Samsung | CW-29M064N | Samsung CW-29M064N Kullanım kılavuzu

AA68-03621M-01Tur_euro
11/18/05
4:03 PM
Page 1
RENKL‹ TELEV‹ZYON
Kullan›m K›lavuzu
Televizyonu çal›flt›rmadan önce lütfen bu k›lavuzu dikkatlice
okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklay›n.
Ba¤lant› Paneli (modele ba¤l›d›r)
➢
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli
konfigürasyonu farkl› olabilir.
Ön (ya da Yan) Panel
Arka Panel
Bu adrese giderek ürününüzü kaydettirebilirsiniz
www.samsung.com/global/register
Kulakl›k jak›
ya da
kablolu televizyon flebekesi
Kumanda Paneli (modele ba¤l›d›r)
➢
Ses girifli
ya da
Video girifli
Modeline ba¤l› olarak televizyonunuzun geçerli
konfigürasyonu farkl› olabilir.
S-Video girifli
Ön (ya da Yan) Panel
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Ekranda menü gösterimi
Ses ayar›
Kanal seçimi
Uzaktan kumanda sensörü
Gösterge
Güç açma/kapama
◆ Modeline ba¤l› olarak, bekleme modundayken TV’nizi
açmak için ˇ dü¤melerini kullanabilirsiniz.
◆ ´ ve ˇ dü¤meleri, uzaktan kumanda üzerindeki
œ/√/†/… dü¤meleriyle de ayn› iflleve sahiptir.
◆ Uzaktan kumandan›z bozulur ya da onu kaybederseniz
televizyon paneli üzerindeki kumandalar› kullanabilirsiniz.
Televizyonunuza herhangi bir ses ya da video sistemi
ba¤larken, tüm sistemlerin kapal› oldu¤undan emin olun.
Anten ya da Kablolu Televizyon Yay›n›n›n Ba¤lanmas›
Anten ya da a¤ girifl kablosunu Œ (75 Ω koaksiyel soket)
noktas›na tak›n.
Televizyon kanallar›n› düzgün izleyebilmek için, kaynaklardan
birinden uygun televizyon sinyallerinin al›nmas› zorunludur:
harici anten, kablolu televizyon a¤› ya da uydu a¤›.
Bir iç mekan anteni kullan›yorsan›z, net ve güzel bir görüntü
almak için televizyonunuzu ayarlarken anteni ayarlaman›z
gerekebilir.
SCART Girifl/Ç›k›fla Ba¤lanmas›
SCART ´ ve SCART ˇ konektörleri, VCR, DVD, dekoder,
uydu al›c›, video oyun cihaz› ya da video disk oynat›c› gibi
cihazlar için kullan›l›r.
SCART ´, video oyunlar› cihazlar› ya da video disk
oynat›c›lar gibi RGB ç›k›fl› olan cihazlar için kullan›l›r.
Türkçe - 1
☛
Renkle kodlamal› girifl terminallerinin ve kablo k›l›flar›n›n
efllefltirildi¤inden emin olun.
RCA Girifline Ba¤lanmas›
Œ (AUDIO-L/R) ve ´ (VIDEO) konektörleri, video kamera,
video disk oynat›c› ya da video oyunu cihazlar› için kullan›l›r.
S-VIDEO Girifline Ba¤lant›
¨ (S-VIDEO) ve Œ (AUDIO-L/R) ba¤lant›lar› kamera ya da
VCR gibi S-Video ç›k›fl› olan cihazlarla kullan›l›r.
Kulakl›k Ba¤lamak
ˇ (kulakl›k) jak›, televizyonu, odadaki di¤er kiflileri rahats›z
etmeden izlemek için kullan›l›r. Yüksek ses seviyesinde uzun
süre kulakl›k kullanmak, iflitmenize zarar verebilir.
➢
Hem ön (ya da yan) hem de arka ba¤lant› noktalar›na
harici cihazlar ba¤land›¤›ndan, ön (ya da yan) AV
cihaz› önceliklidir.
AA68-03621M-01
AA68-03621M-01Tur_euro
11/16/05
4:20 PM
Page 2
Uzaktan Kumanda (modele ba¤l› olarak)
➢
Uzaktan kumandan›n çal›flmas›, TV'nin yak›n›nda
bulunan parlak suni ›fl›klardan etkilenebilir.
∏ MENU
Ekranda gösterimli
menüyü açmak ya da bir
önceki menüye geri
dönmek için kullan›l›r.
Æ P
/
Bir önceki ya da sonraki
kay›tl› kanal›
görüntülemek için
kullan›l›r.
” …/†/œ/√
Menüdeki imleci
kumanda etmek için
kullan›l›r.
ı INFO
Kanal bilgisini ve
seçti¤iniz ayar›n
durumunu göstermek
için kullan›l›r.
’ P.SIZE
Ekran boyutunu
de¤ifltirmek için
kullan›l›r.
˝ DUAL I-II
Ses modunu seçmek
için kullan›l›r.
Ô TURBO
Turbo ses modunu
seçmek için kullan›l›r.
 S.MENU
Ses menüsünü açmak
için kullan›l›r.
Ò PRE-CH
Gösterilen son iki kanal
aras›nda tekrar tekrar
geçifl yapmak için
kullan›l›r.
Ú SOURCE
Tüm mevcut video
kanallar›n› görüntülemek
için kullan›l›r.
ΠPOWER
TV'yi aç›p kapatmak için
kullan›l›r.
´ Numara dü¤meleri
Kanallar› do¤rudan
seçmek için kullan›l›r.
ˇ -/-On ya da daha büyük
numaral› kanallar›
seçmek için kullan›l›r.
Bu dü¤meye
bast›¤›n›zda “--”
sembolü gösterilir.
‹ki basamakl› kanal
numaras›n› girin.
¨ MUTE
Sesi geçici olarak
kapatmak için kullan›l›r.
Sesi yeniden açmak için
MUTE, , ya
button.
ˆ
/
Ses seviyesini art›rmak
ya da azaltmak için.
Ø TV
Harici girifl modundan
TV moduna dönmekte
kullan›l›r.
˜ EXIT
Herhangi bir ekrandan
ç›kman›z› ve normal
izlemeye dönmenizi
sa¤lar.
¯ ENTER
Ekranda gösterimli
menüleri kullan›rken,
belirli bir ö¤eyi
etkinlefltirmek (ya da
de¤ifltirmek) için ENTER
dü¤mesine bas›n.
Televizyonun Aç›lmas› ve Kapat›lmas›
Elektrik kablosu, televizyonun arka taraf›nda bulunmaktad›r.
1
Güç kablosunu uygun bir prize tak›n.
➢ Ana voltaj TV'nin arkas›nda belirtilmifltir ve frekans
50 ya da 60 Hz’dir.
2
Televizyonun ön (ya da yan) taraf›ndaki
(Açma/Kapama) dü¤mesine bas›n..
3
Televizyonu açmak için uzaktan kumandadaki POWER
dü¤mesine bas›n. En son seyretmekte oldu¤unuz
program otomatik olarak yeniden seçilir. Henüz bir kanal
kaydetmediyseniz, net olmayan bir görüntü aç›l›r. 4.
Sayfadaki “Kanal - Otomatik kayıt” ya da “Kanal - Elden
kayıt” konularına bakın.
➢ Televizyon ilk kez aç›ld›¤›nda, bir çok temel müflteri
ayar› otomatik olarak devam eder. sayfadaki
“Kurulum - Plug & Play” konusuna bak›n.
4
Televizyonu kapatmak için ön (ya da yan) taraf›ndaki
(Açma/Kapama) dü¤mesine bas›n.
˘ SLEEP
Otomatik kapanma için
önceden ayarlanm›fl
zaman aral›¤›n› seçmek
için kullan›l›r.
¿ P.MODE
Resim efektini seçmek
için kullan›l›r.
¸ S.MODE
Ses efektini seçmek için
kullan›l›r.
Pilleri Takma
Kapa¤› ç›kart›n. ‹ki AAA boyut pil tak›n
ve kapa¤› yerine yerlefltirin.
Uzaktan kumanda düzgün
çal›flm›yorsa, pillerin “+” ve “-” kutuplar›n›n do¤ru
konumland›r›ld›¤›n› ve pillerin bitik olmad›¤›n› kontrol edin.
➢ Alkalin ve mangan gibi farkl› pil türlerini bir arada
kullanmay›n.
Türkçe - 2
Televizyonun Bekleme Moduna Al›nmas›
Güç tüketimini azaltmak ve katot ›fl›n tüpünün ömrünü
uzatmak için televizyon bekleme moduna al›nabilir. Bekleme
modu izlemeyi geçici olarak (örne¤in yemek s›ras›nda)
kesmek istedi¤inizde yararl› olur
1
‹zlerken uzaktan kumandan›n POWER dü¤mesine
bas›n.
Televizyon bekleme moduna girer.
2
Televizyonu yeniden açmak için ayn› dü¤meye tekrar
basman›z yeterlidir.
☛
Televizyonu uzun süre (örne¤in, tatile gitti¤inizde)
bekleme modunda tutmay›n. Televizyonu kapatmak için
ön (ya da yan) taraf›ndaki
(Açma/Kapama)
dü¤mesine bas›n. Seti elektrik flebekesinden ve anten
ba¤lant›lar›ndan ay›rmak en do¤ru ifllemdir.
AA68-03621M-01Tur_euro
11/16/05
4:20 PM
Page 3
Menüleri Görme
r.
1
s
R
2
in
n
Simgelerden birini seçmek için … ya da † dü¤mesine
bas›n. Simgelerin alt menüsüne girmek için ENTER
dü¤mesine bas›n.
Menüdeki ö¤elere ilerlemek için … ya da † dü¤mesine
bas›n. Menü ö¤elerine girmek için ENTER dü¤mesine
bas›n.
4
Seçilen ö¤eleri de¤ifltirmek için …/†/œ/√ dü¤mesine
bas›n. Bir önceki menüye geri dönmek için MENU
dü¤mesine bas›n.
eri
me
MENU dü¤mesine bas›n.
Ekranda ana menü aç›l›r. Sol tarafta befl ifllev vard›r:
Girifl, Görüntü, Ses, Kanal, ve Kurulum.
3
nal
en
2
5
Menüden ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
3
4
5
6
Kurulum - Plug & Play
Televizyon ilk kez aç›ld›¤›nda, bir çok temel müflteri ayar›
otomatik olarak bafllar ve birbiri ard›na devam eder.
Afla¤›daki ayarlar seçilebilir.
1
Plug & Play
Televizyon bekleme
Tak ve Çal›flt›r› Bafllat
modundaysa, uzaktan
Tamam
kumandan›n POWER
Girifl
Ç›k›fl
dü¤mesine bas›n.
Tak ve Çal›flt›r› Bafllat
Plug & Play
mesaj› görüntülenir. Plug &
Dil
Play’i bafllatmak için,
…
Hrvatski
Türkçe
ENTER dü¤mesine bas›n.
Românææ
Norsk
Magyar
Dansk
Dil menüsü görüntülenir.
Polski
Suomi
êÛÒÒÍËÈ
➢ ENTER dü¤mesine
Å˙΄‡ÒÍË
bas›lmasa bile Dil
Tafl›
Girifl
Atla
menüsü, bir kaç saniye
sonra otomatik olarak aç›lacakt›r.
7
… ya da † dü¤mesine basarak uygun dili seçin. ENTER
dü¤mesine bas›n.
Anten giriflinie bak›n
Plug & Play
mesaj› görüntülenir.
Anten giriflinie bak›n
➢ Herhangi bir dil
Tamam
seçilmezse, dil menüsü
Girifl
Atla
yaklafl›k 30 saniye
sonra kapan›r.
Antenin televizyona ba¤l›
oldu¤undan emin olun
(1. sayfaya bak›n). ENTER
dü¤mesine bas›n. Ülke
menüsü görüntülenir.
Ülkenizi seçmek için … ya
da † dü¤mesine bas›n.
ENTER dü¤mesine bas›n.
Kanal aramak için ENTER
dü¤mesine bas›n. Aramay›
durdurmak için ENTER
dü¤mesine bas›n. Kanal
aramas› tamamland›¤›nda
Saat Ayarı menüsü
görüntülenir.
Saat ya da dakika ayar›na
geçmek için œ ya da √
dü¤mesine bas›n.
… ya da † dü¤mesine
basarak saati veya dakikay›
ayarlay›n.
Tak ve Çal›flt›r'› S›f›rlama:
Yöntem: MENU ➜ …/†
(Kurulum) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Çocuk Kilidi
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
Girifl
Geri
Plug & Play
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Tafl›
Schweiz
Sverige
UK
Do¤u Avrupa
Di¤erleri
Girifl
Atla
Plug & Play
Otomatik kayıt
Bafllat
Girifl
Atla
Plug & Play
Otomatik kayıt
P 1 C-- -----
102MHz
7%
Durdur
Girifl
Atla
Plug & Play
Saat Ayarı
Tafl›
Ayarla
--:-Girifl
Atla
devam ediyor...
Girifl (modele ba¤l› olarak) Kaynak Listesi / ‹aim De¤ifltir
Kaynak Listesi
TV
◆ Kaynak Listesi
TV
VCR, DVD, Set Üstü cihazlar
EXT1
---gibi ba¤l› ekipmanlardan ve
EXT2
---S-Video
---TV kayna¤›ndan (yay›n ya
da kablo) gelen sinyal
aras›nda geçifl yapabilirsiniz.
Tafl›
Girifl
Geri
➢ Uzaktan kumanda
üzerinde SOURCE dü¤mesine basarak istedi¤iniz
harici kayna¤› seçebilirsiniz. Görüntünün istedi¤iniz
kayna¤a geçmesi biraz zaman alabilir. TV moduna
geri dönmek için uzaktan kumanda üzerinde TV
dü¤mesine bas›n.
◆ ‹aim De¤ifltir
Harici kayna¤a bir ad
verebilirsiniz.
‹aim De¤ifltir
TV
EXT1
EXT2
S-Video
Tafl›
Türkçe - 3
: Kapalı
: Açık
Ülke
Tamamlay›nca MENU
Keyifle izleyebilirsiniz.
dü¤mesine bas›n.
Tamam
Keyifle izleyebilirsiniz.
mesaj› görünür ve kay›t edilmifl olan kanal etkinleflir.
devam ediyor...
√
√
√
√
√
√
√
: Türkçe
---: ---Video
: ---DVD
: ---Kablo STB
Uydu STB
Receiver
DVD Alıcısı
†
Girifl
Geri
AA68-03621M-01Tur_euro
11/16/05
4:20 PM
Page 4
Kanal - Otomatik kayıt
Kanal - Elden kayıt
Kanal - Ekle/Sil
Kullanabilece¤iniz frekans aral›klar›n› tarayabilirsiniz (ve bu
de¤erler yaflad›¤›n›z ülkeye göre farkl›l›k gösterebilir).
Otomatik olarak yerlefltirilen program numaralar›, gerçek ya
da istenen program numaralar› olmayabilir. Ancak kanal s›ra
numaralar›n› kendiniz de¤ifltirebilir ve izlemek istemedi¤iniz
kanallar› silebilirsiniz.
Elden kayıt
TV
Kablolu TV flebekelerinden
Program
:P3
gelenler de dahil olmak üzere bir
√
Renk Sistemi
: AUTO
√
Ses Sistemi
: BG
çok kanal› kaydedebilirsiniz.
Ara
: 46MHz
Kanallar› elle kaydederken:
Kanal
:C1
Kayıt
: ?
- Bulunan her bir kanal›
kaydedip kaydetmeyece¤inizi
Tafl›
Ayarla
Geri
- Tan›mlamak istedi¤iniz her bir
kay›tl› kanal›n program numaras›n› seçebilirsiniz
Tarad›¤›n›z kanallar aras›ndan
seçtiklerinizi atlayabilirsiniz.
Kaydedilmifl kanallar› tararken,
atlamak üzere seçtikleriniz
görünmez. Sizin özel olarak
atlamak üzere seçmemifl
oldu¤unuz tüm kanallar tarama
s›ras›nda görünür.
◆
◆
◆
◆
Yöntem:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Eklendi ya da Silindi seçin.
Otomatik kayıt
TV
Kanallar frekans aral›¤›ndaki
Ülke
: Belgie …
konumlar›na göre (en düflük
Ara
Sverige
UK
olan en önce, en yüksek olan en
Do¤u Avrupa
sonra) s›ralan›r ve kaydedilirler.
Di¤erleri
Daha sonra ilk anda seçilmifl
olan program görüntülenir.
Tafl›
Girifl
Geri
➢ Tamamlanmadan önce
aramay› sonland›rmak için
Ara
P 1 C-- ----102MHz
ENTER dü¤mesine bas›n.
7%
‹fllem tamamland›¤›nda
Durdur
Sınıflama menüsü görüntülenir.
Girifl
Geri
Kay›tl› kanallar› istenilen say›sal
düzene göre s›ralamak için
“Kanal - Sınıflama” konusuna bak›n. S›ralamadan ç›kmak
için EXIT dü¤mesine bas›n.
Program (Kanala atanacak program numaras›)
Renk Sistemi: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Ses Sistemi: BG/DK/I/L
Ara (Kanal numaralar›n› bilmedi¤inizde):
Kanal Ayarc›s› ilk kanal ya da sizin seçti¤iniz kanal
ekranda görüntülenene kadar frekans aral›¤›n› tarar.
◆ Kanal (Kaydedilecek kanal numaras›n› biliyorsan›z)
➢ Kanal numaras›n›, numara dü¤melerine (0~9)
basarak do¤rudan girebilirsiniz.
◆ Kayıt (Kanal ve ilgili program numaras›n› kaydetti¤inizde)
➢
☛
Kanal - Sınıflama
Bu ifllem, kay›tl› kanallar›n kanal
numaras›n› de¤ifltirmenize
olanak verir. Bu ifllem otomatik
kaydetme kullan›ld›ktan sonra
gerekli olabilir.
Sınıflama
TV
‹lk
Son
Kayıt
Tafl›
: P 1 ----: P-- ----: ?
Ayarla
◆ ‹lk: De¤ifltirilecek kanal
numaras›.
◆ Son: Tan›mlanacak yeni kanal numaras›.
◆ Kayıt: Kanal numaras› de¤iflikli¤inin onaylanmas›.
Ekle/Sil
TV
… Daha
P 1 : Eklendi
P 2 : Eklendi
P 3 : Eklendi
P 4 : Eklendi
P 5 : Eklendi
† Daha
Tafl›
Girifl
Geri
Ses yoksa ya da normal olmayan bir ses varsa, gerekli
ses standard›n› yeniden seçin.
Kanal modu
◆ P (Program modu): Ayarlama tamamlan›rken,
bölgenizdeki yay›n istasyonlar›, P00 ile P99
aras›ndaki kanal numaralar›na atan›rlar. Bu modda
iken konum numaras›n› girerek bir kanal›
seçebilirsiniz.
◆ C (Gerçek kanal modu): Bu modda iken, antenle
al›nan her bir istasyona atanm›fl numaray› girerek bir
kanal seçebilirsiniz.
◆ S (Kablo kanal› modu): Bu modda iken, kablo ile
al›nan her bir istasyona atanm›fl numaray› girerek bir
kanal seçebilirsiniz.
Geri
Türkçe - 4
Kanal - ‹nce Ayar
Al›fl netse, arama ve kaydetme ifllemi s›ras›nda otomatik
olarak yap›lm›fl oldu¤u için kanal›n ince ayar›n› yapman›za
gerek yoktur. Ancak sinyal zay›f ya da bozuksa, kanal›n ince
ayar›n› elle yapman›z gerekebilir.
Yöntem:
œ/√ : Net ve hassas resim ile iyi
ses kalitesi elde edebilirsiniz.
…/† ➜ ENTER : Ayar›
s›f›rlayabilirsiniz.
MENU : Ayarlanan resim ya da
sesi haf›zaya alabilirsiniz.
‹nce Ayar
P1
0
Sıfırla
Tafl›
Ayarla
Geri
AA68-03621M-01Tur_euro
11/16/05
4:20 PM
Page 5
Kanal - ‹sim
Sil
Geri
Kanal bilgisi yay›n› yap›ld›¤›nda
kanal adlar› otomatik olarak
verilecektir. Bunlar› de¤ifltirerek
kanallara istedi¤iniz adlar›
verebilirsiniz.
‹sim
TV
… Daha
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† Daha
Tafl›
◆ Oto. Aç. Kanal›
Zamanlay›c› televizyonu otomatik olarak açt›¤›nda tercih
edilen kanal ayarlanabilir.
◆ Oto. Aç›lma Sesi
Zamanlay›c› televizyonu otomatik olarak açt›¤›nda tercih
edilen ses düzeyi ayarlanabilir.
Girifl
Geri
Yöntem:
…/† : Bir harf ya da say› seçmek için kullan›l›r.
œ/√ : Bir önceki ya da sonraki harfe ilerlemek için kullan›l›r.
ENTER : Yeni ad› onaylamak için kullan›l›r.
☛
Otomatik Kapanma
Zamanlay›c›y› “Aç›k” hale getirdi¤inizde, zamanlay›c›
taraf›ndan aç›lmas›ndan sonra 3 saat boyunca herhangi
bir kumanda kullan›lmad›¤›nda televizyon kapat›l›r.
Bu ifllev yaln›zca zamanlay›c› “Aç›k” modundayken
kullan›labilir ve TV'nin çok uzun süre aç›k kalmas›ndan
kaynaklanabilecek (örne¤in siz tatildeyken) afl›r›
›s›nmay› veya s›z›nt›lar önler.
Kurulum - Zaman
a
ce
0
Zaman
TV
◆ Saat
--:-Saat
Uzaktan kumanda üzerinde
Kapan›fl Ayar› : Kapalı
√
- - : - - Kapalı
Aç›l›fl
INFO dü¤mesine
- - : - - Kapalı
Kapan›fl
bas›ld›¤›nda mevcut saatin
Oto. Aç. Kanal›
: P1
Oto. Aç›lma Sesi
: 10
gösterilmesi için
televizyonunuzun saatini
Tafl›
Girifl
Geri
ayarlayabilirsiniz. Otomatik
açma/kapatma zamanlay›c›lar›n› kullanabilmek için, saati
ayarlaman›z gerekir.
➢ Televizyonun önündeki (ya da yan›ndaki)
dü¤mesine (Açma/Kapatma) bast›¤›n›zda, saat
ayar› s›f›rlan›r.
◆ Kapan›fl Ayar›
Televizyonun otomatik olarak Bekleme moduna geçme
süresini 30 ile 180 dakika aras›nda ayarlayabilirsiniz.
➢ Uzaktan kumanda üzerindeki SLEEP dü¤mesine
basarak da bu seçeneklerden istedi¤iniz
belirleyebilirsiniz. Uyku modu zamanlay›c›s› henüz
ayarlanmam›flsa, Kapal› görüntülenir.
Uyku zamanlay›c›s› ayarlanm›flsa, televizyonun
bekleme moduna geçmesine kalan zaman
görüntülenir.
◆ Aç›l›fl / Kapan›fl
Açma/Kapama ayar›yla televizyonunuzun istedi¤iniz
saatte aç›l›p kapanmas›n› sa¤layabilirsiniz.
☛ Önce saati ayarlaman›z gerekir.
Kurulum Dil / Mavi ekran /
Melodi / Gösteri
◆ Dil
Modele göre de¤iflir.
Televizyonu ilk kez
çal›flt›rd›¤›n›zda, menülerde
ve göstergelerde kullan›lacak
dili seçmeniz gerekir.
Kurulum
TV
Plug & Play
Dil
Zaman
Çocuk Kilidi
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Tafl›
Girifl
: Türkçe
: Kapalı
: Açık
√
√
√
√
√
√
√
Ç›k›fl
◆ Mavi ekran
Sinyal al›nm›yorsa ya da al›nan sinyal çok zay›fsa,
parazitli resim artalan›n›n yerine otomatik olarak mavi
ekran geçer. Düflük kaliteli görüntüyü izlemeye devam
etmek istiyorsan›z Mavi ekran modunu Kapal›
konumuna ayarlay›n.
◆ Melodi
Televizyon aç›ld›¤› ya da kapand›¤› zaman bir melodi
sesi duyars›n›z.
Kurulum - Çocuk Kilidi
Çocuk Kilidi
TV
Bu özellik çocuklar ve benzeri
√
Çocuk Kilidi
: Açık
yetkisiz kullan›c›lar›n uygunsuz
Program
:P1
Kilit
: ?
programlar› izlemesini, ses ve
görüntüyü kapatarak
önleyebilmenizi sa¤lar. Çocuk
Kilidi ön (ya da yan) panel
Tafl›
Girifl
Geri
dü¤meleriyle aç›lamaz. Çocuk
Kilidi ayar›n› yaln›zca uzaktan kumanda açabilir bu yüzden
uzaktan kumanday› çocuklardan uzak tutun.
◆ Çocuk Kilidi: Açık/Kapalı
Bir kanal›n kilidini açmak isterseniz Kapal› de¤erine
ayarlay›n.
◆ Program: Kilitlenecek kanal numaras›.
◆ Kilit: ENTER dü¤mesine bast›¤›n›zda Kilitli yaz›s›
görüntülenir.
➢
Herhangi bir kanal kilitliyse, TV panelinin üzerindeki
kumanda dü¤melerini kullanarak Kanal ve Çocuk
Kilidi menülerine giremezsiniz (Çocuk Kilidi
menüsünde Uygun De¤il görüntülenir). Yaln›zca
uzaktan kumanday› kullanarak buraya girebilirsiniz.
devam ediyor...
Türkçe - 5
◆ Gösteri
Televizyonun sa¤lad›¤› çeflitli menüleri tan›mak için, dahili
tan›t›m› (demo) izleyebilirsiniz.
Tan›t›mdan ç›kmak için EXIT dü¤mesine bas›n.
AA68-03621M-01Tur_euro
11/16/05
4:20 PM
Page 6
Görüntü - Modu
Modu
TV
◆ Mod: Dinamik / Standart /
√
Modu
: Dinamik
Sinema / Kiflisel
Kontrast
: 100
Parlaklık
:
50
‹zleme gereksinimlerinize en
Netlik
:
75
uygun resim türünü
Renk
:
50
Ton
: G 50 R 50
seçebilirsiniz.
Renk Tonu
: Mavi1
√
Sıfırla
√
➢ Sadece uzaktan
Tafl›
Girifl
Geri
kumanda üzerinde
bulunan P.MODE dü¤mesine basarak, bu
seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
◆ Dijital azal
Televizyonun ald›¤› sinyaller zay›fsa, ekranda
görüntülenebilecek statik ve hatal› görüntüleri azaltmak
için bu özelli¤i kullan›n.
◆ Tilt (modele ba¤l› olarak)
Görüntünün bir tarafa do¤ru hafifçe yat›yorsa, e¤im
ayar›n› (-7 ile +7 aras›)de¤ifltirebilirsiniz.
◆ Kontrast / Parlaklık / Netlik / Renk / Ton (sadece NTSC
için)
Televizyonda, resim kalitesine kumanda etmenizi
sa¤layacak bir dizi ayar vard›r.
◆ Renk Tonu: Mavi2 / Mavi1 / Normal / Kırmızı1 /
Kırmızı2
◆ Sıfırla
Fabrika ayarlar›na geri dönebilirsiniz.
Her mod için (Dinamik, Standart, Sinema ya da Kiflisel)
s›f›rlama ifllevi bulunmaktad›r.
Ses Modu / Ekolayzer /
Oto ses ayar / Yapay stereo /
Turbo Plus / Dolby Virtual
Ses
TV
◆ Modu: Standart / Müzik /
√
Modu
: Kiflisel
Sinema / Konuflma /
√
Ekolayzer
Oto ses ayar
: Kapalı √
Kiflisel
Yapay stereo
: Kapalı √
Belirli bir yay›n› izlerken
Turbo Plus
: Kapalı √
Dolby Virtual
: Kapalı √
kullan›lacak özel ses efekti
türünü seçebilirsiniz.
Tafl›
Girifl
Ç›k›fl
➢ Sadece uzaktan
kumanda üzerinde bulunan S.MODE dü¤mesine
basarak, bu seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
Görüntü Boyut / Dijital azal / Tilt
Görüntü
TV
◆ Boyut
√
Modu
: Dinamik
‹zleme gereksinimlerinize en
Boyut
: Normal √
Dijital azal
: Kapalı √
uygun görüntü boyutunu
Tilt
:0
seçebilirsiniz. Modele göre
de¤iflir.
➢ Sadece uzaktan
Tafl›
Girifl
Ç›k›fl
kumanda üzerinde
bulunan P.SIZE dü¤mesine basarak, resim
boyutunu belirleyebilirsiniz.
◆ Ekolayzer
Televizyonda, ses kalitesine kumanda etmenizi
sa¤layacak bir dizi ayar vard›r.
➢ Bu ayarlarda herhangi bir de¤ifliklik yaparsan›z, ses
modu otomatik olarak Kiflisel olarak seçilir.
devam ediyor...
devam ediyor...
Türkçe - 6
◆ Oto ses ayar
Her yay›n istasyonunun kendi sinyal koflullar› vard›r ve
her kanal de¤iflti¤i zaman ses seviyesini ayarlamak kolay
de¤ildir. Bu özellik modülasyon sinyali yüksekse ses
ç›k›fl›n› düflürerek ya da modülasyon sinyali çok zay›fsa
ses ç›k›fl›n› yükselterek, istenen kanal›n ses düzeyini
otomatik olarak ayarlar.
◆ Dolby Virtual (modele ba¤l› olarak)
Yapay stereo
Bu özellikler, mono ses sinyallerini, iki benzer sol ve sa¤
kanal sinyaline dönüfltürür. Yapay stereo ya da Dolby
Virtual Aç›k ya da Kapal› oalarak seçildi¤inde, bu ayar
Standart ,Müzik, Sinema, ve Konuflma gibi ses
efektlerini etkiler.
☛ Dolby Laboratories lisans› alt›nda
üretilmifltir. “Dolby” ve çift D simgesi
Dolby Laboratories'in ticari markalar›d›r.
◆ Turbo Plus
Bu özellik, sesin en yüksek ve en düflük bantlar›n› (ve
di¤er etkileri) uygun biçimde vurgular. Müzik, film ya da
di¤er kanallar› izlerken daha güzel ve dinamik seslerin
keyfini ç›kartabilirsiniz.
➢ Uzaktan kumanda üzerindeki TURBO dü¤mesine
basarak da bu seçenekleri istedi¤iniz gibi
de¤ifltirebilirsiniz.
AA68-03621M-01Tur_euro
lay
a
a¤
11/16/05
4:20 PM
Page 7
Teleteks Özelli¤i (modele ba¤l›d›r)
ˇ
(alt sayfa)
Varsa alt sayfay› görüntülemek için kullan›l›r.
Sorun Belirleme
Televizyon istasyonlar›n›n ço¤u, Teleteks arac›l›¤› ile yaz›l›
bilgi hizmeti sunar. Teletekst hizmetinin dizin sayfas›nda nas›l
kullan›laca¤›yla ilgili bilgiler bulunur. Ayr›ca uzaktan kumanda
dü¤melerini kullanarak gereksinimlerine uygun seçenekleri
belirleyebilirsiniz.
☛ Teleteks bilgilerinin do¤ru görünmesi için kanal al›fl›n›n
düzenli olmas› zorunludur. Aksi takdirde bilgiler eksik
olabilir ya da baz› sayfalar görüntülenmeyebilir.
¨
(teleteks aç›k/kar›fl›k)
Teletekst hizmeti sa¤layan kanal› seçtikten sonra
teletekst modunu etkinlefltirmek için bu dü¤meye bas›n.
Teleteksti, normal yay›n ekran›n›n üzerine bindirmek için
yeniden bas›n.
Samsung sat›fl sonras› servisi ile görüflmeden önce
afla¤›daki basit kontrolleri yap›n. Sorunu afla¤›daki
talimatlarla çözemezseniz, televizyonunuzun modelini ve seri
numaras›n› kaydedin ve yerel bayiinizle irtibata geçin.
r
ˆ Renkli dü¤meleri (k›rm›z›/yeflil/sar›/mavi)
Yay›n flirketi FASTEXT sistemini kullan›yorsa, teleteks
sayfas›nda yer alan çeflitli konular›n renkleri farkl›d›r ve
bu konular renkli dü¤melere bas›larak seçilebilir.
‹stedi¤iniz sayfaya karfl›l›k gelen renkli dü¤meye bas›n.
Görünen sayfa, ayn› biçimde seçilebilecek di¤er renklere
ayr›lm›fl bilgiler içerir. Önceki ya da sonraki sayfay›
görüntülemek için, ilgili renkli dü¤meye bas›n.
Ø
(sayfa yukar›)
Bir sonraki teletekst sayfas›n› görüntülemek için kullan›l›r.
∏
(mod)
Teletekst modunu seçmek için bas›n (LIST/FLOF). LIST
modundayken basarsan›z, List save moduna geçer. Liste
save modunda,
(kaydet) dü¤mesine basarak
teletekst sayfas›n› listeye kaydedebilirsiniz.
”
(sayfa afla¤›)
Bir önceki teletekst sayfas›n› görüntülemek için kullan›l›r.
’
(göster)
Gizli metinleri (örne¤in yar›flma oyunlar› yan›tlar›n›)
göstermek için kullan›l›r. Normal ekran› görüntülemek için
yeniden bas›n.
a
˝
Œ
´
(tut)
Seçilen sayfada, otomatik olarak takip eden baflka
sayfalar ba¤l›ysa, bulundu¤unuz sayfay› tutmak için
kullan›l›r. Devam ettirmek için yeniden bas›n.
Ô
(boyut)
Ekran›n üst yar›s›nda çift boyutlu harfleri görüntülemek
için bas›n. Ekran›n alt yar›s› için yeniden bas›n.
Normal ekran› görüntülemek için yeniden bas›n.
(kaydet)
Teletekst sayfalar›n› kaydetmek için kullan›l›r.
(dizin)
Teletekstte gezerken istedi¤iniz zaman dizin (içindekiler)
sayfas›na geçmek için kullan›l›r.
Türkçe - 7
Ses ya da görüntü yok
◆ Güç kablosunun prize tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
◆
dü¤mesine (Açma/Kapama) ve POWER dü¤mesine
bast›¤›n›zdan emin olun.
◆ Resmin kontrast ve parlakl›k ayarlar›n› kontrol edin.
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok
◆ Ses seviyesini kontrol edin.
◆ Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE dü¤mesine
bas›lm›fl olup olmad›¤›n› kontrol edin.
Resim yok ya da resim siyah beyaz
◆ Renk ayarlar›n› yap›n.
◆ Seçilmifl yay›n sisteminin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol
edin.
Ses ve resimde parazit
◆ Televizyonu etkileyen elektrikli cihaz› tespit edin ve
uzaklaflt›r›n.
◆ Televizyonu bir baflka prize tak›n.
Net olmayan ya da karl› resim, bozuk ses
◆ Anteninizin yönünü, konumunu ve ba¤lant›lar›n› kontrol
edin.
Bu parazit ço¤unlukla dahili anten kullan›m›yla ilgilidir.
Uzaktan kumanda do¤ru çal›flm›yor
◆ Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
◆ Uzaktan kumandan›n üst kenar›n› (iletim penceresini)
temizleyin.
◆ Pillerin “+” ve “-” kutuplar›n›n do¤ru yerlefltirildi¤ini
kontrol edin.
◆ Pillerin bitmemifl oldu¤unu kontrol edin.
AA68-03621M-01Tur_euro
11/16/05
4:20 PM
Page 8
OSD Haritas›
Girifl
Görüntü
✽ : Modele göre de¤iflir.
- Kaynak Listesi ✽
- ‹aim De¤ifltir
- Modu
- Boyut ✽
- Dijital azal
- Tilt ✽
Ses
Kanal
-
Modu
Ekolayzer
Oto ses ayar
Yapay stereo
Turbo Plus
Dolby Virtual
- Otomatik kayıt
- Elden kayıt
Kurulum
- Dinamik / Standart / Sinema / Kiflisel
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
Ton (sadece NTSC için)
Renk Tonu - Mavi2 / Mavi1 / Normal / Kırmızı1 / Kırmızı2
Sıfırla
- Kapalı / Açık
- Standart / Müzik / Sinema / Konuflma / Kiflisel
-
Kapalı / Açık
Kapalı / Açık
Kapalı / Açık
Kapalı / Açık
- Ülke ✽
-
Ara
Program
Renk Sistemi ✽
Ses Sistemi ✽
Ara
Kanal
Kayıt
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland
Schweiz / Sverige / UK / Do¤u Avrupa / Di¤erleri
- AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
- BG / DK / I / L
Ekle/Sil
‹nce Ayar
‹sim
Sınıflama
- Plug & Play
- Dil ✽
- Zaman
-
- Video / DVD / Kablo STB / Uydu STB / Receiver / DVD Alıcısı / Oyun /
Kamera / DVD Combo
Çocuk Kilidi
Mavi ekran
Melodi
Gösteri
Manufacturer : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250,
2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel: +82 2 727 7114
-
LVD : KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro-Gu,
Seoul, Korea 152-848
Tel: +82 2 860 1493, Fax: +82 2 860 1482
Saat
Kapan›fl Ayar›
Aç›l›fl
Kapan›fl
Oto. Aç. Kanal›
Oto. Aç›lma Sesi
Kapalı / Açık
Kapalı / Açık
Kapalı / Açık
EMC : Samsung Electronics Co., Ltd.
EMC Test Laboratory
416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon City,
Kyungki-Do, Korea, 443-742
Tel: +82 31 200 2185, Fax: +82 31 200 2189
Türkçe - 8
• KULLANIM OMRU 10 YILDIR
Download PDF