Samsung | SP-54T8HL | Samsung SP-54T8HL Kullanım kılavuzu

J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 1
RENKL‹
TELEV‹ZYON
SP42Q2
SP43W6
SP43T7
SP43T8/54T8
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonunuzu çal›flt›rmadan önce
lütfen bu k›lavuzu dikkatlice okuyun
ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
EKRAN MENÜLER‹
TELETEKST
KEND‹NDEN ODAKLAMA
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 2
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 3
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri
Standart ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 4:3 olan),
standart formattaki tam hareketli görüntüleri izlemek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda gösterilen
görüntüler, standart 4:3 oran format›nda ve sürekli hareketli olmal›d›r. Ekranda, koyu renkli üst ve
alt bölümler gibi (genifl ekran görüntüleri) sabit grafik ve görüntülerin gösterilmesi, haftal›k
toplam televizyon izleme süresinin %15’ini geçmemelidir.
Genifl ekran format›ndaki televizyonlar (ekran geniflli¤inin yüksekli¤ine oran› 16:9 olan), genifl
ekran format›nda tam hareketli görüntüleri göstermek üzere tasarlanm›flt›r. Bunlarda izlenen
görüntüler öncelikle 16:9 oran format›nda - ya da televizyonunuzun modeli destekliyorsa ekran›
tam dolduracak flekilde geniflletilmifl - ve sürekli hareket halinde olmal›d›r. Geniflletilmemifl
standart formatl› televizyon görüntüleri ve programlar›nda bulunan koyu bölgeler gibi sabit
grafikler ve görüntülerin gösterilmesi, haftal›k toplam televizyon izleme süresinin %15’ini
geçmemelidir.
A yr›ca borsa raporlar›, video oyunlar› görüntüleri, istasyon logolar›, web siteleri ya da
bilgisayar grafikleri ve desenlerinin görüntülenmesi, tüm televizyonlar için yukar›da belirtilen
flekilde s›n›rland›r›lmal›d›r. Herhangi bir sabit görüntünün, yukar›da belirtilenden daha uzun
süre ekranda tutulmas›, resim tüplerinin (CRT’ler) birbirinden farkl› oranda eskimesine ve
görüntülerde hafif ancak kal›c› gölgelenmelere neden olur. Bundan kaç›nmak için görüntü ve
programlar› de¤ifltirin ve sabit görüntüler ya da koyu renkli üst/alt bölümlü olanlar yerine
daha çok tam ekran hareketli görüntüler izleyin. Görüntü boyutland›rma özelli¤i sunan
televizyon modellerinde, bu kumandalar› kullanarak farkl› formattaki görüntüleri tam ekran olarak
izleyin.
‹zlerken kullan›lan televizyon format› seçimlerine ve izlenme sürelerine dikkat edin. Görüntü
format› seçimi ve kullan›m›ndan kaynaklanan eflit olmayan CRT eskimesi ve di¤er yan›k
görüntüler, Samsung’unuzun s›n›rl› garantisine dahil de¤ildir.
Türkçe - 3
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 4
‹çindekiler
◆ ÖNSÖZ
■
Televizyon ‹zleme Format›yla ‹lgili Önemli Garanti Bilgileri .......................................
3
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak) ..................................................................
6
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak) ..........................................
7
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak) ......................................................
8
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›.............................................................................
8
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda.......................................................................................
9
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas› .............................................
10
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas› .......................................................................
11
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ...............................................................
12
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›..........................................
12
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak...............................................................
13
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i........................................................................... 14~15
Bilgilerin Görüntülenmesi ...........................................................................................
15
Dil Seçimi....................................................................................................................
16
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kend. Odaklanma) .......................................
17
Otomatik Kend. Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas› ...................................................
18
“Kend. Odaklanma” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi ...................................................
19
◆ KANALLARIN AYARLANMASI
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi..............................................................................
20
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›.............................................................................
21
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi ...................................................................................... 22~23
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas› ...............................................................................
24
Kanal›n Kilitlenmesi ....................................................................................................
25
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›.............................................................................................
26
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas› .....................................
27
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi .............................................................................
27
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas› ..............................................................
28
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu)....................................................................
29
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)..................................................... 30~31
Tarama Modunun Seçilmesi ......................................................................................
32
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas› .......................................
33
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas› ............................................................................
34
Mevcut Resmin Dondurulmas› ...................................................................................
34
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi .................................................................................
35
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi.....................................................................................
36
Türkçe - 4
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 5
‹çindekiler (devam›)
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI (devam›)
■
■
■
■
■
■
■
Ek Ses Ayarlar› ...........................................................................................................
- Oto. Ses Düzeyi (Auto Volume)
- Dolby Virtual
Melodi Sesinin Ayarlanmas› .......................................................................................
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak)..........................................................
Günlük Saat Ayar› ......................................................................................................
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›...........................................................................
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›.............................................
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi...........................................................................
37
38
39
40
41
42
43
◆ TELETEKS ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
■
Teleteks Özelli¤i .........................................................................................................
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi..........................................................................
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi .....................................................................
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi ..............................................................................
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi (modele ba¤l› olarak).........................................
44
45
46
47
48
◆ EK B‹LG‹LER VE BA⁄LANTILAR
■
■
■
■
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›............................................................................
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas› .............................................................................
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›...........................................................................
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› .........................................................................
49
50
51
52
◆ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
■
■
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas› ....................................... 53~54
- VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› .......................................................................
54
- Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar› ..........................................
54
- DVD Uzaktan Kumanda Kodlar› .......................................................................
54
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce......................
55
Semboller
Bas›n
☛
Önemli
➢
Not
Türkçe - 5
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 6
Kumanda Panelleri (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
SP43T7
SP43T8
SP54T8
SP43W6
SP42Q2
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@h?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➢
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Video girifl modlar› aras›nda geçifl
yapar
( b ) Ekran üstü menüyü görüntüler
( c ) Kanallar› seçer
( d ) Ses seviyesini ayarlar
( e ) TV’nizi aç›p kapat›r
( f ) Bekleme ve Zamanlay›c› göstergesi
( g ) Uzaktan kumanda sensörü
( h ) Menü sistemindeki seçili opsiyona
eriflir
( i ) TV’nizi bekleme moduna al›r
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
◆ Modeline ba¤l› olarak, standby (bekleme) modundayken TV’nizi açmak için
dü¤melerini
CH
kullanabilirsiniz.
dü¤meleri uzaktan kumanda üzerindeki ▲/▼/œ/√ dü¤meleri ile ayn› iflleve
◆ – VOL + ve
CH
sahiptir.
◆ Uzaktan kumandan›z bozulur ya da onu kaybederseniz TV paneli üzerindeki kumandalar›
kullanabilirsiniz.
Türkçe - 6
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 7
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l› olarak)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu farkl›
olabilir.
TV’nin Yan›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) Video Girifli
( b ) Ses Girifli
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( c ) S-Video Girifli
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
TV’nin Arkas›
d
c
a
e
b
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? @@@@@@@@
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( a ) ANT G‹R‹fi‹ VHF/UHF (75Ω)
( d ) EK C‹HAZ VIDEO/SES G‹R‹fiI-1, 2
( b ) AV G‹R‹fi‹ (VIDEO/L-AUDIO-R)-1,2
( e ) AV G‹R‹fi‹ YA DA ÇIKIfiI
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
( c ) AV ÇIKIfiI (VIDEO / L-AUDIO-R)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
➢
☛
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Ba¤lant› hakk›nda daha fazla bilgi almak için 49~52. sayfalara bak›n.
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin
olun. Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere
bak›n.
Türkçe - 7
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 8
Ekran Dekinin Kullan›lmas› (modele ba¤l› olarak)
Ekran dekini kullanarak VCR ya da DVD Oynat›c› gibi cihazlardan
görüntü alabilirsiniz.
SP43W6
SP54T8
1
Kapa¤›n ortas›ndan tutun ve ok yönünde yukar› do¤ru kald›r›n.
2
‹stedi¤iniz cihaz› ekran dekine yerlefltirdikten sonra, kapa¤›n
ortas›ndan tutun ve afla¤›ya do¤ru çekin.
➢
SP54T8
Yaln›zca yüksekli¤i 126 mm içinde kalan cihazlardan görüntü
al›nmal›d›r. Ekran dekinde bir cihazdan görüntü al›rken, lütfen
cihaz› önden 30 mm ve her iki yandan 20 mm boflluk b›rakarak
yerlefltirin.
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandaya pil takman›z ya da pilini
de¤ifltirmeniz gerekir:
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
Türkçe - 8
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde s›k›ca bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n.
) sembolünü ok
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
TELEV‹ZYONU BEKLEMEYE ALMA
RES‹M BOYUTU/
TELETEKS BOYUTU SEÇ‹M‹
KANAL ARAMA/
KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
UZAKTAN KUMANDAYI TV, VCR, CATV, DVD
OYNATICI VE STB ‹Ç‹N ÇALIfiIR HALE
GET‹R‹N
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
TEK YA DA Ç‹FT BASAMAKLI
KANAL SEÇ‹M‹/
TELETEKS KAYDETME
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL ARASINDA
ARDARDA GEÇ‹fi YAPIN
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKS SAYFASI
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
DIfi G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKS MODU (LIST/FLOF) SEÇ‹M‹
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKS SAYFASI
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
TELETEKS GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINININ B‹R ARADA KULLANIMI
B‹LG‹ GÖRÜNTÜLEME/
TELETEKS GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKMA
MENÜ GÖSTER‹M‹/
TELETEKS D‹Z‹N‹
EKRAN MENÜSÜNDE ‹MLEÇ KONTROLÜ
TERC‹H‹N‹Z‹ ONAYLAMA
(KAYDET YA DA G‹R)
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
DO⁄RUDAN SURROUND AÇMA/KAPAMA
SES MODU SEÇ‹M‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
KEND‹NDEN ODAKLAMA
RES‹M DONDURMA
OTOMAT‹K KAPATMA
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEKS ALT SAYFA
VCR /DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR (
)
- DURDUR ( )
- OYNAT/DURAKLAT (
- HIZLI ‹LER‹ (
)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
UZAKTAN KUMANDA AYARLARI
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TELETEKS ‹PTAL
UZAKTAN KUMANDANIZ DÜZGÜN
ÇALIfiMIYORSA, P‹LLER‹ ÇIKARTIN VE
RESET DÜ⁄MES‹NE YAKLAfiIK 2~3
SAN‹YE BASIN.
P‹LLER‹ YEN‹DEN TAKIN VE UZAKTAN
KUMANDAYI YEN‹DEN KULLANMAYI
DENEY‹N.
➢
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
)
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
TELETEKS SAYFASI TUTMA
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
Türkçe - 9
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 10
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas›
Televizyon kanallar›n› düzgün izleyebilmek için, afla¤›daki kaynaklardan
birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas› zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu, televizyonun
arka taraf›ndaki 75Ω koaksiyel ba¤lant› noktas›na tak›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 20’de “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 22’de “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
Türkçe - 10
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 11
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas›
Televizyon program› yay›nlar›n› uydu flebekesi üzerinden izlemek için,
TV’nizin arkas›na bir uydu al›c›s› ba¤lamal›s›n›z.
Ayr›ca flifreli bir yay›n sinyalini çözmek için TV’nizin arkas›na dekoder
ba¤lamal›s›n›z.
Koaksiyel kablo kullanarak
Koaksiyel kabloyu afla¤›dakilere tak›n:
◆ Al›c› (ya da Dekoder) ç›k›fl soketi
◆ Televizyon anten girifl soketi
➢
Hem bir uydu al›c›s› (ya da dekoder) hem de bir VCR
ba¤lamak için afla¤›daki ba¤lant›lar› yapmal›s›n›z:
◆ Al›c›y› (ya da Dekoderi) VCR’a
◆ VCR’› televizyona
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Di¤er durumlarda, al›c›y› (ya da dekoderi) do¤rudan
televizyona ba¤layabilirsiniz.
Uydu al›c›s›/Dekoder
Türkçe - 11
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 12
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
2
Ana voltaj TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve frekans 50 ya da
60 Hz’dir.
Televizyonun ön taraf›ndaki “ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Televizyonun ön panelindeki Bekleme (Standby)
göstergesi yanar.
3
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
)
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
yeniden seçilir.
bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü
➢ Henüz
aç›l›r. Sayfa 20’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak
Kaydedilmesi” ya da sayfa 22’deki “Kanallar›n Elle
Kaydedilmesi” bölümüne bak›n.
4
Televizyonunuzu kapatmak için yeniden “ I ” (Aç›k/Kapal›)
dü¤mesine bas›n.
Televizyonunuzun Bekleme (Standby) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, enerji tüketimini azaltmak için Bekleme (Standby)
moduna al›nabilir.
Bekleme (Standby) modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek
s›ras›nda) kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Uzaktan kumandadaki POWER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekran karar›r ve Televizyonun önündeki Standby
göstergesi yanar.
2
Televizyonu yeniden açmak için, POWER (
numara dü¤mesine yeniden bas›n.
) ya da herhangi bir
zamanda TV ( ) ya da kanal yukar›/afla¤› (P
➢ Ayn›
dü¤melerine basarak da açabilirsiniz.
☛
Türkçe - 12
/
)
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
Standby modunda tutmay›n. Televizyonun ön taraf›ndaki
“ I ” (Aç›k/Kapal›) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n.
TV’nin elektrik flebekesi ve anten ba¤lant›lar›n› ç›kartmak en
do¤ru ifllemdir.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 13
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekran üstü menü sistemini kullanarak televizyonu ayarlamak
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
‹zleme ‹fllevi
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
–
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› kanallar için, ikinci basama¤a birinci
basama¤›n hemen ard›ndan bas›lmal›d›r. Aksi takdirde
tek basamakl› bir kanal görüntülenir.
-/--
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r. Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “--” sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal numaras›n› girin.
PRE-CH
(
)
PRE-CH dü¤mesine bas›n. TV izlenen son kanala geçer.
Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zl› geçifl yapmak için,
önce bir kanal› seçin, ard›ndan say› dü¤melerini kullanarak
ikinci kanal› seçin. Bu iki kanal aras›nda h›zl› geçifl
yapabilmek için art›k PRE-CH dü¤mesini kullanabilirsiniz.
➢
Ses seviyesini yükseltmek
için kullan›l›r.
-
Ses seviyesini düflürmek
için kullan›l›r.
-
MUTE
(
)
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye veya
ya da
dü¤mesine bas›n.
MENU
( )
Ekran üstü menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
için kullan›l›r.
TV
(
)
EXIT
(
)
➢
Önceki menüye ya da normal
görüntülemeye geri dönmek.
-
Afla¤›daki dü¤meler:
◆ Geçerli menü seçenekleri
ni içeren bir alt menü
görüntülemek.
◆ Menü seçimi de¤erini
artt›rmak/azaltmak.
-
Yapt›¤›n›z tercihi onaylamak
için kullan›l›r.
Standby modundayken
televizyonu açmak için
kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
Menü sisteminden ç›kmak ve
do¤rudan izlemeye geri dön
mek için kullan›l›r.
Türkçe - 13
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 14
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
Televizyonun gücü ilk kez aç›ld›¤› zaman, otomatik olarak ve s›ras›yla bir
çok temel müflteri ayar›n›n yap›lmas› istenir. Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
Plug & Play
Tak ve Çalifltiri Bafllat
1
Tamam
Girifl
Geri
Televizyon Bekleme (Standby) modundayken, uzaktan
kumandadaki POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Plug & Play
English
Français
2
† ya da … dü¤mesine basarak istedi¤iniz dili seçin.
3
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
Türkçe
Tafl›
Sonuç:
Girifl
K›sa bir süre için Tak ve Çalifltiri Bafllat (Start Plug &
Play) mesaj›, ard›ndan otomatik olarak Dil (Language)
menüsü görüntülenir.
Atla
➢
) dü¤mesine bas›n.
Anten giriflini kontrol edin. (Check antenna input.)
mesaj› görüntülenir.
Dil (Language) menüsünde bir dil seçilmezse, 30 saniye
sonra Dil (Language) menüsü ekrandan kaybolur.
Plug & Play
4
Anten giriflini kontrol edin.
Tamam
Girifl
Sonuç:
Atla
5
Plug & Play
6
Atla
➢
Plug & Play
7
Bafllat
Girifl
Atla
Saat
11
Ayarla
dak
:
00
am
œ √ Tafl›
Plug & Play
Keyifle izleyebilirsiniz.
Tamam
Türkçe - 14
Atla
Ara (Search) menüsü görünür.
) dü¤mesine bas›n.
Arama otomatik olarak biter. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Daha önce seçilmifl olan program görüntülenir.
‹fllem tamamlanmadan önce aramay› durdurmak ya da
normal izlemeye geri dönmek için, MENU (
) dü¤mesine
bas›n.
Saat (Hour) ya da dak (Min) ayar›na geçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak saati veya
dakikay› ayarlay›n.
➢
Plug & Play
Alan (Area) menüsü görünür.
Kanal saklamay› bafllatmak için, ENTER (
Sonuç:
Girifl
)
† ya da … dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Asya/B.Avrupa
BDT/D.Avrupa
Çin
Hong Kong/BK
Avusturalya
YZL/Endonezya
Güney Afrika
Amerika
Tafl›
Antenin TV’ye ba¤l› oldu¤undan emin olun ve ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat (Hour) ya
da dak (Min) ayarlayabilirsiniz.
8
ENTER (
9
‹fllem tamamland›¤›nda Keyifle izleyebilirsiniz. (Enjoy your
watching) mesaj› görüntülenir ve kaydedilmifl kanal aç›l›r.
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 15
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i (devam›)
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
ENTER (
4
Plug & Play seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
Kend. Odaklanma
Tafl›
3
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ekranda Tak ve Çalifltiri Bafllat (Start Plug & Play)
mesaj› görüntülenir.
5
√
:
Ayarlama konusunda daha fazla bilgi için karfl› sayfaya bak›n.
Bilgilerin Görüntülenmesi
Uzaktan kumanda üzerinde “INFO (
)” dü¤mesine basarak kanal
bilgilerini ve seçti¤iniz ayarlar› görebilirsiniz.
P 1
Mono
Resim
Ses
-- : -- am
: Dinamik
: Standart
Türkçe - 15
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 16
Dil Seçimi
Televizyonunuzu ilk kez çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde
kullan›lacak dili seçmeniz gerekir.
TV
Kurulum
Zaman
√
Plug & Play
√
Dil
:
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Girifl
3
ENTER (
4
Dil (Language) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
English
: Türkçe
√
:
Melodi
:
Français
Kapal›
Türkçe
Aç›k
Girifl
Türkçe - 16
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Seçilebilir diller listelenecektir.
√
Kend. Odaklanma
Mavi ekran
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
√
Zaman
Plug & Play
Tafl›
2
Geri
Kurulum
Dil
) dü¤mesine bas›n.
√
Mavi ekran
TV
MENU (
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
√
Türkçe
Kend. Odaklanma
Tafl›
1
Geri
√
√
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 17
Ekran›n Otomatik Olarak Ayarlanmas› (Kend. Odaklanma)
“Kend. Odaklanma” özelli¤i, karlanma, renk kaymas› ya da yanl›fl
odaklanma meydana geldi¤inde, en uygun resim kalitesini otomatik
olarak bulur. Bu tür durumlar TV’nizi hareket ettirmeniz halinde ortaya
ç›kabilir.
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
1
MENU (
Dil
) dü¤mesine bas›n.
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
√
Kend. Odaklanma
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
√
:
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
TV
3
4
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kend. Odaklanma
√
Kend. Odaklanma
Otomatik Yap
:
Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
:
Aç›k
√
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilir.
5
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) mesaj› ile birlikte
odaklama ifllemi bafllar ve yatay çubuk görüntülenir.
Bu ifllem s›ras›nda resim kalitesinde hafif bozulmalar
meydana gelebilir. Bu ifllem gerçekleflirken, renkler
kayabilir ve ekran kenarlar›nda bir arama etkinli¤i
görüntülenir. Bu ayarlama iflleminin normal bir
parças›d›r. Tamamland›¤›nda tüm ekran ayar görüntüleri
yok olur ve en uygun kalite resim görüntülenmeye
bafllar.
➢
➢
Tafl›
Girifl
Kend. Odaklanma
Bu seçenekleri yaln›zca SELF FOCUS dü¤mesine basarak
da ayarlayabilirsiniz.
◆ Kanal ya da baflka bir sinyal de¤iflimi, sabit bir sinyal
al›nana kadar kendinden odaklama ifllevini durdurur.
Sinyal sabit hale gelince yeniden devreye girer.
Sinyal al›nam›yorsa bu ifllev çal›flmaz.
◆ Fazla parlak ›fl›kl› ortam kendinden odaklama ifllevini
etkileyebilir. Bu durumda ortam ›fl›¤›n› azalt›p yeniden
deneyin.
Türkçe - 17
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 18
Otomatik Kend. Odaklanma Devre D›fl› B›rak›lmas›
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
√
:
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
√
Kend. Odaklanma
Tafl›
TV
Girifl
“Kend. Odaklanma” ifllevi varsay›lan bir ayar olarak devreye girer.
Cihaz aç›l›p ekranda görüntü al›nd›ktan 1 dakika sonra otomatik olarak
bafllar. “Kend. Odaklanma” en uygun resim kalitesini ayarlamak için
ekran görüntüsünün tümüyle düzenli hale geldi¤i süre olan 10 dakika
sonra otomatik olarak yeniden bafllar.
Geri
1
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Kend. Odaklanma
√
Kend. Odaklanma
Otomatik Yap
:
Mesaj Gösterimi
:
Tafl›
MENU (
Girifl
Türkçe - 18
Aç›k
Kapal›
Aç›k
Aç›k
√
3
ENTER (
4
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
√
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) grubu içinde bulunan
seçenekler görüntülenir.
Geri
5
Otomatik Yap (Auto Perform) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Otomatik kendinden odaklama ifllevini devre d›fl› b›rakmak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) seçene¤ini seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 19
“Kend. Odaklanma” Mesaj›n›n Ekrandan Silinmesi
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Plug & Play
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Kend. Odaklanma
3
ENTER (
4
Kend. Odaklanma (Self Foucus) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Dil
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kend. Odaklanma (Self Foucus) grubu içinde bulunan
seçenekler görüntülenir.
5
Mesaj Gösterimi (Message Display) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
6
Kendinden odaklama ifllevi s›ras›nda ekran üzerindeki Kend.
Odaklanma (Self Foucus) mesaj›n› ve yatay çubu¤u kald›rmak için
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) seçene¤ini seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
:
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Tafl›
TV
√
Girifl
Geri
Kend. Odaklanma
√
Kend. Odaklanma
Otomatik Yap
:
Aç›k
√
Mesaj Gösterimi
:
Aç›k
Kapal›
Aç›k
√
Tafl›
Girifl
Türkçe - 19
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 20
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (bu de¤erler
yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik olarak
yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen program
numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n› kendiniz
de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Otomatik kay›t (Auto Store) seçilir.
4
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Alan (Area) seçene¤i seçilmifl olarak Otomatik kay›t
(Auto Store) menüsü görüntülenir.
5
ENTER (
) dü¤mesine bir kez daha bas›n. ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak alan›n›z› seçin.
Ülkeler afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Asya/B.Avrupa (Asia W/Europe) - BDT/D.Avrupa (CIS E/Europe)
- Çin (China) - Hong Kong/BK (Honkong U/K) - Avusturalya
(Australia) - YZL/Endonezya (NZL/Indonesia) - Güney Afrika
(South Africa) - Amerika (America).
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER (
7
Ara (Search) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. œ ya da
√ dü¤mesine bas›n.
8
Aramay› bafllatmak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler. Daha
sonra ilk anda seçilmifl olan program görüntülenir.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
Otomatik kay›t
TV
Alan
Asya/B.Avrupa
BDT/D.Avrupa
BDT/D.Avrupa
Çin
Hong Kong/BK
Avusturalya
YZL/Endonezya
Güney Afrika
Amerika
:
Ara
Tafl›
Girifl
√
√
Geri
Otomatik kay›t
TV
Alan
:
√
Asya/B.Avrupa
√
Ara
Tafl›
œ √ Ara
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Ara
Bafllat
Girifl
Geri
➢
Ara
P 1
C-172MHz
32 %
9
Arama ve kaydetme tamamland›¤›nda S›n›flama (Sort) menüsü
görüntülenir.
◆ Kaydedilmifl kanallar› istenilen s›rada düzenlemek için, sayfa
21’da verilen “Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›”
bölümündeki 6. Ad›ma bak›n.
◆ Kanallar› s›ralamadan kanal kaydetme ifllevinden ç›kmak için,
menüler aç›lana kadar MENU (
) dü¤mesine arka arkaya
bas›n.
10
Kanallar kaydedildi¤inde:
◆ ‹stenen s›rada kanallar› s›ralayabilir (bkz. sayfa 21)
◆ Bir kanal› silebilir (bkz. sayfa 24)
◆ Gerekiyorsa kanal hassas ayar› yapabilir (bkz. sayfa 26)
◆ LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilir (bkz. sayfa 27)
◆ Dijita azal (Dijital NR) (Dijital Gürültü Azaltma) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilirsiniz (bkz. sayfa 33).
Durdur
Girifl
Geri
TV
S›n›flama
‹lk
:
Son
:
P---
Kay›t
:
?
Tafl›
P 1
œ √ Ayarla
Türkçe - 20
Geri
Bitmeden önce aramay› durdurmak ya da normal izlemeye
geri dönmek için MENU (
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 21
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n kanal numaras›n› de¤ifltirmenize olanak verir.
Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra gerekli olabilir.
‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
MENU (
TV
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
▼ Daha
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
S›n›flama (Sort) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
TV
S›n›flama
‹lk
:
P 1
Son
:
P---
Kay›t
:
?
Sonuç: ‹lk (From) seçili halde, S›n›flama (Sort) grubunda
bulunan seçenekler görüntülenir.
5
œ ya da √ dü¤mesine arka arkaya basarak de¤ifltirmek istedi¤iniz
kanal numaras›n› seçin.
6
Son (To) seçilene kadar, ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
œ ya da √ dü¤mesine arka arkaya basarak tan›mlamak istedi¤iniz
yeni kanal numaras›n› seçin.
7
Tafl›
TV
Kay›t (Store) seçilene kadar, ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine basarak yer de¤ifltiren kanal
numaralar›n› teyit etmek üzere Tamam (OK) seçene¤ini seçin.
Sonuç: Seçilen numarada kay›tl› eski kanal›n yerini yeni seçilen
kanal al›r.
8
Arzu etti¤iniz kanal numaras›na tafl›nacak tüm kanallar için, ▲ ya
da ▼ dü¤mesine basarak ‹lk (From) seçene¤ini seçtikten sonra
5~7 aras› ad›mlar› tekrarlay›n.
œ √ Ayarla
Geri
S›n›flama
‹lk
:
Son
:
P 3
Kay›t
:
?
Tafl›
P 1
œ √ Ayarla
TV
Geri
S›n›flama
‹lk
:
P 3
Son
:
P 1
Kay›t
:
Tamam
Tafl›
Girifl
Türkçe - 21
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 22
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok TV
kanal› kaydedebilirsiniz.
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
Kanallar› elle kaydederken:
◆ Bulunan her bir kanal› kaydedip kaydetmeyece¤inizi;
◆ Tan›mlamak istedi¤iniz her bir kay›tl› kanal›n program
numaras›n› seçebilirsiniz.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Geri
1
TV
2
Program
:
P 1
Renk Sistemi
:
Oto
√
√
Ses Sistemi
:
BG
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C --
Kay›t
:
?
œ √ Ayarla
TV
Geri
:
P 1
Renk Sistemi
:
Ses Sistemi
:
3
ENTER (
4
Elden kay›t (Manual Store) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ara
:
Kanal
:
Kay›t
:
?
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Elden kay›t (Manual Store) seçili halde, Program
(Prog.) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Auto
Oto
BGPAL
SECAM
105MHz
NT4.43
C NT3.58
--
Tafl›
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Elden kay›t
Program
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Elden kay›t
Tafl›
MENU (
√
√
5
Kanala bir program numaras› atamak için œ ya da √ dü¤mesine
basarak do¤ru numaray› bulun.
6
Renk Sistemi (Color System) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli yay›n standard›n› belirleyin.
Geri
Sonuç: Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
TV
Oto (Auto) - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58.
Elden kay›t
Program
:
P 1
Renk Sistemi
:
Oto
√
Ses Sistemi
:
:
Kanal
:
BG BG
DK
105MHz
I
C -- M
√
Ara
Kay›t
:
?
7
Onaylamak için ENTER (
8
Ses Sistemi (Sound System) seçilene kadar ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli ses standard›n› seçin.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
Tafl›
Girifl
Geri
BG - DK - I - M.
9
Türkçe - 22
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 23
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam›)
10
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z, afla¤›daki ad›mlar›
inceleyin.
TV
Elden kay›t
◆ Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Program
:
Renk Sistemi
:
Oto
√
◆ œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
◆ C (Anten kanal›) ya da S (Kablo kanal›) seçmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine bas›n.
◆ œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
P 1
Kanal
:
C --
Kay›t
:
?
Ayarla
œ √ Tafl›
Geri
◆ Gerekli numaray› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
yoksa ya da anormalse, gerekli ses standard›n› yeniden
➢ Ses
seçin.
11
12
13
☛
TV
Elden kay›t
Program
:
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak
Ara (Search) seçene¤ini seçin. Aramay› bafllatmak için œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
Renk Sistemi
:
Oto
√
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C1
Sonuç: Kanal Ayarc›s› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
Kay›t
:
?
Kanal› ve ilgili kanal numaras›n› kaydetmek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçene¤ini seçin. ENTER (
dü¤mesine basarak Tamam (OK) konumuna getirin.
Ayarla
P 1
œ √ Tafl›
Geri
)
TV
Kaydedilecek her bir kanal için 10. ile 12. ad›mlar aras›n›
tekrarlay›n.
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken, bölgenizdeki
yay›n istasyonlar›, P00 ile en fazla P99 aras›ndaki kanal
numaralar›na atan›rlar. Bu modda iken konum numaras›n›
girerek bir kanal› seçebilirsiniz.
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, antenle al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, kablo ile al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
Elden kay›t
Program
:
Renk Sistemi
:
P 1
Oto
√
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C1
Kay›t
:
?
Tafl›
œ √ Ara
TV
Geri
Elden kay›t
Program
:
Renk Sistemi
:
P 1
Oto
√
Ses Sistemi
:
BG
√
Ara
:
105MHz
Kanal
:
C1
Kay›t
:
Tamam
Tafl›
Girifl
Türkçe - 23
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 24
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
TV
Kanal
Otomatik kay›t
√
Elden kay›t
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
stedi¤iniz kanallar›, kanal tarama iflleminin d›fl›nda b›rakabilirsiniz.
Böylece, kaydedilmifl kanallar› tararken atlamak üzere seçti¤iniz kanallar
görüntülenmez.
Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl oldu¤unuz tüm kanallar
tarama s›ras›nda görüntülenir.
1
▼ Daha
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
2
P 1
:
Silindi
√
P 2
:
Silindi
√
P 3
:
Silindi
√
P 4
:
Silindi
√
P 5
:
Silindi
√
3
ENTER (
4
Ekle/Sil (Add/Delete) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▼
Tafl›
Girifl
TV
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n, istenen kanal› eklemek ya da silmek
için.
6
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Eklendi (Added) ya da Silindi
(Deleted) seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
7
Eklenecek ya da silinecek her kanal için 5. Ad›m› tekrarlay›n.
Ekle/Sil
P 1
:
:
Eklendi
Eklendi
Silindi
Silindi
√
P 2
P 3
:
Silindi
√
P 4
:
Silindi
√
P 5
:
Silindi
√
√
▼
Türkçe - 24
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: O anki kanal seçili durumda Ekle/Sil (Add/Delete)
menüsü görüntülenir.
Geri
Girifl
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Ekle/Sil
Tafl›
MENU (
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 25
Kanal›n Kilitlenmesi
Bu özellik, televizyonun kilitlenerek ön panelden aç›lmas›n›
engellemenizi sa¤lar. Ancak televizyonunuz hala uzaktan kumanda ile
aç›labilir durumdad›r. Dolay›s›yla uzaktan kumandan›z› çocuklar›n›z ya
da arzu etmedi¤iniz di¤er insanlar›n eriflemeyece¤i bir yerde tutarak,
uygun olmayan programlar›n izlenmesini önleyebilirsiniz.
1
MENU (
TV
) dü¤mesine bas›n.
4
√
Ekle/Sil
√
S›n›flama
√
Çocuk Kilidi
√
Tafl›
Girifl
Geri
Kanal (Channel) seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
√
Elden kay›t
▼ Daha
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal
Otomatik kay›t
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi (Child Lock) seçimi için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Kilitlenecek kanal› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
6
ENTER (
) dü¤mesine bas›n. Kanal› kilitlemek için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kilitli (Locked) (kilidi açmak için Kilitli De¤il
(Unlocked)) seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
P 1
:
Kilitli De¤il
√
P 2
:
Kilitli De¤il
√
P 3
:
Kilitli De¤il
√
P 4
:
Kilitli De¤il
√
P 5
:
Kilitli De¤il
√
▼
Sonuç: Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde Çocuk Kilidi
(Child Lock) menüsü görüntülenir.
5
Çocuk Kilidi
TV
Tafl›
Girifl
Geri
Çocuk Kilidi
TV
P 1
:
:
Kilitli
KilitliDe¤il
De¤il
Kilitli
Kilitli
De¤il
√
P 2
P 3
:
Kilitli De¤il
√
P 4
:
Kilitli De¤il
√
P 5
:
Kilitli De¤il
√
√
▼
Tafl›
Girifl
Türkçe - 25
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 26
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
TV
Al›nan görüntü netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik
olarak yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek yoktur.
Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n› elle yapman›z
gerekebilir.
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
LNA
:
√
Aç›k
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
‹nce Ayar
TV
Ayar
:
-/+
Kay›t
:
?
Silme
:
?
3
ENTER (
4
‹nce Ayar (Fine Tune) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: ‹nce Ayar (Fine Tune) seçili halde, Ayar (Tune)
grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
MOVE
Girifl
Geri
5
œ veya √ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir.
‹nce Ayar
0
œ √ Ayarla
Geri
6
Net, temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için, istenen
ayara ulaflana kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
7
Ayarlad›¤›n›z görüntü veya sesi hat›rlamak için ▲ ya da ▼
dü¤mesine basarak Kay›t (Store) seçene¤ini seçin.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
‹nce Ayar
TV
Ayar
:
-/+
Kay›t
:
Tamam
Silme
:
?
Sonuç: Tamam (OK) görüntülenir.
8
Ayarlad›¤›n›z görüntü veya sesi silmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
basarak Silme (Erase) seçene¤ini seçin. ENTER (
)
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Tamam (OK) görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Türkçe - 26
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 27
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Bu özellik, TV’nizin zay›f sinyalli bölgelerde kullan›lmas› durumunda
yararl›d›r ve zay›f sinyal alan›ndaki parazitleri de¤il TV sinyalini
güçlendirilir. Bu özellik yaln›zca sinyalin zay›f oldu¤u durumlarda ve
ayr›ca geçerli kanalda haf›zaya al›nm›fl oldu¤unda ifle yarar.
TV
Kanal
▲ Daha
√
‹nce Ayar
LNA
1
MENU (
:
√
Aç›k
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kanal (Channel) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Sonuç: Kanal (Channel) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
Girifl
TV
Geri
Kanal
) dü¤mesine bas›n.
▲ Daha
√
‹nce Ayar
4
LNA seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
LNA
)
:
Tafl›
Kapal›
Kapal›
Aç›k
Girifl
√
Geri
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim modunu seçebilirsiniz.
1
MENU (
TV
) dü¤mesine bas›n.
Renk Tonu
:
Dinamik
Kapal›
Standart
Sinema
Kiflisel
Normal
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Dijital azal
:
Aç›k
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Resim
Mod
Tafl›
3
ENTER (
:
Kiflisel
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mod (Mode) seçilir.
4
ENTER (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Mevcut seçenekler listelenenir.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Dinamik (Dynamic) - Standart (Standard) - Sinema
(Movie) - Kiflisel (Custom)
6
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Dinamik
➢
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.MODE (
Resim Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
:
Türkçe - 27
Geri
√
√
√
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 28
Resim Ayarlar›n›n ‹ste¤e Göre Ayarlanmas›
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi sa¤layacak bir
dizi ayar vard›r.
TV
Resim
Mod
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
√
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
TV
1
2
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Kontrast
:
100
√
Parlakl›k
:
45
√
Netlik
:
75
√
Renk
:
55
√
3
ENTER (
4
Kiflisel (Custom) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kiflisel (Custom) menüsü görüntülenir.
5
Girifl
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Geri
Kiflisel
Tafl›
MENU (
Geri
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak ilgili seçene¤i (Kontrast (Contrast),
Parlakl›k (Brightness), Netlik (Sharpness), Renk (Colour) ya da
Ton (Tint)-yaln›zca NTSC) seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Yatay çubuk görüntülenir. œ ya da √ dü¤melerine
basarak yatay çubu¤un imlecini istedi¤iniz yönde hareket
ettirin.
Kontrast
100
œ √ Ayarla
Tafl›
TV
Geri
Resim
Mod
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
√
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
Geri
Renk Tonu
Normal
œ √ Ayarla
Geri
Türkçe - 28
6
Resim (Picture) menüsüne geri dönmek için MENU (
)
dü¤mesine bas›n. Renk Tonu (Colour Tone) seçilene kadar ▲ ya
da ▼ dü¤mesine bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
œ ya da √ dü¤mesine basarak istenen renk tonunu (K›rm›z› 1
(Warm 1) ~ K›rm›z› 10 (Warm 10), Normal, Mavi 1 (Cool 1) ~
Mavi 10 (Cool 10)) seçin.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 29
Resim Boyutunun Seçilmesi (4:3 Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
TV
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
√
TV
√
Girifl
Boyut
Zoom1
Zoom2
Sinema
Tafl›
Normal
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Zoom1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
Sinema
(Cinema)
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri renge
döner.
Girifl
▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom1 ya da Zoom2
modunda yükseltme yap›labilir.
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE (
) dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
4:3 Sinyali
Normal
Zoom1
Zoom2
Sinema
Zoom1
Zoom2
Sinema
16:9 Sinyali
Normal
Geri
Normal
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
➢
Renk Tonu
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
➢
Dinamik
Tafl›
Sonuç: Boyut (Size) menüsü görüntülenir.
√
:
Kiflisel
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Resim
Mod
Türkçe - 29
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 30
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu)
Zleme gereksinimlerinize en uygun resim boyutunu seçebilirsiniz.
TV
Resim
Mod
:
Dinamik
√
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
16:9
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
√
Tafl›
Girifl
TV
Boyut
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
Geri
16:9
Panoramik
Zoom1
Zoom2
4:3
Sinema1
Sinema2
Tafl›
1
√
Kiflisel
3
ENTER (
4
Boyut (Size) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Boyut (Size) menüsü görüntülenir.
5
Girifl
Geri
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
(
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
16:9
Resmi 16:9 genifl ekran oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar.
Panoramik Genifl ekran görüntünün do¤al görünmesini sa¤lar.
(Panorama)
Zoom1
Resmi yaklafl›k %130 dikey olarak büyütür.
Zoom2
Resmi yaklafl›k %150 dikey olarak büyütür.
4:3
Resmi 4:3 normal görüntü oran›na s›¤acak flekilde
ayarlar. (4:3 modunda uzun süreli kullan›m CRT’nin
kullan›m ömrünün azalmas›na yol açabilir.)
Sinema1
(Cinema1)
En uygun ekran görüntüsünü korumak için resim
dikey olarak büyütülür ve ekran›n alt ve üstündeki
alanlar (siyah fleritler) gri renge boyan›r.
Sinema2
(Cinema2)
Ekran›n alt ve üst kenarlar› siyah (bofl) iken, gri
renge döner.
➢
◆ ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›larak Zoom1 ya da Zoom2
modunda yükseltme yap›labilir.
◆ Zoom1, Zoom2, Sinema1 (Cinema1) ve Sinema2
(Cinema2) modlar›nda alt yaz›lar ç›kar›labilir ya da ekran
alan›n›n alt›na gizlenebilir.
➢
Türkçe - 30
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki P.SIZE (
) dü¤mesine
basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi seçebilirsiniz.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 31
Resim Boyutunun Seçilmesi (Genifl Ekran Modu) (devam›)
4:3 Sinyali
16:9
Panoramik
Zoom1
16:9
Panoramik
Zoom1
4:3
Sinema1
4:3
Sinema1
Sinema2
16:9
Panoramik
Zoom1
16:9
Panoramik
Zoom1
4:3
Sinema1
4:3
Sinema1
Zoom2
Zoom2
Sinema2
16:9 Sinyali
Zoom2
Zoom2
Sinema2
Sinema2
Türkçe - 31
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 32
Tarama Modunun Seçilmesi
TV
Resim
Mod
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
√
En küçük resim titremelerini bile azaltmak için Tarama modu (Scan
Mode) ayar›n›n Natürel modda bulunmas› en do¤rusudur. Ancak, baz›
nadir yay›n tipleri (NTSC-M)için tarama modunun de¤ifltirilmesi daha
verimli olabilir.
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
TV
Geri
1
2
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
:
Dinamik
√
√
Kiflisel
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
:
Auto
Otomatik
Do¤al
Aç›k
Dijital
Yo¤un
√
Dijital azal
Tafl›
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Resim
Mod
MENU (
Girifl
√
3
ENTER (
4
Tarama Modu (Scan Mode) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n.
Sonuç: Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
Otomatik (Auto) - Do¤al (Natural) - Dijital (Digital) Yo¤un (Progressive)
Geri
6
Türkçe - 32
) dü¤mesine bas›n.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 33
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Televizyonunuzun ald›¤› sinyaller zay›fsa, ekranda görüntülenebilecek
statik ve hatal› görüntüleri azaltmak için bu özelli¤i kullan›n.
TV
Resim
Mod
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Resim (Picture) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Resim (Picture) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Dijital azal (Digital NR) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Aç›k
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Resim
Mod
√
:
Dinamik
Renk Tonu
:
Normal
√
Boyut
:
Normal
√
Tarama Modu
:
Otomatik
√
Dijital azal
:
Kapal›
Aç›k
Aç›k
√
√
Kiflisel
Tafl›
Girifl
Türkçe - 33
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 34
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
TV
Kurulum
√
Zaman
√
Plug & Play
Dil
√
:
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
√
Kend. Odaklanma
Tafl›
Girifl
TV
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
artalan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran geçer. Düflük kaliteli
görüntüyü izlemeye devam etmek istiyorsan›z “Mavi ekran (Blue
Screen)” modunu “Kapal› (Off)” konumuna ayarlay›n.
Geri
1
2
Zaman
√
√
√
Türkçe
:
Melodi
:
Tafl›
3
ENTER (
4
Mavi ekran (Blue Screen) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
seçene¤ini seçin. Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
√
Kend. Odaklanma
Mavi ekran
Girifl
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
Plug & Play
:
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Kurulum
Dil
MENU (
Kapal›
Kapal›
Aç›k
Aç›k
) dü¤mesine bas›n.
√
√
Geri
Mevcut Resmin Dondurulmas›
Bir televizyon program› izlerken yaln›zca “STILL (
)” dü¤mesine
basarak görüntüyü dondurabilirsiniz. Normal izleme durumuna geri
dönmek için yeniden bu dü¤meye bas›n.
Türkçe - 34
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 35
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü seçebilirsiniz.
TV
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Ses
Mod
:
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi
:
Dolby Virtual
:
Standart
Kapal›
Müzik
Film
Normal
Konuflma
Kiflisel
Kapal›
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Sonuç: Mod (Mode) seçilir.
4
ENTER (
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak seçimi yap›n. Ses etkileri
afla¤›daki s›rayla görüntülenir.
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Standart (Standard) - Müzik (Music) - Film (Movie) Konuflma (Speech) - Kiflisel (Custom)
6
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Standart
➢
Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki S.MODE (
: Resim
Modu) dü¤mesine basarak bu seçeneklerden istedi¤inizi
seçebilirsiniz.
Türkçe - 35
Geri
√
√
√
√
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 36
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
TV
Ses
Mod
:
√
Standart
1
Oto. Ses Düzeyi
:
Kapal›
√
Dolby Virtual
:
Kapal›
√
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
√
Ekolayzer
2
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
3
ENTER (
4
Ekolayzer (Equalizer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Ekolayzer
Sonuç: Geçerli seçenek seçili olarak Ekolayzer (Equalizer)
menüsü görüntülenir.
R
5
L
100 300 1K
Ayarla
) dü¤mesine bas›n.
œ √ Tafl›
Türkçe - 36
3K
10K
Geri
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
➢
Ekolayzer ayarlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel (Custom) olarak seçilir.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 37
Ek Ses Ayarlar›
◆ Oto. Ses Düzeyi (Auto Volume)
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her kanal
de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir. Bu özellik
modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek ya da
modülasyon sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen
kanal›n ses düzeyini otomatik olarak ayarlar.
TV
Ses
Mod
:
Standart
√
√
Ekolayzer
Oto. Ses Düzeyi
:
Dolby Virtual
:
Normal
Kapal›
Aç›k
Normal
√
√
◆ Dolby Virtual
Bu özellik, mono ses sinyallerini, iki benzefl sol ve sa¤ kanal
sinyaline dönüfltürür. Dolby Virtual, Kapal› (Off) ya da Aç›k (On)
konuma bir kez ayarland›¤›nda, bu ayar Standart (Standard),
Müzik (Music), Film (Movie) ve Konuflma (Speech) ses efektleri
için geçerlidir.
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Ses
Mod
:
Standart
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Oto. Ses Düzeyi
:
Kapal›
√
Dolby Virtual
:
Kapal›
Kapal›
Aç›k
√
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Ses (Sound) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Sonuç: Ses (Sound) grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER (
4
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak istedi¤iniz seçene¤i (Oto. Ses
Düzeyi (Auto Volume) ya da Dolby Virtual) belirleyin.
5
ENTER (
6
Her bir özelli¤i etkinlefltirmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak
Aç›k (On) seçene¤ini seçin. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
➢
) dü¤mesine bas›n.
) dü¤mesine bas›n.
Dolby Laboratories lisans› alt›nda
üretilmifltir. “Dolby”, ve double-D (çift D)
sembolü
, Dolby Laboratories’in ticari
markalar›d›r.
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
√
√
Ekolayzer
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
Türkçe - 37
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 38
Melodi Sesinin Ayarlanmas›
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi sesi duyars›n›z.
TV
Kurulum
Zaman
√
Plug & Play
√
Dil
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
√
Kend. Odaklanma
Girifl
TV
Kurulum
) dü¤mesine bas›n.
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Melodi (Melody) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
5
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak (Kapal› (Off) ya da Aç›k (On))
seçiminizi yap›n.
6
Onaylamak için ENTER (
√
) dü¤mesine bas›n.
√
Plug & Play
Dil
:
√
Türkçe
√
Kend. Odaklanma
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Kapal›
Aç›k
Aç›k
√
Tafl›
2
Geri
Zaman
MENU (
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
√
:
Tafl›
1
Girifl
Türkçe - 38
Geri
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 39
Ses Modunun Seçilmesi (modele ba¤l› olarak)
“DUAL I-II” dü¤mesi, ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerine kumanda
eder/görüntüler. Televizyon aç›ld›¤›nda, bu mod o anki yay›na ba¤l›
olarak “Çift I” ya da “Stereo” ön ayarlar›na otomatik olarak geçer.
A2
Stereo
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
NICAM ↔ Mono
Mono
(Normal)
NICAM Stereo
NICAM ↔ Mono
Stereo
(Normal)
NICAM Çift I/II
NICAM → NICAM → Mono
Çift I
Çift II
(Normal)
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
‹ki dilli ya da Çift I/II
Çift I ↔ Çift II
Stereo
➢
→
Ekran üstü göstergesi
→
NICAM
Stereo
Yay›n Türü
Stereo ↔ Mono
(Monoya dönüfltürülmüfl)
◆ Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono
haldeyken dinlemek daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana geliyorsa
Mono’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken paneldeki (modele göre önde
ya da yanda) “AUDIO-L” girifl ba¤lant›s›n› kullan›n. Mono ses
yaln›zca sol hoparlörden geliyorsa, DUAL I-II dü¤mesine
bas›n.
Türkçe - 39
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 40
Günlük Saat Ayar›
TV
Kurulum
√
Zaman
➢
√
Plug & Play
Dil
√
:
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
√
Kend. Odaklanma
Tafl›
Televizyonun saatini, “INFO (
)” dü¤mesine bast›¤›n›zda geçerli saat
görünecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik açma/kapatma
zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için, saati ayarlaman›z gerekir.
Girifl
1
Geri
Zaman
Saat
-- : --
Kapan›fl Ayar›
:
Kapal›
√
Aç›l›fl
:
Kapal›
√
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Girifl
Saat
11
dak
:
00
am
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Geri
Saat
TV
œ √ Tafl›
Türkçe - 40
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler, Saat
(Clock) seçili durumda görüntülenir.
5
ENTER (
6
Saat (Hour) ya da dak (Min) ayar›na geçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n. ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak saati veya
dakikay› ayarlay›n.
➢
Ayarla
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
am √
:
Tafl›
MENU (
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
TV
Televizyon paneli üzerindeki “ I ” dü¤mesine (Aç›k/Kapal›)
basarken, saat ayar› s›f›rlan›r.
) dü¤mesine bas›n.
Do¤rudan numara dü¤melerine basarak da Saat (Hour) ya
da dak (Min) ayarlayabilirsiniz.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 41
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
Televizyonun otomatik olarak Bekleme (Standby) moduna geçme
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
TV
1
MENU (
Kurulum
√
Zaman
) dü¤mesine bas›n.
√
Plug & Play
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
Dil
√
:
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
√
Kend. Odaklanma
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
6
TV
Kapan›fl Ayar› (Sleep timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl zaman
aral›klar›n› (Kapal› (Off), 30, 60, 90, 120, 150, 180) seçin.
Onaylamak için ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
➢
Geri
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Girifl
◆ Bu seçenekleri yaln›zca SLEEP (
ayarlayabilirsiniz.
) dü¤mesine basarak da
◆ Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal› (Off)
görüntülenir. Uyku zamanlay›c›s› ayarlanm›flsa, televizyonun
Standby moduna geçmesine kalan zaman görüntülenir.
Zaman
Saat
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
Kapal›
√
Aç›l›fl
:
Kapal›
√
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Zaman
Saat
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
√
Aç›l›fl
:
Kapan›fl
:
Kapal›
Kapal›
30
-- : -60
90
-- : -120
150
180
Tafl›
Girifl
Kapal›
Türkçe - 41
√
√
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 42
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›
Kapal› (Off) ya da Aç›k (On) zamanlay›c›lar›n› ayarlayarak,
televizyonunuzun:
TV
Kurulum
Zaman
√
Plug & Play
√
Dil
:
√
Türkçe
Mavi ekran
:
Kapal›
√
Melodi
:
Aç›k
√
Girifl
TV
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
30 dak
√
Aç›l›fl
:
Kapal›
√
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
➢
Geri
Zaman
Saat
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanmas›n›
sa¤layabilirsiniz
√
Kend. Odaklanma
Tafl›
◆ Otomatik olarak aç›l›p ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz kanal›
göstermesini ve;
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
2
Kurulum (Setup) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum (Setup) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
3
ENTER (
4
Zaman (Time) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Aç›l›fl (On Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Aç›l›fl (On Timer) grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
6
Saat (Hour), dak (Min), Program (Prog.) ya da Düzey (Volume)
seçiminizi yap›n. Bir alan seçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n; de¤eri ayarlamak için de ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
7
‹stedi¤iniz ayarlarla Aç›l›fl (On Timer) seçene¤ini etkinlefltirmek
için, œ ya da √ dü¤mesine basarak Activasyon (Activation)
seçene¤ini seçin, sonra ▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak Evet
(Yes) seçin.
8
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman (Time) grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
9
Kapan›fl (Off Timer) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine bas›n.
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kapan›fl (Off Timer) menüsü görüntülenir.
10
Kapan›fl (Off Timer) ayar›, Aç›l›fl (On Timer) ayar yöntemi ile
ayn›d›r.
Geri
Aç›l›fl
Saat
06
dak
:
Activasyon
30 am
Evet
Program
Düzey
P1
10
œ √ Tafl›
Ayarla
TV
Geri
Zaman
Saat
:
11 : 35
am √
Kapan›fl Ayar›
:
30 dak
√
Aç›l›fl
:
06 : 30
am √
Kapan›fl
:
Kapal›
√
Tafl›
Girifl
TV
Geri
Kapan›fl
Saat
11
dak
:
30 pm
Activasyon
œ √ Tafl›
Türkçe - 42
) dü¤mesine bas›n.
Evet
➢
Ayarla
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Sayfa 40’deki
“Günlük Saatin Ayarlanmas› bölümüne bak›n). Henüz saati
ayarlamad›ysan›z, ‹lk önce saati ayarlay›n. (Set the clock first)
mesaj› görüntülenir.
Geri
Kullan›lmad›¤›nda Güç Kapama
Bu zamanlay›c›y› “Aç›k” konumuna ayarlad›¤›n›zda, televizyon
zamanlay›c› taraf›ndan aç›ld›ktan sonraki 3 saat boyunca hiçbir
kumanday› çal›flt›rmazsan›z televizyonunuz kendili¤inden
kapanacakt›r. Bu ifllev yaln›zca zamanlay›c› “Aç›k”
modundayken çal›fl›r ve televizyonun uzun süre aç›k
kalmas›ndan kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) s›z›nt›
kazalar›n› ya da fazla ›s›nmay› önleyer.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 43
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV
kayna¤›ndan (yay›n ya da kablo) gelen sinyal aras›nda geçifl yapmak
için uzaktan kumanday› kullan›n.
TV
Girifl
Kaynak Listesi
:
√
TV
√
‹sim De¤ifltir
1
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl (Input) grubu içinde bulunan seçenekler
görüntülenir.
2
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Tafl›
Girifl
Geri
Sonuç: Kaynak Listesi (Source List) seçilir.
3
ENTER (
TV
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Kaynak Listesi
TV
4
Sinyal kayna¤›n› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine, sonra da
ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Hrc.
:
----
AV1
:
----
➢
AV2
:
----
AV3
:
----
◆ TV’ye ekipman ba¤larken afla¤›daki jak setlerinden seçim
yapabilirsiniz: TV’nin arka panelindeki Hrc. (Ext.), AV1,
AV2, Parça1 (Component1) ya da Parça2 (Component2)
ve yan panelindeki AV3 ya da S-Video.
◆ Yaln›zca uzaktan kumanda üzerindeki SOURCE (
dü¤mesine basarak bu seçeneklerden
istedi¤inizi seçebilirsiniz.
▼ Daha
Tafl›
Girifl
)
TV
Girifl
Kaynak Listesi
5
MENU (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Girifl (Input) grubunda mevcut seçenekler yeniden
görüntülenir.
6
‹sim De¤ifltir (Edit Name) seçilene kadar ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
7
8
➢
:
√
TV
√
‹sim De¤ifltir
Tafl›
Düzenlenecek harici kayna¤› seçmek için ▲ ya da ▼ dü¤mesine
bas›n. ENTER (
) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut cihaz adlar› listelenir.
Video (VCR) – DVD – Kablolu Al›c› (Cable STB) – HD
STB (HD STB) – Uydu STB (Sat. STB) - Receiver (AV
Receiver) – DVD Al›c›s› (DVD Receiver) – Oyun
(Game) – Video Kamera (Camcorder) – DVD Combo –
DHR (DVD HDD Recorder).
▲ ya da ▼ dü¤mesine basarak gerekli cihaz› seçin. ENTER (
dü¤mesine bas›n.
Geri
)
TV
Girifl
Geri
‹sim De¤ifltir
Hrc.
:
AV1
:
AV2
:
AV3
:
S-Video
:
√
- - - - - - ---- - - - - - Video
--DVD
- -Kablolu
- - - - - - Al›c›
HD
- - - - - - - -STB
Uydu STB
- - - - - - -▼
-
√
√
√
√
▼ Daha
Tafl›
Girifl
Televizyonu izlerken harici kayna¤› de¤ifltirirseniz, görüntünün
de¤iflmesi k›sa bir süre alabilir.
Türkçe - 43
Geri
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 44
Teleteks Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teleteks arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar.
◆ Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
‹çindekiler
A
Seçilen sayfa numaras›.
B
Yay›n yapan kanal›n ad›.
C
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
D
Tarih ve saat.
E
Metin.
F
Durum bilgileri.
FASTEXT bilgileri.
➢
Teleteks bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden çok
sayfaya bölünmüfltür ve bunlara:
◆ Sayfa numaras›n› girerek
◆ Listeden bir konu seçerek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçerek (FASTEXT sistemi)
eriflilebilir.
Türkçe - 44
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 45
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teleteks bilgilerini televizyonunuzun ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
☛
Teleteks bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al›fl›n›n
düzenli olmas› zorunludur; aksi takdirde:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
P
ya da
kanal› seçin.
2
Teleteks modunu etkinlefltirmek için TTX/MIX (
dü¤mesine bas›n.
dü¤mesini kullanarak Teleteks hizmeti sunan
)
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görüntülenir.
(dizin) dü¤mesine
bas›larak bu sayfa her an yeniden görüntülenebilir.
3
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teleteks özelli¤i, as›l yay›n›
ve teleteks bilgilerini ekranda ayr› ayr› görüntülemenizi
sa¤lar.
4
Teleteks sayfas› ile birlikte as›l yay›n› da görüntülemek istiyorsan›z
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
5
Teleteks ekran›ndan ç›kmak için TV (
) dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 45
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 46
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi
Bir Teleteks sayfas› görüntüledi¤inizde, gereksinimlerinize uyan çeflitli
seçenekleri seçebilirsiniz.
Görüntülemek için...
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
◆ Normal ekran
(göster)
Yeniden
(göster)
◆ ‹kinci bir sayfa
(alt sayfa)
◆ Sayfa aran›rken normal yay›n
(iptal)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez
◆ Normal ekran
• Üç kez
➢
Türkçe - 46
Bu dü¤melere
bas›n:
Aç›kla ya da boyut özelliklerini kulland›ktan sonra normal
görüntüye dönmek için TV (
) dü¤mesine bas›n.
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 47
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras› do¤rudan
girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ilgili
say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç: Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar s›rayla gösterilir.
Herhangi bir sayfada görüntüyü dondurmak için
dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
2
(tut)
Yay›n flirketi FASTEXT sistemini kullan›yorsa, Teleteks sayfas›nda
yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve bu konular uzaktan
kumanda üzerindeki renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir.
Seçmek istedi¤iniz konuya denk gelen renkli dü¤meye bas›n;
eriflilebilir konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç: Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut alt sayfalar görünür.
◆ ‹stenen alt sayfay› seçin.
sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
5
ya da
dü¤mesine basarak alt
Bitirdi¤inizde, normal yay›na geri dönmek için TV (
dü¤mesine bas›n.
)
Türkçe - 47
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 48
Teleteks Sayfalar›n›n Kaydedilmesi (modele ba¤l› olarak)
Daha sonra uygun bir zaman›n›zda bakmak üzere dört teleteks sayfas›
kaydedebilirsiniz.
1
dü¤mesini kullanarak LIST (Listele) modunu seçin.
Sonuç: Farkl› renklerde dört 3-basamakl› say› görüntülenir.
➢
Türkçe - 48
LIST ve FLOF modlar› aras›nda geçifl yapmak için
dü¤mesi kullan›l›r.
2
De¤ifltirilecek sayfaya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
3
Numara tufllar›n› kullanarak yeni sayfa numaras›n› girin.
4
Kaydedilecek her sayfa için, her seferinde farkl› bir renk dü¤mesi
kullanarak 2. ve 3. ad›mlar› tekrarlay›n.
5
‹lgili blok yan›p sönmeye bafllayana kadar
dü¤mesine bas›n.
(kaydet)
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 49
Harici Cihazlara Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
(Girifl/Ç›k›fl)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
①
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
ya da
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ya da
Uydu al›c›s›
⑤
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
Dekoder/
Video oyun cihaz›
②
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
➃
VCR
Video disk oynat›c›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
③
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
① Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
② Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
◆ Bir S-Video ba¤lant›s› ve iki ses RCA ba¤lant›s› (L + R)
③ ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kaset kayd› yapmak istiyorsan›z, kaynak VCR’› IN 1 e, hedef VCR’› ise
OUT soketine ba¤lay›n. Böylece sinyali kaynak VCR’dan hedef VCR’a yönlendirmifl olursunuz.
➃ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
⑤ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› IN 1’e (veya IN 2) ve VCR’› OUT’a ba¤lay›n. Böylece sinyali
IN 1’den (veya IN 2) OUT’a yönlendirebilirsiniz.
➅ Mevcut resmi harici bir cihazda görüntülemek için OUT kullan›l›r. Mevcut görüntüyü kaydetmek
istiyorsan›z VCR’›n›z› OUT soketine ba¤lay›n.
TV’nin Yan›
(Girifl)
(modele ba¤l› olarak)
Kamera
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
Video disk oynat›c›
Video oyun cihaz›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Türkçe - 49
J60A/TUR
5/19/04 9:40 AM
Page 50
Ses Ç›k›fllar›na Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
AUDIO-L ve R RCA ba¤lant›lar›, ses sitemi benzeri cihazlar için (surround ses efektinden tümüyle
yararlanmak için) kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
Türkçe - 50
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
Ses Sistemi/
Harici Amplifikatör
J60A/TUR
5/19/04 9:41 AM
Page 51
S-Video Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
➢
S-VIDEO (ya da S-VIDEO INPUT) ve RCA (AUDIO-L ve R) ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi
S-Video ç›k›fl› olan cihazlarla kullan›l›r.
TV’nin Yan›
(modele ba¤l› olarak)
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
①
Kamera
ve
VCR
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
①
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
ve
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@g
?@@
@@@@@@@@
?@@@@@@@@
@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@ ?@@@@@@@@
① Resim ve sesi birlikte oynatmak için hem S-VIDEO (ya da S-VIDEO INPUT) hem de RCA ba¤lant›lar›n›n
kullan›lmas› gerekir.
Türkçe - 51
J60A/TUR
5/19/04 9:41 AM
Page 52
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
➢
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@@@@@@@
?@@@@@@@@
COMPONENT IN ba¤lant›lar› DVD ya da DTV al›c›s› ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r.
(480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)
Türkçe - 52
DVD
DTV al›c›s›
J60A/TUR
5/19/04 9:41 AM
Page 53
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
TV’niz evrensel bir uzaktan kumanda ile birlikte teslim edilir. Üniversal
uzaktan kumanda cihaz› TV’nize kumanda etmenin yan›nda,
Samsung’un ürünü olan Set-Top-Box (Set Üstü Al›c›), VCR, Kablolu TV
al›c›s› ve DVD’ye de (Bu cihazlar baflka üreticiler taraf›ndan üretilmifl
olsalar bile) kumanda eder.
➢
Uzaktan kumanda tüm VCR, DVD Oynat›c› ve Kablolu TV
alc›lar› ile uyumlu olmayabilir.
1
VCR’›n›z› (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD’nizi) kapat›n.
2
Uzaktan kumanday› VCR (CABLE ya da DVD) uzaktan
kumandas›na dönüfltürmek için SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
Uzaktan kumandada befl mod vard›r: TV, STB, VCR,
CABLE ya da DVD.
3
SET dü¤mesine bas›n.
4
VCR’›n›z (Kablolu TV al›c›n›z ya da DVD’niz) için bir sonraki
sayfada verilen 3 haneli VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da DVD)
kodunu girin.
Örnek:
5
POWER ( ) dü¤mesine bas›n. VCR (Kablolu TV al›c›s› ya da
DVD) aç›lmal›d›r. Seçti¤iniz cihaz aç›lmal›d›r.
➢
6
“6” kodunu girmek için, 0, 0 ve 6 tufllar›na bas›n.
“76” kodunu girmek için, 0, 7 ve 6 tufllar›na bas›n.
Aç›l›rsa, uzaktan kumandan›z do¤ru olarak ayarlanm›flt›r.
Aç›lmazsa, yukar›daki ad›mlar› tekrarlay›n ama cihaz›n›z›n
markas› için listelenen di¤er kodlardan birini deneyin.
Uzaktan kumandan›z› bir kez ayarlad›ktan sonra, VCR’› (Kablolu
TV al›c›s›n› ya da DVD’yi) uzaktan kumanda ile kullanmak
istedi¤inizde SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
◆ Uzaktan kumandan›z STB, VCR, CABLE, ve DVD
modunda iken bile, ses dü¤meleri ile televizyonun ses
seviyesini kontrol edebilirsiniz.
◆ Uzaktan kumandan›z TV modundayken, VCR ya da DVD
kumanda dü¤meleri (geri al, durdur, oynat/duraklat ve
h›zl› ileri) VCR ya da DVD’nize kumanda etmeye devam
eder.
Türkçe - 53
J60A/TUR
5/19/04 9:41 AM
Page 54
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar›
Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›
DVD Uzaktan Kumanda Kodlar›
Türkçe - 54
J60A/TUR
5/19/04 9:41 AM
Page 55
Sorun Saptama ve Giderme: Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki basit kontrolleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedin ve yerel
bayiinizle irtibata geçin.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ “ I ” dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER ( ) dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE (
bas›lmad›¤›n› kontrol edin.
) dü¤mesine bas›l›p
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit edin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullan›m›yla ilgilidir.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
Türkçe - 55
J60A/TUR
5/19/04 9:41 AM
Page 56
– SATIfi SONRASI SERV‹S
– Cihaz›n›z›n performans›nda bir de¤iflme, bir ar›zan›n
oldu¤unu gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis
temsilcinizle iliflkiye geçmekten çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250,
2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu,
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493, Fax: +82 2 860 1482
EMC : Nemko Korea
300-2, Osan-Ri, Mohyun-Myun, Youngin City,
Kyungki-Do, Korea
Tel: +82 31 322 2333, Fax: +82 31 322 2332
Samsung Electronics Co., Ltd. EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City,
Kyungki-Do, Korea, 442-742
Tel: +82 31 200 2185, Fax: +82 31 200 2189
BP68-00361A-00
Download PDF

advertising