO'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
• “COPY LOGO DATA”
ibaresi
TV ekranýnda görüntülenecek.
COPY LOGO DATA
PAUSE
MOVE
3
4
• Arka zemin için seçilen duvar
•
Imleç tuþuna basýn
ve istediðiniz 'USER'ý
seçin. Ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
5
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Ayar ekranýndan
çýkmak için MENU
tuþuna basýn.
AYAR
Cihaz önce
kapanacak sonra
tekrar açýlacaktýr.
MOVE
EXIT
ENTER
• Bu 3 duvar kâðýdý ekranýndan
birini seçer.
kâðýdý görüntülenecektir.
Duvar kâðýdý için toplam 3
arka zemin ayarý yapabilirsiniz.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
MOVE
47
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Samsung Logosunu
Ýstediðiniz bir görüntüyü
duvar kâðýdý olarak
duvar kâðýdý olarak
ayarlamak için bunu seçin. ayarlamak için bunu seçin.
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
48
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 48
Hoparlör Modu Ayarý
DivX (R) Kaydý
Hoparlörlerden gelen sinyal çýkýþlarý ve frekans cevaplarý, hoparlör konfigürasyonunuza ve belirli
hoparlörlerin kullanýlýp kullanýlmadýðýna baðlý olarak otomatik olarak ayarlanacaktýr.
• Bu oynatýcýyý DivX (R) formatýnda kaydetmek için lütfen Kayýt Kodunu kullanýn. Detaylý bilgi için;
www.divx.com/vod adresine baþvurun.
1
'Disk tepsisi açýk
iken MENU
tuþuna basýn.
MOVE
EXIT
ENTER
2
Imleç tuþuna
basarak 'Setup'
bölümüne gidin ve
ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
MOVE
ENTER
1
'Stop' modunda
iken MENU
tuþuna basýn.
2
Imleç tuþuna
basarak 'Audio'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
EXIT
MOVE
3
TR
Imleç tuþuna
basarak 'DIVX(R)
registration ‘bölümüne
gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
3
EXIT
ENTER
Hoparlör Ayarý'nda
iken, tekrar ENTER
tuþuna basýn.
MOVE
4
EXIT
ENTER
Ýmleç tuþlarýna , ,
, basarak istediðiniz
hoparlöre gidin
ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
• Merkez (C), Sol Arka (LS) ve Sað Arka (RS)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
SMALL : Hoparlörleri kullanýrken bu opsiyonu seçin.
NONE : Herhangi bir hoparlör kullanýlmadýðýnda bu opsiyonu seçin.
Not
• PRO LOGIC ve STEREO ayarlarýna baðlý olarak, hoparlör modu deðiþiklik gösterebilir (bakýnýz sayfa 60).
49
50
AYAR
•
hoparlörler için, tuþa he(3?)r basýldýðýnda mod
belirtildiði gibi deðiþecektir: SMALL➝ NONE.
Sol ve Sað için, mod SMALL konumuna ayarlanýr.
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 50
Gecikme Süresi Ayarý
TR
Hoparlörler dinleme pozisyonundan eþit uzaklýklara yerleþtirilemediðinde,
Merkez ve Arka Hoparlörlerin sesine bir gecikme zamaný ilave ederek bu farký ayarlayabilirsiniz.
1
Stop modunda
iken MENU
tuþuna basýn.
2
Imleç tuþuna basarak
‘Audio’ bölümüne
gidin ve ENTER
tuþuna basýn.
3
Imleç tuþuna basarak
'DELAY TIME' bölümüne
gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
4
Ýmleç tuþlarýna , ,
, basarak
istediðiniz hoparlöre
gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
5
Ýmleç tuþlarýna ,
basarak Gecikme
zamanýný ayarlayýn.
• Gecikme süresini Merkez Hoparlör
(C) için 00 ve 05 salise arasýnda ve
Sol (LS) ve Sað (RS) Arka Hoparlör
için 00 ile 15 salise arasý ayarlayabilirsiniz.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
AYAR
Hoparlör Gecikme Süresinin Ayarlanmasý
Sizinle her bir hoparlör arasýndaki mesafe ayný olduðu takdirde, 5.1 Kanal
Surround çalma iþlemi sýrasýnda en iyi sesi elde edebilirsiniz. Hoparlörlerin
pozisyonuna baðlý olarak, sesler dinleme konumuna farklý zamanlarda
ulaþtýðýndan, Merkez ve Surround Hoparlörlerin sesine bir gecikme efekti
ilave ederek bu farký ayarlayabilirsiniz.
Not
(Dolby Pro Logic II), gecikme süresi her mod için farklý olabilir.
•
AC-3
ve
DTS: gecikme süresi 00 ile 15 salise arasýna ayarlanabilir.
•
Merkez
kanalýný
sadece 5.1 kanal disklerde ayarlayabilirsiniz.
•
51
• MERKEZ HOPARLÖR Ayarý
Þekildeki Dc mesafesi Df mesafesine eþit veya daha
uzun ise, gecikme süresini 0 saliseye ayarlayýn.
Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayý deðiþtirin.
Df ve Dc Arasýndaki Mesafe
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.02 m
1.36 m
1.70 m
Gecikme Süresi
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• ARKA (SURROUND) HOPARLÖRLERIN Ayarý
Þekildeki Df mesafesi Ds mesafesine eþit ise, gecikme
süresini 0 saliseye ayarlayýn.
Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayý deðiþtirin.
Df ve Ds Arasýndaki Mesafe
0.00 m
1.02 m
2.04 m
3.06 m
4.08 m
Ýdeal MERKEZ
HOPARLÖR Yerleþimi
Gecikme Süresi
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
Ýdeal
SURROUND
HOPARLÖR
Yerleþimi
Bütün hoparlörler bu daire içine yerleþtirilebilir.
Df: ÖN HOPARLÖRE olan mesafe
Dc: MERKEZ HOPARLÖRE olan mesafe
Ds: SURROUND (ARKA) HOPARLÖRE olan mesafe
52
Test Tonu Ayarý
DRC (Dinamik Alan Sýkýþtýrmasý) Ayarý
Hoparlör baðlantýlarýný kontrol etmek için Test Tonu özelliðini kullanýn.
Bu özellik en yüksek ve an alçak sesler arasýndaki dengeyi saðlar.
Gece, filmleri düþük sesle izlerken Dolby Digital ses keyfi için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
'Stop' veya 'no disk'
modunda iken
MENU tuþuna basýn.
1
2
Ýmleç tuþuna
basarak 'Audio'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
3
Imleç tuþuna
basarak ‘TEST TONE’
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
1
'Stop' modunda
iken MENU
tuþuna basýn.
2
I
• Test tonu belirtilen sýrada
L➝ C
R➝SR➝ SL➝SW hoparlörlere
gönderilecektir. Bu esnada ENTER
tuþuna basýlýrsa test tonu duracaktýr.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
MOVE
ENTER
RETURN
STOP
MOVE
EXIT
EXIT
3
Imleç tuþuna
basarak 'DRC'
‘bölümüne gidin ve
ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
4
•
Alternatif Yöntem: Uzaktan kumanda üzerindeki TEST TONE tuþuna basýn.
•
EXIT
Imleç tuþlarýna
, DRC'yi
ayarlayýn.
imleç tuþuna basýldýðýnda, etki artar.
imleç tuþuna basýldýðýnda, etki
azalýr.
L: Ön Hoparlör-Sol (L) C: Merkez Hoparlör
SW: Subwoofer
R: Ön Hoparlör-Sað (R) SL: Arka Hoparlör-Sol (L) SR: Arka Hoparlör-Sað(R)
DVD veya CD oynatýrken bu, sadece Stop
modunda çalýþacaktýr.
Her bir hoparlörün doðru baðlandýðýndan ve bir sorun
olmadýðýndan emin olmak için bu fonksiyonu kullanýn.
Test tonunu sonlandýrmak için,
TEST TONE tuþuna tekrar basýn.
ENTER
Çok-Kanallý Pro Logic Modu
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
Baþlama
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
53
54
AYAR
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
ENTER
EXIT
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
• Test tonu aþaðýdaki gibi üretilecektir:
Imleç tuþuna
basarak 'Audio'
bölümüne gidin ve
ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
EXIT
MOVE
TEST TONE tuþuna basýn.
TR
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 54
Ses Ayarý
TR
Her hoparlör için balansý ve seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
Yöntem 1
1
'Stop' modunda,
iken MENU
tuþuna basýn.
MOVE
3
Ayar ekranýný kullanarak ses kalitesini ayarlarken
ENTER
RETURN
EXIT
4
ENTER
CHANGE
Ön Hoparlör Balans Ayarý
1
SOUND EDIT
tuþuna basýn ve
ardýndan imleç
, tuþlarýna basýn.
Arka Hoparlör Balans Ayarý
2
SOUND EDIT
tuþuna basýn ve
ardýndan imleç
, tuþlarýna basýn.
Merkez Hoparlör Seviye Ayarý
3
SOUND EDIT
tuþuna basýn ve
ardýndan imleç
, tuþlarýna basýn.
EXIT
Imleç tuþuna ,
basarak seçmek ve
ayarlamak istediðiniz
öðeyi seçin. , tuþlarýna
basarak ayarlarý yapýn.
MOVE
SOUND EDIT tuþu ile manuel (elle) ayarlama yaparken
RETURN
Arka Hoparlör Seviye Ayarý
4
SOUND EDIT
tuþuna basýn ve
ardýndan imleç
, tuþlarýna basýn.
Subwoofer Hoparlör Seviye Ayarý
5
SOUND EDIT
tuþuna basýn ve
ardýndan imleç
, tuþlarýna basýn.
AYAR
ENTER
MOVE
EXIT
Imleç tuþuna basarak
'SOUND EDIT' bölümüne
gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
MOVE
2
Imleç tuþuna
basarak 'Audio'
bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
Yöntem 2
EXIT
Not
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
55
Ön/Arka Hoparlör Balansýný Ayarlama
• 00 ile -06 ve OFF (KAPALI) arasýndan seçim yapabilirsiniz.
• -6'ya doðru yaklaþtýkça ses seviyesi azalýr.
Merkez/Arka/Subwoofer Hoparlör Seviyesini Ayarlama
• Ses seviyesini -6dB ila +6dB arasý ayarlayabilirsiniz.
• +6dB'ye yaklaþtýkça ses seviyesi artar ve -6dB'ye yaklaþtýkça ses seviyesi azalýr.
56
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 56
AV SENKRONIZE Ayarý
Ses Alaný (DSP)/EQ Fonksiyonu
DSP(Dijital Sinyal Ýþlemci): DSP modlarý farklý akustik ortamlar oluþturmak için tasarlanmýþtýr.
EQ (Ekolayzýr): Çalýnan müziðin yapýsýna uygun sesi optimize etmek için ROCK, POP veya CLASSIC olarak seçim yapabilirsiniz.
Ünite, dijital bir televizyona baðlanýrsa video gecikip sesin arkasýnda kalabilir.
Bu meydana gelirse ses gecikme süresini, videoyla eþzamanlý olacak þekilde ayarlayýn.
1
MENU tuþuna basýn.
2
DSP/EQ tuþuna basýn.
Imleç tuþlarýna , basarak
'Audio' bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
• Gösterge ekranýnda "DSP" görüntülenir.
• Tuþa her basýldýðýnda seçim aþaðýdaki gibi deðiþir:
• 'Ayar' Menüsü görünecek.
MOVE
3
ENTER
MOVE
EXIT
4
EXIT
Imleç tuþlarýna , basarak
AV-SYNC DelayTime'ý
seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
AYAR
Imleç tuþlarýna , basarak
'AV-SYNC' bölümüne gidin
ve ENTER tuþuna basýn.
ENTER
• Ses gecikme süresini 0 salise ve 300 salise arasýnda
ayarlayabilirsiniz. Sesle en iyi senkronizasyon için ayarlayýn.
Not
• DSP/EQ fonksiyonu sadece STEREO modunda kullanýlabilir.
STEREO konumunu ekranda göstermek için
PL II mod tuþuna basýn.
• Bu özellik CD'ler, MP3-CD'ler, 2 kanal DVD-Audio, DivX ve Dolby Digital
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
disklerle çalýþýr.
• Iki ya da daha fazla kanalla kodlanmýþ bir DVD disk oynatýrken,
çoklu kanal modu otomatik olarak seçilir ve DSP/EQ fonksiyonu çalýþmaz.
Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar ekranýndan çýkmak için MENU tuþuna basýn.
57
TR
POP, JAZZ, ROCK: Müziðin yapýsýna baðlý olarak, POP, JAZZ ve ROCK olarak seçim yapabilirsiniz.
STUDIO : Bir stüdyoda bulunuyormuþsunuz hissi yaratýr.
CLUB : Bas vuruþ etkisiyle bir dans kulübü atmosferi oluþturur.
HALL : Bir konser salonunda dinliyormuþçasýna net ve temiz vokal saðlar.
MOVIE: Bir sinema salonu etkisi yaratýr.
CHURCH: Büyük bir kilisenin akustik etkisini yaratýr.
PASS: Normal dinleme konumu için bunu seçin.
58
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 58
Dolby Pro Logic II Modu
Ýstediðiniz Dolby Pro Logic II ses modunu seçebilirsiniz.
PL II MODE tuþuna basýn.
• Tuþa her basýldýðýnda mod aþaðýdaki sýrayla deðiþecektir:
Dolby Pro Logic II Efekti
TR
Bu fonksiyon sadece Dolby Pro Logic MUSIC modunda çalýþýr.
1
2
PL II MODE
tuþuna basarak 'MUSIC'
modunu seçin.
PL II EFFECT tuþuna basarak
'Panorama'yý seçin, ardýndan
imleç , tuþlarýna basarak
istediðiniz efekt ayarýný seçin.
• 0 ya da 1'i seçebilirsiniz.
• Bu mod, yan duvar görüntülü eðlenceli bir "ortam"
efekti yaratmak amacýyla surround hoparlörleri
katmak için ön stereo görüntüsünü büyütür.
3
Not
• Pro Logic II modu seçildiðinde, harici cihazý oynatýcýnýn üzerindeki AUDIO
INPUT jaklarýna (Sol ve Sað) baðlayýn. Giriþlerden sadece birine
baðlarsanýz (Sol veya Sað), surround sesini dinleyemezsiniz.
PL II EFFECT tuþuna basarak
'C-Width'i seçin, ardýndan
imleç , tuþlarýna basarak
istediðiniz efekt ayarýný seçin.
• 0 ila 7 arasýndan seçebilirsiniz.
• Bu, merkez görüntünün geniþliðini ayarlar.
Ayar arttýrýldýkça, merkez hoparlörden daha
4
PL II EFFECT tuþuna basarak
'Dimension'ý seçin, ardýndan
imleç , tuþlarýna basarak
istediðiniz ayarý seçin.
• 0 ila 6 arasýndan seçebilirsiniz.
• Ses alanýný (DSP) önden veya arkadan
arttýrarak ayarlar.
AYAR
Not
• Ýki veya daha fazla kanal formatýnda kaydedilmiþ bir DVD diskini oynatýrken, çoklu kanal modu
otomatik olarak seçilecek ve
(Dolby Pro Logic II) tuþu çalýþmayacaktýr.
PRO LOGIC II
• MUSIC: Müzik dinlerken, gerçek performansý dinliyormuþ gibi ses efektlerini alabilirsiniz.
• CINEMA: Film müziðine gerçekçilik katar.
• PRO LOGIC: Sadece ön sað ve sol hoparlörleri kullanarak beþ hoparlör kullanýyormuþ
gibi gerçekçi bir çok kanallý efekt elde edebilirsiniz.
• MATRIX: 5.1 kanallý surround sesini duyacaksýnýz.
STEREO: Sesi sadece ön sol ve sað hoparlörlerden ve subwoofer'den dinlemek için
bu konumu seçin.
59
60
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 60
Radyo Dinleme
Ýstasyonlarýn Ayarlanmasý
Uzaktan Kumanda Ünitesi
1
FM bandýný
seçmek için TUNER
tuþuna basýn.
2
TR
Örnek: FM 89.1 kanalýnýn hafýzaya alýnmasý
Ýstediðiniz istasyona
göre ayar yapýn.
Otomatik Arama 1
Otomatik Arama 2
Manuel Arama
1
FM bandýný
seçmek için
TUNER
tuþuna basýn.
Tuþlarýna
basýldýðýnda, hafýzadaki
bir yayýn istasyonu seçilir.
Aktif bir istasyonu otomatik
olarak aramak için TUNING/CH
tuþunu basýlý tutun.
2
"89.10"u seçmek için
TUNING/CH
tuþuna basýn.
• Bir istasyonu otomatik veya elle
ayarlamak için sayfa 61'deki 2.
basamaða baþvurun.
3
TUNER MEMORY
tuþuna basýn.
• Göstergede "PRGM" yanýp sönmeye
baþlar.
Frekansý artýrmak veya
azaltmak için TUNING/CH
tuþuna basýn.
Ana Cihaz
1
FM bandýný seçmek
için FUNCTION
tuþuna basýn.
2
Yayýn istasyonu
seçin.
"PRESET" opsiyonunu
seçmek için STOP ( )
tuþuna, ardýndan da
tuþuna basarak kayýtlý istasyonu seçin.
Otomatik Arama 1
4
Hafýza numarasý
seçmek için
tuþuna basýn.
• 1 ila 15 arasýndan seçebilirsiniz.
5
TUNER MEMORY
tuþuna bir daha
basýn.
6
Baþka bir kanalý hafýzaya
almak için 2-5 arasýndaki
adýmlarý tekrarlayýn.
• 'PRGM' simgesi göstergeden kaybolmadan
önce TUNER MEMORY tuþuna basýn.
• 'PRGM' simgesi göstergeden kaybolur ve
RADYO ÝÞLEMLERÝ
istasyon hafýzaya alýnýr.
"MANUAL" opsiyonunu
seçmek için STOP ( )
tuþuna, ardýndan da
tuþuna basýp,
basýlý tutarak bandý otomatik olarak arayýn.
Otomatik Arama 2
"MANUAL" opsiyonunu
seçmek için STOP ( )
tuþuna, ardýndan da
tuþuna basýp,
daha alçak ya da yüksek bir frekansý ayarlayýn.
Manuel Arama
Mono/Stereo konumunda dinlemek için MO/ST tuþuna basýn
(Bu, sadece bir FM istasyonunu dinlerken çalýþýr.)
• Tuþa her basýldýðýnda ses "STEREO" ve "MONO" arasýnda deðiþir.
61
• Yayýn koþullarý kötü olan bir alanda, net ve parazitsiz bir yayýn için MONO opsiyonunu seçin.
Not
• Bu cihaz AM yayýnlarýný almaz.
Hafýzadaki bir istasyonu ayarlamak için, uzaktan kumandadaki
tuþuna basarak bir kanal seçin.
62
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
3/20/06 9:38 AM
Page 62
Yaygýn Fonksiyonlar
Mikrofonun Baðlanmasý
TR
Uyku Zamanlayýcý Fonksiyonu
Ev Sinemanýn belirli zamanda otomatik olarak kapanmasý için zaman ayarlayabilirsiniz.
SLEEP tuþuna basýn.
• "SLEEP" ibaresi görüntülenecektir. Tuþa her basýldýðýnda ayarlý zaman
belirtildiði gibi deðiþir: 10 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF (KAPALI).
Uyku zamanlayýcý ayarýný onaylamak için SLEEP tuþuna basýn.
• Ev Sinema Sisteminin otomatik kapanmaya iþlevi için kalan zaman görüntülenir.
• Düðmeye tekrar basmak, uyku zamanýný daha önce ayarladýðýnýz zamandan
deðiþtirir.
Zamanlayýcýyý iptal etmek için, ekranda "OFF" yazýsý
belirinceye kadar SLEEP tuþuna basýn.
Ekran Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý
1
Mikrofonu Ön paneldeki
mikrofon jakýna (MIC)
baðlayýn.
• Ýki mikrofona kadar baðlantý
2
MIC VOL düðmesini
çevirerek mikrofonun
ses seviyesini ayarlayýn.
yapýlabilir.
Ana ünitenin üzerindeki ekranýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Böylece film seyrederken
rahatsýz edici bir durumla karþýlaþmazsýnýz.
DIMMER tuþuna basýn.
• Tuþa her bastýðýnýzda ekran parlaklýk ayarý þu þekilde
3
deðiþecektir: DARK ➞ BRIGHT.
ECHO LEVEL düðmesini
çevirerek mikrofonun
eko seviyesini ayarlayýn.
Ses Kesme Fonksiyonu
Bu özellik, telefon gelmesi, kapýnýn çalýnmasý gibi durumlar için uygundur.
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
MUTE tuþuna basýn.
Not
• Ekranda ‘MUTE ON’ '' ibaresi görünür.
• Sesi 'MUTE OFF' konumuna geri getirmek için tuþa tekrar basýn.
63
• Karaoke fonksiyonunu kullanýrken garip sesler duyuluyorsa, (uðultu, výnlama gibi)
mikrofonu hoparlörlerden uzaklaþtýrýn. Müziðin sesini veya mikrofon ses seviyesini
kýsmak da faydalý olacaktýr.
64
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 64
TV'nin Uzaktan Kumanda ile Çalýþtýrýlmasý
TR
TR
TV Marka Kodu Listesi
TV'yi uzaktan kumanda ile çalýþtýrýrken
1
2
3
4
TV tuþuna basarak TV modunu seçin.
TV'yi açmak için POWER tuþuna basýn.
Uzaktan kumandayý televizyona yöneltin.
POWER tuþunu basýlý tutarken, TV'nizin
marka kodunu girin.
• Eðer girdiðiniz kod, TV kodu ile uyuþuyorsa TV kapanacaktýr.
• Eðer TV'nizin tablosunda birden fazla kod varsa, her seferinde
birisini girerek doðru olanýný bulun.
Örnek:
POWER tuþunu basýlý tutarken, 00, 01, 02, 03, 04 ve 05 kodunu
girmek için numara tuþlarýný kullanýn
5
Uzaktan kumandayý televizyona yöneltin
ve POWER tuþuna basýn. Eðer TV açýlýr veya
kapanýrsa ayarlama tamamlanmýþtýr.
Not
tuþlarýný (0~9) kullanabilirsiniz.
• Uzaktan kumanda, bazý TV markalarýný çalýþtýrmayabilir. Ayný zamanda TV'nin
markasýna baðlý olarak bazý iþlemler yapýlmayabilir.
• Eðer uzaktan kumandayý, TV'nizin kodu ile ayarlayamazsanýz, uzaktan kumanda
65
varsayýlan olarak Samsung TV'yi çalýþtýracaktýr.
Marka
Kod
No.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
46
Nikei
03
11, 12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
4
AOC
01, 18, 40, 148
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
63
Scott
03, 40, 60, 61
30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
• TV POWER, VOLUME, CHANNEL tuþunu ve numara
No.
66
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 66
Servis Çaðýrmadan Önce
TR
Cihaz düzgün çalýþmadýðýnda aþaðýdaki tabloya bakýn. Eðer karþýlaþtýðýnýz sorun aþaðýda
listelenmemiþse veya aþaðýdaki talimatlar sonucu gidermenizde yardýmcý olmuyorsa, cihazý kapatýn,
jaký prizden çekin ve en yakýn yetkili bayiye ya da Samsung Electronics Servis Merkezine danýþýn.
Semptom
Disk çýkarýlamýyor.
Kontrol/Çözüm
• Elektrik jaký prize iyice takýlmýþ mý?
• Cihazý kapatýp yeniden açýn.
• DVD'nin bölge numarasýný kontrol edin.
Yurt dýþýndan alýnan DVD diskler bu cihazda çalýþmayabilir.
Oynatma/Çalma baþlamýyor. • Diskin formatýný kontrol edin: CD-ROM ve DVD-ROM'lar
•
Play/Pause düðmesine
basýldýðýnda oynatma
hemen baþlamýyor.
Ses üretilmiyor.
bu Ev Sinema Sisteminde kullanýlamaz.
Oran seviyesinin doðru olduðundan emin olun.
• Deforme olmuþ veya çizilmiþ bir disk mi kullanýlmak isteniyor?
• Diski temizleyin.
• Hýzlý, Yavaþ ve Kademeli Oynatým konumunda ses duyulmaz.
• Hoparlörler doðru þekilde baðlanmýþ mý? Hoparlör ayarlarý
doðru þekilde yapýlmýþ mý?
• Diskin hasarlý mý?
Ses, altý hoparlörün
hepsinden deðil sadece
birkaçýndan duyuluyor.
Ses ve görüntü yok veya
disk tepsisi 2-5 saniye
geç açýlýyor.
67
Altý hoparlör kullanmak için uzaktan kumandadaki Dolby ProLogic II,
tuþuna basarak "PRO LOGIC II" opsiyonunu seçin.
• DVD diskinin 5.1-CH uyumlu olduðundan emin olun.
• Ayarlama ekranýnda ses ayar menüsünün hoparlör modunda
C, SL ve SR opsiyonlarýný NONE konumuna ayarlarsanýz,
ön ve ön sol ve sað hoparlörlerden ses gelmez. C, SL ve SR
opsiyonunu SMALL konumuna ayarlayýn.
• Disk dönüyor ancak
görüntü yok.
• Görüntü kalitesi kötü
veya görüntü titreþimli.
Ev Sinemasý aniden soðuk bir yerden sýcak bir yere mi taþýndý?
Cihazýn içinde buðulanma meydana geldiðinde, diski çýkartýn ve
cihazý, güç açýk iken 1-2 saat boyunca bekletin.
Buðulanma kaybolduktan sonra cihazý tekrar kullanabilirsiniz.
• Disk üzerindeki "Dolby Digital 5.1 CH" iþaretini var mý?
•
Sadece disk 5.1 kanal sesi ile kaydedilmiþse, Dolby Digital
5.1 CH Surround sesi üretilir.
Bilgi ekranýnda konuþma dili doðru bir þekilde DOLBY
DIGITAL 5.1-CH konumuna ayarlanmýþ mý?
• TV açýk mý?
• Video kablolarý doðru þekilde baðlanmýþ mý?
• Disk hasarlý veya kirli mi?.
• Kötü üretilmiþ bir disk oynatýlamaz.
• Uzaktan kumanda belirtilen açý ve mesafe kapsamýnda mý
Uzaktan kumanda
çalýþmýyor.
Konuþma dili ve altyazý
fonksiyonu çalýþmýyor.
Menü fonksiyonu seçildiði halde
Menü ekraný görünmüyor.
Ekran oraný
deðiþtirilemiyor.
• Ana cihaz çalýþmýyor.
(Örn.: Cihaz kapanýyor veya
garip bir ses duyuluyor.)
• Ev Sinema Sistemi normal
•
Kontrol/Çözüm
çalýþmýyor.
kullanýlýyor?
• Piller bitmiþ mi?
• Uzaktan kumandadaki (TV veya DVD) mod iþlevi (TV/DVD)
doðru seçilmiþ mi?
• Üzerinde bulunmayan DVD'lerde konuþma dili ve altyazý fonksiyonlarý
çalýþmayacaktýr. Diske baðlý olarak, disklerin çalýþmasý farklý olabilir.
• Menü fonksiyonu içermeyen bir disk mi kullanýyorsunuz?
• 16:9 formatlý DVD'leri 16:9 WIDE modunda, 4:3 LETTER BOX
modunda veya 4:3 PAN SCAN modunda oynatabilirsiniz ancak
4:3 formatlý DVD'leri sadece 4:3 modunda oynatabilirsiniz.
DVD diskinin kutusuna bakýn ve ardýndan uygun fonksiyonu seçin.
• Cihazý kapatýn ve ana cihaz üzerindeki
5 saniyeden daha uzun süre basýlý tutun.
düðmesini
RESET fonksiyonunun kullanýlmasý, bütün kayýtlý ayarlarý silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayýn.
• Ana ünitenin ekranýnda "NO DISC" mesajý görüntülenirken ana ünitenin
Ebeveyn Seviyesi parolasý
unutulduðunda.
Radyo yayýný
alýnmýyor.
düðmesini 5 saniyeden daha uzun süre basýlý tutun. Göstergede
"INITIALIZE" mesajý görünecek, tüm ayarlar fabrika deðerine dönecektir.
• POWER tuþuna basýn.
RESET fonksiyonunun kullanýlmasý, bütün kayýtlý ayarlarý silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayýn.
• Anten baðlantýlarý doru þekilde yapýlmýþ mý?
• Anten giriþ sinyali zayýfsa, bir dýþ FM antenini yayýnýn iyi alýndýðý
bir yere yerleþtirin.
68
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
Dolby Digital 5.1
Surround Sesi
üretilmiyor.
• Bir CD veya Radyo dinlerken ses sadece ön hoparlörlerden çýkar.
Semptom
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 68
Disklerin Kullanýmý ve Muhafazasý ile Ýlgili Uyarýlar
Dil Kodu Listesi
CD üzerindeki ufak çizikler ses ve görüntü kalitesini düþürürler veya atlamalara sebep olabilir.
Kullaným sýrasýnda diskleri çizmemeye dikkat edin.
"Disk Audio" "Disc Subtitle" ve/veya "Disc Menu" baþlangýç ayarlarý için
uygun kod numarasýný giriniz. (Bakýnýz Sayfa 41).
Disklerin kullanýmý
Diskin parlak yüzeyine dokunmayýn. Yüzeyinde
parmak izi oluþmasýný önlemek için diskin
kenarlarýndan tutun.
Diske kaðýt veya bant yapýþtýrmayýn. 
Disk Muhafazasý
Doðrudan güneþ ýþýðý
altýnda tutmayýn
Dikkat
Serin ve hava alan
bir yerde saklayýn
Temiz bir koruma
kýlýfýnda saklayýn.
Dikey olarak saklayýn.
• Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin vermeyin.
• Çatlamýþ veya çizilmiþ diskler kullanmayýn.
Disklerin Kullanýmý ve Muhafazasý
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Kod
Dil
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
Dil
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
Turkmen
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Türkçe
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
• Temizleme sýrasýnda diski içten dýþa doðru yavaþça silin.
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
• Sýcak hava cihazýn içindeki soðuk parçalara temas ettiðinde buðulanma
meydana gelebilir. Ýçinde buðulanma meydana geldiðinde, oynatýcý
düzgün çalýþmayabilir. Bu durumda, diski çýkartýn ve cihazý, açýk bir
þekilde 1-2 saat bekletin.
70
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
1145
Yüzeyinde parmak izi oluþtuðunda veya disk
kirlendiðinde, suda inceltilmiþ normal bir deterjanla
temizleyin ve yumuþak bir bezle silin.
Not
69
TR
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 70
USB Sunucu Özelliði Desteklenen Ürünler
Dijital Kamera
Ürün
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
USB Flash Disk
Firma
Tip
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Dijital Kamera
Ürün
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Firma
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Tip
USB 2.0 USB Flash Sürücü 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3 Çalar
Ürün
Firma
Tip
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Çalar
20G HDD MP3 Çalar
20G HDD MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
Teknik Özellikler
G
E
N
E
L
F R
A
M D
Y
O
V Ç
I I
D K
E I
OÞ
A
M
P
L
Ý
Güç Tüketimi
Aðýrlýk
Ebatlar (G x Y x D)
Çalýþma Sýcaklýk Aralýðý
Çalýþma Nem Aralýðý
Kullanýlabilir Hassaslýk
Sinyal/Gürültü Oraný
Bozulma
Kompozit Video
Komponent Video
Ön Hoparlör Çýkýþý
Merkez Hoparlör Çýkýþý
Arka Hoparlör Çýkýþý
Subwoofer Hoparlör Çýkýþý
Frekans Aralýðý
Sinyal/Gürültü Oraný
Kanal Ayýrýmý
Giriþ Hassasiyeti
TR
80W
3.5Kg
430 x 65 x 351.5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0.5%
1.0Vp-p(75Ω yük)
Y:1.0Vp-p(75Ω yük)
Pr:0.70Vp-p(75Ω yük)
Pb:0.70Vp-p(75Ω yük)
80W x 2(3Ω)
80W(3Ω)
80W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20Hz~20KHz
75dB
60dB
(AUX) 400mV
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
HDD MP3 Çalar
256MB MP3 Çalar
MP3 Çalar
MP3 Çalar
256MB MP3 Çalar
Çoklu Kart Okuyucu
Ürün
UNICORN
USB 2.0 Kart Okuyucu
Firma
Tip
Unicorn
USB 2.0 1'DE 7 KART OKUYUCU UC-601R
Billionton (Taiwan) SD/MMC/RS-MMC(1'de 3) için USB 2.0 Kart Okuyucu
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
USB Harici HDD
Ürün
CUTIE
MOMOBAY UX-2
71
Firma
Serotech
Dvico
Tip
TAÞINABÝLÝR SABÝT DÝSK SÜRÜCÜ
USB 2.0
72
HT-Q20(41~70) -NOR-GB
1/10/04
6:30 PM
Page 72
Not
HT-Q20
Hoparlör Sistemi
H
O
P
A
R
L
Ö
R
Empedans
Frekans Aralýðý
Çýkýþ Ses Basýnç Seviyesi
Nominal Giriþ
Maksimum Giriþ
Ebat (G x Y x D)
Aðýrlýk
5.1 Kanal Hoparlör Sistemi
Ön/Merkez/Arka Hoparlör
Subwoofer Hoparlörü
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
82dB/W/M
85dB/W/M
80W
100W
160W
200W
Ön/Arka
Merkez
Ön/Arka
Merkez
90 x 152x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
0.5 Kg/0.4 Kg
0.6 Kg
175 x 320 x 381 mm
5.1 kg
HT-TQ22
Empedans
Frekans Aralýðý
Çýkýþ Ses Basýnç Seviyesi
Nominal Giriþ
Maksimum Giriþ
5.1 Kanal Hoparlör Sistemi
Ön/Merkez/Arka Hoparlör
Subwoofer Hoparlörü
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
82dB/W/M
85dB/W/M
80W
100W
160W
200W
Ebat (G x Y x D)
Arka
Hoparlör Sistemi
H
O
P
A
R
L
Ö
R
Ön
Merkez
Aðýrlýk
Ön/Arka
Merkez
90 x 1045x 90 mm
90 x 152x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
3 Kg/0.4 Kg
0.6 Kg
175 x 320 x 381 mm
5.1 kg
HT-TQ25
Hoparlör Sistemi
H
O
P
A
R
L
Ö
R
Empedans
Frekans Aralýðý
Çýkýþ Ses Basýnç Seviyesi
Nominal Giriþ
Maksimum Giriþ
Ebat (G x Y x D)
Aðýrlýk
73
5.1 Kanal Hoparlör Sistemi
Subwoofer Hoparlörü
Ön/Merkez/Arka Hoparlör
3Ω
3Ω x 5
35Hz~160Hz
140Hz~20KHz
85dB/W/M
82dB/W/M
100W
80W
200W
160W
Front
Rear
Center
Ön/Arka
Merkez
90 x 1045x 90 mm
90 x 1045x 90 mm
200 x 90 x 92 mm
3 Kg/2.8 Kg
0.6 Kg
175 x 320 x 381 mm
5.1 kg
Download PDF

advertising