Samsung | SP-67L6HX | Samsung SP-67L6HX Kullanım kılavuzu

BP68-00554M-00Tur_0901
9/1/05
11:00 AM
Page 1
DLP TV
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP56L6HX
SP61L6HX
SP67L6HX
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonunuzu çal›flt›rmadan önce
lütfen bu k›lavuzu dikkatlice okuyun
ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
Resim içinde resim (PIP)
Renk zay›fl›¤› gelifltirme modu
Renk kontrolüm
SRS TrusurroundXT
Digital Natural Image engine
Bu cihaz, bir S›n›f B dijital cihaz aparat›d›r.
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 2
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 3
‹çindekiler
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN BA⁄LANMASI VE HAZIRLANMASI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Televizyonunuzun Kumanda Panel..............................................................................
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli ...............................................................................
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas› ..............................................
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas› ........................................................................
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda.........................................................................................
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas› ...............................................................................
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas› ................................................................
Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas› ...........................................
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak.................................................................
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i .............................................................................
Dil Seçimi ......................................................................................................................
5
6
8
8
9
10
11
11
12
13
14
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANIMI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi ................................................................................
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi.........................................................................................
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas› .................................................................................
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›...............................................................................
Çocuk Kilidinin Devreye Sokulmas› ..............................................................................
Kanallara Ad Vermek ....................................................................................................
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›...............................................................................................
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas› ........................................
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi.....................................................................
Bilgilerin Görüntülenmesi ..............................................................................................
Mevcut Resmin Dondurulmas›......................................................................................
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi................................................................................
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas›......................................................................................
Resim Boyutunun Seçilmesi .........................................................................................
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›..........................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
.............................................................
Renk Kontrolüm Ayarlar›n›n Yap›lmas› – (Kolay Kontrol).............................................
Renk Kontrolüm Ayarlar›n›n Yap›lmas› – (Ayr›nt›l› Kontrol)..........................................
Semboller
Bas›n
☛
Önemli
➢
Not
Türkçe - 3
15
16
18
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
27
28
28
29
30
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 4
➢
‹çindekiler (devam)
◆ TELEV‹ZYONUNUZUN KULLANILMASI (devam)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Film Modunun Ayarlanmas› ..........................................................................................
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme .................................................................................
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi....................................................................................
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi .......................................................................................
SRS TSXT’nin Ayarlanmas›..........................................................................................
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas› ............................................................
Harici Hoparlörlerin Keyfini Ç›kar›n...............................................................................
Ses Modunun Seçimi (Modele ba¤l›d›r)........................................................................
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi.................................................................
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas› ............................................................................
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›...............................................
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas› ...............................................................................
Melodi Sesinin Ayarlanmas›..........................................................................................
Renk Zay›fl›¤›n› Gelifltirme Özelli¤inin Kullan›lmas› .....................................................
PC Modunda Görüntünün Ayarlanmas›........................................................................
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi .............................................................................
Harici Kaynaklara Ad Verilmesi.....................................................................................
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
(
ZA
◆ TELETEKS ÖZELL‹⁄‹N‹N KULLANILMASI
■
■
■
■
Teleteks Özelli¤i............................................................................................................
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi.............................................................................
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi ........................................................................
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi.................................................................................
47
48
48
49
◆ EK B‹LG‹LER VE BA⁄LANTILAR
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Harici Girifl/Ç›k›fllara Ba¤lant› .......................................................................................
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lanmas›..............................................................................................
S-Video Girifline Ba¤lant› ..............................................................................................
Dijital Girifle Ba¤lant› Yap›lmas›....................................................................................
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas› ...........................................................................
PC Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›.....................................................................................
PC Yaz›l›m›n›z›n Kurulumu (Yaln›zca Windows)..........................................................
PC/HDMI(DVI) Girifl Modu ...........................................................................................
Bir Giriflin Harici Ç›k›fla Yeniden Yönlendirilmesi .........................................................
50
51
51
52
53
53
54
55
56
➢
◆ KULLANIMLA ‹LG‹L‹ ÖNER‹LER
■
■
■
■
■
Uzaktan Kumandan›z›n Ayarlanmas›............................................................................
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas› .........................................
Lamban›n De¤ifltirilmesi................................................................................................
Sorun Saptama ve Giderme:Servis Personeli ile Görüflmeden Önce..........................
Teknik Özellikler............................................................................................................
Türkçe - 4
57
58
60
61
62
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 5
Televizyonunuzun Kumanda Panel
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu
farkl› olabilir.
Video girifl modlar› aras›nda
geçifl yapar
Ekran üstü menüyü görüntüler
Ses seviyesini ayarlar
Kanallar› seçer
LED Göstergeleri
Menü sistemindeki seçili
opsiyona eriflir
Resim Açma/Kapama
TV’nin Aç›lmas› ve
Kapat›lmas›
Uzaktan Kumanda Sensörü
(
:Aç›k,
:Yan›p söner,
:Kapal›)
Indication
ZAMANLAYICI LAMBA BEKLEMEDE/GEÇ‹C‹
Bekleme modu.
Otomatik Aç›lma ya da Kapanma zamanlay›c›s› seçildi¤inde, zamanlay›c›
pilot ›fl›¤› yanar.
Normal çal›flt›rma.
Normal çal›flt›rma (Otomatik Aç›lma ya da Kapanma zamanlay›c›s› seçili
oldu¤unda).
Lamba ›s›n›yor. Normal resim 25 saniye sonra ekrana gelir.
Normal resim 25 saniye sonra ekrana gelir. (Otomatik Aç›lma ya da
Kapanma Zamanlay›c›s› seçildi¤inde)
TV’nin arkas›ndaki havaland›rma kapa¤› do¤ru tak›lmam›fl.
TV’nin içindeki s›cakl›k normalin üzerinde. TV’nin arkas›ndaki
havaland›rma kapa¤›n› temizleyin. 1 saat sonra TV’yi yeniden aç›n.
Lamba çal›flm›yorsa, lütfen yard›m almak için yetkili bir Servis Merkeziyle
görüflün.
➢
◆ Modeline ba¤l› olarak, standby (bekleme) modundayken TV’nizi açmak için kanal seçim
dü¤melerini kullanabilirsiniz.
◆ Ekran üstü menü kullan›l›rken ses ayar ve kanal seçim dü¤meleri, uzaktan kumandan›n
üzerindeki …/†/œ/√ dü¤meleri ile ayn› fonksiyona sahiptir.
◆ Uzaktan kumandan›z bozulur ya da onu kaybederseniz TV paneli üzerindeki kumandalar›
kullanabilirsiniz.
Türkçe - 5
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 6
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu
farkl› olabilir.
Video Girifli
Türkçe - 6
Ses Girifli
S-Video Girifli
➢
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 7
Televizyonunuzun Ba¤lant› Paneli (devam›)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli konfigürasyonu
farkl› olabilir.
TV’nin Arkas›
Œ ANT G‹R‹fi‹
Anten ya da kablo TV flebekesi için
koaksiyel ba¤lant› noktas›.
´ EXT 1, EXT 2, EXT 3
VCR, DVD, video oyun cihazlar› ya da
video disk çalarlar gibi harici cihazlar için
girifl ya da ç›k›fl ba¤lant›lar›.
ˇ AUDIO OUT
Harici ses yükselticiye ba¤lan›r.
¨ COMPONENT IN
DVD veya DTV Set Üstü Cihaz› ses ve
görüntü ç›k›fllar›na ba¤lan›r.
480i/480p/576i/576p/720p/1080i Y, PB ve
PR görüntü sinyal ç›k›fllar› mevcuttur.
ˆ PC IN (RGB / AUDIO L/R)
PC ses/görüntü ç›k›fllar›na ba¤lan›r.
Ø DVI IN (AUDIO L/R)
DVI ç›k›fll› cihaz›n ses ç›k›fl jaklar› buraya
ba¤lan›r.
∏ HDMI/DVI IN
HDMI veya DVI ç›k›fll› dijital cihaza
ba¤lan›r.
” SERVICE
Onar›mlar ve yaz›l›m güncellemeleri içindir.
Türkçe - 7
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 8
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas›
➢
Televizyon kanallar›n› düzgün izleyebilmek için, afla¤›daki kaynaklardan
birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas› zorunludur:
◆ Bir d›fl mekan anteni
◆ Bir kablolu televizyon flebekesi
◆ Uydu anteni
1
‹lk üç durumda, anteni ya da flebeke girifl kablosunu televizyonun
arkas›ndaki ANT IN jak›na ba¤lay›n.
2
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü almak
için televizyonunuzu ayarlarken anteni döndürmeniz gerekebilir.
Daha fazla bilgi için afla¤›dakilere bak›n:
◆ Sayfa 15’de “Kanallar›n Otomatik Olarak Kaydedilmesi”
◆ Sayfa 16’da “Kanallar›n Elle Kaydedilmesi”.
TV’nin Arkas›
ya da
Kablolu Televizyon
fiebekesi
Uydu Al›c› ya da Dekoder Ba¤lanmas›
Televizyon program› yay›nlar›n› uydu flebekesi üzerinden
izlemek için, TV’nizin yan›na bir uydu al›c›s› ba¤lamal›s›n›z.
Ayr›ca flifreli bir yay›n sinyalini çözmek için TV’nizin yan›na
dekoder ba¤lamal›s›n›z.
TV’nin Yan›
◆ SCART kablosu kullanarak
Al›c›n›n (ya da dekoderin) RCA kablosunu, televizyonun yan
taraf›ndaki RCA ba¤lant›lar›ndan birine tak›n.
◆ Koaksiyel kablo kullanarak
Koaksiyel kabloyu afla¤›dakilere tak›n:
- Al›c› (ya da Dekoder) ç›k›fl soketine
- Televizyon anten girifl soketine
➢
Uydu Al›c›s›/Dekoder
Hem bir uydu al›c›s› (ya da dekoder) hem de bir VCR
ba¤lamak için afla¤›daki ba¤lant›lar› yapmal›s›n›z:
◆ Al›c›y› (ya da Dekoderi) VCR’a
◆ VCR’› televizyona
Di¤er durumlarda, al›c›y› (ya da dekoderi) do¤rudan
televizyona ba¤layabilirsiniz.
Türkçe - 8
›
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 9
K›z›lötesi Uzaktan Kumanda
➢
Parlak ›fl›k, uzaktan kumandan›n performans›n› etkileyebilir.
n
GÜÇ AÇMA/KAPAMA
RES‹M ETK‹S‹ SEÇ‹M‹
k
RES‹M BOYUTU
B‹R DÜ⁄MEYE BASTI⁄INIZDA, LCD
ÜZER‹NDE, SEÇ‹LEN MODLA (TV, VCR,
CATV, DVD YA DA STB) VE KALAN P‹L
GÖSTERGES‹YLE B‹RL‹KTE ‘
’ ‹fiARET‹
GÖSTER‹L‹R.
UZAKTAN KUMANDAYLA TV, VCR,
KABLOLU TV (CATV), DVD OYNATICI VEYA
SET ÜSTÜ C‹HAZINI (STB) ÇALIfiTIRIR
DO⁄RUDAN KANAL SEÇ‹M‹
GÖSTER‹LEN SON ‹K‹ KANAL ARASINDA
ARDARDA GEÇ‹fi YAPIN
TEK YA DA Ç‹FT BASAMAKLI KANAL
SEÇ‹M‹
SES SEV‹YES‹N‹N ARTIRILMASI
SES‹N GEÇ‹C‹ OLARAK KAPATILMASI
SONRAK‹ KANAL/
SONRAK‹ TELETEKS SAYFASI
HAR‹C‹ G‹R‹fi SEÇ‹M‹/
TELETEKST TUTMA
SES SEV‹YES‹N‹ AZALTMA
ÖNCEK‹ KANAL/
ÖNCEK‹ TELETEKS SAYFASI
KANAL ARAMA/
KABLO fiEBEKE SEÇ‹M‹
B‹LG‹ GÖSTER‹M‹/
TELETEKST GÖSTER‹M‹
HERHANG‹ B‹R EKRANDAN ÇIKMA
MENÜ GÖSTER‹M‹/
TELETEKS D‹Z‹N‹
‹STENEN MENÜ SEÇENE⁄‹NE GEÇER/
SEÇENE⁄‹N DE⁄ER‹N‹ BASILIfiA GÖRE
AYARLAR
TERC‹H‹N ONAYLANMASI
(KAYDET YA DA G‹R)
SES EFEKT‹ SEÇ‹M‹
SES MODU SEÇ‹M‹
➢
ANA RESM‹ DONDURMA
PIP modunda, ana ve iç resimler
ayn› anda dondurulur.
TELETEKS GÖSTER‹M‹/
TELETEKST B‹LG‹S‹YLE NORMAL
YAYINININ B‹R ARADA KULLANIMI
OTOMAT‹K KAPANMA/
TELETEKST ‹PTAL‹
DNIe AÇIK/DEMO/KAPALI/
TELETEKST BOYUT SEÇ‹M
SAMSUNG’A A‹T OLMAYAN ÜRÜNLER
‹Ç‹N UZAKTAN KUMANDANIN MBR
KODUNU AYARLAR (‹STE⁄E BA⁄LI)
UZAKTAN KUMANDANIZ DÜZGÜN
ÇALIfiMIYORSA, P‹LLER‹ ÇIKARTIN
VE RESET DÜ⁄MES‹NE YAKLAfiIK
2~3 SAN‹YE BASIN.
P‹LLER‹ YEN‹DEN TAKIN VE
UZAKTAN KUMANDAYI YEN‹DEN
KULLANMAYI DENEY‹N.
SRS TruSorrund XT MODU SEÇ‹M‹
FASTEXT KONU SEÇ‹M‹
GEÇERL‹ SAAT GÖSTER‹M‹/
TELETEKST ‹K‹NC‹L SAYFASI
PIP ‹fiLEVLER‹;
- PIP AÇMA YA DA KAPATMA (PIP ON)
- ANA RES‹M ‹LE ‹Ç RESM‹N YERLER‹N‹
DE⁄‹fiT‹R (SWAP)
- ‹Ç RES‹M KANALININ SEÇ‹LMES‹
/
)
(P
VCR /DVD ‹fiLEVLER‹;
- GER‹ SAR (REW)
- DURDUR
- OYNAT/DURAKLAT
- HIZLI ‹LER‹ (FF)
Türkçe - 9
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 10
Uzaktan Kumandaya Pil Tak›lmas›
Afla¤›daki durumlarda uzaktan kumandaya pil takman›z ya da pilini
de¤ifltirmeniz gerekir:
G
◆ Televizyonu sat›n ald›¤›n›zda
◆ Uzaktan kumanda art›k düzgün çal›flmad›¤›nda
1
Uzaktan kumandan›n arkas›ndaki kapa¤›, (
yönünde s›k›ca bast›r›p çekerek ç›kart›n.
2
Kutuplara dikkat ederek iki R03, UM4, “AAA” 1.5V ya da eflde¤eri
pil tak›n:
◆ Pilin – kutbunu uzaktan kumandan›n – kutbuna
◆ Pilin + kutbunu uzaktan kumandan›n + kutbuna gelecek
flekilde yerlefltirin.
3
Kapa¤›, alt taraf›n› uzaktan kumanda ile hizalay›p yerine oturmas›
için bast›rarak tak›n. Alkalin ve mangan gibi farkl› pil türlerini bir
arada kullanmay›n.
) sembolünü ok
T
m
S
s
Türkçe - 10
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 11
Televizyonunuzun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Güç kablosu, televizyonunuzun arka taraf›na ba¤lan›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢
Ana voltaj TV’nin arkas›nda belirtilmifltir ve frekans 50 ya da
60 Hz’dir.
2
Televizyonun yan›ndaki açma dü¤mesini “ON” (I) konumuna do¤ru
bas›n.
3
Uzaktan kumandadaki POWER ( ) dü¤mesine (veya
televizyonun önündeki “ ” dü¤mesine) bas›n.
Sonuç:
➢
4
Son seyretmekte oldu¤unuz program otomatik olarak
yeniden seçilir.
enüz bir kanal kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü
aç›l›r. Sayfa 15’deki “Kanallar›n Otomatik Olarak
Kaydedilmesi” ya da sayfa 16’deki “Kanallar›n Elle
Kaydedilmesi” bölümüne bak›n.
TV
Televizyonunuzu kapatmak için güç dü¤mesini “OFF” (O)
konumuna do¤ru bas›n.
Televizyonunuzun Standby (Bekleme) Moduna Al›nmas›
Televizyonunuz, enerji tüketimini azaltmak için Bekleme (Standby)
moduna al›nabilir.
Standby (Bekleme) modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek
s›ras›nda) kesmek istedi¤inizde yararl› olur.
1
Ekran› kapatmak için uzaktan kumandan›n POWER (
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
☛
)
Televizyonun önündeki Standby (Bekleme)/TEMP
göstergesi yanar.
Ekran› yeniden açmak için tekrar POWER (
➢
TV
) dü¤mesine bas›n.
Ayr›ca P / , TV ya da herhangi bir numara dü¤mesine
basarak da monitörü açabilirsiniz.
Televizyonunuzu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
Standby modunda tutmay›n. Televizyonun arka taraf›ndaki
power (güç) dü¤mesine basarak televizyonu kapat›n. Seti
elektrik flebekesinden ve anten ba¤lant›lar›ndan ay›rmak en
do¤ru ifllemdir.
Türkçe - 11
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 12
Uzaktan Kumandan›n Özelliklerini Tan›mak
Uzaktan kumanda temelde afla¤›dakileri yapmak için kullan›l›r:
◆ Kanallar› de¤ifltirmek ve ses seviyesini ayarlamak
◆ Ekran menü sistemini görüntülemek
Afla¤›daki tabloda en s›k kullan›lan dü¤meler ve bunlar›n ifllevleri
verilmektedir.
Dü¤me
ile
‹zleme ‹fllevi
Menü ‹fllevi
Bir sonraki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
Bir önceki kay›tl› kanal›
görüntülemek için kullan›l›r.
-
‹lgili kanallar› görüntülemek için kullan›l›r.
Çift basamakl› kanallar için, ikinci basama¤a birinci
basama¤›n hemen ard›ndan bas›lmal›d›r. Aksi takdirde
tek basamakl› bir kanal görüntülenir.
➢
On ya da daha büyük numaral› kanallar› seçmek için
kullan›l›r.
Bu dü¤meye bast›¤›n›zda “--” sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal numaras›n› girin.
Gösterilen son iki kanal aras›nda tekrar tekrar geçifl yapmak
için kullan›l›r.
Birbirinden uzak iki kanal aras›nda h›zl› geçifl yapmak için,
önce bir kanal› seçin, ard›ndan say› dü¤melerini kullanarak
ikinci kanal› seçin. Bu iki kanal aras›nda h›zl› geçifl
yapabilmek için art›k PRE-CH dü¤mesini kullanabilirsiniz.
Ses seviyesini yükseltmek
için kullan›l›r.
-
Ses seviyesini düflürmek
için kullan›l›r.
-
Sesi geçici olarak kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için, yeniden bu dü¤meye veya
ya da
dü¤mesine bas›n.
➢
Türkçe - 12
Ekran üstü menü sistemini
görüntülemek için kullan›l›r.
Önceki menüye ya da normal
görüntülemeye geri dönmek
için kullan›l›r.
-
Afla¤›daki dü¤meler:
◆ Geçerli menü
seçeneklerini içeren bir
alt menü görüntülemek.
◆ Menü seçimi de¤erini
artt›rmak/azaltmak
-
Yapt›¤›n›z tercihi onaylamak
için kullan›l›r.
-
Menü sisteminden ç›kmak
ve do¤rudan izlemeye geri
dönmek için kullan›l›r.
T
o
A
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 13
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i
Televizyon ilk kez aç›ld›¤›nda, bir çok temel müflteri ayar› otomatik
olarak bafllar ve birbiri ard›na devam eder.
Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
Plug & Play
Tak ve Çal›flt›r› Bafllat
Bafllama
1
Televizyon Standby modundayken, uzaktan kumandadaki
POWER ( ) dü¤mesine bas›n.
2
Tak ve Çal›flt›r’› bafllatmak için Start’› seçip, ENTER dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
3
Tafl›
Antenin TV’ye tak›l› oldu¤undan emin olun ve ENTER dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
5
Daha
Español
Svenska
Türkçe
Srpski
Seçilebilir diller listelenecektir.
Anten giriflini kontrol edin mesaj› görüntülenir.
Girifl
Atla
Plug & Play
Anten giriflini kontrol
edin.
Seçilebilir bölgeler listelenir.
Tamam
… ya da † dü¤mesine basarak uygun bölgeyi seçin. Seçiminizi
onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Plug & Play
… ya da † dü¤mesine basarak uygun dili seçin. Seçiminizi
onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Girifl
Girifl
Atla
Otomatik kay›t menüsü görüntülenir.
Plug & Play
6
Aramay› bafllatmak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➢
7
8
Daha
‹sveç
‹sviçre
Türkçe
‹ngiltere
Di¤erleri
Do¤u Avrupa
Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Bitmeden önce aramay› durdurmak ya da normal izlemeye
geri dönmek için EXIT ya da ENTER dü¤mesine bas›n.
Kanal saklama ifli tamamland›¤›nda Saat Ayar› menüsü
görüntülenir. Saat ayar›n› yapmak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Saat ya da dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. Bu ayarlar› … ya da † dü¤mesine basarak yap›n. Seçiminizi
onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
‹fllem tamamland›¤›nda ekranda Keyifle izleyebilirsiniz. mesaj›
görüntülenir ve kaydedilmifl kanal aç›l›r.
Tafl›
Girifl
Atla
Plug & Play
Otomatik kay›t
Bafllama
Girifl
Atla
Plug & Play
Otomatik kay›t
175 MHz
18%
Dur
Girifl
Atla
Plug & Play
Saat Ayar›
: --:--
Girifl
Keyifle izleyebilirsiniz.
Tamam
Türkçe - 13
Atla
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 14
Tak ve Kullan (Plug & Play) Özelli¤i (devam)
Bu özelli¤i s›f›rlamak istiyorsan›z.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Kurulum
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
√
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Ana menü görüntülenir.
Plug & Play özelli¤i seçilir.
4
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
5
Tak ve Çal›flt›r’› bafllatmak için Bafllama seçip, ENTER dü¤mesine
bas›n.
6
Ayarlama konusunda daha fazla bilgi için bir önceki sayfaya bak›n.
Geri
Dil Seçimi
Televizyonunuzu ilk kez çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde ve göstergelerde
kullan›lacak dili seçmeniz gerekir.
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
√
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
Tafl›
:
:
:
:
Italiano
English
Polski
Portugue…s
roma…
Kapal› na…
êÛÒÒÍËÈ
Aç›k
Español
Kapal›
Svenska
Türkçe
Srpski
Girifl
Türkçe - 14
√
√
√
√
√
√
√
√
Geri
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Kurulum
TV
1
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Dil seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
Seçilebilir diller listelenecektir.
5
… ya da † dü¤mesine basarak uygun dili seçin.
6
Seçiminizi onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
K
ya
y
n
d
BP68-00476M-01Tur_0506
6:50 PM
Page 15
Kanallar›n Otomatik Kaydedilmesi
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu de¤erler
yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir). Otomatik olarak
yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya da istenen program
numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra numaralar›n› kendiniz
de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Tafl›
2
3
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
†
: Asia/W.Europe
Alan
Ara
‹talya
Hollanda
Norveç
Polonya
‹spanya
‹sveç
‹sviçre
Türkçe
Otomatik kay›t seçilir.
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
Sonuç:
Alan menüsü seçilir.
Girifl
Geri
ENTER dü¤mesine bir kez daha bas›n.
Sonuç:
Seçilebilir bölgeler listelenir.
Auto Store
TV
6
… ya da † dü¤mesine basarak uygun bölgeyi seçin. Seçiminizi
onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
7
Ara seçene¤i için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
8
Aramaya bafllamak için Bafllama seçip, ENTER dü¤mesine bas›n.
Alan
Ara
➢
Arama otomatik olarak sona erer. Kanallar frekans
aral›¤›ndaki konumlar›na göre (en düflük olan en önce,
en yüksek olan en sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler. Daha
sonra ilk anda seçilmifl olan program görüntülenir.
Bitmeden önce aramay› durdurmak ya da normal izlemeye
geri dönmek için EXIT veya ENTER dü¤mesine bas›n.
Kanallar kaydedildi¤inde:
◆ ‹stenen s›rada kanallar› s›ralayabilir (bkz. sayfa 19)
◆ Bir kanal› silebilir (bkz. sayfa 18)
◆ Kay›tl› kanallara bir ad verebilirsiniz (sayfa 21’e bak›n)
◆ Gerekiyorsa kanal hassas ayar› yapabilir (bkz. sayfa 22)
◆ LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) özelli¤ini
etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilir (bkz. sayfa 23)
◆ Dijital azal özelli¤ini etkinlefltirebilir/devre d›fl› b›rakabilirsiniz
(bkz. sayfa 28).
√
√
: Avusturya
Tafl›
Sonuç:
9
√
†
Tafl›
5
Geri
Otomatik kay›t
TV
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
4
Girifl
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
e
.
5/6/05
Girifl
Geri
Ara
Bafllatmak için ENTER dü¤mesine
bas›n.
Bafllama
Girifl
Geri
Ara
Otomatik Kay›t sürüyor
175 MHz
18%
Dur
Girifl
Geri
Ara
Otomatik kay›t tamamlanmad›.
Hafizada kanal yok.
Tamam
Girifl
Türkçe - 15
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 16
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi
Kablolu TV flebekelerinden gelenler de dahil olmak üzere bir çok TV
kanal› kaydedebilirsiniz.
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
Tafl›
Girifl
Kanallar› elle kaydederken:
◆ Bulunan her bir kanal› kaydedip kaydetmeyece¤inizi;
◆ Tan›mlamak istedi¤iniz her bir kay›tl› kanal›n program
numaras›n› seçebilirsiniz.
Geri
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Elden kay›t
Prog.
Renk Sistemi
Ses Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
887MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Geri
2
Sonuç:
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Elden kay›t seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Prog.
Renk Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
887MHz
?
Ayarla
Renk Sistemi
5
Kanala bir program numaras› atamak için … ya da † dü¤mesine
basarak do¤ru numaray› bulun.
6
Gerekiyorsa, istenen yay›n standard›n› belirleyin. œ ya da √
dü¤melerine basarak Renk Sistemi seçin ve … ya da †
dü¤mesine bas›n. Renk standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir:
(modele ba¤l› olarak).
Geri
◆ AUTO - PAL - SECAM
Ses Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
887MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Türkçe - 16
Elden kay›t grubundaki seçenekler, Programme seçili
durumda görüntülenir.
Ses Sistemi
Elden kay›t
Prog.
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Elden kay›t
œ √ Tafl›
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Geri
7
œ ya da √ dü¤melerine basarak Ses Sistemi seçin ve … ya da †
dü¤mesine bas›n. Ses standartlar› afla¤›daki s›rayla görüntülenir.
(modele ba¤l› olarak).
BG - DK - I - L
☛
:
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 17
Kanallar›n Elle Kaydedilmesi (devam)
8
Kaydedilecek kanal›n numaras›n› biliyorsan›z, afla¤›daki ad›mlar›
inceleyin.
◆ Kanal seçimi için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
◆ C (Anten kanal›) ya da S (Kablo kanal›) seçmek için … ya da †
dü¤mesine bas›n.
◆ √ dü¤mesine bas›n.
Elden kay›t
Prog.
Renk Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
887MHz
?
œ √ Tafl›
◆ ‹stedi¤iniz numaray› belirtmek için numara tufllar›n› (0~9), …
veya † dü¤melerini kullan›n.
➢
9
Ses yoksa ya da anormalse, gerekli ses standard›n› yeniden
seçin.
Kanal numaralar›n› bilmiyorsan›z œ ya da √ dü¤mesine basarak
Ara seçene¤ini seçin. Aramay› bafllatmak için … ya da †
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
10
Sonuç:
11
☛
Tamam görüntülenir.
Kaydedilecek her bir kanal için 8. ile 10. ad›mlar aras›n› tekrarlay›n.
Prog.
Renk Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C --
887MHz
?
œ √ Tafl›
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, antenle al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
Ayarla
Ses Sistemi
Geri
Elden kay›t
Prog.
Renk Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C 02
887MHz
?
œ √ Tafl›
Ayarla
Ses Sistemi
Geri
Elden kay›t
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken, bölgenizdeki
yay›n istasyonlar›, P00 ile P99 aras›ndaki kanal numaralar›na
atan›rlar. Bu modda iken konum numaras›n› girerek bir kanal›
seçebilirsiniz.
Geri
Elden kay›t
Kanal Ayarc›s› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
Kanal› ve atanm›fl kanal numaras›n› kaydetmek için œ ya da √
dü¤mesine basarak Kay›t seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
Ayarla
Ses Sistemi
Prog.
Renk Sistemi
1
OTO
BG
Kanal
Ara
Kay›t
C 02
887MHz
Tamam
œ √ Tafl›
Seçim
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, kablo ile al›nan her bir
istasyona atanm›fl numaray› girerek bir kanal seçebilirsiniz.
Türkçe - 17
Ses Sistemi
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 18
‹stenmeyen Kanallar›n Atlanmas›
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
Tafl›
Girifl
Geri
‹stedi¤iniz kanallar›, kanal tarama iflleminin d›fl›nda b›rakabilirsiniz.
Böylece, kaydedilmifl kanallar› tararken atlamak üzere seçti¤iniz
kanallar görüntülenmez. Sizin özel olarak atlamak üzere seçmemifl
oldu¤unuz tüm kanallar tarama s›ras›nda görüntülenir.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ekle/Sil
TV
Ana menü görüntülenir.
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Ekle/Sil için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Prog. Kanal.
1
2
3
4
5
---------------------
Silindi
Silindi
Silindi
Silindi
Silindi
*
*
*
*
*
Tafl›
Girifl
Geri
Ekle/Sil
TV
Sonuç:
Geçerli kanal otomatik olarak seçili durumdayken
Ekle/Sil menüsü görüntülenir.
5
Eklenecek ya da silinecek kanal› seçmek için … ya da †
dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine bas›n.
6
Kanal› eklemek ya da silmek için … ya da † dü¤mesine basarak
Eklendi ya da Silindi seçin.
7
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Prog. Kanal.
1
2
3
4
5
---------------------
Ayarla
Silindi
Silindi
Eklendi
Silindi
Silindi
*
*
*
*
*
Girifl
Türkçe - 18
Geri
B
v
‹z
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 19
Kaydedilen Kanallar›n S›ralanmas›
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n kanal numaras›n› de¤ifltirmenize olanak
verir. Bu ifllem otomatik kaydetme kullan›ld›ktan sonra gerekli olabilir.
‹zlemek istemedi¤iniz kanallar› silebilirsiniz.
1
2
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
S›n›flama seçmek için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
… ya da † dü¤mesine basarak tafl›mak istedi¤iniz kanal› seçin.
ENTER dü¤mesine bas›n.
6
… ya da † dü¤mesine basarak kanal›n tafl›nmas›n› istedi¤iniz
program numaras›n› seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
Girifl
Prog. Kanal.
1
2
3
4
5
---------------------
*
*
*
*
*
Tafl›
Sonuç:
7
Kanal yeni konumuna tafl›n›r ve tüm di¤er kanallar buna
göre yer de¤ifltirir.
Tüm kanallar› istedi¤iniz kanal numaras›na tafl›yana kadar 5 ile 6.
ad›mlar› tekrarlay›n.
Geri
S›n›flama
TV
S›n›flama menüsü görüntülenir.
5
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal
TV
Girifl
Geri
S›n›flama
TV
Prog. Kanal.
1
2
3
4
5
---------------------
Tafl›
-----
*
*
*
*
*
Girifl
Türkçe - 19
*
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 20
Çocuk Kilidinin Devreye Sokulmas›
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
Tafl›
Bu özellik çocuklar ve benzeri yetkisiz kullan›c›lar›n uygunsuz
programlar› izlemesini, ses ve görüntüyü kapatarak önleyebilmenizi
sa¤lar. Çocuk Kilidi ön panel dü¤meleriyle aç›lamaz. Çocuk Kilidi
ayar›n› yaln›zca uzaktan kumanda açabilir; bu yüzden uzaktan
kumanday› çocuklardan uzak tutun.
1
Sonuç:
Girifl
Prog. Kanal.
---------------------
Kilit
Kilitli De¤ii
Kilitli De¤ii
Kilitli De¤ii
Kilitli De¤ii
Kilitli De¤ii
*
*
*
*
*
Tafl›
Girifl
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Çocuk Kilidi
1
2
3
4
5
Ana menü görüntülenir.
Geri
2
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Çocuk Kilidi seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde Çocuk
Kilidi menüsü görüntülenir. Çocuk Kilidi
etkinlefltirildi¤inde, Mavi Ekran görüntülenir.
5
Kilitlenecek kanal› seçmek için … ya da † dü¤mesine bas›n.
6
ENTER dü¤mesine bas›n. Kanal› kilitlemek için … ya da †
dü¤mesine basarak Kilitli (kilidi açmak için Kilitli De¤il) seçene¤ini
seçin.
7
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
Çocuk Kilidi
TV
Prog. Kanal.
1
2
3
4
5
---------------------
Ayarla
Kilit
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
Kilitli
Kilitli De¤il
Kilitli De¤il
*
*
*
*
*
Girifl
Türkçe - 20
Geri
K
v
v
ni
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 21
Kanallara Ad Vermek
Kanal bilgisi yay›n› yap›ld›¤›nda kanal adlar› otomatik olarak
verilecektir. Bunlar› de¤ifltirerek kanallara istedi¤iniz adlar›
verebilirsiniz.
1
2
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
‹sim seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
5
Girifl
Geri
‹sim
TV
2
3
4
5
6
Geçerli kanal otomatik olarak seçilmifl halde ‹sim
menüsü görüntülenir.
Ad kutusunu etraf›nda ok iflaretleri görünür.
Bir harf (A~Z), numara (0~9) ya da sembol (–, boflluk) seçmek için
… ya da † dü¤mesine bas›n. œ ya da √ dü¤mesine basarak bir
önceki ya da sonraki harfe geçin.
7
Yeni isim verilecek her kanal için 5 ile 6 aras› ad›mlar› tekrarlay›n.
8
Ad girmeyi tamamlad›¤›n›zda, ENTER dü¤mesine basarak ad›
onaylay›n.
‹sim
Prog. Kanal.
Gerekiyorsa, … ya da † dü¤melerine basarak yeni bir ada
atanacak kanal› seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
6
Tafl›
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal
TV
---------------------
Tafl›
*
*
*
*
*
Girifl
Geri
‹sim
TV
‹sim
Prog. Kanal.
2
3
4
5
6
---------------------
œ √ Tafl›
*
*
A *
*
*
Ayarla
Türkçe - 21
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 22
Kanal Al›fl›n›n ‹nce Ayar›
Kanal
TV
√
√
√
√
√
√
√
Otomatik kay›t
Elden kay›t
Ekle/Sil
S›n›flama
Çocuk Kilidi
‹sim
‹nce Ayar
† Daha
Tafl›
Al›nan görüntü netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik
olarak yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za gerek
yoktur.
Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince ayar›n› elle yapman›z
gerekebilir.
1
0
Geri
œ √ Ayarla
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
‹nce Ayar
P1
S›frl
Ana menü görüntülenir.
Geri
2
Tafl›
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
T
g
ö
b
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
‹nce Ayar seçmek için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Kydt
Sonuç:
‹nce Ayar
P1✻
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Yatay çubuk görüntülenir.
5
Net, temiz bir görüntü ve iyi ses kalitesi elde etmek için, istenen
ayara ulaflana kadar œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
6
‹nce ayarlar› TV’nin haf›zas›na kaydetmek için ENTER dü¤mesine
bas›n.
3
S›frl
Geri
œ √ Ayarla
Tafl›
Kydt
Sonuç:
7
‹nce Ayar
P1✻
➢
Program numaras›n›n yan›nda “✻” sembolü görüntülenir.
‹nce ayarlar› s›f›rlamak için, … ya da † dü¤mesine basarak S›frl
seçene¤ini seçin sonra da ENTER dü¤mesine bas›n.
3
S›frl
Geri
Tafl›
Girifl
‹nce Ayar
B
P1
0
S›frl
Geri
Tafl›
Girifl
Türkçe - 22
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 23
LNA (Düflük Gürültü Amplifikatörü) Özelli¤inin Kullan›lmas›
TV’nin zay›f sinyal kulland›¤› durumlarda bu ifllev çok yararl›d›r. LNA,
gürültünün olmad›¤› zay›f sinyal alanlar›nda TV sinyallerini yükseltir. Bu
özellik yaln›zca sinyalin zay›f oldu¤u durumlarda ve ilgili kanal›n ek
bilgileri haf›zaya al›nm›flsa çal›fl›r.
1
Tafl›
Girifl
Geri
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
LNA seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin.
6
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
r.
Kapal›
: Kapal›
Aç›k
Ana menü görüntülenir.
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
➢
… Daha
LNA
Ara
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Kanal
TV
◆ LNA, Aç›k konumundayken görüntü parazitli ise, Kapal›
konumunu seçin.
◆ Her kanal için LNA ayar› yap›lmal›d›r.
Kanal Tarama Resminin Görüntülenmesi
Bu özellik haf›zas›na ald›¤› tüm kanallar› otomatik olarak tarar.
Kanal
TV
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
… Daha
LNA
Ara
Ana menü görüntülenir.
: Kapal›
√
√
Kanal seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kanal grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Ara seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Tafl›
Ara
P 1
Sonuç:
Belle¤e kaydedilmifl her kanal› iç görüntü arac›l›¤›yla
s›ras›yla izleyebilirsiniz. ‹zleme bitti¤inde ya da
durduruldu¤unda PIP özelli¤i aktif hale geçecektir.
Girifl
*
P 9
*
Geri
Türkçe - 23
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 24
Bilgilerin Görüntülenmesi
Uzaktan kumanda üzerinde “INFO” (Bilgi) dü¤mesine basarak kanal
bilgilerini ve seçti¤iniz ayar durumunu görebilirsiniz. Görüntülenen bilgi
seçilen kayna¤a göre farkl›l›k gösterir.
P1 ✽
Mono
Görüntü
Ses
SRS TSXT
Kapan›fl Ayar›
Saat
Standart
Kiflisel
Kapal›
Kapal›
-- : -TV
Mevcut Resmin Dondurulmas›
Televizyon izlerken “STILL” (DONDUR) dü¤mesine basarak görüntüyü
dondurabilirsiniz. Normal izleme durumuna geri dönmek için yeniden
bu dü¤meye bas›n.
➢
Still
Türkçe - 24
PIP modunda, ana ve iç resimler ayn› anda dondurulur.
‹z
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 25
Resim Standard›n›n De¤ifltirilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun resim türünü seçebilirsiniz.
gi
Görüntü
TV
1
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
MENU dü¤mesine bas›n.
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
Sonuç:
5
Modu seçili halde mevcut seçenekler görüntülenir.
ENTER dü¤mesine bir kez daha bas›n. … ya da † dü¤mesine
basarak istenen seçimi yap›n.
Sonuç:
Girifl
Geri
: Standard
Dinamik
Standart100
Sinema 50
65
50
50
Afla¤›daki modlar seçilebilir.
Tafl›
Girifl
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
√
√
Modu
Modu
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
Ton (G/R)
S›frl
Dinamik - Standart - Sinema
6
√
√
√
√
√
Modu seçilir.
TV
4
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
√
: Kapal›
Sadece P.MODE (Görüntü Modu) dü¤mesine basarak da bu
seçenekleri istedi¤iniz flekilde ayarlayabilirsiniz.
ü
Türkçe - 25
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 26
Görüntü Ayarlar›n›n Yap›lmas›
Televizyonunuzda, resim kalitesine kumanda etmenizi sa¤layacak bir
dizi ayar vard›r.
Görüntü
TV
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
Tafl›
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
√
√
√
√
√
: Kapal›
√
√
Girifl
1
Sonuç:
2
Tafl›
: Standard
√
100
50
65
50
50
Girifl
4
Geri
100
6
Seçenekler her modda ayarlanabilir (Dinamik, Standart veya
Sinema).
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Modu seçili halde mevcut seçenekler görüntülenir.
… ya da † dü¤mesine basarak ilgili seçene¤i (Kontrast, Parlakl›k,
Netlik, Renk ya da Ton (G/R) – yaln›zca NTSC) seçin. ENTER
dü¤mesine bas›n.
➢
Kontrast
Görüntü seçilir.
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
Sonuç:
5
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Modu
Modu
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
Ton (G/R)
S›frl
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
3
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Modu menüsü yeniden görüntülenir.
Modu
Modu
Kontrast
Parlakl›k
Netlik
Renk
Ton (G/R)
S›frl
Tafl›
: Standard
√
100
50
65
50
50
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
Geri
Tafl›
: Standart
: K›rm›z›1
Mavi2
: 16 : 9Mavi1
Normal
: Kapal›
K›rm›z›1
: Aç›k
K›rm›z›2
Görüntü ayarlar›n› fabrika ç›k›fl de¤erlerine getirmek için … veya †
basarak S›frl seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
8
Girifl
Görüntü
TV
7
Daha önce ayarlanan resim ayarlar› fabrika ç›k›fl
ayarlar›na geri döner.
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
9
Renk Tonu seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
10
… ya da † dü¤mesine basarak istenen seçimi yap›n.
Sonuç:
Afla¤›daki modlar seçilebilir.
: Kapal›
Mavi2 - Mavi1 - Normal, K›rm›z›1 - K›rm›z›2
Girifl
Geri
11
Türkçe - 26
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
‹z
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 27
Resim Boyutunun Seçilmesi
‹zleme gereksinimlerinize en uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.
Görüntü
TV
1
Sonuç:
2
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
MENU dü¤mesine bas›n.
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Boyut seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
TV
Modele ba¤l› olarak afla¤›daki modlar mevcuttur.
➢
… veya † dü¤mesine bas›larak Zoom1,
Zoom2 veya 14:9 modunda yükseltme
yap›labilir.
◆ Oto genifl: Görüntülenen resim büyütülerek, 4:3
oran› yerine 16:9 oran›na uygun olarak geniflletilir.
◆ 16:9: Görüntüyü, 16:9 oran›nda genifl moda geçirir.
◆ Panoromik: Panoramik görüntünün genifl en-boy
oran›n› seçmek için bu modu kullan›n.
◆ Zoom: Görüntünün boyutunu ekranda dikey olarak
büyütür.
◆ 14:9: Görüntüyü 4:3’den daha fazla büyütür.
◆ 4:3: Resim boyutunu 4:3 normal moda getirir.
a
R
†
◆ 16:9 - 4:3
(PC, HDMI ya da DVI Modu).
➢
5
√
√
√
√
√
: Kapal›
√
√
Girifl
Boyut
Tafl›
TV
Girifl
Geri
Boyut
Oto Genifl
16:9
Panoromik
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
Tafl›
Girifl
Bu modda resim konumunu ( ,
) ve
boyutunu ( ) ayarlamak için … ya da †
dü¤mesine bas›n. (DTV sinyalleri - 480i/480p,
576i/576p, 720p, 1080i için geçerli de¤ildir.)
… ya da † dü¤mesine basarak gereken modu seçin. ENTER
dü¤mesine bas›n.
➢
Geri
Oto Genifl
16:9
Panoromik
Zoom1
Zoom2
14:9
4:3
◆ Oto genifl - 16:9 - Panoromik - Zoom1 - Zoom2 14:9 - 4:3
k,
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
◆ Sadece uzaktan kumanda üzerinde bulunan P.SIZE
dü¤mesine basarak, bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
◆ Cihaz modunda ekran boyutu olarak Panaroma
seçemezsiniz.
◆ PC veya HDMI modunda sadece 16:9, 4:3 ekran boyutu
seçilebilir.
◆ PIP On durumundayken ekran otomatik olarak 16:9 ekran
boyutuna gelir.
◆ PIP On konumunda iken ekran boyutunu de¤ifltirirseniz PIP
otomatik olarak kaybolur.
Türkçe - 27
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 28
Dijital NR (Dijital Gürültü Azaltma) Özelli¤inin Kullan›lmas›
Televizyonunuzun ald›¤› sinyaller zay›fsa, ekranda görüntülenebilecek
statik ve hatal› görüntüleri azaltmak için bu özelli¤i kullan›n.
Görüntü
TV
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
Kapal›
: Aç›k Aç›k
1
Sonuç:
2
: Kapal›
Tafl›
Girifl
MENU dü¤mesine bas›n.
Görüntü seçilene kadar … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Ana menü görüntülenir.
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Dijital azal seçilene kadar … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin.
6
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Bu özellik, 3B parazit indirgeme, ayr›nt› güçlendirme, kontrast
güçlendirme ve beyaz rengin güçlendirilmesi özellikleri ile daha ayr›nt›l›
görüntü olana¤› sa¤lar.
Görüntü
TV
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
Move
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›kKapal›
Demo
Aç›k
: Kapal›
1
Sonuç:
2
Enter
MENU dü¤mesine bas›n.
Return
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
DNIe seçmek için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
5
Ayar› de¤ifltirmek için … ya da † dü¤mesine bas›n.
DNIe Demo
DNIe Aç›k
DNIe Kapal›
6
◆ Kapal›
DNIe modunu kapat›r.
◆ Demo
DNI’y› uygulamadan önceki ekran sa¤da,
sonraki ekran ise solda görüntülenir.
◆ Aç›k
DNIe modunu açar.
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
Türkçe - 28
DNIe dü¤mesine basarak da bu seçenekler aras›ndan seçim
yapabilirsiniz.
B
“S
e
g
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 29
Renk Kontrolüm Ayarlar›n›n Yap›lmas› – (Kolay Kontrol)
Bu özellik, önceden ayarlanm›fl ayarlar› (“Mavi”, “Yeflil ”, “Pembe ”,
“Standart ”, “Kiflisel ”) kullanarak ve ekrandaki di¤er renkleri
etkilemeden ten, gökyüzü ve yeflillik tonlar›n› ayarlayarak tercihlere
göre ayar yapmay› sa¤lar.
1
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Renk Kontrolleri seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
√
√
√
√
√
: Kapal›
√
√
Girifl
Geri
Renk Kontrolleri
TV
Kolay Kontrol
Detay Kontrolü
: Kiflisel
√
√
Girifl
Geri
Kolay Kontrol seçili halde mevcut seçenekler
görüntülenir.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
5
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü
TV
Tafl›
Seçilebilir modlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ Mavi
Temiz mavi renkleri vurgular.
Orijinal
Kiflisel
◆ Yeflil
Yumuflak Yeflil renkleri vurgular.
l›
◆ Pembe
S›cak Ten Renklerini vurgular.
◆ Standart
Standart Resim
Kolay Kontrol
œ
œ √ Tafl›
Kiflisel
Girifl
◆ Kiflisel
Detay Kontrolü menüsündeki ayar de¤ifliklikleri
otomatik olarak Kiflisel seçene¤i içine ayarlan›r
(bir sonraki sayfaya bak›n).
6
œ ya da √ dü¤mesine basarak gereken modu seçin.
Sonuç:
e
Seçilen mod sa¤da görüntülenirken, orijinal resim (ayar
öncesi) solda görüntülenir.
7
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
◆ Bu özellik girifl kayna¤›na ba¤l› olarak (PC ya da HDMI
modunun PC format sinyali) çal›flmayabilir.
◆ Bu özellik “DNIe” “On” veya “Demo” (deneme) moduna
ayarl›yken çal›fl›r.
Türkçe - 29
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 30
Renk Kontrolüm Ayarlar›n›n Yap›lmas› – (Ayr›nt›l› Kontrol)
Afla¤›daki ayarlar kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
Görüntü
TV
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
√
√
√
√
√
: Kapal›
√
√
Tafl›
Girifl
Geri
Renk Kontrolleri
TV
Kolay Kontrol
Detay Kontrolü
√
√
: Kiflisel
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
Girifl
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Renk Kontrolleri seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
5
Detay Kontrolü seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
… ya da † dü¤mesine basarak istenen seçimi (Pembe, Yeflil veya
Mavi) yap›n. ENTER dü¤mesine bas›n.
7
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Detay Kontrolü
Sonuç:
50
50
50
8
9
Girifl
Geri
10
Ayarl›
Detay Kontrolü
Pembe
50
œ √ Ayarla
Tafl›
TV
Geri
Detay Kontrolü
Pembe
Yeflil
Mavi
S›frl
50
50
50
Tafl›
Girifl
Türkçe - 30
Geri
Detay Kontrolü grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
Görüntü ayarlar›n› fabrika ç›k›fl de¤erlerine getirmek için … veya †
basarak S›frl seçin.
Sonuç:
Orijinal
Ayar de¤erinin de¤ifltirilmesi ayarlanan ekran› yeniler.
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Mevcut seçenekler listelenenir.
6
Geri
Pembe
Yeflil
Mavi
S›frl
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
Tafl›
Ana menü görüntülenir.
Daha önce ayarlanan renk ayarlar› fabrika ç›k›fl
ayarlar›na geri döner.
ENTER dü¤mesine bas›n.
T
g
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 31
Film Modunun Ayarlanmas›
Tüm kaynaklardan gelen film sinyalleri otomatik olarak alg›lan›r ve
görüntü en iyi kalite elde edilecek flekilde ayarlan›r.
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Film modu özelli¤ini seçmek için, … ve ya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin.
a
6
◆ Kapal›
Film modu kapat›l›r.
◆ Aç›k
Tüm kaynaklardan gelen film sinyalleri
otomatik olarak alg›lan›r ve görüntü en iyi
kalite elde edilecek flekilde ayarlan›r.
Görüntü
TV
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film modu
PIP
Tafl›
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
√
√
√
√
√
Kapal›
: Kapal›
Aç›k
√
√
Girifl
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
Bu özellik, PC, HDMI, Di¤er Cihaz (480p/576p/720p/1080i) veya
DVI modlar›nda kullan›lamaz.
†
Türkçe - 31
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 32
Resim ‹çinde Resim (PIP) ‹zleme
Görüntü
TV
Modu
Renk Tonu
Boyut
Dijital azal
DNIe
Renk Kontrolleri
Film Modu
PIP
Tafl›
: Standart
: K›rm›z›1
: 16 : 9
: Kapal›
: Aç›k
√
√
√
√
√
: Kapal›
√
√
Girifl
Ana resim alt›nda TV programlar›ndan ya da harici A/V ayg›tlar›ndan
gelen bir alt resim görüntüleyebilirsiniz. Bu yolla, TV veya baflka bir
görüntü girdisi izlerken, ayn› anda baflka bir TV program› ya da ba¤l›
ayg›tlardan gelen video girdisini izleyebilirsiniz.
1
Sonuç:
Görüntü seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
PIP
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
: On Kapal›
: TV Aç›k
:
:
: P6
Girifl
Geri
Görüntü grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
PIP seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Ana menü görüntülenir.
Geri
2
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
PIP seçilir.
5
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n. Etkinlefltirmek için, … ya da †
dü¤mesine basarak PIP’yi Aç›k konumuna ayarlay›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
6
Kaynak seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n. … ya da † dü¤mesine basarak iç görüntünün
hangi kaynaktan al›naca¤›n› seçin.
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Tafl›
: On TV
: TV Hrc.1
Hrc.2
Hrc.3
:
AV
:
S-Video
: P6
Girifl
Sonuç:
Geri
➢
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
: Aç›k
: TV
:
:
: P6
√
√
√
√
√
√
Girifl
Tafl›
De¤ifltirme seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Ana görüntü ve iç görüntünün yerleri de¤iflir.
Geri
Boyut seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n. … ya da † dü¤mesine basarak iç
resmin boyutunu seçin.
Sonuç:
Mevcut boyutlar görüntülenir:
- Büyük
- Küçük
- Double1 (Çift1)
- Double2 (Çift2)
:
:
: P6
Geri
10
Türkçe - 32
P
8
: Aç›k
: TV
Girifl
TV - Hrc.1 - Hrc.2 - Hrc.3 - AV - S-Video - Parça - PC HDMI
ENTER dü¤mesine bas›n.
PIP
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
D
7
9
TV
Mevcut kaynaklar görüntülenir:
Ana resim Component, PC veya HDMI modundayken
sadece TV, Hrc.1, Hrc.2, Hrc.3, AV veya S-Video
kaynaklar› mevcuttur.
Sonuç:
Tafl›
U
ENTER dü¤mesine bas›n.
S
P
-
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 33
Resim içinde Resim (PIP) ‹zlemek (devam)
Konum seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n. … ya da † dü¤mesine basarak iç resmin
konumunu seçin.
11
Sonuç:
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Kullan›labilecek konumlar görüntülenir:
Tafl›
➢
Konum, “
” (Double1) veya “
boyutu modlar›nda seçilemez.
:
:
: P6
Girifl
ENTER dü¤mesine bas›n.
13
Prog. seçmek için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n. … ya da † dü¤mesine basarak iç görüntüde izlemek
istedi¤iniz kanal› seçebilirsiniz.
ENTER dü¤mesine bas›n.
PIP
TV
PIP
Kaynak
De¤ifltirme
Boyut
Konum
Program
Tafl›
: Aç›k
: TV
:
:
: P6
Dü¤meler
Özellik
PIP
PIP ifllevini do¤rudan etkinlefltirmek veya devre d›fl›
b›rakmak için kullan›l›r.
SWAP
Ana görüntü ve alt görüntünün karfl›l›kl› yer
de¤ifltirmesi için kullan›l›r.
P
/
P6
Girifl
Uzaktan kumandan›n kolay ifllevleri
➢
Geri
” (Double2) resim
12
14
: Aç›k
: TV
Ana resim Video modunda ve iç resim TV
modundayken iç resmin kanal›n› de¤ifltirdikten
sonra SWAP dü¤mesine basarsan›z ana resmin
sesini duyamazs›n›z. Bu durumda, ana resim
kanal›n› yeniden seçin.
Alt görüntünün kanal›n› seçmek için kullan›l›r.
Türkçe - 33
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 34
Ses Standard›n›n De¤ifltirilmesi
Belirli bir yay›n› izlerken kullan›lacak özel ses efekti türünü
seçebilirsiniz.
Ses
TV
: Kiflisel
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Oto ses ayar
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
Modu
√
Ekolayzer
1
Tafl›
Girifl
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses
: Custom
Standart
Müzik
Ekolayzer
Sinema
SRS TSXT
: Kapal›
Konuflma
Oto ses ayar
: Kapal›
Kiflisel
Dahili sessizlik : Kapal›
Ana menü görüntülenir.
Ses seçmek için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
3
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
S
Modu seçilir.
Modu
4
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak seçimi yap›n. Ses etkileri afla¤›daki
s›rayla görüntülenir.
Standart - Müzik - Sinema - Konuflma - Kiflisel.
Tafl›
Girifl
Geri
6
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
Sadece S.MODE (Ses Modu) dü¤mesine basarak da bu
seçenekleri istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz.
T
o
ö
o
fla
sa
Türkçe - 34
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 35
Ses Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi
Ses ayarlar› kiflisel tercihlerinize göre de¤ifltirilebilir.
Ses
TV
1
: Kiflisel
√
SRS TSXT
: Kapal›
√
Oto ses ayar
: Kapal›
√
Dahili sessizlik : Kapal›
√
Modu
MENU dü¤mesine bas›n.
√
Ekolayzer
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Ses seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Tafl›
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Ekolayzer seçimi için, … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geçerli seçenek seçili halde Ekolayzer menüsü
görüntülenir.
R
6
œ ya da √ dü¤mesine basarak ayarlanacak seçene¤i seçin.
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için … ya da † dü¤mesine bas›n.
L
+
+
0
0
-
-
100Hz 300Hz 1KHz 3KHz 10KHz
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
Geri
Ekolayzer
TV
ki
5
Girifl
√ Tafl›
Ayarla
Geri
Ekolayzer ayarlar›nda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
standard› otomatik olarak Kiflisel olarak seçilir.
SRS TSXT’nin Ayarlanmas›
TruSurround XT, 5.1 çok kanall› bir içeri¤i iki hoparlör üzerinden
oynatma sorununu çözen patentli bir SRS teknolojisidir. TruSurround
özelli¤i, televizyonun içinde bulunan sabit televizyon hoparlörleri dahil
olmak üzere, her tür iki hoparlörlü yeniden oynatma sistemi üzerinden
flafl›rt›c› düzeyde gerçek surround ses deneyiminin elde edilmesini
sa¤lar. Tüm çok kanall› formatlarla tam uyumludur.
1
Modu
: Kiflisel
Ekolayzer
SRS TSXT
: Kapal›
Kapal›
3D Mono
: Kapal›
Stereo
Dahili sessizlik : Kapal›
Oto ses ayar
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ses
TV
Ana menü görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Ses seçilene kadar … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
SRS TSXT seçilene kadar … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak, Kapal›, 3B Mono veya Stereo
seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
➢
TruSurround XT, SRS ve (
) ‹flareti, SRS
Labs Inc flirketinin ticari markalar›d›r.
TruSurround XT teknolojisi SRS Labs Inc.
lisans› ile bu cihaza dahil edilmifltir.
Bu seçenekleri yaln›zca SRS (
ayarlayabilirsiniz.
) dü¤mesine basarak da
Türkçe - 35
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 36
Ses Seviyesinin Otomatik Olarak Ayarlanmas›
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve her kanal
de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay de¤ildir. Bu özellik
modülasyon sinyali yüksekse ses ç›k›fl›n› düflürerek ya da modülasyon
sinyali çok zay›fsa ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen kanal›n ses düzeyini
otomatik olarak ayarlar.
Ses
TV
Modu
: Kiflisel
Ekolayzer
SRS TSXT
: Kapal›
Oto ses ayar
: Kapal›
Kapal›
Aç›k
Dahili sessizlik : Kapal›
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl
2
Ses seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Türkçe - 36
Ana menü görüntülenir.
Geri
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Oto ses ayar seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
H
k
s
n
ni
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 37
Harici Hoparlörlerin Keyfini Ç›kar›n
Harici hoparlörleri olan Ev Sinemas› veya Yükseltici gibi bir cihaz
kullan›rken, TV’nin iç hoparlörlerini devre d›fl› b›rakmak için “Dahili
sessizlik” özelli¤ini “Aç›k” konumuna alabilirsiniz.
Ses
TV
Modu
: Kiflisel
Ekolayzer
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
SRS TSXT
: Kapal›
Oto ses ayar
: Kapal›
Dahili sessizlik : Kapal›
Kapal›
Aç›k
Ses seçilene kadar … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ses grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Dahili sessizlik seçilene kadar … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin.
6
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
Tafl›
Girifl
Dahili sessizlik Aç›k konumundayken
/ veya MUTE
dü¤meleri çal›flmaz. Bu konumda
/ veya MUTE
dü¤melerine basarsan›z Uygun de¤il mesaj› görüntülenir.
Türkçe - 37
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 38
Ses Modunun Seçimi (Modele ba¤l›d›r)
“DUAL I-II” dü¤mesi, ses sinyali iflleme ve ç›k›fl ifllevlerine kumanda
eder/görüntüler. Televizyon aç›ld›¤›nda, bu mod o anki yay›na ba¤l›
olarak “Dual-I” ya da “Stereo” ön ayarlar›na otomatik olarak geçer.
NICAM
Stereo
Yay›n türü
Ekran üstü göstergeler
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono (Normal kullan›m)
Normal +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM Çift 1/2
NICAM Dual 1 →
NICAM Dual 2 →
Mono
Normal yay›n
(Standart ses)
Mono
‹ki dilli ya da Dual I/II
Dual I ↔ Dual II
Stereo
➢
NICAM Stereo ↔ Mono
(Zorlanm›fl mono)
Stereo ↔ Mono
(Zorlanm›fl Mono)
◆ Yay›n alma koflullar› bozuldu¤unda, ses modu Mono
haldeyken dinlemek daha kolay olur.
◆ Stereo sinyali zay›fsa ve otomatik geçifl meydana geliyorsa
Mono’ya geçin.
◆ AV modunda mono ses al›rken televizyonun yan taraf›ndaki
“AUDIO-L” girifline ba¤lay›n. Mono ses yaln›zca sol
hoparlörden geliyorsa, DUAL I-II dü¤mesine bas›n.
Türkçe - 38
T
sa
za
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 39
Geçerli Saatin Ayarlanmas› ve Gösterilmesi
Televizyonun saatini ayarlayarak “Bilgi” dü¤mesine bast›¤›n›zda geçerli
saatin ekranda görünmesini sa¤layabilirsiniz. Otomatik açma/kapatma
zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için, saati ayarlaman›z gerekir.
➢
1
2
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
Televizyonun arkas›ndaki power (güç) dü¤mesine e “OFF” (O)
konumuna do¤ru bast›¤›n›zda, saat ayar› s›f›rlanacakt›r.
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum
TV
Tafl›
Ana menü görüntülenir.
Girifl
TV
4
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
Geri
Zaman
Saat Ayar›
- -:- -
ENTER dü¤mesine bas›n.
√
: Kapal›
√
Aç›l›fl
Kapal›
√
Kapan›fl
Kapal›
√
Kapan›fl Ayar›
Zaman seçimi … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
5
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
√
√
√
√
√
√
√
√
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
: Türkçe
Zaman grubunda bulunan seçenekler, Saat Ayar› seçili
halde görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
TV
Sonuç:
Saat Ayar›
Saat Ayar› menüsü görünür.
6
Saat ya da Dakika ayar›na geçmek için œ ya da √ dü¤mesine
bas›n. Geçerli saat ayarlar›n› … ya da † dü¤mesine basarak
yap›n.
7
Ayar› tamamlay›nca, ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
8
Geçerli saati görüntülemek için INFO dü¤mesine bas›n.
√ Tafl›
Saat
Dakika
12
00
Ayarla
Türkçe - 39
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 40
Uyku Zamanlay›c›s›n›n Ayarlanmas›
Televizyonun otomatik olarak Standby (Bekleme) moduna geçme
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
Tafl›
√
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Girifl
Saat Ayar›
Kapan›fl Ayar›
Aç›l›fl
Kapan›fl
Tafl›
11 : 35
: Off Kapal›
Off 30
60
Off
90
120
150
180
Girifl
Geri
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
Zaman
TV
1
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Zaman seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Zaman grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
5
Kapan›fl Ayar› seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
6
… ya da † dü¤mesine basarak önceden ayarlanm›fl zaman
aral›klar›n› (Kapal›, 30, 60, 90, 120, 150, 180) seçin.
7
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
➢
◆ Bu seçenekleri, SLEEP dü¤mesine basarak da
ayarlayabilirsiniz.
◆ Uyku zamanlay›c›s› henüz ayarlanmam›flsa, Kapal›
görüntülenir. Uyku zamanlay›c›s› ayarlanm›flsa, televizyonun
Standby moduna geçmesine kalan zaman görüntülenir.
➢
Türkçe - 40
TV’niz 15 dakika veya daha uzun bir süre boyunca girifl sinyali
almazsa kendili¤inden kapan›r.
A
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 41
Televizyonun Otomatik Olarak Aç›lmas› ve Kapanmas›
Aç›k ya da Kapal› zamanlay›c›lar›n› ayarlayarak, televizyonunuzun:
◆ Otomatik olarak aç›l›p ayarlama s›ras›nda seçti¤iniz kanal›
göstermesini ve;
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
◆ Seçti¤iniz bir zamanda otomatik olarak kapanmas›n›
sa¤layabilirsiniz
➢
1
‹lk ad›m televizyonun saatini ayarlamakt›r (Sayfa 39’daki
“Günlük Saatin Ayarlanmas› ve Görüntülenmesi” bölümüne
bak›n). Henüz saati ayarlamad›ysan›z, ‹lk önce saati
ayarlay›n mesaj› görüntülenir.
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Ana menü görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Zaman seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
5
Aç›l›fl seçmek için … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Aç›l›fl grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Tafl›
Girifl
√
√
√
√
√
√
√
√
Geri
Zaman
TV
11 : 35
√
: Kapal›
√
Aç›l›fl
Kapal›
√
Kapan›fl
Kapal›
√
Saat Ayar›
Kapan›fl Ayar›
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
2
Kurulum
TV
Tafl›
Girifl
Geri
Aç›l›fl
TV
Saat
Dakika
12
00
Prog.
P 1
œ veya √ dü¤mesine basarak, Saat, Dakika, Prog. ve Düzey ile
ilgili tercihlerinizi belirleyin. Bu ayarlar› … ya da † dü¤mesine
basarak yap›n.
6
n
Düzey
Aktif
10
Hay›r
√ Tafl›
‹stedi¤iniz ayarlarla Aç›l›fl seçene¤ini etkinlefltirmek için, … ya da
† dü¤mesine basarak Aktif seçene¤ini seçin, sonra … ya da †
dü¤mesine basarak Evet seçin.
7
Ayarla
Kapan›fl
TV
Saat
8
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Zaman grubunda bulunan seçenekler yeniden
görüntülenir.
Kapan›fl seçmek için … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Kapan›fl grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
9
10
Dakika
12
00
Aktif
Hay›r
√ Tafl›
Ayarla
Kapan›fl ayar›, Aç›l›fl ayar yöntemi ile ayn›d›r.
➢
Geri
Otomatik Güç Kapatma
Otomatik güç kapatma, TV zamanlay›c› ile aç›ld›ktan sonra 3
saat içinde herhangi bir kontrol dü¤mesi etkinlefltirilmezse TV’yi
otomatik olarak kapar. Bu fonksiyon yaln›zca “Aç›k”
modundayken çal›fl›r ve TV’nin uzun süre aç›k kalmas› halinde
oluflabilecek s›z›nt›, kaza ya da afl›r› ›s›nmay› engeller.
Türkçe - 41
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 42
Mavi Ekran Modunun Ayarlanmas›
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa, parazitli resim
artalan›n›n yerine otomatik olarak mavi ekran geçer. Düflük kaliteli
resmi görmeye devam etmek isterseniz “Mavi ekran” modunu “Kapal›”
olarak seçmelisiniz.
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
Tafl›
: Türkçe
Kapal›
: Kapal›
: Aç›k Aç›k
: Kapal›
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
Geri
2
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Mavi Ekran seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin.
6
ENTER dü¤mesine bas›n.
Melodi Sesinin Ayarlanmas›
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi sesi duyars›n›z.
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
Tafl›
1
: Türkçe
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
: Kapal›
: Aç›kKapal›
: Kapal›
Aç›k
2
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Girifl
Türkçe - 42
Geri
Ana menü görüntülenir.
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Melodi özelli¤ini seçmek için, … ya da † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kapal› ya da Aç›k seçene¤ini
seçin.
6
ENTER dü¤mesine bas›n.
B
M
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 43
Renk Zay›fl›¤›n› Gelifltirme Özelli¤inin Kullan›lmas›
Bu özellik, kullan›c›n›n belirli bir renk zay›fl›¤›na göre K›rm›z›, Yeflil veya
Mavi renkleri ayarlar.
”
1
2
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
Renk Zay›fl›¤› seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
TV
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n. Aç›k seçimi için … veya †
dü¤mesine ve ard›ndan ENTER dü¤mesine bas›n.
6
Ayarlamak istedi¤iniz rengin seçimi için … veya † dü¤mesine ve
ard›ndan ENTER dü¤mesine bas›n.
7
Tercihinize göre ayarlamak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n.
8
Onaylamak için ENTER veya MENU dü¤mesine bas›n.
√
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Geri
Renk Zay›fl›¤›
Renk Zay›fl›¤›
K›rm›z›
Yeflil
Mavi
Renk Zay›fl›¤› grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
5
Kurulum
TV
: Off Kapal›
Aç›k
Tafl›
TV
Girifl
0
0
0
Geri
Renk Zay›fl›¤›
Renk Zay›fl›¤›
K›rm›z›
Yeflil
Mavi
: Kapal›
Tafl›
0
0
0
Girifl
Geri
Renk Zay›fl›¤›
K›rm›z›
Tafl›
0
œ √ Ayarla
Türkçe - 43
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 44
PC Modunda Görüntünün Ayarlanmas›
➢
1
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
Tafl›
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Girifl
Geri
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Konum
√
Otomatik Ayarlama
√
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
PC seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Girifl
Kaba
PC grubunda kullan›labilecek seçenekler görüntülenir.
5
… ya da † dü¤mesine basarak Kaba veya ‹nce seçimini yap›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
6
‹stedi¤iniz ayara ulaflmak için œ ya da √ dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
Sonuç:
50
0
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
PC
Kaba
‹nce
SOURCE dü¤mesini kullanarak PC moduna geçin.
PC menüsü yeniden görüntülenir.
Geri
7
Konum seçimi için … ya da † dü¤mesine bas›n. ENTER
dü¤mesine bas›n. …/†/œ/√ dü¤mesine basarak istedi¤iniz
konumu seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
8
Ekran kalitesini ve konumunu otomatik olarak ayarlamak için … ya
da † dü¤mesine basarak Otomatik Ayarlama seçene¤ini seçin.
50
Sonuç:
Konum
TV
9
Ayarla
Girifl
Otomatik Ayarlama
Türkçe - 44
Geri
Otomatik Ayarlama görüntülenir. Ekran kalitesi ve
konumu otomatik olarak ayarlan›r.
ENTER dü¤mesine bas›n.
V
ka
iç
R
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 45
Bir D›fl Sinyal Kayna¤›n›n ‹zlenmesi
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar gibi ba¤l› ekipmanlardan ve TV
kayna¤›ndan (yay›n ya da kablo) gelen sinyaller aras›nda geçifl yapmak
için uzaktan kumanday› kullan›n.
1
√
‹sim De¤ifltir
√
Ana menü görüntülenir.
Girifl seçmek için … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
3
Kaynak Listesi : TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Girifl
TV
ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
Kaynak Listesi grubunda bulunan seçenekler
görüntülenir.
4
ENTER dü¤mesine tekrar bas›n.
5
Sinyal kayna¤› seçimi için … ya da † dü¤mesine ve ard›ndan
ENTER dü¤mesine bas›n.
Geri
Kaynak Listesi
TV
TV
Hrc.1
Hrc.2
Hrc.3
AV
S-Video
Parça
† Daha
Tafl›
➢
Girifl
-------------------
Girifl
Bu seçenekleri yaln›zca SOURCE dü¤mesine basarak da
ayarlayabilirsiniz. Televizyonu izlerken harici kayna¤›
de¤ifltirirseniz, görüntünün de¤iflmesi k›sa bir süre alabilir.
Türkçe - 45
Geri
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 46
Harici Kaynaklara Ad Verilmesi
Bu özellik ba¤lam›fl oldu¤unuz girifl kayna¤›na ad vermenizi sa¤lar.
Girifl
TV
Kaynak Listesi : TV
√
‹sim De¤ifltir
√
1
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
2
Girifl
Geri
‹sim De¤ifltir
TV
Hrc.1
Hrc.2
Hrc.3
AV
S-Video
Parça
PC
HDMI
Move
: - - - -- - - : - - - -Video
: - - - -DVD
Kablolu Al›c›
:---HD STB
: - -Uydu
- - Al›c›s›
: - - -Receiver
:---:---Enter
Türkçe - 46
Ana menü görüntülenir.
Girifl seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Tafl›
Girifl grubunda bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
‹sim De¤ifltir seçimi için … veya † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
5
Düzenlenecek harici kayna¤› seçmek için … ya da † dü¤mesine
bas›n. ENTER dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Mevcut cihaz adlar› listelenir.
Video - DVD - Kablolu Al›c› - HD STB - Uydu
Al›c›s› - Receiver - DVD Al›c›s› - Oyun - Video
Kamera - DVD Kaydedici - DHR (DVD HDD
Recorder) - PC - TV.
Return
T
s
6
… ya da † dü¤mesine basarak gerekli cihaz› seçin.
7
Onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
B
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 47
Teleteks Özelli¤i
Televizyon kanallar›n›n ço¤u, Teleteks arac›l›¤› ile yaz›l› bilgi hizmeti
sunar. Sa¤lanan bilgiler afla¤›dakileri içerir:
◆ Televizyon program zamanlar›
◆ Haber bültenleri ve hava durumu tahminleri
◆ Spor sonuçlar›
◆ Seyahat bilgileri
Bu bilgiler numaralanm›fl sayfalara bölünmüfltür (flekle bak›n).
Bölüm
A
B
C
D
E
F
➢
‹çindekiler
Seçilen sayfa numaras›.
Yay›n yapan kanal›n ad›.
Geçerli sayfa numaras› ya da arama göstergeleri.
Tarih ve saat.
Metin.
Durum bilgileri.
FASTEXT bilgileri.
Teleteks bilgileri ço¤unlukla artarda s›ralanm›fl birden çok
sayfaya bölünmüfltür ve bunlara:
◆ Sayfa numaras›n› girerek
◆ Listeden bir konu seçerek
◆ Renklere göre ayr›lm›fl bafll›k seçerek (FASTEXT sistemi)
eriflilebilir.
Türkçe - 47
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 48
Teleteks Bilgilerinin Görüntülenmesi
‹stedi¤iniz zaman teleteks bilgilerini televizyonunuzun ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al›fl›n›n
☛ Teleteks
düzenli olmas› zorunludur; aksi takdirde:
◆ Baz› bilgiler kaybolabilir
◆ Baz› sayfalar görünmeyebilir
1
P veya P dü¤melerine basarak, Teletekst hizmeti sunan
kanal› seçin.
2
Teletekst modunu etkinlefltirmek için, TTX/MIX (
)
dü¤mesine bas›n.
Sonuç: ‹çindekiler sayfas› görüntülenir.
(dizin) dü¤mesine
bas›larak bu sayfa her an yeniden görüntülenebilir.
3
TTX/MIX (
) dü¤mesine yeniden bas›n.
Sonuç: Ekran ikiye bölünür. Bu Çift Teleteks özelli¤i, as›l yay›n›
ve teleteks bilgilerini ekranda ayr› ayr› görüntülemenizi
sa¤lar.
4
Teletekst bilgilerini tek bir ekran üzerinde görüntülemek isterseniz,
yeniden TTX/MIX (
) dü¤mesine bas›n.
5
Teletekst görünümünden ç›kmak için yeniden TV (
bas›n.
) dü¤mesine
Görüntüleme Seçeneklerinin Seçilmesi
Bir Teleteks sayfas› görüntüledi¤inizde, gereksinimlerinize uyan çeflitli
seçenekleri seçebilirsiniz.
Görüntülemek için...
Türkçe - 48
Bu dü¤melere
bas›n...
◆ Gizli metin
(örne¤in, yar›flma programlar›n›n yan›tlar›)
(aç›kla)
◆ Normal ekran
Yeniden
(aç›kla)
◆ Numaras›n› girilen ikincil sayfa
(alt sayfa)
◆ Sayfa aran›rken normal yay›n
(iptal)
◆ Sonraki sayfa
(sayfa yukar›)
◆ Önceki sayfa
(sayfa afla¤›)
◆ Afla¤›daki k›s›mlarda iki kat büyüklükte harfler:
• Ekran›n üst yar›s›
• Ekran›n alt yar›s›
(boyut)
• Bir kez
• ‹ki kez
◆ Normal ekran
• Üç kez
U
d
e
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 49
Bir Teleteks Sayfas›n›n Seçilmesi
Uzaktan kumandan›n say›sal tufllar›na basarak sayfa numaras›
do¤rudan girilebilir.
1
‹çindekiler sayfas›nda verilen üç basamakl› sayfa numaras›n›, ona
karfl› gelen say›sal tufllara basarak girin.
Sonuç:
2
Geçerli sayfa sayac› girilen de¤ere geçer ve sayfa
görüntülenir. Seçilen sayfa bir dizi ikincil sayfa ile
ba¤lant›l›ysa, ikincil sayfalar s›rayla gösterilir. Herhangi
bir sayfada görüntüyü dondurmak için
(tut)
dü¤mesine bas›n. Devam etmek için yeniden bu
dü¤meye bas›n.
Yay›n flirketi FASTEXT sistemini kullan›yorsa, Teleteks sayfas›nda
yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve bu konular uzaktan
kumanda üzerindeki renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir. Seçmek
istedi¤iniz konuya denk gelen renkli dü¤meye bas›n; eriflilebilir
konular durum sat›r›nda gösterilir.
Sonuç:
Sayfa di¤er renkli bilgilerle görüntülenir. Bu bilgiler ayn›
yolla seçilir.
3
Önceki ya da sonraki sayfay› görüntülemek için, ilgili renkli
dü¤meye bas›n.
4
Alt sayfay› görüntülemek için, afla¤›daki ad›mlara bak›n.
◆
(alt sayfa) dü¤mesine bas›n.
Sonuç: Mevcut alt sayfalar görünür.
◆ ‹stenen alt sayfay› seçin.
sayfalar› kayd›rabilirsiniz.
ya da
dü¤mesine basarak alt
Türkçe - 49
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 50
Harici Girifl/Ç›k›fllara Ba¤lant›
“EXT1” ve “EXT3” video oyunlar› cihazlar› ya da video disk oynat›c›lar gibi RGB ç›k›fl› olan cihazlar
için kullan›l›r.
VCR
①
TV’nin Arkas›
②
DVD
ya da
③
Dekoder/
Video oyun cihaz›
ya da
Video disk oynat›c›
① Bu uca ba¤lanabilecek cihazlar afla¤›da gösterilmifltir:
◆ SCART ba¤lant›s›
◆ Bir S-Video ba¤lant›s› ve iki ses RCA ba¤lant›s› (L + R); EXT2
◆ Üç RCA ba¤lant›s› (VIDEO + AUDIO-L ve R)
② ‹kinci bir VCR’›n›z varsa ve video kaset kopyalamak istiyorsan›z, kaynak VCR’›
Uydu al›c›s›
➃
EXT1’e (veya EXT3’e), hedef VCR’› da EXT2’ye ba¤lay›n. Böylece sinyali
EXT1’den (veya EXT3’den) EXT2’ye yönlendirebilirsiniz.
③ Varsa dekoderinizi VCR’a, VCR’› da televizyonunuza ba¤lay›n.
➃ Bir program kaydetmek istedi¤inizde, al›c›y› EXT1’e (veya EXT3’e), VCR’›
EXT2’ye ba¤lay›n. Böylece sinyali EXT1’den (veya EXT3’ten) EXT2’ye
yönlendirebilirsiniz.
☛
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi ba¤larken,
tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin olun.
Daha ayr›nt›l› ba¤lant› bilgileri ve ilgili güvenlik önlemleri için
cihaz›n›zla birlikte verilen belgelere bak›n.
Türkçe - 50
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 51
Ses Ç›k›fl›na Ba¤lanmas›
➢
RCA (AUDIO OUT-L ve R) ba¤lant›lar› müzik seti ya da benzeri cihazlar için kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Ses sistem
S-Video Girifline Ba¤lant›
“S-VIDEO” ve “AUDIO-L/R” ba¤lant›lar› kamera ya da VCR gibi S-Video ç›k›fl› olan cihazlarla
kullan›l›r.
Kamera
TV’nin Yan›
ve
VCR
➢
Resimleri ve sesi birlikte çalmak/oynatmak için hem S-VIDEO hem de AUDIO-L/R ba¤lant›lar›n›n
birlikte kullan›lmas› gerekir.
Türkçe - 51
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 52
Dijital Girifle Ba¤lant› Yap›lmas›
“HDMI/DVI IN” ve “AUDIO-L ve R” ba¤lant›lar› dijital ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r. Bu jaklara
yüksek dalga boylu dijital içerik koruyuculu yüksek tan›ml› resim kaynaklar› girifli yap›larak, yüksek
tan›ml› resimler kendi dijital formlar›nda görüntülenebilir.
TV’nin Arkas›
Kiflisel Bilgisayar
ve
ya da
DVD
TV’nin Arkas›
DTV al›c›s›
➢
“HDMI/DVI IN”, Analog R (k›rm›z›), G (yeflil) ve B (mavi) sinyallerini desteklemez.
☛
Türkçe - 52
HDMI (DTV Set-Top Box, DVD, vs.) kayna¤› kablosunu TV’ye
ba¤lam›fl olman›za ra¤men “Kaynak Liste”den HDMI’›
seçemiyorsan›z, HDMI kayna¤›na enerji gelip gelmedi¤ini kontrol
edin.
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 53
Ek Cihaz Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
TV’nin Arkas›
DVD
DTV al›c›s›
➢
COMPONENT IN ba¤lant›lar› DVD ya da DTV al›c›s› ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r. (480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i)
PC Girifline Ba¤lant› Yap›lmas›
“PC” (Video) ve “AUDIO-L/R” (SES (Sol+Sa¤)) ba¤lant›lar› PC’niz ile ba¤lant› kurmak için kullan›l›r.
TV’nin Arkas›
Kiflisel Bilgisayar
ve
Türkçe - 53
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 54
PC Yaz›l›m›n›z›n Kurulumu (Yaln›zca Windows)
Tipik bir bilgisayar›n Windows görüntüleme ayarlar› afla¤›da gösterilmektedir. Ancak, kulland›¤›n›z
Windows’un sürümüne ve video kart›n›za ba¤l› olarak kiflisel bilgisayar›n›z›n gerçek ekran› büyük olas›l›kla
bundan farkl›d›r. Sizin bilgisayar›n›zda aç›lan ekranlar farkl› olsa da, ço¤u durumda ayn› temel ayar bilgileri
geçerli olacakt›r. (E¤er de¤ilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayiine baflvurun.)
T
fa
1 Windows Masaüstüne fare tuflunu sa¤ t›klay›n
sonra da Özellikler’i t›klay›n. Display Dialog-Box
(‹letiflim Kutusu Görüntüle) görüntülenir.
2 Settings (ayarlar) t›klay›n ve Display Mode
(Görüntüleme Modu) ayar›n› Görüntü Modlar›
Tablosuna göre ayarlay›n. Colours (renkler)
ayarlar›n› de¤ifltirmenize gerek yoktur.
3 Advanced (‹leri Düzey) t›klay›n. Yeni bir ayar
iletiflim kutusu görüntülenir.
2
3
4 Monitor tab’›n› t›klay›n ve Screen Refresh Rate’i
(Ekran Yenileme Oran›) Görüntüleme Modlar›
Tablosunu referans alarak ayarlay›n. E¤er
mümkünse, Screen Refresh Rate yerine ayr› ayr›,
Vertical Frequency (Dikey Frekans) ve
Horizontal Frequency (Yatay Frekans) ayarlar›n›
yap›n.
◆
◆
◆
◆
5 OK dü¤mesine bas›n, pencereyi kapat›n ve
Display Registration Information penceresi
üzerindeki OK dü¤mesine bas›n. Bunu
yapt›¤›n›zda bilgisayar›n›z otomatik olarak yeniden
bafllat›labilir.
◆
6 PC’yi kapat›n ve TV’nize ba¤lay›n. (Bkz. Sayfa 53)
4
5
Türkçe - 54
➢
◆ Kulland›¤›n›z Windows’un sürümüne ve
PC’nin tipine ba¤l› olarak PC’nizde
görüntülenen ekranlar farkl›l›k gösterebilir.
◆ Televizyonunuzu bir bilgisayar ekran› olarak
kulland›¤›n›zda, 32-bit’e kadar Renkler
desteklenir.
◆ Bu durumda TV’deki görüntü Windows’un
sürümüne veya PC’nizin üreticisine ba¤l›
olarak farkl›l›k gösterebilir.
◆ PC’yi (DVI ba¤lant›s› dahil) TV’ye
ba¤larken, TV’nin destekledi¤i görüntü
ayarlar›n› kullanmal›s›n›z. Aksi takdirde Out
of input range (girifl aral›¤› d›fl›nda) mesaj›
görüntülenir.
◆
◆
◆
◆
◆
i
›,
›
n
3)
k
t
›
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 55
PC/HDMI(DVI) Girifl Modu
Türüne ve çözünürlü¤üne ba¤l› olarak Kiflisel Bilgisayar monitörünün hem ekran konumu hem de boyutu
farkl› olabilir. Afla¤›daki tablo, desteklenen tüm ekran modlar›n› göstermektedir:
Standart
Çözünürlü¤ü
VGA
720 x 400
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
832 x 624
1024 x 768
DTV
(EIA/CEA861-B)
720 x 576
720 x 480
1280 x 720p
1920 x 1080i
◆
◆
◆
◆
Yatay frekans
(kHz)
Dikey frekans
(Hz)
Piksel Saati
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H/V)
31.47
31.47
35.00
37.86
37.50
43.27
35.16
37.88
48.08
46.87
53.67
49.73
48.36
56.40
60.02
31.25
31.50
37.50
45.00
28.125
33.75
70.00
60.00
66.70
72.80
75.00
85.00
56.30
60.30
72.20
75.00
85.10
74.60
60.00
70.10
75.00
50.00
60.00
50.00
60.00
50.00
60.00
28.322
25.175
30.24
31.50
31.50
36.00
36.00
40.00
50.00
49.50
56.25
57.284
65.00
75.00
78.75
27.00
27.027
74.25
74.25
74.25
74.25
-/-/+
-/-/-/-/-+/+/++/+
+/+
+/+
-/+
-/-/+/X
X
X
X
X
X
Geçmeli tarama (interlace) modu desteklenmemektedir.
Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse televizyon normal olarak çal›flmayabilir.
Girifl sinyali “720 x 400” oldu¤unda, 4:3 modu kullan›lamaz.
640*480 PC sinyali PC/HDMI modunda temel olarak 720*480 TV sinyali olarak tan›n›r.
Sinyali 640*480 PC sinyali olarak tan›mak için Edit Name (Ad Düzenle) içinde PC seçin.
Sayfa 46’daki Harici Kaynaklara ‹sim Atama bölümüne bak›n.
Notlar
◆ PC ekran›n›n metin kalitesi için en uygunu XGA modu (1024 x 768), PC tam ekran görüntüleme modu
için en uygunu ise SVGA modudur (800 x 600).
◆ Bu televizyon bir bilgisayar ekran› olarak kullan›ld›¤› zaman 24-bit renk (16 milyon renkten fazla) desteklenir.
◆ Kiflisel bilgisayar ekran›n›zdaki görüntü, imalatç›ya (ve sizin kulland›¤›n›z Windows sürümüne) ba¤l› olarak
farkl› olabilir. Bilgisayar›n›z›n bir televizyona ba¤lanmas› ile ilgili bilgi için bilgisayar›n›z›n talimatlar kitab›na
bak›n.
◆ Yatay ve düfley frekans seçme modu varsa, düfley 60 Hz (vertical) ve yatay 31.5 kHZ (horizontal) seçin. Baz›
durumlarda, kiflisel bilgisayar kapand›¤› (ya da kiflisel bilgisayar ba¤lant›s› söküldü¤ü) zaman ekranda anormal
sinyaller (örne¤in fleritler) görülebilir. Bu durumda Video moduna girmek için SOURCE (Kaynak) dü¤mesine
bas›n. Ayn› zamanda kiflisel bilgisayar›n ba¤l› oldu¤undan emin olun.
◆ Bir dizüstü bilgisayar› televizyona ba¤larken görüntünün yaln›zca televizyon ekran›na gönderilmesini sa¤lay›n
(aksi takdirde rasgele iflaretler belirebilir).
◆ Bilgisayar modundayken, yatay senkron sinyaller düzensizleflirse bilgisayar›n güç tasarruf modunu veya kablo
ba¤lant›lar›n› denetleyin.
Türkçe - 55
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 56
Bir Giriflin Harici Ç›k›fla Yeniden Yönlendirilmesi
Televizyonunuz hangi ses/video sinyal ç›k›fllar›n›n, harici ba¤lant›
noktas›na verilece¤ini seçmenizi sa¤lar.
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Mavi ekran
Melodi
Renk Zay›fl›¤›
PC
AV ayar›
√
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
: Kapal›
: Aç›k
: Kapal›
Tafl›
Girifl
Hrc.1
: TV
√
Hrc.2
: TV
√
Hrc.3
: TV
√
Move
Enter
Return
2
Hrc.1
: TV
Hrc.2
: TV
Move
Enter
Türkçe - 56
Return
Kurulum grubu içinde bulunan seçenekler görüntülenir.
3
ENTER dü¤mesine bas›n.
4
seçilene kadar, … veya † dü¤mesine bas›n. ENTER dü¤mesine
bas›n.
Sonuç:
AV ayar› menüsü görüntülenir.
5
… ya da † dü¤mesine basarak istenen ç›k›fl ba¤lant›s›n› (Hrc.2 ya
da Hrc.3) seçin. ENTER dü¤mesine bas›n.
6
… ya da † dü¤mesine basarak ç›k›fl ba¤lant›s›na yönlendirilecek
kayna¤› seçin.
➢
TV
: TV
Hrc.1 Video
Hrc.1 S-Video
Hrc.3 Video
Hrc.3 S-Video
AV
S-Video
Hrc.3
Ana menü görüntülenir.
Kurulum seçimi için, … veya † dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
AV ayar›
TV
MENU dü¤mesine bas›n.
Sonuç:
Geri
AV ayar›
TV
1
➢
7
Hrc.1 : Varsay›lan (TV)
Hrc.2 : De¤iflken (TV, Hrc.1 Video, Hrc.1 S-Video, Hrc.3
Video Hrc.3 S-Video, AV veya S-Video)
Hrc.3 : De¤iflken (TV, Hrc.1 Video, Hrc.1 S-Video, Hrc.2
Video Hrc.2 S-Video, AV veya S-Video)
S-Video, Video sinyaline dönüfltürülecektir.
Seçiminizi onaylamak için ENTER dü¤mesine bas›n.
B
K
e
a
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 57
Uzaktan Kumandan›z›n Ayarlanmas›
Bu TV’nin uzaktan kumandas› TV’ye kumanda etmenin yan› s›ra VCR,
Kablolu TV al›c›s›, DVD ya da Set üstü cihazlar› (STB) da kumanda
edebilir.
➢
Uzaktan kumanda tüm VCR, DVD Oynat›c› ve Kablolu TV
alc›lar› ile uyumlu olmayabilir.
1
VCR, Kablolu TV al›c›s›, DVD ya da STB’yi kapat›n.
2
SELECT dü¤mesine bas›n. SELECT dü¤mesine her bas›ld›¤›nda
mod de¤iflir.
3
Uzaktan kumandadaki POWER ( ) dü¤mesine bas›n. Seçti¤iniz
cihaz aç›lmal›d›r. Aç›l›rsa, uzaktan kumandan›z do¤ru olarak
ayarlanm›flt›r.
4
Uzaktan kumandan›z bir kez ayarland›ktan sonra, Kablolu TV
al›c›s›, VCR, DVD ya da STB için uzaktan kumandan›z› kullanmak
istedi¤inizde SELECT dü¤mesine bas›n.
➢
➢
➢
➢
VCR
Uzaktan kumandan›z VCR, CATV, DVD ya da STB
modunda iken dahi, ses dü¤meleri ile televizyonun ses
seviyesini kontrol edebilirsiniz.
Kablo TV al›c›s› kontrollerini programlayabilmek için:
◆ CATV seçimi için, SELECT dü¤mesine bas›n.
◆ Uzaktan kumanday› kablolu TV al›c›s›na do¤ru çevirin ve
SET dü¤mesine bas›n. Daha sonra sayfa 59’daki ilgili cihaz
üretici firma kod numaras›n› girin.
Örne¤in) Cihaz Oak taraf›ndan üretilmiflse, 026 tufllay›n.
VCR kontrollerini programlayabilmek için:
◆ VCR modu seçimi için SELECT dü¤mesine bas›n.
◆ Uzaktan kumanday› VCR cihaz›na do¤ru çevirin ve SET
dü¤mesine bas›n. Daha sonra sayfa 58 veya 59’daki ilgili
cihaz üretici firma kod numaras›n› girin.
DVD kontrollerini programlayabilmek için:
◆ DVD seçimi için, SELECT dü¤mesine bas›n.
◆ Uzaktan kumanday› DVD cihaz›na do¤ru çevirin ve SET
dü¤mesine bas›n. Daha sonra sayfa 59’daki ilgili cihaz
üretici firma kod numaras›n› girin.
Türkçe - 57
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 58
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar›
Admiral
020
Marantz
Aiwa
025
Marta
006
Akai
004, 027, 032
MEI
021
Audio Dynamics
007, 026
Memorex
007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
006, 021, 024, 025
Bell&Howell
018
MGA
034
Broksonic
022
Midland
005
Candle
002, 003, 006, 008, 015, 055
Minolta
Canon
021, 056
Citizen
002, 003, 006, 008, 015, 055
Colortyme
Craig
007
002, 024
Curtis Mathes
002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064,
Daewoo
003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016
066
DBX
007, 026
Mitsubishi
Montgomery Ward
MTC
Multitech
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
019, 041
019, 034, 041, 046
020
002, 025
002, 005, 025, 038
007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
017
Pentex Research
Dynatech
034
Philco
021, 036, 056, 059
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032,
Philips
021, 036
034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065,
Pioneer
019, 026, 039, 053
066, 067, 069
Portland
015, 049, 055
Dimensia
Fisher
Funai
General Electric
Go Video
LG (Goldstar)
Harman Kardon
Hitachi
Instant Replay
JC Penny
JVC
Kenwood
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
PROSCAN
008
017
025
Quartz
018
002, 005, 017, 021, 056
Quasar
021, 056
002
Radio Shack/Realistic
006, 007, 008, 009, 010
007
034, 048, 056
RCA
019, 025, 041, 042
021
006, 018, 020, 021, 024, 025, 029,
002, 017, 019, 021, 035, 041, 043,
057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041,
Sansui
026
054, 056
Sanyo
018, 024
007, 008, 018, 021, 026, 037
Scott
003, 047, 052, 067
007, 008, 018, 026, 037
Sears
006, 018, 019, 024, 028, 029, 041,
KLH
070
Lioyd
025
Sharp
020, 034, 045, 015
Logik
038
Shimom
027, 033, 038, 058
LXI
025
Signature
Magnavox
Türkçe - 58
021, 036, 056, 059
048, 051
Sony
025
027, 033, 044
4
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 59
Uzaktan Kumandan›n Di¤er Cihazlar için Programlanmas›
VCR Uzaktan Kumanda Kodlar› (devam›)
Sylvania
Symphonic
Tandy
021, 025, 036, 056, 059
025
018, 025
Totevision
Unitech
006
Victor
Tatung
037
Video Concepts
Technics
Teknika
TMK
Toshiba
025, 037, 068
021
002
Vector Research
Tashika
Teac
002, 006
007, 026
026
007, 026
Videosonic
Wards
002
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
006, 021, 025, 031
066
003, 019, 029, 051, 052
034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
4
7
Kablolu TV Al›c›s› (CATV) Uzaktan Kumanda Kodlar›
Anvision
GI
017, 018
041
Regency
015, 023
SA
042, 043
Hamlin
003, 024, 031
Hitachi
025, 030
Scientific Atlanta
Jerrold
038, 039
Sprucer
022
Macom
025, 030
Stargate 2000
036
019, 023, 028
Sylvania
016
026
Texscan
016
Magnavox
Oak
Panasonic
003, 022, 027, 037, 044
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
Tocom
032
Philips
019, 021, 023, 028
Universal
033, 034
Pioneer
004, 018, 020, 044
Viewstar
019, 021, 023, 028
RCA
Regal
014, 022, 040
003
Wamer amex
Zenith
046
017, 029, 035, 037, 045
4
7
4
DVD Uzaktan Kumanda Kodlar›
Samsung
000, 001
LG (Goldstar)
006
JVC
002
Sony
007
PROSCAN/RCA
003
Denon
008
Panasonic
005
Curtis Mathes
009
Türkçe - 59
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 60
Lamban›n De¤ifltirilmesi
1
TV’nin fiflini çekin ve bir tornavida ile viday› ç›kart›n.
2
Lamban›n kapa¤›n› sökün.
3
Bir tornavida ile lambay› tutan vidalar› ç›kar›n.
S
b
4
Kolundan tutup çekerek lambay› motordan ay›r›n.
S
5
Lambay› geri takmak için bu ifllemleri tam ters s›rada uygulay›n.
◆ Lambay› neden de¤itirmem gerekir?
Projeksiyon TV’de kullan›lan lambalar›n s›n›rl› ömrü vard›r.
En iyi ekran kalitesi için lamban›n periyodik olarak de¤ifltirilmesi
gerekir. Lambay› de¤ifltirdikten sonra ekran kalitesi yeni kadar
parlak ve net olacakt›r.
R
◆ Lambay› ne zaman de¤itirmem gerekir?
Ekran kararmaya, daha az net göstermeye bafllad›¤›nda veya
öndeki 3 LED (TIMER, LAMP ve STAND BY/TEMP) yan›p
sönmeye bafllad›¤›nda de¤ifltirilmelidir.
R
◆ Lambay› de¤ifltirmeden önce kontrol edilmesi gerekenler
- Güç kayna¤›ndan kestikten sonra lamba hala s›cak olaca¤›ndan
30 dakika bekleyin.
- TV’ye zarar vermemesi için lamba ayn› kodda olmal›d›r. Lamba
kodu lamba kutusunda ya da TV’nin yan›nda belirtilmifltir.
- Lamba kodunu kontrol ettikten sonra TV’yi ald›¤›n›z yere ya da
bir Samsung Servis Merkezine verin.
◆ Dikkat
- Lamban›n cam k›sm›na ç›plak elle dokunmay›n ve yabanc› bir
cismi kutuya sokmay›n. Bu durum düflük görüntü kalitesi, elektirik
floku ya da yang›na neden olabilir.
- Eski lambay› yan›c› maddelere yak›n yerlere koymay›n ve
çocuklardan uzak tutun.
- Lamba kapa¤› ya da Lamba üzerinde toz ve pislik birikmesine
izin vermeyin. Pis lamba kapa¤› ya da lamba yang›na neden
olabilir, patlayabilir ve elektrik çarpmas›na yol açabilir.
- Yeni lamba uygun olmayan biçimde ellendi¤inde, ekrandaki
görüntünün kalitesi düflebilir ve lamban›n tahmini ömrü azalabilir.
- Lambay› de¤ifltirdikten sonra TV’nin üzerindeki lamba kapa¤›n›
s›k›flt›rd›¤›n›zdan emin olun. Lamba kapa¤› düzgün tak›lmazsa
TV’nin çal›flmayaca¤›n› unutmay›n. Lambay› TV’ye takt›ktan
sonra lamba kapa¤› üzerindeki tutturma vidas›n› s›k›n.
Türkçe - 60
S
S
N
bo
U
BP68-00476M-01Tur_0506
5/6/05
6:50 PM
Page 61
Sorun Saptama ve Giderme:Servis Personeli ile Görüflmeden Önce
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce afla¤›daki basit kontrolleri yap›n.
Sorunu afla¤›daki talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri numaras›n› kaydedin ve yerel
bayiinizle irtibata geçin.
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ Uzaktan kumandan›n veya cihaz›n›z›n ön taraf›ndaki POWER ( )
dü¤mesine bast›¤›n›zdan ya da dü¤meyi “OFF” (O) konumuna do¤ru
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE dü¤mesine bas›lm›fl olup
olmad›¤›n› kontrol edin.
◆ ‹ç Sesi Kapatma (Internal Mute) ifllevinin Aç›k (On) konumunda
olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit edin ve uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonunuzu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim,
bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullan›m›yla ilgilidir.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini) temizleyin.
◆ Pillerin kutuplar›n› kontrol edin.
k
r.
Türkçe - 61
m
BP68-00554M-00Tur_0901
9/1/05
11:00 AM
Page 62
Teknik Özellikler
Bu kitapç›kta verilen tan›mlar ve özellikler, yaln›zca bilgilendirme amaçl› sa¤lanm›flt›r ve önceden haber
verilmeden de¤ifltirilebilir.
Model ad›
SP42L6HX
SP46L6HX
SP50L6HX
SP56L6HX
Renk sistemleri
PAL, SECAM, NTSC4.43
TV standartlar›
BG, DK, I, L
Ses ç›k›fl gücü
15 W + 15 W
SP61L6HX
SP67L6HX
Boyutlar (G x D x Y) 999 x 331.3 x 755.5 mm 1088 x 342.5 x 814.2 mm 1182 x 354 x 869.7 mm 1330 x 388.5 x 961.7 mm 1446 x 466.5 x 1056.2 mm 1584 x 502.5 x 1144.5 mm
A¤›rl›k
28 kg
30.3 kg
33 kg
36.7 kg
42.9 kg
49 kg
KULLANIM OMRU 10 YILDIR
Parçalar›n Kontrolü
Ayr› Sat›lan Teçhizatlar
Yedek Lamba
Kullan›c› Talimatlar›
Uzaktan Kumanda/
AAA Piller
➢
Ürünü monte ederken, havaland›rman›n
sa¤lanmas› için duvarla aras›nda mesafe
(10 cm’ den fazla) b›rakt›¤›n›zdan emin olun.
• Havaland›rman›n yetersiz olmas›, ürünün iç
s›cakl›¤›nda bir art›fla, dolay›s›yla parça
ömrünün k›salmas›na ve performans›n
düflük olmas›na neden olabilir.
Türkçe - 62
Yedek bir lamba sat›n almak için yak›n›n›zdaki
servis merkezine baflvurun.
• Yaln›zca onayl› lambalar kullan›n. Onays›z
lambalar kullan›ld›¤›nda firma ürünün
kalitesini garanti edememektedir.
BP68-00554M-00Tur_0901
9/1/05
11:00 AM
Page 63
Not
m
Türkçe - 63
BP68-00554M-00Tur_0901
9/1/05
11:00 AM
Page 64
- SATIfi SONRASI SERV‹S
- Cihaz›n›z›n performans›ndaki de¤iflim bir ar›zan›n var olabilece¤ini
gösteriyorsa, sat›c›n›zla ya da servis temsilcinizle görüflmekten
çekinmeyin.
ELECTRONICS
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka
Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu
Seoul, Korea, 152-848
Tel: +82 2 860 1493
Fax: +82 2 860 1482
EMC : SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.
Suwon EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Ku, Suwon City,
Gyeonggi-Do, Korea, 443-742
Tel: +81 31 200 2185
Fax: +81 31 200 2189
BP68-00554M-00
Download PDF

advertising